Você está na página 1de 14

Modernised Urtext Sonnerie – Score

Sonnerie de
te
S. Genevieve du Mont
de Paris.
POUR LE VIOLON, LA VIOLE
ET LE CLAVEÇIN
Paris 1723

Marin Marais
1656 – 1728

Published by Johan Tufvesson.


Non-commercial copying welcome
Revision : 1.25
2

Sonnerie de
te
S. Genevieve du Mont
de Paris
Marin Marais (1656-1728)
Legerement
‹ = = = = ˇ 4ˇ` ˇ ˇ` 2ˇ ˇ
×
Violon G3 > ? @ . ĽĞ -
I3 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
Viole >
I3 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
Clavecin
› ˇ 6 \6 \6 \6 \6 \6 \6

‹ ¨ ˇ ˇ ˇ ˜ ˇ` ˇ 4ˇ` ˇ ˇ`
7
×
ˇ 4ˇ` 2ˇ ˇ
× ×
ˇ 4ˇ` ¨ˇ ˇ
G ˇ` ˇ ( ˇ` :ˇ ˇ ˇ - . Ľ ĽĞ - ˇ` ˇ ( ˇ` :ˇ ˇ ˇ
I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
› \6 \6 \6 \6 \6 \6

‹ 13 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ÅÅ ˇ ˇ
ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
G Ä Ä ŐŐ ˇ ˇ ˇ ˇ
Grand Coup d’archet et pointé
Ě Ě
I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
› \6 \6 \6 \6 6 \6

‹ 18 ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ
×
ˇ ˇ ˇ
×
G ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ 4ˇ
p
ˇ 4ˇ ˇ 4ˇ
I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ‰ˇ ˇ‰ ˇ ęB ˇ B ‰ˇ ‰ˇ ˇ ęB ˇ B
ę ęę ę ęę
p

I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
› 6 \6 6 \6 6 \6 \6 \6

c 1999 Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.25
http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/msonneri
Marais – Sonnerie 3
‹ 23
ˇ ˇ ˆ 4ˇ ˇ 2 ˇ ˆ 4ˇ ˇ 2 ˇ ˇ
×
ˇ ˇ ˇ
×
ˇ ˇ
G ˇ ˇ ˇ) ˇ 4ˇ
. . .
f Ŕ p ą̌
ą f
ˇ ˇ pBˇ f
ˇ B ˇ B 4ˇ 4ˇ
I ˇ ˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ B ˇ ˇ ´ˇ ˇ ˇˇ
Ż ą ą ş ą ą
f p f p f
I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
› \6 \6 \6 \6 \6
6 6

‹ 28 ˇ ˇ ˇ” ˇ ˘ = = =
G ŹŹ 4ˇ
>
I šš̌ı ‰ˇ ˇ‰ ˇ‰ ˇ‰ ‰ˇ ‰ˇ ‰ˇ ˇ‰ ˇ‰ ‰ˇ
ˆ
‰ˇ ˆ ˇ‰ ‰ˇ ˇ‰ ‰ˇ ˆ ˇ‰
ˆ
‰ˇ ˆ ˇ‰ ‰ˇ ˇ‰ ˇ‰ ˆ ˇ‰
á
áˇàà´ ˇ ˇ ˇ
ˇ
ˇ ıˇ
I ˇ ˇ ˇ ˘ ˘ ˇ ˇ
› ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
6 \6 \ \ \ \

‹ 33 ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ` ˚ ˇ ×`ˇ ¨ ˇ ˇ ˘` – ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ
G > -

I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ‰ˇ ˇ‰ ‰ˇ ‰ˇ àà áˇàà´ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ´ˇ ˇ ˇ
ˇı ˇ á
ˇı
I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
› ˇ ^6 Z6 6 \6 \6 \6 ^6 Z6 \6
6 6 6

‹ 39 ˇ` ˙ ˇ ×`ˇ ˝ ˇ ˇ ˘`  ˇ` ˇ` ˇ ˇ ˇ ´ˇ ˇ` 2ˇ ס ˇ
ˇ ˇ ˇ 4́ˇ ÈÈ - ÎÎ
G - - ÉÉÈÈ - ÉÉ
I ˇ ˇ ´ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÚÚ ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ
I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
› \6 \6 \6 \6 6 \6

‹ 44 ˇ ˇ ˇ `ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ `ˇ 2ˇ ס ˇ ˇ ˇ
G ŐŐ 4ˇ ˇ ˇ ˇ 4́ˇ ÈÈ ÏÏ `ˇ
×

> ? - ÉÉ ÈÈ - ÉÉ ÎÎ -
I ˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ò
ˇ ò ğğ ęę
ˇ á ˇ Û
ÛÚÚ
àà
ˇ š ˇ š ˇ IJ ŽŽ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ á ˇ
š š IJ ˇ
I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
› \6 6 \6 6 \6 6 \6 6 \6

c 1999 Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.25
http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/msonneri
4 Marais – Sonnerie

‹ 49
ˇ
G ˇ > >
= = =
> ˇ` ˇ `ˇŔŊ
ò ò ò òò ˇ òò
I ˇ òò ˇ ò ˇ ò ˇ ò ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŔŊ
I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ ˇ ˇ ˇ
› > \6 > \6 > \6 > \6 ŔŊ 6 \6

‹ 54 `ˇ ˇ `ˇ ˇ ˇ `ˇ Ğ ˇ `ˇ ˇ `ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ `ˇ ˇ `ˇ ˇ
G Ä ÁÄÁ 4ˇ > ? @ . Ľ Ľ ˇ` ˇ ˇ`Ľ
ĽĞ ČČĄ Û ÛÙ 4ˇ
I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` Ğ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ĆĆ Ľ
Ľ ĆĆ
I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` Ğ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
› ĆĆ 6 \6 Ľ 6
Ľ \6 ĆĆ 6 \6 6 \6 6 \6

‹ 59 ˇ `ˇ ˇ 4ˇ` ¨ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ` Ŋ ˇ `ˇ = =
G > ? @ . Ŕ ČĄ > >
‰ˇ ‰ ˇ‰ ˇ
I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ‰ˇ ˇ ‰ˇ ‰ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ÃÃ
ĽĽ
I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
› ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
\6 6 \6 6 \6 6
\
7

‹ 64 = ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˘
G Ã > Ã >
I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˆˇ ˘ ¸ ˇ ˇ ˇ ˇ ˆˇ ˘
ˇ L
Ł Ä
Ł Ä Č Č
I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
› ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ \6 Č 6 \6 \6 Č 6 \6
6
\
7 6 6

‹ 69 ˘ `ˇ fi ˇ ˇ `ˇ – ˇ ˇ `˘
`ˇ 4ˇ 4ˇ `ˇ 4ˇ
G ˘
ČĄ
Č ÈÈ ÃÃÁÁ ˘
ČĄ
Č
= ˇ`  ˇ ˇ `ˇ » ˇ ˇ `ˇ ˇ ˇ` ˇˇˇˇ =
K ÇÇ çå ˇ ˇ 4ˇ
ÈÈ ÉÉ ç
I ˇ òò ˇ ˇ ò
ˇ ò ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ò
ˇ ò ˇ ˇ
Ť Ť
› ˇ 6 \6 ˇ 6 \6 6 \Ť6 6 \Ť6 ˇ 6 \6

c 1999 Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.25
http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/msonneri
Marais – Sonnerie 5
‹ ˇ` fl ˇ ˇ `ˇ – ˇÂ ˇ ˘
74

G ˘ 4ˇ =
ÈÈ ÃÃ >
fl ˇ ˇ –ˇ ˇ
`ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ
K ˇ` ÃÃ Â ááß ˇ
ˇ ˇ ˇ` 4ˇ ¨` =ˇ ˇ ˇ
ÈÈ > > L
I ˇó ˇ ˇ ˇ
ó ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
› ˇ 6 \6 ˇ 6 \6 6 \Ţ6 6 \Ţ6

‹ 78 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
G Å Å ĆĆ ˘` ÅÅ
Pointé a grand Coup d’archet
ˇ ˘ ˇ Å Å ˇ ˘ ˇ
4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ L
K >
I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Őˇ ˇ Ťˇ ˇ ˇ ˇ

6 \6 ĆĆ 6 \6 ĆĆ 6 \6 ăă Ő6 \Ť6 6 \6

‹ 83 ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ `ˇ ˝ˇ ˇ ˘ =
G Č ˇ 4ˇ`
. >
K
ˇ ˇ ˇ ˇ` « Ğ ˇ ˇ ˇ ¨` ˝ ˇ ˇ ˇ ˇ ) Jˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
Ľ
Ľ .
I ˇ ˇ ˇ ˇ çç ğ̌
`ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ğ ˇ ˇ
› ˇ
Č 6 \6 ^4 \6 ˇ 6 \ˇ 6 ˇ 6 \6
2

‹ 87 = = = =
G
ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ľ ˇ Ľ
ş ğ ğ ş ğ ğ ĽĹĹ Ţ ĽĹĹ Ţ
ÛÛ ÛÛ
I ˇ ˇ ˇ ˇ ÚÚ ˇ ˇ ˇ ˇ ÚÚ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
› ˇ ˇ ˇ4 ˇ\ ˇ ˇ ˇ4 ˇ\ Ţ Ţ
6 6 6 7
\
7 6 7
\
7

‹ 91 = = = =
G
ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ 4ˇ
I ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ĽĽ ĽĽ ĽĽ ĽĽ
I ˇ ÕÕ ÕÕ
? ˇ( ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

\
? ˇ( ˇ ˇ ˇ ˇ6 ˇ ˇ ˇ ˇ\ ˇ7 ˇ ˇ ˇ ˇ6 ˇ ˇ ˇ ˇ\ ˇ7
6 4 6 4
\
7


c 1999 Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.25
http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/msonneri
6 Marais – Sonnerie

‹ 95
= = = =
G
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ
I ˇ 4ˇ ˇ 4ˇ ˇ 4ˇ ˇ Ż ˇ ˇ Ţ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
Ż Ż Ţ Ţ Ż Ţ
I ˇíí
› ˇ ˇ6 ˇ ˇ7 ˇ ˇ ˇ ˇ6 ˇ ˇ7 ˇ ˇ ˇ ˇ6 ˇ ˇ4 ˇ\ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
\
\ \ 6 4

‹ 99 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ
G ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ĽĽ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

I
ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ « ˇ
Lˇ 4ˇ ˇ
Ż
Ż > >
I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
› 6 \6 \6 \6 \6
6 6 6

‹ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ
103

G ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ĽĽ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ « ˇ Jˇ
K > ˇ 4ˇ ˇ ˇ
ŻŻ
í í
I ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ í ˇ ˇ ˇ í ˇ ˇ
› ˇ 6 ˇ 6
6 \6 6 \6 \6 \6

‹ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ
107
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
G ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
í Û
Û ąą̌ Û
Û
I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ í ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇă ˇ ˇ ˇ ˇ
Ľ
Ľ Ŕ
Ŕ ˇ É É ˇ ˇ É É
I ˇíí ˇ ˇ
˜
‰ˇ ˜ ˇ‰ ‰ˇ ‰ˇ ˇ‰ ˜ ‰ˇ ‰ˇ ˜ ‰ˇ ˇ‰ ˜ ‰ˇ ˇ‰ ˜ ‰ˇ ˇ ˇ
ˇ
› ˇ 6 \6 \6 \6 \6
6 6 6


111
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
G ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ
> >
ˇ
I ąą ă
ˇ 㡠ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ š ÉÈÈÉ ŽŽ
Õ š
I ˇ ŋ̌ ˇ ˇ ˇ Õ
ŋ ˇ ˇ ˇ
› ˇ \ˇ 6 ˇ ˇ ˇ ˇ6 \ˇ 6 ˇ É \ ˇ
É ? -
6 6 6 6 7 \6


c 1999 Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.25
http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/msonneri
Marais – Sonnerie 7

115
ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ” ˇ ˇ` ˇ ˇ ” ˇ
= = = - ÎÎ -
G ÎÎ ÎÎÎ
ˇ ˇ ˇ ´ ´
I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Lˇ ˇ ˇ 4ˇ
Ţ Ţ ÈÉÈÉ ŽŽ - ÈÈ
I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
› ? - ? - ˇ ˇ ? - ˇ ˇ
6 7 \6 6 7
4 \ 6 7
4 \
š ˆ ´ˇ ס` ˚ ˇ ˘ ˇ` ˇ ˇ ” ˇ `ˇ ˇ ˇ” ˇ
‹ ˇ` ıˇ ‹ 4ˇ ˇ ˇ ×`ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ` ˇ
119
ˇ ˇ ˇ
ˇ 4ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ
-
G Û
Û
Ľ
Ľ Ľ
Ľ Ľ
Ľ ÎÎÎÎ - ÎÎÎ
ŔŔŊˇ ˇ Ľ
Ľ Ą ˆ 4
‹ ˇ ˇ ˇ ˇ ¨` ˝ ˇ ˇ
4ˇ ˇ ˇ ˇ ¨` ˚ ˇ ˇ
ˇ` ˇ¨ ˇ` ˇ` ˇ ˇ ´ˇ ˇ
K ˇ 4ˇ
ˇˇ Ľ
Ľ Ľ Ľ
ó ó
I ˇó ˇ ˇ ˇ
ó ˇ ˇ ˇ
ó ˇ ˇ ˇ
ó ˇ ˇ ˇ ˇ
› ˇ 6 ˇ
ˇ 6 \6 ˇ 6 \6 \6 ˇ ˇ 6 \6


123
`ˇ ˇ‰ ˇ ˇ Ä Ä ˇ ÉÉ ˇ
Û ˇ ˇ 4ˇ ˇ ı ˇ ˇ ˇ ˇ ÈÈ 4ˇ ˇ( ˇ
G Û Û
Û > > ? ıˇ ( ˇ ı ıˇ ˇı Ł ˇ ˇ á ˇš -
Ł š
ŢŞˇ ˇ
Ţ
K ˇ ˇ` ˇ¨ ˇ `ˇ ˇ `ˇ ˘ J ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ` ˇ ˇĹĹ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ` ˇ ˇ ˇ ˇ Žˇ
ˇˇ ŁŁ ŐŐ ĽĽ ŽŽ Ž
àà àà ˇ ˇ ˇ ˇ
I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇĽ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ ˇ ˇ ˇ Ž
ˇ
Ľ Ž
› ŐŐ ŐŐ \6 \6 ŁŁ \Ő6 Ő \Ž6 Ž
6 6 6 7
\
7


128 ÅÅ ˇ ÉÉ ˇ
ˇ ˇ ˇ ÈÈ ˇ 4ˇ ˇ
G ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
Ń
ˇ ˇ Ąˇ ˇğ ˇ(
ğ - > >
I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ö ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ŤŤ ŐŐ ˇ Ű
ˇ ˇ ˇ Ű
I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇĽ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
› Ľ ŐŐ Ë Ê Ê
\6 \6 \6
6 6 6 7
\
7 6


132
= = = =
G
I ˇÖ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇŰ ŤŤ Ł Ł Ű
I ˇç
ç ç
ˇ ç
ç
ˇ ç ˇ
› ˇ ˇ6 ˇ ˇ7 ˇ ˇ ˇ6 ˇ ˇ4 ˇ\ ˇ ˇ6 ˇ ˇ4 ˇ\ ˇ ˇ
\
\

c 1999 Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.25
http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/msonneri
8 Marais – Sonnerie


136
= = = =
G
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ` `
I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ- ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ- ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ŢŢ ŤŤ ŤŤ ŤŤ ŤŤ
ç
I ˇ ˇ
ó
ó àà
ˇ
ó
ó àà ˇ ç
› ˇ ˇ\ ˇ ˇ ˇ7 ˇ ˇ ˇ ˇ7 ˇ ˇ ˇ ˇ7 ˇ
\ \ 6
\

ˇ ˇ 4ˇ ˘

140
= ˇ ˇ ˘ ˇ
G > >
I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ É
É ş̌ś ˇ` ˆ ˇ `ˇ ˆ ˇ
ş ˇ ˇ` „ ˇ `ˇ „ ˇ
ˇ` Lˇ ˇ 4ˇ` „ Ğ ˇ ˇ` ǡ ˇ ˇ` Ź É
ĽĞ
Ľ Ľ Ľ ˇ ˇ` ČĄ Č
Č ČĄ Ż ÉÇ É
Ż ÉÇ
ç
I ˇ ç ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
› ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ
ˇ ˇ
6
\
7 \ 6 \6 6
\
7 6 \6
5


145
ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˘
ˇ ˇ ˘ =
G > >
ˇ ˇ` „ ˇ 4ˇ` „ ˇ ˇ ˇ 2ˇ3˜ ˇ ˇ 3ˇ ˜ ˇ ˇ ˇ 3ˇ ˜ ˇ ˇ 3ˇ ˜ ˇ ˇ ˇ 2ˇ3˜ ˇ ˇ 3ˇ ˜ ˇ ˇ ˇ ˇ3˜ ˇ ˇ 3ˇ ˜ ˇ
K ˇ` ŔŊ ŔŊ
ˇ` Ź ˇ` ˇ` Ź ˇ`
Ż Ż
I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
› ˇ ˇ ˇ
\6 \6 \
\
7 6 6
5 \
7 6


150 2ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˘ ˇ ˇ ´ˇ ˇ ˇ ´ˇ ˇ
G ĹĹ 4ˇ ĹĹ 4ˇ

 ˇ ˇ 4ˇ  ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˘ ˘` ı ˇ Jˇ ˇ3˜ ˇ ˇ ˇ ˜ ˇ ˇ 3ˇ ˜ ˇ ˇ ˇ ˜ ˇ
K ˇ` ˇ` ˇ ˇ
ĹĹ
3 3

I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
› > >
Z6 6 \6 Z6 6 \6 \6 \6 \6 \6


156 ˇ 4ˇ` ˝ˇ ˇ
ˇ
G Ã ˇ
ˇ 4ˇ` ˝ ˇ ˇ ˘ =
> >
ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ
I ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Lˇ ˇ
Č Ł
Ł Ł Ł
I ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇĹš ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
› ˇ6 \ Ţ
Ţ \6 Ł Ł 6 \6 \
6


c 1999 Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.25
http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/msonneri
Marais – Sonnerie 9
ˇ › ˇ 4ˇ` ¨ˇ ˇ ˇ  ˆ ”2ˇ

160
˘ ˇ ˘ ˇ ˇ ˆ2ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ ˆ2ˇ ˇ ˆ ˇ
G ĆĆ ĆĆ ÂÂ ĆĆ ĆĆ ÂÂ
ˇ ˆˇ ˇ ˆˇ
K ˇ ˆ ˇ ĆĆ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ¨ ˇ ˇ ˇ¨ ˇ ˇ ˆˇ ˇ ˆˇ ˇ ˆˇ ˇ ˆˇ ˇ ˆˇ ˇ ˆˇ
ĆĆ ĆĆ ĆĆ ĆĆ ĆĆ ÂÂ ĆĆ ĆĆ ÂÂ
I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
› > ˇ > ˇ > ˇ\ > ˇ\ > ˇ\
\
7
\
7

‹ ˇ ˆ ˇ ˇ ˆ2ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ ˆ2ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ „ ˇ 4ˇ „ ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ „ ˇ 4ˇ „ ˇ ˇ ˆˇ ˇ
165

G ĆĆ ĆĆ ÂÂ ĆĆ ĆĆ ÂÂ ÂÂ ŐŐ ŐŐ ÂÂ ŐŐ ŐŐ ĆĆ 4ˇ
ˆ ˆ ˇ ˆˇ ˇ ˆˇ ˇ ˆˇ ˇ` ˇ ˘`
K ˇ ˆ ˇ ˇĆơ ˇÂ¡ ˇ - J ˇ ˇ
ĆĆ ĆĆ ĆĆ ÂÂ >
I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
› > ˇ > ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ6 ˇ
\ \ 6 \ 6 \ \

‹ ‹ ˇ ˇ ˘š ˜ ˇ ´ˇ ˇ ¨ ˇ\ ˇ
ˇ ˇ ˇ 4ˇ`
170
ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ
G ĆĆ ĆĆ ÂÂ ÂÂ ĆĆ
I ˇ ˇ 4ˇ ¨` ¨ ˇ ˇ ˘ ˇ `˘ `˘ % ˇ
ˇ ˇ ˇ L ˇ ˇ` :ˇ ˇ
I ˇ ĆĆ ĆĆ ĆĆ
› ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
6 \6 6 \6 6 \6 6 \6 6 \6 6 \6


176
ˇ ‹ ˇ ˇ ˇ` ˚ ˇ ˇ
G ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇı ˇ ˇ ˇ ˇ`
> > > ÂÂ ĹĹ
ˇ ˇ 4ˇ 4ˇ ˘ `ˇ ˇ ˇ
K ˘ > 4ˇ ˘ ˇ ¨` <ˇ ˇ
Ľ
I Ľˇ Ĺš ˇ ĽĽ ĹĹ ĆĆ Č
Č ĽĽ ĹĹ ĆĆ ŤŤ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
› \6
6
\64 \6 6 \6 6 \6 6 \6


181 á
G
ˇ ˇ = = ˇ` Â ß
> > ˘ ˇ ˘
ÈÈ ĹĹ
K ˇ ˇ‚ ˇ ˇ ˇ ˇ ¨` ¨ ˇ ˇ `ˇ ˇ ˇ
4ˇ ˘ ;ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ¨`
ˇ 4`ˇ ¨ : ˇ ˇ ˇ ` ? 4ˇ ˇ ˇ
Ŕ
I Ŕˇ ŐŐˇ ˇ ŔŔ ŐŐ ĹĹ ŽŽ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ĹĹ ŔŊ
› ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ Ľ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ` ˇ ˇ ˇ
\6 \6 Ľ ňň \ňň
6 6 6 6 6 \6 6 \6

c 1999 Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.25
http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/msonneri
10 Marais – Sonnerie


186 á
áß
` ˇ
G Ã ˇ ˇ ČĄ
Č
ˇ` Č ˇ ˇ
ˇ ˇ ˘ ˇ ˘` Q ˘ >
K Ţ ŢŞ J ˇ` ˇ ˇ
ˇ` ˇ `ˇ 4ˇ: ˇ ˇ à ÃÁ ˇ ˇ ˇ Ąˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ąˇ ˇ ˇ Ąˇ ˇ ˇ Ąˇ ˇ ˇ Ąˇ ˇ ˇ Ąˇ ˇ ˇ Ąˇ
I Ľ ĽĞ
› ˇ` ˇ ˇ \
ˇ ˇ ˇ ˇ
\6 ˇ > ˇ
\6 ˇ > ˇ
\6 ˇ > ˇ
\6
6 6 6


191
ÔÔ ÔÔ ˇ ˇ
G ˇ ćˇ ˇ ˇ ćˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ`
> > > ÂÂ 4˘ :ˇ ˇ
ˇ ˇ` ˜ 4ˇ ˇ` ˜ ˇ ˇ` ˇ ˇ` ˜ 4ˇ `ˇ ˇ ÃÃÁ
I ˇ `ˇ Ć ˇ `ˇ ˆ ˇ ˘ ˇ
ˇ` ğě Ã ÃÁ ČĄ
Č ÉÇ Ã
É ÃÁ Č ČĄ L ˇ` > L ? @ .
ˇ ˇ
ğ ČĄ
Č
I ŐŐˇı ıˇ ıˇ ŐŐ ă㡠ăăˇ
ıˇ Š 8 ıˇ ıˇ ıˇ Š ˇı ıˇ 8 ıˇ ıˇ 8 ıˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
› 6 \6 8 6 \6 6 \6 6 Z6 \6 \6


196
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
×
G ˘ > > ÂÂ ˇ 4ˇ` Ĺ 4ˇ ( `ˇ :ˇ ˇ ˘ >
ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ` ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇı ı ˇ
Õ ˇ ˇ 4ˇ ¨` :ˇ ˇ ˘ L
K ÕÓ > ÉÉ ı ı
Ŕ
I Ŕˇ ŐŐˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ
ˇ
ĆĆ ˇ
› ˇ Ä Ä ˇ ˇ š ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ š ˇ ˇ ıˇ 9 ıˇ ˇı 8 ıˇ ˇı ˇı
8
\6 š \6 ^6 \š \6 \6
6 6 6 6 6


201
`ˇ ¨ ˇ `ˇ » Ç ˇ `ˇ » ˇ ˇ` ¨ ˇ `ˇ » Ç ˇ `ˇ » ˇ ˇ ˇ ˚ˇ ˇ ˇ ˇ —ˇ ˇ ˇ ˇ —ˇ ˇ ˇ ˇ ˚ˇ ˇ ˇ ˇ —ˇ ˇ ˇ ˇ —ˇ ˇ
G Č ČĄ ÉÉ ÉÇ
É ČĄ É
Č É ÉÉÇ
ŔŔŐŐ
K ˇ ˇ ıˇ ıˇ ıˇ ıˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ( ˇ ˇ ( 4ˇ ¨ 4ˇ Ą ˇ ıˇ ıˇ ˇı ıˇ ˇ( ˇ ˇ ( 4ˇ ¨ 4ˇ Ą ˇ
I ŤŤ ŔŔ
ıˇ 8 ıˇ ıˇ 8 ıˇ ˇ ˇ ıˇ 8 ıˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
› 6 \ı 6 8 ı ıˇ 8 ıˇ
6 \6 ˇ ˇ
6 \6 ˇ ˇ
6 \6


