ELŐSZÓ

Előszó
A kereszténység egyik elhallgatott gnosztikus evangéliuma van e könyv­ ben. A rejtélyek Jézusáé, ki felkentté, Krisztussá vált, és ezzel betölté a Föld éterikus mezejét. Szeretet áldozatát meghozva helyreállította az összetört természetrendet a harmadik napon. E könyv Jézus feltámadása utáni tanításairól szól. „Úgy történt, hogy amikor Jézus feltámadott, 11 évet töltött beszél­ getésekkel tanítványaival, oktatván őket csak az Első Parancsolat és az Első Rejtély helyeire (dolgaira) az Első Parancsolat fátylain belül. Ez a huszonnegyedik rejtély (a tizenkét pár agyideg rejtélye - a szerk) bentről kifelé és lent azok közül, melyek az Első Rejtély második terében van­ nak. Az Első Rejtély van minden rejtély előtt: az Atya a galamb képében. És Jézus mondta tanítványainak: Az Első rejtélyből jöttem amelyik az utolsó, vagyis a huszonnegyedik." A könyv eredetije kopt nyelven, 1785-ben került Dr. Askew hagyatékából a londoni British Múzeumba. MS 5114-es számon van nyilvántartva. A beavatás ösvénye, és különösen az igazi keresztény beavatás ösvénye „csak az erőseknek való". Ez a könyv sem feltétlenül könnyű olvasmány, és mélyebb értelméhez csak az férhet hozzá valóban, akinek szíve sok-sok inkarnáció révén megnyílt. A rejtélyek Jézusa, a felkent, a Krisztussá vált hiteles evangéliuma.

7

1. FEJEZET

Úgy történt, hogy amikor Jézus feltámadott, tizenegy évet töltött beszél­ getésekkel tanítványaival, oktatván őket csak az Első Parancsolat és az Első Rejtély helyeire (dolgaira) az Első Parancsolat fátylán belül. Ez a huszonnegyedik Rejtély bentről kifelé és lent, azok közül, melyek az Első Rejtély második terében vannak. Az Első Rejtély van minden Rejtély előtt: az Atya a galamb képében. És Jézus azt mondta tanítványainak: - Az Első Rejtélyből jöttem, amelyik az utolsó, vagyis a huszon­ negyedik. A tanítványok pedig sem nem tudták, sem nem értették, hogy ezen a Rejtélyen belül még más is van; mert azt gondolták erről a Rejtélyről, hogy a világmindenség fejedelme minden létező legfőbbje. Azt hitték, hogy ez minden teljesülés teljesülése, mivel Jézus azt mondta nekik, hogy ez a Rejtély magában foglalja az Első Parancsolatot, valamint az Öt Ősötletet [villámbecsapódást] és a Nagy Világosságot, meg az Öt Segítőt és az egész fénykincset. Ezen kívül Jézus nem tájékoztatta tanítványait a Nagy Láthatatlanról és a Három Háromszor-hatalmas erő körzeteinek egész terjedelméről, sem pedig a Huszonnégy Láthatatlannak a tereiről, eonjairól és rendjeiről, s hogy ezek hogyan terjednek - ezek a Nagy Láthatatlan kisugárzásai -, vagyis nem mondott nekik semmit sem az ő nemzetleneiről, sem a magu­ kat nemzetteiről és a nemzetteiről, sem az ő csillagaikról és páratlanaikról, archonjaikról, hatalmaikról, uraikról, arkangyalaikról, angyalaikról és

1 1

s hogy ezek mely körzetekre terjednek ki. nem mondott semmit azoknak a Megváltóiról. Jézus nem mondta meg tanítványainak. hogy abból jöjjek". míg végül bementem abba a Rejtélybe. hogy milyenek a fénykincs kapuinak Őrei. Azt sem mondta meg. hogy „ebből a Rejtélyből jöttem". 12 . arról sem szólt. sem rendjeikről. nem mondott nekik semmit sem az ikrek megváltójának helyéről. vagyis a Hét Hangról. Jézus nem tájékoztatta tanítványait a fénykincs kisugárzásainak egész kibontakozásáról. s hogy ezeknek hol a területe és hogyan terjednek. hogy melyik körzetekre terjed ki az Öt Fa. de a ter­ jedelmükről. hogyan terjedt el a Nagy Világosság. hogy minemű az Öt Segítő. Mert azt mondta Jézus a tanítványainak: . területeik rendjéről és a mineműségükről nem beszélt. Hanem csak általánosan beszélt nekik ezeknek a létezéséről. sem ezeknek a rendjéről. nem szólt a Hét másik Ámenről. hogy mind­ ezek melyik területeiére terjednek ki. sem a szférák lakásairól. vagy hogy melyik körzetekbe ér el. Hanem csak azt tanította nekik. Ezért gondolták a tanítványok. hogy ezen a Rejtélyen belül még más körzetek is léteznek. hogy ez minden teljesülés teljesülése. sem terjedelmükről. amelyről beszéltem nektek találkozásunk napjától a mai napig. a mindenség feje és az egész bőség. Ezért gondolták tehát erről a Rejtélyről. Ezért nem tudták. s hogy mineműek a rendjük szerint. És nem mondta a tanítványainak. aki a gyermek gyermeke. hogy ezen a Rejtélyen belül semmi más nincsen. azt sem mondta meg nekik.dékánjaikról (szolgáikról). nem mondott semmit a Három Amen területé­ ről.Ez a Rejtély körülveszi a mindenséget. éppoly kevéssé beszélt nekik az Öt Ötletről (bevágódásról) és az Első Parancsolatról. és hol helyezték el őket. hogy „erről vagy arról a területről mentem ki.

mivel a Megváltó megjelentette ezt nekünk. A hold tizenötödik napján..2. ezt mondták nagy örömmel és lelkesedve egymásnak: . nagyon világos ragyogással. telihold napján. Mert a Világosságok Világosságából jött elő. melyből sok fénysugár áradt. Csak világosságot láttak. hatalmas.Áldottak vagyunk mi az emberek között a földön. egyik sugár csodá­ sabb mint a másik. s megkaptuk a bőséget [plerómát] és az egész teljesülést. Midőn pedig a tanítványok meglátták ezt a világosságot. amikor a nap a pályájára indult. amelyik a huszonnegyedik belülről kifelé számítva azon Rejtélyek közül. mérhetetlen fényességben. A fénysugarak pedig nem voltak egyformák. 13 . mely őrajta volt. amelyek az Első Rejtély második terének rendjeiben vannak. nagy félelem fogta el őket és izgatottak lettek. mérhetetlen fényességgel. mialatt ő a tanít­ ványaitól távolabb ült. FEJEZET Midőn pedig a tanítványok együtt ültek az Olajfák-hegyén. mialatt Jézus távolabb ült tőlük. és teljesen beborította őt. És ez a világosságerő lejött Jézusra. és az utolsó Rejtélyből származott. hogy mögüle egy hatalmas világosságerő jött elő. nagyon ragyogott a mérhetetlen világosságban. A fény a földtől az égig ért.. így beszélgettek. amelyben volt. Tübi hónapban történt. ez a fény elvakította őket. hanem különböző fajtájúak és tulajdonságúak alulról felfelé. A tanítványok pedig nem látták Jézust az óriási fény miatt.

mindennel. Ez történt a hold tizenötödik napján. A világon is minden embert félelem fogott el. hogy az egész világ hallotta a kiáltásukat. mialatt egyre fényeseb­ ben. nagyon meg voltak rendülve a nagy földrengés miatt. minden területükkel és rendjükkel együtt. FEJEZET Most aztán. hogy a földet talán összegöngyölítik. a következő nap kilencedik órájáig.Mi lesz? A Megváltó talán minden helyet lerombol? 14 . A tanítványok utána pillantottak. s mind azt gondolták. mérhetetlenül ragyogott. minden eonjukkal. szüntelenül. mint a tanítványokat. addig mélységesen hallgattak. s egymás ellen zendültek mindannyian. És az egész kozmosz megrendült. a telihold napján Tübi hónapban. És mind egymás ellen zendültek Tübi hónap tizenötödik nap­ jának harmadik órájától kezdve a következő nap kilencedik órájáig. És a menny minden ereje folytatta a felindulást az egész világgal együtt. FEJEZET A tanítványok rettegve ültek együtt. hogy ez a világosságerő lejött Jézusra. ami benne él. 4. mint valami szőnyeget.3. Ekkor Jézus felszállt a magasságba. fokozatosan teljesen beborította őt. amíg ő el nem érte a mennyet. és egyik sem beszélt. hogy Jézus mennybemenetele után három órával a menny minden erői felindultak. sírtak és azt mondták: . Azután az történt. És minden angyal és arkangyalaik és a magasságok minden ereje dicsérte a legbelsőbbnek a legbelsőbbjét.

az alsó. az irgalmas és szelíd. mint a másik. és látták Jézust leszállni. úgy hogy a rajta lévő világosság emberi szavakkal leírhatatlan volt. órája körül megnyíltak a mennyek. rendkívül ragyogóan. de csak a fényessége hasonlított arra. nagyon féltek és zavarba jöttek. amelyik lejött Jézusra a mennybemenetele előtt. Midőn pedig Jézus. mint amikor fel­ szállt a mennyekbe. hanem sokféle. a fölöttük lévő harmadik pedig az első kettőt is felülmúlta. és sok tulajdonságú. így szólt hozzájuk: . Az első fény. Az egész fény pedig egymásban háromféle. mérhetetlen világosságban. és egyik csodásabb. csodásabb volt mint az első. és ragyogása semmihez sem volt hasonlítható. különböző fajtájú volt. És a világosság három fajtája különbözően sugárzott. Mert még jobban fénylett. látta tanítványai nagy izgalmát. a következő nap 9. arra hasonlított. az alsó. A második világosság... a középső. Világossága nem volt egyforma.Mialatt így beszéltek és siránkoztak. A fénysugarak bőségét árasztotta. mialatt egyes sugarak a többieknél csodásabban világí­ tottak. 5. F E J E Z E T Amikor a tanítványok ezt látták.Bízzatok! Én vagyok! Ne féljetek! 15 . egyik csodásabb mint a másik.

hogy teljesült. hogy minden dolgot közöljek veletek: Amikor távolabb ültem tőletek az Olajfák-hegyén. s így szóltak: .Örvendjetek és ujjongjatok ettől az órától kezdve. vond magadhoz a fényességedet. s nem példabeszédeket mondok. elgondolkodtam a megbízáson.0. amelynek érdekében kiküld- 16 . annak kezdetétől a teljesüléséig. Halljátok. ha te vagy. küldetésem feladatán. A tanítvá­ nyok így felbátorodtak. így szóltak: . milyen feladat volt az. Mostantól kezdve nyíltan fogok beszélni veletek az igazságról.Mester. és hogy az utolsó Rej­ tély. s mindenekelőtt miért történtek ezek az izgalmak és kozmikus megrendülések? Ekkor így szólt nekik Jézus. de az egész világ is zavarban van a rajtad lévő nagy világosság miatt. mert vakítasz és mi megrendültünk. hogy a megbízás feladata. Ekkor Jézus visszavonta világossága fényességét önmagába. amelyet be kellett töltened. hanem közvetlenül beszélek veletek. Mos­ tantól kezdve nem hallgatok el előletek semmit a magasságok és az igaz­ ság helyéről. nagy öröm­ mel imádván őt. hogy kibírhassuk. Felismertem. Uram. még nem küldte el a ruhámat. mely az Első Rejtély második terében van). FEJEZET Amikor pedig a tanítványok meghallották ezt a beszédet. Mert a Kimondhatatlan és minden Rejtélyek Első Rejtélye hatalmat adott nekem. az irgalmas: . hová mentél. mert azokhoz a területekhez mentem. a huszonnegyedik belülről kifelé (abból a huszonnégyből. ahonnan azelőtt jöttem. Jézushoz léptek és leborultak előtte.6. hogy beszéljek nektek mindenről a kezdettől a teljesülésig.

ha eljön az ideje. Ez a 24 Rejtély az Első Rejtély rend-teljhatalmának második terében van. mert amikor elindultam a világhoz. azt a tizenkétszeres erőt. melynek akaratából a mindenség lett. teljesült. Ezért választottalak ki titeket kezdettől fogva az Első Rejtély által.ezen elgondolkozva ültem távolabb tőletek az olajfák hegyén. Örvendjetek hát és ujjong­ jatok. melyeket a fénykincs tizenkét megváltó­ jától vettem az Első Rejtély parancsára. olyan erőket. mely most a testetekben 17 . Ezt a fénvruhát visszahagytam az utolsó Rejtélyben. ahogyan elejétől kezdve mondtam nektek. meg a legbelsőbbtől a legkülsőbbig és a legkülsőbbtől a legbelsőbbig. az történt az Első Rejtély által. a belülről kifelé huszonnegyedik Rejtélyben hagytam. és az emberiségnek kezdek beszélni. amelyet hát­ rahagytam őbenne. hogy elő­ ször nektek beszéljek az igazság kezdetéről a teljesüléséig. hogy magamra öltsem. melvet kezdettől fogva nekem szánt. s hogy ez a Rejtély még nem küldte el a ruhát. amikor erre a világra jöttem. s amelyből éppen jöt­ tem. Ezt a tizenkétszeres erőt öntöttem anyáitok méhébe. nem a keresztrefeszítésem előtt. mely kezdet­ től fogva van. és örömötök egyre nagyobb legyen! Mert nektek adatott.hogy parancsa szerint elküldte a fénvruhámat.tek. s amelvet az utolsó. és mindent megjelentetek az igazság kezdetétől a teljesüléséig. hanem most . FEJEZET Amikor a nap keleten felkelt. kezdettől fogva tizenkét erőt hoztam magammal. 7. míg be nem telik az ideje . Örvendjetek tehát és ujjongjatok.

hogy képesek legyetek e világ archonjainak fenyegetéseit. Az eonok archonjai pedig nem ismer­ tek fel. Amikor útban voltam erre a világra. amelyet a magasság archonjai hoznak rátok. hogy Gábriel angyal vagyok. Akkor az történt. mielőtt megfogant volna. Mert ezeket az erőket először ti kaptátok meg az egész világért [kosmou]. Felvettem. A bennetek lévő erő ellenben tőlem van. amelyet először kaptam. Én pedig egy erőt vetettem el beléje. 18 . Lelketek pedig az eredeti élethez tartozik. az eonok angyala alakjában.van. akik az archonszférához vitték és Erzsébet méhébe taszították. hogy a bennetek lévő erőt attól a tizenkét Megváltótól vettem. a világ szenvedéseit és veszélyeit és minden üldöztetést elviselni. hogy az eonok archonjai közé érkezvén az Első Rejtély parancsára lepillantottam az embervilágra. mert azt hitték. Ezért mondtam nektek kezdettől fogva. hogy nem ebből a világból valók vagytok. és a világosság szűzleányához vittem. Mert gyakran mondtam nektek. Erzsébetre találtam. ráta­ láltam Éliás [Illés] próféta lelkére a szférák eonjaiban. mivel ti lesztek azok. akik az egész világot megmentik. a jótól. így van keresztelő János testébe kötve a középen lévő kis Jaó ereje és Éliás próféta lelke. A világosság kincseskamrája tizenkét Megváltójának tizenkét erejét hoztam. keresztelő János anyjára. Ez az erő van János testében. Azonkívül az archoniélek helyett. melyet kapnia kellett volna. vettem a lelkét. Én sem vagyok ebből való. Mert lelkét e világ minden embere az archonok és eonok erejéből kapta. amelyet a kis Jaótól kaptam. hogy János képes legyen majd előttem prédikálni. melyek a világosság kincseskamrái­ ban vannak. ez aztán odaadta az ő kéz­ besítőinek. az utamat elkészíteni és a bűnbocsánat vizével keresztelni. melyet az én erőm azon részéből vettem. aki középen van. a szférák archonjai közé jutottam Gábriel.

hogy ezek archonlelkek. F E J E Z E T Jézus folytatta. melyet a középen lévő tizenkét szolgától vettem. Az archonok dékánjai és azoknak a szolgái azt hitték. Amikor észrevettem. hogy ha a Krisztus jön. s amikor felém fordult a magasba. ahogyan meg van írva. amikor így szóltam nektek: „János azt mondta: nem én vagyok a Krisztus". anélkül. ame­ lyet a magasságban viseltem. aki az igazak körze­ tében [jobb oldalon] van. Máriára találtam. megszülettetek a világban. s anyáitok testébe kötötték meg azokat. amit Éliásnak a keresztelő Jánosba kötött lelkéről mondtam. belé taszítottam az első erőt. ez a fénytest-erő. ahogy akartak". és azt mondtátok nekem: „Meg van írva. hogy az utat készítse neki". akiről mond­ tam. amit Bárbelótól vettem. akit anyagtest szempontjából az anyámnak neveznek. a jótól kaptam.Ezért kételkedtetek egyszer. Amikor aztán eljött az időtök. hogy eljő. 19 . az archonok szférájába taszítottam bele. hogy nem értitek. és így szólt: . Én meg azt feleltem: „Éliás már eljött és mindent elő­ készített. A lélek helyett pedig azt az erőt taszítottam belé. A fénykincs tizenkét Megváltójának tizenkét erejét pedig. szemtől szemben megmondtam nektek nyíltan: „Ha be tudjátok fogadni keresztelő Jánost: Éliás ő. A szolgák pedig elhozták. amelyet a nagy Szabaóthtól." 8. úgy Éliás fog előtte jönni. és úgy bántak vele.Amikor az Első Rejtély parancsára lepillantottam az embervilágra. Beszéltem vele Gábriel alakjában.

minden archonnal és minden eonnal. akik az egész világot megmentik. amikor az Első Rejtély megparancsolja nekem. Ez az az erő. mert eljöttek az idők. míg el nem jön a teljesülés ideje. hogy beszéljek veletek az igazságról. Az a teljesülésnek az ideje. Örvendjetek és ujjongjatok. aki a keveredés világában él. mely most össze van keverve minden láthatatlannal. mert titeket áldot­ tak meg az emberekért a földön. amelyet utolsó segítőnek leheltek bele ebbe a világba [keve­ rékbe. 20 . az Első Parancsolatba taszítottam. És ez a rész van most mindenkiben. A kapottnak egy részét a Nagy Világosság az Öt Segítőbe taszította. És az Öt Segítő közül az utolsó aztán egy részt a haláltermészetbe [keverékbe] taszított. annak kez­ detétől a beteljesüléséig. Ezt az erőt. s amelyet az utolsó Rejtélyben visszahagytam. melyet kezdettől fogva magamból keltettem. mivel a világ megmentése általatok lesz. így beszélt Jézus a tanítványaihoz az olajfák hegyén. ti vagytok azok. Az Első Parancsolat aztán ennek az erőnek egy részét a Nagy Világosságba taszította. ahogyan most mondtam nektek. örömöt örömre halmozzatok. kerasmou]. így abból az erőből kaptátok meg a részeteket. szóval elegyedett a halálnak ezzel a világával. amikor magamra öltöm a ruhát.Örvendjetek és ujjongjatok. mely kezdettől fogva nekem készült. és mindenről a belsőtől a külsőig.hogy archonlélek lenne bennetek. és folytatta: .

Ruhámban pedig egy Rej­ télyt találtam a magasságosak öt szava képében: zama zama wzza racama wzaj. ez a tökéletes kimenet és bemenet. mely kint van a világban . ami a ruhámban van. amely a teljesülés csúcsát és bőségét és ismeretét jelenti. hanem elvezetlek titeket a beteljesedéshez a bőségben [plerómában] és minden Rejtélyben. ami történt velem. most felöltöttem a ruhámat. és beszélni fogok nektek a minden­ ség Rejtélyéről és a mindenség plerómájáról. amelyből minden kisugárzás [emanáció] és minden ami ezekben van. FEJEZET Az történt.9. jöjj fel hozzánk! Mert mi a társaid vagyunk. Közlök veletek minden Rejtélyt a legkülsőbbtől a legbelsőbbig. amelyben a ruhám volt. hogy mindent elmondjak nektek. mely a Kimondhatatlanban kezdettől fogva volt.a mindenség oka -. és az Első Rejtély felruházott engem minden hatalommal.és aki miatt minden Rejtély és ezeknek minden területe lett -. a következőképpen folytatta: . hogy amikor a nap felkelt keleten. F E J E Z E T Amikor Jézus így beszélt tanítványaival. Veled teljesen egyek vagyunk. Még egy kis idő. keletkezett . nagy világosságerő szállt le. Hallgassatok hát. Rejtély. Mi ugyanazok vagyunk. 10. ahogyan az előbb mondtam nektek. mielőtt 21 . amelyet visszahagytam a huszonnegyedik Rejtélyben. Te vagy az Első Rejtély. Ettől az órától kezdve sem­ mit sem hallgatok el előletek. Az öt szó a következőt jelenti: 0.íme.

Mert méltó vagy rá. mivel inkább létezel. mely kezdettől fogva a tiéd. meg az Öt Fa és a Három Amen és az ikrek Megváltójáé. A második ruhában benne van minden Rejtélv és minden kisugárzás nevének teljes fénvessége. íme. a kihirdető Rejtélye nevének a fényessége van. Mert mindannyian azért jöttünk hozzád. amelyet most küldtünk neked. míg az idő teljes nem lesz az Első Rejtély parancsára. Ezért küldte neked rajtunk keresztül az Első Rejtély az ő sugárbősé­ gének Rejtélyét. azon kívül. a Kimondhatatlan küldöttének (aki a Nagy Világosság) a Rejtélye. Az ő nevét mi képezzük együtt. amit már elküldtünk neked. Oltsd fel a ruhádat és jöjj hozzánk. Az elsőben a Kimondhatatlan minden Rejtélyének minden neve. Most elküldtük neked a ruhádat. ami az Első Rejtély két terének rendjeiben található. saját parancsára az ő egész sugár­ pompájába öltöztessünk. tehát belülről számítva az utolsó Rejtélynél. az Öt Segítő Rejté­ lye.megjelent. aki a gyermek gyermeke. hogy felruházzunk vele. hogy az Első Rejtélybe. Abban a ruhában pedig. Mert az Első Rejtély ideadta a két öltőből álló ruhát. a belülről kifelé számított utolsó Rejtélvben vissza­ hagytál. az idő beteljesedett. mely két öltőből áll. és előttünk vagy. Most mindannyian hozzád lépünk a külső határon. mint mi. az Első Parancsolat fényessége. valamint minden tere és rendje kisugárzásának a teljes dicsősége talál­ ható. amelvet az utolsó határon. mely nekünk egy részünk. a Hét Amen és Hét Hang. Továbbá ebben a ruhában van a fénykincs-kisugárzások minden rend­ je Rejtélyének a neve fényessége és a fénykincs Megváltóié és a rendek rendjeié. Ezen kívül benne van a fény- 22 . vala­ mint az Öt Ötlet Rejtélyének fényessége. és az Öt Irányító.

meg a tizenkét eon és archonjaik. Szintén benne van azok nevének a fényessége. hogy az Első Rejtély parancsára felruházzunk! Mert kevés időd van. és azoké. az Első Rejtély sugárbőségét! 23 . akik jobb oldalon vannak.kincs három kapujában álló kilenc Őr Rejtélyének fényessége. hozzánk jössz és elhagyod a világot. Benne van mindennek a neve. hogy teljesítsd az Első Rejtély teljesülésének egész feladatát. ami a sorshatalomban. és a szférák és minden területük az Első Parancsolattól lefelé nem ismerték fel ezt. aztán az ő láthatatlanjaik Rejtélye. ahogyan a Kimondhatatlan határozta el! Jöjj hamar hozzánk. íme. és jöjj hozzánk! Mert hozzád jövünk. íme. mert az ő világosságának dicsősége belül rejlett. meg mindazoké. amelyet az Első Parancsolattól lefelé senki sem ismert meg. hogy megkapjad teljes fényességedet. akik a tizenharmadik eonban vannak. Továbbá benne van a nagy Láthatatlan (aki az Ős­ atya) nevének egész fényessége. akik a szférákban vannak. meg mindennek a neve. akik középen vannak. ami a tizenkét eonban van. és azoké. hogy felruházzunk vele. nagyon rövid az időd. Öltsd magadra ezt a ruhát hamar. valamint a Három Háromszor-hatalmas és egész körzetük Rejtélye. elküldtük neked ezt a ruhát. Jöjj hamar hozzánk. meg minden mennyországban van. ezek minden lakójáé és területéé. melyek kezdettől fogva vannak számodra az Első Rejtélyben. míg be nem teljese­ dik a Kimondhatatlan által meghatározott idő. Jöjj hamar. arkangyalaik és angyalaik nevei. valamint az ő firmamentumaiké. hogy az Első Rejtély parancsára rád öltsük két ruhádat. az idő beteljesedett.

A mennyek kapujához értem. FEJEZET Én pedig magam mögött hagytam ezt a helyet. rendkívül erősen világítottam. és a firmamentum kapui megmozdultak. nagyon féltek. Mind leborultak előttem. a mi tudtunk nélkül?" És mindannyian dicsérték a legbelsőbbet. és meg voltak zavarodva. 12. Megpillantották ragyogó fényruhámat és látták a Rejtélyt.11. csak a világosságot. FEJEZET Azután az történt. mint a firmamentumban. és mindegyik elhagyta az ő rendjét. és dicsérték a legbelsőbb legbel­ sőbbjét. és felmentem az első szférához. 24 . és azt mondták: „Hogyan ment át a mindenség Ura közöttünk. és rettegtek. Amikor az első szféra kapujához értem. negyvenkilencszer fényesebben. így erősen vilá­ gítottam. hogy amikor mindezen szavak Rejtélyét megláttam a nekem küldött ruhában. imádtak. mérhetetlen fényességgel ragyogtam. és egyszerre megnyíltak mind. És minden kötelékük feloldódott. megmozdultak a kapuk. s magától kinyílt mindegyik egyszerre. és abban lévő angyalok zavarba jöttek a rajtam lévő nagy világosság miatt. Engem azonban nem láttak. amely az ő nevüket tartalmazta. ezt azonnal magamra öltöttem. És minden archonok és hatalmak. és felmentem a magasba.

Egyszerre leborultak előttem. megpillantották fényruhámat. ami a sorserők helyén van megzavarodott és egymásba botlott. amikor meglátta nagy világosságomat. így még jobban zavarba estek. Mind egyszerre jött leborulni. és felszálltam a második szféra. imádták a fényru­ hámat. FEJEZET Én pedig magam mögött hagytam ezt a helyet. rettegéssel és nagy izgalommal dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét. körzeteik és rendjeik. mind rettegett. és nagy félelemmel. és maguktól megnyíltak egyszerre. És mindegyik elhagyta az ő rendjét. rendjeik és házaik minden kötelékei. Még jobban izgultak és rettegve mondták: „Hogyan ment át a mindenség Ura közöttünk a mi tudtunk nélkül?" És széttöredeztek az ő helyeik. és a szfé­ ra archonjai és lakói mind zavarba jöttek. mert ott az első szféránál még 49-szer fényesebben világítottam. mérhetetlenül fényesen világítva. Minden archon. féltek és így kiáltottak: „Hogyan mehetett át közöttünk a mindenség Ura a mi tudtunk nélkül?" És feloldódtak az ő kötelékeik. Megpillantották a fényruhámat. mely körülvett engem. Itt is megmozdultak a kapuk. és minden. és látták rajta az ő nevük Rejtélyét. és látták benne a nevük Rejtélyét. Beléptem a sorserők házaiba óriási fényességgel. a sors-erők kapujához. Látták a nagy fényességet.Beléptem a szféra házaiba. 13. és megzavarodva és rettegve dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét. engem imádni. 25 .

zavarukban rettegvén nagy fényességem miatt. és a kapuk egymásra nyíltak. amikor meglátták nagy fényességemet. Egymásra támadtak. archonja és istene és ura és hatalma és kényura . Az eonok minden angyala. láthatatlan Ősatya és a Három Háromszor-hatalmas terüle­ tét is. fátylaik és kapuik összevesztek. amely az emberiség földjén jött rám. szférájukat és rendjüket. mint nálatok a földön. A nagy félelem és zavar miatt a nagy Ősatya ide-oda futkosott az ő területén. éppígy a Három Háromszor-hatalmas is. mert ez a világot és lakóit azonnal megsemmisítette volna. Nagy zavaruk és félelmük elérte a nagy. és felemelkedtem az archonok nagy eonjaihoz. arkangyala.14. A fátylak maguktól félrehúzódtak. Mérhetetlenül fényesen világítva értem az ő fátylaik és kapuik elé. mely most más volt. mint a sorserők házaiban. a páratlanjaik és láthatatlanjaik és ősatyáik és háromszor-hatalmasaik . és nagy félelem fogta el őket.az ő erőik. mely még 49-szer fényesebb volt.megláttak engem mérhetetlen csillogásommal. FEJEZET Ezt a helyet is magam mögött hagytam. Nagy félelmük miatt nem tudták lezárni a területeiket. A rajtam lévő világosság a tizenkét eon közepette még 8700 miriádszor erősebb volt. Mert a világ nem tudta volna a világosság igazi bőségét lobírni. mint az a fényruha. Beléptem az eonok közé mérhetetlen ragyogással. 26 . És egyszerre mozgatták minden eonjukat. Amikor elértem a tizenkét eont. fényszikráik és csillagaik.

amelyen uralkodnak. hogy mindig balra nézze­ nek. és élet-lehelet nélküli halottak lettek. hat hóna­ pig pedig jobbra fordulva gyakorolják. 27 .15. és úgy csináltam. És Adámász. mint a föld lakói. FEJEZET Amikor pedig a tizenkét eonban tartózkodók meglátták a rajtam lévő nagy világosságot. amelyeket a bukott angyalok fekete mágia [varázslat] formájában hoztak a földre. és az eonokban futkostak. Én pedig mindtől elvettem erejének egy harmadát. egymás ellen lázadoztak. mivel csak a lenyűgöző világosságot látták. A sors erőit és a szférát pedig. Meg hogy ne végezhessék el gonosz tetteiket. hogy ki ellen harcolnak. megfordítottam. hogy mialatt a világosság ellen harcoltak. hogy befolyásukat hat hónapig balra fordulva. mivel nem értették a Rejtélyt. Minden eon és menny és az ő egész rendjük egymásba gabalyodott a nagy félelemtől. Lezuhantak az eonokba. Úgy esett pedig. ami történt. ha a föld lakói felidézik őket a Rejtélyeikben. és úgy vigyék végbe tetteiket és befolyásaikat. mind kimerültek. a nagy kényúr és az eonokban lakó minden kényúr hiábavaló harcra kelt a világosság ellen. hogy ne folytat­ hassák gonosz tetteiket. Az Első Parancsolat utasítására és az Első Rejtély parancsára ugyanis Jeu. És nem tudták. a világosság felügyelője úgy iktatta be őket.

16.Mária.Uram. amelyen uralkodnak. te. Jézus.Akinek van füle. hogy amikor Mária a Megváltótól ezt hallotta. hogy hat hónapig balra nézve. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. úgy fordí­ tottam meg és rendeztem be. beszélj nyíltan. FEJEZET Amikor az ő területükhöz jöttem. így szólt hozzájuk: . akit én teljessé fogok tenni a magasságok minden Rejtélyében. te áldott. 28 . az irgalmas pedig válaszolt Máriának: . majd így szólt: . Én pedig elvettem erejük egyharmadát. akinek szíve a testvéreidnél inkább a mennyek birodalmára irányul. parancsold meg. Úgy lett. 17. az hallja. egy óra hosszat a levegőbe meredt. hogy ne tudják befejezni gonosz tetteiket. A sors erőit és a szférát. ellenkeztek és háborogtak a világosság ellen. hogy nyíltan beszéljek. további hat hónapig pedig jobbra nézve végezzék a befolyásaikat.

hogy megjelentessék néked. hogy akinek van füle az hallja. és szféráikat és sorserőiket megfordítod. hogy ettől az órától kezdve ne legyenek képesek kivitelezni gyalázatos tetteiket. 29 . azokban a Rejtélyekben. Halld tehát Uram. Mert megfordítottad a szféráikat. mint végzett Egyiptom felől az Úr. „az egyiptomi látomásban" a következőt hirdette ki egykor: „Ugyan hol vannak bölcseid.18. Az archonokat kell Egyiptomnak látni. mit teszel mostantól kezdve. és tudják. Ez azt jelenti. amelyekre a bukott angyalok taní­ tották meg őket gyalázatos tetteik és varázslataik Rejtélyének kivitelezése érdekében". hogy az igédet helyesen értsük.Ezzel kapcsolatban. ó. és akik a földből idéznek. ha az emberi nem ezekben a Rejtélyekben felidézi őket. az Esaiás prófétában lévő erő egy szellemi pél­ dabeszédben. jósolt rólad a [Jesajas] Esaiásban ható erő. melyet hozzánk intéztél.Uram. . hogy nyíltan szóljak. megfordítottam. és akik a méhéből idéznek. Mert te elvetted az ő erejüket és a horoszkópcsinálókét és a csillagjósokét és a jósokét. hogy te majd elveszed az eonok archonjaiban lévő erőt. mert mulandó anyagok. hogy „nem fogjátok tudni. hogy az archonok közül senki sem fogja tudni. F E J E Z E T Ekkor Mária így szólt a Megváltóhoz: . és hat hónapra balra fordulva és hat hónapra jobbra fordulva hagytad elvégezni a befolyásukat. Szabaóth?" Mielőtt jöttél. Azért mondtad. hogy többé semmit se tudjanak. hogy ettől az órától kezdve ne tudják előre jelezni a jövőt. az igét. Egyiptom? Látnokaid és csillagjósaid. Szabaóth". mit tesz majd az Úr. Uram. hogy „elvettem minden eon archonja erejének egy harmadát és a sorserőiket és a szférákat. Azt mondtad. amelyeken ural­ kodnak. azért mondod.

Az Ézsaiásban lévő erő előre jelentette rólad: „Mostantól kezdve nem fogjátok tudni. mely most a te anyagtestedben van. és engedd. Szabaóth. hallgass meg.Uram. Jézus elé lépvén leborult előtte. az igazságosság helyéről vett világosságerő által. az hallja". hogy megtudd. mielőtt tovább beszélsz velünk a helyekről. Jézus azt felelte Máriának: . hogy mit tesz az Úr. 30 . ahová mentél. hogy igédhez még egy kérdést tegyek fel. mondtad nekünk. megjelentetem neked. a jótól. hogy „akinek van füle. kinek a szíve irányul vágya­ kozva a mennyeknek országára." Szabaóthtól. mert te leszel a legnagyobb bőség és legmagasabb teljesülés. azt mondta 0: . Amikor Mária ezt hallotta a Megváltótól. FEJEZET Amikor Mária elhallgatott. Uram Jézus. 19. Mária! Áldott vagy te az asszonyok között a földön.Beszélj nyíltan és ne félj! Bármit kérdezel. és lábait imádván azt mondta: . ujjongott.Jól mondtad.

Nem úgy fogják elvégezni. akkor jóslataik helyesek lesznek. hogy a jó tetteket magakadályozzák. akik a tizenharmadik eonban vannak. De azoknál fognak erőt kölcsönözni. újra Mária kérdezett: . és megmondhatják.Amikor a horoszkópcsinálók a sorserőket és a szférát balra fordult helyzetben találják. mert amikor az Első Rejtély parancsára erőt vettem.Uram. hogy mi történik velük? Jézus így válaszolt Máriának: .20. ahogyan kezdetben terjedtek. 2 1. és a sor­ serők és szférák archonjainak mágiáját. az emberek. ha ezeket a fekete mágiájukkal felidézik. FEJEZET Mária így szólt: . F E J E Z E T Amikor Jézus ezekkel a szavakkal végezte beszédét. ahogyan kezdetben tették. akkor ezeket bölcsen és biztosan elvégzik. akik a tizen­ harmadik eon Rejtélyeinek mágiáját ismerik. Ha azonban a sorserőket vagy a szférákat jobbra fordult állapotban találják. vagy sem? Jézus így válaszolt Máriának: . akik ismerik az archonok és eonok mágiáját. a horoszkópcsinálók és a jósok ettől az órától kezdve nem tud­ ják-e többé megmondani az embereknek.Uram. akkor sem- 31 . erről a területről nem vettem el erőt. aminek meg kell történnie. Ha pedig azok mágiájának a Rejtélyeit idézik. mostantól kezdve el tudják-e végezni. amire a bukott angyalok tanítot­ ták meg őket. mert elvettem erejük egyharmadát.

Most azonban hat hónapig balra. négyzeteiket. három­ szögeiket és nyolcasaikat megfordítottam. mivel neveik balra nézve másak. Aki tehát a pályáikat jobbra fordult helyzetükben nem ismeri fel. amikor hat hónapra a bal oldali pályáikra. mivel befolyásaik. hogy teljesen megzavarodjanak. befolyásaikat és állásaikat hat 32 . mindent pontosan meg tudnak mondani. hat hónapra a jobb oldali pályáikra hagyom irányulni őket. mert ahhoz képest. Ezen kívül azért hagyom a műveiket. A látnokok is. alti tudja így észlelni őket. káprázatba és tévedésbe esik. mert a befolyásaikat. amikor jobbra fordultak. sőt veszélyeztetik magukat. amit a dékánjaik­ tól kérdeznek. az pontosan ismeri a befolyásaikat és előre tudja jelezni a dolgaikat. s hat hónapig minden állásukat jobbra fordulva csinálják. Ha azonban a látnokok olyankor idézik a nevüket. éppoly kevéssé a háromszögeiket. mint jobbra nézve! Ha akkor idézik őket. most másképpen néznek ki. ahogyan állásukat Jeu határozta meg. Ehelyett nagy zavarba jön. melyeket azelőtt a négyzeteikben.mi igazat sem mondhatnak. az semmi igazat sem fog találni. mert a műveiket. akkor nem fognak rájuk hallgatni. Aki pedig ki tudja számítani őket a megfordulás pillanatától. ha idézik az archonok neveit és balra fordult állapotban találják őket. amikor jobbra fordultan találják őket. négyzeteiket és más ábráikat. négyzeteik. hanem megzavarodnak. háromszögeik és nyolcasaik a kezdettől mindig balra néztek. most megfordítottam. hogy mit tesznek. háromszöge­ ikben és nyolcasaikban balra fordulva végeztek. akkor nem nyilvánul meg nekik semmi igaz sem. hat hónapig pedig jobbra nézetem őket.

Fülöp lépett elő. 22. hogy előadd. mielőtt tovább beszélsz nekünk a helyekről. Fülöp így felelt. leborult előtte. pályájukon való megzavarásukra. vagy sem? 33 .Legyen. hogy már a saját pályáikat se értsék meg. ahová szolgálatod alapján mentél.Uram. hogy amit mondtál. hogy az eonokban és szféráikban és mennyeik­ ben és minden helvükön lévő archonok megzavarodjanak és meg legyenek tévesztve. és lábait imádván [illetvén] így szólt: . hagyj megszólalni. megengedem neked. Az irgalmas Megváltó válaszolt és azt mondta Fülöpnek: . és mondta Jézusnak: . aki Jézus minden szavát feljegyezte. FEJEZET Amikor Jézus befejezte a beszédet. amit mondani akarsz. ahhoz egy kérdést tegyek fel. melvik Rejtély késztetett téged az archonok és eonjaik és sorserőik és szféráik és rendjeik és minden területük megfordítására.Uram és Megváltóm.hónapig balfelé elvégezni. hogy futásukban meg legyenek téveszt­ ve? Ezt a világ megmentése érdekében tetted-e velük.

Hogy akiket meg lehet menteni. létszámának betelése sokáig elhúzódna.Uram. A Megváltó szánalommal felelt Máriának: . légy türelemmel irántam és engedd. és mondta Fülöpnek és minden tanítványnak: . azok megsemmisüljenek. amely­ ből lelkeket csinálnak. 34 . Ne haragudj. s én nyíltan megmagyarázom neked. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. Ezért fordítottam meg a pályáikat. és kiadják az erőt. s akiket nem mentenek meg. 24. azok gyorsan megtisztuljanak és felemeltessenek. és nagyon sok idő menne veszendőbe. akik a Rejtélyek miatt a mennyek örököseinek számíta­ nak és a fénykincsben lesznek. és a tökéletes lelkek.23. hogy megzavarodjanak és felkava­ rodjanak. ha az eonok archonjai és a sorserők és szférák archonjai és minden területük és mennyük és eonjuk nem lenne megsemmisítve. Bizony. bizony mondom nektek. FEJEZET Jézus pedig felelt. hogy hozzád szóljak. mely az ő világuk anyagában van.Mondj bármit.Pályáikat minden lélek megmentése érdekében fordítottam meg. előlépett Mária. az ékesen szóló és áldott. ha pályáikat nem fordítottam volna meg. hogy oly gyakran zaklatlak kérdésekkel. s Jézus lábai elé borulva így szólt: . szám­ talan lélek ment volna tönkre. És a lelkeknek hosszú ideig kellene ezen a világon kívül maradni.

hogy köreiket gyorsabban fussák be.Kitűnő. és megindítja fölöttük az idők gyorsítóját. Mindegyikőjük a rendjében maradt és a pályáján futott. a világosság átvevője megtisztítja ezeket az erőket és 35 . hanem mindent megjelentetek nektek az igazság szerint.mivel pedig elviszi onnan. s minden dologra gondosan rávilá­ gítasz. azok felháborodnak -. ahogyan Jeu. amelyek a szférába és a sorserőkhöz vannak kötve. és milyen alakban tisztulnak meg hamar? 25.Uram. a világosság felügyelője kezdettől fogva megkötötte őket. Halld hát Mária. ahogyan Jeu állította be őket. mind kötve voltak az ő köte­ lékeikben és szféráikban és lepecsételtségeikben. a szemük könnyéből és a testük verejtékéből.Mária így szólt Jézushoz: . Mária! Jó kérdést teszel fel. a világosság nagy átvevője [a tized behajtója] tökéletes számának az ideje. Nem fogok többé semmit sem rejtegetni előletek. és kivonja az eonok minden archonjából és a sorserők és a szféra archonjából a megtisztított világosságot . A gyorsító kiveszi az erőt az ő [az archonok] szájuk leheletéből. ki szokott menni az eonok és minden archon közé. FEJEZET Jézus így válaszolt: . s hallgassátok. Amikor aztán eljön Melkhisédek. És Melkhisédek. hogyan késleltetik a lelkeket ezen a világon kívül. tanítványok: Mielőtt az eonok minden archonjának és a sorserők és a szféra min­ den archonjának átadtam az üzenetemet.

háziállatleikeket. akkor. hüllők. akkor bennük az erő kezd megszűnni. A sorserő archonjainak szolgái. és az emberek. és a megtisztult mindenséget gyorsan felemelik. és csinálnak belőle emberleikeket. felfelé nézvén. és bement mindazon archonok eonjai közé és a sorserők és a 36 . majd ezeket a lelkeket az emberek világába taszítják. FEJEZET így szokták ezt elvégezni. s így működtek. Amikor a nap kézbesítői és a hold kézbesítői. Amikor pedig időben észrevették. ahogyan mondtam nektek. megpil­ lantják az eonok pályáinak állását és a sorserők és a szféra konstellációját. állatok. vadállat­ leikeket és madárleikeket. Az ő körzetükben lévő világosságuk elalszik. mielőtt az erejüket csök­ kentették. akkor ezekből kivonják a fényerőt. s leküldik ezeket az emberek világába. Anyagi élesztőjüket leviszik az eonok alatti szférához. Az eonok minden archonjainak szol­ gái pedig begyűjtik mindennek az anyagát. vadak és madarak lelkét csinálják belőlük azon szféra archonjai pályájának és fordulatuk állásának megfelelően. újra kijött. a nagy világosságtisztító kézbesítőinek. A nap kézbesítői ezt elkészítik és megőrzik.fényüket a világosságkincshez viszi. meg az eonok alatti szféra archonjainak szolgái fogják ezt az anyagot. birodalmuk megsemmisül. ahogyan szokta. úgyhogy kimerülnek. hüllőleikeket. 26. Ott pedig lelkekké válnak. gyengék és erőtlenek lettek. lefogytak. a világosság átvevője számjegyeinek száma teljes lett. mígnem átadhatják Melkhisédek. Ha pedig erőtlenek lesznek. hogy Melkhisédek.

az anyaguk élesztőjéhez fordultak és ezt nyakalták. és nem hagyják már. így azonnal szorult helyzetbe kerülnek és kivetik magukból az erőt a szájuk leheletével. a világosságkincshez tartozó lelkek száma a lehető leghosszabb ideig ne váljon teljessé. Zabálják tehát. 27. mialatt fényruhám mérhetetlenül 37 . Felháborgatta őket. Amikor aztán megbízatásom (szolgálatom) szerint. ezeket az erőket meg­ tisztítja. melyre az Első Rejtély parancsa szerint voltam hivatott. azért. És az eonok minden archonja és a sorserők és a szféra archonjai ekkor élesztőjük anyagához fordulnak. s így már nem hagyták. hogy ebből lelkek készüljenek a világnak. hogy ne menjenek tönkre. amelyek őbennük az erők. hogy uralmuk lehetőleg sokáig tartson. a szemeik könnyeivel és a testük verejtékével. hogy ne gyengüljenek le és ne erőtlenedjenek el és ne vesszen el az erejük és ne semmisüljön meg a birodalmuk. aki a világosságot kapja. bekebelezik. Melkhisédek pedig. s hogy a tökéletes lelkek száma.akkor ezt tették két cikluson keresztül.szféra archonjai közé. FEJEZET Amikor az eonok archonjai és a sorserők és a szféra archonjai teljesen így működtek. így hosszú ideig visszatartsák e világon túl . és világosságukat a világosságkincshez hordja. s oda hatott. ahogyan mindig szokta. felmentem. Most már a saját anyagukat zabálják. hogy körpályái­ kat gyorsan elhagyják. a tizenkét eon archonjának kényurai közé jutottam. és az erőket (lélekerőket). hogy ebből az emberek világában új lelkek keletkezzenek.

hogy hat hónapig jobbra nézzenek a befolyásaik következményeire a négyzetekben. hogy ezzel halogassák az uralmuk végét. Amikor elvettem erejük egyharmadát. akkor egyetlen léleknek sem adták volna meg a világrajövés 38 . s uralkodói helyzetüket lehetőleg sokáig fenntartsák. hogy gyors tisztulás és gyors felemelkedés válhasson lehetővé. hogy ezzel területeik létét meghosszabbítsák. ösvényüket könnyebbé tettem.ragyogott. hogy hat hónapig balra pillantsanak a négyzeteikre. az Első Rejtély parancsára megfordítottam eonjaik pályáit és futását. mely így felgyorsult. ahogyan azelőtt volt. és menetüket felgyorsíttattam. nem tudván. egy ideig pedig jobbra nézzenek. s meg akarták ragadni. hogy ki ellen harcolnak. és a tizenkét eon minden kényura együtt harcol­ ni kezdett fényruhám ellen. Ezt tették. Pillantásukat pedig másik rend felé fordítottam. hogy a Rejtélyeket kapó és a fénykincshez tartozó lelkek száma hamarabb váljon teljessé. háromszögeikre és nyolcszögeikre. meg sorserőik és szférájuk pályáját. elfordítottam a szféráikat. s úgy intéztem. Mialatt ellenkeztek és a világosság ellen harcoltak. Amikor a kényurak meglátták a rajtam lévő nagy világosságot. háromszö­ gekben és nyolcszögekben. Egész pályájukat és egész menetüket megfordítottam. Ádámász. hogy mostantól kezdve nem voltak képesek az anyaguk élesztőjéhez folyamodni és azt enni. Az eonok archonjait és a sorserők és a szféra archonjait ezáltal nagyon megzavartam és tévedésekbe ejtettem. a nagy kényúr. Köreiket kisebbre szabtam. Az ő idejeiket és időszakaikat is lerövidítettem. hogy egy ideig balra. Ha pályáikat nem fordítottam volna meg és idejüket nem gyorsítot­ tam volna fel. Úgy megbolygattam őket. és többé nem voltak képe­ sek megtisztított világosságuk élesztőjének anyagát enni. Az archonok megzavarodtak a pályáikon.

amik történtek velem a tizenkét eon archonjainál és minden archonjaiknál és uraiknál és hatalmasaiknál.Áldottak vagyunk mindenek előtt az emberek között. a tanítványok egyszerre borultak le. Mind leborultak. az ő angyalaiknál és arkangyalaiknál. Csökkentettem tehát az időket és időszakokat a tökéletes lelkek szá­ ma miatt. Ezért mondtam egykor nektek: „de a választottaim miatt megrövidí­ tettem azokat a napokat. FEJEZET Jézus folytatta beszédét. hogy ezeket a nagy üdvcselekedeteket megjelentetted nekünk. 28. és azt mondta tanítványainak: . Amikor Jézus így szólt. mert ezek a kiválasztottak. s őt imád­ ván azt mondták: . Ez a válasz részletes kérdésedre. mindegyik megpillantotta a neve Rejtélyét a fényruhámon. Ha az idejüket nem rövidítettem volna le. és sok lelket semmisítettek volna meg. akik részesülnek a Rejtélyekben. melyet maguk ettek volna meg. mert egyébként egyetlen lélek sem menekülhet­ ne meg".Halljátok a dolgokat. hanem mindet megemésztené az archonok testében lévő tűz. Amikor a rajtam lévő fényruhát látták.lehetőségét az anyaguk hulladéka miatt. imádták a fényruhát és így kiáltottak: „Hogyan mehe­ tett át a mindenség Ura közöttünk a mi tudtunk nélkül?" 39 . ők és velük vadházasságban élő társaik. akkor egyetlen anyagban született lélek se menekülhetne meg.

mind összeestek az eonjaikban erőtlenül. Amikor elhagytam azokat az eonokat. hogy imádják a nevük Rejtélyét a ruhámon. mint az archonok abban az órában. akikben már nincsen lélegzet. egyszóval a nagyjaik mind látták. Amikor elértem a fátylaikat. Amikor ez történt a kényurakkal az archonok között. Bámulták a nevük Rejtélyét a ruhámon. az isteneik és fényszikráik és csillagaik. s megpróbáltak közelebb kerülni. maguktól félrehúzódtak és megnyíltak előt­ tem. hogy a tizenkét eon minden lakója kötve volt a rendjében. az ő nemzetleneik. így tisztelték meg a fényruhámat és dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét. s emiatt rettenetesen megijedtek. hogy a kényurak ereje az ő helyeiken megcsap­ pant. így járnak most a sorserőkben és a szférában lévők a pályájukon. És mind az ő háromszor-hatalmasaik és nagy ősatyáik. úgy volt. három­ szögeikben és más aspektusaikban. Imádattal nézték azonban némi távolságból. FEJEZET Ezután az történt. További hat hónapig pedig jobbra pillantottak a háromszögeikre. 29. Bementem a tizenharmadik eonba és ott találtam PlSTIS SOPHIÁT a 40 . Elgyengültek. de erre nem voltak képesek a rajtam lévő nagy fényesség miatt. s a föld halott lakóihoz voltak hasonlók. Műveiket most már az én utasítá­ som szerint végezték. hogy felszálltam a tizenharmadik eon függönyeihez. négyszögeikre és más aspektusaikra. hat hónapig balra fordulva a négyzeteikben. önmagukat nemzetteik és nemzetteik.És együtt dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét. amikor elvettem az erejüket.

az egyik háromszor-hatalmastól szen­ vedett el. Mert PlSTlS SOPHIA [PlSTlS SOPHIA] Láthatatlana. 41 . a tizenharmadik eonban. az ő magasabb helyére. aki a párja. meg a többi 22 kisugárzás együtt az a 24 kisugárzás. nagy izgalom fogta el. Ruhám világosságára pillantva meglátta rajta a neve Rejtélyét és ennek a Rejtélynek egész fényességét. és az ő [emanáció].tizenharmadik eon alatt teljesen egyedül. láthatatlan Ősatva és a két Háromszor-hatalmas sugárzott ki önmagából. Mert ő azelőtt a magasság területén volt. mérhetetlen fényességemben. És azok közül senki sem volt vele. valamint a többi 22 láthatatlan kisugárzás és pár-társa. meglátott rendkívül ragyogó. Nagyon búsult a kínok miatt is. hogy ez hogyan történt Úgy volt. amelyeket Authádésztól. rápillantott min­ den archon a két nagy Háromszor-hatalmasnál. akkor elmondom majd annak a Rejtélyét. Amikor annak kiterjedéséről beszélek veletek. De a magasabb világosságot dicsérte. amelvet meglátott a fénvkincs fátylán. hogy nem vették fel a tizenharmadik eonba. Ott ült és gyászos hangulatban szomorkodott. Amikor kitartóan dicsérte a magasabb világosságot. amelyeket a nagy. hogy amikor PISTIS SOPHIA PlSTlS SOPHIÁVAL.

.

hogy oda jusson. Erre azonban nem volt képes. hanem annak a magasban lévő világosságnak hódolt. akkor az történt. mert már nem az ő Rejtélyeiket teljesítette. sem pedig a világossága tiszta részét nem adta le abban az időpontban. egyszer azt hallottam tőled. hogy hogy a tizenharmadik eon alatt találtál rá. Amikor aztán a tizenkét eon archonjai nagyon haragudtak PlSTIS SOPHIÁRA. Éppígy gyűlölte őt a nagy.Uram. a harmadik Háromszor-hatalmas a tizenharmadik eonból. a nagy Láthatatlan 24 kisugárzásával. előlépett Mária. Jézus válaszolt. láthatatlan test­ a magasba pillantott. De ettől kezdve nem végezte már a tizenharma­ dik eon Rejtélyét. hanem a magasba akart feljutni és őfölöttük lenni. amelvet a fénykincs világosságfüggönvében látott. és azt mondta tanítványainak: . aki fölöttük volt. meggyűlölték őt a tizenkét eonban lévő archonok. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. aki engedetlenségében nem sugározta ki ereje egész megtisztított részét. így meglátta a véreivel. akkor a nagy 44 .Amikor PISTIS SOPHIA a tizenharmadik eonban volt. amikor az archonok adják le a tisztájukat. és rettenetesen gyűlölték őt.30. Háromszor-hatalmas Authádész is. és így szólt: . mivel ő akart uralkodni az egész tizenharmadik eonon és az alatta lévőkön. Akkor miért nincsen az ő helyén? Mert azt mondod. hogy az Első Rejtély parancsára PlSTIS SOPHIA fénykincs függönyének világosságát és arra vágyott. az alatta [PISTIS SOPHIA alatt] lévők. Ezért haragudtak rá és gyűlölték őt. PISTIS S O P H I A TÖRTÉNETE PISTIS SOPHIA maga is a 24 kisugárzás egyike. Amikor folvtatottan a magasban lévő helyet dicsérte.

s ott Authádész oroszlánfejű világosságere­ jét pillantsa meg. s ő is haragudott PlSTIS őt. amelyet látott. nagyon hatalmas lényt. És gyűlölték őt az archonok. üldöz­ ni kezdte PISTIS SOPHIÁT a tizenharmadik eonban. mivel PISTIS SOPHIA azt ter­ vezte. amelyek továbbra is megmaradtak az ő Rejtélyeikben. mert PlSTIS volt őnáluk. s mert ezenkívül abbahagyta az ő Rejtélyeiknek az elvégzését.Háromszor-hatalmas Authádész is melléjük szegődött (akiről az előbb beszéltem nektek). és a fényt kereste. melyek fölöttük voltak. hogy a magasságokhoz megy fel. a káosz területére. és nagyon gyűlölte a világossághoz akart menni. a Három Háromszor-hatalmasak egyike. SOPHIA SOPHIÁRA. s így ott lehessen majd a világosságát elrabolni. hogy onnan leselkedjenek és támadjanak PISTIS SOPHIÁRA. állandóan búsult. És gyűlölték őt az eonok kapuinak Őrei is. Ekkor pedig Authádész kisugárzott [teremtett] önmagából egy orosz­ lánarcú nagy erőt. mely magasabban hogy elrabolják az erejét. hogy a nagy Három­ szor-hatalmas Authádész. Ezeket leküldte a lenti körzetekbe. majd pedig oda akarjon jutni. s arra csábította. anyagi. 45 . hogy lenézzen az alsó körzetek felé. meg a benne lévő anyagból [saját magából] teremtett egy csomó más. Aztán az történt az Első Parancsolat utasítására.

anvagát pedig a káoszhoz taszí­ tották. Nem tudta. 46 . hogy ez a Háromszor-hatal­ mas Authádész világosságereje. És azt gondolta: leszállok oda pártársam nélkül. A káoszban ebből egy oroszlánfejű archon keletkezett. FEJEZET Erre az történt. hanem azt hitte.31. melynek egyik fele tüzes. hogy PlSTIS SOPHIA lefelé nézett. Ettől SOPHIA nagyon gyenge lett. Ezzel a gondolattal ment le a helyéről a tizenharmadik eonból a tizen­ két eonhoz. 0 pedig leszállt a tizenkét eonból is egészen a káosz körzeteibe. Ezen felül az oroszlánfejű fény­ SOPHIÁBÓL. erő továbbra is állandóan magához vette a fényerőt a Authádész minden anyagi ereje körülzárta SOPHIÁT mialatt és zaklatta őt. világosságát és elnyelte. Ekkor üldözték őt az eonok archonjai és haragudtak rá. hogy abból a világosság­ ból származik. odalépett az oroszlánfejű világosságerőhöz. hogy magához vegye. Erre azonnal körülfogták őt Authádész anyagi lényei. akiről gyakran beszéltem nektek. és meglátta annak a vilá­ gosságerejét a lenti körzetekben. magamhoz veszem azt a fényt és csinálok belőle magamnak fényeonokat. hogy azokkal sikerüljön felmenni a Világosságok Világosságához a magasságok magasságaiba. másik fele sötét: ez Jaldabaóth. és az orosz­ lánfejű nagy világosságerő elnyelte a Kiszűrte SOPHIA SOPHIÁBAN lévő világosságerőket. s amely a fénykincs függönvéből való. mivel dicsőségre pályázott. amelyet először a magasságban pillantott meg.

3. segítségemre siessen. melyet én nem őtőlük vettem. hangom azonban nem hatolt ki a sötét­ ségből. ó Világosság. Amikor pedig Authádész teremt­ ményei látták az eonok archonjainak kárörömét. FEJEZET PISTIS SOPHIA hangosan kiáltott a világosságok világosságához. és a magasba néztem fel. tudod. A teremtmények ekkor felbátorodtak és rám rohantak. akiben kezdettől fogva hittem. és az oroszlánfejű erő elra­ bolta a bennem lévő világosságomat. láttam az eonok minden archonját lenézni rám és kinevetni engem. 5. amiben hittem. elvették tőlem. mert gonosz gondolatok folytak belém! 2. és a világossá­ got.32. ó Világosság. hall­ gasd meg most. a vezeklésemet! Ments meg. hogy a fény. és nem tudtam elmenekülni és visszatérni az én területemre. ó. 47 . Most pedig. És töredelmességének a következő sza­ vakkal adott kifejezést: 1. És segítségért kiáltottam. Világosságok Világossága. hogy az oroszlánfejű erő a tiéd. Elkövetett bűnöm így nyilvánvaló neked. amelyet kezdetben látott. De a sötétségbe kerültem a káoszban lent. hogy azok nem jönnek a segítségemre. 2. Lenéztem az alsó területekre. És mentem. 0. s magamhoz veszem azt a világosságot. és azt gondoltam: lemegyek arra a helyre. tudták. holott én velük semmi rosszat sem tettem. mert azt hittem. láttam ott egy világosságot. mert Authádész minden teremténye szorult helyzetbe hozott engem. Alaptalanul gyűlöltek engem. s amelyben hitt. És a magasba pillantottam. Igazság Világossága. hogy én ártatlanul cselekedtem.

Most viszont a káosz sötétségében vagyok leverten. erők világossága. hogy el ne merítsenek benne tel­ jesen. Mert miattad. akkor hallgass meg engem igazán és ments meg. Ments ki e sötétség anyagából. Én azonban pillantásomat hozzád emeltem a magasságba. Ne hagyd. 10. aki nem teljesítette a parancsodat. amelvek gonoszságokkal szorongatnak engem! 15. és akik a Rejtélyrendjeik­ ben maradtak. ó.6. mert a te világosságodban kez­ dettől fogva hittem! 0. 11. siránkoztam és a világosságot kerestem. 12. melyet a magasságban láttam. s ne hagyd. ne hagyd nélkülöznöm az én világosságomat! 7. ahol a szégyen borít engem. Világosságok Világossága. hogy ez az oroszlánfejű erő elnyelje egész erőmet! Ne hagyd. Ne hagyj a szükségben. Világosság. 9. és nem szolgáltam az ő Rejtélyét. Uram. és hittem benned. a Lát­ hatatlanoktól és Bárbelo nagy alkotásaitól. Uram. kigúnyoltak engem. ó. a te világosságod miatt kerültem e szorult helyzetbe. Én pedig ott voltam. 14. mert az ő eonjában voltam. ó. és eljönnél most megmenteni engem. mert nagy a te irgalmad. hogy ez a sötétség lehúzzon engem. mert forrón vágyakozva a te lakhelvedet kerestem. És minden archon és eon gúnyolt engem. A te világosságod utánzata miatt idegenedtem el testvéreimtől. Haragszik rám. 13. És az eonok kapuőrei kerestek engem. hogy sugározza ki alkotása erejét. hogy erőmet a káosz betemesse! 48 . Ha lennél oly jó. Ez történt velem. Eljött rám Authádész haragja. megváltassak Authádész teremtményeitől.

ó Világosságok Világossága. Authádészük területéről. 49 . hagyd elbukni őket. őket magukat buktassa el. amit Authádész teremtményei hoztak rám. Amikor a világosságot kerestem. hogy eljön-e küzdeni értem. annál inkább üldöztek engem. Hallgass meg. Hallgasd meg hamar az imádságomat. sötétséget adtak nekem. Erőm kipillantott a káosz és sötétség közepéből. hogy tehetetlen lenne velem szemben. de nem találtam őt. és mentsd meg az erőmet! 19. 21. hogy jön. Vártam.16. És ami­ kor az erőmet kerestem. világosság. anvagot adtak nekem. s ítéleted ragadja meg őket! 25. ha nem a te parancsodra lennék megalázva! 26. Zárd ki őket az ő istenük. mert nagyon kínlódom! 18. hogy ezt a gonoszságot magától tette. A saját bosszújukat ereszd rájuk. Bosszuld meg rajtuk. mert istentelen és arcátlan az ő istenük. Most pedig. Vártam pár­ társamat. 22. azok nyilvánvalók előtted. Hadd maradjanak a sötétségben és ne lássák meg a világosságot! Tedd. s teremtményei a megaláztatásomat szenvedéssel toldot­ ták meg. mert balzsam a te kegyelmed! Pillants le reám a te Világosságod nagy irgalmával! 15. a sötétség és az anyag. hogy mindig a káoszt lássák és a mennyeket sohasem! 24. Válts meg az archonok miatt is. aki azt hitte. ó. Ne fordítsd el az orcádat tőlem. Mert amikor te a parancsolatoddal megaláztál. hogy ne juthassanak vissza az ő Authádészük területére! 23. Járj el velük tetszésed szerint. mert isme­ red szorult helyzetemet és kínomat és erőm szükségét. de nem jött. s a teremt­ ményeit mostantól kezdve ne hagyd az ő helyeikre jutni. akik gyűlölnek engem. és erőt ad nekem. 20. Maguk gabalyodjanak bele. nem tudván. melyet elvettek tőlem! Akik ezt tették velem.

minden eonok Urát. 28. 30. és akik a Rejtélyeket az Ö nevében kapták. 29. És ne hagyd. így hát. és minden megmentett lélek ott fog lakni és azt örökli. és nem hagyja meg őket tisztátalanoknak. Mert a világosság meghallgatta az anyagokat. És ne hagyd azokhoz számítani őket. ne hagyd őket feljutni a tizenharmadik eonhoz az igazságosság területére. Mert elvették tőlem az én világosságomat. Dicsérő himnuszom tetsszen meg neked. És azoknak a lelkei. akik megtisztítják magukat és a világosságukat. mely bevezet a világosság kapuin.27. aki benned és velem van. úgy hogy a világosságban hamar Rejtélyeket kapja­ nak. És eredeti erőm kezd kimerülni bennem. Mivel ebbe a helyzetbe juttattak engem. s akik ennek a világosságát megtisztítják. 36. Világosság. Mert Isten megmenti a lelkeket minden anyagokból. a dicsőségben. hogy minden ben­ nem lévő fényemet elvegyék. akik töredelmesek. Keressétek a világosságot. ó. ott fognak időzni. Világosság. 35. 31. és minden. Világosságerőt vettek el tőlem. ó. hogy bennetek lévő lelketek ereje éljen! 33. 32. és hiányolom az én világosságomat. És egy város készül a világosságban. és újra zaklattak. dicsőítem a te nevedet. ami bennük van. Örüljön minden anyag. 50 . mihelyt azok mond­ ják ki. ó. akik sietnek megbánni. Világosság. mint vala­ mi kitűnő Rejtély. hogy azokhoz számítsanak. Dicsérjék hát minden anyagok lelkei. akik a Rejtélyeket megkapják. 34.

Engedj felszólalni PlSTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA első esdeklése alkalmából. akik ellenségeim alaptalanul. Nos. és borítja pironság az én orcámat. Ne szégyenüljenek meg miattam. és hallok az én világosságerőmmel. fene­ ketlen tengerbe jutottam. és anyám fiai előtt jövevénnyé. azt követelik tőlem. az hallja. erők Istene! 7. ó Uram. akik ok nélkül gyűlölnek engem. Többen vannak fejem hajszálainál. amikor bűnét megbánta. FEJEZET Ezek után azt mondta Jézus a tanítványainak: . akik tebenned remélnek. Szemeim elbágyadtak. bűne megbánásával kapcsolatban. hatalmasak a vesztemre törők. Uram. és az áradat elborít engem. és így szólt: . kiszáradt a torkom. Elfáradtam a kiáltásban. 5. Az Abisszusz mély sarába estem be. erőknek Ura! Ne pironkodjanak miattam. Mert teéretted viselek gyalázatot. ami történt vele. mely velem van. és az én bűneim nyilván vannak előtted. 0. 6. 8. zsoltárban: 1. Szabadíts meg engemet. Izraelnek Istene. Atyámfiai előtt idegenné lettem. A te szellemed. 51 .33. 4. várván Istenemet. 3. Mária lépett elő újra. Isten. hol meg nem állhatok. Amit nem ragadtam el. és mindent megmondott. mert a vizek a lelkemig hatottak! 2. A te világosságerőd erről prófétált egykor Dávid által a 69. felébresztett engem. te tudod az én balgatagságomat. akik téged keresnek. az én világosságban-lakómnak vannak fülei.Ezt a magasztalást mondta akinek van füle. ó Isten.Uram.

És ne rejtsd el orcádat a te szolgádtól. Az én ellenségeimért szabadíts meg engem. Ments ki engem az iszapból. és a borozók rólam énekelnek. mert szorong az én lelkem! 18. és a veremnek szája be ne záruljon fölöttem! 16. 11. ó. szégyenemet és pirulásomat. te tudod. vigasztalókra. 12. Böjtöléssel gyötörtem a lelkemet. Gyászruhát öltöttem. de nem találtam. Vártam a részvétre. Mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. de hiába. 23. Legyen az ő asztaluk előttük csapdájuk. 10. 22. az én gyalá­ zatomat. jókedvednek idején a te kegyelmednek sokaságához képest hallgass meg engem a te megszabadító hűségeddel! 14. s az is gyalázatomra vált. és el ne nyeljen az örvény. hadd szabadul­ jak meg gyűlölőimtől és a feneketlen vizekből! 15. A kapuban ülők rólam fecsegnek. mert balzsam a te kegyelmességed! A te irgalmasságodnak sokasága szerint tekints reám! 17. Hogy el ne borítson a vizek árja. és váltsd meg azt! 19. hallgass meg engem. és szomjúságomban ecettel itattak. Uram. 20. és kigúnyoltak engem. Hallgass meg engem. őrizd meg az én lelkemet. a te gyalá­ zóidnak gyalázásai hullanak reám. Tedd az ő derekukat mindenkorra roskataggá! 24. megtorlás és bosszúságuk. hogy el ne süllyedjek. A gyalázat megtörte a szívemet. 13. Jól ismered minden szorongatómat. Ontsd ki a te haragodat reájuk. Uram. Siess.9. Lelkemmel pedig hozzád imádkozom. Sőt ételemben mérget adtak nekem. 21. és a te haragodnak búsulása érje utol őket! 52 .

Álnokságra álnokságot halmoznak. Én pedig nyomorult és szenvedő vagyok. ó. és magasztalom hálaadással. és a foglyokat nem veti meg. és a tőled sújtottak fájdalmát szólják meg. És az ő szolgáinak ivadékai öröklik azt. 32. Mert akit te megvertél. És ez kedvesebb lesz az Úr előtt a vidáman ugráló fiatal bikánál. és az ő hajlékukban ne legyen lakó! 26. Dicsérjék őt az egek és a föld. hogy a ti lelketek megelevenedjék! 33. Keressétek Istent. 31. Mert meghallgatja az Úr a szegényeket. Töröltessenek ki az élők könyvéből. Látják ezt majd a nyomorúságban lévők és örülnek. 34. és megépíti Júdának városait. és a te igazságodra ne jussanak el! 28. A te üdvösséged. Mert megmenti Isten a Siont. a tengerek és ami csak mozog azokban! 35. óvjon meg engem! 30. akik szeretik az ő nevét. Dicsérem az Istennek nevét énekkel. 53 . hogy ott lakozzanak és örököljék! 36. azt üldözik. és abban laknak majd. Legyen az ő palotájuk puszta.25. szedd össze bűneiket. Isten. és az igazak közé ne íras­ sanak! 29. 27.

hajtsd hozzám füledet és válts meg! 3. Világosságok Világossága. FEJEZET Miután Mária a tanítványok körében ezeket mondta Jézusnak. 54 . így szólt: . Amikor Jézus ezt hallotta Máriától. akiben hittem és kezdettől fogva bíztam. és így szólt: . ennek az oroszlánfejű erőnek a kezé­ ből és az isteni Authádész teremtményeinek [kisugárzásainak] kezéből! 5. ó.Nagyon jó. így szólt: . mert te meg fogsz váltani engem és elvezetsz a te eonjaid magasságába! 4. Segíts rajtam és ments meg a Rejtélyeid által. Világosság. 0. ne hagyj engem az időm beteljesüléséig a sötétségben! 2. 35.34. Világosság. ez PISTIS SOPHIA megbánása Rejtélyének megoldása. benned bíztam.PISTIS SOPHIA ekként folytatta dicsérő énekét második esdeklést mondván: 1.Uram. Szabadíts meg. te vagy a mindenben boldog teljesség. A te világosságod ereje mentsen meg és vigyen engem a magasabb eonokhoz. ó. Mária! Bőségesen áldott vagy te. Mert te vagy az. FEJEZET Jézus folytatta. akit minden nemzetség boldognak fog mondani.

És te magad sugároztál ki engem. ó. Győz­ zük le és vegyük el tőle a maradék világosságot is!" 12. ó." Te vagy a megmentőm és megváltóm. Mert Authádész minden teremtménye elrabolta egész világosság­ erőmet és körülzárt engem. Világosság. hogy mindenkor a te dicsőséged Rejté­ lyét zengjem. Mialatt azt mondják egymásnak: „A Világosság elhagyta őt. essenek el és erőtlenedjenek el! Akik el akarják venni a világosságerőmet. PISTIS SOPHIA fordult magasz­ 55 . 11. azokat borítsa be a sötétség és essenek áldozatul a kimerülésnek! Ez tehát a második megbánás. Amikor pedig benned hittem. Szájam tele van dicsérettel. ne hagyj sorsomra! Fordulj hozzám. mellyel taló énekkel a Világossághoz. Ezért tehát. 7. kigúnyoltak az eonok archonjai és azt mondták: „Abbahagyta a Rejtélyét. El akarták venni minden világosságomat. Akik az erőmet akarják elrabolni. ó. és az erőmet ellenőrizték. és kezdettől fogva bíztam a világosságodban. ne hagyj el. Te vagy a Rejtélyem. Világosság! 8. Ezért. ne hagyj a káoszban időm teljesüléséig. Világosság. Világosság! 10. és ments ki az irgalmatlanok kezéből! 13. 9. Megteremtésem pillanatától kezdve hittem benned. ó. Világosság. ó.6.

Reád támaszkodtam születésem óta. Jézus felelt. annyit beszél. tebenned bízom. mert kőszálam és menedékem vagy te! 4. Akkor hát Péter. mert nem hagy minket szóhoz jutni. az lépjen elő és beszéljen. Uram. ne szégyenüljek meg soha! 2.Halljad. mit beszélek hozzátok? Ekkor előugrott Péter. Mert te vagy az én reménységem.36. és így szólt tanítványainak: . azt mondta: . 6. Most pedig látom az erődet benned.Értitek-e. hogy megérted latot testvéreid előtt. Gondolkodásom mindig reád irányul. hogy megérti az Én szavaimat. ó. FEJEZET Amikor Jézus így szólt a tanítványaihoz. Péter. nem állhatjuk ezt az asszonyt. a hamisnak és kegyetlennek markából! 5. PISTIS SOPHIA esdeklése Rejtélyének meg­ oldását. és ezt mondta Jézusnak: . mondd ki az ehhez a megbánáshoz illő gondo­ 56 . és így szólt Jézushoz: . 0. Uram. anyámnak méhéből te vezettél ki engem. ahová menekülhessek. mit mondok az ő megbánásához! A te világosságerőd prófétált egykor Dávid által a 71. A te igazságod szerint ments meg és szabadíts meg engem. szabadíts meg engem a bűnösnek kezéből. Istenem. zsoltárban az ő megbánásáról: 1. Uram Istenem.Akiben szellemének [pneyma/pneuma] ereje felgerjed. Én Istenem. hajtsd hozzám füledet és tarts meg engem! 3. én bizodalmam gyermekségemtől fogva.Uram. Péter pedig felelt. Légy erősségem és sziklaváram.

siess a segítségemre! 13. 8. Péter. Én Istenem. ó. Mintegy csudává lettem sokaknak. 57 . ez az ő megbánásának megoldása. Uram. 9. Megtelik szájam dicséreteddel. FEJEZET És a Megváltó válaszolt. Szégyenüljenek meg. Eltökélek titeket a szellemmel [pneumával]. és enyésszenek el akik lelkemet rágalmazzák! Borítsa szégyen és gyalázat azokat. bizony mondom nektek: bőségesen teljessé teszlek titeket a Rejtélyekben a legbelsőbb Rejtélyeitől a legkülsőbb Rejtélyeiig. akik vesztemre törnek! Ez tehát a oldása. hogy mint szellemi [pneuma­ tikus] embereket a plerómában tökéleteseknek nevezzenek titeket. Az Isten elhagyta őt! Kergessétek és fogjátok meg. együtt tanácskoznak. minden napon a te dicsőségedet zengem. PISTIS SOPHIA által kifejezett második megbánás meg­ 37. ne hagyj el engem! 10. Mert rosszat beszélnek rólam ellenségeim. te vagy a megváltóm. Ne vess el engem az én vénségemnek idején. mikor elhuny az én lelkem. mert nincs aló megszabadítsa! 12.7. mert ezeket a rejtélyeket megnyilvánítot­ tam nektek. de te vagy az én erős bizodal­ mam. Boldogok vagytok ti minden emberek előtt a földön. Bizony. mondván: 11. így szólván Péterhez: . és akik lelkemre törnek.)ól van.

Ments meg most tehát. ó. erők világossága. Akik azonban a világosságot keresik. Hamar szabadíts meg ebből a káoszból. azok a magasság világosságában is befogadtassanak. akik az erőmet akarják elrabolni! 3. 4. Harmadik esdeklésével folytatta töredelmesen. tarts meg és válts meg engem! 2. Világosság. 0. Világosság. Hamar váljanak sötétséggé. akik szorongatnak engem. melyet elvettek! És az erőre éhezem. mindig azt kiáltsák: „Éljen a Rejtély!" 5. és akiket a földön nem fogadtok be. 0. azok Atyám birodalmából is kitaszíttassanak. hogy akiket a földön befogadtok. Világosság! PISTIS SOPHIA minden bűnbánó énekét. 58 . Kerüljenek szükségbe és sötétségbe. ó.Bizony. mondván: Legyőztük őt. És akik a te Rejtélyedre vágynak. azok örüljenek és ujjongjanak. akik el akarják venni tőlem a világosságomat! Térjenek be a káoszba és szégyenüljenek meg. minden rejtélyben Atyám területeiről és az Első Rejtély minden terü­ letéről. De hallgassátok meg a és így szólt: 1. mert hiányzik az én világos­ ságom. bizony mondom nektek: részesítelek titeket minden Rejtély­ ben. te vagy a megváltóm és megmentőm. amit elraboltak tőlem.

Nos. Márta. a te világosságerőd egykor Dávid által prófétált a 70. előlépett Márta.Uram irgalmazz és szánj meg. akik a lelkemre törnek! 3. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta a tanítványainak. Hátráljanak meg és szégyenüljenek meg. Uram. Márta pedig válaszolván. sírva azt mondta: . megcsókolta azokat. leborult a lábai előtt. akik azzal gúnyolnak. akik a te üdvösségedet szeretik: Éljen az Isten! 5. lépjen elő. és mondja ki a esdekléséhez illő gondolatot. te boldog vagy. így szólt Jézushoz a tanítványok körében: bűnbánó énekét illetően. Én pedig szegény és nyomorult vagyok: siess hozzám. így szólt: . Mielőtt Jézus befejezte volna. 59 . ó. De örüljenek és örvendezzenek majd benned mindazok. ó.Ez PISTIS SOPHIA harmadik bűnbánó éneke. mert irgalmasságot nyer. aki alázatos. segedelmem és szabadítóm vagy te Uram: ne késlekedj! Ezt jelenti tehát a PISTIS SOPHIA harmadik vezeklő éneke. Szégyenüljenek meg és piruljanak. Isten.PISTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA esdeldése gondolatának megoldását. Akiben felébredt az PISTIS SOPHIA ismeretre alkalmas szelleme. Isten. hagyj magyarázatot adnom a SOPHIA PISTIS esdeldéséhez. és mély alázattal. nagyszerű! 4. Uram. zsoltárban: 1.Boldog. az én szabadításomra. az én segítségemre siess! 2. és így szólt: . hogy: kitűnő.38. akik keresnek téged! És ezt mondják majd szüntelen. amikor a mennyeket dicséri. Jézus pedig megfogta Márta kezét. Hirdesd ki tehát .

Furcsa [idiotikus. és szép. elfelejtettem [elhanyagoltam]. 60 . 6. 0. és hagyd eljutni a hangomat a te lakóhelyedhez! 2. Ne rejtsd el fényorcádat előlem. mely anyagi testben lakik belső világosságerő nélkül. Világosság. hallgasd meg a panaszomat. 7.39. démonszerű lény lettem. 4. . mely belső világosság nélkül lakozik az anvagban. nehogy szorongatóim azokat is elvegyék tőlem. melvet azelőtt teljesíteni szoktam. és társpárom azt mondta magának: 9. FEJEZET Amikor Jézus ezeket hallotta Mártától. Anvágom verejtékét és anvagi szemeim félénk könnyeit megettem. mielőtt másodszor is megkínozta őt az oroszlán kinézetű erő és az anyagi teremtmények. Mert az én időm szellőként illant el.PISTIS SOPHIA a negyedik esdekléssel folvtatta. 5. melyeket Authádész a káoszhoz küldött. amikor engem kínoznak! Hamar ments meg ebben az órában. hanem védj meg. És szolgalénv [dékán] lettem. Ellenségszellemmé [antimimon pneuma] lettem. A következő vezeklő éneket mondta tehát: 1. Authádész teremtményei beszorítottak engem.A világosság helyett káosszal töltötték meg őt. aki magányosan lóg a levegőben. amikor hozzád könyörgök! 3. Márta. így szólt: . Elrabolták a világosságomat és az erőm kiszáradt.Kitűnő. hogy elrabolják a maradék világosságát. A Rejtélyt. s mulandó anyag lettem. amelyre építek. A félelem zsibongása és Authádész erőszakossága miatt bennem az erő megcsappant. 8. istentelen]. és így szólt tanítványaihoz: . Jézus folytatta a beszélgetést.

61 . 13. 15. és a lélekerőt megváltsa kötöttségétől. 16. ó. Megnyilvánította az ő Rejtélyét. és lesüllyedtem.10. 17. amikor erőmet és lelkemet újra keresed. Most tehát. Ez tehát a Rejtély. kelj fel. 21. 12. az teljesült. Az én erőm megkristályosodott bennem. Amit nyomoromban rám parancsoltál. Hogy a világosság az ő nevét a lélekbe. keresd az erőmet és a bennem lévő lelket. az egeket fogja magasztalni. Mert az Úr keresni fogja a lélekerőtöket. És a tizenharmadik anyag-eon minden kisugárzása rettegni fog a te fényrejtélyed előtt. hogy keresni fogsz engem. Te azonban. Hogy a megbéklyózottak sóhajtozását meghallgassa. és a Rejtélyét az erőbe fektesse. Ezek jöttek rám. És ez az az idő. hogy azoknak a bűnbánó énekére nézzen. 20. mint a káosznak egy ereje. akik a lenti területeken vannak. Világosság. Mert a te Megváltóid keresik az én lelkem erejét. 19. amelyet elhatároztál. Mert a Világosság lepillantott az ő fénymagasságából. 14. 18. hogy az anyaga is megmentessék. Akkor pedig az anyagi eonok minden archonja félni fog a te vilá­ gosságodtól. Eljött az időm. És nem hagyja figyelmen kívül a megbánásukat. a te parancsolatod szerint és a te parancsodra. az örök világosság vagy. mely akkor születik. Világosság. A nem pedig. mivel a szám teljes lett. Le fog pillan­ tani az egész anyagra. ó. mely példa lesz a jövendő nemzedékeknek. A te parancsolatod küldött le. hogy itt vagyok. 11. és hazavitelre keresed a szorongatottakat. hogy mások magukra ölthessék az ő [meg­ tisztított] tiszta világosságukat. Uram. És a te határozatod.

FEJEZET Midőn pedig Jézus ezt mondta tanítványainak. zsoltárban: 1.Uram és Megváltóm. mint a füst. és kiáltásom jusson tehoz­ zád! 2. olyanná lettem. mikor szorongatnak engem. és csontjaim. üszkösök.40. Nyögésemnek szavától csontom a húsomhoz ragadt. 5. mikor kiáltok. Mert elenyésznek az én napjaim. az értse PlSTIS SOPHIA negyedik esdeklésének esdeklő ezt az esdeklését illetően a te Dávidban lévő világosságerőd prófétált a 102. Letaroltatott és megszáradt. előlépett János. Hasonló vagyok a pusztai csókához. Amikor Jézus ezeket mondta. Most pedig aki megérti. Uram. megcsókolta Jézus keb­ lét [imádta Jézus szívét] és így szólt: . 6. PlSTIS SOPHIÁNAIC PISTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA negyedik esdeklése. hamar hallgass meg engem! 3.Megparancsolom és megengedem neked énekének magyarázatát. mint kuvik a romokon. és így szólt: .Ez meg. Ne rejtsd el a te orcádat tőlem. 7. adj engedélyt nekem megoldására. 4. mint valami tűzhely. Jézus így szólt Jánoshoz: .Uram. Virrasztok és olyan vagyok. mert kenyerem megevéséről megfeledkeztem. hallgasd meg az én imádságomat. János válaszolt. mint a fű az én szívem. így szólt: . mint a magányos madár a háztetőn. hajtsd hozzám a te füledet. 62 .

8. És a pogányok félik az Úrnak nevét. magam pedig. Bizony a hamut eszem kenyér gyanánt. hogy meghallja a foglyoknak nyögését. csúfolóim neve­ met szitkozódásnak használják. könyörülj a Sionon! Mert ideje hogy könyörülj rajta. Mivelhogy az Úr megépíti a Siont. és hogy feloldozza a meg­ ölteknek fiait. 19. Mert alátekintett az ő szentségének magaslatáról. Uram. Mert kedvelik a te szolgáid annak köveit. 12. és a teremtendő nép dicsérni fogja az Urat. 63 . a mennyekből a földre nézett le az Úr. megszá­ radtam. 11. 20. mint a fű. A te felindulásod és búsulásod miatt: mert felemeltél engem. tisztelőim meg könyörögve buzdítanak. Ez megírattatik a következő nemzedéknek. Te kelj fel. és földhöz vertél engem. és megláttatja magát az ő dicsőségében. 14. mert eljött a megszabott idő. és italom a könnyekkel vegyült. Odafordult a gyámoltalanok imádsága felé. és a te neved nem­ zetségről nemzetségre áll. és e földnek minden királya is a te dicsőségedet. örökké királyi székedben ülsz. Napjaim árnyéka megnyúlt. 15. 18. De te. 13. és azoknak imádságát meg nem vetette. 9. 16. és elfogadják az országukat. 17. Minden napon gyaláznak engem az ellenségeim. 10.

még nem ért el engem. És az Első Rejtélv parancsa. FEJEZET Amikor János ezeket a szavakat intézte Jézushoz. Hogy hirdessék a Sionon az Úrnak nevét. és az ő dicséretét Jeru­ zsálemben. 41. és világosságom a káoszhoz süllyedt. Világosság. Uram. dicsérlek a magasságban és a káosz helyein! 2. A mennvekben dicsőítettelek. Jézus pedig folytatta beszédét. te tiszta [szűzies]. még nem fejezte be teljesen. Erőm ugyanis sötétséggel telt meg. azt mondta Jézus neki: . Figyelj fel. Dicsérlek a himnuszaimmal.Kitűnő.21.Újra az történt. hogy mentsem ki a káoszból. tanítványai között. János. üdvösségem világossága. aki a világosságban fogsz ural­ kodni. ötödik esdeklését kifejezvén: 1. Imádkozó könyörgését. és el akarták rabolni egész világosságát. hogy Authádész minden anyagi teremtménye szorult hely­ zetbe hozta őt. ó. és így szólt a tanítványokhoz: . Az történt. hogy vezettessék ki a káoszból. s felkiáltott. Ez a magyarázata. dicsőítő himnuszom a káoszban is érjen el tégedet. hogy Authádész teremtményei a káoszban ismét rárontottak PISTIS SOPHIÁRA. 64 . az esdeklésemre! 3. PlSTIS SOPHIA esdeklésének. 0.

és mindent. 6. És még nem semmisültem meg teljesen. felkelnek-e a sötétség­ ben. 9. melvektől megvonták az erőt. Jöjjön el rám a te világosságod! 15. és eljönnek-e. akik leszálltak az alsó sötétségekbe. aki megmentené őket. akiket te nem mentettél meg. végre befejezed-e a te törvényedet a káoszban? És a Megváltók. azután letekintettem a fényerőhöz a káoszban. melyek halottak és erőtlenek. Világosság. Vagy a te nevedet inkább a káosznak olyan anyagában hirdetik majd. ó. 14. A te parancsodra nem segítettek nekem az én eonom kisugárzásai. sötétségekbe és anyagba. Hirdetik-e majd a te neved Rejtélyét a káoszban? 12. és esdeldésem elér tehozzád a magasságban. mint az anyagi testek. 10. 0. amit akartál. Olyan lettem. Mert elvették az én világosságomat. Olyan lettem. Rám sújtottad törvényedet. Meggyűlöltek engem és visszahúzódtak tőlem. amelyben te nem lépsz fel tisztítóan? 13. s a te parancsodra mentek tönkre. mint a káosz archonjai. 7. 5. melyeknek senki­ jük sincsen a mennyekben. A szellemed eltávolodott és elhagyott engem. akik a te törvényed szerint eljönnek. felálltam és lementem. Világosság. hogy a te tanítványaid legyenek? 11. Magam is olyan lettem. Ezért helyeztek engem az alsó sötétségbe. Én azonban megbecsültelek.4. mint az anyagosodott lények. Világosságom megcsappant bennem s a maradék világosságommal felkiáltottam a világossághoz. 8. 65 . s karjaimat feléd tártam. hogy eldobják őket a káoszban. Amikor pedig a magasságba tekintettem a világossághoz. és én gyászolom a világossá­ got megteremtésemtől fogva.

megzavartak engem. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. SOPHIA ötödik bűnbánó éneke. és az ijedelmek. Veled együtt 66 . az hallja. Mert a PISTIS SOPHIA szellem gyakran buzgólkodott bennem.Akinek van füle. és adja meg PISTIS SOPHIA ötödik esdeklése gondolatának magyarázatát. mialatt Authádész minden anyagi teremtménye továbbra is 42. De nem tudok előlépni. A te törvényed jött rám.mert ő volt Jézus minden szavának feljegyzője szólalt meg: . és mindent felírjak amit mondunk és teszünk? Nem adtál alkal­ mat nekem PISTIS SOPHIA esdeklése rejtélyeinek a magyarázatára. Ez tehát PlSTlS támadta őt. melyet a káoszban mondott. 18.Halljad. az lépjen elő. És nem engedted. hogy a világról gondos­ kodjak. így szólt hozzá: . A te törvényed miatt pedig a teremtménytársaim nem segíthettek nekem. így szólt: . És akiben a szellem felbuzdul. engem bíztál-e meg egyedül azzal. és a bűnbánatának magyarázására. és így Jézusnak ezen szavai után Fülöp sietett elő.16. és letette a kezében tartott könyvet .Uram. te áldott. 17. hogy beszélhessek veled. Fülöp. egész idő alatt szorítottak engem. Amikor Jézus meghallgatta Fülöpöt. És körülvettek. hogy társpárom megszabadítson szükségemből. ha én vagyok minden beszédnek a feljegyzője. melyeket nekem elren­ deltél. szabad lett és erősen ösztönzött engem az előlépésre. mint a vizek.

Ezek hallatán Jézus azt mondta: . az általad felírandó beszédek száma még nem telt be. Fülöp.Kitűnő. Megértettem. Ha betelik. az én fényben-lakómnak van füle. hogy tanúbizonyságot tegyetek a mennyei birodalom dolgairól. hogy azokról tanúskodj. és az én erőmmel kész vagyok hallani. és hirdesd ki PISTIS SOPHIA ötödik esdeklésének magyarázatát. 67 .Uram. amit láttok majd. hogy kihirdessem e szavak jelentését: Az ez. amit láttok majd. Mária. Tamás és Máté. 43. FEJEZET E szavak után Jézus így szólt a tanítványokhoz: .Tamást és Mátét bízta meg az Első Rejtély minden beszédem és tettem feljegyzésével. Tamás és Máté. az hallja. hárman vagytok. amit mondtál.Akinek van füle. Ami téged illet. ez az ige magyarázata. középre állt Fülöp mellé. és hirdesd amit akarsz." Halld. akiket az Első Rejtély megbízott a vilá­ gosságországról szóló beszédek feljegyzésével. Fülöpnek azt mondtad: „Te. az hallja". Meghallgatsz-e engem. amiket mondtál nekünk? Azt mondtad. és így szólt Jézushoz: . amiről világosságerőd Mózes által prófétált: „Két vagy három tanú rögzítsen le mindent. hogy magyarázatot adjak azokkal kapcsolatban. Mostantól kezdve mindhárman írjátok a beszédeimet és tetteimet. akkor lépj elő. és mindent." A három tanú Fülöp. Most azonban te lépj elő. hogy „akinek van füle. Ekkor újra Mária lépett elő. minden dolognak a felírásával.

hozzád terjengetem kezeimet. Avagy a holtakkal teszel-é csodát? Felkelnek-é vajon az árnyak. A te haragod reám nehezedett. hanem ők engem.Azután ülj le. akinek nincsen segítője. sírokban alszanak. és minden vajúdásoddal nyomtál engem. és megmondhatod. hogy dicsérjenek téged? 11. zsoltárban: 1. olyan vagyok mint az ereje­ vesztett ember. míg be nem telik a részed száma mindazon szavakból. hajtsad füled az én kiáltozásomra! 3. Uram. Hirdetik-e a koporsókban a te nevedet? PISTIS SOPHIA ötödik esdeklő énekének a 68 . és így szólt Jézushoz: . mindennap. szabadításomnak Istene. Szemem megsenyvedett a nyomorúság miatt. 4. Elszakasztottad ismerőseimet tőlem. éjjel-nappal kiáltok neked. utálattá tettél előttük engem. 6. Aztán előléphetsz. Nem én hagytam el őket. 9. akikre többé nem emlékezel. Uram.Uram. Ezt illetően a te erőd Dávid által prófétált a 88. és életem a Seholig [halot­ tak birodalmáig] jutott. Hasonlatossá lettem a sírbaszállóhoz. akik odadob­ va. Fel! 8. hallgasd meg magyarázatomat az ő bűnbánatával kapcsolat­ ban. 10. a halál sötétségeibe és árnyai közé. 7. 5. Jusson elődbe imádságom. amelyeket a világosságbirodalomról fel kell írnod. és jegyezd fel minden beszédemet. mert elszakaszttattak a te kezedtől. kiáltalak téged. 2. Fülöp válaszolt. Mert betelt a lelkem nyomorúságokkal. A szabadok a holtak között olyanok. Most pedig hirdesd ki megoldását. Mély sírba vetettek engem. mint a megöltek. amit a szellemed megért.

16 Viselem a te rettentéseidet. szeretett Fülöp. Ez tehát PISTIS SOPHIA ötödik esdeklése Rejtélyének a magyarázata. 15. De én hozzád rimánkodom. Fülöp pedig azonnal leült és írni kezdett. Jer azonban. ismerősöm: a sötétség. a te szorongatásaid elemésztettek engem. mint a vizek. roskadozom.12. És a világosság megbocsátotta a bűnét. ó Világosság. FEJEZET Amikor Jézus ezt hallotta Fülöptől. 44. a legmélységesebb sötétségben. Általmentek rajtam a te búsulásaid. és írd fel a te részedet minden beszédemből és mindenből. Ne fordítsd hát el az orcádat éntőlem. így szólt: .Nagyon jó. Jézus folytatta beszédét. » 69 . hogy elhagyta a helyét és lement a sötétséghez. Vagy megtudhatják-e a te igazságodat olyan földön. Elszakasztottál tőlem barátot és rokont. ha fel­ emelkedtem. amikor a káoszban szorongattatott. amit engem tenni látsz. és jó reggel eledbe jut az én imádságom. megaláztattam. egész nap.Ekkor PISTIS SOPHIA könyörgött a világossághoz. Téged dicsértelek. 18. Körülvettek engem. és így szólt a tanítványaihoz: . amelyről meg­ feledkeztél? 13. Uram. 17. 14. Mert nyomorult és holteleven vagyok ifjúságomtól kezdve. Kifejezte tehát hatodik esdeklését: 1. ülj le újra.

Mivel elhagytam a helyemet és lementem a káoszhoz. Erőm mindig bízott a világos­ ságban. és akkor is bízzanak abban. És minden erőket kiment majd a káoszból az én kihágásom miatt. így szólt: . és elhagysz. amikor a legmélységesebb sötétségben vagyok.Megértitek-e a mondottak értelmét? András lépett elő. Világosság. A világosságban egy nagy. A világosságban bízzon bennem minden erő. Mert te vagy a megmentőm.2. Nos. amikor a káoszban volt. és megvált minket. hogy világosságod figyel­ jen fel könyörgő hangomra! 3. a te világító nevedért hittem benned. mentő Rejtély van. az értse meg. 45. ó. 5. 6. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. Az én erőm hitt a te Rejtélyedben. 4. Világosság. 7. Ha megemlékezel a bűnömről. ha a magasság helyeire jutnak. akkor. meg akkor is. zsoltárban: 70 . akkor nem állom meg a helyemet előtted. Hallgassd meg a bűnbánatomat. Mert a világosság irgalmas.Uram. és hagyd. és mondta: . amikor a magasságban lévőkben volt. akinek az értelme ránemesedett. PISTIS SOPHIA hatodik esdeklésével kapcsolatban a te világos­ ságerőd Dávid által prófétált egykor a 130. ó. 8.

bizony mondom nektek. hogy a bűn (az össze­ keveredés) világát feloszlassák. az emberek teremtésétől az állatok. ald világossága tisztáját nem adta ki. Bizony. Uram! 2. mert a te neved miatt bíztam benned.Kitűnő. hogy „tökéleteseknek és a plerómában teljeseknek" neveztessetek. Bizony. a világosság minden Rejtélyében teljessé teszlek titeket. megparancsolom. András. 71 . hogy féljenek. Meg is szabadítja ő Izraelt minden bűnétől. jobban várta az Urat. minden uralkodótól a szol­ gáikig. és bevezetlek minden ismeretbe [Gnózisba] a legbelsőbbtől a legkülsőbbig. és minden hatalomtól a tisztviselőildg. Hiszen tenálad van a bocsánat. Jézus ekkor azt mondta neki: . Reménykedett a lelkem az Úrban reggeltől estig. a Világosságok Világosságától az anyagig. te áldott! Ezt jelenti az esdeklése. kicsoda maradhat meg? 4. 6. És megparancsolom a bölcs tűznek. a Kimondhatatlantól a szélső sötétségig. 8. hogy idehozzanak minden zsarnok istenséget. amelyen a tökéletesek átmennek. Ha a bűnöket számon tartod. Hallgasd meg az én szómat. Mert bőséges nála a kegyelem és a szabadítás. Bízzon Izrael az Úrban reggeltől estig! 7. Az én lelkem a te igédet várja. a barmok és a hüllők teremtéséig. Uram. A mélységből kiáltok hozzád. Mihelyt pedig a tökéletesek száma teljes lett. mint az őrök a reggelt. 5. Uram. minden istenektől a démonokig. mígnem a világosságuk utolsó tisztáját is le nem adták.1. hogy addig marja a zsarnokokat. legyenek füleid figyelmetesek könyörgő szavamra! 3. bizony mondom nektek: Ahol én leszek az én Atyám birodalmában. ott lesztek ti is velem.

Igen. Uram. így szólt: . és ítélkezni fog az iste­ nek (bálványok) fölött. akik a világosságuk tisztáját nem sugározták ki. és nem volt szabad őt felvezetni a káoszból. kárörvendeztek. megértettem a te igédet. hogy elfogadtatik-e a megbánása. a te tanítványaid. mi. hogy a tizenkét eon minden archonja gúnyolja őt.akkor ezzel kapcsolatban a te világosságerőd Dávid által prófétált a 82. Mária. hogy bűnei megbocsáttat- felvezetik-e őt a káoszból. hogyan beszélek veletek? Mária azt mondta: . és ítélkezni fogsz a zsarnok istenek fölött. és a magasság felé fordult. látni akarván. látni akarván. hogy a „keverék feloszlatásánál. zsoltárban: Isten trónolni fog az Istenek gyülekezetében. míg le nem adják az utolsó csepp bennük lévő világosságot is" . Jézus azt mondta neki: Jól mondtad. Erre 72 . Amikor a magasság felé fordult.Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. Az Első Rejtély parancsa azonban még nem enged­ te meg bűnei megbocsátását. és így szólt: . a bűnnel kevert világ feloszlatásánál te egy világosságtrónon fogsz ülni. FEJEZET Jézus újra folytatta a beszédet.Megértitek-e. azt látta. hogy PISTIS SOPHIA bűnbánatát nem fogadták el. 46.Amikor PISTIS SOPHIA hatodik énekével esdekelt hibái megbocsátásáért. és a bölcs tűz addig fogja emészteni őket. újra nak-e. pedig a jobbod felől. Amikor azt mondod.

Uram. ó. melyek az Authádész anvagi teremtményeitől való félelemben megcsappantak. és ne legyen hasznuk az erőből. az ő Gnózisára fogja megtanítani. akik az ő örökségének és Rejtélyeinek területeire törekszenek. és tudasd velem.nagyon elszomorodott. 0. Világosság. hozzád emeltem fel az én erőmet. és ne tűrd az engem gyűlölő tizenkét eon archonjainak kárörömét! 3. Vezess a te világosságodban. és azokon meg­ menekülök! Mutasd meg a te pályáidat. 0. melyet kezdettől fogva tudatlanságban követtem el! De szabadíts meg a te nagy bűnbocsánat­ rejtélyed által a te jóságodért. a parancs szerint a világosság fog világí­ tani. ó. Ezért meg fogja adni nekem az én utamat. A te neved Rejtélye kedvéért. Ne hagyj megcsúfolni engem. mert a te irgalmad örök. Világosság! 8. Világosság. hogy a megmentőm vagy! Benned fogok bízni mindig is. ó. 11. Mert jóságos és igazságos a Világosság. Világosság. 7. Világosság. 6. ezt mondván: 1. s a mennyekhez kiáltott hetedik esdekléssel. 9. hogy kiszabaduljak a káoszból! 5. az nem szégyenül meg. 10. Akik elrabolták az erőmet. Mert aki benned bízik. Benned bízom. ó. 4. a hibámat. Ügyelj a megmentésemre. Világosság. Ne ródd fel nekem. mutasd meg nekem a te utaidat. amelyen megmenekülök a bűneimtől. ó. én világosságom! 2. Mert a világosság minden ismerete megmenekülés és Rejtély mindazok számára. Erőim előtt pedig. melyeket az irgalmatlanság elfogyasztott. maradjanak a sötétségben. bocsásd meg súlyos kihágásomat! 73 . hanem vétessék el tőlük. És erőimet.

Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. akik abban bíznak. és az ő lelke a világosság helyein fog lakozni. Válts meg a bűnömtől és ebből a sötétségből! 18. Eddig előre 74 . az legyen józan. ó. Mindenkor hittem a világosságban. Világosság. 22. Minden teremtmény miatt a kínom és szükségem számos lett. és ments meg. és így szólt: . És bolondnak tartottak engem. Meg fogja szabadítani lábai­ mat a sötétség béklyóitól. Tamás lépett elő. amelyik neki tetszik. A világosság mindenkinek erőt ád. Lásd meg a szenvedésemet és szükségemet. mentsd meg az erőimet Authádész alkotásai­ tól. 16 Őrizz meg. Az ő Rejté­ lyének nevét azoknak ajándékozzák. nagyon józan.Nos. ó. mert benned hittem.Uram. Aid a világosságban bízik. akinek az értelme világos. melyek szorongatnak engem! . és ujjongok. hogy ezeket megjelentetted nekünk. és bocsásd meg a vét­ kemet. és ments meg! Ne hagyj ebben a sötétség­ ben. aki hisz őbenne. Világosság.12. Nézd. Ezért. ó. 15. mert rád vártam! 21. annak azt a Rejtélyt adja. mert a káoszban elvették tőlem a nevemet! 17. 14. És az ő ereje a vilá­ gosságkincset örökli. 19. értelmem szabadon van énbennem. józan vagyok. 20. mennyire gyűlöltek engem irigységből a tizenkét eon archonjai. És megmutatja azoknak a világosságkincs helyének örökségét. Oltalmazd az erőmet. 13. Világosság.

mert mindegyiket magam elé engedem. Uram. mindennap várlak téged! 6. szégyenüljenek meg. Uram. 3. 10. Emlékezzél meg. Benned bízom. Most tehát. kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam. nehogy megharagítsam őket. a te jóvoltodért. Hozzád emelem. akik szövetsé­ gét és bizonyságait megtartják. PISTIS SOPHIA esdeklésének magyará­ PISTIS SOPHIA hetedik megbánásának magyará­ zatával kapcsolatban: világosságerőd egykor Dávid próféta által beszélt a 75 .engedtem a testvéreimet. Uram. amelyet választott. a lelkemet! 2. Uram. Ifjúságomnak vétkeiről és tudatlanságban elkövetett bűneimről ne emlékezzél meg. Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak. mert te vagy az én szabadító Istenem. 9. 11. 4. ló és igaz az Úr. 25. bocsásd meg bűnömet. ne örüljenek rajtam ellensé­ geim. azért útbaigazítja a vétkezőket. zsoltárban: 1. Útjaidat. ismertesd meg velem. Uram. ne szégyenüljek meg. Kicsoda az. Vezess engem a te igazságodban és taníts engem. mert sok az. és az ő útjaira tanítja meg az alá­ zatosokat. az irgalmasságodról és kegyelmedről. Uram! 8. ösvényeidre taníts meg engem! 5. hogy megadja zatát. Senki sem szégyenül meg. aki féli az Urat? Annak törvényt ad az útra. akik ok nélkül vétkeznek. 12. mert azok öröktől fogva vannak! 7. Igazságban járatja a szelídeket. aki téged vár. A te nevedért.

22. hogy benned bíztam! 21. bocsásd meg minden bűnömet! 19. Uram. 16. ó.13. Annak lelke megmarad a jóban. 76 . Ne szégyenüljek meg.Kitűnő. 15. Feltárja nevét az őt tisztelőknek. Az ártatlanok és becsületesek hozzám szegődtek. nyomorúságaimból szabadíts meg engem! 18. Eláradtak szívemnek szorongásai. amit mondanak nektek és amit látni fogtok. bizony mondom nektek: a föld minden nemzetsége boldognak mond majd titeket. mert téged vár­ lak. mivel megértitek. Megteltelek majd titeket a szellem egész világosságával és egész erejével. és beszélni fogok veletek a menny minden dolgáról. mert megsokasodtak és igazságtalan gyű­ lölséggel gyűlölnek engem! 20. Lásd meg szegénységemet és gyötrelmemet. és magzatja örökli a földet. Még egy kis idő. mert ő húzza ki lábamat a csapdából. mert árva és szegény vagyok! 17. kívülről bentig és bentről kintig. hogy én megnyilvánítottam nektek ezeket. hogy kap­ tatok az én szellememből. Lásd meg ellenségeimet. Tamás. és a pneumában [a szellemi lélegzetben] megismerők lettetek. azt mondta neki: . Az Úr erőssége az őt félőknek. és szövetségére oktatja őket. Izraelt minden bajából! Amikor Jézus ezeket hallotta Tamástól. 14. Őrizd meg lelkemet és szabadíts meg engem. amit mondok. Isten. hogy mostantól kezdve mindent megértsetek. Ez PISTIS SOPHIA hetedik esdeklésének magyarázata. Bizony. Mentsd ki. Szemeim mindenkor az Úrra néznek. Tekints reám és könyörülj rajtam.

mivel azok nem hagyták abba a zaklatását. egy kicsit csökkentették az üldözését abban a hiedelemben. Ekkor PISTIS SOPHIA nem ismerte fel. hogy elfogadhassák a bűnbána­ tát.47. hogy mégsem viszik ki. Mivel pedig hitt az igaz fénykincshez tartozó világosságban. Azt mondta tehát: 77 . Hallgassatok azonban tovább. Az Első Rejtély parancsa azonban még nem lett teljesítve.Amikor PiSTis SOPHIA kifejezte hetedik esdeldését a káoszban. ami PISTIS SOPHIÁVAL történt: Amikor valamivel nyíltabb helyre vittem őt a káoszban. Authádész teremtményei egészen abbahagyták a zaklatását. Engem egyáltalán nem ismert fel. hogy az az egyetlen igaz világosság. hogy most egé­ szen kivezetik a káoszból. és bűnbánatát elfogadják. és azt mondta tanítványainak: . magamtól. fel is fogják vezetni őt a káoszból. hogy ez a világosság az ő segítője. s amelyben hitt. hogy kihirdessek nektek mindent. Amikor pedig Authádész anyagi teremtmé­ nyei észrevették. hogy most kivezetik őt a káoszból. parancs nélkül a káosznak egy valamivel nyíltabb helyére vezettem őt. FEJEZET Jézus folytatta beszédét. melyet egykor látott. melyet azzal a meggyőződés­ sel dicsért. mert azt hitték. hanem ellene fordultak. hogy valamivel nyíltabb helyre került a káoszban. De irgalomból. hogy a legválasztékosabban szoron­ gassák. hanem továbbra is dicsérte a fénykincs világosságát. hogy erősen megtámadják. azonnal újra neld fordultak. hogy én voltam a segítője. az Első Rejtély még nem parancsolta meg nekem az ő megmentését és felveze­ tését a káoszból. Amikor azonban észrevették. Emiatt a nyolcadik esdeklésének adott kifejezést. Azt hitte.

Örvendeni fogok és boldognak nevezem magamat. Őrizz meg és szabadíts meg! Légy a megváltóm. Én pedig a világosságban bíztam. és rátámadtak PlSTlS SOPHIÁRA. mert te vagy a megváltóm. A te neved Rejtélye miatt vezess. PISTIS SOPHIÁT mégsem vezették fel a káoszból. Haragudtál azokra. Világosság! Igen. FEJEZET Miután Jézus ezt mondta tanítványainak. és tehozzád fogsz engem vezetni. Meg fogsz szabadítani az oroszlánarcú erőtől. És a te kezeidbe teszem világosságom megtisztított részét. hogy irgalmaztál nekem. és vezess el a te világosságodhoz! 3. a következő esdeklő énekkel kiáltott fel: 78 . ó.1. Mert te vagy a megváltóm. ó. szabadíts meg. és ajándékozz meg a te kegyelmeddel! 4. Világosság! Ne hagyj a káoszban! Válts meg és szabadíts meg a Gnózisod szerint! 2. az én erőmet is ki fogod hozni a káoszból. Világosság. Te jöttél mentésemre. 7.Amikor az oroszlánarcú erő észrevette. 48. hogy ményével. újra eljött Authádész minden más anyagi teremt­ Amikor pedig így zaklatták. szükségemre felfigyeltél és kiszabadítottál. melvet csapdának állítottak fel nekem. Benned reménykedtem. akik ellenőriznek engem. 5. 8. a te Gnózisod szerint. 6. Nem hagytál ott engem az oroszlánarcú hatalomnak. Igen. és mégsem tudnak engem teljesen legyőzni. így folytatta: . ó. hanem vala­ mivel védettebb helyre vittél.

az erőm és az eszem elsötétítve. 16. ó. mert téged dicsértelek. 79 . és minden erő megrendült bennem. mely az archonok hulladéka. Az eonok archonjaival szemben. erre pedig azonnal körülvettek engem a kegyetlen erők. Irgalmazz nekem. amikbe kerültem. amíg a káoszban vagyok. Olyan lettem. azok miatt. Mégis bíztam benned. És a magasság minden archonja mulandó anyagnak tartott engem. vártam rád. mint egy anyagi erő. mert elrabolták az erőmet. és azt mondtam: „Te vagy a megváltóm. Világosság! Authádész teremtményeit takarja be a káosz és vezettessenek le a sötét­ ségbe. 10. hogy elveszik tőlem a maradék belső világosságomat is. 12. tehetetlen vagyok és erőtlen a huszonnégy kisugárzás mellett. mert újra támadnak engem! A te törvényed szerint lett az én belső világosságom. 14. 11. És az eonok minden lakója azt mondta: „Káosszá lett". és ments meg engem a te nagy irgalmasságod szerint! 17. ó. azt mondván. Világosság. a te kezedben van. pártársam pedig nem mer segíteni nekem." 15.9. Testvérem. amelyben nincsen világosság. melyet rendeltél nekem. amelyeknek a helyein tartózkodtam. Küldjed a te világosságodat énreám. Világosságom megcsappant. mert kergetnek és kínoz­ nak engem. És időm száma fogyatkozik. Ne hagyj megszégyenülni. ó. Sorsom. akik gyűlölnek engem. Szabadíts meg Authádész teremtményeinek a markából. 13. mert orcád előtt semmi vagyok. Erőm fogyni kezdett ebben a szorongattatásban. Világosság.

4. hogy megtarts engem. Uram! Ne szégyenüljek meg soha. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta. és így szólt: . légy nékem erős kőszálam. Uram. szellemed megindított és világosságod megvilágosított engem. hamar szabadíts meg.Uram.18. erődített házam. és mondják: „raboljuk el tőle egész belső világosságát". 5. Te váltottál meg engem. hiszen te vagy az én erősségem. 7. Kezedre bízom szellememet. 80 . holott én semmi rosszat sem tettem velük. 6. igazság Istene. igazságoddal szabadíts meg engem! 2. 3. amiért meglátod nyomorú­ ságomat és a lelkemet megszabadítod a félelmeiből. Mert erről prófétált egykor a te erőd Dávid által a 31. vezetsz hát engem a te neve­ dért és ellátsz engem. sőt tágas térre állítod lábaimat. Tebenned bíztam. Te kimentesz a hálóból. akik ravaszul el akarnak nyelni engem. ó. zsoltárban: 1. Én pedig az Úrban bízom. 8. És nem rekesztesz be engem ellenség kezébe. Mert kősziklám és védőváram vagy te. hogy megmagyarázzam PISTIS SOPHIA nyolcadik esdeklését. 49. Vigadok és örülök a te kegyelmednek. Gyűlölöd a hazug hiúságok híveit. Hajtsd hozzám füledet. Záruljon le azoknak a szája. melyet titkon vetettek nékem. előlépett Máté.

Uram! 17. kivált szomszédaimé és ismerőseimnek félelmévé. testem. 11. 15. amint együtt tanácskoznak ellenem. Eletem ideje kezedben van. akik az utcán látnak. Mert bánatban enyészik életem. 14. Töröltettem a szívükből. 18. Könyörülj rajtam. Mert hallanom kell sokak rágalmát mindenfelől.9. mert szorongattatom. A gonoszok szégyenüljenek meg és pusztuljanak a Seholba [hallgattassanak el a halot­ tak birodalmában]. hogy elrabolják a lelkemet. és sóhajtásban múlnak éveim. Ne hagyj megszégyenülni. és kiasznak csontjaim. Uram! Azt mondom: Te vagy Istenem. mint az elroshadt edény 13. ó. De én benned bízom. Világosítsd meg orcádat a te szolgádon. akár a halott az emlékezetből. és tervezik. Temérdek üldözőm miatt csúfsággá lettem. olyanná lettem. lelkem. kevélységgel és megvetéssel! 81 . elfutnak előlem. melyek vakmerően szólanak az igaz ellen. 12. Szabadíts meg ellenségeim kezéből és üldözőimtől! 16. bűnöm miatt roskadoz erőm. szabadíts meg engem jóvoltodból. Elsenyved a búbá­ nat miatt szemem. 10. A hazug ajkak némuljanak el. Uram. mivelhogy hívlak téged.

Kitűnő. amikor Authádész kisugárzottal PISTIS SOPHIÁT újra üldözték a káoszban. és így szólt: . és erőtlenedjen el minden. akik az én világosságomra pályáz­ nak! Forduljon a káoszhoz.0. Sűrű sötétség borítsa be az én üldözőimet! Szólj az én erőmhöz: Én vagyok az. Uram. bizony mondom nektek: Ha a tökéletes szám eléretett. Én azért országot adok nektek.50. akkor én a fénykincsben trónolok majd.mondta Jézus. akik elrabolták az erőmet. és folytatván így szólt tanítvá­ nyaihoz: . Nos. ami teljesen el 82 ." . hogy kilencedik esdeklését mondta: 1. aki meg fog menteni téged! 4. mígnem újra helyre nem állítottuk a Tizenkét Megváltó minden rendjét az ő örökségük min­ denkori helyén. ítélvén az Izraelnek tizenkét nemzetségét. Veszítsék el az erejüket mind. ezzel kapcsolatban egykor azt mondtad nekünk egy példa­ beszédben: „Ti pedig kitartottatok velem az én kísértéseimben. Verd le azokat. hogy egyetek és igyatok az én asztalomon az én országomban. vedd el az erőt azoktól. Világosság. FEJEZET Amikor Jézus ezeket a szavakat hallotta.Helyes. így szólt: . Mária . Máté.Az történt ezután. Mert én a te erőd és a te világosságod vagyok! Jöjj el és ments meg! 3. és a mindenség mennyekké emeltetett. ó.Megértitek-e. amit mondok? Mária lépett elő. Ezek után azt mondta: . és üljetek tizen­ két királyi széken. ahogyan az én Atyám adott nékem országot. akik elvették azt tőlem! 2. ti pedig tizenkét világosságerőn ültök.

Mert anélkül. Akkor ujjongani fog az én világosságom. 12. 9. a sötétben ültem. vedd el tehát az oroszlánfejű erő megtisztítottját. 11. Mert ellenem vonultak. és vedd el Authádész gondolatát. amelyet én nem ismerek." Mert meg fogsz szabadítani engem az oroszlánkinézetű hatalom kezéből. amelyet nem fognak tudni elvenni. azt mondván: „Mondd meg nekünk a mennyek világosságának Rejtélyét!". 0. Amikor kényszerítettek. bántanak engem. hogy én rosszat tettem volna velük. 6. melyet saját magadért dicsérek. És mert hiszek a magasságban lévő világosságban. ragadja meg őket a sötétség. 5. 0. És erőm minden tagja azt mondja: „Rajtad kívül nincsen mentő.akarja rabolni az én világosságomat. 83 . amelvben bízom. mert azt mondják. mely elvette az én erőmet. hagyd megbotlani őket és a káoszban elsüllyedni. mialatt lelkem a szomo­ rúságban görnyedt. ments meg! Tudom. akik elvették az én erőmet és a világosságomat. melytől el lesz véve ereje. hogy Jeu angyalod leverje őket. és örül. Hagyd. világosság. amivel az én világosságomat akarja elvenni! Legyen elvétetve annak az oroszlánfejű hatalomnak az ereje is. Világosság. 13. hogy ismerem a magasságok világosságának Rejtélyét. és azért vették el az erőmtől annak minden világosságát. Kényszerítenek engem. Megtámadták bennem azt az erőt. hogy megmentette a világosság. 8. Ha pedig a mennyhez akarnak jönni. és hazugságokat szegeznek mellemnek. anélkül hogy észrevenné. 10. egy oroszlánfejű erővel vetettek csapdát nekem. mely csapdát vet nekem. Menjen utánuk Jeu angyalod és küldje le őket a sötétségbe! 7. Porladjon el az erejük. 14. És megmentesz azoknak kezéből.

mert szüntelenül a te világosságodat kerestem. egyedül. és azt mondták: „Menjünk és rabol­ juk el a világosságát!" 22. Világosság. hogy ellenségesen a szemüket forgassák ellenem. meddig tűröd. Világosság. Most tehát ne hagyd többé. mert a te akaratodat teljesítettem. Én pedig búsul­ tam. Aztán újra visszatértek. De aztán rava­ szul ellenem ágáltak és haragudtak rám. hogy gyűlölőim örvend­ jenek és el akarják venni az én erőmet. ó. akik szükségbe visznek engemet. 15. mint az én társpárom is. akik ugyanott voltak. és közel legyen hozzám a te segítséged! 84 . Rettentően sarokba szorítottak. hogy kínozzanak? Mentsd meg az erőmet gonosz szándékaiktól. 16. mert én a magasságban lévő világosságban hiszek. a maradék világosságomat is el akar­ ták venni tőlem. 0. akik kár­ örömmel szorongatnak engem. amelyeket nem ismerek. holott nem ismerem őket. A te akaratodat. fogukat vicsorgatták rám. 19. Aztán elme­ nekültek. most megláttad rossz szándékukat. 0 Világosság. Világosság. mert a láthatatlanok közül vagyok itt. 21. és nem sajnáltak meg. amikor a világosság Rejtélyei után kérdezősködtek. ahol az én helyem van. Most azonban körülvesznek Authádész teremtményei. ezen a helyen. 17. Hozzád kiáltok azoknak társaságában. mint a láthatatlanok. Nos. Ne tűrd őket többé. Kitátották a szájukat ellenem. cserbenhagytak engem. holott én semmit sem tettem ellenük! 20. téged dicsérlek az ellenem összesereglettek köze­ pette. 18. Szabadíts meg engem az oroszlánfejű erő hatalmából. és kísértésbe vittek. mióta az én eonomban vagyok. Mert hízelegtek ugyan nekem édes szavakkal.hogy meg fogsz menteni.

Ne mondhassák a szívükben: „A mi erőnk jóllakott az ő világossá­ gával". akik azt mondják: „Elvesszük az ő világosságát és az ő erejét. Ekkor Jakab lépett elő. Mert erre vonatkozóan is prófétált a te erőd Dávid által a 35. ítélj meg engem a te kegyelmed mértéke szerint! 0. az igazságosság helyére. harcolj a velem harcolókkal! 85 .Aki közületek megvilágosult szellemű. Ne engedd. Ments meg hát. Ó. mert vágyom a tizenharmadik eonra. Káoszba és sötétségbe öltözve járjanak azok. hogy továbbra is dézsmálják az én világosságomat! 25. És az én nyelvem mindig a te bölcsességedet fogja dicsőíteni a tizenharmadik eonban. az magyarázza meg e szavak jelentőségét. ne hagyd. zsoltárban. Világosság. És mindig azt mondom: Jeu angyalod világos­ sága egyre dicsőbben ragyogjon! 28." 27. Uram a velem perlőkkel. szellemed megvilágosított engem.23. Inkább sötétség boruljon azokra és erőtlenedjenek el. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. ahol ő PlSTIS SOPHIA kilencedik esdeklésének megfelelően így kiáltott fel: 1. és kész vagyok magyará­ zatot adni. és így szólt: . így folytatta: . megcsókolta Jézus keblét.Uram. Perelj. akik el akar­ ják venni az én világosságomat. ítélkezz fölöttem és ments meg hamar! 24." 26. hogy azt mondják: „Elnyeltük az ő erejét. Világosságok Világossága. hogy örüljek. 51.

És ok nélkül ástak vermet az én lelkemnek. Az én lelkem pedig vigad majd az Úrban. Különválaszttattak. 14. amelyet ellenem lövetett! 9. Ragadj pajzsot és vértet. és kelj fel segítségemre! 3. Kísértésbe visznek engem. mintha anyámat siratnám. 8.2. Legyen útjuk sötét. Sorscsapások gyűlnek össze ellenem a tudtom nélkül. gyalázat érje azokat. Szegezz dárdát és rekeszd el üldözőim útját! Mondd lelkemnek: Én vagyok segítséged. Szégyen. 16. akik vesztemet koholják. Mert ok nélkül vetették elém titkon vont hálójukat. amiről nem tudok. az Úrnak angyala verdesse őket! 6. örvendezve szaba­ dításában. 12. 13. fogja meg hálója. 4. mint te. Ok pedig örültek. testvérem volnál. azt kérdezik tőlem. 5. Érje őt romlás váratlanul. bútól meggörnyedten. vettessenek hátra és piruljanak. és megszégyenültek. úgy jártam. Mintha barátom. Amikor nem hagytak nyugton. a szegényt és szűköl­ ködőt az ő megrablójától. saját vesztükre. 86 . mint a polyva a szél előtt. 10 Minden tetemem ezt mondja majd: Kicsoda olyan. 15. akik lelkemre vadásznak. csuszamlós. durva ruhát öltöttem. léha csúfkodásaik közt fogaikat vicsor­ gatva rám. s az Úrnak angyala kergesse őket! 7. kifosztják a lelkemet [terméket­ lenné teszik]. Jóért rosszal fizetnek meg nékem. Erőszakos tanúk állnak elő. imádságom kebelemre vissza-visszaszállt. 11. és mégsem nyugodtak. Legyenek olyanok. Uram? Aki megszabadítod a nyomorultat a nála erősebbtől. böjttel gyö­ törtem a lelkemet. úgy beszéltem veled.

ó. ébredj ítéletemre. Mert képmutatók békés szavaikkal. az én ügyemért! 24. 19. a te dicsősé­ gedet egész nap. 87 . Istenem! 25. akik bajomnak örül­ nek! Szégyen és gyalázat borítsa azokat. De vigadjanak és örüljenek. Ne mondhassák szívükben: Ha! Ez a lélek a miénk! Ne mondhas­ sák: Elnyeltük őt! 26. Láttad . 21. Ó. nagy gyülekezetekben. Téged vall a nyelvem. mikor nézel reám? Szabadítsd meg lelkemet tombolása­ iktól. Uram! Ne vonulj vissza tőlem! 23.17. mél­ tatlan gyűlölőim se hunyorgassanak rám! 20. és az erős népek között magasztallak téged. Uram. hogy nevessenek rajtam. akik felfuvalkodnak ellenem! 27. Föltátják rám a szájokat. Istenem. piruljanak együttesen. ó. aki kívánja az ő szolgájának békességét: „Nagy az Úr és éljen!" 28. de haragosan álnok dolgokat koholnak. szabadítsd meg az én egyetlenemet az oroszlánok hatalmából! 18. ítélj meg engem a te igazságod szerint! Ne tűrd. Szégyenüljenek meg. ne hallgass. Uram. hogy örüljenek rajtam az én hazug ellenségeim. azt mondják: Haha! A szemünkkel láttuk! 22. Az én nyelvem pedig hirdetni fogja a te igazságodat. Serkenj föl. Uram. Uram. akik kívánják az én igazságomat. Hadd mondják mindenkor. Ne hagyd.

Ez a PlSTlS SOPHIA kilencedik esdeklésének meg­ oldása. amit mondok nektek? Mária sietett elő. Segítségére siettem. akiket előttünk teremtettek. akik megkapják a Rejté­ lyeket.52. Jakab. Az emberek pedig. Uram. világosság. és az 0 parancsára küldtek ki engem. akik az emberiség előtt keletkeztek.Igen. FEJEZET Amikor Jakab ezt mondta.Amikor PISTIS SOPHIA kilencedik esdeklő énekét kihirdette. még hozzátette: . Majd folvtatta beszédét. elsőkként mennek be a mennyek országába. hogy az utolsók lesznek az elsők és az elsők lesznek az utolsók. hanem mindenki. Mária. Amikor ezt mondta.Jó. melyben kezdettől fogva hittem. így szólván: „ 0 . minden Láthatatlan előtt és minden Isten és minden archon előtt. Bizony bizony mondom nektek: elsőként mentek be a mennvek országába. akkor újra neldment az oroszlánfejű erő. aki véghezviszi majd az én Rejtélyeimet. segíts nekem!" És bűnbánata ebben az órában elfogadtatott! Az Első Rejtély meg­ hallgatta. és ezt mondta tanítványainak: . egyszer azt mondtad nekünk. így szólt Jézus: . így újra a világossághoz könyörgött. De nem csak ti. akik a tizenharmadik és a tizenkettedik eonban tartózkodnak. azok a Láthatatlanok.Megértitek. mely minden erőt el akart venni tőle. ők és az Istenek és az archonok. és így szólalt meg: . Jézus ezt felelte neki: . és 88 .Jól mondtad. Az elsők pedig. miattad tűrtem a súlyos szenvedéseket.

hogy minden belső világosságát elvegye. Világosság. Felismerte. hálóit és csapdáit kivetette. Világosságok Világossága. 0. és te meghallgattál. sem a legbelsőbb erői. felismert Engem. hogy a magasságok magasságából származom. Ezért küldtek ki engem az Első Rejtély parancsára őhozzá. 5. és mert a világosságban hitt. SOPHIA látta. hogy amikor a káoszhoz értem.kivezettem a káoszból. 2. sem a legkülsőbbeké. és kimondta tizedik esdeklését a következőképpen: 1. hogy az oroszlánkinézetű erőnél tízezerszer világosabban fénylettem. mint az oroszlánkinézetű erő. hogy titokban segítsek neki. Mert nem voltam goromba őhozzá. mert megbánta. Szükségemben hozzád kiáltottam. én pedig a káosz lakóhelvein voltam! 89 . amelvben hitt. csak az Első Rejtély tudta. mert saját lakóhelyem messze volt. hogy megértő vagyok. anélkül. nem viszik el tehozzád. Mert Authádész. fényesen ragyogok és irgalmas vagyok őhozzá. hogy bármelyik erő tudta volna ezt. és nagy szenvedéseket és próbákat kellett eltűrnie. PISTIS SOPHIA így felbátorodott. hogy segítsek neki [PISTIS SOPHIÁNAK]. amelynek világosságában kezdettől fogva hitt. mely elrabolta SOPHIA világosságerejét és szorongatta. 4. Semmi más nem vezette őt félre. ó. hanem kimentem közülük. Én azonban még egyáltalán nem mentem az eonok területéhez. csak egy olvan fénverő. Jaj nekem. s hogy nagyon irgalmas voltam hozzá. a kegyetlen. Az isteni Authádész félrevezette őt. Az történt. Észrevette. melyet ravasz üldözéssel vesznek el tőlem. A világosságot. mely hasonlatosságot színlelt azzal a világossággal. mentsd meg az erőmet az igazságtalan és istentelen ajkaktól és ravasz csapdáktól! 3.

de könyörgésem ellené­ re ok nélkül küzdöttek ellenem. amikor Authádész és az oroszlánfejű erő anyagi teremtményei nagyon szorongatták. De ha megszólalok. hogy a távolban laktam. ó. Ez. Lelkem sok helyen lakott. 7. vagy mit nyújtson néked. Ments meg. Uram. mint idegen. Nyomorúságomban tehozzád kiáltottam. melyek nem az enyémek. akit a szelleme arra késztet. 6. 90 . Békességben vagyok a békességnek gyűlölőivel. így folytatta: . Jaj nékem.6. 53. hogy kihirdesse PISTIS SOPHIA tizedik esdeklésének megoldását. te csalárd nyelv? 4. Uram. ők viadalra készek. a megoldása PISTIS SOPHIA tizedik esdeklő énekének. Péter felelt. a hazug ajaktól és csalárd nyelvtől! 3. ezt mondván: 1. így szólván: . 2.Uram. Uram.Most az lépjen elő. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. és a Kédár sátrai közt lakom. A kegyetlenekhez irgalomért könyörögtem. Vitéznek rekettye parazsával tüzesített hegyes nyilait. zsoltárban. 7. ezt illetően a te világosságerőd Dávid által prófétált a 120. Mit adjon néked. Erőm olyan területeken feküdt. melyet kifejezett. 5. s meghallgattál engem.

Jézus így felelt neki: . Péter! Ez PlSTIS SOPHIA tizedik bűnbánatának magya­ rázata. oroszlánfejű erő. s hogy PlSTIS SOPHIÁHOZ közeledem nagy fényességgel. 4. És a huszonnégy kisugárzás [teremtés] látni fogja. még jobban megharagudott. Félni fognak. hogy egész világosságo­ mat elnyeljék. és minden anyaguk megsemmisül. És nevük nem található meg többé az élők helyén. 5. hogy maradtam volna a tizenharmadik eon helyén. hogy mi történt veled. Erre PISTIS SOPHIA a tizenegyedik esdeklésével válaszolt: 1.Amikor az oroszlánfejű hatalom meglátott Engem. Szüntelenül a világosságom elrablására törekszik. És ravaszul meg akartak téveszteni engem. Le kívántam szállni a káoszba. az igazságosság helyén. Miért gyarapodott ennek a hatalmas erőnek a haragja még egyszer? 2. ó. a tizenharmadik eonban. és így szólt tanítványaihoz: . Ezért fogja a világosság elvenni az ő egész világosságukat. és nem lesznek engedetlenek. FEJEZET Jézus folytatta. és saját magából sok hatalmas alkotást teremtett. s szinte éles kard­ dal vagdal el tőlem erőt. Igen.Jól van. 3. és többé nem tűri meg őket az ő lakóhelyükön. 54. 6. 91 . ahelyett. hanem leadják a világosságuk tisztáját. a világosság elhozza tőlük a világosságát.

s olyan mint az éles olló. hogy így cselekedtél velem. Szeretsz minden ártalmas beszédet és álnok nyelvet.7. te álnokságnak mestere. Hanem dicsekedett a fényereje mennyiségével. s elbizakodottságában bajt csinált magának. Meg is ront az Isten téged. 9. hogysem a jót. és nevetnek rajta. melyet nem a saját erejéből keltett. mert kegyes az a te szentjeidhez. mely fénye tisztáját nem adta le. ó. Mit dicsekedel gonoszságban." 8. Ez. Ekkor Salomé lépett elő és mondta: . hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott. Én pedig mint zöldellő olajfa Isten házában. hogy megmenttessék. akinek ereje felkelt. zsoltárban. Nyelved ártalmakon elmélkedik minden nap. Áldlak téged örökké. és kiszaggat téged az élők földjéről. te magabíró? 2. PISTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA tizenegyedik esdeklő énekének jelentése." Most az lépjen elő. És látják ezt az igazak. Uram. A gonoszt inkább szereted. nevedben remélek. örülni fognak a dolognak. hogy azt adjam le. teljesen eltakarít. és azt mondják: „íme egy kisugárzás [teremtés]. 5. mint igazságot szólni. 4. És látni fognak téged. 3. ezt mondván: 1. Világos! 6. mondván: 7.Uram. ezt illetően Dávid által prófétált a te világosságerőd a 52. aki nem Istent fogadta erősségévé. 92 . és hazugságot inkább. hanem az igéjével: Elveszem világosságát. hogy kihirdesse tizenegyedik esdeklésének magyarázatát. bízom Isten kegyel­ mében mindörökkön örökké. „íme az a férfiú. kigyomlál téged a te hajlékodból. és félnek.

Most az történt. 55.Mivel a te világosságerőd erre késztetett engem.Nagyon jó. bizony mondom nektek: a világosságbi­ rodalom minden Rejtélyében teljessé teszlek titeket. és segítségért kiáltott. hogy elrabolják az erőmet. és azt mondta tanítványainak: . kívánságodra megmond­ tam ezt a megoldást. és segíteni akart oroszlánfejű erejének. Világosság. azt mondván: 1. 93 . 3. s megint ravaszul cselekedett ellenem. hogy amikor SOPHIÁT így szorongatták. és kifejezte tizenkettedik esdeklését Authádész és teremtményei miatt. félt. hogy segítsen neki.Ezután az történt. 0. mert téged dicsérlek. és Authádész-istenéhez kiáltott. így szólt: . Körülvettek engem. ne feledd el dicsérő énekemet! 2. De Énhozzám kiáltott fel. hogy nagy fényességgel közeledtem a káoszhoz. FEJEZET Jézus folytatta. És gyűlölnek. felém fordult a magasba. Amikor a magasba pillantva a haragos Authádészt pillantotta meg. hogy elvegye a SOPHIÁBAN lévő minden belső fényességet. Az Authádész-isten azonnal letekintett a káoszra nagy haraggal. És azonnal körülvette az oroszlánfejű erő és minden teremtménye PISTIS SOPHIÁT. nagyon félt. Salomé! Bizony. Amikor Jézus ezt hallotta Salométól. hogy elvegyem az oroszlánfejű erő világosságát. Mert Authádész és oroszlánarcú ereje újra kitátotta a száját elle­ nem. Mivel hatalmasan világítot­ tam.

És ne hagyj mást engedelmeskedni az ő teremtményei erejének a káoszban! 13. 14. Ne 94 . amelyet Authádész hozott létre. Teremtményeinek minden ereje sötétüljön el! És anyaga világosság nélkül való legyen. Minden világosság átvevője és megtisztítója tisztítsa meg és vegye el az Authádészben lévő összes világosságot. Legyenek az ő bűneik örökké nyilvánvalók a világosságban. aki teremtette. 9. 10. 5. Vétesd el teremtményeiben lévő világosságát és nevüket töröltesd el a tizenharmadik eonból. Ahelyett hogy szeretnének. rágalmaznak és vádolnak. Maradjanak a teremtményei a káoszban. Az oroszlánfejű erőt terheld meg annak a bűnével. Én viszont dicsérek. a tizenharmadik eonhoz menni. A Három Háromszor-hatalmasok közül egy másik kapja meg az ő dicsőségét. És gyűlölnek engem. hogy elrabolják a világosságomat. 12. 6. mert én téged szeretlek. És mert az én világosságomat akarta elvenni. 7.4. A külső sötétség archonjai uralkodjanak a teremtményein. és a külső sötétség archonja üljön a jobbja felől. Világosság. 8. Jöjjön el a sötétség Authádészre. Belső világosságának minden ereje semmisüljön meg. mert dicsértelek téged. vedd el az övét. Azt tervezték. ó. A világosság ne törölje el annak az anyagnak a bűnét. még jobb. 11. ítéleted napján vedd el az erejét. 15. ha az ő nevét elveteted onnan örökre. és ne térhessenek vissza a helyükre! Csappanjon meg a bennük lévő világosság! És ne hagyd őket a területükre. Ne hagyd őt máshol befogadni.

akinek szelleme kész. 24. 20. és övezze fel magát sötétséggel. És kigúnyolnak. Világosság. Az igazságosság helyét nem akarták lakásul. mint valami bőrövvel. ó. mint valami köpenybe. integetnek nekem és lenéznek. 17. Sötétbe burkolta magát.engedd őket kinézni a káoszból. és világosságot és erőt vettek el tőlem. hanem szorongattak. Maradjanak tehát a káoszban. mivel 16. 23. és az ő nevüket vedd el mindenhonnan. Erőm elsatnyult. És a sötétség átha­ totta a testét mint a víz. irgalmazz nekem a te neved Rejtélye miatt. nem kíméltek engem. 21. mint a szél szelleme. Vétkessé tett anyaggá lettem. mint valami köpenyt. akik ezt tették velem a világosság miatt és azt mondták: Vegyük el egész erejét. az lépjen elő és adja meg PISTIS SOPHIA tizenkettedik esdeklésének megoldását. 26. és válts meg a te jóságod és kegyelmed szerint! 22. el akarták venni egész világosságomat. Tehát vegye magára mindenkor a káoszt. Belső erőm megrendült. Mert elvették a világosságomat és erőmet. mert elvették a világosságomat. És mert akik ide helyeztek engem. Le akartak szállni a káoszba. És anyagom megcsappant. Hányódom. és belefolyt minden erejébe. 25. mert az üdvtitkot [Rejtélyt] elveszítettem. Segíts nekem a te irgalmasságod jóvoltából! Nos. s közöttük nem tudok megállni. így mostantól fogva ne vétessenek fel oda! 18. Ez történjen mindazokkal. 95 . 19. Te azonban. mint az olaj. és mostantól kezdve ne vezettessenek ki onnan.

Vesszen ki az ő magva. a PISTIS SOPHIA által hirdetett bűnbánathoz hason­ lóan prófétált Dávid a te világosságerőd ösztönzésére a 109. és elpusztult helyeken csavarogjanak! 11. 3. És körülvesznek engem gyűlölséges beszédekkel. ne hallgass! 2.Uram és Megváltóm. Senki se mutasson kegyelmet iránta. aki könyörüljön az ő árváin! 13. FEJEZET András lépett elő. és ostromolnak engem ok nélkül. és vádló álljon az ő jobb kezük felől. 5.56. zsoltárban: 1. és anyáinak bűne el ne töröltessék! 96 . Szeretetemért hálaként megrágalmaznak. Fiai legyenek árvákká. és gyűlölséggel az én szeretetemért. és a felesége özveggyé! 10. és nemzedékének neve töröltessék el! 14. Mikor törvénykeznek. Foglalja le minden jószágát az uzsorás. és idegenek ragadozzák el a szerzeményét! 12. én pedig csupa ima vagyok. 7. Állíts föléjük gonoszt. Mert a gonosznak szája és az álnokságnak szája felnyílt ellenem. Én dicséretemnek Istene. hazug nyelvvel beszélnek ellenem. Atyáinak álnoksága emlékezetben legyen az Úr előtt. Rosszal fizetnek nékem a jóért. és ne legyen. így szólván: . 4. 8. még az imádsága is bűnné legyen. 6. és a hivatalát más foglalja el! 9. mint gonosz jöjjön ki. Életének napjai kevesek legyenek. És bujdossanak az ő fiai és kolduljanak.

Hadd tudják meg. Uram Istenem. szabadíts meg engem a te kegyelmed szerint! 27. bánj velem a te nevedért. amelybe beburkolódzik. 25. 21. és akik rosszat beszélnek az én lelkemre. Mert szegény és nyomorult vagyok én. és a szegény és nyomorult embert és a megkeseredett szívűt halálra üldözte.jöjjön el reá! Nem volt kedve az áldáshoz . 20. 19.15. ide s tova hányattatom. Istenem. 24. Sőt gyalázatossá lettem előttük. De te. és testem megfogyatkozott az olaj miatt.maradjon az távol őtőle! 18. mint az árnyék az ő megnyúlásakor. Legyen az néki palástul. mint a sáska. én Uram. Térdeim tántorognak az éhségtől. mint a víz. Uram! Ez tehát a tizenkettedik esdeklő ének megoldása. szabadíts meg engem! 22. ha látnak engem. amelyet PlSTlS SOPHIA a káoszban hangoztatott. Segíts meg engem. Mert nem gondolt arra. mint a ruháját. 97 . 26. és emlékezete is vesszen ki e földről. 17. Mindenkor az Úr előtt legyenek. 23. mellvei mindenkor övezze magát. Úgy hanyatlom el. mivelhogy' jó a te kegyelmed. hogy te cseleked­ ted ezt. 16. mint az olaj. és a szívem is megsebesít­ tetett énbennem. hogy a te kezed munkája ez. és az ő csontjaiba. fejüket csó­ válják. azért ment beléje. és övül. Az átkot szerette . hogy kegyelmet gyakoroljon. Úgy öltözte fel az átkot. Ez legyen jutalmuk az Úrtól az én vádolóimnak.

Add meg nekem a keresztelőt. mely soha sem marad rejtve előtted. amikor téged a tizenharmadik eonban dicsérlek. Ments meg. 98 J . és kihirdette tizenhar­ madik bűnbánó énekét: 1. 6. ó. Az én bűnöm az oroszlánfejű erő. mert elhagytam a magasság területeit. hogy PISTIS SOPHIA hozzám kiáltott. hallgass meg.Ezután ismét az történt. minden eonért egyet. A Láthatatlanok közül.57. a tizenkét eonban hibát követtem el. melynek szabályát meg­ sértettem. bocsásd meg vétkeimet és tisztíts meg bűnömtől! 5. ó Világossá­ gok Világossága! Hallgass meg. Hallgass meg. és onnan leszálltam. amikor a tizenharmadik eon jobb belátását mondom. a te nagy Rejtélyedben. bocsásd meg a bűnömet. akiknek helyein tartózkodtam. s amelyből lementem! 2. Ezért mondtam a tizenkét esdeklő éneket. 3. azét a helyét. és azt mondta tanítványainak: . FEJEZET Jézus újra folytatta a beszédet. Most pedig. az eoné. és mond­ ta: „ 0 . Világosságok Világossága. hogy teljesüljön a tizenhar­ madik eon tizenharmadik megbánása. hogy a te parancsod teljesüljön. ahonnan kimentem. folytatta. Teérted követtem el a szabálysértést. ahonnan lementem. az én helyemen. és bocsásd meg szabálysérté­ semet a te türelmességed szerint! 4. ó. Ezért. egyedül én követtem el a szabálvsértést és szálltam le a káoszhoz. Világosságok Világossága. Világosságok Világossága. mert miatta mentem le. amikor dicsérő himnuszt éneklek neked. ez igen nagy. és a káosz területeit választottam lakóhelyül!" Amikor PISTIS SOPHIA ezt mondta.

hogy hirdessem ki PISTIS SOPHIA bűn­ bánatának megoldását. zsoltárban. Márta. Hogy igaz légy beszédedben. Jézus így szólt hozzá: . és magyarázza meg az ő gondolatát. És Márta lépett elő. és mondta: .Uram. 4. azt mondván: 1. én Istenem. amelyeket PISTIS SOPHIA mondott. szellemem arra unszol. és tiszta az ítéletedben. irgal­ masságod sokasága szerint töröld el az én bűnömet! 2. Ez tehát a szavak megoldása. Egészen moss ki engemet az én vétkemből! 3. a te kegyelmességed szerint. Akit szelleme az ő szavainak meg­ értésére ösztönöz. Könyörülj rajtam.Ezt mondta tehát a PISTIS SOPHIA. az most lépjen elő. és az én vétkem szüntelen előt­ tem van. Ennek megfelelően prófétált a te erőd Dávid által az 51. Mert ismerem az én vétkeimet. áldott vagy! 99 .Nagyon helyes.

.

mivel a káosz magasabb területeire lett vezetve. amelyet leküldtem. Fel­ vezettél a káosz felső területeire. mert arra vágyom. 1. hogy hozzád kerüljek! Dicsérlek. Authádésznak engem üldöző teremtményei süllyedjenek le újra a káosz alsó tereibe. mert téged magasztaltalak! 3. nehogy újra elhatalmasodjanak fölöttem! 102 . az Első Rejtély parancsára várván. Az Én fényerőm pedig. válts meg.Az történt. hogy ne lássa­ nak engem! 5. az Első Rejtély nélkül. amikor PISTIS SOPHIA ezeket mondta. újra dicsérő himnuszt énekelve. Világosság. hogy aztán teljesen megszabadítsam a káoszból. PISTIS SOPHIÁT Amikor Authádész kisugárzásai hozzám kiáltott. mert te vagy a megmentőm! 2.58. PISTIS SOPHIÁT Amikor Authádész teremtményei észrevették. ó. Dicsérlek. Elküldted magadtól a te világosságodat és megszabadítottál. követték oda is. melyet mentésemre küldtél. Ne hagyj el a káoszban. azt mondván: üldözték. És magamból. és így szólt a tanítványaihoz: . mennynek világossága. FEJEZET Jézus újra folytatta. PlSTIS SOPHIÁT hogy kivezettessen a káoszból. hogy ideje beteljesedett. ó. ó Világosság. hatalmasan sugárzott. egy vilá­ gosságerőt küldtem és a káoszra irányítottam. hogy meglássanak engem a te erőd világosságában. Mélységes sötétség borítsa be őket és sötét éjszaka boruljon rájuk! Ne hagyd. hogy a káosz magasabb területeire vezették. Ne engedd fel őket a magasabb terekbe. 4. hogy a PISTIS SOPHIÁT vigye ki a káoszból. És világosságerőm PlSTIS S O P H I Á T felvezette a káosz felső területeire. hogy kivezesse a káosz mély területeiről és a káosz magasabb területeihez vigye. mert vissza akarták vinni a káosz alsó helyeire.

hogy erőmet elrabolják. Mivel a te parancsolatod nélkül terveztek. akinek PlSTIS SOPHIA szavai jelentésének megmondására kényszerít engem. Hálát adok neked. Mivel a világosságban bízok. Salomé. ó. Salomé lépett elő. a saját fejükre roskadt. 9. Amikor Salomé befejezte. azért nem tudták teljesen elvenni az én világosságomat.Nagyon jó. 2. ott vedd el az övékét! 7. mert te vagy az én Istenem. Uram. mondván: . mert velem volt a te világosságerőd. Világosság. az őket érje. Ezt jelentik PlSTIS 103 SOPHIA PISTIS SOPHIA szavainak jelentését. hogy elveszik a világosságomat. Terveik erőtlenek legyenek. Füstfelhő fedje be a szemüket és ködhomály sötétítse el őket. 6. A te erőd egykor Salamon által prófétált a következő szavai. Most pedig mondja meg az ereje képes erre. 9. mert te vagy a reménységem. ne engedd teljesülni! És ahol megegyeznek. . erőm a szavakkal: 1. És azt mondták. Hatalmuk ellenére legyőzettek.Uram. és nem félek. és nem fogok rettegni. hogy meglássanak engem. 5. Porba hulljanak az üldözőim. ne hagyd. 7. Ne hagyj el. Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. hogy elveszik egész világosságomat. A világosság az én megváltóm. 8. Megváltóm. Ne hagyd rájuk felkelni a napot. s amit koholnak. de nem használt nekik. 3. 8. 4. Jézus így szólt neki: . Az Úrban reménykedem. nem fogok félni. Álnok tervet szőttek.6. Tervüket. és a te karod mentett meg engem. de nem tudták elvenni. és amit gonoszul terveztek. A te igazságodat ingyen adtad nékem. mert te vagy az én Istenem. Uram. hogy meg ne fogjanak engem.

mely az ő fején fénykoszorú lett. melyet megmentésére küldtem. A világosság korona lett a fejemen. Ha minden anyag megmozdul is. Amikor aztán a PISTIS SOPHIÁBAN őt. akkor a tiszta világosság megmaradt a fényláng erőkoszorújában. Mert a világosság velem van.59. minden szentségtelen anvag megmozdult őbenne. A szentségtelen anyagok megsem­ misültek és a káoszban maradtak. fénykoszorúvá tettem az ő feje körül. így szólt PISTIS SOPHIA. Amikor pedig ez fénvkoszorú lett a fején. ami Authádész teremtményei számára észlelhető -. Hódolt az én világosságerőmnek. mert Authádész teremtményei nem tudták már elrabolni azt. a világosságerőt. FEJEZET Jézus tovább beszélt. hogy Authádész teremtménvei el ne rabolják tőlem. lépjen elő. 104 . és én egyesültem a világossággal. 4. Amikor ez történt vele. mialatt Authádész teremtményei látták ezt és örültek. s azt mondta tanítvánvainak: . És a PISTIS SOPHIÁBAN lévő ragyogó fény tisztája felerősítette lévő tiszta világosság beburkolta az én világosságerőmet. és őbenne minden megtisztult. én nem semmi­ sülök meg. én nyugodt maradok. 2. Aki megérti e szavak értelmét. Ha minden anyagom megsemmisül is és a káoszban marad . mely koronaként ragyogott fel a fején. hogy Authádész teremtményei többé ne tudják hatalmukba keríteni őt. a PISTIS SOPHIÁBAN lévő ragyogó fénverő ujjongni kezdett. Dicsérő himnuszát így énekelte: 1.Amikor PlSTIS SOPHIA ezeket mondta a káoszban. többé nem válok el tőle. és adja elő a megoldást.mind­ az. 3.

ódájában prófétált és mondta: 1. parancsold meg nekem. 4. Ez a szent örökség a kezdet és a vég. 2. 3. azt mondta neki: . mert az Első Rej­ tély öröksége betért hozzád. Amikor Jézus anyjától ezeket hallotta. Az igazság koszorúja fonatott nekem. Továbbá az anvagtest. mondván: . Mária pedig. az áldott.Uram. mint a koszorú. s a te ágaidat sarjasztotta bennem. Jézus anyja.Mária. Jézus anyja. így felelt. ugyanígy kaptad a fényszűz hasonlatosságát a világosság szerint. belőled kelt. te is a Bárbelóban meghatározott alakot kaptad. megteltek a te üdvösségeddel. ezeknek a szavaknak megfelelően a te világosságerőd egykor Salamon 19. azt mondom neked. Istenem és Megváltóm a menny szerint.Ekkor Mária lépett elő. Jól van tehát. És ez örökség által lesznek megmentve a földiek és a magasságban lévők. s amelyet megtisztítottam és megvilágosítot­ tam. Az úr az én fejemen. te és a másik Mária is. Mert nem hervadó koszorú. 105 . melv nem sarjad. Jézus felelt. hanem élő vagy az én fejemen és te sarjadtál nekem. hogy adjam meg PlSTlS SOPHIA szavainak magyarázatát. és így szólt: . és mondotta: .Fiam e világ szerint. Nem tágítok tőle. melyben most vagyok. hirdesd ki PlSTlS SOPHIA szavainak magyarázatát. bizony mondom neked: Boldognak mondanak majd téged a föld egyik sarkától a másikig.Nagyon jól mondtad! Bizony. A te gyümölcseid érettek és telik. És miattatok keletkezett a sötétség.

Az igazság a földből sarjadt. igazságosság és békesség megcsókolták egymást. mely az Első Rejtély által jött le. FEJEZET Ismét beszélt Jézus. amit mondasz.Uram. ÉS az Első Rej­ tély által a mennyekből küldött világosságerő leáramlott a belőlem kijövő világosságerőre. így szólt: . A kegyelem tehát a világosságerő. És ez a Rejtély a magasságból egy nagy világosságerőt küldött nekem. hogy PISTIS SOPHIÁT megmentsem a káoszból. mivel bűnbánatát az Első Rejtély elfogadta. és így szólt: . minden ítélet és büntetés. Feltekintettem tehát az eonokhoz a magasságba. zsoltárban: 11.60. hogy PlSTlS SOPHIÁT megsegítsem és a káoszból felvezessem. melyet az Első Rejtély küldött nekem. Kegyelem és igazság összetalálkoznak. és minden sötétségből kive­ zettessék. és egyetlen hatalmas fényárammá váltak. 106 . És találkoztak. és eljött az ideje. amit PISTIS SOPHIÁRA róttak. hogy megváltassék a káoszból. megértem.én magam a káosz fölött voltam -. akkor énbelőlem is kijött egy másik világosságerő. Ezt illetően a te világosságerőd egykor Dávid által prófétált a 85. és láttam a fényerőt. az igazságosság a mennyből teldntett alá. abban az idő­ pontban betelt a kezdettől fogva létező Első Rejtély teljesülése miatt. Amikor a világosságerőt láttam az eonokból kijönni és hozzám lesi­ etni . hogy mit mondok nektek? Újra Mária sietett elő. azt mondván tanítványainak: . 12. hogy amikor PISTIS SOPHIA kifejezte tizenharmadik bűnbána­ tát. Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak.Értitek-e. hogy ő is segítsen PISTIS SOPHIÁNAK.Úgy volt.

mindezt azért. FEJEZET Amikor Jézus ezeket hallotta. mely a mennyből tekintett alá. hogy ezeket az erőket újra PlSTIS SOPHIÁBAN összponto­ 61. Mária. Jézus anyja is előlépett. aki az egész világosságbirodalmat örö­ kölni fogod! Erre Mária. mert te a káosz alsó terü­ letein voltál. Az igazság pedig az az erő. hogy az igazság a földből sarjadt. 107 . mely tebelőled jött elő. mely az Első Rejtély által jött elő. hogy PISTIS SOPHIÁT vezesse. az az erő. amikor a káosz alsó területein tartózkodtál. hogy PISTIS SOPHIÁT megmenthessed a káoszból. és az ő erejével összeegyeztesd. mert te tetted magadat teljessé az igazságban. mely tebelőled jött elő. Továbbá az igazságosság az az erő. mely az Első Rejtélyből a magasságból jött elő és hatolt be PlSTIS SOPHIÁBA.Uram és Megváltóm. te áldott. Az igazság pedig az az erő. A békesség az az erő. mely belőled jött elő. azt mondta: . Ezért mondta a te világosságerőd egykor Dávid által. hogy behatoljon Authádész teremtményeibe és elvegye tőlük a PlSTIS sítsd. és így szólt: . Az igazságosság ellenben. SOPHIÁTÓL elvett világosságokat.mert az Első Rejtély hallgatta meg PISTIS SOPHIÁT és irgalmazott meg neki megpróbáltatásai közepette.Nagyon helyes. parancsold meg nekem is ezeknek a szavaknak a megmagyarázását.

Mária felelt tehát. azonnal megértetted. mert azt hittem. az anyag szerint anyám. hadd lássam. igazságosság és békesség megcsókolták egymást. Ezalatt lejött a szellem a magasságból. a testvérem. zavarba jöttem. Az igazság a földből sarjadt és az igazságosság az égből tekintett alá.Uram. azt nem akadályozom. téged is késztetlek a beszéd gondolatának magyarázatára. amelyet a magasság Első Rejtélye 108 . Amikor még kicsi voltál. és így szólt: . és egyek lettetek. melv próbára akar tenni engem. egyszer Józseffel egy szőlőskertben voltál. Az ágyhoz kötöttet feloldoztuk.Jézus azt mondta: . sőt bátorí­ tom. Úgy esett. hogy amikor hallottál engem Józsefnek elmesélni mindezt. beléptünk a házba. megöleltétek és megcsókoltátok egymást. s úgy találtuk. így prófétált egykor a te erőd tenmagadról. és a szellem nem jött le rád. hogy kísértet. ahol József karókat vert a földbe. Megragadtam tehát. nagyon örültél. hogy találkozzak vele?" Amikor ezt mondta. hogy kimondja az őt ösztönző gondolatot. Ez tehát az ige és a magyarázata: A kegyelem a szellem. különben itt várom őt ezen a helven." Amikor József ezt hallotta tőled. és a szőlőskertben találtalak titeket. ezt illetően a te erőd Dávid által prófétált: Kegyelem és igazság összetalálkoztak.Akinek az esze meg tudja érteni. s az ágy lábához kötöttem a házamban. akibe betértem annak idején. és azt mondtad: „Hol van. te vagy És a szellem azt mondta nekem: „Hol van Jézus. Rád hasonlított. Jer tehát. azonnal visszamentünk együtt. hogy kimehessek hozzád és Józsefhez a földekre. Néztünk téged és őt. és én nem ismertem meg. és bement a házamba. megdöbbent. és a szellemet ott találtuk az ágyhoz kötözve. hogy hasonlítotok egymásra. azt hittem. Mária.

Az igazságosság aztán a te szellemed. és megkeresztelte az emberi nemet. A békesség pedig az az erő. és az igazság országáról prédikált. hogy az emberi nemnek adja azokat. a te anyagi testeddé lett. és örököljék a világosságbirodalmat. hogy az igazság a te anyagtested. hogy ez eltörölje az egész világ bűneit. Ahol pedig azt mondják. amikor Bárbelóból kivált. azt mondta: .nyilvánít meg. mely a Rejtélyeket elhozta a magasságból. Az igazság viszont az az erő.Nagyon szép. ott az igazságos­ ság az az erő. hogy az ember elidegenedjen a bűntől és összhangba kerüljön [megbékéljen] a te szellemeddel. mely a te világ szerinti anyagtestedbe tért be. mert ő megszánta az emberi nemet. és szellemét küldte. mely hozzám jött. az azt jelen­ ti. „az igazság a földből sarjadt". „az igazságosság az égből". majd pedig prédikált az igazság birodalmáról. melv belőlem sarjadt az embervilág módjára. Máriától. hogy majd békében éljen a világosság teremtményeivel. Amikor pedig azt mondják. mely a magasságból lejött. hogy az emberi nemnek odaadja a világosság Rejtélyeit. Amikor Jézus ezeket a szavakat hallotta anyjától. Mária! 109 . s hogy az ember megkapja a Rej­ télyeket és örökölje a világosságbirodalmat. ezért „az igazságosság és a béke megcsókolták egymást". hogy az emberek majd igazságosak és jók legyenek.

az a szellem a magas­ ságban. mely rád jött. mely keresztelt. Megszánta az emberi nemet. Jézus azt mondta neki: . amikor János megkeresztelt téged. és öröklik a világosságbi­ rodalmat. mely rád jött. A békesség pedig Szabaóthnak. Továbbá azt mondják: Az igazságosság és a békesség megcsókolták egymást . ne neheztelj. a kegyelem és az igazság összetalálkoztak. Máriából. A kegyelem tehát isteni szellem. a földlakóból sarjadt. és talál­ kozott Szabaóthnak.az igazságosság a világosság szelleme. a jónak erejével. mely benned van és prédikálván az igazság helyeit hirdette. Mária így szólt: . hogy az emberi nemnek adja. és az emberi nemnek megbocsátott. mely benned van . és így szólt: . leereszkedett.Uram.az. és szintén adjak magyarázatot. a kegyelem a szellem. a jónak ereje. mely a mennyből tekintett le.PISTIS SOPHIA EVANGÉLIUMA = = ^ ^ ^ ^ ^ ^ = 62.Uram. És ez az erő békítette ki az embereket a világosság fiaival. hogy lépjek elő. 110 . Ahol pedig erőd azt mondta Dávid által. Mióta azonban édesanvád beszélt veled e szavak magyarázatáról. a jónak erejére vonatkozik. ne bosszankodj miattam. engem is sürget az erőm. mely minden Rejtélyt lehozott a magasból és az emberi nemnek adott. ott ez Szabaóthnak.Neked is megparancsolom a magyarázatot. Az igazságosság. FEJEZET Ekkor a másik Mária lépett elő. Az emberek majd igazak és jók lesznek. és a magasságok Rejtélyeit hozta. mely édesanyádból. melv rád jött. hogy az igazság a földből sar­ jadt.

Amikor Jézus ezeket hallotta Máriától. ald Jánossal találkoztál azon a napon. János anyja. mely a te anyag­ testedben van. amiről vilá­ gosságerőm egykor Dávid által prófétált. Te szántad meg az egész emberi nemet. megcsókolta azokat és így szólt: . mely Erzsébetben van és Jánossá lett. és az igazságosság a mennyből teldntett alá. Te és János az igazságosság és békesség vagytok.Kitűnő. aki te vagy Előtted járván prédikált ő. Miután pedig beszéltél velem. így szólt: .Kitűnő és nagyszerű! Ez minden igémnek a megoldása. Mária. Uram. és prédikált az igazság útjáról.ez te vagy. A kegyelem a Szabaóth ereje. a te anyád. akivel találkoztam. amikor a keresztelőt kellett megkapnod. leborult a lábai előtt. te világosság örököse! Ismét Mária lépett elő. mely bennem van. Én Mária vagyok. mely a földből sarjadt". és itt van Erzsébet. mely belőlem kiment. leteldntettél rám a mennyből és beszéltél velem.Uram és fiam és megváltóm. Gábriel alakját vetted fel. ne haragudj rám és bocsáss meg. ha a szavak jelentését még egyszer előadom. Az igazság ellenben az az erő. A kegyelem és az igazság összetalálkoztak. ald eljött. 111 . aki te vagy. a jónak erejét jelenti. Továbbá a kegyelem és az igazság találkoztak . Jézus anyja. így szólt: . édesanyjától. Az igazság a földből sarjadt. amikor magadat szolgáltad. Ez arra az időre vonatkozik. megfogantattál bennem. Az igazság tehát Szabaóthnak. ez „az igazság. Amikor Jézus eze­ ket a szavakat hallotta Máriától. akik megcsókolták egymást.

Jézus pedig felelt Jánosnak. és átöleltem az őbenne lévő világos­ ságerőt. És elmentél az archonok területeihez. nekem is parancsold meg a szavak magyarázását. akit a magasság területeiről kiküldött a Te Atyád. hogy az egész világnak irgal­ mazz meg. és az igazságosság a mennyből tekintett alá. és így szólt: . és így szólt: .Neked is parancsolom. a jóba. „És az igazságosság és a békesség. János. Az igazság viszont Szabaóthnak. az igazságosság és a béke megcsókolták egymást. a jónak ereje. és odaadtad nekik a magasság Rejté- 112 . amiről egykor az én világosságerőm prófétált Dávid által: A kegyelem és az igazság összetalál­ koztak. a kegyelem és az igazság. bementem Szabaóthba. Bárbelónak az az anyaga lett aztán a te mai tested. és ezt mondta: . mely összekapcsolta magát veled. És a kis Szabaóth. az igazságosság te vagy. aki elhoztál minden Rejtélyt a te besugárzó Atyád. Te. mivel ő leküldött Téged.63. És ez az erő prédikált az igazság területeiről minden bal oldalon lévő helyen. fogta ezt az erőt. az Első Rejtélv által. melv belőled kisugárzik. Uram. Az igazság a földből sarjadt.0. és megkeresztelted Szabaóthnak. amelyeket a te fényerőd Dávid által prófétált." Nos. és beletaszította Bárbelo anyagába. FEJEZET János is előlépett. melyek megcsókolták egymást". az Első Rejtély. a jónak erejét. mely besugárzik. amit egykor mondtál nekünk: „Én a magasságból jöttem.Ez az az ige. melyek találkoztak: Te vagy a kegye­ lem. hogy hirdesd ki. János pedig válaszolt. s amelyet balra taszítottál. az Első Rejtélv. a jó.

és a lélek. megfelel Szabaóth. a besugárzó [lepillantó] Első Rejtélvnek parancsára 113 . Az igazságosság. mely a jobb oldali területekről jött. hogy PISTIS SOPHIÁT mentsem ki a káoszból . az Első Rej­ tély. tehát Én. összejött. mely nagyon fényesen ragyogott.hogy Én és az erő. hogy az erő. mely a földből sarjadt. mely a magasságból jött. a jó erejének. a jótól kaptam. És elment a bal oldaliak területeihez. az te vagy. mely az égből tekintett alá. hogy amikor János ezeket mondta. bement Bárbelo anyagába. És az igazság. beszélt hozzá az Első Rejtély. mely kisugárzik. Az történt. A béke pedig Szabaóth ereje. szeretett testvér. mely belőlem jött elő. Atyámnak.Úgy történt. és prédi­ kálta nekik az igaz helynek [igazság országának] Rejtélyeit. melv kifelé sugárzik: . mert te a magasság tereiből jöttél a világosságbiroda­ lom Rejtélyeivel. a mi megváltónk. és egyetlen világosságáramlatot képezett.lyeit.Kitűnő. amely ruha Jézus. melyek a fénykincsen kívül fekszenek. És te leereszkedtél a fényruhára. mely bement Bárbelo anyagába. mint egy galamb. és így szólt: . amikor te Jézusra leeresz­ kedtél. mivel az én Atyám küldött Engem. János. 64. FEJEZET Az Első Rejtély folytatta beszédét. s így igazak lettek és jók. melyet Bárbelo kezéből vettél át. melyet Szabaóthtól. vagyis a te lelked. és Jabraóth hat eonjának minden archonja békét kötött a világosság Rejtélyével.

Mikor aztán Authádész teremtményei meglátták ennek az áram­ latnak nagy világosságát. akik. melyet egykor elvettek tőle. mint szolgák. Őrájuk van bízva a világosságáram. a világosságáramot a káoszhoz vitték. melyet Én adtam nekik. és adják oda újra PlSTIS SOPHIÁN: a világosságerőket. hogy segítsenek vissza Authádész teremtményeitől. s amelyet a káoszhoz vittek.lehívtam Gábrielt és Michaelt az eonokból. Michael és Gábriel pedig. De ezt az áramlatot megtartani sem tud­ ták a teremtményein uralkodó Authádész semmiféle módszerével sem. melyeknek világosságát egykor elvették. Gábriel meg Michael a világosságáramlatot PISTIS SOPHIA anyagteste fölé vezette. mert újra megkapták a világos­ ságukat. megvilágosultak. Ami­ kor a világosságáram az Authádész teremtményeitől elvett világosság- 114 . Michael és Gábriel pedig nem vett el magának világosságot PlSTIS SOPHIA fényeiből. és világosságban nem szenvedtek már hiányt. félni kezdtek még egymástól is. és mindazt a fényerőt. Ez az áramlat pedig minden világosságerőt kivont belőlük. melyeket Authádész teremtményei elvettek tőle. melyet egykor elvettek tőlük. mivelhogy énáltalam [énbennem] visszakapták. beletaszította a testébe. azonnal nagyon világos lett az egész káoszban. és Authádész teremtményei ezt a világosságáramlatot nem merték megragadni a sötét káoszban. amit PlSTIS SOPHIÁTÓL vettek el. oda fogják adni az embereknek a világosság Rejtélyeit. vegyék PISTIS SOPHIÁNAK. Odaadtam nekik a világosság­ áramot. és a benne lévő erők [képességek]. és leküldtem őket a káoszba. Anyagteste ekkor teljesen átvilágosodott. s a fényár kiterjedt minden teremtményére és területére. Amikor pedig a világosságáramlatot levitték a káoszhoz. melyet visszavettek Authádész teremtményeitől.

FEJEZET Péter lépett elő. amelyben azelőtt nem volt világosság. Miután az Első Rejtély megmondta tanítványainak. és így szólt hozzájuk: . és nagy. és PISTIS SOPHIÁBA taszította. vagy tönkre is ment. ismét beszélt. Egy folyó jött elő. Mindent magához vont. 2. amelyeket azok PISTIS SOPHIÁTÓL vettek el. És a PlSTIS SOPHIÁBA nyomott fények az ő anyagtestét egészen élénkké tették.erőket mind beletaszította PISTIS SOPHIÁBA. hogy mi történt a PISTIS SOPHIÁVAL a káoszban. 115 . ami a te szavaid magyarázatát illeti. PISTIS SOPHIA teljesen ldvilágosodott. széles folyammá lett. És SOPHIA világosságerői felismerték egymást az Én világosságáramla­ tom által. amelyeket Authádész teremtményei nem raboltak el. s majdnem tönk­ rement. Amikor pedig az Én világosságáramom elvette a fényeket Authádész teremtményeitől. és a templom felé fordult. fényerejük fokozódott.Uram.Megértitek-e mit mondok nektek? 65. és megmenttettek e fényáram által. PISTIS SOPHIA lankadó. Újra fokozódott a világosságot észlelő képességük. oszladozó erőit a világosságok újra felállították. És a PISTIS SOPHIÁBAN lévő világosságerők. a te világosságerőd Salamon által prófétált az ő ódáiban: 1. szintén vidámak és fényesek lettek. s újra a régiek lettek. akkor a világosságáramlatom megfordult és elhagyta a káoszt. és így szólt: .

9. melyekbe lélegzetet leheltek. Uram. A kimerültek szíve felvidult. 6. azt jelenti: Authádész teremtményei a világosság­ áramot nem tudták visszatartani a káosz sötétségének falai között. és nagy. nyíltságuknak erőt adtak. ez azt jelenti: a világosságáram szétáradt a káoszban Authádész teremtményeinek minden területére.3. széles folyammá vált. ez azt jelenti: Authádész teremtményeitől elvett mindent világosságerőt. belenyomtak a testébe 116 . mert az italt a legmagasságosabbnak a kezéből kapták. 5. 4. Ahogyan Salamon által prófétálta a te erőd: Egy folyó [zuhatag] jött elő. és megmentette őket az örök élet vize. és mindent magával ragadott. és újra PlSTlS Aztán az ige. Elértek lelkeket. hogy azok meg ne haljanak. Az egész országon átvezették. amit azok PlSTlS SOPHIÁBA taszította. Mert egymásra ismertek az Úrban. 8. Halljad tehát. melyet Salamon mondott a te erőd által: Mindent magához rántott [vonzott] és a temp­ lomhoz vitte. SOPHIÁTÓL vettek el. Nem tudta visszatartani sem gát sem építmény. Akik száraz homokon voltak. akikre az élet vizét bízták. hogy nyíltan beszéljek. ittak belőle. sem azok. Meggörnyedteket felegyenesítettek. Szomjuk csillapodott. amelyet a te erőd mondott: Az egész országon átvezette. sze­ müknek világot adtak. 7. akik a vizeket szabályozzák. és mindent betöltött. Az az ige pedig. Boldogok annak az italnak a felszolgálói. melyet a te erőd mondott: Gátak és építmények nem tudták visszatartani. Ok kiszáradt ajkakat frissítettek. Továbbá az ige. azt jelenti: amikor Gábriel és Michael a világosságáramot PISTIS SOPHIA testéhez vezette.

akikre ez az áramlat rá lesz bízva. vagyis: Gábor és Mihály semmit sem vett el magának PISTIS SOPHIA világos­ ságerőiből. ez azt jelenti: a világosságot a világosságáram adta nekik. és megtelt fénytársaik világosságával. Az ige: A szomjuk csillapodott. ittak belőle. szintén nagyon boldog lett. És ahogyan a te erőd folytatta: Az italt a legmagasságosabbtól kapták. AZ az ige pedig. mert azt beléjük taszították. amelyet Authádész teremtményei azelőtt elraboltak tőle. amit mondtál. amelyeket Authádész teremtményeitől vett vissza. s akiknek a világosságát azelőtt elvették. Ahol pedig a te erőd azt mondta. akik PlSTIS SOPHIABAN voltak. s anyagteste felragyogott. felélénkítették testének anyagát. hogy a segítségül jött Mihálv és Gábor vitte a világosságáramot a káosz­ hoz. amelyet a te erőd mondott: A kimerültek szíve felvidult. Az ige pedig: Akik száraz homokon voltak.minden világosságot. hanem mindet beletaszították PISTIS SOPHIÁBA. megkapták a világosságot. visszakapták. mivel a világosságot. ott ez annak felel meg. amit elvettek tőlük. az Első Rejtélyből jött elő. azt jelenti: PISTIS SOPHIA többi ereje. s amely már-már halálán volt. mely tebelőled. azt jelenti: az ő erőiknek [képessé­ geiknek] nem hiányzott már a világosság. hogy boldo­ gok ennek az italnak a felszolgálói. s azután ők is vezették ki onnan. azt jelenti: amikor a világos­ ságokat PISTIS SOPHIÁBA taszították. hogy meg ne haljanak. És az ige. melyet a te erőd mondott: Lelkeket élesztettek. 117 . melytől egykor elvették a világosságot. A te erőd továbbá azt mondta: Kiszáradt ajkakat frissítettek. azt jelenti: mindazok. mert léleg­ zetet leheltek beléjük. A magasság világosságrejtélyeit azoknak fogják adni. amelyeket Authádész teremtményei nem raboltak el.

Ez a kijelentések magyarázata. mint azelőtt. És az ige. mert már-már feloszlottak. újra belenyomta PISTIS SOPHIÁBA.azt jelenti. Továbbá: Szemeiknek világosságot adtak. hogy miután a fénvár visszavette PISTIS SOPHIA világosságait Authádész teremtményeitől. aki a templom vagy. elhagyta a káoszt és rád jött. azt mondta neki: . vagyis az egész világosságáram miatt és által megmenekültek. azt jelenti. te áldott. Amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Pétertől. Aztán az ige: Megmenekültek az örök élet vize által. és felismerték. ami azt jelenti: amikor PISTIS SOPHIÁBA nyomták az ő világosságait. s olyanok lettek.Kitűnő. Péter. Ez a magyarázata minden igének.Továbbá: Elesett tagokat felegyenesítettek. akkor minden erejét [képességét] feltámogatták. Amikor a te világosságerőd azt mondta. hogy nyíltságuknak erőt adtak. majd megfordult. hogy PlSTIS SOPHIA erői megismerték egymást a fényár által. akkor az azt jelenti: az erők [a képességek] visszakapták vilá­ gosságukat. 118 . melyet a te erőd mondott: A világosságáramlat mindent magához vonzott és a templomhoz vitt. helyreállították. Továb­ bá: Egymásra ismertek az Úrban . amelyet a te világosságerőd Sala­ mon ódája által mondott. hogy a világosságáram a magasból jött. vagyis képesek a világossá­ got észlelni. hogy többé ne essenek el.

és így szólt: Az történt ezután. És Authádész egy másik nagy fényerőt küldött le a tizenharmadik eon magasságából. Mivel ennyire zaklatták. amelyeket PISTIS SOPHIÁTÓL elvettek. most visszavette tőlük. hogy Authádész támogathassa a teremtményeit. ahogyan kezdetben volt. s ezen kívül PlSTlS SOPHIÁT felragyogni látták. fénye­ sen. de Authádész teremtményei követték. az Első Rejtély. hogy világosságáramlatom a világosságerőket. újra leve­ zették a káosz alsó területeire.66. megint másik pedig sárkány alakjában jelent meg. és szorongatni kezdték és üldözték PISTIS SOPHIÁT. hogy mielőtt PISTIS SOPHIÁT egészen kivezettem volna a káoszból. mely besugároz [benéz. aki megijedt és nagyon zavarba jött. és Authádész első ereje. üldözték. mint a suhanó nyílvessző. És Authádész néhány teremtménye szoron­ gatta őt. ez a számtalan teremtmény együtt támadt PISTIS SOPHIÁRA. miután tehát Authádész teremtményei észrevették. s ezek újra elvehessek a PISTIS SOPHIA fényeit. és újra nagyon nyugtalanították őt. bepillant]. az oroszlánfejű erő is eljött a többi teremtménnyel együtt. S újra Authádészükhöz kiáltottak. Amikor pedig ez a fényerő lejött. és nagyon zavarba hozták. 119 . és PISTIS SOPHIÁBA nyomta. hétfejű sárkánykígyó. hogy újra elvehessek PISTIS SOPHIÁTÓL a fényerőt. nagyon megharagudtak PISTIS SOPHIÁRA. ezt még nem parancsolta meg nekem. mivel az én Atyám. hogy jöjjön és segítsen nekik. egy másik egy nagy. Az lejött a káoszhoz. Az egyik teremtmény egy nagy kígyó alakját öltötte. FEJEZET Az Első Rejtély folytatta. elmenekült előlük. Authádész káoszban lévő teremtményei újra felbátorodtak. és újra a káosz magasabb területeire jutott.

Továbbá megparancsoltam. és azt mondta: 1. és tehozzád akarok jönni. segítettél nekem! Hagyd a te világosságodat reám esni! 2. hogy a tizenkét eonból letekintett Ádámász. a zsarnok. kinézett a tizenkét eonból. hogy Authádész teremtményei szorongatják PISTIS SOPHIÁT. látta. vagyis ez a démon lejött a káoszba. Világosság. mivel PISTIS SOPHIA a Világosságok Világosságához akart menni. elbuktatta PISTIS SOPHIÁT. ahonnan ki fogják vezetni őt. Világosság! 3. Amikor Ádámász ereje leért a káoszba minden teremtményhez. hogy vezessék át a káosz területein. mely mindegyikőjük fölött volt. mert benned bízom. 120 . hogy PISTIS SOPHIA segítségére siessenek. Ezért haragudott rá. 0. hogy elvegyék minden világosságát. hogy PISTIS SOPHIÁT kezeiken hordoz­ zák. hogy az ő lába ne érintse meg a sötétséget. Világos­ ság. Mert te mentesz meg Authádész és Ádámász zsarnoknak a teremt­ ményeitől [kisugárzásaitól]. Nagyon szorongatták és veszélyeztették PlSTIS SOPHIÁT. a besugárzó Első Rejtély parancsára Én újra leküldtem Gábrielt és Michaelt és a nagy világosságzuhatagot.Ezután az történt. ó. ÉS az oroszlánfejű erő meg a kígyófejű erő meg a sárkánygyíkfejű erő meg a sárkányfejű erő meg Authádész minden más teremtménye azonnal körülvette a PISTIS SOPHIÁT. Amikor PISTIS SOPHIA ezt mondta. Mert te vagy az oltalmazom. Amikor tehát Ádámász. Amikor így zaklatták és nyugtalanították. hogy megpróbálja tőle újra elvenni minden belső erejét. te fogsz megszabadítani engem az ő hatal­ muk veszélyeitől. a zsarnok. aki szintén haragudott PISTIS SOPHIÁRA. ó. És megparan­ csoltam Gábrielnek és Michaelnek. akkor Atyám. újra dicsérő énekkel kiáltott a világossághoz.

folyamot]. és minden oldalon. sem Authádész másik. mely az eonokból jött. fején is koszorút képezvén. Egymáson estek keresztül és egymásba botlottak. az oroszlánfejű erő elé léptem. És Authádész minden teremtményétől elvettem az erőt. s így sokan lerogytak jobb oldalon. a besugárzó Első Rejtély parancsára magam mentem le a káoszhoz nagy fényességben. nem rettent meg Ádámász démonerejétől sem. mert ő a világosságban bízott. mialatt egy nagy világosság volt tőle balra is meg jobbra is. hogy amikor az angyalok lementek a káoszhoz a világos­ ságáramlattal. A világosságáramlat nem tágított egyik oldaláról sem. PISTIS SOPHIÁHOZ pedig egyáltalán nem tudtak közeledni a nagy világosság miatt. ahogyan mérhetetlen fényességgel ragyogott. s így ő nem félt többé Authádész teremtményeitől a káoszban. És PISTIS SOPHIA a világosság közepette volt. Amikor a világosságzuhatag körülvette PISTIS SOPHIÁT. hogy többé ne mehessenek a helyükre a tizenharmadik eonhoz. és elengedték PlSTIS SOPHIÁT. de az erős fényt sem bírták. a kifelé sugárzó Első Rejtély parancsára a világosságáramlat rendkívülien világított. s így 121 .Az történt. és elvettem a benne lévő egész világosságát. És fénvkoszorú lett az ő fején. Ekkor megijedtek. mely fénylett. És Atyám. és sok más esett össze bal olda­ lon. És az Én parancsomra. Authádész teremtményei és Ádámász teremtménye meg­ látták a világosságzuhatagot [áramlatot. balról is meg jobbról is és minden oldalon. PISTIS SOPHIÁT azonban nem tudták bántani. mely repülő nyílként csapott le a káoszba. mialatt PISTIS SOPHIÁT minden oldalról körülvette. mivel rendkívül erősen világított. A nagy világosságáram pedig körülvette PlSTIS SOPHIÁT minden oldalról. ő nagyon felbáto­ rodott. új erejétől. És Authádész teremtményei nem tudták már megváltoztatni a kinézetüket. Authádész minden teremtmé­ nyét megfogtam.

váram. az Első Rejtély vele voltam. És a nagy fényár újra belé áradt. akiben bízom. mert ez hatalmasabb és gonoszabb volt. a Mindenhatónak árnyéká­ ban nyugoszik az. 2. 122 . És a PlSTlS SOPHIA saját szemével látta. és így szólt: . mit beszélek veletek? Jakab lépett elő. És PISTIS SOPHIÁT ldvezettem a káoszból.mind erőtlenül estek össze a káoszban. mint a többi együtt. újra beszélni kezdett. mialatt ő Gábrieltől és Michaeltől jobbra volt. Az azt mondja az Úrnak: Te vagy az én oltalmam. 67. Aid a Felségesnek védelmében lakozik. hogyan veszem el a világosságerőt az ellenségeitől. mialatt ő rálépett Authádész kígyófejű teremtmé­ nyére. hogy mostantól kezdve egyetlen magja se kelhessen ld. elvettem a sárkánykígyóban lévő minden erőt.Uram.Megértitek-e. és megsemmisítettem egész anyagát. zsoltárban: 1. Én pedig. PlSTlS SOPHIÁT pedig kivezettem. Istenem. FEJEZET Amikor az Első Rejtély mindezt elmondta tanítványainak. De lábbal tiporta a hétfejű sárkánykígyó-teremtményt és az orosz­ lánfejű meg a sárkányfejű erőt is. PlSTlS SOPHIÁT állandóan Authádész hétfejű sárkánykígyó-teremtményén hagytam állni. az előbbi szavaid magyarázatát illetően a te világosságerőd egykor Dávid által prófétált a 91. és azt mondta: .

10. 16. megszabadítom őt. Hallgasd meg. Elesnek mellőled ezerén. és csapás nem közelget a sáto­ rodhoz. 6. sem a repülő nyíltól nappal. Uram. hogy ezt nyíl­ tan is mondhassam: Az ige. és meglátod a gonoszoknak megbünte­ tését. Nem félsz az éjszakai ijesztéstől. Mert ő szabadít meg engem a madarásznak tőrétől és a gonosz varázsló igéjétől. te vagy az én oltalmam! A Felségest választottad a te hajlékoddá. 15. melyet a te erőd Dáviddal mondatott: Ald a 123 . 11. 12. Ez a magyarázata a szavaidnak. Segítségül hív engem. megtaposod az oroszlánt és a sár­ kányt. és hozzád nem is közelíthetnek. Megvédem őt. és jobb kezed felől tízezerén. Az ő igaz­ sága pajzs és páncélként vesz körül. Nem illet téged a veszedelem. hogy őrizzenek téged minden utadban. Bizony szemeiddel nézed. Sem a sötétben settenkedőtől. Mivelhogy ragaszkodik hozzám. 13. 9. 14. és megmutatom néki az én szaba­ dításomat. mert az ő angyalainak parancsol felőled. Hosszú élettel elégítem meg őt. 5. Uram. hogy meg ne üssed a lábadat kőbe. és szárnyai alatt lészen oltalmad. Kézen hordoznak téged. Kígyón és áspiskígyón jársz. 8. 7. mondja Isten. sem a délben támadó démontól. Vele vagyok háború­ ságában: megmentem és megdicsőítem őt. 4. mert megismerte az én nevemet.3. ezért meghallgatom őt. Testével fedez be téged. Mert azt mondtad.

benne maradt a világosságár fényében. mert az erő a tizen- 124 . Továbbá az ige. azt jelenti: PlSTIS SOPHIA nem félt az ijedelmektől és nyugta­ lanságtól. Istenem. melyet a te erőd mondott Dávid által: Testével fedez téged. váram. A te világosságerőd pedig azt mondta: Nem fogsz félni a nyíltól. mely tőled jött. melyet a te erőd mondott Dávid által: te szabadítsz meg engem a madarásznak tőréből és gonosz varázslattól. benned bízom. hiszek benned! Te fogsz megmenteni engem Authádész és Ádámász. mely PISTIS SOPHIÁT minden oldalról pajzsként veszi körül. azt jelenti: mivel PISTIS SOPHIA a világosságban bízott. melyet a te világosságerőd prófétált Dávid által: az igazsága (hűsége) pajzsként vesz körül téged: ez a világosságáram világos­ sága. melyet végül Authádész küldött a magasból. mely az ő bal és jobb oldalán volt. azt jelenti: PlSTIS SOPHIA nem félt az erőtől. meg­ felel a PISTIS SOPHIA dicsérő éneke következő szavainak: Te vagy az én oltalmazom. Továbbá az ige. a Mindenhatónak árnyékában fog időz­ ni. Továbbá az ige. ezek a világossá­ gáram szárnyai. mely repülő nyílként jött le a káoszhoz. és a szárnyai alatt lészen oltalmad. melyet a te erőd mondott: Nem félsz az éjszakai ijesztéstől. mely nappal repül. amely volt a káoszban.Felségesnek védelmében lakozik. bizalommal megmaradt a világosság mellett. a zsarnok teremtményeitől. azt jelenti: PlSTIS SOPHIA a vilá­ gosságáram világosságában volt. És az ige. megfelel PISTIS SOPHIA szavának: 0. melvet a te erőd mondott: Nem fog félni a nappal repülő nyíltól. és tehozzád jövök én. ami az éjszaka. Továbbá az ige. Világosság. te vagy az én oltalmam. És te meg­ szabadítasz engem az ő hatalmuk veszélyeitől. amelvet a te erőd Dávid által mondott: Azt fogom mondani az Úrnak. amely általad jött le a magasságból. Továbbá az ige.

és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. azt jelenti: PlSTIS SOPHIA nem fél az oroszlánfejű teremtménytől. Továbbá az ige. s amely Adámászból a tizenkettedik eonból jött. Továbbá az ige. Továbbá az ige. mert ez [Adámász alkotása] a tizenkét eonból jött. mert a káoszból jött. és nem voltak képesek közeledni hozzá. vagy az én reménységem. sokan pedig a jobb oldalán. mely PISTIS SOPHIÁT mély bukásba taszította. . hogy „dél". Mivel pedig a tizen­ kettedik eonból jött. a tizenkettedik órának felel meg. mely a délnek. hogy PlSTIS SOPHIA nem fél már a zsarnok Adámász démoni teremtményétől. vagyis Authá­ dész teremtményeit. vagyis a sötétségben ijesztgette.harmadik eonból jött. melyek egymás hegyén-hátán bukdácsoltak. azért mondta a te világosságerőd. mert azt mondtad: te. azt jelenti. Uram. azt jelenti: Amikor Authádész számtalan teremtménye nem volt képes a világosságár erős fényességét kibírni. melyet a te erőd mondott Dávid által: Bizony sze­ meiddel nézed. mert a tizenkét eon a káosz és a tizenhar­ madik eon között terül el. melyet a te erőd mondott Dávid által: Nem fog félni a bajtól és démontól. melyet a te erőd mondott Dávid által: Nem fog félni a sötétben settenkedőtől. de neld közelébe sem kerülhetnek. mely pontosan a kettő között van. Ez megfelel PlSTIS SOPHIA esetének: PISTIS SOPHIA saját szemeivel nézte ellenségeit. Ezért mondta Dávid. hogy bánthassák. melyet a te erőd mondott Dávid által: Ezren fog­ nak elesni a bal oldalán.délben. De nem 125 . mely az éjszakának felel meg. Továbbá az ige. Ezért mondta a te erőd: Nem fog félni egy démoni zuhanástól [bajtól] délben. hogy „nappal". közülük sokan elestek a PISTIS SOPHIA bal oldalán. s ez uralkodik a tizenkét eonon és teszi világossá azokat. mely délben pusztít. tízezren a jobbja felől. mely a káoszban. Továbbá éjszaka.

8. 3. Visszatartottad ellenségeimet. Uram. hogy egyik oldalam se legyen világosság nélkül. és így szólt: . Általad jött hozzám a megszabadító erő. Ellenségeim távoztak tőlem. a káoszból megmentett PISTIS SOPHIA magasztaló énekének magyarázata. ó. mint az ólom. és hozzád menekültem. és a te igazságosságodban megtisz­ tultam.Megparancsolom neked a himnusz magyarázatát. és nem jelentek meg. és te elvetted az én betegségemet. mert a te nyugodalmad örök. Tamás felelt. 6. Az ige. A te jobbod emelt fel engem. Ez tehát. ami a himnuszt illeti. hogy leplezetlenül mondhassam el. és én megigazultam a te jóságodban. amelvet PISTIS SOPHIA zengett. 4. amelyet PISTIS SOPHIA zengett az én tiszteletemre. mivel a káoszból megmenttetett. Megmenttettem a béklyóktól. Mert te voltál a jobb kezem felől. Uram! 2. a te világosságerőd Dávid fia Salamon által prófétált az ódáiban: 1. Beárnyékoltál a te irgalmasságod árnyékával. Hallgass meg. amikor megmentésemre és meg­ segítésemre jöttél. 7. A te igazságodban lettem erős. Sokan lenéztek és kitaszított voltam. olyan voltam előttük. amelyet a te világosságerőd mondott Salamon által: Megment- 126 .Uram.És az Első Rejtély felelt neki és azt mondta: . mert te szövétneket állí­ tottál a jobb kezem felől és a bal kezem felől. 5. mert a te orcád volt velem és irgalmasságodban az én megmentőm. s kiemeltek engem a bőrruhákból. ó. 9.

hogy mostantól ne tudjanak az ő területeikhez menni. és kezei­ ken hordozzanak.ez annak felel meg: Gábrielnek és Michaelnek megparancsoltad. Továbbá az ige. Uram. s meg ne ragadják őt az alsó sötétségben lévők.azt jelenti: mivel PISTIS SOPHIA szorult helyzetében a világosságban hitt. melyet a te erőd mondott Dávid által: A Legmagasságosabbat választottad oltalmazódul. s ezen kívül elvetted az erőt Authádész minden teremtményétől. magad vetted el a világosságerőt. hogy lábai ne érintsék az alsó sötétséget. az Első Rejtély. Nem csak saját szemével látta. hanem a megbüntetésüket is látta. PlSTIS SOPHIA tehát nem csak nézte Authádész teremtményeit. Továbbá az ige. hogy PISTIS SOPHIÁT vigyék át a káosz minden területén. hogy őrizzenek téged minden utadon.csak a szemeivel nézte őket. Továbbá az ige. hogy meg ne üssed lábadat a kőbe . Ahogyan Authádész teremtményei szándékozták elvenni PISTIS SOPHIA világosságát. és látni fogod a gonoszok megbüntetését". sőt egyáltalán nem is közeledhettek hozzá. mely az oroszlánfejű erőben volt. Továbbá megrögzítetted őket a káoszban. úgy fizettél meg nekik. melyet a te erőd mondott Dávid által: Az ő angya­ lainak parancsol felőled. nem ér baj téged. vagyis hogyan fizetik vissza nekik a gonoszságukat. hogy mit prófétált Dávid ahhoz hason­ lóan. és nem is szorongathatták. melyet a te erőd mondott Dávid által: Kígyón és áspis- 127 . kísérjék. hogyan esnek át egymáson. mert SOPHIA a magasság világosságában hitt. és csapás nem közeleg a te sátorodhoz . hanem te. dicsérő énekét énekelte. „hanem ellenségeidet nézed. így Authádész teremtményei nem okozhattak bajt neki. míg aztán felvezetik és kezeiken felemelik. ha azt nézzük. és elvetted az ő világosságerejüket PISTIS SOPHIA világossága helyett. amit PISTIS SOPHIA mondott.

amelyek harcoltak ellenem. mialatt meghoztad nekem a segítséget és a megszabadulást. megtaposod az oroszlánt és a sárkányt. Mivel Authádész teremtményei szorongattak engem. szeretett Jakab! Az Első Rejtély folytatta beszédét. Meg vagyok mentve a káoszból és meg vagyok váltva a sötétség kötelékeitől! Hozzád jöttem.kígyón jársz. s nem tudtak közeledni hozzám.Kitűnő. meg fogom menteni és árnyékomban védeni. mert a te világosságod velem volt. így szólt: . újra hangosan felkiáltott. és ezt mondta: 1. és azt mondta a tanítványainak: . Authádész teremtményeit pedig. a hétfejű teremt­ ményre. Ez a magyarázata a sza­ vaidnak.Ekkor az történt. azt jelenti: mivel Bennem bízik. Mivel a világosságban hitt. a kígyófejű teremtményre és a baziliszkuszra. 68. és megmentett a te világosságleáramlásoddal [zuhatagoddal]. hogy amikor PISTIS SOPHIÁT kivezettem a káoszból. mindezektől megmenekült. hogy felemelkedett a káoszból. vissza­ tartottad a te világosságoddal. FEJEZET Amikor az Első Rejtély ezt hallotta. s rálépett az oroszlánfejű erőre és a sárkányfejű erőre. 4. mert ismeri a nevemet . ó.ez az: amikor PISTIS SOPHIA odáig jutott. Világosság! 2. elvették az 128 . Uram. 3. Mert te körös-körül világosság lettél nekem. rátaposott Authádész emanációira [kisugárzásaira/teremtmé­ nyeire].

akinek van füle. és minden oldalról körülvett. 5. az hallja. Balról is világított meg jobbról is. FEJEZET Amikor az Első Rejtély ezeket mondta tanítványainak. amelyet mondott. Authádész teremtményei távoztak. Parancsold meg tehát. Tamás lépett elő és így szólt: . És a te világosságáramod emelt fel engem és tartotta távol tőlem Authádésznak engem szorongató teremtményeit. 69. amikor a káoszból feljött. és a káosz kötelékeitől megszabadult. a te áramod tiszta világosságában. 129 . úgy hogy nem volt már bennem vilá­ gosság. ezért számukra én lomha. hogy világosan előadjam e szavak magyarázatát. 6. mert te mindig mentesz.erőmet és letaszítottak a káoszba. 8. hogy egyetlen részem se legyen világosság nélkül. nehéz anyag lettem. 7. s eszem megértette a te beszédedet. fényben-lakómnak van füle. Nos. Ezután pedig teáltalad egy fényáradat jött le rám. Ez a PISTIS SOPHIA magasztaló éneke. én pedig felragyogtam a te nagy erődben. bízom a te világosságodban. és megtisztí­ tottál engem minden szentségtelen anyagtól. Te pedig betakartál engem áramlatod világosságával. Bizodalmam pedig megerősödött. és a te világosságod miatt minden anyagom fölé emelkedtem.Uram. mely megmentett engem.

hogy Authádész teremtményei szorongattak engem. Továbbá az ige. visszatartottad a te világossá­ goddal. melyet a te erőd mondott: A te orcád volt velem. nehéz anyag lettem. Továbbá az ige.megfelel PISTIS SOPHIA szavainak: Authádész teremtményeit. ó.PISTIS SOPHIA következő mondása: A te világosságod volt velem. olyan voltam előttük . elvették az erőmet. mikor megmentésemre és segítségemre jöttél . melyet a te erőd mondott: Visszatartottad ellenségei­ met.PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Amikor elvették a világos­ ságaimat. ó. Továbbá az ige. mialatt meghoztad nekem a segítséget és a megszabadulást. És az ige. melyet a te erőd mondott: Sokan lenéztek.megfelel PISTIS SOPHIA szavának: Körös-körül világosság lettél nekem. megfelel PISTIS SOPHIA kijelentésének: Ezután pedig teáltalad egy világosságerő jött hozzám. Továbbá az ige. melyet a te erőd mondott: Te voltál a jobb kezem felől. és megmentett a te világosságáramlatoddal. és kitaszított voltam. és nem tudtak közeledni hozzám. Továbbá az ige: Általad lett meg nekem a megszabadító erő. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése. melyek harcoltak ellenem. PISTIS SOPHIA szavaival: A te erőd világított jobbról is 130 . és hozzád menekültem. melyet a te erőd mondott: Mint az ólom. Uram. irgal­ masságodban az én megmentőm . hogy egyik oldalam se legyen világosság nélkül.tettem a béklyóktól. megfelel PISTIS SOPHIA következő szavainak: Meg vagyok váltva a sötétség kötelékeitől. és hozzád jöttem. melyet a te erőd mondott: Mert te fáklyát állítottál a jobb kezem felől és a bal kezem felől. Továbbá az ige. Világosság. lenéztek és lelöktek a káoszba minden világosság nélkül. és nem jelentek meg . mely megmentett engem. számukra lomha.

melyet a te erőd mondott: A te igazságodban lettem erős. melyet a te világosságerőd mondott Salamon által: Megigazultam a te jóságodban. mert a te nyugodalmad örök. és én a te világosságod által mindazok fölé emelkedtem. Továbbá az ige. Továbbá az ige: Ellenségeim távoztak tőlem. Ez tehát. távoz­ tak tőlem. megfelel PISTIS SOPHIA mondásának: Meg vagyok mentve a te kegyelmedben. Továbbá az ige. mert te mindenldt megmentesz.meg balról is. és megváltották a sötétség kötelékeitől. Továbbá az ige. PISTIS SOPHIÁNÁL a következőknek felel meg: Megtisztítottál engem minden szentségtelen anyagomtól. Továbbá az ige. és minden oldalról körülvett. ezt jelenti PISTIS SOPHIÁNÁL: Te pedig betakartál engem áramlatod világosságával. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Megerősödtem a te világosságodban. és te levetted rólam a betegséget. s magam is tiszta világos­ ság vagyok a te áramodban. mely engem felemelt és Authádésznek engem szorongató teremtményeit távol tartotta tőlem. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Authádész teremtményei. az a lejelentése PlSTlS SOPHIÁNAK. melyet a te erőd mondott: Kiemeltek engem a bőr­ ruhákból. 131 . melyek szorongattak engem. PlSTlS SOPHIA himnuszának egész magyarázata. és a te igazságosságodban megtisztultam. melyet a te erőd mondott Salamon által: A te jobbod emelt fel engem. Továbbá az ige. hogy a te világosságáramod az. melyet a te erőd mondott: Beárnyékoltál a te irgalmas­ ságod árnyékával. hogy egyetlen részem se legyen világosság nélkül. amikor a káoszból megmentették. Uram.

És a hétfejű sárkánykígyót leverted és kitaszítottad az én keze­ immel. azt mondta neki: . 4. hogy mostantól kezdve a magja se keljen ki. és visszavetted szá­ momra elvett fényerőimet. Mert te elvetted a világosságerejüket. És határozatod alapján mentettél meg engem újra a lenti területekről. Te tetted Authádész minden teremtményét erőtlenné. Az én világosságerőimet elválasztottad az anyagtól. 5.70. Megsemmisítetted. 3. Authádésznak engem ellenségesen szorongató teremtményeit elterelted tőlem és szétszórtad őket. mely minden fölött van. hogy ldvezessél a káoszból. 6. hogy meg­ szabadítsam magamat Ádámász teremtményeinek kötelékeitől. És hatalmat adtál nekem. áldott vagy te! Ez PlSTIS SOPHIA him­ nuszának magyarázata. FEJEZET Az történt.PISTIS SOPHIA folytatta engem dicsérő himnuszát. 132 . 2.Nagyon jól mondtad Tamás. engem pedig az ő anyaga fölé állítottál. és így szólt: 1. Te pedig velem voltál. Magasztallak! Határozatod alapján kivezettél engem a magasabb eonból. És elvittél engem minden anyagi sötétségből. és az én utamat kiegyenesí­ tetted. és én látni kezdtem. s a lenti területekre vittél engem. 7. Az Első Rejtély pedig folytatta beszédét. és azt mondta tanítvá­ nyainak: J . hogy amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Tamástól. mialatt nekem mindehhez erőt adtál. És a te világosságod burkolt be engem mindenhol.

10. Parancsold meg. Belém fektetted a te zuhatagod világosságát. világosságerőd egykor Salamon ódájában prófétált erről: 133 . Máté lépett elő. Tagjaimnak egyenes utat adtál. és a te világosságod legyen bennük. hogy az ezeken a helyeken lévő anyagok mind feloszoljanak. és minden világtalan tagomnak megtisztított világosságot adtál a magasság világosságából. 9. hirdesd ki PISTIS SOPHIA e himnuszának magyarázatát. s én megtisztult világosság lettem. és fényes orcád elmúlhatatlan élet lett nekem.Megparancsolom. FEJEZET Amikor pedig az Első Rejtély befejezte beszédét. és így szólt: . Felvezettél engem a káosz fölé. Aki megérti ezt a meg­ bánást. Máté. az lépjen elő és magyarázza meg.Ami PISTIS SOPHIA himnuszának magyarázatát illeti. Máté válaszolt. 71.Megértettem PISTIS SOPHIA himnuszának megoldását. és minden erőm a te világosságodban megújuljon. Ezekbe az erőkbe [képességekbe] a te megtisztított világosságodat nyomtad bele. a pusztulás zavaros helye fölé. Ez PISTIS SOPHIA második magasztaló éneke. és azt mondta: .8. 11. és így szólt: . hogy nyíltan adjam elő. És az Első Rejtély felelt.

A hétfejű kígyót az én kezeimmel verte le. Eonodat a múlandóság fölé irányítottad. 10. A te határozatod szerint vezettél ki engem a magasabb eon­ ból. és engem az ő gyökere fölé állított. 5. az vezetett fel engem az alsó terüle­ tekről. és szent lakóhely lett. A te jobbod megsemmisítette a rágalmazónak mérgét. az vezetett fel engem az alsó területekről. És te velem voltál. És a te határozatod alapján mentettél meg és vezettél fel engem a lenti terekből. Aid levezetett engem a magasabb terekből. hogy segíts nekem. Uram.1. 134 . 3. Utad elronthatatlan és a te orcád lett nekünk. Megmagyarázta nekem a középen lévőket. ez PISTIS SOPHIA következő szavainak felel meg: Magasztallak. Megszabadítottad őket a sírboltokból és a tetemek közül elvit­ ted őket. mely fent van. és a megdermedteknek életerőt adtál. bárhol voltam. A te gazdagságodat építetted reá. 2. 9. melyet a te erőd mondott Salamon által: Aki levezetett engem a magasabb terekből. 11. Fogtad a holt csontokat. Ez tehát PISTIS SOPHIA himnuszának megoldása. hogy minden feloszoljon és megújuljon. hogy leplezetlenül elmondjam: Az ige. a mélységből. és testtel ruháztad fel őket. 8. a fentiekből. és hatalmat adott nekem béklyóim szét­ szakítására. a mélységből. a te neved vett körül engem. hogy megsemmisítsem a [kígyó] vetését [sperma]. Halljad. 7. 4. fentről. és a te világosságod legyen mindeneknek alapja. 6. s a lenti területekre vittél engem. Szétszórta ellenségeimet. kezed utat csinált a te igazaidnak.

Továbbá amit erőd mondott Salamon által: Szétszórta ellenségeimet és vádolóimat. hogy megszabadíthassam magamat Adámász teremtményeinek kötelékeitől. Továbbá az ige. PlSTIS SOPHIA kijelentésének felel meg: És böl­ csességgel ajándékozott meg engem. PISTIS SOPHIA kijelentése: Authádésznak engem ellensé­ gesen szorongató teremtményeit elterelted tőlem.És az ige. Továbbá az ige. hogy a magját is megsemmisítsem. hogy a magja mostantól kezdve ki ne keljen. hogy segíts nekem. és mindenhol a te neved vett körül engem. és oktatott engem azok felől. megfelel PISTIS SOPHIA kijelentésének: És a hétfejű sárkánykígyót leverted az én kezeimmel. és az ő [a kígyó] gyökerére állított. melyet a te erőd mondott: A hétfejű kígyót leverte az én kezeimmel. ezek PISTIS SOPHIA következő szavai: Te pedig velem voltál. Továbbá az ige. Továbbá az ige. és az ő anyaga fölé állítottál. melyet a te erőd mondott: A te jobbod megsemmi­ sítette a rágalmazó mérgét. melyet a te erőd mondott: És velem voltál. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Te tetted Authádész minden teremtményét erőtlenné. Továbbá az ige. PISTIS SOPHIÁNAK a következő sza­ vaira vonatkozik: És az én erőmben lévő anyagot újra megtisztíttattad teáltalad. Megsemmisítetted. melyet a te erőd mondott: A kezeddel készítettél 135 . és a szét-szórakodásba hajtottad őket. és én láttam azt. mert te elvetted az erejük világosságát. melyet a te erőd mondott Salamon által: Fogta a középen lévőket. melyet a te erőd mondott: Ellátott bölcsességgel. mialatt nekem mindehhez erőt adtál. Es a te világosságod burkolt be engem mindenhol. hogy megoldhassam béklyóimat.

melyben már nem mozdult világosság. hogy minden feloszoljon és megújuljon. és a megdermedteknek életerőt adtál. és szent lakóhely lett. és a világosságban minden erőm megújuljon. életvilágosságot adtál a magassá­ godból. vagyis a káoszban lévő sötét teremtményektől. melyet a te világosságerőd mondott Salamon által: A te gazdagságodat építetted reá. és a te megtisztított világosságoddal töltötted meg azokat. a te erőd vezetett fel engem a káosz és a vész fölé. melyet a te erőd mondott: Eonodat a romlandóság fölé rendelted. hogy kivezess a káoszból. mert hittem benned. melyet a te erőd mondott: Holt csontvázakat testtel ruháztál fel. PlSTIS SOPHIÁNÁL: És az én utamat kiegyenesítetted [megigazítottad]. a PISTIS SOPHIÁNÁL: É S te sza­ badítottál meg engem a káosztól. melyektől elvetted a világosságot. hogy az ezeken a helyeken lévő anyag mind feloszoljon. Továbbá az ige. melyet a te erőd mondott: A te világosságod minde­ neknek alapja lett. Továbbá az ige. melyet a te erőd mondott: Orcád elronthatatlan út lett. Továbbá az ige. PISTIS SOPHIÁNÁL: A te utadat egyenesnek készítetted nekem. megfelel PISTIS SOPHIA szavainak: Te vezettél fel. melyekben nem volt világosság. Továbbá az ige. melyet a te erőd mondott: Kiszabadítottad őket a sírokból és elvitted őket a tetemek közül. megfelel PISTIS SOPHIA kijelentésének: Te megerősítetted bennem a te áramod világosPISTIS SOPHIÁNÁL: É S mindegyikőjükben a te világos­ 136 .utat a te igazaidnak. ságod lett. Továbbá az ige. Továbbá az ige. és orcád világossága elmúlhatatlan élet lett nekem. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Vetted az én erőimet. és vittél el az anyag sötétségeiből. és minden tagomnak.

PISTIS SOPHIA pedig újra himnuszt mondott. így szólt: . 3. Ezeket a szavakat mondta újra PISTIS SOPHIA. 72.Kitűnő. akik leszálltak a sötétségbe. és szavaid magyarázatát előadni. fel tehozzád énekeltem dicsérő him­ nuszomat. Ez tehát. 0. akinek az esze bölcs lett. Amikor az Első Rejtély ezeket mondta a tanítványoknak. eszem mindig kész előlépni. NOS. mert te mentettél meg és vezettél engem tehozzád. az lépjen elő és adja elő a magyarázatát. Világosság. és gyűlöli a mi nemünket. 0. s nem hagytad.Uram. Azt fogom mondani: Te vagy a magasabb világosság. mert fenyeget engem. és mentettél meg azok elől. FEJEZET Amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Mátétól.ságát. Uram. hogy megértse PISTIS SOPHIA szavait. és azt mondta: . 2. az erőmet te vezetted fel a káoszból. és így szólt: 1. Ekkor azonban az Első Rejtély ezt mondta neki: 137 . És az Első Rejtély folytatta. és én megtisztult világosság lettem. Világosságok Világossága. Te mentettél meg engemet. hogy Authádész ellensé­ ges teremtményei elvegyék a világosságomat. azt mondván: . Mária lépett elő. szeretett Máté! Ez PlSTIS SOPHIA himnuszának magyarázata. de félek Pétertől. PISTIS SOPHIA himnuszának magyarázata.

és így szólt: . Márta lépett elő. áldott vagy te. 2. felhoztad a Seholból az én lelkemet a magasságba. Magasztallak. A világosság lett a megmentőm. hogy előlépjen és a szavaim magya­ rázatát adja. Uram. hogy ellenségeim örüljenek rajtam. És az Első Rejtély újra folytatta beszédét. amikor hozzád kiáltottam. 3. Mária.Uram. azt senki sem fogja tudni akadályozni. hogy felemeltél engem a mélységből. most te hirdesd ki PlSTlS SOPHIA szavainak magyarázatát. és így szólt: 1. Uram. s engem világossággal övezett fel. 2. ami a PlSTlS SOPHIA szavainak megoldását illeti. és a káoszt körülöttem szét­ szakította. Mária pedig így felelt.PISTIS SOPHIA folytatta dicsérő énekét. 73. és azt mondta az Első Rejtélynek a tanítványok körében: . Tehát. zsoltárban: 1. FEJEZET Amikor Mária ezeket mondta. Istenem. és azt mondta tanítványainak: . erre vonatkozóan a te erőd egykor Dávid által prófétált: 138 . a te világos­ ságerőd egykor Dávid által prófétált a 30. Amikor az Első Rejtély ezeket elmondta. És sötétségemet világossággá változtatta.-Akit a világosság szelleme tölt el. megmen­ tettél engem a sírba szállók elől.Uram. így szólt az Első Rejtély: .Nagyon szép. Mária. és nem engedted. Uram. meggyógyítottál engem.

11. Az Úr lett az én segítségem. 12. Siralmamat vígságra fordította; leoldozta gyászruhámat, és körül­ övezett örömmel. Amikor az Első Rejtély ezt hallotta Mártától, azt mondta neki: - Nagyon jó, Márta! Az Első Rejtély folytatta beszédét, és ezt mondta tanítványainak:
- PISTIS SOPHIA folytatta himnuszát, és így szólt:

1. Erőm, dicsérd a világosságot, s ne felejtsd el a sok világosságerőt, melyet adott neked. 2. Bennem minden erő dicsérje az ő szent Rejtélyének nevét: 3. Aki minden bűnödet megbocsátja, aki megmentett téged minden bajodtól, amellyel Authádész teremtményei zaklattak téged; 4. aki a te világosságodat megmentette Authádész teremtményeitől, melyek a pusztulás hozzátartozói; és aki irgalmasságában téged világos­ sággal koszorúzott meg, hogy megváltson; 5. aki megtisztult világossággal töltött meg téged. Alapjaidtól meg­ újulsz, mint a magasság Láthatatlanjai. PISTIS SOPHIA ezekkel a szavakkal fejezte ki dicséretét, mert megme­ nekült, és mindenre emlékezett, amit tettem érte.

74.

FEJEZET

Amikor az Első Rejtély ezeket mondta, így szólt a tanítványaihoz: - Aki ezeknek a dolgoknak a jelentését megértette, az lépjen elő, és mond­ ja meg nyíltan.

139

Ekkor újra Mária lépett elő, és így szólt: - Uram, PISTIS SOPHIÁNAK e himnuszát illetően a te világosságerőd egykor Dávid által prófétált: 1. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. 2. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéte­ ményéről. 3. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden beteg­ ségedet. 4. Aid megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. 5. Aki jóval tölti be a te lelkedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. A sas is a magasban lakik, mint a Láthatatlanok. Ez tehát azt jelenti, hogy a SOPHIA fel fog ragyogni, mint a Láthatatlanok a magasságban, amilyen ő is volt kezdetben. Amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Máriától, azt mondta: - Nagyszerű, Mária, áldott vagy te! Ezután az Első Rejtély folytatta beszédét, és ezt mondta a tanít­ ványoknak: - Fogtam a PISTIS SOPHIÁT, és felvezettem egy olyan területre, mely a tizenharmadik eon alatt terül el. És a világosságnak egy új Rejtélyét adtam neki, mely nem az ő eonjától, nem a Láthatatlanok területéről való. Továbbá adtam neki egy világossághimnuszt, hogy az eonok archonjai mostantól kezdve ne árthassanak neki. És ott helyeztem el őt, amíg utána nem megyek, hogy felvigyem magasabb helyére. Úgy történt, hogy amikor erre a területre vittem, újra ezt a himnuszt mondta:

140

1. Tele bizalommal hittem a világosságban, és ő emlékezett rám és meghallgatta dicsérő énekemet. 2. Erőmet a káoszból és az egész anyag legalsó sötétségéből felvezette, és felemelt engem. Egy magasabb és biztos eonba vitt. Arra az útra veze­ tett, mely az én területemre visz. 3. És új Rejtélyt adott nekem, mely nem az én eonomtól való. És világossághimnuszt adott nekem. Most, ó, Világosság, minden archon látni fogja, mit cselekedtél velem, félni fognak és hisznek majd a világos­ ságban. Ezt a himnuszt mondta tehát PlSTIS SOPHIA, és örült, hogy kiemel­ tetett a káoszból és a tizenharmadik eon alatti területekre vezették. Nos, akinek az értelme kész megérteni PISTIS SOPHIA himnuszának gondolatát, az lépjen elő és mutassa meg. András lépett elő, és így szólt: - Uram, erről prófétált egykor a te világosságerőd a 40. zsoltárban Dávid által: 1. Türelmesen vártam az Urat, és hozzám hajolt és meghallgatta a kiáltásomat. 2. És kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvén lépteimet. 3. És új éneket adott szájamba, a mi Istenünknek dicséretét. Sokan fogják látni, és megfélemlenek, és bíznak az Úrban. Amikor András előadta PISTIS SOPHIA gondolatát, azt mondta neki az Első Rejtély: - Kitűnő, András, te áldott!

141

75.

FEJEZET

Az Első Rejtély folytatta beszédét, és azt mondta tanítványainak: - Mindez megtörtént PISTIS SOPHIÁVAL. Amikor aztán a tizenharmadik eon alatti helyre vittem őt, s meg akartam válni tőle, hogy a világossághoz menjek, így szólt hozzám: - Ó,Világosságok Világossága, a világossághoz akarsz menni és meg­ válsz tőlem, és a zsarnok Ádámász tudni fogja, hogy elmentél, s tudni fogja, hogy megmentőm nincsen jelen. Újra ide fog jönni erre a helyre, minden archonjával, melyek gyűlölnek engem, és Authádész is erőt fog adni oroszlánfejű teremtményének, és mindannyian eljönnek, egyszerre kínoznak engem és egész világosságomat elveszik, hogy újra erőtlen és világtalan legyek. Ezért hát, ó, Világosság és én világosságom, vedd el az ő világosságerejüket, hogy mostantól kezdve ne legyenek képesek kínozni engem. Amikor ezt hallottam PlSTIS
SOPHIÁTÓL,

feleltem neki, és azt mond­

tam: „Atyám, aki ldsugárzott engem, még nem parancsolta meg nekem, hogy vegyem el tőlük egész világosságukat. De lepecsételem Authádész és a téged gyűlölő archonjainak területét, mivel te a világosságban hittél. Továbbá lepecsételem Ádámász és az ő archonjainak területét, hogy közü­ lük senld se háborúzhasson ellened, míg el nem jön az idejük, és az én Atyám megparancsolja nekem az ő világosságuk elvételét.

142

76. FEJEZET

Azután azonban újra beszéltem neki: - Hallgass ide, hogy beszéljek veled az időről, amikor mindezek meg­ történnek. Mindezek történnek, amikor három idő eltelt.
PISTIS SOPHIA felelt, és ezt mondta nekem:

- 0, Világosság, miről tudom meg, hogy a három idő eltelt, hogy örül­ jek és ujjongjak, hogy eljött az idő, amikor engem az én helyemre viszel? Továbbá annak fogok örülni, hogy eljött az ideje, és elveszed mindazoknak a fényerejét, akik gyűlölnek engem, mert a te világosságodban hittem. Én pedig feleltem, és azt mondtam neki: - Ha látni fogod a nagy világosságkincs kapuját, ha látod, hogy ez nyitva van a tizenharmadik eon felé, a bal oldali, ha ez a kapu nyitva áll, akkor a három idő beteljesedett.
Ekkor felelt a PlSTIS SOPHIA és azt mondta:

- 0, Világosság, miről ismerem majd fel - mivel ezen a területen vagyok -, hogy az a kapu nyitva van? Én pedig feleltem, és azt mondtam neki: Ha az a kapu nyitva lesz, akkor minden eonlakó tudni fogja a nagy világosság miatt, mely min­ den területükön uralkodni fog. De meglásd, úgy rendeztem be, hogy az archonok nem mernek majd gonoszkodni veled a három idő teljesüléséig. Neked pedig hatalmad lesz, hogy lemenj tizenkét eonjukhoz, ha tetszik, és megfordulhatsz, hogy újra a te területedhez menj, mely a tizenharmadik eon alatt van, ahol most vagy Arra azonban nem lesz hatalmad, hogy belépj a kapun a magasságban, mely a tizenharmadik eonban van, hogy bemehess a területedre, ahonnan jöttél.

143

és a világossághoz mentem. melyek PlSTlS SOPHIÁVAL történtek. amikor ezeket mondta. hogy azok képesek legyenek a káoszból feljutni az ő [Authádész] területéhez. mely a tizenharmadik eon alatt fekszik. mondta el az Első Rejtély a tanítványoknak. és leszállok az ő területeikre. eljövök és elhozom neked. hogy erejét te kötötted meg a káoszban. Ezt Ádámász fogja elkezdeni. énekelj a világosságot dicsérő himnuszokat. hogy elvegyem a világosságu­ kat. amíg majd elvihetlek a te helyedre. Elkeseredetten ellened fordul. hogy leküldje a káoszba. FEJEZET Ezeket az eseményeket. és azt hiszi. s az bemehessen a teremtményeibe. Ezután folytatta. nagyon örült. mert haragszik rád. És ahhoz a területhez megyek. Authádész és archonjai újra szo­ rongatni fognak téged.Ha pedig a három idő beteljesedett. és el akarja majd rabolni a világosságodat. 77. Én azonban minden erődet elveszem tőle és neked adom. mialatt az embervilágban voltam 144 . és így szólt: . és én nem késlekedem majd. Amikor PISTIS SOPHIA ezeket a hozzá intézett szavakat hallotta tőlem. megváltam tőle. ahonnan jöttél. Ha tehát abban az időben szorongatnak téged. hogy elvegyék a világosságodat.Mindezek után pedig az történt. Én pedig elvittem őt arra a helyre a tizenharmadik eon alá. és hogy az erőtől te vetted el a világosságot. Az Olajfák-hegyén ült a tanítványok körében. Gyorsan hozzád jövök az alattad lévő területekre. és segítségedre sietek. ahová vittelek.

hogy az ő erejéből PISTIS SOPHIA vette ld a világosságot. És alkotott egy sötét helyet az ő területén. nagyon haragudván rá. Ekkor Ádámász kisugárzott magából egy sötét teremtést és egy további zavaros teremtést. Nagyon elkeseredett és haragot haragra halmozott. zavaros [káoszos] erejébe. hogy démoni erejében a káoszban semmi világosság sincsen már. mialatt tehát ezen a helyen ültem az Olajfák-hegyén. mielőtt elküldték a ruhámat. amelyben kibontakoztam. mialatt nálatok ültem ezen a helyen. míg el nem vették tőle egész világosságát. hogy megkapjam második ruhámat. Ádámász ekkor PlSTIS SOPHIÁRA gondolt. Adámász kite­ kintett a tizenkét eonból. hogy ehhez a sötét káoszhoz vigyék. és meglátta. betelt az idő. És elhozta sok archonját. melyet visszahagytam a belülről huszonnegyedik. sötét káoszhoz. ezen a helyen ugyanis. amelyről PISTIS SOPHIÁNAK beszéltem: „Adámász és minden archonja szorongatni fog téged. üldözni kezdték SOPHIÁT.és az út szélén ültem. s a két sötét teremtés azon a helyen szo­ rongassa és megzavarja őt. hogy PISTIS SOPHIÁT ott veszélyeztesse. hogy azt levigyék a nagy. Ádá­ mász PISTIS SOPHIÁTÓL el akarta venni a világosságot. s ott belenyomják az ő sötét. hogy PISTIS SOPHIÁT azok nyugtalanítsák. én az embeivilágban voltam. és két sötét. mely a Nagy Felfoghatatlan. az Olajfák-hegyén. és nem képes az ő helyére a tizenkét eonhoz menni. és mielőtt a magasságba jutottam. hogy Ádámász erejét PISTIS SOPHIA fogta meg a káoszban. hogy az erő sötét. lenézett a káosz területeire. És látta. meg azt hitte." Amikor ez az időpont bekövetkezett. mert azt hitte. kívülről azonban első Rejtélyben. mert én elvettem a világosságát tőle. két hatal­ mast a káoszban. hatal­ mas teremtésének akarta adni. hogy ez a sötétté 145 . az Olajfák-hegyén.

és nyomja bele az ő káoszban lévő sötét erejébe. mert Én elvettem a világosságát. s az én erőmet tartsa meg a káoszban. ó Világosságok Világossága. hogy megmentsen. ahogyan engem szorongatott. mint már az oroszlánfejű erő tette egyszer. mivel azt mondta nekem. Amikor tehát szorongatták. Ezért tehát. és segíts nekem! 2. az Olaj­ fák-hegyén. Hanem haragudott rám Ádámász. ő újra énekelte világossághoz intézett himnuszát: 1. Lelkesíts meg engem hamar. akkor hozzád sietek és segítek neked". ha ezzel az erővel valami jogtalanságot cselekedtem volna. védj meg az ő haragúktól és a te erődet vesd rá az ellenségeimre. ahogyan mondtad: „Segíteni fogok neked. És az ellenséges Ádámász üldözze az én erőmet. Hogy el ne vegyék a világosságomat. hogy amikor PlSTIS SOPHIÁT üldözték." 146 . Ekkor az történt. ha azt tettem volna. ha megkötöttem volna. akik üldöznek engem. akik most ellenem keltek! 7. és dicsérő himnuszát énekelte a világosságnak. 0. 3. 6. ragadja meg és vegye el az én világosságomat tőlem. hogy „ha üldöznek és Engem dicsérsz. 5. és Én veletek ültem ezen a helyen.vált erő így esetleg megint fel tudjon jutni az ő területére. 4. Világosságok Világossága. ez az erő most sötét volt. hogy „te kötötted meg az erőmet a káoszban". Mert a te világosságod és világosságáramlatod nincsen nálam. s hagyjanak itt engem üresen. Most tehát. benned hittem. akkor ezek az engem üldöző archonok vegyék el az én világosságomat. ő újra fel­ kiáltott. vagy szorongattam volna. Ments meg ezektől az archonoktól. ó Világosság. mivel azt mond­ tam neki.

szeretett Jakab! 147 . érje el és tapodja földre az én éle­ temet.78. és így szólt: . FEJEZET Amikor az Első Rejtély ezeket mondta a tanítványoknak. akkor üresen essek el ellenségeim kezétől. haragodban. hogy szét ne tépje mint az oroszlán az én lelkemet. Rajta! 6. ha nincsen szabadító. 5. te. az lépjen elő. Uram. Serkenj fel mellettem. Istenem.Kitűnő. 3. Akkor ellenség üldözze lelkemet. szét ne szaggas­ sa. ha cselekedtem ezt.Uram. Istenem. és háborgattam ok nélkül való ellensé­ gemet. ald parancsoltál ítéletet! Amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Jakabtól. Jakab lépett elő. ha gonosszal fizettem meg. így szólt: . Én Uram.Ald ezeket megértette. 2. PISTIS SOPHIÁNAK e himnuszára vonatkozóan a te világosságerőd Dávid által prófétált egykor a 7. azt mondta: . te vagy a megvédelmezőm. emelkedjél fel ellenségeim végezetére! 7. ha hamisság van az én kezeimben. 4. és sújtsa porba az én dicsőségemet. zsoltárban: 1. Én Uram. Kelj fel. Oltalmazz meg engem minden üldözőmtől és szabadíts meg engem. és ismertesse a jelentésüket.

Látta azonban. mondván. míg teljesen el nem vették tőle a világosságát. az erőszakos haragszik. És erősségében készen áll. Amikor PlSTIS SOPHIA ezeket mondta. hogy PISTIS SOPHIÁT megragadják és letaszítsák a teremtett sötét káoszba. azt nézvén. 148 . hogy elvegye a ti erőtöket. Most azonban itt az idő. amelyet az alkotott. 3. akkor a világosság bebizonyítja hatalmát. Továbbá meglátta a két hatalmas. nézd! Ádámász. s nem hagyjátok abba az üldözésemet. s a világossághoz kiáltván ezt mondta: 1. aki megszabadítana tőletek? 2. hogy ott szorongassák és kínozzák. 4. melyeket Ádámász sugárzott ki magából. és azt mondta nekik: 1. sötét teremtést. hogy igaz és erős bíró a világosság. és látta a sötét és zavaros helyet. Miért üldöztök engem. Tudjátok meg. hogy Adámász és archonjai visszatértek-e az eonjukhoz. Ekkor őhozzájuk fordult. melyeket Ádámász alkotott. 0. és egy sötét alkotást teremtett. hogy elvegye a világosságotokat és elsötétüljetek. hogy PISTIS SOPHIA befejezte a himnuszt." És haragját nem veti reátok az idő előtt.Ekkor az történt. megijedt. és erőit elkészítette. hogy nincsen segítségem. hogy üldözték őt. és megfordult. hogy meg­ semmisüljetek. Ha tehát nem tértek meg. Ádámász területére nézett. Amikor PISTIS SOPHIA meglátta a két sötét teremtést és a sötét helyet. ezt mondván a tanítványoknak: . Világosság. FEJEZET És az Első Rejtélv folytatta.79. amelyet mondott nekem. ahogyan mondta nekem: „Eljövök és segítek neked. s minden erejét beveti. de türelmes addig az időpontig.

ezek azok a szavak. Erre az Első Rejtély így felelt: .2. mivel káoszt alkotott. 14.Uram. kézívét felvonja és felkészíti azt. amelyeket a te világosságerőd Dávid által prófétált egykor a 7. és magyarázza meg. olyan Isten. amiket mondottál. Akinek szelleme meg­ érti. és megértem. 4. és elvegye az én világosságerőmet. Kieszelt terve miatt. 3. az lépjen elő. hogy beletaszítson engem. és megtüzesíti a nyilait. melyeket PlSTIS SOPHIA mondott himnuszában. 149 . Parancsold meg tehát. Márta. Erre azt mondta Márta: . erős és türelmes. hogy jelentésüket nyíltan adjam elő. Most tehát. vedd el az ő világosságát tőle. akkor kardját élesíti. Ezeket mondta PISTIS SOPHIA a himnuszában. 13. káoszos teremtést csinált és készített elő. zsoltárban: 12. add elő a szavak magyarázatát. vedd el az övéit. 80. Isten igaz bíró. Világosság. Halálos eszközöket fordít reá. És még egy zavaros és még egy sötét. FEJEZET Újra Márta lépett elő. Ha valaki nem tér meg.Megparancsolom. szellemem világos. és így szólt: . mellyel az én világosságaimat akarta elvenni.Uram. aki nem haragszik mindennap.

mi történt PISTIS SOPHIÁVAL a káoszban. hogy megmentse őt és a tizenkettedik eonba vezesse.Mindezek után magammal vittem PlSTIS SOPHIÁT. hanem a világosságország kisugárzásának tartottak. nem tudták ki vagyok. amit csinált. így szólt hozzá az Első Rejtély. mert a világossághoz akart menni. 17. aki álnoksággal vajúdik. és ki akarta hirdetni nekik a csodákat. és erőszakossága az ő feje tetejére száll. íme. és azt mondta tanítványainak: . amivel a káosz archonjai zaklatták őt azért. örvendezett és ujjongott.15. 8 1 . Felismerték őt.Nagyon jól mondtad Márta. te áldott. Meglátták SOPHIÁT. visszafordul az ő fejére. Amikor SOPHIA megpillantotta társait. a Láthatatlanokat. és Az hogyan mentette meg őt minden viszontagságtól. aki velem volt. amiket Én tettem érte 150 . Gödröt ás és mélyre vájja azt. Jézus újra folytatta beszédét. és bevezettem a tizenharmadik eonba. amit tervezett. miközben mérhetetlenül fényesen ragyogtam. Amikor Márta ezeket mondta. és a PISTIS SOPHIA hogyan dicsérte a világosságot. úgy hogy ők nagyon nyugtalankodni kezdtek. FEJEZET Amikor Jézus elmesélte. A baj. de beleesik a verembe. engem azonban nem ismertek fel. mely kifelé néz: . 16. Beléptem a huszonnégy Láthatatlan területére. hamisságot fogan és vétket szül. oly fényesen.

Mindenhonnan megszabadítottál engem. a megmentésért és az emberi nem­ mel cselekedett csodatetteidért. És a világosság törvényét megharagítottam. a lakó­ helyemhez visszavigyen. és az ellenséges archonok kezéből megváltott. ó Világosság. és dicsért Engem a következő szavakkal: 1. Mert bennem sem világosság. A világos­ ságot dicsérvén kiáltottam. Hálát adok neked. 4. 6. egészen az ő megmentéséig. mert megmentett. 9. erőt adtál nekem. ó Világosság. 11. elveszítettem az erőmet. olyan terekben tévelyegtem. 3. világtalan lettem. és amikor már nem volt világosságom. mivel kimentem a helyemről. ahol nincsen világosság. mert mindig megváltóm és meg­ szabadítom vagy mindörökké! 2. és meghallgatott bajomban. A káosz sötétségében és árnyékában voltam a káosz erős béklyói­ val megkötözve. 7. és a szférák archonjainak eonjaitól. 12. A világosságnak mondom ezt a himnuszt.lent. sem erő nem volt. a lakóhelyemre. hogy a tizenharmadik eonhoz. Mert kihívtam és áthágtam a világosság törvényét. és nem volt bennem világosság. és nem tudtam visszatérni a tizenharmadik eonhoz. 151 . Erőm teljesen kimerült. tiszta világossággal töltöttél meg engem. Amikor erőm elfogyott. az emberiség földjén. Hálát adok neked. és senki se segített nekem. 5. 10. Átkísért az eonok alkotásain. 8. Amikor a magasságból lementem. De a világosság megmentett minden szorult helyzetből. A Láthatatlanok közé lépett. És amikor lementem. és megmentettél a káosz magasságaitól és mélységeitől.

ó Világosság.13. és hirdesse ki PISTIS SOPHIA himnuszának magyarázatát. melyet PlSTIS SOPHIA a huszonnégy Láthatatlan közepette mondott. 18. és odaadtam nekik a Legmagasságosabbnak Rejtélyeit. Hálát adok neked. és leszálltam a káosz kapuihoz. 19. akinek gondolkodása megvilágosult. 152 . dicsérve kiáltottam a világossághoz. és kimentett minden szükségemből. és csodatet­ teid az emberi nemmel megtörténtek. őt dicsérvén. Te hagytál engem elszökni a területről. 16. az lépjen elő. 20. 15. és az emberi nemmel cselekedett üdvös tetteidért. hogy megmentettél. Nos. Amikor pedig szorult helyzetbe kerültem. 14. a megmentésemért. És otthagytam a Rejtélveket. és kivezetett engem a sötétségből és a káosz vészéből. amelyet ővele tettem. ahonnan hiányoztam. s mivel vétkeztem. 17. És szükségemben a világossághoz kiáltottam. Ez tehát a himnusz. És mert tudtukra akarta adni. hogy azok megtudjanak minden üdvözítő cselekede­ tet. Te elküldted nekem a világosságzuhatagodat. Világosság. és az megszabadított minden kínomtól. el lett véve az én erőm. és meg­ szabadított minden bajomtól. hogy az ember­ világhoz mentem. 21. Hálát adok neked. ó. Te összetörted a sötétség felső kapuit és a káosz óriási reteszeit. ez erőt adott nekem. Ezzel pedig széttörte minden béklyómat.

azért megalázta az ő szívüket nyomorúsággal: elestek és nem volt segítségük. FEJEZET Amikor Jézus befejezte. 5. Összegyűjtötte őket országaikból: napkelet és napnyugat felől. zsoltárban prófétált erről: 1. hogy lakóhelyükhöz juthassanak. és a Felségesnek tanácsát megutálták. És vezette őket egyenes útra. 10. 153 . 7. Bujdostak a víz nélküli sivatagban. akiket megváltott a szo­ rongatónak kezéből. és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért. Akik sötétségben és a halálnak árnyékában ültek. Mert megelégítette a szomjúhozó lelket. a lelkük is elepedt bennük. Dávid próféta egykor a 107. 8. Lakóhelyet nem találtak.82. 11. Magasztaljátok az Urat. és így szólt: . és az éhező lelket betöltöt­ te jóval. megkötöztetvén nyomorúsággal és vassal. Ezt mondhatják az Úrnak megváltottai. 4. és PISTIS SOPHIA himnuszának jelentését megértettem. 6. és ő megmentette a szorultságukból és meghallgatta őket a nyomorúságukban. mert ellenszegültek az Isten beszédének. 3. Éhesek és szomjasak voltak.Jézus. 12. mert jó. Uram. 2. gondolkodásom világos. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért. északról és a tenger felől. 9. De az Úrhoz kiáltottak. Fülöp lépett elő. mert örökkévaló az ő kegyelme.

ez a magyarázata PlSTIS SOPHIA himnuszának. Uram. mert az ő hamis­ ságukért nyomorgattattak. 21. 14. akiket megváltott a szorongatónak kezéből. melyet Dávid mondott: Ezt mondhatják az Úrnak megváltottai. mert megváltóm és megszabadítom vagy. megfelel PlSTIS SOPHIA kijelentésének: Hálát adok neked. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért. SOPHIÁNAK az a mondása: A világos­ ságnak hirdetem ezt a himnuszt. mert megmentett. és az ő kegyelme örökkévaló. köteleiket pedig elszaggatta. mert azt 154 . 15. 20. De az Úrhoz kiáltottak szorultságukban. Amit ugyanis Dávid mondott. Minden étket megutált az ő lelkük. hogy összetörte az érckapukat és a vaszárakat letördelte. Elküldte az ő szavát és meggyógyította őket. és a halál kapujához köze­ ledtek. és sanyarúságukból kiszabadította őket. melyet PlSTIS SOPHIA kihirdetett a huszonnégy Láthatatlan társaságában. és kimentette őket az ő vermeikből. az archonok kezéből megszabadított. mert jó. Továbbá az ige. 16.13. 17. sanyarúságukból kiszabadította őket. és ellenségeim. Gonoszságuknak útjáról magához emelte őket. Uram. Kihozta őket a sötétségből és a halálnak árnyékából. Ez tehát a magyarázata a dicsérő himnusznak. 19. 18. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért. De az Úrhoz kiáltottak szorultságukban. hogy adjatok hálát az Úrnak. ó Világosság.

Nagyszerű. hogy a Rejtélyeidet odaadtad az emberi nemnek. hogy megtudjanak minden üdvözítő tettet. így szólt: . Amikor Jézus ezeket hallotta Fülöptől. Ez PISTIS SOPHIA történetének a vége. amelyet te cselekedtél vele.akarta. te áldott Fülöp! Ez PISTIS SOPHIA dicsérő énekének a magyarázata. és mert tudtukra akarta adni. 155 .

.

az ember­ világban és az eonok magasságában senki sem képes feleletet adni a kérdéseinkre rajtad kívül. aki a mindenséget ismered és a mindenségben teljes vagy Mert nem úgy kérdezünk. Nos. és rendkívül meggondoltan kérdezünk.Uram. hanem a magasság tudatában kérdezünk. bocsásd meg. vagy ldnél zörgessünk? Vagy jobban mondva ld képes felelni a kérdéseinkre? Vagyis ki ismeri kérdéseink belső erejét? Mivel te az eszünket világosság-értelemmel és megkülönböztető képességgel. Amikor Jézus ezeket hallotta Mária Magdalénától. és ezt mondta: . kit fogok találni. hogy Mária lépett elő. amit akarsz. Bizony. Uram. és találtok. ne haragudj rám. ald kopogtat. FEJEZET Mindezek után az történt. az talál. bizony mondom nektek: nagy örömmel örvendjetek és 158 . Uram. ahogyan a világ embere kérdez. és megnyittatik néktek! Mert aki keres. amik felől kérdezlek téged. mert mindent olyan pontosan és részletesen tudni akarunk. válaszolt. valamint nagyon magas gondolkodással láttad el. hanem nyilvánítsd meg a dolgokat. ahogyan kérdezni tanítottál minket. esedezve megérintette [imádta] Jézus lábait. annak ajtót nyitnak.Kérdezz. és így szólt: .83. és én pontosan és megbízhatóan nyilatkozom neked. amelyet te adtál nekünk. . Egyszer ugyanis azt mondtad nekünk: Keressetek. hogy kérdezlek.Nos. zörgessetek.

Kérdezz tehát. és úgy kérdeztek. és nincsen itt semmilyen kép. és azt mondta Máriának: . majd így szólt Jézushoz: . vagy miből áll a világosságuk? 84. ami mennyei minőségű lenne. bizony mondom nektek. Vagyis: ezen a világon semmi sincsen. ami a lényüket jelképezhetné. ki és mi a huszonnégy Láthatatlan? Vagyis mi a lényük. Mert a nap eredeti világossága nem itt van. eredeti minőségében 159 . Amikor Mária ezt hallotta a Megváltótól. ahogyan kell. vagyis mit is mondjak róluk? Mert ezen a világon semmit sem hasonlíthatok őhozzájuk. ami hozzájuk hasonló.Uram és Megváltóm. és Én örömmel nyilatkozom neked. A Nap világossága. akkor nagyon fogok örülni. Bizony. hogy mindent határozottan megkérdeztek.ujjongjatok! Ha céltudatosan kérdezősködtök minden iránt. ahogyan már máskor is mondtam nektek. Bizony mondom nektek. ahogyan már korábban is mondtam nektek. mely hozzájuk lenne hasonló? Mihez hasonlítsam tehát őket. Ezen a világon semmi sem világosabb a napfénynél. hogy a huszonnégy Láthatatlan a világ napfényénél tízezerszer fényeseb­ ben ragyog. vagy inkább milyen helyet találhatunk ezen a világon. nagyon örült és ujjongott. FEJEZET Jézus pedig felelt.Mit találhatnánk ezen a világon. hogy a Láthatatlanok mindegyike kilencszer nagyobb a mennynél és az afölött lévő szféráknál és a tizenkét eonnál és ezek összegénél. hanem ez a világosság sok szférafüggönyön és téren hatol át.

akkor meglátjátok. nincsen ezen a világon semmilyen kép. és a nagyszerűség miatt is. hogy milyen fényességben vannak. s ez szinte porszemnek fog látsza­ ni a nagy távolság miatt. És a nagy fényességük miatt a sorserők archonjainak helye a legmélységesebb sötétségnek fog tűnni. amellyel az archonok helyét felülmúlják. láthatat­ lan Mindenség-Atyjánál és a nagy. Ha aztán titeket tovább viszlek a tizenharmadik eonhoz. milyen pompásak. Ezért tehát Mária. amit a huszon­ négy Láthatatlanhoz hasonlíthatnánk. ahogyan korábban is mondtam már nektek. De kis idő múlva elvezetlek téged. s mint a porszemre. Ha pedig titeket a magassághoz vezetlek. A tizenkét eont a legmélységesebb sötétségnek látjátok majd. és meglátjátok az ő lényük igazi alakjait. hanem valóban. meglátjátok a pompát. amelyben van. Ha pedig a tizenkét eonhoz viszlek titeket. Ha majd titeket elvezetlek a sors-erők archonjainak területéhez. meglátjátok majd. csak a Kimondhatatlan birodalmának helyeire nem. és tízezerszer világosabb a huszonnégy Láthatatlan fényességénél meg a nagy. nem példázatban. Háromszor hatalmas Istenségnél is. és rendkívüli fényességük miatt ezt a világot itt a legmélységesebb sötétségnek fogjátok látni. és a nagyszerűség miatt. úgy néztek le rájuk a tizenkét eon és 160 . ahogyan már régebben is mondtam nektek.a világosság szolgálólányának [szüzének] körzetében van. sem világosság sem forma. mellyel azok felülmúlják ezt. a testvéreidet és tanítvánvtársaidat a magasság minden területéhez és az Első Rejtélv három teréhez. akkor nagyon csodálkoztok majd. s számotokra porszem­ nek látszik a közöttük lévő nagy távolság miatt. amely elválasztja az archonok területétől. És le fogtok tekinteni az egész embervilágra. és szemtől szemben látjátok a magasságban lévők dicsőségét.

És ha elviszlek titeket azoknak a területére. akkor a világosságország fénye olyan lesz nektek. Ha aztán azoknak a helyeire vezetlek titeket. akkor az porszemnyi nagyságúnak tűnik nektek a nagy távolság miatt. mely a fénykincstől elválasztja. mely a jobb oldalon lévők helyétől választja el azt. aldk az örökséget kap­ ják és a világosság Rejtélyeit kapták. akkor meglátjátok pompás nagyságukat. akkor meglátjátok. porszemnek fog az tűnni nektek a nagy távolság miatt és a nagyszerűség miatt. akik középen vannak. Ha pedig a világosságországra tekintetek. de borús időben. akkor az egy por­ szem tulajdonságaival fog rendelkezni számotokra a nagy távolság miatt. s annak a dicsőségét látjátok. amelyben fekszenek. vagyis a fénykincshez [világos­ ságkincshez] viszlek. És ha a középre tekintetek. meg a nagyszerűség miatt. és a nagyszerűség miatt. és meglátjátok az ő világosságuk fényességét. mint az embervilág éjszakája. Ha pedig titeket a világosságországba. akkor a jobb oldaliak területe olyan világosnak tűnik nektek. És még egyszer letekintetek a tizen­ két eonra. a nagy távolság miatt. mellyel a tizenharmadik felülmúlja a tizenkettőt. amivel ez a hely a többit felülmúlja. mint az embervilág napjának a fénye. A tizenhárom eon a legmélységesebb sötétségnek tűnik majd nektek. mint az embervilág délben. 161 . mekkora pompában vannak. S ha letekintetek a jobb oldaliak világához. Ehhez képest a középen lévők területe olyannak tűnik majd nektek. és a sorserők egész helyére és az egész kozmikus szerkezetre és minden szférára és minden rendszerültre. Számo­ tokra porszemnek tűnik mindaz. amellyel ez a hely a világosságországot jelentősen felülmúlja. Ha pedig azoknak a területére viszlek titeket.a tizenharmadik közötti nagy távolság miatt. akik jobbra vannak.

hogy ha titeket azoknak a helyére vezetlek.Uram. határozottan és megbízhatóan tájékoztatlak. a Kimondhatatlantól a legmélyebb sötétségig. és a nagy világosság miatt. Mária Magdaléna sietett elő. akik megkapták a világosság Rejtélyeit. . amit akartál. mivel mi céltudatosan meg­ kérdezünk tőled mindent.Uram. ne neheztelj. felül­ múlják majd a világosságországot. ami után kérdezősködsz. és a világosságországban lévő fénykincs alkotásait? 162 . akik megkapják a világosság Rejtélyeit. A világosságország tehát a fényldncs. és így szólt: . példabeszéd nélkül fogok meg­ nyilvánítani neked mindent.Kérdezz amit akarsz. nagyon megörült. mellyel ez a hely felülmúlja a fénykincs országát. akik megkapták a világosság Rejtélyeit. És teljesekké teszlek titeket minden erőkben és az egész bőségben [plerómában]. a legbelsőbbtől a legkülsőbbig. Amikor Mária ezeket hallotta a Megváltótól. és nagy örömmel nyilatkozom neked. azt mondtad. És Jézus felelt és azt mondta Máriának: . hogy tökéleteseknek és min­ den Gnózisban teljeseknek nevezzenek majd titeket. Mária. ha megkérdezlek.85. kérdezd. és nyíltan. mely elválasztja őket. a világ emberei tehát. akkor a világosságbiroda­ lom alkotásainak helye porszemnek tűnik majd nektek a nagy távolság miatt.Azok az emberek pedig. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. majd így szólt: . kitűnőbbek lesznek a te birodalmad fénykincsének teremtményeinél? Mert úgy hallottam. Nos. a kisugárzások [teremtés] helye.

És mindegyik az ő teremtésé­ nek királya. melyek a Hét Hang és az Öt Fa alkotásai. a kicsi a csekélysége mértékében. akik a fényörökségben az Első Rejtély harmadik Rejtélyét kapták. ezt mondván Máriának: .86. ahogyan céltudatosan és alaposan érdeklődsz minden iránt. És a fénykincs negyedik Hangja alkotásainak Megváltója azon lelkek helyén lesz. Azt mondtam: Ez majd a mindenség végének és megszüntetésének idején történik. a teremtés helye. a fénykincs ötödik Hangja alkotásainak Meg­ váltója azokkal a lelkekkel lesz. 163 . akkor a fénykincs. Ide hallgass tehát. A fénykincs tizenkét Megváltója és mindegyiknek rendszere. akik az Első Rejtély első Rejtélyét kapták az Én országomban. akik a fényörökségnél az Első Rejtély negyedik Rejtélyét kapták. velem lesznek a fényörökség helyén.Bizony nagyon szép. de mondtam nektek: Ha titeket az örökösök helyéhez vezetlek. számotokra szinte porszem lesz és mint a napfény nappal. És a második Hang alkotásainak Megváltója azon lelkek helyein lesz. Ez még nem most fog megtörténni. És az Első Hang alkotásainak Megváltója azon lelkek helyén lesz. akik a fényörökségnél az Első Rejtély ötödik Rejtélyét kapták. mert velem együtt királyok az én országomban. hogy beszélhessek veled az eon végéről és a mindenség felemelkedéséről. a nagy a nagysága szerint. akik megkapták a világosság Rejtélyeit. Éppúgy lesz a harmadik Hang alkotásainak Megváltója azon lelkek­ kel. Továbbá mindegyikőjük király a fényességének megfelelően. akik az Első Rejtély második Rejtélyét kapták. Az ötödik Megváltó. FEJEZET És Jézus felelt.

És a Hét Ámen. akik az Első Rejtély hatodik Rejtélyét kapták meg. akik a fényörökségnél az Első Rej­ tély tizedik Rejtélyét kapták. A fénykincs hetedik Hangja alkotásainak Megváltója. azok lelkeinek helyén lesz. és a kilenc Őr a bal kezem felől marad. aki a fénykincs ötödik Fája alkotásainak Megváltója. meg az Öt Fa. mivel ők is királyok a fényörökségben. aki a fénykincs harmadik Fája alkotásainak megváltója. akik a fényörökségnél az Első Rej­ tély tizenkettedik Rejtélyét kapták. aki a fénykincs második Fája alkotásainak Megváltója.És a fénykincs hatodik Hangja alkotásainak Megváltója azok lelkei­ nek a helyén lesz. 164 . Éppígy a tizenegyedik Megváltó. mert királyok a fényörökségben. ez a fénykincs első Fája alkotásainak Meg­ váltója. akik a fényörökségben az Első Rejtély kilencedik Rejtélyét kapták. azok lelkeinek helyein lesz. És az Ikermegváltó. aki a fénykincs negyedik Fája alko­ tásainak megváltója. akik a fényörökségben az Első Rejtély nyolcadik Rejtélyét kapták. akik az Első Rejtély tizenegyedik Rejtélyét kapták a fényörökségből. azok lelkeinek helyén lesz. És a tizedik Megváltó. akik a fénykincsben az Első Rejtély hetedik Rejté­ lyét kapták. És a tizenkettedik Megváltó. azok lelkeinek helyén lesz. meg a Három Ámen a jobbom felől lesz. A nyolcadik Megváltó. ahogyan már a fénykincsben is teszi. azok lelkeinek helyein lesz. És minden Megváltó uralkodik majd a fényörökségben az ő emanációinak [kisugárzásainak] rendszerén. ez a gyermekek gyermeke. ez azok lelkeinek helyén lesz. a hetedik. És a kilencedik Megváltó.

a jó királyok lesznek a fénykincs első Hangjának első Megváltója területén. Jeuból. a nagy. ő keletkezett először az első Fa tiszta világosságából. Jeu ugyanis a világosság felvigyázója. meg a kozmoszokból (világokból) és az ezekben lévő fajokból. Feladatuk jelentősége miatt. a jobb oldalon lévők függönye előtti Őr. a felső világossá­ got begyűjtik az archonok eonjaiból. És a Három Ámen az Ikermegváltóknál magasságosabb lesz az országban. a nagy és jó. amit kaptak a mindenség terjesztésével kapcsolatban. melyeknek mindenkori feladatáról. akik az Első Rejtélytől az első Rejtélyt kapták.És a fénykincs kilenc Őre kitűnőbb (magasságosabb) lesz a fényörök­ ség Megváltóinál. a második Fából keletkezett. Az Őr azonban. aki azoknál van. királytársak lesznek 165 . aldt Atyámnak neveztem. aki a világosságot begyűjti meg a két nagy Vezér (az első Fától az ötödik Fáig) az Öt Fa megtisztított és abszolút tiszta világosságából keletkezett. És Jeu. még beszélni fogok veletek. Melkhisédek ellenben az ötödik Fából jött. amelyre rendeltettek. Ezt a hatot aztán az utolsó Segítő az Első Rejtély parancsára a jobb oldaliakhoz állította a világosságbegyűjtés igazgatójának. Szabaóth pedig. a világosság felvigyázójából lett. A két Vezér aztán a fénykincs harmadik és negyedik Fájának megtisztított és abszolút tiszta világosságából lett. És az Öt Fa magasságosabb lesz mint a Három Amen a fényö­ rökségben. meg a Nagy Világosság függönyének Őre és a világosság begyűjtői meg a két nagy Vezér és a nagy Szabaóth. Mert bizony Jeu meg a jobb oldaliak helyeinek Őrei és Melkhisédek. És az Ikermegváltók magasságosabbak lesznek a kilenc Őrnél az országban.

A közép többi angyala. mindegyik abban az időpontban. akik középen vannak.majd a fénykincs első Hangjának Első Rejtélyében. ahová beiktatták őket. hanem az eon végén. A lelkek mind jönni fognak. mindegyik a saját dicsőségének mértéke szerint velem fog uralkodni a fényörökségben. És a világosság szolgálóleánya [Szüze] meg a közép nagy Vezére. Mindez. ezek mind királyok lesznek az első Hang első Meg­ váltójával azok lelkeinek a területén. akiktől ti a [lélek-] alakot és az erőt kaptátok. akik az Első Rejtélytől a fényörök­ ségben az első Rejtélyt kapják. nem történik meg a vég előtt. A világosság hét Szüzének tizenöt Segítője pedig. A Hét Hang és az Öt Fa és a Három Ámen és a Megváltóikrek és a Kilenc Őr és a jobb oldaliak és a középen lévők. mind azon a helyen maradnak. Mind fölött pedig Én fogok uralkodni a fényörökségben. míg a fénykincs tökéletes lelkeinek száma együtt fel nem emeltetik. a tizenkét Megváltó helyein fognak elterjedni. de mindenki az ő területén lesz. míg a fényörökség tökéletes lelkeinek száma együtt fel nem emelkedik. míg teljessé nem válik a tökéletes lelkek gyülekezetének száma. nem most lesz. És minden archon. amit mondtam nektek. amely töredelmesen megtért. mely azok lelkeinek helyén lesz. amelyre kezdettől fogva állíttatott. amit mondtam. akit az eonok archonjai az ő területükön lévő egyik nagy archon neve szerint a Nagy Jaónak neveznek és a tizenkét szolgája. azon a helyen marad. amikor 166 . Mindez pedig. ahová rendeltetett. vagyis a mindenség feloszlatásánál és a fényörökség tökéletes lelkeinek teljes számú felmenetelénél. akik az Első Rejtélytől az első Rejtélyt kapták.

És megelőzik azokat is. egészen addig. És azokat is megelőzik. amelyikig a fényörökségben meg­ kapta a Rejtélyeket. a fénykincshez. akik a közép helyeiről valók. megadják nekik a pneumati­ kus [szellemi] avatást [felkenik őket]. azok annak a rendnek a helyén marad­ nak. És mindegyik azon a helyen marad. és lepecsételik őket az ő Rejtélyeik pecsétjével. Röviden: az emberiség minden lelke. amelyikbe kezdettől fogva helyeztettek el. akik jobb oldalon vannak. akik az Első Parancsolat területéről valók. Azok pedig. és tovább mennek a fényörökség helyére. amelyre rendeltetett a Rejtélyeket 167 . aki a fénykincs területéről való. amíg a mindenség fel nem emeltetik.a Rejtélyt megkapja. Mindegyik megadja nekik az ő Rejtélyének pecsétjét. És bemennek mindegyiknek a legbensőbbjébe. és akik a fénykincs helyéről valók. minden megbánó archon előtt fog menni. meg akik jobbról valók. és átmennek a jobb oldali helyen és a Kilenc Őr helyének belsején és az Ikermegváltók helyé­ nek belsején és a Három Ámen és a Tizenkét Megváltó helyének belsején és az Öt Fa és a Hét Hang [magánhangzó] belsején. És azok előtt is mennek. És mindegyik addig a helyig megy és ott marad. Ok pedig átmennek a közép minden területén. És mindegyik elvégzi a hivatalát. Egyszóval: mindenkit megelőznek. ameddig megkapta a Rejtélyeket. aki megkapja a Rejtélyeket. meg akik a fény­ kincs helvén vannak. s ők belépnek mindegyiknek a legbensőbbjébe. akik a középen lévő helyen vannak. És a középen lévők megkeresztelik őket. és tovább mennek az ő Rejtélyeik helyére. és átmegy minden töredelmes archonon és a közép helyeire jut.

87. ez az egész emberi nem. Egyébként: akinek van füle. és mindezek előtt fog a fénvörökséghez menni. előbb megy be majd a világosságbirodalomba. hogy hivatalának megfelelően fogadja és pecsételje le ezeket a lelkeket. hogy akinek van füle.Uram. megelőz minden bűnbánó archont. Uram: Az elsők lesznek az utolsók. Jézus újra felelt.Rendkívüli. és az utolsók az elsők. Amikor ezeket mondta.megkapó lelkek begyűjtésénél. világosságban-lakómnak van füle. Vagyis az utolsó. hogy amikor Jézus befejezte a beszédet. és így szólt: . Mária. Mária Magdaléna sie­ tett előlépni. akik a jobb oldal egész helyéről valók meg akik a fénykincs helyéről valók. a Megváltó csodálkozott a magyarázaton. te szellemmel-telt és tiszta! Ezt jelentik a szavak. FEJEZET Úgy esett. hogy ugyanis az emberi nem minden lelke. Ez tehát az ige. hogy ezek átmenjenek az ő közepén a fényörökséghez. 168 . szavaidat illetően. Nos. akik az elsők. amik iránt oly céltudatosan és határozottan érdeklődtél. ezek azok. Mária. és azokat. Ezért mondtad Uram azt is. az hallja. hogy felfogunk-e minden szót. és minden szavadat meg­ értem. amit mondasz. ezekkel kapcsolatban egykor azt mondtad nekünk. az hallja. aki megkapja a világosság Rejtélyeit. és azt mondta neki: . mint a magasság helyeiről valók. Tudni akartad tehát. Uram. mivel ez egészen tiszta szellemből eredt. Nos.

és azt mondta Jézusnak: . mert ezen a világon nincsen semmi hasonló sem. azoknak a területéről azonban nem fogok tudni beszél­ ni veletek. ha megkérdezlek. mivel gyakran zaklattalak. Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. és a nagy fényesség miatt is. mert ezen a világon semmivel sem lehet ábrázolni vagy leírni őket. akik minden Segítő fölött állnak. és így szólt tanítványaihoz: . a magasságban lévők nagy fényessége és mérhetetlen nagysága miatt. aki a kis Segítő fölött áll.88. aki a fénykin­ cset veszi körül . ami leírhatná ezt a fényességet. a hely nagyságához képest. Mária Magdaléna lépett elő. Ha tehát titeket az utolsó Segítő területéhez vezetlek. hogy beszéljek veletek a magasságban lévők fényességéről. akik az ő területük alatt vannak. Uram. Nincsen tehát ezen a világon semmi sem. sem nagyság. mint ennek a világnak egy váro­ sát. FEJEZET Mindezen beszédek után folytatta Jézus. hanem azokhoz sem hasonlók. Mert testvéreim az emberi nemnek prédikálnak. és meglátjátok pompás dicsőségét. Ezért tehát valóban semmi sincsen. ami ezen a világon hasonló lenne és leírhatná őket. vagyis az igazságosság magasságában és az alatt vannak. akkor a fény­ örökség helyét csak akkorának látjátok. amelyben van. Ne haragudj tehát.Hallgassátok. hogy hallgasson rájuk és bűnbánatot érezzen. amihez hasonlítani lehetne őket.ha tehát titeket ennek az utolsó Segítőnek a területéhez vezetlek. hogy miiven a fajtájuk. ne bosszankodj. sem világosság. ha céltudatosan és határozottan kérdezőskö­ döm. amelyen az utolsó Segítő van. nem csak ezen a világon.Uram. amelyben él. és a rossz archonok rettenetes ítéletei elől 169 . Ezután beszélek majd veletek annak a Segítőnek a fényességéről is.

nagyon megörült. Mert mi. ezt mondván: . nagyon messze van tőle az angyalokon. s Én határozottan és megbízhatóan. arkan- 170 . FEJEZET Amikor Mária ezeket hallotta a Megváltótól. Mert mérhetetlen távolságban. Ezért kérdezős­ ködünk tehát minden iránt nyomatékosan. 89. mert testvéreim prédikálják az egész emberi nemnek. a második Segítő hányszorta nagyobb az elsőnél? És milyen messze van tőle.Bizony. valamint megmenttessenek a hatalmas paralemptoroktól [elővezetőktől] és a külső sötétségtől. arkangyalokon. a mélységet. bizony mondom nektek. nem csak magunkat sajnáljuk. Uram. amit akarsz. jobban mondva hányszorta világosabban ragyog? Jézus felelt Máriának a tanítványok körében: . mélységes irgalommal felelt neki. a második Segítő mérhetetlen távolságban van az elsőtől ami a magasságot. az istenségeken és minden Láthatatlanon túl. hogy az emberek megmeneküljenek a sötétség rettenetes archonjaitól.Uram. példa­ beszéd nélkül nyilatkozom neked. hogy minden rettenetes ítélettől megmeneküljön. a Megváltó ezt hallotta Máriától.megmenttessék és a magasságba menjen és a világosságországot örökölje. hanem az egész emberi nemet. És ldszámíthatatlan mértékben nagyobb a másiknál az angyalok.Kérdezz. majd így szólt Jézushoz: . Amikor Jézus. a hosszat és a szélességet is illeti.

és ezt kérdezte Jézustól: . akik a világosság Rejtélyeit kapták. Akik a magasabb Rejtélyeket kapták. akkor mindegyik a kapott Rejtélynek megfelelően lesz az ő rendjében. Éppígy a harmadik. az angyalokon. amikor megmagyarázom őket. Isteneken és minden Láthatatla­ non keresztül. és mérhetetlen távolság választja el a másiktól. azok a magasabb rend­ ben maradnak majd. az archonok anyagi testeiből jöttek. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. ahogyan korábban is mondtam már nektek. És sokkal.Ha azok. 90. az angyalok és arkangyalok miatt. azok az alacsony rendben lesznek. és nincsen mértéke a világosság­ nak. mérhetetlenül világosabban ragyog. ahogyan már korábban is mondtam nektek. és így szólt a tanítványok közepette Máriához: .gyalok és istenségek meg minden Láthatatlan által (akik benne vannak). Ezért mondtam egyszer 171 . kik és milyenek lesznek azok. Röviden: amelyik területig valald megkapta a Rejtélyeket. és az istenségek és minden Láthatatlan miatt. amelyben van. egyik végtelenül nagyobb és világosabb a másiknál. De mindegyik­ nek a mibenlétét le fogom írni nektek. negyedik és ötödik Segítő. akik viszont az alacsony Rejtélyeket kapták. újra Mária Magdaléna lépett elő.Uram. arkangyalokon. akik a világosság Rejtélyeit kapják az utolsó Segítőben? Jézus pedig felelt. ott fog ő maradni a fényörökségben.

És ald a második Háromságos Szellem Rejtélyét kapta.áll hatalmában a magasságba menni a fölötte lévő rendekbe. és a kívül lévő első tér elöljárója [feje]. ez a huszonnegyedik Rejtély kívülről. amelyek az Első Rejtély terén uralkodnak. de a fölötte lévőkbe nem mehet. de nem áll hatalmában a harmadik Háromságos Szellem magasabb rendjeihez menni. Úgy hogy ald az első parancsolat Rejtélyeit kapta. abban a Szel­ lemben. amelynek a Rejtélyét kapták. Ald pedig az Első Rejtély rejtélyeit kapja. arra a helyre jutnak. de a magasságba. amelyikeknek a területéről majd a mindenség magyarázatánál fogok veletek beszélni . aki mind a huszonnégy Rejtélyen uralkodik. Akik pedig a huszonnégy Rejtély rendjeiben kapnak Rejtélyeket. annak hatalmában áll elmenni minden rajta kívül lévő rendhez. Aki az első Háromságos Szellem Rejtélyeit kapta. a fölötte lévő rendekbe nem mehet. vagyis a harmadik tér minden rendjébe. 173 .ald tehát ennek a Háromságos Szellemnek a Rejtélyét kapja. de nem áll hatalmuk­ ban a fölöttük lévő területekre menni vagy azokban járni. annak hatalmában áll minden lejjebb lévő rendhez menni és azokat bejárni. rendszerébe. de nem áll hatalmában a fölötte lévő rendekhez elmenni vagy azokban járni. lemehet az alatta lévő rendekbe. És aki a harmadik térben lévő Első Rejtély rendjeibe kapott Rejtélyt. de az övénél magasabb rendbe nem mehet fel és nem járhatja be azokat. mely ezekben van. és hatalmukban áll majd minden alattuk lévő térségbe menni és abban járni. annak hatalmában áll minden alatta lévő rendbe lemenni. az elmehet az első Háromságos Szellem minden rendjéhez és bejárhatja azokat. és minden rendet is. vagyis nem mehet a Kimondhatatlan terének rendjeihez.

János felelt. és mindent megmondok. és azt mondta Jézusnak: . Jézus pedig felelt nagyon irgalmasan. hogy amelyik helyig valaki megkapta a Rejtélyeket.Uram. mert. ha céltudatosan és határozottan érdeklődöm minden után. János. hogy beszélhessek veled: Aki világosságrejtélyt kapott. és így szólt Jézushoz: . FEJEZET Jézus pedig felelt. hogy bármit is kérdezek. az mind azon a területen marad. ne titkolj el előlünk semmit sem. ameddig megkapta a Rejtélyeket. Most azonban hallgasd. hogy az alatta lévő rendekbe menjen? 91. Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. azon a területen marad-e mindenki [csak addig jut-e el]. Uram. s Én nvíltan válaszolok neked példabeszéd nélkül. neked is megparancsolom. amit akarsz. Ez azt jelenti.nektek: Ahol van a ti szívetek. fölötte lévő rendekbe bemenni. Nos.Uram és Megváltóm. és az sem áll hatalmában.János. Uram. ami után céltudatosan és határozottan érdeklődsz. János lépett elő. megígérted nekem. és ne haragudj. és nem áll hatalmában más. és így szólt Jánoshoz: . céltudatosan és nyíltan. és azt mondta Jánosnak: .Bizony jól kérdeztek mindent. te áldott és szeretett. parancsold meg nekem is. ott lesz a ti kincsetek is. és nem 172 . ami után érdeklődünk majd. ott lesz ő. hogy beszéljek előtted. megnyilvánítod azt. hogy mond­ jad. amelyikig megkapta a Rejtélyeket.

És aki a harmadik térben lévő Első Rejtély rendjeibe kapott Rejtélyt. de a magasságba.ald tehát ennek a Háromságos Szellemnek a Rejtélyét kapja. az elmehet az első Háromságos Szellem minden rendjéhez és bejárhatja azokat. annak hatalmában áll minden lejjebb lévő rendhez menni és azokat bejárni. arra a helyre jutnak. de az övénél magasabb rendbe nem mehet fel és nem járhatja be azokat. amelynek a Rejtélyét kapták. ez a huszonnegyedik Rejtély kívülről.áll hatalmában a magasságba menni a fölötte lévő rendekbe. Úgy hogy aki az első parancsolat Rejtélyeit kapta. amelyikeknek a területéről majd a mindenség magyarázatánál fogok veletek beszélni . lemehet az alatta lévő rendekbe. 173 . És aki a második Háromságos Szellem Rejtélyét kapta. és a kívül lévő első tér elöljárója [feje]. rendszerébe. vagyis a harmadik tér minden rendjébe. aki mind a huszonnégy Rejtélyen uralkodik. de nem áll hatalmában a fölötte lévő rendekhez elmenni vagy azokban járni. a fölötte lévő rendekbe nem mehet. annak hatalmában áll minden alatta lévő rendbe lemenni. annak hatalmában áll elmenni minden rajta kívül lévő rendhez. Aki pedig az Első Rejtély rejtélyeit kapja. mely ezekben van. amelyek az Első Rejtély terén uralkodnak. Aki az első Háromságos Szellem Rejtélyeit kapta. de nem áll hatalmuk­ ban a fölöttük lévő területekre menni vagy azokban járni. és minden rendet is. de nem áll hatalmában a harmadik Háromságos Szellem magasabb rendjeihez menni. Akik pedig a huszonnégy Rejtély rendjeiben kapnak Rejtélyeket. vagyis nem mehet a Kimondhatatlan terének rendjeihez. és hatalmukban áll majd minden alattuk lévő térségbe menni és abban járni. de a fölötte lévőkbe nem mehet. abban a Szel­ lemben.

Őneki hatalmában áll a fényörökség minden rendjének a bejárása kintről be és belülről kifelé. miért keletkezett a sötétség. vagyis az Első Rejtélynek mind a tizenkét Rejtélyét. a felette lévő rendekhez. 174 . hogy miért keletkezett a sötétségek sötétsége. melyek az Első Rejtély minden terén uralkodnak . És aki a Kimondhatatlan Első Rejtélyének eredeti Rejtélyét kapta meg. és miért kelet­ kezett a fénykincs. hogy miért keletkezett a káosz. hogy miért keletkeztek az ítéletek. És ez a Rejtély tudja. és miért keletkezett a világosságország és a fényörökség helye. és miért keletkezett a világosságbirodalom nyugalma. És bizony mondom nektek: A világ feloszlatásánál ez az ember király lesz a fénykincs minden rendje fölött. annak hatalmában áll minden alatta lévő rendhez menni.aki tehát ezt a Rejtélyt fogja megkap­ ni. ahol a fénybirodalom örökségében tetszik neki.az a Rejtély tudja. és miért keletkezett a világosságok világossága. fentről le és lentről felfelé.Aid pedig a harmadik Háromságos Szellem Rejtélyeit kapta (ez a Szellem uralkodik a három háromszoros szellemhatalmon és az Első Rejtély három terén). de nem mehet magasabbra. hosszától széltéig és székétől a hosszáig. [a Rejtélyt] aki Én vagyok . hogy miért keletkezett a bűnösök megbüntetése. És ez a Rejtély tudja. És ez a Rejtély tudja. és hatal­ mában áll ott maradni. és miért lett a világosság. És ez a Rejtély tudja. És ald azt a Rejtélyt megkapja a Kimondhatatlantól. Röviden: bejárhatja a fényörökség minden területét. vagyis nem mehet a Kimondhatatlan terének rendjeihez. és az Első Rejtély három terét és ennek minden rendjét. az bejárhatja a három Háromságos Szellem minden terének minden rendjét.

És ez a Rejtély tudja. hogy miért keletkezett a tisztítótűz [a büntetés tüze]. hogy miért keletkezett a gonoszság és miért a csalás. És ez a Rejtély tudja. hogy miért keletkeztek a világosság-imák. és hogyan az aláza­ tosság és a szelídség. hogyan keletkezett a gőg és az önteltség. hogyan keletkezett az átok és hogyan az áldás. és miért keletkeztek a világosságalkotások (kisugárzások). hogy miért keletkezett a sírás. hogy miért keletkezett a nemi közösülés. És ez a Rejtély tudja. Tudja. hogy miért keletkeztek a büntető ítéletek. Tudja. És ez a Rejtély tudja. és miért keletkezett a megtartóztatás. hogy a tűz ne ártson. és miért keletkezett a lelkek életre keltése. és miért keletkezett a tisztaság. hogy miért keletkeztek a bűnösök. és miért keletkeztek a világosság pecsétjei. és hogyan keletke­ zett a béke. és miért keletkezett a nevetés.És ez a Rejtély tudja. és miért kelet­ keztek a keresztelők és a világosságrejtélyek. és miért keletkeztek a jók. És ez a Rejtély tudja. Tudja. hogy miért keletkezett a gyilkolás. és miért keletkeztek a világosság örökségei. 175 . Tudja. hogyan keletkeztek a rágalmazások és hogyan a világossághimnuszok. hogy miért keletkezett a házasságtörés és a paráznaság [bál­ ványimádás]. És ez a Rejtély tudja. És ez a Rejtély tudja. És ez a Rejtély tudja. hogy miért keletkeztek az istentelenek. hogyan keletkezett a harag. És ez a Rejtély tudja. Tudja. hogy miért keletkezett a bűn.

hogy miért keletkezett a bűn.Tudja. hogy miért keletkezett a pusztulás és miért az örök örökkévalóság. hogy miért keletkezett a halál. 0 pedig folytatta beszédét. Tudja. azok nagyon megörültek. és így szólt: . hogy a Kimondhatatlan Rej­ télyét alaposan megismertessem veletek: A Kimondhatatlannak Rejtélye tudja. és miért keletke­ zett az élet. és miért lett a szolgaság. tanítványaim. 176 .Hallgassatok tovább. hogy miért keletkezett az engedékenység. és miért keletkezett az irgalom. és miért keletkezett az emberek lenézése. és miért keletkezett a tisztaság. hogy miért keletkezett az erősség. Tudja. és miért lesznek megsemmi­ sítve. hogy miért keletkezett a szegénység és miért a gazdagság. hogy miért keletkeztek a hüllők. Tudja. hogy miért lettek a világ gazdagjai. hogy miért keletkezett az irgal­ matlanság. Tudja. Tudja. És ez a Rejtélv tudja. miért keletkezett a rágalmazás és miért a jó hír. és miért keletkezett az ártatlanság és az engedelmesség. hogy miért keletkezett a testek mozgása és az ő hasznuk. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. Tudja. Tudja. Tudja. hogy miért keletkezett a lázadozás. és miért keletkezett a gyen­ geség. És ez a Rejtély tudja. 92.

És ez a Rejtély tudja. hogy miért keletkezett az üveg anyaga. és miért lesznek megsem­ misítve. hogy miért keletkezett az arany anyaga. Tudja. és miért keletkeztek a tengeri állatok. hogy miért keletkeztek a hegyek. és hogyan keletkeztek ben­ nük a drágakövek. hogy miért keletkezett a réz anyaga és miért a vas és a kő anyaga. hogy miért keletkezett az ólom anyaga. hogy miért keletkezett a barom [jószág]. hogy miért keletkeztek a föld vizei és minden benne lévők. Tudja. 177 . Tudja. Tudja. hogy miért keletkeztek a tengerek és a vizek. hogy miért keletkezett a világ anyaga. és miért keletkeztek a madarak. és miért lesz ez a világ maradéktalanul megsemmisítve. hogy miért keletkeztek a vadállatok. Tudja.Tudja. És ez a Rejtély tudja. És ez a Rejtély tudja. Tudja. és miért keletkezett a faggyú anyaga. hogy miért keletkezett a növényvilág. és miért keletkezett minden anyag. és miért keletkezett maga a föld is. Tudja. és miért keletkezett az ezüst anyaga.

És ez a Rejtély tudja. hogy miért keletkezett a por. és miért keletkezett a kellemes lehűlés. Tudja. mert mostantól kezdve beszélek veletek a Kimondhatatlan minden Gnózisáról [ismeretéről]. és miért keletkezett a kelle­ mes hó. és minden szót. és miért kelet­ kezett az emberiség. Ez a Rejtély tudja. FEJEZET Jézus pedig folytatta. hogy miért keletkezett a jégeső. fogjatok fel és értsetek meg. Tudja. a mindőtökben lévő szellem legyen továbbra is éber. Tudja. És tudja. tanítványaim. miért süllyedt le a föld. Tudja. miért keletkezett a Nyugat. Tudja. és miért kelet­ kezett a Kelet. Hallgassátok tovább. hogy miért keletkezett a Dél. Mert ez a Rejtély tudja. és miért keletkeztek a felhők. hogy miért száradt ki a föld. hogy miért keletkezett az éhínség és miért a bőség. 178 . hogy miért keletkeztek a démonok.Tanítványaim és társaim és testvéreim. és így szólt a tanítványokhoz: . hogy miért keletkezett a nyugati szél. Tudja. és miért keletkezett a hűvös. halljátok a Kimondhatatlan Rejtélyének teljes ismeretét. és miért jött fölé víz. hogy miért keletkeztek a csillagok. és miért keletkezett a jótékony harmat. és miért jött rá eső. maradjatok ébren. Tudja. hogy miért keletkezett a hideg dér. és miért az Észak. amit még mondok nektek. és miért keletkezett a keleti szél.93. Tudja. hogy miért keletkezett a hőség.

és miért keletkezett az egyetértés. hogy miért keletkezett a kapzsiság és miért a mindenről való lemondás. Tudja. hogy miért keletkeztek az eonok archonjai. Tudja. Tudja. és miért keletkez­ tek az eonok az ő függönyeikkel. és miért keletkez­ tek a szférák mindenféle területükkel. miért keletkeztek az Urak és miért az Istenek. 179 .Tudja. hogy miért keletkeztek a hivatalnokok. hogy miért keletkeztek az angyalok. hogy miért keletkezett a gyűlölet. és miért keletkezett a pénzéhség. Tudja. hogy miért keletkezett a falánkság. Tudja. Tudja. és miért keletkezett az égbolt minden függönyével. hogy miért keletkezett a magasból jövő tűz és a magasból jövő víz [eső]. és miért keletkezett a sze­ retet. és hogyan keletkezett a megelégülés. és miért keletkezett az egyet­ értés. Tudja. Tudja. hogy miért keletkezett a déli szél. és miért keletkezett az észald szél. Tudja. akik bűnüket megbánták. hogy miért keletkeztek az ég csillagai és a csillagok keringése. hogy miért keletkeztek az eonok zsarnok archonjai. és miért keletkeztek a szolgák. Tudja. Tudja. Tudja. hogy miért keletkezett a viszály. hogy miért keletkezett a féltékenység a magasságban is. hogy miért keletkeztek a szférák archonjai. és miért keletkeztek az arkangyalok. Tudja. és miért keletkeztek azok az archonok.

Tudja, hogy miért keletkeztek a párosak, és miért keletkeztek a páratlanok. Tudja, hogy miért keletkezett az istentelenség, és miért keletkezett az istenfélőség. Tudja, hogy miért keletkeztek a csillagok, és miért keletkezett a szikra. Tudja, hogy miért keletkeztek a háromságos erők (a Háromszor-hatalmasok), és miért keletkeztek a Láthatatlanok. Tudja, hogy miért keletkeztek az Ősatyák, és miért keletkeztek a Tiszták. Tudja, hogy miért keletkezett a nagy Authádész, és miért keletkeztek a hűbéresei. Tudja, hogy miért keletkezett a nagy Háromszor-hatalmas, és miért keletkezett a nagy, láthatatlan Ősatya. Tudja, hogy miért keletkezett a tizenharmadik eon, és miért keletke­ zett a középsők területe. Tudja, hogy miért keletkeztek a közép paralemptorai [elővezetői], és miért keletkeztek a világosság szolgálólányai [fényszüzek]. Tudja, hogy miért keletkeztek a közép szolgái, és miért keletkeztek a közép angyalai. Tudja, hogy miért keletkezett a világosságország, és miért keletkezett a világosság nagy átvevője. Tudja, hogy miért keletkeztek a jobb oldali hely Őrei, és miért kelet­ keztek ezeknek a Vezérei. Tudja, hogy miért keletkezett az élet kapuja, és miért keletkezett a jó Szabaóth. Tudja, hogy miért keletkezett a jobb oldaliak helye, és miért a világos­ ságország, vagyis a fénykincs.

180

Tudja, hogy miért keletkeztek a világosság alkotásai [kisugárzásai], és miért keletkezett a tizenkét Megváltó. Tudja, hogy miért keletkezett a fényldncs három kapuja, és miért keletkezett a Kilenc Őr. Tudja, hogy miért keletkeztek a Megváltóikrek, és miért keletkezett a Három Ámen. Tudja, hogy miért keletkezett az Öt Fa, és miért keletkezett a Hét Ámen. És ez a Rejtély tudja, hogy miért keletkezett a keveredés, mely nem marad meg [nincs igazi léte], és miért lesz ez megtisztítva.

94.

FEJEZET

Jézus pedig folytatta, és ezeket mondta tanítványainak: - Figyeljetek továbbra is [maradjatok ébren], tanítványaim, s mindegyi­ kőtök tartsa szemmel világosságészlelő erejét, hogy biztonságosan ész­ leljetek. Mert mostantól kezdve beszélek veletek a Kimondhatatlan igazi területéről és mibenlétéről. Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak, az történt, hogy azok félrehúzódtak, és Jézus meghallgatását teljesen beszüntették. Ekkor Mária Magdaléna lépett elő, leborult Jézus lábai elé, megcsó­ kolta és sírva kérte őt: - Kegyelmezz nekem Uram; mert testvéreim hallgattak téged, aztán elengedték a te szavaidat. Nos, Uram, ami ezeknek a dolgoknak ismeretét illeti, amelyek, mint mondtad, a Kimondhatatlannak Rejtélyében vannak, egykor azt hallottam tőled: Most elkezdek veletek beszélni a Kimondha-

181

tatlan Rejtélyének egész ismeretéről. Ezt mondtad, de nem részletezted, hogy be is fejezzed. Testvéreim tehát hallgattak téged, aztán ellankadtak, s végül abbahagyták a figyelést. Ami tehát a szavaidat illeti, amelyeket intéztél hozzájuk, Uram, ha mindezeknek az ismerete abban a Rejtélyben van, hol található olyan ember ezen a földön, ald képes lenne ezt a Rejtélyt, minden részletével és ismereteivel, meg mindezeknek a szavaknak a lényegét és az azokkal kapcsolatos dolgokat megérteni?

95. FEJEZET

Az történt pedig, amikor jézus ezeket hallotta Máriától, és belátta, hogy a tanítványok figyelme kezdett ellankadni, bátorítani kezdte őket, és így szólt hozzájuk: - Ne szomorkodjatok, tanítványaim a Kimondhatatlannak Rejtélye miatt, mivel azt gondoljátok, hogy nem fogjátok tudni megérteni. Bizony mondom nektek: Ez a ti Rejtélyetek, és mindazoké akik rátok fognak hallgatni, úgy, hogy le fognak mondani erről az egész világról és ennek minden anyagáról, és lemondanak minden benne lévő gonosz gondolatról és ennek az eonnak minden gondjáról. Nos, Én mondom nektek, hogy akik lemondanak az egész világról és minden benne lévőről, és Istennek rendelik alá magukat, azoknak ez a Rejtély egyszerűbb a világosságbirodalom minden Rejtélyénél, és hamarább meg lehet érteni és egyszerűbb minden másnál. Ald eljut ennek

182

a Rejtélynek a megismeréséhez, az megszabadul ettől az egész világtól és ennek minden gondjától. Ezért mondtam egykor nektek, hogy jertek énhozzám mindannyian, akik megfáradtatok és megterheltettetek, jertek Énhozzám, és én felfrissítlek titeket. Mert az én terhem könnyű és az én igám kellemes. Nos, aki ezt a Rejtélvt megkapja, az itthagyja az egész világot és a világ minden anyagának gondját. Ezért tehát, tanítványaim, ne bánkódjatok, mivel azt hiszitek, hogy ezt a Rejtélyt nem fogjátok megérteni. Azt mondom nektek, hogy ezt a Rejtélyt mindegyik másiknál könynyebb megérteni. Bizony mondom nektek: Ez a ti Rejtélytek, és mind­ azoké, akik lemondanak az egész világról és annak minden anyagáról. Most pedig ide hallgassatok, tanítványaim, társaim és testvéreim, hogy a Kimondhatatlan Rejtélyének megismerésére serkentselek titeket, amelyről beszélek nektek. Mert eljutottam ahhoz, hogy a mindenség kibontakozásának magyarázatánál átadjam nektek az egész ismeretet; mert a mindenség kibontakozása az ő Gnózisa. Ide hallgassatok tehát, hogy folytathassam, és beszélhessek veletek ennek a Rejtélynek az ismeretéről: Mert ez a Rejtély tudja, hogy az öt Segítő miért törekedett [tette sza­ baddá magát], s miért jött elő az Atyátlanból. És ez a Rejtély tudja, hogy miért törekedett [tette szabaddá magát] a Világosságok Világossága, és miért jött elő az Atyátlanból. És ez a Rejtély tudja, hogy miért törekedett [tette szabaddá magát] az Első Parancsolat, miért osztotta magát hét Rejtélyre, miért nevezik Első Parancsolatnak, és miért jött elő az Atyátlanból. Tudja, hogy miért törekedett [tette szabaddá magát] a Világosságok nagy Világossága, miért állt oda alkotások nélkül, és miért jött elő az Atyátlanból.

183

Tudja, hogy miért törekedett az Első Rejtély, mely a huszonnegyedik, ldnt, miért állította fel önmagában a tizenkét Rejtélyt, az Érinthetetlenek és Határtalanok számát, és miért jött elő az Atyátlanból. Tudja, hogy miért törekedett a tizenkét Mozdulatlan, miért sorakoz­ tak fel minden rendjükkel együtt, és miért jöttek elő az Atvátlanból. Tudja, hogy miért törekedtek a Megrendíthetetlenek, miért álltak fel tizenkét rendre oszolva, és miért jöttek elő az Atyátlanokból, amelyek a Kimondhatatlan terének rendjeihez tartoznak. Tudja, hogy miért törekedtek az Elképzelhetetlenek [kigondolatlanok], amelyek a Kimondhatatlan második teréhez tartoznak, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törte magát a tizenkét Megjelöletlen, miért sora­ koztak fel az Oltalmazok minden rendje mögött, mialatt maguk felfogha­ tatlanok és határtalanok, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedtek ezek az Oltalmazok, akik nem jelent­ keztek és nem tették nyilvánvalóvá magukat az Egyetlen, a Kimondhatat­ lan rendelete [gazdálkodása] szerint, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedtek [tették szabaddá magukat] a Túlnagyok, miért oszoltak szét egyetlen rendben, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedett a Kimondhatatlannak tizenkét rendje, miért oszlott három részre, és miért jött elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedett minden Elmúlhatatlan, ezeknek tizen­ két rendje, miért telepedtek le egymás mögött egyetlen rendben szétter­ jedve, miért széledtek szét különböző rendeket képezvén, mialatt maguk felfoghatatlanok és határtalanok, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedtek a Végtelenek, miért álltak fel tizenkét

184

Tudja. aki az Első Rejtélv. hogy miért törekedett az Első Háromságosan Szelleminek a huszonnégy Rejtélye. és miért jöttek elő az Atvátlanokból. hogy miért törekedett az Első Háromságosan Szellemi Öt Fája. vagyis az Egyet­ lennek.ez a Harmadik Háromságosan Szelleminek a huszonnégy térsége -. mely befelé és kifelé néz. melyek az Egyetlen és Kimondhatatlan rendjéhez tartoznak. és miért jött elő az Atvátlanokból. és miért jöttek elő a Második Háromságosan Szellemiből. Tudja. hogy miért törekedett a Harmadik Háromságosan Szellemi huszonnégy Rejtélye . a második térhez vitték őket. Tudja. amely az Első Rejtély tere. miért terjedtek szét annak a fátylán kívül. Tudja. hogy miért törekedett a huszonnégy miriád Dicsőítő. Tudja. Tudja. hogy miért törekedett minden Felfoghatatlan. a Kimondhatatlannak a Rejtély-ikre [ikerrejtélye]. és miért jöttek elő ezek a Felfoghatatlanok és a Végtelenek az Atvátlanokból. hogy miért törekedett a tizenkét Felfoghatatlan. amelyet most felsoroltam. 185 .végtelen térben. és miért jöttek elő az Atvátlanokból. hogy miért törekedett a Második Háromságosan Szellemi huszonnégy Rejtélve. mígnem az Első Rejtélv teréhez. amelyek a Kimondhatatlan második terének területein van­ nak. miért nevezik őket az Első Háromságosan Szellemi huszonnégy térségének. Tudja. és miért jöttek elő a Harmadik Háromságosan Szel­ lemiből. és miért jöttek elő az Atvátlanokból. és telepedtek le a terek három rendjét képezvén az Egyet­ lennek és Kimondhatatlannak rendelete [gazdálkodása] szerint.

hogy miért törekedett a lenti Első Háromszellem . És ez a Rejtély tudja. Tudja. és miért jöttek elő a Kimondhatatlannak utolsó tagjából. egymás mögött állván. És ez a Rejtély tudja. hogy miért törekedett a Harmadik Három­ ságosan Szellemi Öt Fája. a Kimondhatatlan rendjeihez tartoznak -. és miért jöttek elő az Atyátlanokból.azok közül. Abból. hogy miért törekedett [tette szabaddá magát] a Harmadik Háromszellem. s Aki mind­ egyiket az őneld megfelelő rend szerint bontakoztatta ki. és miért jött elő a Második Háromszellemből. és miért jött elő az Atyátlanokból. amelyek az Egyetlen. És ez a misztérium tudja. hogy miért törekedett a Második Háromságosan Szellemi Öt Fája. hogy miért törekedtek az Első Háromságosan Szellemi Ős-Felfoghatatlanjai. Tudja.és miért terjedt el. és miért jött elő az Atyátlanokból. és miért jött elő az Atyátlanokból. hogy miért terjedt el a Kimondhatatlan térségé­ ben lévő minden hely és minden ami ezekben van. amely felülről az Első Háromszellem. hogy kijöjjön a Kimondhatatlanból. És ez a Rejtély tudja. És ez a Rejtély tudja. hogy miért törekedtek a Harmadik Háromságosan Szellemi­ nek az Ős-Felfoghatatlanjai. 186 . és miért jött elő a tizenkettedik Ős-Háromszellemből. mégis együtt lévén minden rendjük szerint. aki mindegyikőjükön uralkodik. mely az Atyátlan utolsó területén van. És ez a Rejtély magától tudja. miért áldozta fel magát. Tudja. hogy miért törekedtek a Második Háromsá­ gosan Szelleminek az Ős-Felfoghatatlanjai. és miért jöttek elő az Atyát­ lanokból. és miért jöttek elő az Atyátlanból.

96. FEJEZET

Mindezekről beszélni akarok tehát veletek a mindenség magyarázatánál, vagyis mindről, akit megemlítettem: akik keletkezőben vannak és akik ezután jönnek; és akik teremtenek [kisugároznak] és akik előjönnek; és akik kívül fölöttük vannak; és akiket beléjük ültettek, akik az Első Rejtély területét fogják elfoglalni; és akik a Kimondhatatlan térségében vannak. Ezekről fogok nektek beszélni, mert meg akarom őket magyarázni nektek. És megnyilvánítom ezeket nektek minden helyükkel és a rend­ jükkel együtt, ahogyan lett a mindenség kibontakozásánál. És megnyilvá­ nítom nektek minden Rejtélyüket, melyek őrajtuk uralkodnak; valamint az ő Pro-Háromszellem-hatalmukat és az ő Hiper-Háromszellem- hatal­ mukat, melyek az ő Rejtélyeiken és rendjeiken uralkodnak. Nos, a Kimondhatatlan Rejtélye tudja, miért keletkeztek mindezek, amelyekről nyíltan beszéltem, s hogy mindezek ld által lettek. Az a Rejtély ez, mely mindegyikben benne van. És ez mindnek az eredete, kikelete és létezése. És a Kimondhatatlan Rejtélye az a Rejtély, mely mindazokban benne van, akikről beszéltem nektek, s akikről beszélni fogok veletek a minden­ ség kibontakozásának [elterjedésének] magyarázatánál. És ez a mindegyikőjükben lévő Rejtély a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélye, ugyanakkor pedig mindazoknak az ismerete, akiket megmondtam nektek, akiket még meg fogok mondani nektek, és akikről még semmit sem

187

mondtam nektek. Ezekről majd beszélni fogok nektek a mindenség megnyilvánításánál, valamint egész ismeretükről, aminek összesen birtokában vannak, s hogy miért lettek: ez a Kimondhatatlan egyetlen szava, az ige. És közlöm veletek minden Rejtélyük ismeretét, és mindegyiknek a fajtáját és a tökéletesedésük módját minden formájukban. És meg fogom nyilvánítani nektek az Egyetlennek, a Kimondhatat­ lannak a Rejtélyét, és minden állapotát és megjelenési formáját és egész rendszerét, s hogy ez miért keletkezett a Kimondhatatlan utolsó tagjából. Mert ez a Rejtély mindennek a keletkezése. Továbbá a Kimondhatatlan Rejtélye egyetlen szó, amely létezik a Kimondhatatlan beszédében. És ez minden szó magyarázatának eredete, melyet mondtam nektek. És aki megkapja ennek a Rejtélynek egyetlen szavát, melyet nektek meg fogok mondani, minden tulajdonságával és alakjával együtt, hogy az véghezvihesse ezt a Rejtélyt - mert ti tökéletesek és mindenben-tökéletesek vagytok, és ti fogjátok elvégezni ennek a Rejtélynek egész ismeretét és művét, mert minden Rejtélv rátok van bízva; idehallgassatok, hogy megmondhassam nektek ezt a Rejtélyt: Ald tehát ennek a Rejtélynek ezt az egyetlen szavát megkapja, akkor az történik, hogy amikor kijön az archonok anyagából készült testből, és jönnek az ítélő átvevők [megtorlók], és kifejtik őt az archonanvag-testből, azok ugyanis, akik minden testet elhagyó lelket feloldoznak, ha tehát ezek az ítélő [megbosszuló] átvevők az olyan lelket kioldják, aki megkapta a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélyét, amelyet megmondtam nektek, akkor ez a lélek, mihelyt meg van váltva a test anyagától, azonnal nagy fény­ áramlat lesz az átvevők közepette. És az átvevők félni fognak a léleknek ettől a fényességétől, és erőtlenül esnek össze, és teljesen eleresztik nagy világossága miatti félelmükben.

188

A lélek pedig, mely megkapja a Kimondhatatlan Rejtélyét, a magasba száll nagy világosságáramlat képében; és az átvevők [megtorlók] nem tud­ ják majd megragadni, és nem tudják, milyen az ő útja. Mert nagy fényára­ dattá válik és felemelkedik, és semmilyen erő sem lesz képes bárhogyan is visszatartani, sem valamilyen módon közeledni hozzá. Mert átvándorol az archonok minden területén és minden világosság­ alkotás területén, és egyetlen területen sem ad választ, sem megokolásokat [nem mentegetődzik], s nem ad titkos jeleket sem; és a világosság teremt­ ményeinek egyetlen erője sem lesz képes ehhez a lélekhez közeledni. De az archonok minden területén és a világosságalkotások minden területén minden dicséri őt a helyéről, mert félnek a lelket beburkoló világosság­ áramtól; míg a lélek minden területen át nem vonult, és a Rejtély szerinti örökségének helyére nem ült - ez az Egyetlennek, a Kimondhatatlannak a Rejtélye -, és míg végül minden tagjával egyesült. Bizony mondom nektek, minden területen átvonul annyi idő alatt, mialatt egy ember egy nyilat kilő. Ezért tehát, bizony mondom nektek: aki megkapja a Kimondhatat­ lannak ezt a Rejtélyét, és minden tulajdonságát és alakját véghezviszi, az egy ember a világban, de felülmúl minden angyalt, s mindőjüket még jobban felül fogja múlni. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden arkangyalt, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden zsarnokot, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Urat, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Istent, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. 189

Egy ember ő a világban, de felülmúl minden csillagot, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Tisztát, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Háromszor-hatalmast, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Ősatyát, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Láthatatlant, és mind­ egyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden nagy láthatatlan Ősatyát, és mindegyik fölé emelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Középsőt, és mindegyik fölé emelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúlja a fénykincs minden alkotását [kisugárzását], és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden keveredést, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúlja a fényldncs egész területét, és magasra kiemelkedik afölé. Egy ember ő a világban, de velem fog uralkodni az én birodalmamban. Egy ember ő a világban, de király a világosságban. Egy ember ő a világban, de nem ebből a világból való. És bizony mondom nektek: ez az ember Én vagyok, és Én vagyok ez az ember. A világ feloszlatásánál pedig, vagyis amikor a mindenség felszáll, és amikor a tökéletes lelkek száma együtt felszáll, s Én ldrály vagyok

190

az utolsó Segítő közepén, mialatt Én a világosság minden alkotásának királva vagyok, és a Hét Ámen királya, és király vagyok az Öt Fa fölött és a Három Amen és a Kilenc Őr fölött, és mivel ldrály vagyok a gyer­ mekek gyermeke, vagyis az Ikermegváltó fölött, ahogyan királya vagyok a tizenkét Megváltónak és az összes tökéletes léleknek, akik megkapják a világosság Rejtélyeit - akkor minden ember, aki a Kimondhatatlannak a Rejtélyeit megkapja, királvtársam lesz, és jobbról és balról ül mellettem a birodalmamban. És bizony mondom nektek: Ezek az emberek Én vagyok, és Én vagyok ezek az emberek. Ezért is mondtam nektek egykor, hogy ülni fogtok a ti királyi széketeken a jobb kezem felől és a bal kezem felől, és velem fogtok uralkodni. Ezért nem riadtam vissza attól, hogy titeket testvéreimnek és társaim­ nak nevezzelek, mert királytársaim lesztek az Én birodalmamban. Ezt mondom nektek annak tudatában, hogy adni fogom nektek a Kimondha­ tatlan Rejtélyét, vagyis: Ez a Rejtély Én vagyok, és Én vagyok ez a Rejtély Ezért tehát nem csak ti fogtok Velem együtt uralkodni, hanem mindenki, aki megkapja a Kimondhatatlan Rejtélyét; mindaz királytársam lesz az én országomban. És Én vagyok ők, és ők Én vagyok. A trónom azonban fölöttük lesz. Mivel ti a világon minden emberért szenvedést tűrtök, amíg ki nem hirdettetek minden szót, amit mondok nektek; és a ti trónotokat hozzá­ teszik az enyémhez az Én birodalmamban. Ezért mondtam egykor nektek: Ahol Én leszek, ott lesz velem tizenkét szolgám is. Mária Magdaléna azonban, és János, a szűzies, felül kerül majd minden emberen, aki megkapta a Kimondhatatlannak Rejtélyeit. És jobb oldalamon és bal oldalamon lesznek. És Én vagyok ők, és ők Én vagyok.

191

És az emberek mindenben egyenlők lesznek majd veletek. a hosszáról is meg a székéről is.bizony mondom nektek: azok az emberek.Uram. 97. amelveket mondtam nektek. és amelyeket még nem mondtam. ne neheztelj. milyen őskép [alapforma] szerint jöttek létre azok. előre sietett Mária Magdaléna. hogy miért lett a mindenség. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. de majd mondani fogok nektek helyről helyre és rendről rendre a mindenség magyarázatánál. Nos. és így szólt: . 192 . egy szóval: felismerik mindazon szavak Gnózisát. és az én trónom a tiétek fölött. És minden ember. hogyan alapították a vilá­ got.Igen. mint az egész ismeret igéje? A Megváltó felelt. akik a magasságból valók. a mélységről is meg a magasságról is. amit mondtam nektek. ha mindent nyomatékosan és határozottan meg­ kérdezek. És tudni fogják. és az Én trónom az övékét múlja felül. csak a trónjuk fogja a tiéte­ ket felülmúlni. és azt mondta: . mint az egész ismeret igéje. Uram. És tudni fogják. És bizony mondom nektek: Tudni fogják. a Kimondhatatlan Rejtélye másfajta. csak a trónotok lesz őfölöttük. a Kimondhatatlan Rejtélyének igéje másik ige-e. aki a Kimondhatatlannak szavát megtalálja . akik azt a szót ismerni fogják.És mindenben egyenlők lesznek veletek. felismerik majd minden szavam Gnózisát.

és azt mondta Máriának: . az addig a helyig megy és örököl. 193 . csak ha felismeri a Kimondhatatlan egyetlen igéjét. Ez azt jelenti: mindenki odáig jut el. de nem áll hatalmában a fölötte lévőkhöz menni. igaznak jutalmát kapja. De az Én birodalmam fény­ örökségének területén marad egy nagy. világos: Én vagyok a mindenség Gnózisa [ismerete]. ameddig menően a Rejtélyeket kapta. mert aki a világosságország Rejtélyét megkapja. aki egy igaznak hisz. ameddig a Rejtélyeket kapta. az alantas Rejtélyt örököl. ha valóban a Kimondhatatlan tökéletes igéjének Gnózisát ismerjük és aszerint élünk? A Megváltó felelt. Aki alantast kap. és nagy örömök és ünnepség közepette él. aki nem kap­ ja meg először a Kimondhatatlan Rejtélyét. ameddig a Rejtélyeket kapta.Uram. ha megkérdezlek. Uram: nem csak akkor leszünk-e képesek örökölni a világosságországot. De minden ember.De igen. Ezért mondtam nektek egykor: Aki prófétában hisz. az Istenek és Láthatatlanok számára mérhetetlen világosság közepette. És aki magasabb Rejtélyt kap. És mindenki az ő helyén marad az Én országom világosságában.És Mária újra így szólt a Megváltóhoz: . amely a mindenség Gnózisa. És még egyszer. aki meg fogja kapni a világosság Rejtélyeit. légy türelemmel irántam és ne haragudj. az a maga­ sabb területeket örökli. És az ismeret egyetlen igéjét lehetetlen felismerni annak. És mindenkinek hatalmában lesznek az alatta lévő rendszerek. De nem fogja ismerni a mindenség Gnózisát. prófétának jutal­ mát kapja. addig a helyig fog menni és örökölni. hogy mindez miért keletkezett.

És nem felelnek és nem vitatkoznak. hogy azoknak a dicsőségéről beszél­ jek veletek. Ez történik azokkal is. egészen amíg az Első Rejtély tizenkettedik Rejtélyét is megkapják. és lelküket kivezetik az anyag­ testből. És ez a lélek felszáll. és eljön az ideje. Aid majd annak az Első Rejtélynek a Rejtélyét kapja. 194 . És a fogadók félni fognak e lélek világosságától. és erőtlenül esnek arcra. akik az Első Rejtély Rejtélyét kapják. hogy elhagyja az archonanyagból lévő testet. és ennek az embernek a lelkét kivezetik a testből. és uralkodni fog az első Megváltó minden területén. sem titkos jeleket nem ad a világosság bármelyik helyén. úgy hogy akik az Első Rejtélytől a második Rejtélyt kapják. nem mentegetődzik. akik az Első Rejtély második. Ugyanígy azok. hanem minden területen átmegy és túlmegy. és az átvevők [a fogadók] félni fognak ennek a léleknek a fényétől. és túlmennek az archonok és a világosságteremtések minden területén. És az ilyen lelkek is azonnal felszállnak. akkor jönni fognak a meg­ torló átvevők [fogadók. Ha eljön az ideje.Most azonban hallgassatok meg. akkor a megtorlók fogadják őket. Hanem minden területen átvándorolnak és túlmen­ nek. hogy elhagyják az archonanyag­ testet. azok a fényörökségben a második Megváltó minden területén fognak uralkodni. ítélők]. És ez a lélek a megtorló átvevők kezében nagy fényárammá válik. harmadik és negyedik Rejtélyét kapják. És ez a lélek sehol sem válaszol. és átvándorol az archonok és a fényalkotások minden területén. sem titkos jeleket nem adnak egyik területen sem. és uralkodni fognak a tizenkét Megváltó minden területén. És a lélek nagy világosságáram lesz a megtorló átvevők kezében. sem az archonok bármelyik területén. úgy hogy előreha­ lad.

hogy amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. átvándorol az archonok és a világosság minden területén. ameddig a Rejtélyt kapták.Uram. amelyről beszélek veletek . holott az egyetlen Rejtély Tulajdonságai azonban különbözők. mert magasztosabb. amely az Első Rejtélyhez tartozik. uralkodnak majd annak a Megváltónak a területén. ötödik és hatodik Rejtélyt kapják egészen a tizenkettedik Rejtélyig. Uram. Nos. Ezen kívül uralkodni fog a tizenkét Megváltó minden területén. légy türelemmel irántam és ne haragudj. Hanem megkapja ezeket a Rejtélyeket.Csak egy Rejtélye van ugyan.akik az Első Rejtélytől a harmadik. szánj meg minket. Továbbá öt Rejtélyből 195 . akik a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélyét kapják. megcsókolta Jézus lábait. Ald pedig az Első Rejtélytől egymás után megkapja a tizenkét Rej­ télyt. és nyilváníts meg nekünk mindent. De az ilyen nem fog tudni egyenlő lenni azokkal. FEJEZET Az történt. amit kérdezünk tőled. és így szólt: . 98. és a tizenkét Megváltó rendjében marad. az.aki tehát megkapja azt a tizenkét Rejtélyt. vagyis az abszolút Rejtélyt. ha kérdezlek. mert egy hatalmas világosságáramlat. Mária lépett elő. és ezekben a rendekben marad. a Kimondhatatlannak pedig csak egy Rejtélye? Jézus felelt. és azt mondta: . ha elhagyja a világot. miért van az Első Rejtélynek tizenkét Rejtélye. Uram. negyedik. de ez három Rejtélyből áll.

holott egyetlen egy de tulajdonságai különbözők. Az Első Rejtély második Rejtélye ellenben: ha jól teljesíted az ő Rej­ télyének minden nézetét . aki elhagyja a testét. Birodalmuk pedig magasztosabb és magasabb az Első Rejtély tizenkét Rejtélyének egész birodalmánál. És nem ugyanazok a birodalom számára. míg el nem éri ennek a Rejtélynek az országát. Ha azonban a Rejtélyeket teljesítő ember olyan . aki az ő Rejtélyét elvégzi. mialatt mind félnek ennek a léleknek a világosságától. hanem tulajdonságaikra nézve különböző. akkor a testét elhagyó ember a Rejtélyeket így másodszor is megkapta. bizony mondom nektek: ha ez az ember elhagyja a testét. mihelyt elhagyta a testet. nagy világosságáramlat lesz. Ugyanúgy nem egyforma a világosságbirodalom három Rejtélye sem. és mindkét fülébe belemondja. mígnem eljut az ő országának területére. és mindegyiknek más a tulajdonsága és a megjelenési formája is.áll. akkor azonnal kijutsz a testedből. de tulaj­ donságaik különbözők. amelyben az Első Rejtély egyetlen Rejtélye van a világosság­ birodalomban. Bizony mon­ dom nektek: ennek az embernek a lelke. és átmegy minden területen. ez az öt Rejtély tehát egyenértékű a fényörökség tekintetében e Rejtély birodalmában. az archonok egyet- 196 .ember feje fölött mondja ki ezt a Rejtélyt. akkor. De különbözők az Első Rejtély egyrejtélyes birodalma számára a világosságbirodalomban. nagy világosságáramlat leszel. Az Első Rejtély első Rejtélye: ha az ő Rejtélyét teljesíted.az olyan ember. ha ezt a Rejtélyt kimondja egy olyan ember feje fölött. és részesül az igazság igéjében. aki nem kapta meg a világosság Rejtélyeit és nem részesül az igazság igéjében. átvándorolsz az archonok minden területén és a világosság minden területén.testét elhagyó .

197 . de nem hagyja a világossághoz vinni őt. akkor az ezt elvégző ember a testet elhagyván nem csak a Rejtélyek birodalmát örökli. akkor a Leány [szűz] látja rajta a Kimondhatatlan birodalma Rejtélyének a jelét. bizony mondom nektek: nagyon fognak sietni. tehát tökéletesen végzi és alkalmazza és felhívja egy a testét elhagyó és e Rejtélyt csak egy kicsit is ismerő emberre. mint a Kimondhatatlan Első Rejtélye második Rejtélyének ajándékát. mely vele van. Ha viszont a Kimondhatatlannak harmadik Rejtélyéről van szó. mely jóravaló és meg fogja találni az igaz Istent és a maga­ sabb Rejtélyeket. A világosság szolgálóleánya lepecsételi őt egy ennél magasabb rendű pecséttel. míg teljesen véghez nem vitte ennek a fényrejtélynek az egész életmódját. hogy a testét elhagyó embert tovább adván egymásnak. amelyben kiszállt a testből. Ha aztán a világosság szolgálóleánya elé viszik. mely őrajta van. míg a világosság szolgálólánya elé nem viszik. mialatt minden terület fél ettől a Rejtélytől és a Kimondhatatlan birodalmának jelétől. És sietnek egymásnak továbbadni őt. és abban a hónapban. úgy hogy örökli ezeket és öröldi az örök világosságot. hanem ha a Rejtélyt elvégzi és minden nézetét telje­ síti. leszállatja őt egy olyan testbe. sem a tűz nem érinti meg őt a Kimondhatatlan nagy Rejtélye miatt. ha az ilyen ember az archonok kemény büntetése alatt. mielőbb a vilá­ gosság Szűzleánya elé vigyék. szigorú ítéletei előtt. továbbvezetni helyről helyre és rendtől rendhez. sem nem tudják egyetlen területen sem megbüntetni őt. A Leány cso­ dálkozik és megvizsgálja őt. és a sokszoros tisztítótűzben lenne is. vagyis a világtól és az egész abban lévő anyagtól való szent megtisztuláso­ kat és megtartóztatásokat.len területén sem ítélik el őt.

És a három Rej­ tély ebben a birodalomban egyenlő. Ugyanez történik mindazokkal. az az egész birodalmat örökli annak teljes dicsőségében. amelyben a testet elhagyta. és minden működéséről sem . amely a Kimondhatatlan tagjainak egységét képezi. hogy ő milyen. hogy milyen.ha elhagyja a testet és ennek a Rejtélynek a területéig örököl. amelyben megtalálja majd az igaz Istent és a magasabb Rejtélyeket. az öt Rejtély birodalma magasabb az Első Rejtély tizenkét Rejtélyénél.És a világosság Szüze [szolgálóleánya] lepecsételi őt egy magasabb pecséttel és az ő hónapjában. hogy örökölhesse a világosságbirodalmat. De különböz­ nek a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélyétől. Ez a Kimondhatat­ lan harmadik Rejtélyének ajándéka. ahogyan korábban is mond­ tam már nektek. akik ezt a Rejtélyt a Kimondhatatlan mindenség-térségében kapják.amit most nem mon­ dok meg nektek. ha a testet elhagyja. és az ő kiterjedésükről. de különböznek a Kimondhatatlan három Rejtélyétől. valamint minden Rejtélyt megkapnak. meg tagjainak elágazódásait 198 . feladatuk mibenlé­ téről és mindenkori tulajdonságukról sem. és miért nevezik a Kimondhatatlannak. és magasabb minden alatta lévő Rej­ télynél. Ald a Kimondhatatlan öt Rejtélyéből kap . és hogyan terjedt el a tagjaival. Aki viszont a Kimondhatatlan három Rejtélyét kapja. amelyek­ ről még nem beszéltem veletek. A Kimondhatatlan öt Rejtélye az ő birodalmukban egyenlő. és még magasabbak és magasztosabbak a Kimondhatatlan öt Rejtélyénél az ő birodalmukban. hogy a mindenséget [kibonta­ kozását] magyarázom meg nektek. leszállatja egy tisztességes testbe. akkor mindent megnyilvánítok majd: az ő kiterjedését és ábrázolását. az. s hogy mennyi tag [rész] van benne. Aki pedig a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélyét kapja. ennek a Rejtélynek a birodalmáig fog örökölni. Ha azonban odáig jutok.

vagyis ha a tökéletes lelkek száma teljes lett és a Rejtély. A harmadik külső térben pedig minden területnek megvan a megtor­ lója. megközelíthetetlen Isten rendszeréhez tartozik. ami mind az egyetlen. igaz. vagyis beszéltem veletek a mindenség kiterjedéséről. ha majd azt a Rejtélyt közlöm veletek. akik a Rejté­ lyeket a második térben kapták. hogy királya vagyok a világosság minden teremtményének és a tökéletes lelkek egész számának. telje­ sült. azok máshol nem adnak válaszokat. sem titkos jeleket. Éppígy nem felelnek és nem magyarázkodnak azok sem. míg el nem érik annak a Rejtélynek a terüle­ tét amelyet kaptak. hanem átmennek minden területen. addig a helyig fog örökölni. A mindenség feloszlatásánál azonban. Amelyik helyig az ember a Rejtélyeket kapja a Kimondhatatlan teré­ ben. akkor ezer világosságévnek megfelelő évet töltök azzal. akik minden Rejtélyt megkaptak. ameddig kapott. felelete. mert ők titkos jel nélkül valók abban a világban. És akik a Kimondhatatlan terének területén vannak. igazolása és titkos jele.és halmozódásait. amit egyszer megmondok nektek. 199 . amely az Első Rejtélv első Rejtélyének a tere. sem magyarázatokat. És nincsenek átvevőik (akik fogadják őket). amiért a mindenség egyáltalán lett. mert nin­ csenek titkos jeleik.

akik megkapjátok majd a Kimondhatatlan Rejtélyét. akik a Kimondhatatlan három Rejtélyét kapják. és így szólt Máriához: . Akik a Kimondhatatlan öt Rejtélyéből kaptak. hogy király vagyok az utolsó Segítő közepette. akik az 200 . Mária Magdaléna lépett elő. hanem mögöttetek maradnak.Uram. úgyhogy egy világosságév 365 000 világév. szintén király lesz. a ti király­ társaitok lesznek veletek a világosságbirodalomban. és így szólt: . És mind. s királya vagyok a világosság minden teremtmé­ nyének és az összes tökéletes léleknek.99. de nem lesznek egyen­ lők veletek és azokkal. Ti pedig. azok azok mögött maradnak. és ezek mögött maradnak azok. holott királyok. akik az Első Rejtély tizenkettedik Rejtélvét kapják. holott ők is királyok. szintén hátrább lesznek a Kimondhatatlan öt Rejtélyénél. aki a Kimondhatatlan térségének minden területén kapja a Rejtélyt. velem maradtok a jobb kezem felől és a bal kezem felől. akik a háromból kaptak. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. Én ezer világosságévet fogok azzal tölteni. s királvok lesztek velem az Én birodalmamban. akik a világosság Rejtélyét meg­ kapták. Azok meg.Egy világosságnap a világnak ezer éve. Továbbá azok. tanítványaim és mindazok. hánv világév a világosságnak egy éve? Jézus pedig felelt. mindegyik az ő rendjének megfelelően. akik a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélvét kapják.

azok a magasabb területeken is maradnak. és akik az alacsonyabb Rejtélyeket kapják. Ennek számos Rej­ télye van. az alacsonyabb területeken fognak maradni. az örökölt örökség terére fogják vezetni. amelyben elterjedtek.) Veletek azonban minden örökség nagy Rejtélyét közlöm és nektek adom minden örökség nagy Rejtélyeit. mert királyok lesznek az Én birodalmam világosságában. Ez a világosságbirodalom három örökölhető része. Akik ellenben az Első Rejtély harmadik terének (ez a első külső tér) Rejtélyét kapják.Első Rejtély Rejtélyét kapják. azok a lenti területeken maradnak. akik pedig az alacsony Rejtélyeket kapják. Ez a második király öröksége azok számára. de megtaláljátok Jeu két 201 . azok a második király mögött maradnak és oszolnak el birodalmam világosságában. A többi alacsony Rejtély nektek nem kell. akik az alacsony Rejtélyeket kapják. akik az Első Rejtély második terének Rejtélyét kapják. Ezek képezik az örökséget a Kimondhatatlan első terének birodalmában. azok is az Én birodalmam világosságában maradnak és terjednek el. mindegyikőjük saját dicsőségének megfelelően. (Meg fogjátok találni ezeket Jeu két nagy könyvében. amelyek a területek elöljárói. mindegyik abban a Rejtélyben. mind azon a területen marad. azok a lenti terü­ leteken maradnak az Én birodalmam világosságában. azok a magasabb terekben maradnak. úgy hogy akik a magasabb Rejtélyeket kapják. a maga­ sabb területeken maradnak. ameddig megkapta a Rejtélyeket. úgy hogy akik a magasabb Rejtélyeket kapják. mindegyik a saját dicsősége szerint. amelyek az egész emberi nemet a magasabb területekre. ameddig [a magasságig] megkapta azt. És akik a magasabb Rejtélyeket kapják. Akik viszont az Első Rejtély második terének minden Rejtélyéből kapnak. vagyis minden területnek és minden rendszernek a fő Rejtélyei. mindegyik a saját dicsősége szerint.

példázatok nélkül. átadom nektek birodalmam három örökségrészének nagy Rejtélyeit. meg vagyok lepődve és nagyon csodálkozom. nincsenek feleletei. sem titkos jelei. És megadom nektek ennek a térnek a feleleteit. hogyan fogják ennek a világnak emberei ennek az anyagnak a testében . minden formájukat és típusukat.könyvében. 100. és nyilvánítsd meg nekem az ige titkát. felmentéseit és titkos jeleit. A második térnek ellenben. Amikor az egész kiterjedést megmagyaráztam nektek. sem felmentései [megokolásai]. mialatt En az ismeret fájából és az élet fájából beszéltem vele Ádám paradicsomában. vagyis közlöm vele­ tek a főrejtélyeket. András lépett elő. melyeket Henokh írt.Uram. és így szólt: . hanem csak tulajdonságai és alakjai vannak. sem számjelképei. mely belül van. az ő szám-jelképeiket és az utolsó. amelyet megkérdezek tőled. hanem szánj meg.Kérdezz. és nem értettem. amit akarsz. mert nehéz volt nekem. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta tanítványainak.ha elhagyják 202 .Uram. András pedig felelt és ezt mondta: . A Megváltó pedig felelt neki. és így szólt: . azaz az első külső tér pecsétjét. és én nyíltan nyilatkozom neked. sem pecsét­ je. ne haragudj rám.

és ti vagytok minden Láthatatlan és minden archon erjesztője. és ti vagytok a jobb oldali terület élesztője. és öröklik a világosságbirodalmat. hogy ti és minden angyal és minden arkangyal és az Istenek és az Urak és minden archon és minden nagy Láthatatlan és minden középről való és a jobb oldali helyről valók és a világosságteremtmények nagyjai egész fényességükkel. 203 .ezt a világot . hogy a világosságteremtés minden nagyja és egész fényességük megtisztítsa magát és megtisztuljon a keveredéstől. hogyan mennek be az egész jobb oldalon lévő helyre és a világosságteremtmények nagyjai közé.Meddig viseljelek el titeket? Meddig foglak kibírni titeket? Még mindig nem értettétek meg. hanem az egyet­ len és Kimondhatatlan parancsára [kényszerítő gazdálkodása miatt]. különösen ti vagytok a fénykincs élesztője. Ez a folyamat. De nem maguktól tisztították meg magukat. szóval ti vagytok mindnek az élesztője. sem nem voltak valamelyest is szorult helyzetben. és ti vagytok a középsők területének erjesztője. és még mindig tudatlanok vagytok? Nem ismeritek-e fel és nem értitek-e.bevándorolni azokat a mennyboltokat. és átmenni mind­ ezeken. Uram. nehéz nekem. megmozdult a Megváltó szelleme. lényegben ugyanazok. És egyáltalán nem szenvedtek. hogy mindannyian ugyanabból a tésztából gyúrattatok. nem öntötték magukat különböző formákba [testek­ be]. bemenni az archonok és Urak és minden Istenség és minden nagy Láthatatlan és középen lévő közé. Amikor András ezeket mondta. ugyanabból az anyagból vagytok. s hogy mind ugyanaz a keverék vagytok? És az Első Rejtély parancsára hajtatott iga alá a keverék. És ti voltatok nagy szenvedéseknek és nagy hátráltatásoknak kitéve a különböző testekbe való átöntéskor [átültetéskor] ezen a világon. Nos. és nem változtatták a területüket. nem is törték magukat. és így kiáltott fel: .

vagyis lemondjatok a benne lévő anyagról. hogy elhozzam neki a világosság minden Rejtélvét. s nem örökölhetnék a világosságországot. mert mindannyian anvag-erjesztők [élesz­ tők]. mert tiszták. míg meg nem találjátok a világosságbirodalom minden Rejtélvét. Mert a világosságteremtéseknek nem kellenek Rejtélyek. Bizonv mondom nektek: Az emberi nemért törtem magamat. hanem a betegnek. Vagyis a világosságtól lévőknek nem kellenek a Rejtélyek. Más­ különben az egész emberi nemből egyetlen lelket sem lehetne megmen­ teni. kristálytiszta. Ezért mondtam egykor nektek. míg meg nem találjátok a tisztító Rejtélyeket! És hirdessétek az embereknek: Mondjatok le az egész világról és a benne lévő minden anyagról! Mert aki a világon ennek anyagát vásárolja és árulja. mert ők megtisztult világosságok. éjjel­ nappal kutassatok. és ragyogóan tiszta és teljesen megtisztult világossággá teszik. és találtok. ebből eszik és 204 . ha nem hoztam volna el nekik a tisztító Rejtélyeket. mert ez [az emberi nem] az anyag élesztője. Hanem az emberi nemnek kellenek. Ezért mondtam egykor nektek. hogy mindenkit megtisztítsak. hogy keressetek. melvek megtisztítják az anyag testét. mert egész anyaguk anyagának élesztői. De az emberi nemnek kellenek. Most azt mondtam nektek: Keressétek a világosság Rejtélyeit.És mindezen szenvedés után saját magatokkal küzdöttetek és harcol­ tatok. hogy nem az egészségesnek kell az orvos. hogy feloldozzátok magatokat az egész világ alól. melyek megtisztítottak titeket. teljesen megtisztult világossággá tettek titeket és megtisztult világosság lettetek. És nem lankadtatok a keresésben. mivel­ hogy anyagi. Hirdessétek ki tehát az egész emberi nemnek: Ne lankadjatok.

Tehát. hogy mondjatok le az egész világról és egész anyagáról. mivel ez az egész világ és minden ebben lévő és ennek minden köteléke anyagi erjesztő. És mindenkitől számon kérik majd a tisztaságát. nehogy még több anyagot gyűjtsetek a már bennetek lévő anyagotokhoz! És mondjátok meg nekik: Abba ne hagyjátok a keresést éjjel-nappal. Nos. tanítványtársaid lemondásaitok és szenvedéseitek miatt. és örökké királyok lesztek a világosságbirodalomban. nagyon megtisztult világossággá váltatok. Ez a felelet a kérdésetekre. És minden hely himnuszt kezd énekelni nektek. és mindegyiknél tisztább világosság lettetek. amiket mindenütt eltűrtetek. meg a változásai­ tok miatt minden helyen. András. a hitet­ lenségben és tudatlanságban vagy-e még? 205 . te és testvéreid. míg el nem juttok az Én birodalmam területére. s ne nyugodjatok. az tetézett anyagához még több anyagot gyűjt.iszik. mivel ti vagytok az ő anyaguk erjesztője. míg meg nem találjátok a tisztító Rejté­ lyeket. Ha aztán elhagyjátok a testet és felszálltok és eléritek az archonok területét. Ezért mondtam nektek egykor. akkor mind nagyon tisztelni fognak titeket. mert ti az ő anyaguk élesztője vagytok. Ezért felszálltok és behatoltok minden nagy világosságteremtés területére. s mindnyájuknál tisztább világosság lettetek. és a különböző testekbe való átültetésetek és szorongattatottságotok miatt mindezek után megkaptátok a tisztító Rejtélyeket. s így tiszta. Ha pedig eléritek a nagy Láthatatlanok területét és a középsők terü­ letét meg a jobb oldaliak területét és minden nagy világosság-ldsugárzás területét. András. hogy felmentek és örölditek az Én világosságbirodalmamat. melyek megtisztítanak és ragyogó világossággá tesznek titeket. és aki ennek gondjaiban és gubancaiban él. akkor minden archon elszégyelli magát.

akik a Kimondhatatlanban laknak. akik a Kimondha­ tatlan Rejtélyénél laknak.Uram. és alak benne laknak. és a fül a fülek rangja szerint. de egyetlen a test. A fej a fej rangjának megfelelően. És minden benne [a Kimondhatatlanban] lévő tag számára. Hogy megértsétek valami hasonlat és példabeszéd szerint.Azok pedig.Megbocsátok és meg fogok bocsátani. Mindannyian egyszerre vetették magukat Jézus lábai elé. és a három térnek is. 206 . 101.. FEJEZET . Azok már az Első Rejtély előtt léteznek. Azért küldött engem az Első Rejtély. hogy mindenkinek megbocsássam a bűnöket. András világosan tudta . hanem minden tanítvány tudta pontosan -. bocsásd meg testvérünknek a tudatlanság bűnét! A Megváltó felelt és így szólt: . akik nem mentek ki belőle. és a szem a szemek rangja szerint. A Megváltó könyveinek egy része egy elveszett könyv vége. hanem mint a Kimondhatatlannak egy Rejtélyét. de az igét nem a valóságos és igazi alakja szerint nyilvánítottam meg.Amikor a Megváltó ezeket mondta. hogy örökölni fogja a világosságbirodalmat. Világos tehát: sok tag van. és a többi tag szin­ tén. melyhez hasonlítottam. ezek tehát a Kimondhatatlannak tagjai: És minden tag az ő rangjának és dicső­ ségének megfelelően létezik. és sírva könyörögtek a Megváltónak a következő szavakkal: .nem csak ő. Ezt ugyan példának és hasonlatnak mondtam. azok számára tehát. a példa szerint.. azok a Rejtélyek fölött állnak.

az a Legmagasságosabbal egyenlő. aki ezeknek a Rejtélyeknek igéit megtalálta. Aki ellenben megtalálta azoknak a Rejtélyeknek az igéit. bizony mondom nektek: Az az ember. melynek nincsen párja a kozmoszban. hogy azok a Kimond­ hatatlannak a tagjai -. amelyeket Én magyaráztam meg nektek a hasonlat szerint. ald a belső vagy harmadik tér Rejtélyeinek igéjét megtalálta. Mert az a Kimondhatatlan ismeretének a Gnózisa. aki megtalálta az első külső tér Rejtélyeinek igéit. és ez az Első alkotta a mindenséget. első az az igazságban és Ővele [a Kimondhatatlannal] egyenlő. Nos. És egy Megváltó és felfoghatatlan az. amelyben ma beszéltem veletek. és azokkal egyenlő. De vannak igék és Rejtélyek és helyek.melyek a Rejtélyek szerint azután jönnek. akik a harmadik térben vannak. Az kiválóbb a mindenségnél. ald a Rejtélyek igéit istenien igazán megtalálta. mindezeknek igazán és valóban Én vagyok a fénykincse. 207 . amelyben és amelyből azok vannak. Mivel megkapta azt a Rejtélyt. azért velük egyenlő. Mert emez igék és Rejtélyek által alapozták meg szilárdan a mindenséget. amelyen kívül nincsen más fényldncs. A Megváltó egy elveszett könyvének a vége. Azért. És egy Isten az. boldog. ald megtalálta a középső vagy második tér Rejtélyei­ nek igéit.

hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és mondjá­ tok meg nekik: ne hagyjátok abba a keresést se éjjel se nappal. és így szólt a tanítványai körében: Ha majd vissza­ tértem a világossághoz. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket Ariel tűzgödreitől. hogy megmeneküljetek a farkasképű ítélőbíróságoktól.102. melyek megtisztítanak. tiszta világossággá tesznek és a világosságbirodalomba vezetnek titeket. akkor hirdessétek ki az egész világnak. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a hamis tanúságról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a zúgolódásról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világos­ ság rejtélyeire. és megmentsenek titeket a farkasképű [kutyaarcúJ tűztől. 208 . Mondjátok meg neldk: mondjatok le a hamisságról [rágalmazásról] és minden hazugságról. és megmentsenek titeket a farkasképű tűzáradataitól. annak minden anyagáról. és megmentsenek titeket minden büntető ítélettől. és megmeneküljetek. Szóval mondjatok le minden benne lévő körülményről. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a viszálykodásról. és meg­ mentsenek titeket Ariel törvényszékeitől. minden aggodalmáról és minden bűnéről. Mondjátok meg neldk: ne hallgassatok azokra. FEJEZET Jézus pedig folytatta. Mondjátok meg neldk: mondjatok le a gőgről és a hencegésről. Mondjátok meg nekik: mondjatok le az egész világról. míg meg nem találtátok a világosságbirodalom rejtélyeit. és megmentsenek titeket a farkasképű tűzáradataitól.

Mondjátok meg nekik: mondjatok le a kapzsiságról. Mondjátok meg nekik: mondjatok le az irgalmatlanságról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire.Mondjátok meg nekik: mondjatok le az önzésről. hogy mél­ tók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a fecsegésről. és megmentsenek titeket a büntető tűzáramlatoktól. hogy méltók legye­ tek a világosság rejtélyeire. 209 . Mondjátok meg nekik: mondjatok le a szitkozódásról [rossz szóról]. Mondjátok meg nekik: mondjatok le az álnokságról. és megmentsenek titeket az alvilág tüzeitől. és megmentsenek titeket Ariel tűztengereitől. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a kizsákmányolásról. hogy méltók legye­ tek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket Ariel tűzáradataitól. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a gonoszságról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket a farkasképű szurok.és tűzruháitól. és megmentsenek titeket a sárkány­ fejek ítéleteitől. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a világhoz való ragaszkodásról. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a haragról. és megmentsenek titeket az alvilág ítéleteitől. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket az alvilági bün­ tetésektől. és megmentsenek titeket a farkasképű tűzáradatától. és megmentsenek titeket a sárkányfejek tűzáradatától.

és megmentsenek titeket Jaldabaóth zsoldosaitól és a tűztengerektől. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a rágalmazásról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket a sárkány fejek forrón zubogó tengerétől. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a harciasságról és veszekedésről. és megmentsenek titeket Jaldabaóth forrón zubogó áramlataitól. és megmentsenek titeket Jaldabaóth min­ den démonától és az ő büntetéseitől.Mondjátok meg nekik: mondjatok le az átkozódásról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket Jaldabaóth for­ rón zubogó szuroktengereitől. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a dühöngésről. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a rosszaságról. és megmentsenek titeket az oroszlánfejű kén. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire.és szuroktengereitől. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. 210 . Mondjátok meg nekik: mondjatok le a házasságtörésről. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a lopásról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a rabló kapzsiságról. és megmentsenek titeket az oroszlánfejű tűzáramlataitól. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket Jaldabaóthtól. és megmentsenek titeket a sárkányfejek tűztengerétől. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a tudatlanságról.

Mondjátok meg nekik: mondjatok le a méregkeverésről [varázslatok­ ról]. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a szitkozódásról [istenkárom­ lásról]. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg neldk: mondjatok le az istentelenségről. akkor bementek a külső sötétség nagy sárkányának büntető ítéletébe. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a tévtanokról. mert a ti büntetésetek rettenetesebb a többi embereké­ nél. mert ha nem bánjátok meg és tévedésetekkel nem hagytok fel. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek tite­ ket a külső sötétség nagy hidegétől és jégesőjétől. és soha sem lesztek többé felvéve a világra. egészen a végig. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket a jajgatástól és fogcsikorgatástól. és megmentsenek titeket a külső sötétség archonjaitól. amelyik a hidegben van és a külső sötétség első szobája [tere]. és megmentsenek titeket a külső sötétség nagy sárkányának minden büntetésétől. Mondjátok meg azoknak. mely rettenetes. és megmentsenek titeket a krokodilfejű archontól. Mondjátok meg azoknak. és az ő minden tanítványuknak: jaj nektek.Mondjátok meg nekik: mondjatok le a gyilkolásról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hanem örökké létjogosulatlanok [nem létezők] lesztek. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket a külső sötétség nagy sárkányától. Mert ti a nagy hidegben és jégben és jégesőben maradtok a sárkány- 211 . akik tévtanokat terjesztenek. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a könyörtelenségről és az aljas­ ságról. akik el fogják utasítani az Első Rejtély igaz tanát: jaj nektek. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire.

ban a külső sötétségben, s ettől az órától kezdve soha többé nem lesztek felvéve [nem röpítenek titeket] a világba, hanem megdermedtek azon a helyen, a mindenség felszámolásánál felemésztődtök, és örökké létezés nélkül maradtok. Inkább mondjátok meg a világ embereinek: csendesed­ jetek el [legyetek hallgatagok], hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és felmenvén bemenjetek a világosságbirodalomba. Mondjátok meg nekik: szeressétek az embereket, hogy méltók legye­ tek a rejtélyekre, és felmenjetek a világosságbirodalomba. Mondjátok meg nekik: legyetek szelídek, hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: legyetek béketűrők, hogy megkapjátok a vilá­ gosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: legyetek irgalmasok, hogy megkapjátok a vilá­ gosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: adjatok alamizsnát [lelki adományokat], hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbiroda­ lomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: gondoskodjatok a szegényekről és betegekről és bánkódókról, hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: szeressétek Istent, hogy megkapjátok a világos­ ság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: legyetek tisztességesek [igazságosak], hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbiroda­ lomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: legyetek jóságosak, hogy meg­ kaphassátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbiroda­ lomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: vegyetek búcsút mindentől [a mindenségtől],

212

hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbi­ rodalomba bemenjetek. Mindezek pedig irányvonalak az olyanok útján, akik méltók a világosság rejtélyeire. Akik pedig ezzel a világról való lemondással feloldozták magukat, azoknak adjátok oda a világosság rejtélyeit és ne rejtsétek el előlük, akkor sem, ha bűnösök, és benne voltak a világ minden bűnében és igazságtalansá­ gában, melyeket felsoroltam nektek, adjátok oda nekik a rejtélyeket, mihelyt megtértek és az isteni engedelmességben vannak. Azt mondom tehát nektek: Adjátok nekik a világosságbirodalom rejtélyeit, és ne titkoljátok el előttük. Mert Én a rejtélyeket a világba a bűnössége miatt hoztam, hogy minden bűnét, amit kezdettől fogva elkövetett, megbocsássam. Azért mondtam egykor nektek: nem azért jöttem, hogy az igazakat elhívjam. Azért hoztam tehát a rejtélyeket, hogy mindenkinek a bűne megbocsáttassák és felvétessen a világosságbirodalomba. Mert a rejtélyek az Első Rejtély ajándékai, hogy 0 minden bűnösnek a bűnét és adósságát eltörölje.

103.

FEJEZET

Az történt, hogy amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak, Mária lépett elő, és így szólt a Megváltóhoz: - Uram, egy tisztességes embert, aki minden igazságosságban töké­ letes, akiben tehát egyáltalán nincsen bűn, megkínoznak-e a büntető ítéleteknél, vagy sem? Vagyis inkább: az ilyen embert beviszik-e a menny­ országba, vagy sem?

213

A Megváltó felelt, és így szólt Máriához: - Ha egy tisztességes ember, aki minden igazságosságban tökéletes, és soha semmilyen bűnt nem követett el, és még soha sem kapott semmilyen rejtélyt sem, ha eljön az ideje, hogy elhagyja a testét, akkor azonnal jön­ nek az egyik Háromszor-hatalmasnak - akik között egy Nagy uralkodik - az átvevői [fogadói], és ennek az embernek a lelkét elrabolják a megtor­ lás átvevőinek a kezéből, és három napot töltenek azzal, hogy vele a világ minden teremtésében járkáljanak. Három nap múlva levezetik a káoszba, hogy átvezessék minden ítélő törvényszéken és elvigyék az elítélésekhez. A káosz tüze nem nagyon kínozza őt, hanem csak részben egy kis ideig. Ekkor sietnek irgalmazni neki, hamar felvezetik a káoszból, és azokon az archonokon át vezető útra losérik. Az archonok pedig nem büntetik meg kemény ítéleteikkel, hanem területük tüze csak részben kínozza meg. Amikor pedig Jachthanabásnak, az irgalmatlannak a területére viszik, akkor az nem képes őt megkínozni rettenetes ítéleteivel, hanem csak rövid ideig tartja fogva, s büntető tüze ezt a lelket csak részben kínozza. És újra megszánják és gyorsan kivezetik azokról a területekről. És nem viszik az eonokhoz, hogy az eonok archonjai nehogy elhurcolják, hanem a nap világosságának útjára, a világosság Szűzleánya elé viszik. A Szűz megvizsgálja őt, s tisztának, bűntől mentesnek találja, de nem hagyja a világossághoz vinni, mert nincsen nála a rejtélyek birodalmának jele. De lepecsételi egy magasabb pecséttel, és az igazságosság eonjainál egy olyan testbe taszíttatja le, mely alkalmas lesz arra, hogy megtalálja a világosság rejtélyeinek jelét, hogy örökre örökölje a világosságbirodalmat. Ha ellenben az ember egyszer, kétszer vagy háromszor vétkezik, akkor szintén visszavetik a világba, elkövetett bűnei jellegének megfelelően. Ennek a visszatérésnek a körülményeiről majd beszélek nektek, amikor

214

a mindenség magyarázatát adom. De bizony, bizony mondom nektek: ha egy tisztességes ember egyáltalán semmilyen bűnt sem követett el, akkor is lehetetlen bevinni őt a világosságbirodalomba, ha a rejtélyek birodal­ mának jele nincsen ővele. Szóval a lelkeket lehetetlen a világossághoz vinni a világosságbirodalom rejtélyei nélkül.

104.

FEJEZET

Az történt azután, hogy amikor Jézus ezeket mondta a tanítványainak, János lépett elő, és így szólt: - Uram, vegyük úgy, hogy egy vétkes és bűnös ember, minden igazság­ talansággal teli, a mennyeknek országáért mindazt abbahagyja, lemond az egész világról és ennek minden anyagáról; és mi átadjuk neki kezdettől fogva a világosság rejtélyeit, melyek az első külső térben vannak; és rövid­ del azután, miután megkapta a rejtélyeket, visszaesik a kihágásaihoz és vétkezik, de azután újra megfordul, felhagy minden bűnével és megtér, lemond az egész világról és ennek minden anyagáról, úgy hogy újra nagyon töredelmesen jön; ha pedig mi igazán és valóban tudjuk, hogy forrón vágyik Istenre, s így átadjuk neki az első külső tér második rejtélyét - ha aztán ugyanúgy visszaesik és kihágásokat követ el, újra a világ bűne­ iben van, s ha azután újra megtér, abbahagyja a világ bűneit, újra lemond a világról és a világ minden anyagáról, és újra nagy bűnbánatot érez, mi pedig biztosan tudjuk, hogy nem színlel, s így újra hozzá fordulunk és átadjuk neki a rejtélyeket kezdettől fogva, azokat, amelyek az első külső térben vannak; ha aztán ugyanúgy visszaesik és vétkezik, és mindenféle

215

bűnbe esik, azt kívánod-e, Uram, hogy hétszer is megbocsássunk neki, és az első külső tér rejtélyeit hétszer is megadjuk neki, vagy sem? A Megváltó újra felelt és azt mondta Jánosnak: - Bocsássatok meg neki nem csak hétszer, hanem bizony mondom nektek: bocsássatok meg neki sokszor hétszer, és adjátok neki a rejté­ lyeket kezdettől fogva, melyek az első külső térben találhatók. Talán megnyeritek ennek a testvérnek a lelkét, és örökli a világosságbirodalmat. Ezért válaszoltam, amikor egykor kérdeztetek: „Ha testvérünk vétkezik ellenünk, kívánod-e, hogy hétszer is megbocsássunk neki?", és azt mond­ tam példázattal: Nem csak hétszer, hanem hetvenhétszer is! No, tehát sokszorta bocsássatok meg neki, és mindenkor adjátok neki a rejtélyeket, melyek az első külső térben vannak. Talán megnyeritek ennek a test­ vérnek a lelkét, és örökli a világosságbirodalmat. Bizony, bizony mondom nektek: Ald csak egyetlen lelket is megnyer és megment az élet számára, az a dicsőség mellett, melyben a világosság­ birodalomban részesül, még más dicsőséget is kap a lélekért, melyet meg­ mentett; úgyhogy aki sok lelket fog megmenteni, az a dicsőségen kívül, melyben részesül a világosságban, sok más dicsőséget is kap a lelkekért, akiket megmentett.

105.

FEJEZET

Amikor a Megváltó ezeket mondta, János sietett előre, és így szólt: - Uram, ne neheztelj, ha megkérdezlek; mert mostantól kezdve kikérdez­ lek majd minden felől azzal kapcsolatban, hogy az emberiségnek hogyan

216

fogadjátok el a bűnbánatát. akkor újra forduljatok őhozzá. ő megfordul.hirdessük ki. vagy sem? És a Megváltó felelt. melyek az első. Ha aztán én ennek a testvérnek egy rejtélyt adok a kezdő rej­ télyekből. hogy engedjük őt továbbmenni a második tér rejtélyei­ hez? Esetleg megnyerjük ennek a testvérnek a lelkét.Ha olyan testvér az. Ha pedig újra méltatlanul cselekedett a rejtélvekkel szemben. áthágásokat és mindenféle bűnt követett el. a világ minden bűnét abbahagyta. megbán és örökli a világosságbirodalmat. hanem iga­ zán Istent kívánja. és azt mondta Jánosnak: . engedjétek átmenni és adjátok meg neki az Első Rejtélv második terének második rejtélyét. ti pedig biztosan tudjátok. ő pedig a sorserők kényszere miatt nem viselkedett a világosság rejtélyeihez méltón. és adjátok oda neki a második tér első rejtélyét. hogy nem tetteti magát. akkor újra forduljatok őhozzá. akkor bocsássatok meg neki. aki nem színlel. Ha pedig nem viselkedett méltón a világosság rejtélyeivel szemben. engedjétek át. Talán megnveritek ennek a testvérnek a lelkét. s ha már sokszor odaadtátok neld a kezdő rejtélyeket. mivel az Első 217 . hanem valóban Istenre vágyik. akarod-e. az egész világról lemondott. azután viszont megtért és komolyan megbánta. ezután pedig újra megtért. hanem igazán vágyik Istenre. majd további rejtélyeket adok neki. abbahagyta a világ bűneit. és ő nem úgy cselekszik. mindenféle áthágásokat és bűnöket követett el. és ő örökli a világosság országát. külső térben vannak. Szeretnéd-e. hogy továbbengedjük őt a második tér rejtélyeihez. bocsássatok meg neki. bocsássatok meg neki. mélységes megbánással lemondott az egész világról és minden ebben lévő anvagról. úgy hogy igazán tudjátok. Talán így megnyeritek ennek a testvérnek a lelkét. ahogyan az a mennyek birodalmához méltó. hogy ő nem színlel.

ha ez az ember megbán. Ha a másodikban sem használható. Csakis azok 218 ." Ez azt jelenti: ha az első rejtélyben nem használható. Ha aztán a harmadik rejtélyben sem használható. végy magad mellé még egyet. menj és dorgáld meg őt négyszemközt: ha hallgat rád. akkor ne bocsássatok meg neki és ne fogadjátok el a bűnbánatát. akkor bizony mondom nektek. s ha ez a bűnbánata nincsen meg már neki. amit szintén mondtam. hanem a sárkány lakásaiban lesz a külső sötétségben. Ha sem arra. sem a bűnbánatát nem hallgatja meg és nem fogadja el egyetlen rejtély sem az Első Rejtély első rejtélye kivételével és a Kimondhatatlan rejtélye kivételével. Ha a gyülekezetre sem hallgat. mert tinálatok ő botrány és gonosztevő. És bizony mondom nektek. akkor adjátok neld mind a három rejtélyt. Ha ez az ember ettől a pillanattól kezdve áthágásokat követ el és sokszorosan vétkezik. Ha pedig nem hallgat rád. akkor legyen előtted mint a pogány és bosszantó. megnyerted a te atyádfiát. Az ige pedig. Mert bizony mondom nektek: Ez a három rejtély tanúskodik az ő utolsó bűnbánatáról. Mert az ilyen emberek leikéire vonatkozóan mondtam nektek egykor a példázatot: „Ha a te atyádfia vétkezik ellened. sem terád nem hallgat. és adjátok meg neki egymás után a három rejtélyt az Első Rejtély második teréből. vidd a gyülekezet elé. hogy „két vagy három tanú vallomásával erősíttessék meg minden szó". akkor legyen ő botrány és gonosztevő. Engedjétek ezt az embert tovább haladni. akkor adjátok neki a másodikat.Rejtély irgalmas és megszán. ez az emberlélek ettől a pillanattól kezdve nem vetődik vissza a magasabb világokhoz. azt jelenti: A három rejtély tanúskodni fog az ő utolsó bűnbánatáról. akkor sem tud megbocsátani neki egyetlen rejtély sem. amelyek a közösségre [eldézsia] vonatkoznak.

hanem adjátok neki a második és harmadik tér rejtélyeit. vagy sem? És a Megváltó válaszolt.Uram. és mindig készek megbocsátani. hanem őszintén és igazán Istenre vágyik: és tudjuk. hogy méltó lett a második vagy harmadik tér rejtélyeire. hogy odaadjuk neki. hanem igazán vágyik Istenre. sem ldváncsiság nem hajtja a rejtélyek mibenlétének a megtudására. hogy nem rosszakaratú és nem színlel. hogy ez az ember lemondott az egész világról. mielőtt megkapta volna egyáltalán a fényörökség rejtélyeit? Szeretnéd-e. mert ha visszatartjátok tőle. minden bűnéről és minden gondjáról. 106. hogy nem rosszindulatú. ennek minden anyagáról. s magatok vizsgáljátok meg. annak minden gondjáról. mi megvizsgáljuk őt és tudjuk. hogy adjunk neld a máso­ dik vagy a harmadik tér rejtélyeiből. szóval: akarod-e. hogy van egy nagyon bűnös testvér. és így szólt: . És amire ránemesedett.Ha biztosan tudjátok. aki lemond az egész világról.fogadják el és bocsátják meg annak az embernek a bűnbánatát. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. akkor súlyos felelősséget és ítéletet vontok magatokra. azt adjátok neki és ne rejtegessétek előle. hogy melyik rejté­ lyekre méltó. 219 . akkor az ilyen elől ne rejtsétek el. János folytatta beszédét. s ha valóban tudjátok. és azt mondta Jánosnak a tanítványok körében: . vegyük úgy. minden viszonyáról és minden bűnéről. mert ezek a rejtélyek igazán tele vannak kegyelemmel és irgalommal.

ennek minden gondjáról és bűnéről. mert ez a három rejtély tanúja lesz neki utolsó megbánásával kapcsolatban. aki ennek az embernek újra ad rejtélyeket a második vagy harmadik térből.Ha odaadjátok neld a második vagy a harmadik tér rejtélyeit. Ha azonban a harmadik után újra vétkezik. 220 . Csak ezek fogadják el az ő bűnbánatát. csakis az Első Rejtély rejtélye és a Kimondhatatlan rejtélye. akkor sem fogadhatja el az ő bűnbánatát egyetlen rejtély sem. egé­ szen a harmadik ismétlésig. s így örökké létezés nélkül marad. majd újra megtér. akkor ismételjétek meg ezt másodszor is. És a világ felosz­ latásánál az ő lelke megdermed az óriási hideg miatt és felemészti majd a rettenetes tűz. és a bűnöket mindig megbocsátják. hanem a külső sötétség sárkány­ torkában lesz a helve. nem hallgathatja meg őt. akkor ne adjatok neki tovább. És bizony mondom nektek: ennek az embernek a lelke ettől a pillanattól kezdve nem lesz visszavetve a világba. az nagy ítéletre érett. Inkább legyen az az ember szintén botrány és gonosztevő. hogy irgalmában elfogadja bűnbánatát és megbocsássa a bűneit. És bizony mondom nektek. kifogástalan életvitelt folytat és nagy bűn­ bánatban él. mert ezek a rejtélyek igazán kegyelmesek és irgalmasak. a jajgatás és fogcsikorgatás helvén. és ő vétkezik. Ha aztán még egyszer megfordul és lemond az egész világról. és bocsátják meg a bűne­ it.

Kérdezz csak mindent. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta.107. de mindent megkérdezek pontosan és határozottan. mivel minket is próbára tettek. Ha azon­ ban nem érdemelték meg. hogy nem azt teszik. és így szólt: . akkor megnyeritek a lelküket. meg a rejtélyeinket is . és mi úgy véljük. és mondjátok a következőt: „Te. ami a rejté­ lyekhez méltó. És a Megváltó felelt és azt mondta Jánosnak: . és azt mondta: . újra János beszélt. mert a fénybirodalom rejtélye­ it ld akarják próbálni. és odaadjuk nekik a fénybiroda­ lom rejtélyeit: és ha aztán észrevesszük.Ha egy városba vagy egy faluba érkeztek. hogy csak tettették magukat és ravaszok voltak.Uram. ahol befogadnak titeket. és betértek a házba. hogyan hirdessük az embereknek. mely mindenkit megszán. akit ezeknek az istente- 221 . ha kimegyünk hírt adni. és én nyíltan megjelente­ tem azt neked. és a rejtélyeket mindenütt a gúny tárgyává tették. mialatt titeket a rejtélyekkel együtt próbára tettek. és mi nem vesszük észre. s egy városba vagy faluba érünk.Uram. és azt mondta Jánosnak: . akkor adjatok nekik egy rejtélyt. hogy nagyon álnokul és színlelve fogadnak be a házukba. amit tudni akarsz. Ha méltók. és ha velünk szemben alázatosnak tettetik magukat. viselj el engem és ne neheztelj rám. János pedig felelt. rejtély. hogy tudjuk. példázatok nélkül és pontosan. és fondorlatosok voltak veletek szemben. és az emberek ott kijönnek hozzánk. és ők öröklik a világosság birodalmát. akkor hívjátok fel az Első Rejtély első rejtélyét. hogy Istenre vágynak. sőt a rejtélyeket is kigúnyolták. ha megkérdezlek.mi lesz az ilyen emberekkel? És a Megváltó felelt. és tudjuk.

Ilyen emberekre mondtam nek­ tek egykor példabeszédben: „Valamely házba bementek. hanem bizony mondom nektek: az ő helyük a külső sötétség sárkánytorkában lesz. akkor végezzétek el az Első Rejtély első rejtélyét. Ha azonban előttetek tettetik magukat és álnokok veletek szemben. hogy észrevettétek volna. és ez minden rejtélyt visszatérít hozzátok. Ha azonban időben megbánják. és örökre elidegeníti őket a fényrejtélyektől." És verjétek le a port a sarutokról ellenük szóló tanúságként. mint a házatok pora". titeket és a rejtélyeket próbára tévén. amit adtatok nekik. akkor adjátok meg nekik a világosságbirodalom rejtélyeit. és nem bocsáthatja meg a bűneiket a Kimondhatatlan rejtélyén kívül. idegenítsd el őket a te birodalmad rejtélyétől örökre. és annak a területnek. hanem nevetségessé tettek minket. és befogadnak titeket. és teljesen a világosság rejtélyeinek engedelmeskednek. akik a te rejtélyeddel szemben nem viselkednek méltón." Ez azt jelenti: ha ezek az emberek a rejtélyt méltatják és ennek meg­ felelően viselkednek. akkor a ti békességtek azokon marad. ha nem. minden rejtélye el lesz véve tőlük. lemondanak az egész világról és minden abban lévő anyagról. azután újra gúnyt űznek azokkal. ameddig a formát [alakot] kapták. azt mondván nekik: „A ti lelketek olyan legyen. anélkül. először ezt mondjátok: Békesség nektek! És ha méltók arra. amit adtatok nekik. mely mindenkinek megkegyelmez és mindenkinek a bűnét megbocsátja. 222 . igazán Istenre vágynak. És bizony mondom nektek: abban az órában visszatér hozzátok minden rej­ tély.len és gonosztevő lelkeknek adtunk. meg a világ minden bűnéről. És ettől a pillanattól kezdve az ilyen embereket nem vezetik vissza a világra. akkor sem hallgathatja meg őket egyetlen rejtély sem. tireátok száll vissza. a rejtélyt fordítsd vissza hozzánk. és ha adjátok nekik a fénybirodalom rejtélyeit.

és azt mondta Máriának: . akire a szívünkben gondolunk. Mária megcsókolta Jézus lábait. szóval valakije. s a plerómában végzetteknek nevezze­ nek titeket. és minden hónapban egy olyan testbe taszítsa. és elhagyta a testét. hogy ne csak kiemeltessenek a szigorú ítéletekből. bírj ki engem. úgy hogy felszállnak és öröklik a fénybirodalmat. akik bűnösök vagy nem bűnösök. No.Uram. ezt mondván: ." 223 . hanem tisztességes testekbe helyeztessenek. az olyan embereken. mondván: „Emeljétek ennek és ennek az embernek a lelkét. aldt a világosság minden rej­ télyével eltöltöttünk. mely tisztességes és jó lesz. Uram.108. FEJEZET Az történt. mit kell tennünk. és így szólt: . akiknek azt akarjátok. nos. aki bűnös. vagy nem is bűnös. emeljétek ki az archonok minden büntetéséből. azokon végezzétek el a Kimondhatatlan harmadik rejtélyét. úgy hogy felszáll és örökli a világos­ ságbirodalmat. A Megváltó felelt. de hallgassátok még egyszer.Uram. és ennek a testvérnek van egy testvére vagy rokona. És Mária válaszolt. ha kérdezlek. és teljesen megnyilatkozom neked. és a jó testvér szíve bánkódik és szomorú miatta. És a világosság Szüze pecsételje le őt hónapról hónapra egyre magasabb pecséttel. mert amaz a büntetőítéletekben van.Kérdezz amit akarsz. és ne neheztelj. hogy amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. és gyorsan vezessétek a világosság Szüze elé. amelyekben megtalálják Isten rejtélyeit. ha van egy jó és kitűnő testvér. hogy minden rejtélyben tökéletesek legyetek.Erről beszéltem már. vagy istentelen. hogy azt kiemeljük a szigorú ítéletekből? És a Megváltó felelt és azt mondta Máriának: .

nem hagyja el a testét az elvégzése alatt. FEJEZET Mária felelt. hanem hirtelen. aki a Kimondhatatlan Első Rejtélyének első rejtélyét. szenvedés nélkül? A Megváltó felelt. hogy ne kelljen annyit szenvednie? Mert nagyon sokan üldöznek minket temiattad és a te neved miatt. úgy hogy ha kínoznak minket. 109. akkor azok. felszáll és örökli a világosságbi­ rodalmat. és így szólt tanítványainak: . kínzásokban és bántalmazásokban. míg a világosság Szüze elé nem vezették. kard által vagy vízben. vagyis az első rejtélyt minden nézetével és tulajdonságával és állásával elvégzi.Ha ezt mondjátok. nem azért hoztál-e rejtélyeket a világba. hogy az ember ne haljon meg a sorserők archonjai által rendelt halállal. de hallgassátok még egyszer: Nemcsak ti. mely tisztességes lesz és megtalálja a világosság rejtélyeit. sietnek ezt a lelket egymásnak továbbadni. hogy az ember ne a sorserők archonjai miatt a fentiek által haljon meg. törvényes büntetések folytán.Erről korábban is beszéltem veletek. a rejtélyt kimondjuk. és így szólt: . akik az archonok minden törvény­ székénél dolgoznak. hanem 224 .De Uram. És a világosság Szüze lepecsételi őt a Kimondhatatlan birodalmának jelével és átadja az átvevőknek: és az átvevők egy olyan testbe vetik le őt. és a testet azonnal elhagyhatjuk. úgy hogy ő jó lesz. hanem mindenki. vagy valami más rettenetes halállal? Nem azért hoztál-e rejtélyeket a világ­ ba.

Mária vetette magát a lábai elé. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta. hogy ha az emberekhez megyünk az országban. és én nyíltan megmondom nektek példázatok nélkül. mert ezen a világon szegénység és gazdagság.miután a rejtélyt minden nézetével és tulajdonságával elvégzi. míg el nem jut az ő birodalma helyeire. amit a sorserők archon­ jai rendeltek el számára. és áthatol az archonok minden területén és a világosság minden területén. és lelke nagy fényáramlat lesz. És ebben az órában kijön az archonanyag testből. akkor megtudják. Nyilvánítsd meg nekünk. azt felelvén: . és ne titkold el előlünk.Uram. megcsókol­ ta azokat. bárhol és bármikor felhívhatja. mi pedig ezt a rejtélyt elvégezzük az ő helységeikben. és folytatta. és így szólt: . és nem hisznek nekünk és nem hallgatnak ránk. Mária felelt.Kérdezz amit akarsz. úgy hogy felszáll. sem indoklásokat nem ad sehol sem. 110. és akkor megmenekül attól. És Jézus válaszolt. van fogyatékos és egészséges test? Szóval azért. Sem választ.Uram. gyengeség és erő van. hogy mi a mindenség Istenének igéjét hirdetjük? A Megváltó felelt. még valamit akarok megkérdezni. és így szólt Máriához a tanítványok előtt: 225 . mert nincsenek rajta titkos jelek. azt mondván: . nem azért hoztad-e a rejtélyeket a világba.

a te birodalmadba. FEJEZET Ezután a Megváltó folytatta. te Megváltó. 111. mert ki akarnak menni belőlünk fel a magasba. hanem mindenld. azután bármit kér. vagy birodalmakba vagy országokba. aki véghezviszi a halottakból való feltámasztás rejtélyét. nemcsak ti. nagyon akarnak kimenni tehozzád. meggyógyítja a vakokat és a bénákat és a csonkákat és a némákat és a süketeket. amelyeket megneveztél. Amikor a Megváltó ezt mondta. bármiféle testi gyógyulást kér. süketek vagy némák meggyógyítását.Ezt a rejtélyt már korábban megadtam nektek. Mária. vagyis a rejtélyek elvégzője bármit is kér ezekből. az hamar meg is történik neld.amelyet már odaadtam nektek . vagy vakok.0. Mert mi tőled származunk! Most tehát leikeink nagy izgalomban vannak az üdvös.megkapja és elvégzi.. gyógyító tettek miatt. a tanítványok mind előléptek és együtt mondták: . nagyon megindítottál minket az üdvös tettekkel. De megismétlem: Nos. bénák. amelyeket felsoroltál nekünk. gyengeségben vagy erőben. betegségek vagy fájdalmak megszüntetését. ald ezt a rejtélyt . 226 . fogyatékos vagy egészséges testben.Ha elmentek a városokba. vagy halottak feltámasztását. Mivel pedig leikeinknek te viselted gondját. és erősen unszolnak. akkor először azt hirdessétek nekik: „Kutassatok szüntelenül és lankadatlanul. mely kigyógyít a démonokból. szegénységben vagy gazdagságban. és azt mondta nekik: . éppígy meggyógyít minden betegséget.

Hogy amikor a városokba vagy országokba mentek. azoknak adjátok át a világosság rejtélyeit és ne rejtsétek el előlük. holott nem Én vagyok. míg meg nem erősítettétek a hitet az egész világon. és azt mondják. Akik az alacsonyabb rejtélyekre méltók. hallgasd tehát: Amikor egy gyerek megszületik. A halottakból való feltámasztást és a betegek gyógyítását azonban ne adjátok senkinek sem. jót vagy 227 . Akik azonban hozzátok jönnek. a lélek is gyenge őbenne. Ezért adtam hát nektek ezt a rejtélyt: hogy a hitet megalapozzátok az egész világon. azoknak azokat adjátok. akkor az ereje kevés.Hallgass ide. hogy a mindenség Istenét hirdetitek. azoknak azokat adjátok. melyek elvezetnek benne­ teket a világosságbirodalomba!" Mondjátok nekik: „Őrizkedjetek a tévtanoktól! Mert sokan jönnek majd az én nevemben. és nem fogadnak be titeket. ki kényszeríti az embert vétkezni. és az ellenségszellem [ellenzékszellem. folytatta beszédét. Ezért senkinek se adjátok azt. Amikor a Megváltó ezt mondta. a vakokat és sok betegséget ott. És semmit se rejtegessetek előlük. vagy nem hisznek nektek és nem hallgatnak rátok. hogy Én vagyok. anélkül. és sokakat félrevezetnek majd".míg meg nem találjátok a világosság rejtélyeit. és elhiszik nektek amit mondotok. hogy valamelyikőjük csak valamit is tudatosan észlelne [képviselne. és azt mondta Máriának: . se ne oktassatok senkit se azokra. Akik a magasabb rejtélyekre méltók. És ezek miatt aztán hiszik nektek. mert ez a rej­ tély és ennek minden felhívása az archonoké. bennetek hisznek és meghallgatnak titeket. Szóval ez a három gyenge. akkor azokon a helyeken felélesszétek a halottakat és meggyógyítsátok a bénákat. vádoló] is gyenge őbenne. megértene]. azt kérdezted. Mária. valamint a fényrejtélyekhez méltóan cselekednek.

Az ő ereje az ezekben a táplálékokban lévő erőket vonja magához. hanem úgy megy ki a világból. amely azon­ ban el van keveredve. mert a keveredés helye. Az ellenzékszellem pedig mindenre törekszik [azt keresi]. a feledés nyomasztó terhe miatt. A test azt az anyagot veszi fel. és az ellenzék-szellem az ezekben a táplálékokban lévő vágyakat és rosszat. Ez a három tehát így észlel. És a belső erő a lelket a világosság helyeinek és a mindenség Istenének a keresésére unszolja. hogy az igazságosság területét keresse. észrevesz minden bűnt és rosszat. ha nem vesz fel erőt az anyagból. ez a szellem állandó ellenségként van a lélekhez kapcsolva.rosszat. hogy minden helytelen tettét. Az ellenzékszellem meg arra csábítja a lelket. mindegyik a természetének megfelelően. A test nem tud észlelni. Továbbá a test is gyenge. minden szenvedélyét és minden bűnét állandóan cselekedje. És a kiegyenlítő igazságosság rábizonyítói [emlékeztetők] utasítást adnak a szolgáiknak az emberek kísérésére. A sors viszont semmit sem vesz magához ezekből a táplálékokból. mely nagyon nehéz. hogyan büntessék meg őket az ítéle­ teknél. És mindegyikőjük észlel a természetének megfelelően. ami gonoszság. És lassan növekszik az erő. hogy szüntelenül ösztönözze a lelket a bűn és 228 . vagyis mindegyik a maga részét vonja magához. A léleknek ellenben az az észlelőképessége. mert azokkal nincsen elkeveredve. Az erő észlelőképessége a világosságot keresi a magasságban. lelke az ezekben a táplálékokban lévő lelkesülést. És az ellenzékszellem felfigyel erre. hogy tanúi legyenek az emberek minden bűnének és meghatározzák. a lélek és az ellen­ zékszellem. és a gyerek az archonok világának anyagával táplálkozik. ahogyan bejött. és mindezzel bántalmazza a lelket. vágy és bűn. amit a nagy sorserők archonjai a lélek számára elrendeltek. amely a táp­ lálékokban öntudatlan.

ez valóban ellensége a léleknek. És az ellenzékszellem nagy ellensége a léleknek.a gonoszság cselekvésére. Három nap után aztán az emlékeztetők [átvevők] ezt a lelket levezetik a káosz Amentijéhez. ami a léleknek nem tetszik. akkor álmokkal és világi vágyakkal zaklatja. Az ellenzékszellem és a sors követi a lelket. akkor először a sors jön elő. Ha pedig a lélek maga mögött hagyta az elkövetett bűnök szerinti büntetést a káoszban. míg el nem követett minden bűnt. kézbesítők] aztán visszatérnek az ő területeikre. És az ellenzékszellem a lélek ellen fog tanúskodni és továbbvezeti őt az általa [a lélek által] elkövetett. Az emlé­ keztetők [átvevők. Ha aztán ennek az embernek az ideje betel­ jesedett. Szóval a lelket abba hajszolja. az archonoknak a lélek kilépésével kapcsolatos feladatának megfelelően. mert őhozzá kapcsolódik. Ezután az igazságosság rábizonyítói [emlékeztetők] jönnek. mert azt téteti vele. míg az erő visszatér a világosság Szüzéhez. és arra ösztönzi. hogy a világ dolgaira vágyjon. ha éjjel vagy nappal a lélek pihenni szeretne. és kivezeti őt az archonok középső útján. és a lélek ellensége lesz. és arra buzdítja a megtorlás szolgáit. altkor az ellenzékszellem kivezeti őt a káoszból. és az embert elvezeti a halálhoz az archonok és azok kötelei szerint. holott az ellenzékszellem által kezde­ ményezett bűnöknek megfelelő megtorlás szerint. amit az archonok parancsoltak neki. hogy ezzel a lélekkel minden területen keringjenek és a világ minden eonjához elküldjék. amiket a lélekkel tétet. Ha pedig a lélek 229 . Amikor pedig leviszik a káoszhoz. Ezek a bizonyítók vagy átvevők ezután három napot töltenek azzal. Sőt. Nos. és a lelket kivezetik a testből. ahol a bűnöket rábizonyítja. és elvezeti mindenhová. Mária. hogy tanúi legyenek a bűnöknek. és ez kényszeríti a lelket. átadják a megbüntetőknek. amelyekkel a sorserőkhöz van kötve.

A büntetéseket majd a mindenség magyarázatánál mondom meg nektek. minden lélek bűnének megfelelően. hanem jó lélek lett. Jeu parancsa szerint. amikor a mindenség kibontakozását [keletkezését] magyarázom. Mindezeknek a dolgoknak a mibenlétét és a testek fajtáját. hogy a testét és a tudat részvételét helyreállítsa. Ha e lélek megbüntetése a közép archonjainak törvényszékeinél befejeződött. 0 megvizsgálja ezt a lelket. akkor azok megkérdezik tőle a sors rejtélyeit. akkor megkérdezik az ő sorsát. erről is a mindenség magyarázatánál beszélek majd veletek. akkor az ellenzékszellem a lelket kivezeti a közép archonjainak minden terüle­ téről. mely nem hallgatott az ellenzék­ szellemre ennek fondorlatoskodása idején. a bírónő elé. és olyan testbe nyomatja. és bűnös léleknek találja: és ekkor beletaszítja világosságerejét. FEJEZET Jézus újra folytatta. És bizony el nem engedik ezt a lelket a testek váltakozásából. ahogyan megérdemelte. amelyekbe taszítják őket. míg be nem fejezte az utolsó fordulatát. megmondom majd nektek. melyek a második térben 230 . És az archonok megbüntetik a lelket az általa elkövetett bűnök szerint. és így szólt: . amely megfelel elkövetett bűneinek. és a Nap világossága elé viszi az első ember. És a világosság Szüze lepecsételi ezt a lelket és átadja egyik továbbvezetőjének. a világosság Szüze elé viszi.az archonokhoz jut. 112.Ha ellenben olyan lélekről van szó. nem engedett neki. Ha ő ezeket nem találta meg. és megkapta a világosság rejtélyeit.

amelyeket a nagy sorserők archonjai adtak neki. Ha olyan lélekről van szó. mielőtt meg nem mondja neked a minden pecséttől való feloldozás rejtélyét. és a rejtélyek teljesítése után újra bűnöket követett el. külső tér rejtélyeit kapta. és ez a szellem már nem megy be a lélekbe és nincs hozzákötve. ezeket be is töltötte. és eljön a testből való kilépésének ideje. arra a helyre. akkor a lélek ebben a pillanatban egy rejtélyt mond ki és elbocsátja a sorsot az ő helyére a középső út archonjaihoz. Mielőtt pedig felemelkedik. sőt szárnyas világosság lesz. mert az ellenzékszellem az archonok köteleivel és pecsétjeivel van e lélekhez kötve. és az ellenszellem nem mehet már be a lélekbe. ám visszaesett. félnek ennek a léleknek a világosságától és leborulnak előtte. És a lélek kimondja a rejtélyt és elbocsátja az ellenzékszellemet a sorserők archonja­ ihoz. akik a lelket kivezették a testből. azt mondván: Ne engedd el ezt a lelket. kimondja minden megpecsételéstől és az ellenszellem minden kötelétől (amellyel ezt az archonok kötötték a lélekhez) feloldó rejtélyt. 231 . belső térben vannak. míg el nem jut az ő saját birodalmához. Ekkor a lélek ragyogó fénváradat lesz. és az emlékeztetők.vagy a harmadik. akkor jönnek a kiegyenlítő igazságosság elvezetői [emlékeztetők] és a lelket kivezetik a testből. és eljön a lélek testből való kilépésének ideje. és átha­ tol az archonok minden területén és a világosság minden rendszerén. aki az első. És a sors és az ellenzékszellem követi ezt a lelket az útjain. ahová (ameddig a fokig) megkapta a rejtélyeket. akkor az ellenzékszellem és a sors követi ezt a lelket felfelé vezető útján. amellyel téged a lélekhez kötöttünk. ahol az azokhoz van kötve. a lelket szabadon ereszti a parancsok szerint. Ekkor a lélek nagy fényáradat. Ha aztán a lélek kimondta a minden pecséttől és az ellenzékszellem kötelékeitől feloldó rejtélyét.

és elveszik ezt a lelket az előző emlékeztetőktől. hanem a közép archonjainak útjára vezetik. akkor a világosság átvevői [emlékez­ tetői] a magasba repülnek vele és a sorserők eonjaiba vezetik őt. És ez a lélek eloldozza magát a sorsától. Örökre elidegenedtem tőletek. mialatt ő minden helynek megmondja az apológiáját [védőbeszédét] és megadja a pecsétjét. És az archonok nagyon félnek és arcra borulnak. és nincs többé a lélekhez fűzve.A lélek kimondja minden köteléknek és pecsétnek a feloldozó rejté­ lyét. mondván: „Vegyétek a sorsotokat! Mostantól nem jövök a ti területeitekhez. amely megkapta a rejtélyeket. amelyekkel az ellenzékszellem kötötte meg a lelket. Ebben a pillanatban a lélek ldmond egy rejtélyt és legyőzi az ellen­ zékszellemet és a sorsot. szóval rettegve. hanem még alá van rendelve a Hatalmaknak. mert félnek a kimondott rejtélytől és az apológiától. amelyeket megmondok majd nektek a rejtélyek magyaráza- 232 . De még nincs minden az ő hatalmában. melyeket kapott. mert elmegyek örökölt helyemre"! Ha a lélek ezt kimondta. fényszárnyakat és fényruhát képez­ nek a lélek számára és nem vezetik a káoszhoz. és megszabadítja magát üldözőitől. mert nem lenne helyes egy olyan lelket a káoszhoz vezetni. És az ellenzékszellem azonnal megválik tőle. Ekkor jönnek ennek a léleknek az átvevői (emlékeztetői) a rejtélyek­ kel. amelyekkel az archonok az ellenszellemet kötötték a lélekhez. akik visszatérnek az archonok feladatához. aldk a világossághoz tartoznak. Amikor pedig a közép archonjaihoz megérkezik. azonnal feloldódnak a pecsétek kötelékei. És ennek a léleknek az emlékez­ tetői. hogy folytassák a feladatukat a lelkeknek a testből való kivezetésénél. akkor ezek az archonok eléje jönnek félelemmel és nagy tűz­ zel és különböző arcokat vágván. És amikor a lélek ezt a feloldozó rejtélyt kimondja. Ebben a pillanatban a lélek kimondja az archonok apológiájának rejtélyét.

melyekkel az archonok őhozzá kötötték az ellenzékszellemet. Mind lepecsételik őt a pecsétjeikkel. amikor a rejtélyek magyarázatait adom. És a lélek kifejezi ismeretét és dicséretét himnuszokkal. akit az élet kapujánál. kimondja nekik a köteleket megoldó rejtélyt. a világosság nagy átvevője jobb oldaliak területén. a jónak. és a világosság átvevői megkeresztelik és megadják neld a szellemi kenetet. És Szabaóth. Aztán az átvevők ezt a lelket a világosság Szüzéhez vezetik. és a világos­ ság minden Szüze lepecsételi őt az ő pecsétjeivel. Elidegenedtem tőletek örökre. akkor a világosságtól származó átvevők [emlékeztetők] a magasba repül­ nek vele. és megtalál minden jelet rajta." És mindegyiknek megadja a pecsétjét és az apológiáját. lepecséte­ li ezt a lelket. amelyeknek minden apológiáját és pecsétjét megmondom nektek egyszer. És a világosság Szüze és a világosság hét másik Szüze megvizsgálja ezt a lelket. kivezetik a sorserők eonjaiból. Ezenkívül a világosság átvevői átadják őt a nagy Szabaóthnak. a jobb oldaliak területén.tánál. a nagy és jó. És Melkhisédek. És a világosság Szüze lepecsételi ezt a lelket. Atyának neveznek. És megadja az apológiát minden bal oldali terület archonjainak. lepecsételi őt a pecsétjeivel. és megtalálja a pecsétéit és keresztelőit és felkenését. Ha a lélek ezt tette. És átadja az archonoknak az ellenzékszellemet. És a lélek a világosság Szüzének odaadja a pecséteket és himnuszokkal dicséri. És Melkhisédek minden átvevője lepecsételi ezt a lelket és 233 . és elvezetik a magasság minden eonjához. és azt mondja neldk: „Itt van az ellenszellemetek! Mostantól nem jövök a ti helyeitekre. És a lélek megadja neki himnuszaival a dicséretet és a pecsétéit és az apo­ lógiáját. mialatt minden helynek megadja a védőbeszédét és mindenütt ad védőbeszédet [megindoklást] és pecsétet Adámász ldrály zsarnoka­ inak. és a pecséteket is megadja a jobb oldaliak egész területének.

amikor a pénzt vitték neked. FEJEZET Miután a Megváltó ezeket mondta a tanítványainak. 234 . és apológiáját és minden megtisztelő pecsétjét. Erre mondtad nekünk. Szavaidhoz tudatom négy gondola­ tot keltett bennem. megértek minden szót.Megértitek-e mit mondok nektek? És újra Mária sietett előre. ujjongott és felbuz­ dult bennem.Ez azt jelenti: Amikor a lélek megkapja a rejtélyeket. . hogy megmondjam a négy gondolatot. Am amikor láttad. Uram. És a fénykincs területén mindenld lepecsételi őt a pecsétjével. A mondás pedig: A pénz fénylett. hogy: Ekkor a lélek megadja az apológiát és a pecsétet minden archonnak Adámász király területein. Halljad tehát. mivel ki akar jönni belőlem és beléd szeretne menni. A világosság területéről valóknak pedig a dicsőítéssel és tisztelettel adózik. és fényemberem vezetett engem.Igen. mely keletkezett bennem: Az első arra az igédre vonatkozik. és Istennek ami Istené. és ő bemegy öröksége helyére. a következőket mondván: . hogy ezüstből és rézből van. azt mondtad: Adjátok tehát a császárnak ami a császáré.elvezetik a fénykincshez. és láttad. Uram. megkérdezted: Kinek a képe ez? Azt mondták: A császáré. így folytatta: . 113. himnuszát és dicsőítését a világosság helyeinek adja. És ő [a lélek] megadja a tiszteletet és dicsőséget és dicshimnuszokat és minden pecsétet a világosság minden területének. akkor az apológiát meg tudja mondani az archonoknak és az Adámász területéről valóknak. hogy ezüst és réz keverékéből ötvözték.

arra a sajátosságra utal." Ami ezt illeti. és az ellenszellemet is átadja az ő helyének: és megadja az apológiát és a pecséteket minden archonnak a középső utakon. a félelmet. a lélek.ezek mindig ellenséges érzületűek a lélekkel szemben. akinek vámmal. az első gondolat. amit most mondtál a lélekről. azon bűnök alapján. Ez azt jelenti. aki megkapja a rejtélyeket: „Amikor a középső út archonjainak területéhez jut. Pál testvérünkkel mondattad egykor: Adjátok meg azért mindenkinek. mely rejtélyeket kapott megadja [apológiát. akinek a félelemmel. Ezt illetően azt mondtad egykor nekünk: Az embernek saját háza népe az ellensége. ez a harmadik gondolat. Uram. Ez a második gondolat. És tiszte­ lő. És a sorsot is átadja az ő helyeinek [a helyére küldi]. és kiszolgáltatja a lelket a büntetéseknek. annak adót. hogy a lélekben benne van a világosság ereje: ez a megtisztított ezüst. Uram. dicsőítő és dicsérő pecsétekkel és himnuszokkal azoknak adózik. Ez azt jelenti: a lélek házának lakója az ellenzékszellem és a sors . mert elkövet­ tet vele minden bűnt és minden vágydolgot. mert mindenféle bűnt és gonoszságot tétetnek vele. és a lélek nekik adja a félelem rejtélyét és ezért félnek tőle. amire az jogosult. akinek dicsérettel. A második gondolat arra vonatkozik. amit mondtál nekünk: Ha a lélek elhagyja a testet és az ellenzékszellemmel jár az úton. A negyedik gondolat arra a mondásodra vonatkozik. íme. Ez. a tiszteletet. óvást ad] minden területnek. és az ellenzékszellem: ez az anyagi réz. akkor azok kijönnek hozzá nagy félelmükben.akinek adóval. akik a világosság területeiről valók. szóval a lélekkel szemben minden tekintetben ellenségesen viselkedik. Uram. A harmadik gondolat: egykor azt mondtad nekünk: Az ellenzékszellem a lélek ellensége. 235 . akinek tisztelettel. amivel tartoztok . amelyeket ő követtetett el a lélekkel. annak dicséretet: senkinek semmivel ne tartozzatok. annak a vámot.

hogy megszabaduljon a hozzákötött ellenszellemtől. mely feloldoz minden köteléktől. 236 . és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe. átadja egyik átvevőjének [emlékeztetőjének]. tehát ha ez a lélek a világosság rejtélyeit nem találta meg. és az tömlöcbe ne vessen téged. Ez nyilván azért van: minden lélek. És nem jön ki a testek váltakozásából. Ami ezeket illeti. a világosság Szüze meg­ vizsgálja a lelket. hogy ellenséged valamiképpen a bíró kezébe ne adjon. akkor az ellenzékszellem a világosság Szüzéhez vezeti őt. hogy meg­ szabaduljon az ellenzékszellemtől. s úgy találja. amellyel az ellenzékszellemhez van kötve. hogy vétkezett. míg be nem fejezi a számára elrendelt fordulatokat. És a világosság Szüze. s így azzal kell maradnia. Ez. és útját az ellenzékszellemmel járja.ha még nem találta meg a rejtélyt. Mivel pedig a világosság rejtélyeit sem találja nála. egykor azt mondtad nekünk: Békélj meg a te ellenségeddel. negyedik gondolatom. mígnem megfizetsz az utolsó fillérig. ha tehát még nem talált meg. Uram. akkor az ellenzékszellem vezeti a lelket a világosság Szüzéhez. emlékeztetőjének]. míg el nem végezte az utolsó körét is. amíg az úton vagy vele. és nem jut ki a körforgásból. És a bíró. aki elvezeti és testbe taszítja. átadja őt egyik átvevő­ jének [kézbesítőjének. Mert bizony ki nem jössz onnét. a bíró. mert nem találta meg minden kötelék és pecsét feloldozó rejtélyét. az ítélőbíróhoz. ez pedig a lelket az eonok szfé­ rájába dobja. amely a testet elhagyja.

hogy tanúskodhassanak ellene az ítéleteknél.Uram. és én nyíltan megmondom azt neked. amiket kérdeztek. 237 . nem példabeszédben. Uram. légy hát türelemmel irántunk. FEJEZET Amikor Jézus ezeket hallotta Máriától. Most pedig. hanem mostantól kezdve mást is. Mária. és nyilváníts meg nekünk mindent. a Megváltó így szólt hozzá nagy szá­ nalommal: . amik nem merültek fel az emberszívben. amikor is minden elkövetett vétkének tanúi lesznek. amit akarsz. 115.Kitűnő. Mária felelt és így szólt: . FEJEZET És Mária felelt. tovább kérdezlek. kérdezz. te szellemmel telt! Ez a szavaim magyarázata. te tehetséges és kegyelemmel teljes.Bizony mondom nektek: nem csak azokat a dolgokat nyilvánítom meg nektek. amit kérdezünk arra való tekintettel.Uram. s amiket mindazok az embereknél tartózkodó Istenek sem ismernek. ezt mondván: . Amikor pedig ezeket mondta. amiknél nem gondoltatok a kérdezésre.114. mert mostantól mindent pontosan meg akarok kérdezni tőled. hogyan hir­ dessék testvéreim mindezt az emberi nemnek. Mária. miképpen bocsátják meg a bűnöket a keresztelők? Azt hallottam tőled: Az emlékeztetők követik a lelket. így szólt: .

és azokat tartják fel. hogy a megtorlás szolgái elítélhessék őket. nekünk. hogy nehogy kijusson a káosz területeiről. így szólván Máriához: . mert ezek a szolgák nem tudnak kijutni az ő helyükről.ICitűnően mondtad. amíg még a világban vannak. elítélnek. hogyan bocsátja meg a keresztelő rejtélye a bűnöket: Ha a lelkek vétkez­ nek. és minden bűnös lelket. hogy az azokról a területekről jövő lelkeket elítéljék. És a Megváltó felelt. mialatt megbün­ tetik őket. Az ellenzékszellem viszont tanúja lesz a lélek minden vétkének. Uram. mialatt a lelkeket megragadják. És a megtorlás szolgái nem tudnak kilépni a káoszból. Uram. még kevésbé tudják azokat a káoszba vinni. nehogy a káoszon kívüli ítélethez jusson. mert pontosan tudni akarjuk. akik minden bűnnek a tanúi. de az ítéletben maradnak. a keresztelő rejtélyei eltörlik-e a megtorlás e szolgáinak kezé­ ben lévő bűnöket. és ráerősíti a lélekre. és tanúi lesznek minden bűnnek. Mert tilos a rejtélyt kapott lelkekkel erőszakoskodni és a káoszba vinni őket. 238 . és a káosz fölötti rendekhez eljutni. Valóban a megtorlás szolgái [emlékeztetők] azok. hogy ezek elfelejtik azokat? Mondd meg hát. hogy a káoszon kívül ítélhesse el. hanem le is pecsételi azokat [a lélek minden bűnét]. De nem áll hatal­ mukban olyan lelkeket elítélni.Nos. nem tudnak olyan lelkekhez közeledni. s ha ld is jutnak. melyek kivezethetnék őket a káoszból. hogy megmondjam nektek az igazság igéjét. amit a lélek elkövet. és az ilyen lelkeket visszatartják a káoszban. mi módon lesznek a bűnök megbocsátva. akik megkapták a rejtélyeket. Nemcsak tanúja lesz a lélek bűneinek. Hallgassatok hát tovább. akkor persze jönnek az [emlékeztető] szolgák. Hanem a megtorlás szolgái a bűnösök lelkeit ítélik el. akik nem kaptak olyan rejtélyeket. aki nem kapott rejtélyt.

Mária. A keresztelő rejtélye pedig a kettő között marad. amit az ellenszellem kötött rá. úgy hogy az ellenszellemet. Ald pedig megkapja a keresztelő rejtélyét. igazán minden szavadon elgondolkodom. elválasztja az erőtől és a lélektől és összegyűjti a test egyik oldalán. mely elégeti a bűnöket. állandóan elválasztva őket. annak ez hatalmas bölcs tűz lesz. hogy aszerint büntessék. 116. és kiválasztja azt a test egyik oldalán. És amikor befejezte ezt a tisztogatást. Mert a tisztító tűz elűzi az ellenszellemet és a sorsot. akkor rejtetten bemegy a testbe. így szólt a tanítványaihoz: . a sorsot és a testet az egyik résszé teszi.Igen. a lelket és az erőt állandóan tisztogatván. hogyan beszélek veletek? Újra Mária sietett elő. nehogy az anyag bemocskolja őket. s hogy az elköve­ tett bűnök mennyiségét lássák az ellenzékszellem által ráakasztott pecsé­ tekről. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. hogy e világra tüzet bocsássak! És bár már gerjedt volna!" Továbbá világos különbséget tettél a kijelentéssel: „Van egy keresztségem. hogy 239 . a lelket és az erőt a másik résszé.Megértitek-e.hogy az ítélet archonjai felismerjék benne a bűnös lelket. és rejtett módon bemegy a lélekbe és felemészt minden bűnt. A bűnbocsánatot illetően egykor azt a példabeszédet mondtad nekünk: „Azért jöttem. így bocsátják meg a keresztelő rejtélyei a bűnöket és minden rossz tettet. így járnak el minden bűnös lélekkel. és így szólt: . Uram. Nos. és kiűz onnan mindent. ami rejtetten az életére tört.

három kettő ellen és kettő három ellen. 240 . és kettő három ellen. mondom nektek. te szellemmel telt [pneumatikus] és fénytiszta. Ez szavaim magyarázata. és mely igen szorongattatom. míg a keresztségek befejeződnek és a tökéletes lelkek maguk is tisztítóan hatnak. a sorsot és a testet az egyik oldalra utasítja. míg végre elvégeztetik? . hogyan fogom kibírni." A te igéd ugyanis: „Azért jöttem. Mária." Ez azt jelenti: elhoztad a világba a keresztség rejtélyét s ez a világ testei­ ben hasadást okoz. míglen az elvégeztetik. a lelket és az erőt pedig a másik oldalra.Kitűnő. hogy azzal kereszteljek. három kettő ellen és kettő három ellen.Ez azt jelenti: nem maradsz a világban. így szólt a Megváltó: . sőt inkább meghasonlást! Mert mostantól fogva öten lesznek egy házban. mennyire kívánom. mert az ellenszellemet. hogy már meggyulladt volna". inkább hasadást! Mert mostantól fogva öten lesznek egy házban. hogy a lélek minden bűnét elégeti és a lelket megtisztítja! Ezután pedig újra világos különbséget tettél a következőkkel: Van egy keresztségem.abban kereszteljek. hogy tüzet bocsássak e földre. hogy békességet hozni jöttem e földre? Nem. Továbbá amit egykor mondtál nekünk: „Gondoljátok-e. Amikor Mária ezeket mondta. Vagyis három kettő ellen. és mennyire örülsz. azt jelenti: elhoztad a világra a keresztség rejtélyét. hogy békességet adjak e földön? Nem. Gondolja.tok-e. hogy azért jöttem.

és az Első Rejtély rejtélye. és így szólt: . világosan felismertük. hogyan bocsátják meg a keresztelők a bűnöket. FEJEZET Mária újra felelt. amelyeket ezután követ el addig az időpontig. amelyet elkövetett. amikor a mindenséget magya­ rázom. Arról az időről. és így szólt: .Uram. továbbá megbocsátják a bűneit. hanem ettől az órától kezdve nem rónak fel neki semmilyen bűnt örökkön örökké. amelytől kezdve a rejtélyek mind­ egyike hatásossá válik. J 241 .Nem. Megbocsátják neki. akkor beszélek majd veletek.117. amelyet a lélek kezdettől fogva elkövetett. amelytől kezdve minden rejtély hatni kezd. Most tehát tűrd. minden gonosztettet. Továbbá az Első Rejtély rejtélye és a Kimondhatatlan rejtélyei megbocsátanak a léleknek minden bűnt az archonok területén. Nézd. hogy ennyit kér­ dezek. hogyan bocsátanak meg ezek? A keresztelő módjára vagy másképpen? A Megváltó újra felelt. még folytatom a kérdezést. de a három tér minden rejtélye megbocsát a léleknek az archonok minden területén minden bűnt. e nagy rejtély ajándéka és mérhetetlen fényessége miatt. És nem csak megbocsátanak neki. De ennek a három térnek a rejtélye. és a Kimondhatatlan rejtélyei.

Nos: A három tér min­ den rejtélye megbocsát bűnöket és eltakarja a lélek rossz tetteit . majd tizenkétszer megbánja. és az Első Rejtély rejtélyében imádkozik. hogy ettől a pillanattól kezdve nem rónak fel bűnt azoknak. vagy sem? A Megváltó felelt. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta." Ez azt jelenti. hogy: Az Első Rejtély rejtélye és a Kimondhatatlan rejtélye megbocsát mindenkinek. és azt mondta Máriának: . akinek hamissága megbocsáttatott." És amit mondtál. akik az Első Rejtély rejtélyeit és a Kimondhatatlan rejtélyeit megkapták. és így szólt: . te szellemmel telt és fénytiszta! Ez a szavak magya­ rázata. s újra visszaesik és tizenkétszer követ el kihágásokat. hamar felfogtam minden szavadat.egykor Dávid próféta prófétált erről.Kitűnő. de visszaesik. amelyeket kezdettől fogva követtek el.Megértitek-e. vétke elfedeztetett. Dávid azt pró­ fétálta egykor: „Boldog ember az. és bűnözik és kihágásokat követ el. A Megváltó azt mondta: . azt mondván: . Mária.Igen.118. így szólt tanítványaihoz: . ha az ember rejtélyeket kap az Első Rejtély rejtélyeiből.Uram. mit mondok nektek? Újra Mária felelt. az 242 . azután pedig újra megtér. hanem bűnüket ettől az órától kezdve mindörökkön örökké nem rója fel nekik. nem­ csak azokat. azt mondván: „Boldog az. aki megkapja ezeket a rejtélyeket. bizony mondom nektek: Aid megkapja az Első Rejtély rejtélyeit. Mária folytatta. és minden rejtélyében imádkozik. akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. megbocsátatik-e neki.Bizony. Uram.

mielőtt megbántak volna. ha azonban azok.Uram. és először. mivel megkapták az Első Rejtély ajándékát. és így szólt: . és így szólt: . sokkal szigorúbban ítéltetnek el minden más ítéletnél: mert az ő helyük a külső sötétség sárkánytorkának kellős közepén van. hogy minden rejtélyéhez folyamodjék.Uram. vagy sem? A Megváltó válaszolt. bizonv mondom nektek. ezután 243 . nem talál bűnbánatot. és így szólt Máriának: . akik a Kimondhatatlan rejtélyeit kapták. másodszor és harmadszor is kihágásokat követnek el. akik az Első Rejtély rejtélyeit megkapták. mindazok. de visszafordultak. mindazoknak. akkor soha többé nem bocsátanak meg neki. visszaesnek és kihágásokat követnek el.bocsánatot nyer. akik rejtélyeket kaptak az Első Rejtélyben. FEJEZET Újra Mária folytatta. Végül pedig a büntetésekben megdermednek és örökre epekednek. mivelhogy az Első Rejtély ajándékát kapták. és elhagyják a testet. és nem maradtak meg benne. ha csak meg nem kapja a Kimondhatatlan rejtélyeit. Mária felelt.Bizony. öröklik-e a birodalmat. Ha azonban a tizenkettedik eset után újra visszaesik és kihágásokat követ el. és akkor a testet elhagyják mielőtt vétkeiket megbánták volna. kihágásokat követtek el és hitükkel felhagytak. melyek mindig irgalmasok és mindig megbocsátanak. 119.

akkor ezeknek a büntetése minden ítéletnél szigorúbb. mi történik az ilyenekkel? A Megváltó válaszolt Máriának. az ítélet akkor is óriási lenne. Mária újra felelt. És még ha újak lennének is. azt mondván: . s ezen kívül elhagyták a testet. az nemcsak akkor nyer bocsánatot. hányszor lesz ez az ilyeneknek megbocsátva? A Megváltó felelt Máriának.Uram. és minden rejtélyében imádkozik. és nem lesznek képesek bármit is tenni. és a testet elhagyják.azonban még életük folyamán megtértek és bűnbánatot éreztek. mielőtt megbántak volna. és így szólt Jézushoz: . de ha eltérnek és vétkeznek. 244 . mindenkor bocsánatot nyer. akik megkapták a Kimondhatatlan rejtélyeit és újra elfordultak és vétkeztek és hitükkel felhagytak.bizony boldogok azok a lelkek. s mert ezek a rejtélyek irgalmasok és mindig megbocsátanak. s még élete folyamán megtér és megbán.Bizony. és így szólt: . hanem kidobják őket a külső sötétségre és felemésztődnek.Bizony. bizony mondom nektek: Ald a Kimondhatatlan rejtélyeit kapta. akik ezekből a rejtélyekből kapnak -. vagyis először jöttek volna a világra. azok. mivel a Kimondhatatlan rejtélyeiből kapott ajándékba. mielőtt megbántak volna. ha vétkezik. Ettől az órától kezdve nem fognak visszatérni a testek váltakozásához. és örökké létezés nélkül maradnak. hanem mindenkor. színlelés nélkül. bizonv mondom nektek: Akik megkapják a Kimondhatatlan rejtélyeit . ha egyszer vétkezett és megtér és megbánja.

ha azonban továbbra is vétkezik. ezt az igét mondtad: Akik megkapják majd a Kimondhatatlan rejtélyeit . akkor nem alkalmas a testbe való visszatérésre. azt mondtad egyszer nekünk: „Jó a só. hanem kidobják őket a külső sötétségre. És újra folytatta Mária. akiknek a rejtélyekbe vetett hite őszinte és igaz volt.milyen gyakran bocsátanak meg ezeknek? A Megváltó felelt. ott epekednek és örökre nincstelenek lesznek. és hitben megfogyatkoznak.bizony boldogok az ilyenek -.Kitűnő. bizony mondom nektek: akik megkapják a Kimondhatatlan 245 . és ott elmúlik. és eltérnek és vétkeznek. FEJEZET Miután a Megváltó ezeket mondta.Uram.Megértitek-e. és kidobják a külső sötétségbe. ha ezek a sorserők kényszerítő hatására újra vétkeztek és újra megbánták és minden rejtélyükben imádkoztak .Magamba ittam minden szavadat. és azt mondta: . akik megkapták az Első Rejtély rejtélyeit és a Kimondhatatlan rejtélyeit.Bizony. te szellemmel telt és tiszta! Ez a magyarázat. ezt mondván: . de ha megízetlenül. Mária. sem másra. Ami ezt illeti. sem trágyának nem alkalmas: kidobják azt. mivel sózzanak? Sem a földre. és így szólt Máriához a tanítványok körében: . azok az emberek. Nos. aki a Kimondhatatlan rejtélyeiből kap. Uram. amit mondok nektek? Mária felelt. ő azt felelte: . Amikor ezt mondta a Megváltónak.120. sem másra." Ez azt jelenti: boldog minden lélek. így szólt a tanítványaihoz: . akik nem vétkeztek. és testüket megbánás előtt hagyják el. akkor ettől kezdve nem alkalmasak a testek váltakozásához való visszatérésre.

FEJEZET Miután a Megváltó ezeket mondta a tanítványainak. hogy ezek a rejtélyek a bűnbánatot mindig elfogadják. hogy örökre örököljék a világosságbirodalmat. de ha még életük folyamán megtérnek és megbánnak és megma­ radnak minden rejtélyükben.rejtélyeit és az Első Rejtély rejtélyeit is. Ha viszont azok. azok olyanok. akik megkapják a rejtélye­ ket. Ezért azt mondom nektek: Ha az emberek. 121. és elhagyják a testet mielőtt megbántak volna. akkor azoknak mindig megbocsátanak. a sorserők azokat is vétkezni kény­ szerítik. és az újonnan elkövetett bűnöket is megbocsátják. mert ezek a rejtélyek irgalmasok és mindig megbocsátanak. hanem ettől az órától kezdve nem számítják fel nekik a bűneiket. mert megmondtam. felszí­ vódnak és örökre létezés nélkül maradnak. amit a lelkek kezdettől fogva elkövettek. akkor vigyáznának és nem vétkeznének. mint akik kihágásokat követnek el és nem tudják megbánni. elpár­ tolnak és vétkeznek. Ezeknek a helye is a külső sötétség sárkánytorkának közepén van. Ezért mondtam tehát egyszer nektek: ezek a rejtélyek nem csak minden bűnt megbocsátanak. akik a Kimondhatatlan rejtélyeit és az Első Rejtély rejtélyeit megkapták.Megértitek-e hogy mit mondok nektek? Mária felelt és azt mondta: 246 . tudnák testük elhagyásának az időpontját. így folytatta: .

így szólt a Megváltó: . és nem engedné. hogy megtaláltátok volna a bűnbánatot. Mária.Kitűnő. mennyivel inkább teheti ezt a Kimondhatatlan és az Első Rejtély. halálos bűnöket követ el. aki megkapja a világosság rejtélyeit. te szellemmel telt! Ez az ige! A Megváltó folytatta beszédét a tanítványoknak: . úgy.Hirdessétek tehát minden embernek. akkor sem lehet rovására írni azokat és nem lehet ellene tenni semmit sem. akik a mindenség urai.. A Megváltó válaszolt. aki ezeket a rejtélyeket kapja! Vagy ha egy király ma egy harcost királyi palástba öltöztet és ide­ gen országba küld. és mondjátok nekik: Vigyázzatok és ne vétkezzetek. mert így örökre elidegenednétek a világosság birodalmától.Uram. mely órában jő el a tolvaj. hogy ne halmozzatok rosszat rosszra. ahogyan tetszik nekik. aki a világ embere. és így szólt Máriának a tanítványok körében: . ." Amikor Mária ezt mondta.Igen. nagyon gondosan követtem a beszédedet. Ezzel kapcsolat­ ban azt mondtad egyszer nekünk: „Ha tudná a ház gazdája. és el ne hagyjátok a testet anélkül.Ha manapság egy király. Mária felelt: . akiknek hatalmukban áll minden dologban úgy cselekedni. sőt gyilkosoknak. és fiúkkal közösülő férfiaknak és más halált érdemlő bűnösöknek megbocsát. Amikor a Megváltó ezeket mondta. aki a világ embere [e világhoz tartozik]. teszi ezt ha úgy tetszik neki.mennyivel kevésbé lehet azok ellen tenni valamit. hogy az ő házába törjön. s akik uralkodnak a magasságban lévőkön és a mélységben lévőkön. az pedig gyilkosságot és súlyos. Uram. vigyázna. akik a Kimondhatatlan és az Első Rejtély rejtélyköntöseit viselik. ha az ilyen. mert királyi palástban van . nagy ezeknek a rejtélyeknek az irgalmassága. melyek a bűnö­ ket mindig megbocsátják. hogy mindenkinek megbocsátanak. hozzá tartozó embereknek ajándékot ad.

És azt mondta a vincellérnek: íme három esztendeje járok gyümölcsöt keresni e fügefán. így szólt Péter: . amelyekben ez az asszony részesült. hogy lássa. hogy odaadjuk neki a magasabb rejtélyeket. végezd el a fényrejtélyt. akkor elvágtad a világosságbirodalomtól. Amikor Péter ezeket mondta. hogy azon gyümölcsöt keressen. hogy az asszony lelkét elválassza a világosság-örökségtől. engedd meg még egyszer. de az asszony nem viselkedett ehhez méltóan. amikor azt mondtad: „Volt egy embernek egy fügefája szőlejébe ültetve. azt mondván: —Uram. A Megváltó ezzel Pétert próbára akarta tenni. FEJEZET Ezután Jézus egy asszonyt látott. és kész megbocsátani. És a Megváltó próbára akarta tenni Pétert.Megértettétek a mondottakat. elment. de nem talált. mely a lelket elválasztja a fényörökségtől. és ennek az asszonynak a jellegét? Mária válaszolt.íme. hogy meglássa.Uram. Amikor a Megváltó ezeket mondta. s harmadszorra is mél­ tatlannak mutatkozott a fényrejtélyekre. ald eljött vezekelni. ha nem erényes. irgalmas-e és kész-e megbo­ csátani. Ezzel kapcsolatban példabeszédet mondtál nekünk egykor. hogy Péter irgalmas. megmentetted. Végezd el ezt a rejtélyt. ahogyan ő parancsolta nekik. Péter. a Megváltó látta. és 248 . irgalmase és kész-e megbocsátani. Miért is teszi a testet használha­ tatlanná? No. háromszor megkereszteltem ezt a lelket.122. mint ő maga. a Meg­ váltó így szólt tanítványaihoz: . megértettem a dolgok rejtélyét. Amikor mindez megtörtént. így szólt Péterhez: . Háromszor meg­ keresztelte. és örökli a fénybirodalmat. s ha erényes.

szabad-e testvéreimnek ennél az embernél megújítani a rejté­ lyeket. Mária. és így szólt Máriához: . vagy inkább az alacsonyabb rejtélyek egyikét adják neki? A Megváltó felelt. hogy megbo­ csássa a bűneit. amiket kapott.nem találok: vágd ki azt! Miért foglalja a földet is hiába? Az pedig felelvén. mert még egyszer megkapja. testvéreid csak adják meg neki az előbbieknél magasabb rejtélyeket. 249 . azután vágd ki azt". és így szólt Máriának: . hogy megbocsássa a bűneit. azt mondta néki: Uram. ez az ige magyarázata. mert ez a többieket felülmúlja. FEJEZET Újra Mária folytatta. A Megváltó felelt. míg körös­ körül megkapálom és megtrágyázom. ezt jelenti ez. mely meghallgatja őt. 123. bizony mondom nektek: Sem a kapott rejtély. hanem elpártolt és vétkezett. íme Uram. sem az alacso­ nyabb rejtély nem az. ha valaki rejtélyeket kapott és nem mutatkozott ezekre méltónak.Bizony. Nos. és így szólt a Megváltónak: . Az első nem azért hallgatja meg. ezután pedig újra megbánta és komolyan vezekelt . amit először kapott. amelyek meghallgatják és megbocsátják a bűneit.Uram. ha pedig nem. te szellemmel telt. s ezek elfogadják majd az ő megbánását és megbocsátják a bűneit . hagyj békét néki még ez esztendőben. mely magasabb annál. hanem a kapottnál magasabb rejtélyek azok. de az a rejtély.Kitűnő. hátha jövőre gyümölcsöt terem. és a második azért.az első.

amelyek meghallgatják őt és elfogadják a megbánását. aztán elpártolt és vétkezett és istentelenül cselekedett.Uram. hanem csak az Első Rejtély rejtélyei és a Kimondhatatlan rejtélyei. elhagyja a testét. és így szólt: . így szólván: . és ez is istentelen bűnös. melyikőjük fog többet szenvedni az ítéletekben? 250 . Ha azonban megkapta a három rejtélyt a két térben vagy a harmadik. sem az alacsonyabbak. és nem vétkezett. ahogyan tetszik neki. mondván: .az bocsátja meg a bűneit. annak szabad rejtélyeket kapni bármelyik térből. hogy segítsen neki a vezeklésében. és nem követett el kihágásokat. és az előbbi is elhagyja a testét. aki az Istenséget nem találta meg és nem ismerte el. 124. hanem még a hitében van.és egy másik ember. őszintén és tettetés nélkül. az elsőtől az utolsóig. ald kétszer vagy háromszor kapott rejtélyeket a második vagy harmadik térben. ezek azok. és nem fordult vissza. mert nem vétkezett. hogy keresse a vezeldés lehetőségét . ha egy ember felismeri az Istenséget és kapott a fényrejtélyekből. hanem tettetés nélkül hívő állapotában van. Mária felelt. és elpártol és vétkezik. belső térben.Uram. akkor egyik rejtély sem hallgatja meg őt. FEJEZET Újra Mária folytatta. sem a magasabbak. mi lesz ővele? És a Megváltó válaszolt Máriának.Ald rejtélyeket kapott a második és a harmadik térben.

és én megértettem egész igédet. mert azt remélik. így szólván: . azt jelenti. és azt mondta a Megváltónak: . és akire sokat bíztak. FEJEZET Mária újra beszélt. amit mondtál. Ald pedig nem tudta. akinek van füle. hogy majd megkapják a következő fordulatban [megtestesülés­ nél].Ez. Ezzel kapcsolatban egykor példabeszédet mondtál nekünk: „Amely szolga tudta az ő urának akaratát. nem áll-e fenn annak a veszélye. fényemberemnek van füle. de vétkezett. Mert akinek sokat adtak. bizony mondom neked: aki az Istenséget felismerte és a fényrejtélyeket megkapta és vétkezett és nem tért meg. Uram. mint ald Istent nem ismerte. Amikor a Megváltó ezeket mondta. azt sokkal keményebben ítélik el.Uram. és nem végezte el. ald Istent nem ismerte fel. sokkal büntettetik meg. majd lelkek jönnek a világba sok körforgásban. attól többet kívánnak. az hallja. kevesebbel büntettetik. arra a büntető ítéleteknél szenvedést mérnek és nagy fájdalmakat és elítéléseket.A Megváltó újra felelt.Uram. melyek sokszorosan nagyobbak az istentelen és vétkező emberénél. 125. és elmulasztják a rejtélyek átvételét. Uram. hogy nem sikerül nekik megkapni a rejtélyeket? 251 . és így szólt Máriához: . és büntetésre méltó dolgokat cselekedett. Mária vetette magát eléje. attól sokat követelnek. hogy ald az Istenséget felismerte és a világosság rejtélyeit megta­ lálta. ha a hit és a rejtélyek megnyilvánultak." . Ez a szavaid magyarázata.Bizony. Nos.

A Megváltó felelt. ami miatt a mindenség keletkezett. hogy az eonok és a függönyök (szféraátmenetek) és az égboltok és az egész föld és minden benne lévő anyag abban megtisztuljon. sem nem jön elő onnan. A tökéletes lelkek számának tel­ jessé válásánál meg fogják találni a fényrejtélyeket és megkapják azokat. Az ilyen emberek nem tudják. hogy majd sikerül elérnetek a rejtélyek meg­ szerzését.Hirdessétek ki az egész világnak. Mert az emberiség már csak a tökéletes lelkek száma teljesülésének időpontjáig létezik. és befejeződött az Első Rejtély rejtélye. hogy a világosság kapuit bezártam. akik hallottak engem. és azt mondta tanítványainak: . és úgy találják. és a világosság kapuihoz jutnak. mielőtt tüzet vetettem a világra. És ennél a világba való visszatérésnél lesznek néhányan közöttük a mai időkből is. hogy a világosság rejtélyeit ezekben a nehéz időkben megkapjátok és bemenjetek a világosságbirodalomba! Ne hagyjátok napjaitokat leperegni. mert a tökéletes lelkek száma teljes lett. ami az Első Rejtély teljesülését és a mindenség ismeretét jelenti. hogy a tökéletes lelkek száma teljes lett. és ettől az órától kezdve lehetetlen bárkinek is bemenni vagy onnan előjönni. sem nem jön ki onnét. hogyan tanítottam. Ezek a lelkek 252 . akkor én bezárom a vilá­ gosság kapuit. vagy egyik fordulatot a másik után annak reményében. És ettől az órától kezdve senld se megy be. és mondjátok az embereknek: Azért küzdjetek. mikor telik be a tökéletes lelkek száma. És sok lélek jön elő a testek kicserélésének körforgásaiban. A hit és a rejtélyek azokban a napokban még jobban megnyilvánul­ nak. És úgy találják. Mert amikor a tökéletes lelkek száma teljes lett. Vagyis Én vagyok ez a rejtély És ettől az órától fogva senki se mehet be a világossághoz. ha a következő fordulatban világra jöttök.

nemcsak a fényemberemnek van füle. Itt hiányzik egy hosszabb rész az eredetiből. és mondjátok nekik: Azért küzdjetek. nehogy a fénykapu előtt hagy­ janak ácsorogni és a külső sötétségre vessenek titeket. amit mondtál. hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit. Ezért tehát hirdessétek az egész világnak. . honnét valók vagytok. hogy lemondjatok az egész világról és minden benne lévő anyagról. felelvén.Uram. akik mostanig hamisságot cselekesztek. akinek van füle. hogy ezekben a nehéz időkben megkapjátok a világosság rejtélyeit. mielőtt a tökéletes lelkek száma teljes lett. újra Mária vetette magát eléje. 253 . az hallja. amiket mondtál: Azon fáradozzatok. Távozzatok tőlem a külső sötétségre. azokat illetően.. azt mondom nekik: mondom nektek.. és minden szót megértett. és te tanítottál minket az utcáinkon. azt mondván: . Nos.És én.aztán a világosság kapuit zörgetik majd. felelvén. azt mondom nekik: nem tudom. ti. És ettől kezdve a külső sötétségre mennek. hanem a lelkem is hallotta. Amikor a Megváltó ezt mondta. hogy örököljétek a világosságbirodal­ mat.24-gyel szembesí­ tettek. Nos. nyisd meg nekünk! És én. Uram. ahol lesz sírás és fogcsikorgatás. azt mondván: Ó.Akkor kezdik mondani: a te rejtélyedből kaptunk és a te egész tanodat teljesítettük. nem tudom. honnét valók vagytok ti. Ezt Jézus felelete követte Mária dicséretével. . amelyben Lukács 13.

neve az ő helyén Archaroch. vagyis hány büntetőhely van benne? És Jézus felelvén. neve az ő helyén Luchar. amelyik a második kamrában van. az krokodilfejű. És az archon. ez a sötétség az egész világon kívül van. És az archon. azt mondta Máriának: . az medvefejű. és minden jég a sárkány torkából jön. És az archon. mint valami nagy sárkány. És az archon. Az első archon. amelyik a negyedik kamrában van.A külső sötétség olyan. És ebben sok törvényszék van. Tizenkét hatalmas kamra [büntetőtér] van. neve az ő helyén Charachar. farka a szájában van. 254 . És az archon. És az archon.126. az macskafejű. neve az ő helyén Marchur. és körülveszi a vilá­ got. az vadkanfejű. aki az első kamrában van. melynek farka a saját szájában van. amelyik a nyolcadik kamrában van. amelyiknek neve az ő helyén Enchthonin. amelyik a hetedik kamrában van. És az archon. az kígyófejű.Milyen a külső sötétség. az farkasfejű. FEJEZET És újra Mária folytatta. amelyik a harmadik kamrában van. neve az ő helyén Lamchamor. az keselyűfejű. neve az ő helyén Achrochar. mint minden por és hideg és a különböző betegségek is. neve az ő helyén Laraoch. amelyik az ötödik kamrában van. ezt mondván Jézusnak: . és minden kamrában egy archon. amelyik a hatodik büntetőtanácsban [kamrában] van. és az archonok arca különböző. Ez az. az fekete bikafejű.

és mindegyik óránként változtatja az arcát. s mindegyiknek egy felfelé nyitott kapuja. és a nagyot. És a tizenkettedik kamrában nagyon sok archon van. az ő helyén Chremaornak nevezik. és mindegyik­ nek hét farkasarcú feje van. a lelkeket tehát a tizenkét kapun át vezetik oda. És mindegyikőjüknek minden órában más a neve. Mária Magdaléna felelt. és mindegyiknek hét sárkányfeje van.És az archon. mindegyiket az ítéletnek megfelelően.Uram. Amelyik pedig mindegyik fölött áll. a világosság oltalmazója és az Első Rejtély követe küldött ki őrnek a sárkány fölé. És a tizenegyedik kamrában is sok archon van. És minden térnek [büntetőtanácsnak] a kapuját egy angyal [hírnök] őrzi. aki fölöttük van. és mindegyiknek hét. akit Jeu. amelyre rászolgált? 255 . az Xarmaroch. hogy az. A tizenkét kamrának [térnek] ezek az archonjai vannak tehát a külső sötétség sárkányában. és tereinek archonjai ne ellenkezzenek. A nagyot pedig. neve az ő helyén Archeoch. az sárkánykígyó[baziliszkusz-] fejű. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. aki fölöttük van. 127. amelyik a kilencedik kamrában van. És a tizedik kamrában egy csomó archon van. az ő helyén Rocharnak nevezik. azt mond­ ván: . úgy hogy a külső sötétség sárkányának tizenkét tere [kamrája] van. macskaarcú feje van. Ezen kívül mind a tizenkét kamrának van egy felfelé nyitott kapuja.

akik a hazug tanban vannak. és minden szégyenteljes és istentelen és istentagadó és gyilkos és házasságtörő és méregkeverő lelkét. azt mondván: . Ha pedig ezeket a lelkeket a külső sötét­ ségbe. meg a férfiak.Nemcsak kínosabbak minden más büntető törvényszék ítéleténél. mely kint visszamaradt. Ezeket azonban a mindenség magyarázatánál mondom el nektek. És a külső sötétség sárkányának tizenkét eredeti neve van a kapuin.A Megváltó így válaszolt Máriának: . meg az óriási tűzben. úgy hogy aki az egyik nevet mondja. és bezárja őket. Ezen kívül ezek a lelkek a világ feloszlatásánál.Ezeken a kapukon át egyetlen lelket sem vezetnek a sárkányba. a sárkány farkának torkába vezetik. hanem makacsul bűneikben maradtak. Mária felelt. mindezeket a lelkeket tehát a sárkány farkából a sárkány torkába és a külső sötétség tereibe [büntetőhatározataiba] vezetik. akkor a sárkány a saját szájába teszi a farkát. az istentagadók lelkeit. valamint minden lel­ ket. És ez a tizenkét név külön­ böző. akik férfiakkal közö­ sülnek. vagyis a sárkány Amikor a Megváltó ezeket mondta. az mindet mondja. meg azokét. Hanem azokat. de egymásban vannak. így vezetik tehát azokat a lelkeket a külső sötétségbe. vagyis akik a mindenkori szférában a nekik rendelt körforgásokat befutották vezeklés nélkül. hanem az erre a helyre vezetett lelkek tönkre is mennek a nagy hidegben és jégesőben. Ilyen tehát a külső sötétség. minden név az egyik tér kapujának felel meg. vagyis a világmindenség feltárna- 256 .Ennek a sárkánynak a büntetései tehát minden más ítéletnél rette­ netesebbek? A Megváltó azt mondta Máriának: . akik a hazug tant tanítják. mely ezeken a helyeken van. ha életük folyamán nem jöttek rá a bűnbánatra.

És a külső sötétség sár­ kányában és minden büntetőtanács terében lévő tűz hetvenszer hatalma­ sabb a középső út minden archonjának büntető törvényszékénél. Mária összecsapta a kezét.dásánál a nagy hidegben és a rendkívül hatalmas tűzben megsemmisülnek és örökre létezés nélkül lesznek.Uram. És a középső úton lévő archonok ítélőszékeinek tüze kilencszer égetőbb a nagy káosz büntető tüzénél. hogy megint kérdezlek. mert ítéleteik rettenetesek! Mária lépett elő.Bizonv mondom nektek: az alvilág tüze kilencszer égetőbb az emberiségénél. Mária felelt. és megcsókolván azokat.Jaj a bűnösök lelkeinek! Nos. és sírva kiál­ tott fel. Mostantól fogva határozottan megkérdezlek minden dolog felől. leborult Jézus lábaihoz. A Megváltó válaszolt Máriának: 257 . Uram. így szólt: . tűrd. ő. És a nagy káosz büntetéseinek tüze kilencszer tüzesebb az alvilág tüzénél. 128. hol forróbb a tűz. és ne haragudj rám. azt mondván: . FEJEZET Amikor a Megváltó ezt mondta.Jaj a bűnösöknek. hogy gyak­ ran zaklatlak. az emberiség területén. vagy az alvilágban? A Megváltó felelt Máriának: . és minden tanítvány felkiáltott: .

aki istentagadó. hogy vétkezett és meg­ érdemelte a külső sötétséget. aldre a szívemben gondolok. vezettessék ld mind­ egyikből! És ha alakváltozásai fordulatainak kiszabott számát teljesítette. s mi pontosan tudjuk róla. bárhol is legyen a külső sötétség büntetőhelyein. hogy megtalálja a világosságbirodalom rejtélyeit. vagy valakije. akkor végezzétek el rajta a Kimondhatatlan egyetlen rejtélyét. úgy hogy meg- 258 .Ha egy bűnös megérdemli a külső sötétséget vagy más büntetést.Kérdezz bármit. Mária felelt. vezettessék a világosság Szüze elé! És a világosság Szüze pecsételje le őt a Kimondhatatlan pecsétjével. és elhagyta a testét. ti pedig kívánjátok őt kivétetni a külső sötétség büntető törvényszékeiből. s ha elhagyja a testét és a külső sötétséghez vezetik. és nem jutott el a megbánáshoz. amiért is meg­ érdemelte a külső sötétséget. holott az ő teste változtatásainak körforgását befejezte. és tisztességes testbe akarjátok tétetni. és nem volt képes a bűnbánatra. örökölje a fénybirodalmat. és az ő havában [hónapban] taszítsa le egy tisztességes testbe. mit tegyünk érdekében. és azt mondta: .. vagy a külső sötétség más büntető határo­ zatainak tereiben. és én megnyilvánítom azt neked pél­ dázatok nélkül. és semmi hasznosat sem tett. amit akarsz. hogy megmentsük a külső sötétség sárkányának büntetéseitől és tisztességes testbe kerüljön. ha egy jó ember minden rejtélyt elvégzett.Uram. mely a bűnöket mindig megbocsátja. ald minden bűnt elkövetett. és felemelkedvén. megjavuljon. vagy egy bűnös ember befejezte az ő fordu­ latait a testek váltakozásában és nem bánta meg. felszálljon és örökölje a fénybirodalmat? A Megváltó válaszolt és így szólt Máriához: . és van egy rokona. mely megtalálja a fényrejtélyeket. akkor azt mondjátok: Ennek és ennek az embernek a lelke. És ha ezt a rejtélyt elvégeztétek. hogy megtalálja a fényrejtélyeket. vagy a sárkány más büntetéseiben.

mely megtalálja majd a világosság rejtélyeit. és a világosság utolsó rendjébe teszik minden tökéletes lélek feltámadásáig. akár a sárkány ereszti el. és ezt a lelket elereszti. megjavul és felemelkedik a világosságbirodalomba. akiket a keresztségekhez rendeltek. Ha pedig még nem végezte volna el a lélekváltozás vagy a testek cseréjének fordulatait. elvezetik a világosságkincshez. bizony mondom nektek: Melkhisédek kiküldöttei gyorsan elrabolják őt. 259 . mert befejezte a körforgásait. és megkeresztelik a keresztelőikkel. És ha készülnek a jobb oldaliak területének függönyeit elvonni. akkor a világosság Szüze lepecsételi őt egy kitűnő pecséttel. ha az archon-ítéletek valamelyikében lenne. És a világosság Szüzei megpróbálják ezt a lelket. akár az archon-ítéletekben van: szóval Melkhisédek szolgái minden területről elviszik. akkor a világosság Szüze nem hagyja őt megbüntetni. és örökölje a fénybirodalmat. akkor a külső sötétség sárkánya őnála kihúzza a farkát a szájából. Ha ez a lélek a fordulatainak számát elérte. És adják meg ennek a léleknek a keresztségét. akkor vezettessék ez a lélek a világosság hét Szüze elé. és elviszik az első Megváltó rendjeibe. bárhol is legyen. és látja a Kimondhatatlan birodalmának jelét ezen a lelken. hanem átadja őt a világosság hét Szüzének. És akkor is. és pecsételjék le a Kimondhatatlan jelével. Bizony mondom nektek: Ha ezért a lélekért imádkoztok. Ezt kell mondanotok. És a világosság Szüze megvizsgálja őt. és vezessék el őt a világosság rendjeihez. akkor ezt a lelket újra megtisztítják. megadják neld a szellemi kene­ tet. ha a rejtélyt elvégzitek.javulván felszálljon. És amikor befejezte a testek változtatásának fordulatait. és a közép területéhez viszik a világosság Szüze elé. és az ő havában gyorsan egy tisztességes testbe dobatja le. bárhol is van. mely a fénykincsben van.

Uram. és elvégzitek értük a Kimondhatatlan rejtélyét. hogy Mária felelt. És olykor az archonbírók szolgái sietnek fogadni és egymásnak átadni ezeket a lelkeket. és áthatolnak minden terü­ leten. FEJEZET Az történt azután. míg a vilá­ gosság Szüze elé nem vezették őket. míg el nem érik örökségük területét. azok fénysugarakká és világos­ ságáramlattá válnak. hogy az megváltsa őket minden büntetéstől. Ha azonban bűnösök. vagy a világosság utolsó rend­ jébe vitetik. azt mondván Jézusnak: . míg el nem jutnak örökségük helyére.Ha a rejtélyt még életük folyamán kapják. akkor az ilyen lelkek nem képesek áthatolni a területeken. 260 . hanem Melkhisédek megbízottai követik és vezetik őket a világosság Szüze elé. hogy akik a Kimondhatatlan rejtélyeiből vagy az Első Rejtély rejtélyeiből kapnak. és áthatolnak minden területen. felelvén. mielőtt megbánáshoz jutottak volna. azt hallottam tőled. mely megjavul és öröldi a fénybirodalmat. mert a rejtélyt nem maguk végezték el. és tisztességes testbe taszíttassanak.129. A Megváltó. és testüket elhagyják. azt mondta Máriának: . akkor testük elhagyásánál fénysugarakká és világosságáramokká válnak. amikor a Megváltó ezeket mondta a tanítványainak.

amelyben volt. mi pontosan tudtuk. mielőtt újra kapott volna rejtélyeket azokon a rejtélyeken belül. sem olyanja. Mivel hanyag volt és nem imádkozta az imát. ald irgalmas lenne. hogy őt a külső sötétség sárkányának közepére vitték elkövetett bűnei miatt. szánj meg minket. és az elemek kényszere alatt újra vétkezik miután a rejtélyek hatása elmúlik. Nos. és ez az ember elhagyja a testét. Mert te vagy a kulcs. akkor Uram. Uram. amely ebben a helyzetben lesz. mit lehet tenni őérte. amelyek az első. amelyeket már megkapott. és ezen kívül ez az ember hanyag volt és nem imádkozta az imát. mely elveszi a gonoszt a lelkekből és megtisztítja őket. amely az általa felvett táplálékokból eltávolítja a negatívot. és így szólt a Megváltóhoz: . ami által ezt a lel­ ket a külső sötétség sárkányának torkából elvinnék és a fénybirodalomhoz vezetnék. azokból.Uram. FEJEZET Mária folytatta. hogy egyik rokonunk se jusson ilyen helyzetbe. hogy megmeneküljön a külső sötétség sárkánya büntetéseitől? Ne hagyd el őt semmi esetre sem. és ennek az embernek nincsen segítője a világon. A nega­ tív által az archonok sors-kerekéhez kötve marad. amelyek a bűnbánatot újra elfogadják és a bűnöket megbocsátják. és ez az ember folyamatosan kap a már megkapott rejtélyek keretén belüli rejtélyeket. külső térben vannak. ha egy ember megkapta a világosság rejtélyeit. mely megnyitja a mindenség 261 . És légy irgalmas minden lélekkel szemben. te. mivelhogy ő bántalmakat és üldöztetéseket szenvedett el az egész istenségben. és eljött az idő. hogy elvégezze neki a Kimondhatatlan rejtélyét. Amikor a testét elhagyta. ó. mielőtt újra vezekelt volna.130. Megváltó. ameddig a rejtélyek érvényesek.

azután pedig vétkeztek. amit mondott. a Megváltó nagyon boldognak dicsérte őt amiatt. és ennek a térnek az archonja ezeknek az embereknek a lelkét kiveti a külső sötétség sárkányából. az egész sárkány felindul és nagyon megrendül. mivel megtalálták a sárkány nevének rejtélyét. adakozz nekik kegyes adományt a te jósá­ godból és nyugtasd meg őket irgalmasságodban! Amikor Mária ezeket mondta. az ajtaja megnyílik felfelé. és bezárja a mindenség kapuját. azt. és a külső sötétség sárkánya büntetéseinek kellős közepére vezetik őket. Jeu. még ha nagyon bűnösök is. az Első Ember elé. amikor a nevet kimondják. s ha egyikőjük nevét kimond­ ják. odasietnek és megragadják azt a lelket. amelyiket megadok nektek.kapuját. az Első Ember követei [angyalai]. és a te rejtélyed foglalja magában mindet. irgalmazz az olyan lelkeknek! Ha a te rejtélyeidet csak egy napon is felhívták és igazán hittek benne tettetés nélkül. akik ennek a helynek a terét őrzik. ha az angyalok [hírnökök] tizenkét neve rejtélyének egyikét ismerik. akkor abban az órában. ha befejeztem a mindenség részletes magyarázatát minden irányban [befelé és kifelé]. és nagyon gyengéden szólt hozzá: . És amikor az archon a lelket kidobja. Tehát. ezek tehát. és a fordulatokban és a sárkány büntetéseiben maradnak. Uram.Az ilyen helyzetben lévő embereknek még életük folyamán adjátok meg a külső sötétségsárkány tizenkét büntetőkamrája egyik nevének a rejtélyét. Tehát. és először megkapták a fényrejtélyeket. amelyben ezek az emberek vannak. hogy Jeu elé. ha aztán alakváltoztatásuk fordulatait befejezték. az első paran- 262 . míg még élnek és a földön vannak. és a testet elhagyják újabb vezek­ lés nélkül. amikor a sárkány büntetőhelyeinek egyikében vannak. vagy még egyáltalán nem végeztek el valami rejtélyt. és a térségnek. Uram. És akik a külső sötétségsárkány tizenkét neve egyikének rejtélyét megtalálják.

akkor Jeu megszánja és a világosság hét Szüze elé viszi őket.Uram. így szólt tanítványaihoz: . s hogy a Kimondhatatlannak jele nincsen rajtuk. És Jeu. Ha viszont Jeu úgy találja. mert a Kimondhatatlan pecsétje nincsen rajtuk.csolat követe elé vigyék. De megmentik őket minden büntetéstől. amit egyszer példázatban mondtál nekünk: Szerezzetek magatoknak barátokat még a hamis mammonból is. az Első Ember [a fő-manasz] megnézi és megvizsgálja a lelkeket. Mert a külső sötétségbe dobott lelkeket tilos újra a világra hozni. amely megtalálja a fényrejtélyeket és örökli a fény­ birodalmat. külön helyen a mindenség feltámadásának időpontjáig. Ezek megkeresztelik a keresztségükkel. s nem szabad őket újra a világra vinni. A hamis mammon pedig ld lenne más. de nem adnak nekik szellemi kenetet. de nem viszik az örökség rendjeibe. befogadjanak titeket az örök hajlékokba. akkor Jeu kézbesítői [emlékeztetői] maguknál tartják őket.Megértettétek. És a fénykincshez vezetik ezeket a lelkeket. és tilos újra a világba vinni őket. Úgy találja. ezek arra vonatkoznak. Amikor a Megváltó ezeket mondta. Ha testváltozásai fordulatainak száma még nem teljes. amikor a fénykincs függönyeit félrevonják. hogy mit beszélek? Mária felelt. hogy fordulataikat befejezték. hogy befejezték a fordulataikat. mint a külső sötétség sárkánya? A szavak azt jelentik: ald a külső sötétségsárkány egyik nevének rejtélyét 263 . és ezek a lelkek meg lesznek mentve minden ítélőtörvényszéktől. hogy amikor ez rátok ront. míg el nem végzik értük a Kimondhatatlan rejtélyét. és a fénykincs utolsó rendjébe viszik őket. és egy jó testbe nem helyezik majd. és így szólt: . újra teljesen megtisztítják ezeket a lelkeket. És abban az időben. megint rejtélyeket adnak nekik. és a kincs világosságába állítják őket.

No. felelvén. akik az embert vétkezni kényszerítik. amennyiben visszamarad a külső sötétségben és testváltoztatá­ sainak fordulatait befejezte. a külső sötétség sárkánya eljön-e erre a világra. és így szólt a Megváltóhoz: . vagy sem? A Megváltó. Mária.Amikor a nap világossága a föld fölött van.A sorserők archonjai azok. újra folytatta Mária. így szólt Máriához: . eltakarja a sárkány sötét­ ségét. így szólván Máriához: . és a sötétség lehelete a világba jön éjszaka. felelvén. akkor megmenekül. Ez a beszéd.Uram. 131. tiszta! Ez az ige megoldása. leszállnak-e az archonok a világba. felszáll a sötétségből és felvétetik a fénykincsbe. a föld nem lenne képes elviselni a sárkányt az ő igazi formájában.Uram. ha azonban a nap a föld alatt van.Kitűnő. akkor a sötétség függönyként lóg a nap előtt. FEJEZET Újra Mária beszélt. a sárkányt nevén nevezi. így szólt a Megváltóhoz: . még egyszer megkérdezlek. hogy az embert vétkezni kényszerítsék? 264 . így szólván: . Uram.Uram. és ne titkold el előlem. A Megváltó újra válaszolt. és így szólt Máriának: . hanem a föld feloszlana és tönkremenne. Vagyis ha a nap az ő sugarait magához vonzaná.felismeri. Amikor a Megváltó ezeket mondta. mint a füst. ki kényszeríti az embert vétkezni? A Megváltó felelt. Uram. te szellemmel telt.

megmagyarázom nektek.A Megváltó azt felelte Máriának: . hogyan készülnek. hogy ki mindenki csinálja a lelket. ahogyan rendeltetett. azon a területen. megparancsoltam neki. hanem benne marad. Hanem ha egy régi lélek őáltaluk újra készül a Földre lejönni. és belőlük az én erőmnek egy része jön ki.Nem úgy van. És erőmnek ez a része benne marad a lélekben. akkor tehát ennek a főterületnek az archonjai a régi léleknek a feledés kelyhét adják a gonosz vetéséből. És megmagyarázom nektek. amelyet Ádámász birodalmának neveznek. Azért tehát a mindenség megnyilvánításánál ezeket a szavakat. különválasztva és saját erejéből létezve. A lelken kívül nem létezhet. ame­ lyek az erőre és a lélekre vonatkoznak. ahogyan kezdettől fogva parancsoltam neki. hogy leszállnak a világba. amely a világosság Szüzének területével átellen­ ben van. És megmondom nektek mindazoknak a nevét. hogy a lelkeken kívül maradjon az Első Rejtélv határozata szerint. hogyan készült az ellenzékszellem és a sors. És az eonok nagy sorshatal­ mának öt nagy archonja és a napkorong archonja meg a hold archonja belefúj ebbe a lélekbe. akik a lelket csinálják. hogy milyen a szerkezetük. vagy melyik archon csinálja őket. És ez az erő minden tekintetben hozzáigazodik a lélek fajtájához és hasonlít rá. és a léleknek milyen különböző tulajdonságai vannak. Amikor még az első parancsolatba akartam dobni. akkor a nagy sorshatalmak archonjai. hogy a lélek mindig kutasson a világosság művei után a magasságban. amelyet az utolsó Segítő dobott a keverékbe. hogy a léleknek tudatot adjon. akik az eonok főterületein vannak. Tehát a mindenség magyarázatánál megmondom nektek. 265 .

És megmondom nektek minden kötelék nevét. és belőlük az én erőmnek egy része jön. hogy a lélek magát állandóan szen­ vedélyekbe és helytelen tettekbe sodorja. hogy a lelket ellenőrizze. meg a napko­ rong archonjai és a hold archonjai belelehelnek ebbe a lélekbe. és az ő archonjaik fajtáját is. mint valami köpenyt. amellyel az archonok az ellenzékszellemet kötik a lélekhez. és megmondom nektek a sors nevét. hogy a lélek megállja a helyét. amely a lelket a lélek testeiben a világon alkotja. És megmondom nektek az ellenzékszellem nevét. ahogyan mondtam nektek. És megmagyarázom nektek minden lélek típusát. És megmagyarázom nektek minden lélek fajtáját. és a lélekhez legyen kötve. amelyek a világba küldik őket. hogy a lelket mindig kényszerítse. hogy ti min­ den ismeretben tökéletesek legyetek majd. ezen kívül pedig megmondom a nevét. És ők az ellenzékszellemet a lélek köré terítik. És mindez után megmagyarázom nektek. s így a testek változtatásánál mindig az ő uralmuk alatt marad- 266 . hogyan alkotnak lelkeket. És ennek az erőnek ez a része benne marad a lélekben. mely a világba jön. miután megtisztult és tiszta lett. ahogyan mondtam: az eonok nagy sorshatalmának öt nagy archonja. és megmagyarázom nektek az emberek és a madarak és az állatok és a hüllők lelkének fajtáját. Ide hallgassatok tehát. És az archonok a lélekhez kötik azt az ő pecséteikkel és kötelékeikkel és hozzápecsételik. hogy ezek miért történtek. hogy ez a lélek mindig őket szolgálja.És megmondom nektek a lélek nevét. Mindezt megmondom nektek majd a mindenség megnyilvánításánál. És meg­ mondom nektek. mielőtt megtisztult volna. És megmondom nektek minden dékán nevét. hogy a lélekről beszéljek veletek.

ha szüleink az archonok. parancsold meg. FEJEZET Amikor azonban a Megváltó ezeket mondta. hogy testvéremnek. utánzóhoz]. Salomé sietett előre.Uram. Ezért hoztam tehát a rejtélyeket a világba olyan módon. az archonoktól eloldozzák és tiszta világossággá teszik és felvezetik Atyjukhoz. amiket mondott. Ezért mondtam egyszer nektek. az eredethez [első kiindulóhoz]. Saloménak megmagya­ rázzam a szavakat. amelyek a lelket megszaba­ dítják. szüleiktől. hogy a lélek minden bűnben és a világ minden vágyában maradjon. anyját. az Első Rejtély birodalmába örökre. felbuzdult a fényerő Mária Magda­ lénában. és Mária így szólt a Megváltóhoz: . miért van Mózes törvényében. Azt mondtam tehát akkor: hagyjátok el a szüleiteket. az nem méltó énhozzám. bizony meghal. Azokat a rejtélyeket. 267 . hogy fel­ oldozza az ellenzékszellem minden kötelékét és minden pecsétet. hogy aki nem hagyja el apját.Uram. az archonokat. és így szólt: . amely a lélekhez van kötve. hogy örökre az Első Rejtély gyermekeivé tegyelek titeket! 132. Nem megmondta-e tehát a törvény? Amikor Salomé ezeket mondta. nem jön és nem követ engem.jon. És ők [az archonok] a lelket hozzápecsételik [az ellenzékszellemhez. hogy aki elhagyja apját és anyját.

ami szavaidat illeti: az áll Mózes törvényében. és így szólt hozzá: . Az archonok tehát összepecsételik az ellenzékszellemet [ellenfelét. a törvény ezt nem a lélekkel. Salomé. mely a Megváltóból jött. mint amilyen te vagy. amelyen bűnöket követtettél el vele. sem a testtel. az nemcsak meg­ hal.A Megváltónak megvan az ereje ahhoz. Mária. szintén üdvözölte. mivel hozzá tartozol. felelt Máriának. testvérem Salomé. nehogy a lelket állandóan megingassa.Testvérem. Mária Saloméhoz sietett. Amikor a Megváltó ezt mondta. és azt mondta: . 268 .Halljad tehát. A törvény továbbá azt mondta: Ald a Megváltón és az ő rejtélyein [a szülein] kívül marad. az bizony meghal". hogy amikor a Megváltó ezt hallotta Máriától. amikor mindenféle bűnöket és helytelenségeket követtet el vele. aki az embereket vétkezni kénysze­ ríti. mert ezek az archonok fiai és azokból jönnek elő. Amikor a Megváltó Mária szavait hallotta. majd felelt. ellenlábasát] a lélekkel. üdvözölte. áldottnak nevezte őt. Salomé hozzá fordult. hanem a pusztulásnál tönkre is megy Amikor Mária ezt mondta. Hanem a törvény ezt az erőnek mondta.Megparancsolom. ki az. Mária. és minden törvény­ széken megvádolod a hely szerint. hogy engem is olyan értel­ messé tegyen. s ami ma a fényember bennünk. add meg Saloménak e szavak magyará­ zatát. és így szólt a tanítványok körében: . hogy: Amikor a lélek a testet elhagyja. Ezen kívül megparancsolják az ellenfélszellemnek. sem az ellenzékszel­ lemmel kapcsolatban nem mondta. és így szólt Máriához: . ne rázkódtasd meg. nos. hogy „aki atyját és anyját elhagyja. dicsérte őt és boldognak mondta.Az történt.

aki őt újra a körforgásba küldi. ragadd meg őt és ne ereszd ki. és így lehetetlen legyen neki a magasságba a világossághoz menni. azt mondván: Ez az a típus. amiket tétettél vele. az erőkeverék pedig a belseje. Ha azonban a te kötelékeid és pecséteid rejtélyeit és a területek apológiáit nem mondja. és átadják neldk az egymáshoz kötött lelket és ellenzékszellemet. és vádold meg minden törvényszéken a bűnök alapján. És az archonok parancsot adnak a szolgáknak. mivel hogy a magasságban a világosságból valókhoz tarto­ zik. Ettől az órától kezdve nem fogod tudni megragadni. Az eonok nagy sorshatalmának archonjai a lelket átadják az ellenzék­ szellemnek: és az archonok előhívják eonjaik szolgáit. amellyel téged hozzákötöttünk. Az ellenzékszellem a lélek külseje. Azután pedig vidd a világosság Szüze elé. így parancsolják meg szolgáiknak. míg a lélek maga mindkettőben van. nehogy kimondja a rejtélyeket. amelyet a világi anyagtestbe kell helyeznetek. a lélek esszenciáját mind­ egyiken belülre. háromszázhatvan­ ötöt. mely mindkettőt támogatja. hogy helytállhassanak. hogy helytállhassanak. akkor hagyd őt [a lel­ ket] kimenni. és tegyétek a lélek köré az ellenzékszellemet. számunkra és számodra idegen lett.hogy minden törvényszéken megbüntessék. úgy hogy a lelket belefektetik az 269 . Azt mondják nekik: Helyezzétek az erőkeveréket. hanem vissza kelljen térnie a testek váltogatásához. Ha viszont a rejtélyeket kimondja. de az erő az. és ismeri a hely apológiáját. és megérkezik. és minden pecsétet és köteléket felold. Vezesd el a büntetésekhez. és feloldjon minden pecsétet és köteléket. mert ez tartja egyenesen őket. Szóval megparancsolják az ellenzékszellemnek: Egyetlen órára se rendítsd meg a lelket.

a lelket és az ellenzékszellemet le a világba és öntik ki a középső archonok világába. a másik részt meg a nőbe. És ebben az órában az archonok 365 szolgája bemegy a nő testébe. és hogy hogyan mennek be a testbe. Ez az úgynevezett moira vezeti az embert. ha emberek vagy ha madarak vagy házi­ állatok vagy vadállatok vagy hüllők vagy valami más fajták ezen a világon. minden lélek fajtáját. amit eszik meg iszik. továbbá a szolgák visszatartják a vért az asszony minden táplálékából. ahogyan mondtam nektek. És a férfiben lévő ellenzékszellem ahhoz a részhez megy. hogy beléjük küldik ezt. mely a romlás magjának van átengedve. A szolgák a két részt egy­ máshoz vezetik. abba a részbe. és hogy hogyan mennek be az emberekbe. egy részt meg a nőnek a világi táplálékon keresztül vagy a lélegzeten keresztül vagy a vízen keresztül vagy egy ötleten keresztül. A közép archonjai felülvizsgálják az ellenzékszellemet és a sorsot is. míg meg nem öleti a számára elrendelt halállal. És ezen minta szerint viszik az archonok szolgái az erőt. megtartják az asszony testében negy- 270 . amelvet a nagy sorshatalom archonjai kötöttek a lélekhez És a szféra szolgái összekötik a lelket és az erőt és az ellenzékszellemet és a sorsot. Megmagyarázom majd nektek a jellegüket. Ezt megmondom nektek a mindenség megnyilvánításánál. viszi ezt. Nos. mely a világ anyagtestére van bízva az ő testének anyagában. akkor a szolgák rejtet­ ten kényszerítik őket. aztán keresnek egy férfit és egy nőt a világon. hogy egyezzenek egymással e világ módjára. akkor is ha nagyon távol vannak egymástól. És egy részt a férfinek adnak. Mindezt meg fogom magyarázni nektek. amelyet aztán felvesznek. akiknek titokban jelt adtak. és belenyomja a nő méhébe. a végzettel.ellentípus testébe. ha az archonok szolgái az egyik részt a férfiba nyomják. hogy ott lakozzék. úgy. Majd mindezt kétfelé osztják.

hanem kíséri és követi őket.ven napig is. a plazma agyába. hogy felépítsék a tagokat az emberi test mintájára. akkor az így megépült testbe a szolgák először az ellenzékszel­ lemet hívják be. És a napot. És a napot. mert a sors ezekkel nem lesz összekeverve. Megmondom majd nektek a mindenség feltárásánál. Ezután a lelket hívják be. a plazma koponyájának jobb felébe pecsételik. a fej közepébe és a képződmény szívébe [legbelsejébe] pecsételik. a plazma [alko­ tás] teste koponyájának közepén pecsételik le. és jól összegyúrják az asszony méhében. amelyen a lélek előjött az archonokból. lepecsételik a plazma [képződmény] koponyájának bal felében. És azt a napot. a jobb kézbe pecsételik. És ezután behívják az erőkeveréket a lélekbe. És a napot. Ha aztán a szolgák a testet a tagjaival [részeivel] hetven nap alatt elkészítették. amelyen az archonok az erőt fújták bele a testbe. amikor a testet befejezték. 271 . amelyen az ellenzékszellemet a lélekhez kötötték. És a napot. a plaz­ ma tarkójába pecsételik. És negyven nap után összekeverik a vért a táplálék erejével. Negyven nap után még harminc napot töltenek azzal. amelyek a testet építik. amelyen az archonok ezt átadták nekik. És a napot. Meg fogom nevezni nektek a dékánokat. mindegyik épít egy tagot [részt]. És a sorsot mindezek köré terítik. mely aztán belül van. Ezután pedig a szolgák az archonoktól kapott minden pecséttel egy­ máshoz pecsételik őket.ezt a plazma [alkotás. amelyen beköltöztek az asszony testébe . képződmény] bal kezébe pecsételik. És lepecsételik azt a napot. amelyen a tagjait [részeit] képezték ki és a lélek számára beosztották.

És ha meg tudjátok érteni: Én vagyok a rejtély így készítik el tehát a szolgák az egész embert. így pecsételnek minden pecsétet a teremt­ ményre [plazmára].És az évek számát. és a lelket elkísérjék és minden bűnének tanúi legyenek. és kicsiny benne az ellenzékszel­ lem. akik minden büntető törvényszék fölött állnak. hogy hogyan kelljen majd a lelket megbüntetni a büntetőítéletekben. mindazoknak a pecséteknek a tulajdonságait magukkal viszik az emlékeztetők archonjaihoz. a teremt­ mény homlokára pecsételik. Ha pedig a szolgák a pecsétek tulajdonságait átadták az emlékeztetők (kiegyenlítő igazságosság) archonjainak. hogy az megölje. Amikor a hónapok száma betelt. a gyermek megszületik. akkor a sors oda vezeti hozzá ezt az állatot. Mindezeknek a pecséteknek a nevét a mindenség megnyilvánításakor megmondom nektek. visszavonulnak a hivatalukhoz és feladatukhoz. mivel ez nincsen a testtel elkeverve. kül­ dötteknek]. a halál módja miatt. melyet a lélek a testben fog eltölteni. és kicsiny a lélek. amit a nagy sorshatalom archonjai rendeltek el számukra. Ezzel elküldik a szol­ gáikat. Ha egy állatnak kell megölnie őt. hogy milyen halált rendeltek el neki a nagy sorshatalom archonjai. Kicsiny őbenne az erőkeverék. de nagy a sors. amit el fog követni. amikor a lelket ki kell vezetniük a testből. Vagy ha kígyó által kell 272 . Ezek pedig ezt átadják az ő emlékeztetőiknek [átvevőiknek. amivel azt meg fogja ölni. hogy odalépjenek .a szolgák és az ellenzékszellem -. aszerint. s azt az időt. Átadják nekik a pecsétek jellemzőit. hogy tudják az időt. hanem ldséri a lelket és a testet és az ellenzékszellemet addig az időpontig. amikor a lélek majd elhagyja a testet. hogy a lelket vezessék ki a testből. És amivé a testet lepecsé­ telték. és a mindenség megmagyarázása után megmondom. amikor a testet meg kell születtetniük. hogy uralkodjon rajta. hogy mindez miért történt.

Ezért hoztam el tehát a rejtélyek kulcsait a mennyek birodalmából. 273 . szóval minden. amit a sorshatalom rendelt el számukra. meg­ történik vele. szóval a sors az. sem bűnös. minden jó. amit az őneki szánt. bűn vagy halál vagy élet. mindennek meg kell-e történnie.Bizony mondom neked: Amit a sorshatalom bárkinek elrendelt.meghalnia. FEJEZET Mária felelt. vagy könnyebbel. vagy minden bűn. vagy vízbe kell fulladnia. Ez a sors feladata. Mert máskülönben a világon egyetlen élőlényt sem lehetne megmenteni. akár jó az. a fentieknél még rosszabbal. vagy fel kell akasztania magát. Ezért hoztam tehát a rejtélyek kulcsait a világba. vagy balesetnél valami gödörbe esik. amelyek az eonok archonjaitól vannak. akár rossz. akik énbennem hisznek és rám hallgatnak. és azt mondta: . hogy a bűnösöket. És a sors elkíséri az embert a halála napjáig. mely őhozzá kényszeríti az ő halálát. vagy más halálnemmel kell meghalnia.Az emberekkel. Mert rejtélyek nélkül senki se megy be a világosságbirodalomba. hogy megszabadítsam őket a kötelékektől és pecsétektől. sem igaz ember. más feladata nincsen. 133. megvált­ sam. akik a világon vannak. és a világosság rendjében lévő pecsétekhez és ruhákhoz kössem őket. amit a sorshatalom archonjai elhatároztak nekik? A Megváltó azt felelte Máriának: . szóval minden.

És a bűnösöket nem különítettem el. erősebb nálamnál. nemcsak a bűnösöket. Akinek szórólapát van az ő kezében. hogy a világba elhozom a rejtélyeket. és megnyittatik néktek! Mert aki igazán keres." A Jánosban lévő erő prófétált énrólam. hanem nyíltan ldhirdettem. az a magasságban is meg legyen váltva az eonok és archonok pecsétjeitől és kötelékeitől. melyek megtisztítnak és ragyogóvá tesznek benneteket és a világosságba vezetnek titeket! Ezért prófétált János énfelőlem. és megtisztítja az ő szérűjét. És hogy aldt a földön összekötök a világosság rendjeinek pecsétjeivel és ruháival. mert azt mondtam: Keressetek. ha bennem hisznek és rám hallgatnak. hogy megváltsam őket az archonok eonjaitól. az mind talál. mert odaadom neldk a rejtélyeket és ők felvétetnek a világosságba. a bűnösöknek és a tisztességeseknek is. Mert rejtélyek nélkül senkit sem lehet felvenni a világosságba. A polyvát megégeti olthatatlan tűzzel. és a zörgetőnek megnyittatik. a bűnösök bűnét pedig. és őértük hoztam a rejtélyeket. lemosom. Most tehát: a bűnösök miatt törtem magamat. Zörgessetek. az ő gabonáját azonban az ő csűrébe takarítja. az a világosságban is a világosságörökség rendjeihez legyen kötve. De aki utánam jő. hanem az igazakat is. Ezért nem titkoltam el tehát. 274 . és találtok. és a világosságörökséghez kössem őket. Mert minden embernek mondtam: Keressétek a világosságbirodalom rejtélyeit. azt mondván: „Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre és a bűnöknek bocsánatjára.Hogy akit én a földön megváltok az archonok és eonok pecsétjei­ től és kötelékeitől. tudván. hanem ldhirdettem és minden embernek megmondtam. őket ragyogó világossággá teszem és a világosságba vezetem.

ami azon van. ha szavaik egyeznek és jól viszonyulnak mindannak tudományához. mindennel. Ezt kell megmondanotok az embereknek. ha azok jönnek hozzátok és Istent hirdetnek nektek. ezt mondván: . azonnal azt mondjátok. És amikor halljátok fújni a déli szelet. ha az emberek elkezdenek keresni. ha kihirdetitek nekik. úgy fogjátok pontosan tudni. Nos. és hazug tanokra találnak. amelyet két vagy három tanúskodással mondtam. és úgy lesz. mint az értelmes pénzváltók. És azt letétettem vele Ararát sziklájára. Mondjátok meg nekik: Akik hozzátok jön­ nek. a jót vegyétek. 275 . FEJEZET Amikor pedig Jézus ezt mondta. hogy az ő szavuk egyezik-e vagy megfelel-e az enyémnek. minden vizekkel is és amik azokban vannak. amit Én mondtam nektek. melyek Jeu könyvében találhatók. mondjátok meg nekik: Ahogyan az égnek és a földnek ábrázatját megítéli­ tek a szelekből. Nos. mialatt beszéltem vele az ismeret fájából és az élet fájából.Egyszer azt mondtam nektek: Olyanok legyetek. a rosszat dobjátok el! Mondjátok tehát min­ denkinek. honnan tudhatják meg. vagy sem? A Megváltó válaszolt Máriának: . hogy megtalálják a rejtélyeket. akik soha sem vét­ keztek. aki az Istenséget akarja keresni: Amikor napnyugatról felhő támad. mint hozzátartozókat. amelyeket Hénokhal írattam a paradicsomban. hogy a tanok tőled vannak-e. azt mondjátok: hőség lesz. hogy őrizkedjenek a tévtanoktól. vegyétek fel azokat. a bűnösök miatt törtem magamat és jöttem a világba.Uram.134. Mária felelt. De szükséges ez még az igazaknak is. és úgy lesz. hogy azoké egyezik-e a levegő és a menny és a fordulatok és a csillagok és a fények és az egész föld viszonyaival. hogy meg­ mentsem őket. záporeső jön.

azt mondván: . akinek a fején Jeu lába nyugszik. A Megváltó. akkor egy másiktól bizonyára nem eléggé mentes ahhoz. Ezért törtem magamat tehát. Mert én mondom: egyetlen ember se lehet teljesen bűnmentes a világon. azt mondván a Megváltónak: . és mindenkinek szüksége van a rejtélyek ajándékára. és hoztam a rejtélyeket a világba: mert mind a bűnöknek vannak alávetve. ald egyáltalán nem vétkezett. mivel ha az egyiktől mentes. kicsoda az a világon. felelvén. egyetlen lélek se ment be a világosságba? 276 . és hogy egyetlen archon se semmisíthesse meg azokat irigységből. Ezt megmagyarázom majd nektek. aki igaz­ ságtalanságoktól mentes? Mert ha egyik helytelen cselekedettől mentes. FEJEZET Mária felelt. Mária felelt. azt mondta Máriának: . 135.Uram. aki véghezviszi az Első Rejtély rejtélyét. és mielőtt leszálltai a világ­ ba.Uram. és kettőt tíz­ ezer között. Amikor a Megváltó ezeket mondta. mielőtt az archonok területére jöttél. akkor valami másiknak a rabja. Ezeket odaadom majd nektek.És felállítottam Kálápatauróth archont.Én mondom nektek: találni fognak egyet ezer között. ezt az archont Jeu könyvei őrizőjének rendeltem az özönvíz [bűnáradat] miatt. s ald körülvesz minden eont és minden sors­ hatalmat. hogy megtalálja a rejtélyeket Jeu könyveiben. ald a Hétcsillag fölött van. ha megnyilvánítottam nektek világmindenséget. ha megnyilvánítottam nektek a mindenséget.

A többieket szintén tisztességes testekbe vittem vissza. megnyitottam a kapukat a világossághoz. akkor az ő leikeiket felviszem magammal a világossághoz. amikor az eonok területére jöttem. De bizony mondom neked Mária: nem fognak ők a világossághoz menni. És amikor Én az eonok területéhez jöttem. Mária folytatta. akik az eonokban és az archonok minden rendjében vannak. hanem az eonok archonjai beszéltek velük az eonokból és az eonok rejtélyét közölték velük. tisztességesekbe. mielőtt el nem vittem a világossághoz a te lelkedet és a te testvéreidét. az eonokban adtam oda nekik a világosság rejtélyeit. feltártam. hogy a próféták bementek a világos­ ságba. egyetlen lélek se ment be a világosságba. Ábrahámnak és Izsáknak és Jakabnak ellenben meg­ bocsátottam minden bűnüket és rossz tettüket. melyek mind megtalálják majd a fényrejtélyeket.Uram. az megkapja ezeket és bemegy a világosságba. bizony mondom nektek: mielőtt a világba jöttem. Aid a rejtélyekhez méltóan cselekszik. és Jabraóth és minden megtért archon terü­ letére helyeztem őket. bemennek a világosságba. azt mondván: .A Megváltó felelt. felmennek a magasba és öröklik a világosságbirodalmat. és az utakat. és öröklik a világosságbirodalmat. hogy eljöttem. amelyek oda vezetnek. azt mondván Máriának: . visszafordítottam Éliást [Illést] és keresztelő János testébe küld­ tem.Bizony. És a Megváltó. És ha felmegyek a magasságba. amelyek megtalálják a világosságrejtélyeket. Most pedig. 277 . így szólt Máriához: . folytatván. azt hallottam ugyanis. A többi pátriárkát és igazat Ádám idejétől mostanig.Bizony. a világosság Szüze által visszavitettem testekbe. és a világossághoz akarok menni. bizony mondom neked: Egyetlen próféta sem ment be a világosságba.

Mária folytatta. mely a lelkeknek megbocsátja a bűnöket. a legbelsőbbtől a lekülsőbbekig.Uram. A Megváltó így szólt Máriához és minden tanítványához: . íme nyíltan. hogy Te hoztad el a világosságbirodalom rejtélyeinek kulcsait. 278 .Mária. pontosan és világosan felismertük. ragyogó világossággá teszi és a vilá­ gosságba vezeti őket.Meg fogok nektek nyilvánítani minden dicsőséget a magasságról. megtisztítja. felelvén. A Megváltó könyveinek egy része.Áldottak vagyunk mi az emberek között e dicsőségek miatt. azt mondta: . hogy tökéletesek legyetek minden ismeret­ ben és minden bőségben és a legmagasabbakban és a legmélyebbekben. és így szólt a Megváltóhoz: . amelye­ ket te megnyilvánítottál nekünk.

az anyagszülte ember istentelen akarata a fénytest erő szolgalény a szentségtelen természeterők képződményei. eon félig oroszlánfejű erő. félig sötétség a kis jó a világosság felügyelője a világosság nagy átvevője. Jaldabaot Jao Jeu Melkésedek Szabaot 13. a tized behajtója a nagy jó az igazságosság területe. amelyek a bukott emberiség Istentől elrugaszkodott élete miatt jöttek létre.Szómagyarázat Adám-ász Archonok Autádész Bárbelo Dekán Eon a nagy kényúr az eonok urai oroszlánfejű erőnek is nevezik. egyetemes erőtér 279 .

.

" E kér­ dések ma is érvényesek. A Kiadó . A könyv abban az időszakban jelenik meg. eredetének és céljának a kérdései. amikor sokakban élnek a Gnózis lényegének.„A Pistis Sophia első könyvének német fordításához (Carl Smith) Jan van Rijckenborgh fűzött részletes magyarázatokat az 1960-as évek­ ben.

FEJEZET /11 [Amire lézus nem oktatta tanítványait. Én sem ebből vagyok. FEJEZET / 14 [A tanítványok megijednek a kozmikus megrázkódtatástól] 4. FEJEZET / 16 [Örvendjetek. A tanítványok azt gondolták erről a rejtélyről. FEJEZET / 17 [Kezdettől fogva megmondtam nektek. hogy ez minden teljesülés teljesülése] 2.PISTIS SOPHIA EVANGÉLIUMA / 5 ELŐSZÓ/7 ELSŐ KÖNYV: A LÉLEK REJTÉLYE / 9 1. Keresztelő Jánosba kötötték Éliás próféta lelkét] 283 . FEJEZET / 13 [Hatalmas világosságerő jött le Jézusra] 3. hogy nem ebből a világból valók vagytok. FEJEZET / 15 [Jézus azt mondja nekik: Ne féljetek! Én vagyok!] 6. FEJEZET / 14 [A csodás sugarak] 5. Hatalmamban áll mindenről nyíltan beszélni veletek] 7.

FEJEZET / 24 [Hogyan ment át a mindenség ura mirajtunk a tudtunk nélkül?] 13. hogy hat hónapig balra. FEfEZET / 19 [A fénykincs tizenkét Megváltójának tizenkét erejét az archonok szférájába nyomtam. FEJEZET / 29 284 . hat hónapig meg jobbra vigyék véghez a befolyásaikat] 16. FEJEZET / 25 [Felmentem az első szférába. FEJEZET / 27 [Szférájukat megfordítottam. Oltsd magadra a ruhát és jer hozzánk] 11. mondja Jézus] 10. negyvenkilencszer fényesebben] 14. Én pedig elvettem erejüknek egyharmadát] 17. FEJEZET / 21 [íme. FEJEZET / 28 [Akinek van füle. FEJEZET / 28 [És ők harcoltak a világosság ellen. amelyet az Első Parancsolattól lefelé senki sem ismer. Ti fogjátok a világot megmenteni] 9. az hallja] 18. Mert a világ nem bírta volna ki az erős világosságot. FEJEZET / 21 [Felöltöttem a ruhámat. hanem azonnal megsemmisült volna] 15. rendjük és házuk kötelékei. mert a világosság pompája rejlik benne] 12. FEJEZET / 26 [És szétszakadoztak minden területük. FEJEZET / 24 [Ezt a ruhát küldtük neked.8. az idő eljött.

FEJEZET / 40 [Pistis Sophiát a tizenharmadik eon alatt találtam. hogy a rejtélyekben tökéletes lelkek száma teljessé váljon] 28. az semmi igazat sem talál] 22. FEJEZET / 35 [Mielőtt jöttem. ahogyan Jeu kezdetben megkötötte. FEJEZET / 30 [A Megváltó Máriát biztatja] 20. mert ők mulandó anyagból vannak] 21. FEJEZET / 31 [Egyik archon sem fogja tudni mostantól fogva. FEJEZET / 3 1 [Aki nem ismeri fel jobbra fordult pályájukat. sok lélek elpusztulna] 24. FEJEZET / 36 [Az archonok célja uralkodásuk idejének meghosszabbítása] 27. minden archon és eon és sorserő úgy volt megkötve. FEJEZET / 39 [Ruhámon mindegyik megpillantotta az ő nevének rejtélyét] 29. FEJEZET / 33 [Fülöp kérdezi: Melyik rejtély fordíttatott meg veled minden rendet?] 23. FEJEZET / 37 [Idejüket lerövidítettem. FEJEZET / 34 [Ha pályájukat nem fordítottam volna meg. hogy mit teszel. FEJEZET / 34 [Mária kérdezi: Hogyan tartják fel a lelkeket ezen a világon kívül?] 25. egyedül] 285 .[Mária párhuzamot von a példa és Ésaiás próféta között] 19. Hogyan csinálnak az archonok lelkeket?] 26.

te vagy a rejtélyem. anyagot adtak nekem] 33. sötétséget adtak. mert el akarta hagyni az ő rejtélyeit és magasabbra akart menni] 31. FEJEZET / 47 [Első vezeklés: A te világosságod miatt idegenedtem el testvéreimtől. Amikor a fényt kerestem. Harmadik vezeklés] 286 . Epével etettek és ecettel itattak] 34. Mérgesek voltak rá. FEJEZET / 44 [Pistis Sophia története. Erre körülzárták őt Authádész erői] 32. és lement. és ahhoz kívánkozott. 69. hogy a káosz betemesse az erőimet.MÁSODIK KÖNYV: PISTIS SOPHIA TÖRTÉNETE ÉS BŰNBÁNÓ ÉNEKEI / 43 30. FEJEZET / 46 [Lent megpillantotta az oroszlánfejű fényerőt. FEJEZET / 57 [Teljessé teszlek titeket a rejtélyek bőségében a legbelsőbbtől a legkülsőbbig. Mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Második vezeklés] 36. ó. FEJEZET / 54 [Te vagy a megmentőm és megváltóm. FEJEZET / 51 [Elsüllyedtem és elmerültem a feneketlen iszapban. zsoltár. Pistis Sophia meglátta a fénykincs függönyében a világosságot. De nem tudott oda menni. Világosság. FEJEZET / 56 [Gondolkodásom mindig reád irányul. Ne hagyd. 70. FEJEZET / 54 [Jézus Máriát dicséri] 35. A huszonnégy kisugárzás. amikor erőmet kerestem. zsoltár] 37.

A világosságban van egy nagy. FEJEZET / 59 [Márta hasonlatot von a 70. az nem semmisül meg. FEJEZET / 60 [Negyedik bűnbánat. végre befejezed-e a te törvényedet a káoszban? És nem hagytad. Mert a világosság minden ismerete (minden Gnózis) megmenekülés és rejtély mindazoknak. amelyről megfeledkeztél?] 44. 130. Hirdetik-e a koporsókban a te nevedet? Vagy megtudhatják-e igazságodat olyan földön. amikor erőmet és lelkemet újra keresed] 40. Világosság. hogy társpárom kiszabadítson szükségemből] 42. FEJEZET / 67 [A három tanú Fülöp. az én szívem. zsoltár. 25. Vezess engem a te igazságodban és taníts engem. Eljött az időm. s mulandó anyag lettem. Feltárja a nevét az Úr az őt tisztelőknek] 287 . 0. mentő rejtély] 45. Tamás és Máté. FEJEZET / 72 [Mert aki benned bízik. és a teremtendő nép dicsérni fogja az Urat] 41. hogy tanúskodjatok a mennyek dolgairól ] 43. FEJEZET / 70 [Mert a te neved miatt bíztam benned. Letaroltatott és megszáradt. mint a fű. zsoltár. akik az ő örökségének és rejtélyeinek területeire törekszenek. zsoltár. Hetedik esdeklés. FEJEZET / 62 [János párhuzamot von a 102-es zsoltárhoz. zsoltárhoz] 39. Ez megírattatik a következő nemzedéknek. Mert az én időm szellőként illant el. FEJEZET / 64 [Ötödik bűnbánat. András] 46. FEJEZET / 66 [Fülöp panaszkodik. Tamás. Uram. A 87. FEJEZET / 69 [Hatodik vezeklés.38. Mostantól kezdve mindhárman írjátok a beszédeimet.

FEJEZET / 90 [Péter. FEJEZET / 88 [Bizony ti elsőkként mentek be a mennyek országába minden Láthatatlan előtt és minden Isten és minden archon előtt. FEJEZET / 80 [Máté a 31. FEJEZET / 77 [De irgalomból. FEJEZET / 82 [Ha a tökéletes szám betöltetett. zsoltár] 54. parancs nélkül a káosznak valamivel nyíltabb helyére vezettem őt. hanem mind. Nem hagytál ott engem az oroszlánfejű hatalomnak. 0. És ebben az órában elfogadtatott a bűnbánata] 53. Mit dicsekedel gonoszságban. hogy továbbra is rabolják az én világosságomat!] 51. ítélj meg engem a te kegyelmed mértéke szerint. FEJEZET / 85 [Jakab. 35. és a mindenség mennyekké emeltetett. hanem védettebb helvre vittél] 48. te magabíró?] 288 . zsoltárt idézi: És nem rekesztesz be engem ellenség kezébe. Miért gyarapodott ez a hatalmas erő még egyszer haragban? 52. mentsd meg az én egyetlenemet oroszlánok hatalmából] 52. magamtól.47. ó. zsoltár. Kilencedik bűnbánat. zsoltár. De nemcsak ti. sőt tágas térre állítod lábaimat] 50. Világosságok Világossága. Nyolcadik esdeklés. FEIEZET / 78 [És az eonok minden lakója azt mondta: káosszá lett] 49. FEJEZET / 91 [Tizenegyedik vezeklés. akkor én a fénykincsben trónolok. ne hagyd. 120. Rajtad kívül nincsen mentő. Szabadítsd meg lelkemet tombolásaiktól. Mondd lelkemnek: Én vagyok segítséged. aki véghezviszi majd az én rejtélyemet.

amikor a tizenharmadik eonban dicsérlek. Rosszal fizetnek nékem a jóért. melyek egyesültek] 62. 51. FEJEZET / 104 [A Pistis Sophiában lévő ragyogó fényerő ujjongni kezdett. Az Úr az én fejemen. És gyűlölnek engem. zsoltár] HARMADIK KÖNYV: PISTIS SOPHIA MAGASZTALÓ ÉNEKEI / 101 58. Salomé Salamon szavait idézi] 59. FEJEZET / 110 [Mária Magdaléna is magyarázza ezt a találkozást] 289 . FEJEZET / 106 [Jézus a két világosságáramról beszél. Világosságok Világossága. FEJEZET / 93 [Tizenkettedik ének. Dicsérő himnuszát így énekelte: A világosság korona lett a fejemen. és gyűlölséggel a szeretetemért. zsoltár. mint a ruháját] 57. mint valami köpenyt] 56. Tehát vegyék magukra mindenkor a káoszt. FEJEZET / 98 [Tizenharmadik ének. Nem tágítom tőle] 60. 109 zsoltár. 85. Úgy öltözte fel az átkot. Mária. mint a koszorú. mert én téged szeretlek.55. Kegyelem és igazság összetalálkoznak] 61. FEJEZET / 102 [A Pistis Sophia ideje beteljesedett. beszél a szellemalak és a fézusalak találkozásáról. hallgass meg engem. hogy kivezettessen a káoszból. ahonnan kimentem. Mária. FEJEZET / 107 [(ézus anyja. FEJEZET / 96 [András. 0.

Általad jött hozzám a megszabadító erő. amit egykor elvettek tőle] 65. hogy meg ne üssed lábadat a kőbe] 68. Péter pneumatikus (szellemi) magyarázatot ad Pistis Sophia dicsérő énekéről Salamon fényhimnusza alapján] 66. FEJEZET /127 [Te pedig betakartál engem áramlatod világosságával. FEJEZET / 128 [Tamás Salamon fényhimnuszát idézi. zsoltárt idézi. Megparancsoltam Gábrielnek és Michaelnek. és látni kezdtem] 290 .áoszba viszi. FEJEZET / 119 [És Authádész egy másik nagy fényerőt küldött le a tizenharmadik eon magasságából a káoszhoz. FEJEZET / 122 [Jakab a 91. FEJEZET / 113 [Gábriel és Michael a fényáramot a l<. FEJEZET / 115 [Egy fényfolyó jött elő. Pistis Sophia himnusza az Authádészerők utolsó nagy támadása idején. FEJEZET / 112 [János is magyarázza a két fényáramlat találkozását] 64.63. hogy Pistis Sophiát a kezeiken hordozzák. És a világosságáramot Pistis Sophia teste fölé vezették és a testébe taszították mindazt a fényerőt. Mert te szövétneket állítottál a jobb kezem felől és a bal kezem felől. hogy az ő lába ne érintse a sötétséget] 67. Tamás a két fényhimnuszt magyarázza] 70. FEJEZET / 132 [Az én világosságerőmet elválasztottad az anyagtól. széles folyammá lett. és nagy. és megtisztítottál minden szentségtelen anyagomtól] 69. Kézen hordoznak téged. hogy az Első Rejtély parancsára segítsen Pistis Sophiának.

amikor a három idő beteljesedett] 76. Pistis Sophia tehát újra énekelte fényhimnuszát: 0. FEJEZET / 138 [Bennem minden erő dicsérje az ő szent rejtélyének nevét] 74. hogy a nagy világosságkincs kapuja nyitva van a tizenharmadik eon felé. hogy erejében a káoszban semmi világosság sincsen már.71. Jakab. FEJEZET / 144 [Amikor ez idő eljött. zsoltár.. Két sötét teremtményt alkotott. És megtüzesíti a nyilait] 291 . FEJEZET / 143 [Ha látod. zsoltárhoz hasonlítja] 73. Ha akkor szorongatnak. FEJEZET / 133 [Máté Salamon fényhimnuszát magyarázza. énekelj himnuszt a világosságnak] 77. Világosság. FEJEZET / 137 [Pistis Sophia fényhimnuszát Mária a 30. ellenségeim végezetére] 79. FEJEZET / 142 [Jézus az archonok végéről beszél. Uram. sötét alak miatt Pistis Sophia újra a Világossághoz kiált] 80. Kelj fel. az vezetett fel engem a mélységből] 72. nagyon elkeseredett és megharagudott. És a világosságnak egy új rejtélyét adtam Pistis Sophiának és egy új fényhimnuszt] 75. zsoltár. FEJEZET / 149 [A 7. FEJEZET / 139 [ 103. ments meg] 78. és Adámász látta. zsoltár.. fenyegető. Aki levezetett engem a magasból. FEJEZET / 148 [A két. benned hittem. Mindezek megtörténnek. Mária. Márta.. FEJEZET / 147 [7..

akik megkapják a fényrejtélyeket. ó.. zsoltár. Kozmikus távlatok mérhetetlen nagysága] 85. Hálát adok neked. a megmentésért és az emberi nemmel cselekedett csodatetteidért] 82. Mindenki addig a területig jut el. FEJEZET / 153 [Fülöp. FEJEZET / 159 [Jézus a mennyei dolgok és a földi dolgok összehasonlíthatatlanságáról beszél. De az Úrhoz kiáltottak és 0 megmentette. FEJEZET / 163 [Jézus az eon végéről és a mindenség felszállásáról beszél. Mert összetörte az érckapukat és a vaszárakat letördelte. Világosság. A világosságbirodalom hierarchiájáról. kitűnőbbek lesznek-e birodalmad fénykincsének teremtményeinél?] 86. és meghallgatta őket nyomorúságukban. FEJEZET / 162 [Mária: Uram. eonba.. FEJEZET / 158 [Mária kérdez: Ki. Ezt mondta Pistis Sophia Fülöp szerint a 24 Láthatatlannak] [IV KÖNYV: A MEGVÁLTÓ MÁRIA ÉS A TANÍTVÁNYOK KÖRÉBEN A LÉLEKKEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKRE VÁLASZOL] / 157 83.81. FEJEZET / 150 [Mindezek után magammal vittem a Pistis Sophiát és bevezettem a 13. FEJEZET / 168 [Mária emlékeztet Jézus szavaira: Az elsők lesznek az utolsók] 88. 107. ameddig a rejtélyeket kapta] 87. FEJEZET / 169 [Jézus a magasságban lévők páratlan fényességéről beszél] 292 . mi a 24 Láthatatlan?] 84. A tizenkét Megváltóról és az ő területeikről.

Ez azt jelenti: mindenki odáig jut el. Aki ezt a rejtélyt kapja. ameddig a rejtélyeket kapta] 91. ott lesz a ti kincsetek is. aki képes mindezeket megérteni?] 95. és átmegy az archonok minden területén. hol van az az ember a földön. A Kimondhatatlan ősrejtélvének Gnózisáról] 92. FEJEZET / 178 [A Kimondhatatlan ősrejtélyének Gnózisa] 94. Aki lemond. de a magasabbakhoz nem. az egy ember a világban. FEJEZET /187 [Jézus: ezekről a mindenség magyarázatánál beszélek majd veletek. Ezek az emberek Én vagyok és Én vagyok ezek az emberek. FEJEZET / 182 [Jézus: Ez a ti rejtélyetek. mert minden rejtély rátok van bízva. További magyarázat ennek a rejtélynek a Gnózisáról] 96. annak egyszerűbb ez. mint a fény birodalom minden más rejtélye. FEJEZET / 181 [A tanítványok visszahúzódnak.89. FEJEZET / 170 [Az öt Segítő és mérhetetlen távolságuk] 90. FEJEZET / 172 [A képesség: a lejjebb lévő rendekhez bemenni. de felemelkedik minden kozmikus terület fölé egészen fényörökségéig. FEJEZET / 176 [A Kimondhatatlan ősrejtélyének Gnózisa] 93. FEJEZET / 171 [Ahol van a ti szívetek. A Kimondhatatlan rejtélyét megkapó lélek nagy fényáradat alakjába száll fel. Ezek tudni fogják hogyan keletkezett a világ] 293 . Ti fogjátok ennek a rejtélynek a művét befejezni. és Istennek rendeli alá magát. Mária Magdaléna: Uram.

hanem sokszor hétszer] 105. Legyetek csendesek és gyakoroljátok az irgalma szeretetet. A feleletekről. FEJEZET / 192 [Én vagyok a mindenség ismerete. istenséggel együtt ugyanabból a tésztából gyúrattatok? A világosságból lévőknek nem kellenek a rejtélyek. A lelkek átvonulása az archonok területén. Az ilyen lelkek azonnali felszállása a test elhagyása után fényáramlat alakjában] 98. FEJEZET / 195 [A Kimondhatatlan egyetlen rejtélye. arkangyallal. FEJEZET / 208 [A lemondás terjedelméről. FEJEZET / 219 [A rejtélyek kiosztásáról] 294 . hogy ti minden angyallal. FEJEZET / 2 15 [Bocsássatok meg a bűnösnek. Az örökség három része] 100. A világnak hány éve egy világosságév?] 99. ne csak hétszer.97. mert az emberek képviselik az anyagi kovászt (élesztőt). FEJEZET / 213 [Mi történik a különböző lelkekkel a test elhagyása után] 104. hogy öt vagy három vagy Kimondhatatlan egyetlen rejtélyét kapták-e. FEJEZET / 206 [Egy elveszett könyv vége] 102. Nem látjátok-e. de az emberi nemnek szükségesek. mely a mindenkori rejtélytől függ. FEJEZET / 200 [Az együtturalkodásról a világosságbirodalomban. három és öt nézetéről. A rejtélyek az Első Rejtély ajándékai] 103. hogy mindenkinek megbocsássam a bűneit] 101. FEJEZET / 216 [A rejtélyek kiosztásáról] 106. FEJEZET / 202 [András nem érti. megindokolásokról és titkos jelekről a terekben. Azért küldött engem az Első Rejtély.

míg meg nem találtátok a világosság rejtélyeit. 3: Az ember ellensége az ő házanépe. 1: Add meg a császárnak ami a császáré. FEJEZET / 237 [A keresztelő és a bűnbocsánat rejtélyei] 295 . lélek. FEJEZET / 224 [A test elhagyása szenvedés nélkül. annak vámot adjatok. 4: Nem jössz ki onnét. Keressetek és ne lankadjatok. a rejtélyek segítségével] 110. FEJEZET / 223 [Egy bűnös megszabadítása a szigorú ítéletektől az ennek megfelelő rejtélyek végrehajtásával] 109. FEJEZET/234 [A fényember ujjong Máriában és szeretne a Megváltóba bemenni. Mária négy gondolata. melyek a fénybirodalomba vezetnek] 111. FEJEZET / 237 [Mindent megnyilvánítok nektek. akik a rejtélyeket megérdemlik vagy nem érdemlik] 108. és a testek váltása az utolsó fordulatig. Ellenzékszellem. FEJEZET / 226 [Adjátok a rejtélyeket érdemek szerint. Azokat is. FEJEZET / 225 [A gyógyítás rejtélye. A lélek megszabadítja magát az ellenzékszellemtől és a sorstól] 113. Ki kényszeríti az embert vétkezni? Az ellenzékszellem.107. FEJEZET / 221 [Kérdések azokkal kapcsolatban. 2: Akinek vámmal tartoztok. sors. amit még az embereknél lévő istenek sem tudnak] 115. míg meg nem fizettél az utolsó fillérig] 114. erő és ezek feladatai a test elhagyásakor] 112. FEJEZET/230 [A lélek lepecsételése.

Azért küzdjetek. eldobják. az nagyon rosszul jár. FEJEZET / 241 [A Kimondhatatlan rejtélye: a bűnbocsánat kegyelme] 118. Az eredeti szövegből itt hiányzik egy rész] 296 . bezárom a világosság kapuit. FEJEZET / 249 [A rejtélyek végrehajtása különböző esetekben] 124. FEJEZET / 243 [Az Első Rejtély és a Kimondhatatlan rejtélye a múlt és a jövő bűneit is megbocsátja] 120. hogy ezekben a nehéz időkben kapjátok meg a rejtélyeket. FEJEZET / 250 [Aki rejtélyt kapott. Terméketlen fügefa] 123. A megbánás szükségessége. Akire sokat bíztak. Jó a só. Ha az emberek tudnák az időpontot. de ha megízetlenül..116. attól sokat várnak el] 125. akkor vigyáznának] 121. A bűnbánat szükségessége] 119. majd vétkezik és nem bánja meg. FEJEZET / 242 [A bűnbocsánat kegyelemadománya a Kimondhatatlan rejtélyétől.. FEJEZET / 245 [A bűnbánat szükségessége. Én vagyok ez a rejtély. amikor a testüket el kell hagyniuk. hogy tüzet vessek a világra. A keresztség rejtélyei elégetik a lélek bűneit és megtisztítják ót] 117. FEJEZET/246 [A bűnbocsánat kegyelemadománya a Kimondhatatlan rejtélyétől. FEJEZET/239 [Mária magyarázata: Jézus: Azért jöttem. FEJEZET / 251 [Ha a tökéletes lelkek száma teljes lett. FEJEZET/248 [Pétert próbára teszik és ő irgalmasnak bizonyul. A Kimondhatatlan rejtélye minden bűnt megbocsát] 122.

FEJEZET / 255 [A külső sötétség tizenkét büntetőkamrája] 128. megmenekülhet] 131. és ahogyan ezt az archonok teremtik. FEJEZET/264 [Az embert a sorserők archonjai kényszerítik a bűnökre. nem tud áthatolni a tereken] 130. mely nem tér meg. mely a bűnöket mindig megbocsátja. Akkor hajtsátok végre a Kimondhatatlan rejtélyét. A sors elkerülhetetlensége] 133. És a sárkány kiadja a lelket] 129. A mindenség megnyilvánításánál mindent megmondok nektek az erővel és a lélekkel kapcsolatban. sem igaz ember] 297 . A lelkek. FEJEZET / 260 [A lélek. mely bűneit nem bánja meg. hogy az ellenzékszellem minden kötelékét és pecsétjét feloldják. FEJEZET / 257 [Mária kérdezi. Az archonok pecsétéi a plazmában (teremtményben). Magyarázatok az ellenzékszellemről (ellenpárti. FEJEZET / 254 [A külső sötétség tizenkét büntető törvényszéke (kamrája)] 127. hogy a súlyosan vétkezőket meg lehet-e óvni a külső sötétség büntetőítéleteitől valami rejtéllyel. Mert rejtélyek nélkül senki se megy be a világosság országába. FEJEZET / 273 [A bűnösök miatt áldoztam fel magamat most. A feledés kelyhe ellenzékszellemmé válik a lélek számára. FEJEZET / 267 [Mária megmagyarázza Saloménak Mózes törvényét. ellenlábas). FEJEZET / 261 [Mária kérelme. melyek kegyelem által menekülnek meg a külső sötétségtől. sorsról. Úgy hoztam a rejtélyeket a világba.126. A Megváltó dicséri érte. lélekről és erőről. Aki a sárkányt nevén nevezi. amelyet a lélekre kötött] 132. sem bűnös.

Áldottak vagyunk mi az emberek között] SZÓMAGYARÁZAT / 279 298 . FEJEZET / 275 [A megkülönböztetőképességről. mert mindenki a bűnökben áll. és mindenkinek kellenek a rejtélyek ajándékai] 135. Az igaz és a hazug tanok. Mária. FEJEZET / 276 [Mielőtt a világra jöttem. Azért jöttek a rejtélyek a világba. egyetlen lélek sem ment be a világosságba.134. mielőtt be nem vittem a te lelkedet és a te testvéreidét a világosság országába. Azt mondom neked. nem fognak ők sem bemenni a világosságba.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful