P. 1
Magyar Helyesírás szabályai

Magyar Helyesírás szabályai

|Views: 1.003|Likes:
Publicado porAemít Idélgec

More info:

Published by: Aemít Idélgec on Jun 30, 2011
Direitos Autorais:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/26/2013

pdf

text

original

Sections

 • A magyar helyesírás
 • A magánhangzók írása
 • A mássalhangzók írása
 • Az ábécé
 • A betűrendbe sorolás
 • A szótövek írása
 • A szóelemek elhomályosulása
 • A szóelemek mai alakját tükröztető írásmód
 • A szóelemek módosult alakjait feltüntető írásmód
 • A szóismétlések írása
 • A mellérendelő szókapcsolatok és összetételek, valamint az ikerszók írása
 • Az alárendelő szókapcsolatok és összetételek írása
 • Egyéb típusú szókapcsolatok és összetételek
 • A kis kezdőbetűk
 • A nagy kezdőbetűk
 • A személynevek
 • Az állatnevek
 • A földrajzi nevek
 • A csillagnevek
 • Az intézménynevek
 • A márkanevek
 • A kitüntetések és a díjak neve
 • A címek
 • Tulajdonnevek köznevesülése
 • A magyar írásmód szerinti írás
 • Az idegen írásmód szerinti írás
 • Az átírás
 • A szótagolás szerinti elválasztás
 • Az összetett szavaknak elemeik szerinti elválasztása
 • A mondatokat záró írásjelek
 • A tagmondatok közötti írásjelek
 • A mondatrészek közötti írásjelek
 • A szövegbe ékelődést jelző írásjelek
 • Szavak és szórészek közötti írásjelek
 • Toldalékok kapcsolása
 • Egyéb írásjel-használati tudnivalók
 • A rövidítések
 • A mozaikszók

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

A MAGYAR HELYESÍRÁS SZABÁLYAI
TIZENEGYEDIK KIADÁS MÁSODIK (VÁLTOZATLAN) LENYOMAT

AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 1985

TARTALOM
ELŐSZÓ SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Írás és helyesírás A magyar helyesírás

A BETŰK
A magánhangzók írása A mássalhangzók írása Az ábécé A betűrendbe sorolás

A KIEJTÉS SZERINTI ÍRÁSMÓD
A szótövek írása A toldalékok írása A szóelemek elhomályosulása

A SZÓELEMZŐ ÍRÁSMÓD
A szóelemek mai alakját tükröztető írásmód A szóelemek módosult alakjait feltüntető írásmód

A HAGYOMÁNYOS ÍRÁSMÓD AZ EGYSZERŰSÍTŐ ÍRÁSMÓD A KÜLÖNÍRÁS ÉS AZ EGYBEÍRÁS
A szóismétlések írása A mellérendelő szókapcsolatok és összetételek, valamint az ikerszók írása Az alárendelő szókapcsolatok és összetételek írása Egyéb típusú szókapcsolatok és összetételek

A KIS ÉS A NAGY KEZDŐBETŰK
A kis kezdőbetűk A nagy kezdőbetűk Egyéb esetek

A TULAJDONNEVEK ÍRÁSA
A személynevek Az állatnevek A földrajzi nevek A csillagnevek Az intézménynevek A márkanevek A kitüntetések és a díjak neve A címek Tulajdonnevek köznevesülése

AZ IDEGEN KÖZSZAVAK ÉS TULAJDONNEVEK ÍRÁSA
A magyar írásmód szerinti írás Az idegen írásmód szerinti írás Az átírás

AZ ELVÁLASZTÁS
A szótagolás szerinti elválasztás Az összetett szavaknak elemeik szerinti elválasztása

AZ ÍRÁSJELEK
A mondatokat záró írásjelek

A tagmondatok közötti írásjelek A mondatrészek közötti írásjelek A szövegbe ékelődést jelző írásjelek Szavak és szórészek közötti írásjelek Toldalékok kapcsolása Egyéb írásjel-használati tudnivalók

A RÖVIDÍTÉSEK ÉS A MOZAIKSZÓK
A rövidítések A mozaikszók

EGYÉB TUDNIVALÓK

1954. ha szünet nélkül gondozzák. hogy a gyakorlatban és a szakmai vitákban megszilárdult hagyomány minden értékét megőrizzük. tehát az írásgyakorlat teljes összezavarodásával járó ötletekkel próbálkozni. a kiejtés tükröztetéséről ezért is a hagyományőrzés felé tolódott el a hangsúly. Hogy helyesírásunk egységesebbé és szabályozottabbá vált. a szokásosan elsőnek emlegetett helyesírási alapelvről. a kikristályosodott írásgyakorlat lényegének fenntartása napjainkban sokkal fontosabb társadalmi érdekké vált. Hangjelölésünk rendszere például oly mélyen gyökerezik társadalmunk tudatában és rendkívül kiterjedt mindennapi írásgyakorlatában. A társadalmi s a tudományos érdek egyaránt azt diktálta. időszerűvé tette. az írással élő emberek igényei megnövekedtek. Elemezték a felvetett módosító javaslatok indokoltságát. Kiadásnak az addig szabályozatlan esetekre adott tanácsai és ésszerű újításai is a közgyakorlat szerves részeivé lettek. helyesírási alapelveink viszonyának és arányainak módosítására komolyan gondolni sem lehetett. a 10. Ez alatt az idő alatt a magyar helyesírásnak azelőtt sohasem tapasztalt egyöntetűsége jött létre.ELŐSZÓ Helyesírási szabályzatunk 10. az az életünk alapjaiig ható változás. továbbá egyéb népgazdasági és művelődéspolitikai indítékoknak szükségszerű következménye volt. mint bármikor ezelőtt. és felmérték. Nem kíván mélyreható reformot közönségünk sem. mint a szavak ezreinek írásmódját megváltoztató. hogy az Akadémia ismét áttekintse helyesírásunk szabályainak rendszerét. évi kiadása három évtizeden át szolgálta társadalmunkat. 1954 óta mind beszélt.. A helyesírás azonban csak akkor tudja betölteni társadalmi szerepét. amely társadalmunkban így is végbement. hogy teljesíthetetleneknek bizonyultak a magyar betűállomány átalakítását célzó javaslatok. mert nehéznek vélik. Ez a több évig tartó munka azzal az elvi tanulsággal zárult. mind írott nyelvünk – elsősorban szókincsében – sokat változott. a könyvkiadás és általában a sajtótermék-előállítás ugrásszerű fejlődésének. az iskolai oktatás kiterjesztésének. hogy a helyesírás állandósága. módszerek jelentkeztek. a nyomdaiparral szemben támasztott szigorú követelményeknek. Hagyományos különírásiegybeírási rendszerünket is gyakran kifogásolják. és formájában megújítva – a magyar írással bárhol a világon foglalkozó egyének és közösségek számára – közzétegye. Mégis célszerűbb volt megtartani. . Írásrendszerünk nagyobb mérvű átalakítása ezért sem látszott ésszerűnek. Az előkészítő munkálatok során az illetékes akadémiai testületek aprólékosan megvizsgálták helyesírásunk minden kérdéskörét. a nyelvi tudományban új nézetek. Az a minden irányú fejlődés. hogy végrehajtásuk esetén nyer-e velük a magyar helyesírási gyakorlat.

a 10. . politikai és tudományos életünk fontos és gyakran használt szavai kerültek. főként a 10. sőt egész rétegek is hátrányos helyzetbe kerülhetnek amiatt. ésszerűbb a 10. hanem a már megszokott írásmódok mellett maradjunk: ezt tanácsolta az az ismert tény. – A szabályzat gondozói egyeztették a nyelvészet és más szaktudományok szempontjait. de ezek tagolása.Hogy vitatható reformokkal ne kísérletezzünk. gazdasági. s tiszteletben tartották az akadémiai szinten kidolgozott és jóváhagyott szakmai szabályzatokat és szójegyzékeket. Ezzel hosszú helyesírás-történeti folyamatban léptünk előre. hogy a helyesírási módosítások társadalmi feszültségek forrásaivá is válhatnak. kiadása több tekintetben jelentősen különbözik a megelőzőtől. hogy az újításokról csak késve vagy egyáltalán nem értesülnek. Szavaink helyesírása a szabályzathoz igazodik. hogy a dz és a dzs betű ábécénknek teljes jogú tagjává lépett elő: a 11. kimaradnak a fejlődés nagy áramából. kiadásbelinél. – Bár a 11. Ezért is beszéltünk meg ottani szakemberekkel is minden felmerült kérdést. kiadásban csak az. előtag és utótag szerint csoportosított szókapcsolatok és összetételek a különírási-egybeírási kérdések megoldásához segítenek hozzá. az idegen szavak sorvégi elválasztását stb. ezzel többnyire elismerve már egyébként is elterjedt. csak a nyelvészetben használt idegen szakszókat tudatosan kerülték. hogy az eddigi írásmódok túlnyomórészt változatlanul maradtak. A szabályzathoz csatlakozó szótár jelentősen megújult. Helyesírásunk hagyományos rendszerét érintő fontos változás a 11. kiadás kimondja jegyeik sorvégi szétválaszthatatlanságát. a nem közismert. A szabályokra. A helyesírási tekintetben fontos és ezért szerepeltetett szóanyag mellé. a betűrendbe sorolást. kiadásnál rugalmasabban ítéli meg helyesírásunk több vitatott kérdését (így pl. hogy tartózkodni kellett helyesírásunk megbolygatásától. törekedtek. Számos esetben lehetőség nyílt arra. szabályzatunk 11. A szabályok értelmezésében és megfogalmazásában a nyelvtudomány mai álláspontjának megfelelő szemlélet érvényesül. utalószámok hívják fel a figyelmet. áttekinthetőbb. Ez a veszély a határainkon élő magyarság körében fokozott mértékben jelentkezett volna. Ebből az is következik. kiadás is (minden elődjéhez hasonlóan) a helyesírási egység előmozdítója kíván lenni. Annak ellenére. A szabályzat megszövegezői érthetőségre és világosságra. – Minden eddigi szabályzatnál több figyelem fordul most a helyesírásban rejlő stilisztikai lehetőségekre. s ezért elszigetelődnek. csak kevés szó írása módosult. kiadás idejére jellemző szavak helyére (mint a szabálypontok példái esetében is) mai társadalmi. A címszók után következő. – A szabályzat fejezetei (a helyesírási részrendszereknek megfelelően) a hagyományosak. Egyes személyek. az egyes pontok elrendezése szervesebb. helyeselhető írásmódokat. az alakváltozatokat. amelyek az illető szó írása szempontjából fontosak. hogy a közös lényeget kiemelő rövid bevezető után a részletek alpontokba rendezve következzenek: ezáltal a belső összefüggések jól érzékelhetővé váltak.).

április 24-i ülésén megadta. kiadását az MTA Helyesírási Bizottsága dolgozta ki. hogy a tervezeteket sokan megismerhessék. * A magyar helyesírás szabályainak 11. Ezzel lehetővé tették.és Irodalomtudományok Osztálya elé. a Magyar Tudományos Akadémiának a társadalom véleményét tekintetbe vevő állásfoglalása. .* A Kossuth Nyomda szedőüzemének dolgozói – tanúsítva a nyomdászok ügyszeretetét – társadalmi munkában vállalták a bizottsági előterjesztések. a szabályzati fejezetek és a szótár sokszorosítását és többszöri korrigálását. Az osztály javaslatára a Magyar Tudományos Akadémia elnöksége a közrebocsátásra a jóváhagyást 1984. Így lehetett a 11. és róluk véleményt nyilváníthassanak. kiadás az eddig legszélesebb körű demokratikus közmegegyezésen nyugvó rendszerezés. a Nyelvtudományi Bizottság egyetértésével terjesztette a Nyelv.

SZABÁLYZAT .

d) Írásunk sokat tükröz a magyar nyelv rendszeréből: a szóalakokban általában ragaszkodunk a szóelemek feltüntetéséhez. mert legkisebb egységei nem szót vagy szótagot rögzítő írásjegyek. Helyesírásunkat ezért nevezhetjük értelemtükrözőnek is. c) A magyar írás hangjelölő. a különírás és az egybeírás révén megkülönböztetjük egymástól a szókapcsolatokat és az összetételeket. A magyar helyesírás 2. szemben az olyan írásokkal. stb. az írásmóddal érzékeltetjük a tulajdonnevek különféle fajtáit. latin betűs. b) Helyesírásunk a latin betűs írások közé tartozik. Az írás közlendőink rögzítése látható jelekkel. A helyesírás valamely nyelv írásának közmegállapodáson alapuló és közérdekből szabályozott eljárásmódja. a) Írásunk betűíró rendszerű. rögzítő és irányító szabályrendszer. Helyesírásunk betűíró. Ez hozzásegít a közölnivalók pontos kifejezéséhez és gyors felfogásához. hanem hangokat jelölő betűk. illetőleg az ezt tükröző. hangjelölő és értelemtükröző írásrendszer. amelyekben a leírt forma jelentős mértékben eltérhet a kiejtéstől. . mert a sajátos magyar betűsor a latin betűkészletből alakult ki. az összetett szavak elválasztásakor tekintettel vagyunk a szóhatárokra. mert betűi legtöbbször a szóelemekben valóban kiejtett hangokra utalnak.ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Írás és helyesírás 1.

ü: ceruza. ly. iparkodik stb. Óbuda. zs: batyu. 5. stb. n. ny. ty. stb. zs. Izland stb. í. Mind kézírásban. b. fejtegetés. azaz írásjegyek kapcsolatából áll: cs. Stilisztikai okból (a szokatlanul hosszú ejtés érzékeltetésére) a magánhangzót jelölő betűket halmozhatjuk is: Één? Góóól! Neeem. e. f. r. 5. ú. 8. m. csökönyös stb. v. c. sz. 6. ö. k. véreb stb. Új Írás stb.. vagy többjegyű. l. egy betűnk pedig háromjegyű: dzs: lándzsa stb. A magánhangzókat jelölő nagybetűkre mind kézírásban. i. ü.) A magánhangzók írása 4. és vannak nagybetűink: A. húr. a) A rövid magánhangzókat jelölő hét betűt pont nélkül. azaz egyetlen írásjegy: e. Őze stb. í. Magánhangzóinkat egyjegyű betűkkel jelöljük. hős. r. mind nyomtatásban vannak kisbetűink: a. Ürményi. A mássalhangzók írása 7. dzs. nyolc. más részük ékezetes (vagyis ponttal vagy vonással van ellátva). t. á. A magyar betű vagy egyjegyű. d. – Csak a rövid i nagybetűs alakján nincs pont: Ilona.. ó. v. gy. Nyolc betűnk kétjegyű: cs. Nyelvünk hangjainak (pontosabban hangtípusainak. Gy. mind nyomtatásban ugyanúgy föl kell tenni az ékezeteket.A BETŰK 3. azaz fonémáinak) írott vagy nyomtatott jeleit betűknek nevezzük. zs. szikes. u. mellékjel nélküli betűkkel jelöljük. 10. sz. ő. gy. Stb. p. lódít. ő. C. közül. s. R. ty. űr stb. Zs. Mássalhangzóinkat egy. mint a kisbetűkre: Ökrös. r. illetőleg egy vagy két ponttal írjuk: a. s. a) A mássalhangzókat jelölő betűk közül tizenhét egyjegyű: b. (Vö. A magánhangzók időtartamának fontos nyelvi szerepe van. dzs. c. é. g. egy részük ékezet nélküli. más szó lehet a rövid és más a hosszú magánhangzós: akar – akár kemény – kémény bal – bál öt – őt oda – óda irt – írt áru – árú tüzért – tűzért koros – kóros – kórós Vereb – veréb – stb. j. o. h.vagy többjegyű. z: pálma. stb. . Ázsia. kér stb. A hosszú nagy Í-re azonban ki kell tenni az ékezetet: Írország. Ő. Dzs. ű: játék. b) A hosszú magánhangzókat jelölő hét betűre egy vagy két vonást teszünk: á. dz...

b. A ch-t a betűrendbe sorolás szempontjából (bármely hangértékben áll is) c + h kapcsolatnak tekintjük. [De elválasztáskor: locs-csan. rr. mm. fénynyaláb. ff. A mássalhangzók időtartamának fontos nyelvi szerepe van. gg. GYSEV stb. Nyár van. ssz. Ó. 87. – A többjegyűeket csak az összetett szavak határán kettőzzük teljesen: jegygyűrű. c. sz. alakjuk a következő: A. U. aggot.. 15. f). stb. ó.) 11. X. G.b) A mássalhangzók hosszúságát betűkettőzéssel jelöljük. – Az egyjegyűeket kétszer írjuk le: bb. g. M. vv. x-et és y-t így soroljuk be ábécénkbe: … p. K. É. ll. eddzük. vagyis csak első jegyüket írjuk kétszer: ccs. zzs: loccsan.: gál] ch = cs: Madách [e. pp. w. zz: add. Stilisztikai célból (a szokatlanul hosszú ejtés érzékeltetésére) a mássalhangzót jelölő betűket többszörözhetjük is: Nnem! Terringettét! Psszt! Stb. A többjegyű betűknek csak az első jegyét írjuk nagybetűvel: Csoma. díszszemle stb. Zsolt stb. 3. á. T. w-t. 227. vö. C. x. ddz. E. ú. edz-dzük. A csupa nagybetűkben írt betűszókban a többjegyű betűk minden jegyét naggyal írjuk: KISZ. ddzs. hason – hasson feje – fejje orom – orrom kasza – kassza stb. Az ábécé 10. n. ma már egyébként nem használatos magyar betűkkel családneveinkben találkozunk. … P. (Vö. tty. CSKP. N. Ugyanígy: Ssz! (indulatszó). y. gy. 8. 226. v. P. asszonnyal stb. dd. Zs. A magyar írásgyakorlatban is gyakran előforduló q-t. Szolnok. R. i. Dzs. stb. Ű. (Vö. t. Sz. egyéb helyzetekben egyszerűsítve kettőzzük őket. k. nn. 9. Gy. z. Y. Q. Á. ty. ű. ha bármely szót (vagy akár hosszabb szöveget) végig nagybetűvel írunk: CSOMAGMEGŐRZŐ. h. J. (mondat). H.: madács] . p. D.. Ö. q. Régi. m. cs. nny. ö. TILOS A DOHÁNYZÁS. a)] – Hasonlóképpen járunk el akkor is. z. W. ny. Cs. A magyar nagybetűk sorrendje ugyanaz. tt. d. (Vö. asz-szony-nyal stb.] 8. Dz. dzs. dz. Ú. hh. lly. l. Z. F. B. ü. j.) Ezek a többnyire kétjegyű betűk magánhangzókat és mássalhangzókat egyaránt jelölhetnek: aa = á: Gaal [e. o.. kk. Ty. e. í. ggy. ő. u. 5. kellett stb. Í. Az ábécé a betűk meghatározott felsorolási rendje. f. r. I. ly. Zs. 157. S. Z. [Vö. A magyar magánhangzókat és mássalhangzókat jelölő 40 kisbetű hagyományos állománya és sora (a magyar ábécé): a. jj. Ő. s. zs. Ü. L. V.. cc. más szó lehet a rövid és más a hosszú mássalhangzós: hal – hall len – lenn eset – esett megy – meggy stb. r … v. é. 283. zs. ss.) 12. Ly.. R … V. O. Ny. Dzsingisz.

: ötvös] ew = ö: Thewrewk [e. való eligazodást segítik.: gimarajs]. Nîmes [e.: dzsúl] cseh: Dvořák [e.: józsika] th = t: Csáth [e.: piaca] szerbhorvát: Đurić [e. A fontosabb általános szabályok.: csát] ts = cs: Takáts [e.: veselényi] stb.: tirgoviste].: takács] w = v: Wesselényi [e. Werther [e.: séfer]. cz = c: Czuczor [e.: kvatrocsentó] portugál: Guimarães [e. amellyel a szavakat – általában a magyar ábécé alapján – sorrendbe szedjük. a következők: a) A különböző betűvel kezdődő szavakat – a d) pontban jelzett kivételekkel – az első betűk ábécébeli helye szerint állítjuk rendbe. piranha [e.: verter] olasz: Bologna [e. piaţa [e. mind mássalhangzók jelölésére: angol: Greenwich [e.eé = é: Veér [e.: cucor] s = zs: Jósika [e. névsorokban stb. hogy a szavak rengetegében tájékozódni lehessen. . Az egységes módon való elrendezés teszi lehetővé.: kölcsei] stb.: piránya] román: Tîrgovişte [e. joule [e.: vér] eő = ö: Eötvös [e. Az ilyen régi betűket tartalmazó nevek betűrendi besorolásának módjáról a 15. illetőleg keressük meg: acél kett ő cuko Nag r y csók nyúl gép olas z hide örö g m remény sokáig szabad Tamás vásárol stb. pont tartalmazza. melyek a szótárakban. Živogošće [e.: grinics].: dvorzsák]. quattrocento [e. A betűrendbe sorolás 14. lexikonokban. Az idegen tulajdonnevekben és egyéb szavakban más ábécék betűi és betűkapcsolatai is előfordulnak mind magánhangzók.: skoda] francia: Eugène [e.: bolonya].: gyúrity]. Škoda [e. A betűrendbe sorolás az az eljárás.: nim] német: Schäfer [e. pont szól.: török] oó = ó: Soós [e.: sós] y = i: Kölcsey [e. 13.: zsivogostye] Az idegen betűket és betűkapcsolatokat tartalmazó tulajdonnevek és egyéb szavak betűrendi besorolásának elveit a 15.: özsen].

pirinkó pirinyó pirít pirkad Piroska stb.és a nagybetűk között. tehát az egyjegyű mindig megelőzi az utóbbiakat. ddzs = dzs + dzs. e) A szavakat a szó belsejében és a szó végén levő betűk tekintetében a következőképpen szedjük betűrendbe. rr = r + r. ggy = gy + gy. b) Ha a szavak azonos betűvel vagy betűkkel kezdődnek. stb. de külön mássalhangzót jelölő kétjegyű (ill. stb. .A betűrendbe sorolás szempontjából nem teszünk különbséget a kis. stb. de külön mássalhangzót jelölő kétjegyű (ill.) kas Kasmír mennek nagy mennéne naggyá k Kassák menü nagygyako rlat kastély menza naggyal kasza meny nagyít kaszinó Menyhért nagyobb kassza mennybo nagyol lt kaszt mennyi nagyoll stb. háromjegyű) betűtől. – Az egyjegyű betűk sorrendjében a kettőzött betűk első és második írásjegye külön-külön betűnek számít. s így soroljuk a szót a megfelelő helyre. Zoltán zongora zúdul zsalu zseni Zsigmond stb. (Vagyis: bb = b + b. Az egyjegyű betűt teljesen elkülönítjük az azonos írásjeggyel kezdődő. stb. háromjegyű) betűtől. Mindig az egyjegyű betű van előbb: cudar cukor cuppant csalit csata Csepel stb. dac domb duzzog dzsem Dzsungári a Dzsungel stb. (Vagyis: ccs = cs + cs.) – A többjegyű betűk kettőzött változatait sohasem az egyszerűsített alakok szerint soroljuk be a betűrendbe. tükör Tünde tünemé ny tüntet tüzér stb. hanem a megkettőzött betűt mindig két külön betűre bontjuk. – Az egyjegyű betűt (miként a szó elején is) teljesen elkülönítjük az azonos elemmel kezdődő. a sorrendet az első nem azonos betű ábécébeli helye határozza meg: lom lomb lombik Lontay lovagol stb.

vagy csak az első elem alapján szokás besorolni. – A . o – ó. i – í.d) A magánhangzók rövid és hosszú változatát jelölő betűk (a – á. Kis részben kissé Kiss Ernő kis sorozat kissorozatgyártás kis számban kistányér kis virág stb. – Ugyanez a szabály érvényes a közszavak közé besorolt tulajdonnevekre is. e) A különírt elemekből álló szókapcsolatokat és az egybeírt vagy kötőjellel kapcsolt összetételeket minden tekintetben olyan szabályok szerint soroljuk betűrendbe. f) Különleges célt szolgáló névsorokban. u – ú. e – é. kartotékokban stb. tárgymutatókban. mint az egyszerű szavakat. ö – ő. A szóhatárokat tehát nem vesszük figyelembe. A magánhangzó hosszú változatát tartalmazó szó tehát meg is előzheti a rövid változatút: ír Irán Irak írand ó ira iránt m író iroda irónia stb. A rövid magánhangzós szó kerül viszont előbbre olyankor. ha két szó betűsora csak az azonos magánhangzók hosszúsága tekintetében különbözik: égbolt Égeitenger Eger egér éger égés egész stb. kerek kerék keres kérés koros kóros kórós stb. szel szél szelel szeles szelés széles szelet stb. a több szóból álló egységeket vagy az egész kapcsolat. tiszafa Tiszahát Tisza Kálmán Tisza menti Tiszántúl Tisza-part tiszavirág tiszt stb. mind pedig a szavak belsejében azonos értékűnek számítanak a betűrendbe sorolás szempontjából. márvány márványkő márvány sírkő Márványtenger márványtöm b Márvány Zsolt másféle másol stb. ü – ű) a kialakult szokás szerint mind a szavak elején. ahogyan a könnyebben kezelhetőség érdeke vagy egyéb szempont kívánja.

(ch = c + h. rendszerint az úgynevezett általános latin betűs ábécét követik: a.): – Az idegen ábécékben használt kapcsolatokat szintén külön betűk egymásutánjának tekintjük. A régies írású magyar családnevekben levő kétjegyű betűket elemeikre bontva soroljuk be (ew = e + w. g. moshat mosna Mošna mosópor Møsstrand mostan munka Muñoz stb. – Az idegen betűk közül azok. i. z. Az olyan sajátos célú munkák (lexikonok. v. cz = c + z. e. stb. p. t. Ilyenkor az idegen mellékjeles szó kerül hátrább: cérna Černý Champag ne Cholnoky címez cukor Czuczor csapat stb. önálló egységnek számít. Gaal galamb Gärtner gáz geodézia Georges góc Goethe stb. o. oe = o + e. és a besorolás nincs tekintettel sem a magyar ékezetekre. q. b. y. enciklopédiák. u. . d. Ezek hatálya azonban nem terjeszthető ki írásbeliségünk általános gyakorlatára.). 16. l. s. w. n. illetőleg idegen betűket. sem az idegen betűk mellékjeleire. stb. amelyekben magyar és idegen nyelvű szóanyag erősen keveredik egymással. illetőleg belső szakmai útmutatók szabályozzák. valamint az idegen szavakban és tulajdonnevekben előforduló régi magyar. mind az idegen többjegyű betűknek minden egyes eleme külön. x. m. r. f. c. A betűrendbe soroláskor a szokásostól némiképp eltérően kezeljük a régies írású magyar családnevekben. k. atlaszok és térképek névmutatói stb.). h. sch = s + c + h. j. Ebben a rendszerben mind a magyar. Az ilyenfajta munkák szavainak betűrendbe sorolása bonyolult feladat. ch = c + h. amelyek valamelyik magyar betűtől csak mellékjelükben különböznek. A követendő eljárást a könyvtárügy és a szakirodalmi tájékoztatás (dokumentáció) területén szabvány (MSZ 3401) írja elő. ha az idegen mellékjeles betűt tartalmazó szó betűinek sorában nincs más különbség. 15.könyvtárügy és a szakirodalmi tájékoztatás (dokumentáció) területén követendő eljárást szabvány írja elő (MSZ 3401). Az idegen mellékjelet csak akkor vesszük figyelembe. az ábécébe soroláskor nem tekintendők önálló betűknek.

A szavak végén legtöbbször rövid i van: kocsi. hús. újabb. fut. -től. hűsít. Bizonyos típusokban azonban a szóelemek kiejtésbeli módosulását az írás is feltünteti. -t. szívből. Szavaink legnagyobb részének köznyelvi kiejtése határozottan megállapítható. kifli. -s. A szótövek írása 19. ejtésmódot) helyesírásunk nem veszi figyelembe. Szavaink legnagyobb részének csak egyetlen. régies) „késér”. Bár sok szóban ingadozik a kiejtés. újra. illetőleg a szóbelseji í. Így van ez a toldalékok esetében is: a látni. -telen. húsok. -n. köznyelvi alakok. ragok) írásformáját köznyelvi kiejtésük szerint rögzítjük: láz. ha több szóelemből álló szóalakokba kerül. formákkal. gyűjtjük. ürge. „ződ”. régies vagy más nem köznyelvi alakok használatára is szükség lehet. kicsi. formák nyelvjárási (ill. ű 20. hogy általánossá válásukat segítse. ü-t. stb. „házbul” stb. gyűjt. nyí. például a kísér. illetőleg í. zöld. 27. „ellemez” stb. új. régies) kiejtésűek. A kiejtés szerinti írás elve azt jelenti. Egyes szavaknak minden alakjában hosszú a szókezdő. véd. fény. hanem az írásgyakorlat alapján is kikristályosodott köznyelvi formákat rögzíti. „köppeny”. ú. Az i. -ve. Legnagyobb részük ezt az írásformáját tartja meg akkor is. gyűjtemény. A beszélt nyelvben mutatkozó ingadozásokat (pl. Művészi vagy tudományos célból azonban nyelvjárási. tű. színez. Mari. ű-t. stb. szemben a nyelvjárási (ill. hogy a szóelemek (szótövek. bácsi. néni. tíz. kell. ezért az írásban kerülendők. Néhány szócsoport azonban – a nyelvhasználatbeli váltakozás vagy ingadozás miatt – bizonytalanságokra ad okot. csicsí. ír. „kő”. -kor. akác. nini. íznek. jelek. szalma. ű: íz. tűvel. „ákác”. szív. kikirikí stb.) 22. – Van azonban néhány hosszú í-re végződő szavunk is: sí. -j. húsból. ü és az í. köznyelvi alakokkal szemben a „látnyi”. (Vö. -talan. A szóelemek leírásának alapja a történeti hagyományban kialakult. stb. húsz. gyí. házból stb. fizet. „szóma”. -va. zrí. a helyesírás által is őrzött mai köznyelvi kiejtés. négy stb. színes. súlyos. u. . „szöllő” stb. 21. Peti. tűk. hűsek. a „kőrut”. újság. szín. u. helyesírásunkban már általában kialakult. rí. stb. az általános köznyelvi kiejtést tükröző írott formája van. Szavaink többségében az i. hűs. szíves. ú. „nígy” stb. ü az egész magyar nyelvterületen rövid: igaz. u.A KIEJTÉS SZERINTI ÍRÁSMÓD 17.). ízes. 18. ugat. -tól. az „erőssen”. hogy mely esetekben írunk i. képzők. esetleg nyilvánvaló helytelenségeket (pl. súlya. ú. -bb. füst. súly.

de: tized. s csak néhány származékban váltja rövidre: zsír. kinn – kint. ürü. faggyú. ű van a legtöbb főnév végén: ágyú. b) Mássalhangzók tekintetében váltakoznak többek között a következő szavak: lenn – lent. szaru. fedél – födél. A tőváltozatok 26. zsalu. tanú. A lány. huszon-. levő – lévő. eskü. gyanú. mért – miért. tizen-. mienk – miénk. hosszú. írás. ü rövid: adu. menü. a csend és a csönd stb. tízes. 21. reá stb. stb. cseppfertőzés. de néhány összetett szavunk csak egy változatban szokásos: cseppkő. (Vö. írok. borjú. – húsz. szú. a lenn és a lent stb. foltoz – foldoz. stb. stb. lábas – lábos. csorog – csurog. de: zsiradék. hamu. stb. csendháborítás stb. Hosszú ú. A hova és a hová. amelyek a köznyelvben kétféle alakban használatosak. stb. gyűrű. dől – dűl. Az alakváltozatok legtöbbször nem azonos értékűek. korlátozás nélkül egymás helyébe léphet. – bújik. önálló szóként egymással váltogatható. alku. (Vö. 34. de: huszadik. stb. koszorú. – Rövid u-val írjuk a becézett alakokat is: anyu. kátyú. Hosszú í. Ilyenkor az írásban is mindkét alakváltozat használata jogos és helyes. batyu. lapu. szörnyű.) a) Számos szó a toldalékos alakok többségében is megőrzi a tőbeli magánhangzó hosszúságát. homorú. apu. gyerek – gyermek. – ír. tied – tiéd. kapu. daru. Icu. mű. varjú. revü. A csepp és a csöpp. gyalu. áru. rá – reá. gömbölyű. A melléknevek végén mindig hosszú ú. a leány. hova – hová. gyűszű. – tíz. a) Magánhangzók tekintetében váltakoznak többek között a következő szavak: fel – föl. gyönyörű. könnyű. bürü. húszas. satu. tízen. föveny – fövény. fiú. hindu. ú hangot tartalmazó szavaink két csoportra oszlanak. stb. betű. más toldalékok előtt megváltoztatják alapformájukat. bábu. 27. zsíros. Vannak azonban olyan főneveink is. zsírt. 24. seprű – söprű. gyepű. rá stb. Vannak olyan szavaink. húszat. bújócska. iroda. amelyeknek a végén az u. Az igék és a névszók bizonyos csoportjai egyes toldalékok előtt megtartják. szomorú. általános használatú. fésű. stb. csoda – csuda. ű van: domború. savanyú.23. választékos hangulatú. fenn – fent. bújjon. nagyszerű. írat (ige). seprű. csepeg – csöpög. huszad. falu. lány – leány. de: irat (főnév).) Az alakváltozatok 25. . ú. saru. háború. irodalom.

erdője – erdeje stb. dülleszt. szuverén – szuverenitás. fésű. stb. 286. stb. stb. – A szabály nem vonatkozik azonban a betűszókra: MTA. hérosz – heroikus. bosszú. látsszék és lássék. az ELTE-re. ű. ráckevei. Ugyanígy egyes v tövű névszóknak mind magánhangzós. ü van: borul. vagy ss betűkapcsolattal írjuk: metssze és messe.bújtat. hipnózis – hipnotikus. kéz – kezet típusú szavakkal való összehasonlításuk: általában ugyanazon toldalékok előtt vált rövidre az í. akadémista. csepű. ironizál. lencsével. A borjúk – borjak. 81. zászlója – zászlaja. ú. de: Tompát. köpül. ű-vel szemben az -l képzős formában rövid u. – lencse. Ez a szabályszerűség a továbbképzésben is érvényesül. A ború. szlavisztika. heroizmus. hegedül. irónia – ironikus. az MTA-t. A szóvégi a és e csak néhány toldalék előtt marad rövid. dűlő. ma is élő kettős alakok. köpű. de: Ráckevén. de: lencsét. 31. kolléga – kollegiális – kollegialitás stb. stb. stb. dűlve. b) Vannak viszont szabályos í – i. hipnotizál. stb. tetsszem és tessem stb. (Vö. (halas)tót – (halas)tavat. stb. e váltóhangú változatok jobbára választékosabbak és ritkábbak. faluk – falvak.) 29. – Hasonlóképpen: Tompa. apai. bosszul. A közkeletű idegen szavak jelentős részében egyes idegen eredetű képzők előtt a tőbelseji hosszú magánhangzó rövidre változik: szláv – szlavista. ill. Ráckeve. mint a nyár vagy a kéz magánhangzója. (Vö. a látszik és a tetszik ige felszólító módú alakjait – a kétféle kiejtés miatt – vagy tssz. a legtöbb toldalék előtt á-ra. hegedű. például: lét – levet. 32. tetűk – tetvek. A metsz. a)] 30. dülöngél. [Vö. akadémizmus. bujdosó. stb. – akadémikus. köszörű szó végén levő hosszú ú-val. Ráckevéig. borjút – borjat. stb. szociális – szocialista. – De: akadémia. ELTE. lencseféle. Írásukat megkönnyíti a nyár – nyarat. ű – ü váltakozást mutató főnevek. dűlt. derű. fésül. varjúk – varjak.) A toldalékok írása . Tompával. ill. mind pedig v hangzós tövéből létrejöhet (főképp összetételekben) azonos toldalékolású forma. de: bujkál. hipnotizmus. szók – szavak. köszörül. az MTA-nak. bár az a. Például: kéz kézbe n kézre kézi de: kezet kezek kezes kezün k víz vízbe n vízre vízi vizet vizek vizes vizün k út útba n útra úti utat utak utas utun k tűz tűzbe n tűzre tűzi tüzet tüzek tüzes tüzün k 28. szocializmus. csepül. de apát. ú – u. – dűl. de: düledezik. 206. apátlan. illetőleg é-re változik: apa. lencsék. derül.

családostul. -kőzik: zárkózik. -ődik: oldódik. egyenáramú. -kózik. szürkületkor. buzdít. tulajdonképpen. -tyű és -ttyú. 36. billentyű. feleségül. pörgettyű stb. közül. -özik: fáradozik. cipőstül. tiszta vizű. tanít. ruhástul. kezdődik. a névutók és a határozószók -ul. ezért egy t-vel írjuk: hajót. építmény. -ódik. lapos tetejű. másképp. belül. -ől végződésének: alól. A -képp. -jű melléknévképzőnek: négylábú. 35. -közik: kínálkozik. például. nyolc órakor stb. az időhatározó -kor ragjának: éjfélkor. veszkődik. 24.. mozdít. jószívű. (vö. .. Mindig hosszú a magánhangzója az alábbi szóelemeknek: az -ít. nélkül stb. a főnevek -tyú. kerület. végül. gyógyulás. erdőből. a t-t. bőkezű. tetőről. a toldalékos szóalakok végén levő i-nek: esti. -ködik: árulkodik. az -ig határozóragnak: városig. -ttyű képzőféle végződésének: fogantyú. mellől stb. -kodik. buzdítás. egyöntetű formájuk. 38. sarkantyú. fordul. fától. töpörtyű. szivattyú. (vö. sast. a honnan? kérdésre felelő névutók ragszerű -ól. stb. felül és fölül. állandósít. kerül. stb. mindig stb. törülközik. az -ú.. Néhány igeképzőnk különbségét az o – ó. mérkőzik. erős rugójú. -kódik. kecskeméti. A magánhangzók a toldalékokban 34. fésülködik. holnapig. (kivéve: túl). A helyesírás ezeket rögzíti. kérdi. írni. s csak néhány indokolt esetben ad helyt a toldalékolásbeli kettősségeknek is. házai. könyvet. -ül és a -stul. pezsdül. hosszú szempillájú. mérsékelt árú. -kozik.. -őzik: hallgatózik.). -ül és a -dul. gömbölyödik. -dül igeképzőnek: gyógyul. -ózik. hússzor. a -szor. csőstül stb. mozdítva. hatkor. Mindig rövid a magánhangzója az alábbi szóelemeknek: az -ul. fordulva. ötször. nézi. 23. A tárgy ragját. dugattyú.33. -képpen határozóragot két p-vel írjuk: ekképp. -stül határozóragnak: magyarul. -ozik.. hazáig.. kertjei. -ű.). -ből. négyig. A mássalhangzók a toldalékokban 37. nagy kiterjedésű. felől. -ről és a -tól. ö – ő közti eltérés mutatja: -odik. házról. keresztül. dalolni. nyolcat. csengettyű. állandósítani stb. a -ról. pezsdülő stb. -től határozóragnak: szobából. -ödik: alkonyodik. sárgát. stb. elől. tanító. -ször határozóragnak: háromszor. A szavakhoz járuló toldalékoknak – a köznyelvi kiejtésben élő ingadozások ellenére – általában megvan az irodalmi nyelvben kikristályosodott. mindig röviden ejtjük. fehér falú. valakit stb. többször stb. -jú. -ül végződésének: alul. öklömnyi stb. mögül.. -kődik: rázkódik. öltözik. a -dít és a -sít igeképzőnek: épít. az -ul. éles elméjű. kergetőzik. víztől stb. hátul. voltaképpen. a -ból.

-etlen képző van a befejezetlen. -dd személyrag a felszólító módbeli tárgyas ragozású. csehvel. nagyollom. (vö. A -val.. hitetlen stb. Magánhangzós és mássalhangzós kezdetet váltakoztató toldalékok 40.39. keveslem v. sződd. kösöntyű. úttalan. ezért (bár jelentésük alapján a befejezett. -tyű és a -ttyú. közt. szőjed stb. bont). Vácott. kevesellem. fölött. érett stb. (könyvet) köttet. a -d. mögött stb. akkor -at. sötétlik. foglaltatik. sejteti (vele). de: (búzát) arattat. (vö. Pécsett.. csengettyű. zöldell. vagy -tat. -ttyű képzőféle végződés: fogantyú. stb.. Sajátos viselkedésű toldalékok 42. edd. (szobát) festet.. személyű rövidebb formában: írd. kicsinyli v. egyes szám 2. kevésbé. a -t. fosztóképzős származékokban is. Ugyanez a szabálya a ma már ritka -atik. kéklett v. Győrött. mássalhangzó után nem. (vasat) gyűjtet. sértetlen stb. stb. kevesebb.. A műveltető képző a t végű igékhez vagy -at. stb. a -b. de: észrevétlen. Hasonlóképpen viselkedik a -tyú.. pléhvé. – És természetesen: megadatik. kicsinyelli. a t végű névszókhoz pedig -talan. mosott (ruha). stb. a ’valamilyennek látszik’. De: helyesel. például: babával. . képzetlen. -tt időjel: folyt. Tehát (új üveget) bontat. stb. -etlen. gyűjtetik. a -t. -vé határozórag magánhangzóra végződő tőhöz alapalakjában kapcsolódik. stb. ’valamilyennek tart’ jelentésű -l. ha a t-t magánhangzó előzi meg (pl. ill. idősebb. szerint. -tt helyhatározórag: Vásárhelyt. -vel és a -vá. Az -atlan. szebb. kente. -tet formában járul. felforrt (víz). Több toldalékunk mássalhangzóját magánhangzó után megkettőzzük. jobb. -tet a képző. stb. kivéve: át és hosszat. (erdőt) irtat. -bb középfokjel: idősb. fegyelmezetlen. kihirdettetik. helyesbít. kinyittatik. nézd. kővé. 45. taníttatja (a lányát). -tt a névutók végén: iránt. stb. -ll képző: fehérlik. idd. dobott.. kékellett. tolattyú. elvégzett (munka). A fosztóképző a t végű igékhez -atlan. Ha a szóvégi t-t mássalhangzó előzi meg (pl. hatott. stb. parttalan. -tt igenévképző: bérelt (lakás). -et. 66. a -t. kitalált (történet). stb. (kenyeret) süttet. alatt. piroslik. varrtuk. éretlen. stb. -telen változatában járul: csorbítatlan. Kaposvárt v. arat). élettelen. fűtetlen. távolabb. 41. akkor -tat. barnállik. stb. -et. Kaposvárott.. helyesebb. -tetik szenvedő igeképző írásának is: oltatik. alakokkal állnak ellentétben) ezekben sem kettőzzük a képző t-jét. kitűzött (cél).). hallottuk. fedetlen. osztatlan. viseltetik. a hosszabb formában azonban mindig csak egy -d a személyrag: írjad. megrótták. csengetett. között. -etik. -tatik.). kéretik. Az ilyen váltakozást mutató toldalékok a következők: a -t. (ablakot) nyittat. 45. vetetlen.

kérj – kérjél. A felszólító mód -j jele a szótövek nagyobb részéhez -j (a rendhagyó ragozású jön ige rövid magánhangzós tőváltozatához pedig -jj) alakban kapcsolódik: lépjen. nézzük. dohhal. igyekezik – igyekszik. moss. írd – írjad. kérd – kérjed. mint a -j módjel. 55–58. Az alakváltozatok nem mindig azonos értékűek. lesz. A hisz ige felszólító alakjaiban ez a -gy megnyúlt: higgyem.) 43. vesz. igyál..). A tárgyas ragozás kijelentő módú személyragjainak -j eleme az s. szeretniük – szeretniök. 83–84. írj – írjál. – A t végű igékhez sajátos szabályok szerint járul. szégyellni – szégyelleni. rosszallnám – rosszallanám. (Vö. hidd stb. 39.(A h végű szavak egy részét – mivel bennük a h-t nem ejtjük ki – magánhangzós tövűnek kell tekintenünk.) Toldalékolásbeli kettősségek 45. hogy – hogyan. 43. 68. visz igék magánhangzós tövéhez -gy alakban járul: egyem. jósággal. tesz. például: dobbal. 39. rugdalódzik – rugdalózik. higgyünk stb. sz. dobj – dobjál. látniuk – látniok.). emberré. várniuk – várniok.) – Az eszik. mind a névszók toldalékos formái között vannak olyan kettős alakok. stb.). keveslem – kevesellem. lopódzik – lopózik.: – Más esetekben a tővégi mássalhangzóval azonos hangként jelentkezik: ásson. peddzük stb. hullt – hullott. dobd – dobjad. azaz a tővégi mássalhangzóval azonos kezdő hanggal jelentkezik: mossuk. mosd – mossad. azzal – avval. 66. toldták – toldották (vö. vesszen. vigyed. stb.. Viszont az írj. 75. -vé rag v eleme a szótő végső mássalhangzójával azonossá válik. dolgozz – dolgozzál. szőjön. dz végződésű tövekhez járulva ugyanúgy viselkedik. Mind az igék. épp – éppen. nézd – nézzed. z. öregedik – öregszik. 80–81. tűrniük – tűrniök. add. ezzel – evvel. 77–79. legyen. nézz – nézzél. oly – olyan. higgyen. -vel és a -vá. hidd – higgyed. (Ez utóbbi szavak alapformájában kiejtjük a h-t. nyomatékosabb felszólítás. itt – itten. között nemigen van különbség. ezért ezek kiejtésük szerint is mássalhangzós tövűek. (Vö. fújjon. vegye. visszük. az evvel és ezzel stb.. mint . öntözzön. most – mostan. ezekben az alakokban a tő és a toldalék határán hosszú mássalhangzót írunk. érted – éretted.) Mássalhangzós végű tőhöz járulva a -val. állsz – állasz. lopóddzék stb. iszik. higgy – higgyél. vágd – vágjad. értem – érettem. vágj – vágjál. nincs – nincsen.) 44. kicsinyli – kicsinyelli (vö. Írásban is helyes tehát mindkét forma. lőjön. moss – mossál.) (Vö. A hallgatódzik és hallgatózik. kezdték – kezdették. Allahhal. vájd – vájjad (vö. tegyek. stb. szénnel. (Vö. jöjjön.. 82. rég – régen. amelyek a köznyelvben egyaránt használhatók. Ilyen toldalékolásbeli kettősségek például a következők: hallgatódzik – hallgatózik. küldte – küldötte. mondta – mondotta.

bennszülött. faggat. A látniok. lejjebb. küldte. elavuló formák. természetesen csak egy n-et írunk: bentlakó stb. kinn. Több szavunk összetett. keveslem. szaggat összefüggését sem az akaszt. szeretniök stb. 49. fakad. 47. illetőleg képzett volta annyira elhomályosult. – Ha az összetételnek a t végű alak az előtagja.) 48. fenn vagy fönn. akad. kinnlevőség stb. hétköznapi használatú. adjad. Bár a benn. higgyed stb. érette stb. feljebb vagy följebb. szakít. fent vagy fönt. lent. hogy az alkotóelemek eredeti hangalakját nem vesszük figyelembe. bár az első a kéz. ki és le határozószók középfokát részben vagy egészen a kiejtést követve írjuk: beljebb. kijjebb. mossál. fakaszt. bent. fel vagy föl.az írjál. régiesebb. szakad igék tövével. küldötte. – Ugyanezek a szavak azonban az összetételekben általában a két n-es formájukban szerepelnek: bennlakás. kissé ünnepélyesebb. lenn szavakkal függenek össze. egy n-nel írjuk ezeket a szavakat: benső. Így járunk el például a kesztyű vagy a lélegzik esetében. Az állsz. fenntart vagy fönntart. az állasz. kint. fenséges. érte stb. a második a lélek szóból származik. . kevesellem. hanem a szót a kiejtése szerint írjuk. A szóelemek elhomályosulása 46. Nem tartjuk már számon az aggat. (Vö. A be.

néztük (= néz+t+ük. hanem – a hangtani környezetnek és a szóelemek történeti alakulásának megfelelően – módosult változatukban tüntetjük fel: házzal (= ház+zal). Helyesírásunk azonban nincs tekintettel az alkalmi hangváltozásokra. amely a szóelemek mai állandó alakját tükrözteti. tehát zöngétlenül. nyolcban (= nyolc+ban. barátaival (= barát+ai+val) stb. A mássalhangzók minőségi változásainak jelöletlensége A mássalhangzó-hasonulás 51. A házzal.: nyoldzban). az összetett szavakban pedig minden tag világosan felismerhető legyen. barátfüle (= barát+fül+e). állatbarát (állat+barát) stb. A szóelemző írás fő szabálya nem érvényesül minden toldalékos szó leírásakor. mint a szóelemeket külön-külön: kertje (= kert+je. lóval stb. A ragos. e. másrészt pedig azt. a másikat a hangszalagok rezgésével. A szóelemek mai alakját tükröztető írásmód 50. Az egynél több szóelemből álló szóalakokat általában a szóelemző írás elve alapján írjuk le. csakhogy az egyiket a hangszalagok rezgése nélkül. fusson (= fus+s+on) stb. Természetesen ezt gyakran észre sem lehet venni. hiszen pl.: kertye). szóalak a kiejtés alapján is így íródnék. A szóalakok szóelemző írásának tárgyalásakor meg kell tehát különböztetnünk egyrészt azt az írásmódot.: szálnak). mind a toldalék. e. hogy a toldalékos szavakban mind a szótő. az összetételek. Vannak olyan mássalhangzópárok. A toldalékos szavak egy részében ugyanis a szóelemeket nem eredeti alakjukban. stb. e.. s ehhez a -j módjelet s változatban tesszük hozzá. Ezért a toldalékos és az összetett szavak legnagyobb részében a szóelemeket olyan alakjukban sorakoztatjuk egymás mellé. község (= köz+ség. szállnak (= száll+nak.a felszólító módban használatos töve. a jeles és a képzős szavak.: kösség). a házban. ha a szó egészét másképp mondjuk ki. Helyesírásunk a szóelemző írásmód elvének érvényesítésével biztosítja azt. ahogyan külön-külön ejtve hangzanak: barátság (= barát+ság). amely a szóelemek módosult alakváltozatait tünteti föl. A szóelemző írásmód elvének érvényesítése akkor válik különösen fontossá. tehát . kertnek.: nésztük). e. illetőleg a fut igének fus.A SZÓELEMZŐ ÍRÁSMÓD 49. valamint az egymást követő szavak szóelemeinek érintkező hangjai kölcsönösen hatnak egymásra. s a szavak kimondásakor e hangok sokszor megváltoznak. a ház tőhöz a -val rag módosult -zal formában járul. fusson esetében pl. hanem a szóelemeket eredeti alakjukban íratja le. e. amelyeknek tagjait ugyanazon a helyen és módon képezzük.

zöngésen. Ha a felsorolt hangok közül egy zöngétlen és egy zöngés mássalhangzó kerül egymás mellé. A v – bár van zöngétlen párja – a köznyelvben zöngétlenül. s–zs. – s+sz és zs+sz = ssz. – sz+s és z+s = ss. így zöngétlenít ugyan. hanem az eredeti szóelemeket jelöljük: alkotó tagok: ejtés: át+csap áccsap jegy+csalás jeccsalás (v. jetycsalás) át+cipel áccipel nád+cukor náccukor írás: átcsap jegycsalás átcipel nádcukor . ty–gy. Két mássalhangzó találkozásának gyakran az a következménye. 53. Ezt a hasonulással bekövetkezett változást egyik esetben sem jelöljük az írásban: alkotó tagok: szén+por azon+ban tan+menet van + még ön+gyújtó negyven + tyúk szín+nyoma t ejtés: szémpor azomban tammenet vam még önygyújtó negyveny tyúk színynyoma t írás: szénpor azonban tanmenet van még öngyújtó negyven tyúk színnyomat stb. b és m előtt m-nek (vagy az m-hez közel álló hangnak). Az írásban a zöngésség szerinti hasonulást általában nem jelöljük: alkotó tagok: ablak+ban tűz+höz ad+hat lök+dös nép+dal víz+szint eszik + belőle hideg + tél ejtés: ablagban tűszhöz athat lögdös nébdal víszszint eszig belőle hidek tél írás: ablakban tűzhöz adhat lökdös népdal vízszint eszik belőle hideg tél stb. 52. cs–dzs. d+c és gy+c = cc. t–d. A teljes hasonulás révén előálló kiejtésbeli módosulásokat általában nem tüntetjük föl az írásban. de nem zöngésít. – sz+zs és z+zs = zzs. – t+gy és d+gy = ggy: – t+c. f–v. gy. sz–z. – s+z és zs+z = zz. A h-nak nincs zöngés párja. de maga nem zöngésülhet. k–g. Ilyen párok: p–b. a kiejtésben az első hang zöngésség szempontjából legtöbbnyire hasonul az utána következőhöz. hogy a két hang a kiejtésben teljesen azonossá válik: t+cs. A beszédben az n hangot p. ty és ny előtt ny-nek (vagy az ny-hez közel álló hangnak) ejtjük. d+cs és gy+cs = ccs. c–dz.

-ják) vagy pedig a felszólító mód -j jele járul. kis-szerű) község egészség száraz zsömle kisszerű stb. -játok.) 54. száraz zsömle) kisszerű (v. illetőleg a toldalék eredeti j hangjának jelét: alkotó tagok: any+ja any+juk aty+ja aty+juk báty+jai báty+juk nagy+ja nagy+jaik ejtés: annya annyuk attya attyuk báttyai báttyuk naggya naggya ik írás: anyja anyjuk atyja atyjuk bátyjai bátyjuk nagyja nagyjaik stb. -juk. Az írás ezt a szóbelseji teljes hasonulást nem jelöli. hanem megtartja az igék eredeti gy és ny hangjának. -jük. valamint a nagy névszóhoz j-vel kezdődő birtokos személyrag (-jel). illetőleg a toldalékok eredeti j hangjának jelét: alkotó tagok: hagy+játo k hagy+juk hány+ja huny+játo k fagy+j+on ejtés: haggyát ok haggyuk hánnya hunnyát ok faggyon írás: hagyjáto k hagyjuk hányja hunyjáto k fagyjon stb. a kiejtésben általában teljes hasonulás következik be.köz+ség egész+ség száraz + zsömle kis+szerű (v. -jaik járul. ty és gy hangjának. -jai. -ják) vagy a felszólító mód -j jele járul. 80–81. hanem megtartja a szavak eredeti ny. -játok. vagyis -ja. nátcukor) kösség egésség szárazs zsömle (v.. Az írás ezt a szóbelseji teljes hasonulást nem jelöli. a kiejtésben a j teljes hasonulása következik be. -juk. Ha a gy és az ny végű igékhez j-vel kezdődő tárgyas igerag (-ja. atya és bátya névszók csonka tövéhez. 55. (De vö. 56. Ezt a szóbelseji teljes hasonulást . 83–85. -juk. a kiejtésben a j teljes hasonulása következik be. Ha az l és az ll végű igékhez j-vel kezdődő tárgyas személyrag (-ja. Ha az anya.

vagyis -ja. -jük. mind pedig a toldalék j-jét változatlanul hagyja: alkotó tagok: kert+je kürt+jei part+jai bot+ja híd+jai kard+juk vad+jai kín+juk turbán+ja ejtés: kertye kürtyei partyai bottya híggyai kargyuk vaggyai kínnyuk turbánn ya írás: kertje kürtjei partjai botja hídjai kardjuk vadjai kínjuk turbánja stb. Helyesírásunk ezt a szóbelseji összeolvadást nem jelöli. a d és az n végű igékhez j-vel kezdődő tárgyas személyrag (ja. a d és az n végű névszókhoz j-vel kezdődő birtokos személyrag (-jel). -jai. -játok. 58. illetőleg ll hangjának. -juk. a kiejtésben a mássalhangzók összeolvadnak.az írás nem jelöli. -je. -ják). illetőleg – a t végű igék kivételével – a felszólító mód -j jele járul. mind pedig a toldalék j-jét változatlanul hagyva írjuk: alkotó tagok: tanít+ja félt+jük lát+ják márt+játok szeret+jük ad+j+a hord+j+a marad+j+a nak ejtés: taníttya féltyük láttyák mártyátok szerettyük aggya horgya maraggyan ak írás: tanítja féltjük látják mártjátok szeretjük adja hordja maradjanak . -jaik. hanem mind a névszó végső mássalhangzóját. valamint a toldalék j-jének jelét változtatás nélkül írjuk egymás mellé: alkotó tagok: ítél+jük kapál+ják tanul+ja áll+j beszél+j+e tek ejtés: ítéjjük kapájják tanujja ájj beszéjjet ek írás: ítéljük kapálják tanulja állj beszéljetek stb. Ha a t. -jei. -jeik járul. a kiejtésben a mássalhangzók összeolvadnak. -juk. Ha a t. s így az igék eredeti l. Írásunk ezt a szóbelseji összeolvadást nem jelöli. A mássalhangzó-összeolvadás 57. s így mind az ige végső mássalhangzóját. -jük.

A mássalhangzó-kiesés . Ha a toldalékos szó belsejében. dsz. A t+sz. az összetételi tagok határán vagy az egymást követő szavak érintkezési helyén egy hosszú és egy másfajta rövid mássalhangzó vagy egy rövid és egy másfajta hosszú mássalhangzó kerül egymás mellé. hanem az eredeti tsz. a t+s. hanem – hogy a szókép állandóságát megtartsa – feltünteti a hosszú mássalhangzókat: alkotó tagok: jobb+ra varr+t vidd+be ott+hon vissz+hang küld+d arc+cal part+talan ing+gomb hozzánk+ké pest ejtés: jobra vart vid be othon viszhang küld arcal partalan ingomb hozzán képest írás: jobbra varrt vidd be otthon visszhang küldd arccal parttalan inggomb hozzánk képest stb. gysz. 59. ts. akkor a hosszú mássalhangzó az ejtésben gyakran megrövidül. gy+s hangkapcsolat pedig rövid vagy hosszú cs hanggá olvad össze. d+s. gy+sz hangkapcsolat a kiejtésben gyakran rövid vagy hosszú c hanggá. Az írás ezt a szóbelseji mássalhangzóösszeolvadást nem jelöli. gys betűkapcsolatot használja: alkotó tagok: met+sz ad+sz egy+szer ejtés: írás: metsz adsz egyszer barátság költség bolondsá g vadság nagyság stb. Helyesírásunk ezt a mássalhangzó-rövidülést nem veszi figyelembe. ds. mecc acc eccer (v.fon+j+átok fonnyátok ken+j+ük kennyük fonjátok kenjük stb. natyság) A mássalhangzók mennyiségi változásainak jelöletlensége A mássalhangzó-rövidülés 60. d+sz. etyszer) barát+ság baráccság költ+ség kölcség bolond+sá boloncság g vad+ság vaccság nagy+ság naccság (v.

fújd stb. Az l és ll végű igék . szidd. hagyd. ff-re végződő szavakhoz kapcsoltuk..) A kezdd-féle írásmód is az általános szabályt követi: ír+d = írd. fedd be. alakokban. 94. ill. mosd. Az összetételt ilyenkor kötőjellel tagoljuk: sakk-kör. szedd. nézd. expressz-szerű. Az ilyen alkalmi hangkivetés írásunkban általában nem tükröződik: alkotó tagok: azt+hisze m ejtés: asz hiszem írás: azt hiszem most sincs mindnek csukd be mindnyájan mondd meg stb. orra (bukott). mondd. Az egyszerűsítés elve alapján azonban (a kiejtésnek is megfelelően) csak két azonos betűt írunk egymás mellé: többe (kerül). stb. (Vö.. 60. (a) szebből (kérek). kör). a szóelemzés szerint három azonos betűt kellene írni egymás után.61. edzd. össz-szövetségi stb. nyomd. fedd meg stb. hordd. puff-féle stb. 49. mindnek) csukd+be csug be mind+nyáj minnyájan an mondd+m mom meg eg (v. -be). (De vö. tépd. a szóelemző elvet követve megtartjuk az alkotó tagok eredeti írásmódját. utótagja pedig ugyanolyan mássalhangzóval kezdődik (pl.) Ha viszont a hosszú mássalhangzóra végződő szóhoz (pl. (Vö. Az írás azonban mindig feltünteti mind a tővégi dt. hanem az áldd.) A d végű igék 63. sakk). balett-táncos. 94. (nem jól) hallak. tudd. ill.. mássalhangzó után rövid d-vel ejtjük. (megkérdezték a) vádlottól. így tehát két d-t írunk nemcsak az add. (v. formákban is. hívd. Hármas mássalhangzócsoportok középső tagja a kiejtésben – nemegyszer más hangváltozás kíséretében – kieshet. védd stb. 94. válllövés. tehát: kezd+d = kezdd. mond meg) Azonos hosszú és rövid mássalhangzó találkozása 62. mind a -d személyragot. oldd stb. mert a -szerű. játszd. kezdd. a -féle képzőszerű utótagot ssz-re. Ha egy összetett szó előtagja hosszú mássalhangzóra végződik (pl. küldd. A d végű igék felszólító módjában a tárgyas ragozású egyes szám 2.) – Hasonlóképpen: dzsessz-szerű. több) ugyanolyan mássalhangzóval kezdődő toldalék kapcsolódik (pl. (Vö. személyű rövidebb alakot magánhangzó után hosszú d-vel. aszt hiszem) most+sinc mos sincs s mind+nek minnek (v.

65. A hosszú magánhangzóra végződő igéknek -sz és -tok. nőj. rosszall. egy magánhangzó utáni ll-es. zöldellt v. róttak. nagyoll (a szükségesnél nagyobbnak tart) és nagyol (= valamit csak nagyjából csinál meg). kicsinyellés és kicsinylés. de a képző eltérése jelentéskülönbséget hordoz: torkollik (= beleömlik) és letorkol (= szavába vágva elnémít). kékellik és kéklik. szólás. állomás. (Vö. állt. málljanak. noha a rá következő mássalhangzó hatására a hosszú l mindig megrövidül: áll. személyének rövidebb alakja a kiejtést követi: ródd. nőtt. – De: rívok. sarkallik. Egyes szavaknak mind ll-es. zöldellő. nőttek. (Vö. A szabály alól csak néhány származékige kivétel: dűl. mállottak. jövök. ríjon. száll. (nagyra) nőtt (fa). rovok stb. rótok. stb. rísz. legel. stb. szégyell. szégyellni.64. kicsinyell.) – A felszólító módban a tárgyas ragozás egyes szám 2. zöldellett. rosszallás. nősz. jövedelem stb. dülleszt. rója. Az l-re végződő igék toldalékos alakjaiban általában megtartjuk az egy l-es írást.. de: torkolat. sződd. stb. málló. 39. bár egyes alakok kiejtésekor hosszú l is hallható: szól. stb. Néhány ll végű igének két alakja van. 39. jöhet. 66. zöldellik. de: kicsinyelli és kicsinyli. pl. . stb. de: gyullad. kicsinyellené. hosszabb meg egy mássalhangzó utáni l-es. szégyellheti. mállik. de: sarkalatos. rövidebb változat: kevesell. kevesellette. valamint j hangzós toldalékú kijelentő és felszólító alakjait – ingadozó kiejtésük ellenére – a t.) A hosszú magánhangzóra végződő igék 67.) Néhány ll-es ige egy-két származékában azonban – a kiejtésnek megfelelően – rövid l-et írunk: torkollik. Az ll-re végződő igék legnagyobb részének toldalékos alakjaiban megtartjuk a két l-es írást.) – A hosszú magánhangzó a v-vel bővült tövekben többnyire megrövidül: fövetlen. de: fullad. legelő. szégyellem. szállna. stb. 60. az sz és a j betű megkettőzése nélkül írjuk: ró. kicsinyellő és kicsinylő. rosszallhatjuk. rósz. szálloda. (Vö. fúl. gyullaszt. gyúl. kicsinyellné v. lődd. de: kevesellem és keveslem. rívás stb. múlik. növendék. keveselli és kevesli. rójuk. legelik. (Vö. de: dülled. sarkall (= ösztönöz) és sarkal (= sarokkal lát el. Egyéb esetek 68. stb. kevesellte v. nőtök. kékellő és kéklő. rí. mind pedig l-es származéka él. nyűdd. nő. valamint befejezett melléknévi igenévi származékaikban – a magánhangzó után – két t-t írunk: rótt. lövő. múló. zöldell v. A rendhagyó ragozású jön ige toldalékos alakjaiban (a jődögél és a jőve alak kivételével) a tő magánhangzóját rövid ö-vel írjuk: jön. cipőt). 39. 45. rítok. (fába) rótt (betűk). -tök személyragos alakjait. fullaszt. Múlt idejű alakjaikban.

magasat. – De: jöszte. legkisebbnek. A céh. egyedül. egyetlen. juhakol. lesznek. előled. kisebbség stb. méhes. együtt. stb. de csak egy s-sel írjuk őket: erőset.A jö. kisebbedik. juhval. sah. csehül. egység. akkor is rövid a gy: egyben. kisebbít. egyre. düh.. egyén. magasak. csehnek. 73. méhek. 74. jöjj. egyenlő. 42. jöjjön. Így például az ah. egyre stb. vagy magánhangzóval járul a tőhöz. 70. méh. róla. egyel (ige). heh indulatszó ejtésében váltakozik a h-s alak a h- .) – Hosszú az n is ezekben: jönni. Ezért a szókép állandósága érdekében az egyszerűbb módon. azaz mindig egy sz-szel írjuk: lesz. 83. 69. egyéb.) 75. fellah. juh. egyek. bennünket. újra stb. egyezik. egynek. de más helyzetekben – az ige többi alakjaihoz hasonlóan – röviddel. újat. mint a példák is mutatják. nálad. áh. együtt stb. valamint egyszerűségére törekedve a szó minden alakját egy gy-vel jelöli: egy. (Vö. Az egy számnév mássalhangzóját a szó alapalakjában. egyért. mint a többiben: leszek. úgy. e)] A h végű szavak egy részének kiejtése ingadozik. éh. csehvel. ha a toldalék magánhangzóval kezdődik. méhvel. Az -s végű melléknevek tárgyragos és -n határozóragos alakját. jönne stb. más részében viszont röviden: egyed. – Az írásban azonban. leszünk. keh. azaz a személyragos határozószókban a gyakran hallható hosszú ejtés ellenére is egy l-et vagy egy n-et írunk: belőlem. erősebb. leszel. és mindig írjuk is. ujjat. stb. A kiejtésben tehát néma a h ezekben: cseh.. valamint magánhangzók között a toldalékos szóalakok és a származékok egy részében hosszan ejtjük: egyet. Zilah stb. lesztek. egyetem stb. eh. pech stb. írásunkban ennek ellenére csak egy j-t tüntetünk fel: új. – Hangzik a h ezekben: csehek. almanach. erősen. magasabb. erősek. potroh. újabb. 72. hah. szónak minden alakjában ejteni szoktuk a h-t. csehet. juhtúró. egyes. – De: benne. Csehszlovákia. egyed. de egy s-sel írjuk: kisebb. juh. pléh. rüh stb. A lesz igealakot magánhangzóval kezdődő szó előtt és mondat végén hosszú sz-szel ejtjük. Írásunk a szókép állandóságára. [Vö. jöjjenek stb. stb. ezekben a szóalakokban a kettőzés mutatja a rag v-jének hasonulását. – A ch végű szavak (pl. A bolyh. cseh. stb. méhnek.) 71. továbbá többes számát és középfokát sokan hosszú s-sel ejtik. Allah. ujjra stb. – De természetesen: eggyel és eggyé. egybe. juhász.tőhöz járuló egy mássalhangzós toldalékokat általában kettőzött alakban írjuk: jössz. enyh. egyé (= egy+é). Ha mássalhangzó következik a gy után. doh. Az új melléknév mássalhangzóját – a szó alapalakjában és magánhangzó előtt – sok nyelvjárásunkban hosszan ejtik. méh. A kis szó fokozott alakjait és ezek származékait hosszú s-sel ejtjük. 43. A személyes névmások határozóragos és névutós formáinak megfelelő alakokban. juhok. (Vö. 83. ujjak. együvé. stb. csehtől. egyik. jöttél. méhkas. a szavak minden alakjában jelen van a h. magasan.) végén is mindig ejtjük a h-t. (A testrész nevének írása viszont: ujj. moh. névszóban a h-t csak akkor ejtjük. padisah. tőlünk. utánunk.

sz) vagy hosszú magánhangzó előzi meg (vö. A felszólító mód tárgyas ragozású. A felszólító mód tárgyas ragozású. fűts. bocsássa. a szóelemek módosult változatait tünteti fel. illesz. 78. egyes szám 2. féltsétek. személyének rövidebb alakjában ts-et írunk a -d személyrag előtt: ejtsd. taníts. Az st és az szt végű igék felszólító alakjait a t nélküli csonka tőből (fes-. szítsa. stb. s a -d személyrag ehhez kapcsolódik. stb. amelyekben a tővégi t-t mássalhangzó (de nem s. de a módjel mai leggyakoribb j alakja helyett annak s változatát írjuk le: ejtse. személyű rövidebb alakjában a tővégi t helyén s van. illesszük. A mássalhangzók minőségi változásainak jelöltsége az igealakokban A t végű igék 77. valamint a lát és a bocsát ige (továbbá a lót-fut összetételbeli lót előtag) felszólító alakjaiban sem az igető véghangját.).tlannal. Azoknak a t végű igéknek a felszólító alakjaiban. mártsd. a h betűt írásban mindig feltüntetjük. sz változatát tüntetjük fel: fess. hanem mind a tővégi t-nek. mint az s és az sz végű igék felszólító alakjait. fürösszétek. rekessze. lósson-fusson. sem a felszólító mód jelét nem tüntetjük fel eredeti alakjában. (Vö.stb. kössétek. 78. A szóelemek módosult alakjait feltüntető írásmód 76. 79. Ha helyesírásunk ezekben a szóalakokban is a szóelemek alapalakjának a feltüntetésére törekednék. A rövid magánhangzó + t kapcsolatra végződő igék. mind pedig a -j módjelnek s-sé módosult változatát írjuk le: alkoss. nyissátok. 81. márts. – Ennek a ts-nek a kiejtésben rövid vagy hosszú cs hang felel meg. Ezeknek az igéknek felszólító mód tárgyas ragozású. s hogy a szavak írott alakja ne szakadjon el teljesen a kiejtett formától. egyes szám 2.) Ezekben az igealakokban tehát kettőzött s-et. éppen úgy. hallgasd. nevesse. hogy híven tüntessük fel a szóelemek mai alapalakját. illetőleg sz mássalhangzójához hasonult) s. lássuk. – Akárhogyan ejtsük is azonban a h végű névszókat. válassza stb. egyes szám 2. kösd. tanítsd stb. ezért ezeket az igealakokat csak egy s-sel írjuk: bocsásd. hallgassák. Ezekben az esetekben helyesírásunk tehát eltekint a szóelemeknek eredeti hangalakjuk szerinti írásától. A szóalakok egy részének leírásakor azért nem érvényesülhet a szóelemző írásmódnak az a törekvése. megtartjuk az igető végső t-jét. lássuk. fürösz-. mert a j módjelnek a módosult (a csonka tő s. mint h-tlan. személyének rövidebb alakjaiban a személyrag eredeti d formájában a módjel nélküli csonka . mert a szóelemeken a régiségben erős hangváltozások mentek végbe. illetőleg kettőzött sz-et (ssz-et) írunk.) képezzük. nyisd stb. akkor a szó kiejtett alakja és írásképe között szakadék támadna. A MÉH betűszó inkább h-s ejtésű.