205
ˇ ˇ ˇ ˇ: ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ: ˇ ˇ ˇ ˇ
G ˇ Ð Ðˇ 4ˇ
Ð > Ð ÐÐˇ 4ˇ
2> ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
p
ˇ ˇ ˇ ŤŤ f
K ˇ ˇ ˇ ´ˇ ˇ ˇ Ą ˇ ˇ Jˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
Ł Ł ÉÉÈÈ ˇ ˇ
I ˇ ˇ
› ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
6 \6 \6 6 6 6 6 6 6


c 1999 Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.25
http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/msonneri
Marais – Sonnerie 11

210
ÂÂ ĹĹ ĹĹ
G2 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ě ˇ ˇ ˇ ě ˇ ˇ ˇ ( ˇ Ąˇ ˇ ˇ ˇ ( ˇ Ąˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ ˘ ˇ ˘ ˇ `ˇ ˇ ˇ
I2 ˇ¨ ˘ ˇ¨
ˇ ˇ ˇ ˇ ÃÃÁ
I2 ĆĆ ĆĆ ĽĽ ĹĹ ĽĽ ĹĹ
› ˇ ˇ ˇ6 ˇ ˇ ˇ6 ˇ ˇ ˇ6 ˇ6 ˇ ˇ ˇ6 ˇ6 ˇ
ˇ Ąˇ ˇ ˇ6 ˇ
ˇ Ąˇ ˇ ˇ6
6 6 6 6


216
ˇ ˇ ˇ` „ ˇ ˇ ˇ ˇ` » ˇ ˇ ˇ ×
ˇ` ¨ˇ ˇ ˘ =
G2 ˇ ĽĽĞĞ > > ˘ =
I ˇ` Ş ˇ ˘ ˘– ˇ` ˇ ˘` ffl ˘ ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ
2 ŢŢ - . ÃÁ à ÃÁ ˇ¨ à ÃÁ ˇ¨

I2 ĹĹ ĹĹ ĹĹ
› ˇ ˇ Ă ˇ ˇ6 ˇ6 ˇ ˇ
6
ˇ6 ˇ ˇ
6
ˇ6 ˇ ˇ ˇ6 ˇ6 ˇ ˇ ˇ6 ˇ6 ˇ ˇ ˇ6 ˇ6


222
ĆĆ ˇ ˆˇ ˘
G2 ˇ ˇ ˇ ˇ Č ˇ ˇ ơ ˇ ĆĆ >
6 ˇ ŢŢŞ ˙
˘ G ˇ
˙
I2 `ˇˇ ˇ ˘ ˇ` ` ¨ ˇ ˇ ˇ` ¨ ˇ ˇ ˇ` Ğ ˇ ˘ ˇ` ˇ ˇ ˇ & ˇ ˇ ˇ ¨` ¨ ˇ ˇˇ ˇ ˇ” ˇ
ˇˇ ÛÙ ˇ ˇ
Û Ľ Ľ Õ ÕÓ Ł Ã ÃÁ Lˇ ˇ ¨`
ŐŐŐŐ
-
-
I2 ŐŐ ŐŐ
› ˇ ˇ ˇ6 ˇ ˇ ˇ6 ˇ ˇ ˇ ˇ6 ˇ ˇ ˇ6 ˇ ˇ ˇ ˇ6
6 6 6 6 6


227
— ffi
G2 > ˇ` ˇ ˘` ˇ ˇ` ˇ ˘`
- -p
ˇ ˇ ˇ ¨` ˇ` ˜ ˇ `ˇ ˜ ˇ `ˇ « ˇ
ˇ ˇ” ˇ à ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˚ˇ ˇ ˇ ˇ ˚ˇ ˇ
˚ ˇ ˇ ˚ˇ ˇ ˇ ˇ ˚ˇ ˇ ˇ ˇ ˚ˇ ˇ
K2 ÃÁ Č ČĄ Ľ ĽĞ
- ŐŐŐ
Ő
I2 šš̌ ŐŐˇ ŐŐˇ ğ̌
ğ Ľ
Ľ Ľ
Ľ
› ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
6 6 6 6 6 6


231 ÃÃ ÃÃ
´ ˇ — —
G2 ˇ`- . ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ű ˇ ˇ ˇ` Ŋ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ű ˇ ˇ ˇ` ff ˇ ˇ `ˇ Ű ˇ ÁÁˇ `ˇ ff ˇ ˇ `ˇ Ű ˇ ÁÁˇ
Ŕ Ŕp f
ĹĹ p
ĹĹ
ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˜ ˇ ˇ ˇ
f
` ˇ ˇ ˇ ˇ˜ ˇ ˇ ˇ `ˇ ¯ ˇ ˇ` ˇ `ˇ ¯ ˇ ˇ` ˇ
K2 É ÉÇ È È ˇ Ŋ ÈÈ Ŕ
Ŕ - -
p f p
I2 šš̌ ęęˇ ęęˇ šš̌ ęęˇ ęęˇ
› ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
f 6 6 p 6 6 f 6 6 p 6 6


c 1999 Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.25
http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/msonneri
12 Marais – Sonnerie


235
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ3¨ ˇ ˇ 3ˇ ¨ ˇ ˇ 3ˇ ¨ ˇ ˇ ˇ ¨ ˇ
2
G ˇĽĽ ÉÉ Č
ČĄ
ˇ ¨` ˘ ˇ ˇ ˇ` p ˇ ˇ ˚ ˇ ˇ `ˇ 6 f › 3

K2 `ˇ
f ˇ ˇ `ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` Ŋ ˇ ˘
ŔŔŊ
ÏÏÍ ÏÏÍ ˇ - . ŔŔ
f p f
3
I2 3 3

› ˇ` ˇ ˇ6 ˇ6 ˇ` ˇ ˇ6 ˇ6 ˇ ˇ
6
ˇ6 ˇ : ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ: ˇ ˇ ˇ: ˇ
f p f


239 `ˇˇ ˇ ˇ 3ˇ ¨ ˇ ˇ 3ˇ ¨ ˇ ˇ 3ˇ ¨ ˇ ˇ ˇ ¨ ˇ `ˇ ˇ ˇ` ˆ ˇ ÃÁ Č
G2 ČĄ ÕÓ ČĄ
`ˇ ˆ ˇ ˇ` „ ˇ ˇ` ˆ Ą ˇ `ˇ ˆ ˇ ˇ` Ć ˇ ˇ` Ć Ąˇ `ˇ ŔŊˇ
ČĄ ŔŊ p Č ČĄ Š
` ˇ` p ¨ `ˇ 4 ˇ ˘ “3 ˇ` f ÍÍÍÍ ÍÍÍÍ f ŊŊ
ŊŊ ÛÙ
K2 ÛÙ ˇ ˇ ˇ ˇ Ï Í ˇ ˇ` ą§ - ˇ á ˇ `ˇ ( ˇ Ă ˇ ˇ ˇ¨ ˇ
`ˇ ( Ă ˇ ˇ ` ˇ šˇ
Ï ą ˇ¨
f p f
I2
› ˇ ˇ ˇ6 ˇ ˇ ˇ6 ˇ ˇ ˇ6 ˇ ˇ ˇ6 ˇ ˇ ˇ6
6 6 6 6 6
p f p f


244
Ã
ÃÁ Č ČĄ ĽĽĞ ÃÃÁ × × ÃÃÁ Ŕ Ŕ
` ŔŔˇ
2
G ˇ` Č ˇ ˇ` Č ˇ ˇ` Ş ˇ `ˇ Ŕ ˇ ˇ ˇ ˇ Ě ˇ `ˇ Ŕ ˇ ˇ ˇ ˇ` Ě ˇ ˇ
pŐ f p
ˇ > `ˇ ) ˇ ˇ ˇ ˇ
Ő ÕÕÓ ŋ ŋ̌ń ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ¨ ˇ `ˇ ˇ ˇ ˇ˝ ˇ ˇ ˇ¨ ˇ ˇ ¨ f`ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ ˇ
K2 ` ˇ Ă ˇ ˇ ˇ` ş ˇ
ˇ( ˇ `ˇ -
p f p f
I2
› ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ6
6 6 6 6 6 6 6
p f p f


248
Ŕ Ŕ ˇ ˇ ˇ
ŔŔˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ
× ×
G2 ˇ =
ˇ > `ˇ ) ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ f
ˇ ˝ ס ˇ `ˇ ˇ pˇ ˇ ¨` ˝ ˇ ˇ ˇ
> >
p ` ˇ ˇ ˇ ¨`
K2 `ˇ Ŋˇ ˇ`- ˇ ˇ ˇ `ˇ ń
ŋ Ľ ĽĞ 6 =
Ŕ
Ŕ ŋ > >
p f p
I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
› 2 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ
p 6 6 f 6 6 p 6 6 f 6
\6 6 \6


253
= = = = =
G

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ¨ ˇ ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ¨ ˇ ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ¨ ˇ ` ˇ
K ? ‰ˇ ˇ‰ ‰ˇ 4ˇ ¨ ˇ Ă ˇ ‰ˇ ˇ‰ ‰ˇ ˇ‰ 4ˇ ¨ ˇ Ă ˇ

I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Žˇ
› 6 \6 6 \6 6 \6 6 \6 6 \Ž6

c 1999 Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.25
http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/msonneri
Marais – Sonnerie 13

258
= = = =
G
ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ¨ ˇ ´ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ´ ”
K ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ´ˇ ˇ ”ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ” ˇ ˇ ´ ˇ 4ˇ ´ ˇ ˇ 4ˇ”
ÈÈ ÔÔ ÈÈ ÔÔ
I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
› Ţ ˇ ˇ ˇ ˇ
6 \6 6 \6 6 \6 6 \


