Top 25 Ë¹Ñ §Ê×Í social bookmarking ÊÓËÃÑ º¤Ø³!

Everything you need to know about Tagging ,
Social Bookmarking & Pinging to attract Traffic to your blog

ÃÇÁ·Ø¡ÍÂè Ò§·Õè ¤Ø³µéͧÃÙ é à¡Õè ÂǡѺ¡Òà Tagging
Social marking áÅÐ Pinging à¾×è Í·Õè ¨Ð·ÓÂÍ´trafficãËé ¡Ñ ººÅç Í¡¢Í§¤Ø ³

สวัสดี

ขอบคุณในการดาวนโหลดครั้งนี้

เราหวังวาคุณจะไดขอมูล,

เคล็ดลับ

หนังสือของเราชื่อวา

“การทําSocial

bookmarking

และแนวทางที่อีบุคไดอธิบายเขาใจเกี่ยวกับการทํา

Social

อยาชาญฉลาด”
bookmarking

อยางชาญฉลาดอยางที่มันเปนสวนหนึ่งในการทําSocial media marketing
กอนที่คุณจะไปอานตอ

เราจะขอเวลาคุณแคหานาที

ในการแนะนําอีบุคที่นาสนใจเพื่อที่จะใหทานมีเงินเดือนงายๆจากการทําบลอก
เรามั่นใจวามีหลายตอหลายคนอยากรู

คุณเคยสงสัยไหมวาคนรุนใหมๆหาสรางรายไดไดอยางไรกัน
แตอาจยังไมสามารถที่จะหาจุดเริม่ ตนที่ดีได

ความรู้ จากอินเตอร์ เนตสามารถช่ วยสร้ างเงินได้ จริงหรือ?
มีบรรดาผูที่เชี่ยวชาญดานนี้ระดับตนๆหลายทาน ที่ทําเงินไดมหาศาลทีค่ ุณรูจักคือ Mark Zuckerberg ( Facebook ) Chad
Hurley

(

Youtube

)

และอีกหลายๆคน

พวกเขาเหลานั้นเปนมหาเศรษฐีไดในชวงอายุยังนอย

และพวกเขาเหลานี้นี่เองที่เปนตัวบงชี้ใหเห็นวาอินเตอรเนตนี่สรางรายไดจริงๆ
พวกเขาไดสรางหนทางใหมๆในการมีรายไดในบนสื่อ

ซึ่งปจจุบันนี้

เปนอุตสาหกรรมล้ําหนาซึ่งไดมผี ูใชมากกวา

ยี่สิบลานคนใชอินเตอรเนตทั่วโลก
บนโลกอินเตอรเนต

ไมมีสิ่งไหนที่จะมาการันตีความมสําเร็จทุกชวงเวลาเมื่อคุณไดนําเสนอไอเดียใหมๆ

แตอินเตอรเนตไดทําแลว และใหตัวเลือกหลากหลายในการสรางไอเดียบนโลก world wide web ในการเปนบลอกเกอร หรือ
social networking หรือ ebook publishing หรือ videostreaming อีกมากมาย

คุณสามารถเขาไปชมได

แค5นาที

http://www.thaidigidownload.com/books.html

จะใหคุณไดรูวาอินเตอรเนตไดใหไอเดียที่หลากหลายในการทําธุรกิจ บนเว็บนี้มีขอมูลที่เปนประโยชนมากมาย เคล็ดลับตางๆ
ฮาวทู และคําปรึกษาจากผูที่มีประสบการณมากมายในการหาเงินออนไลน
มันยังรวมถึงรายละเอียดตางๆสําหรับพวกบลอกเกอรทั้งหลายถึง

social

networking,

emailing

และการ

tracking

ของคียเวิดตางๆ ในการคนหาจาก search engine ที่จะทําใหคุณไดพัฒนากาวหนาและประสบความสําเร็จไดเร็วขึ้น
หนังสือเลมนี้ใหแหลงขอมูลที่จะชวยใหคุณทําเงินออนไลน

บริการเทคนิคตางๆที่จะชวยใหคุณทําความฝนใหเปนความจริง

คุณไมจําเปนตองใชเงินมากมายในการลงทุนครัง้ นี้ คุณแคตองมีความพยายามและความมุงหวังที่จะประสบความสําเร็จเทานั้น
คุณอาจจะตองมีความสามารถทางคอมพิวเตอรบางเพียงเล็กนอง
และอาจจะตองมีกําลังในการเรียนรูเพื่อที่จะนําความรูและเทคนิคในหนังสือเลมนี้กลับไปใชอยางคุมคาที่สดุ

แล้ วคุณจะรีรอเพืออะไร?
คุณสามารถไดรับหนังสือเลมนี้งา ยๆ แคคุณดาวโหลดจาก http://www.thaidigidownload.comงายนิดเดียวก็สามารถอานหนังสือที่มีจาํ นวน 150หนา

ใช! มันราคาเพียง

THB 300-00 สําหรับเวอร์ ชัน Ebookเท่านัน

อีบุคคุม มากกวา USD 9.90 !!!

“ล้ านแปดเทคนิคสร้ างบล็อก, พิชิตเงินล้าน”
1-มีแหลงขอมูลและ
เคล็ดลับมากกวา 100ที่

ในราคาเพียง
THB 30000

2ช่ วยในการสร้ างบล็อกอย่ างมืออาชีพ
ด้ วยกับเทคนิคทีทันสมัย
3- คําแนะนําทีได้ ผลจริง
และง่ ายสําหรับผู้เริมต้ นในการทําสื
อการตลาด

4บริการอีกมุมมองใหม่ ในการ
ปรึกษาด้ านอินเตอร์ เนต

5แนะนําการติดตั้งในการทํา
E- commerce
บนอินเตอรเนต

(เวอรชั่นไทย)
มุมมองใหมของการใชอินเตอรเนตไดอยางคุมคา
และสามารถสรางกําไรเสริมไดอยางสบาย

เยี่ยมชมเว็บไซตไดที่นี่-www.thaidigidownload.com

ลิขสิทธิ์
ลิขสิ ทธิ 2010 Laura Maya
สงวนสิ ทธิ
ไม่ อนุญาติให้ หนังสื อฉบับนีถูกคัดลอด, จัดเก็บ หรือถูกเก็บภายในระบบ ผ่ านรู ปแบบใดๆ ไม่ ว่าโดยเครืองอิเล็กโทรนิค
เครืองทําการบันทึก, เครืองอัด, เครืองถ่ ายสํ าเนาเอกสาร,
หรือการทําการล่ วงละเมิดสิ ขสิ ทธิอืนๆโดยปราศจากการขออนุญาตเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรของสํ านักพิมพ์ และผู้แต่ ง
เทอม และสภาวะ
ขอมูลขาวสารทีบ่ รรจุในไกดนี้เปนการแนะนําขอมูลขาวสารเทานั้น
ผูแตงไมมีการรับรอง
หรือหลักประกัน
หรือความแนใจในผลประโยชนใดๆ ที่มาจากการใชของเว็บไซท, ทรัพยากร และการบริการในหนังสือเลมนี้
โปรดใชวิจารณญาณเมื่อไดอานไกดนี้
ผูอ าน,
สํานักพิมพ
ผูถ ือสิทธิ์นี้ไดมสี ิทธิทุกขอมูลขาวสารทั้งหมดทีค่ รอบคลุมในหนังสือนี้
ไมมีผูเขียน,
หรือสํานักใดๆสามารถเขียนทับ/แทนผูถือสิทธิ์นี้
ผูอานจะตองยอมรับวาทางสํานักพิมพ
และผูแตงจะไมรับผิดชอบหรือรับรอง
ความสําเร็จหรือความลมเหลวจากการตัดสินธุรกิจของผูอานทีถ่ ูกนําเสนอภายใตเงื่อนไขในหนังสือเลมนี้
ดั่งที่การขายสากลมีความแตกตาง
นอกจากนั้นผูอานควรทราบวาเว็บไซตหรืออินเตอรเนตที่ถกู กลาวในหนังสือนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจถูกยกเ
ลิก
หรือถูกโอนในขณะที่ผูอานไดกําลังอาน
ดังนั้น
ไมวาผูจัดพิมพ
หรือผูเขียนจะไมรับรองหรือรับผิดชอบความเสียหายจากขอมูลเว็บไซตที่ไดกลาวในหนังสือเลมนี้
และไมเคยใชขอมูลขาวสารนี้มีเปนสลักหลังเชคหรือตั๋วเงิน

สารบัญ
Social Bookmarking มีผลดีตอผูอ านอยางไร

…………….……………………

2

เราจะไดรับผลดีในการใช Social Bookmarkingไดอยางไร…………….… ……….

2

การทํา Social Bookmarking และtagging

…………..…..………………….

3

บทนํา ……………………….……………………….…………...……………….

5

วิธี การ social bookmarking และการ pinging และ tag……………...……… ……

5

Tagging มีความสําคัญหลักตอSocial bookmarking อยางไร……………………….

6

บทที่ 1 : การ tagging, Pinging และ Social bookmarking.........................................

7

Social Bookmarks ………………………………………………………

8

บทสรุปของวิธีการ……...…………………………………….……….…

9

บทที่ 2 : tagging และ pinging สําหรับเว็บไซต …………………………………

12

พื้นฐานของ Bookmarking ……………………………………………

12

บทที่ 3 : กลุมเปาหมายของ เว็บไซต bookmarking กับ Delicious &Blinglist…..….

14

การหาหมวดหมูท ี่ถูกตองในการโพสตขอมูล………..……………… …..

14

เทคนิคในการ Pinging……………………………….……………………

15

บทที่ 4 : Social bookmarking และ การทําหมายเหตุ……………….…...…………...

17

เคล็ดลับตางๆทีจ่ ะทําใหคุณกาวหนา…………………….……..…………

19

การอัพเดท bookmarkingของคุณ………..………………….………...….

22

การลงทะเบียน bookmarking……………………………………………

22

Top 25 Social Bookmarking ………………………………………………………

23

การทํา Social Bookmarking (การคันหน้ าเว็บ) ให้ ประโยชน์ กบั ผู้ใช้ เว็บอย่ างไร
ระบบที่คั่นหนาเว็บ
Social
bookmarking
นี้,
ผูใชสามารถเก็บรายการของแหลงขอมูลอินเตอรเนต
ที่คนพบวาเปนประโยชนที่สามารถนํามาแสดงสูสาธารณะ
ไมเฉพาะแคสามารถเก็บเว็บไซตหนาตางๆที่โปรดปรานและสงไปถึงเพื่อนคนอื่นๆเทานั้น
แตสามารถรูถ ึงหนาเว็บที่โปรดปรานของคนอื่นๆดวยเพื่อที่จะสามารถ tag (ติดปายระบุ)
Social Bookmarking โดยสวนใหญแลวมันสามารคนหาไดตามหมวดหมูของมันเชน ชอปปง, เทคโนโลยี, การเมือง,
การทําบล็อก,
ขาว,
กีฬา
และอื่นๆอีกมากมาย
และปกติแลวมันสามารถโหวตหนาเว็บนั้นไดเพื่อที่จะทําใหรุถึงจํานวนผูที่เขามาอานและมาเยี่ยมชมหนานั้นมากนอยเ
พียงไร
คุณสามารถคนหาหนาเว็บที่คนอื่นๆไดขั้นจากการพิมพคียเวิรดลงไปในsearch
engine
เว็บที่มีหนาขั้นมากปกติก็จะมีหมวดหมูใหคุณไดคนหาไดอยางงายเชนเดียวกับ Search Engine Platform
ข่ าวสั งคม (Social News) คืออะไร? ข่ าวสั งคมเหมือนกันกับทีคันหน้ าเว็บ (Social Bookmarking)หรือไม่ ?
เว็บไซทพวก Digg, Delicious, Reddit และPropeller ไดโฟกัสเรื่องการขั้นหนาเว็บพวกขาวที่นาสนใจ เชนการเมือง
กีฬา
หรือเรื่อเทคโนโลยี
เว็บไซตเหลานี้สว นมากจะมีพาดหัวขาวที่ทําใหพวกบลอกเกอรสามารถนําไปพูดคุยถึงเรื่องนั้นๆได
ซึ่งแตกตางจากขาวสังคม ที่จะโฟกัสเรื่องเฉพาะเจาะจง บทความตางๆ หรือขอความจากบล็อกมากกวามาจากเว็บไซต
มีการนําเสนอแหลงขอมูลที่นา สนใจ ขาวตางๆที่จะทําใหสมาชิกไดนําไปพูดคุยโดยทิ้งขอความไวบนขาวนั้นๆได

คุณสามารถได้รับประโยชน์ อะไรจาก Social Bookmarkingนี
ที่คั่นหนาเว็บ
หรือ
Social
Bookmarking
นี้จะใหความงายตอคุณในการหาขอมูลหรือหนาเว็บที่คุณตองการมากกวาในการหาใน
Search
Engine
โดยคุณสามารถพิมพสิ่งที่คุณตองการลงไป
และเจาะจงสิ่งที่คุณตองการหาได
และคุณสามารถดูจากบทความทีโ่ หวตมากทีส่ ุดวาอาจจะเปนบทความที่ดีที่สดุ สําหรับตัวเลือกของคุณ
คุณไมจําเปนจะตองดูถึงผลของการหาเปนพันๆอยาง คุณสามารถไปที่เว็บ Social Bookmarking
ตางๆ
เลือกหมวดหมูหรือ tag ที่ตรงกับความตองการ และหาเว็บที่โดงดังที่สุด

การบริการ Bookmarking สวนมากจะใหคุณมีความสามารถในการคนหา หนาคั่นเว็บที่ตรงกับ tag และ
เรียงลําดับแหลงขอมูลนั้นๆจากจํานวนของสมาชิกที่ไดเขามาคั้นหนาเว็บนี้แลว
การพัฒนาของสิง่ เหลานี้ทําใหบริการนี้ไดถกู ทําใหกวางขึ้นไมใชแคคั่นหนาเว็บเพียงอยางเดียว
ตอนนี้คุณสามารถทิ้งคอมเมนต และโหวตใหกบั หนาที่คุณชื่นชอบได มีการใสรูปภาพได เรื่องราวตางๆ ลิ้งคอเี มลล
มีการสรางกลุมดวยกับการมีสมาชิกเปนของตนเอง การสงขอความเตือน และอีกมากมาย
ที่คั่นหนาเว็บจะชวยเกี่ยวกับเรื่อง traffic ของเว็บคุณ เว็บจําพวก Digg, Reddit, Diigo, Twine, Stumbleupon &
Delicious
ก็นําเสนอเกี่ยวกับขอมูลและเรื่องราวหลากหลายหัวขอดวยกัน
การคั่นหนาเว็บประเภทนี้จะจัดระบบหมวดหมูไดอยางรวดเร็วกวาแบบเครื่องมีคนหา
Search
Engine
คนที่ตองการหาขอมูลที่อัพเดทและคอนขางเฉพาะเจาะจงก็จะอาศัยบริการนี้เปนจํานวนมาก
ขอดีของมันก็มสี องดาน
มันจะทําใหจราจรของเว็บของคุณพุงสูงขึ้นทันทีและยังทรงพลังดานบวกที่ทําใหเปนตัวเชื่อมเว็บไซตของคุณกับ SEO
และ ผลของ Search Engine result

