ELŐSZÓ

Előszó
A kereszténység egyik elhallgatott gnosztikus evangéliuma van e könyv­ ben. A rejtélyek Jézusáé, ki felkentté, Krisztussá vált, és ezzel betölté a Föld éterikus mezejét. Szeretet áldozatát meghozva helyreállította az összetört természetrendet a harmadik napon. E könyv Jézus feltámadása utáni tanításairól szól. „Úgy történt, hogy amikor Jézus feltámadott, 11 évet töltött beszél­ getésekkel tanítványaival, oktatván őket csak az Első Parancsolat és az Első Rejtély helyeire (dolgaira) az Első Parancsolat fátylain belül. Ez a huszonnegyedik rejtély (a tizenkét pár agyideg rejtélye - a szerk) bentről kifelé és lent azok közül, melyek az Első Rejtély második terében van­ nak. Az Első Rejtély van minden rejtély előtt: az Atya a galamb képében. És Jézus mondta tanítványainak: Az Első rejtélyből jöttem amelyik az utolsó, vagyis a huszonnegyedik." A könyv eredetije kopt nyelven, 1785-ben került Dr. Askew hagyatékából a londoni British Múzeumba. MS 5114-es számon van nyilvántartva. A beavatás ösvénye, és különösen az igazi keresztény beavatás ösvénye „csak az erőseknek való". Ez a könyv sem feltétlenül könnyű olvasmány, és mélyebb értelméhez csak az férhet hozzá valóban, akinek szíve sok-sok inkarnáció révén megnyílt. A rejtélyek Jézusa, a felkent, a Krisztussá vált hiteles evangéliuma.

7

1. FEJEZET

Úgy történt, hogy amikor Jézus feltámadott, tizenegy évet töltött beszél­ getésekkel tanítványaival, oktatván őket csak az Első Parancsolat és az Első Rejtély helyeire (dolgaira) az Első Parancsolat fátylán belül. Ez a huszonnegyedik Rejtély bentről kifelé és lent, azok közül, melyek az Első Rejtély második terében vannak. Az Első Rejtély van minden Rejtély előtt: az Atya a galamb képében. És Jézus azt mondta tanítványainak: - Az Első Rejtélyből jöttem, amelyik az utolsó, vagyis a huszon­ negyedik. A tanítványok pedig sem nem tudták, sem nem értették, hogy ezen a Rejtélyen belül még más is van; mert azt gondolták erről a Rejtélyről, hogy a világmindenség fejedelme minden létező legfőbbje. Azt hitték, hogy ez minden teljesülés teljesülése, mivel Jézus azt mondta nekik, hogy ez a Rejtély magában foglalja az Első Parancsolatot, valamint az Öt Ősötletet [villámbecsapódást] és a Nagy Világosságot, meg az Öt Segítőt és az egész fénykincset. Ezen kívül Jézus nem tájékoztatta tanítványait a Nagy Láthatatlanról és a Három Háromszor-hatalmas erő körzeteinek egész terjedelméről, sem pedig a Huszonnégy Láthatatlannak a tereiről, eonjairól és rendjeiről, s hogy ezek hogyan terjednek - ezek a Nagy Láthatatlan kisugárzásai -, vagyis nem mondott nekik semmit sem az ő nemzetleneiről, sem a magu­ kat nemzetteiről és a nemzetteiről, sem az ő csillagaikról és páratlanaikról, archonjaikról, hatalmaikról, uraikról, arkangyalaikról, angyalaikról és

1 1

hogy mind­ ezek melyik területeiére terjednek ki. hogy ezen a Rejtélyen belül még más körzetek is léteznek. nem mondott semmit a Három Amen területé­ ről. s hogy ezek mely körzetekre terjednek ki. hogy ez minden teljesülés teljesülése. Jézus nem mondta meg tanítványainak. nem mondott nekik semmit sem az ikrek megváltójának helyéről. nem mondott semmit azoknak a Megváltóiról. hogy abból jöjjek". Mert azt mondta Jézus a tanítványainak: . Azt sem mondta meg.Ez a Rejtély körülveszi a mindenséget. hogyan terjedt el a Nagy Világosság. hogy ezen a Rejtélyen belül semmi más nincsen. területeik rendjéről és a mineműségükről nem beszélt. Hanem csak azt tanította nekik. vagy hogy melyik körzetekbe ér el. Ezért gondolták a tanítványok. sem rendjeikről. míg végül bementem abba a Rejtélybe. és hol helyezték el őket. hogy minemű az Öt Segítő. s hogy ezeknek hol a területe és hogyan terjednek. Ezért gondolták tehát erről a Rejtélyről. a mindenség feje és az egész bőség. hogy „ebből a Rejtélyből jöttem". hogy milyenek a fénykincs kapuinak Őrei. nem szólt a Hét másik Ámenről. éppoly kevéssé beszélt nekik az Öt Ötletről (bevágódásról) és az Első Parancsolatról. Hanem csak általánosan beszélt nekik ezeknek a létezéséről. hogy „erről vagy arról a területről mentem ki. aki a gyermek gyermeke. s hogy mineműek a rendjük szerint. Ezért nem tudták. de a ter­ jedelmükről. azt sem mondta meg nekik. sem terjedelmükről. amelyről beszéltem nektek találkozásunk napjától a mai napig. Jézus nem tájékoztatta tanítványait a fénykincs kisugárzásainak egész kibontakozásáról. És nem mondta a tanítványainak. sem a szférák lakásairól. 12 . vagyis a Hét Hangról. arról sem szólt.dékánjaikról (szolgáikról). hogy melyik körzetekre terjed ki az Öt Fa. sem ezeknek a rendjéről.

És ez a világosságerő lejött Jézusra. amelyik a huszonnegyedik belülről kifelé számítva azon Rejtélyek közül. melyből sok fénysugár áradt. mely őrajta volt.Áldottak vagyunk mi az emberek között a földön. és az utolsó Rejtélyből származott... hanem különböző fajtájúak és tulajdonságúak alulról felfelé. A hold tizenötödik napján. egyik sugár csodá­ sabb mint a másik. mérhetetlen fényességben. mialatt ő a tanít­ ványaitól távolabb ült. mialatt Jézus távolabb ült tőlük. Mert a Világosságok Világosságából jött elő. hatalmas. amelyek az Első Rejtély második terének rendjeiben vannak. s megkaptuk a bőséget [plerómát] és az egész teljesülést. és teljesen beborította őt. telihold napján. mérhetetlen fényességgel. ez a fény elvakította őket. nagy félelem fogta el őket és izgatottak lettek. 13 . nagyon ragyogott a mérhetetlen világosságban. A fénysugarak pedig nem voltak egyformák. FEJEZET Midőn pedig a tanítványok együtt ültek az Olajfák-hegyén. amelyben volt. A tanítványok pedig nem látták Jézust az óriási fény miatt. amikor a nap a pályájára indult. Midőn pedig a tanítványok meglátták ezt a világosságot. nagyon világos ragyogással.2. Tübi hónapban történt. így beszélgettek. mivel a Megváltó megjelentette ezt nekünk. ezt mondták nagy örömmel és lelkesedve egymásnak: . Csak világosságot láttak. hogy mögüle egy hatalmas világosságerő jött elő. A fény a földtől az égig ért.

a következő nap kilencedik órájáig. mint valami szőnyeget. mialatt egyre fényeseb­ ben. addig mélységesen hallgattak. A tanítványok utána pillantottak. Ekkor Jézus felszállt a magasságba. hogy ez a világosságerő lejött Jézusra. 4. FEJEZET A tanítványok rettegve ültek együtt.Mi lesz? A Megváltó talán minden helyet lerombol? 14 . minden eonjukkal. És az egész kozmosz megrendült. hogy az egész világ hallotta a kiáltásukat. hogy Jézus mennybemenetele után három órával a menny minden erői felindultak. s mind azt gondolták. Ez történt a hold tizenötödik napján. szüntelenül. FEJEZET Most aztán. Azután az történt. s egymás ellen zendültek mindannyian. A világon is minden embert félelem fogott el. és egyik sem beszélt. mindennel. fokozatosan teljesen beborította őt. minden területükkel és rendjükkel együtt. mint a tanítványokat. ami benne él. amíg ő el nem érte a mennyet. hogy a földet talán összegöngyölítik.3. sírtak és azt mondták: . És mind egymás ellen zendültek Tübi hónap tizenötödik nap­ jának harmadik órájától kezdve a következő nap kilencedik órájáig. nagyon meg voltak rendülve a nagy földrengés miatt. a telihold napján Tübi hónapban. mérhetetlenül ragyogott. És minden angyal és arkangyalaik és a magasságok minden ereje dicsérte a legbelsőbbnek a legbelsőbbjét. És a menny minden ereje folytatta a felindulást az egész világgal együtt.

a következő nap 9. látta tanítványai nagy izgalmát. és sok tulajdonságú..Mialatt így beszéltek és siránkoztak. Az egész fény pedig egymásban háromféle. órája körül megnyíltak a mennyek. az alsó. úgy hogy a rajta lévő világosság emberi szavakkal leírhatatlan volt. Világossága nem volt egyforma. és látták Jézust leszállni. a középső. mint a másik. de csak a fényessége hasonlított arra. rendkívül ragyogóan. Az első fény.Bízzatok! Én vagyok! Ne féljetek! 15 . nagyon féltek és zavarba jöttek. az alsó. csodásabb volt mint az első. Mert még jobban fénylett. különböző fajtájú volt. és egyik csodásabb. a fölöttük lévő harmadik pedig az első kettőt is felülmúlta. hanem sokféle. És a világosság három fajtája különbözően sugárzott. az irgalmas és szelíd. és ragyogása semmihez sem volt hasonlítható. F E J E Z E T Amikor a tanítványok ezt látták. A második világosság. Midőn pedig Jézus. mialatt egyes sugarak a többieknél csodásabban világí­ tottak. 5. egyik csodásabb mint a másik. mérhetetlen világosságban.. arra hasonlított. A fénysugarak bőségét árasztotta. amelyik lejött Jézusra a mennybemenetele előtt. így szólt hozzájuk: . mint amikor fel­ szállt a mennyekbe.

