P. 1
FINALE Subota

FINALE Subota

|Views: 124|Likes:
Publicado pordejanaj

More info:

Published by: dejanaj on May 23, 2011
Direitos Autorais:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2012

pdf

text

original

Diplomski rad

VPTŠ, Užice

Jelena Dejanović PM29/03

I UPRAVLJANJE PROJEKTOM
Moderno upravljanje projektom predstavlja naučno zasnovan i u praksi proveren koncept kojim se uz pomoć odgovarajućih metoda organizacije, planiranja i kontrole vrši racionalno usklađivanje svih potrebnih resursa i koordinacija potrebnih aktivnosti da bi se određeni posao realizovao na najefikasniji način. Primena koncepta upravljanja projektima u realizaciji investicija, donosi višestruke efekte koji se ogledaju u značajnim uštedama i racionalizacijama. Na primer: skraćenje vremenskog perioda izgradnje, ili makar smanjenje mogućeg vremenskog prekoračenja, kod većih investicija, donosi ogromne novčane uštede. Slične uštede se postižu i kod korišćenja finansijskih sredstava iz kredita. Treba takođe pomenuti i pozitivne efekte koji se postižu ranijim završetkom objekata i početkom stvaranja profita.

1.1. Definisanje projekta
Pojam ”projekat” najčešce se definiše kao složeni poslovni poduhvat koji se preduzima u budućnosti da bi se dostigli ciljevi u predviđenom vremenu i sa predviđenim troškovima.

Pojam projekta obuhvata veliki broj različitih aktivnosti, poslova i zadataka. To su znači složeni i neponovljivi poslovni poduhvati, koji su usmereni konačnim ciljevima, a izvode se sa ograničenim ljudskim i matrijalnim resursima u ograničenom vremenu. Da bi se projekat realizovao i dostigli postavljeni ciljevi, odnosno da bi projekat prošao svoj put od ideje do konačnog završetka, neophodno je da prođe određeni broj faza i aktivnosti.

1.2. Razvoj i definisanje koncepta upravljanja projektima
Upravljanje složenim i skupim projektima pomoću klasičnih metoda i koncepata organizacije je bilo otežano, jer oni nisu omogućavali da se usklade mnogobrojne aktivnosti, koje u okviru projekta obavlja veliki broj učesnika. Zbog toga su razvijene nove metode planiranja i kontrole i odgovarajuća projektna organizacija. Koncept upravljanja projektom se bazira na uspostavljanju i korišćenju takve organizacione forme koja omogućava najefikasniju realizaciju projekta, odnosno najefikasnije korišćenje raspoloživih metoda, resursa i ljudi za postizanje optimalnih rezultata. Na taj način se upravljanje projektom iskazuje kao kompletna koncepcija, koja obuhvata interdisciplinarnu primenu više metoda i tehnika organizacije, planiranja i kontrole u cilju što efikasnije realizacije. Svi pristupi konceptu upravljanja projektom, naglašavaju neophodnost formiranja i korišćenja odgovarajućeg informacionog sistema zasnovanog na računaru.

Strana 1 od 40

Diplomski rad

VPTŠ, Užice

Jelena Dejanović PM29/03

Bez informacionog sistema, koji sadrži podatke o planiranim veličinama u realizaciji projekta i pravovremene informacije o stanju projekta, nije uopšte moguće pokretati potrebne upravljačke akcije. Ovo znači da nije moguće vršiti kontrolu i upravljati projektom. U tom smislu, moderno poimanje upravljanja projektima, podrazumeva primenu softverskih računarskih paketa. Koncept Project management-a je široko razvijen u svetu i nezamenjiv je kod složenih i skupih razvojnih i investicionih projekata. Svi pristupi upravljanju projektom predlažu i koriste: tehniku mrežnog planiranja i Gantt-ove karte

Primena tehnike mrežnog planiranja u upravljanju realizacijom projekta je nezamenjiva, jer mrežna tehnika omogućava, pored grafičkog predstavljanja i praćenja projekta, pribavljanje velikog broja potrebnih informacija za upravljanje projekom. Pored neophodne organizacije i odgovarajuće računarske podrške, koncept definiše osnovne faza upravljanja, a to su: planiranje, praćenje i kontrola realizacije. Pri tome se posebno izdvajaju osnovni elementi koje treba planirati, pratiti i kontrolisati a to su: vreme, resursi i troškovi. Na taj način može se reći da moderni koncept upravljanja projektima sadrži tri osnovna modula: upravljanje vremenom, upravljanje resursima i upravljanje troškovima realizacije projekta (sl.1).

Planiranjem, praćenjem i kontrolom vremena, resursa i troškova realizacije projekata ostvaruju se osnovni ciljevi upravljanja, a to je dostizanje planiranih rokova završetka projekta sa planiranim troškovima. Faze i moduli koncepta upravljanja projektima detaljnije su opisani u odeljcima 1.5 i 1.6

Strana 2 od 40

Diplomski rad

VPTŠ, Užice

Jelena Dejanović PM29/03

VREME
-WBS tehnika -Ključni dogadaji

RESURSI
-Procena materijala

TROŠKOVI
-Procena troškova aktivnosti -Plan ukupnih troškova projekta

PLANIRANJE

REALIZACIJE

PROJETTNI TIM

-Procena radne -Procena vremena snage aktivnosti -Raspoređivanje -Vremenski plan radne snage

KONTROLA REALIZACIJE

PRAĆENJE REALIZACIJE

-Izveštaj o napre- -Izvestaj o dovanju radova zaliha -Izveštaj o ključnim događajima

stanju -Izvestaj o troškovima aktivnosti -Zbirni izveštaj o troškovima

INVESTICIONI PROJEKAT Sl. 1. Strukturni prikaz koncepta upravljanja projketima [4]

1.3. Organizacija za upravljanje projektima
Polazni korak u primeni Koncepta upravljanja projektima predstavlja definisanje odgovarajuće organizacione stukture, koja preuzima upravljanje projekatom. Pri tome treba, zavisno od specifičnosti odnosnog preduzeća i projekta koji se realizuje, definisati odgovarajuću organizacionu formu, sa svim potrebnim izvršiocima i rukovodiocima. Takođe, potrebno je odrediti njihove zadatke, prava i odgovornosti, zatim način njihove koordinacije, korišćenje potrebnih metoda i tehnika, itd. U postupku definisanja organizacije za upravljanje projektima, osnovno je pitanje za koji tip organizacije se opredeliti. U teoriji postoje dva osnovna pristupa. Prvi je klasičan pristup koji predlaže tri organizacione forme: funkcionalnu, projektnu i matričnu. Drugi je kontigencijski pristup, koji je savremeniji i moderniji i on predlaže četiri organizacione forme: projektni ekspeditor, projektni koordinator, matrična i čista projektna forma. Specifičnosti pojedinih organizacionih formi dati su u literaturi [5] i njihov prikaz nije predmet analize u okviru ovog rada.

Strana 3 od 40

Diplomski rad

VPTŠ, Užice

Jelena Dejanović PM29/03

1.4. Rukovodilac projekta
Veoma značajno mesto u organizaciji upravljanja projektima ima rukovodilac projekta, koji rukovodi radom tima zaduženog za upravljanje projektom. Mesto i uloga rukovodioca projekta su veoma značajni tako da se, često kaže da od njegove pozicije, odnosno od njegovih ovlašćenja i odgovornosti, zavisi i sama organizacija upravljanja projektom. Za rukovodioca projekta se obično bira ličnost sa dovoljno iskustva u rukovođenju i u realizaciji odgovarajućih projekata. Uobičajeno je da rukovodilac projekta obavlja poslove kao svoju stalnu dužnost mada ima slučajeva da se za rukovodioca projekta postavi i neko od postojećih rukovodilaca sektora koji istovremeno obavlja obe dužnosti. Preovladava mišljenje, naročito kod krupnih i složenih projekata, da rukovodilac projekta treba da bude posebno i stalno radno mesto. Od rukovodioca projekta se, pre svega, traži veoma dobro poznavanje svih oblasti neophodnih za realizaciju projekta. Međutim, njegovo znanje ne mora biti na nivou specijalističkih znanja saradnika na projektu, ali mora da bude šire i da obuhvata celokupan dijapazon poslova. On treba da prati razvoj novih metoda planiranja i kontrole i da svoja znanja u toj oblasti stalno obnavlja i upotpunjuje odgovarajućom periodičnom obukom i inovacijom znanja. Rukovodilac projekta treba da poseduje dobre organizatorske sposobnosti kako bi koordinirao i uskladio rad svih učesnika u realizaciji projekta. Posebno je bitan autoritet koji rukovodilac ima u odnosu na članove projektnog tima kao i stil njegovog ophođenja prema njima. Njegove rukovodilačke i ljudske osobine treba da mu omoguće da uspešno rešava sve konflikte koji se neizbežno javljaju u projektnom timu. Takođe, potrebno je da rukovodilac ličnim entuzijazmom mobiliše sve učesnike ka postizanju definisanih ciljeva.

1.5. Planiranje realizacije projekta
U sprovođenju i implementaciji projekata, neophodna je faza planiranja. Potrebno je planirati kako projekat u celini (globalno), tako i projekat na nivou detalja i pojedinačnih aktivnosti. Za svaku aktivnost u projektu, treba proceniti potrebno vreme za izvršenje, i na osnovu tih podataka izračunati potrebno vreme za završetak pojedinih faza (delova) i za završetak projekta u celini. Takođe treba odrediti potrebne resurse i njih vezati za izvršenje pojedinih aktivnosti. Na osnovu toga mogu se proceniti troškovi kako aktivnosti tako i čitavog projekta. Ovo znači da planiranje realizacije projekta može biti: globalno i detaljno (operativno).

