P. 1
Bao Cao Thuc Tap

Bao Cao Thuc Tap

|Views: 7.061|Likes:
Publicado porngotuannghia1

More info:

Published by: ngotuannghia1 on Jun 30, 2011
Direitos Autorais:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/21/2013

pdf

text

original

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA ĐIỆN TỬ
*********
BÁO CÁO THỰC TẬP
Quá !"#$ $%& '( )* &+#, - &. ($/# % 01#, $23 &+#, #,$*4( 5I5IA67N
GV Hướng Dẫn: HÀ QUANG THANH
Sinh viên thực hiện: LÊ VĂN LONG
Lớp: H!N"T T#$"%&
T'ư(ng: )i H*c !+ng Nghiệp H, N-i&
Hà Nội, tháng 4 năm 2010.
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
NHẬN 89T C:A ĐƠN 7; THỰC TẬP6
H* v, tên 6inh viên: Lê V.n L/ng:
Lớp: H !N"T T#$"%
T'ư(ng: )i H*c !+ng Nghiệp H, N-i&
;5 3i<= thực t>p: !+ng T? c@ phAn tự 3-ng hB5 c+ng nghiệp SCSCA&vn
;5 chD: SE F GhE Hên L)c $ Ghư(ng VInh T2? $ Q2>n H5i J, T'ưng K H, N-i&
SE 3iện th/)i: <= >??@>A<B C <= >??@>A<? D3EF <= >@>@?<>?
GH3*IF $J!JKL*L*36M#N OPQL*PFRRR6L*L*36M#6
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