Stb. rekeszd. vegyük. egyes szám 2. vedd. látszik. -ják) j elemének módosult (az igető végső mássalhangzójához teljesen hasonult) s. kettőzött sz-szel (ssz-szel). sz. ha tetszünk neki. stb. ezért ezeket az alakokat egy s-sel. játszik. személyének rövidebb felszólító formáiban a -d személyrag a módjel nélküli magánhangzós tőhöz kettőzött alakban járul: tedd (= te+dd). iszik. eddzétek.) A tesz. hogy játsszanak velünk. tegyen. metsz ige több kijelentő és felszólító módú formájának azonos a kiejtése. 43. illetőleg egy sz-szel írjuk: fesd.) A mássalhangzók minőségi változásainak jelöltsége a névszóalakokban . sz. z és dz változatát tüntetjük fel. végezzünk. válaszd stb. Az s. hisz ige tárgyas ragozású egyes szám 2. kettőzött z-vel és kettőzött dz-vel (ddz-vel) írjuk: keressük. tesz. hogy tetsszünk neki. tárgyas ragozású alakjaiban megtartjuk az igető eredeti formáját. – A hisz ige felszólító alakjaiban hosszú gy-t ejtünk. pl. z és dz végű igék felszólító alakjaiban megtartjuk az igető eredeti formáját. higgye. (Vö. higgyétek stb. j-t nem tartalmazó alakban csak egy sz-et írunk: játszom. de a j-vel kezdődő személyragok (-ja. stb. eddzük. (Vö. játsszuk. végezzük. olvasd. végezd. füröszd. játsszák. Az s. személyének rövidebb alakjaiban azonban a módjel nélküli tőhöz kapcsolódik a -d személyrag: nyeld. tetsszél.) 81. metsszük stb. -jük. mossa. eszik. sz. lássék stb. játsszátok. higgyük. elolvassák. z és dz változatát tüntetjük fel. illeszd. sz+j. metssze stb. A lesz. idd. kettőzött sz-szel (ssz-szel).: jáccunk). de a -j módjelnek módosult (az igető végső mássalhangzójához teljesen hasonult) s. visz. vadásszátok. igyanak stb. mossam. Betakarom. edd. – Jó érzés lesz. A tessem. Azt akarjuk. -játok. hogy csak játszanak velünk. 82. -juk. alakváltozatok használata is helyes. sz. iszik ige felszólító alakjaiban a módjel gy alakban járul az igék magánhangzós tövéhez: legyek (= le+gy+ek). (A többi. húzd. Az s.tőhöz kapcsolódik. vidd. tetszik és metsz ige is ezt a szabályt követi: hallatsszatok.) A hallatszik. z+j. (Vö. játsszál. vesz. Kértem őket. egyél. metszd (vagy mesd). kettőzött z-vel és kettőzött dz-vel (ddz-vel) írjuk: késsen. z és dz végű igék 80. 39. vigyétek. z és dz végű igék kijelentő módú. vesz. mászd. hidd. stb. vadásszatok. eszik. visz. játszod. – Kilátszanak. játszik. Ezeket az igealakokat tehát (az eredeti s+j. tetszik. – Természetesen a hallatszik. játszunk és játsszunk (e. – Hasonlóképpen: játszd. edzd. dz+j helyett) általában kettőzött s-sel. látsszam. E formák írásban való pontos megkülönböztetése azonban fontos követelmény: Látom. úszd. lopóddz(ál). – Természetesen a játszik és a metsz típusú igék is ezt a szabályt követik: játssza. A felszólító mód tárgyas ragozású. metszi stb. hozzad. Ezeket az igealakokat tehát kettőzött s-sel. sz. vesszenek. tessél. nehogy kilátsszanak. látszik. 32. és kettőzött gy-t írunk: higgy. hozzák. tessék.

a briddzsel (= a bridzs kártyajátékkal) és a bridzsel (= bridzsezik). potrohhal. – A doh.és utótag határán egy mássalhangzóval írjuk: afelé. pléhvé. akkor. -vé rag v-jének hasonulása nem következhet be: méhvel. c)] 85. Mindig hosszú mássalhangzót jelölünk azokban a szavakban. ekképp. Allahhal stb. nedvvé. tetté. rosszá. afölött. -vel és a -vá. ez mutató névmás z-je teljesen hasonul a mássalhangzóval kezdődő határozórag első hangjához. komppal. e) Azokban a névszókban. -vé: hanggal. gyönggyel. Nem azonos például a szívvel és a szível (= szeret. stb. arra. -vé: jobbal. -vel és a -vá.) c) Két mássalhangzós szóvég + -val. szénné. valamint a -fajta. névvé. a -val. -vel és a -vá. ez névmás 84.. jobbá. [Vö. stb. -vé: bottal. a névszó tövének végső mássalhangzójával azonos (teljesen hasonult) formában járul a -val. b) Egy hosszú mássalhangzós szóvég + -val. amelyeknek végső h-ját nem ejtjük ki (vö. e alakjából és valamelyik névutó kapcsolatából keletkezett összetételeket az elő. mindettől. a bölccsé (válik) és a bölcsé (= a bölcs tulajdona). sah. -vel és a -vá. 60. -féle. kedvvel. Az az. kékkel. -vel. szónak azonban minden alakjában ejtjük a h-t. [Vö. özveggyé. savvá.. -vá. tollal. Allah stb.). és betűkettőzéssel jelöli. tollá. Ám csak: azzá. potroh. eszerint. gallyal. juhvá. stb. . 94. tudóssá. Ezt a módosulást betűkettőzéssel jelöljük: abba. néggyel. b)] a) Egy rövid mássalhangzós szóvég + -val. királlyá. Az az. amiatt. -vé rag v szóvégződéssel találkozik. vízzé. -vel és a -vá. 75. meggyel. füstté. Ezt a kiejtésbeli módosulást írásunk tudomásul veszi.) d) Ha a -val. (Vö. amelyek az az. sahhá. ehhez. Megváltozott. akképp. ebbe. stb. az evvel és ezzel alakváltozatok egyaránt helyesek. -vé ragnak a személynevekhez kapcsolásával a 163. -vel. könnyel. 75. (Vö. ugyanahhoz stb. kulccsal. -vé alakmódosulásai 83. 130. tettel. -vé határozórag vje (bizonyos h végűek kivételével) minden mássalhangzóra végződő névszóhoz. szárnnyá. ezért itt az ennek megfelelő ragalakokat találjuk: dohhal. ezzé. A többjegyű betűket természetesen a rájuk vonatkozó szabályok szerint kettőzzük meg. Az avval és azzal. ronggyá. stb. -vel. emellett. az idegen szavakhoz és tulajdonnevekhez illesztésével pedig a 211. arannyal.) A -val. -vá. könnyé. szívvel. ez névmásnak és a -beli képzőnek. szilánkká. evégett stb.A -val. bölccsé. 222. a tervvel és a tervel (= tervez). pont foglalkozik. ahhoz. könyvvé.. – Hasonlóképpen: amannak. tervvel. stb. A mutató névmás a. ekkor stb. tűr). (Vö. A betűkettőzés elmulasztása nemegyszer eltorzítja a szóalak értelmét. -vá. erre. a két v-t mindig jelöljük az írásban: hévvel. cukorral. minddel. 216–217. rozzsal. bolonddá. 7. szárnnyal.

ekkora. affajta. efféle. akkora. afféle. . effajta.-kora képzőszerű utótagoknak a kapcsolatából alakultak: abbeli. ebbeli.

Dózsa.: császár] Czetz [e: cec] Dessewffy [e. Köznyelvünk hangrendszerében már nincs meg a régi ly hang. különböző jellegűek. hely (főnév). Hunyadi. lyukas stb. azaz a hagyomány elvének érvényesüléséről – a szónak szűkebb értelmében – mégis csak akkor beszélünk.157. briddzsel (= a bridzs kártyajátékkal). nagyon sokféle eredetűek. A hagyomány alakította ki és őrzi betűink alakját. moly. lyukból. mert azok a szavak. ezeket tartalmazzák a következő alpontok. Török stb. lyukad. b) Ha a j hang a szó végén fordul elő. illetőleg a szóelemzés rovására. Kis.és egybeírási szokásainkat. amelyekben megtartjuk a ma már egyébként nem használatos. lyukban. pedz. bridzs. ha hosszú hangot jelölnek: bodza. A toldalékok hasonulásából eredő hosszúságot azonban ezekben a szavakban is föltüntetjük: eddzük.. amelyek ly-nal írandók. Bizonyos fogódzóink mégis vannak. lyukaszt. 80–81. lyukak. edző. lyuggat. süly. írásunk azonban megtartotta az ly [e. a mai kiejtés.: kosut] Széchenyi [e. sőt a kiejtés és a szóelemzés elvének érvényesülését is. 83. (Vö. Hagyományos írásmódról.): Batthyány [e. stb. A családnevekben általában ugyanazokkal a betűkkel jelöljük a hangokat. foly(ik). Helyesírásunk bizonyos meghatározott esetekben a hagyományt követi a mai hangjelölési rendszer. régies betűket (vö. mély. külön. .: szécsényi] Tartsay [e. de vannak olyan családneveink is. a) Szó kezdetén csak a lyuk szóban és toldalékos alakjaiban írunk ly-t: lyuk.). edz. 88.: egresi] Georch [e. a jelölésmód tekintetében különbség mutatkozik az egy szótagú és a több szótagú szavak között. Meggyesi. sem a szóelemzés elvével nem magyarázható. pedzi. ezért számos szóban hagyományosan ly a j hang jele.: tarcsai] Thököly [e. Csányi.. súly.: ellipszilon] betűt. Az egy szótagú szavak közül a következők írandók ly-nal: boly. stb. Az ly írására pontos szabályaink nincsenek.: hajnóci] Kossuth [e.: zicsi] stb. madzag. A dz-t és a dzs-t általában akkor sem kettőzzük meg. ha a máig megőrzött írásmód sem a kiejtés. gally. 87.) 89. A hagyomány érvényesülése ennél természetesen jóval szélesebb körű helyesírásunkban.: battyányi] Cházár [e. melyekben j-t. 12. peddze.: görcs] Hajnóczy [e.: dezsőfi] Egressy [e. mely szavakban írunk ly-t. Kétség esetén szótárban kell megnézni.: tököli] Zichy [e. ma-haradzsa. mint más szavainkban (pl.A HAGYOMÁNYOS ÍRÁSMÓD 86.

robaj. zörej stb. 91. harkály. tartály. csekély. ósdi. hagyján. De: lakáj. sóhaj.A névmásokban ly-nal jelöljük a j hangot: ily. tavaly stb. tetszik. zsöllye stb. skatulya. ej végűek: duhaj. . hágcsó. pehely. amelyik stb. A két (vagy ennél több) szótagú szavak legnagyobb részében ly-nal jelöljük a szó végén ejtett j-t: bagoly. metsz. cserje. csigolya. Gergely. pocsolya. korcsolya. lye végződésű szavak: boglya. olyan. Bár több nyelvjárásunkban és a köznyelvben is él az ún. pólya. oly. ezt helyesírásunk nem jelöli külön betűvel. dörej. karaj (és karéj). perje (fű) stb. tavaly. mily. zárt ë hang. 90. akadály. héja (madár). mosoly. hülye. tolvaj. rögtön. – A szó végén j-vel írandó szavak között többségben vannak az aj. gereblye. amely. talaj. Ipoly. óhaj. játszik. kristály. pünkösd stb. kevély. ragály. mindjárt. papagáj stb. zsindely. c) Jellegzetes szócsoportot alkotnak a lya. milyen. mindnyájan. hanem hagyományosan szintén az e-vel: ejtés: ëgyél ëgyetëm embër lëhet szerelëm gyerëkëk et írás: egyél egyetem ember lehet szerelem gyerekeket stb. mely. Néhány szóban a hagyomány megőrizte a ma már nem érzett eredetet. Mihály. illetőleg a régebbi írásformát: esd. ibolya. kapzsi. osztály. olaj. De: karvaly. De: bója (vízi jelzőeszköz). nyavalya. ilyen. zsivaj. fogoly. stb.

Bernadettől (Bernadett+től). (Vö. – Általában ez a szabály érvényes a tulajdonnevekre is: Hosszú. hossz-számítás. illetőleg: jeggyel. c)] A -szerű utótag sz-ét általában csonkítva (azaz toldalék módjára. rosszal. (e helyett: jegygyel stb. 163.. 7. fütty stb. c)]. ha a -szerű-t kettőzött sz-re (ssz-re) végződő szavakhoz kapcsoljuk: dzsessz-szerű. 62. Nem egyszerűsítjük azonban az összetett szavak tagjainak határán találkozó azonos kétjegyű betűket: kulcscsomó. b)]: loccsan. cs.. hallak (= hall+lak). Ezekben a hosszú mássalhangzós betűhöz a vele azonos újabbat kötőjellel kapcsoljuk: Széll-lel.) kettőzött alakját a tőszókban és a toldalékos alakokban csonkítottan írjuk. füttyel (= fütty+tyel). vádlottól (= vádlott+tól). nagygyűlés. [vö. c)] A szabály nem érvényesíthető a magyar családnevekre. vagyis a betűnek csak az első jegyét ismételjük meg [vö.. az idegen tulajdonnevekre és a szóösszetételekre. mésszel. fénynyaláb. hússzor) kapcsoljuk az sz végű szavakhoz: ésszerű. össz-szövetségi stb. Kodállyal stb. Wittmann-né stb. Arannyal. 94. nagyobban (= nagyobb+ban). jegygyűrű. eljátsszuk stb. mésszerű stb. Meggyes. – Nem egyszerűsítünk viszont akkor. fedd meg (= fedd+d meg). Tarr-ról. eddzék. balett-táncos. A toldalékolás következtében egymás mellé kerülő három azonos. sz. ty. meggy. díszszázad stb. [Vö.). mássalhangzót jelölő betűt kettőzöttre egyszerűsítjük: orra (= orr+ra). vö. illetőleg: sakk-kör. könnyé (= könny+nyé). 93. expressz-szerű stb. stb. briddzsel. [Vö. 163. hosszú. így a többjegyű betűk kettőzésekor és három azonos mássalhangzót jelölő betű találkozásakor. Helyesírásunk néhány esetben ésszerű egyszerűsítést alkalmaz. tollal (= toll+lal). dzs stb. Hermann-nál. 62. 163. A többjegyű betűk (pl. – Hasonlóképpen: puff-féle (ülőke) stb.) . Mariannal (Mariann+nal). 62.AZ EGYSZERŰSÍTŐ ÍRÁSMÓD 92.

– Az egyik gyakori ok az. a tízórai-t nemcsak tíz órakor fogyaszthatjuk el. Ilyen előfordulásukban külön kell írnunk őket. Ilyenkor különírjuk őket: szilárd jellem. (A kötőjelnek itt egyszersmind tagoló szerepe is van. de: jelzőlámpa (pl. egységet alkotó szókapcsolat (szólás. illetőleg kötőjel alkalmazását. hogy az írott szöveg világosan áttekinthető legyen. Mondatainkban a szavak nagy többségükben alkalmi szókapcsolatok tagjaiként kerülnek egymás mellé. Ezek többféleképpen keletkezhetnek. sokszor egyénenként eltérő megoldást sugall. illetőleg az összetett szavak alkotásának törvényszerűségein alapulnak. Egybeírjuk viszont az összetett szavakat. villamos gép. lépre csal. Szépirodalmi alkotásokban stilisztikai szándék is indokolttá teheti az általános szabályoktól eltérő különírást vagy egybeírást. Például a víziló vízi állat ugyan.) rag nélkül állnak együtt. mint a tagok jelentésének összege. A különírás és az egybeírás szabályai a szavak összekapcsolásának. hogy a különírás és egybeírás szabályainak megfogalmazása más . félig kész. stb. szintén egybeírt összetett szót alkotnak: kéményseprő. kéményt seprő. amely még nem igazi összetétel ugyan. sok lehetőség. de nem ló. félkész. (veszélyt) jelző lámpa. Helyesírásunk e területén mégis meglehetősen nagy számban vannak ingadozások. Ezt érzékeltetjük az alkotóelemek egybeírásával. az élen járó (csapat). ha két vagy több szó összekapcsolódásával keletkezett (azaz összetett) szavakat írunk le. A kétféle írásmód jól szemlélteti a kétféle alakulat közötti jelentéskülönbséget: gyors írás (= sebes írás). nemegyszer jelentésváltozás nélküli szókapcsolatokat is egybeírunk. Az összefüggő szövegben egymás után következő szavakat általában egymástól külön írjuk le. – Ha egy raggal jelölhető. – A meggyökeresedett szokást megtartva. vízbefúlás stb.) A különírás és az egybeírás fontos kifejezőeszköze helyesírásunknak. márványtábla. különírt szókapcsolat elemei (pl. Ezt az alapszabályt azonban nem alkalmazhatjuk olyankor. a tűzrőlpattant menyecske vagy leány nem a tűzről pattant. A jelentésváltozás miatt egybeírt összetétel alkotó tagjai természetesen alkalmi kapcsolatban is kerülhetnek egymás mellé. de: sokszög (a mértanban).A KÜLÖNÍRÁS ÉS AZ EGYBEÍRÁS 95. hogy a szókapcsolatok és az összetételek között nincs éles határ: sok olyan szókapcsolat van. hogy két szó kapcsolatának jelentése több vagy más. Ezeknek szoros egységét ugyanis egybeírással vagy (ennek egyik megoldási formájaként) olykor kötőjeles kapcsolással fejezzük ki. de tagjai már alig tekinthetők egymáshoz képest önálló szavaknak. a közlekedésben). szót is összetételnek tekintjük. de: gyorsírás (= sztenográfia). de: élenjáró (= irányító szerepű). a nap sugara stb. szakkifejezés stb. Ilyenkor ki-ki hajlamos a nyelvérzékére. rádiót javít stb. egyhavi.) elemeit is: dugába dől. nagyon ügyes. Ezekből a körülményekből következik az. napsugár stb. többféleképpen is megítélhető esetek. A szóbeszéd is más. ami viszont nem biztos alap. sok szög (= számos szög). Különírjuk számos. illetőleg saját írásgyakorlatára hagyatkozni. főnévi igenév. Ennek legfőbb oka az. mindig együtt használt. stb. ezért például a jókedv. mint a szó és beszéd: ’alaptalan híresztelés’-t jelent.

szinte). aligalig (= nehezen). nőttön-nő stb. már-már (= majdnem. sok-sok (= nagyon sok.. háztól házig. végestelen-végig. gyorsan. b) Ha az egymásnak mellérendelt tagok együttese már mást jelent. stb. kezét-lábát. 98. unos-untalan. A túlzófok kifejezésére használt leges. több-kevesebb. stb. várt. idébb-odább. nap nap után stb. mint azok külön-külön. tejet. tömérdek). napról napra. sütött-főzött. Kötőjellel kapcsoljuk egymáshoz az egyformán toldalékolt szavakból alakult mellérendelő összetételek tagjait akkor is. Kötőjellel írjuk viszont az olyan módosított alakú szóismétléseket. hehe. szebbnél szebb.szabálypontokhoz képest olykor határozatlannak látszik. 97. ezért elemeit kötőjellel kapcsoljuk össze: süt-főz. A szóismétlések írása 96. a) A csak alkalmilag egymás mellé kerülő egynemű (halmozott) mondatrészeket vesszővel választjuk el egymástól: apja. melyeknek tagjai közül az egyik nem él önállóan: örökkön-örökké. sütnek-főznek. apraját-nagyját. Az ilyen alakulatok írásmódja elsősorban attól függ. oktató-nevelő stb. tudván tudta. vajat. régesrégi. ki-ki (= mindenki). ha toldalék nélküli formájuk nem él összetételként: apraja-nagyja. ég-föld. körös-körül. bár valójában csak a hangos nyelv és az írás természetéhez alkalmazkodik. nini. kérve kéri. valamint az ikerszók írása A mellérendelő szókapcsolatok és összetételek 100. Különírjuk egymástól ugyanannak a szónak különböző toldalékokkal ellátott változatait: szemtől szembe. nono. gyorsan. A mellérendelő szókapcsolatok és összetételek tagjai egyenrangúak. néha-néha (= nagy ritkán). kezelába. – Eredetük tudatának elhomályosulása miatt egybeírjuk viszont az azaz kötőszót és a nana. anyja (eljött). fűrészelt. A mellérendelő szókapcsolatok és összetételek. legeslegszebb stb. akkor az összetétel még laza. jobbnál jobb. sütés-főzés. várt. Az alkalmilag (általában nyomatékosítás végett) megismételt szavak közé vesszőt teszünk: fiam. gyalult (egész nap). de még mind a két tag felveszi a toldalékokat. továbbá a névutós szóismétlések tagjait: fej fej mellett. várva várt stb. orrán-száján. eget-földet. 99. testi-lelki. kenyeret (vásárolt).előtagot egybeírjuk a felsőfokú melléknévvel: legeslegjobb. stb. messze-messze (= nagyon messze) stb. sütni-főzni. legeslegnagyobb. többé-kevésbé. fiam. A változatlan formájú tagokból szókettőzéssel keletkezett összetételeket kötőjellel írjuk: más-más (= mindig más és más). . egy-egy (= néhány). dádá típusú indulatszókat. írás-olvasás. hogy mennyire szoros a kapcsolat az alkotóelemek között. hasonlóképpen: ember ember hátán stb.. ide-oda.

sík-domború (lencse). limlom. de: a csúszómászók (= hüllők). Az ikerszók írása a mellérendelő összetett szavakéval azonos szabályokhoz igazodik. hányaveti. limlomos. hírneves. de: a szántóvetők (= földművesek). stb. csigabigák. ezért csak második tagjukon toldalékolt mellérendelő összetett szavakat egybeírjuk: rúgkapál. nyelvi-stilisztikai (elemzés). – A kétféle toldalékolásnak oka lehet a jelentések elkülönülése is: (a határban) szántó-vető (emberek). Ilyenkor a toldalékos formák írásképe is vagylagos: hírnév: hírneve. stb. sakk-matt. stb. ugribugri. de híres-neves. alapformájában egybeírt mellérendelő összetétel kétféleképpen toldalékolható.Két. ímmel-ámmal. stb. A lazább (kötőjellel írt) és az összeforrott (egybeírt) mellérendelő összetételek csoportja nem különül el élesen egymástól. stb. illetőleg toldalékolt ikerszók elemeit kötőjellel kapcsoljuk össze: irul-pirul. A tagok közötti kötőjelet az esetleges toldalékoláskor is megtartjuk: édes-búsan. sík-domborúra (csiszolt). hadseregek. Ista-Pistát. – Hasonlóképpen írjuk a tulajdonnévi ikerszókat is: Ista-Pista. Ezzel a lehetőséggel azonban ne éljünk vissza: nem rokon vagy ellentétes értelmű tagokat. rabló-pandúrt (játszottak). piros-fehér-zöldre. . csigabiga. kérőesdeklő (szavakkal). sakk-mattot (mondott). de: híre-neve. dimbes-dombos. a) Számos olyan mellérendelő kapcsolatunk van. Az ilyen mellérendelő összetételek tagjait kötőjellel kapcsoljuk egymáshoz: édesbús. c) A már teljesen összeforrott. izgő-mozgó. amelyek nem vagy csak kivételesen láthatók el toldalékokkal. b) A csak a végükön toldalékolható ikerszókat egybeírjuk: mendemonda. rúgkapáló. szoba-konyha. a) A mindkét tagjukon külön-külön toldalékolható. hadseregben. stilisztikai és helyesírási (gyakorlatok). gazdasági-társadalmi (változások). hébe-hóba. fidres-fodros. terefere. búbánata. irult-pirult. hányavetiek. 101. piros-fehérzöldet. sírva-nevetve (ölelte át) stb. 103. árvíz. stb. b) Néhány. A tagok közötti kötőjelet az esetleges toldalékoláskor is megtartjuk: (nagy) csihi-puhit (rendezett). árvíztől. izegmozog. mendemondák. csinn-bumm stb. Az ikerszók 102. stb. rabló-pandúr. tereferél. tyúkom-búkom. Az ilyen ikerszók tagjait kötőjellel kapcsoljuk egymáshoz: csihi-puhi. izegnek-mozognak. stb. illetőleg kettőnél több szót ne írjunk vessző vagy kötőszó helyett kötőjelesen: nyelvtani. nem: nyelvtani-stilisztikai-helyesírási (gyakorlatok). a) Vannak olyan ikerszavaink is. limlomot. Anna-Panna. Anna-Pannával. stb. amely nem vagy csak kivételesen – és csak az utótagon – látható el toldalékokkal. szoba-konyhás (lakás). búbánat. pirosfehér-zöld. hadsereg. (a zenekar) csinn-bummja stb. azonos szerepű toldalékkal ellátott szó alkalmi egységét újabban gyakran éreztetjük kötőjeles összefűzésükkel: kínos-fájdalmas (búcsú). piff-puff. búbánatos. (a padlón) csúszó-mászó (kisgyerek). A lazább (kötőjellel írt) és az összeforrott (egybeírt) ikerszók csoportja nem különül el egymástól élesen. hercehurca. rúgkapálnak.

mint az előtag és az utótag jelentésének összege: agyafúrt (= ravasz). Ezek tagjainak együttes jelentése más. életképes: mire képes? – életre képes (az előtag az utótagnak határozója). Az alárendelő összetételek első tagja a másodikkal olyan kapcsolatban van. hegygerinc: minek a gerince? – a hegynek a gerince (az előtag az utótagnak birtokos jelzője). (a) számítógép ellenőrizte (adatok) stb.. baráti kézfogás. érett gyümölcs stb. szúette (bútor). favágó: mit vágó? – fát vágó (az előtag az utótagnak tárgya). A minőségjelzős kapcsolatok írásának fő szabályai a következők: a) A minőségjelzős kapcsolatok tagjait általában különírjuk egymástól: jobb kéz. de: icit-picit. stb. eszeveszett (= őrült). melegágy (a kerté- . magvaváló (szilva) stb. (a) munkások szervezte (gyűlés). orvosi titoktartás.b) Az ingadozó toldalékolású ikerszókat alapformájukban egybeírjuk. ha a kapcsolatnak valamelyik vagy mindkét tagja összetett szó: szélsőbal párt. háromszög: hány szög? – három szög (az előtag az utótagnak mennyiségjelzője). Az alanyos kapcsolatokat a következőképpen írjuk: a) Az alanyos kapcsolatok tagjait általában különírjuk egymástól: gondatlanság okozta (baleset). b) Az alanyos összetételeket egybeírjuk. drágakő: milyen kő? – drága kő (az előtag az utótagnak minőségjelzője). mint az előtag és az utótag jelentésének összege: gyorsvonat (vonatfajta). hidegvérű (= nyugodt). különösen olyankor. anyja nevelte (gyermek) stb. – Így például: szavahihető: mi hihető? – a szava hihető (az előtag az utótagnak alanya).és mennyiségjelzőnek nincs ragja: aszály sújtotta (vidék) és farkasordító (tél).és a mennyiségjelzős kapcsolatok 105. félszeg). (a) barátom kölcsönadta (pénz). 106. olvasó lány. más esetekben a toldalékolás módjához igazodunk: gizgaz. Alanyos. ha a kapcsolatnak valamelyik vagy mindkét tagja összetett szó: árvíz mosta (töltés). minőségjelzős és mennyiségjelzős viszonyban a szókapcsolatok és az összetételek egyaránt jelöletlenek. tíz forint és öttusa. mert az alanynak. icipicit. különösen olyankor. amely kisebb vagy nagyobb alakítással mondatrészi viszonyú szókapcsolattal is kifejezhető. de: gizes-gazos. molyrágta (szőnyeg). b) A minőségjelzős összetételeket egybeírjuk.. mezőgazdasági gépgyár stb. lélekszakadva (= nagy sietve) stb. napsütötte (táj). c) A kialakult szokást megtartva jelentésváltozás nélkül is egybeírjuk több alanyos kapcsolat tagjait: dércsípte (levelek). a minőség. porhó borította (lejtő). általános iskola. 107. Az alárendelő szókapcsolatok és összetételek írása 104. Ezek tagjainak együttes jelentése más. meleg nyár és színesfém. ügyefogyott (= gyámoltalan. valamint a minőség. Az alanyos. tehát az utótaggal az előtagra kérdezhetünk. ipari ország. nyakatekert (= bonyolult). stb. gizgazok. gizgazos. icipici. traktor szántotta (föld). egyetértő mosoly.

a különírást általában megtartjuk: bal parti. előhívótank. kis hordónyi stb. ellenőrző bizottság. piros tetős. illetőleg a jelzett szó az igenévben kifejezett cselekvésnek valamilyen határozója). (Vö. jótett stb. haragoszöld. fehér virágú. – Az összetett színnevek árnyalatát jelző mellékneveket azonban különírjuk: sötét rózsaszín. erős bordájú. fedett . söröspohár (= sörnek való pohár). haditerv. izzólámpa. kiváló termék. jó néhányszor stb. A fokozó vagy nyomósító szerepű melléknévi jelzőt nem írjuk egybe a jelzett melléknévvel: szép piros. szakember stb. Ha két különírt szóból álló minőségjelzős kapcsolat második tagjához -i. Az olyan összetételeket. rendeltetést fejez ki. 108. felszabadító mozgalom. belépőjegy. belföld. kutatóintézet. adott szó. földrengésjelző műszer. külügy. ha a kapcsolatnak valamelyik vagy mindkét tagja összetett szó: halványlila színű. 112. ha a kapcsolatnak valamelyik vagy mindkét tagja összetett szó: mutató névmás. újpiros. dőlt betű. világos narancssárga. előtag. -beli.. borzasztó rossz. átütőpapír. evezőlapát. zöldeskék. vízinövény. különösen olyankor. A -t. -ú. hálószoba. 111. -s. öntelt magatartású stb. szürke télikabátos. parancsoló hang. fiatalkorú. stb. sajgó térd. holtág (folyóé) stb. -jú. mélykék. sült hús. pihenőnap. javítóműhely. ivóvíz. (az újoncokat) kiképző tiszt stb. jó nagy. a két egyszerű szót egybeírjuk: cséplőgép. költőpénz. előadó körút stb. szép kövér. A színárnyalatot kifejező melléknévi jelzőt egybeírjuk a színt jelölő melléknevekkel: halványlila. izzó fém.). apró szemű. amelynek valamelyik tagja összetett szó: forgószínpad.) A kialakult szokást megtartva több olyan (részben jelentésváltozást is mutató) kapcsolatot is egybeírunk. kül-.stb. közérdek. hanem valamire való képességet. köz-. almásszürke. közvetítő javaslat. mellékjövedelem. kiképzőtiszt (beosztás). -jű. 113. pótágy. Hasonlóképpen: nagy néha. védőnő. szak. bel-. vendéglátóipar stb. 109. növényvédő szer. halvány kékeszöld stb. -nyi képző járul. általában különírjuk jelzett szavától: dolgozó nő. mozgókórház. desztillálótorony. szélező körfűrész. kispárna (párnafajta). stb. nagy erejű. c) A kialakult szokást megtartva jelentésváltozás nélkül is egybeírjuk számos minőségjelzős kapcsolat tagjait: nagyfokú. összekötő híd. világossárga. ha csak alkalmi minőségjelző. légiposta. Ha viszont az igenévi jelzős kapcsolatok tagjai jelentés tekintetében összeforrtak (az igenév nem folyamatot. szomszéd falubeli. 110. eladólány (üzletben). iskolaköteles korú. -tt képzős melléknévi igeneveket legtöbbször különírjuk jelzett szavuktól: csapolt sör. 138. zárolt anyag. sötétzöld. rakétaindító állvány.. törtfekete. amelyekben a főnév minőségjelzője az összetett szóban levő alakjában vagy jelentésében önálló szóként nem használatos (al-. jó erős. mindig egybeírjuk: alelnök. forgószél (szélfajta).szetben). élüzem. szörnyű hideg stb. különösen olyankor. -ő képzős igenevet. felvonóhíd. mérőműszer. -ű. útitárs. hosszú szempillájú. Az -ó.

116. március havi. Az ilyen főnévi jelzőket különírjuk jelzett szavuktól: egy csomó retek. rendőr százados. egybeírjuk a nem összetett főnevekkel: aranygyűrű. 119. a sok. minőséget. csiperkegomba. mint az előtag és az utótag jelentésének összege: háromszög (mértani idom).. lakatosmester. rabszolga. több energia stb. Egy egyszerű tőszámnévnek (ill. ötéves. nyúltagy. húsznaponként stb. – Hasonlóképpen különírjuk az ilyen alakulatokat is: igazgató elvtárs. ha a kapcsolat valamelyik vagy mindkét tagja összetett szó: negyvenöt perces. ha egyszerű szó. hétfő reggel. vasárnap déli. kort. A mennyiségjelzős kapcsolatok írásának fő szabályai a következők: a) A mennyiségjelzős kapcsolatok tagjait általában különírjuk egymástól: öt ujj. kedd reggeli. stb. holtpont. gyapjúsál. -ű. tenger virág. stb. egy rakás fa. száz hektár föld stb.) 118.uszoda. ezermester (= sok mindenhez értő). kétnyelvű. hanem (mennyiséget. nyolcoldalú. huszár főhadnagy. stb. gyermek király. faburkolat. sok munka. Mennyiségjelzőként nemcsak számnév állhat. (Vö. kutya hideg. tizenkétszög (mértani idom) stb. péntek esti. diáklány. csoportot jelölő. tíz deka vaj. legényember. különösen olyankor. nagyságot jelentő) főnév is. tízperc (iskolában). (Vö. mértéket. vendégművész stb. 115. két négyzetméternyi. – Csak néhány jelentésváltozáson átment kapcsolatot írunk egybe: aludttej. ajándék könyv. bőr pénztárca. csütörtök estére. platinatégely stb. Minőségjelzőként nemcsak melléknév állhat. Ezek tagjainak együttes jelentése más. b) Egybeírjuk viszont az akácerdő. kölyökkutya. rongy fráter. fenyőfa. a) A foglalkozást. tízezer kilowatt áram. kőfal. az anyagnevet különírjuk jelzett szavától: acél mérőszalag. két hordó bor. műanyag padlóburkolat. huszonegy köbméteres stb. – Ha azonban az anyagnévi jelzős kapcsolatnak valamelyik vagy mindkét tagja összetett szó. vasbeton gerenda. száz forint. közgazdász szakértő. tanár úr. zártszék stb. 119. ezer esztendő. c) A kialakult szokást megtartva jelentésváltozás nélkül is egybeírjuk számos (főleg képzővel ellátott) mennyiségjelzős kapcsolat tagjait: egynapi. alumíniumedény. amelyekben az előtag azt jelöli. fél számnévnek). esetleg csak nyomatékosító főnévi jelzőket különírjuk jelzett szavuktól: mérnök bátyám. -nyi képzős egyszerű melléknévnek a . tanító néni. fiúgyermek.) b) A mennyiségjelzős összetételeket egybeírjuk. csuda jó. fűszeráru. 117. nyersselyem ing. Anyagnévi jelzős kapcsolatnak azokat az alakulatokat tekintjük. A hónap vagy nap jelzőként álló nevét különírjuk jelzett szavától: január hónapban. hanem főnév is. vendég néni. mérnök szaktárs stb. vetített kép stb. hatökör (= buta). típusú (általában fajtajelölő) főnévi minőségjelzős alakulatokat. 119. belgyógyász barátunk. nagy halom kavics. valamint egy -i. -ú. Az anyagnévi jelzőt. tízpercnyi. -s. -jű. több. tüzér tizedes. hogy az utótagként megnevezett tárgy abból az anyagból készült. 114. -jú. öttusa (sportban).

kapcsolatát egybeírjuk: harmincnapi, kilenchavi, háromlábú, ötágú, hétfejű, kétzónájú, kétpetéjű, sokmilliós, négyoldalas, húszfőnyi stb. De számjegyekkel írva: 9 havi, 20 főnyi stb. – Ha azonban akár a melléknév, akár a számnév, akár mind a kettő összetett szó, a kapcsolat számnévi tagját különírjuk a melléknévi tagtól: hat vegyértékű, egy szótagos, negyven négyszögöles, száz hektoliternyi; tizenkét emeletes, huszonnégy tagú, negyvennyolc órás, száztizenhat napi; hetvenöt centiméteres, ötvenhét másodpercnyi; stb. számjegyekkel írva is: 40 köbcentiméteres, 116 napi stb. [Vö. 117. a), c)] Hasonlóképpen írjuk az ilyen -nként ragos alakulatokat is: kéthetenként, háromhavonként, ötévenként; tizenöt naponként, három hónaponként; 5 évenként, 15 naponként; stb. [Vö. 117. c)] 120. A -dik képzős sorszámnévi jelzőt nem írjuk egybe sem a jelzett főnévvel, sem a (rendszerint -i, -s, -ú, -ű képzős) melléknévvel: ezredik év, harmadik napon, hetedik alkalommal; harmadik havi, negyedik osztályos, ötödik rendű, tizenkettedik havi; stb. – A -d képzős sorszámnévi jelzőt viszont egybeírjuk mind a főnevekkel, mind a melléknevekkel, mind a számnevekkel: ötödévben, hetedízben; ezredévi, ötödéves, másodrendű, tizenötödrangú; harmadfél; stb. (Vö. 291.) 121. A visszaható névmásokkal a számnevekből alkotott -d sorszámnévképzés jelzőket egybeírjuk: másodmagammal, századmagával; tizenhatodmagunkkal, huszonötödmagukkal; stb. A tárgyas, a határozós és a birtokos jelzős kapcsolatok 122. Tárgyas, határozós, valamint birtokos jelzős viszonyban azok a szókapcsolatok és összetételek a jelöltek, amelyekben a tagok közti viszonyt rag mutatja: fát vágó és egyetért; százszor mond és százszorszép; az asztal lapja és vásárfia; stb. Ha az alkotóelemek egyike sem ragos, a kapcsolat jelöletlen: kincskereső = kincs(et) kereső; színgazdag = szín(ekben) gazdag; iskolaudvar = (az) iskola udvar(a); stb. 123. A tárgyas kapcsolatokat a következőképpen írjuk: a) A raggal jelölt tárgyas kapcsolatok tagjait (az állandó szókapcsolatokban is) általában különírjuk egymástól: eleget tesz, kezet fog, szemet szúr, véget ér, állást foglal, hátat fordít; tévéantennát szerel, főtengelyt esztergál, könyvtárt összerendez; stb. b) A jelölt tárgyas kapcsolatokból keletkezett összetételeket egybeírjuk. Ezek tagjainak együttes jelentése más, mint az előtag és az utótag jelentésének összege: egyetért (= azonos véleményen van), helytáll (= derekasan viselkedik), jótáll (= szavatol), semmittevő (= lusta, dologtalan), számottevő (= jelentős, tekintélyes) stb. c) A jelöletlen (ragtalan előtagú) tárgyas összetételek tagjait mindig egybeírjuk: autómentő, munkavállaló, úttörő, híradó, kárvallott, világlátott, karöltve stb. Nem írhatjuk külön a jelöletlen tárgyas összetételeket akkor sem, ha valamelyik vagy mindkét tagjuk maga is összetett szó: alvázvédő, gázcsőfektető, szakmunkásképző, létszámnyilvántartó, raktárellenőrző stb.; legföljebb a túl hosszúakat a fő tagok határán kötőjellel tagoljuk: vízvezeték-szerelő, lélegzet-visszafojtva, baleset-előidéző stb. (Vö. 138.)

124. Ha egy névszó és egy ige egymástól különírt jelölt tárgyas kapcsolatának igei tagjához képző (pl. -ó, -ő, -ás, -és stb.) járul, a különírást megtartjuk: nagyot akaró, keveset érő, urat játszás, mindent megvetés, világot járt, utat tévesztve; albérletet kereső, menedékhelyet nyújtó, menetgyakorlatot tartva; stb. 125. A határozós kapcsolatok írásának fő szabályai a következők: a) A valamilyen raggal jelölt határozós kapcsolatok tagjait (az állandó szókapcsolatokban is) általában különírjuk egymástól: eszébe jut, munkába lép, rosszul jár, földre hull, nyakon csíp, pellengérre állít, ráncba szed, jutalomra érdemes stb.; különösen akkor, ha a kapcsolatnak valamelyik vagy mindkét tagja összetett szó: készpénzért veszi, külföldre utazik, vizsgára előkészít stb. b) A jelölt határozós kapcsolatokból keletkezett összetételeket egybeírjuk. Ezek tagjainak együttes jelentése más, mint az előtag és az utótag jelentésének összege: észrevesz (= észlel, megfigyel), véghezvisz (= befejez), ágrólszakadt (= szegény), napraforgó (növény), semmirekellő (= haszontalan), tagbaszakadt (= jól megtermett), tökkelütött (= buta) stb. c) A jelöletlen (rag nélküli) határozós összetételek tagjait mindig egybeírjuk: energiagazdálkodás, ökölvívás, munkatárs, áldozatkész, iskolaköteles, munkaképes, mélyhűtött, szélvédett stb. Nem írhatjuk külön a jelöletlen határozós összetételeket akkor sem, ha előtagjuk maga is összetett szó: atombombamentes, nyugdíjjogosult, sújtólégbiztos, tápanyagszegény stb.; legföljebb a túl hosszúakat a fő tagok határán kötőjellel tagoljuk: adóbevallás-köteles, előítélet-mentes stb. (Vö. 138.) d) A kialakult szokást megtartva jelentésváltozás nélkül is egybeírjuk több jelölt határozós kapcsolat tagjait: partraszállás, kézhezvétel, lényegbevágó, bérbeadás stb. 126. Ha egy névszó és egy ige egymástól különírt jelölt határozós kapcsolatának igei tagjához képző (pl. -ó, -ó, -ás, -és stb.) járul, a különírást általában megtartjuk: hosszan tartó, gyorsan ölő, könnybe lábadt, papírba csomagolás, pellengérre állítás, próbára tevés; háttérben mozgó, előtérbe kerülő, középpontba állítás, közhírré tétel, külföldre utaztakor; stb. [De vö. 125. d)] 127. Határozószóknak főnevekkel és melléknevekkel (melléknévi igenevekkel) való kapcsolatából gyakran alakulnak összetett szavak: általút, ellenfél, távollét, fennszóval, rögtönbíráskodás, túlérzékenység; bennfentes, közeljövő, utánfutó, bennszülött, régmúlt; stb. 128. A birtokos jelzős kapcsolatokat a következőképpen írjuk: a) A birtokszón a birtokviszonyra utaló birtokos személyraggal (-jellel) jelölt kapcsolatok tagjait általában különírjuk egymástól: a folyó vize, az iskola kapuja, a világ népei, a brigád tagjai; a lakóház pincéje, az írógép billentyűi, a nyomda szedőterme, a park virágágyai, a gépkocsi alváza; stb. b) A jelölt birtokos jelzős kapcsolatokból keletkezett összetételeket egybeírjuk. Ezek tagjainak együttes jelentése más, mint az előtag és az utótag jelentésének összege: barátfüle (tésztaféle), bolondokháza (= felfordulás, zűrzavar), istennyila (= villám), vásárfia (= ajándék) stb.

c) A jelöletlen, azaz személyrag (-jel) nélküli birtokos jelzős összetételek tagjait mindig egybeírjuk: ablaküveg, disznóhús, földrengés, gerelyhajítás, iskolaorvos, rigófészek; bankjegyforgalom, helységnévtár, csapágyfémgyártás, gépkocsifényszóró; stb., legföljebb a túl hosszúakat a fő tagok határán kötőjellel tagoljuk: alkatrész-nyilvántartás, fényképezőgép-objektív, tengeralattjáró-támaszpont stb. (Vö. 138.) d) A kialakult szokást megtartva jelentésváltozás nélkül is egybeírjuk néhány jelölt birtokos jelzős kapcsolat tagjait: napkelte, tojásfehérje, tanácsháza, városháza stb. A jelentéstömörítő összetételek 129. Sok alárendelő összetett szavunknak elő- és utótagja között olyan bonyolult kapcsolat van, hogy az összetétel csak többszavas szerkezettel értelmezhető. Így például: vámvizsgálat = hol történő, mivel kapcsolatos vizsgálat? : vámnál történő, vámmal kapcsolatos vizsgálat; csigalépcső = mihez hasonló lépcső ?: a csiga házához hasonló lépcső; stb. Az ilyen, úgynevezett jelentéstömörítő összetételek tagjait, köztük a hasonlító összetételeket, mindig egybeírjuk: barázdabillegető, emlékkönyv, hamutálca, motorcsónak, szénapadlás, testvérváros, villanyvilágítás; cinóbervörös, hófehér, hollófekete, galambősz, ultramarinkék; stb.

Egyéb típusú szókapcsolatok és összetételek 130. A névutós kapcsolatokat a következőképpen írjuk: a) A névutót az előtte álló névszótól különírjuk: idő előtt, bokor mögött, ház mellett, felesége iránt, föld alatt, munka nélkül, szó szerint, többek között stb. – Ha a névutóhoz -i képző járul, a különírást megtartjuk: idő előtti, bokor mögötti, ház melletti, föld alatti (üreg), munka nélküli (jövedelem), szó szerinti stb. b) Ha azonban az ilyen kapcsolatok jelentése módosult, s ezért összetett szóvá váltak, egybeírjuk őket: délelőtt, délelőtti; délután, délutáni, holnapután, holnaputáni, rendszerint, napközben, földalatti (= 1. metró; 2. illegális), munkanélküli (fn.), könyvnélküli (= szóról szóra megtanulandó lecke), pártonkívüli (fn.), mindenekelőtt, mindenekfelett, hazafelé, visszafelé stb. c) Az a, e, az, ez mutató névmásból és a különféle névutókból álló kapcsolatokat egybeírjuk, ha egységes határozószót alkotnak, továbbá ha rámutatószói szerepűek, vagy ha kötőszószerű szerkezetek részei: Ezelőtt másképp hívták. Ezután mindig jó leszek. Mindent megbeszéltünk, eszerint cselekedj! Nincs kétségem afelől, hogy ő tette. Azalatt, míg nyaraltok, kifestetem a lakást. Elment anélkül, hogy köszönt volna. Dolgozz, ahelyett hogy heverészel! Stb. [Vö. 84., 243. d)] Ha ellenben a névmással nyomatékos rámutatást fejezünk ki, akkor csak a különírás a helyes: a köré a ház köré; a szerint kell eljárni, nem e szerint; a nélkül a könyv nélkül; Itt a hiba, e miatt nem működik a gép. Mindene a zene, csak az iránt érdeklődik. Stb.

előre-. ha közte és igéje (vagy igeneve) között más szó is van: el ne késs. körül-. szét-. mellé-. – Igekötők lehetnek a következők: abba-. végbe-. visszaszerez. de: le szokott utazni vidékre. le nem tenné. meg-. oda-. le-leereszt. stb. össze-. tele-. agyon-. fönn-. újra-. előre-hátra pillantva. 132. stb. nem nézve oda. Hasonlóképpen: leföl sétálás stb. tovább-. szembe-. szerte-. közbe-. a) Ha az igekötő közvetlenül saját igéje (vagy igeneve) előtt áll. utána-. Az igekötővel alakilag azonos határozószót is különírjuk az igétől (vagy igenévtől). ki-. neki-. le-. ide-oda tekinget. fölül-. és együttesüket egybeírjuk az igével (vagy igenévvel): ki-kinéz. benn-. föl sem véve stb. vissza-visszatérve. fönnmarad (a neve). d) A megismételt igekötők közé kötőjelet teszünk. Hasonlóképpen: vissza-visszatérés stb. Hasonlóképpen: megtartás. stb. de: (rossz) rágondolni is. A névmásokat egybeírjuk az előttük álló nyomatékosító elemmel: . közre-. e) Az igekötőül is használt határozószót különírjuk akkor. Hasonlóképpen: szerteszét szórás stb. de: meg van töltve. (akkor) ültünk le. közre kell bocsátani. vagy az ezt követőhöz. elő-. de: el leszek fáradva. végig-. nekünk jött a csomag. felül. Az igekötős igék sajátosan viselkedő összetett szavak. külön-. szembeállva. tönkre-. hogy az igekötő a közvetlenül utána álló igéhez tartozik-e. újjá is építjük. stb. ide jött (nem a szomszédba). félre-. (ti már) mehettek vissza stb. hátra-.stb. tova-. Az igekötők különírása vagy egybeírása gyakran értelmi különbségre is utal: annak jelölője. beleszeretett a lányba. de: meg tudták javítani. hozzá-. fönn maradt (a padláson). helyre-. különírjuk tőle: pihend ki (magad). ide-. vissza. alá-. Hasonlóképpen: be nem avatkozás. neki (= őneki) megy a levél. benéz. meg nem értés stb. elleszek nélküle. keresztül-. Különírjuk az igétől (vagy igenévtől) az összevissza. de: (tapintatból) félreállt. egybe-. el-. Csak különírt (határozószói) formája van a nem egyes szám harmadik személyű alakoknak: hozzám adták feleségül. kiállítani. de: bele szeretett volna szólni. széjjel-. de: hozzájárul (valamihez). megtartó. ha világosan személyes névmási szerepű: hozzá (= őhozzá) ment feleségül (nem hozzád). szerteszét szórva stb. félbe-. túl-. megtudták a hírt. szerteszét határozószókat is: összevissza beszél. megfogom a lepkét. meg-megállt. leszokott a dohányzásról. de: fennmarad v. menjetek előre. stb. de: abbahagy. haza szabad menni. ketté-.v. szerteszéjjel. Az ellentétes jelentésű igekötőket kötőjellel kapcsoljuk össze. de: meg fogom nézni. le-föl sétál. de: nekimegy (a szekrénynek). de: idejött hozzám. Más és más tehát: megvan húszéves. elő-előtűnő. ellen-. szerteszéjjel szórták. (csak) rá (= őrá) gondolok. (nem) félre állt (hanem középre).131. oda-vissza utazni.v. eldobott. egybeírjuk vele: átad. újjá-. össze-összevesznek. ne sározd össze. üljünk bele. mindig rád gondolok stb. föl-. fenn. bele-. felnyit v. be-. rajta-. szembeszállás stb. hagyj fel (ezzel). fenn v. át-. ha határozószói szerepét hangsúlyozzuk: abba tette (amiben eredetileg volt). c) Az igekötő külön szó marad. fel.v. b) Ha az igekötő követi az igét (vagy igenevet). rá-. és különírjuk őket az igétől (vagy igenévtől): ki-be járkál. haza-. lebecsül. fölnyit. stb.

előtagú névmásokat és névmási határozószókat egybeírjuk: akármekkora. földalatti. sehogy. önmagad. ennélfogva. mindenhonnan. hártyásszárnyúak stb. valami. ugyanez. ennél fogva húzd stb. amelyek beszédünkben gyakran fordulnak elő egymás mellett. nefelejcs. Olyan szavak. csak annyi szükséges (a hangsúly az annyi szón). csakennyi. nemszeretem (dolog) stb. munkanélküli. de hogy is gondolod? . ugyanannyi. sohasem. eléjük tett személyes névmásokkal: énbennem. sehonnan. A névmási határozószókat is egybeírjuk a nyomósításukra szolgáló. önnönmaga. 135. (melléknévből főnév). (névutós vagy egyéb kapcsolatból határozószó). Sok eset mutatja. 134. mintha szeretné. – A határozószókban szintén egybeírjuk a se és a sem szót az utótaggal: sehol. de: egy részt kapott belőle. hogyne. 133. szintakkora. nemtörődöm (ember). mindannyi. Különírjuk viszont a se és a sem szót. mint utótagja önállóan volt: csúszómászó. stb. mimellettünk. sehol sem. nemsokára. visszafelé. haddelhadd. mindazonáltal. hogy egybeírandó az olyan összetétel. épp olyan esetben (a hangsúly az olyan szón). semmikor se. amely egészét tekintve más szófajú. stb. semmilyen. fogdmeg(ek). semmint. bármikor. miután stb. ennivaló. sehova se. semmiféle stb. stb. Az akár-. akárhol. csakhogy. 137. semeddig. bár-. semennyi. valamerre stb. ugyanakkora. tinélkületek. önmagam. mindenki. mihozzánk. ha névmások és határozószók után állnak: semmi se. sosem. sohasem. önmaguk. semmi szót egybeírjuk az utána következű szóelemmel: semekkora. dehogy. de: szebb. dehogyis! (= nem). ugyanis. ill. bármi. őutána.és egybeírás az ilyen szavak esetében is értelmi különbség hordozója lehet: úgy tett. tenálad. (igés kapcsolatokból főnév. az első sorban ült. semmikor stb. De: én magam megyek oda (a hangsúly a magam szón). Tagadó névmások előtagjaként a se. önnönmagatok. egymagad. önnönmagunk. stb. Az ilyen kapcsolatokat egybeírjuk: kétségkívül (= biztosan). őközöttük. egyrészt (kötőszó). semmitől sem. teáltalad. szintannyi. ha nevet. csakolyan. képzők halmozódása azonban már egybeírást von maga után: egymás mellett és egymás melletti. stb. őtőle. ugyanolyan. (határozószóból kötőszó). senkinek se. inni való víz. elsősorban stb. tinektek. – De: sohase. sem. éppolyan. A külön. – De természetesen: az utcán járó-kelő emberek. ővelük. de egymásmellettiség. Egyetlen képzőnek különírt szókapcsolatokhoz járulása nagyobbrészt nem teszi a kapcsolatot egybeírandóvá. sehogy sem. tegnapelőtt. egymagatok. minden.és vala. mind-. stb.egymagam. éppakkora. csakannyi. mint ha sír. hasonlóképpen: egymásutániság. nemegyszer új jelentést hordozó összetételekké forrnak össze. járókelő. melléknév). . hanem. éppannyi. szintolyan. sose. 136. énmiattam. éjféltájban. senki sem.

extraprofit-elmélet stb. nitrogénasszimiláció. Szóösszetétel révén gyakran keletkeznek hosszú szavak. Az idegen szavaknak csak a magyarban is önállóan használatos elemeit (pl.egyenlőoldalúság. de: anyagcserevizsgálat-kérés. állománykiegészítés stb. pénzügyőrlaktanya.. szeretetreméltóság stb. rendőrjárőr. (Vö. nyersolajmotor. cserépedénygyártásnak. 139. Az úgynevezett szótagszámlálás szempontjai a következők: Szótagszámon az összetett szó jel és rag nélküli alakjának szótagszámát kell érteni: cserépedénygyártás. leginkább hasznot hajtó stb. elnemkötelezettség.és egybeírásban három úgynevezett mozgószabály is érvényesül. rádiószaküzlet. cserépedénygyártásban. vagyis az eredetileg kötőjelezett szórészt az új alakulatokban egybeírjuk: anyagcserevizsgálat. – A származékszók képzőeleme azonban beleszámít a szótagszámba: kerékpárjavítás. deka-. Az egyébként szabályos. készruhaáruház. – Gyakorlati megfontolásból az igekötők közül csak a két vagy több szótagúakat tekintjük külön összetételi tagnak: előadóművészet. megnemtámadási (szerződés). de: befogadóképesség. hasonlóképpen: legharcrakészebb. extra-) tekintjük külön szónak: centiméter-beosztású. az első kötőjelet (mivel közszói alárendelő összetételekben két kötőjel egy összetett szóban nem lehet) kihagyjuk. de kerékpár-javítási. kerékpárjavításokat. tornász-csapatbajnokság. felezőegyenes. matematikatanítás. gépkocsivezető-tanfolyam = gépkocsi-vezetői tanfolyam stb. gépkocsivezető. könyvritkaság-gyűjtemény. – A hat szótagnál hosszabb többszörös összetételeket azonban már többnyire kötőjellel tagoljuk két fő összetételi tag határán: csapatzászló-avatás. élelmiszerkészlet. a) Ha egy kötőjellel már tagolt szóhoz újabb.) A kettőnél több szóból alakult (úgynevezett többszörös) összetételeket általában ugyanúgy egybeírjuk. úttörővasút. A külön. de: legszívhezszólóbb. ivóvízellátás. deci-. televíziókészülék. A két egyszerű közszóból alakult összetételeket egybeírjuk: asztallap. stb. 62. Az ilyen felsőfokú formák helyett általában jobb a szerkezetes megoldás: harcra legkészebb. szintén kötőjellel kapcsolandó utótag járul. centi-. Alapformájukban különírt kapcsolatok egybeírását eredményezi a felsőfoknak összefoglaló jelezése is az ilyenekben: szívhez szóló és szívhez szólóbb. mint a kéttagúakat: cseppkőbarlang. békeszerződés- . (bőséges) élelmiszerkészletű stb. 138. mértékegységrendszer stb. kölcsön-visszafizetés stb. teljesítménynövekedés stb. honvédemlékmű. Ezeket bizonyos esetekben célszerű kötőjellel tagolni. hogy könnyebben olvashatók legyenek. paradicsomsaláta. munkaerő-nyilvántartás. élelmiszerkészletüknek. leghasznothajtóbb stb. dokumentumfilm-bemutató. barnakőszénkoksz. honvédemlékműveink. De: sakk-kör stb. foszforműtrágya-gyártás stb. de túlzottan hosszú összetett szavak szerkezetes megoldással elkerülhetők: tervezőiroda-vezető = a tervezőiroda vezetője.

Kovács mérnök. – Hasonló esetek: Julianus barát szobor. Mária-arcú. hőre lágyuló műanyagok feldolgozása (nem: hőrelágyulóműanyagfeldolgozás) stb.: 171. Dezső bácsi. árnyjáték. stb. a két szót különírjuk egymástól: Mariska néni. Fazekas elvtárs. negyedrét. stb. ajakhang. ésszerű stb. házi feladat. A mozgószabályok alkalmazása révén létrejött írásképek a kiindulási formákat természetesen nem módosítják! 140. b) Ha egy különírt szókapcsolat (pl.. -féle. Ha szószaporítás nélkül lehetséges. stb. lőtt vadak árusítása (nem lőttvad-árusítás). föld-levegő rakéta stb. 168. stb. A szabályt csak akkor alkalmazzuk. 201. Jedlik Ányos-féle. továbbá: kutyamacska barátság. Főneveket és mellékneveket tulajdonnevekkel a következőképpen kapcsolunk össze: a) Ha egy tulajdonnév egy köznévnek minőségjelzője. stb. amely az egészhez járul. (Vö. a Nagy család. kerekasztal-konferencia. az egyébként különírandó előrészt az új alakulatban egybeírjuk. aranyötvözet. de: kerekasztalkonferencia-rendezés. Kossuth-díjas. -jú. (Vö. a békeszerződés tervezetének kidolgozása. fonóipar. -s. munkásszövetség. Az ilyen túlzottan hosszúra nyúlt szavak helyett azonban jobb a szerkezetes megoldás: anyagcsere-vizsgálat kérése. (Vö. többféle. sokrétű. Apáczai Csere János-emlékünnepély. c) Két azonos utótagú összetétel (pl. Hasonlóképpen: szövőipar. de: ajak-fog hang. -ű. Mátyás-templom.) 141.) b) Ha egy tulajdonnév egy köznévvel vagy egy (rendszerint -i. Hasonló esetek: hideg víz. kötőjellel kapcsoljuk őket össze: Afrika-kutató. a Kalmár fiú. -rét. Kazinczyverseny. de: légifénykép-montázs. de: fény-árny játék. de: hidegvíz-csap.) Az ilyen kapcsolatok közül néhány köznévvé vált. A -fajta. Az ilyen szerkezetű minőségjelzős előtagot különírjuk az utótagtól: munkás-paraszt szövetség. József Attila-díj. szabad vezeték. -jű képzős) melléknévvel valamilyen jelöletlen összetételt alkot. -rétű és -szerű képzőszerű utótagot a közszókkal egybeírjuk: másfajta. gyár). (Vö. -nemű. de: szabadvezetékhálózat. pálfordulás. – A tulajdonnevekhez a -féle és a -szerű szóelemeket kötőjellel kapcsoljuk: Eötvös-féle. éljünk inkább szerkezetes megoldással: lőtt vadak.tervezet. hajlított bútor) olyan utótagot kap (pl. 167. fényjáték. de: szövő-fonó ipar. Balassi-strófás. -ú. de előtag is járulhat szókapcsolathoz: házi feladat. de: békeszerződéstervezet-kidolgozás. de: számtan-házifeladat. röntgensugár stb. Petőfi-szerű. 169. parasztszövetség) különböző előtagja gyakran lép egymással mellérendelő kapcsolatba (munkás-paraszt). stb. de: réz-arany ötvözet. Ezeket kisbetűvel kezdve egybeírjuk: ádámcsutka.. egynemű. – Ritkábban ugyan.) . és ehhez az utótagot (a szótagszámtól függetlenül) kötőjellel kapcsoljuk: hajlítottbútor-gyár. légi fénykép. kerekasztal-konferencia rendezése stb. Zsiguli gépkocsi. rézötvözet. 170. foghang. Ady-szobor. de: házifeladat-készítés. ha értelmetlenséget kerülünk el vele. Fabulon arckrém. Kászim pasa bástya stb. Herkules-erejű.

és a 291. pont. c)] 142. [Vö. az összetett számnevek és a számok tagolásával a 289. Tömörkény.. csak az utolsó taghoz hozzáfűzött képzőszerű utótagra kötőjellel utalunk: bükk-.. a) és a 290. a tizedes törtekkel a 274. 262.és Gárdonyi-szerű. a törtszámnevekkel a 291.. mogyoró. a sorszámnevekkel a 267. .és nyírfafélék. stb.Felsorolásban az elmaradó közös. Az összetett számneveknek és a számoknak több vonatkozásban sajátos írásmódjával a következő pontok foglalkoznak: a betűírással és a számjegyírással a 288..

bármennyi.) 147. társadalmi és politikai mozgalmak. sváb. Mindig nagybetűvel kezdjük a tulajdonneveket. az alkotmány ünnepe. a nagy honvédő háború. finnugor. húsvét. Erős érzelmi töltésük ellenére általában kisbetűvel írjuk a magasztos tartalmú. a felszabadulás napja. urál-altaji. A rendezvények. (De vö. elnök. és. nahát. a nevezetes napokat. itt. Közszavainkat általában kisbetűvel kezdjük: szeret. fenséges. 150. édesanya. család stb. népcsoportok és nyelvcsaládok nevét: észt. Mivel azonban a tulajdonnevek saját részrendszert alkotnak helyesírásunkban. nemzetközi orvoskongresszus. stb. ami. református stb. 146. nyugati szláv. haza. Írásunknak világossá és áttekinthetővé tétele végett a közszavakat is nagybetűvel kezdjük minden szöveg. mohamedán. országos távlati tudományos kutatási terv. indián. a rövidebb-hosszabb időszakokat. néger. programok stb. nemzetközi nőnap. orosz. élet. ejha. szlovák. kellemes hangulatú és jelentésű szavakat is: béke. légkörkutatási szimpózium. ugye. rendezvénysorozatok. párt. a mohácsi vész. most. országos középiskolai tanulmányi verseny stb. Ugyancsak kis kezdőbetűsek a vallásokhoz. nevét általában kisbetűvel írjuk: jövőkutatási konferencia. a nagy októberi szocialista forradalom. székely. szókapcsolatokat (bár olykor nem kicsi az érzelmi töltésük): március tizenötödike. fásítási hónap. a szabadságharc. termoanalitikai tudományos ülésszak. vasutasnap. három. népelemek. drága. Kis kezdőbetűvel írjuk az ünnepeket. – Az intézményszerűeket azonban az intézménynevek mintájára írjuk: Budapesti Nemzetközi Vásár. stb. felekezetekhez tartozást jelentő szavak: buddhista. pedagógusnap. ország. stb. külön fejezetben tárgyaljuk őket. ötéves terv. A kis kezdőbetűk 144. román. a debreceni országgyűlés. A nagy kezdőbetűk 148. A magyar közszavakat általában kis kezdőbetűvel írjuk. szabadság. de egyes meghatározott esetekben naggyal is. erdészeti és faipari tudományos napok. a magyar nyelv hete. (Vö.) 145. palóc. magyar. kínai. Szegedi Szabadtéri Játékok stb. felszabadulás. kérdőjel. a francia forradalom. karácsony. tavasz. katolikus. olvasó népért. . a szakma ifjú mestere. anyák napja.A KIS ÉS A NAGY KEZDŐBETŰK 143. 149. germán. valamint – pont. szász. a történelmi eseményeket jelentő szavakat. kevés. virágzik. május elseje. Kisbetűvel kezdjük a népek. jóllehet. a honfoglalás.. 191.

(Vö. / Engesztelés és nagy Ítélet. illetőleg kisbetűvel: „Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Stb. Apám.] . perzsául! Hát még a sánta Biróczy hogy tréfálta meg őket víg ötleteivel! S most ezeket mind kicsapták. hogy soraimmal fölkeresem! Tisztelettel emlékeztetem (az) Államtitkár elvtársat arra. Két (vagy több) szóból álló megszólításoknak ilyenkor is csak az első szavát kezdjük nagybetűvel: Bocsássa meg.”.) Egyéb esetek 151. – Fokozott tisztelet kifejezésére azonban az ilyen esetekben nagybetű is alkalmazható: Szeretném. látogass meg minket! Arra kérem (a) tanácselnök elvtársat. névmásokat és névmási szerepű határozószókat.) 150. sőt egyszerre is szolgálhatja mindegyik célt: a Szerelem. a Hatalom. „Légy fegyelmezett!” stb. stb. (Vö. törökül. 149. Közszavaknak nagybetűs kezdése – kivételesen. Mi vagyunk: Jövő és Igazság. Hasonlóképpen: Felkérem Horváth kartársat vitaindító előadásának megtartására. hogy a város népessége mindent megtudjon… Mi volt a diákok vétsége? Hogyan védelmezték magukat? Milyen nagy dolgokat vágott oda a vaskalaposoknak Jenőy? Hát Barkó hogy replikázott nekik tatárul. hogy… stb. Igazgató úr. 253. Az idézeteket és az idézeten belüli további részeket az eredeti szövegnek megfelelően kezdjük nagy-. Melegen érdeklődött irántatok. a). illetőleg: „a földre sütöttük szemünk. szíveskedjék ügyemet kedvezően elbírálni. felhívhatja a figyelmet fogalmi tartalmukra. Stb. 256. a Végzet. kötőszókat már nem): Drága Ilonka Néni! Osztályvezető Kartárs! Tisztelt Kovács Úr! Mélyen tisztelt Asszonyom és Uram! Stb.. ha nem értene félre. Stb.) [Vö. barátom.. hogy motyóikat összeszedjék… Ez a háromórai idő pedig éppen elég volt arra. Levelekben és hivatalos iratokban a megszólítás első szaván és tulajdonnévi tagján kívül nagybetűvel szokás kezdeni a megszólításban szereplő közneveket is (de a mellékneveket. Szeretnék mindig Veled lenni. A legfőbb érdem az Önöké. Örökké hálás leszek neked a segítségedért. Kinyílt / a földbe zárt titok. Ezt Ferenc bátyám és Erzsi néném is jól tudja. szöveg belsejében általában kisbetűvel kezdjük: Légy szíves. Az iskola szeme fényeit! Az általános szabályoktól – stilisztikai okokból – csak a szépírók szoktak olykor eltérni. Magánlevelekben a megszólítás első szaván és tulajdonnévi tagján kívül a többi szót kezdhetjük kisbetűvel is: Kedves barátom! Tisztelt Nagy úr! Édes jó anyám és apám! Azokat a közneveket. amelyek a megszólított személyére vonatkoznak. Bárcsak itt lehetnél te is! Valószínűleg önöket is érdeklik fejlesztési terveink.felkiáltójel és bizonyos esetekben kettőspont után – minden új mondat élén: Háromórai idő volt engedve a kitiltottaknak. 264. elsősorban költői művekben – lehet a megszemélyesítés eszköze. erősítheti a szavak hangulatát. 144. 144.” (Vagy: „…a földre sütöttük” stb.

grafikonok. Az útbaigazító feliratokat. A családnevek előtti doktor. B porta. – Mondat belsejében ugyanezek kisbetűvel írandók: Ott volt dr. Jakab Imréné. miniszter. végén az aláírás alatti megjelölést: elnök. Széntermelésünk. stb. stb. 5. Id. Ifj. stb. s ezt számjeggyel írjuk. A légfék vázlatos rajza. levélcímzésben. illetőleg rövidítésüket csak kiemelt helyzetben (aláírásban. szót. vágány stb. 153. – Hasonlóan a történelmi nevek esetében: Gróf Széchenyi István. titkár.152. ifjabb. III. rektor. Nyilvános telefon. a táblázatok. igazgató. akkor csak az első szó nagy kezdőbetűs: Kettős megállóhely. stb. ábrák stb. Házfelügyelő. a társtulajdonosok közös képviselője. de szövegben: Miniszteri tárcát vállalt báró Eötvös József is. Kisbetűvel kezdjük az ügyiratok. oszlopba rendezett névsorban stb. ajtó. özvegy stb. alatti szövegeket nagybetűvel kezdjük: Bejárat. – Ha egy ilyen szöveg több szóból áll. Pénztár. – Ha a szöveg első szava számnév. Mészáros Mihály is. . a bizottság titkára. Szép Gergely és ifj. metróvonal. Özvegy Lukács Péterné azzal a kéréssel fordult a tanácshoz.) és mondat elején kezdjük nagybetűvel: Dr. igazolványok. Lukács Péter panaszt tettek özvegy Jakab Imréné ellen. hogy…. Mészáros Mihály. Kelemen László. idősb. az utána következő szó kis kezdőbetűs: 2. Igazgató. oklevelek stb.

az Ének a pesti ligetről című vers stb.) szó a név utolsó eleme. a csillagneveket. hogy tulajdonnévvel van dolgunk. mind a keresztneveket (utóneveket) nagy kezdőbetűvel írjuk: Bakos. de: patyolat (fehér. Központi Fizikai Kutatóintézet. hogy a tulajdonnevek egyes típusaiban ragaszkodunk a történelmileg kialakult vagy a mai helyesírási szabályok szerinti formákhoz: Thököly. de a több elemből álló nevek esetében érzékeltetni kell a tulajdonnevek terjedelmét is. három szempontból mégis egyformán viselkednek. Rutascorbin. Hegyalja. hogy világosan elhatárolódjanak a környező szövegtől. Zsuzsa. Rák (csillagkép neve). Körmendi. Éva. Ez egyrészt azt jelenti. Kötőjellel kapcsoljuk egymáshoz az alkotó tagokat: Nemeskéri-Kiss. Észak-Afrika stb. Mór (helységnév. Budapesti Műszaki Egyetem. hófehér). Nagybetűvel kezdjük a tagok mindegyikét: Zrínyi Miklós. A tulajdonneveknek több típusát különböztethetjük meg: a személyneveket. newyorki stb. Egybeírjuk az alkotó tagokat: Kispista. Pál. Kortárs (folyóirat címe). A város peremén. Másrészt arra kell törekednünk. Wittmann-né. stb. Mind a családneveket (vezetékneveket). Szántó. Hollófészek (hegy neve). hogy a toldalékos alakok leírására olyan megoldást találjunk. a márkaneveket. Szeremlei-Szabó Zsolt. az állatneveket. c) A tulajdonnevek írásának jellemző vonása az állandóság. Deli. Helyesírási tanácsadó szótár stb. de: hollófészek (a holló fészke). de: parázs (izzó tüzelőanyag). Nagykőrös. Olaszország stb. meddig tart a tulajdonnév. Magyar Nyelvőr stb. New York-i stb. a földrajzi neveket. de: mór (népnév). de: rák (állat neve). a című (c. Parázs (tűzhelymárka neve). György.A TULAJDONNEVEK ÍRÁSA 154. személynév). így pl. de: kortárs (valakivel egy időben élő). de: fakó (színnév). Wittmanné. stb. . de: szőke (hajszín). Werbőczy. A címek esetében az alakulat sajátos (kiemelt) helyzete teszi világossá a tulajdonnév terjedelmét: Egri csillagok. hogy a tulajdonneveket megkülönböztesse a köznevektől.) szó pedig közvetlenül követi a név utolsó elemét: Kiss János altábornagy utca. (Nem pedig: Kissel. Annamária. Kőrösi Csoma Sándor. Patyolat (vállalat neve). Tóthpál. Velencei-tó. A név nyelvi felépítése is jelezheti. Fakó (tónév). A többelemű nevek tagjainak összetartozását többféleképpen jelezhetjük. az utca (u. stb. b) A nagy kezdőbetű mutatja ugyan. Szerencsés András. az intézményneveket. a) Mindegyik csoport írásában érvényesül helyesírásunknak az a régi törekvése. amely biztosítja az alapforma visszaállíthatóságát: Kiss-sel. ezért minden tulajdonnevet nagybetűvel kezdünk: Szőke (családnév).) A személynevek 155. Bár az egyes típusok írásmódja nem egyetlen elvhez igazodik. a címeket stb. Pepsi-Cola.

Maszlaczky. Apáczai Csere. amely az elolvasását nem zavaró régies írássajátságokat tiszteletben tartja. Kunszabó. Tsétsi János. (nem Cacas. stb. 87. Verseghy stb.. Gombocz. Zrini). 156. A jelzős nevek is szerves egységet alkotnak. 12.) b) A családnevek hagyományőrző helyesírása viszonylag későn alakult ki. Czombor. (nem Komjáti. Buday. Kőrösi Csoma. Chuliak stb. – . Vatai stb. ezért az eredeti formák mellett az idők folyamán névváltozatok is keletkeztek (pl. Orczy. Rákóczy. Az összetett (két külön névből eggyéforrt) családneveket egybeírjuk: Kispéter.). sem pedig korszerűsíteni (pl. Bíró. Tótfalusi Kis stb. – Az ilyen neveket nem szabad sem visszarégiesíteni (pl. Batsányi – Bacsányi). A kettős (két név mellérendelő kapcsolatából alakult) családnevek tagjait az újabb anyakönyvi jogszabályok szerint kötőjellel kell összekapcsolni: Bajcsy-Zsilinszky. hogy a nevet az egykori hangzásnak megfelelően ejthessük ki: Komjáthy. (Vö. Pesthi. Endrődy-Somogyi. Lorántffy. Werbőczy. Csokonai Vitéz. Zrínyi. Vörösbaranyi stb. Kemechey. Hajdu.. 12. Keöcherepy stb. Ezek természetesen az anyakönyvben rögzített alakjukban használandók. Hajdú. de egyszersmind lehetővé teszi. Teleky stb. A történelmi családnevek írásának főbb szempontjai a következők: a) A történelmi nevek védelme érdekében a régi magyar családnevek eredeti alakját általában megőrizzük: Beythe. s azt kell következetesen érvényesíteni: Apafi. 87. Takács stb. Pesti. Ilyenkor az egyöntetű írásgyakorlat biztosítása végett a család vagy a kiemelkedő történelmi személy által rögzített. ami eltérhet a régi család vagy történelmi személy nevének írásmódjától: Dezsőfi. Kazinczy. illetőleg: Kakas. Családneveink nagyobb részének formája követi a mai magyar hangjelölési rendszert: Asztalos. Kultsár. Verbőci. Batsányi.A családnevek és a keresztnevek írásmódját – helyesírásunk rendszerének figyelembevételével – az anyakönyvezésre és a személyi okmányok kiállítására vonatkozó jogszabályok állapítják meg. Konkoly-Thege stb. Thewrewk. Csombor. c) Az olyan névformák. Vay stb.). és sorrendjük nem cserélhető fel. ebben a formában használandók: Bocskai. d) Szilárdan kialakult név hiányában olyan formát szokás kialakítani. Tóthmátyás.) miatt azonban számos élő névben találkozunk a mai írásformáktól kisebb-nagyobb mértékben eltérő jelölésmódokkal: Biró. Kerpel-Fronius. Csulyak stb. Rákóczi. 157. A régi jelzős családnevekben a jelző és a tulajdonképpeni név közé nem teszünk kötőjelet: Baróti Szabó. (Vö. – A családnevek írásában érvényesülő hagyomány és egyéb okok (jogi megfontolások stb. 158. Sigray. ezért a két névelem általában együtt használandó. Ma élő személyek is viselnek történelmi családneveket. de már hosszú és következetes hagyományuk van írásgyakorlatunkban. Eördögh. melyek eltérnek ugyan az egykoriaktól.) – Hasonlóképpen tiszteletben tartandó a tudatos szépírói névadással alkotott nevek írásmódja is: Baradlay. Csécsi). Pais stb. Gaál. Kis. Kiss. Wathay stb. Nagygyörgy. korunkhoz legközelebb eső formát kell használni.

Az isten szerelmére! Hála istennek! Stb. illetőleg olyan szövegösszefüggésben.) 164.) – Egyszerűsítve írjuk viszont a keresztneveket: Bernadettel. Mind régi (eredeti és jövevény). Lexi stb. -vé) ragos formájának írásában a következőképpen járunk el: a) Ha a név rövid mássalhangzót jelölő betűvel végződik. Szabolccsal stb. Betti. Kovács Anna forma is. Zeusz stb.) 163. Bálinttal. hogy az alapforma világosan kitűnjön: Kiss-sel. 159. 83. Vilma. mikszáthos. (Vö. Szemeréről. jeleket. stb. Táncsics Mihálynak. Vörösmartyé. c) Ha a családnév mássalhangzót jelölő kettőzött betűvel végződik. – A ch-t és az x-et azonban (a közszókhoz hasonlóan) a keresztnevekben és a becenevekben is megtartjuk: Richárd. Félix. Az -i és az -s melléknévképzővel. – De: Táncsics Mihály-i. Paiszsal. a Hunyadiak. Hadúr. a -val. rippl-rónais. Széll-lel stb. Ilosvai Selymes Péternél. Ozirisz. A magyar személynevekhez általában ugyanúgy közvetlenül. Boldogasszony. Marcellel. – De ha a személynév két vagy több elemből áll. Mariannal stb. mi lett vele. 209. Nagy Jánosné Kovács Anna. -vel (és néha -vá. 160. Bálint.. mint a közszavakhoz: Dózsát. -vel (és néha a -vá. személynévként használt nevek általában nagy kezdőbetűsek: Allah.Stilisztikai okokból vagy rövidség kedvéért azonban a jelzőt magában is használhatjuk a teljes név helyett: Csokonai. képzőket). használatos az N. 94. (Vö. a régies betűt változatlanul hagyjuk. Az asszonynevek formái a jogi előírások szerint a következők: Nagy Jánosné. madáchi. Árpád. és a képzőket közvetlenül kapcsoljuk hozzájuk: móriczi. Madáchcsá. Marcellal v. erdey-grúzi. Kodállyal. illetőleg kettős (kötőjellel összekapcsolt) személyneveket kisbetűvel kezdjük. -vé) rag megfelelő alakját kötőjellel kapcsoljuk hozzá. 161. 62. Tudja isten. 165. Babitscsal. Isten. Raul. tóthpáli. (Vö. Móriczcal. stb. jókais. Zsanett. Véghgel. petőfieskedők. Kossuthhoz. Márió. Alexandra. – Az isten szót gyakran használjuk köznévi értelemben is. stb. Nagy Anna és (ha valaki férjhezmenetele után is lánynevét tartja meg) Kovács Anna. s a szül. mind pedig más nyelvekből újabban átvett keresztneveinket mai köznyelvi kiejtésüket tükröztetve írjuk: Csilla. Piroska.) b) Ha régies betűre végződő családnevekhez kapcsolódnak ezek a ragok. – Bár nem hivatalos. amelyben kisbetűs kezdése a helyes: a görög istenek. Ilosvai Selymes Péter-es stb. 94. Tótfalusi stb. Nagyné Kovács Anna. a rag v-je helyett pedig ennek a név végén ejtett hanghoz idomult mai formáját írjuk: Kossuthtal. Artúr. akkor ezt a betűt megkettőzzük: Ádámmal. A férj nevének -né képzős származéka és a leánykori név közé nem teszünk vesszőt. A mássalhangzóra végződő személynevek -val. marxista. László. azaz kötőjel nélkül illesztjük hozzá a toldalékokat (ragokat. Jupiter. Zsolt. Jolán. (Vö. Papp-pal. Makk-kal. A mitológia és a vallás fogalomkörébe tartozó. rövidítés beiktatása is fölösleges: Szabó Lászlóné Nagy Katalin vagy Szabóné Nagy Katalin stb.) 162. Klaudia. Rátzcal. kispéteres. (Vö. az -ista és az -izmus főnévképzővel ellátott egyelemű és összetett (egybeírt). leninizmus. akkor megtartjuk az eredeti nagy . stb.

Kodály-módszer. 162. nagy kezdőbetűs formájához: az Árpádok. a Kisfaludyak. az ifjú Ady. Németh mérnök. az Ady Endrék és József Attilák küzdelmei stb. a)] Azoktól a felvett vagy kapott személynevektől (vagy más tulajdonnevektől. Kovács államtitkár. 140. Bessenyei-kúria. Deák-párt. A személynév elé tett alkalmi minősítő jelzőket kisbetűvel kezdjük: a nagy Napóleon. 168. stb. Habsburg-ház. Ady-vers. Ha a személynév és a köznév együtteséből köznév lett.vagy többelemű személynevek és köznevek gyakran lépnek egymással valamilyen jelöletlen összetételnek tekinthető kapcsolatba (pl. stb. Petőfi-kultusz. Személynév – akár egy-. Szent Erzsébet stb. a szép Csapóné stb. amelyeket kisebb-nagyobb embercsoportok viselnek. Bourbon-család. Petőfik. stb. Radnóti őrs. b). Nagy Péter. érzékeltetheti.). Ilyenkor a személynevet és a köznevet különírjuk egymástól: István király. [Vö. Marótcsoport. Nádasdy-kastély. (Vö. Ady Endre úttörőcsapat. Noszty fiú.] . [Vö. 140. – A történelmi személyek nevének szerves részét alkotó állandó jelzőket azonban nagy kezdőbetűvel írjuk: Könyves Kálmán. Dobay szakaszvezető. Eötvös József-i (iskolareform). Szalay Tamás érdemes művész. az összetételt kisbetűvel kezdve egybeírjuk: katicabogár. Szemere-kormány. Geiger–Müllerszámlálócső. s a név utolsó tagjához kötőjellel kapcsoljuk a képzőt: Széchenyi István-i (elképzelések). Kossuth-díj. Kossuth-nóta = Kossuthról szóló nóta stb. a Kossuthok. Inotai úr. A -k többesjelet közvetlenül kapcsoljuk a személyneveknek általában változatlan. Rőtszakállú Frigyes. Táncsicsok kora. Lenkey-század. Celsius-fok. a nyelvújító Kazinczy. krisztustövis. martinkemence stb. Bánk bán. család és dinasztia szót is kötőjellel kapcsoljuk a családnévhez: Árpád-ház. Jagellóház. 167. Előre brigád. 169. sőt fantázianevektől). Rettegett Iván. Anjou-ház. stb. Polgár doktor. Vajda Elemér akadémikus.kezdőbetűket. Csák nemzetség. Zsófi néni. Egy. Erdélyi Ilona tudományos kutató. Nyék törzs.) A személynevek alkalmi kis kezdőbetűs írása (többnyire -k többesjeles formában) stilisztikai fogás lehet: a név viselőjével szemben érzett megvetést. Bartók Bélaemlékév. Kossuth-szobor = Kossuth szobra. b). Az uralkodóházat jelentő ház. Sabin-cseppek. 166. Somogyi Béláné főelőadó. 201. 165. Zalka Máté lövészezred. Földényi-kórus. [Vö. Szent Benedek-rend. különírjuk a gyűjtőnévi vagy gyűjtőnévi jellegű közszókat: Benedek család.] A kisebb-nagyobb embercsoportokat vezető személyek nevéhez szintén kötőjellel kapcsoljuk a gyűjtőnévi vagy gyűjtőnévi jellegű közszókat: Aranyosi-brigád. stb. Az ilyen összetételszerű alakulatokban a személynév és a köznév szoros összetartozását kötőjellel érzékeltetjük: Balassi-strófa. Oroszlánszívű Richárd. Arany János-idézet. Konkoly-Thege-érem. haragot stb. 140. Tudor-dinasztia. akár többelemű – állhat köznév minőségjelzőjeként is. Hadrovics–Gáldi-szótár. Csokonai Vitéz Mihály-os (verselés) stb. Moharos kartársnő. Sárosi János marós.

Szinyei Merse Pálszerű. Kossuth-díjas. b). Szombathely stb. József Attila-díjas. Tanácsos feloldani őket: Julianus barát szobra stb. Csákó.) mellett igen nagy a többelemű nevek száma. de: Ferenc körút (utcanév). Kodály-módszerű. JoliotCurie-féle. – Az esetleges magyarázó utótag kisbetűvel és kötőjel nélkül járul hozzájuk: Bodri kutya. -jú. Szeged stb. A földrajzi nevek 173. stb. Tiszántúl. Olasz Köztársaság. Az itt következő szabályok csak a gyakoribb földrajzinév-típusok írásmódjára nézve adnak eligazítást. Jókairegénybeli. Ráró. Ferenc-hegy (domborzati név).vagy többelemű személynevek és köznevek együtteséből az alapforma megtartásával (többnyire -i. Villám. de: Sárospatak (helységnév). A többi toldalék . Ennek a sűrűn előforduló toldaléknak a kapcsolási módja ugyanis nem minden típusban egyforma. de: Hűvösvölgy (városrésznév). 141.] 170.) Az ilyen szerkezetek gyakran erőltetettek. 167.) Az állatnevek 172. -s. Apáthy-szikla. Bagira. (Vö. Vuk stb. Sáros-patak (víznév). Szent István vértanú plébániatemplom.).) esetében pedig a helyesírási forma vagy a nyelvi fölépítés érzékelteti az összetartozást. – Más nyelvi kategóriákhoz hasonlóan a földrajzi nevek írásában is figyelembe kell venni a név jelentését. Az egy. Mária-arcú. Hadrovics–Gáldiszótárbeli. A -féle és a -szerű képzőszerű utótagot kötőjellel kapcsoljuk a személynevekhez: Eötvös-féle. mert a formailag hasonló (sőt azonos). -ú.). Az egyelemű nevek (pl. más csoportokban a szoros kapcsolatot (a többelemű nevekre leginkább jellemző módon) az alkotó tagok közé tett kötőjellel fejezzük ki (pl. -jű képzővel) alakult melléknevek is összetételszerű kapcsolatok. 168. Kászim pasa bástya. Jeremiás próféta kolostor stb. [Vö. Wesselényi-féle. de más-más dolgot jelölő nevek írásmódja eltérően alakulhat: Hűvös-völgy (domborzati név). személynévből és köznévből álló minőségjelzős szerkezetekhez (Julianus barát) egy újabb főnév (pl. Pillányi út stb. -ű. Paál László-szerű. stb. Az állatok tulajdonnevét nagy kezdőbetűvel írjuk: Bodri. Erdey-Grúz–Schay-féle. Munkácsy-szerű. Konkoly-Thege-érmes.169. (Vö. 140. Ezeknek az egységét bizonyos típusokban az egybeírás mutatja (pl. Ha egymástól különírt. Herkules-erejű. Ráró lovam stb. Zrínyi-soros. szobor) kapcsolódik. a különírt tagokból álló nevek (pl. A földrajzi nevek nyelvi fölépítése rendkívül változatos. Az ilyenekben a tagokat kötőjellel fűzzük össze: Árpád-kori. Cirmos. Mátyás-templomi. -beli. ez elé nem teszünk kötőjelet: Julianus barát szobor. Dél-Amerika stb. Zsivány-patak. 171. stb. mégpedig az -i (olykor -beli) képzős származékokkal együtt.

Alapformájukban nagy. föld. alföld.kapcsolása megegyezik a más tulajdonnévtípusokban követett eljárásokkal. az alapformát természetesen nagybetűvel. Az egyelemű és az egybeírt földrajzi nevek 174. hegyaljai stb. part utótagú országneveket. Magyarország fontosabb hivatalos földrajzi neveinek jelentős részét a hivatalos helységnévtár és a földrajzinévtár tartalmazza. ország. -i képzős forma: európai itáliai erdélyi mátrai dunai debreceni krakkói tamási stb. Alapform a: Európa Itália Erdély Mátra Duna Debrecen Krakkó Tamási stb. Ha egy földrajzi név egyelemű (azaz egyetlen egyszerű szó). b) a több elemből álló magyar nyelvű helységneveket. az országrészneveket. valamint a jelentésükben tömbösödött tájneveket: alapforma: -i képzős forma: Magyarorszá magyarorszá g gi Franciaorszá franciaország g i Jakutföld jakutföldi Németalföld németalföldi Elefántcsont elefántcsont part parti Kisalföld kisalföldi Hegyalja stb. Az egybeírandó tájneveket a szótári rész tartalmazza. 175. valamint általában a helységrészneveket: . az -i képzős származékot pedig kisbetűvel kezdjük. Az -i-re végződő ilyen szavak -i képzős származékában (kiejtésüknek megfelelően) csak egy i-t írunk. -i képzős származékukban kis kezdőbetűvel egybeírjuk: a) a több elemből álló.

Az i-re végződő ilyen nevek -i képzős származékának végén csak egy i-t írunk. -i képzős forma: budapesti balatonalmádi hódmezővásár helyi törökkanizsai fokvárosi békásmegyeri újszegedi alsóbélatelepi albertmajori csehipusztai rétitanyai stb. a nagybetűvel kezdett előtaghoz kötőjellel kapcsoljuk a kisbetűvel kezdett utótagot. Ha az alapforma előtagja tulajdonnév. -tavi sólyom-szigeti szabadság-hegyi kis-kősziklai holdvilág-ároki dunántúliközéphegységi stb. a) Közszói előtaggal alapforma: Arany-patak Velencei-tó Sólyom-sziget Szabadság-hegy Kis-kőszikla Holdvilág-árok Dunántúliközéphegység stb. Ha egy földrajzi név egy földrajzi köznévből és egy eléje járuló (egyelemű vagy egybeírt többelemű) közszóból vagy tulajdonnévből áll. – Az -i képzős származékokban a kötőjelet meghagyjuk. egyébként az alakulatot kisbetűvel kezdjük. ennek nagy kezdőbetűjét megtartjuk. -tavi Szandaváraljapataki . b) Tulajdonnévi előtaggal alapforma: János-dűlő Csepel-sziget Duna-part Balaton-felvidék Kaszpi-tenger Kab-hegy Huron-tó Szandaváraljapatak -i képzős forma: János-dűlői Csepel-szigeti Duna-parti Balaton-felvidéki Kaszpi-tengeri Kab-hegyi Huron-tói v. -i képzős forma: arany-pataki velencei-tói v.alapforma: Budapest Balatonalmádi Hódmezővásár hely Törökkanizsa Fokváros Békásmegyer Újszeged Alsóbélatelep Albertmajor Csehipuszta Rétitanya stb. A kötőjellel összekapcsolt elemekből álló földrajzi nevek 176.

hegységi stb. – Az ilyen nevek -i képzős származékában általában mindkét tagot kisbetűvel kezdjük. -i képzős forma: Vas Mihály-hegyi József Attilalakótelepi Buen Tiempo-foki stb. a) pontban: Cselőte.. a) Közszói előtaggal alapforma: Holt-Tisza Dél-Kína Öreg-Cselőte Új-Zéland Nyugat-Dunántúl DélkeletMagyarország stb. hegy. szőlőhegy. tó. Földrajzi köznéven a földrajzi fogalmakat jelölő főneveket értjük. – Az -i képző a változatlan alapformához kötőjellel kapcsolódik. a 176. Ha egy földrajzi név utótagja (egyelemű vagy egybeírt többelemű) tulajdonnév. akár idegen eredetűek). A tulajdonnévi (vagy annak tekintett) előtag állhat két (vagy több) különírt elemből is. b) Tulajdonnévi előtaggal . a 177. dűlő. Így pl. b) pontban: Huron. ill. patak.Dunazug-hegység Dunazugstb. Ezek lehetnek egyszerű szavak is: óceán. Ha a tulajdonnévi (vagy annak tekintett) utótag két (vagy több) különírt elemből áll. halastó stb. egyelemű tulajdonneveknek számítanak. Kab. névrészek. és a kötőjelet megtartjuk. öntözőcsatorna. Zéland. hágó. Kaszpi. domb. alapforma: Vas Mihály-hegy József Attilalakótelep Buen Tiempo-fok stb. völgy. -i képzős forma: holt-tiszai dél-kínai öreg-cselőtei új-zélandi nyugat-dunántúli délkeletmagyarországi stb. alapforma: Keleti-Sierra Madre Nagy-New York stb. ezt az írásmódját az új névalakulaton belül is megtartja. Az olyan nevek. összetett szavak is: félsziget. az alkotó tagokat kötőjellel kapcsoljuk össze. 177. sivatag stb. amelyekben a mai magyar nyelvérzék nem ismer föl közszói jelentést (akár magyar. lapos. dombvidék. -i képzős forma: Keleti-Sierra Madre-i Nagy-New York-i stb. fennsík. holtág. előtagja pedig (egyelemű vagy egybeírt többelemű) közszó vagy tulajdonnév.

kötőjellel összefűzött földrajzi név [Arany-patak.) kerül. a). b)] egy utána tett földrajzi köznévvel bővül.alapforma: Kál-Kápolna (vasútállomás) Győr-Sopron (megye) Bödd-Bakod (terület) Csörnöc-Herpenyő (vízfolyás) stb. ezt az utótagot kisbetűvel kezdve kötőjellel kapcsoljuk az alapul szolgáló névhez. 177. a). Háromelemű földrajzi nevek keletkezésének két különösen gyakori módja van. belső. a tulajdonnévi tagokat nagybetűvel kezdjük. 176. az alakulatot nagybetűvel kezdjük. – Az -i képzős származékokban megtartjuk az alapul szolgáló nevek tagjainak kötőjeles kapcsolását. 177. nagy stb. . a). alapforma: Rohonci-Arany-patak Nagy-Ausztráliai-öböl Alcsi-Holt-Tisza Új-Dél-Wales Belső-János-dűlő Déli-Shetlandszigetek stb. vö. 176. Holt-Tisza. amikor a hivatalos helységnév után a helységrész vagy kerület nevét is föltüntetjük. a közszói tagokat kisbetűvel. a) Ha egy kételemű. 176. 178. a közszói tagokat kisbetűvel. érd-ófalui győrménfőcsanaki stb. a tulajdonnévi tagokat nagybetűvel kezdjük. -i képzős forma: kál-kápolnai győr-soproni bödd-bakodi csörnöc-herpenyői stb. vö. vö. János-dűlő. vö. kötőjellel írt földrajzi név [Arany-patak. a). vö. Hasonlóképpen járunk el olyankor is. Holt-Tisza. -i képzős forma: rohonci-arany-pataki nagy-ausztráliai-öböli alcsi-holt-tiszai új-dél-walesi belső-János-dűlői déli-Shetlandszigeteki stb. – Az -i képzős származékokban megtartjuk az alapul szolgáló nevek tagjainak kötőjeles kapcsolását. vö. 176. b)] elé egy közszói előtag (rohonci. s a tagokat kötőjellel kapcsoljuk össze. János-dűlő. b) Ha egy kételemű. Érd-Ófalu Győr-Ménfőcsanak stb.

de . alapforma: Budapest–Bécs Moszkva–Párizs Győr–Sopron–Ebenfurt stb. -i képzős forma: budapest–bécsi moszkva–párizsi győr–sopron–ebenfurti stb. A különírt elemekből álló földrajzi nevek 180. de minden tagot kisbetűvel kezdünk. kötőjel nélkül. alapforma: Volga–Don-csatorna Duna–Majna–Rajnacsatorna stb. Minden tagot külön szóba írunk. továbbá a gazdasági földrajzi körzetnevekben. -i képzős formájukban azonban kis kezdőbetűkkel írjuk az olyan névtársítások tagjait. -i képzős forma: arany-patakvölgyi két-bükkfanyeregi dél-kínai-tengeri észak-borsodikarszti holt-Tisza-bereki sebes-Körösdűlői János-dűlőoldalasi Misa-réti-pataki stb. Nagykötőjellel fűzzük egymáshoz a nagybetűvel kezdett földrajzi neveket akkor. – Az -i képzőt a változatlan alapformához tesszük hozzá. cseh–morva-dombsági zala–somogyihatárároki stb. ha azok valamitől valameddig viszonyt érzékeltetnek. 179.alapforma: Arany-patakvölgy Két-bükkfanyereg Dél-kínai-tenger Észak-borsodikarszt Holt-Tisza-berek Sebes-Körösdűlő János-dűlőoldalas Misa-réti-patak stb. és az képzőt csak az alakulat utolsó tagjához tesszük hozzá. mint: Cseh–Morva-dombság Zala–Somogyihatárárok stb. – Az ilyen alakulatok -i képzős származékában a nagykötőjeleket megtartjuk. és nagybetűvel kezdünk a mai és a történelmi államnevekben (amelyek általában tartalmazzák az államformára utaló szót). Alapformájukban hasonlóképpen. -i képzős forma: Volga–Don-csatornai Duna–Majna–Rajnacsatornai stb. Az ilyen alakulatokhoz földrajzi köznevet kisbetűvel kezdve és kötőjellel kapcsolunk. – Az ilyen nevek -i (-beli) képzős származékában megtartjuk a különírást.

út. köz. alapforma: Budai járás Veszprémi városkörnyék Letenyei nagyközségkörnyék Voronyezsi terület Szörényi bánság de: Baranya megye Szabolcs-Szatmár megye Kent grófság New York állam stb. tér. terület stb. csak a tulajdonnévi (vagy annak tekintett) elemeket hagyjuk meg nagybetűsnek. járás. -i (-beli) képzős forma: magyar népköztársasági grúz szovjet szocialista köztársasági egyesült királysági ománi szultánsági amerikai egyesült államokbeli dél-afrikai köztársasági római birodalomi kijevi nagyfejedelemségi központi iparvidéki észak-kaukázusi gazdasági körzeti Zaire köztársasági San Marino köztársasági stb. városkörnyék.az alkotó tagokat általában kisbetűvel kezdjük. -i képzős forma: budai járási veszprémi városkörnyéki letenyei nagyközségkörnyéki voronyezsi területi szörényi bánsági Baranya megyei Szabolcs-Szatmár megyei Kent grófsági New York állami v. alapforma: Magyar Népköztársaság Grúz Szovjet Szocialista Köztársaság Egyesült Királyság Ománi Szultánság Amerikai Egyesült Államok Dél-afrikai Köztársaság Római Birodalom Kijevi Nagyfejedelemség Központi Iparvidék Észak-kaukázusi Gazdasági Körzet de: Zaire Köztársaság San Marino Köztársaság stb. utótagot különírjuk az előtte álló névrészektől. szót különírjuk az előtte álló névrészektől. A közterületek nevében a kis kezdőbetűs utca. bánság. – Az -i képzőt az ilyen nevek változatlan formájához tesszük hozzá. a tulajdonnévi (vagy annak tekintett) elemeket nagybetűvel kezdjük. állambeli stb. – Az ilyen nevek -i (-beli) képzős származékában megtartjuk a különírást. 181. a közszói tagokat kisbetűvel. grófság. alapforma: Váci utca Gorkij fasor Szabó Ilonka lépcső -i képzős forma: Váci utcai Gorkij fasori Szabó Ilonka lépcsői . A mai és a történelmi államrészek nevében a kis kezdőbetűs megye. híd stb. 182.

194. Ha a híd szó valamely folyó nevével birtokos jelzős viszonyban van. – Az ilyen nevek -i képzős származékában megtartjuk az alapformát. 183. Az ilyen alakulatokban a különírást megtartjuk. jelölt határozós. -i képzős forma: (az) olasz alpokbeli (az) erdős bükki (a) lengyel magastátrai (a) második bakui stb. 184. -i képzős forma: Keveset érői Székre járói Tilos aljai (v. (Vö. alapforma: Gyöngyös város Mátra hegység Duna folyam Szahara sivatag stb. Különírt szavakból álló jelölt tárgyas.) Kisbetűvel kezdve különírjuk a névhez nem tartozó alkalmi jelzőket is: alapforma: (az) olasz Alpok (az) erdős Bükk (a) lengyel MagasTátra (a) második Baku stb. alji) Duna menti Szekszárd vidéki Vác környéki Rétek alatti Felső-Marcal melléki Kis-kút feletti stb. a Duna-hidak stb. tér Tábor-hegyi út Erzsébet híd stb.Tas vezér utca Március 15. valamint névutós szerkezetek is gyakran szolgálnak földrajzi nevekként. . s ehhez fűzzük hozzá a képzőt. Ezeket a nevet értelmező szavakat a névtől különírjuk. -i képzős forma: Gyöngyös városi Mátra hegységi Duna folyami Szahara sivatagi stb. kötőjellel kapcsoljuk: Tisza-híd (= a Tisza hídja). Földrajzi nevekhez magyarázó céllal néha hozzákapcsolunk egy közszót. jelölt birtokos jelzős. Tas vezér utcai Március 15. alapforma: Keveset érő Székre járó Tilos alja Duna mente Szekszárd vidéke Vác környéke Rétek alatt Felső-Marcal melléke Kis-kút feletti stb. s a kezdőbetűk változatlanul maradnak. ez azonban nem válik a név részévé. de a szerkezetek első tagját természetesen nagybetűvel kezdjük. – Az ilyen kapcsolatok -i (-beli) képzős származékában megtartjuk a különírást. téri Tábor-hegyi úti Erzsébet hídi stb.

valamint a névelők kivételével – minden tagot nagybetűvel kezdünk. – A mindennapi írásgyakorlatban azonban az ilyen tulajdonnévi szándékú szóhasználatot fölösleges erőltetni. esetet nem számítva – több szóból kezdetét és végét az alkotóelemek az intézménynevek körében élő – néhány kiegészítő szabályt is 187. Orion. oktatási intézmények. a nap sugarai stb. tudományos intézetek. nagybetűvel kezdjük: a Hold távolsága a Földtől stb. Hasonlóképpen: Mária asszony sziget Pál varga dűlő Külső Pesti út Régi Fóti út stb. Az ilyen nevek elé járuló köznevet vagy az őket követő földrajzi köznevet különírjuk. Az intézménynevek 186. a hold és a nap szót tulajdonnévként használjuk. holdak stb. A hivatalok. Ezek összetartozását. Tejút. bolygók. Plútó. Az intézménynevek – néhány állnak. szövetkezetek.Hasonlóképpen: Duna–Tisza köze Maros–Körös köze stb. -i képzős forma: Hosszú Csobod aljai (v. csillagképek. Merkúr. cégszerű nevében – az és kötőszó. az egész alakulatot pedig nagybetűvel kezdjük. nevét nagy kezdőbetűvel írjuk: Ikrek. Fiastyúk. – Az -i képző a változatlan alapformához kötőjel nélkül kapcsolódik. Vénusz stb. tehát: föld körüli utazás. a hold szépen világít. alapforma: Hosszú Csobod alja Kis Bot foka Alsó Dunára dűlő stb. alji) Kis Bot foki Alsó Dunára dűlői stb. Ha a föld. A csillagok. vállalatok és hasonlók többelemű hivatalos. a név nagy kezdőbetűs írása jelzi. Duna–Tisza közi Maros–Körös közi stb. A csillagnevek 185. társadalmi szervezetek. Az -i (néha -beli) képzős . Mária asszony szigeti Pál varga dűlői Külső Pesti úti Régi Fóti úti stb. A világos főszabályon kívül – nyelvhasználati ingadozások miatt figyelembe kell venni.

ha ki akarjuk emelni a megnevezés tulajdonnévi jellegét.: Vas Megyei Tanács Géza Király Téri Egészségügyi Szakközépiskola Országos Széchényi Könyvtár Új Egység Cipészipari Szövetkezet Magyar–Szovjet Baráti Társaság Április 4. Dusnok.. alapforma: Egészségügyi Minisztérium Magyar Tudományos Akadémia Magyar Szocialista Munkáspárt Danuvia Központi Szerszám. Nagy kezdőbetűket csak akkor írunk. Építőipari Vállalat Volga Szálló Szabadság Szálló stb. amely megegyezik azzal a formával. 188. Gépgyár Kelet-bükki Állami Gazdaság 43. Sopron. sz. Tolmácsi Általános Iskola stb. -i képzős forma: egészségügyi minisztériumi magyar tudományos akadémiai magyar szocialista munkáspárti v. Ha az ilyen szerkezetű alakulatok helységnévi eleme -i képzős melléknévi jelzőként a név élére kerül. gépgyári kelet-bükki állami gazdasági 43. Egyszavas intézménynevek is vannak: Belügyminisztéri um Pénzügyminiszté rium Bélyegmúzeum stb. a köznévi elem(ek)et pedig kisbetűvel kezdve írjuk. az intézménynév részének . amelyekben a telephely neve (vesszővel elkülönítve) az alakulat végén áll: Egyesült Munkás-Paraszt Tsz. stb. de intézménynévként: Balatonfenyvesi Állami Gazdaság. Említésben: a balatonfenyvesi állami gazdaság.és készülékgyári Madách színházi József Attila gimnáziumi Vas megyei tanácsi Géza király téri egészségügyi szakközépiskolai országos Széchényi könyvtári Új Egység cipészipari szövetkezeti magyar–szovjet baráti társasági Április 4. Kisegítő (Foglalkoztató) Iskola és Nevelőotthon. A teljes és cégszerű intézménynevek mellett vagy helyett használt egyéb formák írásában a következők szerint kell eljárni: a) Sok olyan intézménynevünk van. Sz. szállóbeli) Szabadság szállói (v. Nemzeti Színház. b) Teljes és cégszerű intézménynévnek tekintjük az olyan formákat. Pécsi Nevelőintézet. a tolmácsi általános iskola stb. belügyminisztéri umi pénzügyminiszté riumi bélyegmúzeumi stb. ill.és Készülékgyár Madách Színház József Attila Gimnázium Vas Megye Tanácsa.származékokban a tulajdonnévi vagy az azzal egyenértékű tag(ok) nagy kezdőbetűjét megtartjuk. Szeged. szállóbeli) stb. építőipari vállalati Volga szállói (v. a pécsi nevelőintézet. munkáspártbeli Danuvia központi szerszám. ahogyan az intézményt nem hivatalosan is emlegetni szoktuk.

intézet. Fővárosi Földhivatal (Budapest Főváros Tanácsánál). stb. vállalat. neve akkor írandó intézménynévszerűen. egyetem. segélyt kapott a vállalattól. stb. a XI. egy karbantartó csoportot szerveztek. c) A teljes intézménynév helyett gyakran annak csak egy vagy több egyesítő elemét használjuk. b) Egy intézményen belüli nagyobb szervezeti egység. hivatal.) olyankor is kisbetűvel írjuk. ha az egyediség érzékeltetésére szükség van: a Föld.és Magfizikai Kutatóintézet. a tanács intézkedett. A nem állandó jelleggel működő bizottságokra stb. utaló szavakat. Soproni Kisegítő (Foglalkoztató) Iskola és Nevelőotthon. d) Az intézménytípusokat jelentő szavakat (minisztérium.tekintjük. a Hazafias Népfront X. a Medicor Művek Vállalkozási Gyára. amikor valamely szövegben egy bizonyos intézményre utalnak: Részecske. az Előre Asztalosipari Szövetkezetben). az Opera (= Magyar Állami Operaház) stb. üzem. Az intézmények alárendelt egységeinek nevét a következők szerint írjuk: a) Számos intézménynek (mint főhatóságnak) alárendelt intézményei is vannak. – Kisbetűsek önmagukban használva is: emlékeztető a műszaki osztály részére. ha nyilvánvalóan alkalmiak. Tanács szakorvosi rendelője stb. Szegedi Nemzeti Színház stb. Ker. a szegedi József Attila Tudományegyetem stb. kérelem az üzemi szakszervezeti bizottsághoz stb. s ezért nagybetűvel kezdjük: Dusnoki Egyesült Munkás-Paraszt Tsz. Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság. iskola. Állam. Országos Pedagógiai Intézet (a Művelődési Minisztérium intézménye). Az ilyen rövidült névben megmarad a részeknek a teljes névbeli írásmódja: az Előrében dolgozik (ti. a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem. szókapcsolatokat szintén kisbetűvel kell írni: a két vállalat koordináló bizottságot alakított. tanács.és Jogtudományi Kar (az Eötvös Loránd Tudományegyetemen). az Eötvös Lorándon végzett. Magyar Földrajzi Társaság (főhatósága az MTA) stb. – Csak néhány kivétel van: az Akadémia (= Magyar Tudományos Akadémia). c) Az intézmények azonos rendeltetésű kisebb egységeinek típusukra utaló megnevezését kis kezdőbetűvel írjuk: a Kossuth Nyomda személyzeti osztálya. a tanárképző főiskolán stb. Kisbetűvel kezdjük viszont az intézmények működési helyére utaló -i képzős melléknévi jelzőket.és Bányászati Tudományok Osztálya (az MTA testülete). stb. tehát a névnek nem részei: a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem. feljegyzés a jogi csoportnak. testület stb. de: a kutatóintézet kidolgozta. – Hasonlóképpen: bement a minisztériumba. Ezek nevét is minden tagjában nagy kezdőbetűvel írjuk: Műszaki Kémiai Kutatóintézet (az MTA intézete). a Bölcsészettudományi Kar gondnoksága. az Eötvösön v. d) Az alárendelt viszonyú intézményeket jelölő birtokos jelzős szerkezetek névelőjét és a birtokszó személyragját (-jelét) általában ki kell . Hasonlóképpen: a Gondolat jelentette meg. rendőrkapitányság stb. de: a bizottság véleménye szerint. s a műfajjelölő szót vagy szavakat elhagyjuk. a Nemzetiben játsszák. 189. a Szakszervezetek Nógrád Megyei Tanácsa. Kerületi Bizottsága stb.

a különírást is: Keleti pályaudvari. magyar vagy magyarra fordított hivatalos nevét úgy írjuk. a Kis Rablóban vacsoráztak stb. Az intézménynévszerű megjelölések -i (-beli) képzős származékában meghagyjuk a nagy kezdőbetűket is. stb. Trabant (gépkocsi). megállóhelyek. termékeknek. tokaji bor. Kis Rabló éttermi stb. a lengyel hadsereg. a Lukácsba jár úszni. megnevezésében az intézménynévi jelleg kevésbé érvényesül. – Az intézménynévszerű megjelölések értelmezésére szolgáló köznévi tag(ok) elhagyható(k): a Keletiből indul. Nem kell viszont intézményszerűen írni az ilyen (nem hivatalos) megnevezéseket: a francia külügyminisztérium jegyzéke. alakulatkezdő helyzetben az első tagot természetesen nagybetűvel kezdjük: Kecskeméti barack stb.tenni: A (a) Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete. Intézményszerű (rendszeresen ismétlődő országos vagy nemzetközi) rendezvények. Rómeó férfiruházati bolt. Szegedi Szabadtéri Játékok. Ugocsa mozi. Coca-Cola (üdítőital). eszpresszók. az Észak-atlanti Szerződés Szervezete. a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa. – De: jövőkutatási konferencia stb. az osztrák légitársaság stb. vendéglők. kiállítások. nevét az intézményekével azonos módon szokás írni: Budapesti Nemzetközi Vásár. fürdők.) 192. vásárok stb. mint a magyar intézményneveket: az Egyesült Nemzetek Szervezete. Cégtáblán. Nemzetközi Valutaalap. Nemzetközi vagy külföldi intézményeknek. Fabulon (arckrém). Ferihegyi repülőtér. a Francia Köztársaság Külügyminisztériuma stb. Kis Rabló étterem. szervezeteknek stb. Katonatelep vasúti megállóhely. üzletek. A pályaudvarok. (vagyis kiemelt helyzetben) más megoldás is helyes lehet: Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar 190. Gyártmányoknak. Lukács fürdő. Vén Diák eszpresszó. A (a) Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kara. az olasz fémipari szakszervezetek. annak minden tagját nagy kezdőbetűvel írjuk: Ultra (mosópor). készítményeknek márkanévként használt elnevezését.. A nem márkanévként használt. Vadászati Világkiállítás stb. – Címkén. az értelmezésre szolgáló köznévi tagot (tagokat) pedig kisbetűvel kezdve különírjuk: Keleti pályaudvar. meggylé. Kerepesi temető stb. repülőterek. stb. mozik. Vegacillin (gyógyszer). többnyire a termék anyagára vagy származási helyére utaló nevekben a tagokat kis kezdőbetűvel írjuk: narancsital. Alfa Romeo (gépkocsi). Ugocsa mozibeli. A márkanevek 193. Ezekben a csak intézménynévszerű megjelölésekben a tulajdonnévi. bélyegzőn stb. 146. hirdetésen stb. illetőleg az azzal egyenértékű tagot (tagokat) nagybetűvel írjuk. 191. temetők stb. kecskeméti barack. levélpapíron. stb. . (Vö.

Kiváló Munkáért kitüntető jelvény stb. A címek két nagy csoportra oszthatók: állandó címekre és egyedi címekre. a zeneműveknek stb. Nyugat. Pest Megyei Hírlap. Kiváló Dolgozó stb. Valóság. hogy több. hetilapok és folyóiratok címét nagybetűvel kezdjük. továbbá ha csupán címként szerepelnek. Nobel-díj. szót tulajdonnévhez (rendszerint személynévhez) kötőjellel kapcsoljuk: Kossuth-díj. A szabályt akkor is követni kell. emlékérem stb. hetilapoké. ha a címlap megtervezői esetleg más írásmódot alkalmaztak. a képzőművészeti alkotásoknak. – Állandó cím az újságoké. . – Egyedi címük van viszont az irodalmi műveknek.és díjnevekben az alkotó tagokat nagybetűvel kezdjük: Állami Díj. stb. Nők Lapja. A szerző ezeknél szándékosan kerüli az ismétlődést. József Attiladíj. Tomi Mat mosópor. 197. Népszabadság. Panangin tabletta. A tanácskozáson Nagy József. vagy ha valamilyen rövidebb formában használjuk őket: Erős Bálint állami díjas tudós új kötete elfogyott. Eötvös Loránd-emlékérem stb. Akadémiai Aranyérem. a cikkeknek. A többelemű címekben – a címben levő és kötőszó kivételével – minden szót nagybetűvel írunk: Búvár. a Szocialista Munka Hőse. Nobel-díjas. A kitüntetések és a díjak nevét a következőképpen írjuk: a) A díj. c) A kitüntetések és díjak fokozatait. Az állandó címeket. Az Est. folyóiratoké. Magyar Nemzet. sőt sok szám címeként használatosak.) A kitüntetések és a díjak neve 195. – Az ilyen nevek -s képzős származékában az alapformát változatlanul megtartjuk: Kossuth-díjas. Kincskereső. József Attila-díjas. kifejezéseket kisbetűvel írjuk: a Munka Érdemrend arany fokozata. A címek 196. – A címek írása tükrözi ezt a jellegbeli kettősséget. a kettő közé nem teszünk kötőjelet: Omnia kávé. stb. egyediségre és egyszeriségre törekszik. b) A több különírt közszóból álló kitüntetés. – Kis kezdőbetűsek viszont az ilyen nevek esetleges melléknévi származékukban. 183. A könyvtárügy és a szakirodalmi tájékoztatás (dokumentáció) területén a szabvány (MSZ 3424/2) előírásait követve az állandó címekben is csak az első elemet kezdik nagybetűvel. a szocialista munka hőse is megjelent. Eötvös Loránd-emlékérmes stb. Ha a márkanév után tájékoztatásképpen odatesszük a típust. illetőleg típusait jelölő szavakat. érem.194. Élet és Tudomány. Stb. a Munka Vörös Zászló Érdemrendje. (Vö. Az értekezleten Fejes Katalin kiváló dolgozó ismertette munkamódszereit. Új Tükör. – Egyes hosszabb állandó címekben csak az első szó nagybetűs: A magyar nyelv és irodalom tanítása stb. tehát az újságok. Odol fogkrém. Ezeket az jellemzi. a dolgot jelölő szót is.

stb. zeneművek. A ragokat és a jeleket a címekkel általában egybeírjuk: a Kritikában. Képes politikai és gazdasági világatlasz. Tulajdonnevek gyakran válnak köznevekké. Arany Toldijában. stb. a Szerelem?-nek…. – Stb. – Hosszan gyönyörködött a Majális színeiben. képek. – Az új híd felavatásáról az Esti Hírlap közölte az első tudósítást. hát megleltem hazámat” is. Martinász. és az alkotóelemeket egybeírjuk: ádámcsutka. priznic. a Népszabadságé. a Számadásnak. Új Tükör-szerű hetilap. Petőfi a Szülőföldemen-ben…. pecsovics. 200. – Munkácsy képének. címét a következőképpen írjuk. Tanulmányok Arany János költészetéről. Örökzöld dallamok. a Siralomháznak a betyár a főalakja. háryjános. Álarcosbál. könyvek. értekezések. szentjánoskenyér.198. szobrok. szimfónia stb. pl. Továbbá: 1916 őszén. Orvosi Hetilap-beli (cikk). Különösen az egyszavas címek és a többszavas állandó címek szövegbeli megkülönböztetése fölösleges: Móricznak egyik híres regénye a Rokonok. stb. Ragos címhez újabb rag függesztését lehetőleg el kell kerülni a mondat átszerkesztésével. – A valamilyen írásjellel lezárt és a ragra végződő címekhez a ragokat és a jeleket kötőjellel kapcsoljuk: Juhász Gyula versének. 199. Népszava-beli (hirdetés). – Ihletetten szavalta el Az eltévedt lovast. általában nem szükséges őket idézőjelbe tenni vagy más módon kiemelni. – Tanulmányát a Magyar Nyelv jelentette meg. Magyar Hírlap-beli (közlemény). szendvics. termosz stb. a Társadalmi Szemlét. ferencjóska. műsorszámok stb. Hajóvontatók a Volgán. Elterjedt szokás azonban az egyedi címek idézőjelbe foglalása vagy eltérő betűtípussal való szedése is: József Attila utolsó évének versei között van az „Íme. Az idegen írásmódot is magyarossal cseréljük fel: aszpirin. Pályamunkások. Ha a címeket szövegbe illesztjük. a Nemzeti dalt. havanna. – A többszavas címekben csak az első szót és a tulajdonneveket írjuk nagy kezdőbetűvel: Magyar értelmező kéziszótár. A kőszívű ember fiai. cikkek. Hazám. konyak. Jókainak „Az arany ember”e…. Tulajdonnevek köznevesülése 201. Zenedélelőtt stb. A -beli képzőt és a képzőszerű utótagokat a címek változatlan formájához mindig kötőjellel kapcsoljuk: Valóság-beli (vita). wertheimkassza. így: Petőfi a Szülőföldemen című versében…. stb. Az egyedi címeket. Kék fény stb. – Az egyszavas címeket nagybetűvel kezdjük: Szózat. tehát a költői művek. – Stb. Ember az embertelenségben. Az idegen írásmódot is gyakran magyarossal váltjuk . Kis éji zene. pálfordulás. a Kritika-féle folyóiratok. Ilyenkor már természetesen kis kezdőbetűvel írjuk őket. IX. stb. Éjjeli menedékhely-beli (alakok). stb. Odüsszeia-beli (világ). A tulajdonnevek és közszók összeforrásából keletkezett összetett szavakat is kisbetűvel kezdjük. pullmankocsi. s az egykori tulajdonnév írásmódjától esetleg más tekintetben is eltérünk: röntgen.

b). dízelmotor. ha a társadalmi tudatban a köznévvé válás már elég széles körben végbement. . Az írásmódváltozásra csak akkor kerülhet sor. [Vö.föl: pasztőroltás. makadámút.] A köznevesülés lassú folyamat. dízelolaj stb. 140. idegenesen írt tulajdonnévi és a kis kezdőbetűs. 168. magyarosan írt közszói formák között. Ennek során az írásformák egy ideig ingadoznak a nagy kezdőbetűs.

A magyar írásmód szerinti írás A közszavak írása 203. izotóp. technikus stb. technika. Bizonyos meghatározott esetekben azonban más átírási rendszerek is alkalmazhatók. kombájn. lehetőleg a forrásnyelvből írjuk át. A tulajdonneveknek azonosító. b) Az idegen eredetű tulajdonnevek egy részét már teljesen magyarnak tekintjük. menedzser. fix stb. amelyeknek más nyelvekből való származását még felismerjük. amelyeknek más nyelvi eredete még többé-kevésbé nyilvánvaló. millió stb. oxigén. Csak kisebb részüknek van magyar alakja. digitális. Ha egy latin betűs írású nyelvből átvett. x vagy q betű van. mikroszkopikus. még akkor is. egyedet jelölő nyelvi szerepéből következik. Az egymással érintkező nyelvek mindig adnak át egymásnak. lézer. Az idegen szavakat tehát aszerint írjuk már magyar vagy még idegen írásmód szerint. megtartjuk: jacht. s csak egy-egy kivételes esetben írunk helyette ksz-et: bokszol stb. azaz olyannyira meghonosodhatnak. a következőképpen járunk el: A ch-t. – A gz ejtésű x-et többnyire átírjuk: egzakt. azaz szokásos kiejtésüket a magyar hangjelölés szabályai szerint tükröztetjük: antracén. taxi. magnetofon. ha közkeletűek. mechanikus. egzotikus. kemping. hisztamin. c) A nem latin betűs írású nyelvek közszavait és tulajdonneveit általában a magyar ábécé betűivel. és vesznek át egymástól közszavakat is. futball. Ha a magyarosan írt közkeletű idegen szavak eredeti idegen írásában ch. mechanika. a) Az idegen eredetű közszavak idő múltával jövevényszavakká válhatnak. idegen szavakként tartjuk számon. – Az egyébként magyarosan írt alakokban is megőrződött az eredeti írásmódnak a magyar kiejtéstől eltérő egy-egy eleme: bonbon. eredeti írásmódját a magyar kiejtést tükröző formával váltjuk fel. hogy mennyire haladtak előre a jövevényszóvá válás útján. hogy más nyelvből való származásuk feledésbe merül. szelektív stb. hogy a latin betűs írású nyelvekből átkerült idegen neveket általában minden változtatás nélkül. Az olyan szavakat.AZ IDEGEN KÖZSZAVAK ÉS TULAJDONNEVEK ÍRÁSA 202. textil. ha h-nak ejtjük. pech.. A jövevényszavakat ezért mindig magyarosan írjuk. kóla. . A latin betűs írású nyelvekből átvett és közkeletűvé vált köznyelvi és szakmai idegen szavakat általában magyarosan írjuk. televízió. eredeti formájukban használjuk. általános fogalmat jelölő idegen szó közkeletűvé válik. A ksz-nek ejtett x-et általában meghagyjuk: expressz. karbamid. monarchia. szexuális. tulajdonneveket is. szemben azokkal az idegen nevekkel. 204.

a könyvtárügy. Svájc. (Vö. Wagner Richárd stb. akadémizmus. Nagyvárad. Krakkó. Moldva. Kolumbus Kristóf stb.. a postai forgalom területén. realizmus. Kordillerák. Rajna. továbbá a térképeken – főleg a helységnevek esetében – az idegen nyelvbeli név is használható: Wien. mecset. København. Temze. Szicília. határainkon kívüli hegyek.) A hosszú magánhangzó azonban (nem mindig következetesen) néhány szó származékaiban is megőrződik: akadémia – akadémikus. szamuráj. realizál. 28. esztéta – esztétika. İstanbul. -izál. 206. vizek. Alsó-Ausztria. Burgundia. (Vö. Oszvald. Marx Károly. számum stb. Hispánia. Csendesóceán. Odera. Szabadka. A latin betűs írású nyelvekből átvett személynevek közül csak néhány nagy történelmi vagy irodalmi múltú és rendszerint közismert nevet használunk hagyományos megmagyarosodott formájában. helyett). s csak néha tartjuk meg: exegézis. stb. a szakirodalmi tájékoztatás (dokumentáció). de – a régi hagyományt folytatva – a keresztnevekből a viszonylag újabban átvetteket is magyarosan írjuk: Kármen. de megmaradt a családnév eredeti írása: Engels Frigyes. Cristoforo Colombo stb. megnevezésére gyakran magyar neveket vagy magyaros formájú és írású névváltozatokat használunk: Franciaország. stb. . tipizál. Párizs. Husz János. Vezúv. Eperjes. Oradea. Richard Wagner stb. -itás. Elba.) 208. exogámia stb. (Vö. Luther Márton. Alpok. Ausztrália. A nem latin betűs írású nyelvekből (gyakran több nyelv közvetítésével) átvett és már meghonosodott szavakat – a forrásnyelvre vonatkozó átírási szabályoktól függetlenül – a magyarban szokásos kiejtésük szerint írjuk: szamovár. Sziklás-hegység. Bécs. Jan Hus. típus – tipikus. A földrajztudomány. Jean Calvin. -izmus stb. Itália. -ista. helységek stb. az idegenforgalom. antikvárium stb.egzisztencia stb. láma. szovjet. A közkeletű idegen szavak túlnyomó többségében egyes idegen eredetű képzők (-ikus. 205. (Friedrich Engels. Karl Marx. Kraków. Koppenhága. pagoda. akadémista. (Đorđe Branković. reális – realista. Subotica. periódus – periodikus. Latin betűs írásrendszerű országok. minaret. gésa. helyett). Más nevekben a sorrend és a keresztnév magyaros. Mercédesz. Martin Luther. Krisztián. Isztambul. Kolumbusz v. karate. Prešov. Paris stb. tájfun. esztétikum.) Az eredeti qu betűegyüttes helyett mindig kv betűkapcsolatot írunk: akvárium. Újabban a nyelvhasználat nem törekszik ilyen teljesen vagy részben magyaros névformák kialakítására. Ezek közül némelyik teljesen magyaros alakú: Brankovics György. Nápoly. 161.) előtt a tőbelseji hosszú magánhangzó rövidre változik: passzív – passzivitás. tajga. A tulajdonnevek írása 207. Kálvin János. stb. Szent Lőrinc-folyó. külföldi területek. esztétikus. 209. stb. Napoli. dzsunka.

Mexikó. Rousseau. conditio sine qua non. Potemkin-falvak. koktélt. Tallinn. Zweig. Lenin.) 210. Eminescu. tüchtig stb. eredeti helyesírással írandó: bacilus. Huszé. amelyek a mai átírási szabályoktól eltérnek. kálvini. Anyegin. Krőzus. A magyarosan írt idegen közszavakhoz és tulajdonnevekhez ugyanazon szabályok szerint kapcsoljuk a toldalékokat. A nem latin betűs írású nyelvekből (gyakran több nyelv közvetítésével) korábban olyan névformák is bekerültek nyelvünkbe. (Vö. A latin betűs írású nyelvekből átvett. nem általános használatú közszavakat idegenesen. löncsöl. Kairó. Chopin. 204. mint a magyar szavakhoz és nevekhez: frontálisan. Maximilián. vagyis a forrásnyelv helyesírásának szabályai szerint írjuk: bestseller. A latin írású nyelvek tulajdonneveiben általában változtatás nélkül követjük az idegen írásmódot: Cervantes. stb. nikotinos. A tulajdonnevek írása 214. Vaasa. eppur si muove. dózis. de: Potyomkin. stb. tête-à-tête stb. Wuppertal. de: dosis effectiva minima. lemberdzsekben. annak tagjaként fordul elő. lady.) Az idegen írásmód szerinti írás A közszavak írása 212. Rio Grande do Norte. riporttal. Beatrix. Prágában. Ezeket közkeletű. Dubrovnik. Horatius. Milánóig. Eredeti idegen írásmódjuk szerint írjuk a latin betűs írású nyelvekből átvett többszavas kifejezéseket. park and ride. Loire. Kréta. Latium. stb. Luxemburg. (Vö. de görögösen: Kroiszosz. Herkules. Bologna. szólásokat. Ha az egyébként már magyarosan írt idegen szó idegen kifejezésben. A toldalékok kapcsolása 211. stb. Ezópus. 214. hagyományossá vált magyar alakjukban írjuk: Dárius. myocarditis. hobbija. de: Bacillus anthracis. Shakespeare. tuberkulózis. François. Buenos Aires. couchette. stb. Karlovy Vary. krómoz. Athén. 174–184. de: tuberculosis bronchialis. közmondásokat: all right. ha az idegen nevek a magyarban nem használatos mellékjeles betűket tartalmaznak: Čapek. 163–165. Himalája. Így járunk el természetesen akkor is. Az ilyen hagyományos nevek közül e formában több csak bizonyos állandósult kifejezésekben él: valóságos Krőzus. . Peking. show. Néva. rinascimento. A ch-t és az x-et a magyarosan írt idegen eredetű keresztnevekben és földrajzi nevekben is megtartjuk: Albrecht. Puccini. (Vö. nápolyi.. Babilon. arabeszkek.) 213.209. stb. señor.

azaz a névnek fonetikus vagy éppen eltorzított átírása (pl. Karadzsics) teljességgel helytelen. oslói. Liepaja. Bachhal. goethei. goethés (Vö. Gdansk. Engelsszel. campanileszerű. greenwichi.Krleža. 163. horatiusi. allegrós. Françoise helyett Franszoáz v. pechhel. toulouse-lautreci. Habsburgok. – Coca-Cola. Moliere. de: campanilén. de: Coca-Colát. de: Goethének.) Az i-re végződő idegen helységnevek -i képzős származékának végén (a magyar i végű helységnevekhez hasonlóan) csak egy i-t írunk: (a) helsinki (olimpia). fixszé. stewardessek. Greenwichcsel. Ha idegen írásmód szerint írt közszavakhoz és tulajdonnevekhez közvetlenül kapcsolunk magyar toldalékokat. schillingért. de: Oslóban. 216. Molière. mind a tulajdonnevek végső a-ja. Balzackal. wrocławi. malmői. – allegro. Karadžić helyett Karadzsity v. b)] Ha az i képző egyelemű. . stb. Chatelet. 29. Gdańsk. 175. [Vö. Mărăşeşti. a mellékjelet elhagyjuk. barrelnyi. karl-marx-stadti. stb. ő-t írunk az olyan toldalékos alakokban. néma) betű van. Nyomtatásban. cowboynak. Plzeň. -vel és a -vá. vagy ha az utolsó kiejtett hangot betűknek bonyolult. fixszel. 174–184.. Marañón. de: Malmőből. hertzcel. írásrendszerünkben szokatlan együttese jelöli. é-t. Njegoš. de a mellékjeles betűk helyett az alapbetűktől eltérő más magyar betűk alkalmazása. verdis. hogy v-je teljesen hasonul az utolsó kiejtett mássalhangzóhoz: Andrićtyal. Bizonyos esetekben kötőjellel kapcsoljuk a toldalékokat az idegen közszavakhoz és tulajdonnevekhez. Az idegen írásmód szerint írt közszavakhoz és tulajdonnevekhez általában ugyanúgy közvetlenül (tehát kötőjel nélkül) tapasztjuk hozzá a toldalékokat. campanile. – Oslo. signorét. shoppingol. 163–165. stb. – Goethe. de: signorinák. Félixszel. b)] 217. akkor a magyar toldalékot mindig kötőjellel fűzzük a szó testéhez: guillotine-t. Plzen. – A mellékjelek elhagyása szükségmegoldás. de: Sinaiában. és ha a nyomtatási eljárás a mellékjel pótlását nem teszi lehetővé. (Vö. o-ja és ö-je helyett á-t. amelyekben ezek a szóvégi hangok a magyar kiejtésben megnyújtva fordulnak elő: signorina. – Malmö. Marasesti. (a) pompeji (ásatások) stb. – Sinaia. Francois. Janus Pannoniustól. Stockholmnál. ill. sinaiai. [Vö. mint a magyar szavakhoz és tulajdonnevekhez: businessből. Lódz. az alábbi két részletszabály megtartására kell ügyelni: a) Mind a közszavak. Maranón. Amundsenről. az -i-t a névhez közvetlenül kapcsoljuk: coventryi. az alapbetűt megtartjuk: Capek.). Coca-Cola-szerű. de: allegróban. ó-t. Marxszal stb. -vé rag a mássalhangzót jelölő nem magyar betűre vagy betűkapcsolatra végződő idegen közszavakhoz és tulajdonnevekhez úgy járul. b) A -val. Steinbeckkel. Châtelet. ortodoxszá. a) Ha az idegen írásmód szerint írt közszó vagy tulajdonnév végén hangérték nélküli (ún. allegroszerű. stb. vichyi stb. e-je. fairül. A toldalékok kapcsolása 215. Łódź. ha nincs megfelelő betű. Liepāja. Franszoise. y-ra végződő idegen helységnévhez járul.

Átíráskor az idegen hangsort (pl. Falstaff-fal. hidzsra. Az egyelemű vagy kötőjellel összefűzött tagokból álló tulajdonnévnek (a néma betűs végződés miatt kötőjellel odakapcsolt) -i (-s. Rousseau-val. stb.és hangsort együttvéve (pl. Venizélosz.monsieur-nek. 205. stb. Grimm-mel. Szecsuan.. Szaladin. -izmus) képzős származéka természetesen kis kezdőbetűs: shakespeare-i. -vel és a -vá. Marrákes. stb. Molière-rel. Walter Scott-os.) c) A mássalhangzót jelölő kettőzött betűre végződő idegen tulajdonnevekhez az azonos betűvel kezdődő magyar toldalékot (s így a -val. Kijev. Kuroszava. hogy a név alapformája világosan kitűnjék: Mann-nak. -ista. Hupej. Zsenmin Zsipao. Iszmáilíja. ikebana. Kavála. ploieşti-i. Scott-tal stb. (Vö. az általános és középiskolai oktatást szolgáló vagy kiegészítő kiadványokban a nem latin betűs írású nyelvek neveit és szavait a magyar ábécé betűivel (vö.) 219. Lancsou. 94. Gogol. Platón. [Vö. Loire-on. Voltaire-é. Délosz. Glasgow-ban. Karlovy Vary-i. a kínai esetében) vagy az idegen betű. az orosz. 10. -vé rag megfelelő alakját is) kötőjellel kapcsoljuk. -ista. Sanghaj. illetőleg az ezeknek megfelelő magyar betűkkel. Leonardo da Vinci-s. Hirosima. szputnyik. Periklész. Po Csü-ji. a görög stb. Ha egy tulajdonnév vagy közszó nem szabályosan átírt alakban honosodott meg nyelvünkben. Szun Jat-szen. A magyar átírású neveket és közszavakat a bennük szereplő magyar betűk hangértéke szerint kell olvasni: Hérakleitosz. a sajtóban. A szépirodalmi művekben. châlons-sur-marne-i. -izmus) képzőt (a többelemű magyar tulajdonnevekhez hasonlóan) mindig kötőjellel kapcsoljuk az utolsó elemhez. Anatole France-i. Frankfurt am Main-i. khitón. Seremetyjevo. lille-i. Nagoja. Ahmed.). stb. joliot-curie-s. Tolsztoj. Fagyejev. -vel és a -vá. stb. bordeaux-i. esetében) nyelvenként szabályozott módon helyettesítjük magyar hangokkal. Evdokía. Dzulfikár. A magyar átírás alkalmazása a forrásnyelvvel kapcsolatban kialakult közgyakorlattól is függ (pl. – De hagyományosan: Anjouk. Báb-el-Mandeb. Hokuszai. bektási. Peugeot-t. akkor az -i (-s. 163. Harun ar-Rasíd. Macujama.. voltaire-es. Montreux-ig. (Vö. Scott-tól. 210. Montesquieu-nek. Iráklion. b) Ha az idegen tulajdonnév két vagy több különírt elemből áll. 164. hagyományos formájában használjuk. c)] Az átírás Az átírás elvei 218. Irtis. voltaire-izmus. A -val. New York-i. -vé rag v-je ilyenkor is az utolsóként kiejtett mássalhangzóhoz hasonul: guillotine-nal. . lehetőleg a forrásnyelvből (tehát más nyelv közvetítése nélkül) írjuk át. az orosz vagy a kínai magyar átírása elterjedtebb más átírási módok használatához képest). az arab. Tallinn-nál. s az alapforma szerinti kezdőbetűket megtartjuk: Victor Hugó-i. Thébai. Iaşi-sal. Iaşi-nál. Odüsszeusz.

amilyet a szaktudományok a nemzetközi érintkezésben általában alkalmaznak.220. stb. Szöulnál. vagy elterjedten ismernek. 1981. vagy amilyet valamely nemzetközi testület (amelynek hazánk is tagja) használatra javasol. Budapest. a postaforgalom. Hriszto Botev-i. Solohovval. száriban. E helyett vagy e mellett – a munka jellegétől függően – a magyar átírás is alkalmazható. kamikadzék. A toldalékok kapcsolása 222. Az egyes nem latin betűs nyelvekre vonatkozó magyar átírás szabályait a következő akadémiai kiadványok tartalmazzák: Keleti nevek magyar helyesírása. Az újgörög nevek magyar helyesírása. Tobrukig. 1984. továbbá a térképeken olyan átírást szokás alkalmazni. a tudományos ismeretterjesztés területén. Plutarkhosszal. A cirill betűs szláv nyelvek neveinek magyar helyesírása. az egyetemi és főiskolai oktatás. Budapest. az idegenforgalom. Szapphóé. amilyet az adott nyelvet beszélő országban hivatalosan előírnak. mint a magyar nevekhez és szavakhoz: Csehovtól. kuvaiti. A könyvtárügy és a szakirodalmi tájékoztatás (dokumentáció) a mindenkor érvényes szabványokat követi. A szaktudományok. tatamin. 221. dzsúdózik. alma-atai. . A nem latin betűs írású nyelvekből átírt nevekhez és szavakhoz ugyanazon szabályok szerint tapasztjuk a toldalékokat. arisztotelészi. Velikije Luki-i.

Be-rety-tyó. team. fi-atal. Chartres. A szótagolás szerinti elválasztás fő szempontjai a következők. nem választjuk el: föld. te-ker-vé-nyes. asztal. Le-ó stb. Annáé-ké vagy Anná-éké.. há-zig. blues. . „emóci-ó”. dry. 230. vagy (az elsőt kivéve) egyetlen rövid mássalhangzóval: le-ány. Gaal. hogy helyszűke miatt (vagy más okokból) a szónak vagy szóalaknak egy részét a sor végéről át kell vinni a következő sorba.AZ ELVÁLASZTÁS 223. York. – A magánhangzó önmagában is alkothat szótagot: di-ó-nyi. Hume. a nyomtatásban nem ajánlott elválasztási formák. 229. – A toldalékos alakok elválasztásakor is így kell eljárni: árui-nak vagy áru-inak. könyveitek vagy könyve-itek. Georch. 224. fi-a-i-é. É-va. „e-móció”. Pest. ideá-lis vagy ide-ális. A több szótagú. lajst-rom. Sásd. 225. Elég gyakori. shop. stb. hajt. Az írásnak ez a megszakítása az elválasztás. a)] 226. bugy-gyos. asz-tal. a „haza-i”. – A több szótagú szavakat és szóalakokat bármelyik szótag határán meg lehet szakítani: ren-dületlenül. font. me-ta-fo-ra. ka-to-na. Az egyszerű közszavak és tulajdonnevek alapformáját és toldalékos (képzős. Az egyetlen magánhangzóból álló szókezdő és szóvégi szótagot – bár önállóságát nyelvi tekintetben el kell ismerni – esztétikai okokból nem szokás egymagában a sor végén hagyni. amelyek csak egyetlen magánhangzót tartalmaznak. Schmidt. stb. [De vö. ragos. drog. Zsolt. stb. illetőleg több kiejtett magánhangzót tartalmazó szavak és szóalakok elválasztásának szabályai a következők: a) Az egymagukban szótagot alkotó magánhangzók tetszés szerint hagyhatók az előző sorban. stb. Ke-re-csend. illetőleg a következő sorba átvinni. fia-tal. Leo-nóra vagy Le-onóra. „Le-a” stb. ill. nyolc. Soós. Azokat a szavakat. vagy vihetők át a következőbe: dia-dal vagy di-adal. rendületle-nül. jeles) alakját a szótagolás szerint választjuk el. stb. Csak összetett szavak elválasztásakor veendő figyelembe az alkotóelemek (az összetételi tagok) határa. Brahms. ha az eredeti helyesírással átvett. ahány magánhangzó van benne: bál. De-zső.. Nîmes. street. Maugham. Bánk. A szótagolás szerinti elválasztás 224. rendületlenül. sztrájk. tehát az „a-lap”. stb. pró-ba. de ejtésükben egy szótagú idegen közszavak és tulajdonnevek vagy a régies magyar családnevek írásformájuk alapján megszakíthatók volnának: air. tolnai-ak vagy tolna-iak stb. „Á-ron”. Az elválasztásnak – alapformákban és toldalékos alakokban egyaránt – a szótagolás az alapja. Csil-la. – Minden szó annyi szótagú. part. György. ma-gá-nyos. strand. vá-szon. [Vö. – Ez a szabály olyankor is érvényes. a)] – A szótag mindig vagy magánhangzóval kezdődik. 226.

Szabolcs-csal. kilenckor. másik jegyét pedig átvisszük: ber-reg. Vajdá-ék. töl-gyes. al-lons. több-let. vi-asz. Ugyanígy: játsz-szál. Ford-dal. ezért elválasztáskor ugyanúgy . stb. Papp-tól. – A két magánhangzót jelölő azonos betűket is szétválaszthatjuk: koordinál. a másikat átvisszük az új sorba: bors-sal. Er-zsi. Mikló-sék. mil-liméter. De: Széll-lel. Gellért-től. adósságo-kat. Heren-dig. stb. akkor úgy választjuk el a szót. Bony-hád. lajst-rom. – Így járunk el akkor is. kalci-um. kertig. rongy-gyá. Szabol-csé. A dz és a dzs többjegyű betű. d) A két magánhangzó között levő kétféle mássalhangzót jelölő nem kettőzött betűk közül – akár egy-. csoport-tól. stb. Boz-zai. ész-szerű. stb. könny-től. Ojszt-rah. Ecse-ren. dob-ban. húsz-szor. maga-san. recs-ki. háza-ik. Tri-eszt. amelyek szótagot kezdenek. pesti-es. stb. stb. Ing-rid. bizott-ság. hogy a kettőzött betű egyik tagját meghagyjuk a sor végén. A szótagolás szerinti elválasztás szabályai érvényesek természetesen a szóalakokhoz járuló újabb és újabb toldalékokra is: adós-ság. – A toldalékos alakok elválasztásakor is így kell eljárni: batiszt-ból. eu betűkapcsolat. – A toldalékos alakokat is így kell elválasztani: ágy-gyal. stb. ost-rom. Job-bágy. b) Azokat a magánhangzókat. hit-tem. stb. Ily-lyés. Hoszszú. tiha-nyi. e) Ha a két magánhangzó közötti mássalhangzót kettőzött betű jelöli. mivel tagjai a szótagoláskor szétválhatnak. szükség esetén elválasztható: kala-uz. templom. Hamburg-ban. fosz-fát. csak az utolsó kerül a következő sorba: cent-rum. ennek elválasztásakor mind a sor végén. hanem egy-egy önálló mássalhangzót. tink-túra. Kodálylyal. házun-kat. Nagy-gyal. ösz-sze. Carrara. pa-don. akár többjegyűek – az elsőt az előbbi sorban hagyjuk. ró-zsa. pén-zért. fe-udális stb. ko-sár. karszt-tá. arany-nyal. g) Ha két magánhangzó között kettőnél több mássalhangzót jelölő betű van. megy-gyel. ton-na. rossz-kor. kulcs-csal. Boty-tyán. 163. stb. Mari-etta. moza-ik. stb. tet-ted. Me-csek. – A toldalékos alakok elválasztásakor is így kell eljárni: apá-mé.Az au. – A toldalékos alakok elválasztásakor is így kell eljárni: ember-rel. Veszp-rém. stb. víz-zé. [Vö. Maupas-sant. köny-nyes. váku-um stb. Dosztojevsz-kij. c) A két magánhangzó között levő egyetlen mássalhangzót – akár egy-. batyu. adóssá-gok. metsz-szük stb. leni-nizmus. akár többjegyű a betűje – a következő sorba visszük át: be-tű. Tallin-nig. pogy-gyász. Tallinn-nak stb. stb. tarisz-nya. ennek egyik jegyét az előző sorban hagyjuk. átvisszük a következő sorba: fi-ók. Bar-tók. négyet. c)] f ) Ha a két magánhangzó közötti hosszú mássalhangzót egyszerűsítetten kettőzött többjegyű betű jelöli. mind a következő sor elején ki kell írni a teljes rövid megfelelőjét: meny-nyi. meggy-ből. vonzza. tal-palatnyi. – Ha a toldalékos alakokban a két magánhangzó között álló mássalhangzók közül az utolsót kettőzött betű jelöli. bratsz-ki stb. há-zunk. Kecskemé-ten. mor-zsa. Gyu-la. 227. – A toldalékos alakok elválasztásakor is így kell eljárni: bron-zot. Szél-lért. tömb-ben. kom-munális. stb. Kissnek. – A toldalékos alakok elválasztásakor is így kell eljárni: ablaká-ig. hal-lak. a másodikat pedig átvisszük a következőbe: am-per. galy-lyak. azaz nem hangkapcsolatot jelöl. ki-sebb. szity-tya. ha a két mássalhangzó közül az elsőt kettőzött betű jelöli: hall-gat. ka-sza. stb. ásvány.

züri-chi. stb. stb. mint a rövid mássalhangzókat jelölő magyar betűket: ar-chívum.) nyelvű többszavas kifejezés. he-xameter. 216. Ri-chárd. Bo-lo-gna. Fuku-dzava. pe-dzi. b)) 229. stb.: bő-ti]. d). 230. c). Fu-dzsi. f)] 228. van betoldva. Ka-ra-džić. illetőleg: Szél-lért. bekezdés stb.: dezső]. egy magánhangzót jelölő betűcsoportokat nem választjuk el: cou-chette. elválasztáskor az illető nyelv elválasztási szabályait kell követni.: szé-csi]. Ben-czúr [e. 224. Gas-cogne. a ch-t és az x-et a következő sorba visszük át akkor. lán-dzsás. Chris-tie.: tö-rök]. ma-dzag. fi-xet. stb. Féli-xé. Kossuth stb. A latin betűs írású nyelvekből átvett. esp-la-nade. pszi-chológia. mar-xizmus. mene-dzser. – A mássalhangzót jelölő kettőzött betűk közül az egyiket az előző sorban hagyjuk. [Vö. kivéve a kettőzött betűkét: Deseö-nek. tádzsik. – A -val. bóra-xos. Fara-ghó [e. Coo-per. Kis-sék stb. Mon-taigne. com-pa-gnie. refle-xek. s így mindkettő egy betűnek számít az elválasztáskor. az elválasztás általános szabályai szerint szakítandók meg: bo-dza. Gior-gio. stb [Vö. azaz a magyar kiejtésükön alapuló szótagolás szerint választjuk el. Chur-chill. Thew-rewk [e. edz-dze. Fi-scher. angol. Marx-szal. a másikat pedig átvisszük a következő sorba: Bes-senyei. lengyel stb.kezeljük őket.. az x pedig két hang (k+sz) jele. ce-pha-lal-gia. amelyek az idegen nyelvekben elválasztáskor többnyire együtt tartandók. ce-chem. mahara-dzsa. ma-ximum. Kiliman-dzsáró. gyűrű-dzik. – Kivételes elválasztású név: Bat-thyá-ny. Ha magyar szövegbe idegen (pl. Pap-pot. -vé ragos alakulatok elválasztása: pech-hel.). ódz-kodik. edz-het. bórax-szá. Bibera-chot. lopó-dzott. stb. Thewrew-köt. de egyetlen hangot jelöl. magyar szövegben szótagolási szabályainknak megfelelően szétválhatnak: cas-co. Babi-tsé. ery-the-ma. lopódz-dzanak. Fabri-zio. maest-ro. stb. kamikadzék. ha utánuk magánhangzó következik: almana-chot. halan-dzsázik. A fontosabb szempontok a következők. c) A különböző hangokat jelölő olyan betűcsoportok. – A toldalékos alakok elválasztásakor a régies magyar betűk egységét természetesen szintén megőrizzük. Me-xikó. mondat. (Vö.: fara-gó]. de nem egy hangot jelölnek. Bach-hal. A ch kétjegyű ugyan. kossu-thi. pra-xis.) b) Az egy mássalhangzót jelölő betűcsoportokat (a többjegyű magyar betűkhöz hasonlóan) nem választjuk szét: bron-chi-tis. Beö-thy [e. stb. Ale-xandra.: var-ga] stb. latin. Cze-tzet. ma-chináció. Ljub-lja-na. -vel és a -vá. Mar-xot. .: ben-cúr]. brin-dza. Wa-shing-ton. móriczos. cou-lomb. de egyetlen jegyű. bri-dzset. Gi-gli. or-chidea. francia. War-gha [e. pe-ches. a) Az egy szótagba kerülő. 226. A családneveinkben előforduló többjegyű régies magyar betűk az elválasztásban hangértéküknek megfelelően kezelendők: De-seö [e. Balo-ghék. – Ha a ch és az x végű idegen szavak toldalékos formáit a szó és a toldalék érintkezése táján kell elválasztanunk. bridzs-dzsel (ragos fn. tele-xezünk. idegen írásmód szerint írt közszavakat és tulajdonneveket is a magyar szokásnak megfelelően. Ped-ro. Mah-ler. Mün-chen. Ezért úgy tekintjük őket. mint más többjegyű betűinket. Szé-chy [e. A dz-t és a dzs-t tartalmazó szavak ennek megfelelően a leírt szóalak alapul vételével. Baude-laire. Ma-dzsar.

és toldalékos alakjukban egyaránt) a szótagolás szerint választandók el. SZOT. Az azonos alakú szavak között több olyan van. fi-lantróp. . Miche-langelo. Ma-vadé. mind alap-. Bár az ilyen alakulatoknak eredetileg összetett voltát a mai átlagos magyar nyelvérzék általában nem tartja számon. as-piráns. inst-ruktor. prog-nózis. amelynek elválasztása kétféle. prog-ram. kataszt-rófa. hón-alj. rek-lám.). demok-rata. A mai átlagos magyar nyelvérzék számára felismerhető összetételeket ugyanis az alkotó tagok szerint választjuk el akkor is. Az összetett közszavak és tulajdonnevek elválasztásában csak az összetételt alkotó tagok határán lehet különbség az egyszerű szavakéhoz képest. nem választható el: BVSC. MLSZ. ing-ujj. a másik összetett szó: me-gint (= újra). – Elválasztás esetén a toldalékos betűszóknak a kötőjellel kapcsolt toldalékát kell a következő sorba átvinni akkor is. de: meg-int (= figyelmeztet). NOB. Röl-tex. Mi-chelangelo vagy Michelan-gelo stb. kül-ügy. Bu-vá-ti. de a toldalék tartalmaz magánhangzót: ASZSZK-ban. – A két vagy több magánhangzót tartalmazó betűszók szükség esetén szótagolás szerint szakíthatók meg: MÉ-MOSZ. amelyben csak mássalhangzó vagy legfeljebb egy magánhangzó van. Kö-zér-tig. gépe-lem (ige). KISZ-esek. A sor végére kerülő mozaikszók elválasztásának a következők a lehetőségei: a) Az olyan betűszó. komp-resszor. termosz-tát vagy termo-sztát stb. ELTE-re. stb. kétség esetén tanácsos ezzel a lehetőséggel élni: aspi-ráns. mind toldalékos alakjukban a szótagolás alapján szakítjuk meg: Ag-ro-coop. mert az azonos alakú szópár egyik tagja toldalékos alak. inf-láció. SZTK. b) A szóösszevonásokat. diszk-rét. az ismertebb elő.és utótagok figyelembevételével történő elválasztás. hogy az egyik szó az első. nem tekintjük összetételeknek. Int-ransz-mas. ENSZ-ért stb. ha a kötőjel nem szótaghatáron áll. 232. Az összetett szavaknak elemeik szerinti elválasztása 233. ha az összetett szót vagy szóalakot nem az összetételi határon szakítjuk meg. ezért a magyar szótagolás szabályai szerint választjuk el őket: abszt-rakt. parag-rafus. NDK-beli. NA-TO stb. de: gép-elem (fn. Belg-rád. stb. stb. kivált szaktudományi munkákban. Az olyan idegen közszavakat és tulajdonneveket. hol-ott. konk-rét. ha elválasztásukra kényszerülünk. amelyek a forrásnyelvben két (vagy több). szintén elfogadható: fotog-ráfia vagy foto-gráfia. Ofo-tért. a magyarban nem önálló létű elemből keletkeztek. Zág-ráb.231. Ke-ra-vill. mikroszkóp vagy mikro-szkóp. pa-ragrafus vagy paragra-fus. Az összetett szavakat alkotó tagok (alap. MTESZ. nemcsak a problémát okozó helyen. épp-úgy. ha az összetevők határa nem esik egybe a szótaghatárral. szindróma. Shakes-peare. A két egytagú szóból álló összetett közszavakat és tulajdonneveket úgy választjuk el. Mivel a szavakat a sor végén természetesen máshol is meg lehet szakítani. obst-rukció. a másik szó pedig a következő sorba jusson: csak-is. 234. stb.

kilogramm. a kötőjeles alapformára való figyelmeztetés végett: …földrajzinév-tár… (helyesírási szótárban) …Nagy-Kevély… (helyesírási szótárban) …nátrium-klorid… (kémiai szakkönyvben) . in-tranzitív vagy int-ranzitív. hogy összetett szót csak szóhatáron szabad megszakítani. vígoperai. preklasz-szikus. leg-erősebb. deci-liter. Kis-oroszi. extra-kromoszomális. Ha a kötőjellel írt szóösszetételt vagy tulajdonnevet a szóhatáron szakítjuk meg. rend-őr. milli-gramm. fela-dat. vígope-rai. A kettőnél több szótagból álló összetett közszavakat és tulajdonneveket leginkább az összetétel tagjainak határán szokás elválasztani: csal-étek. 236. stb. 235. Bornem-issza. mikro-klíma. inter-akció. Magyar-alád. Za-laegerszeg. stb. Ant-arktisz vagy An-tarktisz. kar-öltve. Nyíregyháza vagy Nyíregy-háza. proto-plazma.még-is. Helyes elválasztások ezek is: elektronoptika vagy elektronop-tika. stb. elektron-optika. nagyatá-di. Mivel a szavakat sor végén máshol is meg lehet szakítani. Ha az ilyen alakulatok összetettsége a mai átlagos magyar nyelvérzék számára kevésbé nyilvánvaló. Tito-grad stb. Dessew-ffy. Kis-ar (helységnév). az így keletkezett származékot az alapszó tagjai szerint választjuk el: rend-őri. nagy-atádi. Ha az összetett szó egészéhez járul képző. külön-élés. Ha a sor végi elválasztás ezeknek találkozási helyén válik szükségessé. egy-előre. ultra-projektométer. zápor-eső. fel-adat. nemcsak a problémát okozó helyen. vas-utas. Sok olyan idegen szavunk van. tölgy-erdő. egyszer-egy. amelynek egyik eleme (legtöbbször az utótagja) a magyarban is önálló szó. vas-út. és a szót vagy szóalakot itt szakítjuk meg: centi-gramm. szak-avatott. stb. anti-klerikális. ugyan-is. 238. stb. Ennek a sor elején való megismétlése csak szakmunkákban szokás. tranz-akció vagy tran-zakció. a szótagolás szerinti elválasztás is helyes: de-presszió vagy dep-resszió. Pál-ffy. melo-dráma. meg-állás. vasu-tas. – Hasonlóképpen: Jugo-szlávia stb. vírus-interferencia. transz-urán. mind-egy. Ez a szabály azonban nem azt jelenti. infra-struktúra. leg-alább. kivételesen. Nem szabálytalanok természetesen az ilyen megoldások sem: rendő-ri. kétség esetén tanácsos ezzel a lehetőséggel élni: in-terakció vagy interak-ció. ion-stabilitás. Lenin-grád. 237. szét-üt stb. viszont-eladó. para-frázis vagy paraf-rázis. improduktív vagy imp-roduktív. Ugyanígy járunk el természetesen az igekötős igék elválasztásában is: fel-ad. Antark-tisz stb. vagy-is. stb. kis-asszony. meg-öl. megál-lás. pre-klasszikus. az alakulat összetett voltára általában tekintettel vagyunk. dez-informál vagy de-zinformál. a kötőjelet csak a sor végén tesszük ki. Zala-egerszeg vagy Zalaeger-szeg. dél-után. a másik eleme (legtöbbször az előtagja) viszont csak néhány esetben külön szó értékű.

) a kérdőjel (vö. 256.. 256. 274. 290. tagolódását. Az írás tagolásában fontos szerep jut a szóköznek is. Szóközt hagyunk a szavak. c) Az egyszerű felkiáltó. 272–273. . részeik-részleteik egymáshoz kapcsolódását tükrözik. 240–242.AZ ÍRÁSJELEK 239. 245. a berekesztő zárójel és idézőjel pedig az előtte álló szóhoz stb.. a) Az egyszerű kijelentő mondat végén pont van: Jóból is megárt a sok.. Az írásgyakorlatban használt sok írásjel közül a legfontosabbak: a pont (vö. Pipacsot éget a kövér határra / A lángoló magyar nyár tűzvarázsa. a kettőspont (vö. 275.). Az írásjelek használatának szabályai általában a nyelvtani viszonyokhoz igazodnak.. 240–242. Ezeknek a keretein belül egyazon esetre sokszor több. továbbá a kötőjel és a nagykötőjel két oldalán... a felkiáltójel (vö. a pontosvessző (vö. 264.... Nincs viszont szóköz a pont.. 248. 299. 256.. a gondolatjel előtt és után stb... a vessző. annak részletkérdéseit gépírási szabványok és tipográfiai előírások tartalmazzák..).. (Hogy mikor kell szóközöket hagyni. valamint az írásjellel lezárt mondatok és tagmondatok között. a kezdő zárójel és idézőjel hozzátapad az utána következő.. a felkiáltójel. 243. a pontosvessző előtt. a nagykötőjel (vö. 240–242.). Ilyenkor azt az írásjelet kell választani...). 247.. 262..... Stb. 271. 256. 275. a kötőjel (vö..).. 281. Az egyszerű mondatok végére a közlés szándékának megfelelő írásjelet teszünk. 250. 266.) A mondatokat záró írásjelek 240. amelyikkel mondanivalónkat a lehető legteljesebben tudjuk érzékeltetni. 265.). 244. 253. 256–257. 293–297. 268–269. 260–261. 266–267. a kettőspont. b) Az egyszerű kérdő mondat végére kérdőjelet kell tenni: Ki látta? Meglátogattok-e holnap? Szereted a zenét? Stb. 263.. részben némiképpen a beszédnek betűkkel ki nem fejezhető sajátságaira. 271. 299.). Az írásjelek változatos és kifejező használata fontos eszköze az értelmileg és érzelmileg egyaránt árnyalt közlésmódnak. 248... 258–259. a gondolatjel (vö.... 278.). a kérdőjel.. a zárójelek és az idézőjelek közé foglalt közlési egységek előtt és után. 96. egyaránt helyes megoldás kínálkozik. 247– 255.. 100.. Az írásjelek szerepe kettős. a zárójel (vö. a hanglejtésre és a beszédbeli szünetekre utalnak. 256. 266. az idézőjel (vö. Az egyéb írásjelek közül a gyakoribbakat egy összefoglaló pont tartalmazza (vö. 250– 252.).).). 248. a vessző (vö. óhajtó és felszólító mondatot felkiáltójellel zárjuk: Ezt aztán megcsináltad! De soká jön a tavasz! Bárcsak sikerülne a tervem! Legalább a szemem lenne jó! Azonnal idejössz! Szeresd a hazát! Légy jó mindhalálig! Stb.. 296–297. 270. 250–252.. 246. Részben a mondatok szerkezetét.. 250. tudatos eljárásként – az írásjelek részleges vagy teljes mellőzése. ezért csak szépíróktól fogadható el – egyes esetekben.

amilyent a főmondat kíván: Ki mint vet. család. utasítást kifejező. vagy kötőszó előtt is ki kell tenni a vesszőt: Az ebédre nem kell senkit is megvárnom. amire megkértelek? (A főmondat kérdő. Sokszor meglehetősen nehéz eldönteni. hogy máskor jöjjön? Nem felejted el.) Az apja is Miska. hiszen nem jön már. A rakodópart alsó kövén ültem. c) A mint kötőszóval bevezetett hasonlítás önálló (bár sokszor hiányos) tagmondatnak számít. Szeretném tudni. ahol abbahagytad! Mondd meg neki. aki még egy nyelven tud. hogy nem szabad bejönni! A tagmondatok közötti írásjelek 243. Ilyenkor az írásjelhasználat ingadozhat. Az érzelmek hullámzását vagy erősebb fokát írásjelek halmozásával érzékeltethetjük: Hogy képzeled ezt?! Valóban?? Nem!!! Stb. Az alárendelő összetett mondatok végére olyan írásjelet kell tenni. (A második tagmondat kijelentő.) 242. Az összetett mondatok tagmondatait általában vesszővel választjuk el egymástól. minek neked kettő? Induljunk már. olyan nagy hibát követtem el? Javasolom. ezért kötőszava elé mindig vesszőt kell tenni: . – Közvetett felszólítást. vagy kötőszóval kapcsolt rész önálló tagmondat-e: Bevágta az ajtót. ne várjunk rá tovább! (A második tagmondat felszólító.) A mellékmondatnak megfelelő írásjellel is zárható az olyan mondatszerkezet. hogy úszik el a dinnyehéj. ki lesz az első! (A főmondat felszólító. hogyha késem. A mellérendelő összetett mondatok végére az utolsó tagmondatnak megfelelő írásjelet teszünk: Esik a hó. holnap indulhat! Figyeljétek. Ne várjunk rá tovább. hogy az és. 241. miért várnánk rá tovább? (A második tagmondat kérdő. / néztem. és dühösen elrohant.) Folytasd ott. mégis fekete az utca. akár van kötőszó. A mondatzáró írásjelet akkor is a mellékmondathoz igazíthatjuk. úgy arat. De: Hirtelen fölugrott és elrohant. a) A tagmondatok határán a vessző mindig kiteendő. Kértem. meg. s. Stb. bár felszólító alakú mondatokat ponttal is zárhatunk: Írjunk egy-egy mondatot ezekkel a főnevekkel: béke. hogy azonnal menjen haza. amelynek (akár el is hagyható) főmondata csupán mellékes tájékoztatást tartalmaz. vagy csak a figyelem fölkeltésére szolgál: Kérdem. (A főmondat kijelentő. Stb. ne üsse bele az orrát! Stb.) Érzed-e. hogy anyanyelvét is jobban tudja. ha az voltaképpen idézet: Hiába mondtam neki. haza. Éj van-e. mi a baja.Kérdő alakú felszólítások és felkiáltások végén felkiáltójel is szokott állni: Nem viszed el mindjárt! Miért ver engem a sors! Stb. akár nincs: Régi igazság. b) A tagmondatokat bevezető és. vagy szemem világa veszett ki? Stb. kenyér. mennyire szeretlek? Vajon megmondták már neki. legyen ő is Miska! Sokat késik. / És mindnyájan várnak énrám. meg.) A többieknek egy takaró is elég. s.

Összetett mondatainkban kettőspontot teszünk. égesd el! Stb. Cselekedj. pont. s a közeledő viharnak látni lehetett már egy-egy távoli villámlását is. a port felkavarta. A mellérendelt mondatrészek közötti írásjelhasználat fontosabb esetei a következők: . nem pedig összehasonlításra szolgál: Ez több mint szemtelenség. Stb. Ha kettősponttal lezárt közös figyelemfelhívó mondat után több külön mondat következik. mint öt. vagy szabadok? / Ez a kérdés. hogy tétovázol! Stb. 244. / a téli éjszaka. Irodalmunknak új kifejezési formákra volt szüksége.) – Nem kell azonban vesszőt tenni a több mint alakulatban a mint elé. aszerint. A más-más tartalmi típusú tagmondatok közé szintén tehetünk vessző helyett pontosvesszőt: Eddig jól megvoltunk. hogy pihent volna. ahelyett hogy stb. kötőszószerű szókapcsolatok elé vesszőt teszünk.Tündöklik. / Esküszünk. felkiáltójel és kérdőjel után még gondolatjelet is teszünk: Rabok legyünk. anélkül hogy pihent volna. vagy ha jelezni óhajtjuk. Stb. hogy bizonyos mértékig elkülönülő gondolatsor kezdődik. nyáron is azt hordta. ha egy-egy lényeges gondolatra hívjuk fel a figyelmet. Stb. A többszörösen összetett mondatokban pontosvesszővel határoljuk el egymástól a szorosabban összetartozó tagmondatok csoportjait: Nyugat felől sötét felhőket hozott a szél. A mondatrészek közötti írásjelek 247. Stb. (Ilyenkor a több ragozható: többet.. ahelyett hogy tétovázol! Stb. mint a gondolat maga. aszerint hogy. mint a tavalyi. elemek az első tagmondathoz tapadnak. most váljunk ellenségekké? Ezt többet nem veszem fel. [De vö. Cselekedj ahelyett. hogy a tagmondat fontosabb magyarázatot vagy következtetést tartalmaz: Közös a célunk: mindig többet. Stb. mint ötöt stb. 246. mindegyiket (már az elsőt is) nagy betűvel kezdjük: A nyelvújításnak több oka volt: Nem tudtuk a tudományokat anyanyelven művelni. Ilyenkor a hogy előtt nincs vessző: Felrohant a lépcsőn.) d) Az anélkül hogy. Vörös jelek a Hadak Útján: / Hunniában valami készül.. ha a több mint (a majdnem ellentéteként) a mondanivaló tartalmának erősítésére. 245. és az emberek arcába vágta. Fehér lett. hogy rabok tovább / Nem leszünk! Stb. (Ilyenkor a több nem ragozható. 249. Ha azt akarjuk jelezni. mint szerkezetben vessző van a mint előtt: Ez sokkal több. – Ha azonban az anélkül. egyre jobbat akarunk. eléjük nem teszünk vesszőt. utánuk (a hogy elé) azonban igen: Felrohant a lépcsőn anélkül. hogy derekuk ne törjön. mint a fal. Kéttagú összetett mondatban is állhat pontosvessző. b)] A hasonlító több. Tiltakozást jelentett az elnémetesítéssel szemben. a büszke jegenyék alázatosan hajlongtak. válasszatok! – / A magyarok istenére / Esküszünk. ahelyett stb. ha a tagmondatok kapcsolata laza: Kabátja szinte a bokájáig ért. Több mint öt évig élt külföldön. Hat több.

Szeretett volna valami újat. egy öreg diófát. eléjük nem teszünk vesszőt: A tésztára sok mákot és cukrot szórt. mind az értelmezőre külön hangsúly esik. A község tanácselnökének. meg a kenyeret. a)] b) A felsorolásban pontosvesszőt is használunk. ír. Stb. majd jóízűen falatozni kezdett. Se pénz. beszélget stb. / Pocsolyás víz. A vessző helyére kettőspont is kerülhet. Ernyőt hozzál magaddal a kirándulásra. vagy csattanós befejezője a szerkezetnek: S égtek lelkemben kis rőzse-dalok: / Füstösek.] e) Ha az és. külön-külön hangsúlyozott azonos szerepű mondatrészek (s az ilyenekből alakult felsorolások tagjai) közé vesszőt teszünk. vagy azt választhatod. a leány. Ezt az írásban vesszővel jelezzük: Németh Pétert. Elhibázott. álmos. Stb. Ég és föld között lebegett. sás. a csupa vesszős felsorolás végén nem kell eléje vessző: Gyakorító igék például ezek: járkál. lelkes. rövidítésben az s kötőszó rejlik (= s a többi). vagy kötőszó áll. meg. Aztán elővette a bicskát. b) alpont. s. d) Ha azonos mondatrészek között és. és a beszédben szünet van közöttük. kapdos. se posztó. meg a zöldpaprikát. Stb. és szegény nővérére. vagy kötőszókat): Tetszetős. mögéje is vesszőt tehetünk: Anna. becsületes. [De vö. Hol ehhez. f) A páros kötőszóval alakult mellérendelő szerkezetekben a második kötőszó elé mindig vesszőt teszünk (a páros vagy második tagja elé is): Vagy ezt. főleg ha az értelmező felsorolást tartalmaz. illetőleg háromszor kezdtük újra. olvas. varrni tanult. ceruza. tinta. sem lelkem nem kívánja. meg. de helytelen elméletet agyalt ki. Stb. Kétszer. szépet. furcsa árok. vagy kabátot! Stb. Az ilyen jellegű felsorolások végén a stb. [De vö. hátravetett mondatrészeket vezet be. s. furcsák. a tőszomszédomat kereste. d) alpont.a) Az egymásnak mellérendelt. búsak. Kertjük díszét. Ha az értelmező távolabb kerül az értelmezettől. könyv. rossz is. sőt veszedelmes vállalkozásba fogott. a vesszőt közvetlenül eléje tesszük: Én őt dicsérem csak. ha kötőszó nélkül következnek egymás után: Az Ér nagy. az éjszakai vihar kidöntötte. Lehet jó is. [De vö. ha azonos szerepű. A rózsának. Az ilyen közbevetésszerű értelmezőt olykor . elé is pontosvesszőt kell tenni. s.] c) Ha az azonos szerepű mondatrészek között kötőszó van. álldogál. b) Ha az értelmező után is szünet van a beszédben. vagy kötőszó beszédszünettel elválasztott. e kötőszók elé vesszőt teszünk: A szüleire gondolt. meg. meg a szalonnát. Sem testem. Stb. nagyot alkotni. káka lakják. 249. ez elé vesszőt teszünk (kivéve az és. Komáromi Pálnak a javaslatára betonjárdát építenek. Az értelmezővel kapcsolatos fontosabb írásjel-használati esetek a következők: a) Az értelmezős szerkezetben rendszerint mind az értelmezettre. hol ahhoz kapott. 248. szorgalmas. a szegfűnek vagy a levendulának az illatát szereted? Stb. az élet anyját… Stb. stb. bíborak… Fölröppen a komor ég homlokára / Egy nagyszerű mosoly: / A forradalom vörös hajnala. vesszőkkel tagolt mondatrészeket akarunk elkülöníteni másneműekből álló sorozattól: Mindenki ismeri az ilyen szavakat: beszél. Mivel a felsorolások végére tett stb.

János maga is ott lesz. Nagybátyám szombaton érkezett meg. nem teszünk eléje vesszőt: Bátyámat mint tanút (= tanúként) hallgatták ki. Stb. A szövegbe ékelődést jelző írásjelek A közbevetés . ha alárendelő viszonyban vannak egymással: Fehér bottal a kezében egy fekete szemüveges férfi jött vele szemben. c) Ha a kitüntetést. akkor az előtte álló személynév értelmezőjének számít. kabátját magára kapva. Stb. felszabadultan. 250. nincs szükség vesszőre: Te magad mondtad. – Ugyanígy: Balla Erzsébetnek. Zsigmond Elek Kossuth-díjastól stb. nagyokat lélegezve. Kiszaladt az udvarra. Kállay Imre kandidátusé. a feleségével együtt. Ha azonban az ilyen kifejezések nem értelmezők. Stb. -ve és a -ván. A rádió zenéjét hallgatva is jól tudok tanulni. Magát Bartókot hallottuk a hanglemezről. A személynév után ebben a típusban vesszőt teszünk: Nagy Elemér. fokozatot. városunk díszpolgára. gyakran határozott névelővel kezdődő kifejezés birtokos szerkezet. [De vö. Az országban mindenütt jó termés ígérkezik. stb. a Magyar Népköztársaság kiváló művészét. illetőleg: Kovács Tiborral. d) Ha az értelmezett szó vagy az értelmező a maga vagy a mind névmás. Kálmán Etelkát. vagy hátravetve a mondathoz lazán kapcsolódik. ezért többnyire nem különítjük el vesszővel a mondat egészétől: Munkaruhát húzva fogott neki a motor szerelésének. Mózes Pált.] e) A -va. Maga János is ott lesz. és a személynév után nincs vessző: Mózes Pál nagykövetet. Stb. -vén képzős igeneves szerkezet csak mondatrész. Petőfi mint ember nem hazudtolta meg a költőt. Ma reggel nagy eső esett.nem vesszővel. népköztársaságunk nagykövetét. a)] b) Ha a mint szó állapotot vagy minőséget jelölő szó vagy szókapcsolat előtt áll. a lámpa mellé tette. A sok pásztor mind muzsikál. az irodalomtudomány doktora. a) Az egymás után kötőszó nélkül következő egynemű jelzők és egynemű határozók közé nem teszünk vesszőt akkor. 249. [De vö. áteveztünk a túlsó partra. hanem gondolatjellel (esetleg zárójellel) különítjük el: A baleset sérültjét – a motorkerékpárost – kórházba szállították. 243. és az értelmezős szerkezetnek mindkét fő tagja ragozódik. a szerkezetet csak a végén ragozzuk. Stb. Egész nap az erdőt járta. c). az állami díjas mérnökkel. célszerű vesszővel elkülöníteni: Gondolván egy merészet. – Ha azonban az igeneves szerkezet szinte külön mellékmondatnak érződik. Stb. minősítést. Az egymásnak alárendelt mondatrészek közé általában nem kell írásjelet tenni. rangot jelentő. Stb. Szép Izabella SZOT-díjassal. Kossuth-díjas írónőnknek. Dömötör Béla. 247. stb. Kossuth korábban mint meg nem alkuvó újságíró harcolt a magyar nép jogaiért. e) A szünettel elkülönülő értelmezőszerű. valamint a mondathoz lazán hozzátoldott határozók elé vesszőt teszünk: A könyvet az íróasztalára.

a mondatvégi írásjelet a berekesztő zárójel után tesszük ki: Bizonyos szavak igék is. s csak néhány alkalmatlant kellett elutasítani. nem tud eljönni. amit javíttatni vitt. ezt a közbevetett mondatot vesszők. előbb hagyta elmenni a teherautót. gondolatjelek vagy zárójelek közé tesszük: A vonat. Ha az összetett mondat valamelyik tagmondatába beékelődik egy másik tagmondat. Ha a zárójelbe tett megjegyzés a mondat végére esik. les. 271. A kiejtés szerinti (fonetikus) átírás a nyelvjárásgyűjtésben igen fontos. [De vö. Bátyámat – a baleset tanújaként – többször is kihallgatták. (Az ellenvéleményen levők el se jöttek a gyűlésre. / Csúnya hazugság volt. névszók is (pl. fagy. hazugság. megint késett. hohó! mind. hogy minél kényelmesebben érezze magát – ez mindig fontos volt neki –. Mivel a közbevetés szándékát és írásbeli kifejezésének szükségét valójában csak a közlemény megalkotója érzi. bár még át tudott volna szaladni az úttesten. 251. amit mondtam. az írásjelet a közbevetés után. mint mérnököt. nyom). Ádám barátomtól (mint országszerte jól ismert mérnöktől) gyakran kérnek szakvéleményt. vesszők. csak még a magnója hiányzott. Stb. b)] Érzelem kifejezésére – főleg régies vagy szépirodalmi jellegű szövegekben – a mondatba felkiáltójel vagy kérdőjel is beékelődhet. Az olyan szót vagy szókapcsolatot. a baleset tanújaként. Új találmányát – természetesen – azonnal szabadalmaztatta. a fenti szabály alkalmazása a fogalmazó egyén megítélésétől függ. Ha a közbevetett szó. A mint kötőszó sokszor beszédszünetekkel határolt közbevetést vezet be: Ádám barátomat. Sok megszokott holmiját becsomagolta. sajnos. imádott / Jankóm… Most veszem észre. beteg lett. a műszakiakhoz osztották be. de író lett. Egy gondolat bántotta (és nem tudott megszabadulni tőle): hogy ő is felelős a hiányért. 252.250. Ne felejts el fölébreszteni holnap reggel (6-kor)! Stb. Péter. Stb. Akár le is mondhat a beékelésről: A vonat persze megint késett. Bátyámat. szókapcsolat vagy tagmondat írásjelnél ékelődik a mondatba. Ádám barátomnak – mint kiválóan képzett mérnöknek – az átlagosnál magasabb a fizetése. vagyis a közbevetett részt körülfogó gondolatjelpár vagy zárójelpór második tagja után ki kell tenni: Műszaki egyetemen szerzett diplomát – vegyészmérnökit –. (Vö. gondolatjelek vagy zárójelek közé tesszük: Évi.) – A zárójelbe tett önálló mondat írásjele azonban a zárójelen belülre kerül: A jelenlevők mind helyeselték a javaslatot. 249. persze. Stb. (De vö. mint említettem. Évi – bár még át tudott volna szaladni az úttesten – előbb hagyta elmenni a teherautót. Évi (bár még át tudott volna szaladni az úttesten) előbb hagyta elmenni a teherautót. többször is kihallgatták. István. Bátyámat (a baleset tanújaként) többször is kihallgatták.) Stb. amelyet a közbevetés szándékával ékelünk be a mondatba. Felvették a jelentkezők nagyobb részét (45 fiút és lányt). Az ilyen közbevetett felkiáltójel vagy kérdőjel után a mondat természetesen kisbetűvel folytatódik: Meghaltál-e? vagy a kezedet görcs bántja. Stb.) . 271. Stb.

mint farsangi plakátok. 254. mondat értékű kiemelt megszólítások után. – A megszakított idéző mondat kisbetűvel folytatódik: Madách szavait: „Mondottam. általában felkiáltójelet teszünk: Drága Szüleim! (Drága szüleim!) Tisztelt Közönség! Kedves Barátaim! Igen tisztelt Főorvos úr! Egyetlen Ilonám! Stb. rátérünk a dolog lényegére. Az első idézőjel után az idézet első szavát általában nagybetűvel kezdjük. hegyével befelé forduló jelpárt használunk: Petőfi írta apjáról: „Szemében »mesterségem« / Most is nagy szálka még. követheti vagy megszakíthatja az idézetet. Stb. A mondat elején vagy végén álló megszólítást vesszővel választjuk el a mondat többi részétől: Gyerekek. Stb. Stb. édes fiam. ember: küzdj és bízva bízzál!” ma is gyakran idézzük. tehát gondolatjelek közé tesszük. megvan-e még az az otthon?” – sóhajt fel Radnóti. amilyent az idézett mondat tartalma kíván: Bessenyei ma is érvényes igazságot fogalmazott meg: „Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós. de idegenen sohasem. Az idézés 256. Ha a megszólítás beékelődik a mondatba. „Ó.” Stb. és kisbetűvel kezdjük. / ha süvít a böjti szél.A megszólítás 253. A szövegbe ékelt szó szerinti idézetet általában idézőjelpór fogja közre. Sándor. és kisbetűvel kezdjük. 255.” Stb. / Előítéletét az / Évek nem szünteték. Az idézőjelet (kézírásban és nyomtatásban) az idézet kezdetén alul. gondolatjellel kapcsoljuk. mögéje is vesszőt teszünk: Most pedig. a kötelességedet? Stb. Az olyan önálló. Ha az idézőjelbe tett mondaton belül még egy idézőjelre van szükség. 149. eléje is. most adjatok neki!” – figyelmeztette Petői az urakat. barátaim. „Még kér a nép. Stb.) Magánlevelekben a kiemelt megszólítások után vesszőt is lehet tenni. rongyban. hogy az eredeti szövegben is kisbetű van: A közeledő őszt ekképp jeleníti meg Babits: „már hullnak a cifra virágok / szirmai. e) Az idézetbe iktatott idéző mondat közbevetésnek számít. amelyek egy hosszabb szöveget vezetnek be. a) Az idézetet bevezető mondat után kettőspontot teszünk. b) Ha az idéző mondat követi az idézetet. a berekesztő idézőjel elé olyan írásjel kerül. Kisbetűvel kezdjük az idézetet. az idézet végén pedig fölül tesszük ki: „Jót s jól! Ebben áll a nagy titok” – figyelmezteti Kazinczy költőtársait. Ilyenkor az idézet végén a kérdőjelet és a felkiáltójelet kitesszük. Tudod-e. Idézés alkalmával az idéző mondat megelőzheti.” Örök kérdést tesz fel Vörösmarty: „Mi dolgunk a világon?” Petőfi így kezdi híres versét: „Ne fogjon senki könnyelműen a húrok pengetésihez!” Stb. a pontot azonban nem: „Ismerni a jót könnyebb. ha úgy emeltük ki. A második idézőjel a szövegzáró írásjel után következik: „A tudományos felfogás szerint – írja . nézzétek csak! Nagyon vártalak már. Az idézet végére. mint követni” – írta unokaöccsének Kölcsey. (Vö.

– Ha a mondat az idézett résszel végződik. a mondatot befejező írásjelet az idézőjel után tesszük ki: Juhász Gyula a munkában azt az erőt látja. amely „a szabadág útjára visz gyász és romok felett”. az örökre élni fog. – Sok a teendőnk. – Maga itt volt. hiszel nekem? – kérdezte reménykedve. hogy nincs az az áldozat. – Add már ide! – szólt rá türelmetlenül. – Hova a pokolba? . – Ezt ledöntheti / Erőszak. hanem gondolatjeleket szokás használni. Reménykedve kérdezte: – Ugye. Stb.Kosztolányi – nincs semmiféle rangkülönbség a nyelvek között. ezeket gondolatjelpár fogja közre. Stb. Mások szavainak némiképp megváltoztatott. edzett nemzedéket neveljen”. hogy kisemmiztek. hogy társadalmi rendszerünknek a munka az alapja. Stb. de ennek jelzésére nem idézőjeleket. A „rendületlenül” később jelszóból magatartásformává érett. melynek nincs virága?” „Az eszmék erősbek / A rossz anyagnál – vallja Madách. – Nem is tudom – mondta határozatlanul. – Annyiszor becsapott! – Gyere ide – kiáltott rá –. Határozatlanul mondta: – Nem is tudom. Az idéző mondatok nélkül egymást váltogató párbeszéd megszólításonként külön sorokban kezdődik. b). de ez csak a társadalom egészének tevékeny közreműködésével érhető el. szellemileg egészséges. 258. a). – Ugye.” Stb. – Kik jártak itt? – faggatta tovább. láthatta. és segíts már egy kicsit! – Sehogy sem tudok belenyugodni abba – folytatta –. a megszakítás után újabb gondolatjel következik. c) Ha az író idéző mondata a szereplő szavai közé van iktatva. Stb. c)] a) Ha az író idéző mondata megelőzi a szereplő szavait. amire ne lennék képes a gyerekeimért. vagy kétszázan kimennénk az éjjel. hogy „testileg. Ha a szó szerinti idézetet szervesen beleszőjük saját szövegünkbe. [Vö. Szépirodalmi művekben az író mintegy idézi a szereplők szavait. 256. – Nagyon vártalak már – fogadta a barátját. vagyis úgynevezett tartalmi idézésekor nem használunk idézőjeleket: Alkotmányunk kimondja. gondolatjel van előttük. és a beszélők első szavai előtt gondolatjel van: – Kapitány uram. Az írásjelek és a kezdőbetűk tekintetében egyébként az idézéskor szokásos írásmódot alkalmazzuk. hiszel nekem? Türelmetlenül szólt rá: – Add már ide! – Nem adom! b) Ha az író idéző mondata követi a szereplő szavait.” „Lesz-e gyümölcs a fán – kérdi Petőfi –. az idézett részt idézőjelek közé foglaljuk. 257. Így szokás kezelni az úgynevezett kapcsolt egyenes beszédet is: Mondtam neki. – Ne higgy neki! – támadt rá. és az idézetet kezdő közszót (az eredeti szöveg ellenére is) kisbetűvel kezdjük: A tanterv szerint az iskola egyik célja az. utánuk viszont nincs.

sarkigazságokhoz. magyarázó. kő-iszonyatját. foszforműtrágya-gyártás (vö. 102.és szünetviszonyai ezt megkívánják: Ejnye be megjártam! vagy: Ejnye. s mikor egy forráshoz ért.). ha a mondat hangsúly. [Vö. c) Ha két vagy több egymás után következő összetett szónak azonos az utótagja vagy az előtagja. alkalmi szóösszetételeknek kötőjeles írása a költői nyelv kifejezőeszköze: rőzse-dalok. kötőjellel tagoljuk: sakkkör. nem indult útnak. 100. 62. a)). Hová merült el szép szemed világa? – szoktuk tréfásan kérdezni. stb. haj. illetőleg csak az első összetett szót írjuk ki teljes alakjában. jelszókhoz stb. stb. aranyat lel – tartja a közmondás. csak az első elé teszünk vesszőt: A hegymászásban elfáradt.. 139. hidegvíz-csap [vö. illetőleg elé. le-föl sétálás [vö. vissza-visszatérés. 262. Szokatlan. Hívták. – Maklárra? – Jó estét mondani a töröknek. b) Ha valamely indulatszó után a be vagy a de nyomósító szócska következik. Ha a tagmondat közbeékelődése miatt vagy bármi más okból két kötőszó kerül egymás mellé. messze szálltak! Stb. kiegészítő megjegyzést fűzünk. Termeljünk többet és olcsóbban! – ez most a feladat. bogáncsszívem. gyémánt-hitemet. b)]. b)]. Stb. könyvritkaság-gyűjtemény. b)]. ott-tartózkodás. Anna-Panna [vö. 103. unos-untalan (vö. a)]. Kötőjelet szavak és szórészek között az alábbi esetekben alkalmazunk: a) Az olyan összetett szavakat.). ki-be ugrál. Szavak és szórészek közötti írásjelek 260. a) Az indulatszókat vesszővel különítjük el: Hej. hé? Fiatalságunk évei. Mann-né. amelyekben a tagok. meg-megállt. 139. csihi-puhi. 94. orrán-száján.. szállóigékhez. 101. illetőleg a szóelemek határán három azonos. 261. be megjártam! Jaj de elfáradtam! vagy: Jaj. rendszerint csak az utolsó. irul-pirul [vö. nem használunk idézőjeleket. de elfáradtam! Stb. de mert hideg volt. valamint az alárendelő összetételeknek bizonyos típusaiban az alkotó tagokat kötőjellel kapcsoljuk egymáshoz: egy-egy. örökkön-örökké. Stb. Széll-lel. édes-bús. 139. 98. néha-néha (vö. Vesszőt szoktunk tenni az indulatszók után. köd-gubában. szövő-fonó ipar [vö. a)]. 138. d)]. de az írásjelek és a kezdőbetűk tekintetében az idézéskor szokásos írásmódot követjük: Ki korán kel. rövid pihenőt tartott. szoba-konyhás [vö. sírva-nevetve [vö. 259. gizes-gazos (vö.). az indulatszó és a nyomósító szócska közé csak akkor teszünk vesszőt.– Maklárra. süt-főz. eszem a lelked! Hova megy. 265. a)]. a)] b) A szóismétléseknek. illetőleg tulajdonnévi szóalakokat. Ha közmondásokhoz. össz-szövetségi. rokon-őrtüzek stb. 97. a mellérendelő összetételeknek és az ikerszóknak. mássalhangzót jelölő betű kerül egymás mellé. dimbes-dombos. Ilyenkor az elhagyott közös . c)]. csak itt lenne már! Jaj. 131. 103. anyagcserevizsgálat-kérés [vö.

263.) g) A többelemű földrajzi nevek több típusában kötőjellel fejezzük ki az alkotó tagok összetartozását: Arany-patak. az első–negyedikben. 10-12 (éves). ha a kapcsolat hozzávetőlegességet. kelet–nyugati. (a) Videoton–Haladáson (ti. Konkoly-Thege stb. tavaszi–nyári. (láttam az) angol– brazilt (ti. Osztrák–Magyar Monarchia. amelyek valamitől valameddig viszonyt érzékeltetnek: Budapest–Bécs. 158. stb. stb. b). Nagy-New York. József Attila-díj. június–július hónapban. b) Két vagy több tulajdonnév kapcsolatát nagykötőjellel érzékeltetjük: Marx–Engels–Lenin.) Az ilyen alakulatok utolsó tagjához kötőjel nélkül kapcsoljuk a toldalékokat: (a) magyar–angolban (ti. 168–169. Nagykötőjelet szavak között a következő esetekben szokás használni: a) Két vagy több nép (nyelv) nevének kapcsolatát nagykötőjellel érzékeltetjük: angol–magyar (szótár).. stb. 178. illetőleg: a Szojuz–24 – Szaljut–5 űrkomplexum. stb. Hadrovics–Gáldi: Orosz–magyar szótár. a)] e) Tulajdonnevekhez főneveket és belőlük képzett mellékneveket bizonyos típusokban kötőjellel kapcsolunk: Afrika-kutató. Kál-Kápolna.és gyümölcsfelhozatal. Érd-Ófalu (vö. stb. i) Mind a betűkkel.). mérkőzést). 179. 5-6 (darab). Balassi-strófás.és gyorsíró. Ménesi út 11–13. 140. tavasszal–nyáron. Az ilyen alakulatok utolsó (esetleg mindkét) tagjához kötőjel nélkül kapcsoljuk a toldalékokat: Budapest–Bécsen át. az első–negyedik osztályban. stb.és külkereskedelem. olasz– német (mérkőzés). budapest–bécsi. Kazinczyverseny. szótárban). gépgyártó. francia–spanyol (határ). bel. 1983–1984. stb. József Attila-díja. 177. mind a számjegyekkel írt számkapcsolatokban kötőjelet teszünk. az I–IV. vagylagosságot fejez ki: egy-két (ember). illetőleg: bortermelő és -értékesítő szövetkezet. [Vö. [Vö. 289. szótárban). sz. c) Nagykötőjellel fűzzük egymáshoz az olyan szavakat.). lapon.] f) A kettős családnevek elemeinek összetartozását kötőjellel érzékeltetjük: Endrődy-Somogyi. Cseh–Morva-dombság. a tavasz–nyár folyamán. 753 – i.. Holt-Tisza. Újpesti Dózsa– Ferencváros (rangadó) stb. -szerelő és -javító üzem. e. mérkőzésen) stb. stb. nyolc-tíz (napra). osztályban.). a 128–9. (Vö. Rohonci-Arany-patak. d) Kétezeren felül – ha az ezres után még más szám is következik – az összetett számnevek írásában kötőjelet használunk: ötezer-nyolcszáztíz. 176. tizenegyezer-huszonnyolc stb. 456. június– . Magyar–Szovjet Baráti Társaság. zöldség. h) Az -e kérdőszócskát kötőjellel kapcsoljuk az előtte álló szóhoz: Tudode. német–franciás (ti. Arany-patak-völgy (vö. évi. Az ilyen alakulatok utolsó tagjához kötőjel nélkül kapcsoljuk a ragokat: (a) Hadrovics–Gáldiban (ti. Csepel-sziget. Duna– Majna–Rajna-csatorna. (Vö. illetőleg előtagra kötőjellel utalunk: gép. szakos) stb. kelet–nyugat irányban.utótagra. merre menjünk? Jobbra-e vagy balra? Stb. tej-. Vas Mihály-hegy (vö. Bonyolultabb esetekben a nagykötőjel kivételesen szóközökkel illeszkedhet a tagok közé: i.

júliusi; stb. (Vö. 179.) – De: a 128–9.-en, az I–IV.-ben, 1848–49-ben; 1981– 1985-i, 1914–18-as; stb. [Vö. 265. e)] d) Nagykötőjelet használunk géptípusok stb. betű- vagy szó- és számjelzése között: T–34, TU–154; Szojuz–14, Apollo–11; stb. Az ilyen alakulatokhoz minden toldalékot kötőjellel kapcsolunk: T–34-et, TU–154gyel, T–34-es, Szojuz–14-ben, Apollo–11-es; stb. 264. Három pontot teszünk a gondolat befejezetlenségének jeléül: De tart a harc… a kard s az ágyú / Helyett most eszmék küzdenek. Meggondolni háborítlan, / Ami immár közelebb van… stb. Három pontot használunk akkor is, ha valamely szövegből kihagyunk egy részt: …s rendezni végre közös dolgainkat, / ez a mi munkánk… Respublika, szabadság gyermeke / …Köszöntelek a távolból előre! Stb.

Toldalékok kapcsolása 265. A ragokat, a jeleket, a képzőket és a képzőszerű utótagokat általában közvetlenül kapcsoljuk a szótőhöz. Néhány esetben azonban kötőjelet használunk. a) Kötőjellel hárítjuk el toldalékok kapcsolásakor három azonos, mássalhangzót jelölő betű közvetlen találkozását egyes típusokban, ahol az egyszerűsítés nem alkalmazható: Széll-lel, Wittmann-né [vö. 94., 163. c)]; Bonn-nal, Bonn-nál [vö. 217. c)]; dzsessz-szerű, puff-féle (vö. 62., 94.); stb. b) Kötőjellel kapcsoljuk a több különírt elemből álló személynevekhez és földrajzi nevekhez a képzőket és a képzőszerű utótagokat: Arany János-i, Leonardo da Vinci-s; Illyés Gyula-féle; stb. (vö. 141., 164.); New York-i, Karlovy Vary-i, Frankfurt am Main-i; New York-szerű; stb. [Vö. 164., 217. b)] – Hasonlóképpen: Magyar Nemzet-beli stb. (Vö. 200.) c) Kötőjellel kapcsoljuk az egyelemű személynevekhez a képzőszerű utótagokat: Eötvös-féle, Petőfi-szerű stb. (Vö. 141., 171.) – Hasonlóképpen: Vág-szerű (folyó), Omega-féle (időmérők), Népszabadság-beli (cikk) stb. d) Kötőjellel fűzzük hozzá a hangérték nélküli (ún. néma) betűre és a bonyolult, írásrendszerünkben szokatlan betűcsoportokra végződő szavakhoz a toldalékokat: guillotine-t, Glasgow-ban, Montreux-ig, Rousseau-nak, voltaire-es, ploieşti-i stb. [Vö. 217. a)] e) Kötőjellel kapcsoljuk a számjegyekhez, írásjelekhez, rövidítésekhez, betűszókhoz stb. a toldalékokat: 4-et, 12-t, 19-szer, 67-es, aug. 20-án, a IV.-be jár, 80%-os, 6%-kal, a 15. §-ban, Bp.-en, az MTA-tól, 100 °C-on, 16.25-kor. [Vö. 280., 286. a)]

Egyéb írásjel-használati tudnivalók 266. A hírlapok, folyóiratok, könyvek, költői művek, értekezések, cikkek, dolgozatok, fejezetek címe, valamint az intézménynevek és útbaigazító feliratok után a mai gyakorlat szerint nem kell pont akkor, ha kiemelt címsorokként vagy önmagukban szerepelnek:

Népszabadság Puszták népe Nemzeti dal Előszó Kettős megállóhely Szerencsi Csokoládégyár stb. – Ha azonban a cím szövegben van, s utána mondat kezdődik, a végére pontot teszünk: A s z e m é l y e s n é v m á s o k . Személyes névmásoknak nevezzük azokat a szavakat… – A kérdőjelet és a felkiáltójelet a kiemelt címsorok végén is ki kell tenni: Minek nevezzelek? Készülj, hazám! Stb. 267. Pontot használunk viszont a következő esetekben: a) A sorszámneveket jelölő számok után általában pont van: 10. versszak, 1983. évi, IX. kerület stb. (Vö. 290.) b) Pontot teszünk a rövidítések egy része után: aug., du., kb., özv.; Bp.; stb. (Vö. 278., 282.) c) Pontot teszünk a keltezésben az évet, a hónapot és a napot jelölő szám után: 1848. III. 15. (Vö. 293.) 268. Kettősponttal mutatunk rá a példaként említett szóra, szócsoportra vagy mondatra: A felszabadulás óta számos új összetétel keletkezett nyelvünkben: békepolitika, jövőkutatás, munkaverseny, tervhivatal stb. A kijelentő mondatban megállapítunk, közlünk valamit: Magyarország legnagyobb tava a Balaton. Stb. 269. Kettőspontot teszünk a szerző neve és az írásmű címe közé akkor, ha a nevet és a címet mondattani viszonyítás nélkül említjük egymás mellett (pl. utalásban, felsorolásban, katalógusban stb.): Vörösmarty: Csongor és Tünde; Petőfi: János vitéz; Arany: Toldi; stb. – Birtokos szerkezetben azonban a név és a cím közé nem teszünk írásjelet: Arany János Toldija fellelkesítette Petőfit. Mikszáth „Különös házasság” című regényéből filmet készítettek. Stb. (Vö. 199.) 270. Sor végén, elválasztáskor – a szétválasztott szórészek összetartozásának jelölésére – kötőjelet használunk: asz-tal, te-kint stb. Az elválasztás alapja lehet az a körülmény is, hogy a szóalakban már van kötőjel: tűzzel- / vassal, Dumas- / nak, a SZOT- / ot stb. Ugyanígy nagykötőjelnél: egy TU– / 154-esen stb. 271. Ha a mondat végén levő zárójeles rész szorosabban kapcsolódik a mondathoz, a mondat tartalmának megfelelő mondatvégi írásjelet a berekesztő zárójel után tesszük ki: A helyesírás nem egyéb, mint gyakorlati anyanyelvismeret (Az általános iskolai nevelés és oktatás terve). Stb. – Ha a zárójelbe tett rész ponttal rövidített szóval végződik, a berekesztő zárójel elé a rövidítést jelző pontot ki kell tennünk, és a zárójel után is használnunk kell a megfelelő mondatvégi írásjelet: Szövetkezeteink már saját gépeikkel dolgoznak (traktorokkal, kombájnokkal, tárcsás boronákkal stb.). Stb. (De vö. 252.) 272. Idézőjelek közé teszünk a mondaton belül olyan szavakat, amelyeknek hangulati velejáróját, gúnyos vagy egyéb értelmét ki akarjuk

emelni: Megkaptam „kedves” soraidat. Ne akarj te engem mindenáron „jobb belátásra bírni”! Stb. Ezzel a lehetőséggel azonban – a divatnak hódolva – ne éljünk vissza! 273. A könyveknek, költői műveknek, értekezéseknek, cikkeknek stb. több szóból álló címét szöveg közben idézőjelbe is tehetjük: A haladó magyar költészet remekeit mutatja be a „Hét évszázad magyar versei” című négykötetes antológia. Stb. Ilyenkor a toldalékok kötőjellel kapcsolódnak: Ez benne van a „Hét évszázad magyar versei”-ben. Stb. (Vö. 199.) 274. A számok írásában a tizedes törtek kezdetét vesszővel jelöljük: 38,6 (harmincnyolc egész hat tized); 1,23 (egy egész huszonhárom század); stb. (Vö. 291.) – Az öt- és többjegyű számokat általában közzel tagoljuk a hátulról számolt hármas csoportok szerint: 23 816 stb. [Vö. 289. b)] 275. Gyakrabban használjuk még a következő írásjeleket is: + — · : = % / az összeadás jele a kivonás jele a szorzás jele az osztás jele az egyenlőség jele a százalék jele a vagylagosság, a tört szám stb. jele § . /. * ” ’ ° ~ a paragrafus jele fordíts! vagy 1 a jegyzet jele az ismétlés jele a hiány jele a fok jele az ismétlődés, illetőleg a megfelelés jele

A százalék, a paragrafus és a fok jeléhez kötőjellel kapcsoljuk a toldalékot. Ilyenkor a toldalék mindig olyan alakjában járul az írásjelhez, amilyenben a kimondott formához kapcsolódnék, tehát tekintetbe vesszük az illeszkedés és a hasonulás törvényeit, valamint kiírjuk az esetleges kötőhangzót is: 10%-os, a 6. §-ban, 3°-kal stb. [Vö. 265. e)]

az Áfor. N (= newton). Na (= nátrium) stb. (= rakpart). sz. (= az idézett mű). (= magasföldszint). (= című). (= parancsnokság). stb. az szb. vagy összeolvassuk a betűket: MÁV (= Magyar Államvasutak) kiejtve máv. k. stb. stb. km (= kilométer). Vagy a betűk nevét mondjuk ki egymás után: OTP (= Országos Takarékpénztár) kiejtve ó-té-pé. (= Székesfehérvár). stb. B. A rövidítések (és hozzájuk hasonlóan a rövidítésként használt jelek és kódok is) leginkább csak az írásban élnek. k. r. Mahart (= Magyar Hajózási Részvénytársaság). stb. az OTP. N. ÉNy (= északnyugat). gyes (= gyermekgondozási segély) stb. m. (= mint vendég). (= s a többi). (= Helyesírási tanácsadó szótár) stb.A RÖVIDÍTÉSEK ÉS A MOZAIKSZÓK 276. ú. (= gépkocsi). (= a felelős kiadó). . m. a beszédben teljes alakjukban ejtjük ki őket: u. Mo. Bp. Közszavak és tulajdonnevek teljes alakja helyett gyakran használjuk rövidített formájukat. m. k. pság. a tsz. A rövidítések 277. – Ennek megfelelően a magánhangzóval kezdődő rövidítések előtt az. A mozaikszók különféle fajtáit (a betűszókat és a szóösszevonásokat) írásformájuk alapján ejtjük ki. Áfor (= Ásványolajforgalmi Vállalat) kiejtve áfor. (= Magyarország) stb. Sok rövidítés azonban a kis. mássalhangzóval kezdődő rövidítések előtt a határozott névelőt használunk: az igh. cm (= centiméter). A különírt szavakból álló szókapcsolatok rövidítése általában annyi (ponttal elkülönített) tagot tartalmaz. m. (= New York) stb. D. K (= kelvin). Y. (= Debrecen). hogy a jel közszóból vagy személynévből származik: m (= méter). a Mahart. a szerk. (= magyar). vö. (= általános). (= az igazgatóhelyettes). k. HTSz. kiejtve utca. Szfv. (= a szerkesztő). NB. (= körülbelül). kiejtve Budapest. A rövidítések alakja általában emlékeztet a rövidített szavak teljes formájára. b) A rövidített szónak vagy szavaknak kis vagy nagy kezdőbetűjét általában a rövidítésben is megtartjuk: c. gk. (= nota bene!) stb. a) Az egyszerű és az összetett szavaknak több betűből álló rövidítése egységes csoportot alkot: ált. mfszt. – Nem ritka azonban a rövidítés elemeinek egybeírása sem: stb. (= vesd össze!). é. ahány különírt szóból áll a rövidített szókapcsolat: a. A mértékegységek jelét kis vagy nagy kezdőbetűvel írjuk aszerint. rkp. v.. (= annyi mint). az MTA. ( időszámításunk szerint). s. (= római katolikus). i. a f. (= saját kezével). kb. (= Boldog új évet kíván).és nagybetűk tekintetében nem követi az alapforma írásmódját: Ft (= forint). szb (= szakszervezeti bizottság) kiejtve esz-bé stb. Mindig nagy kezdőbetűvel írjuk azonban az elemek vegyjelét: O (= oxigén). az i. – A mozaikszók előtti határozott névelő a kiejtett alakhoz igazodik: a MÁV. km kiejtve kilométer.

(= év nélkül). Ft-ot. A magyar és a nemzetközi szabványokban rögzített jeleket és kódokat az ott előírt formában kell használni.) mellől is elhagyható a pont. v (= sebesség). (= alatt. Kb. stb. CS (= Csehszlovákia). ált. NL (= Hollandia). amilyenben a kiejtett formákhoz kapcsolódnának. 281. 282. 282. dec. húszan leszünk. (Vö. Rbl (= rubel). alsó). lexikonokban stb. a toldalékokat kötőjellel kapcsoljuk. °C-on. jelekhez stb. Celsius-fokkal. (Vö.Ha egy magában kisbetűs rövidítés mondatkezdő helyzetbe kerül.) – A nemzetközi mértékegységek (az SI-egységek) írásmódját minisztertanácsi rendelet szabályozza. A szokásos eljárásokkal alkotott rövidítéseken kívül a szaktudományok különleges rövidítéseket. – Nincs pont az olyan rövidítések után sem. MW (= megawatt). Salg. káliummal). 278. A rövidítések többsége után pontot szokás tenni: a. nagy tömegben fordulnak elő. a vegyjeleket: S (= kén).-i B.. hl (= hektoliter).-ban (= utcában). é. ol (= olasz) stb. bp.és az utótagot kötőjellel fűzzük össze: mm-beosztás. n. 280. Ilyenkor célszerű őket külön jegyzékbe foglalni: nm (= névmás).-nek (= kerületnek). °C c. fszla. a matematikai jelöléseket: lg (= logaritmus). K-ot. ha szótárakban. (= Salgótarján) tb. 282.. forinttal). é. valamint kiírjuk az esetleges előhangzót is: u. °C-os (= Celsius-fokon.) Pont nélkül írjuk azonban (szabványainkhoz és a nemzetközi szokáshoz igazodva) a pénzfajták rövidítését: f (= fillér). délben érkezünk. m2-es (= négyzetméterenként. az égtájak rövidítését: D (= dél). első betűje természetesen nagyra cserélődik: Csüt. é.-kivonat stb. uaz (= ugyanaz) stb. stb.) Egyébként ponttal írt rövidítések (nm. az elő. aug. ker.. ol. tehát tekintetbe vesszük az illeszkedés és a hasonulás törvényeit. °C-kal. cm cm2 bar Budapest budapesti Boldog új évet kíván Celsius-fok című centiméter négyzetcentiméter . rég. ÉK (= északkelet). m2-enként. A á. stb. az országnevek kódjait: HU (= Magyarország). m. ú. négyzetméteres). 278. a gépkocsik országjelzését: H (= Magyarország). sin (= szinusz). 279. ápr. K-mal (= káliumot.. Ilyenkor ezek mindig olyan alakjukban járulnak a rövidítésekhez. Cl (= klór). A rövidítésekhez. alsó amper átvitt értelemben állami általános annyi mint április augusztus bar Bp. Ft-tal (= forintot. (Vö. ÉK-en (= északkeleten). a fizikai mennyiségek jelét: a (= gyorsulás). Celsius-fokos) stb. 279. – Szabványokban előírt formákat csupa nagybetűs szövegben sem szabad megváltoztatni: A KÉSZÍTMÉNY ÁRA 15 Ft. rég (= régies forma). jeleket és kódokat is alkalmazhatnak. jelekhez stb. a. ALAPTERÜLET: 100 m2. A gyakrabban előforduló állandó rövidítések és jelek: a. k. a mértékegységek jelét: g (= gramm). alatt. amelyeknek a vége teljes szó: uő (= ugyanő). Ha a rövidítés valamely teljes szóval alkot összetételt. Stb. (= december). áll.

isk. Pa (P. megh. ifj. l. fszt. kg kk. dr. s s. k. kb. ker. H. m. id. ig. jún. i. mm Mrd Ft N NB. N. h. év febr. f f. N. m. p. E Ft É ÉK em. i. igh. nov. f. köv. felv. M Ft m2 m3 máj. ny. m. hiv. hl honv. Ifj. ind. hó ford. krt. okt. illetve idézett mű indul(ás) iskola(i) időszámításunk szerint(i) joule január jegyzet júl. km km2 K. stb. ill. l l. v. f. é. köbcentiméter csütörtök dél darab délelőtt december délkelet dekagramm deciliter deciméter délnyugat doktor délután ezer forint észak északkelet emelet északnyugat érkezik évfolyam fillér fent folyó évi folyó év február fejezet felvonás folyó havi folyó hó fordította folyószámla földszint forint gramm gimnázium(i) óra helyett(es) hivatalos hektoliter honvéd idősb időszámításunk előtt(i) ifjabb igazgató igazgatóhelyettes idézett helyen illetőleg. m m. v. f. fej. i. Ft g gimn. min min. DK dkg v. f. évf. é. okl. e. h h. Ny o. sz. v. fszla. h. ÉNy érk. dag dl dm DNy Dr. du. Özv. Id. J jan. márc.) pl. f. v. pu. olv. K K k. m. i. mint fent következő körút liter lap lásd! méter magyar megye millió forint négyzetméter köbméter május március megbízott múlt évi meghalt perc miniszteri milliméter milliárd forint newton nota bene! (a figyelmeztetés jele) az ismeretlen név pótlásául november nyugalmazott nyugat oldal okleveles október olvasd! özvegy pont pascal pecsét helye például pályaudvar rész másodperc saját kezével s a többi . július június kelet kelvin kötet körülbelül kerület kilogramm következők (lapszám után) kilométer négyzetkilométer Kelt. özv.cm3 csüt. jegyz. dec. r. mb. D db de.

esetleg már az átadó idegen nyelvben) valamely többszavas név elemeinek kezdőbetűiből alakultak. vb (= végrehajtó bizottság) stb. nagybetűkkel írt betűszók sem: OTTKT (= országos távlati tudományos kutatási terv). Y. V vö. A szóösszevonásokat. ui. a) A tulajdonnévi (főként többelemű intézményneveket helyettesítő) magyar és idegen szóösszevonásoknak az első betűjét általában nagy-. KGST (= Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa). sz. kétféleképpen írjuk. DNS (= dezoxiribonukleinsav). NE (= nemzetközi egység). szerkesztő(ség) szent született tonna tisztelt törvénycikk tudniillik törvényerejű rendelet utca ua. ELTE (= Eötvös Loránd Tudományegyetem). MSZMP (= Magyar Szocialista Munkáspárt). t t. tvr. szerk. W X. Szt. 284. ún. v. URH (= ultrarövidhullám) stb. NDK (= Német Demokratikus Köztársaság). A közszói betűszót alkotó betűk nevét néhány esetben már teljesen kiírjuk: pévécé. vagyis azokat a mozaikszókat. TASZSZ (= Tyelegrafnoje Agentsztvo Szovjetszkovo Szojuza). Ui. a többi betűjét kisbetűvel írjuk. szept. téesz. vsz. úm. tmk (= tervszerű megelőző karbantartás). tébécé. tévé stb. tv (= televízió). Scientific and Cultural Organization) stb. mivel legtöbbször nagybetűvel kezdett szavakat képviselnek: BKV (= Budapesti Közlekedési Vállalat). b) A közszói betűszók csupa kisbetűből állnak. tbc (= tuberkulózis). u. Nem helytelenek az ilyen köznyelvi. ti. mivel kis kezdőbetűs szavakat helyettesítenek: gmk (= gazdasági munkaközösség). A betűszókat. szül. tc. vagyis azokat a mozaikszókat. kétféleképpen írjuk. EKG (= elektrokardiogram). tehát úgy. esetleg részben kezdőbetűkből alakultak. KISZ (= Kommunista Ifjúsági Szövetség). kisebb-nagyobb szórészletekből. TDK (= tudományos diákkör) stb. szb (= szakszervezeti bizottság). tsz (= termelőszövetkezet). ahogyan a tulajdonneveket: . amelyek (nyelvünkben. A szaktudományok körében a többelemű közszói alakulatokat is csupa nagybetűkkel írt betűszókkal szokás helyettesíteni: CB (= citizen band). PVC [= poli(vinilklorid)]. amelyek rövid (vagy rövidített) szavakból. UNESCO (= United Nations Educational.sz. szám(ú) század szeptember szerkesztette. a) A tulajdonnévi (főként többelemű intézményneveket helyettesítő) magyar és idegen betűszóknak minden betűjét (a többjegyűeknek minden jegyét) nagybetűvel írjuk. uo. ugyanaz ugyanis utóirat úgymint úgynevezett ugyanott vagy volt vesd össze! versszak watt az ismeretlen név pótlásául A mozaikszók 283.

285. a nagybetűs írásmód is szokásos: VEGYTERV. tévézik). Kermi (= Kereskedelmi Minőségellenőrző Intézet). DNS-sel.) Hasonlóképpen a betűk nevével kiírt közszói betűszókhoz: tébécés. UEFA-torna. szovhoz (= szovjetszkoje hozjajsztvo). A tulajdonnévi szóösszevonásból köznevesült közért (= élelmiszerüzlet) szót kisbetűvel kezdjük. Javszer (= Fővárosi Javító-szerelő Vállalat). tsz-tag. e. 29. stb. b) A közszói szóösszevonásokat (és az idegenből átvett ilyen alakulatokat) csupa kisbetűvel írjuk. az ENSZ-szel. Agrober (= Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Tervező. trafó (= transzformátor) stb. (Vö. Reklámcélokból stb. TDK-s stb. . kolhozban. a tsz-szel. gyes (= gyermekgondozási segély). tehát úgy. Alitalia-iroda. a tmk-ban. URH-adás. sem a végére nem teszünk pontot: HNF (= Hazafias Népfront). e. Beruházási Vállalat). 94. ENSZ (= Egyesült Nemzetek Szervezete). telexszel.Aluterv (= Alumíniumipari Tervező Vállalat). Alitalia (= ala italiana). 287. NATO (= North Atlantic Treaty Organization). ahogyan a közszavakat: belker (= belkereskedelem). gyesen (van). komszomolista stb. MAFC-os. – A kisbetűs testű szóösszevonásokban megnyújtjuk a toldalékok előtt az a. a Röltexszel. az ELTE-n. Fényszöv (= Budapesti Fényképész-szövetkezet). továbbá kiírjuk az esetleges előhangzót. – Ha a tulajdonnévi szóösszevonásokhoz melléknévképzőt kapcsolunk. Áfor-kút. De értelemszerűen: a Keravill-lal. tv-közvetítés. stb. kisker (= kiskereskedelem). a) A betűszókhoz a toldalékokat kötőjellel kapcsoljuk: a BKV-nál. Komszomol (= Kommunyisztyicseszkij Szojuz Mologyozsi) stb. tv-zik (v. o-t: az MTA-nak. Ofotért-üzlet. telexezünk. LSD (= lizergsav-dietil-amid). Fényszövlaboratórium. stb. tévézik stb. a MÁVot. a Hungexpónál stb. (Vö. TDK-dolgozat. a létrejött szót kisbetűvel kezdjük: aluterves. tehát ennek alapján vesszük tekintetbe az illeszkedés és a hasonulás törvényeit. – A csupa nagybetűvel írt tulajdonnévi betűszók végén toldalékoláskor írásban nem nyújtjuk az a. Vegyterv (= Vegyiműveket Tervező Vállalat). A mozaikszókhoz a toldalékokat olyan formában fűzzük. SZOT-üdülő. – A csupa nagybetűvel írt betűszók alapalakjukat melléknévképzős formájukban is megtartják: ENSZ-beli. Csemadok (= Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete).) b) A szóösszevonásokhoz a toldalékot kötőjel nélkül kapcsoljuk: a Fényszövnél. szb-titkár. kolhoz (= kollektyivnoje hozjajsztvo). tmk (= tervszerű megelőző karbantartás). A mozaikszókhoz az összetételi utótagokat a következőképpen kapcsoljuk: a) A betűszókhoz és a tulajdonnévi szóösszevonásokhoz kötőjellel fűzzük az utótagokat: MTI-hír. amilyet kiejtett hangalakjuk kíván. tbc-s. az Elzett-től stb. Ofotért (= Optikai. 286. Finommechanikai és Fotocikkeket Értékesítő Vállalat). A mozaikszóknak sem az alkotóelemei közé. az Alitaliánál. fényszövbeli. ALITALIA stb. KISZ-es. (a) trafója. OTP-kölcsön. Komintern (= Kommunista Internacionálé) stb. az ETO-hoz stb. o-t: stukák. telex (= teletype exchange). radar (= radio detection and ranging).

b) A közszói szóösszevonásokkal az összetételi utótagokat egybeírjuk: telexgép. pont szól. Hasonlóképpen: tébécészakorvos. trafótekercselés stb. A mozaikszók alapformáinak és toldalékos alakjainak elválasztásáról a 232. . téesztag. tévéközvetítés stb.

hatvan után. a két számnevet egybeírjuk: az ország kétharmad része. 353 864. ha a szám toldalékos alakban. Hogy mikor használunk betűírást. 65 téglát stb. statisztikai adat és hasonlók lejegyzésében: du. ha az ezres után a szám még folytatódik. 3 Ft 50 f. a) Ha a tőszámneveket betűvel írjuk. A kialakult gyakorlat szerint inkább betűírást használunk egyrészt a folyamatos. másrészt akkor. kéthetenként stb. s az egyes csoportokat közzel választjuk el egymástól: 1552. 5826. tízféle. főképpen irodalmi jellegű szövegben a rövid szóval kimondható számok lejegyzésekor: öt. a Tutaj u. 9710. arra nincsenek határozott szabályok. tízmillió stb.vagy ennél több jegyű számok írásában a számjegyeket a hátulról számított szokásos hármas számcsoportok szerint tagoljuk. az öt.-ba jár. 3.-nak futott be. 296. mikor számjegyírást. – Kétezeren felül. (A keltezés e tekintetben kivétel. nagyobb számok írásában: 388 személy részére. Ha azonban a tőszámnévi jelzős törtszámnév egészében jelzői szerepű. 15 méter szövet stb. mérték. stb. harmincnyolc egész egy tized stb. százezer.-ben stb. Ha öt vagy több számjegyű számokkal együtt négyjegyűeket is írunk egyazon oszlopba. háromnegyed négyre stb. hétmilliónégyszázkilencvenezer-ötszázharminc stb. háromnegyed óra múlva stb.EGYÉB TUDNIVALÓK A számok 288. negyvenhétezer-ötszázhatvanhárom. másrészt az időpont. Az órát jelölő kapcsolatokat is ezek szerint írjuk: negyed kilenckor. 5 602 164. . nyolcszázkilencvenhat. 5 órakor. A számokat a következőképpen tagoljuk. a 8. névutós szókapcsolatban vagy más szóval összetéve szerepel: huszonötöt.. az összetett számnevet a hátulról számolt szokásos hármas számcsoportok szerint tagoljuk.-kel. harmadmagával. Számjegyírást használunk egyrészt a hosszabb szóval kimondható. két harmad. A sorszámnevek után – ha számjegyekkel írjuk őket – pontot teszünk: 1. ezer. számjegyekkel is. s a jelzett szó főnévi értékű. ötvenháromezer. Ha a törtszámnévnek tőszámnévi jelzője van. ezernek. évi. a 10. 4. a kapcsolat két tagját különírjuk: egy negyed. kétezerig minden szám nevét egybeírjuk.. de: 20 611. pénzösszeg. hatvankétmillió stb. a 10–12. fél tizenkettőig. tizennégy. oldalon stb. b) Ha a számokat számjeggyel írjuk. és a csoportok közé kötőjelet teszünk: háromezer-tizenhat. ezerhétszázhetvenkettő. húsz. vö. A pontot a toldalékokat kapcsoló kötőjel előtt is megtartjuk: 3. A számokat írhatjuk betűkkel is. ezeket is közzel tagoljuk: 21 126 –4 210 12 305 –9 258 290.) 291. osztály. 289. 1978. ezen felül csak a kerek ezreseket és a milliósokat. sor.

12. Az általános iskolai osztályokat arab számmal szokás jelölni: 2. 365 nap. XIX–XX. Római számokat következetesen csak néhány hagyományos esetben és csak sorszámnevek jelölésére használunk: IV. 292.) 1848.) 1945. de: 1918 októberének végén (vö. s utána pontot teszünk. kötőjelekkel tagolt forma is: 198311-28 294. Használatuk leginkább olyankor tanácsolható. ha az utána következő hónapnévvel vagy időt jelölő egyéb szóval nincs birtokviszonyban: 1848. NB I.413. 1983.. IX. 1983–84. osztály. század. kötet. nov. március–áprilisban 1919. de: 1944 őszén (vö. század v. IV/A osztály. illetőleg jelölhető római számmal is. áprilisi 1983. 4/a osztály. 11. 1983/84. 1983/1984. 295. A római számok visszaszorulóban vannak.) 1918. s utána pontot teszünk. a hónap neve teljesen kiírható vagy rövidíthető.. század v. Az évszámok után a következő esetekben nincs pont: . őszi. A v. 37. a középiskolai osztályokat pedig római számmal: II. 295. 28. A számjegyeket túlnyomórészt arab számokkal írjuk: 25 mm. 20 611. XI.16. ágyéki csigolya stb. III.5. 295. október végén. ha az arab számokkal szemben megkülönböztető vagy tagoló szerepük lehet: 1983. de: 1918 folyamán (vö. stb. Terjedőben van a pontok nélküli. VII. márciusban. v. kötet v. évi 19–20. 38 tanuló. század 1944. Pontot akkor teszünk az évszám (évszámcsoport) után. Rákóczi Ferenc. október folyamán. 28. XIX. november 1983. Béla. a v. 2500 Ft stb. A szakmai szokások is tiszteletben tartandók: X. A keltezés 293. v. kerület. a napot mindig arab számmal írjuk. XVI. IV. agyideg. 28. évi 1983–1984. 2. március 9. Az évszámot mindig arab számmal írjuk. XI. de: 1848 márciusában (vö. Gergely. stb. Petőfi u. 16. IV/3-as körzet. október havában 1918. v. III. 8. 1983. 295. IV. kongresszus stb. stb. 1983. 295. Egyébként egyaránt helyes: 3. 28. Mai alkalmazásuk pontos körét nem lehet meghatározni.) stb. arab számmal is.A számjegyekkel írt tizedes törtek egész és tört értékei közé (köz nélkül) tizedesvesszőt teszünk: 3. II. 4. tavaszi–nyári 1918.. 1848. osztály.

2700 . 1526 augusztusában 1848 hősei 1849 mártírjai 1918–1919 forradalmai stb. Kadarka u. 1-jei. december 10.. 1918 késő őszén 1848 első felében 1849 tavaszi hónapjai 1944/45 nehéz telén stb. 10/B Budapest VII. Rákóczi út 28. 10. április 4-ig vagy 4-éig. vagy: 1983. elsejei szóalakok számjeggyel írva: 1-ji v. 1jén. 1-jéig stb. 296. rendeltetési helyeket a következőképpen írjuk: Budapest VII. 15-én. december 10-e óta stb. december 20. Az elseji v. Az évet és a napot jelölő számjegyekhez a toldalékok pont nélkül. vagy ha az évszám (évszámcsoport) birtokos jelzője egy másik szónak. II. 6–8. elsejéig stb. szóalakok számjegyes írása: 1-je. Elhagyható a pont a zárójelbe tett évszámok mellől is: Az elmúlt év (1983) rendkívül aszályos volt. Ha a napok sorszáma után névutó következik. 12-től vagy 12-étől. em. de: 1983. nem teszünk utána pontot: 1848 előtt 1848 előtti 1849 után 1867 és 1896 között stb. között. Magyarország 1514-ben. a számok után a pontot (vagy a birtokos személyragot) ki kell tenni: 1983. stb. december 20-a és 31-e között. kerület. ha a mondatban ez az alany: 1789 fordulópont az emberiség történelmében. és 31. márc. Leveleket és más küldeményeket a posta címzésmintái szerint kell megcímezni: Mátyás Antal Debrecen Csapó u. em. 10/B 1072 Szekszárd. 20 3500 A folyamatosan. 4024 Kis János Miskolc Pf. Az elseje. Más esetek 298. óta. Rákóczi út 28/A II. kötőjellel kapcsolódnak: az 1838-i árvíz. elsején. 4–6. 297. egy sorba írt lakáscímeket.. Rákóczi út 28/A II. 1848. Budapest VII. 1941–1945 mérhetetlen károkat okozott népünknek. de: 1983. b) Nem teszünk pontot az évszám (évszámcsoport) után. ker.a) Ha az évszámot (évszámcsoportot) névutó vagy névutóból képzett melléknév követi. II.

. 10.35-kor.35-ig.közé (szóköz nélkül) pontot teszünk: 10. Ehhez a formához a toldalékokat kötőjellel kapcsoljuk: 10. 10.35-ös stb.35 stb.

You're Reading a Free Preview

Descarregar
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->