Você está na página 1de 12

,Vilag proletarjai··egyesuljetek!

. . - _- - .

A MAGYAR SZOCIAUSTA MUNKA.SPART POLITIKAI HETILAPJA

2. evfu1Yanl, 1. szam AltA: 14,50 Ft. 1990.januar.26.

--~~--------~~----~----~--~----~------~------~------~--------------~~~--~~,~~--

Tlliii·o.er 'Gyula:

Uj politikai arculattal,. uj vezetessel

.-~ ,\

A ]\;Ia,gyat Szoci nl.isfa nvllvanitottals .9., part uag-' volt RZ eIs6 id6szJak elb iJVlunld,.sp(,rt, mint ismere- ja,i: m~g.u:iult,'moden1,'az zonytalnnodasana'c, Hosztes,decembel' 17-en ren- e let vultozasaira erz&ke- szu,' kerncny rvituk a].apjan dez t.s [neg XIV, kongrssz- nyen reagaJ6 poli.tikal gyoZlotta partta,gSilg akaszuMtnak eI~,6 tilec.sz,ak6t. A partkenrt akarnak teve- rata :m~gszUlete.tt az em}-

tan acskozas igazoHa: a kenyi.kCdlfil. A XIV. ,k011,g- sege,~MS'ZJ\1P.

mostoha kori.i.lrnenyekko-· r esszus utan l ' kia,];akult - Parum.k n emcsak egyzepette, jn:fras:l'uktllra . es hclyz,ctr61, a part f'elada- seges, de> korszeru marxis., anyagi eszkozok nelkiiI te- «3ir61 T'Iiiirmer -Gyulavul, a fa par·t is.: Szerv·ezetisza~ ve:l':enyked6 part kepe s volt Magyar Szocialdsta L'Mun- balyzatunk elveti ·a burokt.a.l,r.:".'(; a,Hui, r endezte so- kaspart elnokevel, besze l- l'&ECms cen.t.r altzrnus minratt. A kongresszuson ki- geD~iink den Iorrnajat. A difnMsek

ezentlil ket S,zinten H.zii1ethetnel~,azalaps'zeT'Ve,zetekoen. es It Kozponti Ri;zottsagban. HOSSZLI evek 6ta:mos;t elos;,i.,r erzem: az MSZ1\lP ncm a V<:23(6 szcrvek, a vezeteJI:,tlall1e.rn a tagsrig partja.

-A Kbzponti Bizottsag is sol, u;; vonast mutat, A

89 KB-t.'lg kethurmadat a megyek_esa budapesti kerLiletek deleg.c\Jjak, teh at a I<B tagjai elJenorizhetok es \?b'$zahlvhurlok. Otvenketsz.azalelnlk 50 evnel Hal'aiabb,a regi MSZ,r.;'l:P~vezetok koz1i1 csak ketten ke'rLiHek be it kR-bn. A KB is, de kU.:u~!Jll0Sen az ugyvezet6 t.itk£.rsag sok fiat.al esiij (tj'cot tud telmuta tni. Ezt (J,vezetest senldscm vadol.ha.tja, kor-. l'Up ci6val,ale lnokei n Ices titka:rainlt a,'!: atll~go8f1ta· euar 1J1etszinvO'.7,(tlg1t elnek.

- - A kongresszust ,ta:g&a~ gun~, megE)J.eged€ss!.>l· £0-

(Foly,taias .a'3, old,~lon)

Egyseges part

,',- KCl'emosszegczze:mi.., - AzMSZMP XIV.

l:yen -munl~a:t; vegzettel a kongresszusara meg sokaig XIV; kongress,zus? F'ogIal.., fa gunk eml€1kezni, Jelentoill, bssze « kOngresfmis.ut4n;· , 0gE'iigazftn csak-az ert! a paitban ld.alaki.rUM!y": m~g,aki .ateHea Kongrcszzetet, , szus - '89 forumot, s tanuja

(Jeienet a Budapesti tavasz c~ fiI~~bOl)

ni rogyulJk

A kozeImultbanii,jra meg'l1eztemegYfU~' reszietei. A jilrnkocl-c6J" 1945 jamtlirJ'litidezik. Az orszag hosszu szenvedes IbtcHlUjra· filed .. Pesttna« jeIszabudtdt,deaJoyaros, mas reszehimeg hafcolnaka.ik~t9itak..!1 j-ilmen bizakQd6, optf.m~zrnus$(ilt.eIi fia,tal· rohan, mutatja azujs4_gota'nezokneJi:Mffft:.

. jelentg ,!Szabadscig"! A kjtiUo;z{Jrikkancs:

Ruttka; Eva. Azember 6ha:tatla;tul a1l"al6- gi6kat keres, s legyunk oszinWc; olyko,...

'olyl:cor ta1.riJ. Bar Umyegeben is mas ahely ... zet, 'egybcn megis nagy a hasonlosag: SOTSfotdito vdlt.ozasok kO),(lteljiUcismet, s a komrnunista,a' munk{ismozgalom . azonma~' gam talal(js siUyos gdnd)aivalkiizd, Mikoz';'

.. beT/-,ai orsztigot ir4nyi_to. poWi1zQi eriik. egy ~.resze egyre ink4bhjobbratal't, a baloldaU:t "talpra iiLlli$"-ban, az t~j'ra szeTvezo~.e.,'1,"

be1i .et . '.'

A MagyarSzocialista Mtinkci::;;part, sDk koz;ott reiuiezteeoroi:

'" g,:Y1YI:,,·}-pnd;szer .. · "H'~ VIU".'

gezte: a mu .. kat, az agniri}:H:l.Ti do!gozo· kat. u.z ertelm-iscget tornoriti, s kepv"iseli pol-itikai erdekeiJcet. .. • • itz {{.jsag, arnel.yet kezeben tart az olvasoJ a lVl(~gya1' Szociausui Munkaspart politilcai hetiIapja, a s.<:ocializm1Js eszmerendsze1"l! alapjan akar fajekoztatni: apa,rt_ eleterol. poLitikai tOrekveseirOl, szrinddcau'ol.

Kritikusan (iE£LSt Jaglal a t{i1·sadalm.at fo~ Ialkoztatt5 kerdesekben, de o!yan orgct1ium is, ameIyben a ma. gyakran elhallgatott, pubIiicaUlsi nehezsegekke! kilsz7cod5 haloZ~ dali ember Idmondhatja, velemenyet. Ez az .. ujsag e·rdekesen, has.znosan aTcm'ja 8zoLg6!ni oivasoit, a ta7'Sadatmat.

Lapunl;;. nehez. k{jriilme-nyeic kOZQt~ Tee· szii.lt, s kesziiI rna is, A tavaly meme.le~t Iuiroo: szam uuin. uj1'a kelleti teremtent 1cl~ ad6sanaJc an·yagi alapjait, s letretiozni szerkesztOseget. Olyan iapo: akarunk most onoknek citadni, amdyegyiUt el az.oLvaso· val, s ameIynek szerkeszf&seben az olvas6 is reszt vesz. Az indulas nehtzsegekkeI, esetenlc~nt botfadoziissal is jar. E:a~Tt szamitunk. ol1;as6ink veIe-menyerc, s nyU·va 6Z· lunl: a oiuir« is,

A ,Smbadsag" melt6 ldvan lenni eWdje~ hez; ·~mely 194,5. januar 19-~n" a f?v4r03 elso demokratucus napilap]akent mdnIt. Kezdetben, a Jl,1agyar Nemzeti FiiggetIense~ gi Front, ma)d a Magyar Kommunista Part delelOtti lapjakent jelent meg.

Btitrtu» . vanaljl~k e tiszieletre m€lt6, de feIeWssegre kOtelezo eWcIot. Optimizmussal tt~datjulc oIvas6lnkkal: 45. tv multan, egy masik januaron: Megjelent· a "Szabadsag" 1 .

. VIRAG FERENC

·Ki kerdezl lurk ~1ihalyt? • Csodalatos levelek ca· Berecz Janos: slemelyes ootorsag iskeU Corbi;.dilenuna • Udvarholyi laszlo: felclossegg'el 8 ne,mzeterl

\

2

Szabadsag

Gorhi-dilemma

lolyamat --Hem ate/kipzelt mederbeR

Magyurorsz agon akad-

nak - nem is kevesen -, akik a Kelet-Europtihan vegbemeno €les es rendkivill heves valtozasokat a maguk "elenjaro, kezdemenyezo" szerepenek tulajdonitiak. Anelkul, hogy vitatnank "ki:izremukodesuket", illik figyeimeztetni:a vila got, de meg esak Kelet-Europat sern Euda-' pestrol mozgatjak, A rendkivill kivanatos, de a sok

teki ntctben rna meg at nem tekintheW valtozasok el s6 szamu iiszt6nz5je e tersegben a Szovjetuni6, pontosabban az trnmar fel evtizedes gorbacsovi politika, Ha tomoren ak arjuk osszctoglalni, elobb a gyorsitas, majd a nytlvanossag es az atalakitas jelszavaiva) femjelzett politika torek veseit, azt mondhatjuk : a s.zoeializrnus nagyon is j,d6szeril korszen7sitese.

Mas mederben

A hazankban 19S8-ban e1inditott reformfolyamat csaknem ket evtizedes elszigeteltsege ra a bizonylteK: a magyar valtozasok egymagukban aligha mozgathattak volna meg Kelet-Europa orszagait. A Szovjetunioban 1985 aprllisaban elinditott folyamat nHkiil nalunk is aligha kerillhetett volna socrudlkalis vaitozasokra.

A legut6bbi esztend6 a !ooyegbevelgo valtozasok sorozaUival Hi.nt ki KeletEuropahan. Elabh Lengyelorszrigban, majd az MSZMP szakadasaval es a tobbpartrendszer letrejottevcl Magyarol'szagon, aztan a gatszakadasszeru radikalis fordulattalaz NDKban, Csehszlovaki,iban, BtlIga1'iaban, es mindez tet6ziitt a romaniaL robba. sa: ,. ,Qno ".

~;;;'"

..

i,

i,

Felulvizsgaljak strategiajukat?

Ha rajtunk 11l1ilna

Vil(lgsZel'te l'elWne.st keJ- pedig, a sZQvjetuni6.becli

tett az a tanuIim'inyreszlet, ki)?:elmllltban tett latogata. a:melyet a tito·kzatos Z, sara] sz61vu, annale a re~ al.airassal ilZ amerikai mu- menYEmek adott hangot,

veszeti es ludom{,nyos hogy: "Asz()vjetek nern

Akademia folyoiraLa, a b'irjlil~ el sajat ga.zdasagi

Dxeda.lus jelentetett meg problemaik es a kelet~ es amelyet a k6ze1l11ultb:'m eur6pcLi poHtikai JejlemeWbb amerikai lap isrnel'te- nyek 8ulya.t."

tett E cikk a Nyugat segf-

t6keszseget behatin'ol6" ko- lWindezek utan nines mit

[o'v szabta csodalkozni a2011, hogy

valt romarnai kapcsolataltol, 8Z Egyesult Altarnok pedig nem utolsosorban az ugyanebben az idopont-

ban vegrehaj tott panarnai beavatkozasat sz erette volna 'i ly medon is legaltzalnL)

Kulonhatas

AI'. elmoudo ttak, persze, jeientos hatast gyakorolnak a magyar esernenyck aiakulaaara, ahol az 19138 majusi pdl'tertekezletet kovetoen kiser.let Wrtenik a tobbpartrendszer're valo bekes atteresre, a hatalom hekes rnegosztasara, A Ielsorolt nemzetkbzihinyezilk, s szamos objck tiv es szubjektiv bels6 o k, illetve hlbas szarnitas kovetkezteben, a S20- clallzmust szem elott tarto er6k Iathatoan ml.nd inkabb visszaszorulnak es elvcszWe hatalmi poztciojuxat. Ha 'ugyanis egy pclgari rendszerhez lu,l'l:enik vi szszat§re8 a korrnanyban. miert lenne szi..\kseg 5Z0- dalista piict jelenletere? Hasorilo ininyba;1 hat allnak .az otromba ves iostoba nactcna.tzmusnnxu Ielerosodcse, amely - egyebek kibt - "ErdelY autonomiajauak' . tarnogatasaban kezd testet iilteni. Ez a megkozelites ,nem veS7,j figyelembe, hogy a legut6bbi Iletven evben olyan v<Utozasoll: mentek ott· vegbe, amelyek len}'egesen roman tiibbseget er.edme~ nyeztek Nem ateriileti, hanem a kulturalis auton6· ttli6nak. a kuWnboz6 nerDzetisegu lakosdg egyenlO jogaina·k a tamog·'ltasira van szlikseg. KuRinben nemcsak a roman, hanem

valarnermyl kbl'nye;co 01"szagban a magyarellene.s nacionalizmus lljjfleJedeset segithetjUk e16,

Murpedtg a kclct-europai orszugok ellenteteinek ki(de:;;odese csak gyongHheti azt a Gorbacsovot, akt a meg verescbb polgarhaboI'Ll elkerulese vegett most kcnvtelen bevetni a h adsereget is, kcnytclen sz embe nezui H sok aig lebecsult iszl am Iundnmen tali zmussal, csakugv, mint a nagy ... orosz bf rodalmi soviriizmussal, Ma mar latnato, 1935-ben nern vol tak kepcsck felmemi sern a prob1emak n1elyseget, scm a megk ezdctt retorrnok trc'n~'leges k5vetkeznltil1\'eit. Mi ndez sutvosan hat viszsza, nernegvszer az u tca kezdi iranvitani a politi-

kat. .

Gorbacsov igye ksz ik kieplten i (C,gy uj tipusu gazdasagt, kul tural ises pol itikai autonorniat lehetdve te-vo f(jdel'~lci6t, arn kenytelcn szamolni HzzaJ a tennyel, hogy' ha a szhllin1 polHika el'edmenyekeppen is, de rna mar mi.ll i6- sZi~:m l::)knak orosz 68 n1~.is m~mzetisegi munld\sok, el"telmlsegiek, parHs<-:tok a Ealtitmm orsz.agaiban. 5 6ket nem lehet sem eHitdo%ni onnan, selll rn(lsodrendu allampolgarokka degrade'll nL

Nemzeti erdek

1, ,,0;' ,'} , ,.. . , .' ., ~ ~ I, .

$ik1;lre1/- . eg,y 0liHankm1l,m¥- ;l'lielyi1;end5 ·a gondok<li

nista' re'n(lszer ~·krala·kfta'lia:t 'Kel!et-Eur6paban ~- ,de:{h·tjiiJ~, a1nelY92zdasag.ilag cember vegeri ar:rasz6litothatelwny es politikailag Ulk fel .·a . Szovjetuniot: de1i20k1'atikus, alclcor a vlila.sznak '''Ilemnek keH I!Jn_,batran ·avatkozzek be"

nie: .. MaS1'eszt, .na ape •. Homa,niabana Ceauses.cu resztrQjka si'keHhi,' a part- ellenimegmozduhls0k tacillam l}s apamncsunLlm'i .mogatasara. (Mellesl'eg, Pagazd,1'sag'ira.nyitcis atmen- 1'izs e "segitseg:' Igenybete'set e)·tjjiJ, a demokn1:cia- vetelevel is szeretettvol~ ba es a piacgazd:asligba; na megszaba£lulni terhess€ akkol' a vaia,sznuk ismet ~ak nemnek keU .~nni~ I-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

EWszor is Q.zh·t,. mertGO'rbacsov pereszt1'o.jkaja.rialc a celja nem egy. ilyen a.tmenet;' annale celja· sokkal inkabb az, hogy mentse, amJ mentheto a .j'emic'tU6: 1'eridszerbol-a gazelrrsagi es az embe'l'i1·.eaHtrisoknal~ tett felemas ·engedmenyek~ kel. MasodszoT, ami meg . fOntosabb, em) i1yen iitme, net celhoznli Ii Imrdindlis. ve;a:e'to sze1'ep vegM es a

lwmrnz~·;tiz111,us .o1~felsza-'

md[(i'Saba terko,llna, amit Gor'ba.csO'l) szemmel !Mh~-' taan nem sZQ,nrlelwzik megtenni," Vagyis ha rajlizmu.s nem proJitszefze~'i twk ·miUik, haHilra itelnek

t'enrlszer, hanem haszen-, azt a pel'esztrojkat, 3mely vagy vesztesegrendszel'. a:r. eddigi strukturaakarIdecHisesetben is a val!a~ csak reszleges igenybevelatok eZl'ei' mennek tonk- televel ldvanna megva16- te, LengyeloTszag rnegizlel- sftaniaz ·iitalaldtast. t'e a 1ciiizponti iw1:n.At.asu Hemy' Ki..ssinger vort gaz"dasagtol va.!oeUdvolo- amerikai ki.illigymini'szter a das tajdalmait: janual' el- Newsiveek-ben mar ad'oJ sejen a bU8Zjegye7c es a igyekszJk meggyozpi a benzin ara megdup!c'izo- Szovjetuniot. hogy ,.,endott, a viUanyaram es. a ged:ie Tdlepni KeIet-Neh6zta·;·ta.si gli;;; aia negysze- metorgza.qot a V:ars6i Szerreset'e emelkedett." zode,~bol." S hnzza:f:uzi va-

A Harvard professzora gyait: . "Remiilnilnk he!!..

att61 tart,. hogy. a kelet-· hogy a SZOV.1et 1)ezet6 nem el:lropaiak ell'oJ1thatjak. a e1·ez majd kisertest hcnnidemokratikus struktuLclk san tetszetOs szimmettiarn khicpiteset. "Fl'2nciaol'szag- Kelet-Nemeto1'Szag va1'S6i nak - fuzj hozza -'negy szel'z6desbeLi es Nyugatdemok1-aciat keUett kipro- Nemetorszii.gnak a NATO'Mlnia, mil'e' eljutott az hoz filz8do szovetsege ld5-

. otodikhe.z, amely, ugy·· tii.- zott. Ha Kel.et-Nemetol'sz6:g nil~, mU7~odik." KolIegaja lcilep a Va1'Soi SzeJ'z6des. pedig ana ernIeli:eztet: az b6~, abMI n.em l(ovetkezik, EgyesUlt Allarnok alapif6i hogy.a Szovjetunio job-

"kuUur6.jukban angolok ban jar, lia az NSZK is ki- .

voltal~, aki7c megdontottek lep a NATO-MI." 4;, egyeduralmat es megel~ tek a forradalmat. Bnnek Zb'igniew Btzezinski, lettiink fitia haszonelve-Carter elnok egykori ne'll-

z8';." ze'tb1ztonsa.gi tunacsad6ja'

A vegberncno rudikahs nfk tova bbra is a Szovjetke let-europ ai tordulut a urnohoz. Most viszont tolyarnatot gondos figye- eves kozben jon meg az etlernmel Idser6 (es abba vcl.gy - k ezdf k feliUvizssokf'ele m6don "besegitii") gMni korabbi strategiajUnyugatt, elsosorban befo- kat. E:gyreszt meriegelik Iy asos amer ika! pol i ti ku- azt az eshetoseget, hogy a sok novekvo rcszet is ujra- novekvo hazal nchozsegekgondolasra keszteti. Ko- k el kU'"d6 gorbacsovi vezerabban <'1% volt a celjllk, tcs netan keny tclen lesz hogy e tel'segben - poli- lemondani a "peremkel·uti k ai turelernmel es gaz- letekrol", a kelet-curopai du.sagi. hoz zaja ru Iasaal is ol'~zagokban fenna116 befo-

.. - oly an rendszcrck Tctre- lyilsar61, talan meg a ku-

jiHtet segitsek do, arne- lonleges strategiai [eleritojak klalakitani, 3Z3% a Iyckben a tobbpartrerid- segg e l biro NDK eseteben rcndszert kfvanjak. meguji- szeren alapulo sz abad va- is, Masreszt szamiUisba tani. Am van, ahol a lasztasok derriokl'atiz(]l6-' veszt k, hogy az egyes k erendszervaltas, konkrotab- dast, es libcraliza16d;ist Jet-europat orszagokban ban: egy polgart domokra- eredmenyeznek. Amaz at- kiboutakozo eles Ieszultsetikus tarsadalom restaura- alakulas bekes jelJeget ket gek balk anizu.hu tjak a focloja kel'iilt naplrendre. Az tenyezd gal'ani<"t]na: a kom- Iyamatokat, arnelyek kijzeNDK.ban peldaul az munlsta p{lrtok a uatalorn pctte meg a reJol'rnkom-

tobb-kevesebb bef'nlyassal rnun'i..~takn'(lk, sot barmi-

NSZK-val valo egyesules rendelkezo l'eszesei Jenne- ly{'m szocialista eszrnMcct jeJenleg· csak a tOkes Tend nek; s ezen orszagokHta v:r.U6eriJl,.:·nel,·a hatatomtalajan mehetne vegbe, ar- katonai,politikai es gaz- bo! t)al6 eHavolitrisais narcl nem issz6.1va, hogy das:.\.gi sZQvetseg szalai tUz- pirendre tiizhit6.

egy 30 millios,egyseges,

gazdass.gilag is rendkivUl eros Nemetorszag Europa kuzepen az egesz vil{lgl'a kihat6 politikai,gazdasagi, katonai va.ltozasokhbz vezetne. Ez a tendeneia er6- s6diiit fel hazankban is. Es van, ahol a valtozas elesen antikommuilista eroket is a felszlnee dobott. Homaniaban peldauJ annak . (h'ugyen, hogy

Ceausescu sajnos

Az sem zarhato ki

liiajdriem' te1;O?ot( Ipel't kommunista. partot (Ceauma meg !lem Q1erh etO tel, sesCu = a . pArt, a pa h ~ hov<l is tOi'koliik ez· a fo- Ceausescu"), be .kivanjelk lya~at a terseg legfonto- tiltani, a vadlottak padja.sabb· ol'szaga:ban, a 8zov- ra almrjak iiltetnj azegesz jetunioban, ahol a gazda- koml11,unista p-art:ot, a komsagi, ellatasi problemak, munista-szociali:sta eszmet, va1amint a . nemzeti egyi.itt- es l'!z£tj,H~ a bosszual€l\~s megoldatlan, mindin- las szeUemet ("halalert kabb s2elsoseges l1aciona- hala:lt!") nemesa.k a 11'!:ll11usba,elszaI,ad,~si to- va16ban fele16s vetkesek- . rekvesekbe tori§o1l6 eserne- !tel, hanem az egyszet'u nyei t€szi.k koekara a' pe- parttagokkaI'szembEm is; resztroJka sikeret. Marped.i:g a mintegy negy-

.A dilemma mind nyil- mi1:li6 'parttag. kiuzese az vanva:lo-bb: a folyamat' a:Uan'lapparalusb61, a gaznero az ell{l~pzelt mede1'- 'dasagi elet vezetesebol az ben ha1ad. Kelet-El1niiPa orsz<:'ig szakemberg,i.rdaja· otszagaipa.n ··ugyanis rna nak .70-80 sz.azalek~\t erinmar· neni esupan a szocia- tene, lehetetlenne teve a Ii~I)1us kQI·szerusites~l'61 felhalmoz6dott' gazdasagi van 8z6, Van, ah01 a szo- es poliUkai problemak 111iecilizmus \'!aloban uj, celra- '16bbi lekiiZdEiset. Milidez vezet6bb lltjait,' esszerubb, azanar.chiana:k es egy eredmenyesebb gazdasagi, masiajta ·diktatLm\nak, ter~' p€lIitikai rendszeret kivan- rorna'k nyitna ufat!

i ) j

l

)

i ~

i

I

1 I

I }

!

".A t~bb evtizeaen at tarta egypa1·tr.endszer es kozpontositott g!l.zaasag titan, Kelet-Eur6pdnak tel;esen uj koncepci6kat kell magaevd tennie. Roman1.a, NDK, CsehszlovciIcia, Magyardrszag. 'es Bubgliria, aa meg is teremti a demokrii~ cia e.s 4 kapitalizmus alap-' jait,' 4 milkOdtetesiikhoz szU1cseges rendszere7c kielJ'itese nagy h21·c.cal es veszelyekkel jti1". lYUg az sern ziirhat6 ki, hogy neMny o'rszagbal~ vissznte'r az onkenyural6m valamely tormaja, pe!aciul a jas'izmus" - irja az. AP amerikai Mriigyniikseg a . Harvard egyetem es a Hoover Inte~ zet szakertQit idezv.e ..

A lengyel gazdasagamerikaiszakertOie ana is fe1- hivja a figyelmet: "A (engyelek csak a kapitaIi:zmus eU5nyeit 16tjaTc, 4 lehetseUfS kockii.zatokat azonban nem veszik eszre. Ez az eggik dolog, ami 'e'ng<lm aggaszt. Nemtudom, ;negertettrH~-e. 1~o91l' a 1wpita-

Magyal'orsZAgon is a kao$z 'mint. ny(irsanyag-es enet'iranYB:J:'Hi~tel'eIn'f atolya-.; .giafQr1"asna;k az elvesztese matokat, teki.ntet 'nelk(i] .a· p6t6rhatatlai1kart jelente'c mar meglevQ gazdasagi ne.hazankrialc. '. ·gondokl'agy.a:komlt fi'ega~Az atiarehia elkeriilese,' Uv .k1i.vetkezmenyelo·e. 'Ok vatami:,nta mrigyar-szovazok, akik azt is szeretnek jet 'k<!pcsolatok kolcsonos figyelmen 'klvlil hagyni, e16nyok' alapjan. Wrteno hog y a Szovjetuni6 sza- 6va.saes fejlesztese -tehat (r'll!lil1lu:>Q 'ha;talmasielvev;o- egya~ant nemzeti erde. piac, .a11ovll a I)'I·:igyar I)'lun- kunk. . kasokes paraszt.ok&?i~·ze2;-

.Most az volt az a.nylink gondija, ha l~ienged, kil'€ adjaa lcabti:tot? Egy Mat ~iJ1!t ll}IJII'Wdhattok. ; 'mondta: ·~yiim.BeLeb'4j.t,a-

,Bedi :Fcl'c:uc-re ismerosom hivt.afe.J olt figyehne- t.ott a 11a[Jyrne1'ectii t:elUcq.-

. ,met. AmiIior tu.Jalkoztunk, eJeti~j~l'egeny l.ez. M'tba. Jein6sra InltgasnyairM.atlJyorrij;,a. a kezembe. ,J·Ii:el'.em,kOzol'.ek l'a.p~· k;i1puI6vert ldz;ott. Dup~a

" zo k1li;t .. -

.jul>:ball",I)lo'ndta, ,is .·adjak ki 'k(ir!Y'vben.N,em :J~ij-

rek erie .semntlt.AJl(W~t(jttfelll!janmln. l!.M~~l-. Ba~iJam mint egyiite(l.~ Szucialista MunJI~spar.tna\k ..... " A·'k,9:!it~.iy.etj:lho'z~ 'veszekedett szil.aj'esik6 hl,lll, megkez4~iika .1'ell2ilete.k :kiizle,~e(t" :'1~eryezziil. szaladga.lt az udvwro1i. Ne~ aztiS, hog'y nYo'lba'lji ~hir.enUe'Z:zUI,,;a ·I;I!oQyy·et,ki- ha, nagya:kattikJmntott ·lts· <l;djUIt, es·a, p'al't ',jn:g>jaii !il):i;{jt.l.,t.el."jes!Ujiik. Kijszon- a. sajii.i fen:ekere ·u.tve hanjiiI. ezt az cl'(lekes, 'talluls'!\;goS ),I)'lva.smanyt, a gosa1:l '.b.i:z:tatta mal1cit: .. ,,:En nagylelkii fe1a.;jiinlast. (A sz~rk.):· vagyok.a Silver King, a

I

. 19.t7. 17WJU.~ h.62.3-dn bane.91lm(istkoovei'tek a csolI;aJa!" ·Az is.m'ert :ame-

sZ'iUettem E1'z.5ebetf[t~vcin. szt.rdjko1c .. 21 mUilkasok eh- .rUad .jilmek loszt;;i.rja ... /l.z-' CSlk sziileim .korab:b~ l[{l~ bere'}(t'dolg0ztaJ~. tri.n megtHlt; 'el~eizi:f;ett monrlusai alap,jan.tudom A Tan6.cskoztal'.sasi1g l'Q- egy j6ko1'anagyh6'~F'J:mb6- lco'Vetni8zUlet.esem .:el'£de- via .133 napja uta.n 'a' gya- cot, es azzM m:e.g:ce·lozta az tet. Azgrzseo0t.it:tcaba?:l1~iak f.eU;te!bocsatottalc. udvari ke1'ek(!s1i;.ulvOdret. lalctunk. Az 'Utca ·v~gen, a D{i,lt a jehel'te.'I't.or,.a lee- A vadorcsi'ko!rogva:h.imHaM!" i!'t menten sUr::" tia- gye,l'len evek megtizedeUek baI6z()tt, .f.'n .(i,. ket .szamtal akii..cos erda z151de'llt. a'"filj;unk6;sokat. AId cs.ak

maIM,It!!,QJiiIJ_cipoben es a

Sokszor jartam ide, na-egy lcicsit is gyanusv.oU, ,. "~"k b' b' I

gyolt j61 ereztem magarn .. Q, elvi,ttel~, m~ghinoztak, meg- ·.~.~tf!JJ. .. :t:e;:ti, a:at .. an ne.!e~en nyugalm.at arasit.o, jci1k ~d·toz/;alc vagy ·agyonv.er~ .. ~~~?y,t~Jn, InkCkb.b bat yam lombja.i .aI«tt.A rkis,erd.6t tt!k Az eltiIntek utan ·sen.- ;"dt;rbg:sad hgye/tem. Urm ezrevel Icet'estekfel nem- ki sem erdekL6dhete.tt .... dobottes tatem, de .a l(!gc,scvk ,iJ, ,bennszuW.ttek. ha- ElrmUt a 'nlJar, 'li!t-z.:-" iisz, .. lcoz.elebbi do bas . a Jejemet nem meg a k-irandtl.I6k is. belcoszontOtt a tel. Leesett talalta el, amely azon A kornye'ket· nyMan be- az ·elsa h6. Ha-td.7::mtts pely- . nY()17Lban '1wg1Jobb lett egy kpte a PO?'. Ha a szel 16[- heTcben huHott «hi. a· sziIk szammaL A hom!okom kerekedett, folkapta, vittek'is udvm'unkm~ n1i a' bd.- . ifktelenii..l 'rt.'Zgy pup "kerea tiid6vesz alapanyagcit, a tyiimm'1.1 oriiltiink a ho- 1cedett. ,Nagyo:n bogtem,

ba.cHushonZO 'porj'eUeget. esesnek. a sz'iilllink nem. 'I1te1·t anyam., akt a lwnyha-'

fla sokaig nem esett az A hideg csak fokozta a CS!L- b.~r~, "szo'l'g~~!<.odot~, " ne1!" eso, a .fak lek6kadtCl./~, a !.adi gondekat. Tiizel.6t kel- to'l'Odottve!1fnk, vequl let: tevelek /wrvadoztak IZyen- lett beszcr·e.o;mi, a szenest61 ro.hant a' kTu;mp!!puCOlo kor haidoklott a termeszet, haza.cipelni .. EbbOl mi gye- kl}st szoronga(va. En f1'Te!en meg keservesebb "ekek, mig ?:Iem ertettunk ta:snalc eredtem, me·,:t ~zt vole az elet. A 8ziiksegla- sernmit. Ott alltunk a h:tte1n,~ogy Ie aka1')a vagkasokb.:in Iak6k fde fOWl. konyha ab1akandl es cso~ 1l!. a feyern~n lwletkezett elvitte a szel, a h6vihar a dlilkoz6, kimeredt szernek- pupote . "AUy ,meg te bo-, bddog- vagy katranytet{it. kel nezW.k a sza.po?·a h6- lond, 11em bantalalc, csal(/ Mr5.rhetetlen nyomorusa.g esest. Csakaz volt a o'Zj, Ie a7w.rom wYQmn;i a T~es~ honol.t mindeniitt,A hoz- hogy k6zos volt a tr5.1ikabli~ sel a fejeden keletkezett· zanT£ koz'eH feg.yv€'fgyar- tunk. ··PetvIlWva·· 'vis-eltii-k. putyudat!" En lihegve, ,sze-

Bidi Ferenc

A· b ·:g,-;rid .... ik'" ·ld~·1"· . .. ,arlKa·· mas.·. '0 ~ ··Man

Fermw Ivan

: i f .