H, n-i ng,?L&thMngL&n.= #N%N&

NHẬN 89T C:A GIÁO 7ISN HƯTNG UVN6
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
H* v, tên 6inh viên: Lê V.n L/ng&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Lớp H !N"T DDT#$"%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
T'ư(ng: )i H*c !+ng Nghiệp H, N-i&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
GiM/ viên hướng 9ẫn: H, Q25ng Th5nh&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
;5 3i<= thực t>p: !+ng T? c@ phAn tự 3-ng hB5 c+ng nghiệp SCSCA&vn
%& TiOn 3- v, thMi 3- thực t>p cP5 6inh viên:
$ QRc 3- 1i8n hệ với giM/ viên:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
$ Th(i gi5n thực t>p v, S25n hệ cT 6U:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
$ TiOn 3- thực hiện&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
#& N-i 92ng VM/ cM/:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
W&i<= VM/ cM/:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
H, n-i ng,?L&thMngL&n.= #N%N
GiM/ viên hướng 9ẫn
WỜI XY ĐZ[6
W, =-t 6inh viên ng,nh XI th2>t ch2Yn V; '5 t'ư(ng: S2M t'Znh thực t>p 1,
=-t cT h-i 3< tiOp [\c với c+ng việc 6]p tới v, 3;nh hướng ch/ =Znh nh^ng Vước
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
3i 652 Xhi '5 t'ư(ng& Q2M t'Znh thực t>p c_ng 1, =-t th` nghiệ= t'/ng S2M t'Znh tZ=
việc 652 n,?&!h]c 'ang =bi ngư(i 3c2 3;nh hướng ch/ =Znh c/n 3ư(ng 3i 6]p tới
652 Xhi '5 t'ư(ng: 5i c_ng nb 1ực 3< tZ= '5 ch/ =Znh =-t cT h-i tEt& Nh^ng XiOn
thRc h*c d t'ư(ng 1, chư5 3P 3< Vước v,/ nh^ng th` thMch t'/ng c+ng việc c_ng
như t'/ng c2-c 6Eng: Thực t>p 1, =-t cT h-i tEt 3< cB thê= nh^ng hi<2 ViOt nhet
3;nh vc ng,nh nghc =Znh 35ng th8/ h*c v, ch/ c+ng việc 652 n,?&
f= the? việc 3i thực t>p 1, 'et cAn thiOt v, V@ gch&
Ng,nh 3iện t` 1, =-t 1Inh vực XhM 1, '-ng 1ớn V5/ gh= nhic2 =it: nhic2 1Inh
vực: 8= c_ng 'et 1\ng t\ng Xh+ng ViOt 652 Xhi '5 t'ư(ng 6j th8/ c/n 3ư(ng n,/:
nhưng t'/ng S2M t'Znh thực t>p 8= the? 3iện t` tự 3-ng hB5 1, ng,nh =, 8= ck=
the? 'et h5? v, th\ v;&
T'/ng S2M t'Znh thực t>p cB nhic2 XhB Xh.n nhưng 3ư4c 6ự S25n tl= gi\p 3m cP5
thA? HÀ QUANG THANH v, 3ư4c 6ự chD Vk/ t>n tZnh cP5 cMc 5nh ch; t'/ng c+ng
t?: 3ic Việt 1, giM= 3Ec Vn VĂN ToN 3p gi\p 8= h/,n th,nh tEt S2M t'Znh thực
t>p&
f= [in chln th,nh ck= Tnq
PHZN \F KHÁI Q[ÁT CH[NG 7] CÔNG T^6
I6 GITI THIỆ[ CÔNG T^6
!+ng t? c@ phAn tự 3-ng hB5 c+ng nghiệp SCSCA&vn
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
;5 chD: SE F GhE Hên L)c $ Ghư(ng VInh T2? $ Q2>n H5i J, T'ưng K H, N-i&
SE 3iện th/)i: Nr WsstW#NF K Nr WtWtsNWs u5[: Nr WtWtsNWs&
f=5i1: h/t'/v6i6i5&vn w8V6it8: www&Si6i5&vn
GiM= 3Ec: V_ V.n T+n&
!+ng t? SCSCA h/)t 3-ng t'/ng cMc 1Inh vực 652:
%& Cu#, &_( $*` Qa6
SCSCA&VN K nh, phln phEi thiOt V; 3iện: tự 3-ng hB5 c+ng nghiệp&
& QM? tgnh c+ng nghiệp & !/nt5ct/'
& GL! & xn VM/
& JiOn tAn & !+ng t]c
& Q,n hZnh 3ic2 Xhi<n & N\t nhen
& -ng cT 68'v/ & ThiOt V; Vk/ vệ 3-ng cT
& J- 3O= & ThiOt V; 3/ 3ic2 Xhi<n nhiệt
3-
& S8n6/' & ThiOt V; 3/ 3- Y=
& Apt/=5t & ThiOt V; 3/ 1ư2 1ư4ng
& J- 3icn Xhi<n ATS & S\ng 3/ nhiệt 3-
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
HZnh %: !Mc 6kn phY= c+ng t? c2ng cep
#& Tb&$ $c(N ,*d* ($á(6
SCSCA&VN 3p thực hiện th,nh c+ng 'et nhic2 c+ng t'Znh thiOt XO: c2ng cep hệ
thEng 3iện 3ic2 Xhi<n: D!S: S!ADA: tP 3iện phln phEi t'/ng cMc ng,nh:
& Thực phY= & Dệt & Thyp & HB5 chet
& z` 1{ nước & S4i & G)ch & z.ng 9A2
& !Mp 3iện & zi =.ng & Nhự5 & !hO t)/ =M?
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
HZnh #: cMc giki phMp 3p thực hiện cP5 c+ng t?&
>6 5e3 &$e3N QdJ !"
SCSCA&VN c2ng cep tEt nhet 9;ch v| 6`5 ch^5: c,i 3it: Vk/ t'Z cMc thiOt V;
3iện: tự 3-ng hB5 như ViOn tAn: GL!: =M? tgnh c+ng nghiệp: HQC: 3-ng cT
Sf}VO}: 3-ng cT Vước: V- 3ic2 Xhi<n 3-ng cT =-t chic2: Xhdi 3-ng =c=: V-
3ic2 Xhi<n !N!: V- 3ic2 Xhi<n th?'i6t/'L
SCSCA&VN 12+n h/,n thiện chgnh =Znh 3< 1, 3Ei tMc tin c>? nhet t'/ng 9;ch
v| 6`5 ch^5: Vk/ t'Z: c,i 3it hiệ2 chDnh cMc 9l? t'2?cn 6kn [2et c+ng nghiệp&
HZnh W: 6^5 ch^5 v, Vk/ t'Z&
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
II6 CÁC GIfI PHÁP C:A CÔNG T^
\6 G*d* ($á( 0*gu h$*i# ,*áH Lá 5CAUA
!+ng t? c@ phAn tự 3-ng hB5 c+ng nghiệp SCSCA&VN 3p h/,n th,nh 62et 6]c
9ự Mn 3ic2 Xhi<n giM= 6Mt ch/ 9l? ch2?cn 6kn [2et V-t giit nh, =M? 6kn [2et V-t
giit VCLA!O& Dl? ch2?cn 6kn [2et gh= cB h5i c+ng 3/)n:
!+ng 3/)n %: GhEi t'-n cMc ng2?ên 1iệ2 th8/ c+ng nghệ 652 3B 3ư5 v,/ th~ng phkn
Rng v, Xh2e? t'-n&
!Mc th,nh phAn 3ư4c phEi t'-n gh= • th,nh phAn: • th,nh phAn n,? 3ư4c t'-n th8/
=-t tD 1ệ cP5 c+ng nghệ& "hEi 1ư4ng cMc th,nh phAn 3ư4c cln S25 hệ thEng cln 652
3B 3ư4c 3ư5 v, th~ng phkn Rng& S2M t'Znh phkn Rng 3ư4c t'4 gi\p Vang hệ thEng
Xh2e? cB 6` 9|ng ViOn tAn&
!+ng 3/)n #: S52 Xhi S2M t'Znh Xh2e? XOt th\c X8= 3ư4c 3-ng cT VT= c5/ Mp h\t
v, 3Y? với Mp 62et c5/ 3ư5 1ên 3Dnh thMp th+ng S25 cMc 3A2 ph2n X8= 6j 3ư4c
ph2n d 9)ng h)t v, 3ư4c hệ thEng S2)t h\t Xhg nBng 6e?& Q2M t'Znh XOt th\c 6kn
phY= 1, V-t 6, ph€ng v, 3ư4c ch2?<n S25 c+ng 3/)n 3Bng gBi&
#& X1 ,*d* ($á( *` h*4H 0*4# &j3 5I5IA67N
!B 'et nhic2 chi phg 3< t)/ th,nh =-t 6kn phY= t'/ng 3B chi phg nhln c+ng v,
chi phg n.ng 1ư4ng 35ng 1, ven 3c cep VMch =, Vet X• =-t 9/5nh nghiệp n,/ c_ng
S25n tl= v, tZ= cMch gik= Vớt&
‚ng 9|ng v, t'i<n Xh5i th,nh c+ng cMc giki phMp gi\p:
ƒ TiOt Xiệ= n.ng 1ư4ng &
ƒ TEi ư2 h/M c+ng nghệ &
ƒ Gik= chi phg nhln c+ng &
ƒ Nlng c5/ chet 1ư4ng 6kn phl=
ƒ Jk/ vệ =+i t'ư(ng 6Eng&
A6\6 G*d* ($á( Ik( &$J Há- QlH #mn&
Hệ thEng VT= nước 1,= =Mt ch/ cMc =M? h,n Eng Cn/[ cP5 c+ng t? TNHH
Gi5 Anh Hưng Hên: cB %N 3A2 v5n cep ch/ %N =M? h,n Eng&
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
* Khi chưa lắp biến tần
$ "hi =d gt v5n Mp 62et: 1ư2 1ư4ng nước S2M th„5 …phki [k Vang v5n t5? 1ư4ng
nước 1ư4ng nước th„5 n,? vc V< chR5† &
$ !+ng 62et 3iện 3-ng cT =M? VT= tiê2 th| 1, 1ớn nhet&
$ ‡p 62et 1ư2 1ư4ng nước Xh+ng @n 3;nh 1,= knh hưdng 3On 3- VBng 6kn phY=&
$ Lpng phg 15/ 3-ng 9/ thư(ng [2?ên phki 3ic2 chDnh v5n [k&
$ "hk n.ng vm 3ư(ng Eng 1, XhM c5/&
* Khi lắp biến tần TKN
$ ic2 Xhi<n Mp 62et: 1ư2 1ư4ng nước th8/ =/ng =2En&
$ iện n.ng tiê2 th| cP5 =M? VT= gik= 3ư4c t„ #N$ˆN‰ Xhi =d t„ sŠ% v5n &
$ Skn phY= 3hng 3c2: chet 1ư4ng tEt @n 3;nh… 9/ Mp 62et nước @n 3;nh†
$ Gik= chi phg v>n h,nh Xhi 3ic2 chD Mp 1ực nước&
$ TiOt Xiệ= 3iện n.ng tiê2 th| t'2ng VZnh W•‰
* Khách hàng !" t#i$n %hai
$ !+ng t? THNN Gi5 Anh KHưng Hên
$ !+ng t? ViL5!/… 6kn [2et V-t giit VZ Dln†
A6A6 G*d* ($á( Ik( Q*`# /# &$J Há- 0o# #$%3
QM? 3~n nhự5 cMc 6kn phY= chgnh:
!het 1ư4ng v, 3- 9A? =Ung cP5 cMc 6kn phY= ph| th2-c nhic2 v,/ tEc 3- cP5
3-ng cT Xy/ S25? t'|c vgt&
* Khi chưa lắp biến tần
$ Qbi 6kn phY= XhMc nh52 ngư(i 9~ng phki th5? 3@i t‹ 6E t'2?cn cP5 V21? XhMc
nh52&
$ !+ng 62et 3iện tiê2 th| cP5 3-ng cT 1, =5[… D/ vẫn ch)? tEc 3- 3;nh =Rc†
$ Việc th5? 3@i t‹ 6E t'2?cn t„ng cep cE 3;nh nên 6kn phY= 1,= '5 chet 1ư4ng
Xh+ng c5/
… D/ tEc 3- t'|c vgt S25? 3Y? ng2?ên 1iệ2 '5 chư5 ph~ h4p†
$ Lpng phg ng2?ên 1iệ2 tiê2 h5/ v, nhln c+ng 15/ 3-ng… 9/ việc chDnh =M? Xy/
9,i†&
* Khi lắp biến tần.
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
$ TEc 3- cP5 3-ng cT 3ư4c th5? 3@i =c= …v+ cep† ph~ h4p với nhic2 6kn phY=
XhMc nh52&
$ !+ng 62et 3iện tiê2 th| cP5 3-ng cT gik= t„ %•$r•‰
$ Lpng phg ng2?ên 1iệ2 v, nhln c+ng 15/ 3-ng gik= 3i 'et nhic2 &
$ !het 1ư4ng 6kn phY= nlng c5/ v, @n 3;nh&
* Khách hàng !" t#i$n %hai
$ !+ng t? Vin5 cMp… t@ng c+ng t? viŒn th+ng việt n5= †
$ !+ng t? Qinh HiOn …N5= ;nh†
$ !+ng t? cMp 3iện T'An ph\ …"!N T„ Liê=†
$ D/5nh nghiệp tư nhln L2>t H/5 …Như Q2•nh Hưng Hên †
$ !+ng t? 9l? cMp 3iện Hki Gh€ng&
>6 Cá& &$*`# Imc& QdJ M4 $4 $p#, 0*gu h$*i# Mq $4 5CAUA
T'/ng nhic2 n.= S25: hA2 hOt cMc c+ng t? cB cT 6d h) tAng t'*ng ?O2 3ư4c
3ic2 Xhi<n Vdi cMc hệ S!ADA: D!S v, cMc hệ thEng 3ic2 Xhi<n S2M t'Znh XhMc 3p
6` 9|ng phưTng phMp nhB= tet ck cMc hệ thEng th(i gi5n thực v,/ t'/ng =-t =+i
t'ư(ng g*i 1, G!N h5? =)ng 3ic2 Xhi<n S2M t'Znh: v, cE g]ng gi^ ch/ =+i t'ư(ng
3B tMch Việt XhUi !NTT v, cMc =)ng XOt h4p tới =Rc cB th<&
!+ng t? c@ phAn tự 3-ng hB5 c+ng nghiệp SCSCA&VN 3p h/,n th,nh 62et 6]c
9ự Mn 3ic2 Xhi<n giM= 6Mt ch/ 9l? ch2?cn 6kn [2et V-t giit nh, =M? 6kn [2et V-t
giit VCLA!O&
Dl? ch2?cn 6kn [2et gh= cB h5i c+ng 3/)n:
!+ng 3/)n %: GhEi t'-n cMc ng2?ên 1iệ2 th8/ c+ng nghệ 652 3B 3ư5 v,/ th~ng phkn
Rng v, Xh2e? t'-n: !Mc th,nh phAn 3ư4c phEi t'-n gh= • th,nh phAn& • th,nh phAn
n,? 3ư4c t'-n th8/ =-t tD 1ệ cP5 c+ng nghệ& XhEi 1ư4ng cMc th,nh phAn 3ư4c cln
S25 hệ thEng cln 652 3B 3ư4c 3ư5 v, th~ng phkn Rng& S2M t'Znh phkn Rng 3ư4c t'4
gi\p Vang hệ thEng Xh2e? cB 6` 9|ng ViOn tAn&!+ng 3/)n #: S52 Xhi S2M t'Znh
Xh2e? XOt th\c X8= 3ư4c 3-ng cT VT= c5/ Mp h\t v, 3Y? với Mp 62et c5/ 3ư5 1ên
3Dnh thMp th+ng S25 cMc 3A2 ph2n X8= 6j 3ư4c ph2n d 9)ng h)t v, 3ư4c hệ thEng
S2)t h\t Xhg nBng 6e?& Q2M t'Znh XOt th\c 6kn phY= 1, V-t 6, ph€ng v, 3ư4c ch2?<n
S25 c+ng 3/)n 3Bng gBi&
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
III6 KHÁCH HÀNG TIS[ BIr[
• !+ng t? LG f18ct'/nic Việt N5= • !+ng t? 6^5 Q-c !hl2
• !+ng t? O}CON HANfL • !t? TNHH T/?/95 G/i68 Hki Gh€ng
• !+ng t? !@ phAn T5= "i= • !+ng t? Việt QŽ $ f[[/n Q/Vi18
• Nh, =M? Nhiệt 3iện J, };5 • !+ng t? c@ phAn S+ng , $ Th.ng L/ng
• Nh, =M? Nhiệt 3iện !An ThT • T@ng !t? Vk/ 3k= h/)t 3-ng V5? VN
• Nh, =M? Th2‹ 3iện H/, JZnh • !+ng t? STn Hki Gh€ng
• iện 1ực Th5nh z2ln $ H, N-i • !t? c@ phAn }hng V,ng Qinh Ng*c
• !+ng t? TiOn )t • !+ng t? Ji5 H, Tl? …H8in8X8n: Tig8'†
• !+ng t? SATO Việt N5= • !+ng t? Vic/
• !+ng t? TNHH Q" Sci8nc8 • !t? c+ng nghiệp t,2 thP? Th5nh HB5
• !+ng t? }/'•8 }/V/t8ch • !+ng t? c@ phAn t>p 3/,n Qinh Tl=
• !+ng t? c@ phAn Vi8tc/= • !t? Q5? 6E # $ T@ng c+ng t? S+ng ,
• !+ng t? OSCV Việt N5= • !+ng t? TNHH Q5? =ic Vi8t G5ci•ic
• !+ng t? Q5? GhưTng Thk/ • !t? TNHH v>t tư thiOt V; "T H, Tl?
• !+ng t? c@ phAn c5/ 62 T81in • !t? !G Sz =M? tgnh SA}A $ VNG!
• !+ng t? Nhự5 T\ GhưTng • !+ng t? T', )i Gi5
• !+ng t? TNHH Nhự5 VI Hưng • !+ng t? cMp Th.ng L/ng
• "hMch 6)n u/'t2n5 • TT 9;ch v| th+ng tin "H"T ng,nh 3iện
• !+ng t? c@ phAn T',ng An •!t? TNHH T/?/t5 J/6h/X2 Hki Gh€ng
• !+ng t? 6^5 H5n/iQi1X • !+ng t? TNHH A26t•889 Việt N5=
• !+ng t? c@ phAn t>p 3/,n phMt t'i<n c+ng nghệ v, 3A2 tư $ GS G'/2p
• !+ng t? ThiOt V; v, 6kn phY= 5n t/,n Việt N5= K G'/t8ct
• !+ng t? TNHH chO t)/ 3-ng cT ‘/ng6h8n Việt N5=
• !+ng t? TNHH =-t th,nh viên iện 1ực Ninh JZnh
• !+ng t? c@ phAn chO t)/ =M? ViOn thO v, thiOt V; 3iện
• !+ng t? c@ phAn th2‹ 3iện VInh STn $ 6+ng Hinh
• !+ng t? Cn ’ 6kn [2et V5/ VZ Thiên H,
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
PHZN AF Q[Á TRsNH NGHISN Ct[N WÀX 7IỆC KHI THỰC TẬP TẠI
CÔNG T^ 5I5IA 7IỆT NAX6
I6 CƠ 5Y Wu TH[^vT
\6 B*`# /#
J- ViOn 3@i tAn 6E h5? c€n g*i 1, ViOn tAn 1, thiOt V; ViOn 3@i 9€ng 3iện [/5?
chic2 d tAn 6E n,? th,nh 9€ng 3iện [/5? chic2 cB tAn 6E XhMc =, cB th< th5? 3@i
3ư4c&
Ei với cMc V- ViOn tAn 9~ng ch/ việc 3ic2 chDnh tEc 3- 3-ng cT [/5? chic2 thZ
ng/,i việc th5? 3@i tAn 6E cP5 ch\ng c€n cB th< th5? 3@i ck 3iện Mp '5 với 3iện Mp
1ưới cep v,/ V- ViOn tAn&
%&%& Ng2?ên 1{ 1,= việc cP5 ViOn tAn
Ng2?ên 1{ cT Vkn 1,= việc cP5 V- ViOn tAn c_ng XhM 3Tn gikn& A2 tiên: ng2hn
3iện [/5? chic2 % ph5 h5? W ph5 3ư4c chDnh 1ư2 v, 1*c th,nh ng2hn % chic2 Vang
ph“ng& !+ng 3/)n n,? 3ư4c thực hiện Vdi V- chDnh 1ư2 cA2 9i/98 v, t| 3iện& Nh(
v>?: hệ 6E c+ng 62et c/6 phi cP5 hệ ViOn tAn 3c2 cB giM t'; Xh+ng ph| th2-c v,/ tki
v, cB giM t'; gt nhet N&st& iện Mp =-t chic2 n,? 3ư4c ViOn 3@i …ngh;ch 1ư2† th,nh
3iện Mp [/5? chic2 W ph5 3Ei [Rng& !+ng 3/)n n,? hiện n5? 3ư4c thực hiện th+ng
S25 hệ CGJT …t'5n6i6t/' 1ưmng cực cB c@ng cMch 1?† Vang phưTng phMp 3ic2 chO 3-
'-ng [2ng …G”Q†& Nh( tiOn V- cP5 c+ng nghệ vi [` 1{ v, c+ng nghệ VMn 9ẫn 1ực
hiện n5?: tAn 6E ch2?<n =)ch [2ng cB th< 1ên tới 9ki tAn 6E 6iê2 l= nha= gik=
tiOng hn ch/ 3-ng cT v, gik= t@n thet t'ên 1•i 6]t 3-ng cT&
Hệ thEng 3iện Mp [/5? chic2 W ph5 d 3A2 '5 cB th< th5? 3@i giM t'; Viên 3- v, tAn 6E
v+ cep t2• th8/ V- 3ic2 Xhi<n& Th8/ 1{ th2?Ot: gi^5 tAn 6E v, 3iện Mp cB =-t S2?
12>t nhet 3;nh t2• th8/ chO 3- 3ic2 Xhi<n& Ei với tki cB =+ =8n Xh+ng 3@i: tD 6E
3iện Mp $ tAn 6E 1, Xh+ng 3@i& T2? v>? với tki VT= v, S2)t: S2? 12>t n,? 1)i 1, h,=
V>c r& iện Mp 1, h,= V>c r cP5 tAn 6E& ic2 n,? t)/ '5 3ic tgnh =+ =8n 1, h,=
V>c h5i cP5 tEc 3- ph~ h4p với ?ê2 cA2 cP5 tki VT=–S2)t 9/ Vkn thln =+ =8n c_ng
1)i 1, h,= V>c h5i cP5 3iện Mp&
Ng/,i '5: ViOn tAn ng,? n5? 3p tgch h4p 'et nhic2 Xi<2 3ic2 Xhi<n XhMc nh52 ph~
h4p hA2 hOt cMc 1/)i ph| tki XhMc nh52& Ng,? n5? ViOn tAn cB tgch h4p ck V- GCD v,
thgch h4p với nhic2 ch2Yn t'2?cn th+ng XhMc nh52: 'et ph~ h4p ch/ việc 3ic2 Xhi<n
v, giM= 6Mt t'/ng hệ thEng S!ADA&
%&#& Ghln 1/)i ViOn tAn:
JiOn tAn 3ư4c chi5 1,= # nhB= 1, JiOn tAn =M? 3iện v, JiOn tAn v5n&
%&#&%& JiOn tAn =M? 3iện
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
Ng2?ên 1{ ch2ng cP5 1/)i ViOn tAn n,? 1, 9~ng =M? 3iện [/5? chic2 1,= ng2hn
3iện cB tAn 6E ViOn 3@i&
%&#&#& JiOn tAn v5n
Ng2?ên 1{ 1,= việc cP5 ViOn tAn v5n 1, 9~ng cMc t\n hiệ2 3ic2 Xhi<n 3< 3Bng =d
cMc v5n … d 3l? thư(ng 1, cMc t'5n6i6t/' h5? thi'i6t/' † ViOn 3@i n.ng 1ư4ng 3iện
[/5? chic2 d tAn 6E n,? th,nh n.ng 1ư4ng 3iện [/5? chic2 cB tAn 6E XhMc& JiOn tAn
v5n 3ư4c chi5 1,= # 1/)i:
ƒ JiOn tAn v5n t'ực tiOp&
ƒ JiOn tAn v5n giMn tiOp&
JiOn tAn v5n 3ư4c Rng 9|ng '-ng 'pi vZ cB nhic2 ư2 3i<= như: Xgch thước nhU nh—:
Xh+ng gl? hn: hệ 6E Xh2Och 3)i c+ng 62et 1ớn: hiệ2 62et c5/&
%&#&W Q-t 6E h5ng ViOn tAn t'ên th; t'ư(ng&
%&#&W&%& JiOn tAn AJJ
JOn tAn AJJ 1, =-t t'/ng nh^ng 6kn phY= 'et thO =)nh cP5 t>p 3/,n n@i
tiOng AJJ GhAn L5n&Với nhic2 9€ng ViOn tAn XhMc nh52 v, 9pi c+ng 62et 'et 1ớn
3ic Việt với c+ng nghệ h,ng 3A2 cP5 =Znh t'/ng 1Inh vực 3iện tự 3-ng hB5 AJJ 3p
Xh“ng 3;nh 3ư4c thưTng hiệ2 cP5 =Znh t'/ng ncn c+ng nghiệp cP5 thO gới
!+ng 62et t„ N&%FXw 3On #ˆQ” c~ng với 9pi 3iện Mp #NNV 3On r&%t"V v, c+ng
nghệ vư4t t'-i JiOn tAn AJJ 3p 3ư4c 3Mnh giM 1, hpng cB JiOn tAn 3Rng 3A2 t'ên
t/,n cA2 ˜ th8/ CQS St29? #NNF˜
• JiOn tAn ch/ chO t)/ =M? A!S W•NF D~ng 3ic2 Xhi<n tEc 3- 3-ng cT
Xh+ng 3hng V- W Gh5 cB ?ê2 cA2 3ic2 Xhi<n nlng c5/: th+ng 9|ng ch;2 tki ning 6`
9|ng ch/ : OfQ$chO t)/ =M? 9ệt: =M? in:=M? chO ViOn thực phY=: c5/ 62: nhự5:
gb : V.ng tki&&&
• JiOn tAn c+ng 62et nhU A!S %•N : D~ng 3ic2 Xhi<n tEc 3- 3-ng cT Xh+ng
3hng V- W Gh5: ##NV–N&WˆL#&# "”: WFNV–N&WˆL## "”
• JiOn tAn c+ng 62et nhU A!S %•N: D~ng 3ic2 Xhi<n tEc 3- 3-ng cT Xh+ng
3hng V- W Gh5 cB ?ê2 cA2 3ic2 Xhi<n 3Tn gikn: tki nh—&
%&#&W&# JiOn tAn DfLTA&
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
• VuD $ J S8'i86 9~ng ch/ tki ning: Gh~ h4p với hA2 hOt cMc Rng 9|ng: cMc
nh2 cA2 th5? 3@i tEc 3- =M? 3Bng gBi: V.ng tki&
