Você está na página 1de 2

vzw Vicariaat Onderwijs

AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL
2800
Mechelen, Fr. de Merodestraat 18

tel. 015 29 84 02 fax 015 29 84 03


Mei/juni 2007

REKRUTERING EN AANSTELLING VAN GODSDIENSTLEERKRACHTEN

Elke leerkracht aan wie godsdienstonderricht wordt toevertrouwd, kan


slechts aangesteld worden met een mandaat van de bevoegde kerkelijke
overheid.

Voor het geven van godsdienstonderricht is een specifiek


godsdienstdiploma vereist:
-master in de godsdienstwetenschappen
-licentiaten-geaggregeerden godsdienstwetenschappen
-geaggregeerden SO – groep 1 (met godsdienst in de basiscluster)
-regenten (GLSO) met keuzevak godsdienst (optie B-godsdienst)
-gegradueerden/GLSO godsdienst
-licentiaten/regenten andere vakken die de bijscholing voor
godsdienst afgewerkt hebben.

Ingeval van “schaarste” kunnen andere wettelijke bekwaamheidsbewijzen in


aanmerking komen.
(met een diploma van een katholieke hogeschool of universiteit)
De kandidaten dienen dan een bijscholing voor godsdienst te volgen in
afspraak met de diocesane inspectie godsdienst.

De rekruterings- en plaatsingsdienst voor godsdienstleraren is gecentraliseerd op het


vicariaat onderwijs te Mechelen.

Indien u in aanmerking wil komen om vanaf volgend schooljaar godsdienst


te geven moet u:
-bij voorkeur voor 10 juli 2007
-uw kandidatuur schriftelijk indienen bij het vicariaat onderwijs, bij Kanunnik
J. Portael, bisschoppelijk vicaris voor het onderwijs, F. de
Merodestraat 18, 2800 Mechelen
-met een sollicitatiebrief met korte motivatie waarom u godsdienst wil
geven
-een curriculum vitae
-en een kopie van uw diploma’s hoger onderwijs.

Bij ontvangst van uw sollicitatie wordt alles nagekeken en wordt een


persoonlijk dossier samengesteld.
U ontvangt een eerste brief terug, ondertekend door de vicaris, samen met
een inlichtingenformulier van het vicariaat onderwijs en een
engagementsverklaring in 2 exemplaren, met de vraag dit ingevuld terug te
bezorgen. De verdere contacten verlopen via Greta Van Mol, directeur van
het diocesaan bureau, verantwoordelijke voor de rekruterings- en
plaatsingsdienst van ons bisdom.

U mag ook zelf solliciteren bij directies van katholieke scholen (niet bij
officiële scholen), maar u moet in elk geval uw dossier vooraf in orde maken
bij het vicariaat onderwijs.

Directies van scholen (en de inspecteur godsdienst officieel onderwijs)


nemen contact met Greta Van Mol op het ogenblik dat zij op zoek zijn naar
een leerkracht godsdienst.
Indien mogelijk worden verschillende kandidaten opgegeven en kunnen de
directies zelf kiezen.
In het officieel onderwijs worden de kandidaten aangeduid door de
kerkelijke overheid.

Voor alle informatie: Vicariaat Onderwijs Mechelen: 015 29 84 02


(kantooruren).
Voor korte vragen of mededelingen (bv adreswijziging):
vic.onderwijs.mb@kerknet.be