'Szabadsag

3

O/:vastam az u;isagban (N~pszabadsag, UJ89. XI, 16.), hogy :1 General: Electric Lighting ceg 150 mi l llo dollated megvasarolta 'a TlllMsram Rt. reszvenye lnek 50 szaza1ek:4tt·plu.sz egyet)az oszt- . rak Girocentrule Bankt6I; an.lely az okat nero egesz egy eve 110 mrIlio . doUarert vette. _.

Olvastam azt is (H€ti Vilaggazdasag, 19B9_ XI.- 1L): a New York-L'Rlverside bef'ektetdceg eri,le~lodik a peesi Zsolnay Porcelangyar Irant,: 'axnelyet (egeszben, vagy reszben) a gyar gazdasagi i'g-azgatoja szivesen e:iadna, hogy telrnentest kap-: [anak a kedvez6tlen hazai sz abalyozas alol. Akkol'

,ugyanis leh.,et6ve valnck a dolgozok bereriek a mindenkori':ififl1i:.c(i:&i· n'ttan ·f;eHil evi lI~lOszaza-

lekos erne.Jlese. . . .' .. ..,. ,_.

Olvastam tovabb~ (Nepszabadsag,. 199(1. hogy a Hungar$ici,tel,s V:&?erigoazgat6ja kezeli 'a v&Ualaitot (es ,in:~g' ·azt. nines nalunk tulajdonosi sz', ettll~:l<;t),

nogy annak """.10~' .• "O')·M'·~n

.rnint az szenek 'tulajdonosa .

valaszt: ..

1, J{'i irt.a aid. tdva!ya .Tungsr,urJ},Rt. . nyeineic elQ.dasar6Fsz'6Josze:rz6d.e,sW,·"· '. 2,' Ki jogjd fdet~;~;tgJ'e'~o;;~i:~~":~i4Ir6t .:...~s

a ddnteseli5keszit&k_.~,t,aAO 1'08 ,(gua-

num 8ze'rint enniH::{tiJJ.p;!ii!V',:rWclfj6D. i ve.sztes.e.;g~It, amdya katyavetyeles'7nitJ.tte.#,:?-,,(Engem ~~ mely szer int csalmem' 4 dollar .Illet, 8 ez evituri.stae)laiJrnanyom majdmem 10 szaaalekal)

3. Ha ez a feleWsse{j!'e vonas megt6rienik, Id m eri ma,id alcii1'1tl a pecsi Z~v!nay gyar es a F-lungarIIotels Tes,wenyeinek eladasM? Lehet, hogy l lycn egyszenkn measzuntetheto lenne a nemzeti vagyon elkotyave tyelese ?

4, Mil1lC'n ~:,1 h(i1!J[)zii,~ az, onte7.uUc a,-:: e!l'lil's alIa Ini Plma/ato/(: 1)('.!eliilt (;S (/.oi(l()z(ii.t arm lj~zWn zi, IWUI! HQ,jlit erdf!lw/.t; a. lH~mwt ('rde1wine1c rova~dra 'valositsa meg? Ezt a szabidyozast kik do!goztlik hi es ki irta ala? Hol van meg- egy 0[,' sza,g, ~melYik nem, a munkah:-lyet teremto uj l4i-

gaJ6 prodlJ.ktiv klilfi:ildi t&kebefektetfst p'referal.J:a; ,hanem a nem:;;eti vagyonelk0tyavetyelesere

osztonoz? .

,Gondolom, hogy kel'deseimre a penzi,igyminiszterur illetekes valasz{)lrui,

I>r. Stuber Ervin

lieto liegto'bb MSZlVIP-:-r;Aip· solj uk. A tsz-eket nern fdviiseMtlel', Csak igy lehBt'Oszt.a,rli kelt .es- a fbidet meg_atkadalyozmi a polgari v issza adru, han ern atsz-ek rest,!lur,il;ciQt, a t6ikes viszo- szamdr-a kel.l 'ked~'ez6bl::l nvok vtsszaa.Utase.t, gazdasag! k:9rnyezetet 't>e-

V<iila,sz.ta.si progra- remtem. Az ;aigra;riOilii6it keU rnunk rovtdeeen megjel e- QS.'SZ'ecsuknunk, n,Em:'l.:a. 'Si;co,'n.cik, de nel).any gemdola t.at ve:,'lrezet.ifflirlZ®ilJm,at feImar most elaruJ'hi;rtom, A SZ<l.ll1,o,Jir,t:L. 'A_ ·nyugdiJ:a,sflkira penz ur alma, a t,}olgin:i is gOJ)d.ol~nk"E:lkepZJeMlerendszer helye,t,t a. nep de- .1l6iP.;eili;,tart(l,m,. ho-gy '.a - mi~ moJ~j'<litik'us l;:o1'manyzasat 'i1im&;'/4s''IlV!Ug'4ij' r5:81!JrIf);' ,a aka.rjuk. Az ~ant.ikommu- :~.'1J~U)!i;> .2i1i10@.() if,m'!L'Iilt,~e\ nista, .anttszemita kampa- .igl;le'u.;,~"~~ttrutilk.8£0(k,,i'I' ,S7.Ji)nyok, a b.alo kialr e"z'e-l4D'a:~0;ee~'lialJal:aS,z1;d-,g". . a emberek l.ildozes.~. ':!,J,thr~i~!"4'9?~~ZO 'erteJm'llseg p'.:aortJa nmd€:Jt es.lJ;YB.g),9il~.t:~'Me;~ '~'l1m;!yoo'R', Az 5. er?ekukl!!en tel:i.i,nik . .A J{9t#~~tlwiJ;aj. tes::lunk ~'Mlkret )~vasl~{?-

- Milven id.6sg.eTU jeI~/ Ke,i'jiik pa,r,~t'a.gjai,rDkat,d'O'lJ td;!! ,~ .... l!1J~,n.' ka'i: ... az elnyornorjto '1TIfla~

tuiaiokat Uit a pMt .eWt(' 'hog~' a kdv0i:J,ez6 hD,n.a,p- nak .. ,ha..t,e- 016 megrekesesere, a lwk.i&-

kiildn6s te/!:;bntetteZ· a 'XIV, ban nverjenek meg par· ~,kpnlf;"l} 'jawa- gondOik megQld,I;;<1ra. kong1'essz'!Ls19[10. januUrtunkn,a,l< egy -a' k'i):.l(j:a.,e~ ,~

27-en 1r,;ezd6dr5 miisadilc gi tars.aclalomert ~J$lI1j

szakaszdm? akoaFo f,iatalt_,Enmel :.i.(!l,lit().·

-:- Az M$Z:IvIP-nek ket sabb par!tl'ijl~giti~*;~"m.a - K~rem, mutatkoz.zon

fela datot ke11 mega-Ida,nia nJnc~.k:,"· ",~.;. be ,Il paTtta90k1Ut7cf

a lI:ozeljiiv&ben;be keLl Ie- __':".,_K,~;§,z ':;a<"vaJ;a,$1Jt,a·,

Jezmfa part!;;o,rajjnalt ren~.s6'kir'Ir:'~~ :ek illUz.i6-

.dezE!setes 'fer itel1"kes,zU]ni ink, Ite,'!1 is ct'lnak kll'ljuk .a yaiaiz:tas~a:. . .' axonban, hogy (l parZa-

.:_ E~r;t,hioi'det,ji_1k meg a meniiJen ma1'1;'a/l.~ balo!da,~Pluszegy iicta)" ak ciot, Ii k('}Jtliseiet legycn, a le-

'89-es esemenyek, ':>6-08 tanulsagok

(F'olyf;atas az 1.olda!ral)

okoz riek ik, igyekezrrek is el'haHga tlni' a kong,r'essz1),s'i, kei-elyeket twm:aszJta,1iaz uj vezetessei sz ernben, es a'2:t se bann ak, h<a valamilyen 6zels6s,eges akcioba .fogn.aruk. Sz er.etm crn kiab.iandita,ni oket : (l,zMSZMP rneg,ijult pal'tZ"ent f(j!!ytatja ,teve/wnyseget, uj sze'l'v.ez;di SlZa.bii!y:za.ttai;; uj ,po· !UikaiaT·cuJattaLesuj ve~ zetes8el, s elutasit miJnd,en.f,ajk. :>zel:;6seg~ pold>ti~<:,a,t es maga,taortas-t.

eJI,emenye {De' , vagy YO lega!abbis azt tan:6,s!tJia a

aZlil'ralmon 18"0 partnak:, ha&on16 megmozclulM.ok k{l\I'manyn,ak eUenz'eke, . egesz tiirte.nete '_ k.epesek amely akci,pkat !kez{leme- lettel~ volna ekkora ind.ulanyezett, elokeszitett, Ha a tos manii:eszlAci4kat .letl'e lako!$<sag tudatab.an nem hivni.

erett volna meg a nyilt fel-

loe-pes szimdek.a, ha nem Csakhogy van egy ma.sil;:

kOlOS vonasult a' fejh~m.e---:---~~~~~----:-,------------..,---------,..----,~--,-------------, nyelnlek, Elmely - szinten

kiHanboz6 rner1kkben es kup€gve me{JaHtam, anyiim ,til. [eUrnt: .E!emi n.epis,k:oTa, baJU5za meg N'!elmeteseb- lonbbzGsaj,j<tossagO:ldt8Jl _

pedig szelid moz.l;ulattal- Rozsa. utca, Ma sem ertem, be tette, Mindent ./(ito.tt. tapasztalhat6: VMld<il ki. lesimitotta a h6go11lo okoz- !logy rajed f!zt i~tiik ki, AltaI megrim, ott mar mu- lengesek,olykor a lincse~eta dud01·t. Mar nem sir- .amikor ./1.Z iskolu(l;z E'rzse- kodott a kispalcika. Kor- Sig elmen6 brlltalitaso,k "a tam. Nevettunk.· mind. abet uteaban val1. 1!;n .a ha· most osztogatott'L'agy· U nepitelet" neireben, .itllilkehd1:man, es" meg egyszer tod.jko8ztaLy be.f~je.zese nebula kobakja bimta, ;Szi- rUlnek'!'l 1'ujgy(ii.61et ~~,~~_ rnegmdrt6ztun7t a hahan, " eUitt vagyok,' Mivet esa'ic pora me'l!.ett kiiWnDS gon- irt.as j,el.s.zavai, felt\i~~li:,az Ig;y rnamat meg bemwm egy ugras az iskoI4,csaJ( dot Jorditott a m(!gya-r tinbiraskod6 bosszl!.aJaas €gyignzi teE h6cs.atr.t em~ La;jos. _bacsi .csi.ingeteser.e nyelvt.').n tCi'nitasdTa; Az rems,eg,ei. A joerz.es{( erri;he~

, Zeke. indulok. Ez. tel(!n is, nyd- alany es aIUtmany hel'yes l'eirhol. iszonyodva eUor-.

Egyri:i.ttiUt a csaLad,.lfgett 'rp.n is j6,l1iertruluim nri,- haszruilatam. "Az-ur iT"ditj,ak iej.\.iket, nol felemeliJ~ a -petr6kum16mpa, keUe- gyon'szeg{myes, TanS2!?l'ei-- egyszeru mandat_ "Azszavukat: koztiik nero kis mes 1lteleget arasztott .az met egy,palatribla p.6tolja. U1' le,vele't 'iT" - b6vitett szamban a t,omeg.el~.kiV:ivta oreg vaskdlyha is. Anyam A j6 tanu4ik koze f;artoz- mondat .. , Vagy: "Sze- foi:dulat 'alta! a vezetesbe JUi/;gy Id1msoban IoU ltrump- tam, Sz/wHn tanit6 ilr szi- genynek,g,azd.agnak lenn.i emeU politj,)wsoik rohannak H.t tett eienl~. J6kor.a nagy gonfTOl volt hi1'hedt,meg_ke1!". BiUnk sulykolta eze- a helyszinre, hogy bevessek uTa-bke1tyer.et isk:aptunlc. koveteltearendet es' a'z Teet i1 mondatokat, . hiteliid<et,_ te:k:intelyuket f\ reltek a oendpk,' e7simllI- isJialiii fegyeiniet. Hegge- A magyar nyelvta:n l.tian vegzetes tUlkapasok megal~ :toik a .gonq,tel'heh sziiUH tenkent, haaz osztalyba kovetlwzeU. a nittanOra. A Ut;1sara, Szuksegtelen .. n.eve~

aTcredo/e. NkiZtek oennun" ei'kez€tt, a 7!aposnak jelen- helybeli pap tanitotta, ket emlft"ni,a napisajto

ket esiUog6 sz£me.kl~€l. tenie keUett oft Utszamot, "DicBertessel, a Je:zus hiraqasai tele' vannak ilyeri

Apam is. folmelegredett,lVem tiirte a'piszkosan Krisztus! Mindi:JTokke!" - megnyilatkozasol~ hil'eivel. . v.iiny, szeparc!~, hU8eges megjelent nebulalcat. . Be- ,volt a valasz, AkDtelez8 Hogy miert lkerul SOlI' .az aS8ZD'Il<yara 'li€ze.tt, ks 'vi- Ieptekor': "Szebb. jovot!" 'L'asarnapi sz.entmi&e ki5te- ilyen remille.tet kelt6 atr.oszonziisuler,ezte a·.' neki koszLintessel keUett iidvo- lez6 volt, ha vala,ki hiany- citasokra? Olcs6es haz:L<g szant meleg pi!Iantasokat. :poL1ii. "Adjon .Is,tenT" zott, a pap megrotta, YeT-" magyarazat ane-phar.ag. A Apam is foT'lneIegede·tt, volt ,0; v,alasz. Ezutanegy- meszetesen ezek aIM 0; h,aragv6 nep tOI'VEmye,sli,eget jzivesen,' .'VuIlimail. me- szer'l'.e . sz.otagolva mond- biini:eteseka!6Ii8v61tak akar, rendet a fele16sse.gr:e

sette a. m.egtortent VlIB- tuk~ "Cson~ka Ma~gyar- kiveteIek. V'lgyis kivete!e-. vo,i1asban is, nem uj.abob, el,. uti tortene.teket. Ma. is ar.,szag nemo!,.,szrig; eg.esz zettek'A nagY'L'ag6, a de- lenkez6 e16jelu gyi>1kolo es elnek . bennem ezel<, t1.Z Ma~llyaf-or~szag rne1.my- tektivje'l:UgyeU5, a mO.zitu- pusztito telJ'Pl--t, De hAt ',nz e,mIekek, Airitka elmeny- or-szaq!" ., .Az oszta.!y- lajdonos fia, I-la. eze7~ a is nyilvanva16': nkik nem sza.mba. menD ketheten- han siri esond, Mindenld s1'6cok nem t.anuUa1c,' ap- h'ibai.·e,; bunei .iniattkeriil'kentivacsora.k, !J)agy:ebe- T«tteg, Ki fog !elelni. els5- julc iTt .egy pM igaz076 sort tek szembe a sok te1dntet_ dek Szerenyek voltak., nek. En a nevsorban elo- es miris rendbejott az ben deiol'malt szocia1ista i'inmarrUkb.an egyszerilekes keW helye'll szerepeItem. "oszt61:yzat", A szegenyebb' rendsz'errel, hane1U m~rt

',megis ossze.tartotta,k, .ilClll- Mindig ke.sziiUem, am atanul6k ko:ziil igen keves eleve elvaku1t ellensegei

'16dunkat, " tanit.o ur ,cs<;iLe'ikis:ziimit>- akadt, akinek ~ajat kOn.Y- voltwk, az,okeln.ekaZ alka~

lu'iL;taf!:1:litnok, Kihivta -a rossz V!! voU,PahUi.bla p.6toUa a lommal, S; ha nines elegen'.~ J929, j.u'I'1i.uS'at jelezfek a tka~UZ6~~;~a Medt€1~~tY?'- drc1.g_a fUzetet. Jo is . voLt, doer6 a demokr:'t6ri o'ldalan,

"ll'aLptnrak Ke:;keny, ne!pte- ,e!...a,e~", .nem anu~ ale . . .. '1 '1 "nines el.eg allhatatossag,

.tEn uw(fban van aziskota. rnegaih6zi jdadvanyokat, me.g nem w, :zg~adYrn., gY(f)t- fegy-elem, civ'il-'ku,r.azsi, ha K00:tb7di1lt hiizak, 'egym6st J3iintitesekvMtozatai;. Tclem .volt t!z eIetunk. a. baloldaliak nem e1'Zik tiimogatjak; A jardak kiet-. nadpiilca, (tohobU~e m.erret- 4nag;y nap uzeTt megis elegge8 f""le15ss'eguket, b.a

, . ,.h;Qn.~ok.osa1i;. cNi.'Ilic.<;~n ben), fiii!ihuziis, t,.§~rd.eples. elerke:zett. E'vz-ar-o iinnep-hitehagyottak, akko):', elsz,a. ~ nincseniit, csak a lftiegymds, Sz1talil} taniM $egaz Udva;ron., aho! Lajos ~ baciui egyuia:bb pokol, egy; m. ~~n.eJetlen ,1:wm,ok.s.iV.4t<V',., .. U1' szokasa ,szerint,ii1i-ando- bacsi; az oreg s;zolga SZOT'- ujabb di1rtatura, A regl ha~

'" an '4Pa.asoMu k:ozotts€~ goskoaott. Zu,gsfi,gok l1elyepe. (lj 'hazug-

Nt1J:l1J !I);tskapu, A :be}_drat trHgatott. HO'S8ZU, ';'lUi2:gas 'sagok le1'1tl;e. k, .hallha.tt~ a

fOioti .kis ovdHs·tabla, ·1'a';- IF-'r'· ... t'k) .'V

, alakja; kirgi,zes jekete nag'fl . ' \ ',0 .:,;d1, )1$ . 'napOik;bim iIla]u~ Js.,ahpl

I

gadt!a," Mi,nd~~ttt ~aJgy . a vabakozae, sOt a tlirelmetIenseg azuj vez ete s nan.t. Einne,k Qi"uli::,k,mert 'ax Ilven nyii1t 1egkbr, az&siinte beszed nel.kiiI nines

tnozga lom.

~'f'.o1iH~kai eiloofeleicnk-

n1'!'k;"c.s.aIlQdast" ,~*oztun.k, N.em ilyen partot vartak, A

j-o.;?;MI poliilik4t folytatO

llIISZilIilP _mugy fejtb,res.t

--------,------" ---- ,

Hallgatja az embel'a ](0- zep-k,elet-eur6pai h iroket, a mniakat: ~(}l(ft'h;k, dp ("gybl~n hn~unlfl.lInal(, Minil('I4.r ikbl'U :\1'1'(,1 vlln sZ(;, II "j.\Y n:lg,y t('IlWj:.(I'j, !lw~Tllm;dullak, liihbny ire sponLiil1u.l, ami voltakeppen akkor is ig.az, ha voltak a vezetcsben, akik lokest adtak a

csordult volna tul n ')(\,,,r(\seg pO)lHru. h 1:'11)<1 (\g;'dLak volli<l am'I'sl'\;' fenll'{il, VIlAY Ientl'iil, VHt.\y !II. Illl;g;lljU:t,~1J61.

1'~hl'I'I, I(d,shr. rH'n1 ('.(,J'lwt, sCl1lmilyen hitele nines aunak az ervnek, hogy iJgynok(j[" beepl\lt emberek - ~lmil 'en ~k bizon 'lH'a voltak

I

,

i

'I

.~

1

'j 1

,I i I . [

1 I

pesten llDtiem .I0L Mindj,g Vcnz(Ht a poliUka, s a ki;-

Z(j~~ ':gl e le t t i :,z,ll'ieie.t

a]X~mtol "ks;I.{~T1I e l", a!d sokui(~ I 3.n;'1 "~" iJ.gi~:.(::_'n~ dolg()7.ot,j, n;I'~.\' {lmtl1Y vobt WljH~1(ITI)l{l ctl.: uttorbmOZf.i.lI i Ill, a pn:i l,:ll~u-t pedig sz NlSZYIP-be,n tanultc.m, t! m e lvne}; cs a.kriem 20 eve

VI:l :;;'I/ok ta[!ja.

- Azegvelem utun dolgO;(/i;'1,m a KlllL\gynl,jnh.::~·tertumb.an. majd az Jl1SZ,VIP K{iz.pont;i Brzo ttsagabar» Az 1 OBa··,a s m nj usi p~'ir l,ertel;.ezm(,g van remeny a mini- let a,1. en (le'lemb(',n is Jormails rend ITwgiil'zesere. dulal. volt A p:;,1'1 fi),nt,.k,i~ Senld se ta~nd.iu: ilHgy ('!.(\- 1';{n:1k ld,ill~()lllilml 1,n.n[ln~· ri'~;1.rtL'S('k ),,,l,l'lluk minrlf'- ,uL"ill 1(','1:1('111, [,: tllllllf((UllIlillt, It hdd':,' l'tII1Wnd/'I'I, d,! !!ill'! I ~(lhl1,1 1,11<11 lUll 1111'1~ 111', 6ri;islak HI. ~·Il~~.:(llynk 1;\'-; r{'~-- Ol'SZi·I[.~r()I,.a L~11<1~~dal(JInnjl~ lelmek a vegves2cllyel fe- gondjainlo6L

nyeget6 eldurvul<1llt6L _ A ($RIMI U~'H7.l~t!lJ;M

El'{leme~ volna el'.l"11 azok- t'l'eje reles,~g~tn, a!d v(ll, nak is elgondnlkodni - je- l,.II,a 0" vuJ.lalj~l ma i~ a

- Harmincheteves Ieszek apl'i.lisbam, A legnagvobb szLU~te's'llapi aj:\ncL' k az lenrie. haaz M-SZMP j () [ sze r<"peln'e a ~ra}i~zta" sckon. Egye~1,'en,t - Budu

,e. vanna l~a -; a ~i" oy nem k,i;s terb'eket. Fiam a ,k:tll'lnyeCie.n D;ts;ill;,lottal~ 195G· Fazel~a-s Mihaly :Gimhanak az -eQl{jJ])fot'TIiHilalR'li. ve- .. ~m~la1l'p tmiIl'UI!:, oN, ahOiI S~lyekr~l is szdl16 ta.nuJd.-: Wj.i'iihat'n£lltam is ke1.d,ttro, gam, aJ;.:Lk a:z .akko:rj".l\.e;m·; l!lAWe~s h~~~a.~1n .1~~¥es' zeti tragMiat sZen;'lpitI1§lA:tas 1 M~~\tl ,,(il~O~, Wflm",~fW:):et. alatt ~gy6rte~m(ie~ forrada1' '~A Szab~d,s!g :i~ lomma k-el.'esz,telt0k.at. f:6- utjara ilndult tJrbtr'iJet ·k.e~ ~fe,~t ab,ba~ ,b6fzva" hog!] az v~'septi g()<nc!ot, sn,e~.el~et 1 JU generael - szem" yes! I,' '.'1, . .", , g Let:rehoismeretek hfjtm - ez~r';es,,,_tWofl~'J'. .az~J~, ,; .ff, 6,['omest eliogad ia a s2cpen I ZOH1'aIK, es s-ze!kesztomek, csengi6 szava.kat', sil'k,. tartalma.s lrll.st a.z ot-

Nos, vegye szemiigyre a vaisoknalk, fiatal genE;Ntaci6 is a mal

esemenyeJ.t panonl.mUjat,

. 0 1s a~rtar,sa,.~s

b6Jlz-l:,

t<'lbb sz:!tndekll nepfe1keles-. be. h"gyan' h at@lhatna:k . be a "esortet6Jl:", akik ,,19ZO-at csinalnak", E akikt61 Nemeth L:isziD anny'iraov.Ott 1956. november 3-an mcegjelent cih:keben.

. Ezl a v€szelyt felismBrl'l'i, ' ezzel batran &$ tettekkel szelnhe:Dordulni semmit' sem ' von1e.a ma vegbemeno fordulat erdemeib61. ElIenikez61eg: csak 19y leh,et a mind,e:nnfil fontosaibb m.eg:ujulast valabau biztos:it.mL

E'zt lrisereite)r m0,i:; a ma-

gy,ar ,'>ZoC'ializmus reformel"ei 1956 utan. nWl'hetetlenlil nen4z Yiszonyok ktizott, sok elkerUlhetetlenes nem· keyes sZiiksegtelen kompI'O;;' . misszum kozott tgy lett ha- Az MSZMP a mwrcitlsi zimk a legtljabb kO.l'i ki::izep- valasztiisokr3 keszill&dve, a kelet-euI'opaj val<tozli.sO'l, k:am:panY sonin febm::'lX 16· egyi.k kDrai e16futara, s igy, an, 12,30'6.rakcl<r a KOS5U~h s;,;ereztiikme.g azt a tapasz- r4di6ban, februar 8-~n, iaJatot,' amelye'k . .kGt)." lenn.e 21.00 ,61'a'ko1' f",f;ebrua,i' 15· n.ehany tortet6 es :ak'arnok en,20.10 61'a.kor atelevikaland()l'saga,miMt 'Sutba. zi6ban bemntatkoziUc 'A ,d-obni.' P3:1-'t l,epvlsel&i i.mner'iJeti)c a

A ki::iriil6ttfunkes. 'l:avdloob part .varlas?ltasi ala:pall~~· zajl6, orl>z'agokat' megl~az" l.es.eilt,"

jkod taio. d'l'ama-k kirribb.arri-

tasahoz va16ban semmi k6·

ZUnik, d.e anna~tobbet te-· hetne:n:k val-6sagc.s tapasz· tala tainkCfD jtiktiv kOz.re·adasa va1/iiorsta:r,s.aink pI Gblfmainak tl'liegO'hi'asfCho.z, a [),t'ogcresszi6kibontakoz;'isa -

hot.. '. "

Ka~dosJanos

.1

V. F.

ThU,I'ln-riir"d}ulA,.' - ':'az MSZMP e.lu6tke ' .•. ke,cld'en meghesw.1ez,tfditutott .Bo· risz Sz,t'J,~kali.nna,l,. a' .Srovj.etunio magya;l'or:ll.ZiJgi nagykoveteveL A fi.agykovet az SZKP Ktiz],!>.[)ruti BiZ,Ottsa,ga. nak neveb,en' szovj.eturu6· be1'i 1;,~t()gatasra sz6il6 meghiva.st nyujtott at a magyar pohtikusnak. Az uta·zas.l'a " 'l>:,o;!:elj pv6benkerii!16~,

Va~asztasi bemutatkozas

•• KeFiile~; cim. A IX, k<eiilletben fo1yama-no,au -gyarapSZHt az MS7~-WP tagja.inak s.zama. meghalailta ." 900· at; A je.lent. kezii1< kozott 'sok .11 natal. A I>.aox!ihllid.og Nzetwaga .nt·unkanaOOkon ,.15 arlit;;! a IX. ,!<,c'-Ul£,I:l ,~aman ·:!taW ,,:U't,:,~ 2#1bl,Ul,

t:u·i:IigYcletet. , " ,_""

\- .

,_. __ ~ __ ~ __ ~ ~_ ~~~.Ji

••• • •• 1

!

J

!

I

ammeg:tes1Szillk. Ce1k16n.t a;zt 'is, a maID'(l'l' -demokracta fOgia,~1Ja06uk .. ' rriog: . e~sa jiivoje is ett:6lfu'll'g .

. ; ". ~za.mu. !:eJap,cjt1j.nlc; .. ltogy.;a .;...:.;. Szcmcly. S'zeii-Id is er~

j:Hi'rLafrtentben, < It .'. kijze'l:et~ 'dek~ita 'sikerbe!l?

.ben, a tal'saii:alom lian " , is· .'+ t-rogy erbi? .

.'. N.k.eizuJ;,~·JobboIMl ,egy- ~. (rgy .tudjult, ujra j~

j'Te' er6ieJjesebq 'Urhi5dita- l1Hteti ma,g<it. Megerositi a

$at,. . eiiJTetares~t. IDnne.!{ hin?' . .

.. k<eJ:l most alaHindelnUnk ;__ Ig\Op. Teril~eszetesen'

. mind,e<rut.Ez nem ' p<l.1;t6f- Szabo1cs~Sza.tm/ir .. B¢1'eg ,

'Ilek, . ez It' munkli.iosztlily, trlegY2hen . ·.i1~dulok;_' es , . "{tis. dolgozo. :embere k, az. 1igyj:mcsak termesiet.esen az egesz .: nemzet .: It~yetemes. MSZMPsz'ineiben.

eraeJa.. Mondootoam U.gy . BQrzakLajos

·"A.,~s .poetica" -politika'

...

l l nyit6 szereuutc VMl a.z ut -

- Ezt nem mondanam. szaggyiilcsben, s a kiizclet~

Noha az igaz, az omlnozus ben is.

tavaly okt6beri par+kong- - Ez 19y nem poritos.

resszus utan erezheto volt Habar az igaz, hogy igen

HajnaITi tel: i.egylr-or loevitfem .az fr6g.:ip:ot, s ··bet~t-· tern az autom csomagtu,rt6'j4ba, A Felvcnul8.l'l:i ti2r)dhalt volt, csendesen c.siipou:esz,,,,tt az eso. December 18-.i, iwi'a reggelen;' hoiSszu .het{';ik.·6ta \'eg'1'.eeliJ,~ziil." ffu·a.d1; nvugalmat 0J.:ezAj(~m. Ege.sz· napos keme:nyvita,

· ta:naCSlkoza6 utan bdztosan tuo trum: vo'M ertelcne : .'.

· Nezze el.az ol{,as6,.hogy ezzel a .szu~Jjektfv epi"odda')kezdem,. riients€gill sZD1g:2lJlj.o.n i a .Magy.ar ~Z{)c;ia~ lista .M;unkaspi).rt ' XIV. korigresszusa e1.s6 tileSszaka utan a legtO.1J.be.n nalSonl6anereztek. A 'k(jl.di.\ttek !1iajna~ig;:bta;rto<ttak, .s ha e'lcs.ig.izva~ meg·is iigy aNtwk fel !}1'Sl¥i.Hq.:·ol, hogy ·nyu.godta·r,) kijelenthettek: szerve-: zetileg Il).eguJqU •. egyseges marxists pal'tta -, alakult: .az'

· MSZMP,BZe.l'Vezeti j , ·sz,abalY'7-{l:ta:. Europa, k(J'1'sz~n1 .strU(kb1.l".9..jli pQ'lit1,kaipamj.8j( 'kqze emelte, 'OJ. es' :(i.ata,1 ;ve:zetc5irloema' mrilJti':J;anismer::etes kon traszelek~~6 'ko~

· vet;kez1:.eiben,·· hanem. ·'ll:eggyoz,6de"i.ikb·61 kerijlte.!~, a

:: '~.:... .. . . ' ~ ~ . .

nvesen segitheti a partvalasztas torekvescit.,.

E.gy~t,el't-ek. RajtunJk

nem ml1hk,ami t tehetiink.

Ma - HIt'ten(.>!l:milnkben nom cll3s.r.(\l' - :t,[IM t idukr.t, ellentrnondasos kort flunk. A tagadas korat, amely egyelore ugy tUnik, meg mindig merlegeles nelkiil rombol mlnderit, ami kozc1mtllt; az ertekteleu, a karos, a biinos b.elyeg10t ",liti az evttzedekre, s ugy 1Msztk mindazokra, akik keptelenek bea Ilni a kontroll oo]kUl kfgy6t-beIr:it kiaU.toz6k hangos hadaba. A k.iabalas, az egymasra Hoibl6 za:jow~as azonban riem titkolha·tja el azegy<'iltalan nem r6t.~as jelent, m l'ken t a Iogikus c'sszeHlgges.ek drasztikus Jerombolasa scm vozethet masho«, mint anarchiarioz, ha nem epulnclc helyef.tuk uj oss7.efUggesek

J;~I:t.entmrmd,i.sos kor1t flUnk. Az orszagot il':myf1.6 poktikai el'i)~,;: egy,re jobbra tolodnax, s egy rlikta[o)',jku,....,a. tOl'ZuH Mrsada!lomheJyebe j21'{:'mtenek u.1aiJlJ - fi::'lek, CGUp,l.TI mtLs arcu - dik.tutt!rut. A MIl_gY:ll' S~oc:iilJisla Murrkrispat-] ebben a helyzeiben a balo IdrIl erillc kiizlitt els6kfnt "allt talpra", s kinyilvanitotla: elhat{l'to16dik a mult hih;Ut.61 -es buneWil, a munk.rsok, a szlivet'kezeti parasztok, a szellernt dolgozok PI)" Lltiku.i 6rdelkeit kepv,iselve iklizd a poHtik:ti ('let jobhrn to16diisiinak megfeke,zes.06d,· rnert meg.gy6zodesc, hogy ezzcl a tarsadalom megujulasa; segit.l.

Az MSZMP elhatarozta, hogy az epites rages l!t:i:'ot [arja. Modern, gondolkod6 p.irtkont tevekenyJ\(~c1jk, arnely kieplti orszagszer:e a val 6sag.o t alJand');lll elemz6, s a7. oss.zefi.iggesek ismeret.eben Qzt megv(tltozta,tni lJ!ka,ro k6zi.\s·s.egoit. At f\,'{!:lTja al&:kitan,j a V;,j~ l&5tgot awk erdekehen, aki:k0't kepvi.sel,

Az eIs.a: l.epeseket e t2l:iin evetdg is eit-art6 munk;lban mar megtette. PolH.ikai ellenfeleit nsm]<:evc'sbe meglepve, decembe·r 17 -i kongre.o.s;msa €,l,,:,fi ii.L~'~s'-:l" ikin egyst'-ges, vezeteseben meg(ljult &; meC;f.italouQ1.i:, korszer{i ~:zerV'eletupaIfHa ala'kult.. Bizo:1yftotta, hor.::v a szocializmus par' ezer: eves gon.dolatvilag:it,· egy a ll'~ hetOseg'e,k,hez kepest ~g:nsagos .. sza:bad 'es ,az emb('J'l'IC esely.egyeri.losegereepul.{) tarsada.!.om eszmeje.t nem kbet sZ0melyes t(l'rzsa~lwr;ta.s.~1:Il, nwasz p.j'[t0~12_.kiLh':;lisze\;:,uz{lss'uI, megfelemlitesscl kiUZu"d az emberek ft~_

j&boJ.. . . .

A korozeru pa,r.ts·trulttlira, 1:1 fi.at~l yezete.s az()nban csa:k .az elsa, rend!dvUl fontos Ie-pes.a7. MSZMP ell!tebe.n, A sz,ervezElti Osszhang utan a XIV. kongre(;;F." szus jm"uar 27--i misodik ti1es6zail<inak fe·1·adata, horw megteremtse a.zt a polit11m,i egy.seget,a.melrnek UJ.laj.an a Magyar Sz.ocia'~ista Munkaspart cselelk:edht>l. sz61ha.t·a tarsadal'omhoz. A killdi:ittek .olyan politikni nyUatkozatot vdtatnUJk meg, ameIy hos.szu ideig nz MSZI\iIP . tev01;:enys,eg,e,lle.l{ "pol'ibiik,.ai,j.ranytlijek6nV' szolI~3.Q. Erne ar.;; _poetic:5.hoz 1{apcso16dva, akongresz" flZULSon tajekoztact6 js elhan,gvW{ a paTt legfontosaobb l1:ktl.uilpoJ.i.tiika1 feladatair61, az orsz:,:ggyli1Csi v<5Jaszta-

19M eIOkesziileteirOl. .

A januar 27-i szombaton. u]rCl berendezzlik az l!:pfWk R6zsa Ferenc H<izfit. Az. it:.pgepeJl, ~v'i.s:szfl<kel'ii1" neik a'helyU'k,r,e, s meg1ke"dod,Lk az ,'1 tanac,:kozas, 'amelyrol mindannyian er:zeseinken till tudjuk is;

ertelme. ~. (vidg)

,Val6ban jogallam?

Mindezek megallapihisat azert t<lirtjuk sziiksegesnel(, mert tGob helyisi5glinlret kormanvzatt Intezkedesr e hivatkozva feltortel!., a zurakat le['.ser{~lve m l nket onnan l,izirtak, anefkitl, hogy erriil eHiziilr;< a MfI.!:yar SZ1lcialista Munliasp:\.dnak b~irmifel<~ haUrozatot kaIdtcl, ,,(}Ina.

Mi feH;:_6s1.iilliink a Pulgi,l'i 'l'iirvcllyl,Unyv szerlnt] birt!)lrv6ih~lmi csz!.iiz1ik hasw{tla!Ul'a. 11(\ clfyidc;jliicg elj<irtull.k az il1et{~kes IHH"lIl,inyJJiztosm'tl is. A korrnanybiztos Ul' ig'cre-tet tett arm is, hoav a jovob_el1 gundnskodni fog a helyisegeklwJ liapl..'SoJatas eljarasok tOl'Venyes kercteinek megtartis;i,1'61.

RemHjiik, bogy a jovo iga.wlni fogja, valoban j{lgUIamban eHink.

Ifeltorteli 10bh epiiletiillket

A Magyar Szoclaltsta Munkasj),l.rinal, a kdzhttelcs ingatian-nyilv:;'i!'i..t~lrtas a.datai szertnt kc;<;cliii jog'a van bejegyezve tool> parthelyisegre. Az MSZfrIP a km.!:eWi j'llgr6I nero mnndott Je, es l;:ezcIOi jagit a tulajdonos magya.r aUa.m nem vonta vissza,

El.m'ipa.i jogallamban mindebbnl az kiivetlrezik, hogy c..: a hclyiseg minden ideg'cn bchatctas, illetve a helyi-

!leg barki mas :Htal tOl'tcno birtokba vetete ijnlH~nyes, Az

tliJ'venybe iitkiizo cselelunCny. A itirvcny tlgyanis egy

jogallamban egyfOl:'ma.ll vQnatkozil~ a;z <iliampatgarra Orszaghazhol es a kotmanyra.

Ezzel szemben n;ihmk - iigy ictsl-;ik -, a korm;'i.ny KedZle,n de-leIGH, neh(lnV

Il.em tartja magara llezvc kiiteIeziinek a ThiRgyar N{ip- percc€il 10 ora ut{tn m('.f~. ki'i:tiarsasag .jogszabiIyaH. Ana hivaHwzva ugya:nis, k.eZlrute munkiijiit nz OJ~'7.~J'.;hogy az ]}'[SZP nem tart ig~l.Jyt biZ{JllYOS beJyiSegekre,gyulksj:'lolluari Ule,c;.szakiJ. l\z vagy epiiletekl"e - amelyek egyebk6nt sem vC)Itak a e1niJ.k eI6.szi::ir a plenum !la.Magyar SzociaHsta Parte -, ezeket ortkenycsen; min~tarozatkE:pe.sseget a,lIupil(ftden t1irven~'es cljuras mcUU:zeaev'el e.fkob!l:zta ajogsze" ta meg. A terembcn 2lJl

riicn haszn,Hot6], {chat l'n: MSZMP"tfH. ... . kepvisel~6 fo~1alt helyet.

. Talan meg IDa is az MSZP szava, igenye p6tolja a E:ot kl}vetoen k('pvh'.cJ<i!

torvenyi? k~az!oW{:,sCi'lGra lkeri11t sa1:. A

Mi, a Magyar SzociaHsta Munkisp<irt tagjai, nem ki- plecnum hMal'nZ3!t.hozatlll]

vanunk sem tabbei, sem kevcsebhet, csuk an, hogy a nelki11 tudomll.sul veHe B09~ hatalyos torvenyelH~t veliirrk kapcs!lIatl}an is tartsa min- nar Rezsonek, lIiljdu-Bi~ den),j tisztcletbcll. Ugyan!:,zllk a j{)gszabMyok vonat- har megy", 6. v<\JlasZ'L6k2,l'ukoznak rank is, mint c hazaban b;il'mely mas torvenyes Jete Dl'sziig.gy(lrleL'ri .k6pvi.~.epoIitikai p;id.ra .. Mi ezckct szigoriian betadjuk, de ezek lojene,k lemondiidd:. Tudobetartasat mindenkUOl meg is koveteljuk. . misuH vete, hogy nnl'sod-

Nemvitatjuk a magyar aIla.t!.lnak, mint tulajdonos~ Abauj-Zempkcn megye 6. nak azt a jogat, hogy l{czeIOi ji)gunka,t visszatvonja, de valaszt6meril10tenok tlkvetflgye eilt tiirvenyes keretek kozott, jogszcru - jogor- nY2cs2n megvu,laLSz,toH kepvos]atnak is terct ada - hatarozattal. Ez eddig nam V'j,'l,e:loje Hegedii.me Hargitai Wl'tent meg. . Agnes - a:1'!it 19115-h3n va"

Nem vitatjuk az MSZP-nek az:t a jogat sem, hogy lasztottak potkepviselove-, biirmirol, a.rni jng'szeriicn az ave, szahadon rendelkez- es hogy Bu,d.apes,t 14. vazek, De csak, e.s kizal'olag arro!, ami az ov€! la's~t6Ikeril1etenek t0rvenye-

SemmifeIe torven:yes jogalapja nInes azonban az ,s1O'U megvliilas.ztott kepvi.seMSZP~nek arra, bogy a'll l\iSZMP vagyonarol relldeI~ 165e Tamas Gasp6r MUa08. kezzen, kiill)nosen, hogy arr61 "nagyJelkiien" iemondjnn. Nap:1'8nd wtt Boronki.. "Nemo Plns iuris" (Senki semtobb a jognil) - vUl sz6t k4rt Horvath J8'lU:londtlik. mar a. r6waiak is. vlin helugYlmmkillt0r; akrl

Dr. Bognar Peter

merlegelve eddigi tevekenys:eg.:.:;- es a ~,mo~;t K.le~O,SZHkolt bO'trcll1Y" ".li,lyanCilk ~ranY{l'l. lemo1tdott megbizata' sa.TllL

A Paldmnent munkajz1ra, jkteJ.I:.$}eser·e visszaterlinl\..

Budapest

Koordinftcios hizoltsag

. . . .

A Magyar. '. Szocia)i.sta Munkaspal't budap-esti koordinaci6s bizotts:iga janmll' 22-en megtartotta elsa tileset, amelyen elnokseget v,iInsztott. A koonlinaci6s bizottsag elniike lHar6ti Imre, .cli1Dkhelvettcse Kun Ferenc lett ... A' bizotts:ig tagj~ii:

Nagy Tibor, Bakos Laszl6, SeLSS Gyorgy, Kozari J6.zsef, Vdczi Dezs(i, Pecs{)Ic LAiszI6,' 2rili ot'zik 'Tc J'e:;:,. 'l'uza Ist~ vanes Csiszcir J6z~cf, . A koordintlCios hizottsag mE'gvabsztotta a nyolctagu budapesti ~'alasztasi- ifadat, 8rrrel;vneli; 'vezetojeKun Fe"

rene lett. . h-.....;..;.,_.....;,:..,_......;;;._....,_-_---~__,..-......,-----

"

I

!

I

···c

5

Szaba.dsag

nern lehetett 8:01101 Bern Lal:;ilni. De volt,a4d korbej,kta . etite. a .' p,fflffot,.me$: a hararudi.\.l~sf.kos· pul'tja ir a is bep illant ott. Igaz, itt hitott.n.a,gy,c50mag;:;Y16pa, :

pfrrnj fedett' hu Imokat

tam, hogy hol nap ne k ell- mikbfil kar ornszeruve gi)r~ jell kijonni. bult csi-rkeJi.\ba:k karidtkal- Jut meg nekem j Er- tak. k i, de azok bizo.nyara

dernes sorba allriom.? a halasc vohtak, Vegi.il a

kerdezte a kalapos. maszok arusokat is keres-

A doboebontogato veg::ig- te.De hO~S7.LI aszta la ik, nezebt a soron, Latta,hogy ahol arulni szoktak a hiak i csalk - tud, a Iagyasz- 'wt,t l.ibat, a sz..ep s<irgab6- tott CSi,t1Kek utan nvult es ru csiricet, tYllawt, ka!kast, meg mioe16tt a pult ~h§. ke- a bar-ria heju tojast, iiresek • r lilne, ma,T magwhoz veszl vobtak, Meg 15 kerdezto a az- arut. Szeme megakadt szernben epp kiszolga16

egy oregasszonyon, aki re- (oerrnenY,{lrust ald.nek

megd, vekon,y,rancos uj- k·ezere, mintha Iehelet-ri[adval szoritott kopobt teH- nom kesztyu\'ol,na - 1'aka bat] ahoz ket f<'lgyasztott 1'ak6.do1it a k ukortcaltset: csirket, A [egh.ideg tkezd-- Hat a kofak hova te atvdzezn'l ujjai.t, Azt.i n : ti1ntek?

a kalaipos emberr e nczett. - 0, lelkem, tizi:g min-

Menny! k el.l ? dent eladtak. Hazarnentek,

_ Negy. ugye mert hat mit is csi-

_ Felbontott egy do- nalnan,ak itt mar ?

bozt es 5 rnaga adta oda J.ANUAR 7, VASARNAP

a csirkcket. 9 ORA. '

A diszn6hllskeszlet is a A hOSE-zU nsztalok mel-

vege t jart.a_ A h.entes sze- lett j6 nehanyan alltak.

I E161iWk kopasztott csmkek, es mozdulstokka.l vagta,

rnajd csapta a mer legr-e a A kinalasra most nem volt

combot. Hata mogoH ket- s7.likseg, ba.r kevesenvolten cscntoztak a m.eg egy. talc a piacon. A nagy roben lev6, serrescomookac. ham elrnult. Ma milr csak A sokat pr6balt t6ke:ken a Iustak, az igazan jo.l szacsattant a bard es boszor- mH6k vas1l.roHak,

I;:anyos ugyesseggcl, 3,7. Izu- Egylkiik meg is - ant 11

letek kacskaring6i mel lett cs irkearus el6tt.

vazdostak a k esek. A cson- Mermy lert tetsztk ad-

toz6lk nwHett egy btliter.es ni? dunsztos i.iveg ant, abba doba1t,,\ik az elad6ik a.z ezreseket. Mii.,J' tele v'olt, minlha teJ;ilf{~ ra)m~k el a penzt, s BartO'k halva·nyzdoJd, gyurt tekintetet.

Negy ki:16 kormot ),,;-

Naplojegyze1ek'

; . I' "'1"

az· arelDeesrO .'

.TANUAR 6. SZOMBAT, Tav.ok61 nezve, a sorok

11 ORA. nvugod.taknak, sot Jegyel-

A piac felbol'UJ.t, Kettoo rnezettnek tun-tele Azonertelernbcn is: k ozgazdasa- banbel~5 eleh1kbe. pilgHa.g e-s fi;zi.kailagegy- lantva mas helyzetct korisarunt. Kozgazdasagilag tataIhatoi;t 'ax, ak i ennek azert, mert az ugy nevezett megjHgy,el€sere vallalkozoct. keres let (valo laban b izo- A foj tott hangu figyelmeznyos penzosszeggel rendel- tetcsek (ne lokdbsson;. min-

· kezo emberekt6! t>an szo) denld vfu'ja ki a sorat ; tuutolso roharnat ir.tezt e a relem aaszonvorn) jeleztek, gy.enge kfriala.t (valojaban ho,gy nem keves 6nuralombizonyos . menn';isegben mal tartottik rnaguk.a.t 11 renrlebkezcsrc aj·J6 nyers- sorbannllas ma.r csaknem husr61 van sz6) ellen. Tud- eHelejtett etikajahoz a vavan, hogy hoInap utan for- sarlok,

dul a kock a. A kin·{tlH,t OS8zetuzesekl'e azonban

gyengesegeb61 ero. a keres- igy is sor kerult.

le.t erejebo,l gyengeseg - Hat az utolsot lsellesz, Akereslet (Ismetel- vLszi!.... lEiga,1iilJ-.Q .egyet

· ten emberek) holriaputant hagyjon oa, annyit .;;i,Utum gyengeseget pr6b~llvan el- sorb an, mj'nt 6 -rilO.ndta lensUlyoznL. ravetette vma- e,~Y Iiatal, prernekbe bltb-. ~ g:;'bt a.kin~\j.\ltl'a- rnvei-shus- z6tt .nor amikol'az .. -.el&tte f'a),nem liapi, hanern 116- vas·a,rJ6 ,- Iathato.a.n' S7.ehap.Qkrasz6L6 .igenyebkeL r~ny€bb ko-rliJ.menye,k ko-

· J_,Hfe:nnt.i11·l:;\si es erk{)Ic;;i zot.t .~16 .. fediq.z utolso fai.r;qftr~kok e,ttS'arant tu;eI-. gyasztott csiJket. k.a szaty-

·::J~k~~~~~aar~rt<Dftt;~;rhi~~-.l:a~i .. ~tld~:·ke&~t;d~' keze-

.neR:bizon)'tll't_AjeJe'i~e-."fejet'eJ;h\.ifta'orl'a alatt get, ol,t ,a piacori, ti;bb211szippant{;tt es teldnt.ete\'(~i _ ... lenezomosollyal - fel~. a vasail.6k hataskorebe

vasarliisi Iazriak neveztek. utaJll:a. ad6J.Q·ot. . .

Fi:;:ika'i erle/emhen is boru· M .'t co f'It

ltb kovet"kezeU be. Leg- '-:- . .a,g,a. nem e, ':-m, -

ahibb+s ugv tUnt. A hii- n~7.ett:eglg az ~,egans sokat arul6 uzletek tomve non 3 fel~fJ. - H:l ?'l~IS nem voltaic ernberekke., mig a Iesz, eszik sa.rk iroka.t.

zb·ldseg,esek fej ilket csoval" - Nekem holna.pl'a keH,

tak termf;nyeH, moo.ott .en nem fe~halmozok,.,

Nagy neha 1m m.eg ~6t~ - Ne';,em viS2ont_ olen tilk veva, egy-egy :Tzal re- vagyunk a csaladba'n, tel p<iert, krumplfer:t, az i.:;;e- kell halmoz'nom es nyesebbek ""laEaert, delj nyujtotta a penzt <liZ elgyUmb,]csert. ado fel€L amH az egy Id~

Egyfiatalember W'kma- vtill'61 la.tha.t'ibtlan, s lehet,

got v~tt, 0 i.:;, &s az id6- f.enekeUen lad1kaba do.

~bh ziHdsegesasszony j,s a bot.t. szemkoz.t. tolong6 ember-

Egr masik, baromfls el{itt

rek.

N-unes kOI'om,

Miert mondja? Ott

van!

- Mutas£a meg.!

- Hat ide jutoHunk - mo·nclt.a az asszony.

- Hova? - kerde7.te a fia1,al€m.ber, ald miut~tl1fizeictl.:, azonnal ropogtatnj kBzd,te a Wkmagot.

~ Uram, nezze meg a tomegeL Hat ilye·n eb·ben az ows,zc'igban nem volt + + • Wej,'e YoH. de alTa jobb hem gondo)nL Tudja miert csin<i.lbi.k ezt?

lVI'li ?

HAt alz 6.remel€st. Aremc!est?

Ne mondja mar fi,a\la10r, ho~y nem tuzl.ia ... S:~lwal. nert csimiltak az [lremelest. hog}' most megnt;zzi~k, mennyi penz Vf1·n az embereknel. AlTa kiv<incs.iak flint, hogy menynyi pE;llzij·k van az embel'elmek. F-o'g-adj Ltn·k, hogy harom honap mulva megismetljiJ{,

A fiatalember vitlla.t

vont es kop!kMve a Wk~ mag hejat tova.bbment, magara hagyva a kapo&ztaJkkal, h a g~'ma \la1, ZO Idsegfel&kkel Dvezett, ltetseg· beeseit tekinietu ass7.0nyt,

senki nem alJt. Nem cso· da: filezett pulykameUet kini'llt to))b mini hArom· szoros;i,ert, Furcsa k6p vo\t: halvany rozsRszin husok sza'h<iIYDs halmocsJ,;J.j egy vakit6,rn feller kc)peny irnyekaban, mikljzhen jobb1'61 6s balrol hul1umzo·tla1-;: a SLlI'D SOl'O,](.

Egyszer csak dobozhegYE'ket tarto tax-gonea erk'2.zett. Egy fern nagy kess.('l bontotta a dcbo:wkat es be16HJk mely.hil.t.6tt csil'keket i:i-nt0tt a puttra. oty g,y.o,rSan. hogy a 1,'c,kemeny sc,r.a.rnyaisok (fagyoJt, eg.. nck m~redi5 combjaiikkaJ

mintha ki akadak vorna ti~rni a csomago16-r6Ji.a swdtasab61) pUlanutok ala'M _ m·int egv van'tz·slat - ha.talma.s $Q.I termott a bolt elott,

- lI/Ienny!i vean meg ezen kivi.il - kel'dezte egy ag· g6di6, kalapos fel'Di,a dob(2)o.kat bontogat6t6J..

- Sem-mi, j6 uram. Reggel hatt61 mostanlhg kihordtam szawtv~m karton.t. Ez a7. utalja~ Megmondom azt is, ho·g.)' dkekt nyomat·

~l '~~

A hentes kilvette a mut,a t6 ujja:t. Azt.an s;.:utJanul h,l'lmoznd kezdte a merlegre a helyenJn§l1t SZOl'OS, csaknem ba.rna szfnu kiirmaket. Vegi.il egO' leped6- n'yi b6rt is hozz<itett,

~ Az nem kell fgy

a veva.

- Az vele jar 19y

a he-nies,

- Kerem, vegye Ie, ezt nem veszem meg,

Csak ezzel egyutt adom_

- Akkor koszunom - mondt.a a vev,6 es f.016ras sorban allas di.i.het elfelej tve, elis,mel've az elad6 foleny.et, elment, A mi:igbt· (,e aI'16 feTI,j gyorsan a helyere lepett.

Merje Ie azt a Iapoc-

hit.

Az comb. Johet.

A meri.eg nyelve grors tancot jl\xt_

Hetsz<l.zh a tvann.egy.

Mas vala.milt?

Az.t az lzet Ls mer,je Ie.

Fdss - 1:ieha.t nem fa_: gy~zto-ut - baromfit mar

SZazhU5zert kH6jaL d.e nagyon szep es finom:

Egeszen j\l'iss vag{ls, higy. gye e1. Tegnap, miuta.n elad·t·am hetV'enet - mondta - m3!jd sz6hagol\-a megis.metelte: het-H!-net , haza&~ettem, fOlpucolh,mk ·negyvenet., igy in~ u,h'a' ki tudtunk jOnniaM.nyommal. . Ezirta"r a matadel~, de gyonyol'u: . Es, nezZ€ csak, puha, meg sines j\a.gy-

va, most vNt-em ki a SZlatyorb6L

- Ket.l6t. kerek.

Az egyik nagy, uvegfalli h(ISbo!t elMt a hente, es egy vci.8.,ir16 besze,lgelett. A boltban boven \·oM. h(lB, igy a vev6k i.s ide igyekeztek,

- Ur..am - mondta a hentes - ez a szomba.t semmihez .sem fogh;)t.o nap vott_ Ilyen [orgahnat soba neITI laHam es el sern tudtam k6p7,elni. - Kezel rnegWri..iite verpe! Iyes ki.itenyeben,cii(aretk,t vett eJ6, ragyujto(t es fvlyta,[t:a. - Kel'E')11, negyv,en m,lzs3 hu·st adtunk eJ. De S7 ~nte meleg hllS<t. Amiikor 110;;:takes betetWk ide, ezek az tivegek mind bep::irasodotak t6),e, annyka jjris~ volt, Allitom, csalk nekilnk volt husunk, veglg, Egy-ebkent t.ohb h~ntes is kinyiiott. A v-aslmmpQik'r61 tobo helyen jls. 16gtak a boros, sonka·nal lekanY'a.ritoit e;gesz dis2In6Iabak, s a fo~ gya,s2ltf\.sra job-ban el<'5:kesZlLtett hltSok jl,,; ot.t mos!olyog'tak az uvegpuVwkonrna, utol'jal'a, reg;i a ron.

- Fal'a,s.zt6 leh-etett a tegnapi haj.sz,a - 1llondta a v.;;]s;1·r16.

- Uram, megdi:ibhent6 V{}!t_ Nem a7., ami itt ment, Hanem 3,mi szcmben, oLt, ahol a csir;ke· meg pulyka.s'l;a.Dny,at es olcs6bb port6kat a.rult<ik. L{t tn·i azokat a. Ids ol'egeket. De l'oss1:ul mondlam. 'l'ud.ja mi az i·ga· zan megdobbent6? Az, hogy sDk o.]yal1 ember van, volt e].2,g phn7;e a1hhoz, akillJzok mar tegnap se:m hogy idejojjo.n csirkesdtrnyel't. Ut'am, hinya·n bUck H-t egymas:t? De hany .. )'! oUllon, Onma.gukat?

JANUAR S., HETF"O,

Fi'a tala~Js'zony, gy-ere.kkeL Mindike1t6n treningnadrag - nem s2ia,badid6ruha -, dzsekL Az elelm.i:szerboJ.tban a husfeleJ~et, felva.gott-aka!t, tejtel'mekeJwt nezte.l;:~ Az ella'dO' varalkQZV6,

j

l

)

ceruza j aval ilti:igette tenve- kezdett a gyorekkel, mert re,t az 'meg akaa-t ,;neznJ." V!ll.~' ~ A trappista sajt ara is lam-it es kHeIe rnenet r.a..

fi}Jment? kerdezre a g6gumit., cukl'ot 'ker,t_

riatalasszonv.

Fol. Mennyi most? Ketszazhusz. Ke rek tiz dekat,

A gyerek csalodottan

neze!lt az anyjar-a, maid tekin tete valahogv vssszakenyszeri.ilt a kolbaszok

fele, .

Tizenh~rom Mar.adha.t?

JANUAR 2()., SZOMBAT. Otthon isl, Koekas lapon szarnol, Nyugdfjahoz hoz- 7;8. ad j a a lifte:zese.rt kapout pel1'zrt:, kladasait osszeveti a mult havi ki:i1ts'egeivel. Aztan ldvon, NeZli '" szamoka,t, majd areat k,6t tenyerebe temeti es varjra . a fiat, aki megjjgez1e, hogy m.eglaroglaltj;a· a gy. rekeklkel

I,

I; I

.J

!

i

I!';

de,ka,

- Igen - mandta az aIlsz{)ny, majd vesze.kedni

L. !!I.G.

Tamasbittya ujkunyh6ja.

Vegre selllmi. sem hi;inyzik a bu'dapesti 14. ~zamii vaIaszt6kerillet, azazaz V~ keriilet vaiaszt6 01 arainak

holdogsa·gahoz: van mal' QrszaggyiiJesi kepvel6jiik abban a sajatos padamcntben, amely felosziatta. ugyaq mag-at, ettiH azonban vidaman tovahb hozza (lis nem alkoija, rnert hogy a 1orvcnyhozas es nem a tih'veny~ alkotasszel'vei) a sarkalatns torvcllyeket, amelyck a belu~s aime.neLet fog,jak biztositani. ("Vagy ha nem, hM kisllnlI" - ahogy Arany Ja.nos monda.)

Van teh;'tt, aki az V. kel'iilet kepet viselje, esa-Ii 6p-. pen az illct(j kjv:\.16 jogfilozOfus nem tlidja meg eldi.in~ teni, 11Ilgy a h<itl'ldev6 kCt h6na.pban milyen vilagra sz6I6 kczoem.enyczesseJ, javaslattal, interpelllici6val (nem kivallt tol'lendp) .szolgalja meg a vala.sztoi biza}>.. mat. n g'y cl'ezziik. illalUlwlg'<il'i kotelessegiink, bogy Sl}'o gitsiin1\: a kepvisei5 ur dilemmll,.janak megoldusaban, 'I'amas Gaspar l\Hkl6s laliusiigyekbeli jirtassagat korabbi sza.munkban nyilt 'levclben .. meltanyoltuk. Ugy gondo! .. juk. kepessl',geit leg'inkabb az ol'szagban cgyre eget6bb8 va16 Jakasproblema megoldlisaban kellene has~nositan1o:

Sz. J.,-

Rimb~au'd jelz"iSje

! , b·k..!l~ ,

- es a I aAe

Oyak"1'(.!n gondorok egy jelzo1"e, A kamasz-zsetd {ria Ie, a vi!agi1'Odalom "csodagye1'eke", A1"tUf Rhnbaud • ..4 rimbaud-i je!z6 a ziiszI6 81:6 elOtttiH: "verzo h.usU zciszi6"_ Mar sokan e~emezt'elc, miert zseni6Lis ez 4 hap.> cso{{is, hogyan teremt azonossag()t a verz6 husu zasztQi. vi-vole es voros ~obag6juk k6zott. .

A pa1'izsi kommiin emigransainak t6:rsasagaoon em Rimbaud, ald 1869 es 1873 ko,zott, diakfejjeL forra-du,," masitotta az egesz eur6p.ai kiHteszetet, a w!Tz6 hllsu Prl-l'izsi munktisolml gondotvairta hireS jelz6j€t a zasz16 sz6 ele.

Nem irodalmi okokb61 gondolok m08tam4ban R'imbau!l je!z6jere, hanem egy moisilt jeIz6 miatt, HaHam, olV£/i* 80m ezt a, jeIz6s szerkezetet: ,.,verszinil lobo06". Ez 4 jeLz6 kora.ntsem Dlyan zsenicilis, mint Rimbaud-e. Nem azt idezi fel, hiiny zaszL6viv6 vere festette vorosTe ~' voros ,3d.szlot. Azt sugallja., hogy ez a zaszl6 kegjJetle1l. nyomdban VeT fakad.

A t>i.h·os szin a bikdkat vaditja. A bikdk tudvalevo1.eg mas szint aUg Vitnak meg, ldtasuk igen TOSSZ. A bi1ca»nak, ni.nes kozuk Rimbaud. jelz6jehez.

Nelciink viszont igen.

A ma·1'ciusi ifklJ~ voros tollal ekesitettek sv,vegif,ket.

Vasvari PIil voros zas.zloval di~zitett $dtQ1'banjegyzete'ko te Cabetkonyveta ha!6T.a elOtH napon. 1871·oen vorQs zd.szlok alatt tiintettek a pesti munkdsok a pdrizsi korn.mun meUett. Az 1890-es mcijtiS eJsejei m4nk6,stiintetJ~ sek ota minden evben voros zaszl6k alatt ilnnepertiik IS

dolgoz6k a munka ii.nnepet. .

Juhasz Gyula .azt ii'ta egy munkrisotthon homl?kz~ ttira: "Ki itt belepsz, hozel. et magaddal (piTas zaszli);..

nak) a remenyt ••• " .

A btkdknak errol mas v<flemenyuk van, 6ket b6sz£(t a vOros 8z(n. A,;verszinu" j€lto az 6sz6tafukb61, a b(.

kaszOtMb61 1.'a10.. Slmor Andrat

6

Szabadsag

Nyilt l~ve.l",

','.' , - ~. -.;.':~

a Magyar Szoclalis,ta Part

Elnoksegenek '

BUDAPEST Kedves Elvtcirsak!

A Magyar Szocialistlt Munkdspartot a part u.i-

'jdszervezesenelc es megujita.,sanak kezdetetoi fog- _' va az a meggy6z6desuezette, hogy a,z MSZMP es; 4Z MSZP kozott fenmil16 nyilvanva16 eszrnet, po-::;,' ht1kai es SZerveze,ti 'kiHonbsegek eHencr€ lehetS';,:'· ,eg vankorrekt es, kultura!t kapcsoLatra, sot .po-" litikaJ egyiittmiikOdesre, E torekvesiin.knek minden - szcimunicra resuieikezesre dn6 _: formaban hangot adtun]~. Kezde'menyeztii,k a kapcsolataink normalizalcisdt, kijejezWI, Ices2segiinket a tarta!mas, erdemi eQyuitmukodeS1·e. ,Mindv6gig hangsit!yoztuk: az: MSZIHP XIV. lcongressz:usa6ta meguju!t pJrtkknt tleSz reszt: a poWikai eletben 1I.j vezetessel, uj programma~ es uj szeTvezeti 8zaoalyzattal.

A megu.j1tl6 MSZMP hatarozott folytat6ja 4~ 1988 md,jusaba.n - a 'Pli'rttagso.g akaratab6L - erinditott foly-:r.matnak. VaHatjuk a 1!.egy evtized ertekeit, de hatarozottan elhataroUulc magunkat liZ elmftlt korszal: hibcUt61. ll'lrneitol, elutasitunk tllindenfajta sZelsuseges pf)lil,i/ccit, magatarttist.

Sza.ndekain7cat aIcitamaszl.otlulc a.zza[ is, hogll a MagyaT 'Szocialista Pit/rtot llcm bini/tulc, 7lem flgittiltunlc ellene, s tagjainkat nem uz MSZP ta.gJtiga.bOl toboroztuk:

Mindezt nem gyengesegbol fJagy partpolHikoi IrdekbU! tettiik, hanem !!Z 01l0k eWtt is bizonyo,an fsmert tortendmi tUl1QSztalatalapja.n. Meggy6zodesiink ug'(Ja71is, hogy a baloldal testverharcaino.lc igazi gy6ztesei csak. kozos poHtikai eHen- 1e!eink It jobbolebH erok lelMtnelc. AHdspontun.1c id6szer'u,Sl!get uldll:!I.zzdJc a mai rnag!ia,roT.~zagi ttirsadal,mi, pol'itilw.i lis ga,zdascigi folyamatolc, Ezek: minositeset nem Iceriilhetjiilc meg. Hazankban f!em;csak Ich.,ana.tos kO'l'Szeriisi:ides es diHnolcrati#dl6das megy vegbe,. hanem. eg,yre.nyU1.'alt"valotrb polgaTjTe~taurac,i6s ta!yamat, Ennek .satan a bql.oidal meqosetott .e.I'oi napjetinkra. v~de7cez() pozici6ba !ecrul te k. E folyamai ba.n, u. hiirokmtiku s . Izociali:;;mus feLszamoUi.SQ, iirii[lyen a jelentOs kiil-, s6 tamoga.tast is elvezo polgari eroTc nyHtall a ttJ-

Iclis ~~i~?On 01,._ " ~a~~~a ~ o~c e e.!e~el!ep~

nek fel. EgYTe gyor.sul6 iitemben vesztk a.t az, ese. menyelc ircinyitaslit.

.,/,,,~ m;:f,!~""~~//~_'/J_'''~iI'J'''''' J$h7',-,,/L.

(jgy v€Ijilk, nogy I! jolyal1u~t !ejeke::ese,. f!tega! .. lftdsa, 5. It, 'IIal6han demokra,tl1ws p?Zlt~k(u es, gu",ttascigi: tends.3er megte?'cmtese a nep, a t6T~a.d,alorn erdeke. Meggy6z.odesiil,k, hogy e;! csak ab<l!~ o!dali er6k ijss.~efogitsavar kepzelheto el;.F} me~,g.yoz{idesunlc4Iapjdn tetWJ~ meg ,kezdi.lme;~ye;:~. 'cinket, bizva abban, hogy az ~!"Z,pvez.ete~et;.lzckeli .11 ni.nehezedo, vaL6ban tottenelr;lt _telelos-' leget, s !fdtas,zlepciseit ncm sajat?s ~a:.terclel(:1c, iur.ilem az ezeken jovQ,! tulmutato kozos fclaaa- 10k logjal~ ,meghataro:Zni.

. Kcinyterenel~ vagyunk . mega!lapita1ti,. hogy

mind ez idaig csal6dnunk kellettvaTako;zasamkba,n. , A.z MSZP ve.zetesec;z elmu.lt id6~zakban .. meg .. odaigsemjutott el,hoC1Y akUrcsal,. politikru_ kop'''' .... ltdCi6 '8zintjenis hivq.kLlos kapcsolatot lete3~t-

len az lI-fSZMP"Oel.., ' ' . . .

Partuuktal'praaUitcidinak efJe~z i,deje aJatt t:n'Jk, minden 'es,ikOzzef gatolni. pTOb(lltaka~ ,MSZM!' ;wrmciNs tevekenysegenek ~dbontakozasat:" Nebanll.minimaHs· es kenyszeru gesztv)t leszamt.tv?, follla:mato.~an (tka~alyoztak, .hogy partunk, normalb muk/jdesi feUctelekhe:z )usson. Az MSZ~ 1'eze.tese az tlgyancsak Jogut6d ~SZ~-rP ?1legk_erde:tese wHkiH rendell(e.zett 4 korabbl partobJe7ctu~ mole SO'Tsaro! ezzel lehetet,len helyzetet tCf:mt,ve, flurttagsagunlc .sztimara.Ez pOli!iJ:.ai es .jogt kerdes 'ill, ainehlnek Hyen rendezcsebe az MSZMP., flem'nyugodhat hele,

"'/_'//""'I"f,/,.../////~?" .... j;////.i ...... //..;

Az MSZP egyes felei6s ve:teUJinek megn¥i~atkozasaib6t l*unik;hogy'iniko.zben a poHti1ca,~ elet ;o!)boldalan keresik a potencialis .. ~z(;ve;tseg~S.3'ket, part<J,nk:at cleve ellen/elnek tek~.nttk:, ~tndflzek a ·jelek arm uta/:nalc, hOf!Y 0nok JcozuZ, so-

kannc'mismertek,1el U', mal. Magya"rorszago,n, za'ji6 jolya1natok tenyleges tartalm.at; se.;n p,~d~.g -a~ 'rilta!uTik s,zorga,hnazott .b(doldalt ,eg1!uttmu,ko~ des . .sziHcsegesseoet. Ug'jJanak,1wr~zt tap,-:r.sztal]Uk~ hogy az lI1SZP.tagjfti kQ.ziiL nagyo'!i s?'can.~em. a testverhlircot . ha1t.ema . szovetseJ}ct '/Jalas~'Jak,

l(eTjuk dn~kl!~t/~i lVI$~P,'fXr/!(jI~~~.qe.?it,asJ;It mep.

IfWi!W,riket salaktts.1.kl, allaspont)at. F.zuttal tS. ;avasoiJuk; hO!J1jkeriUjon sOTazMSZlI~P. e~ az MSZPhivataloska:pcsolatfehJetetere,.Elvl :lntaban tisztazzu1c aLlrispontl1nkdt, s k;ozoserdekeink alapw jtinalakitsuk . lei egyiittmft.kodes,unk,et,

Budal)est, 199.0. jlL1iu~r 10. , .. '

'., "Elvtarsi udv5:i:lettei.:

.. Magya,r, SZQda,l~ta' :(\funkasp.4d VgYV«:I!~t9:' 'J.'~~I.I:~rsal{a; >.

Az ~ISZl\IP -vtilaszta.!!ii. ·ielkeszii!esc.·ol nyilatk'ozi~ lJd'V3.·Jtelyl L'tlszlo~ a ,ralc:"lSztasi i.·olla vezeiojc

. A K07.pgnti Bizotts~g' [a- voen .akar reszt vennl az sel kalkulalnunk kell, ezzel ldbonta7wza.s szoda<ista ut~ nuar i s-an megtargvatta a orszag eletoben, a IH~p 801"- egyutt az a meggyoz{)de- jat hirdetjii.k, mert kiilim» part, valasztasl . strategi'ljilt.· sanak ala,klt:'is{,ban,a gOll- sunk, a dolgozo nep ellen hen euure nag1lobb le$za E, tevekeriyseg koordinalu- doll: rnegosztasaban es meg- kovetett volna el hiba.t az til'sadalmi, igazsagiaLansag. sdra "Ietrehozta a vatasztns; -otdasuban. Mi a: dolgozo MSZMP, ha nern indul a Ezzcl az utravalovat inditirodat, amelynek vvezetoje- emberek valosugos erdekei- valasztason. TorteneLmi fe~ , jl1'k utjukl'a k~pvisel6j.cWlt-. 've - tarsadalrnt munka- eft kuzdimk, hogy azok ne leWss<igtudattaL vdUal;juk, [eiriket. Ig~n. ntindenhol jeban dr. Udvarileflli sikkadjanak el ebben a h(WY (t vcilasztolceriiletek- len leseiinle, 'vagy onafl6 jeLaszl6t, a Kozpontt Bizott-'. riagy torzsalkodasban .. Mos- ben a dolgoz6 -, a kisem- lotiektce), vagy »a», hogy sag tl tkarat nevezte ki. 1'6- tarn-a a partok nagy' reszo berek sz6sz6!oi lesz,unk. £1'- mas, halad6 .szellemii jr.l.ozIe kerdeztuk; . 'megtartottu kcngresszusat, tuk kuzdunk, Olyan Ma- teket tam.ogatunk - fejezte

- Ebben az egyre eIese- kialaldtotta v{,laSot::tsi gyarorszagert -kuz dtlnk, be nvllarkczatat dr, Udvai'-

do antikommunista legk1ir- programjat, a' nvilvanossag amelyben a killt terhei t nern helyi Laszlo. ben mi vezette a Kozponli ele lepett vele. EZek egy i- egyedul a nep vlseli. Mi a

Bizottsagot, amikcr u.gy kebol-m{1~ikab61' jol kitet-·

ba.tarozoLt: indul a .v;il.1S~-· szik a polgal'i' er(}k . ti}1,6s-~----------------'

tasolwll? . , restauractora valo torekve-

- Dbntesilnkben a p{lli- se. A Magyar Szocialf sta tagsag akarata, a' nemzct Munkaspar t axert veszi fela jov6je ir:inti fele16sseg, a kesziyut, hogy ne ok kerultortenelml kotelessegtudat jenek tulsulyba, hogy ne vezcrelt bennunket, A7~ szerezh essek meg a valasz-hogy. a ml partunk -cselek- tasi gyozelmet.

,Mi ,r ltllaljul, a szo~ializltl.ust

- Va.gyis az MSZMP rel- - Olyannyira keszek va-

vaIlalta, hogy cgyediil (lszik gyunk valasztas! szovetsegaz a~' ellen'! . re lcpnj veluk, h ogy nyllt - Mi is tudjuk hogv ' leveLet irt,unk ae NISZP et-

,csak rnM~unk keptdene.]{ nok.segellek. Igaz,ecidig meg Iennenk rneugatoln: a [obb- semmi lvcn valaszt nem kapoldal elGretOl'esel. J~%cr:t tunk ra. Ieszumttva egy akaru nk minden baloldult nern mervado, a sajtobnn erovel 5sszefogni.. Mi nyi- eleitett megjegy:cest. Azt retottal« vagyunk lwalici6s meljuk, a:~ MSZP einokseegyiittmiikodesrc , 1llinden ge is felismcrl, honnan re-

o • ,olyan tOnto'riUessel, amery- nyegeti .az 'igOlzi vesz.eIy. a . nek nincsenelc mazi6i a magyar. de rn oknici <it, :a SZDkapitaHz1Jtusr61,. s ilyen de- ciaUzmus hfveit, magitt a7- mag6giaval nem vezetik lVISZP-t is. Milsrcs"_t 11 -

_ . z a JU • a ee~

tal'sainkat. . Ahog~an ,a . piileseken,akel'iiJetekb,cn jobboldalszoros:ra zc1tta. so- ' igen sak helyen j6 e0y'etel'rait legalahb ugy kelJene' tesberCdolgo:zna'c egyutt «z a b~loldalhak is tOmori.i.l- MSZii1"P es azMSZP tagrue. Ezt ml kitartoa,n szor~ jai. Mi udvozoljuk es se1'galmazzuk. • . a kentj'Ul>;; az Dyen egymasra-

;-.,.\. ~a:yar SZQClaiut talc"llast,s meg egysze1' mohParftal lS'. Annak; e ,'. .- Vi" ., fUd'a az nere, hogy tamadja. az danaIn, nem 0 U~K "" '

MSZMP-t? egyeztctctt munka,

I" • •• ;" ...

A nep ,tJ·,To!e

a kozos. platio.·Jft

~rogramra . gyon tomOl'en azt jelenti:a , egyiittmuko~ . meg(,juU MSZMP n:m ,azonosu!, ugyan az utobb~ 40

''''v ·,s·u'lyo. s m, ulasztri. saival,' _ Senkit nem.·. kotele- ~

. o!ykor bUneiiiel; a.m !1€1!1' 1"

zUlik a1'1"a, hogy a roi pl'C.g- ta.gadjameg U 4: evt~zed'

ramunk alapjan kell egyuttm.inden mo:;:zanattlt. Ha at: kUzdenUnk. Lehetnek .. kjj~ ut6bbit. tenrle, 1);1"k01' semzijttun1-~, ideol6giai, potttt"~H misnek tekintene az()l~at az llczctkiHonbsegek, de. a nep eredm~nyell'et, amelyet b:jov6je megis cBak lehet 7,0- 'csiiIt:ltes' es ketneny tnunka.,os platfMm. Egyebk.ent val a magyar .nep, a mapedig a vallL~itisi pl'ogl'a- gyar dolgoz6 emberek almunk . termesietesen 'alap- kottak. Mt nero hat;'iroljuk vctoennem ter el, es nem el· magunkat a s7.ocializis terhet el p.artunl, prog- ,rollS olyan' tenyleges vi';.ramjat61. Ezt a januar 27~ ,manyait61, an1eiyek valoere . Qsszehivott' kongresz- ban lE§teztek. S ame.lyeket, szus er6siti meg, de ake- . meg egY8zer ha,ng;swyozretei mar kialalmltak. Na- nam, a nep alkotott.

,~li1yen ipiilne ezaz des'!"

Szo~ialista kill.at . 'kel·esiink

_ A valaszta.s sok peni- tunl;;na\{ az az elvi allas~ bekeriiLVa.n cgyaItahin a p0!1tj~1,hogymivel az mi?pal"inak errepCQZC? • denkeppen a magY81' nep

_ Killfi:ildrol kapott dot- zseberemegy, ne he~'dallarmHU6inknincse"n,ek,. de jal{ feleHStleniil a pal'tok meg centjeinl~.sem. Ben- az orszag penzet; ~iw:.en· nunket nempenzelnekkUl- part a maga ere.j.eOol ~olt- 1'01dr6t, raadasulpart,tag" SO'll es csakann-ytt; a'mellYj<linkra rem agazda~~aga ,nyia tegsziilcsegeseb1J. jellemzo, sot tobbsegt:;kbcn "(Jgy . tudjuk,az 8zegel1y emberek. " ~:nneJ;; MSZMP mindeQ keriiletbcQ .ellenere - meghatoanzet~ jeloltetallit, nem kcsctt lense"et· tanusitva -1Ia- meg ezzel?

lasztdsi alapa:t hoztak tet'I'C '. _ De . keseshen vagyunk. a . pa:rtszervezetek A part- Eri.riek~kaiism"e1'tek, e16bb tlJgok tizezrei, soJcs:uJ'r .a Ujj<.l kelletts'zervezni parsajatszajuk.t6Imegt,on·va, tunkat. S ,'akkorkezdtiil~ -kHd mennyivel tud --- .nlega. v<il~$z1;;isi relkesziijar,ulnak Iwzzaa p~rt~~sz-ie~t; ,am.ikor ~. legt.iibb part

, 1l;z4hoz. A. vMasztaslkol~- . . ,

kezes,r61egyebkent. ,par~ r(;gen keszen aUt, A keses-

B. L.·

Az MSZItIP. ,allasfoglt.las3'

a politikai; gazdas~igi~elyzetrol

A Magyar Sz()cialista M:u.n~a~part ~{o:po?h.B~zottsaga messzemenoen szolulans a berbol es fIzctesbOlelO doIgozoi kollektiv~lknak, a sz~ks~e~vezeteknek, a szovetkezetckneJ{, a tiirsadalllll !~lmmtlm szintjcn cHi l1agyszamu !lyugdij~~n~k, a tobbgr~:r· mckes esaladoknak, a. palyakezdo fHt1aloknak 'CIS a munkanClkiiliseg gondjaival ldiszkijdoloje~.az clmultnapok dr~sztikus a~intezkedesei ellem hHakozasaival. '

I AZ MSZMP KB KIJELENTI:, a)elC1!le~i kor~ • miinYUlegSzegi a nepne!~.ett J~e:·ete.t, es n.e~ teljesiti a tarsadalom dQlg,ozo tobbsegevcl SZCl11belll

kotelezettsegeit. ."

.. AZ MSZMPKB FIGYEumZ'l'E'f: a do[~?~6 2. emberek mHli6i. tiirelmiil{ es an:r,tgilebetosegeik hatariira jutottak.

3·' AZ MSZ1\iP 1m, ()V a mcrhetetlcn t3rs~dalm!, • gazdasiigi politi.kaivesztesegeket okozo: egyre fenyeget6bb' jobboldali sz~lsoseg es anarclU3 Ye- . 5zClyeitol.

4 AZ MSZMP im TILTA~OZIK akoztula}do.!\ • n1aga~kezbe todeno atja_tsza~a, a ~olgozo k~semmizese, a tokes vil>zonyok altalanos vL'isz"rend()~

zcse ellen. .

AZ l'l'lSZMPKBA~ANtJA: az, (lrd~kvCdelt?i

5.szervezetek, a dolgozo kollektivak koz:,etle~l'~ ve«yck ellenorzcsiik, ala a tcrntcle~i, .~~.zd~lkodast fol~amatokat, az elosztast. A dolgozo kozo;'Ssegek ~~lajdonosokkent alakits~\k ki ellUckkonlo'ct form.nt.

6 AZ MSZMP KB K(JVETELI: minden or~,z:igos .• jeUegii gazdasagi, szociiili~ ~ntezk.~d~s~lott, az erintettek kepviseloinck bevonasaval. tort~llJe~_meg az erdekelt erdemi es nyilvunosegycztet~e.'I~mo.gatjaa s:!:akszervezetck, ,az. agrar-es ';nt<\S ,sz~vet: kezeti kCpviseletekajaniasalt a dolgozokra harulo terhekcsokkentesere.

, . AZ MSZMP KB VISSZAUTAStTJA: aUam.-~ 7 ~ polgarok vil;ignez~t~k; .:vagy, ~)olitika.i J'~l:~!k

szeriilti h3.tranyos megkulonbozteteset, megal~zas~t. Tiltakozik a baloldalicrzelmii Cs kOD)n1unista meg·

. gyozodesiicmberektHdozese ellen. '. . '

AZ MSZMP KB ELV ARJA~ atisztessc:;esen

8. iilO tis szorgahnasan dQlgozo milli6k. mcltanyos .' anyagies ,erh:olcsi :l1<;g~~csiile~et; K~veteb :a. m.l~~ka nelktilszerzettkinvo,l9vedebne:k ':ls~aS~Q,r1tasat,a pazarhis tis .akorrup~i6 !e~s~a~oIasa~. Ele.~ volt ~ '··megteveszto, hat so szandeku mtczkedesekbol,a Jlla

nipu,laci.9kb61.

.. ' .. " A

Magyar Szodalisfa Mmikaspiiit

. J{ozponti. Bizotts~ga

, Sza/;J.adsag

6iafzlIi tudni kelt, ••

. 'Arraa kis feketere.~~.·

B. K.

.~ .. pszidlQJOgUS .felel

A' hatalom ·t6rzifo····· hatasa

A!legklozes .luirom ssinten

Vagyis arra a nelkuloz- behli.zzuk. A gallel't a sza- vasa~jul{;.m!:ljd a nyakkL-' hetetlen alkalmi alapruha- tenparittal a 'nvakMtl 'be-'va,gis' reszere a toresvonal ra kell iddnkent valarnit szegjuk,. s r.1va'r-r·juk elol a l;:ozepetBI len1el"i.ink'· krirbe k italaln], .amivel megujul, kapcsot, Megkiiljuk a feke- 10-15 centit es klv<lg,iuk. arnitol teljesen vmas lcsz, s te szatenrnasmt, es kis biz- Igy a galler ov a li s Iorrnat ami ':r<5kent" o lcson megold- tosttotfivel a IdWz6vel hit- nyer, a "rnegfclelo es' k ivzinato, Irne : 'hatat1anul osszctogva, a natos nyakboscge: ped lg a

Mivel az i1yen ruha aI- .gallerr<1 tUzzlil~,· (A vrrag tOl!esvonalon €lhe]yezettk6t talaban teljesen sima, egy- el is rnaradhat.I szukltovarrassal ~I.'.i\ik el. szerii vonalu, diszithetjuk b) Vil'aggaller. Anyaga Vegezetul a kesz nyakk ivagvongyozessel a nyakkiva- Ieher pike, f inom vaszon, gist a feede panttal dol-

gast, u : kezelil ' szegelyet. esetleg selyern: szirnpla gozzuk el.

Nagyobb gyongyoltb61 1-2 szeiesb61 50 centi szukse- d) l'VIatrozgalUr. Parnutsort, aprobbakbol 8-10. sort ges, Kartonpapnbol elke- csipkeh61 kell hOZZLl: 170X olthetunk arub<.iru. szitjlik a Ievelsablont (ko- 2() centis darab, es. feller , .Egy-cgy lij, mutatos gal- rulbelu! ·9centi szeles, 11 csipkebortnia beszegeshez. 'le1' valosaggal "feldobja", centl : hosszu mer"etben),el- Lcszabunk aZllnyag:.;b61·I,et elegnnssa var.az.sotja a leg- 'kerekitctt sarckkal rajzo'l- fill centl es egy ~)O cent! egyszerubb .runat is. Most va. A ,."leveleket duplan hOSSZLI darabot. A galler~ a nagymeret ii, maxi galle.- Jdszabjul{, osszcvarrjuk, reszeket jobb oldulaval role divatosak, Van-junk majd kiforditva keskenyen egvmasra fekf-elve ugy getetszes szerint hasonlot ; Ietuzzuk. Beszegeshez leo- pel] ilk ossze, hogy a raj-

a) Organdin galter. Feher rulbelttl 4 centi szeles, 130 zon Iathato sa rok keletkezorgandinb61 230X50 'c.enli. centi hosszu pantot sza- zek. A sarkoka t 1 centi szukseges hozza, valarnint bunk Ie, es 2 centt szeles- varrusrahagyasig lev agjuk, 60 centi fellcr szaten J'er- re oS~7,eg'::pcljUk. A Icvele- Bogy a galler sz epcn Jdferleptin t; a beszcgeshez, 1 ket (kisse fcdve} egymas ki.idjek,ket sz(ikit6varnist parizs! lcapocs, 1 .ri1etf?1" {e~ meHe helyezzuk, let(\Z/.uk, is kesziti.ink: kbrU1beJiil 2 Jrete (3-4 centi sze les) sza- maj d a· kesz panttal be-

tenszalag .a masruhoz, es szegjiik. centi szelesen, az osszcge-

egy kit(tz{5.r6~sa .. '::"'_z. a:l1y~a-" .. 6) .Gsip·1ce:qaUer. Riiltex- peles a.la tt.: a galler .pel· got h£lssr.<fi:ban; idbe- ,ll~J;l~ ';·.boHbah' Areheti.inl, hozz<). elejen, />.. hOI-golt· bOl'tnit juk, levasaljul{ (25 centi k[)ru1beHU 5'5 centi atme- ),eskeny cikc-ul,koltessel r,\szeles Iesz), es oss7.egepel-. roju csipkeledl6t es feher varTjuk az a1::;6 ga.ller·s<.ejUk; majd a val'ras. oLda- "ferclepimtot a 'beszegeshez, gel)'l"e. Ian a kivant 11yakb6segre A tel'itOt f61be hajtjLlk, le-

,.Megvai1.oiil~az az~rn-. lan'szabalyok. Peldaul: a bel', akinek hatalom ke-. felsGbb s;,;intu vezeto nern ru.lt a kezebe" '- tart]a a lehet olyan egyszer(i es kozvelemeny. "Felvitte Is- kozvetlen, mint a kozonseten a dolgat, meg sern is- ges halando, 'l'6bbet kell rncri mar a szegeny em- adnia magara kiilsosegekbert ... " fgy van-e iez es ben,altalaban jobban ken miert? "t:ntariia rnagat", Legyen

Ritka kive telek tol elte- magnblztos es. hatarozott, ktntve vul6ban ·;n.egv61to- vlselkedjen itekintelvt paz'ih «z ember visel1cedese, rancsoloan, (Termeszetesen tia je1.ent6sen feZjellb keriit mas-mas kulturkoeben, ilu' t'angfii(;ra,n: na clvegez letve mas-mas beosztasra egy magosabb iskohit, ha voriatkozoan elteroek a megg:l/:dagodik, es foleg, szerepelkcpzelesek.) babeosz.tottb61 vczetove lep eW,

Az lijdonsiilt vezetf megp1'6b6.1 ezelcnek megf'eleloEz a jelenseg Iegalabb en vtselkednl. Hogy vegul k6t okkal magyarazhato. is milyenn& vali];; vczctci Egyreszt a tarsa.dalmi sze- maga tartasa, megint' legrepekkeI, masreszt a kont- alabb ket kOl'u!menytOl TOU hi[inyavaL fDgg. Elsosorban attol, mi-

Minden munkahely! be- lyen szemelvlsegtulajdonosztashoz, minden tarsas sagai vannak. ITa eleve 'onpoztctoho« bizonyos visel- hitt, onzo, indulatos emkedesmodok (szerepkove- : ber.: ak!;:ol' ezek a vom\soj{ teim;:,nyek) tartozriaIC" A hatvanyo,,;ottan meg.ielen· magusabb bcosztasu s:t.e- nek,. amikol' l1at~lrrrat er.ez

.. a kezebCl1. Misodsol'ban;

tnel\.,'t61 rnas vif;e.1kede:sfol'-

ha tllisagosan szel'etne

makat v<1ma\( el az irut- megf.elelni·a szereplroyetel-

menyeknek (vagy hu nagyon bizonytalan magLiban), akkor k6nnycn tulLeljesili . a:wkat: tb:deletl'e mell6' helyett gugos, lenellj . lesz, hatal'ozott helyett kemen'y, sz6kimond6b61 ag-

resszivvil vaJtozik .

Nem kevesbe jelent6s It killsiJ kontl'o!!. Az ember alland6 vis$zajelzest kap kornyezet6t61,elismel;es e~ k1'i tHea . egyaranf . eri: ezek, csiszolgatjak rnagatarta.sat eo: szemleIetet. . A vezeto pozIci6ba emelkedett sze-

.CSOpll, CSlljJll' J'OSSZ .. "

Becsiiletszavamra ig1Zavan Ha.bsbu·ro Oltunak! Persze nem mindenben es nem .1windenlwr. De 'abban' mi·ntha va16ban a.?, filet 'igazoLn,i,," Iwgy ·akadnak olyan afrik(ii ve.zet6k, a.Jcilca moszkvai l,umumb:J. Egyetemen vegeztek,' lliegis tOboe-/ce4 vesbe 8,~ovjetel!encsse' valta!c Vi&zont nagY0"11sok ai olyan afrikai po!itik1(S, ald an1.el·ikai egyeterrire ja'l't, s er6teljcs lwmmunista egyeniseg lett be-

lal~ .

Il"{jen "csoda" Mo.gyara"l's,z(igon is megesett. Nez-

ziilc csaic nWD a ;XT.I",r,z,,): ';])" .. v :'10 .<~,.;, '. 'U_

IJ:i.::onll sole ki).:ottUlc ,:r,': oIU((lI. 'akit a leglli6/il)i evt'r.::ede/cben n sz6 leg~.zotoMtbb (~,.t~lm~ben a:; (dlam tanittatott ld. E::elc nem fi::cttek taudijat er. 1Je:zt{:I~ az os:;;Wnd.ijrend.~,z('r eWnJleit, s millio 1.:ed~ezm~njJben reszesillte/c. JIo. ni.ncseneli: ezelG az '!:Ilaml.!cerlvezmenyek, lI-yill-'(in IW[lUOn so/can nem M kemUI~itel~ volna. az c!lyel.entre. Most pedig, hog!! befeJezte/; tanulman!wil,at, egys,zqrilen kUel~nttlc, hogy ami a legnt6bbi evtizedekben tOItent, az csupa., c~-upa ro,~s,z volt.

No. de lee'rem, tula.jdonk.eppen mo.~t jon a do!ogna}c az It nisz~, (~mel'lIet sehogya'r~ sem· bkoh: megerteni. Hiszen az Hyen embe1"(~k megiscsak ftZ (Hlamnak (sat: koz'iiUlk sokan a pci:rtnak, akbl'j partjula!'clk) k(js,zonhettek, hogy tett bd6lill, vatuki. De ha aldcoriban minden csak. rossz, bunos, hibas volt, ugyanilyen t'olt as is, hogy Dkd a r.endszer llOzztiseg-it:etie a:: egyetemi di.plonl(ilwz, aZ erve?lyesii"leohez, s .nyUv(in ahhoz is, horf1J megtagadjcik sajd. ma.gukat, nemegys.zer s.ziUeik, csa-. Ia.djuk mul.tjcit.

De hat eztinfezze ct hi-Td a Sl'lja.t lelkiismeretevel. Mindenesetre: ez nern Ieh€(" l(onnyu do!og.

,,' '.. ,j>f, __ . l.'n~ ];non

loslig az aFrika} il.~ a ha.:;anlcbeli esetelc 1cozi5tt. De a 7cilWnbHc':g nagll()bb!

Az afl'ikai·akra v.gyanis m(lg csak-csah €I lehet mondani,amit a Hi.btia igy fejez lei: "Bocscisd meg nekik, At yam, me~t nem tudjak. mit cselek-

szenek!" .

Am mit sz6l.junk It s.·wpetoniudlltos, onm<lgukat tel?edhetetlennek Tdiddlt6, jranya inagyarolchoz?

JI. p.

mery egyrekevesebb b[nl" lal.ot. egyrf: tiibb tlicsere!:d (>s . hizelgest kap. 19y lussankenf: clhoma!yosodik 11 valr)s;l1.crzeke, . ugy ~1'7,1, hogy barmit tesz tis mond,

.' az tokeletes. 19y - ktil~nos en, ha szemelyisege onz{j eSkemeny - egyre in~ kabb egocentl'ikus,agreszsziv 7_~arnokka vahle, aId'

rnindent es mlndenk tt sajit erdekeinek render ala, akta rauizott emberek [avaval nem Wr6dik, egyre tilbb jogot kovetel magil-: nak, el len trnoridast nom . tul'oen parancsolgat, es ve~ gi.il rettegett despota > le.~i

bel6le.Olyal"lkor m<11'·k(i~6 szep sz oval biralnl, rnert nem viselt el. a rnagarOl alkotott csodulatos keptol eltel'o' \ ... !~lell1enyeket.. Ez a f'olyamat sztrite k ivedhetetlen, ha a vezetes eleve "egyszemEdye.'l", eshantncs 1,U]50 vetolytars .. (Ezert riagyobb .garanCia az igcr?;gatotunacs egy vezerigazgG.toval, szemben ; ezert biztosfti demokruciat 'a 'lob"b-

. par trendszer. ~ii1'me:iy

egyeduralkodo parttal

szern ben.) .'

. Az effeJe -tulkapasok fa munkanelyeken, a koziga?-· gata,sban, a politi l<>1i deiben, sot a cs,ll6dban is igen gYllkoriujc JlifegelCizni ezeket hUl'om 57.inten 119-

hetne, ... :,.' '

A t8 rsadulomban fol~ozatos<ln meg kellene viti toztatni a vezetlj szenielY'iHegro! .alkotott. l~epet. A demokratikus vezet6 eszmellyenck -kellene altahinossa valnla u parancsul;ulmi-

val szemben. ..

Sok problema t klv6dene a 1JezeWk koriilteldnW e$ demoki'atikus Idvalaszt6sa; csak olyan 'embereket lenne szabad ·vezet6ipQ7:i.ciQba .engeclni,akiknem e~nek vissz.a a kez(.u~be ke-

ri.i1t hatalommal.· .

VC:,gOI (l minclenkori h.~os~.t{)1.1:1 k, vez<cW L,'IJ'Sllk, feJr1.h~.'iek. e,cI nem Ii l.ob6sorban a ki.)/,vell2meny meg:1 ka u :lJy ozlull.n;i.k a tOE! to folyal11at.ol, ha lenne fele-' }i5sst'g't'.1'zi2liHc es batm'~aguk idi\ben 8z61ni .;S 1'(',\1isan vis.szaielezni II pl'oble~ makal, amig nem krf,siJ.

.-._.,,-----_._'--------,---------

. Napjaink eifl:a.nYOmorusaga elvetve jot is~redfl1e-

. r;yez. A kozeleii cs politikai hare demag6'liaja es. fn~Z1.sal'<ldata ll,i IdJ'ejezfsel,J:el gazdagitj"3 nyelvunket. Ug7"r:akl~ol'. a mar kOl"<ibban el1\iguclott te.J'mil1016g1a.kk,:l panlhkaznuk .oJyan csomagok3t,. al'l1elyeknek m:hkepp nem lenne 'keletje, Ezt tap;ls;~taltuka kOl'n1anv legiUabb elel.szfnvonal-sorvas7.t'6 intt~7,kedese ku'l)csa;' az ugynevezett IulGoiskoncepd6e16te1'jesztese espm'la: menti, i,Szentesitese" SOl'an is,

A lakoss:ig itt-ott es hezagOSah kapott infomi.aci6t er~ ~~II: ~~ongre.ss~us dontesdt (koztok ett· is) "hibasnak 1'61 a H;<ll' !li_rlledtte valt "koneepci6eol", fgy ennek le- It-eitek'.A mmkol'munyzat e<::t sajl131hatjc\ legil1.kclbb nyege cs celJa JS nehezenh~1mozhnt6 hi cSLlpan c''''esmert most meg Wbb maganeJ.'os epitletUt bi.intethetn~ testUleti vital< erecimenyekeppendel'Ul ~~i, hogy a:teJ- kamatad6val a sajatlakas meg<.'plt0seel'!.

JCS anyagnak a m(lftlja. minden .lehet, csak koncepcio AI' .

• A . , t 1 ~ .' . {Q,l'.m;{ny, bUszke. l"het I)e'nzu".<1."I' e's" g~z(lao .. ; J?",r·. ta-

'l?~. m~gyaI'. ere mezo 'szota rak egyertelm u )}o,n tos·. > ' ~ - ~J ~ , .m~

saggal hata1'o2za.k meg a lWl1cepci6 fogalmitt. A meg- nacsadOlra, hlszen most egy .olyan javaslatot sikeJ:ult

hataroz.a.sok mindegyi.ke a tervfizeruseg, az eWl'elfitcis "kidolgozni", amely szinte kivetel neLki.lI erinti a teljes aeelszeruseg, a kovetkezetesseg., a mega]apozottsae' ~ lakosMlgot. Kis kereseWek. es nagyobb j6vedclemmel

"I l' 1 I ,,, .' . . "" rcndelkez6k, l'do".c,,~,.'\.' e·~. j·.··l·a·talo'., .. , mun]ca:so'j,' e'~ e~,·t';ln.11·-

c':'_ 0:( eS a .e le,08egek os,9zhangja ki"£e:jez€sel;Jke1 irja -.'''. ~. L ..

k.o,1'ul eZ,t a togalrnat. Erre az ugy110vezett laki.'tskoneep- segiek,. lak~.ss~~l rendelkez&k es lak:is nelkiiliek vaJa~lOra mmdczek Vlszont nem :iellemz6k. Megalapozatlan mennyien J.'osszul jarnak. Ezen beltil i~ft,kozottan 1'osz-

tl - sml jarnak a oorbul &; fizetesbol ~161tes a varosi J."-

es megneveze .en celok, inditeko.k, riividtuvu penzi.igyi ko.ssag. U

lutszateredmenyek, a k:jxos ·hatasolmt figyelmcn, Jdvlil

hagyo javaslatQl'~ e;>;ek, s hatl'anyosan erintik mind a A legut6bbi harmine ev tomeges lakasepftese .501.'[111 a tfzmilli6 rnagyart. E~Js~erli lal,beremel"sr51. es j{()nib- jovede.lmi >:j~:conyokl:61 fi.igg6en jutottak a csahidok Jah~,~ <:d;Jtt kedvez6 kamatfelte!:elek utolagos megad6:i:ta- kiishoz vogy berlaltashoz; vagy allami tamogatAssnl lctas.ar·ol (ez a polgarjogi szen.:6<Jes egyol;1alu megnege- tesitett sze.melYi tulajdol1u lakasj"l.oz.· Most a konn;\ny Be). van 8Z0, Ebb61 a szemPQntb61 .. tel;jesen mellt~lce.s. tni.ndket s:.::fel':'i.t bi.intetni akal'j:J, AId sajat er6b61 cuihQgy ~z ad6ztatas es a jove~elemelvomis fi:dkai targya teU lakast, uzt lwmutad6val, akinek csak bCl.'lak:is jua lakas. Ilyen alapon a gy6gyszet'arak emelt~set a ko)'- tott,azt a la.kher emeles6vel. Kovetkczetesebblett \'01- many gy6gyszerk;:')ncepci6nak az elelmiszer{lra.Jc (im~- na,habkberemelcst is visszmnen61egesen rendelne eJ. leset elelmezesi koncepd6nall:, a villmw- esgazellata's a pel1zugyi kormanyzat. A korabban beve.zet.ett lakLb., dijemeleset kbzmul;;:.oncepciona!( is nevezheHe volna. epitesihozz6.jill'ulas es haszm.ilatb.a.v.ei:eli diJ.mar 5zinTahin a kUlonbi:\zu ·testi.i.Ieti es lakos.sagi reag:il:is()k ha~ te ennek az elOjele. . . tasara az Orsz.aggyules ele. !terUl6 nilyag "niUfaja." mar N em fogadtael a ,k(,}r~:iny javaslatitaFuv<i.t'Dsi nem iskoncepci6, hanemlJ.lkisl'eformes· bk:isvita: A • T~:1acs, .bblcsen, esmegmint· alakasgazdatkodiis fogalomza Val' oda vezetetf, hogy a;>; Orsz:ig.~y·ulesrul tu _ relorffiJa t s.emtaJ"tottaa:lkalrm~snak m: 'eWtcl'iesztest.A d6sito radi6riporter mar a la](ilskoncepci6 ref,n'mjarrak f6,'aros ve.zeWi naponta 'erzekelik a lak:\sgond' nyomaszne:'ezte az e16te:jesztest."Nifw.·)p.~I1.bi:wnyitQ.n.i, hogy ,t6.problemait, a fovarosi. tamiCstsgjai nem do.nthetnel{ mar. a reform .sZQ'is ·toss:r. sejte!meket ebres?t a lakos-a kOl'many iranti olyan nagyvonaJu lojalitassal, mint a s~~kor~be~;Ne!n le~etmegref?l'mMni olyanko.ncep~ parlamenti kepvisc16k. Vagya kepvise16ket dlaszt6ik ,Clot"amI nmes; r.llertJ~lcn1eg'nincs! lald.skoncepci6,ha-; nem Qstrqmoljak laka.sproblemaLkka1.vagy.a·· kc!)vise;' csal~ nem <lJ;raazol'szag t.or~netei:Jelledc1i<>· ·e"yet1en· lOltncm kommunik<.'iIQ.ak valaszt6ik'kaUA legut6bbi 20 evre sz616 tavlati terytegondolunk, amei;'eta kor: egy-ket evbe·n ~l parlament szamos olynn komlanyJa~ many 1960-IJa.n fogaciott cl, Il'iint azorsziigos~letszin- vaslatra igennel b6Untott" ameJya vala.szt6kel'ciokeel;.. vOl1alpolitikaszerves reszeit ". . '.. , lensz6lt. Gyakorlatilag teljesen mindeg~', hogy nero a

Az ~SZ~p XIILkongr.esszu,sa. ~.ita fel_v(!tette,' hogy korabbi id6szak sz;iz8zazalekos szuva7cati, al'anyaval . noveJnI kell ?,zal.1am! lakasepltes. aranyat, gyol'si~ donta parlament, hogy·vanna.1{ellenszuvaz.atok estartam kell a lakasallorri'anyrio\'ekedesi utemet. K6sobb a . t6zkod6k. A leriyegen az .sem valtoztiit,hogy butorkep-

I~ogaloll~zaval· Megjegyzesek' az ugYlleve~elt lakaskoncepci6lloz.

visel6k egyel'telmuen antihumanusnak tekintika dOfll:est. Bg~-egy dontes eWtta konnany ultimatumjellegu 1:.,nyegetese sem lehet magyanizat. az ilyen tOl'VenyhJWi menta1itusl'U, Va16ban meg6rett ra a he1.l'zet, bogy ei: ~ ~arl.ament f~loszlatta onmilgat A korm{,ny fenyegetesell1c,,{ eredmenyekeppen hibat!unul mlik(idik a 57.avm~6gep:Joggill kritizuljuk a m(ilt id6k diktat6!:ikus m6dszereit. A jelenlegjperiziigyi es guzda;;;lgl fe;we' ... getettseg ~diktah\l'a) 'sem ~;;:i.ilonb, ha iIyen I'angos .. tesWlct is meg~atl'al e16tte. --NeMz eldonteni, mi a jobb. At :l szomoru~ hogy a korrn{my mindig' bc\'altja fel1,"e:" gt~teseit, s6t felbatorodik. magabiztosabb lesz,' hog\;' a'

parlament minden e16terjeszteset elfogadja. > "

S OJ;\'as2t6 intef.k~desek s01'ozata ut~m a kormany ez~

utt<ll a tursadalmi let es az ember! letez.es talan legintimebb s7.fer;ijiibu avatkozik be drasztik.usan. A Jak-.1;s, azotthonmil1t a le:tezes alnp'vet6 terbell kete~;t), mInd ez idei.gtobbe-kev6sbe mentes volt·:.\ drasztikus lwtasok:t6L <Jsid6k otaa laJ{as; az otthon azember szo:imal.'<lveclelmet biztositott a kat·os kOI'J1yezdi es UIX'SCldalmi hatasok ellen. A modern vil<.igban .,em· vMto:wt"t a hajJ..6khiremtesnek ez al alapveto inditekll, Ak<ir S?emelyi tUl:ljdonu, akar beriak{\sr61 vall S[;O, az emberek ezt sajatjuiknak tekintik, maguknak es. csahld.iulmak szepitik, korszen:isitik es tartjalt fenn. Az ismert c',s Je· jUl'atott sz61amok ellellere sem <l munkahelyet (gY,1fa t.),· scm az ugynevezett kO;l:tulajdortt nem tekinlettek es tekintik magukenak az emberek, hancm a sa,iflt lakasukat.lVIostant61 ez az intirn szfel.'a seni tabu tobbe. .

Az. ugynevezett l<IJkaskoncepcio el6terjesztese esparlan'lenti vita.la saran sol!: mindenrol esett s;;:6, .esak ar~ T6! n'em, hogy a tobbletlakbel't es a kamatad6t a kor~ many niirehasznalja, Az 1971-e8 lakberemeh2snei meg egyertelm;('ien .. e16irta a k01'lnanyhata.l'ozat; hogy. az £-melt lakbert csaJds lakasepitesre es epUleti'elujitasra' szabhd felhaszn.al'nL Mas I,er"des,hogy'ez nem igy Wi''tent Az sem tisztaz6dottvegUl is, hogy n'li 'vol1;azin~ t.ez.k"ede~alapvet6 es tenylcges,kivj1t6 oka;a koltsegvetesihiatly csokkentese, vagy a laMsepites til:emenek nove1ese, vagy a nemzetkOzivalutaalap egyi1~ kikol:ese.

Ami egyertelmu es ,kovetkezetes a do]ogban, az vi-, SZOlJt mar. koncepeionak ·tekintheto: ·upl'oblE~m'ikat ·.a kormanykoncepci6zusan csakugy hHja megoldhi{t6nak. ha fokozza a t9meges elszegenyede.st es kC)"!lcepd6;,;usan csokkehtt'a berb6Les fizetesb61 e16k eletszinvonal~d. Mar.p~dig eZ" riagyO-ri 1'oosz koncepci6 .

(,'sanadi Kis· JjlL,w.S

8

'Szabadsag

llz ~;I:s~Itj[P' tisz t~seg~~i~eloi',

A'VEZETO 'l'ESl'lJl;ETEl(ET

,& XJV. KONQRESSZUSONVALASZTOTTAK MEG (A tHkal'sag tall"ja.i egyb<.l.ll a .Is:l) iag'jaj is,)

ELN()K:· ', · J'hiirmei Gyuia

. . ~

, ALEL.N{j-K:

Nyirii Sa.ndol"·' .. I"ozsonyi Attil,.· K.oi 'ribol' . .

TI'I1KARSAG l.':A.G:JAI:

On;a.z J07.set UdvathelYi Laszlo Oocze Kalman

Maroti Im re

ga.ntlia Jan,HI

KiSlaki Bela.

Koyacs Pal

Vas.as Joachim l!Senkene Kiss V:iJ.eria

FOSzi:RKESZTO; . Virag :i!'erene PE:NZTAROS: .

Jrl.qravC!;~k AttB~ K-OZPONTI BlZOTTSAG TAGJAI:

AbonYi Andrasne Ackermall Janos ~'al Z.oHan

[.

B,lranyi B'61a ~al'anyi Pal

Babesan Laszlo BooRo Jozsel Ce.llko ZoUan Bel'ccz J ano;";

Bodl'og~1i 'S<indo'J' B()l'OSO~t6 IJorsos Gyiirgy

Biido Laszlo Divinyi Istvan U#lezsal Karoly Dudas Mih,tlyne

[iekcte Laszlo FerenC) La.jos

Gall,o Istvan

Gera Erno Gr{~sz Karoly Ha.idu Jozsef Herpaj ZoItan He-rny ik Laszl6 Ht),v;ith lsi van

!K;.tlk6 Istvan K<ilovlts Geza.

Kfu'pHi Sandol"

KoHar Pal Kokuti Miha.ly IA~g'man Gabor' .lJiri·nez Li1.Sz16 Lukacs Frigyes Magyar Karoly M"eggyes Miklos

Mezusi Geza l\'Iurva J6zsel

.,r.

·N;.gy Jeno

N a.gy . LlIsZlo N,WY Siindol" .,.N~Yt;llilli~Jy' JaM(i 'Nova.K Balint ~Oliili An-dra$

. Ores . Gyula .

6i'oszi' Sandor . Pal Geza

Piros Sa"lIdor .l'\lja FJ'jg:yes Rajnai JGz:sefn.e Rausch Lajos .

. Reves", Bendeguz Gytirgy RIMns?/J.j _RQbed '

. Sa-tor Janos Seprcnyi L,\'szlo

Simon Geza Sz~tm6.i"i MHd{,g

SzeU Istvan Szekely Sandor . '~rzepe Agnes Szige!j Endrcne

Szikra Laszlo Szilii.g:yi Gvula SZiillos.ine Fi·t05 (';'va Szuresik Istvan Szlics Bela S:T,L1CS Karoly Gabor Tar Jmre Tar,i.in pe-:er 'roth Lajos

dr. Wagner Istvan Winlder Istvan

Zara Pal

Zentai Gyula

TA,NACSADO TESTULE'r; Elnok: Wirth Adam Tag,jai: Aggod JOz.set. Ba· konyi Las1l16, F;urka.s Pet:cr, Ft enoz! Miklos, FOI'is Ja' nos, K. Ba.logh Janos, K3.' racsonyi Janos, Kiss Arthur, 1Hocsal'i La.szlO, MOT' "1\ Tarnas, Racz 'l'a.m,1.s, Slamovics ZoHan, Sz·r.bii Kii,l"oly, Szutics Imr e. To~ zser Tibor Szucs Ervin.

ETIKAI BIZOTTSAG:

Elnok; Boke J6zsef

'l'agjai: BiI!kos l~aszJ6,

D(}ngo Mihl\.ly. Run Ferenc, Muranyi ZSlg'mond, Son]ullyne Kiss Erzs ebet, Szcntpetcri Sandorne.

l'ENZtiGYI ELLENURZO

BIZO'ITSAG:

Etl1ok: nd6di G,ibor Tagja.i: Ballll.its Istvan, Kovacs S,'indor, Pozderk a Jinosne, Farkas Gyula, Hegediis Andras, Horvath Istvan, Lukacs Istvan, Sit.()r . Janus, Zsuro 'I'ibur,

·l.'Ht"i,RMIrR. GYtfLA,

:.l:?: "lHSZMP elnij.1~:e~ ButhLpe~efl s:f.i:de·... ..~ tcttf 19-5~)-ban. Fog:lalko-zas~ p:irtmunka.q, bud.a pp~1 j h~.l\ os,

FOZSONYl A'vrRA.,

az "MSZMP «lelni>l<e. GijdiHHln. 1~~5-·b"D :sziil.....ttrlit. Ts:?-ellli~J::) iJ"'.n1~\s1 lal\,(Hi~

.SAN'l'BA JANOS,

rut iUSZJMP KE kul4:urpollt>l<·ai t,it,kara.. PccS-f"tt~ H'~li}-b.an sziillertl~tL 1:'og1~ll..:oza;sa. t~pite'.;'~m(~l"n(H~, budr"~pesti lakOil-~

KOl 'T'TBOlt.

:0.. MS7..MP a tetnbk e. IHs"ard:ill, ,9,S·, bnn szule;tett, t()glaH~o7.K&a s7a.Ras'l'1{e-

ze16 .fop~Hya\:trn'sta:r, zahonyi fa;k1Js. .

OROSZ .rOZS$}F,

az l\J;SZM·P R.B -s:r,ervez5 tjtk-a~a. Abatij ... 8zanoo.n s,~itletett }9:~;-b-el'l. F"fig.i~:tf;k:{lIZ~A b;il1;ya .. ~~~·bnikti..S. buda-.pf.:;i1"ti I;:'LKQS.,

JItIAMTJ. lMll:J):,

RZ MSZMP I~Il m,dl"'P"Ssi t1U"' n- ". g". dapest"", l~;;~-b·"l' ""ij~flt"tt. "NYllgdijru> bud~~:pel'Ati. II-J'Jiog~

Januari KB-ti.lesek

Nyilatkozattervezet

M~nt Isrneretes, az

MSZIHP XIV. kongresSZ1(~a megv£W.rusztcitt"a a pa.rt vezeto testililetei t, ki}zot,m:, a Kozponti Bizoit.stit: egyIW'rmadlit, 28 tagjiit, A part szervezebi 6tU!kturaj,~nal;: kialakitasa a korigresszus titan megkezdudott, a £6- varos kerU!let-ei.bcn &.s <17. orSZiag mogyeiben me.ga.l akuiltak a koord.i.u<lci6s blzottsagok, Az alapszerv{;zetelk p.edLg megva1la,szlJo.tt.aik a llyolcvarukilenc t8Jgu kozpont! biwH-s~g h elyri delegMtja,it.

A kiegeszi.ilt Kozponti Bi . "l;ot.tsllg elso i.il&.set janu<lr 13-;:\;n, szombaton tartotta meg a Magyar Szocialdsta Munkaspmt kiizpont..i<±ban (Budapest IX, ,J;:er., KozteIek u. a.i. Tll"iirmer GYlt"la, az lVISZlVIP e],nci\:e s7.8mollt be a part hellYLJ2te,r{~1 &.s·id6- 5zeril teno11iv8J~6irOi1. Hangsuryozta: Az MSZlVIP XIV. kongresszusa l..:orszerU SZeT.vezeW marxistapa.rtot, tlj e«. megfiatalodott 'Ve;:;ete,~t hozott Tetre. A v~

eI6ke8zi.i,]€,leket elernezte, ismertette a valasz.tasoktol tal't6zj(oda-s es €UinduU.s eI6n.\'eit, problem:l-it. A K62- ponti Bizottsag donWtt: Az MSZMP elindul a ma-rciusi t'(ilasztasoiwn. A tcstulet v(dasz'L:i&i troda fd;:tlllit~\sat hatarozta el, amelvnek vezet6jeve, f.gy a pii,rt valaszb~i kampanyullak ir;';;nyit6- j;iv(i UdlJar)1 elyi LaR2!16t, az lVISZMP KB belpo:li.Eka.i titkiirat valasztctta meg. A 1\.B meg-valas;;:totlaa test iilet molle tt mwkod6 munkab.zottsagoka t. A testtnlot az orszag polj'Uk",i, gazda,s{tgi helyzetevel fOf}l1!1:i::oz6 Ielhivast is elf(}g.3dott.

Az MSZMP Kozpom bi Bizottsaga [anuar 20-·i misodi·k i.i:!es€;n foglaiU\:ozott a XIV. kongresszus jd:nu{tr 27..,i masod.k tile.s-sz8ka e"~ kertU6 politikai nyikr.tkozatte-rvezetevel. A testulet tagj,a.i vel-ememyt esereltek a ter'yiez-etrou, s azt a kongresszus elle roegvlta,u:i.s1ra a.j arulottSik,

_ V ASAS .JoAeHIM,

M: MSl!;MP KR vide!l<i l'egionalls titkar"" K{linlOn, 194~- ban s:>;iIletct·t. FO(Ial ...

kozasa tanar, egrl lakOs.

B.ENUN~ KlS'S v AJ"f\~IA., ,- .

31l" MSZMP KB H'j(!.6"-'J.gi t"itic(ara. D~bre'; eenben, ~94:;-ben' ~.tHe("et-l. l!'()g:JaJ~:O'Zii.sa l.egeszs.cgnevelo, debreceni '''lkoo ..

. NYtR6 SAN~OR,

a~ ~ISZll'll' ",lelllQJ,,,. Jl.f;~kolc<'·l1' s:-:'Uiet:ett_,. 1947-be.u .. :E'o_i;lalki)~asa l'.!kAtos eso-

POl-tvCf."ietu, mt·~:;:kQ·lci Ia kos •

UDV ARHEI,1!'I LASZI,O,

az lI-lS:u.l~ KB.· "",,lp"tit"k.a.; titkii ..... :&,,~ dape;,~e" ",r.3l?"",tt l~';~-b"n, For-Jan,.,., z as a ve.1&I"'!;<lZgat6-ne.!yettes.

1

'~:.' DO(~Z:e KALMAN,

az ~WSZ~p JfP3 kitHigyi fi1J;:~-1'a. K2s:-!'~i-n. l~~.~-bi'.:n·'Sl1:U.!:etett, FoUl"H,oz~~a pOJi.t!)lo' g us, bu([ape~tj 1;)..1;:.os.

az M"SZMl" ~.n·_i:~.JCi;\u.s titkii.·' r a, V"J:"",~i).<l;;n. l~:;~I>Ml stii'!e .... te, I;"(,glallw;;;:\.o>a sajt&iro<ia-vezet6, fiizfo-gyar~

tetep i iatco s,

vmAG ].i\ER~NC, MORAVcsm ATTHeA,

all: MSZl'IIP klizponti lapjanak: foszer; -: all: MSZMP p~llztarosa. B!ldaPest&n~ }r.6ISZt6je. Buoapcstell, 1951.ben s<r.lilete~t. ~;;,. 1~38-lmn szilJetett. t"I'Iemlga2pt6, bull,,·

OjSAgir6, budapesti !akos. pes-ti lakos.

Szabadsag

9

"

Iga~:an ricm akaroi.k·.tul~: "Magam a ·mak6i .Mezli . z.as'na esrrl. De azt·sz-e,.. Imre K6zepiskolai Koll eg i·reh1em az eg,esz ·vilagriak.' lim igazg'at6ja vagyok. Dip-' tovabbadnt, rni lyen mam'o·-·. Iomaimat a budapesti tude-

· r os or om, micsoda (ljjonga.s ma nye gye'ternan 8Z€,·eztem.

· fogott el, amrkor vegig;l:a;g~Most az MSZlYIP-b.en mar.a-

· tam magam jiz on .a,sO'k·szaz dok, Javasoljuk az elvtar-

ley.e~en, .<\tnelyef ' ... padt)l1!k" 'saknak, hogy ne C:);uruin bu-: : o rszug osIkozporrtja 'e.5 a Sza-: dapeati es na'gyvaro,si, h.a, badsag' szerkeSz1;osfge' ka- nen1 1>:.15V(11·0.3; €\5:kuzossegi ; poH a lVIagya:r Szoci.aHs'ta rormaban is' 'gondolk,<ldja.. lVIuri:1tas Part t:>gjaH6l, sot; nak. A mi bttzisunk itt, Ma-

i)·:irton kivuHektol is. Eze-k- ai6n ma.r te'kintelyes .. SZ~l'l:Ji51 a csodalatos Ievelekbol vezette n6tte ki magat, ~5- egyedelrnl1e:n es megcafol« leg 'k<':5zepkQt'uak" - tobbek

· hatatlanul kiv:ih\gjil<:, merry- k6z6tt ezekct k5z1i Degi

· inyire raga.sZikod~k a tagsag Imre. Levelet a J{ovetkez,Q.: p,irtunkhoz,' s. rrten ny i re k0ppen z:'i.rja: "Tis~terettel

· gy6keret vert az MSZ1\1P' a' es bizakodassaL." .

mai magyar" v alosagb an is." Rengetegen silfgeti'k a

Egyetleit· inis a'erete·ben 'partot, ho·gy minelha.ma-

· persze . nern birunk, vala- rabb indftsa meg (lj sagj at,

· ni.etlJ1yider~~;: Ieve'lezorrk- Hadd idetziin'it el're vonat , nek valaszolni, vagy td<§zni [wz6an csupan eg),etlen ie~

· 1;6IliK. ]';Ieg kellelE:i:gednunk veld: dr. S(trkozy' Ferenc; vele, h ogy bizonyos gor.do-: tanszekveze to' egyetemi ta, latkor sz er irrt, csupail. egy-- nal'H, a Budapesti Mlliizaki

· llehimy level-bol ism."rtes-, Egyetem AltaJanos Geodc-, aunk cgv-ket mondato:t~','~: ziai·Tanszeb~rQ.l; "Nem V(l.tobbi,¢;(Jol bocsanatct ,' .. l~§" !1yok 'eS solta ncrn,.::: is VO.!.~ : rClnk,' hagy ok' n;(o\St-?ll'em. tam profi poUtikuS,·".l1e a,~,h;t

, :kerUlhetnok son-a .. Azt. 'per- ann'yi politi/wi' ·titpaszta.!asze moridanunjc s em k.el l, tot ezereztem azeveT~ so: rrulven hitl<'isClik. vagyunlr r<iO'l, hogy jol 'szerkecztett,

mindegyik6ji.iknek, po.ntos ujsag mHlW! nem

~,1:::ci napig is igen sokan tud fejIddni a mozfJa1om" visszatel'tiek nhho;~ az omi- K-iUonosen igaz ez ak7<or, i!)OZUS os.~zej6vetelhoz, arni- amikor jobbo!daU tis -meg !k:Ot, puccsszetuen letl'ehoz- jobboldalibb ujs(rgOk es 10- otaitaz MSZP-t, s v(~glege- ty6iratok tUc(ttjai Tw.phat6k sell meg .ukartali.;:. sernlni.,i- az itjsa.gdrnsoknal, amiJ~dr teniaz MSZMP-t. az ugynevezdt ptirtatlan

· "En m·i.it 38 eve MSZMP- r<idi6 es tdlev£.zi6· a leg-

tag harom toe nY'ugd£j(l,s, 'szelsusegesehb szocializmust1.a!/1J felll(tborodassaL es eUenes 'U~zitassat /ol)lalkomegrijkonyod1,e szereztem. :dle.

tw:lomtist arr6!, /to(1Y ~l V6(1;U1,:a lC'VcleJ~ tomogG

aka1·t(d~ huzni al6lunk· a tli- ·ulapj.an - s)';en~l'_csere '.' ,'·~,:"c.,.":

lajt. lItit akkor e,l .most. se- .. ·.c- levonh"tnnJ~ egynehany Hog.l'an lesz' egy :(.iatal banksza,kember ,_., ·:al.d"d),l'CL~SuI

hova sem taTioz61'f.~? -<:Az.·t kQvetkeztelkst,. . nyugati ki.i:lszolgulaton dolgoz,ik - komrriU11'i&'ta ?·.'F6rLzs

mat' nem! Glyan nincs!~:z' .1. Akj 'most az MSZMP- J6zsef lMhat6an nem ori"il a kel'desnel" .Nem :":m6hdja, *'iW>~Aq,' y.~1! -14:y..· ~ ~, .'l&.J!..m~,. ,~.-lll'L~W., ~~\ ,~~,~?",;,~ k'e'Le\)eW, '~,%:r, m;,nt "egy t.~m1g;. szamat teJcintve viIdgos;-. ):vIagyarorszagq.n a baloldal bogarat" 1.1iszen kollegai a Nernzeti Eankban is tudoma-

· hog:y nem a parttagoktobb·: meggy6z6deses hiw'!, ·A Iii.ul vetteI~ mar, hogy 0 az MSZMP tagja maradt, rnert

:;ege vtHtoztatta meg a part karrieristak, a megalkuvok meggyoz6desen mit sem vaHoztattak 8.2 elmult henapa);;: 11"evet eS poHtikditat'tal1iid.t,·elkeri.iltek·b0nniinket. Ez' eserileriyei. Vagy, l1a igel'l,'csa:k oJ:;- mer·'d:kben, hogy-meg Nagy Qrommel ertesii,Uem nagyon jO, hlszen ei lehetett elszanvtabbfi, tettok. V&giili~ igy valaszol: "~.' .. ' ' .. T6!a:, hOI'lY az M$ZMP nem va1asztani. akonkolyt a bu- -;- 33 eyes vagyok, 19}'$6 6taaz MSZMP ta.gja. A part:;.Z"iintmeg, sot megorzihar- zat61. Dlyan' tipu.$u tomeg- tugsag sZ;§xnomra akkor is, mil(or beleptemazIvIS'ZMPcdss(ig{d" .. '-'" fr,in pecsv.a·partra, amilyen, l1ek(ink Volt· bee'S most is, mikOL' alapjaiban megva!tozott polinikai radr61 Pore Istvanmunlds, nincs szuksegunk. Helyze- helyzettel 'allunk szemben, nemcsak lelkiismel'efi, ha. A kezdeti becsap6dottsag tiink nem k5nny(i,de ebb-ol nem vilagnezeti kerMst is ielent.

miatt erthet6, hogy' a szempo.ntb61 nezye,' sok- A partba va16 bel€pesem ldejen, l\gy gondolom, az ak-

egyesek nagyonkemenyen kal egbsz&egesehb. Tagsa- kori parttagoknakes a... par1ba be}(§pni . szand~kozoknak biraljak az MSZP-vez.zt6k guru!;: lelkes es tettrekesz, inkabb esak a lelkiismereti.ikkel kellett els1::amolniuk. magatartasat, a!kflr nev sze- 2. A legWhb levelet kezzel Abban HZ iduszakban ugyanis a vilagnezettel szemben .rint 1S. De 11 level.ek tObbse- irt:fuk. Tulnyom6r6szt plebe-' tamasztott kovetelm~y mar jobbara" csak papiron; a

}g6ben arr61 .. 1ehot. olva"nl, jusszarmazas1.'tak es . -fog- Part szervezeti szabiilyZatci.ban leteZeU. Reszben ezz.el hogy·az rviSZP~tagsag tobb- lalkozal3uak. De a 1€velIr6.k,magyarazhat6, ho.gya. pliIt letszama DIy nagyon felduz»se-ge:" elvtal'sunk" vehik kozott munkasokOl1 es pa-' zadt"es .a kesobbi esemenyek is bizQnyitjilD.',hogy a.par;t.egyici-tt h:cU,es egyutf isJe- rMztoksm kivtil me.gleheto,.. tagoknagy resze nem vllagnezeti lUeggy6z6c1esalapjan .he.t. :dolp.o.znunk ok nertI tee. se.n l)ok e'rtelmis,egi. is tala,l- ·hanemegyeb okok ....;.,. k\§nyelmi szempontokjszakh1ai er:: 'hetrlek°l:HT6I,a~it vezetoiI~ . hat6, fme, a mal' idez:ette. cs€lekedtek. .. . ". ktmkivUl csupan pelda1tep~

·~"<'Rogton az JliISZPmegala~ . pell egy par nev!'" . \:!kulas.aut1n megl,ndulta;-,' "D1', Kov4cs Pal Oroshi1- "MSZlVIP allilr61va16 szer",:'zar61, a!ki 32 elvtatsavaJ. vezes'e. "Alultl'ottMedgY€lSLegY~tt mar ok!6ber ko-

· .J6zsefne (sztiletett'l'ivada'r" zecpen . megalakJ.totta az Paula) tanit6no, Budapest; ~1SZMP szervezete~, .,' Szeher ut 45, s;:>;, .alattilaltqs.: ..•.. Dr, Dras. Gyu~a::kutat6- ik6iH, hogy.MSZMP~tagsa", bio16gus (Bud:a,pes,t NQvenygat (bel~p>es . idej,e ':'.' 1965)V€delmiKutatp .. Intezet) : ferin tal'tja ,?};:erenl; .sz~l.'i>ez~ :kisebb tanulmanny'nlfs zenek azonnal orszagos.agi- Il1·egorven,deztetettb.enniin~ taci6t, egyesitSUk er6iu1Jket, ket, ennek dme: "Nehany mert meggyoiOdeserrl, hogy !]ondolat a kommu,nista.k sDk volt MSZMP-tag,~66t ellcotelezettgeger{W'. MSZP-t.&g·istanacstalan, de . 3. A levelek politikat tal."nagyon varj.a, hogy rn"ozg6- talmaa tennival6k Osszesitsak" - sz61 .az egyik na- foglalasa meglehetosen azo-

· gyori. kedves le'vel. .. nos. A parttagok esze most · . SZNetM:m fenntartun! a fontos k€rdesekettekint~ t8~SagOmat· de csakis az ve, vegl'e egyforrna. :sr6fm , MSZlVIP-be'n, Ke~em az e.lV~ jdr. Parttagja'ink egyseges iarsa!tat, legyen.e.k szivesek cselekv.est akaJ;naJk;'es. k"o-leveIben taj'ekoztatni, hal es veternek, szerinWk el.eg volt milyeri mMon tu.dok csat+fi.": a megha trilasol"b 61, "esa lkozni Onokhoz" - irja Du..;· veszekedeseU,b51. . 'liajtsuk

· lip Janos VaskUtr61. , ,,·egre hat a tag()lk"~aratat!

;,:811. partonkivuIi·. vagyok Ortiljunkneki; ho'IW most a szabolcs'l Ramocsahaza,- ilyen aoelos pa.rtkialakular6-l, De most sze1'etnek csa't- sanak a hata1'ozo.tt jelei lakozni az MSZIvIP ... ~he·z. n1u.takozna,jc,

amelyh61 annak 'rrlejen .ei~:. '. A mi pal'tunkra is vo.nat-

· oemteleniil kizarta1,: <mn:<l,.;:o:zik Seneca, 61,.;;:o.1'i filoz6- riem·turlQik a partom l'!-0IJtUl fus meg8.l1apitasa,· pogy a .~~Jffi';·,.b4Ji;,,'pl} eyes, r6kkant~ .. ·~neh,lizsegek,t:sa~ 'megedzik nyugdijasvugyok. Bj.zto~,az. em bert! . ;gdzettpa,JJt' va-

va:gyc!kbenne hogy., az ·gYU11Jli:, s ak<'i.J.; n<:Jgyobb neMSZMPvIs,!?za tudja ilyerni hezsegelkkel is b§pesek Ie.adQlgozok bhalmf/.t" ,;_ "'11' .. !SzUnk megbirk6zni, .

jilV0k411Gyorgyn~ J . Plnczesi Pal

A . VisegNidi utcat61 a. Koztelek'

ufu~g' .

Lev·elekb61 ..•

~-

Mipdig .erot vesz ra ltam a rneghatottsag, amilcor nagy'. idOk 'tanuival, a W['tenelenl '. al&klt6ival tala 1- \kozom," Amikor olyan ember,e.ll:ki:!l.)Jeszel11.etel~, a k i k. a szemta.n;i,. a resz tvevo lii~ tel~,~egevels'z{rmolnak be olyari esernenyekrol, arnelyekr61mag'am csalc a to',,1'tenelem.Jronyvek szaraz '::3 targy.szel:'.;! anyagab61 Isrnerhetek,

me"pr6baltatas arnelyben 61G~~e sor-an ~' ,.lil~gn€zete diktaIta cselekedecei miatt -..- resz e \··olt)~. o,nmagiban is tisztGIetct pa'i'!'In~sol. Am 0, nern csupan n{lgy . idolc, nagy tanuja, hnriern : magas kora ~el1en2'i'e n agyon poritosari e:ct-i (;s - .. ~r:{.i_, na,p,aink folyamatait, il a bcszelgctea saran u jra es ujra regi rrruukasrnozg al m! peldak at allttott, parhuzamokat vont.

Azolot.t a lak6teriHeti

partalaps7.ervezeteket nIf8le nyugdij,1sklubnak tartottak, am azolc a v i taik, amelyekrill TUrk Mih5Iy"beszamolt, koraritsern .a tespedtseget, vagv .» .multba~ temetkezest t lirla'oz t.eJ~.

... J

Ez 'a megha'to~g fogott e1, amikor a riyolcvanktl encedik eveben j1ro 'i'iirk:

Miha.Hya~ ultern szemben. o nehany evig az elso 1ega.lis"MSZMP-nek is ta.gja volt, ·1926-ban Iepett be" Hitr.omev mulva e lh agy ta az 'orszagot, es alig van a vHagna:k olyan taia, ahol ne 6lt e,~do1go2ott vo l na. .Ausatraltatol Knnad,iig, Franciaor.szp,gt61 AngliAig so.kfe~e- .meg[ordult. CSOl)< Spanyofb\s2agr61 "kesett ie" - mond'[a, Ami!i:or [eIorrtkez ctt., mal" nem inditottak egysegeket a riernzetkozi bi'ig<'idok tamogat6.sui'a onnan, ahol eppen nlckor o§lt ~s n~szt veU a mun. AlTa a kerdesre, hogy

l(asmozgalomban. e'ml&kezete szerint mikol'

A meghatottsiigot rovid volt idealis ily-en szernpont~ idu.n belLil a csodalat es b61 az MSZMP, TUl',k Mitisztelet viiltotta f.el ben-. haly egy.ertclmLien (tgy:. el'nem, TUl1k MiJullyt halJ- teke]te, ..l':Ogy 1956 utan" Am1kor <tr1'61 kerde<:em, gatva, Hiszen matuzsiilemi Kommunis'tdnak term! hOgYfl11 kepzeli el a k6- kora, 13 az a 6zUmtal.:1Il nem kiJnnllu, 4e a:nnal~ 111>1- ze)gu parlumenti vJ.lasztasi

radni .m{!g nahe.zebb. Nagy kiizdelemben a baloldali hibi'i volt, hogy' hagytllTy erok osszefogasat,'" egesz beo;z:on!ent a kan'ie-rista 'W- Sal' regi n cmzet.koz]. p61da·t megel~et a' p(:f.rtba, Fdrla- sorol, fgy az 1935-08 kanazult;' elOii.rokratiza16dott. a dai v.'ilasztasokat, a11.61 .. a vezetes.Csa/c a·z maradha- 'Liberalis Ptivt azzal nyert tottmeg ebben az ic!5ben' v<i.lasztast,hogyprogr:a.mis lwm/munist6.nak,C!ki nem . [aba \re,tte: amennyiben ha~ a uezetestiez, hanem egy talomra ker'i1I, engedelye;o~ eszmJihez v'olt hri.. Magam, a l~ommunista pa1·t' ,zegiiHs reset: vettem a 'I'anacsl<:oz- 1ml,kodeset, Az ifJeretet. be-« tci1·sasa.gban, Londonban ki- valtotta a bq;!dldc(J s;;avaza:~ kepzett partizankent har-: tal.val luitatornra , ;utott colto.m: . a masodiJ~ vi.la.gha- part, es.a .va!asztds. u:tan 4 bOT1tban es en. bizony ott !1yiHo!t 98-as tij.pvijnyciJd.~~ voltxm a. ma iorradolom- nek nagy,vid4m. te1netest nak: ttevezett ellentorrada- rendeztek cgy parlcban,

[am ),everesenel. SzumolTIl'a

nem volt ketseges, hova Aroikor clbucsuztam,' ailok. Az MSZMP. tagja azon turiodtem, vajon hany voltaro, ~s az is rnanidtam. iJyen idos, nagy tapaszta~ De most serr'ltetszik min- latll es hajlQtt J<ora elielleden. Tul nagy a csend" re is az usszeru.ggeseket vilagosan ..:Lato l<ommunista lehet az MSZMP-ben?' S - va,ion e.szeb.e ju,t-e v~IakineT~, hogy as {j ta.pasztala:tailcat, velemenyuket erdemes es hasznos lcnne meg~ h-:1l!gatn'i?

- Nagy vitri.'k:at. fo~yta:ttunic a taggY{],.lesekelI az elmult evekben. Tulajdonkeppen a;<zal,' hog1} ·.magunh. i~ rH'rise'ri bfi'<iltuk a,-;! MSZMP vezeteset;1JoliUkajato hozzaj&r'Ultunh.'·:a.sz~kadt'i.shoz. 1];n legsu.1yosabb hiblinak a pal·tdemokracia hia.nyrH tcrtotsosn, A tagsag vei.emenye valaho! jeluto71 m-,ndig elakadt"~-

Most, . a:i:nikor ken.:!, a mikol' viiI as;>,tasokra, tunit haHgat.

csele ked.n i keszi.ilni. a a mi pal'-

M, K~l\lwgy 'egy natal

bankember IAtja

v.enYesuIes, lmrrieti::>inus st~ .. '~ miatt lepclt be a partb;:k'Ehbez, sa:jnos, Rz,ishozzajaru1t, hogy.a .tarsadalmi 'ervenyestilesnel uz MSZMP-tagsagot, mint k:ov,etelni"enyt, nagYOi;lgyakran a sz,akmai szemponto!tele ·heTYezt.ek.

Ma,;umilm-r az IvISZMP-tagsag marhenl jelente16nyt, eHen.kez61eg, a komn1;Unistaknakmind gya~tOl'ibb ... ¢umadasokkal, :qli. tobb, puszta letezeslik jogdsl)agAnak'megkerd65ele?esevel kell 8zembenezI1iU.\t, a vi1ag'nezetr n:i:eg-

gyuz6dbsvi,tathat,atlanul e16terbeketi.iI. ." ', ..

Mit ;jelenthet a mai konkret Po.Iitikai.. heIYZetben. a meggy6z6des? Els6sorban talan azt, !lOgy a mar,;<izmusleninizilluseszmei nem avultak e1, {ovabbrii,'tsbiztOsutmutat6ulszolg8"l:nak, egy jobb~ 19azsagoSI11;lb:esembe:rsegesebbti(t'sadalom; a szocializn1usfelep'ltes~hez, ,~,'. A 'ko.mmuni'stakrkalszerilben mind1g arali'V"et6kQv~telmeny volt'''':'',meg ha ez a: gyaikorlu,tban,'sajn6s,sokszo!' n~n). is va16sultnieg -, hogy egyadutthelyzet.ben a tl\rsadalmLfolyarnatok megerte.sees'helyes&i:telplezeseer'; dekeben tudomanyos ig.ennyel elemezzek a k(mkret l.;zi ..

-::;;

tuaci6t,' feltarva a folyamatok mozg"t6rug61t, a hennilk reszt vevo h'il'sadalmi csopol'tok, osz,talyok erdekeit, cer~ jait, s i~y levonva a sz'i.ikseges k6vetkezteteseket, rocg',Va t?.'i·{)7:l!i>k a kov lCtend 13 taktil~ttt, llmit 1l.zol'i B an" fiiJ'nol t a hosszutavu c0101mak kell alar"endelni. Ez a hosszu tavu sel, ?edig nem mas, mini a s20cialista tar.sadalom fel~ epltese,

Meggy6z5d6sem, hogy csak a marxizmus talajat1 aUva Iehet helyesenmege1'teni a hazankbal1 mintegy ket eve lejatsz6d6 esemenyeket. Velem~l1yem szerint rna Magyarrszagoll az alapvet6 kerdes az, hogy 'tovabbra is a szociaLizmus feIe vezet6 uton marad-e az o.rszag, vagy at-, illetve visszatel'unk a t6kes fejl6des utjara,

A t6megt<ljekoztatasi es:illcozok segltsegevel . mintegy masfeI eve Sikel'eson folytatott agymosas elerte azt 11 ce1- jt~t,miSZ8rintezt az alapvet6 kerdest ma Magyarol'szagOD felsem Iehot vctni.Ugyanis azt sulykoljak bele a kozvelem2nybe, hogy a regi ertelemben vett szocializmus, illetve ItapitaJ.jzmus .ma mar nemh~tezik.·

lVliutan Magyaroszag a szocialista fejlOdes 40 eve soran a hibak,. a torzulusok, sot poli'tik«i bun6k ellenel."6 ts kimag.as16 sikereket em elmind a gazdasag, mind a tarsadalmi fej16des toren, a tokes v!sszarende;;:odesfolyamatanak rhegindulasakor a: parton (beHlli ret.rograd erok - melYe;k gyakorlatilag elinditottak ezt a: folyama • tot ~, nem mel'tek egyenesen kijelenteni, bogy tulaj~ donkeppen a szociaUstafej16desiut ielszfi:.molasa a tav~ Iati celjuk. Ez nagyobbreszt vonatk(lzott.az altJkoriban legaliss<l. valt ellenzekre is, Kezdetben a \sz·talinizmus, a . sztalinista torzulasok, a neosztalinist;a diktaturaja 11eoszt<lJinista strukturak feIszamolasavolt ·a kinyHvuniiotl; eel, deidaralva azt i.~; hogy mindez a szocializmus meg~ refo1'malasa, megujitasa; az un, demokratiku.s szocializ~ mus erdekeben tortenik,

Dgy gondolom, sokan, akik: meg talan ma sem ismerik fel 'azilyen es hason16 jelszavak mogott elbujtatott va16di celt,meg rna is azt hiszik, hogy mindez va16ban a szocializmus megreform:Uasat szolgalja. Pedig ma, amko1'nehany ellei1zeki part programjaban, mi tabb, 'a kormanyz6 part egyes vezet6inek' nyi1atkozataibanis szerepel az a kiVitel, miszerint aszocializmus megreformalhatatlan, ez4rt nem modellvaltasra, hartem rend~ szervaltasra van 8zi.ikseg, amikor a makormanyz6 part bels6 es kiHs6 politikai, va:Iamlnt gazdasa.gi intezkedesei nyilvanva16anezt a rendszerwUtast hiva1:ottak eloseglteni, egy~rtelmuen bizonyithat6,. hogy ma Magyarol'~ szagon a tOkes restaLln\ci6 fo.JyamaUmak vagyunl~, tamii.

V&lemenyem szeririt il1uz6rikusok a specialis magyar lit, a harmadik, .sot neg1edi!k lH rnegva16sftasahoz fuzott e1kepzeIesek - mert a szocialista es a kapitalista fej16- des! lit meHett nem Je1:ezik ha.rmadi~(, legfeljebb ezelt variuci6i ~, igenis fel ltell tenni a kerdest, szocializmust., vagylmpitaliz!1lust' akal'unk~e Magya1'orszagon, S igy a ket hirsacialmi"l'cndszel't kell osszemen1i; figyelembe\<eve l.ortenelmtinket,· jeleni.inket,s azt a perspektivuct, amit a ket reudszera to:megeknek nyujthat.

,Nekem meggy6zlidesem; hogy a sZQcialista fej16desi tit - mely nero t.'?Vesztendo osSze a" szociaUzmussal, mint taxsadalmifunkci6val. me!ynek elerese e fej16des IdtUzottcelja - minden eddigihib8.ja, feIresiklasaes 1;orzulasa el1enere az eddig elert,a Magyaroszagon ma meg-; illetve letagadott eredme:iweialapjan kiallja a kapitalizmussaHort;en& i:)ssz£ha"o.nli.t,a~, pr?b!iJat, '.. :

Ezert'.vagyoken rna is kuinmunista, ezer·t vagyo.k 'a:1l

MSZMP tagja." .

I I,

r

10

magazi.n '*

Szabads~g.

magazin

ged mosolyat, Zampanot,

amHmrJ'aebted vegtelen . o1:agitnyana, iGU.i-d·O - J!'ellrrlii t, ahogyan vigaszt tal:,,\') bara-

tarruak bohuckodasaban, a HaUotta,hogya szcc- kampa,l1yban milyen ca-

Ses fel bef'eje;;:6 resTkben, demel<: eddighitrommil-dozatkeszen., a Legtobb-

V<igy R6ma felejth etetlen liD doUa'r kAltjOldise- szor 1nirr:den filU!r jutal-

kepsr;rait, arnikor az ujon- gelyt ·kaptak a valaszta- ?I),azci~ nrHkW! ves,:nek

"En csupan egy meselo A l1eo,realista I'llrruskola nan fel1;~rl't csodulatos re- sokm? res.zt az MSZMP tagjai?

vagyok, A fiiim:keszit,e;, a szentirncntalls opbirnizrnu- gesz,oti leletek a szen1ii'J']!k Mit sz6l hozza, hogy a Ugyan, ugyani Csak

hrvatasom' --:- mondts -on- Sal'" adott -valaszok voltak l&ttara envesznek sammave. szabaddemo'kratiiknak, a nem hiszi et on az« a

·maga.rm "a fHn:imuveszet az QTs.<;ag·iJ.!;o-n es a Cabiria li'idesznelc es altalciban hc!zugsrigot, hogy. az . !

. , "k ik e')·c7.a·,r,·u'.·;, liilmek mazanv .. ·.Os Its a fj'gur{d! A torpe:i. ' sr ~

n9.,gy bn.'gJelne egyi e, 0,_.," ". ~~ 6 az 'ugyneve;z:ett kiskoah- M ZlW.P-tagsug csupa

Feder ico Femni., Januar h050\;)1'61, akikbol !;Ji·eg·evt gn mjai, nokolo;S.sclBai, Cio pii1·tjaina7~ a nepsza- ga.zdag es T(iadasu.l kor-.

20-an volt' 70 eves, Es.eb- 1111nden' rerneny. Az 1954- l'l.UOl~omya:i, iodi6ti!'l'i, 'larva- vazasi' . kampanya .le,,-. 1'Upt emberelcbb! IiU! Ns:

bo~l a ho·t ·e'''t'".'.·o·dbo''l o··to"t· ben, tlletve 19"6-b':U1 1'01'- .arcu Casanovaia, pedorasz- . h <-. ,

~ v,,,.'" - ~ v. t" t 'J . aldbb hi!szmilU6 fo""in~ .agyja rr1agat meote «,

a tud:i&k v·il1i;g<i.baf\ ·tbltott, gatott al.lwtasok vtlagh irt 'ai, prosti .ua tjat . .• meg- tot, de konny.en leliet, veszten'i! J6 .lenne 082-

O"!'O""-b<'>C,S"1 .a'·.!,-ot{,o·~.k·,·!"·.~' z .. ~.Z·· h·o",',(.a.·l' a fo".s~ .. "r·e.p"'kot· J'at- annyt gl)no$z;kod6'- v,agy h' ,.

'" _ ~ " ~~v""-' ,," '" . ,._ ,"' ~ :I)" t hogy meg toT:tb .penzt sze.szea:ni, . ogy a va,a-

dagHv.a az egyetemes filn:i- 8%0 GiuJietta IVIaS;inal1';~k is, szeretetteljes ? '1·11.01'. emesztett. ,Jet. Vajo11. mennyiprirthoz ta1'tozb.

mil veszetet, . Harna 1'.''-0'',111 I~·; atakult a Egy [ot,6album eJ.6sz.avaban b' d' . 7 1"

,. ~ ~ Irta : "Son a piJ'1anat, a:!wi- honna.n a.,zordog 61 tee- szegeny nyug iyaso c xc-

Rimtiniben szuletett, k6- barokkos, t.ular.ad6,· f€-lre~ kor a for0a:t6konyv mar ritettek eW erre a ce!'ra zii! meLy lla1'inalc Q tag-

zep'iskoJ ilj.t beiej-ezveismat'heuetJe,nul ,;felHn:is" nem elegendo. Mdwrbe_enn'yi penzt, hiszen .kOz- jai vamiak a legbiislzge-

rovld ki.ter6vel a cirkusz kepgazclagsag. Ell~eszult Az tudomas-u, hogv ezekmek: sebben. Ez a prirt bizony

rendczek egy n-odat, em- '"

vila,g~b.a _ FiT,e'l"J)zebenes etles !?let, amely hoseinel, berek j6nnek., arcok -ezaza i a tagUit,~zrima nern ep- az NISZMP le'nne,

R6ma!J<an kartkaturista- belso iiress.bg,",vel rtasztcut, vonumak el eFJ1Jter:n, Egy- pen sok? . A k.o1'1'1Lptak val6ban

kent kezdte a p,l:lyaj<lt. es amelvben rcmexelt Fel- f ',"' ,.,~ t 1 G'UTi, gitri, guri,.. sok: kMt okoztalc az

Hni szarnos frlmjenek .aJua ntus.,. Arcoxa :;hili- ,

Ti:ibb Iapnak dolgo zott, az- llQ - l'o,l;;: t!'fliJ:ni, arnelyektol a Gurulnak a dolla1'Ok. MSZlVlP-nek. De tessek

tim hangjatek-sorozatot Irt sztarja, a . kedvenc ferlii- filmnek eluie ,kJelil... PIG- es gurulnak a mcakak, csak: /co'l'i.ihuzzni! Az

a radio szarnara, CiCD es szfriesz, Marcello Mast- neta!nk rrrindem <VJ:dit latni Ez azt;an az ,esely- lVISZMP-ben szerencsere

Fer!Zina ctmmcl. A sorozat roi.anrri, szeretnem : soha sem va- egyenUjseg, lPnelyet igen" sokan vannak az

foszerepet G·iul,j,etta M<:lsinaKibontakozo(;t a rendezd 'gyok eleged'eH, meriden egyebkent ezek a pa?·tok el.vhu, vil,agnezet·ii.ket

ifj(l szjrieszno alakitobta. vonzodasa -a szimbolikus- e"·,.,,lItalii,n let.ezG. 3'1: cot. sze- " oly fe'linen hil'deti1plc I si6nm;iJlIe'1'i /coriHme-tiyek

Felhru meglatta a lany hoz, fOleg "i:inarc:kepebe.n", l'~tnek iisszeihasonLit-aoni... . . AkOl'1rian'Y is' p1'i~an k'ijzOtt rrieg nem 1agad:6

fenykepet.· I!'elbh"ta telefo" a lies fel- bel!., majd a J1~~ Azarcoi;:, te.s.hel{ e.s gesz- cs.inalta, hogy a ptirtok embel'ek, akik - ahogy

nOD, "Jo n.apot, Pallina; itt Ha es a szeflemeldien. A tm,ok keresesekol' ezek ,1,0- I Ulte.zeset jogHa.g csak mondani szokli,s - inFeHli'l1li beszeL" "JV[ifeJe mestel' ezekr6J az aJkota- zt)tt az ismer·etJ.enek k6zott I' ja,nutll'elseje ut{m hagy~ g)Je1t es be'rmentve veg~

Fellin)?" "A sor·ozat 8z·er- sail'6) Hzt mond1<a, hogy .,az elke:oda fi1rn Eln:i, mint ta. java. A szandel~ es a z'ik' bnkent val/aU kote-

zoj{'!, ·amel:ynek a f6szere·· en munkam ·n~rn m~)s, n1:int meg .sorh:a .. ,. Filmjoeimhez tett nyHvanva16, Nem lezettseguket, ezt beesil,"

pet :iMssza." Nehany b~t- vaUon1" ~Qk khrans:igain1r61, 1tto!s6S01'ban .a.~, hogy a lettel es tisztesseggef el.

tel ~eso1Yb Moal'ina e.s Fel- vag}'·.cimr6.l •. feldmf'li ml'oL" olyan ,aa:.co:k l;:eJ:1ene;k, a!me- legna.gyob.b pii1·ttagsagt~ I1Ltjellc.

linj 6sszeha:ilasodot1:. A '"iO-es e\leJ~ben keszult ly·ek V'alamit !diejc()nek. MSZMP-neJc csak el""e Kozben pedig ma$ho-

Fel-lini a filmnel ke7,d,~H ROrna. e.s Ama.eord, cirnu jeHemek, ameJY0.ik a v.15z- az evre· kel).jen k~i.fizetni va ·gw·lI.hwk a .dolMrok

dolgo:un.i. Otletek,et adQtt, filmjeiben. ,a:atan viss7..8·Let"t non ,na16 me,gj.ele:n..&sli,k pil- a jogilag jure; trimoga- es a '!nrb'k(tk.

a:llt.a-n forgat6konyv·ek.et i"'t, gyel'mel.;;]wra.n.ak, kora ifju- ],anataban minderut elmNl- tast.· Ez aztan az esely-

es assz:isztenslk'edett. Olya:n s,'l.g<'inak Szl.l1!es vila.gahoz. dana.k onm.agukl'oL" S 'az nem Hillt .fel on- 'egyenlOsegl

l'end€zok mellett, mint Al- lmmar az 6reoot miivesz F'€ldel'i,co Fellinli 70 eves. Viele, hogy amig a jobb-

berto Lai.tuada, Roberto es,z:k6zeiv·eJ. H 1£' dt .. olda!'iak az MSZMP"t Bizony, ideje lenneaz

RDsse;Hhni, Pi.etro Gel'mi. BarmclyH< f,illmjel".e gon- ogy e am '-€. lllegore- sZid;jak, mocskol.jlik; tryen ldflfOldi s6.rga es

Eis6 iinfIi]16 eendez.e;;e 1951- cto1t.Hkk, fe.lr.aismeehetet1e- g.edetl-·e, nero tud·om.·· Degyaia.zza.k, ott ahol csak teher vCilasztiisi penzelc

ben A Jeher seJ'k. El·soiail.- 11' u" I me~tala:l)'uk m"l've'S~~- bliszem es l1eroi'!<lem, hogy , 'k 1 'e" I eWl elza:l'ni a sommp6t.

~ ~~,. ~ -en , azza,u;z erv .esse, KUWnben lassan k. ideritt •..

2li rem-eke. az Orsz6.gv.iOry. tenek ].egjellemzobb jegyeit, ta.laJJkoZlh,..,t,un.k meg ujal- hogy tagjai(igy: ·ciltaM-h,Ogy a latszat.csat, I

1954-hen k.es2)ult.· K·ezdeti legy:en bar a Boccaccw '70, klotaoovail, hiszen ewk a ban a tagjai) sajrit zse- csak most kezd6dik iga-

alkoroasaibfl!l'l jJrooen erez- a Sa.tyr!con,a Casa'!wva, A talal'lroza.sak mi'n.i]ig mara- 'bitkl'e dolgoztak, adiUg zan k:ies, his hazrinkban

het6 V'ol<t a neol'ealizmus nok va1'osa, 'a Zenelcaridand6elmenyot 'Jelen'l:~ek azt.igyekeznek m€lyen a kii.lfo!cli beatJatkozas!

hati&a, ebb 61 natt ki saj&-· pr6ba, a Ginger' e.s Fred, nezi)i11Je.k .. ~~~.~~':;'T ....... __ J,..:e;;!;.:h~a~n;::g~ar.;t~n~'i,:....:h.:;o::.;g::.y~·;;;a~m~a~'r~.--------------i

~tDs~ ·eg)':ei1.i ;araphoog}a"F~ird~rzfietJiik CciJjj~;ra gy~ri~'~' .. -"'-~- ErdOs M{trta megindult 'Vrilasztrisi p. p~

Gerinc

1VIeg lalalkozunk ...

'F~tierkQ Feliilli 70 eves

Olvas(}m.;a Vasarnapi Hirek .2. szamabam :

Agerine!er.d:iiJc§saz io~n keHemetle11 e.s j&j-' dalmas betegsegek k.Jze. ta1'to;zik. E7inelc megeWzesi. lehet8s~geir61, keZeli!srZ1'6tbesie! a Tele-' fondo)(:tot ezeri a heten a :117-2111~es M!ejon-

,: 'S.eam07i."

Bizony tgaz. Nagyon idoszet\inek tartorn, ncsv a Telefondt}ktornal napir endre l~erUljt;n veg. re ez a "kellemetien" be~ tegseg. U gy velem, nagy

ldientlini.:ia lesz a 117- .2111-es telefonszunmak, Naponta tapasztalom, rni lyen soaan "szenvednek" e ma nagyon is divatos korban. Nezern a kepernyot, hatlgatom a .radi6t.la.pozom az . UjS~Igokat "es kapkodom a f€jem: hanyan el,kaptal, ezt a jarvanyt. OlylwT meg megh61d;:enek: . ni, hat mar 6 is? Tegnap meg eg.eszen m<lst mondott. Mi torte'l1hetett \le~e?

Csupan annyi,' till ke-

. 86n keri.ilt a Telefondoktor gy6gyitasi progran'l.> JaTa a gerincferdiiles. SQk embernel elkesett a prevenci6. A mege16zes mar. nem lehetseges? A kigy6:gyitas? Egyszer ta-

il.lim! De nem ketseges, igen lassu gjr6gykura lesz, tul so:k hazankfHinak 'ferdiilt mar €i! a geTineel

..

~',

t

.~,"(f.

GURUL,GURUL, .GURUL •.•

VIZSZINTES.: 1. Mm"; k'e-~tes.

3. Indiad legi,tii't'S,asag, r(\v. 5.. .f~pitesi to:rm"l.@l~,

9-. S~lovj et M.'t!tonl'a,r.1{.a. t2.Ki:i.zit.cri\1l'lt.

H. J6zsef Attila cimad6 verscbiH id€'ZUll).<; az elsa sur (zart bet!;: K),

18. Ropog6s ed es'Seg.

19. M.1~i'kcu'l t>"i·t k1r,Hy,

20, HeY€!l'drubi cgyik ·llt~j6j.a. U. Pepe"".;;· IlYOl'l1Ilrod<:>ut,

23. Kmluga f0Jy6j;a.

24. N {.l:pttt·ri id{)egys<eg.

25. Heves rnegye1 k.ozs,Bg ..

W .... ·may~; a Ini'l'01':ica trudo~

'111'an-y."O$ nev·e.

!(j .. , Sh'l1'OiTl Istvan llltive.

3-0. HeJt,"Il i.'ta hoz?.a VeJcs<:,..it, 31. Kecl:"'>,\eht 1~\'1"~ya-jiltt£>;J{.

.32.. Arlws,.

33.. A1J1·oviz sz<.~le.

.35. Nyillas .. , : M6'r.icz Zsig- 111·ond g;}7eJ.\1n'e1m.{5se.

3S. Egyipl(omimacmaH v[)1t (Ab-· (\e! Haikim).

37 .• IS1y\·emt s.'Zine3znu (IMa:r-g.I·t.). 3&. R\J.had~T'aobo,t fcl5~it v[lJl,a-

]cire .

HI, Sitrg6s, e.ge(6. U. Gi:iri:ig betu,

'1>2. BOl's'Od-Ai)a<Llj-Zempl.en ffi-e-

gyeikozse.g loaJ!<6!a. ~4. Dok'~J'ina.

4(j .. FWlJa!

46.. Gyi.tn1()lcs~ i£ljszO-v-ail.. 4ifL Ki-ejtf'ltit bp-<t.u.

49. A~ ENSZ allS·6 foollJclioo voU (Tryg'Ve) .

59. Art"T;'" alliaJtnt kiUonlbo7..o e!e-

rn,e}\:·bol 6sS'z.eaililii.

52. BltJr.gomYf>fajta,

M. TCiz7.el megs'enll1),i~'1t.. 55. El'~<m"l't0l<Jk'ElI 1m ~'1"

.56 .... -iacta eSl\ (a kocJ~a el v<Un vetve) .

57. Lefoly,,""fJaJ'!lIlls&s<f6 a S'Zov-

j.e~unj6b_.

. 53, Gyomrui. nyomxJa£llcs,nll3tt. 59. I-{()cki~1l!._~4bos v~lI~fFI!likoz83;. 61. Maogl&Jtok.

6S. szav.a'Z,art..

64. M",gals "8'n..~U elm a hubert!

Tiill'olvo",sza"gbam, 65, :s"eml6!6,

6S. A7. Ol"n\11 OZ.

69, Kng[i.

7l.Fedd,

7,2. Na.gyobb 1<O""tr"~

73. Telepi11es Du.n.atfoldvaoroall

s'1(en1Jben.

705. A t.ilmrt.M vegyjele.

76. Az ernobex·j,s.eg v8igy,a.

73. A Ne.met-Rbz,e.phegys.eg leg-

es'Za'J,~bb talllJa.

~l. Vno; megye1 helys;~g. &2, M&t"t&k'egyslegrr~enod's7.'e.r.

8",. Kbt veg€ v8m. .

04. ONmpioai bajnok t.&r'vivo

v<>ui (Ilona),

B5. S 7.ibet'ia< £0\1 y6.

85. Az eZl:l9t vegyjeJre.

F1JGGOL,EGES:

1. Matg.yair n(bl) ej.lne.

2. B-ce,ez;eht ncH n6v.

3. br1n,any 'I.'O(I"'(Lva.tos_.

4. Korjtll'1,Q, 1:;;V.

5, A LHa 3ikacok ia'6jWnIMt mo ... n:ngiI"an1:j-~,

6. A,JJ6 , .. , Munftn\osy-i'€ll"i;..

.' mreny.

7. H:amlanj Ellzes ..

8. Abl!~l!lt a v1I.::'igl["a" rOv.

9._ SZ~~\gga;toElt. ll1.eJ.y hang:ok.at

ad6.

19-. Az a~·go.n vcgyj~'le.

1>1. A n;l<met aD ece .,gy,iac betti-

leo .

1:1, E-gyk'o~i faJ.c-J.,n:sq, j eI:z·Q,je.

15. A vel'sidezet befejezo resze

(zal't betu:' N). .

16. H.ib,\t 'Cji. .

17. Te,,'\lben-ldel~l:>en .kHej!e1;t. 22. D5rutechllen a s!a~klkbHLt.l!.

21. Ficft'[J,wl a 'baJ.

25. -OllJ,e..111,eny.

218. I\I6kus.

·2.9. Fu:rrf.an,go.'"i sz~;ke:ly.

3n. Tej.1e'l keszf'.ilt cukoTlka, ~il, A t6 jeg;c teszi.

34. Pst6:f;i n\&"05 palja.

35. Luk.acs t~lb{){t'fi10k ut6!l1J€itre. :{:6 L 1j~~ncrrt n1-a·t'k.iain·.ev.

38. Gy6gynoven)l'ker.ut ter'n1es-L-

te:tt ~&lc.seri·e. !}9, G-y.Olfs,a;n lnegy.

40. trgyJ<"a~ ..

41. Am"l'llmli elldlmsn.(j .os g.l~

''-"lIS (JOOoH) "

!Ill.. KJkj)j;6va[[\()s '", N8ZK-baJn.. 45. Lehlll:lorf.rt, sa:a.!"SJZ· 10mb.

·47;, KOC;·\("l, l:5iIThept lallin s'Zova1.. 51. Ilyen akido1goz,ott kez.

53.. 15s1 pe-J1lg·et.c.H12Ir1:gs,zer ~

. 54; :r.)~"'z·Ell .teld'<,,~j!l..

56. Peer Gynt a.n,yj<L

58. Felszi«et a S;;ovi'etuni6han.

59. A tyu,IM61('d, himje.

60. 6S7.UJlllll k1ez.d5 .

62. V,kat Jeu'iSleS M;i:ki!&s v6d_...; t.e.

63. No""nya.1lom<\niY.

6~, Kic;;i, ny·ole pOOlI noa,gySiligrt.

bdu.

66. Knock Ollt.

67. Szines,en villl,to7lRltos.

'W. L.eva·go.tt ~,abou1.ab6J._ o~

koti:il<t nya[.ab. 74,1d6vei be,gy0g.yul. ~6. K6dHl.·zd o.szMly"

77~ . Pica.ssloe.~yi~( :ko.rszlalka -'8, Kivall'!L't di.szite.s. m:int;a, 79. A rno:libden yegyjele.

~ij, Kj~Sinyit6 k,ei?z5 ... ,,, '. '. at.X Iwilo/haix}lnt!h1·hi.inyoi'"

·hart. .

Ptuyazat. Bekul!Msi. naj;aridii febnH\1' 2. A lll",gfejtOl' kozoU' 1(1 kiinyvutaIvli.nyt SQl'solunk ki.

·1·.·.·············· ~\

. '-',:J

Szabadsag

Forllla -1 htrek

M{i~'chJ\9 l1-en, .Phoenixben az Egyesi.ilt Aliamok Nagydijavall kezd0.·chk a Forma-I-els autos gyorsasagi vi;hi.g.ba.1no,ks,Ug ide; SOlOzata. J avaban tan-t a keszulodes az ez ev i el'(\pr6bll"ta, igy aztin nern ill csoda, bogy a hiI'll:gynoksegek valosaggal ontjik a h ireket a rcsztvcvolcrol, a tutamokrol,

*

Az ut6bbi nyole cuben

11,em l;O!t pelda ana, hogy o?yan Gmnd Pl'ix-t l'ende;zzenek, ame!yne7, e1'edmenye nem szamit be a vUag'bajnoLi .ponUJersenybe. Ha mi ruien. igaZ,iden ezet! valtoztatnak s a tel'v,ek szel'i.nt apri1.f.s 16~an, az angUai Donington Purlcba.r; Arany Kupa elnc1)ezessel nem-vi1agbajnoki jutamot bonyoHtaWI.l~ te.

Azert vrilasztotiii7c eppen ezt az id6pontot, merta marci.t,s 2.5-re kiirt Bwzi! NagydiJ es .a majus 13-i San Marino-i Grand Prix k6;zi5tt hethetes Bzunet var a resztvev(jkr~. A' szeroezotc remelik: acsallatok€lni fognak e,zzel a persen1Jzesilehet8- Sllgge1, de «z egyeWre nem ismert, kil~ is vti.Ualj6k (l 'Teszv£hciet.

A Donington Park: nagyon regen, 1935 es .1938 ki:izott adolt oUhant a bl'lt Grand Pl'ix v i.ada,l ok nak, Ugyan 1979-t61 az F-I-es versenyistftU6k rendszeresen itt te6zt:eHka ja'rmi[v'cket,de ez a prHya Forrna-l=es vi!tighajnold fut(l711nn/oc me.g nem volt hrizigazdilja,

t,

,

A legt<t{rbbi evekben SiI- 12e1·::;tone a Bdt Nag:ydij helysz~ne, de a l'endezesi jogot biztosito otevcs szerzodes 1991-ben leja.r, A Don[ng'l:on Park vezet5i szet'etnek; eUrni,ha, t!J91-t6l. 6k adhatn6naJ~ otthont «z FI-e's er6pr6baknnlc.

* Elkepze.lihet6, hngy a nyu-

gatnemet Zakspeed csapata

kihu,gyni kkonyszerul az idei vers€nyevitdot. Erich Zakowelei csapfltf6:nok elrnortdta : aobo] keJe'okeztek gondjaik, hngy n'E'lTI talAltak mcgf'eleld .;;zponzo.l'okat a kiv~Ias utun. Egyebkent a Zakspeed vez.et&i tovabbra is bizadmat sz.a v a z talk !.I nvugauncmet ptl6tanak, Bernd I?chr:eidel'~ek~ >"jszont rruisodik szamu verseny.z6j uket rneg tovab b ra sem nevcztek meg.

'*

A brlt Johnny Herbert az

iden a Lotusn al keres: kenyerct, tesztpi.otakent. DODtese meg:1ep6, hils zen a Coloni e.s aZ Euro-Bi'un 10'16- nyosebb s;>;erz6dest kinaH szamar a. 6 aZGnban a nevesebb csupntot valasztnt». A Lotus a braz],j Nelson Piquet e.s a j.apan Sz.atoru Nakadzsima helvere a brill; D€rek \"'al'\vjcl~ot es a sz.nten brit Martin DonneDyt sz.erz6dtette.

*

A belga Bertrand Gac1wt

ebben az esztend.6ben a Coloni, a francia Olivier Gmuillard pedi,g az Ose!la sZ'ineiben Jog vC1'senyezni. Tavaly G((chot (1,< Onyxet, Gro"Wa.1'd pedig a Ligier~t €T68itette.

Cimeres mezben

De hoI van itt a nenlzeti erzes?

A tiszlesseg probit}a is

jatszott a magyar vaJoga- Az FTC 194fl. evi bajnoktottban. Tagja volt az 1952- csapataban 59 alkal0 m mal ben Helsinkiben olJrnpiai talaJt az ellimfelek hi16j.a~

, .

tiyok szeretete.Termeszetesen ez a sumrnazott meghatarozas nem foglalhatja osszee c~odalat(ls erzest, es nem kepes kifejezni a hazaHs6,g mogott t'ejl6 igazi tart aIm at.

A spmtban gyakran tema a valogatottban nyujtott teljesitmeny, a l'lemzeti tizenegyben mutatott jatek. ValamUcor a nez6 elegedetten, biiszken jegyezheti meg: a versenyzolc a jatekosok nem hoztak szegyent a cfmeres· mezre. Miskor viszont kiabr{lndllltan tavDznak a szurkoI6k a lelat6kr61, ilyenkor s:;;avai·k :iogos indulatb61 fakadnak:

"Ill/en ~dekte1en, 8zegyenteljeset! nem szabad a piros-fehb'-zold szinekbro'l'l s.ze1'epelni. Most mondja meg, hol van itt a haza- 1is6g, a nemzeti erzcs kijej.ezese."

Megis mit j elent a dmeres mezben szerepelni es mi1yen erzes apilya kazepen hallgatni a .Himnuszt egy orszag kepvi'seleh§ben? Labdarllg6kat, szakembereket kerdezWnk meg e temaban, olyan szemelyisegeket, akik maguk is at§UcTc e jeleme[6 pillanatol~at.

Bicskei Bel'talan egyszer vedett a valogatottban a Budapesti Honved. jab~ko· sakent. Dolgozott ifjusagi, majd felnott sz6vetsegi kapitanyb~nt:

- Meggy8z6desem, hogy a hxzafisagra valo neveles hosszu folyamat, Nem hiszek abban, hogy erre egyilc nap1'67 a m6sikra ra lehet libredni. Mi2Wtt valalcib6t igazan er.z6 hazafi lesz, annal~ elOtte t6bb lepcsojokot kerr megtenni. nyenek peldriul a csaladhoz tarto~ Zas, a sz'iU6k. megbecsiilese, a csapathoz 'Va16 1'agaszkodas,. az egyesillethez k5tiJ~ des, a stJortban ezeT~ alap~ jan feJ16dik ki valakib.en a hazafis6.g .e1'ze,se,

D:'l:lnoki Jena, a Bp. KiI'lizsi es a Ferencvaros balhatvedje, tizennegy..szer

. b 0

tesnek. Labdar(ig6-pfdyal'utasa befejezese utan sikeresen dolgozott edzol,ent a Ferencvarosban:

-Egy spartember sza~ mara a cimeres mezbcn jii!;szalli' az a.lmai alma, a csucs. Szeriniclll nines olyan embcl', aldnek ne f.orflulna meg a fe.When, amlliol' ott all a }}aJyakl)zepcn, az edesany,ia arca, a, sziHi)i 'huz vagy a gYCl'e-. Iw. A 11im:nns"lt haHgatva en mind a ma,j napig meIyen megllaJt6dolU. El'l,el cS3da.la.t(}s· muzsikajitban egy nemzet ,cvczl'eties va~ gyai, kfnjai,fajiblmai,. al~ mai vannal~ cbelesuritve. A hazaert sokan az eletiiket adta:k, de neke111 labdarugolient csak a tudasomat,a lelk-esed6semetkel:ett latba ve1:ni; ha fe1huzhattam Ii. eimercsmezt. Ami1mr edzo lettem, a j4tekosahnat is mindig ana prlilJa.ttam tie~ velni, hogya, va.logatottslig, a .haza kepvisclcte legyen a ciiljuk, a vagyuk.

Gorocs Janos, az Djpest!

D6zsa labdarllg6ja volt, majd kes6bba lila-feMr klubnal dolgozott edz5kent, hatvanketS7.er szeeepeit a nemzeti tizenegyben;

- Meg ebben a magasztos temaban sem szeretem a nagy sz.ava10'It. 4z a velemenyem, errOr nem beRzelni kerr, hanem ezt at 7~eU el·ezni. Ez a kotelesseg. Aki a vrilogatott egyuttesben paIyrira !ep, legyen sz6 barmi!yen sportagr6! is, xzt mindig hasn (let az a tudat, hogy va1.6ban egy n2m:::etct kdpvi.sd a Sp01·t kiizdoteren. Ehhez meU6an jd.tsszon es viseUcedjen a pilydn. fla a lcozonsfig hitja a cime1'e8 mezben valo elszantsagot, ha;tast, aka~ ratot, mig az e.setliges leu,darcut is jO'bban megtudja bocsatani.

Deak Fei:enc, a SZAC, D1ajd a Ferencvaros kozepcsaUlra, husz alkalommal szel'epelt a magyar v.iilogatottban. OrOkos g61kiriily!

, ..

11

Kelle:al.eegr ~sapa'

A csapatspor tagak vlszszaesesenek vagyunk tarui: a lcgutoboi negy-ot esztendoben. Gondoljuni,

csak a hagyomanyo san

magyar telsegteru.etnek

tekintett vizHabdMa.: a V]l;;i.g hevert a Iaburik e16tt, De a n6i {~S ferfi kezilabda vtsszaesese is szernbetund. peaig ebben is vnlami kor vilagbajnokr arany-, i lletve eziistel'emmel dicsekedhettiink A labda1'ugas hany.:xtlcis«,1'61 nem is beszdve. Itt szomoru litte:>:e,~t Iclv tatunk a VE-reszvetei es" az eur6pai harrnadill: venal kozdtt. Nern fe~ ledkezhe tunk el a magv ar ropla bela es kosarlabda viss~:aeseserol sern, s vall[uk be, vajrm keves remany van 1"<1. hogy ebben a k6t sportagbnn isrnet Iel tudjuk magun.kat kU:cde;li a vilag elvonalaba. Sajn,)s. a iegkorong sem tud iitr61 a hatra jutni nalunk. pen g er.t a gyi:inyiir(\' e]ve7,etes. di.namikus jatelwt joggal neve:?!k a huszonegyedik 5zo.zad sportagclnak.

Ugyanakkor az ottus6- oan,az u8zasban, bil'k6zasban. a torndban, s mas egyeni sport6.gakban gyakran hallhat6 a magym Himnusz. Ezekbenolimphi-

szemelyi feltetelek is hianyozn ak. A Iabdarugasban, a kezilabdaban, vagy a vizip616ban alig talalunk o lyan kvalitasu edzoket, akt k klbirnak az osszehason litast dr. T6roic Ferenccd, dr. HegedUs Csabaval, nern is heszelve Szechy Tam,fsrM. A I'elsor oltak rnegszallottak. De h iszen csak Ianatikus egycnlsegek kepesek ra, hogy az alkotokozosseget magukkal ragadj6.k, igaz! muhef ymunk at alak.itsanak ki.

.it ko,.nYf:1!$et

Are61 sem szabad elfelejtkezni, hogy acsapatsportok tisszaeseseben [elentOs szercpe van a tal'Sadalmi problbnakna1c. Az egyen! boldcgulas, az onmegvalositas, a csak magamnak kaparni jelszavak elunllkodtak mindennapi eJ.et.linkben. A ki:iz6ssegben va16 gondolkodas, a sajat helyzetiinket polihkai, gazdasagi, tarsadalmi mozgasok tilkreben vizsgalni sokak s;:emeben 11evetseges, naivit:\s.