ic Việt: ‚ng 9|ng t'/ng ng,nh Dệt 64i: Th5ng =M?: Th5ng c2En: JT=: Q2)t:
Nhự5 v, cMc 9l? ch2?cn 6kn [2et XhMc&
…c+ng 62et t„ ˆNN” Kˆ•X” …%ph5–Wph5™ ##NVš–WFNVš†
• VuD $ L S8'i86 9~ng ch/ tki nh—: Gh~ h4p với cMc Rng 9|ng nhU: cMc nh2
cA2 th5? 3@i tEc 3-: =M? V]n VBng: =M? 3Bng gBi: V.ng tki& ic2 Xhi<n h/,n hk/
3-ng cT [/5? chic2 W ph5 c+ng 62et t„ N&#X” K %&•X” !,i 3it 3Tn gikn: iện Mp
ng2hn cep %’W Gh5–##NVš:!+ng 62et rNN” ’ ˆ•N”&
%&#&W&W& JiOn tAn SCfQfNS&
•JiOn tAn Qr#N
H* ViOn tAn QC!}OQASTf} r#N $ tSftr#N cB c+ng 62et 3;nh =Rc t„
N&Wˆ"” 3On %%"” 3Ei với 3iện Mp v,/ W ph5 A! WFNV 3On rFNV: N&%# "” 3On
•&•"” 3Ei với 3iện Mp v,/ W ph5 A! #NNV 3On #rNV v, N&%#"” 3On W"” 3Ei
với 3iện Mp v,/ % ph5 A! #NNV 3On #rNV tAn 6E ng• v,/ •N–tNH•&
•JiOn tAn QrWN :JiOn tAn QC!}OQASTf} rWN $ tSftrWN cB c+ng 62et
3;nh =Rc t„ ˆ&•"” 3On #•N"” 3Ei với 3iện Mp v,/ W ph5 A! WFNV 3On rFNV:
tAn 6E ng• v,/ •N–tNH•& 3iện Mp 3;nh =Rc ng• '5: W ph5 WFNVA! : tAn 6E ng• '5 t„
NH• 3On t•NH•&
•JiOn tAn SCNAQC!S G%%N :JiOn tAn SCNAQC!S G%%N $ tSL cB c+ng 62et
3;nh =Rc: t„ N&%#"” 3On W&N"”: 3iện Mp 3;nh =Rc ng• v,/: t„ % ph5 #NNV$
#rNVA! : tAn 6E ng• v,/ •N–tNH•: 3iện Mp 3;nh =Rc ng• '5: W ph5 ##NVA!: tAn
6E ng• '5 t„ NH• 3On t•NH•&
%&W ›2 3i<= cP5 ViOn tAn 1, tiOt Xiệ= 3iện
Hiệ2 62et ch2?<n 3@i ng2hn cP5 cMc V- ViOn tAn 'et c5/ vZ 6` 9|ng cMc V- 1inh Xiện
VMn 9ẫn c+ng 62et chO t)/ th8/ c+ng nghệ hiện 3)i& !hgnh vZ v>?: n.ng 1ư4ng tiê2
th| c_ng [ep [D Vang n.ng 1ư4ng ?ê2 cA2 cP5 hệ thEng&
Q25 tgnh t/Mn với cMc 9^ 1iệ2 thực tO: với cMc chi phg thực tO thZ với =-t 3-ng cT 6T
cep Xh/kng %NN X”: th(i gi5n th2 hhi vEn 3A2 tư ch/ =-t V- ViOn tAn 1, Xh/kng t„
W thMng 3On t thMng& Hiện n5? d Việt n5= 3p cB =-t 6E [g nghiệp 6` 9|ng =M?
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
ViOn tAn n,? v, 3p cB XOt S2k '• 'ệt&
Với giki phMp tiOt Xiệ= n.ng 1ư4ng Vên c)nh việc nlng c5/ tgnh n.ng 3ic2 Xhi<n hệ
thEng: cMc V- ViOn tAn hiện n5? 35ng 3ư4c c/i 1, =-t Rng 9|ng ch2Yn ch/ cMc hệ
t'2?cn 3-ng ch/ VT= v, S2)t&
Nh( tgnh n.ng XŽ th2>t c5/ với c+ng nghệ 3ic2 Xhi<n hiện 3)i nhet …3ic2 Xhi<n tEi
ư2 vc n.ng 1ư4ng† cMc V- ViOn tAn 35ng v, 6j 1,= h,i 1€ng nhic2 nh, 3A2 tư t'/ng
nước: t'/ng Xh2 vực v, t'ên thO giới&
%&r& !Mc 1/)i tki nên 6` 9|ng ViOn tAn 3< tiOt Xiệ= 3iện&
%&r&%& Gh| tki cB =+ =8= th5? 3@i …3ic2 h€5 t'2ng tl=: VT= cep nước: VT= S2)t
=Mt:&&& †&
%&r&#& -ng cT 12+n ch)? n/n tki =, Xh+ng th< th5? 3-ng cT 3ư4c thZ phki 1]p
thê= ViOn tAn&
A6 PWC
#&%& "hMi niê=
"Ž th2>t 3ic2 Xhi<n Xhk t'Znh GL! …G/g'5==5V18 L/gic !/nt'/1† 3ư4c phMt
t'i<n t„ nh^ng n.= %stF K %sˆN& T'/ng gi5i 3/)n 3A2 cMc thiOt V; Xhk t'Znh ?ê2 cA2
ngư(i 6` 9|ng phki cB XŽ th2>t 3iện t`: phki cB t'Znh 3- c5/& Ng,? n5? cMc thiOt V;
GL! 3p phMt t'i<n =)nh =j v, cB =Rc 3- ph@ c>p c5/&
ThiOt V; 3ic2 Xhi<n 1/gic 1>p t'Znh 3ư4c GL! 1, 9)ng thiOt V; 3ic2 Xhi<n 3ic
Việt 9ự5 t'ên V- vi [` 1{: 6` 9|ng V- nhớ 1>p t'Znh 3ư4c 3< 1ư2 t'^ cMc 1ệnh v, thực
hiện chRc n.ng: ch“ng h)n: ch/ phyp tZnh 1/gic: 1>p ch2bi: 3;nh gi(: 3O=: v, cMc
th2>t t/Mn 3< 3ic2 Xhi<n =M? v, cMc S2M t'Znh c+ng nghệ& GL! 3ư4c thiOt XO ch/
cMc XŽ 6ư: Xh+ng ?ê2 cA2 c5/ cMc XiO= thRc vc =M? tgnh v, ng+n ng^ =M? tgnh: cB
th< v>n h,nh& !h\ng 3ư4c thiOt XO ch/ Xh+ng chD cMc nh, 1>p t'Znh =M? tgnh =ới cB
th< cMi 3it h/ic th5? 3@i chưTng t'Znh& VZ v>?: cMc nh, thiOt XO GL! phki 1>p t'Znh
6œn 65/ ch/ chưTng t'Znh 3ic2 Xhi<n cB th< nh>p Vang cMch 6` 9|ng ng+n ng^ 3Tn
gikn …ng+n ng^ 3ic2 Xhi<n†& Th2>t ngR 1/gic 3ư4c 6` 9|ng vZ việc 1>p t'Znh chP ?O2
1iên S25n 3On cMc h/)t 3-ng 1/gic vg 9| nO2 cB cMc 3ic2 Xiện A v, J thZ ! 1,=
việcL ngư(i v>n h,nh nh>p chưTng t'Znh …ch2bi 1ệnh† v,/ V- nhớ GL!& ThiOt V;
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
3ic2 Xhi<n GL! 6j giM= 6Mt cMc tgn hiệ2 v,/ v, cMc tgn hiệ2 v,/ v, cMc tgn hiệ2 '5
th8/ chưTng t'Znh n,? v, thực hiện cMc S2? t]c 3ic2 Xhi<n 3p 3ư4c 1>p t'Znh&
!Mc GL! tưTng tự =M? tgnh: nhưng =M? tgnh 3ư4c tEi ư2 hB5 ch/ cMc tMc v|
tgnh t/Mn v, hi<n th;: c€n GL! 3ư4c ch2?ên Việt ch/ cMc tMc v| 3ic2 Xhi<n v, =+n
t'ư(ng c+ng nghiệp& vZ v>? cMc GL!:
ƒ ư4c thiOt XO Vcn 3< ch;2 3ư4c '2ng 3-ng: nhiệt: Y= v, tiOng hn&
ƒ !B 6œn gi5/ 9iện ch/ cMc thiOt V; v,/ '5&
ƒ ư4c 1>p t'Znh 9Œ 9,ng với ng+n ng^ 3ic2 Xhi<n 9Œ hi<2: chP ?O2 giki
S2?Ot cMc phyp t/Mn 1/gic v, ch2?<n =)ch&
Vc cT Vkn chRc n.ng cP5 V- 3ic2 Xhi<n GL! c_ng giEng như chRc n.ng cP5 V-
3ic2 Xhi<n thiOt XO t'ên cT 6d cMc 'T18 c+ng t]c tT h/ic t'ên cT 6d cMc XhEi 3iện t`
3B 1,:
ƒ Th2 nh>n cMc tgn hiệ2 v,/ v, cMc tgn hiệ2 phkn hhi t„ ck= ViOn&
ƒ Liên XOt: ghyp nEi cMc tgn hiệ2 th8/ ?ê2 cA2 3ic2 Xhi<n v, thực hiện 3€ng
=d cMc =)ch ph~ h4p với c+ng nghệ&
ƒ Tgnh t/Mn v, 6/)n thk/ cM 1ệnh 3ic2 Xhi<n t'ên cT 6d 6/ 6Mnh cMc th/ng tin
th2 3ư4c
ƒGhln Việt cMc 1ệnh 3ic2 Xhi<n 3On cMc 3;5 chD thgch h4p&
#&#& !Mc th,nh phAn cT Vkn cP5 =-t V- GL!&
#&#&%& !e2 hZnh phAn cRng&
HZnh r: ce2 hZnh phMn cRng&
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
Hệ thEng GL! th/ng 9|ng cB n.= V- ph>n cT Vkn gh=: V- [` 1{: V- nhớ: V-
nghn: gi5/ 9iện v,/–'5: v, thiOt V; 1>p t'Znh& ST 3h hệ thEng như hZnh t'ên&
$ J- [` 1{&
J- [` 1{ h5? c€n g*i 1, V- [` 1{ t'2ng tl= …!GU†: 1, 1inh Xiện chR5 V- vi [` 1{& J-
[` 1{ Viên 9;nh cMc tgn hiệ2 v,/ v, thực hiện cMc h/)t 3-ng 3ic2 Xhi<n th8/ chưTng
t'Znh 3ư4c 1ư2 t'/ng V- nhớ cP5 !GU: t'2?cn cMc S2?Ot 3;nh 9ưới 9)ng tgn hiệ2
h/)t 3-ng 3On cMc thiOt V; '5&
Ng2?ên 1{ 1,= việc cP5 V- [` 1{ tiOn h,nh th8/ t„ng Vước t2An tự: 3A2 tiên cMc
th+ng tin 1ư2 t'ư t'/ng V- nhớ chưTng t'Znh 3ư4c g*i 1ên t2An tự v, 3ư4c Xi<= 6/Mt
Vdi V- 3O= chưTng t'Znh& J- [` 1{ 1i8n XOt cMc tgn hiệ2 v, 3ư5 XOt S2k 3A2 '5& !h2
X• th(i gi5n n,? g*i 1, th(i gi5n S2yt …6c5n†& Th(i gi5n v€ng S2yt ph| th2-c v,/
92ng 1ư4ng cP5 V- nhớ: v,/ tEc 3- cP5 !GU& NBi ch2ng =-t ch2 XZ S2yt như hZnh
9ưới&
S52 th5/ tMc t2An tự chưTng t'Znh 6j 9ẫn 3On =-t th(i gi5n t'j Xhi V- 3O=
cP5 chưTng t'inh 3i S25 =-t ch2 t'Znh 3A? 3P: 652 3B V]t 3A2 1)i t„ 3A2&
< t'Mnh th(i gi5n S2M t'Œ ngư(i t5 3/ th(i gi5n S2yt cP5 =-t chưTng t'Znh
9,i % "V?t8 v, c/i 3B 1, chD tiê2 3< 6/ 6Mnh cMc GL!& Với nhic2 1/)i thiOt V; th(i
gi5n t'Œ n,? cB th< tới #N=6 h/ic hTn& NO2 th(i gi5n t'Œ gl? t'd ng)i ch/ S25 t'Znh
3ic2 Xhi<n thZ phki 9~ng cMc Viện phMp 3ic Việt: ch“ng h)n như 1]p 3it nh^ng 1An
g*i S25n t'*ng t'/ng th(i gi5n =-t 1An S2yt: h/ic 1, 3ic2 Xhi<n cMc th+ng tin
ch2?<n gi5/ 3< VU Vớt 3i nh^ng 1An g*i gt S25n t'*ng Xhi th(i gi5n S2yt 9,i tới =Rc
Xh+ng th< chep nh>n 3ư4c& nO2 cMc giki phMp t'ên Xh+ng thU5 =pn thZ phki 9~ng
GL! cB th(i gi5n S2yt ng]n hTn&
#&#&#& J- ng2hn&
J- ng2hn cB nhiệ= v| ch2?<n 3@i 3iện Mp A! th,nh 3iện Mp thep ch/ V- vi [` 1{
…thư(ng 1, •v† v, ch/ cMc =)ch 3iênh t'/ng cMc =/9218 c€n 1)i … thư(ng 1, #rv†&
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
#&#&W& ThiOt V; 1>p t'Znh&
ThiOt V; 1>p t'Znh 3ư4c 6` 9|ng 3< 1>p cMc chưTng t'Znh 3ic2 Xhi<n cAn thiOt: 652 3B
ch2?<n ch/ GL!& ThiOt V; 1>p t'Znh cB th< 1, thiOt V; 1>p t'Znh ch2?ên 9|ng: cB th<
1, cMc thiOt V; cY= t5? g*n nh—: cB th< 1, phAn =c= 3ư4c c,i 3it t'ên =M? tgnh cM
nhln&
#&#&r J- nhớ&
J- nhớ 1, nTi 1ư2 t'^ chưTng t'Znh 6` 9|ng ch/ cMc h/)t 3-ng 3ic2 Xhi<n&
!Mc 9)ng V- nhớ cB th< 1, }AQ: }OQ: fG}OQ& Ngư(i t5 12+n chO t)/ ng2hi 9ự
ph€ng ch/ }AQ 3< 92? t'Z chưTng t'Znh t'/ng t'ư(ng h4p =et 3iện ng2hn: th(i
gi5n 92? t'Z t~? th2-c v,/ t„ng GL! c| th<& J- nhớ c_ng cB th< 3ư4c chO t)/ th,nh
=/9218 ch/ phyp 9Œ 9,ng thgch nghi với cMc chRc n.ng 3ic2 Xhi<n cB Xgch cm XhMc
nh52: Xhi cAn =d '-ng cB th< c]= thê=&
#&#&•& Gi5/ 9iện v,/– '5&
Gi5/ 9iện v,/ '5 1, nTi V- [` 1{ t'2ng tl= nh>n th+ng tin t„ cMc thiOt V; ng/)i vi v,
t'2?cn th+ng tin 3On cMc thiOt V; Vên ng/,i& Tgn hiệ2 v,/ cB th< t„ cMc c+ng t]c: cMc
V- ck= ViOn nhiệt 3-: cMc tO V,/ S25ng 3iệnL& Tgn hiệ2 '5 cB th< c2ng cep ch/ cMc
c2-n 9lt c+ng t]c tT: cMc 'T18: cMc v5n 3iện t„: cMc 3-ng cT nhUL& Tgn hiệ2 v,/– '5
cB th< 1, tgn hiệ2 '(i ')c: tgn hiệ2 1i8n t|c: tgn hiệ2 1/gicL
!Mc tZn hiệ2 v,/– '5 cB th< th< hiện như hZnh •
HZnh •: !Mc tgn hiệ2 v,/ '5&
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
Qbi 3i<= v,/ '5 cB =-t 3;5c chD 92? nhet 3ư4c GL! 6P 9|ng&
!Mc Xênh v,/•'5 3p cB cMc chRc n.ng cMch 1? v, 3ic2 h€5 tgn hiệ2 65/ ch/ cMc V-
ck= ViOn v, cMc V- tMc 3-ng cB th< nEi t'ực tiOp với ch\ng =, Xh+ng cAn thê=
=)ch 3iện XhMc&
Tgn hiệ2 thư(ng 3ư4c ghyp cMch 3iện …cMch 1?† nh( 1inh Xiện S25ng như hZnh t&
Dki tgn hiệ2 nh>n v,/ ch/ cMc
GL! cm 1ớn cB th< 1, •v: #rv:
%%Nv: ##Nv& !Mc GL! cm nhU
thư(ng chD nh>p tgn hiệ2 #rv&
Tgn hiệ2 '5 c_ng 3ư4c ghyp
cMch 1? Xi<2 'T18 như hZnh ˆ5:
cMch 1? Xi<2 S25ng như hZnˆV&
HZnh t: !Mch 1? 3iện tgn hiệ2 v,/&
HZnh ˆ: !Mch 1? tgn hiệ2 '5
Tgn hiệ2 '5 cB th< 1, tgn hiệ2 ch2?<n =)ch #rv: %NN=A: %%Nv: %A =-t chic2™ th>=
chg #rNv: %A [/5? chic2 t~? 1/)i GL!& T2? nhiên: với GL! cm 1ớn 9ki tgn hiệ2 '5 cB
th< th5? 3@i Vang cMch 1ự5 ch*n cMc =/9218 '5 thgch h4p&
#&W& !e2 t)/ ch2ng cP5 GL!&
!Mc GL! cB h5i Xi<2 ce2 t)/ cT Vkn 1,: Xi<2 h-p 3Tn v, Xi<2 =/9218 nEi ghyp&
"i<2 h-p 3Tn thư(ng 9~ng ch/ cMc GL! cm nhU v, 3ư4c c2ng cep 9ưới 9)ng
ng2?ên chiOc h/,n chDnh gh= V- ng2hn: V- [` 1{: V- nhớ v, cMc gi5/ 9iện v,/• '5&
"i<2 h-p 3Tn thư(ng vẫn cB Xhk n.ng ghyp nEi 3ư4c với cMc =/9218 ng/,i 37 =d
'-ng Xhk n.ng cP5 GL!&&
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
HZnh F: !e2 t)/ ch2ng cP5 GL!
"i<2 =/9218 gh= cMc =/9218 'iêng ch/ =bi chRc n.ng như =/9218 ng2hn:
=/9218 [` 1{ t'2ng tl=: =/9218 ghyp nEi: =/9218 v,/•'5: =/9218 =(: =/9218
GCDL& !Mc =/9218 3ư4c 1.p t'ên cMc 'pnh v, 3ư4c XOt nEi với nh52& "i<2 ce2 t)/
n,? cB th< 3ư4c 6` 9|ng ch/ cMc thiOt V; 3icn Xhi<n 1>p t'Znh với =*i Xgch cm: cB
nhic2 V- chRc n.ng XhMc nh52 3ư4c g-p v,/ cMc =/9218 'iêng Việt& Việc 6` 9|ng
cMc =/9218 t~? th2-c c+ng 9|ng c| th<&
>6 Cá& $*` Qa 0*4#6
W&%& }T18&
}T18 1, thiOt V; 3iện 9~ng 3< 3Bng c]t =)ch 3iện 3ic2 Xhi<n: Vk/ vệ v, 3ic2
Xhi<n 6ự 1,= việc cP5 =)ch 3iện 3-ng 1ực&
!Mc V- ph>n …cMc XhEi† chgnh cP5 'T18 1,: cT ce2 tiOp th2: cT ce2 t'2ng gi5n: cT ce2
chep h,nh& Vg 9; 'T18 3iện t„ cB cMc V- ph>n: c2-n 9l? …cT ce2 tiOp th2†: =)ch t~8
n5= chl= 3iện …cT ce2 t'2ng gi5n†: hệ thEn cMc tiOp 3i<= …cT ce2 chep h,nh†&
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
Ng,? n5? 9/ 6ự phMt t'i<n
cP5 c+ng nghệ: ng/,i 'T18 3iện
cT: 'T18 nhiệt: 'T18 t„: cMc 1/)i
'T18 3iện t` 'T18 6E với nh^ng ư2
3iê=t n@i V>t 3p phMt t'i<n v, 6`
9|ng nhic2 t'/ng cMc ngh,nh cP5
6kn [2et v, 3(i 6Eng
W&%&%& }T18 3iện t„&
}T18 3iện t„ 1, 'T18 3iện cT: 1,= việc th8/ ng2?ên 1{ t„ 3iện& [yt % 'T18 3iện
t„ cB ce2 t)/ như hZnh s&
"hi cB 9€ng 3iện i 3i v,/ c2-n 9l? # cP5 n5= chl= 3iện %: thZ n]p W cP5 n5=
chl= 3iện 6j ch;2 % 1ực h\t 3iện t„ u
3t
& "hi 9€ng 3iên i 1ớn hTn 9€ng 3iện tMc 3-ng
thZ 1ực 3iện t„ u
3t
1ớn & HZnh s: !e2
t5/ 'T18 3iện t„&
hTn 1ực u
1€ [/
cP5 1, [/ r: 1,= 3Bng tiOp 3i<= •& Xhi 9€ng 3iện i nhU hTn 9€ng 3iện
t'd vc C
tv
: 1ực u
1€ [/
1ớn hTn 1ực 3iện t„ u
3t
: 'T18 nhk: c]t tiOp 3i<= •&
Như4c 3i<= cP5 'T18 3iện t` 1, c+ng 62et tMc 3-ng tưTng 3Ei 1ớn: 3- nh)? thep&
hiện n5? ngư(i t5 6` 9|ng v>t 1iệ2 6]t t„ =ới 3< t.ng 3- nh)? cP5 'T18&
W&%&#& }T18 nhiệt&
}T18 nhiêt 9~ng 3< Vk/ vệ 3-ng cT 3iện v, =)ch 3iện XhUi V; S2M tki& }T18
nhiệt Xh+ng tMc 3-ng tRc th(i th8/ t'; 6E 9€ng 3iện: vZ cYn cB th(i gi5n 3< phMt
nBng& Th(i gi5n 1,= việc Xh/kng v,i gil? 3On v,i ph\t&
}T18 nhiệt cB ng2?ên 1{ 1,= việc 9ự5 v,/ tMc 9|ng nhiệt cP5 9€ng 3iện&
L/)i 'T18 nhiệt thư(ng cB g]n phAn t` cT Vkn 1, phiOn Xi= 1/)i Xyp: ce2 t)/ t„ #
te= Xi= 1/)i: =-t te= cB hệ 6E gipn nd Vy v, =-t te= cB hệ 6E gipn nd 1ớn& "hi
3Et nBng 9/ 9€ng 3iện C: cB th< 9~ng t'ực tiOp ch/ 9€ng 3iện 3i S25: h/ic 9l? 3iện
t'd V5/ S25nh&
HZnh %N 1, 6T 3h ce2 t)/ 'T18 nhiệt&
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
J- ph>n 3Et nBng % 3e2 nEi t'ực tiOp với =)ch 3iện chgnh cP5 thiOt V; cAn Vk/ vệ
…tự 3-ng c]t 3iện†& "hi 9€ng 3iện ch)?
t'/ng =)ch 3iện t.ng 1ên S2M =Rc S2?
3;nh …3-ng cT 3iện V; S2M tki† thZ nhệt
1ư4ng tU5 '5 1,= ch/ Xi= 1/)i W c/ng
1ên phg5 t'ên …vc phg5 Xi= 1/)i cB hệ 6E
gikn nd nhU†& Nh( 1ực Xy/ cP5 1€ [/ •:
3€n VY? r 6j S25? v, =d tiOp
HZnh %N: !e2 t)/ 'T18 nhiệt&
3i<= #: 1,= ch/ =)ch 3iện tự 3-ng c]t 3iện& "hi V- ph>n 3Et nBng ng2-i 3i: th5nh
Xi= 1/)i Xyp hOt c/ng: en n\t t 1, cB th< 3ư5 'T18 nhiệt vc v; t'g c_: tiOp 3i<= #
3Bng&
W&%&W& }T18 tưTng tự: 'T18 XŽ th2>t 6E
!Mc 1/i) 'T18 3iện$ cT cB như4c 3i<= 1, tMc 3-ng ch>= v, Xy= chgnh [Mc nên t„
nh^ng n.= ˆN 3On n.= sN cMc 'T18 3iện K cT 3ư4c cki tiOn th8/ hướng 3iện t` hB5:
th5? thO cMc cT ce2 3/: cT ce2 6/ ngưmng Vang cMc =)ch 3iện t` v, vi =)ch VMn
9ẫn& On Xh/kng nh^ng n.= sN ngư(i t5 3ư5 XŽ th2>t vi [` 1{: vi 3iê2 Xhi<n v,/
'T18: cMc tgnh n.ng cP5 'T18 c,ng ư2 việt hTn&
}T18 tưTng tự cB 3ic t'ưTng 1, cMc th+ng 6E v,/: '5 cP5 'T18 như 9€ng 3iện:
3iện Mp: gBc 1ệch ph5: c+ng 62etL 1, cMc 3)i 1ưTng 1i8n t|c …5n51/g†&
Tgn hiệ2 n,? 3ư4c 6/ 6Mnh với % h5? nhic2 3)i 1ư4ng 3A2 v,/ cB giM t'; ch2Yn 37
ch/ tgn hiệ2 3A2 '5& !e2 t'\c 'T18 gh= cMc XhEi như 652: XhEi tiOp th2: XhEi thực
hiên: XhEi t'Z h/pn v, XhEi chD 3;nh&
}T18 XŽ th2>t 6E cB 3ic 3i<= 1, tgn hiệ2 [` 1{ Vên t'/ng cP5 'T18 d 9)ng 6E …9)ng
nh; phln N: %†& Tgn hiệ2 v,/ 3ư4c ch2?<n 65ng tgn hiệ2 6E 3i<2 Xhi<n tgn hiệ2 t5&
"Ot ce2 phAn cRng v, phAn =c= cP5 cMc Xi<2 'T18 XŽ th2>t 6E cP5 cMc h5ng XhMc
nh52 thư(ng cB nh^ng nyt 3ic Việt 'iêng: Xh+ng giEng nh52&
W&#& !A2 95/&
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
!A2 95/ 1, 1/)i thiOt V; 3iện 9~ng 3< 3Bng: c]t 9€ng 3iện Vang t5?: 3Tn gikn
nhet: 3ư4c 6` 9|ng t'/ng =)ch 3iện cB 3iện cB 3iện Mp ##NV 3iện =-t chic2 v,
WFN V 3iện [/5? chic2&
!A2 95/ thư(ng 9~ng 3< 3Bng c]t =)ch 3iện c+ng 62et nhU Xhi 1,= việc
Xh+ng phki 3Bng c]t nhic2 1An& NO2 3iện Mp =)ch 3iện c5/ hTn h/ic =)ch 3iện cB
c+ng 62et t'2ng VZnh v, 1ớn hTn thZ cA2 95/ 1,= nhiệ= v| cMch 1i h/ic chD 3Bng c]t
Xh+ng tki& Sd 9I như v>? 1, vZ Xhi c]t =)ch 3iện: hh S25ng 6inh '5 6j 'et 1ớn: tiOp
[\c 6j V; phM hP? t'/ng =-t th(i gi5n ng]n 9ẫn 3On phMt 6inh hh S25ng gi^5 cMc
ph5: glt ng2? hi<= ch/ ngư(i th5/ tMc v, hUng thiOt V;&
< 3k= Vk/ c]t 3iện tin c>? cMc thiOt V; 9~ng '5 XhUi ng2hn 3iện: chic2 9,i
1ưmi 95/ phki 3P 1ớn …1ớn hTn •N c=† v, 3< 5n t/,n 1\c 3Bng c]t: cAn cB Viện phMp
9>p t]t hh S25ng: tEc 3- 9i ch2?<n 1ưmi 95/ tiOp [\c c,ng nh5nh: th(i gi5n 9>p t]p
hh S25ng c,ng ng]n: vZ thO ngư(i t5 thư(ng 1,= th8= 1ưmi 95/ ph| cB 1€ [/ V>t
nh5nh d cMc cA2 95/ cB 9€ng 3iện =-t chic2 1ớn hTn WNA&
HZnh %%: ce2 t)/ v, Xg hiệ2 cA2 95/&
%& tiOp 3i<= 3-ng …1ưmi 95/†™ #& tiOp 3i<= tInh™ W& 3O cMch 3iện&
Th8/ XOt ce2 ngư(i t5 phln '5 1,= # 1/)i % cực: # cực: W cực: r cực& Th8/ 3iện Mp
phln '5 3iện Mp 3;nh =Rc #•NV: •NNV& Th8/ 9€ng 3;nh =Rc cB cMc 1/)i %•™ #• ™
WN™ rN™ tN™ ˆ•™ %NN™ %•N™ #NN™ WNN™ W•N™ tNN™ %NNNA& Th8/ 3ic2 Xiện Vk/ vệ cB 1/)i
cA2 95/ Xh+ng cB h-p: 1/)i cB h-p ch8 ch]n& Th8/ ?ê2 cA2 6` 9|ng cB 1/)i cA2 95/
cB cA2 chZ Vk/ vệ v, 1/)i Xh+ng cB cA2 chZ Vk/ vệ&
W&W& N\t en&
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
L, thiOt V; 3iện 3< 3ic2 Xhi<n t„ [5 …cB Xh/kng cMch† 3Bng c]t tự 3-ng =)ch
3iện …=)ch 3iện 3-ng cT†&
!B h5i 1/)i n\t nen : n\t en thư(ng hd v, n\t en thư(ng 3Bng&
W&W&% N\t en thư(ng hd&
HZnh %#: ce2 t)/ v, X{ hiệ2 n\t en thư(ng hd&
"hi en n\t th8/ chic2 =_i tên thZ cMc tiOp 3i<= hd '5: c]t =)ch 3iện& "hi VU
t5? '5: nh( 1/ [/ phkn: cMc tiOp 3i<= t'd 1)i v; t'g V5n 3A2 1, thư(ng hd&
W&W&#& N\t en thư(ng 3Bng&
HZnh %W: ce2 t)/ v, X{ hiệ2 n\t Yn thư(ng 3Bng&
"hi en n\t th8/ chic2 =_i tên thZ cMc tiOp 3i<= hd '5: c]t =)ch 3iện& "hi VU
t5? '5: nh( 1/ [/ phkn: cMc tiOp 3i<= t'd 1)i v; t'g V5n 3A2 1, thư(ng 3Bng&
W&r& !+ng t]c tT 3iện t„&
!+ng t.c tT 1, 1/)i thiOt V; 3iện 9~ng 3< 3Bng c]t t„ [5: tự 3-ng h/ic 9~ng
n\t en cMc =)ch 3iện cB tki 3iện Mp 3On •NNV: 9€ng 3iện 3On tNNA&
!+ng t]c tT cB h5i v; t'g: 3Bng v, c]t& TiOp 3i<= 3ư4c gi^ d t')ng thMi 3Bng
nh( cB 9€ng 3iện t'/ng c2-n 9l? h\t …c2-n 3ic2 Xhi<n† cP5 cT ce2 3iện t„&
!+ng t]c tT 3iện t„ cB cMc V- ph>n chgnh 652:
$ !T ce2 3iện t„&
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
$ Hệ thEng tiOp 3i<= chgnh&
$ Hệ thEng tiOp 3i<= ph|&
$ Hệ thEng 9>p hh S25ng&
hinh
HZnh %r: 6T 3h ng2?ên 1{ ch2ng cP5 cMc c+ng t]c tT 3iện t„&
T'/ng 6T 3h hZnh %r t5 the? cB # V- ph>n cT Vkn: cT ce2 3iện t` v, cT ce2 t'2?cn
3-ng& !T ce2 t'2?cn 3-ng gh= hệ thEng t5? 3€n v, tiOp 3i<= 3-ng& !T ce2 t'2?cn
3-ng phki cB XOt ce2 h4p 1{ 3< gik= th(i gi5n th5/ tMc 3Bng c]t: t.ng 1ực yp cMc
tiOp 3i<= v, gik= 3ư4c tiOng Xê2 v5 3>p&
W&r&%& !T ce2 3iện t„&
!T ce2 3iện t„ cP5 c+ng t]c tT gh= cB =)ch t„ v, c2-n h\t&
Q)ch t„ cP5 c+ng tMc tT 3iện [/5? chic2 1, cMc 1•i thyp 3ư4c ghyp Vang 1M
thyp XŽ th2>t 3iện cB chic2 9,? N&W•== 3On N&•== 3< gik= t@n h5/ 6]t t„ 9/ 9€ng
3iện [/M?& Q)ch t„ cB 9)ng hZnh ch^ f h/ic U: gh= # th,nh phAn tInh …%† 3ư4c
ghyp chit cE 3;nh: phAn 3-ng …#† 1, n]p c€n g*i 1, phAn Rng 3ư4c nEi với cMc tiOp
3i<= …W† S25 hệ thEng t5? 3€n …r†&
!2-n h\t …•† cB 3iện t'd 'et Vy 6/ với 3iện XhMng& "hi cB 9€ng 3iện S25 c2-n
h\t: 6j cB 1ực 3iện t„ h\t n]p …phAn 3-ng #†: th+ng S25 hệ thEng t5? 3€n: 3Bng tiOp
3i<= …W†: 92? t'Z v; t'g 3Bng =)ch 3iện cP5 c+ng t]c tT …hZnh %r†&
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
Ng2ên 1{ 1,= việc cP5 c+ng t]c tT 3iện =-t chic2 c_ng tưTng tự như t'ên:
thư(ng chD XhMc nh52 d hZnh 9Mng XOt ce2 t'2?cn 3-ng cP5 =)ch t„ tới tiOp 3i<=&
!+ng t]c tT 3iện =-t chic2 thư(ng 9~ng =)ch t„ Xi<2 [2pMp: cB tiOp 3i<= 3-ng
VM= chit ng,? v,/ n]p& Ng/,i '5: vZ 6` 9|ng 9€ng 3iện =-t chic2: nên =)ch t„
thư(ng 1,= Vang 6]t t„ =c=: c2-n 9l? thư(ng cB 9)ng hZnh t'| t'€n S2en 6Mt v,/
1•i: vZ 1•i thyp gt nBng hTn t'ưTng h4p [/5? chic2&
W&r&#& Hệ thEng tiOp 3i<=&
Hệ thEng tiOp 3i<= gh= cMc tiOp 3i<= thư(ng =d…d t')ng thMi hd† v, cMc
tiOp 3<= thư(ng 3Bng: …d t')ng thMi 3Bng† Xhi chư5 cB tMc 3-ng cP5 c2-n h\t&
HZnh %•: %&1•i 6]t™ #& c2-n 9l?™ W& 1€ [/™ r&X% X{ hiệ2 tiOp 3i<= thư(ng =d™ •& X#
X{ hiệ2 tiOp 3i<= thư(ng 3Bng&
"hi c/ž 9/Ÿng 3iên v5Ÿ/ c2+n 9l?: 1/¡i 6.žt h2žt [2+žng =+t 1ưc th.žng 1ưc 3l¢? 1/Ÿ
[/ ph5¢n 15Ÿ= ch/ tiêžp 3iê¢= thưTŸng Vi 3/žng =T¢ '5 v5Ÿ tiêžp 3iê¢= thưTŸng hT¢ Vi 3/žng
15i& Nêž2 c2+n 9l? Vi =lžt 3iên: 9/ t5žc 92ng c2¢5 1ưc 3l¢? c2¢5 1/Ÿ [/: hê th+žng c5c6
tiêžp 3iê¢= t'T¢ vêŸ vi t'iž V5n 3lŸ2&
!5žc 6+ž 1iê2 X?¡ th2lt c2¢5 c+ng t.žc tT 15Ÿ:
$ iên 5žp 3inh =ưžc U
3=
15Ÿ 3iên 5žp =5ng 3iên tưTng ưžng =5Ÿ tiêžp 3iê¢= chižnh
ph5¢i 3/žng c.žt: thưTŸng c/ž c5žc clžp %%NV™ ##NV™ rrNV 3iên =+ t chiêŸ2 v5Ÿ
%#ˆV™ ##NV™ WFNV™ •NNV [/5? chiêŸ2&
!2+n h2žt c/ž thê¢ 15Ÿ= viêc ViŸnh thưTŸng T¢ 3iên 5žp t'/ng giTž i h5n F•‰ 3êžn
%N•‰ 3iên 5žp 3inh =ưžc&
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
$ D/Ÿng 3iên 3inh =ưžc C
3=
15Ÿ 9/Ÿng 3iên 3i S25 tiêžp 3iê= chižnh t'/ng chêž 3+
15Ÿ= viêc gi5žn 3/5n 1l2 95Ÿi: nghi¡5 15Ÿ chêž 3+ n5Ÿ? thTŸ i gi5n c+ng t.žc tT T¢ t'5ng
th5ži 3/žng Xh+ng 1l2 S25ž F giTŸ&
!+ng t.žc tT c/ž c5žc clžp 9/Ÿng 3iên th+ng 92ng 15Ÿ: %N™ #N™ #•™ rN™ tN™ ˆ•™ %NN™
%•N™ #•N™ WNN™ tNNA&
W&•& "hdi 3-ng t„&
"hT¢i 3+ng tưŸ 15Ÿ =+t 1/5i thiêžt Vi 3iên 92Ÿng 3ê¢ 3iêŸ2 Xhiê¢n 3/žng c.žt tưŸ [5: 35¢/
chiêŸ2 S25? v5Ÿ V5¢/ vê S25ž t5¢i …nêž2 =.žc thê= 'T 18 nhiêt† ch/ c5žc 3+ng cT W ph5 '+t/
1+Ÿng 6/žc& L/5i XhT¢i 3+ng tưŸ c/ž =+t c+ng t.žc tT g/ i 15Ÿ XhT¢ i 3+ng tưŸ 3Tn: thưTŸng
92Ÿng 3ê¢ 3iêŸ2 Xhiê¢n 3/žng c.žt 3+ng cT 3iên& "hT¢i 3+ng tưŸ c/ž # c+ng t.žc tT g/i 15Ÿ
XhT¢i 3+ng tưŸ X8žp 92Ÿng 3ê¢ XhT¢i 3+ng v5Ÿ 3iêŸ2 Xhiê¢n 35¢/ chiêŸ2 3+ng cT 3iên& Q2+žn
XhT¢i 3+ng tưŸ V5¢/ vê 3ưTc ng.žn =5ch ph5¢i =.žc th8= clŸ2 chiŸ&
NgưTŸi t5 chi5 XhT¢ i 3+ng tưŸ th5Ÿnh c5žc 1/5i 652:
$ Th8/ 3iên 5žp 3inh =ưžc c2¢5 c2+n 9l? h2žt: WtV™ %#ˆV™ ##NV™ WFNV™ v5Ÿ
•NNV&™
$ Th8/ Xêžt clž2 V5¢/ vê ch+žng t5žc 3+ng VT¢i =+i t'ưTŸng [2ng S25nh c/ž c5žc 1/5i:
hT¢: V5¢/ vê: ch+žng n+¢&
!2¡ng như c5žc thiêžt Vi 3iên thlžp 5žp: c5žc chi tiêžt c2¢5 XhT¢i 3+ng tưŸ 15Ÿ= viêc
Xh+ng c/ž 9lŸ2 =T¡ V+i t'Tn: tưžc 15Ÿ= viêc Xh+: 9/ 3/ž ph5¢i 15Ÿ= tưŸ vlt 1iê2 ižt h5/
=/Ÿn 9/ =5 65žt v5Ÿ Xh+ng Vi gi¢& Ng5Ÿ? n5? ngưTŸi t5 92Ÿng Xi= 1/5i $ như5 c/ž
3+ chi2 =/Ÿn c5/: c/ž thê¢ VêŸn glžp #NN 1lŸn 6/ vTži Xi= 1/5i K Xi= 1/5i&
HiŸnh %t: 6T 3+Ÿ XhT¢i 3+ng tưŸ 3Tn 3ê¢ 3/žng 3iêŸ2 Xhiê¢n 3+ng cT 3iên&
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
T'ên 6T 3+Ÿ c/ž c5žc X?ž hiê2 như 652:
$ A: J: !: O =5ch W ph5 r 9l?&
$ !! 15Ÿ clŸ2 chi¢&
$ C}N: #}N # 'T18 nhiêt 3.t T¢ # ph5&
$ " c2+n 9l? c+ng t.žc tT c/ž r tiêžp 3iê¢= thưTŸng =T¢ …"
%:
"
#:
"
W
T¢ =5ch 3+ng
1ưc: "
r
T¢ =5ch 3iêŸ2 Xhiê¢n†&
$ D n2žt lžn thưTŸng 3/žng …n2ž 9ưŸng =5ž?†
$ Q n2žt lžn thưTŸng =T¢ …n2žt =T¢ =5ž?†&
H/5t 3+ng c2¢5 6T 3+Ÿ như 652:
$ QT¢ =5ž?: lžn n2žt =T¢ =5ž? Q: 9/Ÿng 3iên 3i tưŸ ph5 ! S25 clŸ2 chiŸ: S25 D: Q: ":
# tiêžp 3iê¢= thưTŸng 3/žng %}N: #}N c2¢5 'T18 nhiêt vêŸ t'2ng tižnh O: c2+n 9l?
" c/ž 3iên: 3/žng c5žc tiêžp 3iê¢= "
%:
"
#:
"
W
c2ng clžp 3iên ch/ 3+ng cT& +Ÿng
thTŸi 3/žng tiêžp 3iê¢= "
r
3ê¢ tư Xh/ž5 n2žt Q …V/¢ t5? lžn n2žt Q '5: =5ch 3iên vl¡n
3ưTc 92? t'iŸ: 3i S25 tiêžp 3iê¢= "
r
†&
$ Q2+žn c.žt 3+ng cT …9ưŸng =5ž?† t5 lžn n2žt D: c2+n 9l? c+ng t.žc tT " =lžt 3iên:
c5žc tiêžp 3iê¢= "
%:
"
#:
"
W:
"
r
hT¢ '5 3+ng cT c.žt Xh/¢i ng2+Ÿn 3iên&
$ J5¢/ vê 3+ng cT: clŸ2 chiŸ !! V5¢/ vê ng.žn =5ch: h5i 'T18 nhiêt }N V5¢/ vê S25ž
t5¢i&
W&t& !A2 chZ&
!lŸ2 chiŸ 15Ÿ thiêžt Vi 3iên 92Ÿng 3ê¢ V5¢/ vê c5žc thiêžt Vi 3iên v5Ÿ =5ch 3iên t'5žnh S25ž
9/Ÿng 3iên …ch2¢ ?êž2 15Ÿ 9/Ÿng 3iên ng.žn =5ch†& T'/ng =5ng 3iên t5 thưTŸng thlž? clŸ2
chiŸ V5¢/ vê c5žc 9l? 3iên v5Ÿ c5žp: V5¢/ vê 3+Ÿ 92Ÿng 3iên gi5 3iŸnh: V5¢/ vêh =5ž? Viêžn 5žp:
3+ng cT 3iênL&
H5i phlŸn tư¢ cT V5¢n c2¢5 clŸ2 chiŸ 15Ÿ : 9l? ch5¢? v5Ÿ thiêžt Vi 9lp h+Ÿ S25ng …phlŸn tư¢
9lp h+Ÿ S25ng thưTŸng g.p T¢ clŸ2 chiŸ c5/ 5žp†&
Dl? ch5¢? 15Ÿ phlŸn tư¢ S25n t'/ng nhlžt: 3ê¢ c.žt =5ch 3iên Xhi c/ž 6ư c+ž =+t c5žch tin
cl?: 9l? ch5¢? clŸn th/¢5 =5¡n c5žc ?ê2 clŸ2 652:
$ "h+ng Vi /[? h/ž5&
$ Dl¡n 3iên t+ž t&
$ Nhiêt 3+ n/žng ch5¢? tưTng 3+ž i thlžp&
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
$ "i= 1/5i vlt 1iê2 ižt&
$ Q25žn tižnh nhiêt ph5¢i nh/¢&
ê¢ gi5¢= nhiêt 3+ t5žc 3+ng: ngưTŸi t5 thưTŸng 92Ÿng # Viên ph5žp :
$ D2Ÿng 9l? 98t c/ž ch+¡ th.žt 15i 3ê¢ gi5¢= tiêžt 9iên&
$ D2Ÿng 9l? t'/Ÿn: t'ên =+t 6+ž 3/5n h5Ÿn th8= =+t 6+ž v5¢? Xi= 1/5i c/ž nhiêt 3+
n/žng ch5¢? thlžp&
!lž2 t5/ c2¢5 clŸ2 chi¢ c/ž c5žc 1/5i 652: 1/5i hT¢: 1/5i v.n: 1/5i h+p: 1/5i Xižn Xh+ng
c/ž th5ch 5nh: 1/5i Xižn t'/ng +žng c/ž c5žt th5ch 5nh&
!lŸ2 chiŸ c/ž 3.c 3iê¢= 15Ÿ 3Tn gi5¢n: Xižch thưTžc V8ž: Xh5¢ n.ng c.žt …V5¢/ vê† 1Tžn v5Ÿ
gi5ž th5Ÿnh thlžp: nên ng5Ÿ? n5? vl¡n 3ưTc ưžng 92ng '+ng '5¡ i&
W&ˆ& ‡pt+=Mt&
Ažpt+=5žt 15Ÿ thiêžt Vi 3iên 92Ÿng 3ê¢ tư 3+ng 3/žng c.žt =5ch 3iên: V5¢/ vê S25ž t5¢i
ng.žn =5ch: 62t 5žpL: h+Ÿ S25ng 3ưTc 9lp t'/ng Xh+ng Xhiž&
£¢ t'5ng th5ži ViŸnh thưTŸng: 652
Xhi 3/žng 3iên: 5žpt+=5žt 3ưTc
giư¡ T¢ t'5ng th5ži 3/žng tiêžp 3iê¢=
nhTŸ =/žc '.ng % XhTžp vTži clŸn
'.ng • c2Ÿng =+t c2= vTži tiêžp
3iê¢= 3+ng t&
"hi =5ch 3iên S25ž t5¢i h5? ng.žn
=5ch: 9/Ÿng 3iên ch5? S25 c2+n
9l? # 1Tžn: 1ưc h2žt 3iên tưŸ t.ng
HZnh %ˆ: !e2 t)/ Mpt+=5t&
1ên th.žng 1ưc 1/Ÿ [/ W X8ž/ phlŸn ưžng r [2+žng 15Ÿ= nh5¢ =/žc %: clŸn • 3ưTc tư 9/: tiêžp
3iê¢= 3+ng t c2¢5 5žpt+=5žt 3ưTc =T¢ '5 9/ 1ưc c2¢5 1/Ÿ [/ ˆ: =5ch 3iên Vi c.žt&
Ažpt+=5žt thưTŸng 3ưTc phln 1/5i như 652:
$ Th8/ Xêžt clž2: 1/5i % cưc: # cưc: W cưc&
$ Th8/ thTŸi gi5n t5žc 3+ng: 1/5i t5žc 3+ng Xh+ng tưžc thTŸi: 1/5i t5žc 3+ng tưžc thTŸi&
$ Th8/ chưc n.ng V5/8 vê: 1/5i V5¢/ vê 9/Ÿng cưc 35i: 9/Ÿng cưc tiê¢2: V5¢/ vê
c+ng 62lžt 3iên ngưTc: V5¢/ vê 5žp cưc tiê¢2L
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
ê¢ thưc hiên ?ê2 clŸ2 th5/ t5žc ch/n 1/c V5¢/ vê: 5žpt+=5žt ph5¢i c/ž Xh5¢ n.ng hiê2
chiŸnh 9/Ÿng t5žc 3+ng v5Ÿ thTŸi gi5n t5žc 3+ng&
r& !Mc 1/)i ck= ViOn: c5n nhiệt&
w6 Đ1#, &l 5G7OR
•&%& "hMi niê=
-ng cT D! v, 3-ng cT Vước vEn 1, nh^ng hệ hhi tiOp v€ng hd $ t5 cep
3iện 3< 3-ng cT S25? nhưng ch\ng S25? V5/ nhiê2 thZ t5 Xh+ng ViOt: X< ck 3Ei
với 3-ng cT Vước 1, 3-ng cT S25? =-t gBc [Mc 3;nh t~? v,/ 6E [2ng nh>n
3ư4c& Việc thiOt 1>p =-t hệ thEng 3ic2 Xhi<n 3< [Mc 3;nh nh^ng gZ ng.n ckn
ch2?<n 3-ng S25? cP5 3-ng cT h/ic 1,= 3-ng cT Xh+ng S25? c_ng Xh+ng 9Œ
9,ng&
Qit XhMc: 3-ng cT 68'v/ 3ư4c thiOt XO ch/ nh^ng hệ thEng hhi tiOp v€ng
Xgn& Tgn hiệ2 '5 cP5 3-ng cT 3ư4c nEi với =-t =)ch 3ic2 Xhi<n& "hi 3-ng cT
S25?: v>n tEc v, v; t'g 6j 3ư4c hhi tiOp vc =)ch 3ic2 Xhi<n n,?& NO2 cB VAt
X• 1{ 9/ n,/ ng.n ckn ch2?<n 3-ng S25? cP5 3-ng cT: cT ce2 hhi tiOp 6j
nh>n the? tgn hiệ2 '5 chư5 3)t 3ư4c v; t'g =/ng =2En& Q)ch 3ic2 Xhi<n tiOp
t|c chDnh 65i 1ệch ch/ 3-ng cT 3)t 3ư4c 3i<= chgnh [Mc&
-ng cT 68'v/ cB nhic2 Xi<2 9Mng v, Xgch thước: 3ư4c 6` 9|ng t'/ng
nhiO2 =M? XhMc nh52: t„ =M? tiện 3ic2 Xhi<n Vang =M? tgnh ch/ 3On cMc =+
hZnh =M? V5? v, [8 hTi& ‚ng 9|ng =ới nhet cP5 3-ng cT 68'v/ 1, t'/ng cMc
'/V/t: c~ng 1/)i với cMc 3-ng cT 9~ng t'/ng =+ hZnh =M? V5? v, [8 hTi&
!Mc 3-ng cT 68'v/ 3ic2 Xhi<n Vang 1iên 1)c v+ t2?On 3ư4c g*i 1, 3-ng cT 68'v/
}–! …'59i/$ c/nt'/1189†& T'/ng thực tO: Vkn thln 3-ng cT 68'v/ Xh+ng phki
3ư4c 3ic2 Xhi<n Vang v+ t2?On: nB chD nEi với =M? th2 v+ t2?On t'ên =M? V5?
h5? [8 hTi& -ng cT 68'v/ nh>n tgn hiệ2 t„ =M? th2 n,?& Như v>? cB nghI5 1,
t5 Xh+ng cAn phki 3ic2 Xhi<n '/V/t Vang tgn hiệ2 v+ t2?On Vang cMch 6` 9|ng
=-t 3-ng cT 68'v/: t'„ Xhi t5 =2En thO& T5 cB th< 3ic2 Xhi<n 3-ng cT 68'v/
Vang =M? tgnh: =-t V- vi [` 1{ h5? th>= chg =-t =)ch 3iện t` 3Tn gikn 9~ng
C! •••&
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
•&#& H/)t 3-ng cP5 3-ng cT SfVO}&
-ng cT v, v+n XO nEi với =)ch 3ic2 Xhi<n t)/ th,nh =)ch hhi tiOp v€ng
Xgn& !k =)ch 3ic2 Xhi<n v, 3-ng cT 3c2 3ư4c cep ng2hn D! …thư(ng t„ r&F K ˆ&#
V†&
< S25? 3-ng cT: tgn hiệ2 6E 3ư4c g`i tới =)ch 3ic2 Xhi<n& Tgn hiệ2 n,? Xhdi
3-ng 3-ng cT: th+ng S25 ch2bi VMnh '.ng: nEi với v+n XO& V; t'g cP5 t'|c v+n XO
ch/ ViOt v; t'g t'|c '5 cP5 68'v/& "hi v+n XO 3)t 3ư4c v; t'g =/ng =2En: =)ch 3ic2
Xhi<n 6j t]t 3-ng cT&
HZnh %F: Q-t 3-ng cT SfVO} }–! Xgch thước ch2Yn 3i<n hZnh t'/ng =+ hZnh =M?
V5? v, [8 325&
-ng cT 68'v/ 3ư4c thiOt XO 3< S25? cB giới h)n chR Xh+ng phki S25?
1iên t|c như 3-ng cT D! h5? 3-ng cT Vước& Qic 9~ t5 cB th< chDnh 3-ng cT
68'v/ }–! S25? 1iên t|c …6j t'Znh V,? 652† nhưng c+ng 9|ng chgnh cP5 3-ng cT
68'v/ 1, 3)t 3ư4c gBc S25? chgnh [Mc t'/ng Xh/kng t„ sN
/
K %FN
/
& Việc 3ic2
Xhi<n n,? cB th< Rng 9|ng 3< 1Mi '/V/t: 9i ch2?<n cMc t5? =M? 1ên [2Eng: S25?
=-t ck= ViOn 3< S2yt Xh]p ph€ngL
•&W& SfVO} v, 3ic2 ViOn 3- '-ng [2ng&
T'|c cP5 3-ng cT 68'v/ }–! 3ư4c 3;nh v; nh( v,/ XŽ th2>t g*i 1, 3it#2
ViOn 3- '-ng [2ng …G”Q†& T'/ng hệ thEng n,?: 68'v/ 1, 3Mp Rng cP5 =-t 9p?
cMc [2ng 6E @n 3;nh& !| th< hTn: =)ch 3ic2 Xhi<n 1, 3Mp Rng cP5 =-t tgn hiệ2 6E
cB cMc [2ng ViOn 3@i t„ % K # =6& !Mc [2ng n,? 3ư4c gdi 3i •N 1An–gil?& !h\ {
'ang Xh+ng phki 6E [2ng t'/ng =-t gil? 3ic2 Xhi<n 68'v/ =, 1, chic2 9,i cP5 cMc
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
[2ng& S8'v/ 3€i hUi Xh/kng WN K tN [2ng–gil?& NO2 6E n,? S25 thep: 3- chgnh [Mc
v, c+ng 62et 3< 92? t'Z 68'v/ 6j gik=&
Với 3- 9,i [2ng % =6: 68'v/ 3ư4c 3ic2 Xhi<n S25? th8/ =-t chic2 …gik 6` 1,
chic2 Xi= 3hng hh như hZnh %s&
HZnh %s: ic2 ViOn 3- '-ng [2ng&
Với 3- 9,i [2ng [2ng # =6: 68'v/ S25? th8/ chic2 ngư4c 1)i& "Ž th2>t n,?
c€n 3ư4c g*i 1, tD 1ệ 6E $ ch2?<n 3-ng cP5 68'v/ tD 1ệ với tgn hiệ2 6E 3ic2 Xhi<n
!+ng 62et c2ng cep ch/ 3-ng cT Vên t'/ng 68'v/ c_ng tD 1ệ với 3- 1ệch gi^5 v; t'g
hiện t)i cP5 t'|c '5 với v; t'g nB cAn 3On& NO2 68'v/ d gAn v; t'g 3gch: 3-ng cT 3ư4c
t'2?cn 3-ng với tEc 3- thep& ic2 n,? 3k= Vk/ 'ang 3-ng cT Xh+ng vư4t S2M
3i<= 3;nh 3On& Nhưng nO2 68'v/ d [5 v; t'g 3gch nB 6j 3ư4c t'2?cn 3-ng với v>n
tEc tEi 35 3< 3On 3gch c,ng nh5nh c,ng tEt& "hi t'|c '5 3On v; t'g =/ng =2En:
3-ng cT gik= tEc& Q2M t'Znh tưdng ch„ng như phRc t)p n,? 9iŒn '5 t'/ng Xh/kng
th(i gi5n 'et ng]n $ =-t 68'v/ t'2ng VZnh cB th< S25?
tN
/
t'/ng v€ng ¤ $ ¥ gil?&
VZ 3- 9,i [2ng cB th< th5? 3@i t~? th8/ hpng chO t)/ nên t5 phki ch*n 68'v/
v, =M? th2 v+ t2?On th2-c c~ng =-t hpng 3< 3k= Vk/ 6ự tưTng thgch& Ei với
'/V/t: t5 phki 1,= =-t v,i thg nghiệ= 3< [Mc 3;nh 3- 9,i [2ng tEi ư2&
•&r V5i t'€ cP5 v+n XO&
V+n XO t'/ng 68'v/ gi^ v5i t'€ chgnh t'/ng việc ch/ phyp 3;nh v; t'g cP5 t'|c '5&
V+n XO 3ư4c g]n v,/ t'|c '5 …t'/ng =-t v,i 68'v/: V+n XO chgnh 1, t'|c '5†&
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
Jang cMch n,?: v; t'g cP5 V+n XO phkn Mnh chgnh [Mc v; t'g t'|c '5 cP5 68'v/& T5
3p ViOt V+n XO h/)t 3-ng nh( c2ng cep =-t 3iện Mp ViOn thiên ch/ =)ch 3ic2
Xhi<n&"hi cAn ch)? Vên t'/ng V+n XO ch2?<n 3-ng: 3iện thO 6j th5? 3@i&
Q)ch 3ic2 Xhi<n t'/ng 68'v/ 6/ 6Mnh 3iện thO n,? với 3- 9,i cMc [2ng 6E
3ư5 v,/ v, phMt ¦tgn hiệ2 65i 6E§ nO2 3iện thO Xh+ng 3\ng& Tgn hiệ2 65i 6E n,? tD
1ệ với 3- 1ệch gi^5 v; t'g cP5 V+n XO v, 3- 9,i cP5 tgn hiệ2 v,/& Q)ch 3ic2 Xhi<n
6j XOt h4p tgn hiệ2 65i 6E n,? 3< S25? 3-ng cT& "hi 3iện thO cP5 V+n XO v, 3-
9,i cMc [2ng 6E Vang nh52: tgn hiệ2 65i 6E 3ư4c 1/)i VU v, 3-ng cT ng„ng&
•&•& !Mc giới h)n S25?&
!Mc 68'v/ XhMc nh52 d gBc S25? 3ư4c với c~ng tgn hiệ2 % K # =6 …h/ic Vet
X•† 3ư4c c2ng cep& !Mc 68'v/ ch2Yn 3ư4c thiOt XO 3< S25? tới v, 12i t„ sN
/
K
%FN
/
Xhi 3ư4c c2ng cep t/,n V- chic2 9,i [2ng& GhAn 1ớn 68'v/ cB th< S25? 3ư4c
%FN
/
h5? gAn %FN
/
&
NO2 t5 cE 3ic2 Xhi<n 68'v/ vư4t S2M nh^ng giới h)n cT h*c cP5 nB : t'|c '5 cP5
3-ng cT 6j 3|ng v>t ckn Vên t'/ng: 9ẫn 3On cMc VMnh '.ng V; =,i =€n h5? V; 'T&
Hiện tư4ng n,? Xy/ 9,i hTn v,i gil? 6j 1,= VMnh '.ng cP5 3-ng cT V; phM hP?&