Social bookmarking และ Tagging
ยินดีตอนรับสูทคี่ ั่นเว็บ
หรือ
Social
Bookmarking
และปายติดระบุ
หรือ
tagging
สิ่งนี้เปนเครื่องมือทรงพลังที่จะชวยใหคุณเพิ่มหนาเว็บไซตตางๆไปยังเว็บที่ใหบริการ หรือ Social Content Website
และ มีการ tagging หรือติดปายหนาเว็บพวกนั้นดวยกับคียเวิรดที่สอดคลองกับเนือ้ หาหรือ เกี่ยวของกัน
มีหลากหลายเครือ่ งมือเว็บ
และหนาสําหรับคั่นหนาเว็บ
Social
Bookmarking
Site
ที่ชว ยใหคุณงายตอการสรางหนาคั่นเว็บ และมีรูปแบบการลงทะเบียนที่แสนงายตัวอยางเชน http://www.delicious.com,
และ
www.digg.com
ที่เหลานี้คุณสามารถเก็บหนาเว็บตางๆไดอยางมากมาย
www.stumbleupon.com
และสามารถติดปายระบุมันไว
หรือ
tagging
นั้นเอง
การทําเชนนี้จะงายตอคนหลายคนที่จะทําใหพวกเขาไดเขาหนาเว็บตามหมวดหมูท ี่ตองการ
ผูเยี่ยมชมสามารถที่จะเขาไปหาที่คั่นเว็บไดโดยการคนหาจากคียเวิรดที่เกี่ยวของกับเว็บที่ตองการหาเทานี้กส็ ามารถเขา
หาไดตามตองการ
เว็บไซทสําหรับเก็บหนาคั่นเว็บ หรือ Social Content Website เชน propeller ,delicious.com and digg.com
สามารถใหผูคนเขามาแชรเว็บไซตที่ตัวเองโปรดปรานพรอมกับคนอื่นๆได
ที่นาสนใจก็คือคุณสามารถคอมเมนตหนานั้นๆได

การคั่นหนาเว็บกลายมาเปนสิ่งที่เจาของเว็บทํากันทั่วไปเพราะมีการใหลิ้งและไอคอนที่จะพาสูเว็บที่เก็บหนาคั่นเว็บให
ผูเขาชมเขาสูโดยตรง และทั้งนี้ก็จะทําใหการจราจรของเว็บสูงมากขึ้นดวย
การทําปายระบุ หรือ Tagging ก็คือวงจรของระบบ Social Media Optimization (SMO)
เปนหนทางที่จะชวยใหพื้นที่เว็บดานสื่อตางๆ และเปนองคประกอบสําคัญของ Seacrh Engine Optimization (SEO)
เพราะมันสราง ลิ้งที่ปอบปูลา ใหกับหนาเว็บของคุณ
การคั่นหนาเว็บ Bookmarking นั้นก็คือการทําการบันทึกหนาเว็บตางๆ ที่โปรดปราน
หรือเปนการทําเพื่อใหเว็บไซตมีการจราจรที่สูงมากขึ้น และมีการ tagging ดวยกับคียเวิรด ผูใชคนอื่นๆ
ก็สามารถที่เจามารวมอานเว็บตางๆนั้นไดโดยการtag พวกเขาไปยังหนาที่bookmark ไว หรือ
อาจจะมีการเชื่อมกันระหวางเว็บไซตก็เปนได เว็บที่เก็บหนาคั่นเว็บไวสวนมากก็จะทํางานคลายๆกัน
โดยใหผูใชสามารถที่จะ tag URL ไวหนาเว็บของตนเองได

บทนํา
Facebook,
Myspace
&
Friendster
คือสามทีต่ ั้งหลักของเครือขายทางสังคมที่มีการอัพเดทเทรนใหมๆในการเพิ่มจราจรใหกับเว็บไซตตลอดเวลาโดยการเ
ขาไปสังคมกับพวกเพื่อนที่รวมสังคมนั้นๆ
คุณอาจจะเคยสรางปายหรือสรางโฆษณาไว
แตไมสามารถทีจ่ ะทําใหคนหันมาเขาเว็บคุณไดมากๆอยางที่คุณตองการ จริงๆแลวคุณสามารถทําไดโดยใชเทรนนี้
โดยไมจําเปนตองเสียคาใชจายใดๆเลยทั้งสิ้น
แนนอน! ไมมีใครอยากที่จะใชเวลาในการศึกษาเทคโนโลยี่ใหมๆ ที่ไมคุนเคย เพื่อมาประยุกตใชเปนเทคนิคตอเว็บคุณ
แลวเราควรจะทํายังไงกันดีละ?....
จริงๆแลวมันยังมีหนทางในการทําใหจราจรสูงมากขึน้
โดยปราศจากการเสียคาใชจา ยแคคุณตองมีการสังเกตุการณ,เวลา
และความมุงมั่นที่ถือวาจําเปนมาก
แคนี้คุณก็ทําไดแลว
มันเปนสิ่งที่งายมากในการเรียนรูสิ่งที่เปนพื้นฐาน
จริงๆแลวหลังจากคุณอานไกดนี้เสร็จแลวคุณสามารถที่จะรุวิธีการสรางธุรกิจออนไลนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นทันที
แลวเครื่องมือเหลานี้มันคืออะไรกันนะ ??

Social Bookmarking การเข้ าใจวิธีการการ Tagging และ Pinging
Tagging และ Pinging จริงๆแลวมันคืออะไรกันแน?
จุดประสงคของการ Tagging และ Pinging
นั้นก็คืการนําลิ้งคและการจราจรที่ดีไปสูเว็บไซตของคุณโดยการใชเทรนดของการ Social Bookmarking นั้นเอง
ระบบนี้พูดงายๆก็คือการติดปายใหกับเว็บนั้นเอง ความหมายของมันก็คือ..
การติดปายก็คือการทีผ่ ูใชอินเตอรเนตสามารถตัง้ หมวดหมูเว็บไซตหรือเว็บเพจ หรือรูปภาพทีต่ นเองชื่นชอบ
หรือเราเรียกกันวา Tag นั้นเอง
ตัวอยางเชน เมื่อเราไดโพสตบทความลงในบลอกเกี่ยวกับ iphone คุณก็สามารถที่จะติดปายนั้นที่มันเกี่ยวของกับ
iphone วา
Tags : iphone, Apple, apps , movies, music , ipod ,

ดวยการจัดบทความใหอยุเปนหมวดหมูแบบนี้ เว็บไซตของคุณก็จะพัฒนาระดับดาน Search Engineได, เพราะ?
ปกติแลวขอมูลบนบล็อกหรือเว็บไซตใชเปนขอมูลแบงปน
สิ่งนี้จะทําใหงายสําหรับผูใชทกี่ ําลังคนหาขอมูลเหลานั้นที่ดูเหมือนจะตรงกับสิ่งที่เขาตองการและกําลังหานั้นเอง
ตัวอยางเชน คุณจัดหมวดหมูหนาบลอกภายใต iphone เมื่อพวกเขาไดคนหา iphone จากหลายเว็บเชน delicious, dig
ผลมันจะตรงเขามาถึงหนาเว็บคุณเลย
ไกดนี้จะทําใหคณ
ุ เขาใจเบสิกของการ tagging และ Pinging และเชนเดียวกัน Social Bookmarking
ที่จะทําใหคุณสามารถที่จะนําเอาเทคนิคเหลานี้ไปประยุกตใหเว็บไซตของคุณใหมีการจราจรไดสูงมากขึ้นโดยไมตอ งใ
ชแรงมาก
จริงๆแลวก็มีหลากหลายแหลงขอมูลที่จะชวยคุณดานนี้
แตเราก็จะชวยคุณไดมากกวาโดยคุณไมตองมีการเสียคาใชจา ยไปกับการประยุกตทคนิคนี้เลย
และ
มันไมยากเลยทีค่ ุณจะเรียนพื้นฐานเหลานี้ เพื่อที่จะไดมาซึ่งความประสบความสําเร็จและรายไดเสริมเปนกอบเปนกํา
วิธีการในการติดปายไมใชเรื่องยากอะไรเลย
จริงๆแลวผูคนสวนมากจะใช
ในการเก็บและจัดเรียงลิ้งคเว็บเหลานั้น
และก็จะมี
search
engine
มากมายซึ่งจะทําใหจัดเรียงขอมูลในเว็บไดเร็วและดีมากขึ้น

Social
Bookmark
ภายในบล็อกที่จะมี
tag

เครือขายทางสังคมตางๆมักจะทําใหการจราจรขับเคลื่อนไดเร็วแลวสูงขึ้น
ดังนั้นเราก็ควรที่จะใชโอกาสนั้นนการที่จะทําใหเว็บของคุณมีจราจรไดสูงมากขึ้น

การ tag หรือการติดป้ายระบุ มีส่วนสํ าคัญสํ าหรับการคันหน้ าเว็บ หรือ
Social Bookmarking
มีขอดีที่หลากหลายจากการ tagging
ขอดีทดี่ ีที่สดุ นั้นก็คือความสามารถในการดึงดูดผูคนใหเขามาในเว็บและทําใหจราจรในเว็บของคุณดีขึ้น
และมีคุณภาพมากขึ้น และอีกอยางก็จะทําใหคนที่เขามาดูในเว็บไซตคุณหาขอมูลไดเร็วแลวงายยิ่งขึ้น

บทที1 : การทําป้ายระบุ หรือ Tagging , การ Pinging และ
การคันหน้ าเว็บหรือ Social bookmarking
หลายปมาแลว
เมื่อบลอกเกอรไดมีการใช
blog
และ
ping
คําเหลานี้กก็ ลายเปนคํายอดฮิตมากขึ้นสําหรับผูคนที่แสวงหาความรูทางดานนี้โดยเฉพาะ
และเปนสิ่งที่ฉลาดที่จะทําสําหรับนักบลอกทั้งหลาย
การ
Bloging
และ
pinging
นั้นก็คือการเขียนคียเวิรดขึ้นไปในโพสตและ ping โพสตนั้นๆไปยังแหลงของมันเชน My Yahoo หรือ Pingomatic
และอีกหลายอยาง
ซึ่งจะทําใหขอมูลของคุณไดถูกจัดตั้งอยูในตําแหนงตนๆของ
search
engine
เทคนิคเหลานี้ทํางานไดดีมาก แตอาจจะไมไดดผี ลมากก็ขึ้นอยูกับ search engine ในแตละเวลา และสมัย
Blog และ Ping นั้นก็คือ Tag และ Ping บล็อกไปยัง Social Bookmarking นั้นเอง
Tag
และ
Ping
เปนหนทางที่ดีมากดารขับเคลือ่ นการจราจรของเว็บของคุณ
เมื่อเว็บของคุณมีการจราจรที่ดมี ากนั้นก็แสดงวา
ผูคนหลายคนสนใจแลวเขามาโพสตขอความในบลอกขของคุณอยางลนหลามนัน้ เอง
ดวยกับการ
tagging
และ
การ
การทําเชนนี้จุดประสงคนั้นก็เพื่อที่จะไดให
และอยูตําแนงๆตนๆมากขึ้นดวย

pinging
tag

ครอบคลุมไปถึงการวาง
มีความคุมคามากที่สดุ

tag
บนไซตของคุณ
ที่จะทําใหมันไดขั้นสูง

Tag
หรือปายระบุนั้นก็ทํางานคลายเคียงกับคียเวิรดที่จะเขาไปสูหนาเว็บของคุณไดเร็วมากขึ้น
เมื่อผูคนอานบทความหรือขอความของคุณบนเว็บแลวชอบก็สามารถที่จะ
tag
ตอไปอีกเรื่อยๆ
ซึ่งเปนการดีทสี่ ดุ สําหรับเว็บเพราะเปนการเรียกผูเ ขาชมเขามาในเว็บไดอยางลนหลาม
เปรียบเทียบกับวิธีการของ blog และ Ping นั้นก็คือการที่สรางบลอก บทความตางๆเราก็จะ ยing มันออกไปยังเว็บที่
รับ Ping แตถา ใชวิธี tag และ ping คนที่เขามาเยีย่ มชมก็จะสรางลิ้งคใหกับเว็บของคุณเลย

การติดป้ ายระบุ หรือ Tags
ปายระบุคืออะไร? มันก็คือตัวติดปายหนาเว็บหรือหนาเพจที่จะทําใหมันอยูเปนหมวดหมูมากขึน้ Tag
คือหนทางที่งายที่สุดในการคั่นหนาเว็บ มันเปนการจัดเรียงเว็บที่คุณโปรดปราน โดยใชคียเวิรดแตกตาง
แตงขึ้นมาดวยตนเอง เมื่อคุณไดลองเขาไปหาเว็บที่คุณโปรดปรานและที่คุณไดคั่นไว
คุณก็จะเห็นวามันก็จะถูกจัดเรียงเปนหมวดหมูมากขึ้น และจะมี tag ที่คุณไดตั้งโผลขึ้นมาเชนกันเพื่อที่tag
เหลานั้นเองเปนตัวลิ้งสูหนาเว็บคุณ ตัวอยางเชนเลือก tag วา Movie เว็บที่คุณโปรดปรานทั้งหมดที่เกี่ยวกับ Movie
ก็ขึ้นมาบนหนา Social Bookmark ทันที

ป้ายระบุ Tag และคําค้ น Keyword
การติดปายระบุคือหนทางในการจัดขอมูลบนหนาเว็บคุณใหเปนหมาดหมูและวางบนอินเตอรเนต
ปกติแลวเมื่อมีคนไดเริ่มที่จะสรางเว็บไซตเขาก็จะวางคียเวิรดเอาไวเพื่อที่ search Engine จะสามารถหาเว็บของเขาเจอ
Tag
นั้นก็คือหนทางในการจัดหมวดหมู
เชนเดียวกับ
คียเวิรดที่จะชวยจัดการการเก็บขอมูลใหเปนที่
และเมื่อถาหากมีความหมายเหมือนกันหรืออยูภายใตหมวดหมูเดียวกัน
Search
Engine
ก็สามารถหาไดเชนเดียวกันดวยกับ tag ที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกัน
ตัวอยางเชนเมื่อพูดถึง Portable Media Player คุณก็สามารถ tag คําวา Portable Media Player หรือ Digital Media
Player Tag นี้เปนมากกวาคียเวิรดจริงๆแลว เพราะมันยังมีคําอธิบายที่อธิบายขอความของคุณที่เกี่ยวกับ tag ดวย
เมื่อมีคนคลิ้กขอมูล Digital media player จะไมขึ้นมาเพียงอยางเดียว แตมันจะมีคําอธิบายสั้นๆที่เกี่ยว Digital Media
Player ออกมาทีค่ ุณสามารถอางอิงไปยังเว็บเพจของคุณได
สิ่งนี้เปนสิ่งที่จําเปนเมื่อตองการจะทําใหจราจรเว็บคุณดีขึ้น
การจัดการนี้ก็ยังมีการสังเกตุการวาเว็บถูก
tag
ในทางที่ถูกตองหรือไม
และมีการจัดการที่ดีที่จะทําให
search
engine
หาเราไดเจอเร็วยิ่งขึ้น
ดังนั้นเราควรที่จะจัดการขอมูลในเว็บของเราใหเปนระเบียบ
.ใส
tag
ที่ถูกตองแตหนาเว็บเพจเพื่อที่หนาคุณจะถูกขึ้นอยูบ น search Engine อยางอัศจรรย
การ tagging เปนสิ่งที่ควรกระทํา การtag ที่ดีนั้นก็คือการ tag ที่อาจจะมีความคลางคลึงกับ tag
ของเว็บชื่อดังตางๆเพราะเมื่อมีคนตองการหา
จะคนหาคําที่ปอบปูลาทีต่ รงตามเว็บไซตใหญ
และเราจะก็ไดถกู จัดใหไปอยูภายใต tag ของเว็บใหญ และก็จะไดฟรีพื้นที่โฆษณาและลิ้งคบนหนาเว็บของคุณ
อธิบายงายๆก็คอื เมื่อเราไดคา หาคําวา Digital Media Player บน Google แลว ทอป 100 หนาก็จะขึ้นมาเชน like
Western digital , Seagate , TViX และอีกมากมาย แตอยางที่คณ
ุ ไดtag ไปที่เหมือนกันเว็บใหญ
มันก็จะทําใหเวบคุณถูกดูดใหไปติดอยูก ับ ทอป 20 หนาดวย

สั งคมทีคันหน้ าเว็บ หรือ Social Bookmarks
หลังจากไดเขาใจคอนเซปของการ tagging แลว ตอนนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรือ่ งการคั่นหนาเว็บ และ backlink
ที่มากับวิธีการของมัน
อยางที่เกริ่นกอนหนานี้แลววา ที่คั่นหนาเว็บก็คือหนทางที่จะใหลิ้งคที่โปรดปรานของคุณงายตอการหาโดยผูค นทั่วไป
คุณสามารถที่จะโพสอัลบัมรูปภาพ ลิ้งของคุณหรือ หนาคั่นเว็บ
ที่จะทําใหคุณสามารถที่จะเขาถึงสิ่งเหลานั้นไดจากเครื่องคอมพิวเตอรอื่นๆได
และจะทําใหคุณทําใหที่คั่นหนาเว็บถูกเปนที่รูจักโดยสาธารณชน หรือ เก็บไวเปนสวนตัวสําหรับเพื่อนสนิทก็ทําได
Social Bookmarking จะทําใหคุณสามารถนําหนาเว็บออนไลนที่คุฯโปรดปรานไวที่หนาเพจคุณได
โดยไมตองมีเครือ่ งคอมพิวเตอรสวนตัว ลองคิดวาหากคุณอยูไกลจากบานของคุณ
และตองการจะบันทึกหนาที่คุณโปรดปรานก็สามารถทําไดโดยการบันทึกลงในบริการฝากเก็บหนาคั่นเว็บ
Backlinks ก็คือลิ้งคที่เชื่อมตรงสูหนาเว็บไซตของคุณ ลิ้งคนี้จะมีความสําคัญตอ search Engine เปนอยางมาก
เพราะหลาย Search Engine ใหคุณภาพ backlink ดวยกับอันดับของเว็บที่ดีกวา
สิ่งนี้สําคัญมากเพราะกูเกิลเปนเว็บที่ชื่อดังมากทีส่ ุดที่มลี ิ้งที่เชื่อมตรงสูเว็บคุณ
Social Bookmarking นั้นสําคัญมากสําหรับ เครื่องมือทางสังคม เพราะมันงายและชาญฉลาด
มันจะทําใหชีวิตในอินเตอรเนตคุณงายขึ้น เว็บที่ใหบริการคั่นหนาเว็บถือเปนเว็บที่ทําใหเว็บอยูอันดับที่ดี
และถาเมื่อคุณสามารถที่จะเชพิ่งลิ้งคไปยังเว็บคั่นหนาเว็บนั้นก็จะทําใหสถานะเว็บคุณดีขึ้น
ตัวอยางเชน เมื่อคุณหา เว็บที่เพิงถูกคั่น ที่มีคียเวิรดวา Smart Phone มีเชนเดียวกัยคุณ
คุณก็ไมตองไปเสียหาคียเวิรดอีกเลยเพราะคุณสามารถหาไดในการบริการที่คั่นหนาเว็บ ซึ่งมีพรอมอยูแลว
มันเปนหนทางที่แสนงายที่จะใหเว็บคุณเปนที่นาสังเกตและทําใหเว็บที่การจราจรที่ดีโดยไมตองใชแรงอะไรมาก
บางคนตองการที่จะหาคําวา Smartphone เขาก็อาจจะเปดไปเจอหนาเว็บที่คุณคั่นไว และtag smartphone คนนั้นอาจจะ
tag หนาของคุณโดยใช tag ตัวเดียวกัน

บทสรุ ปของวิธีการ
เราจะเจาะลึกรายละเอียดวิธีการการ tagging และ pinging ตอนถัดไป
ตอนนี้เราจะสรุปใหฟงถึงวิธีการอยางคราวๆกันดอน
1)
2)
3)
4)

อยางแรก โพสตเนื้อหา หรือขอความลงบนเว็บกอน
คุณก็จัดเรียงหมวดหมู หรือ tag โพสตของคุณ หรือบทความนั้นๆ ถาคุณ
โพสลงบล็อกคุณอาจจะจัดการใหมีหลายหมวดหมูได
เมื่อบล็อกของคุณถูกติดตั้งแลว ใหคุณไป Ping ที่ Pingomatic หรือสังคมคั่นหนาเว็บที่ชื่อดังอื่นๆ เชน
Delicious , Buzz, Diig ,multiply etc
สุดทาย เว็บไซตของคุณจะถูกอัพเดทดวยกับ search Engine หลังจากนี้

การ
pinging
จะทําใหหนาเว็บเชน
Diigo.com
หรือ
Delicious
และหนาตางๆที่โดงดังจะเขามาหาในเว็บคุณอยางอัตโนมันและตั้งเว็บคุณภายtag ที่คุณจัดหมวดหมูไว กรทําเชนนี้
เว็บของคุณจะไดรับการเปดเผยไดอยางมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการธรรมดา

Tag ที ป้อบปูล่า และการจัดอันดับหน้ าเว็บ
บล็อกสวนมากจํานวนหนึ่งจะถูกลิสตวา Hot อยูบน ลิสตของ tag สามารถดูตัวอยางไดที่ technorati.com
(เพิ่งอัพเดทไซต)
แลวคุณจะเห็นหนาที่ดังที่สุดที่ถกู
tag
มากทีส่ ุด
ถาคุณเขียนบทความและตั้งอยูในหมวดหมูของมันภายใต tag นี้ คุณก็จะผลิตการจราจรใหกบั เว็บคุณไดมากทีเดียว
คุณสามารถที่จะโฟกัสสิ่งเฉพาะเจาะจงในการโพสต
เพื่อที่จะใหขาวตางๆยังฮอตเหมือนเดิม
และจะทําใหโอกาสใหคนอื่นเขามาคลิก้ สูงขึ้นดวย
เมื่อผูคนเขามาทีเ่ ว็บของคุณแลว
และเจาะจงพวกเขาถึงสินคาหรือการบริการที่คุณไดมีในเว็บไซต
ก็จะทําใหชนะใจคนเขามาไดมากเทานั้น

ใหแนใจวาคุณไดสงไปถูกหนา
ถาคุณมีหนาที่สามารถจะดึงดูดคนเขามาก

ถาตคุณมีบทความเจาะจงคุณก็สามารถเจาะจงกลุม เปาหมายเพื่อใหการจราจรในเว็บคุณคงที่และคุณก็จะไดเงินตรงที่คุ
ณไดชวย Goolgle Adsense ในการบอกตออีกดวย

บทที2 : การติดป้ ายระบุ หรือ tagging และ Pinging ให้ กบั เว็บไซต์
เว็บไซตจะเขากับหนาคั่นเว็บสังคมงาย และก็ ping กับบลอกงาย แตสามารถที่จะคั่นหนาไดเชนกัน คณะที่สองไดถูก
tag นั้น มันสําคัณมากที่คุณจะตองทําใหแตกตางระหวางสองอยางนี้
เว็บไซตมีที่คั่นหนาเว็บ และตัวคั่นหนานี้จะเลือกตัวคั่นหนาเว็บหลัก รวมถึง Technorati.com

การคันหน้ าเว็บพืนฐาน
โดยปกติเว็บไซทไดที่คั่นหนาเว็บ
จะใหผูใชไดเขาไปในเว็บและวางหนาคั้นเว็บหลังจากไดลงทะเบียนแลว
วิธีการเหลานี้จะใชเวลาเพียงแคหานาที เพื่อที่จะใส ID และ Password คุณอาจจะใสอีเมลลดวย
อยางแรกที่คุณตองทํานั้นก็คือ เปด Browser อาจจะเลือก Internet Exploere, Netscape Google Chrome or Mozilla
Firefox
บราวเซอรจะทํางานหากบราวเซอรนั้นตรงกับแพลนของหนา
bookmarking
โดยปกติแลวคอมพิวเตอรสวนมากจะถูกจัดบราวเซอรใหเปน Internet Explorer โดยอัตโนมัต
คุณเปดเบราเซอรของคุณแลว
เราไปเว็บที่คอนขางมีชื่อเสียงและเลนงายกัน