így szóltak: . mert vakítasz és mi megrendültünk.6. s így szóltak: . hogy teljesült. Uram. Mos­ tantól kezdve nem hallgatok el előletek semmit a magasságok és az igaz­ ság helyéről. küldetésem feladatán. mert azokhoz a területekhez mentem. FEJEZET Amikor pedig a tanítványok meghallották ezt a beszédet. a huszonnegyedik belülről kifelé (abból a huszonnégyből. amelyet be kellett töltened. vond magadhoz a fényességedet. s mindenekelőtt miért történtek ezek az izgalmak és kozmikus megrendülések? Ekkor így szólt nekik Jézus.Örvendjetek és ujjongjatok ettől az órától kezdve. Jézushoz léptek és leborultak előtte.Mester.0. Felismertem. mely az Első Rejtély második terében van). hogy minden dolgot közöljek veletek: Amikor távolabb ültem tőletek az Olajfák-hegyén. Ekkor Jézus visszavonta világossága fényességét önmagába. hogy beszéljek nektek mindenről a kezdettől a teljesülésig. s nem példabeszédeket mondok. milyen feladat volt az. nagy öröm­ mel imádván őt. A tanítvá­ nyok így felbátorodtak. hanem közvetlenül beszélek veletek. annak kezdetétől a teljesüléséig. hogy a megbízás feladata. Halljátok. hová mentél. de az egész világ is zavarban van a rajtad lévő nagy világosság miatt. Mostantól kezdve nyíltan fogok beszélni veletek az igazságról. elgondolkodtam a megbízáson. amelynek érdekében kiküld- 16 . még nem küldte el a ruhámat. ha te vagy. az irgalmas: . és hogy az utolsó Rej­ tély. Mert a Kimondhatatlan és minden Rejtélyek Első Rejtélye hatalmat adott nekem. hogy kibírhassuk. ahonnan azelőtt jöttem.

s amelyből éppen jöt­ tem. meg a legbelsőbbtől a legkülsőbbig és a legkülsőbbtől a legbelsőbbig. melyeket a fénykincs tizenkét megváltó­ jától vettem az Első Rejtély parancsára. hanem most . Örvendjetek tehát és ujjongjatok. Ez a 24 Rejtély az Első Rejtély rend-teljhatalmának második terében van. s amelvet az utolsó.tek. és az emberiségnek kezdek beszélni. Ezért választottalak ki titeket kezdettől fogva az Első Rejtély által. FEJEZET Amikor a nap keleten felkelt. Örvendjetek hát és ujjong­ jatok. mert amikor elindultam a világhoz. azt a tizenkétszeres erőt. és örömötök egyre nagyobb legyen! Mert nektek adatott. Ezt a fénvruhát visszahagytam az utolsó Rejtélyben. és mindent megjelentetek az igazság kezdetétől a teljesüléséig. hogy elő­ ször nektek beszéljek az igazság kezdetéről a teljesüléséig.hogy parancsa szerint elküldte a fénvruhámat.ezen elgondolkozva ültem távolabb tőletek az olajfák hegyén. amikor erre a világra jöttem. hogy magamra öltsem. mely most a testetekben 17 . s hogy ez a Rejtély még nem küldte el a ruhát. az történt az Első Rejtély által. míg be nem telik az ideje . Ezt a tizenkétszeres erőt öntöttem anyáitok méhébe. melynek akaratából a mindenség lett. kezdettől fogva tizenkét erőt hoztam magammal. olyan erőket. nem a keresztrefeszítésem előtt. mely kezdet­ től fogva van. 7. teljesült. a belülről kifelé huszonnegyedik Rejtélyben hagytam. amelyet hát­ rahagytam őbenne. ha eljön az ideje. ahogyan elejétől kezdve mondtam nektek. melvet kezdettől fogva nekem szánt.

vettem a lelkét. mert azt hitték. az utamat elkészíteni és a bűnbocsánat vizével keresztelni. Amikor útban voltam erre a világra. így van keresztelő János testébe kötve a középen lévő kis Jaó ereje és Éliás próféta lelke. Én sem vagyok ebből való. akik az archonszférához vitték és Erzsébet méhébe taszították. akik az egész világot megmentik. Én pedig egy erőt vetettem el beléje. a világ szenvedéseit és veszélyeit és minden üldöztetést elviselni. Mert ezeket az erőket először ti kaptátok meg az egész világért [kosmou]. a jótól. Mert lelkét e világ minden embere az archonok és eonok erejéből kapta. mivel ti lesztek azok. mielőtt megfogant volna. melyet kapnia kellett volna. A bennetek lévő erő ellenben tőlem van. hogy képesek legyetek e világ archonjainak fenyegetéseit. az eonok angyala alakjában. Ezért mondtam nektek kezdettől fogva. és a világosság szűzleányához vittem. A világosság kincseskamrája tizenkét Megváltójának tizenkét erejét hoztam. Azonkívül az archoniélek helyett. melyet az én erőm azon részéből vettem. Felvettem. ez aztán odaadta az ő kéz­ besítőinek. a szférák archonjai közé jutottam Gábriel. Mert gyakran mondtam nektek. hogy Gábriel angyal vagyok. Lelketek pedig az eredeti élethez tartozik. hogy nem ebből a világból valók vagytok. hogy az eonok archonjai közé érkezvén az Első Rejtély parancsára lepillantottam az embervilágra. aki középen van. keresztelő János anyjára. amelyet a kis Jaótól kaptam. hogy a bennetek lévő erőt attól a tizenkét Megváltótól vettem. Ez az erő van János testében. Akkor az történt. Erzsébetre találtam. Az eonok archonjai pedig nem ismer­ tek fel. 18 . amelyet először kaptam. ráta­ láltam Éliás [Illés] próféta lelkére a szférák eonjaiban.van. melyek a világosság kincseskamrái­ ban vannak. amelyet a magasság archonjai hoznak rátok. hogy János képes legyen majd előttem prédikálni.

akit anyagtest szempontjából az anyámnak neveznek. A szolgák pedig elhozták. Az archonok dékánjai és azoknak a szolgái azt hitték. belé taszítottam az első erőt. hogy az utat készítse neki". ame­ lyet a magasságban viseltem. és azt mondtátok nekem: „Meg van írva. akiről mond­ tam. hogy ha a Krisztus jön. melyet a középen lévő tizenkét szolgától vettem. hogy ezek archonlelkek. Amikor aztán eljött az időtök. amelyet a nagy Szabaóthtól. megszülettetek a világban. ahogy akartak". A fénykincs tizenkét Megváltójának tizenkét erejét pedig. F E J E Z E T Jézus folytatta. ahogyan meg van írva. ez a fénytest-erő. és így szólt: . Amikor észrevettem. hogy nem értitek. s amikor felém fordult a magasba.Ezért kételkedtetek egyszer. szemtől szemben megmondtam nektek nyíltan: „Ha be tudjátok fogadni keresztelő Jánost: Éliás ő. hogy eljő." 8. Én meg azt feleltem: „Éliás már eljött és mindent elő­ készített. Máriára találtam. aki az igazak körze­ tében [jobb oldalon] van. s anyáitok testébe kötötték meg azokat. a jótól kaptam. amikor így szóltam nektek: „János azt mondta: nem én vagyok a Krisztus". amit Éliásnak a keresztelő Jánosba kötött lelkéről mondtam. anélkül. úgy Éliás fog előtte jönni. és úgy bántak vele.Amikor az Első Rejtély parancsára lepillantottam az embervilágra. az archonok szférájába taszítottam bele. 19 . Beszéltem vele Gábriel alakjában. A lélek helyett pedig azt az erőt taszítottam belé. amit Bárbelótól vettem.

míg el nem jön a teljesülés ideje. mivel a világ megmentése általatok lesz. így beszélt Jézus a tanítványaihoz az olajfák hegyén. És ez a rész van most mindenkiben. aki a keveredés világában él. az Első Parancsolatba taszítottam. amikor magamra öltöm a ruhát. annak kez­ detétől a beteljesüléséig. mert titeket áldot­ tak meg az emberekért a földön. Örvendjetek és ujjongjatok. Az Első Parancsolat aztán ennek az erőnek egy részét a Nagy Világosságba taszította. ahogyan most mondtam nektek. minden archonnal és minden eonnal. mert eljöttek az idők. és folytatta: . ti vagytok azok.Örvendjetek és ujjongjatok. amikor az Első Rejtély megparancsolja nekem. 20 . Az a teljesülésnek az ideje. örömöt örömre halmozzatok. melyet kezdettől fogva magamból keltettem. akik az egész világot megmentik. Ez az az erő. A kapottnak egy részét a Nagy Világosság az Öt Segítőbe taszította. mely kezdettől fogva nekem készült. amelyet utolsó segítőnek leheltek bele ebbe a világba [keve­ rékbe. szóval elegyedett a halálnak ezzel a világával. mely most össze van keverve minden láthatatlannal.hogy archonlélek lenne bennetek. kerasmou]. Ezt az erőt. És az Öt Segítő közül az utolsó aztán egy részt a haláltermészetbe [keverékbe] taszított. és mindenről a belsőtől a külsőig. így abból az erőből kaptátok meg a részeteket. s amelyet az utolsó Rejtélyben visszahagytam. hogy beszéljek veletek az igazságról.

F E J E Z E T Amikor Jézus így beszélt tanítványaival. amely a teljesülés csúcsát és bőségét és ismeretét jelenti. 10. hogy mindent elmondjak nektek.íme. ami a ruhámban van.9. mielőtt 21 . Közlök veletek minden Rejtélyt a legkülsőbbtől a legbelsőbbig.a mindenség oka -. Mi ugyanazok vagyunk. FEJEZET Az történt. amelyet visszahagytam a huszonnegyedik Rejtélyben. Ettől az órától kezdve sem­ mit sem hallgatok el előletek. keletkezett . most felöltöttem a ruhámat. nagy világosságerő szállt le. mely a Kimondhatatlanban kezdettől fogva volt. mely kint van a világban . hogy amikor a nap felkelt keleten. hanem elvezetlek titeket a beteljesedéshez a bőségben [plerómában] és minden Rejtélyben. és az Első Rejtély felruházott engem minden hatalommal. a következőképpen folytatta: . Te vagy az Első Rejtély. ahogyan az előbb mondtam nektek. ez a tökéletes kimenet és bemenet. Az öt szó a következőt jelenti: 0. Hallgassatok hát. Veled teljesen egyek vagyunk. amelyben a ruhám volt. amelyből minden kisugárzás [emanáció] és minden ami ezekben van. Rejtély. Még egy kis idő. és beszélni fogok nektek a minden­ ség Rejtélyéről és a mindenség plerómájáról.és aki miatt minden Rejtély és ezeknek minden területe lett -. jöjj fel hozzánk! Mert mi a társaid vagyunk. Ruhámban pedig egy Rej­ télyt találtam a magasságosak öt szava képében: zama zama wzza racama wzaj. ami történt velem.

Oltsd fel a ruhádat és jöjj hozzánk. saját parancsára az ő egész sugár­ pompájába öltöztessünk. Most elküldtük neked a ruhádat. Mert mindannyian azért jöttünk hozzád. íme. amit már elküldtünk neked. valamint minden tere és rendje kisugárzásának a teljes dicsősége talál­ ható. Továbbá ebben a ruhában van a fénykincs-kisugárzások minden rend­ je Rejtélyének a neve fényessége és a fénykincs Megváltóié és a rendek rendjeié. az idő beteljesedett. és az Öt Irányító. Ezért küldte neked rajtunk keresztül az Első Rejtély az ő sugárbősé­ gének Rejtélyét. mely nekünk egy részünk. míg az idő teljes nem lesz az Első Rejtély parancsára. A második ruhában benne van minden Rejtélv és minden kisugárzás nevének teljes fénvessége. Mert méltó vagy rá. a Hét Amen és Hét Hang. a Kimondhatatlan küldöttének (aki a Nagy Világosság) a Rejtélye. mely kezdettől fogva a tiéd. Abban a ruhában pedig.megjelent. hogy az Első Rejtélybe. amelyet most küldtünk neked. a belülről kifelé számított utolsó Rejtélvben vissza­ hagytál. Az ő nevét mi képezzük együtt. a kihirdető Rejtélye nevének a fényessége van. Mert az Első Rejtély ideadta a két öltőből álló ruhát. Az elsőben a Kimondhatatlan minden Rejtélyének minden neve. az Első Parancsolat fényessége. tehát belülről számítva az utolsó Rejtélynél. azon kívül. az Öt Segítő Rejté­ lye. vala­ mint az Öt Ötlet Rejtélyének fényessége. és előttünk vagy. ami az Első Rejtély két terének rendjeiben található. aki a gyermek gyermeke. Most mindannyian hozzád lépünk a külső határon. amelvet az utolsó határon. mivel inkább létezel. mint mi. Ezen kívül benne van a fény- 22 . mely két öltőből áll. meg az Öt Fa és a Három Amen és az ikrek Megváltójáé. hogy felruházzunk vele.

meg mindazoké. elküldtük neked ezt a ruhát. hozzánk jössz és elhagyod a világot. ami a sorshatalomban.kincs három kapujában álló kilenc Őr Rejtélyének fényessége. melyek kezdettől fogva vannak számodra az Első Rejtélyben. íme. akik a tizenharmadik eonban vannak. valamint a Három Háromszor-hatalmas és egész körzetük Rejtélye. amelyet az Első Parancsolattól lefelé senki sem ismert meg. Öltsd magadra ezt a ruhát hamar. és jöjj hozzánk! Mert hozzád jövünk. míg be nem teljese­ dik a Kimondhatatlan által meghatározott idő. meg minden mennyországban van. íme. és azoké. az Első Rejtély sugárbőségét! 23 . akik középen vannak. arkangyalaik és angyalaik nevei. az idő beteljesedett. hogy teljesítsd az Első Rejtély teljesülésének egész feladatát. nagyon rövid az időd. hogy az Első Rejtély parancsára rád öltsük két ruhádat. meg mindennek a neve. hogy felruházzunk vele. Jöjj hamar hozzánk. ezek minden lakójáé és területéé. akik a szférákban vannak. hogy az Első Rejtély parancsára felruházzunk! Mert kevés időd van. Benne van mindennek a neve. és a szférák és minden területük az Első Parancsolattól lefelé nem ismerték fel ezt. valamint az ő firmamentumaiké. mert az ő világosságának dicsősége belül rejlett. ahogyan a Kimondhatatlan határozta el! Jöjj hamar hozzánk. Továbbá benne van a nagy Láthatatlan (aki az Ős­ atya) nevének egész fényessége. és azoké. Szintén benne van azok nevének a fényessége. hogy megkapjad teljes fényességedet. Jöjj hamar. meg a tizenkét eon és archonjaik. akik jobb oldalon vannak. ami a tizenkét eonban van. aztán az ő láthatatlanjaik Rejtélye.

Megpillantották ragyogó fényruhámat és látták a Rejtélyt. és rettegtek. így erősen vilá­ gítottam. és felmentem az első szférához. negyvenkilencszer fényesebben. s magától kinyílt mindegyik egyszerre. És minden archonok és hatalmak. Engem azonban nem láttak. és a firmamentum kapui megmozdultak. és azt mondták: „Hogyan ment át a mindenség Ura közöttünk. nagyon féltek. FEJEZET Én pedig magam mögött hagytam ezt a helyet. és abban lévő angyalok zavarba jöttek a rajtam lévő nagy világosság miatt.11. mint a firmamentumban. hogy amikor mindezen szavak Rejtélyét megláttam a nekem küldött ruhában. Mind leborultak előttem. Amikor az első szféra kapujához értem. ezt azonnal magamra öltöttem. 12. és mindegyik elhagyta az ő rendjét. A mennyek kapujához értem. imádtak. és felmentem a magasba. 24 . és egyszerre megnyíltak mind. megmozdultak a kapuk. a mi tudtunk nélkül?" És mindannyian dicsérték a legbelsőbbet. és dicsérték a legbelsőbb legbel­ sőbbjét. mérhetetlen fényességgel ragyogtam. És minden kötelékük feloldódott. csak a világosságot. FEJEZET Azután az történt. és meg voltak zavarodva. amely az ő nevüket tartalmazta. rendkívül erősen világítottam.

mert ott az első szféránál még 49-szer fényesebben világítottam. és felszálltam a második szféra.Beléptem a szféra házaiba. és megzavarodva és rettegve dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét. ami a sorserők helyén van megzavarodott és egymásba botlott. rettegéssel és nagy izgalommal dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét. a sors-erők kapujához. és látták benne a nevük Rejtélyét. 25 . rendjeik és házaik minden kötelékei. engem imádni. és a szfé­ ra archonjai és lakói mind zavarba jöttek. mérhetetlenül fényesen világítva. és nagy félelemmel. így még jobban zavarba estek. Itt is megmozdultak a kapuk. Beléptem a sorserők házaiba óriási fényességgel. Látták a nagy fényességet. és maguktól megnyíltak egyszerre. Egyszerre leborultak előttem. Még jobban izgultak és rettegve mondták: „Hogyan ment át a mindenség Ura közöttünk a mi tudtunk nélkül?" És széttöredeztek az ő helyeik. amikor meglátta nagy világosságomat. féltek és így kiáltottak: „Hogyan mehetett át közöttünk a mindenség Ura a mi tudtunk nélkül?" És feloldódtak az ő kötelékeik. FEJEZET Én pedig magam mögött hagytam ezt a helyet. és minden. Mind egyszerre jött leborulni. imádták a fényru­ hámat. mind rettegett. Minden archon. körzeteik és rendjeik. Megpillantották a fényruhámat. megpillantották fényruhámat. 13. és látták rajta az ő nevük Rejtélyét. És mindegyik elhagyta az ő rendjét. mely körülvett engem.

