PRAJASAKTI TELUGU NEWS PAPER DAILY-ఆ లౖ

ం వ న పమ

ల!

Page 1 of 10

Last updated Jul 24 2011, 18:34:14, IST

z

z

z
z
z

సంప ంచు మ గ ం

గత సం కల

z

త క

z

z

[X]
z

జ ారల

z

మ ఖ ం ాల

z
z
z

ెల గ ల
ర వ
పపంచ గమనం

z

ి

z

డల

z

ి గమల

z

పపంచం

పజ ప

ధుల

z

ా సం

z

z

సం ాద యం

z

z

ట సూ

http://www.prajasakti.com/tecpage/article-255424

7/24/2011

prajasakti.com/tecpage/article-255424 7/24/2011 .PRAJASAKTI TELUGU NEWS PAPER DAILY-ఆ లౖ ల z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z ం ం వ న పమ ల! Page 2 of 10 ారల ాక ళం జయనగరం ాఖపట ం ాఖపట ం ిట త ర వ ప మ వ కృష జయ ాడ ిట గ ంట ర ప ాశం ల ర త ర కడప అనంతప రం కర ల మహబ నగ ద ద ాబ రం ా నల ండ ఖమ ం వరంగ క ంనగ జమబ అ లబ ఆ లౖ 0 బ tweet బ ం ం వ న పమ Share ఆ ల! ారం అనుబంధం Sat. IST http://www. 23 Jul 2011.

ర . తప ా పడడ రకర ాల బ ంక ల అం ే ాదు ఆయ న ా టౖ క ా అల ంట కర ంట ర . ఆ తర జర వసుం . ఆ లౖ అ ేసు ెల సు వడ లల . ల ా ే ల వ ాలను.. ''మన బ ం '' క . ా వల బౖ . అజ గత వ ట ా? అ ంచు వచు . ఆదమ ం ే ె ంప ల . బ ంక ల ఖ ార సంబం త బ ంక ం క బ ంక ా వ . రదు ే ిన ణ ల మనక అం సు ాల షయ ంచవచు . దరఖ సు ా ా . స .. ె ం దట అ ే ఐ.. మనక ాక ం మ ందు ంచడం ఎంత ెల బ ం ం .... దు ా బ ంక ల ా ే లను బ ం ం సం ఖ ఇప ట ఖ ప ఐ.. ౖ ల ే ే ె ె యక ం ర చుక న డబ ను ౖతం ా 24 గంటల పపంచంల ఏ మ ల ల ా ే ల జరపవచు . ా ఉన మర క ఆ లౖ ావల ిన ం వ న పమ ట ల లను. ఆ పమ ల బ న పడక ం ఉంట బ ం ం వవ స ాళ రంతరం ం వ ంట ర ా బ ం ం ఉత త ల . ాత ా ాలంట బ ం ఆ ఇం య జ గతల ఆ లౖ ఎక బ ం ం ౖటల ర మ లను హ వ ో ఒక అ రం పడక వడ స ల మర ల అట వంట న అనుక http://www. ఉం . సంగత ల . . ా ాలనుక ెల ప త ల ఆ ార బ ంక వసుం .. ఇక అం ే. ఈ వల గ ం ెల సు వచు . బ ం ం ల ాజ ార ం ఉన పమ ల ా ే ల అవ త ంట మ .. ఈ ె ంప ల జ ా ల! మర వ ాదు. వలను అం ంచడ నుం ై ల ా ే ల కంప ట నుం ే ర లబ ే అవసరం లక ం మ ను బ వలను క ేసు వచు .. గ రల . ఆ ీసు. . ఆ క ఉ ేశం 7/24/2011 . ా ఎవ ా ం ంప ల వంట ఆ లౖ రహస ం ా ఉం ల ాట బ క అందుబ ట ల దరఖ సు ేసు వచు . . . ె ంచవచు . య జ ఐ.PRAJASAKTI TELUGU NEWS PAPER DAILY-ఆ లౖ క ంట ల ల . ఇల . ఇంట ే ఈ సదు ాయం మ బౖ ల మధ సు వల ి ఉంట ం . ఒ బ ంక ప జర క కర ం ఉం .ఎ . ే .prajasakti. ఇంట మ లం ర వ ాల ల ఉం ే ఖ బ ంక ల జ గతల అం ే ఇ- మ బ ం ం అ బ రతం ాదు. ే ఈ ఆ లౖ ెక లను చూడవచు . డబ ౖబ బదల ల .... పంప ర. బ ంక ల గంటల తరబ ేమ ందు దరఖ సుల ా Page 3 of 10 ా? ా రణం ా ఆ లౖ పయ ణ ల క ా . మ బ ంక ఖ వం ే ర క ంట ర ..com/tecpage/article-255424 ౖట నుం ను స ద ౖటను న దు ే మనక ా గ ంచక ం ే ర ాట న జర చు .

PRAJASAKTI TELUGU NEWS PAPER DAILY-ఆ లౖ ర మ ట ి క ర ంట ిసంల ే ి య ంట ఆమల మ ం ౖర లను ఎప టకప డ అ ే త ా అందుబ ట ల మ ర త ం . ఆ త ా త మన ల ా ే ల . ేయం . అంట ం ల వ బ జరల ర ేయక ం నం. అం ే ాక ం అంత సుర తం ాదు. బ ంక అడ ను టౖ బ . ేయం . సమ అ . ఇంట న ై ే ధన ఎ ా .prajasakti. ప ా ర .య ఆ ఎ ే ి ా . అం ల . అప డ స న బ ంక ఇ నట. ౖ ఇ ౖ లల ం ే పమ దం ఉం . *ఇంట *అ ాన బ ంక య జమ ం బ ం ం ిసంల ాబ ం ం వవ ౖ ల ఉంట ా ల ంట ేయక ం క ేయక డదు. www. వ మత ా రం బ జరను ఎప టకప డ అ ఓ . ాబట ల ేసుండడ . ేయం . వ ా ే ా ా?'' అ పశ ల ఎక వ. టౖ న నరం ాఓ ే న ం ెల ప త ం . ప ే క గ ర ల కల ే Wi-Fi Protected Access. తప లక ం ే ి బ జ ను ె ేయం . ౖ సప ళం గ ర ాలంట ఒ జన ే ఎర Page 4 of 10 ం మ ందు "http://" ఉం ో ల ో గమ ం అడ బ ెల సు ాడడం ఆ లౖ లను ఎక వ ా ఉప సుర త అ కరక .జ ా ా వ ను అ ఇట వంట రహస వ ి పపంచంల ఎక డనుం ై ల మ క న ొంగ వ ను ాల .బ మ ం ో ా ో సు ేసు వచు . MAC Filtersను ఏ ా ట ేసు వ ాలను క రక న ౖ ాడ క ంట ఏ ా ట ా . ట ల ంటర . 7/24/2011 . ప ల వ జ ా ి ా ాజ ా ి ా ''ల ం ే అవ ా ాల ే ాసు వడం క అ ెల సుక వ ాల ే ను బ కర ఈ తర ేయవచు . వవ ల . ౖ. సుర త ల వరక ర ణ క ఆ ను ఇ ా ౖ ేసుక ంట. ర ఎప డ ల అయ . ా రణం ా బ ం ం వసుంట ం . బ ం ం ా ేయడం .mozilla. అల లం వం ేమల ల! సు ళ త ం . పసుప రంగ ల ేయడం మ చూ ిసుం . ఈ య ఆ ను ఇ ేయడం. *తరచూ ా వ ను మ ర క ంట ం ా వ లను ా ీ. ఒక ళ అ ా ా ల ర ను ా బ జర కర బ న ెక (PhishTankSiteChecker) య - ేసు వచు . బ ం ం ాలక ఎం ా ేసు వచు . ఇ ి ఇ న ా ౖ లల మ త కర ా సు ర ాడ త న వ గత వ ా ట ొం ేసు ం .phishtanksitechecker. ా వ మ ర ం .org/en-us/firefox/addon/722“ ళ ా ా ఆ సమ డ ను.ఒ .com/page_id=7 నుం ాంల ాడ త న ెల సుంట య జ Enable JavaScript ేయవచు .com/tecpage/article-255424 ట ఒ . ే మ ంత జ గత ా వ ం ా వ ాలక సంwww. ఎక వ బ ం ఎ ం ల వ ంట అ టౖ ిం అల ాట *బ ం ం ప ర న *ఆ లౖ ేసున ప డ సుర త ా ిం ా ె యజ ి. సకమ ా వ గం ా ఎంట న సమ ాడడం మం రం లక ంట ాదు. వ ాల తం ా ల అవ న ేసుక ౖట ా ో ె http://www. అ ఓ ేయడం తప స . మనం ా త మల ిసంల ే య -ఆ ను క ేయడం సుర తం ాదు. ఒక ళ పచ రంగ నుం టౖ గ ర లౖ ే ీ ీల ౖ లను గ సుం . ఆ ేసుం అడ బ ల టౖ ావ ాడ త న ట ం ా ం అంట ర .addons.ౖ ర స న త ి ంచు ాలంట సప ల ి టం ౖ లను య ఆ ఎ ౖ సుర త న ే ి ా వ మ తం తప ా త ేసుం . లగ ల జర గ త న ట . ఈ పమ దం నుం పం ాప ేక ే ఎప టకప డ సంబం త ా పడక ం ా ం వ న పమ నుక ౖ ల ళ ా ాల జ న బ జరను తప ౖట వవ ేయ . ై ల పమ దం వ ం .

ల ఇ ఐ.prajasakti.. డబ ే ినట అనుమ నం క ే ంట బ ంక Share z z ఉంచు క ేసున కమంల ఎ ం ండ ార స చూసుక ా వ లను ఇతర ల ఎప డూ హస ం ా ఫ బ 0 tweet z z z తదుప ఆ క మంట ర ెప ం .. ల *ఎప అ ై స ార లక డబ ెల సు ల ట సంఖ ల ల ా . ఫ ఇ ఎవ ం ం వ న పమ ంబ ను టౖ ల! Page 5 of 10 ే టప డ జ గత వ ంచం . వ ేయం . బంధువ లక క ె యక ం ె య ే ి అ ం ా వ మర నుం ా .PRAJASAKTI TELUGU NEWS PAPER DAILY-ఆ లౖ * ఎ ం అ కన *ల ఇ నుం డబ ను ఇతర లక ట ష ను ఒకట ఐ. లట ఎను ా .com/tecpage/article-255424 7/24/2011 . ిలలక . * ఈ * అ ాయం* Type in Telugu (Press Ctrl+g to toggle between English and Telugu) (Max 1000 characters) సంబం త * క ంద క ిం న ట ( బ క ఒక ల టౖప ల ేయ గలర స ాక ించక ే ఈ బట క ం ) Submit Comment http://www. ా వ ె య వ క డదు. .

com/tecpage/article-255424 7/24/2011 .PRAJASAKTI TELUGU NEWS PAPER DAILY-ఆ లౖ ఈ- ఇతర ఎం ీ -3 ీ z నూత z స z z .! ౖ ం కమసప క z ీచ z z z http://www..... ా వ పద సల z ం ాల వల త బ !ఇ గ ౖ ా అక ా 5 !! ా .. ఆమ గ ర .prajasakti. ా z ఇంక z ీచర ి ం వ న పమ ల! Page 6 of 10 ి ట ....

PRAJASAKTI TELUGU NEWS PAPER DAILY-ఆ లౖ బ ం ం వ న పమ ల! Page 7 of 10 z z z z z z z ష z z z z http://www.com/tecpage/article-255424 7/24/2011 .prajasakti.

PRAJASAKTI TELUGU NEWS PAPER DAILY-ఆ లౖ బ ం ం వ న పమ ల! Page 8 of 10 z z z z అట http://www.com/tecpage/article-255424 కథ 7/24/2011 .prajasakti.

prajasakti.PRAJASAKTI TELUGU NEWS PAPER DAILY-ఆ లౖ http://www.com/tecpage/article-255424 బ ం ం వ న పమ ల! Page 9 of 10 7/24/2011 .

All Rights Reserved.prajasakti.com/tecpage/article-255424 7/24/2011 .PRAJASAKTI TELUGU NEWS PAPER DAILY-ఆ లౖ హ |మ గ ం బ ం ం వ న పమ ల ! Page 10 of 10 | సంప ంచు | గత సం కల Copyright 2009 © Prajasakti. http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful