P. 1
article-255424

article-255424

|Views: 4|Likes:
Publicado porsureshkakani

More info:

Published by: sureshkakani on Jul 24, 2011
Direitos Autorais:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2012

pdf

text

original

Last updated J ul 24 2011, 18:34:14, IST

హ'L సంప cంచు మ· గ:oంD గత సంDకల:


c·జ·cార ల:
మ:ఖ·_ం÷ాల:
cెల:గ: -ల
cªరc·వ°
ప పంచ గమనం
-ి° ప పంచం
sడల:
-ిoగమల:
ప జ· ప O°ధుల:
-ట cా_సం
-ట ¬o క
సం`ాదsయం
ఎ-·_o -_షC
-ట సూs
cతaక:
cC_
[ X ]
Page 1of 10 PRAJ ASAKTI TELUGU NEWS PAPER DAILY-ఆ' లౖ' బª_sం/ ``ంDవyన_ ప మ·c·ల:!
7/24/2011 http://www.prajasakti.com/tecpage/article-255424

aల· cార ల:
¬sాక:ళం
Dజయనగరం
D÷ాఖపట_ం
D÷ాఖపట_ం -ిట
త¬రa_ n`c·వo
ప¬_మn`c·వo
కృష
Dజయcాడ -ిట
గ:ంట¬రa
ప sాశం
-ల¬ రa
Dత¬ రa
కడప
అనంతపyరం
కర¬_ల:
మహబ¬± నగò
cదs
cదoాబªc
రంnాoc
నల' ండ
ఖమ_ం
వరంగC
కoంనగò
°జ·మ·బªc
అcల·బªc
ఆ' లౖ' బª_sం/ ``ంDవyన_ ప మ·c·ల:!
ఆccారం అనుబంధం Sat, 23 J ul 2011, IST
0 tweet
Share
Page 2of 10 PRAJ ASAKTI TELUGU NEWS PAPER DAILY-ఆ' లౖ' బª_sం/ ``ంDవyన_ ప మ·c·ల:!
7/24/2011 http://www.prajasakti.com/tecpage/article-255424

కoంట: Oల: ల:... scc sారa ±ె0 ంపyల:... డబ:_ బదల·oంపyల: వంటD ఆ' లౖ' c·_oా ±ేసు -·_oా? అocే ఈ ఆ' లౖ'
బª_ంsం/ ల' ``ంD ఉన_ ప మ·c·ల:... ఆ ప మ·c·ల బªoన పడక:ంc· వyంcే Dటª_ల: cెల:`ా? `ాc·రణంnా ఆ' లౖ' బª_ంsం/
c·_oా జon ల·cాcేDల°_ రహస_ంnా ఉంc·ల° ఎవo-· s`రaక:ంటªరa. sా° మనక: cె0యక:ంc·- అD బcర తం
అవyతaంటªo. ఆదమoD ఉంట cాట c·_oా D బª_ంsం/ వ_వooాల: cెల:సుs`వడc sాదు, Dరa c·చుక:న_ డబ:_ను -ౖతం
c·o మ0_ం±ే -ౖబò ¯సnాళ:_ °రంతరం ``ంDవyంటªర- Dషయ·°_ మరaవoాదు. - s.ఎs_ .oాæ
-c c·_oా బª_ంsం/ ఉత_తa ల:, -వలను అంcంచడc ఆ' లౖ' బª_ంsం/ . ఆ' లౖ' c·_oా 24 గంటల: ప పంచంల' ఏ మ¬ల
నుం±ై-· ల·cాcేDల: °ర_cంచవచు_. ఇల: , ఆ,ీసు, మ·o_c అ- sాక:ంc· ప య·ణ·ల' క¬c· ల·cాcేDల: జరపవచు_. D
కంపy_టò నుం±ే D బª_ంక: ఖ·c·లను, ల·cాcేDల Dవoాలను, రదు ±ే-ిన ±ెక:_లను చూడవచు_. బª_ంక:ల' గంటల తరబc
°లబcే అవసరం లక:ంc· ¢ణ·ల' మనక: sావల-ిన -వల: D°onంచుs`వచు_. ఒs బª_ంక: పocల' ఉంcే ఖ·c·ల మధ_
``మ:_ను బc0 ±ేసుs`వచు_. Dదు_o , ¯బౖC , nా_¦ Oల: ల: -c c·_oా- ±ె0 ంచవచు_.s`°_ బª_ంక:ల: ¯బౖC బª_ంక:
-వలను క¬c· అంcసు -·_o. ఈ ±ె0 ంపyల: జo. మ:ందు D°oగc·రaల: s`°_ జ·గత ల: Oసుs`వల-ి ఉంట:ంc . ఇంటo_c
c·_oా బª_ంక: ల·cాcేDలను °ర_cంచడం ఎంత cే0s`... అజ·గత వc- అంcే cªo మ¬ల_ం ±ె0 ం±·0_ వసు ంc. ఇంటò -c
బª_ంsం/ s`సం ఖ·c· ఉంc·0. బª_ంక:ల' ఖ·c· cెo±ేమ:ందు దరఖ·సు ల' s`ocే ఈ సదు`ాయం Dక: అందుబªట:ల's వసు ంc.
ఇప_టs ఖ·c· ఉన_cారa సంబంcత బª_ంక: c-జరaక: D ఇ-coC Dరa-·మ· cెల:పyత¬ దరఖ·సు ±ేసుs`వచు_. దరఖ·సు
పo¬0ం±·క బª_ంక: `ా¦ వò , య¬జò ఐ.c.° sటªo`ా o. ¯దట అcే ఐ.c.c` ల·/ ఆ' sాcా0. ఆ తరacాత sాcాలంట
ఐ.c.° మ·రa_క:- `·కర_ం ఉంc. ఈ -వల గ:oంD మo°_ Dవoాల: sాcాలనుక:-cారa oజరa_ బª_ంs ఆL ఇంcయ·
c± -ౖc ల's c0cే cెల:సుs`వచు_.
జ·గత ల:
ఆ' లౖ' బª_ంsం/ -ౖట ల' Dరa-·మ·లను హc·వycnా టౖL ±ే- ``ర`ాట:న
ఎక_cో ఒక అ¢రం పడక``వడ¯, తప_nా పడడ¯ జరn`చు_. సonా అల·ంట
స_ల_ మ·రa_లc` రకరsాల బª_ంక:ల c± -ౖట ను న¯దు ±ే- o_కరa ంటªరa.
అంcేsాదు ఆయ· నs0 c± -ౖట నుంD మనక: coC_ క¬c· పంపyc·రa.
అట:వంట నs0 coC_ ను సonా గ:o ంచక:ంc· ''మన బª_ంs'' కc·...
అనుక:° c·° Dద s s ±ే- ... ఇక అంcే.. సంగతaల:. ఆ o_కò ఉcే శం
Page 3of 10 PRAJ ASAKTI TELUGU NEWS PAPER DAILY-ఆ' లౖ' బª_sం/ ``ంDవyన_ ప మ·c·ల:!
7/24/2011 http://www.prajasakti.com/tecpage/article-255424
-రcoనట . ఆ coC cనుక c·nవyంcే మ·ల_ò_ , sల·గò_ D .ీ-ీల'
మ·ట-ి క¬రa_ంటªo. c°_ ,ాo_ం/ అంటªరa. ఆ తoా_త మన ల·cాcేDల°_ o_కర క: cెల:సు ంటªo. ఒకcళ Dరa సoన
బª_ంక: అడ ¦ ను టౖL ±ే-ి-· ఆ మ·ల_ò_ c·o మ0 ంD తప_ -ౖc ల's Oసుsళ:తaంc. ఈ ప మ·దం నుంD త.ి_ంచుs`cాలంట D
-ిస ంల'° య·ంట cౖర¦ లను ఎప_టకప_డ: అL cేc ±ేసు ంc·0. య¬ఆò ఎC 0ంs మ:ందు "http://" ఉంcో లcో గమ°ం±·0.

s`త nా అందుబªట:ల's వD_న s`°_ బ` జర ల' -ౖట` s cళ_nా- అడ ¦ బªò c·ళం గ:రa c` పచ_రంగ: నుంD పసుపy రంగ:ల's
మ·రaతaంc. అంట c·నర¸ ం Dరa ±ే- వ_వooాల°_ n`ప_ంnా ప cే_క s`c ల' జరaగ:తaన_ట: . బª_ంsం/ -ౖc లను య¬ఆò ఎC
0ంs ల c·_oా ఓ.' ±ేయక:ంc· అడ ¦ బªò ల' టౖL ±ే-ిnా°, బ:s మ·ò_ c`nా° మ·త c ఓ.' ±ేయడం మo` సుర;తcన
Dc·నం. coC c·_oా వD_న 0ంs °జcంcో sాcో cెల:సుs`cాలంట ఒoజనC య¬జò -L టౖL ±ే-ి `ా¦ వò మ·త ం తప_nా
టౖL ±ేయ·0. అప_డ: సoన బª_ంక: c± -ౖc అocే ఎరò c-å చూ.ిసు ంc. ఒకcళ అc ¯సపyoతcనcైcే ధన_cాc·ల:
cెల:పyతaంc. సుర;తcన బ` జర ను cాడడం ఆ' లౖ' వ_వooాలక: ఎంc` cల: ±ేసు ంc. ఇంటo_c ఎs_ `` రò ను
cాడ:తaన_ట ocే ఎప_టకప_డ: సంబంcత `ా_¿ లc` అL cేc ±ేయడం తప_సo. ,ౖò ,ాs_ , ఒ.oా బ` జరa o_కర బªoన
పడక:ంc· ±·ల·వరక: ర¢ణ క0_సు -·_o. ,ౖò ,ాs_ D°oగc·రaలౖcే ,ిL టªంs -ౖc ±ెకò (PhishTankSiteChecker) య·c -
ఆ' ను ఇ' `ా C ±ేసుక:ంట, ఇc ¯సపyoత c± -ౖc లను గ:o సు ంc. www.phishtanksitechecker.com/page_id=7 నుంD c°_
ఇ' `ా C ±ేసుs`వచు_. అల·n - -ిgL య·c -ఆ' ను క¬c· ఇ' `ా C ±ేసుs`వచు_. బª_ంsం/ ¯`ాలక: `ాల_cే o_కరa ఈ తరo
ల·ంn_å s`c లను ఎక:_వnా ఉపonసు -·_రa. ఈ య·c ఆ' ను ఇ' `ా C ±ేయడం c·_oా జ·cా-ిgL ను బª s ±ేయవచు_.
సుర;తcన -ౖc లల' మ·త cEnable J avaScript ±ేయవచు_. c°s`సంwww.addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/722“
° ఇ' `ా C ±ేసుs`వచు_. `ాc·రణంnా బª_ంsం/ -ౖc లల's cళ_nా- జ·cా-ిgL c·_oా ''ల·n' Dవoా0_ -L ±ే`ా oా?'' అ- ప శ_
వసు ంట:ంc. o_కరa s`°_ మ·ల_ò `` nాంల c·_oా ఆ సమ·±·oా°_ ``ంcే అవsా÷ాల: ±·ల· ఎక:_వ. sాబట ల·n' Dవoాలను
-L ±ేయడం సుర;తం sాదు. c°s పo`ా_రం బ` జర ను ఎప_టకప_డ: అL cేc ±ేసు ండడc. అంcేsాక:ంc· ఇట:వంట రహస_
సమ·±·oా°_ -ిస ంల' `` ò ±ేయడం, cైoల'-, .పò ల'- oాసుs`వడం క¬c· అంత సుర;తం sాదు. -c వò_ లc` మo` రకcన
ప మ·దం వyంc. మనం cాడ:తaన_c ఓ.' -c వò_ అocే మoంత జ·గత nా వyంc·0 . జ·cా -ిgL s`c c` క¬cన cొంగ c± -ౖc
c·_oా Dరa cాడ:తaన_ o°టò ¯డC ను, D `ా¦ వò ° cెల:సుక:° ప పంచంల' ఎక_డనుం±ై-· D -c వò_ ను cాడ:క:ంట¬
వ_s గత Dవoా0_ cొంn0ం±ే ప మ·దం ఉంc. D -c వò_ `ా¦ వò ను అ¢oాల:, అంsల:, ప cే_క గ:రa ల కలoకc` ఏoా_ట:
±ేసుs`ంc. cౖ-,ౖ -c వò_ అocే Wi-Fi Protected Access, MAC Filtersను ఏoా_ట: ±ేసుs`cా0.
Dటª_ల:
*ఇంటo_c -ంటరa , coం/ -ిస ంల c·_oా బª_ంsం/ వ_వooాల: ±ేయక¬డదు.
* అ- ,ా_నC D బª_ంsం/ -ౖc ల' ఉంట Dవo`ాonా Dరa ఎప_డ: ల·n' అయ·_o` ±ెs ±ేయంc. సకమcన సమ·±·రం లక:ంట
బª_ంక: య·జమ·-·_°s cె0యజ-ి, `ా¦ వò మ·ర_ంc.
*తరచూ `ా¦ వò ను మ·రa_క:ంట:ంc·0. ఎక:_వ బª_ంs ఎs°ంc ల: వyంట అ°_టs ఒs `ా¦ వò cాడడం మంDc sాదు.
`ా¦ వò లను sా.ీ, .¦ ల: ±ేయక:ంc· టౖ.ిం/ అలcాట: ±ేసుక:°, తప_ల క:ంc· cగంnా ఎంటò ±ేయంc.
*బª_ంsం/ పyర oన cంట- కD_తంnా ల·/ అవyc ±ే-ి బ` జò ను s` å ±ేయంc.
*ఆ' లౖ' `ా.ిం/ ±ేసు న_ప_డ: సుర;తcన c± -ౖట` sాcో ±ెs ±ేయంc.
Page 4of 10 PRAJ ASAKTI TELUGU NEWS PAPER DAILY-ఆ' లౖ' బª_sం/ ``ంDవyన_ ప మ·c·ల:!
7/24/2011 http://www.prajasakti.com/tecpage/article-255424
*D ఎs°ంc నుంD డబ:_ను ఇతరaలక: టª '_ ఫò ±ేసు న_ కమంల' ఎs°ంc -ంబò ను టౖL ±ే-టప_డ: జ·గత వcంచంc . Dవo`
అcn కన_o_ష' ను ఒకటs oండ:`ారa సoచూసుక:° డబ:_ టª '_ ఫò ±ేయంc.
*ల·nఇ' ఐ.c లc· `ా¦ వò లను ఇతరaల: cెల:సుs`ల° సంఖ_ల: లc· లటò_ ° ఎను_s`cా0. D ల·nఇ' ఐ.c., `ా¦ వò
ఎప_డూ హస_ంnా- ఉంచుs`cా0. .ిల లక:, బంధువyలక: క¬c· ఇD cె0య°వ_క¬డదు.
*ఎప_cై-· సo Dక: cె0యక:ంc· D అs°ంc నుంc ఎవo-· డబ:_ Do c· ±ే-ినట: అనుమ·నం క0ncే cంట- బª_ంక:
అcsారaలక: cె0య±ే-ి D `ా¦ వò మ·రa_s`cా0.

తదుపo ఆo కC

Share

0 tweet
Doమంటªo` ±ెప_ంc ..
.రa *

ఈ coC *

D అO`ా యం*
Type in Telugu (Press Ctrl+g to toggle between English and Telugu)

(Max 1000 characters)
సంబంcత s`c*
Dక: sంద క°.ింDన s`c ° టs_ బªs_ ల' టౖపy ±ేయ గలరa
(Dక: ఒక_cల s`c సonా క°.ించక``cే ఈ బట' ° -క_ంc)


Submit Comment
Page 5of 10 PRAJ ASAKTI TELUGU NEWS PAPER DAILY-ఆ' లౖ' బª_sం/ ``ంDవyన_ ప మ·c·ల:!
7/24/2011 http://www.prajasakti.com/tecpage/article-255424

ఈ-.å ఇతర D÷`ాల:
ఎం.ీ -3 -ీ_c -ిs_ ట' ...
Dనూత_ -వలc` గ¬nC
సos`త ,ీచర c` ,ౖò ,ాs_ 5
ఆమ:గ: రa...
`ా¦ వò పద°సల:
...cా¯_! ఇc cC ,`' !!
ఇంక -ిL sాò అక_oా ...!
-ౖc· ంOక మ·స పOక

,ీచò_Page 6of 10 PRAJ ASAKTI TELUGU NEWS PAPER DAILY-ఆ' లౖ' బª_sం/ ``ంDవyన_ ప మ·c·ల:!
7/24/2011 http://www.prajasakti.com/tecpage/article-255424-_షC_
Page 7of 10 PRAJ ASAKTI TELUGU NEWS PAPER DAILY-ఆ' లౖ' బª_sం/ ``ంDవyన_ ప మ·c·ల:!
7/24/2011 http://www.prajasakti.com/tecpage/article-255424
అట Dc కథ
Page 8of 10 PRAJ ASAKTI TELUGU NEWS PAPER DAILY-ఆ' లౖ' బª_sం/ ``ంDవyన_ ప మ·c·ల:!
7/24/2011 http://www.prajasakti.com/tecpage/article-255424

Page 9of 10 PRAJ ASAKTI TELUGU NEWS PAPER DAILY-ఆ' లౖ' బª_sం/ ``ంDవyన_ ప మ·c·ల:!
7/24/2011 http://www.prajasakti.com/tecpage/article-255424

హ'L | మ· గ:oంD | సంప cంచు | గత సంDకల:
Copyright 2009 ©Prajasakti, All Rights Reserved.
Page 10of 10 PRAJ ASAKTI TELUGU NEWS PAPER DAILY-ఆ' లౖ' బª_sం/ ``ంDవyన_ ప మ·c·ల:!
7/24/2011 http://www.prajasakti.com/tecpage/article-255424

IST http://www. 23 Jul 2011.prajasakti.PRAJASAKTI TELUGU NEWS PAPER DAILY-ఆ లౖ బ ం ం వ న పమ ల! Page 2 of 10 ల ారల ాక ళం జయనగరం ాఖపట ం ాఖపట ం ిట త ర వ ప మ వ కృష జయ ాడ ిట గ ంట ర ప ాశం ల ర త ర కడప అనంతప రం కర ల మహబ నగ ద ద ాబ రం ా నల ండ ఖమ ం వరంగ క ంనగ జమబ అ లబ ఆ లౖ 0 tweet బ ం ం వ న పమ Share ల! ఆ ారం అనుబంధం Sat.com/tecpage/article-255424 7/24/2011 .

You're Reading a Free Preview

Descarregar
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->