Globalno planiranje obuhvata grubu razradu realizacije projekta, dok detaljno planiranje precizno definiše sve elemente realizacije projekta. Globalno planiranje daje planove koji služe višem rukovodstvu za sagledavanje i upravljanje projektom,

Strana 4 od 40

Užice Jelena Dejanović PM29/03 dok detaljno planiranje omogućava rukovodiocu projekta i projektnom timu da operativno prate i kontrolišu realizaciju svih delova i projekta u celini. Kao detaljni vremenski planovi često se rade i mrežni planovi po vrstama radova i po izvođačima. kako je već pomenuto. pa je bolje koristiti mrežne dijagrame.1.5. Obično se najpre definiše globalni mrežni plan realizacije celokupnog projekta (globalni mrežni plan). Za veće i složenije planove Gantt-ogrami nisu pogodni. Planiranje vremena realizacije projekta Planiranje vremena obuhvata: definisanje redosleda aktivnosti u projektu. i uz pomoć Ganttograma. planiranje resursa i planiranje troškova. odnosno globalnih ili ukrupnjenih aktivnosti. tako i detaljnih. Gantt-ogrami se obično koriste kod izrade onih planova koji imaju manji broj aktivnosti. (Razvoj i definisanje koncepta upravljanja projektima) moderni koncept upravljanja projektima sa aspekta planiranja sadrži tri osnovna modula: planiranje vremena. Kao što je već rečeno. u postupku planiranja mogu se koristiti različite metode planiranja. i razne vrste operativnih mrežnih planova i Gantt-ograma koji se odnose na deo projekta. pojedinačnog izvođača. Vremensko planiranje projekta obuhvata. koji prikazuje realizaciju projekta kroz manji broj faza. fazu rada na projektu. tako da nam ovi planovi daju grafičku sliku odvijanja projekta. U praksi se najčešće koriste Gantt-ove karte i metode mrežnog planiranja. Globalni mrežni plan ne bi smeo imati više od pedesetak faza i može se ručno obrađivati. a takođe i za prikaz napredovanja radova na realizaciji projekta koji se prezentira investitoru. On uglavnom služi za planiranje i kontrolu projekta od strane najvišeg rukovodstva izvođača. 1. pored globalnog mrežnog plana ključnih događaja. Kao što je navedeno u odeljku 1. Izrada mrežnih planova može se vršiti. i to kako globalnih. jer su takvi Gantt-ogramski planovi pogodni za korišćenje. Uz pomoć ovih metoda određuje se redosled i vreme izvršenja pojedinih aktivnosti u projektu. i izradu operativnih (detaljnih) mrežnih planova.Diplomski rad VPTŠ.2. U ovom postupku radi se veći broj vremenskih planova tehnikom mrežnog planiranja i Gantt-ogramima. zatim mrežni plan i Gantt-ogrami ključnih događaja (milestone). procenu vremena izvršenja pojedinih aktivnosti i proračun vremena završetka celokupnog projekta. Globalni vremenski plan projekta može se predstaviti i odgovarajućim Gantt-ogramom. On se grafički lako predstavlja i vizuelno se može dosta realno sagledati. Da bi se izadio detaljni mrežni plan potrebno je raspolagati detaljnim informacijama o svim aktivnostima u vezi planiranja vremena realizacije aktivnosti. itd. Pre svega radi se: globalni (master) plan projekta. Strana 5 od 40 .

Strana 6 od 40 .5. itd. svi podaci vezani za pojedine aktivnosti i njihova vremensko trajanje Na osnovu ovih podataka vrši se prva vremenska analiza. Obrada vremenskih planova projekta Izradom odgovarajućih mrežnih dijagrama i unošenjem potrebnih polaznih podataka. Postupak unošenja novih podataka i odgovarajućeg inoviranja mrežnog plana. i to pre svega izmena u trajanju pojedinih aktivnosti.).2. završava se prvi deo procesa izrade vremenskih planova. Na kraju se daju i planirani troškovi aktivnosti. Planiranje resursa Planiranje resursa obuhvata: o planiranje materijala. itd. i više puta u toku realizacije projekta vrši aktuelizaciju mrežnih planova. [sl. Takođe se vrši terminiranje mrežnog dijagrama i izračunata vremena pretvaraju u kalendarske datume. o planiranje potrebne radne snage. planiranje potrebnih radnika različitih profila. odnosno proračun svih vremenskih rokova i termina koje je moguće izračunati. itd. Aktuelizacija vremenskih planova projekta U procesu praćenja i kontrole realizacije projekta dolazi do izmena i zastoja. optimizacija rasporeda radnika na pojedine poslove. Nakon svake nove obrade treba štampati i prezentirati rezultate obrade u obliku odgovarajućih kontrolnih izveštaja. naziva se aktuelizacija mrežnog plana.2] U okviru ovog planiranja vrši se definisanje potrebnih količina i vrsta materijala. Na primer. i dalje novom obradom mrežnog plana. posebno za planiranje troškova projekta. da su ovi planovi od posebnog značaja za dalji proces planiranja projekta. U skladu sa realnim promenama potrebno je izvršiti novu obradu mrežnog dijagrama i novi proračun vremena. Računar prihvata izmene u mrežnom planu. Sada sledi analiza vremena. 1. koje su najčešće izazvane određenim teškoćama (nedostatak pojedinih vrsta resursa ili opreme. Računar izračunava najranija i najkasnija vremena pojedinih aktivnosti i vremenske rezerve. Užice Jelena Dejanović PM29/03 Gantt-ogrami se koriste i za operativne planove za kraće vremenske periode. unošenjem najpre novih podataka dobijenih sa terena. izuzev manjih mrežnih planova (ispod 50 aktivnosti). U računar se najpre unose. unoseći izmene koje nastaju u toku realizacije. To su najranija i najkasnija vremena početka i završetka pojedinih aktivnosti. i određuje kritičan put realizacije projekta.Diplomski rad VPTŠ. te najčešće spadaju u planove koji se obavezno rade. Ovi vremenski proračuni se. razne vrste vremenskih zazora. Odgovarajući planovi prate ove procese planiranja. zatim kalendarsko trajanje. u slučaju izrade nedeljnih i mesečnih planova za neposredno praćenje realizacije projekta . Procedura se ponavlja. dela projekta i projekta u celini. Treba reći. danas obavljaju isključivo uz pomoc računara preko standardnih programskih paketa za mrežno planiranje ili za celovito upravljanje projektima.koristi se kratkoročni Gantt-ogramski plan projekta. nepredviđene situacije itd.

1. Resursi pri upravljanju projektima MATERIJAL I DELOVI RADNICI FINANSIJSKA SREDSTVA Finansijski resursi su poseban vid resursa. Strana 7 od 40 .Diplomski rad VPTŠ. zatim naručivanja i nabavke i na kraju preuzimanja i skladištenja. iskazani kao visina finansijskih sredstava za pribavljanje potrebnih resursa na aktivnostima. uključujući i potrebne intervencije u toku realizacije projekta. u zahtevanom vremenu. Za planiranje navedenih resursa potrebni su podaci o: količinama materijala po aktivnosti. Planiranje troškova realizacije projekta Planiranje troškova obuhvata  procenu troškova pojedinih aktivnosti PLANIRANJE RESURSA Na primer: Planiranje materijala je proces koji obuhvata obezbeđenje potrebnog materijala i delova pre početka realizacije projekta. To je proces utvrđivanja potrebnih količina pojedinih materijala i delova. Užice Jelena Dejanović PM29/03 Sl. i ove pojedinačne procese treba sinhronizovati i uklopiti u celovit proces planiranja realizacije investicionog projekta. Planiranje svake od navedenih vrsta resursa je veoma složen proces.3. raspoloživim količinama i utrošcima.5.2. a time i na projektu.

kontinuirani priliv informacija sa terena. Ovo upoređenje ostvarenih i planiranih radova na projektu može se odvijati u redovnim vremenskim presecima (npr. Na ovaj način koncipiran informacioni sistem za upravljanje realizacijom projekata je osnovno sredstvo kojim se služi rukovodilac projekta i projektni tim. obradu informacija i ažuriranje mrežnih dijagrama i drugih planova. troškovi režije. kao i planiranje. Program upoređuje realne podatke sa memorisani planiranim veličinama. Pracenje i kontrola realizacije projekta Cilj praćenja i kontrole realizacije projekta je da se realizacija na terenu odvija u skladu sa planiranom realizacijom. podrazumeva upotrebu računara. koji obuhvata : banku podataka o polaznim planiranim veličinama projekta. Praćenje i kontrola realizacije. 1. i prezentira moguća odstupanja neophodna za definisanje daljih upravljačkih akcija. Znači da ukupni plan troškova realizacije projekta treba da obuhvati sve stavke direktnih i indirektnih troškova kako bi imali mogućnosti da ih kasnije pratimo i vršimo kontrolu ostvarenih troškova. Oni stalno: prate i obrađuju podatke o izvođenju projekta koji se dobijaju sa terena. troškovi nabavke i ugradnje tehnološke opreme. To pokazuje potrebu formiranja jednog jedinstvenog informacionog sistema za upravljanje projektima. pre svega. jednom mesečno). i vratile tok realizacije projekta u planirane okvire. čine najveću stavku u ukupnim troškovima realizacije projekta. neophodno je da se planiranjem obuhvate i druge stavke troškova (indirektni troškovi) kao što su: energija.troškovi materijala koji je neophodan za izgradnju investicionog objekta i . korišćenje opreme.Diplomski rad VPTŠ. i da se na osnovu tih podataka definišu i lansiraju upravljačke akcije koje bi izvršile korekciju odstupanja. koji je sposoban da obradi veliku količinu podataka dobijenih sistemom izveštavanja. dve osnovne vrste direktnih troškova. pored građevinskog dela i instalacija. Indrirektni troškovi za opremu najčešće. a to su: . obuhvata. Ovakav pristup planiranju troškova definisan je takođe odgovarajućim planovima i planskim izveštajima.troškovi rada. Užice Jelena Dejanović PM29/03   definisanje trškova pojedinih delova projekta ili faza rada definisanje troškova projekta u celini. odnosno troškovi izvođenja potrebnih radova (troškovi radne snage). Osnovni cilj upravljanja projektima je da se projekat realizuje u najkraćem vremenu i sa najmanjim troškovima što ukazuje na povezanost planiranja troškova realizacije projekta sa vremenom trajanja projekta i angažovanim resursima Planiranje troškova u sklopu koncepta planiranja i kontrole realizacije projekta. Strana 8 od 40 . Da bi se obuhvatili troškovi projekta u celini i dobila neka ukupna suma planiranih troškova projekta (ukupna cena projekta).6.