fényszikráik és csillagaik. szférájukat és rendjüket. És egyszerre mozgatták minden eonjukat. Nagy zavaruk és félelmük elérte a nagy. éppígy a Három Háromszor-hatalmas is. és nagy félelem fogta el őket. arkangyala. Mérhetetlenül fényesen világítva értem az ő fátylaik és kapuik elé. a páratlanjaik és láthatatlanjaik és ősatyáik és háromszor-hatalmasaik . Az eonok minden angyala. Beléptem az eonok közé mérhetetlen ragyogással. A nagy félelem és zavar miatt a nagy Ősatya ide-oda futkosott az ő területén. és a kapuk egymásra nyíltak.megláttak engem mérhetetlen csillogásommal. FEJEZET Ezt a helyet is magam mögött hagytam. mert ez a világot és lakóit azonnal megsemmisítette volna. láthatatlan Ősatya és a Három Háromszor-hatalmas terüle­ tét is.14. mely most más volt. A fátylak maguktól félrehúzódtak. 26 . mely még 49-szer fényesebb volt. mint nálatok a földön. Mert a világ nem tudta volna a világosság igazi bőségét lobírni. archonja és istene és ura és hatalma és kényura .az ő erőik. fátylaik és kapuik összevesztek. mint az a fényruha. amely az emberiség földjén jött rám. Egymásra támadtak. mint a sorserők házaiban. és felemelkedtem az archonok nagy eonjaihoz. amikor meglátták nagy fényességemet. Nagy félelmük miatt nem tudták lezárni a területeiket. Amikor elértem a tizenkét eont. A rajtam lévő világosság a tizenkét eon közepette még 8700 miriádszor erősebb volt. zavarukban rettegvén nagy fényességem miatt.

a nagy kényúr és az eonokban lakó minden kényúr hiábavaló harcra kelt a világosság ellen. Úgy esett pedig. egymás ellen lázadoztak. hogy mialatt a világosság ellen harcoltak. Meg hogy ne végezhessék el gonosz tetteiket. a világosság felügyelője úgy iktatta be őket. megfordítottam. FEJEZET Amikor pedig a tizenkét eonban tartózkodók meglátták a rajtam lévő nagy világosságot. mint a föld lakói. 27 . És Adámász. és az eonokban futkostak. Az Első Parancsolat utasítására és az Első Rejtély parancsára ugyanis Jeu. amelyeket a bukott angyalok fekete mágia [varázslat] formájában hoztak a földre. és úgy csináltam. ami történt. hogy ne folytat­ hassák gonosz tetteiket. hogy mindig balra nézze­ nek. mind kimerültek. és élet-lehelet nélküli halottak lettek.15. És nem tudták. hogy befolyásukat hat hónapig balra fordulva. mivel nem értették a Rejtélyt. Én pedig mindtől elvettem erejének egy harmadát. hat hóna­ pig pedig jobbra fordulva gyakorolják. hogy ki ellen harcolnak. A sors erőit és a szférát pedig. ha a föld lakói felidézik őket a Rejtélyeikben. Minden eon és menny és az ő egész rendjük egymásba gabalyodott a nagy félelemtől. mivel csak a lenyűgöző világosságot látták. és úgy vigyék végbe tetteiket és befolyásaikat. amelyen uralkodnak. Lezuhantak az eonokba.

hogy nyíltan beszéljek. hogy hat hónapig balra nézve. hogy amikor Mária a Megváltótól ezt hallotta. amelyen uralkodnak. parancsold meg.Mária. így szólt hozzájuk: . Én pedig elvettem erejük egyharmadát. Úgy lett.Uram. további hat hónapig pedig jobbra nézve végezzék a befolyásaikat. ellenkeztek és háborogtak a világosság ellen. 17. majd így szólt: . akit én teljessé fogok tenni a magasságok minden Rejtélyében. te. akinek szíve a testvéreidnél inkább a mennyek birodalmára irányul. hogy ne tudják befejezni gonosz tetteiket. Jézus. A sors erőit és a szférát. úgy fordí­ tottam meg és rendeztem be. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. 28 . az hallja.Akinek van füle. beszélj nyíltan.16. egy óra hosszat a levegőbe meredt. az irgalmas pedig válaszolt Máriának: . FEJEZET Amikor az ő területükhöz jöttem. te áldott.

és hat hónapra balra fordulva és hat hónapra jobbra fordulva hagytad elvégezni a befolyásukat. és akik a méhéből idéznek. Azért mondtad. Uram. Mert te elvetted az ő erejüket és a horoszkópcsinálókét és a csillagjósokét és a jósokét. melyet hozzánk intéztél. Ez azt jelenti. és akik a földből idéznek. Azt mondtad. hogy ettől az órától kezdve ne legyenek képesek kivitelezni gyalázatos tetteiket. mit tesz majd az Úr. hogy az igédet helyesen értsük. megfordítottam. „az egyiptomi látomásban" a következőt hirdette ki egykor: „Ugyan hol vannak bölcseid. ha az emberi nem ezekben a Rejtélyekben felidézi őket.18. azért mondod. hogy „elvettem minden eon archonja erejének egy harmadát és a sorserőiket és a szférákat. amelyekre a bukott angyalok taní­ tották meg őket gyalázatos tetteik és varázslataik Rejtélyének kivitelezése érdekében". Egyiptom? Látnokaid és csillagjósaid. Szabaóth". és tudják. Halld tehát Uram. hogy „nem fogjátok tudni. mit teszel mostantól kezdve. jósolt rólad a [Jesajas] Esaiásban ható erő.Uram. hogy többé semmit se tudjanak. F E J E Z E T Ekkor Mária így szólt a Megváltóhoz: . . Az archonokat kell Egyiptomnak látni. amelyeken ural­ kodnak. hogy az archonok közül senki sem fogja tudni. mert mulandó anyagok.Ezzel kapcsolatban. és szféráikat és sorserőiket megfordítod. mint végzett Egyiptom felől az Úr. hogy te majd elveszed az eonok archonjaiban lévő erőt. hogy akinek van füle az hallja. ó. az Esaiás prófétában lévő erő egy szellemi pél­ dabeszédben. azokban a Rejtélyekben. hogy ettől az órától kezdve ne tudják előre jelezni a jövőt. Mert megfordítottad a szféráikat. Szabaóth?" Mielőtt jöttél. az igét. hogy nyíltan szóljak. hogy megjelentessék néked. 29 .

az igazságosság helyéről vett világosságerő által. mielőtt tovább beszélsz velünk a helyekről. Jézus azt felelte Máriának: . mely most a te anyagtestedben van. az hallja". FEJEZET Amikor Mária elhallgatott. hogy igédhez még egy kérdést tegyek fel. Amikor Mária ezt hallotta a Megváltótól. ahová mentél. mondtad nekünk. a jótól. mert te leszel a legnagyobb bőség és legmagasabb teljesülés. hogy megtudd. Szabaóth. kinek a szíve irányul vágya­ kozva a mennyeknek országára." Szabaóthtól. és engedd. Uram Jézus.Az Ézsaiásban lévő erő előre jelentette rólad: „Mostantól kezdve nem fogjátok tudni. Mária! Áldott vagy te az asszonyok között a földön. ujjongott. 19.Beszélj nyíltan és ne félj! Bármit kérdezel. hogy „akinek van füle.Jól mondtad. és lábait imádván azt mondta: .Uram. 30 . Jézus elé lépvén leborult előtte. azt mondta 0: . hallgass meg. megjelentetem neked. hogy mit tesz az Úr.

Uram. hogy mi történik velük? Jézus így válaszolt Máriának: . Ha pedig azok mágiájának a Rejtélyeit idézik.20. mostantól kezdve el tudják-e végezni. Ha azonban a sorserőket vagy a szférákat jobbra fordult állapotban találják. az emberek. F E J E Z E T Amikor Jézus ezekkel a szavakkal végezte beszédét. és a sor­ serők és szférák archonjainak mágiáját. vagy sem? Jézus így válaszolt Máriának: . erről a területről nem vettem el erőt.Nem úgy fogják elvégezni. akkor jóslataik helyesek lesznek. FEJEZET Mária így szólt: . akik ismerik az archonok és eonok mágiáját. ahogyan kezdetben terjedtek. újra Mária kérdezett: . a horoszkópcsinálók és a jósok ettől az órától kezdve nem tud­ ják-e többé megmondani az embereknek.Amikor a horoszkópcsinálók a sorserőket és a szférát balra fordult helyzetben találják. akik a tizenharmadik eonban vannak. ha ezeket a fekete mágiájukkal felidézik.Uram. mert amikor az Első Rejtély parancsára erőt vettem. aminek meg kell történnie. akkor sem- 31 . 2 1. akkor ezeket bölcsen és biztosan elvégzik. mert elvettem erejük egyharmadát. amire a bukott angyalok tanítot­ ták meg őket. akik a tizen­ harmadik eon Rejtélyeinek mágiáját ismerik. ahogyan kezdetben tették. De azoknál fognak erőt kölcsönözni. és megmondhatják. hogy a jó tetteket magakadályozzák.

s hat hónapig minden állásukat jobbra fordulva csinálják. akkor nem nyilvánul meg nekik semmi igaz sem. hogy mit tesznek. hogy teljesen megzavarodjanak. amit a dékánjaik­ tól kérdeznek. Ezen kívül azért hagyom a műveiket. amikor jobbra fordultan találják őket. mert ahhoz képest. négyzeteiket és más ábráikat. mindent pontosan meg tudnak mondani. káprázatba és tévedésbe esik. mert a befolyásaikat. melyeket azelőtt a négyzeteikben. három­ szögeiket és nyolcasaikat megfordítottam. amikor hat hónapra a bal oldali pályáikra. most megfordítottam. ha idézik az archonok neveit és balra fordult állapotban találják őket. háromszöge­ ikben és nyolcasaikban balra fordulva végeztek. sőt veszélyeztetik magukat. mint jobbra nézve! Ha akkor idézik őket. négyzeteiket. ahogyan állásukat Jeu határozta meg. mivel befolyásaik. Most azonban hat hónapig balra. éppoly kevéssé a háromszögeiket. az pontosan ismeri a befolyásaikat és előre tudja jelezni a dolgaikat. Ehelyett nagy zavarba jön. befolyásaikat és állásaikat hat 32 . Aki tehát a pályáikat jobbra fordult helyzetükben nem ismeri fel. négyzeteik.mi igazat sem mondhatnak. mert a műveiket. az semmi igazat sem fog találni. mivel neveik balra nézve másak. hat hónapig pedig jobbra nézetem őket. hanem megzavarodnak. most másképpen néznek ki. akkor nem fognak rájuk hallgatni. Ha azonban a látnokok olyankor idézik a nevüket. háromszögeik és nyolcasaik a kezdettől mindig balra néztek. A látnokok is. amikor jobbra fordultak. alti tudja így észlelni őket. hat hónapra a jobb oldali pályáikra hagyom irányulni őket. Aki pedig ki tudja számítani őket a megfordulás pillanatától.

hogy előadd. aki Jézus minden szavát feljegyezte. vagy sem? 33 . leborult előtte. és mondta Jézusnak: . hogy amit mondtál.Uram és Megváltóm. amit mondani akarsz.Uram. melvik Rejtély késztetett téged az archonok és eonjaik és sorserőik és szféráik és rendjeik és minden területük megfordítására. Fülöp így felelt. mielőtt tovább beszélsz nekünk a helyekről. és lábait imádván [illetvén] így szólt: . FEJEZET Amikor Jézus befejezte a beszédet. ahová szolgálatod alapján mentél. Fülöp lépett elő. hagyj megszólalni. hogy már a saját pályáikat se értsék meg. hogy futásukban meg legyenek téveszt­ ve? Ezt a világ megmentése érdekében tetted-e velük. pályájukon való megzavarásukra. hogy az eonokban és szféráikban és mennyeik­ ben és minden helvükön lévő archonok megzavarodjanak és meg legyenek tévesztve.hónapig balfelé elvégezni. 22. ahhoz egy kérdést tegyek fel.Legyen. Az irgalmas Megváltó válaszolt és azt mondta Fülöpnek: . megengedem neked.

34 . és a tökéletes lelkek. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. bizony mondom nektek.Mondj bármit. hogy oly gyakran zaklatlak kérdésekkel. Bizony. s Jézus lábai elé borulva így szólt: . és nagyon sok idő menne veszendőbe. s én nyíltan megmagyarázom neked.23. A Megváltó szánalommal felelt Máriának: . És a lelkeknek hosszú ideig kellene ezen a világon kívül maradni. azok megsemmisüljenek. és mondta Fülöpnek és minden tanítványnak: . létszámának betelése sokáig elhúzódna.Uram. légy türelemmel irántam és engedd. és kiadják az erőt. 24.Pályáikat minden lélek megmentése érdekében fordítottam meg. hogy megzavarodjanak és felkava­ rodjanak. azok gyorsan megtisztuljanak és felemeltessenek. szám­ talan lélek ment volna tönkre. Ezért fordítottam meg a pályáikat. mely az ő világuk anyagában van. előlépett Mária. Hogy akiket meg lehet menteni. az ékesen szóló és áldott. ha az eonok archonjai és a sorserők és szférák archonjai és minden területük és mennyük és eonjuk nem lenne megsemmisítve. ha pályáikat nem fordítottam volna meg. FEJEZET Jézus pedig felelt. amely­ ből lelkeket csinálnak. hogy hozzád szóljak. Ne haragudj. akik a Rejtélyek miatt a mennyek örököseinek számíta­ nak és a fénykincsben lesznek. s akiket nem mentenek meg.

FEJEZET Jézus így válaszolt: . hanem mindent megjelentetek nektek az igazság szerint. s hallgassátok. és milyen alakban tisztulnak meg hamar? 25. hogy köreiket gyorsabban fussák be. ahogyan Jeu. Mária! Jó kérdést teszel fel.mivel pedig elviszi onnan.Mária így szólt Jézushoz: . A gyorsító kiveszi az erőt az ő [az archonok] szájuk leheletéből. ahogyan Jeu állította be őket. és kivonja az eonok minden archonjából és a sorserők és a szféra archonjából a megtisztított világosságot . És Melkhisédek. tanítványok: Mielőtt az eonok minden archonjának és a sorserők és a szféra min­ den archonjának átadtam az üzenetemet.Kitűnő. mind kötve voltak az ő köte­ lékeikben és szféráikban és lepecsételtségeikben. a világosság nagy átvevője [a tized behajtója] tökéletes számának az ideje. Amikor aztán eljön Melkhisédek. a világosság átvevője megtisztítja ezeket az erőket és 35 . s minden dologra gondosan rávilá­ gítasz. és megindítja fölöttük az idők gyorsítóját. Halld hát Mária. amelyek a szférába és a sorserőkhöz vannak kötve. Mindegyikőjük a rendjében maradt és a pályáján futott. ki szokott menni az eonok és minden archon közé. azok felháborodnak -. a világosság felügyelője kezdettől fogva megkötötte őket.Uram. Nem fogok többé semmit sem rejtegetni előletek. a szemük könnyéből és a testük verejtékéből. hogyan késleltetik a lelkeket ezen a világon kívül.

mielőtt az erejüket csök­ kentették. s így működtek. 26. majd ezeket a lelkeket az emberek világába taszítják. gyengék és erőtlenek lettek. ahogyan szokta. Ha pedig erőtlenek lesznek. ahogyan mondtam nektek. háziállatleikeket. mígnem átadhatják Melkhisédek. lefogytak. és az emberek. Az eonok minden archonjainak szol­ gái pedig begyűjtik mindennek az anyagát.fényüket a világosságkincshez viszi. akkor bennük az erő kezd megszűnni. és bement mindazon archonok eonjai közé és a sorserők és a 36 . és a megtisztult mindenséget gyorsan felemelik. és csinálnak belőle emberleikeket. meg az eonok alatti szféra archonjainak szolgái fogják ezt az anyagot. hüllők. birodalmuk megsemmisül. Ott pedig lelkekké válnak. s leküldik ezeket az emberek világába. vadállat­ leikeket és madárleikeket. vadak és madarak lelkét csinálják belőlük azon szféra archonjai pályájának és fordulatuk állásának megfelelően. a világosság átvevője számjegyeinek száma teljes lett. újra kijött. úgyhogy kimerülnek. A nap kézbesítői ezt elkészítik és megőrzik. FEJEZET így szokták ezt elvégezni. állatok. Anyagi élesztőjüket leviszik az eonok alatti szférához. felfelé nézvén. Amikor a nap kézbesítői és a hold kézbesítői. Amikor pedig időben észrevették. akkor ezekből kivonják a fényerőt. megpil­ lantják az eonok pályáinak állását és a sorserők és a szféra konstellációját. akkor. A sorserő archonjainak szolgái. hogy Melkhisédek. a nagy világosságtisztító kézbesítőinek. Az ő körzetükben lévő világosságuk elalszik. hüllőleikeket.

Most már a saját anyagukat zabálják. a világosságkincshez tartozó lelkek száma a lehető leghosszabb ideig ne váljon teljessé. mialatt fényruhám mérhetetlenül 37 . hogy ne menjenek tönkre. és világosságukat a világosságkincshez hordja. melyre az Első Rejtély parancsa szerint voltam hivatott. így hosszú ideig visszatartsák e világon túl . Felháborgatta őket. amelyek őbennük az erők. És az eonok minden archonja és a sorserők és a szféra archonjai ekkor élesztőjük anyagához fordulnak. 27. FEJEZET Amikor az eonok archonjai és a sorserők és a szféra archonjai teljesen így működtek. ezeket az erőket meg­ tisztítja. Melkhisédek pedig. Zabálják tehát. s hogy a tökéletes lelkek száma. és az erőket (lélekerőket).akkor ezt tették két cikluson keresztül. hogy körpályái­ kat gyorsan elhagyják. hogy uralmuk lehetőleg sokáig tartson. Amikor aztán megbízatásom (szolgálatom) szerint. azért. ahogyan mindig szokta. a tizenkét eon archonjának kényurai közé jutottam. és nem hagyják már.szféra archonjai közé. így azonnal szorult helyzetbe kerülnek és kivetik magukból az erőt a szájuk leheletével. hogy ne gyengüljenek le és ne erőtlenedjenek el és ne vesszen el az erejük és ne semmisüljön meg a birodalmuk. hogy ebből az emberek világában új lelkek keletkezzenek. bekebelezik. a szemeik könnyeivel és a testük verejtékével. aki a világosságot kapja. hogy ebből lelkek készüljenek a világnak. felmentem. az anyaguk élesztőjéhez fordultak és ezt nyakalták. s így már nem hagyták. s oda hatott.

