8z6t61),`s a Feltett'解 α %b61 a tthat6*“ 犯 η hel,tt Ю lna 拿 鰍 ιn,De a Fonetika■ llehaBOg“ l18 stlvosabban oslk a lttba,hogy a'fak6' `rt

lett a ttllok kuls`8al編 natk。 ′ k,ivell“ v“ ak ldettnekta sz6.mazhん “ `頭 は 6t mttallak rag銀 ‐ (OrOSZOkt61,“ mete嵐 04),scIIl lyen■ `p llem ad 8■ vanvnevet M餌 厖 ig● %。壼 a Ю natkoz6`lt“ it`“ nek eg,k80k“ vit“ Ott cleme a

B“

n■ 厖 OnOsit6sa MhoRSXY B`● ■ _oLD DyOmtt ezt a n`peい TObOl vi“ kl Onal ttomsitOtta Czコ 嘔 ■ y XLV,1949, ググ 唯 `DY(■ `nok uigttЮ Ц Z kTcsOlta a s″ ″ 43-50)az■ 脇心 ,■ gttζ n`ban l証 rga eredet`r61:yDτ Ю t EIa tt uigtt dlttP“ 議 61 fontめ b rO `8嵐 sz61tuユ Ⅱ clzzばこ den zhetitk,hOgy a tat匈 縦 6S kOrう ban tObbszOl ls sZる OSik■ 61uk lgy Plallo Carljl megeIIll`kttik
¨″

a7ollonik
a■

zett tat6rl証赫 61,a‐ lkOrls Sα γ ttzr a llev●

j`n41,C de Blldi続 証 Sα γ z`%γ Polontls l轟も Й

leghtttott n■ ok llStttaban pedlg Sα 赫 %磁 7(VH,9,WYN “

k(V,8,WYN I,56), 8o BelledlCtus t(8:PAか 口 61),lll Sαr,2あ %rt

(34; Pム INT 85)tttautt A khai,II10ngol`s perzsa fO_tt csak fllt61ag (V%y Seh。 駆 )eml■ ik a sarga ujttrOkat;銘 zo1 8zembOn a Tarlm‐ lllodencる ben 藁 PPo ujg● Ok ntegh6dolお 読61P証姓 s tszletos`ggel sz61nak `16 tulalあ Erdelnes lllogiegttZnu遺 .■ ogy a s続ぃ ujttЮ k kO・ zd`bell ilven" ,POllt l‐ 88bb鑢 滋 ゎ ‐ ン %r nak nevezott ⅡЮ ngol■ ,dⅥ a nёp is I』 日 k(M■ NNERIIEШ メ
■ VISt

to the SarO and Shera Yo_:JSFOu XXVII,2:1911:1-70)
ogy a磁
力ん

,

CZEGLEDY`gy veli,■
磁 illdoeぱ 6PJ

toll姉 kkal va16 kevQOま 指 8ze egy qIPさ aq― 's6rga'― qin to厖 sszい g`g keret611 bel● l alakult kl, lo48 tttj続 `ti`n nvertek Ezek egy“ ま
az `zok a klpcsakOk nvolllttallak engodve tov6bbszo tOtt`k a boselly6ket nyugatonヽ Se szoIIlben GYOWFY GYORGY(Ak`n ё koman nじp“ v erodet`‐ s
ek k6■ deま ■ ez:Al■tiquitas lunga■

(stta ujょ 品 k)aatrOP016ζ al sal“ 86,■ kat

lca II,1948,by 16)azt gOnd01ja,hogy a ℃ tele e16“ iiatben 3滋 η kシ sz6v`電 y `kbtll a kinOk bei¨ szttsodott'nolll銀 '`ltelelllbon httn61atos boseny&`sm^tOrokok ield` 8ё Ю BA〕 Ш oLD nyOln続 6is a s″ 掲_た たa2011088亀 ve:“ lem`l■ ve sze ち α “o3Z`ra nollliutOtt ol,s6tanwg就 ― nt azol■ bm a kolet‐ az“ ai gllη P Mtty譴 87ib` ai kpぃ akOktal va16` ntk銘 6se sem blzon/that6 “ A IIta j6 idoie SZt“ tel,ι 81rlttg lulcsヽ yet昴 a ok kolet― 屹 gi 厖命 ― mtttatふ a tttgメ ball Abban azOnb譴 8enki sem■ elkedlk,■ ogy a k`n volt “
l■

lllttyar壼 6趾

l■

a“ P,alllay a tat鋼 “ europai stepp`i` Ezok a `T68 016tt dsbporte a besen76ket ts tatttr pttt`tast, kilnflk 8zerencsesen`t“ 8zelt`k a az`zaat a kelet

s ut`na`ira SZ611oz iutOttak

27∠

膨 ∽ ん〃 物 ¢ 08“ 銘

Dz8obe`s Szubut■ l10mf。 1,att証 8JO嘲 hadj雄 ukat Bagdad el10n,vヽ ・z3 ・ Fol lult証 ,6s`szak fe16 vet%k ttjuktt MegtO“ k az al`nOk,c80■ keszet,10zgok ellenalお 気 ,mald a k6卿 kOn ttatott gyaolem uttt az Ortlsz feiedelIIlek e1lon
408

ind■ ttak

vfl“ c8■ t^ban

A ku■ 10k`val eg,℃ Golt OrO磁 50regeket a tat“ k a Kttka mellett vf tonkrovert`k

織 判 卜 ∫ 写脚 硼 拠 詣 躍 1峰 計 出盤 槻脱 畿 鎖:L蓄 懺i蹴 憲 」 奮l営阜 駿:器甜 S織 OШ ` ょ諄 キ 棚 I棚蠍指 mim艦■ 話盤 驚置‖ l占 :逃 zo"れ va Fogvelmttetbn,erttak∝
vょ

祓 髄 熱 #整寵 翻 簿
r説
l:」 ::I盤 Ittli亀 az oszttOt 1241 tavasztt IIleg`rkeztek a tttarok A S■ 6 men gzetOs csatav“ zt`3

鵬 ξ 置騰 機溜鳳 蠍 鶉
be亀


:

n ttkelt t

壺 8ero

肥盤 紺 ■ 8:h`S駕
t4vozOtt k■ ■ okhOz fOrdult,`s viszahi
Otol■ y

"tt Duna ie♂

aba a 6kot■ 8z`p szttmal“ し kat a Duna_T■ ● k02ё n“ a Ko10s,Mば ∝ za ,Temes ment`n teLPtettele`hinO A ki

halttLkOr Tr`ciiba,IIacod6

I:彙 話 11]勝 1搬

:]乱 ょf∫

v411ainiok kHett,h02γ 乱に mk a kel“ ztる nぃ こ ,Ine諄 磯 bea b乙 ly tセ 8∼ dolllol〕 kOs_epetest kildOtti a t``t`s azOnban kOzdett6]fOgva nehezen ment,
a lttszatoledmё nye■ ellen6r0 3遷

lIIIを ill:ilil:11:::轟 szOmbell vnts`´ khoz iutottak Ezzd

hez

`nOk 8zi161dtt r“

““ ぉ zkOdt置 6si luodellllelk_

『 熙 1苓 難 婦 雑 賞胤器 撼 t甕 韓 半 驚
;

k遺 患 地辮胤 靴緋聴 厖nt Kaow ltta Lt vdn、 :川 こ 〔
e

I輔艶締 撥
fojedelllu szOm`ly leる nyttnak ta"j級

v薔

4o9

電 111揮 欝 轟 藷 1壺
Z

vett iszt

IIo鵬 z`uralkOdtt utan 127o‐ ben elhl

n Elzs`bet

tte az ugyOket, de nem

:嵐糊ll}解亀 鳳認 椒

::11:it」 in°

gyVenozer ma‐

驀驚 露 鱗 聯
41o

n級 :巧〆 Zttt,κ鬱 鍋Ю t“ 〃 η ′ あ “ ogvhtti"zOt6 Papsttpt,nem uお 断 “

■ Onl“ hFvOi kOzt taⅢ &kOdOtt 6■ ll16dra OltozkodOtt K`n 3zok68 8zeロ
la■

3ereztOk, a tobblt mind szabadon kel

魂 靱 静 li 螺 躙 臨」 卜 栃 :榔盤 ユ 憔寛 鵬 灘志 就
1発 i予III替 l略
magyar no■ e3“ 山 ez httont iOgokat

締驚慰機謂 轟 が
attznek,bi`iuk aZ cl187亀 nidora

静 鮎 鳳 掛 皇 littL蹴 蹴誰 蓮 馳 :爵 軍趾
k,おgadk26Ю t utal keny`ltOl`駐 e

Orrdま ,kl an,a ktlnOknak,pontOsabban

i者


t劇

:】

,1離

籠 ::雌 li野

:

∵II哺 蝦 甜Ψ 鰭
4鼻 増 嚇
:

}υ ″ 芳 … v● h_びれ譴 ″A¨ nl)∴ 脱I棚 離 “
灘 ]・ 柵 Ψ “

誰 記 F棚

″γ …

n口 vik髭 め 61val“ z

't棚

齢 癬
411

maz6,szabad halcos Tolt Valalllely nagy teklnteサ 〔f“ O■ ttot`lat`ball zぬ lehettols,ak■ a kll aly L畿 16 kl轟 ャ kin■ ク joi■ oサ an Vabad kin `r‐ a “ szem`lTe kOltll Vabltak a tobbin`1 8ZOr03 bb FapcsOlato■ ‐ utalo katona■ lR00V,Ob首 こ tvenl・ yi StrOi n.OngO10v,IeninFad 1934, 8ZOL“ latot VO VLADII■ “ 87-96;NЁ IE■ ュ,KШ L48z16 braly n,6ま l el:MNT XLIX,1953,304-18:

DoDRFER,TIIEN I,521-6

A h6J csatiban e18zenvedett vae“ g nem valtoztatott L6sz16 magatartお an,

Iokonszen“ tovttbra is a kElok Oldaba httta A llelyzot meg Ю mlott iS, 脇Ovet― 3zel■ &Ovettge3oket■ eleti kinOk`s tat`rok kozt keresott maganak: 20tt a koIOSztぬ y6s Pog6ny ll ll■ 8 dlk t昴 i衡 6Sa''klldveba 彫Ovet“ g CSelbOn hagyta,`8`llhatatlall■ “ "selt is kDzott 1285 ben Nogal e8 T010buga,,m蒟 “ lladt A r`ket`vre a Ltt16‐ l s70vet■ gre l`pett NogaJ`ira ll10g lult lv Mawび o薦ztt ellell,de a k う elfogat48続 nk h“ re vittZafordult z16薔 rab e18Zigotelactt,`s A fog k銘 380k tS Lzadoz`∞ k kozt ingaz6聯 に ag“ blzton3`♪ all Π amttostt azolll譴 i k6ん cstt k`皿 Deg tattt h`“ `rezto n■ is c8316dnia kellett 1290 ny鉗 6n N● gyvaradt61 nem mettze,KOro3szegen t`bo― rozott h`vel kozOtt Bor8a,KoPay`S In48“ llrak ttldt`val Kin Erz“ bet rD‐ 1“ a お nal kozul ttbus,TOrtol`s ICemertcze● 101,4Lnttm ritorte■ IV L`彫 ′α og01t`k Ott pt18zttlL Velo a■ ed,enc ttn,,fele“ g",′ ′ υ,a,,Hold “ `811■ lkoЮ ktt ll■ 6譴 ¨ fe■ onco■ 銀 blte''A♂ ldozott lgaz,n■ 6g SZtt esztend6bO A mttyar tOr“ nelem k`n■ ora ezzelお ′ kelult,nug a ktllok蘭 16ban foulattak.。 m`d`letln6di■ lkkJ,S nemezs“ rJ‐ lt`k fol,felvetttt a koreszt`nys`get,Cl‐ ket,roldhoz er`stett''hizttkal c∞ gi szokttalkat`s nlL6zatukati n■ “ hagytak“ `g hosBzabb ideig tttOtt,hOgy 6sI k`n nyelv ket a magyarral cwr`L`k fol lymatr・ t i61 ttkrOzik oklevele k P`ldd“ nt ldё zheti k azt az ■ la田 `お 1347b61SZim影 6 oklovelet,melvet a Csoltttn nelllbeli KOllcsog h kallttty adott ki,s alnelvben l■ egengodi,hott tセ αttt n`v szerlllt mettevezett kin, grrdl v壺 .電 y`8 PlhSi iSl“ bir_ ■ csa16djttal egy tt,T6tOs kir』 yi aitい る 6, ∞
ttlk

s maradjon Ezek a kinok m6g nemasatrakbm`ltek(ル ″"a。 “ 6r keresztclly no seltek,a “ みレ ),az apak nltt poginy k`ll neTet α 2`“

v`ek a 12 kin csalid■ lolrl tartozott a szabad kllnok koお , jobbagyok voltak, attbt,ha e13zo■ tek(6s itt err61 vetl sz6),a kun kapitanynak,。 ga VOlt、 i3脇 a‐ neto III(レ OhOk ■6nOk t。 kOvetelni vagy elaittdekOZni GYttBF`s,A i4彪 6 neln “ 1883),72-4`B484-5; 0‐ 01v 171-2(itt a be“ zet6 t旬 `koZt“

`k ll■

POn¨ 3)

VO GYA駆 `SIw N,A j4sz kinok tat■ ote II(Kocskem61 1873),255389`S400-62(A kiЮ k MagyaЮ r脇 亀 ball az五 中 銀 htti k `lvok alttt 12391301),PΔ ULER GYULA,Am賀 了証 nemzot tO“ netO II(BP 1899),186 8kOv;

VAN Magya tO“ net 12,537 skOv
c・

412

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful