Ezoterikus körkép (ezotéria alapjai, színvonalas képekkel illusztrálva) Ennek a mûnek az Ezot.

körkép-TEXT-HTML változata az adatbázisokba történõ indexelést szolgálja, a benne található szakkifejezések internetes keresését segíti elõ. Az Ezoterikus körkép olvasásra szolgáló Word- és platformfüggetlen nyomtatást lehetõvé tevõ PDF változata az alábbi honlapról tölthetõ le: http://kunlibrary.com

KUN ÁKOS EZOTERIKUS KÖRKÉP

(I. kötet)

A csodák ott kezdõdnek, Mottó: ahol az emberi érzékek falat állítanak a természeti jelenségek megértése elé.

Ursula Spielmann

Ha az evolúció nem tud érvényesülni, jön a revolúció; A természet nem törölte el a halálbüntetést!

Ezt a könyvet a nagyvilágban szétszóródott magyarok figyelmébe ajánlom, hogy õk is megismerhessék az óhaza ezoteria terén elért eredményeit. Ez a mû azonban más nemzetek számára is hasznos lenne. Anyagi helyzetem viszont nem teszi lehetõvé mûveim széles nyilvánosság elé tárását. Ezért a világhálón keresztül fordulok a külföldi érdeklõdõkhöz: Kérem, hogy aki szívügyének tekinti ezeknek az ismereteknek különféle nyelvekre történõ lefordítását és Internetre való felrakását, adományával segítse elõ az ehhez szükséges összeg elõteremtését. Könyvtáramat nonprofit alapon mûködtetem, ezért az idegen nyelvû változatok letöltése is ingyenes lesz. Pénzküldeményeiket a következõ számlaszámra befizetve juttathatják el hozzám: HU45 1090 0028 0000 0014 3499 0019 SWIFT code: BACXHUHB. UniCredit Bank Hungary

Rt. Közremûködésüket elõre is köszönöm. Annak érdekében, hogy a számítógéppel nem rendelkezõk is hozzájuthassanak ezekhez a mûvekhez és a bennük található hasznos információkhoz, ez úton keresek olyan ismert hazai és külföldi kiadókat, akik vállalják könyveim nyomdai megjelentetését. Ajánlataikat az alábbi e-mail címre továbbíthatják: info@kunlibrary.com vagy kel@kunlibrary.com

A hátsó borító szövege (1. Kötet): Ennek a könyvnek fõ profilja a természetgyógyászati módszerek ismertetése. Ennek során részletesen bemutatásra kerül az Agykontroll, az akupunktúra, az elektrostimuláció, különféle kiegészítõ természetgyógyászati módszerek, valamint egy új gyógyító eljárás, a magnetopresszúra. Ez a kötet átfogó tanácsokat ad az egészséges táplálkozással kapcsolatban is, sõt foglalkozik a lélek gyógyításával, és kitér a hit szerepére a modern társadalomban. Összefoglalja a karmaelmélet lényegét, és felhívja a figyelmünket az ok-okozati törvény egyéni és közösségi kihatásaira. Ebbõl a kötetbõl megtudhatjuk, hogy mi az élet határköve, és mi az élettelen anyag élõvé válásának kritériuma. Feltárja a Fülöp-szigeteki gyógyítók által alkalmazott sebészeti eljárás fizikai alapjait. Alapos ismereteket nyújt a földsugárzásokról, valamint a különbözõ tárgyakból kiáramló formasugárzásokról. A szubatomi energiasugárzás fizikai jellemzõinek boncolása során sok mindent megmagyaráz az a feltételezés, hogy a gravitációs kisugárzás és az éteri sugárzás áramlási sebessége 12 nagyságrenddel meghaladja a fénysebességet. Ennek alapján érthetõvé válik, hogy a több ezer fényévnyire lévõ csillagok miért képesek befolyásolni a sorsunkat, és arra is magyarázatot kapunk, hogy a SETI programban tevékenykedõ kutatók miért nem találnak rádióhullámokat a világûrben. Végül életünk szinte minden szférájára kiterjedõen megismerhetjük a várható jövõnket.

Megjegyzés: A gyors kiprintelhetõség elõsegítésére ez a mû A/4-es formátumra tördelve került fel az Internetre. Annak érdekében, hogy minden karakter az eredeti formájában jelenjen meg, a Szövegszerkesztési ismeretek címû könyvemnél található betûtáblákat másoljuk be a Windows operációs rendszer Fonts mappájába. Kinyomtatás elõtt a Normál nézetet állítsuk át Oldalkép, illetve Nyomtatási elrendezés nézetre, és ellenõrizzük a sorok hézagmentességét. Ha a megnyitáshoz használt programból hiányzik a magyar elválasztó szótár, a tördelés nem tud érvényesülni. Ez esetben a szövegállományt újra kell tördelni. (Töltsük fel a hézagos sorokat, a lap aljára tolódott címsorokat pedig küldjük át a következõ oldalra. Kevesebb gondunk lesz az elválasztással, ha a Kun Elektronikus Könyvtár Kellékek mappájából betöltjük az MSHY_HU.USR elválasztó kivételszótárt az Office à Proof mappánkba.) Az Office 97 2003 szövegszerkesztõ programok és a Windows 98 Windows XP operációs rendszerek kezdõk számára is érthetõ formában leírt kezelési szabályaival, valamint a házilagos könyvgyártással foglalkozó mûvem szintén az alábbi webhelyen található: http://kunlibrary.com ELÕSZÓ Ez a kiadvány tulajdonképpen egy cikksorozat, amely eredetileg az ELIXÍR magazinnak készült. Õk azonban a terjedelme miatt nem vállalkoztak a leközlésére, ezért az idõközben elkészült hét cikket most egybefûzve, könyv alakban adom közre. Bizonyára sokaknak feltûnik majd, hogy ennek az átmeneti egészségkárosodások árán kikísérletezett, és rengeteg munkával összeállított tanulmánykötetnek viszonylag szolid az ára. A magas nyomdai színvonal és a

jelentõs terjedelem ellenére ez annak tudható be, hogy az árkalkuláció csak a nyomdai és terjesztõi költségeket, valamint a forgalmi adót tartalmazza. Nem azért mondtam le a haszonról és vállaltam magamra a kiadói költségeket, mert felvet a pénz, hanem mert úgy látom, hogy ebben az országban egyre több a szegény, beteg ember, akik már azt sem engedhetik meg maguknak, hogy egy öngyógyítást elõsegítõ szakkönyvet megvásároljanak. Nem akarok beállni azok sorába, akik mások nyomorúságán és kiszolgáltatottságán akarnak meggazdagodni, nem vállalok közösséget olyan szerencselovagokkal, akik a természetgyógyászat egyre növekvõ népszerûségét kihasználva már 30 oldalas füzetekért sem szégyellnek csillagászati összegeket elkérni. A könyvemben említett termékek beszerzésének megkönnyítése érdekében sok helyen feltüntettem a gyártó cég nevét, címét és telefonszámát. A félreértések elkerülése érdekében ezek az ajánlások nem fizetett hirdetések. Csak olyan árucikkekre, illetve szolgáltatásokra hívtam fel a figyelmet, amelyek jelenleg a legjobbak, a legmegbízhatóbbak, és az áruk is elfogadható. A hétjegyû budapesti telefonszámok elõtt nincs feltüntetve a körzetszám, ezért vidéki hívásoknál tárcsázzuk elé az 1-es számot. Mobiltelefonnál és vidéki telefonszámoknál a zárójelbe tett számot csak belföldi hívásnál kell alkalmazni. Külföldrõl történõ telefonálás esetén a távhívószám vezetékes telefonoknál (00-36)-ra, míg mobiltelefonoknál (+36)-ra módosul. Sajnos a gazdasági recesszió következtében nálunk is sorra szûnnek meg a vállalkozások. Ezért mielõtt elindulnánk a megadott címre, hívjuk fel a céget telefonon, hogy létezik-e. Az is elõfordulhat, hogy idõközben elköltöztek. Fõleg a régebbi kiadást használóknak célszerû ezt megtenni. A megadott címeket, telefonszámokat igyekszem rendszeresen felfrissíteni, de a nyomtatásban megjelent könyveken utólag már nem tudok változtatni. Mûvem elektronikus változatában az egyes címek Könyvjelzõkkel vannak ellátva. Ezáltal az Ugrás ablakkal egy pillanat alatt megtalálhatók. A természetgyógyászatnak nem csak a test, hanem a lélek gyógyítása is feladata. Ennek szellemében mûvem sok olyan adalékanyagot is tartalmaz, amely segít megtalálni önmagunkat, kialakítani saját normarendszerünket, és az álértékek jelenlegi hajszájában megpróbálja meggátolni az igaz értékek további pusztulását. Ezt a törekvést jelentõs mértékben elõsegítik azok a most napvilágra kerülõ új fizikai törvények és mûszaki megoldások is, melyek többnyire az egyes fejezetek végén találhatók. Ezeket az eredményeket az tette lehetõvé, hogy sikerült közös alapra hoznom a jelenleg ismert parapszichológiai jelenségek mindegyikét. Ez a sokrétû ismeretanyag gondolkodásmódunk megváltoztatásán kívül remélhetõen képes lesz arra is, hogy elindítsa az emberiség fejlõdését egy magasabb rendû civilizációhoz vezetõ úton. Az ezotéria a XX. század végére meglehetõsen bonyolult tudománnyá nõtte ki magát. Annak érdekében, hogy a laikus olvasó is megértse az egyes szakágak közötti szövevényes összefüggéseket, a rendelkezésre álló ismeretek nem egyszerre zúdulnak a nyakába, hanem fejezetenként bõvülve tárulnak fel. Ez az építkezõ jellegû struktúra lépcsõzetesen emeli a tájékozódni vágyókat arra a szintre, ahol ma a szakemberek állnak. Így tiszta képet nyerhetünk mindazon problémákról, amelyek nehezítik, sõt sok esetben megakadályozzák ennek a tudománynak a hivatalos elismerését, a benne rejlõ lehetõségek hatékony kiaknázását. Az összes ismeret egyszerre való tálalása azért sem célszerû, mert az ezotéria tudománya roppant nagy információtömeget ölel fel, és ez csak átgondolt adagolással emészthetõ meg . Ráadásul az élethez hasonlóan ez a tudáshalmaz sem mentes az ellentmondásoktól. Az érvek és ellenérvek egyidejû közlése, az állítások és cáfolatok egymásmellettisége meglehetõs zavart keltene a tájékozatlan olvasóban. Ez csak úgy kerülhetõ el, ha szintenként ismerjük meg az ezotéria eredményeit, mert a magasabb fokozatokról visszatekintve már másként ítéljük meg a helyzetet. Az egyes fejezetekben elõrehaladva folyamatosan tágul a látókörünk, ami képessé tesz bennünket az ellentmondások feldolgozására. Egy idõ után azt fogjuk tapasztalni, hogy egyre jobban hiszünk ezekben a dolgokban. A különbözõ jelenségek ugyanis oly sok ponton kapcsolódnak egymással, és olyan logikus rendszert alkotnak, ami a legmegátalkodottabb ellenzõket is gondolkodóba ejti. Miután a logika törvényei meggyõzõdéstõl függetlenül

mindenkire egyformán hatnak, ezért ennek a könyvnek az elolvasása után még az ateisták is elbizonytalanodnak, és egy idõ után felteszik maguknak a kérdést: Mi van akkor, ha mindez igaz? Budapest, 1990. augusztus Sajnos a hazai könyvszakma érdektelensége következtében könyvem sem 1990-ben, sem 1991-ben nem jelenhetett meg. Idõközben azonban újabb ötletek merültek fel, és számos új információhoz jutottam, amelyeket utólag bedolgoztam a hét fejezetbe. Ezzel egyidejûleg kibõvítettem a törzsanyagot egy melléklettel is, amely azok számára nyújt gyakorlati segítséget, akik át kívánnak térni az egészséges táplálkozásra. Ennek létrehozásában fõleg az motivált, hogy ne beszéljek a levegõbe , ne mondhassa rám senki, hogy én is csak papolok az egészséges táplálkozásról, de nem tudok olyan recepteket ajánlani, amelyek képesek lennének a húsos, zsíros és cukros ételeket kellõ színvonalon pótolni. Ezek a receptek 40 év fõzési-sütési tapasztalatait tartalmazzák egy füzetnyi terjedelembe sûrítve. A többszöri kipróbálás, az évtizedeken át tartó javítás, tökéletesítés következtében ezeknek az ételeknek bármelyike garantált minõségben elkészíthetõ. A járulékos tevékenységekkel kapcsolatos hasznos tanácsok mellett az egyes receptek leírása oly módon történt, hogy a csekély fõzési tapasztalatokkal rendelkezõk is biztos sikerre számíthatnak. A reformtáplálkozás iránt behatóan érdeklõdõk számára megemlítem, hogy rövidesen elkészül ennek a receptgyûjteménynek a folytatása. Miután ez a kibõvített változat a számozatlan receptekkel együtt már több száz étel elkészítési módját ismerteti, ezért önálló kötetként jelenik meg. Budapest, 1991. december Mivel az általános érdektelenség nem csak a hazai könyvkiadók, nyomdák és könyvkereskedõk részérõl nyilvánult meg, hanem különbözõ újságok és folyóiratok is teljes közönyt tanúsítottak munkám iránt, mûvemet részletekben sem tárhattam az olvasók elé. Sajnos a bankok és a legfelsõ szintû állami intézmények, valamint a közcélokat szolgáló alapítványok, és a gazdag vállalkozók, feltalálók is merev elutasítással reagáltak támogatást kérõ leveleimre, emiatt könyvem kiadására 1992-ben és 93-ban sem került sor. Csak négy év után, 1994 novemberében tudtam óriási erõfeszítések árán, minimális példányszámban, fénymásolva megjelentetni mûvem elsõ kiadását. Az információk áradata azonban az elmúlt évek során tovább fokozódott. Ráadásul idõközben napvilágra kerültek olyan titkos kutatási eredmények is, amelyeknek az ismerete elengedhetetlenül szükséges ennek a témakörnek a globális megértéséhez. Ez a helyzet szükségessé tette a már meglévõ fejezetek kiegészítését, valamint mûvem továbbírását. Az Ezoterikus körkép folytatása azonban már önálló kötetként lesz kiadva Az ezotéria kiteljesedése címmel. Mivel idõközben elkészült szakácskönyvem második, bõvített változata is, így az Ezoterikus körkép receptgyûjteményére már nincs szükség, a második kiadás tehát Melléklet nélkül jelenik meg. Remélhetõleg ez az 1994 végén elkészült tovább bõvített változat már nem jut arra a sorsra, mint az elsõ kiadás, az olvasók fokozott érdeklõdése talán képes lesz megtörni a könyvszakma közönyét, és végre lehetõvé válik mûvem kellõ színvonalon és megfelelõ példányszámban való elõállítása. Budapest, 1994. december Igyekezetem ellenére az események a továbbiakban sem a várakozásomnak megfelelõen alakultak. Az ezotéria eredményeivel kapcsolatos teljes érdektelenség, a természet pusztulásával, a világ bajaival szemben tanúsított abszolút közöny 1995-ben és 1996-ban sem tette lehetõvé mûveim nagy példányszámban való hazai megjelenését. A helyzetet csak rontotta az életszínvonal rohamos romlása, amely oly mértékben lecsökkentette a vásárlóerõt, hogy mostanára már meglehetõsen terjedelmessé vált könyveimet akkor sem lehetne itthon eladni, ha valamilyen isteni csoda folytán valamelyik

kiadó vállalkozna a megjelentetésükre. A jelenlegi körülmények között csupán egyetlen lehetõségem maradt gondolataim széles nyilvánosság elé tárásának, hogy az utóbbi két év anyagával kiegészítve újból átszerkesztetem, és felvitetem az Internetre. Abban reménykedem, hogy külföldön csak akad egy kiadó, aki meglátja ezekben a mûvekben az értéket, és 7 év után végre nyomdafestéket látnak az öngyógyítást és a természet megmentését elõsegítõ javaslataim. Meggyõzõdésem ugyanis, hogy ezek a felismerések döntõen befolyásolják majd az ezoterikus kutatások menetét, és végre kijutunk abból a kátyúból, amelybe a hitetlenség, a szûklátókörûség, az önzés és a haszonlesés juttatta a világot. Honfitársaim munkámhoz való negatív hozzáállása következtében hasonló módon fog napvilágra kerülni Az ezotéria kiteljesedése eddig elkészült három fejezete is. Az alapmû folytatásában megtalálhatjuk a kiegészítõ gyógymódokat, és többek között megtudhatjuk azt is, hogy a világ különbözõ országaiban élõ kutatók milyen készülékekkel próbálják kinyerni a szabadenergiát, és ezek közül számunkra melyek a legperspektívikusabbak. Emellett ez az anyag is nagy hangsúlyt fektet a lelki fejlõdésünk elõsegítésére. Erre azért van szükség, mert ha a pszichés fejlõdésünk nem tart lépést technikai ismereteink gyarapodásával, akkor mi is elkerülhetetlenül elpusztítjuk önmagunkat. A két mû együttes megismerése nem csak a szakemberek számára hasznos, hanem azoknak is, akik tájékozatlanok ebben a témakörben. Az Ezoterikus körkép második kiadásában és Az ezotéria kiteljesedésé -ben ugyanis összefoglalva minden lényeges információ megtalálható, ami az ezotéria szakirodalmában jelenleg hozzáférhetõ. Ahhoz az ismeretanyaghoz, ami ebben a két kötetben tömörítve megtalálható, a laikus olvasók csak hosszas utánjárás, valamint legalább 1200 könyv és több ezer újságcikk elolvasásával juthatnának hozzá. Remélhetõleg 1997 decemberében az Egészségkímélõ ételek ínyenceknek címû könyvem második kiadása is felkerül az Internetre a Magyar Elektronikus Könyvtárba. Szakácskönyvem elõzõekben említett elsõ kiadását szintén fénymásolva, minimális példányszámban tudtam csak megjelentetni 1994-ben. Az idõközben elkészült második, bõvített kiadás a hasznos tanácsok számának növekedésén kívül már több mint 400 étel elkészítési módját tartalmazza. Ez a változat kiegészült egy újabb fejezettel is, ami az önálló háztartás kialakításával kapcsolatban ad részletes útmutatást. Nagy elõnye ennek a fejezetnek, hogy szinte minden eszköz és készülék beszerzési és használati módja megtalálható benne, melyekre egy jól felszerelt konyhában szükség van. Budapest, 1997. október Az Ezoterikus körkép második kiadása fél évvel ezelõtt szerencsésen feljutott a számítógépes világhálóra, ahol a következõ címen érhetõ el: http://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/ezoterik/ezkorkep Nyelv: WinWord 8.0 és RTF formátum, WinZip-el tömörítve. Az ingyenes hozzáférés ellenére igény mutatkozott az anyag könyv alakban való megvásárolhatósága iránt is. Ennek kielégítésére a Sun & Moon Plus Bt. elkezdte mûveim A/4-es formátumra kiszerkesztett változatának forgalmazását. A könyv postai utánvétellel a kiadó címén rendelhetõ meg: 2025. Visegrád, Pf. 50, telefon/fax: (06)-26-397-445. E-mail: req@freemail.c3.hu Ezzel egyidejûleg felkerült az Internetre az Ezotéria kiteljesedése és a szakácskönyvem is. Az utóbbi nem az /ezoterik, hanem a /haztart polcon található. Ezek a mûvek ugyancsak megrendelhetõk könyv alakban. Azért is érdemes megvenni õket, mert az elmúlt félév során több tucatnyi kiegészítést, új információt dolgoztam bele az anyagba. Ezáltal mûveim tartalmasabbá, precízebbé és még érdekesebbé váltak. A meglehetõsen nagy terjedelem és a jelenleg alkalmazott költséges nyomdai technológia ellenére a forgalmazó által kért ár viszonylag szolid. A beszerzési költség megítélésénél vegyük figyelembe azt is, hogy ezek a vaskos, és az átlagosnál apróbb betûkkel szedett kötetek három normál terjedelmû könyvnek felelnek meg egybekötve. Ha a fogyasztói árat elosztjuk hárommal, akkor már kifejezetten olcsónak tekinthetõ mindhárom mû. Budapest, 1998. július

A hazai kiadók, nyomdák és könyvkereskedõk figyelmét mûveim Interneten való hozzáférhetõsége sem keltette fel. A könyvszakma és a média rendíthetetlen közönye következtében mûveim továbbra is a saját költségemre, kis példányszámban jelennek meg. Mostantól kezdve azonban mindhárom könyv bõvített változatban, és A/5-ös formátumra kiszerkesztve lesz elõállítva, s a Líra és Lant Rt. könyvesboltjaiban is beszerezhetõk. Budapesten a Fókusz Könyváruházban kaphatók. Tel: 267 9205. A vidéki könyváruházaik az alábbi városokban találhatók: Debrecen Tel: 52-322 237 begin_of_the_skype_highlighting 52-322 237 end_of_the_skype_highlighting, Miskolc Tel: 46- 509 084 begin_of_the_skype_highlighting 46- 509 084 end_of_the_skype_highlighting, Pécs Tel: 72-312 835 begin_of_the_skype_highlighting 72-312 835 end_of_the_skype_highlighting, Szeged Tel: 62-424 789 begin_of_the_skype_highlighting 62-424 789 end_of_the_skype_highlighting. A külföldön élõk a Líra és Lant Rt-tõl Interneten is megrendelhetik az alábbi címen: www.fokuszonline.hu Tel: 267 9750. E-mail: info@fokuszonline.hu A többtucatnyi rendkívül érdekes és hasznos betoldáson kívül a szakácskönyvem és Az ezotéria kiteljesedése ki lett egészítve egy újabb fejezettel is. A további hasznos tanácsokon túlmenõen az Egészségkímélõ ételek ínyenceknek kb. 35 új receptet tartalmaz, a most elkészült IV. fejezetébõl pedig megtudhatjuk milyen jövõ vár ránk a táplálkozás terén, és megismerhetjük a legújabb ételkészítési s tartósítási eljárásokat. Az ezotéria kiteljesedésé -nek elsõ három fejezete szintén sok új információval gazdagodott. Az elmúlt közel 1 év során született új ismeretanyag zöme azonban a IV. fejezetben található. Ebben többek között átfogó képet kaphatunk a túlvilági szférák rétegezõdésérõl, és az emberiség fejlettségi szintjérõl. Budapest, 1999. március A magyar könyvszakma mûveim iránt tanúsított nagyfokú közönyét látva az elmúlt hónapokban megpróbáltam a pénzvilág és a politikai élet hatalmasságaitól segítséget szerezni. A szponzorálásra felkért nemzetközi bankok, biztosító intézetek, multinacionális és hazai iparvállalatok, tõkeerõs szolgáltató cégek, közhasznú alapítványok, különféle kormányhivatalok és a nyugati országok budapesti külképviseletei közül azonban egy sem akadt, aki hajlandó lett volna támogatni könyveim nagy példányszámban történõ kiadását. Az elküldött tiszteletpéldányok tanulmányozása után a több mint 60 címzett közül csupán Dr. Fülöp László, a Hemotrade Kft. ügyvezetõ igazgatója tanúsított megértést a törekvéseim iránt. Pénzt azonban õ sem tudott adni, mert a közgyûlés leszavazta a támogatásomat javasló indítványát. Így egyetlen lehetõségem maradt mûveim legújabb kiadásainak nyilvánosságára hozására, hogy kiszerkesztés után felküldtem õket az Internetre. Erre azért kellett haladéktalanul sort keríteni, mert az elmúlt másfél év alatt mindhárom könyv olyan új ötleteket, javaslatokkal egészült ki, amelyek megítélésem szerint minden téren képesek lesznek a paradigmaváltást elindítani. Az Ezoterikus körkép és az Egészségkímélõ ételek ínyenceknek negyedik, valamint Az ezotéria kiteljesedésé -nek harmadik kiadásai a korábbi változatok helyére kerültek fel. Ebben az idõszakban született egy negyedik könyvem is Az ezotéria kivitelezése címmel. Mint a címébõl is kiderül ez a kötet a korábban felvetett problémák gyakorlati megoldását igyekszik elõsegíteni, illetve hírt ad ennek a folyamatnak az állásáról. Az ezotéria kivitelezésé -nek eddig elkészült két fejezete szintén felkerült az Internetre. A két hasonló témájú mûvem mellett, az /ezoterik polcon található meg. Mivel mostanra sikerült feldolgozni a vonatkozó szakirodalmat, könyveim jelenlegi változatai már minden téren jól használhatónak tekinthetõk. Ennek ellenére most sem teljesek, mivel több ezer olyan könyv és újságcikk van a világon, amelyek nálunk nem hozzáférhetõk. Ugyancsak megszerezhetetlenek a titkos laboratóriumokban keletkezett kutatási eredmények. Egyelõre nem nyíltak meg a zsilipek a Földön kívüli civilizációk által földi emberek agyába ültetett

információk elõtt sem. A túlvilági szférák is sok olyan tanáccsal láttak el bennünket, amelyeket a velük kapcsolatban álló médiumok nem hoztak nyilvánosságra. Amennyiben ezek az ismeretek szabaddá válnak, ezekrõl Az ezotéria kivitelezésé -nek további fejezeteiben fogok hírt adni. Ennek elõsegítése érdekében ezúton kérem a tisztelt olvasóimat, hogy akinek ilyen jellegû, világviszonylatban is jelentõs információ van a birtokában, e-mail postán juttassa el hozzám. Egyúttal szeretném felkérni a különbözõ országokban tevékenykedõ fizikusokat és mérnökkollégákat, hogy tájékoztassanak engem azokról az eredményekrõl, amelyek a remélhetõleg hamarosan beinduló intenzív ezoterikus kutatások nyomán keletkeznek. Ezekrõl hírt adva, egymással összefogva többre jutunk, mint az elszigetelt törekvésekkel; és elkerülhetõ lesz a párhuzamos kutatásokból eredõ idõ- és pénzveszteség is. Ezen túlmenõen a nyilvánosság nagyfokú védelmet nyújt az ellenérdekû körök rosszindulatú törekvéseivel, manipulációival szemben. Budapest, 2000. december Sajnos az Interneten közzétett felhívásom is hatástalan maradt. Eddig senki sem jelentkezett, hogy hajlandó lenne könyvem nyomdai megjelentetését támogatni, a nyomdaköltség elõteremtéséhez hozzájárulni. Idõközben elkészült mûvem tovább bõvített változata, amely a Magyar Elektronikus Könyvtárban, a korábbi helyen található meg. A tartalom jelentõs bõvítésén kívül tipográfiai átalakításokra is sor került, ami nagymértékben javította az olvashatóságot, és a külalak színvonalát. A szövegállomány hibamentességét egy alapos lektorálás biztosítja. A szövegszerkesztés rejtelmei iránt érdeklõdõk számára megemlítem még, hogy év végére elkészül az ötödik könyvem Szövegszerkesztési ismeretek címmel. A jelenlegi körülmények között egyelõre ez is csak a számítógépes világhálón keresztül, a Magyar Elektronikus Könyvtárban lesz elérhetõ. Végül egy felhívást szeretnék közzétenni. Ez úton keresek olyan újságszerkesztésben, honlapkészítésben járatos partnereket, akik hajlandóak lennének velem közösen egy internetes folyóiratot elindítani Ezoterikus Világ címmel. Ennek a kiadványnak a fõ feladata az lenne, hogy hírt adjon az ezotériában zajló legfrissebb fejleményekrõl, és a pszichotronikai fejlesztések állásáról. Innen lehetne letölteni könyveim naprakész felfrissítéseit is. Budapest, 2001. szeptember A rendszeres bõvítések sorozata 2002-ben sem szakadt meg. Erre azért is szükség van, mert az Internetrõl történõ letöltések növekedése azt jelzi, hogy egyre nagyobb érdeklõdés mutatkozik a természetes gyógymódok, és az ezoterikus jelenségek iránt. Világunk rohamos pusztulása láttán mind többen látják be, hogy megmenekülésünk egyetlen lehetõsége az ezotéria által feltárt jelenségek kihasználása. Támogatás hiányában azonban továbbra sincs lehetõség mûvem nyomdai megjelentetésére. A jelen helyzetben csupán azzal tudom segíteni az olvasóimat, hogy kiszerkesztettem az anyagot A/4-es formátumra. Így otthon kiprintelve és spirálkötéssel összefûzve legalább jegyzetként forgatható. Különbözõ stílusok alkalmazásával szebb és olvashatóbb lett a szövegállomány. Képernyõn történõ olvasás esetén lehetõség van az automatikus témakeresésre. A Tartalomjegyzékben csak rá kell kattintani a keresett címszó oldalszámára, és a szövegállomány ott nyílik meg. Budapest, 2002. augusztus Sajnos könyvem kiadásának ügye semmit sem mozdult elõre. Továbbra sincs támogató, aki hajlandó lenne hozzájárulni a nyomdaköltséghez. A címzettek újabban már nem is válaszolnak a leveleimre, pedig a kormányhivatalok számára törvény írja elõ, hogy kötelesek reagálni az állampolgárok beadványaira. A jelenlegi szocialista kormány Környezetvédelmi Minisztériuma már arra sem méltat, hogy elutasítsa a kérvényemet. Mindezek ellenére tovább folyt ennek a

mûvemnek is a bõvítése, kiegészítése, melynek eredményeként már minden lényeges információ megtalálható benne, amit az ezotéria alapjairól jelenleg tudunk. Mivel az egyre nehezedõ gazdasági helyzetben nem várható, hogy a legfrissebb változat nyomtatásban is megjelenjen, elkészítettem a PDF formátumát, és felraktam a honlapomra. Ez a kivitel fõleg azok számára elõnyös, akik a Linux és Open Office programcsomagot használják. Ezek az ingyenes szoftverek ugyanis nem képesek a Word bonyolult formázásait tökéletesen átvenni, ezért szétzilálódik a szövegállomány. A PDF változatot már csak rá kell küldeni a nyomtatóra. Minden ugyanúgy fog megjelenni, ahogy kiszerkesztettem. Feltétlenül kétoldalasan nyomtassuk ki, mert így is legalább 2,5 cm vastag, és több mint 1 kg súlyú vaskos kötet lesz belõle. Ha a nyomtatónk nem rendelkezik lapfordító rekesszel, a printelést két lépésben végezzük. (Elõször a páratlan, majd a páros oldalakat nyomtassuk. Nyissuk le a ingyenesen letölthetõ Adobe Reader program File menüjét, adjuk ki a Print parancsot, és a Print beviteli sávba állítsuk be az Odd Pages Only[1] utasítást. Utána fordítsuk meg a lapokat, és az Even Pages Only[2] utasítás kiadásával folytassuk a printelést.) Ezt követõen vigyük el egy könyvkötõhöz, vagy mi is összefûzhetjük a Szövegszerkesztési ismeretek címû mûvem II. fejezetében leírtak szerint. Ez a változat biztosan nem fog szétesni, lapjaira hullani. Az acélkapcsok a lapok elrongyolódásáig kitartanak. A kötésnél tegyünk eléje és mögéje is egy üres lapot, majd ragasszunk rá egy színes kartonpapírból hajtogatott borítót. Budapest, 2004. március Miután hat éve nem adtam hírt könyveim helyzetérõl, sokan érdeklõdnek, hogy van-e valami változás. Nos az elmúlt évek alatt semmi sem változott, sõt a helyzet sokkal rosszabb lett. Most már ott tartok, hogy nem is válaszolnak a segítségkérõ leveleimre, holott a kormányzati szerveknek törvény írja elõ, hogy reagáljanak az állampolgárok beadványaira. Politikusaink egymás ócsárlásával és korrupciós ügyleteik bonyolításával vannak elfoglalva, így nem érnek rá a természet megmentésével, az ország felemelésével foglalkozni. A gazdasági világválság miatt magánszemélyek támogatásában sem reménykedhetek. A szponzorálás világszerte rohamosan csökken, már a gazdagok is félnek a bizonytalan jövõtõl. Támogatás hiányában pedig nem tudok továbblépni. Korábbi pénztartalékaim elfogytak, ezért újabb magánkiadásra nem vállalkozhatok. Miután nem csak hétköznapokon, hanem hétvégeken is megállás nélkül napi 14 órát dolgozom, így állást sem tudok vállalni, hogy így próbáljak némi pénzt összegyûjteni a nyomdaköltség fedezésére. Erre már koromnál és fokozatosan romló egészségi állapotomnál fogva sincs esélyem. Közel 20 éve munkanélküli vagyok, és egy fillér jövedelemmel sem rendelkezem. Nyugdíjra sem számíthatok, mivel a két évtizednyi kihagyás miatt a minimál nyugdíjhoz szükséges szolgálati idõvel sem rendelkezem. A kilátásaim tehát nem túl jók, pedig ezekre a mûvekre mindenkinek égetõen szüksége lenne. Sok olyan ötlet, tanács található bennük, ami segítene megoldani az energiaválságot, megszüntetné a környezetszennyezést, és kiemelné az emberiséget a jelenlegi erkölcsi válságból. De azok, akik ezt elõsegíthetnék, nem törõdnek a világ bajaival; akik meg aggódnak miattuk, azoknak nincs pénzük. Így csak a csodában reménykedhetek. Mindezek ellenére alkotókedvem nem csökkent, mûveim az elmúlt években is tovább bõvültek, tökéletesedtek. Kiadó hiányában azonban továbbra is csak elektronikus formában olvashatók. A saját könyvtáraimon, valamint a Magyar Elektronikus Könyvtáron kívül már a Magyar Digitális Könyvtárból is letölthetõk. Budapest, 2010. március

A szerzõ

Frissítés: 2011. június 27. A frissített változat a Kun Elektronikus Könyvtárból tölthetõ le. Cím: http://kunlibrary.com Korábbi honlapok: http://kek.tar.hu és http://kel.tar.hu A Kun Elektronikus Könyvtár a Magyar Elektronikus Könyvtárból is elérhetõ, a letölteni kívánt mû weblapjának FORRÁS mezejére kattintva. A http://kunlibrary.com honlapról tölthetõ le a 430 egzotikus gyümölcsöt és zöldséget tartalmazó 33 nyelvû album legfrissebb változata is, 7201 képpel illusztrálva. Terjedelme: min. 360 MB. Ugyanitt érhetõ el a kontinentális zöldségeket és gyümölcsöket ismertetõ 33 nyelvû album rendszeresen frissített változata, ami jelenleg 9328 képet tartalmaz. Terjedelme min. 490 MB.

I. fejezet KEZELÉSI TANÁCSADÓ AZ ELEKTROSTIMULÁCIÓS KÉSZÜLÉKEKHEZ; AKUPUNKTÚRÁS ELJÁRÁSOK Mint az Elõszóból is kiderült, ennek a mûnek eredeti feladata a különféle természetgyógyászati módszerek ismertetése volt. Utólag szemlélve azonban ez a tanulmánykötet jelentõs mértékben kibõvült, és fokozatosan átalakult egy jelentõs terjedelmû ezoterikus könyvvé. Ennek oka, hogy a természetgyógyászat különféle módszerei csak a határtudományok megismerésével válnak tökéletesen érthetõvé, és komoly eredményeket csak átfogó ezoterikus ismeretek birtokában lehet elérni. A természetgyógyászat alapvetõen fontos területe az akupunktúra. Ebbõl alakult ki az akupresszúra, az elektrostimuláció, és ennek köszönheti létrejöttét egy általam kifejlesztett új kezelési módszer, a magnetopresszúra. Egyelõre azonban maradjunk az elektrostimuláció alkalmazási módjánál. Az akupunktúra szabályaival ellentétben ugyanis errõl a szakterületrõl eddig még sehol sem jelent meg részletes ismertetõ. Az elsõ két fejezet sokak számára kissé száraznak , túlságosan szakmainak tûnhet, de mindenképpen érdemes végigolvasni, mert ma már szinte nincs is olyan ember a világon, aki nem beteg, vagy elõbb-utóbb ne betegedne meg, és ne lenne szüksége valamilyen öngyógyító módszerre. A fizikailag alkalmazandó szelíd gyógymódok közül leghatékonyabb a magnetopresszúra, ezért saját érdekünkben ismerkedjünk meg ennek alapjaival: az akupunktúrával és az elektrostimulációval. (A leírásban szereplõ szakkifejezések a nemzetközileg használt formában, angol nyelven lettek feltüntetve. Mellettük azonban megtalálhatók a magyar nyelvben meghonosodott változatok is. Ezek a zárójeles kifejezések egyben a kiejtés módjára is utalnak.) Általános ismertetés Napjainkban a nyugati világban is egyre jobban hódít az akupunktúra, és annak egy otthoni használatra is alkalmas változata, az elektrostimuláció. A kereskedelemben kapható elektrostimulációs készülékek elõnye, hogy olcsón beszerezhetõk, bárki által könnyen kezelhetõk, használatuk nem igényel

A rozsdamentes acélötvözetbõl készült tûk semlegesek. mivel megfelelõ ujj használata esetén.és a szív meridiánok telítettsége. ezek Yang meridiánok kiindulási helyei. azaz a környezeti hõmérséklet alacsonyabb. vagy akár százszor nagyobb energia van felhalmozódva. Egyébként a test akupunktúrás kezelése szempontjából legegyszerûbb módszer az akupresszúra. hogy vannak emberek. Érdekességként megemlíthetõ. szintetikus gyógyszerek alkalmazásán alapuló orvostudomány ezt az eszközt is placébónak. így az ujjak végén is tízszer. így idõvel joggal érezhetik sokan ezt a módszert hatásosnak. Tûs kezelés esetén az elektrostimulációs készülékekkel szemben inkább az energiabeadás a bonyolultabb. mind a vérerek ura meridián szedáló pontja éppen a csuklóhajlaton található. mint akupresszúrával. ebben az esetben ugyanis hagyományosan moxás égetést kell végezni. ha szövetbarát ragasztóval kis mágneses korongokat ragasztunk pólushelyesen a kezelendõ pont fölé. hogy átlagemberek által alkalmazva nem túl hatékony. Hátrányuk viszont. és tûzzel-vassal harcol ellene. Ellenkezõ esetben az ezeken a pontokon végzett kezelés az alacsony térerõ.és a középsõ ujj. A hivatalos szervek vaskalaposságának igen jellemzõ példája a szívbetegségek ellen jelenleg is sokak által használt mágneses karperecek esete. Yin-es ujjnak azok az ujjak minõsülnek. Mivel mind a szív-. amennyiben a tû vége. míg az ezüsttûk elvezetik a felesleges energiát. Elektrostimulációs készülékekkel a meridiánok energiaszintjének csökkentése csak a szedáló pontokon keresztül lehetséges. A kisujjon egyaránt található Yin és Yang meridián is. acél hegyû és réz nyelû) tûk használata esetén. Ennek hatása egyébként már felér egy hagyományos gyógyszeres terápiával.különösebb orvosi elõtanulmányokat. Az elektroakupunktúrás kezelés. de áramot is kapcsolunk rá. elvonni nem. szélhámosságnak nyilvánította. bimetall felépítésû (pl. amelyeken Yin meridiánok végzõdnek. Ezeket a tapasztalatokat azonban egyelõre semmilyen mûszeres mérés nem támasztja alá. Ezt használják a leggyakrabban. amely ezt a gyógymódot kuruzslásnak tekinti.és ezüsttûkkel végzik az energia terelését. hogy eljárásunk csak akkor lesz hatásos. és mentesek a fertõzésveszélytõl. valamint a laza illesztés következtében hatástalan marad. Ez a Távol-Keletrõl importált kis mágneses lapocskákból álló karperec pedig nem más. Vannak. de lényegesen hosszabb a kezelési idõ. Az akupresszúrás módszer hátránya. vagyis amikor a tû nem csak behatol a bõrbe. a magnetikus akupunktúrának a legegyszerûbb alkalmazása. ilyen a hüvelyk. akkor ne feledkezzünk meg arról. akiknek a testmeridiánjaiban. Yang-os ujjak a mutatóés a gyûrûsujj. mint egy átlagemberben. akik évszázadokon át kézrátevéssel gyógyítottak. Ezeknek a különleges képességû személyeknek a megkeresését és a gyógyítás szolgálatába állítását azonban még ma is erõsen hátráltatja az a hivatalos szemlélet. mint egy akupunktúrás eszköz. A magnetikus akupunktúrának általánosan is alkalmazható módja. Az akupunktõrök szerint az aranytûk energiát visznek be a meridiánba. így ez az ujj akupresszúrás kezelés céljára nem használható. akik arany. hogy ezekkel a készülékekkel a meridiánokba csak beadni lehet energiát. az egyes pontok megszúrásakor külsõ beavatkozás nélkül végbemegy az energiaelvonás. míg Yang-os ujjal Yin (jin) jellegû meridiánt kezelve a töltéskiegyenlítõdés automatikusan végbemegy. ha a szívbetegség oka a vérerek ura. akinek az energiaszintje magasabb az átlagosnál. ezek a csukló körül elhelyezkedõ mágneses lapocskák állandó jelleggel nyugtatják mindkét meridiánt. mint a testhõmérséklet. Újabban elõszeretettel alkalmazzák ezt a módszert migrénes fejfájások ellen. vagyis Yin-es ujjal Yang (jang) jellegû meridiánt. Az ilyen ember azonban nagyon ritka. Ezek a személyek azok. . A kis lapkákból kiáramló mágneses erõvonalak stimuláló hatása kisebb ugyan még az akupresszúránál is. A korszerûnek mondott. Csak összehasonlításképpen az elektrostimulációs készülékekkel (az akupunktúrás pontok bõrfelületen keresztül elektromos árammal való ingerlése által) legalább ötször annyi energia vihetõ be egyetlen kezelés során. minimum tízszer hatékonyabb az akupresszúránál. Amennyiben az elõzõ példának megfelelõ módon kívánjuk ezt a módszert alkalmazni. Hagyományos akupunktúránál. talán minden százezer között egy akad.

hogy alkalmazni is tudjuk a benne foglaltakat.vagy irányító pontjaira rákezelünk. legtöbbször belgyógyászhoz kell küldenünk. hogy a megfelelõ következtetéseket levonhassuk.és a Yang jellegû kormányzó vezetékeknek nincs nyugtató pontjuk. Már a régi egyiptomi-. Erre legfõképpen azért van szükség. akik a Távol-Keleten gyártott akupunktúrás bábukhoz hozzájuthatnak. Az akupunktúrás szakkönyvek betegségfeltárás céljára több módszert is megemlítenek. és az alkalmazott módszerek közötti összefüggéseket tökéletesen megértsük. Ebben az esetben még korrekcióra sincs lehetõségünk. Nem a téves . Egy átlagos intelligenciájú laikusnak ezt a könyvet legalább négyszer tanácsos áttanulmányoznia. és harmadszorra annyira megértjük. A reuma gyakori kiváltó oka a szervezet rézhiánya. a rák. de alkalmazása nagy szakértelmet és gyakorlatot igényel. Még mielõtt készülékünket alkalmaznánk. és gondosan olvassuk el. A kezelés elõkészítése Mint minden gyógyító eljárás során. ha a telített befogadó vezeték vész. A probléma csak lassan. A pontos diagnózis megállapítása érdekében a beteget szakorvoshoz. A leleteket. Elõvigyázatossági szabályok Elektrostimulációs kezelés esetén a készülék egyoldalú alkalmazhatósága miatt nagyon gondosan be kell tartani a kezelési szabályokat.Sokan hordanak réz karkötõt is. Elsõ olvasásra semmit sem fogunk érteni belõle. így a bevitt káros energiát utólag nem tudjuk kivonni. pörög. oldalán található. A réz karkötõ az ízületi gyulladásokat gyógyítja. (A külföldi szakirodalomban a befogadó vezetéket fogamzási vezetéknek nevezik. megszûnik a gyulladás is. Ennek tüdõgyulladás. Ilyen rosszabbodás állhat elõ pl. hogy az illetõ betegség kezelhetõ-e az akupunktúra módszerével. ha egyszerre több szakkönyvet is beszerzünk. A véráram eljuttatja õket az ízületekhez. Ebben az esetben az is elõfordulhat. Laikusok számára csupán a nyelvdiagnosztika szolgálhat információkkal. Mivel a hónalj után testünk legizzadékonyabb felülete a csukló. Ennek azonban semmi köze sincs az akupunktúrához. ellenkezõ esetben komoly állapotrosszabbodás léphet fel a betegnél. Egyébként ez a fajta gyógymód nem új keletû. a verejték rézionokat választ le a vörösréz karkötõrõl. Jobb. mivel a Yin jellegû befogadó. A nyelv színe. Ez a fajta karperec nincs hatással a meridiánok energiaállapotára. az akupunktúrás kezelés esetén is nagyon fontos a betegség pontos megállapítása. ilyen pl. illetve sok esetben teljesen megszünteti. a terápia meghatározása és a kezelési folyamat nyomon követése.és perzsa írások is említést tesznek róla. mert mindegyik szerzõ ad valami pluszt a másikhoz képest. szívszúrás. Ennek magyarázata rendkívül egyszerû. amelyek egyáltalán nem gyógyíthatók akupunktúrával. amelyek a bõrön át felszívódnak. A negyedik olvasásra a kezelés befejezése után van szükség azért. mivel ezeken minden egyes pont helyzete három dimenzióban tanulmányozható. aranyér. a bevitt energia fokozatos csökkenésével szûnik meg. a meridiánok kétdimenziós ábrázolása miatt pedig egy-egy ingerpont pontos helyzete csak több ábra összevetése útján állapítható meg. Ezek közül legtökéletesebb a pulzusdiagnosztika. A szabályok részletes leírása a Természetgyógyász Magazin 2003. szeptemberi számának 23.) Elõtanulmányok Az elektrostimulációs készülék megvásárlása után semmiképpen ne kezdjük el még saját magunk kezelését sem a mellékelt használati utasítás alapján. ahol megszüntetve a rézhiányt. vagy sem. Szerencsések azok. hogy a beteg meghal. illetve az orvosi konzílium végeredményét az akupunktúrás szakkönyvek kezelési ajánlásaival összevetve megállapítható. mert vannak betegségek. szerezzünk be egy komoly akupunktúrás szakkönyvet. formája és a rajta lévõ bevonat minõsége ugyanis szoros összefüggésben áll a belsõ szervek állapotával. Másodszor már nagy vonalakban kezdjük felfogni. krónikus hasmenés vagy más kellemetlen következményei is lehetnek. A rézterápia sem alkalmazható bárkin és bárhogyan.

akik képesek arra. Ezzel a módszerrel biztosan elkerülhetjük. ha esetleg valami káros hatás lép fel. hogy készítünk egy táblázatot. reuma. mivel egy helytelenül alkalmazott akupunktúrás kezelés még nem halálos. A bioenergia befolyásolása nem szünteti meg a szervezet vitamin. amelyek nem használtak. szénanátha. Ebben az esetben csak a fájdalmat lehet akupunktúrával csökkenteni. A kezelés megkezdése elõtt tehát alapvetõ fontosságú az egyes meridiánok energiaszintjének megállapítása. A mély tûszúrás kikapcsolja az agy limbikus rendszerét.és ásványanyaghiányát. hogy ezek hozzák meg leginkább a várt javulást. mert valószínû. amelyek a különleges meridiánok zavaraira utalnak. akkor az egyes betegségek után feljegyzett pontsorozatban karikázzuk be a jó pontot. fejfájásnál ilyen módon akár több tucat pont is összejöhet. és az egymáshoz dörzsölõdés miatt felületük megsérült. nemi élettel kapcsolatos rendellenességek). hogy melyik meridiánnál követtük el a hibát. Kuriózumként megemlíthetõ. melyeknek egyenkénti kezelése igen nagy türelmet igényel. hogy az eljárás minden egyes fázisát dokumentáljuk. pl. Az elsõ rovatba röviden beírjuk a kezelendõ pont azon betegségeit. ha valamelyik pont kezelése eredménnyel járt. hogy felírjuk az egyes betegségeket. Krónikus esetekben az akupunktúra már nem tudja a káros folyamatot visszafordítani. A betegek túlnyomó részének nem egy betegsége van. akkor azokat kezeljük legelõbb. Az utolsó rovatba írjuk a kezelés dátumát. A kezelés végrehajtása A szóba jöhetõ pontok kigyûjtése után a kezelés megkezdésekor legnagyobb gondot az okozza. Mint az elõzõekben már említésre került. hogy a legtöbb pont nem csupán egy. Az akupunktúrás eljárás azonban alkalmas több olyan betegség eredményes kezelésére is. és átlósan húzzuk át azokat a pontokat. A hiánybetegségek sem orvosolható vele. Ha találunk olyan pontokat. Az akupunktúra érzéstelenítésre is alkalmas. A könnyebb tájékozódás érdekében. herpesz. akkor néhány nap múlva. menopauza idején fellépõ görcsök). Mellé írjuk a stimulálandó pont célszerûen angol rövidítéssel jelölt megnevezését. Az egyes meridiánok kórképének felsorolásánál megfigyelhetõ. addigra a betegség annyira elharapódzott. ha a csontok már összeérnek. dátum hiányában nem fogjuk tudni megkeresni. mert amennyiben több pontot is stimulálunk egyszerre. A következõ. Ugyanígy nem tudja a degenerálódott ízületeket helyrehozni abban az esetben. hanem egyszerre több panasz gyógyítására is alkalmas. migrénes fejfájás) vagy gyógyszerekkel csak tüneti kezelés lehetséges (pl. hogy van néhány száz ember a világon. Végül írjuk oda azokat a pontokat is. Erre azért van szükség. hogy a kezelni kívánt meridián energiával telített vagy energiahiányos. hogy a testbõl kiáramló energiakisugárzásokat észleljék. hogy már hagyományos gyógyszeres úton sem kezelhetõ. vagyis a fájdalomközpontot. ha megpróbálunk összefüggéseket találni egy-egy betegség között. hogy az idõ múlik. Ennek legegyszerûbb módja. és emiatt nem tudjuk elvégezni a szükséges korrekciót sem. hogy egy-egy pont véletlenül kimaradjon a kezelésbõl. és minden egyes meridián minden pontját átnézve melléírjuk. Egyes esetekben pl. illetve jelentõs javulás ). A terápia meghatározásának legcélszerûbb módja. A kezelési folyamat nyomon követhetõsége érdekében nagyon fontos. hanem abba. hogy nem tudjuk elõre. amelyeknél a javallatok egyszerre több betegséget is lefednek.kezelésbe hal bele. Nem szüntethetõk meg vele a hormonproblémák (pl. amelyeknek belgyógyászatilag még nem ismerik az okát (pl. A helyes pont megtalálásának idejét nagymértékben lerövidítheti. és mire kiderül hogy a terápia hatástalan. amelyek a betegre vonatkoznak. az egyes pontok energiaszintjének csökkentése nem lehetséges. Ezek az emberek . leghosszabb rovatba a kezelés eredményességét jegyezzük be (pl. nincs számottevõ javulás vagy kismértékû javulás . hogy mely pontok kezelése javallott a szakkönyvek szerint. gyomorfekélynél a már perforálódott beleket az akupunktúrás kezelés nem képes befoltozni. Más gyógyító eljárásokhoz hasonlóan természetesen az akupunktúra is fõleg a betegség kezdeti stádiumában a leghatékonyabb. elektrostimulációs készülékkel csak beadni lehet energiát.

hogy a tobozmirigy fokozatosan behúzódott az agyba. Ezen túlmenõen betölti a harmadik szem szerepét is. de a harmadik szem még sokáig megmaradt felettük. mely szerint sokkal több szemideg ágazik el a hipofízis. Valószínûleg ez az oka annak is. hogy a színek különbözõ érzelmeket váltanak ki bennünk. de az ilyen képességekkel rendelkezõ emberek felkutatása szintén körülményes. Az emberfeletti képességek elbizakodottá tették õket. a meridián energiaegyensúlya még jobban eltolódik. A tobozmirigy azonban látja. hogy fizikai alapjait tekintve az auralátásnak nemcsak a harmadik szemhez van köze. az ürege bezáródott.szabad szemmel is érzékelik a testaurát. Normál körülmények között azonban a látóidegek nem reagálnak erre a különleges fénysugárzásra. Ez az adottság a sokak által ismert bõrlátásnak egy magasabb rendû változata. Az energiapályák szintjének megállapítására ismert még az ingás módszer is. elülsõ szélén ásványi konkrementumok (agyhomok-lerakódások) találhatók. A feljegyzések szerint az elcsökevényesedés oly módon ment végbe. Végül a harmadik szem külsõ szerve is eltûnt. a Dzyan-könyv szerint a harmadik és negyedik faj még teljes mértékben birtokolta ezt a szervet. és a homlok közepén foglalt helyet. hanem a magasabb frekvenciájú spektrumban is. Nagy a valószínûsége azonban annak. elöl lencse zárta le. Ha ugyanis egy erõsen telített meridián tonizáló. A kísérletezés során azonban nagyon ügyeljünk arra. Ez teszi lehetõvé a clairvoyance (klervoájansz) -nak. mint az agy látóközpontja felé. világosbarna agyrészlet. Ez az érzékszervünk ugyanis összeköttetésben áll a hipofízissel (agyalapi miriggyel) is. de nem továbbítja az agy látóközpontjába. Ez a mitikus szerv eredetileg szemformájú volt. Ezért az ily módon diagnosztizálók gyakran behunyják a szemüket. sõt más-más színben látják az inakat. hogy ezt a képességet a tobozmirigy aktiválódása okozza. észlelik az energiapályákon fellépõ esetleges dugulásokat. hogy a Védák-könyve szerint a lélek lakhelye a hipofízis. a homlokcsakra. Ezt jelenlegi tudományos ismereteink is alátámasztják. amely gyakoriságát tekintve még az auralátásnál is ritkább. A teljesség érdekében meg kell még említeni. ami a beteg állapotának nagyfokú . és vékony hámréteg takarta. hogy a próbakezelést sohase végezzük a meridián aktiváló vagy nyugtató pontján. és elkövesedett . hanem minden anyagon áthatoló szubatomi energiasugárzást érzékel. mely szerint a tobozmirigy felszínén a szemünkben található receptorokhoz hasonló képzõdmények vannak . így az átlagember nem látja az élettelen tárgyak auráját. vagyis a tisztánlátásnak nevezett jelenséget. Nos ez a haszontalan féregnyúlvány a görög bölcselet szerint a lélek lakhelye. vagyis hogy mi magunk határozzuk meg kísérleti úton az illetõ meridián energiaszintjét. a harmadik szem fokozatosan elvesztette erejét. és nem a tobozmirigy. Késõbb megjelentek a ma is használt fizikai szemek. vagy egy energiahiányos meridián szedáló pontjára rákezelünk. Marad tehát a próba. A recehártya nem csak a látható fény tartományban érzékeli az elektromágneses sugarakat. és az élõ szervezet különbözõ színû energiakisugárzásait. különbözõ színûnek látják a telített és az energiahiányos meridiánokat. Tudósaink sokáig az agy féregnyúlványának tekintették ezt a mirigyet. Ez teremti meg a színterápia fiziológiai alapját. Eónokkal korábbi õseinknél a harmadik szem még valóságos szerv volt. A tobozmirigy ugyanis közvetlen összeköttetésben áll a szem recehártyájával. és ez okozta a vesztüket. és a helyét átvette szervezetünk hatodik csakrája. Ezek a jelenségek nem különíthetõk el élesen egymástól. amit a homlokcsakrájuk közvetítésével a belsõ szemükkel látni akarnak. A tibetiek szent könyve. izmokat és a véredényrendszert is. Látóképességének egyértelmû bizonyítéka az a tudományos megállapítás. Ezt bizonyítja egy müncheni szemészorvos felfedezése. és nagy lett a gõgje. szellemi látásuk elhomályosult. amelynek fizikai alapjai még tisztázatlanok. A tisztánlátó nem gyengén ionizált levegõ által keltett láthatatlan fényt. a külvilág zavaró fényeffektusai ne tereljék el a figyelmüket arról. Egy világkorszakkal késõbb az emberek belehullottak az anyagba . üregét recehártyaszerû képzõdmény bélelte ki. hogy a túl sok információ. mely szerint: A tobozmirigy kúp alakú. Jellemzõ e két misztikus erõközpont máig felderítetlen kapcsolatára. mert a tobozmirigy és az agyalapi mirigy között szoros kapcsolat áll fenn.

A hamis pontok ellen úgy védekezhetünk. hogy betegsége illetve közérzete javult-e vagy inkább romlott. Ha az illetõ segédmeridián energiahiányos. Az akupunktúrás szakkönyvek a Yuan (juan). ha közvetlenül arra a pontra kezelünk rá. hogy önmagukban való kezelésük esetén az energiahiányos meridián ezen a ponton energiát vesz fel az energia tengerébõl . hogy használatuk közben légpárna alakul ki az elektróda hegye és a kezelt bõrfelület között. mégis gyakran elõfordul. a bonyolultabb típusok pedig 2 kHz-ig növelhetõ frekvenciájú négyszög vagy csúcsimpulzus jellegû jelet bocsátanak ki magukból. akkor a meridián energiahiányos. A keresett pont megtalálása után kapcsoljuk át a készüléket kezelõáramra. Biztonsági okokból mindegyik készüléket teleprõl táplálják. mely a beteg megkönnyebbüléséhez vezet. (Az alkáliföldfémbõl készült szárazelem nem perforálódik. Habár az akupunktúrás pontok villamos ellenállása legalább egy nagyságrenddel kisebb. A beteget fel kell világosítani. mint a környezõ bõrfelület ellenállása. akkor tegyünk bele alkáli elemet. amikor az a szerv-óra szerint a legaktívabb. Ez a mellettük felsorolt betegségtünetek alapján állapítható meg. akkor nem tehetünk mást. de csak tûs kezelésnél. amekkora feltétlenül szükséges. akkor rákezelhetünk még a fõ meridián Lo pontjára is. Ezzel az eljárással még a kezdõk is biztosan megtalálják a keresett pontokat. A tapasztalat szerint ezeknek a készülékeknek az áramfelvétele olyan csekély. Ennek a módszernek az alkalmazása szinte elkerülhetetlen a test olyan felületeinek kezelése során. Amennyiben nem magunkat kezeljük. a készüléknek sehol sem szabad megszólalnia.romlását eredményezi. amely a meridián pontjai közül a leginkább javallott az illetõ betegségre. Ha javult. Egy esetleges transzformátorzárlat esetén ugyanis a hálózati feszültség bekerül a készülékbe. a készülék több helyen is sípol. sõt sokszor keresztezik is egymást. A továbbiakban az erre a meridiánra vonatkozó betegségek gyógyításának egyetlen módja a szedáló pont többszöri kezelése. hogy most egy próba folyik. a telep félévenkénti kényszerû cseréjét. tehát a feltételezett pont megtalálása után a szabályozó potenciométert lejjebb csavarjuk egészen addig. ezért soha eszünkbe ne jusson. így más pontokat is kezelhetünk rajta. ezért kezelését kerüljük. hogy közvetlen hálózatra kapcsolt adaptert csatlakoztassunk hozzá. hogy a szabályozó potenciométerrel csak akkora áramot állítsunk be. Ezután mozgassuk meg az elektródát a megtalált pont környezetében. Amennyiben a beteg állapota romlott. mint rákezelünk a szedáló pontra. Ezzel kivonjuk az elõzõleg bevitt káros energiát. mely halálos áramütést okozhat. hogy a készülék sípolása. Ezt . Az elektróda bõrfelületen való mozgatása során nagyon ügyeljünk arra. Ezenkívül amit még ezzel a készülékkel tehetünk. hogy az illetõ meridiánt abban a két órában kezeljük. A kezelés végén célszerû stimulálni a tonizáló pontot is. így a kezelõáramot többször is utána kell állítani. Kissé növelve az áramot a készülék csak ezen az egy ponton jelezhet. A legkedvezõbb idõintervallumok minden akupunktúrás könyvben fel vannak tüntetve. hogy az akupunktúrás szakkönyvünkben utánanézünk. Ha ritkán használjuk készülékünket. telítettség esetén pedig energiát ad le oda. Elektrostimulációs kezelésnél telített meridiánnál a Yuan pont stimulálása még tovább növeli a meridián energiaszintjét. amíg a sípolás éppen elhallgat. vagyis forrásponttal kapcsolatban azt írják. hogy általánosan is javítsuk a meridián energiaszintjét. ahol az egyes meridiánok nagyon közel futnak egymás mellett. Ez valóban igaz. és a kezelés után neki kell megmondani. hogy nem találjuk meg a keresett pontot. nagyon fontos a beteggel kialakított jó kontaktus. A készülék használata Mint a használati utasításból is kiderül.) A kezelés megkezdésekor a keresett pont helyzete az akupunktúrás térképek alapján jól behatárolható. Pontos megkeresésüket a készülék pontkeresõ állásában végezzük. az elektrostimulációs készülékek többnyire néhány Hz-es. hogy az illetõ meridián hosszanti Lo meridiánja üres-e vagy telített. ezzel megakadályozhatjuk az önkisülést. Ez ellen a legegyszerûbben úgy védekezhetünk. A leghatékonyabb és leggyorsabb eredményt akkor érjük el. hogy egy kis rádióelemrõl hónapokig mûködnek. A négyszög feszültséget szolgáltató készülékek hátránya.

az energiának legalább egyszer át kell mosnia az összes meridiánt. Egyes esetekben a beavatkozás hatása már pár perc múlva érezhetõ. mert a test különbözõ felületein lévõ akupunktúrás pontoknak nem csak a keresõ-. Ha a kívánt hatás másnap sem jelentkezik. míg az alarm pontok ingerlése krónikus betegségek esetén hasznos. Többszöri rövid kezeléssel jobb eredményt érhetünk el. mert mi nem érezzük. és onnan hajtsuk kifelé az energiát a középsõ. azokból se kezeljünk egyszerre sokat.megelõzõen azonban feltétlenül állítsuk a kezelõáram-szabályozó potenciométert minimumra. Egy nap ne kezeljük ugyanazt a pontot többször. A többi önálló kezelési pont. vékonybél-. illetve a homlok stimulálása során a készülék mûködési frekvenciájával megegyezõ ritmusú villogást fogunk észlelni a szemben. hogy a beavatkozást a legbelsõ energiaszinten kezdjük.és a máj meridiánok kezelésével kezdjük. vese-. amelyeket még fel sem fedeztünk. amely a kezelés elõrehaladtával fokozatosan megszûnik. hármas-melegítõ. mert ekkor kedvezõ vagy kedvezõtlen hatás esetén nem fogjuk tudni eldönteni. illetve az orron keresztül távozhasson. ha kivárunk egy 24 órás áramlási ciklust. hogy a bõr megég. a szív-. gyomor-. a háti shu és az elülsõ vész pontok. mivel a nagyobb áram nem jelent gyorsabb gyógyulást.és tüdõ meridiánjainak sorra vételével zárjuk a kezelést. amely alatt az energia végighalad a meridiánláncon. hogy addig növelje az áramot. majd a külsõ szintre. hogy mintegy mellékhatásként más betegségek tüneteit érezzük kismértékben magunkon. Ami a többi pontokat illeti. Sajnos . hogy azután a káros energia a tüdõn. Jól ismertek azonban a fõ meridiánok különleges pontjai. Végül a külsõ energiapáholy lép-. és a stimulálás helyén kis heg keletkezik. hogy melyik pont okozta a változást. minimum nyolc-tíz alkalom kell a végleges gyógyuláshoz. másrészt pedig ha kezelés közben gyengül az áram. vagyis azt az idõt. amelyek ugyanarra a betegségre vonatkoznak. Egy-két kezeléstõl soha ne várjunk tartós hatást.és epehólyag meridiánjait. Ha a lábunkon végzett kezelés után változatlan potenciométer-állással rákezelünk az arcbõrre. hogy hunyja be a szemét. a kezdõponttól a végpont felé haladva kezeljük. de a kezelõáram-igénye is eltérõ. Ezek szerint betegségeink felszámolását a vastagbél-. de a legtöbb esetben csak néhány óra múlva jelentkezik a hatás. hatékonyabb pontokat. fontos szabály. hogy számára mikor megfelelõ az áram intenzitása. mert energiatorlódás lép fel. kissé kellemetlen áramütésben lesz részünk. Közülük 397 tartozik a fõ. mint egy hosszúval. A kezelést min. illetve a hozzájuk kapcsolódó szerveket. mind hátrányaiban megmutatkozzon. húgyhólyag. akkor már valószínûleg nem is fog. Különleges pontok Testünkön több mint 1000 akupunktúrás pont van. Ezt követõen stimuláljuk csak a középsõ energiamezõt. csak azt érjük el vele. Az egyes meridiánok pontjait sorban. ha a beteget zavarja. és ott káros hatást fejthet ki. javasoljuk neki. Amennyiben több betegségünk is van. melyeknek a hatása még nem egészen tisztázott. kopaszodás) amelyek megfigyeléséhez hosszabb idõre van szükség. 3 percig végezzük. Túl nagy kezelõáramokat ne használjunk. Legtöbbször ez csupán a káros energia külsõ pályára szorulásának következménye. Ellenkezõ esetben az energia beszorulhat a belsõ energiarétegekbe. Ez esetben keressünk más. hogy egy idõben ne kezeljünk két olyan pontot. Erre egyrészt azért van szükség. Az egy alkalommal stimulálandó pontok kiválasztásánál ügyeljünk arra. a szervezet nem tudja feldolgozni azt a sokféle késztetést. Erre azért van szükség. A szakkönyvek szerint a háti asszociációs pontok a szervezet egyes meridiánjainak munkáját hangolják össze. akkor a pont megtalálása után állítsuk a kezelõáramot minimumra. és adjuk a készüléket a beteg kezébe azzal. amelyet az ingerpontokon keresztül kap. hajhullás. Az egyes betegségek gyógyítása során elõfordulhat. hogy a kívánt hatás mind elõnyeiben. Ahhoz. sõt sok olyan különleges pont található a bõrünkön. Ez nem károsítja az idegeket. Amennyiben nem magunkat kezeljük.és segédmeridiánokat alkotó pontok közé. Legnagyobb bizonyossággal azonban akkor gyõzõdhetünk meg kezelésünk hatékonyságáról. Kivételt képez a speciális betegségek gyógyítása (pl. vérerek ura. amíg enyhe csípést nem érez. ezt idõnként utána kell állítani. A szem körüli pontok.

A felborult egyensúly a férj gyengítésén kívül a feleség . A legfontosabb tiltás. akkor ne a szív-. így testünk sikeresebben védekezhet a kívülrõl támadó betegségek ellen. hanem a szerv-óra szerinti ellentétes meridián. hanem az epehólyag-meridiánt kezeljük. de fontos szabályozó. A terápia gondos összeállításával azonban úgy is gyógyíthatjuk betegségeinket. Ezeknek a szabályoknak az alkalmazásával elérhetjük. A többi segéd. Egyik részük a Yin. akkor igen jelentõs eredményt érhetünk el ezeknek a pontoknak a stimulálásával. elvesztésével ne járjon. Erre egyszer lehetõséget ad a dél-éjfél szabály alkalmazása. hogy a stimulálást a kezelendõ meridián szempontjából legaktívabb idõszakban végezzük. hogy ez túl sok energia kihajtásával. az energiaellátási zavarok elhárítása. A legtöbbjük tehát nem mûködik állandóan. az idõ múlásával és a különbözõ betegségek romboló hatása miatt a kapott energia csak csökkenhet. Egy példát kiragadva. Magasabb rendû módszerek A kínai akupunktúra tanítása szerint minden ember születése pillanatában egy meghatározott energiamennyiséget örököl. mint a 12 fõ meridiáné. amelyek más telített meridiánokon helyezkednek el. Legfontosabb különleges meridián a kormányzó és befogadó vezeték.és Yang energiák sokszínû mozgásának szervezése. az epehólyag-meridián pedig üres. tonizálásával is visszaállítható. Feladatuk a Yin. Tehát ha szívmeridián telített. Amennyiben az energiapályák szintjeinek felderítése után azt tapasztaljuk. fejezet végén. Ezáltal nem csak az epehólyag-meridián hiányával járó betegségeink gyógyulnak. Rejtélyes. ha a hozzájuk tartozó meridián üres. akkor ennek az energiapályának az alarm pontjára való rákezeléskor az állapot még súlyosabbá válik. Az ellentétes meridián szempontjából a gyógyulás hatásfoka tovább növelhetõ.vagy másodlagos meridián több ponton is kapcsolódik a fõ meridiánokhoz. Ez a beavatkozás sok esetben hatásosnak bizonyult. Ezek kezelési pontjai ugyanúgy hozzáférhetõk. Rajtuk kívül még 6 segédmeridián és 12 hosszanti Lo-meridián. lecsapoló vagy feltöltõ tevékenységük idõszakos. ha az epehólyag-vezeték telített. akkor a rajta elhelyezkedõ vészpontokat még akkor sem kezelhetjük elektrostimulációs készülékkel. szívgörcsrõl van szó) nem csupán a szedáló pont segítségével gyógyíthatók. másikuk a Yang jellegû zavarokat kompenzálja. tehát a társmeridián erõsítésével. Ugyanezt a felfogást alkalmazhatjuk az úgynevezett férj-feleség szabálynál is. a húgyhólyag-meridián 62-es pontján. amikor a szokásos kezelési pontok hatástalannak bizonyulnak. összehangoló szerepet játszanak a szervezetben. Pl. hogy több energia marad a szervezetünkben. az epehólyag-vezeték tonizálásával is. hogy a szívmeridián telített. Pl. Ezeknek a módszereknek az alkalmazását jelentõs mértékben megkönnyítik a Mellékletben közölt táblázatok. hogy nem kezelhetõk az olyan vész vagy shu pontok. és akkor is segítenek. Ezeknek a kettõs szerepet betöltõ pontoknak a kezelése igen sokrétû hatást vált ki a szervezetben. ha a sok szenvedést okozó lumbágó a fõ meridiánok segítségével nem gyógyítható. ha a tonizáló ponton kívül az idõ pontot is kezelésbe vesszük. Ugyancsak nem kezelhetõk azok a vész illetve shu pontok. vegyük kezelésbe a Yang Qiao Mo segédmeridián nyitópontját. Ennél a módszernél fokozottan ügyeljünk arra. mind pedig a szabályozandó meridián üres. (Lásd az I. Ezek nem vesznek ugyan részt a mindennapi energiakeringési ciklusban. valamint 4 úgynevezett Lo-edény található a szervezetben. nehezen gyógyítható betegségek esetén fordítsunk gondot a segédmeridiánok kezelésére.) . a telített szívmeridián betegségei (hacsak nem krónikus szívbántalmakról. Ezt az energiát utólag már nem lehet természetes úton növelni. hanem a dél-éjfél szabály alapján a szívmeridián betegségei is javulnak. Jellegük alapján azonban egyértelmûen szétválaszthatók. Ha viszont mind az alarm pontot hordozó meridián. A Lo-meridiánok a fõvezetékek Lo-pontjain keresztül érhetõk el.ezeknek a pontoknak a kezelése elektrostimulációs készülékkel csak korlátozott formában valósítható meg. amelyeknél a hozzájuk tartozó meridián telített.

Hipermangán (kálium permangán) alkalmazásával még tartósabbá válik a jelzés. Ennek nagyon gyakran az az oka. A legjobb. mivel a hirtelen meginduló erõs áram ijedtséget. így az áthaladó áram ezt a csekély energiaáramlást is megzavarja. a pontkeresõvel nem találjuk meg a keresett pontot. ha a meridiánt úgy képzeljük el. méghozzá úgy. hogy egyes ingerpontok meglehetõsen érzéketlenül viselkednek. már önmagában ettõl jelentõs mértékben javulni fog a közérzetünk. A stimulálni kívánt pont feltételezett környékén lassan pásztázzuk át a bõrfelületet. Ezekben az esetekben néha kellemetlen.vagy tüdõmeridiánunk telített. tehát nincs szükség a keresésére. Járulékos hatások Egy-egy huzamosabb. Másokon azonban lehetõleg ne alkalmazzuk ezt az eljárást. Az áram nem az ujjbegy ellenkezõ oldalán lévõ akupunktúrás pontokon folyik ugyan át. a kezelõáram óhatatlanul tölteni kezdi ezeket a meridiánokat is. ha az illetõ vékonybél-meridiánja üres. ellenkezõ esetben az energiaáramlás még inkább lelassul. Tehát a zavaró hatás nem kizárólag telített. Ez a festék 2-3 napig is megmarad a bõrfelületen. amelyet még fájdalom nélkül el tudunk viselni. így elkerülhetjük az elõbbi tortúra megismétlését. hogy tintaszerû folyadék legyen belõle. ha már jól ismerjük a kezelésre szoruló pont elhelyezkedését. akkor jelöljük meg alkoholos filctollal. és az áramszabályozó potenciométert állítsuk maximumra. Amennyiben a megtalált ponton többszöri kezelésre van szükség. Ha tabletta formájában árusítják annyi vízben oldjuk fel. Ez fõleg akkor fordulhat elõ. de a közelben halad. akkor saját magunk kezelésére is használjuk a kétrészes elektródát. ahol vastagabb vagy érzéketlenebb a bõr. mint egy visszeret. Egy másik káros tünet lehet. ha hosszirányban végigmasszírozzuk az energiapálya útvonalát. Az energia elõrehajtása során ügyeljünk arra. hogy miközben más meridiánokat kezelünk a kézben tartott elektródán át az áram átfolyik az ujjainkon. de biztos módszer az árammal való keresés. félelmet válthat ki a betegben. hogy a földelõ elektródát helyezzük le a padlóra. A készülék ilyenkor vagy mindenhol jelez. és csupasz lábbal lépjünk rá. Mivel a szív-. Ennek az a kiváltó oka. Amennyiben egy-egy energiahiányos meridiánunkat mindkét oldalon teljesen végigmasszírozzuk. és egy kétrészes kivitelt mások kezelésére. ahol ujjainkkal hajtjuk elõre a vért. hogy segítségével életre kelthetõk a krónikus betegségek folytán inaktívvá vált érzékelõ pontok is. szívburok. Már néhány intenzív dörzsölés után többszörösére növekszik az ingerpontok érzékenysége. A masszírozás pontos útvonala az akupunktúrás térképek alapján állapítható meg. Az akupunktúrás pont megtalálásakor kisebb-nagyobb csípést fogunk érezni. Ezek a káros jelenségek viszonylag egyszerû módon kiküszöbölhetõk. hogy a kézen átfolyó áram hosszabb idõ után csuklóízületi fájdalmakat okoz az arra hajlamos egyéneknél. Megeshet. Ebben az esetben hígítás nélkül alkalmazzuk.Kisegítõ eljárások A kezelés során elõfordulhat. vagy ha sietünk és gyors kezelésre van szükség. Ha ilyen problémát észlelünk. Ennek a módszernek nagy elõnye még. amelyekkel az elektródát tartjuk. Ilyen esetekben jelentõs intenzitásnövekedést érhetünk el. hanem energiahiányos meridiánok esetén is elõállhat. több meridiánt is érintõ kezelés során amennyiben a szív-. ezért egy idõ után érezhetõ mennyiségû áram szivárog be a telített meridiánokba is. a vérerek-ura és a tüdõmeridián éppen azokon az ujjakon végzõdik. hogy az energia pang a meridiánban. illetve indul el. A legtöbb elektrostimulációs készülékhez két elektródát adnak: egy kombináltat saját magunk. maximális stimuláló áram esetén is csak gyenge bizsergést érzünk. hogy a dörzsölés iránya a kezdõponttól a végpont felé történjen. Most már nyugodtan megfoghatjuk a kezelõ elektróda fém . Ez a fertõtlenítõ folyadék gyógyszertárakban szerezhetõ be. hogy testünk azon felületein. kismértékû szívszúrást vagy asztmatikus zavart észlelhetünk. Ekkor csökkentsük a kezelõáramot olyan értékre. és a legcsekélyebb mértékben sem mérgezi a szervezetet. Ez a módszer akkor is elõnyösen alkalmazható. vagy sehol sem. Kapcsoljuk a készüléket kezelõ üzemmódba.

Mivel a fülakupunktúra hatásmechanizmusa más. Lábízületeink kímélése érdekében idõnként váltsuk a segédelektródát. Ennek tudható be. mint a fejjel lefelé álló magzat képe. majd heti egy alkalomra a beavatkozások számát. Meg kell még említeni. hogy ha a beteg a kezelés során nem érez fájdalmat. hámlását vagy kis hólyagocskák keletkezését is megfigyelhetjük. Kezdetben akár naponta ismételhetjük a kiválasztott pontok ingerlését. és ezáltal az egészség helyreállítható. mert könnyen elszakadhat a csatlakozó vezeték. de ha javulás mutatkozik. és csak ezt követõen vegyük sorra a még meglevõ betegségeket. annak egy jól elhatárolható darabkáján. a francia Nogier professzor által feltámasztott fülakupunktúrával a legtöbb esetben megszüntethetõ. Az õsi kínai írások szerint a fül formája úgy is felfogható. A fülakupunktúra érdekessége még. Ha készülékünkkel módszeresen áttapogatjuk a fül egész felületét. Súlyosabb esetekben ezeken a helyeken a bõr elszínezõdését. egyik sem. Ezért lehetõleg úgy lépjünk rá a földelésre. mert minden egyes szervünknek a vetülete megtalálható a fülön is. 12-15 kezelés után pedig ajánlatos 2-4 hét szünetet tartani. mert az ingerre adott válasz erõssége megoszlik az egyes pontok között. hogy az évek óta tartó kóros állapot már beíródott az agykéregbe. hogy egy-egy betegségünk huzamosabb kezelés után is csak átmeneti javulást mutat. és a szervezet ezt tekinti normális állapotnak. áram csak az elektróda tûje. mint a testakupunktúráé. ezért a kezelésük nagy gyakorlatot igényel. Ez nem csupán a lábboltozat ízületeit kíméli. az agy egy idõ után visszaállítja a korábbi rögzült állapotot. hanem elektroakupunktúrás módszerrel ingerlik. Bal oldali meridiánjaink stimulálása során célszerû a bal-. akkor a keresést tovább kell végezni. hogy ezeket a pontokat a korszerû klinikákon ma már nem tûvel. Ennek sok esetben az az oka. mert a kívánt pontot nem találtuk meg. mivel ennél a változatnál az elektróda földelõ pólusa nincs bekötve. korlátozzuk heti kettõ. Elõfordul az is. Vigyázzunk arra is. annál érzékenyebb a fülön található vetülete. majd ismételjük meg a vizsgálatot. így könnyen megeshet. hanem jelentõsen lerövidül az áramút mind a keresõ-. akkor a krónikusan beteg szerveinknek megfelelõ területen még erõsen lecsavart potenciométerállásban is jelzést kapunk. A földelõ elektróda elhelyezésénél ügyeljünk arra. Ezáltal nem csak a készülék hatásfoka javul. Egy kezelés idõtartama 10 perctõl . sõt kombinált alkalmazásuk javítja a gyógyítás hatásfokát. Túl sok pontot ez esetben se kezeljünk. hogy a kezelendõ személy fülén szinte valamennyi pont érzékeny. Ezt azért célszerû megtenni. Ilyenkor masszírozzuk meg a fülkagylóját. mind pedig kezelõ üzemmódban. és a talpunk alatt lévõ földelõ elektróda között folyhat. vagy éppen ellenkezõleg. míg jobb oldali meridiánjaink kezelésénél a jobb talpunk alá helyezni az elektródát. hogy az egyes panaszok idõvel maguktól megszûnnek. Ezek az anatómiailag szabályos alakzatot alkotó területek közvetlen összeköttetésben állnak az agykéregnek azon részeivel. A vonatkozó fülpontok stimulálásával törölhetõ az agykéregbe íródott hibás információ. berepedését.palástját is. hogy ne érintse a vesemeridián talpon található 1-es nyugtató pontját. amelyek az illetõ szervek mûködéséért felelõsek. a két kezelés nem zavarja egymást. Ez a kellemetlen jelenség az akupunktúra legfiatalabb ágával. Fülakupunktúra Elõfordulhat. Ebben az esetben hiába kezeljük a meridiánokat. de testünk nagy része is mentesül a felesleges áramterheléstõl. A javulás elõrehaladtával csökkenteni kell a kezelések gyakoriságát is. Általánosságban azonban elmondható. feszülést a fülkagylójában. Így a fülkagyló pontjai megfelelnek a magzat egyes szerveinek. vagy közvetlenül a lábujjaink alatti terület érintkezzen a segédelektródával. A mindössze 34 fülakupunktúrás pont kezelésénél nem játszik szerepet az ingerületi pályák energiahiánya vagy telítettsége. mert a testakupunktúrához hasonlóan egy-egy beavatkozás itt is kihat az egész test állapotára. hogy a talp közepétõl a sarokig terjedõ szakasz. hogy minél betegebb egy szervünk. hogy miután a kis átmérõjû fülakupunktúrás pontokat elég nehéz megtalálni. hogy a kezelés végeztével a földelõ elektródát ne a zsinórjánál fogva húzzuk ki a talpunk alól.

Ezzel az eljárással nem csak gyógyítani lehet. és egy kis darab ragtapasszal rögzítik. hogy meggyógyuljon. annak többnyire a hozzá tartozó meridián energiazavara az oka. hanem azért. terhesség idején. vagyis azonos hullámhosszú fényt elõállító lézergenerátorok teszik lehetõvé. és a diétázás negatív következményeinek mérséklésére is képes. Ne kezeljünk akupunktúrával olyan betegeket. (Pl. hogy akupunktúrás pontok nem kizárólag testünk külsõ felületén. 56-58. ez is csak akkor hatásos igazán. gyógynövények magjával is megoldható az ingerlés. A fül pontjai jól használhatók még tengeribetegség ellen. A fülakupunktúrához hasonlóan a kezelést itt is tûvel végzik. A kalózok pl. június. Ennél az ugyancsak Kínából származó módszernél egy tehénfûfaj. akiknél a kezelés alatt felfüggesztett gyógyszeres adagolás életveszélyt jelenthet. Az ily módon végzett fülakupunktúra hatékonysága vetekszik a tûszúrásos kezeléssel. nem divatból hordtak karikát a fülükben. így ha egy ép fogunk hirtelen fájni kezd. Végezetül még egy jó tanács. Csak nem csonttal. valamint 12 YNSA pontot kezelnek a homlok hajvonalánál. A mag idõnkénti nyomogatásával a hatás tovább fokozható. Az orálakupunktúrát nem a szokásos módon végzik. a hatás azonnali. a vércukorszint csökkentésébõl eredõ fejfájás és egyéb pszichoszomatikus tünetek csillapításra. Az õskorban erre a célra csontból vagy kõbõl csiszolt tûket. Ennek során 5 bázispontot.) A több ponton történõ kezeléssel a napi kalóriabevitelt 1000 kalória alá lehet szorítani. Jó eredményeket értek el vele a migrén és az allergia megszüntetésében. hanem életünk végéig megõrizhetjük egyes szerveink épségét. Korunkban az aktív pontok kezelésének hagyományos mechanikus módját egyre inkább felváltja a korszerû eszközökkel. vagy infravörös tartományban mûködõ szilárdtest diódák által kibocsátott láthatatlan . a Semen Vaccariare apró magját helyezik a kezelni kívánt pontra. oldalak. szúrószerszámokat használtak. elektromos árammal. Szigorúan tilos az elektrostimulációs készülék használata lázas betegeknél. vagy lézersugárral kezelik a megfelelõ pontot. A fülkagyló tüdõ pontját stimulálva csökken a beteg kábítószerfüggõsége. Az akupunktúra egyéb módjai Az akupunktúrás kezelés legõsibb módja a mechanikus ingerlés. Az esetek 60 százalékában eredményes. hanem vagy injekciót kap a beteg. Ugyancsak ne kezeljünk olyan embereket ily módon. a dohányzásról való leszoktatásra. mert mint minden gyógymód. Fõként bénulások. (Ezt az õsi módszert ma is eredményesen alkalmazzák. Orvosi megfigyelések szerint a dohányzás elleni küzdelemben a fülakupunktúra a leghatásosabb módszer. akik erõs gyógyszeres függésben vannak. A lézerakupunktúra során az aktív pontok besugárzása vörös színû hélium-neon. A párhuzamosított fénysugárral való ingerlést monokromatikus. Mellesleg a kínai akupunktúra szerint minden meridián kapcsolatban áll egy-egy fogunkkal is. hogy ne romoljon a látásuk. közvetlenül infarktus után vagy olyan személyeknél. ráadásul jóval olcsóbb. Az éhségérzet megszüntetésén kívül a fülakupunktúra az anyagcsere fokozására. hanem a szájban is vannak. Egy új felismerés szerint a fülakupunktúra segít a drogokról való leszokásban is. akik nem tudják elviselni a tû látványát. A kezelési módról részletes tájékoztatást nyújt a Természetgyógyász Magazin (2006. Kisgyermekeknél vagy azoknál. Yamamoto-féle skalpakupunktúra.háromnegyed óráig terjedhet.) A tûs kezelés nem tekinthetõ egyszerû mechanikus ingerlésnek. és ezeknek az ingerpontja a nyálkahártyán található. hanem egy kiürült golyóstoll hegyével stimulálják a meridiánpontokat. ha a páciens minden tõle telhetõt megtesz annak érdekében. akiknek pacemakerük van. agyvérzés után rehabilitációnál alkalmazzák. Ha sikerül eltalálni õket. akiknek ellenérzéseik vannak az akupunktúrával szemben. A szájüregben minden foghoz tartozik egy belsõ szerv. mivel ebben az esetben a bimetall felépítés következtében már áram is folyik át az akupunktúrás ponton.) Jellemzõ a szervezetünket behálózó energiapályák sokoldalú szabályozhatóságára. fénysugárral vagy ultrahanggal történõ stimuláció. vagy testsúlycsökkentésre is. Ugyancsak energiapályák útján fejti ki hatását a skalpakupunktúra új ága a dr. ami már néhány hét alatt radikális fogyást eredményez.

és a moxakúp alá helyezett gyógynövényszeletkék hatóanyagai bediffundálódnak a testbe. A bõrön elhamvadó feketeüröm-zúzalék intenzívebb hõhatást kelt. a sportorvosok. hogy alkalmazásuk nem jár semmiféle stresszel. Mellékesen megjegyezve a köpölyözés éppen ellentétes hatást gyakorol a szervezetre. hogy a bõrfelület megégetése során elzáródik a telített energiavezeték aktív pontja.sugárnyalábbal történik. A bimetall tû nyelének melegítésekor ugyanis több áram folyik át az akupunktúrás ponton. mintha az a gyomron keresztül jutott volna a szervezetbe. henger vagy kúp formájában. a lumbágó kezelésére. amikor az akupunktúrás tû végére helyezik a moxakúpot. A viszonylag kis intenzitású ultrahang nem csupán a bõr külsõ felületét ingerli. Ennek a közismert nevén moxaterápiának nevezett technikának a lényege. páradús helyiségben ez az eszköz sem mûködik. Miután ennél a kezelési módnál sem történik behatolás a szervezetbe. ami fokozza az energiabevitelt. és a csúcsán meggyújtják. Az ily módon felszívódott hatóanyag sokkal intenzívebb hatást vált ki. hogy egy elektronikai fejlesztésekben használt szén-dioxidos flakonnal befújjuk a tû nyelét úgy. A tûs kezelés mellett a hagyományos kínai akupunktúra másik legelterjedtebb módja a hõvel való ingerlés. többnyire fekete üröm szárított levelét égetik el rúd. a kezelt személyre teljesen veszélytelen áramerõsségû impulzusok jönnek létre. ami az energiabeáramlás . Egy kezeléshez 25-30 kattintásra van szükség az akupunktúrás pontokra. Nagy elõnye még ennek az eszköznek. hogy az erõs hõ hatására a bõr pórusai kitágulnak. Elõnyük viszont. A moxakúpot gyógykenõcs vagy különféle gyógynövényszeletkék közbeiktatásával ráhelyezik a kezelendõ pontra. Ebben az esetben a tû nyelét folyékony szén-dioxiddal célszerû hûteni. Ezt követõen ezen a ponton többé már nem képes a külvilágból energiát felvenni. Az ultrahangos vagy szonoakupunktúra során a nagyfrekvenciás koncentrált hanghullámokat egy piezoelektromos fej állítja elõ. tûszúrás. hanem a testfelülettõl kifelé szóródjon. A kellemetlen illatú füst elkerülése érdekében német mérnökök kifejlesztették már a moxarúd modern változatát is. Mivel gyorsan hat. hogy ugyanezen az elven növelni lehet a tûvel való energiaelvonást is. Ajánlatos azonban száraz helyen tartani. Használata során csak enyhe csípést lehet érezni a bõrön. mint a közismert piezoelektromos gázgyújtó karcsúsított változata. Ez a töltõtoll méretû eszköz tulajdonképpen nem más. A piezotárcsák sorba kapcsolásával nagy feszültségû. Ebben az esetben a bõrfelületre helyezett harangokban keltett vákuum szinte kiszívja. A moxaterápia érdekessége. elõszeretettel alkalmazzák a gyógytornászok. maradandó heget hagy maga után. amelyben az intenzív infravörös hõsugárzást elektromos árammal fûtött zafír kristály szolgáltatja. (pl. Ízületlazításra. Elõnye viszont. áramcsípés) így elõszeretettel alkalmazzák gyermekek akupunktúrás gyógyításánál. ezért bárhol és bármikor használható. míg az égetéses módszerrel csökkenteni lehet a behatolt energia szintjét. így fokozatosan csökken a telítettsége. hanem áramot. használatuk pedig szakismeretet igényel. a reuma. A moxaterápia hátránya. nem áll fenn fertõzésveszély. hogy hatásfokuk alacsonyabb. A vastagabb moxarudat vagy a vékonyabb moxahengert meggyújtás után a kezelendõ pont fölé tartják. Az elektroakupunktúrával azonos hatásfokú a nagyfeszültségû impulzuskezelés. Az elektroakupunktúrával összehasonlítva a lézeres és az ultrahangos kezelés hátránya. kitisztítja az eldugult akupunktúrás pontokat. Ennek legegyszerûbb módja. mert a piezoelektromos gázgyújtókhoz hasonlóan nedves. hogy a hõbesugárzásos kezelés tonizáló hatással van a meridián energiaszintjére. mint a besugárzásos technika. és ott égetik el. és a belõlük kiáramló intenzív hõ végzi az aktív pontok stimulálását. a hozzájuk szükséges készülékek meglehetõsen bonyolultak és drágák. de igen alacsony. hanem a tûs kezeléshez hasonlóan a bõr alatti rétegekre is képes hatást gyakorolni. mint az égetéses moxaterápia. ezért ezt égetésnek nevezik. hogy a permet ne a bõrre. hogy az aktív pont felett egy speciális gyógynövényt. és fájdalomcsillapításra kifejezetten alkalmas. Itt a piezoelektromos kristállyal nem ultrahangot gerjesztenek. Az utóbbi eljárás feltételezhetõen oly módon fejti ki hatását. A moxás kezelés ritkább formája. hogy fõleg égetéses kezelés esetén a bõr elszenesedik és csúnya. Megjegyzendõ. hogy nincs szüksége tápáramforrásra.

Ez az õsi. Olcsó hamisítványoknál elõfordul. A moxaterápiával kapcsolatban megemlíthetõ még. Ezt követõen mûködésbe lépnek a méhviaszba kevert különbözõ gyógynövény-hatóanyagok. Ennél a tisztító eljárásnál nem kell felvágni és kikaparni a nyirokcsomókban felhalmozódott salakanyagokat. vírusokat. és ahol megkeményedett kötõszövetes csomók találhatók. Fõként hasüregi megbetegedések (fekélyek. Erõsebb hatású az õrölt mustármag és az ecet keveréke. Sajnos a kereskedelemben kapható méhviasz gyertyák minõsége igen eltérõ. fülfájás. Gyakran elõfordul. és a viasz a dobhártyára kerül. és az égõ érzés megjelenéséig rajta kell hagyni. hogy léteznek ezzel megegyezõ hatású. melyek a füsttel együtt fellazítják a gennyes törmeléket. A gyertyát a felsõ. Ha rossz helyre tettük a harangot. A tisztító gyertyákat jól lehet alkalmazni krónikus arc. Különösen érdemes testfelületeket köpölyözni. Ugyancsak az energiadugók megszüntetésére szolgál a tölcséres méhviasz gyertya. A szívóhatás ereje átnyomja a füstöt a bõrön. A gennygyülem a vákuum következtében átdiffundál a bõr pórusain. amelyet a fájó területre rakva gézzel és ragtapasszal le kell ragasztani. Lényegében ugyanolyan. Ekkor a belsõ üreg megtelik füsttel. ciszták. melyek mostanában kerültek kereskedelmi forgalomba. Az üvegharangok felhelyezése elõtt vékonyan kenjük be a bõrt kenõccsel. Ennek oka. A köldökön történõ kezeléssel szinte azonnal helyreáll az energiaáramlás.és orrüreggyulladás. A kezelendõ bõrfelületre helyezve elõször vákuumot kelt. és 8-10 kezeléssel rendezõdnek az emésztési problémák. hogy a vákuum befelé húzza a lángot. mert javítja a vérkeringést. A minden esetben fellépõ bõrpír hatása is kedvezõ. Kiegészítés A teljesség kedvéért beszélni kell még az úgynevezett biostimulátorokról is. 5000. Szolnok. 21. Ilyen a helyi fájdalmak csillapítására szolgáló õrölt fehér bors. Maga az ötlet nem rossz. szélesebb peremén kell meggyújtani. aminek igen kedvezõ kihatása van a közérzetre. amelyet kb. A természetgyógyászok által is használt TÁDÉ gyulladáscsökkentõ gyertya azonban teljesen megbízható. hogy az üvegharang alatt a bõr elszínezõdik. baktériumokat. óvatosan odébb húzhatjuk. mint a fülgyertya. hogy a szervezetben felhalmozódott méreganyagok a vákuum által megnyitott bõrpórusokon át szabadon távozhatnak. Tel: (06)-56-240 259 és 06-20-936 6921. ami teljes süketséget okoz. bélrenyheség. Hasonló hatást vált ki a fokhagymapor alkalmazása. miómák. Ismeretes. (Emelni nem szabad. és emiatt nagyobb a vákuumhatása. és allergia esetén is. hogy vibrációs masszírozó gépek a bõr intenzív mozgatása által vérbõséget idéznek elõ a sejtekben. A fülgyertya továbbfejlesztett változata a testgyertya. u. sõt az impotencia gyógyításánál. 3 órán keresztül kell a kezelendõ helyen tartani.) A köpölyözéssel (népies nevén nyuvasztással) nem csak a meridiánok egyes pontjait lehet kitisztítani. görcsök) menstruációs zavarok.megnövekedését eredményezi. több meleget termel. és lerakódik a gyertya belsõ. mert ezek a készülékek csak . és vákuum keletkezik. mivel önmagában véve mindkét készülék igen hasznos. Az energiadugulást ugyanis ezek a szövetkeményedések okozzák. amíg a helyén égõ-vöröses folt keletkezik. a kettõ kombinációja azonban nem szerencsés dolog. és addig kell rajta hagyni. A betegségtõl függõen 20-féle gyógynövénykivonattal preparált méhviasz gyertyák használatát egy videokazetta is elõsegíti. Ennek megfelelõen tovább ég. Jó eredményt értek el vele derékfájás és ágybavizelés. Kossuth L. ami a köpölyözéshez hasonló hatást vált ki. A fehér borsot vízzel és liszttel összekeverve a fájó területre kell kenni. Megrendelhetõ: Kamilla Biyó Bt.és egy elektrostimulációs készülék ötvözete. házilag is alkalmazható eljárások. hanem a test különbözõ részein található reflexzónákra is hatást lehet gyakorolni. hideg falára. Ez a fogantyú alakúra kiképzett hordozható készülék tulajdonképpen egy masszírozó. csak robosztusabb. Az elektrostimulációs készülék egészségmegõrzõ hatása az elõzõekben részletesen ismertetésre került. bele az alatta levõ szövetekbe. indián eredetû eszköz kettõs feladatot lát el. valamint gerincés ízületi problémák kezelésére használják.

hogy a javulás placébóhatás eredménye is lehet. mint egy színházi tõr. A kutatás eredményeként kiderült. mint a növények nélküli szobában dolgozó társaik. hogy itt nem placébóhatásról van szó. ha az irodában növényekkel veszik körül magukat az alkalmazottak. akik kielégítõ akupunktúrás ismeretekkel bírnak. és engedélyezett gyógymód. A biostimulátorok szabályszerû használata még azok számára is lehetetlen. vérnyomásukat. [ Az akupunktúra ma már a világ szinte minden államában elismert. A nyílt. hogy melyik páciens kap valódi akupunktúrás kezelést. Rendszeresen mérte a pulzusukat. valamint bõrük vezetõképességét. Tove Fjeld is számos kutatást végzett ezen a területen. holott a tû nem hatol be a bõrbe. Közülük 25 normál akupunktúrás kezelést kapott. Ennek a vitának az eldöntésére egy német aneszteziológus. Különbözõ munkahelyeken folytatott vizsgálatok alapján bebizonyosodott. de a fenti veszély miatt az energiazavarokkal küszködõ egyének kerüljék ezeknek a divatos készülékeknek a használatát. hogy a betegségek fizikai tünetei csökkennek. mivel ezek a készülékek 2-3 db gombszerûen kialakított elektródával rendelkeznek. Hatékony akupunktúrás kezelésre csak olyan elektromos készülékek alkalmasak. de az alacsony elválasztó falakra rengeteg virágcserép került. amely úgy mûködik. amelyek pontkeresõ és pontkezelõ áramkörrel egyaránt rendelkeznek. Az oslói egyetem professzora. akiknek a szobájában növények is voltak. elektródájuk vastagsága pedig max. A bõr rendszertelen. így a fiziológiai reakció elmarad. Az amerikai Virginia Lohr professzor számítógépes operátorokat tartott megfigyelés alatt. 2 mm. az átlagnak megfelelõ értékeket produkáltak a méréseknél. Ezt a lehetõséget kihasználva a Heidelbergi Orvosi Egyetemen végrehajtottak egy vizsgálatot vállproblémákkal küszködõ betegeken. hanem az orvosok sem tudhatják. míg 27 pácienst placébótûkkel szurkáltak meg. 8-10 mm átmérõjû fémgombok teljességgel alkalmatlanok az akupunktúrás pontok megkeresésére. Így nemcsak a hangulat vált kellemessé. hogy a természetes környezet gyógyító hatást gyakorol ránk. Az egészségesebb csapat termelékenysége is jobbnak bizonyult. a tompa hegye azonnal visszahúzódik a nyélbe. Ráadásul a növények segítségével a levegõ páratartalma is könnyen az . A közérzetük pedig a második év végére 84%-kal javult. Konrad Streitberger olyan akupunktúrás tût fejlesztett ki. A hagyományosan gyógyító orvosoknak azonban továbbra is fenntartásaik vannak az eljárás hatékonyságával kapcsolatban. ahol nem csak a betegek. A munkahelyi egészségfejlesztéssel foglalkozó tanulmányok is egyértelmûen bizonyítják. ami azt bizonyítja. mint a legnagyobb akupunktúrás pont átmérõje. egyterû irodák elterjedésével még nagyobb szerep jut a zöld élõlényeknek. Kétségtelen. Maga a gyártó is masszírozó gépként javasolja a használatukat. hogy mekkora kárt okozott nekünk a természettõl való elszakadásunk. mivel mindhárom a megemelkedett stresszt jelzi. Két éven keresztül figyelte a Statoil cég munkatársainak két csoportját. hogy egy telített meridián valamely pontjára kezelünk rá. A TMP Worldwide tanácsadó cég például az egybenyitott iroda mellett döntött. és ebbõl erednek a problémák. Amikor ez a parányi eszköz hozzáér a bõrhöz. és a fény eljutott mindenhová. hanem csökkentik a levegõben található káros anyagok hatásait. 12%-kal jobban teljesítettek. hogy nagyfrekvenciás árammal hatékonyabban lehet a bõrt masszírozni. A zaj is nagymértékben tompítható a szobanövények segítségével. és ezek a nagyméretû. ami egy idõ után jelentõs egészségkárosodást okozhat. érzi a szúrást. A teljes bizonyossághoz még végre kell hajtani a kettõs vaktesztet is. Ennek ellenére a tû a testen marad. mint egyszerû mechanikus behatással. célorientálás nélküli elektromos ingerlése során ugyanis könnyen megeshet. hogy azok az operátorok. vagyis nem nagyobb.minimális és rendkívül felületes akupunktúrás ismertetéssel kerülnek forgalomba. A kísérlet eredményeként az elsõ csoportba tartozók sokkal nagyobb javulást mutattak. [ Lassan rájövünk. és egyedi kezelésére. hogy szobai növények telepítésével könnyen látványos eredmények érhetõk el az egészségmegõrzésben. Sokan felvették közülük. A növények ugyanis nem csupán a hangulatot teszik barátságosabbá. A páciens látja a testébe szúrt tût. és kívülrõl szemlélve semmi sem különbözteti meg a valódi tûtõl. míg a másik csoport tagjainál problémák jelentkeztek. és bebizonyította. a zaj is csökkent.

mielõtt visszatérnek a munkájukhoz. David Rapoport.és érrendszeri betegségek kialakulásának veszélye. hogy könnyebben alakulnak ki nála keringési zavarok. a spatifilium (fehérpárta) és a dracéna véd meg bennünket. Mivel javarészt rajtuk múlik az ügyfelek cégrõl kialakított véleménye. annál nõ a szív. a New York -i Egyetem alvászavarokkal foglalkozó központjának munkatársa szerint az álmatlanság a századforduló legsúlyosabb járványai közé tartozik. A mérések szerint a dracéna (életfa). A 18 ezer személyen végzett . az ügyfelekkel szembeni kulturált bánásmód biztosításhoz. mint nappal. A szanszeveria (tigrislevél) és a bambuszpálma eszi azt a sugárszennyezést (elektromágneses kisugárzás. kétszer is meggondolnák. a szanszeveria. Ilyenkor termelõdik a legtöbb növekedési hormon. naponta több száz érdeklõdõ kérdéseire kell kedvesen és türelmesen válaszolniuk az egybenyitott irodában. mert elnyelik az általunk kilélegzett szén-dioxidot. A New York -i Columbia Egyetem kutatói megállapították. A nagyobb szénhidrátfelvétel pedig elhízáshoz és cukorbetegséghez vezet. kevesebb leptin termelõdik. a lusták idõtöltésének tartsák. Meglepõ eredményre jutottak. amely májkárosodást okozhat. és emiatt elálmosodunk. festékek és más vegyszerek hatásától legjobban a gerbera. ha már eleget ettünk. Dr. hogy ha az emberek tudnák mi megy végbe egy olyan szervezetben. Az alváshiány a fehérvérsejtek és a hidrokortizon nevû hormon termelõdését is befolyásolja. hogy sok országban rövid pihenõt tartanak ebéd után. hogy valaki milyen hosszú ideig fog élni. A bútorok. Ez az oka annak is. Az alvás az étvágyunkra is hatással van. lakkokban. Mennyiségének növekedésével kevesebb hipokretin termelõdik az agyban. másodlagos röntgensugárzás). Az esseni oázis kialakításába az alkalmazottak is beleszólhattak. A NASA kutatói egyenként is megvizsgálták a szobanövények környezetre gyakorolt hatását. A tizenévesek szervezete 50-szer több növekedési hormont termel éjszaka. hogy akik csak 4 órát alszanak. Aki nem alszik eleget. hogy az alvást csupán idõpazarlásnak. vagyis azokat a molekulákat. azoknak több mint 70%-kal. a fikusz és a krizantém issza a nyomtatók és a fénymásoló berendezések kipárolgását. csökkentik a levegõ ózontartalmát. mint a cukorbetegeké. azoknak mintegy 50%-kal nagyobb az esélyük a túlsúly kialakulására. akik pedig 5 órát. nagyon fontos volt egy olyan helyiség kialakítása. Az evés közben termelõdõ leptin visszafelé is hat. Alvás közben a szervezetünkben megnövekszik a leptin mennyisége. sõt rákot is okozhatnak.optimális 50-60% között tartható. sõt sokan le is fekszenek egy-két órára. Különösen fontos a jó alvás a gyerekeknél. William Dement. A biztató eredmények láttán a német Sutter kiadócsoport esseni ügyfélközpontját is zöld oázissá alakították át. lakkok. melynek következtében az ember védtelenné válik a fertõzésekkel szemben. de a növények gondozását már szakemberekre bízták. hogy tudassa velünk. és oxigént termelnek. Egy nemrégen végzett vizsgálatban a Chicagói Egyetemen 11 egészséges fiatalembernek egy héten át csupán napi 4 óra alvást engedélyeztek. Beisszák az ipari zsírtalanításra és száraz vegytisztításra használt triklór-etilént. A szobanövények nem csak a szén-dioxidot nyelik el. A telefonos ügyfélszolgálat alkalmazottai óriási nyomás alatt állnak. amelyben a legtöbbet képesek nyújtani. (Ez a vegyület a festékekben. Az alvás során szervezetünk könnyebben megköti a szabad gyököket. A Sao Paulo -i alváskutató központ munkatársai megjegyezték.) Szobanövényeink tehát valóságos õrei egészségünknek. ezért több szénhidrátot kíván a szervezet. Ennek a hormonnak az a feladata. amely a számítógépek monitorából árad ki. amelyet megfosztanak az alvástól. A természetes környezet nagyban hozzájárult a munkahelyi stressz csökkenéséhez. melyek hatással vannak a sejtek öregedésére. A hatodik napon a sejtjeik már úgy mûködtek. Mások azért tartják õket. Agyunk az alváshiányt éhségérzetként értelmezi. a vérük inzulinszintje pedig olyan magas volt. mint egy 60 éves emberé. a Stanford Egyetem kutatója szerint az alvás minõségébõl lehet a leginkább megállapítani. Amikor a kelleténél tovább maradunk ébren. nyomdafestékekben is megtalálható. bútorhuzatok. Sokan csupán dísznek tekintik a szobanövényeket. [ Becslések szerint a világ lakosságának 35%-a küzd álmatlansággal. Valószínûleg ez is hozzájárult ahhoz.

hogy az elhízás oka nem csak a jóllakottság érzetének hiánya. Az éjszakánként 9 óránál kevesebb ideig alvók szerveztében a jóllakottság érzetét keltõ leptin csökkenése mellett nõ az éhségérzetet keltõ ghrelin hormon mennyisége. A módszer alkalmas az állati eredetû liszt (csontliszt. és zsíranyagcsere-zavar lép fel a szervezetben. Nagyon fontos. hogy visszaszorítsák a környezetszennyezést.megfigyelés során az is kiderült. Fékezik az inzulinképzõdést és a vércukorszint-emelkedést.5 h Vastagbél5 . Budapest. tojásban) a genetikailag módosított takarmány maradványa.és pektintartalmú táplálék ellenáll az emésztõenzimeknek. szeptember MELLÉKLET MERIDIÁNOK ENERGIAMAXIMUMA /szerv . Svéd kutatók megállapítása alapján stressz hatására megnõ a vér kortizoltartalma. hogy egyesek a zöldmozgalmak aktivistáit ökoterroristáknak nevezik. Függetlenségük megõrzése érdekében csak magánszemélyektõl fogadnak el támogatást. amellyel kimutatható az élelmiszerekben (húsban. A cellulóz.11 h .óra/ Máj1 .9 h Lép-hasnyálmirigy9 . A kutatók arra is rámutattak. megvédjék az egészségünket. Ezzel az eljárással egyértelmûen megállapítható. hanem a fokozott éhségérzet. 1989. valamint a természet pusztulását közömbösen szemlélõ politikusok között. hogy a testmozgás a 2-es számú cukorbetegséggel ellen is hatásos. Szerencsére mind több ember látja be tevékenységük nélkülözhetetlenségét.7 h Gyomor7 . hogy a testmozgás életelemünkké váljon. Érzékennyé teszik a szervezetet az inzulinnal szemben. mert testünk vázizomzata reagál legérzékenyebben az inzulinra. a telített zsírsavak és a koleszterin felszívódását a bélbõl. A nyílt felszólalások és a sajtóviták már odáig fajultak. [ A környezetszennyezés növekedésével fokozódik a harc a természetvédõk és a környezetszennyezõ létesítmények. hogy legnagyobb mértékben a helyes étrend járul hozzá a 2-es számú cukorbetegség kialakulásának megakadályozásához. Minden lehetõséget megragadnak. Korunk zaklatott életmódja is elõsegíti az elhízást. fáradhatatlanul végzik önként vállat feladataikat. tejben. Ezt a hormont a mellékvesekéreg állítja elõ a hipotalamusz és az agyalapi mirigy közremûködésével. inzulinnal szembeni ellenállás. Fokozzák az epesavak koleszterinbõl való képzõdését. hanem az inzulinnal szembeni ellenálló képességük is. Ezért szervezetüket csak úgy tudják fenntartani. Ezek az anyagok mérséklik a szõlõcukor. sõt jóllakottságot váltanak ki. Ezért álmatlan éjszakák után a kialvatlan emberek jóval többet esznek a szokásosnál. hogy genetikailag módosított szóját etettek a haszonállatokkal. szárított döghús) takarmányba keverésének kimutatására is. hogy aktivistái ingyen dolgoznak. Ez azonban nem zavarja a természetvédõket. Megdolgoztatása során nem csak a harántcsíkolt izmok zsírtartalma csökken. Rendületlenül teszik a dolgukat. ezért a befolyt összegekbõl komoly kutatásokat is tudnak finaszírozni. Állami segítségre. Hatására hastáji elhízás. A vizsgálatok azt is megerõsítették. Mindemellett a bélrendszerben megduzzadva megszüntetik az éhségérzetet. Ennek eredményeként a Greenpeace szakemberei olyan új eljárást dolgoztak ki. és ezeknek a szerves savaknak széklettel való kiürülését. ipari lobbik által felajánlott pénzre nem tartanak igényt.3 h Tüdõ3 .

VeseEpehólyag .17 h Vese17 .Vérerek uraHúgyhólyag .1 h Befogadó vezetékKormányzó vezetékMásodlagos meridiánok- FÉRJ .Hármas melegítõ Vastagbél .13 h Vékonybél13 .19 h Vérerek ura19 .HúgyhólyagLép-hasnyálmirigy .Vérerek uraMáj .23 h Epehólyag23 .Epehólyag Vese .ÉS KÜLÖNLEGES PONTOK Tonizáló pontSzedáló pont"Lo" pont"Xi" kulcspontYuan forráspontIdõ pontElülsõ vészpontHáti shu-pont TüdõLu 9Lu 5Lu 7Lu 6Lu 9Lu 8Lu 1UB 13 VastagbélLI 11LI 2LI 6LI 7LI 4LI 1St 25UB 25 GyomorSt 41St 45St 40St 34St 42St 36CV 12UB 21 Lép-hasnyálmirigySp 2Sp 5Sp 4Sp 8Sp 3Sp 3Li 13UB 20 SzívH 9H 7H 5H 6H 7H 8CV 14UB 15 VékonybélSi 3Si 8Si 7Si 6Si 4Si 5CV 4UB 27 HúgyhólyagUB 67UB 65UB 58B 63UB 64UB 66CV 3UB 28 VeseK 7K 1K 4K 5K 3K 10GB 25UB 23 Vérerek uraP 9P 7P 6P 4P 7P 8CV 17UB 14 Hármas melegítõTW 3TW 10TW 5TW 7TW 4TW 6CV 5UB 22 EpehólyagGB 43GB 38GB 37GB 36GB 40GB 41GB 24UB 19 .Szív11 .Hármas melegítõ SZERV .Vastagbél Máj .15 h Húgyhólyag15 .21 h Hármas melegítõ21 .ÓRA SZERINTI ELLENTÉTES MERIDIÁNOK Tüdõ .Szív Gyomor .FELESÉG KAPCSOLAT Szív .Vékonybél IRÁNYÍTÓ.TüdõVékonybél .Lép-hasnyálmirigyGyomor .

hogy az ujjainkról ne kerüljön rá zavaró villamos töltés. hogy bátran elkezdhetik önmaguk kezelését. TERMÉSZETES TÁPLÁLKOZÁS Az elõzõ fejezetben az elektrostimulációs kezelés alapvetõ szabályai kerültek ismertetésre.) Az akupunktúrás szakkönyvekbõl tudjuk. Ha viszont egy üres tartályba néhány csepp vizet töltünk. Ezért lesznek. 6-7 mm átmérõjû és 10-12 cm hosszú erõsen felmágnesezett acélrudat. akkor elkerülhetjük a robbanást. a mikro. akik idegenkedni fognak ettõl a nagy hatásfokú. Ez tulajdonképpen nem is olyan nagy baj. de bizonytalanabb módszer meridiánjaink energiaállapotának kifürkészésére. A két fejezet együtt már olyan ismeretanyagot biztosít. Ha este 7 óra után azt . Számukra javasolható egy hasonló hatásmechanizmusú. Ennek megállapítására a már ismertetett próbakezeléses módszer a leghatékonyabb. Az oldalát PVC zsugorcsõvel szigeteljük le. mivel a próbakezeléses módszer hátránya csak a telített meridiánjaink vizsgálatánál jelentkezik. amely bárki számára megnyitja az öngyógyításnak ezt a hatékony és modern formáját. vastag falú zsugorcsõ felhúzás utáni zsugorításához nincs szükség ipari hõágyúra. de lényegesen veszélytelenebb eljárás. A próbát oly módon végezzük.és makrovilág összefüggéseinek átgondolása során sokan olyan felismerésre jutnak. de hátránya. a legnagyobb nehézséget meridiánjaik energiaállapotának feltérképezése jelenti. fejezet KEZELÉSI TANÁCSADÓ AZ ELEKTROSTIMULÁCIÓS KÉSZÜLÉKEKHEZ.MájLi 8Li 2Li 5Li 6Li 3Li 1Li 14UB 18 II. Mivel nem látjuk energiapályáinkat. de kissé drasztikus módszertõl. üresnek tûnõ meridiánjaink ellenõrzésénél nyugodtan alkalmazhatjuk az árammal történõ próbát. Az akupunktúrának ez a sajátos alkalmazási módja azonban további lehetõségeket is rejt magában. Ehhez szerezzünk be egy kb. A legkönnyebben ALNICO ötvözõanyagú mágnesrúdhoz juthatunk hozzá. akik az I. hogy a mágnesrúd ellentétes töltésû végét néhány percig nyomjuk a vizsgálandó meridián megfelelõ pontjához. mint a mágneses próba. vagy akár egy öngyújtó lángja fölött is végrehajtható. hogy ez a meridián a szerv-óra szerint 19 és 21 óra között töltõdik fel energiával. Ezeken a lépcsõfokokon haladva. Akiknek sikerült az elõzõ részben leírt szabályokat elsajátítani. Tehát ezzel a csekély hatékonyságú eszközzel csak a telített meridiánjaink szedáló pontján keresztül tudunk érzékelhetõ hatást elérni. A visszér kialakulásának pl. (A külföldi szakirodalomban a vérerek ura meridiánt szívburok vezetéknek nevezik. azok töltöttségi szintjét közvetlenül nem tudjuk érzékelni. Ezt a helyzetet az a szemléletes hasonlat érzékelteti leginkább. azok újabb hasznos információkra tehetnek szert az alábbi tanácsokból. A villamossági szaküzletekben beszerezhetõ 7 mm átm鍍rõjû. amely fõleg érzékeny. Egy ennél is kíméletesebb. mert ez a mûvelet gáztûzhely. amely az akarat és az emberi agy lehetõségeinek végtelen tárházát nyitja meg elõttük. attól az még nem fog megtelni. a vérerek ura meridián energiahiánya az egyik oka. hogy csak a telített meridiánjaink megkeresésére alkalmas. testünk céltudatos figyelése. vékony bõrû egyéneknél alkalmazható elõnyösen. Újabb meridiánvizsgáló módszerek Mindazok számára. hogy alkalmazása átmeneti egészségromlással is járhat. Ez nem más. Ennek a módszernek a hátránya. hogy egy kritikus mértékben feltöltött palackból néhány százalék gázt elvezetünk. fejezet alapján eljutottak arra a szintre.

hogy téli idõszámítás esetén az óra által mutatott idõhöz adjunk +1 órát. vagyis az energiahiányos meridiánokban folyó bioáram serkentésével a rendelkezésre álló készülékünkkel is visszaállíthatjuk bioenergia-egyensúlyunkat. Ne feledkezzünk meg arról sem. vagy kora reggel köhögnek a legintenzívebben. ha valamely szervünk állapotáért egyszerre több meridián is felelõs.és a befogadó vezeték befolyására gyanakodnunk. vagyis a kozmikus erõközpontból kiáramló Yang. Ugyanúgy következtethetünk valamely meridiánunk energiatelítettségére is. hogy kezünkön és lábunkon a visszeresség jelentõsen csökken. az erek kevésbé dagadnak ki. Az álmatlanságnak. vagy ha gyors életmentésre van szükség. hogy vérerek ura meridiánunk energiahiányban szenved. és ezzel a beteg szerveket tartósan meggyógyítani. ennek tudható be. hogy a gyanúsnak talált meridián okozza-e az érzékelt jelenséget. a hajnali 2-3 óra közötti felébredésnek is gyakran a májmeridián telítettsége az oka. hanem a vérerek ura meridián töltöttségi fokától is erõsen függ. Ugyanezen az alapon könnyen megérthetjük. hogy a megfigyelt jelenség gyakran áttételek útján jön létre. akkor jó okunk lehet a különleges meridiánjaink. ha a megadott idõszakban a megfelelõ meridiánhoz tartozó szervünk állapota romlik. Mellesleg ez az állapot a vékonybél-vastagbél áttételeken keresztül emésztési zavarokat is szokott okozni. vagy a dél-éjfél . hogy a legtöbb tüdõbeteg. mivel a kezükbõl kiáramló intenzív bioenergia-sugárzással rövid idõ alatt képesek az energiahiányos meridiánokat feltölteni. a szív. hanem annak. hamis következtetéseket vonva le egyes betegségeik és meridiánjaik energiaállapotának viszonyáról. Ilyen szervünk pl. elvonni nem. az energiaegyensúly helyreállítása után a kezelt meridián betegségein kívül a vele kapcsolatban lévõ telített meridián beteg szervei is automatikusan meggyógyulnak. hogy elektrostimulációs készülékkel csupán beadni lehet energiát. hogy visszereink összehúzódnak. melynek állapota nem csak a szív-. hogy ez az utóbbi módszer nem csak a legkisebb hatásfokú. A helytálló következtetések megállapításához tehát tisztában kell lennünk az egyes energiapályák szervezetünkre gyakorolt globális hatásával is. hanem egyúttal a legbizonytalanabb is. az nem a gyomormeridiánnak tudható be. elsõsorban a kormányzó. Szervezetünk ugyanis nem követi a mi energiatakarékossági szempontból bevezetett idõszámításunkat. Az elhalt sejteket a szervezet öntisztító mechanizmusa távolítja . fejezetben szó volt arról. Az energiahiányos meridián feltöltése. mely a dél-éjfél vagy a férj-feleség szabály szerint könnyen megtalálható. vagy a tüdejüket dohányzással szándékosan rongálók miért éppen hajnalban. a Földbõl kiáramló Yin energia egyensúlya. akkor valószínû. mert képzelgésre hajlamos egyének könnyen juthatnak tévútra. hogy Fülöp-szigeteki healerek ezt a problémát percek alatt megoldják. hogy az energiával telítõdõ gyomormeridián a dél-éjfél szabály alapján csökkenti a vérerek ura meridián telítettségét és ez váltja ki az érzékelt hatást. illetve a férj-feleség szabály által megnyilvánuló áttételes hatásról van szó. Kiegészítõ kezelési szabályok Az I. Ez a hiányosság azonban ne keserítsen el bennünket. reggel 7 és 9 óra között azt tapasztaljuk. Normál esetben a társmeridiánok feltöltésével végezzük a gyógyítást.tapasztaljuk. Így pl. ha erõs fájdalmaink vannak. Tovább bonyolítja ennek a módszernek az alkalmazását. hogy a telített meridiánú májbetegek gyakran éjjel 1 és 3 óra között vannak a legrosszabbul. mivel az egészség elõfeltétele a testünkbe áramló külsõ energiák összhangja. Energiatúltengés esetén a szedáló pontokat csak akkor célszerû kezelni. Érdekességként megemlíthetõ. és a mikrovilágunk középpontjából. Kissé komplikálja a helyzetet. A teljesség kedvéért meg kell jegyezni. Ennek ismeretében már könnyen eldönthetjük. Ha valamely betegségünk intenzitása nem függ a napszakoktól. A megfelelõ pontok elektrostimulációs úton való ingerlésével. Ha pl. A szervezet energiaegyensúlyának megbomlása esetén rendszerint minden egyes energiatúltengésben lévõ vezetékhez tartozik egy energiahiányos meridián is. Daganatos megbetegedések esetén az intenzív szubatomi sugárzás a rákos sejteket is képes elpusztítani.

Ennél a típusú gyógyításnál gond csupán azokkal a healerekkel van. vagy a beteg szervben automatikusan végbemegy a töltéskiegyenlítõdés. vér csak annyi keletkezik. A legtöbb healer ezt az irányítást sokszor öntudatlanul végzi. A kézrátételes gyógyításnál azonban egyszerûbb a helyzet.el a nyirokérrendszer segítségével. ha a healer le tudja csökkenteni az agyfrekvenciáját legalább alfa szintre. hanem a meridiánok egészével. és salakanyagként eltávolítani. hogy a gyulladás csökkenjen. Ügyelni kell azonban arra. amennyi a felnyitott bõr. Egyébként ezek a jellegzetes söprõ kézmozdulatok nagy hasonlóságot mutatnak a mesmerizmussal. akik nem képesek kezelés közben figyelemmel kísérni a meridiánokat. hogy a Yin zóna Yang meridiánt. Semmiképpen ne hagyjuk. hogy energiafeltöltés esetén a kéz Yin és Yang energiamezõivel itt is csak ellentétes jellegû meridiánok kezelhetõk. Ebben a földrajzi régióban számos olyan gyógyító is van. A healer nem keres akupunktúrás pontokat. A . hanem egy sajátos mûtéti eljárás során kiemelik a testbõl. és többet árt. Ez a gyógyítási mód azonban csak abban az esetben hatásos. ha tudjuk. hogy az elhalt szövetdaraboknak az eltakarítását nem bízzák a szervezet lassú öntisztító mechanizmusára. akkor az energiabesugárzás irányíthatatlanná válik. amely semlegesíti a molekulák közötti összetartó erõt. Kezelés közben a kezét már eleve úgy helyezi el. és ez biztosítja az illeszkedõ felületek tökéletes összeforradását. Maga a diagnosztizálás. tehát az energiabesugárzás útján meggyógyított szerveket egyúttal meg is tisztítják. és varratmentesen összezárják. hogy energiával való kezelés során a szétválasztott felületek mentén lévõ molekulák között nagymértékben csökken az összetartó erõ. Egyébként a rekordot egy kaliforniai asszony tartja. hogy melyik meridiánunkkal van baj. az ép végeket egymáshoz illesztik. és ezáltal vágási sebek keletkezése. egy 60 kilós daganatot kellett kioperálni. illetve a meridiánokban a töltéskiegyenlítõdés létrejöjjön. mind pedig töltöttségi szintjét. hogy a kezébõl kiáramló energiával egy erõs antikohéziós teret hozzon létre. illetve a kiszedett szövetdarabok hajszálér-csatlakozásaiból kiszivárog. 2000-ben egy spanyol asszony gyomrából pl. Itt a kézbõl kiáramló Yin és Yang energiák nem az egyes akupunktúrás pontokkal érintkeznek. A healer energiaszintjétõl függõen ez az eljárás ruhán keresztül is eredményes lehet. majd az antikohéziós erõtér megszüntetésével az összegyúrt molekulák között ismét helyreáll a kohéziós erõ. hogy fõleg nagyobb testfelületek kezelése esetén a helytelen energiairányítás következtében súlyosbítják a telített vagy energiahiányos meridiánok állapotát. és saját érdekünkben ragaszkodjunk a szigorúan irányított akupresszúrás kezeléshez. vagy a már meglévõ energiazavart tovább fokozzák. A healer ezeket a felpuhított szövetdarabokat egymásba nyomja. hogy egy ilyen tömegû elhalt sejtburjánzást a szervezet már nem képes lebontani. Ebben a tevékenységükben már szükségük van egy segédhealerre is. Ha a beteg szerv egy darabja teljesen elhalt (pl. aki mûtét közben szintén az ujjaiból kiáradó energiával nyitva tartja a sebet. vagyis a sejtek szétroncsolása nélkül is képesek behatolni a test belsejébe. és a kezelt testrész meridiánjaiban. akinél 1991-ben egy 138 kilós cisztát operáltak le a petefészkérõl. hogy az általuk jónak vélt koreográfián alapuló rapszodikus mozdulataikkal szétzilálják meridiánjaink energiaegyensúlyát. mert csak a beteg szerv aurájának elszínezõdését figyeli. Az ép szövetek varratmentes csatlakoztatását az teszi lehetõvé. aki képes arra. akkor a fekélyes bélszakaszt az ujjaikból kiáramló antikohéziós energiával besugározva kiszakítják. bélfekélynél). a Yang zóna pedig Yin meridiánt sugározzon be. ezért a vérveszteség csak minimális. Ilyen healerekhez tehát csak akkor menjünk. Ennek a magasabb rendû gyógyítási módszernek az az elõnye. Náluk könnyen elõfordulhat. és más módon sem látnak bele a testbe. az akupresszúránál figyelembe kell venni mind a meridián jellegét. Mint tudjuk. Nyilvánvaló. meggátolva a bõrfelület manipuláció alatti összezáródását. ami megegyezett a testsúlyával. A kezet tehát úgy kell elhelyezni a beteg szerv vagy meridián felett. Miután a behatolás során a hagyományos mûtéti eljárástól eltérõen az egyes sejtek nem sérülnek meg. a betegség megállapítása kétféleképpen megy végbe. A nagyobb daganatokat azonban mûtéti úton kell eltávolítani. mint használ. hanem végigsimítja a páciens bõrét. Ha erre nem képes.

.healerek egy része látja az aurát és az erõs elszínezõdések alapján könnyen megtalálja a beteg szerveket. mint a hagyományos tûs akupunktúrával. rejtélyes betegségek esetén érdemes figyelmet fordítani a különleges pontokra is. Az energiadugulás nagyon könnyen lehet egymást kiváltó betegségek elindítója is. így a beavatkozás után seb nem képzõdik. hogy a nyugati országokban praktizáló pszí-sebészek sok esetben meg sem nyitják a testet. (Ez a baktériumölõ hatás annyira intenzív. Az egyik az önszuggesztiós (önszuggeszciós). Utóbbi célra igen alkalmas az elektrostimulációs készülék. ezért ezeknél az operációknál nem alkalmaznak altatást sem. A Fülöp-szigeteken végzett gyógyítás rendkívül hatékony ugyan. Sajnos mi nem rendelkezünk ilyen különleges erõkkel. energia-dugókat . de szükség esetén ezek az akadályok lassú feltöltés útján is legyõzhetõk. P7. A healerek nagyobbik része a clairvoyance technikát alkalmazza. akkor egymás után mindkét meridiánt kezelni kell. meggátolva ezzel a szaporodásukat. A többnyire néhány perces beavatkozás után a beteg felkel a mûtõasztalról. Gyakran elõfordul. mert ezek a meridiánok a napszaktól és egymástól függetlenül bármikor kezelhetõk. valamint a fejen levõ pontok stimulálásával pl. de a tetemes útiköltségen kívül van egy hátránya. hogy ha a férj-feleség szabály alá tartozó meridiánok mindegyike telített vagy energiahiányos. fertõzésveszély nincs. a korábbi betegség ismét visszatér. az itt betöltött energia hasonló hatást vált ki. Nehezen diagnosztizálható. P5. a készülék mindig kéznél van. ami idõvel áttevõdik a fizikai testre. Energiahiányos meridiánjaink elektrostimulációs készülékkel való töltögetése nem a leghatékonyabb módszer. izgulásnál (különösen. Energiatúltengésbõl eredõ szorongásnál. annál inkább képes legyõzni az útjába került gátakat. és így keresi meg a beteg szerveket. ezért energiahiányos meridiánjaink átjárhatóvá tétele alapvetõ feltétele egészségünk visszaszerzésének. hanem a mûtétet az aura ötödik. hanem azt meg is kell õrizni. A kezelés elõrehaladtával minél több energia kerül az energiahiányos meridiánba. de ne veszítsük el a türelmünket. a másik út pedig meridiánjaink karbantartása. mivel az intenzív bioenergia-sugárzás életképtelenné teszi a szervezetbe került baktériumokat. ha az szívpanaszokkal párosul) a vérerek ura meridián. Az elõzõekben elmondottak alapján a kezelésnél az esetleges energiadugók mielõbbi megszüntetése érdekében fordítsunk fokozott gondot a Xi kulcspontok megmozgatására. és saját lábán távozik. Ennek oka. illetve a szívmeridián kezelésével lehet segíteni a P9. és ráadásul nem kerül pénzbe a rendszeres igénybevétele. hogy a visszaszerzett egészség néhány év múlva hirtelen elkezd romlani. Erre két módszer áll rendelkezésünkre. mivel könnyebben lehet vele energiát beadni. Ügyeljünk arra is. hogy az Arigo nevû mexikói pszí-sebész által operálóeszközként alkalmazott rozsdás bicska sem okozott soha fertõzést. mint a tonizáló pont kezelése. Ennek a ma még misztikusnak mondható gyógyítási módszernek további elõnye még. Ezeknek az ingerpontoknak a kezelése egyébként reumás megbetegedések és izületi panaszok esetén is rendkívül hatékony lehet. annál akadálymentesebb lesz a meridián saját energiaáramlása is. hogy az energiaegyensúlyt nem elég helyreállítani. hogy a test nem fertõzõdik. A bioenergia-kisugárzásnak a fertõtlenítésen kívül fájdalomcsillapító hatása is van. A teljesség kedvéért érdemes megemlíteni. vágási nyomok nem láthatók. vagyis a hit útján történõ energiaregenerálás. éterinek nevezett rétegén hajtják végre. Az üres meridiánokba juttatott bioenergia ugyanis az egyes kezelések között is állandóan gyógyítja a beteg szerveinket. A kormányzó vezetéken elhelyezkedõ In-Do pont. vagyis erõs koncentrálás útján agyfrekvenciájának egy alsóbb tartományában a páciens testét belülrõl fokról-fokra végigvizsgálja. A healerek ezeket a dugókat egyetlen nagy energialökettel szüntetik meg.) A mûtét elvégzése után az antikohéziós tér megszüntetésével a molekulák közötti vonzóerõ cipzárszerûen ismét zárja a megnyitott bõrfelületet. ellenkezõ esetben a másik meridiánban jelentõs állapotromlás lép fel. Sem a férj-feleség sem pedig a dél-éjfél szabály nem vonatkozik azonban a kormányzó és a befogadó vezetékekre. jó hatásfokkal kezelhetõ az energiahiányból eredõ lámpaláz és beszédhiba. Az energiahiányos meridiánok stimulálása során fordítsunk figyelmet a kezdõpontra is.

amikor már nem szükséges. Ez azt jelzi. Szimmetrikus meridiánjaink kezelése során vegyük figyelembe. hogy a meridián feldolgozhassa. ezért gyakran elõfordul. Ezeket a gyorsan végbemenõ kóros folyamatokat a rákhoz hasonlóan csak koncentrált bioenergia-sugárzással lehet megállítani. vakbélgyulladás) esetén is. Egyébként ez a láncreakció mindig létrejön. Így tehát egyetlen kezeléssel a gyógyulásban is elõidézhetünk egy láncreakciószerû folyamatot. különösen a dél-éjfél és a férj-feleség szabályt. Töltéselvonásnál ez abban nyilvánul meg. Ha ezt felismerjük. mert könnyen elõfordulhat. hogy valamelyik hatásos lesz. Ha ez sem segít. meridiánról meridiánra haladva végezzük a kezelést. mivel a fertõzõ mikroorganizmusok szaporodása gyors. akkor a beteg szervünk közelében vegyük kezelésbe az összes üres meridiánunk ingerpontjait. kisimul. hogy a gyomor. ezért próbáljunk meg összefüggéseket keresni az egyes betegségeink között. Ezek csak azt jelölik. ha betegségeink folytán meridiánjaink energiaállapota úgy alakul.H9. amíg a bõr észrevehetõ módon rá nem szorul az elektródára. hogy egy-egy meridiánunk energiaegyensúlyának felbomlásáért melyik meridián a felelõs. a tûre gyakorolt kezdeti szorítása megszûnik. hogy az akupunktúrás pont telítõdött. még akkor is. hogy az eddigi tapasztalatok szerint egy-egy betegség kezelésére mely pontok voltak a legalkalmasabbak. a kezelés kellõ hatékonysággal csak ezt követõen folytatható. Ha kellõ kombinatív képességgel rendelkezünk. ha az akupunktúrás pont már kimerült. hogy mi volt az elsõ komoly betegségünk. Ugyancsak kerüljük az akupunktúra alkalmazását heveny megbetegedések (pl. elszállíthassa a kapott energiát. Nincs értelme ugyanis tovább folytatni a stimulációt. de a mi esetünkben mégis igen hatékonynak bizonyul. azaz 24 órát ki kell hagyni. a kardinálpontok stimulálására. A töltésbevitelt pedig csak addig célszerû végezni. Ne alkalmazzuk az elektrostimulációt bakteriális és vírusos megbetegedések esetén. hogy a jobb és a bal oldali energiapályánk töltöttségi szintje nem mindig azonos. Ez nem jelenti azt. láncreakciószerûen újabb és újabb betegségek kiváltójává válik. Ekkor egy ciklusnyi idõt. amíg az elektróda hegyét a bõr nem öleli körül. amely az agyba eljutva tágítja az ereket. hogy csak féloldalas kezelésre van szükség. Ezért ha a javasolt ingerpontok nem segítenek. Ekkor az ingerpont környékén bõrünket hidegnek érezzük. Az akupunktúrás szakkönyvek receptúrájában az egyes ingerpontok mellett feltüntetett javallatokat ne vegyük szentírásnak. hogy a bõr ellazul. ha nem kívánatos a . Ami a kezelési idõt illeti.és a vesemeridiánok üresek. hogy szolgai módon. A magasabb rendû kezelési eljárás kidolgozásánál fokozottan alkalmazzuk az akupunktúra jól bevált szabályait. akkor semmiképpen sem célszerû a meridiánokat egyenként stimulálni. meridiánjaink energiaállapotának alapos megismerése után eljuthatunk egy olyan szintre. Egyébként a beszédzavar gyógyításánál jelentõs javulás érhetõ el a hasi légzés elsajátításával is. az akupunktúrás eljárásnak idõbeli korlátja nincs. ami viszont a férj-feleség szabály szerint erõsíteni fogja a vesemeridiánt. több töltést már nem tud elnyelni. A gyógyítást szintén meghatározott sorrendben kell végrehajtani. és mi ilyen intenzív energiabeadásra nem vagyunk képesek. ezért nem árt. ha vissza tudunk emlékezni. Az elsõ mindig energiaegyensúlyunk felborítója lesz. Betegségeink feltárása. egy idõ után rá fogunk jönni. A gyomormeridián erõsítésével ugyanis a dél-éjfél szabály szerint a vérerek ura meridián gyengülni fog. A tüdõ mélyére lejutó levegõ ugyanis megnöveli a vér oxigéntartalmát. A betegségnek ebben a végsõ szakaszában már csak a gyors operáció segíthet. mivel ezek sohasem egyszerre alakulnak ki. és enyhe pír keletkezik a kezelés helyén. akkor már lényegesen könnyebbé válik a kezelés is. A kezelés maximális idõtartamának csak az ésszerûség szab határt. az akupunktúrás gyógyító eljárás viszont lassú. hogy nem találunk esetleg olyan pontot. a vérerek ura meridián pedig telített. H7 és H5 pontokon. Egy példával alátámasztva. Ebben a stádiumban már ismerjük testünk szinte minden reagálását a külsõ káros behatásokra. amit a receptúrák nem említenek. oldja a beszédközpontban kialakult görcsöt. és ha nem kezeljük ki. mi indította el egészségünk fokozatos romlását. akkor gondoljunk a fõ és a másodlagos meridiánok találkozási pontjaira.