•&t& !Mc 1/)i v, Xgch thước SfVO} 3ic Việt&
Ng/,i 68'v/ Xgch thước ch2Yn 9~ng t'/ng '/V/t v, =+ hZnh 3ic2 Xhi<n v+
t2?On cBn cB cMc 1/)i 68'v/ }–! XhMc:
5P!MJ x I4 y z x I4 In# {|u3!P!CL&3IP z I3!,PCL&3IP LP!MJ}F Xgch thước gep
Xh/kng # 1An 68'v/ ch2Yn: c+ng 62et 1ớn hTn '•: 3ư4c 9~ng t'/ng cMc =+ hZnh
=M? V5? 1ớn nhưng c_ng cB th< 1,= 3-ng cT c+ng 62et tEt ch/ '/V/t&
5P!MJ #$~ {H*#*CH*&!J LP!MJ}F Xgch thước nhU hTn Xh/kng # 1An 6/ với 68'v/
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
ch2Yn: Xh+ng =)nh Vang 68'v/ ch2Yn: 9~ng d nh^ng Xh+ng gi5n h—p t'/ng =+
hZnh =M? V5? h5? [8 hTi
5P!MJ •* Qu€H{L3*I H*#&$ LP!MJ}F =)nh nhet: 9~ng 3< 3ic2 Xhi<n cMc 9l?
th„ng cP5 V2h= nhU v, V2h= chgnh t'/ng =+ hZnh th2?cn V2h=&
5P!MJ $u Q1 ($'# $) &á#${I3#•*#,C,P3! !P!3&*J# LP!MJ}F 9~ng 3< th2 V-
ph>n h) cMnh t'/ng =+ hZnh =M? V5? v„5 v, 1ớn& ThiOt XO V- ph>n h) cMnh
thư(ng 3€i hUi 68'v/ phki 3k= Vk/ gBc S25? gt nhet 1, %ˆN
/
& !Mc 68'v/ n,?
thư(ng nhU hTn Xgch thước ch2Yn vZ Xh+ng gi5n giới h)n t'/ng =+ hZnh =M?
V5?&
@6 Đ1#, &l Qmn&
t&%& "h5ži niê=
+ng cT VưTžc c/ž thê¢ 3ưTc =+ t5¢ như 15Ÿ =+t 3+ng cT 3iên Xh+ng 3+Ÿng V+
ch2?ê¢n =5ch& !2 thê¢: c5žc =lž2 t'/ng 3+ng cT 15Ÿ 6t5t/: v5Ÿ '/t/ 15Ÿ n5= chl= vi¡nh
cư¡2 h/.c t'/ng t'ưTŸng hTp c2¢5 3+ng cT Viêžn tưŸ t'T¢: 15Ÿ như¡ng Xh+ž i '.ng 15Ÿ= V.Ÿng
vlt 1iê2 nh8 c/ž tưŸ tižnh& Tlžt c5¢ c5žc =5ch 35¢/ ph5¢i 3ưTc 3iêŸ2 Xhiê¢n Vên ng/5Ÿi VT¢i V+
3iêŸ2 Xhiê¢n: v5Ÿ 3.c Viêt: c5žc 3+ng cT v5Ÿ V+ 3iêŸ2 Xhiê¢n 3ưTc thiêžt Xêž 3ê¢ 3+ng cT c/ž
thê¢ giư¡ ng2?ên Vlžt X?Ÿ vi t'iž c+ž 3inh n5Ÿ/ c2¡ng như 15Ÿ S25? 3êžn Vlžt X?Ÿ vi t'iž n5Ÿ/& HlŸ2
hêžt c5žc 3+ng cT VưTžc c/ž thê¢ ch2?ê¢n 3+ng T¢ tlŸn 6+ž l= th5nh: ch/ ph8žp ch2žng S25?
Xh5ž nh5nh: v5Ÿ vTži =+t V+ 3iêŸ2 Xhiê¢n thižch hTp: ch2žng c/ž thê¢ XhT¢i 3+ng v5Ÿ 9ưŸng 15i
9ê¡ 95Ÿng T¢ c5žc vi t'iž Vlžt X?Ÿ&
T'/ng =+t v5Ÿi ưžng 92ng: clŸn 1ư5 ch/n giư¡5 3+ng cT 68'v/ v5Ÿ 3+ng cT VưTžc&
!5¢ h5i 3+ng cT n5Ÿ? 3êŸ2 như nh52 viŸ c/ž thê¢ [5žc 3inh 3ưTc vi t'iž chižnh [5žc: nhưng
ch2žng c2¡ng Xh5žc nh52 T¢ =+t 6+ž 3iê¢=& S8'v/ =/t/' 3/Ÿi h/¢i tižn hiê2 h+Ÿi tiêžp 5n/1/g&
.c Viêt: 3iêŸ2 n5Ÿ? 3/Ÿi h/¢i =+t V+ t.žc$c+ 3ê¢ c2ng clžp tižn hiê2 h+Ÿi tiêžp vc v; t'g cP5
'/t/: v, =-t 6E =)ch phRc t)p 3< 3ic2 Xhi<n 6ự 65i 1ệch gi^5 v; t'g =/ng =2En v,
v; t'g tRc th(i vZ 1\c 3B 9€ng S25 3-ng cT 6j 95/ 3-ng t]t 9An&
< 1ự5 ch*n gi^5 3-ng cT Vước v, 3-ng cT 68v/': phki [8= [yt =-t 6E ven
3c v, nB ph| th2-c v,/ cMc Rng 9|ng thực tO&
-ng cT Vước cB th< 3ư4c 9~ng t'/ng cMc hệ thEng 3ic2 Xhi<n v€ng hd 3Tn
gikn™ nh^ng hệ thEng n,? 3k= Vk/ ch/ hệ thEng 3ic2 Xhi<n gi5 tEc với tki t'*ng
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
tInh: nhưng Xhi tki t'*ng th5? 3@i h/ic 3ic2 Xhi<n d gi5 tEc 1ớn: ngư(i t5 vẫn 9~ng
hệ 3ic2 Xhi<n v€ng Xgn với 3-ng cT Vước& NO2 =-t 3-ng cT Vước t'/ng hệ 3ic2
Xhi<n v€ng =d S2M tki: tet ck cMc giM t'; vc v; t'g cP5 3-ng cT 3c2 V; =et v, hệ
thEng phki nh>n 9iện 1)i™ 68v/' =/t/' thZ Xh+ng 6k? '5 ven 3c n,?&
t&#& Ghln 1/)i 3-ng cT Vước&
-ng cT Vước 3ư4c chi5 1,= # 1/)i: n5= chl= vInh c^2 v, ViOn t„ t'd& NO2 =et 3i
nhpn t'ên 3-ng cT: ch\ng t5 vẫn cB th< phln Việt h5i 1/)i 3-ng cT n,? Vang ck=
giMc =, Xh+ng cAn cep 3iện ch/ ch\ng& -ng cT n5= chl= vInh c^2 9ư(ng như
cB cMc nec Xhi t5 [/5? nh— '/t/ cP5 ch\ng: t'/ng Xhi 3-ng cT cB ViOn t„ t'd thZ
9ư(ng như [/5? t| 9/&
t&#&%& -ng cT ViOn t„ t'd&
HZnh #N: 3-ng cT ViOn t„ t'd&
NO2 =/t/' cB W c2-n 9l?: 3ư4c nEi như hZnh %ˆ: với % 3A2 nEi ch2ng ch/ tet ck cMc
c2-n thZ nB ch]c h“n 1, =-t 3-ng cT ViOn t„ t'd:
"hi 6` 9|ng: nEi 9l? ch2ng …c† thư(ng 3ư4c nEi v,/ cực 9ưTng cP5 ng2hn v, cMc
c2-n 3ư4c Xgch th8/ 1iên t|c&
}/t/ cP5 3-ng cT ViOn t„ t'd S25? WN 3- =bi Vước& '/t/' t'/ng 3-ng cT n,? cB r
'.ng v, 6t5t/' cB t cực: =bi c2-n S2en S25nh h5i cực 3Ei 9iện& Xhi c2-n % 3ư4c
Xgch 3iện: '.ng z cP5 '/t/ 6j S25? WN 3- th8/ chic2 Xi= 3hng hh& nO2 9€ng 3i S25
c2-n % V; ng]t v, 3€ng 9€ng S25 c2-n #: '/t/ 6j S25? WN 3- th8/ chic2 Xi= 3hng
hh v, '.ng H 6_ h\t v,/ cực #&
< S25? 3-ng cT n,? =-t cMc 1iên t|c: ch\ng t5 cAn cep 3iện Mp 1iên t|c 12ln phiên
ch/ W c2-n& Th8/ 1/gic 3it '5: t'/ng Vkng 9ưới 3l? cB % { nghI5 1, cB 9€ng 3iện 3i
S25 cMc c2-n: v, ch2bi 3ic2 Xhi<n 6j S25? 3-ng cT th8/ chic2 Xi= 3hng hh #r
Vước h/ic # v€ng&
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
!2-n %: %NN%NN%NN%NN%NN%NN%NN%NN%
!2-n #: N%NN%NN%NN%NN%NN%NN%NN%NN
!2-n W: NN%NN%NN%NN%NN%NN%NN%NN%N
Th(i gi5n 
t&#&#& -ng cT 3Tn cực&
HZnh #%: -ng cT Vước 3Tn cực&
-ng cT Vước 3Tn cực: ck n5= chl= vInh c`2 v, 3-ng cT hbn h4p: với •:
t h/ic F 9l? '5 thư(ng 3ư4c S2en như 6T 3h hZnh %F với =-t 3A2 nEi t'2ng tl=
t'ên cMc c2-n& "hi 9~ng: cMc 3A2 nEi t'2ng tl= thư(ng 3ư4c nEi v,/ cực
9ưTng ng2hn cep: v, h5i 3A2 c€n 1)i cP5 =bi =e2 1An 1ư4t nEi 3et 3< 3k/
chic2 t„ t'ư(ng t)/ Vdi c2-n 3B&
Sự XhMc nh52 gi^5 h5i 1/)i 3-ng cT n5= chl= vInh c`2 3Tn cực v, 3-ng
cT hbn h4p 3Tn cực Xh+ng th< nBi '• t'/ng n-i 92ng tB= t]t cP5 t,i 1iệ2 n,?&
T„ 3l?: Xhi Xhk/ 6Mt 3-ng cT 3Tn cực: ch\ng t5 chD Xhk/ 6Mt 3-ng cT n5= chl=
vInh c`2: việc 3ic2 Xhi<n 3-ng cT hbn h4p 3Tn cực h/,n t/,n tưTng tự&
Qe2 % na= d cực t'ên v, 9ưới cP5 6t5t/': c€n =e2 # na= d h5i cực Vên phki v,
Vên t'Mi 3-ng cT& }/t/' 1, =-t n5= chl= vInh c`2 với t cực: W N5= v, W J]c:
[Op [8n Xj t'ên v€ng t'€n&
< [` 1{ gBc Vước d =Rc 3- c5/ hTn: '/t/' phki cB nhic2 cực 3Ei [Rng
hTn& -ng cT WN 3- =bi Vước t'/ng hZnh 1, =-t t'/ng nh^ng thiOt XO 3-ng cT
n5= chl= vInh c`2 th+ng 9|ng nhet: =ic 9~ 3-ng cT cB Vước %• 3- v, ˆ&• 3-
1, XhM 1ớn& Ngư(i t5 c_ng 3p t)/ '5 3ư4c 3-ng cT n5= chl= vInh c`2 với =bi
Vước 1, %&F 3- v, với 3-ng cT hbn h4p =bi Vước nhU nhet cB th< 3)t 3ư4c 1,
W&t 3- 3On %&F 3-: c€n tEt hTn n^5: cB th< 3)t 3On N&ˆ# 3-&
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
¨Như t'/ng hZnh: 9€ng 3iện 3i S25 t„ 3A2 t'2ng tl= cP5 =e2 % 3On 3A2 5 t)/ '5
cực J]c t'/ng 6t5t/' t'/ng Xhi 3B cực c€n 1)i cP5 6t5t/' 1, cực N5=& NO2 3iện
d =e2 % V; ng]t v, Xgch =e2 #: '/t/' 6j S25? WN 3-: h5? % Vước& < S25? 3-ng
cT =-t cMch 1iên t|c: ch\ng t5 chD cAn Mp 3iện v,/ h5i =e2 cP5 3+ng cT th8/ 9p?&
II6 Q[Á TRsNH THỰC TẬP TẠI CÔNG T^
\6 Cq* 0‚N Ik( 0‚ Q*`# /#6
%&%& !,i 3it ViOn tAn DfLTA
VLuDNNˆL#%A
%&%&%& Th+ng 6E cT Vkn&
T'ên =bi ViOn tAn cB nh^ng
th+ng 6E cT Vkn 652: Q25 nh^ng th+ng
6E n,? ch\ng t5 cB th< ViOt 3ư4c phiên
Vkn ViOn tAn …A: 6t5n95'9: J: with fQC
ui1t8' L†: 3iện Mp 3A2 v,/ 1, ##NV h5?
WFNV: % ph5 h5? W ph5: c+ng 62et 3-ng
cT tưTng Rng…vg 9|: NNˆ tRc 1, Rng
HZnh ##: JiOn tAn D81t5&
9|ng ch/ 3-ng cT N&ˆ•Xw: N%• 1, Rng 9|ng ch/ 3-ng cT %&•Xw†: 9ki tAn 6E 3A2 '5&
l? 1, nh^ng hướng 9ẫn 6` 9|ng 3A2 tiên =, ch\ng t5 phki S25n tl= tới&
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
Qe2 %5 %NNN%NNN%NNN%NNN%NNN%NNN% Qe2 %5 %%NN%%NN%%NN%%NN%%NN%%NN%
Qe2 %V NN%NNN%NNN%NNN%NNN%NNN%NN Qe2 %V NN%%NN%%NN%%NN%%NN%%NN%%N
Qe2 #5 N%NNN%NNN%NNN%NNN%NNN%NNN Qe2 #5 N%%NN%%NN%%NN%%NN%%NN%%NN
Qe2 #V NNN%NNN%NNN%NNN%NNN%NNN%N Qe2 #V %NN%%NN%%NN%%NN%%NN%%NN%%

%&%&#& ST 3h nEi 9l?&
Dưới 3l? 1, # 6T 3h XOt nEi ViOn tAn& Qbi 6T 3h Mp 9|ng ch/ cMc phiên Vkn
3ư4c ghi t'ên hZnh vj& Vg 9| 6T 3h % Mp 9|ng với ViOn tAn: VDuNN#L%%A:
VuDNN#L%%J: VuDNNrL#%J: L & như hZnh ## 5:V&
5&
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
V&
HZnh ##: ST 3h nEi 9l?&
!h\ng t5 cB th< the? 6T 3h cMc chln XOt nEi cP5 ViOn tAn& !hln U–T%: V–T#:
”–TW 1, W chln XOt nEi với 3-ng cT& }–L%: S–L#: T–LW 1, W chln cep ng2hn… với
3iện Mp % ph5 thZ chD cAn # t'/ng 6E W chln†& !hln QN: Q% 9~ng 3< 3ic2 Xhi<n
3+ng cT ch)? th2>n–ngh;ch h/ic 6t5't–6t/p …t~? v,/ chO 3- c,i 3it† Vang c+ng t]c
ng/,i& !hln AVC: GND: ƒ%NV…ƒ%•V† 9~ng 3< t.ng–gik= tAn 6E Vang t'iOt Mp&
!hln Q# 9~ng 3< '868t ViOn tAn Vang c+ng t]c ng/,i& Q#: QW 9~ng 3< 1ự5 ch*n
cMc Vước tAn 6E: vg 9| Xhi Q#©% thZ tAn 6E 1, #NH•: QW©% tAn 6E 1, WNH•:
Q#©QW©% thZ tAn 6E 1, rNH•…cMc tAn 6E n,? 3ư4c c,i 3it t~? th8/ ?ê2 cA2†& Ng/,i
'5 ch\ng t5 cB th< c,i 3it 3ic2 Xhi<n ViOn tAn Vang cMc phg= nhen v, t'iOt Mp t'ên
Vc =it cP5 ViOn tAn&
Dưới 3l? 1, 6T 3h XOt nEi Vang cMc chln 3ic2 Xhi<n ng/,i:
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
HZnh #W: ST 3h XOt nEi Vang 3ic2 Xhi<n ng/,i&
%&%&W& !Mc th+ng 6E c,i 3it cT Vkn
• !Mc phg= c,i 3it cP5 ViOn tAn
< c,i 3it ViOn tAn t5 en phg= G}OG–DATA
v, # phg= t.ng gik= 3< 3On cMc Vước c,i 3it
…vg 9| N$NN:#$NN:#$NrL†& S52 Xhi c,i 3it
[/ng en phg= QODf 3< ghi nhớ v, XOt th\c
c,i 3it& "hi c,i 3it ViOn tAn t5 cAn S25n tl=
3On cMc ven 3c 652:
Lự5 ch*n 3icn Xhi<n Vang V,n phg= h5?
Vang c+ng t]c ng/,i&
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
< 3ic2 Xhi<n ViOn tAn Vang phg= nhen thZ t5 1ự5 ch*n 3On Vước #$N% v, c,i 3it
Vước #$N% 1, 9N: Vang c+ng t]c ng/,i 1, 9%& < 3ic2 Xhi<n tAn 6E Vang t'iOt Mp t'ên
9'iv8 h5? t'iOt Mp ng/,i t5 1ự5 ch*n Vước #$NN: 9N$t'iOt Mp t'ên 9'iv8: 9W$t'iOt Mp
ng/,i& T'/ng thực tO thZ ViOn tAn thư(ng h5? 3ư4c 3it t'/ng cMc tP 3iện vZ thO t5
phki 3ic2 Xhi<n Vang c+ng t]c v, t'iOt Mp ng/,i&
• !,i 3it tAn 6E: 3iên 5žp 3lŸ2 '5&
%$NN: 1, Vước c,i 3it tAn 6E 6` 9|ng =5[& Vg 9| t5 c,i 3it Vước %$NN 1, FN thZ
Xhi vin t'iOt Mp 1ên =Rc tEi 35 thZ tAn 6E =5[ 1, FNH•& TAn 6E n,? n.Ÿ= t'/ng
Xh/5¢ng t„ •NšrNNH•&
%$N• v5Ÿ %$Nt 15Ÿ tlŸn 6+ž v5Ÿ 3iên 5žp '5 =in&
%$N#: 15Ÿ 95¢i 3iên 5žp 3lŸ2 '5 …tưŸ #&•š#••V†&
Ng/5Ÿi '5 c/Ÿn c/ž th+ng 6+ž c5Ÿi 3.t thTŸi gi5n XhT¢i 3+ng v5Ÿ thTŸi gi5n t.žt 3+ng cT
…%$Ns: %$%N: %$%%: %$%#†& Viž 92 t5 =2+žn 3+ng cT 35t 3ưTc t+žc 3+ =5[ …tlŸn 6+ž '5
=5[† t'/ng Xh/5¢ng thTŸ i gi5n •6 thiŸ t5 c5Ÿi 3.t th+ng 6+ž %$Ns 15Ÿ •6 v5Ÿ =2+žn 3+ng
cT 9ưŸng h/5t 3+ng t'/ng v/Ÿng W6 thiŸ c5Ÿi 3.t th+ng 6+ž %$%N 15Ÿ W6&
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
• !,i 3it ch/ phyp ch)? th2>n$ngh;ch&
JiOn tAn 3ư4c c,i 3it =ic 3;nh ch)? th2>n& < c,i 3it ch/ phyp 3-ng cT ch)?
th2>n$ ngh;ch t5 ch*n Vước c,i 3it #$Nr& 9N$1, ch/ phyp ch)? ngư4c™ 9%$1,
Xh+ng ch/ phyp ch)? ngư4c™ 9# 1, Xh+ng ch/ phyp ch)? th2>n
• it chO 3- ch/ chln QN: Q%: Q#: QW
JưTžc r$Nr 15Ÿ c5Ÿi 3.t chln QN v5Ÿ Q%&
$9%: Xhi QN©% thiŸ 3+ng cT ch5? th2ln: QN©N thiŸ 9ưŸng 3+ng cT& "hi Q%©% thiŸ
3+ng cT ch5? ngưTc: Q%©N thiŸ 9ưŸng 3+ng cT&
$9#: QN 15Ÿ 3ê¢ c5Ÿi 3.t }UN–STOG: Q% 15Ÿ c5Ÿi 3.t th2ln–nghich&
JưTžc r$N• c5Ÿi 3.t chln Q#: 9t 15Ÿ }fSfT: 9ˆ v5Ÿ 9F 15Ÿ c5Ÿi 3.t h/5t 3+ng T¢ c5žc
VưTžc tlŸn 6+ž c+ž 3inh& !5žc tlŸn 6+ž n5Ÿ? 3ưTc c5Ÿi 3.t T¢ VưTžc •:
•$NN: c5Ÿi 3.t tlŸn 6+ž T¢ V2/žc %& "hi Q#©% thiŸ tlŸn 6+ž 3lŸ2 '5 68¡ 15Ÿ tlŸn 6+ž c5Ÿi 3.t T¢
VưTžc •$NN n5Ÿ?& •$N% 15Ÿ tlŸn 6+ž VưTžc #: 5žp 92ng Xhi QW©%& •$N# 15Ÿ tlŸn 6+ž T¢ VưTžc
W: 5žp 92ng Xhi Q#©QW©%&
JưTžc r$Nt c5Ÿi 3.t QW: 9ˆ: 9F gi+žng như Q#&
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
ê¢ c5Ÿi 3.t c5žc chln Q%: Q#: QW 15Ÿ N! h5? NO thiŸ t5 1ư5 ch/n T¢ th+ng 6+ž 9r:
9•&
%&%&r& ‚ng 9|ng t'i<n Xh5i&
p c,i 3it ViOn tAn DfLTA VuDLS#%A ch/ c+ng t? c+ng t?
SCVC!O Xh2 c+ng nghiệp vInh niê= Hki Gh€ng: c+ng t? Vln n5= •t
Ng2?Œn !hgnh: Tln Q5i: H/,ng: Q5i H, N-iL
#& Jiêžn tlŸn c2¢5 AJJ …A!S%•N:A!SW•N

HZnh #r: JiOn tAn AJJ&
!2¡ng gi+žng như Viêžn tlŸn D81t5: t'ên thln c2¢5 ViOn tAn A!S c2¡ng c/ž c5žc
th+ng 6+ž hưTžng 9l¡n cT V5¢n vêŸ 3iên 5žp 3lŸ2 v5Ÿ/–'5 15Ÿ % ph5 h5? W ph5: ##N h5?
WFNV: c+ng 62lžt 5žp 92ng ch/ 3+ng cT tưTng ưžng …N:ˆ•X”: %&%X”L†&

!B th< the? t'ên thln ViOn tAn c€n cB 9€ng ch^: A!S%•N$NWf$NFAF$r& ª nghI5:
$A!S%•N: phiên Vkn ViOn tAn&
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
$NWf: NW 1, W ph5 c€n N% 1, % ph5: f$tAn 6E 3A2 v,/ 1, •NH• c€n U 1, tNH•&
$NFAF: 9€ng '5 =5[ 1, F&FA&
$r: 3iện Mp '5 1, t„ WFNšrFNVA!: #: 3iện Mp '5 1, t„ #NNš##NVA!&
#&% ST 3h XOt nEi
HZnh #•: ST 3h XOt nEi cP5 AJJ&
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
$CNGUT: 1, chln 3iện Mp 3A2 v,/&
$OUTGUT: chln XOt nEi với 3-ng cT&
Ng/,i '5 c€n cMc chln XOt nEi 3ic2 Xhi<n:
< 3ic2 Xhi<n cMc chln n,? c€n ph| th2-c v,/ việc c,i 3it cMc chO 3- d th+ng
6E ssN# như hZnh vj 652:
• HZnh #t: ssN#©%&
HZnh #t: "Ot nEi ng/,i với th+ng 6E ssN# 3it Vang %&
&$DC%©N 1, St/p:DC%©% 1, St5't&
$DC#©N 1, S25? th2>n: DC#©% 1, S25? ngư4c&
$DCW v, DCr 1, # chln ch*n cMc Vước tAn 6E …cMc =Rc 1/gic như t'/ng Vkng†:
tAn 6E d cMc Vước n,? t~? { 9/ t5 c,i 3it&
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
$!hln #: W: r …AC: GND: #rV†: XOt nEi ViOn t'd 3< 3ic2 Xhi<n tAn 6E 3A2 '5&
$!hln •: t nEi t]t&
$!hln %#: %W: %r 1, chln '5 }T18& %#$%W: thư(ng 3Bng: %#$%r: thư(ng =d&
• HZnh #ˆ: ssN#©#&
HZnh #ˆ: "Ot nEi ng/,i với th+ng 6E ssN# Vang #&
Như chO 3- ssN#©%: chRc n.ng cMc chln như t'/ng Vkng&
• HZnh #F: ssN#©W

HZnh #F: "Ot nEi ng/,i với th+ng 6E ssN# Vang W&
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
« chO 3- n,? Xhi DC%©% thZ 3-ng cT 6j V]t 3A2 ch)? v, S25? th2>n: Xhi DC#©%
3-ng cT 6j V]t 3A2 ch)? v, S25? ngư4c& NO2 DC%©N: DC#©N h/ic DC%©DC# thZ
3-ng cT 6j 9„ng h/)t 3-ng&
•HZnh #s: ssN#©r&

HZnh #s: "Ot nEi ng/,i với th+ng 6E ssN# Vang r&
!hO 3- n,? t5 cB th< th5? 3@i tAn 6E 3A2 '5 d chln DCW v, DCr Vang n\t
nhen&!An 1ư2 {: nO2 =Rc 1/gic d chln DCW©DCr thZ t5 Xh+ng th< t.ng–gik=
3ư4c tAn 6E&
• HZnh WN: ssN#©•&
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
HZnh WN: "Ot nEi ng/,i với th+ng 6E ssN# Vang •&
T'ên 3l? 1, • chO 3- c,i 3it h/)t 3-ng ch/ cMc chln 3ic2 Xhi<n ViOn tAn …3ic2
Xhi<n Vang c+ng t]c h5? n\t nhen ng/,i†& !hRc n.ng cMc chln 3ư4c t@ng S2Mt
t'/ng Vkng 652:
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
#&#& Hướng 9ẫn c,i 3it&
#&#&%& T'ước tiên t5 S25n 6Mt cMc phg= c,i 3it:

Q2En ch*n chO 3- 3ic2 Xhi<n Vang cMc phg= Ve= h5? 3ic2 Xhi<n Vang c+ng t]c
ng/,i thZ t5 en phg= LO!–}fQ v, S25n 6Mt t'ên =,n hZnh phg5 gBc t'ên c~ng
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
Vên t'Mi … v; t'g %5 t'8n hZnh vj†: LO!$3ic2 Xhi<n Vang V,n phg=: }fQ$ 3ic2
Xhi<n Vang c+ng t]c ng/,i& NO2 3ic2 Xhi<n Vang c+ng t]c ng/,i thZ t5 cAn c,i
3it th+ng 6E ssN# như 652: < c,i 3it: 3A2 tiên t5 en phg= fNTf} …v; t'g 6E W
t'ên hZnh†& S52 3B 6` 9|ng phg= 1ên: [2Eng …phg= r: •† 3< 1ự5 ch*n ch+ 3On Xhi
=,n hZnh hiện 9€ng ch^ ¦G5' L§& TiOp t|c en fNTf} 3< 1ự5 ch*n cMc Vước
th+ng 6E c,i 3it …ss[[:%N[[:%%[[L†& L\c n,? t'ên =,n hZnh 6j hi<n th; cMc c/n
6E& < v,/ th+ng 6E ssN# t5 6` 9|ng phg= t.ng–gik= …phg= r: •† 3On Xhi =,n
hZnh hi<n th; 6E ss thZ en fNTf}& Q,n hZnh 6j hiện ssN%& ¬n phg= t.ng 3< 3On
th+ng 6E ssN#& ¬n v, gi^ phg= fNTf} t'/ng W6 … Xhi =,n hZnh hiện 9€ng ch^
SfT†& S52 3B t5 6j 1ự5 ch*n c,i 3it ssN# ©%: #: W: r h5? • 1, t~? =|c 3gch ?ê2
cA2& !2Ei c~ng en fNTf} 3< XOt th\c& Q2En th/Mt '5 ng/,i thZ en fzCT …phg=
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
#†&
Vg 9| c,i 3it 3< 3ic2 Xhi<n % cA2 t'|c: en n\t nhen % thZ cA2 t'|c 9i ch2?<n
65ng t'Mi: en n\t nhen # thZ cA2 t'|c 9i ch2?<n 65ng phki& NO2 Xh+ng en n\t
nhen h/ic en ck # n\t nhen thZ cA2 t'|c 3Rng ?ên& < 3Mp Rng ?ê2 cA2 n,? t5
cAn c,i th+ng 6E ssN#©W& ST 3h cMc chln:
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
Th8/ 6T 3h: Xhi 3Bng c+ng t]c DC% thZ 3-ng cT 6j ch)? v, S25? th2>n& "hi
3Bng DC# thZ 3-ng cT 6j ch)? v, S25? ngư4c& NO2 Xh+ng 3Bng c+ng t]c DC%:
DC# h5? 3Bng ck # thZ 3-ng cT Xh+ng ch)?& Như v>? 3p 3Mp Rng 3ư4c ?ê2 cA2&
Gik 6` t5 ch*n ssN#©• h5? ssN#©% thZ Xh+ng th< 3Mp Rng ?ê2 cA2 3ic2 Xhi<n
cA2 t'|c&
TiOp th8/ 1, cMc th+ng 6E c,i 3it XhMc&
#&#&#& STA}T–STOG:
< St5't–St/p Vang c+ng t]c ng/,i S25 cMc chln DC%: DC#: Lt5 cAn 1ự5 tới
th+ng 6E %NN% v, c,i 3it th8/ Vkng hướng 9ẫn 652:
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
$NO2 %NN%©% Xhi 3B t5 chD St5't–St/p ViOn tAn Vang chln DC%: N©St/p:
%©St5't& V, 1\c n,? 3-ng cT chD cB th< ch)? th2>n$uO}”A}D …c,i 3it
th2>n–ngư4c 1, th+ng 6E %NNW†&
$NO2 %NN%©#: DC% 1, St5't–St/p: DC# 1, th2>n–ngh;ch&
$TưTng tự t5 [8= t'/ng Vkng&
•!,i 3it Th2>n–Ngư4c …uO}”A}D–}fVf}Sf†&
Th+ng 6E %NNW:
%NNW© %: S25? th2>n&
#: S25? ngư4c&
W: cB th< S25? th2>n h5? ngư4c t~? {&
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
A6 Cq* 0‚ Q1 0`H RC\<AC&
}!%N#! 1, 6kn phY= 3ư4c thiOt XO 3< 3O= 6kn phY= h/ic 3/ chic2 9,i 6kn
phY= 9/ c+ng t? SfLf! cP5 ¬n - 6kn [2et&
SfLf! 1, c+ng t? cP5 ¬n - 6kn [2et v, phln phEi cMc 6kn phY= như GCD
!/nt'/118'6: H/t'2nn8' !/nt'/118'6: ti=8': '5t8 =8tt8': GL!: 9igit51 p5n81
=8tt8'&
SfLf! cB hTn •N nh, phln phEi Xh]p ¬n -: =5ng 1ưới hTn #N nh, phln
phEi P? S2?cn t'ên thO giới: rN VMn h,ng v, hb t'4 XŽ th2>t: 6kn phY= thiOt XO
vư4t S25 tiê2 ch2Yn S2Ec tO fQ!&
Hướng 9ẫn X{ th2>t }!%N#!:
• Hi<n th; LfD ˆ th5nh: 3O= 3On
sss&ss: ssss&s: sssss&

Tgnh n.ng:
l? 1, 3hng hh 3O= Mp 9|ng 3O= 6k= phY= v, 3/ chic2 9,i™ hi<n th; %
9€ng t L89 …L89 ˆ th5nh† với % h/ic # 6E 652 9e2 phk?:

Ng2hn n2+i sN$#ˆN VA!–D! •N$tNH•: XhEi 1ư4ng #•Ng'5=: cep ng2hn
686/' ƒ%#V$WN=A& "gch thước:
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
#&% 6T 3h chln XOt nEi&

!hRc n.ng cMc chln 3p 3ư4c ch\ thgch t'/ng Vkng t'ên& !Mc chln cAn S25n tl=:
$#: r: t: 3l? 1, W chln XOt nEi với S8n6/' …ck= ViOn 3iện 92ng†&
$%: #: W: 1ự5 ch*n Xi<2 GNG h5? NGN cP5 S8n6/' …ck= ViOn 3iện 92ng†&
$L: N: chln nEi ng2hn&
$s: %N: 1, # chln c,i 3it&
$•: t: # chln }868t ng/,i Vang c+ng t]c&
$r: chln ƒ%#V™ t: chln GND&
#&#&Ng2?ên 1{ h/)t 3-ng cP5 3hng hh
hng hh 3ư4c XOt nEi với % ck= ViOn 3iện 92ng…S8n6/' t„†& "hi cB Xi= 1/)i gAn
S8n6/' …Xh/kng cMch phMt hiện Xi= 1/)i Xh/kng N&•==† thZ 3hng hh 6j 3O=& Qbi
1An 3O= t.ng V5/ nhiê2 3Tn v; 1, 9/ việc c,i 3it hệ 6E 3O=& Hệ 6E 3O= =ic 3;nh
cP5 3hng hh 1, %: tRc 1, =bi 1An 3O= 3hng hh 6j t.ng % 3Tn vi …t.ng t„ % 1ên #: 1ên
W:L&&†&
#&W& "Ot nEi với ck= ViOn 3iện ck=6
S8n6/' t„ cB W 9l? XOt nEi: }89: G'ên: J15cX h/ic J'/wn: J15cX: J128&
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
!Mch XOt nEi với }!%N#! 3ư4c =+ tk th8/ 6T 3h 652:

#&r& !,i 3it
< tiOn h,nh c,i 3it t5 cAn nEi chln s: %N với nh52& S52 3B 6` 9|ng W phg=
t'ên 3hng hh 1, phg= G}G: phg= t.ng v, phg= }–T 3< c,i 3it …hZnh vj†&

!B W Vkng th+ng 6E cAn S25n tl=&
• Hệ 6E 3O=&

"hi nEi chln s: %N với nh52 v, cep ng2hn ch/ 3hng hh: =,n hZnh 6j hiện
%&NNNNN v, nhep nhM? 6E %& Hệ 6E 3O= =ic 3;nh 1, %…%&NNNNN†& < th5? 3@i hệ 6E
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
3O= t5 en phg= t.ng& TiOp th8/ 6` 9|ng phg= G}G 3< ch2?<n v; t'g L89& Vg 9| t5
=2En th5? 3@i hệ 6E 3O= 1ên # thZ en phg= t.ng… =,n hZnh hi<n th; #&NNNNN†: 1ên
W&%r thZ en phg= t.ng 3On Xhi =,n hZnh hi<n th; W&NNNNN thZ en phg= G}G 3<
ch2?<n tới v; t'g 6E N 3A2 tiên v, en t.ng 1ên %: tiOp t|c en G}G 3< ch2?<n 65ng v;
t'g 6E N thR # v, en t.ng 1ên r& Q,n hZnh 1\c n,? 6j hi<n th; W&%rNNN v, Xhi h/)t
3-ng thZ =bi 1An 3O= 6j t.ng W&%r 3Tn v; …với hệ 6E nhln 1, %: hệ 6E nhln cB th<
th5? 3@i†& Hệ 6E 3O= cB th< c,i 3it 1, t„ N&NNNNN 3On s&sssss…t„ N 3On s:sssss†&
• !,i 3it hi<n th;&
}!%N# chD cB th< hi<n th; # 6E 652 9e2 phk?& Thực tO thZ ch\ng t5 c_ng chD
cAn chgnh [Mc tới # 6E phAn th>p phln 1, 3P& T5 6` 9|ng phg= }–T 3< v,/
phAn th+ng 6E n,? …[8= Vkng hướng 9ẫn†:
S52 3B 6` 9|ng phg= t.ng 3< 1ự5 ch*n:
$%: tRc 1, hi<n th; 6E ng2?ên&
$N&%: hi<n th; % 6E phAn th>p phln&
$N&N%: hi<n th; # 6E phAn th>p phln&
• Hệ 6E nhln cP5 hệ 6E 3O=&
Như 3p t'Znh V,? t'ên: hệ 6E 3O= =5[
1, s:sssss v>? Xhi t5 =2En cB hệ 6E
3O= c5/ hTn như #N: W• vvL thZ
phAn c,i 3it hệ 6E 3O= 6j Xh+ng th<
3Mp Rng& VZ v>? cAn cB phAn hệ 6E nhln n,?& Vg 9| t5 =2En hệ 6E 3O= 1,
#N:•& L\c n,? t5 6j c,i 3it hệ 6E 3O= 1, #&N• v, hệ 6E nhln 1, %N&
l? 1, Vkng th+ng 6E:

$ N: hệ 6E nhln 1, %&
$ %: hệ 6E nhln 1, %N&
$ # : hệ 6E nhln 1, %NN&
$ $W: hệ 6E nhln 1, N&NN%&
$ $#: hệ 6E nhln 1, N&N%&
$ $%: hệ 6E nhln 1, N&%&
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
Lư2 {: 652 Xhi c,i 3it [/ng t5 cAn ng]t ng2hn cep v, c]t 9l? nEi chln s: %N&
S52 3B =ới cB th< 3ư5 v,/ 6` 9|ng&
#&•& ‚ng 9|ng
‚ng 9|ng 3A2 tiên cP5 3hng hh 1, 3O= 6kn phY=& S52 cMc Vước c,i 3it t'ên
1, t5 cB th< 6` 9|ng& Skn phY= phki Vang Xi= 1/)i 9/ t5 35ng 6` 9|ng ck=
ViOn 3iện 92ng& Với ck= ViOn S25ng thZ t5 cB th< 3O= =*i 1/)i 6kn phY=&
Q-t Rng 9|ng n^5 cP5 3hng hh 1, 3/ chic2 9,i cP5 cMc c2-n 9l?: gie?: V5/
VZ t'/ng cMc nh, =M? 6kn [2et gie? : V5/ VZ& Thực chet vẫn 1, Rng 9|ng 3O=&
‚ng 9|ng 3ư4c =+ tk t'/ng hZnh 652:
"hi VMnh '.ng S25? 3ư4c % v€ng thZ
chic2 9,i c2-n 9l? ch)? S25 VMnh '.ng
chgnh Vang ch2 vi cP5 v€ng t'€n VMnh
'.ng& Như v>? 3< 3/ 3ư4c chic2 9,i ck
c2-n 9l? thZ t5 6j 3O= 6E v€ng S25?
cP5 VMnh '.ng 'hi nhln với ch2 vi cP5
v€ng t'€n VMnh '.ng&
Vg 9| ch2 vi cP5 v€ng t'€n VMnh '.ng 1,
•Nc=& Như v>? =bi =-t v€ng S25? thZ
t5 6j 3/ 3ư4c chic2 9,i 9l? 1, •Nc=& l? chgnh 1, hệ 6E 3O= t5 phki c,i 3it
ch/ 3hng hh& S52 3B t5 1]p 3it S8n6/' 3< 3O= 6E v€ng S25? cP5 VMnh '.ng&
Thực tO t5 thư(ng 1]p S8n6/' d phAn 6Mt ng/,i cP5 VMnh '.ng 3< 65i 6E 1,
thep nhet v, t5 phki g]n =-t n5= chl= nhU 1ên VMnh '.ng thZ S8n6/' =ới
[Mc 3;nh 3ư4c 6E v€ng S25?& VZ VMnh '.ng c_ng Vang Xi= 1/)i 9ẫn 3On
S8n6/' 6j 12+n 12+n nh>n 3ư4c tgn hiệ2 h/ic Xh+ng nh>n 3ư4c Xhi Xh/5ng
cMch 1ớn hTn N&•==& Nhưng Xhi g]n n5= chl= thZ S8n6/' chD nh>n 3ư4c tgn
hiệ2 d v; t'g g]n n5= chl=& T5 cB th< th5? n5= chl= Vang =-t c|c Xi= 1/)i
nhU&

Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g
W& i thực tO t)i cMc c+ng t?&
$ L>p t'Znh GL! v, c,i 3it ViOn ten t)i c+ng t? c@ phAn SCVC!O Xh2 c+ng
nghiệp Niệ= NghI5: S2ln Lê !hln: Hki Gh€ng&
$ !,i 3it ViOn tAn DfLTA t)i c+ng t? Vln N5= •t Ng2?Œn chgnh: Tln Q5i:
H/,ng =5i: H, n-i&
$ !,i 3it ViOn tAn AJJ ch/ c+ng t? 6kn [2et CNOz Th2>n GhMt Hưng Hên&
$ i thực tO: [8= 6`5 ch^ hệ thEng Xy/ v, S2en cMp S25ng t)i nh, =M? 6kn [2et
cMp Th.ng L/ng: Xh2 c+ng nghiệp GhE NEi: Hưng Hên&
$ Nh>n v, gi5/ h,ng t)i cMc c+ng t?: c@ phAn thưTng =)i v, tự 3-ng hB5 ADC:
!+ng t? c@ phAn tự 3-ng hB5 +ng DưTng: &'ng t( TNHH ThưTng =)i cT 3iện
Tự -ng H/M AT!: !+ng t? TNHH GANAL&
$ !,i 3it v, 1]p V- 3/ 3- 9,i ch/ nh, =M? V5/ VZ Thư(ng TZn H, N-i&
Sinh Vên: Lê V.n L/ng& Lớp: H !N"T T#$"% 0T,i 1iệ2 3ư4c chi5 67 t'ên th2vi8n9i8nt2&/'g

You're Reading a Free Preview

Descarregar
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->