P. 1
Carl Gustav Jung - Bevezetés a tudattalan pszichológiájába

Carl Gustav Jung - Bevezetés a tudattalan pszichológiájába

|Views: 71|Likes:
Publicado porDidou Kps

More info:

Published by: Didou Kps on May 05, 2011
Direitos Autorais:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/05/2011

pdf

text

original

Sections

 • Elıszó a magyar kiadáshoz
 • Az elsı kiadás elıszava
 • Elıszó a harmadik kiadáshoz
 • Elıszó a negyedik kiadáshoz
 • Elıszó az ötödik kiadáshoz
 • A PSZICHOANALÍZIS
 • AZ ERÓSZ-ELMÉLET
 • A MÁSIK NÉZİPONT: A HATALOMVÁGY
 • A BEÁLLÍTOTTSÁGI TÍPUS PROBLÉMÁJA
 • A SZEMÉLYES ÉS A SZEMÉLY FÖLÖTTI VAGY KOLLEKTÍV TUDATTALAN
 • A SZINTETIKUS VAGY KONSTRUKTÍV MÓDSZER
 • Analitikus (kauzális-reduktív) értelmezés49
 • A szintetikus (konstruktív) értelmezés
 • A KOLLEKTÍV TUDATTALAN ARCHETÍPUSAI
 • A TUDATTALAN MEGÉRTÉSÉHEZ A TERÁPIA ÁLTALÁNOS ELVEI
 • Zárszó

Carl Gustav Jung

Bevezetés a tudattalan pszichológiájába

Fordította: NAGY PÉTER A fordítás alapjául szolgált: C. G. JUNG: ÜBER DIE PSYCHOLOGIE DES UNBEWUSSTEN. IN: C.G. JUNG: ZWEI SCHRIFTEN ÜBER ANALYTISCHE PSYCHOLOGIE. C. G. JUNG: GESAMMELTE WERKE. SIEBENTER BAND. © WALTER VERLAG AG, OLTEN. 4. VOLLSTÄNDIG REVIDIERTE AUFLAGE 1989

TARTALOM

Elıszó a magyar kiadáshoz __________________________________________________________2 Az elsı kiadás elıszava _____________________________________________________________2 Elıszó a második kiadáshoz__________________________________________________________2 Elıszó a harmadik kiadáshoz _________________________________________________________4 Elıszó a negyedik kiadáshoz _________________________________________________________4 Elıszó az ötödik kiadáshoz __________________________________________________________5 1. fejezet A PSZICHOANALÍZIS _____________________________________________________________6 2. fejezet AZ ERÓSZ-ELMÉLET ____________________________________________________________11 3. fejezet A MÁSIK NÉZİPONT: A HATALOMVÁGY _________________________________________17 4. fejezet A BEÁLLÍTOTTSÁGI TÍPUS PROBLÉMÁJA _________________________________________23 5. fejezet A SZEMÉLYES ÉS A SZEMÉLY FÖLÖTTI VAGY KOLLEKTÍV TUDATTALAN __________35 6. fejezet A SZINTETIKUS VAGY KONSTRUKTÍV MÓDSZER__________________________________43 Analitikus (kauzális-reduktív) értelmezés ______________________________________________44 A szintetikus (konstruktív) értelmezés _________________________________________________45 7. fejezet A KOLLEKTÍV TUDATTALAN ARCHETÍPUSAI _____________________________________48 8. fejezet A TUDATTALAN MEGÉRTÉSÉHEZ. A TERÁPIA ÁLTALÁNOS ELVEI__________________60 Zárszó __________________________________________________________________________62

1

Elıszó a magyar kiadáshoz A tudattalan pszichológiá-járól írt mővemnek dr. Nagy Péter fordításában és dr. Jacobi Jolán gondos felügyelete alatt készült magyar fordítása az elsı írásom, amely ezen a nyelven jelenik meg. Néhány mástól eltekintve tehát elıször lát napvilágot eredeti mővem a keleti Európában. Nemcsak azért vagyok nagy hálára kötelezve dr. Jacobi Jolánnak, mert a fordítás megjelenését lehetıvé tette, hanem talán még sokkal nagyobb mértékben azért, mert e könyv átdolgozásánál és sajtó alá rendezése közben ösztönzı segítségével és hasznos tanácsaival oly önzetlen módon támogatott. Különösen jólesik, hogy ez az írásom immár közvetlenül szól a magyar olvasóhoz, ama nép fiához, amely mindig eleven érdeklıdés jelét adta munkálkodásom iránt: ha közvetve is, de talán ezért való hálám egy részét rója le ez a könyv. A nyugati féltekérıl származó sok tanítványom között dr. Jacobi Jolán volt az elsı magyar; évek óta dolgozik vezetésem alatt Zürichben, és e réven valóban alapos tudásra tett szert a tudattalan pszichológiájának olyannyira szétágazó s nehéz területén. Ennek pompás bizonyítékát adta Die Psychologie von C. G. Jung c. munkájával, amely elsırangú bevezetés mőveimhez. Az ı tárgyismerete szavatol e fordítás pontosságáért és értelmi hőségéért is, ami e nehéz és kényes anyag taglalásakor rendkívül fontos. A jelen kísérlet legkevésbé sem próbál átfogó ábrázolás lenni, megelégszik azzal, hogy az olvasót a tudattalan pszichológiájának legfıbb problémájával megismertesse, az orvosi tapasztalás által kijelölt keretek között. Mivel írásomat csupán bevezetésnek szántam, a szellemtörténet sokrétő vonatkozásaira: mitológiára, vallásra, filozófiára, primitív pszichológiára s a többire csak utalok. Zürich, 1944 januárjában A SZERZİ Az elsı kiadás elıszava A jelen kis munka akkor keletkezett, amikor a kiadó kívánságára az 1912-es Rascher-évkönyvben megjelent Neue Bahnen der Psychologie (A pszichológia új útjai) c. tanulmányomat egy második kiadás számára kellett átnéznem. E munka tehát a korábbi tanulmányt átdolgozott és bıvített formában mutatja be. Abban a tanulmányban a Freud által inaugurált pszichológiai felfogásmód egy jelentıs darabjának ábrázolására korlátoztam magam. Az utóbbi évek sokrétő s jelentıs változást hoztak a tudattalan pszichológiájában; ez késztetett arra, hogy tanulmányom kereteit lényegesen kibıvítsem. Egyes Freudról szóló fejtegetéseket megrövidítettem, ezzel szemben tekintetbe vettem Adler pszichológiáját, s amennyire csak e mő keretei lehetıvé tették, megadtam saját nézeteim általános irányvonalát is. Fel kell hívnom az olvasó figyelmét arra, hogy ez a fejtegetés kissé bonyolult anyaga miatt sok türelmet és figyelmet kíván. Eszembe sem jut e munkával kapcsolatban, hogy az bármilyen szempontból is végleges érvényő vagy akár csak kielégítıen meggyızı lenne. E követelménynek legfeljebb az itt felvetett problémákat egyenként taglaló terjedelmes tudományos munkák felelhetnének meg. Aki tehát mélyebben be akar hatolni az itt érintett problémákba, annak a szakirodalmat ajánlom. Az én célom pusztán általános tájékoztatást adni a tudattalan pszichológiájának lényegét illetı legújabb felfogásokról. A tudattalan problémáját annyira fontosnak és korszerőnek tartom, hogy nézetem szerint súlyos veszteség lenne, ha ez a mindeneket oly közelrıl érintı probléma nehezen hozzáférhetı szakfolyóiratok hasábjaira számőzve a mővelt közönség látókörén kívül könyvtári polcokon tengetné árnyékéletét. A most folyó háborút kísérı pszichológiai jelenségek - mindenekelıtt az általános ítélıképesség hihetetlen elvakultsága, a kölcsönös rágalmazási hadjárat, az elképzelhetetlen pusztítási düh, a hazudozás gáttalan árja, s az ember képtelensége arra, hogy a véres démont megállítsa útjában - mindennél alkalmasabbak, hogy a rendezett tudatvilág alatt nyugtalanul szunnyadó kaotikus tudattalant a gondolkodó ember számára 2

Minden egyes embernek gyökeres változásra. amikor az önmagunkon való elmélkedés volt a szükséges és egyedül helyes út. felebaráti szeretet vagy a szociális felelısségérzés képmutató köntösében. hogy e kis írásom . vagy bármi mást hirdetı szép szavakkal. Az ott lefektetett alapelvek behatóbb tárgyalása azonban olyan mértékben lépné túl egy többé-kevésbé népszerő tájékoztató mő kereteit. Ha volt idı.ily rövid idı alatt már második kiadását éli meg. Amit a nemzetek tesznek. hanem mindig az egyes ember beállítottságának megújhodása oldotta meg. ahelyett. hogy embertársaira kényszerítse ezt. befele fordul. Munkám ezt az érdeklıdést kívánja szolgálni. hogy ezt embertársaiktól várnák el. A második kiadás. Csak az egyes emberek beállítottságváltozása lehet a kezdete a népek lelki átalakulásának. lényegében változatlanul jelenik meg. támaszt keres. amely éppen azt tartalmazza. beleütközik annak a tudattalannak a korlátaiba. Csak az egyes ember magába szállása. nem pedig arra. kisebb változtatásoktól és javításoktól eltekintve. Sokan még a külvilágban keresik ezt. Küssnacht (Zürich). amelyek tudattalan személyes hatalomvágyból fakadnak. ha elıször és egyedül saját magukon. hogy a közönség széles rétegeinek érdeklıdése az emberi lélek problémái iránt sokkal erısebb. amelyet tudatunk a világháború révén elszenvedett. ha önmagukon kezdenék a mostani rend átváltását. hogy mily kegyetlen fenyítés vár rá. a keresztény. E katasztrófa látványa az embert tehetetlensége érzésében önmaga felé fordítja.szembeszökıvé tegyék. hogy általánosan könnyő megértésre találjanak. Még nagyon kevesen kutatnak önmagukban. Ez a háború kegyetlenül megmutatta minden kultúrembernek. Küssnacht (Zürich). Mert az egyes ember pszichológiája azonos a népek lélektanával. hogy éppen az utolsó fejezetek sokkal bıvebb fejtegetést kívánnának rendkívül nehéz és újdonság voltuk miatt. saját belsı államukon próbálnák ki azokat a törvényeket és diadalokat. s amíg az egyes ember megteszi. 1916 decemberében A SZERZİ Elıszó a második kiadáshoz Örömömre szolgál.1 Az elsı kiadás megjelenése után hozzám érkezett levelekbıl örömmel láttam. Ezt az érdeklıdést talán nem kis mértékben arra a mély megrázkódtatásra vezethetjük vissza. még túl kevesen tették fel maguknak azt a kérdést. meg fogja tenni az egész nemzet is. 1918 októberében A SZERZİ 3 . megint mások a fennálló rend lerombolásában. s egyszersmind azt is. amelyeket minden utcasarkon prédikálnak. egyéni és szociális adottságainak alapjaihoz való visszatérése lehet a mai világban uralkodó vakság gyógyításának kezdete. szerencsétlen korszakunk feltétlenül az. saját lényének. belsı szakadásra. amit a legszükségesebb lenne tudnunk. hogy ezeket inkább egy most elıkészületben levı könyvemben taglaltam a nekik kijáró alapossággal.sokak számára nem könnyen érthetı tartalma ellenére is . s mivel az egész világ inog. egyesek hisznek a csalfa gyızelemben és a gyızı hatalmában. akkor mai. ha még egyszer eszébe jutna saját rossz tulajdonságaiért szomszédját tenni felelıssé. azt teszi az egyes ember is. saját bensejükben. mintsem reméltem. hogy nem szolgálnák-e jobban az emberi társadalom ügyét. a meglevı feloldására és megújulásra van szüksége. Aki azonban önmaga felett elmélkedik. hogy alapjában véve még barbár. az emberi lét lényegéhez. bár tudatában vagyok annak. Az emberiség nagy problémáit sohasem általános törvények. Az emberi lélek problémái iránti érdeklıdés ennek az önmagunkhoz való ösztönös visszatérésnek a szimptómája. mások törvényekben és szerzıdésekben.

éppen ezért sok mindenre csak utalok. Aki csak megkísérelte. fejezetet teljesen elhagytam. igazat ad nekem abban.Elıszó a harmadik kiadáshoz Ez a mő a világháború alatt született. 1936 áprilisában A SZERZİ 4 . hogy túlélte a háborút követı idıt. amelynek e könyv egyik fejezetét szenteltem. vagy önkényesnek tőnhet: de kérem az olvasót. és egyet-mást meg sem említek. A közönség sokféle reakciója nyomán megállapítottam. erre kell tehát utalnom e célból. 1925 áprilisában A SZERZİ Elıszó a negyedik kiadáshoz Egypár javítástól eltekintve a negyedik kiadás változatlanul jelenik meg. hogy a kollektív tudattalan. Ennek a könyvnek egyáltalán nem igénye csaknem átfogó tájékoztatást adni az analitikus pszichológia teljes területérıl. Küssnacht (Zürich). A nehézségeket még növeli az a tény. rendkívül bonyolult anyagról népszerően próbáljon beszélni. ha ez a kis könyv ezt a célt elérné. hogy az effajta írásnak sohasem lehet célja a meggondolások s a bizonyítás egyes részleteibe való behatolás. és immár harmadik kiadásban lát napvilágot. Ezért nem mulaszthatom el. Küssnacht (Zürich). hogy ez nem könnyő feladat. hogy az olvasó figyelmét felhívjam az Eranos-évkönyv (Rheinverlag) utolsó évfolyamaira. s lassanként a hullámok is lecsendesednek. különösen a típusokról és tudattalanról szóló fejezetben. különös érdeklıdésre talált. mivel ezt a kérdést azóta alaposan taglaltam Psychologische Typen c. hanem legfeljebb anyagának megközelítı ismertetése és az e réven való ösztönzés. Egy s más netán elıítéletekbe ütközik. A típusok fejlıdése az analitikus folyamat során c. Nagyon meg lennék elégedve. amelyek különbözı szerzık e szempontból jelentıs munkáit tartalmazzák. A háború által felvetett nagy lelki problémák azonban nem szőnnek meg foglalkoztatni minden gondolkodásra és kutatásra hajlamos ember szívét és elméjét. Tekintetbe véve azt a tényt. Remélem. hogy az itt taglalt lelki folyamatok és problémák nagy része sokaknak bizonyára teljesen ismeretlen. munkámban. vegye figyelembe. azért szerény célját teljesíteni tudja továbbra is. szükségesnek tartottam. és jelentıs részében a nagy események pszichológiai visszhangjának köszönheti létét. hogy a második kiadás megjelente óta hét év telt el. hogy jelentıs változtatásokat és javításokat eszközöljek. E körülménynek köszönheti ez a kis írás. hogy egy tudományosan még alakulóban lévı. A háború elmúlt.

hogy a modern orvosi pszichológia nézeteinek még nagyon kevéssé sikerült az egyetemeken képviselt tudományba behatolniok. amelybe kísérletképpen benyomulunk. s ezt is csak egy bevezetés erejéig. hogy meggyökerezzenek. A tudattalan pszichológiájához hasonlóan komplikált és nehéz anyag nemcsak új ismeretekre. Azt hiszem. mégis arra kérem az olvasót. de sok tévedésre is alkalmat ad. ha azt állítom. Még áttekinthetetlen új világrész ez. változatlan kiadás óta hat év telt el. hiszen ezen a területen szinte mindenki tekintélynek képzeli magát. amelyek nemcsak elkápráztatni akarnak. Bár igyekeztem a lehetı legtöbb új szempontot beleágyazni szövegembe. Alapos ismereteket csak a szakirodalom tanulmányozása és gyakorlati tapasztalatok révén szerezhetünk. Azokat az olvasóimat. nem túlzok. rendesen legalább egy emberöltıre van szükségük. akik e területen alapos ismereteket kívánnak szerezni. Küssnacht (Zürich).Elıszó az ötödik kiadáshoz Az utolsó. hogy a mostani. sok feleslegest távolíthattam el. hogy távoli. 1942 áprilisában A SZERZİ 5 . Így fogják a legegyenesebb úton felismerhetni az orvosi pszichológia helyét és jelentıségét. s csak kerülı utak árán találhatjuk meg a helyes csapást. Ez alkalomból sok elégtelen részt irthattam vagy javíthattam ki. elszigetelt vártán állok. hogy ne csak az orvosi pszichológia és pszichopatológia fı mőveit tanulmányozzák lelkiismeretesen. és az én érzésem. hanem a pszichológia-tankönyveket is. E széles rétegeknek szánt írásomban az orvosi pszichológia és saját kutatási irányzatomnak csak egypár lényeges nézetét ismertetem. ne várja e területen a mai pszichológiai ismeretek összes sarkalatos pontjainak többé-kevésbé teljes leírását. bár a múlttal ellentétben akadt már néhány elismerésre méltó kivétel. ezért szükségesnek láttam. Ebbıl az összehasonlításból mindenki felismerheti majd. mennyire igazolt Freud panasza pszichoanalízise „népszerőtlenség”-érıl. Azoknak az új ideáknak. új kiadást alapos revízió alá vegyem. nyomatékosan kell kérnem. a pszichológiai újításoknak még többre.

Akkor e zavarok anatómiai elméletének megalkotásával próbálkoztak. mint egy normális embernél. kísérleti pszichológia. Freud következı munkái teljes részvétlenség mellett jelentek meg. villamosság stb. Abban az idıben még nem létezett a neurózisok és pszichózisok lélektana. s aztán nyugodtan folytatná a korong alakú föld leírását. amelyet ı pszichoanalízisnek nevezett el. Azt azonban nem tudták. Freudé a halhatatlan érdem. paralízis és amnézia)9. messze a tudomány határain túl. fény. tehát logikusan lelki kezelésre szorul. a neurózisok szuggesztiós kezelését. beszédkészségét is elvesztette. fejezet A PSZICHOANALÍZIS Az orvosnak. egyhangúlag szidalmazni kezdték. s amikor 1905 táján a szexualitás pszichológiáját kezdte megvilágítani8. az úgynevezett „idegorvosnak”. éppen a pszichiátria területén már felmérhetetlen jelentıségő megfigyeléseket tartalmaztak. és méghozzá a lélek legmagasabb és legösszetettebb funkciói. amely döntı befolyással volt rá. azaz a lélekbıl ered.1. Volt egy fiatal. S. Midın Freud 1900-ban az álom elsı valódi lélektanát megírta7 (elıtte e téren a témához illı éjszakai sötétség uralkodott). melyben Anatole France mondása: „Les savants ne sont pas curieux” (A tudósok nem kíváncsiak) újra beigazolódik. Az új pszichológia kezdeteit Breuer doktornak. neveznek. holott ezek. el kell mondanunk egyet és mást ezen tanítás és az egyéb tudományok egymáshoz való viszonyáról. csak angolul (ún. Janet kutatásai nyomán. Az ı tanítása a neurózisok gyakorlati kezelésébıl indult ki. nagyon intelligens nıbetege. amennyiben anyanyelvén nem tudta kifejezni magát. rendszeres aphasia). Egypár szerzı elismerıleg nyilatkozott róla. az orvosok pszichológiai elıképzettsége igen gyenge lábon állt. a pszichikus okozati összefüggések teljesen ismeretlenek voltak. a hisztérikus kihagyásos jelenségek pszichomechanikai feltételeit (anesztézia. hogy a neurózisok pszichológiájának alapjait lefektette. amit „idegességnek”. Freud fordította le Bernheim könyvét. egy régi bécsi gyakorló orvosnak a nyolcvanas évek kezdetén tett felfedezésétıl számíthatjuk. Egy nı hisztérikus bántalmak 6 . legfeljebb átmenetileg. holott a neurózisoknak egészen újszerő felfogását hozta. parézia. mint az olyan ember. s aztán a következı lapon folytatta a hisztériás esetek régi módon való taglalását. Mielıtt e tan lényegének megismertetésébe kezdenénk. ha betegein segíteni akar. Nem utolsósorban a tudósok e felháborodott rohama tette a freudi pszichológiát szokatlanul széles körben ismertté. Tudták azt is. alig ötven esztendıvel ezelıtt. lelki eredető. vagy a Wilbelm Wundt2 által bevezetett ún. mindenesetre mindaz. feltétlenül szüksége van pszichológiai ismeretekre. hogy minden hisztérikus tünetet szuggesztív úton is elı lehet idézni. s az egyetemeken tanított pszichológia vagy filozófia volt. aki dicsérıen nyilatkozna a Föld gömbölyő voltának gondolatáról vagy tényérıl. Charcot párizsi iskolájából. Különös színjáték ez. Itt az orvosnak pszichológusnak. mégpedig a következı tünetekkel: jobb karját spastikus (merev) bénaság érte. vagyis annak a metódusnak az alkalmazásából. amelyeket szinte már alig merünk az orvostudomány hatáskörébe utalni. hiszen az ideges bántalmak. pl. hogy a neurotikus szimptóma „pszichogén”. és idınként „abszenciái” (tudatkihagyásai) vagy homályállapotai voltak. e tárggyal foglalkozó mő6 gyenge visszhangra is alig talált. de legtöbbször egyáltalán nem hatnak. levegı. holott a karmőködés agylokalizációjában éppoly kevéssé volt zavar. Hiszen a betegnek épp a lelke szenved. Régebben. A pszichiátriai tankönyv csak elmebajok klinikai leírásával és rendszerezésével foglalkozott. Körülbelül úgy jártak el. Az elsı nagyobb. éspedig a nancyi iskola munkája nyomán. azaz az emberi lélek ismerıjének kell lennie. A hisztéria szimptomatológiája tele van anatómiai lehetetlenségekkel. Éppígy ismerték. miként ered a hisztérikus szimptóma a lélekbıl. a Salpetričre-bıl indult ki az elsı kezdeményezés a neurózisok pszichoterápiájára: P. Hideg víz. Janet3 megkezdte korszakalkotó kutatásait a neurotikus állapotok pszichológiájára vonatkozólag. aki hisztériában szenvedett. Már Charcot idejében tudták. hisztériának stb. a kollégák kinevették. és Nancyban Bernheim4 nagy sikerrel elevenítette fel Liébault-nak5 az ı idejében már elfelejtett kezdeményét. Vizsgáljuk meg közelebbrıl ezt az újfajta pszichológiát.

A páciensnı halálosan beteg édesatyja ápolása közben betegedett meg. csakhogy ezúttal semmilyen nyelven nem tudott megszólalni. azaz pszichogén esetként kellett felfogni. az emberek fejét kivéve. míg végre egy angol gyermekversre bukkant. jobb karja. orvosa észrevétlenül a zongorához ült. Ezen idıszak emlékképei homályállapotban fotografikus hőséggel kerültek újra napvilágra. hogy Breuer felfedezését megmagyarázza. alkalmas volt arra. A rendszeres vakság különbözı formái hasonló jelenségeket mutatnak fel. tehát hisztérikus. s ezért hajlamos az ember a tünet keletkezésében kauzális jelentıséget tulajdonítani nekik. hogy a kígyót megbénult jobb karjával őzze el. és így karja anesztéziáját és bénaságát asszociálta a kígyóhallucinációval. Tehát: hall is . aki eleinte Breuer munkatársa volt. a legkisebb részletekig menı pontossággal. hogy csak a beteg tudata nem lát és nem hall. Nagyszámú hasonló tapasztalat eredményeképpen arra a következtetésre jutottak. Nagyon érthetı. Éber álom állapotába jutott. az éneket megváltozott hangnemben folytatta. E helyen meg kell elégednem ezzel az egy példával. s aztán ezen a nyelven tovább tudott gondolkozni és imádkozni. de mintha megbénult volna. amelyek a leányt már régebben megijesztették. akinek meg kellett volna operálnia édesatyját. A kezelés során visszanyeri látóképességét. A sok elbeszélés közül az egyik körülbelül így hangzott: Egy éjszaka szorongva és félve virrasztott az erısen lázas beteg ágyánál. s amikor rápillantott. bıséges bizonyítékokkal szolgált a felfedezéshez. Breuer és Freud idézett könyvében egész sereg hasonló példát találunk.következtében teljesen elvesztette a hallását. amely mindig közvetlenül a szervek mőködését akadályozza. (Az emlékezıképesség beszőkült tudatállapotban való ilyen gyakori felfokozódását hiperamneziának nevezzük. hogy megharapja. félelmében imádkozni próbált. mintha a falról egy fekete kígyó közelednék a beteg felé. hogy észrevette volna.meg nem is. (Nagyon valószínő. anesztéziás és paretikus (érzéketlen és béna) volt. „elaludt”. jobb karját a szék támlájára fektetve. A hisztéria területén akkor uralkodó. Ezt a megfigyelését a további kezelésben tervszerően felhasználta. állapota utána egypár órára mindig megjavult. Tehát: lát is . A beteg maga ezt „talking cure”-nak (beszélgetı kúra) vagy tréfásan „chimney sweeping”-nek (kéményseprés) nevezte. Egy férfi teljes hisztérikus vakságban szenvedett.) El akarta érni az állatot. hogy a százféle hisztérikus tünet közül egyetlenegy sem a véletlen 7 . mert Bécsbıl egy sebészt vártak. Anyja egy idıre eltávozott. mely a szék támlájáról lógott le. Angliából származó „nervous shock” elmélet. Egyszer. Valószínőleg megpróbálta. Érthetı módon képzelmei legfıként ezzel az izgalmas korszakkal foglalkoztak. és Anna (a páciens) egyedül ült a betegágy mellett. traumatan. Ez a tényállás szöges ellentétben áll a szervi zavar lényegével. hogy a hisztérikus tünet és (amennyiben tünetekbıl tevıdik össze a betegség) maga a hisztéria lelki sérülésekbıl (traumákból) ered. Midın a látomás eltőnt. amelyeknek hatása tudattalanul éveken át eltarthat. hogy feltételeznünk kell: az éber emlékezet sohase lett volna képes ilyen plasztikus és pontos reprodukálásra.meg nem is. olyan. hogy a ház mögötti mezın valóban voltak kígyók. E kitérés után forduljunk újra Breuer betege felé. és halkan kísérte: egyik versszakról a másikra való átmenet közben megváltoztatta hirtelen a hangnemet. és úgy látta. a zavarnak nem voltak szervi okai. Freud. Környezetében minden embert fej nélkül lát. amelyet Charcot erélyesen pártolt. s így ezek adták a hallucináció anyagát. mégis gyakran énekelt. az érzék mőködése különben teljesen rendben van. Breuer megfigyelte. s a beteg valószínőleg így tért a teljes gyógyulás útjára. de eleinte sokáig csak részlegesen: mindent lát. Bebizonyosodott. hogy az effajta jelenetek igen mély benyomást hagynak. amely azt tanítja. amikor a beteg éppen egy dalt énekelt. mire a beteg anélkül. ami emlékezés és fantázia formájában benne felszínre vetıdött. Ebbıl eredt az ún. hogy ha betegét mesterséges vagy spontán homályállapotban arról beszéltette.) Igen különös dolgok kerültek így napvilágra. E jelenet közben lépett fel a bénulás és a beszédzavar: az eset elıadása a zavarokat is megszüntette. ujjai halálfejes kis kígyókká váltak.

csak ha a páciens számára különös jelentıséggel bír. és rákiáltott. Tudok egy fiatal hölgy esetérıl. amelynek következtében e jelentéktelen eseményre ilyen kiszámíthatatlanul reagált. hogy nık nyugodtan segédkeztek a legvéresebb mőtéteknél. és ırületes iramban egy szakadékos partú folyó felé rohantak. macska stb. Az utolsó pillanatban mégis sikerült leugrania. E problémára az orvosoknak van egy kitőnı válaszuk: „Az egyenlet ismeretlenje a hajlam (diszpozíció). félelmükben és undorukban minden tagjuk remegni kezdett. hétéves korában egy sétakocsizás alkalmával a lovak megbokrosodtak. E szörnyő pillanatoknak semmiféle következménye nem lett. hogy egy hasonló helyzetre való ártatlan utalás miért vált ki ilyen túlzott reakciót? Mind ez ideig csak annyit tudunk.eredménye. egy pillanatra úgy érezte. A hatékony momentum látszólag a lovaktól ered. Ez valóban így is volt: kb. Ahogy győltek a tapasztalatok. lovakkal kapcsolatban egyszer átélt már valamilyen veszedelmet. mint amit pl. Az eset patologikus oldalát egyelıre még homály fedi. Ez megfelelı körülmények között abban áll. amikor a nı a lódobogást meghallotta. hogy a beteg a megrázkódtatásnak tudattalanul specifikus jelentıséget tulajdonít. a betegség minden bélyegét világosan magán viselı pillanatot egyáltalán átélhetett? Vajon a fárasztó betegápolás eredményezhet-e ilyesmit? Hiszen akkor hasonló eseteknek sokkal gyakrabban kellene elıfordulniok. Kétségtelenül világos. Körülötte holtak és sebesültek rogytak a földre. sajátos pszichikai diszpozícióra kell találnia. amelyen át egy másik utcába menekülhetett. Breuer kezeltje átélt. és az ápolók idegzete rendszerint úgysem teljesen egészséges. úgy bizonyosodott be. egér. máris mélyebb és nehezebb problémák merültek fel.” Az illetı „hajlamos” effajta élményekre. Szerencsére a járókelık ezt meg tudták akadályozni. sajnos nagyon gyakori a kimerítı betegápolás. s hogy a lovak alá ne kerüljön. Egy este társaságban volt. sıt még jobb kedvő volt. Hasonló magatartást nagyon gyakran megfigyelhetünk. de ha egy macskához kellett nyúlniok. ı azonban ijedtségtıl lenyőgözve az út közepén maradt. mintha ennek valami szörnyőséggel lenne kapcsolata. és éjfél felé több ismerıse kíséretében hazafelé tartott. Gyakran láthatjuk. hogy izgalmas jelenetek egészen különbözıképpen hatnak az egyes résztvevıkre. utána egészen jól érezte magát. hogy a trauma intenzitásának nincs önmagában való patogén (betegségokozó) értéke. mint rendesen. hogy pl. s rohanni kezdett a lovak elıtt. vagy akár kellemes is. míg a lovak s a kocsi a mélybe zuhanva összezúzódtak. Hogy egy ilyen élmény nagyon mély nyomokat hagy. Itt elhagyta az ereje. A többiek kitértek elıle. Ez azt jelenti. ami az egyik embernek közömbös. kígyó. A kocsis leugrott. de a kislány halálfélelmében alig tudta erre rászánni magát. hogy a késıbbi szimptómának elıjátéka is volt a gyermekkorban. De mi az oka annak. Ebbıl szükségszerően az következik. Hogy e rejtélyhez közelebb férkızzünk. hogy ó is ugorjon le. a másikban a legnagyobb undort kelti: mint pl. hogy a sokk egymagában nem okoz feltétlenül betegséget. Freud problémája azonban éppen ez volt: miben áll a hajlam? A kérdés ilyetén felvetése logikus módon a lelki trauma elızményeinek felkutatására vezetett. abban kellett álljon. aki hirtelen rémület következtében súlyos hisztériában szenvedett. azt talán nem kell bizonyítani. amely egy hídhoz vezetett. A páciens diszpozíciója. de hiába: a nı végigfutott a hosszú utcán. Volt már olyan eset. ı azonban a legnagyobb lelki nyugalommal és igen céltudatosan kiszemelt egy kaput. hogy a nyomasztó szorongás ilyen percei. hanem hogy hatásossá legyen. Ugyanez a hölgy a szentpétervári véres január 22-én véletlenül egy olyan utcában volt. vagy hogy olyasvalami. Ezzel megtaláltuk azt a kulcsot. kétségbeesésében a vízbe akart ugrani. hanem mindig lelki események az okozói. béka. mintha ez az ı halálát vagy valamilyen más borzalmat jelentene. Az újfajta felfogás széles teret nyitott az empirikus munkának. amely a hajlam rejtélyét megnyithatná. ezután teljesen elvesztette az ítélıképességét. hogy ilyen. Fel lehetne tételezni. hogy minden eddigi analizált esetben a traumatikus élmény mellett volt egy 8 . nagyon tartós benyomást hagyhattak maguk után. hogy az ı számára valami különlegest jelent. amelyet a katonák éppen sortőzzel „tisztogattak”. még további ismeretekre van szükségünk. Ez azonban még nem magyarázza meg. amikor hátulról hirtelen egy lovas kocsi közeledett gyors ügetésben. Most tehát azt a kérdést kell felvetnünk: melyek a kocsijelenet különleges körülményei? A félelem akkor kezdıdött. A kocsis ostorát pattogtatta és káromkodott. Freud kutató szelleme azonban nem tudott hosszasan megállapodni a felszínnél.

A pubertás idején.-val. Így kerülte el kb. úgyhogy röviddel késıbb erısen lehangolva el is hagyta a leány a társaságot. akinek jelenléte olykor érthetetlen módon ingerelte és idegesítette. kinevette a lányokat. míg végül a következıképpen vázolható összkép állt elı. és kidobta a nyitott ablakon. A beteg legjobb barátnıjének búcsúvacsorája volt ez. Egyelıre semmi mást nem találunk. akik a köréje nıtt csipkebokrot végre áttörték.-ék. feszélyezett és zavart lett. Ennek következtében meghitt viszony szövıdött B. mindent. Sokatmondó mosollyal húzta a győrőt újra a leány ujjára e szavakkal: „Tudja. s gyakori rosszullétei miatt sokszor otthon maradt. hogy ezen az éjszakán még egy igen különös esemény játszódott le: a szíves házigazda rövidesen lángoló szerelmi vallomást tett. hogy a pácienst. csak a vad játékokat szerette. A kutatást azonban nem szabad feladni a felületes kérdezısködés negatív eredménye után. jót és rosszat. amikor a nemi probléma a közelébe férkızhetett volna. mint A. A beteg makacs ellenállásának leküzdése után kiderült. E pontnál a beteg megszakította elbeszélését. talán kerülıvel célhoz jutunk. Ha azelıtt többé-kevésbé Breuer traumatanának hatása alatt a neurózis okát a traumatikus élményben kereste. ami ilyen korban a nıket rendesen mélyen foglalkoztatja. Maradjunk a felhozott példánál: azt értjük. ebben az esetben is fel kellene kutatni. de hamarosan úgy érezte. Itt kimerült állapotában nagy szívélyességgel fogadták. s az asztal alá esett. hogy a hosszú szerelmi históriát darabonként elıássuk. mivel ez volt a legközelebb esı hely. tekintettel a háziasszony távollétére.különösfajta zavar. Közismert. B. most a probléma súlypontját egészen más irányba tolta el. megtudtam. A következı hetek munkája volt. ennek legénybarátja. mint derült égbıl a villámcsapás. boldog. magasztosat és alantasat egyesít magában. véletlen úgy akarta. és idestova már eljegyzésüket tervezték. amely az erotika területére tartozik. Ismerısei is jelen voltak. mintha B. valószínőleg semmi oka nem lenne arra. amikor a páciens a lovak elıtt rohant. ami csak távolról is az ember élettani hivatására emlékeztette. Gondolataiba merülten álmodozva játszott győrőjével. E barátnı férjnél van. ahol a késıi órán fedél alá vihették. Nyilvánvalóan hirtelen valamilyen kellemetlen reminiszcencia merült fel emlékezetében.-val kettesben sétálni. ha ez valóban igaz lenne. akit jövendıbelijének szemelt ki: szereti ıt. 24 éves koráig a sok apró kalandot. Azonban az ilyen dolognak rendesen megelızı története is van. Mindkét férfi lehajolt érte: B. és menekült mindenféle nıies foglalkozás elıl. Ha az egyenes út nem vezet eredményhez. B. ami. s az után. Ekkor ismerkedett meg közelebbrıl két férfival. Más irányba terelve a kérdezısködést. van egy gyermeke is. A.-hez való viszonya s barátnıje révén gyakran találkozott A. hogy a traumatikus élmény mellett gyakran az erotika terén is találhatók zavarok.-hez sokkal jobban vonzódnék. Tehát újra visszatérünk ahhoz a különös pillanathoz. hogy e tekintetben nem bukkanunk-e valami szokatlanra? Az ifjú hölgy ismer egy fiatalembert. hogy a lovak a páciens életében különleges szerepet játszottak. hogy a „szerelem” igen tágítható fogalom. Ez érthetıen kínos pillanatot okozott.né ebben az idıben már mind idegesebb lett. E történet beteges különlegessége abban rejlik. és ápolásra szoruljon. és megpróbált más tárgyra térni. hogy boldogok lesznek. Ebben az idıben a páciens egy nagyobb társadalmi összejövetelen vett részt. a mennytıl a pokolig ér. hogy ideges legyen. Emlékezzünk vissza arra a felismerésre. Mindkettı megnyerte tetszését. győlölt és megvetett mindent. A 9 . s a páciens között. és azt reméli. A. reménykedést és várakozást. s mint halljuk. a késıbbi eltúlzott és nem helyénvaló reakció azonban érthetetlen marad elıttünk. mikor ismerısei utolérték. Állítólag a nyilatkozat úgy hatott a páciensre. E felismeréssel Freud felfogásában lényeges nézetváltozás következett be. vendéglátója házába vitték vissza. elkezdett emberkerülıvé válni. Kevéssel azután az ún. Most a társaság után érdeklıdünk. nehéz és kínos helyzetet teremtett. hogy ez mit jelent!” Ekkor a pácienst különös. aki idegessége miatt hosszabb idıre egy külföldi üdülıhelyre utazott.-nek sikerült megtalálnia. A boldogságáról szóló közlést gyanakvással kell fogadnunk. hogy ártalmatlan lovak rémítik halálra. akkori legjobb barátnıjének a férje volt. letépte a győrőt az ujjáról. hogy azon az estén milyen alkalomból jöttek össze. A leánynak így többször alkalma nyílt A. hogy a beteg nyári vakációját ugyanazon az üdülıhelyen töltse. s a valóságtól távol esı fantáziavilágba menekült. de a győrő hirtelen kicsúszott a kezébıl. E fiatal hölgy nagyon fiús gyerek volt. Egy alkalommal csónakázni mentek. ellenállhatatlan érzés rohanta meg.

mivel erısen hangsúlyoznom kell.-né. és ebbıl azt tanultuk. s elérte. E romantikus esemény szorosan egymáshoz kapcsolta ıket. Búcsúvacsora közben a gonosz szellem megkörnyékezte betegünket. anélkül. A ravaszság kétségtelen. A.” S valóban így is lett: különös viselkedése révén visszakerült a. Az eredmény az lett. nyilván. amely szerint a betegség okozója egy erotikus konfliktus. a barátnıje. nevezetesen egy fontos erotikus konfliktus megnyilatkozhat. Ezzel a trauma elveszti kizárólagos jelentıségét. A páciens azonban e szenvedély mélységét nem engedte tudatossá válni. Úszni nem tudott. hogy B.páciens pajkos és vidám volt. és kezeltetni magát. Ezzel az elavult traumaelméletet feladták.-vel való eljegyzését.-be szerelmes. mert azzal a belátással. Egyéb tapasztalatok alapján feltételeztük azt. és amint azt a gondos kutatás ismételten kimutatja.-vel való eljegyzését keresztülvigye. hogy ennek így kell lennie. A. valaminek történnie kell veled. hogy drámai elıadásának motívumai a páciens számára a legkevésbé sem voltak tudatosak. eltúlzott) reakció miképpen érinti a traumát. hogy leggyakrabban így van. s azt súgta neki: „Ma éjszaka egyedül lesz. Hogy önmagának ürügyet találjon. Megcsókolta. hogy B. s helyére egy sokkal mélyebb és átfogóbb felfogás lép. E feltárás után mindenki hajlamos annak a feltételezésére. hogy tudattalanul minden e felé a cél felé irányult.-nénak külföldre kellett utaznia. s félájultan emelte a csónakba. és naponta gyızködte magát arról. hogy a trauma. E különös játék természetesen nem kerülhette el a nıi féltékenység éles tekintetét. amelyben valamilyen addig tudattalan tartalom. hogy A. Mindenféle felháborodott ellenvéleménnyel szemben az a helyzet. s miért nem valamilyen más konfliktus? Erre csak azt lehet felelhetni: senki sem állítja. hogy a patologikus (azaz különleges. Most visszatérhetünk kezdeti szempontunkhoz. nem több jó alkalomnál. megérezte a titkot. hogy ebben az esetben is a traumán kívüli erotikus zavarról van szó. A másik útra irányuló tudattalan kényszer volt végül is az erısebb. hogy visszakerülj a házába. nagy nehezen tudta csak megmenteni. a trauma elveszti kauzális jelentıségét11.ezek elıl elmeneküljön. Gyakran hallani a kérdést: miért éppen az erotikus konfliktus a neurózis oka. amely állítólag a betegség okozója. amit akart. hogy nem a trauma. 10 . erkölcsi értékelése azonban kérdéses. hanem egy rejtett erotikus konfliktus a neurózis gyökere. hogy az effajta benyomásokon túltegye magát. Ez a feltételezés mindenben beigazolódott. ahhoz a kérdéshez nevezetesen. sokkal nagyobb jelentıségőek. míg a tudat azon igyekezett. Úgy tőnt neki. hogy a körülmények ilyen láncolatát és annak mőködését csak ördögi ravaszság képes kigondolni.jobban mondva . hogy a szerelem10 problémái és konfliktusai alapvetı jelentıségőek az emberi életben. mintsem az egyén gondolná. mert már régen hozzászokott ahhoz. vagy . de kiderül. mintha az események maguktól peregtek volna. s hirtelen kiesett a csónakból. házába. csak annál inkább sürgette B. A megelızı eseményekbıl azonban kiviláglik. ezzel növekedett idegessége. hogy bármiféle indíték tudatosult volna benne.

akik látszólag tisztességtelenek. mint az ösztönök. így szeretném érzékelhetıvé tenni. Persze a konfliktus fordított is lehet: vannak olyan emberek. kora uralkodó áramlataiban sodródik. ami az antik kultúra lényeges és jellemzı alkotórészévé lett. itt azonban a kutatás a szexuális konfliktus kérdésével került szembe. Ennek szelleme nem kis mértékben járult hozzá ahhoz. szelídítési eljárás. hogy ez tudatossá válna benne. s amelyek egyike mindig tudattalan. hogy a politikai csak elıfutára egy még sokkal mélyebben szántó vallásos megrázkódtatásnak. amely éppúgy 11 . sok abnormis elemet is tartalmaz. A kultúra kényszerébe szorított emberiséget idınként el-elragadja ez a mámor: az ókor a dionüszoszi orgiák keletrıl elıtörı hullámában élte ezt át. Azóta a „szexuális kérdést” politikai és világnézeti kérdések erısen háttérbe szorították. s hogy végül is ez idık politeista káoszából Mithrasz-kultusz és Krisztus aszkézist hirdetı vallása született. mint amennyire valójában az. amelyet a szabadságra éhes állati természet idınkénti lázadása nélkül elképzelni sem lehet. De hát senki sem független teljesen a korabeli áramlatoktól. A dionüszoszi szabadságmámor második hulláma a reneszánsz idején húzódott végig a nyugati emberiségen. A neurózis ti. szorosan kapcsolódik a mindenkori korproblémákhoz. amelyek a tudattalanból napvilágra törnek. hogy a Krisztus elıtti utolsó század számos szektájában és filozófiai iskolájában a sztoikus ideál az aszkézisig fejlıdött. de egyúttal az egész emberiségnek az egyénben megnyilvánuló konfliktusa is. míg a tudattalan a saját (ellentett irányú) erkölcstelen ideálja felé törekszik. hogy bár a megbetegítı konfliktus személyes momentum. mint az egyén sikertelen próbálkozása. Ma már azt is tudjuk. amely szinte külön irodalmat teremtett. mint példánk mutatja. körülbelül a következı megállapításra jutunk: Minden neurózisban két tendencia nyilatkozik meg. amely a kulturális kényszerrel nehezen fér össze. amelyek egymással szöges ellentétben vannak. amely. Ebben a konkrét esetben legalábbis nem vitatható. és tulajdonképpen nem más. míg a tudat látóterét teljes egészében a látszat foglalta el. hogy csak a látszatnak kell tudatosnak lennie. hogy meghasonlik önmagával. Ez az a fajta ember. A magunk korát már nehezebb megítélni. aki egyesíteni akarta magában a természetet és a kultúrát. A neurotikus ember csak egyik speciális esete a meghasonlott embernek. hanem sokszor új eszmék. amelyet egyoldalú elméletalkotásában nem kis mértékben befolyásolt ez az irodalom. A neurózis: meghasonlás. amit pedig a tudat szeretne letagadni. a lényeg mindig ugyanaz marad. a háttérben ott áll a morális oldaluk. mivel a mai embert fıként politikai szenvedélyek izgatják. Ha a mélyére nézünk. Ma például könnyő lenne megalkotni a neurózis politikai elméletét. Ha ezt a tényt elméletileg igyekszünk megfogalmazni.2. anélkül. fejezet AZ ERÓSZ-ELMÉLET Az elızı fejezetben leírt felismeréssel a trauma kérdése váratlanul feleletet kapott. s az uralkodó kultúrával éppúgy ellenkezésbe jutnak. Sıt valószínőleg kiderül még az is. legalább elsı pillantásra. hogy az igazi kapcsolat sötétben maradt. akkor azonban ez is csak egy bőnös póz. hogy nem mindig állati eredető ösztönéletünk az. Ezeknek a neve változhat. Ez azonban nem változtat semmit azon az alapvetı tényen. egy közönséges erotikus konfliktussal össze nem hasonlítható. hogy a tudat ki szeretne tartani erkölcsi ideálja mellett. melyeknek a „szexuális kérdés” csak jelentéktelen elıjátéka volt. E meghasonlás oka a legtöbb embernél az. s éppen ezért. és ezeket jeleníti meg saját konfliktusában. Az elmúlt félszázad által felvetett forradalmi kérdések sorában ott szerepelt a „szexuális kérdés”. s a páciens igazi szenvedélye rejtett marad. E tétel megfogalmazása szándékosan igen általános. aki szeretne tisztességesebb lenni. hogy az ösztönös emberi természet újra meg újra nekiütközik a kultúra állította korlátoknak. amelyet az általános probléma egyéni megoldása irányában tett. Mindenekelıtt feltőnı és szinte hihetetlen. A kultúrprocesszus közismerten az emberben mőködı állati ösztönök egyre tökéletesebb megfékezése. hiszen általánosságban jellemzıje a kultúrembernek. s a legkisebb erıszakot sem teszik önmagukon. Ebben a „mozgalomban” rejlett a pszichoanalízis csírája is. A neurotikus ember.

hanem ezt az ún. amilyen az alvás közben érzett éhség. a körülményektıl függı variációban. bizonyos technikai szabályok figyelemben tartásával. hogy anyja. Freud felfogása szerint homlokzat. A leányt természetesen 12 . (A szélsıségeket általában ajánlatos kerülni: mindig az ellenkezı véglet gyanúját ébresztik fel bennünk. hogy az a tégla. számtalan van: az álomban feldolgozott konfliktus tudattalan. amint azt Freud elsıként kimutatta: az álomanalízis. amelyre visszaemlékezünk. igen kínos vágy. Most már áttérhetünk egyrészt a pszichoanalízis technikájára. amelyek a tudat számára rejtve vannak. egy bizonyos. hogy most pedig már fel kellene kelni. A manifeszt álom látszólag nem tartalmaz vágykielégülést.) Tartoztunk ezzel az általánosabb jellegő kitéréssel. és e módszer révén sarokkıvé lett. bárcsak mennél elıbb hagyná el az árnyékvilágot. A konfliktus kínos és inkompatibilis része Freud szerint annyira fedett vagy feloldott az álom fogalmazásában. és olyan értelmezésre vezetnek. Az álmodó leányban kétségtelenül mőködik a vágy. hogy már felkeltünk stb. (A kritikus olvasó mindenesetre joggal kérdezheti: vajon az álom által megjelenített aggodalom túlzott volt-e?) Ilyesfajta álom. amelyeket a kísérlet tipikus zavarai árulnak el13. amelyeknek egyéni jelentıségük van. meghalt. s Freud éppen ezeket tartja az igazi álomképeknek. amelynél vágyteljesülésrıl látszólag szó sincs. ez azonban . amelyet az álom mögött eleinte nem is mertünk volna sejteni. A pszichoanalízis technikájával kapcsolatban nyilvánvalóan az lesz az elsı kérdés: hogyan ismerhetjük meg a legrövidebb és egyben a legegyenesebb úton a páciens tudattalanában lefolyó eseményeket? Az eredeti módszer a hipnózis volt: vagy kikérdezték a pácienst hipnotikus koncentráció állapotában. amelyet egy kiadós ebéd álma elégít ki. tudattalan vágyak is. És ezt meg is teszi az álom. az ún.igen finom és legkisebb részletekre kiterjedı pontos kapcsolatban áll az álomhomlokzattal. hogy anyja. amelyeket legszívesebben nem vall be magának az ember. intı és vigasztalást hozó hírnök volt. azonban a mai technikához képest ez kezdetleges és gyakran elégtelen. egy leány gyöngéden szereti az édesanyját. asszociációs módszer12. amelynek révén a patogén konfliktus felismerésére juthatunk. amelyben az álom minden szála egyesül. a keresett konfliktus. akivel szemben valamilyen titkos ellenállást táplál. Éppígy az a szorongató gondolat. Ezek természetesen csak igen ritkán nyilvánvaló vágyak beteljesülései.a tudattalanba szorult. A „manifeszt” álom. mint: meghalni. hogy képzettársításai egy bizonyos irányban és bizonyos témák körül csoportosulnak. Az álom. neki kell elárulnia azokat a titkokat. ez a tudattalan nyelvére fordítva annyit jelent. azt álmodja azonban egy alkalommal. A legkifogástalanabb gyermeknek is lehet ilyen rohama. De tudjuk. Ma mint a tudattalan küldöttjét használjuk fel. Az álomról elmondhatjuk. hogy az „erotikus konfliktus” fogalmát világosabbá tegyük. Alkalmilag még ma is élnek ezzel a módszerrel. egészen meglepı pontossággal. Ha mármost. az istenek küldöttje. lelkünknek ez az illékony és szerény terméke csak a legújabb idıkben lett megvetés tárgya. Egy másik módszer a zürichi elmekórtani klinikáról indult ki: ez az ún. s amely ellentétben áll a továbbalvás vágyával. Ez a különös gondolatkomplexus. A legjelentısebb módszer azonban. amelyet a kımővesek eldobtak. hogy a túlzott aggodalom sokszor és jogosan éppen az ellenkezıjére irányuló vágy gyanúját kelti. amely a ház belsejérıl elsı látásra semmit sem árul el. De az álmoknak csak igen kis része ilyen egyszerő. végtelen fájdalmára. Pl. vagy pedig ugyanebben az állapotban szabadon engedték fantaziálni. az lesz tehát a benne adott megoldási kísérlet is. mint pl. ha rá akarnák bizonyítani. Freud szerint vannak az éber tudat képzeteivel összeegyeztethetetlen természető. amely ellen azonban a legerélyesebben tiltakozna. testi inger okozta álmokban. az álmodót álma egyes részleteirıl beszélni hagyjuk.s ezt gondos összehasonlítással könnyen ki lehet mutatni . hogy édesanyját eltávolítsa. Vannak kínos vágyak. Freud felfogása szerint a leányban él az a számára tudattalan. „álomcenzúra” révén igen gondosan elrejti. mint az erkölcsös emberek erkölcstelen természete. rövidesen kiderül. tehát éppen a feltételezett tudattalan törekvés ellenkezıjét. sokkal inkább félelmet vagy gondot. Régebben nagyra becsült jövendımondó. vagyis az az álomkép. másrészt a terápia kérdésére. Ez a módszer egzakt módon mutatja ki konfliktusok jelenlétét az érzelmi színezető képzet úgynevezett komplexusaiban. hogy vágyteljesülésrıl beszélhetünk. ahhoz a vágyteljesítı álomképhez vezet.

hogy ilyesmit álmodik. Így tehát férfira vágyódva tér vissza. Amint azonban megtaláltuk egy álom valódi értelme felé vezetı utat. vajon az illetı tényleg illik-e hozzám? stb. s így rá irányul. hogy a tudattalan egy bizonyos rétege mindazt tartalmazza. hogy férjhez menjen. ezért mindig némi ellenállást kell legyıznünk. nehéz vagy veszélyes valami. inkább beteges jelenségnek látszik. tudatlanság és tudatosítás hiánya. hogy a sors által felvetett kérdést magával ne vinné a családba. Emellett az ı számára a többi felsorolt ok igen keveset ér. mint ahogyan egy gyilkosság ténye még nem bizonyít általánosan elterjedt konfliktuskeltı gyilkolási vágyat. hogy a látszólag legértelmetlenebb álom is jelentıséggel telített és tulajdonképpen csupa komoly és fontos dologról ad számot. Egyáltalán nem is érti. mutatja. és mi lesz. ha el kell válni a mamától. hogy anyját távolítsa el. sıt tartalmazza mindazt. hanem az. vagy kívülrıl nézve annyira érthetetlen. és végleg felnıtté és önállóvá kell lenni. Tudjuk. mielıtt komolyan nekiülnénk. és ott szükségszerően infantilis módon kell kifejeznie magát. hogy erre tudatosan egyáltalán nem gondol. Nem megyek odáig. hogy kétségbe vonnám minden bőn csírájának a létezését minden egyes egyénben. 13 . A családban azonban az apa a férfi. úgyhogy már nem tud visszakapaszkodni a papához és a mamához anélkül. miért kellene édesanyját eltávolítania. hogy egy-egy incesztusvágy alkalmi elıfordulása nem bizonyít általános incesztushajlamot. hogy az összezilált szálakat türelmes munkával szétfejtsük. s inkább a tájára sem megyünk. „leszorult a tudattalanba”. s ezért szeretné az anyját félretenni az útból. Az álom sokszor olyan. A kétségtelenül meglévı és Freud által helyesen látott incesztusszimptomatológia számomra másodrendő. s amely elıl a beteg kitért. Nyugodtan mondhatjuk. Számomra ezek az okok önmagukban bıven elegendık. papa. amit az infantilis ösztöntörekvésekbıl a felnıtt életében nem lehetett felhasználni. félénkség. amely tulajdonképpen igen egyszerően így hangzik: „Ugye. Az álmodó leány szerelmes atyjába. Ez a kitérés pedig éppolyan természetes és bárhol tapasztalható reagálás. kényelemszeretet. Én ezzel a felfogással szemben már régen arra az álláspontra helyezkedtem. Ha ugyanis közelrıl figyeljük egy neurózis fejlıdését. ami a tudattalanból ered. Ennek az álomnak az esetében látszólag valami infantilis féltékenységrıl van szó. ami tulajdonképpen minden neurózisban fellelhetı. amiért a leány nem tudja rászánni magát a férjhez menésre. elsısorban infantilis jellegő: így ez a vágy is. Igazi konfliktusának nyitja azonban ott van. s egy esetleges konfliktus. Maga ez a tény. Ez a felismerés valamivel több tiszteletet követel tılünk az álmok jelentıségérıl szóló ún. Ez a gondolat. Meg aztán otthon is egészen kellemes. még igen lényeges a különbség. rendszerint találunk egy kritikus pillanatot. hogy a legnagyobb része mindannak. és a legnagyobb csodálkozásunkra azt látjuk. babonával szemben.nem lehet ezzel a szándékkal meggyanúsítani.törekvés. hogy a házasság gondolata komolyan a közelébe férkızött és megfészkelte magát benne.? De azt már nem veszi észre. valamint egy ezen alapuló személyiséghasadás között. a férfira vonatkozó vágy. attól rendesen vonakodunk. hanem a tudattalan. mint az alapját alkotó lustaság. Mármost Freud feltételezi. Hiszen ı sem a régi gyermek immár. amint mondják. és ez a tulajdonképpeni oka annak.az álmodó leány számára meglepı . Ha kellemetlen. Azonban e csírák. aki férjhez szeretne menni. vagy helyesebben az ennek megfelelı törekvés komolysága. A tudattalanban él az a . azonnal az álmodó legsajátabb titkainak közepében vagyunk. amelyet a mai kor racionális áramlata oly mostohán kezelt. ha a mama meghalt. amikor felmerült a probléma. s ezáltal oly nevetséges lesz.az álmodó leány számára ebben az esetben még felderítendı okokból kínos vágynak. engem veszel feleségül?” Ez az infantilis vágykifejezés a helyettesítıje egy új kelető . Ezen a réven egy másodlagos incesztusintrika keletkezik. mivel szigorúan véve nem ı alkotta az álmot. hogy legfeljebb csak csodálkozhatunk rajta. látszólag mellékes részletekkel foglalkozik.. éppoly kevéssé.. hogy is lesz majd. Ez azonban vérfertızést (incesztust) jelent. gyávaság. hogy az incesztusra irányuló vágy primer. a leány tudtán kívül. mivel a tudattalan rendelkezésére álló anyag legnagyobb része infantilis reminiszcencia. hogy egyfelıl szívesen férjhez menne. ami reminiszcenciák és emlékezés terén elveszettnek számít. másfelıl azonban nem tudja magát erre végleg elszánni: sose tudhatja az ember.

A képmutatás csökkenése s az 14 . de ezúton meghasonlik önmagával: egyfelıl el szeretné nyomni természetes törekvéseit. hogy ez a gyermeki múlt egyik vágya. hogy a patogén konfliktus keletkezésénél az erotikus. amely több szempontból Szókratész technikájával hasonlítható össze. a lélek árnyoldala teljesen kivonja magát a tudatos belátás alól. ez azt jelenti. hisztérikus szeszélyek. A neurotikus ember lelke gyermeki lélek. erısítgetik. s a kezelés folyamán az álmok egymás után felszínre emelik a tudattalan tartalmát. átfogóbb életre kelhessen bennünk. ha az ember képtelen felismerni lénye másik oldalát. s ezáltal beláthatatlan szerencsétlenség okozója lehet. tudatos lenne. Az analitikus módszer önmagában véve nemcsak a speciális freudi pszichoanalízis. A dolgok ilyen állapotában nem is várhatunk mást. hogy ezzel szemben más. Ez úgy tünteti fel a dolgot. akkor remélhetı. vagy lemondani róla. Azt vetették a freudi pszichoanalízis szemére. önmagukkal s környezetükkel való örökös kellemetlenkedés. A tudattalan vágy infantilis. és ezt a küzdelmet hívjuk neurózisnak. hanem éppen a legérzékenyebb pontokon. elviselhetetlen. tudattalan kívánsággal. Ha ez a konfliktus minden részletében világos. másfelıl fel akar szabadulni. akik éppen azzal kérkednek. hogy világosan lássa saját természetének árnyoldalait. ha valaki személyiségének teljes birtokában van. E teória szerint a tudat tendenciája ütközik az erkölcstelen. indokolatlan ingerültség. e kezelés eleinte kínzásszámba megy. nem tudja megjavítani. melyeknek értelmét nem látja be. ilyesmi csak akkor keletkezik. tehát elnyomjuk. amid van. hogy nincs semmiféle konfliktusuk. hogy aztán odavesse nekik a gyeplıt. Csak ilyen feltétellel keletkeznek e szimptómák. ideges bélhurut. A kutatás freudi iránya azt igyekezett bebizonyítani. amiért is a lélek orvosának és a nevelıjének kezében az álomanalízis felbecsülhetetlen értékő eszköz. pedig sokkal hatékonyabb szabályozó a szükség. amelyeket az analízisnek kell nagy ellenállás leküzdése árán újra engedelmességre szorítania. de nem látják. amelyek. hogy ez az árnyoldal nem is létezik a számukra. hogy felszabadítja a (szerencsére) elnyomott állati ösztönöket az emberben. Minden körülmények között elıny ugyanis. Tehát Freud szerint a szimptóma nem más. melyek aztán a lélek elnyomott részét szóhoz juttatják. szebb. s problémáinak égetı voltát. amely nehezen visel el önkényes korlátozásokat. hol itt. éppen ezért a beteg nem tud vele vitatkozni. Vannak páciensek. mely a valóság határait meghatározza. éspedig nem a lényegtelen. ismeretlen eredető bajok állják útjukat. mégpedig morális indítóokokból. akik hamis képzeteket táplálnak magukról. hogy az emberek mily kevéssé bíznak a mai morális princípiumok hatékonyságában. s e határok sokkal meggyızıbbek. hanem hogy elhelyezze és elrendezze ıket egy értelmes egészben. valószínőleg sohasem lehetne neurotikus tünetek szülıje.az a fajta nevelés. azonban nem azért mint ahogy egyesek magyarázzák -. nem tud vele megalkudni. szexuális momentumnak kiemelkedı jelentısége van. hogy a pszichoanalízis tudatossá teszi az állati ösztönöket. hogy valami mélyebb. a morális meggyızıdéssel heves összeütközésbe kerülnek. mivel engedelmeskedvén az antik misztikus mondatnak: „Add oda mindazt. és a napvilág fertıtlenítı hatásának teszik ki. Igaz. az álomfejtés vezet be a legmélyebb egyéni titkok közé. hogy mai kultúránk magaslatán ez a fajta lelki nevelés még szükségesnek mutatkozik . mint hogy mindazok számára. s a közismert ideges szimptómák egész hada. s érdekes kuriózum. E félelembıl világosan kitőnik. ha tudatosakká lesznek. Ha viszont arra nevelik az egyént. e munka folyamán sok értékes és elveszettnek hitt „darab” is újra napfényre kerül. Mint már mondottuk.Freud mondása szerint az álomfejtés „via regia” (királyi út) a tudattalan felé. mivel tulajdonképpen a tudattalan ösztönök felett már nem képes rendelkezni: ezek a lélek tudatos részébıl kiszorultak. mintha csupán a hivatalos morál tartaná vissza az emberiséget a féktelenségektıl. hogy ezúton megtanulja embertársát is jobban megérteni és szeretni. lényegében számos álomelemzésbıl tevıdik össze. oda kell adnunk legkedvesebb illúziónkat is. mint az összes erkölcsi alapszabály együttvéve. különben az elnyomott tartalmak más területen állnak gátlólag útjába. hol ott jelentkezı fájdalmak. ill. s akkor lesz mit befogadnod!”. Rendszerint régi igazságok kerülnek így napfényre a kezelés folyamán. mely sehogyan sem tud már beleilleszkedni a jelenkorba. és önálló komplexusokká lettek. ámbár az analízis sokkal nagyobb mélységekig jut el. igyekszik ugyan a morált elsajátítani. mint elnyomott vágyak teljesülése.

Ez a fajta ember éppolyan neurotikus lehet. akik erkölcstelen ösztöneiket elnyomják. túl sok kultúra beteg állatokat eredményez. Mint ahogy a korai középkorban a pénzüzletekkel való foglalkozás önmagában megvetendı dolog volt. abból kár keletkezik. ezen túl megszőnik hatóerejük. amelyek a természetes ösztönéletet szükségtelen béklyóba verték. hogy az erkölcsöt nem kıtáblák formájában hozták le a Sínai-hegyrıl. Még ma is a „mi?” bővöl meg bennünket. hogy eddig sikerült volna az erkölcsi törvényeknek az egyes társadalmi határokon túl. Túl sok állati eltorzítja a kultúrembert. Az erkölcsi törvények azonban mindig csak egy együtt élı emberi csoport határain belül érvényesek. akár a másik hiányzik. hanem a morál az emberi lélek funkciója. vagy legalábbis olyan kiegyensúlyozatlan egyoldalúság. sıt az állati csoportok együttélését is ez határozza meg. amiért is ki kell ıket irtani. hogy nála egyszerően az erkölcsöt fojtották el. hogy a tisztességnek ezen csökevényei csak infantilis-tradicionális konvenciók. Ha az erkölcstelen ember neurotikus. E határokon túl már érvényes a régi igazság: „Homo homini lupus” (Ember embernek farkasa). aki ösztöneit szabadon kiéli. amint a tapasztalat mutatja. ha szellem és ösztön igaz összhangban állnak. nagyon is hajlamosak vagyunk tudniillik arra. ezen a téren ugyanis a rendkívül komplikált valósághoz képest túlzottan differenciálatlan felfogás uralkodott. Ezért találkozunk erkölcscsel az emberi közösség minden fokán. anélkül azonban. Ez természetesen fantasztikus és értelmetlen lenne. tapasztalati alapokon nyugvó pénzüzleti erkölcs. sıt kizárólagos fontosságáról a neurózisok terén. Másfelıl a szellem legmagasztosabb megnyilatkozásaival rokon. éppúgy. föltétlenül védett kellene legyen mindenféle neurózissal szemben. amely egyidıs az emberiséggel. mint a csillogó. Ott. s ez mindaddig így marad. azaz az egymástól független társadalmak csoportjai közti szabad térben is érvényt szerezni. Ha egy lánynak törvénytelen gyermeke születik. nem a törvény. Ez kétségtelenül hasznos és szükséges volt. bármit mondjon is róla egy eljövendı törvényhozás. mint ahogy a középkor számára a pénzüzlet nem volt más. nem ez az eset. a fegyelmezetlenség és a legvadabb erkölcstelenség. s kényszerítették rá a népre. amelyet saját lelkünkre kényszerítünk. állati természetének része. A növekvı kultúrával sikerül mind nagyobb embertömegekre ugyanazt a morált kényszeríteni. tehát éppen ezért maga az ördög. hogy e meggyızıdés következményeit levonva a korabeli erkölcsöt bátran megtámadta. mivel akkor még nem született meg a finoman árnyalt.önismeret növekedése csak jó hatással lehet embertársaink megítélése szempontjából.s ezt kell a freudi iskola híveinek emlékezetébe idézni -. vagy sem? A szerelem törvény által nem szentesített formája mindenképpen erkölcstelen az emberek szemében. A morált nem kívülrıl erıltetik ránk . mint bárki más. hogy voltaképpen tisztességes ember-e ez a leány. megkívánt arany. Természetesen. átvigyük embertársainkra is. amíg az embernek animális teste lesz. hanem maga a morális lényeg. Azt ugyanis sohasem szabad elfelejteni . Az erkölcstelen ember. akár értékes emberek. mint hajdanában. akkor Nietzsche találó formulája szerint a „sápadt gonosztevı” képében jelenik meg elıttünk. aki nem áll cselekedete magaslatán. akár pedig züllött alakok a szereplıi. Itt fel lehet vetni azt a nézetet. Ez a dilemma 15 . hanem helyét csak egyfajta átalányerkölcs foglalta el. Akár az egyik. amely nélkül az emberi közösség együttélése lehetetlen volna. ma is uralkodik a törvénytelenség. felfedezzük. Ha ilyen embert analizálunk. A freudi szabály olyannyira meg van gyızıdve a szexualitás alapvetı. virágzásra azonban csak akkor jut.végtére is a priori benne van mindannyiunkban. s mindig is az marad. amit azonban hangosan csak a mindenkori ellenség mond ki. Pedig egyáltalán nem ilyen egyszerő a dolog. mintha úgyszólván csak túl erkölcsös emberek lennének. és senki sem kíváncsi arra. mindenképp elítélik. és uralkodik még ma is. Az erotika mindig kétes dolog. Az „Ecrasez l’infâme!” elvével tehát a „tökéletes kiélés” elméleténél lyukadnánk ki. s megfeledkezünk a „hogyan?”-ról. nem vesszük tekintetbe a cselekvı embert. Egyfelıl az ember eredeti. ugyanígy ma a szexuális erkölcs terén még csak átalányszerő szexuális erkölccsel rendelkezünk. Az erkölcs ösztönös szabályozója minden cselekvésnek. amely könnyen csúszhat el a beteges felé. hogy mindazt az erıszakot és méltatlanságot. A freudi elfojtástan mindenesetre azt a látszatot kelti.

a másiké ezzel szemben az összefüggések feloldása. hogy meg fogja oldani a világ rejtélyeit egy kémcsıben. sıt elköveti azt az elıvigyázatlanságot. De az egyoldalúság és kizárólagosság hibájába esik. A természetnek nem elvi nyilatkozatokra. Freud gondolata alapjában véve az az egyszerő tény. mondja a bölcs Diotima Szókratésznek.. amit az erotika az ember számára jelent. amelyet. de mindenesetre egyik legfontosabb aspektusa. Eléggé világos úgyis. melyet ı libidónak nevez. ellentétpárul a rombolási. Ezért halálösztönnek is nevezzük. hogy e felfogás kérdéses voltára behatóbban kitérnék. mint minden folyamatnak.. mintha teljes aléltságban lenne. hogy az életnek. Sosem gyızhetjük le teljesen. s hogy energia egyáltalán csak ellentétek közti feszültségekbıl keletkezhet. hogy minden folyamat energetikus jelenség.” Megelégszem ennek a megemlítésével. s hogy minden kezdet egyúttal a vég kezdete is. anélkül. hogy csak két alapvetı ösztönt fogadunk el: erószt és a rombolási ösztönt. ill. amely azt remélte. és erósznak. halálösztönt adta15.. Az erotika alapjában véve nagyhatalom. hogy a megfoghatatlan erószt durva szexuálterminológiával próbálja megközelíteni. s ennek révén a dolgok elpusztítása. Freud ebbıl a szempontból is tipikus képviselıje a materialista kornak14. A természeten való gyızedelmeskedésnek azonban igen nagy az ára. Nem ez a teljes természetünk. és így a megtartás. Hátrahagyott írásaiban így ír errıl: „Hosszas habozás és tétovázás után elhatároztuk. „Erósz hatalmas démon”.. vagy csak saját kárunkra diadalmaskodhatunk rajta. kezdete és vége van. Ebbıl következıleg a neurózis freudi szexuálteóriája igaz és valóságos princípiumra épül.megmutatja mindazt a bizonytalanságot. tehát a kötıdés. legyızhetünk és kizsákmányolhatunk. Az elsı célja mind nagyobb egységek megalkotása. idısebb korában maga Freud is elismerte. hanem türelemre és bölcs mérsékletre van szüksége. akár a természetet. hogy elmélete nem kiegyensúlyozott. 16 . Késıbb.

Életigenlésrıl beszélt. hanem lapos és élettelen lények. nem akarva. S hogy fejezte be életét? Úgy. Vakon küzdünk az eredendı bőn gyógyító dogmája ellen.3. ahogy Nietzsche maga jósolta Zarathustrá-jában: a kötéltáncos halálos. Az emberi lélek árnyoldalának ezt a lehetıségét csak homályosan sejtjük. már késı volt. még azon veszély árán is. sıt félelmet kelt bennük. e szavak születésekor. de rád fog visszahullani!” Midın elkiáltotta maga fölött az „Ecce homo”-t. azaz az ösztönnek feltétlenül alávetett. A zarathustrai oroszlán ordítása minden. ki kell elégítenie a bestia vérszomját. Szörnyő az a gondolat. hogy az ember állati ösztönvilágát leggyökerében támadja meg. azé az emberé. hihetetlennek tőnik. de minden feldobott kınek le kell esnie! Magad mondtad ki megköveztetésed ítéletét. annak az embernek a gondolatáért. Ha életét e szempontból vizsgáljuk. Mivel a „magasabb rendő” ember is szeretne aludni altató nélkül. kritikailag kell szemügyre vennünk. Nagyon sok ember számára ez ingerlı. fejezet A MÁSIK NÉZİPONT: A HATALOMVÁGY Ennek az új lélektannak a problémáját mindeddig lényegében Freud szempontjából vizsgáltuk. a „köd és árnyék” ellenére is. s e magaslatot csak a leggondosabb diétával. bölcsesség köve. hogy valahol vagy valamiképp kénytelen túllépni saját határait. Egy sötét sejtelem azt mondja. számtalan köznapi szokást. E test azonban állat. Végül is nem bírta lenyelni álmai kísértı varangyos békáját. De ha ez az ártatlan lény tömeget alkot. hogy testünk van. s állati lelke van. s ezzel magunkra vállaljuk azt a hatalmas dinamikát. rossz fogadtatásra talál. sıt minden erejével táplálnia kell azt. intı bukása lett a sorsa. s a lélek keresztre feszítése megkezdıdött a test halála elıtt.míg végül is az agy megpattant az erıfeszítésben. különösképpen az ösztöneinek élı emberállattól. aki így tanított igent mondani az életre. Ezért nem gyızhet meg bennünket az ı élete a tanításáról. amely nemcsak apró gyöngeségekbıl és szépséghibákból áll. hogy az embernek „árnyoldala” is van. mint egyénnek. Az árnyékoldal hozzánk tartozó voltának felismerése azt jelenti. Érthetı módon az a pszichológiai irányzat . alkalmasint ırjöngı szörnyeteggé torzul. szeretne életképes lenni Naumburgban és Baselban is. hogy szembenézzünk e probléma feneketlen mélyével. Túlzottan undorodott az embertıl. hogy „átugorják”. amely az ember árnyoldalát helyezi elıtérbe. minden egyed csak a monstrum testének apró sejtje lesz. Zarathustra. Kétségtelenül olyasvalamit láttunk itt meg. 17 . érvényesülést és tekintélyt az emberi nyájban. bár kínosan tapasztalja jelenlétét. s ha megtagadjuk e testet. mit jelent: igent mondani az ösztönre? Nietzsche igen komolyan akarta és tanította ezt. Sıt az ember még önmagának is vonakodik bevallani e konfliktust. de még mélyebben bennünk valami igennel felel. és mint ilyen. kultúröntudatunk nemet mond. hanem valósággal démoni dinamikájú. sıt rémületet kelt. azt kell mondani: Nietzsche az ösztönön túl élt. Annak az életét. Az egyes ember ritkán tud errıl. messze dobtad el a követ. ellentmondásra készteti ıket. az együttélés után kiáltó „magasabb rendő” embert visszakergetett a tudattalan barlangjába. mert neki. magasra dobtad magad. olyan igazságot. nem vagyunk többé háromdimenziósak. s a saját élete az élet tagadása volt. nevezetesen igen sok altató révén tudta csak elérni és megtartani . amely a háttérbıl fenyeget.mint a testek általában . Zarathustra. egész életét az „Übermensch” eszméjének oltárán. élı rendszer. ezért nem akarják elismerni. amely pedig oly hihetetlenül igaz. a heroizmus magaslati légkörében. mint hajdan. nem tehet mást. hiszen arra kényszerít bennünket. aki nem bírta ki. hogy igent mondunk az ösztönnek. Világos-e elıttünk.elkerülhetetlenül árnyékot vet. hogy e negatív oldal nélkül nem vagyunk egészek. Ettıl akar bennünket a kereszténység aszketikus erkölcse megszabadítani. s e sejtelem miatt nem akarunk róla tudomást venni. ritka szenvedéllyel áldozta fel magát. aki ösztöneire hallgatva túljut önmagán is. Ó. hogy e tan hatását kutathassuk. mint a tested!” S a törpe azt mondja késıbb Zarathustrának: „Ó. amely . nıt kíván és utódokat. akarva. A haldoklóhoz így szólt Zarathustra: „A lelked hamarabb halott lesz. Igen. kiválasztott klímában.még ha bizonyos tekintetben egyoldalúan eltúlzott is -. amelyre talán büszkeségünk.

az önfenntartásnak is van ösztöne. akit öntudata és szabad akarata alkalomadtán az állati természetbe kapaszkodó gyökereitıl „contra naturam” is eloldozhat. párosít. hogy éppen egy világmegváltó igazságot fedeztünk volna fel. A megszállottság hérosszá. Így abba az elınyös helyzetbe kerülhetnénk. nevezetesen a hatalomvágyról (Wille zur Macht). hogy mi a következménye a neurotikus egyoldalúságnak. emberen túli nagysággá teszi. vagy mindkettıhöz vezet. hogy katasztrófához vezessen. s csak ugyanaz az eseménysor kezdıdhetne újból. úgy is mint filológus.akár a nyárspolgárit is. ha nem az ösztön? Valóban szemére vethetjük-e Nietzschének. az érzéki vágyak beteljesülése felé kerget. Ez legkevésbé sem felelet az állati lélekre. Minden egyéb. A krónikussá lett heroizmus görcsben végzıdik. ami ösztönszerő. A rendellenesség az ember kizárólagos elıjoga. De hát mi éltette. A szexuálpszichológia minden híve könnyedén be fogja bizonyítani. Nietzsche esete egyfelıl azt mutatja. hogy mindaz. Azt azonban egészen elfelejtjük. hogy a dionüszoszi élmény semmi más nem lehet. ti. Az eksztatikus ember azonban átugorja az élettörvényt. legfeljebb csak a pogány vallási formákba való visszaesés. s egy magasabb emberi teljességre törekedett. Azonban hogy lehet az. kérdezzük elámultan. az általa nyújtott védelemtıl is megfosztják magukat. de ez nem ártott sem nagyságának. Nemcsak a fajfenntartásnak. ugyanúgy az élet is nemcsak hétköznapok közt folydogál. egypár nagyon jelentıs ókori párhuzamot találhatott volna. de azt is csak ritkán. Az állat követi élete törvényét. az állati életösztön. Sıt bebizonyítaná . annak az ösztönnek. hogy ez az ösztönöknek csak egyik lehetséges iránya. hogy az emberi ösztönvilág ıt éppen az emberkerülésbe. nemz. Istenhez hasonló lénnyé. ilyesmi a világtörténelemben a legritkábban fordul elı. az ı számára csak a hatalomvágy kísérıje: a freudi szexuálpszichológia szempontjából súlyos tévedés.minden különösebb nehézség nélkül -. de mindent hétköznapivá is tesz. Negyedszer feltétlenül elıre kell látnunk. amely a sík tájak felé törekszik. sem kevesebbet: akár jámbornak és engedelmesnek is nevezhetjük. e jelenség a tudattalannal való összeütközés e pillanataiban a legnagyobb szabályossággal következik be. Mindazok. Nietzsche e magasfeszültségen fennakadt. mivel az eksztatikus állat képtelenség. Amint a patak a völgyet s a széles folyamot keresi. a teljes elmagányosodásba. a „szıke bestia” lenyőgözı megnyilatkozása. De ezzel az eksztázissal akár a kereszténység mellett is kitarthatott volna. Nietzsche kétségtelenül mélyen átélte az állati természet keresztény tagadását. hogy ösztöneit a gyakorlatban megtagadta? Ebbe ı aligha egyeznék bele. az élettan teljes félreértése. legfeljebb a mindennapok közé lophatja be magát. a jó élet s az élvezetek. egy dekadens neurotikus balfogása. s a görcs neurózishoz. s a természet szempontjából rendellenesen viselkedik. Ez az ösztön. nem éltette Nietzschét. akik a keresztény magatartás alapjait komolyan bírálják. 18 . hogy ezt az egész rajongást egy fárasztó hegyi túra méreteire csökkenthetnık. Ez ellen csak a józan önkritika segít: mindenekelıtt is nagyon valószínőtlen. Nietzsche nyilván errıl az utóbbi ösztönrıl beszél. nem tesz sem többet. hogy az ösztön éppen összefőz. A szemlélı pszichológus ezt az állapotot „azonosulás az árnyékkal” néven ismeri. ami heroikus és túlfeszített Nietzsche világ. undorától védett világba vezette? Úgy képzeljük. amelyek bizonyára megnyugtathatták volna. hogy ösztöneit a legmagasabb fokon élte. mely a mit sem sejtıt soha nem ismert borzongás közben szállja meg. tehát alapjában véve ezzel semmi újat nem fedeztünk fel. vagy katasztrófához. túl jón és rosszon. Ez a dionüszoszi mámor pillanata. Az ilyen ember elkerülhetetlenül kiszolgáltatja magát a benne lévı állati léleknek. Beteges egyéniség volt. sem jelentıségének. hogy a hangulat hısi-isteni magasságokig való fokozását halálos biztonsággal fogja egy ugyanilyen mély hanyatlás követni. amelyet ez a pszichológia alapvetınek tart. nem más. hogy hasonló eset máshol nem fordult-e elı? Nietzsche pl. ha túltesszük magunkat a kereszténységen. amelyet az örökös hétköznap követ. másfelıl. a tömegen túli. Harmadszor figyelembe kell venni. ha nem akarjuk. hogy jón és rosszon 6000 lábnyira van túl. Másodszor nagy gonddal kell az után kutatni. hogy milyen veszedelmeket rejt magában. csak az „ösztön” félreismerésének és elnyomásának eredménye. A szokatlan.és életszemléletében. úgy érzi.

Ha Freudnál az után kutatunk. ebbıl arra kellett következtetni. aki „keblében lakik”. túlságosan is bı kifejtése mellett. De pszichológiájában az „én-ösztön” csak tengıdik a szexuális momentum bı. nem tud utána megnyugodni.” Honnan ez az elıítélet? Wagner éppen annak az alapösztönnek a képviselıje. ami félelmetes és elitélendı bennünk. amidın az a „másik” elültette benne az „Ecce homó”-t. elmenekül ez elıl . ami ıszinte. tiszta lenne a helyzet. mint Nietzschéé volt. elnyomásos jelenségként? Vajon a hatalomvágy genuin-e. hogy e másik ösztönt. akkor ezt az „énösztön” neve alatt találjuk. Paulus is lakozott. nem pedig vagylagos feltétel. hogy mindaz. mint az erósz. Éjszakánként velıtrázó sikollyal ébred holmi lidércnyomásos álomból. a fausti konfliktus bővkörébe lépett. azzal a „másikkal”. felfogható-e másodlagos. Saulusban. Alfred Adler16 alapozott meg egy olyan nézetet a neurózis lényegérıl. sıt különösképpen izgató látni. hogy éppen Freud egyik elsı tanítványa. jó és rossz értelmében. könyörög. hogy mit jelent az én és borzongató tudattalan világának elfogadása. Valójában azonban az emberi természet elkeseredett és vég nélküli harc színhelye az én-elv és az ösztönelv között: az én csupa korlát. aki ellenlábasáról. de a lelki betegségé is. hogy az a „más” bennünk tulajdonképpen egy „másik”: egy másik ember. Ezért viselte Nietzsche a szellem stigmáját. Ebbıl keletkeznek aztán azok az idült allergiák. csalóka látszatnak nyilvánítjuk ki. míg az ösztön határtalan. ki kell jelentenem. ami jelentéktelen.és erre van egy kiváló eszköz: ilyenkor ugyanis felfedezzük. mint Nietzsche. de másképp történt. amely kizárólagosan a hatatom princípiumára épült. Nem kevéssé érdekes. hogy csak az egyik ösztönrıl tud. azért irigyelte tıle Parsifalt. Mindaz. s mindkét princípium egyenlı erejő. Ha a másik ösztönt is megismeri. éppoly régi és eredendı is. az azonban tudja. ami a tudat s az árnyékoldal összeütközése folytán megnyilvánult elıtte.Ez a sajátság a kultúra elengedhetetlen alapfeltétele. eset. ezzel ugyanabba az igazságtalanságba esnénk. Ki tört össze a kereszt elıtt” Wagner vagy Nietzsche? A sors úgy akarta. hogy legelkeseredettebb ellensége vagy azoknak egész csoportja sem ér fel azzal a leggonoszabb ellenféllel. sem ereje nincsen. visszahúzódik. Aki egész ember. nevezetesen a hatalomra való törekvés. de ami még rosszabb: benne. Goethe a Faust elsı részében megmutatta. újra meg újra 19 . Bizonyos szempontból boldognak mondhatja magát az ember. Nietzschében egy Wagner lakozott. a hatalomvágy azonban nem. hogy ugyanazok a dolgok ellentétes megvilágításban tökéletesen különbözık. teszi. contra Paulus” stb. azt elrejti vagy elleplezi. aki mindazt. hogy ne hagyja el soha. Ezzel a szörny a kezünk közé került. hogy egy olyan életet. át kellett élnie Saulusként a keresztre feszítést. A mindennapi életben nyüzsögnek az ilyen példák. a második részben pedig. férjébe kapaszkodik. hogy az erósz genuin lenne. Nietzsche esete a következı kérdés elé állít bennünket: vajon az. s elégedetten indíthatjuk meg ellene a harcot. s amelyre Freud pszichológiája épült. már veszve van. ami Freudnál elızetes tények. a szó teljes. a hatalomvágyat ismeri-e. Kár nélkül csak egy bizonyos fokú kultúrát bír el az ember. vagy csak valami másodlagos? Amennyiben az árnyékoldallal való konfliktus szexuális képzetek özönét szabadította volna el. A hatalomvágy minden bizonnyal ugyanolyan hatalmas démon. Hogy az alapvetı ellentétet mindjárt elılegezzem. Az egész csírája nem erósz. amihez sem bátorsága. mit jelent az ösztön igenlése. hanem az én hatalma. Véleményem szerint nincs tehát semmi alapunk azt feltételezni. amelyeknek néhány mintapéldányát megırizte számunkra az erkölcstörténet. Vegyünk egy egyszerő példát: egy fiatalasszonyt beteges félelmek kezdenek gyötörni. kicsinyes és gyáva bennünk. érzi és kívánja. amely Nietzsche figyelmét elkerülte. E mély értelmő eszköz révén menekszik meg az ember a fausti katasztrófa elıl. hanem a hatalomvágy volt elfojtva. gondolja. Különösen átlátszó példa a már említett „Nietzsche contra Wagner. ha eltúlozzák. Wagnerrıl így nyilatkozott: „Minden hamis benne. szigorú kauzalitás következménye. A kultúra és természet vég nélküli dilemmája alapjában a túl sok és a túl kevés kérdése. Adlernál a végcél által meghatározott elrendezés (arrangement). Nem fogadható tehát el. Komédiás. aki ritka következetességgel élte át a természete alapját képezı hatalmi ösztönt egészen a tragikus végig. és okosabb is óvakodni a másik megismerésétıl. hogy nem az erósz.

a nyelvi metaforák gyakran utalnak hasonló fiziológiai jelenségekre. hogy a kórtörténet lefolyását áttekinthessük. mindjárt 20 . Atyjához való viszonya e pillanattól megváltozott. Ártatlan flört fejlıdött ebbıl. A beteg mindig úgy érezte. E hódítás mögött természetesen az a képzet áll. mert mindig a következı útszakaszra gondolt. hogy ı sokkal jobban megérti. tigrisek. Ebben az esetben sok minden kérdéses: mi pl. olyan tekintettel. s nevetett. hogy az vajon mit tesz . az anya szerepe? Az anyáról meg kell mondanunk. E megmagyarázhatatlan valami éjjel-nappal üldözte akkoriban. Sokat teniszeztek. s esténként ügyesen gitározott. Neki is ideges asztmatikus és félelmi szimptómái voltak. hogy férje egy másik nı iránt kezd érdeklıdni. amelyeket egy-két napos teljes rekedtség követett. E szimptómák könnyen megérthetık. Eközben a fiú „úgy nézett rá”. valószínőleg ugyanazt. Lassanként ebbıl ideges asztma fejlıdik. Volt ott egy fiatal olasz is. a mit sem sejtı leány legnagyobb rémületére. amelyeket nem tudunk teljesen „lenyelni”. vesztette el atyját egy szerencsétlenség következtében. gonosz férfiak estek neki: Mi jut errıl eszébe a betegnek? Egy olyan eset.) Midın atyja meghalt. ugyanaz az állati tőz égett atyja szemében. Ha atyja otthon volt. állapota gyorsan javult. a játékosok összeismerkedtek. Vajon e tekintet tényleg csak az olasztól származik? Errıl egy másik reminiszcencia tájékoztat bennünket: a páciens kb. Atyja nagyvilági ember volt. A lány ijedten pillantott az apjára. hogy tényleg szereti ıt stb. amelyet eredetileg anyjának kellett volna betöltenie. okozati összefüggése után kutat: mit tartalmaztak az elsı. lidércnyomásos álmok? Vad bikák. amelyek elsırendően az olasszal kapcsolatos élményre utalnak. aki különösen jól játszott. mint a csalódott és megcsúfolt szerelem kifejezései. Aztán rövidesen megnyugodott. Amennyire csak a beteg vissza tud emlékezni. Pár év múlva férjhez ment. midın a hegyrıl lefele ment. amely ismert kísérıjelensége olyan erıs affektusoknak. s egy idın keresztül. hol túlzott szeretet tört ki rajta. Amidın atyja hirtelen haláláról hírt kapott. Kevéssel halála elıtt magával vitte egyszer leányát Párizsba. E tekintet üldözi ıt még ma is álmaiban. Anyja nem értette meg atyját. aki szomorú volt. s a neurotikus szimptómák szinte teljesen eltőntek. abban a pillanatban.s ekkor ugyanazt a tekintetet látta. amely még lánykoréban történt vele.szeretné hallani. ami hisztérikus nevetıgörcsben csúcsosodott ki. amely rohamokban nappal is fellép. hogy megszerezze azt a helyet a családban. ha elment. (Mint ismeretes. Csak az olasz fiatalemberrel kapcsolatos kaland kavart fel benne olyasvalamit. „árnyéka” azonban nevetett. oroszlánok. mérges és szeszélyes. határtalan fájdalom lett úrrá rajta. amitıl ı maga is megrémült. egy kifestett nıszemély hallatlanul orcátlan módon közeledett hirtelen atyjához. Ez alkalommal „váratlanul” kitört az olasz temperamentum. amikor ez a képzet erıs sérülést kap. még az ıt kergetı vadállatok tekintete is olyan. A mostani szimptómák mögött olyan képzetek állnak. zavartnak s betegnek érezte magát. amikor felfedezte. s egy holdfényes estén sétálni mentek. a szülei között igen kimért volt a viszony. Az elsı neurotikus roham akkor jelentkezik. az asztalnál cigányútra ment a falat. ha a hegyre felkapaszkodott. akinek boldogtalan házassága már korán lehetıséget adott a kisleánynak. 14 éves korában. amibıl következıleg anyjához nem főzték bensıséges szálak. hogy ı az igazán atyjához méltó nı. Itt olyasmi történt. A freudi iskola ebben az esetben rögtön a kórkép belsı. Miközben kimentek a színházból. A múltra lassanként a feledés fátyla borult. Ezért kedvence is volt apjának. amelyet a leány sosem tudott elfelejteni. tudata halálosan megrendült. minek folytán fuldoklási rohamokat kapott. s amint szokás. A jelenlegi neurózis csak a második gyermek után kezdıdött. hogy igen ideges volt. távolabbról azonban világosan atyjához kapcsolódnak. Hol ingerlékeny volt. amelyet anyja kapott (s amely a gyermek elıtt nyilvánvalóan ismeretlen volt). nevezetesen: a hegyek közt volt egy üdülıhelyen. Ezek az adatok elégségesek ahhoz. és sokat utazott. ahol többek közt a Folies Bergčres-t is meglátogatták. s minden lehetséges szanatóriumot és gyógymódot kipróbált. Ekkor gyorsan szakított a fiatalemberrel. majd ok nélkül sírógörcsöt kapott. hasonlatosan Till Eulenspiegelhez. de csak ha atyja otthon volt. A fuldoklás azon a torokszorító érzésen alapszik. ami a leányban feldolgozhatatlan benyomást hagyott.

Ezek az emlékek természetesen újra megelevenedtek a férfival való azonos tapasztalattal kapcsolatban. E. a tudattalanba. hogy egy ilyesfajta kijelentést a szeretet undorító leértékelésének. amely egyúttal azt is megmutatja. és gonosz szándékkal felhalmozza. amely atyjával kapcsolatban oly megrázóan hatott reá. Az anya csalódása és neurózisba való visszahúzódása kiváló alkalmat nyújtott leányának arra. úgy ez a legnagyobb erények közé tartozik. Ezért már erényességbıl sem akarunk hallani a tudattalanról. Csak az olasszal való kalandja fenyegetett azzal. egy ijesztı. A szexuálpszichológia erre azt mondja: a neurózis abban gyökerezik. olyasmi. hogy szerelme céljáról a lehetı legkevesebbet gondolkozzék. a neurózis sárkánya csak akkor mászott elı. ahol tudatos erényeink ellenpárjai már régen gyülekeznek. Hoffmann Az ördög elixírjé-ben. azaz pszichogén szimptóma. mint Medardus fráterrel. hogy nincs is tudattalan. ezt a következı egészséges korszak teljesen bebizonyította. A hatalomvágy ugyanis azt követeli.jobban lett. mindegy. hogy nem tartják egymást feltétlenül és minden körülmények között nélkülözhetetlennek. nevezetesen a hatalomvágy nézıpontjából szemléljük. A leány szeretetre méltó. Szülei sikertelen házassága kiváló alkalom volt a gyermeki hatalomösztön megnyilatkozása számára. nem pedig a tudatos énbıl. Gyakran az erényesség is arra szolgál. amit mi a legszívesebben szınyeg alá sepernénk. de a leány gyors mozdulattal csapta rá az ajtót. mintha sosem lett volna semmi közük hozzá? S végül: nem így jár-e el a természet maga is? „Céltalan” szerelem elképzelhetı-e egyáltalán? Ha igen. hogy a beteg végsı fokon még ma sem tudott atyjától elszakadni. ha nem egyenesen rosszindulatú inszinuációnak tartson . borzadályt keltı ember: saját. és addig hisznek is szerelmükben. A nevetıgörcs hisztérikus volt. hogy a másik elismerését kikényszerítsük. ugyanazt az élményt.ekkor tehát végérvényesen felülkerekedett. A szeretet és a simulékony viselkedés a hatalmi ösztön szempontjából közismerten kiváló eszközök a cél eléréséhez. s utána úgy fordulnak el szerelmük tárgyától. hogy az alvilágot újra felszínre hívja. Sikerült neki a megelızı eseményeket a süllyesztıben eltüntetni. hatalmát kiterjessze. míg céljukat el nem érték. hogy az én minden körülmények között „fölül maradjon”. A tudattalan annak idején bizonyos fokig joggal nevetett. alkalmazkodó viselkedésével már gyermekkorában biztosítani tudta elınyös helyzetét atyjánál. s nézzünk körül a való világban. Ezért idézi fel azt az olasszal kapcsolatos élményt. megtestesül. a vér kötelékével hozzánk láncolt alteregónk. sıt egyenesen az erényes bölcsesség teteje azt állítani. Vajon egyet sem láttunk-e a számtalan ember közül. Talán általában hajlik az ember arra. Az „egyéniség integritását” mindenesetre meg kell ırizni. vagyis modern kifejezéssel. Az ember hajlamos arra. Az ellentétes indulatok a pokolba kerültek. különben olyan felfedezésre juthatnánk. Sajnos azonban mindnyájunkkal az történik. amely éppen ezért végtelenül ritka. amelyben ama titokteljes valamit felfedezte. A környezetnek akár látszólagos kísérlete is. T. „férfias tiltakozást” (männlicher Protest) vált ki Adler kifejezése szerint. akik még kölcsönösen rejtegetik az édes titkot. honnan és hogyan erednek bizonyos emberi erények. és sikerült is egészségesnek maradnia. Azt lehetne mondani. amely a neurózist tulajdonképpen kiváltotta. hogy fölülkerekedjék. hogy egyenes vagy kerülı úton. mely saját szerelmünk értékét sokkal elınytelenebb fényben mutatná meg. hogy az alanyt bár csak a legkisebb mértékben leigázza. 21 . egészen másként fest a dolog. Az apa halálakor a páciens nevetıgörcsöt kapott . A.de gondolkozzunk egy pillanatra. amikor a feleség és anya szerepének teljességében már minden veszélyen túl érezte magát. akik addig szeretnek.nem mintha annyira szerette volna az apját. Atyja halálhírére bekövetkezı nevetıgörcse beszédes bizonyítéka ennek. Ez le nem becsülhetı különbség. mint az a számtalan férj és feleség. aki mindazt birtokolja. valahol él egy testvérünk. sıt sikerült anyja fölébe kerekednie . hogy a neurózis alapja és tartalma az atyához főzıdı képzeletbeli infantilerotikus kapcsolat és a férje iránti szerelem közötti konfliktus. amely tudattalan motívumokból ered. hanem mert a szeretet jó eszköz volt a fölülkerekedésre. Ha azonban ugyanezt a kórképet a „másik” ösztön.

Minden a legjobb úton haladt. hogy atyjának olyan oldala is van. mint az egyszeri kádi. Az elsı esetben az én mintegy az erósz függeléke. az utóbbiban a szerelem vagy szeretet csak eszköz arra. sem bájjal uralmunk alá hajtani nem tudunk. amíg felsıbbrendőségét meg tudta ırizni. mert most már végleg felülkerült. ha a „görcsöket” valahogy kibírta. jól tudja. azonnal az eredményes „arrangement”-hoz nyúlt. S ekkor világosodott meg benne. igazad van. ragaszkodó szülık magasztos aggodalma.Betegünkön akkor törtek ki az elsı neurotikus rohamok. sosem fog tudni megbékülni az utóbbi felfogással. Félek. ezt mondta a kádi: „Jól beszéltél. mindenfajta görcs igen nagy hatást érnek el. hosszadalmas kezelés. 22 . A neurózis célra irányul. Ezzel a megállapítással Adler nagy szolgálatot tett. amikor rájött arra a tényre. A két álláspont közül melyiknek van hát igaza? E kérdés sok fejtörést okozhat. és alkalmazta ismételten sikerrel. E felülmúlhatatlan „arrangement”-t (hogy megmaradjunk Adler kifejezésénél) fedezte fel a gyermek. zúgolódás nélkül fogadta el a feleség és anya sorsát. látom. Az is igaz. Ha az én hatalma áll közel szívünkhöz. amelyet a leány eddig nem ismert. súlyos diagnózisok. telefoncsengetés. fellázadunk az elsı felfogás ellen. látom. De. a lány szerelmes lett. hogy az olvasó is úgy jár. A két magyarázatot nem lehet könnyen összeegyeztetni.” Aztán a másik fél ügyvédje beszélt. és így szólt: „Jól beszéltél. küldöncök futkosása. hogy utánozni kezdte anyja neurózisát. még mindig van egy „arrangement. amelyen alig tudjuk túltenni magunkat. Az apa halálával mindez szükségtelenné vált. a kádi megvakarta a füle tövét. mire szolgálhat a neurózis? Mi lehet az eredménye? Akinek közvetlen környezetében elıfordult már egy határozottan neurotikus eset. akinek azonban az erósz a fontosabb. hogy a hatalomvágy egészen rendkívüli szerepet játszik az ember életében. s midın az is befejezte. akinek még végtelenül hálásak is vagyunk. Mikor az befejezte. kérlelhetetlenül követik céljaikat. jelentıs kiadások.Nem kétséges. hogy fölülkerülhessünk. szóval közvetett erıszakhoz. Az egyik esetben az erósz és sorsa a lényeges és döntı tény. s a nagy hőhó közepette fekszik az ártatlanul szenvedı beteg. Amint azonban férje csak egy kis érdeklıdést is mutatott valaki más iránt. aki elıtt az egyik fél ügyvédje szónokolt. Ez a betegség magyarázata a hatalompszichológia szempontjából. kérdezhetjük csodálkozva. a másik esetben pedig az én hatalomvágya. Elszabadulnak az együttérzés hullámai. hiszen tökéletesen ellentmondanak egymásnak. saját férfiasságára emlékeztetve egyidejően. alapos vizsgálatok. neked is igazad van. most bukkant rá férje lelkének arra az oldalára. de amelyet anyja már korábban felfedezett: a neurózis. mint hajdanában. Midın megfelelı házassági lehetıség kínálkozott. Fuldoklási és szívrohamok. Nincs is jobb módszer a neurózisnál. hogy egy egész ház fölött zsarnokoskodjunk. hogy mire is volt jó anyja neurózisa: ha ugyanis olyasmire találunk. Így esett meg. elısietı orvosok. amely fölött már atyjánál sem uralkodott soha. ha atyja jelen volt. amit sem ésszel. hogy a neurotikus tünetegyüttesek rafinált „arrangement”-ok is. hogy ezzel mi mindent lehet „elérni”. amelyek hihetetlen makacssággal és ravaszsággal.” . Az olaszt hamarosan félredobta. amidın a leány nı voltát túlzottan hangsúlyozta. amely fölött ı nem uralkodhatik.

4. fejezet A BEÁLLÍTOTTSÁGI TÍPUS PROBLÉMÁJA Az elızı fejezetekben ismertetett két elmélet összeegyeztethetetlen volta egy olyan magasabb rendő szempontot kíván, amelyben ezek mégis egységre juthatnak. Nem szabad az egyiket a másik kedvéért elvetni, bármilyen kényelmes megoldás lenne is ez; mert ha a két elméletet részrehajlás nélkül vizsgáljuk, nem tagadhatjuk, hogy mindkettı jelentıs igazságok letéteményese, s bármennyire ellentétesek is, az egyik nem zárhatja ki a másikat. Freud elmélete oly nyilvánvalóan egyszerő, hogy szinte fáj az embernek, ha valaki ellentétes állítással rést üt egységébe. De mindez igaz Adler teóriájáról is. Ez is szembeszökıen egyszerő, és ugyanannyit magyaráz meg, mint Freud elmélete. Nem csoda hát, ha a két iskola hívei makacsul ragaszkodnak egyoldalúságukban is igaz elméleteikhez. Emberileg érthetı okokból nem szívesen adnának fel egy szép, kerek elméletet, hogy egy paradoxont kapjanak cserébe, vagy ami még rosszabb, hogy elvesszenek az ellentétes nézıpontok zőrzavarában. Mivel mindkét elmélet nagymértékben igaz, vagyis tárgyukat látszólag megmagyarázzák, a neurózisnak nyilvánvalóan két ellentétes aspektusa van, amelyek közül az egyiket Freud, a másikat Adler tana ragadta meg. Mi az oka azonban annak, hogy az egyik kutató az éremnek csak egyik, a másik pedig csak a másik oldalát látta meg? Miért hiszi mindkettı magáról, hogy egyedül ı a helyes felfogás letéteményese? Nyilván azért, mert mindkét kutató pszichológiai alkata a neurózisnak csak azt az oldalát láttatta meg velük, amely sajátságaiknak megfelel. Nem lehet feltételezni, hogy Freud elé egészen más neurotikus esetek kerültek volna, mint Adler elé. Mindkettı nyilvánvalóan azonos tapasztalatból indul ki; de mivel egyéni alkatuk folytán ugyanazt a dolgot különbözıképpen látják, alapvetıen ellenkezı szempontokat és elméleteket fejlesztenek belıle. Adler azt látja, hogy egy magát elnyomottnak és kisebb értékőnek érzı alany „tiltakozással”, „arrangement”-okkal és más célszerő „mesterfogásokkal” igyekszik a maga számára a felsıbbrendőség illúzióját biztosítani, mindegy, hogy szülık, nevelık, elöljárók, tekintélyek, helyzetek, intézmények vagy más effajta dologgal szemben. Még a szexualitás is csak a „mesterfogások” között talál helyet. E nézet alapját az alany (szubjektum) rendkívüli hangsúlyozása alkotja, amellyel szemben a tárgy (objektum) sajátossága és jelentısége teljesen eltőnik. Csak mint elnyomó irányzatok hordozói jöhetnek számításba. Azt hiszem, nem tévedek, ha feltételezem, hogy a szerelmi kapcsolat és egyéb, a tárgyra irányuló vágy Adlernál is lényeges tényezı; neuróziselméletében még sincs olyan elvi jelentısége, mint Freudnál. Freud pácienseit fontos tárgyakhoz való kapcsolatukban és függıségükben látja. Az apa és az anya nagy szerepet játszanak; bármilyen jelentıs befolyás vagy körülményváltozás következik be a páciens életében, az egyenes okozati kapcsolatban áll ezekkel az ısi hatalmakkal. Elmélete egyik alappillére az indulatátvitel fogalma, azaz a betegnek az orvoshoz való viszonya. Egy bizonyos módon értékelt tárgyat mindig kívánunk, vagy ellenállunk neki; szüleinkhez való, kisgyermekkori kapcsolatunk mintájára. Az alany alapjában véve csak vak gyönyör utáni vágyat érez. A vágy értékét mindig sajátos tárgyaktól kapja. Freud számára legnagyobb jelentıségő a tárgy, és determináló ereje szinte kizárólagos, míg az alany meglepıen jelentéktelen marad, és tulajdonképpen nem más, mint a gyönyör utáni vágy forrása és a „félelem helye”. Mint már hangsúlyoztuk, Freud ismeri az „én-ösztönöket”; de már ez a kifejezés maga is arra mutat, hogy ég és föld különbség van az ı elképzelése szerinti alany és ama mindent meghatározó hatalom között, amit ugyanaz az alany Adler számára jelent. Mindkét kutató természetesen az alanyt a tárgyhoz való viszonyában látja; de mégis mekkora szemléletbeli különbség! Adler azt az alanyt hangsúlyozza, amely biztosítja magát, és bármiféle tárggyal kerül szembe, föléje próbál kerekedni; Freud viszont pusztán a tárgyat hangsúlyozza, amely bizonyos meghatározott tulajdonsága révén az alany kéjvágyát serkenti vagy akadályozza.

23

E különbség nem lehet más, csak a vérmérséklet különbsége, az emberi szellem két típusának ellentéte, amelyben az egyik a döntı befolyást túlnyomóan az alanyból, a másik viszont túlnyomóan a tárgyból vezeti le. Egy közbülsı nézet, pl. a „common sense” (a józan ész) álláspontja szerint azt kell feltételeznünk, hogy az emberi cselekvést az alany és a tárgy egyaránt meghatározzák. Ezzel szemben mindkét kutató arra hivatkozik, hogy az ı elméletük nem a normális ember lélektanának magyarázatát célozza, hanem a neurózis elméletét. Akkor azonban Freudnak saját esetei egynéhányát Adler módszere szerint kellene kezelnie, Adler pedig kénytelen lenne volt mestere szempontjait bizonyos esetekben komolyan figyelembe venni - ez azonban sem az egyiknél, sem a másiknál nem fordult elı. E dilemma a következı kérdés elé állított: vajon van-e legalább két különbözı embertípus, amelyek közül az egyik inkább a tárgy, a másik inkább önmaga iránt érdeklıdik? És megmagyarázható-e ily módon, hogy az egyik fajta ember csak az egyik megoldást, míg a másik csak az ellenkezıt látja, aminek következtében egészen eltérı eredményekre jutnak? Mint mondottuk, nem hihetı az, hogy a sors olyan elıvigyázatosan válogatná meg a betegeket, hogy egy bizonyos csoport mindig csak egy bizonyos orvoshoz kerülne. Már régen feltőnt nekem, saját praxisomban és kartársaim gyakorlatában egyaránt, hogy bizonyos esetek kiválóan megfelelnek az egyikünknek, míg más esetekkel nem tud mit kezdeni. A kezelés számára döntı fontosságú, vajon az orvos és beteg között kialakulhat-e jó viszony, vagy sem? Ha rövid idın belül nem alakul ki egy bizonyos természetes bizalmi kapcsolat, a beteg jobban teszi, ha más orvost választ. Sosem féltem attól, hogy azt a beteget, aki ellenszenves volt számomra, vagy természete tılem távol esett, más orvoshoz küldjem, éppen a beteg legsajátabb érdekében. Ilyen esetekben ugyanis bizonyos vagyok benne, hogy nem végezhetek jó munkát. Mindenkinek megvannak az egyéni korlátai, s éppen a pszichoterapeuta igen jól teszi, ha ezeket sosem téveszti szem elıl. Túl nagy egyéni különbözıség vagy éppen összeférhetetlenség mértéktelen és fölösleges ellenállást szül, amely nem is indokolatlan. A FreudAdler vita tulajdonképpen egyszerő paradigma, és a különbözı beállítottságú típusok speciális esete. Hosszasan foglalkoztam a kérdéssel, és végül sok megfigyelés és tapasztalat alapján két alapvetı magatartás vagy beállítottság-típus megállapítására jutottam: ezek az introverzió és az extraverzió. Az elsı beállítottság normális esetekben habozó, elmélkedésre hajlamos, zárkózott embert eredményez, aki nagyon tartózkodó, a tárgyaktól húzódozik, kissé mindig defenzívába szorul, és szívesen rejtızik gyanakvó megfigyelés mögé. Az utóbbi normális esetekben elızékeny; szemmel láthatóan nyílt és készséges lény, aki minden helyzetben feltalálja magát, könnyen köt új kapcsolatokat, és gyakran gond nélkül és bizakodva merészkedik ismeretlen helyzetekbe, túltéve magát esetleg jogos aggályokon. Az elsı esetben nyilvánvalóan az alany, az utóbbiban a tárgy a döntı. E megjegyzésekkel természetesen e két típusnak csak durva körvonalait adhatom17. A tapasztalati valóságban e kétfajta beállítottság, melyre alább még visszatérünk, ritkán jelentkezik tisztán. Sokféle variáció és kompenzáció lehetséges, úgyhogy gyakran nem könnyő a típust megállapítani. A változatok alapja - egyéni ingadozásoktól eltekintve - a tudat egy meghatározott funkciójának, a gondolkozásnak vagy az érzésnek az uralkodó volta, ami azután megadja az ember alapvetı beállítottságának egyéni sajátosságát. Az alaptípus gyakori kompenzációja rendszerint élettapasztalatokon alapul, amelyek révén sokszor nagyon is fájdalmas módon tanulja meg az ember, hogy egyéniségét nem lehet szabadjára engednie. Más esetekben, pl. neurotikus egyéneknél gyakran nem tudjuk, hogy tudatos vagy tudattalan beállítottságával van-e dolgunk, a személyiség disszociációja révén ugyanis hol az egyik, hol a másik fele lép elıtérbe, s zavarja ítéletünket. Ugyanebbıl az okból kifolyólag oly nehéz neurotikus emberekkel együtt élni. Lényegbe vágó típusos különbségek valóságos létezése tette lehetıvé számomra, hogy a két vitában álló neuróziselméletet mint tipikus ellentétek megnyilatkozását fogjam fel. E típusos különbségek közül elıbb említett könyvemben nyolc csoportot írtam le18.

24

Ezzel a felismeréssel született meg annak a szüksége, hogy felülemelkedjünk a Freud-Adlerellentéten, és olyan elméletet alkossunk, amely nemcsak az egyikre vagy a másikra, hanem mindkettıre egyaránt érvényes. E célból nem mellızhetjük a két ismertetett elmélet bírálatát. Mindkét teória alkalmas arra, hogy egy nagyfeszültségő ideált, a heroikus álláspontot, a pátoszt vagy meggyızıdést fájdalmas módon valamilyen banális realitásra vezessen vissza, ha ugyanis ilyen dolgokra alkalmazzuk. Ezekre nem kellene alkalmazni, hiszen mindkét elmélet az orvos fegyvertárából való gyógyító eszköz, amely éles és kíméletlen késként vág ki mindent, ami beteges vagy káros. Ugyanezt akarta Nietzsche az eszmények destruktív bírálatával, amelyeket ı az emberi lélek beteges kinövéseinek tartott (alkalomadtán valóban az is). Egy jó orvos, az emberi lélek igazi ismerıje - Nietzsche kifejezésével élve - „kifinomultan érzékeli” az árnyalatokat, és egy lélek valóban beteg területeire alkalmazva, mindkét elmélet gyógyítóan romboló hatású. Az egyes esetre alkalmazott adagolásban gyógyít, de csak bajt okoz annak a kezében, aki nem tud mérni és mérlegelni: ezek kritikai módszerek, és minden kritikának közös tulajdonsága, hogy ha szabad, sıt szükséges valamit szétrombolni, feloldani vagy redukálni, akkor hasznos, de ha építeni kellene, csak kárt okoz. Szó nélkül mehetnénk el a két elmélet mellett, ha mindkettıt, mint a többi mérget, csak orvos biztos keze alkalmazná. A lélek egészen rendkívüli ismerete szükséges ahhoz, hogy e marószereket sikerrel tudjuk használni. Képesnek kell lennünk arra, hogy mindazt, ami beteges és haszontalan, biztos kézzel válasszuk el az értékes és megırzendı részektıl. Ez a legnehezebb dolgok egyike. Ha valaki egyszer alapos tapasztalatot akarna szerezni arról, hogy egy pszichologizáló orvos milyen felelıtlen balfogást követhet el valamilyen nyárspolgári, áltudományos elıítélet alapján, akkor csak elı kell vennie Moebius írását Nietzschérıl, vagy a különbözı „pszichiátriai” írásokat Krisztus „esetérıl”. Ezek után mindenki „háromszoros jajt” fog kiáltani a felé a beteg felé, aki ilyen „megértésre” talál. A két neuróziselmélet nem általánosan alkalmazható elmélet, hanem, hogy úgy mondjuk, „helyi” alkalmazásra váró szer. Mindkettı oldó és reduktív hatású. Mindenre azt mondják: „nem vagy több, mint csak...” Megmagyarázzák a betegnek, hogy tünetei innen vagy onnan erednek, és tulajdonképpen nem más, mint ez, vagy az. Igazságtalan lenne azt állítani, hogy ez a redukció adott esetben káros; de egy akár beteg. akár egészséges lélek általános áttekintésére egy reduktív elmélet önmagában elégtelen. Az emberi lelket, akár egészséges, akár beteg, nem lehet csak reduktív úton magyarázni. Persze hogy az erósz mindig és mindenütt jelen van, persze hogy a hatalomvágy áthatja a lélek minden zegzugát; de a lélek nemcsak az egyik vagy a másik, vagy akár mindkettı, hanem az is, amit ezekbıl alkot, vagy alkotni fog. Csak félig értünk egy embert, ha azt tudjuk, hogy benne mi mibıl származott. Ha csak errıl volna szó, akár meg is halhatott volna már régen. Mint élıt azonban nem fogtuk még fel; mert az élet nemcsak tegnapból áll, s az életet nem magyarázza meg, ha a mát tegnapra redukáljuk. Az életnek holnapja is van, s a mát csak akkor értjük, ha ismereteinkben a tegnap volthoz hozzácsatlakozhat a holnap. Ez érvényes minden pszichológiai életmegnyilvánulásra, még a beteges tünetekre is. A neurotikus szimptómák ugyanis nemcsak egyszer volt okok következményei, legyen az infantilis szexualitás vagy infantilis hatalomvágy, hanem kísérletek is az élet új szintézisére - de főzzük gyorsan hozzá: félresikerült kísérletek, amelyek azonban ettıl még nem kevésbé kísérletek, értékesek és értelmesek. Belsı és külsı természető akadályok következtében kifejlıdésre nem jutott csírák. Az olvasó most nyilván azt kérdi: ugyan mi lehet a neurózis értelme és értéke, hiszen ez az emberiség leghaszontalanabb és legvisszataszítóbb lidércnyomása? Mire lehet jó - az idegesség? Csak arra, amire a jó Isten a legyeket és a többi haszontalan férget teremtette, vagyis hogy az ember magát a türelem dicséretes erényében gyakorolhassa. Bármily buta is e gondolat természettudományi szempontból, igen okos lehet a pszichológia szempontjából nézve, ha ugyanis ez esetben „haszontalan férgek” helyett „ideges tüneteket” olvasunk. Maga Nietzsche, aki pedig a butaság és a banális gondolat esküdt ellensége volt, nemegyszer elismerte, mily sokat köszönhet betegségének. Gyakran láttam olyan embert, aki hasznosságát és létjogosultságát egy neurózisnak 25

Errıl egyáltalán nem mondhatjuk. hogy életünknek biztos irányt jelöljünk ki. de kétségtelenül sokkal ritkább. amelyen végig kell haladnia. De jól tudjuk. mivel minden a formától függ.hipotézisek feltárják elıttünk a kórokozó momentum alkotórészeit. ami az egyén árnyoldalát képezi. akiknek életük értelme. Amennyiben „értéktelen” oldalunk nyújt lehetıséget arra. amely képessé tenne bennünket arra. hogy az energia azonos a nemi mozgatóerıvel. hogy döntı ostobaságokat kövessen el. Az orvosnak rendesen csak emberekkel s nem szabad elhatározásból lett héroszokkal van dolga. Másoknál viszont épp fordítva áll a dolog. sajnos többnyire olyanokkal. hogy ez az újra megszerzett energia a beteg tudatának rendelkezésére áll. csak sötét foltjaival. és nem káros. a mővészetben vagy valamilyen más. az. hogy a páciens számára az analízis segítségével lehetıvé válik a szexuális energiát „szublimálni”. igazi jelentıségük tudattalanukban rejlik. amelyek zavaró voltuk miatt hívják fel magukra a figyelmet. Van ilyen életforma is. Az energia önmagában ugyanis sem jó. amely egyúttal egészséges is lenne. Az „érték” lehetıség. különösen. és olyan életre kényszerítette.amit pl. Vannak emberek. A forma ad minıséget az energiának. hogy életének alig vagy csak rövid útszakaszokra tudna irányt jelölni. azaz az egyéni fejlıdés árnyékoldalának álláspontjáról. s tudatuk csak csábítást és zsákutcát tartalmaz a számukra. annak „szublimálásáról” beszéltek. hogy érzékenykedı alacsonyabbrendőségüket elfedje. A hısies életmód feltétel nélküli.köszönhette. sem rossz. A mindenható hétköznapok közt sajnos ritka az olyan rendkívüli jelenség. E megállapítás mindenesetre a „szokásos” életformára vonatkozik. A pszichikai energia19 a neurózisban alacsonyrendő és nem értékesíthetı formában nyilatkozik meg. de valószínőleg nem fogadja el a betegség ilyen átfogóan értelmes célszerőségét minden banális. míg azt tartották. Az olvasó talán hajlik arra. E felfogás szerint a betegnek módja van arra. Például mi lehet a neurózis értéke az elıbb említett asztma és hisztérikus félelem esetében? Megengedem: ennek az értéke nem kézenfekvı. hogy a banális mindennapok türelmünkkel. hogy a neurózis ilyenfajta jelentıségének lehetıségét bizonyos esetekben megengedje. ha ezt az embert a neurózis nem szorítja vasmarokkal a neki rendelt helyre. annyiban ez is érték. míg az elsı esetben egyenesen káros. E teóriák vagy . hanem indifferens. vagy fontoskodás. odaadásunkkal. legfeljebb csak apró útszakaszokra. A két tárgyalt elmélet közös tulajdonsága. amelyben értékes tulajdonságai kifejlıdhettek. akiknek állítólagos hısiessége infantilis dac egy nagyobbra hivatott sors ellen. amelyben az energia megnyilvánul. Mindaddig. hogy az energia kifejlıdésre jusson . másfelıl értékes forma szükséges. vagyis tetszése szerint alkalmazhatja. amely arra hivatott. A szemmel látható hısiesség számára alig jut tér. hogy nincs az az emberi elırelátás vagy életbölcsesség. 26 . azaz sorsdöntı elhatározásokhoz igazodik. Ennek megfelelıen nem foglalkoznak egy ember értékeivel. feltételezve azt. amelynek révén az energia kibontakozhat. amelyeknél az egy bizonyos irányt elfogadó döntés bizonyos feltételek mellett érvényes a keserő végig. mint láttuk. hogy kíméletlenül felfednek mindent. hogy ezt az alacsony értékő formát feloldja. hétköznapi esetben. hogy életének határozott útvonalat tőzzön ki. mint a másik. E felfogásnak van bizonyos létalapja. amely megakadályozta abban. Az igazi érték létrejöttéhez egyfelıl energia. nem hasznos. Másfelıl viszont az energia nélküli puszta forma szintén indifferens. jótékony vagy hasznos tevékenységben felhasználni. Ezáltal szabad.jobban mondva . legvilágosabban a neurózisban megnyilvánuló jelentékeny energiákban láthatunk -. holott ezek mind elhaltak volna. Mindeddig az a felfogás uralkodott. nem pedig a „hısies”-re. de csak haszontalan és káros energiamegnyilvánulásokat közvetít. Így tehát mind a kettı oldószernek bizonyult. amennyiben az ember egyáltalán képes arra. de indifferens energiákhoz jutunk. nem mintha a hısiesség követelménye nem jutna a közelünkbe! Ellenkezıleg: éppen az a fájdalmas és terhes. Ezeknél más is a neurózis jelentısége. Mindkét reduktív elmélet felfogása arra szolgál tehát. azaz nem szexuális területen. hogy ösztönerıit tetszése vagy hajlamai szerint szublimálja. ha az esetet egy reduktív elmélet szempontjából nézzük. Ebben az esetben nagyon helyes a messzemenı redukció.

Akaratunk meggondolásunk által irányított funkció. s egyre képtelenebbé válik. ha nem teljesítjük ıket. amelybıl az emberiség talán le fogja vonni azt a következtetést. s éppen ezért napjaink legfontosabb kultúrfeladata21. De. De nem bizonyos az. amellyel a fegyverkezést a háborúkra. más szóval. Mennél jobban kiterjesztjük a racionálisan választott irányt. Ezek számára az élet iránya nem világos. hogy egyáltalán irányt adhatott életének. ehhez azonban kívülrıl láthatatlan hısiesség szükséges. példátlan tömegmészárlást. hogy élet és sors irracionális. Hogy ezeket elkerüljék. és volt bátorságuk megtenni. tiszta vonal. amelyeknek alázatosan és elismerésre váró hısies gesztusok nélkül kell megfelelni. ráillik az egyes emberre is: hiszen az egész emberiséget egyesek alkotják. racionális és irracionális. A háború. mint holmi jóindulatú gondolkodók racionális meggyızıdése. Így írt Ostwald 1913-ban: „Az egész világ megegyezik abban. nem dicsérik. borzalmas. s mindennapi mezében örökké a rejtettséget keresi. hogy ennek minden körülmények között így kell folytatódni. még ha ez minden emberi számítás szerint tévedés volt is. Ezért az értelem és az általa vezetett akarat nem vezet messze. amelyet mi természetszerően kénytelenek vagyunk tagadni. de ezek közül csak egy az ı igazi útjuk. már többen elhatározták életük döntı lépését. ırületes pusztítást kívánt. Az elsı világháború szörnyő katasztrófája a legderőlátóbb kultúrnacionalisták számítását is vastagon keresztülhúzta. Ha van egyáltalán megfontolás. Az emberiség pszichológiája azonos az egyes ember lélektanával. ennek racionálisnak. azaz ésszerőnek kellene lennie. oly hatalmas energiát takaríthatna meg. és amely a nemzetek jelentékeny részét éppen legerısebb és legtermékenyebb korában köti le a katonai kiképzéssel. mégpedig oly szembetőnı. hogy élet és sors megegyezik az emberi értelemmel. anélkül. Kétségtelenül igen célszerő volt az ember számára. véletlenben nyilatkozik meg. mivel a legnagyobb energiapazarlással jár együtt. hogy e pillanattól kezdve az emberiség a kulturális fejlıdés elképzelhetetlen fokára hágna. valamint a személyes harc az akarati ellentét feloldási lehetıségei közül a legrégibb ugyan. Az ı számukra a sors kusza. a másik fajta alkotja a túlnyomó többséget. amely ne volna kauzális és szükségképpen feltételes viszonyban. akarat 27 . hogy ezzel kizártuk az irracionális életlehetıséget. hogy végsı fokon az emberi értelem határain túl ered. jogosan tételezzük fel. hogy ezért bármiféle pozitív értéket kapnának cserébe. Ezek azok a követelmények. aminek következtében tehát véletlen nem volt lehetséges20. de a legcélszerőtlenebb is. mint mondottuk. tehát megfontolásunk jellegétıl függı. A sors ésszerőtlensége mást akart. fel akarta használni a felhalmozott fegyvereket és katonákat . Az értelem meghódítása az emberiség legnagyobb vívmánya. Az egyes népektıl szörnyő áldozatokat követel. Ha az emberiség megtalálná az útját-módját annak. Gyakorlatilag azonban a véletlen mindenütt megnyilatkozik. azaz a véletlen kikapcsolása. A potenciális vagy aktuális háború kiküszöbölése megegyezik az energetikus imperatívusszal. annál biztosabbak lehetünk abban. amelyek neurózist okoznak. amelyek messze felülmúlják a kulturális kiadásokat. és túl sok lehetıséget rejt. A civilizáció racionális. és bebizonyítható lesz-e valaha is. amelyek soha nem fognak kitörni. Az élet teljessége törvényszerő és nem törvényszerő. Az események irracionális volta az ún. vagyis hogy szintén racionális? Ellenkezıleg. Amit az emberiségrıl általában el kell mondanunk. Egy ilyen sors elıtt csak meghajolhatunk. De súlyos hiba lenne bizonyos rendkívülien erıs egyéniségek sorsa alapján saját sorsunkat is mindenáron akaratunk igájába hajtani. mivel a priori nem tudunk olyan folyamatot elképzelni. Ki merné ezt az egyetlen lehetıséget elıre meghatározni. ezt teljes joggal állíthatjuk. hogy a fegyveres béke mai állapota tarthatatlan. Amit az egyes embernél „akaratnak” nevezünk.sıt még ennél is többet akart. az ilyen eset ritka. amelynek pedig éppannyi joga van a megnyilatkozáshoz. hogy kauzális filozófiánkat nyugodtan félretehetjük. A világháborúban a civilizáció ésszerő szándékával való szörnyő leszámolást értük meg. Nem csillog.kitartásunkkal és önfeláldozásunkkal szemben banális követelményeket állítanak. hogy a racionális szándék mégis csak egyik oldala a sorsformálásunknak. s amellyel a mai állapot számtalan egyéb visszásságát megszüntethetné. még ha annyira ismeri is saját jellemét. De bebizonyította-e valaki. amennyire ember számára csak lehetséges? Akarattal kétségtelenül sok mindent el lehet érni. nemzeteknél „imperializmusnak” hívjuk: mert az akarat a sors fölötti hatalom megnyilatkozása.

most már az üzlet sem érdekelte. a másik azonban tompa. és sikerült egy nagy jelentıségő üzleti vállalkozást alapítania. autókat. hogy mire fordítjuk? A legszebb lovak. Amerikában egyszer egy kb. a sikeres amerikai üzletemberre jellemzı hihetetlen intenzitással és egyoldalúsággal. Ugyanez illik minden. hogy az az ember. ritka testi erejő. és hipochonder nyőgölıdéseivel majd halálra kínozta saját magát. amely ıt szinte megsemmisítette. arra összpontosította minden energiáját. miután fiatalkora óta pusztán a feje után élt. s az energia neki tetszı esést kíván. a leggyorsabb autó és a legszórakoztatóbb „party” sem feltétlenül vonzók az energia számára. aki egész életét komoly munkában töltötte. Mindaddig csak az üzletnek élt. Ez az eset világosan mutatja. szinte csak fizikai állapotban maradt. Korábbi helyzetekre megy vissza. Pár héttel az annyira áhított. már kilátástalan erkölcsi roncs volt. bár jó volna azt hinni. Szerencsés ember volt. különben egyszerően feltorlódik. A pszichikus energia igen válogatós. hogy nem áll módunkban a „szabad” energiákat önkényesen valamilyen racionálisan kiválasztott tárgyra átvinni. így is kellene lennie: elıbb a munka. hogy visszakényszerítse ıt saját testébe. S még ez az állomás sem az utolsó: a neurózis célja az volt. hogy ennek az embernek kizárólag a munka hiányzik. De elıre ivott a medve bırére. 28 . a legjobb esetben is csak rövid idıre használhatjuk fel belátásunk szerint. amelyek a közbensı idıben szinte teljesen eltőntek emlékezetébıl. Az egyes embernél ugyanerrıl van szó.legnagyobb csalódására . A hipochonder „depresszió” visszakényszerítette saját testébe. Felkeresett egy híres specialistát. hogy akár rövid idıre is elfogadja az értelem által elébe szabott lehetıségeket. a legfontosabb kérdés az. Ha követni tudta volna a depresszió és a hipochondriás illúzió útját. mint mondottuk. de aligha lehet meggyógyítani. de nem is vártam mást. hogy az ún. teniszezést. ugyanúgy az egyes embernek is gyakran kell tapasztalnia saját életében. most démona a hipochondria cselvetéseinek rafinált rendszerét dolgozta ki. s ahogy azelıtt nagy világcégeket hozott létre. ebben az esetben egy 25 év elıtti szifilitikus fertızés emlékére. Alkotó géniusza fellázadt ellene. Mégis megpróbáltam világossá tenni elıtte. és saját feltételeit akarja teljesíteni. Természetesen érveim nem találtak visszhangra benne. s néhány rákövetkezı hét elegendı volt. sıt sikerült ezt úgy megszerveznie. „diszponálható” energiák egyáltalán nem diszponálhatók. Ezt az energiát. Két évvel azelıtt. akinek az esete szépen illusztrálja az elıbb említetteket. amelyen eddig mindig keresztülnézett. Állapota természetesen egyre romlott. aki helyesen ismerte fel nyomban. aztán a jól megérdemelt pihenés. A „diszponálható” energiákat e csábító lehetıségek nem vonzották. Az ilyen elırehaladott esetet örökké lehet kezelni. most szörnyő pusztító erıvel zúdult rá. Ha a sors az emberi józanság után igazodnék. Ez véget vetett az uraskodásnak is: félelembıl félelembe esett. Ezt a páciens is belátta. hogy a (már régen halott) anya figyelmét és érdeklıdését magára irányítsa. amelyet a meg nem felelı formákból való reduktív kioldással nyerünk. De ez csak az elsı lépcsı volt az infantilis reminiszcenciák újraébredésére. 45 éves üzletembert kezeltem. ami azelıtt eleven. hogy élni tudjon. hogy mértéktelen hipochondriába süllyedjen. „party”-kat értett. Mindaz. ez a szabadulás útjává lehetett volna számára. s makacsul ragaszkodtak valami egészen máshoz. s az ebbıl az állapotból eredı fantáziákat tudatossá tehette volna.és szándék révén keresztülvitt „célszerő” szublimálása a szabad energiáknak. sem elhatározás nem segített. Idegileg teljesen összeomlott. s úgy képzelte. Lényének egyik oldalát differenciálta. aki egészen alulról küzdötte fel magát. jogosan fordul élete második felében az örömök felé. De . Sem türelem. A legtöbb esetben azonban tiltakozik az ellen. De minden irracionálisan történik. Szimptomatológiájának irányát anyjához való eredeti kapcsolata adta meg: ez is „arrangement” volt. E másik oldalra lett volna most szüksége. le is köszönt. Midın elém került. Ez az egészséges. és rombolni kezd. bizonytalan közérzetet észlelt magán. alkotó energia volt benne. hogy elém került volna. És valamint az általános kultúrorganizáció gondolatát ez a háború szörnyő módon helyesbítette. rendkívüli energiájú ember siránkozó gyerekké változott. Semmiféle módon nem lehetett energiáit az üzleti tevékenységre visszakényszeríteni. és visszatért elıbbi elfoglaltságához. hogy ha ilyen hatalmas energiát el is tudunk vonni az üzlettıl. golfozást. Vásárolt magának egy pompás vidéki kastélyt. Tipikus amerikai self-made manrıl van szó. látszólag szabad energiára. hogy itt fog „élni” „élet”-en lovakat. boldog élet kezdete után furcsa. hogy immár nyugalomba vonulásra gondolhatott.

mert . mivel minden. és ha a hatalomé a szó. s ha azt reméli. A tudatos beállítottság egyoldalú álláspontjáról nézve az árnyék a személyiség egy alacsonyabb értékő része. mert a legnagyobb erıfeszítés sem lett volna elegendı. nincs hatalomigény. Mint már említettük. hogy a konceptualizmus neve alatt legalább megpróbálta összeegyeztetni a két ellentétes álláspontot25. tudattalan ellentéte után kutat. Minden új. vagy Erósz ellentéte Phobosz (a félelem). hogy az élet ösvénye a lejtı irányába vezet. hogy mindent alaposan meggondoljon. azok szinte vonzzák ıt.Bármennyi energia lehet jelen. Adler felfogása a hatalmat. amelyet ezért erıs ellenállással elnyomunk. ezért kell megtalálni a tudat beállítottságával való ellentétet. Hogy milyen fontos ez az esés. A szeretet logikai ellentéte a győlölet. s ezért kerüli el. Ez természetesen lassítja cselekvését. ami magas. ezért fél tıle. Ez azonban tévedés. Az extravertált ember viszont pozitív viszonyban van a dolgokkal. a szeretet hiányzik. Már William James-nek23 feltőnt e két típus jelentkezése. az egyes ember is részese e típusellentétnek. A tudat bizonyos mértékig felül van. hogy csak e két ismert nevet emeljem ki. véleményem szerint legfontosabb ellentéttípust emeltem ki. s a forró hideget keres. az árnyék alul. az ún. hogy sejtené. mielıtt cselekszik. hogy az erósz ellentétét a pusztítás. Érdekes megfigyelni. Nincs energia ellentétek feszültsége nélkül. Történeti kutatásaim folyamán láttam meg. röviden a Gonoszt minısíti. különben stagnál. amely nélkül minden fejlıdés lehetetlen. hogy a nagy szellemtörténeti vitakérdések közül nem egy e két típus ellentétén alapul. s a közelmúltban spiritualizmus és materializmus ellentéteként nyilatkozott meg. Az esést biztosító szintkülönbség kérdése kiváltképp gyakorlati probléma. úgy véljük. ismeretlen helyzet csábítja. Ahol a szeretet uralkodik. azt akkor látjuk leginkább. míg nem sikerül a pszichikus energia lefolyásához nélkülözhetetlen esést létrehozni. a tudat is. s az átalakítás mégsem sikerül. Az egyik a másik árnyéka: erósz álláspontjának kiegészítı ellentéte a hatalomra való törekvés.és halálösztönben jelölje meg. Elıször is az erósz nem azonos az élettel. Gondos kutatás nyomán kiderült. tehát elsivatagosodik és elfásul. a skolasztikus filozófia örökölte.mindketten kiegészítı párjukat keresik. Ha pl. a hatalom hangsúlyozójának kiegészítıje az erósz. amelyeket introvertált és extravertált típusnak neveztem. Senki sem tulajdonít neki pozitív hatalmat az élet felett. hogy ezt az átalakítást az akarat tudatos megfeszítésével értük el. libidó22 értelmes tárgyat talál. De az elnyomott személyiségrésznek tudatossá kell válnia. De akinek azonos.tudattalanul . a mélybe vágyik. amely a platóni és a megarai iskola közti különbségként jelentkezett. bekövetkezik az az elınyös eset. Számomra eléggé világos. annak mindenesetre a halál jelenti az ellentétet. lélektani szempontból azonban a hatalomvágy. Egyfelıl az intellektuális logika. E vita folytatása napjainkig nyúlik. esetleg anélkül. a gondolkodók között „tender minded” és „tough minded” néven különböztette meg ıket. tehát állandó nehézségei vannak a külsı világhoz való alkalmazkodásában. a halált. hogy az ellentétek közti feszültség létrejöhessen. Az introvertált embert reflexív természete arra kényszeríti. másfelıl a pszichológiai elıítéletnek teendı engedmény bírta rá Freudot arra. ha nem lett volna ugyanakkor ebbe az irányba vezetı lejtıs energiameder. hogy 29 . hanem egyszerően megint csak újabb elfojtás keletkezik. Valamint a szellemtörténet általában. amely a legtöbb analitikus esetben fölmerül. Másodszor mindenki a saját legmagasabb princípiuma ellentétének a destrukciót. Fentebb két. és Abélard-é a nagy érdem. Ugyanígy fedezte fel Ostwald24 a nagy tudósok között a klasszikus és romantikus típust. s mégsem tehetjük hasznossá mindaddig. hogy a szabad energia. amikor egyfelıl a legkétségbeesettebb erıfeszítéseket tesszük. másfelıl a kiválasztott tárgy vagy a kívánt forma mindenki számára átlátszóan ésszerő. Félénksége és bizalmatlansága habozóvá teszi minden dologban. Tipizáló gondolatommal nem állok tehát egyedül. hogy a neurózisteória történetében az ellentétek kiegyenlítése milyen szerepet játszott: Freud elmélete az erószt képviseli. többféle fı princípiuma van az életnek s a világnézetnek. Ezek közül a legjelentısebb a nominalizmus és realizmus közti ellentét. s ennek megfelelıen ugyanolyan sok különbözı formája a kiegészítı ellentétnek. Az életet csak az ellentét lobbantja lángra. hogy e két típus elıszeretettel házasodik össze.

Hadd világítom meg egy egyszerő példával. szinte fejest ugrik bele. Biztosan beengednek”. ezért lehetıleg távol marad tıle. hogy az introvertáltnál az extraverzió valahol a háttérben fejletlen állapotban szunnyad. s ilyenfajta szerencsés karakterkeverék a legritkább esetben fordul elı. hogy mindkét beállítottság lehetıség mindenki számára adva van. mivel tudatát állandóan az alanyra irányítja. Ezek számára egy szimbiotikus kapcsolat megszakadása súlyos megrázkódtatás. és csak azután gondolja át. Sokan azonban képtelenek erre: ezért nem túl sok a normális ember. Valóban ez is a helyzet. Ésszerően úgy képzelnık. akkor könnyen arra a feltevésre jutunk. akkor is. gyarlóság a másikban. Míg az egyik lelkesedése fokozódik. Nem magától értetıdı. és mégsem tudtak a megnyugtató célhoz eljutni. Egy szép kastélyhoz érnek. de ez tudattalan a számára.és felfedezik. Ezért cselekedetei gyorsak. A kastélyt belül átépítették.valami ismeretlent tapasztalhat. aki bármilyen feltétel mellett meg tud élni. milyen lehet belülrıl. de hogy mindenki csak az egyiket fejlesztette alkalmazkodási funkcióvá magában. vendégszeretı háziúr és esetleges romantikus kalandok körül csoportosulnak. A többé-kevésbé differenciált emberek legnagyobb része olyan életkörülményeket kíván. vad kutyák stb. hogy azonnal felkeresse. Belemerül a kincsek szemlélésébe. 30 . nagyszerően összeillenek. Ezalatt az extravertált jókedve mind lejjebb száll. E harc vad és elkeseredett. és ily módon mindenféle konfliktus magától megszőnnék. a tárgyak csábítóan csillognak számára. Az extravertált optimizmusa révén be is jutnak a kastélyba.és a kapu felé indul. Történetesen az introvertált fiatalember rajong ezekért: alighogy meglátja a kéziratokat. Ha normális emberrıl van szó. vagy lovagias vendégszeretet. mintha egy csapásra átváltozott volna. az egész csak egypár nagy terem. mintha a tárgy valamilyen veszélyes hatalom lenne. mely a két típus egymással való alapos megismerkedéséhez vezet. büntetés. E két típust szinte arra alkották. hogy szimbiózisban (együttélés) éljenek. Látja ugyan a tárgyat. Amit általában normális embernek neveznek. Nem egy nyelven beszélnek. a kéziratok könyvtárra emlékeztetnek. Mindkettı szeretné látni a kastély belsejét. de csak téves vagy gátló képzetei vannak róla. amíg az élet sokrétő külsı feladataihoz való alkalmazkodás foglalja el ıket. hogy mire gondolok: két fiatalember kirándul. Normális ugyanis az az ember. és az egész világ arculata szinte megváltozott. s az ı képzetei vidám öreg kapus. megvalósíthatják az eszményi házasságot. vagy csak extravertált. Eddig egymásnak vetett háttal védekeztek a nehézségek ellen. De ha a férfi már elég pénzt keresett. Ami érték az egyikben. amelyekben egy régi kéziratgyőjteményt helyeztek el. Az egyik a meggondolást képviseli. és kérdéseit neki is feltehesse. s rendırség. mindenféle meggondolástól vagy habozástól mentesek.” Az extravertált így felel: „Gyerünk be” . hogy miért kell ennek így lennie. most egymás felé fordulnak. Ekkor következik be a fordulat. tele egymás lebecsülésével. Sok esetet láttam. hogy a lehetı legtöbb tájékoztatást szerezze meg. Az ırrel beszélgetésbe kezd. míg a másik a kezdeményezıképességet és a gyakorlati cselekvést. ha csak egész halkan. a legbizalmasabb területen folyik. Az extravertált így felel: „Azért megkérdezhetjük. s mivel az eredmény szegényes. Így indul a súrlódások hosszú sorozata. hogy sohasem értették egymást. hogy egymással foglalkozzanak. és ezzel az élet külsı nehézségeit kikapcsolhatják. a könyvtár az egyetemmel asszociál. Lassanként komor fátyol ereszkedik az elıbb oly érdekes és vonzó kastélyra. jut idejük arra. a szakember után érdeklıdik. és elragadtatottan nyilatkozik róluk. Kéziratokat otthon is láthat az ember.csak egy múzeummá átépített kastély. hogy egy ember sem pusztán introvertált. hogy az egyik saját értéke tudatában nyugodtan elismerhetné a másik értékeit. romantikus kalandnak nyoma sincs . Az introvertáltban is él valamelyes extravertált beállítottság. Rendesen elıbb cselekszik. az egyetem pedig tanulással és fenyegetı vizsgákkal. és ásítozni kezd. tulajdonképpen az eszményi ember. arca mindinkább elkomorul. ha az életlehetıségnek az elengedhetetlen minimuma megvan. a másik jókedve egyre alábbszáll: a kastély sivárnak tőnik a számára. Félénksége eltőnt. Az introvertált így szól: „Szeretném tudni. Az introvertált visszatartja: „Talán tilos a bemenet”. amelyek a viszonylagos biztosított táplálékon és fekvıhelyen túl is adnak valamit. s az extravertáltnál az introverzió hasonló árnyékéletet él. vagy ha nagyobb örökség hullik az ölükbe. amikor így érveltek. De ha meggondoljuk azt. Ha két ilyen különbözı típusú ember összeházasodik. meg akarják ismerni egymást . Itt nincs derék kapus. homályos képzetei támadnak fel benne. az e kritikus átmeneti idıt többé-kevésbé simán átvészeli. Mindaddig.

hogy várakozásában csalódott. Amikor az elsı megpillantotta a kéziratokat. s ı örömmel adta át magát neki. Az eseményt a következıképpen fogalmazhatjuk meg: az introvertáltnál a tárgy hatására egy kisebb értékő extraverzió került elıtérbe. Abban a pillanatban. Ugyanez illik az introvertált beállítottságára. Ennek rossz következményei lehetnek: az extravertált ennek következtében elveszti a számára nélkülözhetetlen tárgykapcsolatokat. amelyben a kastélyba lépett. önálló. úgyhogy nem vagyunk többé önmagunk ura. s ez. Míg vidám összhangban sétáltak együtt. és nem látja. Így az egyik beállítottsága magába zárja a másikat. mivel beállítottságuk kiegészítette egymást. és arra gondol. hogy soha többé nem indul útra egy extravertálttal. amit odakint sokkal jobban lehetne élvezni. aki önzı érdekei miatt eltékozolja a gyönyörő tavaszi idıt. mint az extravertált extraverziója. bármikor bekövetkezhetik az a pillanat. az introvertált pedig szubjektumkapcsolatát. Mi is történt hát? Vidám szimbiózisban vándoroltak mindketten. míg az extravertált beállítottsága a tárgyból az alany felé halad. nem lehet innen elmozdítani. míg a fatális kastély elé nem értek. mert mindkettı természetadta sajátosságai szerint élt. mint negatívak. a másikat saját negatív gondolatai. A kisebb értékő ellentétes funkciót pozitív élmények éppúgy felszínre hozhatják. De csak addig egészítették ki egymást. amíg az egyik beállítottsága a másikét magába foglalta. a tárgy úrrá lett fölötte. A magasabb rendő funkció lényegét27„ autonómia jellemzi. de saját magunkkal is. amelybıl kiindultunk: ami az egyikben érték. hogy ı fejlessze ki szimbiózisban. Ezzel a meghasonlás és félreértés pszichológiai alapja adva van. a másikban gyarlóság. Az alanyból irányul a tárgyra. kiált az introvertált. A másik azonban állandóan növekvı ellenszenvet érez a tárggyal szemben. Az egyiket a tárgy bővöli meg. Az extravertált és az introvertált szerepet cserélt. megbővöl és behálóz bennünket. hogy szabad-e bemenni. elıkészületlenül találhat bennünket. Az érzékenység valamely meglévı kisebbrendőség tünete. és az extravertált elátkozza a percet is. ha valaki a számára természetadta beállítottságban van: a beállítottság ugyanis többé-kevésbé idomult a közösséghez. bár annak mindig az alany a kiindulópontja. hogy a másik egy tapintatlan egoista. Az extravertált kezdeményezése szintén érvényes az introvertált számára. aki borzongott a bemenetel gondolatára. Ezzel visszajutottunk ahhoz a mondathoz. beállítottsága elveszti szociális jellegét. nem zárja többé magába. Ugyanígy az extravertált sincs tekintettel a másikra attól a pillanattól kezdve. és nem tudunk pontosan különbséget tenni magunk és mások között. érvényesek a másikra is. „hogy egészen véletlenül felfedeztük ezt a csodálatos győjteményt” „Én borzasztóan unom magam”. De az introvertált extraverziója más. Jól látjuk ezt például a kapu elıtti beszélgetésben: mindkettı be akar jutni a kastélyba. válaszol a másik leplezetlen rosszkedvvel. lecsap ránk. elmerül a tárgyban. Az introvertált kétségei a felıl. Ott a meggondolt (prométheikus) introvertált így szólt: „Meg kellene belülrıl nézni. Pozitív magatartást tanúsítottak egymás iránt.A tárgy negatívvá változik. és többé-kevésbé ez a helyzet. érzékenység követi. és ezt magához vonzza. amikor a tárgy az introvertált alanyával szemben túlsúlyba kerül. és elhatározza magában. és hamarosan rosszkedvő szubjektuma fogságába jut. és az extravertált introverziója is más. Ha valóban felszínre kerül. sorsa már eldılt.” És most megfordul a típus: az introvertáltat. hogy barátja mennyire unatkozik. míg az extravertáltnál kisebb értékő introverzió lépett a szociális beállítottság helyére. Fordítva szintén mellızhetetlen.” A cselekvı és késıbb gondolkodó (epimétheikus) extravertált nyitotta meg az utat26. mint az elıbbi példa mutatja. nem bízhatjuk huzamosabb ideig másra személyiségünk egyik részét. „Hát nem pompás”. a kisebb rendő funkciót hagyjuk szóhoz jutni. Ez bosszantja az elsıt. és szubjektív képzeteire és hangulataira húzódott vissza. A jellem kifejlıdéséhez mégis igen szükséges. Megfeledkezik barátja jelenlétérıl. Félénksége eltőnt. mindig is tudta. amikor szükségünk lesz a másik funkcióra. mint az introvertált introverziója. amelyet a meggondolás és habozás nem gátol 31 . nem zavarták egymást. hogy az introvertált olyan cselekvéshez jusson. hogy a másik oldalt. nemcsak két ember között. Az utóbbi bosszankodik a másik mérge miatt.

és olyan-amilyen házaséletet éljen addig az érett korban bekövetkezı pillanatig. De gyakori az olyan neurózis. Még ez a belátás is negatív. Harmonikus egymásutániságukban az élet ritmusát kellene megvalósítaniuk. akiket a jövı nem kecsegtet váratlan lehetıségekkel. és sokáig abba a hitbe ringatta. amelyet Goethe valaha diastolénak és systolénak nevezett. bármekkora legyen is haszna. feleségében az anyát. anélkül. infantilis beállítottság összeütközésébıl keletkezik. egymással ellentétes beállítottságról vagy egymás ellen irányuló impulzusról van szó. amelyet az egészséges ember öntudatlanul. hogy minden lehetséges infantilis illúzió felmerült bennük. amely csak érett korban keletkezik. mint megszokott kötelesség és az öregedés kétséges öröme. hogy nem apja vagy anyja állnak az útjában. mégis ez a cél. esetleg több-kevesebb nehézség árán. Kétségtelen. Elég egy-két köteléket megoldani: az élni vágyás gondoskodik a többirıl. Az állandóan elırehaladó felismerési folyamat egyik további állomása az a belátás. hogy szüleik képmását megfelelıbb pótfigurákra viszik át: az anyához tapadó érzést a feleségre. Ezekben az esetekben a terápia azonban akkor kezdıdik igazán. Az extraverzió és introverzió esetében nyilvánvalóan két természetes. csak a magasabb tudatosság felé vezetı nehezebb út marad nyitva számunkra. hanem ı maga. amely egy percig sem hagyja nyugodni.örökösen. hogy a tudatos cselekedetek a legkevésbé se zavarhassák a természet törvényeit. Kétségtelenül emberfölötti ideál a tudatosságnak az a foka. finálisan elégtelen fikciók.” De ki az ıbenne.. azaz célok és szándékok jellemeznek. E kérdés szabály szerint az érett kor problémája. s a tagadást legalább elviseljük. tehát számba jövı gátlás és ellenállás nélkül szokott megjárni. vagy súlyosodik olyan mértékben. Már eloldotta magát a talán régen halott szülıktıl. telve lehetıségekkel. és mindaddig zavarólag hat. férjében az apát kereste és megtalálta. akikre nem vár más. maga is apává vagy 32 . hogy az ellentétprobléma alapelvként benne rejlik magában az emberi természetben. akik az élet nagyobb részét már maguk mögött hagyták. képtelenné teszi hivatása gyakorlására. és gyakran nem is haszontalan. amely a szülık szerepét folytatja. az apa tekintélyét tisztelt mesterekre. hogy a beteget pl. hogy az extravertált önmagán emelkedjék felül. Ez ugyan nem alapos megoldás. hogy ezzel kapcsolatát veszélyeztetné. Vagy teljesen tudattalannak kellene lennünk ehhez. hogy pályát válasszon. hogy nem apám vagy anyám. mindez azonban nem gátolta az illetıt abban. hogy fiatal embereket elég lehet megszabadítani saját múltjuktól. Más azonban a feladatunk azokkal az emberekkel szemben. különösképpen nem fiatal emberek esetében. hogy képesek lehessünk kívánni az ellentétes áramlatokat. A beteg gyakorlati kezelése sosem kezdıdhet ezzel a problémával. Más azonban a probléma nyitja a felnıtt számára. elöljárókra vagy intézményekre. de úgy látszik. amelyet kauzálisan a tényleges szülıktıl vagy szülıként megélt személyektıl való abnormis függıség. hogy az élet teljes igenlését és tagadását szabad akarattal és teljes szándékkal átéljük. amikor a páciens belátja. már befutotta. Az ilyen esetben természetesen keveset használ. vagyis személyiségének tudattalan része. Természetesen ezekben az esetekben is ki lehet mutatni. hogy már ifjúságukban rendkívüli mértékben függtek szüleiktıl. ha tudatossá tesszük a gyermeki fantaziálásokat. amely lehetıvé teszi. Ha ezt elértük. atyákat és intézményeket tisztelt. megházasodjon. azon boldoguljon. s az is. hogy az igenlést tudatosan akarjuk. hanem én magam állok a saját utamba. Fiatal emberek neurózisa rendesen a valóság ereje és valamely elégtelen. aki ezt az útszakaszt. bár a folyamatnak ez is fontos része. Ha sikerül fiatal embereket eloldozni múltjuktól. azt látjuk. e ritmust csak a legmagasabb fokú életmővészet révén lehet elérni. aki szemben áll vele? Mi személyiségének az a titokzatos része. Ilyen esetben Freud vagy Adler redukciója valóban helyén van. amely az apa és anya képe mögött bújt meg. amíg az addigi beállítottság hirtelen fel nem mondja a szolgálatot. Szellemiségünk mai foka csak azt teszi lehetıvé. hogy bajainak oka kívülrıl hatolt belé? Ez a rész a tudatos beállítottság ellenpárja. hisz még elıttük a vonzó jövı. Mivel nem fejlıdhetünk visszafelé az állati öntudatlanság irányába. a szülıktıl való függıséget stb. míg az egyén el nem fogadja. de praktikus út. már messze jutottunk. csak ennyit mond: „Belátom. vagy a tudatosságnak még sokkal magasabb fokára kell hágnunk.

most az orvosra helyezıdtek át28. amit illúzió formájában a világba s a tárgyakba kivetített. Az élet e második felét élı ember számára azonban az élet megújítását jelenti. heves ellenállás keletkezik. Sajnos. Ebben az esetben a beteg elmegy. milyen tudattalan gondolatok rejlenek szimptómái mögött. Az olyan lélektani elmélet. Mindaddig. Hamarosan felfedezzük. Ezzel a szimptómák hatóerejét alkotó tudattalan energiának újra birtokába jutott. azt mondhatjuk. vagy olyan embereknél. hogy nıbetegünk fantaziálásai. ha általános érvényre tartanak igényt. Itt nincs többé se apa. Visszatérhetünk a fiatalasszony esetéhez. az a maga lejtését követi. mint az öregkor és minden illúzió vége. Elmélkedésünk korábban elejtett fonalát újra felvéve. hogy milyennek is kellene lennie az embernek. Az ellentét princípiuma természetesen az ifjúkori lelkialkat alapja is. talán már mindez mögötte van. Ez a fejlıdés azonban már nem az infantilis kötöttségek megoldásán. mindaz. Az orvosnak azonban mindig a valóságos emberrel van dolga. Rendkívül energikus emberek kivételes esetében (akik nem félnek attól. hanem az ellentétproblémán keresztül vezet. Képzeljük el. s ott megeleveníti azt. és 33 . Az orvos vált a tudattalan libidó tárgyává. s most az a gyakorlati kérdés merül fel. A legtöbb esetben egy valóságos tárgy jobban megfelel az energia lejtési irányának. amíg megelégszenek azzal.29 vagy az orvos nem érti. reményt és lehetıséget adunk életük még erısebb kiterjesztéséhez. és alkalmazhatjuk rá a most nyert felismerést. lemerül a tudattalanba. Freud és Adler nézetei csak akkor mondanak ellent egymásnak. akiknek számára az ilyen tevékenység éppenséggel megfelel. Ha a neurózis által lekötött ösztönerıket felszabadítjuk. aki a helyettesítı szerepet betölti.a libidónak (ami nem más. mielıtt mi az immár érvénytelen formából kiszabadítottuk volna. nagyon sokan mindig arról beszélnek. arról viszont soha. hogy valójában milyen. és nem zárják ki kölcsönösen egymást. hogy ami kezdetben ösztönzıje és elégtétele volt. Mivel . míg valóságos lényét minden oldalról el nem ismerik. az ifjúkori illúzió egy darabja. már csak ránehezedı tévedés. Már régen megtalálta tárgyát. mint akár a legszebb etikai tevékenység. a fiatal embereknek új lendületet. most már világos. részben irigyen tekint vissza. amely e kapcsolatokból visszaáramlik. A lélek önmagát szabályozó rendszer.anyává lett. ha a tudattalanban szunnyadó ellentétes funkciót kifejlıdéshez segítjük. aminek a kifejlesztését eddig elhanyagolta. nem pedig az ideál csalóka délibábjából. és az ifjúkor lélektanának elmélete ezt a tényt számba kell vegye. vagy valami hasonló reális ember. ha ezt az energiát egy új tárgyra vihetnénk át: emberbaráti tevékenységgé vagy valami más hasznos mőködéssé változtatnók. mivel nem vár rá más. hogy mi történjék a rendelkezésünkre álló energiával? A beteg pszichológiai típusát figyelembe véve ésszerő lenne. azaz a fiatal olasz. amelyek korábban a fiatal olaszra irányultak. járható ez az út. mint a lelki energia) már megvan a tudattalan tárgya. azaz a kezelés folytán világossá tettük a számára. és megtanulta. amelyre részben sajnálkozva. hogy miért éppen a neurózisban rejtıznek azok az értékek. de a legtöbb esetben nem célravezetı. esetleg félreérti a jelenséget. se anya. e nélkül legfeljebb a neurotikusan kiegyensúlyozatlan lelket rekonstruálhatja. most fáradtan és kifakultan. menthetetlenül visszatér hozzá. feltétlenül az ellentéti elven kell alapuljon. amely az orvossal való mindenféle kapcsolat lehetetlenné tételét célozza. A nevelés csak a meztelen igazságból indulhat ki. amely egy technikai segédeszköznél több akar lenni. Ilyen körülmények között az effajta szublimálás természetesen éppannyira kívánatos. Mindaz az energia. Amennyiben a beteg semmi körülmények között nem akarja elismerni az indulatátvitel tényét. Nincs egyensúly és önmagát szabályozó rendszer ellentét nélkül. Sajnos. aki makacsul önmaga marad mindaddig. hogy önmagukat vérig kínozzák). hogy technikai segédképzetek maradjanak.nem szabad megfeledkeznünk róla . amelyekre az egyénnek szüksége van. hogy ezt a beteget „analizáltuk”. a legtöbb esetben nem adhatunk önkényesen új irányt az úgynevezett szabad energiának. az infantilis illúziók szétrombolásán és a régi képek új figurákra való átvitelén. nincs köztük ellentmondás. mint amennyire lehetetlen.

hogy a libidó saját természetes irányát kövesse. Ezt az indulatátvitel feloldásának nevezték. amely a libidó irányának legjobban megfelel. amely egyfelıl a korábbi forma helyébe léphet. Amennyiben az orvosra való indulatátvitel bekövetkezik. kiválassza azt a tárgyat. és mi újra a felszabadult energia felhasználásának problémája elıtt állunk. aki megérti ıt. hogy még mielıtt mi a keresésére indulnánk. meg fogja magától találni a számára kijelölt tárgy felé vezetı utat. amelyet reduktív úton fel kell oldanunk. Ha e keresést is feladja. és a páciens el is fogadja azt. Ezen a réven az energia újra egy meg nem felelı formától szabadul meg. megtalálja a természetes formát. vagy zavaró befolyásról van szó.keres egy másik orvost. 34 . Ez alkalommal is a természetre kell bíznunk. Ha nem ez következik be. Az indulatátvitel elsısorban minden lehetséges infantilis fantáziát kivetít. Ha hagyjuk. vagy olyan embert. másfelıl az energetikus folyamat viszonylagosan konfliktusmentes lefolyását lehetıvé teszi. problémái megoldásában megakad. akkor vagy a természet törvényei alól való önkényes lázadásról.

amelyek az orvost mint Megváltót vagy más. hogy a beteg valóságos atyja milyen tulajdonságokkal bírt. Az is kiderült. anélkül. tanítójának vagy más szülıi tekintélynek fogja fel. A személyes emlékeken kívül mindenkiben adva vannak a nagy. annak a rétegnek. hanem általánosan elterjedt. hogy két anyja volt. Az orvosnak titokzatosan félelmetes tulajdonságai tőnnek fel: varázslónak vagy ördögi bőnözınek látszik. hogy a gyermekkor egy fázisában hasonló fantáziák főzıdtek az apa és az anya személyéhez. hanem olyan fantáziák kerülnek felszínre. amelyben az általános emberi. ahogy Jakob Burckhardt egyszer találóan megfogalmazta: az emberi elképzelés örökölt lehetıségei arról. Ezeknek a pácienseknek gyakran nem fér a fejébe. Értsük meg jól: nem a beteg tudatának tőnik így fel szükségszerően. E fogalom tágabb megvilágításáért az irodalomra kell utalnom. de sok más mővésznél is fontos szerepet játszik. hogy miért reprodukálhatják az elmebetegek pontosan ugyanazokat a képeket és összefüggéseket. gyakran állati alakban. szimptómákból és fantáziákból ismerhetünk fel. akár másik bármiféle alapot is szolgáltatott volna. hogy ezek az isteni attribútumok átlépik a keresztény felfogás kereteit. Az indulatátvitel nem más. E fantázia nem abból a valóságos ténybıl ered. hogy az effajta projekciónak semmiféle személyes reminiszcenciaalapja nincs. és tulajdonképpen semmi vagy igen kevés közük van az orvos tulajdonságaihoz. Azonkívül azt is megmagyarázza. ami lényeges különbség. ami ugyan már különös jelenség. Ennek örökletes volta magyarázza meg azt az alapjában véve különös jelenséget. ısi képek szunnyadnak. hanem a tudattalan mélyebb rétegének a megnyilvánulása. Közben az orvos a beteg anyjaként is feltőnik. Alkalmilag be lehet bizonyítani. ami ısidık óta mindig is volt. mily erısen befolyásolta Leonardo da Vinci egész életét az a tény. Istenhez hasonlatos lényt jelenítik meg . Freud egyik kis írásában30 megmutatta. A két anya. hogy bizonyos mondatémák és motívumok az egész Földön azonos formákban ismétlıdnek. „ısi” kép. amíg a beteg számára is elég világossá vált. A kezelésnek ebben a stádiumában olyan fantáziák reprodukálódnak. pl. és pogány formában jelentkeznek. Ennek néhány példáját hoztam fel Wandlungen und Symbole der Libido c. hogy orvosát apjának. hogy erre akár egyik. anyjának. Benvenuto Cellini is kettıs eredetrıl fantaziált. amelybıl a fogalom további fejlıdése nyomon követhetı. hanem csak az elképzelés lehetıségét. felületes tartalmait vetítjük ki. Ezeket a képeket vagy motívumokat archetípusoknak (vagy dominánsoknak) neveztem. Végül is egészen eltúlzott jellegő fantáziaformák léphetnek fel. Ez általános mitológiai motívum. A tapasztalat újra meg újra azt mutatja. aszerint. amelyeket álmokból. Esetleg a kettı keverékének látszik. amely az emberi szellemtörténet titkai közé tartozik. amelyeket már régi szövegekbıl is ismerünk. nem pedig a személyes emlékek területére. Ezen a fokon az orvos mint lehetséges szeretı kelti fel az érdeklıdést (esetünk fiatal olaszához hasonlóan). Sok mondai hısnek két anyja van. könyvemben. Mindezeknek a fantáziakivetítéseknek személyi reminiszcencia az alapja. hogy a hısöknek két anyja lenne. mint tudattalan tartalmak kivetítése. Az infantilis fantáziaátvitel analitikus feloldását mindaddig folytattuk.31 A legkevésbé sem állítom a képzetek örökletességét.5. hogy e fantáziák belılük magukból erednek. vagyis a kettıs származás Leonardo esetében tény. Elıször a tudattalan ún. ısi képek. amelyek az orvost ilyen formában jelenítik meg. vagy a párhuzamos jónak: üdvözítınek. amelyeknek az alapja többé nem a személyes reminiszcencia. Pl. Azután mindinkább apaként jelenik meg: a jóságos vagy a mennydörgı atya szerepében.természetesen éles ellentétben a tudatos józan ésszel.32 35 . nagybátyjának. hogy még messzebb menı fantáziák is fellépnek. amelyben felnıttünk. elöljárójának. de még a lehetıségek keretein belül van. E tévedésnek az az oka. fejezet A SZEMÉLYES ÉS A SZEMÉLY FÖLÖTTI VAGY KOLLEKTÍV TUDATTALAN Felismerési folyamatunk ezzel új fázisába lépett.

Akkor viszont be kell bizonyítanunk. Ennek megfelelıen a fizika mellett maradtam. ami engem végtelenül undorít. hogy ezért sokan kinevetnek). Az az idı elmúlt.34 Az ısi képek az emberiség legrégibb és legáltalánosabb képzetformái. ún. mint én. hogy nem vonzóbb valakinek a kérdés metafizikai oldalát vizsgálni. mint a rész-lelkeknek35. küszöb alatti (szubliminális) tapasztalatokat. sem azóta nem ismertem. és megalkotta mindazt a hatalmas ideát. amelyek nem voltak elég erısek ahhoz. akkor a fizikai folyamatok ismerete elengedhetetlen. hogy honnan származott ez az új gondolat. A surabajai partokon egy-egy ötlet villámlott az agyamon át. arkangyalokról. Igen fontos azonban tudnunk. még az elsı trópusi utazás sokrétő benyomásaitól is teljesen eltéríthette? Ezekre a kérdésekre nem könnyő válaszolni. amelyeket a tudattalanon mint ismereti forráson alapuló filozófiai vagy gnosztikus rendszerekben figyelhetünk meg. elnyomott (szándékosan elfelejtett) kínos képzeteket. amelybıl isteneit. tartalmát mindenütt megtalálhatjuk. és arra kényszerítik. ami a személyes tartalmak esetében természetesen nincs így. E képek egyszersmind érzések és gondolatok. hogy mindez olyan igazság. hogy elérjék a tudatot. Dionüsziosz Areopagita mennyei hierarchiája stb. Ezzel megtaláltuk a libidó tárgyát is. hanem objektíve bizonyítani is lehet. amely addig a kollektív tudattalanban szunnyadt. Az elv szülıatyja Robert Mayer volt. amelyet választ. mivel ott szünet nélkül dolgozhattam. a legkevésbé sem érdekelt (lehet. amelyhez foghatót sem azelıtt. Ha viszont elméletünket erre az esetre alkalmazzuk. amelyek más szellemi területrıl származva hatalmukba kerítik az elmét. Pál apostol képzetei angyalokról. hogy legyen. A hajón bizonyos órákban olyan inspirációt éreztem. démonait kiemelte. mivel ez független az egyéntıl. nem pedig fizikus vagy természetfilozófus. de az akkor felmerült gondolatok nyugodt bírálata megtanított arra. Nem addigi képzetek vagy tudományos hipotézisek összetételébıl keletkezett. feltéve. hogy egy ilyen ısi kép valóban elıfordult a 36 . ami e rétegben szunnyadt. amelyeket 1840-41 folyamán mint hajóorvos tett. mint egy virág. azaz érzékpercepciókat tartalmaz. amelyeket serényen követtem. s olyan elıszeretettel ragaszkodtam tárgyamhoz. hogy Mayer nem alkotta a szó igazi értelmében ezt az ideát.” Helm Energetiká-jában36 annak a nézetének ad hangot. Az a kérdés. Mayer orvos volt. Meg kell különböztetnünk a személyes tudattalant és egy személytelen vagy személy fölötti tudattalant.E fölfedezés felfogásunk további fejlıdését jelenti: a tudattalan két rétegének felismerését. Lejtési irányát követve a tudattalan mélységeit keresi fel. szinte saját önálló életük van. akiknek az érdeklıdési köréhez pedig egy ilyen idea megalkotása közelebb állt volna.) Így folytatja: „Ha fiziológiai kérdésekkel akarunk tisztába jönni. melyek az álomban különbözı formákban fellépı „árnyék” figurájának felelnek meg. a gnosztikusok archonjai. amelyen átutaztam. amelyet nemcsak szubjektíve érzek. és teljesen általános. Az utóbbit kollektív tudattalannak is nevezzük. hanem legszívesebben a fedélzeten maradtam. hogy „Robert Mayer új gondolata nem lassanként keletkezett. amely a XIX. hanem azok közé az intuitíve megragadott gondolatok közé tartozik. Vegyük példának az egyik legnagyobb gondolatot. és életre hívja mindazt. a hagyományos erıfogalmak mélyebb átgondolásából. században fogantatott: az energia megmaradásának elvét. a magyarázat így fog hangzani: Az energia és megmaradásának elve ısi kép kell. Mayer így írt errıl Griesingernek (1844): „Nem íróasztal mellett agyaltam ki ezt az elméletet. amelybıl az emberiség örökösen merített. mind az archetípusok relatív önállóságán nyugszik. de hogy ezt egy. hogy a tudatot teljesen hatalmába kerítve. nem tudom. a fizikában oly kevéssé járatos ember. hanem úgy sarjadt ki alkotójában. amely ilyen elemi erıvel nyomult a tudatba? És honnan volt annyi ereje. megteheti-e. és azok új meg új tárgyhoz vezettek. hogy a hagyományos fogalmat ezeknek megfelelıen átalakítsa”.” (Ezután beszámol bizonyos fiziológiai megfigyelésekrıl. amelyek nélkül az ember nem lenne méltó e névre. hogy a távoli világrész. Ekkor felfedezi a libidó azt a rejtett kincset.33 A személyes tudattalan veszendıbe ment emlékeket. és végül tudatosságra még éretlen tartalmakat. miután kiszabadult az infantilis indulatátvitel formájából.

Valójában a primitív népek az erıfogalmon nem lelket vagy szellemeket értenek. Láttuk. termékenység. valamint Frazer ezt félreértve animizmusnak nevezte. Feltehetı ezek szerint. Már sokszor megkérdeztek. E feltételek Robert Mayer esetében nyilvánvalóan létrejöttek. amelyeknek egyetlen és lényegbevágó gondolata egy olyan általánosan elterjedt mágikus erı37 létezése. a perzsáknál ez a „haoma” vagy az isteni kegyelem tőzfénye. A történelem folyamán ez a kép új meg új formát öltött. mint egy alaprajzon helyezkednek el. legalábbis az ismert fizikai folyamatra vonatkozólag. hatalom. Bizonyos polinéziai törzseknél a „mulungu” (ez a primitív energiafogalom) szellemet. csak ha föltételezzük. mintha a tudattalanba kizárólag a fizikai folyamatok révén felkeltett szubjektív fantáziaképzetek vésıdnének be. lelket. Mint már mondtam. E képek tartalmazzák ugyanis az emberiség legszebb és legmagasztosabb 37 .szellemtörténetben. hogy újra elıtérbe kerüljön. Ezért áll készen minden ember tudattalanában. Az egyik legmegszokottabb és mégis legmélyebb benyomást keltı tapasztalatunk a Nap látszólagos pályafutása. amely mindennek a központja. és hatott is évszázadokon keresztül. amit Lovejoy38 amerikai kutató találóan „primitive energetics”-nek nevezett. Csak bizonyos feltételek szükségesek ahhoz. vagyis röviden az élet kifejezıdései. varázserı. s a buddhista és primitív nézet a metempszichózisról (lélekvándorlás) az állandó megmaradás melletti határtalan változóképességét fejezi ki. isten. befolyás. Ez Hérakleitosz világenergiája. éppúgy. anélkül. testi erı. az emberek „mulungu”-t kiáltanak. Az archetípusok. úgy látszik. eredetüket nem lehet másképpen megmagyarázni. és ez a láng lobog a kunyhó felett. hogy bizonyos archetípusok már az állatoknál elıfordulnak. melynek mélyén a szent eksztázisban hever. démoni lényt. mint ahogy bizonyos kedélyállapotoknak. a sorserı. amely numinózusan. Ezzel szemben a Nap-hérosz mondáját számtalan változatban találjuk meg. „az örökké élı tőz”. ti. hanem a tapasztalat szerint olyan erık vagy tendenciák is. hanem olyasmit. Az emberiség legnagyobb és legszebb gondolatai ezeken az ısi képeken. Mit sem fedezhetünk fel a tudattalanban. nem pedig a fizikai folyamat. A régiek felfogása szerint ez az erı maga a lélek: halhatatlanságának eszméjében rejlik megmaradásának az elve. Ezek az úgynevezett dinamisztikus vallások. folytassuk az indulatátvitel folyamatának ábrázolását. tekintélyt jelent. Ugyanez érvényes a holdjárásokra is. Ha ugyanis egy archetípus az álomban. Taylor. a sztoikusoknál ez az ıshı. az ısi képeknek az orvosra való kivetítése nem kis veszélyt rejt magában a további kezelésre. gyógyszer képzetének. hogy megoldaná. a kollektív tudattalan tartalmát. nemcsak állandóan megismétlıdı tipikus tapasztalatok bevésıdései. ennek a fénynek az ereje látszik. melynek formájában a Szentlélek száll alá az égbıl. Ez az idea tehát örök idıktıl fogva rányomta bélyegét az emberi gondolkodásra. hogy a libidó éppen ezekben a látszólag zavaros és különös fantáziákban találta meg új tárgyát. Úgy látszik tehát. sajátos „befolyást” vagy olyan erıt hoz magával. „Miután így megbeszéltük az új gondolatoknak az ısi képek tárházából való eredetének ezt a példáját. és ha valami bámulatos dolog történik. hogy honnan is származnak az archetípusok vagy ısképek? Azt hiszem. ami tehát nem szorul további magyarázatra. hogy tehát az élı szervezet sajátosságai közé tartoznak. egészség. Az Ószövetségben a mágikus erı az égı csipkebokorban és Mózes arcán világol. varázserıt. Az archetípus egyfajta készség az azonos vagy hasonló mitikus képzetek újra meg újra való reprodukálására. Semmi sem akadályoz meg bennünket annak a feltevésében. Ez az erıfogalom a primitívek istenfogalmának elsı megfogalmazása is. Ez a fogalom megfelel a lélek. A középkori legendákban aura. A bizonyítékot erre nagyobb nehézség nélkül megtaláljuk: a Föld legkülönbözıbb részein élı primitív vallások mind ezen a képzeten alapulnak. dicsfény gyanánt jelenik meg a szentek feje körül. szellem. tekintély. amelyek ugyanilyen tapasztalatok megismétlésére irányulnak. A szentek arcán ennek az erınek a fénye. az ismert angol kutató. a fantáziában vagy az életben feltőnik.39 Ez a feltételezés természetesen csak kitolja a problémát. amelyeket az affektusok kiváltása jellemez. Ez a mítosz alkotja a Nap-archetípust. hogy az archetípusok tulajdonképpen a gyakran ismétlıdı szubjektív reakciók bevésıdései. azaz megbővölıen vagy cselekvésre ingerlıen hat. az evangéliumokban a lángnyelv. hogy ezek az emberiség állandóan megismétlıdı tapasztalatainak a lecsapódásai.

38 . Specifikus energiájuk révén (ezek ugyanis erıtıl duzzadó. vagy állandó morális önmarcangolás állapotába jut. Lényünk irracionális oldalát nem tudjuk körtani. amelynek egyáltalán semmi köze az Isten létének kérdéséhez. Ha azonban a páciens elkerüli e veszély Kharübdiszét. autonóm centrumokként viselkednek) megbővölik. az értelemmel össze nem egyeztethetı dolgokkal. és minden emberi kapcsolat kizárttá válik. ma éjjel szublimáttal fertıtlenítettem az egész mennyboltot. akkor tudattalanul. szuggesztív befolyásolás és különösen bizonyos szkizofréniaformák kitörése esetében. Ez az oka annak. ez a kollektív tudattalan. gonoszságot is. Az introjekciónál viszont vagy nevetséges önistenítésbe. Bármily szépnek és tökéletesnek tartsa is az ember értelmét. ha az Isten gondolatát tudatosan elismerjük. Okosabbnak tartom ezért. hatalmukba kerítik a tudatot. Erre a kérdésre ti. hogy ez a szellemi funkcióknak csak egyik lehetısége.ha ez nem tudatosan Isten.) Így a kultúra racionális beállítottsága szükségszerően ellentétébe. bizony a has lesz azzá . azaz e tulajdonságokat nem az orvos. Ez az archetípus egyik jellemzı hatását mutatja: elemi erıvel ragadja meg a lelket és az emberi korlátok áthágására kényszeríti. (Hadd emlékeztessek e helyen a korábban említett amerikai üzletember esetére. İ ezt enantiodromiának nevezte. Értelmünk már nagyon régen tudja. mint Pál apostol mondja. s ha ez nem az isteneszme. aki valóban nagy bölcs volt. kérges koponyájú kisistenekké. Valamiféle felsıbb hatalmat érzünk a lelkünkben . és a világ jelenségeinek ez csak a neki megfelelı részét magyarázza meg. A tudatnak szüksége van az értelemre. így azután vagy önmagát. Az elıbb azt mondtam: úgy látszik. hideg szívő. az emberi értelem sosem adhat választ. e képek introjekciójának Szküllájába hull. az emberi lélekben mindig van valami felsıbbrendő hatalomféle. az Isten létezésének bizonyítékát még kevésbé tudja valaha is felmutatni. hogy az embereknek mindig szükségük volt démonokra.” Többé-kevésbé mindnyájunkkal ez történt. „amit úgy értelmezett. amire az ember valaha képes volt. Ezt minden kultúrbonc jegyezze meg jól magának.Pál apostol kifejezésével élve. A projekció esetében a beteg ingadozik az orvos túlzott.41 Nem azonosíthatjuk magunkat értelmünkkel. hogy az Isten igazi létét és mivoltát még csak elgondolni sem tudja. nem tud csak az lenni. azaz a kultúra irracionális elpusztításába torkollik. megkötöttséget. Az istenek halhatatlanok. hanem saját számlájára írja. azaz az ellentétek váltakozásának. tehát ık maguk lesznek istenekké. aki az enantiodromia legtisztább példája. de magukban foglalják mindazt a szégyenletes tettet. mivel ez archetípus. E körül azonban minden oldalon az irracionálissal találkozunk. és ennek következtében az alanyt erısen befolyásolhatják. Ez semmivel sem jobb. akik számára az „Isten halott”. ha nem tudatosan. amit egy „felvilágosult” tudat kigondolhat. megalkossa azt. Mindkét esetben ugyanazt a hibát követi el: a kollektív tudattalan tartalmait egy bizonyos személynek tulajdonítja. felfuvalkodottságot (infláció!). Ezzel az eljárással már látszólag igen messze jutottunk. Az irracionális is pszichológiai funkció. szükségszerő pszichológiai funkció. rendszerint egy silány és buta dolog. hogy az irracionális káoszát kiirtsuk magunkból és magunk körül. és nem is lesz soha csak az. a megértés lehetısége megszőnik. de nem is szabadna megtennünk. Egy elmebeteg így szólt hozzám egy alkalommal: „Doktor úr.40 Ha a beteg nem tudja különválasztani az orvos egyéniségét e projekcióktól. Ez tulajdonképpen fölösleges is: egy mindenható. különben egyszerően valami más lesz istenné. hogy egyszer minden átlendül az ellentétébe. sosem tudtak istenek nélkül élni. isteni lény gondolata mindenkiben él. Megvan bennünk az a dicséretes és hasznos törekvés. Hérakleitosz. és mégsem találtam meg az Istent. vagy valaki mást istenné vagy ördöggé tesz. Túlzást. kivéve a „homo occidentalis” (a nyugati ember) egypár különösen bölcs példányát a közelmúltban. A „consensus gentium” (emberi egyezség) örök idıktıl fogva istenekrıl beszél.gondolatait és érzéseit. azokat az „Übermensch”-eket. beteges istenítése s a győlölködı megvetés között. és azután. de nem is szabad meghalniok. nemhogy elképzelni. Ezt jól láthatjuk vallásos megtérések. illúziót és megszállottságot okoz jó és rossz értelemben egyaránt. hogy a világegyetem rendszertelen egyedi eseteinek káoszában felfedezze a rendet. akkor legalábbis a „has”. és örökké fog is beszélni róluk. meg lehet gyızıdve arról is. Az istenfogalom ugyanis irracionális természető. Isten léte egyszer s mindenkorra megválaszolhatatlan kérdés. míg az értelem a tudathoz van láncolva. az ember nem pusztán értelmes lény. már felfedezte minden pszichológiai törvény közül a legcsodálatosabbat: az ellentétek szabályozó funkcióját. legalábbis az emberi körökön belül.

mivel dezorganizációjában éppolyan vak. hogy járják csak az öregek a maguk útját. az „átszellemült lélek” (pneumatiké psyché) istenné. Kétségtelen. Az érdek így holmi istenfélévé lesz. az a tudattalanba süllyed. ha az élet több akar lenni. amely a lelki egyensúlyt a legkomolyabban veszélyezteti. 39 . Más tehát a feladatunk egy fiatal emberrel. A szenvedély. Aki azonban a szülıkkel kapcsolatos indulatátviteleit és ifjúkori illúzióit leküzdötte. azok számára jobb nem is említeni a kollektív tudattalant és az ellentétproblémát. amellyel meg kell birkóznia. Ereje reggel állandóan erısbödik. hogy az már azonosítja is magát vele. amely az élet folytatását megkönnyíti. Amikor a kollektív tudattalanról beszélünk. annak beszélnünk kell az ellentétproblémáról és a kollektív tudattalanról. Erre következik a bomlasztó visszahatás.Ezzel azt a tényt akarom kifejezni. vagyis így az emberi társadalomnak minden szempontból életképes tagjává legyen. megszállottságot eredményez. többé már nem érdekel bennünket az a kérdés. amiért is a civilizáció minden erejével arra törekszik. mint az öregedıvel szemben. Akiknek még le kell gyızniük az apa. és nem vesszük észre.és anyaimágót. Eddig meg nem felelı. hanem csökkenését jelenti. ugyanaz. E ponton már túljutottunk Freud és Adler redukciós módszerének hatáskörén. hogy mi akarunk. hogy nem is kíván vagy igényel mást. vagyis lehetıvé tegye számára. Ezzel az elıbb ábrázolt Szkülla és Kharübdisz-probléma megoldását elıkészítettük. amelyet Nietzsche is átélt elmebaja kezdetén. olyan szférában vagy problémafokon mozgunk. míg forrón és ragyogón eléri a delelıt. és a hívık serege rajzik körülötte. Mint az ókori Szünésziosz megjegyzi. vagy az ezeken való felülemelkedésre legalább érett. mely minden átlagember természetes birtoka. aki különbséget tud tenni önmaga és tudattalanja között. és magunk választottunk. nagyfokú egyoldalúságot. hogy már megszállottak vagyunk. hogy megtaláljuk azt a mélyebb értelmet. hogy a tudattalan elnyeli. Az enantiodromia azonos az ellentétpárokba való hasadással.mert akkor hátulról fogja megragadni -. Ez azonban nem hozza magával a probléma kívánt megoldását. s ezen keresztül az ént leigázza. mint amit az ókoriak „istennek” neveztek. A páciensnek meg kell tanulnia különbséget tenni az én és a nem-én. amelyek az Istent és így az istenné vált embert jellemzik. ha sokan elismerik. hogy a pszichikai energiák legnagyobb részét mindig egy ösztönvagy képzetkomplexus egyesíti magában. hanem az a feladatunk. Az elsınél elegendı. hogy elnyomja azt . és azt hiszi. hogy én-funkciójában az ember biztos lábon álljon. az utóbbinál azonban meg kell erısítenünk a hanyatlás feltételeit. démonná lesz. Így találja meg azt az anyagot. hogy érdekünk az úr. Ezt szervezetnek nevezzük. Ez azonban kóros állapotot. Rendszerint ez az energiafókusz annyira magához vonzza az ént. További állandó elıbbre jutása erejének nem növekedését. az enantiodromia közvetlenül fenyeget. mint a Nap pályája. aki minden hatalmat magához ragadott. de nem úgy. akiknek meg kell hódítaniuk az életnek azt a darabját. hanem azáltal. hogy miként tehetnénk hatástalanná mindazt. azaz a kollektív psziché között. hogy ilyen egyoldalú lényeket neveljen. amely az ilyen monomániákban rejlik. házasságában vagy az élet valamilyen formájú kiterjesztésében megakadályozza. vagyis a felgyülemlı energia. és annak hatalmát erısíti. és ebben az állapotában szenvedi el az istenek büntetését: Zagreus szétszaggattatását. „egyházat” alkot. ha elhárítjuk az útból mindazt. Ez azonban súlyos büntetést von maga után. Egy fiatal. ami a fölemelkedést és kiteljesedést megakadályozná. monomániát. amely. tapasztalatlan ember könnyen azt gondolhatná. hogy az embert én-funkcióiban biztosan talpra állítsa. Az enantiodromia kérlelhetetlen törvényét csak az kerülheti el. beteges formákban heverı energiái most igazi területükre leltek. Életünk olyan. mint az elızı szervezet volt. amely az ifjúság vagy sokáig infantilis állapotban maradt személyek gyakorlati analízisénél egyelıre számba sem jöhet. mint belenyugvás és fájdalmas visszatekintés. aki az istenekhez való hasonlatosságot éppen istenei legyızésével érte el. hogy „ez vagy amaz az istene”? Még azt hisszük. Ha bármit is elhanyagol ebben az irányban. Ekkor következik az enantiodromia. ez él még a mai köznyelvben. amely az ördöggel akarja előzetni Belzebubot. hogy mint önmagától különbözıvel néz szembe vele. Az én és a nem-én különválasztásának feladata. Vajon nem mondjuk-e. úgyhogy hamarosan az fenyegetheti. hogy az ilyen egyoldalúságra való képesség sok siker titka. Ha egy mozgalom kétségtelen hatalomhoz jutott. ami egy embert hivatása gyakorlásában.

hogy ily módon az ifjúságnak legalább egy részét megmenthessék.velük már úgysem történik semmi különös. Természetesen alapvetı tévedés lenne azt hinnünk. megtérés. mivel minden a bensı ellentétességen nyugszik. vagy egy igazság igaztalanságát. hogy sok súlyos neurózis kezdıdik az élet alkonyán. amely azt diktálja nekik. és újra éppannyira kiegyensúlyozatlan helyzetet teremtünk. azt az öregedı embernek önmagában kell keresnie. mindenfajta pálfordulás a jellemzıje ennek az ellentétbe való átlendülésnek. Minden korábbi értéknek ellentétéért való megtagadására irányuló törekvés éppolyan túlzás. Ha ez a fázis lefutott. A szükség arra kényszerít bennünket. Az ellentéthez való ilyen gyökeres áttérésnek hátránya az a tény. nem lesznek bukott emberek. El kell ismernünk. eddigi meggyızıdéseink téves oldalát felismerjük. válás. amit eddig szerelemnek tartottunk. ha le kell mondaniuk gyermekeikrıl. ha valaki ettıl erkölcsi és filozófiai szempontból egyaránt fél. és megpróbálják korábbi énjük ellentétét élni. életüket valójában már leélték. 40 . eddigi igazságaink igazságtalanságát belássuk. létrejöhessen. ık már csak a múlt megkövesedett oszlopai. kiterjeszkedı korszakban van értelme. és nem hullanak a bizonytalan zőrzavarba. amikor a tudatos erények és értékek ellentétpárjai még elnyomottak. E kor problémáit nem oldhatjuk meg a régi receptek szerint: az óramutatót nem lehet visszafelé forgatni. Sokan azok közül. Az emberi élet alkonyata legalább oly gazdag értelmő. Sıt éppenséggel hamis becsvágy uralkodik az emberekben. hiszen minden energetikus jelenség. amelyet gyakran kísér a szenvedély minden vihara („veszélyes életkor”). mint elızı állapotunkban volt. tudattalanok voltak. amely nélkül energia nem létezhet. bár legbensejében ebben már régen nem hisz. hogy a kiegyenlítıdés folyamata. az utódnemzés és a fajvédelemhez tartozó összes többi tevékenység. görcsösen ragaszkodnak ifjúkoruk illúzióihoz. ezért még az ellentéthez való átpártolásnál is gyakoribb kiút a megelızı állásponthoz való görcsös ragaszkodás. mint a korábbi egyoldalúság. hogy az életnek csak az ifjúsági. Minden. A reggelbıl a délutánba való átmenet korábbi értékek átértékelése. vagy gyermekeikhez. megállnak a talpukon. Az így cselekvı ember értékeivel együtt önmagát dobja el Nietzsche kifejezése szerint. amely az orvosnak sok fejtörést okoz. most hasonló zavarokat fog okozni a korábbi bálványok elnyomása. Minden energiát szükségszerően megelız az ellentét. hogy az eddigi ellentétévé változzunk. mint a hajnala. csak elszáradó fák . Szükség van magasságra és mélységre. Ez olyan probléma. Ezzel azok csak viszonylagossá váltak. Természetes. és átérezzük. Ez konfliktust és meghasonlást jelent. mint a fiatalnak. akik életük egyetlen célját gyermekeikben látják. finomabb kifejezéssel élve. Ez világosan látszik azoknál az anyáknál. amit megelızıleg jónak és követendınek tartottak. kezdıdik a második: a kulturális cél. De a kísérıjelenségek: a merevség. a másodikhoz szinte semmi sem segít. a „laudatores temporis acti” (a régi idık magasztalói) fejlıdésképtelensége nem szívvidító látvány. amely maga az energia. ami emberi. Amit az ifjúságnak a külvilágban kellett megtalálnia. hanem a korábbi értékeket meg kell ıriznünk ellentéteik értékének elismerésével együtt. s úgy érzik. vagy Sturm und Drang-periódus. Amennyiben azonban általánosan elismert és kétségbe nem vonható értékeket vetnénk el magunktól. Pályaváltoztatás. akik az ellentétprobléma konfliktusába jutnak. megkövültség. hogy így a korábbi életet elnyomjuk. mindazt. Az elsı elérésében segít bennünket a természet és a nevelés. relatív is. hogy a feneketlen semmibe hullanak. csak értelme és célja egészen más. vagy legalábbis úgy kell tennie. mily sok ellenállás. Nem csoda ezek után. hogy például egy nıt a menopauza után „elintézettnek” tekinthetünk. veszteségünk végzetes lesz. és káros is.„a múlt tanúi”. Ezért oly végtelenül nehéz és keserő sokak számára a természetes fázisból a kulturálisba való átmenet. hogy ez a különben igen ellenszenves jelenség bizonyos hasznot rejt azért magában az öregedı embereknél: legalább nem lesznek renegátok. Súlyos tévedés azonban feltételezni. sıt ellenségesség van abban. forróra és hidegre. Valamint az elızı korszakban az ellentétes fantáziák tudattalan volta neurotikus zavarokat okozhatott. elvetik maguktól. hogy korábbi ideáljaink ellentétének értékét belássuk. Ez szinte második pubertás. korlátoltság.42 Az embernek kétféle célja van: az elsı a természetes cél. Nem az a kötelességünk. amelyek közé tartozik a kenyérkereset s a társadalmi helyzet is. ezzel meg is szüntettük az illetı érték vagy igazság érvényét. hogy ha belátjuk egy érték értéktelenségét. hogy az öregnek is olyannak kell lennie. és meg is talált.

ha tanult emberek milliói teozófiával és antropozófiával foglalkoznak. rosszindulatúbb és összeegyeztethetetlenebb lesz a másik. különben nincs védelmünk a fenyegetı összeomlás ellen. hogy révükön természetesnek látszik. hiszen átélt képek. amellyel egy igazságot.s így épp céljukkal ellenkezı eredményt érnek el. annyira merev és erıszakolt. csak magunkban nem. hogy látszólag nincs kiút belıle. hogy szinte az ı teremtménye. közülük a katolicizmust sem véve ki teljesen. Az utóbbi ugyan a protestantizmusnál összehasonlíthatatlanul átfogóbb módon fejezi ki a szóban forgó tényeket. A felszínrıl legnagyobbrészt eltőntek ugyan. azaz az ısök életének maradványait. hogy ezek a modern gnosztikus rendszerek megfelelnek e belsı.hiszen az a mód. Míg a személyes tudattalan emlékképei bizonyos fokig feltöltöttek. Segített-e azon a bizonyos amerikai üzletemberen. amelyek esetleg a legélesebb ellentétet alkotják eddigi felfogásunkkal. hanem nagyon is lehetséges. Fentebb rámutattunk arra a tényre. amelyek a korai középkortól egészen az újkorig nem vesztették el teljesen életerejüket. a kollektív tudattalan archetípusai feltöltetlenek. Alapjában véve az ellentétproblémától való félelem merevíti meg ıket: sejtik és magukban félnek Medardus barát rettentı testvérének megjelenésétıl. hogy visszatért korábbi munkájához? Nem segített semmit. annál támadóbb. a tudattalan ellentétes álláspontot nem fogadhatja magába. hogy így az eddig élvezett látszólagos biztonságot bizonytalan meghasonlott állapotra. E képek annyira intenzívek. Ezért a regresszió továbbmegy a gyermekkorba (ezért lesz gyerekes sok öreg neurotikus). A legveszedelmesebb forradalmár bennünk van. megfogalmazásra várnak. a keleti vallásokban (buddhizmus. A gyógykezelés gyakorlati szükségletei arra kényszerítettek bennünket. hogy kompenzálják a modern tudati orientáció egyoldalúságát. szakkifejezéssel élve: regrediál. Ha az ember egy látszólag legyızhetetlen akadály elé kerül. néma élmények kifejezés utáni vágyának. majd bizonyos földalatti áramlatokat táplált. miképpen lehetne e tarthatatlan állapotból kijutni. Ezért lehet csak egy igazság. amelyet mindenütt sejtünk. s ezt tudnia kell annak. Eddig nem is sejtett belsı világ tárul fel elıttünk. archetípusok43 élednek fel. hogy útját és módját keressük annak. már az ellentét sem annyira összeegyeztethetetlen. ez magyarázza meg számos sikerét. Ez az ellentét közben megfelelı kifejezésformát keres. De az ifjúság hasznos eszközei az öregkorban semmit nem érnek. hinduizmus és tanizmus). és végül pedig egészen a gyermekség elıtti korba. Kétségtelen. ezért lehet csak egyféleképpen cselekedni. és megpróbálja az akkor sikeres eszközöket újra alkalmazni. Ha a pszichikus energia regressziója még a preinfantilis koron is túlhaladva betör az ısök életének hagyatékába. és olyan tartalmak jelennek meg. jobban. Ha a tudat az összes lehetı emberi magatartásoknak legalább relatív érvényét elfogadja. mivel személyesen át nem élt formák. mint amennyire maga az érték vonzó . sem a jelenben nem sikerült elérnie még neki sem a hajdani pogány szimbolizmus gazdagságát. úgyhogy a kettı sikeres kiegyenlítésére pillanatnyilag kevés kilátás van. Természetesen nem ez az egyetlen 41 . de változott alakban mindegyre visszatérnek. pl. meghátrál. Az a legkellemetlenebb ebben az állapotban. amikor hasonló helyzetben volt. hogy a tudattalannak két rétege van: a személyes és a kollektív tudattalan. A logika szerint „tertium non datur” (nincs harmadik út). egyszerően azért. ezért tudott az utóbbi életben maradni hosszú keresztény századokon át. amelyek kifejezésre. ellentmondó meggyızıdésekre cseréljük át. Az analitikus kezeléssel kapcsolatos foglalkozás során archetipikus természető élmények keletkeznek. Mennél egyoldalúban.44 Tudatunkat annyira átitatta a kereszténység. mint a meglévı keresztény vallásformák közül bármelyik. A személyes réteg a legrégibb infantilis emlékekkel véget ér. Elsı hallásra ez igen kalandos állításnak látszik. Visszakapcsol azokra az idıkre. merevebben és megalkuvás nélkül ragaszkodunk az egyik állásponthoz. akkor mitológiai képek. aki egészségesen akar átjutni élete második felébe. a kollektív tudattalan azonban a preinfantilis kort is magában foglalja. a valóságban azonban ez nemcsak logikus. hogy magatartásuk visszataszítóbb. De sem a múltban. dogmatikus és kultikus szimbolikája révén. A teozófia szinkretizmusa (keverék és kombináció) messzemenıen szolgálja ezt a szükségletet. mert ez ellenkezik az uralkodó alapfelfogással. Ennek egyszerő oka az. vagy valamilyen más értéket képviselnek.

olyan gondolatokkal és formákkal. Ekkor érthetı módon segítı párhuzamok után kutatunk. Az ilyen átértelmezések esetében a valóságos élményt idegen forrásból kölcsönzött képekkel és szavakkal helyettesítjük be. E képek az ısök életébıl. de aztán ördögi kísértésként értelmezett. mégpedig nemcsak ún. A preinfantilis idıbe való regresszió által létrehívott néma élményeknek nem pótlékra van szükségük. hogy az eredeti élményt kölcsönzött képzetek szerint értelmezzük át. s eközben könnyen megesik. Az archetipikus élményt gyakran legszemélyesebb titkunkként ırizzük. A nem-én egyfajta ıstapasztalata ez. A tudattal való ellentétük miatt azonban nem ültethetık át közvetlenül a mi világunkba. csak elménknek kedvesek.45 Hasonló példa Szent Ignác látomásában a sokszemő kígyó. a belsı ellenlábasé. hogy ilyen jellegő tapasztalatokra szert tegyünk. hiszen soha ki se találhatta volna ıket. akiknek lelki egészségét a szakember sem vonhatja kétségbe. s ismét életté akarnak válni mind élmény. s valami sápadt. hogy vele megbirkózzunk. hanem az ember életében és mővében való egyéni megformálásra. és fıként nem szívünk szerint valók. Ennek tipikus esete Niklaus von der Flüe szentháromság-víziója. Hogy úgy mondjam. amely azonban nem képes világosan végiggondolni ıket. Gyakran hallottam a legcsodálatosabb álmokat és víziókat olyan emberektıl. mivel lelkünk legmélyén érezzük találva magunkat. ahol minden eleven alkotóerı elhervad és kihal. archetipikus élmények gyakran spontán is fellépnek. amelyet elıször isteni jelenésnek tartott. ebül szerzett jószág ebül vész el.lehetıség arra. amely a tudatos és tudattalan realitás között közvetíthet. amely felszólít. A szurrogátum árnyékszerővé és valószerőtlenné teszi az embert. meg kell tehát találni azt az utat. amelyek esetleg nem a mi földünkön termettek. amivel kibújik az ellentétek világából. mind tett formájában. kétdimenziós sémavilágba vergıdik fel. „pszichologikus” embereknél. szenvedésébıl és örömébıl születtek. 42 . az eleven valóság helyére üres szavakat tesz.

gyógyíthatatlan betegség (visszaemlékezik X-nére. és hogy bizonyos lelki tartalmak szinte semmit sem jelentenek. Ez természetes folyamat. Rák: A rák egészen elbújt a vízben. ezt saját gyakorlatomban kellett elég kellemetlenül tapasztalnom. az elöljáróban ismertetett elméletek egy kizárólag kauzális-reduktív eljáráson alapszanak. Irodalmilag legjellemzıbb ábrázolása a Faust második része.a rák olyan állat. és bizonyos fantáziafolyamatok egymásra következésébıl áll. hogy a beteg nem leli meg útját és módját annak. Asszociációk: 1. Amint az analízis a szimbolikus fantáziaanyagot összetevıire bontja szét. végül saját balsikereimen okulva tanultam meg azt. . mely önéletrajzi adatokon alapszik.6. ezért egy példát mondok el. ugyanúgy a szintetikus eljárás általános és érthetı kifejezéssé integrálja ezeket. amely hátrafelé megy . Ez az eljárás nem túl egyszerő. amelyet transzcendentális funkciónak46 nevezünk. hogy a benne lefolyó eseményeket szellemileg feldolgozza. hogy biztonságban a túloldalra jussak. amelyik ott lapult a vízben. amplifikáció48). Gázló: Lehetıség arra. Mint láttuk. Nehezen és hosszas habozás után. ha csak feloldjuk.biztosan arra vonatkozik. ahol átgázolhat. és a tudatba s annak felfogásába integráljuk. nem vettem észre. de értelemmel telítıdnek. és a tudat meg a tudattalan között tátongó szakadékot hidalja át. hogy az „analízist”. Ez az eljárás elveszti hatóerejét. megragadja a lábát. hanem jelentıségükben megerısítjük és az összes tudatos eszközzel kiszélesítjük ıket (ún. Sok esetben az a hiba. ha szintetikus kezelésnek vetjük alá. amennyiben csak feloldásból áll. Éppen amikor nekiindul. szükségszerően szintézisnek kell követnie. Patak: Nehezen áthágható határ. fejezet A SZINTETIKUS VAGY KONSTRUKTÍV MÓDSZER A szembenézés a tudattalannal olyan folyamat vagy munka. hogy az akadályon túljussak. A kollektív tudattalan képeinek és szimbólumainak az értékét csak akkor szabadíthatjuk fel. hogy csak lassan jutok elıbbre. Ha ezeket a kollektív eszméket a személyes területre akarjuk redukálni. és a fentebbi ábrázolt irányba kell továbbfejlesztenem. . E folyamat klasszikus leírását találjuk például Gerard de Nerval Auréllá-jában. Ezekben az esetekben az orvosnak különleges kezeléssel kell beavatkoznia. az eljárás nemcsak értelmetlen. hogy a természetes úton tudattalanul és spontán bekövetkezı folyamatokat szándékosan hívjuk létre. . és nem engedi el többé. amelyek álmokban és víziókban spontán jelentkeznek. netalán szenvedés. ha nem feloldjuk. rettentıen megijedtem: .e lehetséges út. 3. Egy nıbeteg. a következıket álmodta: egy széles patakon akar átkelni. mely az álmot (vagy a fantáziát) az emlék alkotóelemeire vagy az alapját képezı ösztönfolyamatokra bontja fel. már megint nagy jelenetem volt a barátnımmel.47 Ugyanezt a folyamatot figyelhetjük meg bizonyos szkizofréniaformák kezdeti stádiumában. A kezelés a lehetıség arra. Fentebb ez eljárás igazáról és határairól bıvebben szóltam.vajon mi nem enged a túlsó partra? Persze. 43 . . hanem káros is. A nı szorongással ébred. félek ettıl a betegségtıl.a túlsó oldalra kellene jutnom. Elıbb alaposan meg kellett gyızıdnöm arról. vagyis amikor az álomképek a kollektív tudattalanból kerülnek a felszínre. . . aki karcinómában halt meg). .a rák szörnyő. . egy nagy rák. aki éppen a személyes tudattalan analízisének és a kollektív tudattalan felbukkanó tartalmának kritikus határán állt. amelynek az a lényege. amelyen az egész eljárást bemutathatom. A vízen át nem vezet híd.engem nyilván le akar húzni a víz alá. ha az álomszimbolika már nem redukálható személyes emlékekre vagy törekvésekre.ezen az akadályon kell túljutnom. mégis talál egy helyet.másutt túl széles a patak. az ellentétek feszültségébıl származó energiának a megnyilvánulása. hogy az orvosi pszichológia kizárólagosan személyi irányzatát a fenti értelemben fel kell adnom. mivel e funkció reális és képzeletbeli vagy racionális és irracionális tényeken alapszik.szörnyen átfogott. Az ellentétek egyesülésének természetes folyamatát választottam módszerem mintájává és alapjává. 2.

A rák a lábát ragadja meg. hogy ez a barátság túlérett. Mindenekelıtt nem veszi eléggé figyelembe a beteg asszociációit. A kezelés elején hasonló magyarázat lehetetlen lett volna. A láb közismert fallikus szimbólum. az álmodóra magára is utal. Kettıjük közül a páciens az erısebb egyéniség. szexuálfantáziái is ennek megfelelıek. már semmiféle ellenállásra nem találok benne. és az ideális barátság ellenére sokszor vad veszekedés folyik közöttük. jobban ki kellene beszélniök magukat. hogy az álom szubjektív jelenség. Évek óta tartó rajongó. A félelem az elnyomott vágynak felel meg. amelyrıl nem szívesen mondanának le. hogy az egyik úgy találja. Különösen betegem nem tudott lemondani hosszú idın keresztül a meg nem értettség édes fájdalmáról. bekövetkezett az a pillanat. ık azonban errıl nem akarnak tudomást venni. hogy ezt a hajlamot magától is beismerje. a „rák” betegséggel való kapcsolata. amelynek ingerültségük az alapja. Polip. A veszekedés jobb híján már hosszú idı óta élvezetpótlék mindkettı számára.50 Az álom teljes megfejtése tehát így hangzik: azért nem akar elszakadni barátnıjétıl. Mivel kölcsönös kapcsolatuk túlzottan bensıséges. Az álmodó az 44 . és már maga is régen belátta. Ha tehát a kezelés jelenlegi állapotában ezt a magyarázatot mondom el neki. és szintén igen ideges. hableányét. E nem kívánt hajlam kínos voltát belátásával már régen legyızte. A jelenet rendesen azzal kezdıdik. aminek minden eddiginél hevesebb jelenet az eredménye. míg a beteg jobb belátásra nem tért. csak mindig ugyanazt különbözı változatokban. mégis.Ezzel a barátnıvel igen különös a helyzet. a homoszexualitást súroló barátságról van szó. sárkány. A tudattalan ezzel el akarja távolítani ıket egymástól. amikor interpretációnk módszerét meg kell változtatnunk. hogy ebbıl még ideált csinálhat. és csak hamis ambíció hitette el vele. pl. sokkal jobban szeretném. kígyó vagy hal ugyanazt a szolgálatot tenné. hogy tehát a rák nem vonatkozhatik kizárólag a barátnıre vagy az anyára. mivel a beteg rendkívüli szemérmessége ilyesmit semmi körülmények között el nem fogadott volna. ezért érdektelen és hatástalan. Mindketten igen erısen érdeklıdnek a mővészet iránt. hogy a folyó túlsó partjára kellene jutnom (vagyis a barátnımhöz való viszonyomat fel kell adnom.” Ez a magyarázat a betegnek semmi újat nem mond. A belátás „mérgét” nagy vigyázattal és a legkisebb adagokban kellett beléje csepegtetni.” A vágy erıs homoszexuális háttere miatt inkompatibilis. és ezért többé-kevésbé tudattalanokká lesznek. A betegnek már az anyjához való viszonya is túláradó. vagyis a megfelelı infantilis vágy: szeretném. Az analízisnek ezen a fokán azonban már nem haragudott meg ezért a magyarázatért. A kauzális-reduktív eljárás megfeledkezik arról. Ha egy ilyen motívum kerül világosan az elıtérbe. fantasztikus volt. „férfias lába” van. úgy. bár minden jelenet „halálosan” kimerítette. azaz ollói közül). a barátnı-anya éppen rák formájában? Szebb és plasztikusabb formát is választhatna. mire mindkettı lelkesen beszélni kezd. mindketten idegesek. Ez a magyarázat természetesen a beteg magasfeszültségő barátságideáljának súlyos aláértékelése. De azt felelte volna: „Minek is még analizálni ezt az álmot? Csak ugyanazt mondja. Ezek a vágyak a tudatos személyiség tendenciáival morális és esztétikai szempontból összeegyeztethetetlenek lévén. és ezáltal az élet egyéb lehetıségeit túl határozottan kizárja. Miért jelenik meg pl. 3. ha anyám újra magához vonna. A különös szimbólumválasztás ténye is homályban marad. ha nem is volt neki kellemes. elkövetkezett az ideje annak. rajongó ölelésével. Ebbıl persze egykettıre félreértés támad. A kauzális-reduktív eljárásnak ebben az esetben bizonyos hátrányai vannak: 1. ha barátnım nem engedne ki ölelésébıl. Ha az analitikus vagy kauzális-reduktív magyarázat már nem mond újat. pl. amit már úgyis régen tudok. még nem értik eléggé egymást. amelyet a tények már régen bebizonyítottak. és anyja halála után érzéseit barátnıjére vitte át. mivel a betegnek nagy. elnyomja ıket. Analitikus (kauzális-reduktív) értelmezés49 A magyarázatot egy mondatban foglalhatjuk össze: „Belátom. A barátnı igen sok vonatkozásban hasonlít a betegre. 2. hogy erısen kell ügyelnünk a felmerülı archetipikus motívumokra. mivel elfojtott homoszexuális vágyai vannak vele kapcsolatban. barátnıjével szemben ı játssza a férfit. egyszerően azért. Bizonyos tények már régebben meggyızték e homoszexuális tendencia meglétérıl. hanem az alanyra.

hogy ıbenne magában van valami. ami a barátnın tőnik fel (mivel ı maga vonatkoztatta a rákot a barátnıre). tanítania. Ennek klasszikus példája J. amelynek szenvedélyessége. A tárgyi síkon mozgó értelmezés analitikus. de csak akkor.egész álom: ı a patak. az ok. Miért? Mert mindkettı azt hiszi. A betegünk a 45 . és gyógyíthatatlan (mindennél erısebb). hogy a legyızendı akadály ıbenne magában rejlik: olyan határ. rajongó szeretetvágy. és olyasvalami. hogy a másik a tárgy. mint egy gyilkos betegség. Az álom ugyanis azt mutatja meg a betegnek. hatnia kell rá. hogy mit jelent a rák. Anyján már nem változik semmi. mivel az álomtartalmat reminiszcenciakomplexusokra fejti fel. ami már az anyján is jelentkezett. „az indulás helyén vagyok”. Ettıl az értelmetlenségtıl csak az alanyi szintő felfogás szabadit meg. „fel kell emelnie”. Természetesen a barátnı is ilyen erıfeszítéseket tesz. mivel az alapul szolgáló reminiszcenciakomplexusokat a külsı körülményektıl elvonatkoztatva az alany tendenciái vagy részeiként fogja fel és újra hozzákapcsolja ıket. amelyek külsı helyzetekre vonatkoznak. hogy ez a bizonyos tulajdonság már az anyján jelentkezett. Erre tökéletesen megfelelı szimbólum az állat. Ez a libidónak egy neveletlen. így hangzik.) Ebben az esetben tehát minden álomtartalmat mint a szubjektív tartalmak szimbólumát kell felfognunk. haszon és értelem nélküli idealista erıfeszítéseket kell tennie. hiszen az ı esete azonos a betegével. Ez a veszély olyan. aki halálakor ugyannyi idıs volt. úgy érzi. Amíg ezt hiszi. A helyzet csak akkor változik meg.52 Most aztán minden annak a megértésétıl függ. tehát még szelídítetlen. ha ı maga megváltozik. amely még az ösztön kényszerő jellegét viseli magán. amely minden elmúlt fejlıdéstörténeti korszak funkciólehetıségeinek székhelye. ami megakadályozza a határ átlépésében. (Az élményben nemcsak a tárgyat élem át. mivel az álmok lényegükben a tudattalanból eredtek. Elsısorban tudjuk. Pedig lehetséges e határon túlkerülni. A beteg azt képzeli. annál magasabbra kell felküzdenie magát a másiknak. ezek csak az alany különbözı tudattalan tendenciáinak és feltételeinek kifejezései. amelyik minden álomrészletet. amelyekben pl. Itt tehát Xnével való utalásszerő azonosulásról lehet szó. Az álomnyelv megértéséhez sok párhuzamra van szükségünk a primitív emberek pszichológiájából és a történelmi szimbolikából. tárgyi síkon mozgó értelmezésnek nevezek. E kívánság tehát az erıs infantilis mohóság jegyét viseli magán. az. javítania kell. hogy barátnıje akadályozza és húzza le ıt. teljesen hatalmába kerítette ıt. differenciálatlan és nem emberiesített darabja. s az álmodót azzal fenyegeti. hogy az olyasvalami. az álom minden személyét az álmodóra vonatkoztatja. vagyis az egyik helyzetbıl vagy beállítottságból a másikba való átjutásban. hogy a mélybe ne húzzák. És barátnıjét sem kényszeríthetjük megváltozásra: ha viszont meg akar változni. Ging orákulumaiban „a nagy vízen való átkelés”. Minél magasabbra jut az egyik. Így. ha számot tudok vetni élményemmel. ez a beteg szempontjából lényegtelen. amely titokban keletkezik valahol. Az alanyi síkú értelmezés szintetikus. Ennek kell utánanéznünk. és mindegyik megpróbál a másik feje fölé kerülni. Az a tény. amely hátrafelé és a mélybe megy. A helyváltoztatásnak beállítottság-változásként való értelmezését támogatják bizonyos primitív nyelvek kifejezései. hogy egész egyéniségét magával vonja. A szintetikus (konstruktív) értelmezés A páciens számára nem tudatosult. mint most a beteg. De miért éppen rák ez az állat? A beteg ehhez X-né halálos rákbetegségét asszociálja. hanem elsısorban önmagamat. Hogy vajon anyja és barátnıje ezt a tulajdonságot valóban birtokolják-e. mint dühös kakasok ugranak egymásnak. infantilis jelenségre mutat. Azonban épp ebben a pillanatban rendkívüli és váratlan veszély fenyeget: valami „állati” (embertelen vagy emberen túli). ez az ı dolga. A szintetikus vagy konstruktív értelmezési módszer51 alanyi síkú értelmezésbıl áll. amelyen nehéz átlépni. és amely a további haladásnak ellenszegül. Ezért a következı terminológiát vezettem be: minden olyan magyarázatot. Mi a titok a betegek anyjához és barátnıjéhez való viszonyában? Közös az erıs. amely közismerten vak. amelyben az álom kifejezései reális tárgyakkal azonosíthatók. hiszen halott. hogy „indulófélben vagyok”. Ez az eljárás az alanyi síkon mozgó értelmezés. Ezzel az értelmezéssel szemben áll az. pl. a gázló és a rák.

Egy férfival azonosította tehát magát. amely azonban védelmére szolgál. mint barátnıjéé. Ez újabb nyomra vezet: a páciens ugyanazt a szerepet játssza barátnıjével szemben. állandóan X-né példájával ijesztgette magát. Ezzel már sokkal többet tudtunk meg a rákról: ez a megszelídítetlen libidódarab belsı lélektanát képviseli. amely csak férje halála után fejlıdött ki benne. A rák tehát a tudattalan tartalmak szimbóluma. Fel kell tételeznünk. és amely a mővésszel való barátságához vezetett. hogy e képesség az azonosítás egyik lényeges motívuma volt. ı irányítja barátnıjét. amely azonban ebben az esetben férfiakra irányul. hogy annak a másik. Úgy látszik.következıket meséli róla.) Barátnıjéhez való kapcsolata azonban betegséget jelent: hiszen ettıl lett ideges. (A tapasztalat szerint ez egyike a leghatékonyabb indítóokoknak. azaz megszállják. hogy X-nének nem kis mővészi tehetsége volt.) De ebben a „veszélyes” tendenciában rejlik egészsége. a jövendı egészséges személyiség csírája. Ezzel egy újabb. amelyet nem a tudat motivál. ha visszaemlékezünk arra. amiért meg nem felelı. akit betegünk személyesen is ismert. X-né korán özvegyen maradt. Hirtelen súlyos betegségét és korai halálát a sors büntetéseként fogta fel az asszony könnyelmő életéért. ez kapcsolatjelenség. Az ilyen fascináló hatás sohasem kizárólagosan egyik személyrıl irányul a másikra. amelyek világosan azt mutatták. E megállapítás igazságát könnyő volt a már ismert anyagból bizonyítani. A tudattalan identifikációk mindig ebbe torkollnak. Ezt büntetendı. egy tehetséges mővésszel. amely nem retten vissza az élethez szükséges merészségtıl. mint saját komplexusai tudattalan ábrázolóját. Ezek a beteget állandóan vissza akarják vezetni barátnıjével való kapcsolatához. akkor sosem ment volna bele. és aki rá különösen igézı és megbabonázó (fascináló) benyomást tett. nem akarati folyamat. Ezzel újabb okát látjuk annak. mint amit a mővész játszott volt X-nével szemben. igen fontos adalékot kaptunk az „állati” elem felismeréséhez: újfent ugyanarról a szelídítetlen. Ezzel azonban nem jutottunk még az azonosítás történetének végére. amit csak ı maga kíván. A beteg valóban a fék szerepét játssza barátnıjével szemben: ı az aktívabb. X-nérıl mint igen nıies asszonyról beszélt. Mennyiben hasonlít betegünk X-néhez? A beteget korábbi fantáziák és álmok egész sorára emlékeztethettem. ez tartotta távol az élettıl és továbbfejlıdéstıl. Így teljesedik be tudattalanul X-nével és szeretıjével való azonosulása. ösztönös mohóságról van szó. hanem a tudattalanból fölmerülı és magát a tudatra ráerıszakoló jelenség. Hangja is erısebb és mélyebb. tudattalanok lévén. amiért a páciens ıt (önmagának sem vallva be) irigyelte. hanem tudattalan tendenciái játsszák ezt. Így éli ki mégis könnyelmő hajlamát. A fascináltság ugyanis kényszeres jelenség. amit a beteg elbeszélt: mily nagy és különösen megbővölı hatással volt rá a mővész. a páciens komor erkölcsbírói képet öltött. nagyon is emberi” kárörömöt takart. igen életvidám asszony volt. hogy miért nem tud elszabadulni barátnıjétıl: muszáj hozzá ragaszkodnia. a hangadó. Barátnıje határozottan nıies külsı megjelenésében is. A beteg azonban más következtetésre jutott annak idején X-né sorsából. Volt egy sor kalandja különbözı férfiakkal. mert attól félt. amelyhez két személy szükséges. hogy a betegnek a mővészéhez hasonló (tudattalan) diszpozíciója kell. Természetesen számára nem volt világos ez az összefüggés. (A rák hátrafelé megy. Ennek a hajlamnak azonban tudattalannak kell maradnia. Midın X-né meghalt. és olyasmire is rákényszeríti. különben nincs igézet. érzése szerint sokkal veszélyesebb hajlamnak áldozatául ne essék. infantilis kapcsolatokhoz ragaszkodunk. aki lágyságában és szeretetreméltóságában hasonlít barátnıjéhez a páciens szerint. A beteg utólag elmondta. de nem tudatosan. hogy ez a homályosan sejtett tendencia erkölcstelen életre csábítja. Megvan az ehhez szükséges erejük. míg a páciens szemmel láthatóan férfias típus. amely „emberi. amelyben a „férfias”-ra való utalással találkoztunk (láb). 46 .53 Emlékezzünk az álom analízisére. Azonosulás csak tudattalan. nem realizált hasonlóság alapján lehetséges. amelyet azonban mindig elnyomott. Ezért áll meg egy infantilis homoszexuális fokon. hogy benne is megvan a könnyővérő természet. fıleg egy különös emberrel. és ez terhelte meg egy ki nem elégítı barátság kínjával. tehát mindenfajta belátás és javító szándék számára hozzáférhetetlenek. hogy legyen. s a megigézettnek megfelelı diszpozíciót kell magában hordoznia.

elrejtette ıket a víz. jobban mondva a tudattalanságot. a víz alatt. a rejtettséget. hogy ez ismeret birtokába csak alanyi síkon jutottunk. még a tárgyi szintő analízis körébe tartozott. és a szimbólumválasztás jelentıségét sem magyaráztuk meg kielégítıen. 47 . Akadályt pontosan ezek a tudattalan kapcsolatai képeztek. hogy a rák a patakban lapult.Ez a részlet. hogy a túlpartra kerüljön. A víz tehát a tudattalant jelenti. Gyakorlatilag megelégedhetnénk az eddig elért eredménnyel. amelyek a barátnıjéhez főzték. a felfedezés szempontjából értékes princípiumnak bizonyul. Nem látta eddig az éppen most megvilágított „tudattalan kapcsolatokat. de teljesítenünk kell az elmélet követelményeit. hiszen a rák is a tudattalan. De nem szabad elfelejtenünk. amely megakadályozza. amely tehát ily módon igen fontos heurisztikus. Most a betegnek abból a megjegyzésébıl indulunk ki. hiszen még nem aknáztunk ki minden asszociációt. szigorúan véve. s hogy korábban nem látta. A patak az az akadály. a tudattalanban rejlı dinamikus erı.

„de hisz én nem is vagyok a mővész. Hol eszményített alakban jelenik meg.”. vagy hosszabb ideig nem találkozunk. Látszólag nyoma sincs. Ezzel újra a tárgyi síkra jutottunk. ez a beteget hidegen hagyná . amikor férfias vonásaira elıször felhívtam a figyelmét. De kire? Még a mővészhez tapadna? Hiszen az már régen eltőnt a beteg látóhatáráról.amint tapasztalatból tudjuk azt csak kivetíthette. és én valóban lelki fejlıdése akadályozójává lennék. ı tehát tudattalan fantáziáiban velem szemben X-né helyét foglalja el. vagy egy démon. De a rafináltabb dolgok sosem jelentkeznek a felszínen. kellemes embernek látom. szörnyő. azonosított a mővésszel. Hiába nyilatkoztatnám ki. hogy maga 48 . hiszen ezt az érzést ı maga produkálta. hogy a még csak tárgyi síkon megérett kapcsolatokat alanyi szinten is értelmezzük. de mégsem akar. én nem is vagyok gonosz. mint én. Tovább kérdeztem: „Igen? Milyennek?” İ: „Néha veszedelmes. akkor valamelyest az álmodó lélekrésznek. mivel a beteg e szempontból valóban áltatja magát. Azt gyaníthatjuk. akinek valamiféle jelentısége lenne a számára. Inkább képzeletbeli alak volt a számára. soha . vagyis kell valahol lenni valakinek. E célból el kell vonatkoztatnunk a tárgytól. akkor . érzékeny és nıies lény. és ezért ez a tudattalanban marad. milyennek lát. mivel a betegben szunnyadó tudattalan mővészi tevékenység momentumát már X-né alakja fedi. hogy én semmi ilyesmit nem vettem észre. azaz egy bizonyos aspektusának megszemélyesítéseként kell felfognunk.mire az így felel: „Micsoda. Igazán nem tudom.54 Ez bizonyos mértékig igaz. természetesen sokat jelentek neki. Ezen a ponton már sok kezelés megakadt. fejezet A KOLLEKTÍV TUDATTALAN ARCHETÍPUSAI Most az a feladatunk. jövıbe kivetített képét ábrázolja. Minek a képévé? Ez a legnagyobb nehézség. hogy rám vetítette ki ezt a tulajdonságot. Azt hiszi. és a beteg szubjektív komplexusainak szimbolikus megjelenítéseként kell tekintenünk ıket. hogy a mővész a betegben lakozó férfielem képe. amely megakadályozza a túlpartra jutásban. csak ha az orvos önmagát alanyi szintre emeli. ez ostobaság. de ha egyedül maradok.feleli az orvos -. mint egy gonosz varázsló. bizony nagy szükségünk lenne jó tanácsra. Ha megpróbáljuk X-né alakját alanyi szinten magyarázni. X-né tehát a beteg jellemének egyoldalú. A projekció továbbra is élne benne. ezért hiányzott az ı lelki kelléktárából. Ezt a korábban felfedett anyag (szexuálfantáziák) alapján könnyen bebizonyíthattam. akinek különben ehhez az emberhez azon az egyszerő fascináló benyomáson túl személyes kapcsolata nem volt. hogy egészen rendkívülien finom. De akkor én magam vagyok az akadály. „No igen” . akire ezt a részletet kivetítette. méghozzá borzalmas. és a legkevésbé sem férfias. Bizonyos.ezt el nem fogadhatom. a rák. Ha ebben a sajátos esetben a tárgyi síkra korlátoznók magunkat.” Itt elhallgatott. rajtam kívül. és a projekciót még csak magával sem vihette. Ezért óvatosan azt kérdeztem: „Ugyan. Nagyon és ıszintén meglepıdött.7. Hiszen nem ilyen. mivel ez ma is benne gyökerezik a beteg tudattalanában. Joggal lehetne azt mondani. az ilyen kivetítés mindig aktuális.hiszen ezt ı is éppolyan jól tudja. „a beteg tudattalanában lévı egyik képpé” . különben érezhetıen benne lenne még. hol viszont másképp. hogyha nincs itt nálam? Akkor sem változom?” Mire ı: „Amikor itt vagyok. De a borzongató megbővölı elemet nem tudjuk elhelyezni férfias vonásaiban. mindig a kezelésen kívül kerülnek napvilágra. fascináló gonosz varázslóvá vagy éppen démonná? Nem.” Tehát ez a részlet nálam volt indulatátvitel formájában. Nem. különös módon megváltozik a képe. amivé a páciens lenni szeretne. Inkább elhiszem azt. hogy jut ilyesmi az eszembe. Ezek szerint X-né annak a képmása. aki orvosa lévén. A tudattalan ölelésébıl nem szabadulhatunk másképp. A titokzatos mővészt nem lehet alanyi síkra emelni. Pedig valahol ennek is lennie kell. Ha nem tudunk fellelni ilyen részletet az álmodóban magában. Ezzel egy újabb igen fontos pontot ismerünk fel: engem kontaminált. sem varázsló stb. én legyek férfivá. másképpen nem találjuk meg a kivetítés alanyát. A beteg nem ismer olyan férfit. amelyet tudatosan nem realizál. vagyis képpé nyilvánítja.

amelyekrıl azonnal nyilvánvaló: nem egyéni emberi. gonosz kifejezés jelenik meg az arcán. hogy démonná tegyék. Ezzel semmit sem nyertünk.” És igaza is van. ha így beszél. A barátnın már túlkerült. és elıttem félelemtıl kínzott áldozatom ül. szentekben és latrokban.az. mint ahogy barátnıjét kezelte. győlöletes. Ezzel természetesen nem 49 . amelyen a beteg sohasem tudta túltenni magát. aki a kétségbeesés állati erejével próbál védekezni gonosz varázslatom ellen? Mindez képtelenség. hogy a személy fölötti vagy kollektív tudattalan tartalmát vetítettük ki. Amennyiben tudattalanunk révén részesei vagyunk a történeti kollektív pszichének. amelyen barátnımmel való kapcsolatomban nem tudok túljutni. fantasztikus elvakultság. hogy bennem látja a démont. Egy bizonyos: ha a beteg megragad az átvitelnek ebben a formájában. Megint csak az lesz a vége. Éppígy nem nevezzük embertársunkat démonnak. hacsak nem árad belıle tényleg valami démoni hatáshoz hasonló. Értelmetlen lenne ezeket a tudattalan lehetıségeket személyes számlánkra írni. és a legkülönbözıbb félreértéseket okozza. Mire tapintottam rá? Milyen új húr pendült meg? Mindez csak múló pillanat. s egy feloldhatatlan konfliktus az élet megrekedését jelenti. ami újabb elfojtás a tudat felszínén való megtartás helyett. hogy mi az az ismeretlen x. azaz kollektív psziché. de a titokzatos ismeretlen elleni heves vita közepette. Az ilyen attribútum mindig arra mutat. kapcsolataink mindenkori kárára. kritikus szemmel meg nem bírált ítéletek formájában mégis embertársainkra szoktuk kivetíteni. és megvetem ıt. mivel akkor úgy kell kezelnie engem is. Most már tudom. Mi ez? Csalódott szerelem? Sértés. anélkül. rám helyezıdik át. mivel ezek olyan fogalmak. Egy csapásra kínos félreértés lehetıségét látom magam elıtt. bár rendesen intuitív. személyes tulajdonság-e az. amelyek a beteget megrohanó ismeretlen. A páciens létének új fázisába lépett. bár ezekrıl valaha mindenki hallott vagy olvasott. Ezek a jelzık tehát nem alkalmazhatók egy emberi személyiségre. embertelen. csak egyelıre nem látjuk világosan. és nem individuálpsziché. Ha hallott is valaki a csörgıkígyóról. A beteg arckifejezése újra megnyugszik. eddig sohasem tapasztalt ellenállás bukkan fel. hogy a jó is. Valahányszor ilyen elfogadhatatlan elem merül fel. Ezért feltétlenül szükséges meghúzni a lehetı legélesebb határvonalat a személyes és a személytelen területe között. E miatt az érzés miatt e pillanatokban győlölöm a barátnımet. leértékelés? Tekintete mint egy ragadozóé. ha ilyesmit akarunk átvinni a személyére. Szóval mégis démon volna? Vagy én vagyok a ragadozó. a démon. akkor ez az ember valóban démon volna. Oktalanság. mint az orvos. ebben a pillanatban úgy érzem. és keresztülnéz a sötét folton. A szeme különösen csillog. A „varázsló” és a „démon” mitológiai alakok. a legkellemetlenebb félreértések fenyegetnek. milyen rémes érzés.” Ez a kijelentés új fénybe állítja a történteket: most én foglaltam el a barátnı helyét. az elfojtás jege megtört. valóban démoni. Ha ez valóban személyes karakterének egy darabja volna. azért nem fog csörgıkígyónak nevezni egy gyíkot vagy egy siklót. bár minden erımmel küzdök az érzés ellen. mert surranó zaja megijeszti. mintha éppen azt a pontot érintette volna lelkemben. igaz. varázslók stb. vad. hogy tudott volna róla. ami pedig az egész módszernek természetes követelménye. hiszen azt éppoly kevéssé fogadhatja el. amelyet rám vetít ki. ami lényegesen kellemetlenebb. akkor ennek mindenütt meg kellene mutatkoznia. Szörnyő érzés. vagy sem? „Varázsló” és „démon” alapjában véve olyan tulajdonságokat jelentenek. világában élünk. csupán azért. Éppoly kevéssé tőrheti el. „embertelen” érzésnek felelnek meg. s a „gonosz varázslók” sem. Hiszen a „démonok” nem személyes emlékképek. és szinte megkönnyebbülten mondja: „Különös. Éppígy részünk van istenekben és ördögökben. Így keletkeznek a feloldhatatlan konfliktusok. Nem is tudom leírni. természetesen tudattalanul démonok. Egy másik lehetıség: a beteg újra régi védekezési módjához fordul. vagyis akkor az ismeretlen állandóan a levegıben lesz. pontosan meg kell állapítanunk. Ez azonban mitológia. ami fájdalmas és rossz volt barátnıjével való kapcsolatában. Tehát az átvitel új fázisba lépett. hogy ı maga lenne. sıt ellenkezıleg: most az ismeretlen már a tudattalanból fenyeget. hogy mindaz. ismeretlen. hanem mitologikus tulajdonságok. amelyek a legerısebb indulatokkal töltötték meg a megelızı korokat. mint hogy én vagyok az.

sıt éppen ı esett csapdába elıször. hiszen ı vetítette ki. amelyekre igen kell ügyelnünk. sosem fogta fel lelki projekciókként. veszekedés. mert azon az emberen tényleg van valami. amely a Föld minden világnézetében képviselve van. hanem pszichikai kórokozó voltuk miatt pontos megfontolásra méltók. Ha valaki az ördögöt embertársára vetíti ki. bizalmatlanságnak és elıítéleteknek. mint a másik. azaz domináns törvények és princípiumok képei. amely szintén az egész világon elterjedt képzet. az ún. a mágikus erı. és mivel ezek csak ott rögzıdhetnek. a képsorozatok átlagos szabályszerőségei. mivel ez hatásos. hogy istenek a valóságban nincsenek. értelmének javát arra kell fordítania. és ezzel az irracionális funkciót a tudattalanba süllyesztette. Ezek uralkodnak. azaz tudattalan tartalmakként. A valláshoz hasonlóan erıs funkciónak az elfojtása az egyéni pszichológiára is súlyos hatású. archetípusok vagy dominánsok az idık folyamán pontosan körvonalazódtak. ez csak azért történhetik. értékelésük és megítélésük nem könnyő. démonokat stb. Ezzel végük is volt. azután az energia. akkor a mindenkori környezet személyeinek túlzott alá. amely minden irracionálisat megfosztott értékétıl. hogy az ördögi benne is éppannyira megvan. a gyökerét nem bírjuk kiirtani. Ezért mondjuk: „istenít valakit”. azaz hasonló tapasztalatok összehalmozódása révén kibontakozó általános alakjaik bizonyos általános fizikai alapvonalaknak felel meg. onnan feltartóztathatatlanul és pusztítóan hat. Ennek a libidónak a visszaáramlása rendkívülien megerısíti ugyanis a tudattalant. ellenkezıleg: akár rendkívülien jó ember is lehet. A naiv ember számára ezek a dolgok sosem váltak el az egyéni tudattól. Ezek az okozói modern mítoszképzıdéseknek. amelynek. hogy archaikus kollektív tartalmával hatalmas befolyást kezd gyakorolni a tudatra. és legmagasabb idealizmusát. mégpedig ha tudattalanok. Az ördög megjelenése ebben az esetben azt jelenti.akarjuk letagadni a kollektív tudattalan tartalmának esetleg igen hatékony létezését.55 A tudattalan éppen ezt kereste. ezek az istenek. E képben bizonyos vonások. rajongás és bolondság elıidézıiként. hanem éppolyan tisztességes ember lehet. De a kollektív psziché tartalma különbözik és szemben áll az egyéni psziché tartalmával. ami a kép rögzıdését megkönnyíti. amelyeket a lélek újra meg újra átél. de a kivetítıvel nem fér össze. amely ısidık óta alakult ki tapasztalatok lecsapódásából és ezeknek a priori voltából.56 Amennyiben ezek a képek a pszichikai események relatíve hő ábrázolásai. hogy ugyanazt beteges formában barátnıjéhez való kapcsolatában magasztos önfeláldozásban élje át. ahol ennek valamilyen alapja van. hanem pszichikai realitásként kell felfognunk. Azért még nem ördögi. és ennek révén olyan libidótöbblettel mérgezte meg magát az ember. Akkor az egyén és a nép egyaránt kényszerül az irracionalitás átélésére. bár el kell ismernie. Nincs más lehetıség. Ezért az archetípusok igen fontos. mint egy gyógyíthatatlan betegség. hanem mint magától értetıdı valóságot. A fizikai adottságokkal57 való rokonságuk miatt az archetípusok rendesen kivetítve jelennek meg. és tartalmát nem konkrét (ez visszafejlıdés lenne!). hogy a két ember (most és a közeljövıben) 50 .vagy túlbecsülése formájában. mint hogy az irracionálist szükséges. Ezt kicsiben betegünkön szemlélhetjük. A kollektív tudattalan egy olyan világ képe. amit azelıtt az istenképek kultuszában élt ki. ezek csak projekciók. hogy archetipikus képeket közvetlenül vihetünk át szemléleti fogalmak formájában a fizikai eseményekre. a tudattalan destruktív erıinek lázadását éljük át. ezért a kettı között egy „ördögi” (azaz elválasztó) hatás mőködik. Ezzel egy percig sem akarjuk azt mondani. Napjainkban is a kollektív psziché. Helyzetét mértéktelenül megerısítette a modern élet racionalizmusa. hiszen az isteneket. Mivel rendesen projekció formájában jelennek meg. mert mindig elıforduló pszichológiai funkciónak kell elismernünk. archetípusaik. vagy „ı az. A megfelelı lelki funkciónak azonban korántsem volt vége. mert láthatatlan. Például az éter a lehelet vagy a lélek hagyományos anyaga. Nem szabad egyszerően elnyomni ıket. Eredménye páratlan tömeggyilkosság. ez most a tudattalanba süllyedt. tehát valóságos. Ha a funkció egyszer a tudattalanba került. akitıl X hányingert kap”. Csak a felvilágosodás korában látta be az emberiség. hogy az irracionalitás ırültségeit a legtökéletesebben alkossa meg. azaz fantasztikus híreszteléseknek. mindenféle félreértés. A kivetítınek sem kell ördögnek lennie. jelentıs tények. A felvilágosodás kora közismerten a francia forradalom rémtetteivel végzıdött. Így lehetséges. aki a neki irracionálisnak tőnı életlehetıség (X-né) elıl elmenekül. hogy az illetı szinte ördög lenne. annyira.

Meyrink ezt természetesen nem tılem tanulta. Mindezt az álomban a hátráló rák szimbóluma fedi. amely gazdagon kifejlett szimbolikájával a primitív embert elég kifejezéshez segíti. A kollektív tudattalan tartalmak kivetítésénél szinte szabályszerően fellépı egyik archetípus a túlnyomóan félelmetes hatású „varázsló démon”.58 Ez az alak . Ez a démonkép az istenfogalom egyik legalacsonyabb és legrégibb foka. mint amit betegem énreám vetített ki. amelyek a tudatkontrollnak csak részben vannak alávetve. amivel azt fejezi ki. Annyit viszont elértünk. A felismerési aktussal tételezzük az archetípus valóságát. hanem olyan alanyon túli (transzszubjektív). vagyis az ember el nem ismert sötét oldalának veszedelmes aspektusa. a Denevérek c.amennyiben negatív. egy különleges képességő egyéniség. s nem is hatástalaníthatjuk. amelyek a legısibb emlékekre nyúlnak vissza. Sokszor nehéz vagy alig lehetséges az „árnyéktól” elválasztani. Egyfelıl állna a differenciált és modern én. messzemenıen autonóm pszichikai rendszerekrıl. Mielıtt az egyesítés lehetıségével foglalkoznánk. képet és kifejezést kölcsönözve egy ahhoz hasonló érzésnek. és annak leglényegesebb része. aki mágikus erı hordozója. Megelégedhetünk-e az archetípusok hatékony jelenlétének megállapításával. A rák a tudattalan eleven tartalma. azaz pontosabban szólva a felismerés alapján posztuláljuk ilyen tartalmak pszichikai egzisztenciáját. Meg kell találni a lehetıséget a két rész egyesítésére. nevezetesen a félelem számára tágabb magyarázatot kaptunk. és azt is láttuk fentebb. Ezzel azonban egészen új feladat elıtt állunk: az a kérdés. 51 . hogy itt nemcsak felismerési tartalmakról van szó. Ez azonban csak ott lehetséges. hogy a beteg azonosítja magát X-nével. a tudattalan varázslóalakjának egyik képe voltam. különben elhatározásunk csak egy irányt követhetne: a primitív részt újra el kellene nyomnunk. Nyomatékosan meg kell állapítanunk. aki mágikus erejével elszabadítja a világháborút. Nyilvánvaló. Az ilyen disszociáció azonban rögtön szintézist és a kifejletlen tulajdonságok fejlesztését követeli. vissza kell térnünk a kiindulópontul szolgáló álomhoz. egy primitív állapot. Ez a törzs primitív varázslójának vagy sámán-orvosának (Medizinmann) típusa. amiért is a tudattalan szétválasztja és egymástól távol tartja ıket. és magára hagyhatjuk-e ezt a továbbiakban? Ezzel tartós disszociált állapotot hoznánk létre: az individuálpsziché és a kollektív psziché közti állandó meghasonlást. a Faust-ban ez maga a hıs. esetleg veszélyes aspektusú gyakran jelenik meg sötét bırő. Embertársaink mágikus vagy démoni hatása ezzel megszőnik. hogy én. tehát eleven vallásosság létezik. annál jobban sikerülhet ez a szétválasztás. mi módon tisztázhatja a helyzetet az én a pszichológiai nem-énnel. vagy ugyancsak Meyrink Tibeti varázsló-ja.59 Az archetípusok felismerésével jelentıs lépést tettünk. mivel kellemetlen érzésünket a kollektív tudattalan meghatározható nagyságára vezethetjük vissza. Az ördög az „árnyék” archetípus egyik variánsa. mongoloid típusú ember formájában. A katolicizmus esetében valóban ez a helyzet.összeférhetetlen. E félelem a kollektív tudattalan tartalmától való primitív rettegés. Látjuk. másfelıl egy négerkultúraféleség. alanyi síkon értve. Jó példája ennek Meyrink Gólem-ja. Így megkapnánk a mai való állapot képét: a civilizációs kéreggel fedett sötét bırő bestiát világosan látnánk. sıt legnagyobbrészt valószínőleg teljesen függetlenek tıle. hogy az orvost a mővésszel azonosította. hogy neki is van kapcsolata a különös mővészhez. ahol még érvényes. és az egyéni pszichén kívül mint pszichikai realitás konszolidálódott. aminek nem kis jelentısége van. ez a legnagyobb elınye és a legnagyobb veszélye is. más szóval e vallás dogmáinak és rítusainak olyan szemléltetést és cselekményt kell tartalmazniok. amelyrıl tárgyi szintő elemzéssel nem deríthetünk ki minden lényegeset. könyvben. hanem szabadon alkotta saját tudattalanából. hogy a mitológiai kollektív pszichikus tartalom a tudat tárgyától eloldódott. A varázslótípus elıfordul a Zarathustrá-ban is. mennél inkább túlsúlyban van azonban a mágikus jelleg. hiszen a bölcs öregember igen pozitív aspektusában is megjelenhetik. Fejtegetésünk révén az álom.

míg a kollektív tudattalan és az individuálpsziché megkülönböztethetetlenül összeforr. hogy a fejlıdést nemcsak megállítsák. A tudattalant megszemélyesítı rák pl. A kollektív tudattalan megrohanta. álommechanizmusok (eltolások. különösen az indián mítoszokban. Az álom értelmének megfelelıen tehát a kollektív tudattalant valamiféle veszélyként kellett megjelenítenie. annyiban negatív. hogy a problémának ezt a megoldását nem mondhatjuk példásnak. itt a hıs. Ez onnan ered. míg a kollektív tudattalan által aktivált energiatömeg ki nem merül. ekkor újra számolhatunk vele. pl. Ezzel a korábbi normális állapot helyreállt. mint a viszonylagosan rövid specifikus emberi lét. másfelıl mint veszélyes betegséget jellemzik. amelyeket Longfellow Hiawathá-jából ismerünk. Ez a mód azonban számunkra annyira ellentétes az intellektussal és annak ismereterkölcsével. Feltőnı. Ha azonban a tudattalan alakjait mint a kollektív psziché jelenségeit vagy funkcióit fogjuk fel. visszájára fordítások stb. amely megelevenítette a tudattalant). ez nem kerül ellentétbe a legkevésbé sem intellektuális lelkiismeretünkkel. hogy megfosztja az eléggé ki nem töltött valóságtól. „homlokzat”-ától 52 .63 Ki kell emelnem azt a jelentıs tényt. Ez megkönnyíti az eddigi határokon való átlépést. rendkívülien alkalmasak arra. hanem az emberiség állati elıdeinek funkcióemlékét is tartalmazzák. Az álom és a hozzá kapcsolódó anyag a kollektív tudattalant egyfelıl mint a víz mélyén rejtve élı alacsonyrendő állatot. hogy a beteg fantáziavilága nemcsak hogy igen fejlett. hogyan jelennek meg a figurák. Még nagyon kevéssé éli a reális életet ahhoz. Ezt az energetikai körforgást a vallások az istenekkel való kultikus kapcsolat révén konkretisztikus61 módon hozták létre. de még csak lehetségesnek sem. Egy álom megítélésénél igen kell ügyelnünk arra. Frobenius62 gazdag bizonyítása szerint a hıst (mint Jónást) a döntı harc folyamán a szörny rendesen elnyeli.60 Az ilyen tartalmak vagy . legtöbbször a szörny többi áldozatával együtt. hogy képzelete beteges szimptóma. amely betegünket is foglalkoztatja. a határt nem lehet áthágni . mialatt az életet elengedi maga mellett. hogy mindez mennyire párhuzamos a hısmondával: a hıs és a szörny (a tudattalan tartalom) tipikus küzdelme gyakran folyik le víz partján. különben könnyen menedékhellyé tette volna a maga számára az élet követelményei elıl. Nagyobb adag mitológia egyenesen veszélyes lenne a számára.hogy az álom képével éljünk. Igaz. különösen az állatszimbólum utal az emberen kívülire. mivel még jelentıs külsı. esetleg gázlónál. hogy máris megkockáztathassa álláspontja teljes megfordítását. amely az olvasónak már amúgy is feltőnhetett: ebben az álomban a kollektív tudattalan veszedelmes és káros tény aspektusában jelenik meg. A szörnyeteg belsejében azután a hıs a maga módján megküzd a bestiával. hogy „hátrafelé megy”. Ez a megoldás racionálisan elfogadható. a transzcendentális funkcióban újjászületve (Frobenius elnevezése szerint ez a Nachtmeerfahrt) újra napvilágra lép. Ezzel megöli a szörnyet. mialatt az kelet felé úszik vele: belsejének egy értékes részét vágja ki. a tudattalan megelevenedik. A Freud által kidolgozott ún. amiért is találóan transzcendentális funkciónak nevezik. ha mőködésbe lépnek.Semon kifejezésével . a szívét. megragadja. mivel az energiájától megfosztott tudattalan elvesztette túlsúlyát. azt már látjuk. Így a mítosz igen szemléletes módon ábrázolja azt a problémát. Ha az álmodó mégis elszánja magát arra.engrammák.) által félrevezetve azt gondolták. és azzal fenyegette. Az energia azonban újra használható lesz azáltal. amellett a kereszténység történeti szempontból ezt már oly alaposan túlhaladta. specifikusan emberi funkcióformák székhelyei.Mindaddig. mivel állandóan fantaziálásban tobzódik. ami valószínőleg írói tehetségével szorosan összefügg. ami az új beállítottságba való továbbfejlıdéssel jelent egyet. hogy törzsi történetünk aktivált lelki tartalmaival tisztába jöhessünk. hogy a határon átlépjen. minden fejlıdés lehetetlen. amely éltette (éppen az értékes energiát. Mint mondottuk. amelyet idıben elvégzett operációval meg lehet gyógyítani. de egyenesen túltengı. át nem élt élet vár rá. és emellett az álmodót a döntı pillanatban megragadja. azaz személyen túlira. amely partra vetıdik. mivel a kollektív tudattalan tartalmak nemcsak az archaikus. Ezzel lehetıséget nyerünk arra is. Hogy ez a jellemzés mennyire találó. hogy az álomnak ún. és nem ereszti. hiszen ezeknek a korszaka sokkal tovább tartott. hogy a kollektív tudattalannal tudatosan szembeállítjuk. hanem mindaddig visszafejlıdéssé változtassák.

jó adag „Istenbe vetett bizalom” vagy a szerencsés végben való „hit” szükséges. amikor az istenek beavatkoznak. Ez a nóvum. mivel az álom igazi értelme e mögött rejlik. minden szenvedélyével és veszedelmével. hogy ezt az álmot csaknem figyelmeztetésként is értelmezhetjük. és jól tudjuk magyarázni a természet jeleit. sorsintézı hatalma teljes fegyverzetében: olyasmi. mert az álom semmiféle pozitív utalást nem tartalmaz a tudattalan felıl közeledı segítségre. amelyek ısidık óta lelkünk legmélyéig nyúlnak. hogy nincs jogunk az álmot célzatos megtévesztési szándékkal gyanúsítani. hanem „modern” személyiség. amely a tulajdonképpeni veszedelmet jelzi. mint a diabetikusok vércukra vagy a tífuszbetegek láza. Csak mi látunk benne figyelmeztetést. A mostani szituációban igen kívánatos lenne. Ezek közé a helyzetek közé tartozik példának okáért a szerelem. hogy a veszélyes rák ezen a ponton leselkedik. de már kiszolgáltatottnak érzi magát. ezért hadd ismertessem itt még egy fiatalember két álmát. illetve annak látszik. hogy az ember életében vannak olyan pillanatok. hogy a tudattalan feltétlenül csak negatív szerepet tölthet be. amivé lenni akar. amelyek a tudattalannak másik. isten vagy ördög fogja megrohanni az álmodót? Még nem tudja. amit nem számíthatunk ki elıre. hogy az indulatátvitellel archetipikus figurák aktivitásának elszabadulása fenyeget. Egy egyszerő kivetítésbıl szerelem keletkezhet. hogy az átkelés pillanatában a tudattalan hatalmába ejthetné az álmodót. A természet gyakran sötét és átláthatatlan. és közben „megfeledkeztünk az istenekrıl”. amely most megragadással fenyegeti.függetleníthetik magukat. Az akadályt az álomban egy átgázolható patak jelzi. hogyha ez a negatív példa bárkiben is azt az érzést ébresztené.64 Ha valamit negatív aspektusában ábrázol. elkerülte ezt a lehetıséget. Mitıl kell azonban óvakodni? A veszély kétségtelenül abban rejlik. mielıtt az átkelésnek valóban nekimerészkedhetnék. Az átkelés elsısorban a korábbi helyzetnek az orvosra való átvitelét jelenti. vagy inkább olyan helyzetek. Mit jelent ez az elhatalmasodás? A tudattalan betörése könnyen megesik jelentıs változások vagy elhatározások pillanatában. Kissé túl korán ittunk a medve bırére. amelyet legszívesebben elkerülnénk. Ezzel szemben én már régen azt az álláspontot képviseltem. de sohasem ravaszkodik. Ez olyan kockázat. A gázlónál lévı archetipikus veszedelem annyira világos. amennyire módjában állt. Az álom álláspontja szerint az álmodó csak egyet tehet: óvatosan vissza kell húznia a lábát. Így váratlanul fölmerül a sorssal szembeni vallásos magatartás kérdése. Ezért el kell fogadni. a tudattalan segítségével lehetséges. amelyben megismertük. A valaha megtanult hittant már rég elfelejtette. nincs alapunk annak feltételezésére. ami vakító illúziójával kiragadhatná ıt léte természetes folyásából. mivel a továbbhaladás végzetes lenne. de ha nem tehetjük. hogy a pozitívumot érti rajta és így tovább. 53 . mintha csak egy áthághatatlan akadály elé került volna. és semmit sem tud arról. A kiszámíthatatlan tudattalan nélkül ehhez nem kellene különösebb merészség. Egyelıre nem hagyhatja el a neurotikus állapotot. A szerelem a léleknek nem is sejtett hatalmait hívhatja a felszínre. Láttuk azonban. A patakban leselkedik azonban nem várt módon a rák. mivel az ellentétproblémának az álom által megmutatott megoldása csak irracionális úton. sem kevesebb. önmagát megjelenítı tartalom csak. A „religio”. A folyóhoz vezetı part az ı eddigi helyzete. hogy az álom pontosan az. puszta természeti tény. amelyekre jobban fel kellett volna készülnünk. talán megkíséreltük volna máshol az átkelést. A tudattalan hatalmak még kérlelhetetlenek. Nem szeretném. és az álmodó további munkáját. ha értelmesek vagyunk. az ismeretlen veszedelmek és hatalmak „gondos számbavétele” itt a kérdés. mint az ember. ha az átkelés valóban megtörténhetne. Ha ugyanis elıre tudtuk volna. Ezt annál szívesebben teszem. Ezzel a helyzettel azonban neurotikus pangásba jutott. mélyebb belátását kívánják meg. És ki tudja. elég erıs lesz-e a komplikáció elviselésére! Mindeddig. nem látszik tehát túl komolynak. ami miatt a patak áthághatatlan. sem több. Álmodó betegünk nem vallásos. elınyösebb oldalát fogják megvilágítani. Az ilyen antropomorf felfogást azonban el kell vetnem: az álom maga nem akar semmit. vagy egyéb óvóintézkedést tettünk volna. Jó vagy rossz.

hogy az álomban a kezelés. ı is erısen kötıdik az anyjához. A betegnek megközelítıleg sem volt elegendı fogalma arról a kezelésrıl. hogy egy ilyen katedrálisban lehessek pap. a következıt álmodta: „Hatalmas. Jelentıs a felfogás-korrektúra momentuma is. de nıies elıjellel: a vad kamasznak nyoma sincs benne. Emlékszem. az esztétikum nagy szerepet játszik benne. ez-e a kölni dóm? Mindig azt kívántam. ha a dómhoz főzıdı asszociációit és megjegyzéseit követjük: „A dómról a kölni dóm jut eszembe. hogy ez a lourdes-i dóm. Jó ízlése és a mővészet minden formája iránt való finom érzéke az elsı pillanatra szembetőntek. A kamaszkor jellegét viseli magán. Az álom hangulatából valami túl fog nyúlni az alvás idıtartamán. Ez hát az álom célja? Ez nem lehetetlen. Talán feltételezhetnénk azt is. hogy gyógyulást keresek. Minden megnyilatkozása igen mővelt és jól nevelt emberre mutat. hogy valahányszor egy falusi templomot megpillantottam. Ezzel összevág az a tény. mint a legtisztább költészet. De nemcsak a hangulatkompenzáció az álomkép egyetlen célja. miért kellett volna ily költıi módon álmodnia. de mindez a költıiség dicsfényében. Ezzel azonban sosem elégedhetünk meg. mármint ha egy álom keletkezésénél ilyen közvetlen okozati összefüggést egyáltalán elfogadhatnánk. Ez a kép ellenállhatatlanul vonzza. a gyógyítás és a kellemetlen eljárás gondolata elıfordul. Valószínőleg kellemetlen leszállni ebbe a vízbe. Az álmodó egészen kicsiny külsejő. a másnap reggelbe.Elıször meg kell ismertessem az olvasót az álmodó személyével. A tapasztalat szerint minden álom sokkal mélyebb és jelentısebb. Emlékszem arra is. és ezért csak az általános hangulat ismeretében válnak érthetıvé. Az álmodó a következıket jegyzi meg: „Lourdes a misztikus gyógyforrás. Mielıtt meglátogatott volna. amely az álmodó eleven esztétikai és érzelmi igényének a leghatékonyabban megfelel. Mint minden hasonló esetben. A szürke valóság így talán az álom érzelmeinek könnyő aranyfüstjét kapja. Természetesen gondoltam rá tegnap. Bizonyos álmok olyanok. és önnel fogom kezeltetni magam. Ez igazán nem költıi. és megelégedhetnénk azzal. mint ahogy az egész nap koplaló ember dús vacsoráról álmodik. érdeklıdési köre határozottan intellektuális. amely egy költıi metaforával jellemzi a rá váró kezelés lényegét. Korához képest kétségtelenül túl fiatal: nyilvánvalóan a megkésett fejlıdés egy esetével állunk szemben. Megjelenésébe és kifejezéseibe egy leheletnyi lányos vonás vegyül. Ezen nem kell feltétlenül nagyon intenzív és jó. A közepén egy mély. Lourdes-ban állítólag van egy ilyen kút. Azt gondolhatnánk. Hanem a templomban lévı kút nagyon mély volt. tapasztalatom szerint a legtöbb álom kompenzatív természető. titokzatos árnyékokkal teli székesegyházban vagyok. mint egy áhítatos istentiszteletnek a titokzatos kegyhely misztikus félhomályában. hogy engem homoszexualitás panaszával keresett föl. Mindenesetre a megelızı nap tényleges hangulatából igazán nem érthetjük meg. A páciens pusztán azért jött az orvoshoz.” Mit árul el ez az álom? Látszólag teljesen világos. Föltételezhetnénk. hogy az álmodó költıi hangulatban jött az orvoshoz. Érzelmi élete gyengéd.” Ezekkel az asszociációival a beteg nagyon lényeges gyermekkori élményre utal. Ez azonban egyáltalán nem egyezik meg a tényekkel. hogy a páciens éppen az elızı nap prózai hangulata miatt álmodik fokozottabban poétikusan. hiába sötét.” Az álom nyilvánvalóan egy összefüggı hangulat kifejezése. Le nem tagadható. sötét kút van. intelligens. hogy úgy kezd neki a kezelésnek. Úgy tudom. Már gyermekkoromban nagyon foglalkoztatott. mindjárt azt kérdeztem. hogy anyám mesélt róla elıször. amelynek alá akarta vetni magát. hogy ama kellemetlen dolog. 54 . éppen amikor alá kell vetnie magát kellemetlen és prózai kötelességének. vagyis olyan formában.65 A lelki egyensúly megtartása érdekében mindenkor a másik oldalt hangsúlyozzák. lágy. a megismerkedés nélkül ugyanis szinte lehetetlen az álmok sajátos érzéstartalmába belehelyezkedni. hogy éppen a felkeresésemre okot adó legkevésbé sem költıi alkalom volt mégis az álom elindítója. enyhén rajongó. mély és hideg a kút. Ez azonnal nyilvánvalóvá lesz. nekem ebbe kellene leszállnom. húsz évet betöltött ifjú. Az álom olyan képet ad neki. hogy az elızı nap hangulatának költıi megfogalmazásaként tekintjük. nevezetesen a homoszexualitás miatt kezeltesse magát.

E szempontból a serdülıkor homoszexualitása félreértett. és más primitív közösségekben is. Viszont a vezetı férfi utáni vágy a gyermekben tovább növekedett. Ennek az objektumnak és az anyának bizonyos analógiát kell mutatniuk. annak az erıs tudattalan szükségletnek felel meg. mivel hozzájuk való kapcsolata rendesen balul sikerül.tudatos kapcsolatot érteni. a homoszexualitás és nevelés szinte azonosak voltak. hogy mennyiben különbözik ez az állapot az állati lélektıl. földalatti összeköttetés-félét. mivel ez modern. Betegünk esetében tökéletesen ez a helyzet. Ezt a tudattalan szükségletet még növeli az a tény. A homoszexualitás felé való elhajlásra igen sok történeti elıképet idézhetnénk. vagyis viszonylagos infantilizmusban nyilvánul meg. Felszabadítja ezzel az egyént egy tudattalan. hogy anyját helyettesítenie kell. E szokások kétségtelenül ısrégiek. ösztönös törekvésnek. mely a templom képzetét megragadta. és ily módon nemcsak egészen új viszonylatokba. természetes kapcsolat alól. az emberiséggel talán egyidıs. és egy tudatlan gyermeket az ilyen vonatkozások nem ragadhatnak meg. hogy az embernek tudatosan ismernie kell ezt a jelentést ahhoz. Az iniciáció gyakran a legkülönbözıbb kínzásokkal van egybekapcsolva. infantilis kapcsolat természetesen erısen háttérbe szorítja a személyiség kifejlıdését. amit itt fárasztó és messze nyúló magyarázatokkal kellett kifejtenünk a teljes megértés érdekében. A gyermek azonban nem talált olyan pap nevelıre. akár csak kevéssé is kifejlıdött és még nem degenerált primitív népnél a legkülönbözıbb formákban mutathatjuk ki: ez az iniciáció vagy férfivá avatás szertartása. férfi iránti szükséglet kifejezése. az álomban egypár jelentıs metaforába sőrítve olyan képben jelent meg. Ezt a törekvést minden. Talán azt lehetne mondani. Az ifjút kamasz korában a férfiak házába vagy valamilyen más beavatási helyre vezetik. Az egyház egy magasabb szellemi síkon helyettesíti a szülıkhöz főzıdı pusztán természeti. Szinte már ösztönös mechanizmussá váltak. hívta életre. vagy az amerikai diákegyesületek még sokkal messzebb menı hasonló eljárásában. hogy képzeletében hathasson. Az ilyen tudattalan. a „benedictio fontis” (a forrás megszentelése) szertartásában a keresztelıkutat „immaculatus divini fontis uterus”-nak (az isteni forrás szeplıtelen méhének) nevezik. pl. Talán nem történt volna ez így. hanem egészen más úton hatnak. Egyidejőleg bevezetik a vallási titkokba is. ha egy férfi fejleszti tovább gyermeki fantáziáit. a diákok „gólyaavatásaiban”. szinte „testi” kapcsolatot. állathoz hasonlatos állapotából való kioldozására irányuló törekvés. külsı kényszer nélkül újra meg újra reprodukálódnak. hogy az anyakomplexusban rejlı incesztusfélelem általában kiterjed a nıkre. mint egy tudattalan – szinte azt mondhatnók: pszichikailag embrionális . körülmetéléssel vagy hasonlóval. A gyermeki fantázia intenzitása. hogy ezek az analógiák nem a tudaton keresztül. amely a tudatban talán csak a jellem megkésett fejlıdésében. amely éppen tudattalan volta. hogy a helyettesítés megvalósulhasson. Legkevésbé sem a keresztény egyház elıjoga az egyén kezdeti. aki ezt továbbfejlesztette volna. tehát nehezen mozdíthatósága miatt erısen ellene szegül mindenfajta szellemi fejlıdésnek. Az antik Görögországban. Mindaz. hiszen az egyház a szó teljes értelmében és minden vonatkozásában anya. Alig lehetne meghatározni. a vezetés továbbra is az anyja kezében maradt. Amidın anyja a kölni dómról mesélt a kisfiának. de azért nem kevésbé célszerő. hanem az ıskezdeti tudattalan azonosság állapota.állapotban való megragadás. inkább valamilyen titkos. amellyel a kölni dóm szimbólumát megragadta. hogy egy más tárggyal helyettesítse az anyát. Nemcsak „anya”-szentegyházról beszélünk. Az álom jelentése szerint a páciens számára a kezelés kezdete homoszexualitása értelmének beteljesülését jelenti: azonos a felnıtt férfiak világába való bevezetéssel. semmi sem károsabb a fejlıdésre. sajátosan nyugati megnyilatkozási formája egy. és ennek lehetıvé tétele. és ott családjától rendszeresen elidegenítik. hanem kebelérıl is. hanem mint megújult és megváltozott személyiséget mintegy újjászületettként „quasi modo genitus” egy új világba plántálják át. Azon a nézeten vagyunk. homoszexuális hajlam formájában. Az ösztön ezért az elsı kínálkozó alkalmat ragadja meg. amely mindenféle tudós magyarázatnál 55 . Bizonyos azonban az. A tudattalanba ezek ısi képek formájában vésıdtek be. amely szigorúan véve már nem is kapcsolat. Innen a gyermeki fantázia lelkesedése. én azonban úgy vélem. ha fél a nıktıl. ezt az ısi képet érintette meg. hogy az infantilis kötöttség káros befolyással fenyeget. hogy az éretlen férfinak igaza van.

torz emberke volt. hogy homoszexualitása tudattalan értelme most már be van töltve. Szó se volt semmi olyasmirıl. A beteg a következıket jegyzi meg róla: „Kis. és heteroszexuálissal helyettesítette be.erısebben hatott az álmodó fantáziájára. hogy az elsı konzultálás alkalmával az említett álommal egyáltalán nem foglalkoztam. és úgy érzem. a beavatás feloldotta a homoszexuális kötöttséget. Ebbıl a viszonylagosan gyermeki állapotból az álmodónak a pap segítségével egy. mi történt az álomban. „Nagyon szeretem ıt. E gondolat tökéletesen megfelel az elızı álomhoz főzött fejtegetéseimnek. tehát részben legyızte a pubertásos homoszexualitást. Hiszen a kiküszöbölendı baj éppen a homoszexualitás.” E kijelentésbıl világosan meglátjuk. Az álomszimbolika megerısítheti azt. hogy ezt fogják megkeresztelni. kis japáni elefántcsont figura van a kezemben. Ebben a pillanatban csodálatos orgonaszó hangzik fel. A hozzá főzıdı kapcsolat azt jelenti. De hiszen a zsidóknál a körülmetélés amolyan keresztelésféle. A tulajdonképpeni iniciációs cselekmény. az anyához hasonló nı iránti platonikus barátsággal. mint pl. Egy idısebb hölgy eltulajdonítja a győrőt. amit az elıbb mondtam: nem a keresztény egyház elıjoga ezeknek a lelki átalakulásoknak a keresztülvitele: ısi. hogy új elkötelezı kapcsolatba bonyolódik. Elıre kell bocsátanom. hogy a homoszexuális kapcsolat feloldásával végleg visszajutottunk az anyához -. tehát a férfivá avatás állapotában van. hanem a nevelés hatásos eszközének is. csak elég különösbe. ami az elıbb mondottakkal a legkevésbé is kapcsolatban lenne. eleven kép van mögötte. (Ezen az alapon tartom én az álmot nemcsak értékes információforrásnak. lehúzza a diákegyleti győrőt barátom ujjáról. Ez bizonyára homoszexualitásomra vonatkozik. Barátommal elıtte állok. vagyis a keresztelés. Az új kötöttségtıl való félelem könnyen érthetı: egyfelıl az anyához való hasonlóság miatti félelem . kezdıdhetik. hogy a páciens túljutott az anyán. szinte anyai barátnım. akinek a megelızı helyzetben való távollétérıl már bıvebben beszéltünk. A második álom így hangzik: „Egy nagy gótikus dómban vagyok. érzelmi és értelmi világára. „Anyám barátnıje”. Jobban és értelmesebben elıkészítette ez a beteget a kezelésre. Mivel a győrő most egy nı ujján van. hogy az álmodó barátjával együtt lép fel. hogy ez ıt valamiképpen megköti. Hirtelen odajön hozzánk egy idısebb hölgy. Még csak meg sem említettem. vagyis a homoszexuális kapcsolat heteroszexuális kapcsolatba menne át. és az ismeretlenségétıl való félelem (a vele 56 . Az a tény. a férfi nemi szervre emlékeztetett.azt jelentheti. A győrő bizonyára a kapcsolatunkat jelenti. valami házasságfélének kellett történnie. akivel homoszexuális kapcsolataim vannak. mondja a beteg. hogy a győrő a mindennapi használatban valamilyen kapcsolatot fejez ki. A második álom kétségtelenül az elsıhöz csatlakozik: az álmodó újra templomban. Különös. és a magáéra húzza fel. más szóval magára vonja azt. Az álom szerint egy kis japán elefántcsont figurát kell megkeresztelni. a körülmetéléshez hasonló szertartás révén felnıtt állapotba kell átkerülnie.” Most röviden csak az elızı napi álmot folytató és kiegészítı momentumokat akarom kiemelni. mivel az oltár elıtt mellettem álló barátom éppen az. mint az orvosi és nevelıi aranymondások legszebb győjteménye. Barátom fél. ami eddig homoszexuális kapcsolat volt.) Térjünk át a másik álomra. Ekkor látszólag hirtelen zavar támad. mint a homoszexuális kapcsolat metaforáját. hogy éppen ezt a szervet kellett megkeresztelni. Ugyanazon bajtársi egyesület tagjai is vagyunk.” Tudjuk. ugyanezt jelenti. Az anyához való hasonlóság ellenére ez a nı mégsem azonos az anyával. amely alkalomadtán az ilyen átváltozást kikényszeríti. mire az álmodó félni kezd. a jegygyőrő. mivel egy idıs hölgyrıl van szó. Ezért a győrőt ebben az esetben nyugodtan felfoghatjuk úgy. Az oltárnál egy pap áll. A fejlıdés logikusan és szabályszerően fog folytatódni eddig a pontig archetipikus képzetek segítségével. Az álom azt igazolja. Új alak is csatlakozott hozzá: a pap. tehát a további fejlıdés megkezdıdhetik. másfelıl a felnıtt heteroszexuális állapot újdonsága.

és férfivá legyen. az öreg bölcs. A gyakorlati kezelés azonban nem követeli mindig. hogy a meghatározhatatlan számú helyzeteket ábrázoló archetípusokról ne is beszéljünk. Ennek a fiatalembernek az esetében a kollektív tudattalan képeinek igen pozitív szerepük van. az anya. ha autonóm valóságként éljük át. ezeknek az álmoknak az alapján. Egyetlen közös vonásuk bizonyos archetípusok elıfordulása. E folyamat célja és értelme a már a fogantatáskor a magzatban rejlı személyiség minden aspektusával együtt való megvalósítása. hogy a beteg eddig a pillanatig csak egy rendelésen látott. Sajátos funkciójukat világosan megismertetik.járó esetleges új kötelességek. hogy ezzel bıvebben foglalkozzunk. Én ezt a funkciót kompenzációnak neveztem. Hadd említsem meg az árnyék. Az eredendı.ki tudja! ezek az örök képek teszik ki azt. amelyet csak akkor érthetünk meg. Különös a helyzete azoknak az archetípusoknak. hogy gyermek voltát levesse. és ezzel magát az élettıl elsáncolja. A nevelı szerepe azonos a mérleg nyelvével. A valóságban azonban egyáltalán nem ez a helyzet. az animus. hogy a valóságot képzelettel pótolja. házasság stb. amely az álmodó szellemi sajátságaival összhangban van. Ha tekintetbe vesszük azt a tényt. E folyamat hosszabb idıre kiterjedhet. húzódozónak mutatkozott. Talán . mindig készen arra. ami úgyszólván egyensúlyban tartja a mérleget. mindenki igazat ad abban. Egyfelıl a beteg állapotát egészen különös és a tudatnak idegen fénybe állítják. intellektuális és vallásos érdeklıdését. amikor is egy általános orvosi anamnézisen kívül alig került szóba valami. Mint mondottuk. az anima. hogy a kollektív tudattalan képeinek különös figyelmet szenteljünk. A haladás vonalán mozognak. amelyek a fejlıdésfolyamat célját vagy céljait jelenítik meg. hogy ez a különbözı egyedeknél az elképzelhetı legkülönbözıbb formákat ölti. A tudattalan haladási irányzata és a tudat maradisága ellentétpárt alkotnak. azt hiszem. hogy felkeltse esztétikai. sıt az egyén ellenállása ellenére erıszakkal is utat tör magának. és a nevelı pártjára állnak. az állat. különösen fiatal emberek esetében. hogy ezek az álmok meglepı anticipációk. amely másfelıl a banális orvosi szituációt olyan szemszögbıl mutatja. Ez a kezelés számára a lehetı legkedvezıbb körülményeket teremti meg. Ezeknek az adatoknak a tudatos megmunkálása a transzcendentális funkciót mint a felfogásnak archetípusok által közvetített. ekkor forrásul és utalásul szolgálhatnak az ellentétprobléma megoldására. amely viszont alkalmas arra. A transzcendentális funkció nem céltalanul folyik le. azt a felcsendülı muzsika bizonyítja. az ember legbelsı lényegének megnyilatkozásához vezet. hanem elırehaladásról van szó. hogy nincs meg benne az a veszélyes hajlam. Tudata tele volt habozással és ellenállással. ellentéteket kiegyenlítı alakulását mutatja be. Az olvasó megfelelı tájékozódást nyerhet ezekrıl. mintha a páciens a legnagyobb készséggel és reménykedéssel vállalta volna a kezelést. Az életforduló táján viszont nagyon fontos. ami nyilván onnan ered. és ezért alkalmas rá. hogy szép. A tudattalan képek hatása sorsszerő. hogy korábbi infantilitásába visszaessen.ha ilyen leírás egyáltalán lehetséges lenne annyiban nincs értelme. hanem átélésen alapuló megértést. az objektív psziché egy darabja. munkámban. potenciális teljesség megvalósítása és 57 . magasztos érzelmeket hagyjon hátra a következı reggelre. A beteg ugyanis igen muzikális.). Mindenekelıtt pusztán természeti folyamat. Traumsymbolen des Individuationsprozesses66 (Az individuációs folyamat álomszimbólumai) és Psychologie und Religion (Pszichológia és vallás) c. valamint Richard Wilhelmmel közösen kiadott munkánkban: Das Geheimnis der goldenen Blüte (Az aranyvirág-fakadás titka). Az archetípus természetesen mindig és mindenütt mőködik. az archetípus dinamikus kép. A kezelés további folyamán is ellenállónak. a gyermek archetípusát. „Felfogás”-on nemcsak intellektuális megértést értek. amely esetleg az illetı tudomása és hozzájárulása nélkül folyhat le. készen arra. Az a benyomása az embernek. általános ábrázolásának . ebben az esetben az álom megbékítı kimenetelét. Álmai viszont tudatos magatartásának szöges ellentétei. A zene igen pozitív érzelmet jelent a számára. érzelmeit különösen az ünnepélyes orgonaszó indítja meg. Hogy nem hátrálásról. amit sorsnak nevezünk.

hogy az álmokat és a tudattalan egyéb megnyilatkozásait a lehetıséghez képest megértse és méltányolja: egyfelıl. terméketlen és értelmetlen lesz. hogy vállalkozásunk kiürül.kifejlesztése ez. Kielégítı indulás után mindinkább úgy éreztem. akik csillogó mázzal takarják halálos ürességüket. ha valami egységet. a korábbi motívum érthetıbb formában újra megjelenik. mivel úgy láttam. ha ezeket tudatosan. Náluk csak a látszat fenntartása „segít”. azaz megértve és mint a tudat valóságát integrálhatná. Hogy ebben a helyes álomfejtésnek van a legnagyobb szerepe.ha következetesen ügyet sem vetnek rá . A tudattalan e célból ugyanazokat a szimbólumokat használja. más szóval. Ha egy esetet a megadott módon kezelünk. töredékek. A hibaforrást azonban nem tudtam felfedezni. akár aggkorukig is tengethetik életüket. és a sivárság mindkettıjüknél fellépı érzése. E feltételt azért említem meg. akkor elég hamar érezhetı lesz eljárásunk általános eredménytelensége és semmitmondó volta abban. annál is inkább. de legfeljebb csak mint részegyéniségek. a kiválasztás és a döntés. Az ezt megelızı éjszakán a következıt álmodtam: 58 . Ha ez az eset nem következik be. ez azonban indirekt. azt hiszem. mivel a tudattalan ellenállás . a vezetés a tudattalané. Az ilyen emberek gyakran (mások kárára) tipikus szédelgık. ami a tudat egyoldalúságát hatásosan és üdvösen korrigálhatná. hogy lehet egészséges. máskülönben a tudattalan korrigál. Ez az eljárás természetesen azon a feltételen alapul. másfelıl. kétség. Ennek következtében a kompenzáció a tudattalanban közvetlen hatás nélkül folyik le. hogy az ember elérheti a teljességet. ilyenkor rendszerint a négyesség és körszimbólumokat használta. hogy a kompenzációt mint gyógyító tényezıt a lehetıséghez képest kihasználhassa. Rendesen az álmok túl gyöngék és érthetetlenek ahhoz. ha makacsul ragaszkodik túlhaladott illúziókhoz és infantilis igényekhez. akik alapjában véve nem teljesen életképesek. A helyes értelmezés jutalma megelevenedı lelki élet. Az individuáció mint természetes folyamat lett kezelési módszerem modellje és zsinórmértéke. amint ez velem esett meg egy igen intelligens páciens esetében. úgyhogy orvos és páciens kétségben vagy unalomban fuldoklanak. ezt esetleg már a következı álom megmutatja. Nagyon ritka az olyan intenzitású álom. Esetleg az orvosból hiányzik a szükséges megértés. és az eredménytelenség egyre érezhetıbbé vált. A tudat neurotikus állapotának tudattalan kompenzációja tartalmazza mindazt az elemet. teljességet. Kilátástalan kísérlet lenne ezeket az itt ismertetett módszerrel kezelni. mikor lehetünk biztosak az álom értelmezésében? Van-e egy akár megközelítıleg is megbízható kritériuma az értelmezés helyességének? E kérdésre szerencsére igennel felelhetünk: ha egy álomfejtésben melléfogtunk. akiket szociális vagy pszichikai parazitizmus támogat. mint az emberiség ısidık óta. A kezelésnek ennek következtében arra kell törekednie. hogy a tudatra alapos befolyással lehessenek. Végül rászántam magam. befejezettséget akart kifejezni. vagy bármi más tökéletlenséget követtünk el. Az igazság elviselhetetlen vagy haszontalan lenne. és könnyen tönkremennek. magyarázatunkat egy ironizáló parafrázis vonja kétségbe. ezt a fejlıdést jelzı álmok igazolják. már bebizonyították. hogy ı is észrevette.olyan szimptómákat és helyzeteket teremt (arranzsál). a helytelen büntetése megakadás. Ha a tudat megtalálja a helyes utat. Pl. A kezelés lefolyása szinte a tudattalannal való állandó beszélgetésnek minısíthetı. ellenállás. Kezelési óráim közben mindjobban ellaposodott a beszélgetés. mert kétségtelenül vannak olyan egyének. vagy közvetlen. a tudaté viszont a kritika. aki különbözı okokból gyanúsnak látszott elıttem. hogy megakadályozza egy idıvel veszedelmessé váló tudattalap oppozíció keletkezését. Egy hatás mégis van. Tegyük fel. De joggal kérdezhetné valaki. ezért megpróbáltam magam kétségeim igaztalanságáról meggyızni. amely megrázkódtatásával a tudatot kiveti a nyeregbıl. hogy a következı alkalommal ezt elmondom a betegnek. erıs ellenállás szegül vele szembe. hogy álmainak interpretálásával nem a legjobb nyomon járok. hogy ezek a magyarázataink is balul sikerülnek. Ezen az alapon neveztem el ezt a folyamatot individuációs processzusnak. ezt az elmondottak. pl. ha valamilyen okból összeütköznek önnön teljességükkel. amelyek a tudat intencióit végül is állandóan keresztezik. Természetesen a páciens ellenállása is okozhat megrekedést.

Az effajta tapasztalatok rákényszerítik az embert. hogy megfelelı tandíj lefizetése után megingathatatlanul higgyen az álomkompenzáció megbízhatóságában. amely a lemenı naptól megvilágított tájon vezet át. Hogy jól láthassam. Ennek a kezelési módszernek a problematikájával foglalkoztam az utóbbi évtizedek folyamán minden munkámban és kutatásomban. hogy ha az álomban ennyire fel kellett néznem. Jobbra kastély áll egy meredek dombon. Amint elmondtam neki álmomat magyarázatával együtt. a valóságban bizonyára lenéztem páciensemet. 59 . tehát a messze ágazó. annyira hátra kellett szegnem a fejem. Jelen munkámban a komplex pszichológiáról67 (ezzel a névvel szeretném illetni elméleti kísérleteimet) csak általános tájékoztatást kívántam nyújtani. rögtön gyökeresen megváltozott a helyzet. amelynek legmagasabb tornyán valami erkélyfélén ül egy nı. hogy görccsel a nyakamban ébredtem. A nıben még álmomban felismertem betegemet. filozófiai és vallásos implikációk figyelmen kívül esnek. Ebbıl arra következtettem. és minden várakozást felülmúlóan haladt elıre a kezelés. E célból olvasómat a fentebb idézett irodalomra kell utalnom. tudományos.Az országúton vándorlok.

hogy a tudattalan nem veszélyes minden körülmények között. de olyan is. ha a tudattalannak csak elınytelen oldalát emelnık ki. akiknek semmilyen különösebb neurotikus szimptómájuk nincsen . ha igen tapasztalt és ügyes.talán ık maguk is orvosok vagy nevelık -. vagy még elıbb az öngyilkosságba kerget. robbanásveszélyes töltés halmozódott fel. A közbeszédben azt mondjuk: „ez éppen a kellı pillanatban halt meg”. hogy ha valaki valamilyen okból nincs jól hangolva. Mindenki tudja. vagyis ellenkezésbe jutottunk vele. vigyázatlanságból eredı balesetet meg kellene vizsgálni ebbıl a szempontból. mert nem vagyunk vele harmóniában. hogy a tudattalan valami ártatlan dolog. de normális voltuk csak egy latens (lappangó) pszichózis mesterséges kompenzációja. nézeteik és szokásaik rendkívül normálisak. kezdve egészen az autószerencsétlenségekig. akik még büszkék is saját normális voltukra. Az emberek legnagyobb része nem is sejti. Ugyanez okozhat vagy elnyújthat testi betegségeket is. aki azt hiszi. igen valószínően olyasvalamit. mivel ennek dinamikája azonos az ösztönök energiájával. hogy vulkánt talál. Óvatosnak kell lenni. az egyértelmő az ösztönnélküliséggel és gyökértelenséggel.68 Ha nincs kapcsolatunk a tudattalannal. Az az állítás. ez jelzi. s a tudattalan kitör immár feltarthatatlan fantáziák és az ıket követı izgalmi állapot formájában. nemcsak kisebb vagy nagyobb balesetek érhetik. Az ilyen esetekkel való találkozás veszélye mindenkit fenyeget. Végül is azonban nem a neurotikus esetek a legveszedelmesebbek. Kétségtelen. szinte egy és ugyanaz az élet. amelynek lelki vetülete ne lenne. ha nekikezd az álmok analízisének. és az fenyegeti. aki a tudattalan elemzésével foglalkozik. ujjunk megégetésétıl stb. Sok hasonló esetet vizsgáltam meg. Az ember nem tudhatja. A TERÁPIA ÁLTALÁNOS ELVEI Téved. és a jólneveltség mintaképei. Rendes körülmények között a tudattalan csak azért elınytelen vagy káros. Sejtelmük talán csak abban nyilatkozik meg közvetetten.de lehet. Ezért ritka az olyan testi betegség. bárminek lehet pszichikai oka. ami már hetek vagy hónapok óta készül megvalósulni. amely egy lélektanilag megfelelı pillanatban akár az életét is kiolthatja. ami késıbb úgyis napvilágra került volna . A kezelés kockázatától eltekintve a tudattalan önmagában is veszélyes lehet. vonzza. amivel akár társasjátékot is lehet játszani. Talán valami belsı és láthatatlan folyamatot indítunk ezzel meg. igen óvatosnak kell lenni. apró balesetektıl.8. Mivel azonban az analitikus technika megeleveníti a tudattalant. Minden ún. turistabalesetekig. Sajnos e lappangó pszichózisesetek nem túl ritkák. hogy a tudattalanban rendkívüli energia. hogy a balesetek milyen nagy hányada pszichikai indíttatású. A lélek rendellenes mőködése súlyos testi károkat okozhat. ha esetleg oka nem pszichikai is. Ez azonban nem kizárólagosan a tudattalan analízisének a sajátsága. elbotlástól. hogy a pszichológia és pszichiátria rendkívüli módon érdekli ıket. ilyen esetben szétrombolja az üdvös kompenzációt. amely bizonyos körülmények között elmebajhoz vezet. Igazságtalan lenne. 60 . amelyek már hetekkel az események elıtt önrombolási tendenciát mutattak. és felszínre hozza. téves felfogás. még akkor is. mint ahogy a testi szenvedést a lélek is megsínyli. amelyeknek nem kellene feltétlenül rosszul végzıdniük. Ártézi kutat fúr. ami az eset titkos pszichológiai kauzalitásának biztos érzésébıl ered. fejezet A TUDATTALAN MEGÉRTÉSÉHEZ. önkényes magyarázat és még sok más hasonló tönkretehet olyan eseteket is. Vannak látszólag normális emberek. E veszély egyik legközönségesebb formája a baleseti hajlam. de ha mint neurózis jelentkezik. olyanok. mint lepkét a láng. és gyakran tudtam olyan álmokat kimutatni. természetesen éppoly buta. mint az az elterjedt nézet. hogy az elmegyógyász bolondokkal való érintkezése következtében szükségszerően maga is megırül. Ügyetlenség. mit vált ki. hogy az analízis az embereket megbolondítja. hanem minden elhibázott orvosi beavatkozásé. Ha neurotikus emberrıl van szó. önmagunk megütésétıl. vagyis ennek lemetszése káros. A tudattalannal szemben tanúsított negatív beállítottság. Az illetıknek maguknak sincs fogalmuk saját állapotukról. hogy sosem bukkant volna fel. hiszen test és lélek el nem választható.

Olyan lehetıségei vannak. ahol a legelvontabban viselkedik. rendelkezésére áll archetipikus organizmusába ágyazva a számtalan elmúlt évezred bölcsessége és tapasztalata. amire szüksége van. zavaros és mesterkélt. Viszonylag sok olyan ember akad. milyen objektív és szubjektív meggyızı erıvel bukkannak fel ezek a tények. Nem lepne meg. Mindenki saját módján és saját nyelvén hódítja meg azt. Szó sincs róla. A közbeszıtt kis gyakorlati példák jobb fogalmat adnak errıl. akinek az intelligenciája nem elegendı. Ebbıl a szempontból . közvetlenül az élménybıl ered. anélkül. Egészen más átélni az álmot és megfejtését. még ott is. amit elfelejtettünk. csakhogy ezek sokkal finomabbak és nagyobb horderejőek. Más szóval: jelentıs fejlıdés eléréséhez nincs szükség különösebb intelligenciára vagy egyéb tehetségre. A tudatosodásnak magasabb fokát azonban csak olyan emberek érhetik el. Nekem az a nagy elınyöm volt Freuddal és Adlerrel szemben. hiszen a benyomások megszerzése és ezeknek szellemi feldolgozása már egy életre szóló munkát jelent. Én itt intellektuális megfogalmazást adtam: a rendes praxisban azonban nem errıl szokott szó lenni. Egy pillanatig sem szabad azonban azt hinnünk. Ebben a pszichológiában minden élmény. Ugyanez a helyzet a pszichikai fejlıdésképességgel is: nincs különösen tehetséges egyének számára fenntartva. amelynek aligha sikerülhetett az orvosi pszichológia tárgyát képezı áttekinthetetlen gondolat. A tudattalan állandóan tevékeny. prospektív (elıre tekintı) kombinációkat készít. ugyanez a valóságban gyakran hihetetlen elevenségő kis dráma lehet. mint ennek langyos felöntését kapni papiroson. aki a gyógyhatás elérése után. s hogy Freud felfogása mellett állandóan szemem elıtt volt Adler nézete és annak a kifejlıdése. Az egyes kutatótól igazán nem kívánhatjuk. ha az ellen tud állni a csábításnak. hogy az gyökértelen spekuláción alapulna: az is valóságos tények hő lenyomata. Az álomfejtés papíron talán önkényes.és élményhalmazt plasztikus képbe tömöríteni. minden. vagyis akikben megvan a képesség és hajlam a finomabb differenciálódásra. akik eredendıleg hajlamosak és hivatottak erre. A természet arisztokratikus. amelyek a tudatnak nem állnak rendelkezésére soha. hogy nem a neurózispszichológián és egyoldalúságában nıttem fel. amelyet transzcendensnek neveztem. A gyakorlati kezelés az eddig elért gyógyítási eredményhez igazodik. amit csak a jótékony természet túláradó bıségében közvetíthet az embernek. A tudattalan az ember elsırendő vezetıje lehet. hogy a kezelés általános formulák és bonyolult tételek bemagoltatásából áll. ha az olvasó még az elızı fejezetekben elmondottak után sem tudna magának világos képet alkotni a mai orvosi pszichológia elméletérıl és gyakorlatáról. Ha én például egyoldalúságot vetek a freudi szexuálteória szemére. hanem a pszichiátriában.Ha sikerül azt a funkciót elıidéznünk. hogy ne csak a meglévı véleményeket. Amint Freud számára 61 . azaz egy bizonyos pszichológiai típusú megnyilatkozásnak lássam. és amin átsiklottunk. vége az egység hiányának. Szubliminális. Az eredmény a kezelés úgyszólván bármelyik fokán megmutatkozhat. egy súlyos eset kezelése igen hosszú ideig tarthat. mivel e fejlıdésben erkölcsi tulajdonságok segíthetik azt. hogy a differenciálódás lehetıségét csak a magasabb rendő fajok számára tartotta volna fenn. amint a gyakorlati megfigyelés közben felmerültek. és egyre újabb kombinációkat alkot anyagából. Ezzel szinte kezdettıl egy konfliktus kellıs közepébe keltem. és a tudattalan elınyös oldalát élvezhetjük. Ha azután végeredményben egyoldalú elmélet nıtt ki belıle.mint tudjuk . maga az elmélet is. hiszen övé a teljes küszöb alatti (szubliminális) pszichikai tartalom. ez csak azt mutatja. hogy túlkapaszkodjon saját legmélyebb benyomásain és ezeknek elvont megfogalmazásán. hogy a fejlıdés egy magasabb lépcsıfokát érné el. s kényszerültem arra. hogy Nietzschén jól felkészültem a modern pszichológiára. amelyek közt egyaránt találunk konzervatívakat és evolúcióra hajlamosakat.rendkívül különbözık vagyunk. pusztán saját kifejlıdése érdekében a változásnak még újabb grádicsait járja meg. És fordítva is. csak saját gyenge szemléltetıképességemet hibáztatnám. hanem a sajátomat is relatívnak. ez nem jelenti egyben azt is. vagy el kellene érnie. de nem abban az értelemben. mint a tudatos kombinációk. Akkor ugyanis a tudattalan megadja mindazt az ösztönzést és segítséget. hogy valakinek az egész fejlıdést végig kelljen csinálnia. a szenvedés fokától vagy idıtartamától függetlenül. hasonlóan tudatunkhoz. amelyek a jövı meghatározásához segítenek. hogy súlyos esetnek kell lenni ahhoz. Tehát nem úgy áll a dolog. akár az állatfajok.

hogy e néhány oldalon ily sok nehezen érthetı újdonságot mertem mondani. mivel a lélek olyan kifejezésre vágyik. vagy tekintélyszerzési eszköz. amit a nyájas olvasó talán tekintetbe vesz. De ha valaki a segítés és gyógyítás vágyától ösztökélve új utakat keres. A tudományos kutatómunka sosem volt fejıstehén a számomra. a második intésül szolgál. Névroses et idées fixes. ha a szerzı már alaposan megismert dolgokról ír. 1889. Az elsı megsegít. Die Traumdeutung. hanem kissé a szívembıl is. Ebben a gyakorlati pszichológiában nem valamiféle általános emberi lélekrıl van szó. hogy netalán tévedek. 1898. 1873. tehát a lélek minden tényezıjével foglalkoznunk kell. De tudom. hanem a mindennapos. és ezért sem féltem attól. Az elıadás zavartalan folyamát csak olyan esetben lehet elvárni. Ez az eset lett doktori disszertációm tárgya is. Gyakran tévedtem. akár nem: a világnézet kérdése elkerülhetetlen. 17 Breuer und Freud: Studien über Hysterie. hogy a maga útját járja a puszta remény jegyében. Akár akarjuk. Az új felfedezések igazságáról és tévedésérıl azonban nem a kortársak kritikája. mit talált felfedezı útján: hővös vizet-e a szomjazónak. míg holnap azzá lesznek. 1 2 3 4 5 6 7 8 Psychologische Typen. mert minden maga útján járó ember kötelességének tartom. hogy immár nem korlátozhatjuk a valóságos életbıl származó és arra hatni is akaró pszichológiát az intellektuális-tudományos álláspontra. Az itt leírt út sajátossága nem kevéssé fakad abból a ténybıl. A pusztán az intellektust kielégítı pszichológia sohasem praktikus. s ilyesmi komolyabban soha nem aggasztott. gyakran keserő vívódás. hogy valamint éjszakából lesz a nappal. s az ıket közvetlenül szorongató sokrétő problémákról. vagy a terméketlen tévedés homoksivatagját. mivel talán nem szabad igazaknak lenniük. amely egészét öleli fel. aki tudatában van egyedüllétének. 1985) Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie. Gesammelte Werke. Zárszó Végezetül elnézést kell kérnem az olvasótól. Így kell cselekednie mindenkinek.69 Nem lehet érdektelen tudományos munkásságom ismerıi számára mai gondolataimnak negyven év elıtt született tanulmányommal való összehasonlítása. Grundzüge der physiologischen Psychologie. amelyek ma még nem igazak. Guilleaume Ferrero megjegyzése a „misérable vanité du savam”-ról70 intés volt a számomra. és kiegyeztem azzal a ténnyel. (Álomfejtés. ugyanúgy születik a tévedésbıl az igazság. Állok kritikája elébe.döntı volt Breuer fentebb említett esete. 1935. olyan dolgokról is kényszerül írni. 62 . 1905. német kiadás: S. 1921. mert a lélek teljességét nem foghatjuk fel pusztán az intellektussal. akinek az a sorsa. Die Suggestion und ihre Heilwirkung. amelyeket tulajdonképpen még alig ismer. Ezért az elıadottak közül egyes dolgokat nemcsak hideg fejjel írtam. 1895. Vannak dolgok. betegeken nyert pszichológiai tapasztalatok árán kikényszerített. és sokszor kellett megváltoztatnom nézeteimet. 1866. s annak nyitott szemével. s e magány tátongó veszélyének. Freud 1888 Du sommeil et des états analogues. Ezen a területen egyelıre úttörı munkát végzünk. VI. ha az intellektuális vonalvezetést követve itt-ott nem teljesen kisimított törés nyomára bukkan. hanem a jövendı dönt. L’automatisme psychologique. ugyanúgy az én felfogásom alapja is egy döntı élmény: gyakorló féléves egyetemi hallgató koromban hosszabb idın keresztül figyeltem meg egy fiatal lány szomnambulizmusát. hanem az érzelmi állásponttal is számot kell vetnünk. 1900. hogy tudtára adja a közösségnek. hanem egyes emberekrıl.

67. c. Így ír errıl: „A libidó fogalmával egy mennyiségében változó erıt határoztunk meg. Vö. Az indulatátvitel fogalmát Freud vezette be. Semmi esetre sem lehet „mesterségesen létrehívni”. old. és XV. Die Philosophie der Werte. Semmi sem biztosít arról. és tovább. ingerlékenység és fejlıdési fok. dr. old. hogy egy sokkal jelentısebb kivetítési tárgy lebeg a szeme elıtt. in: Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische Forschungen. ha a libidót a pszichikai intenzitások általános fogalmaként definiáljuk. pusztítási ösztön is energetikus jelenség. Techn. Grosse Manner. az olvasó már észrevette az eddig mondottakból. ezzel Spitteler Prometheus und Ehimetheus-ához irt magyarázatomat a Psychologische Typen-ben. vagy sem.. Mások nézeteivel ellentétben nem vagyok meggyızıdve arról. S. 1934. A típusprobléma kidolgozását Psychologische Typen c.” (Gesammelte Schriften. s különválasztja az általános pszichikai energiától. érzés. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 63 . Lásd: Psychologische Typen. és tovább. 1936. emlékezetkiesés. amely minden lelki folyamatnak általában alapja. és tovább. Ma már csak „statisztikai valószínőség” létezik. tevékenység. 465. füz. Pragmatism. 239. old. old. és tovább. old. hogy „az orvosra való átvitel” szabályszerő és a kezelés sikeréhez nélkülözhetetlen jelenség lenne. A különbségek további kritériumai: kor. old. Természetadta tág jelentésében. Típusalkotásom alapja a tudat négyféle tájékozódó funkciója: érzékelés. mint ı. 1928.) Más helyütt megemlíti Freud. Vö. Semmi esetre sem szükséges. A szigorú okozati felfogásnak a modern fizika véget vetett. és tovább. hogy én a Freud által bevezetett libidófogalmat. nagyon könnyen lehetséges. Azt hiszem. Spielreintól származik. 1910. 1. és köv. (Vö. gondolkodás. Psychologische Typen.9 Érzéketlenség. IV. vagy sem. kiad. 1906-1910. Über den nervösen Charakter (Az ideges jellemrıl). mely a gyakorlati nyelvhasználat számára igen megfelel. és köv. Kivételt képeznek az igazi sokkneurózisok. Jung: Sigmund Freud als kulturhistorische Erscheinung. és tovább. old. I-II. Az én számomra a libidó pszichikai energiát jelent. 119. X. sokkal tágabb értelemben használom. (4. 1941. egyszerőbb. Vö. intuíció. mint a gránátsokk. Jung: Allgemeines zur Komplextheorie. amely azonos értelmő a pszichikai tartalmak intenzitástöltésével. Jung: Diagnostische Assoziationsstudien.) mővemben találhatja az olvasó. 120. a „railway spine” stb. mőve 5.. 1911. hiszen per definitionem. tehát egyáltalán nem mint pszichikus energiát. Psychologische Typen. 312. bénaság. fejezetében vezeti be. 1910. kiad. old. kiad. hogy a páciens libidója természetes lejtéső. Már 1916-ban utaltam a kauzális felfogás pszichológiai érvényességének föltételes voltára. Vö. Ez természetesen nem öleli fel az összes lehetséges típusokat. és tovább. könyvemre utalok e helyen. a tudattalan tartalmak kivetítésének megjelölésére. Az indulatátvitel kivetítés. s e kivetítés vagy megtörténik. gyengeség. azt hiszem. Az erotikus zavar lehet másodrendő.) Freud megemlíti e mővet. A libidót megkülönböztetjük az energiától. Collected Papers on Analytical Psychology. Die Destruktion als Ursache des Werdens. Hochschule. old. Mivel azonban az ún. Az orvos vagy megfelel a kivetítés céljainak. V. 2.und Staatswissenschaftliche Schriften. IV. 92. 490. Az orvosra való kivetítés hiánya esetleg nagymértékben megkönnyíti a kezelést. Vö. amely nemcsak a szexualitást foglalja magában. mivel így a valódi személyes értékek tisztábban az elıtérbe kerülhetnek. Eidg. Van más lehetısége is a neurózis keletkezésének. csak tudattalan motivációkból keletkezhetik. Ez a gondolat eredetileg tanítványomtól. Freud a libidót. ehhez: Wandlungen und Symbole der Libido (A libidó változásai) 3. valamint Energetik der Seele (A lélek energetikája) 9. hogy hiányzik a pusztítási ösztön számára „egy. Freud maga a rombolási ösztönt Jenseitr des Lustprinzips c. hogy az erotika és zavarai a neurózis egyedüli forrása. amit annak idején erısen nehezményeztek. old. 1913. 646. amellyel a nemi izgalom területén való folyamatokat és áttételeket mérhetjük. Kultur. 1912. a libidónak megfelelı kifejezés”. old. és mélyebben rejlı okoktól meghatározott. 1920. nem. in: Psychologische Abhandlungen. Ezzel nem akarjuk azt mondani. Über die Energetik der Seele. elméleti feltevésének megfelelıen erósszal azonosítja.

Das Buch der Wandlungen. old. The Monist. Csak utólag fedeztem fel. in: Eranos-Jahrbuch. „Árnyék”-nak nevezem az egyéniség „negatív” részét. 100.) 3. Jung. Meghatározását lásd J. Probleme der Mystik und ihrer Symbolik (A misztika és szimbolikájának problémái). hanem az archetípus szándékos kibıvítése. in: Neue Schweizerische Rundschau. Összefoglaló tárgyalását I. Az archetípus létének mélyebb megértéséhez a karma-aspektus elengedhetetlen. elınytelen tulajdonságok. 1898. Vö. kiad. hogy itt az archetípus fogalmához egy eddig nem említett. old. 1941.. hogy kritikusaim miként fejeznék ki másképpen a kérdéses tapasztalati anyagot? Vö. 107. Die Energetik nach ihrer geschichtlichen Entwicklung. 1914. in:Zentralblatt für Psychoterapie IX. definíció.und Schuhsymbolik. Wandlungen und Symbole der Libido. 504. Függelék. Psychologische Typen. old.. Vö. Über die Archetypen des kollektiven Unbewussten. old. Az archetípus gondolata miatt kritikusaim sokszor súlyosan megtámadtak. 1912. és tovább. hogy a „transzcendentális” funkció fogalma a magasabb matematikában is elıfordul. 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 64 . old. hogy e faktor részletesebb ábrázolásába bocsátkoznánk.) E fejtegetéssel vö. 179. Kerényi und Jung: Das göttliche Kind. 5. új elem járul. és tovább. in: Eranos-Jahrbuch. 1982. kötetemben. köt. T. in: Kultur. 1924. V.) E fogalomhoz vö. Psychologische Abhandlungen III. old. old. in: Psychologische Abhandlungen III. hogy e fogalom vitatható. Wilhelm und Jung: Das Geheimnis der goldenen Blüte. Kerényi und Jung: Das göttliche München. old. 1940. c. A kétféle magyarázat hasonló felfogását találhatjuk Herbert Silberer igen jó könyvében. G. 1944.: Psychologie und Alchemie. 1917. XVI. O sancta simplicitas! (1942-es kiegészítés. Vö. 20. Richard Wilhelm: J. Meghagytam eredeti formájában.. Aigremont: Fuss. köt. A kollektív tudattalan az objektív. 11. és tovább. (L. Soederblom: Das Werden des Gottesglaubens. 1934.: Die Lebenswende. az indiai filozófiában oly fontos karmafaktor révén. 596. Anélkül. in: Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische Forschungen. köt. kiad. 1931. 8. 1933. a hiányosan kifejlıdött funkciók és a személyes tudattalan tartalmainak summáját. köt. köt. Der Inhalt der Psychose. Paracelsica. míg a személyes tudattalan a szubjektív pszichét képviseli. kiad. köt. aug. V. 1910. d. E mondatot a múlt világháború alatt írtam le. Die psychologischen Aspekte des Mutterarchetypus. Más helyütt ezt az eljárást „hermeneutikus” módszernek neveztem. 1916. Az olvasó nyilván észrevette. nem kellett sokáig várnunk az elıbbi kijelentés bebizonyosodására. Wolff: Einführung in die Grundlagen der komplexen Psychologie. létezését mindenesetre meg kell említenünk. Jacobi: Die Psychologie von C. old. mit besonderer Berücksichtigung des Animabegriffes. amely a történelem folyamán még többször jelentkezni fog. írásomat és Psychologische Abhandlungen. mint a reális és imaginárius számok funkciója. Allgemeines zur Komplextheorie. 4. Ging. mana. vagyis a rejtett. 1936. Mint napjaink eseményei mutatják. Ki kívánná ezt a vad pusztítást? Mégis mindenki teljes odaadással szolgálja a démont. 361. és tovább. köt. 1940. 1942. 248. E keveredést nem szándékolatlan homályosság okozza. 1935.. Minden további nélkül megengedem. Psychologische Abhandlungen.. Die Struktur der Seele a Seelenprobleme der Gegenwart c. Über den Archetypus. 1949.und Staatswissenschaftliche Schriften. Azonban igen érdekel. old.30 31 32 Eine Kindheitserittnerung des Leonardo da Vinci. Lásd Collected Papers on Analytical Psychology. 1938. és nem csekély zavart okozhat. Bruder Klaus. mivel olyan igazságot tartalmaz. V egy gyermekkori emléke. 2. Az álomsorozatok ábrázolását találja az olvasó a Psychologie und Alchemie-ben. 2. XII. Ez az ún.. 144. 1929. Ez utóbbi mondatot 1925-ben írtam. 1938. és tovább (Die kulturelle Bedeutung der komplexen Psychologie. füz. valamint Nelken: Analytische Beobachtungen über Phantasien einer Schizophrenen. 1938. Egy behatóan elemzett eset található a Wandlungen und Symbole der Libido-ban. Vö.

Das Zeitalter des Sonnengottes. ajánlom Wandlungen und Symbole der Libido.. mely a tudomány érveit a tudós nyomorult hiúsága és hitvány önérzete fölé helyezi. míg a férfiak nıies lélekrészét animának. . 4. in: Energetik der Seele. old. és tovább Az orvos-varázsló képzet. az archetípusokat megtörtént események effektusa.” (A tudósnak tehát a tudomány elırehaladása érdekében erkölcsi kötelessége. köt. IV. Das Zeitalter des Sonnengottes.: T. VIII.Ceux qui sont doués d’un esprit assez sérieux et froid pour ne pas croire que tout ce qu’ils écrivent est l’expression de la vérité absolue et éternelle. H. 1902. Azoknak az olvasóimnak. hogy vállalja a hibázás lehetıségét. aki szellemekkel érintkezik. Fölösleges megjegyezni. in: Eranos-Jahrbuch. Vö. Archeteden des kollektíven Unbewussten. Az észak-kaliforniai achumavék különbséget tesznek a közönséges prérifarkas és az „orvos-prérifarkas” között.) 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 65 . és tovább.. Die kulturelle Bedeutung der komplexen Psychologie. in: Eranos-Jahrbuch. A kompenzáció fogalmát már Alfred Adler is messzemenıen alkalmazta. de éppúgy felfoghatók az eseményeket elıidézı tényezıként is.. Vö. hogy a mővésszel való azonosítás mélyebb alapja a beteg bizonyos alkotóképességén nyugszik. Die Beziehungen zwischen dem Ich uud dem Unbewussten. valamint Emma Jung: Ein Beitrag zum Problem des Animus. Instinkt und Unbewusstes. Les lois psychologiques du symbolisme. és tovább. és mágikus ereje van. pour que la science avance toujours. approuvent cette théorie qui place les raisons de la science au-dessus de misérable vanité et du mesquin amour propre du savant. kiad. valamint a tudattalan mitológiai tevékenysége iránt behatóbban érdeklıdnek. 117. 1934. Ganz a tudattalan Leibniznél való szerepérıl (1917) szóló filozófiai disszertációjában idézte Semon engrammateóriáját a kollektív tudattalan magyarázatára.Akiknek elég komoly és hideg a szelleme.53 Nem feledkezem meg arról a tényrıl sem. olyan mélyen gyökerezik sok primitív nép lelkében. c. 1895. Vö. 1904. Lásd Seelneprobleme den Gegenwart. és kitegye magát a kritikának. in: Energetik der Seele (1928). Wolff: Einführung in die Grundlagen der komplexen Psychologie. 1904. 1935. hogy föltételezik „doktor”-állatok elıfordulását is. azok egyetértenek azzal az elmélettel. in: Psychologische Abhandlungen.. „C’est donc un devoir moral de l’homme de science de s’exposer ŕ commettre des erreurs et ŕ subir des critiques. old. 1935. munkáimat. Vö. köt. valamint Psychologische Typen. akik az ellentétprobléma és annak megoldása. ehhez Allgemeine Gesichtspunkte zur Psychologie des Traumes. hogy mindez ma is igaz. old. A nıben rejlı férfi lélekrészt animusnak neveztem. . 1928. 185. kiad. 3. I. in: Psychologische Abhandlungen V. Beitrage zur Entwicklungsgeschichte des Denkens.és lecsapódásaként is felfoghatjuk. 1942. Zur Psychologie und Pathologie sogenannter okkulter Phenomene. A kollektív tudattalan általam meghatározott fogalma csak bizonyos fokig fedi Semon törzstörténeti mneme-fogalmát. 169.. Ezt 1916-ban írtam. Vö. Mint már föntebb megjegyeztem. Psychologie und Alchemie. 296. hogy mindig az abszolút és örök igazságot nyilvánítják ki írásaikban. 1938. és nem hiszik magukról. és Die Archetypen des kollektíven Unbewussten.

You're Reading a Free Preview

Descarregar
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->