Tada se pristupa izradi odgovarajućih kontrolnih izveštaja o vremenskim rokovima odvijanja realizacije projekta i o napredovanju radova na projektu.utrošenih resursa i .1. Praćenje i kontrola vremena - Na osnovu podataka sa terena vrši se: -ažuriranje i nova obrada mrežnih planova i Gantt-ograma i -vrše nove procene o odvijanja radova na projektu i -nove procene o mogućnostima završetka pojedinih faza projekta i projekta u celini. Strana 9 od 40 . i izveštavaju o stanju i napredovanju radova i o učinjenim troškovima uz sugestije koje akcije valja preduzeti da bi se realizacija projekta odvijala što efikasnije ili preduzimaju odgovarajuće upravljačke akcije.6. .2. Praćenje i kontrola troškova Osnovni cilj praćenja i kontrole troškova realizacije projekta je da se: -ažurno prati dinamika trošenja planiranih finansijskih sredstava. korišćenje opreme. Poređenjem informacija koje pruža sistem izveštavanja o stvarnom stanju realizacije projekta i planiranih veličina. Praćenje i kontrola materijala U Okviru praćenja i kontrole materijala treba: .vremena obavljanja radova.vršiti praćenje utrošenog materijala i delova.Diplomski rad VPTŠ.6. itd. Sistem izveštavanja o realizaciji projekta Da bi se izvršila dobra kontrola realizacije projekta neophodno je da se formira i organizuje efikasan sistem izveštavanja koji će da pruža pravovremene i realne podatke o stvarnom stanju realizacije projekta. 1. -da se pravovremeno uoče i utvrde odstupanja učinjenih troškova u odnosu na planirane. Užice Jelena Dejanović PM29/03 - rrazmatraju odvijanje radova na terenu.procenjivati eventualne nedostatke i potrebe za pojedinim matrijalima i delovima.3.učinjenih troškova realizacije projekta. u pogledu: . odnosno najznačajnije stavke troškova. . 1.6. Praćenje i kontrola troškova realizacije projekta obavlja se prema prethodno utvrđenim planovima za sve osnovne.7. 1. 1. rad. dobijaju se osnovni elementi za upravljanje projektom. -da se prati i utvrdi da li je napredovanje radova u skladu sa učinjenim troškovima i -da se eventualna odstupanja od planiranih troškova svedu na minimum. i -odmah organizovati novo naručivanje i nabavku nedostajućeg materijala. a to su pre svega materijal.

institucije. organizacije. 2. čijom će se primenom obezbediti svođenje svakog rizika na minimum. jer je osnovna težnja da to iskorišćenje bude optimalno. Strana 10 od 40 . Otuda je bilo opravdano traženje metode. sve do države. Takvoj proceduri podvrgnuta je svaka odluka koja za sobom povlači posledice u vezi s iskorišćenjem raspoloživih kapaciteta. upravljanja i optimalnog iskorišćavanja raspoloživih snaga i sredstava pri realizaciji određenih poduhvata zaslužuju posebnu pažnju jer se u njima traže izvori racionalnog poslovanja. pomoću kojih će se moći naučno obrazložiti svaki složeniji plan istraživanja i realizacije na nivou preduzeća. One se zasnivaju na primeni moderne algebre. Užice Jelena Dejanović PM29/03 odnosno za preduzimanje odgovarajućih upravljačkih akcija koje omogućavaju da se stvarna realizacija na terenu odvija u skladu sa prethodno utvrđenim planovima. teorije grafova i matematičke statistike. Postoji potreba za primenom metoda. Razvijene su metode planiranja koje se jednim imenom zovu .Diplomski rad VPTŠ. Osnovne metode tehnike mrežnog planiranja Problemi planiranja.tehnike mrežnog planiranja (TMP). pa čak i na nivou međunarodne saradnje.

itd. Aktivnost kao elemenat mrežnog dijagrama. -analize vremena. Pojam aktivnosti i dogadjaja Ove metode se primenjuju kod: -programiranja naučno-istraživačkog rada.Metode ocene i revizije programa). b) čekanje (proces koji traži samo utrošak vremena) i c) zavisnost koja ne traži vreme ni sredstva (fiktivna aktivnost). Za razliku od aktivnosti. -programiranja kompleksnih poslovnih zadataka (izrada predloga i usvajanje plana proizvodnje i prodaje u preduzeću. Početni događaj predstavlja stanje u kome neka aktivnost može otpočeti. On ne troši vreme i sredstva. može predstavljati: a) jasno određenu etapu radnog procesa koja zahteva vreme i sredstva. -rekonstrukcije i remonta postrojenja. uređaja. Događaji se grafički predstavljaju krugovima. Užice Jelena Dejanović PM29/03 TMP se sastoji iz zasebnih faza rada: -crtanje strukture (crtanje i numerisanje). ili izvršavanje drugih sličnih zadataka Strana 11 od 40 . Kada se odredi vremenski termin zbivanja.Diplomski rad VPTŠ. konstrukcije sistema. Najpoznatije su i najviše su u primeni dve metode mrežnog planiranja : 1) CPM (Critical Parth Method . -projektovanja i izgradnje proizvodnih kapaciteta i velikih sistema. -analize troškova i -raspodele resursa. 1 Pod pojmom projekat podrazumeva se sveukupnost ekonomskih. reorgarnzacije preduzeća. onda on predstavlja rok. uvođenje nove tehhologije. organizacionih i tehničkih mera usmerenih na izradu novog objekta. Aktivnost se predstavlja pomoću duži orijentisane strelicom. Skup aktivnosti u mreži kod kojih se završni događaj svake aktivnosti poklapa s početnim događajem njene naredne aktivnosti naziva se putem. Konačan graf sa dužima orijentisanim strelicama naziva se mrežom. Događjaj se definiše kao trenutak početka ili završetka jedne ili više aktivnosti. obradu naučno-istraživačke teme. Mrežni dijagram pregledno odražava redosled izvršenja pojedinih aktivnosti na projektu. ili celog projekta. -programiranja projektantsko-konstruktivnih aktivnosti.Metoda kritičnog puta) i 2) PERT (Program Evalution and Review Technige .) Osnovu mrežnog dijagrama čine aktivnosti i događaji. -razvoja i osvajanja novih proizvoda. MD odražava u jednom jedinstvenom dokumentu međusobnu povezanost svih aktivnosti i događaja određenog projekta. Mrežni dijagram (MD) je grafička predstava odvijanja projekta i služi kao njegov model1. a završni događaj je trenutak koji odražava njen završetak. događaj se odigrava trenutno i odražava stanje u kome nema nikakve aktivnosti.

). dekade. najkasniji završetak. Užice Jelena Dejanović PM29/03 Svaki MD određenog projekta ima samo jedan početni i jedan završni događaj.fiktivne aktivnosti (0) na sl. najduže procenjeno vreme trajanja neke aktivnosti pod uslovom da se desi sve neželjeno. pa čak i godine ako se radi o velikim i dugoročnim projektima. itd. Kritični put predstavlja vremenski najduži put u mrežnom planu od prvog do poslednjeg događaja i određuje ukupno trajanje projekta. Metoda kritičnog puta CPM omogućuje otkrivanje tzv. najkraće moguće vreme trajanja neke aktivnosti pod uslovom da se sve željeno ostvari. određenog MD. odnosno kritični događaji. odnosno čitavog projekta. a imaju zbirno najduže vreme trajanja. i -najkasniji završetak aktivnosti jednak je trenutku kada se aktivnost najkasnije može završiti. dani. "kritičnih" aktivnosti od kojih zavisi uspeh celog projekta. vezanih za događaje je: -najraniji početak aktivnosti je trenutak kada su završene sve prethodne aktivnosti koje vode početnom događaju nove aktivnosti. Kako svaki celokupan projekat treba završiti što je moguće ranije. CPM (Critical Path Method) Niz međusobno povezanih aktivnosti koje se protežu između početnog i završnog događaja. takođe. to se postavlja da najraniji završetak zadnje aktivnosti u celom projektu predstavlja. Značenje pomenutih pojmova. Ako dve ili više aktivnosti imaju zajednički početni i završni događaj uvodi se prividna aktivnost (npr. prema tome u zadnjoj su aktivnosti najraniji i najkasniji završetak jednaki. nedelje. najbolja procena vremenskog perioda u kome se aktivnosti mogu ostvariti i b .5). Duž ovog puta vremensko zakašnjenje bilo kog događaja prouzrokuje zakašnjenje završnog događaja. ili neke važne saglasnosti ili odluke. Ovaj se deo aktivnosti naziva kritičnim putem.) Na MD treba naznačiti važnije spoljašnje faktore od kojih zavisi početak neke aktivnosti (na primer dobijanje kredita u određeno vreme. -najraniji završetak aktivnosti dobija se od najranijeg početka plus trajanje aktivnosti. Trajanje svake aktivnosti jednog određenog projekta izražava se u vremenskim jedinicama koje mogu da budu: časovi.Diplomski rad VPTŠ. Sve aktivnosti i događaji koji leže na tom putu kritične su aktivnosti. Jedna aktivnost se može samo jednom odigrati. nazivaju se kritičnim putem.verovatno vreme.pesimističko vreme. PERT metoda U metodi PERT radi se o trima procenjenim vrednostima i za svaku aktivnost se utvrđuju tri sledeća vremena: a . m . U mrežnom planu postoji bar jedan deo aktivnosti u kome nema vremenskih rezervi između najranijih i najkasnijih trenutaka.optimističko vreme. Strana 12 od 40 .

Polazna osnova za konstruisanje mrežnog dijagrama je spisak aktivnosti (sl. j-završni događaj aktivnosti.3. -hronološka povezanost i -način obeležavanja. čime se označava da naredna aktivnost ne može započeti dok se ne završe sve prethodne aktivnosti. Standardni formular spiska aktivnosti (i-početni događaj aktivnosti.Diplomski rad VPTŠ. omeđeno sa ova dva događaja. pomoću utvrđenih pravila u mrežu.1 nedelja 6 6 Kreiranje mrežnog dijagrama Crtanje mrežnog dijagrama predstavlja pretvaranje spiska aktivnosti. a m = 8 nedelja.3. Tamo gde se više prethodnih aktivnosti sliva u događaj kao vreme najranijeg početka uzima se najveći zbir. -utvrđena pravila. -tehnološka uslovljenost.): Oznaka događaja Trajanje Odgovorni Opis aktivnosti aktivnosti nosilac I J 1 2 A (1-2) 4 dana 1 3 B (1-3) 3 dana 1 4 C (1-4) 2 dana 2 5 D (2-5) 8 dana 3 5 E (3-5) 6 dana 4 5 F (4-5) 5 dana 5 6 G (5-6) 4 dana Sl.) Po završetku crtanja mrežnog dijagrama vrši se proračun “napred-nazad” najranijih početaka aktivnosti i najkasnijih završetaka aktivnosti. srednje očekivano vreme biće: to = 5 + 4 * 8 + 12 49 = = 8. Strana 13 od 40 . a ne 9 ili 7. Na primer proračunom “napred” izračunavaju se najraniji počeci aktivnosti tako što se najranijem vremenu prethodnog događaja doda vreme trajanja prethodne aktivnosti.4. b = 12 nedelja. Osnova za crtanje je: -spisak aktivnosti. U slučaju da više aktivnosti polaze iz događaja kome sračunavamo najkasnije vreme kao meritorna uzeće se minimalna razlika. Užice Jelena Dejanović PM29/03 Iz ovih triju vremena se izračunava približno srednje očekivano vreme prema formuli: to = a + 4m + b 6 pri čemu je to ≠ m Primer: Ako je a = 5 nedelja. vreme najranijeg početka događaja 5 biće 12. Na sl. Proračunom “unazad” dobijaju se najkasnija vremena odigravanja događaja na taj način što se od najkasnijeg vremena narednog događaja oduzme vreme trajanja aktivnosti.

koji će na širem nacionalnom prostoru plasirati proizvod. koriste se razni softver-ski paketi za izradu PERT dijagrama ili Gantt-ograma. Naravno. svaki kompjuterski softver je samo alat koji menadžeru projekta pomaže da vodi projekat.4. a i drugi poslovi.1. n-broj događaja. 2. Zadatak je da se organizuje i glavni prihvatni i prodajni punkt. da se angažuje i obuči određeni broj trgovačkih agenata (trgovačkih putnika). -pogodnost za računarsku obradu i -lakoća definisanja “kritičnog puta”.3. Kompjuter neće i ne može voditi projekat. koji predstavlja minimalno vreme za realizaciju projekta (put 1-2-5-6 na sl. koju nabavlja iz uvoza.Primer planskog koncepta prodaje novog proizvoda u grosističkoj firmi2 Svaki značajniji i složeniji prodajni nastup mora se pažljivo isplanirati u svim detaljima. j-najkasnije vreme odigravanja događaja Analizom prethodnog primera može se zaključiti da PERT dijagram ima sledeće prednosti: -jasan redosled za svaku aktivnost. pa se mora naknadno ambalažirati u male kesice određene gramaže.). 2 Primer uzet iz knjige profesora dr Draga Kotnika pod nazivom “Prodajna politika” Strana 14 od 40 . Užice Jelena Dejanović PM29/03 2 4 4 A4 1 D 8 3 3 6 B3 0 0 E6 F 5 5 1212 G 4 6 1616 C2 4 2 7 n I j Sl. Npr. Takvim ponašanjem izgledni rizici svode se na minimum. To je posao projekt menadžera. -jasan prikaz međuzavisnosti aktivnosti. Numerisanje mrežnog dijagrama prema spisku aktivnosti sa sl. sprovedi veliku prodajnu kampanju za novi proizvod– sirovu kafu. i-najranije vreme odigravanja događaja. Proizvod stiže u rasutom stanju u velikim vrećama. U određenom programu radnih zadataka. Potrebno je takođe organizoavti prodaju preko maloprodajne mreže i drugih distributera. nalazi se i ekonomska propaganda firme i proizvoda (kafe).Diplomski rad VPTŠ.4. trgovinsko preduzeće na veliko. U modernoj primeni tehnika CPM i PERT.

Početak projekta je istraživanje tržišta i naručivanje robe iz Brazila. izračunavanje mreže i kalendar planiranih događaja. priprema ambalaže i organizovanje prodajne kancelarije. otpremljena kupcima i naplaćena.3 5. Priprema urađaja zavisi još i od prispeća ambalaže (kesica za kafu). h) obuka agenata i) izbor maloprodajnih objekata i drugih kupaca j) prodaja robe trgovcima i drugim kupcima k) izrada programa ekonomske propagande i drugi poslovi. kada celokupna nabavljena roba bude prodata tj. međutim.7 6. bira trgovce distributere. firma pronalazi i angažuje prodajne agente.8 3. Nakon toga treba konstruisati mrežu plana i izračunati vreme trajanja pojedinih dalatnosti i celog projekta. na bazi sopstvenog poslovnog iskustva ili na bazi stručne ocene kvalifikovanih eksperata. Roba se.7 8. prikaz mrežnog dijagrama plana.0 5.1 5. hotelima i restoranima f) organizovanje prihvatnog (skladišnog) i otpremnog punkta g) pronalaženje odgovarajućih trgovačkih agenata. U nastavku je dat prikaz delatnosti odnosno zadataka i aktivnosti projekta. Primer mrežnog planiranja pripreme prodaje kafe u trgovačkom preduzeću na veliko: Vreme u nedeljama to tv Tp 1) Naručiti robu 10 12 20 2) Pipremiti ambalažu 2 2 3 3) Pipremiti uređaje za ambalažiranje 7 11 15 4) Ambalažiranje 3 6 7 5) Dostaviti robu kupcima odnosno trgovcima 2 7 7 6) Organizovati prodajnu kancelariju 4 5 10 7) Izabrati trgovce 7 8 14 8) Prodavati trgovcima 2 7 8 9) Uzeti putnike (agente) 2 2 3 10) Uvežbati putnike 5 6 6 11) Izabrati reklamnu agenciju 3 4 4 12) Planirati reklamnu delatnost 2 5 5 13) Realizovati reklamu 5 7 9 Zadaci ts 13.2 11. nabavljeni i montirani uređaji za ambalažiranje. a kraj će nastupiti onda. pri definisanju mrežnog dijagrama potrebno je u mrežnom planu utvrditi sve potrebne zadatke i aktivnosti koje treba obaviti. Pošto se izvrši popis delatnosti. Nakon organizovanja prodajne kancelarije. a to su: naručivanje robe. ne može ambalažirati pre nego sto su pripremljeni tj. Užice Jelena Dejanović PM29/03 Na osnovu prethodnog.3 2. Projekat može započeti s tri delatnosti istovremeno. da bi plasman kafe bio profitabilan i zadovoljavajući.0 Strana 15 od 40 .8 4. potrebno je izračunati vreme trajanja pojedih aktivnosti u okviru tih delatnosti. Za izvođenje planiranog projekta potrebno je obaviti sledeće zadatke i aktivnosti: a) naručivanje robe b) priprema ambalaže-kesica za kafu c) priprema uređaja za ambalažiranje d) ambalažiranje robe e) dostava robe maloprodajnim objektima i drugim kupcima -npr.8 6. odabira agenciju za propagandu i počinje uhodavati posao. Već je ukazano na činjenicu da se projekat u jednom ciklusu završava.5 7.Diplomski rad VPTŠ.0 2. onda kada se izvrše isporuke kupcima i isporučena roba naplati.

1 13.1 5. 11-13.6 14.1 27.1 (0) (0) 2.8 17 (0) 20.8 20.8 13.1 (6.0 27.3) 27.8 8 (4.8 (6.8) Strana 16 od 40 . 17-18 (5.7) (00) 14 (0) (0) 4 15. 15-16.0) Pipremiti uređaje za (11.8 (0) 16 20.5 15.0) 2 3 14.0) 8 9 Organizovati prodajnu kancelariju (5.5) Izabrati reklamnu agenciju (3.0) ambalažiranje 3 Prodavati trgovcima 13 (0) (6.Diplomski rad VPTŠ.920.5 14.5 14.8) 8.7) (0) 4 14 ( 0) (0) 15 16 Dostaviti robu trgovcima (6.2 15.7 7.1 27.5.8) Uzeti (2.1 20.1 (0) (2.0) 15 15.2) 11 (0) (0) Uvežbati Putnike 10 Realizovati reklamu (7.0 (13.1 13.2) 13.3) (11.2 4.7 5.7 6 (3. Užice Jelena Dejanović PM29/03 Sl.8) Izračunava se najranije i najkasnije moguće vreme za svaki događaj kao i kritični put koji teče između događaja: 1-6.1 14.6 7 14.8) 6 (5.5 13 18 27.5 (5.020.8) (2.1) 11 10 (5.7) Izabrati trgovce (8.5) 9.7) (8. Navedeni zadaci mogu se prikazati u mrežnom dijagramu: Ambalažirati robu (0) 2 5 (5.5 12 00 1 9 (7.3) 17 Naručiti robu (13.1) putnike 7 Planirati reklamu (4.0) 21.3) (0) 12 18 1 Pipremiti ambalažu (2.2 5 18.

2 5.1 6.9 20.1 27. odnosno njihove nosioce. uzimanje putnika. organizovanje prodajne kancelarije 2) Završiti naručivanje robe 3) Započeti pipremu uređaja za ambalažiranje 4) Dovršiti pipremu za ambalažiranje 5) Započeti ambalažiranje robe 6) Započeti izbor trgovaca.1 0 15.Diplomski rad VPTŠ.8 14. Strana 17 od 40 .6 20.najkanije snije 0 13.0 21.5 13.5 14.5 14.1 15. Razrada osnovne ideje na složene uslove planiranja.2 13.8 20.5 14.1 POČETAK zračnost 0 2. Na sl.9 0 1. praćenja i regulisanja proizvodnje donela je dve vrste Gantt-ovih karata.9 1.1 0. koja se veoma mnogo koristila u orginalnom vidu.5 18.1 4.2 13.6 prikazana je dobro poznata Gantt-ova karta.1 6.9 0 0.9 1.7 9. jedan od učenika i sledbenika Frederica Taylora.1 15.0 7.6 14. Gantt-ove karte Jedno od najranije razvijenih sredstava za planiranje.8 20. a i u izmenjenom.1919).9 0 6.9 0 0 0 0 najranije 07/05/06 06/08/06 22/05/06 07/08/06 07/08/06 14/06/06 11/07/06 13/08/06 01/10/06 29/06/06 15/08/06 09/08/06 15/08/06 14/09/06 28/09/06 28/09/06 12/11/06 12/11/06 najkasnije 07/05/06 20/08/06 05/06/03 20/08/06 20/08/06 14/06/06 22/08/06 24/09/06 12/11/06 05/07/06 15/08/06 15/08/06 15/08/06 28/09/06 28/09/06 28/09/06 12/11/06 12/11/06 1) 3. organizovanje prodajne kancelarije 7) Započeti planiranje reklame 8) Započeti izvođenje ekonomske propagande 9) Završiti propagandu 10) Započeti uvežbavanje putnika 11) Završiti izbor trgovaca 12) Završiti vežbanje putnika 13) Započeti prodaju trgovcima 14) Završiti ambalažiranje robe 15) Završiti prodaju trgovcima 16) Započeti isporuku robe 17) Završiti isporuku robe 18) Kraj projekta POČETAK najra.8 20.7 14.5 20. za svrhe planiranja i praćenja izvršenja proizvodnih zadataka.1 27.7 15.8 27.1 8. Užice Jelena Dejanović PM29/03 Sledi da je tok događaja sledeći: Događaj Započeti naručivanje robe. praćenje i regulisanje proizvodnje su Gantt-ove karte (Gantt-ogrami). Njihov je tvorac Henry L. Gantt (1861 .8 27. Osnovna ideja Gantt-ovih karti je u vizuelnom prikazivanju planiranih i ostvarenih rokova za proizvodne i druge aktivnosti. pipremu ambalaže.0 2.1 5.1 27. američkog naučnika i pionira naučne misli u oblasti organizacije.1 1.

6 Gantt-ova karta Bez obzira da li je u pitanju nosilac aktivnosti ili sama aktivnost definisana u zaglavlju redova. dok broj u gomjem desnom uglu označava planirani ukupni (kumulativni) obim od početka za odnosni zadatak.ovaj simbol se koristi da se na vremenskoj liniji definiše sadašnji trenutak. kraće od 1 dana). Tako broj u gornjem levom uglu predstavlja planirani obim u odgovarajućim jedinicama za datu nedelju npr.linija koja povezuje simbole početka i završetka na prikazani način označava predviđeno vreme trajanja odgovarajuće aktivnosti. . i s1. koje u skladu sa potrebama mogu biti 2 ili 3 dana. . a puna linija kumulativno izvršenje u odnosu na posmatrani trenutak.završetak neke aktivnosti.donja linija od simbola početka na desno označava koliko je od planiranog ostvareno. . proizvodni ili bilo koji drugi zadatak).7 prikazana je druga varijanta Gantt-ove karte gde su za primenu iste osnovne ideje korišćene linije i brojevi da bi se prikazalo planirano i izvršeno u odnosu na neku aktivnost. Nosilac aktivnosti 1 RM 1 VREME 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11121314 15 1617 18 192021 22 23 24 25 26272829 30   RM2 RM3 Sl. koji je na vremenskoj skali definisan na uobičajeni način.početak obavljanja aktivnosti. Tanja linija predstavlja ostvareni zadatak. ∨ . odnosno trenutak posmatranja. ili pak. ili -aktivnosti (radni nalog. u svakom redu se pomoću posebnih simbola obeležava sledeće: . Na sl.). Strana 18 od 40 . Užice Jelena Dejanović PM29/03 Po horizontali nanete su vremenske jedinice (dani ili terminske jedinice sa unapred usvojenim trajanjem.Diplomski rad VPTŠ. U zaglavlju redova su označeni: -nosioci aktivnosti (mašina.. radnik.

Međutim. već ucrtanih na odgovarajući način. Primavera. Svaka izmena u smislu unošenja novih zadataka. kad-kada potpunu rekonstrukciju izrađene karte.Diplomski rad VPTŠ. pored predviđenih. Strana 19 od 40 . svaka od njih može se koristiti uz neznatna prilagođavanja za brojne specifične svrhe. što se u nizu slučajeva pokazuje kao veoma korisno i predstavlja nesumljiv kvalitet ideje ugrađene u Ganttove karte. ne otkriva se primenom uobičajenog postupka za primenu elemenata i izradu Gantt -ovih karata. iziskuju delimičnu. Takođe. Užice Jelena Dejanović PM29/03 Nosilac aktivnosti VREME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Radni nalog RM 1 Radni RM 2 nalog sl. 2) Odstupanje u toku izvršenja planiranih zadataka. onda bi to bila upotpunjena slika prednosti upotrebe Gantt-ovih karata. profesionalnija primena aplikativnih programa opšte namene omogućuje kreiranje veoma korisnih programskih rešenja koja svoju izvornu snagu nalaze u ideji Gantt-ovih karata (Gantt-ove karte u Excel-u) ♦ U drugom delu rada daje se analiza tehnika. danas postoje specijalizovani softveri (namenski pravljeni za upravljanje projektima) koji potiru navedene nedostatke i u velikoj meri olakšavaju rad. Primeri takvih programskih paketa su: MS Project. što je kod većeg broja aktivnosti dodatni napor. 7 Pored navedene dve varijante Gantt-ovih kalata. ostvaruje se veoma jednostavno. Ipak. što je takođe dodatna prednost. što je u savremenim proizvodnim procesima veoma prisutno. Ako se uzme u obzir vizuelna očiglednost i preglednost. prednosti i mana razvijenih Gantt-ovih karata u Excel-u i CA-Super Project-u na odabranom primeru. naročito kašnjenja. u primeni Gantt-ove karte ispoljavaju se i dve osnovne slabosti: 1) Uzajamna zavisnost i uslovljenost pojedinih aktivnosti. CA-Super Project i mnogi drugi.

koji su povezani (međusobno zavisni) moraju se skladno ukomponovati i funkcionalno i vremenski. 3. Kao što je naznačeno. Planirano je da celokupni projekat traje 112 dana. bitna je i ekonomska komponenta izvođenja projekta. 5. 8. od marketinga do finansija i proizvodnje. Da bi se obezbedio zadovoljavajući uspeh. delovi procesa. tj.. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zadaci Organizacione pripreme Formiranje Nadzornog tima i Stručnog tima Medijska kampanja Prikupljanje kandidata Testiranje kandidata Informatička obuka Kontrola i nadzor projekta Izveštaj o projektu tj-najranije vreme 0 13 24 20 36 41 109 103 112 i. 2. 6.).Kritični put teče između događaja: 1-2-3-5-6-7-9. marketinške aktivnosti. koji ima za cilj da u okviru nekoliko faza sprovede informatičku obuku (organizacione pripreme. j. Dinamički Gantt-ovi dijagrami U tekstu koji sledi biće prikazana primena Excel-a u upravljanju projektima u formi dinamički-automatizovane Gantt-ove karte.br.. Pored poslovne primene ovaj savremeni program nalazi svoju primenu i u nauci. 1. 7. Strana 20 od 40 . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 To 8 3 1 5 2 53 85 1 Vreme u danima Tv tp 14 15 12 8 13 5 68 90 3 zračnost 0 0 0 89 0 0 0 6 0 15 10 15 9 83 95 4 ts 13 11 7 12 5 68 90 3 kritičnost DA DA DA DA DA DA DA ti-najkasnije vreme 0 13 24 109 36 41 109 109 112 Sl. izračunavanje ”očekivanih vremena” pojedinih aktivnosti (na temlju tri ocene-optimističke. formiranje nadzornog i stručnog tima.Diplomski rad VPTŠ. verovatne i pesimističke) i utvrđivanje „kritičnog puta”: Red. U pitanju je realizacija projekta. Pored funkcionalne i tehnološke. Užice Jelena Dejanović PM29/03 II PRIMENA EXCELA ZA PRAVLJENJE GANTT-OVIH DIJAGRAMA Excel je primenljiv u svakoj oblasti poslovanja. Realizacija zadatka podrazumeva određivanje vremena trajanja. 8 . kontrola. izvođenje projekta podeljeno je na više faza (8 faza). 4.

Glavne „upravljačke” odrednice odnose se na sledeće: • Početni datum projekta unosi se u ćeliju C7. • U ćelijama vremenske linije generisana je datumska skala sa prirastom od jednog. normi. u zavisnosti od važnosti projekta. Cela karta treba da bude prilagodljiva promenama i problemima koji mogu nastati u vremenskoj dimenziji. odnosno tri dana (u zavisnosti od ćelije O2 koja je vezana za kontrolni objekat Option Button koji pokazuje broj vezan za ovo dugme). dva. U cilju olakšavanja sinhronizacije. primenjene su formule i kontrole obrazaca. • Formule izračunavaju datum kraja faze nakon unošenja vremena trajanja. Datum početka pokreće sve faze. Nastupajuće faze vezane su za neku od prethodnih faza preko datuma njihovih završetaka i procenjenog „praznog hoda”. Pomoću kontrolnog objekta sa palete ToolBox (u ovom slučaju–Button) omogućava se biranje dva datuma za započinjanje projekta (C2 ili C3). Užice Jelena Dejanović PM29/03 Shodno tome neophodno je kreiranje kalkulacija dnevnih i kumulativnih troškova (na osnovu vremena trajanja. svi ostali datumi će dinamički reagovati. formula u ćeliji P5 glasi =O5+$O2 i kopirana je udesno. sve do poslednjeg datuma u vremenskoj liniji. Primer: ćelija D7 sadrži formulu =C7+G7-1. Strana 21 od 40 . cena po jedinici mere i cena etape) i vizuelno prikazivanje ovih troškova putem dijagrama.Diplomski rad VPTŠ. Svaki put kada se promeni datum početka projekta. Na primer. jer su one međusobno zavisne.

pomoću kojih se određena faza eliminiše.$I7.Diplomski rad VPTŠ.$M7=1). Ovaj efekat je realizovan pomoću kontrolnog objekta CeckBox. onda se vrši množenjetrajanja (dani). K i N). odnosno 1 ili 0 (pomoću funkcije IF). Kolona A prikazuje planirano i ostvareno. • U koloni N upotrebljena je funkcija IF radi izračunavanja cene etape.O$5<=$D7. Apsolutne adrese formule omogućuju kopiranje udesno i nadole i obezbeđuju automatizam u generisanju Gantt-ovog dijagrama u smislu „popune” norma vrednosti. I. • Ključni deo Gantt-ove karte prikazuje planske i ostvarene norme za određenu etapu (fazu) u određenom vremenskom intervalu (u ovom slučaju jedan. i u ćeliji vezanoj za kontrolu (M7) je vrednost 1. Kada je ovo polje za potvrdu potvrđeno. Užice Jelena Dejanović PM29/03 • • • • Unete su ključne informacije. Ukoliko je vrednost u ćeliji vezanoj za kontrolu jedinica (=1). Strana 22 od 40 . glasi : =IF(AND(O$5>=$C7. dva ili tri dana). a ako uslovi nisu ispunjenji prikazati 0. D. za izračunavanje upotrebiti vrednost u ćeliji I7. U kolonu L postavljena su polja za potvrdu. Ćelija vezana za polje za potvrdu je odgovarajuća ćelija iz kolone M. Kolone J i K predstavljaju jedinične mere i cene po jedinici mere. inkrementno odnosno sa priraštajem u oba smera). Red 6 sadrži naslove. U koloni I izračunate su ili inete norme (jedinica mere/trajanje). Na dnu kolone izračunva se ukupna planska i ukupna stvarna cena svih etapa projekta. H. Akoje uslov ($M7:$M21=0) ispunjen odgovarajuće ćelije su nevidljive. Vizuelni efekti generisani su primenom Conditional Formatting-a da bi se formatirale ćelije (C. Formula koja je upisana u ćeliju O7.0) Formula zapravo „kaže”: ukoliko je datum posmatranja veći ili jednak datumu početku. Kolona B sadrži faze. a manji od datuma završetka. G. ako je to potrebno. norme i cene/JM. J. ćelija vezana za kontrolu sadrži vrednost TRUE ili FALSE. Definisano je trajanje faza (kolona G) preko brojača – Spinner-a (Spinneromogućava podešavanje vrednosti iz zadatog opsega.

Takođe.Diplomski rad VPTŠ. primenjeno je i uslovno formatiranje (dva uslova). „Planske ćelije” su formatirane kao na slici levo. Strana 23 od 40 . redovi su adresirani relativno ($I7) da bi se formula mogla kopirati nadole. Pri uslovnom formatiranju Gantt-ovog dijagrama. u cilju vizuelizacije „ćelije stvarne realizacije” su formatirane u tonu bledo žuta – crvena. Užice Jelena Dejanović PM29/03 • U cilju kompletiranja automatizovanog Gantt-ovog dijagrama.

odnosno na vremensku liniju. na primer. uslov formatiranje Cell Value=O$5). Conditional Formating. Realno odvijanje procesa i poremećaji u realnom okruženju direktno utiču na Ganttov dijagram.$C7<P$5. Upravljanje važnim datumima (jedan događaj) Upravljanje važnim datumima (eng. Može se. Kreirati odgovarajuću formulu koja na primer za ćeliju O7 će glasi: =IF(AND($C7>=O$5.O$5. milestone management) se koristi za praćenje „važnih datuma”. Zatim se prikazuju kumulativni stvarni troškovi (zbir tekućih dnevnih troškova i kumulativnih iz predhodne ćelije). Dijagram jasno pikazuje razliku između stvarnih i planskih troškova tokom vremena. odražavaju se „dinamički” na dijagramima dnevnih i kumulativnih planskih i ostvarenih troškova. Promene u realizaciji faza. čime će se sve kopirane formule adresirati na peti red. Strana 24 od 40 .$M7=1). • Primeniti uslovno formatiranje (Format. Obratiti pažnju da formula uslovnog formatiranja koristi apsolutnu adresu za red ($5). Ovo je osnova za praćenje i upravljanje u realnom vremenu tokom čitavog perioda realizacije projekta. omogućuje analizu razlika planiranih i stvarnih novčanih resursa. čime se dobija pregled ukupnih troškova za projekat. Užice Jelena Dejanović PM29/03 • • • Sledeći korak je prikazivanje planskih dnevnih troškova i stvarnih dnevnih troškova sumiranjem istih (Funkcija SUMPRODUCT). Da bi se napravio raspored važnih datuma. Kumulativni prikaz planiranih troškova.Diplomski rad VPTŠ. Ovo je vizuelno ilustrovano linijskim dijagramima napravljenim na osnovu tabela troškova.0). napraviti Gantt-ogram kao podsetnik na datume početka pojedinih faza. treba: • Vezati formule za vremensku liniju i datume početka određenih faza.

$E$5.$D7<R$5). U polje Type upisati d kako bi se prikazao datum. imena ili bilo koji tip informacije za koju se pravi raspored).$E7<R$5). inače može biti i tekst. • početni. datum početka kreiranja izveštaja i krajnji datum. $D$5. • Kopirati formulu nadesno i nadole.IF(AND($D7>=Q$5. Užice Jelena Dejanović PM29/03 • Prikazati datum sa vremenske linije pomoću dijaloga Format Cell (Na kartici Namber izabrati Custom iz liste Category. Strana 25 od 40 . (ćeliju P7): =IF(AND($C7>=Q$5. Upravljanje ključnim datumima na bazi prethodno opisane procedure rezultira Gantt-ovim dijagramom kao na slici.Diplomski rad VPTŠ.IF(AND($E7>=Q$5. za isti vremensku liniju može se vezati više datuma.$C7<R$5).""))). Pretpostavljajući da su za projekat važna tri datuma: • • primenom uslovnog iskaza.$C$5. Upravljanje važnim datumima (više događaja) Gantt-ov dijagram u formi podsetnika za važne događaje može se upotrebiti i kada ima više događaja koj se dešavaju u istom redu (fazi).

koji zauzma visoku poziciju u klasi najefikasnijih softvera sa stanovišta korisničkih performansi. na istom primeru.Diplomski rad VPTŠ. Upotrebom trostrukog uslovnog formatiranja dobijaju se vizuelni efekti. Ovde su prikazane samo neke. Strana 26 od 40 . Užice Jelena Dejanović PM29/03 Primenom iskaza IF(AND može se istovremeno pratiti više važnih datuma (događaja). prikazana primena CA-Super Project-a. prvenstveno sa stanovišta korišćenja. od širokog spektra mogućnosti Excel-a. U narednom poglavlju biće. upravljanja projektima i praćenja realizacije projekata.

Ovi parametri se definišu preko opcija Edit/Project Details. kao i simbol za valutu. simbole kojima će se odvajati dani. Sl. meseci i godine u poljima. a mesečno se radi 22 dana. 9 . Sl.Project Details Za ovaj projekat je definisan standardni radni dan od 8h. dužina standardnog radnog dana. Užice Jelena Dejanović PM29/03 III KREIRANJE GANTT-ovih DIJAGRAMA PRIMENOM CA-SUPERPROJECT-a 3. Generalna podešavanja Prvo je potrebno definisati naziv projekta kao i osnovne detalje vezane za projekat. broj radnih dana u nedelji je pet. a to su datum početka projekta.Diplomski rad VPTŠ.1 Unošenje podataka u CA-SuperProject 3. broj radnih dana u mesecu. 10 – Date Format & International Preferences Strana 27 od 40 . U padajućem meniju Preferences / Date Format & International Preferences potrebno je definisati u kom vremenskom formatu će se prikazivati datumi relevantni za projekat.1. broj radnih dana u nedelji.1.

Užice Jelena Dejanović PM29/03 U istom meniju je potrebno Expert Mode podesiti na Advanced Planning. Treba reći da ukoliko nije uključena opcija Auto calculation. Sl.1. U cilju boljeg sagledavanja projekta opcije za nivelisanje resursa na početku treba isključiti. vremenske rezerve i odlaganja.2 Unošenje aktivnosti i njihovih zavisnosti Na osnovu tabele aktivnosti za odabrni primer (sl. Calculation option (Expert Mode) nam obezbeđuje fleksibilnost i kontrolu nad kalkulacijama uključujući nivelisanje resursa i praćenje progresa. najkasnije i najranije datume. To se sve vrši iz View / Task outline. Sl. proračun se mora izvršiti manuelno ( File / Calculate Shedule ili pritiskom na taster ”F9” ili ”!”). 11 – Calculation Option 3. a procenjena dužina trajanja aktivnosti (koja je takođe data tabelarno) unosi se u kolonu Estimated Duration. njihovog trajanja i međuzavisnosti. a zatim se iz padajućeg menija izabere opcija Edit / Link Task nakon čega se dobija dijalog prikazan na slici 12. pristupa se unošenju aktivnosti. Treba isključiti i opcije vezane za aktualizaciju plana sadržane u setu Progress. Ova opcija nam pruža dodatne kolone za praćenje projekta kao što su kolone za dodatne časove.8). Zavisnosti se unose tako što se klikne na aktivnost koja je u zavisnosti sa nekom drugom aktivnosti . 12 – Povezivanje aktivnosti Posle unošenja međuzavisnosti aktivira se aktualizacija (Calculation option uključiti opcije Feedback Current Date i opciju Auto Actuals) na osnovu koje se određuju stvarni počeci i završeci odnosnih aktivnosti. Posle ovoga realizacija projekta se može grafički sagledati na Gantt-ogramu kao i iz raznih drugih pogleda (Pert Chart. troškove.Diplomski rad VPTŠ. Strana 28 od 40 . Calendars).

3 Unošenje resursa Da bi se kreirali različiti tipovi resursa (radnici. Potrebne količine resursa po aktivnostima su date tabelarno. itd.). normalni radni sati. dok su crnom bojom na Gantt-ogramu označene ukupne vremenske rezerve. klikom na ikonu Toolbar-a dobija se histogram resursa.) potrebno je preći u View / Resource Outline i komandom Edit / Create Resource (F3) kreirati novi tip resursa./res. prosečno ili sa aspekta maksimuma. Kada se kreira novi tip resursa prelazi se u View / Resource Details gde se u polju RSCR Name definiše naziv resursa (u ovom slučaju radnici). 14 – PERT dijagram 3. Kada su unešeni i dodeljeni svi tipovi resursa po aktivnostima. Svi ovi elementi se mogu prikazati sumarno (ukupno u toku dana). Posle ovoga se vrši dodeljivanje resursa aktivnostima. Strana 29 od 40 . a njihovo dodeljivanje se vrši komandom Edit / Add Assignment.1. materijal. Sa histograma se mogu sagledati raspoloživi radni sati. 13 – Gantogram Potrebno je naglasiti da su crvenom bojom na Gantt-ogramu i PERT–u označeni kritični putevi. Sl. Isti postupak se koristi ako je u pitanji neki drugi tip resurasa. odnosno vremenski periodi u kojima postoji nedostatak resursa. posle čega se u kolonu Units Assign upisuju potrebne količine reursa. tip resursa (Labor) i maksimalna količina resursa (R1=5jed.Diplomski rad VPTŠ. Užice Jelena Dejanović PM29/03 sl. prekovremeni rad i konfliktni sati.

tako i za određeni tip radnika. Užice Jelena Dejanović PM29/03 Na ovaj način mogu se grafički prikazati nedostajući tipovi resursa u vremenskim jedinicama za svaki resurs. To se radi iz Layout / Column Layout izborom opcije Show Fields For / Cost čime se otvaraju nove kolone za praćenje troškova kao što je prikazano na slici 16. Analiza troškova Za analizu troškova potrebno je projekat sagledati iz Account outline–a. Pošto su jedinični troškovi po aktivnostima različiti kako za pojedine aktivnosti. Kada se ovako podese parametri za nivelaciju potrebno je ručno izvršiti kalkulaciju projekta ukoliko nije uključena opcija Autocalculation. 15 – Histogram resursa Ako u pojedinim vremenskim jedinicama postoje konfliktni sati tj. Tu su po Default–u unešeni troškovi po aktivnostima i resursima po času i oni iznose 25. tako da izborom opcije Leveling Delays / By Float postižemo odlaganje najpre onih aktivnosti koje imaju najveću vremensku rezervu u cilju postizanja najranijeg završetka.2. Kriterijum za odlaganje aktivnosti je vremenska rezerva. ove vrednosti je potrebno izmeniti. vremenski periodi u kojima nedostaju resursi potrebno je izvršiti nivelaciju resursa odnosno odložiti izvršavanje onih aktivnosti za koje postoje nedostatci resursa.Diplomski rad VPTŠ. Strana 30 od 40 . Sl. 3. Koristeći Full Leveling opciju nivelisanje se vrši na taj način što će aktivnosti (čak i kritične) za koje postoje resursni manjci biti odložene bez obzira što to dovodi do odlaganja završetka samog projekta. Pošto je u Project Details definisano da ne postoji prekovremeni rad opcija Use Overtime treba da bude podešena na None. To se vrši u okviru dijaloga Calculation Option / Resouce Leveling. Prvo je potrebno prikazati kolone za troškove.00 novčanih jedinica.

j. dok se pojedinačni troškovi po radnicima i aktivnostima mogu sagledati iz tabele. ukupne i slobodne vremenske rezerve. 16 – Column Layout Na slici je dat pregled planiranih varijabilnih.3.20 n. Prebacivanje podataka u bazni plan Proračunati datumi najranijih i najkasnijih početaka aktivnosti. planirani i stvarni počeci i završeci aktivnosti mogu biti snimljeni u baznom planu (Baseline) i kasnije biti korišćeni za komparaciju. Strana 31 od 40 . Ovo se realizuje kada smo zadovoljni planiranjem a postiže se komandom Edit / Transfer to Baseline. fiksnih. Ovo se realizuje kada smo zadovoljni planiranjem a postiže se komandom Edit / Transfer to Baseline. Užice Jelena Dejanović PM29/03 Sl.j. tako da su planirani ukupni troškovi jednaki varijabilnim i iznose 7655. planirani i stvarni počeci i završeci aktivnosti mogu biti snimljeni u baznom planu (Baseline) i kasnije biti korišćeni za komparaciju. standardnih troškova (Regular Cost). Proračunati datumi najranijih i najkasnijih početaka aktivnosti.Diplomski rad VPTŠ. ukupne i slobodne vremenske rezerve.. Sl. Ukupni fiksni troškovi i ukupni troškovi prekovremenog rada iznose 0 n. 17 – Account Outline 3. troškova prekovremenog rada i ukupnih troškova.

Strana 32 od 40 . 19 – Task Outline (Baseline) Ukupni planirani troškovi za grupu aktivnosti Radnici iznosi 2255.Diplomski rad VPTŠ. Komparacija se vrši izborom opcije Preferences / Expert Mode / Baseline Compare pomoću koje se otvaraju dodatne kolone za Baseline bilo da se nalazimo u Task Outline. što sve ukupno iznosi 7655. Resource Outline ili Account Outline. koliko iznose ukupni planirani troškovi projekta. Oprema 3600 n.20 n.j. Užice Jelena Dejanović PM29/03 Sl. Koji će set biti aktivan zavisi od toga kako je definisano u Edit / Project Details / Defaults / Show Baseline.20 n. Sl. Papir 1800 n.j.j..j. 18 – Prenošenje u bazni plan Na raspolaganju su nam tri seta Baseline–a.

• Za aktivnosti koje su prekinute procentualno se računa u kom su stepenu realizovane. njihovo stvarno trajanje i stvarni troškovi.Diplomski rad VPTŠ. Uključivanjem ove opcije postiže se sledeće: • One aktivnosti koje kasne u otpočinjanju (planirani početak aktivnosti je pre željenog datuma) se pomeraju unapred prema izabranom datumu. Aktualizacija plana Ukoliko želimo da pogledamo tok realizacije projekta do određenog datuma potrebno je u Preferences meniju izabrati Calculation option i čekirati Feedback Current Date. Kada je opcija Auto Actuals uključena. 21 – Account Outline (Baseline) 3. Posle ovih podešavanja. 20 – Resource Outline (Baseline) Sl. Užice Jelena Dejanović PM29/03 Sl. Pored ove opcije na raspolaganju nam je i opcija Auto Actuals pomoću koje se automatski određuju stvarni počeci i završeci aktivnosti. pritiskom na taster F9 se vrši re-planiranje projekta nakon čega projekat izgleda ovako: Strana 33 od 40 . U polju Current date se upisuje željeni datum. izabrani datum je iskorišćen da bi se utvrdilo kojim aktivnostima će automatski biti dodeljeni datumi stvarnih početaka ili završetaka aktivnosti.4.

Medijska kampanja. Tu su prikazani svi podaci o aktivnosti. a Informatička obuka realizovana 9%. WBS kod.04. Sl.dok aktivnost Izvestaj o projektu nije otpočeo. Formiranje Nadzornog tima i Stručnog tima. 22 – Actual Layout Crnom bojom na Gantt-ogramu su označene one aktivnosti ili delovi aktivnosti koji su završeni. Pored toga tu su uvršćene i kartice za troškove.Diplomski rad VPTŠ. Stvarni datumi početaka i završetaka aktivnosti mogu se uporediti sa planiranim datumima kao i sa datumima iz Baseline-a. procenti realizovanosti. update vrednosti. Prelaskom u Resource Outline može se dobiti pregled iskorišćenja resursa do zadatog datuma. Aktivnost Kontrola i nadzor projekta realizovana 57. počev od stvarnih. Ukoliko želimo projekat možemo razmotriti i sa stanovišta resursa. Aktivnosti Organizacione pripreme. različite zabeleške i kartice namenjene za različite korisnike (maksimalno dva korisnika).god. Strana 34 od 40 . Užice Jelena Dejanović PM29/03 Sl. itd. Osim toga moguće je uporediti stvarne troškove sa troškovima iz Baseline-a. Prikupljanje kandidata i Testiranje kandidata su u potpunosti realizovane do 20. ID aktivnosti. planiranih i Baseline vrednosti kako vremena. 23 – Task Form Svaku aktivnost je moguće sagledati i iz Task Form–a. Ukoliko u kolone ubacimo i stvarne troškove onada raspolažemo sa svim podacima neophodnim za upoređivanje sa Baseline vrednostima.77 %.2006. tako i resursa.

Diplomski rad VPTŠ. Sivom bojom na dijagramima su grafički prikazane aktivnosti po Baseline-u. crvenom bojom su obeležene kritične aktivnosti. za onoliki vrmenski period za koliko je aktivnost bila prekinuta. Strana 35 od 40 . Užice Jelena Dejanović PM29/03 Sl. Komparacija nivelisanog aktuelnog stanja sa podacima iz Baseline-a izgleda ovako: • Ukupni časovi i ukupni troškovi po danu Actual Baseline Sl.40 n. međutim prekinuta je i odložena što je prouzrokovalo produžetak trajanja celokupnog projekta. Sa slike se vidi da je aktivnost Informatička obuka počela po Baseline-u odmah posle završetaka aktivnosti Testiranje kandidata. 26 – Histogram resursa radnici Baseline Na kraju treba reći da će zbog prekida otpočete aktivnosti Informatička obuka doći do pomeranja roka završetka projekta za 18 dana. pa će ukupno vreme trajanja projekta umesto planiranih 112 dana biti 130 dana. 25 – Ukupni časovi i ukupni troškovi po mesecu • Histogram resursa radnici Actual Sl.j. 24 – Resource Outline ( Actual) Iz ovog Layouta pored svih prethodno navedenih podataka moguće je sagledati i aktuelno korišćenje resursa. Sivi pravougaonici predstavljaju Baseline vrednosti. Stvarni troškovi do preseka stanja pod ovim uslovima iznose 6554. plavi su nekritične aktivnosti. Aktivnost Informatička obuka ima negativnu vremensku rezervu.

Predstavlja sumu ostvarenih troškova za odnosnu aktivnost. Računa se po obrascu: Cost Pct C = Stvarni ukupni troškovi ×100 [%] Planirani ukupni troškovi • BCWP ( Budgeted Cost of Work Performed ) –Iznos troškova preuzetih iz plana budžeta stvorenih realizacijom pojedinih aktivnosti ili celog projekta. To su u stvari različiti ekonomski pokazatelji i kriterijumi zasnovani na kalkulacijama poznatih podataka kao što su planirana i stvarna vremena aktivnosti. 28 . procenti realizacije pojedinih aktivnosti itd. Užice Jelena Dejanović PM29/03 3. Strana 36 od 40 . Analiza projekta Ukoliko uključimo opciju Earned Value Analysis na raspolaganju su nam dodatne kolone pomoću kojih još bolje možemo sagledati tok projekta. Sl.BCWP ( Budgeted Cost of Work Performed ) za aktivnost Kontrola i nadzor projekta • BCWS ( Budgeted Cost of Work Scheduled ) – Iznos troškova (ukupni planski troškovi ) koji su trebali da se ostvare do preseka stanja zasnovani na originalnim (Baseline) datumima i trajanjima aktivnosti. Sl. 27 .Earned Value Analysys Ti pokazatelji između ostalih mogu biti: • Cost Pct C ( Cost Percent Complete ) – Procentualno izražena kalkulacija realizacije aktivnosti zasnovana na troškovima aktivnosti a ne na njihovom vremenskom trajanju. planirani i stvarni troškovi.5. To su one vrednosti troškova za koje se očekivalo da će se ostvariti.Diplomski rad VPTŠ.

32 .SV ( Schedule Variance ) na nivou projekta • SV% ( Schedule Variance Percent ) – Procentualno izražen SV.SV% ( Schedule Variance Percent ) na nivou projekta • Cost Variance – Iznos troškova iznad ili ispod budžeta.Cost Variance – Iznos troškova iznad ili ispod budžeta na nivou projekta • CV[%] ( Cost Variance Percent ) – Troškovno neslaganje kao procenat BCWP. Sl. Realizovana vrednost kao procenat BCWS.Diplomski rad VPTŠ. Sl. 31 . 29 . Strana 37 od 40 . To su prekoračenja iznad ili ispod budžeta kao i ispred ili iza plana. Tekuća razlika između stvarnih troškova i troškova preuzetih iz plana budžeta. Računa se po obrascu: SV = SV ×100 [%] BCWS Sl. 30 . Vrednosti ispod 100% ukazuju na probijanje budžeta ili zaostajanje za planom. Užice Jelena Dejanović PM29/03 Sl.BCWS (Budgeted Cost of Work Scheduled) za aktivnost Kontrola i nadzor projekta • SV ( Schedule Variance ) – Neslaganje u realizaciji onoga što je trebalo biti realizovano do preseka stanja i onoga što je stvarno realizovano. Negativna vrednost ukazuje na procenat iznad budžeta. Procenat iznad ili ispod budžeta. Negativne vrednosti nam ukazuju na prekoračenje budžeta ili zaostatak za planom. • SPI ( Schedule Performance Index Percent ) – Procenat BCWS u BCWP. a takođe i razlike između BCWP i BCWS.

procenjeni troškovi završetka projekta zasnovani na Baseline troškovima i analizi planiranih troškova. Sl.00 n... i papir1800. Pošto sprovođenje projekta nije išlo po planu (aktivnost Informatička obuka je otpočela.00 n. Vrednosti iznad 100% ukazuje na probijanje budžeta. Prekidanje pomenute aktivnosti prouzrokovalo je produžetak trajanja projekta sa 112 v.00 n. oprema 3600..SPI ( Schedule Performance Index Percent ) na nivou projekta • API (Actual Performance Index Percent ) – Stvarni troškovi kao procenat BCWS. Sl.j..j.20 n. Vrednosti iznad 100% ukazuje na probijanje budžeta. oprema 3600. Užice Jelena Dejanović PM29/03 Sl.40 n.00 n.Diplomski rad VPTŠ. 34 .j.j. Procena konačnih troškova na osnovu tekuće dinamike.CPI ( Cost Performance Index Percent ) • Calculated EAC ( Calculated Estimate at Completion ) – Projektovani.j. 35 .j. ostvareni su sledeći troškovi po vrstama resursa do preseka stanja: radnici 1154..j.20 n.API (Actual Performance Index Percent ) • CPI ( Cost Performance Index Percent ) – Realizovani troškovi kao procenat stvarnih troškova. Ukupno je ostvareno 39% celokupnog projekta dok su na osnovu tekuće dinamike procenjeni ukupni troškovi projekta (Calculated EAC) od 7655.j. Prilikom sprovođenja metode planirani su ukupni troškovi od 7655. CA-Super Project spada u klasu najefikasnijih softvera za upravljanje projektima.40 n. 33 . Planirani ukupni troškovi po pojedinim vrstama resursa iznose: radnici 2255. i papir1800. Aktuelni troškovi (troškovi do preseka stanja) iznose 6554. posmatrajući proizvode ove namene u svetskim razmerama Strana 38 od 40 . što ukupno iznosi 6554.j. ali je prekinuta).j.20 n.40 n.j. na 132 v.j.

moderno upravljanje projektima bez računara je nezamislivo i nije interesantno u smislu konkurentnosti. komparativnu analizu i prikaz modernih tehnika i metoda u domenu upravaljanja projektima. bolje i efikasnije. sa alatima koji nam se nude. • U trećem delu. preko prvog IBM kompjutera do danas. termina i metoda modernog poimanja menadžmenta sa aspekta teorije sitema. • U drugom delu pokazana je primena Excel-a u upravljanju projektima i dinamizaciji klasičnih upravljačkih alata (Gantt-ove karte). • Prvi deo rada obuhvatio je teorijske postavke i prikaz ključnih koncepata. rad je obuhvatio pregled. postajemo svesniji činjenice da ne tapkamo u mestu. Sistemskim pristupom. Naravno. analiza pokazuje da je. Užice Jelena Dejanović PM29/03 ZAKLJUČAK Od davnina.Diplomski rad VPTŠ. uz puno odgovornosti. Danas je lakše projektovati i upravljati projektima nego ikada ranije. Tehnologija savremenog društva ne prestaje da nam otvara mogućnosti globalne komunikacije sa drugim upravljačkim sistemima na području menadžmenta. 2006 Strana 39 od 40 . Jelena Užice. U tom smislu. data je detaljna analiza primera primene profesionalnog paketa CA-SuperProject i njegovih mogućnosti. Prevazilazimo stare oblike i usvajamo nove. neprestano se usavršavaju principi i metodi projektovanja. Rad daje podlogu za komparativni pregled različitih računarskih tehnika u području Project Management-a.

2002. 2000. Đurićić R. Upravljanje investicijama. Užice. Dyck. 2002. Vodič kroz Microsof Excel. K. Užice Jelena Dejanović PM29/03 Literatura: 1) 2) 3) 4) 5) Specijalno izdanje. Jovanović Petar. Ulrich. Beograd. Organizacija proizvodnje. Užice. P. Strana 40 od 40 . 2004. Jokić Dragoslav. Cook. 2000. Menadzment investicija. Užice. T. CET. GRAFOSLOG. Milutin. Blattner. IR-MIR. Beograd. NIC. L. VPTŠ. Preduzatništvo. Martinović Milan.Diplomski rad VPTŠ.

You're Reading a Free Preview

Descarregar
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->