262
= = = =
G
´ ´ ´ ˇ ´ ˇ ˇ ´ ˇ 4ˇ ´ ˇ ˇ ” ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ´ ˇ 4ˇ ´ ˇ ˇ ” ˇ ˇ
K ˇĹš ˇÈÈˇ ˇ ” ˇ ˇ ´ ˇ 4ˇ ´ ˇ ˇ 4” ˇ ˇ ˇ ˇ
Ĺ Ĺ ÈÈ ÔÔ
ˇ
- ĹĹ ĹĹ ĹĹ ÈÈ ÔÔ
ŤŤ ÈÈ ĹĹ ÔÔ - ĹĹ Ĺ Ĺ > >
I ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ľ ˇ ˇ
› ˇ ˇ ˇ ˇ Ľ
6 \ 6 \6 6 \6 6 \6


266
= = ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ
ˇ
G ? @ . Ď

K = = J ˇ ˇ 3ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˇ
3

I ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ 3ˇ ˝ ˇ
3
ˇ ˇ ˇ
› Ł
Ł Ł
Ł
6 \6 6 \6 6 \6 6 \6


270
˘` ˇ ˇ ˇ ˇ ˚ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘`
G ? @ . ˘` E
I ˇ ˇ 3ˇ ¨ ˇ ˇ ˇ ¨ ˇ ˇ ˇ ˇ ò
ˇ ò ˇ ˇ ò
ˇ ò ˇ ˇ ˇ Lˇ ˜ 4ˇ
3 ˇ ˇ
ˇ ˇ¨ ˇ ˇ ˇ¨ ˇ ò
ˇ ò ˇ
ò
ˇ ò ˇ ˇ
3
I ˇ 3
ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ ˇ ˇ ˇ
› ˇ 6 ˇ 6 \6 ČĄ
Č 6 \6
6 \6 6 \6 \6


275
ˇ
G 6 ˘` I ˘ ˇ` ˇ ˘ C ˇ` ) ˇŘ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ
ÂÂ
ˇ 4ˇ` ˇ ˇ 4ˇ 6 ˇ ˇ
Ř .p Ř
Ř
ˇ ¨` ¨ˇ ˇ ˇ ˇ ˜ 4ˇ  ˇ ˇ 4ˇ ¨` ˇ ˘ ˘ ˘` 
K ˘ ˇ` ? ˇ ˇ `ˇ- .
ĹĹ
I `ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ
› Č ČĄ 6 \6 Ą
Č 6
Č Ŋ
Ŕ 6 \6
Ŕ
6 \6 \6 6 \6

c 1999 Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.25
http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/msonneri
14 Marais – Sonnerie


280
˘ ˇ ˇ` ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ` « 2Ğˇ
G ÂÂÁ > > ˇ > ˇ > Ľ
Ľ
p
`ˇ f
ˇ ˇ ˇ `ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ`
f
ˇˇˇ
K Jˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ
Û
Û Û
Û ò ò
I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
òò ˇ ò ˇ ò
› ˇ ˇ ˇ
6 \6 6 \6 6 \6 6 \6 ˇ 6 \6 ˇ


285
ˇ — ˇ 2ˇ
ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ ‰ ˇ ˇ
G Ď ĆĆ ˇ ĹĹ 4ˇ
>
p
ŔŔ Ŕ
f Ŕ ŔŔ ŔŔ ŔŔ ŔŔ
I `ˇ ˇ ˇ ˇ `ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŽŽ
ò ò
I ˇ òò ˇ ò ˇ ò ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
› ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ŽŽ
ˇ 6 \6 ˇ 6 \ˇ 6 ˇ ˇ ˇ 6 \ˇ 6 ˇ ˇ 6 \6

ˇ ˇ à ´ ”ˇ

289
ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ 4ˇ =
G >
p
˚ ˘
I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ‰ ‰ˇ ˚ ˇ‰ ‰ˇ ‰ˇ ‰ˇ ˇ‰ ˇ‰ ˇ‰ ˇ‰ ˚ ˇ‰ ‰ˇ ‰ˇ ‰ˇ ˚ ˇ‰ ‰ˇ ˇ‰ ‰ˇ ‰ˇ ˇ‰ ‰ˇ ‰ˇ ˚ ‰ˇ ‰ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
Ţ Ţ
I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
› Ţ ˇ ˇ Ţ
6 \6 6 \ˇ 6 ˇ 6 \ˇ 6 ˇ 6 \6

ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˘

293
ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ
G ˇ ĹĹ
f Pointé
I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ğ
ğ ęę ğ
ğ ęę
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ŽŽ ˇ ˇ ˇ ˇ
I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
› ŽŽ ˇ ˇ ˇ
6 \6 6 \6 6 \ˇ 6 ˇ 6 \ˇ 6 ˇ 6 \ˇ 6

› ˇ ˇ ˇ ×`ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ

298
`ˇ 4ˇ˝ ˇ ˇ` ˝ ˇ ˇ `ˇ ˇ`
×
ˇ `˘
G ˇ -
ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
I ˇ ˇ ˇ ˇ š ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
š Ű
Ű ˇ ˘`
I ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
› ˇ
ˇ \6 \6 \6 ˘`
6 6 4
\
7


c 1999 Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.25
http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/msonneri