Você está na página 1de 50

Macua Tithi mwireherye tithi - mwireherye tihtii tithii tithii.

2x CORO
Yesu arwaka- arwaaka elapo ya Vathi navuluwe.2x

Mayii mwireherye mayi- mwireherye mayii mayii mayii.2x


Joven mwireherye joven- mwireherye joven joven joven.2x

PORTUGUES
Papas se preparem se preparem papas, papas, papas. CORO A vinda de Jesus - serem salvo.

Mamas preparem-se, preparem-se mamas, mamas, mamas. Jovens se preparem-se preparem jovens, jovens, jovens.

Macua Apwiya Yesu enarwa enitthan- Apwiya Yesu enarwa enitthana Apwiya- yesu , enarwa eni- tthana.2x CORO Aleluya amen aleluya yesu, Aleluya amen aleluya yesu, Aleluya men aleluya Yesu.

Asinna Kristu othene enarwa enitthana Asinna Kristu othene enarwa eni-tthana.2x Asinna kristu othene, enarwa eni-tthana.2x

Asinna lapaani sottheka sanyu-anna Lapani sottheka sanyu Asinna-lapani, sottheka-sanyu.2x

Yarwaaka Apwiya navuluwe-yarwaka Apwiya navuluwe. Yarwaka-Apwiya, navuluwe.

PORTUGUES Jesus Cristo chama toda gente Jesus Cristo chama toda gente Jesus Cristo - chama toda gente.2x CORO Aleluia men aleluia Jesus, Aleluia men aleluia Jesus Aleluia - amen, aleluia - Jesus.2x Irmos em Cristo sero chamados - irmaos Em Cristo sero chamado. Irmos - em Cristo, sero - chamados.2x Irmos confessai os vosso pecados - Irmaos Confessai os vossos pecados Irmos - confessai Os vossos - pecado. A vinda de Cristo serem salvo-a vinda de Cristo serem salvo A vinda - de Cristo, serem - salvo.2x

Macua

n- 72

Mwelapo eyo ereheriiwe awela murima teni Ekhale mwelapo eyo ereheriiwe. CORO Tthiri Aprahamo tthiri Aprahamo ari weiwo Tthiri anaisrael ari weiwo ni Atthu akina athaliwe awo. Asitithi nroromele nottharuwa sonanara nimutthare Muluku Tithi mothenemmo oninrumawe. Asinnaka vantthuneya ovekela mahiku othene Nivekaka Oleveleliwa itampi sahu. PORTUGUES O mundo preparado os santos eh que vo viver la CORO Abrao esta la os israelitas esto la E os outros escolhidos. Papas convertem - se e abandonem o mal sigam Deus pai em tudo que ele nos manda.

Irmos oremos sem cessar confessando Os nossos Pecados.

Macua Osiivela wa Muluku elapo ela yavathi 2x CORO Muluku nimuttittimiheeke Yowo tosivelaxa.

n- 73

Amuruma apwiyahu elapo ela yavathi. Pwiya Yesu ovara muteko awe elapo Ela yavathi.

Voomaliha atthikela watithawe wirimo. PORTUGUES Deus amou esta terra CORO Deus adoremos ele Eh amoroso. Mandou nosso senhor nesta terra.

Senhor Jesus trabalhou nesta terra. Concluiu o seu trabalho e voltou ao seu pai. Macua n- 74

Ohileleya jovem mwiwe esara enorwa eyo mayi Mayi mayi nnarw ninla mayi mayi mayi ninlela okumi Mayi mayi mayi . PORTUGUES

Os desobedientes vo chorar ai ai ai Querendo a salvacao e no acharo. Macua Apwiya Yesu osamariya yampwanya Muthiyana Arikaka maasi. CORO Weyo - weyo samaritana Weyo weyo okivahe maasi n- 75

Asitithi nasimayi nikhale ntoko musamaria. PORTUGUES Senhor Jesus em Samaria encontrou uma mulher A tirar agua. CORO Tu - samaritana tu de-me Agua. Papas e mamas sejamos como samaritana.

Macua Wirimo iwo elapo yeyo;2x elapo yeyo toriwo Otheya ni murettele. CORO Halaka weyo osivela elapo ni otthara Itthu sowoopopiha sa mulaponi.2x

n- 76

Yesu kristo ahihima,2x miyo kinrowa woreherelani Nyuwo nipuro.

PORTUGUES Nos cus essa terra la ha alegria e felicidade. CORO Ficas tu que agratas de coisas do mundo E faz coisas admirveis do mundo.

Jesus Cristo falou eu vou a meu pai vos Prepar o lugar.

Fim Macua Nivekele nsina na atithi nnamwana Ni munepa wawela men. PORTUGUES Oremos em nome do pai e do e Filho do esprito santo men. n- 77

Macua Apwiya kinnitthana nyu mwakhotta kinnakwa Tthiri kho rwani mukivuluxe Mi kina kinarimela mi. CORO Kho pwiya kakheleni;2x mulipa

n- 78

Ottheka mi Kinnemya mukikwenle mi. Sottheka sokivara mi kinnukhuwa murimaaka Pwiya reherani murimaaka mukakhele sana. Kiheryerya wireherya Nnya mpuwa 6

Munnukhuwa Pwiya reheryani murimaaka Mukakhele sana.

Apwiya kinnokohaani munatthuna kivare Xeni Mutekwanyu mukilele mi kivare yoworu.

PORTUGUES

Jesus senhor me chego a ti oh de-me alivio Mesmo a ti o teu favor estende a me aceita Um pecador. CORO Eu venho como estou Porque Jesus morreu por me Eu venho como estou.

As minhas culpas grandes so mas tu Que no morreste em vo me podes Conceder perdo aceita um pecador.

Este eh a traduo de hino 270. Macua n- 79

Elapo yavathi nohalela hiyo wotxawelawo Muluku munikhaliherye ophiyera orwa wa Mwana anyu munakhele hi nakhale vamosa Momwene ni mwanyu. CORO Ninnaveka ninnaveka;2x Ni ohihiyerera. Asinna nivekele no hihiyerera nupuwele Masu a apwiya mahiku othene miteko Sahu ikhale sorera vamaithoni va apwiya.

PORTUGUES Nesta terra estamos estamos aflitos onde ir Deus pai nos asegure ate a vinda do teu Filho nos receba no seu reino. CORO Pedimos sem cessar. Irmos oremos sem sear pensando A palavra do senhor todos os dias Nossos trabalhos sejam boms nos Olhos do senhor.

Macua Vopacera Muluku ahipaka Adamo ahimpaka Mwarawe omukhalihera we. CORO

n- 80

Wiriyanani malamulo opwanelela vate vanyu Mwaphiyaka mwirekeno ophiyera okwa wanyu.

Nyuwano ... olelo mophattuweliwa musuwele Othuma Mwalo nari vari catana savatthokoni Sothene sinamowehererani.

Nyuwano ... muhiye ovinya 7 hora musuwele Ovinya vasiso muyaka orika maasi maasi oxoworo Mukhutthihe mopwanelela mukhutthihe vohikaphula Vohimpaha iyanyu. PORTUGUES

No principio Deus fez Ado e fez Tambm a sua esposa para lhe auciliar CORO Ouve os mandamentos se chegarem A vossa casa obedesam

Voc ... hoje ja lhe acondeceu saiba comprar Faca mesmo catana tudo do lar esta a sua espera. Voc ... deixa de acordar as 7 horas aprende Acordar cedo buscar agua, agua da casa de Banho aquece de boa maneira que no Queime seu marido.

Macua Othela woopwanya munnaka;2x weyo weyo Munnaka olelo onothela ii othela waweela.

n- 81

Nyuwo munna ... olelo wowaakhela amwarao Muhire mphinye owani ovanela muhinatthuna Eh munnaka wohawa. Nyuwo munna ... olelo mowakhela aiyanyu Aiyanyu yayaka omatta Mmoxeke matxokwaya Mwahiyereke aiyanyu eh etthoko mopwanya. Nyuwo munna ... mukhaletho owaasivela Aiyanyu yarapa aiyanyu mwavaseke mahi Aya vamosa nereru aya munaka malamulo Moopwanya.

PORTUGUES

Casamento ja encontrou meu irmo Hoje estas casar casamento abenoado

Irmo ... hoje recebes a sua esposa no Eh logo que chegam em casa no aceitar Convera oh irmo sofrimento.

Irm ... hoje recebes o seu marrido Ele quando vai a machamba preparas Um lange para ele ai tens o lar.

10

Macua Nihiku nikinaku Moise ahivira mutakwani Ahipwanya nikukhu Nivarelaka mooro Mpuwa mwanikukhu mwahiwanyeya Masu Taphula mikhoyi sa sapato eyo. CORO Weyo weyo Moise weyo weyo Moise taphula Mikhoyi sa sapato eyo. PORTUGUES Um dia Moiss estando no deserto encontrou Uma folha ardento fogo e ouviu uma voz que Dizia tira seus sapatos. CORO Tu Moiss tu Moiss tira atactores Dos seus sapatos.

n- 82

Macua Solelo solelo apwiya animorwa solelo Solelo apwiya animorwa;2x solelo nitthapeke nitthapeke apwiya animorwa Solelo. PORTUGUES

n- 83

Como hoje o senhor vira como hoje Como hoje senhor vira como hoje Sejamos felizes senhor vira como Hoje.

11

Macua Yakhalawo mawowo elapo yayubo wunleliwa Torika nihiku nakwiyawe. CORO Okwawawe okwawawe torika atthu Othene yamunla yamunla yamunlaxa Yamunlela torika.

n- 84

Torika ari muthiyana osareya ikharari atthu othene Elapo eyo yanihakalalano.

Yahirummwa atthu anli omwitthana Pedro Vahilekenlevoxa Torika ahokwa.

Pedro avekela wa Muluku atithi Torika Ahivinya atthu yahakalala.

PORTUGUES

Houve choros na terra de Jo o povo charava A favor de Trica no dia que ela morreu CORO A morte de Trica toda gente Chorava Por Trica.

Trica era uma mulher cheia de biedade

12

Todos dequela terra alegravam-se com Ela.

Mandaram duas pessoas chamar Pedro Ele chegou e Trica resucitou e as pessoas Ficaram felizes.

Macua Muluku nyuwo olelo nokhalano otheya Vonikumanya olelo vanipuro yenla. CORO Nohakalala olelo nohakalala hiyo Vonikumanya olelo pwiya relihani. Khaliherani olelo nihiku yenla okumana Wahu nno okhale wamurettele.

n- 85

Pwiya murelihe nihikunla nalelo Nlaleye masu anyu ophiyera muholo.

PORTUGUES Oh Deus pai estamos felizes hoje por ter Nos encontrado neste lugar. CORO Estamos felizes hoje estamos felizes Nos por ter nos encontrado.

Ajude-nos hoje nosso encontro seja de sucesso. 13

Senhor abenoa esse dia de hoje para que Evangelizemos ate para sempre.

Macua Apwiya yaxutthiha ephiro yoovuluxa Yahapuwa otorowa ni osidona. CORO Muthi muthiyana okanani Akhu akhuma munlokoni Akhu akhuwela pwiyaka Mwana mwanaka mpenuxeni

n- 86

Muthiyana alavula mukimorele ikharari Mwanaka mi ovariwe ni macini.

Pwiya ahinakhuleru awixutti yalavula Muleleni muthiyanoo owo aroweke.

Pwiya awakhula awo nkirwenle mi ekina Karwenle mi ipwittipwitthi soorimela.

Apwiya yakokhora envekelela mwana

14

Mwana owo apenuxiwe ti pwiya hu.

PORTUGUES Senhor ensinando o caminho da salvao Passou em Tiro e Sidon. CORO Mulher de Gana saiu na multido Gritou ao senhor cura meu filho.

A mulher disse tenha piedade de mim Minha filha lhe pecaram com espritos mau.

Macua Nihiku nikina Yesu ahalela ahalela atthu Ancene empa yeela khaiye ti ya nakoso Empayela ti ya tithi. CORO Empa yeela empa yeela khaiye Ti yanakoso empa yeela khaiye Khaiyo ohankawani empa yeela Khaiye waakhulana empa yeela ti Ya tithi.

n- 87

PORTUGUES Um dia Jesus falou com muita gente esta

15

Casa no eh de negcios esta casa eh do Meu pai. CORO Esta casa esta casa no eh de Negcios esta casa no eh de Fofoca esta casa no eh para discutir Esta casa eh do meu pai.

Macua Mahiku okisera awo onrowa okhala wunla Muluku onamolakani ni miteko sanyu. CORO Khavovo khavovo khavovo Khavovo onaroromela ni miteko Sonanara Muluku ti mulipale ni Miteko sawe.

n-88

16

Asitithi mwakhala ni yoottheka nyu Khamunalokoha Muluku onamolakani Ni miteko sanyu.

Atthu othene mwakhala ni yotthekanyu Khamunalokoha Muluku onamolakani Ni miteko nyu.

PORTUGUES

ltimos dias haver choros Deus julgara Segundo os actos de cada um. CORO Ningum tem fe em Deus Ainda com actos negativos.

Gentes quando tem vossos pecados no Querem confessar vossos pecados Deus Vai vos julgar com vossos actos.

Macua

n- 89

Mahiku akhalayi Muluuku ahaaruma ankelo Mwelapo eyo elapo yaweriwa sodooma ni Komora elapo enompahuliwa. CORO

17

Ankelo yaavira wa loti Emulela okhuume mulaponi mu Elapo elapo enopahuliwa.

Atthu ale mweelapo eyo atthu ale mwelapo Ele yira otthuna waya othela ni otheliwa Othuma ni otumiha.

Asinna nirehere elapo enopahuliwa Ottheka eriki munla owayi omoroni Elumanyihaka maino.

PORTUGUES

Nos anos passado Deus mandou os anjos Na terra de Sodoma e Gomora la foi Destrudo. CORO Os anjos passaram em casa Do Loti lhe falaram sai daqui Porque esta noite ser destrudo.

As pessoas daquela terra faziam o desejo Deles Adultrios e negcios era a actividade deles.

18

Macua

n- 90

Weiwo Nnakhumahu orakamawo iwo Iwo Nnarowahu okhuveyawo iwo Nari nihikunlo namukwaha. CORO

Oh papa papa mwirehere papa;2x Elapo ela ekekhayi enarwa emala Vawi mayi nyuwo nkarowani Mwavuluxiwe.

Yesu ahetteetta elapo yothene miyo ti miyo Mukhale nokumi ahaawa ahaawa ari variyari Yamukwaha.

Yomoriha ikharari omukhotta Yesu Okumi mwavahiwa munnakhelela Murehere murima nyu muri Mmukwahani

PORTUGUES Onde samos eh longe, onde vamos Eh perto eh o dia da viajem CORO Papa prepara-se papa este Mundo na verdade acabara

19

Eh necessrio que vai a salvao.

Jesus andava todas cidades dizendo eu sou O po de mim tero a vida mas sofreu durante A sua caminhada. Macua n- 91

Nyuwo Muluku murino owerya munivahe Hiyo ovilela noweeherereni nyuwo apwiya Tthiri.

Apapa mahiku amaala muhilokonhe Sottheeka sanyu muranyuno munarwa Muhaala ottuli tthiiri.

Asinna mahiiku amaala muhiroromenle Niware mavaka a Muluku nawaneke ekhootto Ya satana tthiri. PORTUGUES Oh Deus pai tu eh quem tem poder Da-nos corragem de esperarmos a ti.

Papa os dias esto acabar ainda no Confeou seus pecados ficaras atrs

Irmos os dias acabaro antes de Aceitar a Cristo pequemos armas De Deus combatermos contra o diabo.

20

Macua Apwiya yesu yaahimpwanya mulopwana Nsinanawe Nsinanawe sakeyo. CORO Yuluma yii sakeyo nkakhuruwa;2x Olelo kirii mpamwao. Sintoko apwiya Muluku munivaahe munepanyu Nikhaale awupuweela nsinananyu.

n- 92

Si olelo nryahu mwempa yeela mareeliho Aakhuruwela mwempa yeela.

PORTUGUES Jesus Cristo tinha se encontrado com Um homen de nome saqueu. CORO E dizi deise Saqueu hoje

21

Estou em sua casa.

Oh senhor Deus da-nos o seu esprito Santo para lembrarmos da sua palavra.

Assim hoje que estamos nesta sua casa Derrama.nos a sua benao.

Macua None osivela wa yesu atthu nyu Omozabike Murettele nihaakhela Nnotheya rya rya rya. CORO Aleluya onorte Aleluya Ocentro Aleluya osuli murettele wookhala. Asinna a Waamphula naari Osofala ni Asinna Omaputo murettele ahakhela.

n- 93

Mwarwaka elapo Yomalawi nnari Otanzaniya Omoambike nno apwiya Muhinliyale.

PORTUGUES Veja amor de Jesus nos povo Moambicano

22

Recebemos a paz estamos a rir ha ha ha. CORO Alelua no norte Alelua no centro Alelua no sul recebemos a paz.

Irmos de Nampula, de Sofala, de Maputo recebemos a paz.

Quando vens no Malawi mesmo na Tanznia no nos esquece aqui em Moambique.

Macua Lipelani orwa wa apwiya khimunasuwela Orwawawe liipelelani mahiku otheene.

n- 94

CORO Nave lipelelani khamunasuwela Okathi aniraiye arwe orwa onikuxa Anipwanye hiyo nrene mwa yowo Wi hiyo navuluwe mahiku awo.

Oni nyuwo lipelelani okathi woothene ahaakunve Orwa mwana a mutthu liipelelani mahiiku othene. Nnari voosisu lipelelani nnari othana lipelelani Nnari ohiyu lipelelani lipelelani mahiku othene.

23

PORTUGUES

Esperai a vinda do senhor no sabes a hora Espera todos os dias. CORO Espera dimanha, atarde, anoite, Espera sem cessar.

Ele disse esperem sem cessar ningum sabe A vinda do filho do homen.

Esperem dimanha, atarde, anoite, esperem Sem cessar.

Macua

n- 95

Muttettheni wao musodoma ni komora Ti mwaruyemo mooro vanthowa nohiLeleeya atthu ancene elapo eyo. CORO Munkelo avir wa Loti Amulela okhume elapo ela Muttetthe yoola wa musodoma Ni komora; olelo olelo onoopa-Huliwa.

Loti ahivinya na mwarawe nanamwanawe Anlii ekhumaka elapo ele yo musodoma Ni komora.

24

Yoothananiha tila amwara Loti yaiwalaya Oruuma yarukunuwa eweha ottuli vanthowa Na muhakhu aya. PORTUGUES

Na terra de sodoma e gomora Deus Mandou fogo por causa da desopediencia Daquel povo. CORO Os anjos foram na cacsa do Loti Lhe falaram que saise daquela terra Porque estaria destrudo a terra.

Loti e sua esposa com seus dois filhos saram Daquela terra sodoma e gomora esposa do Loti trasformou-se em pedra.

Macua

n- 96

Apastor kinnawuunlela apastore ee Wiira yaalake anamwane ee Ekho ekhotto enorwa eyo Yote yootepa waatta. CORO

Miiyo kini kire exenii Miiyo nipenka narumaa Ela elapo yamalaa

25

Miyo kini kiye woowii.

PORTUGUES

Peo pastor que evangelise as pessoas A guerra que vem eh muito forte. CORO

Eu onde irei se tocar A trompeta para o fim do Do mundo?!

Macua

n- 97

Khalayi vaale ohusera ethukumanne Evanelelaka yonvaha Muluku ari Muthiyana ohawene ahirihelamo Ikhorowa pili.

26

CORO Maayi maayi ikhorowa pili Maayi mayi ikhorowa pili.

PORTUGUES A muito muito tempo os sequidores A converarem o que dar a Deus uma Viva pobre ofereceu duas moetas.

Macua

n- 98

Hiyo nivelele nivelele mohakalala Ninvahaka nivahaka pwiya hu Yesu. Aleluya aleluya aleluya men Aleluya aleluya aleluya men.

PORTUGUES

Oferecemos com alegria oferecendo O nosso senhor Jesus Cristo Aleluia aleluia men.

Macua

n- 99

27

Apwiya ka Muluku aka mureelihe elapo ela Munivuluxe hiyo othene wi nikhale ni nyuwo apwiya. CORO

Nyuwo murokoraka nyuwo Nyuwo musulwaka nyuwo Nyuwo muhimaka nyuwo

Apastor nyuwo atthu othene Mukokhorele Pwiya Yesu onimorwa. Apwiya Yesu yahuluma erowaka elapo yamusulu Mwahala nvekeleke vahilekenle miyo kinamorwa Kokuxeni. PORTUGUES Meu Senhor meu Deus abenoa esta terra Nos salve estarmos com o Senhor. CORO Minha irm, meu sobrinho, meu irmo Pastor, vos todos, adorem o senhor Jesus Vira.

Senhor Jesus quando ia aos cus disse: Figuem A orar sem demorar eu virei.

28

Macua Anaisraele yaninla ekhumaka oyikuputo Eyaka okanani nnaya wowi nnamokwa. CORO

n- 100

Narahu oyikuputo nanoolya Naniwuurya,2x weyo Monse Monse nnaya woowi nnamokwa biz. PORTUGUES

Os israelitas choravam quando saiam De Egipto para Gana vamos aonde Estamos morrendo. CORO Quando estvamos no Egipto Comamos Bebamos; Moiss Agora vamos aonde?

Macua Kinovelela kinovelela kinovelela kinovelela wa Muluku Atithi kinovelela. PORTUGUES Ofereo a meu Deus ofereo a meu Deus.

n- 101

29

Macua

n- 102

Suweelani olelo va sottheka sotepa Mweelapo ela inolikaana ni sodoma Loti alaleyaka. CORO Ee Loti alaleyaka Atthu akina yaniwaana Atthu akina yaniwurya Loti alaleyaka.

Atthu akina yanithuma othuma Otumiha othela notheliwa yanirapatho Mavuwo aya Loti alaleyaka.

Sottheka seiyo sinnoneya mahiiku Yaala amitano noliyala mahiku Amutaseke Loti alaleyaka.

PORTUGUES

Saibam hoje o pecado eh pior neste Mundo semelhante com sodoma e gomora CORO Loti anunciando outros Bebiam, lutavam Loti Anunciando.

30

Outras pessoas compravam, vendiam, Casavam, adoravam seu falsos deuses.

Macua

n- 103

Nave nipenka naiwanyeya vathi va Apwiya yesu yaawo ari vakhiviru Ottheka weyo ttharuwa.

CORO Nkarwani nyu mayi wi mulape Nkarwani nyu tithi wi mulape Orowa wirimo orehera nipuro Wi aakuxe atthu awe ororomela.

Nave onamorwa othoriha elapo apwiya Yesu yawo ari vakhiviru ottheka weyo Ttharuwa.

PORTUGUES

Se toca trompeta senhor Jesus esta chegando Tu pecador arrepende-se CORO Vem mama confear seus pecados

31

Vem papa confear seus pecados Foi aos cus preparar lugar para levar Os seus escolhidos.

Ele vira julgar o mundo senhor Jesus Esta perto tu pecador apandona seus pecados.

Macua

n- 104

Karaka elapo yavathi kanleliwa Karaka elapo yavathi itthu sonanara Kavaraka mi. CORO Otthiya maaru ohileleya Korimela otthiya maaru Ikuttho ininliwa omorini.

PORTUGUES No tempo em que estive na terra Fui amigo de coisas estranhas. CORO Ser rebelde no eh bom Hoje estou chorando no Inferno.

Macua

n-105

32

Asitithi anoolikana anolikana ni yesu Anolikana, weettha waya anolikana Anolikana ni yesu anolikana.

PORTUGUES Os papas so iguais a Jesus seus talentos As mes so iguais seus talentos Os jovens so iguais seus talentos.

Macua Mahikwala mitano tokisera nari ari Mwana khanatikhina. CORO Onimorwa aye apwiya yesu

n-106

Onimorwa aye vahilekenle. Aleluya Muluku atithihu aleluya Yesu Ni munepa wawela.

PORTUGUES Esses dias de hoje so ltimos Mesmo criana no o admira. CORO Ele vem sim senhor Jesus Ele vem sim sem demorar.

33

Aleluia Deus pai aleluia Jesus E esprito santo.

Macua Antthuna omona yesu antthuna omona Yesu owo yiinaneele; yiinanele aye. CORO Nookhalano malamulo Nokhalano maalamulo Nitthareke maalamulo.

n- 107

PORTUGUES Quem quer ver Jesus precisa obedecer CORO Temos os mandamentos Devemos sequir os manDamentos.

34

Mcua

n- 108

Okwa warwaka khonamona mutthu Ethoni nnari orera, orakama okhuveya Oneneva owottha tho okwa onnimukuxa CORO Ooneneva onnimukuxa okwa onnimukuxa Oowoottha onnimukuxa okwa onnimukuxa Asinnaka naaroromele apwiya.

PORTUGUES

A morte no repara rosto, bonito Alto, baixinho, gordo, magrinho A morte lhe leva. CORO Gordo morte lhe leva Magrinho morte lhe leva Irmos confiemos no senhor.

Mcua 109

n-

35

Mahiiku anetthaya anona waathaye Khammupuwela Bibiliya. CORO Papa mwiweeke papa mwiweeke Okathi tiyoola wonvekela Muluku.

PORTUGUES Os dias quando passam acha que so Muitos nem penca a Bblia. CORO Papa ousa esse eh o tempo De orar a Deus.

Macua

n- 110

Wavaravaara miteko elapo ela wuupuwele Wira a Yesu animorwa weyo mwanaka Wakuvewo mwahiku ao olelo amaala. CORO Eee apwiya tthikitthi nkanono;2x Tthikitthi nkanono yokimora. Vavo apwiya anrowa onyonyiwa weeyo mwanaka Welaponi wiranwo miteko so khisiri ni mi siri ni Papa o satana. Vavo munnaka onrowa okhala vo oxekexeya ni Wikhumulasa ovonyeriwaka omoroni ni okhotthiwa Na apwiya yesu. PORTUGUES Se fazers tudo ca na terra pencas que Jesus voltara ele dir tu o que fazias na terra? 36

CORO Eh senhor documento no tenho Ja mi caiu! Senhor dir seus trabalhos no esto Comigo esto com seu pai diabo.

Irmo ai haver sofrimento coraras dum Lado para outro senhor vai ti negar Totalmente.

Macua n- 111 Oyariwa wa Yesu waari wowi sisa ahorwatho Munkelo alavula ni Mariya. Ohinova Mariya wookhalano ikharari onrowa Orupala omuyare mvuluxa. Onrowa omuttwela sinanawe Emanuel Tinotaphulela wa Muluku ni hiyo.

Aleluya ameni aleluya ameni mbethelehemo Ayudeya oyariwa mvuluxa. PORTUGUES O nascimento de Jesus foi assim veio o anjo falou Com Maria. No tenhas medo Maria tens graa ters grvida Geraras o Messias. Lhe dars o nome de Emanuel que significa Deus Connosco. Aleluia men aleluia men em Belm de Judeia Nasceu Salvador.

Macua n- 112 Ohiyu ola wa olelo mbethelehemo ayudeiya Yesu oyariwa mbethelehemo ayudeiya ohiyu Ol wa olelo Yesu oyariwa. CORO Olelo Yesu oyariwa 37

Olelo Yesu oyariwa.

Yahirowa akukhula omukokhorela Yesu oyariwa ohiyu ol wa olelo Mbethelehemo ayudeya yesu Oyariwa. PORTUGUES Essa noite em Belm de Judeia nasceu Jesus Nasceu em Belm de Judeia. CORO Hoje Jesus nasceu Hoje Jesus nasceu

Foram os magos do oriente para lhe Adorarem nesta noite em Belm de Judeia nasceu Jesus.

Macua

n- 113

Muluku atithi ninnovekani murumihe Munepanyu waweela vanipuronla na Aninyu olelo va ampixa iyakha. CORO Oh aleluya aleluya aleluya Olelo nnotthapa otthapela Aniversario aniversario ...

38

Asitithi nasimayi nrowe olelo nipeke Hosana vomaleliha iyakha sa hu Nimuthamale Muluku atithi

Amajove suweelani olelo va nihiku Ntokotoko ntthapele vomaleliha Iyakha ophiyeera nihiku na olelo.

PORTUGUES Deus pai lhe pedimos traz nos esprito Santo neste lugar dos seus filhos que Hoje completam o ano. CORO Oh aleluia aleluia aleluia Hoje agradecemos por causa Do aniversario.

Papas, mamas vamos hoje cantar aleluia Por completar o ano louvemos ao nosso Deus pai. Macua n- 114

Rumihani erooho yowaarya munikawele Mmosa ti mmosa ophiyera nihiku na olelo Ninnatthapela apwiya. CORO Ninnatthapa rwani wa hiyo Vomaleliha iyakha.

Asitithi nasimayi nipeke nutthapa va 39

Aninyu yaala olelo apixeriha iiyakha Nimuthamale Muluku atithi aleluya Hosana.

Amajove ni ni anamalattuliwa nothukumana Nipuro nla sintiko Muluku ohimyawe sivelanani Mukina ni mukwawe. PORTUGUES Manda o seu esprito santo nos divide um Por um desses por chegarmos o dia de hoje Agradecemos ao senhor. CORO Estamos felizes vem em nos Completamos o ano. Papas e mamas cantai e esaltai por vossos Filhos que hoje completam o ano agradecemos Deus pai aleluia hosana. Macua n- 115 Mukukhula saana ahetta mukwaha Apwanya mwiri whima etthu. CORO Nyuwo asimayi munnlaleya Masu munlikana ni mwiri Wohima etthu.

PORTUGUES O bom pastor viajando encontrou uma Arvor que no dava frutos. CORO Vos que pregam a palavra de Deus sem fe parecem a arvor Que no da frutos.

Macua Muluku ahisivela elapo ela ya vathi CORO

n- 116

40

Muluku ahisivela ela;2x Amuruma mwanawe anikwela Hiyo va Muluku ahisivela ela Vomaala muteko awe atthikela Wiirimo onimoorwa onikuxa Hiyo othene awawe.

PORTUGUES Deus amou o mundo de tal maneira: CORO Deus amou o mundo de tal maneira: Mandou o seu filho unignito para O mundo ele trabalhou depois de Concluir subiu aos cus e voltara Para levar os que lhe pertencem.

Emakhuwa Nnya iraka olavula ni alipa ephepa Ni atokwene mwempa ya Muluku CORO Pedro ni yohani va khurupuni Ni atokwene.

n- 117

Pedro ni yohani yahilipa murima ni Masu a Muluku okhurupuni ni atokwene.

Ni hiyo olelo va nivelenle nlipe murima Ni masu a Muluku ntoko Pedro ni Yohani.

41

PORTUGUES Eles falaram com a multido e reis Na casa de Deus. CORO Pedro e Joo com multido E reis na casa de Deus. Nos hoje devemos ser corajoso como Pedro e Joo.

Macua Asitithi suweelaxani wira hiyo Noothumiwa tthiri esisapo ti

n- 118

Ephome yayehenye okolokotha. CORO Apwiya nyu ninnaveka Muneepanyu munivahe Elapo ela ya vathi va ninnahawa Ni saweha.

Asimayi suwelaxani wira hiyo nothumiwa tthiri Esisapo ti ephome yayehenye okolokotha Muthukule Mateus 24 everso ya 24 munopwanya Elepiiwe sothesene sinnereya.

42

Macua n- 119 Asinnaka thanlani ephiiro muntthunaanyu olelo Pwiya yesu oonitthana nakhulele olelo. PORTUGUES Irmos escolhem o vosso caminho hoje Senhor Jesus nos chama a aceidemos hoje. Macua n-120

Asinnaka hiyani owurya owurya weiwo Ti woonanara mwahihiya munarwa Munla nihiku munakwanyu Zesu Khamummona. CORO Khamummona Yesu khamummona; 3x Nihiku munokwanyu Yesu khamummona. PORTUGUES Meus irmos deixem beber esse eh servio Do diabo se no deixem choraro no dia da Sua morte no vero Jesus . CORO No vero Jesus no vero;3x No dia da sua morte Jesus no Vero.

Macua

n- 121

Mwapatxana na mwarinyu mwahanyu Omaleke vaava;2x ohikhanle okuxa Iiyope okhala xampokho nnari Karakata avirikana muhawarihe

43

Okhala xapeu aza aye othela ti Wawela.2x CORO ...mwalimalele aiyanyu awo Olelo moolapha nipuro na atthu ancene Asinna nihiwe sawinyu:yiriwaka mokawana Ikarikho hi mokawana iphace hi nihiwe sawinyu Ayi othela ti wawela. Akhala akineni ni novoliwa mrima niitho Nikhala okosinya waxamurya okothomola Ohinamala khalani awakuva ni wapeya Aiyanyu ehirimeele erowaka omwava Matxokwa omoxa ayi othela ti wawela.

PORTUGUES Se provocarem-se termine ai do que Levarem conchas fazer de champoco Se falhar a comida no lhe pe de Chapu dela sim o casamento e abenoado CORO ... acustuma teu marido. Hoje juram no meio de muita gente Irmos no podemos ouvir notas

44

Negativas dizendo que ja se dividiram Panelas, loucas sim o casamento esta Abenoado.

Ha outros se estiverem com fome Coracao e olho ficam na cozinha Duzir e se esticar no o acaba Faz rpido a cozinha que o seu Marido no se perde procurando Mandioca para assar.

Macua n- 121 Atthu avathi va atthu avathi va nimutthare Yesu mwene a mamwene. CORO Aleluya men aleluya men;3x Arupa omahiye mahiku mararu akhala ni Okumi.

Nrowe othene nimutthare yesu mwene a Mamwene.

PORTUGUES Gentes ca na terra gentes ca na terra Sigamos Jesus

45

rei dos reis. CORO Aleluia men- aleluia men;3x Dormiu no sepulcro trs dias resucitou Vamos todos seguirmos Jesus rei dos reis.

Macua xetwani ari munkelo ikariwe wirimo Ari munkelo awihaniwa nsinanawe Lusifere. CORO Satana apacera wuunla;3x Apwiya kihuleleni.

n- 122

Vaphinyayaya okathi xetwani amutthekela Muluku, Muluku ananariwa amwikara satana Owo. Xetwani anivaherera okhala mulupalexa Variyari va wirimo anirumiha mekhawe.

PORTUGUES Diabo era um Anjo que foi expulso Nos cus era um Anjo chamado luzifer CORO Diabo chorou muito Senhor me abre as portas

46

Chegou tempo que diabo pecou contra Deus DEUS Zangou-se e expulsou para A terra.

Diabo era orgulhoso no meio dos cus Ele se achava. Macua n- 123

Rukunuxani murima rukunuxani murima Asinna ; omwene wa wirimo ori vakhiviru Rukunuxani murima asinna.

PORTUGUES Arrependei-vos irmos o reino dos cus Esta perto arrependei-vos irmos.

Macua

n- 124

Kahirimela kahirimela kahirimela karaka Mwepiphini CORO Karaka mwepiphini kahirimela Kopwanya opuro aka wokilathi apwiya Enakilepa.

Atthu othene rwani wa Yesu ninvekele Navolowe mu omwene awe.

PORTUGUES Estive perdido quando era discrente CORO Na era discrente estive perdido Ja encontrei meu lugar que Jesus mi de conta

47

Toda gente venham a Jesus lhe pedimos para entrar no reino. Macua n- 125

Macua

n-

48

49

50