hogy ezzel halogassák az uralmuk végét. egy ideig pedig jobbra nézzenek. Az archonok megzavarodtak a pályáikon. és menetüket felgyorsíttattam. Ádámász. hogy ezzel területeik létét meghosszabbítsák. hogy mostantól kezdve nem voltak képesek az anyaguk élesztőjéhez folyamodni és azt enni. mely így felgyorsult. Köreiket kisebbre szabtam. nem tudván. elfordítottam a szféráikat. s uralkodói helyzetüket lehetőleg sokáig fenntartsák. Ezt tették. hogy ki ellen harcolnak. Az ő idejeiket és időszakaikat is lerövidítettem. Pillantásukat pedig másik rend felé fordítottam. Mialatt ellenkeztek és a világosság ellen harcoltak. és többé nem voltak képe­ sek megtisztított világosságuk élesztőjének anyagát enni. ösvényüket könnyebbé tettem.ragyogott. Egész pályájukat és egész menetüket megfordítottam. Ha pályáikat nem fordítottam volna meg és idejüket nem gyorsítot­ tam volna fel. a nagy kényúr. Amikor a kényurak meglátták a rajtam lévő nagy világosságot. hogy egy ideig balra. hogy a Rejtélyeket kapó és a fénykincshez tartozó lelkek száma hamarabb váljon teljessé. hogy hat hónapig balra pillantsanak a négyzeteikre. Amikor elvettem erejük egyharmadát. hogy hat hónapig jobbra nézzenek a befolyásaik következményeire a négyzetekben. meg sorserőik és szférájuk pályáját. háromszögeikre és nyolcszögeikre. háromszö­ gekben és nyolcszögekben. ahogyan azelőtt volt. Az eonok archonjait és a sorserők és a szféra archonjait ezáltal nagyon megzavartam és tévedésekbe ejtettem. Úgy megbolygattam őket. és a tizenkét eon minden kényura együtt harcol­ ni kezdett fényruhám ellen. s meg akarták ragadni. akkor egyetlen léleknek sem adták volna meg a világrajövés 38 . s úgy intéztem. az Első Rejtély parancsára megfordítottam eonjaik pályáit és futását. hogy gyors tisztulás és gyors felemelkedés válhasson lehetővé.

mindegyik megpillantotta a neve Rejtélyét a fényruhámon. Mind leborultak.lehetőségét az anyaguk hulladéka miatt. Ezért mondtam egykor nektek: „de a választottaim miatt megrövidí­ tettem azokat a napokat.Áldottak vagyunk mindenek előtt az emberek között. imádták a fényruhát és így kiáltottak: „Hogyan mehe­ tett át a mindenség Ura közöttünk a mi tudtunk nélkül?" 39 . akik részesülnek a Rejtélyekben. akkor egyetlen anyagban született lélek se menekülhetne meg.Halljátok a dolgokat. s őt imád­ ván azt mondták: . Ha az idejüket nem rövidítettem volna le. melyet maguk ettek volna meg. amik történtek velem a tizenkét eon archonjainál és minden archonjaiknál és uraiknál és hatalmasaiknál. FEJEZET Jézus folytatta beszédét. a tanítványok egyszerre borultak le. mert ezek a kiválasztottak. Amikor Jézus így szólt. Amikor a rajtam lévő fényruhát látták. az ő angyalaiknál és arkangyalaiknál. Ez a válasz részletes kérdésedre. hanem mindet megemésztené az archonok testében lévő tűz. ők és velük vadházasságban élő társaik. hogy ezeket a nagy üdvcselekedeteket megjelentetted nekünk. és azt mondta tanítványainak: . Csökkentettem tehát az időket és időszakokat a tökéletes lelkek szá­ ma miatt. 28. mert egyébként egyetlen lélek sem menekülhet­ ne meg". és sok lelket semmisítettek volna meg.

És együtt dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét. mint az archonok abban az órában. Imádattal nézték azonban némi távolságból. Amikor elhagytam azokat az eonokat. három­ szögeikben és más aspektusaikban. És mind az ő háromszor-hatalmasaik és nagy ősatyáik. Amikor elértem a fátylaikat. hat hónapig balra fordulva a négyzeteikben. úgy volt. s megpróbáltak közelebb kerülni. négyszögeikre és más aspektusaikra. FEJEZET Ezután az történt. s emiatt rettenetesen megijedtek. így tisztelték meg a fényruhámat és dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét. az ő nemzetleneik. maguktól félrehúzódtak és megnyíltak előt­ tem. Műveiket most már az én utasítá­ som szerint végezték. Bámulták a nevük Rejtélyét a ruhámon. önmagukat nemzetteik és nemzetteik. További hat hónapig pedig jobbra pillantottak a háromszögeikre. hogy imádják a nevük Rejtélyét a ruhámon. egyszóval a nagyjaik mind látták. Amikor ez történt a kényurakkal az archonok között. Elgyengültek. s a föld halott lakóihoz voltak hasonlók. 29. hogy a tizenkét eon minden lakója kötve volt a rendjében. hogy a kényurak ereje az ő helyeiken megcsap­ pant. hogy felszálltam a tizenharmadik eon függönyeihez. így járnak most a sorserőkben és a szférában lévők a pályájukon. mind összeestek az eonjaikban erőtlenül. de erre nem voltak képesek a rajtam lévő nagy fényesség miatt. amikor elvettem az erejüket. Bementem a tizenharmadik eonba és ott találtam PlSTIS SOPHIÁT a 40 . az isteneik és fényszikráik és csillagaik. akikben már nincsen lélegzet.

meg a többi 22 kisugárzás együtt az a 24 kisugárzás. hogy nem vették fel a tizenharmadik eonba. láthatatlan Ősatva és a két Háromszor-hatalmas sugárzott ki önmagából. és az ő [emanáció]. amelyeket Authádésztól. Mert ő azelőtt a magasság területén volt. az ő magasabb helyére. akkor elmondom majd annak a Rejtélyét. amelyeket a nagy. De a magasabb világosságot dicsérte. amelvet meglátott a fénvkincs fátylán. Ruhám világosságára pillantva meglátta rajta a neve Rejtélyét és ennek a Rejtélynek egész fényességét. az egyik háromszor-hatalmastól szen­ vedett el. nagy izgalom fogta el. 41 . És azok közül senki sem volt vele. aki a párja. rápillantott min­ den archon a két nagy Háromszor-hatalmasnál. meglátott rendkívül ragyogó. hogy ez hogyan történt Úgy volt.tizenharmadik eon alatt teljesen egyedül. a tizenharmadik eonban. Mert PlSTlS SOPHIA [PlSTlS SOPHIA] Láthatatlana. mérhetetlen fényességemben. Amikor annak kiterjedéséről beszélek veletek. Amikor kitartóan dicsérte a magasabb világosságot. hogy amikor PISTIS SOPHIA PlSTlS SOPHIÁVAL. valamint a többi 22 láthatatlan kisugárzás és pár-társa. Ott ült és gyászos hangulatban szomorkodott. Nagyon búsult a kínok miatt is.

.

mert már nem az ő Rejtélyeiket teljesítette. egyszer azt hallottam tőled. amelvet a fénykincs világosságfüggönvében látott. és így szólt: . aki fölöttük volt. a nagy Láthatatlan 24 kisugárzásával. Háromszor-hatalmas Authádész is. így meglátta a véreivel. Amikor aztán a tizenkét eon archonjai nagyon haragudtak PlSTIS SOPHIÁRA. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. amikor az archonok adják le a tisztájukat. hogy az Első Rejtély parancsára PlSTIS SOPHIA fénykincs függönyének világosságát és arra vágyott. sem pedig a világossága tiszta részét nem adta le abban az időpontban. Akkor miért nincsen az ő helyén? Mert azt mondod. Erre azonban nem volt képes. Amikor folvtatottan a magasban lévő helyet dicsérte. hogy oda jusson. Éppígy gyűlölte őt a nagy.Uram. az alatta [PISTIS SOPHIA alatt] lévők. és azt mondta tanítványainak: .Amikor PISTIS SOPHIA a tizenharmadik eonban volt. a harmadik Háromszor-hatalmas a tizenharmadik eonból.30. hogy hogy a tizenharmadik eon alatt találtál rá. hanem a magasba akart feljutni és őfölöttük lenni. és rettenetesen gyűlölték őt. mivel ő akart uralkodni az egész tizenharmadik eonon és az alatta lévőkön. Ezért haragudtak rá és gyűlölték őt. Jézus válaszolt. meggyűlölték őt a tizenkét eonban lévő archonok. De ettől kezdve nem végezte már a tizenharma­ dik eon Rejtélyét. akkor az történt. PISTIS S O P H I A TÖRTÉNETE PISTIS SOPHIA maga is a 24 kisugárzás egyike. aki engedetlenségében nem sugározta ki ereje egész megtisztított részét. láthatatlan test­ a magasba pillantott. hanem annak a magasban lévő világosságnak hódolt. akkor a nagy 44 . előlépett Mária.

s ott Authádész oroszlánfejű világosságere­ jét pillantsa meg. a káosz területére. amelyek továbbra is megmaradtak az ő Rejtélyeikben. s így ott lehessen majd a világosságát elrabolni. Ekkor pedig Authádész kisugárzott [teremtett] önmagából egy orosz­ lánarcú nagy erőt. majd pedig oda akarjon jutni. hogy a magasságokhoz megy fel. És gyűlölték őt az eonok kapuinak Őrei is. Aztán az történt az Első Parancsolat utasítására. Ezeket leküldte a lenti körzetekbe. hogy onnan leselkedjenek és támadjanak PISTIS SOPHIÁRA. mert PlSTIS volt őnáluk. s ő is haragudott PlSTIS őt. mivel PISTIS SOPHIA azt ter­ vezte. állandóan búsult. 45 . és nagyon gyűlölte a világossághoz akart menni. a Három Háromszor-hatalmasak egyike. hogy a nagy Három­ szor-hatalmas Authádész. És gyűlölték őt az archonok. nagyon hatalmas lényt. SOPHIA SOPHIÁRA. s arra csábította. meg a benne lévő anyagból [saját magából] teremtett egy csomó más. amelyet látott. s mert ezenkívül abbahagyta az ő Rejtélyeiknek az elvégzését. melyek fölöttük voltak. és a fényt kereste. anyagi. hogy lenézzen az alsó körzetek felé.Háromszor-hatalmas Authádész is melléjük szegődött (akiről az előbb beszéltem nektek). üldöz­ ni kezdte PISTIS SOPHIÁT a tizenharmadik eonban. mely magasabban hogy elrabolják az erejét.

másik fele sötét: ez Jaldabaóth. s amely a fénykincs függönvéből való. hogy azokkal sikerüljön felmenni a Világosságok Világosságához a magasságok magasságaiba. és az orosz­ lánfejű nagy világosságerő elnyelte a Kiszűrte SOPHIA SOPHIÁBAN lévő világosságerőket. és meglátta annak a vilá­ gosságerejét a lenti körzetekben. melynek egyik fele tüzes. hogy magához vegye. hogy ez a Háromszor-hatal­ mas Authádész világosságereje. A káoszban ebből egy oroszlánfejű archon keletkezett. hogy PlSTIS SOPHIA lefelé nézett. anvagát pedig a káoszhoz taszí­ tották. FEJEZET Erre az történt. akiről gyakran beszéltem nektek. Ezzel a gondolattal ment le a helyéről a tizenharmadik eonból a tizen­ két eonhoz.31. És azt gondolta: leszállok oda pártársam nélkül. hogy abból a világosság­ ból származik. 46 . mivel dicsőségre pályázott. Ezen felül az oroszlánfejű fény­ SOPHIÁBÓL. magamhoz veszem azt a fényt és csinálok belőle magamnak fényeonokat. amelyet először a magasságban pillantott meg. Ettől SOPHIA nagyon gyenge lett. hanem azt hitte. Ekkor üldözték őt az eonok archonjai és haragudtak rá. erő továbbra is állandóan magához vette a fényerőt a Authádész minden anyagi ereje körülzárta SOPHIÁT mialatt és zaklatta őt. Nem tudta. odalépett az oroszlánfejű világosságerőhöz. Erre azonnal körülfogták őt Authádész anyagi lényei. világosságát és elnyelte. 0 pedig leszállt a tizenkét eonból is egészen a káosz körzeteibe.

és a világossá­ got. elvették tőlem. tudták. melyet én nem őtőlük vettem. hall­ gasd meg most. És töredelmességének a következő sza­ vakkal adott kifejezést: 1. Alaptalanul gyűlöltek engem.32. Világosságok Világossága. mert azt hittem. Most pedig. a vezeklésemet! Ments meg. akiben kezdettől fogva hittem. 47 . És mentem. 3. hogy a fény. Elkövetett bűnöm így nyilvánvaló neked. És segítségért kiáltottam. láttam az eonok minden archonját lenézni rám és kinevetni engem. amiben hittem. mert Authádész minden teremténye szorult helyzetbe hozott engem. A teremtmények ekkor felbátorodtak és rám rohantak. mert gonosz gondolatok folytak belém! 2. és nem tudtam elmenekülni és visszatérni az én területemre. És a magasba pillantottam. FEJEZET PISTIS SOPHIA hangosan kiáltott a világosságok világosságához. 0. Lenéztem az alsó területekre. hogy én ártatlanul cselekedtem. 2. 5. s amelyben hitt. ó. s magamhoz veszem azt a világosságot. és a magasba néztem fel. hogy azok nem jönnek a segítségemre. holott én velük semmi rosszat sem tettem. amelyet kezdetben látott. segítségemre siessen. Igazság Világossága. ó Világosság. De a sötétségbe kerültem a káoszban lent. hogy az oroszlánfejű erő a tiéd. láttam ott egy világosságot. hangom azonban nem hatolt ki a sötét­ ségből. és azt gondoltam: lemegyek arra a helyre. és az oroszlánfejű erő elra­ bolta a bennem lévő világosságomat. ó Világosság. tudod. Amikor pedig Authádész teremt­ ményei látták az eonok archonjainak kárörömét.

és akik a Rejtélyrendjeik­ ben maradtak. 12. Én azonban pillantásomat hozzád emeltem a magasságba. És minden archon és eon gúnyolt engem. mert nagy a te irgalmad. a Lát­ hatatlanoktól és Bárbelo nagy alkotásaitól. Ments ki e sötétség anyagából. mert a te világosságodban kez­ dettől fogva hittem! 0. erők világossága. siránkoztam és a világosságot kerestem. és nem szolgáltam az ő Rejtélyét. 10. A te világosságod utánzata miatt idegenedtem el testvéreimtől. kigúnyoltak engem. és eljönnél most megmenteni engem. Ne hagyj a szükségben. 13. ó. Mert miattad. Ez történt velem. Ha lennél oly jó. hogy erőmet a káosz betemesse! 48 . akkor hallgass meg engem igazán és ments meg. a te világosságod miatt kerültem e szorult helyzetbe. megváltassak Authádész teremtményeitől. amelvek gonoszságokkal szorongatnak engem! 15. Ne hagyd. melyet a magasságban láttam. ne hagyd nélkülöznöm az én világosságomat! 7. ó. mert forrón vágyakozva a te lakhelvedet kerestem. mert az ő eonjában voltam.6. hogy sugározza ki alkotása erejét. Én pedig ott voltam. ó. hogy ez az oroszlánfejű erő elnyelje egész erőmet! Ne hagyd. Világosság. 11. és hittem benned. Haragszik rám. aki nem teljesítette a parancsodat. Világosságok Világossága. És az eonok kapuőrei kerestek engem. Uram. 9. ahol a szégyen borít engem. hogy ez a sötétség lehúzzon engem. Eljött rám Authádész haragja. 14. Uram. Most viszont a káosz sötétségében vagyok leverten. hogy el ne merítsenek benne tel­ jesen. s ne hagyd.

Vártam. Bosszuld meg rajtuk. Most pedig. A saját bosszújukat ereszd rájuk. amit Authádész teremtményei hoztak rám. melyet elvettek tőlem! Akik ezt tették velem. mert nagyon kínlódom! 18. Válts meg az archonok miatt is. akik gyűlölnek engem. Authádészük területéről. Hallgasd meg hamar az imádságomat. világosság. Vártam pár­ társamat. s teremtményei a megaláztatásomat szenvedéssel toldot­ ták meg. hogy ne juthassanak vissza az ő Authádészük területére! 23. annál inkább üldöztek engem. hogy tehetetlen lenne velem szemben.16. őket magukat buktassa el. Hadd maradjanak a sötétségben és ne lássák meg a világosságot! Tedd. mert balzsam a te kegyelmed! Pillants le reám a te Világosságod nagy irgalmával! 15. anvagot adtak nekem. 21. aki azt hitte. Hallgass meg. hagyd elbukni őket. ó Világosságok Világossága. a sötétség és az anyag. hogy jön. de nem jött. Erőm kipillantott a káosz és sötétség közepéből. hogy mindig a káoszt lássák és a mennyeket sohasem! 24. és erőt ad nekem. nem tudván. Ne fordítsd el az orcádat tőlem. Zárd ki őket az ő istenük. Maguk gabalyodjanak bele. hogy ezt a gonoszságot magától tette. mert istentelen és arcátlan az ő istenük. azok nyilvánvalók előtted. Járj el velük tetszésed szerint. És ami­ kor az erőmet kerestem. s ítéleted ragadja meg őket! 25. hogy eljön-e küzdeni értem. de nem találtam őt. s a teremt­ ményeit mostantól kezdve ne hagyd az ő helyeikre jutni. sötétséget adtak nekem. 49 . és mentsd meg az erőmet! 19. 20. ha nem a te parancsodra lennék megalázva! 26. Amikor a világosságot kerestem. Mert amikor te a parancsolatoddal megaláztál. ó. 22. mert isme­ red szorult helyzetemet és kínomat és erőm szükségét.

s akik ennek a világosságát megtisztítják. ott fognak időzni. És ne hagyd. Mert Isten megmenti a lelkeket minden anyagokból. és nem hagyja meg őket tisztátalanoknak. akik töredelmesek. ami bennük van. Mivel ebbe a helyzetbe juttattak engem. ó. akik megtisztítják magukat és a világosságukat. 50 . és újra zaklattak. és hiányolom az én világosságomat. így hát. hogy azokhoz számítsanak. És ne hagyd azokhoz számítani őket. Világosságerőt vettek el tőlem. ó. És azoknak a lelkei. Világosság. Örüljön minden anyag. ne hagyd őket feljutni a tizenharmadik eonhoz az igazságosság területére. 29. a dicsőségben. mint vala­ mi kitűnő Rejtély. akik sietnek megbánni. Világosság. Világosság. És egy város készül a világosságban. Dicsérjék hát minden anyagok lelkei. minden eonok Urát. 31. Mert a világosság meghallgatta az anyagokat. mely bevezet a világosság kapuin. aki benned és velem van. dicsőítem a te nevedet. 28. Mert elvették tőlem az én világosságomat. 36. úgy hogy a világosságban hamar Rejtélyeket kapja­ nak. ó. Keressétek a világosságot. 35. 32. Dicsérő himnuszom tetsszen meg neked. akik a Rejtélyeket megkapják.27. 34. és minden. hogy bennetek lévő lelketek ereje éljen! 33. és akik a Rejtélyeket az Ö nevében kapták. hogy minden ben­ nem lévő fényemet elvegyék. 30. mihelyt azok mond­ ják ki. És eredeti erőm kezd kimerülni bennem. és minden megmentett lélek ott fog lakni és azt örökli.