ก็ถึงเวลาสําหรับการลงทะเบียนเที่คั่นหนาเว็บ

ไปที่ Delicious .com
Delicious.เปนสังคมการคั่นหนาเว็บตัวหนึ่งที่จะชวยคุณในการจัดเก็บ
และแบงปนที่คั่นหนาหนังสือนั้นๆ
ผูเขามาเยี่ยมชมสามารถทีจ่ ะ tag ที่คั่นหนาเว็บไดโดยตามคียเวริดทีถ่ ูกจัดใหอยูในหมวดหมูดังกลาวนั้น
คุณจะตองลงทะเบียน โดยการตัง้ ชื่อ username และ password มันงายมากจริงๆ
Delicious.com จะแนะนําใหเราดาวโหลด “my delicious” และ “tag this ” หลังจากคุณไดทาํ การลงทะเบียนแลว
ปุมเหลานี้จะทําการ tag สิ่งตางๆไดอยางอัตโนมัตและคั่นหนาเว็บบนหนาเว็บของคุณเลย
หลังจากนั้นคุณตองรีสตารทบราวเซอรของคุณอีกครั้ง เมื่อคุณรีสตารทเสร็จแลวคุณก็จะเห็นไอคอน Delicious
บนหัวบนของ toolbar
เพื่อที่จะทําการจัดการจัดเรียงที่คนั่ หนาเว็บ เราแนะนําใหคุณวางโฟลเดอรใหมไปที่ Favorite และเซตหัวขอวา
“mybookmarklets”
นั้นจะทําใหคุณเก็บขอมูลtag
และจัดเรียงไดงา ยกวา
ในการจัดเรียงเว็บที่โปรดปรานของคุณไปยังลิ้สตหนาคั่นเว็บ

ตอนนี้ลองเขาเว็บอื่นๆดวยบาง ลองเขาไป www.blinklist.com ยังมีเว็บอื่นๆที่ใหเราคนหาได Discover, Blink และ
share
คลายกับ Delicious คุณสามารถลงทะเบียนสําหรับหนาตางๆเชนเดียวกันแคเขาไปพิมพ user name และ password
และใหอีเมลลไป เมื่อคุณไดบัญชีนั้นแลว blinklist จะใหคุณเขาไปตําราสอนที่จะอธิบายการใช จะเพิ่ม ปุม blink
อยางไร และจะเพิ่ม ที่คั่นหนาเว็บไดอยางไร
ไปที่ขางลางของหนานั้นและจะมีปุมเขียนวา How to use blinklist คุณจะมีตัวเลือกที่เขียนวา Blink this site
คุณสามารถคลิก้ ปุมนั้น หรือคุณสามารถวางปุมนั้นไปยัง bookmarklet ที่จะชวยเก็บขอมูลใหกับที่คั่นหนาเว็บของคุณ
ปุม Blink จะชวยใหคุณเพิ่มลิ้งคของเว็บไซตนั้นในลิสของคุณดวยกับ คลิก้ เดียวแทนที่จะพาคุณไปที่หนา Blinglist
ปุนั้นจะพาคุณไปยังวินโดวเล็กที่ๆคุณสามารถเพิ่มคียเวิรดที่เหมาะสม
พิมพขอความอธิบายสั้นๆ
และจัดอันดับหนาเว็บคุณ
หรือสงหรือแบงปนหนาเว็บนั้นไปใหเพื่อ
ถาคุณไฮไลทสวนของขอความบนเว็บไซตกอนคลิ้กปุม ขอความนั้นก็จะปรากฏตรงโนตนั้น คุณก็ตองบันทึกมัน
สําหรับผูเริ่มตนในการทําที่คั่นหนาเว็บเปนตนเองแลว คุณยังสามารถมีตัวเลือกในการคลิก้ ปุม blink list หรือ tag this
เสมอ และจะตองมีพื้นที่ที่เก็บไวในที่คั่นหนาเว็บ นี่เปนทางที่งายที่สุด ที่จะเก็บขอมูลของ tag
ของคุณ
คุณจะตองลองสิ่งนี้
ถาคุณอยากจะเริ่มตนใหม
ตอนนี้เรามาใชเวลาซักพักในการเรียนรูการทําหนาคั่นเว็บกลุมเปาหมายกัน

บทที3 : เว็บไซต์ เป้ าหมายBookmarking กับ Delicious และ
Blinklist
เว็บไซทเปาหมายคือเว็บไซทสวนตัวที่คุณตองการที่จะที่คั่น
คุณอาจจะมีเว็บไซทจํานวนมากมาย
หรือคุณอาจจะใหหนาจํานวนมากมายผานเว็บไซทของคุณที่ตองการทีจ่ ะtag
และทําเครื่องหมาย
คุณสามารถเลือกเว็บไซทเปาหมาย และที่คั่นอยางละหนาถาคุณตองการ กระบวนการในการทําก็เปนเรื่องที่งายดาย
คุณสามารถไปทีเ่ ว็บไซตเปาหมายที่มากมายนั้น
แตตอนนี้เรามาเริ่มดวยกับสองที่
ที่เราไดทาํ งานกับมันเปนที่เรียบรอยแลว
อยางเชน คุณไดเขาเว็บไซตของคุณ http:// www.socialaddress.com
สิ่งที่คุณจะตองทําก็คือการคัดลอกขอมูลตางๆบนหนาเหลานั้น
โดยการใช
คัดลอกขอมูลจากเมนูเครื่องมือและ
คลิก้ ปุม
“tag
me”
คุณจะเห็นขอมูลที่คุณตองการจะอยูในหนาตางนั้น และคุณตองเพิ่มการtag

Ctrl
C
หรือ
Edit
หนาตางอีกหนานึงจะออกมา

สิ่งที่ตองจําก็คือ สิ่งนี้เปนที่จัดเปนหมวดหมูขอมูลขาวสารสําคัญ คุณสามารถtag ถาคุณตองการ ถาคุณได tag
หนาที่โดงดังหรือเปนที่รูจักกัน
คุณก็สามารถทําใหมันเปนที่นาดึงดูดผูเขามาเยี่ยมชมได
อยางเชนคุณขั้นหนาเว็บที่เกี่ยวกับหนังหรือละคร คุณก็tag “Blu-ray movie” แลวบันทึกขอมูลเหลานั้นได
จากนั้น คุณก็สามารถคลิกปุม “my delicious button” เมื่อคุณล็อคเขาไปใน www .delicious.com
และควรแนใจtagนั้นไดถูกบันทึกแลว
คุณจะคนพบที่ตั้งของคุณและขอมูลขาวสารที่คุณเพิ่มบนเว็บของคุณนั้น
คุณอาจจะพบโดยบังเอิญวาคนอื่นๆไดที่คั่นหนาเว็บจากที่ตั้งของคุณดวย
สิ่งที่จองตระหนักคือ
เทคนิคมหัศจรรยของbookmark หรือที่คั่นหนังสือนั้นก็คือ เมื่อคุณไดเริ่มการ tag ที่เกี่ยวของบนเว็บไซตของคุณแลว
ระยะเวลานานๆก็จะมีคนอื่นๆมาtag หนาของคุณดวย มันจะทําใหเติบโตขึ้น คุณจะสามารถสรางหนาของคุณและ
traffic จะสูงมากขึ้นดวย
มาลองดูกับเว็บนี้บาง http:// www.Blinklist.com
คุณสามารถทําสิ่งนี้โดยการใชคําสั่ง ctrl V ในการที่จะวางขอมูลที่คุณคัดลอกจากหนานั้นๆลงใน blinklist
หลังจากคุณคลิ้กปุม
blinklist
แลว
คุณยังสามารถใส
tag
ไดถาคุณตองการ
และคลิ้ก
my
list
คุณสามารถลองทําไดโดยการเขาไปในเว็บนี้
www.blinklist.com
และหาที่ตั้งของคุณและขอมูลทีค่ ุณไดเขาไป
คนอื่นๆจะมาเยี่ยมเว็บของคุณมากขึ้ย และอาจจะ tag หนาเว็บของคุณอีกดวย และยังทําให trafficสูงมากขึ้นเชนกัน

