USTAV REPUBLIKE HRVATSKE

I. IZVORIŠNE OSNOVE................................................................................................................................2 II. TEMELJNE ODREDBE.............................................................................................................................3 III. ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA...................................................................5 1. ZAJEDNIČKE ODREDBE......................................................................................................................5 2. OSOBNE I POLITIČKE SLOBODE I PRAVA......................................................................................6 3. GOSPODARSKA, SOCIJALNA I KULTURNA PRAVA.....................................................................9 IV. USTROJSTVO DRŽAVNE VLASTI.....................................................................................................11 1. HRVATSKI SABOR.............................................................................................................................11 2. PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE........................................................................................14 3. VLADA REPUBLIKE HRVATSKE.....................................................................................................16 4. SUDBENA VLAST...............................................................................................................................18 5. DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO..............................................................................................................19 V. USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE.......................................................................................20 VI. MJESNA, LOKALNA I PODRUČNA (REGIONALNA) SAMOUPRAVA.....................................21 VII. MEĐUNARODNI ODNOSI..................................................................................................................22 1. MEĐUNARODNI UGOVORI..............................................................................................................22 2. UDRUŽIVANJE I RAZDRUŽIVANJE................................................................................................22 VII. A EUROPSKA UNIJA...........................................................................................................................23 1. PRAVNA OSNOVA ČLANSTVA I PRIJENOS USTAVNIH OVLASTI..........................................23 2. SUDJELOVANJE U INSTITUCIJAMA EUROPSKE UNIJE.............................................................23 3. PRAVO EUROPSKE UNIJE.................................................................................................................23 4. PRAVO GRAĐANA EUROPSKE UNIJE............................................................................................23 VIII. PROMJENA USTAVA.........................................................................................................................24 IX. ZAVRŠNE ODREDBE...........................................................................................................................24 PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE IZ NN 76/10.................................................................................24

1
Ustav Republike Hrvatske NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10

USTAV REPUBLIKE HRVATSKE
I. IZVORIŠNE OSNOVE
Izražavajući tisućljetnu nacionalnu samobitnost i državnu opstojnost hrvatskoga naroda, potvrđenu slijedom ukupnoga povijesnoga zbivanja u različitim državnim oblicima te održanjem i razvitkom državotvorne misli o povijesnom pravu hrvatskoga naroda na punu državnu suverenost, što se očitovalo: – u stvaranju hrvatskih kneževina u VII. stoljeću; – u srednjovjekovnoj samostalnoj državi Hrvatskoj utemeljenoj u IX. stoljeću; – u Kraljevstvu Hrvata uspostavljenome u X. stoljeću; – u održanju hrvatskoga državnog subjektiviteta u hrvatsko-ugarskoj personalnoj uniji; – u samostalnoj i suverenoj odluci Hrvatskoga sabora godine 1527. o izboru kralja iz Habsburške dinastije; – u samostalnoj i suverenoj odluci Hrvatskoga sabora o pragmatičnoj sankciji iz godine 1712.; – u zaključcima Hrvatskoga sabora godine 1848. o obnovi cjelovitosti Trojedne Kraljevine Hrvatske pod banskom vlašću, na temelju povijesnoga, državnoga i prirodnoga prava hrvatskog naroda; – u Hrvatsko-ugarskoj nagodbi 1868. godine o uređenju odnosa između Kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije i Kraljevine Ugarske na temelju pravnih tradicija obiju država i Prag ma tič ke sankcije iz godine 1712.; – u odluci Hrvatskoga sabora 29. listopada godine 1918. o ras kidanju državnopravnih odnosa Hrvatske s Austro-Ugarskom te o istodobnu pristupanju samostalne Hrvatske, s pozivom na povijesno i prirodno nacionalno pravo, Državi Slovenaca, Hrvata i Srba, proglašenoj na dotadašnjem teritoriju Habsburške Monarhije; – u činjenici da odluku Narodnoga vijeća Države SHS o ujedinjenju sa Srbijom i Crnom Gorom u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca (1. prosinca 1918. godine), poslije (3. listopada 1929. godine) proglašenoj Kraljevinom Jugoslavijom, Hrvatski sabor nikada nije sankcionirao; – u osnutku Banovine Hrvatske godine 1939. kojom je obnovljena hrvatska državna samobitnost u Kraljevini Jugoslaviji; – u uspostavi temelja državne suverenosti u razdoblju drugoga svjetskog rata, izraženoj nasuprot proglašenju Nezavisne Države Hrvatske (1941.) u odlukama Zemaljskoga antifašističkog vijeća na rodnog oslobođenja Hrvatske (1943.), a potom u Ustavu Narodne Republike Hrvatske (1947.) i poslije u ustavima Socijalističke Republike Hrvatske (1963.-1990.), na povijesnoj prekretnici odbacivanja komunističkog sustava i promjena međunarodnog poretka u Europi, hrvatski je narod na prvim demokratskim izborima (godine 1990.), slobodno izraženom voljom potvrdio svoju tisućgodišnju državnu samobitnost. – u novom Ustavu Republike Hrvatske (1990.) i pobjedi hrvatskog naroda i hrvatskih branitelja u pravednom, legitimnom, obrambenom i oslobodilačkom Domovinskom ratu (1991. – 1995.) kojima je hrvatski narod iskazao svoju odlučnost i spremnost za uspostavu i očuvanje Republike Hrvatske kao samostalne i nezavisne, suverene i demokratske države. Polazeći od iznesenih povijesnih činjenica, te općeprihvaćenih načela u suvremenu svijetu i neotuđivosti i nedjeljivosti, neprenosivosti i nepotrošivosti prava na samoodređenje i državnu suverenost hrvatskog naroda, uključujući i neokrnjeno pravo na odcjepljenje i udruživanje, kao osnovnih preduvjeta za mir i stabilnost međunarodnog poretka, Republika Hrvatska ustanovljuje se kao nacionalna država hrvatskoga naroda i država pripadnika nacionalnih manjina: Srba, Čeha, Slovaka, Talijana, Mađara, Židova, Nijemaca, Austrijanaca, Ukrajinaca, Rusina, Bošnjaka, Slovenaca, Crnogoraca, Makedonaca, Rusa, Bugara, Poljaka, Roma, Rumunja, Turaka, Vlaha, Albanaca i drugih, koji su njezini državljani, kojima se jamči ravnopravnost s građanima hrvatske narodnosti i ostvarivanje nacionalnih prava u skladu s demokratskim normama OUN-a i zemalja slobodnoga svijeta. Poštujući, na slobodnim izborima odlučno izraženu volju hrvatskoga naroda i svih građana, Republika Hrvatska oblikuje se i razvija kao suverena i demokratska država u kojoj se jamče i osiguravaju ravnopravnost, slobode i prava čovjeka i državljanina, te promiče njihov gospodarski i kulturni napredak i socijalno blagostanje.

2
Ustav Republike Hrvatske NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10

prokopima. 3 Ustav Republike Hrvatske NN 56/90. Članak 6. Protuustavne su političke stranke koje svojim programom ili nasilnim djelovanjem smjeraju podrivanju slobodnoga demokratskog poretka ili ugrožavaju opstojnost Republike Hrvatske. U Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom. 76/10. rijekama. jednakost. jezerima. Oružane snage država saveznica mogu prijeći granicu i ući u Republiku Hrvatsku ili djelovati unutar njezinih granica u skladu sa sklopljenim međunarodnim ugovorima. a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom. Narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučivanjem. Republika Hrvatska može pružiti pomoć državama saveznicama u slučaju oružanog napada na jednu ili više njih u skladu sa sklopljenim međunarodnim ugovorima. poštivanje prava čovjeka. 113/00. 28/01. na temelju odluke Hrvatskoga sabora. 85/10 . U Republici Hrvatskoj državna je vlast ustrojena na načelu diobe vlasti na zakonodavnu. 135/97. – o udruživanju u saveze s drugim državama. teritorijalnim morem te zračnim prostorom iznad tih područja. Članak 2. nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova. nepovredivost vlasništva. U Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana. Sloboda. O protuustavnosti odlučuje Ustavni sud Republike Hrvatske. Članak 5. Oružane snage Republike Hrvatske štite njezin suverenitet i neovisnost te brane njezinu teritorijalnu cjelovitost. mirotvorstvo. pravnih i političkih odnosa u Republici Hrvatskoj. suverena prava i jurisdikciju u morskim područjima i u podmorju Jadranskoga mora izvan državnoga područja do granica sa susjedima. u skladu s međunarodnim pravom. odlučuje: . TEMELJNE ODREDBE Članak 1. Članak 4. socijalna pravda. Članak 7. Republika Hrvatska jedinstvena je i nedjeljiva demokratska i socijalna država. nedjeljiv i neprenosiv.o uređivanju gospodarskih. Načelo diobe vlasti uključuje oblike međusobne suradnje i uzajamne provjere nositelja vlasti propisane Ustavom i zakonom. Republici Hrvatskoj pomoć u zaštiti suvereniteta i neovisnosti te obrani teritorijalne cjelovitosti mogu pružiti i države saveznice.II. očuvanje prirode i čovjekova okoliša. Svatko je dužan držati se Ustava i prava i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske. Stranke moraju javno polagati račun o porijeklu svojih sredstava i imovine. Zakonom se uređuje položaj i financiranje političkih stranaka. Saveze s drugim državama Republika Hrvatska sklapa zadržavajući suvereno pravo da sama odlučuje o prenesenim ovlastima i pravo da slobodno iz njih istupa. na temelju odluke Hrvatskoga sabora. Osnivanje političkih stranaka je slobodno. koju predlaže Vlada Republike Hrvatske uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske. – o očuvanju prirodnog i kulturnog bogatstva i korištenju njime. izvršnu i sudbenu a ograničena je Ustavom zajamčenim pravom na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. u skladu sa sklopljenim međunarodnim ugovorima. Hrvatski sabor ili narod neposredno. Republika Hrvatska ostvaruje. Unutarnje ustrojstvo političkih stranaka mora biti sukladno temeljnim ustavnim demokratskim načelima. Članak 3. u skladu s Ustavom i zakonom. unutrašnjim morskim vodama. koju predlaže Vlada Republike Hrvatske uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske. 8/98. vladavina prava i demokratski višestranački sustav najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava. 41/01. Suverenitet Republike Hrvatske prostire se nad njezinim kopnenim područjem. Suverenitet Republike Hrvatske neotuđiv je. samostalno. 124/00. 55/01.

4. 4. Oružane snage država saveznica mogu prijeći granice Republike Hrvatske radi vježbi i obuke u okviru međunarodnih organizacija kojima je Republika Hrvatska pristupila ili pristupa na temelju međunarodnih ugovora te radi pružanja humanitarne pomoći. Članak 11. Glavni je grad Republike Hrvatske Zagreb. s povijesnim hrvatskim grbom u sredini. Himna je Republike Hrvatske »Lijepa naša domovino«. 124/00. djelokrug i ustroj glavnog grada Zagreba. Opis povijesnoga hrvatskog grba i zastave i tekst himne te uporaba i zaštita tih i drugih državnih znamenja uređuje se zakonom. Odluku iz stavka 3. 85/10 . Članak 12. bijele i plave. 41/01. osim kad se mora izvršiti odluka o izručenju ili predaji donesena u skladu s međunarodnim ugovorom ili pravnom stečevinom Europske unije.. 135/97. 28/01. na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske. U Republici Hrvatskoj u službenoj je uporabi hrvatski jezik i latinično pismo. a ne može biti ni izručen drugoj državi. spašavanju i u nadzoru i zaštiti prava Republike Hrvatske na moru. Članak 13. ako to zahtijeva narav pogibelji. Oružane snage Republike Hrvatske mogu prijeći granice Republike Hrvatske radi vježbi i obuke u okviru međunarodnih organizacija kojima je Republika Hrvatska pristupila ili pristupa na temelju međunarodnih ugovora te radi pružanja humanitarne pomoći. i 5. 76/10. Zastava Republike Hrvatske sastoji se od tri boje: crvene. U slučajevima predviđenim u člancima 17. Ustava. Članak 8.. Hrvatsko državljanstvo. koristiti kao pomoć policiji i drugim državnim tijelima. 4 Ustav Republike Hrvatske NN 56/90. Obrambeno ustrojstvo. upravljanje i demokratski nadzor nad Oružanim snagama Republike Hrvatske uređuju se Ustavom i zakonom. Republika Hrvatska štiti prava i interese svojih državljana koji žive ili borave u inozemstvu i promiče njihove veze s domovinom. njegovo stjecanje i prestanak uređuje se zakonom. ovoga članka. ovoga članka Hrvatski sabor donosi većinom glasova svih zastupnika.Oružane snage Republike Hrvatske mogu prijeći njezine granice ili djelovati preko njezinih granica na temelju odluke Hrvatskoga sabora. U pojedinim lokalnim jedinicama uz hrvatski jezik i latinično pismo u službenu se uporabu može uvesti i drugi jezik te ćirilično ili koje drugo pismo pod uvjetima propisanima zakonom. Oružane snage Republike Hrvatske mogu se koristiti kao pomoć i u protupožarnoj zaštiti. Dijelovima hrvatskog naroda u drugim državama jamči se osobita skrb i zaštita Republike Hrvatske. Zakonom se uređuje položaj. Hrvatski sabor odluku donosi dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika. Ako Predsjednik Republike Hrvatske uskrati suglasnost iz stavka 3. Članak 10. Grb Republike Hrvatske povijesni je hrvatski grb čija je osnovica 25 naizmjeničnih crvenih i bijelih (srebrenih) polja. zapovijedanje. 8/98. i 100. 55/01. na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske. Državljanin Republike Hrvatske ne može biti prognan iz Republike Hrvatske niti mu se može oduzeti državljanstvo. i 5. Oružane se snage mogu. Članak 9. 113/00. Granice se Republike Hrvatske mogu mijenjati samo odlukom Hrvatskoga sabora. koju predlaže Vlada Republike Hrvatske uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske.

Članak 20. U Republici Hrvatskoj jamči se ravnopravnost pripadnicima svih nacionalnih manjina. surovog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja. te o slobodi misli. Članak 18. jeziku. spolu. Zajamčuje se sudska kontrola zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i tijela koja imaju javne ovlasti. 113/00. Članak 17. zabrani mučenja. pored općega biračkog prava. Svi su pred zakonom jednaki. Niti u slučaju neposredne opasnosti za opstanak države ne može se ograničiti primjena odredbi Ustava o pravu na život. ZAJEDNIČKE ODREDBE Članak 14. neovisno o njegovoj rasi. vjeri. 124/00. Članak 15. Opseg ograničenja mora biti primjeren naravi pogibelji. 41/01. Svako ograničenje slobode ili prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju. Zakonom se može. Članak 16. o pravnoj određenosti kažnjivih djela i kazni. te velikih prirodnih nepogoda pojedine slobode i prava zajamčena Ustavom mogu se ograničiti. imovini. 85/10 . naobrazbi. 8/98. Predsjednik Republike.III. a za posljedicu ne može imati nejednakost osoba s obzirom na rasu. boji kože. 28/01. Pojedinačni akti državne uprave i tijela koja imaju javne ovlasti moraju biti utemeljeni na zakonu. političkom ili drugom uvjerenju. javni moral i zdravlje. 76/10. a ako se Hrvatski sabor ne može sastati. Jamči se pravo na žalbu protiv pojedinačnih pravnih akata donesenih u postupku prvog stupnja pred sudom ili drugim ovlaštenim tijelom. boju kože. Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode. društvenom položaju ili drugim osobinama. vjeru. Tko se ogriješi o odredbe Ustava o ljudskim pravima i temeljnim slobodama. Pravo na žalbu može biti iznimno isključeno u slučajevima određenima zakonom ako je osigurana druga pravna zaštita. rođenju. 55/01. 135/97. U doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti države. pripadnicima nacionalnih manjina osigurati posebno pravo da biraju svoje zastupnike u Hrvatski sabor. osobno je odgovoran i ne može se opravdati višim nalogom. O tome odlučuje Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom svih zastupnika. savjesti i vjeroispovijedi. jezik. nacionalno ili socijalno podrijetlo. Slobode i prava mogu se ograničiti samo zakonom da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi te pravni poredak. na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade. 5 Ustav Republike Hrvatske NN 56/90. ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA 1. Pripadnicima svih nacionalnih manjina jamči se sloboda izražavanja nacionalne pripadnosti. spol. slobodno služenje svojim jezikom i pismom i kulturna autonomija. Članak 19. nacionalnom ili socijalnom podrijetlu. Ravnopravnost i zaštita prava nacionalnih manjina uređuje se ustavnim zakonom koji se donosi po postupku za donošenje organskih zakona.

– da mu se sudi u njegovoj nazočnosti. Članak 27. Svaka se osoba koja je uhićena ili pritvorena ima pravo žaliti sudu. u skladu sa zakonom. – na besplatnu pomoć tumača ako ne razumije ili ne govori jezik koji se upotrebljava na sudu. u skladu sa zakonom. osim kada je to određeno zakonom. ima pravo na besplatnog branitelja pod uvjetom propisanim zakonom. Svi su državljani Republike Hrvatske i stranci jednaki pred sudovima i drugim državnim i inim tijelima koja imaju javne ovlasti. Zabranjen je prisilni i obvezatni rad. okrivljenik ili optuženik ima pravo: – da u najkraćem roku bude obaviješten potanko i na jeziku koji razumije o naravi i razlozima optužbe koja se diže protiv njega i o dokazima koji ga terete. 124/00. o čemu odlučuje sud. Članak 22. koji će bez odgode odlučiti o zakonitosti lišenja slobode. Članak 26. 76/10. 6 Ustav Republike Hrvatske NN 56/90. Nikomu se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda. te o svojim pravima utvrđenima zakonom. Svatko tko je bio nezakonito lišen slobode ili osuđen ima. ima pravo u najkraćem roku. Osumnjičenik. Pritvorenik se. U Republici Hrvatskoj nema smrtne kazne. bez svoje privole. Članak 28. Članak 24. Svako ljudsko biće ima pravo na život. 135/97. Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva. – da ima odgovarajuće vrijeme i mogućnost za pripremu obrane. Odvjetništvo kao samostalna i neovisna služba osigurava svakome pravnu pomoć. Članak 25.2. biti izveden pred sud i u zakonskom roku oslobođen ili osuđen. može pustiti da se brani sa slobode. Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili. 41/01. OSOBNE I POLITIČKE SLOBODE I PRAVA Članak 21. ukoliko je dostupan sudu. Sa svakim se uhićenikom i osuđenikom mora postupati čovječno i poštivati njegovo dostojanstvo. Svatko je nedužan i nitko ga ne može smatrati krivim za kazneno djelo dok mu se pravomoćnom sudskom presudom ne utvrdi krivnja. a ako nema dovoljno sredstava da plati branitelja. pravo na odštetu i javnu ispriku. 55/01. Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama. određenom zakonom. – da se brani sam ili uz branitelja po vlastitom izboru. – da ispituje ili dade ispitati svjedoke optužbe i da zahtijeva da se osigura nazočnost i ispitivanje svjedoka obrane pod istim uvjetima kao i svjedoka optužbe. 28/01. i s tim pravom mora biti upoznat. uz zakonsko jamstvo. Članak 29. Dokazi pribavljeni na nezakonit način ne mogu se uporabiti u sudskom postupku. 113/00. Bez sudbenoga naloga redarstvo može uz obvezu da je odmah preda sudu uhititi osobu protiv koje postoji osnovana sumnja da je počinila teško kazneno djelo određeno zakonom. Takav nalog mora biti pročitan i uručen uhićeniku prilikom oduzimanja slobode. Tko je god pritvoren i optužen zbog kaznenog djela. 8/98. Uhićena osoba mora odmah na način njoj razumljiv biti obaviještena o razlozima uhićenja. okrivljenik i optuženik ne smije se siliti da prizna krivnju. ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela. liječničkim ili znanstvenim pokusima. U slučaju sumnje ili optužbe zbog kažnjivog djela osumnjičenik. Nitko ne može biti uhićen ili pritvoren bez pisanoga. – na branitelja i nesmetano uspostavljanje veze s braniteljem. Članak 23. 85/10 . sudbenog i na zakonu utemeljenog naloga.

Kazneni postupak može se pokrenuti samo pred sudom na zahtjev ovlaštenog tužitelja. ili ona koja ne zastarijevaju prema međunarodnom pravu. oduzet će se. ako je to nužno radi zaštite pravnog poretka. Članak 32. ako to zahtijeva zaštita pravnog poretka. ugleda i časti. 76/10. ostvarena tim djelima ili povezana s njima. 55/01. Svatko tko se zakonito nalazi na teritoriju Republike Hrvatske ima pravo slobodno se kretati i birati boravište. Nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego je počinjeno nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim pravom kao kazneno djelo. Samo sud može obrazloženim pisanim nalogom utemeljenim na zakonu odrediti da se dom ili drugi prostor pretraži. 113/00. Zakonom se uređuje zaštita podataka te nadzor nad djelovanjem informatičkih sustava u državi. pravo ulaska u nju i izlaska iz nje može se iznimno ograničiti zakonom. Zabranjena je uporaba osobnih podataka suprotna utvrđenoj svrsi njihovoga prikupljanja. Imovinska korist. Članak 36. Svakom se jamči štovanje i pravna zaštita njegova osobnog i obiteljskog života. Samo se zakonom mogu propisati ograničenja nužna za zaštitu sigurnosti države ili provedbu kaznenog postupka. Članak 30. počinjena u vrijeme Domovinskog rata i mirne reintegracije. 41/01. u skladu s Ustavom i međunarodnim ugovorom. u skladu sa zakonom. obrađivati i koristiti samo uz uvjete određene zakonom. 7 Ustav Republike Hrvatske NN 56/90. osim ako su progonjeni za nepolitičke zločine i djelatnosti oprečne temeljnim načelima međunarodnog prava. imati za posljedicu gubitak stečenih ili zabranu stjecanja na određeno vrijeme nekih prava na obavljanje određenih poslova. U skladu s uvjetima što ih predviđa zakon. dostojanstva. osobni se podaci mogu prikupljati. Stranac koji se zakonito nalazi na teritoriju Republike Hrvatske ne može biti protjeran ni izručen drugoj državi. ovoga članka. odredit će se takva kazna. Članak 33. Članak 34. Dom je nepovrediv. prava i sloboda drugih. 85/10 . Sloboda i tajnost dopisivanja i svih drugih oblika općenja zajamčena je i nepovrediva. ratnog stanja i neposredne ugroženosti neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti države. osim kad se mora izvršiti odluka donesena u skladu s međunarodnim ugovorom i zakonom. 8/98. Ne zastarijevaju kaznena djela ratnog profiterstva. 28/01. Samo se zakonom. Kaznena osuda za teška i osobito nečasna kaznena djela može. mogu propisati slučajevi i razlozi za obnovu postupka iz stavka 2. kao ni kaznena djela iz procesa pretvorbe i privatizacije. Članak 35. ili zdravlja. ako je to neophodno radi izvršenja naloga o uhićenju ili radi hvatanja počinitelja kaznenog djela odnosno otklanjanja ozbiljne opasnosti po život i zdravlje ljudi ili imovinu većeg opsega. Članak 31. može se poduzeti samo u nazočnosti svjedoka. niti mu se može izreći kazna koja nije bila određena zakonom. Svaki državljanin Republike Hrvatske ima pravo u bilo koje doba napustiti teritorij države i naseliti se trajno ili privremeno u inozemstvu i bilo kada se vratiti u domovinu. Članak 37. Ako zakon nakon počinjenog djela odredi blažu kaznu. Svakom se jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka. propisana zakonom. Nikome se ne može ponovno suditi niti ga se može kazniti u kaznenom postupku za kazneno djelo za koje je već pravomoćno oslobođen ili osuđen u skladu sa zakonom. redarstvene vlasti mogu i bez sudskog naloga ili privole držatelja stana ući u dom ili prostorije te izvršiti pretragu bez nazočnosti svjedoka. Pravo kretanja na teritoriju Republike Hrvatske. 124/00. Pretraga radi pronalaženja ili osiguranja dokaza za koje postoji osnovana vjerojatnost da se nalaze u domu počinitelja kaznenog djela. 135/97. Pravo je stanara da on ili njegov zastupnik i obvezatno dva svjedoka budu nazočni pri pretrazi doma ili drugoga prostora. Bez privole ispitanika. Strani državljanin i osobe bez državljanstva mogu dobiti utočiš te u Republici Hrvatskoj.

učilišta. Ograničenja prava na pristup informacijama moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te nužna u slobodnom i demokratskom društvu. Članak 42. 28/01. Svatko ima pravo slati predstavke i pritužbe. pod jednakim uvjetima. Svakom se priznaje pravo na javno okupljanje i mirni prosvjed u skladu sa zakonom. Vjerske zajednice slobodne su. Vojna obveza i obrana Republike Hrvatske dužnost je svih za to sposobnih državljana. Članak 40. 113/00. jedinstvenosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske. javno obavljati vjerske obrede. te neovisnosti. Jamči se sloboda savjesti i vjeroispovijedi i slobodno javno očitovanje vjere ili drugog uvjerenja. Hrvatski državljani s navršenih 18 godina (birači) imaju opće i jednako biračko pravo u izborima za Hrvatski sabor. Radi toga svatko može slobodno osnivati sindikate i druge udruge. Zabranjeno je i kažnjivo svako pozivanje ili poticanje na rat ili uporabu nasilja. Svakom se jamči pravo na slobodno udruživanje radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za socijalna. osnivati škole. uključivati se u njih ili iz njih istupati u skladu sa zakonom. na nacionalnu. Sloboda izražavanja misli obuhvaća osobito slobodu tiska i drugih sredstava priopćavanja. Novinari imaju pravo na slobodu izvještavanja i pristupa informaciji. U izborima za Hrvatski sabor. 8/98. davati prijedloge državnim i drugim javnim tijelima i dobiti na njih odgovor. 8 Ustav Republike Hrvatske NN 56/90. 135/97. gospodarska. Predsjednika Republike Hrvatske i Europski parlament te u postupku odlučivanja na državnom referendumu ostvarivanje biračkog prava Republika Hrvatska osigurava i svojim državljanima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji se u doba izbora zateknu izvan njezinih granica tako da mogu glasovati u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u stranoj državi u kojoj se nalaze ili na koji drugi način određen zakonom. Članak 44. 76/10. u skladu sa zakonom. U izborima za Hrvatski sabor birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj imaju pravo izabrati tri zastupnika. Svaki državljanin Republike Hrvatske ima pravo. u skladu sa zakonom. Jamči se sloboda mišljenja i izražavanja misli. Članak 45. Predsjednika Republike Hrvatske i Europski parlament te u postupku odlučivanja na državnom referendumu. a propisuju se zakonom. pri čemu birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj ostvaruju biračko pravo na biračkim mjestima u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u stranoj državi u kojoj prebivaju. druge zavode. socijalne i dobrotvorne ustanove te upravljati njima. Članak 46. Članak 43. Pravo slobodnog udruživanja ograničeno je zabranom nasilnog ugrožavanja demokratskoga ustavnog poretka. a u svojoj djelatnosti uživaju zaštitu i pomoć države. rasnu ili vjersku mržnju ili bilo koji oblik nesnošljivosti. Sve vjerske zajednice jednake su pred zakonom i odvojene od države. Članak 39. kulturna ili druga uvjerenja i ciljeve. slobodu govora i javnog nastupa i slobodno osnivanje svih ustanova javnog priopćavanja. Jamči se pravo na ispravak svakomu komu je javnom viješću povrijeđeno Ustavom i zakonom utvrđeno pravo. Zabranjuje se cenzura. 124/00. 55/01. Članak 47. politička. nacionalna. Predsjednika Republike Hrvatske i Europski parlament te u postupku odlučivanja na državnom referendumu biračko se pravo ostvaruje na neposrednim izborima tajnim glasovanjem.Članak 38. Jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. u skladu sa zakonom. Članak 41. 85/10 . 41/01. sudjelovati u obavljanju javnih poslova i biti primljen u javne službe. U izborima za Hrvatski sabor.

28/01. nekretnine i stvari od osobitog kulturnoga. u skladu sa svojim gospodarskim mogućnostima.Dopušten je prigovor savjesti onima koji poradi svojih vjerskih ili moralnih nazora nisu pripravni sudjelovati u obavljanju vojničkih dužnosti u oružanim snagama. Svatko je dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova. 76/10. Prava stečena ulaganjem kapitala ne mogu se umanjiti zakonom niti drugim pravnim aktom. Zabranjena je zlouporaba monopolskog položaja određenog zakonom.a Državni ured za reviziju je najviša revizijska institucija Republike Hrvatske. Članak 54. cilj. Zakonom je moguće u interesu Republike Hrvatske ograničiti ili oduzeti vlasništvo. rudno blago i druga prirodna bogatstva. povijesnog. Strana osoba može stjecati pravo vlasništva uz uvjete određene zakonom. Zakonom se određuje način na koji dobra od interesa za Republiku Hrvatsku mogu upotrebljavati i iskorištavati ovlaštenici prava na njima i vlasnici. 3. Svaki zaposleni ima pravo na tjedni odmor i plaćeni godišnji odmor i ovih se prava ne može odreći. Članak 49. GOSPODARSKA. Svatko ima pravo na rad i slobodu rada. Hrvatskom narodnom bankom upravlja i njezinim poslovanjem rukovodi guverner Hrvatske narodne banke. Država potiče gospodarski napredak i socijalno blagostanje građana i brine se za gospodarski razvitak svih svojih krajeva. Zaposleni mogu imati. ljudskog okoliša i zdravlja ljudi. nadležnost i način rada Državnog ureda za reviziju uređuju se zakonom. koja je samostalna i neovisna u svom radu. Te su osobe obvezane ispunjavati druge dužnosti određene zakonom. Poduzetnička i tržišna sloboda temelj su gospodarskog ustroja Republike Hrvatske. uz naknadu tržišne vrijednosti. Jamči se pravo nasljeđivanja. 85/10 . Svatko slobodno bira poziv i zaposlenje i svakomu je pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto i dužnost. Članak 52. 113/00. Članak 53. Članak 50. imaju njezinu osobitu zaštitu. Hrvatska narodna banka je samostalna i neovisna i o svom radu izvješćuje Hrvatski sabor. biljni i životinjski svijet. Najduže radno vrijeme određuje se zakonom. ustrojstvo. u skladu sa zakonom. drugi dijelovi prirode. Osnivanje. zadaci i nadležnost Hrvatske narodne banke uređuju se zakonom. 135/97. Članak 51. gospodarskog i ekološkog značenja. Članak 53. prirode. vode. ali i zemljište. Država osigurava svim poduzetnicima jednak pravni položaj na tržištu. morska obala i otoci. Svaki zaposleni ima pravo na zaradu kojom može osigurati sebi i obitelji slobodan i dostojan život. Državnim uredom za reviziju upravlja glavni državni revizor koji o njegovu radu izvješćuje Hrvatski sabor. More. 55/01. Poduzetnička se sloboda i vlasnička prava mogu iznimno ograničiti zakonom radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske. Inozemnom ulagaču jamči se slobodno iznošenje dobiti i uloženog kapitala. SOCIJALNA I KULTURNA PRAVA Članak 48. 124/00. Članak 55. 41/01. zračni prostor. Vlasništvo obvezuje. Jamči se pravo vlasništva. udjela pri odlučivanju u poduzeću. Porezni se sustav temelji na načelima jednakosti i pravednosti. 9 Ustav Republike Hrvatske NN 56/90. 8/98. za koje je zakonom određeno da su od interesa za Republiku Hrvatsku. Nositelji vlasničkog prava i njihovi korisnici dužni su pridonositi općem dobru. te naknada za ograničenja kojima su podvrgnuti. šume. Ustrojstvo. Hrvatska narodna banka je središnja banka Republike Hrvatske.

124/00. Posebnu skrb država posvećuje zaštiti osoba s invaliditetom i njihovu uključivanju u društveni život. Poslodavci imaju pravo osnivati udruge i slobodno u njih stupati i iz njih istupati. Obrazovanje je u Republici Hrvatskoj svakomu dostupno. Članak 62. majke i osobe s invaliditetom imaju pravo na osobitu zaštitu na radu. Članak 66. hrvatskih ratnih vojnih invalida. 85/10 . državnoj upravi i javnim službama određenima zakonom može se ograničiti pravo na štrajk. Članak 59. Dužnost je svih da štite djecu i nemoćne osobe. Obitelj je pod osobitom zaštitom države. niti im se takav rad smije dopustiti. roditelja i djece poginulih hrvatskih branitelja. Mladež. Roditelji su odgovorni osigurati pravo djetetu na potpun i skladan razvoj njegove osobnosti. Prava u svezi s porođajem. izvanbračnoj zajednici i obitelji uređuju se zakonom. Svakom se jamči pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa zakonom. Članak 58. U oružanim snagama. djecu i mladež te stvara socijalne. zbog nezaposlenosti ili nesposobnosti za rad. nemoćnima i drugim. kulturne. udovica. Država štiti materinstvo. Posebnu skrb država posvećuje zaštiti hrvatskih branitelja. Članak 63. Sindikati mogu osnivati svoje saveze i udruživati se u među narodne sindikalne organizacije. Članak 64. u skladu s njegovim sposobnostima. Roditelji su dužni odgajati. 41/01. materinstvom i njegom djece uređuju se zakonom.Članak 56. odgojne. Djeca ne mogu biti primljena na rad prije zakonom određene dobi niti smiju biti prisiljavana na rad koji štetno utječe na njihovo zdravlje ili ćudoređe. obrazovanje i skrb. nezbrinutim osobama država osigurava pravo na pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba. Obvezno obrazovanje je besplatno u skladu sa zakonom. 113/00. 10 Ustav Republike Hrvatske NN 56/90. 8/98. Članak 60. Brak i pravni odnosi u braku. Članak 57. pod jednakim uvjetima. Ne može se zabraniti primanje humanitarne pomoći iz inozemstva. Članak 61. redarstvu. uzdržavati i školovati djecu te imaju pravo i slobodu da samostalno odlučuju o odgoju djece. 55/01. Pravo zaposlenih i članova njihovih obitelji na socijalnu sigurnost i socijalno osiguranje uređuje se zakonom i kolektivnim ugovorom. svi zaposleni imaju pravo osnivati sindikate i slobodno u njih stupati i iz njih istupati. Radi zaštite svojih gospodarskih i socijalnih interesa. Članak 65. 135/97. 76/10. U oružanim snagama i redarstvu zakonom se može ograničiti sindikalno organiziranje. Država osobitu skrb posvećuje maloljetnicima bez roditelja i onima za koje se ne brinu roditelji. Djeca su dužna brinuti se za stare i nemoćne roditelje. Tjelesno i duševno oštećeno i socijalno zapušteno dijete ima pravo na osobitu njegu. Jamči se pravo na štrajk. Slabim. 28/01. materijalne i druge uvjete kojima se promiče ostvarivanje prava na dostojan život.

Svatko ima pravo na zdrav život. HRVATSKI SABOR Članak 70. Zastupnik ne može biti pritvoren niti se protiv njega može pokrenuti kazneni postupak bez odobrenja Hrvatskoga sabora. kulturnog. Zastupnici se u Hrvatski sabor biraju na vrijeme od četiri godine. Prvo zasjedanje Hrvatskoga sabora održava se najkasnije 20 dana nakon provedenih izbora. kulturnog i umjetničkog stvaralaštva. Članak 74. umjetničkog. odobrenje da se zastupnik liši slobode ili da se protiv njega nastavi kazneni postupak daje i o njegovu pravu na imunitet odlučuje mandatno-imunitetno povjerenstvo. 113/00. 76/10. u sklopu svojih ovlasti i djelatnosti. Zastupnik može biti pritvoren bez odobrenja Hrvatskoga sabora samo ako je zatečen da vrši kažnjivo djelo za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od pet godina. na temelju općeg i jednakoga biračkog prava. intelektualnog i drugog stvaralaštva. IV. Članak 72. Svatko je dužan. 11 Ustav Republike Hrvatske NN 56/90. 28/01. biraju neposredno tajnim glasovanjem. s time što njegovu odluku mora naknadno potvrditi Hrvatski sabor. 85/10 . Sveučilište samostalno odlučuje o svom ustrojstvu i djelovanju. Jamči se autonomija sveučilišta. Jamči se sloboda znanstvenoga. 41/01. Zakonom se određuje broj. Hrvatski sabor ima najmanje 100. Zastupnik ne može biti pozvan na kaznenu odgovornost. Država potiče i pomaže skrb o tjelesnoj kulturi i športu. Hrvatski sabor je predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj. a najviše 160 zastupnika koji se. USTROJSTVO DRŽAVNE VLASTI 1. O takvom se slučaju izvješćuje predsjednika Hrvatskoga sabora. kulturna i umjetnička dobra kao duhovne narodne vrednote. uvjeti i postupak izbora zastupnika u Hrvatski sabor. 124/00.Uz uvjete propisane zakonom mogu se osnivati privatne škole i učilišta. Članak 73. osobitu skrb posvećivati zaštiti zdravlja ljudi. Članak 69. Jamči se zaštita moralnih i materijalnih prava koja proistječu iz znanstvenoga. Država osigurava uvjete za zdrav okoliš. 135/97. u skladu sa zakonom. Članak 67. Izbori se za zastupnike u Hrvatski sabor održavaju najkasnije 60 dana nakon isteka mandata ili raspuštanja Hrvatskoga sabora. Država štiti znanstvena. Zastupnici u Hrvatskom saboru imaju imunitet. Članak 71. Članak 75. 8/98. Država potiče i pomaže razvitak znanosti. pritvoren ili kažnjen za izraženo mišljenje ili glasovanje u Hrvatskom saboru. Hrvatski sabor konstituira se izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina zastupnika. kulture i umjetnosti. Zastupnici u Hrvatskom saboru nemaju obvezujući mandat. Zastupnici u Hrvatskom saboru primaju stalnu novčanu naknadu i imaju druga prava određena zakonom. 55/01. prirode i ljudskog okoliša. Članak 68. Ako Hrvatski sabor nije na okupu.

– donosi državni proračun. Odluku iz članka 8. Ustava. Predsjednik Republike može sukladno odredbama članka 103.Članak 76. Unutarnje ustrojstvo i način rada Hrvatskoga sabora uređuje se poslovnikom. – donosi zakone. djelokrug i način rada državnih tijela te ustrojstvo i djelokrug lokalne i područne (regionalne) samouprave Hrvatski sabor donosi većinom glasova svih zastupnika. Hrvatski sabor redovito zasjeda dva puta godišnje: prvi put. raspustiti Hrvatski sabor. – obavlja druge poslove utvrđene Ustavom. srpnja i drugi put. 55/01. Članak 82. 8/98. Hrvatski sabor zasjeda izvanredno na zahtjev Predsjednika Republike. ako to odluči većina svih zastupnika. – obavlja izbore. prosinca. Članak 79. Zastupnici glasuju osobno. i 100. između 15. Zakone (organski zakoni) kojima se razrađuju Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne slobode. u skladu s Ustavom i zakonom. između 15. imenovanja i razrješenja. Trajanje mandata zastupnicima u Hrvatskom saboru može se zakonom produžiti samo u slučaju rata ili u slučajevima iz članka 17. ustrojstvo. Vlade ili većine zastupnika. Zakone (organski zakoni) kojima se uređuju prava nacionalnih manjina Hrvatski sabor donosi dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika. Članak 77. Članak 80. 135/97. Hrvatski sabor može se raspustiti radi raspisivanja prijevremenih izbora. Ako Ustavom nije drugačije određeno. siječnja i 15. Hrvatski sabor donosi odluke većinom glasova ukoliko je na sjednici nazočna većina zastupnika. izborni sustav. – odlučuje o ratu i miru. – odlučuje o promjeni granica Republike Hrvatske. Ustava Hrvatski sabor donosi dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika. Ustava. Poslovnik se donosi većinom glasova svih zastupnika. – daje amnestiju za kaznena djela. 12 Ustav Republike Hrvatske NN 56/90. Članak 81. Hrvatski sabor ima predsjednika i jednog ili više potpredsjednika. rujna i 15. Predsjednik Hrvatskoga sabora može uz prethodno pribavljeno mišljenje klubova zastupnika parlamentarnih stranaka saz vati Hrvatski sabor na izvanredno zasjedanje. 41/01. 28/01. – nadzire rad Vlade Republike Hrvatske i drugih nositelja javnih dužnosti odgovornih Hrvatskom saboru. 124/00. – donosi Strategiju nacionalne sigurnosti i Strategiju obrane Republike Hrvatske. 113/00. – raspisuje referendum. – donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora. 85/10 . 76/10. Članak 78. – ostvaruje građanski nadzor nad oružanim snagama i službama sigurnosti Republike Hrvatske. Hrvatski sabor: – odlučuje o donošenju i promjeni Ustava. u skladu s Ustavom i zakonom.

Hrvatski sabor donosi državni proračun većinom glasova svih zastupnika. Članak 86. Sjednice su Hrvatskoga sabora javne. 55/01. Zakoni i drugi propisi državnih tijela i tijela koja imaju javne ovlasti ne mogu imati povratno djelovanje. 41/01. djelokrug i ovlasti u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike može na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade raspisati referendum o prijedlogu promjene Ustava ili o drugom pitanju za koje drži da je važno za neovisnost. Državni se prihodi i rashodi utvrđuju u državnom proračunu. 113/00. moraju se predvidjeti njihovi izvori. Uredbe na temelju zakonske ovlasti ne mogu djelovati unatrag. Zakon stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave. 85/10 . jedinstvenost i opstojnost Republike Hrvatske. 124/00. i 2. O pitanjima iz stavka 1. Članak 87. Članak 84. Članak 89. Uredbe donesene na temelju zakonske ovlasti prestaju vrijediti istekom roka od godinu dana od dana dobivene ovlasti. O referendumu se donosi zakon. Iz posebno opravdanih razloga samo pojedine odredbe zakona mogu imati povratno djelovanje. najviše na vrijeme od godinu dana. Pravo predlagati zakone ima svaki zastupnik. ovlastiti Vladu Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz njegova djelokruga. Istražna povjerenstva imaju sastav. Ako Predsjednik Republike smatra da proglašeni zakon nije u skladu s Ustavom. 8/98. ovoga članka Hrvatski sabor će raspisati referendum u skladu sa zakonom ako to zatraži deset posto od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj. nacionalna prava. ako Hrvatski sabor ne odluči drukčije. 13 Ustav Republike Hrvatske NN 56/90. o prijedlogu zakona ili o drugom pitanju iz svog djelokruga. Hrvatski sabor može raspisati referendum o prijedlogu za promjenu Ustava. Članak 85. izborni sustav. osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga zakonom drukčije određeno. ustrojstvo. Na referendumu se odlučuje većinom birača koji su pristupili referendumu. Zastupnici Hrvatskoga sabora imaju pravo postavljati Vladi Republike Hrvatske i pojedinim ministrima zastupnička pitanja. Zakonom se mogu propisati i uvjeti za održavanje savjetodavnog referenduma. službenom listu Republike Hrvatske. Članak 90. 28/01. može pokrenuti postupak za ocjenu ustavnosti zakona pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske. Propisi tijela koja imaju javne ovlasti prije stupanja na snagu moraju biti objavljeni na dostupan način u skladu sa zakonom. Odluka donesena na referendumu obvezatna je.Članak 83. 76/10. Hrvatski sabor može osnivati istražna povjerenstva za svako pitanje od javnog interesa. Predsjednika istražnog povjerenstva bira većina zastupnika iz reda oporbenih zastupnika. Postavljanje zastupničkih pitanja i podnošenje interpelacije pobliže se uređuju poslovnikom. osim onih koja se odnose na razradu Ustavom utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda. Hrvatski sabor može. U zakonu čija primjena traži financijska sredstva. 135/97. Najmanje jedna desetina zastupnika Hrvatskoga sabora može podnijeti interpelaciju o radu Vlade Republike Hrvatske ili pojedinog njezinog člana. Predsjednik Republike proglasit će zakone u roku od osam dana od kada su izglasani u Hrvatskom saboru. djelokrug i način rada državnih tijela i lokalne samouprave. Prije nego što stupe na snagu zakoni i drugi propisi državnih tijela objavljuju se u »Narodnim novinama«. klubovi zastupnika i radna tijela Hrvatskoga sabora te Vlada Republike Hrvatske. Članak 88. Članak 91.

radi zaštite temeljnih ustavnih prava. Predsjednik Republike bira se na temelju općeg i jednakoga biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na vrijeme od pet godina. Pučki pravobranitelj i ostali opunomoćenici Hrvatskoga sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda imaju imunitet kao i zastupnici u Hrvatskom saboru. predsjednik Hrvatskoga sabora preuzima dužnost privremenog predsjednika Republike na temelju odluke Ustavnog suda. Predsjednik Republike ne može obavljati nijednu drugu javnu ili profesionalnu dužnost. djelokrug i način rada uređuju se zakonom. pučkom pravobranitelju mogu povjeriti i određene ovlasti u odnosu na pravne i fizičke osobe. Ako ni jedan od kandidata ne dobije takvu većinu. ostavke koja se podnosi predsjedniku Ustavnog suda Republike Hrvatske i o kojoj se obavještava predsjednik Hrvatskoga sabora. Svatko može podnijeti pritužbu pučkom pravobranitelju ako smatra da su. Pučki pravobranitelj samostalan je i neovisan u svom radu. PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE Članak 93. 8/98. Ako koji od tih kandidata odustane. pravo da bude ponovno biran stječe kandidat koji je sljedeći po broju dobivenih glasova. Nitko ne može biti biran više od dva puta za Predsjednika Republike. a posebno ako Predsjednik Republike nije u stanju odlučiti o povjeravanju dužnosti privremenom zamjeniku. a najviše 60 dana prije isteka mandata. Predsjednik Republike brine se za redovito i usklađeno djelovanje te za stabilnost državne vlasti.Članak 92. Predsjednik Republike odgovara za obranu neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske. Članak 96. Zakonom se. 55/01. Predsjednik Republike bira se većinom svih birača koji su glasovali. 85/10 . Članak 94. Predsjednik Republike može povjeriti predsjedniku Hrvatskoga sabora da ga zamjenjuje. dužnost privremenog predsjednika Republike po sili Ustava preuzima predsjednik Hrvatskoga sabora. Članak 95. U slučaju duže spriječenosti uslijed bolesti ili nesposobnosti. Ustavni sud o tome odlučuje na prijedlog Vlade. Pučki je pravobranitelj opunomoćenik Hrvatskoga sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom. uslijed nezakonitog ili nepravilnog rada državnih tijela. Pučkog pravobranitelja bira Hrvatski sabor na vrijeme od osam godina. U slučaju smrti. Predsjednik Republike Hrvatske predstavlja i zastupa Republiku Hrvatsku u zemlji i inozemstvu. Predsjednik Republike pred predsjednikom Ustavnog suda Republike Hrvatske polaže svečanu prisegu kojom se obvezuje na vjernost Ustavu. U slučaju kraće spriječenosti uslijed odsutnosti. 76/10. O povratku na dužnost odlučuje Predsjednik Republike. 2. Prije preuzimanja dužnosti. ili kada Ustavni sud utvrdi razloge za prestanak mandata Predsjednika Republike. 28/01. o čemu obavještava Hrvatski sabor. tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave i tijela s javnim ovlastima. akt supotpisuje predsjednik Vlade Republike Hrvatske. izbor se ponavlja nakon 14 dana. Izbor Predsjednika Republike obavlja se najmanje 30. Nakon izbora Predsjednik Republike podnosi ostavku na članstvo u političkoj stranci. ugrožena ili povrijeđena njegova ustavna ili zakonska prava. prisega i njeno polaganje uređuje se zakonom. zakonima i međunarodnim pravnim aktima o ljudskim pravima i slobodama koje je prihvatila Republika Hrvatska. 41/01. 14 Ustav Republike Hrvatske NN 56/90. 113/00. 124/00. Na ponovljenom izboru pravo da budu birani imaju dva kandidata koja su u prvom glasovanju dobili najviše glasova. 135/97. Izbor Predsjednika Republike. Kada predsjednik Hrvatskoga sabora kao privremeni predsjednik Republike donosi akt o proglašenju zakona. Uvjeti za izbor i razrješenje pučkog pravobranitelja i njegovih zamjenika. bolesti ili korištenja godišnjeg odmora.

8/98. Članak 101. – dodjeljuje odlikovanja i priznanja određena zakonom. Predsjednik Republike i Vlada Republike Hrvatske. supotpisuje Predsjednik Republike i predsjednik Vlade Republike Hrvatske. i 2. jedinstvenosti i opstojnosti države Predsjednik Republike može. jedinstvenosti i opstojnosti države. 28/01. donosi odluku o postavljanju i opozivu šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu. na temelju raspodjele zastupničkih mjesta u Hrvatskom saboru i obavljenih konzultacija. Predsjednik Republike ima ovlast da uredbama sa zakonskom snagom uređuje sva pitanja koja zahtijeva ratno stanje. uredba sa zakonskom snagom prestaje važiti. uz supotpis predsjednika Vlade. – obavlja druge dužnosti određene Ustavom. narediti uporabu oružanih snaga iako nije proglašeno ratno stanje. 135/97. 85/10 . u skladu s Ustavom i zakonom. Ako Predsjednik Republike ne podnese uredbu Hrvatskom saboru na potvrdu u skladu sa stavkom 3. Na temelju odluke Hrvatskoga sabora Predsjednik Republike objavljuje rat i zaključuje mir. ili kad su tijela državne vlasti onemogućena da redovito obavljaju svoje ustavne dužnosti. Predsjednik Republike može. u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike podnijet će uredbe sa zakonskom snagom na potvrdu Hrvatskom saboru čim se bude mogao sastati. 113/00. Imenovanje čelnika sigurnosnih službi. Predsjednik Republike može biti nazočan sjednici Vlade i sudjelovati u raspravi. uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Predsjednik Republike. – daje pomilovanja. 76/10. Predsjednik Republike vrhovni je zapovjednik oružanih snaga Republike Hrvatske. ovoga članka ili Hrvatski sabor istu ne potvrdi. Predsjednik Republike imenuje i razrješuje vojne zapovjednike. – raspisuje referendum u skladu s Ustavom. Predsjednik Republike može predložiti Vladi da održi sjednicu i razmotri određena pitanja. Članak 102. donositi uredbe sa zakonskom snagom. ovoga članka. Predsjednik Republike i Vlada Republike Hrvatske surađuju u oblikovanju i provođenju vanjske politike. 124/00. 55/01. Članak 103. U slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti. Predsjednik Republike. Članak 100. surađuju u usmjeravanju rada sigurnosnih službi. Za vrijeme trajanja ratnog stanja Predsjednik Republike može donositi uredbe sa zakonskom snagom na temelju i u okviru ovlasti koje je dobio od Hrvatskoga sabora. – povjerava mandat za sastavljanje Vlade osobi koja. Predsjednik Republike: – raspisuje izbore za Hrvatski sabor i saziva ga na prvo zasjedanje. Članak 97. Članak 99. uživa povjerenje većine svih zastupnika. na prijedlog predsjednika Vlade i uz njegov supotpis. U slučaju iz stavka 1. odlučuje o osnivanju diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu. U slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti. na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade. ovoga članka Predsjednik Republike ima pravo sazvati sjednicu Vlade i predsjedavati tako sazvanoj sjednici Vlade. 41/01.Izbori za novog Predsjednika Republike moraju se održati u roku od 60 dana od dana preuzimanja dužnosti privremenog predsjednika Republike sukladno stavku 3. na prijedlog Vlade i uz mišljenje nadležnog odbora Hrvatskoga sabora. Ako Hrvatski sabor nije u zasjedanju. Članak 98. uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnog odbora Hrvatskoga sabora. Predsjednik Republike prima vjerodajnice i opozivna pisma inozemnih šefova diplomatskih misija. 15 Ustav Republike Hrvatske NN 56/90.

Tekst prisege utvrđuje se zakonom. Predsjednik Republike može biti pritvoren bez odobrenja Ustavnog suda samo ako je zatečen da čini kazneno djelo za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od pet godina. Vladu Republike Hrvatske čine predsjednik. a rješenje o imenovanju članova Vlade donosi predsjednik Vlade uz supotpis predsjednika Hrvatskoga sabora. 3. Ako Ustavni sud Republike Hrvatske utvrdi njegovu odgovornost. Predsjednik Republike povjerit će mandat za sastav Vlade drugoj osobi. rješenje o imenovanju predsjednika Vlade donosi Predsjednik Republike uz supotpis predsjednika Hrvatskoga sabora. Članak 108. Bez odobrenja Vlade predsjednik i članovi Vlade ne mogu obavljati nijednu drugu javnu ili profesionalnu dužnost. mandatar je dužan program Vlade i Vladu predstaviti Hrvatskom saboru i zatražiti glasovanje o povjerenju. Vlada Republike Hrvatske obavlja izvršnu vlast u skladu s Ustavom i zakonom. Ako ni u tom roku mandatar ne uspije sastaviti Vladu ili ako predložena Vlada ne dobije povjerenje Hrvatskoga sabora. Predsjednik i članovi Vlade polažu svečanu prisegu pred Hrvatskim saborom. Članak 109. Članove Vlade predlaže osoba kojoj je Predsjednik Republike povjerio mandat za sastav Vlade. Predsjednik Republike mu može produžiti mandat za najviše još 30 dana. a nakon savjetovanja s predstavnicima klubova zastupnika parlamentarnih stranaka može raspustiti Hrvatski sabor ako na zahtjev Vlade da se izglasa povjerenje. O odgovornosti Predsjednika Republike odlučuje Ustavni sud Republike Hrvatske dvotrećinskom većinom svih sudaca. Ako mandatar ne sastavi Vladu u roku od 30 dana od dana prihvaćanja mandata. 113/00. jedan ili više potpredsjednika i ministri. 55/01. Predsjednik Republike ne može biti pritvoren niti se protiv njega može pokrenuti kazneni postupak bez prethodnog odobrenja Ustavnog suda. 16 Ustav Republike Hrvatske NN 56/90. Članak 104. Predsjednik Republike ne može na prijedlog Vlade raspustiti Hrvatski sabor dok traje postupak za utvrđivanje njegove odgovornosti za povredu Ustava. Ured Predsjednika Republike i stručne službe Vlade Republike Hrvatske surađuju u obavljanju poslova od zajedničkog interesa.Predsjednik Republike. Vlada stupa na dužnost kad joj povjerenje iskaže većina svih zastupnika u Hrvatskom saboru. Predsjednik Republike odgovoran je za povredu Ustava koju počini u obavljanju svojih dužnosti. 124/00. Ustrojstvo i djelokrug Ureda uređuje Predsjednik Republike svojom odlukom. 41/01. na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade. U takvom slučaju državno tijelo koje je Predsjednika Republike pritvorilo. Postupak za utvrđivanje posebne odgovornosti Predsjednika Republike može pokrenuti Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom svih zastupnika. stručni i drugi poslovi obavljaju se u Uredu Predsjednika Republike. 85/10 . Savjetodavni. Članak 110. Nisu dopuštena imenovanja koja su u suprotnosti s načelom diobe vlasti. Članove tih tijela imenuje i razrješuje Predsjednik Republike. Odmah po sastavljanju Vlade. 28/01. a najkasnije u roku od 30 dana od prihvaćanja mandata. dužno je o tome odmah obavijestiti predsjednika Ustavnog suda. VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Članak 107. Na temelju odluke Hrvatskoga sabora o iskazivanju povjerenja Vladi Republike Hrvatske. Sredstva za rad Ureda Predsjednika Republike osiguravaju se u okviru državnog proračuna Republike Hrvatske. Ustavni sud mora donijeti odluku o odgovornosti Predsjednika Republike Hrvatske za povredu Ustava u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga kojim se pokreće odgovornost Predsjednika Republike za povredu Ustava. Hrvatski sabor Vladi izglasa nepovjerenje ili u roku od 120 dana od dana predlaganja ne donese državni proračun. 135/97. 8/98. Predsjedniku Republike prestaje dužnost po sili Ustava. Članak 105. Predsjednik Republike ima imunitet nepovredivosti. Predsjedniku Republike u obavljanju njegovih dužnosti pomažu savjetodavna tijela. 76/10. Članak 106.

55/01. Članak 113. Glasovanje o povjerenju Vladi može zahtijevati i njezin predsjednik. 135/97. U svim slučajevima kada predsjednik Vlade ili Vlada podnesu ostavku postupit će se u skladu sa stavkom 7. 8/98. – usmjerava i nadzire rad državne uprave. Članak 114. – brine o gospodarskom razvitku zemlje. zastupnici koji su ga postavili ne mogu ponovno podnijeti isti prijedlog prije isteka roka od šest mjeseci. Određeni poslovi državne uprave mogu se zakonom povjeriti tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti. Vlada Republike Hrvatske: – predlaže zakone i druge akte Hrvatskom saboru. Ako se u roku od 30 dana ne izglasa povjerenje novom mandataru i članovima koje predlaže za sastav Vlade. a osobno su odgovorni za svoje područje rada. Vlada je odgovorna Hrvatskom saboru. – provodi zakone i druge odluke Hrvatskoga sabora. Ako se izglasa nepovjerenje pojedinom članu Vlade. Rasprava i glasovanje o povjerenju mora se provesti najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga Hrvatskom saboru. – usmjerava djelovanje i razvitak javnih službi. Predsjednik i članovi Vlade zajednički su odgovorni za odluke koje donosi Vlada. Članak 116. predsjednik Vlade i Vlada podnose ostavku. – predlaže državni proračun i završni račun. Ako Vlada ne bude sastavljena u skladu s člankom 109. 113/00. Ustrojstvo i poslovi državne uprave i način njihovog obavljanja uređuju se zakonom. Ustava. 41/01. Predsjednik Republike će imenovati privremenu nestranačku Vladu i istodobno raspisati prijevremene izbore za Hrvatski sabor. i 110. – donosi uredbe za izvršenje zakona. – obavlja druge poslove određene Ustavom i zakonom. ovoga članka. način rada. predsjednik Vlade može umjesto njega predložiti drugoga člana Hrvatskom saboru da mu izglasa povjerenje ili predsjednik Vlade i Vlada mogu podnijeti ostavku.Članak 111. Članak 115. odlučivanje i vrste akata koje Vlada donosi propisuju se zakonom i poslovnikom. Nakon primljene obavijesti predsjednika Hrvatskoga sabora Predsjednik Republike će odmah donijeti odluku o raspuštanju Hrvatskoga sabora i istovremeno raspisati izbore za Hrvatski sabor. Ne može se raspravljati i glasovati o povjerenju prije nego protekne sedam dana od dana dostave prijedloga Hrvatskom saboru. 28/01. Ustrojstvo. Odluka o nepovjerenju je donijeta ako je za nju glasovala većina od ukupnog broja zastupnika u Hrvatskom saboru. – vodi vanjsku i unutarnju politiku. predsjednik Hrvatskoga sabora obavijestit će o tome Predsjednika Republike Hrvatske. Članak 112. 17 Ustav Republike Hrvatske NN 56/90. Na prijedlog najmanje jedne petine zastupnika u Hrvatskom saboru može se pokrenuti pitanje povjerenja predsjedniku Vlade. 85/10 . pojedinomu njezinom članu ili Vladi u cjelini. 124/00. Ako Hrvatski sabor odbije prijedlog za izglasavanje nepovjerenja. Zakonom i drugim propisima uređuje se status državnih službenika te radno-pravni status namještenika. Ako se izglasa nepovjerenje predsjedniku Vlade ili Vladi u cjelini. 76/10.

Sudske su rasprave javne i presude se izriču javno. 135/97. Vrhovni sud Republike Hrvatske. Suci i suci porotnici koji sudjeluju u suđenju ne mogu biti pozvani na odgovornost za izraženo mišljenje ili glasovanje pri donošenju sudbene odluke. tako odluči Državno sudbeno vijeće. zbog počinjenoga teškog stegovnog djela. u roku od 15 dana od dana dostave odluke. – ako u skladu sa zakonom. 55/01. 113/00. pravo žalbe Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Članak 121. Predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske. ovoga članka Ustavni sud dužan je odlučiti u roku od 30 dana od primitka žalbe. Sudačka dužnost je stalna. osim ako se radi o kršenju zakona od strane suca koje je kazneno djelo. javnog reda ili državne sigurnosti. u skladu sa zakonom. ali samo u opsegu koji je po mišljenju suda bezuvjetno potreban u posebnim okolnostima u kojima bi javnost mogla biti štetna za interese pravde. – ako bude osuđen za kazneno djelo koje ga čini nedostojnim obavljanja sudačke dužnosti. ili radi zaštite privatnog života stranaka. posebno ako se sudi maloljetnicima. 85/10 . ili radi čuvanja vojne. 8/98. Članak 119. Protiv odluke o razrješenju sudačke dužnosti sudac ima pravo u roku od 15 dana od dana dostave odluke. u ime Republike Hrvatske. Sudovi sude na temelju Ustava. SUDBENA VLAST Članak 117. djelokrug. O žalbi odlučuje Ustavni sud na način i po postupku kako je to određeno Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Sudac će biti razriješen sudačke dužnosti: – ako to sam zatraži. ili u bračnim sporovima i postupcima u svezi sa skrbništvom i posvojenjem. službene ili poslovne tajne i zaštite sigurnosti i obrane Republike Hrvatske. Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske bira se na četiri godine. Sudbena vlast je samostalna i neovisna. podnijeti Ustavnom sudu Republike Hrvatske žalbu o kojoj Ustavni sud odlučuje na način i u sastavu određenom Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu Republike Hrvatske. – kad navrši sedamdeset godina. Sudbenu vlast obavljaju sudovi. – ako trajno izgubi sposobnost obavljati svoju dužnost. i 4. međunarodnih ugovora i drugih važećih izvora prava. Članak 120. Protiv odluke Državnoga sudbenog vijeća o stegovnoj odgovornosti sudac ima. U suđenju sudjeluju suci porotnici i sudski savjetnici. 18 Ustav Republike Hrvatske NN 56/90. Ustanovljavanje. osigurava jedinstvenu primjenu prava i ravnopravnost svih u njegovoj primjeni. na prijedlog Predsjednika Republike bira i razrješuje Hrvatski sabor. U slučajevima iz stavka 3. Sudac ne može biti premješten protivno njegovoj volji osim u slučaju ukidanja suda ili preustroja suda u skladu sa zakonom. Članak 122. Javnost se može isključiti iz cijele rasprave ili njezina dijela zbog razloga koji su nužni u demokratskom društvu radi interesa morala. 76/10. Odluka Ustavnog suda isključuje pravo na ustavnu tužbu. 124/00. 41/01.4. uz prethodno mišljenje Opće sjednice Vrhovnog suda Republike Hrvatske i nadležnog odbora Hrvatskoga sabora. kao najviši sud. zakona. Članak 118. Sudac ne može u postupku pokrenutom zbog kaznenog djela učinjenog u obavljanju sudačke dužnosti biti pritvoren niti mu može biti određen istražni zatvor bez odobrenja Državnoga sudbenog vijeća. 28/01. sastav i ustrojstvo sudova te postupak pred sudovima uređuje se zakonom. Suci imaju imunitet u skladu sa zakonom. Sudačka dužnost povjerava se osobno sucima.

osim predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Državno sudbeno vijeće je samostalno i neovisno tijelo koje osigurava samostalnost i neovisnost sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj. ustrojstvo. djelokrug i nadležnost državnog odvjetništva uređuju se zakonom. 28/01. Članovi Državnoga sudbenog vijeća biraju predsjednika između sebe. Državno sudbeno vijeće sudjeluje u osposobljavanju i usavršavanju sudaca i drugog pravosudnog osoblja. poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i prava. ovoga članka Državnoodvjetničko vijeće donosi na nepristran način. Članovi Državnoodvjetničkog vijeća biraju predsjednika između sebe.Sudac ne može obavljati službu ili posao koje je zakon odredio kao nespojive sa sudačkom dužnošću. Čelnici državnih odvjetništava ne mogu biti birani za članove Državnoodvjetničkog vijeća. Predsjednici sudova ne mogu biti birani za članove Državnoga sudbenog vijeća. 113/00. Zamjenike državnih odvjetnika. ustrojstvo. Državno sudbeno vijeće ima jedanaest članova. razrješuje i o njihovoj stegovnoj odgovornosti odlučuje Državnoodvjetničko vijeće. a čine ga sedam sudaca. u skladu s Ustavom i zakonom. Državno odvjetništvo je samostalno i neovisno pravosudno tijelo ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih i drugih kažnjivih djela. Članovi Državnoodvjetničkog vijeća biraju se na vrijeme od četiri godine. Glavnoga državnog odvjetnika Republike Hrvatske imenuje na vrijeme od četiri godine Hrvatski sabor. 76/10. Djelokrug. 85/10 . 124/00. Odluke iz stavka 2. 5. Članovi Državnoga sudbenog vijeća biraju se na razdoblje od četiri godine. razrješenju i stegovnoj odgovornosti sudaca i predsjednika sudova. Državnoodvjetničko vijeće ima jedanaest članova. premještaju. od kojih jedan iz redova oporbe. Državno sudbeno vijeće. samostalno odlučuje o imenovanju. Odluke iz stavka 3. s tim da članom Državnoodvjetničkog vijeća nitko ne može biti više od dva puta. imenuje. a na temelju kriterija propisanih zakonom. Zamjenici državnog odvjetnika državnoodvjetničku dužnost obavljaju stalno. ovoga članka Državno sudbeno vijeće donosi na nepristran način. uz prethodno mišljenje nadležnog odbora Hrvatskoga sabora. 8/98. dva sveučilišna profesora pravnih znanosti i dva saborska zastupnika. ustrojstvo. dva sveučilišna profesora pravnih znanosti i dva saborska zastupnika. način izbora članova i način rada Državnoga sudbenog vijeća uređuju se zakonom . a na temelju kriterija propisanih zakonom. 41/01. 19 Ustav Republike Hrvatske NN 56/90. Ustanovljavanje. napredovanju. Djelokrug. DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO Članak 124. način izbora članova i način rada Državnoodvjetničkog vijeća uređuju se zakonom. s tim da članom Državnoga sudbenog vijeća nitko ne može biti više od dva puta. Članak 123. na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. a čine ga sedam zamjenika državnog odvjetnika. od kojih jedan iz redova oporbe. 55/01. u skladu s Ustavom i zakonom. 135/97.

obavještava Hrvatski sabor. Ustava. što utvrđuje sam Sud. Mandat suca Ustavnog suda traje osam godina. 76/10. osobito sudaca. zabraniti njihov rad. – odlučuje povodom ustavnih tužbi protiv pojedinačnih odluka državnih tijela. državnih odvjetnika. Članak 130. zakona i drugih propisa. – prati ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti te o uočenim pojavama neustavnosti i nezakonitosti izvješćuje Hrvatski sabor. o tome obavještava Vladu. – rješava sukob nadležnosti između tijela zakonodavne. – odlučuje. Postupak i uvjeti za izbor sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske i prestanak njihove dužnosti. ili ako trajno. o odgovornosti Predsjednika Republike. podstavka 3. zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda 20 Ustav Republike Hrvatske NN 56/90. Članak 127. Postupak kandidiranja sudaca Ustavnog suda i predlaganja za izbor Hrvatskom saboru provodi odbor Hrvatskoga sabora. USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Članak 125. u skladu s Ustavom. – nadzire ustavnost programa i djelovanja političkih stranaka i može. postupak i pravno djelovanje njegovih odluka. donijet će odluku o utvrđenju neustavnosti ili nezakonitosti. Ustavni sud Republike Hrvatske bira predsjednika suda na vrijeme od četiri godine. 28/01. Ustavni sud Republike Hrvatske ukinut će zakon ako utvrdi da je neustavan. Članak 131. 135/97. Sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske može biti razriješen dužnosti prije isteka vremena na koje je izabran ako zatraži da bude razriješen. – obavlja druge poslove određene Ustavom. Suci Ustavnog suda Republike Hrvatske ne mogu obavljati nijednu drugu javnu ni profesionalnu dužnost. 113/00. kao i pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu zajamčeni Ustavom Republike Hrvatske. stavka 1. u skladu s Ustavom. 41/01. nadležan za Ustav. uvjeti i rokovi za pokretanje postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti. 55/01. a produžuje se do stupanja na dužnost novog suca u slučaju da do njegova isteka novi sudac nije izabran ili nije stupio na dužnost. Suci Ustavnog suda Republike Hrvatske imaju imunitet kao i zastupnici u Hrvatskom saboru. Ako Ustavni sud utvrdi da nadležno tijelo nije donijelo propis za izvršenje odredaba Ustava. izgubi sposobnost da obavlja svoju dužnost. – odlučuje o suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom. – može ocjenjivati ustavnost zakona te ustavnost i zakonitost drugih propisa koji su prestali važiti ako od tog prestanka do podnošenja zahtjeva ili prijedloga za pokretanje postupka nije prošlo više od godine dana. Ustavni sud Republike Hrvatske čini trinaest sudaca koje bira Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja zastupnika iz reda istaknutih pravnika. na način i u postupku propisanim ustavnim zakonom. tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima kad su tim odlukama povrijeđena ljudska prava i temeljne slobode. odvjetnika i sveučilišnih profesora pravnih znanosti. ako Ustavni sud Republike Hrvatske utvrdi da zakon nije bio u skladu s Ustavom ili da drugi propis nije bio u skladu s Ustavom i zakonom. Ustavni sud Republike Hrvatske: – odlučuje o suglasnosti zakona s Ustavom. – nadzire ustavnost i zakonitost izbora i državnog referenduma i rješava izborne sporove koji nisu u djelokrugu sudova. Članak 128. Članak 126. izvršne i sudbene vlasti. a iznimno najdulje do šest mjeseci. Ustavni sud Republike Hrvatske ukinut će ili poništiti drugi propis ako utvrdi da je neustavan ili nezakonit. 124/00. ako bude osuđen na zatvorsku kaznu. a bilo je dužno takav propis donijeti. Članak 129. 85/10 . a o propisima koje je bila dužna donijeti Vlada. U slučajevima iz članka 128.V. 8/98.

brigu o djeci. gospodarski razvoj. LOKALNA I PODRUČNA (REGIONALNA) SAMOUPRAVA Članak 132. prostorno i urbanističko planiranje. 124/00. Unutarnje ustrojstvo Ustavnog suda Republike Hrvatske uređuje se njegovim poslovnikom. a osobito poslove koji se odnose na školstvo. Država je dužna pomagati financijski slabije jedinice lokalne samouprave u skladu sa zakonom. u skladu sa zakonom. promet i prometnu infrastrukturu te planiranje i razvoj mreže obrazovnih. 76/10. Pravo na samoupravu ostvaruje se preko lokalnih. 8/98. 21 Ustav Republike Hrvatske NN 56/90. 55/01. socijalnih i kulturnih ustanova. referenduma i drugih oblika neposrednog odlučivanja u skladu sa zakonom i statutom. u skladu sa zakonom i pravnom stečevinom Europske unije Članak 133. U naselju ili dijelu naselja mogu se. VI.zajamčenih Ustavom i druga pitanja važna za izvršavanje dužnosti i rad Ustavnog suda Republike Hrvatske uređuju se ustavnim zakonom. putem zborova. Članak 137. Jedinice lokalne samouprave obavljaju poslove iz lokalnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana. Jedinice područne (regionalne) samouprave su županije. zdravstvenih. Jedinice lokalne samouprave su općine i gradovi i njihovo područje određuje se na način propisan zakonom. Područje županije određuje se na način propisan zakonom. 28/01. kulturu. Zakonom se mogu ustanoviti i druge jedinice lokalne samouprave. Građanima se jamči pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 113/00. osnivati oblici mjesne samouprave. Većim gradovima u Republici Hrvatskoj zakonom se mogu dati ovlasti županije. odgoj i osnovno obrazovanje. tehničku kulturu. Prava iz ovoga članka u Republici Hrvatskoj ostvaruju i građani Europske unije. Prilikom dodjeljivanja tih poslova prednost će imati ona tijela koja su najbliža građanima. zdravstvo. protupožarnu i civilnu zaštitu. komunalne djelatnosti. odnosno područnih (regionalnih) predstavničkih tijela koja su sastavljena od članova izabranih na slobodnim i tajnim izborima na temelju neposrednog. zaštitu potrošača. MJESNA. Zakonom se može glavnom gradu Zagrebu utvrditi položaj županije. Građani mogu neposredno sudjelovati u upravljanju lokalnim poslovima. U obavljanju poslova iz svojeg djelokruga tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave samostalna su i pod liježu samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih tijela. primarnu zdravstvenu zaštitu. socijalnu skrb. Članak 136. svojim statutima samostalno urediti unutarnje ustrojstvo i djelokrug svojih tijela te ih prilagoditi lokalnim potrebama i mogućnostima. Članak 134. tjelesnu kulturu i sport. Jedinice područne (regionalne) samouprave obavljaju poslove od područnog (regionalnog) značenja. 41/01. zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju pravo u okviru zakona. 85/10 . Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju pravo na vlastite prihode kojima slobodno raspolažu u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga. prostorno i urbanističko planiranje. Ustavni zakon donosi se po postupku određenom za promjenu Ustava. Članak 135. jednakog i općega biračkog prava. a osobito poslove koji se odnose na uređenje naselja i stanovanja. Prihodi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave moraju biti razmjerni njihovim ovlastima predviđenim Ustavom i zakonom. Prilikom određivanja djelokruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mora se voditi računa o širini i prirodi poslova i o zahtjevima učinkovitosti i ekonomičnosti. Poslovi lokalnog i područnog (regionalnog) djelokruga uređuju se zakonom. 135/97.

UDRUŽIVANJE I RAZDRUŽIVANJE Članak 141. a koji su na snazi. odobrenju ili prihvatu međunarodnih ugovora koje je Hrvatski sabor potvrdio na temelju stavka 1. O udruživanju Republike Hrvatske prethodno odlučuje Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika. Članak 139. 8/98. Predsjednika Republike i Vlade Republike Hrvatske. međunarodne ugovore vojne i političke naravi i međunarodne ugovore koji financijski obvezuju Republiku Hrvatsku. Međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni. MEĐUNARODNI ODNOSI 1. 76/10. Članak 140. ili suglasno općim pravilima međunarodnog prava. U skladu s Ustavom. a po pravnoj su snazi iznad zakona. Referendum se mora održati u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Hrvatskoga sabora. Hrvatskoga sabora. čine dio unutarnjega pravnog poretka Republike Hrvatske. Odluka o udruživanju Republike Hrvatske donosi se na referendumu većinom glasova birača koji su pristupili referendumu. MEĐUNARODNI UGOVORI Članak 138. Pravo da pokrenu postupak udruživanja Republike Hrvatske u saveze s drugim državama ima najmanje jedna trećina zastupnika u Hrvatskom saboru. 2. sklapanje međunarodnih ugovora u nadležnosti je. odnosno neke balkanske državne sveze u bilo kojem obliku. 55/01. Hrvatski sabor potvrđuje međunarodne ugovore koji traže donošenje ili izmjenu zakona. Međunarodne ugovore koji ne podliježu potvrđivanju Hrvatskoga sabora sklapa Predsjednik Republike na prijedlog Vlade ili Vlada Republike Hrvatske. 113/00. ovoga članka. Odredbe ovoga članka o udruživanju odnose se i na uvjete i postupak razdruživanja Republike Hrvatske. ili moglo dovesti do obnavljanja jugoslavenskoga državnog zajedništva. 124/00. 135/97. zakonom i pravilima međunarodnog prava. Zabranjuje se pokretanje postupka udruživanja Republike Hrvatske u saveze s drugim državama u kojem bi udruživanje dovelo.VII. pristupu. 22 Ustav Republike Hrvatske NN 56/90. i 2. Njihove se odredbe mogu mijenjati ili ukidati samo uz uvjete i na način koji su u njima utvrđeni. 41/01. 28/01. Predsjednik Republike potpisuje isprave o ratifikaciji. ovisno o naravi i sadržaju međunarodnog ugovora. 85/10 . Međunarodne ugovore kojima se međunarodnoj organizaciji ili savezu daju ovlasti izvedene iz Ustava Republike Hrvatske Hrvatski sabor potvrđuje dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika. Predsjednik Republike i Vlada Republike Hrvatske.

Sva prava ostvaruju se u skladu s uvjetima i ograničenjima propisanima ugovorima na kojima se temelji Europska unija te mjerama prihvaćenima na temelju tih ugovora. 23 Ustav Republike Hrvatske NN 56/90. izjednačeno je s ostvarivanjem prava koja su zajamčena hrvatskim pravnim poretkom. Hrvatski sudovi štite subjektivna prava utemeljena na pravnoj stečevini Europske unije. Republiku Hrvatsku u Vijeću i Europskom vijeću zastupaju. institucijama Europske unije povjerava ovlasti koje su potrebne za ostvarivanje prava i ispunjavanje obveza preuzetih na temelju članstva. u skladu s temeljnim načelima i vrijednostima na kojima se Europska unija zasniva. 55/01. – aktivno i pasivno biračko pravo na izborima za Europski parlament i na lokalnim izborima u drugoj državi članici.d Državljani Republike Hrvatske su građani Europske unije i uživaju prava koja im jamči pravna stečevina Europske unije. PRAVO EUROPSKE UNIJE Članak 141. slobodu. 113/00. U Republici Hrvatskoj sva prava zajamčena pravnom stečevinom Europske unije uživaju svi građani Europske unije. 135/97.c Ostvarivanje prava koja proizlaze iz pravne stečevine Europske unije. Pravni akti i odluke koje je Republika Hrvatska prihvatila u institucijama Europske unije primjenjuju se u Republici Hrvatskoj u skladu s pravnom stečevinom Europske unije.a Republika Hrvatska. sigurnost i blagostanje te ostvarila druge zajedničke ciljeve.VII. A EUROPSKA UNIJA 1. predstavki Europskom ombudsmanu te pravo obraćanja institucijama i savjetodavnim tijelima Europske unije na hrvatskom jeziku. 8/98. tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima izravno primjenjuju pravo Europske unije. na temelju članka 139. a osobito: – slobodu kretanja i nastanjivanja na području svih država članica. 28/01. PRAVNA OSNOVA ČLANSTVA I PRIJENOS USTAVNIH OVLASTI Članak 141. 76/10. i 140. te pravo dobiti odgovor na istom jeziku. Ustava. 4. Nadzor Hrvatskoga sabora nad djelovanjem Vlade Republike Hrvatske u institucijama Europske unije uređuje se zakonom. kako bi zajedno s drugim europskim državama osigurala trajni mir. kao i na svim službenim jezicima Europske unije. jednaku zaštiti vlastitih državljana kada se nalaze u trećoj državi u kojoj Republika Hrvatska nema diplomatsko-konzularno predstavništvo.b Građani Republike Hrvatske neposredno su zastupljeni u Europskom parlamentu gdje putem svojih izabranih predstavnika odlučuju o stvarima iz njegove nadležnosti. Hrvatski sabor sudjeluje u europskom zakonodavnom postupku u skladu s ugovorima na kojima se temelji Europska unija. sukladno propisima te države članice. – pravo na diplomatsku i konzularnu zaštitu bilo koje države članice. Hrvatski sabor može o tim prijedlozima donositi zaključke na osnovi kojih Vlada djeluje u institucijama Europske unije. 124/00. Državna tijela. sukladno njihovim ustavnim ovlastima. Ustava. SUDJELOVANJE U INSTITUCIJAMA EUROPSKE UNIJE Članak 141. 41/01. – pravo podnošenja peticija Europskom parlamentu. PRAVO GRAĐANA EUROPSKE UNIJE Članak 141. sudjeluje u stvaranju europskog zajedništva. 2. Vlada i Predsjednik Republike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske izvješćuje Hrvatski sabor o prijedlozima pravnih propisa i odluka u čijem donošenju sudjeluje u institucijama Europske unije. na temelju članka 141. Republika Hrvatska. 85/10 . 3. kao država članica Europske unije.

8/98. lipnja 2010.c i 141. koji stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. 28/2001) prestaje s radom Županijski dom Hr vatskoga sabora te prestaje dužnost dosadašnjem predsjedniku i članovima Državnoga sudbenog vijeća i predsjedniku Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Predsjednik Republike i Vlada Republike Hrvatske. ove Promjene Ustava. Hrvatski sabor odlučuje da li će pristupiti promjeni Ustava većinom glasova svih zastupnika. Članak 144. O promjeni Ustava odlučuje Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika. Stupanjem na snagu Promjene Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. ZAVRŠNE ODREDBE Članak 146. Klasa: 012-02/10-01/01 Zagreb. 113/00. 135/97. Članak 147. 16. Nacrt promjene Ustava Hrvatski sabor utvrđuje većinom glasova svih zastupnika.b. 55/01. Pravo da predloži promjenu Ustava Republike Hrvatske ima najmanje jedna petina zastupnika u Hrvatskom saboru. članka 26. 141. 41/01. Promjena Ustava stupa na snagu danom proglašenja. osim članka 4. Promjenu Ustava proglašava Hrvatski sabor. i dodanih članaka 141. Članak 143. Članak 145. 76/10. 24 Ustav Republike Hrvatske NN 56/90. 28/01. u dijelu koji se odnosi na izvršenje odluka o predaji donesenih sukladno pravnoj stečevini Europske unije. Hrvatski sabor donijet će Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske. 124/00.d iz članka 29. IX.VIII. PROMJENA USTAVA Članak 142. 85/10 . PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE IZ NN 76/10 Članak 31.