Você está na página 1de 38

&RQIHFFDR GH 3DJLQDV

KWWSZZZJDFOLXQLFDPSEU&XUVRVZHESDJHVKWPO

,QWURGXomR
(VWH WUHLQDPHQWR WHP SRU ILQDOLGDGH GLVFXWLU DVSHFWRV JHUDLV UHODFLRQDGRV j FULDomR GH SiJLQDV QD ,QWHUQHW DWUDYpV GH DXODV H[SRVLWLYDV H SUiWLFDV RQGH WUDEDOKDUHPRV QR GHVHQYROYLPHQWR GH XP VLWH DSOLFDQGR RV FRQFHLWRV DSUHVHQWDGRV

(VWDUHPRV WUDEDOKDQGR FRP RV VRIWZDUHV 1HWVFDSH 1DYLJDWRU  1HWVFDSH &RPSRVHU 3DLQW 6KRS 3UR  06 :RUG3DG 

$ OLQJXDJHP +70/ %URZVHUV &RQVWUXLQGR 3iJLQDV FRP R &RPSRVHU &RQWH~GR GH XPD SiJLQD $SSOHWV -DYD H -DYD 6FULSWV )UDPHV )RUPXOiULRV 0DSDV 9DOLGDQGR 6LWHV +RVSHGDQGR VXD +RPH 3DJH 1RYDV 7HFQRORJLDV &DWiORJRV H /LQNV

 RI 

 

&RQIHFFDR GH 3DJLQDV

KWWSZZZJDFOLXQLFDPSEUFXUVRVZHESDJHVKWPO

$ /LQJXDJHP +70/
8PD SiJLQD p XP KLSHUWH[WR QR :RUOG :LGH :HE TXH DVVRFLD GLIHUHQWHV WLSRV GH PtGLD FRPR WH[WRV LPDJHQV iXGLR HYtGHR FRQHFWDGRV SRU KLSHUOLQNV

3RGH VHU ~QLFD RX HVWDU OLJDGD ORJLFDPHQWH D RXWUDV SiJLQDV IRUPDQGR XP VLVWHPD GH LQIRUPDo}HV RX XP VLWH

$ SiJLQD GH HQWUDGD RX SiJLQD LQLFLDO UHFHEH R QRPH GH +RPH 3DJH 

$ OLQJXDJHP +70/ +\SHUWH[W 0DUNXS /DQJXDJH p TXH QRV SHUPLWH FULDU KRPH SDJHV H GLVSRQLELOL]iODV QR ::: GD ,QWHUQHW

(VWD OLQJXDJHP VH XWLOL]D GH GLUHWLYDV TXH VmR LQWHUSUHWDGDV SHORV EURZVHUV $R LQWHUSUHWDU DV GLIHUHQWHV GLUHWLYDV WHPRV D SiJLQD DSUHVHQWDGD UHVSHLWDQGR D IRUPDWDomR GH WH[WR FRUHV H LPDJHQV GHILQLGD SHOR DXWRU

&XLGDGR 8PD SiJLQD SRGH VHU DSUHVHQWDGD GH IRUPD GLIHUHQWH SRU GLIHUHQWHV %URZVHUV

'H DFRUGR FRP 7LP %HQHUV/HH XP GRV FULDGRUHV GR :RUOG :LGH :HE D OLQJXDJHP IRL GHILQLGD SDUD VHU XVDGD SRU SURFHVVDGRUHV GH WH[WR H RV DXWRUHV GH SiJLQDV QmR GHYHULDP QHFHVVDULDPHQWH FRQKHFHU DV GLUHWLYDV SURGX]LGDV SHOR SURFHVVR GH FULDomR

$WXDOPHQWH D FRQIHFomR GH +RPH 3DJHV WHP VH WRUQDGR XP SURFHVVR FDGD YH] PDLV DXWRPiWLFR DWUDYpV GD XWLOL]DomR GH HGLWRUHV JUiILFRV TXH DSUHVHQWDP DV GLUHWLYDV FRPR IHUUDPHQWDV SHUPLWLQGR DVVLP TXH R DXWRU FULH XPD SiJLQD VHP FRQKHFHU SURIXQGDPHQWH RV FyGLJRV GD OLQJXDJHP +70/

$OpP GH (GLWRUHV H[LVWHP WDPEpP SURJUDPDV $VVLVWHQWHV TXH WUDQVIRUPDP GRFXPHQWRV JHUDGRV HP 06 :RUG 3RZHU 3RLQW H ([FHO HP SiJLQDV +70/

 RI 

 

2ILFLQD +70/ (VWUXWXUD GH XPD SiJLQD +70/

KWWSZZZJDFOLXQLFDPSEU&XUVRVZHESDJHVKWPO

$ /LQJXDJHP +70/
(VWUXWXUD GH XPD SiJLQD
$V WDJV +70/! H +70/! LGHQWLILFDP TXH R GRFXPHQWR p GR WLSR KWPO RX VHMD XPD SiJLQD ZHE

%DVLFDPHQWH XP GRFXPHQWR +70/ p GLYLGLGR HP GXDV SDUWHV 

&DEHoDOKR +($'! RQGH HVSHFLILFDPRV R WtWXOR GD SiJLQD 7,7/(! H 7,7/(! HVVH p R PDLV LPSRUWDQWH H DSDUHFHUi QD EDUUD VXSHULRU GR EURZVHU FDEHoDOKR FRP +($'! &RUSR %2'<! QHVVD SDUWH HVSHFLILFDPRV DV FRUHV GH IXQGR WH[WR OLQNV H PDUFDPRV R LQtFLR GR GRFXPHQWR SURSULDPHQWH GLWR ( ILQDOL]DPRV R

-XQWDPHQWH D WDJ %2'<! SRGHPRV XVDU DV VHJXLQWHV RSo}HV TXH QmR VmR REULJDWyULDV SRLV FDVR QmR H[LVWDP DVVXPHP XP YDORU GHIDXOW EJFRORU HVSHFLILFD XPD FRU GH IXQGR SDUD D SiJLQD EDFNJURXQG HVSHFLILFD D LPDJHP QRV IRUPDWRV GD SiJLQD WH[W GHILQH XPD FRU SDUD R WH[WR OLQN GHILQH XPD FRU SDUD RV OLQNV YOLQN GHILQH FRU SDUD RV OLQN Mi YLVLWDGRV DOLQN GHILQH D FRU SDUD R OLQN QD KRUD TXH IRU DWLYDGR MSJ RX JLI XVDGD GH IXQGR

([HPSOR %2'< %$&.*5281' QRPHBLPDJHP %*&2/25 QRPHBFRU 7(;7 QRPHBFRU /,1. QRPHBFRU 9/,1. QRPHBFRU $/,1. QRPHBFRU! ([HPSOR %2'< %$&.*5281' QRPHBLPDJHP %*&2/25 FyGLJRBFRU 7(;7 FyGLJRBFRU /,1. FyGLJRBFRU 9/,1. FyGLJRBFRU $/,1. FyGLJRBFRU! $OJXPDV WH[WXUDV GH %$&.*5281' 8P WHVWH GH &25(6 -DYDVFULSW TXH ID] WHVWH GH FRUHV

 RI 

 

2ILFLQD +70/ (VWUXWXUD GH XPD SiJLQD +70/

KWWSZZZJDFOLXQLFDPSEU&XUVRVZHESDJHVKWPO

$ /LQJXDJHP +70/
)RUPDWDomR GR 7H[WR
3RGHPRV IRUPDWDU R WH[WR FRP DV WDJV GH WDPDQKR LWiOLFR QHJULWR H IRQWH PRQRHVSDoDGD VREUHVFULWR VXEVFULWR H SLVFDQWH 3DUD WRGDV HODV p QHFHVViULR GHOLPLWDU R LQtFLR H R ILP GR WH[WR D VHU IRUPDWDGR

&RU H IRQWH IRQW FRORU IRQW IDFH IRQW VL]H RULJLQDO QRPHBFRU! 7H[WR IRQW! WLSRBOHWUD ! 7H[WR IRQW! Q!7H[WR IRQW! RQGH Q VHULD R LQFUHPHQWR DR WDPDQKR

7LSRV GH IRQWH GHILQLGDV SHOD OLQJXDJHP +70/ 

&DEHoDOKRV +! 7DPDQKR ++! +! 7DPDQKR ++! +! 7DPDQKR ++! +! 7DPDQKR ++! +! 7DPDQKR ++! +! 7DPDQKR ++!

2XWURV HVWLORV 

%! 7H[WR HP 1HJULWR %ROG %! ,! 7H[WR HP ,WiOLFR ,! 77! 7H[WR FRP IRQWH PRQRHVSDoDGD 77! 8! 7H[WR VXEOLQKDGR X! 683! 7H[WR VREUHVFULWR 683! 68%! 7H[WR VXEVFULWR 68%! %/,1.! 7H[WR SLVFDQGR %/,1.!

 41 

 

2ILFLQD +70/ $FHQWXDomR H &DUDFWHUHV (VSHFLDLV

KWWSZZZJDFOLXQLFDPSEUFXUVRVZHESDJHVKWPO

$ /LQJXDJHP +70/
2V DFHQWRV H DOJXQV FDUDFWHUHV HVSHFLDLV VmR WUDWDGRV GH XPD PDQHLUD GLIHUHQWH QD :HE SHOR IDWR GH TXH QHP WRGRV RV FRPSXWDGRUHV OLJDGRV j ,QWHUQHW HVWmR FRQILJXUDGRV SDUD YLVXDOL]DU RV DFHQWRV ([LVWH XPD FRGLILFDomR TXH SHUPLWH D TXDOTXHU HTXLSDPHQWR LQWHUSUHWDU RV FyGLJRV H H[LELU QD WHOD R FDUDFWHU GHVHMDGR 9DOH OHPEUDU TXH KRMH HP GLD D PDLRULD GRV EURZVHUV HQWHQGH RV DFHQWRV

$FHQWXDomR H &DUDFWHUHV (VSHFLDLV

2V FyGLJRV IXQFLRQDP QD VHJXLQWH PDQHLUD 

3ULPHLUR FRORFDPRV R FDUDFWHU  (P VHJXLGD D OHWUD TXH GHYHUi VHU DFHQWXDGD SRGH VHU PLQ~VFXOD RX PDL~VFXOD 'H DFRUGR FRP D WDEHOD DEDL[R FRORTXH R FyGLJR GR DFHQWR GHVHMDGR 3RU ILP DFUHVFHQWH R FDUFWHU  SRQWR GH YtUJXOD ([HPSORV GLiULR GL DDFXWHULR QDWD FFHGLO DWLOGHR VHT XXPO HFLUFQFLD

QDWDomR VHTrQFLD

$FHQWRV $JXGR
BDFXWH

*UDYH
BJUDYH

&LUFXQIOH[R
BFLUF

7LO
BWLOGH

7UHPD
BXPO

&HGLOKD
BFHGLO

&DUDFWHUHV (VSHFLDLV
DPS 0DLV &DUDFWHUHV (VSHFLDLV

OW

JW

FRS\

 RI 

 

2ILFLQD +70/ 'LVSRVLomR GR 7H[WR QD 7HOD

KWWSZZZJDFOLXQLFDPSEUFXUVRVZHESDJHVKWPO

$ /LQJXDJHP +70/
$OJXPDV GLUHWLYDV QHFHVViULDV SDUD XPD IRUPDWDomR EDVWDQWH EiVLFD GH XP WH[WR GHQWUR GHQWUR GH XPD SiJLQD &(17(5! FHQWUDOL]D R WH[WR HP UHODomR j SiJLQD %5! TXHEUD GH OLQKD LQLFLDQGR R WH[WR VHJXLQWH QD OLQKD ORJR DEDL[R 3! IRUoD R ILP GH XP SDUiJUDIR RX VHMD SXOD XPD OLQKD DQWHV GH LQLFLDU RXWUR SDUiJUDIR +5! UpJXD KRUL]RQWDO LQFOXL XPD OLQKD KRUL]RQWDO QR WH[WR VHSDUDQGR R WH[WR HP EORFRV 3RGHPRV HVSHFLILFDU ZLGWK B FRPSULPHQWR ([ ZLGWK VL]H B HVSHVVXUD GR WUDoR ([ VL]H 35(! UHVSHLWD D IRUPDWDomR RULJLQDO GR WH[WR LQVHULGR QD SiJLQD
'LVSRVLomR GR 7H[WR QD 3iJLQD

 RI 

 

2ILFLQD +70/ 'HILQLomR GH /LVWDV

KWWSZZZJDFOLXQLFDPSEUFXUVRVZHESDJHVKWPO

$ /LQJXDJHP +70/
'HILQLomR GH /LVWDV
$V OLVWDV VmR XWLOL]DGDV SDUD RUJDQL]DU VHX WH[WR TXDQGR IRU QHFHVViULR XPD UHODomR GH LWHQV H VXELWHQV RUGHQDGRV RX QmR ([LVWHP WUrV WLSRV GH OLVWDV /LVWDV 2UGHQDGDV /LVWDV 1mR2UGHQDGDV H /LVWDV GH 'HILQLomR

/LVWDV 2UGHQDGDV
RO! LQLFLD XPD OLVWD W\SH GHILQH R WLSR GH QXPHUDomR GD OLVWD

$ /HWUDV PDL~VFXODV D /HWUDV PLQ~VFXODV , $OJDULVPRV URPDQRV  1~PHURV DUiELFRV

RO! ILQDOL]D D OLVWD OL! GHWHUPLQD XP LWHP GD OLVWD ([HPSOR RO! OL!3ULPHLUR &yGLJR KWPO OL!6HJXQGR OL!7HUFHLUR RO! 3ULPHLUR 1R EURZVHU 6HJXQGR 7HUFHLUR

/LVWDV 1mR2UGHQDGDV XO! PDUFD R LQtFLR GD OLVWD W\SH GHILQH R WLSR GH PDUFDGRU GH FDGD LWHP GD OLVWD GLVN SHTXHQR GLVFR VyOLGR VTXDUH TXDGUDGR SUHHQFKLGR FLUFOH FtUFXOR FKHLR XO! PDUFD R ILQDO GD OLVWD OL! GHWHUPLQD XP LWHP GD OLVWD ([HPSOR 

 RI 

 

2ILFLQD +70/ 'HILQLomR GH /LVWDV

KWWSZZZJDFOLXQLFDPSEUFXUVRVZHESDJHVKWPO

XO! OL!3ULPHLUD XO! OL!7XUPD &yGLJR KWPO OL!)LOKD XO! OL!6HJXQGD OL!7HUFHLUD XO!! 3ULPHLUD 7XUPD 1R EURZVHU )LOKD 6HJXQGD 7HUFHLUD

/LVWDV GH 'HILQLomR
GO! PDUFD R LQtFLR GD OLVWD GW!LQGLFD WHUPR D VHU GHILQLGR GG!LQGLFD D GHILQLomR GR WHUPR DFLPD ([HPSOR 8QLFDPS GO! GW!&&8(& &yGLJR KWPO GG!&HQWUR GH &RPSXWDomR GW!+& GG!+RVSLWDO GDV &OtQLFDV GO! 8QLFDPS

&&8(& 1R EURZVHU +& +RVSLWDO GDV &OtQLFDV &HQWUR GH &RPSXWDomR

 RI 

 

2ILFLQD +70/ ,PDJHQV

KWWSZZZJDFOLXQLFDPSEUFXUVRVZHESDJHVKWPO

$ /LQJXDJHP +70/
,PDJHQV
$V LPDJHQV SRGHP VHU QRV IRUPDWRV 

*,)
)RL GHVHQYROYLGR SHOD &RPSX6HUYH FRP LQWHQomR GH GLPLQXLU R WDPDQKR GR DUTXLYR SDUD WUiIHJR QD UHGH e UHFRPHQGDGR SDUD tFRQHV RX LPDJHQV FRP PHQRV GH FRUHV FRUHV OLVDV SXUDV SUHWR H EUDQFR &RPSDUDGD FRP R IRUPDWR MSJ HP WDPDQKR p PDLRU SRUpP HP TXDOLGDGH p VXSHULRU 2XWUD GLIHUHQoD p TXH XPD LPDJHP JLI SRGH VHU WUDQVSDUHQWL]DGD

-3*
(VVH SDGUmR IRL SURSRVWR SHOR &20,7 ,62 p XVDGR SDUD LPDJHQV PDLV FRPSOH[DV FRPR IRWRJUDILDV FRP YDULDomR H PDLV GH FRUHV 3HUPLWH DOWD WD[D GH FRPSUHVVmR SRU LVVR JHUD XP DUTXLYR PHQRU jV YH]HV GR WDPDQKR RULJLQDO Vy TXH WXGR LVVR LPSOLFD QXPD SHUGD GH LQIRUPDomR H TXDOLGDGH

8VDPRV D WDJ LPJ! SDUD LQFOXLU XPD LPDJHP GHQWUR GH XP GRFXPHQWR +70/ -XQWDPHQWH FRP HOD SRGHP VHU XVDGRV DOJXQV SDUkPHWURV FRPR

ERUGHU SDUD GHWHUPLQDU D PROGXUD GD LPDJHP

,PDJHP FRP ERUGD


,0* ERUGHU

 65&

ILJXUDJLI!

ZLGWK SDUD GHWHUPLQDU D ODUJXUD GD LPDJHP KHLJKW SDUD GHWHUPLQDU D DOWXUD GD LPDJHP
,0* ZLGWK KHLJKW 65& ILJXUDJLI!

,PDJHP FRP OLPLWDomR GH $OWXUD H &RPSULPHQWR

 RI 

 

2ILFLQD +70/ ,PDJHQV

KWWSZZZJDFOLXQLFDPSEUFXUVRVZHESDJHVKWPO

$ /LQJXDJHP +70/
,PDJHQV

0XLWDV YH]HV TXHUHPRV DOLQKDU XP WH[WR HP UHODomR D XPD LPDJHP DSUHVHQWDGD QD SiJLQD 3DUD WDQWR GLVSRPRV GRV SDUkPHQWUR GH DOLQKDPHQWR 

DOLJQ OHIW SDUD DOLQKDU D LPDJHP D HVTXHUGD GR WH[WR


,PDJHP FRP WH[WR DOLQKDGR D HVTXHUGD

,0* DOLJQ

OHIW 65&

ILJXUDJLI! 7H[WR TXH DFRPSDQKD D ILJXUD

7H[WR TXH DFRPSDQKD D ILJXUD

DOLJQ ULJKW SDUD DOLQKDU D LPDJHP D GLUHLWD GR WH[WR


,PDJHP FRP WH[WR DOLQKDGR D GLUHLWD

,0* DOLJQ

ULJKW 65&

ILJXUDJLI! 7H[WR TXH DFRPSDQKD D ILJXUD

7H[WR TXH DFRPSDQKD D ILJXUD

DOLJQ WRS SDUD DOLQKDU R WH[WR FRP R WRSR GD LPDJHP


,PDJHP FRP WH[WR DOLQKDGR DR WRSR GD LPDJHP

,0* DOLJQ

WRS 65&

ILJXUDJLI! 7H[WR TXH DFRPSDQKD D ILJXUD

7H[WR TXH DFRPSDQKD D ILJXUD

DOLJQ PLGGOH SDUD DOLQKDU R WH[WR FRP R PHLR GD LPDJHP


,PDJHP FRP WH[WR DOLQKDGR D PHLD DOWXUD GD LPDJHP

,0* DOLJQ

PLGGOH 65&

ILJXUDJLI! 7H[WR TXH DFRPSDQKD D ILJXUD

7H[WR TXH DFRPSDQKD D ILJXUD

DOLJQ ERWWRP SDUD DOLQKDU R WH[WR FRP D SDUWH LQIHULRU GD LPDJHP


,PDJHP FRP WH[WR DOLQKDGR DR Sp GD LPDJHP

,0* DOLJQ

ERWWRP 65&

ILJXUDJLI! 7H[WR TXH DFRPSDQKD D ILJXUD

7H[WR TXH DFRPSDQKD D ILJXUD

2QGH HQFRQWUDU tFRQHV " 9LVLWH R

,FRQ%$==$5 ZZZLFRQED]DDUFRP 

 RI 

 

2ILFLQD +70/ 7DEHODV

KWWSZZZJDFOLXQLFDPSEUFXUVRVZHESDJHVKWPO

$ /LQJXDJHP +70/
7DEHODV
6mR XVDGDV SDUD RUJDQL]DU R FRQWH~GR GH XPD SiJLQD &RP D WDJ 7$%/(! 7$%/(! LQGLFDPRV TXH VH WUDWD GH XPD WDEHOD SRGHPRV HVSHFLILFDU D HVSHVVXUD GD ERUGD FRP R SDUkPHWUR %25'(5

WK! WK!

GHILQH R FDEHoDOKR GH FDGD FROXQD


WU! WU!

GHOLPLWD D OLQKD
WG! WG!

GHOLPLWD FDGD HOHPHQWR GD WDEHOD FDGD FpOXOD

$OJXQV DWULEXWRV TXH SRGHU VHU XVDGRV QD WDEHODV 


FROVSDQ 

HVSHFtILFD TXDQWDV FROXQDV GD WDEHOD D FpOXOD RFXSDUi HVSHFtILFD TXDQWDV OLQKDV GD WDEHOD D FpOXOD RFXSDUi

URZVSDQ ZLGWK DOLJQ 

GHILQH D ODUJXUD H[DWD GD FpOXOD

DOLQKDPHQWR KRUL]RQWDO ULJKW FHQWHU OHIW DOLQKDPHQWR YHUWLFDO WRS PLGGOH ERWWRP

YDOLJQ 

([HPSOR 

WDEOH ERUGHU ! WK!&ROXQD WK!WK!&ROXQD WK! WU!WG!OLQKD FROXQD WG!WG! OLQKD FROXQD WG!WU! WU!WG!OLQKD FROXQD WG!WG!OLQKD FROXQD WG!WU! WDEOH!

5HVXOWDGR QD WHOD 

&ROXQD 

&ROXQD 

OLQKD FROXQD OLQKD FROXQD 


([HPSOR 

OLQKD FROXQD OLQKD FROXQD 

WDEOH ERUGHU ! WK FROVSDQ !&ROXQDV H WK! WU! WG!OLQKD FROXQD WG!WG! OLQKD FROXQD WG!WU! WU!WG!OLQKD FROXQD WG!WG!OLQKD FROXQD WG!WU!
WK URZVSDQ ! OLQKDVWK!

WG!XPD OLQKDWG! WU!WG!GXDV OLQKDVWG!WU! WU!WG!WUHV OLQKDVWG!WU! WDEOH!

5HVXOWDGR QD WHOD 

 RI 

 

2ILFLQD +70/ 7DEHODV

KWWSZZZJDFOLXQLFDPSEUFXUVRVZHESDJHVKWPO

&ROXQDV H 
OLQKD FROXQD OLQKD FROXQD OLQKD FROXQD OLQKD FROXQD 

XPD OLQKD

 OLQKDV

GXDV OLQKDV WUrV OLQKDV

 RI 

 

2ILFLQD +70/ /LQNV FRP 2XWURV 'RFXPHQWRV

KWWSZZZJDFOLXQLFDPSEUFXUVRVZHESDJHVKWPO

$ /LQJXDJHP +70/
3RGHPRV ID]HU OLQNV SDUD RXWURV GRFXPHQWRV SiJLQDV LPDJHQV VRQV H RXWURV VHUYLoRV GD

/LQNV FRP 2XWURV 'RFXPHQWRV

,QWHUQHW DWUDYpV GD WDJ $! $! FKDPDGDV GH kQFRUDV 3UHFLVDPRV LQIRUPDU R +5() HQGHUHoR GH RQGH HVWi D SiJLQD TXH VHUi DFHVVDGD H R 7(;72,0$*(0 TXH LQGLFDUi R OLQN

3RU H[HPSOR  $ +5() KWWSHQGHUHoRGRFXPHQWR! WH[WRLPDJHP $!

$ UHIHUrQFLD D RXWUR GRFXPHQWR SRGH VHU IHLWD SRU 

&DPLQKR $EVROXWR FRUUHVSRQGH DR HQGHUHoR FRPSOHWR GR GRFXPHQWR XWLOL]DGR TXDQGR RV GRFXPHQWRV HVWmR HP VHUYLGRUHV GLIHUHQWHV ([ $ +5() KWWSPiTXLQDGLUHWyULRSDJLQDKWPO ! &DPLQKR 5HODWLYR TXDQGR R GRFXPHQWR D VHU DFHVVDGR HVWi QR PHVPR VHUYLGRU TXH D SiJLQD DWXDO ([ $ +5() RXWUDSiJLQDKWPO ! /LJDomR FRP WUHFKRV GD PHVPD SiJLQD GHVYLD SDUD R ORFDO GR WUHFKR GHVHMDGR QD PHVPD SiJLQD ([ $ +5() SDUWH! 2EV $QWHV GR WUHFKR GHVHMDGR GHYHUi H[LVWLU XP WDUJHW RX VHMD XPD PDUFD LQGLFDQGR D ORFDOL]DomR $ 1$0( SDUWH!

/LQNV SDUD RXWURV 6HUYLoRV ,QWHUQHW 7HOQHW )WS 0DLO *RSKHU


$ +5() WHOQHWWXULQJXQLFDPSEU! WHOQHW SDUD PiTXLQD WXULQJXQLFDPSEU $! 7HOQHW SDUD PiTXLQD WXULQJXQLFDPSEU $ +5() IWSIWSXQLFDPSEU! )WS SDUD PiTXLQD IWSXQLFDPSEU $! )WS SDUD PiTXLQD IWSXQLFDPSEU $ +5() PDLOWRFXUVRV#FFXHFXQLFDPSEU ! PDLOV SDUD D FRQWD FXUVRV 0DLOV SDUD D FRQWD FXUVRV
$ +5() JRSKHUJRSKHUXQLFDPSEU! $FHVVR DR *RSKHU 8QLFDPS $!

$FHVVR DR *RSKHU 8QLFDPS $ +5() QHZVQHZVXQLFDPSEU ! $FHVVR j 8VHQHW $!

1HZV

$FHVVR j 8VHQHW

 RI 

 

&RQIHFFDR GH 3DJLQDV

KWWSZZZJDFOLXQLFDPSEUFXUVRVZHESDJHVKWPO

%URZVHUV
2 DFHVVR DR ::: p SRVVtYHO DWUDYpV GRV EURZVHUV RX QDYHJDGRUHV TXH WrP SRU ILQDOLGDGH SURJUDPDV

WUDQVIHULU LQIRUPDo}HV WH[WRV LPDJHQV VRP YtGHR HQWUH R VHUYLGRU H R FOLHQWH FRGLILFDU DV GLUHWLYDV H DSUHVHQWDU QR PRQLWRU LQLFLDU D H[HFXomR GH DUTXLYRV GH VRP H YtGHR FDVR H[LVWDP H VH D LQVWDODomR GLVSRU GRV SURJUDPDV QHFHVViULRV 3RVVXHP PXLWRV UHFXUVRV H IXQo}HV TXH GHYHP HVWDU GHYLGDPHQWH FRQILJXUDGDV SDUD SHUPLWLU XPD SHUIHLWD QDYHJDomR

%URZVHUV PDLV XWLOL]DGRV

1HWVFDSH ,QWHUQHW ([SORUHU

 RI 

 

2ILFLQD +70/ &RPSRVHU

KWWSZZZJDFOLXQLFDPSEUFXUVRVZHESDJHVKWPO

&RQVWUXLQGR SiJLQDV
3DUD D FULDomR GH QRVVDV SiJLQDV HVWDUHPRV QHVWH WUHLQDPHQWR XWOL]DQGR R (GLWRU 1HWVFDSH &RPSRVHU  (VWH HGLWRU HPERUD DSUHVHQWH DOJXPDV OLPLWDo}HV H UHVWULo}HV SHUPLWH D FULDomR H PDQXWHQomR

GH SiJLQDV VHP TXH VHMD QHFHVViULR SURIXQGRV FRQKHFLPHQWRV GD OLQJXDJHP +70/

0RVWUDUHPRV DSHQDV DV IXQo}HV GRV ERW}HV H DOJXQV PHQXV SRU VHUHP HVWHV RV PDLV LPSRUWDQWHV 5HVVDOWDQGR TXH WRGDV DV RSo}HV GLVSRQtYHLV QRV ERW}HV DSDUHFHP QRV PHQXV WDPEpP

$UTXLYR (GLWDU 3XEOLVK 9LVXDOL]DU QR %URZVHU ,PSUHVVmR %XVFD GH SDODYUDV &RUUHWRU 2UWRJUiILFR H +70/ )RQWHV WLSR WDPDQKR IRUPDWDomR FRU 'LVSRVLomR GR 7H[WR HP /LVWDV &HQWUDOL]DomR H 3DUiJUDIRV 0HQX 9LHZ

 RI 

 

2ILFLQD +70/ &RPSRVHU

KWWSZZZJDFOLXQLFDPSEUFXUVRVZHESDJHVFRPSRVHUKWPO

098.,50 4254807
$UTXLYR (GLWDU 3XEOLVK 9LVXDOL]DU QR %URZVHU

$UTXLYR

,QLFLDU FRPHoD XPD QRYD SiJLQD HP EUDQFR SURQWD SDUD VHU HGLWDGD $EULU DEUH XP DUTXLYR KWPO Mi H[LVWHQWH SRGHQGR VHU DOWHUDGR 6DOYDU VDOYD R DUTXLYR QR GLUHWyULR HVFROKLGR FRP R QRPH TXH IRU HVSHFLILFDGR H

(GLWDU

FRP H[WHQVmR KWPO

$VVLP FRPR HP TXDOTXHU DSOLFDWLYR SDUD :LQGRZV HVVHV ERW}HV IXQFLRQDP GD PHVPD PDQHLUD 6HPSUH WUDEDOKDQGR FRP D UHD GH 7UDQVIHUrQFLD &XW FRUWDU FRUWDU WH[WR VHOHFLRQDGR &RS\ FRSLDU FRSLDU WH[WR VHOHFLRQDGR

3XEOLVK

3DVWH FRODU FRODU

(VVD p XPD IHUUDPHQWD TXH SRVVLELOLWD DOWHUDo}HV HP SiJLQDV +70/ GLUHWDPHQWH QR VHUYLGRU ::: 'HVGH TXH D SHVVRD WHQKD SHUPLVVmR SDUD WDO DomR ,VVR ID] SDUWH GD FRQILJXUDomR GR VHX VHUYLGRU &OLFDQGR HP SXEOLVK YRFr SUHFLVD DSHQDV LQIRUPDU HP TXDO GLUHWyULR D SiJLQD GHYHUi VHU VDOYD H VXD VHQKD

9LVXDOL]DU QR %URZVHU

$TXL SRGHPRV YLVXDOL]DU QR EURZVHU 1HWVFDSH H WHU XPD LGpLD GH FRPR ILFDULD QD WHOD D SiJLQD FRQVWUXtGD RX DOWHUDGD

 RI 

 

2ILFLQD +70/ &RPSRVHU

KWWSZZZJDFOLXQLFDPSEUFXUVRVZHESDJHVFRPSRVHUKWPO

098.,50 4254807
,PSUHVVmR %XVFD GH 3DODYUDV &RUUHWRU 2UWRJUiILFR H 7DJV +70/

,PSUHVVmR 3RGHPRV LPSULPLU D SiJLQD VH GHVHMDUPRV LQFOXVLYH DV RSo}HV VmR DV PHVPDV GH XP RXWUR VRIWZDUH SDUD :LQGRZV SUHFLVDPRV LQGLFDU D LPSUHVVRUD SRGHPRV WLUDU PDLV GH XPD FySLD RX HVFROKHU TXDLV SiJLQDV GHYHUmR VHU LPSUHVVDV

%XVFD GH 3DODYUDV
+i D SRVVLELOLGDGH GH ORFDOL]DUPRV SDODYUDV GHQWUR GD SiJLQD VHP SUHFLVDU ROKDU R DUTXLYR LQWHLUR OLQKD SRU OLQKD WHPRV D FKDPDGD EXVFD UiSLGD RQGH YRFr LQIRUPD D SDODYUD D VHU SURFXUDGD H OKH VHUi PRVWUDGR R UHVXOWDGR PHVPR TXH IRUHP HQFRQWUDGDV PDLV GH XPD YH]

&RUUHWRU 2UWRJUiILFR 7DJV +70/

3DUD FRUULJLU HUURV GH RUWRJUDILD EDVWD DFLRQDU R &RUUHWRU 2UWRJUiILFR H HOH LQGLFDUi RV HUURV H MXQWDPHQWH VXJHVW}HV GR TXH SRGHULD VHU FRORFDGR

/LQN OLJDomR SDUD RXWUD SiJLQD RX SDUD SDUWHV GR PHVPS DUTXLYR 7DUJHW DWULEXL QRPHV SHOR TXDO SRGHUHPRV UHIHUHQFLDU IXWXUDPHQWH ,PDJHP LQVHUH XPD LPDJHP QR ORFDO RQGH HVWLYHU R FXUVRU 5pJXD FRQVWUyL XPD UpJXD KRUL]RQWDO RQGH SRGHPRV GHILQLU D HVSHVVXUD H FRPSULPHQWR 7DEHOD FULD WDEHODV QD TXDO SRGHPRV PXGDU ERUGD OLQKDV H FROXQDV 

 

 41 

 

2ILFLQD +70/ &RPSRVHU

KWWSZZZJDFOLXQLFDPSEUFXUVRVZHESDJHVFRPSRVHUKWPO

098.,50 4254807
)RQWHV WLSR WDPDQKR IRUPDWDomR FRU
3DUD WRGR WH[WR GLJLWDGR SRGHPRV XVDU HVVHV IRUPDWRV TXH VHUYHP SDUD GHVWDFDU DOJXP WUHFKR WtWXOR RX PHVPR PHOKRUDU D RUJDQL]DomR GR FRQWH~GR GD SiJLQD

3DUDJUDSK 6W\OHV

$V RSo}HV GLVSRQtYHLV QHVVH LWHP VmR SDUD WLSRV GH FDEHoDOKRV SDUiJUDIRV H LQFOXL WDPEpP OLVWD 2 PDLV LPSRUWDQWH GHVVHV HVWLORV

+HDGLQJ 

SRLV GHVWDFD R WH[WR FRPR VH IRVVH XP WtWXOR YDULDQGR R WDPDQKR VHQGR R PDLRU H R PHQRU 2V GHPDLV ID]HP SUDWLFDPHQWH RV PHVPR HIHLWRV Mi DSUHVHQWDGRV

)RQW

3RGHPRV HVFROKHU XPD IRQWH GLIHUHQWH SDUD LVVR EDVWD WrODV LQVWDODGDV QR PLFURFRPSXWDGRU SRUpP SDUD TXH WRGRV TXH DFHVVHP VXD SiJLQD YHMDP p SUHFLVR TXH WHQKDP DV IRQWHV HP VHXV PLFURV WDPEHP

 

 RI 

 

2ILFLQD +70/ &RPSRVHU

KWWSZZZJDFOLXQLFDPSEUFXUVRVZHESDJHVFRPSRVHUKWPO

098.,50 4254807
)RQWHV WLSR WDPDQKR IRUPDWDomR FRU

6L]H

3HUPLWH PXGDU R WDPDQKR GD IRQWH OHWUDV XWLOL]DGD %DVWD PDUFDU R WH[WR D VHU PXGDGR H HVFROKHU XP Q~PHUR 2X HQWmR GHILQLU DQWHV GH LQLFLDU D GLJLWDomR

)RUPDWDomR
3RGHPRV GHL[DU XPD SDODYUD WH[WR RX SDUiJUDIR HP QHJULWR LWiOLFR VXEOLQKDGR RX QRUPDO VHP QHQKXP GHVVHV HIHLWRV %DVWD VHOHFLRQDU H FOLFDU QR ERWmR GHVHMDGR

&RORU
$R PHVPR WHPSR TXH SRGHPRV PXGDU R WDPDQKR GD IRQWH WDPEpP PXGDPRV D FRU $ SDOHWD GH FRUHV YDULD GH DFRUGR FRP D FRQILJXUDomR GR VHX FRPSXWDGRU

 

 RI 

 

2ILFLQD +70/ &RPSRVHU

KWWSZZZJDFOLXQLFDPSEUFXUVRVZHESDJHVFRPSRVHUKWPO

098.,50 4254807
/LVWDV &HQWUDOL]DomR H 3DUiJUDIRV 3RGHPRV GLVSRQLELOL]DU R FRQWH~GR GD SiJLQD GH YiULDV IRUPDV DWUDYpV GH OLVWDV FHQWUDOL]DomR GH WH[WRV RX SDUiJUDIRV FRQIRUPH D VXD QHFHVVLGDGH

/,67$6 8WLOL]DPRV DV OLVWDV RUGHQDGD RX QXPHUDGD SDUD GLVSRQLELOL]DU RV GDGRV GH PDQHLUD RUJDQL]DGD 3RU H[HPSOR 

&DUURV )LDW )RUG &KHYUROHW 9RONVZDJHQ &(175$/,=$d2

3DUD FHQWUDOL]DU R WH[WR HP UHODomR j SiJLQD EDVWD VHOHFLRQDU DV OLQKDV TXH VRIUHUmR R HIHLWR H FOLFDU QR IRUPDWR GHVHMDGR 2XWUD PDQHLUD VH ORJR QR LQtFLR IRU VHOHFLRQDGR DOJXP HVWLOR WRGR R UHVWDQWH VHJXLUi R IRUPDWR HVFROKLGR DWp VHU GHVDWLYDGR

5(&82 $9$1d2

3DUiJUDIRV VmR SHTXHQRV HVSDoRV GHL[DGRV j SDUWLU GD PDUJHP SRGHP RX QmR H[LVWLU FRQIRUPH RV ERW}HV TXH HVWLYHUHP VHOHFLRQDGRV 7HPRV R UHFXR H R DYDQoR )XQFLRQD QDV OLVWDV WDPEpP SDUD FRORFDU HP VXEQtYHLV

 

 RI 

 

2ILFLQD +70/ &RPSRVHU

KWWSZZZJDFOLXQLFDPSEUFXUVRVZHESDJHVFRPSRVHUKWPO

098.,50 4254807
0HQX 9,(:

1R PHQX YLVXDOL]DU 9,(: WHPRV XPD RSomR LPSRUWDQWH SDUD TXHP HVWLYHU LQWHUHVVDGR HP YLVXDOL]DU R FyGLJR +70/ p D 3DJH 6RXUFH TXH PRVWUDUi R IRQWH GD SiJLQD TXH HVWLYHU FDUUHJDGD FRP WRGDV DV GLUHWLYDV 3DJH ,QIR DSUHVHQWD LQIRUPDo}HV VREUH D SiJLQD WDLV FRPR HVWUXWXUD H LPDJHQV UHODFLRQDGDV DOpP GH LQIRUPDo}HV VREUH R DUTXLYR ~OWLPD PRGLILFDomR HWF 

 

 RI 

 

2ILFLQD +70/ $YDQoDGR $SSOHWV -DYD

KWWSZZZJDFOLXQLFDPSEUFXUVRVZHESDJHVKWPO

&RQWH~GR GH XPD SiJLQD


$OJXPDV FRQVLGHUDo}HV LPSRUWDQWHV D VHJXLU QD FRQVWUXomR GH XP VLWH HILFLHQWH 

$XWRULD
WDPEpP

GHILQLU R DXWRU GD SiJLQD SHOR SUySULR 1HWVFDSH &RPSRVHU H LQGLFDU RV DXWRUHV H UHVSRQViYHLV SHOR VLWH

)LQDOLGDGH

 GHL[DU FODUR TXDO D ILQDOLGDGH SULQFLSDO GH VHX Mi QDV SULPHLUDV

SiJLQDV GH DSUHVHQWDomR

,QWHUDWLYDWLYLGDGH 1DYHJDELOLGDGH
VHVVmR

 XWLOL]DU RV UHFXUVRV GD UHGH GH PRGR D SHUPLWLU XPD PDLRU

LQWHJUDomR FRP RV YLVLWDQWHV

 GHILQLU OLQNV HQWUH DV GLYHUVDV SiJLQDV GR VLWH

XQLQGRDV

ORJLFDPHQWH D XWLOL]DomR GH IUDPHV SRGH XP UHFXUVR EDVWDQWH ~WLO HYLWH H[FHVVR GH OLQNV GHVQHFHVViULRV SUHILUD DEULU OLQNV H[WHUQRV FRPR RXWUD

5HFXUVRV PXOWLPtGLD 9LVXDOL]DomR


EURZVHUV LQGLFDU

 XWLOL]DU UHFXUVRV GH PXOWLPtGLD SRVVtYHLV HP XPD

SiJLQD FDVR TXDQGR QHFHVViULRV

TXDO D PHOKRU FRQILJXUDomR SDUD D YLVXDOL]DomR GH VXD 9HULILFDU FRPR ILFD D YLVXDOL]DomR HP GLIHUHQWHV

SiJLQD [ RX [

 RI 

 

2ILFLQD +70/ $YDQoDGR $SSOHWV -DYD

KWWSZZZJDFOLXQLFDPSEU&XUVRVZHESDJHVKWPO

$SSOHWV -DYD H -DYD 6FULSWV


$SSOHWV -DYD
$SSOHWV -DYD VmR DSOLFDo}HV GHVHQYROYLGDV QD OLQJXDJHP -DYD TXH SRGHP VHU LQFOXLGDV HP XPD SiJLQD +70/ H H[HFXWDV TXDQGR DSUHVHQWDGDV HP VHX %URZVHU

(VWHV DSOLFDWLYRV SRGHP VHU GHVGH VLPSOHV DQLPDo}HV SDUD GDU XP SRXFR GH YLGD D XPD SiJLQD RX DWp PHVPR FRPSOH[RV DSOLFDWLYRV FRPR DFHVVR D %DQFRV GH 'DGRV

4XDQGR XPD SiJLQD TXH FRQWpP XP DSSOHW p VROLFLWDGD SHOR &OLHQWH D XP 6HUYLGRU R FyGLJR H[HFXWiYHO p WUD]LGR DR &OLHQWH H JXDUGDGR HP XPD iUHD WHPSRUiULD VHQGR HOLPLQDGR DSyV D DSUHVHQWDomR GD SiJLQD 

(VWH SURFHGLPHQWR p DQiORJR DR HQYLR GR FyGLJR +70/ TXH ILFD JXDUGDGR QR FDFKH TXDQGR D SiJLQD p WUD]LGD GR 6HUYLGRU

3DUD LQVHULU XP DSSOHW HP XPD SiJLQD GHYHVH LQFOXLU QR +70/ DOJXQV FyGLJRV TXH LQLFLDP D H[HFXomR GR DSSOHW H WDPEpP WHU QR GLUHWyULR GD SiJLQD R DSSOHW Mi H[WHQVmR
FODVV

FRPSLODGR FRP D

(VVHV SURJUDPDV SRGHP VHU GHVHQYROYLGRV SRU XP DUTXLYR FODVV HP TXDOTXHU SiJLQD TXH

YRFr RX HQWmR H[LVWHP DOJXQV VLWHV RQGH SHVVRDV GLVSRQLELOL]DP DSSOHWV PDV GLILFLOPHQWH YRFr FRQVHJXH FDSWXUDU FRQWHQKD XPD DSSOHW MDYD SRLV H[LVWHP SURWHo}HV

&RQKHoD DOJXQV VLWHV FRP DSSOHWV LQWHUHVVDQWHV SDUD GRZQORDG

7KH -DYD %RXWLTXH KWWSZZZMJFRP 'HPLFURQ KWWSZZZGHPLFURQVH ,QRYD 5DSLG 6LWH KWWSZZZLQRYDQHWDOJRPDLV

-DYDVFULSWV
$QDORJDPHQWH DRV $SSOHWV QD OLQJXDJHP -DYD SRGHPRV GHILQLU DOJXPDV IXQo}HV RX VFULSWV TXH SRGHP VHU HVFULWDV QD OLQJXDJHP -DYDVFULSW H LQFOXtGDV QXPD SiJLQD +70/ DSyV D GLUHWLYD 6&5,37! 

9HMD XP H[HPSOR GH DSOLFDomR GH -DYDVFULSWV EDVWDQWH VLPSOHV RQGH SRGHUHPRV WURFDU XPD LPDJHP SRU RXWUD DR SDVVDUPRV R PRXVH VREUH D ILJXUD

&&8(& KWWSZZZFFXHFXQLFDPSEU

 RI 

 

2ILFLQD +70/ $YDQoDGR )UDPHV

KWWSZZZJDFOLXQLFDPSEU&XUVRVZHESDJHVKWPO

7,208
)UDPHV RX TXDGURV SHUPLWHP D GLYLVmR GD WHOD GH H[SRVLomR GR EURZVHU HP GLIHUHQWHV iUHDV RQGH SRGHVH DSUHVHQWDU GLIHUHQWHV SiJLQDV ,VVR SRVVLELOLWD SRU H[HPSOR TXH VH GHWHUPLQH XPD iUHD GD WHOD SDUD VHU D SiJLQD SULQFLSDO H RXWUDV iUHDV SDUD PHQXV RX OLQNV ,VVR XVDGR GH PDQHLUD FRRUGHQDGD SRGH VHU GH JUDQGH DMXGD QD QDYHJDELOLGDGH SHODV SiJLQDV GH VHX VLWH

2 1HWVFDSH &RPSRVHU QmR DSUHVHQWD IDFLOLGDGHV SDUD D FULDomR GH )UDPHV SRU LVVR QHVWH WUHLQDPHQWR D HVWUXWXUD GRV IUDPHV GHYHUD VHU GHILQLGD XVDQGR RXWURV HGLWRUHV :RUG 1RWHSDG :RUG3DG 

2 SULPHLUR SDVVR SDUD VH FULDU XPD HVWUXWXUD XVDQGR IUDPHV p GHILQLU R )UDPHVHW RX FRQMXQWR GH IUDPHV TXH LQGLFD FRPR VHUi HVWUXWXUDGR FDGD TXDGUR QD WHOD HP WHUPRV GH OLQKDV URZV H FROXQDV FROV H TXDLV SiJLQDV GHYHUmR VHU DSUHVHQWDGDV HP FDGD XP GHVVHV TXDGURV

1XP SULPHLUR H[HPSOR YDPRV GLYLGLU D WHOD HP GXDV iUHDV XP PHQX ODWHUDO H XPD iUHD SULQFLSDO RFXSDQGR D PDLRU SDUWH GD WHOD

IUDPHVHW

FROV VUF VUF

 ! PHQXKWPO
QDPH

IUDPH IUDPH

DUHDPHQX!
QDPH

DSUHVHQWDFDRKWPO

DUHDSULQFLSDO!

IUDPHVHW! 1R H[HPSOR DFLPD WHPRV D WHOD GLYLGLGD HP GXDV iUHDV GHILQLGDV SRU GXDV FROXQDV YHUWLFDLV $ SULPHLUD FRP WDPDQKR GH SL[HOV UHFHEHX R QRPH GH DUHDPHQX H QHOD HVWDPRV DSUHVHQWDQGR D SiJLQD PHQXKWPO $ VHJXQGD RFXSD R UHVWDQWH GD WHOD LQGLFDGR SRU  UHFHEHX R QRPH GH DUHD SULQFLSDO H QHOD HVWDPRV DSUHVHQWDQGR LQLFLDOPHQWH D SiJLQD DSUHVHQWDFDRKWPO

 RI 

 

2ILFLQD +70/ $YDQoDGR )UDPHV

KWWSZZZJDFOLXQLFDPSEU&XUVRVZHESDJHVKWPO

7,208
1XP VHJXQGR H[HPSOR YDPRV GHILQLU XPD HVWUXWXUD FRP WUrV iUHDV WRSR PHQX ODWHUDO H iUHD SULQFLSDO 3DUD WDQWR EDVWD DFUHVFHQWDUPRV R H[HPSOR DQWHULRU FRPR XP VXEFRQMXQWR GH IUDPHV QHVWD QRYD HVWUXWXUD 2EVHUYH 

IUDPHVHW URZV

  ! WRSRKWPO
QDPH

IUDPH

VUF

DUHDWRSR! DUHDPHQX!
QDPH

IUDPHVHW IUDPH IUDPH IUDPHVHW!

FROV VUF VUF

 ! PHQXKWPO
QDPH

DSUHVHQWDFDRKWPO

DUHDSULQFLSDO!

IUDPHVHW!

$VVLP WHPRV QRVVD WHOD GLYLGLGD HP WUrV iUHDV GLVWLQWDV GXDV OLQKDV RX IDL[DV KRUL]RQWDLV D SULPHLUD FRP SL[HOV UHFHEHX R QRPH GH DUHDWRSR H DSUHVHQWD D SiJLQD WRSRKWPO D VHJXQGD IDL[D VH GLYLGH HP RXWUR FRQMXQWR GH IUDPHV GHVWD YH] HP FROXQDV YHUWLFDLV D SULPHLUD FRP SL[HOV UHFHEHX R QRPH GH DUHDPHQX H DSUHVHQWD D SiJLQD PHQXKWPO H D VHJXQGD RFXSDQGR R UHVWDQWH GD WHOD UHFHEHX R QRPH GH iUHD SULQFLSDO H DSUHVHQWD D SiJLQD DSUHVHQWDFDRKWPO 2 WDPDQKR GDV iUHDV SRGHP VHU GHILQLGRV HP SRUFHQWDJHP GD WHOD DR LQYpV GR YDORU IL[R HP SL[HOV 3DUD WDQWR EDVWD LQGLFDUPRV QD GHILQLomR GR WDPDQKR GDV OLQKDV H FROXQDV $LQGD SRGHPRV GHILQLU DWULEXWRV HP QRVVR )UDPHVHW TXH FRQWURODP D YLVXDOL]DomR H QDYHJDomR FRRUGHQDGD HQWUH RV IUDPHV RI 

 

2ILFLQD +70/ $YDQoDGR )UDPHV

KWWSZZZJDFOLXQLFDPSEU&XUVRVZHESDJHVKWPO

7,208
$WULEXWRV GH FRQWUROH 0DUJHP PDUJLQZLGWK GHWHUPLQD DV PDUJHQV GLUHLWD H HVTXHUGD GR IUDPH PDUJLQKHLJKW GHWHUPLQD DV PDUJHQV VXSHULRU H LQIHULRU GR IUDPH

%DUUD GH URODJHP 6FUROOLQJ SRGHVH GHWHUPLQDU VH R IUDPH WHUi EDUUD GH URODJHP VH QHFHVViULR RX VH QXQFD DSUHVHQWDUi D EDUUD PHVPR VH QHFHVViULR

$OWHUDomR GD HVWUXWXUD 2V QDYHJDGRUHV SHUPLWHP TXH R YLVLWDQWH DOWHUH D SRVLomR GRV IUDPHV 3DUD WDQWR R DWULEXWR QRUHVL]H LQLEH HVWD SRVVLELOLGDGH H WRUQD RV IUDPHV IL[RV FRQIRUPH GHILQLGR

%RUGDV 3RGHPRV GHILQLU VH QRVVD HVWUXWXUD GH TXDGURV VHUi DSUHVHQWDGD UHVVDOWDQGRVH DV ERUGDV HQWUH RX IUDPHV RX QjR XVDQGR RV DWULEXWRV IUDPHERUGHU ERUGHU H IUDPHVSDFH

'LUHFLRQDPHQWR 2 DWULEXWR WDUJHW DOYR p R TXH LQGLFD RQGH XPD SiJLQD GHYHUi VHU DSUHVHQWD DVVLP TXH R YLVLWDQWH FOLFD HP XP OLQN 3RU GHILQLomR XPD QRYD SiJLQD VHUi DSUHVHQWDGD QD PHVPD iUHD RQGH HVWi OLQN 3DUD UHGLUHFLRQDU D SiJLQD SDUD RXWUD iUHD WHPRV DV SRVVLELOLGDGHV D VHJXLU TXH GHYHP VHU FRQVWDU QD GHILQLomR QR OLQN KUHI SDJLQDKWPO WDUJHW !

WDUJHW QRPH GD iUHD  FDUUHJD D SiJLQD QD iUHD HVSHFLILFDGD WDUJHW BWRS OLPSD D WHOD H DEUH D QRYD SiJLQD RFXSDQGR WRGD D WHOD WDUJHW BEODQN DEUH XPD QRYD MDQHOD SDUD H[LELU D SiJLQD WDUJHW BVHOI FDUUHJD D SiJLQD QD PHVPD iUHD GR OLQN 2SomR p GHIDXOW 1R )UDPH 

$OJXQV EURZVHUV QmR VXSRUWDP IUDPHV H D RSomR QRIUDPH SHUPLWH TXH VHMD DSUHVHQWDGD RXWUD SiJLQD FRPR DOWHUQDWLYD

QRIUDPH!
 GHILQLomR GD SiJLQD DOWHUQDWLYD 

 3417,20!

ERG\!

 FRQWH~GR GD SiJLQD 

LPJ VUF ILJMSJ!09.

 RI 

 

2ILFLQD +70/ $YDQoDGR )UDPHV

KWWSZZZJDFOLXQLFDPSEUFXUVRVZHESDJHVKWPO

)RUPXOiULRV
2V IRUPXOiULRV HP XPD SiJLQD :HE SHUPLWHP FROHWDU LQIRUPDo}HV GDV SHVVRDV TXH YLVLWDP XPD SiJLQD $WUDYpV GH DOJXPDV GLUHWLYDV HVSHFLDLV SRGHPRV GHILQLU DV OLWHUDLV H R IRUPDWR GRV FDPSRV GH UHVSRVWD 7DPEpP GHILQLPRV TXH DomR VHUi WRPDGD DVVLP TXH R IRUPXOiULR IRU SUHHHQFKLGR H HQYLDGR

(VWDUHPRV DSUHVHQWDQGR DV GLUHWLYDV H SDUkPHWURV QHFHVViULRV SDUD D FULDomR GH XP IRUPXOiULR H[HPSOR FRP RV GLYHUVRV WLSRV GH FDPSRV SDUD UHVSRVWD RQGH D DomR VHUi HQYLDU XPD PHQVDJHP FRQWHQGR WRGDV DV LQIRUPDo}HV SUHHQFKLGDV SDUD XP
UHFHSomR GDV LQIRUPDo}HV

HPDLO

HVSHFLILFDGR FRPR UHVSRQViYHO SHOD

2 IRUPXOiULR GHYHUi HVWDU HP XP VHUYLGRU DXWRUL]DGR D XVDU R SURJUDPD TXH HVWLYHU QR FJLELQ

'LUHWLYDV
'HILQLomR GR )RUPXOiULR &DPSRV 7LSR 7H[WR &DPSRV GH (VFROKD %RW}HV GH $omR %RW}HV GH 6HOHomR UHD GH 7H[WR )RUPXOiULR ([HPSOR

$OpP GD GHILQLomR GR IRUPXOiULR H QHFHVViULR GHILQLU R SURJUDPD TXH H[HFXWDUi D WUDQVPLVVmR GR IRUPXOiULR (VWH SURJUDPD GHYH HVWDU JUDYDGR HP XP GLUHWRULR FJLELQ

$OJXQV HQGHUHoRV

)RUP0DLO 0DWW
V 6FULSWV ZRUOGZLGHPDUWFRPVFULSWVIRUPPDLOVKWPO

6LWH FRQWHQGR PXLWRV VFULSWV GLVSRQLYHLV SDUD GRZQORDG H SRVVtYHLV GH VHUHP FXVWRPL]DGRV

 RI 

 

2ILFLQD +70/ $YDQoDGR )RUPXODULRV &DPSRV ,QSXW

ILOH0$1-(521$FXUVRVZHESDJHVKWPO

)RUPXOiULRV
8PD SiJLQD SRGH VHU FRQWHU FDPSRV HP GLYHUVRV IRUPDWRV SDUD HQWUDGD GH GDGRV GLJLWDGRV SHOR YLVLWDQWH H HQYLDGRV DR VHUYLGRU TXH GDUi LQtFLR D H[HFXomR GH XP SURJUDPD GH WUDWDPHQWR GHVWDV LQIRUPDo}HV

$ GLUHWLYD

)250

GHILQH R LQtFLR GR IRUPXOiULR 2 DWULEXWR


VFULSW

0(7+2' 

GHILQH R PpWRGR GH DFHVVR D

85/ RQGH HVWi R


$&7,21

SURJUDPD D VHU H[HFXWDGR QR VHUYLGRU

HVSHFLILFDGR SHOR DWULEXWR

([HPSOR 

)250 0(7+2' 3267 $&7,21

VFULSW

 GHILQLomR )250!


GRV FDPSRV GH IRUPXOiULR

&DPSRV GR WLSR +LGGHQ RFXOWRV


$OpP GRV FDPSR GHILQLGRV QR IRUPXOiULR TXH HVWmR YLVtYHLV H VHUmR SUHHQFKLGR SHOR YLVLWDQWH SRGHP GHILQLU FDPSRV QmR YLVtYHLV TXH HVWDUmR SDVVDQGR SDUkPHWURV SDUD R SURJUDPD D VHU H[HFXWDGR

,1387 7<3( KLGGHQ 1$0( QRPHGRFDPSR 9DOXH YDORU ! QRPH GR FDPSR p R PHVPR QRPH GD YDULiYHO XVDGD SHOR SURJUDPD QR VHUYLGRU H YDORU H YDORU GR FDPSR TXH HVWDPRV SDVVDQGR DR SURJUDPD

 RI 

 

2ILFLQD +70/ $YDQoDGR )RUPXODULRV &DPSRV ,QSXW

ILOH0$1-(521$FXUVRVZHESDJHVKWPO

)RUPXOiULRV
&DPSRV 7LSR 7H[WR
)250! 1RPH ,1387 7<3( 7(;7 1$0( 1RPH! 6HQKD ,1387 7<3( 3$66:25' 1$0( 6HQKD! )250!
$OJXQV $WULEXWRV 

1RPH 6HQKD

9DOXH ,QLFLDOL]D XP FDPSR WH[WR FRP R YDORU GHILQLGR


([ 1RPH ,1387 7<3( 7(;7 1$0( 1RPH 9$/8( 2VZDOG GH $QGUDGH!

1RPH

2VZDOG GH $QGUDGH

6L]H 'HOLPLWD R WDPDQKR GR HVSDoR SDUD HQWUDGD GR YDORU QRV FDPSRV 7(;7 RX
3$66:25' 'HOLPLWD DSHQDV R HVSDoR PRVWUDGR H QmR WDPDQKR GR FDPSR ([ 1RPH ,1387 7<3( 7(;7 1$0( 1RPH 6,=( !

1RPH

0D[OHQJKW 'HOLPLWD R Q~PHUR GH FDUDFWHUHV DFHLWRV FRPR HQWUDGD HP XP FDPSR


7(;7 RX 3$66:25' ([6LJOD GR (VWDGR ,1387 7<3( 7(;7 1$0( 6LJOD GR (VWDGR 0$;/(1*+7 !

6LJOD GR (VWDGR 

 RI 

 

2ILFLQD +70/ $YDQoDGR )RUPXODULRV &DPSRV 0XOWLSOD (VFROKD

ILOH0$1-(521$FXUVRVZHESDJHVKWPO

)RUPXOiULRV
&DPSRV 7LSR 0~OWLSOD (VFROKD
)UXWDV )250! ,1387 7<3( &+(&.%2; 1$0( IUXWD 9$/8( $EDFD[L!$EDFD[L ,1387 7<3( &+(&.%2; 1$0( IUXWD 9$/8( 0RUDQJR!0RUDQJR ,1387 7<3( &+(&.%2; 1$0( IUXWD 9$/8( /LPmR!/LPmR ,1387 7<3( &+(&.%2; 1$0( IUXWD 9$/8( 3HUD!3HUD ,1387 7<3( &+(&.%2; 1$0( IUXWD 9$/8( /DUDQMD!/DUDQMD )250! 2 DWULEXWR &+(&.(' VHUYH SDUD LQLFLDOL]DU XP LWHP FRPR Mi HVFROKLGR $EDFD[L 0RUDQJR /LPmR 3HUD /DUDQMD )UXWDV 

&DPSRV 7LSR (VFROKD QLFD


)250! (VWDGR &LYLO ,1387 7<3( 5$',2 1$0( HVWFLY 9$/8( 6ROWHLUR!6ROWHLUR ,1387 7<3( 5$',2 1$0( HVWFLY 9$/8( &DVDGR!&DVDGR ,1387 7<3( 5$',2 1$0( HVWFLY 9$/8( 9LXYR!9LXYR ,1387 7<3( 5$',2 1$0( HVWFLY 9$/8( 'LYRUFLDGR!'LYRUFLDGR ,1387 7<3( 5$',2 1$0( HVWFLY 9$/8( 2XWURV!2XWURV )250! (VWDGR &LYLO 

6ROWHLUR &DVDGR 9LXYR 'LYRUFLDGR 2XWURV

 RI 

 

2ILFLQD +70/ $YDQoDGR )RUPXODULRV &DPSRV GH $FDR

ILOH0$1-(521$FXUVRVZHESDJHVKWPO

)RUPXOiULRV
%RW}HV GH $omR 68%0,7 (QYLD RV GDGRV SUHHQFKLGRV QR IRUPXOiULR SDUD R VHUYLGRU LQLFLDQGR D H[HFXomR GR
SURJUDPD HVSHFLILFDGR QR DWULEXWR $&7,21

5(6(7 5HLQLFLDOL]D R IRUPXOiULR FRP RV YDORUHV SUHYLDPHQWH GHILQLGRV


2 DWULEXWR

9$/8( GHILQH D PHQVDJHP VREUH R ERWmR

(QYLDU

&DQFHODU

)250! ,1387 7<3( 68%0,7 9$/8( (QYLDU! ,1387 7<3( 5(6(7 9$/8( &DQFHODU! )250!

 RI 

 

2ILFLQD +70/ $YDQoDGR )RUPXODULRV %RWRHV GH 6HOHFDR

ILOH0$1-(521$FXUVRVZHESDJHVKWPO

)RUPXOiULRV
%RW}HV GH 6HOHomR
$ GLUHWLYD 6(/(&7! p XWLOL]DGD MXQWDPHQWH FRP D GLUHWLYD 237,21! SDUD GHILQLU XPD OLVWD GH YDOR D VHUHP VHOHFLRQDGRV

([HPSOR 6(/(&7 1$0( SODWDIRUPD! 237,21!3& 237,21!:RUNVWDWLRQ 237,21!$OSKD 237,21!0DLQIUDPH ,%0 6(/(&7! 3RGHVH GHILQLU XP YDORU FRPR GHIDXOW XVDQGR R DWULEXWR 6(/(&7(' ([HPSOR 237,21 6(/(&7('!YDORU 3&

2 DWULEXWR 6,=( p XWLOL]DGR SDUD VH DSUHVHQWDU PDLV GH XP YDORU QD SiJLQD 6(/(&7 1$0( SODWDIRUPD 6,=( ! 237,21!3& 237,21!:RUNVWDWLRQ 237,21!$OSKD 237,21!0DLQIUDPH ,%0 6(/(&7! 3& :RUNVWDWLRQ $OSKD

 RI 

 

2ILFLQD +70/ $YDQoDGR )RUPXODULRV %RWRHV GH 6HOHFDR

ILOH0$1-(521$FXUVRVZHESDJHVKWPO

)RUPXOiULRV
UHD GH 7H[WR
$ 'LUHWLYD 7(;7$5($ GHILQH XPD iUHD SDUD HQWUDGD GH WH[WRV 2V DWULEXWRV &2/6 H 52:6 GHILQHP WDPDQKR GD MDQHOD

([HPSOR
7(;7$5($ &2/6 52:6 1$0( WH[WR!UHD SDUD HQWUDGD GH WH[WR 7(;7$5($!

)217 6,=( !UHD SDUD HQWUDGD GH WH[WR )217!

 RI 

 

2ILFLQD +70/ $YDQoDGR 0DSDV 6HQVLWLYRV

ILOH0$1-(521$FXUVRVZHESDJHVKWPO

0DSDV &OLFiYHLV
0DSDV &OLFiYHLV HP XPD SiJLQD VmR ILJXUDV TXH SHUPLWHP D DVVRFLDomR GH iUHDV GHVWD ILJXUD FRP OLQNV SDUD GLIHUHQWHV 85/V

(VWHV PDSDV SRGHP VHU GHILQLGRV GH GLIHUHQWHV PDQHLUDV QHVWH

WUHLQDPHQWR HVWDUHPRV DSUHVHQWDQGR XP PpWRGR EDVWDQWH VLPSOHV XVDQGR &OLHQW6LGH ,PDJHPDS

&yGLJR +70/
0$3 1$0( PHQX!

$5($ 6+$3( UHFW &225'6 $5($ 6+$3( UHFW &225'6 $5($ 6+$3( UHFW &225'6 $5($ 6+$3( UHFW &225'6 $5($ 6+$3( UHFW &225'6 $5($ 6+$3( UHFW &225'6 $5($ 6+$3( UHFW &225'6 0$3!

 +5() KWP!  +5() KWP!  +5() KWP!  +5() KWP!  +5() KWP!  +5() KWP!  +5() KWP!

0* %RUGHU 65& LQGLFHFFJLI +(,*+7 :,'7+ 86(0$3 PHQX !

1R H[HPSOR DFLPD D GLUHWLYD 85/ DVVRFLDGD

0$3

HVWi GHILQLQGR D FULDomR GR PDSD H LQIRUPDQGR VHX QRPH $ GLUH


&225'

$5($ LQIRUPD R IRUPDWR6+$3( GD iUHD VHQVtYHO VXDV FRRUGHQDGDV

H R HQGHUHoR GD

2 IRUPDWR GD iUHD 6+$3( SRGH VHU

5(&7 &,5&

 UHWkQJXOR FRRUGHQDGDV [\ [\

 FtUFXOR FRUUGHQDGDV [\ H UDLR U SROtJRQR FRRUGDQDGDV [\ [\ [\ 

32/<

$ 'LUHWLYD

,0* 86(0$3

!

DVVRFLD D GHILomR GR 0DSD j ,PDJHP

$V &RRUGHQDGDV SRGHP VHU REWLGDV XWLOL]DQGR VRIWZDUHV GH WUDWDPHQWR GH LPDJHQV FRPR R 3DLQW 6 3UR RX $GREH 3KRWRVKRS

 RI 

 

2ILFLQD +70/ $YDQoDGR 9DOLGDQGR 6LWHV

ILOH0$1-(521$FXUVRVZHESDJHVKWPO

9DOLGDQGR VHX 6LWH


e LPSRUWDQWH VHPSUH FKHFDU VH RV OLQNV QDV SiJLQDV GH VHX VLWH HVWmR WRGRV OHYDQGR D LQIRUPDom LQGLFDGD SRLV VmR FRQVWDQWHV DV PXGDQoDV GH HQGHUHoR GH VLWHV QD ,QWHUQHW ([LVWHP DOJXQV VLWH UHGH TXH RIHUHFHP JUDWXLWDPHQWH VHUYLoRV GH YHULILFDomR GH OLQNV H FyGLJR +70/ XWLOL]DQGR SURJ TXH YLVLWDP R VLWH FKHFDQGR RV OLQNV $SyV D YLVLWD HVWHV SURJUDPDV UHWRUQDP XP DYLVR VREUH DV RFRUUrQFLDV UHJLVWUDGDV

/HW RXU URERWV WXQH \RXU :HE VLWH )UHH 2XU URERWV ZLOO VHDUFK \RXU VLWH WR ILQG EURNHQ OLQNV VSR +70/ WDJV DQG UDWH \RXU VHUYHU
V UHVSRQVH WLPH

:HEVLWH *DUDJH

2FRUUrQFLDV QD YHULILFDomR GH OLQNV H GR FyGLJR +70/

 RI 

 

2ILFLQD +70/ $YDQoDGR 9DOLGDQGR 6LWHV

ILOH0$1-(521$FXUVRVZHESDJHVKWPO

+RVSHGDQGR VXD +RPH 3DJH


1D 8QLFDPS XPD SiJLQD SRGH VHU GLVSRQLELOL]DGD GHVGH TXH HVWHMD GH DFRUGR FRP DV QRUPDV HVWDEHOHFLGDV SHOD 3RUWDULD *5 1 '(  TXH GLVS}H VREUH D LQVHUomR GH +RPH 3DJH QD 81,QHW KWWSZZZXQLFDPSEUSJSRUWDULDV325+70 

(VWDV SiJLQDV GHYHP VHU GLVSRQLELOL]DGDV SUHIHUHQFLDOPHQWH QRV VHUYLGRUHV LQVWDODGRV QDV 8QLGDGHV $GPLQLVWUDWLYDV ,QVWLWXWRV )DFXOGDGHV &HQWURV H 1~FOHRV

,QIRUPDo}HV TXH SRGHP VHU GLVSRQLELOL]DGDV 

'DGRV VREUH D ,QVWLWXLomR ,QIRUPDo}HV GH LQWHUHVVH JHUDO 'LYXOJDomR GH HYHQWRV SURJUDPDV SURMHWRV 6HUYLoRV GH XWLOLGDGH S~EOLFD $FHVVR D 6LVWHPDV '$& 6$( %LEOLRWHFDV HWF

3URYHGRUHV GH $FHVVR HP &DPSLQDV 

%HVW :D\ KWWSZZZEHVWZD\FRPEU &RUUHLR 1HW KWWSZZZFRUUHLRQHWFRPEU 1XWHFQHW KWWSZZZFDVQXWHFQHWFRPEU 6LJPD %%6 KWWSZZZVLJPDEEVFRPEU 6XSHU1HW KWWSZZZVXSHUQHWFRPEU :HE&LW KWWSZZZZHEFLWFRPEU

6LWHV JUDWXtWRV 

*HRFLWLHV KWWSZZZJHRFLWLHVFRP +LJK:D\ WHFQRORJLDV KWWSZZZKH[DQHWFRPEUKLJKZD\ /RFDGRUD KWWSZZZORFDGRUDFRP 7ULSRG KWWSZZZWULSRGFRP $QJHOILUH KWWSZZZDQJHOILUHFRP 7HUU9LVWD KWWSZZZWHUUDYLVWDSW RI 

 

2ILFLQD +70/ $YDQoDGR 9DOLGDQGR 6LWHV

ILOH0$1-(521$FXUVRVZHESDJHVKWPO

1RYDV 7HFQRORJLDV
$OJXPDV QRYDV WHFQRORJLDV DSOLFDGDV QD ,QWHUQHW WHP SRVVLELOLWDQGR R XVR GD UHGH GH PDQHLUD PDLV FRPSOHWD H LQWHUDWLYD FRP R XVR GH HOHPHQWRV PXOWLPtGLD FRPR VRP LPDJHP H YtGHR DSUHVHQWDGRV DWUDYpV GH SiJLQDV ZHE $RV SRXFRV DVVLP D :HE VH WRUQD FDGD YH] PDLV DWUDHQWH H[LJLQGR GRV QDYHJDQWHV XPD DWXDOL]DomR FRQVWDQWH GH EURZVHUV H SOXJLQV

+WPO 'LQkPLFR &ULDomR GH FDPDGDV IORDWHUV LQWHUDWLYRV QD SiJLQD

6KRFNZDYH )ODVK &ULDomR GH SiJLQDV PXOWLPtGLDV FRP WDPDQKR UHGX]LGR SHOR XVR GH JUiILFRV YHWRULDLV SRGHQGR VH QHFHVViULR YRFr WDPEpP LFOXLU LPDJHQV IRWRJUiILFDV GLJLWDOL]DGDV

5HDO 9LGHR H 9GR 9tGHR H XGLR VRE GHPDQGD

950/ 9LUWXDO 5HDOLW\ 0RGHOLQJ /DQJXDJH 7UDQVIRUPD DV SiJLQD ELGLPHQVLRQDLV HP PXQGRV HP ' RI 

 

2ILFLQD +70/ $YDQoDGR 9DOLGDQGR 6LWHV

ILOH0$1-(521$FXUVRVZHESDJHVKWPO

&DWiORJRV H /LQNV
'LYXOJDomR H &DGDVWUDPHQWR HP &DWiORJRV
e LPSRUWDQWH TXH VXD SiJLQD HVWHMD FDGDVWUDGD QRV SULQFLSDLV PHFDQLVPRV GH EXVFD QD UHGH 9LVWH RV SULQFLSDLV FDWiORJRV GH LQIRUPDo}HV GLVSRQtYHLV

$OWDYLVWD KWWSZZZDOWDYLVWDGLJLWDOFRP <DKRR KWWSZZZ\DKRRFRP 6XUI KWWSZZZVXUIFRPEU &DGr " KWWSZZZFDGHFRPEU ,QIR%UDVLO 1DYHJDGRU KWWSZZZLQIREUDVLOFRPQDYHJDGRU $UJRV KWWSZZZDUJRVFRPEU

/LQNV H 5HIHUrQFLDV
&RQIHFomR GH SiJLQDV 

'HVLJQ H (VWLOR GH SiJLQDV :HE 7RP 9HQHWLDQHU KWWSPYDVVLVWSDLUFRP%5'HVLJQKWPO :HE :RQN 7LSV IRU :ULWHUV DQG 'HVLJQHUV KWWSZZZGVLHJHOFRPWLSV <DKRR KWWSZZZ\DKRRFRP&RPSXWHUV:RUOGB:LGHB:HE3DJHB'HVLJQBDQGB/D\RXW

+70/

7XWRULDO GH +70/ GH 0DULD $OLFH 6RDUHV GH &DVWUR 8VS6mR &DUORV KWWSZZZLFPVFVFXVSEUPDQXDOV+70/ +70/ 5iSLGR H )iFLO SRU 6pUJLR &KDUODE KWWSZZZMEFRPEUFKKWPO

/LVWD GH 'LVFXVVmR

:HEGHVLJQ KWWSZZZSURPLWFRPEUZGEUDVLO

 RI