Você está na página 1de 9

TRK YEDE T CARET

Ticaret: Mal ve hizmetlerin al m sat m na denir. Ticaret: lke iinde yap lan ticarete denir. D Ticaret: lkeler aras yap lan ticarete denir. DI T CARET ( hracat - thalat) hracat: Bir lkenin d ar ya mal satmas d r. thalat: Bir lkenin d ar dan mal almas d r. D Ticaret A : thalat n ihracattan fazla olmas d r. D Ticaret Fazlas : ihracat n, ithalattan fazla olmas d r. UYARI: Geli mi lkelerde genellikle d ticaret fazlas vard r. Geli memi lkelerde ise, genellikle d ticaret a vard r.

T CARET
 lkemizde i ticaretin geli mesinde, byk ehirler, sanayi alanlar , turistik alanlar, fuar ve panay rlar, tar m alanlar ve ula m n ok geli ti i yerler etkili olmu tur. UYARI: lkemizde, sanayi mallar n n pay giderek artmakta, tar m rnlerinin pay ise azalmaktad r. Bu durum lkemizde sanayile me oldu unu gsterir. UYARI: lkemizin ihracat nda en ok paya sahip olan lkeler Avrupa Toplulu u lkeleri'dir. (Almanya, ngiltere, talya, Fransa, Belika vb.)

En ok hracat Etti imiz rnler  Dokuma ve giyim rnleri (%30 - 35)  Demir-elik endstrisi rnleri (%20) Demir Beyaz e ya  Elektrikli makineler  Tar m ve hayvanc l k rnleri (%20)  Madencilik

       

UYARI: D ticaret gelirimizde en az pay madencilik sektrne aittir. En ok thal Etti imiz rnler Ham petrol Askeri ara-gereler araOtomobil Elektronik e ya e itli makineler ila Ka t Tropikal tar m rnleri UYARI: lkemizin ithalat nda en byk pay Avrupa Toplulu u lkelerine aittir.