PRAJASAKTI TELUGU NEWS PAPER DAILY-ఆ లౖ

ం వ న పమ

ల!

Page 1 of 10

Last updated Jul 24 2011, 18:34:14, IST

z

z

z
z
z

సంప ంచు మ గ ం

గత సం కల

z

త క

z

z

[X]
z

జ ారల

z

మ ఖ ం ాల

z
z
z

ెల గ ల
ర వ
పపంచ గమనం

z

ి

z

డల

z

ి గమల

z

పపంచం

పజ ప

ధుల

z

ా సం

z

z

సం ాద యం

z

z

ట సూ

http://www.prajasakti.com/tecpage/article-255424

7/24/2011

23 Jul 2011.prajasakti.PRAJASAKTI TELUGU NEWS PAPER DAILY-ఆ లౖ ల z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z ం ం వ న పమ ల! Page 2 of 10 ారల ాక ళం జయనగరం ాఖపట ం ాఖపట ం ిట త ర వ ప మ వ కృష జయ ాడ ిట గ ంట ర ప ాశం ల ర త ర కడప అనంతప రం కర ల మహబ నగ ద ద ాబ రం ా నల ండ ఖమ ం వరంగ క ంనగ జమబ అ లబ ఆ లౖ 0 బ tweet బ ం ం వ న పమ Share ఆ ల! ారం అనుబంధం Sat.com/tecpage/article-255424 7/24/2011 . IST http://www.

బ ంక ల ఖ ార సంబం త బ ంక ం క బ ంక ా వ . తప ా పడడ రకర ాల బ ంక ల అం ే ాదు ఆయ న ా టౖ క ా అల ంట కర ంట ర ... ా వల బౖ . ాత ా ాలంట బ ం ఆ ఇం య జ గతల ఆ లౖ ఎక బ ం ం ౖటల ర మ లను హ వ ో ఒక అ రం పడక వడ స ల మర ల అట వంట న అనుక http://www.. . ఆ లౖ అ ేసు ెల సు వడ లల .. గ రల .. దు ా బ ంక ల ా ే లను బ ం ం సం ఖ ఇప ట ఖ ప ఐ.com/tecpage/article-255424 ౖట నుం ను స ద ౖటను న దు ే మనక ా గ ంచక ం ే ర ాట న జర చు . ల ా ే ల వ ాలను. ఆదమ ం ే ె ంప ల . డబ ౖబ బదల ల . స . ఉం ..PRAJASAKTI TELUGU NEWS PAPER DAILY-ఆ లౖ క ంట ల ల . ఆ పమ ల బ న పడక ం ఉంట బ ం ం వవ స ాళ రంతరం ం వ ంట ర ా బ ం ం ఉత త ల . ర . .. య జ ఐ.ఎ . ఇంట మ లం ర వ ాల ల ఉం ే ఖ బ ంక ల జ గతల అం ే ఇ- మ బ ం ం అ బ రతం ాదు. ఆ ీసు. ే ఈ ఆ లౖ ెక లను చూడవచు . ఆ తర జర వసుం . ా ఉన మర క ఆ లౖ ావల ిన ం వ న పమ ట ల లను. మ బ ంక ఖ వం ే ర క ంట ర . ే . మనక ాక ం మ ందు ంచడం ఎంత ెల బ ం ం . ఇల .. ఒ బ ంక ప జర క కర ం ఉం . పంప ర. సంగత ల . ''మన బ ం '' క .. ఇక అం ే. . ఈ ె ంప ల జ ా ల! మర వ ాదు. ా ాలనుక ెల ప త ల ఆ ార బ ంక వసుం . దరఖ సు ా ా . ె ం దట అ ే ఐ... అజ గత వ ట ా? అ ంచు వచు .prajasakti. ౖ ల ే ే ె ె యక ం ర చుక న డబ ను ౖతం ా 24 గంటల పపంచంల ఏ మ ల ల ా ే ల జరపవచు .. బ ంక ల గంటల తరబ ేమ ందు దరఖ సుల ా Page 3 of 10 ా? ా రణం ా ఆ లౖ పయ ణ ల క ా . .. ె ంచవచు . వలను అం ంచడ నుం ై ల ా ే ల కంప ట నుం ే ర లబ ే అవసరం లక ం మ ను బ వలను క ేసు వచు . బ ం ం ల ాజ ార ం ఉన పమ ల ా ే ల అవ త ంట మ . ా ఎవ ా ం ంప ల వంట ఆ లౖ రహస ం ా ఉం ల ాట బ క అందుబ ట ల దరఖ సు ేసు వచు . రదు ే ిన ణ ల మనక అం సు ాల షయ ంచవచు . ఈ వల గ ం ెల సు వచు . ఆ క ఉ ేశం 7/24/2011 .. ఇంట ే ఈ సదు ాయం మ బౖ ల మధ సు వల ి ఉంట ం .

ఒక ళ అ ా ా ల ర ను ా బ జర కర బ న ెక (PhishTankSiteChecker) య - ేసు వచు . www.PRAJASAKTI TELUGU NEWS PAPER DAILY-ఆ లౖ ర మ ట ి క ర ంట ిసంల ే ి య ంట ఆమల మ ం ౖర లను ఎప టకప డ అ ే త ా అందుబ ట ల మ ర త ం . లగ ల జర గ త న ట . బ ంక అడ ను టౖ బ . వ మత ా రం బ జరను ఎప టకప డ అ ఓ .జ ా ా వ ను అ ఇట వంట రహస వ ి పపంచంల ఎక డనుం ై ల మ క న ొంగ వ ను ాల . ఈ య ఆ ను ఇ ేయడం. మనం ా త మల ిసంల ే య -ఆ ను క ేయడం సుర తం ాదు.phishtanksitechecker. ఆ ేసుం అడ బ ల టౖ ావ ాడ త న ట ం ా ం అంట ర .prajasakti. *ఇంట *అ ాన బ ంక య జమ ం బ ం ం ిసంల ాబ ం ం వవ ౖ ల ఉంట ా ల ంట ేయక ం క ేయక డదు. ౖ సప ళం గ ర ాలంట ఒ జన ే ఎర Page 4 of 10 ం మ ందు "http://" ఉం ో ల ో గమ ం అడ బ ెల సు ాడడం ఆ లౖ లను ఎక వ ా ఉప సుర త అ కరక . టౖ న నరం ాఓ ే న ం ెల ప త ం . ఇ ి ఇ న ా ౖ లల మ త కర ా సు ర ాడ త న వ గత వ ా ట ొం ేసు ం . ప ల వ జ ా ి ా ాజ ా ి ా ''ల ం ే అవ ా ాల ే ాసు వడం క అ ెల సుక వ ాల ే ను బ కర ఈ తర ేయవచు . MAC Filtersను ఏ ా ట ేసు వ ాలను క రక న ౖ ాడ క ంట ఏ ా ట ా .ౖ ర స న త ి ంచు ాలంట సప ల ి టం ౖ లను య ఆ ఎ ౖ సుర త న ే ి ా వ మ తం తప ా త ేసుం . ౖ ఇ ౖ లల ం ే పమ దం ఉం . అం ల . ప ా ర . ౖ. సమ అ . ేయం . బ ం ం ా ేయడం . అంట ం ల వ బ జరల ర ేయక ం నం.య ఆ ఎ ే ి ా . వవ ల . అప డ స న బ ంక ఇ నట. తప లక ం ే ి బ జ ను ె ేయం .బ మ ం ో ా ో సు ేసు వచు . ప ే క గ ర ల కల ే Wi-Fi Protected Access. ేయం . అ ఓ ేయడం తప స . ర ఎప డ ల అయ . ట ల ంటర . ఇంట న ై ే ధన ఎ ా .org/en-us/firefox/addon/722“ ళ ా ా ఆ సమ డ ను. ఈ పమ దం నుం పం ాప ేక ే ఎప టకప డ సంబం త ా పడక ం ా ం వ న పమ నుక ౖ ల ళ ా ాల జ న బ జరను తప ౖట వవ ేయ . అల లం వం ేమల ల! సు ళ త ం . వ ాల తం ా ల అవ న ేసుక ౖట ా ో ె http://www. వ ా ే ా ా?'' అ పశ ల ఎక వ.ఒ . ాబట ల ేసుండడ . ఎక వ బ ం ఎ ం ల వ ంట అ టౖ ిం అల ాట *బ ం ం ప ర న *ఆ లౖ ేసున ప డ సుర త ా ిం ా ె యజ ి. అం ే ాక ం అంత సుర తం ాదు. ా రణం ా బ ం ం వసుంట ం . ఆ త ా త మన ల ా ే ల .mozilla.com/tecpage/article-255424 ట ఒ . సుర త ల వరక ర ణ క ఆ ను ఇ ా ౖ ేసుక ంట. సకమ ా వ గం ా ఎంట న సమ ాడడం మం రం లక ంట ాదు. 7/24/2011 . ా వ మ ర ం . బ ం ం ాలక ఎం ా ేసు వచు .addons.com/page_id=7 నుం ాంల ాడ త న ెల సుంట య జ Enable JavaScript ేయవచు . పసుప రంగ ల ేయడం మ చూ ిసుం . ై ల పమ దం వ ం . ే మ ంత జ గత ా వ ం ా వ ాలక సంwww. *తరచూ ా వ ను మ ర క ంట ం ా వ లను ా ీ. ేయం . ఒక ళ పచ రంగ నుం టౖ గ ర లౖ ే ీ ీల ౖ లను గ సుం .

ల *ఎప అ ై స ార లక డబ ెల సు ల ట సంఖ ల ల ా . వ ేయం .. లట ఎను ా . . ా వ ె య వ క డదు.. డబ ే ినట అనుమ నం క ే ంట బ ంక Share z z ఉంచు క ేసున కమంల ఎ ం ండ ార స చూసుక ా వ లను ఇతర ల ఎప డూ హస ం ా ఫ బ 0 tweet z z z తదుప ఆ క మంట ర ెప ం . బంధువ లక క ె యక ం ె య ే ి అ ం ా వ మర నుం ా . ిలలక . ల ఇ ఐ.com/tecpage/article-255424 7/24/2011 .PRAJASAKTI TELUGU NEWS PAPER DAILY-ఆ లౖ * ఎ ం అ కన *ల ఇ నుం డబ ను ఇతర లక ట ష ను ఒకట ఐ.prajasakti. * ఈ * అ ాయం* Type in Telugu (Press Ctrl+g to toggle between English and Telugu) (Max 1000 characters) సంబం త * క ంద క ిం న ట ( బ క ఒక ల టౖప ల ేయ గలర స ాక ించక ే ఈ బట క ం ) Submit Comment http://www. ఫ ఇ ఎవ ం ం వ న పమ ంబ ను టౖ ల! Page 5 of 10 ే టప డ జ గత వ ంచం .

prajasakti... ా z ఇంక z ీచర ి ం వ న పమ ల! Page 6 of 10 ి ట .com/tecpage/article-255424 7/24/2011 . ా వ పద సల z ం ాల వల త బ !ఇ గ ౖ ా అక ా 5 !! ా .PRAJASAKTI TELUGU NEWS PAPER DAILY-ఆ లౖ ఈ- ఇతర ఎం ీ -3 ీ z నూత z స z z .....! ౖ ం కమసప క z ీచ z z z http://www.. ఆమ గ ర ..

com/tecpage/article-255424 7/24/2011 .PRAJASAKTI TELUGU NEWS PAPER DAILY-ఆ లౖ బ ం ం వ న పమ ల! Page 7 of 10 z z z z z z z ష z z z z http://www.prajasakti.

PRAJASAKTI TELUGU NEWS PAPER DAILY-ఆ లౖ బ ం ం వ న పమ ల! Page 8 of 10 z z z z అట http://www.com/tecpage/article-255424 కథ 7/24/2011 .prajasakti.

prajasakti.PRAJASAKTI TELUGU NEWS PAPER DAILY-ఆ లౖ http://www.com/tecpage/article-255424 బ ం ం వ న పమ ల! Page 9 of 10 7/24/2011 .

All Rights Reserved.com/tecpage/article-255424 7/24/2011 . http://www.prajasakti.PRAJASAKTI TELUGU NEWS PAPER DAILY-ఆ లౖ హ |మ గ ం బ ం ం వ న పమ ల ! Page 10 of 10 | సంప ంచు | గత సం కల Copyright 2009 © Prajasakti.