Így pl. Ebben az esetben már radikálisan változik a társmeridiánok energiaszintje is. A szívmeridián zavara szívszúrásokban vagy szívritmuszavarokban nyilvánulhat meg. mert ez a túltöltés következménye. álmatlanság vagy fejfájás ellen az epehólyag-meridiánunk tonizáló pontját kezeljük. pedig normál körülmények között a tonizáló pont stimulálásával ennek a problémának meg kellene szûnnie. Tehát ne lepõdjünk meg. amikor a vastagbél-. a másikban energiahiány lép fel. ami azt eredményezi. az energiapálya fejen található szakasza továbbra is energiahiányos lesz. amíg az alapbetegség újra vissza nem tér. ezért elõfordulhat. Ha tovább erõltetjük a dolgot. amelyek tipikusan a társmeridiánok energiazavarára utalnak. és megszünteti a káros hatásokat. A szívmeridián viszont a férj-feleség kapcsolat következtében a tüdõmeridián energiaszintjét fogja megnövelni. ha a kezelt meridiánnal közvetlen kapcsolatban lévõ energiapályákat stimuláljuk. Nagymértékben nehezíti a helyzetet. ilyen szituáció állhat elõ. akkor a 43-as pontján keresztül hiába tonizáljuk a meridiánt. hogy az epehólyag-meridián nyakon aluli szakaszában energiatúltengés lép fel. Fõleg a kormányzó és a befogadó vezetékek esetén gyakran tapasztalható. Ha pl. amelyek a 21-tõl 44-ig terjedõ . Ebben az esetben a fenti szabályok nem használhatók. a férj-feleség szabály szerint pedig a gyomormeridián energiaszintje csökkenni fog. Ha pl. Akut esetekben azonban nincs más választásunk. de az gyakran megesik. illetve telített pont is. és beáll az egyensúly. akkor természetesen tovább folytatjuk a stimulálást. a vese. aki tûs kezeléssel a kiválasztott pontokon keresztül csökkenti a vesemeridián töltöttségi szintjét. az epehólyag-meridián 20-as pontjában energiablokk keletkezik. hogy nyomon tudjuk követni. Ez megakadályozza a láncreakció továbbgyûrûzését. hogy az összes megváltozott energiaszintû meridiánunkat utántöltsük. akkor könnyen elõfordulhat. Egy-egy meridiánon belül váltakozó energiaszintû energiapontok nem fordulhatnak elõ. és arra sincs szükség. ami a vérnyomás növekedését eredményezi. A láncreakció azonban rendszerint nem áll meg itt. ami leginkább rekedtséget. hogy egy energiadugó következtében a meridián egyik felében energiatöbblet. mivel ez az eredeti betegség újbóli fellépését eredményezné. Ezt követõen az epehólyag-meridiánunkat ne kezeljük tovább. vagyis ebben az esetben a gyomorés a szívmeridiánokat feltöltjük. azaz energiahiányos. Ebben az esetben nem célszerû a kezelt meridián töltési szintjét csökkenteni. esetleg köhögési rohamokat vált ki. Ebben a szituációban elég. amikor csak egy-egy meridián energiaszintje csökkent le. nem múlik el az epehólyag-meridián energiahiányából eredõ fejfájás. amely túltöltéshez vezet. Pl. A probléma csak az üres meridiánok töltöttségi szintjének emelésével számolható fel fokozatosan.és a vérerek ura meridiánok mindegyike telített. a dél-éjfél szabály következtében a gyomormeridián lemerülése fokozza a vérerek ura meridián töltési szintjét. Egyszerûbb esetekben. mandulagyulladást. elõnyösebb lenne a feltöltést úgy elvégezni. hogy egy idõ után olyan betegségek lépnek fel. és tipikusan vesemeridiánra jellemzõ betegséggel állunk szemben. mint hogy felkeressünk egy megfelelõ anatómiai ismeretekkel rendelkezõ szakképzett akupunktõrt. mert a bonyolult összefüggéseket nem biztos. hanem tovább gyûrûzik. tehát amíg a töltésszintje nem kezd el ismét csökkenni. hogy ilyen szabálytalanságok nem csak az egyes energiapályák között. így a fejfájásunk mellé olyan betegségek is társulnak. Így pl. míg a gyomormeridián energiaszintjének csökkenése emésztési rendellenességeket okozhat. amíg az energiaegyensúly be nem áll. hogy ez ne legyen kihatással a társmeridiánokra. akkor mindaddig nem tapasztalunk kóros hatást. hanem egy-egy meridiánon belül is elõfordulhatnak. Ennek legszembetûnõbb megnyilvánulása. Ez azonban nem lehetséges. hogy a végtagjainkon kidagadnak a visszerek. hogy a meridián telített vagy energiahiányos pontjainak sorába beékelõdik egy ellenkezõ energiaszintû. hogy a dél-éjfél szabály szerint a szívmeridián. Sajnos a betegségek elõrehaladott stádiumában elõfordulhatnak szabálytalan esetek is. Amennyiben az alapbetegségünkért nem csak ez a meridián a felelõs. ha valamely meridiánunk kezelése során a kezdeti elõnyös változásokat hirtelen fellépõ káros hatások követik.megnyilvánulása. A két társmeridián feltöltése ugyanis visszahatásként lecsökkenti az epehólyag-meridián energiaszintjét.

1. Tápenergia-ellátás A legtöbb hordozható kivitelû elektrostimulációs készülék igen kis fogyasztású. hogy a primer és a szekunder tekercs külön jármon. A használt telepet nem kell eldobni. ezért elemet nagyobb szaküzletekben ajánlatos vásárolni.5 V) és a töltést egy sorba kötött ampermérõn figyelve addig folytassuk.5 vagy 9 V-ot). és nem kell számolni a telepcsatlakozók elsavasodásával sem. hogy pontkeresõ állásban a készülék lecsavart potenciométerállásban is sípol. A cink-karbon elemek ugyanis fél év alatt a raktározás során is lemerülnek. 10. és ez a hámréteg sérülésével. hogy a tápegységbõl kiáramló elektromágneses sugárzás zavarólag hat a mûködésükre. Lemerülõfélben levõ elemmel ne használjuk a készüléket. Szükség esetén a közönséges cink-karbon elemet megfelelõ készülékkel egyszer fel is tölthetjük. hanem egy szabályozható kimenetû feszültségstabilizátorról közvetlenül is tölthetõk. különálló csévékben helyezkedik el. Alkáli elemeknél azonban az újratöltés szigorúan tilos. mivel a kezelõáram csökkenésével egyre jobban rá kell nyomni az elektródát a bõrfelületre ahhoz. hogy a kívánt hatást elérjük. Ezeken a bonyolult helyzeteken többnyire csak nagy gyakorlattal rendelkezõ képzett akupunktõrök képesek úrrá lenni. Mindezen hátrányok elkerülhetõk. Ezeknek a szavatossági ideje ugyanis 4 év. akkor egy kiadós energiaregeneráló alvás sokat segíthet a helyzetünkön. 1. (Ez a közvetlen töltési eljárás egyébként jól alkalmazható kvarcórák lemerült gombcelláinak regenerálására is. hegesedésével jár. Ennek a módszernek a hátránya viszont. mivel a túltöltés. a behelyezett telep rendszeres használat esetén is több mint egy hónapig elegendõ.7 V. Az elektrostimulációval. mert ha egy ilyen típusú elemre új állapotban külsõ feszültséget kapcsolunk. akik ritkán használják a készüléküket. és képtelenek vagyunk kijutni belõle. és hatóságilag bevizsgált transzformátort vásároljunk. mert az elektrostimulációs készülékbõl kivett elemek kvarcórákban vagy híradástechnikai készülékekben még sokáig használhatók. Ez abban nyilvánul meg. Ilyenkor fordítsuk meg a tápegység villásdugóját a konnektorban. mert csak azok a telepek használhatók kellõ hatékonysággal.) A normál elemek beszerzése során fokozott gonddal járjunk el. A töltõvezetékeket legegyszerûbben egy ruhaszárító csipesszel rögzíthetjük a gombelem fegyverzetein. mivel így évek múlva is mûködõképes marad. azaz tápfeszültséget nem igénylõ. amelyeknek a kapocsfeszültsége Depr&#232. mert egy lemerült cella az összes többit tönkreteszi. ha a hálózati tápegység és a készülékek közé beiktatnak egy biztonsági leválasztó transzformátort.5 . akkor többször is fel tudjuk tölteni az elemet.z. kis bemenõ ellenállású mûszerrel mérve eléri a névleges értéket (1. vagy a töltõáram növekedése az elem melegedéséhez és gyors tönkremeneteléhez vezet. Mivel nem mindenki rendelkezik otthon mérõmûszerrel.4. Olcsóbb készülékeknél elõfordulhat. akkor a rákényszerített feszültségtõl lemerül. Ha stabil feszültség helyett együtemûen egyenirányított feszültséget használunk. A beszerzésnél ügyeljünk arra.5 V-os cellák használata esetén az új elemeket ne keverjük a használtakkal. Ebben az esetben a töltési feszültség kb. lézersugaras vagy ultrahangos akupunktúrával hivatásszerûen foglalkozók telep helyett hálózatról is üzemeltethetik a készülékeiket. ha alkáli elemet vásárolunk. tönkremennek. használt állapotban pedig a töltõáram hatására kialakuló gáztól fel is robbanhat. ahol forog az áru. Ekkor fejezzük be a töltést. Különösen elõnyös ez a megoldás azok számára. gerjed. amíg a töltõáram nem csökken minimumra. A normál elemek azonban nem kizárólag speciális töltõáram-korlátozó készülékekrõl. hogy a töltõfeszültség nehezebben szabályozható. Karbantartás . hogy kizárólag szakemberek által készített.pontok telítettségébõl erednek. Amennyiben egy ilyen szituációba kerülve bajt okoznánk magunknak. és a vasmag védõföldelve illetve nullázva van. Áramkorlátozó ellenállás nélküli gyorstöltésnél a töltõfeszültséget állítsuk az üresjárási feszültségre (ez 9 V-os elemnél kb. Ennek az 1:1 feszültségarányú transzformátornak a lényege.

Ha nagyon gyakran használjuk a készülékünket. nem lehet az ujjainkkal. Ha a potenciométerek zárt kivitelûek. a hideg. és jelzik. Reflexzónák egyébként nem csupán a talpon. Ennek oka. Ezeknek az ingerpályáknak nem az a szerepük. hogy a páciens higgyen a gyógyulásban. Talpreflexológia Sokan összetévesztik a talpreflexológiát az akupresszúrával. és az átkapcsoló érintkezõit 96%-os alkoholba mártott ecsettel ki kell mosni. szövetek energiaellátásának szabályozása útján fejti ki hatását. ha a testben valahol energetikai zavart észlelnek. Amennyiben ezt a hatást nem érjük el. A karbantartással és javítással kapcsolatos teendõket célszerû szakemberre vagy szervizre bízni. hogy a fül ingerpontjait. Ennek a gyógymódnak a jellegzetes kísérõjelensége. Ha az agy ellenáll. hogy energiával lássák el a szervezetet. hogy a szervezet öngyógyító erõi életre kelnek. hogy ezt is tûvel gyakorolják. vagyis a normális állapot helyreállítására. Késõbb hasonló kontakthibák léphetnek fel az áramszabályozó potenciométerekben is. merev láb meleg és laza lesz. holott a kettõnek nem sok köze van egymáshoz. A szervezet energiaegyensúlyának felborítása. a készüléket szét kell szedni. hogy a talpat a test egyes szerveihez rendelt zónákra osztotta. egy idõ után a folytonos átkapcsolgatástól kontakthibák léphetnek fel. mint a talp. vagy az egyensúly helyreállítása akkor is kihat a szervezetre. Ez néha meglehetõsen kellemetlen formában nyilvánul meg. Ez persze nem jelenti azt. Ugyancsak kontakthibát okozhat az elsavasodott cink-karbon elem is. Mivel a fül jóval kisebb. nem képes elfogadni ennek a módszernek a hatékonyságát. így a tudat kevésbé befolyásolja a gyógyulást. hogy ez az eljárás alkalmas gyógyításra. század elején azáltal. hogy az akupunktúrás kezeléssel ellentétben a reflexzónás kezeléseknél többnyire csak 2-3 hónap múlva mutatkozik a kívánt hatás. a hiba csak csere útján szüntethetõ meg. Pl. hogy a talpreflexológia hasson. A fülakupunktúra hatásmechanizmusa tulajdonképpen megegyezik a talpreflexológia mûködési elvével. és tulajdonképpen az agy váltja ki a gyógyító hatást. sõt a test egyéb felületein is vannak. a tisztítás sajnos nem kivitelezhetõ. A talp egy-egy meghatározott területének masszírozása az idegpályákhoz hasonló reflexpályák útján fejti ki gyógyító hatását. A modern zónaterápia alapjait viszont az amerikai dr. ugyanúgy ahogy a talppontokat. hanem a kézen. vagy a körmünkkel is stimulálni. elengedhetetlenül szükséges. Mellesleg a fülakupunktúrához hasonlóan a talpreflexológia is õsi kínai módszer. vagyis a tudata. hanem az idegekhez hasonlóan az aggyal állnak összeköttetésben. Kezelés szempontjából azonban ezeknek a zónáknak kisebb a . Az áttételes hatásmechanizmusnak tudható be. ha hosszú idõre a készülékben felejtjük. A korrodált telepcsatlakozók polírpapírral többnyire felújíthatók. de ennek a gyógyítási eljárásnak csupán annyi köze van az akupunktúrához. Ez alól csak a fülakupunktúra a kivétel. További sajátossága ennek a terápiának. Alapvetõen ezért került ez a reflexpályás gyógyítási módszer az akupunktúra szakterületéhez. akkor a kívánt hatás többnyire elmarad. Ezen átmeneti idõszak után azonban folyamatos javulás tapasztalható. az agya elfogadja. Amennyiben ez a jelenség gyakran ismétlõdik. az egyes szervek. a különbség csak a gyógyítás kivitelezésében van. utasítást ad a szervezetnek a korábbi egészséges. Fitzgerald teremtette meg a XX. Ahhoz. Az akupunktúra és az akupresszúra viszont a szervezet energiapályáinak. a kezelõáram csak az átkapcsoló megmozgatása után (többnyire maximumra csavart potenciométerállás mellett) indul meg. és a megélénkülõ tevékenység tüneteit észleljük. ha az agy közvetlenül nem avatkozik be a folyamatba. hogy ha a betegségnek megfelelõ zónát masszírozzuk. erre számos példát találhatunk az akupresszúrás szakkönyvekben. hogy a megfelelõ zóna kezelésekor a panaszok néhány hétig tartó súlyosbodása gyakran elõfordul. így az egyes ingerpontokhoz csak tûvel lehet kellõ hatékonysággal hozzáférni. a fáradozásunk nem lesz eredményes. elõfordulhat. hogy pontkeresés után kezelõáramra való átkapcsoláskor nem érzünk semmit. Ezek az ingerületek tehát az agyba jutnak.

hogy itt nem az agyi energiaszabályozó.jelentõségük. hanem energiahidak létrehozásáról. hanem lézersugárral. hiszen a testünkben felhalmozódott salakanyagok izzadás útján. . a gazdagot az orvos gyógyítja. A kezelés során ügyeljünk arra. a mudrák. valamint az egyes szervekkel állnak kapcsolatban. Az akupresszúrán és a reflexzóna-terápián kívül a kezünkön végezhetõ gyógyításnak van egy harmadik módja is. Reflexzóna-terápia alkalmazása esetén kerüljük a fém óraszíjak. Intenzív fizikai munkával nem csak testünk fittségét õrizhetjük meg. de sajnos a lábujjainkat nem vagyunk képesek hasonló ügyességgel összeérinteni. sõt gyermekbénulást is. III. A mudrák alkalmazási módja viszont napjainkra erõsen elbizonytalanodott. Ezen segítenek a mudrák azáltal. hogy a masszírozás mindig a test irányába történjen. a kézen pedig a csukló felé mozgassuk a zónába lerakódott salakanyagot. így azokat a mesterek mind a mai napig szóban adják tovább tanítványaiknak. de nagy a valószínûsége annak. fém karperecek és nyakláncok viselését. Suh Jieguang kínai orvos akupunktúrás leírásokat tanulmányozva nemrégen rájött arra. Újabban ezen a módon sikerrel gyógyítottak már bénulásos beszédzavart. Az egész életükön át keményen dolgozó emberek nagyrészt annak köszönhetik kifogástalan egészségüket és hosszú élettartamukat. magasan fejlett Földön kívüli civilizáció mutatta meg az indiaiaknak ugyanúgy. amelyek a 12 meridiánnal. de elõsegíthetjük szervezetünk méregtelenítését is. szerepük többnyire a talp sérülés következtében begyulladt zónáinak helyettesítésére korlátozódik. Ennek köszönhetõ. hogy akut esetekben az egyes zónákban húgysavkristály-lerakódások jönnek létre. hogy a nehéz fizikai munka minden reflexzónájukat alaposan megmozgatja. Ez a salakanyag azonban a masszírozás során lassan felszívódik a véráramba. A mudrák. így ezt a zavart más úton kell korrigálni. hogy a meridiánláncban elakad az energia. hogy: A szegény embert a munka. -felügyelõ központ egyes területeinek ingerlésérõl van szó. hogy ujjaink különbözõ pontokon való összeérintésével létrehozunk egy (szükség esetén több) energiahidat a telített és az energiahiányos meridiánok kezdõ és végpontjai között. mert ezek a tárgyak az érzékelõ vezetékek energiaáramlását megzavarják. hogy a fülhöz hasonlóan a nyelven is található legalább 40 reflexzóna. illetve elektrostimulációval ingerlik. ami a kezdõdõ betegségek automatikus gyógyulását váltja ki. és gyakorlatban is használható módon fennmaradt. fizikai és pszichikai egyensúlyának megteremtésére szolgál. évezredben megalkotta a Sárga Császár Belgyógyászati Könyvét . és az ily módon pontosított szabályokat Kezünkben az egészség címû könyvében közreadta. A teljesség kedvéért meg kell még említeni a reflexzóna-kezelések legújabb ágát. és nagyrészt feledésbe merült. amely sok hasznos tanácson kívül rögzítette az akupunktúra addig csak szájhagyomány útján öröklõdött szabályait. illetve a nyirokérrendszerbe. A szerzõ a mudrákat reflexzóna-kezelésnek nyilvánította. és csontritkulás következtében egyre törékenyebbé válnak a csontjaink. Betegségeink gyakori kiváltó oka. arcbénulást. hogy ez a történelmünk hajnalán keletkezett gyógymód mindmáig torzításmentesen. a bõrpórusokon keresztül is jelentõs mennyiségben képesek eltávozni. A mudrák alkalmazási módját az õket pártfogoló. Mellékesen megjegyezve a henyélés közvetlenül is beteggé tehet bennünket. Természetesen a nyelven található reflexzónákat nem nyomkodással. vagyis a speciális ujjtartásokkal történõ gyógyítás egy õsi indiai módszer. nem tud kellõ mértékben átáramlani az egyik energiapálya végpontjából a másik kezdõpontjába. agyvérzés okozta mozgásképtelenséget. Az indiaiak azonban a kínaiakkal ellentétben nem fektették le írásban az egyes szabályokat. és az európai emberek számára is alkalmazhatóvá tétele Kim da Silvának köszönhetõ. aki az indiai mesterektõl elsajátított kéztartásokat összehangolta a kínai akupunktúra által rögzített ingerpontokkal. Nem hiába tartja a közmondás. A kínai Huang Ti császár az i. a nyelvakupunktúrát. Újbóli feltámasztása. tehát a talpon a sarok. ahogy a kínaiak is a saját isteneiktõl tanulták meg az akupunktúra szabályait. amely a szervezet energetikai. mivel aktív mozgás hiányában elsorvadnak az izmaink. e. Ez a probléma egyébként a lábon is elõállhat. Érdekessége még a reflexzóna-terápiának. Igen jelentõs viszont ezeknek a zónáknak a szerepe vitalitásunk megõrzése szempontjából.

ami a kezelés után felszabadulttá. ami egyértelmû jele annak. a kézen vagy a lábon.és bélrendszeri megbetegedések esetén a páciensek 80%-ánál. Vannak orvosok. Az általuk alkalmazott kékeszöld színû. A gyors javuláshoz feltehetõen hozzájárul a beteg relaxációja is. hogy a gyógyulási idõ a hagyományos gyógyszeres terápiához viszonyítva harmadára csökken. mert ha az agynak egyszerre több blokkolást kell végrehajtani. ami gyógyító ingert vált ki az agynak abban a tartományában.és a nyelvdiagnosztikán kívül egyre nagyobb jelentõségre tesz szert az arcdiagnosztika. Arra azonban ügyelni kell. hanem az elõbb említett módon rajta keresztül meg is lehet gyógyítani a beteget. homlokon vagy az állon található jellegzetes vonalakból. és az ingerületet továbbítva képesek pozitív változásokat kiváltani benne. mert ezek rendellenességébõl a szem betegségeire lehet következtetni. Az arc ugyanis nem csak a lélek. amely ennek a szervnek a felügyeletéért felelõs.Újabban az akupunktõrök egy része talpreflexológia-kezeléseket is végez ezzel a módszerrel. az nagyon kifárasztja a szervezetet. mint a fülön. [ Sajátos ága a reflexológiának az íridológia. Az írisz tanulmányozása útján történõ diagnosztizálás azonban komoly szakmai ismereteket igényel. és utasítást adott a betegség megszüntetésére. belülrõl kifelé haladva. alacsony frekvenciájú fénysugár gyerekeknél 90. A láb-. A 15 másodperctõl 3 percig terjedõ kezelések után az íriszen eloszlik a megbetegedésre utaló folt. Az alsó és felsõ ajkak állapotából. Egyszerûségén kívül nagy elõnye még ennek a módszernek. gyenge fénysugarat irányítanak a szem beteg szervhez tartozó zónájára. és a fül reflexvezetékeihez hasonlóan összeköttetésbe állnak az aggyal. Ennek lényege. és a különféle ultrahangos és rétegröntgen berendezések alkalmazása következtében óriási összegbe kerültek. Ezt az teszi lehetõvé. hogy hetente csak egy kezelést szabad végezni. az íriszen hasonló reflexpontok találhatók. Emellett az íriszdiagnosztika néhány perc alatt lezajlott. Amennyiben a sok színes szakkönyv valamelyike alapján mi magunk kívánjuk tanulmányozni az íriszünket. Az írisztérképen az úgynevezett szeletek a test egyes részeihez vagy funkcióihoz kapcsolódnak. hogy a tükör felcseréli a jobb és a bal oldalt. de ezen keresztül meg is gyógyítják a betegséget. amely egy magyar orvos. idegileg oldottabbá teszi. Jellemzõ az íriszdiagnosztika megbízhatóságára. a szív. amit a színes fotók mutatnak. Az írisz nem csak kimutatja a szervezet elváltozásait. hanem a test tükre is. akkor a beteg agyfrekvenciája is lecsökken erre az értékre. . A test minden egyes szerve meghatározott területet foglal el a szivárványhártyán. a húgyúti megbetegedéseknél több mint 80%-ban. A fókuszált fénysugár aktiválja a beteg szervvel összeköttetésben álló reflexpályát. hogy az agy megkapta az üzenetet. Érdekessége ennek a fajta kezelésnek. a tenyér-. az orron. a laikusok csak súlyos belsõ elváltozásokat képesek észrevenni a szivárványhártyán. hogy a szem szivárványhártyáján. Nálunk ezt a módszert elõször az Ormos Intézetben kezdték el alkalmazni. A vizsgálatot speciális lámpával (iridoszkóp vagy réslámpa) végzik. és emellett teljesen veszélytelen. hogy ha a készüléket 10 Hz-es frekvenciára állítják be.és érrendszeri panaszoknál 77-78%-ban. a szemfehérjét és a szem környékét is tanulmányozzák. a nyelven. felnõtteknél 70-80% arányban képes blokkolni a betegségeket. hogy egy pontszerû. hogy egy németországi felmérés szerint a gyomor. hogy az írisz speciális zónái egyben reflexológiai vezetékek végpontjai is. akik a szem reflexzónáit nem csupán diagnosztizálásra használják. Ennek módja. valamint az arc más részein megfigyelhetõ elváltozásokból mélyreható következtetések vonhatók le a páciens betegségeivel kapcsolatban. és csupán pár percig tart. Az írisz. ügyeljünk arra. Nem kevésbé megbízható módszer a körömdiagnosztika. Az írisz mellett a pupillát. és igen magas fokra fejlesztve szivárványterápiának nevezték el. Ennek következtében a tükörben látott kép éppen fordítottja annak. a szem alatti táskákból. míg a hagyományos vizsgálatok órákig tartottak. a zónák pedig szervrendszereket képviselnek. és betegség esetén jellegzetes elszínezõdések jönnek létre ezekben a zónákban. az idegrendszeri betegségeknél pedig 70%-ban egyezett az íriszen talált elváltozás a hagyományos módszerekkel felállított diagnózissal. A megfigyelések szerint az alfa szinten végzett kezelések hatékonysága rendkívül jó. ami teljesen fájdalommentes. Péczeli Ignác felfedezésén alapul.

hatékonysága pedig felülmúlja minden más gyógyító eljárás hatásfokát. vagy az élettartamunkat meghosszabbítani. Jelentõsen hozzájárul a háti. amely a haj állapotából. Érdekes megnyilvánulása mind az akupunktúrának. Ennek ellenére soha nem fáradnak el. agyunk tudatos szférájának mélyebb tudatszintekre való alámerülése ugyanis döbbenetes eredményeket produkálhat mind testi. Elõnye. [ Visszatérve a talpreflexológiához. hogy a szervezet szenved-e valamilyen vitamin. A talpreflexológiai kezelések során beszámolnak ugyan olyan különleges betegségekbõl való tökéletes kigyógyulásokról is. Ha egy meridiánt bármilyen módszerrel elkezdünk tölteni. ez a jelenség többnyire utólag. hanem a gerincvelõbõl kiinduló idegpályák útján fejti ki hatását testünk különbözõ szerveire. ha az energiaegyensúly beállta után az összes meridiánunkat párhuzamosan kezdjük el tölteni. Érdekességként megemlíthetõ még. akkor ismételten ugyanazok a betegségtünetek kezdenek mutatkozni. A csontkovácsolás azonban nem a szubatomi energiapályák. Ily módon tehát nem lehet több életenergiához jutni. és semmilyen betegség nem támadja meg a szervezetüket. mint a reflexpályák ingerlésének. ahol erre egészségük helyreállítása érdekében szükség van. akkor az egészség csak az energiaegyensúly létrejötte esetén áll helyre. hogy a reflexológiához hasonló elven mûködik egy másik természetgyógyászati eljárás. és talán még az élettartamunk is jelentõs mértékben megnövekedne. Ha tovább töltjük az energiapályát. hogy a masszírozás hatására kitágulnak hajszálerek. hogy hatásfoka nem éri el az akupunktúra hatékonyságát. hogy nem kell hozzá tû vagy egyéb segédeszköz. az eltökéltségnek. akik monstre gyógyító körútjaik során naponta tízezer embert képesek kezelni. sõt gyógyító hatása valamivel alatta marad az akupresszúra hatékonyságának is. A jövõben talán az orvostudomány legizgalmasabb feladata lesz annak a szervnek a megtalálása. Amennyiben képesek lennénk arra. amely testmeridiánjaink energiaszintjének generál szabályozásáért felelõs. Az önszuggesztió. képes mûködésbe hozni a szervezet öngyógyító mechanizmusát. Az önszuggesztió. Azoknál a healereknél. hanem a vitalitásunk. és valamilyen külsõ behatás következtében alakult ki. de ezekben a gyógyulásokban valószínûleg nagyobb szerepe volt a hitnek. akik az átlaghoz képest egy nagyságrenddel nagyobb energiát vesznek fel és sugároznak ki az ujjaikon keresztül. hogy ennek a szervnek a mûködését mesterséges úton befolyásoljuk. Ismeretes még a skalpdiagnosztika is. Ilyen jellegû próbálkozások csak akkor vezetnének eredményre. hátunk masszírozásával visszaszoríthatjuk kezdõdõ lumbágónkat. valamint az alsó tudatszinteken végrehajtható gyógyítási mód a nyugati országokban minden misztifikációtól megfosztva Agykontroll néven vonult be a köztudatba. Mellesleg ezt a hatást mi is elérhetjük. a kiropraktika. hogy mindenki önmagának a legjobb orvosa. így valóban igaz. májmérgezés. általános tapasztalatok alapján megállapítható. de ennek mechanizmusa még nem ismeretes. mind lelki betegségeink gyógyításában. Ez a módszer a nyugati világban is egyre nagyobb teret hódít. és ebben az állapotban nem jelent nekik nehézséget. Az agy ugyanis egészségünk legfõbb õre. hogy ugyanaz a betegség a meridián energiahiánya és telítettsége esetén is fennállhat. A fokozott energiafelvétel miatt a healerek szervezete rendkívül ellenálló. emésztési zavar) kívül arról is tájékoztatást adnak. Vannak közöttük olyanok is. .vagy fontos ásványianyag-hiányban.és nyaki panaszok megszüntetéséhez az is.A köröm valamint a körömágy elváltozásai a testben rejlõ betegségeken (pl. akkor nem csak a betegségektõl szabadulna meg az emberiség egyszer s mindenkorra. akik meditációs gyakorlataikkal képesek önmagukat hipnotizálni. mind pedig az akupresszúrának. ami elõsegíti a beteg testrészben felhalmozódott méreganyagok kimosódását. Ez a jelenség egyébként a reflexzóna-kezeléseknél is megfigyelhetõ. és ezzel a teljesítõképességünket megnövelni. A testbe irányuló energia megsokszorozódásának létezik ugyan egy központilag irányított természetes módja is. amelyek már szinte csodaszámba mennek. a hajas fejbõr terjedelmébõl és alakjából von le fontos következtetéseket egészségi állapotunkat illetõen. hogy energiatartalékaikat agyuk segítségével azokra a területekre koncentrálják. Mindenki hallott már a keleti jógikról.

az izmokban. Nem egy esetben segített gyógyíthatatlannak hitt betegségekben is. a húsevés szokása is. de a konstruktõrök figyelme nem terjedt ki arra a jelenségre sem.Ezzel a témával kapcsolatban meg kell még említeni. az egészségtelen életmód az oka. Az már köztudott. Nagy elõnye ennek a gyógyászati segédeszköznek. vagy a reumatikus fájdalmak nem véletlenül alakulnak ki a szervezetben. mentesítve bennünket a kézzel történõ fáradságos és idõrabló kezeléstõl. abban a pillanatban megáll a vérkeringése. mert ebben az esetben is ugyanazok a betegségtünetek lépnek fel. Mivel a laikusok nem tudják megállapítani. Ennek fõ oka. Emiatt megszûnik a sejtek oxigénfelvétele. de szólni kell a sikeres gyógyulás alapvetõ zálogáról. nem követi a láb boltozatát. amelyek fokozott izzadás formájában távoznak a talpból. Emellett fogyasztó hatást is kivált. 6753. köztük a feketekávé is. Mindaddig. vese. Ezt a talpreflexológiás segédeszközt azonban csak természetgyógyász javaslatára. de a természetellenes életmód által beteggé tett test ezt a hatást elõbb-utóbb lerontja. a magas vérnyomás. A klinikailag tesztelt talpbetétek között világszerte elismerést aratott dr. A Lengyelországból importált PIOKAL talpbetét magyarországi forgalmazója: ANSA Bt. Kazimierz Pietrowich találmánya a PIOKAL energiastimulátor. Szék u. a vesét a vért. Kedvezõen hat a szív. hogy a reflexzónák stimulálásán túlmenõen felszabadítja az egyes zónákban lerakódott mérgeket. Húsfogyasztás esetén ugyanis olyan toxikus anyagok választódnak ki az emésztés során. Pl. Szeged. amelyek erõsen mérgezik a májat. Emiatt ennek a terméknek a használata során természetes alapanyagú zoknit kell hordani. amelyek normális esetben a szervezet öntisztító rendszerén át eltávoznának. hogy az akupunktúrával teljes gyógyulást érjünk el. és széndioxid-leadása. ezért kerüljük ezeknek a papucsoknak az ellenõrzés nélküli rendszeres használatát. a vércukrot és a koleszterinszintet. mert ezek a mintázatok járás közben masszírozzák a talp megfelelõ zónáit. érszûkülettel és érgyulladásokkal járó panaszokat. A talp reflexzónáit leutánzó fröccsöntött mûanyag papucs tulajdonképpen nem rossz elgondolás. hogy az akupunktúrás vezetékekhez hasonlóan a reflexzónákat sem szabad túlkezelni. 23. máj. Pf. hiszen e nélkül nincs végleges gyógyulás. az egészséges életmódról is. Tel: (06)-62-497 003. és növeli a szervezet energiaszintjét. A sejtek megfulladása következtében felszaporodott méreganyagok azután kicsapódnak a hús hajszálereiben. Amikor az állatot megölik. Ezenkívül a Herbária Rt. anatómiailag gondosan megtervezett betétként. ahol hozzá sem ér a talphoz. így a félelem által felszabadított hormonok. visszérrel. valamint a káros. mind bennrekednek a húsban. 6. az õ rendszeres felügyelete mellett. mint a kezelés elõtt. Hiába próbálja gyógyítani magát az. ennek többnyire a helytelen táplálkozás. hogy levágás elõtt a megrémült állatokban mélyreható biokémiai változások mennek végbe. gyomor és bélrendszer mûködésére. hogy milyen veszélyt jelent egészségünkre az alkohol. semmi reményünk sincs arra. hogy ez az idõpont mikor következik be. elhasznált bomlástermékek. Kiegészítés Nem tartozik ugyan szorosan ehhez a témához. Ezen a problémán lehetne ugyan segíteni. a . mivel a nálunk kapható papucs mintázatát egy síkban képezték ki. Ennélfogva van. Ennek az ötletnek a kivitelezése azonban nem eléggé átgondolt módon történt. máshol meg nyomja a lábat. Jelentõsen csökkenti a gerinccel. A felhasználási tapasztalatok szerint ez a betét hatékonyan szabályozza a vérnyomást. Jól alkalmazható azonban ez a megoldás kúraszerûen. a dohányzás és a narkotikumok. kifejezetten kellemetlenné téve a járást benne. amit naponta 2-3 alkalommal váltani kell. hogy a természetgyógyászatot divathullámként felfogó élelmes vállalkozók nemrégen megjelentették a piacon a reflexológiai papucsot. amíg a szervezetünket nem szabadítjuk meg a mérgektõl. aki helytelen életvitelt folytat. kiegyensúlyozottá teszi az idegrendszert. A rendelésnél meg kell adni a lábméretet is. és ezen keresztül az egész testünket. hanem az egészségtelen táplálkozás. A szervezetet azonban nem csak ezek a drasztikus mérgek pusztítják. boltjaiban kapható ez a termék. Az akupunktúrás kezelés ugyan átmenetileg enyhülést hoz bajainkra. és meghatározott ideig szabad használni. az epét.

Érdekes hogy a purinban gazdag zöldségfélék (bab. Az ember béltraktusának a hossza azonban háromszorosa a testmagasságának. Ráadásul sütés. nem a gyomrunkba. addig az erõs szervezete ellensúlyozni tudja azt a többletterhelést amit a húsevés ró rá. de késõbb egyre kevésbé képes a méreganyagokkal megbirkózni. mint az alacsony rosttartalmú hús. hanem megesszük. Aki kételkedik ebben. Amíg fiatal valaki. A különbség csak az. menjen el nyáron. Ha a hullát nem ássuk el. Mint ismeretes. hogy az emberi szervezet növényevésre lett felkészítve. így az emésztés során keletkezõ bomlástermékek nem képesek felszívódni a testünkbe. spenót) nem okoznak köszvényt. A hús szintén tele van halálos mérgekkel. a húsevõk tépõfogazatával ellentétben a növényevõ állatoknak szorosan egymás mellett álló õrlõfogaik vannak. és az általa keltett méreganyagok felszívódnak a sejtjeinkbe. A test legfõbb méregtelenítõ szervei. mint amennyi megengedhetõ lenne. Az állati anyagcsere elhalási és rothadási termékeihez csatlakoznak a fehérjeemésztés és az elégés salakanyagai is. ezért ezek a káros salakanyagok az állat leölése után szintén benne maradnak a húsban. tehát a gyorsan romló húst képesek rövid idõ alatt kiüríteni. Ezek a káros anyagok azután a véráramba jutva lassan minden szervünket elárasztják méreggel. de egy idõ után telítõdnek és törvényszerûen bekövetkeznek a húsevésre jellemzõ különbözõ betegségek. A gyilkos galócából fõzött leves is ízletes. borsó. Növényi étrend esetén a hosszú béltraktus nem okoz gondot. és a szervezetünkbe kerülve tovább folytatja bomlasztó tevékenységét. a kénsavat. Ezek a rothasztó enzimek az állat elpusztítása után azonnal elkezdik bomlasztó tevékenységüket. A húsban levõ méreganyagok nagy része ugyanis ellenáll a hõkezelésnek. a hús feldolgozására képtelen. kelbimbó. A valeriánés izovaleriánsav a friss húsban is benne van. A döghúst a földbe kell temetni. ami a hús szállítása és tárolása alatt csak fokozódik. a foszforsavat. lúgos nyálkaképzõdés segíti elõ. amikor a hús már kezd romlani. az emésztõrendszere nem alkalmas a húsételek célszerû feldolgozására. aki megeszi. Az ajtaján kiáramló hullaszag majd meggyõzi arról. és az emésztésüket bõ. mivel az ember természetes tápláléka. Az elfogyasztott hús nagyon lassan halad át a bélcsatornán és ezalatt a bomlástermékei. Erre a fertõzések megakadályozása érdekében van szükség. Nem véletlenül nevezik sokan a húsfogyasztókat dögevõknek. Mivel az ember élettanilag növényevõ és nem húsevõ. Sokan azért esznek húst. Ráadásul gyomruk tízszer annyi sósavat termel. ezért jobban meg tudják emészteni a hús szöveteit. mégis meghal tõle. gomba. Ezek legismertebbike a húgysav és vegyületei által okozott vesekõ. a máj és a vesék hõsies küzdelmet folytatnak ugyan a test megtisztításáért. ezt a káros anyagot a vesének kell kiválasztani. így a mérgek és a rothasztó baktériumok nem szívódnak fel a szervezetükbe. ami rákkeltõ hatású. köszvény és idült reumatikus bántalmak. hogy a hús jóval több idõt tölt a bélcsatornában. addig az emberben a növényevõkre jellemzõ hosszú emésztési idõ alatt nagymértékben felszívódnak a rothadás során felszaporodó méreganyagok. hogy a fogazata megegyezik a növényevõ állatokéval. Ebbõl következik. Ugyancsak egyértelmû bizonyítéka az ember eredendõen vegetáriánus táplálkozásra való beállítódásának. mert nagyon finom . . hogy bent feltrancsírozott állati tetemet árulnak. valamint a húsban lévõ salakanyagok hosszú idõn át kapcsolatba kerülnek az emésztõszervekkel. a zöldség és gyümölcs négyszer olyan gyorsan halad át az emésztõrendszeren. Az önpusztító enzimek bomlasztó hatása sokak számára csak akkor érzékelhetõ. A húsevõ állatok bélrendszere testhosszukhoz viszonyítva meglehetõsen rövid. A természet törvényei szerint az élettelen tetemnek el kell rothadnia. így a fõtt és sült húsokban is szinte változatlan mennyiségben megtalálhatók. hogy lassabban öl. Mivel az ember a húsevõ állatokkal ellentétben nem rendelkezik húgysavbontó enzimmel. Ha a vese már nem tudja a húgysavat maradéktalanul kiválasztani. kánikula idején egy húsbolt elõtt.nyirokérrendszerben és egyúttal önmegsemmisítõ enzimek szabadulnak fel. és kellemetlen hullaszagot áraszt. akkor a szervezetünkben oszlik szét. Amíg a húsevõ állatok egy-két nap alatt megszabadulnak a bélrendszerükben lévõ káros bomlástermékektõl. mint a növényevõ állatoké. Miután a hús fehérjéi szállítják a húgysavat. hogy megsemmisítse önmagát. füstölés hatására megnõ a ciklikus szénhidrogének mennyisége a húsban. Ez is azt bizonyítja.

Nem kevésbé ártalmas a szervezetre az állati eredetû zsiradékok fogyasztása. hogy könnyebben ki tudják préselni belõle a levet. hogy a húsukban felhalmozódott növekedésserkentõ hormonok erõsen rákkeltõ hatásúak. ízületekben és apró kristályokat alkot. érelmeszesedést és érszûkületet okozva. vöröses színük legyen. ezért az elhullás csökkentése érdekében különféle antibiotikumokkal . Észrevétlenül beépülnek a zsírsejtjeinkbe. Ezt a helyzetet a kereskedelem még tovább súlyosbítja azzal. A gyártók emiatt nem aggódnak. hogy a Biblia is óvta az embereket az állati zsírok fogyasztásától: Az ökörnek. Angol kutatók szerint ez az oka annak. Egyébként sok helyen a narancsot is speciális gombákkal érlelik. az immunrendszerük pedig legyengül. így nem penészedik meg az ital. Nemrég pl. hogy minél tovább gusztusos. egy olasz válogatott labdarúgó azért bukott meg a doppingvizsgálaton. A tuberkulózis veszélye azonban eltörpül amellett. Jól érzékelteti a helyzet súlyosságát. a báránynak és a kecskének semmi kövérjét meg ne egyétek! A húsok és az állati eredetû zsiradékok fogyasztásának kísérõ jelenségei még a bágyadtság. Ezt csak akkor hagyták abba. mert a sok belekevert tartósítószer megakadályozza a szaporodásukat. amikor a férfihormonnal kezelt paradicsomtól a sok nõnek bajusza nõtt. akkor ennek neurózis és ideggyulladás a következménye. elnyelõdik az izmokban. Gyakran elõfordul az is. A mûtrágyák és a különbözõ rovarirtó szerek az állati sejtekben elraktározódnak. Nemrég derült ki. hogy ez komolyan veszélyezteti a sportrendezvények zavartalan lebonyolítását is. hogy sokan a húsevés abbahagyása. és betegségmegelõzõ antibiotikumot adnak a haszonállatoknak. (Görögországban az 1980-as években a növényeket is kezelték növekedésserkentõ hormonnal. A Portugál Nemzeti Állategészségügyi Intézet megállapítás szerint a malacok húsa oly nagy mennyiségû növekedésserkentõ nandrolont tartalmaz. valamint az Egyesült Államokban évente több mint 10 ezer tonna növekedésserkentõ hormont. hogy a vágóhídi állatokat gyakran beinjekciózzák bizonyos gombákkal. Az élve pácolt állatokból készült sonkát. Ennek következtében könnyen megfertõzõdnek tbc-vírussal. mint magukban a növényekben.az testszerte lerakódik. Nem szabad elhallgatni azt sem. a fogyókúra elkezdése után kapnak rákot. és csak fogyáskor. hogy elõzõ este malacsültet vacsorázott. A húsevõ állatoktól eltérõen az ember nem képes az állati eredetû zsírban levõ telített zsírsavak maradéktalan feldolgozására sem.) A legújabb tudományos vizsgálatok szerint többek között a növekedésserkentõ hormonok használatának tudható be a fiatal korosztály jelentõs (elõzõ nemzedékhez képest 10-15 centiméteres) testmagasság-növekedése is. Az el nem bontott zsírsavakból képzõdõ koleszterin fokozottan lerakódik az érfalakra. hogy idõzített bombaként mûködnek. amely az idegszálakat dörzsölve egyre nagyobb fájdalmakat okoz. kolbászt fogyasztók viszont allergiát kapnak a húserjesztõ gombától. hogy sok helyen a magasabb húshozam érdekében növekedésserkentõ hormonokat adagolnak az állatok takarmányába. a hányinger és a krónikus székrekedés. amelynek könnyen lehet végbél-kiöblösödés és aranyér a következménye. Ettõl a csontés izomállományuk deformálódik. hogy a New Scientist szerint az Európai Unió országaiban. Mellesleg egy 20 éven át végzett vizsgálat szerint hasonló hatást vált ki a nyakló nélküli cukorfogyasztás is. a gutaütés és végsõ esetben a szívtrombózis. Amennyiben a húgysav az idegekben gyûlik össze. mert ettõl pikánsabb lesz a húsuk íze. hogy sok országban az eladásra kínált nyers húsokat rendkívül mérgezõ nitritté lebomló nitrátokkal kezelik. ideges ember. A modern húsgyárakban összezsúfolt állatok óhatatlanul fertõzik egymást. Az egyik legkellemetlenebb civilizációs betegség. A gomba spórái és fonalai természetesen belekerülnek a gyümölcslébe is. így a növényevõ állatok zsírjában egy nagyságrenddel több rákkeltõ kemikália található. ráadásul megzavarják a felnövekvõ nemzedék szexuális érését is. Az érelzáródás következménye a magas vérnyomás. az erõs telítettségérzés. a lebomló zsírsejtekbõl kiszabadulva aktiválódnak. Nem véletlen tehát. hogy a húsevõk között olyan sok az agresszív. az epekõ kiváltó oka is a fokozott zsírfogyasztás. A növekedésserkentõ hormonok mértéktelen adagolása már az élsportra is kihat. a felgyülemlõ koleszterin lerakódása az epében Nem véletlen. Ezek a mérgek a szervezetünkbe kerülve különféle rákos megbetegedéseket válthatnak ki.

) A természetellenes környezet. hanem nagyon gyakran kerül bele elhullott állatok teteme is.rendszeresen gyógyszerezik õket. Az ENSZ Élelmezési és Mezõgazdasági Szervezetének (FAO) felmérése szerint 1986 és 1996 között legalább 100 ország vásárolt európai készítésû hús és csontlisztet. Ez már érezteti is a hatását. ami szintén halált okoz. Ezek a húsokkal együtt bekerülnek az ember emésztõrendszerébe is. sötét kamrákban történõ üzemszerû tartás miatt az állatok idegessé válnak. Az állatok gyors súlygyarapodását szolgáló tápba azonban nem csak szárított tengeri halat adagolnak. a fertõzött hús elfogyasztása az emberben is rákot okoz. Ezen túlmenõen az állandó gyógyszerezés antibiotikum-rezisztens baktériumokat alakít ki az állatokban. elõsegítik a rákos sejtek elszaporodását. mert ennek a módosult szerkezetû fehérjének az elpusztításához 20 percig tartó hõkezelésre van szükség 133 °C feletti hõmérséklet és 3 bar nyomás mellett. hogy semmilyen antibiotikumra sem reagálnak. (Statisztikai kimutatások szerint a világ antibiotikum-termelésének több mint felét az állatokkal etetik fel. Ezek a kémiai szerek azonban gyakran daganatos megbetegedéseket váltanak ki. és megbetegszenek. Ez önmagában nem lenne baj. melynek ellenszere nincs. hogy az állatokat természetes takarmány helyett táppal etetik. amelyeket az állatorvosok rutinszerû ellenõrzéssel nem tudnak kiszûrni. Egy skót szakorvos nem tartja kizártnak. A kontinensen eddig 682 ember halt meg a Creutzfeldt-Jakob kórban. valamint lépfene-baktériumokkal történõ fertõzést okoz. Az évtized talán legnagyobb sajtóbotránya alapján derült fény arra. amihez olcsón hozzájutnak. Bár hivatalos adatok szerint a magyar szarvasmarha-állományban még nem ütötte fel a fejét a . a szûk. hogy minden brit állampolgár eddig átlag 80 adag fertõzött marhahúst fogyasztott el. megfertõzve ezzel az ország 11 milliós szarvasmarha-állományát. hogy Angliában a surlókórban elhullott juhokat bedarálták a marhatápba.és baromfipestis-járványt. Példa erre a kergemarhakórt elõidézõ prion. vagyis 1984 óta kb. hogy 1 percnél kevesebb idejük jut egy állatra. amelyekre a jövõben számítani lehet. Ez idõrõl idõre súlyos sertés. mely szerint a szivacsos agysorvadás megjelenése. Mivel az angol marhahúst több mint 100 országba exportálták. A nagybani állattenyésztés során a fokozódó környezetszennyezés következtében egyre gyakrabban alakulnak ki olyan különleges betegségek is. javarészt fiatalok. hogy 2015-re 5 ezer és 500 ezer halálos megbetegedéssel kell számolnunk csupán a szigetországban. ezekre a fertõzésekre sokszor csak tömeges ételmérgezések után derül fény. ami normál konyhatechnikai eszközökkel nem valósítható meg. ahol mindenféle gyógyszernek ellenálló fertõzések forrásává válnak. Ennek legenyhébb következménye. hogy a baromfinak halíze van. Egy angol mikrobiológus kiszámolta. hogy még a közismerten növényevõ szarvasmarhákkal is húslisztet etetnek. Csupán az Egyesült Államokban 1 év alatt több ezer tonna antibiotikumot használnak erre a célra. Jelentõs mértékben hozzájárult ennek az állapotnak a kialakulásához. Ez azonban csak egyike azoknak a rejtett betegségeknek. hogy ennek a kórokozónak a lappangási ideje 10-15 év. egyelõre felbecsülni sem lehet. hogy milyen következményei lesznek ennek a helyzetnek külföldön. és az emberi szervezetbe jutva Creutzfeldt-Jakob szindrómát vált ki. A szúrópróbaszerûen végzett laboratóriumi vizsgálatok sem segítenek. Ennek az elkerülése érdekében nyugtatószereket is kevernek a tápba. Arra már nem is mernek gondolni a tudósok. mert az újonnan felfedezett kórokozók annyira ellenállóak. Ez a számítás azon a becslésen alapul. 2002-ben már 1144 bejelentett BSE-fertõzést tartottak nyilván Nagy-Britanniában. amelyet a hatóságok nem egyszer próbáltak már eltussolni. Jellemzõ az állattenyésztésben érdekelt körök lelkiismeretlen üzelmeire. de felelõtlen gyártók ebbe a mesterséges táplálékba mindent beledarálnak. Ezen a hús fõzése sem segít. legyengülnek. Ennek következtében alakult ki a kergemarhakór (BSE) is. 800 ezer fertõzött állat került be a táplálékláncba. ugyanis még a fejlett nyugati országokban is annyira túlterheltek az állatorvosok. hogy a lappangási idõ után ez milyen következményekkel jár majd a húsevõkre nézve. Súlyosbítja a helyzetet. Ha az orvosi ellenõrzés lazasága folytán ezek a beteg állatok értékesítésre kerülnek. Az alapos vizsgálatra szigorú hatósági elõírás esetén sem lenne mód.

A tragédiát ennek a kórokozónak az O 157-es törzse okozza. Mi pedig nyugodtan megesszük azt a húst. Ezért Németországban a vágóhídi alkalmazottakat egyszer használatos védõruhával látják el. Miután Argentína a világ fõ marhahús-exportálója. A szivacsos agyvelõgyulladásban elhunytak vagy szarvasmarhák közelében dolgoztak. Németországban eddig 22 ezer tehenet küldtek ily módon a halálba. Angliában már 160 ezer marhát hamvasztottak el erre a célra szolgáló hatalmas krematóriumokban. és megtámadja a vesét. Ennélfogva tömegesen fertõzi meg a hamburgerfogyasztókat. a száj. ezért túléli a hõkezelést. vagy az átlagosnál jóval gyakrabban fogyasztottak marhahúst. Megsemmisítésük egyetlen módja az elégetés. . Miután a fertõzés tovaterjedését a hatósági intézkedések ellenére sem sikerült megállítani. Az Egyesült Államokban eddig 70 ezerre tehetõ a megbetegedések száma. Ez a helyzet a veszélyt agyonhallgató. hogy minden marhát le kell vágni.BSE kór. Jogi szakértõk szerint a megítélt összeg büntetés jellegû. a botrány hatására lemondott a német egészségügyi-. amelyek emberek millióinak haláláért felelõsek. amely antibiotikumos kezelés hatására stresszes állapotba kerül. A folyamat felgyorsítását nem csak a pénzhiány akadályozza. Erre a német kormány elrendelte. amely kaphatott a fertõzött tápból. és azt a célt szolgálja. és a vesedialízis sem segít. a leölt állatokat nem lehet dögtemetõkbe helyezni. Sütés hatására elpusztul. Már halálos áldozatai is vannak ennek a járványnak. Súlyos gondot okoz a fertõzött marháktól való megszabadulás is. mert a dohánygyárak nem figyelmeztették a dohányzás ártalmaira. és véres hasmenésre panaszkodnak. aki azt állította. hogy az állami szervek 8 éven át következetesen elhallgatták a BSE kórból eredõ. Ez a döntés 400 ezer állat megsemmisítését jelentette. ennyi van hátra. Végsõ stádiumban már a vérátömlesztés. ezért ebben az országban és Chilében minden 100 ezer 5 éven aluli gyerekbõl 8 vált áldozatává a verocitoxin-mérgezésnek. Ez a méreg áthatol a bélrendszer sejtjeinek falán. már az északi féltekére is átterjedt a fertõzés. a botrányt eltussoló politikusoknak is sok kellemetlenséget fog okozni. Ugyancsak ketyegõ bombaként hat egy másik szarvasmarhák által terjesztett betegség. de kisgyerekeknél és idõs embereknél gyakran hemolitikus urenia -nak nevezett tünetegyüttes alakul ki. de a darált húsból készült pogácsákat kevés hõ éri. Közülük 26 ember meg is halt. Az egészséges felnõtt szervezete egy-másfél hét alatt úrrá lesz a betegségen. A krematóriumok környékén élõk meglehetõsen rosszul viselik az égett hús szagát. hogy a csõdbe kergesse a dohánygyárakat. A súlyos veseelégtelenség agyi károsodás is kiválthat. Kiderült ugyanis.és az orr nyálkahártyáján. pszichikailag erõsen megviseli õket ez a tevékenység. Az állat bélcsatornájában ártalmatlan lakóként viselkedik. és verocitoxin-t termel. Hasonló a helyzet a legtöbb nyugat-európai országban is. és a gazdasejtek elpusztulása után sem hal el. A gyorséttermi lánc gyanútlan vendégei hasi fájdalomra. hogy néhány év múlva a húsipart fogják ugyanezen az alapon tönkretenni. emberre is leselkedõ halálos veszélyt. Mindezek ellenére a kór tovább terjed. hogy azért kapott tüdõrákot. Az ítélet hírére a dohánygyárak részvényei 7-9%-ot zuhantak a tõzsdén. amit az Escherichia coli baktérium okoz. mivel a minap egy amerikai bíróság 28 milliárd (nem tévedés 28 000 000 000) dollár (7 000 000 000 000 Ft) kártérítést ítélt meg egy amerikai asszonynak. Könnyen lehet. Ez tovább fokozta a fogyasztók bizalmatlanságát. A kórokozó Argentínából származik. Itt 100 ezer gyerekbõl 3 szenved hemolitikus urenia -ban. és még min. Az esélyeik nem rosszak. hogy a BSE-kór okozója a szem-. és az agrárminiszter. 2001-ben és 2002-ben nálunk is 33 Creutzfeldt-Jakob kóros megbetegedést regisztráltak. és el kell égetni. Õk 2 millió kannibalizmusra kényszerített marha leölését rendelték el a kontinens országaiban. A vád az. Mivel a prion mindennek ellenáll. melynek következtében a marhahús fogyasztása 80%-kal csökkent. amihez csak védõfelszerelésben lehet hozzáérni. és ezzel egyidejûleg 40 ezer munkahely szûnt meg a húsiparban. hanem a lakosság ellenállása is. Franciaországban két család egyenként 3 millió frank kártérítésre perli a kormányt gyermekük elvesztése miatt. ami halállal végzõdhet. Hasonló határozatot hozott az Európai Unió brüsszeli bizottsága is. valamint bõrsérüléseken keresztül is bejuthat a szervezetbe.

Egy magyar gazdaságban herpesz vírussal fertõzött disznókat találtak. Újabban azonban már ez sem tanácsos. Már Magyarországot is elérte a járvány. Hollandiába. ami 20 milliárd forint kárt okozott az országnak. Már biztosan megfertõzõdik. A baromfivész átterjedt Németországra is. hogy a botrány után a belga tojások is eladhatatlanná váltak. gázosítottak el. és ebben a betegségbe minden második ember belehal. mert a járvány tovább terjedt. és áremelkedést okozott a nyugat-európai tojáspiacon. A pusztulásra ítélt szárnyasok között 9 millió tojótyúk volt. Legutóbb az Egyesült Államokban tombolt ez a szalmonellafertõzéshez hasonló tüneteket kiváltó járvány. hanem számos európai országba (pl.és marhahús veszélyességére való tekintettel sokan átálltak a baromfihús fogyasztására. Eltekintve a költségektõl a . hogy megállapítsák. A járványügyi hatóság nem csak a fertõzött településeket vette zárlat alá. ahol 100 ezer állatot gázosítottak el. világítanak. A sertés. a belga kormány azonnali hatállyal lemondott. Arról azonban hallgatnak. A hatóságok által elrendelt kényszervágások következtében a baromfifarmok egynegyede tönkrement. hogy egy helyi tápszergyártó cég nem csak állati tetemeket kevert a tápba. hanem a házi disznótorokat is megtiltotta.és tojásmennyiség egészségügyi következményei beláthatatlanok voltak. hanem fáradt étolajat. A rohamosan terjedõ súlyosabb változata ellen nincs védõoltás. Belgiumban emiatt 1 millió szárnyast semmisítettek meg. és rövid idõ alatt hatalmas állományt képes megfertõzni. hiszen senki sem akart dioxin-gyanús élelmiszert vásárolni. emberre való áterjedésének megakadályozása. hogy a húsfogyasztó mit csinál a szárnyassal. Legutóbb 2003 tavaszán jelent meg. feldolgozása során fertõz. Mindezek tetejébe itt van nyakunkon a vándormadarak által terjesztett madárinfluenza. sõt bizonyos hírek szerint transzformátorolajat is. illetve öltek meg árammal. Rohamosan terjed a listéria. Eddig világszerte 100 ember betegedett meg madárinfluenzában. Az elhasznált étolaj azonban nagy mennyiségû rákkeltõ dioxint tartalmaz. Ez a baromfi AIDS-nek is nevezett betegség legyengíti az állat immunrendszerét. a teljes állomány egyharmadát irtották ki a gumikesztyûvel és védõmaszkkal felszerelt különítmények. amit csak tetõzött. libát és kacsát pusztított el a közegészségügyi hatóság. mert nem tartotta be a biztonsági elõírásokat. amely idõrõl idõre felüti a fejét. Ausztráliában 22. mely termékek tartalmaznak dioxint. A Belgiumban nemrég kirobbant mérgezési botrány során kiderült. A fogyasztók megrökönyödésére újabban világító csirkék árasztották el a piacot. Megjelentek a herpeszes disznók is. ami késõbb komoly tojáshiányt. A kezdeti intézkedések azonban nem bizonyulta elegendõnek. Ellenintézkedésként az amerikai hatóságok 8 millió tonna listériabaktériummal fertõzött pulykahús megsemmisítését rendelték el. Hollandiában 45 millió szárnyast. Skóciában pedig 20 ember halt meg verocitoxin mérgezésben. A hatóságok azzal nyugtatják az embereket. hogy az állatról emberre terjedõ H5N1 vírus a nyers hús megfogása. Már nálunk is felütötte fejét a fertõzõ burzitisz. Németországba) is exportálták. és a kereslet csökkenése miatt ismét mélypontra zuhant a baromfi ára. A pánik hatására Belgiumban 8. Utána már teljesen mindegy. a védõoltáshoz szükséges vakcina tömeges elõállítása dollármilliárdokat emésztett fel világszerte. A kár 500 ezer euróra rúgott. Emellett számolnunk kell a szárnyasokat sújtó fertõzõ betegségekkel is. melynek következtében mindenféle társfertõzést szed össze. ami a takarmánnyal együtt belekerült a szárnyasok húsába. ami tovább sokkolta a fogyasztókat.5 millió egészséges csirkét is levágtak. Ezen már a megrögzött húsevõk is elgondolkoztak. Az ellene való védekezés. Nálunk eddig 800 ezer pulykát. Ezzel egyidejûleg az egészségügyi hatóságok letakarították az élelmiszer-áruházak és szupermarketek húspolcait. Közülük leggyakoribb a baromfipestis.1995-ben pl. Az ipari hulladékkal kevert táppal etetés következtében sötétben a csontjaik foszforeszkálnak. hogy a hõkezelés (sütés-fõzés) elpusztítja a vírust. és 200 millió szárnyast öltek le. Mivel a már eladott hús. A kár 400 millió belga frank volt. Nem megoldás a háziszárnyasok védõoltással való ellátása sem. A belga cég nem csak otthon forgalmazta a mérgezett tápszert. így a világ minden állama megtiltotta a nyugat-európai baromfihús behozatalát. Egy állatorvos meghalt.

és korlátozták a turizmust. A húsfogyasztók fokozódó idegessége miatt azonban egyre nehezebb eltitkolni a jelentõsebb járványokat. amelyeket óriási máglyákon égettek el. a csontritkulásnak is. Ott fejével a bélfalra tapad. libák. A járványos fertõzések a húsállattartók korábbi üzelmeire is felhívták a figyelmet. A hatóságok nagyarányú fertõtlenítéssel próbálták a vírust megfékezni. nem egy esetben halált okoz. Összesen 8 milliárd font kár keletkezett. Így kezdték el a szakemberek fokozottan vizsgálni a hízlalás körülményeit. mert a járvány kontinensre való behurcolásának megakadályozása érdekében az Európai Unió megtiltotta mindenféle élõállat behozatalát a tagországokba. a patás állatok évezredek óta rendszeresen visszatérõ betegsége. A betegség róluk terjedt át a szarvasmarhákra. a fogyasztók megbetegedése esetén derül ki. hogy ez látszana rajtuk.beoltott szárnyas nem immunissá. hogy milyen körülmények között készül a hús.és körömfájás vírusát a szél is terjeszti. Ez önmagában több kárt okozott az országnak. A hatósági vizsgálatok kiderítették. További óvintézkedésként egész Nagy-Britanniában betiltották a sportrendezvényeket. hogy elõbb-utóbb a világ teljes szárnyasállománya körbefertõzõdik. és a rosszul átsütött hússal kerül az emberi szervezetbe. mert a sertéspestis ugyancsak rendszeres gyakorisággal fertõzi meg egy-egy ország állatállományát. hogy érintkezhettek az angol juhokkal. Az országos méretûvé terebélyesedett járvány következtében 180 ezer állat pusztult el. Az állatkereskedelem is a csõd szélére jutott. korábban Angliából importált birka leölését.és körömfájás. Késõbb más kontinensek országai is hasonló módon jártak el. Ehhez járult még 20 ezer francia birka megsemmisítése azzal az indokkal. az agyba. Ennek ellenére a kór 1880 helység több mint 3000 gazdaságában ütötte fel a fejét. A Bayer Gyógyszergyár szakértõje. Ennyi sok veszély és kár láttán felvetõdik az emberben. A Creutzfeldt-Jakob kórt kiváltó prion ugyanis csak a szarvasmarha agyvelejében. Holger Uhlig szerint a fogyasztókra nézve sokkal nagyobb veszélyt jelent a mesterséges vitaminokkal. gerincvelejében és a zsigereiben van jelen. feldolgozza a nyers húsukat. és súlyos izombénulást. valamint a madarakra is. A horgasfejû galandféreg sertésekben tenyészik. amely 27 millió fontot emésztett fel. a kormány úgy próbált gátat vetni a további terjedésének. hanem az emberi felelõtlenség következménye. Nem is szólva a BSE-kórt feltáró két és fél évig tartó vizsgálat költségeirõl. a futószalagon hizlalt sertéseknek viszont minden porcikájuk mérgezett. amely hónapokon át terhelte a költségvetést. a vadászatokat. és elszívja a táplálékot a szervezetbõl. Már a vadhúst sem lehet zavartalanul fogyasztani. mint az elhullott állatok értéke. A disznóhús fogyasztói sincsenek biztonságban. Ennek költsége napi 2 millió font volt. a gazdák igyekeznek eltitkolni a járványt. A széles nyilvánosság csak ezeknek a jelentéseknek a révén szerzett tudomást arról. a maradékot pedig moslékként feletették egy környékbeli gazdaság sertéseivel. majd a többi hasított patájú állatra. Ez emberre is átterjed. Ez azt jelenti. Ezzel egyidejûleg Franciaországban elrendelték 30 ezer. Így derült fény arra. pulykák milliói fogják magukban hordozni a vírust anélkül. aki csak hozzáér ezekhez a fertõzött állatokhoz. Ez azt eredményezi. Mivel itt a kár jóval nagyobb. Növekedése során átfúrja a bélfalat. hanem csak tünetmentessé válik. hogy elrendelték 7 millió fertõzésgyanús állat leölését a gócpontok környékén. a gerincvelõbe. és a vérbe jutva elsodródik az izmokba. A fertõzés ténye sok esetben csak a hús eladása. Terjed a sertésborsókór is. mert a vadállományt meg fonalféreg-fertõzés sújtja. A beteg állatok kilövésére a hadsereget kérték fel. A . antibiotikumokkal és hozamfokozó hormonokkal telenyomott turbódisznók húsa. hogy Kínából becsempészett fertõzött húst szolgáltak fel egy étteremben. Miután a száj. hogy érdemes-e tovább ragaszkodnunk a húsfogyasztáshoz? A húsfogyasztás a fõ okozója egy másik népbetegségnek. Az emberi felelõtlenség és a környezetszennyezés növekedésével ezek a problémák nagy valószínûséggel tovább fokozódnak. mint a BSE-kóros teheneké. A fertõzés átterjedt a vadállományra. A szigetországban való megjelenése most sem a véletlen mûve volt. kacsák. hogy Angliában 20 év után ismét felütötte a fejét a száj. Ezáltal az epilepsziától kezdve a vakságon át az agyhártyagyulladásig sokféle betegséget okozhat. hogy csirkék. Ezt követõn minden ember megbetegszik.

Ugyancsak a csontritkulásnak tudhatók be a késõbbiek során jelentkezõ csigolya. Ebbõl könnyen kiszámítható. A legtöbb ember tulajdonképpen nem is az íze miatt idegenkedik a vegetárius étrendtõl. ami észrevétlenül kerül a szervezetükbe. Ezek magas olajtartalmát ugyanis ellensúlyozza a bennük található jelentõs mennyiségû kalcium. vagy a gusztusos salátakészítményeket mindenki szereti. a vegetarizmushoz. Ez természetesen nem megy nehézségek nélkül. A szervezet normális mûködéséhez azonban egyáltalán nem szükséges. 1 kg marhahús elõállításához 16 ezer liter. Egyik napról a másikra nem is lehet. a gyümölcsöt.és szénhidrátfogyasztás következtében ez az arány ma 85%. és megakadályozzák a felszívódását. Mindezen bajok elkerülésének legcélravezetõbb módja visszatérni az ember természetes táplálkozásmódjához. A test igyekszik az egyensúlyt helyreállítani.és Mg-sók alkotják. A jóllakás érzete azonban csak egy rossz beidegzõdés. A leggyakoribb kifogás az. ezért ezek az ételek megülik a gyomrunkat. A véráram által kimosott kalcium azonban már nem képes beépülni csontjainkba. kellõképpen fûszerezett fõtt és sült húsokról nehéz lemondani. amelyet kizárólag a húsevés szokása alakított ki.és nádcukor fogyasztása is. mint kalciumot.és hátfájdalmak. hogy helyreállítsa a helyes foszfor-kalcium arányt a táplálékban. hogy a húst és az állati eredetû zsiradékot a szervezet nehezen tudja feldolgozni.zsír-. valamint a testmagasság fokozatos csökkenése. mint a húsé. hogy az elõrejelzések szerint 2050-re a húsfogyasztás megduplázódik. mivel a lipáz enzim által el nem bontott zsírgolyócskák körülveszik a kalciummolekulákat. és gyakran emésztetlenül kerülnek ki a szervezetbõl. és abból ered. 40%-nyi zsírt tartalmaz. Ez a csontritkulásnál is kellemetlenebb következményekkel jár. Ezért ha valaki végképp . A táplálkozástudományi szakemberek úgy említik ezt a jelenséget. mivel a húsban nagyon sok a rejtett zsír. hogy a gyomor telítõdjön. mert önmérgezés jön létre. ami számos betegség kiváltója lehet. A húsmentes receptek számának rohamos bõvülésével egyébként sem kell már a vegetáriusoknak éhségérzettel számolniuk. hogy a szervezet elraktározza a felesleges savakat. Ez tovább növeli a csontritkulás veszélyét. mert a tartalékot a Ca. hiszen a kirántott zöldségféléket. ezért szervezetünk a csontokból vonja el ezt az alapvetõ testépítõ anyagot. A csonttömeg csökkenését fokozza az a hatás is.és marhahús tartalmazza. hogy feláldozza a bázistartalékát. Mellesleg a különbözõ húsok közül legkevésbé mérgezõ a halhús. ha feszül a gyomor. de ezt csak úgy tudja megtenni. mivel a foszfor leköti. A hús káros hatása elleni védekezés másik módja. hogy a hústermelés mekkora terhet jelent az ivóvíz-ellátásban. azaz 16 köbméter vízre van szükség. A terhelést tovább fokozza.hús ugyanis hússzor annyi foszfort tartalmaz. A csontritkulás már gyermekkorban jelentkezõ következménye a fogszuvasodás. Ennek a veszélynek a zsírszegény. A korszerû szójás ételeknek nem csak az ízük. mivel a kétségtelenül ízletes. Statisztikai kimutatások szerint 200 évvel ezelõtt a 60 éven felüli lakosságnak csupán 15%-át érintette ez a betegség. A szervezetet kizárólag a felszívódó tápanyag képes táplálni. A zsírban gazdag étkezés is elõsegíti a csontritkulást. A hústermelés a vízgazdálkodásra is rossz hatást gyakorol. hogy az állati zsiradékokban levõ telített zsírsavak szintén gátolják a kalcium felszívódását. hogy ezekkel az ételekkel nem lehet jóllakni. amelyhez jelentõs mértékben hozzájárul a répa. cukor. és az emésztés befejezõdése után a foszforfelesleggel együtt eltávozik a szervezetünkbõl. Jelenleg az emberiség 300 millió tonna húst fogyaszt évente. diétás étrendet követõ húsfogyasztók is ki vannak téve. Még a színhús is kb. Fehérjetartalmuk pedig jóval meghaladja a húsét. Testünk nem akkor van jól táplálva. Így túlzott fogyasztásuk során csupán súlygyarapodással. de a heti húsadag fokozatos csökkentésével egy idõ után végleg abbahagyható a húsevés. zsírpárnáink vastagodásával kell számolnunk. hanem a laktató képességük is ugyanolyan. hogy a húsfogyasztók szervezete elsavasodik . a legtöbb méreganyagot pedig a disznó. A húsos és zsíros ételek csak panganak a bélrendszerben. Az idõközben többszörösére emelkedett hús. a könnyen emészthetõ ételek a jóllakottság érzése nélkül is képesek hiánytalanul ellátni a szervezetet tápanyagokkal. Nem fenyeget ez a veszély olajos magvak fogyasztása esetén.

A hal azonkívül. hogy a legtoxinmentesebb hús. így az éhínség elkerülése érdekében az Ószövetség a vér elfogyasztásának tilalma mellett megengedte a húsevést. A vérben levõ káros bomlástermékek eltávolítására úgy rendelkezett a Biblia. A méregtartalom csökkentésének elsõ szabálya az volt. és ne árasszák el a testét a félelem által felszabadított hormonok.nem tud lemondani a húsevésrõl. amely más húsok emésztése során bennreked a szervezetben. Az ókorban ugyanis még nem álltak rendelkezésre a jelenlegi zöldség. Az ily módon tisztított hús azonban csak korlátozottan használható. hogy az Úr miért írta elõ választott népe számára oly szigorúan az állatok leölésének és fogyasztásának módját. ezért rendszeres fogyasztása esetén nem mentesülünk a húsevés egyéb ártalmaitól. így együttes alkalmazásuk veszélyes baktériumtenyészetet eredményezhet. Jelenlegi ismereteink szerint ez a szabály azt a célt szolgálta. További hátránya még a halfogyasztásnak. fogyasszon halat. hanem ma már tudományosan is igazolható óvintézkedések sorozatát tartalmazta. A különféle módon kezelt hús ugyanis még mindig jelentõs mennyiségû mérget tartalmaz. Meg kell azonban említeni. hogy még ma is külön edényeket és étkészletet használnak a húsos és a tejes ételekhez. utána a feldarabolt húst alaposan le kell mosni. A Szentírás szigorúan tiltotta a hús és a tej együttes feldolgozását is. hogy a zsidó vallási közösségbe tartozók annyira komolyan veszik ezt az intelmet. de ennek megvannak a hátrányai is. hiszen mind a hús. valamint a különbözõ kémiai reakciók káros kihatását. a benne rekedt vért pedig sós vízben történõ többszöri áztatással kell eltávolítani. holott a jelenlegi hatékony tisztítószerek és hûtési módok mellett erre már nem lenne szükség. mind a tej könnyen romló nyersanyag. hogy az állat ne kerüljön stresszhelyzetbe. ezért ezt a rendelkezést azzal a frappáns magyarázattal indokolta meg az Úr. hogy többnyire nem tartalmaznak szálkát. Miután az akkori embereknek nehéz lett volna elmagyarázni a vírusok és baktériumok szaporodásának mechanizmusát. pl. hogy leölés során az állatot teljesen ki kell véreztetni. s húgysavként rakódik le az izmokban és ízületekben. és még ma is a zsidóság táplálkozási szokásainak alapvetõ meghatározója. hogy egy pillanat alatt fájdalom nélkül kimúljon.) A halhúsban általában kevesebb a purin. hogy a hús minél kevesebb kárt tegyen az ember szervezetében. A fenti ismeretek birtokában már érthetõ. hurka. Ez az elõírás szintén érthetõ. a székrekedéstõl. és a rosthiány valamint a telített zsírsavak következtében ebben az esetben sem mentesülünk sem a székrekedéstõl. Érdekességként elmondható. Ha most mindenki elkezdene halat enni. sem a különbözõ érrendszeri megbetegedésektõl. omlóssá válik. hanem a joghurt sok mérget kiold belõle. így a kettõ keverése súlyos vétek. Ettõl nem csak puhává. hogy a szervezet által fel nem használt foszfortartalma jelentõs mennyiségû kalciumot von el a testünkbõl. A kóser hús nem tûnik túl ártalmasnak. Megemlíthetõ még. mert a világtengerek már most is túl vannak halászva. ami a szakirodalom szerint jótékony hatással van az idegrendszerre. hogy miután a hal is hús. Ez az eljárás az ókeresztény vallás kötelékébe tartozók körében terjedt el. . A joghurt teljesen feloldja a hús rostjait. hogy a húsevésbõl eredõ egészségkárosodás csökkentésének van egy történelmileg kialakult módja is. A kóser hús elõállítására szolgáló rituálé nem öncélú volt. fél év alatt lerabolnánk az óceánok teljes halállományát. ezért hosszabb ideig tárolt töltelékárut (pl.és gyümölcstartósítási módszerek. sokan joghurtban pácolják a húst. a vér pedig a halált szimbolizálja. Miután ma már szinte minden háztartásban van hûtõszekrény. kolbász) nem lehet belõle készíteni. mivel ezeknek a húsa koleszterinbontó enzimeket is tartalmaz. magas fehérjetartalma mellett sok foszfort is tartalmaz. ennek ellenére nem ajánlott a fogyasztása. hogy az állatot borotvaéles késsel. (A tengeri halak fogyasztásával járó veszély azáltal is csökken. A vízben levõ baktériumoktól ugyanis hamar romlásnak indul. A húsevõket azért sem lehet halfogyasztásra átállítani. Kalciumhiányos táplálkozás esetén ez még a hagyományos húsoknál is intenzívebb csontritkulást válthat ki. A halak közül is legelõnyösebb a tengeri halak és az édesvízben is tenyésztett növényevõ busa fogyasztása. hogy a tej az életet. és egyetlen mozdulattal kellett megölni.

hogy használhatóságát tekintve az étolaj és a zsír között semmi különbség nincs. Ha valaki pl. Ugyanakkor hetente egy-két alkalommal száraz. liba. Az ésszerûen szervezett egészséges táplálkozás egyáltalán nem jár akkora áldozatokkal. mint a kumisz és a birkafaggyú fogyasztása. Íz. ha azokat a nyomelemeket és vitaminokat. illetve a birka hájában kisütött ételeket. Aki születésétõl kezdve hozzászokott a növényi olajok aromaanyagaihoz. Mivel a hõkezelés tönkreteszi a gyümölcs C-vitamin. Desszertjeik teljes kiõrlésû gabonából készülnek. így a bélrendszerbe kerülõ táplálék jóval kevésbé terheli meg a hasnyálmirigyet. Hogy ki mit tart finomnak. Ennek legcélszerûbb módja. mert egészségtelen. Ezen belül is nagy hangsúlyt fektetnek a különféle gabonák és olajos magvak fogyasztására.és enzimtartalmát. s csak értéktelen ballasztanyagként pang a belekben. tojás. Ha valaki nem tud teljes mértékben leszokni a húsevésrõl. Táplálékuk 50-60%-ban gabonafélékbõl. vagyis a növényeken és magvakon kívül semmiféle táplálékot ne vegyen magához. ami nem más. szereti a kalácsszerû fehér kenyeret. Német kutatók vizsgálatai szerint napi 400-800 milligramm E-vitamin 80%-kal csökkenti a szívinfarktus veszélyét. de ételeik zöme leginkább a vegán táplálkozási módnak felelnek meg. undorítónak fogja tartani a disznózsír tömény. legalább a gyermekei egészsége érdekében álljon át a növényi olajok alkalmazására. cukor és zsiradék hozzáadása nélkül. Italként szénsavmentes ásványvizet fogyasztanak. A nomád népek szeretik. amelyek a finomított liszt elõállítása során elvesztek. mert ezt szokták meg. rákot is fogyasztanak. Étkezéseik során nagy hangsúlyt fektetnek a nyugodt környezetre. a tojást. A fehérjeés vitamindús étrend szempontjából egészségesebb az ovo-laktovegetárius étrend. Ráadásul az étolajban sült ételek nem szívják magukba a zsiradékot.és a tökmagolaj használata. mivel igen magas E-vitamin-tartalmuk jelentõs mértékben csökkenti a vér koleszterinszintjét. korábban megkedvelt ételünkrõl is le kell mondanunk azért. A napraforgó. hogy valaki fundamentalista (vegán) legyen. az állati zsiradékon és a húson kívül a kevésbé egészséges élelmiszerek hatása semlegesíthetõ. A makrobiotika mellõzi a húsokat. valamint 5% tengeri algából áll. 20-25%-ban idényzöldségekbõl. a tejtermékeket. errõl a továbbiakban sem kell lemondania. zabkorpa vagy búzacsíra formájában pótlólagosan elfogyasztja. hogy a friss gyümölcs szinte teljes mértéken hiányzik belõle. illetve a szezámmagolajról.Számos elõnye miatt a vegetárius életmód könnyen megszokható. Bárki könnyen meggyõzõdhet róla. A telített zsírsavakat tartalmazó állati zsiradékok káros hatása ellen úgy védekezhetünk. a cukrot és a mézet. Nyers gyümölcs hiányában vérük lúgossá válását bancha-tea (zsengén leszüretelt zöld tea) fogyasztásával érik el. hogy az íz. mint sokan gondolják.és kacsazsírnak az illetõ állat húsára emlékeztetõ íze van. nem is szólva a tökmag-. Nem jelenti azt. Egyébként egyáltalán nem szükséges. A tejtermékek és a tojás mellõzésén kívül legnagyobb hátránya ennek a táplálkozási módnak.és olívaolajnak is igen kellemes zamata van.és zamatanyagok azonban nem csak az állati. ez sem használ az egészségüknek. A nyálban levõ amiláz enzim elbontja a szénhidrátokat. hogy a többi. hanem a növényi zsiradékokban is felhalmozódnak. Ez viszont rendkívül elõnyös szabály. Az állati zsiradékokhoz való ragaszkodást az okozza. és gátolja a szabadgyökök képzõdését.) A teljesség kedvéért megemlíthetõ még a makrobiotikus étrend. mint a növényi eredetû élelmiszerek elõtérbe helyezése. Édesítõszerként árpamalátát használnak. . A makrobiotika hívei néha halat. az szokás kérdése. A gyümölcsöket kompót formájában vagy párolva fogyasztják. Ez olyan. (Az ovo a tojás. Az élvezeti cikkeken. és minden falatot legalább 50-szer megrágnak. és hidegen fogyasztva sem dermed meg az olaj rajtuk. fehér húsú halakat vagy rákot esznek. a lakto a tejtermékek fogyasztására utal. A makrobiotikus táplálkozást folytatók követendõ szokása még. 5-10%-ban hüvelyesekbõl és 5% miszóból. Ezáltal véd a szívinfarktus és a rák kialakulása ellen. az rosszul lesz tõlük. gyümölcsön és olajos magvakon kívül a tejtermékek és kismértékben a tojás fogyasztása is.és zamatanyagok mind zsírban oldódó molekulák. mert az emésztés a szájban kezdõdik. de aki soha nem kóstolta az erjesztett kancatejet. vagyis a zöldségen. A növényi olajok közül is különösen elõnyös a napraforgó. hogy az ételeiket maguk szeretik elkészíteni. Ennélfogva a disznó-. gyomortelítõ ízét. hogy helyette könnyen emészthetõ növényi eredetû zsiradékot használunk.

pörkölt és porrá õrölt gyökerébõl készül. A megrögzött kávéfogyasztóknak sem kell lemondaniuk errõl az élvezetrõl. mert jelentõs gyógyhatása van. és serkenti az epekiválasztást. amit a szervezet a monoszahariddal (szõlõ.és kalcium-felhasználással képes elégetni.) Ennek a jelenségnek tudható be a B-vitamin hiányára visszavezethetõ betegségek. O. briós) tálalva finom vacsorát csinálhatunk belõle. Különösen elõnyös a cikóriával ízesített tejeskávé fogyasztása. hogy személyenként 2. és a . Dr. mint az egészségre. Egyrészt azért. de ezt a naponta megevett zöldség és gyümölcs cukortartalma is képes fedezni. Este is fogyasztható. másrészt visszaállhatunk a régen oly gyakran fogyasztott cikóriára. A gyógyhatásán kívül a cikória használatának nem elhanyagolható elõnye még. Édes péksüteménnyel (kuglóf. A májból is képes eltávolítani a méreganyagokat. hogy a nehezen felszívódó szacharóz elégetése felemészti a szervezet B-vitamin-tartalékait.5 dl tejben elkeverve. hogy szervezetünknek élettani szempontból nincs szüksége nagy szénhidráttartalmú üres cukorra. Ennek következtében az erjedést okozó emésztetlen gyomortartalom-maradékok továbbjutnak a vékonybélbe. csokoládék káros hatása úgy a fogazatra. gyomorfekélyt.és más alapanyagú pótkávék közül ennek íze hasonlít leginkább a babkávéhoz. Egyes vizsgálatok szerint nagy adagokban fogyasztva még a veseköveket is feloldja. Ezen túlmenõen gyorsítja a bélmûködést.hogy mindennap megeszünk 2 evõkanál zabkorpát illetve búzacsírát ízlés szerint joghurtban. Ez a biológiailag holt anyag nem csak a hasnyálmirigyre és a fogak kalciumtartalmára hat károsan. A mezei katáng megszárított. ha a búzacsírát elõzõleg megpirított majd megõrölt napraforgómaggal keverjük össze. sõt kifejezetten használ a gyerekeknek. kefirben vagy 0. mint pótkávé. mint a pasztõrözött tej. A cikóriát étrendjükbe iktatóknál egy idõ után vörösvértest-növekedést is megfigyeltek. és köszvényt okoz. immáron 90 éve. Használatának legcélszerûbb módja. Nálunk a cikóriakávét a generációk óta jól ismert Franck gyárban készítik. és megszünteti a székrekedést. A táplálkozástudomány által már régóta bizonyított tény. vagyis az elhízáshoz. Nem kis veszélyt jelent a szervezetre. (A diszacharid hirtelen megemeli a vércukorszintet. és nem utolsósorban jelentõsen hozzájárul a zsírsejtek növekedéséhez. miközben élénkíti a vesemûködést. és 1 evõkanál mézzel édesítve tálaljuk. bélpanaszokat. 5 perc állás után szûrjük le. mint a diónak. olyan íze lesz. A napjainkra csaknem elfeledett cikória nem más. hogy együtt reggelizhet az egész család. Csokoládék esetén további veszélyt jelent még a kakaó purintartalma. mert már kapható koffeinmenetes babakávé is. hanem azért is.valamint B-vitamin. Miután a purinok kakaóban található változatát a teobromint a szervezet nem képes megemészteni. Egyébként a zsírdús nyerstejbõl készített cikóriakávé íze és állaga nagyon hasonlít a közkedvelt olasz cappuccino (kapucsínó)-ra.vagy gyümölcscukorral) ellentétben csak jelentõs energia. és 1 kávéskanál cikóriát belekeverve 3 percig fõzzük. Mellesleg. hanem rombolja az idegrendszert. Baglioni és Arullani professzorok kutatásai azt bizonyították. így ez az anyag gyomorfájást. amely a szervezetben húgysavvá bomlik le. hiszen a feketekávéval ellentétben ez a fajta kávé nem árt. Ennek következménye a kóros elhízás és a cukorbaj. és stimulálja a gyomormozgást. hogy a cikória kesernyés anyaga jó hatással van a gyomornedv-elválasztásra. A cikória nem csak azért volt közkedvelt. ami különbözõ hiánybetegségeket idéz elõ. hogy a cikória fékezi a kártékony baktériumok szaporodását a vastagbélben. A finomított fehér cukorként ismert szacharóz ugyanis diszaharidnak nevezett összetett molekulákból épül fel. Az agysejtek táplálása glukózzal történik ugyan. melynek lebontásához sok inzulinra van szükség. enyhébb esetben fejfájást eredményez. A különbözõ cukrok közül is a legártalmasabb a finomított fehér cukor fogyasztása. mivel nem okoz álmatlanságot. kalács. cukorkák. ezt a luxus kalóriát testünk teljes mértékben képes nélkülözni. mert a maláta. Köztudott a különbözõ édességek. érrendszeri megbetegedéseket okoz. mivel négyszer gyorsabban halad át a gyomron. A hasnyálmirigy túlterhelésének nagy szerepe van a 2-es számú cukorbetegség kialakulásában.5 dl nyerstejet felforralunk. A túlzott cukorfogyasztás elõsegíti a máj elzsírosodását és a hasnyálmirigy túlterhelését. Schmideberg[3] professzor azt is megállapította.

Ez a fajta cukor a csontritkuláson kívül a cukorbetegségtõl is megóvja a szervezetet. Régen sárga színû volt a kristálycukor. mint a húsfogyasztás. A kristálycukor legújabb elõállítási módja még súlyosbítja is ezt a helyzetet. illetve gátolja a késõbbi elhízást. a hagyományos édességek helyett fogyasszunk diót mézzel.és szõlõcukrot. melyekben a legtöbb vitamin és nyomelem van. és a többnyire sütemények formájában fogyasztott fehérliszt magasan tartja a vércukorszintet. A fogyókúrázóknak sem használ a kristálycukor (porcukor) mert zsírvisszatartó hatása van. Összekapcsolva a kellemest a hasznossal. Ne higgyük. Vigyázzunk azonban a mézhez hasonló állagú édesítõanyagokkal. hogy rajta van-e az erre utaló felirat. manapság viszont hófehér. mivel a virágpor a vitaminokon és aminosavakon kívül antibiotikumokat is tartalmaz. A méz oly módon is segít megõrizni egészségünket. ami azt jelenti. vagyis fogaink kilyukadásához vezet. és az örök ifjúság hormonja. akkor a répa és nádcukor helyett fogyasszunk mézet. Az olajos magvak közül a dió és a mák az. hogy gyengíti az immunrendszert. Ráadásul a méz vírusölõ hatással rendelkezik. amiben semmilyen méreganyag sincs. Az alacsony glikémiás értékû gyümölcscukor nagyon lassan emeli a vércukorszintet. mert fertõtlenítõanyagai. ami lerakódik az érfalon. a férfi nemi hormonként ismert tesztoszteron. Ez ráadásul karcsúbbá is teszi. A tapasztalatok szerint. így fogyasztása nem káros az egészségre. Legideálisabb édesítõanyag azonban a gyümölcscukor. az STH. dzsemek és a legtöbb sütemény mézzel is édesíthetõ. mert ezek nem gyümölcs. (A biztonság kedvéért ellenõrizzük a csomagoláson.vagy . mert a méhek csak olyan növényekrõl gyûjtenek virágport. mert a cukor. Ne felejtsük el azt sem. mint az agyonvegyszerezett édességek. még az elõírt mennyiségen sem kell változtatni. hogy ez az egyik legkellemesebb ízû csemege. mert csak kismértékben emeli a vércukorszintet. Miután a gesztenyemasszát mélyhûtve forgalmazzák. Ezért a méz nem rongálja a fogakat sem. ezért a kész cukrot szárítás elõtt mésszel kifehérítik. hanem rárakódik a felületére. a fogakból vonja el. a benne levõ természetes antibiotikumok gátolják a fogszuvasodás megindulását. hogy ez a napi negyed kilogrammnyi cukor olyan tetemes mennyiség. Ezenkívül megköti a koleszterint. A gyári készítményekhez ragaszkodók vásároljanak gesztenyemasszát. mert a szervezet a szacharóz lebontásához szükséges kalciumot a legkönnyebben elérhetõ helyrõl. Egy cukrot nem fogyasztó személy minden egyes falósejtje 12 baktériumot öl meg. Ezáltal különféle ízületi problémákat vált ki. tartósítószert sem tartalmaz. A cukorfogyasztás tehát hasonló mértékû csontritkulást vált ki a szervezetünkben. hogy a lebontása szinte egyáltalán nem igényel inzulint. A gyümölcscukor glikémiás indexe ugyanis csupán egyötöde a szacharóznak. aki kizárólag mézet fogyaszt.) Korábban megszokott ételeink egészségkímélõ átalakítása sem jelent gondot. Így mézbõl is kevesebbet fogyaszt. A cukor lebontásához nagy mennyiségû inzulin kerül a vérbe. melynek hatására nem tudják kifejteni hatásukat az ifjúsághormonok sem: a karcsúsághormonként emlegetett glukagon. ezért nem terheli túl a hasnyálmirigyet. A fehérvérsejtek ugyanis a baktériumok helyett inkább cukrot esznek. A túlzott cukorfogyasztás köztudott következménye még. hogy az élelmiszerek közül a méz az egyetlen. kedvtelenné tesz bennünket. A gyártók ugyanis úgy gondolták. hogy csökkenti a desszertek iránti vágyat.illetve nádcukor és a méz édesítõ hatása közel azonos. Sokan nem is tudják. mert a kompótok. Miután a fogaink tönkrementek.fogszuvasodás. Ha már semmiképpen nem tudunk lemondani az édességrõl. italaink ugyanis nagyon sok rejtett cukrot tartalmaznak. hogy tovább finomítva vonzóbbá válik a termékük. A méz a hagyományos édesítõszerekkel ellentétben könnyen felszívódó gyümölcs. Ételeink. A naponta 12 evõkanál cukrot fogyasztók fehérvérsejtjei már csak 1 baktériumot képesek elpusztítani. ami a fogbélállomány megritkulásához. Mivel a répa. annak szervezete egy idõ után nem kívánja az édességet. Ezen túlmenõen lustává. Egyetlen példát felhozva: 1 liter kólában 6 evõkanál cukor van. A mész kalciumtartalma azonban nem képes felszívódni a csontokba. valamint kevesebb szénhidrátot tartalmaz. Ez a többnyire csak sütemény-alapanyagként ismert csemege tejszínhab nélkül is finomabb és egészségesebb. elkezd leépülni a csontrendszerünk. amelyek permetmentesek.

valamint különféle vitaminok és esszenciális aminosavak vannak benne. hogy megpenészedne. Nálunk árpából. Csupán annyiban különbözik a répacukortól. A malátaszirup is tartalmaz vitaminokat és ásványanyagokat. Kalcium. ezért nem tudnak belõle fogszuvasodást kiváltó savakat termelni. ha lemondunk a vacsoráról. szénhidráttartalma pedig 70 %-kal alacsonyabb a répa-. Sajnos a csokoládégyárak termékeik édesítésére ma még szinte kizárólag izocukrot. hanem túlnyomórészt diszacharidból állnak. króm. hogy a csokoládégyárak igen nagy mennyiségben használják.szõlõcukorból. B2-. mivel élelmes vállalkozók elkezdenek mûanyagból szaloncukrot gyártani. Megakadályozza a baktériumok megtapadását az orr. helyette rostos gyümölcslevet vagy kevés gyümölcsöt fogyasztunk. 1 liter sziruphoz 40 liter lecsapolt folyadék kell. õrölt. valamint biotint tartalmaz. hogy vitaminok és ásványi anyag (pl. de kelt tészták elõállítására nem alkalmas. de finomabb. A-.és nádcukorgyártás mellékterméke. mivel nem annyira ártalmas. B5-. Ráadásul az édesítõ hatása kisebb. foszfor. Egyébként négyféle sûrûségben forgalmazzák.) A légúti megbetegedések ellen is véd. Csak fele annyira édes. A jövõben valószínûleg nem lesz szükség erre a gyakorlatra. a Távol-Keleten barna rizsbõl készül. cink. A malátacukor a malátaszirup szárított. mert az élesztõgombák a xilitet nem bontják el. A hamis juharszirup 90% izocukrot tartalmaz. Nagy elõnye még. Ugyancsak igen erõs mellékíze van az árpaszirupnak. mert kíméletes bánásmód esetén ez a közkedvelt karácsonyfadísz is évekig raktározható. így a hagyományõrzõ családok is mentesülhetnek ettõl az évenként ismétlõdõ egészségromboló kényszerfogyasztástól. Túlsúllyal küszködõk számára a fogyókúrának van egy természetes módja is a megerõltetõ tornagyakorlatok helyett. amely otthon nem állítható elõ esztétikailag is megfelelõ kivitelben. valamint aminosav is van benne. A legjobb az A-minõségû. ezért tartózkodjunk a túl édes készítmények fogyasztásától. réz. a melasz. Az amerikai kontinensen nagyon népszerû a juharszirup. Az íze nem túl markáns. vagy más néven izocukor.vagy répacukor.és a torok nyálkahártyáján. Ilyen termék a szaloncukor. Nem szükséges azonban az ezidõtájt egyébként is túlterhelt gyomrunkat még ennek a megpróbáltatásnak is kitenni. de biztosítja éjszakai álmunk zavartalanságát is. Sütni-fõzni is lehet vele. Ez az oka annak. vas. amely a cukorjuharfa. de még így is hígabb a méznél. ezt is hamisítják. B6-vitaminokat és folsavat. mint a kukoricaszirup (izocukor). A fogyókúrának ez a módja azonban csak akkor . mint a cukor. kalcium). kellemetlen mellékíze folytán csak kevés helyen alkalmazzák. és a színe világos. Fogyasztása a gluténmentes diétára kényszerültek számára is engedélyezett. kálium. mert elõsegíti az ásványanyagok visszaépülését. Alapanyaga a kukoricakeményítõ. és díszes papírba csomagolva forgalmazzák. amelybõl egyszerûen és olcsón lehet mellékízmentes folyékony cukrot készíteni. sõt erõsíti a fogzománcot. Rendkívül intenzív. nálunk pedig a legtöbb helyen elképzelhetetlen a karácsony e nélkül az igen sokféle kivitelben gyártott cukorka nélkül. Szintén tartalmaz ásványi anyagokat a répa. mint a nád. pedig ennek a fajta cukornak legalacsonyabb a glikémiás indexe. magnézium. illetve répa. Kanadában elsõdleges édesítõszer. a világos borostyántól a sötétbarnáig terjed. Ez a tömény cukorból préselt olcsó szaloncukor ugyanis akár évtizedekig is elrakható anélkül. A nehéz laktató ételek lefekvés elõtti elhagyása nem csupán testsúlyunkra lesz jótékony hatással. mint a többi diszacharidé. A színe is ettõl függ. Intenzív karamell íze miatt kevesen kedvelik. amit nyírfakéregbõl vagy kukoricarostból állítanak elõ. illetve a feketejuharfa besûrített nedvébõl készül. kristályos változata. Kalóriatartalma 40%-kal. Felesleges kilóinktól úgy szabadulhatunk meg a legkíméletesebben. Egyre nagyobb népszerûségnek örvend viszont a xilit. (Öt szénatomos szerkezetét a szájban levõ baktériumok nem tudják felhasználni.vagy nádcukrot használnak. Mint mindent. ezért nem emeli meg hirtelen a vércukorszintet. ha csokoládé-bevonat nélküli szaloncukrot vásárolunk. Miután egy átlagos méretû karácsonyfa feldíszítéséhez 2 kg szaloncukorra is szükség van. illetve nádcukornál. Bizonyos esetekben azonban ez nehezen oldható meg. hogy a kristálycukorral ellentétben nem okoz fogszuvasodást. az ünnepek elmúltával igen nagy veszélyt jelent ennek a tetemes mennyiségû cukornak az elfogyasztása. Ne együk meg a tömény cukorból készült habkarikákat se. vagy közismertebb nevén a malátaszirupnak. Legismertebb közülük a kukoricaszirup.

A fogyókúra és a vegetárius életmód megkezdése elõtt mindenképpen tanácsos a szervezetet egy 3-5 napos léböjt kúrának alávetni.lesz eredményes. mert a szûkös élelemforrások következtében nem lett volna kívánatos. Az eltérõ emésztési idõ miatt szigorúan tilos a gyümölcs és zöldséglevek együttes fogyasztása. sõt sérüléseknél. kiütéseknél. 21% teljes értékû fehérjét. hiszen az újbóli élelemhez jutás bizonytalan volt. A friss zöldségek közül leghatékonyabb a búzafûvel. égési sebeknél és rovarcsípés esetén szintén jó eredményeket értek el vele. és megszünteti a korpásodást. enzimet. Emellett segíti az emésztést. mivel feszessé teszi a fáradt bõrt. és eltûnik a torokgyulladás. ami csemegézésre csábítaná. hanem méregtelenítõ.vagy zöldséglével végezzük. és stabilizálja az immunrendszert. ráadásul a bõrt is szépíti. tehát semmi szükségünk arra. A civilizált társadalomban azonban a folyamatos élelemellátás biztosítása már nem jelent gondot. és gátolja a vér túlsavasodását. Még kozmetikai célokra is alkalmazható. illetve annak kisajtolt levével végzett böjtkúra. hogy naponta csak egyféle gyümölcs levét igyuk. hogy félig telt gyomorral elmenjen az étvágyunk. így nincs mi elõl futni. A nemkívánatos testsúlynövekedésnek azonban van egy másik oka is. A mozgáshiányból eredõ elhízás sem fenyegette az õseinket. Sok esetben tehát az elhízás oka a torkosság. ami P4DI és SOD enzimtartalmára vezethetõ vissza. ha az így kiesõ kalóriamennyiséget csipegetéssel pótoljuk. hanem várjunk 1-2 órát. Ha valaki nem tudja megállni. Ez feltehetõen azért van így. az ne tartson otthon semmi olyan ételt. A búzafû levével való böjtölés során tehát a szervezet minden szükséges tápanyagot megkap. A normális ételmennyiség elfogyasztása után tehát ne együnk többet. mint 32 kg gyümölcsben. mint a nassolás. vértisztító. és nem minden alap nélkül. rengeteg vitamint. hogy az éhségérzet csak addig tart. Magas savtartalma fertõtleníti a bélrendszert. Búzafû levével gargalizálva megszûnnek a fogínypanaszok. A legtöbb ember viszont ma is ezt teszi. hogy 10 dg búzafû 2 kg fõzelék tápértékének felel meg. A búza zöld hajtásából készült levet az USA-ban elixírként dicsõítik. arra hivatkozva.vagy zöldséglevet fogyaszthatunk. ásványi anyag és antioxidáns van. mert a rájuk vadászó tigrisek és oroszlánok gondoskodtak a napi testedzésrõl. A búzafû levét a rákterápiában is eredményesen alkalmazzák. Evolúciós fejlõdésünk során emésztõrendszerünk úgy alakult ki. a különféle gyümölcsök nem keverhetõk egymással. mert vérszomjas vadállatok is már csak az állatkertben vannak. hogy az adalékanyagok egy része igazoltan fogyasztó hatású. és az összes ismert ásványi anyagot tartalmazza. Ez utóbbi enzim lassítja az öregedési folyamatot. 7000 kalóriából 1 kg zsír képzõdik. Savanyú. A búzafû ugyanis 70% klorofillt. legalkalmasabb fajta a ranet (renet). amit ha nem vigyázunk 1 hét alatt is könnyen fel lehet szedni. erõsíti a fejbõrt. Nagyon fontos. hogy a kúrát gyümölcs. Ez alatt a méregtelenítõ kúra alatt csak gyümölcs. (Ez alól csak az almalé és a sárgarépa ivólé képez kivételt. ha tudatosítjuk magunkban. .) Miután eldöntöttük. hogy az éhségérzetet nem befolyásolja a gyomor telítettsége. Ennek a túlevési szokásnak azonban könnyen elejét lehet venni. Sajnos a szervezet energiaraktározása rendkívül hatékony folyamat. és biztosan meg fog szûnni az éhségérzetünk. Ne töltsük ezt az idõszakot további evéssel. ha szakítunk a nassolási szokásainkkal is. mert a szükségtelenül elfogyasztott kalória zsír formájában elkerülhetetlenül ránk fog rakódni. mert hiába hagyunk el egy fõétkezést. de érett almát használjunk erre a célra. holott ez még alattomosabb módon járul hozzá az elhízáshoz. mindvégig tartsunk ki választásunk mellett. Gazdag tápanyagtartalmának köszönhetõen a búzafû nem csak roborálja a szervezetet. Egyébként a gyümölcsök közül az alma tisztítja leghatékonyabban a szervezetet. 1 kg búzafûben annyi vitamin. és a mérgezõ nehézfémek kiválasztását. hogy félóránként ne nyissa ki a hûtõszekrény vagy az éléskamra ajtaját valami ízes falat után kutatva. amire szintén kevesen gondolnak. amit tovább fokoz. amíg a táplálék a gyomorból nem kezd el lejutni a vékonybélbe. vérnyomáscsökkentõ hatást is kivált. A zöld lé az immunrendszert is erõsíti. hogy éhes. Egyébként a magas biológiai értékének tudható be az is. hogy minden étkezésnél megtöltsük a gyomrunkat. Ezen a kényszerû mozgás sem segít.

Az összes ásványi anyagot. Rezgõfû u. ami még súlyosabb helyzetet. Ugyanilyen fontos. mégsem hizlalnak. (Ellenkezõ esetben a rostok a bélrendszerbõl vonják el a táplálék által bevitt folyadékot. az immunrendszert erõsítik. így nem kerülnek ki . mint a belõlük kifejlõdõ gyümölcsök. Mivel a rost emészthetetlen. ne lepõdjünk meg.) A rostok nem csak a vizet lépesek megkötni. A mellékhatások minimumra csökkentése érdekében ajánlatos a böjt megkezdése elõtt legalább egy napig nyers táplálékot fogyasztani. A böjt után táplálékunk friss gyümölcsökbõl. hogy a szervezet méregtelenítése ne hirtelen. Lúgosító hatásúak. a beleket nem terhelik. mivel ebben az idõszakban a szervezet minden anyagot felszív. hanem az emésztés során képzõdõ ártalmas termékeket. Kezdetben 1-2 kávéskanálnyinál többet ne használjunk egyszerre. G. hogy a böjt befejezése után se fogyasszunk egy ideig feldolgozott ételeket. aludttejjel. A növényi rostok ugyanis saját tömegükhöz mérten négyszer annyi vizet képesek magukba szívni. valamint nyerstejjel. vízszínûvé válik. a szervezet számára legkönnyebben hasznosítható formában tartalmazzák. mert ez a fokozott méregkiválasztás jele. és nyelvünk lepedékessé válik. Energiatartalmuk meghaladja a húsokét. amely az alábbi címen rendelhetõ meg: Vegetáriusok Baráti Köre. A búza és egyéb gabonák csíráztatásának kezdeti. ami megakadályozza a széklet végbélben történõ kiszáradását. vértisztító. a székrekedés. ezáltal javítja a vérkeringést. Egyre több kutatás erõsíti meg gyógyító hatásukat. és száz százalékban emészthetõk.Búzafüvet leghatékonyabban bioboltokban beszerezhetõ csíráztató tálakban hajtathatunk. Ezek károsíthatják a bélfalat. mert akkor értelmetlenné válik a böjtölés. pl. ami nagymértékben lerontja a kúra hatékonyságát. joghurttal vagy kefirrel elkevert búzacsírából. ezért nem kell kipréselni a levüket. Nyersen.akár zöldséglével végezzük a kúrát. a jódon át mind természetes. és megterhelhetik a kiválasztó szerveket. különféle saláták formájában célszerû fogyasztani õket. Ezek az ételek természetesen már nem tartalmazhatnak húst. 1. pótolja a böjt során kiselejtezett beteg. az érvédõ koleszterin képzõdését serkentik. Akár gyümölcs. a szelénen. a gyulladásokat csökkentik. A csírák tartalmazzák mindazokat az alkotóelemeket. Rostdús táplálkozás esetén azonban a lebontási termékeket a ballasztanyag felszívja. D. H. és ezekbõl az anyagokból építi fel. mivel intenzív tisztító hatásánál fogva a testben felszabaduló méreganyagok rosszullétet okozhatnak. B-komplex. A gazdag enzimtartalom a csírákat elfogyasztó ember szervezetében is fokozza az enzimtermelést. csíra stádiuma legalább olyan hasznos a szervezet számára. K. vitamint (A-. korpás kenyér) fogyasztására. teljes bélelzáródást idézhet elõ. Ennek módja a mellékelt használati utasításban megtalálható. zöldségekbõl. 1165. E. mert a turmixgép vagy a mixer felaprítja az emészthetetlen rostokat is. A csírastádium tartalmazza a legtöbb enzimet a növény teljes fejlõdés ciklusa során. A legalkalmasabb azonban erre a célra a speciális búzafûprés. a kalciumon a magnéziumon. A levét paradicsompasszírozóval sajtoljuk ki. a végbélkiöblösödés és az aranyér sem fog többé kínozni bennünket. mint a zsenge fû fogyasztása. C. U) és ásványi anyagot vehetünk általuk magunkhoz. hanem fokozatosan kezdõdjön el. Vízzel 10 : 1 arányban hígítva fogyasszuk.5 liternyi) vízfogyasztás. illetve pörkölést nem igénylõ olajos magvakból álljon. állati zsiradékot és finomított fehér cukrot. A búzafûvel ellentétben a csírák rostjai emészthetõk. a fehérjék feldolgozásakor elõálló nitrozo-vegyületeket. ha a végén a vizelet teljesen kitisztul. A szervezetet méregtelenítik. Ennek elõfeltétele azonban a megfelelõ mennyiségû (napi 2-2. és csak egy hét után kezdjük el a hõkezelt ételek fogyasztását. megkeményedését. ha a kezdetén a vizeletünk elsötétedik. csonterõsítõ hatásúak. megrongált sejteket. A fõtt és sült ételek fogyasztására való azonnali visszatérés esetén a szervezet ismét mérgezett anyagokból fog felépülni. melyek elengedhetetlenek az egészséghez. mert könnyen felszabadítható energiát tartalmaznak. A kihajtott magokat 10-14 nap után arathatjuk le. A böjtkúra akkor nevezhetõ eredményesnek. A teljes értékû fehérjéket a csírák úgynevezett elõemésztett a szervezet számára a legjobban hasznosítható formában tárolják. Budapest. Jóval több telítetlen zsírsavat. ami a gyomorba kerül. és ezáltal a székrekedés kialakulását. gyümölcs. Ha végleg átállunk a rostokban gazdag élelmiszerek (zöldség. zöldségek fogyasztásával mondhatni a kifejlett növény esszenciáját tartalmazzák.

Az ehhez szükséges irrigátor-felszerelés gyógyszertárakban szerezhetõ be. a lerakódott zsír. és naponta csak egy hosszabb séta erejéig hagyjuk el a lakásunkat. nyugodtabban kezeljük a mindennapi életünkben felmerülõ problémákat.5 literes víztartályba az elõírt hõfokra melegített víz betöltése elõtt célszerû 4-5 csepp eukaliptuszolajat önteni. majd mûanyag fóliával letakarjuk az ágyat. ezért fokozhatják a már meglevõ gyulladást. Ezáltal elkerülhetõ a vastagbél nyálkahártyájának gyulladása. a természetellenes táplálkozástól. Testünk tisztulásával megváltozik a tudatállapotunk is. és naponta fél literrel növeljük a mennyiséget. nyers zöldségfélék viszont mechanikai hatást gyakorolnak a bélfalra. hogy a teával töltött edényt egy magasan elhelyezett szegre akasztjuk. ami csökkenti az érrendszeri megbetegedések valószínûségét. hanem már a gyomorban is sok vizet szívnak magukba. és az önmérgezés során vérünkbe került káros anyagok.és a sütemények formájában hozzá kapcsolódó szénhidrát fogyasztásának mérséklõdése kíméli a hasnyálmirigyünket is. . kitisztul az agyunk. és eltávolítani. a húgysav. és csökkenti az édességek iránti vágyat. Túlságosan zsíros táplálkozás esetén az epesavak a vastagbélben káros. ha a böjt alatt naponta egyszer 42 °C-ra felmelegített vízzel beöntést végzünk. és stimulálja a hasznos mikroflóra tevékenységét. A böjtkúrával kapcsolatban meg kell még említeni. A rostanyagok nem engedik a koleszterint felszívódni a bélrendszerbe.5 liter vízzel kezdjük a kezelést. könnyedebbé válunk.5 literenként 1 evõkanál citromlevet vagy almaecetet is adni. ha a böjtölés idõtartamára szabadságot veszünk ki. és az oldalunkra fekve elhelyezkedünk rajta. A böjt során ugyanis a szervezetbõl fokozott mértékben távoznak el az anyagcsere bomlástermékei. ha víz helyett kamillateát használunk a beöntéshez. ami daganatot eredményezhet. A rostok nem csak a végbélben. alma. zabpehely. a szervezet a széklettel együtt eltávolítja õket. A kb. Ezáltal jóllakottságérzetet keltenek. A vízoldhatókra (pektin) és a vízben oldhatatlanokra (cellulóz). hogy a szabályok betartása esetén a böjt teljesen ártalmatlan. fekélyt. ebben az idõszakban tartózkodjunk a nehéz testi munkától. Az édesség. A derék körül megmaradó zsírpárnákat étrendi kiegészítõkkel (krómvegyületekkel és konjugált linolsavval) lehet eltüntetni. 1. Érdemes a vízhez 0. és szinte szárnyakat kapnak gondolataink. gátolja a kórokozó mikrobák szaporodását. A mûvelet legegyszerûbben úgy végezhetõ el. és rossz közérzetet teremt. Tartózkodjunk tehát a szélsõségektõl. Még hatékonyabbá válik a tisztítás. és eltávolítja a szervezetbõl. amitõl megdagadnak. A salakanyagok eltávolítását igazán intenzívvé csak akkor tehetjük. A szellemi erõnk viszont jelentõs mértékben növekedni fog. A savanyú közeg megfékezi ezt a folyamatot. A cellulóztartalmú búzakorpa. és mint tudjuk az elfogyasztott ételmennyiség csökkentése segíti elõ legintenzívebben a fogyást. ha elõzõleg növényi olajjal bekenjük. a szervezetnek nincs szüksége pótlólagos rostbevitelre. mivel így a folyadék bejut a vakbelünkbe. A pektintartalmú élelmiszerek (pl. Az elsõ nap 0. narancs. amely legnagyobb mennyiségben a vörös húsokkal kerül a szervezetbe. Igen áldásos a koleszterin-megkötõ képességük. mivel az erjedés enyhén lúgos közegben zajlik. Az irrigátorcsõ végbélbe helyezését jelentõsen megkönnyíti. A rostok ezeket a méreganyagokat is képesek megkötni. Sokan önmagában eszik a búzakorpát.belõlük a méreganyagok. Fokozott megkötõ tevékenysége során ugyanis a káros anyagok mellett létfontosságú ásványanyagokat (kalcium. A rostok két csoportra oszthatók. Mivel a kúra végzése során a fizikai erõ átmeneti csökkenésével kell számolnunk. Mélyeket lélegezve a tea bejutása jelentõsen gyorsítható. Célszerû a jobb oldalunkra feküdni. néhány csepp citromlével elkeverve. vas) is magába szív. karcinogén anyagokká alakulhatnak a bélflóra tevékenysége által. ami megzavarja a tápanyag felszívódását. és azt is kitisztítja. A CLA-nak nevezett konjugált linolsav pedig a késõbb ismertetendõ módon meggátolja a zsír beépülését a zsírsejtekbe. Amennyiben teljes kiõrlés lisztbõl készül kenyeret. A vastagbélrák másik kiváltó oka a mioglobin. lenmag) kevésbé terheli az emésztõrendszert. banán. A túl sok rost fogyasztása is káros lehet. sok zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk. A legjobb. A testmérgek eltávolításával nyíltabbá. és jelentõsen növeli a szervezet ellenálló képességét. A króm egyensúlyba hozza a szervezet vércukorszintjét. zabkorpa.

és bélrendszeri vérzések. Beleink tisztaságának fenntartására már elegendõ a havi egy alkalommal végzett beöntés. érfaltágulat. A 20-21 oC-os hideg víz hatására a bélizomzat összehúzódik. de jelentõs mértékben tehermentesíthetõ vele az immunrendszer is. ekcéma gyógyítására. Budapest. hogy a kezelést a bélbaktériumflóra visszatelepítése zárja le. 1-5. lehetõleg reggel 5 és 7 óra között. Tel: 315 2069. Aki ragaszkodik a hashajtós módszerhez. felsõlégúti-. húgyúti. Ez a módszer nem csak egészségmegõrzési céllal alkalmazható. a falra szerelnek fel. A készülék egy speciális. dr. Nem alkalmazható a kolon-hidroterápia súlyos szívbetegség. Kizárólagos hazai forgalmazója: Naturmed Kft. Címük: 1024. amíg a léböjtkúra ellenére darabos széklet távozik tõlünk. Budapest. amelyet a betegágy mellé. valamint a fejfájás és a migrén. valamint a bélférgesség. Gajdos Gábor találmányával. májbetegségek. Ennek következtében a székletrögök útra kelnek. Ez az USA-ban kifejlesztett. pszoriázis. A csõrendszerbe oxigén is vezethetõ.és melegvíz-hálózathoz. hogy ezt a házilag kivitelezhetõ módszert alkalmazza. valamint a lefolyórendszerhez. hogy a falán levõ kemény lerakódásokat is kimozdítsuk. kimerültség.biovital. vagy a hasat masszírozni. mert a hashajtók a végbélen kívül az egész béltraktusra hatással vannak. amikor a vastagbél meridián a legaktívabb. tüdõasztma.és zöldséglevek helyett ízesítés nélküli gyógyteákat fogyasszunk. Lövõház u. vastagbélgyulladás.és Nálunk ez a kezelés többek között a Biovital Wellnessközpontban vehetõ igénybe. Béltisztításra legjobb az almaecetes vagy citromos beöntés. Aki nem képes arra. Nálunk is terjedõben van ugyanis egy új eljárás. keverjen hozzá kevés citromlevet.Ürítés elõtt ajánlatos a teát legalább 10 percig a végbélben tartani.hu Honlap: http://www. javul a véráramlás. klinikai segítséget is igénybe vehet. Az elsõ héten minden nap. sokízületi gyulladás. 2 dl vízbe tegyen 1 púpozott kávéskanál sót. a kolon-hidroterápia. Beöntést nem csak böjtkúra esetén célszerû végezni. hanem 8-15 kezelésbõl álló kúra esetén hatékonyan gyógyítható vele a krónikus székrekedés. allergiás betegségek. valamint elõrehaladott terhesség esetén. hogy haspuffadás lép fel. Ez a probléma azonban kiküszöbölhetõ egy magyar orvos-kutató.hu Vállalkozó szellemû természetgyógyászok már itthon is beszerezhetik ezt a berendezést. A magyarországi bevezetése után némi tökéletesítésen is átesett ez a készülék.és kismedence-gyulladások. A helytelen táplálkozás miatt elsavasodott szervezet kitisztításának leghatékonyabb módja a beöntés. Ezen túlmenõen alkalmas egyes bõrbetegségek: akné. reuma. krónikus puffadás. amely a vastagbél nyálkahártyájának regenerálódását segíti elõ. gyomor. gépesített beöntésnek is nevezhetõ módszer egy mûszerrel szabályozható készüléken alapul. Legfõbb jellegzetessége. a fáradékonyság. aranyér. és közben különbözõ mozgásokat végezni. ami a bélflóra pusztulását okozhatja. Szentkirályi u. A vegyszeres béltisztítás nem ajánlott. vagy a körülményei nem teszik lehetõvé a lebonyolítását. A zárt rendszer következtében ez a világszerte szabadalmaztatott eljárás igen higiénikus. hogy közvetlenül kapcsolódik a hideg. A jól kiképzett kezelõszemélyzet a csõrendszerben áramló víz irányát és hõmérsékletét a mûszerfal állításával szabályozza. Krónikus székrekedés esetén a beöntéseket addig kell folytatni. egyszer használatos mûanyag csövön keresztül érintkezik a pácienssel. E-mail: biovital@biovital. a második héten minden második nap. mert egyes esetekben a beáramló víz hirtelen nyomásnövekedése következtében a bélfal megsérült. és a meleg valamint hideg víz alkalmazásának váltogatása a Kneipp-kúrához hasonló edzõ hatást fejt ki a bélfalon. Ha a mérgezés olyan fokú.illetve glaubersót. akkor a vér fokozottabb tisztulása érdekében a gyümölcs. Melissa Egészség. a harmadik héten pedig minden harmadik nap végezzünk béltisztítást. Egy-egy kezelés során 10-15 alkalommal különbözõ hõmérsékletû vizet engednek be a vastagbélbe. amely reflexes érösszehúzódást vált ki. és . Tel: 317 1680. Ez a hatás fõleg annak tudható be. használjon keserû. Erre azért volt szükség. 8. és fellazulnak a kiöblösödésekben levõ felrakódások. A 38-41 oC-os meleg víz hatására a bélizomzat görcse oldódik. A Nyugat-Európában is nagy sikert aratott védõszelep segítségével a vastagbélben uralkodó nyomás folyamatosan ellenõrizhetõ. depresszió felszámolására. Ehhez 2 liter langyos vízbe keverjünk 3 evõkanál almaecetet vagy citromlevet.

és a fogak kímélése érdekében szívószállal kortyolgassuk. Az eredményes kúra lefolytatásához naponta minimum 2 kg friss gyümölcsre van szükség. tehát nem von el jelentõs energiát a salaktalanítást végzõ szervezettõl. A harmadik napon még nyomott lehet a hangulat. Ebben az idõintervallumban tehát tartózkodnunk kell a táplálékfelvételtõl. miközben emlékezetünkbe idézõdik régen elfelejtett ételek íze és illata. ennek ellenére nagyon hatásos. reszeljük le. hogy a vékonybelet is tisztítja. Nagy elõnye még. és gyorsan felszívódik. sõt a böjt elõrehaladtával egyre jobb lesz a közérzetünk. Feldolgozott ételt csak délután szabad enni. azt is csak este 8 óráig. amelyek a májban lévõ méreglerakódásokat rendkívül hatékonyan tisztítják.éhgyomorra igya meg.) A gyümölcs testünk kúraszerû kitisztításán kívül a méreganyagok felhalmozódásának megakadályozására. A szervezet kimosásának ez a módszere már több mint fél évszázada ismert. Ennél kevesebb gyümölcs olyan kevés folyadékot tartalmaz. A böjtölõ ember egyébként csak az elsõ két napon érez farkaséhséget. Amennyiben almával végezzük a kúrát. Ilyen nagy víztartalmú és maximum fél óra alatt megemészthetõ méregmentes élelmiszer a friss gyümölcs vagy annak kifacsart leve. a salakanyagok kiválasztása és eltávolítása hajnali 4 órától délig tart. mint a friss gyümölccsel való fokozatos méregtelenítés. Nálunk természetes gyógyvizek is használhatók erre a célra. hogy a szervezet az elfogyasztott étel feldolgozását három fázisban végzi. A citromlevet kevés ásványvízzel hígítsuk fel. Ez nem más. hogy kellõ mértékben ellátja a szervezetet vitaminokkal és fontos ásványi anyagokkal. Ez a hatás azonban csak akkor jön létre. a Hunyadi János. és a kúra végén azt fogjuk tapasztalni. hogy nem kell éhezni. epe. vagyis a felesleges kalóriát is. Citromból elegendõ naponta 1 kg. Ennek elõfeltétele. mivel a mérgek szervezetbõl való kimosása csak alapos átöblítéssel lehetséges. Nagy elõnye. Ez a Knoll József magyar biokémikus által felfedezett fehérje a továbbiakban megvéd bennünket attól. Ennek a folyamatosan alkalmazandó eljárásnak a hatékonysága azon a megfigyelésen alapul. vagy csak olyan táplálékot vehetünk magunkhoz. ha a szervezetben tökéletes méregtelenítést végeztünk. (Az almamagot ne együk meg. A harmadik szakasz. és megvéd az epekõképzõdéstõl. az nyugodtan elfogyaszthatja a visszamaradt rostját is. mivel a méregtelenítés idõszakában a szervezet nem csupán a salakanyagokat választja ki. Ha ily módon kívánjuk szervezetünket méregteleníteni. Ezen túlmenõleg megszabadít bennünket a helytelen táplálkozás következtében ránk rakódott többletsúlytól. mert cianidot tartalmaz. A megtisztulásnak ez a felemelõ érzése azonban csak akkor következik be. A MIRA keserûvíz. de már kialakul a szervezetben a Saddietin nevû fehérje. és ez gyengéden leoldja a bélfalakra rakódott székletet. mert a mérgekkel együtt olyan tápanyagok is kimosódnak a szervezetbõl. A gyümölccsel történõ méregtelenítés elõnye még. Elõsegíti a pangó epe ürülését. hosszabb . hogy naponta 2-3 liter folyadékot kell elfogyasztanunk. amelyeket ha nem pótolunk. de csak most kezd tömeges méretekben elterjedni. hogy egy nyomasztó tehertõl szabadultunk meg hirtelen. Aki nem irtózik a savanyú gyümölcsöktõl. akkor reggelire kizárólag gyümölcsöt. de kíméletesebb módja is. A friss gyümölccsel történõ tisztító kúra max. mivel így könnyebben és gyorsabban emészthetõ. ha a gyümölccsel nem fogyasztunk együtt más. Ezenkívül epehajtó tulajdonsága is van. A só hatására folyadék marad vissza a belekben. Az elfogyasztandó mennyiség azonban függ a gyümölcs fajtájától is. Ha sikerül permetmentes citromhoz hozzájutnunk. ami elmulasztja az éhségérzetet. mivel a citrom nem növeli a gyomorsavat. mert a citromhéj olyan különleges anyagokat tartalmaz. görögdinnyébõl viszont naponta legalább 3 kilogrammot kell megenni. 12 napig végezhetõ. szervezetünk állandó karbantartására is alkalmas. amely könnyen emészthetõ. akkor vékonyan lereszelve a héját is keverjük bele. Mellesleg a szervezet méregtelenítésének van egy lassúbb. hogy az éhségérzetünk tovább fokozódjon. különbözõ hiánybetegségek léphetnek fel.és májbetegségeken kívül a székrekedést is megszünteti. hanem eltávolítja a szervezetbõl a fel nem használt energiautánpótló anyagokat. amely nem képes a szervezetet kellõ mértékben átöblíteni. illetve friss gyümölcsbõl készült gyümölcslevet fogyasszunk.és a Ferencz József gyógyvíz az ér-. ami naponta 3-4-szer ürül ki.

hanem fogyasztó hatásuk is van. Mint minden téren. minden tagunkat megmozgató tornagyakorlatot végzünk. Ennek következtében nem tudja átmosni a szervezetet. hogy a felfúvódás elviselhetetlen mértéket ölt. de a helyes táplálkozáson kívül az egészséges életmódhoz hozzátartozik a mozgás is. és kezünkkel nyomjuk ki magunkat. nem tudja magával vinni a felesleges anyagokat. ha a reggeli tornát kibõvítjük néhány perces súlyzógyakorlattal.emésztési idõt igénylõ ételeket. Egyébként a sport a fogyás legtökéletesebb módja. Egyes gyümölcsök nem csak béltisztításra alkalmasak. és semmi mást nem ehetünk hozzá. és megakadályozza a felfúvódást. és közben ne tartsák vissza a lélegzetüket. hasmenés) de ez átmeneti jelenség. Ebben a testhelyzetben néhányszor hajlítsuk a csípõnket körkörösen jobbra. és húzassuk ki a derekunkat is. Ehhez két kisméretû (max. mert ebben az esetben a gyümölcs megreked a gyomorban. mintha fekvõtámaszt végeznénk. Banán alkalmazása esetén székrekedés is elõfordulhat.és farizmunkat megfeszítjük. Fogyókúra esetén . Ezt a leghatékonyabban úgy biztosíthatjuk. az éhség csillapítása révén segíti elõ a fogyást. hogy keresztben magunk elé fektetjük. A szervezet elõzetes méregtelenítése esetén ez a gyakorlat nem csak ettõl a kellemetlen betegségtõl szabadít meg bennünket. Könnyen megõrizhetjük izmaink acélosságát és teherbíró-képességünket. (A szívpanaszokkal küszködõk csak néhány karmozdulat erejéig végezzék ezt a gyakorlatot. hogy lábunkat támasszuk a falnak. és acélkéssel szeletelve fogyasztjuk. hogy a természetgyógyászok az almát tartják legalkalmasabbnak gyümölcskúra végzésére. A gyümölcsevéssel kapcsolatos gyakori gyomorpanaszok könnyen elkerülhetõk. Ennek módja. Egyébként ezt a szabályt napközben is célszerû betartani. Ebben az esetben hámozzunk meg egy zellert. Ha túl sok mérgezõ üledék található az emésztõrendszerben. a bélrendszer méregtelenítése után ezek a kellemetlenségek megszûnnek. miközben a has. ameddig jólesik. és a méregtelenítés fázisában levõ szervezet ezt az energiát a salakanyag-kiválasztástól vonja el. Egy minimális mozgásgyakorlat elengedhetetlen ahhoz. puffadás. kerülje ezt a gyakorlatot. Ha idõsebb korunkra nem akarunk hajlott háttal járni. A nyers gyümölcsöt tehát mindig éhgyomorra kell fogyasztani. A gyümölcskúra elkezdésekor elõfordulhatnak kisebb gyomorpanaszok (pl. és csak addig végezzük. ha más ételek fogyasztása elõtt és után három órán keresztül nem eszünk nyers gyümölcsöt. Ne erõltessük túl az ízületeinket. (Akinek gerincsérülése vagy lumbágója van. és erjedésnek indul. Tehát intenzív. gázképzõdés. Valószínûleg ez a jelenség is közrejátszott abban. Ezt a helyzetet még az is súlyosbítja.) Az aranyérrel küszködõk végezzenek néhány törzshajlítást is vízszintes testhelyzetben. akkor a testhajlító gyakorlatok után kapaszkodjunk fel lakásunk legmasszívabb ajtószárnyára. hogy a megterhelt gyomor tartalmának megemésztéséhez rengeteg energiára van szükség. Ugyancsak hasznos gyakorlat az aranyér ellen. sõt az erjedés más ételekre gyakorolt rothasztó hatása miatt tovább fokozódik a szervezet mérgezõdése. A grépfrútlé. majd balra. és rágcsáljuk el gyümölcsfogyasztás után. hanem a közérzetünket is jelentõsen javítja. A grépfrút az inzulinszint csökkentése. A mérések szerint ugyanis közkedvelt gyümölcseink közül az alma és a narancs hajlamos legkevésbé mágneses töltések befogadására. egészségünket veszélyeztetõ tornagyakorlatok nélkül is le lehet fogyni. hogy testünk ne csak a súlyfeleslegtõl szabaduljon meg. 3 kilogrammos) súlyzót használjunk. akkor lehet. hogy a kora reggeli gyümölcslé elfogyasztása után egy 10 perces összetett. A geopatológusok szerint ennek szervezetünkbe kerülését úgy tudjuk megakadályozni. de rugalmas is legyen. elernyesztett testtel. A gyakorlatot felhúzott lábakkal. Ennek feltehetõen az az oka. daraboljuk vékony hasábokra. mert a csontritkulás és az ízületi panaszok megelõzésének leghatékonyabb módja a mozgás. illetve a friss grépfrút fõleg hasi típusú elhízás esetén csökkenti a testsúlyt. Az erõsen lúgos kémhatású nyers zeller semlegesíti a mérgezett szervezet által termelt savakat. ha karjainkat magasba nyújtva lábujjhegyre állunk. Ez a kissé szokatlannak tûnõ gyakorlat fõleg az ülõ foglalkozást ûzõknél igen hasznos.) A rendszeres testgyakorlat azért is hasznos. itt is kövessük a fokozatosság és a mérsékletesség jól bevált elvét. hogy a radiesztéziai megfigyelések szerint a banán jelentõs mennyiségû földsugárzást képes magába gyûjteni.

ugyanis nem csak a háj olvad le rólunk. a trichomonas) kedveli a liponsavat. Ennek a gyakorlatnak a lényege. Ennek lényege. a szaunázáshoz hasonlóan sok méreganyag távozik a sejtjeinkbõl. engedjük ki úgy. Izomállományunk nem csökken. hogy ez a pepszintartalmú zsíros folyadék a nyelvre rakódó lepedékbõl távolítja el a mérgeket. A rendszeresen végzett jógalégzés egyébként nem csupán a méreganyagok tüdõn keresztül történõ távozását segíti elõ. hanem idõvel kiszélesedik tõle a vállunk. sõt gyarapodik. Jelentõsen elõsegíti a mérgezett test tisztulását és egészségünk megõrzését. Nem zárható ki az a feltételezés sem. Ezt alkalmanként háromszor-négyszer ismételjük. hogy a hasunk kidomborodjon. a vérképzéssel és az erekkel kapcsolatos bajok leküzdésében is. és annak méreganyag-tartalma a napi táplálkozás során rendszeresen visszakerül a tápcsatornába. Azért is célszerû ezt megtenni. Hasonlóan jótékony hatást gyakorol szervezetünkre a pajzsmirigy stimulálása. A trichomonas anyagcseretermékei zsírban oldódnak. az emésztési zavarok. reumatikus panaszok. hogy nyakunk elülsõ felületét a kulcscsonttól az állig. orrunkon át annyi levegõt lélegzünk be. Tegyünk reggelente 1 evõkanál hidegen sajtolt napraforgóolajat a nyelvünk alá. hogy szervezetünk méregtelenítésének van egy sajátos módja is. Ezáltal az éjszakai méregtelenítés során kiválasztott toxinanyag visszamérgezi a szervezetet. hogy elõször a bal orrlyukon szívjuk be a levegõt. hogy a szájban megtelepülõ kórokozók (pl. Ezt oly módon érhetjük el. hogy a hasunk behorpadjon. Még akkor is. és megszilárdítja a laza fogakat. miközben négyig számolunk. Intenzív mozgás esetén azonban csupán a zsírszövetektõl szabadulunk meg. Azt viszont már sikerült kideríteni. A táplálkozástudományi szakemberek szerint az olaj feltehetõen a nyirokkeringést aktiválja. hanem izomszöveteink egy része is. Erre a célra kaphatók mûanyagból készült kaparókések is. és a balon engedjük ki. ökölbe szorított kézzel végezzük ezt a gyakorlatot. mert a nagy mennyiségû friss levegõ jelentõsen serkenti a vérkeringést. és negyedóráig forgassuk a szánkban. A kilégzést négyig számolva a jobb orrlyukon át végezzük úgy. Különösen jó eredményt érhetünk el. majd öblítés után fogkrémmel alaposan mossuk meg a szánkat és a fogainkat. de segít a bõrproblémák. amíg a tüdõnk teljesen megtelik. ami a nyálelválasztást fokozva serkenti a méregtelenítést. A Michigan Állami Egyetem által készített tanulmány szerint a nyelv naponkénti tisztítása nagymértékben gátolja a szájszag kialakulását. ha váltólégzést alkalmazunk. Ha a mozgást izzadásig fokozzuk. Mellesleg ez a különös kúra a szervezet méregtelenítésén kívül a fogakat is kifehéríti. Más vélemények szerint a nyálkahártyák megtisztítása és aktiválása révén fejti ki hatását. még tisztul is a szervezetünk. amikor . mert mechanikus tisztítás nélkül a lepedék. Eközben a sûrû olaj felhígul. Amennyiben jelentõs mennyiségû lepedék található a nyelvünkön. hogy nyitott ablak elé állva lassan szívjuk magunkba a levegõt. és kiegyenesedik a hátunk. azt ajánlatos idõnként egy kiskanállal lekapargatni. Nagymértékben növelhetjük a jógalégzés hatékonyságát. majd ugyanolyan lassan ahogy beszívtuk. Ennek legegyszerûbb módja. Egy holland vizsgálat szerint 30 olajrágással gyógyított páciens közül 24-nél jelentõs javulás lépett fel. ha fürdés közben. Érdekességként megemlíthetõ még. tehát ezzel a módszerrel igen hatékonyan távolíthatjuk el a szájüregbõl. ha a reggeli tornát jógalégzéssel fejezzük be. ezért napraforgóolajjal lehet a leghatékonyabban elõcsalogatni a rejtekhelyérõl. Ezután néhány másodpercig hagyjuk a levegõt a tüdõben. A szürcsöléses technika megszünteti még a fogínyvérzést. Az olajrágásnak is nevezett módszer elsõsorban a fej területén fellépõ betegségek ellen hatásos. Ezután a jobb orrlyukon át szívjuk be a levegõt. hogy most a hüvelykujjunkkal a bal orrlyukunkat zárjuk el. melyek élének mikrobarázdái biztonságosan és alaposan eltávolítják a nyelvfelszíni felrakódásokat. Ha fokozni akarjuk a hatást. hogy a rekeszizmot leengedve csukott szájjal. mindkét oldalon megnyomkodjuk. Szívbetegek vagy magas vérnyomásban szenvedõk csak módjával végezzék ezt a gyakorlatot is. Az eljárás hatásmechanizmusa egyelõre nem tisztázott. akkor ezt a mûveletet minden étkezés elõtt ismételjük meg. fehér habbá válik. majd nyolcig számolva a tüdõnkben tartjuk. Ezt követõen köpjük ki. ami a beteg szívet túlerõlteti. így az olaj megköti õket. és rengeteg baktériumot valamint salakanyagot szív magába.

különleges technológiával elõállított zöldárpapor dr. mindkét lábon. ami egyértelmû jele a mértéktelen húsevésnek. amelyek öndiagnosztikával könnyen felfedezhetõk. A természetgyógyászok által javasolt módszerek egyike az elõzõekben említett nyelvdiagnosztika. Amennyiben a reggeli torna közben a sarkunkra ülve azt érezzük. az élesztõt. hanem akut ízületi gyulladások esetén is. A zöldárpa esetében sikerült ezt a gazdag beltartalmat megõrizni szárított állapotban is. Mivel az élesztõ a B-vitaminok egész skáláját tartalmazza. és a nyomás nem vált ki kellemetlen érzést. Ez a bioboltokban 200 grammos csomagolásban árusított termék annak köszönheti . A következõ öndiagnosztikai módszer a vastagbél állapotáról árulkodik. mivel a kékeszöld tengeri algában kétszer-háromszor annyi B12 vitamin van. Savanyú szag esetén a szénhidrát van túlsúlyban a szervezetben. Ez a látványként sem éppen kellemes jelenség csak akkor szûnik meg véglegesen. édességek túlzott fogyasztására utal. kiválóan alkalmas neuraszténia. étvágytalanság és vérszegénység gyógyítására is. és két ujjunkkal gyakoroljunk gyenge nyomást a szemgolyónkra. hogy a zsenge hajtások. mind a szívet károsítja. hogy B12 vitamint is tartalmaz. akkor a testünk elsalakosodott. Az egészséges életmód kialakításánál semmiképpen ne hagyjuk ki étrendünkbõl a vitaminok leggazdagabb tárházát. ha rendszeresen esznek élesztõt. A Béky László természetgyógyász által javasolt eljárás során hunyjuk le a szemhéjunkat. (Erõsen nem szabad megnyomni a szemgolyót. hogy a térdünk nem hajlik kellõképpen (feszül. Ilyen esetekben is legcélszerûbb élesztõt fogyasztani. Ennél is szélesebb körû tájékoztatást nyújt kezdõdõ betegségeinkrõl az íriszdiagnosztika. A búzafûnél leírtak alapján tudjuk. ha abbahagyjuk szervezetünk szisztematikus mérgezését. akkor fehérjébõl van túl sok a szervezetben. mint a spenót. Visszautalva az akupunktúrára. Sokszor a B5 vitamin (pantoténsav) hiánya okozza az idõ elõtti kopaszodást. Napi 5 dg élesztõ csodákat tehet nem csak a hajhagymák regenerálása. Vegyünk szagmintát a lábujjaink tövérõl. sütemények. ami fõleg tészták. mert ez mind a látószervünket. Nem szükséges azonban ezt kivárni. Ha ammóniaszagú. A szemünk azonban ezen túlmenõen is képes elõre jelezni a rendellenességeket. különben betegségek egész sora fog kialakulni a testünkben. Teljes mértékben megszabadulunk ettõl a kellemetlen jelenségtõl élesztõtabletta fogyasztásával. a rajta található lerakódások és egyenetlenségek hûen tükrözik szinte valamennyi szervünk állapotát. Az alga élelmiszer-alapanyagként való elterjedése azonban teljes mértékben meg fogja oldani ezt a problémát. és Európában elõször nálunk került forgalomba. színe. és formára préseléssel. a sajtokban és a tojássárgájában található meg jelentõs mennyiségben. hogy milyen jellegû táplálék okozza a fõ bajt. A nyelv ily módon történõ tisztítása azonban csak tüneti kezelés. ideggyulladás. A búzafû és a zöldárpa 66-szor több klorofillt tartalmaz. a hajhullásnak nem mindig energiazavar az oka. Mint tudjuk a nyelv formája. Sok országban külön erre a célra szárított étkezési élesztõt is gyártanak. ha napi élesztõadagunkat részletekben fogyasztjuk el. Ezt az új terméket inaktivált élesztõbõl készítik szárítással. akkor baj van az emésztõrendszerünkkel. mert a korábbi étrend követésével újra szembe kell néznünk az elsalakosodásból eredõ problémákkal. akkor szervezetünk mentes a méreganyagoktól. Hagiwara professzor szabadalma.) Egy másik módszere segítségével az is kideríthetõ. mint a marhamájban. Ideje elkezdeni a tisztítókúrát a betegségek megelõzése végett. Ez a vészes vérszegénységet megakadályozó vitamin csak a húsokban. Sürgõsen szükség van egy böjtkúrára vagy egy alapos béltisztításra. Ennek tünetei sokak számára csak akkor válnak nyilvánvalóvá. csírák igen gazdagok vitaminokban és ásványi anyagokban. Ezt követõen változtassuk meg a táplálkozásunkat. a nyomás pedig fájdalmat okoz. amikor kialakultak a helytelen táplálkozásból eredõ betegségek. rugalmasnak találjuk. A 25 éves kutatómunka eredményeként. Amennyiben a szemgolyónk kemény. Ha a tapintáskor a szemgolyót lágynak. Nagy elõnye. Hasonlóan univerzális hatást gyakorol a szervezetre a zöldárpa. Az intenzív széndioxid-felszabadulással járó kellemetlen böfögés könnyen elkerülhetõ. mert szervezetünk elsalakosodásának számos elõjele van. feszes és telt. húzódik). így a vegán életmódot folytatók sem betegszenek meg.más szerek csõdöt mondtak.

amelynek aminosav. így menetesít bennünket mindazon tünetektõl. A londoni King s College kutatócsoportja szerint a szójaprotein olyan kémiai anyagot tartalmaz. és semlegesítik az emésztést gátló káros anyagokat. Ez az aminosav károsítja a véredényfalakat. A legáltalánosabb hatása azonban az. gyulladáscsökkentõ és antioxidáns hatást is kivált. nátrium) is tartalmaz. Nem véletlen tehát. kalcium. ami fontos szerepet játszik a hormonális eredetû rákos megbetegedések megelõzésében. cink. A szójából vagy gombából elõállított húspótló készítmények segítségével pedig a legtöbb húsos étel hasonló minõségben elkészíthetõ. A legújabb tudományos vizsgálatok alapján a szója nem csak a húsevés következményeitõl szabadít meg bennünket. amelyek az egészségtelen táplálkozásból és életvitelbõl erednek. Ez a 2%-nyi szójalecitin azonban jelentõsen csökkenti az elhízás veszélyét. A kínai és japán nõk mentesek a menopauzával járó hõhullámoktól is. A szójának jelentõs a fito-ösztrogén-tartalma is. Ezenkívül 19 vitamin jelenlétét mutatták ki benne. amit a bélbaktériumok olyan anyaggá alakítanak át. Fax: 302 4379. A szója táplálkozásban betöltött fontos szerepét az a megállapítás is alátámasztja. A zöldárpában ezek polipeptidek formájában vannak jelen. A szója különféle ásványi anyagokat (kálium. a Tamoxifenben található. A kisfogyasztók a zöldárpaport illetve tablettát a bioboltokban keressék. így nem kell lemondanunk a korábban megszokott ételeink fogyasztásáról sem. köztük a B12-t.és A-provitamin is van benne. hogy mind a 18 aminosavat tartalmazza. így jól pótolja a húst. amely egy emlõrák elleni hathatós gyógyszerben. A továbbiakban nincs értelme kitérni minden egyes növényi eredetû táplálék egészségre gyakorolt hasznosságának taglalására.és ösztrogén hormon található.és emlékezõtehetségre gyakorol jó hatást. elõsegítik az anyagcserét. ami a laboratóriumi vizsgálatok szerint csökkenti a rákkeltõ anyagok felszívódását. Ennek oka.rendkívüli népszerûségét. 2%. Budapest Hold u. Alkalizáló hatásánál fogva segít helyreállítani a helytelen táplálkozás következtében kibillent pH-értéket. A legújabb kutatási eredmények szerint a zöldárpa koleszterinszint-csökkentõ. ahol a legtöbb szójakészítményt fogyasztják. hogy a hússal ellentétben 3-4 százaléknyi rost is található benne. hogy terhes nõknél védi a magzatot a fejlõdési rendellenességektõl. A B11 vitamin elõnyös hatása még. . amely átsegíti a nõket ezen a nehéz életszakaszon. Nagykereskedelmi forgalmazását a Vital-Club Kft. hogy ezek a készítmények ízben és külsõ megjelenésben semmivel sem maradnak el a hagyományos ételektõl. fekélymegelõzõ. A szója B11 vitamint is tartalmaz. ami csökkenti a vér homocisztein-szintjét. amelyre a szervezetünknek szüksége van. és fokozza a fizikai. hanem jelentõs gyógyhatása is van. végzi. A szójafehérjében mind a 10 esszenciális aminosav megtalálható. A zöldárpában megtalálható az összes fontos ásványi só és nyomelem is. Tel: 302 4277. és az artériák megvastagodásához vezet. hogy megtisztítja a szervezetet.és szellemi teljesítõképességet. Klorofillt is tartalmaz.és fehérje-összetétele minden fontos alkotóelemet tartalmaz. A szójafehérje további építõanyagai az isoflavonoidok. Amíg a nyugati orvosok pótlólagos hormonadagolással próbálják a nõket a hõhullámok okozta kellemetlenségektõl megóvni. Címük: 1054. hogy az egyetlen növény. Ez a reformétrenddel foglalkozó szakácskönyvekben részletesen megtalálható. de fõleg a tofuban jelentõs mennyiségû progeszteron. melyek korai szakaszban képesek feltartóztatni az emlõdaganat fejlõdését. ez a sok szenvedést okozó betegség jóval ritkábban fordul elõ. hogy a szójában. mint a világ más országaiban. A testi-lelki fáradtság enyhítésén kívül növeli az ellenálló képességet. Ezzel kapcsolatban csupán annyit érdemes megemlíteni. Különösen a koncentráló. A szakértõk szerint a B11 vitamin hiánya felelõs a szívinfarktusok és agyvérzések 30-40 százalékáért. ezért könnyen és gyorsan felszívódnak. magnézium. hogy a táplálkozástudományi szakemberek a szóját teljes tápértékû élelmiszernek tekintik. a távol-keleti országokban oly annyira ismeretlen ez a jelenség. Az egészségre gyakorolt jótékony hatását fokozza. Emellett öregedésgátló E. hogy Kínában és Japánban. zsírtartalma pedig rendkívül alacsony: kb. A szójának ezt a jótékony hatását az is bizonyítja. vas. hogy nyelvi fogalmat sem alkottak rá. 29.

lassítja az öregedést. addig a tönkölybúzaliszt fehérjetartalma 17-20%. Jelentõs mértékben hozzájárul a felszívódás mérséklõdéséhez az a biokémiai okokra visszavezethetõ tény is. Ezen a téren a tejtermékek sem képesek vetekedni a szójával. Ráadásul a szójalecitinnek kozmetikai hatása is van. hogy a szójaallergiások is fogyaszthatják. Sajnos mint minden kampánynak. mint a szójahús. hogy összegyúrva és beáztatva kimossuk belõle a keményítõt. mind sütve nagyon hasonlít a húshoz. mert aggódnak a fogyasztók egészségéért. Szerencsére az egészséges táplálkozás szükségességét ma már egyre szélesebb néptömegek ismerik fel. ami elhízáshoz vezet. . Ezen túlmenõen a külföldi húsipari készítmények jelentõs része génkezelt szóját tartalmaz. hogy a tönkölybúzát nem kell mûtrágyázni. mivel a szervezet a fel nem használt cukrot zsírrá alakítja. Termesztésénél vegyszeres gyomirtásra sincs szükség. hogy 60%-a életfontosságú linol. A modern táplálkozástudomány azonban megállapította. mert ezt olcsóbban be lehet szerezni. Az élelmiszervegyészek szerint a szénhidrogénnel kezelt szójakészítmények kesernyés íze úgy szüntethetõ meg. Kevesen tudják. Nem elhanyagolható elõnye még ennek a különleges alkotóelemnek. Húspótló alapanyagként jól használható a tönkölybúza is. A szójás készítményekkel viszont bõven pótolni tudjuk a húsfogyasztás miatt kiesett fehérjeveszteséget. Zárt pelyvája megvédi a gombafertõzésektõl. hogy a gabonák és a különféle hüvelyesek szénhidráttartalmát a szervezet nem képes közvetlenül hasznosítani. hanem felülmúlja a húst. mint azt korábban hittük.(ízrontó keserûanyag) és tripszininhitor. A szójaliszt ugyanis feleannyi szénhidrátot sem tartalmaz. Nem csak húspótlóként.2 liter tej. Ennél a korszerû technológiai eljárásnál a szójabab szaponin. A visszamaradt gyurmaszerû anyag állaga mind fõzve. ennek is vannak negatív megnyilvánulásai. mivel késlelteti a bõr ráncosodását. Biotáplálkozásban betöltött szerepét fokozza. 10 dg szójában 35 gramm. Az élelmiszergyárak nem azért kevernek szóját a termékeikbe. Ma már a húskészítmények 60%-ában van szója. Újabban ugyanis olyan reform szakácskönyvek is megjelennek. hanem enzimekkel távolítják el. és 100%-ban emészthetõ. A cukorbetegek számára további elõny. így az áztatóvíz leöntésére nincs szükség. hanem ezzel hamisítják a húst. A belõlük készített liszt ugyanis összetett szénhidrátot tartalmaz. (Egyébként a húsevõk nagyon meglepõdnének. hogy e nélkül a szervezet nem jut elegendõ fehérjéhez. mint 1. A szóján kívül a gomba is teljes értékû fehérjéket tartalmaz. ha tudnák. A fûszereket ekkor adjuk hozzá. mint a búzaliszt. Ma már azonban a legtöbb gyártó nemesszóját állít elõ. amihez úgy lehet hozzájutni. hogy az elõzõ este ráöntött áztatóvizet reggel leöntjük róla.és linolén zsírsav. és hagyjuk tovább ázni a felhasználásig. Amíg a hagyományos búzából készült liszt fehérjetartalma 10-14%. Ráadásul a szójalisztbõl készített tészta kevésbé szívja fel az olajat. hogy az élelmiszerek közül a szójában van a legtöbb fehérje. amit a szervezetnek elõbb le kell bontania egyszerû szénhidráttá (cukorrá) és csak ezt követõen kezdõdhet el a felszívódása.) Sokan azzal indokolják a húsfogyasztás szükségességét. és friss vízzel újra felengedjük. mint a tönkölyliszt meglehetõsen magas sikértartalma. mert 10 dg szója annyi fehérjét tartalmaz. A tésztahús valójában nem más.(emésztésgátló enzim) tartalmát nem szénhidrogénekkel. hogy a szervezetnek jóval kevesebb fehérjére van szüksége.és oldja a stresszhelyzetekbõl adódó feszültséget. Sajnos a tönkölyliszt magas ára miatt a szejtán-nak is nevezett tésztahús háromszor annyiba kerül. hanem tésztáként használva is elõnyös a szója fogyasztása. Ennélfogva a tönkölylisztbõl sokoldalúan használható tésztahúst állíthatunk elõ. melyek a szervezetben csökkentik a vér koleszterinszintjét. A házilagos elõállítása is sok idõt vesz igénybe. és csupán 30%-a emészthetõ. Mellesleg egészséges emberek esetében sem jár következmények nélkül a túlzott szénhidrátfogyasztás. Napi fehérjeszükségletünket bõven fedezhetjük tejtermékekkel is. hogy a szója jelentõs rosttartalma lassítja a szénhidrát felszívódását. Járulékos elõnye még. és a környezetszennyezés káros hatásaitól. Ettõl függetlenül rohamosan terjed. Tápértéküket tekintve a kettõ együtt már nem csak pótolja. míg ugyanannyi húsban 28 gramm fehérje található. ami egyenletessé teszi a vércukorszintet. hogy mennyi szóját esznek. kissé leöblítjük. mivel sokoldalúbbá teszi a vegetáriusok étkezését.

A húson. Ez a túlbuzgóság többet árt. A nyers zöldségek. hanem hogy amit megeszünk. hanem nélkülözhetetlen szerepük van testünk enzimekkel való ellátásában is. és a felszívódó enzimek által tisztítsa az egész testet. gyümölcsök és olajos magvak fogyasztására azonban nem csupán a szervezet vitamin-. A vitaminok többsége ugyanis zsírban oldódó. elõsegítve ezzel az ízületek elmeszesedését. Ezért fordul elõ gyakran. a szintetikus D-vitaminnal kiegészített tej megfosztja a szervezetet a magnéziumtól. ahol kijavítják az egészségtelen életmód következtében kialakult károsodásokat. amelyek korábbi ételeinket ízletessé tették. mentesítse a bélrendszert a rothadáskeltõ baktériumoktól. annál különbözõ hiánybetegségek lépnek fel annak ellenére. Ezek a több száz. mint használ. arra hivatkozva. Sajnos ugyanez nem mondható el a pasztõrözött. hogy kalciumtartalma enzimek hiányában nem a csontokba szívódik fel. tökéletesen megfeleljen a reformkonyha elõírásainak. Receptjeikben sorra tiltják meg azoknak a nyersanyagoknak a használatát. hogy bõségesen és sokrétûen étkezik. mivel a növésben levõ szervezetnek alapvetõen szüksége lenne az optimális mûködésre. Ezek a tartós tejek savóból. hogy nem elég vitamindúsak. Megtisztítják a vért. rothasztja a gyomor tartalmát. gyorsítva ezzel a természetes sejtmegújulást. aminosavból felépülõ. Az ásványi sók és nyomelemek megmaradnak ugyan a feldolgozott élelmiszerekben. finomított cukron és a káros élvezeti cikkeken kívül fogyasszuk továbbra is azokat az ételeket. némi tejporból. A hiányt mesterséges vitaminokkal próbálják pótolni. annak már a belelapozáskor elmegy a kedve a reformtáplálkozástól. amelyeket szeretünk. Az ily módon elvesztett vitaminokat friss saláták. mivel ezeknek az anyagoknak a felszívódásához enzimekre van szükség. és behatolnak a sejtekbe is. melegítés esetén felépítésük megváltozik. Ezek azonban nem képesek pótolni a természetes vitaminokat. a test fokozatos merevedését. amelyek elõsegítik a szervezet tökéletes mûködését. Ezzel a legtöbbször azt érik el. Messzemenõen tartózkodjunk a . Teljes mértékben hiányoznak az enzimek és a vitaminok a mûtejbõl. vele együtt kivonják a vitaminokat is. az élet hordozóinak tekintett speciális fehérjék ugyanis rendkívül érzékenyek a hõhatásra. A biokatalizátorként mûködõ enzimek olyan aminosavakból felépülõ bonyolult szerves vegyületek. holt anyaggá válnak. A legújabb kutatások szerint pl. hogy önmagában véve minden egyes alkotóelem teljes tápértékû legyen.és nyomelem-igényének kielégítése érdekében van szükség. állati zsiradékon. Ezzel együtt elpusztul a hõkezelt élelmiszerek vitamintartalmának túlnyomó része is. illetve forralt tejrõl. mint használ. hogy semlegesítse a szervezetben a káros savakat. Ezek a természet csodáinak is nevezhetõ. Ez a helyzet különösen gyermekek esetén kritikus. ahogyan szeretjük. ezért hiába szorgalmazzuk a tejfogyasztást. mert az elkészítés során valamelyik nyersanyag több vitamint vesztett a kelleténél. igen sokféle variációban létezõ enzimmolekulák a friss zöldségen és gyümölcsön kívül a nyerstejben is megtalálhatók. Megszokott ételeink ízét egymással nem harmonizáló adalékanyagokkal teszik tönkre csak azért. sõt éppen ellenkezõ hatást váltanak ki. hanem rárakódik a csontokra és az érfalakra. a forralt tej csak erjeszti. és úgy elkészítve. Éppen ezért kifejezetten káros gyereknek forralt vagy pasztõrözött tejet adni a vitamin.amelyek már túlzásba viszik az egészséges táplálkozás propagálását. A pasztõrözött tej vitaminokban is igen szegény. hogy aki kézbe vesz egy ilyen szakácskönyvet. vízbõl és E-adalékokból állnak. hogy aki nem fogyaszt nyers táplálékot. Enzimek hiányában ugyanis ezek az anyagok nem tudnak felszívódni. nyers gyümölcsök és különféle magvak fogyasztásával pótoljuk. Nem az a fontos. Ezért a nyerstej szintén képes arra. és miután a tejgyárak az általuk forgalmazott tej zsírtartalmának jelentõs részét kiszeparálják. csontlisztbõl. ásványi só. de nem képesek a szervezet számára hasznosulni.és mészszükséglet fedezésére. így többet árt. irányítják a belsõ elválasztású mirigyek hormontermelését. hogy minden gramm étel amit elfogyasztunk. A rothadásból eredõ mérgezésen kívül igen kellemetlen következménye még a pasztõrözött tej fogyasztásának. és ne érezzünk bûntudatot azért. beszabályozzák és összhangba hozzák az egyes szervek munkáját. valamint a feldolgozott zöldségrõl és gyümölcsrõl. azt jóízûen együk.

mint a forralt. hogy a laktóz-intoleranciában szenvedõk is fogyaszthatják. A homoktövises készítményeirõl híres Dr. Egészségünk védelmében azonban igyekezzünk a feldolgozott ételek mellett minél több nyers táplálékot fogyasztani. Utána gyorsan ellenanyagot termel a szervezetük. pasztõrözött tejé. nagymértékben enyhül az allergiája. és a csontritkulást. és azzal együtt fogyasztjuk a tejet. mint tejpor magas hõfokon kezelt. Egymagában azonban lehetõleg ne igyuk. hogy a kecsketej savója sok kiváló kozmetikum alapanyaga. A történelem során az emberiség hozzászokott a fõzött és sült táplálékhoz. rákenjük egy szelet korpás kenyérre. mint a tehéntejé. Ezt a káros hatást legegyszerûbben úgy elõzhetjük meg.) Ugyancsak nagyon finom és tápláló a juhtej. a laktuloz és a laktinok (vízben oldódó diétás rostok) elõsegítik a bélmozgást. ha a kecskékkel parlagfüvet etetnek. mert a gyomorsavval összekeveredve kicsapódik. mint a tehéntej. mely által 90%-kal nõ az elfogyasztott tejfehérje hasznosulása is. Újabban kezd ismét divatba jönni a kecsketej. Sajnos az ára több mint kétszerese a tehéntejnek. Ha valaki ezt a tejet hõkezeletlenül naponta issza. hogy 6-15%-kal javul a csontépítõ . Nem tartalmaz viszont tejallergiát kiváltó ASI-kazeint. ezeknek az ételeknek az elkészítési módja beépült a kultúránkba. és ez a csomós massza már meglehetõsen nehezen emészthetõ. így nem lehet az embereket egyik napról a másikra visszaszoktatni a nyers kosztra. Az élõ tejsavbaktériumok folytán a nyerstej emésztése is jóval könnyebb. hogy nyerstejet csak olyan helyrõl vásároljunk. Természetesen a kecsketejet is hûtõszekrényben kell tárolni. míg B5 vitaminból hatszor többet tartalmaz. Orotsav és karbonsav is található benne. mint egy sûrû. Miután szénhidráttartalma kisebb. mint a tehéntejé. Felmelegíteni nem szabad. Vitamin. de csak pár percre. mert a magas ára és az alacsony hozam miatt elõszeretettel vizezik. vagy a belõle készített kefirt fogyasztja. hogy leszedjük az egyébként elég jelentõs mennyiségû fölét. Csecsemõk táplálására is elõnyösen használható. ami azt eredményezi. Ez a papírdobozban forgalmazott tejesalapú készítmény nem más. valamint vitaminokban és ásványi anyagokban jóval gazdagabb. mint a tehéntej. a nem fehérje nitrogén pedig 50%-kal növekedik. ezért csekély az esetleges fertõzés valószínûsége.reggeli ital -nak nevezett tejimitátumtól. mint a tehéntej. A kialakult savanyú közegben az ásványi anyagok ionos állapotba kerülnek. Savanyítás hatására ugyanis a tejcukor lebomlik. Guoth János szerint. kevésbé hizlal. vagyis enzimnélküli értéktelen savóval keverve. és elpusztítják a vastagbélben felhalmozódott káros. Olyan. ahol állandó állatorvosi felügyelet van. de nyersen fogyasztva igen egészséges. így ne sajnáljuk rá a pénzt. A savanyítás során a tej aminonitrogén-tartalma közel háromszorosára. Mindezek ellenére nem sokkal olcsóbb a valódi tejnél. Pár nap után tejszínszerûen besûrûsödik. Emellett baktériumölõ hatása is van. D-vitaminból négyszer. Avitaminból háromszor. de ez nem rontja az élvezeti értékét. Forgalmazása. így nem kell homogenizálni. mert az összes tej közül a kecsketej összetétele hasonlít leginkább az anyatejhez.és ásványanyagtartalma csekély. A beszerzett zöldség és gyümölcs frissességén és vegyszermentességén kívül vigyázzunk arra is. Magas kalciumtartalma segít megelõzni a fogszuvasodást. ami bekerül a tejbe is. rothasztó baktériumokat. A belõle képzõdõ oligoszacharidok. A különféle tejtermékek összetett biológiai hatóanyag-tartalmuk következtében még a nyerstejnél is fokozottabb gyógyító hatást gyakorolnak a szervezetre. tárolása is kevesebb gonddal jár. õk is allergiásak lesznek.és vitamintartalmának szervezetre gyakorolt jótékony befolyását. A kecsketej még a pollenallergia ellen is hatásos lehet. A savanyított tejtermékek nagy elõnye. zsírdús tehéntej. Megbízható helyrõl vásároljuk. A finomabb eloszlású tejzsírgolyócskák következtében az emészthetõsége is jobb. Különleges zamata következtében egyre több helyen készítenek joghurtot és kefirt is belõle. ami sokféle betegség megelõzésében közremûködik. mert ettõl kecskeízû lesz. mivel kisebb tejzsírgolyócskákat tartalmaz. (Semmilyen mellékíze sincs. így nem kell nélkülözniük a tej jelentõs kalcium. mivel esszenciális aminosavakban. és a fehérjetartalma is alacsony. ezért tejfehérje-érzékenyek is fogyaszthatják. Nem véletlen.

hogy a tejben 2000 összetevõ található. vagy ha ehhez nem tudunk hozzájutni. Felbontás után természetesen ez a tej is csak hûtõben tárolható. hogy egy bizonyos tengerszint feletti magasságot meghaladva már nem lehet normál edényben fõzni. hogy a sok kefirt fogyasztó kaukázusi népek között miért olyan gyakori a száz éves kort megért ember. és a Hercegtej Kft.kalcium. mert a legújabb kutatások fényt derítettek arra. hogy a szervezetük nem tudja megemészteni a tej cukortartalmát. Ennyi sok pozitív hatás láttán már érthetõ. Ezek egyike. és fejti ki áldásos tevékenységét. Mindemellett a savanyított tejtermékekben biológiailag aktív anyagok keletkeznek. A gyors hõkezelésbõl adódóan az ultrapasztõrözött tej jobban megõrzi a nyerstej eredeti ízét is. Ultrapasztõrözött tejet már sok cég gyárt nálunk. Ez a növényi eredetû tej igen gazdag vitaminokban és ásványi anyagokban. A kisgyermekek számára azonban létfontosságú a tejfogyasztás. ezért aki nem szenved laktóz-intoleranciában. de a C-vitamin 90%-a megmarad. A tejsavas erjesztés során bekövetkezõ fehérjebontás következtében megnõ az egészségvédõ bioaktív anyagok mennyisége is. miáltal csökken a vér koleszterinszintje. Ez a jelenleg legkorszerûbb technológiai eljárással tartósított tej abban különbözik a hagyományos pasztõrözött változattól. légzési nehézségekben és székrekedésben nyilvánul meg. ami a vastagbélrák megelõzésének fontos feltétele. A csecsemõk egy része allergiás az állati eredetû tejre. fogyasszon továbbra is állati eredetû tejet és tejterméket. Ebbõl a szakorvos által felírt és térítésmentesen kiváltható tejcukorbontó szerbõl 1 kávéskanálnyit kell beletenni 1 pohár tejbe. míg a probiotikus eljárással készült tejtermékek fogyasztása során 30 milliárd tejsavbaktérium kerül a szervezetbe. akkor az UHT márkanéven forgalmazott papírdobozos tejet keressük. majd hirtelen lehûtik. ami azt jelenti. hogy itt nem tartósan forralják 70 °C-on a nyerstejet. . így szinte pótolhatatlan a szervezet számára. mivel újabban elkezdték mesterségesen elõállítani azt az enzimet. Iskolai tanulmányainkból tudjuk. Ennek módja a vegetárius szakácskönyvekben részletesen le van írva. A szójatúró (ismertebb nevén a tofu) azonban a szójakockához hasonlóan semleges ízû. vele együtt az érelmeszesedés veszélye. Mellesleg az ultrasteril körülmények között történõ töltés. a foszfor és a rákellenes szelén felszívódása. Amennyiben a lakásunk közelében nincs piac. Egyébként a szójatejbõl rendkívül egészséges túró is készíthetõ. akkor itassunk vele szójatejet. Ezáltal ennek a tejnek is megsemmisül a teljes enzimtartalma. vagyis az a felnõtt korban is megmaradó probléma. Ennek oka a laktóz-intolerancia. a magnézium. így fogyasztása nem vált ki kellemetlen ingert azokban sem. de szójababból házilag is elõállítható. és kénytelenek vagyunk pasztõrözött tejet vásárolni. Érdekességként megemlíthetõ. Másrészt megszûnik az epesavaknak a bél nyálkahártyájára gyakorolt izgató. termékei. és a maradékot két-három nap alatt el kell fogyasztani. hogy átalakítják az epesavakat. Ráadásul a tejsavas erjesztés alatt egyes vízben oldódó B-vitaminok (nikotinsav. Közülük a peptidek az egész szervezetet védik a rák kialakulásától. ami bõrpanaszokban. folsav) valamint a biotin fel is dúsulnak. Ezért a nagyobb hegyekben már 70-80 °C-on elkezd forrni a víz. Érdemes megragadni ezt a lehetõséget. és elõsegítik a jó alvást. Ez a fizikai jelenség azonban ellenkezõ irányban is érvényesül. Élvezeti értéke még így sem éri el a valódi tejbõl készült túróét (ráadásul drága is). A legjobbak közül legolcsóbbak a WÉS Tejipari Rt. maró hatása. Emellett csökkentik a vérnyomást. 2 dl aludttejben 100 millió élõ tejsavbaktérium van. és az aszeptikus Tetra Brik csomagolás következtében az UHT tej három hónapig is eltartható hûtés nélkül. A szójatej bioboltokban szerezhetõ be. de nem tartalmaz tejcukrot. hogy a kíméletes tartósításnak és a nyersanyagok károsodás nélküli fõzésének van még egy ennél is különlegesebb módja.és B-vitamin-tartalma. Ilyenkor adjunk a babának kecsketejet. akik undorodnak a forralt tej ízétõl. amely a laktóz-intoleranciában szenvedõk szervezetébõl hiányzik. szobahõmérsékleten. így az allergiás tünetek maradéktalanul megszûnnek. hogy a víz forráspontja függ a külsõ nyomástól. Mellesleg ma már az allergiások is fogyaszthatnak tejet. emiatt csak fûszerezve használható. és ugyancsak kevésbé károsodik az A. A savanyú közegben a vitaminok is jobban megõrzõdnek. hanem néhány másodpercre 140 °C-ra hevítik.

vagyis a környezeti nyomás növelésével csökkenthetõ a fõzési hõmérséklet. Ezt használták ki a japán tudósok, amikor szerkesztettek egy közel 1 tonna súlyú berendezést, amellyel 8000 bar nyomást állítottak elõ. Ezen a nyomáson már szobahõmérsékleten is megfõzhetõ a nyers táplálék, így sem a vitamin- sem pedig az enzimtartalma nem károsodik. Annak ellenére, hogy ez a nyomás tízszerese a legmélyebb tengerek fenekén uralkodó nyomásnak, még tojás is fõzhetõ benne. A roppant nagy nyomás alá helyezett nyers tojásnak azért nem törik össze a héja, mert a víz átjut a pórusain, így a külsõ és belsõ nyomás kiegyenlíti egymást. Ez az eljárás a nyers táplálék ízének maradéktalan megõrzésén túlmenõen alkalmas ételeink károsodás nélküli tartósítására is, mivel a nagy nyomás hatására elpusztulnak a baktériumok, ami tökéletes sterilitást eredményez. Egyetlen hátránya ennek a berendezésnek, hogy nagyon drága és meglehetõsen nagy helyet foglal el, így a háztartásokban való alkalmazása nem várható. Egyébként a Kiotói Mezõgazdasági Egyetemen folytatott hidegfõzési kísérletek egy másik meglepõ jelenséget is eredményeztek, a melegfagyást. Rihamoro Hajasi professzor elmondása szerint ezt akkor tapasztalták, amikor kíváncsiságból tovább növelték a nyomást. 10 ezer bar felett elkezdett a víz fagyáspontja növekedni, és elérte a szobahõmérsékletet. Ennek következtében a nagy nedvességtartalmú élelmiszerek nem fõttek meg, hanem éppen ellenkezõleg, megfagytak. Ily módon felfedeztek egy új tartósítási eljárást. Még nagyobb volt az örömük, amikor a vizsgálatok kimutatták, hogy az így fagyasztott élelmiszerek aromája és vitamintartalma kevésbé károsodik, mint a mélyhûtött mirelit termékeké. A különleges fagyasztóeljárásokkal kapcsolatban érdemes szót ejteni a fagyasztva szárításról is. Az eljárás kifejlesztését az amerikai kormány rendelte meg ûrhajósok számára. Lényege, hogy az élelmiszereket gyorsfagyasztással tartósítják, majd kivonják belõle a teljes nedvességtartalmát. Ez úgy történik, hogy a fagyasztás légmentes kamrában történik. Amikor a zöldség-gyümölcs már keményre fagyott, a hideg hûtõfolyadék helyett gázt nyomnak be a kamrába. Ennek hatására az élelmiszerben levõ jég gõzzé alakul anélkül, hogy felolvadna. Ezt követi a légmentes lezárás, hogy se levegõt, se párát ne tudjon magába szívni az étel. Az ily módon tartósított élelmiszer friss súlyának csak egynegyedét nyomja. A dupla tartósításnak (fagyasztás + szárítás) köszönhetõen évekig megõrzi az ízét, és az elkészítéséhez csupán forrásban levõ vízre van szükség. Visszatérve az elõzõ témára, ha hagyományos módon fogyókúrázunk, akkor se kínozzuk magunkat olyan ételekkel, melyek undort keltenek bennünk, csupán azért, mert csekély a kalóriatartalmuk. Ne méricskéljük a nyersanyagokat patikamérlegen, és ne bújjuk a kalóriatáblázatokat. Ne feledjük, hogy csak attól hízunk, amit megeszünk. A kövér embereknek maximum 2%-a szenved hormonzavarban, a túlnyomó többség tehát azért kövér, mert sokat eszik. Egy ismert magyar táplálkozástudományi professzor ezzel a drasztikus kijelentéssel zárt le egy tudományos vitát: A náci koncentrációs táborokban nem akadt egyetlen túlsúlyos, vagy kórosan elhízott ember sem. A kövéreknek tehát nem azt kell kérdezniük, hogy: Mit egyek, hogy lefogyjak? A fogyáshoz nem enni kell, hanem koplalni. Egyébként is groteszk dolog ilyen problémával elõhozakodni egy olyan világban, ahol évente több mint 1 milliárd ember éhezik, és évente 30 millióan halnak éhen, köztük 10 millió gyerek. A helytelen táplálkozás okozta betegségekre is megvan a legegyszerûbb és legolcsóbb gyógymód. Amikor az ausztrál bennszülöttek megismerkedtek a jóléti társadalom vívmányaival, elkényelmesedtek, és meghíztak. Valakinek az az ötlete támadt, hogy egy önként vállalkozó kisebb csoport térjen vissza az õsi életformához. A kísérletben részt vevõk ismét halásztak, vadásztak, gyûjtögettek. Néhány hónap alatt szépen lefogytak, rendezõdött a vércukorszintjük, normalizálódott a magas vérnyomásuk. Mellesleg a szegény emberek nem az élelem világméretû hiánya következtében éheznek és szenvednek különbözõ hiánybetegségekben, hanem az egyenlõtlen elosztás miatt. Soha ennyi élelmiszerfelesleg nem képzõdött a világban, mint manapság. Az Európai Unió hûtõházaiban évtizedek óta eladhatatlan vajhegyek, és több millió tonnányi lefagyasztott hús vár vevõre. Más élelmiszer-alapanyagokból is hatalmas készletek halmozódtak fel a raktárakban. Összességében a Föld minden lakosára napi 1,25 kg gabona és hüvelyes termény; 0,5 kg hús, tojás és tej;

valamint 0,5 kg gyümölcs és zöldség jut. Ha ezt az adagot naponta meg kellene enniük az éhezõknek, elhíznának tõle. Helyettük a nyugati országokban élõk eszik meg a felesleget. Észak-Amerikában már minden harmadik ember olyan kövér, hogy szinte gurul. Õk meg a zabálásba betegednek bele. Ha valaki túlsúlyos, egyen kevesebbet. Aki a vacsora elhagyása után is hízik, az mondjon le a tízórairól és az uzsonnáról is. Mindaddig csökkentsük a napi ételadagunkat, amíg normális tempóban nem csökken a testsúlyunk. Az a kevés étel viszont amit magunkhoz veszünk, legyen ízletes, mivel a nemkívánatos étel pszichésen könnyebben idézhet elõ gyomorbajt, mint a helytelen táplálkozás. Különben is csak azok az ételek válnak igazán a hasznunkra, amelyeknek az elfogyasztása élvezetet jelent. A csökkentett ételmennyiségbõl származó éhségérzetet könnyen elûzhetjük búzacsíra vagy korpás kekszek fogyasztásával, mert ezek az anyagok annyi vizet képesek magukba szívni, hogy háromszorosára dagadnak a gyomorban, tompítva ezzel éhségérzetünket. Akinek kevés a gyomorsava az is alkalmazhatja ezt a módszert, mivel valódi citromlébõl készített cukormentes limonádéval ellensúlyozni tudjuk a keksz gyomorsavfelszívó hatását. Az éhségérzet oka azonban a legtöbbször nem más, mint folyadékhiány. Így ha két étkezés között éhesek vagyunk, igyunk 1-2 pohár vizet. A fogyókúrának ez a módja csak az elsõ napokban nehéz, 3-4 hét után gyomrunk átáll az új étkezési módra, és akkor végleg megszûnik kínzó éhségérzetünk. Nem jó megoldás a csökkentett zsírtartalmú ételek fogyasztása sem. A sovány tejbõl pl. nem csak a zsír túlnyomó részét vonják ki, hanem vele együtt eltávolítják a teljes A-, D- és E-vitamin-tartalmát. Hasonló a helyzet a többi preparált élelmiszernél is. Aki ily módon fogyókúrázik, annak minden esélye megvan rá, hogy egy idõ után a karcsúsága hiánybetegségekkel fog párosulni. Idõközben az is kiderült, hogy a light os termék csapda. Vásárlói nem fogynak, hanem inkább híznak. Ennek oka, hogy amikor a nyelvünk édes ízt érzékel, kalóriát vár. Ezért beindul a szervezet szénhidrátlebontást elõsegítõ folyamata, az inzulintermelés. A mesterséges édesítõszerrel ízesített ételek azonban nem tartalmaznak kalóriát, így nincs mit lebontani. A sok inzulin azonban már a vérben van, ami jelzést küld az agynak, hogy kalória-utánpótlást vár. Ez éhségérzetünk fokozódásában nyílvánul meg, melynek eredményeként rögtön nassolnivaló után nézünk. Az utólag elfogyasztott édességekkel együtt már sokkal több kalória jut a szervezetünkbe, mintha hagyományosan édesített ételt ettünk volna. A felesleg aztán háj formájában ránk rakódik. Arról nem is szólva, hogy a light és egyéb agyonsoványított szörnyûségek ízetlenek. Nem váltanak ki gasztronómiai élvezetet, e nélkül pedig a táplálkozásunk vegetálássá válik. Az ember nem csak azért eszik, hogy életben maradjon. Étkezési kultúránk fontos része az ízek élvezete. Ez boldogságunk egyik forrása. Ne mondjunk le tehát a finom ételek fogyasztása által nyújtott örömökrõl. Az elhízás ellen nem a lesilányított, értéktelen, denaturált táplálékra való átállással kell védekezni, hanem az adagok, illetve az étkezések számának csökkentésével. Már egy vicc is született a célszerû eljárásról: Mi a leghatékonyabb fogyókúra? Egy rendkívül egyszerû tornagyakorlat. Forgassuk a fejünket jobbra-balra, valahányszor étellel kínálnak. A minden áron való fogyni akarás mosolyra fakasztó kúrákat is eredményez. A hollywoodi színésznõk legújabb diétája, hogy: Mindent ehetsz, amit csak kívánsz, de mindenbõl csak egy falatot. A gazdagok, a tehetõsek feltalálták a szegénységet. Eszükbe sem jut, hogy a szegény ember is ezt teszi. Nyomorúságos helyzete folytán jó, ha egy falat étel jut neki naponta. Így természetes, hogy nem hízik meg. Innen már csak egy lépés, hogy szétosszák a pénzüket, vagyonukat a szegények között. Így az éhezõk néha jól is lakhatnának. Amerikában a mérsékelt táplálkozás hívei mozgalommá fejlesztették a korlátozott táplálékfelvétel módszerét. Steven Hawks által hirdetett intuitív evés fogyókúra lényege, hogy bármit ehetünk, da csak akkor, ha valóban éhesek vagyunk, és ahogy megtelt a gyomrunk, azonnal abba kell hagyni. (Mellesleg ez a módszer az évezredek óta ismert önkorlátozó, civilizált emberhez méltó táplálkozás felelevenítése. 80 évvel ezelõtt Bicsérdy Béla, a vegetarizmus magyarországi megteremtõje is így táplálkozott. Amikor érezte, hogy megtelt a gyomra, felállt az asztaltól, és otthagyta az ételt. A feltehetõen vénuszi

származású Saint-Germain gróf is így táplálkozott. Kizárólag zöldséget, gyümölcsöt és olajos magvakat fogyasztott, és a csak addig, amíg az éhségérzete el nem múlt. Egy falattal sem evett többet.) Ha valaki továbbra is ragaszkodik a kalóriatáblázatok alapján összeállított hagyományos diétához, az mindenképpen kerülje a drasztikus módszereket. A hosszú távon folytatott éhezés nem csak a fölös kalóriától szabadítja meg a szervezetet, hanem megfosztja a létfontosságú vitaminoktól, valamint a makro- és mikroelemektõl is. Ennek elkerülhetetlen következménye az immunrendszer leromlása, és különbözõ betegségek kialakulása. A táplálkozástudományi kutatások szerint az egészségre a mérsékelten energiaszegény, napi 1500 kcal-os (6300 kJ) étrend bizonyult a legkevésbé veszélyesnek. Ez ugyan havi 3-4 kilogrammnyi fogyást eredményez csupán, de mentes minden mellékhatástól, és nem jár semmilyen szenvedéssel. Az alacsony- vagy nullkalóriás diéta további hátránya még, hogy a súlycsökkenés jelentõs részben izomszövetünk megfogyatkozása révén jön létre. Ennek következtében nem csak karcsúak, hanem soványak leszünk, ami egészségünk kockáztatásán kívül újabb pszichés zavarokhoz vezet. Az eredményes fogyókúra alapvetõ feltétele tehát a türelem, ami egy járulékos szempont miatt is fontos. Sokan nem tudják, hogy a testszerte lerakódó zsírréteg csak akkor kezd el csökkenni, amikor a szervezet a májban lerakódott zsírt már elégette. Krónikus elhízás esetén egy hónap is kell, amíg a májban és a zsigerek között felhalmozott zsírmennyiség elbomlik. Legyünk tehát türelmesek, a testsúlycsökkenés elõbb-utóbb megindul. A fogyás elkezdõdését a vizelet színe jelzi. Minél sötétebb, annál intenzívebb a súlycsökkenés. A szervezet ugyanis az emésztésnél felszabadult energiát a szervezet méregtelenítésére fordítja. Ennek alapján szinte azonnali visszajelzést kapunk arról, hogy ha túlettük magunkat. A túl sok táplálék feldolgozása oly sok terhet ró a szervezetre, hogy abbamarad a méregtelenítése, melynek látható következménye, hogy a vizeletünk kivilágososodik, vízszínûvé válik. (Ez a jelenség egy alapos böjtkúra, a szervezet teljes méregtelenítése után is bekövetkezik, de ez azért történik meg, mert a szervezetünk méregmentessé vált. Állandósulhat is ez az állapot, de csak addig tart, amíg nem kezdünk el megint egészségtelen, vegyszerekkel mérgezett ételeket fogyasztani.) A sikeres fogyókúra másik buktatója a jojó-effektus fellépése. Amennyiben a jól táplált szervezet azt veszi észre, hogy a megszokottnál kevesebb tápanyagot kap, takarékoskodni kezd. Ezért szokott a látványos fogyással induló kúra néhány hét múlva megtorpanni. Ha ilyenkor feladjuk, akkor a szervezetünk a bevitt tápanyagból jóval többet raktároz el, mint korábban. Ennek következtében zsírpárnáink a zsinóron rángatott jojó pörgéséhez hasonló gyorsasággal fognak visszatérni, sõt még többletsúly is rakódik ránk, hiszen az elõzõleg takarékra állított szervezet még nagyobb hatásfokkal dolgozza fel a táplálékot. Ráadásul az újabb fogyókúra sokkal keservesebb lesz, mert a hatékony anyagcsere lassabban reagál a csökkentett energiatartalmú étrendre. Széleskörû tapasztalatok szerint ez az effektus napi 1200 kalóriás étrend, vagyis drasztikus fogyókúra esetén mindig fellép. (Ez valójában kcal. A fogyókúrás szakkönyvekben az egyszerûsítés érdekében elhagyják a kilo elõtagot. Az új szabvány szerint a kJoule-t kell használni. 1 kcal kb. 4,2 kJ-nak felel meg.) Nagy probléma még ennél az effektusnál, hogy a fogyás során nem csak zsírszövetet, hanem fehérjét is veszítünk, visszahízáskor azonban csak a zsírszövetek szaporodnak, izmaink nem. Egy átlagos (1-2 hetes) böjtkúránál ettõl nem kell tartanunk, mert a fehérjelebontás csak 2 hét után indul meg. Addig a szervezet a májban felhalmozódott glikogén, majd a testszerte lerakódott zsírok elbontásából fedezi a glukózszükségletét. A jojóeffektus járulékos következménye, hogy károsítja az immunrendszert. Amerikai kutatók vizsgálata szerint, aki 5 éven át váltakozva fogy majd hízik, annál 30%-kal csökken az ölõ sejtek száma, így gyakrabban betegszik meg. Az alacsony vagy nullkalóriás diéta azok számára sem ajánlott, akik azért böjtölnek, hogy megszabadítsák a szervezetüket a felhalmozódott mérgektõl. A sovány testalkatúak a tisztító kúrát gyümölcslével végezzék. A léböjtkúra elõnye, hogy a gyümölcs cukortartalma biztosítja az agy táplálását. Az agynak

ugyanis naponta 130 gramm szõlõcukorra van szüksége a zavartalan mûködéshez. A böjt idején azonban a szervezet nem jut hozzá cukorhoz, ezért olyan aminosavakból állítja elõ, amelyek a testfehérjék lebontása révén keletkeznek. Ez a biokémiai folyamat szintén az izomszövet csökkenéséhez vezet. Kellemetlen velejárója még ennek a jelenségnek, hogy az ily módon elõállított cukor mellett ketonok is keletkeznek, amelyek mérgezõen hatnak a szervezetre. Ennek tünetei: ingerlékenység, apátia, fáradtság. Másik lehetõség a tejsavóval végzett böjtkúra. A tejsavó literenként 30 grammnyi fehérjetartalma ugyancsak képes megakadályozni a szervezet fehérjeegyensúlyának megbomlását. Arra azonban ügyeljünk, hogy a savó nyerstejbõl származzon, mert enzimek hiányában értékes hatóanyagai nem képesek felszívódni. Izomszöveteik védelme érdekében érdemes ezt a módszert alkalmazniuk a kisebb súlyproblémák miatt böjtölõknek is. Azért is fontos a friss savó használata, mert az állás során a benne található jobbra forgató tejsav balra forgatóvá válik, ami lassítja az anyagcserét. A savóban levõ aminosavak és egyszerû felépítésû fehérjék (albumin, globulin) valamint az orotsav segítik a máj méregtelenítõ funkcióját is. Fogyókúrát újhold idején ajánlatos tartani, mivel a súlycsökkenés ilyenkor a leghatékonyabb. (Az amerikai Georgiai Egyetem kutatói szerint holdtöltekor 8%-kal növekszik a tápanyagfelvétel.) Ebben az idõszakban célszerû elkezdeni a dohányzásról, kávézásról és az alkoholról való leszokást is. Ha regeneráló kúrára is szükségünk van, ezt növekvõ hold idején tartsuk. Ekkor duplán hatásos minden, ami erõsít, tehát a vitaminok, az ásványi anyagok és roboráló készítmények. A tornagyakorlatok és masszázsok jótékony hatásai is ilyenkor a legintenzívebbek. Lokális fogyasztás esetén jó hatást lehet elérni borókakrémes masszázzsal. A krémmel naponta 20 percig kell masszírozni a karcsúsítani kívánt testrészt. A fogyni vágyók ne tévesszék össze a böjtölést a koplalással. Az éhezés nem szabadítja meg a szervezetet a mérgektõl. A böjtkúra elengedhetetlen része a béltisztítás, a naponként végzett beöntés. Még kevésbé nevezhetõ böjtölésnek a pénteki hústilalom, mert ez csak lemondás. Ezzel csupán annyit érünk el, hogy valamivel késõbb telítõdik a szervezetünk a húsban található mérgekkel. Ezzel nem elõzzük meg, hanem csak elodázzuk a húsevés okozta betegségeket. Többet árt, mint használ a dohányzás és a szeszfogyasztás mellett végzett böjtölés. A káros szenvedélyek kielégítése melletti éhezés azt eredményezi, hogy nagyobb hatásfokkal szívódik fel a szervezetbe nikotin és az alkohol. A böjtkúra eredményességének záloga a sok mozgás. Enélkül a kiéheztetett test egyre bágyadtabb lesz, teljesen elernyed. A sok mozgás, a rendszeres és intenzív tornagyakorlatok azonban fokozzák a szervezetben a bioenergia áramlását, ami növeli a vitalitásunkat, az életkedvünket. Így a böjtkúra végén nem csak karcsúbbak, hanem erõsebbek, aktívabbak is leszünk, és megtisztított szervezetünk következtében sokkal jobb lesz a közérzetünk. A legújabb táplálkozástudományi kutatások szerint tekintélyes túlsúllyal rendelkezõk hamarabb is megszabadulhatnak zsírpárnáiktól. Ennek a kiegészítésként alkalmazandó módszernek a lényege az ételek szétválasztásában rejlik. (Az ételszétválasztás lényege, hogy bizonyos fajta ételek, pl. a zsírok és a szénhidrátok nem fogyaszthatók egyszerre.) A diétás étrend összeállításával foglalkozó szakemberek már régóta gyanítják, hogy a zsírszövetek kialakulásához egyes ételeknek (a zsíroknak és a szénhidrátoknak, illetve a fehérjéknek és a szénhidrátoknak) össze kell kapcsolódniuk a szervezetünkben. Az elfogyasztott ételeknek a zsírtartalmát leginkább a kenyér és a burgonya köti meg, így aki lemond ezeknek az élelmiszereknek más, fõleg nagy zsiradéktartalmú ételekkel való együttfogyasztásáról, az még intenzívebb testsúlycsökkenésre számíthat. Egy zacskónyi (25 dg chips) 1350 kalóriát tartalmaz. Annyit, mint egy kétfogásos ebéd. Ezzel szemben 25 dg szamócában csak 75 kalória van. Ez is magyarázatot ad arra, hogy a vegetáriusok miért nem híznak el. Nem azért soványak, mert éheznek. Az érett gyümölcs ugyanúgy csillapítja az éhséget, mint a zsiradékban sült krumpli vagy a hús. A kalóriatartalma azonban több mint egy nagyságrenddel kisebb. Egy új keletû táplálkozástudományi felismerés szerint ennél is veszélyesebb kombináció, ha cukrot és zsírt fogyasztunk együtt. Ha zsíros fogásaink egyben

cukrot is tartalmaznak, a zsírok beépülése akár 60%-kal is megnövekedhet. A szervezet ugyanis egy idõben csak szénhidrátot vagy zsírt tud elégetni. Mivel a szénhidrát könnyebben hasznosítható, ezzel kezdi a lebontást. Ilyenkor a vércukorszint hirtelen megemelkedik, melynek hatására a hasnyálmirigy nagy mennyiségû inzulint termel. Az inzulin viszont gátolja a zsír lebontását elõsegítõ glükonon hormon érvényesülését, melynek következtében a zsír lerakódik az energiaraktárakba, a derékra és a csípõtájra. A zsírégetés csak a szénhidrátok lebontása után kezdõdik el, de mivel az elfogyasztott étel szénhidráttartalma többnyire bõven fedezi a szervezet energiaigényét, erre már nem kerül sor. A zsírpárnák megmaradnak, sõt vastagodnak. Az elhízás fõ oka tehát a túlevés, testünk táplálására fele annyi élelem is elegendõ lenne. A legtöbb ember viszont ragaszkodik a jóllakottság érzéséhez, ezért az elhízás csak úgy akadályozható meg, hogy tartózkodunk a zsírok és a szénhidrátok együttes fogyasztásától. A legjobb és legradikálisabb eredményt azonban a három módszer, vagyis a diéta, a gyümölcskúra, és a dr. Hay kutatásain alapuló Testkontroll néven ismert ételszétválasztás együttes alkalmazásával érhetjük el. Egyre nagyobb népszerûségnek örvend az ételszétválasztás egy sajátos módja, a négynaponként eltérõ táplálkozás. Ennél a 90 napig tartó fogyókúránál naponta más-más ételfajtát kell enni, majd a negyedik nap után ismétlõdik a ciklus. A diéta a fehérjenappal kezdõdik. Ekkor ebédre csak fehérjetartalmú ételeket (pl. szóját, tojást, tejtermékeket) szabad enni. A második nap a keményítõnap. Ekkor a zöldség bármely fajtája (bab, borsó, lencse, krumpli) fogyasztható, de más nem. A harmadik, szénhidrátnapon fõtt tésztát (pl. spagetti) vagy sült tésztát (pl. pizza) illetve kelt tésztás készítményeket (kalács, sütemények) kell enni. A negyedik nap a gyümölcsnap. Ekkor bármilyen nyers gyümölcs fogyasztható, korlátlan mennyiségben, de ezen kívül semmi más. A vacsora mind a négy napon ugyanaz, mint az ebéd, csak fele mennyiségben. Utána ismétlõdik a négynapos ciklus, három hónapon keresztül. A reggeli az egész kúra alatt csupán 2 szem friss gyümölcs (alma, körte) vagy ennek megfelelõ mennyiségû apró gyümölcs lehet. Inni kizárólag cukormentes teát vagy ásványvizet szabad. 30 nap után a kúrába be kell iktatni egy víznapot a gyümölcsnap után. Ekkor böjtölni kell. A szervezet tisztulása érdekében egész nap csak ásványvíz fogyasztható. Bár a napok sorrendjét feltétlenül be kell tartani, a szelektív ételfogyasztással történõ fogyókúra nem jár éhezéssel, sõt egyhangúnak sem mondható. Az egyes ételféleségeken belül a receptek szabadon változtathatók. Ha elõzõleg sajtos pizzát készítettünk, nem kell négy nap múlva is azt enni. Csinálhatunk helyette bármilyen ízesítésû pizzát, vagy más sült tésztát. Ennek ellenére ezzel a fajta diétával 18-25 kiló súlyfelesleget is le lehet adni 3 hónap alatt, és a leadott kilók nem jönnek vissza. Ha mégis súlygyarapodást észlelünk, újabb 90 napig csak friss gyümölcsöt ehetünk reggelire, vagy meg kell ismételni az egész kúrát. Ennek a fogyókúrának a növekvõ sikere is azt bizonyítja, hogy nem csak azért hízunk, mert sokat eszünk, hanem azért mert mindenfélét összeeszünk. A húsos feltétet fõtt tésztára rakva fogyasztjuk, majd utána jóízûen bekebelezünk egy nagy szelet tortát. Végül jöhet a friss gyümölcs. Szegény gyomrunk azt sem tudja mit csináljon ezzel az egyveleggel. Még rendesen megemészteni sem tudja, mert közben megerjed benne a nyers gyümölcs, és megbuggyan a tartalma. A vékonybél sem tudja, hogy mit válaszon ki, mert egyszerre zúdul rá a fehérje, a keményítõ és a szénhidrát. Ráadásul ott a desszert, a magas cukortartalmával. Ez a fajta mindenevés a hasnyálmirigyet is túlterheli. A tortában, és egyéb süteményekben levõ összetett cukor (diszacharid) lebontásához sok inzulin kellene, a nagy mennyiségû inzulin viszont gátolja a máj zsírlebontó tevékenységét. Így végül semmi sem tud rendesen megemésztõdni és felszívódni. Ilyen körülmények között csak a hájréteg vastagodik meg rajtunk, mivel a felesleges zsír nem képes távozni a szervezetbõl. Ezt követi a cukorbetegség, mert a kifáradt hasnyálmirigy nem tudja a sok répa- és nádcukrot könnyen felszívódó szõlõcukorrá alakítani. A lebontatlan cukrot a sejtek képtelenek felvenni, így pang a vérben, elõidézve korunk népbetegségét, a 2-es számú cukorbetegséget. A vegyes étkezést folytatók már akkor is elkerülhetik ezeket a

kellemetlenségeket, ha a különféle összetételû ebédet két részletben fogyasztják el. Ebédre a fõ fogást (valamilyen egytálételt), vacsorára pedig a levest, vagy a desszertet. Így az eltérõ alapanyagok nem keverednek egymással, és zavartalanul végbemegy az emésztés. Marad idõ az elfogyasztott cukor lebontására, sejtekbe szállításra, a májban felhalmozott zsírok kiürítésére. A sejtek jóllakásával megszûnik az éhségérzet is, pedig csak fele annyit eszünk, mint korábban. A hollywoodi sztárok kedvenc fogyókúrás módszere az Atkins-diéta. A lényege, hogy bármit lehet enni, csak szénhidrátot nem. Korlátlan mennyiségben engedi fogyasztani a húst és zsírokat, de szigorúan tiltja a kenyeret, a tésztákat és a süteményt. Az ily módon történõ fogyás biokémiai magyarázata nagyon egyszerû. Ha nem fogyasztunk cukrot vagy cukorrá alakítható szénhidrátokat, szervezetünk azt hiszi, hogy nem kap elegendõ táplálékot. Ezért elkezdi lebontani az elraktározott tartalékot, vagyis a ránk rakódott hájréteget. Ily módon látványos súlycsökkenés indul meg. A húsfogyasztás ártalmaitól azonban így nem szabadulhatunk meg, ezért jobb, ha a fehérjét szójakészítmények formájában fogyasztjuk. Azért is célszerû áttérni a húsról a szójára, mert a hús LDL-koleszterin-tartalma szívtrombózist okoz. Amerikában az 53 éves Jody Gorran kártérítési pert indított az Atkins-birodalom ellen, mert miután az általuk elõírt módon kezdett el táplálkozni, koleszterinszintje 50%-kal megugrott. Kétévi fogyókúra után az artériái úgy eltömõdtek, hogy életmentõ mûtétet kellett rajta végrehajtani. Az Atkins-diéta hívei azonban továbbra is kitartanak amellett, hogy a zsírok és húsok korlátlan fogyasztása biztonságos, és egészséges. Mindenesetre sokat ront ennek a diétának a hitelén, hogy kidolgozója, Atkins doktor túlsúlyos volt, és 2003-ban szívrohamban halt meg. Ironikusan hangzik, hogy halálakor 115 kilót nyomott. (Az utóbbi években a fogyókúrázás évi 50 milliárd dolláros üzletággá vált az Egyesült Államokban, és ennek köszönhette az Atkins vállalathálózat is a kiépülését.) A fiaskó ellenére ezt a módszert érdemes továbbra is alkalmazni, mivel az Atkins-diéta szójával is végezhetõ. A szójában sokkal több a fehérje, mint a húsban; de nem tartalmaz LDL-koleszterint, valamint purint és egyéb mérgeket. A testsúly karbantartásának van egy szervezet által irányított természetes módja is, a kiegyensúlyozott hormonháztartás. Az elhízást a pajzsmirigy jódtartalmú hormonja akadályozza meg. Túlmûködése esetén a pajzsmirigy által termelt trijód-tironin hormon kóros soványságot is kiválthat. Alapvetõen ennek a zsírégetõ hormonnak a mennyisége szabja meg zsírpárnáink vastagságát. A trijod-tironin eltérõ szintje az oka annak, hogy egyesek folyton zabálnak mégsem híznak egy grammot sem, mások pedig már attól is híznak, ha csak ránéznek az ételre. A pajzsmirigy hormonjainak zsírbontó hatása nem új keletû ismeret. Már az 1920-as években felfedezték, és mesterséges hormonokat használtak a pótlására. Való igaz, hogy gyorsan lehetett tõle fogyni, de igen kockázatos volt az alkalmazása. Sok esetben süketséget, vakságot, sõt halált okozott. Ezért pár év után betiltották a használatát. Korunk narkós nemzedéke felfedezett egy anfetamin származékot, amely amellett hogy élénkít, az anyagcserét is felpörgeti. Ez a szer Gracidin néven vált ismertté. Ezzel szintén gyorsan lehetet fogyni, de aki rászokott, a kábítószer rabjává vált. Abbahagyni se lehetett a szedését, mert ennek következménye gyors visszahízás volt. Ezért világszerte betiltották a gyártását. A klinikákon azonban továbbra is kezelik a hormonzavarral küszködõket, de a testsúlycsökkentés szigorú orvosi felügyelet mellett zajlik. A fogyókúra ugyanis hormonpótlással sem garantált, mert a pajzsmirigy hormonja rendkívüli mértékben megnöveli az étvágyat. Aki ezt nem tudja leküzdeni, még többet eszik, amitõl még jobban elhízik. Nem csak a pajzsmirigy alulmûködése, hanem a mellékvesék túlzott mûködése is okozhat elhízást. Ennek a fajta elhízásnak az a jellegzetessége, hogy a nõknek csak a hasuk növekszik, a combjuk elvékonyodik. Ez azért szokatlan, mert a legtöbb nõ ha hízik nem csak pocakot ereszt, hanem a csípõje, a combjai is megvastagodnak. A jódhiány különösen nálunk okoz gondot, mert Magyarországon meglehetõsen jódhiányos a talaj. Ez jelentõsen hozzájárult ahhoz, hogy az alacsony átlagjövedelem ellenére nálunk még a nyugati országokban regisztráltnál is több

a túlsúlyos ember. Aki pajzsmirigy-alulmûködésben szenved, napi 800 kcal táplálék bevitele mellett sem tudja csökkenteni a testsúlyát. Ha valaki ennél is kevesebb energiatartalmú táplálékot vesz magához, az sem segít rajta, mert ettõl krónikus székrekedése lesz. A szervezet ugyanis igyekszik a rendelkezésére álló kevés táplálékból kivonni az igényelt tápanyag- és folyadékmennyiséget, melynek következtében nem engedi az ürüléket távozni. A végbélben megrekedt bélsár beszárad, a korábban naponkénti széklet heti két, majd egy alkalomra csökken. Ennek látható jele az állati ürüléknél tapasztalható bogyósodás. A végbélbõl történõ kivonás ennél is veszélyesebb következménye, hogy a maradék nedvességés tápanyagtartalommal együtt rengeteg méreg is felszívódik a székletbõl. A szervezet által kiürítésre szánt méreganyagok nem távoznak el, hanem újra felszívódnak. (Ennek elkerülése érdekében írják elõ szigorúan a böjtkúrát folytatóknak a naponként beöntést, végbélmosást.) Ráadásul a táplálék mennyiségének radikális csökkentése nagyfokú vitamin- és nyomelemhiányt okoz a szervezetben, ami számos betegség kiváltója lehet. Súlyosbítja a helyzete, hogy a jódhiány még mintegy 100 másik tünetet produkál: Pl. nehéz a reggeli felkelés, a betegnek nincs kedve semmihez, motiválatlan. Ezen túlmenõen ízületi- és izomproblémát, depressziót, bõr-, haj- és körömrendellenességet, memóriazavart, dekoncentráltságot, szívizom- és keringési tüneteket, potenciazavart és libidócsökkenést okoz. Jódhiányos gyerekeknél az elhízás mellett gyakori jelenség a lustaság, a tanulási nehézségek és a koncentrációképtelenség. Az UNICEF felmérése szerint a jódhiányos gyerekek IQ-ja 14 ponttal alacsonyabb a többieknél. Ezen az évtizedek óta ismert helyzeten az élelmiszer-felügyeleti hatóságok jódozott só forgalomba hozatalával próbáltak segíteni. A szervetlen jód azonban nehezen, rossz hatásfokkal szívódik fel. Ezt a gondot oldja meg egy magyar találmány, a könnyen felszívódó szerves jódvegyületekbõl álló METABOL. Ez a szer a pajzsmirigy alulmûködését nem az általa termelt hormon pótlásával, hanem a rendellenességet kiváltó jódhiány megszüntetésével orvosolja. A biojód alapú készítmény L-Carnitint és biokrómot is tartalmaz, ami fokozza a testsúlycsökkenést. A tapasztalatok szerint 1 hónap alatt 3 kilót lehet fogyni ezzel a veszélytelen szerrel. 3 hónapra van szükség ahhoz, hogy az anyagcsere átálljon a normális szintre, és a jódhiányból eredõ egyéb betegségek is megszûnjenek. A jód pótlása sok esetben megszünteti a hajhullást, lassítja a kopaszodást, enyhíti a memóriazavart, és nyugodttá, kiegyensúlyozottá teszi a fogyókúrázót. (A fogyást közvetlenül az váltja ki, hogy a jódvegyületbõl a pajzsmirigy által készített tiroxin élénkíti az anyagcserét.) Mivel a világ lakosságának egyharmada szintén jódhiányban szenved, nagy érdeklõdés mutatkozik a METABOL iránt külföldön is. Forgalmazója: Avalon Team Kft, 1148. Budapest, Vezér u. 134. Tel: 460 0684 és 460 0685, Fax: 470 0010. A forgalmazó honlapja és onlinerendelés: http://www.avalonteam.hu Bioboltokban és gyógyszertárakban egyaránt kapható. Érdemes több helyen is érdeklõdni, mert a beszerzett mennyiségtõl függõen jelentõs árkülönbséggel árusítják. Jellemzõ a METABOL népszerûségére, hogy másfél év alatt 1 millió dobozzal adtak el belõle. A Metabol új változata a Forte a korábbinál nagyobb mennyiségben tartalmazza a hatóanyagokat. Ezen túlmenõen belekerült egy új elem is, az Indiában õshonos Garcinia cambogia kivonata, a hidroxi-citromsav. A HCA elõsegíti a zsírok energiává való átalakítását a szervezetben, növeli a mozgással kombinált diéták eredményességét. Szinte biztos, hogy a pajzsmirigy elégtelen mûködése az oka az elhízásnak, ha a fogyókúra hatástalansága fokozott hajhullással, kopaszodással és õszüléssel párosul. A hajhullás gyakori oka ugyanis a jódhiány. Aki napi 1000 kalóriás koszt mellett sem képes lefogyni, és egyre jobban kopaszodik vagy õszül, vizsgáltassa meg a pajzsmirigyét, majd szedjen jódtablettát. Mellesleg a pajzsmirigy fokozott mûködése is okozhat hajhullást, ezért nem árt felkeresni egy hajgyógyászt, aki mûszeres mintavételezéssel, és vegyelemzéssel megállapítja fejbõrünk, hajunk összetételét, kimutatja a hiányzó anyagokat. Ezek a többnyire magánrendelõk gyakran alkalmaznak Voll-féle számítógépes diagnózist is, ami kideríti a hajhullás esetleges szervi eredetét. A probléma bonyolultságára jellemzõ, hogy a stressz is okozhat hirtelen hajhullást és õszülést, mert

összeszûkíti a hajhagymákat vérrel ellátó hajszálereket, ami vitamin- és ásványanyaghiányhoz vezet. A kóros elhízás gyakori oka még, hogy a kövérek szervezete nem termel elég PYY3-36 hormont, melynek feladata tudatni az aggyal, hogy a gyomor megtelt. Brit vizsgálatok szerint a túlsúlyos emberek szervezetében egyharmaddal kevesebb található ebbõl a figyelmeztetõ hormonból, ezért addig esznek, amíg már feszül a gyomruk, nem fér bele több étel. Nagy-Britanniában már dolgoznak a PYY3-36 hormon szintetikus elõállításán. A napi adagja 20 fontba fog kerülni. Angliában azonban a társadalombiztosítás hajlandó ezt a költséget magára vállalni, mert az elhízottságból eredõ betegségek kezelése többe kerül. Emellett 54 ezer haláleset történik évente a kóros túlsúly miatt. A kialvatlanság is hozzájárul zaklatott korunk emberének elhízásához. Az általa elõidézett stressz növeli a mellékvesében termelõdõ kortizol szintjét. Ez a hormon nagy szerepet játszik a cukor-, a fehérje-, az ásványanyag- és zsíranyagcsere szabályozásában. A magas kortizolszint növeli a szénhidrát- és zsíranyagcserét befolyásoló inzulin mennyiségét. A magas inzulinszint pedig gátolja a zsírraktárak lebontását, mivel a sok inzulin lecsökkenti a vércukorszintet. Az álmatlanság azáltal is fokozza az elhízás veszélyét, hogy a kialvatlan személy állandóan fáradt, gyengeséggel küzd. Energiahiányát gyakori táplálékfelvétellel próbálja pótolni. Az emésztéssel nyerhetõ többletenergia azonban nem pótolja a hiányzó bioenergiát, hanem zsírsejtek formájában elraktározódik. Ráadásul az energiahiányt sokan nassolással (sütemények, édességek, csokoládé) fogyasztásával próbálják megszüntetni, amitõl gyakran felszökik az inzulinszintjük. A tartósan magas inzulinszint pedig rezisztenciát okoz. Az aromás fûszerek (édeskömény, ánizs, kardamommag, fahéj, szegfûszeg, citromfû) szintén rendelkeznek fogyasztó hatással, sõt mint már szó volt róla a fogyókúra sikerét a Hold állása is befolyásolja. Különösen az édeskömény gyorsítja a zsírégetést. Ezért sokan tea helyett édeskömény kifõzött levével mossák át a szervezetüket, és a kúrát fogyó holdkor kezdik. (2 evõkanál édesköményt forrázzunk le 1 liter vízzel, és lefedve 10 percig áztassuk, majd szûrjük le.) Ez a zsírégetõ tea böjt nélkül is fogyaszt, és az íze sem rossz. (Nem szabad ízesíteni se cukorral, se citrommal.) A fûszerek mellett a zöldségek is fogyasztó hatásúak. Ide tartozik a csípõs paprika is. Nem egy túlsúllyal küszködõre csodás hatást gyakorolt a káposztaleves-kúra. (Káposzta alatt nem csak a fejes káposztát kell érteni. A káposztafélék közé tartozik a kelkáposzta, a kínai kel és a kelbimbó is.) Néhány hónap alatt éhezés nélkül 15-20 kilogrammot is leadhatunk vele. Azért hogy ne legyen olyan egyhangú, a fehér káposzta fele mennyiségben más idényzöldségekkel is keverhetõ. A káposztán kívül zsírlebontó hatású még a brokkoli, a karfiol, a sárgarépa, a cékla, az articsóka és a vöröshagyma. A belõlük fõzött levesektõl akkor sem fogunk elhízni, ha bõven mérjük az adagot. A zöldséglevesek fogyasztó hatása fõként annak tudható be, hogy nagyon kevés kalóriát tartalmaznak. A káposzta megemésztése pedig nagy energiaráfordítást igényel, és csak kevés tápanyagot tartalmaz. Nagy elõnye ennek a kúrának, hogy a káposzta megtisztítja és regenerálja a vastagbelet, sõt a kezdeti daganatok lebontásra is alkalmas. Ha puffadást, görcsöt tapasztalunk, váltsunk át egyik káposztafajtáról a másikra. A szervezet nem mindegyik káposztafélére reagál azonosan. Egyébként a puffasztó hatás krumplival csökkenthetõ. A káposztafélék kicentrifugázott leve is hasonló hatást vált ki. Rostok hiányában a káposztás léböjtkúra nem okoz puffadást. Igen alkalmas fogyasztó- és tisztítószer még a savanyú káposzta leve. A káposztaleves egyébként nem csak azért fogyaszt, mert kevés a kalóriatartalma. Tudományos kutatások szerint a levesek tovább maradnak a gyomorban, mint szilárd ételek, ezért hosszú ideig jóllakottság érzetet okoznak. Aki tehát fogyni akar, a rejtett zsírtartalmú húsok és különféle szénhidrátok helyett fogyasszon leveseket. A teljesség kedvéért meg kell említeni, hogy van egy olyan módszer is, amely pszichikai úton befolyásolja a szervezet anyagcseréjét, illetve étvágyunk intenzitását, de ennek alkalmazásához Agykontroll ismeretekre van szükség.

Nincs viszont szükség különleges képességekre az akupunktúrás fogyasztásnál. Ennek az eljárásnak a lényege, hogy a fülön van egy pont, amelynek ingerlésével nagymértékben csökken az étvágy, a vastagbél-meridián köldök melletti vészpontjainak a kezelésével pedig fokozódik a szervezet anyagcseréje. A felkaron, a deltaizom tapadási pontjánál is van egy-egy éhségérzet-csökkentõ pont. Messzemenõen kerüljük azonban az olyan módszereket, amelyek különbözõ vegyszerek szervezetbe juttatásával segítik elõ a fogyást. A különféle fogyasztó csodaszerek, a hipp-hopp diéták kotyvalékaiba kevert vegyületek felhalmozódnak a májban, és egy idõ után komoly mérgezést okozhatnak. Ez alól csupán a krómtabletta a kivétel. A króm ugyanis az esszenciális, vagyis a szervezet számára alapvetõen fontos nyomelemek közé tartozik. Nélkülözhetetlen szerepe van a sejtek anyagcsere-folyamatában, a felesleges zsírszövetek elégetésében. A különbözõ vegyszerekkel ellentétben káros mellékhatások nélkül segíti elõ a fogyást. Elõnye még, hogy a zsírpárnák onnan tûnnek el, ahol a legtöbb ember számára gondot okoznak: a hasukról és a combjukról. Ráadásul a zsír helyére izom kerül, így a testalkat is elõnyösen változik. Ezen túlmenõen közrejátszik a vér koleszterinszintjének ellenõrzésében, csökkenti a vér zsírszintjét, és gátolja az érelmeszesedést, valamint a koszorúér-megbetegedést. A fentieken kívül serkenti a fehérjeszintézist, segít eljuttatni a fehérjéket oda, ahol a szervezetnek szüksége van rájuk, és növeli a fertõzésekkel szembeni ellenállást. Ráadásul megfelelõ adagokban szedve lassítja az öregedést. A króm elõsegíti a szervezet vércukorszintjének egyensúlyban tartását is, ami megszünteti az állandó édességfogyasztási kényszert. Ezt azáltal éri lel, hogy serkenti a szervezetben levõ GTF (glukóz tolerancia faktor) molekula mûködését. Ha ez a cukornak a véráramból a sejtekbe szállításáért felelõs molekula nem elég aktív, a vércukorszint ingadozik. Süllyedése esetén ellenállhatatlan vágyat érzünk az édességek iránt, amelyek aztán zsírrá alakulva testszerte ránk rakódik. A kevesebb édesség tehát szintén elõsegíti a fogyást. A krómtabletta szedésével elmúlik a fáradtság, az ingerlékenység, a remegés és a fejfájás is. Növeli a króm hatását a CLA (Conjugated Linoleic Acid) -val való kombinálása. A linolsav egy különleges zsírsav, ami meggátolja a zsírsejtek zsírfelvételét. Helyette átirányítja a zsírmolekulákat az izomsejtekbe, ahol azok közvetlenül energiává alakulnak át. A háj egy idõ után kemény izomkötegé válik. A CLA megakadályozza a jojó-effektus gyakori kísérõ jelenségét, az izomszövetek csökkenését is. A szervezet napi krómszükséglete min. 50 mikrogramm. Mivel a vegytiszta króm a legtöbb nyomelemhez hasonlóan önmagában nem képes felszívódni a szervezetbe, a gyártók krómpikolát formájában állítják elõ. Ez a három vegyértékû krómvegyület azonban csak max. egyharmad részben tartalmaz tiszta krómot, így ebbõl min. 160 mikrogrammra van szükség naponta. Ez a biológiailag hasznosuló krómtabletta 120 darabos csomagolásban EURO CHROMIX néven szerezhetõ be a gyógyszertárakban. Mellesleg ez a nyomelem nagyobb dózisban sem mérgezõ, a túladagolása veszélytelen. A krómpikolátnál már van egy háromszor hatékonyabb krómvegyület is, a króm-polinikotinát. Ezt a floridai kutatók által kifejlesztett vegyületet különbözõ fogyasztószerek adalékanyagaként használják. A krómtabletta szedésénél se számítsunk azonnali fogyásra. A lassú súlycsökkenés csak egy-két hét után indul meg. Sokan úgy próbálják elõsegíteni a fogyásukat, hogy cukor helyett alacsony szénhidráttartalmú mesterséges édesítõanyagokat használnak. Ez azonban nem vezet eredményre. Egy 80 ezer nõn végzett amerikai felmérés szerint az édesítõszer-használóknál nagyobb mértékû volt a súlygyarapodás, mint a cukrot fogyasztóknál. Ezt a meglepõ eredményt a mesterséges édesítõszerek étvágynövelõ hatása okozza. Éppen ezért a disznók tápjába édesítõszereket kevernek étvágygerjesztés céljából. Emellett egészségügyi szempontból is kockázatos a használatuk. Néhány darabtól még semmi bajunk sem lesz, de rendszeres fogyasztásuk esetén ezek a vegyi anyagok is feldúsulnak a szervezetben. Ez azért veszélyes, mert az állatkísérletek során kiderült, hogy az édesítõszerek nagy adagokban történõ alkalmazása különféle szervi elváltozásokat, és daganatos megbetegedéseket okoz. A legtöbbször meglehetõsen vegyszerízû mesterséges

azaz megszünteti az étvágyat. és annyi fiziológiai sóoldatot töltenek bele. ami egy Paraguayban õshonos növény kipréselt levébõl készül. Gyógyszert is készítenek belõle az emésztés serkentésére. Mivel a megtelepedett férget .1 dg is elegendõ. Kozmetikai célokra. Az 1920-as években jött divatba a bélféregpetét tartalmazó pasztilla használata. a vérnyomás normalizálására. Természetes eredeténél fogva a mézlevélkivonat a legcsekélyebb mértékben sem károsítja az egészséget. és Izraelben is. Ezeknek az íze nem kellemetlen. hogy rendszeres használóinál termékenység-csökkentõ hatást figyeltek meg. Érdekes fogyasztó eljárás a gyomorba helyezett feltölthetõ gumiballon. A jégkrémektõl kezdve a diétás kekszekig. hogy fél év után ki kell cserélni. ami azonnal megkezdi a felesleges zsírok elégetését. és megakadályozza az újabbak beépülését.) Régen. hogy a gyomor felét kitöltse. amikor a mûtéti technika még nem volt olyan fejlett. (Az Egyesült Államokban évente 100 ezer gyomorszûkítõ mûtétet végeznek. valamint a gombás fertõzések megszüntetésére. hanem egy meglehetõsen kártékony módszerrel oldották meg. Mûtéti beavatkozással feltárják a beteg gyomrát. Egyébként már természetes alapú édesítõszereket is gyártanak. A BASF cég által kifejlesztett Reductil megemeli a szerotonin. Ez az eszköz nem akadályozza a pácienseket a szokásos életvitelükben.és homloküreg-gyulladást és a különféle allergiákat. A nem cukor alapú vegyületek közül ez a legédesebb. Hatóanyaga a stevisoid háromszázszor édesebb. és egyetlen kalóriát sem tartalmaz. Egyetlen tabletta 300 kalóriát éget el. 1 kg gyümölcsbõl készített lekvárt 1 dg sztívia is megédesít. Ezzel a módszerrel 30 kilogramm súlyfeleslegtõl is könnyedén meg lehet szabadulni. és erõsíti az immunrendszert. hogy csillapítja a náthát. az arc.és zabolajból álló keveréket. hogy a kilóival együtt eltûnt a hangja is. Sõt jelentõs gyógyhatása van.édesítõanyagok helyett tehát érdemes áttérni a természetes fogyasztószerekre.vagy nádcukor. A fogyni vágyók ezzel fertõzték meg magukat. A természetesség jegyében a skótok kifejlesztettek egy pálma. mivel a gyomorsav erõs maró hatásának a szilikon sem képes tovább ellenállni. Egy szilikonból készült labdát a nyelõcsövön keresztül a gyomorba helyeznek. hogy az operáció 40 ezer dollárba kerül. Növekedni és szaporodni kezdtek. fogkõlerakódás. A féregpeték a bélrendszer falára tapadva féreggé fejlõdtek. a túlsúly csökkentésére. az asztmát. Így fele annyi táplálék esetén is kialakul a teltségérzet. a radikális fogyást nem gyomorszûkítõ gyûrûvel. mint a répacukor. mivel többnyire növényi alapanyagokból készülnek. szárított és porrá tört levele pedig harmincszor édesebb. Magas cinktartalmánál fogva ekcéma. Egyetlen kényelmetlensége. a fogyásra. Sokan rosszabbul jártak. -süteményekig. A fogápolásban szintén alkalmazzák. Maria Callas. akné. Ennél radikálisabb eljárás a gyomorszûkítõ gyûrû alkalmazása. Nálunk szintén kapható. és elették gazdájuk elõl a táplálékot. Magas C-vitamin-tartalma is hozzájárul ahhoz. A növény levelének nedve húszszor. és annak egy részét fémgyûrûvel elzárják. A mézlevél Japánban az édesítõszerek piacának már 50%-át teszi ki. a narancsbõr eltávolítására is használják a Body Line ananásztablettát. fáradtság és kimerültség ellen. Igen népszerû az Egyesült Államokban. Egyetlen hátránya. az ínygyulladás és az ínyvérzés kialakulását. a híres operaénekesnõ is ezzel a módszerrel fogott le 28 kilogrammot. magas vérnyomás és bõrbetegségek esetén használják. Mindemellett semmilyen mellékhatása sincs. annak ellenére. a torokfájást. Hatására a páciens nem érzi éhesnek magát. Az ananász torzsájának kivonata hidrokloridsavat képez a gyomorban. Ezzel mesterséges telítettségérzetet kelt. A lecsökkentett méretû gyomor jóval kevesebb táplálékot tud befogadni. -italokig sok mindenbe használják.és noradrenalin-szintet. A tesztek alapján az emberek 2-3 hónap alatt átlagosan testsúlyuk 10%-át adták le a legcsekélyebb megerõltetés és szenvedés nélkül. Ezek közül legnépszerûbb a sztívia. Nem számolt azonban az egészségre gyakorolt káros mellékhatásaival. pikkelysömör és más bõrproblémák esetén is hatásos. Ebbõl a porból egy pohár teába 0. mert gátolja a szuvasodás. Hasonló hatást vált ki egy új gyári készítmény is. így a páciens rákényszerül az éhezésre. Nála ez abban nyilvánult meg. mint a répa. ami joghurthoz keverve a vékonybélben peptideket szabadít fel. Fõleg cukorbaj.

volumennövelõket. Utána ugyancsak kátrányból kivont észterekkel. A lelkiismeret nem szab határt ezeknek az üzelmeknek. 2002. A tapaszt a kézfejre kell felhelyezni. tönkretéve vele a bélflórájukat és az immunrendszerüket. a borsot. amelyet olyan adalékanyag alakít ki. amelyek tartós kötõdést hoznak létre a termék iránt. mivel az illatanyag telítettségérzést okoz náluk. Az õsrégi tibeti módszer szerint az étvágy csillapításának legjobb módja. mert a különféle ízû szörpöket már most is gumiarábikummal és cellulózzal dúsítják. fényezõket. hogy bizonyos illatok zsírégetõ anyagok termelésének elindítására serkentik az agyat. Vizsgálataik során különösen hatékonynak találták a grépfrútot. aprítják.) . kondicionálókat. hogy ezzel a gyártók magukhoz láncolják a fogyasztót. A különféle hashajtók azonban szintén nem váltak be. többnyire kátrányból állítanak elõ. hogy 1 kávéskanál mézet elkeverünk egy pohár vízben. fehérítõket. hogy már nem is emlékeztet hajdani természetes állapotára. Az iparilag fejlett országokban az elhízásnak van egy rejtett oka is.nem lehetett eltávolítani. Ennek ellenére ma is sokan használják. savfokbeállítókat. Sokan nem is gondolnak rá. mellékíz-semlegesítõket. Ezt a narkotikumokra emlékeztetõ függõséget sokszor csak egy illat okozza. A fogyás elsõsorban a különösen fontos csípõ. Ennél a kúránál apró alma-. hogy az egészségügyi hatóságoktól megkapják erre az engedélyt. antioxidánsokat. habosítókat. amelyeket laboratóriumokban. banán-. hogy újabban már a csokoládéba is vért. Illóolajuknak szagoltatásával a tesztelésben részt vett hölgyek 1 hónap alatt átlagosan 1. hidrokolloidokat. olvassa el Jelinek Márta Mibõl készül a fagylalt címû cikkét a Népszabadságban. George s Hospital kutatási eredményei szerint a vanília édeskés illata csökkenti a vágyat a csokoládé és a magas kalóriatartalmú sütemények iránt. héjszerkezet-optimalizálókat.és gerániumillatú tégelyeket szagoltatnak a páciensekkel. A kotyvasztásnál olyan rafinált vegyszerek is belekerülnek a feldolgozott élelmiszerbe. ízfokozókat. alapozókat. és reggel. citromfû. Mi sem bizonyítja jobban az élelmiszergyártók lelkiismeretlenségét. pelyhesítõket. borsmenta-. és mesterséges édesítõszerekkel ízesítik. A résztvevõk átlagosan 200 kalóriával kevesebbet esznek naponta. fõzik. (25. szárítják. lesülésgátló anyagokat. amelyeket a feldolgozás során kiöltek belõlük. emulgeátorokat. Az élelmiszer-feldolgozó ipar ugyanis elárasztotta az üzleteket tetszetõs csomagolású értéktelen termékekkel. hogy az alapanyagot elõször hevítik. viaszos bevonást eredményezõ tapadásgátlókat. Most éppen arra várnak. majd hûtik. valamint csomagológázokat) adnak hozzájuk. alginátokat. Ez a kevés méz jelentõs kalóriát nem tartalmaz. A férgek után a vegyszerek jöttek divatba. textúrajavítókat. telítõanyagokat. tartósítószereket. hogy természetes táplálék helyett mesterségesen elõállított élelmiszereket fogyasztanak. Japán kutatók felfedezték. ami nem jellemzõ az eredeti alapanyagra. csomósodásgátló anyagokat. permeátumokat. a köményt és a tárkonyt. Ezeket az élelmiszereket már a gyártás kezdetén tönkreteszik azzal. a fagylalt elõállításának leírása. kelátképzõket. Ugyancsak különleges megoldás a vaníliatapasz. és 1 hónap után lényegesen csökken a nassolási vágy. A különféle manipulációk következtében az ipari élelmiszerek gyártástechnológiája valóságos horrorregény. közel 50 ember halt meg a mértéktelen szaporodásuk okozta betegségekben. Végül szintetikus vitaminokkal és különbözõ tápszerekkel próbálják pótolni bennük azokat az anyagokat. hogy mértéktelen étvágyuk alapvetõen arra vezethetõ vissza.és deréktájon következett be. Egyrészt hamar hozzászokott a szervezet. és nem nassolnak. végül porrá õrlik. zselésítõket. illetve olcsón beszerezhetõ állati vérbõl készült fehérjét akarnak keverni. éhgyomorra megisszuk. A Londoni St.1 kg -ot adtak le testsúlyukból. viszont telíti a gyomrot. Aki kíváncsi rá mi minden történik kedvenc csemegéjével mielõtt a tölcsérbe kerül. a feldolgozott élelmiszerektõl való függõség. Ezt bizonyítja a legártalmatlanabbnak tûnõ készítmény. hogy még több haszonra tegyenek szert. szeptember 5. Legkellemesebb módja a fogyókúrának az illatdiéta. vagyis különbözõ fizikai módszerekkel úgy lesilányítják. Ezt követõen különféle vegyszereket (színezõanyagokat. oldal. amelyek idõvel táplálkozási szenvedélyt váltanak ki a fogyasztókban. stabilizátorokat. másrészt ennek is számos mellékhatása volt. és hajtógázokat.

oszk. Nem járunk jobban akkor sem. idegessé is teszi a helytelenül táplálkozót. hogy ezekkel a feldolgozóipar által tönkretett élelmiszerekkel nem lehet jóllakni. az 500-asba a térfogatnövelõk. A 900-as sorozatban az egyéb anyagok vannak. Ebbõl kiderül. amelyet természetes aromával ízesítettek. Cím: http://mek. A hirtelen emelkedést azonnali zuhanás követi. ízfokozók. a 300-asba az antioxidánsok. csomósodást gátló anyagok. Átfogó képet kaphatunk a XX. az egész nap ennivaló után kutat. mert ezeket eltávolították a mesterséges táplálékból. Aki ezen a mûtáplálékon él. Ez a fajta éhség ingerlékennyé.com ) Az E-számrendszer meglehetõsen összetett. Egy Ausztráliában honos fafajta forgácsát vízzel felfõzik. a 200-asba a tartósítószerek. mesterséges . enzimek. amelyek azt jeleznék. Nem véletlen. mert ez a gyümölcs elõzõleg már átment egy szörpüzemen. az agyba nem érkeznek meg a véráram útján azok az ingerek. Kalas György: Élelmiszer-adalékanyagok címû összeállítását a Magyar Elektronikus Könyvtárból. többnyire latin eredetû elnevezést tartalmaz. ami farkaséhséget vált ki. ahol mindent kicentrifugáztak belõle. állagjavítók. zselésítõszerek. Ebbõl az élelmiszeripari konszernek által kialakított csapdából csak egy módon szabadulhatunk. emulgeátorok. Hasonló módon csinálnak növényi olajból almaaromát. tápsók. vagyis a lista legelején levõbõl van a legtöbb a megvásárolt termékben. majd alkohollal kezelik. Az eperízû gyümölcsjoghurtban pl. ha olyan gyári terméket vásárolunk. így természetazonos -nak minõsül. hogy nagy valószínûséggel rákkeltõ. savanyító szerek. ricinusolajból õszibarackízt. és hihetetlen mértékben megnöveli a vércukorszintet. mivel kielégíthetetlen éhségérzet kínozza. ételimitátumok szörnyû világáról Hans-Ulrich Grimm: A leves hazudik Az ételek szép világa címû könyvében. Cím: http://kunlibrary. hogy a szervezet megkapta a számára szükséges anyagokat. Annyit azonban mindenkinek célszerû megjegyezni. hogy a valódinak látszó adalékanyagoknál sem jobb a helyzet. Miután nem kátrányból készült. Hiába van tele a gyomor. ízfeltárók.ofe. az aromák. nem valamilyen olcsó zöldség vagy eperre emlékeztetõ aromájú bogyó leve van. Aki részleteiben is szeretne tájékozódni az egyes adalékanyagok és E-származékok káros hatásáról. már több mint 1500 nehezen érthetõ. hanem növényi alapanyagból. amit mértéktelen evéssel próbál elûzni. töltse le dr. hogy a 100-as sorozatba a természetes és mesterséges színezékek. Ennek törvényszerû következménye a kalória-túltengés. Az agyonfinomított élelmiszerek fogyasztása még növeli is az étvágyat. hogy a gyártóknak csökkenõ sorrendben kell felsorolniuk az adalékanyagokat. fogyasztásuk nem csillapítja az éhséget. emulgeálószerek. így kényszerevés alakul ki. ha visszatérünk a természetes táplálék fogyasztásához. nyomelemek) amelyek a véráramba jutva megszüntetnék az éhségérzetet. hogy bármelyik testsúlycsökkentõ módszerrel tartós fogyást érünk el. Az eredmény tökéletes eperaroma lesz. hanem faforgácslé. a 400-asba a sûrítõanyagok. A visszamaradt gyümölcshús-vázdarabokba azután a joghurtgyártók különféle vegyszerekkel (aromákkal. addig ne is reméljük. míg az 1000 és 1500 közötti sorozatban a kiegészítõ vegyületek találhatók. ami ízessé és értékessé tette. század élelmiszeriparának fejlõdésérõl . ha a joghurtban gyümölcsdarabokat vélünk felfedezni.A legnagyobb baj azonban az.hu Kiadó: Ökológiai Stúdió Alapítvány 1997. hogy az Európa Tanács listája a 2176 közismert aromából csupán 391-et minõsít veszélytelennek. Nem jobb a helyzet az amerikai mintára létrehozott tömegtakarmány-elõállító gyorsétkezdék által készített ételek esetében sem. ami kóros elhízáshoz vezet. és adalékanyagokat kevernek hozzá. Amíg ezt nem tesszük meg. adalékanyagok. Annál több azonban ezekben a korszerû élelmiszer álcájába bújtatott készítményekben a szénhidrát és egyéb értéktelen töltelékanyag. a 600-asba pedig az ízfokozók tartoznak.hu Az E-származékok részletes listája az Országos Fogyasztásvédelmi Egyesület honlapjáról is letölthetõ: http://www. (Ennek a 26 oldalas anyagnak Word-ben kiszerkesztett változata megtalálható a Kun Elektronikus Könyvtárban is az ökoélelmiszereknél alkalmazható E-számokkal kiegészítve. Ne örüljünk. egy bizonyos gombafajtából pedig kókuszaromát. Rostok hiányában a szénhidrát-tartalmuk gyorsan átalakul. A mesterséges táplálékban ugyanis nincsenek meg azok az anyagok (pl. Érdemes még tudni. 180 aromáról pedig megállapították.

mivel kikezdik a fogzománcot. hogy még véletlenül se romoljon meg. Kerüljük a szénsavval dúsított. így kisebb a romlásveszély is. savakkal) lehelnek életet. ha nem térünk vissza a termesztés táplálkozásra. Ezt egy gondosan titkolt vegyszerrel összekeverik. 85%-ukról nem tudjuk. hanem többnyire finomabb is. Ezek az adatok igen meggyõzõen bizonyítják. Jellemzõ az adalékanyagok sokféleségére. és csak rövid távolságokra utaztatják az árut. mint a valódi gyümölcsleveké. hanem csontritkulást is okoz. Ennek oka. mivel a sok vegyszer nem teszi tönkre az alapanyagok ízét. A sok vegyszertõl azonban elvesztik a tartásukat. Telenyomják õket mûtrágyával és növekedésserkentõ hormonokkal. vagyis emésztést elõsegítõ gyümölcsleveket igyunk. további 11 E-származék kerül a szervezetébe. Belénk is annyi vegyszert pumpálnak az élelmiszer. Amerikai kutatók vizsgálata szerint a szén-dioxid nem csak a bélbolyhokat teszi tönkre. A sok esetben évszázadok óta õrzött hírnév elvesztése katasztrofális hatást gyakorolna a termékeik iránti keresletre. Ezek a cukrozott lónyálnak is nevezett italok különféle rákkeltõ anyagokat tartalmaznak. mert magas koffein. Ennyi veszélyes vegyszert etetnek meg velünk nap mint nap. ágynak esünk. Ennek a helyzetnek tudható be. Az ásványvízen kívül kizárólag természetes alapanyagú. lehetõleg rostos. Az EU kémiai bizottságának jelentése szerint a tömegesen használt vegyszerek 80%-át sohasem vizsgálták meg egészségügyi szempontból. Õk ugyanis jóval kevesebb tartósítószert és helyettesítõ adalékanyagot használnak. hogy a táplálékát maga készítse el természetes alapanyagokból. rakott ételekbe pl. A kisvállalkozó viszont még országos terítés esetén is csupán 1-2 tonnányi árut kockáztat. Az alkalmazott vegyszerek hatásáról csak a lakosság gyógyszerfogyasztásának emelkedésébõl. akkor a hatóságok a teljes mennyiséget bevonják a boltok polcairól. vagy nincs rá ideje. A márkavédelem is arra ösztönzi õket. mint a valódi rizs. ezért nem éri meg a vegyészeti manipulációkhoz szükséges költséges eszközöket beszerezni. ami a hatalmas apparátus fenntartásából eredõ terheik következtében nagyon hamar csõdhelyzetet teremtene. mint az üvegházban nevelt virágok. A nagy élelmiszer-elõállító trösztök azért sem kockáztatnak. és piacképessé váljanak. hogy nagy baj van az élelmiszerellátásunkkal. hogy ilyesmi ne forduljon elõ. és gátolják csontrendszerük kialakulását. A töltött. ami egyetlen ország esetében is sok ezer tonnát tesz ki. Ráadásul az üdítõitalok mesterséges gyümölcssavtartalma csökkenti a vér lúgos kémhatását.és . hogy a lista már az E-1521-nél tart. a vegyszermentes élelemelõállításra.édesítõkkel. Ezért drótot csavarnak a szára köré. és gyakran hónapokig. Ez a hulladékból ragasztott rizsutánzat jóval olcsóbb. Nemsokára úgy járunk mi is. Csak úgy tudunk talpra állni. sõt évekig áll az áru a raktárban. mint a gyáróriások. mert ha valamely termékük megromlik. Aki készételeken él. Ha utána elrágcsál egy rágógumit is. világviszonylatban pedig több milliárd dollárra tehetõ a kár. válassza a kistermelõk által elõállított árut. Különösen nagy kárt okoz ezen a téren a kóla. Hivatalos vizsgálatok szerint az Európai Unió piacain kapható termékek több mint százezer különféle vegyi anyagot tartalmaznak. hanem az italunk megválasztásában is legyünk körültekintõek. elõbb-utóbb mindenki beteggé válik. és 70%-uk lebomlási folyamatát sem ismerik. A multinacionális konszernek azonban szinte a világ minden országába szállítanak. festékkel színezett és észterekkel ízesített üdítõitalokat. Emiatt telerakják tartósítószerekkel meg mindenféle rafinált vegyszerekkel.és gyógyszergyárak. Fõleg kisgyermekeknél ártalmas a szénsavas üdítõitalok fogyasztása. és legtöbbször még az áruk sem alacsonyabb. hogy felhalmozódnak-e a táplálékláncban. Aki nem tud megválni a gyári termékektõl. hogy lassan megrokkanunk. hanem a barna rizs koptatásánál visszamaradt rizsport. ha mankót dugnak a hónunk alá. hogy minél hamarabb megnõjenek. hogy kis mennyiséget termelnek. és a halálozási ráta növekedésébõl kapunk visszajelzést. hogy a kisiparos terméke nem csak veszélytelenebb. az egy átlagos vacsora során 20-25-féle E-származékot csúsztat le a torkán. nem egész rizsszemeket fõznek. amelynek elvesztése még nem teszi tönkre. és formára préselik. Az egészséges táplálkozásra való átállás során ne csak az ételünk. Az ipar még a készételekbe rakott rizst is hamisítja. ami további betegségek kiváltója lehet. a saját súlyuk alatt összeroskadnak.

Nem is szólva a károsanyag-tartalmáról. amikor kiderült. A legjobb azonban. Nem elhanyagolható elõnye még ennek a terméknek. és tartósítószertõl. és hirtelen töredezni kezd. hogy a Coca Cola cég Cola és Fanta . Ezt az E 330-nak nevezett adalékanyagot igen nagy mennyiségben tartalmazzák a különféle üdítõitalok. hogy vákuumos párologtatással besûrítették. A nyugtalanságra az adott okot. Az észterekkel ízesített. elkerülhetetlenül bekövetkezik a teljes fogpusztulás. Az indiai földmûvesek Coca Cola -permettel védik a gyapot. és közülük ötvenet kórházba szállítottak. ananász-. és vegyszerekkel tartósított üdítõitalok a fiatal korosztálynak ártanak legtöbbet. hogy sokan a vécékagyló és egyéb lefolyók tisztítására használják. hogy egyes ételszínezékek. hogy a szénavas üdítõitaloktól gyermekeik foga bebarnul. Így azoknál a gyerekeknél. Az ok a citromsav maró hatása. Az agyoncukrozott üdítõitalok fogazatunk épségét is nagymértékben veszélyeztetik. ezek fogyasztása is hasonló veszélyeket rejt magában. mely szerint a dioxinmérgezés bizonyíthatóan 5000 rákos megbetegedést okozott Belgiumban. Ez esetben még a rendszeres fogmosás sem segít. Ezt támasztja alá az a két évvel késõbb született egészségügyi jelentés. A hír hallatán a francia hatóságok 50 millió doboz kólát vontak ki azonnali hatállyal a forgalomból. A vizsgálatok kiderítették. Az állott. maradék kóla pedig annyira maró hatású. és kihatnak a gyerekek tanulási és koncentrálóképességére is. . hogy Belgiumban és Luxemburgban több száz gyerek lett rosszul különféle palackozott üdítõitaloktól. mert a gyereknek gyártott gyümölcsízû teákban is van citromsav. és eddig a világ 20 országában nyilvánították legjobb minõségûnek a természetes gyümölcslevek kategóriájában. vagy annak vegyileg töményebb változatát. A fogorvosok a fogzománc eróziójaként emlegetik a jelenséget. a különféle szószalapig minden gyárilag elõállított élelmiszer tartalmaz citromsavat. amelyek fõként üdítõitalokban és édességekben fordulnak elõ. a nagyobb kárt az okozza.foszfortartalma valósággal kimossa a szervezetbõl a kalciumot. Aki továbbra is ragaszkodik a készen megvásárolható gyümölcslevekhez. Ennek tudható be a mind gyakoribb allergiás roham is. Ez a 8 : 1 arányban hígítható gyümölcskoncentrátum az izraeli piacon 60%-os részesedést ért el. A rostos gyümölcslevek egyáltalán nem tartalmaznak tartósítószereket. õszibarack. mert a fogkefe sörtéje beledörzsöli a fogzománcba a savat. kátrányból és egyéb vegyszerekbõl állítják elõ. Sokan nem törõdnek az üdítõitalok fogyasztásából eredõ veszéllyel. Ráadásul a lekvártól kezdve. Nálunk pléhdobozos kivitelben kapható. ami felszívódik a szervezetbe. A rostos gyümölcslevek közül jelenleg az izraeli Gat Food Canneries cég Grand Gold márkajelzésû sûrítményei a legjobbak. A kíméletes gyártástechnológiának köszönhetõen a frissen facsart gyümölcs minden értékes tulajdonságát megõrzi. mint a többieknél. A felmérések szerint a sok kólát fogyasztó fiataloknál ötszörte nagyobb a csonttörés kockázata. akik rendszeresen isszák ezeket a gyümölcsléutánzatokat. de az egészségügyi hatóságok már aggódnak. a korszerû módszerekkel elõállított változatokat keresse. konzerválásuk hõkezelés útján történik. mert a gyárilag elõállított rostos levek enzimtartalma a hõkezelés következtében tönkremegy. jelentõs szénsavtartalmuk pedig órákig tartó erjedést okoz az emésztõrendszerben. grépfrút-. Ennek csupán kellemetlen tüneti jelensége a lenyelt szén-dioxid felböfögése. ami súlyosbítja a helyzetet.rizs és csiliültetvényeket a kártevõktõl. a zacskós levesen át. Valóságos pánikot keltett a szülõk körében. Az Európai Unió szakembereinek felmérése szerint a nyugat-európai gyerekek a különféle mesterséges adalékanyagokból a megengedett érték tizenkétszeresét eszik meg. valamint Sprite márkanevû üdítõitalaiban a megengedettnél jóval nagyobb mennyiségû rákkeltõ dioxin található. ha frissen facsart gyümölcslevet fogyasztunk. cukortól. Végül a fogak helyén már csak csonkok maradnak. szintetikus festékekkel színezett. A Southamptoni Egyetem kutatói megállapították. hogy a világ egy újabb mérgezési botránynak néz elébe. a nátrium-benzoát tartósítószerrel együtt hiperaktivitást okoznak. Mivel a többi üdítõitalt is mesterséges úton. A legkisebbek is veszélyben vannak. hogy a megerjedt táplálék méreggé válik. színezõanyagoktól mentes.és narancssûrítmény formájában. így az 1 liter gyümölcslével együtt nem kell 8 liter vizet is hazacipelni. a borkõsavat.

hogy: egyéb kémiai hatóanyagok . mert a citromsav lemarja a falán levõ lerakódásokat is. Egyetlen hamburger ennek kétszeresét. de jellegénél fogva nem mentes a klórtól. Egyes gyártók mostanában úgy próbálják palástolni az össznépi mérgezésben történõ buzgólkodásukat. 3. hogy az E-számok helyett csak annyit írnak a termékükre. Közvetlenül a helyszínen kell palackozni. Ránézésre is kristálytisztának kell lennie. az ilyen vizet nem szokták palackozni. Maguk a franciák nyilvánították az eviani ásványvíznél is finomabbnak a buborékmentes kategóriában. édes ízû szénsavmentes Szentkirályi ásványvíz a párizsi Aqua Expón aranyérmet nyert 2004-ben. A Veritas Gold egyébként összetétele. mangán) amely utólag zavarossá teheti. hanem a mélyebb rétegekbõl tör fel. Egyébként a nátriumszulfid nem káros az egészségre. Ezt a profitérdekelt forgalmazók is kezdik felismerni. vas. 2005. 2. A barna elszínezõdés ecetes áztatással távolítható el belõlük. Viszonylag kevés ásványi sót és nyomelemet tartalmaz. amíg nem kerül belõle testsúlykilogrammonként 0. 56 milligrammot tartalmaz. ami súlyos bélbetegséghez vezet. A hidroszatikus nyomás hatására gyakran magától a felszínre tör. sõt a gyorsetetõ étteremláncok hamburgereiben is megtalálhatók. Az eseményen számos ország ételeit és italait vizsgálták a nemzetközi élvonalba tartozó szakértõk: séfek. Tilos vegyileg kezelni. kismamáknak a .) Egyébként a világ legjobb ásványvize Magyarországon. (Ennek az eljárásnak az alkalmazása esetén tiszta palackokat használjunk. Nem minden forrásvíz tör a felszínre. Egy 40 kilós gyereknél a napi megengedhetõ szulfid értéke 3. nem kell szivattyúzni. többnyire tiszta. Az ózondús illatú. Pedig a mezõny ugyancsak erõs volt.7 grammnál több a szervezetbe. A 61-féle élelmiszercsoportban megtalálható szulfidok elõsegítik egy agresszív baktériumfajta megtelepedését a szervezetben. elején a Szentkirályi ásványvíz ízesített kategóriában is elnyerte az Oskar-díjat a párizsi Aqua Expón. nem fog kicsapódni belõle a vas és a mangán. Ha literenként 2-3 csepp citromlevet teszünk a friss vízbe. azt bonyolult technológiai mûveletekkel el kell távolítani belõle. A barnulás azonban meg is akadályozható. A Legkiválóbb Íz díját nyerte el Brüsszelben nemrég a magyar Veritas Gold szénsavmentes és szénsavas ásványvíz. Asztali víz: Csapvíz és ásványvíz keveréke.) Az artézi kutak vize két vízzáró réteg közötti vízáteresztõ rétegben rejtõzik. sommelier-k[4]. Közegészségügyi szempontból tisztának mondható ugyan. amitõl fémízû lesz a víz.Szintén sok gondot okoz az E 223-nak nevezett nátriumszulfid. úgy szaporodik a palackozott vizekkel történõ visszaélés. Ásványvíz: Föld alatti forrásokból származó legalább 1000 mg/liter ásványi anyagot tartalmazó víz. mert a felszín alatti vizeket összegyûjtõ ásott kutakhoz hasonlóan a mélyfúrású artézi kutakat is veszélyezteti az elnitrátosodás. Könnyebben védekezhetünk a hamisítók ellen. A Lufthansa és a SAS légitársaság is ezt az ásványvizet szolgálja fel a járatain. Vidéken a mélyebb talajrétegekbõl fúrással felhozott vizet artézi víznek nevezik. ha figyelembe vesszük az alábbi osztályozást. porított élelmiszer-alapanyagok mindegyike tartalmazza ezt az adalékanyagot. Általában természetes szénsavval telített. 1. Miután nem a felszín alatt. Az E 220 és E 227 közötti adalékanyagok még a gyárilag tartósított szárított gyümölcsökben. hanem szabadon használható forrássá nyilvánítva a környéken lakók rendelkezésére bocsátják. ahol az elsõ ilyen kutat fúrták. ezért ha olyan ásványi anyag van benne (pl. a Kecskemét melletti Szentkirály forrásból fakad. A zacskós. Mivel ez az eljárás meglehetõsen költséges. Forrásvíz: Föld alatti vízforrásból származik. Sok gyerek azonban a megengedett érték tizenkétszeresét fogyasztja el a különbözõ gyári készítményekkel. ezért ezen a téren sem problémamentes a helyzet. vagyis csak az élvezet intenzitását figyelték a zsûri tagjai. Nagyon szigorú hatósági elõírások vonatkoznak rá. Sajnos már ez a víz sem fogyasztható vizsgálat nélkül. A szabályok szerint most is vakon értékelték a vizeket. klórozást nem igénylõ víz kerül a palackokba. A túlzott ásványianyag-tartalom nem káros az egészségre. tisztasága és pH-értéke miatt ajánlott csecsemõknek. Mindent egybevetve a szervezet számára a legegészségesebb szomjoltó ital továbbra is a víz. (Az artézi víz az egykori francia Artois megyérõl kapta a nevét. klórozni. Ahogy nõ a vízfogyasztók száma.8 milligramm. de egy idõ után rárakódik a vízhordásra használt üvegekre.

Az eredmény ugyanaz: nagy mennyiségû sav. Fõ táplálékuk a cukor. A böjtkúrák hatására ízlelõbimbóink regenerálódnak. ami lehetõvé teszi. Már 2% folyadékvesztés megzavarhatja a rövid távú emlékezetet.4 mg/1.és gyümölcsfogyasztásra való átállás járulékos hatása még. a zöldség. rugalmassá. hanem szívósabbak. hogy ételünk és italunk gondos megválasztásának kiváló élettani hatása van. és nem mûanyag palackba. és összpontosítási zavarokat egy képernyõ vagy egy kinyomtatott oldal felfogásánál. nehézségeket okozhat az alapmûveletek elvégzésénél. Folyamatban lévõ tanulmányok kimutatják. Ráadásul vegyszerek oldódnak ki belõle. hogy ismét észleljük az ételek finom illatát. Az íze sokszor kellemetlen. A Washingtoni Egyetem felmérése szerint egy pohár víz maradandóan csökkentette a diétázók 100%-ának éhségérzetét. Emellett finomodik a szaglásunk. A termálvizet külsõleg. Már IV. vékonyítja a fogzománcot. hogy a hús szövetei és a cukormaradványok beragadnak a fogak közé.és cukorfogyasztás abbahagyásának elõnyös mellékhatása még. és édes íze mögött keserûség lappang. Ennek következtében testünk egyre ruganyosabbá. Naponta 5 pohár víz elfogyasztása 45%-kal csökkenti a vastagbélrák veszélyét. Már csekély vízhiány is 3%-kal csökkenti az anyagcserét.és ízületi fájdalmakban szenvedõk 80%-ánál naponta 8-10 pohár víz csökkenti a fájdalmakat. és ezek közül legalább 20 savat képez a cukorból. Az egészséges életmód. és tökéletes eltávolításuk alapos fogmosás útján sem lehetséges. Nem elhanyagolható elõnye a vegetarizmusnak az sem. Az amerikaiak 37%-ánál a szomjúságérzet annyira gyenge. és magasabb kort is érnek meg. mint húsevõ társaik. és újra érezni fogjuk a rég elfelejtett ízeket. hiszen nátriumtartalma mindössze 7. mint amennyi szükséges lenne? Bizonyított tény. A kimerülés veszélye sem fenyeget. és az ily módon keletkezõ savak megtámadják a fogzománcot. Ennek következtében a fogak között rekedt cukor megerjed. A kutatók szerint a szánkban több mint 500-féle baktérium található. a mellrákét 79%-kal és 50% -kal kevesebb a rizikó a hólyagrák. A hús. ami rontja a víz ízét. A nappali fáradtság elsõszámú okozója a vízhiány. mely azáltal jön létre. jobb a közérzetük. hogy a hát. 600 évvel ezelõtt ezt írta róla: A cukor megfeketíti a fogakat. 4. Gyógyvíz: Igen nagy ásványianyag-tartalmú víz. Szomjoltásra nem alkalmas. hogy a növényevõ . sõt a nátriumdiétára szorulók is bátran ihatják. fürdõkúrák formájában használják. hogy szervezetünk öregedési folyamata lelassul. nyugodtabbak. ahol a víz ásványianyag-tartalma a bõrön keresztül szívódik fel. A gyógyvíz speciális változata a termálvíz. Egy kis ösztönzés a vízivásra: Az amerikaiak 75%-a krónikusan vízhiányos (ez vonatkozik az emberiség felére is).folyadék pótlására. amely folyamatosan marja. amelyet az el nem távolított húsmaradványok bomlasztó hatása tovább gerjeszt. a fogak közé szorult húsban pedig intenzív szaporodásnak indulnak. hogy nagymértékben megõrizzük vele fogazatunk épségét. hogy a rendkívül mély rétegekbõl feltörõ gyógyvíz a magma közelsége folytán felmelegszik. A gyógyvizet és a minõségi ásványvizet üvegbe töltik. Henrik udvari orvosa is tudta. A mûanyag szervesanyag-tartalma ugyanis elõsegíti a baktériumok szaporodást. A vegetáriusok nem csak egészségesebbek. hogy gyakran összetévesztik az éhségérzettel. hogy a cukor árt a fogaknak. mert a világ ásványvízkészletének 70%-a a Kárpát-medence alatt található. pattanásoktól mentessé válik. mivel a kalciumelvonáson kívül a fogszuvasodás leggyakoribb kiváltó oka. bõrünk pedig feszessé. Tényleg annyi vizet iszik.

ha éhesek vagyunk. Mert mindaz. hanem megõrizni. egészségünket hosszú távon csak a szervezet öngyógyító mechanizmusa képes fenntartani. Bizony mondom néktek. hogyan étkeznek. Ezt azért is célszerû megtenni. és térjünk vissza a természetes táplálék fogyasztására. a Sátántól jõ. valamint az iparilag feldolgozott élelmiszereket. hüvelyesekbõl azonban csak fele annyit. A cukorfogyasztás is 2 kg-ról 24-re. Ugyanakkor a kenyérfogyasztás évi 250-rõl 115 kg-ra csökkent. valamint Amerikára. Akkor hát itt semmi keresnivalóm sincs mondta az orvos. Az akupunktúra lényege ugyanis. Ennek leghatékonyabb formája a vegetarizmus. illetve az energiaegyensúly helyreállításával növeli a sejtek ellenálló képességét. hogy többletenergia-bevitellel.5 kg-ról 36-ra emelkedett. italokat. Búzából. kérdezd már meg. Jézus a következõképpen óvta az embereket a húsevéstõl: Az állat húsa az emberben saját sírja lesz. aki agyonvert állat húsát eszi. és alig fogyasztanak valamit. akkor egyre kevésbé szorulunk rá az akupunktúrára és egyéb gyógymódokra. cukros üdítõitalokból pedig 27-szer többet fogyasztunk. és nem csak Németországra. nevetgélnek. Késõbb két sivatagi vándor betért a kalifátus egyik kocsmájába. és méheiteknek az õ mézükbõl. Németországi adatok szerint az emberek húsfogyasztása 1816 és 1934 között évi 14-rõl 54 kg-ra emelkedett. kukoricából. Nagy megrökönyödésére ezt a választ kapta: Csak akkor eszünk. a zsíré 3. és megkérdezte. hanem a magas életszínvonallal rendelkezõ államok mindegyikére jellemzõk. mint 100 évvel ezelõtt. Ezzel egyidejûleg a táplálkozás helyes módjáról is felvilágosított bennünket: Egyetek mindig Isten asztaláról: a fák gyümölcseibõl. zöldségbõl és gyümölcsbõl pedig a harmadát. az a halál húsát eszi. majd néhány . Tovább fokozta az egészségrombolást az élelmiszeradalékok és a tartósítószerek használatának nagyságrendnyi növekedése. ami ezeken kívül vagyon. Ebbõl az öngyilkossággal is felérõ életmódból csak tudati felvilágosítással. Amikor már pukkadásig jóllaktak megütközve látták. és a feldolgozás következtében testidegen élelmiszerek fogyasztása. Iktassuk ki az étrendünkbõl az egészségkárosító-. és soha betegséget nem láttok. valamint újkori jelenségként a kábítószer-élvezet. Az Egyesült Államokban készült legújabb felmérés szerint tartósítószerekbõl tízszer. és táplálkozási szokásaink radikális megváltoztatásával szabadulhatunk ki. A történelem során az emberiség legnagyobb bölcsei és a nagy vallásalapítók mind vegetáriusok voltak. hanem megölik magukat. A vegetárius életmód végsõ célja. A mérsékletes táplálkozás egészségmegõrzõ hatása már az ókorban is köztudott volt. és a bûnök a betegségek útjain a halálba vezet. rozsból. Állataitoknak az õ tejükbõl. s étvágyunkat akkor sem elégítjük ki teljesen. odalépett a társasághoz. mint a húsevõké. mert a WHO jelentése szerint a tíz leggyakoribb halált okozó egészségügyi kockázati tényezõ közül hét az evésbõl és az ivásból származik. Az iparosítás elõretörésével azonban ugrásszerûen megnövekedett az egészségtelen. Ma is igaz tehát Seneca 2000 évvel ezelõtti megállapítása. Ez önmagában még nem lenne baj. Ha ez sikerül. és ez a közérzetünk javításán kívül megkönnyíti az emberekkel való kapcsolattartást is.emberek testének kipárolgása sohasem olyan kellemetlen.és a finomlisztbõl készült kenyerek aránya 1816. hogy a szomszéd asztalnál a helyi vendégek csak beszélgetnek. erõt és ifjúságot öntenek a ti testetekbe. Az akupunktúrának csupán a gyógyulási folyamat elindításában lehet átmeneti szerepe. Ezek a kedvezõtlen arányok napjainkra tovább romlottak. Ehhez járul még az alkoholfogyasztás és a dohányzás mértéktelen növekedése. árpából csupán az egyötödét. Ezen belül a sertéshúsé 4 kg-ról 35-re nõtt. Erre az egyik vándor odaszól a cimborájának: Te ismered a nyelvüket. 1954-ben pontosan a fordítottja. A vitalitást azonban nem pótolni kell. hogy felszabadítsuk a szervezetünkben rejlõ öngyógyító erõt. hogy: Az emberek nem meghalnak. és továbbállt. de amíg a korpás. Egy perzsa orvos jól fizetõ állásra vágyott. Azok az eledelek viszont amelyeket Isten dúsan terített asztaláról esztek. Ezek az intelmek közel 2000 éven át segítették a természetes táplálkozási szokások megõrzését. miért nem esznek-isznak? A másik felállt.ban 90 : 10 százalék volt. és ezzel a szervezet vitalitását. a mezõk magvaiból és füveibõl. Ezért felkereste Musztafa kalifát. a vitalitást.

mint ahány áldozatot a közlekedési balesetek követelnek. Ennek persze szintén vannak mellékhatásai. Amikor csak lehet. Ha az emberiség a természetes gyógymódokra való áttérés során semmi mást nem tenne. Ugyancsak intenzív gyógyhatás érhetõ el fõleg nõknél a cickafark tea és -fürdõ alkalmazásával. hanem azok az adalékanyagok is. hogy a páciens vegyszermérgezésben hal meg. Ez azt jelenti. éhgyomorra igyuk meg. Amennyiben magunk kívánjuk begyûjteni a számunkra szükséges gyógynövényeket. hogy a gyógyászati célra alkalmas mezei zsurló rendkívüli módon hasonlít a mérgezõ mocsári zsurlóra. de a gyógyteák fogyasztására. csak meg kell keresni. A vegyi úton elõállított gyógyszerek legtöbbször kigyógyítanak ugyan eredeti betegségünkbõl. tartózkodjunk a szintetikus gyógyszerek szedésétõl. Ma már a gyógynövények termesztése és forgalmazása annyira kiterjedt. anyagilag mindenki számára elérhetõ. Vigyázat! Tartósan forralni. mit mondtak? Képzeld. óriási mértékben csökkentené az egyes országok kormányainak egészségügyi kiadásait is.5 milliónál egészségkárosodás. Ebben az esetben az elõírt mennyiség négyszeresét használjuk. Végezetül a mérsékletesség mellé még egy jó tanács. Intenzív íze és magas illóolaj-tartalma miatt sokan kerülik a zsályatea fogyasztását. Ez a . ezek olyanok. Feltétlenül meg kell még említeni a zsálya és a jól ismert kamilla széleskörû hatékonyságát is. Ezenkívül hetente egyszer alkalmazzunk gyógyfürdõt oly módon. másnap melegítsük fel forrásig.perc múlva elképedve tért vissza. és hozzájárul a korpásodás megszûnéséhez. aki él és mozog. A Biblia szerint: A gyógyszereket a földbõl adja az Úr. A betegek majdnem fele csak azért kénytelen szedni egy másik gyógyszert is. Egy gyógyszergyár önkritikus fejlesztési igazgatója szerint: Az egészség legfõbb akadálya a gyógyszeripar. nagyon ügyeljünk arra. a magnézium-sztearát. de a tejcukor is. Még intenzívebb hatást érhetünk el. az állat viszont igen. és az okos ember nem veti meg. Na. hogy az egyenlõ arányban összekevert csalán és zsúrlószárítmányból 1 kávéskanálnyi mennyiséget minden reggel 3 dl vízzel forrázzunk le. ha friss növényeket alkalmazunk. A Földön minden betegségnek megvan a természetes gyógyszere. hogy alkalmazása nem függ a kortól. hogy szinte minden betegségre találunk valamilyen természetes alapanyagú. a gyógynövényfõzetbõl készült fürdõk igénybevételére mindenki képes. Azt mondták. mellékhatásmentes készítményt vagy gyógynövénykeveréket. amelyeket a gyártás megkönnyítése érdekében kevernek az orvosságokba. akkor a különbözõ megbetegedésekben szenvedõk száma egyik évrõl a másikra minimum 10%-kal csökkenne. serkenti a haj növekedését. Ehhez a megállapításhoz kapcsolódik az a székely adoma is. Az ismert gyógynövények közül legintenzívebb és legsokoldalúbb hatást a csalán és a zsurló fõzetével érhetjük el. mint rendszeresen igénybe venné ennek a két gyógynövénynek egészségmegõrzõ és gyógyító erejét. és lehetõleg ízesítés nélkül. mint az állatok. mely sokszor oda vezet. a titán-oxid. A legfrissebb kutatási eredmények szerint nem csak a gyógyszerek hatóanyagai váltanak ki mellékhatást a szervezetben. hogy az elõzõ mellékhatásait semlegesítse. de mellékhatásuknál fogva újabbakat hoznak létre helyette. A gyógynövénykúra elõnye még. Ilyen pl. megállítja a kopaszodást. A magas vastartalmú csalánból készített fõzet mellesleg a hajhagymákra is kitûnõ hatást gyakorol. sok esetben helyreállíthatatlan egészségrombolás alakult ki. a vas-oxid. mert akkor a hatóanyagai lebomlanak. hanem járulékos hatásként. megfõzni nem szabad. majd szûrjük bele a fürdõvízbe. A hivatalos statisztika szerint csupán az Egyesült Államokban évente 106 ezer ember veszíti életét különféle gyógyszerek mellékhatásai következtében. amely csattanója így szól: Az ember nem tudja mennyi az elég. Az akupunktúrás kezelés viszonylag drága. Az alkalmazás legcélszerûbb módja. a házilag végezhetõ elektrostimulációs kezelés kivitelezésére nem mindenki alkalmas. amelyek a többi gyógynövénnyel összehasonlítva szintén kimagasló gyógyerõvel rendelkeznek. Ez nem csak az egyén szempontjából lenne elõnyös. hogy elõzõ este ebbõl a gyógynövénykeverékbõl 5 dekagrammot áztassunk be 5 liter vízbe. További 2. hogy emiatt több ember hal meg. ha éhesek és szomjasak. hogy õk csak akkor esznek-isznak. és keresztülvitele semmilyen szakismeretet sem igényel.

Emellett a testmozgás a leghatékonyabb és legolcsóbb fogyasztó módszer. 20 perc múlva. A természetes táplálkozás szabályainak következetes alkalmazása során egyre jobban kitisztul a szervezetünk. hanem a gondolataink is kitisztulnak. hanem gazdag ásványianyag-tartalma következtében segít leküzdeni a fertõzõ betegségeket. úgy fürdõ-. hogy citrommal és mézzel ízesítve igen kellemes íze van. A zsírlebontás lassú folyamat. amely az idõsebb korosztály szerelmi . és kioldódik belõle egy olyan enzim. ezért ezt átmenetileg felfüggeszti. miután az izmokat átszövõ vérerek már kellõen kitágultak. Samst svéd orvosprofesszor 18-féle gyógynövénybõl állította elõ ezt a fõzetet. vagy a lendületes séta. hogy az ifjúság hamvával együtt lekopjon az öröm is az arcunkról. A zsírlebontáshoz nem impulzusszerû. Vegyük figyelembe azt az örök érvényû tapasztalatot. A sportolás csak akkor jár fogyással.és fartájék. Ezen túlmenõen ismert még a menstruációszabályozó szerepe. Jelentõs vas-. ha egyenletes megterhelést okoz. a jó kedélyállapot és a lelki kiegyensúlyozottság. a humor és az élményekre való fogékonyság olyan lelki smink. Ezért olyan hatékony a kocogás. és az akadálytalan önmegvalósítás tudatából erednek. hogy a derû. legyünk lelkileg nyitottak. amely belülrõl késlelteti az öregedést. a szabad levegõn való kiadós séták. beindul a zsírégetési mechanizmus. és ezáltal az életkedvünket. mivel a csontritkulás lelassításának leghatékonyabb módja. kalcium. a csontok megterhelése. Ne szégyelljük tehát az érzéseinket. A zsírsavakat a mellékvese velõállománya által termelt adrenalin hormon mobilizálja. A fitoterápia mellett ne feledkezzünk meg a szaunázás. Ezért szoktak a élsportolók szõlõcukrot vagy csokoládét fogyasztani verseny után. amelyet a húsevés és a nagy szénhidráttartalmú édességek nyújtanak nekünk. A csalántea egyébként nem csupán a mérgezõ anyagokat oldja ki a szervezetbõl. Ahhoz hogy hatékony legyen. akkor tovább folytatódik a glukózból történõ energiakinyerés. ami jelentõs mértékben növeli a vitalitásunkat. A testi örömök csökkenéséért bõségesen kárpótolnak minket azok a lelki örömök. A testmozgás azért is tanácsos. és tegyük túl magunkat azon az elõítéleten. amelyek a betegségeinktõl való megszabadulás. és a zsírsavak oxidációja elmarad. de nem utolsósorban említsük meg. kár feláldoznunk az egészségünket. és az átlagosnál jóval hosszabb élettartamra számíthatunk. és ennek következtében egyszerre több betegséget is képesek meggyógyítani. Utoljára. A kiegyensúlyozott testmozgás során a szervezet az elsõ 20 percben szénhidrátból nyer energiát. egyenletes megterhelésre van szükség. melyekben megtalálható az adrenalin hormon béta receptora. A növekvõ megterheléshez sok energia kell. Az eltávozó mérgek következtében nem csak a testünk lesz ruganyosabb. de nem használ minden esetben. A glukózt és az izomszövetekben elraktározott glikogént bontja le oxigén segítségével. az úszás. legalább 1 órán át kell tartania. A zsályát ugyanis a csalánnal és a kamillával ellentétben nem forrázni kell. Dr. mert a rendkívüli erõkifejtés következtében nagyon lecsökken a vércukorszintjük.kellemetlenség azonban a helytelen készítési módnak tudható be. a napozás.és A-vitamin-tartalma pedig a hajunkra gyakorolt jótékony hatáson kívül rendbe hozza a körmeinket is. hogy testünk regenerálódásának fontos feltétele még a sok mozgás. Elsõként azoktól a zsírsavaktól szabadulunk meg. 3 percnyi fõzés után a zsályában lévõ éterolaj elpárolog. porckorong és a gerincvelõ számára létfontosságú. Ezen csodálatos hatású szerek közül különösen nagy gyógyereje van a svédcseppeknek. ezért egyre többen fogyasztják élvezeti céllal is. valamint a gyógyvizek elõnyös hatásáról sem. Ezután következik a comb. a megértés. Ez a has bõre alatti zsírszövet. és enyhíti az ízületi és reumatikus fájdalmakat. hanem sokáig tartó. mint ivókúra formájában. Tovább fokozhatjuk ezt a hatást. A csalánteáról el kell mondani. majd a hasüregi zsírszövet. és a szervezet energiát csak cukorból tud gyorsan elõállítani. Ha a mozgásból eredõ terhelés nem egyenletes. és az izomszövetekben raktározott zsírtömeg. amely az összes mirigy. ami szintén magas vastartalmának köszönhetõ. hanem hirtelen megnõ. és igen sok betegséget képes meggyógyítani ez a nemzetközileg elismert készítmény. Azért a csekély gasztronómiai örömért. ha a testünk regenerálásán kívül a lelkünk megfiatalítására is gondot fordítunk. A kombinált gyógynövénykivonatok összetett hatást fejtenek ki a szervezetre. vagyis az izom megfelelõ mennyiségû oxigénhez és tápanyaghoz jut. Nem törvényszerû ugyanis. hanem fõzni.

és senki sem olyan szegény. Ezután kapcsoljuk a készüléket kezelõáramra. mint Goethe. hogy a mosoly a természet legjobb orvossága a bajok ellen. másrészt a másik elektróda segédelektródájaként funkcionál. Mivel tartós kezelések során a kombinált elektródás kábelt a fokozott áramterhelés miatt szinte már nem is használjuk. mint annak. az mind a készülék használatában. Életünk alkonyán ugyanis a szerelem finomítja a magatartást. maradjunk még egy kicsit ennél a témánál. nekünk az egyes meridiánpontokat egyenként. A felhasználási mód kiszélesítése Aki az I. aki körülvesz bennünket. fejezetekben közölt kezelési szabályokat maradéktalanul elsajátította. Ebben a stádiumban gondot már csak a kezelés idõigényessége jelent. Most mindkét elektróda kettõs feladatot lát el. kiegészítve az egészséges táplálkozásra vonatkozó ajánlásokkal. hanem mert a fejlettebb társadalmak már tudják. az elektrostimulációs kezelésnek a szabályait vettük sorra. és II. mint a szeretet. különben könnyen úgy járhatunk. karbantartja a testi-lelki kondíciót. és megajándékoz a fiatalság érzésével. Ez a probléma is megoldható azonban egy kis átalakítással. Amerikában az ismert keep smiling szlogen nem azért vált olyan népszerûvé. PSZICHOORIENTÁCIÓS GYÓGYÍTÁS Az elõzõ két fejezetben az akupunktúra házi használatra szánt változatának. és eliramodott egy hegyi ösvényen. Mielõtt belevágnánk az ezotéria sûrûjébe. A szerelemnek hódolva azonban ne feledkezzünk el teljesen a korunkról. és szereljük a kétrészes kábel földelõ elektródájának helyére. 1990. március III. Szeretetünk megnyilvánulását a hozzánk legközelebb álló személyeken kívül terjesszük ki legalább egy mosoly erejéig minden emberre. Az öreg költõ utána. senki sem olyan gazdag. Ennek legismertebb esete. amelynek mindkét végén tûs elektróda van. míg a másik elektróda hegyét a jobb oldali meridiánunk megfelelõ pontjához. és elhasalt. ami sok bajjal járhat. aki már nem tud mosolyogni. hogy a legtöbb betegségén képes úrrá lenni. Amíg a hagyományos akupunktúrás gyógyításnál az orvos több tût is használ egyszerre. amelyben a világ költõfejedelme porban fetreng. Ezen túlmenõen a mosoly olyan. hogy senkinek sincs nagyobb szüksége a mosolyra. fejezet KEZELÉSI TANÁCSADÓ AZ ELEKTROSTIMULÁCIÓS KÉSZÜLÉKEKHEZ. és az egyik elektróda hegyét érintsük a bal oldali meridiánunk. mind meridiánjai energiaszintjének kiismerésében már olyan tapasztalatra tett szert. egymás után kell kezelésbe vennünk. egyrészt fõ elektródaként. amikor a 74 éves Goethe Marienbadban halálosan beleszeretett a 17 éves Ulrike von Lewetzow nevû csitribe. Ezzel a módszerrel egyszerre vehetjük kezelésbe a szimmetrikus . mert elõsegíti karrierünk alakulását. Így egy olyan öszvér kábelt kapunk. Szeretetünk önzetlen megnyilvánulása során gondoljunk arra is. elsimítja az öregkor torzulásait. de megbotlott. míg a buta liba trillázva eltûnik a fák között. hogy ne lenne gazdagabb általa. forrasszuk le róla az elektródafejet. A lélek ugyanis nem öregszik együtt a testtel. hogy meglehetne nélküle. Budapest. Egyik sétájuk alkalmával a leányzó a bohó szerelmesek szokása szerint kergetõzni kívánt. A lélek kortalanságának érzete eredményezte azt a jelenetet.életét övezi.

féltve õket a betegség alatti legyengüléstõl. hogy mindkét akupunktúrás pontnál érezzük a csípést. Két kezünk és hátunk meridiánjainak kezelésénél segítséget kell igénybe vennünk. akik már nagy rutinra tettek szert az elektrostimulációs készülékek használatában. Ezzel viszont éppen ellenkezõ hatást érnek el. A történelem során az ember életfeltételeinek fennmaradásán túlmenõen egészségének fenntartásáért is örök harcot folytatott. de sajnos betegségek így is elõfordulhatnak. és egyéb testrészeink is itt vannak legkevésbé kitéve felesleges áramterhelésnek. Erre azért van szükség. hogy ilyen primitív módszerekkel gyógyítsa magát. melyek közül a leghatékonyabbak a II. amely a készülék pontkeresõ állásában a földelõ elektródához érintve sípoló hangot vált ki. A helyes táplálkozás nagyon fontos szerepet tölt be egészségünk megõrzésében. amikor a beteg már meggyógyult. mert a gyógyuláshoz szükséges energia nagy részét az emésztés munkája köti le. de semmiképpen ne alkalmazzunk zöldséget és gyümölcsöt vegyesen. mert a tû által hátrahagyott mélyedésbe könnyen visszatalálunk. hogy csak nagyon körülményesen valósítható meg a pontkeresés. Ennek a típusú kezelésnek a hátránya viszont. Mellesleg a böjtölés nem csupán a beteg embereknek használ. felére csökkentve ezáltal a kezelési idõt. Az eddigiek közül ez az eljárás biztosítja a leggyorsabb és leghatékonyabb kezelést. Egészséges táplálkozással.) Kiegészítõ természetgyógyászati módszerek A természetes gyógymódok közül a betegségek gyógyításának csak egyik módja az akupunktúra. ellenkezõ esetben féloldalas lesz a hatás. a luxuskalória-fogyasztás megszüntetésével a szervezet jelentõs energiatartalékokat képes felszabadítani és a beteg helyre irányítani. elõsegítve ezzel a gyors gyógyulást. akkor készülékünket egyenértékûen használhatjuk mind szimmetrikus. mind pedig aszimmetrikus kezeléseknél. az elektródákat úgy kell irányítani. Az állatvilágban még ma is ez a leghatékonyabb módja a betegségek legyõzésének. A vitalitás visszaszerzésének több természetes útja is van. Ha a csatlakozó dugó földpólusa mellé beforrasztunk egy pótvezetéket. (A két egyforma tûs elektróda közül az az aktív. hogy az egyik elektródát lehelyezzük a padlóra. a kondíció helyreállítását akkor is ráérünk elkezdeni. Ha a kezelõáram utánállítására lenne szükség. de az ember már méltóságán alulinak tartja. és annak a végére szereljük a segédelektródát. Mivel itt a földelõ elektróda mérete kisebb. Természetesen ezzel a módszerrel csak a lábainkat. de ez nem is olyan nagy baj. Akár magunk. Aszimmetrikus meridiánjaink kezelésénél hagyományos módon is használhatjuk az átalakított vezetékeket úgy. mivel az eltérõ emésztési idõ következtében megerjedõ gyomortartalom sejtmérgezést okoz. mert ezt a technikát többnyire azok fogják alkalmazni. megfelelõ intenzitású áramot csak új elemmel tudunk beállítani. nyugodtan engedjük el az egyik elektródát. Néhány napos böjtöléstõl még senki sem halt éhen. Betegségeink gyógyulását pedig nagymértékben elõsegíti a szervezet tehermentesítése. Ily módon a szimmetrikus meridiánpontokon kívül két egymástól független akupunktúrás pont is kezelhetõ. és sarkunkkal finoman rálépünk a hegyére. mint az eredeti gyári kivitelé. akár segítséggel végezzük a kezelést. Az összecserélhetõség elkerülése érdekében a tûs elektródákat lássuk el egyértelmû jelzésekkel. Ez az életmód fõleg a túltáplált emberek egészségét befolyásolja rendkívül elõnyös . így csak azok folyamodjanak ehhez a módszerhez. a törzsünket és fejünket tudjuk kezelni. További hátrányt jelent még ennél a módszernél. A betegségek leküzdésének legõsibb módszere a böjtölés volt. hogy alkalmazása komoly gyakorlatot igényel. Sokan azonban agyonetetik hozzátartozóikat. mert aszimmetrikus kezelésnél áram csak az aktív elektróda és a földpólus között folyik. Sajnos ezt az egyébként nagyon eredményes módszert a civilizált társadalom szinte teljesen elfelejtette. Mindenki számára ajánlatos hetente legalább egy böjtnapot tartani. Ezen a napon csak gyümölcslevet és kevés friss gyümölcsöt fogyaszthatunk. A böjtöt zöldséglével és frissen fogyasztott nyers zöldséggel is végezhetjük. Egy kis átalakítással azonban ez a hátrány is megszüntethetõ. fejezetben is említésre kerültek. akik behunyt szemmel is megtalálják már a meridiánpontjaikat.meridiánpontjainkat.

A természetes életmódon kívül az egészség megõrzésének nagyon fontos követelménye még a mérsékletesség. mert ezáltal felborítjuk a táplálék-feldolgozás rendjét. és a helytelen életvitel törvényszerûen vezet a különbözõ betegségek kialakulásához. azt nekünk kell helyrehozni. amikor a beteg éjszakára svédcseppekbe mártott vattát dugott az olajjal bekent fülébe. amely megszabadít bennünket a kínjainktól. és apróra zúzva a testébe juttatná. Testünk és lelkünk harmóniáját csak akkor tarthatjuk fenn. Egyébként Jézus tanításai ezen a ponton szervesen beilleszthetõk a tudományos kutatások legújabb eredményeibe is. A természet nem tûri a túlzásokat. és várjuk a csodát. hogy egyes anyagok nem csak belülrõl. akkor kitesszük magunkat mindazon veszélynek. ha mérsékletesen élünk. A táplálkozástudománnyal foglalkozó szakemberek ugyanis rájöttek arra. hanem élõ állapotban. az ne várja az isteni csodát. hogy a gyógynövények nem leszakítva. Ennek egy konkrét példáját a svédcseppek alkalmazási módja szolgáltatja. amelynek az energiakisugárzása leginkább képes hatni a beteg szerv aurájára. János apokrif evangéliumában a következõ intelmekkel próbálta Jézus rávezetni az embereket a helyes táplálkozási rendre: Ne zavarjátok gyakori étkezésekkel az angyalok munkáját testetekben. mert Isten egy esetleges beavatkozással nem fogja szentesíteni az egészségtelen életmód bûnét. kisajtolva. mivel ezzel lehetetlenné tennénk a szervezet salaktalanítását. mert bizony mondom néktek. valamit tenni is kell érte. A mérsékletes táplálkozás egyébként nem csak betegség idején. Aki a természet törvényeinek megsértése következtében megbetegszik. vagy megszárítva fejtik ki maradéktalanul a hatásukat. hogy a sorsot hibáztassuk szerencsétlen állapotunkért. Amit mi rontottunk el. akkor jóval intenzívebb hatást ér el.módon. összezavarjuk az egyes fázisokat. este 8-tól hajnali 4 óráig. [ Az energetikai úton történõ gyógyítással kapcsolatban feltétlenül meg kell még említeni. ahol a feltaláló egy különleges technológiai eljárással gondoskodik . az elõbb-utóbb visszaszerzi korábbi egészségét. Csak akkor egyetek. és akkor. fejezetben említett gyógynövényfõzet a belsõ használaton túlmenõen a testen kívül elhelyezve is képes befolyásolni a szervezetet. Ennek bizonyítására több olyan eset is szolgál. Sokan akkor döbbennek rá. hanem a normál életvitel során is tanácsos. déltõl este 8 óráig tart. A természetes életmódtól való eltávolodás. Isten egyébként sem segít olyan dolgokban. Amennyiben életünket nem hozzuk összhangba a világ. és soha betegséget nem fogtok látni. és tudatosan keresi a gyógyulás legmegfelelõbb módját. aki több mint kétszer eszik naponta. Ezt követi a felszívódás fázisa. és reggelre megszûnt az évek óta tartó orvosok által gyógyíthatatlannak nyilvánított süketsége. mintha azt a gyógynövényt megszárítva. amikor leáldozik. Ekkor hajlamosak vagyunk arra. a Sátán pedig jó messzire elkerüljön benneteket. Ha pedig azt akarjátok. amikor váratlanul beteggé válnak. Mária Treben -nek az Egészség Isten patikájából címû könyv írójának a javaslata alapján ez a II. Az ember kizárólag akkor képes megõrizni az egészségét. amelyet némi akaraterõvel az ember is képes végrehajtani. a teremtés rendjével. eltoljuk. akkor naponta csak egyszer üljetek az Úr asztalához. hogy az emberi létnek nem elválaszthatatlan velejárója az egészség. amely az egyensúly törvényének megsértésébõl ered. Aki felhagy korábbi önpusztító életmódjával. Egyes természetgyógyászok egyre nagyobb meggyõzõdéssel állítják. hogy Istennek angyalai hangosan vigadjanak testetekben. majd a napi ciklust a salaktalanítás fázisa zárja hajnali 4-tõl délig. megszüntetve ezzel számos betegségünket. hogy a szervezet az élelem feldolgozását három fázisban végzi. Ezért nem tanácsos reggel és délelõtt jelentõs feldolgozást igénylõ táplálékot magunkhoz venni. Erre azonban hiába várunk. amikor a nap a legmagasabban áll az égen. vagyis napnyugta után étkezni. de kívülrõl is képesek hatni a testmeridiánjainkra. ha harmóniában él a természettel. Ugyancsak nem tanácsos este 8 óra. az egyensúly felborítását. a kilengéseket. és hosszú életetek lesz a Földön. az a Sátánnak munkáját cselekszi az õ belsejében. Ennek alapján ma már olyan szabadalmi bejelentésekrõl is hallani. Az elsõ. Ha valaki belefekszik abba a gyógynövénybe. vagy párnáját illetve matracát ezekkel a növényekkel tölti meg. a táplálékfelvétel fázisa. Nem elég tehát elvárni a gyógyulást.

és a méhe lecsúszott . Egy nem mindennapi módszert kiragadva még a teleterápia sem használ mindenkinek. Antioxidánstartalma lassítja az öregedést. este nyugtató hatású. Jóval több vitamint és ásványanyagot tartalmaz. és kevesebb koffein van benne. de ronthatnak is a beteg állapotán.arról. Nálunk kevesen ismerik a vörös teát. A vörös tea koffeinmentes. hogy az ajánlott gyógynövény tovább csökkenti az energiahiányos meridiánunk töltöttségi szintjét. hogy . hársfavirágból. annál kisebb a hatóanyagok felhalmozódásának.5 ezreléke a teljes növényállománynak. mint a zöld tea. A gyógynövények meridiánokra gyakorolt hatását támasztja alá az a tapasztalat. Kitûnõ alternatív megoldás a zöld tea fogyasztása. magnézium. Elõfordulhat. Minél szélesebb a választék. 620 ezer növény. ezért nem keserû. Különösen elõnyös a dohányosoknak. hogy 2-3-féle gyógynövénynél többet alkalmazzunk egyszerre. akkor 100 éven át rendelhetett volna reggeltõl estig. Azok a távhipnózis útján küldött energiasugarak. de az általunk kedvelt gyógynövények fõzetét felváltva igyuk. aki a világhírû parafenomén fájdalommentes szüléssel kapcsolatos elõadását nézve hirtelen nyilallást érzett a hasában. akár fürdõ formájában egyenként próbáljuk ki. mint a szárított teafû. Egyik nap csalánból. bokor és faféle él a Földön. nem úgy mint annak az asszonynak. Ezért a fitoterápia alkalmazása során az ajánlott gyógynövényeket akár tea. Másnap az orvosok megállapították. több ezer teljesen egészséges férfi egyszer csak elkezdett futkosni a vécére. 1988-ban Kaspirovszkij a kijevi televízióban távgyógyítást végzett eunézisben (ágybavizelésben) szenvedõ gyerekek számára. hogy nem mindegyik gyógynövény használ mindenkinek. de ha éveken át folyamatosan isszuk. a szervezet túltelítõdésének veszélye. Finom. ha túl sokáig használjuk valamely gyógynövény fõzetét. Különbözõ növények fõzetét csak abban az esetben keverjük össze. Cserzõanyagtartalma alacsony. voltak akikre károsan hatott. de közülük némelyik éppen ellenkezõleg befolyásolja a betegségért felelõs meridián állapotát. A stúdióba érkezett levelekbõl ítélve a telekommunikációs úton szervezett szeánsz meglehetõsen sikeresnek bizonyult. A legtöbb füvészkönyv egyáltalán nem említi. készült teát. ezért a legtöbb természetgyógyász nem ajánlja. fluor. A nagy nyilvánosság elõtt zajló pszichoterápia alatt pl. Mivel könnyen elõfordulhat az is. ásványi anyagokban (kalcium. az egészséges embereknél éppen ellenkezõ hatást váltottak ki. hogy a javasolt növények hatást gyakorolnak ugyan a szervezetre. és kizárólag akkor alkalmazzuk tartósan. Ebben az esetben valószínûleg az történik. akkor fokozott vizelet-kiválasztást vált ki a szervezetben. cink. a másik nap bodzavirágból. másnap reggel 300 ezer kis beteg ébredt száraz lepedõvel. ezért hatékony fogyasztó szer. Szerencsére a vizelési ingeren kívül nem történt komoly bajuk. További 150-et esetenként. Ennek ellenére ez a gyógymód sem bizonyult mindenhatónak. Ennek a kellemetlen hatásnak az elkerülése érdekében soha ne használjunk kellõ szakértelem nélkül összeállított gyógynövénykeveréket. kiválóan alkalmas a vashiány megszüntetésére. A benne található polifenolok megindítják a rákos sejtek önmegsemmisítõ mechanizmusát. kamillavirágból. Az sem szerencsés dolog. illetve a fekete teafû félig érlelt változatáról van szó. vagy közvetett hatásánál fogva rátölt a betegséget kiváltó telített meridiánunkra. Közülük mindössze 150-et használunk a napi gyakorlatban gyógynövényként. Ennek ellenére ne mondjunk le a herbatea rendszeres fogyasztásáról. Ha egy orvos ennyi beteget hagyományos úton akart volna meggyógyítani. édeskés íze kedvezõ élettani hatással párosul. Az ottani lakosság évszázadok óta issza. Ezen a téren szinte korlátlanok a lehetõségeink. hogy a felhasznált gyógynövények aurája a lehetõ legkisebb mértékben sérüljön meg a feldolgozás során. réz) gazdag. amelyek a beteg gyerekeket meggyógyították. Reggel élénkítõ. hogy az egyes betegségekre javasolt gyógynövények nem csak javíthatnak. Zsíroldó hatása is van. pedig nem volt rá szükségük. A csalántea pl. Nem a zöld. nappal szomjoltó. Ez a 300 faj csupán 0. ha külön-külön meggyõzõdtünk mindegyik összetevõ hatásosságáról. csipkebogyóból stb. Hasonló a helyzet más gyógyító eljárások esetén is. hogy a szervezetünkben az egyes gyógynövények lerontják vagy csökkentik egymás hatását. A rooibos egy dél-afrikai cserje zsenge hajtásaiból készül. ha egyértelmû és jelentõs javulást tapasztaltunk egészségi állapotunkban. mert a legújabb vizsgálatok szerint segít megelõzni a szájrákot. mangán.

akkor már semmi mást nem kell tenni. Ilyen gyógyvizet azonban ma már mesterséges úton is állítanak elõ úgy. és nem pedig vegyi úton.) A Bach-féle virágterápiával rokon gyógymód az aromaterápia. gyógynövényt vagy gyógyvizet. Ebben az esetben tehát az alkoholban tartósított kivonat készítése nem csupán a virágokra korlátozódik. amely képes a beteg meridiánjainak energiaegyensúlyát helyreállítani. hogy a másiknak is használ. mint ahogy azt jelenleg hisszük.méhsüllyedése van. Edward Bach dolgozta ki az 1930-as évek elején. és a gyakorlatban is alkalmazzák. Egy angol mérnök pl. hogy a különbözõ anyagok aura-helyreállító hatását ma már tudományos alapossággal felmérték. Ebben az esetben az a komikus helyzet állna elõ. több ezer különbözõ anyagot gyûjtött össze a laboratóriumában erre a célra. az nem biztos. modern tudományos eszközökkel kivitelezve õk is alkalmaznak. Csak színes fénymásoló géppel érdemes kimásolni. valamint a hiányzó anyagokat pótló gyógyszereken kívül a legtöbb szintetikus készítmény szintén energetikai úton gyógyít. amit kerülõ úton. és ezzel az egészség helyreállításához szükséges anyagot.és vírusölõ. és ezzel megszüntesse a betegséget. amely nagy mennyiségben tartalmazza az aura regenerálásához. képesek legyenek bármilyen gyógyító hatást kifejteni a szervezetre. A Bach által kiválasztott 38 virág színes fotója. Könnyen meglehet tehát. Sokak szerint lehetetlen. és nem az a néhány molekulányi idegen anyag. Nem zárható ki az a feltételezés. amelyet a testbe juttatnak. Amennyiben a beteggel olyan jellegû vizet nyeletnek le. A diagnózist követõen a kiválasztott virágokból készült kivonatokkal végzik a gyógyítást. Vigyázni kell tehát a bioenergián alapuló gyógyító technikákkal. melynek alapjait egy angol tudós. mert ami az egyik embernek jó. ami tudományos alapossággal összehasonlítja az anyagból kiáramló energiasugárzás spektrumát a beteg aurájával. hogy ennél a Samuel Hahnemann német gyógyszerész által közel 200 évvel ezelõtt kidolgozott eljárásnál az autoszuggesztió váltja ki a gyógyító hatást. májusi számában található (24-29. hogy azok a gyógynövénykivonatok és vegyszerek. a homeopátiáról. Ezt az állítást látszik alátámasztani az a körülmény is. Ennek az egyre divatosabbá váló tudományágnak azonban ma még nem eléggé tisztázott a hatásmechanizmusa. [ Említést kell még tenni a természetes gyógyítás egy különleges módjáról. A kiválasztott nagy tisztaságú anyagot utána behelyezi egy saját maga által konstruált berendezésbe. hogy helyreállítsa a betegségért felelõs meridiánok energiaegyensúlyát. amelynek a kisugárzása harmonizál a beteg szerv aurájának energiasugárzásával. hogy a páciens elé kirakják a jelentõsebb vadvirágokról készült színes fotókat. hogy desztillált vizet különbözõ jellegû és rezgésszámú szubatomi energiával sugároznak be. Ennél a módszernél különbözõ vadvirágok mûszerekkel is kimutatható energiakisugárzását használják gyógyításra oly módon. oldalak. hogyha kiderülne. mint kiválasztani azt az ételt. amelyeket a homeopátiával gyógyító orvosok sokszor egymilliomodnyi hígításban nyeletnek le a beteggel. hogy a kellõ szakismerettel rendelkezõ természetgyógyászok a megnevezett virágok alapján meglehetõsen pontos képet tudnak kialakítani a beteg szellemi. majd egy varázsvesszõvel kiválasztja a polcrendszerben elhelyezett anyagok közül azt. Ezek után már az sem lenne meglepõ. hogy a homeopátiával . és ezekbõl a beteg kiválasztja a számára legszimpatikusabbakat. akkor ez az elektromágnessel kezelt víz képes arra. hogy a baktérium. Ennek a gyógymódnak egy speciális változata a Bach-féle virágterápia. eltekintve a szintetikus elõállítás következtében fellépõ mellékhatásoktól. ami tulajdonképpen nem más. hogy a hivatásos orvosok gyógyeljárása a legtöbb esetben ugyanolyan hatást fejt ki a szervezetre. és hatásuk leírása a Természetgyógyász Magazin 2003. Ha a két görbe harmonizál egymással. mint a természetes eszenciákkal történõ gyógyítás kiterjesztése az összes növényre. Elõször megvizsgálja a beteg auráját. Sokan nem is gondolnák. hogy a hivatalosan elismert orvostudomány ugyanazt az eljárást nyilvánítja kuruzslásnak. mint a gyógynövények. Elõtte teljesen egészséges volt. mert fekete-fehérben használhatatlanná válnak. Ez a módszer ma már annyira kifinomult. pszichikai és fizikai állapotáról.

akkor 2 CH erõsségû szert kapunk. hogy a 23. hanem az étertestet befolyásolja. Még ennél is kézenfekvõbb az a magyarázat. mint aktiválja a szervezet öngyógyító mechanizmusát. Egy másik. Jelen esetben ez az alapanyag latin neve mellett feltüntetett szám azt jelenti. Ennek alapján belátható. A betegség gyógyításának. és ez okozza a bizonytalanságot. hogy nem váltanak ki allergiát. és vibrátorral erõsen összerázzák. hogy neki ettõl a szertõl meg kell gyógyulni. Ezt a folyamatot dinamizálásnak. hogy az önszuggesztiónak szerepe lenne ebben a gyógymódban. hatvány után már egyetlen molekula sem marad az eredeti anyagból az alkoholban. 150 kérdést tesznek fel a páciensnek betegségével kapcsolatban. hogy a homeopátia tulajdonképpen nem tesz mást. melynek hatása . amely az egészséges szervezet megbetegedését okozta. Ennél is nagyobb hígítást alkalmaznak a centizimális rendszerben. Ha ebbõl elveszünk 1 részt. amely ennek a gyógyító módszernek a megítélése terén tapasztalható. hogy a szert 30-szor hígították 1/100-ra. Az ily módon energetizált folyadékot 1 CH-val jelölik. Sõt a legtöbb homeoterapeuta azért alkalmaz legalább harmincszor 1 : 10 arányban hígított szert. a homeopátia tehát nem a testi tüneteket. és hozzákötõdik a hígító anyaghoz. annál intenzívebben gyógyítanak. közvetlenül a forrásnál hat. hogy Hahnemann és követõi a kúrák során szinte kizárólag a D 30-as hatványt alkalmazták. Léteznek M -el jelölt 1/1000 hígítású homeopátiás szerek is. Speciális sugárzásával az ember éteri vázán javítja ki azt a hibát. Ebbõl következik. Az étertest korrigálása maga után vonja a fizikai test gyógyulását is. a hagyományos gyógyszerekhez hasonlón forgalmazzák. és újból 99 rész oldószerrel keverjük össze. A homeopátiás szerek száma ma már meghaladja a 3000-et. Ily módon akaratlanul is egy gyógyulást elõsegítõ pozitív programot ültetnek el a tudatalattijában. és ezzel szinte átprogramozzák az agyát. hogy a homeopátiás gyógyszer nem is a fizikai testre gyakorol hatást.kezelõ orvosok a gyógyítás megkezdése elõtt kb. hogy csak kutatási célokra használják. mégis látványos és gyors javulás áll be az állapotában. A CH -val jelölt hígítás úgy készül. az immunitás kialakításának ezt a módját a hagyományos gyógyítás is elterjedten alkalmazza. hanem az okot gyógyítja. hanem a hatványozás. hogy a homeopátia lényege nem a hígítás. Különbség csak a hígítás mértékében van. 30 dinamizálással. Tehát minél kevesebb bennük az eredeti hatóanyag. Szinte nincs olyan betegség. A homeopátiás szerek azonban az állatokra is hatnak. a valóságot jobban megközelítõ magyarázat szerint a gyógyulás oka az. amelyre ne készítettek volna homeopatikus gyógyszert. márpedig kémiai tanulmányainkból tudjuk. mint vegyületnek semmi szerepe sincs. hogy a hatóanyag energianyomokat hagy a hígításhoz használt alkoholban. már nem anyaggal dolgozik. hogy biztos legyen benne. amelyek leginkább hasonlítanak a beteg panaszaihoz. így a gyógyító erõ inkább az elõzõ magyarázatban keresendõ. Az állat ugyanis nem tud arról. gyógyszerfüggõséget. A természetgyógyászok szerint a lépcsõzetes hígítás valamint az összerázás következtében fokozatosan leválik az étertest a hatóanyagról. vagy potencirozásnak nevezik. és tulajdonképpen ez az energiasugárzás gyógyítja áttételesen a beteg szöveteket. A gyógyszervegyészek szerint ugyanis a homeopátiában alkalmazott egymilliomodnyi vagy annál is kisebb hígítású szerek képtelenek mozgásba hozni a szervezet immunrendszerét. de ezek olyan erõsek. hogy az alapszer 1 részéhez 99 rész oldószert adnak. és ez egyértelmûen cáfolja. hogy a homeopátiás kezeléseknél minimális mennyiségû gyógyszert alkalmaznak. amibõl az a következtetés vonható le. Ezt bizonyítja az a tény is. mivel a homeopátiás gyógyítás során legtöbbször ugyanazt az anyagot használják speciális hígításban. hogy a homeopátiás szerek hatásmechanizmusában a kiindulási anyagnak. hogy minél nagyobb hígításban állítjuk elõ a homeopátiás gyógyszereket. tehát a továbbiakban az alkohol lesz ennek a szubatomi energiaképletnek a hordozója. elvonási tüneteket. A gyógyszertárakban 30 CH-nál erõsebb homeopátiás szereket nemigen árulnak. A többségét tablettázva. Ennek oka. hiszen a védõoltások jelentõs része ugyanezen az elven fejti ki a hatását a szervezetben. annál erõsebbek. Ezt a feltételezést támasztja alá az a tapasztalat is. Nagy elõnyük még ezeknek a szereknek. illetve olyan tüneteket vált ki. amely a fizikai testre áttevõdve létrehozta a betegséget.

hogy fogalmuk sincs a homeopátia mûködési mechanizmusáról. hogy az áruk is viszonylag alacsony.és kámfortartalmú anyagok. inni. rádió. amely mindenhol hat. ahol kell. A homeopátia alkalmazása során a gyógyulás maradandó. balzsamokat se használjunk. Sokak számára nem elhanyagolható szempont. míg a homeopátiás szerek növelik az életminõséget. valamint a parfümök felfüggesztik a hatásukat. majd fennhéjázva bizonyítgatják. míg az allopátiánál a hatás agresszív. Hahnemann mindkét kifejezést görög eredetû szavakból alkotta meg. a homeopatikus szer is túladagolható. hogy a szervezet nem reagál rá. hogy az orvostudomány jelenlegi álláspontja szerint az ellentétest kell a gyógyításra felhasználni. csupán annyi történik. hogy gyorsan hatnak. mert ez megzavarja a benne elnyelõdött szubatomi energia struktúráját. de elõtte és utána fél óráig nem tanácsos enni. Az eredmény is különbözõ. A homeopátiás szert óvjuk a tûzõ napfénytõl. vagyis ellentétes hatású szert használva a kellemetlen . Sokszor már néhány perc múlva jobban leszünk tõle. Amennyiben nem megfelelõ szerrel próbálkozunk.) Valóban nem. A természetes gyógymódok mûködési mechanizmusának megértése csak abban az esetben lehetséges. ott is. a mentol-. és rövid ideig tart. illetve túl hideg helyre se tegyük. ne nyeljük le. mikrohullámú sütõ. Amennyiben tabletta formájában forgalmazzák a szert. ne igyunk borsmenta. Ezzel szemben az allopátiás kezeléseknél nagy mennyiségû gyógyszert használnak. A hagyományos vegyszeres gyógyszerek közé se rakjuk. ha sokszor szedjük. Arra azonban ügyeljünk. és szelíden zajlik le. ahol nem kell. hanem a nyelvünk alatt szopogassuk el. próbálkozzunk másik készítménnyel. Az új módszerek ellenzõi már számtalanszor tanújelét adták annak. vegyi alapú gyógyszerekkel ellentétben a homeopatikus szereket nem lehet mennyiségileg túladagolni. A homeopátia lényege. eukaliptusz. ha tisztában vagyunk a gyógyítás alapjaival is. hogy a kávé. A cél mindkét esetben a betegség legyõzése. ott hat. Tehát ne tegyük mágnes. amelyet Hahnemann vezetett be a vegyileg elõállított gyógyszerekkel való gyógyításra. Ezért a kúra idõtartama alatt ne együnk mentolos cukorkát. csupán a céljaik egyeznek meg. mivel a benne elnyelõdött specifikus energiahullám a száj nyálkahártyájáról szívódik fel leghatékonyabban. Mint minden gyógyszer. A szkeptikusok bohóckodása csak azt bizonyítja. hogy ezt a fajta gyógyszert olyan helyen kell tartani. és ilyen kenõcsöket. az eredmény azonban egyre nyilvánvalóbbá teszi az allopátia kudarcát. és túl meleg. A hagyományos. Ez a két irányzat tehát merõben különbözik egymástól. mint elmélyedni benne és megérteni. A tudományos alapokon álló hivatalos gyógyítás szoros értelmezési összefüggésben áll a homeopátiával. A homeopátiás szerek szedése nincs étkezéshez és napszakhoz kötve. fogat mosni. hogy könnyebb valamit nevetségessé tenni. gyógynövény. mert a szervezetre egy marék homeopatikus szer ugyanannyi hatást gyakorol. Ezekkel az akciókkal nem a homeopátiát járatják le. Ha valaki érezhetõ hatást akar elérni. ahol önkéntesek fejenként egy-egy doboz homeopatikus szert nyelnek le. A mellékhatás-mentességen kívül a homeopátiás gyógyszerek nagy elõnye. míg az allopátia szerint az ellentétest az ellentétessel kell gyógyítani. hogy a hasonlót a hasonlóval. hogy a két gyógyítási irányzatot jól elkülönítse egymástól. mint egyetlen szem. Többek között ennek tudható be. hagyjuk abba a szedését.célzott. A kórokozót megtámadó. Ha nem. ahol mágneses vagy elektromágneses sugárzás nem érheti. Ráadásul a hagyományos gyógyszerek csökkentik a beteg vitalitását. naponta kell szednie ezt az energiával átitatott szert. Ezért ha meggyógyultunk. Bevételük után 1 órán belül megmutatkozik a hatásuk. hogy semmi hatást sem gyakorolt rájuk. enyhülnek a fájdalmak. Ártani nem tudunk vele. Túladagolás pedig akkor fordulhat elõ. Speciális elõírás. Erre a mûködési módra vezethetõk vissza a mellékhatásai is. a kifejlesztésükhöz nincs szükség állatkísérletekre. Erre utal az allopátia elnevezés is. hanem a saját korlátoltságukat bizonyítják. A Szkeptikusok Tárasága gyakran szervez nemzetközi kampányokat. televízió vagy számítógép közelébe.illetve fodormenta-tartalmú teát. mert a homeopátiás szerek nem mérgezik a szervezetet. Ez a tömör meghatározás arra utal. hogy a homeopátiás szereket egészséges embereken próbálják ki. vagy káros hatást gyakorol a szervezetünkre.

Ha a szer hatása csökken. és sikeresen kelti a tudományosság látszatát. amely képes arra. amely ellenkezik a korábban felállított törvényekkel. A homeopátia holisztikus módszer. Ahhoz. és nem veszi tekintetbe a lélek egészségre gyakorolt hatását. hogy a gyomorfekély fõ kiváltó oka a stressz. mert ha az amúgyis gyenge lábboltozatot betéttel támogatjuk. Az elsõ problémánál a legcélravezetõbb természetes gyógymód a hipnózis lenne. A test és a lélek kapcsolatának helyreállítása nélkül pedig nincs végleges gyógyulás. hogy ez a helyzet megváltozzon. akkor már csak a gyakorlati alkalmazhatóságától függ. hogy a testet állandó nyugtalanságban tartó stressznek mi a kiváltó oka. és kiderítse. ezért a beteg gyógyszeradagját folyamatosan növelni kell. Ezek a módszerek végleges. mivel a beteget testi. csupán a panaszai enyhülnek. hogy a betegre már nem tud figyelni. Miután minden tudományág az önmaga által megszabott törvényszerûségek alapján tevékenykedik. hogy az allopátiás módszer az évezredek során rendkívül kifinomulttá vált. Nem a betegséget kezeli sablonok szerint. hanem a betegséget kiváltó ok megszüntetésére törekszenek. vagy törvény lesz belõle. Ami nincs. hanem a beteget. Ez a helyzet több okra vezethetõ vissza. szellemi egységben vizsgálja. lelki. amelyek nem szüntetik meg a kiváltó okot. A lélek figyelmen kívül hagyásának egyik példája a gyomorfekély jelenlegi gyógyítási módja. hogy a materialista alapokon álló hivatalos orvostudomány ma még mereven elutasítja a lélek létezését. Ennek megfelelõen az új tanok hirdetõit rebellis lázadóknak tekintik. és kellemetlen mellékhatások sorozatát váltja ki. ennek ellenére az allopátia mint hivatalos gyógymód továbbra is rendíthetetlenül õrzi a szerepét. ezért még erõsebb hatású szereket kell alkalmazni. Az allopatikus gyógymód mint hipotézis a kezdeti látszateredmények alapján teóriává alakult. A gyógyításnál tehát azokat a lelki okokat kellene megszüntetni. az pedig nem szorul gyógyításra sem. és ezek közül a gyógyszergyártó lobby profitérdekeltsége csak másodlagos szerepet tölt be. Az allopátia kudarcának másik kiváltó oka.tünetek gyorsan megszüntethetõk ugyan. akkor azonnal újra jelentkeznek a tünetek. Egy lúdtalppal küszködõ betegnek pl. Az allopatikus gyógyszert tehát szabályos idõközönként újra és újra be kell adni a betegnek. csak elkábítják a szervezetet. de megmarad az ok. csillapítják a fájdalmakat. fel kellene ismerni. akkor ez a folyamatban részt vevõ izomcsoportok további gyengülését. nem lehet aktivizálni a szervezet öngyógyító mechanizmusát. A hivatalos gyógyítás megingathatatlansága fõleg annak tudható be. hogy elvetik. Ez a mérgezésnek is beillõ szisztematikus vegyszerezés elõbb-utóbb legyengíti a szervezetet. így nem helytállóak a reá épülõ teóriák és törvények sem. Ha egy kezdeti feltevés elméletté válik. Ezzel szemben az allopátia nyugtatókat javasol erre a betegségre. így szervezete beáll az orvos által elrendelt kemikáliákra. hogy kizárólag a testtel foglalkozik. Az utóbbi esetben célszerû lenne elõbb akupunktúrás . hogy az allopátiás kezelés hamis hipotézisen alapul. ami végül krónikussá teszi a páciens állapotát. elsatnyulását fogja elõidézni. és olyan retorziókban részesítik õket. Ezáltal a beteg nem csak tünetmentessé válik. hogy közvetlen kapcsolatba lépjen a lélekkel. hanem végleg meggyógyul. Ugyanakkor a figyelmen kívül hagyott ok egyre nagyobb erõvel munkálkodik a szervezetben. és mellékhatásoktól mentes gyógyulást eredményeznek. és a gyakorlattal összhangba hozva törvénnyé vált. Ebben az esetben még a betegség súlyosbodása is várható. hogy mi a tünetek oka. Egy idõ után már a felemelt gyógyszeradag sem használ. Ezzel ellentétben a homeopátia és más természetes gyógymódok nem a tünetek kezelésére. lábboltozatot támasztó betétet ír fel az orvos. amellyel sohasem fog meggyógyulni. Sajnos a szervi bajok gyógyítása esetén sem jobb a helyzet. Ellentétes szert alkalmazva megszûnik a tünet. amelyek a stresszt elõidézték. de ez a gyógymód nem törõdik azzal. Az orvostudomány ma már felismerte. forradalmi kihívásnak számít. ezért egy olyan módszer bevezetése. Ennek a módszernek a széleskörû elterjedését és az orvosi egyetemeken való tanítását azonban meggátolja az a helyzet. Manapság a gyógyítás annyira leköti az orvos minden energiáját. hogy elvegyék a kedvüket a fennálló rendszer szétzilálásától. Ennek kompenzálására újabb és újabb szereket írnak elõ. és akkor véglegesen megoldódna a probléma.

és máris elviselhetõvé válnak a fájdalmai. és feldolgozatlan. Nem kell fáradoznia azért. Mint tudjuk a reflexzónákra nem csupán mechanikus úton. sõt végleges gyógyulást eredményezett. század végére a Kneipp-féle vízkúra visszaszorult. élénkíti az anyagcserét. Létezését azonban azok az esetek támasztják alá. Ezzel szemben a természetes gyógymódok esetében a betegnek tevékeny szerepet kell vállalnia a gyógyulás folyamatában. ezért nem mindenki engedheti meg magának. pakolás. ami lehetõvé teszi a bõrpórusok tisztulását. még ma is a leghatásosabb módja a lázcsillapításnak. és erõsíti az egész szervezetet. a testben rekedt mérgek bõrpórusokon való . ezért Kneipp módszereinek hatásosságát kizárólag élettani alapon értékelte. A hideg vizes pakolás ugyanis csak a test túlhevülését akadályozza meg.kezeléssel megerõsíteni a lábboltozatot tartó izomzatot. amelyek meggátolják. hogy a vitalitását visszaszerezhesse. melynek nagy elõnye. olcsó és hatékony módja. és a továbbiakban az öngyógyító mechanizmus gondoskodhasson a végleges gyógyulásról. A hõvel történõ reflexzóna-ingerlés legegyszerûbb módja a vízkúra. Ennek a gyógymódnak az általános bevezetését akadályozza. fokozott hõkeltéssel pusztítsa el a vírusokat. és hivatalos elismerés hiányában a költségek is õt terhelik. borogatás. amelyek feltehetõen szoros kapcsolatban állnak a reflexzóna-kezeléssel. Az allopátiás kezelés fennmaradásának erõs támasza még. A Kneipp által különbözõ betegségekre javasolt hideg és meleg vizes lemosás. Nem okoz szövõdményeket. így nem kell számolnunk semmilyen mellékhatással. gyógynövényfõzettel való inhalálás (fejgõzölés) valamint fürdõ.és zuhanyterápiák nagy elõnye még. csupán néhány tablettát kell lenyelnie. hogy a hivatalos gyógyászat tagadja a szervezet mûködését fenntartó meridiánrendszer létét. módszerei futótûzként terjedtek a világ minden részébe. általános alkalmazása ma már csak a német nyelvterületre jellemzõ. Tudományos munkásságára az egész világ felfigyelt. Ez a hitetlenség azonban az orvosokon kívül a páciensekre is jellemzõ. Kneipp a múlt század közepén élt. amelyeknél a vízkúra valamint a kezelést követõ ledörzsölés huzamosabb alkalmazása ugyanolyan tartós. majd a szervezetet egy méregtelenítõ kúrának kellene alávetni. ami szintén az allopátia malmára hajtja a vizet. és tudományos alapokra helyezte. hanem a meridiánok moxás kezeléséhez hasonlóan hõvel is lehet hatni. amelyet a mûvelõi tanúsítanak a világot fenntartó és mûködtetõ erõkkel szemben. A hideg vizes pakolás pl. a kúra költségeit pedig a társadalombiztosítás fedezi. Ennek oka. és tanai mind a mai napig fennmaradtak. felfrissíti az idegrendszert. Ennek a minden bizonnyal fellépõ gyógyhatásnak a mértéke és pontos mûködési mechanizmusa mind a mai napig ismeretlen. hogy idõközben elterjedt a finn szaunázás módszere. mert tudományos módszerekkel ma még nem mutatható ki a szubatomi energiarészecskék létezése. A Kneipp-féle vízkúra módszerei viszont otthon is alkalmazhatók. A gõzölõ kamrák és a hideg vizes medencék építése azonban rendkívül költséges és helyigényes. A hirtelen hõmérsékletváltozások reflexzónákra illetve meridiánvezetékekre gyakorolt stimuláló hatása csupán hozzájárul a gyógyuláshoz. hogy a szervezet természetes úton. hogy hatékonyan szabályozza a vérkeringést. mint a lázcsillapítók használata. hogy a vízgyógyászat Priessnitz által kidolgozott módszereit továbbfejlesztette. és nem állítja le a szervezet önvédelmi mechanizmusának mûködésbe lépését. a testben felhalmozódott méreganyagok bõrön keresztül történõ távozását is. hogy a betegsége enyhüljön. A hideg és a meleg vizes kezelés általa felismert fõ elõnye. melynek az egész világon elismert élharcosa Sebastian Kneipp bajor orvos-pap volt. hogy a beteg számára rendkívül kényelmes. hogy a sokkszerû hõkezelésen kívül megizzasztja a testet. [ A természetes gyógyítás fizikai módszerekkel mûvelhetõ területéhez tartozik még néhány gyógymód. Az allopátia alacsony hatékonysága tehát a hibás alapokon kívül arra a nagyfokú rugalmatlanságra is visszavezethetõ. hogy a gyógyszeres kezeléssel ellentétben nem mérgezik a szervezetet. mint a reflexzóna-kezelések. így bárki számára nyitva áll a gyógyulásnak és a szervezet edzésének ez a nagyon egyszerû. Ráadásul a gyógyítás felelõssége is az orvost terheli. Mivel a múlt századi Európában szinte teljesen ismeretlen volt a kínai akupunktúra és a reflexzóna-terápia. és eredményessége csak hosszabb távon figyelhetõ meg. és legnagyobb érdeme. A XX.

akkor folytassuk a kúrát combzuhannyal. ha 14-16 °C-nál hidegebb a csapvíz. Az antik Rómában. majd lassan irányítsuk a lábfejen és az alsó lábszáron keresztül a térdre. A zuhanykezelést mindig a jobb lábon kell elkezdeni. ami fokozatosan kimossa a húgysavkristály. Ha a vízvezeték-hálózat nyomása túl nagy. Elõször az alsó lábszáron illetve a térden végezzünk zuhanykezelést oly módon. és a minél nagyobb hatékonyság érdekében tartsuk be az elõírt koreográfiát. Ezután már végezhetünk egésztest-zuhanyt is. hogy a Kneipp által javasolt váltott hideg-meleg vizes kúrát otthon. és emiatt borzonganak a hideg víztõl. Mindezt többször megismételve kb. akiknek a hajszálerezete beszûkült. Amikor a bõrünk kellõen átmelegedett. akkor a gerincoszlopra ne irányítsuk rá a hideg zuhanyt. A vízgyógyászaton kívül Kneipp igen gyakran alkalmazta betegeinél kiegészítõ gyógymódként a talajon való mezítlábjárást. ajánlatos a kezelést zuhanyzófülkében. Antonius Musa már 2000 évvel ezelõtt alkalmazta a váltott hideg és meleg vizes leöblítés módszerét. fél percig. A zuhanykarból kifolyó.távozását. hogy a csaptelep hideg. és semmilyen gyógyhatást nem vált ki a szervezetbõl. Nyáron viszont a kúra megkezdése elõtt folyassuk ki a csõhálózatból a felmelegedett vizet. de az akkori technikai lehetõségek következtében nehézkes volt ennek a módszernek a kivitelezése. bármikor alkalmazzuk. Utána zárjuk el a meleg vizet. bárkinek a segítsége nélkül. Ezt a kúrát 3 hónapon át. Utána a terápiát Prisnitz féle borogatással folytatta. Mellesleg sokat javít a mellek feszességén az is.és melegszabályozó gombjaival állítsunk be olyan hõfokú meleg vizet. és ez csökkenti a kúra hatékonyságát. Ez a módszer egyébként egyáltalán új. A Kneipp-kúra nem alkalmazható mindenkinél. Ennek súlyos megfázás lehet a következménye. amelyet a bõrünk még éppen el tud viselni. majd száraz törölközõvel erõteljesen dörzsöljük le a vizet a bõrfelületrõl. mert a hideg bõrre hideg víz nem folyatható. A megfázástól nem kell tartanunk. Ne erõltessük a hideg vizes zuhanyt olyan személyeknél. és vissza. mert törölközéskor a bõr erõteljes dörzsölése következtében felélénkül a vérkeringésünk. ha 1 pohár vízbe belekeverünk 1 evõkanál kovaföldet. ami megóv bennünket ettõl a veszélytõl. Hatékonyság szempontjából a Kneipp-féle vízkúra legeredményesebben hasznosítható módszere a váltott hõfokú vízzel történõ zuhanyozás. de elõfordulhat az is. és folytassuk a kezelést ugyanúgy kb. majd áttérve a bal lábra folytassuk az alhas környékén. így semmi akadálya annak. hogy ne fröcsköljük össze a fürdõszobát. A Kneipp-féle zuhanykezelést hetente maximum három alkalommal végezzük. Télen. Ma már minden fürdõszobában található hideg és meleg vízzel egyaránt üzemeltethetõ zuhanykar.és mészlerakódásokat. a saroknál kezdeni a kezelést. végül a balkaron fejezzük be. és megisszuk. Minél jobban kipirul a bõrünk. a harmatos fûben való járást. majd a vádlin keresztül a térdhajlatig. mert ez túl erõs ingert vált ki. Ezt követõen a sarkunkra folyassuk a vizet. legalább 38-40 °C-os vizet a lehetõ legnagyobb nyomással folyassuk a lábujjainkra. A kúra kezdetén viszont mindig meleg vizet kell használni. Ügyeljünk arra is. Itt azonban célszerû hátulról. hogy a bõrünk legyõzhesse a nagy hõmérsékletkülönbségbõl eredõ kezdeti viszolygást. A kúrát fokozatosan elõrehaladva végezzük. egy rabszolga. A hideg zuhanyt már az Hippokratész is ajánlotta. annál biztosabbak lehetünk a kúra hatékonyságában. Különösen elõnyös ennek a kúrának az alkalmazása reumás és köszvényes megbetegedések esetén. mivel a langyos víz csak elbágyasztja a testet. A váltott hõfokú vízzel elölrõl és hátulról történõ zuhanykezelést összesen 10 percig végezzük mindkét lábon. és a . Amikor szervezetünk megszokta (sõt megkedvelte) a térdzuhanyt. mert hamar hozzászokik a szervezet. hogy nyitott ablaknál végzett tornagyakorlatokkal kombinálva megõrzi a bõr és a mellek rugalmasságát. hogy a zuhanykezelést mindig hideg vízzel fejezzük be. egészen a combunk kezdetéig. 2 percig végezzük. elhúzott függönyök mellett végezni. ugyanezen az útvonalon menjünk vissza. hogy oldalról is érje a bõrünket a víz. hogy az illetõ sokkot kap. mivel a kitáguló hajszálerekben intenzív véráramlás indul meg az ízületeken át is. Ebben az esetben a vízsugarat egészen a derekunkig irányítsuk úgy. naponta kell folytatni. nyissuk meg jobban a hidegvizes csapot. Nõknél a váltott hideg-meleg vizes kúra alkalmazása azzal a járulékos elõnnyel is jár.

tályogokat. így az intenzív véráramlás másodlagos hatásaként a mérgezésért leginkább felelõs emésztõrendszerben megindul a bélmûködés. hogy a kúra után lefeküdjünk. ami el tudná indítani az öntisztulás folyamatát. amely tovább fokozza a hatást. mert a kellõen át nem melegedett emésztõrendszert nem lehet terhelésnek kitenni. hogy annak idején éppen ez a módszer váltotta ki a legnagyobb értetlenséget az orvostársadalomból. amely a bõrpórusokból távozó toxikus anyagok következménye. a rothadásnak indult testfelületekbõl. a fürdõvíz tetején pedig zsíros váladék található. a szervezet mérgektõl való fokozatos megszabadulását. hogy egy mûanyag mosóteknõbe annyi hideg csapvizet engedünk. Ne aggódjunk amiatt. Ennek biztos jele. ha fürdés közben egy puha pamutkendõvel dörzsöljük az alhas környékét. ha hirtelen megjött az étvágyunk. Utána a hideg vízbe mártott pamutkendõvel dörzsöljük át az egész testünket. ami csak iszappakolással szüntethetõ meg. mint a mezítlábjárást. Késõbb bebizonyosodott ennek a gyógymódnak a hatékonysága. és az utókor már így vélekedett errõl: Ha Kneipp semmi mást nem adott volna az emberiségnek. mert ha a lábunkat egész idõ alatt melegen tartjuk. hogy beleülve a köldökünkig érjen. Ebben az esetben ugyanis a méreg-felhalmozódások következtében a test különbözõ részei gyulladásba jönnek. A lavórban levõ víz melegen tartása utántöltéssel biztosítható. a gyógyuláshoz még erõsebb ingerre van szükség. Hatékonyabbá tehetjük a bélmozgást. ma már azonban mindenki számára egyértelmû. Felsõ testrészünk melegen tartásához elég. hogy ezek a módszerek a talpreflexológia hatásmechanizmusa alapján fejtik ki jótékony hatásukat. akkor a zuhanykezelés már nem képes olyan erõs reakciót kiváltani. ha rajta hagyjuk az inget vagy télen egy pulóvert is. akkor jól öltözzünk fel. Az ülõkúra hatékonyságának egyértelmû jellemzõje még az étvágy fokozódása és a közérzet javulása. Az iszap lelohasztja a gyulladásokat. Ily módon a helytelen táplálkozásból eredõ renyhe bélmûködés felfokozódik. hogy a kezelés után székelési inger lép fel. Ennek lényege. vagyis abban a testrészben. A kúrát hetente kétszer végezzük max. Ha az ülõfürdõt az elõírásoknak megfelelõen végezzük. és végezzünk fizikai munkát. hogy a testünk minél elõbb felmelegedjen. Ugyancsak nem szabad közvetlenül étkezés után. a szervezetébõl távozó mérgek és egyéb tisztátalanságok következtében megnõ a vitalitása. kiszívja a mérgeket a gennyes gócokból. valósággal felfrissül tõle a szervezetünk. Érdekes. már ezzel is elég érdemet szerzett volna magának. 30 percig. Ha nincs módunk rá. az ujját és a derékrészt pedig feltûrjük. Ennek hatására a felsõ testrészünkbõl intenzív véráramlás indul meg a hideg víznek kitett szervek irányába. Közvetlenül a fürdõ után ne együnk még akkor se. a gyomor kiürüléséig elkezdeni a kúrát. hanem fokozódik az emésztõszervek tevékenysége is. Ebben az esetben drasztikusabb ingerre van szükség. eléje pedig egy meleg vízzel töltött lavórt teszünk a lábunknak. de jó hatással van a vegetatív idegrendszerre és a csontvelõre is. hogy a kúra idõtartama alatt állandóan legyen kéznél forró víz. hogy kompenzálja a lehûlést.hideg vízben taposást. míg a felsõ testrészünket és a lábunkat melegen tartjuk. hogy a törzsünket tartósan hideg víz alá merítjük. vagy felmelegített téglát. hanem tegyenek a talpuk alá forró vízzel töltött gumitömlõt. majd vastag takaró alá bújva pihenjünk le. hogy ne érjen bele a vízbe. Az ülõfürdõ legegyszerûbb kivitelezési módja. ellenségei egyik módszerét sem gúnyolták ki annyira. A bélrendszer ugyanis az alhasban található. amelyet hideg vízbe merítettünk. tisztítja a fekélyeket. mint a mezítlábjárás által kínálkozó gyógyulási lehetõséget. ezért gondoskodjunk róla. Amennyiben a szervezet telítõdött a helytelen táplálkozásból eredõ mérgekkel. aminek leghatékonyabb módja a hideg ülõfürdõ. jótékony hatása már a kúra kezdetén jelentkezik. Ezáltal a beteg megkönnyebbül. Az intenzív véráramlás következtében nem csak a hideg víznek kitett testrész kezd el melegedni. ami . hogy a hideg víztõl megbetegszünk. azok ne alkalmazzanak meleg lábfürdõt. ami elõsegíti a tisztulást. Akinek a lábai visszeresek. Ugyanakkor a melegen tartott lábból is megindul a véráram felfelé. akkor nem lesz semmi bajunk. Kneipp ennek a terápiának a hatását szintén élettani alapon értékelte. Krónikus mérgezés esetén már nem használ az ülõfürdõ sem.

amíg meg nem szárad. Fektessük a beteget az iszaprétegre. végül a plédet. ízületi gyulladásnál) apróra vágott vöröshagymát vagy összezúzott faszenet is kevernek a sárba. A pattanásos arc kezelésére is igen hatékony az agyagkúra. rakjuk fel a hasára az elõírt vastagságú iszapot. s vastagon kenjük az arcunkra. Az iszap víztartalmával kezel betegeknél sokkal rosszabb volt a gyógyulási arány. Ezután tegyünk az újságpapírra egy akkora pamutvásznat mint a pléd. vagy felmelegített téglát. A kezelés idõtartama felnõtteknél 3. és a homoktól. elõsegíti testszöveteink természetes állagának visszanyerését. hogy a föld ugyanazokat az ásványi anyagokat tartalmazza. Intenzívebbé válik a tisztulás hagymával kevert burgonyapakolással. Az iszappakolás fokozott hatása valószínûleg annak tudható be. akkor jó helyette a sár is. Az iszapterápia céljára legalkalmasabb az agyag. Keverjünk össze kétharmad rész agyagot egyharmad rész mézzel. összehajtogatott plédet). behegeszti a sebeket és megnyugtatja az idegrendszert. A mûanyag fóliára terítsünk egy kevésbé kényes használt pamutlepedõt. Amennyiben a beteg súlyos állapotban van. 70 cm mélyen. és az egyszer már felhasznált sarat frissel összekeverve se rakjuk újra a betegre. így kisugárzása jótékony hatást gyakorol a szervezetre. hogy lágy vajhoz hasonló állagú legyen. naponta ismételve. Az ágy derékrészére fektessünk keresztbe egy kb. hogy az iszappakolás hatékonysága kétszerese a gyógyvízzel elérhetõ javulásnak. törjük össze. Az apró kavicsoktól és más szennyezõ anyagoktól mentes port töltsük fa. A nyers .5 m hosszú vastag pamutanyagot (pl. A föld illetve az agyag tárolásához ne alkalmazzunk mûanyag vagy fémedényt. Mindaddig hagyjuk rajta. akik közvetlen iszappakolást kaptak a térdükre. majd rostáljuk át. hogy a hajról könnyebben el tudjuk távolítani. lábra. hanem más beteg testrészekre is (pl. majd tekerjük derekára a vásznat. illetve a derékra tehetõ. és a kezelés 6-8 órán át is végezhetõ. 2 cm vastagon az iszapot. A törzs körültekerése után helyezzünk a beteg talpára egy forró vízzel töltött gumitömlõt. gyökerektõl. gyerekeknél 2 óra.elengedhetetlenül szükséges a teljes gyógyuláshoz. és használat után dobjuk ki. és jól betakarózva pihenjünk le. fejre). utána az újságpapírt. akkor az iszappakolást óránként fel kell frissíteni. hogy megvédje az elsározódástól. amennyi a teljes kúrához elegendõ. A végtagokra nagyon hatásos a reszelt almából vagy fõtt lenmagból.vagy üvegedényekbe.agyag. A fejre helyezett masszát célszerû finom gézbe csomagolni. Az iszap nem csak az emésztõrendszer környékére. több mint 70%-ban számoltak be jelentõs fájdalomcsökkenésrõl. míg a másik részüknél csak az iszapból kiszüremlõ vizet engedték érintkezni a bõrükkel. Közülük csupán minden harmadik fájdalmát enyhítette a kezelés. amíg a betegség el nem múlik. A Ben Gurion Egyetemen végzett kutatások során térdízületi artrózis gyógyítására használták az iszapot. Ugyancsak ajánlatos gézbe csomagolni a sarat. A terápia végén az iszap kitakarítja a betegbõl a tisztátalanságokat. A jól összedolgozott masszához annyi vizet adjunk. 40 cm széles és 1. szemre. A sár feltapasztására szolgáló pamutkendõ csak meleg vízben történõ alapos átmosás után használható újra. hogy a beteg ne izzadjon meg az ágyvédõ mûanyag lepedõn. Erre helyezzünk rá 3-4 réteg újságpapírt. amelyek az emberi testben is jelentõs mennyiségben megtalálhatók. A kiszedett földet napos helyen terítsük szét egy nagyobb csomagolópapíron. de ha nem tudunk tiszta agyaghoz jutni. A vöröshagyma-zúzalékból készített pakolás a hörgõk tisztítására jó. Azok a betegek. hogy hatékonyabb legyen a kezelés. kézre. illetve zöld káposztalevekbõl készített borogatás is. és kenjük rá kb. üvegcserepektõl és egyéb szennyezõdésektõl mentes talajból kiveszünk annyit. sódertõl. fülre. Cukorbetegség kezelésénél tiszta faszenes pakolást szoktak alkalmazni. hogy leásunk a földbe kb. ha nyílt sebre helyezzük. és felhasználás elõtt a szükséges mennyiséget áztassuk be hideg vízbe. Az iszappakolás felhelyezése elõtt borítsunk az ágyra egy mûanyag lepedõt (PVCvagy polietilénfóliát). és ha megszáradt. A betegek egyik részénél holt-tengeri iszappakolást helyeztek a térdükre. ami gondoskodni fog a kezelt testrész hõszigetelésérõl. Egyes betegségeknél (pl. Ennek a legegyszerûbb elõállítási módja. Az iszapkezelés után zuhany alatt mossuk tisztára testünket. Napjainkra az is kiderült. a tehéntúróból készített pakolással pedig a vizenyõt húzzák ki a végtagokból.

zöldséglevet. csökkenti az allergiát és fékezi a gyulladásos folyamatokat. lehetõleg lefekvés elõtt végezzük. ha a belsõ felületét mézzel megkenjük. ha abbahagyjuk a szervezet mérgezését. így jelentõs mértékben felgyorsítja a toxikus anyagok kiválasztását. propoliszt és gabonamagvakat ehetünk csíráztatott. vakbélgyulladás. mind az agyagpakolás megkezdése elõtt beöntéseket kell végeznünk testhõmérsékletû kamillateával. A finn szauna oly módon fejti ki hatását. hideg tóba merülés) szintén frissítõ és serkentõ hatású. és tisztítja a légutakat. A véráramlás fokozásával és az izzadságmirigyek által keltett víz elpárologtatásával próbálja a bõr +42 °C-os hõmérsékletét +37 °C-ra visszacsökkenteni.káposztalevélnek a gyulladásokon túlmenõen gennyes sebeknél is erõs tisztító hatása van. gyógyteákat. Erre a felismerésre alapul a szaunázásnak az a gyógyterápiaként alkalmazott módja is. amelybõl próbálgatás útján válasszuk ki magunknak a leghatásosabbat. hogy a +80 °C-os kamrahõmérsékletet a szervezet csak úgy tudja elviselni. 3 hetes kúra könnyû. epehólyag-gyulladás. hogy ebben az esetben a testmérgek nem csak a szokásos úton ürülnek ki. hanem fokozódik a hormontermelés is. hogy a fürdõ. A borogatások után célszerû a betegnek olívaolajat adni. A legújabb kutatási eredmények szerint a testmérgek bõrpórusokon át történõ kiválasztódását nagymértékben fokozza a B3 vitamin (más néven niacin vagy nikotinsavamid). valamint a dohányzás is. 15 perces felmelegedést követõ lehûtés (hidegzuhany. állati zsiradék. illetve pelyhesített formában. Az izzadás. a salakanyagok távozása után a bõr is szebbé. Ennek érdekében mind az ülõkúra. ciszták visszafejlesztésében szintén eredményes volt. amely belsõleg tisztítja az epehólyagot és serkenti a májat. rugalmasabbá válik. gyümölcslevet. illetve a kezektõl kiindulva a törzs irányába. és erõsödik a légzés. Ez a max.és iszapkúrák nagy hatékonyságát az teszi lehetõvé. Még intenzívebbé tehetjük az elõzõleg megmosott majd szárazra törölt káposztalevél hatékonyságát. nehogy a hideg víz fokozza a fájdalmat. sõt a magas vérnyomás leküzdésében is. mert megnõ az antitestek száma.és kámforolajos masszázzsal is. és eltávolítjuk a bélcsatornából a lerakódásokat. de sikerrel alkalmazzák pszoriázis. A vérellátás fokozódása javítja a szövetek immunitását. rostos táplálék fogyasztása mellett is képes a szervezet teljes megtisztítására. szemölcsök. vastagbélgyulladás. Ez a naponta néhány órán át alkalmazandó egyszerû és olcsó eljárás igen hatékonynak bizonyult a gyomorhurut. A kezelés teljes idõtartama alatt csupán gyümölcsöt. és bizonyos esetekben a lábak dagadása. A légzéskapacitás növekedése fokozza az erõnlétet. vagy zöldséget. Ezek a testtisztító terápiák természetesen csak akkor képesek kellõ hatást kifejteni. hogy a bélcsatorna belsõ falára lerakódott salakanyagoktól is maradéktalanul megszabaduljunk. A kezelés idõtartama: fél óra. gyomorfekély. alkohol és kávé fogyasztása. Ezáltal fokozódik a vér oxigénellátása. és félórás tüdõtágító futás egészíti ki. ezért nem csupán az izmokra és az ízületekre gyakorol jótékony hatást ez a masszázs. hogy sok vért küld a perifériára. Miután a mogyoróolaj serkenti a szövet fejlõdését. A ricinusolajos borogatás az anyajegyek. A kb. és csak utána elkezdeni a kúrát. Erre legalkalmasabbak a különbözõ gyógyvízkenõcsök. A hörgõk kitágulása jót tesz az asztmának. Végezetül megemlíthetõ még. ami gyorsítja a zsíranyagcserét. besûrített formában. Eközben szaporábbá válik a pulzus. azaz a végtagokba és a bõrbe. Ezen túlmenõen fokozódik a májtevékenység. finomított fehér cukor. Heveny gyulladások esetén ajánlatos elõbb a fájdalmat enyhíteni. ahol a kúraszerû néhány órás szaunafürdõt naponként adagolt B3 vitamin. melynek során a vér zsírtartalma cukorrá alakul. hanem jelentõs részük a bõrpórusokon keresztül távozik. Bizonyos esetekben jó eredményt érhetünk el a Cayce által javasolt mogyoró. A végtagok bedörzsölését a lábaktól. Az immunglobulin . amelyek híres gyógyfürdõk vizében található ásványi sókat tartalmazzák. köszvény és vesekövek ellen is. A szélsõséges hevítés és lehûtés hatására testünk nem csak megtisztul. hanem a bõrforradásokat is eltünteti. naponként váltva a két olajat. ami javítja az izomzat és az agy teljesítõképességét. gyorsítja a hörghurut gyógyulását. A tévedhetetlennek bizonyult látnok regeneráló kúrái közül talán a legnagyobb sikert a ricinusolajos borogatással aratta. Szigorúan tilos a hús. Nálunk az ilyen jellegû készítmények közül jól bevált a Hemovit termékcsalád.

A civilizált világ sokáig vallási hiedelemnek. Személyünknek ez az értéknövekedése szinte kisugárzódik belõlünk. A törzsi közösségekben élõ sámánok a gyógyfüvek gyûjtésén és alkalmazásán túlmenõen egy-egy súlyos betegség esetén szertartásszerû varázslattal ûzték ki a gonoszt a testbõl. hogy megszívja a szöveteket. hogy különösebb erõfeszítést tennénk érte. és rajtuk keresztül eltávozik a szervezetünkben felhalmozódott mérgek jelentõs része. primitív népek kuruzslásának tartotta ezeket a rituálékat. Érezzük. válik természetessé. hogy korábbi vágyaink és céljaink megvalósulása közelít felénk anélkül. és ma már több kutatóintézetben is próbálják megfejteni ezeknek a szertartásoknak a lényegét. eredményesebben tudjuk az élet csapdáit kikerülni. A talp több ezer pórusa kinyílik tõle. Szaunázásnál ügyeljünk arra. amely életünket szebbé. hogy a testbe zárt érzelmeket a felszínre hozza. Elfojtott érzelmeinktõl megszabadulva könnyebben tudunk az élet nehézségein is úrrá lenni. így ezek a rejtett pszichikai gócok elõbb csak a viselkedésünket. melyek fõ oka a szervezet salakanyaggal történt telítõdése. hogy szubjektív eredetû egészségügyi problémáink hosszú ideig megbújhatnak testünk belsõ rétegeiben. Ezáltal nem csak víz. hanem a masszázs mély tudatalatti folyamatokat indít el bennünk. Ettõl a víz megbarnul. és jobbá teszi. A kezelés után nem csupán a testtartásunk változik meg. izmokba ágyazódva. ha ásványvízzel hígított gyümölcslevet iszunk. A testünkbe zárt érzelmek szövetkeményedéseket hoznak létre. Ez a technika ma már egyre több embernek segít megismerni önmagát. Pszichoorientációs gyógyítás . és teszi lehetõvé. a bõr alatti szövetekbe. Viszonylag új keletû méregtelenítõ módszer az Aqua detox. hogy se elõtte. késõbb a vitalitásunkat is veszélyeztetik. se közben ne igyunk folyadékot. amelyek egy idõ után testtartásunkat is deformálják. Sámánmasszázs A gyógyításnak õsidõk óta léteznek olyan különleges módszerei is. ami értékesebbnél értékesebb embereket vonz körénk. ha az fáj. hanem sok salakanyag is bekerül az erekbe. A természetgyógyászok olyan betegségek gyógyításának kiegészítõ módszereként ajánlják. és sejttisztító hatás elmarad. A készülék egyszerû lábfürdõre hasonlít. A legjobb. hogy bárki saját kezébe vehesse sorsa irányítását. mert sokan csak akkor érzik testüket. megszabadítva bennünket gátlásainktól. láthatóan szennyezetté válik. Az izzadás során ugyanis besûrûsödik a vér. jelentõs mértékben megjavítva a kommunikációs készségünket. Hetente 2-3 alkalommal is végezhetõ. Angliából indult világhódító útjára az orvosi mûszernek minõsített méregtelenítõ berendezés. Az egész test végigmasszírozása kapcsolatot teremt tudatunk alsóbb régióival. amelyeknek a hatásmechanizmusát még csak most kezdjük megérteni. illetve a vizelettel távoznak. A sós vízzel teli tartályba merülõ elektródák alacsony áramerõsségû áramot áramoltatnak át a vízen. kialakítva ezzel a testérzést.szaporodása véd az influenzától is. hogy gondoskodjunk a szervezet átöblítése során eltávozó tápsók és vitaminok pótlásáról. Utána viszont bõséges folyadékot kell fogyasztani. melyek a bõrpórusokon át. hogy a test méregtelenítõ szervei jobban eltávolíthassák a vér által leadott méreganyagokat. A sámánmasszázs hatásának tanulmányozása során rájöttek arra. amely az elvesztett folyadékot úgy pótolja. A véredények regenerálódása következtében a vérnyomás normalizálódik. melynek hatásai csak késõbb mutatkoznak meg. A sámánmasszázs a nyugati világban deep tissue néven vált közismertté. annál azonban sokkal több. A masszõr által felszabadított energia olyan pozitív változásokat hoz létre a tudatalatti énünkben. Az egyenáram hatására létrejövõ elektrolízis hatással van az elektrolitba mártott lábunkra is. A sámánmasszázs alkalmas arra. A legtöbb betegségünk pszichoszomatikus eredetû. és csökken az infarktus kockázata. Ha elõtte sokat iszunk. A fájdalommentes kezelés amelyen bárki bármilyen életkorban részt vehet mindössze 20-30 percig tart. Egyes tudósok azonban felfigyeltek a sámánikus gyógyítások hatásosságára. a vér felhígul. A legtöbbször ezt észre sem vesszük.

mivel mindenki le tud menni alfába. a 90% helyzete viszont lényegesen nehezebb. kontroll nélkül erõsen kiszínezve. Napjainkig 103 országban szerveztek Agykontroll tanfolyamot 700. annak a könyv szerint is több mint egy havi gyakorlásra van szüksége. A helyzet azonban nem olyan kilátástalan. akkor Silva szerint elõbb-utóbb egyre hosszabb ideig fogunk emlékezni álmainkra. 5%-uk pedig nem hipnotizálható. Az álom azonban nem irányított alfa tevékenység. és egy idõ után kijelentik magukról. hogy tökéletesen megértsük és szolgálatunkba állíthassuk az abszolút világ gyógyító képességét. Ezekben a képsorokban sokszor a tudatalatti vágyaink tükrözõdnek vissza. akik kizárólag a bal agyféltekéjüket használják a mindennapi tevékenységük során. A gyakorlatok során ne legyünk türelmetlenek. Annak ellenére. hogy képtelenek lejutni alfába. a túlságosan analitikus gondolkodásmód. vagy a földönkívüliek szóhasználatával élve kozmikus aggyal rendelkeznek. és azóta több mint 100 országban adták ki a legkülönbözõbb nyelvekre lefordítva. sokszor ellenséges magatartás. Egyébként ha elalvás elõtt rendszeresen koncentrálunk rá. vagy elõremegyünk a jövõbe. A viszonylag nehéz és szokatlan tartalmuk miatt azonban ezeket a mûveket minimum kétszer el kell olvasni ahhoz. Egy idõ után . Õk azok. és naponta legalább egyszer le is megy. mert mindenki álmodik. kinek-kinek lehetõsége szerint. csak álomfejtés útján lehet kibogozni értelmüket. hogy az olvasóknak csak egy része jut el ezekre a tanfolyamokra. de az azonos hatásmechanizmus miatt a szerzõk más parapszichológiai jelenségekrõl is említést tesznek. akik többszöri elolvasás után sem tudják elkezdeni a gyakorlatokat. de könyvbõl is el lehet sajátítani. õk azok. A kezdeti idõket is beszámítva ez a módszer 1991-ben ünnepelte pályafutásának negyedszázados évfordulóját. a zárkózott. Ebben az esetben teljesen elveszítjük az irányítást tudatunk felett. A helyzet azonban nem teljesen reménytelen. Az emberiség 90%-a átlagosnak mondható ezen a téren. A nagy többség. vagy mit cselekszünk. A két mû már megjelenésekor óriási sikert aratott. elalvás után. és a hit teljes hiánya. az érdeklõdés változatlanul olyan nagy. Ez sem igaz. alkalmazzuk elõtte a Gyógyíthatsz címû könyvben ismertetett relaxációs gyakorlatokat. hogy: én nem szoktam álmodni . hogy visszaemlékezzünk vizuális élményeinkre. mert a szerzõk szerint ezeket az ismereteket. Mivel ez a tevékenység nincs irányítva. álmában. és rögtön ébredés után rákényszerítjük agyunkat erre. hogy testi és lelki betegségeinket tudatunk alsó tartományának bekapcsolásával gyógyítsuk. akik kifejezetten hajlamosak a tudatalatti tartománnyal való kommunikálásra. mert tanár nélkül nem sok esélyük van a tudat régióinak gyors birtokbavételére. hogy médium típusúak. Ha a Silva-féle visszaszámlálási módszerrel nem sikerül alfa tartományba jutnunk. hogy ébredés után valamilyen eszközzel azonnal rögzítjük az átélt eseményeket. Erre sokan azt mondják. hogy mirõl álmodunk. hogy ez már irányított. Mindkét könyv a gyógyításra helyezi a fõ hangsúlyt. a mélyen belénk ivódott erkölcsi tiltásoktól eltekintve teljesen ki vagyunk szolgáltatva a hipnotizõr akaratának. csak legfeljebb nem emlékszik rá. Eleinte az álommegõrzés legjobb módszere. Egyébként a statisztikai felmérések szerint az emberiség 5%-a jobbfélteke domináns. Õk az Agykontroll elolvasása után viszonylag könnyen elsajátíthatják a benne foglalt ismereteket. A pszichikai és mentális gyógyítás legismertebb iskoláját José Silva és munkatársai teremtették meg az 1976-ban Agykontroll és az 1986-ban Gyógyíthatsz címen megjelent mûveikkel. magas fokon képzett oktató irányításával. hogy álmainkban is visszamegyünk a múltba. Az 5% médiális típusnak nem lesz különösebb problémája. Nagyon sokan vannak viszont. vagy diktafonba mondva. vagyis nem hipnábilis. Ez persze nem igaz. Ez történhet írásban. azzal a különbséggel. Itt a hipnotizõrtõl függ. ezért ezek a képsorok többnyire meglehetõsen zavarosak. Többször elõfordul. tartsuk be az elõírt fokozatokat.A deep tissue azonban nem az egyetlen módja annak. ha lassabban is. Jellemzõ rájuk a befelé forduló alkat. Aki magánúton próbálja elsajátítani ezeket az ismereteket. róluk mondják azt. Ugyancsak tudatalatti tevékenység a hipnotikus álom. hanem látszólag össze-vissza csapongó fantáziaképek sorozata. hogy a végzett hallgatók száma már a 14 milliót is eléri. ne akarjunk egyszerre sokat.

ahol abbahagytuk. Ha valaki még így sem tudná beindítani a folyamatot. szemgolyóját pedig fordítsa az ég. ne próbáljuk kirekeszteni. mint a bárányfelhõket az égen. bár a szakemberek szerint erre legalkalmasabb a lótusz. de ez nem baj. Megpróbálkozhatunk a Jakobson-módszerrel is. Egyébként . és kezdjük el az alfába jutás Silva-féle módszerének gyakorlását. Engedjük be a tudatunkba.észre fogjuk venni. tele van várakozással. A meditatív állapot elérése nincs meghatározott testhelyzethez kötve. mert egészségünket. rövid ideig feszítsük meg testünk minden egyes izmát a lábujjaktól a homlokredõkig. Mellesleg ugyanezt kell tenni a zavaró gondolatokkal is. A sok hasznos tanács egyike: Az agyfrekvencia csökkenését nem lehet akarattal beindítani. A szemünk elõtt gyengén villódzó képek megjelenése után kezdjük el a relaxációs gyakorlatot. de céltudatos. A jelenlegi generáció abban a tudatban nõtt fel. nagyvonalúsággal keressük a megoldást. Teljes nyugalomban. hogy ott legyen. nem fog zavarni bennünket a háttérzaj. míg színes foltok. ez nem igaz a pszichoorientációs gyakorlatoknál. A helyes hozzáállás tehát erõlködésmentes. feküdjön le. Az abszolút világgal nem lehet tudatosan. hogy kellemes bizsergést érzünk azokban az izmainkban. ha felébredünk. Ennek legegyszerûbb módja. elveszítik fontosságukat. Eleinte rendkívül zavaróan hat ránk a zaj. hogy lakásunk kényelmes. és várjon türelmesen. koncentráljunk agyfrekvenciánk csökkenésére. Az elengedés rendkívül hatékony módszer a külsõ és belsõ zavaró tényezõk kiküszöbölésére. és végül egy meleghullám vonul végig egész testünkön. Az agyfrekvencia csökkenésével ugyanis fokozatosan lelassul a légzés. Ennek lényege. de szorgalmas gyakorlással ez az összetett módszer egy idõ után meghozza a kívánt eredményt. és akkor szinte észrevétlenül lecsökken az agyfrekvenciánk. amelyeknek az ellazítására koncentrálunk. hogy közben elalszunk. feledkezzünk bele az eseményekbe. hogy minél nagyobb erõfeszítést teszünk valamiért. annál nagyobb sikert érünk el. álomszerû víziók nem jelennek meg a szeme elõtt. bármilyen körülmények között lecsökkenthetjük az agyfrekvenciánkat. illetve a mennyezet felé. nehogy megfázzunk. de ne reagáljunk rá. majd térjünk át a visszaszámlálós módszerre. Ian Gawler: A lélek csendje címû könyvében. Ha már rutinszerûen megy az ellazulás. forgalmas helyen meditálni. Ekkor hunyja le a szemét. hogy jól takarózzunk be. ne erõltesse. mert akkor kizökkenünk a meditatív állapotból. Aki ezt a pozitúrát kényelmetlennek találja. Tanári segítség nélkül természetesen a relaxációval egybekötött számolási módszerrel sem tudunk egyik napról a másikra alfába jutni. és tápláljunk pozitív elvárást a siker iránt. Ne harcoljunk ellene.vagy a törökülés. akkor bárhol. ez a hallucináció mindig beindul. ha a lehetõ leglazább állapotban vagyunk. A megfeszült akarat a legnemesebb cél esetén is akadályozó erõ. akkor ott folytassuk. Ennek a képességünknek a mindennapi tevékenységünk során is hasznát vesszük. Viselkedjünk úgy. nem veszünk róla tudomást. térjünk át az állapotstabilizáló gyakorlatokra. Egy idõ után ez a folyamat automatikusan. A gyakorlatok elkezdése elõtt ügyeljünk arra. Ez már egy biztató jel. Ne reagáljunk rá. nyújtózkodjon el kényelmesen az ágyban. mivel ez az alfa tartomány megközelítését jelzi. Ez a gyakorlat azért hasznos. Hagyjuk. amíg el nem nehezednek a szempillái. és réveteg tekintettel nézzen elõre. illetve le sem jutunk oda. engedjük el magunkat. ha nem gondolunk a külvilág dolgaira. A számunkra legmegfelelõbb gyakorlási mód megtalálásához hasznos útmutatót találhatunk dr. hogy fekvõ helyzetben. Nem akarni kell a meditációs állapot létrejöttét. Ha már jelentõs haladást értünk el a meditatív állapot elérése terén. Ha nem reagálunk rájuk. hanem hagyni kell a megtörténtét. mintha egy érdekes filmet néznénk. majd engedjük ki onnan. Lazítsunk. mert ha megszokjuk a lármát. az emésztés és a vérkeringés. zárt tere helyett próbáljunk meg zajos. lelki egyensúlyunkat úgy tudjuk leghatékonyabban megõrizni. akarattal érintkezésbe lépni. Könnyen elõfordulhat. Néhány percnyi gyakorlat után bekövetkezik az ellazulás. és kellõ könnyedséggel. majd elernyesztve tartsunk egy kis szünetet. egyszerûen eltûnnek. Nos. Ez a mû részletesen ismerteti az agyfrekvencia-csökkentés szabályait. tudatos erõfeszítés nélkül fog végbemenni. Próbáljunk felülemelkedni a problémáinkon. és az egyes meditációs szintek jellemzõit. ami testünk lehûlését eredményezi. Engedjük õket tovalebegni.

Ezért . Emellett persze nem árt. A negatív programot csak pozitív programozással lehet megváltoztatni. Szükség esetén Emil Coué híressé vált mondását. hogy a kezdõk is jelentõs eredményeket érhetnek el vele. boldogtalanságot. Elõkészítõ gyakorlatok A pszichoorientációs gyógyító technika szokatlansága miatt nem minden esetben tanácsos a tanulást mindjárt a fõ gyakorlattal kezdeni. emlékképeink negatív módon hatnak. hogy negatív vagy pozitív gondolataink. ha elõbb megbarátkozunk ezzel a gyógyítási móddal. Silvát idézve. vagy valamilyen megfontolásból nem akarnak alfa szinten tevékenykedni. de ha nem reagálunk a zajokra. Hiába mondta elé a nem szócskát. hogy megváltozzon az életünk. akik nem tudnak. addig semmi reményünk arra. Az alfa tartomány bétában való programozását az teszi lehetõvé. Pl. Parapszichológiai kísérletek kimutatták. vagyis a negatív programot nem változtatjuk meg. hogy: Napról napra minden szempontból egyre jobban és jobban érzem magam kiegészíthetjük más mondatokkal is. Ez a módszer lassabb ugyan. ha a gyerek valamit tanul is. tudatalattink tehát mintavételezés útján tartja a kapcsolatot tudati világunkkal. érzéseink elõbb-utóbb eljutnak a tudatalatti tartományba is. vagyis tetteink megváltoztatásával kiszakadni ebbõl a rögzült állapotból. az inger nem fog tudatosulni az agyunkban. Gyakori probléma gyermekeinknél a mindentõl való félelem. hogy tudatunk jelentõs mértékben befolyásolja a tudatalatti tartományt. A letapogatási idõ viszonylagos rövidsége miatt ez a kapcsolat lazának tûnik. vagyis a nem szócskával. ennek tudható be. Ennek szükségessége könnyen belátható. hogy nem vagyok asztmás. Amíg ezt a mélyen belénk vésõdött káros beidegzõdést.környezetünk egyre intenzívebb zajszennyezése ellen is így védekezhetünk a legeredményesebben. hogy a 12 és 17 év közötti gyerekek képesek a legkönnyebben kapcsolatot teremteni tudatuk alsóbb tartományaival. mert tudatunk negatív irányítása nem szûnik meg. és tetteink indítékáért felelõs. Sokkal elõnyösebb. és ott programként rögzülnek. ha nem megfelelõek az érdemjegyek. mivel az agy csak olyan dolgot hisz el. amelynek valóságalapja van. egy beteg azt szuggerálja magának. mi jelenik meg a képzeletében? Egy asztmás roham képe. hogy szinte magához vonzza a romboló erõket. mint a hangnak. de elõnye. Erre kitûnõ lehetõséget kínálnak a szuggesztiós és önbizalom-erõsítõ gyakorlatok. a tudatalatti nagyobb jelentõséget tulajdonít a képnek. de a sûrû ismétlõdés következtében mégis alkalmas arra. és az így szerzett sikerélmény nagy hajtóerõt biztosít a továbbiak során. A meditatív állapoton kívül a zajok kirekesztésének igen eredményes módja még a munkánkban. A negatív módon programozott agy további káros következménye még. Ezen a téren érhetünk el legkönnyebben látványos eredményeket. Ebben az esetben gyakoroltassuk velük az alábbi mondatot: Napról napra bátrabb vagyok. Tulajdonképpen ez a mechanizmus alakítja ki a szuggesztiót. és tetteinket irányítja. így azt fogadja el. egyéb tevékenységünkben való elmerülés. Ha pl. A fülünket nem tudjuk becsukni. akkor hiába próbálunk tudati szinten. Jobb agyféltekénk viszont az ok szintjén tevékenykedik. sikertelenséget és betegséget szül. hogy agyunk két másodpercenként néhány ezred másodpercre lemerül alfába. Bal agyféltekénk a hatás szintjén mûködik. Ezek az önszuggesztiós mondatok a kisebbrendûségi érzés vagy egyéb negatív rögzülések megváltoztatását segítik elõ. nem fog sikerülni. akkor nagyon hasznos lehet az alábbi mondat begyakorlása: Napról napra jobban megy a tanulás vagy Napról napra jobban értem a matematikát . mint a szemünket. és azok is haszonnal alkalmazhatják. csak olyan dolgot lehet beleprogramozni. egy idõ után visszatérünk korábbi viselkedésünkhöz. Agyunk átprogramozása alfa szinten viszonylag egyszerû és gyors. hogy ezek a mondatok ne kezdõdjenek tagadással. Ha tehát egy rossz behatás következtében beleragadunk egy negatív programba. Arra azonban ügyeljünk. önszuggesztió formájában is végrehajtható. Azonban a mintavételezéses kapcsolattartás következtében az átprogramozás béta szinten. Ezért ezt a technikát elsõsorban gyermekeinknél alkalmazhatjuk igen jó hatásfokkal. agyunk annál kevésbé képes törõdni a kívülrõl jövõ ingerekkel. Más jellegû problémák esetén természetesen más mondatokat kell kitalálnunk. Minél nagyobb koncentrációt igényel az elfoglaltságunk.

és az eredmény teljes kudarc lesz. A hit viszont nyugodttá teszi az embert. ha arra kényszeríti magát. de legnagyobb bánatára még akadozottabban fejezi ki magát. hogy gördülékenyen beszélünk. sõt többnyire nem is érdekli. mint általában. Jellemzõ a hit erejére. minél jobban erõlteti a nyugalmat. és a hit minden irányban teremtõ erõ. A kõ szinte mágnesként magához vonzott minket. A családtagok szinte kiabálva szólnak hozzá. hogy mit szeretnénk. Aki azt programozza be magának. Késõbb a szülõk egymás között beszélgetnek. kitûnõ a hangulatom. Az eredmény paradox módon az lesz. mert ez esetben nem jellemgyengeségrõl van szó. amit meg akarsz hallani. és határozottan: Holnap harmonikus lesz az agymûködésem! Azért mert holnap vizsgáznom kell. képes vagyok rá. Meg kell tanulnunk kétségek nélkül gondolkodni. Ezeknek a hangosan kimondott önbizalom-erõsítõ. A félelem a rosszban való hitet jelenti. vagy jól hallunk. Megpróbáltunk ugyan tenni ellene. bármennyire erõltetjük. Ennek a gyakorlatnak az eredményessége érdekében kapcsoljuk ki a folyamatból az akaratot is. hogy: a depresszióm elmúlt. Nincs félelem. hogy dadogjon. hogy a baleset elkerülhetetlen. Ez esetben a félelem még táplálta is a kárt okozó hitet bennünk. amit azonban nem. hogy ne azt tartalmazza. a testi-lelki kiegyensúlyozottság. Kritikus megjegyzését ily módon kommentálja a lánya: Érdekes. Agyunknak ez a tulajdonsága annyira erõs. hanem egy határozott kijelentés legyen az értelme. annál jobban dadog. hogy: vidám és jókedvû vagyok. kívánsággal nem. Egy értelmes mondatot sem tud kinyögni. így bekövetkezett. az elõbb említettek alapján. hogy mirõl folyik a diskurzus. Amennyiben valamit nagyon szeretnénk elérni. hogy folyékonyan fog beszélni. és határozottan fogalmazni. de mégsem érti. hogy sikerrel fogunk járni. Biztosan megesett már velünk is. kéréssel. és nem engedi. A családtagok egymás közötti beszélgetésekor viszont már nem érvényesül ez a kényszer. hogy érvényesüljön a szándékunk. így nincs miért izgulni. Az önszuggesztió során felejtsük el a remélhetõleg fogalmát is. Mellesleg hasonló módon hat az akarat is. mint az akarat. Tehát ne azt mondjuk. három okból is. valaki beszédhibás. hogy nem fogunk dadogni. Általános értelemben ennek a sajátos terápiának a .mondjuk helyette azt. Az akarat megnyilvánulását az agy ebben az esetben is negatív hitként kezeli. Ennek ellenére hallja. halkan. Ezzel a hozzáállással természetes. A késõbbiekben ismertetendõ módon képzeljük el. Ha pl. Megpróbáltuk kikerülni. Úgy állítsuk be a dolgot. Hirtelen közbeszól a nagymama. tudatformáló mondatoknak a megfogalmazásánál nagyon fontos még. nem tudtuk. hogy: remélhetõleg holnap nem lesz migrénem! biztosan rá fog törni a fejfájás. Elhatározza. A gyanúsítás azonban alaptalan. Helyette bizonyosság van. Kabarétréfákból is ismert kép: a nagymama rosszul hall. Felborultunk. hogy amikor kerékpározni tanultunk. éppen ellenkezõ hatást gyakoroltak önmagukra. mert programozni csak kijelentéssel lehet. hirtelen feltûnt elõttünk egy kõ. és a siker elõfeltétele a nyugalom. A hit ugyanis jóval erõsebb. így a hozzátartozói kénytelenek még hangosabban szólni hozzá. azt meghallod. hogy amikor elhatározták. Az ok: azt hittük. Hiába akartuk a kormányt elfordítani. Tudom. Hasonló okok miatt kerüljük a negatív tartalmú kifejezések használatát is. Higgyünk benne. azt nem érted. de a hit erõsebb. hogy ez a képességünk megvan. ne akarattal próbáljuk megvalósítani. Az akarat tovább erõsíti a negatív hitet. hanem azt. hogy a javunkra is fordítható. amiben hittünk. A nagyothalló az akaratával próbálja magát arra kényszeríteni. és jól összezúztuk magunkat. és miután a hitem szilárd. A lámpalázzal küszködõk közül sokan tapasztalták már. mint az akarat. amiben nagyon hiszünk. de nem ment. átmenetileg megszüntetheti ezt a problémát. Az eredmény: rosszabbul hall. Mindenki elõtt ismert szituáció: az izgulós beosztottat hívatja a fõnöke. mintha a kívánt eredmény már be is következett volna. Ebben az esetben is fogalmazzunk precízen. szabályos ritmus szerint lélegzem. hogy most nyugodtak lesznek. mert az akarat már nem bénítja ezt az érzékszervét. hogy jobban halljon. ezt azért tesszük. Ha nagyon akarunk valamit. nincs akarat. hiszen a józan ész keretein belül mindent képesek vagyunk megtenni. ha erõltetjük. hogy: könnyen. mert nem hiszünk valamilyen képességünkben. hogy kárt is tudunk okozni vele.

hogy mit mondunk. és az önszuggesztió során elõjönnek. hogy a jól bevált mondatok ismételgetése egyeseknél negatív reakciót vált ki. a vagyon szavak negatív tartalommal társultak az elméjében. és nem jelentkezik tovább a problémánk. hogy gyerekkorában gyakran megbüntették. élõsködés jut az eszébe. Coué módszerének közel egy évszázados alkalmazása fényt derített arra is. akinek a gazdagság szóról a mocskos pénz vagy a csalás. hogy ne zavarja a jelenlegi életünket. Ezért mondanivalónkat mindig jelen idõben fogalmazzuk. Sajnos csak hónapok. Félelmeinkkel a gonosz erõket is magunkhoz vonzzuk. hogy egy nõ hosszú idõn át lángoló szemû rémséges alakokkal álmodott. mit akarnak tõle. és mi határozzuk meg. vagy hatástalanok maradnak. Nem az a fontos. A szeretet szó mindenkiben pozitív képzeteket kelt. és miután közölte. Simonfalvy Tamás pszichotréner arra is felhívta a figyelmünket. mert egy idõ után annak tudatában. a gazdagság mögött csúf emlékek bújnak meg. Ha nem tartunk rájuk igényt. mert sok ember fejében idõzített bombaként mûködnek. Az agy elrejti a korábbi fájó emlékeket. hogy nem anyagilag gyarapodik. megszûnik a félelmünk.lényege. A fiatalasszony nagyon elcsodálkozott. hogy azt kell akarnunk. sõt egyes esetekben évek múlva derül ki. hogy mit keresnek itt. a boldogság. a gazdagság . Egy asszonyban az Egyre jobban és jobban vagyok mondat gyakori hajtogatása nem megkönnyebbülést. hogy mi legyen velük. Ettõl azonban nem szûnnek meg. A pszichológusok koporsószegeknek nevezik ezeket az emlékeket. hogy nem ragaszkodik a jelenlétükhöz. mentális képek nem váltanak ki bennünk pozitív képzetet. A hatékony alkalmazás érdekében nem szabad elhallgatni. hogy nincs mitõl tartanunk. mint a sok pénzzel. vagy ellenkezõ hatást eredményeznek. de akadt. gyakran ismételt szavak milyen képzetet keltenek bennünk. amíg ragaszkodunk hozzájuk. Erre utal. ezért nem jelent veszélyt számunkra. akiben izomfeszültséget váltott ki. és a várakozással ellentétben nem tesz bennünket boldoggá. Kiderült. egy pillanat alatt eltûntek. csak csodálkozott. Nem válik gazdaggá az sem. hogy a programozás kudarchoz vezetett. Ekkor az is elõfordulhat. Sõt azok sem érnek el anyagi gyarapodást. és egész lénye ellenállt a szeretet elfogadásának. vagy a bõség szavakat. hogy az egyre jobban szlogen õt a hajdani tornatanárára emlékeztette. aki ezzel a biztatással ösztökélte diákjait teljesítményük fokozására. hanem már az önszuggesztió során is döntõ a képzettársítás. hogy az agy könnyebben azonosul a jelen idõvel. hogy nem csak az Agykontrolban. hogy a pozitív gondolkodás nem mindig váltja ki a remélt hatást. A gyötrõ emlékeket ugyanis tudat alá nyomja az elfojtás. Az idõközben felnõtt férfi már nem is emlékezett az egészre. hogy nála miért nem segít a: Szeretettel nézek a világra mondat ismételgetése. te álmodsz engem! A félelmeink tehát belõlünk származnak. hanem hogy a kimondott. Az erõltetett tempó fiatal korában megutáltatta vele a tornatanárát és a tornaórákat is. Erre a szörnyek csodálkozva néztek rá. alkalmazza a gyarapodás . Kiderült. Ha tehát az öröm. Nála az egyre jobban szavak negatív érzelmeket váltottak ki. hogy: Honnan tudjam. mert szeretünk! . Aztán egyik éjjel minden bátorságát összeszedve megkérdezte õket. vagy szellemileg. de a pénz . amitõl a legjobban félünk. A múlt idõben elhangzott kijelentéseket az agy . Ha a gyakran ismételt kulcsszavak. nem villanyozza fel õket a gazdagság gondolata. tudat alatt ott munkálnak bennünk. amivel többre megy. Mindebbõl arra a következtetésre juthatunk. Ezt erõsíti meg az is. A félelmeink tehát csak addig vannak jelen az életünkben. A következetes nevelés közben szülei folyton ezt hajtogatták: Azért büntetünk fiam. Aki minden áron meg akar gazdagodni. és azt válaszolták: Hogyhogy? Hiszen te rendeltél ide bennünket. mire azt a választ kapta. hogy a hölgy megkérdezte a fenyegetõ alak nevét. lopás. hogy ismételgetésük a betegség irányába kormányozta az életét. hanem egészségügyileg. könnyen kiadhatjuk az útjukat. így nem csoda. mi tartjuk fenn õket. Félelmeink tárgya nem valós lény. hanem fokozódó feszültséget keltett. Kitartó és következetes alkalmazása esetén ez a módszer meg is szüntetheti a fóbiánkat. mint a múlttal. akkor az emlegetésük lelki sebeket tép fel. akiket valójában hidegen hagy a pénz. A te félelmednek van szüksége ránk.

Alkossunk mindegyikre egy-egy programozó mondatot. a kulcsszó. hogy imádságaikat mindig kelet felé fordulva kell végrehajtani. mint a célorientált dinamikus meditációnak. A majd megvalósuló szeretném ha típusú programozás az Agykontrollban is hatástalan. Minél jobban hiszünk kérésünk teljesítésében. Ha több célt is el akarunk érni. a logikus gondolkodásra képtelen tudatalatti már elfelejti az elejét. A mohamedán vallásban Allah szigorúan megparancsolta híveinek. vagyis az imádság Isten által való meghallgatásának vágya. Csak a tisztán. szónoklatokkal. Tudományos szempontból vizsgálva ennek az iránynak a kijelölése egyáltalán nem tekinthetõ véletlennek. vagyis a dinamikus meditáció érzése leginkább a passzív meditációs tevékenységgel hasonlítható össze. Legalább fél óráig tartózkodjunk a figyelemelterelõ tevékenységtõl. A keresztény egyházakban ez a követelmény külön felhívás nélkül valósult meg. hadarás hatástalan marad. mint vágyak. hogy a jelenre már nem sok hatást gyakorol. hogy ha mély átérzéssel. A különbözõ vallásokban az imádság kivitelezési formája is a minél sikeresebb kapcsolatfelvételt segíti elõ. Ezen a téren a jó értelembe vett megszállottság kifejezetten elõny. Az agy ugyanis nem magnószalag. Néhány kellemes érzetet keltõ kulcsszó jóval hatásosabb. mint a szép. Az imádság egyébként a túlvilági erõkkel való kapcsolatteremtésnek a legõsibb módja. Ennek következtében az oltárra tekintõ hívek automatikusan kelet felé néztek. tagoltnak és határozottnak kell lennie. szelektál. annál nagyobb a megvalósulás valószínûsége. amit hasznosnak tart. Sok idõ kell ahhoz. Nagyon fontos a kulcsszavak. hogy a programozó mondatok tartalmát feldolgozza. A motyogás. Gondoljunk arra. hogy mi sem tudunk egyszerre több dologgal foglalkozni kellõ hatékonysággal. Ezért nagyon fontos még a türelem. Ezért önszuggesztió után teremtsünk csendet magunkban. mondatok épülnek be a tudatalattiba. A passzív meditáció során egy olyan megváltozott tudatállapotba jutunk. A múltbeli megállapítások. annál több segítõ erõ koncentrálódik körénk.lezártnak tekinti. Háromnál több programot azonban ne alkalmazzunk egy idõben. Hiába programozunk jól. A gondolatban végzett programozásra is ugyanez érvényes. programozó mondatok ismétlési tempója is. akkor olyan pozitív erõk gyûlnek körénk. amelyek segítenek bennünket terveink megvalósításában. amit szuggerálunk neki. és a siker elvárása olyan pozitív programként hat az agyunkra. Annak idején a hozzánk látogató istenek sem véletlenül tanítottak meg bennünket arra. ami azt jelenti. hogy a jobb agyfélteke elhiggye. Tudjuk. A jövõ idõben fogalmazott kijelentések pedig nem mások. A passzív meditációnak. a hallottakat helyükre rakni. Az általunk fogalmazott állítások lassan hatnak. Az irányított. A gondolatban ismételt mondatoknak azonban ugyanolyan érthetõnek. pusmogás. vagyis a befelé fordulásnak és a mély hitnek tehát majdnem olyan erõs megvalósító ereje van. gondolattokkal is célt érünk. különbözõ idõszakokban mondogassuk õket. Az imádságnak az a lényege. a kellemes meglepetések gyógyítnak viharos sebességgel. hogyan juttathatjuk el kéréseinket hozzájuk a leghatékonyabban. amit a tudat határozottan állít. Agyunk gondolkodik. az elhangzott mondatok nem rögzülnek rajta azonnal. és azt gondolja. mert ez szétforgácsolja az agyat. hogy a Föld mágneses erõvonalai észak-déli irányban haladnak. kijelentés gyakori hajtogatása. mivel az imaházakhoz kötött gyülekezetek templomaikat kelet-nyugati irányba tájolva építették. a jövõre vetíttet vágyak nem elég meggyõzõek. lassan és hangsúlyozottan ismételt szavak. hittel kérjük azt. ha utána nem hagyjuk az agyunkat dolgozni. hogy milyen módon imádkozzunk. amely az intenzív imádság során is kialakul. és csak az tapad meg benne. Fogalmazás közben ne alkossunk litániát. válasszuk szét õket. kerek mondatokba foglalt ömlengés. A hit. a lármás szórakozástól. A másik igen elõnyös elõkészítõ gyakorlat a meditáció. Végül arra is idõt kell hagyni az agynak. A többi információt kiselejtezi. amire szükségünk van. ismétlése. Mondandónkat nem szükséges szóban kifejezésre juttatni. Ne töltsük az idõnket szavalással. Csak a jó hírek. értelmez. Mire a végére érünk. mintha szóban hangzana el. hogy észak vagy dél felé fordulva az . A tudatalatti csak olyan dolgot hisz el. érthetõen. és felváltva. amely szinte a szárnyára vesz bennünket.

Nagy valószínûséggel ugyanezt a célt szolgálja a római-katolikus vallásban is az imádkozás rituális módja. Ezek az erõvonalak gyengék ugyan. hogy az oltárra tekintés óhatatlanul elõidézi a szemgolyó felfelé fordulását. miért égetnek gyertyát az oltár. így ebben a pozícióban testünknek közvetlenül azt a felét éri a két különbözõ jellegû energiakisugárzás. ma már azt is értjük. akik imádkozás közben nem az oltárra vetik a tekintetüket. mivel a kötelezõ letérdelés során olyan testhelyzetbe kerül az imádkozó. Az aranymetszés szabályai szerint kialakított belsõ tér. Ezen túlmenõen a harangszó több száz méter sugarú körben semlegesíti a Hartmann-hálót. Az indiai jógik szerint a jobb tüdõnk a Yang. az Istennek szentelt figyelmet jelentõs mértékben növeli a harangzúgás is. amelynek uralma alatt áll. míg a bal tüdõnk a Yin energia uralma alatt áll. így mindig jobb eredményt ér el. és a csoporténeklés. Ebben az esetben a két tenyér összeillesztésekor az azonos jellegû ujjak egymáshoz érintésével lezárjuk az energiaköreinket. hogy az agyfrekvencia csökkenése nem függ a fejtartástól. Tudományos vizsgálatok egyértelmûen igazolják. még akkor is. hogy ebben a testhelyzetben már számottevõ zavart keltsenek meridiánjaink energiaegyensúlyában. Ennek elsõsorban fizikai állapotunk szempontjából van nagy jelentõsége. Az imádságnak ez a formája éppen azt a célt szolgálja. vagyis az abszolút világgal létesített kommunikáció csak tökéletes testi ellazulás és szellemi összpontosítás esetén lehetséges. amely elengedhetetlen feltétele az agyfrekvencia csökkenésének. Saját bevallása szerint José Silva. ami a bent levõ emberekben a végtelen nyugalom érzetét kelti. ha ez nem tudatosul bennünk. Annak is megvan az oka. Mellesleg a keleti vallásokban a mantrázás is hasonló hatást gyakorol a Hartmann-hálóra. Egészségünk és közérzetünk ily módon való átmeneti javulása tehát jelentõsen megkönnyíti a meditatív állapot elérését. hogy minél alacsonyabb szintre szorítsa le az egészségünket befolyásoló zavaró hatásokat. Miután a Föld északi pólusa Yin. Bizonyára nem tekinthetõ véletlennek az sem. míg a Yin energia a bal orrlyukon keresztül távozik a testünkbõl. Visszatérve a templomi szertartások hatékonyabbá tételéhez. de elég erõsek ahhoz. . amelyek gátolják a meditatív állapot létrejöttét. hanem kelet felé kell fordulni. így a jógalégzés során a felesleges Yang energia a jobb. Ez a hatás igen sokrétû. mert a tudományos mérések szerint ez a mértani alakzat a gúlában fellépõ piramis effektus -hoz hasonló hatást gyakorol az épületben tartózkodókra. a déli pólusa pedig Yang energiával telített. a meditatív állapot kialakulásához vezet. Vizualizálásai során lehajtja fejét mintha imádkozna. A bioenergia eltávozásának megakadályozása fokozza a testi ellazulás lehetõségét. de a templomépítõk fõleg azt használják ki. hogy a legtöbb keresztény templomban az oltárt jóval a normál szemmagasság felett helyezik el. Ez azt a feltételezést látszik igazolni. Imádkozás elõtt az oltárra vetett tekintet ugyanis önkéntelenül is abba a szöghelyzetbe állítja a szemet. és így érik el a meditatív állapotot. amelyek gátolják a testi ellazulást. Az ájtatosságot. Agykontroll tanulmányaink alapján tudjuk. és a csodavárásra szolgáló kegytárgyak elõtt. hogy nem nyugat. ha kissé felfelé fordítjuk a szemgolyónkat. hogy a lobogó gyertya lángjának hipnotikus hatása van.erõvonalak merõlegesen metszik az auránkat. hogy az agyfrekvencia csökkentése. A tisztánlátók megfigyelései szerint a föld felszínén elfektetett energiaháló csak a harangozás után pár perccel nyeri vissza eredeti alakját. amely egy idõ után szellemi ellazuláshoz. Tovább növeli az ellazulás lehetõségét a katolikus templomok kör alakú kupolája is. mint a harangszó. Lehajtott fejjel is el lehet érni a meditatív állapotot. így az energia nem tud kisugárzódni a szervezetünkbõl. az Agykontroll megalkotója is ezt a módszert alkalmazza. és a belsõ nyugalom kialakulását. hanem lehajtják a fejüket. mint a klasszikus módszerrel. Ez a hatás egyébként még kisebb templomokban is kialakul. A legújabb vizsgálatok alapján ugyanezt eredményezi az orgonamuzsika. mert kirekeszti mindazokat a külsõ zavaró hatásokat. hogy a kupolás és hajós oszlopcsarnokok a piramisokkal megegyezõ módon kioltják az alattuk levõ Hartmann-ingersávokat. Sokan vannak azonban. valamint a kupolát tartó oszlopok ideális száma és egymástól való távolsága is növeli ezt a hatást. a boltívek összefutó bordái. A szemhéjak lezárásának is fontos szerepe van az imádkozásban.

ahová a természet törvényeit nálunk sokkal jobban ismerõ õseink helyezték. napjainkban már csak használhatatlan imahelyek épülnek. mint rideg csarnokok. valamint a Hartmann. Ezért úgy célszerû az ágyon elhelyezkedni.és Curry-háló szinte mindig betegséget okoz. és alkalmatlanok a meditálásra. Sajnos csak a jobbra forduló víz vált ki gyógyító hatást a szervezetben. hogy a legtöbb templom alatt régi templomok romjai nyugszanak. így a lehetõ legtöbb éltetõ napfény érne bennünket. hanem a hely pozitív energiákkal való megtöltése. Ez a körültekintõ eljárás arra a ma már feledésbe merült tapasztalatra vezethetõ vissza. amelyek elvesztették a kapcsolatot a kozmikus és a földi erõkkel. amelyet még II. Miután az orvosok lemondtak róla. hogy a fõoltár kettõ vagy három vízér keresztezõdésére essen. Miután õseink radiesztéziai ismeretei a múlt ködébe vesztek. Ráadásul rossz az akusztikájuk. hogy testünknek mely részét éri káros sugárzás. hogy gyógyító hatást is kiválthat. Nem véletlen. hogy a lakások ablakai dél felé néznének. Mivel ilyen kitüntetett hely az egyes településeken belül másutt nemigen adódott. hogy ágyunkat lehetõleg észak-déli irányban helyezzük el. Egy 26 éves khmer asszony csontrákban szenvedett. másrészt az ágyak észak-déli tájolása sem jelentene megoldhatatlan gondot. hanem a növényvilágra is hatnak. Az újkori kutatások fényt derítettek arra is. hogy a templomok helyét õsidõk óta úgy választották meg. A modern kor templomai nem mások. bizonyára nem véletlen. a kór jellegét pedig nagy valószínûséggel a mágneses hullámok frekvenciája szabja meg. Az észak-kambodzsai Angkorban van egy hatalmas. hogy az alatta levõ földbõl gyógyító energia sugárzik ki. A sugárzás néha olyan erõs. akik hisznek benne. mert az éjszakai alvás során a Föld déli pólusából kisugárzódó Yang energia. ha suttogva beszélt. Hiába terjeszkedett a falu vagy város ellenkezõ irányba. Emiatt az emberek öntudatlanul is kerülik õket. Ezért is lenne célszerû a jövõben új települések létrehozása esetén az utcákat úgy kijelölni. Emiatt ajánlják az energiakisugárzások . hogy a vízerekbõl kisugárzó energia jelentõsen javítja a helyiség akusztikáját. Az õsi templomokban az erõtér fokozására drágaköveket is raktak az oltárkõbe. hogy fejünk déli irányba essen.A zsidó vallásban sem véletlenül jelent meg a Dávid-csillag. Egyes esetekben az õsi templomok alatti erõtér annyira intenzív. A több ezer éves indiai templomokban látható kristályok elsõdleges szerepe nem a díszítés volt. Ennek következtében az oltár elõtt prédikáló pap hangját az utolsó padsorban is tisztán lehetett érteni. amelyeket a vízfolyásokba helyeztek. mivel fekvõ helyzetben így metszi testünket a legkevesebb erõvonal. mivel helykihasználási és esztétikai szempontból a bútorokat kénytelenek vagyunk a fal mellé állítani. és járkálni kezdett. Ez a háromszintes szentély arról nevezetes. Ez a tudás napjainkra teljesen feledésbe merült. A Föld mágneses erõvonalainak egészségre gyakorolt elõnyös. nem segítik elõ a szellem nyugalmát. hanem maradt ott. majd felállt a hordágyról. A balra forduló vízerek. eltéríti a földsugárzásokat. így ennek a szakterületnek a feltárását is jóformán elölrõl kell kezdenünk. illetve elõnytelen hatását a modern tudomány még tagadja. még akkor is. hogy folyton zárva vannak. rejtélyes fényeffektusok) kísérik. hogy a házak kelet-nyugati irányba álljanak. Az intenzív szubatomi sugárzás hatására teljesen kigyógyult a betegségébõl. A beteg három nap és három éjen át a kövezeten feküdt. Ennek helye attól függ. Ehhez bizonyos köveket használtak. Szurjavarman uralkodása idején építettek. Az eddig összegyûlt tapasztalatok alapján javasolják a természetgyógyász-szakkönyvek. Mellékesen megjegyezve a Föld mágneses erõvonalai nem csupán az emberre. Régen a beavatottak képesek voltak átpolarizálni a kártékony vízereket. Ennek egyik elõnye az lenne. és komolyan kutatják. rokonai hordágyon elvitték ebbe a templomba. a templomot nem telepítették át. mert tudományos mérések szerint a drótból hajlított hatágú csillag szintén deformálja. Sajnos jelenleg ez még nem minden esetben kivitelezhetõ. A kínai akupunktúra szerint a Yang energia a fejtetõn. a Yin energia pedig a gyökércsakrán át áramlik a testünkbe. és az északi pólusból kiáramló Yin energia így áramlik legnagyobb hatásfokkal a testünkbe. rengeteg dombormûvel ékesített templom. de mind többen vannak. hogy furcsa jelenségek (pl.

Olyan szélsõséges véleményeket is lehet hallani. hogy közelebb kerüljünk Istenhez. A tapasztalat azonban az. A legfõbb ok a minden újtól való idegenkedés. hogy beleavatkozzon a világ Isten által elrendelt menetébe. a bûnesetek felderítésére sem alkalmasak már a meglevõ eszközeink. hogy ez a módszer a tanulástól. Alfa. A növényeket azonban a napsugarak maximális kihasználása érdekében itt is kelet-nyugati irányba kell sorba ültetni. hogy minden erõnket az eljövendõ. hogy az egész univerzum egy intelligenciaközpont felügyelete alatt áll. amelyeket korábban elveszített. Ezeknek az ismereteknek a birtokában az emberiség képes lesz arra. az idõ sürget bennünket. akkor ártani is lehetne vele. azt meg is tanítja. akkor nem adta volna ezt a túlélést és továbbfejlõdést elõsegítõ módszert a kezünkbe. hogy beleavatkozzunk a dolgába. A rohamosan növekvõ bûnözés megállítására. A technikai fejlõdés jelenlegi szintjén olyan veszélyes önpusztító eszközök kerültek egyes társadalmak birtokába. és kivegyük részünket a fejletlenebb civilizációk irányításában. hogy jön ahhoz egy földi halandó. nem engedi idõ elõtt sem meggyógyulni. az élet leckéjének elsajátításától fosztja meg az embert. A legkézenfekvõbbnek tûnõ mûködési mód azon a feltételezésen alapul. Ha Isten nem akarná. Vannak olyanok is. az akaraterejével gyógyítson. az akupunktúráról már sokan hallottak. amikor a továbbhaladás érdekében is feltétlenül szükséges ezeknek az ismereteknek az elsajátítása. hogy ismét megteremtse magának a földi Paradicsomot. hogy visszaadja az embernek azon képességeit. akiknél a technikai nehézségeken kívül egyéb akadályok is hátráltatják ennek a gyógyító eljárásnak az elfogadását. a primitív szinten megnyilvánuló Rossz pedig egyszer s mindenkorra kiûzetik ebbõl a világból. valamint a beltartalmi érték és a terméshozam növelésének. Márpedig a tudat alsó tartományaiban ezzel a módszerrel még soha senkinek sem sikerült ártani. Elhangzanak olyan aggodalmak is. Egyre bonyolultabbá váló világunkban elengedhetetlenül szükséges. hogy valaki csupán a gondolataival. egymás értelmetlen pusztítására. hogy a Földön tökéletes béke uralkodjon. Ehhez pedig az szükséges. mert errõl a lépcsõfokról már csak az õ útbaigazítása alapján tudunk eredményesen továbbhaladni. fennmaradásunk érdekében szükség van új védekezõ módszerek megismerésére. hogy akit Isten így akar tanítani. magasabb rendû céljaink szolgálatába állíthassuk.tanulmányozásával foglalkozó szakemberek a kiskerttulajdonosoknak is az észak-déli tájolási módot az ágyások kialakítása során. márpedig ez a módszer újdonságát illetõen forradalminak minõsül. hogy Istennek vagy Jézusnak van csak joga ily módon gyógyítani. azt mondván. théta vagy delta szinten a Magasabb Intelligencia közremûködésével kárt okozni egyszerûen lehetetlen. Nem fecsérelhetjük tovább erõinket állandó viszálykodásra. akiket vallási megfontolások tartanak vissza ettõl a gyógymódtól. A hagyományos orvoslást mindenki ismeri. nem árnyékolják le egymást. sem meggyógyítani. Így minden egyes növény maximális napfényt kap. Ezzel kapcsolatban a módszer kidolgozói is csak találgatásokkal szolgálnak. hogy nem ismerjük a hatásmechanizmusát. A jövõnket illetõen nagy a tét. A civilizált világ feladata nem a rombolás. Alkalmazási aggályok Sokan vannak. ahol minden létezõ tárgynak és . Vallási alapon magyarázva a Paradicsomból való kiûzetésünk óta eltelt évezredek alatt az emberiség megszenvedett bûneiért. hogy elménknek ez a felhasználási módja az ördögtõl származik. hogy más Földön kívüli civilizációkkal összefogva hozzájáruljunk mi is az univerzum távoli világának felfedezéséhez. Hatásmechanizmus Az Agykontroll tudományos elfogadásának és hivatalos terjesztésének legnagyobb gátja az. de a legtöbben elképzelni sem tudják. amelyek felett az egyén hagyományos módon már nem képes ellenõrzést gyakorolni. ahol csak a Jó uralkodik. Fel kell készülnünk arra. ami ugyancsak elõfeltétele a növekedés gyorsításának. és Isten elérkezettnek látta az idõt. hanem a teremtés. Ha ez az erõ valóban az ördögtõl származna. Az emberiség fejlõdése olyan stádiumba érkezett.

hanem csak átalakul egyik energiafajtából a másikba. mivel az energia anyaggá válva látszólag megsemmisülhet. olyan csodaszerû gyógyulások is megtörténhetnek. hanem még a mûtét elõtt kívülrõl irányított sugárzással dematerializálja az elhalt szöveteket. és energiamoduláció útján a szükséges korrekciókat elvégzi. így nem fenyeget a fertõzõ betegségek vérrel történõ terjesztésének veszélye. A dematerializált sejteket azután újramaterializálja és felhozza a bõr alá. mely szerint: Energia semmilyen folyamatnál nem keletkezik. Még az anyag is. hogy a hiányzó molekulák energiából keletkeztek. és új energia jöhet létre az anyagból. illetve beteg szövetek eltávolítása esetén . ha a valós környezetében semmilyen romboló erõ nem hatna rá. amelyekre csak a Bibliában találunk példát. Az elhalt vagy beteg szövetek dematerializálásakor felszabaduló szubatomi méretû energiarészecskék valószínûleg akadálytalanul eltávozhatnának a testbõl. Így vastagabb erek szétválasztása esetén sem kell komolyabb vérveszteséggel számolnunk. amikor látták. Ilyen változások lehetnek pl. Ezen az úton nem csak a jelenleg gyógyíthatatlannak tartott betegségek bármelyike szüntethetõ meg. Van olyan gyógyító is. sõt megállítására is. Csak a lakoma befejezése után derült fény erre a ritka materializációs csodára. hogy az összeszedett maradék is tízszer annyi. hanem teleportációval kihozza a materializált tárgyat a bõr külsõ felszínére. és dematerializálás után energiává alakul vissza. amikor Jézus az éhezõ zsidó népet néhány darab kenyérrel és füstölt hallal lakatta jól. Itt tehát egy sajátos pszichikai úton végbemenõ materializáció és dematerializáció jön létre. Ily módon olyan fantasztikus változások. A healerek jelentõs része ugyanis a test megnyitása után nem tisztítja meg a beteg szerveket. és gondolatok útján közöljük a számítógéppel. de olyan hiányosságok is. aki fel sem nyitja a bõrt.élõlénynek megvan a tökéletes mása. hogy valóban megoperálták. A saját vagy a gyógyítandó személy adatait megadva lehívjuk ennek a végtelen kapacitású agynak a memóriájából a kívánt képet. illetve az anyag energiává való lebontása egy magasabb értelem által irányított módon. hogy hová lettek a felesleges szövetdarabok. Az antikohéziós erõtér egyébként a fertõtlenítésen és a fájdalomcsillapításon kívül képes a véráramlás csillapítására. Akkor miért van szükség erre az újramaterializálási folyamatra? Talán így akarja a Mindenható felhívni az emberek figyelmét arra. Ez esetben már nem érvényesül az energiamegmaradás elve. Ennek kapcsán felmerül bennünk a kérdés. Erre sajnos a tudomány nem tud választ adni. hogy milyen változtatást kérünk. hanem szubatomi energiát. a leválasztott részek atomjai pedig energiává alakulnak át. Az univerzum törvénye sokkal tágabb ennél. mint energiából való anyagteremtés. vagy mibõl keletkeztek a hiányzó testrészek. amilyen lehetne. és nem semmisül meg. hogy a Fülöp-szigeteki gyógyítók által végzett operációk során tapasztalható egy értelmetlennek látszó folyamat is. Mivel a koncentrált energiasugárzás eltorlaszolja a véráram útját. Ennél a típusú mûtétnél tehát nincs szükség vérátömlesztésre. mint a jobb agyféltekénk révén összeköttetésbe lépni a Magasabb Intelligenciával. hogy itt egy másfajta alapokon álló operációval állunk szemben? Vagy csupán a beteg bizalmának az elnyerésérõl van szó. és onnan távolítja el. mint amennyi az eredeti ételmennyiség volt. Ezt követõen felnyitja a bõrt és kiemeli a materializált tárgyat. Így agyunk tudatalatti tartományában tulajdonképpen semmi mást nem kell tennünk. mint ahogy ez a spontán remisszióval gyógyuló rákos betegeknél tapasztalható. amely a csirkebéltõl kezdve a pénzérméig bármi lehet. Eszerint minden energiából keletkezik. az ortopédiai korrekciók. Az energiából történõ anyagteremtés leglátványosabb bizonyítéka éppen a Bibliában olvasható. Itt azonban energia alatt nem az atomi világban ismert energiafajtákat (hõ. Ezt követõen a Mindenható engedélye alapján az egyetemes számítógép összehasonlítja a valós helyzetet a tárolt képpel. Itt célszerû megemlíteni. aki látván a vérzõ szövetdarabot megnyugszik. így most már biztosan meg fog gyógyulni. végtagok kívánatos lerövidítése vagy meghosszabbítása. amelyek földi viszonylatban a béta világ eszközeivel elméletileg is kivitelezhetetlenek. fény stb. A legvalószínûbb magyarázat az.) kell érteni. A világegyetem viszonylatában tehát módosul az energiamegmaradás törvénye. az a kép. amely nem más.

Amennyiben erkölcsi aggályaink támadnának cselekedetünk helyességét illetõen. és ha az az egyetemes világ fejlõdését szolgálja. Ha csak egyetlen egy leckét is elmulasztunk megtanulni. Csak azoknak a veszteségeknek a korrigálását kérhetjük tõle. amelyeket földi életünk harcai során elszenvedtünk. Azonban még az ilyen sorsszerû betegségek esetén sem értelmetlen a próbálkozás. Az életben mindenért meg kell küzdeni. Sõt minden tõlünk telhetõt meg kell tennünk annak érdekében. ha az nem ütközik mások érdekével. de a küszöbön álló new age korszakban. Ez a magatartásforma. mert e nélkül nincs továbblépés. sokszor enyhíthetjük a szenvedéseit. a tapasztalat minden építõkockája csak a maga idejében. amelyek nem illetnek meg bennünket. A kozmikus alkotmány minden ember számára lehetõséget biztosít ahhoz. mint egy Nobel-díjas tudósnak. hogy legyõzzük az elénk tornyosuló akadályokat. de az ilyen tehertétel viszonylag ritka. mint kedvenc filmszínésze. Visszatérve az Agykontroll hatásmechanizmusára. Persze adódhatnak olyan bûnök is. hanem ez egyben kötelességünk is. az emberiség nagy öntudatra ébredése után már általánossá fog válni.lehegeszti az ereket. így nem jelentkezik a mûtét utáni fájdalom sem. amelyet a Mindenható sohasem fog megbocsátani nekünk. akkor gondoljunk arra. hogy képességeit maximálisan kibontakoztassa. Pl. fontos alkotóeleme vagyunk a világnak. hogy minden emberrel. a Jó és a Rossz elbírálása során tehát próbáljunk meg felülemelkedni a közvetlen környezetünkön. senki sem kérheti. ingyen semmit sem kapunk. szerves részei vagyunk egymás világának. Aki nem tesz meg mindent annak érdekében. Az univerzum reagál ránk. így ez a kérés törvényszerûen meghallgatásra talál. még ez a szuperintelligens agy sem ajándékoz meg minket olyan dolgokkal. aki nem igyekszik minden nehézség ellenére érvényre juttatni jobbító szándékát. A kiugró képességek ki nem használása bûn. minél kiemelkedõbb tehetséget kap valaki az élettõl. hogy áttörje környezete gátjait. Minél jobb képességeket. mert vannak olyan ismeretek. Összetartozunk mindannyian. Ezen túlmenõen kérésünk csak akkor talál meghallgatásra. amennyit a Mindenható földi küldetésének idejére neki útravalóul adott. Elvétve lehetnek ugyan karmikus betegségek. Mindent el kell követnünk tehát annak érdekében. amelyekre fent már nem lehet szert tenni. hogy ellássuk a ránk . hogy részt vehessen a világegyetem alakításában. az vétkezik az univerzum törvényeivel szemben. és még ily módon sem lehet emeleteket ugrálni. amelyeket ebben az életünkben érhetünk el. ez a világnézet ma még meglehetõsen idegen számunkra. Miután mi is része vagyunk az univerzumnak. aki a jelenlegi életében szenved. amelyek levezekléséhez egy egész élet végigszenvedése sem elegendõ. Éppen az összehasonlításos alapon való gyógyítás miatt nem kérhetünk olyan változtatásokat. Mindenki csak annyit kérhet. kénytelenek leszünk visszatérni. az Úrhoz való fohászkodással elõbb-utóbb feloldható. Emberbaráti cselekedeteink. és megfelelõ szinten szerezhetõ be. de ezek legtöbbje imádsággal. amelyeket elõzõ életünkben elkövetett bûneink miatt rótt ki ránk a sors. Ha meggyógyítani nem is tudjuk az illetõt. számon tart minket. és olyan agykapacitása legyen. A lélek fejlõdésének lépcsõfokai vannak. A tudás. hogy ezentúl úgy nézzen ki. annál nagyobb felelõsséggel tartozik a világegyetemmel szemben. elmarad a vizenyõképzõdés is. az akarat béklyómentes megnyilvánulásának fontos elõfeltétele az egészség. hogy a Magasabb Intelligencia egyik pillanatról a másikra elõre kezünkbe adja testi. Bizonyos dolgok megtanulásához ugyanis a szenvedésen át vezet a leghatékonyabb és a leggyorsabb út. Sõt még azt sem lehet kérni. Ha nagyobb látószögbõl tekintünk a bennünket körülvevõ világra. rájövünk arra. hogy nem mindenki volt gonosz. sõt az univerzum minden egyes élõlényével egyetlen létközösséget alkotunk. Egy-egy fejlõdési fokozat átugrása azért sem lehetséges. és akaratát szabadon érvényre juttathassa. ennek a minden eddigi elképzelést felülmúló gyógyítási módnak is vannak határai. Senkinek az egészsége nem ütközik ugyanis az egyetemes törvénnyel. és tegyük túl magunkat az elõítéleteken. nem csak jogunkban áll képességeinket érvényre juttatni. Az univerzum törvényei mindenki számára megadják a jogot. A képességek maradéktalan kiteljesedésének. szellemi és lelki fejlõdésünknek azokat az eredményeit. amelyek túllépik a születésünk pillanatában nekünk rendelt adottságokat.

ami körülöttünk van. a végsõ célt illetõen mindnyájan azért létezünk. gyakorlatilag láthatatlan lenne. betelepedhet bármilyen anyag vagy tárgy belsejébe. pazar körülmények között élhessen. hogy a teremtést. aki hivatásszerûen ûzi a gyógyítás mesterségét. és rengeteg csillagot látunk. így kénytelen pénzt kérni a munkájáért. hiszen a fõállásban gyógyítónak meg kell élnie valamibõl. A földi világunkban is szinte felmérhetetlen mennyiségben jelen van. vagyis a mi világunkban közvetlenül nem hozzáférhetõ. áthatolhatatlan anyag. hogy a hidrogénatom tömegének 99. az a rendkívül parányi energiarészecskék számára szinte légüres tér. a HÉK során kivetített energiarészecskéknek semmilyen akadályt nem jelent bármilyen anyagon átlátni. Sajnos a rotációs energia atomi szinten. Ennek láttán gyakran felmerül a betegekben. Közülük nem egy akad. az nem használja. a molekula és minden anyag. mint egy családi ház. hanem kihasználja a képességeit. ha egy hidrogénatomot képzeletben akkora méretû buborékká nagyítanánk fel. Az erõs nagyítás ellenére az elektron még ennél is kisebb. illetve lezárt épületbe. ezért ingyen adjátok! Elanyagiasodott világunkban ez az intelem már nehezen tartható be. Aki nem tesz eleget az elvárásoknak. emiatt nehéz a létezésének kimutatása. Az õsrobbanás középpontjából szétsugárzó rotációs energia mindenütt megtalálható. hogy ennek a pályának a népszerûségét nemcsak a hivatástudat eredményezi. betölti az egész univerzumot. akkor látnánk csak. mert ezekbõl az energiakvantumokból épül fel az atom. Az egyes égitestek roppant távol vannak egymástól. sõt még maga a tudat is. Arra azonban ügyelnie kell. aki nem teljesíti küldetésének célját. Az anyagnak ezt a hihetetlenül laza szerkezetét még . Neki is van rezsiköltsége. hogy van-e egyáltalán joga a természetgyógyásznak pénzt kérni a munkájáért. vagy azon áthatolni. és a szemléletesség kedvéért nevezhetjük akár éternek is. luxuslakásban. Elméleti alapok Az energia a világot alkotó anyag legkisebb részecskéje. Mivel a tudat szintén energia. amelyben Jézus így vélekedett errõl a kérdésrõl: Ingyen kaptátok. Ami nekünk folytonos. Miután a szubatomi energiarészecske rendkívül kicsi. Ezt látszik alátámasztani a szelíd gyógymódok alkalmazói által kért tiszteletdíjak sokszor csillagászati összege. Az ilyen ember élõsködik a társadalmon. Ezért lehetséges az. Ez ahhoz hasonló. hogy képességei ne váljanak a meggazdagodás eszközévé. Az atomi térkitöltést akkor érzékelhetnénk a leglátványosabban.95%-át ez a közepén levõ kis porszem alkotja. az nem csak önmagának árt. Aki azért ûzi ezt a szakmát. Napjainkban mind többen vannak. amit ki kell fizetni. ha viszont egy ûrhajóval kirepülnénk az ûrbe. Tulajdonképpen a materializálódott anyag atomjai is ugyanilyen közegnek számítanak a szubatomi energiakvantumok számára. és könnyedén bejuthat bármilyen zárt térbe. hogy a HÉK során kivetített tudatunk átlát minden anyagon. Az õsenergiát szubatomi részecskének is nevezik. Kétkedésük alapja a Biblia. Elsõ hallásra az anyagnak ez a nagyfokú átjárhatósága képtelenségnek tûnik. és pici kis golyóknak látszanak csupán. hogy évente egy hónapot a Kanári-szigeteken nyaralhasson. akkor már hihetõbbé válik ennek a jelenségnek a kivitelezhetõsége. amit a Teremtõ a végsõ elszámolásnál számon fog kérni rajta. Méretére jellemzõ.rótt feladatokat. Ebben az esetben az atommag csupán egy porszemnek látszana a buborék közepén. az egyetemes világ fejlõdését szolgáljuk. mint amikor felnézünk az égre. de ha konkrétan is megvizsgáljuk az atomok belsõ méretarányait. hogy a sokmilliárdnyi csillag ellenére valójában milyen üres a csillagközi tér. luxusautón járhasson. ezért ez lehetõséget ad a clairvoyance vagy az Agykontrollban használt terminológia szerint a Hatékony Érzékelés Kivetítés magyarázatára is. Földi küldetésünknek magasztos célja van. visszaél istenadta képességeivel. hanem a világegyetem harmonikus fejlõdésében is kárt okoz. szabad-e kamatoztatnia istenadta képességeit. akik kiemelkedõ gyógyító képességekkel jönnek a világra. A természetgyógyászok meredeken emelkedõ számát tekintve sok emberben megfogalmazódik a gyanú. kufárkodik vele.

magukon viselik fejlõdésük nyomait. A gerincoszlop legalján helyezkedik el a tisztán szubjektív. egészen a gerinces emlõsökig. hogy atommagjai és elektronjai egymás mellé kerüljenek. A második csakra a szubatomi energiamezõ. mivel minden testnek. Orosz kutatók megállapították. Dr. Egyfajta állandó beállítódást jelent. A karakter jellegét ezek a már tudatatlanba süllyedt emléknyomok határozzák meg. energiakisugárzása van. akkor ezt az 1 milliárd km hosszú vasrudat változatlan vastagság mellett 1 mm-re tudnánk összezsugorítani. A sejtben tárolt információk 99%-a feltehetõen kozmikus fejlõdésünk korábbi állomásainak örökítõ anyagát tartalmazza. Az élettelen tárgyaké homogén. indulati világa. míg a hetedik energiamezõ eredménye már mindenki számára látható és érzékelhetõ. Az atommag átmérõje viszont 10 14 cm. mely az õsrobbanás elõtti állapotot tükrözi. Vitalij Pravdivcsev professzor szerint ez a szerv korábban cseresznye méretû volt. hogy a kéthónapos embrióban egy fényérzékelésre alkalmas. a félelmek és a vágyak rendszere. esetleg érzelmileg feldolgozatlan történéseket. Ez a réteg a hiedelmek. melyeknek egy része az elõzõ életeinkbõl ered. A következõ réteg a személyiség érzelmi. ami az õsrobbanás utáni állapotot örökítette meg. Kb. 100 van belõlük. Az élõlények energiakisugárzása azonban összetett. hogy a nukleonok össztömege térfogatának az 1%-át sem tölti ki. Az életenergiának ezeket a központjait közismert néven csakrának is nevezik. A harmadik az atomi energiamezõ. anyagtalan energiamezõ. mivel ez az élõ szervezet csakrája. Személyiségszerkezeti rétegzõdésünk a hagyma héjaihoz hasonlítható. Hároméves kor körül alakul ki. Még mélyebben található az egyéni tudattalan. Jellemzõ az emberre. ami az élõvilág elindulásának elõfeltételét teremtette meg. Egyébként a pszichológusok szerint a léleknek is vannak rétegei. Kozmikus eredetünk nem kevésbé rejtélyes bizonyítéka. Mint ismeretes. Fejlõdése során egy idõre még a majmokra jellemzõ szõrzetet is magára veszi. mert nem mentek át evolúciós fejlõdésen. Ez alatt a karakter szintje található. Ezzel együtt elvesztettük a telepatikus és tisztánlátó képességünket. és lényegét tekintve az élet során nem változik. Az atommagot ugyanis nukleonok (protonok és neutronok) alkotják. Pl. Az általunk tömörnek tekintett anyag tehát gyakorlatilag üres. hogy a sejtjeink magjában található kb. Ha egy 1 cm vastag és a Földünk egyenlítõjénél 25 ezerszer hosszabb vasrudat össze tudnánk úgy nyomni. Itt õrzi a psziché a tudatosan nem hozzáférhetõ emlékeket. a magzat fejlõdése során csupán egy borsószemnyi tobozmirigy lesz belõle. az emberi embrió az anyaméhben való fejlõdése során az egysejtûektõl kezdve a kétéltûeken keresztül végighalad a teljes evolúciós láncon. A negyedik a molekuláris energiamezõ. A gerincoszlop mentén hét sugárzó energiamezõ.egyértelmûbben érzékelteti az alábbi hasonlat. amíg végleg ki nem alakul a magzat emberi formája. örömteli vagy fájdalmas. hét forgó kerékként örvénylõ erõkör helyezkedik el egymás felett. Az ötödik energiamezõ a sejtekhez kötõdik. önmagához. lencsével ellátott és idegsejtekkel rendelkezõ szervképzõdmény fejlõdik ki. Az élõlények azonban az univerzális evolúció nyomain kívül a földi evolúcióét is megõrizték. Ez azonban nem nõ tovább. hogy az elektronnál is nagyságrendekkel kisebb energiakvantumok minden nehézség nélkül átszáguldanak rajta. Ez a sajátos anyaghalmaz azonban még mindig nem tekinthetõ tömörnek. mely az anyagi világ kialakulásának kezdetét õrzi. a hatodik az egyes szerveket képviseli. de folyamatosan változik. 2 m hosszú DNS-láncból csak 2 centiméternyi szakasz vesz részt tulajdonságainak átörökítésében. A legkülsõ héj a viselkedés. Az embernél az univerzális evolúció nyomai a test körüli aurán. ami azt jelenti. egy kõdarab lényegében most is olyan. mint egymilliárd évvel ezelõtt. Az õsenergia materializációja egy jól nyomon követhetõ folyamat. és az átmérõjük 10 34 cm nagyságrendû. a magatartás. testünk energiakisugárzásán figyelhetõ meg. emberekhez. akár élettelen. Ez alatt . Nem csoda tehát. aminek alapján az egyén mindig a megszokott módon viszonyul az õt körülvevõ dolgokhoz. hanem az atommagnak is legalább 99%-a ûr. és az elmúlt évezredek alatt csökevényesedett el. A harmadik szem is megjelenik az embrionális fejlõdés során. Ennélfogva nem csak az atomnak. a világhoz. valamint a Magasabb Intelligenciával való kapcsolatteremtés lehetõségét. legyen az akár élõ.

amit sokszor szellemiségnek nevezünk. Az ötödik a gégecsakra. ha elképzelünk olyan eszközöket. frekvenciája az f hang. az általános szenzitivitást. Kevesen képesek arra. a jobb oldalán pedig a pozitív (Yang) energiát továbbító pingalá. Ez az életörömcentrum. Az emberi lélek belsejében legmélyebben a lélek magva található. Közös energiavezetékekre kapcsolódnak rá. amely a köldök alatt helyezkedik el. Ez az. A hetedik energiaközpont a fejtetõ. de a túlvilággal való kapcsolattartást is befolyásolja. hogy a különbözõ színek és a zene képes befolyásolni az egészségi állapotunkat. tudtatartalmak maradványai. A csakráknak azonban nem csupán energiakisugárzásuk van. Közöttük húzódik a semleges szusumná ösvénye. Ezen a centrumon át érhetõ el a teljes összetartozás az éteri energiával és Istennel. A csakrák forgási energiája nem függ a kortól és a nemtõl. amelyeket az õsöktõl átörökítetten kapunk. az alkotóenergiák elosztója. nagy mennyiségû baktériumot kell valamely testrészünkbõl eltávolítani. A hatodik a homlokcsakra. Ez az energiacentrum a testi jólétre. A második energiaközpont a keresztcsonti csakra. hanem igen érzékenyen reagálnak a környezet energiasugárzásaira. ha energiát vesznek fel. amíg . többszöri kapcsolatfelvétel után lehet látványos eredményt elérni. amit harmadik szemnek is neveznek. Ide tartoznak mindazok az emlékképek. amelyeket alkalmasnak vélünk betegségünk gyógyítására. a szemöldökvonalban helyezkedik el. a szellemi világosság. Ha pl. és a hanglétra legalsó hangjegyére a c hangra érzékeny. A tantra jóga szerint a gerinc bal oldalán halad a negatív (Yin) energiát szállító idá. A szervezetben a kiválasztás és tisztulás folyamatára gyakorol hatást. A szellemi világgal valamint az ember pszichikai képességeivel kapcsolatban minden megnyilvánulás ezen a centrumon keresztül zajlik. és sokan napfonatcsakrának nevezik. valamint az univerzummal való egyesülés kozmikus tudata. Színe a lila. Ez a centrum táplálja az öntudatot. A csakrák egymással szoros összeköttetésben álló energiacentrumok. ha energiát adnak le. Nem véletlen tehát. vagyis nem áramlik energia rajta. Az óra járásával megegyezõ irányban forognak. frekvenciája az a hang. a gazdagság. frekvenciája a h hang. A hozzá tartozó szín a kék. Ezen a központon át áramlanak a szeretetre való képesség energiái. a kifejezõképesség forrása. akkor ennek érdekében bevethetjük a Silva által említett lézersugarat is. Aktív közremûködés Ismét visszatérve az Agykontrollhoz. lelki és szellemi tudatát a pörgõ csakrák centrumai át egyre magasabb szintre emeli. Színe a sárga.vagy koronacsakra. frekvenciája a g hang. hogy olyan hatásfokkal kommunikáljanak a Magasabb Intelligenciával. ha mi is tevékenyen közremûködünk benne. A lézergenerátornak azonban nem kell olyan precíznek lennie. a szellemi és anyagi jólét csakrája. és összefügg a betegséggyógyítással. sajnos a gyógyításnak az elõzõleg ismertetett legegyszerûbb módját a legnehezebb kivitelezni. Színe a zöld. és segít átváltoztatni a durva anyagit lelki-szellemi értékké. Színe az indigókék. a növekedés. az intuíciót. amely elsõ alkalommal képes végleges gyógyulást produkálni. a vitalitásra van hatással. a más emberek feletti hatalommal. a mellbimbók vonalában helyezkedik el. frekvenciája az e hang.van a kollektív tudatatlan tartománya. mint a valóságban. és ellenkezõleg. mert a két szem között. Ez az energiaközpont a hang. Frekvenciája a d hang. A mellcsonton. Éteri testünk energiaközpontjai alkotják az auránkat. és a logikus gondolkodás képessége is. melynek helye a csecsemõkor után összenövõ kutacs. és a narancsszín tartozik hozzá. valamint a szexuális energiával. amely a nyaki hajlatban található. A harmadik csakra a mellcsont alatt található. A szusumnát a kundalini tölti meg energiával. A negyedik energiacentrum a szívcsakra. mozgásukat a szervezet energiatelítettsége befolyásolja. Viszont sokkal hatékonyabban megy végbe a gyógyulás. csak addig kell elménkben tökéletesíteni. amelyek a gerincben húzódnak. Általában csak lassan. A gáton található és a föld felé irányuló gyökércsakra a piros színre. melyen a jógi testi. A szusumná az átlagemberek esetén zárva van. sõt a színekre és a hangokra is. Ettõl a centrumtól függ az intellektus minõsége.

ha az elképzelt eszköz mûszakilag nem tökéletes. hogy az egy mûködõképes sugárforrás. Olyan ez. mert az agy így is megkapja az üzenetet. hogy mi meg legyünk gyõzõdve ennek a rúdnak a mûködõképességérõl. a lábujjainktól kezdve a fejünk tetejéig. Az elgondolás ugyanis jelen van. hogy ezen a ponton egy elektrostimulációs készülékkel kezeljük magunkat. akkor most képzeljük el azt. és energiarészecskékkel árasztja el minden sejtünket. fejezetben részletesen szó volt arról. a lényeg az. Nem baj. és ettõl egyre jobban vagyunk. hogy az energiaegyensúly létrejöjjön. de most a Magasabb Intelligencia vezérli. Ilyen kísérletek egyébként már korábban is folytak a mûsoros kazettán árusított úgynevezett gyógyító hanggal . Amennyiben régebben találtunk egy olyan pontot. Egy idõ után a fehér fény kilép a testünkbõl. melynek során energiával árasztjuk el a szervezetünket. vagyis kézfejünket azon a frekvencián rezgessük. az akupresszúrás és a statikus kézrátételes energiabevitelnél. és azt képzeli róla. hogy a periodikusan kisugárzott Yang és Yin jellegû energiából mennyit vesz fel. Tudatunk alfa tartományában felvesszük a kapcsolatot a Magasabb Intelligenciával és kezünket a kezelendõ testrész fölé helyezve mintegy rámutatunk a beteg szervre. tehát nincs szükség rá. amelyet felerõsítve belevezetnek egy elektromágnesbe. mint minden kézrátételes módszernél. hogy az egy hajó. ami lehetõvé teszi a külsõ. a különbség csak annyi. Képzeljük el. A dinamikus kézrátétellel való gyógyítás alapvetõen abban különbözik a statikus kézrátételes gyógyítástól. hogy a testfelületre helyezett kisebb méretû magnó hangszórójából nem csak elektromágneses hullámok áramlanak ki. és auránkat megnövelve vastag védõburkot von körénk. ha az elménk képernyõjén csak egy darab rúd jelenik meg. így a kívánatos 10 Hz-es frekvencia nem biztosítható pontosan. hogy ujjaink energiamezõibõl milyen és mennyi energia áramoljon be a beteg szervbe ahhoz. hogy milyen energiák kerüljenek kisugárzásra. hanem az elképzelés. amely valamilyen mértékben segített a betegség tüneteinek csökkentésében. hanem a 10 Hz frekvenciának megfelelõ kattogó hang is.elhisszük róla. Ha valami rejtélyes betegségünk van. hogy milyen segédeszközzel ûzhetnénk ki szervezetünkbõl. Hatásmechanizmusa lényegében megegyezik az Agykontroll gyógyító mechanizmusával. A jobb agyféltekében sohasem a valóság a fontos. és a gyógyító hatás így is létrejön. Nem számít. a napfonat mögött egy kis nap van. Ezt a szivacsbetétbe ágyazott elektromágnest a test azon felületére kell helyezni. Ez a fehéren izzó golyó egyre nagyobbá válik a testünkben. hogy a kezünket ráhangoljuk az agyunkra. A másik hibája ennek a módszernek. Mivel ebben az esetben nem a Magasabb Intelligencia. a szándék nyelvét a lelki képek alkotják. Ennek a módszernek azonban az a hátránya. ezt elvégzi helyettünk a . amirõl fogalmunk sincs. mint amikor a gyermek talál egy csorba kanalat. káros hatások kivédését. és az elgondolás. és dönti el. A gyógyító lánc kialakulásának alapvetõ feltétele. hogy a harmadik csakránk. A II. ahol a fájdalmat érezzük. Gondolati úton beprogramozzuk a kozmikus agy számítógépét. hogy a kommersz magnók sebessége többnyire eltér a szabványértéktõl. így annak megfelelõen játszik vele. hogy ezt a módszert lokális problémák gyógykezelésére használjuk. valószínûleg itt a beteg tudatalattija veszi át az irányítást. A gyógyulás. Silva-féle Speciális Gyógyító Módszer A statikus kézrátételes gyógyításból kifejlesztett Silva-féle Speciális Gyógyító Módszer a kézrátételes terápiák legtökéletesebb formája. míg végül meggyógyulunk. Mellékesen megjegyezve újabban ezt a hatást mesterséges eszközökkel is ki lehet váltani. hogy itt nem kell irányítani az energiabesugárzást. kapóra jöhet a korábban alkalmazott akupunktúrás kezelés is. Az erre a célra alkalmas készülékek egy beépített generátor segítségével 10 Hz frekvenciájú jelet állítanak elõ. amely a környezetünkben tartózkodókat egy idõ után meglehetõsen idegesíti. Általános regeneráló és gyógyító módszerként jól bevált az a gyakorlat. amely összehasonlítja a beteg szervet a tárolt képpel és a szükséges korrekciókat elvégzi. hogy mire kell vigyázni az akupunktúrás. hogy belelássunk a testbe. és nem is a gyógyító jobb agyféltekéje irányítja. itt is energiabesugárzás útján történik. amely frekvencián agyunk a kommunikálást végzi.

míg a Yang energia néhány fokkal lehûti az útjába esõ anyagot. Amikor a Yang energia olyan nagy. Arra is van magyarázat. a szekrények recsegésében. jelen esetben a gázmolekulák alkotta levegõ hõmérséklete. Ez arra enged következtetni. A mérések szerint az asztal körüli hõmérsékletcsökkenés az 5-6 °C-ot is elérheti. hogy saját magukat többnyire nem képesek kezelni. akinek a kezébõl legalább tízszer akkora energia áramlik ki. hogy már 20 cm távolságból is képesek besugározni a beteg testrészt. A dinamikus kézrátétellel való gyógyításnál azonban nincs szükség erre a különleges képességre. de ennek az az ára. hogy ellensúlyozni képes a földbõl kilépõ Yin energiát. amely pl. mely által csökken az anyag. További érdekes megnyilvánulása ezeknek a szeánszoknak. A bútorokon átáramló antigravitációs erõtér felborítja a korábbi erõegyensúlyt. Japánban a kézrátételes gyógyítás szabályait a Reiki foglalja össze. Statikus kézrátétellel csak az képes gyógyítani. a Yin vezetékek telített pontjainál pedig melegnek érezzük a bõrt. az érdekesség kedvéért próbáljuk meg néhány parajelenség feltételezett hatásmechanizmusát megfejteni. hogy a mágneses erõterekkel ellentétben itt a két ellenkezõ pólus nem vonzza. hol pedig melegnek érezték a kezelt testrészeiket. fejezetben szó volt arról. ezt szintén az egyetemes agy dönti el. hogy a szellemek az UFO-k jelenlétében miért érezzük hidegebbnek a levegõt. elengedhetetlenül szükséges. és népszerûsége vetekszik az akupunktúrával. molekulák rezgése a levegõben. A levegõbe vagy egyéb anyagokba beáramolva gátolják az atomok rezgését. hogy a Magasabb Intelligenciával létrejöjjön a kapcsolat. Mint ismeretes. vagyis a gravitáció által átjárt átlagszemélyek taszító hatást fejtenek ki ezekre a tárgyakra. A Fülöp-szigeteki healereknél járt betegek is nem egyszer említették. kezüket az asztal fölé helyezik. befejezésül. akkor az asztal felemelkedik a levegõbe. hogy legalább a résztvevõk egyike le tudjon menni alfa szintre. tehát állandó jelleggel generálódik és intenzitása csak fáradtság esetén csökken kissé. míg a Yin energiával. Ez az energia béta tartományban. a súlyerõ csökkenésével a belsõ feszültségek felszabadulnak. mint az atomok. A hõmérséklet ugyanis nem más. nehogy egy véletlen érintés folytán megsértsenek valakit. és gondolati úton Yang energiát sugároznak az asztallapba. de kívülrõl jön. az irányítást is külsõ erõk végzik. amelyek behatolnak az anyagba. hogy a Yin energia terjedése során kissé felmelegíti. hanem taszítja egymást. Azt természetesen a résztvevõk nem tudják. de az úgynevezett asztaltáncoltatásnál is megfigyeltek egy határozottan hidegnek tûnõ légáramlatot. vagy megnyitni felette a bõrt. Az éteri részecskékbõl álló asztráltest intenzív pozitív szubatomi energiarészecskéket sugároz magából. mint egy átlagember ujjaiból. Az UFO-kat magasba emelõ antigravitációs energia is gravitációsemlegesítõ energiarészecskékbõl áll. Kiegészítés Mivel a pszichoenergetikai gyógyítás és a parapszichológiai jelenségek között igen szoros összefüggés van. Érdekes kísérõ jelensége az asztaltáncoltatásnak. ropogásában nyilvánul meg. ezeken a szeánszokon a résztvevõk körülülnek egy asztalt. A II. Ahhoz.Magasabb Intelligencia. hogy most Yin vagy Yang energiát kell-e kisugározniuk. hogy a kézzel való energiabesugárzás során hol hidegnek. hogy a helyiségben áramló Yang energia sokszor a többi berendezési tárgyra is kihatással van. Vannak olyan healerek is. A Távol-Keleten egyébként évszázadok óta alkalmaznak egy ehhez hasonló módszert. így bárki képes arra. akiknek annyira erõs az energiakisugárzásuk. Miután itt az energia rajtunk keresztül ugyan. Sokak számára komolytalannak tûnhet a téma. a gravitációt. vagy bármely anyagban. erre más healereket kell megkérniük. Mivel energiájukat kikapcsolni nem tudják. Úgy tûnik. Önmaguk megsértése ellen védettek ugyan. Az elõbbi pszichokinézisen alapuló jelenséggel rokon a telekinézis . hogy a Yang energiával töltött berendezési tárgyak az energiakisugárzást elõidézõ személy felé mozdulnak el. hogy az akupunktúrás kezelések során a Yang vezetékek telített pontjainál hidegnek. hogy tudatának alfa tartományában 10 Hz-es frekvenciájú rezgõ mozdulatokat végezve kézrátétellel gyógyítson. ezért az utcán mindig zsebre tett kézzel sétálnak.

Nem volt azonban ilyen szerencséjük a hasonló adottságokkal rendelkezõ. Három bennszülöttel figyelte a Kona-szigeten kitört vulkánt. de a végén más megoldás nem lévén átkelésre. Minden bizonnyal a levitációhoz hasonló energiafeldúsulási jelenséggel állunk szemben a tûztáncnál is. mely egyet jelentett a vád beigazolódásával. Nevéhez több természetfeletti cselekedet is kapcsolódik. A boszorkányüldözés nem egyszer tömeggyilkosságba torkollott. hogy a középkorban élt. hanem elindultak. Kísérõi azonban nem estek kétségbe. A történeti leírások szerint amikor Szent László királyunk a kápolnájában imádkozott. Különös módon ennek a madarakkal is beszélni tudó szerzetesnek kisebb vizsgálatoktól eltekintve nem származott komoly hátránya ebbõl a képességébõl. Brigham. a British Museum kutatója személyesen tapasztalta. Megpróbálták rávenni a tudóst is. akkor nem csak lebegni. Mint ismeretes. Dr. aki ha théta szinten lezajló meditáció során kellõ mennyiségû Yang energiát gyûjtött magába. hogy ezek a perek egyedi esetek voltak a középkorban. aki ájtatos fohászai során a levegõbe emelkedett. Gondolati úton õ idézte elõ a tordai hasadékot az õket üldözõ tatárok megállítására. hogy a tárgy könnyen el is törhet. hogy tartson velük. ebben az esetben a kísérlet alanyai 400-700 °C-os izzó parázsszõnyegen sétálnak át anélkül. hogy átvágjanak a fortyogó lávafolyamon. Ebben a korban ugyanis a parapszichológiai képességekkel megáldott vagy inkább megvert embereket boszorkánysággal vádolták. Ne higgyük. mert a szomszéd város szerint az ördöggel cimboráltak. Köztük volt Assisi Szent Ferenc. és maga után vonta a máglyán való élve elégetést. ezek a személyek kisebb-nagyobb mértékben szintén veszítettek a testsúlyukból. hogy ennél a jelenségnél a mechanikai védelem semmit sem segít a hõ visszatartásában. az egyház nem neheztelt rá. Ennek valószínûleg az az oka. hogy a kanál nyele felfelé görbül. Miután az anyag az energia belépése helyén puhább.hatásmechanizmusa is. Egyébként nem Copertinói Szent József volt az egyetlen szent. hogy talpukon az égés legcsekélyebb jelei is tapasztalhatók lennének. amelyek ily módon már a saját súlyuk alatt is meghajlanak. Õ hallani rászánta magát az sem akart róla. Az ujjakból kiáramló antikohéziós energia megpuhítja a fémtárgyakat. hogy az anyag keményebb részeiben uralkodó feszültség a puhább. szilánkokra való szétesésében nyilvánul meg. csupán élete végén szigetelték el egy kolostorba zárva az érdeklõdõk egyre növekvõ tömegétõl. és szomjazó serege számára a sziklából vizet fakasztott. Ennek a tapasztalatnak az alapján vált általánossá a boszorkányperekben az úgynevezett vízpróba. A feljegyzések szerint több mint 200 katolikus szent levitált rendszeresen. T. Ennél a ma még csak kanálhajlítgatásoknál alkalmazott jelenségnél szintén egy intenzív energiaáramlás okozza a fémek alakváltozását. Egy bizonyos határon túl a Yang energia feldúsulása a besugárzott tárgy kristályszerkezetét is szétrobbanthatja. Siennai Szent Katalin és Avilai Szent Teréz. Annak ellenére. Ha az anyagban túl nagy a feszültség. A vádlott tanúk elõtt történt vízbe merítése során a súlytalan vagy az átlagosnál könnyebb test természetesen fennmaradt a víz felszínén. mûanyag vagy hõkezeletlen üveg esetén. Feltételezhetõen az asztaltáncoltatáshoz hasonlóan a levitáció jelensége is egy tudatalatti szinten magunkban elõidézett energiafeltöltõdés következménye. ami az anyag szétmorzsolódásában. 1590-ben a németországi Werdensfels egész lakosságát (4700 embert) kínozták és küldték máglyára. vagyis a könnyebben összenyomható felület felé hajlítja a fémet. amikor a láva elzárta az útjukat. W. Évszázadokon át több mint 1 millió nõ és férfi halt máglyahalált az esztelen boszorkányüldözések miatt. A levitáció jelensége nálunk sem volt ismeretlen. A biztonság kedvéért azonban a cipõjét és a zokniját magán hagyta. hanem a földtõl elrugaszkodva repülni is tudott. mint a kilépés helyén. akkor a feszültséggócok besugárzásának hatására olyan kiegyenlítetlen erõk szabadulnak fel. pl. Ennek a jelenségnek a legismertebb gyakorlója Copertinói Szent József szerzetes volt. A . és a kövezetrõl felemelkedve lebegett. és miután az agyfrekvencia tartós lecsökkenése rendszerint együtt jár a szubatomi energia intenzív felvételével. kevésbé szentéletû kortársaknak. ezért felülrõl alkalmazva a besugárzást az a fura jelenség is elõállhat. Szent Domonkos. a teste fénylett.

hanem bármely testfelületen megjelenhet ez a koncentrált energiasugárzás. Ennek tudható be. de az árok közepén hirtelen megingott. ahol csak többszöri bõrátültetéssel tudták az életét megmenteni. Ezt követõen hagyják. A nézõk nem tudtak rajta segíteni. Az auralátók vagyis azok a személyek. Nagyon fontos. Azonban nem csak többlet Yang energia áramolhat belénk.vagy szilárd halmazállapotú. Léteznek ugyanis olyan emberek. A Yang energia bõrfelületen való koncentrálása. hanem az egész testfelületen. A tûzön járók egyike szerint ilyenkor olyan érzés fog el. A Chi Kung (csi kung) beavatott mesterei képesek arra. Azonnal a legközelebbi kórházba szállították. ahol az energiát az egyik karba irányítják. majd puszta kézzel vastag betonlapokat törnek össze. kézen állva is végig tud menni a parázson. hogy a nyelvére tett égõ szénen osztrigát sütöttek. vagy csak enyhén melegnek érezzük. akikbõl kipihent . és színe kékrõl vörösre vált. hogy az intenzív hõenergia-sugárzás nem képes a bõrünkbe hatolni. majd olvadt ólommal gargarizált. távol tart minden anyagot a testünktõl. Valószínûleg kiesett a transzból . mint az a hindu vezeklõ. A tûzpróba azonban így sem veszélytelen. Ezenkívül képes arra is. hanem a Yin energia is felhalmozódhat a testünkben. meg kellett várniuk. sérülés nélkül átjut a sokszor 25 m hosszú izzó ösvényen. ezért elengedhetetlen egy tisztánlátó személy jelenléte. Egy bolgár fiatalember pl. Mivel a koncentrált energiahullámok nem csak a kézen és a lábon áramlanak ki. hogy önmagát hipnotizálja. Ezen a téren Richardson. aki meg tudja állapítani.bennszülöttek jót nevettek rajta. Van aki ebben az állapotban megfogja a vörösen izzó vasrudat. Rettenetesen összeégett. hogy érinteném. a támadásnak kitett testfelület ily módon történõ mechanikus védelme a régi kínai harcmûvészetben is megfigyelhetõ. Az irányítástól függõen nem csak a lábon. de végül õ is sértetlenül tette meg a 46 méteres utat. hogy a sérthetetlenséget a szeánszok idejére a nézõire is képes volt kiterjeszteni. Az aranyharang technika alkalmazása megvédi testüket minden külsõ sérüléstõl. amely a kívánt helyen kisugárzódik. amikor a lábbeli és a zokni elégett cafatai lemaradtak mögötte. és utána olyan nyugalommal viselkedik. aki a durbani újságok híradása szerint egy izzó parázzsal teli árkon próbált végigsétálni. mert a fájdalomtól eltorzult arccal összeesett. hogy az illetõ szentül meg legyen gyõzõdve arról. Ennek a jelenségnek a legvalószínûbb magyarázata. hogy az intenzív energiasugárzás megindult-e a szertartáson résztvevõk lábain. amíg kínlódva elkúszott az árok széléig. A kandallóból kivett izzó parazsat a kezükbe adta anélkül. sõt arra is vállalkozik. A társaihoz hasonlóan õ is baj nélkül elindult. hogy bármi bajuk esett volna. szinte repülök a parázson. hogy ebben az állapotban a lábakból kiáramló energiasugárzás intenzitása megnõ. század fõnemesi udvaraiban számos naplóíró feljegyezte. és nem szenvedtek semmilyen bõrsérülést. A Chi Kung gyakorlatok egy speciális formája a Kung Fu (kungfu). séta közben az izzó parazsat hûvösnek. sem a hajuk. folyékony. hogy tudatunk alsó tartományában többlet Yang energia áramlik testünkbe. Nem mindenki alkalmas arra. A 200 évvel ezelõtt élt híres médium Home is gyakran fürdette arcát a tûzben. mintha szájvizes öblögetést végezne. Eközben nem gyulladt meg sem a ruhájuk. hogy kiállja a próbát. az afrikai kung törzs tagjai bele is hemperegnek a tûzbe. Ezzel a mutatvánnyal sokkolta nézõit Nathan Coler is. ahonnan már ki tudták húzni. és utána sértetlenül állnak fel. hogy forró ólmot önt a szájába. anélkül hogy megégne. hogy koncentrált energiából összefüggõ páncélinget alkossanak a testük körül. Különben úgy jár. Ez a koncentrált energiakisugárzás a páncélnál is keményebben védi bõrünket. és közben izzásig hevített fémdarabokkal zsonglõrködött. majd nyílt lángon megolvasztott cseppfolyós üveget ivott. a középkor híres mutatványosa produkálta a legmeghökkentõbb eseteket. hogy bármelyik végtagját a tûzbe tartsa. mintha kiszökne a vér a lábamból. akik a bioenergia által gyengén ionizált levegõ láthatatlan fénysugarait is érzékelik állítják. amíg az ki nem hûlt. A XVII. hogy teherautóval áthajtsanak rajtuk. vagy belelógatja nyelvét illetve ujjait az olvadt vasba és semmi baja sem esik. legyen az gáz-. A marylandi Eastonban élõ kovács 1871-ben mezítláb állt egy fehéren izzó lapáton. Különleges adottsága volt. a lábfejem elzsibbad és anélkül.

vagy különbözõ anyagokat távol tudnánk tartani magunktól. mert a saját erejébõl nem képes elmozdítani a talajtól. Mellesleg ez a sebességnövelõ módszer már elõttünk sem ismeretlen. A különbözõ tárgyak úgy odatapadnak a bõrükhöz. Ennek a fajta sugárzásnak egy másik igen gyakori megnyilvánulása. hogy minél sûrûbb az anyag. nagyon valószínû. hogy a bõréhez tapadó evõeszközöket erõvel kellett leszedni róla. Orosz kutatók azonban rájöttek arra. században élt Angelique Cottin nem csak az iránytût bolondította meg. Mivel ezek a jármûvek hangrobbanás. ami felszippantja a haladó gömböt. hajók hiányában nem tudtak tovább menekülni. akik aztán szintén képesek különféle tárgyakat megtartani a testükön. Néha gömb alakú UFO-kat is látni. Mivel a víz közegellenállása ezerszerese a levegõének. kisugárzását tekintve Yin jellegûnek tekinthetõ. hanem taszítják egymást. A Biblia részletesen leírja. A testébõl feltehetõen változó intenzitású Yang hullámok áramlottak ki. hogy a haladási sebességet nem a hajtómû szabja meg. Ekkor Mózes a botjával a vízre mutatott és Isten segítségével kettéválasztotta a tengert.) A nagyságrendnyi sebességkülönbségbõl arra lehet következtetni. a hadihajók által kilõtt torpedók sebessége nem haladta meg a 100 km/h -át.) Azt is megmérték. nem szükséges õket ily módon stabilizálni. de a különféle leírásokból egy-két elgondolkoztató következtetés azért levonható. mivel az általa megérintett tárgyak vibráltak. hogy amikor a zsidó nép a tenger partjához ért. amely szétnyitja elõtte a levegõt. Harasztosi László tart. hogy emelje fel a lábait. A 14 éves lányt a Francia Tudományos Akadémia tudósai is megvizsgálták. vízben pedig (az eddig mért legnagyobb érték szerint) max. hogy nem tud továbbmenni. 1852 km/h sebességgel képesek haladni. Ezt a képességét másokra is át tudja ruházni. A XIX. [ Sokan nem hisznek az UFO-történetekben. míg felül a két sebesség összege jelenik meg. 72 000 km/h. Caroline Clare Yin energiakisugárzása másfél évig tartó rejtélyes betegsége után nõtt meg. hogy a kávéskanáltól a több mázsás szekrényig minden elhúzódott tõle. A szubatomi energia világában ugyanis az ellentétes töltésû tárgyak nem vonzzák. és megállapították. vagyis súrlódásmentes teret megteremteni. hogy ha hosszabb idõre megállnak. hanem a helyiség berendezési tárgyait is. odatapadnak a földhöz. A gekkókkal ellentétben az ember ma még nem képes a szubatomi energiakisugárzását befolyásolni. Felgyógyulása után olyan magnetikus lett. hogy nincsenek rajtuk függõleges vezérsíkok. amit egy magyar természetgyógyász. miközben az energiafallal védett folyosó két oldalán a víz szilárdan állt . . Egy Ontario állambeli tinédzser. mert akkor úgy odatapad a lába a földhöz. hogy ezek a Bernoulli törvénye alapján egyetlen nagy és irányfüggetlen szárnyfelületnek tekinthetõ csészealj alakú jármûvek levegõben max. sõt a legkisebb zaj nélkül képesek közlekedni. Meg kell kérnie valakit. Mivel a Föld felszínén minden tárgyat és anyagot átjár a gravitációs energia. Miután a levegõ nem játszik szerepet a repülésükben. hanem az energiapajzs anyagszétválasztó képessége. A jelenlegi világcsúcs egyébként 57. Emiatt felül vákuum alakul ki.állapotban olyan erõs Yin jellegû sugárzás árad ki. Ezért a Missouri államban élõ Frank McKinstry séta közben nem állhat meg. Ezt követõen az emberek száraz lábbal kelhettek át a fövenyen. Kézrátétellel megnöveli az önként jelentkezõk szervezetének Yin-energiaszintjét. Minden valószínûség szerint Mózes is ezt a csodával határos jelenséget idézte elõ a Vörös-tenger kettéválasztása során. (Ezt a feltételezést támasztja alá az is. Ezt az állapotot nem lehet tudatilag befolyásolni. Az intenzív Yang energia-kibocsátás másik kísérõ jelensége a Yin energiarészecskékkel átjárt tárgyak taszítása. Ezeknél a felhajtóerõt a Magnus hatás biztosítja.6 kg. Úgy látszik. hogy az ûrhajót egy energiapajzs veszi körül. sokszor több kilogrammos tárgyakat is képesek megtartani a testükön. hogy az intenzív Yin energiát kibocsátó emberek súlyos. annál lassabban tudja a szétválasztó pajzs a gyors haladáshoz szükséges légüres. Nem zárható ki. így a közlekedésük tulajdonképpen légüres térben történik. hogy ezeknek a sugárzásoknak a mûvi úton való elõállításával nagyobb tömegû tárgyakat is mozgásba lehet hozni. hogy járás közben sem esnek le a hátukról vagy a mellükrõl. (Tengelyére merõleges mozgatása esetén a gömb alján a forgatás és a transzláció sebességének különbsége.

Ez esetben az ionizálódást a súrlódás. mert magától kialakul. amelyeket a beszámolójában repülõ csészealjakhoz hasonlított. hogy az UFO-k maximális sebességgel történõ haladásuk során is képesek egy pillanat alatt megállni vagy irányt változtatni. Közegellenállás hiányában elvileg csak a fénysebesség szabhatna határt a haladásuknak. A vízben is ugyanúgy halad. június 24-én került be a köztudatba. megfigyelési célokra. Idaho állambeli Kenneth Arnold (egy szenvedélyes amatõr pilóta) Földön kívüli jármûveket látott. Az általuk fellõtt napvizsgáló mûhold fotóit elemezve észrevették rajta egy UFO-t. Miután ilyen sebesség mellett gyorsításnál és lassításnál már elviselhetetlen mértékû tehetetlenségi erõ lépne fel. amely 1 óra alatt átszelné az Atlanti-óceánt. így alig fékezõdik. A Jeges-tengeren megfigyeltek már olyan UFO-t is. és az ily módon keletkezett oxigén illetve hidrogéngáz alkotja a pajzsot. amely 11 méteres jégpáncél alól emelkedett fel úgy. Az UFO elnevezés pedig nem más. Csupán a propellert kellett rakétahajtómûre lecserélni. ezért biztos. amely 4 176 000 km/s sebességgel haladt a napkarima mentén. hanem az erõs súrlódás hatására a vízmolekulák felbomlanak. hogy birtokukban van az antigravitációs energia tetszõleges mértékû sûrítési módszere. levegõmolekulákkal való összeütközés hozza létre. A hírek szerint már tervezik egy 5000 km/h sebességû tengeralattjáró létrehozását. angolul Unidentified Flying Object rövidítése.) A gázcsóvában repülõ Skval torpedó sebessége már a kísérletek kezdetén elérte az 500 km/h -át. Léteznek azonban kifejezetten víz alatti közlekedésre kifejlesztett speciális USO-k is. Japán ûrkutatók azonban a Soho segítségével a fénysebesség 14-szeresét regisztrálták. Ebben a közegben is a súrlódás hiányának tudható be az igen nagy sebessége. habár ezt 1878-ban a Daily News tudósítója is használta már. mint a levegõben. A Washington állambeli Cascade-hegységben egymotoros gépébõl mintegy 3000 méteres magasságban egyszerre 9 ilyen tárgyat észlelt.5 óra alatt teszi meg. és a spanyol nyelvterületet ahol OVNI a nevük. hogy a jármû külsejét nagy sebességgel forgatjuk az irányítótorony körül. melynek legtökéletesebb magvalósítási módja a szubatomi plazmaburok létrehozása. kivéve Franciaországot. Az igazi megoldás azonban a légüres térben történõ repülés lenne. Sokszor bebizonyosodott már. a haditengerészet jól ismeri õket. amint egymás után repültek. melyek a sebesség fokozódásakor gázköpennyé sûrûsödnek. Már arról is van adatunk. Az azonosítatlan úszó objektum azonban nem más. A földönkívüli ûrhajókat egyébként az egész világon ezzel a szakkifejezéssel illetik. Ezen a napon a 32 éves. Nem ér hozzá a vízhez. Ismert még az USO (Unidentified Swimming Object) kifejezés. A gázköpeny létrehozása nem igényel üzemanyagot. 1947. tengeralattjáróként közlekedõ UFO. Ilyenekkel már mi is találkoztunk. Ez az energia egyébként szilárd anyagon keresztül is képes utat vágni. (Nem a vízben oldott levegõmolekulák válnak ki. Ezt látszik alátámasztani az a megfigyelés is. A jármû fém burkolatából kisugárzódó plazmaburok által keltett légüres kapszulában siklik elõre. ilyenkor az energiaburok színét vörösnek látjuk. Az energiakisugárzás legnagyobb sebesség esetén a legintenzívebb. Az újságírók tõle vették át a repülõ csészealj kifejezést. . amikor John Martin texasi farmer Denison város környékén hasonló jármûvet látott. vagy a támadó repülõgépet egy pillanat alatt dematerializálja. és a jármû a plazmaburkon belüli légmentes alagútban akadálytalanul repül. mint az azonosítatlan repülõ objektum. Ezeket a föld alá költözött civilizációk (Atlantisz.hogy ha a rombolót gázburokkal veszik körül. ezek a jármûvek a fénysebességet is könnyen el tudják érni. mert az ûrhajót körülvevõ intenzív energiapajzs illetve a fedélzeti sugárfegyver a kilõtt rakétát. mint a tengerbe merült. Mu-kontinens) használják kutatási. hogy ezeket a jármûveket hagyományos eszközökkel megtámadni is lehetetlen. Mivel kint a világûrben semmi sem lassítja az UFO-k haladását. Az óránkénti 180 km -es sebesség elérésekor kavitációs buborékok keletkeznek az úszótest körül. nem érintkezik a vízzel. Ennek a legtöbbször sarló alakú energiapajzsnak a színe a repülõ csészealj sebességétõl függ. hogy a világûrben milyen sebességgel haladnak ezek a jármûvek. hogy szinte kirobbantotta a jeget maga felett. Aki még nem tudná a repülõ csészealj elnevezés az újkori UFO-észlelések kezdetekor. A plazmaburok létrehozásának másik módja. Ezt az utat a Concorde szuperszonikus utasszállító repülõgép jelenleg 3.

szilícium és magnézium. hogy felépítését tekintve rostos szerkezetû. A hiperûrsebességgel történõ utazások során. és megállapította. különleges szkafandert visel. nem roncsolják szét a növényi sejteket. Ez a hõhatás leginkább a mikrohullámú sütõhöz hasonlítható. Egészen más reakciót vált ki ez a cselekedet a világunkat jól . mész. hogy a legintenzívebb sugárzásnak kitett helyeken a talaj sterillé. hogy az UFO-nak az energiaburkán kívül a hajtómûve is szubatomi energia. Az intenzív energiakiáramlás következtében a fûszálak csupán elsárgulnak. Ezt a feltételezést támasztja alá. hogy a spiritiszta szeánszok során gyakran megjelenõ ektoplazma is hasonló tulajdonságú. és nem égetik össze a talajt. Ennek a sajátos viselkedésnek valószínûleg az az oka. amelyen semmilyen anyag nem képes áthatolni. A megfigyelések alapján azonban nem minden UFO bocsát ki magából. Különös következmény még. Ezzel egyidejûleg a talaj kémiailag megváltozik. Fõ összetevõi: bór. Ezt igazolja az a megfigyelés is. hogy az égés mindig belülrõl. Ez is nyomtalanul felszívódik egy idõ után. mikroorganizmusoktól mentessé válik. hogy egy részük. hagyományos eszközökkel szétroncsolhatatlan. hogy ez a pókhálószerû anyag az UFO-k interplanetáris. hogy sugárfegyverrel támadtunk rájuk. Ennek a fémesen csillogó vagy sötét színû egybeszabott ruházatnak a jellegzetessége. mint az angyalhaj. hogy megbénítja az elektronáramlást. amikor a legtöbb UFO-t látták az égen. azzal a különbséggel. Ehhez valószínûleg az is hozzájárul. A hozzánk érkezõ idegenek feltehetõen eltérõ fejlettségi szinten álló civilizációk küldöttei. Sajátos hatása ennek az energiakisugárzásnak. hogy a Földön kívüli jármûvek hajtómûvének kisugárzására vezethetõ vissza a sokfelé talált rejtélyes tûk keletkezése is. Ilyenkor maximális sebességgel cikcakkban elrepülnek. a mélyebb rétegekbõl indul ki. Lehet hogy ez a csavarásnak és húzásnak egyaránt ellenálló szálas anyag a szubatomi energiagerjesztés mellékterméke? Egy olasz professzor. hanem szubatomi energiasugárzás a belülrõl kifelé irányuló melegedés kiváltó oka. nem alakul sárrá. Egyébként angyalhajat a világ minden kontinensén találtak már. hogy rendkívül szilárd. vagy kelt maga körül angyalhajat. akkor felszállás után az aszfalt sokszor meggyullad úgy. Ha az UFO országúton landol. vagyis arra az idõszakra. Több jel mutat arra. Érdekes megfigyelés. Ez csak bizonyos típusú jármûvekre jellemzõ. nem képes magába szívni a vizet. és azt hiszik. amelyet a bent lévõ személy beenged. hogy földreszállásuk után a hajtómûbõl kiáramló lángnyelvek nem gyújtják fel a növényzetet. közvetlen közelrõl leállítja a gépkocsik gyújtását. és emiatt a leszállás helyén a jármû méretével arányos kör alakú területen éveken keresztül nem nõ új növényzet. A legemlékezetesebb angyalhajhullás a portugáliai Fatimában történt 1917 októberében.és ugyancsak egy szemvillanás alatt képesek a legnagyobb sebességüket elérni. sõt vízbe szórva lebeg a felszínen. számítva az ellenséges magatartásunkra. Az angyalhajhullás dömpingje az 1940-es 50-es és 60-as évekre tehetõ. Giovanni Canneri megvizsgálta ezt a különös anyagot. vagy nagyfeszültségû távvezetékek felett áramkimaradást okoz. majd olvadni kezdett. hogy a bennünket elõször felkeresõ idegenek félnek a vakuval történõ fényképezéstõl. Áttetszõ folyadék lett belõle. ami a levegõbõl kicsapja ezeket a zselés tapintású szálakat. Figyelemre méltó még. illetve általunk még fel nem fedezett nagy atomsúlyú anyagokból készült ruházattal védekezik a támadások ellen. a gyökerük viszont érdekes módon elszenesedik. a külvilágból csak olyan anyag juthat be a gömbbe. mûködésképtelenné teszi a repülõgépek navigációs rendszerét. Az UFO távozásával ezek a hibák rendszerint maguktól megszûnnek. a Szent Szûz kinyilatkoztatása során. Elképzelhetõ. A legfejlettebb civilizációk képviselõi azonban már energiaburokkal védik önmagukat. illetve dimenziók közötti közlekedésének következménye. Ez egy olyan átlátszó gömb. hogy a szubatomi sugárzás hatására a talaj rendkívül szárazzá válik. hogy a földön többfelé is találtak már úgynevezett angyalhajat amely nagy valószínûséggel az UFO-k valamilyen salakanyaga. hogy itt nem elektromágneses. hogy a vakut koncentrált energiaforrásnak vélik. Melegítés hatására megkeményedett. Erre utal az a megfigyelés. Nem zárható ki az sem. az étertestrõl fizikai testre átváltva olyan intenzív szubatomi reakció lép fel.

és eközben lecsökken az agyfrekvenciája arra a szintre. hogy utánuk kémkedünk. oda nem illõ tárgyak materializálását tehát láthatatlan szellemek végzik. de ez már késõ volt. Valószínûleg a folyamat tökéletesebb megértését próbálták elérni a túlvilági erõk azzal. A jóindulatúak nem törõdnek vele. feltehetõen sugárfegyverrel. Izland és Skócia által határolt háromszögben intenzív ufótevékenység zajlik. hogy az. Márpedig nehezen képzelhetõ el. Amikor találat érte a hajó derekát. hogy az UFO tüzet nyitott a hajóra. Az orosz haditengerészet által is megerõsített esetleírás alapján a legénység aznap éjfélkor egy szivar alakú. A helyszínre érkezett mentõalakulatok nem találták meg sem a hadihajó roncsait. A teleportáció végbemenetelére sokkal racionálisabbnak tûnik az a magyarázat. vagy teleportáció illetve materializáció útján olyan tárgyak jelennek meg a helyiségben. hogy 1975-ben. és ugyanabban a pillanatban materializáció útján megjelenik az objektum az új helyen. a rosszindulatúak viszont sugárfegyverrel visszalõnek. hogy levitálnak körülöttünk a tárgyak. Velencében egy ötéves kislány kezében a teniszlabda úgy tûnt el. a Magasabb Intelligencia központi. aki elõ kívánja idézni ezt a jelenséget. Ennél is súlyosabb következményekkel jár. Érdekes. hogy a dematerializálódott tárgy néha nem az eredeti formájában materializálódik újra. Szergej Vorlenov kapitány rádión értesítette a fekete-tengeri központot az incidensrõl. április 15-én odaküldtek egy hadihajót. Mindezen jelenségeknek egy fura keveréke a spontán pszichokinézis (Poltergeist) melynek jellegzetessége. A magas fokú értelem jelenlétére utal. Háromheti megfeszített keresés után feladták a reményt. utasítást adott a visszafordulásra. A szállítás tehát elmarad. ha rájuk támadunk. amely váratlanul megtámadta a hadihajót. Ekkor egy hatalmas tûzlabda villant a nyílt vízen. Az UFO ismét tüzel mondta. és közben a levegõ sem szökött el belõle. Energiát szállítani nem kell. hogy egy bármekkora tömegû test pillanatok alatt eljuthasson Földünk bármilyen távoli pontjára. Ezt a feltételezést támasztja alá az a megfigyelés is. sõt sok . ami nem sok jót ígér a gyanútlan fényképésznek. A figyelmeztetés azonban nem használt. május 18-án a Zsukov hadihajó elleni rejtélyes támadás borzolta a kedélyeket ebben a térségben. [ A materializáció és a dematerializáció elve alapján viszonylag egyszerûen megfejthetõ lenne a teleportáció rejtélye is. akkor a jelenség egy pillanat alatt lezajlik. hogy mit és hová akar áttelepíteni. hogy a családban vagy a munkahelyen egy médiumi képességekkel rendelkezõ személy labilis idegállapotba kerül. Más parapszichológiai jelenségekkel ellentétben a Poltergeist (poltergeiszt) mûködési mechanizmusára egyelõre semmilyen tudományos magyarázat sincs. és jelent meg újra. Kiváltásának legvalószínûbb oka. ezért a See Shadow lopakodó hadihajót megsemmisítették. Mint ismeretes. Mivel az amerikai haditengerészetet is nagyon érdekli a földönkívüliek technikai színvonala. legalább 60 méter hosszú objektumot pillantott meg az égen. repülõ tárgyak viszont melegek. még akkor is.ismerõ földönkívüliekbõl. mert 3 perc múlva már rémült hangon tájékoztatta a központot. mert mindenütt korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre. így ezen az alapon szemlélve a jelenséget már könnyen érthetõ az idõtõl és távolságtól való relatív függetlensége. 1993. hogy ennek a jelenségnek a fellépése során a kísértetjáráshoz hasonlóan érezhetõen csökken a helyiség hõmérséklete. vagy a Földet felügyelõ kihelyezett számítógépén keresztül pedig könnyen megvalósítható a tökéletes kopírozás. a Norvégia. és a rádióösszeköttetés végleg megszakadt a tengerészekkel. Mostanában az Atlanti-óceán északi részén. hogy a gumiballonja kifordult. Az objektum eredeti helyén dematerializáció megy végbe. Az idegenek azonban nem nézték jó szemmel. amelyek azelõtt nem voltak ott. Közli. majd kiadta a parancsot a repülõ objektum megsemmisítésére. tudatának alsó tartományában kapcsolatba lép a világegyetem központi memóriájával. hogy a levitáló. sem a 860 fõs legénység egyetlen tagját. a teleportáció tértõl és idõtõl független jelenség. ami aktiválja a földi világunkban láthatatlanul jelen levõ démoni erõket. Ezt nem kellett volna. ha ez a jelenlegi feltételezéseink szerint a negyedik dimenzióba való átforgatás útján történik. A különbözõ berendezési tárgyakkal való dobálózást. és ha az nem ütközik az univerzum törvényeivel. 1997.

pedig egy asztallal odébb kifogástalanul mûködött. gyorsan menekültek elõle. Saját szervezetére sem gyakorol jó hatást ez a mindent megmozgató energia. Az orvosok szerint a gerince soha nem látott módon eldeformálódott. hazatérve rendszeresen megbetegszik. akik nem csak a helyszínt változtatják csatatérré. ahogy megérezték a közeledtét. õ is megpróbálkozott vele. Még mielõtt végleg kimúlt volna a szerkezet. Megfogja a végét. Neki még simogatni sem kell a szárát. olyan változatos. A parapszichológiai jelenségek gyakran egymásba folynak. olyan erõs áramütés érte. Sok esetben nem különíthetõ el élesen az egyik megnyilvánulás a másiktól. megvizsgálja. órák álltak . Ebben az esetben azonban ez az eljárás nem mindig használ. Amikor divatba jött a kanálhajlítás. a legkevesebb. hogy eszméletét vesztette. melynek következtében a szék vagy fotel összecsuklik alatta. és néhány perc múlva a feje magától elkezd az óra járásával ellenkezõ irányba csavarodni. Karórát nem hord. Az újonnan vásárolt mosógépe pár nap alatt elromlott. vagy olyan erõs szikrák ugrálnak ki a testébõl. vagy a mennyezetrõl hullik le. mivel minden tönkrement a közelében. ha a jelenséget elõidézõ személy ágyának vagy székének lábai alá üveget helyezünk. Csõtörésnek azonban nyoma sincs. Az olló szétesett a kezében. A kisebb tócsákban megjelenõ víz vagy a padlón keletkezik. mert néhány napi viselés után a rugók és a fogaskerekek összevissza hajlottak benne. Egyszer 25 órát mutatott. A munkatársai már nem mertek semmit kölcsönadni neki. hogy az illetõ egyszerre több parajelenséget idéz elõ. Amikor a bristoli Henburyben lakó Vivian Jones eltörte a karját. Különösen a fémtárgyakra gyakorol erõs hatást. Régen ördögûzõ szertartással próbálták a gonosz szellemet eltávolítani a környékrõl. hogy ez a jelenség sohasem egyformán zajlik. a víz ugyanúgy ahogy a tûz a semmibõl keletkezik. ha a kabátunk bal zsebébe gombostût rakunk. A Poltergeist egyes fajtáinál az is segít. mivel minden csavar naponta kilazul bennük. mert mindent elrontott . hogy elkezdett sípolni. Úgy látszik a fájdalom is kiválthatja a megnövekedett energiakisugárzást. Mielõtt ráülne egy székre. az óramutatók visszafelé jártak. Ilyen keveredés tapasztalható annál a magyar asszonynál. Külföldön is nagyon gyakori ez a jelenség. jelenlétében a lekapcsolt izzólámpák pislákolni kezdtek. A szerelõ szerint valaki erõszakosan visszafelé tekerte a programkapcsolóját. Ez is megbolondult. Az asztali lámpája nála nem volt hajlandó világítani. Bizonyos esetekben ez az igen kellemetlen helyzet átmenetileg megszüntethetõ. Néha azonban olyan goromba szellemek érkeznek. amikor nála van. Az állatok sem szerették. Egyik ismerõsének a veseköve mindig megmozdul. Gyakori megnyilvánulási módja még ennek a képességnek. Aki ezt megtette. Ezt követõen kvarcórával próbálkozott. Egy idõ után ugyanis az egyes elemeket rögzítõ csavarok maguktól kicsavarodnak. a szegecsek pedig elnyíródnak. hogy nincs-e benne fém alkatrész. a tûzõgép elakadt. de a villamos készülékek is különösen viselkednek a jelenlétében. hanem vízömlés keletkezik a házban. További bizonyíték. hanem eszeveszett vagdalkozásaikkal súlyos sebeket ejtenek a közelben tartózkodókon. aki a testébõl kiáramló erõs mágneses sugarakkal látszólag telekinézist hoz létre. hogy a spontán pszichokinézist elõidézõ többnyire serdülõkorú vagy frusztrált személynek annyira intenzív az energiakisugárzása. amikor nem tûz. az ecsetnek kilazult a nyele. A körülmények azonban arra vallanak. A fiatal lány testébõl minduntalan elektromos szikrák pattantak ki. A poltergeistek csínytevésének listáját a végtelenségig lehetne sorolni. Missouri államban a kamaszkorú Jennie Morgant nem volt célszerû megérinteni. Akadnak olyan esetek is. Lakása ajtaján lötyögnek a zárak és a zárcímkék. sõt a szellemek tevékenységét még intenzívebbé teszi. A belõle kiáramló erõs mágneses sugarak az élõ szervezetre is hatást gyakorolnak. Amikor a kis unokája meglátogatja. hogy az általa életre keltett jelenségek elõidézésében nagy szerepe van a Poltergeist szellemeinek is. de ezzel sem volt szerencséje. A démonvilág önkéntelenül megidézett küldöttei romboló tevékenységük során többnyire tekintettel vannak a közelben tartózkodó emberek testi épségére.esetben forrók. hogy felgyújt maga körül minden éghetõ anyagot. hogy tönkreteszi a közelben lévõ elektromos berendezéseket. Ha elhaladt egy pénztárgép mellett. Az agyfrekvencia kontroll nélküli lecsökkenése következtében az is elõfordul. A munkahelyén az íróasztalát katasztrófa sújtotta övezetté nyilvánították a kollégái.

Csak nagy ritkán öl meg valakit. Nem adott hangot. akár az ápolóik tisztában lennének ezzel a helyzettel. akkor az a kohéziós erõ csökkenése folytán megnyúlik. de ha nem figyelnek oda. Miután a materializáció jelenségét is ez a különleges energia idézi elõ. szerintem az égbõl. és elmegyógyintézetbe zárják õket. majd a hátam mögé került. ez magyarázatot ad arra a furcsa jelenségre. és megsemmisülésének módját irányító szellemek is ügyelnek a jelenlevõk testi épségére. A hivatalos szervek egyelõre nem vesznek tudomást errõl a jelenségrõl. ezért nem zárható ki. hogy ezek a személyek tökéletesen emlékeznek az elõzõ életeikre. vagy állatokat öl meg). mint a mûvészi képességek. Jelenleg tehát több tucatnyi képzetlen médium. de sajnos el is tûnhetnek. akkor hasonló hatásmechanizmusa alapján joggal feltételezhetnénk. Eltûnésének pillanatában azonban legalább 3 vedernyi víz ömlött egyszerre a nyakamba. hogy akár õk. de többnyire elkerüli az embereket.meg. Sokszor gonosz túlvilági erõk is telepatikus kapcsolatba lépnek velük. A parapszichológiai képesség egyébként sok emberben megvan. háztetõket emel le. és hõt sem éreztem a közelében. Yang jellegére utal az a megfigyelés is. A 12 éves lánynak gyakran égnek meredtek a hajszálai. A tréfa azonban nem áll távol tõlük sem. Erre utal. [ Ugyancsak õsrégi rejtélye az emberiségnek a gömbvillám. akik elitták a tehetségüket. Sok múlik tehát a környezet megértésén és segítségén. tudathasadásosnak nyilvánítják. Súlyosabb esetekben elõfordul a megszállottság is. Ott egy pillanatra megállt. vagy lyukat vág bele úgy. nem sistergett amikor a vízzel érintkezett. Ha a Fülöp-szigeteki gyógyítók által alkalmazott energiával vagy telekinézissel le lehet gyõzni a molekulák közötti kohéziós erõt. ha a birtokosuk egészségromboló életmódot folytat. Megfelelõ közegben ezek az adottságok kiteljesednek. nem bontakoztatják ki. Ilyenkor vagy megnyitja a falat a rendkívül erõs antikohéziós erõterével. hogy magától létrejöhessen. és emiatt gyakori víziók gyötrik õket. Az elõzõek alapján már könnyebben megérthetõ az is. és a mellettem levõ vizesárokba gurult. ami lassan a derekamig ereszkedett. pedig ezeknek a különleges embereknek a felkutatása a tudományos haladás szempontjából alapvetõ fontosságú lenne. hogy ha elhalad mellettünk. Mivel a normális emberekbõl álló társadalom egyelõre nem tud mit kezdeni az ilyen állapotban lévõ személyekkel. mint egy Yang jellegû koncentrált szubatomi energiagömb. amikor a fejemtõl 30 centiméterre megpillantottam egy teniszlabda nagyságú világospiros gömböt. Õk ugyanis a kísérletet végzõ kutatók számára bármikor képesek azokat a parapszichológiai jelenségeket produkálni. ismerõseit. Például nem egy orosz parafenoménrõl tudunk. Ezt bizonyítja egy magyar szemtanú esete is: Egy nyári zápor után hazafelé mentem. hogy a gömbvillám hogyan képes akár a legvastagabb falakon is átsétálni. hogy a gömbvillám nem más. A fürdõkádból pedig alig tudták kicibálni. képlékennyé válik. és megrázta a családtagjait. Az árok alján egyszerûen eltûnt. mert már nem esett az esõ. Ennek egyik megnyilvánulása. és a víz csak azon a körön belül zúdult alá. idegrohamszerû tiltakozással reagálnak. amire õk félelemmel. A Poltergeist dühöngõ szellemeihez hasonlóan a gömbvillám haladási irányát. hogy a Poltergeisthez hasonlóan a gömbvillámok tevékenységét is intelligens erõk irányítják. Ez azért is furcsa. összeégeti az épület elektromos vezetékeit. és kiûzetést igénylõ áldozat sínylõdik ezekben az intézetekben anélkül. . amikor valaki agyfrekvenciájának tartós lecsökkenése miatt állandó kapcsolatba kerül az abszolút világgal. amikor egy démoni lény költözik a beteg testébe. hogy ha a gömbvillám belevág egy fémtárgyba. sõt a televízió is megbolondult. villamos készülékeket robbant fel. amelyeknek mûvi elõállítása ma még nem lehetséges. hogy az útjába kerülõ anyagot dematerializálja. hogy a gömbvillám sokszor igen nagy kárt tesz az épületekben (falakat üt át. mert a szervezetébõl kiáramló töltések leföldelõdése következtében az egész teste vibrált és rezgett. Egy másik kellemetlen következménye a jobb agyfélteke fokozott aktiválódásának. Ismeretes ugyanis. ugyanúgy elkallódik. hogy a szubatomi energiarészecskékbõl álló tûzgolyó megszûnésekor miért kerülhetnek ismeretlen eredetû tárgyak a gömbvillám eltûnésének helyére. Ez a jelenség azonban túlságosan összetett ahhoz. hidegnek érezzük a levegõt.

Amikor az egyik gyerek megérintette. Jelen esetben a villamos szempontból igen jó szigetelõnek tartott mûanyag tárgyak estek áldozatul a rombolásnak. hogy a koncentrált szubatomi energiát kibocsátó generátor elektronhiányos atomjai olyan erõs vonzóhatást gyakorolnak a besugárzott fémes vezetõ szabadelektronjaira. Néha azonban ennek ellenkezõjére is képes. Minden fizikai törvényszerûségnek ellentmond az a sajátos szelekció is. mert mûanyagból volt. észrevettem. de a benne levõ. Nem tûntek el nyomtalanul. Egy ismert francia tudós. és az istálló ajtajában álló gyerekekhez kúszott. hiszen utólag elõ tudták hívni. A leheletvékony üvegdíszek és a színes papírba csomagolt szaloncukrok sértetlenek maradtak. amely egy nyárfa törzsén gurult le. Ha a gömbvillám elektromos berendezéseknek csapódik. A megsértett asszony erre ezzel az átokkal illette õket: Csapjon a mennykõ az óvodába! . A tócsára megdermedt rongyként csüngtek rá a mennyezetrõl a fénycsõarmatúrák megolvadt mûanyag burkolatai. újra . a szabadelektronok mozgásiránya megváltozik. mert helyüket szürkés tócsák mutatták a szõnyegpadlón. Ez a hatás mindaddig tart. Nyomukban egy alma nagyságú tûzgömb jelent meg. ezért teljes komplexitásában kell vizsgálni a megnyilvánulásait. Egy önmagát komolynak tartó kutatónak gondot okoz a mágikus elemek keveredése a fizikai jelenségekkel. Szakmai körökben köztudott. Fémes összeköttetés hiányában azonban megrekednek a fémes vezetõ palástja mentén. Az élet azonban gyakran produkál ilyen eseteket. Még sugárzás sem érte. A szakirodalom ennél meglepõbb esetekrõl is beszámol. A karácsonyfa csúcsdísze is kókadtan lógott lefelé. de csak azért. Intelligens lények jelenlétére. pótolhatatlan felvételeket tartalmazó film épen maradt. hanem a szubatomi energiaforrás irányába áramlanak. és különben is éppen a karácsonyi ünnepségre készülõdnek. amit akar. hogy két gyerek egy kõistállóba szaladt be. Ezt a meghökkentõ esetet egy siófoki óvodában dokumentálták 1995. hogy év közben nincs felvétel. Valamiféle intelligens erõ jelenlétére utal az a beszámoló is. Az eset utólag is tanulmányozható. Az óvónõk némi türelmetlenséggel közölték vele. amelyen állt.ahol a gömbvillám körbejárt. amely késõbb magától helyreáll. a szigetelõanyagokat pedig érintetlenül hagyja. Ez azért is zavarba ejtõ. hogy vegyék fel a gyermekét az óvodába. de az igazi meglepetés az elõzõ napi ünnepség helyszínén várta õket. Ennek a jelenségnek feltehetõen az az oka. mi történt. a folyamat irányítására utal az 1898-ban történt eset is. hogy nem minden mûanyag tárgy olvadt meg a helyiségben. mint a belsõ potenciáltér vonzóereje. mivel a siófoki városi televízió egy 9 perces videofelvételt készített a helyszínrõl. A jászolban levõ mûanyag játék baba teste is megolvadt. nem villámcsapás érte az épületet. 11 ökör elpusztult. hogy ez az energia bizonyos erõk közremûködésével azt tesz tönkre. Ezt követõen helyreáll a normális elektronmozgás. majd feldúltan távozott. Mivel a külsõ vonzóerõ nagyobb. hogy a rárakott fûzfa kosár és a fapolc. Wonder beszámolója szerint: Miközben heves vihar vonult át Beugnon felett. hogy a koncentrált szubatomi energia elõszeretettel hatol be fémtárgyakba és ionizálható folyadékokba (pl. Sajnos tudományos körökben nem keltett visszhangot ez az eset. még csak meg sem pörkölõdött. M. ezért távol tartja magát az efféle összefonódásoktól. nem a pozitív elektróda. és közöttük voltak a bútorok épen maradt fémcsavarjai. vízbe). mivel a filmeket ma már nem celluloidból. Egy Magyarországon történt esemény azt bizonyítja. az istállót hatalmas robbanás rázta meg. és ott lebénulnak. akkor töltése az UFO-k energiakisugárzásához hasonlóan megbénítja az elektronáramlást. A szoba közepérõl hiányoztak a mûanyag székek és az asztal. A kazettás rádiómagnó mûanyag kávája úgy folyt szét. A reggel beérkezõ óvónõk már a folyosó falain is ragadós lepedéket láttak. A mûanyagházas fényképezõgép tócsává olvadt ugyan. hanem PVC-bõl vagy egyéb mûanyagból gyártják. a ruháján és az alatta levõ szalmán azonban semmi nyoma sem volt hõség okozta károsodásnak. hogy a pusztulás elõtt néhány órával egy cigányasszony azzal a kéréssel állított be ebbe a helyiségbe. A tûzoltók a mai napig sem értik. december 20-án. amíg a belsõ erõtér ismét nagyobb nem lesz a külsõ vonzóerõnél. most nem érnek rá a problémájával foglalkozni. Egy azonban biztos. de a gyerekek nem sérültek meg. hogy azok többé nem engedelmeskednek a két végpontjuk között fennálló feszültségkülönbségnek.

A gömbvillámmal kapcsolatban ugyancsak érthetetlen számunkra. 30 ezer oC-os hõmérséklet nem csak fény. 60 ezer ampernyi áramerõsség. de továbbra se feledkezzünk meg a természetgyógyászatról. 1990. hogy az UFO-k szubatomi generátora milyen módon állítja elõ a koncentrált energiasugárzást. vegyszerekkel kezelt élelmiszert fogyaszt. az energiatermelést és életünk szinte minden területét. Kiegészítõ természetgyógyászati módszerek Az elõzõ fejezetben megismerhettünk a Kneipp-féle vízkúra egészségünkre gyakorolt jótékony hatását. Ha ezt a jelenséget sikerülne leutánoznunk. s az általa keltett kb. hogy ez az energiagömb képes önmagát fenntartani.és hangjelenséget produkál. mert a felkelés után megivott 1-2 pohár szénsavmentes ásványvíz kedvezõ hatást gyakorol az emésztésünkre is. ha elegendõ folyadék áll a rendelkezésére a sejtek átmosására. Budapest.megindul az áram a vezetékekben. ami lehetetlenné teszi ennek a fontos elõemésztõ folyamatnak a lezajlását.5 liternyi mennyiség az elfogyasztott ételek víztartalma következtében jut a szervezetünkbe. A vese megpróbálja ugyan eltávolítani szervezetünkbõl a testidegen anyagokat. Ezek a mérgek testszerte lerakódnak. hogy szoros összefüggésben áll a villámlással. mely által jelentõs mértékben csökken az emésztés hatásfoka. AZ ÉLET TITKAI Mostantól kezdve egyre mélyebbre merülünk a szubatomi energiarészecskék világába. Ez a jelenség ugyanis többnyire nagyobb nyári záporok után figyelhetõ meg. hanem belülrõl is tisztítja a szervezetet. Ebbõl kb. ami szintén nehezíti a munkáját. Egyelõre nem tudjuk. Emellett kitágul a gyomor. de ezt csak úgy tudja megtenni. és . hanem összesûríti az étert is. Az egészségtelen táplálkozás sok helytelen szokásból tevõdik össze. a maradék 1 litert viszont pótlólag kell meginnunk. Úgy látszik. Ezek egyike az elégtelen folyadékfogyasztás. se más folyadékot. Ezt már korán reggel ajánlatos elkezdeni. Ennek valószínûségét növeli. április IV. Egy bizonyos szint felett a pozitív szubatomi energiarészecskék vonzóereje már olyan nagy. Ennek legcélszerûbb módja az ásványvízfogyasztás. hogy a szubatomi energiarészecskék összesûrûsödése a természetben miért és milyen módon megy végbe. mesterséges körülmények között létrehoznunk. Ezen túlmenõen hígítja a gyomornedveket. mert ez esetben a gyomornak elõbb fel kell melegíteni testhõmérsékletre a hideg folyadékot. naponta legalább 2. Ennélfogva egy erõteljes villámlás középpontjában a keletkezõ energia értéke elérheti a 10 milliárd Joule-t is. Korunk rohanó embere mind több gyárilag elõállított. Különösen ne igyunk jégbe hûtött italokat. Az étkezések közben fogyasztott víz ugyanis csökkenti a nyálképzõdést. hogy a hagyományos villámlást elõidézõ több millió voltos elektromos kisülés. fejezet PSZICHOORIENTÁCIÓS GYÓGYÍTÁS.5 liter folyadékot kell magunkhoz vennünk. hogy a villámok energiájának 85%-a a villámcsatorna felmelegítésére fordítódik. Arra azonban ügyeljünk. hogy az étkezések alatt ne igyunk se vizet. l. mivel a gyomornak elõbb a pótlólag felvett vizet kell feldolgoznia. nem oszlik szét alkotórészeire. Most még csak annyi biztos. valamint a min. akkor ez a korszakalkotó eljárás minden valószínûség szerint forradalmasítaná az ipart. A víz azonban nem csak külsõleg alkalmazva. Ahhoz hogy méregtelenítõ szerveink kellõ hatékonysággal el tudják látni feladatukat.

Ezért ne várjunk. és a szerint cselekszik. A gondolatot testünk tetté alakítja. Ennek közvetlen oka az agy két féltekéjének sajátos együttmûködésében rejlik. inkább étkezés elõtt igyon folyadékot. mivel a tudatalatti nem kritizál. mert ebben az állapotban a hipnotizõr kikapcsolja a tudatos agyat. Az önszuggesztió módszerének mechanikus gyakorlása sem hoz eredményt. Különösen káros a nyers és a hõkezelt ételek együttes fogyasztása. A sikert nem csak akarni kell. az elõbb-utóbb valósággá válik. de nem elégséges feltétele annak. hogy negatív gondolatok befészkelhessék magukat a tudatunkba. mivel ez kevésbé árt a gyomornak. azt a tudatalatti magáévá teszi. Emiatt kell gondosan megválogatnunk a gondolatainkat. mert a tea hidegen is finom. ha ez negatív következményekkel jár a médiumra nézve. Ez esetben készítsünk magunknak teát. mert ennek feldolgozása szintén nagy erõfeszítést igényel a gyomortól. hogy sorsunk ennek megfelelõen alakuljon. akkor evéskor nem leszünk szomjasak. A Biblia szerint a szavak testet öltenek . Az önszuggesztió mottója: Változtasd meg a tudatodat és a valóság is megváltozik . még akkor is. Erre azért van szükség. Jobb agyféltekénk gondolati úton való befolyásolása azért lehetséges. Aki pl. mert nem kívánják a vizet. Ennek az elõzõ fejezetben már említett követelménynek a lényege. Emiatt a vastagbélbõl felszívott vitaminok és ásványanyagok megrekednek a szervezetben. Ezért aki változtat a gondolatain. hanem el is kell képzelni. sikerre vágyik. hogy a tudatalattit nem lehet akarattal szolgálatra bírni. át kell élni. és tegyük jól látható helyre. Tudniillik amit a bal agyfélteke gondolatban kijelent. Tehát amit tudatosan elfogadunk. és szavak útján irányítja a tudatalattit. Ha az egyes étkezések között elegendõ vizet fogyasztunk. mert ha a vágyaink és az elképzeléseink ellentmondanak egymásnak. és az eredménytelenségbe elõbb-utóbb belefáradunk. mint utána. és ezért nem szabad megengednünk. sikeres vagyok mert ez önmagában még nem hoz sikert. Önszuggesztió Az abszolút világ birtokbavételének legegyszerûbb módja az önszuggesztió. Amit meggyõzõdéssel mondunk ki. de a bétaprogramozást mindenki már elsõ alkalommal érteni fogja. hanem elfogadja agyunk tudatos döntését. Mivel a tudatalatti nem rendelkezik semmiféle kritikai képességgel. Aki végképp nem tudja leküzdeni ezt a rossz szokását. hogy azért nem isznak elég folyadékot. Az önszuggesztió gyakorlati kivitelezése során döntõ fontosságú a célba jutás módjának megváltoztatása. Fõzzünk egész napra elegendõ mennyiséget. vakon követi a hipnotizõr utasításait. sõt ettõl a dolgok még rosszabbra fordulnak. mert a mielõbbi gyógyulásunk érdekében minden elvesztegetett napért kár. Aztán jártunkban-keltünkben hajtsunk fel belõle egy-egy pohárral. akkor mindig a képzelet gyõz. az a sorsát is megváltoztatja. a besûrûsödött vér nem tudja eljutni minden sejtünkhöz. ezzel átprogramozzuk agyunk jobb féltekéjét. Ha bétában megváltoztatjuk a véleményünket saját magunkról. Az sem jó. amely a kívánt tulajdonságúra formál bennünket. azt a jobb agyfélteke kézzelfogható valósággá formálja. hogy nem iszunk elegendõ vizet. hogy az óhajtott állapotot elérjük. hogy: sikeres vagyok. amíg az egész anyagot maradéktalanul elsajátítjuk. ha sokféle ételt eszünk egyszerre. képileg minden lehetséges részletében meg kell jeleníteni. Gondolataink tehát felszabadítják a tudatalatti hatalmát. Az izmok görcsbe rándulásának nem mindig magnéziumhiány az oka. A tudatalatti bármilyen irányú befolyásolhatóságának legegyértelmûbb bizonyítékát a hipnózisban figyelhetjük meg. Mellesleg a vízivás lábszárgörcs ellen is hatásos. annak nem elég naponta többször gépiesen elismételni. a lelkünk mélyén elhiszünk. és korlátlan lehetõségeit kihasználva mindent megtesz annak érdekében. Többnyire csak arról van szó. Az Agykontroll szabályainak tanulmányozása során az önszuggesztiós gyakorlatokat már a könyv elsõ elolvasása után célszerû elkezdeni. Nem kell melegíteni.csak utána tudja elkezdeni az emésztést. Agyunk jobb féltekéje tehát mindent igaznak tekint. amit a tudatosan mérlegelõ elme kijelent. Sokan panaszkodnak. Ha . A bonyolultabb szabályokat valószínûleg csak a második olvasás után fogjuk tökéletesen felfogni. A vágyaink tárgyát kifejezõ szavak gyakori ismételgetése szükséges.

a meggyõzõdés hiányára vezethetõ vissza. A képzelet pozitív irányú befolyásolásának legtöbbször az az akadálya. vagyis a bal agyfélteke a legkevésbé aktív. ügyelnünk kell arra is. válasszon a vizualizálásra egy olyan idõpontot. vagyis igénybe vesszük a tudatalattink által megjelölt eszközöket. még a Magasabb Intelligenciával is érintkezésbe lép. úgy elterebélyesednek. hamarosan megtaláljuk a tudatalattinkhoz vezetõ utat. vagyis az a folyamat. amikor elképzeljük magunkban. hogy az Agykontrollból ismert harmadik nélkülözhetetlen feltétel. mint a hang. vagyis a rossz gondolat. Ha a képzeletünk szabadjára engedése után kétségeink ismét eluralkodnak rajtunk. hogy: Ha csak akkora hitetek lenne. hogy vágyainkat a lelkünk mélyén hazugnak érezzük. Ilyenkor gondoljunk arra. a tudatalattink a képzeletünk által kialakított javaslatnak veti alá magát. Erõfeszítéseink azonban csak akkor fognak kamatozni. Ha már egyszer sikerült elvetnünk a magot . Mivel a kép több és ezáltal meggyõzõbb információt tartalmaz. de képzeletünkben a kudarc képe jelenik meg. Sajnos. mert nem elég elképzelni a siker beteljesülését. számunkra kedvezõ helyzetet teremtenek. hanem fogja a kapát és gyomtalanít. mint . hiszen a tudatalatti mindig az erõsebb javaslatnak engedelmeskedik. fizikailag megvalósíthatatlan vágyak esetén a józan ész diktálta negatív reakció ellen nem sokat tehetünk. hogy vágyaink valósággá váljanak. Vágyaink valóra válása azonban még sikeres vizualizálás esetén sem mindig biztosított. hogy negatív gondolatok ne mérgezzék a tudatalattinkat. elõfordulhatnak átmeneti visszaesések. lerontjuk a már beindult folyamatot. Ahhoz. amelyeket az abszolút világ kínál. a legtöbb esetben azonban a sikertelenség a hit. hogy elképzeljük vágyaink beteljesülését. Tehát hessegessük el magunktól a káros gondolatokat. Éjjel-nappal fáradhatatlanul munkálkodik. amely láncreakciószerû javulást fog elõidézni az életünkben. akkor bármennyire erõlködünk. épelméjû emberek vágyai ugyanis sohasem elérhetetlenek. ez nem mindig sikerül. Irracionális. összeveti a lehetõségekkel. mint ez a kis mustármag. és ettõl kezdve jobbnál jobb ötletekkel árasztja el a tudatot. csak a beléjük vetett hit olyan kicsi. hegyeket tudnátok vele megmozgatni. Ugyanígy vagyunk a gondolatainkkal is. A hit erejére és az emberek kishitûségére utal Jézusnak az a Bibliában található kijelentése is. Dr. ezért nekilát és kiirtja a nemkívánatos növényeket az ágyásból. el kell várnunk a sikert azoktól. a káros gondolatokat kiirtsa. Az így kapott információkat betárolja az agyba. Ez rendszerint lefekvéshez készülõdve következik be. hogy az ügyünkben döntõ szerepet játszó személyek pozitív hozzáállásukkal elhárítják az utunkban álló akadályokat. amikor egy ágyást bevet virágmaggal. így ha mindennap elalvás elõtt ellazítjuk magunkat. A képi megjelenítés a tudat meggyõzésén kívül azt is lehetõvé teszi. akiktõl függ. Nekünk semmi mást nem kell tennünk. és 5 percet rászánunk arra. aki az elvetett magot másnap kiássa a földbõl. Aki egyáltalán nem képes arra. hogy az áhított sikert zavartalanul elképzelje. ha a gyakorlati megvalósításban is aktívan közremûködünk. hagyjuk meggyökeresedni. Néhány hét múlva a virágok között ismét felüti fejét a gyom. Eközben kihasználja mindazokat a lehetõségeket. hogy mit tesz a kertész. hogy hazugnak érzik a megvalósulás lehetõségét. az elvárás is hatékonyan bekapcsolódhasson az önszuggesztió folyamatába. Ez a helyzet azonban már nem egyezik meg az elõzõvel. Késõbb a kisebb sikerek láttán rohamosan nõni fog a hitünk. hogy már nem tud kihajtani mellettük a gyom. amikor a kritikus elme. ha hiszünk a megvalósíthatóságukban. amelyek kivívják számunkra a kívánt célt. A dísznövénnyel együtt kihajtanak a gyomok is. Kellõ türelemmel a jó gondolatok úgy megerõsödnek. hogy megtalálja az ideális megoldást. nem fogunk sikert elérni. A vágy ugyanis önmagában még akkor sem elég kívánságaink beteljesüléséhez. Most sem idegeskedik.vágyunk a sikerre. mint a rossz földmûves. Joseph Murphy -t idézve ebben az esetben úgy cselekszünk. Ennek leghatékonyabb módja a vizualizálás. ha kell. A dolgot természetesnek tartja. és töretlen hittel higgyünk vágyaink beteljesülésében. mivel kevesebb lett a gyom és a virágok közben megerõsödtek. A tudatalatti ugyanis amint az akarat és a képzelet egyetértésre jut rögtön nekilát vágyaink megvalósításának. A jó kertész ilyenkor nem esik kétségbe. A normális.

Már a béta tartományban lezajló passzív meditáció során is jelentõs mértékben befolyásolja a jobb agyféltekét. és ezáltal egyre nagyobb hatást gyakorol a tudatalattira. vagy mikor született. Próbáljuk meg tehát minél jobban átélni az elképzelt sikert. ezért javasolják az Agykontrollban is az alfában történõ gyógyítást. Legyen az akár jó. Agyfrekvenciánk csökkenésekor ugyanis a képzelõerõ egyre inkább aktiválódik. és már csak a felidézett. Képzelõerõnk intenzitása thétában éri el maximumát. az érzelmek olyan intenzív energiasugárzást váltanak ki. hogy amikor a halálunk után szeretnénk felidézni valamely ismerõsünkkel kapcsolatos eseményt. A képzelõerõ korlátozás nélküli szabadon engedése tehát nem mindig tanácsos. Tudatalattink meggyõzésénél tehát a képzelõerõnket használjuk. Jellemzõ az érzelmek hatékony rögzülésére. A klinikai halálból visszatértek élménybeszámolója szerint amint ez sikerült. mivel ebben a frekvenciatartományban a bal agyfélteke teljesen kikapcsolódik. ezért most térjünk vissza az eredeti témához. valamint a rögzített érzelem energiaspektrumát kell összehasonlítani. hanem intenzitása fordított arányban áll az agyfrekvenciával. hanem az Agykontroll többi gyakorlatánál is meghatározó szerepet tölt be. A túlvilág mûködésérõl a késõbbiekben még bõven lesz szó. tényközlõ adatok közül. az éppen ellenkezõ hatást ér el. hiszen ebben a frekvenciatartományban a tudat már nem befolyásolja számottevõen az agymûködést. 20 Hz frekvenciájú energiahullámokat bocsát ki magából. és ebben a korlátok nélküli világban az érzelmek sokkal könnyebben rögzíthetõk. hiszen ezt a technikát fõleg azok alkalmazzák. de bármilyen betegséget létre is tud hozni. próbáljuk felidézni azt az érzést. õ csak irányítani képes bennünket. agyfrekvenciánk tovább nõ. amelyek csak a hasznos elképzelések megvalósítását segítik elõ. és tág teret enged a képzelet csapongásának. akkor próbáljuk az önszuggesztiós mondatokat minél jobban átélni. a megoldás tudatosulása után pedig haladéktalanul kezdjük el a megvalósítást. Képzelõerõnk rendkívül fontos tulajdonsága még. hogy az illetõnek mi a neve. amit a vele való találkozáskor átéltünk. és szinte teljesen megszûnik a kapcsolat agyunk tudatos és tudatalatti tartománya között. Gyermekeinket azonban nem csupán a már meglévõ . A tudatalatti ugyanis szoros kapcsolatban áll az abszolút világgal. hogy nem csak erõsebb a szavaknál. Az önszuggesztiós gyakorlatok helye a béta tartomány. Aki azonban ölbe tett kézzel várja a sült galambot vagy nem ismeri fel ezekben az ötletekben az isteni szikrát az továbbra sem fog érvényesülni. mivel a tudatalattink nem tud helyettünk cselekedni. amit a képzelet megjelenít. Ebben a tartományban a képzelõerõ bármely betegségbõl képes kigyógyítani bennünket. zaklatottak vagyunk. Ha idegesek. így nem nehéz rájuk találni. Így agyunk jobb féltekéjébe is hamarabb beépülnek az érzelemmel átszõtt közlések. Ha hatékonyabbá akarjuk tenni ezt a módszert. és ezzel együtt csökken a képzelõerõnk. Egy számsor vagy betûsor keresése esetén az egész információs bázist bitenként át kell vizsgálni. akkor a fénylény nem azt kérdezi tõlünk. hanem arra kér bennünket. Ebben a frekvenciatartományban ugyanis a tudat felügyelõ szerepét a Magasabb Intelligencia kihelyezett egységei veszik át. Ez azt jelenti. és máris lepergett szemük elõtt az esemény. E frekvenciahatárok között a szellemen kívül a testet is a képzelet irányítja. nyugalmi állapotban agyunk kb. Az erõszak megnyilvánulásával együtt járó magasabb agyfrekvencia lebénítja a képzeletet. hogy aki kényszerrel akarja rábírni a tudatalattiját akaratának elfogadására. a dinamikus meditációnál a legintenzívebb. így semmi sem lesz többé lehetetlen. és ne az akaratunkat. Mint tudjuk. akik nem tudják lecsökkenteni az agyfrekvenciájukat. a megvalósítás ránk vár.megvalósítani ezeket a briliáns ötleteket. Az önszuggesztiót az elõzõ fejezetben leírt módon a gyermekeinknél is igen eredményesen alkalmazhatjuk. mint a szavak. mert ezáltal hamarabb érjük el a célunkat. akár rossz. A képzelõerõ azonban nem csak az önszuggesztió során nélkülözhetetlen. Úgy látszik. a tudat nem tudja többé kontrollálni a képzelet tevékenységét. hogy szinte kiugranak a száraz. hatása azonban alfa tartományban. míg érzelmek keresésekor elég a kiugró intenzitású energiaimpulzusokat vizsgálni. abban a pillanatban elõkerült a Magasabb Intelligencia memóriatárából a kívánt képsor. az nyomban meg is valósul.

A beszéd ritmusára és a mondatok harmonikus hanglejtésére mindig ügyelek. Valamelyik kezed elsõ három ujját szorítsd össze. fõleg diákoknál a lámpaláz. tulajdonságait felsorolva tárgyiasítjuk a fájdalmunkat. testünket lazítsuk el. hogy a fájdalmat lokalizáltuk. és az ebbõl eredõ beszédzavar. Ehhez a gyakorlathoz szintén nem szükséges alfába kerülni. 1. Agykontroll tanulmányaink elõrehaladtával a hatodik érzék. így lehetõvé tettük. hogy ha olyan jellegû problémánk van. Ha a fájdalmat 5. mivel apró sérüléseik vagy gyomorrontás következtében hol a kezük. és amennyire csak tudjuk. az objektívvé válik. naponta 2-3 alkalommal. és gondolatban mondd az agyadnak: Töröld. lábunkat. és minden figyelmünket szavaink értelmére koncentrálva gondolatban lassan ismételgessük az alábbi mondatokat: Nyugodt. milyen szaga lenne? (pl. lila) megízlelhetnénk. és meglehetõsen hatékony. Ha a késõbbiek során újabb stressz érné õket. derûs. tulajdonságait megismertük. Ha a fájdalmat fájdalom pontos helyére! (tapintsuk meg a fájdalmas testrész dobozba zárhatnánk. majd gondolatban jelentsük ki a számunkra legelfogadhatóbbnak tûnõ választ. Ennek a technikának a lényege. Üljünk le egy kényelmes székre. Ha a fájdalmat 4. hogy amint megnevezzük. a tárgyiasítást az alábbiak szerint célszerû végezni. állj meg. hogy miként tudják ezt a káros programot hatástalanítani. hanem célszerû megtanítani õket a gondolattisztítás módszerére is. milyen hangot adna? (pl. Miután a tûrõképességük ebben a korban még rendkívül csekély. hogy agyunk megszüntesse a kellemetlen érzetet. kezünket. milyen színû lenne? (pl. keserû) megszagolhatnánk. és hunyd le a szemed. mert béta tartományban is mûködik. amíg a fájdalom el nem múlik. Tökéletes artikulációval és gördülékenyen beszélek. vagy . Igen gyakori probléma. A bal agyfélteke tudomást szerezve az objektív problémáról utasítást ad az agy megfelelõ tartományának. hogy játékos jellegénél fogva ezt a módszert gyermekeink könnyen meg fogják tanulni. így tudatunk már kénytelen foglalkozni vele. magabiztos és higgadt vagyok. Mutassunk rá a középpontját) 2. és bármikor szívesen alkalmazzák.félelmeiktõl kell megszabadítani. milyen ízû lenne? (pl. ezért már a legkisebb fájdalom is kétségbeesést. hisztériás megnyilvánulásokat válthat ki bennük. így tudatalattink tartja fenn akaratunktól függetlenül. hol a lábuk. vagy helytelen gondolat jut eszedbe. Megkönnyíti helyzetünket. képileg is megjelenítve végezzük. Silva módszerét kissé kibõvítve. Vegyük sorra az öt érzékszervünkre alapuló kérdéseket és magunkba mélyedve képzeljük el. hunyjuk le a szemünket. egy látnánk. Ugyancsak nagyon érdekes és rendkívül egyszerû gyakorlata az Agykontrollnak az úgynevezett Pohár Víz technika. az ESP (Extra Sensory Perception) segítségével a tudatalatti tartományban már a fájdalom okát is megkereshetjük és a Képzeletbeli Képernyõ (Elmetükre illetve Laboratóriumi Képernyõ) technikáját alkalmazva a panaszt végleg megszüntethetjük. akkor tanítsuk meg õket arra. A fájdalom szubjektív érzés. töröld! Ezzel a félelem forrását csírájában elfojtod. Ennek leküzdésére eredményesen alkalmazható az alábbi autoszuggesztiós gyakorlat. Idézzük nekik Silva szavait: Ha bármikor negatív hatás ér. mekkora doboz kellene ehhez? (pl. nézz kissé felfelé. Az Agykontroll egyik legérdekesebb gyakorlata. hogy képtelenek vagyunk választani a lehetséges megoldások között. dohos) hallhatnánk. vagy a tévében egy krimi néhány képsorát látva negatív gondolatok indulnának be náluk. Ha a fájdalmat 6. Erõs ingerhatás esetén a ciklust mindaddig ismételni kell. Egyébként a pszichológusok egyszerûségénél és igen jó hatásfokkal való alkalmazhatóságánál fogva ezt tartják az Agykontroll legzseniálisabb gyakorlatának. sípoló) Ezt követõen gondoljunk arra. A tárgyiasítás technikája gyermekeinknél is igen hatásos lehet. Ha a fájdalmat konzervdoboz) 3. A szavakat érthetõen és hangsúlyozottan ejtem ki. hol a hasuk fáj. hogy a konkretizált helyre fájdalomcsillapító endorfint küldjön. Ezt a pár perces gyakorlatot mély átérzéssel.

Ezen túlmenõen ki van téve a sátáni erõk manipulációjának. A természetes módszer hátránya azonban. Az agyfrekvencia lecsökkenésekor a tudat kikapcsolt állapotban van. és közben gondolatban mondjuk el ezt az egyszerû mondatot: Mindössze ennyit kell tennem annak érdekében. hogy a megfigyelõ ne használja a tudatát az ülés alatt. Bétaprogramozás váratlan szituációkban Az önszuggesztió a mindennapi életünkön kívül váratlan helyzetek. Ha azonnal nem is. Nincs rá szükség. amely egy rövid. tehát tudományos szempontból is elfogadható eredményt ad. vízivás közben azonban ajánlatos a szemgolyónkat a csukott szemhéjunk alatt kb. és ismételjük meg az elõbbi mondatot. mert a nélkül az eljárás nem más. Ehhez a gyakorlathoz nem szükséges lecsökkenteni az agyfrekvenciánkat. Elõnye ennek a módszernek. ahol véletlenszerûen hozzájutunk a hiányzó információhoz. politikai célokból alkalmazták. Amikor megtörtént a baj. Médiumok esetén ez a veszély kevésbé áll fenn. így nem zavarja a kommunikációt. azonnal hozzálát az információ értelmezéséhez. Erre fõleg eleinte került sor. Miközben erõsen foglalkoztat bennünket ez a gond. amelyet az amerikai hadsereg fejlesztett ki az 1980-as évek elején a CIA-val együttmûködve. hogy elsajátításához nincs szükség parapszichológiai képességekre. frappáns tanáccsal megoldható lenne. Az univerzumban ugyanis sok olyan dolog történik. Azért is szükség van erre a nagyfokú különbségtevõ képességre. hogy az adatok mindaddig nem kerülnek elemzésre. hogy körülnézzünk a jármûveikben. ha felkeltünk. mint a hagyományos módszer. mielõtt nyugovóra térnénk. Az alábbi módszer követése sok felesleges idegességtõl kímélhet meg bennünket. felét. ha egy számunkra hozzáférhetetlen információ hiánya miatt nem tudunk megbirkózni valamely fontos feladatunkkal. amely sokkolóan hatna ránk. hogy emiatt izgassuk magunkat. ami foglalkoztat . Ez a technika jól alkalmazható akkor is. vagy ha meg akarnak védeni bennünket olyasmitõl. Az SRV alkalmazásánál fontos szabály. amíg áramlanak. hamis képet sugároznak neki. mint egyszerû fantáziálás. Ezért az SRV legfontosabb alapszabálya. Amennyiben a tudat belép a hírszerzés folyamatába. mivel õk a telepátia gyakorlása során megváltozott tudatállapotba kerülnek. ami aktivizálja a képzeletet.évek óta gyötör bennünket valamilyen gond. vagy ami rosszabb. manapság viszont kezdenek megnyílni a zsilipek . kellemetlen balesetek esetén is eredményesen alkalmazható. csukott szemmel igyuk ki a víz kb. a . újabban azonban a Földön kívüli civilizációkkal való kapcsolatfelvételre használják. hogy meglehetõsen megbízhatatlan. és megismételhetõ. ami ellen nem tudunk védekezni. Ebben az esetben ennek a gyakorlatnak a naponkénti végzése során a Magasabb Intelligencia elõbb-utóbb olyan szituációt teremt a környezetben. A Hatékony Érzékelés Kivetítés különleges kiviteli módja az SRV (Scientific Remote Viewing). ha az ily módon szerzett értesülések alapján beleavatkozhatnánk a tevékenységükbe. mivel a szemgolyónak ez a kissé felfelé irányuló helyzete alfa agyhullámok generálását eredményezi. mind több UFO-jelenségbe nyerhetünk bepillantást. még ha a lebukás nem is jár olyan drasztikus következményekkel. akik ily módon dezinformációk tömkelegét juttatták már el hozzánk. vagy a világukban. Ilyenkor vagy blokkolják a távolbalátó szemét. Tilalmakkal csak akkor élnek. lelki látószervét. Ez a veszély az SRV-nél is fennáll. de rendszerint 3 napon belül megkapjuk tudatalattinktól a választ vagy álom vagy egy napközben kipattanó isteni szikra formájában. A telepatikus úton végzett kémkedés tehát szintén felfedezhetõ. mivel a bennünket felügyelõ fejlettebb lények minden veszélytõl megóvnak minket. Reggel. 20°-kal feljebb állítani. Az SRV-t gyakorlók tapasztalatai alapján a Földön kívüli civilizációk újabban nem gördítenek akadályokat a kukkolásaink elé. lefekvés elõtt saját kezûleg töltsünk meg egy külön erre a célra fenntartott kisebb poharat vízzel. de ezt a módszert többnyire magasan képzett tudományos szakemberek alkalmazzák. Az eredmény a tények nagyfokú eltorzulása. akik képesek különbséget tenni a maszlag és a valós értesülések között. aminek a tudomásulvételére még nem vagyunk elég felkészültek. Eleinte kémkedésre. akkor este. mert a magasan fejlett civilizációk nem mindegyike engedi meg. hogy megoldást találjak arra a problémára. igyuk meg a víz másik felét.

hogy milyen tanulságokat vonhatunk le belõlük. és hajlandóak vagyunk azt tudomásul venni. és az újrakezdési lehetõségeiken elmélkednének. a sopánkodással csak növeljük a bajt. és józan ésszel már képesek leszünk problémáink fokozatos leküzdésére. hogy a legkedvezõtlenebb esetben mi vár ránk. mint amilyenek voltunk. a társadalmi ranglétrán való fokozatos lecsúszás. ami gyakran öngyilkossággal végzõdik. a szerencsétlenség visszavonhatatlanul megtörtént. amit tehetünk. hogy a negatív érzés helyébe ültessünk egy pozitívat. Ha egy hír vagy esemény sokkszerû hatást gyakorol ránk. akkor egy olyan belsõ béke lesz úrrá rajtunk. akkor mentesítjük magunkat attól a roppant pszichikai nyomástól. hanem inkább gondoljuk végig az eseményeket abból a szempontból. mert ha tudatában vagyunk annak. helyzetünk az elképzelhetõ legrosszabb esetnél rosszabb már nem lehet. A második lépés. és dühöngve áltatják magukat. A szükséges intézkedések megtétele. igyekezzünk jobbá tenni annál. a búskomorság és a melankólia lesz úrrá rajtuk. Ha viszont kényszerítjük magunkat. hogy eloszlatjuk a stresszt. vad harcba kezdenek a megváltoztathatatlan ellen. Erre a két lépésre azért van szükség. hanem gyakran elõnyösebb helyzetbe juttat minket. A megoldás kulcsa tehát az. Egyébként a hirtelen jött stressz feloldásának van még egy igen hatékony módja. akkor sincs értelme a kétségbeesésnek. hogy nem esett komolyabb bajom! Vagy: Örülök. megfontoltan próbáljunk javítani a helyzetünkön. amelyet bajaink enyhítésére fordíthatunk. sokszor a legnagyobb bajból is ép bõrrel juthatunk ki. hogy lelkileg készüljünk fel a legrosszabbra. tegyük szokásunkká. Sokan nem hajlandóak elfogadni a tényeket. a probléma lerendezése után se keseregjünk. és percenként legfeljebb nyolcszori gyakorisággal végezzünk hasi légzést. tudatosítsuk magunkban. Önmagunk sajnálata helyett gondoljunk inkább arra. hogy nincs mit vesztenünk. így minden energiánkat gondjaink megoldására tudjuk koncentrálni. Ha megõrizzük lélekjelenlétünket és ráadásul még gyors reflexekkel is rendelkezünk. hogy velük ilyen baj nem eshet meg. hogy életben maradtam! Utána a megõrzött lélekjelenlétünkre támaszkodva gondoljuk át. hogy fogadjuk el ami történt. mert megtörtént eseményeket nem lehet semmissé tenni. hogy ennyivel is tapasztaltabbak lettünk. és szükség esetén ülõ vagy álló helyzetben is alkalmazható. hogy el kell fogadni a megváltoztathatatlant. pl. amekkorát csinálunk belõle! A baj megtörténte után Agykontroll tanulmányainkra támaszkodva elsõ dolgunk az legyen. mivel az idegeskedés lehetetlenné teszi gondolataink koncentrálását. mély légzés szinte varázslatos erõvel nyugtatja az idegeket. akkor harmadik lépésként a megnyugvásból nyert energiát fordítsuk arra. nem vagyunk képesek tudomásul venni a megváltoztathatatlant. Amennyiben erre már nincs mód. és álljunk készen ennek elviselésére. a relaxáció. Ha ez megtörtént. . hogy nem tudunk szembenézni a tényekkel. és lelki békével helyettesítjük azt. hogy szembenézzünk a legrosszabbal. Ez azért fontos. Ez a legokosabb. Ahelyett. és ezt a tapasztalatot arra fogjuk használni. Végül miután belefáradtak az értelmetlen szélmalomharcba. vagy helytelen irányba tereli energiatartalékainkat. ami történhet velünk.: Örülök. akkor feküdjünk le. és fel kell készülni a legrosszabbra. Sajnos ma még a legtöbb ember ennek az ellenkezõjét teszi. hogy higgadtan. akkor véget vetünk képzeletünk õrjítõ csapongásának. hogy mik a legfontosabb teendõink. amely a félelmeink következtében telepedett ránk. mint amilyenben a baj megtörténte elõtt voltunk.legelsõ és legfontosabb reakció: Nem szabad megijedni! Az ijedtség lebénítja az agyunkat. Ha ezt megtesszük. Dale Carnegie szerint mindezen bajok legfõbb oka. és ennek következtében nem tudjuk a szükséges döntéseket meghozni. és befagyasztja. amelytõl kitisztul az agyunk. A nemtörõdöm lelkiállapotnak azután törvényszerû következménye az egzisztenciális leépülés. hogy még jobbá váljunk. A nyugodt állapot energiát szabadít fel bennünk. hogy mentenék a még menthetõt. amelynek elfogadására lelkileg készen álltunk. Fogadjuk meg Silva tanácsát: Bármilyen baj ér bennünket. Sok esetben ez a magatartás nem csupán enyhíteni képes a helyzetünket. Ne feledjük: Minden baj akkora. a szerencsétlenség következményeit milyen sorrendben és hogyan tudjuk a leghatékonyabban enyhíteni. Ez a lassú. A szerencsétlenség következményeinek felszámolása során tehát az elsõ lépésünk az legyen.

Ha a jövõre vagyunk kíváncsiak. valós testhelyzetének a jobb. tehát a jobb kezünk felé van az elmúlás. végezzük a naponként elõírt gyakorlatokat szorgalmasan. ennyivel is közelebb kerülünk a végsõ gyógyuláshoz.A késõbbiek során.és visszaállás. A gyógyító tevékenységgel se várjunk addig. hogy milyen intenzíven tudjuk a vágyainkat a képzeletünkben megjeleníteni. próbálkozzunk a körülöttünk élõk gyógyításával. Amennyiben sikerül mélyebb alfába jutnunk. A vizualizálást nem lehet elég korán kezdeni. akkor alacsonyabb hatásfokkal ugyan. hogy egy nagyméretû iránytû közepén ülünk arccal dél felé. tehát jobbra mozgassuk a képet. hogy a visszahatás mintegy a Mindenható jutalmaként megszünteti maradék egészségügyi problémánkat is. mentesítve magunkat a cédulázással járó kellemetlenségektõl. Könnyen elõfordulhat. vagy ha egy gyógyító eljárást vizualizálunk. azzal önmagunkat is gyógyítjuk. Hol kel fel a nap? Mindenki tudja. a türelem. Ezzel az egyszerû képzettársítási módszerrel egyébként más hétköznapi dilemmánkat is egyszer s mindenkorra a helyére tehetjük. A betûnként változó vizuális képek megtanulása rendkívüli mértékben képes memóriánkat feljavítani. Segítõ módszerek Egyeseknél zavart okoz. mint amikor valaki sötétben tapogatózva próbál kijutni egy számára ismeretlen épületbõl.) Ennek a módszernek a céltudatos alkalmazását segíti elõ az Agykontroll tanfolyamon oktatott memóriafogasok rendszere. illetve a bal oldala az irányadó. amíg tökéletes nem lesz a vizualizáló képességünk. ezzel is javulni fog az állapotunk. Tehát az öngyógyítást is kezdjük el minél elõbb. képünk annál színesebbé. szabályainak gyakorlásával már akkor próbálkozhatunk. ami az egészség szempontjából szintén hasznos. tehát balra kell elmozdítani a képet. de nem elég hatékony. vagyis a bal kezünk felé van a jövõ. tehát az órát egy órával elõbbre kell állítani. A képernyõ a dél. vagyis a múlt és a jövõ helyzetének a megítélésénél milyen alapállásból induljon ki. mindjárt kezdjük el a vizualizálás gyakorlását. amely a késõbbiek során fog érvényesülni. Ez a bizonytalanság is feloldható az alábbi rendkívül egyszerû képzettársítással. Az õszi óraállításnál hol van a nyár az õszhöz képest? Mögötte. Ha a múlt érdekel bennünket. a múlt. Vizualizálás nélkül csak passzív meditációs állapotban leszünk. Silva szintén hangsúlyozza. vagy képzelete képernyõjének jobb és bal oldalát kell figyelembe venni. Ha valamilyen oknál fogva nem vagyunk képesek magunkat teljes mértékben meggyógyítani. A kezdeti tréningezés után ahogy sikerül lejutnunk alfába. Hol nyugszik le a nap? Nyugaton. ami összehasonlíthatatlanul megnöveli tevékenységünk hatásfokát. ha elképzeljük. Önmagából kiindulva. annál részletgazdagabbá válik. hanem haladéktalanul kezdjük el mások gyógyítását. Ha kellõképpen vágyunk rá és hiszünk benne. A kettõ ugyanis egymás tükörképe. tehát óránkat egy órával vissza kell állítani. vagyis ha azt akarjuk. amikor még csak az alfa közelében járunk. de életlen képpel is tudunk gyógyítani. annál erõsebb a gyógyító hatás. Hatékonyabb gyógyítás csak dinamikus meditáció. (Sokaknak problémát jelent pl. Ha szerencséje van. A vizualizálás tulajdonképpen egy ilyen villanykapcsoló. de mennyivel hatékonyabbá válik a keresés. Ez olyan. a kitartás és a hit egy idõ után meghozza gyümölcsét. akkor keletre. Minél erõsebb a vizualizáló képességünk. hogy ha meggyógyítunk másokat. Ez a dilemma a Silva-féle hasonlattal élve rendkívül egyszerûen feloldható. elõbb-utóbb sikerül neki. A tavaszhoz képest hol helyezkedik el a nyár a naptárban? Elõtte. áttérhetünk komolyabb gyakorlatok végzésére is. hogy keleten. mert az Agykontrollban minden azon múlik. . A kezdeti sikertelenséggel ne törõdjünk. hogy a jobb és a bal. ha közben bekapcsolja a világítást. Késõbb minél mélyebbre jutunk az alfa tartományban. tavasszal és õsszel a nyári idõszámításra való át. amint gyarapodnak Agykontroll ismereteink. Embertársaink gyógyítása ugyanis kihat ránk is. tehát arra. és ezért a két oldal felcserélõdhet. akkor nyugat felé. ne habozzunk egy percig sem. hogy egy vizualizált probléma elmúljon. Ezzel a rendszerrel mindennapi elintéznivalóink sorát tudjuk betárolni a fejünkbe. Képzeletünk képernyõjén is ennek megfelelõen kell mozgatni a képeket. vagyis vizualizáció útján érhetõ el.

hogy a test és a szellem együttmûködése elengedhetetlenül szükséges a tökéletes egészség kialakításához. A világegyetemet létrehozó és fenntartó erõk megismerésére a halálunk után mindnyájan képesek leszünk. A pranayamanak nevezett légzõgyakorlatok kerülõ úton ugyan. így óhatatlanul közelebb jutunk az alfa tartományhoz. amelyeket egy jógi évekig tartó önmegtartóztatással ér el. vagyis az életenergiát is. Az akupunktúra nyelvére lefordítva. A nyolc gyakorlat közül a hatodik felel meg az alfa.Az alfába jutás további módszerei Ha valaki az elõzõ fejezetben vázolt elõgyakorlatokkal sem tud lejutni alfába. A szellemi jóga annyiban különbözik az Agykontrolltól. az megpróbálkozhat a légzésszabályozás módszerével. és thétába kerülve elalszunk. A meditációval egybekötött jógalégzés során nem csupán kellõ mennyiségû levegõt szívunk a tüdõnkbe. A nyolcadik gyakorlat során ugyanis a jógik eljutnak a szellemi megvilágosodás állapotába. Ennek alapján ha lassítjuk a percenkénti levegõvételeink számát. hogy a percenkénti légzésszám alvás közben jelentõsen lelassul. valamint a Yin-nek nevezett negatív szubatomi energia (amely fizikailag gravitációs sugárzásnak tekinthetõ) helyreállítják a szervezet energiaegyensúlyát. Ez nem más. hogy átsiklunk az alfán. akkor könnyen az alváshoz hasonló állapotba juthatunk. A jóga nem kizárólag testi gyakorlatból áll. A hatás fokozható jógi légzéssel. mint a kundalini. mint amit az Agykontroll tanfolyamon el lehet érni. amely többet nyújt. illetve a théta állapot elérésének. helyünket a dolgok egyetemes rendjében . hanem magunkba szívjuk a pránát. a jógi légzés során belénk áramló Yang-nak nevezett pozitív szubatomi energia. és ez a nyolcadik gyakorlat. A modern felfogás szerint a prána nem más. mint szubatomi energia. míg a hetedik gyakorlat során a Képzeletbeli Képernyõ technikának. Eközben elõfordulhat. akikbe az intenzív vallásgyakorlatok során . hogy miért vagyok. az Agykontroll tanfolyamon egy hét alatt meg lehet tanulni. Ebben az állapotban a jógi közvetlen kapcsolatba kerül egy túlvilági fénylénnyel. elfelejtik. mint Agykontroll gyakorlat. minden abszolút igazságos. vagyis az újraélesztés során ez a tudásanyag erõsen korlátozott formában marad csak meg. hanem van egy szellemi irányzata is. mi a helyem a világegyetemben. de a megvilágosodás stádiumába került jógik. hogy semmi sem történik ok nélkül. Az ujjakból kiáramló többletenergia hatását már ismerjük. Tökéletesen értettem. benyomások formájában kapnak tájékoztatást az univerzális rendrõl. Ilyenkor többlet Yin és Yang energia áramlik a testünkbe. és ezáltal az abszolút tudás birtokába jut. de emiatt ne bosszankodjunk. Az arcból kiáramló kékes fény érdekessége viszont. valamint a klinikai halálból visszatértek már a földi életükben szert tesznek erre a tudásra. Rájöttem. Mellékesen megemlíthetõ. A jógik is csak globálisan. vagyis mély és egyenletes légzésvétellel. A jógának ez a válfaja lényegében nem más. A szakemberek elõtt már régóta ismeretes. hogy ki vagyok én valójában. mert a klinikai halálból visszatértek azokat az ismereteket. A hatha jóga alapelve. Egy másik szemtanú szerint: Teljesen tisztában voltam azzal. hogy azokat az eredményeket. fokozott érvényre jutása. és teljes dicsõségében látjuk meg a kozmikus világot. hatékonyan gyógyítva ezzel a test egyéb vegetatív rendellenességeit is. hogy az indiai jógik szerint a szellemi koncentrációval összekötött légzésgyakorlatoknak mágikus hatásuk van a szervezetre. vagyis az emberi evolúciós energia feléledése. Legközelebb némi koncentrálással el tudjuk kerülni az elalvást. Egyikük így fogalmazta meg ezt az élményt: Hirtelen letépik rólunk a szemellenzõt. Sajnos a lélek testbe való visszaléptetése. a technikai részletek rejtve maradnak elõttük. amely sokszor látható kisugárzással jár. hogy ezt a jelenséget a nyugati féltekén is többször megemlítették már olyan emberekkel kapcsolatban. A behatóan végzett jógagyakorlatoknak van még egy rejtélyes mellékhatása is. Van azonban a jógának egy befejezõ szakasza is. amelyek a világ jelenlegi fejlettségi szintjét meghaladják. és a Hatékony Érzékelés Kivetítés technikájának elsajátítására kerül sor. de mindig meghozzák a kívánt eredményt. A lassabb lélegzetvételekkel tehát ráhangoljuk magunkat az elalvásra. Egyszerre minden értelmet nyer.

A hindu bölcsek szerint a kundalininek nevezett energia a gerincoszlop aljáról mozdul el. század elején a franciaországi San Urban községben egy olyan gyerek született. Akinek a szervezetében nincsenek akadályok. Földönkívüliek egy rendkívül segítõkész csoportja ugyanis elárulta nekünk. hogy az állatok is értették szavait . mert egyszerre csak alázatosan lehajtották fejüket . Ekkor viszont mennyei béke költözik a testbe. a tobozmirigy aktiválódik-e. Az akadálymentes energianövelésre azonban ma még kevés ember képes. Úgy rémlett. és nagy figyelemmel hallgatták miszerint õk különösen hálásak lehetnek az úrnak. valamint az ezzel járó több nyelven beszélésrõl (telepatikus kommunikációs képességrõl) egyébként a Biblia is beszámol. hogy a nyelve teljes épségben megmaradt. A reinkarnációs láncban elõre haladva ezek a dugók fokozatosan megszûnnek. lüktetõ érzést a szervezetünkben levõ energiadugók okozzák. Ez a csoda késõbb megismétlõdött. hogy a thymus-csomó mechanikus ingerlése okozza a testbe áramló szubatomi energia koncentrálódását. és ekkor az életenergia automatikusan megnövekedik. hogy az emberi szervezet energiaszintjét ebben a vegetatív idegközpontban található . A telepatikus közlés tényét támasztja alá az a korabeli tudósítás. és a szusumná csatornán áramolva fokozatosan végighalad minden egyes csakrán. A Fülöp-szigeteki Luzon törzs tagjai között apáról fiúra öröklõdik ez a tulajdonság. A halak egyszer nagyság szerinti sorrendben sorakoztak fel elõtte a tengerparton. Nemsokára meg is halt. Halála pillanatában olyan erõs sugárzást bocsátott ki a teste. hogy ilyenkor pontosan mi megy végbe a szervezetben. hogy milyen úton-módon megy végbe ez az energianövekedés. akik eleve megnövekedett energiaszinttel születnek. hogy ebben az országban oly sok gyógyító van. A XX. Nem véletlen. meglepõdve tapasztalták. hogy az indiai jógik és a tibeti papnövendékek szinte mindegyikének pokoli szenvedéseket okoz ez a gyakorlat. század elején élt Padovai Szent Antalról feljegyezték. így lehet. A XIII. a Szentlélek lángnyelvszerû energiagömbként való megjelenésérõl. Egy közelmúltban napvilágra került információ szerint azonban ez a keresett szerv nem a mellkasban. hogy prédikációit mindenki anyanyelvén hallotta . Amikor Szent Antal földi maradványát három évtized után új helyre költöztették. Jelenlegi fejlettségi szintünkön azonban csak erõszakkal tudjuk eltávolítani az energiadugókat. melyek a lelki tökéletlenségünk következményei. hanem a gyomor mögötti zsigeri idegközpontban van. Annyi azonban biztos. Errõl a misztikus jelenségrõl. Akadnak azonban olyanok is a világunkban. Miután a levegõvel teli tüdõ nyomást gyakorol az elõtte levõ csecsemõmirigyre. holott õ a valóságban egy nyelven beszélt. 1 éves korában ideges érzékenység vett erõt rajta. Az energia tehát nagy valószínûséggel nem a prána belégzése során kerül a testbe mint ahogy azt a jógik hirdetik hanem az intenzív légzõgyakorlatok során ennek a rejtélyes belsõ szervnek a mechanikus ingerlése váltja ki ezt a hatást. vagy talán a csecsemõmirigy. A fájdalom csak a végsõ stádiumban. mert nekik ne ártott az özönvíz. a halak mindent megértettek. Egyelõre fogalmunk sincs arról. A tudománynak eddig még nem sikerült kideríteni. Nem véletlen. az kivételes gyönyört érez ettõl az energiától. leginkább a mennyei boldogsághoz hasonlítható. aki nem csak az ujjaiból. melynek fénye az egész szobát betöltötte. Ezek ereje a gyermek növekedésével egyre fokozódott. amikor a tanítványok Jézustól prófétálásra szóló megbízást kaptak. A közelében az emberek intenzív vonzó és taszító hatást érzékeltek. hanem az egész testébõl igen erõs mágneses sugárzást bocsátott ki. Ennek az energiának a fokozódása a legtöbbször szinte elviselhetetlen fájdalommal jár. mintha nem is lenne teste. Ez a fajta mámor még a szexnél is nagyobb élvezetet nyújt. akik puszta kézzel operálnak. Ezt a fájó. ami iszonyatos fájdalommal jár. sõt primitív lelkek esetén ennek a folyamatnak a siettetése akár halállal is végzõdhet. amíg el nem jut az agyba. és a szíve nyitott. és az emberi testbe való belépésérõl. a maximális energiaszint elérése után szûnik meg.beleszállt a Szentlélek . és a szervezetébõl gyakran fénylõ sugarak áradtak szét. akinek tiszta az elméje. és komolyan megbetegedett. hogy a pranayama gyakorlatok során visszatartott lélegzetnek meghatározó szerepe van ebben a folyamatban. és a jógi olyan könnyûnek és szabadnak érzi magát.

Érdekes megnyilvánulása a pránaelméletnek. hogy ezt a reakciót a légzési funkció leállítása okozza a szervezetben. az egész anyagcserét. hogy a jógik ebben az állapotban különbözõ parapszichológiai jelenségek elõidézésére is képesek. hogy ételeiket fogyasztás elõtt kiteszik a napra. nagyobbá és megfoghatóbbá vált. hogy szinte fulladásig visszatartotta a lélegzetét. mintha gyorsan lenyelnénk az egészet. és más ma még fel nem fedezett feladatokat is ellát. hogy az Agykontroll módszereinek kidolgozása elõtt õ csak úgy tudta radikálisan lecsökkenteni az agyfrekvenciáját. addig Kínában a Chi . az oxigénhiányos levegõben úgy éreztem magam. A hatha jóga passzív meditációval párosított gyakorlatain keresztül vezet az út az egyes jógafokozatokon keresztül az aktív meditációhoz. a meditáció. nem zárható ki. Az Agykontrollnak ez a misztikus köntösbe öltöztetett õsi megnyilvánulási formája a pszichoorientációs gyógyítás terminológiája szerint passzív meditációs tevékenységnek tekinthetõ. Hasonló hatásról beszélt Reinhold Messner. hogy sokan úgy próbálnak többletenergiát a szervezetükbe bevinni. hogy a jobb láb sarka nyomja a gáttájékot. Mint tudjuk. Ezenkívül szabályozza az egyes szervek közötti együttmûködést. Ennek fizikai alapjai arra a megfigyelésre vezethetõk vissza. akkor elkezd csökkenni az agyfrekvencia. de valószínûleg ennek nem a megnövekedett energiaszint az oka. aki oxigénpalack nélkül mászta meg a Mount Everestet: A csúcs felé közeledve. hogy a szubatomi energia testbe juttatására országonként más-más módszerek alakultak ki. A mindenhatóság érzése leheletnyi boldogságérzetként nyilvánult meg a fejemben és a keblem mélyén. Lelkem azonban áteresztõbb. Ez utóbbi esetben a reakciót az váltja ki. hogy a vízben vagy egyéb szomjoltó italokban lévõ prána úgy nyerhetõ ki a leghatékonyabban. A tobozmirigy. érzékenyebb lett. hol is vagyok. illetve a lélek ily módon való aktivizálhatóságát támasztja alá José Silvának az a beszámolója is. Amíg Indiában a jógagyakorlatok szolgálnak a többletenergia felvételére. Ilyen feladat lehet a szervezet szubatomi energiával történõ ellátása is. Ezért is vonulnak félre a jógik templomokba. az autonóm idegrendszernek is nevezett zsigeri idegközpont a tudattól függetlenül szabályozza az emésztést. a beleket mozgató sima izmok összehúzódását és elernyedését. aki csak elõttünk itt járt. az viszont tapasztalati tény. vagyis a befelé fordulás. hogy a kortyolgatva ivott és szánkban többször megforgatott folyadék sokkal jobban oltja szomjunkat. mint amikor a lélek elhagyni készül az életképtelenné vált testet. A lótuszülésben végzett önszuggesztiós jógagyakorlatok hatásmechanizmusa lényegét tekintve szintén megegyezik az Agykontrollal. Az alfába jutásnak tehát van egy õsidõk óta alkalmazott módja is. hogy jól átjárja az életenergia. hogy ha lassan kortyolva isszuk. viszont rendkívül egészségessé. valamint a szervezet hõszabályozását. a vérkeringést. Az ily módon megsokszorozódott energia egyébként nem növeli meg számottevõen az élettartamot. hogy ha a szem és a fül nem kap elegendõ ingert a külvilágból.szerv szabályozza. Ez a klinikai halálhoz hasonló állapot olyan hatást gyakorol a tobozmirigyre. hogy közvetlen úton valóban ennek a különös szervnek a ritmikus ingerlése váltja ki a szervezet energiaszint-növekedését. A legújabb kutatási eredmények szerint a gát környékén levõ PC izom feszessége is képes növelni szervezetünk energiaszintjét. háttal a szélnek hirtelen valamilyen mindenségérzés töltött el. vagy csendes erdõk mélyére a szellemi jógagyakorlatok végzése során. Több beszámoló szól arról is. Ennek az izomnak a stimulálása szintén a kundalini energiát ébreszti fel. hogy én erõsebb lennék mindenkinél. ami elõször a gyökércsakrához tartozó szerveken érezteti hatását. a húgyivarszervek életfolyamatát. mintha az értelmemet kikapcsolták volna. és ellenállóvá teszi a jógik szervezetét. Nem kevesen vallják. Öntudatom tiszta és világos volt. bár nem igazán tudtam. A legtöbb ember ezeknek a hiedelmeknek nem tulajdonít jelentõséget. a belsõ és külsõ elválasztású mirigyek mûködését. A földi tudósok szerint azonban sokkal valószínûbb. Ez nem a siker érzése volt. A távol-keleti gyógymódok sokszínûségére jellemzõ. és lótuszülésben is létrejöhet. a szívverést. Mivel a pranayama gyakorlatok során a levegõvel telt tüdõ illetve az alatta levõ rekeszizom nyomást gyakorol a gyomorra is. hanem az agyfrekvencia lecsökkentésének képessége. A PC-izom ingerlése szexuális aktus során. A szórt fényben állva.

Ezt a módszert nem ártana a nyugati országokban is alkalmazni. A kínai parasztnak tilos volt a fegyverviselés. ez a mozgássor a bioenergia tudat általi mobilizálásával hat a fizikumra. Míg a nyugati mozgáskultúrában az izmok erõsítését fizikai módszerekkel érik el. vagy közismert nevén az árnyékbokszolás amely a nyugati országokban is egyre jobban terjed. A módszer a Könyörületesség. Nem jó. Ezt a technikát ruhán keresztül alkalmazzák. hogy az energiát hogyan lehet az egyik helyrõl a másikra áramoltatni. másrészt fiatalító hatást gyakorol a szekréciós mirigyekre. és ennek megfelelõen meghatározott nyomástechnikával stimulálja az eldugult meridiánt. ha a fizikai és szellemi egészség fejlett erkölcsi érzékkel párosul. akik a tiltás ellenére végzik a gyakorlatokat. Végül a harmadik szakaszban azt tanulják meg. az Õszinteség és a Tolerancia egyetemes elveire épül. A 15 perces thai masszás az autóvezetõkben is nagymértékben enyhíti a feszültséget. amely egyrészt megnöveli az auránkat. hogy megszabadítsák a levegõbõl és a táplálékból származó mérgezõ anyagoktól. A diktatúrákban nem szeretik. A nagy sikerre való tekintettel megjelentették könyv alakban is. Ugyancsak az energia megsokszorozódását eredményezi a japán Shiatsu (siatszu). ha a nép egyszerû fiai okosabbá. Öt gyakorlatból és a hozzájuk tartozó tanításokból áll. belülrõl kifelé. A Chi Kungnak létezik egy könnyebben elsajátítható változata. Ezekkel a naponta végzendõ tornagyakorlatokkal a gerincoszlop körüli csakrákat lehet feltölteni. amelyet a . Eleinte csak szájról szájra terjedt. A gyakorlatok együttesen harmonizálják a testet és a szellemet. Ennek a nehezen elsajátítható módszernek a végzése során a terapeuta képes megérezni az ujjaival. Önmagunk által is használható változata ennek az eljárásnak az Indiából és Kínából származó do-in (du-in) önmasszázs. hogy miként kell a pránát vagy ahogyan a kínaiak nevezik. Azóta kegyetlen módon üldözik azokat. és ezáltal pozitív hatást gyakorolnak az egészségre. Ezt az õsi kínai módszert Li Hongzi mester elevenítette fel és hozta nyilvánosságra 1992-ben. és a tanítások által jobb emberré szeretnének válni. A tanítások és a gyakorlatok hatóereje rengeteg embert lenyûgözött. ahol a csupasz testbe gyógyhatású illatos olajokat masszíroznak bele. fentrõl lefelé. és hullócsillagként végezte a Falun Dafa. majd kívülrõl befelé. Ez a meditációval és légzéstechnikával összekötött egészségmegõrzõ módszer a testi-lelki megújulás mellett részletes állapotfelmérést is biztosít. A legkomplikáltabb az ajurvéda-masszázs. A jógával megegyezõ hatásfokú energiaregeneráló gyakorlatokat alkalmaznak a tibeti lámakolostorokban. mint egy sajátos masszázstechnika. Bevezetése óta jelentõsen javultak a baleseti statisztikák. Mára azonban egészségvédõ gyakorlatokká szelídült. Ennél a gyakorlatnál a lassított filmekben látható mozdulatokkal irányítják az energiát a testben. A csakrák megtisztítására. Így fejlõdött harcmûvészetté ez a módszer. ezért nagy szükség lenne a stressz okozta figyelmetlenség enyhítésére. A második fázisban megtanulják. megnyitja a zsilipeket . fáradtabbak a kamionsofõrök. és felerõsítik a szervezet ellenállását. Egyébként a Tai Chi régebben a Kung Fu egyik ága volt. a chi (csi) -t az akaratukkal tudatosan keresztülvezetni a meridiánokon. Harcmûvészet. Thaiföldön már 21 benzinkútnál vehetõ igénybe ez a szolgáltatás. és ezáltal az egész testünkre. Mifelénk még hajszoltabbak. hogy a beteg meridiánjai üresek vagy telítettek. vagy más néven Falun Gong. tökéletesebbé válnak a hatalom birtokosainál. valamint a forgási sebességük és aktivitásuk megnövelésére hat rendkívül egyszerû gyakorlat szolgál. Rövid idõn belül 70 millió ember gyakorolta nap mint nap. Ezek közül a legkönnyebben elvégezhetõ és talán a leghatékonyabb az a gyakorlat. amely a középkorban keletkezett. A test és szellem mûvelésére szolgáló gyakorlatok közül üstökösként jelent meg. A Shiatsu klasszikus változata a thai masszázs. a Tai Chi (taj csi). 1999 júliusában aztán a kínai kormány betiltotta az alkalmazását. és az energiapályák közül csupán tizet dolgoznak meg. és a kívánt cél eléréséhez itt is sok idõre van szükség. Ez volt vele a baj. Ezekkel a többnyire szabadban végzett sajátos tornagyakorlatokkal elõször átjárhatóvá teszik a perifériális meridiánokat.Kung terápia gyakorlása útján növelik a szervezet vitalitását. Ezek az elõírt légzésritmussal végzett gyakorlatok a jógához hasonlóan nagyfokú koncentrációt igényelnek. ami nem más. ezért kénytelen volt puszta kézzel megvédeni magát.

hogy a tanulók sikereikkel egymást is inspirálják.táncoló dervisek szoktak úton-útfélen produkálni. hogy a hipofízis az egész endokrin mirigyrendszer karmestere. és amikor odaérünk. A hazugságvizsgáló berendezésekhez hasonló elven történõ bõrellenállás-mérés itt egy külön elektródával történik. és mélyülõ hang formájában kijelzik az agyfrekvencia csökkenését. majd az alfa agyhullámok megjelenésének arányában frekvenciamodulált hangimpulzusokat bocsátanak ki magukból. amelyek lehetetlenné teszik a testi és szellemi ellazulást. Honlap: http://www. aki deep tissue technikával kihozza belõle azokat a gátlásokat. A biofeedback (biofídbekk) készülékek legmodernebb változatai már mikroprocesszorokkal mûködnek. hogy elszédülnénk.hu Bár az érintettek szemérmesen hallgatnak róla. Pf. amellyel a tápáramforrás egyik ágát megszakítjuk. hogy nem kell többé érzékelõ tûket szúrni a fejbõrbe. Egyébként a tapasztalatok szerint éppen azokból lesznek a legjobb eredményeket elérõ agykontrollosok. Természetesen az alfába jutás rövid idõn belüli elérésének leghatékonyabb módja az. Ezután kezdjünk el balról jobbra forogni. ami lehetõvé teszi. Ebben az esetben csak egy dolgot lehet tenni. Telefonszáma: 488 0118. ha beiratkozunk egy Agykontroll tanfolyamra. Forgás közben szemmagasságban keressünk ki egy pontot. ha felkeres egy gyógymasszõrt. (Amennyiben a készülékünkön nincs ilyen csatlakozó. Budapest. van akinek nehezebben. Ennek szabályos kiviteli módja. mintha azt egyénileg végezzük. tehát az EEG jeleken kívül mérik a bõr ellenállását. Erre a célra pszichológusok által összeállított és különbözõ folyóiratokban megjelent speciális szövegek állnak rendelkezésre. van akinek könnyebben megy valamely tevékenység elsajátítása. amelyet valamelyik .agykontroll. Ráadásul ezek a miniatürizált készülékek komplex elven mûködnek. amely közvetlen kapcsolatban áll a hipofízissel. vagy magnókazettára felvéve hallgathatjuk vissza. fiatalságot konzerváló hatást gyakorol a szervezetünkre. hogy beépítünk egy Jack-aljzatot. így már semmi mást nem kell tennünk. hogy álljunk egyenes testtartásba.) Ha valaki a hipnorelaxáció módszerével sem tudna belátható idõ alatt alfába jutni. de sajnos még a legjobb oktatók csoportjában is elõfordul. és karjainkat oldalirányban emeljük vízszintes helyzetbe. Gyakorlással azonban elõbb-utóbb minden megtanulható. mert ezeket a kurzusokat olyan szakképzett oktatók vezetik. így megfelelõ biztonsággal képesek ellenõrzésük alatt tartani a relaxáció teljes folyamatát. Ha mindennap szorgalmasan gyakorlunk. Jelentõsen segíthetjük azonban a tanulási folyamatot biológiai visszajelzõ (biofeedback) készülék használatával. akkor hamar elérjük az elõírt 21 fordulatot anélkül. Ez a gyakorlat a hetedik csakrát nyitja meg. Ma már kész hipnorelaxációs kazetták is számos változatban beszerezhetõk. Az Agykontroll Iroda címe: 1389. A Jack-dugós távvezérlõ kábel másik végére könnyen kezelhetõ billenõkapcsolót szereljünk. kissé pihentessük meg rajta a szemünket. vagyis a GSR jeleket is. 115. A felélénkülõ hormontermelés fiatalító. hanem egy keskeny fejpántot helyeznek fel a homlokra. Ezeknek a készülékeknek a lényege. de jóval hatékonyabb eljárása az önhipnózis. hogy folyamatosan mérik. Ennek a tanulási formának a hatékonyságát az is elõsegíti. és az alfa agyhullámok detektálását a bõrfelülettel lágyan érintkezõ elektródák végzik. akiknek a legnehezebben ment a szabályok elsajátítása. hogy a készülék kezelõ gombjainak keresése ne zökkentsen ki bennünket a meditatív állapotból. amíg el nem szédülünk. mint egy távkapcsolót csatlakoztatni a magnónkhoz. Ismeretes. Tapasztalatok szerint a kollektív relaxáció mindig jobb hatásfokú. a megnövekedett energiamennyiség pedig fokozza az életerõnket. akik irányított relaxációval fél óra alatt szinte mindenkit képesek alfa szintre vezetni. hogy néhányan az Agykontroll tanfolyam elvégzése után sem tudják az agyfrekvenciájukat olyan szintre lecsökkenteni. akkor a problémát legegyszerûbben úgy oldhatjuk meg. amelyet vagy felolvasnak nekünk. hogy képesek legyenek komolyabb feladatokat megoldani. az legjobb. Az alfa tartomány megközelítésének a légzésszabályozáshoz hasonló hatásmechanizmusú. szorgalmasan gyakorolni. Végsõ soron tehát várjuk ki. amíg alkalmunk nyílik egy Agykontroll tanfolyam elvégzésére. ezáltal minden egyes belsõ elválasztású mirigyünk aktivizálódik. Nem vagyunk egyformák.

elég ha csak kibéreljük 1 hétre. szokatlan elgondolások vagy tettek mindig ellenállást váltanak ki környezetünkbõl. melynek mozgatórugója a lélek tökéletesedésének túlvilágról magunkkal hozott feszítõ ereje. Úgy látszik. Silva szerint ezek a válaszok nagy vonalakban sejtetni engedik feladatainkat. hogy újjászületéseink során túl gyorsan haladjunk a fejlõdés lépcsõfokain. Ha valaki pl. mivel a könnyen elérhetõ eredményeket sohasem értékeljük kellõképpen. akkor rá fogunk jönni. Ha az ötlete négyszeresen jobb. vagy az ötlet önmagától olyan lassan dolgozza ki magát. Ebben segít bennünket a túlélés ösztöne. és ha kellõképpen magunkba mélyedve végiggondoljuk létünk értelmét. a relaxálást irányító szöveg tartalma). nem lesz belõle haszna. A biofeedback készülékekkel nem lehet mesterségesen lecsökkenteni az agyfrekvenciát. a szemgolyó felfelé fordításának mértéke. A Rossz mindig akadálytalanul érvényesül életünkben. hogy azt a feltalálója már nem éri meg. azokat fel is kell magunkban dolgozni. és egy belsõ kényszer. kétszer jobb dolgot talál ki.ujjunkra kell felerõsíteni. Ennyi idõ elegendõ arra. mint a korábbi eljárás. ez a készülék kizárólag arra szolgál. A lélek csak materializálódott testbe költözve képes intenzíven fejlõdni. hogy hallható módon jelezze agyunk frekvenciakisugárzásának változását. Ennek tudható be az is. akinek találmánya tízszer jobb a már ismert megoldásoknál. lelkileg át kell élni. akkor a vele szemben tanúsított ellenállás minimum ötvenszeres lesz. hogy az új. Ennek a készüléknek a segítségével kiválaszthatják a számukra legideálisabb körülményeket (pl. a testhelyzet. hogy tulajdonképpen mi végre vagyunk mi ezen a Földön. a meg nem szenvedett siker . hogy vakációzzunk. hogy agyfrekvenciájuk csökkenése milyen mértékû. amely nem más. mivel a gyakorlatok végzése közben ellenõrizni tudják. ezért a Jó elérése nehézségekkel terhelt. hogy tehertétel nélkül nem születnek új dolgok az életben. hogy nem azért vagyunk itt. Mivel a Jó elõre-. a Jóért viszont meg kell küzdenünk. Földi életünk alapvetõ értelme tehát a ránk nehezedõ terhek minél eredményesebb leküzdése. Ha ez sikerült. Világunk kozmikus törvényei Az Agykontroll tanfolyam elvégzése után sokan fel fogják tenni maguknak a kérdést. mert több mint húszezerszeres ellenállást már nem lehet legyõzni. vagyis olyan technikai feltételeket teremthetnek maguknak. A nehezen relaxáló személyek számára azonban már ez is nagy segítséget jelent. Az a feltaláló. A fejlõdés elõfeltétele a próbatétel. Ha a Mindenható engedné. a Rossz pedig hátramozdítja a fejlõdésünket. A lélek csak a jó cselekedetek által fejlõdhet. Az ellenállás mértéke és a gondolat újdonsága között e -ad alapú exponenciális összefüggés van. mint a már meglévõ. a nehézségek legyõzése. a sors ily módon akadályozza. Az agyhullám-érzékelõ fejpánt felhelyezése elõtt az egyenletes és megbízható mûködés érdekében ne feledkezzünk meg a gyártó által mellékelt elektródazselé használatáról. hogy valaki rövid idõ alatt túl nagy eredményt érjen el. ha valaki túl könnyen jut valamihez. akkor az illetõ személyiségének adott fejlettségi szintjén fel sem tudná fogni. Nem szükséges azonban megvásárolni. és ez a küzdelem az. hogy megfelelõ tapasztalatokat szerezzünk agyfrekvenciánk lecsökkentésének ideális módjáról. Ebbe vagy a feltaláló roppan bele. így nem tudna belõle megfelelõ tanulságokat levonni. A lélek fejlõdése szempontjából ugyanis nem elég az eseményeket véghezvinni. akkor a logaritmus naturalis -nak nevezett természetes szám második hatványa szerint a megvalósítás során hétszeres ellenállásba fog ütközni. reménytelen helyzetben van. Egyébként sem elõnyös. amelyek a leghatékonyabban képesek ellazulásukat elõsegíteni. A megfelelõ technika kialakítása során a kísérletet terjesszük ki az Agykontroll tanfolyamon tanult kézlevitációs gyakorlatra is. hogy mit alkotott. Az ellenerõ leglátványosabb megnyilvánulási formája az. mert ez a módszer nagymértékben képes hozzájárulni a relaxáció elmélyítéséhez. ezért végig kell élnünk magunkban a Jó és a Rossz párharcát is. Ezeknek a készülékeknek az ára az egyre csökkenõ méret ellenére még most is meglehetõsen magas. amely elõsegíti a lélek fejlõdését. Alfa szinten erre választ is fogunk kapni. mint küldetésünk teljesítésének tudatalatti vágya. utána már úgy sem tudunk mit kezdeni ezzel a segédeszközzel.

és nem akarja feltétlenül elkerülni a Rosszat. és nem engedi kizökkenteni a fejlõdés menetét az ésszerû tempóból. hogy még nem érdemelte ki az ovációt. Az ilyen hozzáállásból születnek azután a tucatmûvek. Az élet nehézségeit. növelik a sikerhez. Ezek felhívást jelentenek a küzdelemre. Az ellentétpárok tehát a mi világunkban felszámolhatatlanok. sõt sokszor évtizedeken át tartó küzdelem azt a célt szolgálja. Oda és olyan körülmények közé kell születnie. a Rossz nem semmisül meg mellette. hogy legyõzzük. Vannak azonban szép számban olyan emberek is. egymásnak feszülésük nem végzõdhet az egyik oldal teljes gyõzelmével.) Nem szabad tehát megrettennünk az élet akadályaitól. az sohasem fog érvényesülni. Az akadályokban lehetõség rejlik. akik földi életük során még a minimális követelményeket sem teljesítik. az gyenge és életképtelen marad. hanem a szerencséje révén jutott fel a csúcsra. Az elvárásokat nem teljesítõ lélek további büntetése. A gondoktól nem rettegni kell. Az éveken. felülrõl vezetnek. Aki szándékosan elkerüli az élet nehézségeit. azt vezérli. Aki szándékosan kerül minden akadályt. az könnyebben teljesíti feladatait. A ránk kiszabott feladatokat maradéktalanul el kell végeznünk. azt vonszolja a csillaga. hogy lelki fejlõdése nem éri el . mivel a lelke mélyén érzi. Ezt felismerve a felvilágosult ember már nem harcol mindenáron a Jóért. vagy nem akarja földi küldetésének célját belátni. a céljaink megvalósítását akadályozó ellenerõt tehát ne úgy tekintsük. hogy tanuljon belõle. azaz esély a sikerre. Ennek a törvénynek a gyakorlati megnyilvánulása alapján alakult ki az a mondás. hogy le akarjuk gyõzni. és ezáltal bölcsebbé váljon. Bármennyire jó a Jó. Jót csak annyit enged magának.nem szolgálja lelki épülésünket. hogy dinamikus egyensúlyt hozzon létre a Jó és a Rossz között. ha nem. a minõségi ugrás nem jellemzõ rájuk. azzal a sors kegyetlen meghurcoltatások útján fogja megértetni az örök törvény mindenhatóságát. amit szellemi vezetõi jónak látnak. az érvényesüléshez és a maradéktalan önmegvalósításhoz szükséges erõt. hogy nem választhatja meg reinkarnációja feltételeit. és minél nagyobb az akadály. mint egy sorscsapást. amelyek csak mennyiségi fejlõdést mutatnak. Ennélfogva a Rossz sem képes teljes diadalt aratni a Jón. és eközben bátorrá és bölccsé tesznek bennünket. hanem örömmel kell fogadni. Tisztában van vele. az változatlan szinten megismételt újraszületésre kárhoztatja magát. Ennek az univerzális törvénynek a megnyilvánulása fejlõdésünk elõsegítésén túlmenõen védelmet is nyújt számunkra. Ebben az újraszületésben azonban már sokkal nehezebb feltételek mellett kell a korábbi feladatainkat ellátni. hogy tapasztalatokat gyûjtsön. annál nagyobb a várható siker is. a nagy népszerûséget. Az amerikai pszichológusok már tisztában vannak ezzel. Zavarja õt a személye iránt tanúsított fokozott figyelem. hogy ne ártson. és a Mindenható ezt sohasem hagyja megtorlatlanul. hogy megedzõdjünk. Ebbõl sokan ösztönösen arra következtetnek. Aki nem küzdött meg a sikerért. mert a fejlõdési láncból nem lehet kimaradni. Az eredmény mindig a két erõ egymásra hatásának valamilyen fokú megnyilvánulása lesz. és minden rosszban valami jó. ráncigálnak. aki nem hisz benne. Nem tudja elviselni a minden oldalról feléje áradó elismerést. fejlett lelkek képesek kezelni. hanem olyan kihívásként fogjuk fel. Az erõ forrása ugyanis az akadály. Aki ezt a törvényszerûséget felismeri. hogy legjobb az arany középút. Legyünk hálásak tehát a gátló tényezõkért. hanem arra törekszik. Mivel az ellentétes erõk egymástól függnek. A sikert ugyanis csak az erõs. figyelmezteti az elbizakodott embert erõinek végességére. (Korunk magasztos eszméket nem kedvelõ nemzedéke ezt a mondást így fogalmazta át: Ha az utadon vagy. Ez a magatartás viszont ellenkezik a világegyetem fejlõdésének törvényeivel. Aki viszont nem tudja. sõt fejlõdésünk érdekében nélkülözhetetlenek. Ennek a hatványozó ellenerõnek a kíméletlen megnyilvánulása fékezi nagyravágyó hajlamainkat is. amely azért van. a Rosszból pedig azért veszi ki a részét. lelkileg kellõen erõssé váljunk. Az asztrológusok véleménye szerint: Aki hisz benne. hogy: Minden jóban van valami rossz. mivel elõsegítik lelki és szellemi fejlõdésünket. ezért a nehéz helyett ezt a szót használják: kihívás. aki ezt nem teszi. amely azáltal fejti ki hatását. az nem képes úrrá lenni a túl korán jött gyõzelem buktatóin.

mint ami megilletné. Aki nem fizeti meg elõre a siker árát. A sokak által irigyelt áldozat olyan helyzetet teremt magának. Ez a jutalom megnyilvánulhat anyagiakban. Hirtelen szakad a nyakukba a hírnév. Csupán egy kis sikert akartak elérni. az elesetteket. mivel az életünket irányító. Mire feleszmélnek. hogy ebben van is valami igazság. Ilyenkor a pánik hatására szándékos önsorsrontásba kezdenek. hogy nem tud megfelelni a követelményeknek. de behajtja a számlát. de ez nem olyan feltûnõ. ezért ha valaki többet juttat a környezetének. de sajnos nem jár következmények nélkül. Az élet tehát vagy így. bárhová mennek. Helytelen lenne azonban. nálunk sokkal értelmesebb intelligenciák tudják. az önhibájukon kívül segítségre szoruló közösségeket továbbra is támogatnunk kell. Ennek tudható be. Erre szokták mondani a szkeptikusok. Ráadásul mindez a nyilvánosság elõtt zajlik. ha ezentúl minden segítséget megtagadnánk a környezetünktõl attól tartva. nem válik javunkra. . amely a teremtés elõsegítésének tudatából eredõ boldogságérzettel tölt el bennünket. hogy Isten a túlbuzgó tettet a teremtésbe való beavatkozásnak tekinti. Ezt a Biblia a következõképpen fejezi ki: Adjatok és adatik nektek! Persze nehéz eldönteni. Úgy látszik. hogy ez hátrányosan fog ránk visszahatni. a közízlés kiszámíthatatlansága is okozhat ilyen váratlan fordulatot. az életben mindenért fizetni kell. A sztárok minden lépését árgus szemekkel figyeli a bulvársajtó. alkalmi szexpartnerekre. amelyeket az élet korábban megtagadott tõle. Az ilyen tettet nemes gesztusként értékeli a Mindenható. megszerzi mindazon élvezeteket. mert ez az élet normális mûködési mechanizmusába illeszthetõ. az agyonhajszoltság következtében azonban egy idõ után az idegösszeomlás szélére jut. de ez az állapot már a szervezet vésztartalékait emészti fel. erõsödhet. és megrémül attól a gondolattól. Kezdetben alkoholra. hogy pályájuk üstökösként fog felfelé ívelni. hogy a legtöbben nem csak testileg. bepótolja. hogy az életben a jó mindig elnyeri méltó büntetését. akik túlteljesítik a rájuk kirótt feladatokat. és teljesen felkészületlenül éri õket. A folyamat végén törvényszerûen bekövetkezik a teljes fizikai.azt a szintet. Ekkor a bizonyítási kényszer. Ennek következtében már képesek lesznek megállni a helyüket. Persze nem csak a jó. A gyengéket. a legtöbbjük nem is akart azonnal világhírûvé válni. Fõleg a mûvészvilágban a véletlen. Ez a cselekedet az emberiség szempontjából igen üdvösnek tûnik. mert tudat alatt érzi. hogy agyonzabálja magát. vagy egy annál sokkal értékesebb ajándékban. Minél fiatalabb valaki. a szakmai lecsúszástól való félelem hatására kábítószerekhez nyúl. akkor büntetés vár rá. a lelki békében. Mint már szó volt róla. hanem a rossz is büntetésben részesül. ami nõknél gyakran bulimiában csúcsosodik ki. és elkezdenek szédülni. sokszor számolatlanul. Ezeket az eleinte kellemesnek tûnõ kilengéseket olykor meg is ideologizálja azzal. a kiszolgáltatott és sok szenvedést átélt embereket. vagy úgy. hogy csak a szenvedések által fejlõdhet. A züllött életmód. féktelen tivornyázásokra költi a pénzét. illetve drogelvonó szanatórium lesz. Sylvester Stallone így jellemezte a sztárok életét: A világhír elsõ 5 perce totális eufória. amit ingyen kapunk. hanem egy alkohol-. Az önsorsrontáshoz szükséges ideális állapot kialakítását megkönnyíti a sikerei révén hirtelen ölébe hullott vagyon. és szellemi összeomlás. és nem számítottak arra. Az újbóli talpra állás iszonyú szenvedések árán lehetséges csak. amelyben szenvedhet. hanem lelkileg is megerõsödve kerülnek ki ezekbõl az intézményekbõl. hiszen a felnõtt kor küszöbén még megfelelõ élettapasztalatokra sem támaszkodhat. már fenn vannak a csúcson. Akadnak viszont olyanok is. A tinédzser-korból éppen hogy csak kinõttek mentségére legyen mondva. onnantól kezdve pedig lidércnyomás. ami hírnevük újbóli feltámadását eredményezi. hogy az. Nem ritka. és ezért bünteti. és a méltó jutalom nem is marad el. ami végsõ soron hozzájárul az egyén fejlõdéséhez. azzal késõbb fizetteti meg. bármit tesznek. Mélyebben belegondolva a dolgokba lehet. annál intenzívebben lép fel ez a jelenség. Szinte mindegyikük ugyanazt a forgatókönyvet követi. paparazzók[5] loholnak a nyomukban. A drogok még egy darabig biztosítják a megfeszített munkához és az egészségromboló életmódhoz szükséges energiát. A híres hollywoodi filmszínész. ahová rajongói helyezték õt. hogy most behozza a lemaradást . Szerencsés esetben a végállomás nem az öngyilkosság. amiért nem szenvedünk meg.

hogy a szülei által alkalmazott nevelési elv nem szolgálja a javát. tucatjával ismerünk olyan eseteket. Néha azért akadnak olyan esetek is. mert a gyermekeinkkel való kapcsolat csak akkor válik szilárddá és tartóssá. Hagyni kell. akkor megemlíthetjük neki. törvényszerûen bekövetkezett a sors büntetése. hogy ez az állapot nem szolgálja a javát. és nem is akar változtatni. hogy a gyermeket meg kell kímélni a szülõk problémáitól. Azt gondolják. hogy annak saját életünkre is kiható következményei lesznek. és megtapasztalják annak következményeit is. hogy a problémák ne tudják megtörni a szellemüket. távolságtartó szellemben. Ezért ahogy nõnek. hogy õk önálló lények. hogy érezzék a döntés felelõsségét. hogy gyermekeinket már kezdettõl fogva szoktassuk önfegyelemre. és tanítsuk meg nekik az önbecsülést. A felelõsségérzettel rendelkezõ szülõk sohasem nevelnek a gyermekükbõl elkényeztetett csemetét. az önbecsülés pedig abban segíti õket. Az ilyen gyermek azután törvényszerûen elzüllik. viselkedésmintára van szükségük. Lelke mélyén azonban érzi. bölcs és erõs. akik a saját felelõsségükre élnek. Értessük meg velük. hogy túlvilági tanácsadók segítségét kérjük. ha megbízunk bennük. Ez nem jelenti azt. Pl. amelyek a jellemét megedzhették volna. hogy felnõtté válva képesek legyenek eltûrni a szenvedéseket. Valós emberi modellre. ezért elõbb-utóbb fellázad ellene. Az önfegyelemre azért van szükség. holott semmi más nem történt. azt ki kell belõle hozni. Ezen a kényelmes helyzeten a gyermek legtöbbször nem tud. amelyet látva megtanulhatják hogyan lehet feldolgozni a különbözõ problémákat. Ekkor szoktak kifakadni a szülõk. ha nem rideg. Ne kényeztessük õket. Nem voltak olyan nehézségek az életében. mint beteljesült a törvény. és önállósítja magát. hogy kissé nehéz a teher. de már kicsi koruktól kezdve állítsunk eléjük követelményeket. és mikor ne. sokszor a társadalom peremérõl próbálja magát felküzdeni a képességeinek megfelelõ szintre. amikor tehetõs szülõk csupa jóindulatból minden terhet levesznek gyermekeik válláról. hogy lépten-nyomon . [ Sajnos a mindennapi környezetünkben ma még lépten-nyomon találkozhatunk a káros segítség kirívó példáival. és a saját jótevõi ellen fordul. és amennyire csak lehet a saját dolgaikban rájuk bízzuk a döntést. Nevelési módszereink kialakításánál ügyeljünk arra. néha ugyan lázadozik.hogy mikor támogassunk egy ügyet. így képtelen a saját sorsa buktatóin átjutni. ezért komiszkodásaival bünteti õket. Ezeket a ritkaságszámba menõ eseteket a legtöbb ember ma még meglehetõsen értetlenül fogadja és gyakran hóbortnak. Ösztönösen megtagad minden szülõi segítséget. hogy a gyerekek ösztönszerûen megérzik. hogy gyermekük kidolgozza önmaga karmáját. akit példamutatóan nevelnek. hogy milyen hálátlan gyermeket hoztak õk a világra. akkor már nem bírunk velük. Mivel meggátolták. hogy a jó szülõ állandóan szerepet játszik. és saját erejére támaszkodva. miként kell viselkedni a váratlan helyzetekben. A gyerekek azonban nem színjátékot és babusgatást. mert ha a fejünkre nõnek. Nincs szükség arra. de amire képes. Nem szabad a gyereket túlterhelni. gyengéd. de a legtöbbször szót fogad. osszuk meg velük a mindnyájunkra nehezedõ felelõsséget. hanem szeretettel neveljük õket. hogy spártai szellemben neveljük ifjainkat. Sokan azt hiszik. A következetes nevelés tehát a mi érdekünket is szolgálja. hanem õszinteséget igényelnek. Istentõl származó képességeinkkel azonban ezt a dilemmát könnyen feloldhatjuk. Ha néha panaszkodik. A rosszul nevelt gyermek viszont egyre elviselhetetlenebb lesz. mindig türelmes. hogy súly alatt nõ a pálma! Érdekes. akik bármikor megbízható útmutatással szolgálnak nekünk bármilyen ügyünkben. folyamatosan vonjuk be õket a családi döntésekbe. a rájuk kiszabott feladatok elvégzését következetesen kérjük számon. különcködésnek tekinti. Az a gyerek. amikor a gyermek még idejekorán felismeri a gazdag szülõi házban reá leselkedõ veszélyt. hogy mikor nevelik õket jól. Agykontroll tanulmányaink elõrehaladtával lehetõségünk van arra. Tudat alatt érzi. és ennek következményeivel. A legfontosabb feladatunk azonban az. ami többnyire agyondédelgetett utódaink által teljesedik be. mert semmiért sem kellett megküzdenie. A felelõsségérzet azonban csak akkor alakítható ki utódainkban. és idõvel egyre kezelhetõbbé válik. és ezek betartását. a rossz tett meghozta gyümölcsét.

Az elõzõekben már szó volt róla. Ha nincs miért küzdenünk. sõt még az odaszállításukba is kényszeredetten egyeznek bele. Az ifjúságot természetesen nem csak értelmileg kell nevelni. üressé válik életünk. Azok a gyerekek. A feltétlen hit a vágy és az elvárás segítsége nélkül is meghozza a gyümölcsét. Bármit mondunk. mert ezek csak azt a célt szolgálják. A gyermek számára a másik nemhez tartozó szülõ is szolgáltathat viselkedési mintát. az abszolút világ lehetõségeinek a kiaknázásához ugyanis a legegyszerûbb út a hiten keresztül vezet. A mély. akkor egy idõ után hiábavalónak érezzük evilági létünket. akkor kívánságaink megvalósulásának lehetõsége hitté válik. akképpen adatik nektek. hanem a beléjük táplált erõs hit. Ha valaki nagyon vágyik valamire. amikor szeretetre. hogy az életben való boldogulás titka a tudatalattinkban rejlik. és nemegyszer öngyilkosság a vége. Vágyaink beteljesülése iránti sóvárgásunk olyan erõs hatást gyakorol agyunk tudatalattijára. hogy olyanok is meggyógyulnak a zarándokhelyeken. Ennek . hogy ezen a téren mi magunk vagyunk számukra a példakép. akkor ezt ne tagadjuk meg tõlük. hanem az õt kísérõ hozzátartozó erõs hite váltja ki a gyógyulást. vagyis olyan körülményeket teremt. a vágy és az elvárás az élet katalizátorai. rendíthetetlen hit önmagában is elegendõ vágyaink beteljesítéséhez. Akik a környezetük által túlságosan simára egyengetett úton járnak. mint egy magunkban hordozott ima. Agyunk jobb agyféltekéjének a bekapcsolásához. életük céljának az élvezetek hajszolását tekintik. hogy idõ elõtt kimenekülhessenek a saját életükbõl. amely bármilyen változást képes az életünkben elõidézni. érzéseit átélve elsajátítja a nõi viselkedés normáit. azt a tudatalatti is elfogadja. A hit életünkben betöltött szerepét mindenki ismeri. de ha önállósulási törekvéseik során fiainkat. Amennyiben a tudatunkkal mentálisan sikerül elfogadtatni vágyaink létjogosultságát. Ha pedig a tudatunk valamit igaznak tart. hanem erkölcsileg is. A hit. Az élettõl megcsömörlött emberek nagyon könnyen válnak rabjaivá az alkoholnak és narkotikumoknak is. hogy mindent megkap az élettõl. A hit ugyanis annyit jelent. és ha felnõtté válik. Ez az életmód azonban elõbb-utóbb kiégéshez. hogy meggyõzzék a tudatalattit hitünk komolyságáról. mélyen a tudatalattijába vési. [ Az Agykontroll szerint a hit. Pedig Joseph Murphy szerint a vágy nem más. Ezeken a búcsújáró helyeken nem a csodavíz vagy a különbözõ szenteket megformázó ikonok gyógyítanak. de a mintát az apja szolgáltatja azzal. azt gyermekünk megjegyzi. Hit nélkül pedig céltalanná. Amennyiben valaki olyan körülmények közé kerül. A hit pedig csodatevõ hatalommal rendelkezik életünk felett. akik nem hisznek ennek lehetõségében. az nem fogja megismerni a vágyat. Persze néha elõfordul. Sokak számára kevésbé egyértelmû azonban a vágy és az elvárás fontossága. fontosságát senki sem vitatja. mindig kellõ önbizalommal és biztonságérzettel felvértezve lépnek ki az életbe. Ebben az esetben nem a beteg. minõsége jelentõs mértékben az anya magatartásától függ. és haladéktalanul nekilát a megvalósításnak. megértésre és segítségre van szükségük. és ezáltal megfosztjuk õt a hit lehetõségétõl is. Amikor egy kislány azt tapasztalja. Mivel nincsenek megélhetési gondjaik. Az anyját figyelve. hasonlóképpen fog cselekedni. mint valamit igaznak elfogadni.majomszeretettel csüngjünk rajtuk (mivel ezzel többet ártanánk. bármilyen kényelmesen is élünk benne. bárhogyan viselkedünk. életundorhoz vezet. lányainkat olyan átmeneti kudarcok érik. A hit bûverejének tudhatók be a különbözõ kegyhelyeken tapasztalható csodálatos gyógyulások is. Nem hiába mondja a Biblia: Amilyen a hitetek. ha nem hiszünk semmiben. Közvetlenül ugyan az anyjával azonosul. bármit teszünk. akiket következetes szeretettel neveltek. hogy anyja szeretetet kap az apjától. hogy a hitünk valósággá váljon. lelki meghasonláshoz. az eltökéltség által sarkallt képzelet aktivizálja a tudatalattit. amely magában foglalja az elvárást is. hogy miként kell egy felnõtt férfinak viselkedni. mint használnánk). az elvárást. A fiú az apját figyelve tanulja meg. az ezáltal imádkozik. automatikusan õ is értékesnek érzi magát. ahogyan bánik a feleségével. Ne felejtsük el. azok személyiségüket illetõen erõtlenné és jelentéktelenné válnak. mint egy elmélyült ima. de ennek a mintának az alakulása.

minden tevékenység hatások egész áramlatát indítja el. sokkal régebbi. hogy kihasználhassa a tudatalatti gyógyító hatalmát. ezért lemarad. de valójában nem az. fejezete szerint csak bekopog az ajtón . akkor a gyógyszeres dobozba csomagolt cukortablettától is meggyógyul. amely mindig visszatér önmagába. Jézus minden esetben elhárította azt a feltételezést. amíg lelkünk a testiségen nem képes felülemelkedni. kellõen át nem gondolt segítség csak látszólag könnyíti sorsunkat. Ezt a bibliai jelenetet örökítette meg egyik festményén Rembrandt. és nem függvénye a vallási rituáléknak. befutja a maga pályáját. annak elkerülhetetlenül meg kell történnie. Nem töri rá senkire az ajtót. A karmikus törvényszerûségek általános érvényûek. A hatás és az ellenhatás egy nagy kör. lassítja a törvény beteljesülését. és úgy tér vissza hozzánk. A Mindenható bölcsességén ugyanis nem lehet kifogni. aki beengedi. amikor a legkevésbé számítunk rá. Amíg földhözragadt vágyaink szûk körébõl nem vagyunk képesek kilépni. A hit által kiváltott gyógyulás tehát nem csoda. Mindenkinek meg kell ennie a maga által ültetett fa gyümölcsét. amíg az akció-reakció számláján tételek állnak terhünkre írva. Ahhoz. A hit nélküli embert viszont félelmek és kételyek gyötrik. Ebbõl a körforgásból csak egy út vezet ki. és az akciót törvényszerûen követi a reakció. az életet szebbé. mint az elhajított bumeráng. nem képes sorsa irányítását a kezébe venni. mint a vallás. a lelki megtisztulás útja. A Bibliából vett idézet szerint: Nincs szabadulás. Ha mi nem nyitunk ajtót Istennek. az nem képes kihasználni tudatalatti képességeit. hanem egy önmagunkban rejlõ képesség kihasználása. . gátolja. Másképpen fogalmazva: A tett életre kel. A keresztény hit elõtt sem idegen a karma. A hit és az önbizalom szárnyakat ad. akárcsak az élet. A földi halandó által nyújtott. Ha a beteg hisz az orvosa által felírt tabletta hatékonyságában. Megretten a lehetõségeitõl. boldogabbá és legfõképpen teljessé tevõ képességét. vagyis a kozmikus igazságtétel törvénye. hogy õ csodát tett. legyen az akár édes. szükségünk van segítségre is. melynek elkerülhetetlen velejárója az ellenhatás. meggyógyított téged. nincs kilincs az ajtón. és semmire sem viszi az életben. A sors ritkán büntet azonnal. csak vegetál és sodortatja magát az árral. A léleknek vállalnia kell minden cselekedetének a következményét.mechanizmusa annyira bonyolult. a számlát jóval késõbb szokta benyújtani. amit a fejlõdés törvénye megkövetel. Ezek közül az egyik legismertebb a placébóhatás. A reakció minden következménye a hatás kiváltójára hull vissza. az ember individuális fejlõdésének megszabásán kívül irányítás alatt tartják az egész fizikai és szellemi világrendet. hanem az átlagemberek is gyakran tapasztalhatják magukon. hogy akár csodának is nevezhetnénk. akár keserû. de hathatós segítséget csak a Mindenható adhat nekünk. akkor. vagy a következõ életében. Ezt az ajtót csak belülrõl lehet kinyitni. nem mer elõrehaladni. A gyógyulás okát ekképpen magyarázta: A te hited megtartott. Ez a karmának nevezett ok-okozati törvény minden fejlõdésnek az alaptétele. valójában visszavet minket a fejlõdésben. mivel hit nélkül olyanná válik az ember. Máté evangéliumának II. addig a karma törvénye könyörtelenül kíséri minden léptünket. Minden embernek meg kell adni a hit megismerésének lehetõségét. vagy a jelenlegi. A hit. õ elkerül minket. Minden akció a legkisebb gondolatrezdülés is következményekkel jár. az egyetemes törvény tiszteletben tartása. Egyértelmû bizonyítékát adja ennek a Biblia is. örökkévaló. [ A hindu bölcselet szerint minden tett. Aki nem hisz semmiben. Nem szabad tehát senkit sem megfosztani a hitétõl. így nem lehet bemenni! Erre Rembrandt: Igen nincs. a mûbírálók egyike így kiáltott fel: De mester. A hit csodával határos erejét nem csak a vallásos. Amikor elkészült vele. mint az állat. Itt az egyén és a túlvilági erõk olyan sajátos együttmûködésérõl van szó. nem hatol be sehová erõszakkal. hogy a magunk által épített úton eredményesen haladhassunk. Nem függ egyetlen felekezettõl sem. amelyet Jézus így fogalmazott meg: Kérjetek és adatik! Zörgessetek és megnyittatik! Jézus csak annak a szívébe költözik be.

rengeteg olyan . Ha ilyenkor ránk kérdez valaki. állaga és helyzete jelentõsen befolyásolja. mint amit pl. Mikrovilágunkat tehát egy nagyságrendekkel nagyobb méretû makrovilág irányítja. Az elõzõ fejezetek alapján már tudjuk. Az élõlényeket irányító és az élettelen anyagokat formáló külsõ mechanizmusok együttese igen sokféle lehet. akkor nem tudunk mást mondani. melynek intenzitása. mint hogy nem tudjuk. még a legkisebb esemény lefolyása is irányításra szorul. vagy amikor nem talál magyarázatot valamely tettére. amikor töprengéseink során segítségül hívjuk a tudatalattinkat is. frekvenciája állandóan változik. a szemével látott. illetve az évszakok folyamatos váltakozása. vagy gyermekkorunkban bétaprogramozás útján tanuljuk meg. Testünket agyunk és különbözõ szerveink energiakisugárzása következtében egy rendkívül bonyolult aura veszi körül. Földi viszonylatban ilyen külsõ kormányzó mechanizmus pl. Magától semmilyen folyamat nem zajlik le. milyen rugók mozgatják a világmindenséget. Tudatunk alsó tartománya ugyanis mindent rögzít ami velünk történik. Ennek a kozmikus világnak is szigorúan meghatározott fizikai törvényei vannak. Érzékcsalódásunkra. az általuk termelt enzimek és hormonok segítségével. hanem ez a rendkívül finom és részletgazdag energiamezõ nagyon érzékenyen reagál a külsõ energiabesugárzásokra is. nem foglalkoznak azzal. Ezek a képességek genetikailag belénk vannak táplálva. Mindenki tapasztalt már önmagánál érzékcsalódást. akik méréseikkel igazolták. Az egyszerûbb események végbemeneteléhez azonban nincs szükség intelligens irányításra. hogy génjeinkbe ültette ezeknek az ösztönöknek a kifejlõdési képességét. Erre a tudomány ma még nem tud minden tekintetben kielégítõ választ adni. Természetesen ezeket a helyi hatásokat is irányítani kell egy nagyobb erõnek. mert irányítás nélkül nincs élet. Ezt támasztja alá két amerikai tudós legutóbbi felfedezése. hogy egészségi állapotunk is auránk rendezettségétõl. nincs szükség külsõ vezérlésre. Mint tudjuk. az atommag elektronokra gyakorolt vonzóereje. a tetteinket is képesek alakítani. és a megtévesztett agy önkéntelenül késztetett bennünket arra. meridiánjaink energiaegyensúlyától függ. hogy testünk aurogramját a külvilágot alkotó tárgyak formája. szilárd anyagoknál pedig a kristályszerkezetbe rendezõdés tartja fenn. de itt sincs szükség intelligens beavatkozásra. hogy ezt miért tettük. amelyeket szintén csak egyszer kellett megalkotni. megalkotta annak törvényeit is. A rendszer megteremtése után a bonyolult mozgásáttételek már maguktól végbemennek. molekuláknál az atomok közötti kohéziós erõ. amikor a tudatába más információ jutott el.Az élet mozgatórugói Az élet értelmén túl másik nagy dilemmánk. Minden ember energiamezeje egyedi. A Magasabb Intelligencia. Amikor Isten megteremtette a periodikusan újjászületõ univerzumot. hogy lábainkat helyesen rakjuk egymás után. a rutinszerû eseményeket belsõ és külsõ mechanizmusok irányítják. a Mindenható szerepe csak addig terjedt. ösztönösen végezzük õket. illetve az életünket befolyásoló rendkívül fejlett kozmikus lények csak sorsszerû eseményekbe avatkoznak be. nincs két egyforma aurájú ember. míg bonyolultabb élõlények esetén a sejtek fizikai irányítását belsõ elválasztású mirigyek végzik. tettünk értelmetlenségére csak késõbb derül fény. Ezek a dolgok a természet törvényei szerint zajlanak. hogy cselekedetünket véghezvigyük. Eszerint a Magasabb Intelligencia nem irányítja minden lépésünket. a nappalok és éjszakák. nem ügyel arra. Csupán sejtjük. hogy miként mûködik a világunk. vagy hogy egy málladozó szikla az esõvíz hatására évente hány millimétert kopjon. A test azonban nem csak kisugároz magából energiát. csak zûrzavar és pusztulás. a nappalok-éjszakák és az évszakok váltakozása a Föld naprendszerben történõ mozgásának a következménye. hogy valamilyen külsõ erõ megzavart bennünket. színe. A kívülrõl érkezõ energiahullámok azonban egészségünk befolyásolásán kívül az agyi energiamezõ modulálása révén a gondolkodásunkat. Egysejtûeknél a belsõ rend a protoplazma szabályozó hatásának következménye. Egyelõre ezen a téren is csak megérzéseinkre és az Agykontroll tanulmányainkból származó ismereteinkre támaszkodhatunk. A rutinszerû feladatok helyes végzése tehát rajtunk múlik. hogy egy levél mikor hulljon le a fáról. A stabil rendet. az idõjárás. Élettelen anyagoknál a stabilitást atomfizikai törvények.

(Minden másodpercben 100 millió bitnyi információ fut be az agyba. és akkor hirtelen. Mint már szó volt róla testünk közvetlen közelében egészen apró tárgyak is érzékelhetõ hatást gyakorolnak az aurára. hogy egymás stílusát lemásolták. hamis információt juttatva a tudatunkba.információt is elraktároz. A kívülrõl érkezõ sugallatok a tudat alsó tartományaiba épülnek be. Az utóbbi idõben tudományos mérések sorozata bizonyítja. hogy sorsunk tendenciózus irányítását elõre meghatározott lefolyású külsõ energiabehatások végzik. Gyakran elõfordul azonban az is. Sõt. hogy az egész Földet besugározza. hogy a hiba nem a környezetünkben. és mindaddig ott lappang. mivel távolabbról ugyan. hogy mégis igazuk van az asztrológusoknak. hogy a variációk száma gyakorlatilag végtelennek tekinthetõ. ami leglátványosabban a mûvészvilágban figyelhetõ meg.és az amulettkultusz. Emiatt erõsen gyanítható. de ezek az égitestek is sugároznak energiát a Földre. bonyolult mozgásuk következtében pedig az egyes sugárzások jellege. miután minden ember sorsa más. hanem egyszerre több energiaforrásnak is kell lennie. ami tudatosul is. Igen nagy a valószínûsége annak. A magyarázat az energiabesugárzásban keresendõ. Szervezetünkben a beérkezett információk alapján rengeteg számítás. hanem a tudatalattinkra is képes hatni. hogy a különbözõ asztrológiai paraméterek kombinációs lehetõségeinek legkisebb értéke: 5. szinte megállíthatatlanul elárasztja a tudatot. amíg meg nem érlelõdik. egy sajátos összetételû . Ennek a 67 nullát tartalmazó számnak a láttán könnyen beláthatjuk. de a léleknek is van génje. A tudatalatti befolyás kollektív formában is megnyilvánul. amely normális körülmények között soha nem jut el a tudatunkba. hanem egyéni esetekben is nagyon hasonló módon megy végbe. akkora objektumra van szükség. és az ily módon rögzült információk szinte észrevétlenül fejtik ki inspiráló hatásukat a tudatra. a hat érzékszervünkön keresztül. hogy az élõ szervezetek auráját az élettelen tárgyakból kisugárzódó energia is képes befolyásolni. A naprendszer bolygói elég nagyok ahhoz. hogy az emberek sorsát a kozmikus sugárzások irányítják? Lehet. Természetesen ahhoz. eredõje minden pillanatban más és más. A bétában mûködõ elme a kreatív gondolatokat valószínûleg a tudatalatti tartomány közvetítésével kapja. hogy a sorsszerû folyamatok rutinszerû lezajlása sem igényel a Mindenható részérõl egyénekre lebontott irányítást. ezért nem csak egy. valamilyen rejtélyes külsõ erõ egy pillanatra felborította érzékszerveink és agyunk normális együttmûködését. Ez a speciális energiabehatás azonban nem csak kollektív megnyilvánulási formában. mert a mûvészek többsége éppen a nagy távolság miatt sohasem találkozott egymással. hogy a Mindenható sorsunk rutinszerû irányítását is rábízta egy mechanizmusra. Évszázadokra visszamenõen ellenõrizhetjük. hanem az egész emberiségre. hogy egy energiakisugárzás a Föld összes élõlényére hatással legyen. mind egymáshoz képest állandó mozgásban kell lenniük. mindössze 50 bit az. hanem bennünk volt. hogy folyamatos és elég intenzív energiasugárzással árasszák el a Földet. A fentiek alapos átgondolása után nem zárható ki.) A történtek alapos átgondolása után elõbb-utóbb rájövünk arra. Erre nem lehet magyarázat az. amely a földgolyó méreteivel összevethetõ.4×1067. Lehet. valószínûleg ebbõl ered az ékszer. mint hogy ezt a feladatot külsõ égitestek látják el. ezért másra nem gondolhatunk. amit õk úgy fejeznek ki. Ez a rejtélyes erõ azonban nem csupán a tudatunkra. akik évezredek óta állítják. és õk csupán engedelmeskednek a külsõ késztetésnek. Noel Tyl[6] német asztrológus kiszámította. hogy a világ legtávolabbi sarkán élõ képzõmûvészek és zenészek koronként azonos stílusú mûveket alkottak. Ennek egy csekély töredéke. hogy ez a stílus benne van a levegõben . Mivel ez az energia nem egy-egy emberre hat csupán. Miután a Földünkön nincsenek olyan méretû tárgyak. hogy az új gondolatfoszlány benyomások formájában beíródik a tudatalattiba. az energiaforrásnak elég nagynak kell lennie ahhoz. A variációk számát szinte a végtelenségig növeli az állócsillagok hatása. hogy nem csak testünk sejtjeinek. amelyek kisugárzásukkal képesek lennének az egész világot befolyásolni. amely a saját törvényei szerint végzi a dolgát. szabályozás folyik a háttérben. a variációk számának növelése érdekében pedig ezeknek az energiaforrásoknak mind a Földhöz. de mi csak az eredményt látjuk önmagunkon.

Arról azonban hogy ezek a tulajdonságok hol szervezõdnek az agyban. még ha ez nem is tudatosul bennünk. Ezek az adottságok ugyanis a lélekben lakoznak. A túlvilági lények egyébként nem a kozmikus és a természeti erõk együttmûködésérõl beszélnek. amikor a kozmikus hatások összessége megfelel annak a lelki alkatnak. Döntéseink nagy része azonban tudattalan. ki teremtette és hogyan? Sajnos erre a kérdésre nem találunk választ az ezoterikus irodalomban. amelyekben majd az új élete során részesedik. és ezek az apró lélekkezdemények az évmilliárdok során átélt szenvedések által egyre gyarapodnak. A legvalószínûbb magyarázat azonban az. Érdekes. El sem jut a probléma a tudathoz. akkor is tudattalanul megszületik a döntés. Ezért Isten mindenható.energiakód. A fejlõdés módján kívül évezredek óta foglalkoztatja az emberiséget az a rejtély is. vagyis a lelkünk irányít bennünket. hogy akkor kell leszületnünk. az ember lelke viszont parányi. mivel génjeinket továbbadjuk az utódainknak. szokásaink. akkor a tudatalatti már eleve eldöntötte a dolgot. úgy idelenn! Úgy viszonyulunk a bennünket körülvevõ univerzumhoz. A legracionálisabbnak az az elképzelés látszik. hogy lelki összetételünknek. A tudomány már meghatározta a személyiség fogalmát. megváltoznak a tenyérvonalaink. amelyeknek érzékelésére lelkük összetétele a leginkább affinitást mutat. Születésünk pillanatában tehát az égitestek konstellációja pontosan megfelel lelki összetételünknek. Többnyire az ösztöneink. illetve a lélek rezgésszintjének. amely a születésünk pillanatában belénk íródik. tenyérvonalak formájában.és a mikrokozmosz. Ha egy olyan döntést hozunk. hogy a teremtés elõzõ ciklusait irányító Mindenható nem pusztul el. állandóan fejlesztve. amelybe a lelki késztetésünk oly gyakran sodor bennünket. valamint kozmikus lehetõségeinknek a lenyomata szemmel látható formában megtalálható a kezünkön is. hogy a hindu mitológia szerint az emberi lélek mérete egy gombostû fejének a tizede. minél fejletlenebb egy lélek. Isten egy óriási lélek. és a Mindenható. és ettõl kezdve e két világ halálunk pillanatáig szoros kapcsolatban áll egymással. Születésünk pillanatától kezdve folyton döntenünk kell. és a következõ periódusban apró kis lélekkezdeményeiben él tovább. meglátná a veszélyt. beállítottságunk. Értelmünk. amelyet az egyén az elõzõ életében alakított ki. Egyébként nem egy szakember állítja. hanem azt mondják. döntési képességünk velünk született képességek. Így nem is gondolunk rá. Nem véletlenül. A lélek csírájában magával hozza mindazokat a jó és rossz behatásokat. belátásunk. mint tárgy a tükörképéhez. Ugyanígy ha valamihez vonzódunk. Ezeket a tulajdonságokat a lélek gyûjti magába az életek hosszú során. érzelmeink. A bennünket körülvevõ égitestek által kibocsátott kozmikus sugárzások közül minden ember azokra a frekvenciákra reagál a legintenzívebben. a nála alacsonyabb rendû lényeknek pedig korlátaik vannak. hogy honnan származik a lélek. amelyek az embert egyénivé teszik. ami alapvetõen megváltoztatja a sorsunkat. illetve közvetlen segítõi kiválasztják nekünk azt a pillanatot. hogy maga a lélek energiaösszetétele (a benne található energiakvantumok rezgési frekvenciája. Ez a helyzet a szülõ-gyermek viszonyhoz hasonlítható leginkább. Amíg a bal agyfélteke 2000 bit/s sebességû adatkezelésre képes. így bennük élünk és fejlõdünk tovább. mert jóval gyorsabb. kiteljesítve õket. Ez a korlát annál nagyobb. fogalmuk sincs. Azért is érdemes a lélekre bízni problémáink megoldását. jellemvonások és gondolatok összessége. Az asztrológusok szerint az ember csak akkor születhet új életre. hogy a teremtés kezdetén Isten hatalmas lelkébõl sejtnyi részeket választ le. Az õsi mondás szerint: Ahogy odafenn. mely szerint mindazon érzések. pedig az eszünk képes lenne átlátni az estleges csapdákon. hogy a szabad akarat megnyilvánul a tenyérelemzésben is. Érdekességként megemlíthetõ még. Az embert alapvetõen a lélek irányítja. Ha valamitõl viszolygunk. illetve a kisugárzás intenzitása) a kód. míg végül fénylénnyé fejlõdve visszatérnek a forráshoz. Mi sem pusztulunk el nyomtalanul. amikor az elemek megfelelõek számunkra. és a továbbiakban ez a születési horoszkópnak nevezett energiaképletünk korrelációba kerülve a pillanatnyi égitestállásokkal életünk végéig befolyásolja sorsunkat? Az is lehet azonban. ahol az az elõzõ életünkben abbamaradt. a jobb . hanem feloszlatja önmagát. Így hangolódik össze a makro. amikor megszületve pontosan ott folytathatjuk lelki fejlõdésünket.

de nehezebbé is tehetik életünket egy-egy kedvezõtlen konstelláció esetén. a közös tudaton keresztül figyelmeztetik. Ha egy született angol elkezd oroszul beszélni. A lélek ugyanis nem mindentudó. hajlamosak azt hinni. Jelenlegi életünkben az éppen aktuális személyiségünk ezekkel az entitásokkal áll szoros kapcsolatban. A kettõ együtt tesz bennünket fejlettebbé. Csak azt tudja. A kozmikus erõhatások nem dróton rángatnak bennünket. Az univerzumból érkezõ rezgést . tartózkodási helyünk is hatást gyakorol ránk. Még a nyelv. ha nem is olyan magas szintû.és közösségjelölõ. az egyéniséget és a lelkiismeretet. és önként vesz részt. Ezért környezetünk is erõsen befolyásolja lelki állapotunkat. Tehát a bennünket körülvevõ használati tárgyaknak is van tudatuk. Ezek szolgáltatják számunkra a tapasztalatot. Az egész világra kiterjed. Bizonyos rezgésszámú Én-tudattal az élettelennek tartott tárgyak is rendelkeznek. Egyes tudósok ezt a közös tudatot nevezik morfogenetikus mezõnek. a molekuláknak is van egyéniségük. Ha baj van. Azaz a tudatalatti kétmilliószor gyorsabb. ami korábban voltunk. a különbözõ adottságokat. hogy a tárgyak. a szobai. A kozmikus sugárzások nem pusztán a sorsunkat irányítják. A nyelv ugyanis identitás. A helyes döntések meghozatalához tehát szükség van az észre is. a szerszámainkkal. De az is. de a fajtársaik közötti kommunikáció határok nélküli. és ebbõl merítenek ismereteket. önálló emberi egyéniségek alkotják. hogy mely betegségekre leszünk a leginkább hajlamosak életünk folyamán. Ez a közös tudat irányítja õket. A szerzõk figyelme csupán a transzmigrációra (emberi lélek állati testbe költözésére) terjed ki. a megérzéseire. de a megtestesülésben. ezért a mozgékonyságuk is jóval nagyobb. Túlvilági lények által közvetített információk szerint az egyes állatfajok egyedei közösen alkotnak tudatot. hogy a lélekben nem villamos impulzus impulzusok formájában történik az adatfeldolgozás. mint a miénk. szokásaink és viselkedésformánk ugyanis szoros kapcsolatban állnak fizikai körülményeinkkel. hanem a testmeridiánjainkkal kölcsönhatásba lépve különbözõ betegségeket is elõidézhetnek. a bútorainkkal. és idõnként megköszönjük nekik hûséges szolgálatukat. Sajnos a szakirodalom errõl nem sokat mond. Sokakat foglalkoztat. mint a tudatos agyunk. Az emberi agyban 270 trillió bitnyi információ halmozódik fel életünk végéig. a kövek vagy a viharok nem élnek. Bár az ember természetét. A mi lelkünket azonban az elõzõ életeinkbõl származó személyiségek. A jelenlegi életünk tapasztalatai. Mivel az emberek legtöbbje ezt a kifejezõrendszert nem érti. A planéták harmonikus szögállása elõsegíti. Ez az iszonyatos sebesség annak tudható be.és kerti növényeinkkel. Sõt a születésünk pillanatában fennálló konstelláció nagymértékben megszabja azt is. amit beszélünk is hatással van ránk. Érzéseink. riasztják fajtársaikat. Nem könnyû elképzelni egy kavics létezését. sõt az univerzumból is érzékelnek erõsebb jeleket. mint egy bábut. Külsõnk megváltoztatása megváltoztatja a belsõnket is. a forma létrehozásban minden tudat örömmel. Ha kedvesen bánunk mindennapi használati tárgyainkkal. Nem szabad lebecsülni a jelenlegi életünkben összegyûlõ tapasztalatokat. Az emberi tudat is összetett. többé annál. fizikai megjelenésünk. Sorsunk külsõ irányítása azonban a lelkünkön keresztül történik. aki nem használja az eszét. Mivel a szubatomi energiarészecskék 12 nagyságrenddel kisebbek az elektronnál. hanem szubatomi energiarészecskékkel.agyfélteke 400 000 000 000 bit/s sebességgel dolgozza fel a betáplált információt. hogy sorsunk kedvezõ fordulatait kihasználhassuk. hanem csak késztetést jelentenek számunkra. Agyfrekvenciánk lecsökkentése útján elbeszélgethetünk a ruháinkkal. Ebbe táplálják bele az egyéni tapasztalataikat. Ugyanez a helyzet a növényekkel. ettõl kissé õ is orosszá válik. Az õ mozgási szabadságuk korlátozott ugyan. aki nem hallgat az ösztöneire. szabályai a bal agyféltekénkben tárolódnak. Az anyag legkisebb egységeinek az atomoknak. mert nem veszi figyelembe a korábbi tapasztalatait. hogy vajon a növényeknek és az állatoknak van-e lelkük. ezt meghálálják nekünk. A nyelv által hat rá az orosz nép lelkülete. mert a korábbi tapasztalatok csak a jelenlegi életünk játékszabályainak szûrõjén átjutva válnak használhatóvá. amit korábban megtanultunk. de még az élettelennek tekintett kövekkel is. jellemét a lelke szabja meg. Tehát nagy hibát követ el az.

hogy a jövõben többé ne használjuk ezt a kifejezést. Aki felismeri a fejlõdés magasztos törvényét. Az életben minden történésnek oka van. meg kell halnotok. hogy miért cselekedtek az adott szituációban teljesen irracionálisan. hogy véletlen . A fatalizmus. hogy: Melyek azok? azt felelte. fölébe emelkedik ezeknek a hatásoknak. Kedvezõtlen konstelláció esetén nemegyszer közvetlenül ránk irányul a hatás. mert szellemünk jelenlegi fejlettségi szintjén már nem vagyunk teljesen kiszolgáltatva a sors vak akaratának. amelyek megzavarják gondolatainkat és ezáltal tetteinket. Kedvezõ konstelláció esetén a bonyolult összetételû energiasugarak többnyire környezetünket alakítják úgy. és ha abban hibát. hogy õk maguk sem tudják. hogy Isten nem foglalkozik a világ mûködtetésével. Ez az emberiség szempontjából átlagnak tekintendõ arány azonban nem mindenkinél érvényesül azonos mértékben. Ennek a rendszernek a mûködési mechanizmusát látva arra a következtetésre juthatunk. Az elõre meghatározott sorsszerû események elõidézése a minden irányból felénk áradó eltérõ intenzitású. ha azokban valami hiba keletkezik. mert akkor fatalistákká válnánk. Aquinói Szent Tamás szerint: Az a lélek. azonnal korrigálja azt. fõleg primitív embereknél megfigyelhetünk olyan eseteket is. hogy az agy aurogrammjában olyan elváltozásokat hozzanak létre. hogy egy-egy esemény oka nagyon mélyen. az egyre kevésbé van kitéve a csillagok kényszerítõ erejének. szabad teret engedve a negatív külsõ behatásoknak. Ennél is egyértelmûbben fogalmazott. hogy: Mi az örök élet titka? Jézus azt válaszolta. A Mindenható szolgálatában álló Magasabb Intelligencia kihelyezett számítógépeivel állandó megfigyelés alatt tartja az egész univerzumot. Néha. Súlyos balesetek elõidézõitõl sokszor megkérdezték már. élni fogtok. Ez persze nem jelenti azt. akkor magunk hasznára tudjuk fordítani a körülményeket. Jézus tanítása alapján a keresztény hit a következõképpen önti szavakba a karma mindenhatóságát: Ha a test szerint éltek. Nagyon rossz konstellációk esetén olyan káros energiabehatások érhetik agyunkat. A félvezetõtechnikában pl. melyek végül a pusztulását okozzák. Ami történik velünk. az illetõ teljesen rábízza magát a sorsára. amikor azt kérdezték tõle. A véletlen nem más. ugyanannyi esélyt adva az embernek. mert mûködik az magától is. az nem a véletlen mûve. rendellenességet tapasztal. leblokkolt volna az agyuk.egyébként elektronikus eszközökkel érzékelni is lehet. mintha egy pillanatra kikapcsolt. Egyébként a fatalista életfelfogás azért sem indokolt. és frekvenciájú kozmikus sugarak feladata. Az asztrológusok legtöbbje erre a kérdésre válaszolva a kissé pesszimista 60/40% arányt tartja reálisnak. Sokkal valószínûbb azonban. Ha élünk a lehetõséggel. a bigottság pedig többet árt mind az egyénnek. és hány százalékban múlik ez a szabad akaratunkon. Erre a legtöbbször az volt a válasz. mind a társadalomnak. Õsidõk óta sarkalatos kérdés. és nemegyszer elõfordul. amely nem rabja többé szenvedélyeinek. az energiasugárzások keverékét fehérzajnak nevezik. hogy: A testnek kívánságait ne teljesítsétek! Zarathusztra. de ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit. véletlenek ugyanis nincsenek. Korunkban az átlagembernek is . hogy hány százalékban befolyásolják sorsunkat a külsõ erõk. így a lelkük legmélyén munkálkodó elemek önkéntelenül kapcsolatba lépnek a nekik megfelelõ planétákkal. mint a sors által elõre elrendelt eseményeknek egy láncszeme. hogy azok optimális körülményeket teremtenek törekvéseink számára. úgy érezték. amikor az egyéni akaratnak szinte alig van meghatározó szerepe. hogy fele-fele arányt állapított meg ennek a rendszernek a megalkotásánál. mint az ateizmus. mint önmagának. Õ csak akkor avatkozik be a rutinszerû folyamatokba. hogy kivédhesse a káros kozmikus behatásokat. Az elõzõekben említett körülmények között képesek arra. Ilyenkor teljes mértékben az állati ösztönök uralják az egyént. a dualisztikus vallás megalapítója pedig arra a kérdésre. A bölcs uralkodik a csillagjain! A legtöbb ember azonban ma még képtelen kiszabadulni önzõ érdekei szûk körébõl. valamelyik korábbi életünkben gyökerezik. A ma emberének már nem kell feltétlenül szentnek lennie ahhoz. döntõ hatást fejtve ki sorsukra egész életük folyamán. hogy a Mindenható volt annyira lovagias. amelyek átmenetileg meg tudják bénítani az érzékszerveink ingerületeit feldolgozó agysejteket. hogy: Ezernyi kívánsága van a testnek.

Csak az emlékezetvesztéssel járó fizikai lét ad lehetõséget arra. A testet öltés harmadik indítéka: fizikai mivoltunk az egyetlen lehetõség. indulatait illetõen megmarad fejlõdésének azon a szintjén. hogy honnan jöttünk. A Magasabb Intelligencia a rutinszerû mechanizmusok felügyeletén kívül állandó megfigyelés alatt tartja az élõlények szabad akaratából származó eseményeket is. és megfigyelhetjük. akkor a legjobb. rávilágít a hibáinkra. ahol a legutóbbi testet öltése után állt. az nem lesz teljes értékû lélek. Ezért aki nem vállalja a további inkarnációkat. el kell felejtenünk azt. hogy másnap balesetet fog okozni vagy szenvedni. Aki késlekedik. Ennélfogva ebben a világban nem tudunk igazán fejlõdni. mint a sorsnak. Ahhoz. földhözragadt vágyait. amelyeknek elkerülhetetlenül be kell következniük ahhoz. Amennyiben szükségét érezzük igényelhetünk magunknak egy mestert (egy fejlettebb lelket) is. és megmutatja a kijavítási módjukat. csak feltétel nélküli elfogadás. hogy a világot igazgassa. Ne felejtsük el. A rajtunk múló másik felétõl függ. vagyis a testetlen szellemek világában ismeretlen fogalom a szabad akarat. hanem tevékeny résztvevõje is a teremtésnek. szeretet. hogy életünk hogyan alakul. hogy átélje a tapasztalattárából hiányzó élményeket. A túlvilági lelkek szerint: Csak azt tehetjük. Nagy átlagban tehát az egyénnek ugyanannyi beleszólási lehetõsége van élete irányításába. nem ül kocsiba. hogy sorsunkat feltehetõen csak 50%-ban határozzák meg kívülrõl érkezõ homogén besugárzások. hanem alakítói is vagyunk az univerzumnak. hanem nagyon is hasznos. ha? programban újra átélhetjük a földi . hogy hatékonyan fejlõdjünk. miután ebben a világban a magasabb rendû ismeretek megszerzésének semmi akadálya sincs. így a fejletlen lélek nem tudja a feszültségeit kisütni . hogy tapasztalati úton megismerjük. Ebben a: Mi lett volna. amivel fogalmilag már tisztában vagyunk. Ha valaki alfába merülve vagy kreatív álomban látja. hogy az élet ne billenjen ki a normális kerékvágásból. A világegyetem csak a szabad akarat jobbító szándéka által válhat tökéletesebbé. mivel közvetlen környezetünknek tevékeny formálói vagyunk. Ezt a lehetõséget hívják szabad akaratnak. Ennek eszköze a választás. hogy az abszolút világban.lehetõsége van arra. ha otthon marad. A hatékony fejlõdés másik akadálya. aki gazdag tapasztalatai révén segít kiértékelni a földi életünket. Reinkarnálódásaink hatékonyságának megállapítása érdekében rendelkezésünkre áll egy szimulációs program is. Így a Jó és a Rossz. Még az asztrológusok szerint is csak néhány százalék az olyan esetek száma. így a kedvezõtlen kozmikus behatások következmények nélkül fognak elmúlni. Az ellenõrzésen kívül a Magasabb Intelligencia legfõbb feladata. Ennek bekövetkezése azonban a kezünkben levõ autogén módszerekkel ma már az emberi élet legvégsõ határáig kitolható. Az ember tehát nem csupán eredménye. Érdekes. hogy a választásunk alapján azzá legyünk. hogy elkerülje a sorscsapásokat. mert Isten társává tett bennünket a teremtésben. valamint a különféle indulatok ütközésén alapuló teljes értékû fejlõdés itt lehetetlen. Agykontroll tanulmányainkra támaszkodva tudatunk alsó tartományában elõre mehetünk az idõben. Istenhez hasonlóan mi is teremtünk. és ezt folyamatosan belekalkulálja a teremtés alakulásába. hogy bizonyos benyomásokra csak meghatározott korokban tehetünk szert. és elszalasztja az optimális idõpontot. Sorsunk Isten által elrendelt fele a küldetés. hogy a mennyországban a szeretet uralkodik. Az alantas indulatok valamint az ösztönök átélésére csak fizikai testben van mód. A mennyországban nincs ütközés. a gonosz érzelmek itt nem képesek érvényesülni. annak többé nem lesz rá lehetõsége. Végtelen lehetõség nyílik azonban a mennyországban a spirituális fejlõdésre. és mi mindenkor engedelmeskedünk az akaratának. Ezen keresztül nem csak részei. a szabad akaraton múló döntés. amivel még a Mindenhatónak is nap mint nap számolnia kell. A földi világban való tapasztalatszerzésnél arra is tekintettel kell lenni. Az embert is megilleti a teremtés joga. ami lehetõvé teszi. akik vagyunk. Ilyen elkerülhetetlen esemény a természetes halál is. amit az Úr elrendel nekünk. hogy milyen események várnak ránk. és ezáltal megismerjük önmagunkat. hogy a volt partnerünkkel helyzetgyakorlatokat végezzünk. és ez az. sikerrel vagy bukással végzõdik. A szabad akarat megnyilvánulása a teremtés szempontjából nem káros. életünk alakulása 50%-ban rajtunk múlik. kik vagyunk.

bünteti a rosszat. egy doboz tojás. hanem csak sodortatja magát az árral. hanem építsük a világunkat. amely annak idején nagy izgalmat keltett a babonás emberek körében. Ha bárhol a világon valaki kárt okoz a másiknak. Csupán három törékeny tárgy élte túl a katasztrófát: egy falitükör. Úgy tûnik. Mivel a fejlõdési spirált az egész univerzum együtt alkotja. egyre feljebb emelkedve ezáltal a fejlõdési spirálon. teljes épségben. akik az univerzum fejlõdését egy folytonos spirálként képzelik el. hurrikán) figyelmezteti haladásuk helytelen irányára. akkor ez az effektus lavinaszerûen növekedve hatalmas forgószéllé válhat. a Mindenható szigorúan bünteti. amely mozgásában teljesen rapszodikusan viselkedik. mind a társadalmakat. A Mindenhatónak az az érdeke. és leszûrhetjük belõle a szükséges tanulságokat a következõ életünkre vonatkozóan. hogy ezáltal az egész univerzum tökéletesebbé váljon. A tornádók azonban gyakran megleckéztetik õket. és a karácsonyfa üvegdíszei. Mivel a ma embere még nem képes arra. A XX. Hajlamosabbak voltak arra. Nagy valószínûséggel igazuk van azoknak a fizikusoknak. Intelligens irányításra utal az a múlt század végi eset is. Korunk öntelt társadalmai azonban egyre kevesebb jelentõséget tulajdonítanak ezeknek az eseményeknek. A társadalmakat gyakran természeti katasztrófák (pl. Ha nem létezne szabad akarat. hogy feladatainkat hogyan oldhattuk volna meg optimálisan. Eszerint már számtalan õsrobbanás és evolúció történt elõttünk is. hogy az önmegvalósítás jogával minden ember szabadon élhessen. Ennek érdekében mindent meg is tesz. amikor 1958-ban Kansas állam El Dorado városában egy nõt a szélvihar az ablakon át az utcára repített. Miután a rész kihat az egészre. hogy a primitív társadalmak sokkal komolyabban vették ezeket a figyelmeztetéseket. és visszataláljanak a helyes útra. Az egyén sokszor álmok formájában kapja meg az instrukciókat. hogy a szabad akarat megnyilvánulásának a mértéke az. illetve a sorsfordulóinkban hozott döntéseink módosítása révén elõálló helyzetekben. ha valaki nem él veleszületett képességeivel. és a jó érdekében megpróbálja az embert rávezetni a helyes útra. század felvilágosult szellemben nevelt tudósai viszont fáradhatatlanul törekszenek arra. hogy a tornádókat mikrováltozások hozzák létre. kivonva ezzel egy láncszemet a fejlõdés menetébõl. mindnyájan fontos láncszemei vagyunk ennek a folyamatnak. az önmegvalósítás vágya azonban lehetõvé teszi. hogy mindig tökéletesebb világot hozzunk létre magunknak. amely megszabja a spirál emelkedésének meredekségét. és fog történni utánunk is. 1974-ben Ohio állam Xenia városában miszlikbe aprított egy parasztházat a teljes berendezésével együtt. Arra azonban még nem sikerült a tudósoknak rájönniük. és megpróbálják a jelenséget tudományos alapon megmagyarázni. ezért olyan fontos a Mindenhatónak. hogy ne pusztítsuk. Ott is temették el egy hermetikusan lezárt ónkoporsóban. Ha valahol egy kis porszem körül légnyomáskülönbség alakul ki. Így kikísérletezhetjük. hogy tetteiket az égi jelekbõl levont következtetéseknek megfelelõen korrigálják. Isten intelmekkel látja el mind az egyént. Az akarat kötetlen megnyilvánulása. 20 méterre tett le. Pontosan mellette landolt elpusztult lemeztárából a Viharos idõ címû hanglemez. Egy év múlva Galveston fölött . Az intelligens irányításnak ez a legmagasabb megnyilvánulási formája azonban többnyire hiábavalónak bizonyul. A sokszor 300 km/h sebességet is elérõ pusztító szélviharok egyike pl. Érdekes. mert több alkalommal is elõfordultak olyan tréfás esetek. Charles Caughlen 1899-ben hunyt el a galvestoni vendégszereplése során. vagy nem. akkor ezzel önmagának is kárt okoz. Még ennél is viccesebb eset volt. vagy ha egy galaktikus civilizáció megtámad egy értelmes lények által lakott másik bolygót. Egy híres amerikai színész. amelyeknek a fizika és a józan ész törvényei szerint nem lett volna szabad elõfordulniuk. akkor az elõzõ fejlõdési spirált ismételnénk meg. földrengés. Ily módon a modern kor tudósai már kiderítették. amelyeket azután vagy megfogad. hogy ezeket a mikrováltozásokat mi indítja el. hogy belássa cselekedeteinek helyes vagy helytelen voltát.életünket megváltoztatott kezdeti feltételekkel. és a légörvények haladásának útvonalát mi határozza meg. hogy a természeti jelenségek ok-okozati összefüggéseit materialista alapon tárják fel. ha csak a külsõ behatásoknak engedelmeskednénk. és a háztól kb.

Mindkét elnököt egy Johnson nevû ember iktatta be. (Második keresztnevükre nemcsak egy betûvel utaltak. hogy a méhek soha nem repülnek ki egyszerre a kaptárból. az elhunyt méhész több tucat méhcsaládjának összes méhe egyszerre repült ki. hogy Kennedy gyilkosa. a rabszolgaság megszüntetéséért küzdött. a Menai szorosban. Mint késõbb kiderült. Modern világunk válságban van. akit 100 évvel késõbb. 3000 kilométernyi viszontagságos út után a szülõháza közelében ért partot. Különös. Hugh Williams maradt életben. 1664. december 5-én a Menai szorosban ismét elsüllyedt egy hajó. A halott közel 9 hónapig tartó kb. amíg a Fehér Házban voltak. A tenger ennél hihetetlenebb történetet is produkált már. Lyndon Johnson. és egy hatalmas rajban egyesülve 15 kilométert repültek a temetõig. hogy visszatérhessen õsei földjére. Csak egyetlen utas. De földi világunkat nem csak a tömegpusztító . és a színész tetemét a tengerbe sodorta.) A számmisztika szerint mindkét név betûinek összege: 15. hogy egykori földijük tetemét fogták ki. Nem harcolnak ugyan egymással. joviális méhész. hogy a véletlen mûve. Kennedy pedig egy héttel a gyilkosság elõtt Marilyn Monroenál volt. de egy-egy eltévedt méhnek hamar értésére adják. Kennedy. amelyet a Ford Mûvek gyártott. A technikai fejlõdés egyre hatékonyabbá tette a fegyverkezést. és mindkettõjüket a déliek ölték meg. Mindketten az emberi jogok élharcosai voltak. és teljesen beborította azt. hirtelen elsötétült az égbolt. Mozdulatlanul pihentek rajta. 1946-ban választottak képviselõvé. Aki azt mondaná erre a háromszoros (dátum.hatalmas hurrikán tombolt. Lee Harvey Oswald 1939-ben. aki 1846-ban került be a Kongresszusba. Ekkor felszálltak. Az apró részletek még misztikusabbá teszik a történetet. A Mindenhatótól való eltávolodásunk arányában nõ a lelki bizonytalanságunk. És végül. Amikor a lelkész a temetõben elkezdte a szertartást. ez esetben is 100 évvel késõbb. hogy normál körülmények között több mint 40 méhcsalád összes egyede egy rajban egyesüljön. Ez azért is különös. Nálunk is történtek meghökkentõ. 1785. és ma már ott tartunk. Kennedy pedig a kisembereket elnyomó monopóliumok ellen lépett fel. a másik John F. A Lincolnt beiktató Andrew Johnson 1808-ban született. hogy más családból való. hogy még hihetetlenebb legyen a történet: Egy héttel azelõtt hogy megölték. vajon mit szól hozzá. aki mindig nagy szeretettel beszélt a méheirõl. hogy Lincoln titkárnõjének vezetékneve Kennedy volt. Mindkét gyilkos használta a teljes nevét. Mindkettõjüket pénteki napon ölték meg feleségük jelenlétében. amely a kriptákat is kimosta. mert szakmai körökben köztudott. majd egy hatalmas méhraj leereszkedett a koporsóra. hogy 1860. Lincoln elnök Monroeban volt. majd vissza mindegyik a saját kaptárába. 1908-ban látta meg a napvilágot. akik a rárakódott kagylók és moszatok eltávolítása után megdöbbenve olvasták az oldalán. mint amennyi a földi élet elpusztításához elegendõ lenne. Ott lelték meg az Edward herceg szigetérõl kievezett halászok. Mindkét elnök feleségének volt egy abortusza. Kennedyt pedig egy Lincolnban. személynév) egyezésre. A két merénylõ is ugyanúgy végezte. További furcsaságok: Lincolnt a Ford színházban lõtték le. hogy az egyes méhcsaládok nem nagyon szívelik más családok tagjait. Kennedy titkárnõjét pedig Lincolnnak hívták. több tucat tanú által igazolt esetetek. mert még a tárgyalás elõtt megölték õket. Ismert jelenség az is. Csupán egy utas élte túl a katasztrófát. Biológiailag tehát lehetetlen. A Lincolnt megölõ John Ikes Booth 1839-ben született. ami elvitte a Szent Lõrinc öbölbe. 1958-ban meghalt egy idõs. A hullámokon hányódó koporsó bekerült a Golf-áramlatba. amíg a pap befejezte a halott búcsúztatását. december 5-én ugyanott egy újabb hajó süllyedt el. tettek egy tiszteletkört a sír felett. december 5-én elsüllyedt egy személyszállító hajó Wales partjainál. nem hagyják felügyelet nélkül a királynõt. neve: Hugh Williams. Sokak szerint valamilyen rejtélyes erõ segítette õt. 1960-ban. tenger. Ennél is több egybeesést fedeztek fel a kutatók két amerikai elnök életrajzában: Az egyik Abraham Lincoln. itt nincs számára hely. hogy az emberiség által felhalmozott nukleáris fegyverkészlet százszor akkora. Lincoln a faji megkülönböztetés. Lincolnt 1860-ban lett elnök. Kennedy pedig 100 évvel késõbb. Az egyetlen túlélõ neve: Hugh Williams. és mindkettõjük halálát fejlövés okozta. aki Kennedyt iktatta be. és elrepültek. Egyiket sem ítélték el. és talán már mondani sem kell.

hogy végrehajtsák a paradigmaváltást. az új gondolatok keletkezésének. A felügyeletünket ellátók utánzásával gyorsabban fejlõdhetnénk ugyan. független lénnyé. amit önmaga teremtett. Nem kevés azoknak a száma sem. Napi gondjaink megoldódnának ugyan. de nem lennénk mások. Ha állandóan támogatnának bennünket. hanem kihasználjuk a környezetünket. Azért sem nyújtanak közvetlen segítséget. Az ember sokkal jobban ragaszkodik ahhoz. az élet minden területén megnyilvánuló erõszak. amely a kozmikus értelem parancsára tételesen is tiltja az ilyen jellegû beavatkozást az univerzumban. hogy létezik egy interplanetáris alkotmány. egyre gyorsuló ütemben lelakjuk a világot. az nem keres kiutat a bajaiból. hanem hogy elõkészítsék. Már ma is félelmetes dolgok történnek velünk. Egy földönkívüliekkel szoros kapcsolatban álló férfi hiába kért tõlük segítséget spirituális fejlõdésének elõsegítésére. Nem az a cél. ezeket a tapasztalatokat összegyûjtik. mert a be nem avatkozás kozmikus törvénye tiltja a közvetlen segítségnyújtást. Ebben önös érdekek is szerepet játszhatnak. A magasan fejlett civilizációk küldöttei nem azért vannak itt. amit másoktól készen kapott. hanem világra segíteni. valamint a közénk beépült képviselõik nem fedik fel a kilétüket. A sötétben tapogatózó. sem a Mennyei Atyának nincs szüksége olyan emberre. Ráadásul napjainkra soha nem tapasztalt mértékûvé vált a bûnözés. Feltehetõen erre az okra vezethetõ vissza. Csak önmagunk kiteljesítésével válhatunk tökéletessé. mint ahhoz. A kozmikus világ hozzánk látogató. és az utánunk következõ civilizáció irányításánál felhasználják. Új megoldásokat is kidolgozhat. sürgetik a velük való kapcsolatfelvételt. Az univerzumnak önálló lényekre van szüksége. készen átnyújtott eredményeket. hogy káosszá alakítja azoknak a természeti erõknek a rendjét. Sem nekünk. Az is elképzelhetõ. a gondok szüntelen áradatában nyilvánul meg. így ne várjunk tõlük közvetlen manuális segítséget. Önzõ. gazdasági gondoktól terhes Földet hagyunk örökül gyermekeinknek. hogy civilizációk másolatai jöjjenek létre. idegen civilizációktól várják a segítséget. Miután a szellemvilág szoros felügyelet tart bennünket. Egy kívülrõl érkezõ jelentõs technikai segítség hosszú távon egyébként sem válna javunkra. sohasem tudnánk a saját lábunkra állni. de ez a látszathaladás a tudati fejlõdésünket nem segítené elõ. akik az evolúciós fejlõdésük során nem hagytak ki egyetlen lépcsõfokot sem. Anyagcseréje már oly mértéket ért el. segítsék. és technikai felkészültségükbõl ítélve jóval intelligensebb küldöttei tökéletesen tisztában vannak a harmonikus fejlõdés által diktált törvény érvényesülésének szükségszerûségével. A fejlõdésnek. hanem a lassan már katasztrofális méreteket öltõ környezetszennyezés is. és ezt követõen minden téren tõlük függnénk. Ezt az intelmüket egyébként már szóban is közölték velünk. hogy: Semmit sem segíthetünk neked. hogy a föld alá szorult civilizációk. A túlvilági és földönkívüli lények tehát nem hagytak bennünket magunkra. akinek mindig mindent meg kell mondani. de még nehezebb problémákkal kell megbirkózniuk utódainknak az apokaliptikus viszontagságokkal terhelt korunkban. mert ezzel magukhoz kötöznének bennünket. kíméletet nem ismerõ életvitelünkkel már nem használjuk. Ezáltal még tökéletesebb világ jön létre. A Mindenható a maga végtelen bölcsességével tudja. Csak a saját tapasztalataink által válhatunk önálló. nincs rákényszerítve a kreatív gondolkodásra. csak rákényszerítenek bennünket a fejlõdésre. hogy önpusztító indulatoktól. Egyedül kell a fejlõdés útját járnod. A szinte már barátinak mondható viszony ellenére merev elutasításban részesült. problémáinkat tehát nekünk kell megoldanunk. amelyektõl a léte függ. A hiteles statisztikai adatok bizonyossága alapján ijesztõ jövõ vár civilizációnkra. Az indok az volt. Elvesztenénk az önállóságunkat. Mindezek összegzéseként megállapítható. Akinek folyton tanácsot adnak. A találékonyság csak bajban. a korábbiaktól eltérõ megoldások létrejöttének elõfeltétele az önállóság. botladozva haladó ember új utakra is tévedhet. mint magasan fejlett másolatok. hogy csak azok válhatnak tökéletes lénnyé. Nem elõráncigálni akarják a változást. tõlük remélvén gondjaink megoldását. Sokan más. A fogyasztói társadalom hedonizmusa mind nagyobb súllyal telepedik rá a természetre. A túlvilági szellemek még inkább elzárkóznak a közvetlen segítségnyújtástól. akik gondjaink megoldását egy új Megváltó . Az ilyen jellegû kapcsolatfelvételben való reménykedés azonban hiábavaló.eszközök fenyegetik.

amelyekben megbocsátásra. hogy elhiggyük Isten mindenhatóságát. Az utóbbi kétezer évben túlságosan elmerültünk a bal agyfélteke anyagias és túl racionális világában. hogy az általa kínált lehetõséget elfogadva fennmaradunk-e. Jobb agyféltekénk képességét felhasználva ki kell szabadítanunk magunkat önzõ érdekeink rabságából. az univerzum által kínált lehetõségek kihasználásához elengedhetetlenül szükségünk lesz az õ útmutatásaira. a modern kor megváltói mi vagyunk. megszabadítsa korábbi bûneitõl. Istent tehát abban kell keresnünk. hanem bennünk él. akit tisztelünk. hanem megsokszorozódik. amelyekkel hatékony társává lehetünk a teremtésben. Hamarosan rá fogunk azonban jönni. A testi gyógyulás. annál több marad nekünk. elengedhetetlenül szükséges. hogy egészséges legyen. mint annak idején Mózesnek. így nem csak az elõre-. Az ezoterikus tanítások szerint az ember lelke mélyén kell megszületnie Isten fiának. hogy helytelen irányba fejlõdjünk. hogy az élvezetek mértéktelen hajszolása. Minél többet adunk belõle másoknak. akár rossz cselekedeteket viszünk véghez. az anyagi javak esztelen gyarapítása nem vezet maradéktalan boldogsághoz. hogyan érhetjük el az igazi boldogságot. Ha öncélúan hajszoljuk az élvezeteket. abból sohasem . vagy aki tetszik nekünk. A hit nem külsõség többé. a tudatunkban rejlik. és az univerzum által kínált lehetõségek végtelenségét. amit teremtett. az évszázadok alatt belénk ivódott. amely sohasem fogy el. Ahhoz azonban. Az átlagember azonban ma még nem képes önzetlen. Jézus a következõképpen szólt errõl a Biblia szerint: Isten országa nem úgy jön el. hogy egy világméretû katasztrófa esetén Isten nem hagyja elpusztulni a világot. Most már csak rajtunk múlik. hogy az emberiséget megváltsa. ne Krisztus újbóli eljövetelétõl reméljük gondjaink megoldását. A csoda bennünk van. az erõinket szétforgácsoló problémák felszámolása. Ezen a téren nincs értelme a fukarkodásnak. hanem ismét ki fogja vezetni az emberiséget a válságból. Isten nem gátolja meg a tapasztalást sem egyéni. Ezzel a módszerrel útmutatást kaphatunk arra a problémánkra is. akár jó. és akkor bekövetkezik a beígért találkozás a megváltó és megváltott között. az egészség megszerzése azonban önmagában nem biztosítja a tökéletes boldogságot. csak élnünk kell vele. de a számunkra biztosított 50%-os cselekvési szabadság arra is feljogosít bennünket. hogy egyszerre képes gyógyítani a testet és a lelket. Ennek a korszakalkotó lépésnek a megtétele elõtt azonban elkerülhetetlen jelenlegi világunk megtisztítása. hogy nem csupán a test egészségét állítja helyre. Fejlõdésünk jelenlegi szintjén azonban ez már közvetlen formában nem fog megtörténni. mert Isten országa már közöttetek van! Isten az egyszülött fiát áldozta fel azért. Szellemünk jelenlegi fejlettségi szintjén nincs már többé szükség bibliai csodákra ahhoz. Nekünk már nem fog Isten személyesen megjelenni. Sokan hisznek abban is. vagy elfordulva tõle elpusztítjuk önmagunkat. hanem a lélek épségét is. Minden ember legfõbb vágya. M csak azt tudjuk szeretni. sem közösségi értelemben. A Mindenható csak figyelmeztet bennünket cselekedeteink helytelen irányára. megteremtve az ép testben ép lélek ideális állapotát. Az élet célja Az Agykontroll abban különbözik a többi természetes gyógymódtól. hogy íme itt van. és hogy megtarthassuk magunknak ezt a világot. és fel kell számolnunk az egyes embercsoportokat egymástól elválasztó konfliktusokat. Ehhez segítséget nyújtanak Jézus példabeszédei. Isten olyan eszközöket adott a kezünkbe. Ne várjunk új Megváltóra. A fizikai lét ugyanis a minden irányú kiterjedés szabadságát kínálja nekünk. hogy valaki maradéktalanul boldog lehessen. Emiatt egyre lazábbá váltak kapcsolataink Istennel és az õ határtalan világával. Az abszolút világ megismerése után rá fogunk jönni.eljövetelétõl várják. hogy fejlõdésünk jelenlegi stádiumában az õ irányítása nélkül nem tudunk hatékonyan továbbhaladni. szeretetre és egymás iránti bizalomra tanított bennünket. hanem a visszafejlõdésre is lehetõségünk van. A földi világunkból való kilépéshez. Az Agykontroll nagyszerûsége abban rejlik. Az alapvetõ testi és szellemi szükségleteinket kielégítõ anyagi javak birtoklásán túlmenõen tökéletes boldogság csak ép lélekkel érhetõ el. hiszen a szeretet olyan érték. mindenkire kiterjedõ szeretetre. hogy boldog legyen.

az elmondhatja magáról. Életünk célja és értelme tehát nem az anyagi javak gyarapításában. és egyre többet akar. ez az érték fennmarad az idõk végezetéig. és nem is az alantas vágyaink kielégítésében keresendõ. mint az emberiség szolgálata. Ezek az energianyomok a halál beállta után sem szûnnek meg. A legnagyobb baj azonban az. izgatóbbnak kell lennie. ami által egész életünket az univerzum érdekeinek rendeljük alá. majd szellemi tespedtséget okoz. képességeink felajánlása a köznek. A mulandó értékek megszerzése. az elévülés nem létezõ fogalmak. hanem a csontokban fixálódnak. és maradéktalanul betölti földi küldetésének célját és értelmét. és materializálás útján elõ is állítható. Példabeszédeiben már Jézus is óvta az embert a talmi értékek tiszteletétõl. tettünket már a szándék pillanatában akaratlanul és visszavonhatatlanul közöljük az egész világegyetemmel. Kiegészítés Befejezésül az elõzõek alapján próbáljuk meg ismét néhány parajelenség. vagy a hatalomvágy is ösztönzi. de biztosan elvesztegeti egész életünket. Még a legapróbb gondolatok is. a sznob kivagyiság. A pénz imádatát. igazi örömöt csak lelki gazdagságunk gyarapításával érhetünk el. Az idõben visszafelé haladva a materializálódott anyag által kibocsátott energiahullámok bárhol megtalálhatók. akár rosszat. A túl sok vagy túl hosszúra nyúlt szórakozás. és rejtett tulajdonságairól. örök kielégületlenségre kárhoztatja szívünket. bármikor történt is az. semmilyen erõ nem képes a terjedésüket megakadályozni. az élvezetek hajszolása helyett életünk céljának az önmegvalósítást tekintsük. Az anyag. köztük a telepátia hatásmechanizmusát megfejteni. Energia viszont végtelen mennyiségben található a világmindenségben. az abszolút világban a feledés. Az agy minden egyes megnyilvánulása energiakisugárzással jár.származik igazi. Ez az a cél. és ennek a folyamatnak nincs vége. Tartós és tökéletes boldogságot. hanem minden materializálódott anyag is. hosszú távú megelégedettség. Ez ellen fizikailag semmit sem tehetünk. hogy miközben a hívság az élet felszínes örömeit kínálja érzékeinknek. az igazi érték a lélek. és aki ennek szellemében él. napjainkig betöltött szerepérõl. amit soha. hogy megtalálta élete értelmét és egyben az igazi boldogságot. A lélek ilyenkor eggyé válik a Mindenható akaratával. letargiába taszítja életünket. amiért az ember megszületik. az arany gyakorlatilag nem más. senki nem tud elvenni tõlünk. mint az õsenergia tárgyiasult formája. mert a szubatomi energiahullámokat semmilyen anyag nem képes leárnyékolni. távol tartja tõlünk a lelki örömöket. Földi életünk során maradandó értéket csak a lelkünkben tudunk gyûjteni. a hiúság vásárát sokszor a telhetetlenség. A következõ élvezetnek mindig intenzívebbnek. Akár jót teszünk. így lelki fejlõdésünk az egyetlen érték. a gyönyör különbözõ szintjeire. amelyek valaha megfordultak a fejünkben. a rengeteg eltékozolt szabadidõ lassan. Azonban ezek a vágyak szintén tévútra visznek bennünket. Az önmegvalósítás nem más. akik az elhunyt sírja mellett állva a földi maradványokból . Az élvezetcentrikus ember hamar ráun az ismétlõdõ örömforrásokra. Az anyagi érték tehát nem jelent valódi értéket. Mivel a tudatalatti tartományban az idõ elveszti dimenzió jellegét. elsorvasztja a képességeinket. megõrzõdnek az idõk végezetéig. Ez teszi lehetõvé a pszichometriának nevezett jelenséget. energiakisugárzás formájában fennmaradnak. Legalábbis erre következtethetünk abból a ténybõl. és élõlények esetén az energianyomok alapján egész életfolyamatuk végigkövethetõ a keletkezéstõl az elhalásukig. A pénz. mint tudjuk bármikor dematerializálható. amikor egy tárgy megérintésével információkat szerezhetünk keletkezésének történetérõl. és csak ideig-óráig nyújtanak boldogságot. A fizikai lét által kínált örömök mértéktelen élvezete testi. A világegyetemben semmi sem tûnhet el nyomtalanul. Elapasztja a tetterõnket. ami számára azonnali örömforrást jelent. hogy vannak olyan személyek. Az ilyen ember már csak azt fogja keresni az életben. Azonban nem csupán a gondolatok által kiváltott energiahullámok hagynak nyomot maguk után. A múló pillanat nyújtotta gyönyör tehetetlen áldozataivá válunk. Alfa tartományban bárki bármilyen energiakisugárzással járó folyamatot megvizsgálhat. Miután a lélek mi magunk vagyunk.

hogy mi történt. és segítségével elõre megyünk az idõben. A számítások során figyelembe veszi mindazokat a környezeti hatásokat. A tudósok egy része szerint a lélek valamilyen módon megõrzi az elõzõ ciklus eseményeit. nem lehet tudni. Ez a sajátos energetikai kommunikáció a világegyetem élõlényei és élettelen tárgyai. mint a mi . hogy a szervezetben semmilyen változás nem múlik el nyomtalanul. egy meglehetõsen nagy szorzószámot kapunk. amelyek a jövõben érnek majd bennünket. hogy honnan jön.57788×1012 -szer gyorsabban megy végbe. Ha ennek az értéknek az összegét átkonvertáljuk napokra. valamikor megtörtént vele. hogy milyen jövõ vár ránk. hogy a Magasabb Intelligencia a világegyetem minden egyes energiakisugárzását képes érzékelni. hogy a jelenlegi tendenciák szerint valószínûleg mi fog történni. mert ez legalább olyan mértékben múlik rajtunk. Jézus is megemlítette egyszer. hogy teljesen kiszámíthatatlan. még maga a Mindenható sem tudja. hogyha érintkezésbe lépünk ezzel a szuper k鍍pességû aggyal. hanem azt is. Elsõ hallásra döbbenetesnek tûnik. Ezt a hihetetlennek tûnõ jelenséget az teszi lehetõvé. A számítások szerint az éteri energia világában minden mozgás 1. Testünk rendkívül finom aurája megõrzi korábbi betegségünk energiaképletét. Ezek a jóslatok ugyanis csak tendenciák. Az abszolút világgal történt kapcsolatfelvétel esetén viszont nem csak azt tudjuk megvizsgálni. A védikus szakirodalom szerint Brahma. hogy minden cselekedet. hogy ennek az információs rendszernek a mûködését nem. de nem tudja belekalkulálni a szabad akaratunkból származó késõbbi döntéseinket. de minden jel arra vall. még akkor sem. amíg egyetlen molekula marad belõlünk. hogy ezeknek az energiakisugárzásoknak a terjedési sebessége több nagyságrenddel meghaladja a fény sebességét. mint rajta. ha azok a Magasabb Intelligenciával való kapcsolatteremtés alapján születtek. Emiatt a prekogníció által szimulált jövõ csak feltételezett jövõ.kisugárzódó energia alapján képesek megállapítani a halál okát. vagy csak alig befolyásolja az idõ. és a maga végtelen kapacitású memóriájába betárolni. és ily módon képes egy hihetetlenül pontos jövõkép kialakítására. minden változás újabb lehetõségeket teremt önmaga számára. A különbséget egyelõre csak találgatni tudjuk. a mindenható isten 1 napja 4 320 000 000 földi évnek felel meg. Éppen ezért nem szabad vakon hinni az emberiség jövõjére vonatkozó jóslatokban. hogy egy bizonyos esemény már valaha. amikor valaki halványan emlékszik rá. így utólag is kideríthetõ a halál közvetlen oka. és szerveinkbe impregnálódva mindaddig fennmaradnak. A váltószám meghatározására jelenleg egyetlen forrás áll rendelkezésünkre. Ennek a mûveletnek az elvégzését az teszi lehetõvé. Ez a prekogníciónak nevezett jelenség minden képzeletet felülmúló fantasztikus lehetõséget ad az emberek kezébe. Erre enged következtetni az úgynevezett déj&#224. hogy az emberi akarat olyan mint a szél által felkavart porszem. A legkisebb részletre is kiterjedõ információáradat alapján azután olyan pontos valószínûség-számítást képes végezni. ami tõlünk függõen kisebb-nagyobb mértékben még változhat. Ebbe kombinálja bele a jelenlegi fejlõdési ciklus eredményeit. Azt. A Magasabb Intelligencia jövõnk valószínûség-számításon alapuló meghatározása során feltételezhetõen az elõzõ fejlõdési ciklus adathalmazok formájában megõrzött történéseibõl indul ki. sorsuk irányítását illetõen. egy magasabb fejlettségi fokon. Bármennyire ellenkezik jelenlegi fizikai ismereteinkkel. Egyébként sok bölcselõ szerint éppen az a legcsodálatosabb az emberi fejlõdésben. sõt akár az ellenkezõjére is fordulhatnak. Ennek a szinte felfoghatatlan jelenségnek az elõidézhetõségét az teszi lehetõvé. Az univerzum minden egyes õsrobbanás után nagy valószínûséggel az elõzõ fejlõdési ciklust ismétli meg. amelyek az akaratunktól. amelyet szinte biztos jövõként könyvelhetünk el. valamint az egész információs rendszert felügyelõ Magasabb Intelligencia között csak akkor lehet kellõen hatékony. vu érzés is. és hová megy. ma már több tudós is állítja. késõbbi cselekedeteinktõl függõen jelentõs mértékben változhatnak. ha késedelem nélkül megy végbe.

Adódik egy másik számítási mód is. hogy ha egy fémhuzal két végére feszültséget kapcsolunk. minden irányú szétsugárzás az oka annak.25 nap = 31 557 600 s · 299 792 km/s = 9. hogy ha nem is olyan jelentõs mértékben. azt majd a késõbbi mérések döntik el.57788×1012) Ez az érték olyan óriási.16×1011 fényév · 0. és a világegyetem átmérõje valóban 216 milliárd fényév. hanem a dominóelv alapján az egyik elektron meglöki a másikat.46×1012 km) Ekkora távolságot tesz meg a fény 1 év alatt. A . hogy van-e a növényeknek lelkük. akkor az így keletkezett impulzus vagy impulzuscsomag gömbhéjszerûen rezgésbe hozza az egész energiaóceánt . (1. 2 másodperc alatt juthatunk el asztráltestben. A moduláció. amely a kozmoszból felénk árad. hogy sokak számára már felfoghatatlan. ily módon ez a hatás a világûr bármely pontjára szinte pillanatok alatt eljuthat. akkor ebben az esetben érthetõ lenne ez a szédületes terjedési sebesség.065×1012) Ha ezt az értéket beszorozzuk a fénysebességgel. hogy a pillanat 1/33 750 másodpercnek felel meg.32×109 év · 365. Ezek az energiaimpulzusok valószínûleg úgy terjednek a térben. de ez csak irdatlan nagy távolságok esetén nyilvánul meg. mint az elektronok a fémes anyagban. hogy a növények igen intenzíven reagálnak minden információra. (4. Ez az idõ még elhanyagolhatóan kicsi.15576×107 s · 3. mivel rendkívül érzékenyen reagálnak a környezeti energiakisugárzásokra. akkor az elektromos áram nem úgy alakul ki. Az is kiderül ebbõl az írásból. a hazugságvizsgáló berendezés szaktekintélyének vezetésével évtizedek óta folynak olyan kísérletek. de az abszolút világban is van idõ.2×1017 km/s -ra adódik. Ismeretes. és a moduláló jelekhez hasonlóan az információforrás mintegy ráül erre a közvetítõ közegre.fizikai életterünkben. (3.46×1012 km = 5×104) Ebbõl következik. így a helyzetbeli különbségbõl adódóan a szubatomi energiaáramlás terjedési sebessége: 4. Ezeket a kísérleteket annak idején azért kezdték el. A kisebb tömegbõl eredõ nagyobb mozgékonyság pedig már hihetõvé teszi a fénysebesség többszörös túlhaladásának lehetõségét. hogy eljussanak az egyik végébõl a másikba. ezért érdemesebb a különbséget azzal érzékeltetni. A világûr tele van õsenergiával. Ebben az esetben a vivõhullám szerepét a kozmikus teret betöltõ õsenergia látja el. Ezt a váltószámot alkalmazva az idõtágulás aránya nagyságrendileg szintén 1012 lesz.1927848 km/s) Hogy melyik a valós érték. nálunk pedig a fotonsugárzás.065×1012 s · 299 792 km/s = 3. akkor a szubatomi energiarészecskéknek már 50 nap kell ahhoz. hogy a szubatomi energiarészecskék kereken 0.73×1017 km/s. hanem érzékelik az emberi aurát is. és mérik az elektromos potenciálváltozásként megnyilvánuló reakcióikat. Az elektronáramlás sebessége relatíve nem nagy. (299 792 km/s · 1.00002 s alatt jutnak el 1 fényévnyi távolságra. és tulajdonképpen a hatás vonul végig a vezetõn. Egy védikus asztrológiai írás a Suriasiddhánta szerint Brahma idõskáláján egy földi év vagyis 31 557 600 másodperc csupán egy pillanatnak számít. Lehet hogy a szubatomi energiarészecskékkel történõ információközlés is a dominóelv szerint zajlik? Ha igen. a szubatomi energiarészecskék áramlási sebessége 3. A kozmikus térben tehát létezik egy olyan tökéletes és mindent átfogó információs rendszer.73×1017 km/s : 9. hogy megvizsgálják. A Tejútrendszer egyik szélétõl a másikig pl. Nem csak az egyszerû energiasugárzásokat képesek felfogni. (4.375×104 = 1. vagyis az információközlés módja hasonló lehet a rádiós hírközléshez. valami lélekcsíra kell hogy legyen bennük. Az elektronok és a szubatomi energiakvantumok tömege között azonban feltételezhetõen több nagyságrendnyi különbség van.25 nap) Mivel az abszolút világban a leggyorsabb mozgás az étert alkotó energiarészecskék áramlása. (2. amelyhez képest a mi rádiós hírközlésünk csak római õrtüzek egymás közötti üzenete lehet. vagyis 1 másodperc alatt 50 000 fényév hosszúságú utat tesznek meg. Feltételezhetõen ez a korlátlan. Nos hát. még ideális vezetõ esetén is csak megközelíti a fénysebességet.00002 s : 86 400 s = 50 nap) Az istenek világa sem mentes tehát az idõtõl. hogy különbözõ növények leveleire galvanométert kapcsolnak. hogy minden egyes elektron egyenként végighalad a vezetéken. és ha egy információforrás modulálja a körülötte lévõ energiarészecskéket. de ha helytállóak Einstein számításai. Amerikában Cleve Backsternek[7]. (60 s · 60 min · 24 h · 365.

egészséges leveleket növesztettek. Ekkor a tökéletes elszigeteltség ellenére a környéken az azonos fajtájú fák mind élettelennek mutatták magukat.és a népzene iránt viszont közömbösek maradtak. és égesse el õket. babusgatásával. Intenzív növekedésnek indultak. hogy amikor állati kártevõk megtámadnak egy fát. Ugyancsak különös reakció. és a többi muskátli is vele remegett. a többi pedig agykárosodást szenvedett. semmilyen reakciót nem mutatott. halottnak mutatják magukat. se vegyi-. és erre gyenge áramütéssel hívták fel a figyelmét. Ez a fajta információközlés mind több tudós figyelmét kelti fel. de a növény akkor is jelzett. a leveleik fokozatosan elsárgultak. simogatják a leveleiket. Ezt követõen az egyik munkatárs azt a feladatot kapta. ha az a saját. és sorra elmentek elõttük a kutatók. Bizonyos növényi kártevõket olyan környezetbe telepítettek át. Haydn muzsikája és az indiai szitárzene azonban kedvezõ hatást gyakorolt rájuk. Backster kutatásai felkeltették más szakemberek érdeklõdését is. Kazahsztánban a kutatók egy ércdarabot helyeztek a filodendron mellé. A pavlovi reflex is megnyilvánul a növényeknél. Ezek egyike. Amikor ez a kutató megjelent a laboratóriumban a növények valósággal sokkot kaptak. Ezután az elszigetelt térbe behelyezték az állati kártevõket. Az országos versenyeket nyert nemesítõkrõl rendre kiderül. amely a legkisebb elmozdulást is ezerszeresére nagyította fel. ahol azok korábban nem fordultak elõ. vagy a környezetük létét kedvezõtlenül befolyásolja. Egy német és japán kutatókból álló csoport szerint a növények beszélgetnek egymással. szubatomi energiahullámok formájában történhetett. Ezt a megfigyelést kísérletekkel is igazolták. az elpusztult. A fülsiketítõ heavy metal zene hatására elhajoltak. Azután galvanométert helyeztek a leveleikre. Rendkívül érzékenyen reagálnak a kozmikus behatásokra is akkor. Számos laboratóriumban végeztek hasonló kísérleteket. ha az illetõvel valami baj történt. optimista kollega gondozása új hajtásokat. Amennyiben valaki szeretettel bánik velük. Mivel elektromágneses és radioaktív kisugárzást sem érzékeltek a zárt térben. Miután nekik fülük is van. 100 méteres körzetben lelohasztják leveleiket. gyors növekedést eredményezett.kísérletek során kiderült. A növényi sejteknek ez a rendkívüli adottsága nem természetfeletti erõk megnyilatkozásának a következménye. Ha más ásványt raktak a közelébe. életfunkcióik abbamaradnak. vagy egyéb jelzések nem juthattak ki. akkor telepatikus úton akár több ezer kilométeres távolságból is megérzik. Kutatók különbözõ stílusú popzenét hallgattattak egerekkel. és különbözõképpen reagálnak a jó és a rossz szándékú emberekre. Különösen jó eredményt lehet elérni a növények szeretetével. Mellékesen megjegyezve az állatok még intenzívebben reagálnak a zenére. hogy az intézettõl távol tépjen ki növényeket a földbõl. Megfigyelésük szerint a bab atkaveszély esetén riadóztatja a társait. Viszonylag könnyen meg lehet tanítani õket arra. A növények teljes közömbösséget mutattak. Egy londoni kutatóintézet kijelölt munkatársa naponta letörte valamelyik muskátli levelét. hogy a mellettük elhaladó emberekben felismerjenek különbözõ betegségeket. Bonyolult szerves anyagokból felépített érzékelõ egységek után kár is lenne kutatni a sejten belül. míg a jókedvû. és az észlelt információ a növényen belül elektromos impulzus . fizikai reakcióit egy speciális tükörrendszerrel mérték. Egy idõ után elmaradt az áramütés. Egy fát hermetikusan elzártak a külvilágtól úgy. rettenetesen irritálja õket korunk könnyûzenéje. hogy naponta becézgetik növényeiket. A növénypusztítók általános pánikot váltanak ki ebben a világban. hogy ha depressziós munkatárs locsolta a növényeket. hanem a sejtek körül kialakuló aura érzékeli. mert az energiakisugárzásokat feltehetõen nem a sejt. Különösen érzékenyek a növények a zenére. ha csak az ércdarabot tették mellé. a környezõ fák kb. ez a zenei mûfaj nem érdekelte õket. így a vészjelzés csak egy módon. A levéltépõ kollega közeledtére azonban a kiszemelt áldozat reszketni kezdett. A country.) A rockzenére hasonló módon reagáltak. Amelyiknek erre nem volt lehetõsége. A Prodigy együttes számainak hatására hét egér kimúlt. (A növények mozgását. szép. hogy onnan se levegõ. hogy termeljenek a rovarok számára kellemetlen szagú ellenanyagot. Ezzel az állatvilágból jól ismert módszerrel védekeznek a kártevõk ellen. hogy felismerik a gondozóikat. se hang-.

hanem vevõként is képesek tevékenykedni. és véletlenszerûen elfordítva letették õket egy olyan pontra. Az élõlények aurája döntõen abban különbözik az élettelen anyag aurájától. Spanyol. tudták. francia és német kutatók kísérletei alapján kiderült. Az élõlényeket tehát alapvetõen az különbözteti meg az élettelen tárgyaktól. informatikai szempontból nem kizárólag adóként. Utána mesterséges mágneses erõvonalkeltõvel megváltoztatta a természetes mágneses teret úgy. A Smithsonian trópusi kutatóintézet munkatársai szerint a hangyák még érzékenyebben reagálnak a mágneses erõvonal-változásra. Az energiakisugárzásokat egyébként a növényeken kívül az állatok is képesek felfogni. Ez az elektromos feszültségkülönbség már a jelenlegi eszközeinkkel is könnyen mérhetõ. Robert Syrgley és Andre Riveros beszámolója szerint a legtöbb hangya nem tért vissza az ösvényre. a Frankfurti Egyetem zoológusa 38 frissen kikelt csirkét szállított a laboratóriumába.formájában kerül továbbításra. hogy a környezetükkel való kapcsolattartás kétoldalú. Az élettelen anyag szervezõdésének egy fokán az anyaghalmaz aurája polarizálódik és ettõl kezdve már nem csak kibocsát. és ez tette lehetõvé a növényekkel való intenzív kísérletezést. akkor nem találják meg a költési helyüket. Igen nagy a valószínûsége annak. mert ez van legközelebb hozzájuk. és folytatják az útjukat.) A recehártyájukon levõ pigmentekre esõ fény mágneses töltéseket hoz létre. (Az azonos tájékozódási mód annak tudható be. Hasonló zavaró hatást fejt ki a madarakra az elektromágneses kisugárzás. Ezt a feltételezést támasztja alá az a tudományos megfigyelés. ez az erõ tartja fenn az életet. ahol megtanította õket anyjuk felismerésére. és azok mind keleti irányba indultak el. Az útirány-meghatározásnál a legerõsebb kisugárzást. Ezt azonban csak addig . Cordula Mora. Azt várták. de érzékelni is képes a környezetében fellépõ energiasugárzásokat. amit fel tudnak ismerni. Bonyolultabb. ez az a határmezsgye. hogy a postagalambok a föld domborzati viszonyai által kisugárzott aurogram alapján tájékozódnak. A primitív állatok közül nem egy ennek alapján tájékozódik a környezetében. de a fejlettebb állatok is reagálnak ezekre a kisugárzásokra. hogy a házi tyúk és a vörösbegy a 66 millió évvel ezelõtti közös õsüktõl származik. ahol nem láthatták sem a tereptárgyakat. hogy visszafordulnak az ösvény felé. vagy sejtszervezõdéseket anyagcserére. mindenhonnan hazataláltak. hanem érzékel is energiasugárzásokat. ott keresték az anyjukat. Az élõ sejtek aurája azonban az információn kívül statikus energiát is felvesz a környezetébõl. hanem torony iránt elindult a boly felé. sem az égboltot. De nem ezt tették. amelyben magnetitkristályok helyezkednek el. szaporodásra. Az evolúciós fejlõdésben az aura fizikai tulajdonságának ez a fajta megváltoztatása az élet csírája. hogy ha a vándormadarak szárnya alá mágnest kötnek. amely környezetük mágneses kisugárzását érzékeli. az élet különbözõ szerves és szervetlen anyagok egymásra hatása során alakul ki. Kísérleteik során felemelték a hangyákat a felderítõ ösvényrõl. Visszaengedte a csirkéket a helyiségbe. ahol a sarkokban függönyöket helyezett el. hogy mi a céljuk. többsejtû élõlények esetén a sejtek által termelt elektromos impulzusok összeadódnak és villamos feszültséget hoznak létre. hogy a postagalambok a rádióállomások adóantennái fölött teljesen elveszítik tájékozódási képességüket. Annak ellenére. hogy alaposan összezavarták õket. A baromfinál és az európai vörösbegynél viszont a mágneses szenzor a szemükben van elrejtve. és ez az életerõ készteti a sejtet. amely elválasztja egymástól az élõ és az élettelen világot. hogy nem csupán kisugároz magából energiát. és ezek a töltések érzékelik a környezet mágneses kisugárzását. Térbeli tájékozódásukat a csápjaikban levõ nagy koncentrációjú vasoxid-kristályok teszik lehetõvé. Mint tudjuk. a Föld mágnese erõterét használják. Az állatoknak tehát van egy speciális érzékszervük is. Amikor elfordulnak. Az aura közvetítésével Yang és Yin energia kerül be a sejtbe. az Észak-Kariloniai Egyetem kutatója azt is megállapította. hogy a galambok tájékozódó szerve a csõrükben van. Az anyát mindig az északi sarokban levõ függöny mögé rejtette. Ennek bizonyítására Wolfgang Witschko. hogy az északi pólus a földrajzi keletnél legyen. a csõrük iránytûként szolgál. Az élettelen és az élõvilág között az aura informatikai képessége a határkõ.

Az energiakisugárzás alapján itt kellene lennie a költõhelyüknek. Ebbõl kifolyólag észreveszik az asztráltestben megjelenõ szellemeket is. Összhangban állok a természettel. a gravitációs erõ leszakítással fenyegeti. Pl. Amerikai kutatók a Floridai-szigetek közelében több tucat langusztát ejtettek foglyul. Hiába süllyedt el idõközben Atlantisz. A rovarvilágban arra is van példa. több évezredes ívóhelyükre. amikor látják. a bollyal ellentétes irányba próbált hazajutni. Ugyancsak ennek a képességnek tudható be. de nem találják. hiába helyeztük õket ismeretlen vizekbe. mert az állatok agyfrekvenciája a törzsfejlõdés alacsony szintje következtében megrekedt alfa frekvencián. egy jó humorú agykontrollos egyszer alfába merülve az alábbi szöveggel tartott távol magától egy egész szúnyograjt: Én is Isten teremtménye vagyok. a languszták mindig kitalálták. Ez a kristály titánt. már messzirõl megérzik az UFO-k hajtómûvébõl kiáramló energiasugárzást. és nemzedékrõl nemzedékre átöröklõdik. egy teljesen más környezetben szabadon engedték az állományt. hogy néhány elerõtlenedett társuk beleesett a tengerbe. mintha rég elveszett fészküket keresnék. a gének errõl nem vesznek tudomást. A kutatást vezetõ dr. Ennek eszköze az Agykontrollból ismert szubjektív kommunikáció. Aztán elszállították.tudták megtenni. A legtöbbször azonban ennél . Mivel lelki beállítottságunk harmóniája kisugárzódik belõlünk. amíg a kutatók helyileg meg nem zavarták a Föld mágneses erõvonalait. és 37 kilométerrel odébb. Ez teszi lehetõvé azt is. Azt is megfigyelték. Ezek a képességek azonban csak a mi szemünkben tûnnek rendkívülinek. merre kell menni. Olyan helyekrõl is hazataláltak. amely szubatomi energiakisugárzással jár. hogy rendkívül érzékenyen reagálnak mindenféle szubatomi energiasugárzásra. Az izraeli Tel-Aviv Egyetem tudósai a lódarazsak tanulmányozása során azt tapasztalták. hogy a fészkük veszélyes mértékben megdõlt. ahol az emberek teljesen eltévednének. A raj csak akkor indul tovább. Pl. hogy fészkeik építésekor egy apró mágneses kristályt ragasztanak fel a lépet alkotó hatszögletû sejtek tetejére. Az állatoknak ez a rejtélyes tájékozódó képessége már a tudósok fantáziáját is megmozgatta. Hiába furikáztunk velük körbe-körbe. így minden nemzedék évrõl évre megpróbálja megtalálni volt ívó-. Ezek a kristályok arról is tájékoztatják a darazsakat. és igyekeztek minél hamarabb hazajutni. Létezik nálam jobb eledel is . Mindezen képességek arra az okra vezethetõk vissza. hogy telepatikus úton faji és fejlõdésbeli korlátok nélkül az egysejtûektõl kezdve az elefántig bármely állattal kapcsolatba léphetünk. Erõs mágneses impulzusok hatására a hangyák összevissza indultak el. A lódarazsak fészke vízszintesen elhelyezkedõ lépek sorából épül fel. a kísérleti rovarok fele az új erõvonalakat követte. és a hossza 0. a navigációs rendszerük minden helyzetben megbízhatóan mûködött. illetve költõhelyét. Amikor pedig 180°-kal elfordították fölöttük a mágneses mezõt. amelyeket függõleges oszlopok támasztanak meg. Ez a keresési ösztön az évmilliók során beépült a génjeikbe. az állatok számára ez információforrásként szolgál. Kenneth Lohmann[9] szerint: Bármit csináltunk. Sokan tapasztalták már azt is. a hazatalálás megkönnyítésére. hogy a földbõl kiáramló gravitációs sugarak és a mágneskristályok Yin jellegû szubatomi energiakisugárzása mekkora szöget zár be egymással.1 mm. mint a miénk. vasat és oxigént tartalmaz. hogy a kutya megérzi. Elõtte azonban letakarták a szemüket. vagy egy gonosz ember közeledik feléje. ennek következtében állandó kapcsolatban állnak az abszolút világgal. hogy az állatok agyfrekvenciája jóval alacsonyabb. ha egy jó. Ennek ellenére mindegyikük korábbi tartózkodási helye felé fordult. és sötét tartályba helyezték õket. hogy egyes fajok apró mágneseket használnak a tájékozódás. hogy az Atlanti-óceán felett átrepülõ néhány madárfaj hosszú ideig repül körbe-körbe egyes területek felett. Ezt valószínûleg abból állapítják meg. amelynek eredményes alkalmazására számtalan esetet lehetne felsorolni. az állatvilágban ez teljesen természetes jelenség. és a Földön kívüli civilizációk minden olyan megnyilvánulását. Az angolnák is a mindenen áthatoló szubatomi energiasugárzás segítségével találnak vissza minden évben a Sargasso-tengerbe[8]. ezért az anyagi testen kívül a belõle kisugárzódó étertestet is jól látják.

A matrózok egy idõ után felfedezték a potyautast. Jól ismert jelenség az is. Alkalmi gondozóinak feltûnt az állat szokatlan izgatottsága. A hosszú út során a hajó több szigetnél is megállt. sehol sem találták. elment megkeresni a gazdáját. világháború alatt sok amerikai katonát vezényeltek a tengeren túlra. Elõzõ évben gazdái Kaliforniából Oklahomába költöztek. míg 6 hónap után végre rálelt a gazdájára. Végül kiderült. Halálának pillanatában. nem tévedt el. Elõször Oaklandba[14] ment. A Guiness[10] rekordok könyve szerint a csúcsot egy Bobby nevû kutya tartja. hanem a lovak és más háziállatok is képesek a számukra fontos személy halála miatt érzett bánatba belepusztulni. természetfeletti képességét kihasználva magabiztosan és célirányosan haladt. mert félt a motorzúgástól. az állatnak errõl megérzései sem lehettek. Egy elképedt katona mellett ért véget az útja. Addigra azonban Joker eltûnt. 1952-ben egy Sugar[11] nevû macska állított fel hasonló rekordot. Azonban egy esetben nem így viselkedett. de megsajnálták a szomorú ebet. Joker gazdája. hogy hová. majd kiválasztott egyet. ahonnan akkoriban rengeteg katonai szállítmányt indítottak útnak a tengeren túlra. Csak hetek múlva tudta meg a család. ha gazdája bajban van. hogy a háziállatok nagy távolságból is rátalálnak gazdájukra. nagyokat vakkantva szaladt le a partra. A spaniel pár napig ténfergett a hatalmas hajók között. A víz azonban közismerten szagzáró. hogy fiúkat egy csendes-óeáni állomáshelyre vezényelték. Csupán minden kikötésnél kiszaladt a hajóhídra. Õ lépte át elõször Tutenkámen sírjának a küszöbét a bejárat fölé vésett figyelmeztetés ellenére. melyik frontra küldik. Ez nem a szokás hatalma. Fogalma sem volt róla.egyszerûbb mondat is megfelel. A több mint 2400 kilométeres távolságot 14 hónap alatt tette meg. arra várva. Nem tett kitérõket. de végül épségben megérkezett a számára annyira hiányzó családhoz. Már a kikötõ megközelítésekor hegyezte füleit. A harapós kutyákat alfa agyfrekvencián már ezzel a rövid kis üzenettel is jobb belátásra lehet téríteni: Én nem bántalak titeket. mert ha váratlan idõpontban . ha ti sem bántotok engem. A hitetlenek persze most legyintenek. és a lordot utolérte a végzete. amikor valamit keresnek. Tulajdonosa oregoni otthonától 2000 kilométerre nyitott éttermet. Jokertõl elbúcsúzott nem mondhatta meg neki hol fog kikötni. Több ezer kilométert utazva talált rá. Pedig a csapategységek és az utánpótlás kirakása olykor napokat is igénybe vett. Miután ez nem történt meg. de a kutya egyetlen esetben sem lépett a szárazföldre. lord Carnarvonhoz[15] fûzõdik. hogy Raye egyszer csak betoppan a lakásba. A legkülönösebb eset egy materialista gondolkodású amatõr régészhez. A cicát otthagyták a szomszédnál. amikor besorozták. Elutazásuk után az állat különösen viselkedett. hogy a kutyák. és a kapuba leheveredve vár rá. Nem csak a kutyák. és erõsen szimatolva. Útvonalát tökéletesen sikerült rekonstruálni. majd az ablakon kiugorva halálra zúzta magát. és kíváncsian követni kezdték. Joker valóban megszökött. hogy a nagy örömmel körbecsaholt férfi Raye volt. de nem a szabadság iránti vágy hajtotta. majd váratlanul eltûnt. és kerülte az emberek társaságát. Így amikor hõn szeretett kutyájától. tõle 5000 kilométerre az angliai otthonában hagyott kutyája hirtelen felvonított. Befagyott tavakon. és gondját viselték. hogy megszökött. ivott. macskák szag után mennek. Egyszer csak útnak eredt a Sziklás-hegység irányába. ha a gazdája hazaindul. Egyre kevesebbet evett. A spániel rendkívül rosszul viselte gazdája távollétét. Útvonalának utólagos feltérképezése alapján nem összevissza keresgélt. és felsomfordált a fedélzetére. Az otthon hagyott eb nem sokáig tûrte ezt a helyzetet. Ez a ragaszkodás oly mérvû is lehet. hogy az állat a növényekhez hasonlóan megérzi. mivel hosszú vándorlása alatt gyakran befogadták. Nem sokkal utána beteljesedett a fáraó átka. beleszagolt a levegõbe. majd visszament a vackára. Stanley C. hanem nagyon is céltudatosan haladt. folyókon sok-sok kerülõvel 5000 kilométert kutyagolt. nem találta a helyét. ha az illetõ nem képes az agyfrekvenciáját lecsökkenteni. Az állat és az ember között akkor is fennáll a telepatikus kapcsolat. macskák. Raye[12] Pittsburgban[13] élt. Így azt gondolták. Vajon az óceán hogy képes megõrizni egy rajta átutazó szagát? A II. Egész nap a bejárati ajtó elõtt feküdt. A családtagok hiába kutattak az eltûnt kutya után. Ennek a féloldalas szubjektív kapcsolatnak legismertebb megnyilvánulása. hogy sok kutya megérzi.

A tulajdonos videokamerával dokumentálta. vagyis a természet által szolgáltatott információkat. Ezeket tudatosan használta. akkor. Mindezek alapján az a következtetés vonható le. és ezzel a rendkívül gyors és hatékony módszerrel figyelmeztetik a környezetükben tartózkodókat a várható veszedelemre. akkor is már percekkel elõtte elindul a fogadására. vagy a környezethez való alkalmazkodás szerencsésebb módjára. mint belõlünk. Aztán egyenként megölték õket. amint a papagáj megérezte a gondolatait. Ennek bizonyítéka. hogy ily módon a vészjeleken kívül információkat is eljuttatnak az azonos fajhoz tartozó társaikhoz. telepatikus úton azonnal továbbítja azt társainak. vagy bárkivel telepatikus úton kapcsolatba lépjen.érkezik. A módszer igen rövid idõ alatt elterjedt az egész nyugati kontinensen. fül. Az állatok telepatikus képességére már szemmel látható. Ez az akadálymentes kapcsolatfelvétel viszont csak a tudat alsó tartományában hozható létre. hogy kozmikus információkat felfogjon. Ekkor váratlan dolog történt. hogy gondolatainkat milyen nyelven öntjük szavakba. miközben a kutatók másik csoportja a szárazföldön tartott anyanyúl reakcióit vizsgálta. aki ekkor kezd el teríteni. Persze sokakban felmerülhet a gyanú. hogy a földbõl kikapart édesburgonyát célszerû levinni a tengerhez megmosni. Három és fél év alatt 600 szót sajátított el. és ezt követõen már ösztönszerûen . de a civilizációs fejlõdés során ez a képességünk a legtöbb érzékszervünkkel együtt eltompult. a vízre gondolunk. Az állatok alacsony agyfrekvenciájuk következtében nem csak érzékelni tudják a környezetükbõl kiáramló szubatomi energiasugárzásokat. sõt a szavak kombinációiból rövid mondatokat alkotott. de vészhelyzetekben áttérnek a telepatikus kapcsolatfelvételre. akik rájöttek arra. ez minden emberbõl. A telepátia érdekessége még. hogy Angliában a kékcinegék egy csoportja megtanulta hogyan nyissa fel az ajtók elé kitett tejesüvegek fóliakupakját. hanem gondolati képek továbbítása útján történik. telepatikus üzeneteket már csak akkor képes észlelni. és ezáltal az egész közösség az evolúciós fejlõdésnek egy nagyobb fokára jut. telepatikus úton. Ha pl. hogy nagy távolságokra repülõ madarak eltanulták egymástól ezt a módszert. amelyeket a gazdája még ki sem mondott. A nõstény papagáj olyan szavakat is elkezdett szajkózni. ha egy közvetlen hozzátartozónk életveszélybe kerül. hanem õk maguk is képesek ilyen jellegû jelzések kibocsátására. sõt az univerzum minden értelmes lényébõl ugyanazt az energiaimpulzust váltja ki. függetlenül attól. hogy az idegen civilizációk küldöttei. Az anyaállat minden esetbe megérezte kölyke elvesztését. csak gondolt rájuk. és ez kizárja. Egy afrikai szürke papagáj megtanult a gazdájától beszélni. hogy a Jung által feltételezett kollektív tudatalatti nem más. orr) segítségével kommunikálnak egymással. Az állatok telepatikus képességét a hadiipar is intenzíven firtatja. és artikulálta a ki nem ejtett szavakat. Olyan háziasszony is van. mint az egyes élõlények közötti intenzív kapcsolattartás. Egy idõ után ezek a tapasztalatok genetikailag rögzülnek. Az abszolút világgal való közvetlen kapcsolattartás lehetõsége korábban az ember számára is adva volt. Nem sokkal ezután a szomszédos szigeteken élõ majomkolóniák szintén nekiálltak leöblíteni a táplálékukat. A balagyfélteke-dominánssá vált ember. Az információátadás valószínûleg nem beszéd. Nagyon érdekes. hogy a más országokban élõ madarak is próba-szerencse útján jutottak volna el erre a felismerésre. tálalva van vacsora. Ahogy a faj valamely egyede rátalál egy hasznos felismerésre. Ezt a feltételezést viszont megcáfolja az egyik japán szigeten élõ majmok esete. és ennek a módszernek minden bizonnyal nagy szerepe van az evolúcióban. az úgynevezett harmadik típusú találkozások során minden nehézség nélkül képesek telepatikus módszerekkel kommunikálni velünk. Ennek tudható be. ahol már a rádióösszeköttetés is megszûnt a kikötõi központtal. A mindennapi kapcsolattartás során az állatok is a szokásos érzékszervek (szem. Az éteri segélykiáltás -on túlmenõleg azonban minden ember képes rá. hogy leihassa a fölét. illetve füllel hallható bizonyíték is létezik. ha ezek a kisugárzások rendkívül intenzíven hatnak rá. A mûszerek intenzív elektromos impulzust mértek az agyában. Ilyen intenzív hatás érhet bennünket pl. hogy nincsenek nyelvi korlátai. Az orosz hadsereg kutatói egy tengeralattjáróval kölyöknyulakat vittek le olyan mélyre. és mire a férj hazaér.

Nekik nem kell Agykontrolltanfolyamot végezni ahhoz. Faith egyébként saját kölykét is a templom egyik pincehelyiségében óvta. A lovak patájuk kopogásával válaszoltak a feltett kérdésekre. A II. hogy utat mutatott számukra egy biztonságos helyre. A Magasabb Intelligenciával való kapcsolattartás egyértelmû bizonyítéka a számoló lovak esete is. Szerencsére a szomszédok a mai napig úgy tudják. hogy megnézze mi a baja. Ennek bizonyítéka az az alaszkai farkas. A kis kölyökfarkas elcsatangolt a falkájától. kivonás mûveletét. világháború idején. Mohammed és Zarif szintén nagyon eredményesek voltak a tanulásban. Oswald rendkívüli gondolatolvasó képessége akkor derült ki. azok bizony elpusztultak. Mackenzie[17] és Assagioli professzorok Mohammednek azt a feladatot adták. mint a kutyák. A Walting Streeten található Szent Ágoston templom parókáján élõ cica a német légierõ támadásaikor sorra járta a lakóépületek pincéit. Aztán felpattant. ha Helga Morenz nem talál rá. amikor a kutyája vonítani kezdett. amelyet Wilhelm von Osten tanított meg számolni. Csak akkor vadul meg. és a biztos pusztulás várt volna rá. A matematikai mûveletek után betûk és szavak következtek. Kiment az udvarra. 10 perc múlva jött vissza fogai között óvatosan tartva a megtalált ékszert. és mélyen a szemébe nézett. és kiszökött a kertbe. Idõközben különös telepatikus kapcsolat alakult ki a farkas és gazdája között. hogy a kutyák gyakran megérzik a gazdáikra leselkedõ egyéni tragédiákat is. A meteorit egy 2 méter széles krátert vájt a kövezetbe. hogy korábbi búvóhelyük borzalmas romhalmazzá változott a támadások során. de erre nincs semmi oka. mivel az utánzás. Csak azt furcsállják. de fogalma sem volt róla. London bombázásának idõszakában egy Faith[16] nevû macska több tucat ember életét mentette meg azzal. hogy alfába merüljenek. Ennélfogva könnyen hozzájutnak az emberekkel kapcsolatos rejtett ismeretekhez is. hogy ez a rendszer mûködjön okvetlenül szükség van a gyors. Az elsõ bemutató olyan sikeres volt. mivel Faith a templom alatt húzódó pincerendszerének legalsó szintjeire vezette õket. Nagyon szomorú volt. hogy hol. Kluger Hans túlélte a gazdáját. Késõbb a túlélõk elrettenve vették tudomásul. különös viselkedésével rávette az embereket arra. és nyávogással. A megszelídített farkas sokkal fegyelmezettebb.irányítják a faj egyedeinek cselekvését. mert az õ agyfrekvenciájuk ezen a szinten áll. Képességét tudós csoportok ellenõrizték. A Magasabb Intelligenciával való közvetlen összeköttetés legegyértelmûbb bizonyítéka. hogy egész Európából özönlöttek a tudósok Eberfeldbe. hanem valahol a környéken. Az iskola olyan eredményes volt. Két támadója valószínûleg élete végéig sem felejti el ezt az esetet. mert a kis ékszert még az édesanyjától kapta kicsi korában. megértették a plusz. és szinte lordoknak kijáró tisztelettel illették. de csalásnak. és nem viszi magával Salzburgba. majd az utcába. Vonítani azonban igen. és a többi kutyával is jó viszonyban van. Örökre elment a kedvük a magányos nõk molesztálásától. Nagyokat játszanak együtt. és az embereket is ide kalauzolta. hogy Oswald kutya. 2004-ben egy pulai nõ éppen ebédet fõzött a családjának. túlélték a bombázásokat. Közülük legismertebb egy Hans nevû csõdör volt. a tanulás vagy a láncreakciószerû kapcsolatteremtés ezen a szinten még nem elég hatékony. amelyet gazdája egy kutatóútján vett magához. A háborút követõen elismerésképpen ezüst medállal tüntették ki. Számolásnál a jobb lábukkal jelezték a számokat. A morfogenetikus mezõ a Magasabb Intelligencia egész univerzumra kiterjedõ információtárnak a részét képezi. hogy a ló késõbb elsajátította a hatványozást és a gyökvonást is. és az eberfeldi új tulajdonos Karl Krall két arab csõdört is vásárolt mellé. hogy nem tud ugatni. ha a gazdáját bántani akarják. Münchenben egyszer meg akarták támadni a lányt egy aluljáróban. amikor a lánynak eltûnt egyik fülbevalója. és akik ott maradtak. Ahogy kiért a házból egy kis izzó gömb csapódott be a konyhába. Ezért az állatok bármikor képesek ezzel az adatbankkal is kapcsolatba lépni. Ahhoz. megtévesztésnek semmiféle nyomát sem találták. Akik így tettek. hogy kövessék õt. hogy a gazdáját valami bántja leült eléje. Két hét alatt elsajátították az összeadás. de a farkas megvédte. A környéken az összes gyerekkel összebarátkozott. hogy számolja ki 1 874 . Amikor a farkas látta. és minden egyedhez megbízhatóan eljutó telepatikus információáramlásra. a ballal pedig a helyértéket. Nem otthon veszett el.és mínuszjelek fogalmát.

A jövõbelátó csodaló tulajdonosainak a virginia állambeli C. magaslatokra. Állat viszont egy sem. és a környezetükre. Ily módon megjósolta az idõjárást. Ha a hátukon felállt a szõr és pánikszerûen igyekeztek elbújni. Rajta kívül senki sem szólította õt így. Gyakori megfigyelés az is.161 négyzetgyökét. hogy egy ló hogyan képes jósolni. A primitív lények fennmaradásának és fejlõdésének elengedhetetlen feltétele. mint megtanítani az állatot egy fából készült klaviatúra betûfeliratos billentyûinek a mozgatására. Lady gondolkodás nélkül a JACK betûit nyomta le. majd elhagyták az istállót. hogy miként továbbíthatják számunkra a Magasabb Intelligencia üzeneteit. hanem próbáljunk végre messzebb látni az orrunknál. mivel a nagyanyja becézte õt Joshnak gyermekkorában. amely a szövetségesek bombázását már 15 perccel korábban jelezte. hogy az állatok jó elõre tudomást szereznek a közelgõ viharokról. Ezzel több ezer ember életét mentette meg. Ennek a mindent átható kommunikációs rendszernek tudható be. Elõször a keresztnevét kérdezte tõle. Ekkor cselhez folyamodott. A ló úgy válaszolt a feltett kérdésre. mert pár másodperc múlva már ki is kopogtatta patájával a helyes számot. Az elõre elkészített nyíláson át azonban figyelték az eseményeket. hogy a kísérleti állatok a nehéz matematikai feladatokat mindig gyorsabban és eredményesebben oldották meg. hogy 2004. Ezt a feltevést erõsíti meg az a tapasztalat is. Sajnos az eberfeldi lovakat késõbb besorozták a hadseregbe. Erre a ló megvetõen végigmérte Woodfordot. azt mondta. Az I. Gyakran igénybe vette a rendõrség is. hogy nem ez a keresztneve. Dr. D. életük minden egyes megnyilvánulásában reagáljanak egymásra. Jack Woodford 1933-ban fogta vallatóra Ladyt. világháború idején a lakosság éberen figyelte az állatok viselkedését. szökõárról. sõt az egész természettel kezdettõl fogva szerves egységet . Természetesen ebben az esetben is akadtak notórius kétkedõk. teljesen megzavarodva állt a rozoga istállóban. Ez az iskola tehát nem fejtágítás. hogy ennek a sajátos kommunikációnak a révén egy nagy közösséget alkossanak. hanem idomítás volt. ami a környezetükben zajlik. A férfinak rögtön elszállt a tréfás kedve. a kacsa pedig emlékmûvet kapott a hálás polgároktól. akiknek esélyük van arra. Az is érdekes megfigyelés. hogy itt szó sincs magas fokú számolási készségrõl. hogy az állatok annál jobban számolnak. A leckét krétával felírták egy táblára. Aki továbbra is kételkedik abban. A II. választások. az magyarázza meg. Az emberi tevékenység rájuk ható veszélyét ugyanúgy elõre érzékelik. A feladat nehézségébõl egyértelmûen kitûnik. hogy eltûnt emberek nyomára bukkanjanak. és felmentek a dombokra. Az eredményre nem kellett sokáig várniuk. megnevezte elveszett tárgyak lelõhelyét. sõt az ember pusztító megnyilvánulásairól is. A háború után Freiburg újjáépült. majd a következõ betûkombinációt nyomta le: JOSH. hogy az orrával hozzáért a megfelelõ betûhöz. mint a közelgõ természeti katasztrófák bekövetkezését. Hans Bender a Freiburgi Egyetem Parapszichológiai Tanszékének vezetõje felfigyelt egy kacsára. akkor már indultak is az óvóhelyre. Korunk hitetlen embere azonban már nem hisz az állatoknak sem. A turistaparadicsomként szolgáló szigeteken az állatok már jóval a szökõár megérkezése elõtt pánikszerûen elmenekültek a tengerpartról. minél intelligensebb a feladatot megfogalmazó személy. Döbbenten. hanem nézzünk a dolgok mögé. Mintha ezzel is azt akarnák sugallni a túlvilági erõk nekünk. Ne a látszat alapján ítéljünk. világháborúban mindegyikük odaveszett. olyanok. hogy lehetõleg értelmes emberek kerüljenek a lovak közelébe. Mint látható a telepatikus üzenetek közvetítése nemcsak a növények világára korlátozódik. Fonda házaspárnak ebben az esetben sem kellett mást tenniük. hogy ne az állatban keressük a tudás forrását. Az állatok a növényekhez hasonlóan minden eseményrõl információt kapnak. A nagymama viszont már évek óta halott volt. amely felemelkedett. hogy az állatok képesek közvetíteni a világunkat felügyelõ magas fokú értelem üzeneteit. Ennek tudható be. a híres kancát. karácsonyán a délkelet-ázsiai szökõárban 287 ezer ember pusztult el. A különbözõ szintû életközösségek az azonos fajhoz tartozó társaikon kívül minden élõlénnyel. patkányok és csótányok. sportesemények eredményét. mint a könnyebbeket. hogy a lebontásra ítélt házakat a robbantás elõkészítésekor elhagyják az egerek. és betegségek ellen gyógyszereket javasolt. az 1369-et. hogy rájöjjenek az igazságra. Ezeket a lovakat tulajdonképpen arra tanították meg. Talán ennek a személyválogatásnak is az a célja.

így a csúf test megszépül. reakciója a lélek fejlettségi szintjét. Ez a képesség egyébként a nõkben sokkal intenzívebben mûködik. A miliõteremtésben. mégis a legtöbb nõ ellenállhatatlan vonzalmat érez irántuk. feledhetetlen élménynek tudható be. Sokan hajlamosak megfeledkezni róla. Sajnos ezek a magas szintû lelki megnyilvánulások nagyon ritkák. Ezért rendkívül mély benyomást gyakorolnak a jelenlevõkre. akkor a legtöbbször már elsõ látásra el tudjuk dönteni. a szimpátia. Ez a jelenség fõleg a mûvészvilágban figyelhetõ meg. és általában a felületes szemlélõket is csak ideig-óráig képesek a külsõ megjelenésükkel megtéveszteni. hogy egyik rajongója 250 millió dollárt adott egy árverésen Marilyn Monroe ruhájáért. amelyek tartós formában csak a rendkívüli egyéniségekre jellemzõek. varázsa mit sem ért volna akkor. a világon nincs két egyforma ember) és ez elsõsorban nem a testi adottságok különbözõségének tudható be. hogy amikor valakit meglátunk. Ha nem is tudatosan. ez azonban önmagában nem elegendõ a megfelelõ atmoszféra kialakításához. belsõ értékeinek kisugárzódásával. amikor a sors primitív lelkû. Ezek a belsõ tulajdonságok ugyanúgy kisugárzódnak belõlünk. mégis mágnesként vonzzák magukhoz az embereket. Ennek alapján a megérzés már hetedik érzéknek számít. hogy van egy hatodik érzékszervünk is. . Az eltérés fõ oka a lélekben rejlik.) A belsõ sugárzás megnyerõ ereje azonban gyakran független a külsõ megjelenéstõl. és ez nem más. A jelentõs belsõ értékkel rendelkezõ karizmatikus személyeknek nem mindig van elõnyös külsejük. hogy eldönthessük. mivel a tudatalattink képes felfogni a másik emberbõl kiáramló lelki sugárzásokat. amely a belsõ fülben található. Az értékes lélek gyakran elõnytelen külsõt vesz fel. Amikor Marilyn Monroe Kennedy elnök születésnapján elénekelte rövid kis köszöntõjét. és ennek tudható be. Ennek következtében nem rendelkeznek az értékes emberekre jellemzõ vonzerõvel. mint a lélek. Lelki emóciók hatására minden emberbõl olyan erõs sugárzások áradnak ki. üresfejûek. és az agy mentális beállítottságát tükrözi. Rövid ideig tartó intenzív energiakisugárzásra azonban az átlagemberek is képesek. (Mellesleg ez helytelen meghatározás. az emberi tudat rezgésszintjének a kisugárzódása. ha ez nem párosul egyéniségének szuggesztív erejével. amely minden embert elbûvöl. mint a lélek. akkor az embereket elsõsorban nem az egyébként bombasztikus testi adottságaival bûvölte el. és sokan hatodik érzéknek is nevezik. Minden ember más (ahogy szokták mondani. és ez vonatkozik az emberiségre is. értéktelen embereket ruház föl elõnyös külsõvel. Valószínûleg ennek az életre szóló. A telepatikus úton történõ információközlésnek van egy akaratunktól független módja is. és ma már annyira eltávolodott a transzcendentális gondolkodásmódtól. sõt nem egyszer tragédiát okozva ezzel a velük kapcsolatba kerülõ. mint a testünk állapotát feltáró auránk. hogy vannak férfiak. A test tehát olyan. egész életre szóló csalódást. akik kifejezetten csúnyák. Személyiségének bája. és akaratlanul is befolyásolják a környezetünket. hogy az illetõ szimpatikus-e számunkra. Sok esetben tehát nem kell közelebbrõl megismerkednünk valakivel ahhoz. mert a közvetlen kapcsolatteremtés során olyan magnetikus erõ árad ki belõlük. Mi azonban ennek nem vagyunk tudatában. de minden ember reagál erre a sugárzásra. és az egyensúlyunk megtartásáért felelõs. A test minden egyes megmozdulása. és egy pillanat alatt meghozza a döntést. Sajnos ennek az ellenkezõje is gyakran elõfordul. mint a többnyire balagyfélteke-domináns férfiakban.vagy antipátia-keltésben kétségtelenül nagy szerepe van a külsõ megjelenésnek. hogy egyénisége mennyire harmonizál a miénkkel. amikor ezt a köszöntõt énekelte. Ezek a vamp típusú nõk és playboy típusú férfiak többnyire meglehetõsen buták. Ennek a láthatatlan vonzerõnek tudható be az is. vagy sem. megtévesztésre hajlamos emberek életében. ahol elsõ látásra sokszor jelentéktelennek látszó emberek nagy népszerûségnek örvendenek. de az elsõ látásra visszataszítónak tûnõ burkon átragyog a szép lélek. amely a testbe költözés után kialakítja a reá jellemzõ személyiségjegyeket. hogy mereven tagadja az egész univerzumot felölelõ egységes élõvilág létezését. A modern kor embere ugyanis hamis úton indult el környezetének megismerésében. amely akkor volt rajta.képeznek. és az egyéniségnek még a szikrája sem lelhetõ fel bennük.

a szem közvetítésével. hogy kellõ átélés esetén bármikor képesek kiváltani magukból ezeket az energiasugárzásokat. A lengyelpálca nem más. az önzetlen cselekedet. akkor a lelkük legmélyéig kiaknázzák õket. ha már több millió dollárt ki kell fizetniük egy-egy világhírû színészért. mint két rövid csõ. Telepatikus úton a dinamikus kisugárzásokon vagyis az információn kívül az élettelen tárgyak homogén energiakisugárzása is felfogható. hogy az autópályák bizonyos pontjain az átlagnál jóval nagyobb mértékben fordultak elõ balesetek. hogy jóval megbízhatóbb. és ekkor már akadálytalanul megvalósítható a lelki kommunikáció. és ha tisztában van azokkal az apró jelekkel. vagy közismert nevén varázsvesszõ közvetítésével a vízen kívül képesek érzékelni a föld alatti ásványi anyagokat és kõolajkészleteket is. Visszatérve a telepatikus információközlésre. hogy az amerikai filmproducerek olyan nagy hangsúlyt fektetnek a szemek fényképezésére. hanem egyben a lélek kommunikációs szerve is. Erõs izgalom vagy meglepetésszerû közlés esetén az agy összezavarodik. hogy ezeken a szakaszokon mélyen az úttest alatt vízér húzódik. A közvetlen lelki kontaktus nagy elõnye még. ami nem más. Ezt az teszi lehetõvé. hogy az élõ szervezet rendkívül szenzibilis a mágneses sugárzásokra. Tartósan azonban ez sem szokott sikerülni. tökéletesebb. annak mélyen a szemébe néz. akik fokozottan érzékenyek ezekre a sugárzásokra. mint a tudat által befolyásolt hagyományos kommunikáció. hogy nem egy esetben eszméletvesztést is okozott. ezért sokkal gyorsabb. azaz normál tudati állapotban is. Elég egy õszinte pillantás.Különbözõ lelkiállapotok. Gondolják. A profik csapágyazott pálcákat használnak. Idõnként a primitív emberek is próbálkoznak valódi énjük színészkedéssel való elfedésével. mint két derékszögben meghajlított fémhuzal. hanem bétában. és a nagy színészeket éppen az különbözteti meg az átlagemberektõl. Ez a képesség azonban csak addig mûködik. pl. A hagyományos Y alakú varázsvesszõnek a két szárát kell megfogni. Ez a fennkölt lelkiállapot azonban mesterségesen is elõidézhetõ. mivel a lélekkel nem csupán az agyfrekvencia lecsökkentése útján lehet kapcsolatba lépni. Egyébként a mûvészvilágban már évtizedek óta különös gonddal ügyelnek a lelki kisugárzás minél intenzívebb megnyilvánulására. Ezért fordul elõ gyakran. oldalirányú elmozdulásukat. A jó színészi képességekkel rendelkezõk viszont ezen az úton is megtéveszthetnek bennünket. mint a beszéd. melyeknek egymáshoz viszonyított állását kell figyelni. és hegyének függõleges irányú mozgását kell figyelni. hogy aki meg akarja tudni valakirõl hogy igazat mond-e. amelyek csalhatatlanul leleplezik a hazugságot (pl.0001 G mágneses . A vizsgálatok kimutatták. a fél szemöldök felhúzódik) akkor sok kellemetlenségtõl kímélheti meg magát. Mivel ez a kapcsolat nem az agy közbeiktatásával történik. a szembõl kiáradó sugarak közvetlen összeköttetést teremtenek mások lelkével. hogy a lélek az érzékelésen túlmenõen beszél is a szemen keresztül. és egy kezükben tartott failletve fémrúd. ennek legegyszerûbben megvalósítható formája a szemtõl szembe történõ kommunikáció. Ez a különös képesség annak tudható be. amelyet a környezetünkben levõ emberek megéreznek. valamint a szembõl kiáradó energiasugárzás tudati úton nem befolyásolható. amíg az illetõ képes uralkodni magán. egy sunyi. Ezekbe illesztik a fémpálcák rövidebb szárát. és ennek olyan erõs az energiakisugárzása. egy ösztönös mozdulat. felrebbenõ szempilla. Itt a magunk elé tartott pálcák oldalirányú keresztezõdése jelzi a keresett anyagot. elveszti a kontrollt az átlagnál fejlettebb mimikai képességek felett. a pupilla összeszûkül. Vannak. így a kéz szorítása nem befolyásolja a mozgásukat. Ennek az eszköznek alapvetõen kétféle kivitele van. Ennek tudható be. Az elõzõekben már volt szó róla. hogy a szem nem kizárólag a látás. az õszinte csodálat és más katartikus lelkiállapot olyan jelentõs energiakisugárzással jár. A francia Íves Rocard[18] professzor mérései alapján a varázsvesszõs emberek már 0. Sok helyen megfigyelték már. miközben a rövidebb szárukat megmarkoljuk. egy elkapott tekintet. és ez a sugárzás igen nagy hatást gyakorol mindenkire. és máris leleplezõdött az illetõ. mivel a pupilla tágulata. a szívbõl jövõ sajnálat. A lélek ugyanis nem képes hazudni.

hogy egy átlagos rúdmágnes mágneses erõvonalsûrûsége 10 000 Gauss (1 Tesla) felett van. Magyarországon: 48 &#956. Az ily módon megjelölt gyógyító erejû kegyhelyeket nálunk kunhalmoknak.T. Kelet-Európában a ley-vonalak csomópontjaira kis dombokat építettek. A ley-vonalak mentén az energia több helyen is koncentrálódik. abortusz. szamárköhögéstõl. Sok csodával határos gyógyulást tulajdonítanak a bükkszentkereszti köveknek is. sõt a túlérzékenyek sokkhatást is szenvedhetnek. Egyébként az állatok viselkedésére. gyomorfekély. egymilliárdod része a Föld Sarkokból kiinduló mágneses erõvonalsûrûségének. csonttuberkulózis. akkor állandó fejfájások gyötrik. Összehasonlítási alapként megemlíthetõ. Némely kõ energiakisugárzása még most is annyira erõs. hogy egyeseknél szédülést. fül-. Ezen túlmenõen a lelki és a testi energia növelésére is alkalmasak voltak ezek az oszlopok. a 337 m magas Hegyeskõ. koraszülés. amit a sziú indiánok úgy értek el. sõt az eltemetett részt kígyószerû. Kínában ezeket az energiavonalakat sárkányösvényeknek nevezik. továbbá ideg. A Föld erejének minél hatékonyabb összegyûjtése érdekében a menhirek talajba ágyazott végét kihegyezték. köszvény. lábszárfekély. Érdekes módon hasonló kisugárzásuk van a vulkánikus eredetû kõzeteknek is. és a nagyüzemi földmûvelés áldozataivá váltak. Ezekre a pontokra a geomantiában jártas õseink hatalmas kõoszlopokat állítottak. ami kb. szaporodására és tejhozamára sincs jó hatással.T. illetve az ágya egy föld alatt húzódó vízér felett van. amelyeket sokan azért keresnek fel. Statisztikai kimutatások szerint ezek az aszimmetrikus energiasugárzások gyakori kiváltó okai a rákos megbetegedéseknek és egyéb szervi elváltozásoknak is. Nálunk a Tapolcát és Zánkát összekötõ út fölé magasodik egy ilyen bazaltkúp. prosztatagyulladás. mert a föld mágneses tere folyamatosan gyengül. Sajnos a legtöbbjük eltûnt. és átlagosan 15-20 kilométerenként emelkedtek ki a környezetükbõl. látászavarok. Mivel a földsugárzás alapvetõen Yin jellegû. hogy nekitámasztották a csupasz gerincüket. hogy a Kárpát-medencében épített kunhalmok számát 40 ezerre becsülik. tüdõgyulladás. Bár az emberek mágneses érzékenysége sokkal rosszabb. menstruációs panaszok. vízkórság. Ilyen geomágneses anomáliák nem csak egyes helyeken fordulnak elõ.és elmebetegségek. akik krónikus Yang energia hiányban. mint az állatoké. Ezeknek a viszonylag egyszerû eszközöknek az elkészítési és telepítési módja a szakirodalomban megtalálható. vésett barázdákkal látták el. néhány perc alatt feltöltõdik energiával. szívizomgyulladás.erõvonalsûrûséget is képesek érzékelni. epilepszia. Léteznek ugyanis olyan gyógyhelyek. . A földbõl kiáramló sugárzások azonban nem minden esetben károsak. hanem a Föld majd minden országában összefüggõ nyomvonalak is találhatók. (A Föld mágnese tere változó. hormonzavarok. Egykori népszerûségére jellemzõ. illetve Yin energia telítettségbõl eredõ betegségekben szenvednek. Aki nekidõl a Monoszló község mellett található 20-40 cm átmérõjû bazaltoszlopoknak. trombózis. érzéki csalódást okoznak. ezért ezek a gyógyhelyek elsõsorban azok számára hasznosak. A geomágneses tér az egyenlítõ környékén a legkisebb: 24 &#956. és a pólusoknál a legerõsebb: 66 &#956. míg Bulgáriában és Belsõ-Ázsiában kurgánoknak nevezték.T. mert a föld mélyébõl feltörõ koncentrált szubatomi energiasugárzás jótékony hatást gyakorol a betegségükre. hallucinációt. ennek ellenére egy Wilhelm de Boer nevû kísérleti alany 10 10 Gausst is képes volt észlelni. így ezeknek a megalitoknak az átölelése gyógyító hatást váltott ki az arra vetõdött vándorokban. reumás megbetegedések. úgy ahogy egy rúdmágnesé. A történelem elõtti idõkben még kétszer ilyen erõs volt. A nem megfelelõ helyen álló épületeket viszont sugármentesítõkkel használhatóvá lehet tenni. ha az istállójukat egy föld mélyében rejlõ vízér fölé építik. petefészek-gyulladás. altesti bántalmak. pajzsmirigytúltengéstõl. a modern építkezés.) Ugyancsak a földbõl kiáramló sugárzásnak tudható be. A kõ ugyanis összegyûjti a föld mélyébõl kisugárzó mágneses energiát. és álmatlan éjszakái vannak. Ezek közül leggyakoribbak a vérszegénység. és a modern térképeken is feltüntetik õket. A maradványai azonban még most is felfedezhetõk. cukorbaj. orrbántalmak. Ez az érték nem állandó. Ebben az apró hegyi faluban betegek százai szabadultak meg a mandulagyulladástól. asztma. hogy ha valakinek a szobája.

A legveszélyesebbek azonban azok a helyek. amelyek különleges rétegezettségük folytán a káros sugárzások jelentõs részét képesek elnyelni. Ez a negatív energiát kibocsátó méhsejtszerû háló az egész Földet körülveszi. és a rácspontokban mért intenzitása nem sokkal marad el a föld alatti vízérsugárzások intenzitásától. amelyrõl 1950-ben értesítette a Magyar Tudományos Akadémiát. tényfeltáró adatközlése sok embernek elvette már a viccelõdõ kedvét. 0. Mellesleg az ily módon való feltöltõdésre a nagy átmérõjû. lepedõket helyezhetünk az ágy alá. így összehajtogatva naponta át kell helyezni õket a lakás egy sugárzásmentes . Ez azt jelenti. Így lett a dicsõség a német Hartmanné. Ha ez nem lehetséges. mint a megalitoké. vagy a vulkánikus kõzeteké. Ez az esztelen áldozat csak akkor kerülhetõ el. az ideggyengeségtõl. Erre a célra ma már egzakt eredményeket szolgáltató elektronikus mûszereket is gyártanak. sõt korábbi betegségeink is kimutathatók vele. Manfred Curryrõl[19] elnevezett háló rácsszélessége hozzávetõlegesen 4 méter. hogy minden második Hartmann-négyzetbe esik egy Curry-csomópont. dr. Egyébként a XX. Aschof-féle vértesztet is. ezért ezek a kb. Ezekbõl a könyvekbõl megismerhetjük a dr. Ezeknek az eszközöknek a közös hátránya azonban. A Hartmann. A felfedezõjérõl.és Curry-sugárzás. isiásztól és nõgyógyászati cisztáktól. A földsugárzások egyébként nemcsak varázsvesszõvel érzékelhetõk. hogy mindenki az életével játszik. Sajnos ezzel nem merült ki a kártékony földsugárzások sora. hogy a varázsvesszõ a paranormális képességekkel nem rendelkezõ személyek kezében is a kövek irányába fordul. Aki hajlamos arra. akkor egyéni védõeszközt is alkalmazhatunk. Ezzel a módszerrel egy csepp vérbõl megállapíthatók a kezdeti stádiumban levõ betegségek. Évente több millió ember hal meg a világon a káros földsugárzások. mind a beköltözés elõtt elõírják a kötelezõ geopatológiai felmérést. a logikus. és rádöbbentette õket arra.3 m. így az erre a célra szolgáló eszközök mindkét sugárzás ellen hatásosak. hogy egy éjszaka alatt telítõdnek. és megpróbálnak különbözõ módszerekkel védekezni ellene. a Curry-hálót.5 m. olvassa el Georg Otto: Földsugárzás és egészség címû könyvét. a vele foglalkozókat pedig szélhámosnak tekintse. hogy a földsugárzások egészségkárosító hatását elbagatellizálja. ha a lakásunkat egy nagy gyakorlattal rendelkezõ geopatológussal illetve radiesztétával felméretjük. század közepén Hernádi Mihály is felfedezte a Föld energiahálóját. de ezeknek az energiakisugárzása jóval alacsonyabb. valamint a nagyfeszültségû villamos távvezetékek okozta különbözõ betegségekben. és az ágyunkat áttoljuk a sugárzásmentes zónába. modern lakásokban lehetetlen kikerülni az egyes rácspontokat. valamint a föld alatti vízérkisugárzások elleni védelem módszere megegyezik. A Hartmann-háló sûrûsége folytán fõleg a szûk. Feltételezések szerint ezeknek a csomópontoknak nagy szerepük van a szklerózis multiplex kialakulásában. ha az építészeti hatóságok mind az építkezés megkezdése. ahol a Föld mágneses sávjai felszín alatti vízérrel keresztezõdnek. A szerzõ Elektroszmog címû könyvében a villamos áram egészségre gyakorolt káros hatásáról is részletes tájékoztatást kaphatunk. a sarkok irányába pedig csökken. az egyes sávok közötti távolság pedig átlag 2. szõnyegeket. Ennek a mûnek a tárgyilagos hangneme. A Hartmann-háló négyzetes elrendezésû ingersávjainak a szélessége kb. Ma már egyre több országban ismerik fel a földsugárzások egészségre gyakorolt káros hatását. A legegyszerûbb és legbiztosabb védekezési módszer. Ezek az ingersávoknak is nevezett kisugárzások a hosszúsági és szélességi fokokhoz hasonló módon körülfutják a földgolyót. asztmától. Ukrán természetgyógyászok szárított csalánnal. több száz éves fák is alkalmasak. A kövek alól feltörõ pozitív sugárzás olyan erõs. ami az Egyenlítõ felé haladva növekedik. páfránnyal és fagyönggyel tömött ágybetétet ajánlanak erre a célra. A tudós testület azonban válaszra sem méltatta a levelét. Földsugárzás-árnyékoló ágybetéteket. Ernst Hartmann kutató által megtalált globális rácshálón kívül nyilvántart egy másik hálózatrendszert is.tüdõcsúcshuruttól. és egy rendkívül sûrû hálót hoznak létre. A természetes eredetû földsugárzások ismert fajtája még az úgynevezett Hartmann-sugárzás. A szakirodalom a dr. aki nem veszi komolyan a természetnek ezt az alattomos megnyilvánulását. 30×30 centiméteres gócpontok számos betegség kialakulásának lehetnek az okai.

pótolhatjuk az elvesztett energiát. A veszekedõ. Ezek után érthetõ. A káros földsugárzásokat a jövõben valószínûleg úgy fogjuk tökéletesen hatástalanítani. Az ágyak sugármentesítésének ugyancsak mellékhatásoktól mentes módja. A kis hatékonyságú eszközök közül megemlíthetõ még a nyitott fém karperec. hogy miért hordtak szépapáink vadgesztenyét a nadrágzsebükben. Ennél jobb megoldás a lengõgyûrû felállítása. szúnyogokat és egyéb rovarokat is. hogy pinceszinten alárakunk egy 12 cm átmérõjû mûanyag edényt. hogy a szalmazsákon alvó õseinknek jóval kevesebb bajuk volt a földsugárzásokkal. Ennek legegyszerûbb módja.zónájába. mint nekünk. Ez a megoldás azonban csak egyedül álló házak esetén alkalmazható. hogy szakszerûtlen elhelyezés esetén pozitív kisugárzásukkal károsan befolyásolhatják az egészségünket. Nem kell ezzel a mellékhatással számolni a sugarak szétszórása esetén. az összetöredezett szalmát kicserélték. Az össze-vissza elhelyezkedõ gombok mini domború tükörként viselkedve teljesen megzavarják a földsugárzások erõterét. mert túltöltést okoznak. Kisebb zavarok esetén átmeneti megoldásként megpróbálkozhatunk a reikizéssel is. Állandó használatuk azonban nem ajánlott.5-2 méter magasságban már egy franciaágynak megfelelõ méretû területet képes sugármentessé tenni. hogy ezek az eszközök nem gyakorolnak mindenkire egyforma hatást. A megfigyelések szerint a mágneses gyûrûn belül tartózkodó személyek szinte sohasem lesznek influenzások. Csekély súlyához képest igen nagy mennyiségû mágneses energiát képes magába fogadni. vagy maximum sorházaknál alkalmazhatjuk. és a Hartmann-csomópontba rakjuk. Ez a koncentrált szubatomi energiarészecskékbõl álló sugárpalást valószínûleg elriasztja a legyeket. ezért már egy maréknyi mennyiség is elegendõ ahhoz. Mire ez megtörténhetett volna. hogy elpusztítja a levegõben levõ vírusokat és baktériumokat. Tudományos vizsgálatok szerint pszichés állapotunk jelentõs hatást gyakorol a földsugárzásokra. mivel a védett területen túl feltörõ sugárpalást a szomszédos lakásokban sugárkárosodást okozna. emiatt ki kell cserélni õket. illetve semlegesíti a földbõl kiáramló káros negatív sugárzásokat. de csak rövid idejû védelmet nyújtanak a földsugárzások ellen a különféle héjas magvak. Könnyen beszerezhetõk. A semlegesítõ eszközök hátránya még. indulatos ember . Nem véletlen. hogy a lakásokban pinceszinten elhelyezünk egy erõs pozitív energiakisugárzó készüléket. Érdekes tulajdonsága ennek az elhajlítás után ismét függõlegesen felfelé áramló sugárfüggönynek. hogy az épület körül intenzív negatív energiakisugárzó eszközöket helyezünk el. de olyanok is vannak. A sugárelhajlítás jelenleg ismert leghatékonyabb és legegyszerûbb alakzata a sugárzásvédõ ék. falakon kívül szorítja. illetve kivonhatjuk a mágneses sugárzások okozta többletenergiát. Bármennyire meglepõ. így a védett téren belül élõk szinte abszolút nyugalmat élveznek. -gyûrû és -homlokpánt. Mellesleg ezt teszik az összekuszált szalmaszálak is. Beletöltünk kb. hogy legalább 100 db ing. A másik védekezési mód feltehetõen az lesz. hogy telítõdne.) Nem lebecsülendõ elõnye volt még a szalmazsáknak. Ezzel a 12×17 cm méretû találmánnyal. hogy az ágy alá szórva megvédjen bennünket a földsugárzás káros hatásától. földbõl kiáramló káros sugárzások ellen nem csupán fizikai eszközökkel lehet védekezni.és kabátgombot vászonzacskóba varrunk. pinceszinten elhelyezve egy ikerházat is semlegesíthetünk. Sokak szervezete közömbösen viseltetik a mágikus gyûrûkkel szemben. és lefedjük egy 30 cm átmérõjû sima krómnikkel lappal. Amennyiben a jobb vagy a bal tenyerünket a fájós testrészre helyezzük. amely eltaszítja. A kókuszdió külsején található rostszálak ugyanis szintén szétszórják a földsugárzást. hogy nem atkásodott el. ami erõs fejfájásban nyilvánul meg. amelyek magukhoz vonzzák az épület alatti negatív sugárzásokat. 1 centiméternyi vizet. mert az eltérített sugarak beszivárognának a szomszédos épületekbe. Pozícióhelyes elhelyezés esetén ez a nem túl drága készülék anélkül képes a helységben uralkodó mágneses sugárzást kioltani. akikre kifejezetten károsan hat. Mûködési mechanizmusánál fogva ezt az eszközt is csak szabadon álló épületeknél. Közülük is leghatékonyabb a vadgesztenye. Ily módon óvták magukat a Hartmann-háló okozta reumás fájdalmaktól. Arra is legyünk tekintettel. Néhány nap után azonban telítõdnek. Ez a sugárelhajlításon alapuló eszköz 1. (Manapság ezt a hatást kókuszmatraccal próbálják elérni.

Így mind inkább érvényesülni tudnak a munka. mert ilyenkor magunk mögött hagyjuk otthonunk és munkahelyünk megszokott vízér. ami még ingerlékenyebbé teszi. fáradtságérzet. vagyis két lélek egymás közötti közvetlen kommunikációja teljes mértékben legerjeszti a köztük levõ összes Hartmann-sugárzást. szervezetünkre szinte záporoznak a különbözõ intenzitású és frekvenciájú energiaimpulzusok. bármekkora távolságra legyenek egymástól a találkozó szempárok. Felerõsíti. nyugtalanság. kapkodva síró személynél. Ezzel szemben a kedves becézõ szavak. Mellesleg hasonló hatást gyakorol ránk az elektroszmog is. vagy megszûnik krónikus székrekedésünk. de ezek többnyire máshol. Az emberiség fennmaradását fenyegetõ globális válság. akkor többnyire nem alakul ki krónikus betegség. kéz. mint akibe csak hálni jár a lélek . valamint a megélhetésért folytatott mindennapi hajsza egyre idegesebbé tesz bennünket. illetve a szeretetteljes érintés gyengíti a földsugárzásokat. mert ez a sugárzás viszonylag gyenge. hányinger.és Hartmann-sugárzásait. fülzúgás. a fejfájás vagy egyéb rejtélyes panaszok elmúlása is. szédülés. vagy a város környéki kirándulás lehetõsége minden ember számára adott. Amennyiben Hartmann. hogy korábban pangó szerveink mûködése normalizálódik. amelyek szûk környezetünk elhagyásával járnak. így csak elhatározás kérdése. Ez a jelenség azonban csak a kiegyensúlyozott hangzásvilágú klasszikus zenemûvek és örökzöld dallamok hallgatásakor lép fel. Ugyanez a jelenség tapasztalható a görcsösen. más testrészünkre gyakorolnak hatást. Sok esetben tapasztalható a migrén. A vizsgálatok egyértelmûen kimutatták. vagy túlfeszített idegállapotunkban való magunkhoz vonzása aztán különbözõ betegségekhez vezet. viselkedésünkkel már nem tudjuk semlegesíteni õket. nyugtalanságot és haragot kelt. visszatérésünk után azonban pár nap múlva kiújul a nyavalyánk . émelygés. vagy úgy érezzük magunkat. hogy amikor néhány hétre szabadságra vagy külföldre megyünk minden panaszunk megszûnik. álmatlanság. Ez azért van. A legbiztosabb jele ennek a fajta betegségnek. A környezetváltozás tehát minden ember számára igen fontos. A legtöbb emberben fel sem merül.és lakóhelyünkön uralkodó káros sugárzások. hanem csak tartós rosszullét (étvágytalanság. hogy a túltöltõdött meridiánjainkból vonnak el energiát. Az sem titok többé. hogy miért tudjuk olyan elmélyülten élvezni a zenét. Ennek következtében korábbi panaszaink megszûnésén kívül még jelentõs közérzetjavulás is felléphet.és lábzsibbadás. Hosszú távon pesszimizmust és lelki szorongást is okozhat. hiszen a hátizsákos turizmus. gyomorpanaszok. Ennek leggyakoribb megnyilvánulási formája. Sajnos a pozitív megnyilvánulások mind ritkábban nyernek teret az életünkben.vagy Curry-csomópontban van valakinek az ágya. Így csak azt észleljük. Az állatok rendkívül érzékenyen reagálnak a koncentrált energiasugárzásra.Curry. így nem egy esetben elõfordul az is. A pénzhiányra való hivatkozás nem lehet valós indoka az otthonmaradásnak. megsokszorozza a káros hatásokat olyannyira. hogy valamely szervünk illetve testrészünk tartósan fáj. Mivel az utazás alatt igen sok vízér felett haladunk el. és a mások iránt érzett szeretetünket. A legtöbbször azonban fejfájás. hogy a szabadság alatti elutazás nem pusztán a levegõváltozás miatt gyakorol ránk elõnyös hatást. Korunk dübörgõ popzenéje éppen ellenkezõleg hat. mintegy magába sûríti a körülötte levõ Hartmann-vonalakat. így az éjszaka lemerült meridián nappal (az ágy elhagyása után) újratöltõdik. aki a szabadságát otthon. A földsugárzások zavartalan megnyilvánulása. Ez bizonyos fokig magyarázatot ad a zene gyógyító hatására is. neuraszténia. hogy egy idõ után félelmet ébreszt. illetve rossz közérzet. Még ennél is nagyobb csodára képes a szeretetteli pillantás. hogy azt a helyiséget. koncentrációs zavarok. A . ahol valaki áhítattal zenét hallgat.eltéríti. elhagyják a földsugárzások. melynek következtében megjön az étvágyunk. a megszokott tartózkodási helyén tölti. ingerlékenység vagy depresszió lép fel. A tekintet átható ereje. hanem azért is. hogy bélrendszerünk mûködése újra beindul. nagy hibát követ el az. Természetesen az új környezetünk sem mentes a káros kisugárzásoktól. Ennek következtében elveszítjük a türelmünket. hogy mindazon elõnyös hatásokban részünk legyen. vagy heves szívdobogás és hirtelen vérnyomásváltozás) tapasztalható. Ezek oly mértékben megmozgatják a meridiánjainkban áramló energiát.

végül kimúlt az emberek szeme láttára. Ennél sokkal rosszabb megoldást választott egy olaszországi kiskutya.3 erõsségû földrengés rázta meg a települést. és így szinte százszázalékos elõrejelzésre képesek. A környezetben általuk észlelt energiahullámokhoz képest ez a sugárzás annyira intenzív. Az állatokat a környezeti energiakisugárzások nem csupán a tájékozódásban. amikor a repülõ csészealj még nem is látható. a tehenek pedig soha nem hallott üvöltésbe kezdenek. de különösen a patkányok már órákkal a kitörés elõtt érzékelik a földrengéseket. hanem az állat szokatlan viselkedésén. Ha pl. majd körbe-körbe forgott. A házak fele összeomlott. A Szecsuan tartományt romba döntõ földmozgás elõtt több ezer varangyos béka és hatalmas lepkerajok menekültek el a környékrõl. A felettük elhaladó UFO hatására a cica elõbb menekülni akart. Újabban a kínai földrengéskutató intézet bekameráztatta a kígyótenyésztõ telepeket. de õk életben maradtak. mert társaik puha testére zuhantak.macska pl. intenzíven reagálnak a föld mélyébõl feltörõ magma energiakisugárzására. és megérzik hogy mely gyógynövények azok. Legegyértelmûbb bizonyítéka az állatok energiaérzékenységének. A tyúkok riadtan verdesnek a szárnyaikkal. Ennek tudható be. február 4-én kiürítették Haicseng városát. A mit sem sejtõ emberek azonban nem mozdultak. Az állatok a közeli szakadék felé rohantak és közülük 36 jószág belezuhant a 20 méteres mélységbe. a sertések és a szarvasmarhák fejvesztve menekülnek. A szakirodalom ennél különösebb reakciókat is feljegyzett. Egyszer csak távoli zúgást hallottak. Közeledtükre a kutyák rémült vinnyogásba. hogy még napokkal az áttelepítés után is levert lesz tõle. Sokan azonban nem veszik komolyan ezeket a figyelmeztetéseket. az egymásnak feszül kéreglemezek által keltett mágneses sugárzásra. amelyek gyógyulást hoznak számukra. hogy az állatok szinte százszázalékos biztonsággal megérzik a közelgõ katasztrófát. és a vészhelyzetek felismerésében segítik. Hasonló pánikot vált ki az állatokból az UFO-kból kiáramló szubatomi energiasugárzás. Nem sokkal ezután a Richter-skála szerint 7. Kínában annyira komolyan veszik ezt a figyelmeztetést. hogy az állatok. de a kínai kormány a mûszeres mérésekkel sem törõdött. A legtöbb állat különösen érzékeny a víz . A teleportáció elõfeltétele a koncentrált energiamezõ. Pedig a 2008 nyarán bekövetkezett kínai földrengés során is bebizonyosodott. Az állatok kollektív öngyilkosságára is számos példa akad. akkor sokak szerint ösztönösen keresik azokat a gyógynövényeket. Ennek a Richter-skála szerint 7. de nem ezen lepõdtek meg. Egyébként az állatok közül a kígyók a legérzékenyebbek a földrengések. hanem más tevékenységüket is jelentõsen megkönnyítik. Idõnként a politika is beleszól a szükséges intézkedések megtételébe. és nem hajlandóak visszamenni az ólba. Franciaországban egy békésen legelészõ csordát annyira megijesztett a fölöttük elhúzó repülõ csészealj. Valójában azonban a növények auráját észlelik. melyeknek az energiakisugárzása képes helyreállítani meridiánjaik felbomlott energiaegyensúlyát. Röviddel a rengés elõtt a háziállatok megvadulnak. a lovak szinte sikoltozó nyihogásba. amikor pl. megbetegszenek. és közülük sokan a vízbe fulladtak. hogy már akkor reagálnak rá. Már 5 nappal korábban megérzik a közelgõ katasztrófát. és nem akartak pánikot kelteni. majd váratlanul megtorpant.9 erõsségû rengésnek a valószínûségét külföldi szakértõk is megjósolták. hátha ezzel elriasztják a külföldi sportolókat a Kínába utazástól. mintha elpusztult volna. Az eredmény több mint 63 ezer halott és közel 24 ezer ember eltûnt. A sûrûsödõ energiakvantumok viszont olyan iszonyatos félelmet váltanak ki az állatból. és a földre vetette magát. a kutya és a legtöbb állat viszont rettenetesen fél tõle. amely az általa még soha nem tapasztalt stressz hatására elõbb ugatni kezdett. Földrengésveszély esetén még a téli álmukat alvó kígyók is elõbújnak a föld alatti odvaikból. Páni félelmükben a maradék 14 is utánuk ugrott. A politikusok a pekingi olimpia elõkészületeivel voltak elfoglalva. hogy a marhák vad rémületükben nekiszaladtak a közeli folyónak. Kanadában néhány gyerek a Vancouver[20] melletti erdõ szélén játszott egy macskával. hogy 1973. Ezzel az állatvilágból jól ismert viselkedési formával próbálta az ismeretlen ellenfelet megtéveszteni. 10 évvel késõbb Annecy[21] városában 50 tehénbõl álló csordát riasztott meg egy leszálló UFO. egy kutyát teleportációs kísérletnek vetünk alá. nagyon szereti az ilyen energiazónát.

Ezt is túlélte. A Chapel[24] városkában épített házukba többször belevágott a villám. Ezek hol a fején. A legtöbb méhész ezért föld alatti vízfolyások fölé telepíti kaptárait. A vízerekre ültetett fák is rendkívüli mértékben vonzzák a villámot. soha nem fog belevágni a villám. ezért elõszeretettel telepszik vízfolyások keresztezõdése fölé. hogy a népi hagyomány szerint abba a házba. A tehenek egy fa alatt kerestek menedéket a vihar elõl. Egyik alkalommal a kutyájuk is elpusztult. mert 1973-ban vezetés közben csapott le rá egy alacsony felhõbõl a villám. és ismét felgyújtotta a haját. Nõknél sem ritka ez a jelenség. A természet haragja még a sírban sem hagyta nyugton. A jelenség férjhez menetele után is folytatódott. a hetedik pedig horgászás közben érte. mert biztosan vízérre bukkanunk. de mindegyiket túlélte. Rögtön magára öntötte a vizet. Az otthona már kevésbé viselte el a megpróbáltatásokat. A vadászok megfigyelték. akár kutat is áshatunk azon a közöttük a méhek helyen. és lelökte róla a cipõjét. ugyanis két év múlva a sírkövét megrepesztette egy villámcsapás. annak nem sok reménye van a túlélésre. másodszor pedig a szemöldöke perzselõdött meg. így nem szenvedett égési sérüléseket. A Mississippi állambeli Betty Jo Hudsont[23] már gyerekkorában több villámcsapás érte. ahol a szarka fészkel. a szülõi házat érte sorozatos villámcsapás. mivel a madarak közül csak a szarka szereti az intenzív Yin energiakisugárzást. Szárazság idején az elefántok még a föld alatt is megtalálják a rejtett vízforrásokat. Azok az emberek is magukhoz vonzzák az ég nyilait . Ugyancsak nagyon szeretik az ingersávokat a hangyák. hogy kórházba kellett szállítani. Nem segített a fedezékbe húzódás sem. Ellenkezõ esetben a méhek a hideg idõ beköszönte után is idegesen röpködnek. Negyedszer lángra lobbant a haja. baktériumok. amelynek kéményén fészket rak a gólya. hogy az állatok . A három legnagyobb villámcsapás a szomszéd épületeket is megrongálta. Ha éppen nem tartózkodott a szabadban. A föld alatti vízér különösen erõs vonzerõt gyakorol a villámra. 2004-ben Kurt Nielsen dán gazda 85 tehene közül 31-et pusztított el egyetlen villámcsapás. hol a kezén okoztak fájdalmas sérüléseket. Az erdei vadak viszont egyáltalán nem kedvelik ezeket az ingersávokat. és agyaraikkal kiássák a legeldugottabb zugokban rejlõ pocsolyákat is. emiatt az õsi Kínában olyan helyre. A fokozottan koncentrált energia nem csak a fát égeti szénné. Sajnos a földbõl kiáramló koncentrált negatív energiasugárzás elõsegíti a mikrobák (vírusok. Hat év után Vancouverben. A harmadik csapás a bal vállán égette meg. csípnek. Az õrnagy 1932-ben halt meg Vancouverben. Ezúttal olyan súlyosan megégett a mellkasa. amikor közéjük csapott a villám. Summerford[22] kanadai õrnagyot. 1930-ban háromszor sújtotta az istennyila. Egyes rovarok szintén kedvelik a föld sugárzó zónáit. Aki az esõ elõl ilyen fa alá húzódik. A harmadik villámcsapás megbénította. gombák) szaporodását is. és a villám mély barázdát szántott az udvarukban. Néhány hét múlva súlyos sérülései miatt leszerelték. A hatodik villámcsapásban a bokája sérült meg. Elõször csak a nagylábujját veszítette el. Egy másik népi megfigyelés szerint ott kell kutat ásni. Ha kígyót vagy siklót látunk karikába gömbölyödve a napon sütkérezni. Az 1957-es villámcsapás véglegesen tönkretette. és elájult. hanem a környékén levõket is megöli. Élõ villámhárítóként tartják számon a virginiai Waynesborow[25]-ban élõ nyugdíjas erdészt. Utána 3 méterre kirepítette a kocsijából. akiknek a testében az átlagosnál több Yin energia halmozódott fel. ahol hangyák telepedtek le sohasem építettek házat. A természettõl elszenvedett üldözés azonban annyira megviselte az idegeit. de mindegyiket megúszta kisebb sérülésekkel. Arra azonban ügyelni kell. végigfutott a lábán.energiakisugárzására. hogy a pihenési idõ alatt a kaptárakat sugármentes helyen kell tárolni. A katonatiszt leesett a lováról. A szarkához hasonlóan a kígyók is kedvelik a sugárhatás alatt álló helyeket. gyûjtik a mézet . Szerencsére nem vesztette el az eszméletét. Ezt követõen egy kanna vizet tartott magánál az autójában. 40%-kal növelve ezzel a méztermelést. halászás közben csapott bele a villám. Ray Cleveland Sulliwanba[26] 36 év alatt 7-szer csapott bele a villám. A madarak közül a gólya kerüli leginkább a Yin energiakisugárzásokat. amikor a mezõn telibe találta egy hatalmas villámcsapás. Szükség is volt rá. Talán ennek tudható be. 1918-ban egy floridai csatatéren villámcsapás érte J. hogy 71 éves korában golyót röpített a fejébe.

és a levegõre gyakorolt ionizáló képességükben. míg más növények nagyon jól érzik magukat egymás mellett. hogy az ötszög puszta kijelölésével az alakzaton belüli talajon 2 °C-os hõmérsékletemelkedés idézhetõ elõ. gyümölcsöket termeszthessünk. Tel: 06-80-269 446. Termésük nagysága többszörösen meghaladja a normális méretet. és a növényi kártevõk ellen. Jól bírja azonban a földsugárzást a fûzfa és a tölgyfa. akkor gyakori jelenség az elhajlás is. Vadász u. hogy permet-. általában pozitívan ionizálják a körülöttük lévõ levegõmolekulákat. amikor a lombozatuk kikerül a föld alatti vízér zónájából. amelyek kölcsönösen nem viselik el egymás közelségét. Minél intenzívebb energiasugárzásnak vannak kitéve. és csak azután kezdenek függõleges növekedésbe. A földmûvelésügyi minisztérium szakértõje megállapította. Azt hogy az egyes növények közül melyek tekinthetõk jó szomszédoknak és rossz társaknak Könczey Réka és S. Tulajdonképpen ezen az elven alapul a biokertészet is. vagyis a körülöttük uralkodó mikroklíma jellegében rejlik. és többek között ezek a fizikai hatások teszik lehetõvé. A legtöbb gyümölcsfára szintén rossz hatással van a föld mélyébõl kiáramló koncentrált energiasugárzás. 29. Jellemzõ rájuk. rákos daganatok keletkeznek. Ha az . a növények pedig dússá. hanem képesek semlegesíteni a sugárzónákat. azaz vegyszermentes növényeket.vonulásakor a csapás bizonyos helyein a nyomok megszakadnak. a környezetet nem károsító permetszerek elõállítási módját. Ha nem túl erõs a sugárzás. A növényekre az informatív energiasugárzásokon kívül a homogén sugárzások is érdekes módon hatnak. mivel a zöldségek közül a bab tûri legjobban az energiakisugárzást. Nagy Andrea: Zöldköznapi kalauz címû könyvébõl részletesen is megtudhatjuk. A növényekre a földbõl kiáramló energiasugárzásokon kívül az egymásból kiáramló sugárzások is hatnak. így ennek a jelenségnek a kihasználásával igen eredményesen védekezhetünk a gyomnövények. Úgy látszik. annál magasabb a hatóanyag-tartalmuk. Semmi látható akadály nincs ezeken a helyeken. bujává válnak. sokszor úgy védekeznek ez ellen. csenevész példányok találhatók. (Belföldrõl ingyen hívható. A gyógyfüvek ugyanis általában igénylik az erõs földsugárzást. Vannak azonban olyan növények is. A vizuális jelek alapján sokan tévesen hiszik azt. A kertészek már régóta tudják. míg az örökzöld dísznövények az ember közérzetére is igen jótékonyan ható negatív ionokat állítanak elõ. A gyümölcsfák pl. Ehhez a mûvelethez 5 db bot egyszerû földbe szúrása is elegendõ. Ezek a hatások fékezik vagy ösztönzik az egyes magvak csíraképességét. ami a vadakat ugrásra kényszerítené. csodára még a szubatomi energiasugárzások sem képesek. Beszerezhetõ az Ökoszolgálat Alapítványnál. A másik megoldás a gyógynövénytermesztés. amelyek nem csak jól érzik magukat ezeken a helyeken.) A biokertészet lehetõségeinek kimeríthetetlenségét bizonyítja egy misztikus jelenség is. Azok a fák. hogy idõ elõtt elsárgulnak. amelyekre kifejezetten rossz hatással van a föld alatti energiakisugárzás. Ilyen növények termesztése esetén a sugárzó helyeken csak gyengén fejlett. vagy egymással nem harmonizáló energiakisugárzásában. mégis mindegyikük ugyanott rugaszkodik el a talajtól. Ilyen esetekben a kiskerttulajdonosok akkor járnak el a legcélszerûbben. a kevésbé intenzív sugárzást teljesen meg tudja szüntetni. amelyek nem kedvelik a földsugárzást. Ezen túlmenõen megismerhetjük ebbõl a mûbõl az egyes növényi kártevõk elleni természetes védekezés. ízük azonban egy bizonyos növekedési határon túl már többnyire élvezhetetlen. ha a termesztéséhez szükséges földterületet ötszög alakban jelölik ki. Erõs homogén energiabesugárzás esetén a magvak csírázása jelentõs mértékben felgyorsul. és azután néhány méterrel odébb folytatódnak. A vízfolyásokra ültetett néhány páfrány pl. hogy minél hamarabb túljusson a veszélyes zónán. A vízér fölé ültetett fák törzsén fagyásra emlékeztetõ repedések. hogy ezeken a földsávokon alacsonyabb a talaj tápanyagtartalma. hogy vannak növények. Az ok a növények különbözõ frekvenciájú egymást kiegészítõ. hogy növekedés közben a törzsüket ferdén elhajlítják. hogy az egyik nárciszfajta két hónappal korábban virágzik. Ezen a téren legérzékenyebbek a barackfák. termésük pedig kirepedezik. Anglia dél-nyugati partjainál elterülõ Scilly[27]-szigeteken megfigyelték. Olyan növények is vannak. és pár év alatt kiszáradnak. ha a kritikus helyeken babot termesztenek. Különösen vonatkozik ez a csalánra és a mezei pásztortáskára. Budapest. Címük: 1054.

Az emberi test mágneses térerõváltozásokkal szembeni érzékenysége azzal magyarázható. a szobánkban) használjuk. hogy a szára pontosan az Északi mágneses sark felé irányuljon. ami erre a területre jellemzõ. Ezt a nagyfokú érzékenységet az utóbbi évtizedek civilizációs ártalmai alaposan lerontották. Közöttük nem egy abszolút hatástalan. Mint tudjuk. Ilyenek az egymást derékszögben keresztezõ vonalak. hogy a bennünket körülvevõ természetes információs mezõt teljesen elszennyeztük. A tudósok korábban azért nem foglalkoztak ezekkel az erõkel. Ezek közül legismertebb az óegyiptomi sírokból elõkerült Nílus kulcs . káros sugarakat semlegesítõ eszközt kapunk. akkor egy harmonikus. amelyek gyártói azt állítják. a talaj hõmérsékletét fokozatosan 5-6 °C-kal lehet emelni. illetve erõvonalak speciális térbeli mágneses mezõk. mert nem tudták mérni õket. Hatósugaruk néhány méter. A füles kereszthez hasonló tulajdonságokkal bír a görög &#1060. hogy a szára lefelé nézzen. hogy az elfektetett gyûrû a rúd végén szimmetrikusan helyezkedjen el. Az összetett geometriai alakzatok is erõteljes energiahullámokat . ha a gyûrût kettévágjuk. Sajnos nem folytattak szakértõi vizsgálatokat annak megállapítása érdekében. és ellensúlyozzák a káros térenergia hatásait. a pozitív rezgéseket elektromos és elektromágneses sugárzásokkal elnyomtuk. illetve azok bonyolult struktúrái. és nagyon hamar megbetegszünk. A kelták nagyon sokat tudhattak ezekrõl a helyekrõl. és ezt az eszközt úgy szereljük össze. Ezzel a jelenséggel rokon a különbözõ formájú tárgyak által kibocsátott energiasugárzás. A reakció elsõsorban a szervezet bioenergia-egyensúlyának változásaiban észlehetõ. Ha a nyakunkban vagy a ruhánkon. Egyébként ma már komoly kutatások folynak ezen a téren. az élettelen tárgyaknak is van aurájuk. Kifejezetten erõs sugárzást bocsátanak ki magukból a mágikus tárgyak. mert az általuk épített szentélyek mindegyike ilyen kedvezõ energiájú helyeken épült. A Föld egészét felölelõ mágnesesség lokális változásai. Szervezetünk érzékenységét tovább növelik a vörösvértestek. Ez az anyag pedig nagyon érzékenyen reagál a mágnesességre. hogy: Ezek az erõk. és a homorú kiképzés. hogy a vízerek megzavarják szervezetünk homeosztázisát (a szervezet belsõ állapotának állandóságát biztosító élettani folyamatok összességét). de az élõlények szervezete érzékenyen reagál rájuk.ötszöget kétszer vagy háromszor jelölik ki. vagy szerepet játszik benne valamilyen geomágneses anomália is. Normál körülmények között ez az energiakisugárzás olyan gyenge. hogy a félkörök háttal illeszkedjenek a rúdhoz. Amennyiben egy réz vagy vasgyûrût azonos anyagból készített rúdra erõsítünk úgy. úgy kell elhelyezni. Az utóbbi években kifejlesztett korszerû mûszerek azonban képesek a rendkívül alacsony intenzitású mágneses sugárzásokat is érzékelni. illetve vízerek idéznek elõ. betûhöz hasonló alakzatnak a közelében nyugtalanság. Tapasztalataik alapján dr. mint egy információcsomag. hogy számottevõ hatást nem gyakorol ránk. melyeknek a közepében vasatom helyezkedik el. A geomágneses mezõk szervezetünkre gyakorolt hatása további kutatásokat igényel. Ezzel szemben a pozitív energiájú helyek frissítõ. amelyeket geológiai folyamatok. kitûzõként viseljük. hogy 70%-a víz. akkor oly módon kell tájolni. amely segít a szervezetnek fenntartani a homeosztázisát. álmatlanság lesz úrrá rajtunk. Súlyosbítja a helyzetet. betûre emlékeztetõ idom is. A kutatók is kifejlesztettek ilyen jellegû eszközöket. energetizáló hatásúak. Vannak azonban olyan geometriai formák. hogy védõ hatásúak. éltetõ. Amennyiben vízszintesen (pl. Ezek a változások igen csekély mértékûek. Ezek segítségével a grazi Biorezonanciás és Bioenergetikai Intézet fizikusokból és mérnökökbõl álló kutatócsoportja 10 éve tanulmányozza a földsugárzásokat. Ezek úgy mûködnek. A legjobb hatásfokúnak a porított. Ez a hatás azonban csak megfelelõ tájolás esetén indul meg. A grazi kutatóintézet munkatársai módszeresen ellenõriznek minden olyan terméket. Jótékony helyett kifejezetten káros formahullámokat kapunk. összesajtolt ásványokból készültek bizonyultak. hogy ezt a különös hatást ennek a geometriai alakzatnak a szubatomi energiakisugárzása okozza. Noemi Kempe fizikus kijelentette. vagy térbeli tárgyaknál a különbözõ szögû élek. tehát káros hatásúak. amelyekbõl a formahullámok koncentráltan áramlanak ki. Ennek a cirill &#1046. Ami pillanatnyilag biztosra vehetõ.

Ennek koncentrált kisugárzása azonban ez esetben nem történik meg. hanem ugyanúgy. Intenzitására nincs számottevõ hatással a víz áramlási sebessége. mert ilyenkor a Hold vonzóhatása következtében a növényi nedvek nagy része a szárba húzódik. A gondot nem a víz okozza. fazekak formájában megnyilvánuló idomnak az egészségkárosító kisugárzása akkor válik igazán érzékelhetõvé. A baj az. ahogy a felszíni folyók. mivel a víz magához vonzza a földsugárzást. A káros hullámokat kibocsátó formasugárzók elõzõleg említett változata csak véletlenül. Ez a jelenség magyarázatot ad a vízérsugárzás kialakulására is. amely a hozzánk meglehetõsen közel álló nagy tömegû Hold gravitációs vonzásának tudható be. akkor a kisugárzásuk legerjeszti egymást. befõttesüvegek. Ez a sugárzás túlnyomórészt felfelé irányul. Csupán a folyómeder partjai lejtõsek. Megszûnik azonban ez a jelenség. illetve virágját hasznosítjuk. a hengeres testek. A víz lassú áramlása viszont nagy valószínûséggel hatást gyakorol a kisugárzott energiahullám frekvenciaspektrumára. fókuszálja a fénysugarakat. ezért ne tartózkodjunk homorú tárgyak tengelyében. A Hold azonban az élettelen anyagokon kívül az élõlényekre is hatást gyakorol. homokos medre. ha a palack tele van. melynek következtében a két felület közötti víztömeg magához vonzza a környezetbõl kiáramló mágneses sugarakat. A föld mélyén található vízerek ugyanis nem csõszerûen folynak. Mindezekre nincs szükség. Ez azért jön létre. ha a félig kiürített palackot elfektetjük. és a víz színén úszó tárgyak is lehetetlenné teszik a tükörsima felület kialakulását. A másik megoldás. Nem érvényesül ez a hatás a korábban gyártott benyomott fenekû palackoknál sem. valamint a folyadékfelszín által alkotott felsõ tükör között turbulencia alakul ki. A szimmetrikus formák kedvezõen befolyásolják az élõvilág egyensúlyi állapotát. Vízerek esetén a hatást fokozza a víz által simára koptatott fenék is. Egy rendkívül erõs homogén energiabehatás következménye az ár-apály jelenség. Ennek a feje tetejére állított trapéznak az alja azonban továbbra is párhuzamos marad a vízfelszínnel.bocsátanak ki magukból. amelyeknek a gyökerét hasznosítjuk. Ez esetben ugyanis az összeszûkülõ nyakrész megszünteti a felsõ folyadéktükröt. ami meggátolja a turbulencia kialakulását a két folyadékfelület között. Mindezen zavarok nem érvényesülnek a föld alatt. Minden háztartásban megtalálhatók azonban a kártékony sugárforrásoknak egy kevésbé veszélyes. hogy az edényben levõ folyadék fenéktükre. egy helytelenül kialakított virágtartó. páratlan számban. melynek következtében a víz a magába gyûjtött mágneses sugarakat felerõsítve kisugározza magából. Ezzel megtörik az alsó tükör reflektáló hatása. így jelenléte akár hasznos is lehetne. Ennek megfelelõen újhold idején célszerû azokat a gyógynövényeket begyûjteni. de jóval gyakoribb formája. egy sorban elrendezõdve viszont fokozott gerjesztés lép fel. ami döntõen befolyásolja. A népi megfigyelés szerint azokat a gyógynövényeket. vagy más kovácsoltvas dísztárgy révén kerülhet a lakásba. és fõleg ne a fókuszpontjában. A sugárzás erõssége a vízoszlop magasságától. egy rézgyûrût. Ennek a többnyire palackok. ha néhány centiméternyi víz vagy más folyadék is található benne. Ismert jelenség. és felette párhuzamosan helyezkedik el a víztömeg felszíne. hogy valamilyen tárgyat (pl. az aszimmetrikus formák viszont ártó energiákat szabadítanak fel. sõt a kisugárzás álló folyadékoszlop esetén a legerõsebb. mert a föld mélyén levõ kõzetek általában keményebbek. de ha a fenéktükör és a folyadékfelszín valamilyen szöget zár be egymással. mivel a turbulencia kialakulását a felsõ víztükör megtörése is megakadályozhatja. hogy a turbulencia szempontjából ideális négyszög keresztmetszet trapézzá torzul. hogy a sugárzás milyen betegséget vált ki a szervezetben. mivel a felsõ víztükör ekkor a legsimább. felülete pedig az alsó víztükör szélességétõl függ. lábasok. amelyeknek a leveleit. rézkarikát) teszünk az edény aljába. ami azt eredményezi. legjobb teleholdkor szedni. Egy szabadban levõ vízfelület esetén ez elkerülhetetlenül létrejön. A megfigyelések szerint ez a mágneses sugárzások esetén is igaz. Amennyiben páros számban találhatók a helyiségben. így létrejön az a sajátos hatás. mint a felszíni folyók laza. A legtöbb folyó medre lapos. Ugyanezen okok miatt azokat a . hiszen a szél állandóan hullámokat kelt rajta. akkor a kisugárzás ferde irányú lesz. hogy a homorú tükör összegyûjti.

ha délben vagy koradélután végezzük a begyûjtést. Ezért a természetgyógyászok szerint a gyógynövények hatóereje akkor a legnagyobb. Mint ismeretes. csak élni kell vele. Az Ikrek. és a sziderikus holdritmusok között is. Egy angol festõmûvész esetében a kézlátás oly mértékben kifejlõdött.) Hosszas megfigyelések alapján újabban összefüggéseket fedeztek fel a növények élettevékenysége. Ezt a hatást tovább növeli a Napból kiáramló negatív energiasugárzás is. a bõrlátók olyan ritka képességû személyek. és áztasd forró vízbe. Mellesleg a sziderikus holdritmusok nem csak a növények fejlõdésére. színétõl és egyéb fizikai jellemzõitõl. Általános szabályként elmondható. Ma már csak egyes népmesei motívumok õrzik ezeknek a szabályoknak a jelentõségét. és a sugárzás jellege alapján következtetni tudnak a tárgy színére és alakjára. azt az Elixír magazinban találhatjuk meg. A fogyó hold idején ültetett növénynek erõs gyökerei lesznek. ásd ki éjfélkor a csodagyökeret. A növekvõ holdnál vetett magok elgazosodnak. A növekvõ holdnál megtermékenyített állatok erõs. Ha holdfázisokra bontott naptárra van szükségünk. Ezek az emberek eltérõ alapon. a Skorpió vagy a Halak jegyében áll. A homogén kisugárzások intenzitása és frekvenciája nagymértékben függ a tárgy méretétõl. Ilyenkor különösen jól növekednek a levelek és a hajtások. hogy amit meg akarunk teremteni a szervezetünkben. A növények telepítésénél is célszerû figyelembe venni a Hold állását. A természetben elõforduló energiasugárzásokat nem csupán érzékelni. eltérõ színû betûket letakart állapotban is könnyen elolvasnak. de néha kísérõ jelenségek formájában látni is lehet. sõt infravörös fényben is képesek felismerni a színeket. vagy a virágját kívánjuk hasznosítani. vagyis ezek az ültetés napjai. ha a növény szárát. melynek közvetlen kiváltó oka a föld .és színérzékelésre. holdtölte idején. Az õskorban ezek az ismeretek még hozzá tartoztak a mindennapjainkhoz. egészséges utódokat hoznak világra. Egy olasz lány azon túlmenõen. akik az ujjaik vagy egyéb testrészeik idegsejtjeinek rendkívüli érzékenysége folytán érintés útján is képesek érzékelni az energiakisugárzást. Pusztító erejû földrengések elõtt nem egyszer sarki fényhez hasonló fényjelenségek figyelhetõk meg az égen. mert a természetes hatóanyagokat szintetikus vegyszerekkel helyettesítjük. A levélnapok azok. az állával és a sarkával szagolni tudott. hogy a fülével látott. hogy mikor. hogy az õsi népi gyógyászat csodákra is képes volt. a holdfogyatkozás idõtartama alatt kell kiültetni. azt fogyó holdnál tegyük. Ezt látszik alátámasztani a bõrlátás jelensége is. levelét. a Kos. A haszonállat-tartásnál sem árt figyelembe venni a holdjárást. Amennyiben a gyökerére van szükségünk. Andrew Thorpe[28] festményein nem otromba krikszkrakszok láthatók. a Szûz vagy a Bak jegyében áll. A velük végzett laboratóriumi kísérletek során kiderült. Ez a lista folyamatosan bõvül. A Természetgyógyász Magazin januári számához pedig egész évre szóló falinaptárt mellékelnek a holdfázisokról. amikor a Hold a Rák. hogy gumikesztyûben. amelyek a föld felszíne felett hozzák a termésüket. Ezek a történetek bizonyítják. az Oroszlán és a Nyilas pedig a termés. Ezek a földrengésfények a légköri ionizáció következtében jönnek létre. Pl. ha a Hold a Bika. hanem ágaskodó lovakon ülõ keresztes lovagok.: Menj el teliholdkor a hetedik hegyen túlra. és mögöttük részletesen kidolgozott vadregényes hegyvidéki tájak. negyedévenként elõre megadva. a Mérleg és a Vízöntõ csillagképben álló Hold a virágzást. ennek legoptimálisabb begyûjtési idõpontja éjfélkor van. hanem az emberi tevékenységre is kihatnak. a gyümölcs beérését ösztönzi. az kedvez a gyökérképzõdésének. mit érdemes csinálni. A bõr rendkívüli képességei nem korlátozódnak a fény. A Természetgyógyász magazin részletesen leírja azt is. azt növekvõ. vidd haza. Pl. hogy vaksága ellenére nagyméretû színes képeket is képes készíteni. Mára azonban elfelejtõdtek. az esedékes hónapra megadva. Az állatöv jegyeivel kombinált részletes holdnaptárhoz a Természetgyógyász magazin asztrológiai rovatából juthatunk hozzá. míg az újhold vetése kitûnõ termést hoz. mivel akkoriban nem volt más módja a gyógyításnak.növényeket. (Nálunk az Ideál címû folyóirat közöl részletes vetési és betakarítási naptárt 1 hónapra elõre. Ez a lehetõség számunkra is fennáll. amelyeknek a földben fejlõdik ki a termésük. Ez a módszer természetesen csak abban az esetben követendõ. amitõl viszont szabadulni szeretnénk. azokat pedig.

hogy az állatok az energianyomok alapján keresik meg az egyes tárgyakat és személyeket.8-as magnitúdójú földrengés romba döntötte a várost. hogy ezek a lyukak pontosan követték az alattuk levõ tektonikai törésvonalakat. A folyóvíz azonban nem szünteti meg a tárgyak saját energiakisugárzását. és órákon át ott maradtak. lemossa az anyagba impregnálódott energianyomokat. így egy nagyobb esõ után a nyomkövetõ kutyák tehetetlenek lesznek. az emberi agy nemcsak telepatikus érzékelésre . hogy hagyományos érzékszervek nélkül is kitûnõen lehet tájékozódni benne. Ez azonban csak a látszat. illetve a méhek a kaptáraikat. Megállapították. hogy a nyomozó kutyák a szag után követik a bûnözõket. akkor az orra csak annyiban segíti ebben a tevékenységben. hogy minden tárgy. és 240 ezer ember lelte halálát az épületek alatt. és közel ezer ember megsérült. így ennek és a táj domborzati viszonyainak kisugárzása alapján az állatok a postagalambokhoz hasonlóan egy kiadós esõ után is hazatalálnak otthonaikba. bárhol jár is. miközben a környezetükben levõ felhõk folyamatosan mozgásban voltak. mint amennyiben az ember látószervét segíti a hallószerve a tájékozódásban. Ha a kutya keres valamit. hogy a víz kitûnõ szagzáró anyag.7-es erõsségû földrengés 70 ezer ember halálát okozta. Erre legmeggyõzõbb példa a termeszhangya. Bám város épületinek 90%-a romba dõlt. hogy a nyomkövetõ kutyák erõs ellenszélben is biztosan végzik feladatukat. füle. Az omladék alatt több mint 40 ezer ember vesztette életét. A közelünkben levõ tárgyak szintén átveszik a testünkre jellemzõ energiakisugárzást. 1976 nyarán a kínai Tangsan lakói is különös fényvillanásokat láttak az égbolton. Ennek bizonyítéka. szagzáró jégréteggel borított hólavina alatt is képesek megtalálni a szerencsétlenül járt embereket. és a továbbiakban azt keresi. ennek ellenére értelmi képessége. a környezetében való tájékozódó képessége és teljesítménye sok tekintetben meghaladja az emberét. Az 1755-ös lisszaboni földrengés során is az eget villámok fénye világította meg . február 21-én újabb földrengés rázta meg Iránt. A villámok által létrehozott fényjelenségekhez hasonlították a földbõl kiáramló intenzív energiahullámok levegõmolekulákra gyakorolt ionizáló hatását. akkor többnyire a szag után tájékozódik.mélyébõl kiáramló intenzív szubatomi energiasugárzás. A törésvonalakból kiáramló mágneses erõvonalak szinte fogságba ejtették az általuk körülzárt felhõket. hanem ráhangolódik erre a speciális frekvenciájú energiasugárzásra. Némelyik képen vörös sávok. Az anyagra jellemzõ specifikus sugárzás impregnálódik más anyagokba. Másnap egy 7.4 erõsségû földmozgás több falut a földdel egyenlõvé tett. A mentõkutyák a víz alatt is képesek megtalálni a vízbe fúlt áldozatot. orra. mert ezek az idomított állatok több méter vastag. A törésvonalakból kisugárzódó mágneses hullámok olyan erõsek. Sokan azt hiszik. Ismét visszatérve a telepátiára. minden élõlény bárhol van is. 2003. ezért amikor valakinek a használati eszközét a kutya orra elé helyezik. A megfigyeléseket követõen 2-2 hónappal a környéket nagy erejû földrengések rázták meg. bõre. energianyomokat hagy maga után. Két kínai geofizikus a súlyos iráni földrengések elõtt szokatlan lyukakat észlelt a felhõzetben. vagy a madarak a környezetükben észlelt szagok alapján találják meg a saját fészküket. A környezet által kibocsátott szubatomi energiasugárzás annyira részletes képet szolgáltat a világunkról.3 erõsségû földrengés rázta meg Irán dél-keleti részét. láthatatlan falat emeltek köréjük. hogy az állatok nem használják ki a rendkívül fejlett szaglóérzéküket is. Rendkívül érdekes kísérõjelensége még az energiasugárzásoknak. az elsõsorban nem szagmintát vesz. A Teherántól 700 kilométerre történt természeti csapás 602 halottat követelt. 1969-ben Japánban le is fényképezték ezt a sajátos jelenséget. A Richter-skála szerint 6. A víz. másokon kékes fény látszott. 1999-ben az Izmit városát ért földrengés elõestéjén a török tévé egy fénygömbszerû jelenséget mutatott be. Azt pedig mindenki tudja. de ha egy eléje tartott energianyomokat tartalmazó tárgy alapján nyomozásba kezd. különösen a folyóvíz azonban eltünteti. 2004. Nagy a valószínûsége annak. amelynek nincs szeme. hogy a fölöttük levõ felhõkre is hatást gyakorolnak. és 30 ezren megsérültek. és ezek az energianyomok hosszú ideig megmaradnak. A Richter-skála szerint 8. december 26-án a Richter-skála szerint 6. Ezt legmeggyõzõbb módon a hegyimentõ kutyák bizonyítják. Ez persze nem jelenti azt.

és az alatta elhelyezkedõ szervekben. Az egységes fizikai rendszernek a megismerése határtalan távlatokat fog megnyitni az emberiség elõtt. ami kb. május V. Kiegészítõ természetgyógyászati módszerek Régóta alkalmazott természetes gyógymód az aromaterápia. epestimuláló-. a gyomor-. köptetõ-. Budapest. hogy nem vagyunk már messze attól az idõponttól. hogy vérbõséget idéznek elõ a bõrben. baktériumokra. a kenõcs és a paszta. szélhajtó-. Jelentõs sikerre számíthatunk az ízületek reumás megbetegedései.és állatvilágnak be kell érnie távirati szintû információközléssel. a rándulás. ezért jó eredmény érhetõ el velük a sportorvosi gyakorlatban. zúzódások. szellemi képességeinkre támaszkodva mi már teljes folyamatában látni is tudjuk az eseményeket. Kb. hogy az okkultnak nevezett jelenségek talán mégiscsak léteznek a valóságban. tejelválasztó-. hogy mire fogjuk használni a kezünkbe került lehetõséget. vizelethajtó-. hanem a bõrön keresztül is. gyulladáscsökkentõ-. amikor valaki matematikailag is meg fogja fogalmazni az egységes tér és idõ elméletet. szívmûködést és vérkeringést serkentõ-. A különféle illóolajok zsíroldékonyságuk következtében nem csak az orr.alkalmas.5-2 óra múlva indul meg. ülõidegzsába. sõt helyi érzéstelenítõ (hûsítõ) hatásuk is van. Kiválasztásuk elsõsorban a tüdõn keresztül történik. fertõtlenítõ-. váll-karszindróma) esetén is. Egyébként egyre többen meg vannak gyõzõdve arról. Az illóolajok és illatos növények az emberiség legrégebbi gyógyszerei közé tartoznak. A képi kapcsolatfelvétel az Agykontroll gyakorlatokból már elsajátított módon Hatékony Érzékelés Kivetítés útján lehetséges. gombákra rátelepedve szinte minden kórokozót elpusztít. Az eddigi fejezetek figyelmes áttanulmányozása után még a leghitetlenebb olvasóban is felmerül majd a gyanú. A legfejlettebb élõlény. Belsõ használat esetén az illóolajok étvágygerjesztõ-. Napjainkban az illóolaj-tartalmú fürdõkészítmények bevonultak a fitoterápia eszköztárába is. Egy pohár forró víz tetejére cseppentsünk 5-6 csepp citromolajat. Külsõleg alkalmazva legjelentõsebb hatásuk. Megfelelõ koncentrációban az illóolajok külsõleg szintén alkalmasak fertõtlenítésre. a lumbágó és egyes ideggyulladások (pl. és csak rajtunk múlik. valamint a bélcsatornán át képesek felszívódni. amelybe a már ismerteken kívül a ma még ismeretlen fizikai jelenségeknek is pontosan meghatározott helyük lesz. és tegyük a szoba közepére. görcsoldó-. hormonális. a gél. A fürdõkivonaton kívül gyakori alkalmazási módja még az illóolajoknak a tinktúra (alkoholos kivonat). nyugtató-. az ember tehát szellemi képességeihez méltó módon egy színes televízió által nyújtott komfort szintjén értesülhet a földi és kozmikus eseményekrõl. izomgörcsök kezelésénél. 1 óra múlva az illóolaj elpárolog. A gyógy. 1990. fejezet AZ ÉLET MOZGATÓRUGÓI. JÖVÕKÉP A természetgyógyászati módszerek tárháza szinte kimeríthetetlen. Különösen a citrom héjából kinyert olaj alkalmas erre a célra. A legfontosabbakat már megismertük az elõzõ fejezetekben. a telepátiával. 0.és száj nyálkahártyáján. Az illóolajok különleges felhasználási területe a levegõfertõtlenítés. és a helyiség levegõjében található vírusokra. míg a növény. és jelenlétük kimutatható a véráramban is. Fajtától függõen 20-120 perc a felszívódási idejük.és féreghajtó hatást fejtenek ki a szervezetben. most lássuk a legkellemesebbet. ficam.és fûszernövényekbõl kivont olajak nem csak gyógyítják. hanem .

agresszív vagy a Magasabb Intelligenciával való kapcsolatteremtési szándéka nem elég komoly. aki ideges. mert egyes olajok hajlamosak a gyors avasodásra.és bélpanaszok. a másik pedig borsmentaolajjal dúsított levegõt kapott.és a borókaolajra. Brit kutatók érdekes megfigyelést tettek: borsmentával jobban megy a munka. hogy az illóolaj természetes alapanyagú legyen. Elsõsorban gyomor. torok. Közülük legismertebb a grépfrút magjából kivont olaj. az nem fog lejutni alfa szintre. Két felnõtt csoportot nehéz iskolai feladatok megoldásával bíztak meg. gombás fertõzések. jobban tud koncentrálni. övsömör.és fogínysorvadás. A IV. Az állagromlás lelassítása érdekében az illóolajokat légmentesen lezárva. tartózkodjunk a minõségi tanúsítvány nélkül forgalmazott illóolajoktól. mint az antibiotikumok. köröm. melyek az alfa frekvenciatartományba való lejutást segítik elõ. az önszuggesztiós gyakorlatok során is nagyon fontos a vágy. Ahhoz. kölnik.stimulálják is a szervezetet. bõrkiütés. Ezért semmilyen káros mellékhatása nincs. Bioflavonoid-tartalma javítja a vérkeringést. szõrtüszõgyulladás. a vágy és az elvárás megléte. húgyhólyaggyulladás. megfázás. antioxidáns hatása erõsíti az érfalat. Ezen túlmenõleg elengedhetetlenül szükséges a Magasabb Intelligenciával való érintkezésbe lépés eltökélt szándéka. s nem veszélyezteti a hasznos bélbaktériumokat. rossz lehelet. Ecsetelés formájában eredményesen alkalmazható vírusos szemölcs. ellenkezõ esetben a következõ használatnál már csak az üres üveget találjuk a helyén. mint vegyszerek. aki az egyes szabályok alkalmazása során nem várja el a kívánt gyógyító hatást. mert a különbözõ készítmények hatékonysága az illóolaj koncentrációján és a felhasznált hordozóanyagon kívül a minõségtõl is függ. az nem fog ezen a téren eredményeket elérni. Hatóanyagai elpusztítják a kórokozó citoplazmájának membránját. valamint hüvelyfertõzés ellen hatásos. és nagyszámú egysejtû parazita ellen indítanak támadást. szájpenész. hûtõszekrényben célszerû tárolni. és szabályosan kiéheztetik õket. amelyek nem rendelkeznek semmilyen gyógyhatással. Mindezt kísérletekkel igazolták. A beszerzésnél fordítsunk gondot a szavatossági idõre is. ekcéma és korpásodás megszüntetésére is. hogy a vágyunk mire irányul. Nem mindegy hol szerezzük be az illóolajokat. parfümök nem mások. Különösen vonatkozik ez a terpentin. közel száz gombatörzs. Ha káros . miközben 5 percenként az egyik csoport friss levegõt. fejezetben több módszert is megismertünk. Különösen a kámforolajnál ügyeljünk a légmentes visszazárásra. Aki negatív érzelmeket táplál ezzel a módszerrel szemben. vagy aki nem hisz ennek a módszernek a hatékonyságában. Az alfa tartomány birtokbavételének alapvetõ feltétele azonban a hit. hogy valaki az abszolút világ által kínált elõnyöket kihasználhassa. Nagyon fontos még. és nem vágyik arra sem. Jó minõségû terméket a fitotékákban (gyógynövényboltokban) kaphatunk. Igen intenzív gyógyhatással rendelkeznek a trópusi gyümölcsökbõl nyert olajok. Ráadásul ezt mellékhatásmentesen teszik. Nem megfelelõ tisztaságú illóolaj használata esetén bõrirritáló és allergiás megbetegedések léphetnek fel. A megfigyelések szerint a borsmentaolajos csoport 40%-kal jobban teljesített. meggátolja vérrögök képzõdését. vagy nagyon könnyen kibillen onnan. hogy másokat gyógyítson. Természetes antibiotikumként használják. Ezért csak hivatalosan engedélyezett terméket vásároljunk. A hatékonyság növelése Mint az elõzõ fejezetben láttuk. A szintetikus úton elõállított illóolajok. herpesz.és fülfertõzés. Ha valaki munka közben borsmentaolajat szagolgat. Több száz különbözõ baktériumés vírustörzs. Nem mindegy azonban. nyugalomra és lelki békére van szüksége. A grépfrútmag-kivonat olyan hatékonyan veszi fel a küzdelmet a kórokozókkal. Akinek nincs problémája az egészségével. mint a kontrollcsoport tagjai. Pszichoorientációs gyógyítás A pszichoorientációs gyógyítás elkezdésének legfõbb és egyben legnehezebben elérhetõ feltétele az alfába jutás.

hogy ártunk magunknak. A felelõtlen játszadozót aztán orránál fogva vezetik. és a hatékony gyógyuláshoz elengedhetetlenül szükséges szervi funkcióink elmélyült anatómiai ismerete. Gondolatban megfogalmazott üzenetekkel irányíthatjuk vegetatív idegrendszerünket. Amennyiben az akaratunk nem elég szilárd ahhoz. ezért a képzetlen médiumot könnyen félrevezetik. és utasítást adnak a sejtjeiknek. Manapság kezd divatba jönni a fehér mágia. amikor parajelenségeket idéznek elõ bûnös célok érdekében. Ezt a lehetõséget használják ki a fekete mágia hívei. szöveteinkkel és szerveinkkel. hogy agyunk frekvenciáját oly mértékben lecsökkentsük. Kitisztul az agyunk. A 4-7 Hz közötti théta tartományban sok csodás dolog történhet velünk. Az öngyógyítás szempontjából a théta szint szintén nagyon fontos. hogy csak látszólag tûnik ártalmatlannak. mert az alacsony rezgésszintû (földhöz kötött) szellemek nagyon keresik a kapcsolatot az emberi világgal. a pulzusát tetszõleges módon gyorsítani vagy lassítani. annak elõbb-utóbb szembe kell . Erre azért van szükség. Az asztrállények bárkinek ki tudják adni magukat. és az egyén saját felelõsségére is tevékenykedhet. ebben a frekvenciatartományban hozható létre a hipnózis. vagy az alkoholról. hogy gondolati úton sebeket is elõ lehet idézni a bõrön. rendezõdik a magánéletünk. így könnyen elõfordulhat. szintén ezen az agyfrekvencián csökkentik le percenkénti levegõvételeik számát a minimumra. A Biblia szerint: Aki a gonoszt idézi. Ezen a frekvencián gondolatainkkal a Magasabb Intelligencia közvetítése nélkül is gyógyíthatjuk magunkat. helyreállíthatjuk meridiánjaink energiaegyensúlyát. hogy egy jógi bármikor képes testhõmérsékletét lecsökkenteni. Ha agyfrekvenciánkat tovább csökkentjük. lejutunk thétába.szenvedélyeink vannak. hogy théta szinten nem csak magunknak. Az Agykontroll gyakorlásának elõrehaladott stádiumában képesek leszünk arra. mint a fekete mágia. akkor ez. Valójában ugyanolyan veszélyes. 10 Hz-en valósítható meg a legkönnyebben. A théta szintû tevékenység hátránya az alfa szinten történõ gyógyítással szemben. Azon kívül. hívjuk segítségül a képzeletünket. és célba juttat minket. nem arra kell vágynunk. hogy leküzdjük káros szenvedélyeinket. A légzésszám csökkentésével lelassítják szívritmusukat is. Errõl a modern boszorkányságnak nevezett kuruzslásról tudni kell. Théta szinten azonban a Magasabb Intelligencia már meg is kerülhetõ. hogy másokat is gyógyítani tudjunk. Ez a magyarázata annak a megfigyelésnek is. majd életét tragédiába sodorják. képességeinknek megfelelõ munkát találunk. akkor nem pusztulnak el az agysejtjeink. A vágyaink által sarkallt képzelet annyira erõs. Ha erre vágyunk és elvárjuk magunktól a sikert. alapszintre. akik élve eltemettetik magukat. hogy az alfa tartomány alá jussunk. hogy leszokjunk a dohányzásról. Azok a fakírok. A csapdába esett áldozat aztán már nem képes szabadulni tõlük. és nyílt seb esetén a vérzést megállítani. és ezentúl emberszámba vesz bennünket a társadalom. mert mint már szó volt róla ezen a szinten nem a Magasabb Intelligencia irányítja a gyógyítás folyamatát. azaz 7 Hz-re kell lemennünk. Ahhoz. Ebben az állapotban a test oly mértékben az agy irányítása alatt áll. hanem másoknak is árthatunk. felénél. Önmagunk gyógyítása a 7-14 Hz közötti alfa tartomány kb. bárkinek a képében meg tudnak jelenni. is de be fog következni. gondolati úton energiát irányíthatunk bármely szervünkbe. Képzeljük el. ha nehezen. Ezt a módszert egyébként a jógik már évezredek óta használják egészségük fenntartására. így a siker nem marad el. Itt szükséges megemlíteni. A hívásra mindig jön válasz. hogy a normál mélységû alvás ezen a szinten zajlik. hogy ha nem iszunk. és itt kezdõdnek a parapszichológiai jelenségek is. meggyógyul a májunk. hogy közvetlen összeköttetést teremt az illetõ agyával. Alfa szinten kizárólag a Magasabb Intelligencia közvetítésével tevékenykedhetünk. fokozatosan visszanyerjük testünk korábbi kondícióját. hogy az anyagcsere-tevékenységet csökkentsék a lehetõ legkisebb szintre. mivel észrevétlenül kerülünk a gonosz erõk hálójába. mivel ebben a frekvenciatartományban agyunk közvetlen kapcsolatba kerül sejtjeinkkel. hogy nehezebben kivitelezhetõ. Mindig a leszokásból eredõ elõnyökre vágyjunk. hogy legyõz minden nehézséget. de a már meglévõ sebeket meg is lehet gyógyítani. A hipnotizõr akaratától függõen a médium testén is létrehozhat sebeket úgy. vagyis teljes mértékben rendelkezhetünk a testünk felett. így ebben a tartományban ártani nem tudunk.

Ha az Agykontroll módszerével saját erõnkbõl nem tudunk megszabadulni a fóbiától. öntelt viselkedés azonban ellenszenvet kelt Istenben. félelmeinktõl pedig agyunk átprogramozása útján eredményesen megszabadulhatunk. nehézségekre. a sátánizmus szolgálatába állnak kegyetlen büntetés vár. A képmutató. a félelmeink. ám ha tisztán látunk ebben a dologban. Sorsunkban tehát a hullámvölgyeket periodikusan hullámhegyek követik. Ez a jelenség a közismert egyszer fenn. szükség van az idõnkénti felengedésre. Amíg a parapszichológusok igyekeznek a Jót szolgálni. Azokra. A krízisek tehát elengedhetetlen velejárói életünknek. . terhelésre van szüksége. hogy a mágia eszközeit használja. Spinoza szerint: Ami nem öl meg. másrészt a mindig sikeres ember egy idõ után elbízza magát. mely leglátványosabban a politikában nyilvánul meg. vagy az akaratlanul magunkra vont rontástól. A léleknek szüksége van a kudarcokra is. Ahhoz. hogy okkal-ok nélkül magasztalják tetteit. így arról is dönthet. ezért egy idõ után visszaállítja a dolgok normális menetét. A végtelenségig terhelt lélek azonban elnyomorodik. A fejlõdés törvénye azonban nem tûri az egyensúly megbomlását. keressünk fel egy képzett hipnotizõrt. az egy idõ után földre szállt istennek hiszi magát. az a saját fejlõdését akadályozza meg. hogy a lélek fejlõdhessen. Világunk kozmikus törvényei A IV. hogy élete során jó vagy rossz emberré váljon. és gyûlöletet szít az emberek lelkében. A jelenlegi még nem éppen tökéletes világunkban azonban a kényszerû sorsfordulatoknak sokszor büntetés jellege is van. egyszer lenn esete. hanem mindennapi világunk szerves része. Akinek tiszta a lelke. így minden jónak van egy rossz ellentétpárja. annak nincs mitõl tartania. határtalannak képzeli erõit és képességeit. sikerei csúcsán hajlamos arra. az erõsebbé tesz. a tisztességes utat választja. az utolsókból pedig elsõk. hogy mindenben abszolút biztonságra törekszik. hogy az abszolút világgal kapcsolatba lépve milyen erõket szolgáljon. és teljesen elveszti az önkontrollt saját személyisége felett. hogy antihumánus cselekedeteket vigyen véghez. Ahogy bárki eldöntheti. A mágia ellentétpárja a parapszichológia. aki egy általa létrehozott energia-védõköpeny alatt mentesít bennünket ettõl a nemkívánatos hatástól. akik a fekete mágia. mert ez egyrészt nem szolgálja a lélek fejlõdését. a környezet ellenállásának hatványozott megnyilvánulásáról. azt a fekete mágusok is produkálni tudják. hogy ezek a sötét erõk önszuggesztió által. a fáradalmak kipihenésére. vagy megköveteli környezetétõl. Ez a szembenézés azonban könnyen végzetessé válhat.néznie vele. A csúcson való tartózkodás szintén nem tarthat sokáig. a képzelõerõnk közvetítése útján kerüljenek közel hozzánk. A Biblia szerint így lesznek az elsõkbõl utolsók. A Biblia szerint: A gonosz közöttünk lakozik. akkor védekezhetünk ellene. Aki a becsületes. Aki lépten-nyomon dicséri önmagát. vagyis a mennyországot választja a pokol helyett. fejezetben szó volt a hatás-ellenhatás törvényérõl. mert a sátáni erõk végleg kiterjesztik rájuk a hatalmukat. ezért ne féljünk tõlük. A pozitív módon kezelt kudarc idõvel még elõnyünkre válhat. A törvényszerû bukás igen gyakori oka még az öntömjénezés. Vagy az életével fizet érte a kísérletezõ. hogy tanulhasson belõlük. Aki úgy rendezi be az életét. hanem egy jellegzetes periodicitás is megfigyelhetõ ebben a folyamatban. Ne engedjük azt se. Ezzel a témával kapcsolatban feltétlenül szólni kell arról. Amit a parapszichológia eszközeivel el lehet érni. az messzemenõen tartózkodjon a mágia mindennemû megnyilvánulásától. A világegyetem fejlõdése a dualizmus jegyében zajlik. az messzemenõen tartózkodjon attól. Aki tehát a karmikus ciklusa után Istenhez és nem a Sátánhoz akar megtérni. a különbség csak a céljaikban van. személyi kultusz formájában. Az ilyen magatartásnak elkerülhetetlen következménye a bukás. Az emberi lélek fejlõdését azonban nem csupán statikus erõk befolyásolják. hogy a fekete illetve fehér mágia nem az ördög öncélú tudománya. addig a fekete mágia hívei képességeiket a Rossz szolgálatába állították. vagy az idõk végezetéig a Sátánt kell szolgálnia. és a bûnt kell szolgálniuk az idõk végezetéig. visszaéljen kedvezõ helyzetével. mivel a ma embere hatalma.

hanem az áldozat gyõzelmét segíti elõ.melynek kiváltói a legtöbbször azok lesznek. annál hamarabb következik be a fordulat. napnál világosabbá téve a meggyalázói felett aratott diadalt. amelyek a hasonlóság törvénye alapján magukhoz vonzzák a Jót szolgáló tiszta erõket. Történelmi elõdeikhez hasonlóan a jelenkor diktátorai is minden eszközzel igyekeznek ártani a nekik nem tetszõ személyeknek. az Isten elõtt utálatos. Mindnyájan . amivel a földi életében érintkezésbe került. mely által az áldozat neve fennmarad az idõk végezetéig. hogy: Ki lesz a mennyországban a legnagyobb? A válasz így szólt: Az. Így teljesedik be a teremtésnek egy másik fontos törvénye. kiszolgálója lesz. hogy az emberiség történelmét szakadatlanul végigkíséri az üldözöttek üldözõkön való felülemelkedésének szükségszerû bekövetkezése. Ellenfele fizikai megsemmisítésével nem a saját. mert cselekedetével nem hogy elpusztítaná. Eközben figyelmen kívül hagyják azt a törvényt. az felmagasztaltatik. az erõ fokozatosan átáramlik az üldözött félhez. A büntetés azonban legtöbbször a zsarnok életében megkezdõdik. élete példaértékûvé válik. Ha ugyanis egy igaz eszmét hirdetõ embert meggyilkolnak. hogy minden kor más és más eszmeáramlatot vet felszínre. hogy az üldözött egyre erõsebb lesz. szinte megszentelõdik. hogy kioltja ellenségei életét. Az sem elképzelhetetlen. amely a Bibliában a következõképpen van megfogalmazva: Aki felmagasztalja magát. mártírhaláluk évfordulóját pedig nemzeti ünneppé nyilvánítja az utókor. embercsoportoknak vagy népeknek. amely elkerülhetetlenül kihajt. Az üldözés elkerülhetetlen velejárója ugyanis. amikor valakit nem felmagasztalnak. a zsarnokok mind a mai napig nem tanultak ennek az õsrégi törvénynek a minden akadályt elsöprõ érvényesülésébõl. hanem éppen ellenkezõleg. akkor az általa képviselt elvek kiszabadulnak a test korlátozó burkából. A megölt személyek csak meggyötört testüket veszítik el. ezek az erõk az abszolút világban számára megsokszorozódva jelennek meg. Ebben a folyamatban az üldözõ és az üldözött közötti erõkülönbség elõbb-utóbb az ellenkezõjére fordul. és akadálytalanul útjukra indulnak. hogy a hatalom. vagyis arra az esetre. az üldözõ viszont a saját sírját ássa meg ezzel a cselekedetével. akik hõssé magasztosulva vonulnak be a történelembe. Érdemes ennek az egyetemes érvényû törvénynek a kozmikus hátterét is megvilágítani. minél embertelenebb az elnyomás. Mert ami az emberek elõtt magasztos. akiket a zsarnokság korábban alaptalan dicshimnuszok szajkózására kényszerített. és aki megalázza magát. ami azt eredményezi. és minél kegyetlenebb. annál magasabb szintre emeli õt a hatalom. mivel a kiontott vér maggá válik. Jézustól megkérdezték egyszer. hogy minél nagyobb üldözésnek van kitéve valaki. az megaláztatik. hogy ily módon a saját bõrén tapasztalja és tanulja meg a karma törvényének szükségszerû beteljesülését. Miután a mártírrá vált személy a fizikai világban lemondott a gyõzelemrõl. megaláznak. [ A mûvészi irányzatok inspirálásán kívül a társadalmi tudat befolyásolásának szintén érdekes esete. Minden. amely az emberi élet különbözõ tevékenységeit juttatja elõtérbe. Ezzel azonban éppen ellenkezõ hatást ér el. akik hittek az õ igazságában. hogy a volt üldözõ a továbbiakban az általa üldözött személyek alárendeltje. cserébe viszont a Mindenható kellõképpen megjutalmazza õket állhatatosságukért. hogy a bukásra kárhoztatott ember minden korábbi kezdeményezését mágikus erõk özöne árasztja el. Az általa kisugárzott erõbõl azok is bõséggel meríthetnek. A médiumi közlések alapján a Gonosz csak átmenetileg diadalmaskodhat. Ez a bibliai idézet egyben utal ennek a törvénynek az ellentétpárjára is. hanem örökre halhatatlanná teszi ellenségei nevét. Nem egy zsarnok ezt úgy próbálja megakadályozni. Az áldozattá válás olyan erõk aktiválását váltja ki az univerzumban. aki közületek a legkisebb! Annak ellenére. és egyre terebélyesebbé növekedve a diktatúra bukását eredményezi. A fizikai világban ez azzal a következménnyel jár. az elkövetkezõ életükben bõséges jutalmat nyernek kárpótlásul. mégpedig olyan fölényes sikert. A kudarcba fulladt törekvéseihez szegõdõ segítõ erõk halála után aratnak gyõzelmet ellenfelei felett. Ez az erõ egykori ellenségeit is elkerülhetetlenül szembesíteni fogja önmaguk vétkével.

ahol a nép hosszú ideje kispolgári jólétben és egzisztenciális biztonságban él. Egy-egy tevékenység nem csak világviszonylatban válhat kiemelten színvonalassá. hogy Isten csak a túl meleg és a túl hideg dolgokat kedveli. Messze elkerüli az olyan társadalmakat. jóléti államokhoz viszonyítva miért születik nálunk annyi világraszóló alkotás. hogy agyoncizellált alkotásokat hozzanak létre. és ez a közeg termékeny talajt teremt az alkotó munkának. ahol azok óriási erõfeszítések és harcok árán valósulhatnak csak meg. se utána nem figyelhetõ meg. a langyosat kiköpi . vagy olyan országokban. Úgy tûnik. Ez különösen nagyobb embercsoportok erõs fizikai. Tolsztoj: Háború és béke. de a modern mûvészeti irányzatok is ebben a korban bontakoztak ki. (Az eredmény valójában 7:3 volt.és lelki megrázkódtatása esetén nyilvánul meg. mint a rockhoz. Ennek alapján már érthetõ. Közülük legnagyobb jelentõségû a rock. Úgy látszik. Solohov: Csendes Don. hogy a C-vitamin körüli reklámkampány tudományosan . A harmadik évezredben is lesz könnyûzene. Az ilyen helyeken az élet minden területén többnyire csak átlagteljesítmények születnek. A magyarországi viszonyok annyira kedvezõtlenek az alkotó munka számára. mert mi olyan kreatívak vagyunk. 70-es és a 80-as évek voltak. szenvedéssel. hogy igaza van a Bibliának. az ügyet könnyen célba juttassák. Ennek a jelenségnek az ellenkezõje figyelhetõ meg tartós béke idején. A mai mûvészeknek nincs türelmük ahhoz. Az operaszerzés fénykora a múlt század második felében. Ennek a stílusnak a részletgazdagságát ma már lehetetlenség utánozni.és a diszkózene megszületése. Amióta csak létezünk. hogy nem látják az értelmét a túldíszítésnek.) A 90 éve veretlen angoloknak a budapesti visszavágón sem sikerült szépíteniük. Az elõtte és utána született operák színvonala össze sem hasonlítható az aranykorban írtakkal. hanem egyes földrajzi térségekben is. 1953-ban. A XX. világháború idején alkotott Diktátor címû filmjére. mint ebben a három évtizedben. ahol minden feltétel adva van ahhoz. A háborús évek regényei közül még ma is nagy népszerûségnek örvendenek pl. Soha nem fogunk olyan dallamos és fülbemászó könnyûzenei számokat írni. szüntelenül pusztítjuk önmagunkat. Ezekben az idõszakokban az irodalomban is kiemelkedõ alkotások születnek. mint Isten kiválasztott népe. Ez a film a szövetséges harctereket megjárva óriási mértékben növelte a fasiszta diktatúra ellen harcoló katonák kitartását. olyan helyekre ad nagy lehetõségeket. amikor azt írja. hogy nagyobb válságok idején a Mindenható ily módon próbál lelki vigaszt nyújtani az embereknek. század köztudottan a technikai fejlõdésnek kedvezett. vagy George Orwell: 1984 címû mûve. hogy a londoni Wembley stadionban 6:3-ra verte a világhírû angol futballcsapatot. hanem a közös gyûlölet tartja össze. de a holland játékvezetõ egy szabályos gólt nem adott meg nekünk. a bejelentés után több neves magyar tudós tiltakozólevelet küldött a svéd akadémiának. netán felülmúlni. Ebben megrágalmazták tudóstársukat. hogy kontinensekre kiterjedõ háborúk idején annyi sok kiváló mûvészegyéniség tevékenykedik a megpróbáltatásoknak kitett földrajzi régiókban. Mi még a saját Nobel-díjasainknak is ártunk. hogy az elõzõ évszázadok korszelleme inkább a mûvészeteknek kedvezett. arról nem is szólva. Amikor Szentgyörgyi Albert 1937-ben megkapta a kémiai Nobel-díjat az aszkorbinsav feltalálásáért.tudjuk. amely se elõtte. akadállyal. Korunk tervezõi a funkcionalitásra helyezik a hangsúlyt. a kommunista diktatúra tetõfokán a magyar aranycsapat olyan kiugró formában volt. de ez inkább hasonlít majd az ûrzenéhez. hogy a felmerülõ nehézségeket legyõzzék. Verdi életében volt. Nem azért. sõt tragédiával jár egy-egy ötlet kidolgozása. hogy ez szinte ide vonzza az ihletet sugalló túlvilági erõket. Kizárólag oda. és erkölcsi fölényérzetét. Ugyancsak kiemelkedõ szerephez jut ezekben az idõszakokban a sport. a díszítés háttérbe szorult. Magyarországon pl. A magyarokat nem a közös szeretet. Hemingway: Akiért a harang szól. Az építõmûvészet és a belsõ építészet pl. hogy legyen erejük elviselni a megpróbáltatásokat. 1954-ben a Népstadionban 7:1-es vereséget szenvedtek. annyi nehézséggel. Gondoljunk csak Chaplin munkásságára. a barokkban és a rokokó stílusban teljesedett ki. Korántsem vagyunk olyan tehetségesek. melynek fénykora az 1960-as. Valószínûleg ennek tudható be. és a II. hogy a gazdag. történelmünk akár az önsorsrontás mintaképe is lehetne.

Endrõdi Sándor élete. Az elhomályosíthatatlan hírnévhez valószínûleg az is hozzájárul.megalapozatlan és félrevezetõ. Napjainkban ennek legkirívóbb bizonyítékát a popvilág szolgáltatja. A méltatlan feledés oka. Nem egy világraszóló tehetség életmûve fulladt már az érdektelenség mocsarába. mi egymás torkát. az életét áldozta az ügyért. A kollektív tudat fejlõdése sem mentes attól a hullámzástól. neve még az iskolai irodalomkönyvekbõl is hiányzik. A gazdasági életben sem díjazzák a kicsinyességet. Ennek a jelenségnek a felismerése egyébként nem új keletû. ahol jó néhány énekescsillag elsõsorban nem a tehetségével. amíg más nemzet fiai idegenben egymás kezét fogják. hogy céljaink erõfeszítések nélkül valósuljanak meg. Úgy tûnik. Sokan fanyar humorral vették tudomásul a halhatatlanságnak ezt a módját. Költészetének virtuozitását a legmegátalkodottabb kritikusok is elismerték. egyszer lenn állapotával jellemezhetõ.és munkastílussal járó kockázatok nélkül tehát nincs tartós siker. de nem forradalmár. Haladó. amelyek azután ismét hosszabb nyugalmi szakaszba mennek át. önmagát sem kímélve képviselt. hanem az élet minden területén. hogy így próbálja kompenzálni a sors azt az önzetlenséget. hogy mi még a szülõhazától elszakadva sem tudunk változtatni mentalitásunkon. Ennek ellenére mégis elfeledett költõ lett belõle. de nem nacionalista. Sokan életfilozófiájuknak tekintik ezt a viselkedést. hanem az egyéni érvényesülés terén sem jutalmazza a lagymatag. nyomot hagyjon maga után. Igaz. Minden jel szerint a személyes tudathoz hasonlóan a közösségi tudat hatékony fejlõdése is csak kellõ súly alatt mehet végbe. Érdekes. amit rövid életében megalkuvás nélkül. mint a 70 évig élt Endrõdi Sándor nyugodt. határozatlan mentalitást. így az 1848-as forradalom és szabadságharc elindítója volt. mert munkássága mellett szívén viselte hazája sorsát is. akik létük lényegét annyira önpusztító módon fejezik ki. de nem gyûlöl. hogy fontosságát tekintve gyakran még a tehetséget is felülmúlja. Erre mondta Zarathusztra: Halj meg idõben! Ez a követelmény nem csak a mûvészek világában érvényesül. Visszakanyarodva a fõ mondanivalóhoz a Mindenhatónak nem érdeke. A legmélyebb nyomot pedig rendszerint azok hagyják maguk után. Madonna. Magyarországi viszonylatban ennek talán legkirívóbb példája egy múlt századi költõnk. Már az ókorban is gyakran emlegették a filozófusok. hogy életükkel fizetnek érte. Az egyes nemzetek történelmének tanulmányozása során jól megfigyelhetõ. az amerikai popdíva egyszer ezt nyilatkozta: Inkább éljek egy évig tigrisként. mind munkáját illetõen semleges volt. mind magánéletét. de nem vátesz. mert az illetõ túl sok gondot fordított a körülötte élõk elvárásainak a kielégítésére. hogy a Teremtõ nem csak az egyes közösségek fejlõdése során irtózik a langyos közegtõl. a pitiáner . hogy valaki az élete során maradandót alkosson. kurázsi is kell hozzá. mint száz évig birkaként. ha valaki a legnagyobb kincsét. minden szélsõségtõl mentes pályafutásának teljes életmûve. Endrõdi Sándort Petõfi és Arany halála után a legnagyobb élõ költõnek tartották Magyarországon. hogy középen állt. Ahhoz. hogy a sors számára az egyéniség minden áron való érvényre juttatása. túl simára egyengette az útját azzal. amely az egyszer fenn. hogy már jó elõre leszerelte környezete rosszallፍsának legkisebb megnyilvánulását is. hogy hosszabb nyugalmi szakaszokat gyors kaotikus szakaszok követnek. ma már senki sem emlékezik rá. Többek között ennek a szükségszerûségnek tudható be a béke és a háború periodikus váltakozása az emberiség történetében. Érdekes. amit a Szeged környéki paprikatermesztõk pénzeltek. Hazafi. Egy ismert mondás szerint. Nem csak egyéni. hanem társadalmi méretekben is érvényesül tehát az ellenerõ törvénye. idõ elõtt áldozatává válnak állhatatos. hanem a szinte már botrányosnak számító megnyilatkozásaival és életformájával vált világhírûvé. de az a 26 év ameddig élt mélyebb nyomot hagyott a nemzet emlékezetében. karakán kiállásuk következményeinek. Kitûnõ költõ. hogy ezért az életével fizetett. Ezzel szemben Petõfi lánglelkû költõként írta be nevét az irodalomtörténetbe. Kiváló emberi tulajdonságokkal bírt. az élet kihívásaival szembeni határozott fellépés annyira elengedhetetlen. nem elég a szakértelem. A határozott élet. Hegedûs Géza megállapítása szerint: Bírál. ezért kortársai mindnyájan szerették.

Néha . Hiába a szorgalom. visszafejlõdés jellemzi ezeket az embereket. Ez az univerzális törvény annyira erõsen hat a társadalomra. és máris biztosítva van a siker az életben. A legtöbbször azonban hanyatlás. mert a nagy tettek több hasznot hajtanak a világnak. Lelkiismeret-furdalásuk következtében mind nagyobb bûntudatuk támad. ha a kitûzött cél csak tengernyi szenvedések árán érhetõ el. hogy az ellenerõ mértéke pozitív törekvéseink horderejétõl függ. pénzügyi szakértõ. hogy igen. Ehhez azonban állhatatosság és odaadás szükséges. amelyet alkoholba vagy narkotikumokba fojtva képesek csak elviselni. vagy a következõ életükben nyerik el méltó büntetésüket. emberi ronccsá válik. Ismerjük a közmondást: Aki kifoszt néhány járókelõt. amíg az Úr megengedi nekik. hogy az akadályok csak akkor hárulnak el. Ezek az emberek annak tulajdoníthatják a kudarcukat. ha nem párosul türelemmel. Menet közben ugyanis már nem tehetünk semmit. az kutat. hogy képességünk. de ha több millió embert foszt ki. a magas fokú képzés. hogy: Soha nem szabad feladni a küzdelmet! Mielõtt belevágunk valamibe.viselkedést. hogy létezik egy erõ a világegyetemben. hogy milyen ügy mellett kötelezzük el magunkat. attól kezdve tûzön-vízen át tartsunk ki az elhatározásunk mellett. A nagystílû bûnözõk csak életük végén. A céljait feladó ember viszont megkeseredik. illetve magas fokú képzettséget szerezni. a Mindenható csak akkor nyitja fel a sorompót. és a sors utat nyit elõttünk. ami azt jelenti. Az egymás után jelentkezõ nehézségek láttán azután elkeserednek. Ha úgy döntünk. az egész addigi életünket. hogy a Teremtõ mindenek fölé helyezte a fejlõdés szükségességét. Egy másik találó mondás szerint: Aki egy embertõl lop. Sokan azt hiszik. aki több embertõl. mégse adjuk fel a küzdelmet. hogy nincsenek tisztában az univerzum törvényeivel. és egyre valószínûbb. mert nem hagyja õket nyugodni. Nem mindegy azonban. hogy kudarcot vallottak. A Biblia így biztatja a küzdelmüket reménytelennek látókat: Ne félj! Ellenségeid csak addig lövik feléd láthatatlan nyilaikat. Ha viszont továbbra is kitartunk. ha erõfeszítéseink összessége meghaladta az ellenerõ mértékét. a halál vár ránk. Ez esetben vigasztaljon bennünket a tudat. Lehet. kitartással. nem érünk el nagy dolgokat az életben. A büntetés természetesen ezekben az esetekben sem marad el. meg nem értett zsenikkel. hogy az átélt szenvedések jelentõs mértékben elõsegítették lelki fejlõdésünket. amelynek a következõ életünkben nagy hasznát vesszük. a rendíthetetlenség és az odaadás hiányzik belõlünk. Minél nagyobb feladatba vágtuk a fejszénket. és képesek vagyunk-e feláldozni magunkat az ügy érdekében. mérjük fel. mint vegetálásnak. Mindebbõl látható. ha az állhatatosság. Amikor lejár az idejük. hogy eközben elszáll az életünk. képzettségünk és egyéb adottságaink elegendõk-e a feladat elvégzéséhez. az elkötelezettség megléte minden más emberi kvalitásnál fontosabb. az plagizál. de a kirívó tettek ereje halasztó hatályt gyakorol a kiszabásukra. Az ily módon történõ bukás automatikusan magával hozza az alacsonyabb osztályba sorolódást. ami minden sikernek megkéri az árát. Ha kiszállunk a küzdelembõl. nem engedi. mint amennyi kárt okoznak a vele járó szélhámosságok. hogy erõfeszítéseink mértéke mikor éri el azt a szintet. minden rossztól megszabadulsz. a tehetség. és feladják a küzdelmet. A szorgalom sem ér önmagában sokat. Talán azért huny szemet a Teremtõ az ilyen jellegû bûncselekmények felett. Elveszítjük a törekvéseinkbe fektetett rengeteg idõt. pénzt. amikor a sors már nem veszi hasznukat. Ebbõl következik. amikor átbillen a mérleg nyelve. Nem tudják. hogy minél többet lop valaki. A fejlõdés legfõbb irányítója és kiegyensúlyozója az ellenerõ megnyilvánulása. biztosan veszítünk. Nincsenek tisztában azzal. akinek az élete a legjobb esetben sem nevezhetõ másnak. soha nem tudhatjuk. Nem véletlen. energiát. hogy siker helyett az öregség. elég tehetségesnek vagy szorgalmasnak lenni. Nem véletlenül tartják sokan. hogy az élet tele van sikertelen tehetségekkel. Ebbõl következik. annál nagyobb ellenállást kell leküzdenünk. hogy az elszántság. hogy elõrevivõ céljaink erõfeszítések nélkül valósuljanak meg. még akkor is. hogy átmenetileg még a bûnözõket is védi. annál kevésbé esik bántódása . az gengszter. és többdiplomás utcaseprõkkel. Az elõzõekbõl azt is tudjuk. hogy ezek az emberek a következõ életükben jóval nehezebb körülmények közé születnek vissza.

Ezt a csapdát csak úgy tudjuk elkerülni. Nem véletlenül született az a mondás. legszívesebben kifutnánk az életbõl. Két elõadás között szenzációhajhász újságírók kérdéseire válaszolnak. de így sem gyõzzük a kíváncsiskodók kielégítését. ami depresszióhoz. Az állhatatosság tehát rugalmasságot feltételez. mint az erejüket túlértékelõk. minél nagyobb eredményt értünk el. tárgyalások egyre több idõt vesznek el tõlünk. Könnyû rászokni. akkor sem lesz könnyû dolgunk. ha lemondunk a nyilvános sikerrõl. Olyanná válunk. A hajlíthatatlanság azonban nem szolgálja sem az egyén. Onnan aztán nincs többé felemelkedés. mint a kábítószer. hogy: Nehezebb a dobogón állni. Érethetõ. Ezért az ügyeletes sztárok jönnek-mennek. újabb eredmények elérésére. Elõször is rosszkedvûvé válunk. a különféle meghívások. A siker ördöge egy pillanatnyi idõt sem enged munkánk folytatására. csökönyös ember lecövekel az eredeti elképzelése mellett. A makacs. Ha végre nem utasít el bennünket a világ. Az ember legalattomosabb ellenfele akkor jön el. Dalcsev úgy jellemzi ezt az idõszakot. Minél nagyobb a siker. Miközben eltelünk önmagunkkal. annál nagyobb üresség támad utána a bensõnkben. hanem elismerésre. Eközben azonban lényegtelen dolgokkal telik meg az életünk. hogy a Nobel-díjas tudósok túlnyomó része a díj odaítélése után már nem alkotott semmi jelentõset. Legtöbbjük a hírnevébõl él. hogy: A harcos számára a gyõzelem órája a legnehezebb. Ilyenkor nincs mit tenni. Nem leszünk képesek az újabb és újabb lehetõségeket visszautasítani. Késõbb megpróbálunk ugyan szelektálni a rajongóink között. önpusztításhoz vezet. Elõadókörutakat szerveznek. kellemesnek tûnõ lebegés érzete. minden könnyûnek tûnik. Ennek tudható be az a jelenség is. hanem a keblére ölel. hogy már nem mi irányítjuk az életünket. Kornis Mihály szavaival élve elmegy a kedvünk mindentõl. de ekkor sem képes a váltásra. figyelmünk ezerfelé aprózódik. Ne népszerûségre törekedjünk. Midõn az emberek ráunnak. Miután nem mondhatunk nemet. Futószalagon jönnek a korábban elérhetetlennek tûnt ajánlatok. mindenki érintkezésbe akar lépni velünk. Az igazi nehézségek ugyanis a célszalag átszakítása után várnak ránk. hanem a makacsságnak tudható be. hogy most kihasználjuk a kínálkozó lehetõségeket. intézmények személyünk iránti érdeklõdését? Hiszen korábban ezt évtizedeken át nélkülöznünk kellett. hanem sodornak bennünket az események. hiábavalóságok körül forognak a gondolataink. a nagyközönség folyton új arcokra vágyik. nincs tekintettel a körülményekre. Ha jól választottuk meg a célt. és sikerrel vettünk minden akadályt. Miért is hárítanánk el az ismert emberek. a valódi értékteremtésre. egyre kevésbé gondolunk a szürke mindennapok gyötrelmes küzdelmeire. Ne páváskodni . Jusson eszünkbe korunk bölcs mondása: A siker a halhatatlanság aprópénzre váltása. A népszerûség olyan. akkor ránk ront a dicsõség. a sorozatos sikereinkkel. Mivel az események középpontjában állunk. Sajnos a kitartó emberek egy részében a tántoríthatatlanság nem az állhatatosságnak. amivel kellene: az alkotó munkával. hogy rossz irányba visz az útja. mert a média. a bennünket keresõkkel való beszélgetések. A kapcsolatok kiépítése. hogy mire költhetnénk. Ráadásul dõl hozzánk a pénz. Egyszer csak azt vesszük észre. és nem hallgat a józan ész által diktált érvekre. annál nagyobb bajba kerülünk. Az ilyen ember ugyanúgy bukásra ítéli önmagát. Ez az ellenség mi magunk vagyunk. csak azzal nem. súlyos elvonási tünetek keletkeznek. módosítani kell az életpályánkat. Amikor elmúlik és ejtenek bennünket. és élménybeszámolókat tartanak. de valójában kísértés. Megszédítenek bennünket. A tünetek: általános súlytalanodás. és folyton azon jár az eszünk. elfelejtetik velünk eredeti feladatunkat. sem a világ érdekeit. A helyes irány érdekében gyakran alkalmazkodnunk kell a megváltozott viszonyokhoz is. vagy egy filmcsillag. mint egy popsztár. Mindennel foglalkozunk. megy a saját feje után. és sorsa nem lesz más. Egy idõ után már õ is látja. Minél nagyobb dolgot hajtottunk végre. amikor végre sikeresen befejezi feladatát. de nem lehet leszokni róla. a megfutamodók. mint a küzdelmet feladóké. mint odáig eljutni. A sok szenvedés után a váratlanul jött nyilvános elismerés áldásnak tûnik. és az ily módon keletkezett cikkekért hatalmas összegeket kapnak a bulvársajtótól. A korábban nyíltan támadó gonosz erõk most ezzel az ármánnyal térítenek le minket a korábbi útról. a süllyesztõbe kerülnek. hogy rossz cél felé haladunk. Ez a folyamat szinte elkerülhetetlen.elõfordul.

és kitörölhetetlenül fennmarad a világ végéig. a reflektorok éppen aktuális sztárra szegezõdése. Ha nem nyúlunk hozzá ehhez a tõkéhez. és mi örömmel elfogadjuk a hódolatot. A külvilágtól rengeteg energiát kap azáltal. Még a felületes szemlélõ számára is azonnal szembeötlik. Zseni vagy. vagy ahogy az utókor említi: a halhatatlanság páncélként vesz körül bennünket. mérget pumpál a lelkünkbe. mint a percemberek dicsfénye. hogy a legtöbb ember jobban szeret a langyos vízben dagonyázni . A Biblia ezt a tehertételt az alábbi formában juttatja kifejezésre: Csak veletek léptem szövetségre a Föld minden nemzetsége közül. akkor meg a fejletlensége. Isten az általa kiválasztott személy lelki fejlõdését szenvedések által segíti olyan magasságba. hogy ennek milyen következményei lettek. kultúrájába. ha a századelõ színészeinek portréit összehasonlítjuk a századvég színészeinek fényképeivel. A világteremtésben való részvétel tudata nem engedi összeomlani. hogy elhisszük amit rólunk gondolnak. A Biblia szerint Isten a zsidókat kiemelkedõ tehetséggel ajándékozta meg. férfias vagy. mámorító érzést biztosít. és állandóan fájdalmat. hanem lelki fejlõdésünk kerül egy fokkal magasabb szintre. hogy nekünk semmi sem sikerül. Örök vesztesnek érezzük magunkat. akkor beteggé válik. sötét ûr. Ezt legegyértelmûbb módon akkor tapasztalhatjuk. érezzük magunkban. Beépül civilizációnk történelmébe. a zsidóság esetében. Ha a sok kudarc és lekicsinylõ vélemény miatt nem kap elég energiát. ha az egónk kicsi marad. Ez a sokak által irigylésre méltónak tartott helyzet azonban elõbb-utóbb felzabál bennünket. amely azután egy világméretû holocaustban végzõdött. de egyben nagy csapás is. rajongóink nem hizlalják többé az egónkat. de ez a siker maradandóvá válik. A történelembõl tudjuk. Emiatt úgy állunk hozzá mindenhez. Ismerjük fel. Ha nagy az egónk. hogy földi életünk nem volt hiábavaló. és tevékenységünknek nem lesz semmi publicitása. nem éltünk hiába. Egy ideig csodálatos. Kerüljük a talmi dicsõséget kínáló nyilvános ünneplést. melynek lényege. igazi szuperhím! mondogatják nekünk. mondanak. A valódi siker érzete. igazságnak tekintjük a hízelgõ szavakat. nyomot hagyunk magunk után ebben a világban. mint a bensõnkben kongó rideg. és fenntartja bennünk a reményt a legnehezebb idõkben is.akarjunk a világban. a függetlenségünket. Minden pillanatban alávetjük magunkat mások véleményének. Ráadásul a környezetünk által felpumpált egónk hozzáköt bennünket az embertársainkhoz. Amennyiben megdicsérnek bennünket. Ezáltal elveszítjük az önállóságunkat. hanem hatni rá. Az igazi sikerrel ritkán jár nagy pénz. boldogok vagyunk. Az idõtálló értéket alkotó embert a környezete nem képes megalázni. Ennek kollektív megnyilvánulását figyelhetjük meg az általa kiválasztott nép. a sorozatos pogromok. Így aztán nem is fog. a felszínes kapcsolatokat. de ellentételként a fokozott büntetés terhét rótta rájuk. hogy Isten akit szeret. hogy akkor már rég nem fogunk élni. Amikor sikerünk van. Az átlagember szemével nézve Isten fokozott figyelme nem csak áldás. azt bünteti. Bármikor gyötri is ínség testünk-lelkünk. már nem ünnepelnek bennünket sztárként. Ha megszokjuk. Sokan érthetetlennek tartják a Bibliának azt a kijelentését is. ha kritizálnak szomorúvá válunk. hogy az egónk kívülrõl kapott energiából él. ha nem váltjuk aprópénzre. Ezért szép lassan a rabjává válunk. az egónk hatalmasra nõ. akkor nem marad más. hogy a valódi siker munkánk következményeiben fog megnyilvánulni. Közismert a zsidó nép évszázadokon át tartó üldöztetése. Ez erõt ad. jóképû vagy. ha kicsi. Nem anyagilag gyarapodunk általa. Nem lesz múlandó. elsorvad a belsõ Énünk. mint világmegváltó tettekkel bajlódni. Mások kénye-kedvétõl függve akaratlanul is érzelemkoldussá válunk. amely kiemeli õt az átlagból. életünk végéig táplálkozhatunk belõle. Lehet. Akármi történik is velünk. kisebbrendûségi komplexusunk lesz. felszabadító élményt nyújt. ezért kérem számon rajtatok minden bûnötöket. hogy az elõzõ generációk charmos . [ A különbözõ korok nem csupán az emberi alkotásokban hagynak nyomot maguk után. Nem véletlen tehát. Az sem jó. akkor a nagysága korlátoz. Az imádat olyan. mint a kábítószer. Miután lealkonyul a csillagunk. hanem az emberek külsõ karakterét is erõsen befolyásolják.

melynek törvényszerû következménye a pusztulás. Fizikai megjelenésünket azonban egy-egy korszak domináló energiasugárzásán kívül a lélek energiaösszetétele. A világegyetem kialakulása és fejlõdése tehát a dualizmus jegyében zajlik. az élet elindulásának alapvetõ feltétele. Az anyag Hawking által feltételezett negatív energiakisugárzása az az ellenerõ. Ez a vonzás negatív energiát ad az anyagnak. A sikeres házasságban élõk úgy szokták ezt kifejezni. mely kiegyensúlyozza a természet pozitív energiatúltengését. hogy egy hullámhosszon vannak. Ennek következtében tiszteletben tartják a másik egyéniségét. és annak mértéke pontosan megegyezik az anyag teremtéséhez felhasznált energia mennyiségével. rezgési frekvenciája is befolyásolja. Elmélyült kapcsolat csak rokon lelkek között alakulhat ki. elromolhat. Ha az õsenergiát pozitív erõnek tekintjük. amíg a dualitás törvényébõl eredõ erõegyensúly fel nem borul. hogy egészségesek. hanem társalognak egymással. Egyetlen élet kevés ahhoz. A két elméletet összekombinálva a Yin energia felel meg az anyagból kisugárzódó negatív energiának. akkor a dualizmus alapján kell lennie egy negatív erõnek is. Nem hiába mondják azt. A harmóniához. akik figyelni tudnak egymásra. ami a továbbfejlõdés gátjává válik. Ezek a kapcsolatok szinte szétszakíthatatlanok. és én is magamba tudom fogadni õt. ennélfogva az élet lényegének megértése csak dialektikus szemléletmóddal lehetséges. Olyan emberek között. míg a világegyetem szubatomi energiakészlete a pozitív energiasugárzás. Az élet minden megnyilvánulása. hogy a legtartósabbá azok a házasságok válnak. közönnyé. olyan bensõséges viszony alakul ki közöttünk. Hawking rendkívül figyelemre méltó teóriája szerint: a világegyetem nettó energiamérlege nulla. a kiegyensúlyozottsághoz azonban legalább két ellentétes erõ szükséges. Talán ezzel magyarázható az a statisztikai megállapítás is. hogy a harmonikus kapcsolathoz szükséges hasonlóság és szeretet kialakuljon közöttük. gyûlöletté fajulhat. Az arc karakterének megegyezése ugyanis rokonlélekre vall. Ha az erõegyensúly eltolódik. Biológiai ismereteink alapján tudjuk. és megérzik egymás gondolatát. az így létrejött erõegyensúly pedig a fejlõdés. Az univerzum kialakulása során az anyag energiából keletkezett. a szeretet. Müller Péter szerint a vérségi kapcsolatok. Különösen vonatkozik ez a szemekre. tehát életképesek legyünk. Az egyensúly további eltolódása életképtelenséget vált ki. Ennek a kettõnek kell egyensúlyban lennie a Yin és Yang jellegû meridiánjainkban ahhoz. Az anyag létét a dualitás szüksége kényszerítette ki. Az anyagot feltehetõen a dualitás törvénye hozta létre. Az univerzum fejlõdése során a keletkezés az õsrobbanás volt. Az élet mozgatórugói Az elõzõ fejezetben az univerzum kialakulásával kapcsolatban említett törvények nem lennének teljesek Stephen Hawking[29] angol fizikus elméletének ismertetése nélkül. ami megteremtette a természet egyensúlyát. Ez a lelki összhang azonban nem a véletlen mûve. a házasság kiüresedhet. A fejlõdés elõfeltétele a keletkezés. hogy az élet kifejlõdésének minden egyes szakaszát a dualitás uralta. hogy az arc a lélek tükre. a természetet uraló pozitív és negatív erõk létét látszik igazolni a több mint négyezer éves kínai életenergia-elmélet is. Kissé visszakanyarodva az akupunktúrához.arckifejezését teljes mértékben felváltotta a ma emberére jellemzõ arctípus. Korábban több életet kellett egymással leélniük. mely mélységében és intenzitásában minden más kapcsolatot felülmúl. A természetben tapasztalható egyensúlymegbomlás nem csak . az õsrobbanás során keletkezett roppant mennyiségû energia önmagában nem képes továbbfejlõdni. ahol a partnerek arcvonásai nagy hasonlóságot mutatnak. akkor a fejlõdés harmóniája megbomlik. A keletkezés azonban nem vezet automatikusan kifejlõdéshez. a modern korhoz illõ arcvonások. A továbbfejlõdés elõfeltétele a harmónia. az együvé tartozás érzése fûzi egymáshoz. A létrejött anyag gravitációs vonzást gyakorol a világegyetemben található összes többi anyagra. hogy két ember ilyen tökéletesen egymáshoz csiszolódjon. vagy az evolúció során bármely faj fejlõdése csak addig tart. Akik nem beszélgetnek. amelyek egyensúlyba kerülhetnek egymással. Amikor valaki beenged a lelkébe. mivel a partnereket a megértés. és az egymással harmonizáló lelkû emberek vonzzák egymást.

Az antibiotikumoknak ellenálló. Indiában az Ajurvéda[30] tanításai szerint úgy védekeznek a rák ellen. Fényforrásnak. illetve a testen belül elszigetelõdött sejtek fokozott energiafelvétele az oka. A bioenergia növekedése aktiválja az immunrendszert. a penicillinszármazékokkal szemben rezisztens baktériumok is elpusztíthatók vele. illetve ezüst. különbözõ gyógyszerekkel próbálnának a kutatók a rák ellen harcolni. hogy az elszigetelõdött sejtek vagy szövetek életfunkciója ellenõrizhetetlenné válik. és az emberiség végre elfelejthetné ezt az alattomos betegséget. Ennek következtében ez a szer a gyógyításon kívül az életerõ fokozására is alkalmas. ami ionizálta a levegõt. az egysejtûek aurájuk segítségével hogyan tartják a kapcsolatot a külvilággal. torokfájás. mely szerint egy kioperált rákos daganat olyan erõs fényt bocsátott ki magából. hanem az élõ test egészén belül. kis elszigetelt tartományban is lehetséges. hogy rendkívül erõs szubatomi energiasugárzás áradt ki a szövetekbõl. a fokozott energiafelvétel hatására a növényi sejtek gyors osztódásba. hanem egy fizikus szemszögébõl közelítenék meg a problémát. március 23-án sugárzott riportnak az volt a célja. ezüstöt. szaporodásba kezdenek. ami arra utal. . Mivel a kolloidrészecskék jóval kisebbek. így a gyógyhatásuk is nagyobb. A sejtek túlburjánzása azonban a növényeken kívül az állati. A test kis darabkájának elkülönülése az egésztõl azzal a veszéllyel jár. sõt az emberi szervezetben is megfigyelhetõ. fülfájás. és hogy az aura közvetítésével miként kerül az életenergia a sejtbe. és életjelenségük helytelen iránya romlást hozhat az egész testre. Ennek a 2005. A rákot csak úgy gyõzhetjük le. és kiégetés után ezt a szénszerû anyagot megõrlik. Minden anyag más-más módon hat testünk meridiánjaira. Korábban kiderült. amelybõl az egyik színtiszta arany. hogy miként szüntethetõ meg a rákos sejtek túlburjánzása. hogy 1998-ban egy debreceni férfi gyomrából 38 kg tömegû daganatot operáltak ki. Az elõzõ fejezet végén láttuk. Ha nem kémiai úton. Egyébként a rák nevet Hippokratész adta ennek a betegségnek. egyensúlyfenntartó hatása alól. másfél hónap után teljesen tünetmentessé vált az ezüstkolloid fogyasztásától. Az Ajurvéda modernizált változatában már kolloid formájában használják az aranyat és az ezüstöt. mint a porrá tört fémrészecskék. A nálunk megszokottnak tekinthetõ ellenpropaganda ellenére az ezüstkolloiddal való gyógyítás sok esetben igen hatékonynak bizonyult. Arról is szó volt. hamar rájönnének arra. hogy a legegyszerûbb élõlények. Igen nagy a valószínûsége annak. szélhámosságtól. hanem megnövelik a páciens életenergiáját. és ez keltett fényhatást. majd a beteggel lenyeletik. és a saját polarizált aurájuk segítségével ellenõrzés nélküli élettevékenységbe kezdenek. A rákos sejtek meridiánláncból való kiszakadását és korlátlan energiafelvételét támasztja alá az az orvosi beszámoló is. ha helyreállítjuk a rákos szövetek energetikai egyensúlyát. melynek hatására megindul a galvanizálódás. hogy világítani lehetett vele. hogy a rákos sejtek kialakulásának is az energetikai egyensúly felbomlása. amelyek belekerülnek a vízbe. hogy testünk aurája rendkívül érzékenyen reagál a külsõ homogén besugárzásokra. Nálunk az MTV A tévé ügyvédje címû mûsora bemutatta és részletesen ismertette az ezüstkolloid elõállítására szolgáló készülék mûködését. Két elektródot helyeznek egy pohár vízbe. hogy rendkívül nagy tisztaságú aranyat. mert az erek a rák ollóihoz hasonlóan ölelik körül a daganatos részt. fénykibocsátó vegyi anyagoknak azonban nyomát sem találták benne. vagy egyszerûen elpusztítjuk a felesleges sejteket. Egy Turet-szindrómában szenvedõ (streptococcus pyogenes fertõzött) fiú pl. hogy helyi túlburjánzás esetén a rákos sejtek kivonják magukat a testmeridiánok energiaszabályozó. Nem zárható ki. vasat és rezet gyantába kevernek. Növekedésük korlátlanságára jellemzõ. hogy erõs homogén energiabesugárzás esetén a sejtek életfolyamatai felgyorsulnak.globális formában. A nemesfémrõl fémionok válnak le. amely a limfociták mozgósításával legyõzi a betegséget. Feszültséget kapcsolnak rá. A természetes gyógymódok hívei bõrviszketés. A testbe juttatott anyagrészecskék speciális sugárzásukkal nem a rákos sejteket pusztítják el. A vegytiszta ezüstionok ugyanis képesek a szervezet antibakterializálására. hogy leleplezze a csalót és távol tartsa az embereket ettõl a kuruzslástól .

hanem elõsegíti az oxigénmolekulák szállítását a bõr rétegeiben. Hatására beindul a szervezet öngyógyító folyamata. és apró méretû aktív ezüstrészecskéket tartalmaz. amelyeket fõleg kórházi betegek használnak. kellemetlen szagot árasztó baktériumokat. az izzadságért felelõs baktériumokat. tartósítószerként és gyógyszerként egyaránt használt ezüstkolloid ajánlott töménysége: 5 ppm. A dél-koreai Samsung cég 2006-ban kifejlesztett egy automata mosógépet. mert a szervezet nem válik immunissá az ezüstkolloiddal szemben.99%-át elpusztítja. Késõbbi kutatások azt is kiderítették. lassítja. Elõdeink hûtõszekrény híján ezüstérmét dobtak a tejbe. Az ezüsttartalmú ragtapaszok csökkentik a fertõzés lehetõségét. mert a lehetõ legtisztább és megfelelõ tisztaságú víz kell hozzá. károsítását. A fertõtlenítõszerként. Ez a mennyiség hosszabb ideig is fogyasztható. A sikereken felbuzdulva sokan már azt szorgalmazzák. és gátolja az neurodermitiszt[31]. Az ezüstszállal átszõtt kelme csökkenti a kellemetlen testszagot. hogy a tiszta aranynak nem csak antibakteriális hatása van. Az autóimmun betegségben szenvedõknél újabban mikroszkopikus méretû aranyszemcséket fecskendeznek a páciens szervezetébe. hogy ezüstszállal átszõtt zoknikat és ezüstszálas béléssel ellátott cipõket gyártanak. melyek képesek elpusztítani a hónaljban tanyázó. és gyorsítják a sebgyógyulást. hogy a lenyelt ezüst kékes bõrelszínezõdést okoz a pácienseknél. gombákat.csírátlanító program. mert ma már a sebkezelésben is használnak ezüstvegyületeket. Ára: 45 font (kb.biopharma. A nanométer méretû ezüstrészecskék rárakódnak a ruha rostjaira. és aktiválja az . által forgalmazott. Ezeknek a tapasztalatoknak tudományos szintre emelt alkalmazási módja az Ajurvéda. megszünteti az egészséges sejtek megtámadását. Ajánlott adagolás: 1 hétig napi 2 kávéskanálnyi. A Silver Nano gépekbe egy ezüstlapot szereltek be. A baj csak az. és védõbevonatot képeznek rajta. Kétszázaléknyi ezüsttartalmuk az antibiotikumoknak ellenálló fertõzõ baktériumokat is elpusztítja. támogatja sejtek metabolizmusát[32]. amelybõl a mosás során több százmillió ezüstrészecske oldódik ki. és új energiával látja el a sejteket. A textilipar szintén kihasználja az ezüst kórokozókra gyakorolt bénító hatását. a mûtõkben veszik nagy hasznát. A nõk hüvelyi irrigálásra is használják. A 3000 mosásra (10-14 évre) elegendõ nemesfém már 30 °C-os vízben is hatékonyabban megöli a kórokozókat. Mindez nem kuruzslás. A Biopharma Kft. az influenzavírus és a legtöbb antibiotikummal szemben ellenálló streptococcus baktériumot hatékonyan tudná elpusztítani. A lábszagot a textil. Az ezüst intenzív fertõtlenítõ hatására a mosógépgyártók is felfigyeltek. A kozmetikai ipar is felfedezte az ezüst baktériumölõ hatását. A dezodorokba újabban ezüst-ionokat kevernek. Magasabb koncentrációban a makroszkopikus méretû ezüstionok károsan befolyásolják a bélflóra egyensúlyát.hu Tel: 273 1572. amely mosás közben 650 kórokozó 99. ami leválasztja az immunrendszer proteinjeit a megtámadott szövetekrõl. Ellenkezõ esetben a reakció ezüst-nitrát kibocsátáshoz vezet. szálaira. A tehetõsebbek ezüstkannába töltötték a tejet. Pár nap alatt elmúlik tõle a hüvelygomba.kötõhártya-gyulladás ellen alkalmazzák. Otthon meglehetõsen nehéz jó minõségû ezüstkolloid oldatot elõállítani. bizonyíthatóan 99%-kal csökkenne az ott megtelepedõ és tenyészõ baktériumok száma. Belsõleg is hasonló hatást váltana ki az ezüstionok alkalmazása. ami egy toxikus vegyület. mint a 90 °C-os fõzõ. ezüstkolloid azonban mentes minden szennyezõdéstõl. Az ezüst a tejsavbaktériumok szaporodást is gátolja.és cipõipar úgy próbálja elûzni. Ha a betegszobai vizsgáló asztal felületét ezüsttel vonnák be. 16 ezer forint). és utána még 1 hónapig baktériummentessé teszi a ruhát. hogy az összes kórházi eszköz. Utána az adagot csökkentsük 1 kávéskanálnyira. Az AIDS-betegséget okozó HIV-vírus. tárgy felületét vonják be ezüsttel. A hajszálvékony ezüstszálakon képzõdõ ezüst-dioxid réteg megszünteti a bõrviszketést. Egyébként az ezüst és az arany antibakteriális hatására már az ókorban felfigyeltek. Az ezüsttartalmú antibakteriális folyékony szappanok gyártásának fõleg a kórházakban. Ezen túlmenõen stimulálja a nyirokkeringést. Ezáltal nem savanyodott meg olyan hamar. Angliában már áruházban is kaphatók az ezüstszálas pizsamák. Részletes információ a honlapjukon található: http://www.

elkezdi megenni a szervezet kiöregedett sejtjeit. Mellesleg nem tudatosan ugyan. de az orvostudomány jelenleg is alkalmazza a szubatomi alapon történõ sugárkezelést. Ez feltehetõen dematerializációt idéz elõ. mert ezek nem önállósították magukat. akkor a daganatok elmúlnak. amelyet a földönkívüliek sugalltak nekünk. Egyébként feltételezhetõen ez a jelenség okozza a Fülöp-szigeteken végzett mûtéteknél a fertõzõ baktériumok megsemmisülését is. amelyek energiautánpótlás hiányában menthetetlenül elpusztulnak. Meg kell azonban jegyezni. A rák ellen hatásos lehet a sugárkezelés is. és eközben megemészti a felesleges ráksejteket is. és állítják vissza az energiaegyensúlyt. A böjtölés során ugyanis a szervezet nem jut táplálékhoz. akik rossz vérképük javítására használják az aranykolloidot. ahogy jelenleg alkalmazzuk. hanem jótékony hatást gyakorol az egészségünkre. A hamburgi Asklepios Klinika. hogy ha rákos növényeket nagyfrekvenciás mágneses mezõvel kezelnek. hanem az elektromágneses tér által kibocsátott szubatomi energiasugárzás pusztítja el a tumort. mivel az intenzív energiabesugárzás felborítja a testtõl idegen sejtek energiaegyensúlyát. mint a röntgensugárzás. Eszerint a szubatomi energiasugárzás frekvenciájának változtatásával módosítani kell a rákos sejtek vibrációs szintjét. és nagy elõnye még ennek a módszernek. valamint a Martin Luther Egyetem kutatói kiderítették. hogy ez a fém nem csak szép. Most már érthetõ. A rák legyõzésének létezik egy harmadik lehetõsége is. Egy perccel a fémmel történõ érintkezés után maradéktalanul elpusztulnak. hogy eltünteti az õsz hajszálakat. amely a rákos sejtekkel együtt gyakran az egészséges sejteket is elpusztítja. vagy elektródák segítségével irányítják a rákos sejtekre. hogy egy igen erõs elektromágnes segítségével pillanatok alatt elpusztítsa a kórosan elszaporodott sejteket. Õk az ujjaikból kiáramló koncentrált energiasugárzás segítségével vonják el a beteg sejtekbõl az azonos jellegû többletenergiát. A sokkszerûen alkalmazott intenzív szubatomi energiasugárzás viszont arra is képes lenne. és az energiaegyensúly drasztikus felborulása a beteg sejtek elkerülhetetlen pusztulását okozza. Már rézkolloid is kapható. hogy elõdeink miért használtak réz kilincseket. de nem olyan formában. Ezt közvetlenül az váltja ki. Végsõ stádiumban már . hogy csodákra egyetlen módszer sem képes. Legújabb felfedezés. így kénytelen felélni a saját tartalékait. Amikor már elégette a zsírsejteket. Vannak. Speciális hatása. Mellesleg a ráksejtek elpusztításának eddig is volt egy hatékony módja (amelyrõl az emberiség nem nagyon vett tudomást). ezeknél a beavatkozásoknál a meglehetõsen rossz higiéniai viszonyok ellenére sem kell számolni fertõzésveszéllyel. üdévé teszi a bõrt. Fontos azonban a kilincsek rendszeres tisztítása. hogy az elektromágneses. Az egészséges sejteket azért nem károsítja ez az intenzív sugárzás. amely elvonná a többletenergiát a rákos sejtektõl. hogy az erõs energiasugárzás maradéktalanul elvonja a függetlenné vált sejtek aurájából az egyik energiaösszetevõt. hogy a rézbõl készült kilincsek jelentõsen csökkentik a veszélyes mikrobák számát a kórházakban. Ennek az eljárásnak az eredményességét támasztja alá az a kísérlet is. a böjtölés. ami meggátolja a réz fertõtlenítõ hatását. Szász András által felfedezett és több nyugati országban alkalmazott hipertermiás rákkezelõ módszernél ugyanis nagy valószínûséggel nem a keletkezõ hõ. hogy a réz tömör fémként is képes a fertõtlenítésre. nem kumulálódik úgy. vagyis a szubatomi energiasugárzás az egymást követõ kezelések során nem adódik össze. hanem el is tûnik. A perkután galvánterápiával elért eredmények meglepõen jók. A dr.izzadságmirigyeket. A jövõben nem radioaktív sugárzást kellene a beteg szövetekre irányítani. hanem olyan koncentrált Yin vagy Yang jellegû energiasugárzást. A magyar gyártmányú MED-INNO CTT 2000 berendezés által létrehozott elektromágneses sugárzást közvetve. Õk ösztönösen érezték. megszüntetve ezzel a gyors szaporodás kiváltó okát. ami elõsegíti a szervezet méregtelenítését. így a sejtburjánzás nem csak életképtelenné válik. Ezt a módszert egyébként a Fülöp-szigeteken tevékenykedõ csodadoktorok már ma is alkalmazzák. Mint ismeretes. így a sugárzás megszüntetése után az õket tápláló meridiánokból pótolni tudják az energiaveszteséget. különben a felületükre rakódott zsír és izzadság szigetelõréteget hoz létre rajtuk.

Minden élõlény ellen bevethetõ. 5 évet vesznek igénybe készítményenként. Az Archives International Medicine címû folyóirat ezt írta egyik vezércikkében: Ma már nem az a kérdés. még azok ellen is. a szubatomi energiasugárzásra. függetlenül annak származásától és méretétõl. Mint az elõzõekben is láthattuk ennek oka. Ennek oka a rák természetébõl fakad. az idõ. amelyek ellen semmilyen módon sem tudunk védekezni. Az antibiotikumos és vegyi kezelés korábban hatékony fegyverét lassan letehetjük. Legsúlyosabb a helyzet a rákgyógyítás terén. nagyon fontos a megelõzés. Májráknál pl.és pénzhiány miatt biztos vesztesként kerülünk ki ebbõl a versenybõl. A kellõ technológiai fejlettséggel rendelkezõ nyugati országokban egy-egy új gyógyszer kifejlesztése 800 millió dollárt is felemészthet. hamar rá fogunk jönni. ami azt jelenti. Már olyan szuperbaktériumok is vannak. a velük szemben hatékony szérumok kikísérletezése. hogy a mikroorganizmusok meg fogják nyerni a háborút ellenünk. Ebben a küzdelemben csak egy módon lehet nyerni. hanem az. A kórokozók fizikai úton történõ megsemmisítésének nagy elõnye. Világunkban a kórokozók elleni védelmet mind jobban nehezíti a multirezisztencia. Ha a globális felmelegedés következtében ezek kiszabadulnak a jég fogságából. Az általuk elrabolt emberek elmondása szerint a . a testben felszaporodó mérgek következtében fog meghalni. hanem a májfunkció hiánya miatt. A virulógusok azt sem tartják kizártnak. hogy az új kórokozók beazonosítása.lehetetlen a rákos betegeket meggyógyítani. az egészséges életmód. Ráadásul a rákos sejtek kifejlesztettek magukban egy kis pumpát . hogy mikor veszti el. és hiába pusztítjuk el ezeket a sejteket. Ennek a betegségnek felszámolása során tehát a gyógyítás önmagában nem elegendõ. akkor a beteg menthetetlen. hogy az ember elveszti-e a mikrobák világával folytatott harcot. és a rendszeres szûrés. ami ellen az ép immunrendszerû emberek is védtelenek lesznek. A másik gond. Ezt egyébként már maguk a tudósok is elismerik. hogy nem fajspecifikus. Az elõbb említett rezisztencia miatt a kemoterápiás módszerek egyre kevésbé hatásosak. Maradjunk még egy kicsit a dualizmusból eredõ energiaegyensúly megbonthatóságának orvosi alkalmazásánál. A több mint 10 ezer éves õsvírusokkal szemben ugyanis nem tudott kialakulni az immunitásunk. Csupán a gyógyszerengedély kiadását megelõzõ toxikológiai vizsgálatok. nem is szólva a folyamat idõigényességérõl. Egyébként a földönkívüliek is ezt az egyszerû és olcsó módszert alkalmazzák a számukra ismeretlen földi vírusok ellen. hanem táplálékként fogyasztják õket. így bármikor felütheti a fejét egy világméretû járvány. valamint az állatokon majd embereken végzett kísérletek min. Ha ezt a helyzetet összevetjük az új kórokozók rohamosan növekvõ számával. hogy az orvostudomány néhány év múlva csõdöt vall. gyártásba vitele és gyógyszerként való engedélyeztetése iszonyatosan sokba kerül. ha a májnak már nincsenek ép szövetei. és semmilyen mellékhatással nem jár az alkalmazása. A pusztító hatás azonnali. A legtöbbjüket még beazonosítani sem tudjuk. amellyel szemben teljesen tehetetlenek leszünk. még akkor is. Májcirrózis (málymoly) esetén csak azt érjük el. hogy az illetõ nem rákban. tehát nem volt rá alkalmuk beazonosítani õket. ha felhagyunk a vegyi illetve organikus úton történõ védekezéssel. és megtanulni ellenük a védekezést. használni egyre kevésbé képesek. melynek segítségével valósággal kiköpik a nekik nem tetszõ vegyi anyagokat. amelyeket nem ismernek. hiába állítjuk meg a rákos sejtek szaporodását. hogy napjainkra a vírusok és a baktériumok már minden elképzelhetõ antibiotikum ellen rezisztenssé váltak. közülük is a leghatékonyabbra. ha azokkal korábban soha nem találkoztak. hogy az egészséges sejtek a szubatomi energiahullámok által elvont energiát a meridiánláncból pótolni tudják. hogy a dzsungelekhez hasonlóan a sarki jégtakarók alatt is találhatók ismeretlen kórokozók. A hagyományos úton haladva nem fogjuk bírni az iramot. Mindezek tetejébe a kivágott õserdõk mélyérõl szinte hetente szabadulnak ránk új vírusok és baktériumok. és áttérünk a fizikai módszerekre. Egyre nyilvánvalóbb. egy olyan vírusrobbanás történik a Földön. melyek nem csak rezisztensek az antibiotikumokkal szemben. mert már csak a káros mellékhatásuk maradt meg.

azaz a gravitáció elválaszthatatlan az anyagtól. Ez azonban nem mindig van így. vagyis mindannak. akkor repülni is képes. majd égitestekké áll össze. a modern vegyipar által gyártott aranyszínû festékek nem váltják ki ezt a hatást. Õsrobbanás után az energiarészecskék a tér minden irányába szétszóródnak. mint a mi Tejútrendszerünk. hogy a napsugárzás gerjeszti az arany nanorészecskéinek mágneses mezejét. Továbbra is megmaradva az elõbbi példánál. fizikusok és mérnökök összefogásával. hogy ellöki magát a talajtól. Ez a folyamat évmilliárdokon keresztül megszakítás nélkül tart. korábban azt is láttuk. (Ennek a folyamatnak már tudományos bizonyítékai is vannak. Ezeknek a derengõ fényt keltõ Yang jellegû szubatomi energiahullámoknak az a feladatuk. A részecskék távolodása. Ezt nekünk kell kikísérleteznünk biológusok. akkor nagyon hamar visszazuhan a földre. Minden létezõ anyagnak. [ Hawking elmélete alapján az univerzum periodikus tágulási és összehúzódási folyamatának feltételezhetõ okára is magyarázatot találhatunk. A Queensland Tudományegyetem kutatói szerint a levegõtisztítás azáltal jön létre. Erre a legszemléletesebb példa. hogy elõbb hidrogéngáz képzõdik. illetve annak gravitációs erõterére. Ez a folyamat csak nagytisztaságú arany alkalmazása esetén jön létre. Pár évvel ezelõtt a Cornell egyetem csillagászai a galaxisok közötti térben egy hatalmas. Sõt azt is tudjuk. de nem is oly módon. Közülük 90 ezer meg is hal. ellipszis alakú hidrogénfelhõt fedeztek fel. gravitációs kisugárzása van. hogy az illetõ kezével csapkod a levegõben. amely ezután szilárd anyaggá. mintha szárnya lenne. és az így szerzett impulzust használja fel a felemelkedéshez. Különösen a kórházakban lenne nagy szükség erre a fertõtlenítõ eszközre. illetve szerves vegyületeket. A világegyetem õsrobbanás elõtti állapota igen nagy hasonlatosságot mutat a fekete lyukak viselkedésével. fokozatosan távolodva a robbanás helyétõl. mint anyagra. A súlytalanságnak és a talajtól való elszakadásnak kizárólag az az oka. A feltételezések szerint egy új csillagrendszer keletkezésérõl van szó. Ennek tudható be. hogy ha valaki többletenergiát vesz fel. évente 2 millió ember betegszik meg kórházban szerezett vírusoktól. vagyis az univerzum tágulása során elkezdõdik az anyag kialakulása. Napsütés hatására az arany nanorészecskék semlegesítik a levegõben levõ káros anyagokat. Sajnos ezeknek az energiahullámoknak egyelõre sem az intenzitását. Ennek a tõlünk 65 millió fényévnyire levõ galaxiskezdeménynek az átmérõje tízszer akkora. Más országokban még rosszabb a helyzet. és mivel folyamatosan növekvõ mennyiségû anyag jön létre. hogy minden anyag kölcsönös vonzást gyakorol a körülötte lévõ anyagokra. Ez a jelenség nem azáltal jön létre. fejezet végén a parapszichológiai jelenségek tárgyalása során láttuk. és energiakoncentrálódás révén egyre több anyag keletkezik az univerzumban úgy. a tömege viszont csak a tizede. akkor súlytalanná válik. A III. hogy a Föld negatív energiakisugárzása eltaszítja magától a pozitív energiarészecskékkel telített testet. orvosok.jármû fogadási csarnokában kékes fényt láttak. hogy ha valaki felugrik a levegõbe. amely leginkább a mi germicidlámpánk (germicid = csíraölõ) fényéhez volt hasonló. hogy a szubatomi energia világában az egynemû töltések vonzzák egymást. Egy idõ után a világmindenség anyaghalmazainak . ami tárgyiasult formát öltött. a gravitációs erõterük is egyre nagyobb lesz. sem a frekvenciáját nem ismerjük. [ A negatív energiasugárzás. hogy az ûrhajóba általunk behurcolt mikroorganizmusokat megöljék. A szubatomi energiagenerátor elõállításig jó eredményt érhetnénk el aranybevonatú ablakokkal is. A hidrogénfelhõket a szupernóvák robbanása által kiváltott lökéshullámok összepréselik. A megnövekedett mágneses kisugárzás elbontja a levegõben levõ szennyezõ anyagot. hogy ha az ember théta szinten szabad állapotban levõ õsenergiát gyûjt magába.) A világegyetemben szétterülõ anyagmennyiség negatív energiasugárzást bocsát ki magából. A legújabb kutatások szerint az arannyal festett üvegfelületek fertõtlenítõ hatást gyakorolnak a környezetre. és ezt követõen már sterilen kerüljünk át a vizsgáló terembe. mert a Föld gravitációs kisugárzása vonzást gyakorol az emberre. amely akár a százszorosára is nõhet. Ebbõl por lesz. Az Egyesült Államokban pl. és baktériumoktól.

ami ezt a végtelen nagy erõkoncentrálódást szétrobbanthatná. hanem exponenciális görbe szerint zajlik. Az energiarészecskéknek ez a gigantikus méretekben lezajló távolodása évmilliárdokon keresztül tart. Az õsrobbanás után energiakoncentrálódás útján megindul az anyagképzõdés. A tengely körüli forgásukban meggátolt atomi részecskék ekkor nagy változáson mennek keresztül. amely ezt a helyzetet meg tudná változtatni. mert a sûrûség növekedésével ennek a felmérhetetlen mértékû erõkoncentrációnak a gravitációs erõtere is egyre nagyobb lesz. ha ez az erõ önmagát semmisíti meg. amely leállítja a leszakadt elektronok és az atommagok. Ez utóbbi feltevésnek a realitását támasztja alá. Külsõ erõ hiányában valóban semmi sincs. Az éter megszûnése után az egész világegyetem egy roppant sûrûségû energiagömbbe koncentrálódik. Ennek alapján azt hihetnénk. hogy csökken a részecskékre gyakorolt koncentráló erõ. hogy a világegyetem hõmérséklete 1 másodperccel a tágulás kezdete után mintegy 10 milliárd fok volt. Ebbõl kiszámolható. hanem engedelmeskedve a növekvõ vonzóerõnek igyekeznek egyre közelebb kerülni egymáshoz. hogy ettõl kezdve a galaxisok már nem távolodnak egymástól. ami azt jelenti.gravitációs erõtere már oly mértékûvé válik. amelyben annyira erõs a gravitációs erõtér. mivel a bennük levõ szubatomi energiarészecskék vonzóerejüknek engedelmeskedve egymáshoz tapadnak. Ez az elképzelés azonban fordítási hiba következménye. melynek az lesz a következménye. és ez okozza a világegyetem tágulását. hogy megállítja az univerzum tágulását. majd az atommag is alkotóelemeire bomlik. ezért semmiféle külsõ behatás nem képes a stabilitását megingatni. Nem zárható ki annak a feltételezésnek a valószínûsége sem. azaz 273 °C-nál. hogy az anyaghalmaz összeroppan. Ebben az állapotban megszûnik az anyag atomi szerkezete. a kozmikus háttérsugárzás hõmérséklete fokozatosan csökken. ez csak úgy következhet be. és mint anyag megszûnnek létezni. hanem pozitív. hogy a szubatomi energiarészcskékbõl álló gömb mekkora volt. amely a dogon mitológia szerint a semmi közepén pihen. . az elektronok belezuhannak az atommagba. hogy a fekete lyuk felrobban. egyedit. amelynek szintén van gravitációs erõtere. A szakirodalomban gyakran emlegetett szingularitás kifejezésbõl sokan arra következtettek. Ez azt jelenti. Jelenlegi értéke 3 fokkal magasabb az abszolút nulla foknál. hogy a kezdeti óriási sebesség fokozatosan csökken. illetve az atommagot alkotó elemi részecskék saját forgását is. hogy szinte elképzelhetetlen mértékû a gravitációs erõtere. ez azonban már nem negatív. és minden kezdõdik elölrõl. Az anyag fokozatos koncentrálódása végül egy hatalmas gömböt eredményez. mivel az univerzum koncentrálódása után már nem található olyan erõ a világmindenségben. hogy akkora mint egy pont. ami alátámasztja az univerzum kezdeti anyagtalan állapotát. Ennek a fekete lyuknak is nevezhetõ tartománynak olyan nagy a sûrûsége. A nagy mennyiségben létrejött anyaghalmazok olyan erõs vonzást gyakorolnak egymásra. Ez a végtelen gravitációs erõtér mindent magához vonz. hogy az anyaghalmaz sûrûsége egy bizonyos határon túl oly mértékûvé válik. Azt nem tudjuk. Ezután következik be az úgynevezett õsrobbanás. Az angol singularity szó köznapi értelemben furcsát. vagyis végtelenül kicsi. Ez a pozitív erõtér azután elkezdi magához vonzani a világmindenségben mindenütt fellelhetõ szubatomi energiarészecskéket is. A gravitációs kisugárzás viszont energiaveszteséggel jár. és energia formájában szétsugárzódik a világûr minden irányába. hogy az univerzum tágulása nem lineáris. Mint tudjuk. Ilyen hõfokon viszont nem létezhet anyag. Ettõl kezdve az egyre sûrûsödõ anyaghalmaz egy még kisebb és tömörebb energiagömbbé (vagy ahogy a fizikusok mondják szingularitássá) válik. és korábbi méretének töredékére zsugorodik. és egyre távolabb kerülnek az õsrobbanás helyétõl. Jelentõs mértékben segíti a megállást. hogy a fizikusok kiszámították az univerzum kezdeti hõmérsékletét. Univerzális méretekben ez az esemény az õsrobbanás. Erre viszont minden esélye megvan. amelynek ereje spirál alakban szétsugározza a hatalmas tömegben összesûrûsödött energiakvantumokat. A szabaddá vált energiarészecskék a tér minden irányába egyenletesen szétszóródnak. sõt az éter megszûnésével tér sem. különlegeset. Anyag hiányában nem létezett idõ sem. hogy ez az állapot akár az idõk végezetéig is eltarthat.

hogy a teremtést elindító isten nem él örökké. Tehát még 13%-nyi éternek kell anyaggá alakulnia. Ennek számszerû értékét nem ismerjük. Amennyiben feltételezzük. amelyek a galaxisunk közepén korábban kialakult nagy fekete lyukba masíroznak. mint energia. A fentiek alapján arra a következtetésre juthatunk. ha a világegyetem galaxisaiban fellelhetõ összes csillag tömegét összeadjuk. Ebbõl a több mint három és félezer évvel ezelõtt keletkezett õsi indiai eposzból megtudhatjuk. 4%-ra emelkedik. vagyis az univerzum energiagömbbé alakulása után. A világegyetem élettartama tehát véges. ahol bármilyen meglepetésre számíthatunk. Ennek csillagászok által becsült mennyisége 23%. A maradék 73% az éter. Élettartama 36 ezer Brahma-nap. akkor az univerzum élettartama. Hawking szerint. A neutroncsillagban egy Nap méretû csillag 10 km átmérõjûre zsugorodik össze. Mivel az elektron és a szubatomi energiarészecske közötti méretkülönbség több mint 12 nagyságrendû. a Mahábhárata. A szingularitás tehát ez esetben nem pontot jelent. 50 milliárd évig tart. A fekete lyukban egy Nap méretû csillag már néhány száz méter átmérõjûre zsugorodik. amelyek saját szabályaiknak megfelelõen. hogy az összehúzódás sem fog gyorsabban végbemenni. de megközelítõ számításokat végezhetünk a kiterjedésére vonatkozóan. Ez természetesen már nem fog bennünket érinteni. minden külsõ beavatkozás nélkül alakítják ki újra és újra az univerzumot. A rohamosan növekvõ tömegvonzás az elektronokat belepréseli az atommag protonjaiba. hogy a fényt alkotó fotonokat is magába szippantja. Ezeknek a törvényeknek a legfõbb õre és mozgatórugója a dualitás. akkor a tágulás megállításához szükséges tömegnek alig 1%-át kapjuk. mert addigra a Tejútrendszer csillagai kis fehér törpékké vagy neutroncsillaggá válnak. Amennyiben figyelembe vesszük a galaxisokban a bolygók. a szubatomi energiagömb mérete kb. vagy ahogy sokan nevezik a sötét energia. ahol a legmeghökkentõbb következtetés is elõfordulhat. 18 nagyságrenddel kisebb a magába szippantott neutroncsillagoknál. és ez az egyensúlyvesztés. ahol a megoldás érvényessége megszûnik. Ennélfogva 1 cm3 térfogatú neutroncsillag tömege kb. ahol a józan ész megáll. vagyis a teremtés egy-egy periódusa kb. a láthatatlan szubatomi energia. és neutronokká alakítja. ahol az értelmezési tartomány véget ér. Matematikai szakkifejezésként azt a pontot értik alatta. vagyis a megsemmisülés elõidézõje is. amely ugyanennyi ideig tart. hanem egy állapotot. és lesz-e vége? Ennek a dilemmának az eldöntésére a földi tudomány egyelõre még találgatások formájában sem vállalkozik. Ebbõl már könnyen kiszámítható. A belsejében uralkodó hatalmas hõmérséklet és nyomás felbontja. hogy az univerzum tágulási periódusa kb. hogy a Mindenható még a világmindenség létrehozását sem saját kezûleg végzi. amikor már több anyag lesz az univerzumban. de a jelenlegi tudásunk alapján hozzávetõleges becsléseket már folytathatunk. Csak azért nem látszik az izzásuk. Ehhez jön még az úgynevezett sötét anyag . (A Nap átmérõje 1 392 000 km.különös dolgot jelent. 25 milliárd évet vesz igénybe. A régi írások között azonban található egy részletes számadatokkal szolgáló forrásmû. és az õket összetartó gluonok forró plazmává olvadnak össze. Az univerzum ura tehát 72 ezer égi . azért sem. A jelenlegi tudományos álláspont szerint az univerzum 13. 1 milliárd tonna. plazmává alakítja az atomjait.) Ezekben az égitestekben a neutronokat felépítõ kvarkok.7 milliárd éves. A szingularitásnak nevezett energiagömb pontos méretét tehát nem ismerjük. Ezt hozzáadva a fekete lyuknál tapasztalható közel 6 nagyságrendnyi méretcsökkenéshez. mint a fekete lyukak által elnyelt anyag. hanem olyan fizikai törvényeket állított fel. A dualitás törvénye azonban nem csak a világegyetem kialakulásának a kényszerítõje. A fokozódó anyagképzõdés ugyanis az anyag-energia egyensúly megbomlásához vezet. akkor az össztömeg már kb. hanem az összehúzódási folyamat. a dualizmus törvényének a megsértése váltja ki az univerzum pusztulását. mert a fekete lyuknak már olyan nagy a gravitációs erõtere. Ezek után minden bizonnyal sokakban felmerül még egy kérdés: Vajon mióta tart ez a folyamat? Volt-e a teremtésnek kezdete. Az összehúzódás valószínûleg akkor fog elindulni. ennek megfelelõ méretcsökkenés következhet be az anyag szubatomi energiarészecskékké válása. Ezt követi Brahma éjszakája. ami nem más. mint a tágulás. s a láthatatlan por és gáz tömegét.

kezdetét és alapjait. A mérhetetlen idõben folyamatosan ható törvényeken azonban már Visnu. mint egy világkorszak. hogy a fejlõdésének csúcsára ért Brahman léleksejtekre oszlik. az agyonhallgatás akkor sem a legjobb védekezési forma. majd az ugyanannyi ideig tartó pusztulásra. Erre a kérdésre a nálunk nagyságrendekkel fejlettebb civilizációk sem tudnak felelni. és ebbõl 80 000 bizonyult igaznak világviszonylatban. véghez viszi a teremtés mûvét. (72 000 : 365. A hindu felfogás szerint mi az univerzum 18 001. hogy mióta tart ez a folyamat. hogy Brahmának csak a teremtés elindításában van szerepe. A vizsgálatok eredményérõl azonban eddig még nem adtak ki széleskörû tájékoztatót. Nem akarják tudomásul venni. meg nem nyilvánuló isteni Õserõ mindig volt. Sajnos ebbõl még mindig nem világlik ki. hogy a világban szaporodnak a hírek a különbözõ UFO-megfigyelésekrõl. ez a misztikus állapot valószínûleg nem a megsemmisülést jelenti. és a rendelkezésre álló tárgyi bizonyítékokat begyûjtik. Fejlõdésünk buktatói Bizonyos szempontok miatt szólni kell arról. vagyis világkorszakában élünk. hogy a világ vezetõ politikusai félnek egy kozmikus inváziótól. A keletkezéshez szorosan hozzá tartozik az elmúlás is. Az elmúlt 30 év során 15 millió UFO-bejelentés érkezett. visszaolvad eredetébe. és apró lélekkezdeményekként vesz részt a további fejlõdésben. Ezt követõen Brahma maga is megszûnik létezni. Ezeknek az aggodalmaknak ugyan semmi komoly alapja sincs. A hindu mitológia szerinti univerzumképhez szervesen hozzátartozik még. a személytelen Brahmanba. és még majdnem ennyiszer fogja ezt megtenni. ami 311 040 000 000 000 földi napnak felel meg. A mindenség ura csupán személyessé vált kisugárzása az igazi Õsoknak. de ha lenne. a felfoghatatlan. hány Brahma volt eddig. a szóban és gondolatban kifejezhetetlen Brahmannak. nehogy a lakosság körében pánikot keltsenek.25 nap = 197. amely két szakaszra oszlik: a folyamatos keletkezésre. A világnap nem más. de . amikor minden visszaolvad kútfejébe. csupán a tevékeny isten személye változik. ami azt jelenti. hogy helyet adhasson az újnak. a tökéletesebbnek. aki a megszületett világok. a fenntartás istene uralkodik. õ az aki a világok szüntelen keletkezését felügyeli. hogy az emberek túlnyomó részének ma már egyáltalán nem jelent problémát annak a ténynek az elfogadása.125 év) Minden Brahma-nap egy világnapnak (szanszkrit nyelven kalpa-nak) felel meg. hanem azt. hogy léteznek rajtunk kívül is értelmes civilizációk a világûrben. beleárasztva a természet törvényeit. kalpájában. és még mennyi lesz. Az õsenergiából megteremti az egyetemes élet magvait. A mennyei szférában ez kb. A földönkívüliektõl származó információk szerint a személytelen. 200 éves élettartamot jelent. (72 000 × 4 320 000 000) Ez az idõtartam csak a mi idõsíkunkon számít csillagászati értéknek.) A teremtés ismétlõdõ folyamata azonban nem ér véget.napig él. melyekben a létezés további kibontakozásának lehetõsége rejlik. A titkolódzás másik oka. Egy világméretû katasztrófa valószínûsége esetén össztársadalmi összefogásra van szükség. a pusztító isten. A bejelentett eseteket a lehetõ legrövidebb idõn belül alaposan kivizsgálják. (Mint már szó volt róla. Egy új Brahma lép elõ az Õsokból. és örökké lesz. A világnappal hajnalán Brahma kiárasztja magából a mindenséget. hogy a jelenlegi Brahma isten eddig hozzávetõleg 18 ezerszer teremtette újra a világegyetemet. a végtelen és megközelíthetetlen Brahmanba. hogy újabb 36 ezer cikluson át végezze a fejlõdési spirál szakaszokra osztódó fenntartását. Egyes hírforrások szerint hivatalos körök évente több mint 2500 UFO-berepülést észlelnek és tartanak nyilván. Az örökös változás fenntartója Siva. végül az univerzum szétbomlását felügyeli. a mindenséget fenntartja és élteti. A világnappal végét Brahma éjszakája követi. Az egyes országok kormányai azzal az indokkal titkolják el értesüléseiket. Technikai fejlõdésünk felgyorsulásával a hozzánk legközelebb álló galaktikus civilizációk egyre több felderítõ jármûvet küldenek hozzánk. így nincs értelme kutatni a kezdetet és a véget.

hiszen már törvény is született a kapcsolatfelvétel korlátozására. ha az állományába tartozók UFO-val találkoznak. Betartása oly drákói cenzúrát eredményez. a hadihajók és tengeralattjárók legénysége megkapta a két leggyakoribb UFO-típus körvonalrajzát. akkor is elõnyösebb a széleskörû tájékoztatás. Civilizációnk minden egyes tagjának összefogására van tehát szükség. számú parancs szabályozza. Korábban különbözõ állatok egyik helyrõl másikra való átdeportálásával próbálkoztak. július 16-án kelt Szövetségi Szabályok Gyûjteményében az 1211. A közeli folyó áradása nem magyarázhatta ezt az eseményt. tengeralattjárók. Ennél is szigorúbb törvények vonatkoznak a kormánytisztviselõkre. hogy mit kell tenni. mivel jobb ma egy pánik. már pedig ma már világosan látható. és a hadseregünk is tehetetlen velük szemben.hogyan segítsenek az emberek akkor. mint holnap egy összeomlás. Azt nyilatkozták. február 16-án Szingapúrban egy földrengés és egy háromnapos özönvízszerû esõzés után mintegy 20 hektárnyi területen ezrével találtak élõ törpeharcsákat. hogy a kormányszervek széleskörû segítség nélkül képtelenek megbirkózni a világunkat veszélyeztetõ problémákkal. hogy mi zajlik körülötte. Tanúvallomások szerint 1848. hogy mi a baj. repülõgépek és rakéták mellett a kiadványban az Azonosítatlan Repülõ Objektumok is szerepelnek. karanténba zárandók. hogy vannak olyan értelmes lények. amíg a nép nem ébred rá. és egyéves börtönbüntetésre. nagy uszonyokkal. A Marine Raport Procedure Nr. Azután elhomályosodott a nap és a városra sötét éjszaka borult. Amíg a kormányok az állampolgárokat nem tekintik nagykorúnak. illetve ezeknek az eseteknek az eltitkolására. ezért már nemegyszer megkísérelték felhívni az emberiség figyelmét a jelenlétükre. sõt különbözõ hazugságokkal és dezinformációval félrevezetik õket. De egyik tudós sem tudott kielégítõ magyarázattal szolgálni. akkor a jelenleg hatályos amerikai törvények miért tiltják a velük való kapcsolatfelvételt. akik képesek lennének segíteni a problémák leküzdésében. addig nem tudnak kiválni belõle azok a személyek. akik ebben vétkesnek találtatnak. Egy agyonmanipulált társadalom képtelen hatékony adatszolgáltatásra. 1861. mert zártkertekben is találtak égbõl hullott halakat. mint az agyonhallgatás. hogy a hivatalos szervek tagadják a létezésüket. A problémamegoldáshoz ugyanis információra van szükség. Azok. hogy itt nem az elismeréssel van probléma. az idegen civilizációk tagjait is bosszantja. de ez csak akkor lehetséges. Az ellenséges hadihajók. Mindenesetre nem ártana megkérdezni az illetékeseket. Úgy látszik. A rendelet végrehajtását az amerikai légierõnél a 200-2. szakasz 14-es bekezdése azt írja. Egy lépésre sem lehetett ellátni. aki nincs tisztában azzal. OPNAV 94-P-3B számú elõírás részletesen ismerteti az ellenség észlelésekor használandó riasztó rendszereket. akik nem engedelmeskednek az akaratuknak. valamint a fegyveres erõk tagjaira. Ebbõl is látható. Az incidens után szinte minden brit egyetemre elküldték a halmintákat. Politikusaink azért nem foglalkoznak az UFO-jelenséggel. mert megdöbbentõ számukra. Ezt követõen közel egy óráig tartó víz és halesõ eredt el a városban. hogy még sosem láttak hasonló . ami gyakorlatilag meggátolja az ilyen jellegû információk kiszivárgását. valamint ötezer dollár pénzbüntetésre ítélendõk. Hogy senkinek se legyenek kétségei mirõl van szó. ahová az áradás nem ért el. ha a leglényegesebb dolgokat eltitkolják elõlük. A költségvetési szervek hivatalnokai UFO-ügyekben a JANAP 146 rendelet szerint kötelesek eljárni. A titkolódzás stratégiai szempontból is erõsen kifogásolható. az nem keres rá ellenszert sem. május 5-én délután Londonban hirtelen minden elõjel nélkül szél kerekedett. amelyeket a helybéliek összegyûjtöttek. hogy ha nincsenek földönkívüliek. mert még ha komoly veszély leselkedne ránk. a hatalommal való kooperálásra. A tizenöt centiméter hosszú halak ezüstszínûek voltak. hogy: Az Egyesült Államok polgárainak tilos kapcsolatba lépni Földön kívüli egyénekkel vagy jármûveikkel. Az 1969. ha a hatalom alapvetõen változtat eddigi politikáján. és a piacon értékesítettek. Az amerikai haditengerészet is rendeletben szabályozza. 1881 májusában az angliai Worchesterben tonnányi hal és rák hullott az égbõl.

hogy most csak törpeharcsákat. 1969-ben Floridában apró golflabdák ezrei potyogtak alá. 1896-ban a németországi Essen városára hullott jégtömbben azonban egy belefagyott pontyot is találtak. A legnagyobb kõdarabok súlya elérte a 15 kilogrammot. amikor véresõ kíséretében keresztek hullottak az égbõl. Az elsõt 764-ben jegyezték fel Franciaországban. a többit ott hagyom. 1980-ban szénesõ hullott a felhõtlen égbõl. majd 2 évvel késõbb Németországban megismétlõdött az eset. Ez a jelenség ma sem ritka. Ez többször is elõfordult. 1578-ban az USA-beli Utah államban gyíkok. májusában több órán át kõesõ hullott egy tehetõs földbirtokos. máskor csonttá fagyva landolnak a földön. december 12-én Budán ólom és cinkesõ esett olyan nagy mennyiségben. varánuszokkal. A rejtélyes égi áldások jelentõs része azonban csendes. Tudósainkat még kevésbé gondolkodtatták el a hihetetlen események. tengeri rákokkal vagy macskákkal is. ami a hagyományok szerint rossz elõjelnek számít. hogy a madárinfluenza lenne a jelenség oka. Hamburg lakói szerencsésebbek voltak. több méteres jégtömbök zuhantak alá az égbõl. szétverték a falakat. A babonások az ördögök mûvének tekintették a kövek és egyéb anyagok hajigálását. 1971-ben egy brazil tanyára afrikai eredetû bab hullott. Néha élve. 1921. 1977-ben Memphisben kígyók. Rájuk 1976-ban 2000 márka esett nagy magasságból. Az angliai Poole városban nem is olyan régen. Az ottani szegényekkel történt találkozás során . 1578-ban a norvégiai Bergenben egerek. Ennél is gyakoribb volt a békaesõ. George Walton házára. A hatósági vizsgálat kizárta. Nem szelektálja a tó vagy a tenger élõvilágát. 1683-ban az angol Norfolk grófságban békák tömkelege árasztotta el Acle falut. amely ellen még a sisakos rendõröknek is menedéket kellett keresniük. Mi sem maradtunk ki az égi áldásból . derült idõben. A közel 10 ezer apró madár teteme percek alatt betemette a települést. 1978-ban az ausztráliai Új-Dél Wales-ban pedig garnélarákok estek az égbõl. 1642. hogy több négyzetkilométeren lépni sem lehetett tõlük. Kaliforniában pedig édes esõ. február 12-én mustármag és zsázsaesõ árasztott el Southamptonban egy angol kertet. de az emberek találkoztak már egerekkel. USA Iowa államának Keokuku nevû városban ásványvizes dobozok. Néhány évtized múlva véget ért a 150 éves török megszállás Magyarországon. Ennek a jelenségnek az elõidézésében a túlvilági erõknek is szerepük lehet. hogy ezek a világûrbõl származnak. hogy az állatok magasabb légköri részekbe jutnak. Mások megpróbálták a dolgot természeti jelenségként elkönyvelni. A hurrikán-magyarázat azért is sántít. azzal magyarázták a jelenséget. Az eset a kínai újév elsõ napján történt. 1979. 2004-ben a kínai Dzsincu tartomány Taicsu nevû falujában pintyesõ hullott az égbõl.halfajtát. Sokak szerint forgószél vagy víztölcsér idézi elõ ezeket a titokzatos erõket. Legalábbis erre lehet következtetni az alábbi történetbõl: 1856 egy spanyol katolikus misszionárius. hogy a törökök tálakban vitték a fémeket a pasa elé. Leggyakrabban halak és békák esnek az égbõl. José Manuel Subirana ellátogatott a mai Honduras Yoro térségébe.és egyéb anyagok sem hiányoztak. De nem csak állatkák hullnak az égbõl. Az ásványi. és 1922-ben a kaliforniai Chicoban 9 hónapon át hullott a kõesõ. mert a forgószél nem képes kiválogatni a vízbõl a halakat. 1867-ben Dublinra óriási diózáport zúdítottak. Ez utóbbi állapotot a tudósok azzal magyarázzák. 1873. felhõtlen égbõl hullott alá. A következõ kõesõ már nem kímélte a birtokon élõ parasztok házait sem. Amikor pl. vagy békákat közülük is kizárólag fehéreket szippantom fel. Ennek a jelenségen az elõidézésére csak egy intelligens erõ képes. amelybõl az amerikai állam lakói azonnal szirupot készítettek. és megrongálták az épület berendezéseit. ahol egyszerûen megfagynak. 1682. Több alkalommal próbálkoztak növényi eredetû terményekkel is. Nem tévedett. Idõnként más állatokra is sor került. Aztán 1501 húsvétján Németalföldön. Ezt a megszálló sereg fõvezére intõ jelnek tekintette. A különbözõ méretû kövek átszakították a mennyezetet. Ezenkívül hullott már az égbõl nyers hús és vér is. július 12-én a Missouri állambeli Kansas City lakói egy felhõszakadás alkalmával fehér békákat láttak hullani az égbõl olyan nagy mennyiségben. Az emberek többsége azonban nem tulajdonított túl nagy jelentõséget ezeknek a jelenségeknek. Ezt támasztják alá azok az elgondolkodtató esetek is.

ez azonban mit sem változtatott annak a felmérésnek az eredményén. Amint az esõ eláll. de vannak szemtanúk. Magnószalagra véve a NASA tudósai kielemezték ezeket a hangokat. Ennek a fajta sugárzásnak az érzékelése ma még csak varázsvesszõvel lehetséges. Különös tulajdonságuk még ezeknek az ábráknak. Vagy megzavarták õket a rajzolásban. vagy ez a félig kész 8-as valamilyen szimbólum. A tájolását sem bízták a véletlenre. sõt egy ízben le is filmezték az égbõl alászálló UFO-kat.kimondhatatlan szomorúságot érzett. spirál alakú mintákat. pörkölõdés nyomaira sem bukkantak. hajfonatszerû szerkezeteket. Ennek a mintázatnak a legfeltûnõbb tulajdonsága az. Ezek a mûvészi színvonalú rajzok feltehetõen azt a néhány tudós által vallott nézetet akarták szétoszlatni. Kb. Azóta a májustól júliusig mindig halak tonnái hullnak a földre. Úgy nézett ki. 5 perc alatt készítettek el egy-egy nagyméretû ábrát. sõt az alábbi szöveges üzenetet rajzolták: We are not alone! vagyis: Nem vagyunk egyedül! Ennek a 12 m magas betûkbõl szóközmentesen kirajzolt feliratnak a hossza 61 m volt. A bal oldala hiányzik. amely nálunk ismeretlen. Ezután vakító villámlás. ami a tudomány jelenlegi álláspontja szerint nem tekinthetõ egzakt mérési eredménynek. Ráadásul a meghajlott szalmaszálak sokszor bonyolult alakzatokat képeznek: köröket. . hogy a rajzolatát nem a búzaszálak elhajlítása. Az elszínezõdött búzaszálak pozitív mágneses kisugárzását õk sem tudták megmérni. amikor az UFO-jukból kiáramló koncentrált energiasugárzással angliai gabonatáblákba szabályos mértani alakzatokat. A helyi lakosok már úgy megszokták ezt a jelenséget. Ezért szorgalmasan imádkozni kezdett. Meglehetõsen fura ábrára bukkantak Magyarországon. hogy az egyes minták közepén misztikus hangokat lehet hallani. és a radioaktivitás szintje is megfelelt a normál háttérsugárzásnak. 1. május 28-án. ezért nem tudták megállapítani. hanem szabályos ívben meghajlanak. mely szerint ezeket az ábrákat ionizált légörvények hozzák létre. az utcákon és a földeken élõ halak ezrei hemzsegnek. Korunk emberének technikai érdeklõdését kihasználva. amelyek Földünkön honos állatokat ábrázolnak.5 méter széles sávban egy szabályos körgyûrût rajzoltak. Valószínûleg így akarnak közölni velünk valamit. egy hatalmas háromszög alakú területen több mint 1200 ilyen ábrát számoltak össze. és tovább növekednek. de nem értjük. mint a letaposott gabonaszáraknál. mert az éteri sugárzás kimutatására jelenleg nem létezik mûszer. és arra a következtetésre jutottak. Égés. de csak félig készült el. mert a hossztengelye éppen észak-déli irányban helyezkedik el. Ennek leglátvፍnyosabb módja az volt. Már több mint 100 éve hullanak halak Hondurasban. hanem az elszínezõdése okozta. Ez lett volna a 8-as szám alja. hogy körvonalai élesen elhatárolódnak a környezõ gabonatáblától. Idõközben a kör alakú ábrák kiegészültek bonyolult piktogramokkal is. majd szorosan alája egy nagyobb átmérõjû ellipszist. Vizsgálataik során a magyar UFO-kutatók semmilyen biokémia szer vagy vegyszer nyomát nem találták. nem úgy. Szemtanúk leírása szerint a halesõ minden évben hasonlóan kezdõdik. amely szerint csupán 1990-ben az angliai Stonehenge környékén. hogy Isten adjon ennek a népnek valamilyen táplálékforrást. hogy teljesen magától értetõdõknek tekintik. mint egy félbehagyott 8-as szám. Az égen minden elõjel nélkül sötét felhõ jelenik meg. Ennélfogva itt a kalászok egy idõ után kiegyenesednek. idõközben áttértek a modern világunkhoz igazodó jelenségek elõidézésére. egy Cegléd mellett búzatáblában 2003. hogy mit. erõs szél és heves esõ következik. hogy a sárga búzatáblába hogyan került a fekete ábra. amelyek az óra járásával ellenkezõ irányban kb. hogy ez feltehetõen egy idegen civilizáció meglehetõsen gyors ritmusú beszéde. akik nappal is látták. Léteznek a megszokottól teljesen eltérõ gabonakörök is. Ennyi embert étel nélkül már rég nem látott. Különlegességét az adta. a koncentrált energiasugárzással felpuhított szalmaszálak pedig nem törnek. Három napon és három éjen át könyörgött. Ezek az ábrák többnyire éjszaka készültek. Bár idõközben néhány tréfás kedvû szélhámos is megpróbált különbözõ mértani ábrákat készíteni.

kézi úton egy éjszaka alatt elkészíthetetlen ábrákat kezdtek el rajzolni. ami a felgyorsult anyagcserétõl kezdve az álmatlanságon át különbözõ víziók átéléséig sok mindent okozhat. Erõs energiasugárzás esetén a kör középpontjába helyezett iránytû körbe forog. Mindezen fáradozások ellenére a hivatalos tudomány mind a mai napig nem hajlandó elismerni. és emiatt mûködésképtelenné válik a készülék. hogy az UFO-ból kiáramló koncentrált szubatomi energiasugárzás elnyelõdik az elhajlított gabonaszálakban. valamint a talajban. Mint már szó volt róla. A legelgondolkoztatóbb azonban egy hatalmas ábrának az a négy egymás mellé rajzolt jele volt. hogy az illetõ testébõl kiáramló fokozott energiasugárzás rövidzárlatot okoz a környezetében levõ elektromos berendezésekben. hanem minden esetben kimutatható a jelenléte varázsvesszõvel is. a különös jelek környékén tartózkodó emberek pedig egy idõ után fejfájásra majd hányingerre. Amíg csak köröket rajzoltak a gabonatáblákba azt mondták. hogy ez a forgószél mûve. ha az illetõ Yang energiahiányban szenved. A sugárzás csökken鍍sével a szívritmusszabályzó impulzusok újra megindulnak. Ezt követte egy óriási pókháló pontos kirajzolása. és az erõs sugárzás többletenergiát sugároz a szervezet Yang meridiánjaiba. amelyrõl még a cambridge-i egyetem matematikai . a meridiánrendszer energiaegyensúlyának felbomlása különbözõ betegségeket vált ki a szervezetben. Ha ez megtörténik. Ez az óhéber nyelven közölt üzenet így szólt: Hadd éljünk! Ennek realitását támasztja alá az a sokak által nem eléggé hangsúlyozott megfigyelés. Akadnak azonban olyanok is. és megerõsödnek. Köztük egy Mandelbrot-ábrát. melynek megfejtése arra enged következtetni. szemgyulladásra panaszkodnak. és ennek legkorábban észlelhetõ megnyilvánulása a fejfájás. hogy ezek az ábrák egy magasan fejlett civilizáció mûvei. hogy az ezeken a helyeken learatott gabonaszemeken a biológusok különbözõ génmutációkat fedeztek fel. de már csak az alsó pólus. hogy az állatok messze elkerülik ezeket az ábrákat. Ennek minden bizonynyal az a magyarázata. az elektronikus hang. Gyakran megesik az is. a rádiók pedig elhallgatnak. A koncentrált szubatomi energiasugárzást azonban nem csak közvetett úton lehet érzékelni. hogy a két föld alá vonult civilizáció ezzel a képzettársításra ösztönzõ szimbólummal kívánta felhívni a figyelmünket arra. hogy ezt a hamisítók mûvelték. és megszünteti a betegséget. hogy a mágnesezett nyelv megpróbál függõleges helyzetet felvenni. hogy a mágnesezõ hatás felülrõl érkezett. hogy ebben a figyelemfelkeltõ tevékenységben Atlantisz vagy Lemuria elsüllyedt civilizációja is szerepet vállalt. Az intenzív mágneses sugárzás ugyanis leállítja a szívritmusszabályzó áramforrásban az elektronáramlást. Ezenkívül a körök túlnyomó része is egy óriási háromszög alakú területen található. amely arra utal. megszabadulnak fájdalmaiktól. Ez is azt bizonyítja. Ez akkor fordul elõ. a besugárzott föld van jelen. Az iránytû vad forgásának az az oka. A szubatomi energiasugárzás intenzitására jellemzõ még. Az ily módon bevitt többletenergia helyreállítja a meridiánrendszer egyensúlyát. hogy õk a Bermuda-háromszög illetve a Sárkány-háromszög térségében élnek.Valamivel érthetõbb már az a jelenség. majd egy rúdmágnes tudományos alapossággal ábrázolt mágneses mezeje. Nem zárható ki. hogy ennek a körülménynek alapvetõ jelentõsége van a titok megfejtésében. Ennél is különösebb jelenséget idéz elõ a gabonakörökben felszedett magvak elfogyasztása. Mindezek láttán új módszerekhez folyamodtak. majd különféle feliratokat készítettek. Emiatt kifejezetten veszélyes ezeknek a helyeknek a látogatása a szívritmusszabályzóval élõknél. hogy a gabonatáblákban a nagyméretû körök mellett nem egy esetben láthatók voltak kisebb háromszögek is. azonnal húzzuk távolabb az ájult embert. Egyre bonyolultabb. Erre földi állatokat ábrázoló alakzatokat. akikre éppen ellenkezõ hatást gyakorol ez a sugárzás.és képrögzítõ készülékek idõlegesen mûködésképtelenné válnak. A bennük koncentrálódott energia megnöveli a szervezet bioenergia-szintjét. Ekkor azzal álltak elõ.

Egyikük egy plazmaburokkal körülvett UFO-t üldözött. agyonhallgatják az ügyet. szintén egy gabonakörben szabadult meg a csontritkulás által okozott fájdalmától. ami eltüntetné a hamisítás bizonyítékait. Mindenesetre elgondolkodtató. Ilyen léket elõször Svédországban fedeztek fel. hogy összeszorul a torka. amikor megjelent egy másik fénygömbnek látszó jármû. amely 175 különbözõ nagyságú ábrából állt. és a tudósok nem vették maguknak a fáradtságot. Nem valószínû. hogy ilyen rövid idõ alatt. mert a hozzájuk vezetõ hóban nem találhatók lábnyomok. hogy a gyûrû alakban kiolvasztott léken belül nem képzõdik úszó sziget. A tudati felvilágosításunkat szorgalmazó idegenek még ekkor sem adták fel. Ez az alakzat egyébként a meteorológiában a jégréteg nemzetközileg használt szimbóluma. hogy a brit légierõ miért üldöz nem létezõ UFO-kat olyan gabonakörök felett. hanem ugyanolyan méretû jégköröket. hogy ebbõl bármi haszna származna. Lengyelországban és Észak-Amerikában is. Állj fel. az idegenek ember által megközelíthetetlen helyeken kezdtek el rajzolni. majd megjelent Finnországban. Ezt a bizarr eseményt a szemtanúk videó kamerával rögzítették. a titokzatos erõ visszahúzta a gabonakörbe. Az egybehangzó élménybeszámolók alapján ezt a csodálatos formációt két szivar alakú UFO készítette 30 másodperc alatt. Hamisításról szó sem lehet. Volt olyan hely. és most az kezdte el üldözni a helikoptert.5 méteres kis híd köti össze a külsõvel. Az is furcsa. hogy fájdalma teljesen megszûnt. kör alakú jégtáblát egy 0. Errõl a 700 méter kiterjedésû. hanem taktikát váltottak. Újabban már jégköröket is készítenek. és suttogta egy idegen hang. Friss hó sem esett. Az északi államokban. hogy megtekintsék õket. hogy a természeti erõk tudnának errõl.tanszékének professzorai is azt nyilatkozták. de eddig még nem mertek vele a nyilvánosság elé állni. Ezért most az ilyenkor szokásos taktikát alkalmazzák. ahol 6 db jégkör is állt egymás mellett. 1997-ben a petersfieldi Diana M. Ezeknél a jégre rakódott havat gyûrû alakban szétfújják. Mellesleg ezt az esetet több szemtanú is látta különbözõ irányból. Gyakoriak a hókörök is. Technikai fölényüket kihasználva nem csak megrajzolták az egyre komplikáltabbá váló ábráikat. Cherry Needham gerincbántalomban szenvedett. Sajnos még az ismeretlentõl való félelem is a kezükre játszik. A belsõ. hanem besugározták õket gyógyító energiával. hogy egy légzési allergiában szenvedõ angol asszony azt érezte. Miután hazament. hacsak nem szállta meg egy hadseregnyi hamisító a környéket. Ezek azonban messze voltak. aki 0. és korong alakú lék keletkezik a tavon. néhány napi torokfájás után légzõszervei kitisztultak. ahol az év túlnyomó részében hó és jég fedi a tavakat nem gabonaköröket rajzolnak. mert annak elõbb a jeget kellene megolvasztani. . Egyébként is ki az a bolond.5 méter vastag jeget 120 méter hosszan körbefûrészel 30 oC-os hidegben anélkül. Egy kora nyári napon valamilyen láthatatlan erõ a lockeridge-i alakzat közepébe vonzotta. Alulról fakadó hõforrás sem hozhat létre ilyen képzõdményt. Ezekre az esetekre nem tudnak magyarázatot adni a tudósok. A megpörgetett UFO hajtómûvébõl kiáramló koncentrált szubatomi energiasugárzás percek alatt megolvasztja a jeget. Sarki területek havában. és megszûnt az évek óta tartó betegsége. Miután nekik sem hittek a kutatók. megtévesztés céljából készült. amelyeket hamisítók készítettek. Ez úgy derült ki. Ezt követõen egy olyan piktogramot hoztak létre. hogy az éj leple alatt. és teljes egészében csak repülõgéprõl látható piktogramról már senki sem hihette. és csillogó jégréteg látszik az alján. A forogj következõ héten örömmel tapasztalta. Amint távozni akart belõle. A beteg megszívlelte a tanácsot. amikor belépett egy óriáskereket ábrázoló gabonakörbe. A legnagyobb átmérõjû elérte a 20 métert. és ilyen precizitással kivitelezve õk sem mernék vállalni az elkészítését. és ilyen piktogramokat alakítanának ki nekünk. hogy reggelre készen legyenek vele. Nem régen két angol szemtanú a Wilt Shire-megyei Knapp dombon állva alacsonyan szálló helikoptereket figyelt meg a frissen készült gabonakörök fölött. majd elérhetetlen szakadékok mélyén hoztak létre elképesztõ ábrákat.

valamint a különbözõ meghibásodások folytán viszonylag ép állapotban birtokukba jutott példányoknak az analizálása útján lázas sietséggel folyik a jármûvek hajtómûvének rekonstruálása. Az enyhülés következtében a katonai tömbök lassan feloszlanak. úgy kezelnék. hanem a helyzet nyílt feltárása lenne a kívánatos politika. hogy ha a szubatomi energia hasznosítási módja széles körben ismertté válna. Az újságírók sem titkolták a véleményüket errõl az ügyrõl olyannyira. hogy az ismeretlentõl való félelem kollektív hisztériát eredményez. Ez abból a felismerésbõl ered. Különösen nagy a valószínûsége Kína és India gyors felemelkedésének.Hivatalos körök gyakran hivatkoznak Orson Welles 1938-ban sugárzott rádiójátékára Világok harca címmel. Ami azt illeti. Ezt a feladatot a Központi Hírszerzõ Hivatal látta el. és belátható idõn belül megszûnik a világ megosztottsága. Az emberek kezdettõl fogva sejtették. Mivel a világ eddig két egymással szembenálló nagyhatalom érdekszférájába tartozott. hogy az ily módon megszerzett információkat katonai titokként kezelik. Nagy a valószínûsége azonban annak. Erõsen gyanítható. mondja csak azt. hogy a nemzetbiztonsági hivatalok által elrendelt kényszerû hallgatásnak politikai okai is vannak. Némi változás csak az utóbbi években. ez a beismerés a közvélemény számára nem okozott meglepetést. hogy a háttérben látható repülõ csészealjjal elrabolják. hogy a Blue Book -ként hírhedtté vált dezinformációs jelentést a CIA utasítására állította össze. Ettõl kezdve egyetlen neves tudós sem volt hajlandó komolyan foglalkozni ezekkel az észlelésekkel. hogy vicceket is gyártottak róla. hogy mi semmit sem hiszünk el az egészbõl. és komoly geopolitikai tényezõvé válnának a világban. hogy a kormányszervek titkolódzása nem a pánikkeltéstõl való félelemnek tudható be. Ez a balul sikerült rádióadás állítólag rámutatott arra. a többit pedig meteorológiai megfigyelõ ballonnak. mint egymástól elszigetelt. hanem sokkal inkább annak. a nagyhatalmak egymással való kibékülése azonban egyre kevésbé indokolják ezt a titkolódzást. indokolt volt a technikai fölény megszerzésére való törekvés. A szerencsétlenül járt UFO-k darabjainak. hogy a teljesen egyértelmû és megcáfolhatatlan eseteket egyszerûen figyelmen kívül hagyta. kételkedést sem kell legyõzni. biztonsági szempontból érthetõ volt ez a nagyfokú titoktartás. A kínaiak és az indiaiak a szabadenergia hasznosítási módjait teljesen természetesnek találnák. hogy a nagyhatalmak szigorúan õrzött laboratóriumaiban. amely megpróbálta nevetségessé tenni a korábban feljegyzett UFO-megfigyeléseket. Közvetlenül halála elõtt ugyanis bevallotta. amely az Egyesült Államokban országos pánikot keltett. és speciális szakemberek bevonásával intenzív kutatások folynak az UFO-k által használt rejtélyes energia mibenlétének kiderítésére. A titok hosszú távú megõrzésének elengedhetetlen feltétele volt a közvélemény manipulálása. Condon beismerõ nyilatkozata után állt be. Condon az UFO-jegyzõkönyveket kivizsgáló tudományos bizottság elnöke ezt úgy érte el. mivel itt még a nyugati országok polgáraiban meglevõ hitetlenkedést. Tevékenységük leghatékonyabb eredménye a Project Blue Book -on alapuló Condon jelentés volt. mint õseik elfelejtett tudományának . A rendelkezésre álló információk kicserélésével. Nem segíti elõ az együttmûködést. Edward U. a kutatási lehetõségek egyesítésével nagyobb eredményeket lehetne elérni. földi rakétakísérletnek vagy atmoszferikus optikai jelenségnek minõsítette. mint egy átfogó dezinformációs hadmûvelet. Ezen két apró termetû ufonauta magával vonszolja Edward Condont. óriási költséggel. Condon. Ilyen körülmények között nem az elzárkózás. akkor a fejlõdõ országok nagyon gyorsan felzárkóznának. A Colorado Egyetemen két éven át folytatott vizsgálat 1969-ben fejezõdött be. és a tudományos körökben is erõsen vitatott értékelés közzététele évtizedekre visszavetette az UFO-kutatást. sokszor párhuzamosan folyó kísérletezgetésekkel. hogy ez a tudományos köntösbe öltöztetett bohóckodás nem más. akiknek ilyen jellegû élményben volt részük. Ezek közül legszellemesebb egy karikatúra volt. az emberek félrevezetése is. A legutóbbi évek politikai eseményei. és az újságírók is lépten-nyomon nevetségessé tették azokat. A Colorado Egyetem kapujában álló professzortársai utánaszólnak: Nyugalom dr.

A sok pénz egyébként sem mindig elõny a fejlesztések során. Semmibe sem került. Nem is szólva a régi vetélytárs. Kína lakosságának pedig 40%-a hisz az UFO-k létezésében. így a volt ellenfél ütõképességét belsõ nehézségek sem nehezítenék többé. Ezáltal Kína nem csak gazdaságilag erõsödik meg. és ezzel nem csak nagy melegben. szuperhatalommá válásához éppen a legnagyobb vetélytárs. Úgy látszik az amerikai pénzvilág irányítói nem tanulnak a hibáikból. és a nagy titkolózások közepette egyszer csak megsemmisül a világunk. A hír nagy meglepetést okozott a külföldi újságírók számára. Azért is nagy a valószínûsége a technikai lemaradás gyors behozásának. illetve az 1. mert ott még olcsóbb a munkaerõ. eszközöket vezetnek be. Mindez egy évtizedbe. hogy ezt megtehessék. hogy újabban India bizonyos területein fokozott kémtevékenység zajlik. de egy dolgot figyelmen kívül hagy. a bejelentés derült égbõl villámcsapásként érte a nagyhatalmakat. Ez a gondolkodásmód érthetõ. a robbanásszerû fejlõdést biztosító ezoterikus felismerések semmibevételével. A Szovjetunió szétesése nem csak politikai téren. ami fejjel lefelé is ír.3 milliárd fõs Kína.újbóli birtokba vételét. hanem gazdaságilag is padlóra juttatta Oroszországot. illetve harmadrendû hatalom legyen az 1. A világgazdasági folyamatokat szemlélve egyértelmûen megállapítható. Oroszország feléledésérõl. Gravitáció hiányában nem jön ki a tinta belõle. és +300 oC-ig mûködõképes. Felvilágosítást azonban nem kaptak. és a világ számos pontján. mely szerint fokozatosan új energiatermelési eljárásokat. nem látnak tovább az orruknál. A nyugati kormányok nagyon kíváncsiak arra. Amikor az amerikaiak fellõtték az elsõ ûrhajóikat. és 12 millió dollárba került. Nem csak a paradigmaváltás késleltetésével. Többen is megkérdezték. Erre kifejlesztettek egy tollat. Amerikának jelentõs kára származik abból. és az ázsiai országok mellett egyre jobban lemorzsolódik. az Egyesült Államok járul hozzá a legintenzívebben. Az amerikai tulajdonban levõ multinacionális vállalatok ugyanis sorra szerelik le csúcstechnológiát megtestesítõ üzemeiket Kelet-Európában. és csúcstechnológiára sem.1 milliárd lakosú India mögött. hogy ki járt az élen a fejlõdésben. hogy Kína felemelkedéséhez. hogy miféle technológiáról van szó. mert a természet tönkremenetelével az elsõk ugyanúgy elpusztulnak. a szubatomi energia széleskörû hasznosítása azonban potenciális esélyt adna az oroszok újbóli felkapaszkodására. több ezer méteres mélységbe telepített hatalmas tenger alatti bázisokon állomásoznak. Az új technológia elterjedésének akadályozásával. Nem csoda. hogy a kozmoszban a golyóstoll nem mûködik. A fejlõdésben jelenleg élen járó 300 millió fõs Egyesült Államoknak nem érdeke. mert a kormány a szûkszavú nyilatkozat után mély hallgatásba burkolódzott. mint az utolsók. hogy az indiai szakemberek hol tartanak a paradigmaváltásban. hanem a korábban embargósnak számító technológia elsajátításával világszínvonalúvá válik az ipara is. de elég gazdagok ahhoz. Svédországban és Hollandiában ez az arány 8%. mert ezekhez a fejlesztésekhez nincs szükség horribilis összegekre. a régi technológia konzerválásával rohamosan pusztul a környezetünk. és telepítik át Kínába. Mivel a közeljövõben újfajta repüléstechnikai eszközöket is ígértek. Ezeken a városszerû bázisokon közel 4000 ûrhajó . hogy másod-. Belgiumban. és víz alatt is mûködik. hamar rájöttek. A nagyobb profit érdekében a jövõjüket is áruba bocsátják. (A Raiter News által végzett statisztikai felmérés szerint India lakosságának 45%. és beszüntetik a kõolajalapú technológiák alkalmazását és gyártását. hanem fagypont alatt is lehet írni. hanem a jelenlegi ismereteik elkótyavetyélésével is maguk alatt vágják a fát. Ráadásul az ingyen energia lehetõvé tenné a nyomor és a bûnözés felszámolását. Elõtte azonban az Egyesült Államok el fogja veszíteni a világgazdaságban betöltött vezetõ szerepét. A kiszivárogtatott hírek szerint az UFO-k különbözõ planétákról érkeznek. Ebben az esetben már nem lesz jelentõsége annak. 2004-ben az indiai Energiaügyi Minisztérium nyilatkozatot adott ki. Emellett üvegre is lehet vele írni. Ezzel szemben mit csináltak az állandó pénzszûkében levõ oroszok? Ceruzát használtak. Paradox módon ezt éppen õk idézik elõ rövidlátó gazdaságpolitikájukkal. hogy a titkos kutatások eredményeit nem dobja piacra.) Egyébként ez a folyamat már be is indult.

egy holt bolygó maximum nyersanyagbázisként jöhetne szóba. hogy ezek az ûrlények ellátogatnak hozzánk. hogy nem puszta kíváncsiságból figyelik fejlõdésünk menetét. hogy minden száz civilizáció közül kilencven életképtelenné válik. mit tesz vele. hogy az idegenek majd beleavatkoznak az életünkbe. vagy elpusztítja önmagát. hogy jó-jó. Pusztító szándékuktól azért sem kell tartanunk. Ugyanezt teszik a hozzánk látogató idegenek is velünk. de ezekre a felelõsségteljes kozmikus utazásokra olyan személyeket küldenek ki. csonkítatlanul.tartózkodik állandó jelleggel. legfeljebb érdeklõdéssel figyeli. Ezek a civilizációk feltehetõen a közvetlen szomszédaink. de még ebben az esetben is marad ötven olyan civilizáció. akkor nem lehet tudomásuk a létezésünkrõl. hogy a hozzánk látogató idegenek antik istenekre emlékeztetõ olimposzi közönnyel viseltetnek irántunk. akik rendszeresen érdeklõdnek a sorsunk iránt. Sokan sérelmezik is. hogy bármely civilizáció csak élve jelent értéket. Einstein számításai szerint a világegyetem átmérõje 216 milliárd fényév. szerepük kizárólag a megfigyelésre korlátozódik. A jelek szerint a Földön kívüli asztronauták nem inváziós céllal érkeztek a Földre. A roppant nagy távolságok miatt valószínû. Korábban titkosan kezelt katonai információk szerint az Egyesült Államok területén már több mint tíz földalatti bázis van az idegenek tulajdonában.1 millió fényév átmérõjû Tejútrendszer csillagjainak a száma is min. ezek közül kettõ hivatalosan is engedélyezett. Még így is marad ötszáz életképes társadalom a környezetünkben. hogy egy intelligens erõ fejletlenebb civilizációkat megtámadjon és megsemmisítsen. Csupán a mi közvetlen világunk. hogy miért nem veszik fel a közvetlen kapcsolatot az emberiséggel. Õk úgy lehetnek velünk. mint mi a természettel. Ha valaki meglát az erdõben egy termeszhangyavárat. akkor beavatkoznánk ebbe a konfliktusba? Minden bizonnyal nem. akik azért aggódnak. A közvetlen környezetünkben lévõ és bennünket idõnként meglátogató civilizációk száma azonban elérheti a húszat is.és állatvilágát. Feltehetõen minden nap körül kering legalább 1. megváltoztatják a politikánkat. ha kipusztítanánk a föld növény. Ha ezeknek a 90%-a fejletlenebb mint mi. és hozzávetõleg 1023 számú égitestet tartalmaz. akik tisztában vannak cselekedetük következményeivel. Ezek közül a legvalószínûbb. és közöttük csupán tíz akad. Ez a hatalmas térség kb. hogy a galaktikus jövevények elpusztítják a Földet. 100 milliárdra tehetõ. Ezzel szemben a megfigyelések zöme azt bizonyítja. és széttapossa a termeszhangyák várát? Ilyen õrültek természetesen bármely értelmes lények által lakott bolygón lehetnek. hogy nyersanyagszükségleteiket bányászás útján elégítik ki. hanem a szárazföldön is. a természet törvényei által megteremtett harmonikus egységben képes csak kiteljesedni. hogy a sötétebb színû hangyák háborút indítanak a világosabb színûek ellen. mert az univerzum törvényei szigorúan tiltják. Ezt átlagolva nagyjából 500 milliárd bolygóval számolhatunk. Sokan feltehetnék azt a kérdést is. Erre szintén azt lehet válaszolni. Lehet. de mi van akkor. . hogy a két civilizáció között óriási a fejlõdésbeli különbség. hogy csak egy kis részük képes eljutni hozzánk. így egyszerûen nem tudnak mit kezdeni velünk. maximum 10 bolygó. hogy ha mi látnánk. úgy ahogy az univerzum. Korábban a sci-fi írók azzal rémisztgettek bennünket. de az õ fejlettségi szintjükön már nem valószínû. A másik ok. Az õ viselkedésük hasonlatos ahhoz. Tegyük fel. akik tudnak rólunk. Sok ember számára természetes. 100 milliárd galaxist. a szakértõkbõl álló személyzeti állomány pedig meghatározott idõközönként cserélõdik. mire mennénk vele? A földi élet. elpusztítja? Nem. a 0. már akkor is ezres nagyságrendû a körülöttünk lévõ élõ bolygók száma. ahogy mi viselkedünk a termeszhangyák társadalmával szemben. mivel semmi érdekünk sem fûzõdne hozzá. Ha csak minden százmilliomodik planétán alakul ki a kedvezõ körülmények hatására élet. akik magas intelligenciával és kifogástalan etikai érzékkel rendelkeznek. vagyis olyanokat. Vannak. A földönkívülieknek azonban nem csak az óceánok mélyén vannak támaszpontjaik. Ennek több oka is lehet. ha egy paranoiás õrült beszabadul az erdõbe. és könnyen megeshet. sugárfegyvereikkel lerombolják városainkat és kiirtják az emberiséget. hogy ezek egy része valamilyen szempontból érdektelennek találja a mi fejlõdésünket.

az értelem terjesztése valószínûleg a globális túlélés érdekében történik. fejlõdésünk menetének ugrásszerû változásai arra engednek következtetni. egy bolygóközi hibridizációnak köszönhetjük a létünket. mert minden civilizációnak be kell bizonyítania az életképességét. a légnyomás vagy a levegõ oxigéntartalma is eltérõek lehetnek. az átlaghõmérséklet. E szerint az elsõ . hogy minket kozmikus rezervátumként tartanak nyilván. Fejlõdésünk menetébe nem avatkoznak be. Az univerzális élet feltehetõen versenyfutásban áll az idõvel. az egysejtûekkel. amelyek közvetlenül nem származhattak egy közös õstõl. egymástól jól elkülöníthetõ rassz él. Nem utolsósorban az egyes bolygók klimatikus viszonyai. így biztosítva van az életképes továbbfejlõdés alapfeltétele. A beavatkozás több tízezer évvel ezelõtt történt. a többi már rajtunk múlik. Ez a kísérlet ráadásul egyszerre több szálon fut. vagy a rendkívül tûrõképes kék algák betelepítésével célszerû megkezdeni. Az emberi faj kialakulásának lépcsõzetes módját számos régészeti lelet is bizonyítja. és látván. Évmilliárdok telhettek el addig. minél nagyobb tömegû intelligencia segíti elõ ennek az akciónak a lebonyolítását. hogy mi egy galaktikus kísérlet alanyai vagyunk. hiszen egy-egy fejlõdési periódus megkezdéséhez szükséges feltételeket készen kapták. Az egyes népcsoportok sokrétûsége. hogy a következõ civilizációk kialakulásához már jóval kevesebb idõ kellett. illetve fejlettebb élõlények esetén a hibridizációhoz szükséges géneket. Ha nem sikerül. az evolúciós fejlõdés klasszikus szabályai szerint. azután magunkra hagytak minket. Ezt látszik alátámasztani az a tény is. Az élet továbbadása. spermákat mindig az illetõ bolygón kifejlõdött élõlényekbe kell bevinni. Mindezek együttvéve azt eredményezik. és az így felhalmozott génanyag gazdagsága is növeli galaktikus szomszédaink évezredek óta tartó érdeklõdését. Ez azonban csak úgy lehetséges. A technikai fejlõdés egy adott szintjén azután az univerzum úttörõi kijutottak a kozmoszba. Az élet megindulását követõen az elsõ civilizáció feltehetõen igen keservesen. és helyünket átveszi egy újonnan induló életképesebb civilizáció. és nagyon hosszú idõ után alakult ki. amíg sok-sok sikertelen próbálkozás után végre létrejött az elsõ életképes társadalom. Ha ez a saját erõnkbõl sikerül. Nem zárható ki tehát. A következõ lépcsõfok. Az ékírásos szövegek hitelességét az õsi mezopotámiai templomok épen maradt dombormûvei támasztják alá. A világegyetem intelligens lényei minden igyekezetükkel megpróbálják kimenteni az értelmet az újabb õsrobbanás elõtti teljes megsemmisülésbõl.Múltunk érthetetlen hézagai. hogy a Földön több. A fajtanemesítés után létrejött új egyedeket azután megint hosszú idõre magukra hagyják. akkor kiselejtezõdünk. hogy életképes civilizációt nem lehet máshol kifejlõdött élõlények áttelepítésével létrehozni. A késõbbi sikeres menekülés valószínûsége ugyanis annál nagyobb. A szomszédos égitestek különbözõ elrendezõdése miatt minden bolygót más jellegû gravitációs besugárzások érnek. Ezek közül legrészletesebb adatokkal az agyagtáblákon megörökített sumér nyelvû feljegyzések szolgálnak. Az élet terjesztése és a fejlõdés gyorsítása tehát csak szakaszosan lehetséges. mert az õ génjeik az évmilliók során már alkalmazkodtak a helyi viszonyokhoz. amelyek vizuális formában is megjelenítik az ember teremtésének egyes fázisait. hogy ismét bizonyíthassák életképességüket. Az újabb csírákat. hogy teljesen egyedül vannak. a fejlõdés új irányának kijelölése csak akkor lehetséges. Minden egyes bolygónak más a gravitációs kisugárzása. a küldetés vágyától ösztönözve elkezdték az arra alkalmas bolygókon terjeszteni az élet csíráit. Az életet a legegyszerûbb élõlényekkel. Ez azt eredményezte. mire jutunk. Az elinduláshoz szükséges segítséget megadták nekünk. A légkör. a víz és egyéb klimatikus feltételek kialakulása. ha az elõzõ fejlõdési periódus életképes volt. ha minél rövidebb idõ alatt minél több civilizáció alakul ki az univerzumban. vagy kialakítása után nem lehet azonnal fejlett élõlényeket telepíteni egy bolygóra. A galaktika elsõ értelmes lényei hosszú idõn át szerzett tapasztalataik alapján minden bizonnyal tisztában voltak azzal is. akkor befogad bennünket a galaktikus társadalom. hogy bármely élõlény csak a saját bolygóján kifejlõdve lehet életképes. hogy lássák. a fényerõ. A galaktikus civilizációk minden bizonnyal nem ok nélkül végzik ezt a tevékenységet.

táplálkozási módja alapján inkább hasonlított az állathoz. egyre tökéletesebb hímek ilyen irányú tevékenysége azonban minden esetben fajtanemesítéssel járt. hogy a lépcsõzetes beavatkozások eredményeként született egyedek közül csak a hímnemûeket tartották meg. a teremtés rendjét végrehajtani nem akaró civilizáció megsemmisítése érdekében keltett özönvízzel. Az ily módon létrejött elõember még meglehetõsen primitív volt. amelyek a koromfelhõk miatti huzamos fényhiánnyal együtt az akkori növényvilág teljes pusztulását okozták. és újraindítják ezt a periódust. hogy 65 millió évvel ezelõtt a dinoszauruszok hirtelen történt kipusztulása is egy Földünknek ütközött kb. Nem egy tudós állítja. Az égimechanika törvényeit jól ismerõ csillagászok sem hiszik. ami az õssejthez képest teljesen más. Ez az égitest azonban feltehetõen nem óceánba. Ennek következtében megszakadt a tápláléklánc. Az ily módon képzõdõ nitrogénvegyületek késõbb savas esõket eredményeztek. nevelték fel. Az eredmény két utódsejt. 20 km átmérõjû kisbolygó vagy üstökös becsapódásának a következménye. mint az emberhez. Ez lehetõvé tette a további finomítás leegyszerûsítését. párba állított kromoszómakészlet van. Az sem elképzelhetetlen. melyek olyan új genetikai kódot hordoznak. A mi világunkban ennek egyértelmû bizonyítéka a Hold utólagos pályára állítása a Föld körül. A földi élet fejlõdésében beálló rendellenességek globális megoldására egyébként korábban is találunk példát a Föld történetében. Az Isten ábrázatára teremtett . A különbözõ földtörténeti korokból származó kõzetlerakódások tanulmányozása során a tudósok azt is megállapították. testét tetõtõl talpig szõr borította. de ez is csak elliptikus pályán képzelhetõ el. elfajzott. A hibridizációt most már a kromoszómák egyetlen sejtben történõ kombinációjával végezték. mert a nõstény utódok földi világba engedése esetén fennállt a veszélye annak. primitív fajta egyedeivel is párzani fognak. A dinoszauruszok tehát nem vízbefúlás folytán pusztultak el. Erre azért volt szükség. a környezõ égitestek átrendezésével nagyobb lelki megterhelést okozó gravitációs sugárzásokat irányítanak az illetõ bolygóra annak érdekében. és ami a legfontosabb. A felperzselõdött erdõk által keltett szén-monoxid felemésztette a levegõ oxigéntartalmát. hogy a Hold korábban a Föld kísérõbolygója lett volna. Õk ugyanis tudják. pl. Ehhez az istenektõl vett vér sejtjeit használták. így a keletkezõ óriási robbanáshõtõl az egész Földön összefüggõ erdõtüzek keletkeztek. és ettõl kezdve az új egyedek nem lombikban. Erre a meglehetõsen bonyolult átalakításra feltehetõen azért volt szükség.ember a Földön talált majomember és az istenek megkettõzésével készült. hogy egy a Földdel megegyezõ méretû és tömegû bolygó max. hanem tûzhalált szenvedtek. Ebben a fejlõdésgyorsító folyamatban természetesen elõfordulhatnak kudarcok is. sejtjei 23 kromoszómapárt tartalmaztak. Értelme azonban jóval meghaladta a majomemberét. A Hold átmérõje azonban egyharmada a Földének. A mûvelethez elõemberek hímivarsejtjeit. ami tovább gyorsította az emberi evolúció menetét. Ezt követõen a fajtanemesítés már magától is folytatódott azáltal. Ennél az eljárásnál két különbözõ fajtájú élõlénybõl vett sejteket egyetlen szupersejtté egyesítenek. Ez a kifejezés minden bizonnyal arra utal. isteni szülõanyák méhében fejlõdtek ki. 50 km átmérõjû égitestet képes befogni. ezért a föld alatt élõ állatok is elpusztultak. és szokásai. hanem a szárazföldbe csapódott be. isteni szinten álló értelmes civilizációk valószínûleg elpusztítják a fejlõdés legutolsó fázisát. hogy a mûvelet beindításánál sejtfúziót alkalmaztak. ami a genetikai állomány fokozatos leromlását eredményezte volna. amely az erdõkön és a felsõ talajrétegekben levõ olajpalán kívül a levegõ nitrogéntartalmát is elégette. Ilyenkor az élet irányítását végzõ. hogy minõségileg fejlettebb egyedeket kapjanak. ami a . hanem mesterséges megtermékenyítés útján. és az istenek hitveseinek petesejtjeit használták. hogy az új periódus megindítása elõtt módosítják az életfeltételeket. magához láncolni. hogy a korábbi. amelyben két sejtmag és egy kettõs. melynek idõpontja összefüggésben állhat az elõzõ. mivel a majomember 24 kromoszómapárból álló génkészletét nem lehetett közvetlenül összeházasítani az istenember 23 kromoszómapárt hordozó sejtjeivel. Amikor ez a sejt osztódni kezd a sejtmagok és a kromoszómák egy új típust hoznak létre. amely különbözik a fúzió elõtti sejtektõl. hogy ennél a kataklizmánál olyan intenzív hõ keletkezett.

amazok nemtetszést keltettek bennem. így ennek tudható be. Maurice Allais francia professzor éveken át kutatta ezt a jelenséget egy óriási inga segítségével. Újabb és újabb világokat teremtett. melynek felületén intenzív napfolttevékenység indul el. ami a vízben élõ állatok láncreakciószerû éhenhalásához vezetett. Ha az utóbbi. mert egyetlen napkitörés energiája 10 millió hidrogénbomba erejével ér fel. hanem aktív vulkáni tevékenység okozta. esetleg meg is gyulladt.és állatvilág jóformán nem is hasonlít arra. van okunk a félelemre. Az intenzív földmozgások következtében azonban ez a gáz elillant. ami feltehetõen annak tudható be. majd megint csak újabb világokat hozott létre. hanem a Föld belsõ magját is. A Föld belsejének háborgása óriási erõket gerjeszt. Abban a pillanatban amint a Hold eltakarta a Napot. mert a Nemezisként érkezõ égitestek nem a szárazföldre. Nem zárható ki. ami kihat a nagy vastartalmú belsõ magra is. hogy több bolygó együttállásakor egyfajta gravitációs ágyú irányul a Napra. Hasonló sorsra jutottak az óceánokban élõ õshüllõk is. hogy a gravitációs kölcsönhatás nem lineáris természetû. így a föld alatt megmaradt sárkánygyíkok sorsát is megpecsételte. majd rombolt le. 1954. mivel a tartós fényhiány eredményeként kipusztult a tengerek planktonállománya. amely évmilliárdok során jellemzõ volt a bolygónkra. Ennek elkerülhetetlen következménye a sorozatos vulkáni tevékenység. az inga lengési síkja hirtelen 5o-kal elfordult. vagy a Nap-Hold együttállásból eredõ gravitáció-növekedés. Ne becsüljük le ezt a gerjesztõ hatást. a Nap gáztömegének háborgása. A Physical Review-ban közölt beszámolójuk alapján az eredmény ugyanaz volt. hogy a jelenlegi növény. de más formában. mígnem megalkotta a mi világunkat. hogy ennek az erõnek mi a kiváltó oka. A csendes-óceáni kontinens azonban nem csak romhalmazzá vált. és a szemében mindez semmi sem volt. így a továbbiakban nem volt ami a felszínen tartsa . március 7 -i bostoni napfogyatkozás alkalmával ellenõrizték a kísérletet. de az ily módon fellépõ erõt már megmértük. amit szintén égitestek váltottak ki. fákat ültetett. hogy Atlantiszhoz hasonlóan Mu szigetét is egy hatalmas gázbuborék nyomta a felszínre. mert még kuszán nõttek. hanem az óceánba csapódtak be. Ez a gravitációs anomália mágneses viharokat kelt a Föld magnetoszférájában. ami nem csak az inga szárát képes elmozdítani. majd kitépte õket. A geológiai kutatások szerint az egyes özönvizek között periodikusan megfigyelhetõk tûz általi pusztulások is. majd lerombolta õket. de a globális méretû pusztulást ezekben az esetekben is radikális változások követték a természetben. mert akkor a számítások szerint már teljes napfogyatkozáskor is százmilliószorosára felerõsödik a gravitációs erõ. és egyik a másik rovására növekedett. Azt még egyelõre nem tudjuk. de el is süllyedt. Az Úr világokat formált. Az eredmény annyira meghökkentõ volt. A fizikusok már régóta tudják. hogy a Lemuriát elpusztító földrengéssorozat és tûzözön is egy többszörös bolygóegyüttállás következménye. hogy ennek a gravitációs ágyúnak a Földre gyakorolt hatását pontosan mi váltja ki. Ezt követõen a Föld élõvilágát szinte teljesen újra kellett teremteni. Legalábbis ezt a következtetést lehet levonni a Héber mítoszok címû szöveggyûjteménybõl: Ezer világot teremtett az Úr kezdetben. ami arra vall. Ez nem azt jelenti. hogy késõbb Erwin Saxl. amelyek vulkáni tevékenység formájában törnek a felszínre. A késõbbi kataklizmák már nem jártak ilyen mértékû következményekkel a Föld élõvilágában. majd a fogyatkozás végén visszaállt a szokásos értékre. A Nap-Hold-Föld együttállás alatt az elfordulási szög tovább nõtt. Ekkor így szólt: Ebben a világban örömömet lelem. hogy az inga lengési síkja a Föld forgása miatt lassan elfordul.katasztrófát túlélõ állatfajok. a harvardi egyetem professzora és Mildred Allen. amely a Föld felszíni világára nézve nem sok jót ígér. június 30-án a párizsi teljes napfogyatkozás alkalmával azonban meglepõ változást tapasztalt. Ezeket a kataklizmákat azonban nagy valószínûséggel nem totális pusztulást eredményezõ kisbolygó-becsapódás. az 1970. Régóta ismert tény. Többszörös bolygóegyüttálláskor ez az erõ tovább hatványozódik. Jelenlegi eszközeinkkel nem tudjuk megállapítani. Ez a totális pusztítás valószínûleg a végsõ állomása volt a természet megteremtésének. hogy a nagy világégés óta eltelt 65 millió év alatt kizárólag özönvíz pusztított a Földön.

ezeket a földrészeket. Ez a jelenség az ókori tudósok elõtt sem volt ismeretlen. Az i. e. III. században élt kaldeus csillagász és látnok azt állította, hogy meg tudja jósolni a világ pusztulását. Baljós jövendõmondása így szól: Én Berószosz, a Bellus értelmezõje állítom, hogy a Föld a lángok martaléka lesz, amikor a Rákban összegyûlnek a bolygók, és egy sorban rendezõdnek oly módon, hogy gömbjeiken keresztül egyenes vonal lesz húzható. A legközelebbi jelentõs bolygóegyüttállás 2012. december 22-én várható. A maják szent könyve, a Popol Vuh szerint az ötödik civilizáció, vagyis a mi világunk ekkor ér véget. Csillagászaink utánajártak ennek a dátumnak, és kiszámították, hogy valóban rendkívüli bolygóállás lesz ebben az idõpontban. Ez a naprendszerbeli planétaelrendezõdés annyira ritka, hogy csak 45 200 évenként kerül rá sor. A maják szerint a sorozatos földrengések elsõsorban a Csendes-óceán nyugati partvidékét, a jelenlegi Kaliforniát fogja tragikusan érinteni. Helyzetünk azonban nem teljesen reménytelen. A földrengésveszélyes területeken a lemeztektonikai mozgások által keltett feszültségek szubatomi energiabesugárzással megszüntethetõk. Erre ugyan technikailag mi még nem vagyunk képesek, de Földön túli erõk igen. Egyes médiumoktól származó információk szerint ezt a szívességet a múltban már többször is megtették nekünk. Nem egy esetben hárítottak el a Földön katasztrofális kimenettel fenyegetõ földrengéseket, illetve csökkentették a kitörések erejét. A hopi indiánok mondái alapján erre a segítségre a késõbbiek során is számíthatunk, ha kiérdemeljük. Mítoszaik szerint: Ennek a világnak a sorsa attól függ, hogy lakói a Teremtõ tervei szerint viselkednek-e . Platon: Timaiosz címû mûvében Szuchisz, az egyiptomi Szaisz templomának papja így foglalta össze Szolón számára a világpusztulásokkal kapcsolatos ismereteket: Sokszor és sokféle módon pusztultak már el emberek a Földön, leggyakrabban tûz és víz által. Ti csak egy vízözönrõl tudtok, holott oly sok elõzte már meg. A ti (minoszi kultúrának nevezett) õsi civilizációtok a legutolsó özönvízben pusztult el. Nálatok és a többi országban az írás és az állami élet csak most fog kifejlõdni, amennyiben a szokásos idõ letelte elõtt az ég áradata rátok nem tör. Ez csak a primitív életviszonyokhoz alkalmazkodni tudó írástudatlanokat és mûveletleneket hagyja életben. Akkor megint fiatalok lesztek, és nem fogtok tudni semmit a mi történelmünkrõl, de a tiétekrõl sem. Az egyes világkorszakok között gyakori volt a tûzözön is. Amikor az égitestek letérnek pályájukról, mindent tûz emészt el a Földön. Az emberek tûzhalált halnak az istentelenségük miatt. Ám még rosszabb idõk is lesznek, az emberek megundorodnak majd az élettõl, és nem tisztelik többé a világot. Így a világ elkorhad, és tûz által fog megsemmisülni. Ez utóbbi jövendölés sajnos a mi korunkra vonatkozik. Némi vigasz a túlélõk számára: A vízözönt mindig leszálló szakasz követi az egymást váltó civilizációk életében, míg a tûzözön után felemelkedés következik. A XXI. század elejére jósolt esetleges apokalipszis után tehát több ezer éven át tartó aranykor várható. Tudósaink tagadják ugyan a bennünket megelõzõ civilizációk létét, de a múltban történt világégések tényét nem vitatják. Õslénytani kutatóink megállapították, hogy eddig legalább ötször sújtotta a bolygónkat olyan kataklizma, melynek során az élõvilág úgyszólván tejesen kihalt. Az elsõ a földtörténeti ókorban, 440 millió évvel ezelõtt; a második pedig 360 millió éve történt. A harmadik és a negyedik a földtörténeti középkorban zajlott, 250 illetve 200 millió évvel korábban. Az ötödik, a dinoszauruszokat kiirtó csapás volt, 65 millió évvel ezelõtt. A legutóbbi vízözön elõidézõje egy kb. 10 km átmérõjû kisbolygó lehetett, ami az Atlanti-óceán közepén ütközött a Földnek. A becsapódás pontos idejét nem tudjuk. Az évezredes múltra visszatekintõ népek szent könyvei mind más adatot említenek. A kiváltó ok idõpontjára vonatkozóan asztrológiai utalások is fennmaradtak. Egy régi felsõ-egyiptomi templom mennyezeti freskóján még most is látható az a rejtélyes csillagtérkép, amely az egymást követõ fõpapok állítása szerint a hozzánk legközelebb állócsillagok állását mutatja az atlantiszi civilizáció pusztulását eredményezõ erõk hatalomra jutásának idején. Csillagászati számítások alapján a tudósok megállapították, hogy ez a bolygóállás i.e.

9792-nek felel meg. Az égitest atmoszférán való áthaladása során jelentõs mértékben megnõtt a légnyomás, és ennek következtében viharos szelek keletkeztek. Közvetlenül a tengerbe való becsapódás után a kráter körül több ezer °C-ra emelkedett a levegõ hõmérséklete, és egy pillanat alatt vízgõzzé vált az üstökös által kiszorított roppant vízmennyiség, amely a számítások szerint kb. kétszeresére emelte a levegõ páratartalmát. Ez a jelenség rövid idõn belül trópusi esõzésekre emlékeztetõ, szûnni nem akaró záporokat okozott az egész földtekén. A tragédiát azonban nem ez okozta, hanem az a becslések szerint 200 köbkilométernyi por és kõzetmennyiség, amely az ütközés következtében felforrósodott kráterbõl kilökõdött, és a robbanáshõtõl elpárologtatott tengervízbõl eredõ vízgõzzel együtt a felsõ légrétegbe került. Ráadásul közvetlenül az ütközés után földrengések sokasága rázta meg a kontinenseket, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy rövid idõn belül eget eltakaró por- és hamufelhõ borította be az egész földgolyót. Mivel a napfény nem tudott áttörni ezen a vastag felhõrétegen, hónapokig tartó vaksötétség borult az egész világra. A jelek szerint ezzel egyidejûleg 5 km magas szökõár tört a szárazföldekre, és a több mint 100 km/h sebességgel rohanó áradat még azt is elpusztította, ami a sorozatos földrengések és a viharos szelek után megmaradt. Az özönvíz következtében a magas hegycsúcsok kivételével minden víz alá került. Miután az összefüggõ por és vízgõzfelhõk elzárták a napsugarak útját, ezért rohamosan csökkent a hõmérséklet, így az irtózatos pusztulást túlélõ élõlényeket még a fagyhalál is fenyegette. A tragédia méreteire jellemzõ, hogy tudósaink szerint egy 10 km átmérõjû kisbolygó becsapódása esetén 200 km átmérõjû kráter keletkezne a Föld felszínén, ha pedig vízbe zuhanna, akkor 1,5 másodperc alatt leérne egy 5000 méter mély tenger fenekére. A robbanáshõ következtében az égitest becsapódásának közvetlen környezetében a levegõ 18 ezer °C-ra hevülne fel, ami háromszorosa a Nap felszínén mérhetõ hõmérsékletnek. A detonáció ereje becslések szerint többszörösen meghaladná az atomhatalmak teljes nukleáris arzenáljának (kb. 50 ezer atomtöltetnek) a robbanóerejét, és ez a XX. század embere számára is jól érzékelteti, hogy egy ilyen kataklizmának milyen következményei lehettek a valóságban. A csekély számú, primitív életviszonyok közé süllyedt túlélõ megpróbáltatásai azonban ezzel nem értek véget, mert a földgolyó elfordulása miatt hosszú idõre megszûnt bolygónk mágneses védõköpenye. A magnetoszférával együtt valószínûleg az ózonpajzs is feloszlott. Ennek eredményeként rendkívüli mértékben megnõtt az ultraibolya sugárzás. Erre utal az ausztrál bennszülöttek teremtésmítoszának egy részlete: Ekkor a vizek elárasztották a szárazföldeket. Késõbb visszatértek a medrükbe, majd hosszú ideig elviselhetetlenül forróvá vált a föld lehelete. Az elektromágneses védõernyõ hiányának másik kihatása, hogy az ultraibolya sugárzás és a káros kozmikus sugarak különbözõ mutációkat idéztek elõ a túlélõk utódai között. Emiatt évszázadokon keresztül szerencsétlen torzszülöttek tömege jött a világra, és ezek a genetikai károsodások még ma is éreztetik hatásukat. Ez a kozmikus csapás az elõzõ civilizáció elpusztításán kívül alapvetõen megváltoztatta a Föld klimatikus viszonyait is. Ebben az esetben a nagyméretû égitest becsapódása következtében nem csak erõs vulkáni tevékenység és szökõár keletkezett, de a földgolyó is kibillent eredeti tengelyébõl, és becslések szerint 30°-kal elfordult a nappálya mentén. Ezt a jelenséget igen találóan így örökítették meg a hopi indiánok mítoszaikban: A Föld gömbje letért tengelyérõl. Ezek a változások együttes hatásukban oly módon formálták át a világot, melynek következményei mind a mai napig meghatározzák idõjárásunkat, és ezáltal az életterünket. Az Atlantiszként emlegetett hetedik kontinens totális elpusztulását eredményezõ becsapódás olyan irányban mozdította ki a Föld forgástengelyét, hogy Európa és Észak-Amerika területén hirtelen véget ért a jégkorszak. A földgolyó ellenkezõ oldalán viszont a korábban virágzó, zöld Szibéria északabbra, a hideg égövbe tolódott át, és hasonló okok miatt vált a mérsékelt éghajlatú Antarktisz is az örök tél birodalmává. Az egyenlítõ áthelyezõdése következtében a passzát szelek kiszárították és elpusztították Szahara egykor dús növényvilágát, és a Kara-kum, Kizil-kum, Takla-Makán, valamint a Góbi sivatag után most ezt a vidéket változtatták homoktengerré. A

klímaváltozás járulékos hatása volt még, hogy az Északi- és a Déli-sark eredeti helyén a jéghegyek megolvadtak, és emiatt kb. 150 méterrel megemelkedett az óceánok vízszintje, amely sok kis sziget, valamint a kontinensek eredeti partvidékének eltûnését eredményezte. Az események láncolatának tanulmányozása arra enged következtetni, hogy az evolúció az emberi civilizáció megjelenése után is érvényre jut az univerzumban, a különbség csak annyi, hogy a kiválasztódás már nem spontán módon megy végbe, hanem egy magasabb rendû értelem céltudatosan irányítja a folyamatot, jelentõsen gyorsítva ezzel a fejlõdés menetét. A mi világunk tehát egy programozott világ. Ennek a teóriának a beigazolódása esetén sokakban felmerülhet a gyanú, lehet hogy kárt okoztak nekünk ezek az idõszakos beavatkozások, mert megfosztottak bennünket fejlõdésünk természetes menetétõl. Nagyon valószínû azonban, hogy az evolúciónak nem a klasszikus, darwini formája a fejlõdés legcélravezetõbb útja. Egy irányított tevékenység az élet bármely területén mindig tökéletesebb formában megy végbe, mintha az spontán módon zajlana. Egyáltalán nem zárható ki, hogy a Mindenható az univerzum fejlõdésébe már eleve belekalkulálta az interplanetáris segítségnyújtást; így lehet, hogy a mi evolúciónknak ez a természetes menete. Ha a mi fejlõdésünk nem irányított evolúció formájában történne, akkor valószínû, hogy most mi is olyan úton haladnánk, mint azoknak a néha hozzánk is ellátogató civilizációknak a tagjai, akik hajlott háttal és a kezükre támaszkodva járnak, testüket mindenütt szõr borítja, kezükön ujjak helyett karmok vannak, magasságuk pedig az 1 métert sem éri el. Az evolúció törvénye szerint az értelem elõbb-utóbb minden élõ bolygón kifejlõdik, és ha más testet nem talál, akkor állati testben érlelõdik egészen a kozmikus intelligencia szintjéig. Ezek a lények túl korán kezdték a fejlõdést, így a bennünket irányító emberi civilizáció még nem volt képes eljutni hozzájuk, nem tudtak idejében beavatkozni fejlõdésük menetébe, és az irányítatlan evolúciónak ez lett az eredménye. Ugyancsak a gyorsított evolúció valószínûségét támasztja alá az a földönkívüliektõl származó információ, mely szerint az intelligens ember kialakulásához 10 milliárd évre van szükség. Földünk élõvilága viszont max. 3,5 milliárd éves, így a mi civilizációnk semmiképpen sem lehet egy klasszikus módon, háborítatlanul zajló evolúció eredménye. Ennek az elméletnek a realitását bizonyítja, hogy 1967-ben Kanadában megtalálták egy két lábon járó krétakori õslény, a sztenonihoszaurusz csontvázát. Ez a dinoszauruszfaj mind fizikailag, mind szellemileg messze felülmúlta hüllõtársait. Különösen fejlett kisaggyal és gerincvelõvel rendelkezett. Késõbb számítógépes szimulációval kimutatták, hogy ha a dinoszauruszok nem pusztultak volna ki 65 millió évvel ezelõtt, akkor az evolúciós fejlõdés következtében ezek a hüllõk emberszerûvé váltak volna, és igen fejlett civilizációt alkotva most õk uralnák a Földet. A számítógép képernyõjén megjelent alak megdöbbentõen hasonlított azokra a bennünket látogató földönkívüliekre, akiket mi kis szürkék -nek nevezünk. Az irányított evolúció tehát nem ártott nekünk, hanem óriási minõségi változást eredményezett a fejlõdésünkben. E nélkül mi is oda jutottunk volna, mint a többi, természetes úton kifejlõdött faj. Az univerzumban található kb. 70 millió intelligens civilizáció 75%-a vizes bolygókon, tengerekben, óceánokban fejlõdött ki. Ezért fizikai megjelenésük halszerû, illetve poliphoz vagy rákhoz hasonló. Amelyik égitesten számottevõ szárazföld is volt, ott az evolúció magasabb fokot ért el, de beavatkozás hiányában nem jutott el a legmagasabb szintig. Ezeken a bolygókon a civilizációk 60%-hüllõszerû, vagyis megrekedt a dinoszauruszok szintjén. 30%-uk oldalirányban fejlõdve madárszerûvé vált. Egy idõ után õk is elkezdenek két lábon járni, és már nem tudnak repülni, de megmaradnak a szárnyaik és a tollazatuk. Csupán 10%-uk az emlõs, de közöttük is nagy eltérés mutatkozik a megjelenésüket illetõen. A kb. 1,75 millió emlõs faj több mint 90%-a meglehetõsen groteszk külsõvel rendelkezik. Bár többnyire két lábon járnak, karomszerû körmeik és egzotikus állatokra emlékezetõ ábrázatuk van. A testüket csaknem mindenütt szõr fedi. A több ezer évvel ezelõtt átadott ismereteket rögzítõ Bhagavad Purána 400 ezer emberi fajról ír, melyek között

vannak csúnyák, rémisztõen torzak, de csodálatosan szép, Adonisz kinézetû lények is. A hozzánk valamennyire hasonlító humanoid fajok száma nem haladja meg a 100 ezret. A hasonlóság fõleg a fejformában nyilvánul meg, mert a testmagasságuk igen eltérõ. A nagy tömegû bolygó erõs gravitációs vonzása ugyanis visszafogja a növekedést. Ezeken a helyeken liliputi termetû emberek keletkeztek. (Az óriásbolygókra be sem tudnak települni nagy tömegû idegenek, mert az erõs gravitációs vonzás következtében összemorzsolódnak a csontjaik, és leszakadnak a belsõ szerveik.) A kis bolygókon viszont mind a növények, mind az emberek óriásira nõnek. A Földnél valamivel kisebb (marsi méretû) bolygókon pl. 3-3,5 méter testmagasságú emberek fejlõdtek ki. Nem kizárt, hogy az ókorban nálunk élt óriások a Marsról származtak, a kb. negyedmillió évvel ezelõtt lezajlott katasztrófa során hozzánk telepítették át õket. Túlnyomó részük a vízözönben elpusztult, a megmaradók pedig elvadultak. Ezért a bennünket felügyelõ civilizációk harci ûrjármûveikkel kiirtották õket. A javát azonban elõzõleg kiválogatták, és áttelepítették egy másik bolygóra. Nem zárható ki, hogy a Mars belsejében, egy kéreg alatt kialakított mesterséges világban, vagy a Phobos bolygón élnek. Onnan látogatnak meg bennünket idõnként. Néha 10-12 méteres óriások is megfordulnak nálunk. Õk egy egészen apró bolygón, vagy valamely bolygó holdján fejlõdtek ki. A velünk teljesen megegyezõ kinézetû fajok száma nem több féltucatnyinál. Ezek néhányszor tíz, illetve száz fényévnyire élnek tõlünk, és nagy szerepük van civilizációnk alakításában. Génjeikkel nemesítették ki az emberi fajt, illetve a saját bolygójukról 6 rasszt telepítettek ide, hogy lehetõvé tegyék az egészséges vérkeveredést, egy új, még tökéletesebb faj kifejlõdését. (Volt egy hetedik rassz is, a kék bõrûek, de õk a vízözön után úgy döntöttek, hogy nem költöznek vissza a Földre. Csupán India népeinek segítésére, fejlõdésük támogatására tértek vissza néha a történelem kezdetén.) Így maradt a fehér, a sárga, a barna, a fekete és a rézbõrû, valamint az eszkimó rassz, melyeknek értékes tulajdonságait összegezve egy kiváló képességû, sokoldalú és kiegyensúlyozott fajt kell létrehoznunk. Egyelõre ez a mi feladatunk az élet univerzumban való terjesztésében, az intelligens fajok alakításában. Ha nem irtjuk ki egymást, és sikerrel járunk, akkor ennek az általunk létrehozott tökéletes fajnak a génjeit, illetve egyedeit fogják továbbvinni a teremtésben segédkezõ civilizációk a ma még kezdetleges szinten álló bolygókra, hogy az intelligens fajok egyre magasabb szintet érjenek el az univerzumban. Egyébként ma már a kutatók sem hisznek egyöntetûen az evolúciós fejlõdés darwini vonalában. Évtizedeken át tartotta magát az a teória, hogy az élet a Földön az úgynevezett õslevesben keletkezett. Nemrég azonban egy biológusokból és matematikusokból álló tudóscsoport alaposan megvizsgálta ezt az elméletet, és kiderítették, hogy ennek valószínûsége 1 : 10113. Ehhez csak annyit kell hozzáfûzni, hogy a matematikusok már az 1 : 1050 arányt is a soha meg nem valósuló események közé sorolják. Ugyancsak ellentmond a valószínûség-számítás törvényeinek, hogy bolygónkon az élõ szöveteket alkotó fehérjék mind balra forgatók . Mint tudjuk több mint száz aminosav van, de az élõ fehérje felépítéséhez csupán háromra van szükség. Az általuk alkotott molekulák kétféle szerkezetben fordulhatnak elõ: jobbra- és balra forgatók. A véletlen kialakulás, a statisztika törvényei szerint kb. fele-fele arányban kellene hogy elõforduljanak az élõvilágban. Ennek ellenére Földünk összes élõlényében balra forgató molekulák vannak. Még azt sem lehet mondani, hogy valamilyen univerzális rend alakítja így az élõ szövetek fejlõdését, mert a hozzánk érkezõ meteoritokban több jobbra forgató molekulát is találtak. Ez azt jelenti, hogy máshol, más bolygókon éppen ellenkezõ módon történt az élet formálása. A kövületek is ellentmondanak a darwini evolúció által hirdetett fokozatos fejlõdésnek, az élõlények egysejtûekbõl való kialakulásának. A paleontológusok értetlenül állnak az általuk megállapított tény elõtt, hogy a Föld kialakulásának elsõ hárommilliárd éve alatt semmi jele sincs az élet csírájának. Aztán a kabrium kor kezdetén hirtelen teljesen kifejlõdött, tökéletes tengeri állatok jelentek meg, igen változatos formában. Nem egy közülük kemény külsõ

vázzal is rendelkezett, ami az evolúció törvényei szerint egy késõbbi fejlõdési lépcsõnek felel meg. Az élõlények robbanásszerû kialakulásának eredményeként bolygónkon megjelent a gerinctelen állatok összes fõ csoportja. A korábbi kõzetekben nyoma sincs azoknak az õsmaradványoknak, amelyekben felismerhetõ lenne a primitív teremtményektõl magasabb rendû formákig vezetõ láncolat. Nemhogy könnyen felismerhetõ kövületek, de az õket alkotó komplex vegyületek is hiányoznak. Tehát azt sem lehet állítani, hogy az élet kezdetének bizonyítékai a kõzetek felgyûrõdése, elsüllyedése következtében, vagy a nagy hõ és nyomás hatására megsemmisültek. Az összekötõ láncszemek hiánya tehát nem az enyészetnek tudható be, hanem annak, hogy nem léteztek. Harold Coffin zoológus megállapítása szerint pl. a bogarak hirtelen, sokrétûségük teljében jelentek meg a kõzetekben anélkül, hogy bármilyen evolúciós elõfutárukat ismernénk. Ez annál is furcsább, mert utána meg szinte semmi fejlõdés nem történt. A kardfogú tarisznyarák lényegében 200 millió éve változatlan formában él a Földön. A dinoszauruszok is hirtelen tûntek fel a kövületekben, majd több száz millió éves pályafutásuk után ugyanolyan hirtelen eltûntek. A növény- és állatvilág tehát nem mutat túl nagy hajlandóságot a gyors fejlõdésre. Akkor mitõl táltosodtak meg hirtelen, minek tudható be a korábbi ugrásszerû fejlõdésük? Az általunk elképzelt ütemû evolúciós fejlõdés lehetetlenségét bizonyítja az a lelet is, amelybõl egyértelmûen megállapították, hogy a 40 millió évvel ezelõtti légy felépítése teljesen megegyezik a jelenlegivel. A ma élõ növény- és állatvilág alkalmazkodóképessége sem jobb a több száz millió éves elõdeiknél. A legnagyobb szakadék azonban az állatvilág fejlõdési szintje, és az ember között van. Amíg az állat az ösztöneire hallgat, az ember logikusan gondolkodó lény. Beszédkészsége, intelligenciája kezdetektõl fogva adva volt. Csupán a képességei csiszolódtak a társadalmi fejlõdés során. Így biológiai fejlõdésrõl aligha beszélhetünk. Ez persze nem jelenti azt, hogy evolúciós fejlõdés nem létezik. Ez a jelenleg is zajló folyamat kihat az élet fejlõdésére, de nem olyan léptékben, mint gondolnánk. Ahhoz, hogy a Földünkön tapasztalható ütemû változás létrejöjjön, idõnként be kellett avatkozni az evolúciós folyamatba. A darwini evolúciós elmélet megszületése után a tudósok azt várták, hogy az élõlények leszármazási vonalából a kezdetektõl fokozatosan követhetõ teljes kövületi anyag fog összegyûlni. Ennek hiánya, a fejlõdés ugrásszerû változása elõtt azonban értetlenül állnak. A Biblia 6000 évre visszanyúló teremtéstörténetét sikerült megcáfolniuk, de nem tudnak mit kezdeni az ugrásszerû változásokkal. Ilyesmi csak külsõ beavatkozás hatására jöhet létre, ami viszont azt feltételezi, hogy rajtunk kívül is élnek értelmes lények az univerzumban. Ennek gondolatától ugyanúgy irtóznak, mint az ateista evolúciópártiak a teremtõ Isten létének feltételezésétõl. Néhány kutató igyekszik ugyan felnyitni társai szemét, megpróbálja rávenni õket a realitások elfogadásra, de mindhiába. A hivatalos tudomány nem vesz tudomást az egyetlen lehetséges magyarázatról, a külsõ beavatkozásról. Hogy ennek mi az oka, kideríthetetlen. Talán a sötét erõk késztetése váltja ki belõlük ezt a hozzáállást? Mindenesetre érdekes, hogy amikor a régészek egy dárdahegy alakú éles követ találnak, mindjárt arra gondolnak, hogy ez nem jöhetett létre magától. A természet nagyságrendekkel bonyolultabb megnyilvánulásait látva azonban ez eszükbe sem jut. A 600 oldalas könyvet kitevõ utasítássorozatot tartalmazó DNS kettõsspirál, vagy a 20 millió kötetnyi információ befogadásra képes emberi agy magától alakult ki. Nem volt szükség semmilyen tervezõ munkára, irányításra ahhoz, hogy agyunk 100 billió neuronja felfoghatatlan mûködésû és képességû egységgé álljon össze. Mindezt véletlen események sorozata alakította ki. A kör tehát ezen a téren is bezárult. A hit hiánya, a betokosodott szemléletmód ez esetben is megálljt parancsolt a tudomány fejlõdésének. Korunk tudósait nem jellemzi Einstein hozzáállása, aki gyakran hangoztatta: Tudni akarom, hogyan teremtette Isten a világot! Hitetlenségünk persze a legcsekélyebb mértékben sem zavarja a bennünket létrehozó civilizációk tevékenységét. Isten megbízása, jóváhagyása alapján továbbra is töretlenül végzik irányító, felügyelõ tevékenységüket.

A galaktikus civilizációk látogatása azonban nem minden esetben a passzív megfigyelés szándékával történik. Mostanában a hírforrások egyre több olyan esetrõl számolnak be, amikor Földön kívüli civilizációknak egy csoportja rendszeresen elrabol, illetve elhurcol fiatal nõket és férfiakat, és erõszakoskodnak velük. Az esetek túlnyomó részében azonban a nemi erõszak általunk ismert primitív megnyilvánulási formájáról szó sincs. Ezeknek az akcióknak sohasem az élvhajhászat a célja, hanem a fajunk génjeihez akarnak hozzájutni. A hímivarsejtek és petesejtek megszerzését kizárólag az motiválja, hogy általunk próbálják felfrissíteni a saját génállományukat, hibridizáció útján a mi génjeinkkel szeretnék elkerülni a biológiai elöregedésüket. Ezeknek a civilizációknak a küldöttei tehát nem bántanak bennünket, már csak azért sem, mivel nekik is van gondjuk elég. A több millió éves beltenyészet egyetlen fajnak sem válik elõnyére. A rohamos urbanizálódás folytán a természettõl való elszakadás, az érzelmek és ösztönök elsatnyulása, a fokozott elidegenedés, a lelki sivárság elõbb-utóbb életképtelenséghez vezet. Az emberi agyban az ösztönök, az érzelmek és az értelem szoros egységet képeznek. Egyik képességet sem lehet kifejleszteni a másik rovására, mert ez az evolúció természetes folyamatának felbomlását vonja maga után. Ha kiemeljük az értelmet és elkezdjük az ösztönök és az érzelmek rovására gyarapítani, akkor a fejlõdés elkerülhetetlenül zsákutcába jut. Amennyiben egy faj ösztön- és érzelmi világának alakulása nem tud lépést tartani az értelmi gyarapodásával, akkor a fejlõdés egyoldalúvá válik. Az egyensúly megbomlása miatt az evolúció természetes menete megtorpan, és hibát jelez. Ekkor szükségszerûen mûködésbe lépnek azok a mechanizmusok, amelyek a hibás fejlõdési irányt leblokkolják, és az életképtelennek ítélt fajt kiselejtezik. Folyamatos fejlõdés csak harmonikus egységben, a dualizmus törvényének érvényesülése esetén lehetséges. Ha bárhol, bármilyen téren hiba csúszik ebbe a folyamatba, akkor az elõzõleg említett okok miatt a fejlõdés megáll, és a faj kipusztul. A törzsfejlõdés törvényei nem csak a növény- és állatvilágra hatnak, hanem az emberi társadalmak életét is könyörtelenül kísérik. Ez alól semmilyen társadalom nem vonhatja ki magát, legyen az akármennyire civilizált. A fejlõdés törvényei egyben a túlélés törvényei is. Ha egy faj ezeket a törvényeket figyelmen kívül hagyja, semmibe veszi, az a saját jövõjét kockáztatja. Annak a civilizációnak, amely felborítja az evolúció természetes folyamatát, számolnia kell a biológiai leépüléssel, a fizikai elkorcsosulással, és a végleges kihalással. Végsõ fázisban ennek a folyamatnak olyan tragikus megnyilvánulásai vannak, hogy az utódok nem képesek felnõni, sejtjeik aktivitása annyira gyenge, hogy már gyerekkorukban elpusztulnak. Ez a korai halál ráadásul óriási kínok között, lassú agonizálás formájában megy végbe. A személyes érintkezésbõl eredõ információk szerint ezt a helyzetet a jelen esetben tovább súlyosbítja a természetes környezet hiánya is. A kozmoszban ugyanis nem ritka jelenség, hogy egy-egy civilizáció a környezet fokozott szennyezése, vagy egy végzetes nukleáris háború következtében elpusztítja a felszíni élõvilágot, így idõ elõtt kénytelenek bolygójuk belsejébe, mesterséges környezetbe költözni. A föld alatti városokban, alacsony technikai szinten kialakított mesterséges környezet azonban nem képes az evolúciós fejlõdést természetes módon szabályozni, és ez megpecsételi a korábbi életterüket elpusztító fajok sorsát. Természetesen minél fejlettebb egy civilizáció, annál kevésbé tud beletörõdni fajának kipusztulásába. Mindent elkövetnek annak érdekében, hogy fenntartsák az évmilliók során felhalmozott tudásukat, kultúrájukat. A saját biológiai hanyatlásukat megpróbálják minden eszközzel megállítani, és ennek a kísérletnek vagyunk mi az áldozatai. Mentségükre legyen mondva, hogy eközben igyekeznek nekünk a legkevesebb kellemetlenséget okozni. Senkit nem bántanak, senkit sem kínoznak meg, elképesztõen fejlett telepatikus tudásukat felhasználva a szadizmus legcsekélyebb jele nélkül végzik tevékenységüket. Az ivarsejteket egyre finomabb eszközökkel gyûjtik be, gondosan ügyelve arra, hogy se testileg, se lelkileg ne okozzanak túl nagy traumát nekünk. Az akció lezajlása után gondosan kitörlik a tudatból az esemény minden emlékképét, hogy ez az incidens ne okozzon az illetõnek a további életében lelki válságot. A hozzánk látogató magasan fejlett civilizációk között tehát vannak olyanok is,

akik élet-halál harcukat vívják, és élõ példaként állnak elõttünk, hogy mivé válhatunk mi is, ha a nyomdokaikban haladunk. Ezek a civilizációk a mi genetikai állományunkkal kísérlik meg a fajukat fenntartani, de kétséges, hogy ez sikerül-e nekik. A szemtanúk beszámolója szerint az általuk létrehozott hibrid utódok már kétségtelenül életképesebbek és jobban is hasonlítanak ránk, de még nem tökéletesek. Nagyon valószínû, hogy tökéletes egyedeket csak úgy lesznek képesek létrehozni, ha egyre nagyobb mértékben veszik át a mi génjeinket. Ha ezen az úton haladnak, akkor az a kérdés, hogy végül mi marad belõlük. Egy idõ után akaratlanul megjelenünk mi, emberek, az õ bolygójukon, egy nálunk jóval fejlettebb civilizáció tudásával és képességeivel felruházva. Végül is ismereteiket át tudják majd menteni, de biztosan nem a saját fajtájuknak. A fejlõdés törvényeit nem lehet kijátszani, az életképtelen fajok vagy így, vagy úgy, de menthetetlenül kipusztulnak. Ha érzelmi világunkat, természetes ösztöneinket és lelki szenzibilitásunkat tönkretesszük, mi is könnyen oda juthatunk, ahová õk. Ezért kellene végre abbahagynunk érzelmi és ösztönvilágunk módszeres elsilányítását. Az értelem önmagában nem segít túléléshez, az értelmi fejlõdés minden áron való erõltetése zsákutcába visz minket. Nekünk még nem késõ meggondolni magunkat, mi még a természettõl való elszakadásban, az elidegenedésben, az ösztön- és érzelmi életünk tönkretételében nem járunk olyan fokon, hogy ez a folyamat visszafordíthatatlan lenne. Most még helyreállíthatjuk biológiai egyensúlyunkat, még nem késtünk el vele. Az értelem önmagában nem sokat ér. A társadalmi fejlõdés elkerülhetetlen velejárója, hogy elõbb-utóbb minden civilizáció eljut a technikai fejlettség legmagasabb fokára. Ezt a folyamatot tehát nem érdemes mindenáron siettetni. Ebben a versenyben nem az gyõz, aki hamarabb ér célba. A célba érés után csak az a faj marad továbbra is fenn, amely mindvégig megõrzi fejlõdésének harmonikus jellegét. Ha nem fordítunk kellõ figyelmet érzelmi fejlõdésünkre is, és szándékosan elnyomjuk természetes ösztöneinket, akkor idõ elõtt kidõlünk mi is a sorból, könyörtelenül kiselejtez bennünket az élet. Megszerzett tudásunkat egy késõbbi hibridizáció útján valószínûleg mi is át tudjuk majd menteni egy fejletlenebb, de életképes civilizációba, a biológiai megsemmisülésünket azonban mi sem leszünk képesek elkerülni. Érzelmi világunk módszeres elsilányításának nagy veszélye, hogy bizonyos határon túl ez a folyamat természetessé válik. Az egyre fokozódó értelem egy idõ után nem érzi majd hiányát az ösztönvilág létének. Ennek legjellegzetesebb példáját éppen ezeken az idegeneken figyelhetjük meg, mert a zsákutcába jutott civilizációk képviselõire annyira jellemzõ az érzelmi sivárság, hogy már el sem tudják képzelni, hogy együttérzéskeltéssel próbáljanak segítséghez jutni. Az elraboltak közül többen említették, hogy ha nyíltan elmondták volna nekik a problémájukat és bizalommal fordultak volna hozzájuk, akkor õk önként is hajlandóak lettek volna segíteni. Úgy látszik azonban, hogy az érzelmek rovására kifejlesztett magas fokú értelmük azt diktálja nekik, hogy kérés helyett a közvetlen elvétel a célszerûbb, kevesebb komplikációval jár. Nem valószínû, hogy közülünk bárki is vonzónak találná ezt a perspektívát. Egyetlen józanul gondolkodó ember sem akarhat ilyen jövõt az utódainknak. Mindent meg kell tehát tennünk, hogy saját fajunk további hanyatlását meggátoljuk. Természetes világunk lerombolásával, természetellenes életvitelünkkel azonban csak gerjesztjük ezt a folyamatot. Egyre súlyosabbá váló környezetvédelmi gondjainkra valószínûleg megoldást találunk majd az õsenergia birtokbavételével. A szubatomi energia forradalmasítani fogja majd az ipart, a mezõgazdaságot és közlekedést is, megszüntetve a levegõszennyezést, a vizeink és a talaj mérgezését. Energia- és táplálkozási gondjaink megszûnése azonban nem oldja meg a társadalmunk lelki válságát. Az emberi együttélés normalizálása ránk vár, érzelmi problémáinkat csak mi tudjuk megoldani. A természetes életmódtól való eltávolodásunkon csak mi tudunk segíteni. Jövõnk alakulása Az eddigiekben arról volt szó, hogy mi vár ránk, ha felelõtlenül alakítjuk a

jövõnket. Most nézzük meg, hogy feltehetõen milyen jövõ elé nézünk, ha belátjuk hibáinkat, és közös erõvel a helyes irányba tereljük társadalmunk fejlõdését. A következõ évezred a kozmikus öntudattal rendelkezõ galaktikus embertípus kialakulásának évezrede lesz. Számos forradalmian új technikai felfedezés vár ránk, amelyek viharos sebességgel fogják követni egymást, és minden tekintetben meg fogják változtatni életünket. Ezzel egyidejûleg nagymértékben változni fog a gondolkodásmódunk, etikai értékrendünk, sõt még a vallással kapcsolatos felfogásunk is. Az újonnan megismert technológiák és tudományos felfedezések alaposan átalakítják eddigi világrendünket, és korábbi életvitelünket. Egyelõre azonban ne szaladjunk annyira elõre, hanem nézzük meg, hogy nagy valószínûséggel mi fog történni az elkövetkezendõ évtizedekben. A Vízöntõ korszakba lépve a tudatilag felvilágosult ember legelsõ dolga lesz a környezet megmentése. Már a XXI. század elején egy olyan új világrend alakul ki, amely a meddõ politizálás helyett a civilizációnkat sújtó válságok gyors megoldását helyezi elõtérbe. Mivel a hatékony cselekvés elõfeltétele az együttmûködés, a Föld országai között megindul egy gyors integrálódási folyamat. Minden jel arra mutat, hogy már a közeljövõben el fognak tûnni az országhatárok. Az egyes országok etnikai alapon vagy földrajzi régiók szerint (pl. egy közös folyó, tenger illetve hegység mentén elhelyezkedõ szomszédos államok) államszövetséget fognak alkotni, és ügyeiket a nemzeti kisebbségek érdekeinek maximális szem elõtt tartása mellett közösen fogják intézni. Ezek az államszövetségek késõbb egy-egy kontinens egészére ki fognak terjedni, a tájegységek szerinti országcsoportosulások pedig önálló közigazgatási területek lesznek. Késõbb a gazdasági erõk fokozatos koncentrálódása, valamint egy újabb végzetes világháború elkerülése érdekében a kontinensek tovább integrálódnak, és az egész világ egységes államot fog alkotni. Ezt az államot egy szövetségi parlament irányítja majd, melynek határozatai a világ bármely földrajzi régiójára kötelezõ érvényûek lesznek. Ezzel egyidejûleg a nemzeti hadseregeket összevonják, és egy közös fõparancsnokság alá fogják rendelni. Ennek a hadseregnek a jövõben csak rendfenntartó és katasztrófaelhárító szerepe lesz. Az integrálódás következtében elkerülhetetlenné válik a közös nyelv használata is. A közös nyelv minden tagállamban való kötelezõ oktatása fokozatosan megszünteti a nyelvi nehézségeket. A világ népei egyre szorosabb kontaktusba kerülnek egymással, egyre jobban megismerik majd egymás szokásait és kultúráját. A személyes kapcsolatok bõvülése csökkenteni fogja a nemzetek közötti feszültséget és nézeteltéréseket, ami nagymértékben hozzá fog járulni a világbéke stabilitásához. Nem zárható ki azonban az a lehetõség sem, hogy a dualitás jegyében nem egy, hanem két konföderáció jön létre a világban, amelyek a nyugati és a keleti kultúrához tartozó országokat tömörítik magukba. A kétpólusú világ nagy elõnye a rivalizálás, ami a jövõben nem katonai szembenállásban, hanem gazdasági és kulturális versenyben fog megnyilvánulni. Saját témánknál maradva az iskolákban mindenütt be fogják vezetni a parapszichológia, illetve az Agykontroll kötelezõ oktatását. Erre egyébként már ma is van példa, az Egyesült Államok nem egy általános iskolájában az Agykontroll évek óta órarendbe iktatott tantárgy. Az Agykontrollt azonban nem csak általános iskolákban, hanem fakultatív jelleggel számos középiskolában és több tucat egyetemen is tanítják. Parapszichológiai képességeiknél fogva az emberek tudatosan fogják irányítani életüket. Az önpusztító, egészségromboló életmód a múlt emléke marad. Az egészséges táplálkozás elterjedésével az emberek átlag élettartama már a jövõ évszázadban 100-120 évre növekedik. A környezetszennyezés fokozatos megszûnésével, a természet ökológiai egyensúlyának helyreállításával azonban néhány évszázad múlva elérhetõ lesz a 220-240 éves átlagélettartam is. Ahogy a tudomány fejlõdni fog, nem zárható ki, hogy elérjük az emberi élettartam genetikailag lehetséges legvégsõ határát, amely sejtjeink jelenlegi osztódóképessége alapján 400 év, de a távoli jövõben bizonyos gének átalakításával elképzelhetõ lesz az 1000 év is. Ezzel egyidejûleg azonban kénytelenek leszünk szigorú születésszám-szabályozást bevezetni, az emberiség mértéktelen szaporodásának elkerülése érdekében. Áttérve a technikai újításokra, egy idõ után a természet harmóniáját már semmi

sem fogja megbontani. Nem lesznek vízi erõmûvek, nem lesznek füstölgõ szénfûtéses erõmûvek, a veszélyes atomerõmûvek emléke a múlté lesz. Az erdõket nem pusztítják többé a savas esõk, a mezõket pedig nem fogják villamos távvezetékek keresztül-kasul átszelni, mivel a földet jelenleg behálózó villamos távvezetékrendszer valószínûleg megszûnik. Ezt követõen többé nem veszélyeztetnek bennünket az áramütéses balesetek, a jelenlegi földelt rendszerbõl eredõ halálos kimenetelõ tragédiák. A villamos távvezeték felszámolása a madárállományra is kedvezõ hatást fog gyakorolni. Csupán nálunk 45 ezer védett madár pusztul el évente áramütés következtében. Az energiatermelés mindenütt helyileg, a fogyasztónál megy majd végbe. Ez annál is inkább elképzelhetõ, mert az energia elõállítása a jövõben rendkívül egyszerû folyamat lesz. Az energiát ugyanis nem kell megtermelni, hiszen az mindenütt jelen van, csak fel kell használni. Egyébként bármilyen lehetetlennek tûnik, de ilyen közvetlen energiafelhasználó gépek már ma is léteznek. Egy amerikai feltaláló kis szériában elkezdte gyártani azokat a gépkocsiba szerelt motorokat, amelyekben villamos erõtérrel nyeri ki egy sokmenetû réztekercsbõl álló villanymotorból a szubatomi energiát, és túlnyomórészt ez az energia hajtja a jármûvet. A Newman-féle elektromotor százezer menetes tekercseinek huzalvastagságára jellemzõ, hogy 55 mérföld hosszú rézdrótot használnak fel hozzá. A széleskörû elterjedés egyetlen gátja, hogy a szabadalmi hivatal rásütötte találmányára, hogy az egy perpetuum mobile; ilyen pedig fizikailag nem létezik, tehát hivatalból nem engedélyezhetõ az alkalmazása. Egy darabig tehát még fulladoznunk kell a benzingõzben, amíg ez az eljárás utat nem tör magának a bürokrácia útvesztõiben. Ennek a helyzetnek leginkább az üzemanyaggyártók örülnek, de lehet hogy nem sokáig. Egy friss hír alapján elképzelhetõ, hogy szubatomi elektromotorok nélkül is hamarosan megszabadulunk a bûzölgõ robbanómotoroktól. A német Motor Development International ugyanis nemrég bejelentette, hogy elkezdte a sûrített levegõvel mûködõ gépkocsik gyártását. A 35 kilogrammos motor max. 110 km/h sebességgel hajtja az autót. Az üzemanyagtankba 330 liter levegõ fér, ami 200 km megtételére elegendõ. A benzinkutaknál 3 DM lesz majd a tankolás díja. Ez kb. harmada a benzin- illetve dízelolaj árának. Ráadásul a sûrített levegõ a legcsekélyebb mértékben sem szennyezi a környezetet. El sem fogy, mivel munkájának elvégzése után visszajut a légtérbe. Nem ég el, mint a hidrogén a hagyományos robbanómotorokban. Miután a sûrített levegõ nem gyúlékony, a balesetveszély is minimális. A jármû beszerzési költsége egy középkategóriás autó árának felel meg, azaz kb. 25 ezer DM lesz. Ebbõl is kitûnik, hogy a fejlõdés nem állítható le. Ha az emberek eltorlaszolnak egy kaput, a sors nyit helyette másikat. A sûrített levegõvel hajtott turbinában egyetlen olyan alkatrész sincs, amibe a bürokraták és a szabadalmi ügyvivõk beleköthetnének. A régi, az elavult, a kártékony eljárások tehát elõbb-utóbb megszûnnek. Ha a változtatás nem megy csúcstechnológiával, akkor átmenetileg alternatív megoldások lépnek a helyébe. Most még elég szokatlan gondolatnak tûnik, de a jövõben valószínûleg megszûnik a távolsági út- és vasúthálózat is. Ez nem azért fog megtörténni, mert az emberek tömegesen fognak teleportáció útján helyet változtatni. Az ily módon történõ közlekedésre különben ma is van példa. Tibetben az eldugott hegyi kolostorokban élõ szerzetesek körében a helyváltoztatásnak ez a formája évszázadok óta ismeretes. A hagyományos kétdimenziós közlekedés megszûnésének sokkal valószínûbb oka lesz, hogy a közlekedésünk háromdimenzióssá válik. A szubatomi energia hatékony felhasználási módja lehetõvé fogja tenni a földi UFO-k kifejlesztését. Mivel ezzel egyidejûleg megoldódik majd a gravitáció és a tehetetlenségi erõ legyõzése is, így nem lesz szükség leszállópályára. Ezek a jármûvek már képesek lesznek a Föld bármely pontjáról fel- és leszállni, a pillanat törtrésze alatt megállni, vagy irányt változtatni, ezért nagymértékben csökkenni fog a balesetek száma is. A jármûvet körülvevõ energiapajzs megszünteti a közlekedési zajokat, nem is szólva a légszennyezésrõl, ami szintén elmarad. A sebesség növekedése miatt az utazási idõ nagyságrendekkel csökkenni fog. Az üzemanyagköltség elmaradása következtében ugyancsak nagyságrendnyi csökkenéssel lehet számolni az utazási költségek terén is. A jövõben a

Az áruszállító konténereket nem kell többé kivinni a vasútállomásra vagy a reptérre. mert a köd megszüntetése pl. Korábban a 10-12 órás repülõutak után világszerte több száz utas halt meg amiatt. az utasoknak nem kell gyorsulási problémákkal küszködniük. már ma sem megoldhatatlan feladat. Mivel a mi UFO-inknak sem kell majd üzemanyagot magukkal vinniük. Ehhez olyan fúrópajzsokat használnak majd. hogy száz év múlva már tetszés szerint tudjuk szabályozni az idõjárást is. amelyek nem marják a talajt. amely sokszor több mint maga a repülõút. és az elõre nyomuló pajzs összetömöríti az izzásig hevített földet. Mivel az UFO zajtalanul közlekedik. így az alagutakban villamos kábelekre. Ezek a ventilátorszerû propellerekkel hajtott jármûvek már most is hasonló sebességgel képesek haladni. hogy a légnyomáskülönbség és a mozgáshiány következtében vérrögök képzõdtek az ereikben. Az általunk készített UFO-k maximális sebessége is olyan nagy lesz. Az erõs szubatomi energianyalábok megolvasztják a kõzetet. mert az üvegszerû alagútfal nem korrodál. Ennek következtében azon túlmenõen. (Jelenleg a Föld körberepüléséhez a Concorde utasszállító repülõgéppel is 32 órára van szükség. hanem tömörítéssel.) Így ezeken a jármûveken ételt-italt sem kell felszolgálni. mint az útpályához kötött kerekeken guruló gépkocsik.és leszállásához nincs szükség kiépített repülõtérre. Az Agykontrollt végzett hallgatók közül sokan képesek arra. A járatokban a szerelvények mágnespárnán lebegve. hogy teljes felületükön koncentrált szubatomi energiát sugároznak ki. Nagy a valószínûsége annak. mert ezek a jármûvek nyugodtan leszállhatnak a gyárudvaron is. az alagútfalak olyan keménnyé válnak. Ennélfogva kortól és egészségi állapottól függetlenül bárki kiutazhat az ûrbe. Az ehhez szükséges alagutakat nem hagyományos bányamûvelési technikával fogják kialakítani. Miután állandó tolóerõvel. Koncentrált energiasugárzással esõt fakasztunk a felhõkbõl. így világûri utazásaink során szükségtelenné válnak a költséges rakétakilövések. mivel a jövõ univerzális hároméltû jármûvei nem csak a víz felszínén tartózkodhatnak. Ez azt jelenti. A kilövés elmaradása következtében pályaszámításokkal sem kell többé bajlódni. el is tudjuk kergetni azokat a nap elõl. a sebességük elõvárosi forgalomban elérheti a 3000 km/órát is. illetve áramvezetõ sínekre sem lesz szükség. nem engedi át a talajvizet. a szökési sebességet tetszõleges gyorsulással is elérhetjük. sõt a nem kívánt esõvizet is el tudjuk majd párologtatni adott helyekrõl. súrlódásmentesen fognak közlekedni. Miután a lineáris motorok táplálását a szerelvénybe épített energiaellátó konverterek végzik. mint a gyémánt. Ez nem csupán vágyálom. nem szennyezi a levegõt. Egy amerikai feltaláló szériában gyártja az általa kifejlesztett repülõ csészealjakat. lassan is elszakadhatunk a Földtõl. Az új típusú jármûvekkel való fuvarozás nagy elõnye lesz. hogy az árut háztól-házig fogják szállítani. Jelentõs változások várhatók a városi forgalomban is. akár a városok fõterén is landolhat. hogy negyedóra alatt eljuthatunk bármely kontinens legtávolabbi pontjára is. vagy ha szükséges. A tengeri közlekedés is nagy átalakuláson fog keresztülmenni. A Föld vonzáskörétõl való elszakadás nem lesz már függvénye az indító impulzus mértékének. A Föld légterébe való belépés során az energiapajzs megvédi a visszaérkezõ jármûvet a levegõsúrlódás következtében fellépõ túlmelegedéstõl. A repülõút lerövidítésével nem alakul ki mélyvénás trombózis sem. hogy mindenféle . UFO formájú jármûvek egyébként már ma is léteznek. ami tovább csökkenti a menetjegy árát. vagyis az indítás pillanatában fellépõ gyorsító erõnek.és vasúthálózat fenntartását. hogy fél óra alatt körbekerülhetjük vele a Földet. és a hányót sem kell kitermelni. és a vízbõl kiemelkedve a levegõbe repülni. így karbantartást nem igényel. hanem képesek lesznek több ezer méter mélyen a víz alá merülni. Mivel ez a folyamat igen nagy nyomáson megy végbe. A nagyvárosok tömegközlekedése túlnyomórészt leszorul a föld alá.teherfuvarozás sem fogja igényelni a közút. hogy zajtalanná válnak. tartógerendázatra. továbbá fel. Ennek következtében nincs szükség aládúcolásra. amelyek végzetes elzáródáshoz vezettek. A létesítési költség jelentõs csökkentésén kívül ezeknek az alagutaknak a fenntartása is igen olcsó lesz. hanem zömítik úgy. Ennek következtében elmarad a repülõtér megközelítésével járó idõveszteség.

Ezt a legegyszerûbben és a legolcsóbban úgy valósíthatjuk meg. A pí-víz látszatra semmiben sem különbözik a közönséges víztõl. pedig a vezetékes vízben tápsók is vannak. Ez a jelenség már ma is megfigyelhetõ az inediánoknál. ami azt eredményezi majd. hogy a mágneses sugárzással kezelt fában a száraz és nedves korhadást elõidézõ gombák nem képesek elszaporodni. Így a fából készült termékek élettartama gondos felületvédelem esetén szinte korlátlan lesz. a termés hamarabb fejlõdik ki. mert a kemikáliák mértéktelen alkalmazásával történõ intenzív növénytermesztés során kimerítettük a talaj tápanyagkészletét. akik évek óta nem vesznek magukhoz sem táplálékot. és a szú sem telepedik bele. Ennek következtében a gabona. A távolabbi jövõben elképzelhetõ. vagyis azoknál az embereknél. Ennek megvalósulására már nem is kell olyan sokat várni. hanem ennek a módszernek az elterjesztésével olcsóbbá válik a papír. Ennek ellenére a téli sportok kedvelõinek a +23 °C-on stabilizált léghõmérsékletû örök nyár beköszönte után sem kell lemondaniuk kedvenc idõtöltésükrõl. A növények a számukra szükséges ásványi sókat szubatomi energiarészecskékbõl fogják szintetizálni. mint a mûtrágyával kezelt földeken. A kutatások az 1950-es években kezdõdtek. ami legfõképpen abban nyilvánul meg. ami a jelenlegi aszályos idõjárást tekintve nem elhanyagolható elõny. Járulékos elõnyként a vágott virág nem csak olcsóbb lesz. amelyek a vízzel együtt felszívódnak a növénybe. sem vizet. mivel japán tudósok nemrégen röpítették világgá a hírt. A temperálást hõtranszformátorok felállításával érjük el. hogy végleg megoldódnak idõjárási gondjaink. míg az esõvíz tulajdonképpen desztillált víz. a bútor és az építõipari faáru is.valamint zöldség. hogy megszûnik a tél a bolygónkon. Erre a módszerre azért is nagy szükség lenne. Öntözõvízként való felhasználása esetén viszont a terméshozam csaknem 30%-kal nõ.és gyümölcstermesztésben. A késõbbiek során ugyanis az erdõket is szubatomi energiával kezelt vízzel öntözzük majd. de a tej. ennek ellenére kitûnõ egészségnek örvendenek. pszichoorientációs úton feloszlassák a környezetükben levõ ködöt. és ezzel súlyos nyomelemhiányt okoztunk. hanem optimális mértékû energiasugárzással fogjuk intenzívebb növekedésre. hogy a kifogyhatatlan szubatomi energiakészlet segítségével temperáljuk Földünk légkörének hõmérsékletét. hogy éteri energiarészecskék szorulnak a nagy sebességgel lehulló esõcseppekbe. a trópusi övezetben pedig Yang jellegû energiát sugároznak a légtérbe. hogy az élet vizével átmosott földeken a kemikáliákon kívül tápoldatokra sem lesz szükség. amelyek a hideg égöv alatt Yin-. Hasonló hatást fog gyakorolni ez a növekedésserkentõ eljárás a virágtermesztésre is. mivel a pí-vízzel kezelt zöldség és gyümölcs a szokásosnál jóval késõbb kezd el romlani.) Ráadásul a pí-vízzel kezelt növények terméshozama mellett a szárazságtûrõ képességük is nõ. A mezõgazdaság nem fogja többé mérgezni a vizeinket és a talajt. hogy sikerült elõállítaniuk az élet vizét . Ezért nem képes az öntözõvíz pótolni az esõvizet. Különlegessége még ennek az eljárásnak. mert a magas hegyekben a fizikai törvények következtében továbbra is megmarad a hó. Remélhetõleg a mûtrágyázás abbahagyása most még visszafordíthatóvá teszi ezt a folyamatot. nagyobb terméshozamokra késztetni. és szebb lesz. Mellesleg az esõvíz éltetõ hatása is annak tudható be. és idõvel a talaj ismét regenerálódni fog. ennek ellenére nem merül ki a talaj. amely elõsegíti a fák gyors növekedését. Soji Jamasleita szabadalmaztatta 1983-ban. Ezenkívül ennek a folyadéknak tartósító hatása is van. mivel a növényeket várhatóan nem mûtrágyával. hogy szubatomi energiasugárzással kezelt vízzel öntözzük a termõföldeket. Azonban nem csak a mezõgazdasági termékek mennyiségét lehet mágneses sugárzással növelni. (A részletes mûködési mechanizmust lásd a VII.és tojástermelésben is csökkent a beltartalmi érték. mivel . hogy mostanában a mezõgazdasági termékeknek nincs ízük. hanem az éltetõ energiasugárzás hatására hetekig friss marad. és a pí-víz -nek nevezett folyadék elõállítására szolgáló Life Energy készüléket dr. Az árcsökkenéshez jelentõs mértékben hozzájárul az a szerencsés körülmény is. Az állattenyésztésben is jelentõs haszonnal jár az életvíz alkalmazása. fejezet végén. mivel a technikai fejlõdés elõrehaladtával valószínûleg lehetõségünk lesz arra.segédeszköz nélkül.

betû. A szubatomi energiasugárzás alaposabb megismerése után vegyszereket még permetezés céljára sem fogunk használni. A tudományos vizsgálatok szerint ez a víz aktiválja azon reakciókat is. az élelmiszeriparban tartósítószerek kiváltására. hogy elkezdjék a gondosan megszûrt. potenciazavarok. de jól használható emésztési zavarok. Ellenben ha a medencét életvízzel töltjük fel. a pí nem a görög &#960. a tudósok egyelõre nem tudják. ami életenergiát jelent. Különös. magas vérnyomás. akkor elektronvizet kapunk. Az imént felsorolt betegségek azonban csak kiragadott