Você está na página 1de 12

¶nh h­ëng cña nhiÖt ®é

®Õn tèc ®é ph¶n øng


¶nh h­ëng cña nhiÖt ®é
1. C¸c kiÓu ¶nh h­ëng

k k

T T
Ph¶n øng nhiÖt Ph¶n øng xóc t¸c enzim
¶nh h­ëng cña nhiÖt ®é
1. C¸c kiÓu ¶nh h­ëng

k k

T T
Ph¶n øng næ nhiÖt Oxy ho¸ carbon
¶nh h­ëng cña nhiÖt ®é

2. HÖ sè nhiÖt ®é

k T + 10
γ10 =
kT `
γ 10 = 2 ÷ 4
kT = kT1 .γ10
n

T2 −T1
n=
10

⇒HÖ sè Vant’hoff chØ ®óng


trong mét
kho¶ng nhiÖt ®é
¶nh h­ëng cña nhiÖt ®é
3. Ph­¬ng tr×nh kinh nghiÖm
Ph­¬ng tr×nh Vant’Hoff
d ln k b
=a + 2
dT T
Ph­¬ng ph¸p kinh
nghiÖm E

k = B.T c .e RT
Ph­¬ng tr×nh kinh nghieäm
Arrhenius B
ln k = C −
T

⇒ ChØ dùa vµo thùc nghiÖm, ch­a cã c¬


së lý thuyÕt
¶nh h­ëng cña nhiÖt ®é
3. Ph­¬ng tr×nh Arrhenius

d ln k EA
=
dT RT 2
EA

k = A.e RT

EA
ln k = − +A
RT

Arrhenius ¸p dông P.tr×nh Vant’hoff vÒ aûnh


h­ëng cña nhiÖt ®é ®Õn c©n b»ng hãa häc

d ln K CB ∆H
=
dT RT2
¶nh h­ëng cña nhiÖt ®é
1. ¶nh h­ëng cña nhiÖt ®é ®Õn tèc
®é P¦
1.2. Gi¶ ®Þnh Arrhenius
⇒ ChØ ph©n tö A* míi ph¶n øng hiÖu qu¶
A hÊp thô n¨ng l­îng ∆H → A*
⇒ Ph¶n øng cã hai giai ®o¹n
- T¹o A*: thuËn nghÞch, nhanh, Kcb =[A*] / [A]
- A* → sp: mét chiÒu, chËm
⇒ [A*] nhá, kh«ng ¶nh h­ëng [A]

⇒ A* →SP kh«ng phô thuéc nhiÖt ®é

NhiÖt ®é chØ cã vai trß lµm chuyÓn dÞch


c©n b»ng A – A*
¶nh h­ëng cña nhiÖt ®é
1. ¶nh h­ëng cña nhiÖt ®é ®Õn tèc
®é P¦
V
E*

E2

E1

A
∆H SP

T
¶nh h­ëng cña nhiÖt ®é

1. ¶nh h­ëng cña nhiÖt ®é ®Õn tèc


®é P¦
k

Ph­¬ng tr×nh Arrhenius


A
EA

k = A.e RT

T
¶nh h­ëng cña nhiÖt ®é
1. Ph­¬ng ph¸p l·o ho¸ cÊp tèc
Ph­¬ng tr×nh Arrhenius
EA
ln k = − +A
RT
Lµm thÝ nghiÖm víi hai nhiÖt ®é kh¸c
nhau T1, T2 E
ln k1 = − A + A
RT1
EA
ln k 2 = − +A
RT2

k1 E 1 1
ln = A( − )
k2 R T2 T1

k2 E 1 1
ln = A( − )
k3 R T3 T2
VÝ dô:

§Ó dù ®o¸n tuæi thä cña thuèc A chØ ph©n huû theo qui luËt
®éng häc bËc 1, tiÕn hµnh nh­ sau: b¶o qu¶n thuèc ë nhiÖt
®é 50oC vµ 60oC, sau 100ngµy, x¸c ®Þnh hµm l­îng d­îc chÊt,
cho kÕt qu¶ thuèc cßn 96,3% vµ 92,8% so víi hµm l­îng ban
®Çu
H·y tÝnh tuæi thä cña thuèc A khi b¶o qu¶n ë 30oC (thuèc ®¹t
tiªu chuÈn khi hµm l­îng kh«ng nhá h¬n 90% so víi hµm l­îng
ban ®Çu) .
(Cho: R = 8,314 J/mol.K)
Ghi chó: - Bµi tËp chØ xÐt vÒ tiªu chuÈn hµm l­îng.
- C¸c chØ tiªu kh¸c cña thuèc ®Òu ®¹t trong qu¸ tr×nh b¶o
qu¶n
1.1. HÖ sè Vant’Hoff ¶ ×

Ehh

H1 H2

∆H

Qu¸ tr×nh P¦