คุณสามารถเลือกPublic area บน blinklist.com หรือที่ตั้งของbookmarking ที่เกีย่ วกับสังคมอื่นๆ และเขาไปใสคียเวิด
หรือtag ของคุณบนชอง Search ( หรือtag ของคุณ .) เขาไปในกลงอคนหา เมื่อ คุณทําแบบนี้แลว
คุณควรจะสามารถที่จะใสขอมูลบนขาวสารของคุณ
รวมถึงคําอธิบาย
และทางเชื่อมสูเว็บของคุณ
คุณสามารถเริ่มไดโดยงายโดยโฆษณาที่ตั้งของคุณกับคลิกปุม
คุณยังสามารถเพิ่ม booklets
ทั้งหมดอยางรวดเร็ว

อื่นๆที่คนพบบนเว็บบนรายการของคุณไดโดยงาย,

ไมวาอันหนึ่งอันใดหรือ

การหาหมวดหมู่ทีถูกต้ องการโพสต์
จําไววาหมวดหมูตางๆนั้นก็เหมือนกับคียเวิด
คุณตองการใชคียเวิดที่กาํ ลังมาแรง
หรือtagที่กําลังเปนที่ฮือฮา
หมวดหมูก็เชนกัน
คือการโพสตขอมูลที่กาํ ลังมาแรง
เพราะผุคนสวนมากแลวตองการที่จะอานขอมูลทีอ่ ัพเดทและลาสุดทั้งนั้น
การทําหนาsocial
bookmark
นั้นไดจัดเตรียมอุปกรณที่คุณสามารถใชในการคนหาวาหมวดหมูที่คุณกําลังลิสนัน้ ปอปปูลา หรือไม
ในการเริ่มวิธีการนี้ เราจะใช delicious.com ในการหัวขอกัน
ตอนนี้คุณสามารถคิดถึงหัวขอหรือสวนเฉพาะตางๆที่คุณตองการจะหา
ประมาณเชน
คุณกําลังหาและสนใจขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพท คุณอาจจะหา Mobile phone หรือ Smart phone
ขอมูลเหลานี้อาจะจะเปนแหลงสําคัญที่คุณใชได
สิ่งที่คุณตองทําก็คือ
เลือกหมวดหมูทไี่ กลเคียงที่สดุ ทีส่ ามารถดึงดูดการคลิก้ จากผูอานหรือผูเยี่ยมชมใหมากทีส่ ุด
วีธีการนี้เปนวิธีการที่งายและเร็ว ที่จะชวยในการขับเคลื่อนtrafficบนหนาเว็บของคุณ

เทคนิคของการ pinging
ระบบการ pinging สําหรับ social bookmark นี้จะแตกตางจากการping สําหรับบล็อก
บล็อกตองมีการ
ping
บอยกวาในเวลาที่มันอัพเดท
ทําไดโดยsearch
engine
แตbookmarking
คุณไมสามารถทีจ่ ะสงขอมูลกันงายๆ
แตคุณสามารถทีจ่ ะใสกลไลเพื่อทีจ่ ะใหคนดูหันมาดูโพสตของคุณแลว
bookmarkมัน
มีอีกหลากหลายหนทางในการทําเชนนี้ คุณสามารถทําไดโดยการใช plugin ตัวอยางดังนี้ http://www.addthis.com
หรือ Bookmark this
เมื่อ คุณคลิกบนที่ตั้งนี้ คุณสามารถดาวนโหลดตัวอยาง widget เชน Addthis
อยางแรกคุณตองดาวนโหลดมันกอน,
ตอมาอัพโหลดลงในplugin
บนหนาบลอกนั้น
มันจะทําใหผูเขามาเยี่ยมชมเขามาและbookmarkหนาเว็บที่เขาตองการขั้นของคุณอยางอัตโนมัต
การทํางานของมันก็งายโดยการคลิ้กและbookmark ไปยังหนาที่เขาตองการ Addthis widget นี้เปนตัวเชื่อมมากกวา30
หนาsocial bookmarking ดวยกับเพียงคลิ้กเดียวนั้น ไซตอื่นๆจะเขามาอยูในหนาหนาตางใหมสําหรับการกระจาย หนา
bookmarking สําหรับการเลือกของคุณ
ถาคุณตองการทีจ่ ะกลับไปยังบล็อกของคุณ และกลับไปยังหนาadmin คุณสามารถไปที่ ตัวเลือกplugin บนtoolbar
และคุณควรหา
Addthis
คุณสามารถเลือกและใหมันมาคัน่ หนาของคุณ.ได
นี่ก็เปนอีกทางหนึ่งนี่จะชวยใหการจราจรหรือtraffic ของบล็อกคุณดีมากขึ้น มีหลากหลายเว็บที่จะนอกเหนือจาก
delicious และ blinglist เชน blinkbits, blogmarks, dig, linkaGoGo, Newsvine, yahooMyWeb และอีกมากมาย

บทที4 : Social bookmarking และ การทําหมายเหตุประกอบ
Diigo คือการคนควาวิจยั และการแบงปนความรูจากที่คั่นเว็บไซต, มันพื้นฐานของความสามารถที่คั่นเว็บไซตทั้งหมด
คุณสามารถ
bookmark
พื้นที่ไหนก็ได
เพิ่มคําอธิบายเพิ่มเติมและ
tag
ก็ได
และคุณยังเรียกผูค นใหสามารถคอมเมนไดอีกดวย
นี่เปนหนึ่งความสามารถพิเศษของ
Diigo
และนี่ก็คือความสามารถของการทําหมายเหตุประกอบ
การทํางานของมันก็คือ
คุณสามารถที่จะใสขอความและโนตไปยังที่ขั้นไหนๆก็ได ไปยังการบริการของsocial bookmarking เชน delicious,
blinklist และ อีกมากมาย
Diigo มีความสามารถที่งา ยในการทําหมายเหตุประกอหนาเว็บและหนาที่ขั้นไปยัง Diigo และ Delicious
อีกทั้งขอความเหลานั้นถูกบันทึกใน Diigo ครั้งตอไป ก็สามารถไปที่เว็บไซตจาก Delicious bookmark นั้นได
ขอความนั้นยังอยูที่เดิม คุณไมจําเปนตองใช Diigo เพื่อการคัน่ หนาเว็ คุณยังสามารถนําเขาbrowser ของคุณหรือ
Delicious bookmark ไปยัง Diigo และสงออกเมือ่ คุณตองการ
ดวยกันความสามารถการทําหมายเหตุประกอบนี้
ผูใชสามารถขั้นหนาและเนนขอความและรูปภาพบนเว็บที่ไดบันทึกขอความหรือถูกเนนโดยผูใช
จะถูกบันทึกและแสดงโดยมีขดี เสนใตสีฟาเมื่อเวลามีคนเขามาเยี่ยมชมอีกครั้ง

การคั่นหนาเว็บและการทําหมายเหตุหนาเปนสิ่งที่ชวยไดมากในการทําวิจัย
คุณสามารถคั่นและทําหมายเหตุหนาเว็บทั้งหมดที่เกี่ยวกับหัวขอที่คุณทํากําลังสนใจและทําวิจัยอยู
เมื่อคุณไดทําการหาขอมูลเสร็จเปนที่เรียบรอยแลว เลือก My Bookmark และเลือกตัวเลือกขวาบนสุด Extract highlight
จะชวยจะใหขอความของคุณอยูในหนาเปลา และคุณสามารถดูไดงาย และปริ้นทได