Ma csak az a divat: m:l.gumnak kapa. ok, magam boldogulok,s nem torodorn masokkal. Az egyeni sportagban elert siker eseten azt a bizcnyos babcrkoszorut nem kell senkivel scm megosztani. Mi ·tobb: a diad alert jaro javadalorn is egye tlen ember zsebebe sza ll. Bar az is igaz, hogy a gy5zelemert folytatott kuzdelernben {gy sokkal rnaganyosabbak az ilyen sporternberek. Kiizttik talaljuk az igazi aszketaxat, azokat, aktk kepesek onmagukat sanyarga tni.

A legu-iobbi evekben

sztarolasban is atbillent " meriea. Valamikor Keleten . es Nyuguton a futballcsapat6k tagjaiert rajongtak a holgykoszoruk. Napja~ ink ban Boris Becker, a ba~ mulatos tudasu teniszc.sil~ lag sokkal irlkAbb sztar at NSZK~ban, mint barmelyik labdarug6. Holott nalunk meg a foci is vi!<igszinvonalon van ...

(j)

//.. a",o.:)

sem tl1dta senki tUlszar-, bajnoksagokon feljutunk a

nyalnL csucsra, a magyarok amu-

Sza.lllorn:ra mindig Iatba' ejtik a vibgot.

rerrlikiviil sllkat jclcnteU, Iszonyu a kontraszt, ha amilfur a vUlogatott meziit - mondjuk -az attusa·, magaml'3; oHhettem. Nem z6k csod3:1atos pillanntalt szegyellem be;vallnni, az osszcvetjtik peldaul a lab·· elsii aH,alummai a konnye- darug6k vel'godeseveL De immel kns~I,ihlterh, de kc- vajon megls mi lehet az sfibb ismindig elerzeke- oIm 1:1 csapatsportaga!{ llyiiltcma himnus'zhalla- vi.sszaesesenek'! A felvatan. Nel;;ernaz, hogy a el- zolt gondoJ~ don{o tobbs8" mere!'; Inezllell jatszhattam, geben a sulyos gazdasagi m~gsokszoroztaazel'omet, gondok, a penz, esa Eeieaz elszintsitg()ma;t. Ott asitmenyekhianya az egyik palya ki~zepcn, amikill' ut- . meghatd1'oz6 demo ManaPjara; inditotta,m a labtlat, sag egy jeghokicsat)at mindig eszembe jutott, Csehszlovakiabol behozott bogy 11leriuyi" de menuyi - jubban mondva becsemgyf5:ooIem. Kozvetleniil it peszett ~ ugyanis vamtinab(}ru utan, a felszabadu- lalo111 ala esik a sportfellast li:ovetii evekben eunek szereles a 5zomszed ora batasa sald()~Uael'osebb sztt.gban - te1jes iilt6zeke a volt. A nep' a so..lt szenve~ kOl'csolyakon kivill is tool:i des utan tiHem esa esa~ szazezer 'forintba keriiI. pattarsai111tOlval'ta a diada.lt, a gyo:llelmet. Kiv1)ltakehezve az embere'k a jatelrra, aspodl'a.

Szusza FC1'enc, az D jpest Iegendas csatara huszonne.gyszer j8.tszott a nem2etl tizenegyben.

- Az en szememben a csaUdi 3zeretet uMn a legnagy.obb er,zes a hazaszeretet. A nemzeti onel'zetet, onoecsi.i.lest mind'ig nagyon Bokr.ab.eesiiltem. Nem veletlenul mondjak azt, hogy anyaj61d, a,rra.a helYj'e, aho! az ember'sziiletilc. Eh·hez ped{g ragas.zkodni, kot6dni ki:i.telesseg, Sajnos a nagyvil6.got ja1'va gyakl-an

talaIkoztam jom6du, de

boldogtalan, gyokerte!en emberekkel, akik honvagyt61 gyi5tr!.idtek. lVlindig azt hangsiilyozt'1.1n, hogy a .va. logatottban jatBzani a.z t6bb, mint egy puszta mirk6z't~sen reszt venni. Ez egyben a hazafisag lis a tisztess{jg pr6Mja.. is. Soha- 8em onmagii.t JcepviseU at, aki a cirneresmezben, paluar,:J, lep, hanem·. n nemzetet, a hazajat, aszfil6fi:i!dj8t.Azt U,Z orszagot; aho? megl6.tta a nap'Viliigot, aho! edesanyja dajbHta •.

J- s.

s tegyiik mindjart hozzd., hogy ez nem is valmui j6 minosegu, inkabb gyertg8 kvalitasu fels;i:ereles. A 1'0- posok es a. kosD.1'asok teremhez k6totten uzik sportagaikat, mint a b!!zilabd:iz6k is. Mindharcim sportagban nem:cetk6zi kavetelmeny, hogy az elsi5 oszialyu ba.inoki merkuz~selcH fedett csarnokoJcbon bonyoUts6.7c leo Na mar most a teremberek 5t esztend6alatt koriilbeli.il hoi-

l'om-neg3'szttz szazalekka1 lettek dragabbak. Ugyan· ez mondhat6 e1 a futballfelszerelesekl'ol is. Ma a legolcs6bb hazai gyartmanyu focicsuka ara is .. mi· nimalisan hat-nyoIcszaz forint. Egy komplett csa~ patoltozeke mezzel, nad" , raggal, sportszanal egyiitt minimumhusz~harmincezer forintot is felemeszt. Azt hiszem, ezek utan feles1eges ecsetelni az anyagi gondokat.

Ha l~aIis kepet akarunk festeni 2. esapatsportagak visszaesesenek okair6I,o.kkor arr61 sem szabad eIfelejtkezni, hogy bizony a

Az MLSZ es a kisnyugdijasok

A megunt - es valljuk be - onmagat szakmailag j6csh'tn lejaI'atott sZQvetsegi kapitanyt december'ben lecserelte az M.LSZ elnbksege. Bicskei Hertalannak ajt<:'it mutattal" s titkos sza vazassal 11:7 aranyban Meszoly KaJmannak, a Vasas.. szakvezet6jenek szavaztak bjz.al~ mat a testiilet tagj:ai. Gondolom m(.)M sokan felkaptiiJI:' a fejuket, amlkot ugy fogalmazt~lm; hogy az onmagit lejarat6 kapitanyt, mint a rossz formabanlev6 j:Hekost leirtak a palys.rOl, vagyis felmutattak neki a cse~ retablat.

Bicskei lQBH decembereben kapott rnegbizist a v<11o": gatott szakmai iranyJtasar.a, vagyis pontosan egy esz"; tend6 allt eendelkezesere, hogy valami ujat, felfedez..; he\:6 vs.ltozast hozzon a csapat j,Hel(1j.n. Nos, a vHag..: bUjno'ki selejtez6k kesel'{i tapaszUilatainak ti.ikreben ke.r;ek-pel"ec 'kimondhatjuk, hogy .1!}89. a magyar labda~. rug6-vaIogatott ·eleteben u,iabb vlsszaeses esztend€je volt ·5izonyitja ezt, hogy tobb nyugat-europai rangos sport1ap meg Izland nemzeti tizenegyet is e16rebb so-! rolja tavalyi teljesitmenyevel, mint Ii. magYli.r valoga'" tottat. Et1nek kovetkezrtienyek6ppen azMLSZ lepese teljesen irrdokolt, bar az igazsag azt is kimondatja v~ Wnk, hogy a ha;;:ai futba1l61et nemcsak fent, hanem lent is rnegfeneklett. A meredek zuhanast igazolja, hogy l:i bajnoki merk6zeseken csokkent a nezoszam, a' sZl1rkol6k mindlnkabb elfol'Q.ulnak a sportigt61, s az NB 1-e5 merk5zesekszfnvonala valaban csapniva16. :Eppen ezert nem szabad csak a ,sz6vetsegi kapitanyt fele16sse tenni a tartentek6rt. B~r tudott dQlog hogy kudarc utan ri1indig ;5 azels6 szamu buntialt.

A magyar labdarugaskiHitastalan helyzeteel't e~ aranL hibaztathat6k a szuk lat6koru v8zet6k, a klub(J· kat iranyit6 alkalmatlan tisztsegviseWk es a mai kDr kovetelm6nyeivel lepest tartani nem tudo, szakosztalyi emberek. De a SPOl'tf\g sirasai k6ze sorolhat6k az uj utra H~pni nem judo - nem mer'O ~ edz6k is, akik hosszu· evek6ta csak vegetilnak, Uszkalnak. a langyos vizben.

De maradjUnk most a szijvets6gil{3pitany~valtasnil Bicskeit elkilldil{, de 6 megalapozottan koveteli, hogy jogi elegtetelt kapjon, hiszen a szerz6deset 1992 nya~ raig koliitte meg az MLSZ. Ezt pedig anyagi kbnzek"; venci:ik nelki.il nem lehet egyoldaluan felrugni. A 8z6· bes:r,ed harommilli6 foi'lntdS Vegkielegitesr61 tesz emU": test, de vannak olyanok, akik szerint Bicskei lelel(,es~ osszege ket es fel milli6.. <.. ' •• ',' 'Sz6val Eicske~nek ajt6t mutattak eS belepett.MeSzOIY'~ De ki fizeti meg a haroml1lilli6 forintot? Kinek a p6n~ zebol finonszlrozzak ezt a csereberet? Nem ketsegest a mi k020S penztarcankh61 dobill6znak iIy nagyvona~ luan. H;ii'ly es h:iny napi gondokkal kiiszkoC\6 nyugdijas ele1miszer~ellatasat lel1etne biztositani ebbal a: penzb6LLetfenntartasuk minimuil)at nyujthatna ez II harommilli6 forint. Persze erre 8ztmondhatjak, hogy mindez hegyibeszed, demag6gia. Kerdezzek meg a da~ rabka kenye1' utan s6varg6 nyugdfjast61,6 is ennek erzi eJveimet?

.(8)

"'.:'[.""

.! 1

-.,,:-;,..

" .J

. \.

12

Szabadsag

,Az MSZM P u!J'yvezetO tit· ,kiirsugu leveIet 'intezett a

Magyar Szociatist« Pd·rt el~ noksegeh{!z. Ebben. emJekeztetile a dm.u~tteket, hom} a "Magyar Szocialista Mtmkuspa!·t·ot a part 1Ljjaszer'tle,zesenek es megiij'itasanak lw;:;det<!t8! jogva az a megrly(}z5des j)ezette, hogy nz lVlSZMP es a.z MSZP icozot:

A gef'onto16gia alaptctcle, kodas fokozatai t be kcll tar- a kovetkezore. Ne lepjcn jennalI6.·.ny'itVlinval6 esz-

h ogy az. b;)'ea~eg ncm beteg- t.ani. fel mozgo vlllumcsrn, auto- mei,poUtilc.'Zi es szervezeti

seg, az i.iregseg Illettani to- Ida!> ember jarugciban, buszra, visszaeshet. Vigy~<.- kir:Unbsegelc ell<me1'e. !el1e-

l,yamat.A 1,01" elorehaladt.i- . moz(j(i.sa.ban teauen. opatos, zon a j<.'ir.daszele<l1, vagy jar- t03eg van Icorrekt es Icuitu» val azonban bizonyos be- keru Ije HZ eles.es veszelyi':L daszigeten, a mellette elha- dL~~ 7?al?csD~[I.tra, sot, eglJiltttegsegek gyakn,bban tor- A csontok id6s korlnn tti- lado jarm(ivek lesodorhat- l1lukCldesre .•.

dulnak elii, mint. 'fiatal:kor- . ~e~;:enyebbek, az e~es6s' lco- JaIl:; . " Kenyte1.enek. vagYllnk ban.· EJeet,. a.beteg,,><!,gf>l( so- vetkc"m&nj'ci' siii:,'osabbak Az uttes:ten: .6",a.to.san}~.q~~ megal.I!'lpitani,. hogy . mind 'hasem ' tel(intI1ctij,1,' [{oiTal' lel1etn.e.!t. ·l'ri.rnt Fatal 'kor~. lekedjek .. esak ':ak(je]Qlt llec ez ic!iHg c:sfJ.16dr.u'll;]C keH:itt

·j;l.ro (_..j va It.olasnmk, az. i:iI'("g- ban. Idos ember jci J'j~o~n.ffibi'<6'4t~--'-c,1::y~e",:n"""h"a"".1'",a ... dc.jo ... n~[2\.t,;,·~v",'"afrJ~' a'f':9Smt',e:-g~fv=.a;;:'f'ai-il~cc.;:,z,::a'-i'\ s;.;a,;:i~n;,;;l":::;'b::::' a71'n"t·~· iri.;.::.~;;,A;"Z;;"",_"""",'l'.",'"" . ,.~eg.,;:feit.etle.u. .,\;.9.1ej{u¢.i,anJl" .. t'aJ. ha,s.zU·kse~~,~. A bot tii- nyugodtan a jarmuvek .e1- AlSZP vezete'Si! aZ elmuU

·Me<t'~lef[)':'el'~tw69d~lr·'}~16~~Ri£~#i:,,·-;!;w't9.i!~;ii~t~:pjg:b~'ti:t' hal'das ,e"<lka,e'.ar.n,in-, id6,sz(d~bCtnineg' i>daig 'selT\

betr:gscget miDden esetben kezniemiatta, Aki'l1ek a j8.- Dttesten vil6 {ltha]ad{lskol', . poUtt cal onzu: new s_ .,-

. - HZ {,letl(()d6,l [UggetlenLil nlsa blzonytalan, ro,;szul j{lrmure va:o fels7.allaskor jen is hi1Jatalo,~ kapcsolatot

. gy6gyitani kl~ll. . hajj, vagy t'(rSSZU] lat. lehe- I~erjen nyugodtan segitse~ Uitesitsen (l.Z MSZl',lP-vel.

Icl6s el?luerck bi7.onyos toleg ne jarjon egyedUJ. get a jar6ke!6ktbl, utitiir-

iertfj,?ij betegs{;geldce" szem- Ic16s ember ne fussnn jUI'- saito!, ha cnnck szi.U(scg6t

ben fokozottan crz(Ucmvek. mU1Jek lLtii.n, majd felszaU erzi. Ez a fok6iolt eJ:zC~ken,:,,~seg

Wbbc,lua vezethetr5 vissza'I---~ Szerep2i j,itS:>:i"{il szervczct

enena.ll<')kepesS2g~'Tl',~k gy~n- . f7. I' b 'nemcsak'zuf1,,'16iak

gll.lese, keveset va.nlevegon, hUg oan ~

nem ('d2i mag6.t,. hi,\nyos V<lgy nem megfelcJC HIplil~koy..asDJ vltarninhi<iny, Inozg:;isszegeny eletm6c1, az 61et A Fuggetlen Kisgazclapart Ol'szi'igos nagygy{Uese,r51 sa-ran ·,eIszenv.edett beiE'.g~e-

tud6sit a Magyar Nemzet januur 22-i szama. Idezl dr. 'gek a .. lc:ggyakol'ibb okok, Torgyan J6;~sefet, a p<'irt f6tigyeszet, aki' tobbe<k koz6tt '.' A leg:folliosabb teendo a

megeIi57;;es/ld6s en,ber keazt mondja: "Addfg nem tnaunk ma,gunknat~ ,jobb ere· l'l.ilje aJertoze:si lehet6scge-

tet Idvivni, amig a bolsevikoTdcal .le nem: szUmolllnl,;'. 'keto ,h1fv{myos iej.i.\ben lehe~ . Majd; "Reildkfvi.il elesen tamadta az MSZMP-t es'az t61egrt·e Inenj.en SZi,nhu7.ba, MSZP-t, mind a. ket partot fasisztanakMlyegezte", moziba, J,81'Ulje azok.at a

helyeket,' al10l SDk ember

Mar most mit mondjunk erre HZ aladas mocskol6- fordu1 meg. Mosso'n gyal~-

dasra? Kezdjiink e1 vitutkDZl1j HZ uszit6val? Az elva- ran kezet, joko:wtt:(W iigye.lkult Immmunistagy{ilol{}llek egyreszt nlnesenek ervel, jen q. tiszl;asiigra. KiilonomaSl'€szt nem erdeklika tenyel" TOl'tenelmi tCtl)asztala- sen el'zekenye]< az idoscb-

bek a 16g'Jti iertbzesekkCl tok mar ezek, nl1?,cs ebb en semmi iij, :Emlekezziinl< esak szemben, kOl1.n-verl lwpna]c

az 1919-es feh6r'ierrona, vagy az 1933-as Nemetorszag- hiirghu1'utot, tii.c16gynllac1dst. ~·a. Mindket esetben mllyen kegyet1eni.ilpusztitottak a A virusfert6zesek' nagy

tart tehetnelc az id6s ember .

munkasrnol.galmat, s minclket esetben ugyanazt h3n- lcgyengl\lt szel:vezet6ben. Megrendelem a SZABADSAG c. lapot , .

goztatva: Jes~amol~ls a bolscvlzmussa1. Idos kOl'ban a fert(iz,j be- p§ldanyban, az alii.bbi cimre:

Azt hi.hetnenk, ennyi id6 utan - es a fasi=us oly tcgs.egek Slilyosobb' k6vet-

c,slifos veresegeb61 okulva -, mar nem aicad epeszu kezmenyekkel j;lJrbatnak. Mcgrende16 neve: " " , ','"

mint a fiatalo.kMII.· Fel't6-CI""'''', .. (varos, .k."ozs,e2:, keri,ilet): ." .. , , ,

ember, ak;l a XX, szrizad vege fele 'U.gyanezzel a prog- zcsek szempcHltjab61te{ltle- 'U'-' "

7'(tmmal !epjen Jet (Tgy tiinik, megis ct/ca(L s:zede.lmesehb a' teli. leora (utca, tel', ltp.): " , ..

N, en1, t6le, hanem az igazsags,zolgaltalast6l kerdezzilk,: ta1}asz! id6s.'Z[I.k; E7.ekben a ( ....)

." '" . iralnyl t0szam : .. , .... " ..... '.,

a 1Ja.rtJOiicgyesz il:yen.fa.,jta f. eUepese nem. kidU-e. valoscig'os h6napokba1'l. i~ mege]ozes, El" r' t' 1"

J vedekezes :;elentiJ.sege foko~ <,. OJ,lzecs C l}a:-'

iigyes.z utan? I wtl.an elilter'l)el,erLil. Id<;!s. negyedevre: 180Ft

·b. 1. J ember ne lcito:;aswn ferto~. re1 eyre: 360 Ft

~ -'- """"' __ ..,-~..,..-j . zoo '/Jete.", .'leg' hen; felsoUiguH I ' 720 Ft

- "egy eyre.: '. ,.

lw1'uthar.b Wdog)(nUwl!isban . .'

SZABADSAG szen1Jedo betcf}e<.Ne men-I Az eli5fizetesidijat a' f011ti .tim-en nyu.g.t<'tval je-

Ax l\'ISZl'lIP kozponti lall.ia jen nath{ls, lazas, Id)hc}gos leni,ke.z6 kezbesitonek fizeteil11.

... " _Fii5zel~ltes~~{i: Vinig Ferenc ember k6zeH~he. Vedekez-

. I.iadja az X F{\ggeUen Sajt6alapitva.ny II

. 1400 pos>tafi6], 4. zek a meghules e. en, a

FeleHis li;iado: az alapitviiny igazgatoja. szel'vezet lehu.lese cs1ikkcn-

5zerkesztoseg: 1~32Budapest IX., Kiiztelek utea a. ti a k6rokoz61dml 8zembeni

" TeJefon :·118-3109 ell enitll 6 kepesseget. De

Terj.,szU a Magyar Posta

Eliltlzetesi dij egy evre 72{} Ft, felevre 360 Ft, nern j6 atul meleg1;>en

negyedevr~ IaQ Ft, cgy b6napra ,,0 Ft va16 tat't6zkoclas, '. tUloltGc;

EJOfi'lethetij a, hi:rlapkezbesitfi postahlvataloknal.

a kezbesHifknel, a hfrlal,f(zl-etekben es a LapellM.asl zesg;:,m.

Irod;:'nM (HELm) kijzvetleniU utalv;l.nyon Huvos Id6ben is k! kell

vagy atj:ltalJi~sa!. ,8. l_!:ELU1,215-9~lG~, szirru,a, . ",m, e.nnl, a 1 ... e.· .. ~f,:e, g. o,"l'e.', "" n. h, b,'me. r.·-

. :90-3~16·;·.SZ:lkr .. Lal1nJ"i.im·da;.Bti~1apest ,

FelcH,s vczetil: dr. CsillldesZoltiiri· vczerigazgato ···'!;{,klettol:f.Uggoen, rovidebp-

ISSN 0065-5146 hosszatb 'ic16re. A rekv6- betegseg ut~m az alkalmaz-

..

(

:

Siabadsag

Negyvendt evveI ezelott szabaditotta ie1 a szovjet hadsereg az auschwitz-s-birkenaui koneentracios tf'ihort, melyet a nernet fasisztak Lengyelorszag megszallasa at~n, 1939- ben .Ietesitettek (kesobb osszevnnva azt 'a' birkenaui Iagerrel}: teruleten a masodik vihigli:iiboni alatt mintegy negymilli6 kiilonbozo nemzetlsegu embcrt pusditoft.ak el.

. A koncentraeios t[ibor maga korabbi eredetfi, b.iszen p6ld<'iul a spanyolokia kubai fiiggctIensegi hare ·(1868....:...78) idejen mar ilyeneket hoztak letre, hasonlo taborokat szerveztek az angol-c-bnr haboru (18~9- 1902) idejenDel-Afrildban. Legembertelenebb formajaban, s a legszelesebb keretek k3ztmegis a .nemet 'fasisztak teromtettek

. meg e taborok rendsseret; oda 'larva a' .nemet kommunista ISs demokratikus elemeket, az altaluk megszallt orszagokbol a hazafia'kat, az altalulc "alsobbrendii fajllaknak" minositett nepek, ne.l,1retegek, tagjainak miBi6- it. A vegklmerulesig vegeztettek nehez fizikarmunkat az f!hezo .Ioglyokkal, a munkakeptcleneket, a gyerekeket es az ijl'egel~ct pedig gazkamrakban semmisrtcttek meg.

A hiborokban - a leghirhedtebbek kozliiilk Auschwitz, Be'rgen-Bc]sen, Buchenwald, ,Daehuu, Maida,6ek, Mauthausen,' Rawens'lJriick,Sachserili.ausen ~halaltahor.ai -:- aleg-: .

nagyobb szamhan zsidok csick, fildmo;atul. •.

. .'. , .' • I "<'"';- .";" .. ' .•... '.~ : .. ,.... "

. hazankb61 clhurcolt embel'cli tomegeit akilmek ketharmada nem tert vissza.

IT sZlins - iebnelegii,le Az ii.gyeszseg figyelllIebe

· 'JUS Zl',IP -r eszvclellel

· az, Osztrak.,,,KoillIuunistapartkongresszllsa

'. .

.Torselnokoket valasztottalt a oesetes elere

b angsulvozva -ezzel a n61{n<i(' a tar.s!':dci,l·ombarles a purtba'11 b-2WUi.itl i'o.i,tos sze·repeL

A szombaton lljjav8.l'a:sztott K01.,ponoti Biw\tsa,g Iets7~~un;it a vita a,l.~l,p.ian a ko-

. rabbi 72-i'ol 59.-.re csotckentettek, s a kuld bj;t0~c a testuletoe korabb. \:agjai kozul harmi ncut nom jutt.atta.k .be.

l:"'. kon.gl'e ... szuson £,lhangzott. fe\sz(JlJa:!fl6.:·;);j;: tUkl"oztC'!!K azt a vitalndito heszamolohan i,~ reszretezett helvze-: tot, hogy az osztrak KP 11 l.ce,et-€,uropai v{t1tOZ;:1·sa.:, es a7. ottunt r~nd:.s~sre!~k,el kol·~\-b b<:1ln sz~·Il~segt£!lel1.i.il val- .. h.Jt szoltdarttas miatt vals:;lgba kerurt. T[lfsada,lmi hite16nek visszanyerese vegett a .szocialtzmus fOf;:wlman.:!,).;: es saiut szcrepenek

. .(l t€:I~t~kf)l6sere~ nagymervf

Az' Osztr,ik Kornrnun.is ta P(;1rtn\::~'< .a 1;Z·.Ues lll'egujuhis jegyeben tartott kongrcsszusan vi:l.ra·t:inirl nl,ego,ldus szu .. Ietett a pa rtvczotesre : k6t e·gyenjog:(1 eini:j.~i:6t valasztottak meg a 25 cvj mLl:kodes' utan )(((i~szijnt 65 eves Fn:J1.Z· Muhri utodau], A Becsbe-n vusaruap veget ert

· haromuapos ta,n{tc$.kOz~1~son a 15 ezr-es lags·{1.got k·ep\:riselo kiJ.ldot.t:3':·c.n2.!.;;: az eJ.nuki tis;~begl'e a korabb! Koz-' ponti Bizdtts,\g eredetl leg c.')i8i~~ .egy j-e-~r).::tet [avasolt: az edciigi .KB-titlt<lrt, a. 3~ eves: jogi vegzett ... ~6gu Wa.ltel' SiJbenn:tyrt. A kli1d!ittek azouban a r,o:ngrcs..'izusi vitab[l·n ugy (l'i:,>nLottek, hogy j;arsi'11nifd;:'ent melle k€,u {.1- Ut~U"!i: Sus.anno Soh nt, a part pol.i ti k,a i b·i7.0tt:sa.gana,], 194:~-ban szuletclt t8,gjflt is,

id,e()16gi·~j, szervezett es vez€t2.s!i valtol.~ati"~()lkra ken vszerul. A tanacskczas n~S/l1- vevot felvazoiltclk .a part Iokozottabban nemzeti es demokrattkus jeU·egene1;.:, e.s ezen nJ,apu16 tlj p~U tf:'kaj anarc korvonjula it. Az el"£o-gadott hatarozat szer-int 3 part pro.g:r3,B.l.];m<l.k es szervazcu sz,abaJyz;atana.:~ megreforrn~'dii.s5,i·6Iaz egesz ta.gs~,.g bevonasavaq tovabbi vrtakat kell' . J'olytMIl'l.i, majd ezek dfo'iad£i.sl~ra lemb~.s6bob. 1991 "egeig ujabb ko.ngres~zL1s;t. tar ta.n!lol~.

Az os:?:b'il,k KP most ,befej.ez6dott kongresszusan 60 meghjvott' !~i.ilfolc1i vendeg is reszt vett, kozottU,lf az MSZMP kepvtseletcben SZikra Llislilo, a Kozponti Bjzotl;<;a;g tag}!'.! .

Az eges,~seg nem ajandek:

'()regseg es 'bet~gseg

MEGRENDELCLAP

. (TudDsit6nkt6l) 'Szabad· sag Ban'iti l<:i)i"alakult jaDU{U' elejerl Zug.16ban - de nemcsak zug16iHkb61. A Id',r celja :az]VtsZMP lapj,hiak segitese level¢kkel, feldolgoznnd6 temakkal, 6tletekkel. JliIegfogal,rnazudott, az .a s7.anclek ls,hogya iehe· t6seghez mfrten I)egftsc]cf.( part nyflvanossaga doH az eur6pni baloldal ~~vekeny~ seg6nel;;: megismerteteset is.

• ttl I ~ ~ ••.••• ! • ' .•••••••••••••••• ;. ~ • ~ ••••

Arn,egrende161apot bDritek:~~b~l1t1~p~~~i.tes n61- kUl az aMbbi clml"e kerjUik'fe1adriY;' ",'"

Videkl'e:

Postahi va tal, hely bffil,

. Budapest: '. .. ','

Budapest,' Poda,ig.azg,atu,s,ag, hirJaposzt:'uly,

Bp., PI. 4. 1360.

Szavunkat

• • •••• <.

h all attuk

Az :rvlszlVlP bud aposbl <~l.apS7,ervez.et'<:,i' tltkal'i ertek·ez'LetEiuek r~s7.v+2:v6j (200- an) tHp::..;toz£lStu<at rej-eztek kl a kormany <\:l:tctl 1090. jan uar . U-,'ioJl bevezetett rogy,a~.:{;L6i il r·enleJ1\€'C.le:ek (~S s.z,a).)a!::-l~rpjl;;: bevezetes.e el .. len.

A .J£'velthen a tobbi ' kozoit Ieszogezik :

"A szabacuirek: €is ii.remer~ kedese/c els6so·rba·)], azokat a rtteg ket su.itjli1~, ald.kne k ecldig serri UHett m{~r WbO·re, mint ennhJCtl.Ora,ezeJ't ennc;k a retegne'k' ni?ws mi- . b51 »Id.gazda/codnia« (tz 6.1'emelese]: ha.tdsat meg a beige'rt kompenz6.d6!~ dlenere

sem.' .

Parbeszed kell

Ki teved'?

... Torvenyellenes

AZ ,MSZMP liB JOGAS.r, KOLLFxnuMA tiirvenycllenesllck teltinti az l\iSZP Baranya .niegyei· szcl'vezeiell~k a p~.rtva~·yonr61 tlil'teno icmondasat, Az MSZP u"'yallis nero ldzarola.gos til~ l.0doU{ls, igy az MSZMP mCll'kerdcz(;se es hozzaja.ruiasa nel1dil a vagyonr61 nem l'cndelkezhct. A PoIgari Torvenyko1l3lv 6i'telmehen minden cgyoldalu rendelkezes, jog'nyHa.tkozai semmis ilyen es~th~~~

I I

I

J

I

i

I I

.. I

Az MSZlVlP XIII. ker. ~lbps2;ervezetei j.anuar 31- en 16,30 orai kezdettel mun~ )cG(\,sgyuil&st rendeznek Ii Lan!g Muvel6d.e.si HU:uoon.

'i