เคล็ดไม่ ลบั บนSocial bookmarking
มีหลายองคประกอบที่จะทําใหอนั ดับของหนาเว็บคุณมีผูเขามาเยีย่ มชมสูงมากขึ้น ดังนี้
• เมื่อมีการ pinging ถาคุณping หนาเพจไดมากกวาก็จะดีที่สดุ มีเว็บมากกวา 250 social bookmarking
คุณอาจจะไมสามารถที่จะping ไดทั้งหมด อาจจะใชเวลาซักพัก แตในการโพสตขอ ความมากๆนั้นดีที่สดุ
• ใหมั่นใจวาคุณใช
delicious.com
หรือ
คุณควรที่จะลองหาพื้นที่ใหมากที่สุดเทาทีค่ ุณจะสามารถ
และวางแผนในการbookmark top 20 social bookmarking

diigo.com

หรือใชเว็บอื่นๆถาคุณรูจกั
คุณตองเริ่มจากการลงทะเบียน

• พิจารณาอะไรที่คุณจะ tag บนพื้นที่เว็บไซตของคุณ คุณตองหาtag มากๆถาคุณตองการจะทําใหมนั ดีขึ้น
• คุณสามารถใสtag ไดมากเทาที่คณ
ุ ตองการบนหนาเพจของคุณ แตเปนไปไดประมาณ นอยกวา20 บาง tag
ดึงดูดคนไดมาก และทําใหจราจรดีมากเชน Anime หรือ moviw หรือ earn more money
แตควรที่จะเลี่ยงการใช tag ที่ไมเหมาะสมกับการโพสต หลีกเลี่ยงการใชคาํ มที่ไมเกี่ยวของกับหนาเว็บ

หรือคุณอาจจะโดนแบนไดถา คุณใชคําtag
เว็บคุณจะถูกเรียกวา tag spam

ที่ไมไดเกี่ยวของกับขอความภายในเว็บไซตนั้นๆเลย

• คุณอาจจะเห็นไดวา
tag
ตางๆนั้นถูกบันทึก
คุณจะเห็นtag
ทั่วไปคือ
และอะไรที่คนสวนมากเลือกที่จะคลิ้กมากทีส่ ุด
• ควรที่จะอัพเดทขอมูลขาวสารตลอดเวลา
สังเกตวาอะไรที่คนสวนใหญกําลังจับจองและพูดถึงมากทีส่ ุด
คุณสามารถเขาไปที่
delicious’s
hotlist
เพื่อจะที่จะรูวาอะไรกําลังดัง
มันจะใหไอเดียคุณมากขึ้นในการทําเว็บของคุณ
คุณสามารถที่จะดูเทรนในการพัฒนาตางๆในระยะเวลานั้นๆ คุณควรลองที่จะใสขอมูลที่เกี่ยวกับเทรนนั้นๆ

การกระจาย Bookmark กับ onlywire
Onlywire คือ หนทางที่เร็วที่สุดและงายที่สุดในการสงขอมูลเว็บไปยัง หนาsocial bookmarking
ดวยเพียงการคลิก้ ปุมเทานั้น

Ask

Blinklist

BookmarkSync Connotea

Faves

FriendFeed

Google
Bookmarks

Multiply

MySpace

Newsvine

Spurl

Stumbleupon

Facebook

Fark

Tumblr

Plaxo

Twitter

Delicious

Digg

Diigo

Hi5

Jumptags

Reddit

Mister
Wong

Plurk

Propeller

Mixx

Simpy

Yahoo

คุณสามารถที่จะใสความพยายามของ bookmarking ลงใน autopilot mode โดยการใชการสงหนาเว็บฟรีเชนเดียวกัย
onliwire.com ไปยังหลายbookmark ในเวลาเดียวกัน
เมื่อคุณไดลงทะเบียนกับเว็บ www.onlywire .com นี้แลว คุณสามารถเห็นหลายbookmark
และดวยกับวิธีการที่งายในการbookmark หลายหนาเว็บภายในระยะเวลาเดียวกัน
Onlywire.com สามารถใชดวยกันไดกับ bookmark ขางลางนี้
Backflip
Bibsonomy
Blinklist
Blogmemes
BlueDot
de.lirio.us
Diigo
Furl
Jots
Linkroll
Delicious
Looklater
Ma.gnolia
Markaboo
Shadows
Simpy
Spurl
Wink
Rawsugar

เมื่อ คุณล็อคอินเขาไปใน OnlyWire คุณจะเห็นรายชื่อถูกลิสตและอยุบน username และ password
สําหรับรายชื่อทีถ่ ูกติดตั้งไวแลว
ขั้นตอนถัดไปคือ การลากลิ้งคดา นลางลงที่toolbar ของคุณ เปนหนทางที่งายมากในการลากและเลือกลงในนั้น แต
Onlywire มีคําอธิบายที่งายกวาและวิดีโอตัวอยางจากเว็บนั้นถาคุณตองการ เขาไปดูไดที่
http://www.onlywire.com/index?services&sec=help

เมื่อคุณไดสราง บัญชี Onlywire แลว คุณควรอัพเดทbookmark ของคุณและลากมันลงปในทูลบารที่คุณพรอมที่จะ
auto bookmark ของขอความในหนาของบลอกโพสของคุณ
การนําบราวเซอรไปยังบล็อกโพสโดยการคลิ้กบน toolbar แลวtag ชื่อวา save page

คุณจะเห็นมันแบบนี
The Title and the URL will be filled out with the information about the post you are attempting to bookmark.
Fill in the Relevant Tags that represent your post
Do Not Click the Private Box
Add any comments or short description of the Blog post
Make sure you check which Bookmarking sites you wish to bookmark.
Then click Bookmark Page.
You have just bookmarked several accounts with your post.

การอัพเดท bookmark ของคุณ
เมื่อคุณไดคั่นหนาเว็บผาน Onlywire.com เปนที่เรียบรอยแลว คุณสามารถที่จะทําใหมันดีมากขึ้นโดยการ pinging
แตละบัญชิ bookmark เชน de.lire.us, del.icio.us, blinglist
ถาคุณไปที่ Autopinger.com และ pingomatic.con คุณสามารถที่จะ ping บัญชีที่ใชจริงของbookmark
อยางเชน ดวยกับ delicious ไปที่
http://www.delicious/yourusername

เปด autopinger และ pingomatic และพิมพชื่อ URL และ Ping หลายๆครั้ง
คุณสามารถทําวิธีการนั้นซาไดอกี เรื่อยๆดวยกับบัญชี bookmark อื่น
โดยการใช social bookmarking คุณกําลังขับเคลื่อนtraffic และตัวเชื่อมของเว็บไซตไดอยางดีเยี่ยมทางหนึ่ง

การลงทะเบียน bookmarking
เราไดมาที่ขั้นตอนสุดทายของหนังสือแลว เราไวใจคุณ และเชื่อวาคุณมีความสุขที่ไดอาน
ในขณะที่ยังไดเรียนรูวิธีตางๆอีกหลายอยาง
- ระบุที่ตั้งที่ดีทสี่ ุดที่สมควรกับธุรกิจของคุณหรือ การทําnetworking
- สามารถที่จะพัฒนาขอความหรือบทความที่จะเพิ่มการคนหามากขึ้นใน search engine
- ทําเทคนิคตางๆที่สามารถใช bookmarking ไดจากหลากหลายแหลง
- สรางเครือขาย social networking และ
หาหนทางในการทําหารตลาดไปยังบล็อกของคุณและแผนการตลอดในอนาคต
- รับรูเทคนิคตางๆในการทําการตลาดจากsocial networking ในการทําธุรกิจออนไลน
แบงปนความคิดของคุณและกาวขึ้นไปสูความเปนโปรเฟชชั่นนอลดานธุรกิจอินเตอรเนตโดยปราศจากการลงทุนมาก

Top 25 Social Bookmarking
สามารถเขาไปเยี่ยมชมเว็บเหลานีแ้ ละศึกษาเพิ่มเติมได
1. http://www.blinklist.com/
2. http://digg.com/
3. http://delicious.com
4. http://www.stumbleupon.com
5. http://linkedin.com/
6. http://www.hyves.net/
7. http://technorati.com/
8. http://www.reddit.com/
9. http://www.fark.com/
10. http://www.mister-wong.de/
12. http://www.simpy.com/
13. http://slashdot.org/
14. http://www.favable.com
15. http://faves.com/
16. http://www.diglog.com
17. http://buzz.yahoo.com/
18. http://www.clickazoo.com
19. http://www.digo.it
20. http://www.diigo.com/
21. http://funp.com
22. http://www.gravee.com
23. http://multiply.com/
24. http://www.mylinkvault.com/
25. http://www.plaxo.com/