akik ellenségeim alaptalanul. 4. Többen vannak fejem hajszálainál. ó Uram. 3. és mindent megmondott.Uram. azt követelik tőlem. mert a vizek a lelkemig hatottak! 2. 8. te tudod az én balgatagságomat. Ne szégyenüljenek meg miattam. Isten. hol meg nem állhatok. mely velem van. Az Abisszusz mély sarába estem be. akik tebenned remélnek. erők Istene! 7. ami történt vele. bűne megbánásával kapcsolatban. ó Isten. Nos. az hallja. várván Istenemet. A te világosságerőd erről prófétált egykor Dávid által a 69. 5. Amit nem ragadtam el. Izraelnek Istene. hatalmasak a vesztemre törők. 6. és az én bűneim nyilván vannak előtted. zsoltárban: 1. Mária lépett elő újra. kiszáradt a torkom. Szemeim elbágyadtak. erőknek Ura! Ne pironkodjanak miattam. és így szólt: . 0. az én világosságban-lakómnak vannak fülei. FEJEZET Ezek után azt mondta Jézus a tanítványainak: .33. és anyám fiai előtt jövevénnyé. felébresztett engem. fene­ ketlen tengerbe jutottam. Engedj felszólalni PlSTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA első esdeklése alkalmából. és az áradat elborít engem. amikor bűnét megbánta. Uram. Szabadíts meg engemet. és borítja pironság az én orcámat. A te szellemed. 51 . és hallok az én világosságerőmmel. Elfáradtam a kiáltásban.Ezt a magasztalást mondta akinek van füle. akik téged keresnek. Mert teéretted viselek gyalázatot. akik ok nélkül gyűlölnek engem. Atyámfiai előtt idegenné lettem.

őrizd meg az én lelkemet. Ments ki engem az iszapból. és a te haragodnak búsulása érje utol őket! 52 . s az is gyalázatomra vált. 23. 13. jókedvednek idején a te kegyelmednek sokaságához képest hallgass meg engem a te megszabadító hűségeddel! 14. Tedd az ő derekukat mindenkorra roskataggá! 24. 20. de hiába. mert szorong az én lelkem! 18. Hogy el ne borítson a vizek árja. 21. És ne rejtsd el orcádat a te szolgádtól. de nem találtam. 12. Jól ismered minden szorongatómat. és kigúnyoltak engem. megtorlás és bosszúságuk. és el ne nyeljen az örvény. mert balzsam a te kegyelmességed! A te irgalmasságodnak sokasága szerint tekints reám! 17. Siess. Sőt ételemben mérget adtak nekem. Gyászruhát öltöttem. hadd szabadul­ jak meg gyűlölőimtől és a feneketlen vizekből! 15. és a borozók rólam énekelnek. hallgass meg engem.9. a te gyalá­ zóidnak gyalázásai hullanak reám. A kapuban ülők rólam fecsegnek. Ontsd ki a te haragodat reájuk. ó. Uram. hogy el ne süllyedjek. Legyen az ő asztaluk előttük csapdájuk. Az én ellenségeimért szabadíts meg engem. 11. te tudod. és váltsd meg azt! 19. az én gyalá­ zatomat. A gyalázat megtörte a szívemet. Uram. szégyenemet és pirulásomat. és a veremnek szája be ne záruljon fölöttem! 16. 10. Vártam a részvétre. vigasztalókra. 22. Hallgass meg engem. Mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Lelkemmel pedig hozzád imádkozom. Böjtöléssel gyötörtem a lelkemet. és szomjúságomban ecettel itattak.

Legyen az ő palotájuk puszta. és az ő hajlékukban ne legyen lakó! 26. akik szeretik az ő nevét. és a te igazságodra ne jussanak el! 28. 34. és megépíti Júdának városait. Álnokságra álnokságot halmoznak. És az ő szolgáinak ivadékai öröklik azt. 32. és abban laknak majd. Mert meghallgatja az Úr a szegényeket. 53 . Mert akit te megvertél. Dicsérjék őt az egek és a föld. a tengerek és ami csak mozog azokban! 35. és magasztalom hálaadással. Mert megmenti Isten a Siont. Dicsérem az Istennek nevét énekkel. és a foglyokat nem veti meg. Keressétek Istent. Töröltessenek ki az élők könyvéből. azt üldözik. és a tőled sújtottak fájdalmát szólják meg. és az igazak közé ne íras­ sanak! 29. 31.25. Én pedig nyomorult és szenvedő vagyok. hogy ott lakozzanak és örököljék! 36. óvjon meg engem! 30. hogy a ti lelketek megelevenedjék! 33. Isten. ó. Látják ezt majd a nyomorúságban lévők és örülnek. És ez kedvesebb lesz az Úr előtt a vidáman ugráló fiatal bikánál. szedd össze bűneiket. A te üdvösséged. 27.

34.PISTIS SOPHIA ekként folytatta dicsérő énekét második esdeklést mondván: 1.Nagyon jó. Mária! Bőségesen áldott vagy te. akit minden nemzetség boldognak fog mondani. benned bíztam.Uram. hajtsd hozzám füledet és válts meg! 3. akiben hittem és kezdettől fogva bíztam. Mert te vagy az. Szabadíts meg. így szólt: . ó. 54 . ez PISTIS SOPHIA megbánása Rejtélyének megoldása. Segíts rajtam és ments meg a Rejtélyeid által. Világosság. 35. FEJEZET Jézus folytatta. ennek az oroszlánfejű erőnek a kezé­ ből és az isteni Authádész teremtményeinek [kisugárzásainak] kezéből! 5. A te világosságod ereje mentsen meg és vigyen engem a magasabb eonokhoz. Világosság. ó. FEJEZET Miután Mária a tanítványok körében ezeket mondta Jézusnak. mert te meg fogsz váltani engem és elvezetsz a te eonjaid magasságába! 4. 0. Amikor Jézus ezt hallotta Máriától. te vagy a mindenben boldog teljesség. ne hagyj engem az időm beteljesüléséig a sötétségben! 2. Világosságok Világossága. így szólt: . és így szólt: .

Világosság! 8. PISTIS SOPHIA fordult magasz­ 55 . És te magad sugároztál ki engem." Te vagy a megmentőm és megváltóm. Világosság! 10. Te vagy a Rejtélyem. Megteremtésem pillanatától kezdve hittem benned. Győz­ zük le és vegyük el tőle a maradék világosságot is!" 12. Amikor pedig benned hittem. és ments ki az irgalmatlanok kezéből! 13. 7. 9. 11. és az erőmet ellenőrizték. mellyel taló énekkel a Világossághoz. ne hagyj sorsomra! Fordulj hozzám. ne hagyj a káoszban időm teljesüléséig. ne hagyj el. ó. ó. kigúnyoltak az eonok archonjai és azt mondták: „Abbahagyta a Rejtélyét. Szájam tele van dicsérettel. El akarták venni minden világosságomat. ó.6. Ezért. Mert Authádész minden teremtménye elrabolta egész világosság­ erőmet és körülzárt engem. Világosság. essenek el és erőtlenedjenek el! Akik el akarják venni a világosságerőmet. Ezért tehát. hogy mindenkor a te dicsőséged Rejté­ lyét zengjem. és kezdettől fogva bíztam a világosságodban. ó. ó. Világosság. Mialatt azt mondják egymásnak: „A Világosság elhagyta őt. Akik az erőmet akarják elrabolni. Világosság. azokat borítsa be a sötétség és essenek áldozatul a kimerülésnek! Ez tehát a második megbánás.

Jézus felelt. a hamisnak és kegyetlennek markából! 5. mondd ki az ehhez a megbánáshoz illő gondo­ 56 . tebenned bízom. Akkor hát Péter. és így szólt Jézushoz: . 6. hogy megérted latot testvéreid előtt. Mert te vagy az én reménységem. és ezt mondta Jézusnak: .Uram.36. Én Istenem.Akiben szellemének [pneyma/pneuma] ereje felgerjed.Halljad. Péter. Uram Istenem. A te igazságod szerint ments meg és szabadíts meg engem. ahová menekülhessek. 0. anyámnak méhéből te vezettél ki engem. nem állhatjuk ezt az asszonyt. az lépjen elő és beszéljen. FEJEZET Amikor Jézus így szólt a tanítványaihoz. és így szólt tanítványainak: . Légy erősségem és sziklaváram. mit mondok az ő megbánásához! A te világosságerőd prófétált egykor Dávid által a 71. Reád támaszkodtam születésem óta. ne szégyenüljek meg soha! 2.Értitek-e. hogy megérti az Én szavaimat. ó. Péter pedig felelt. zsoltárban az ő megbánásáról: 1. hajtsd hozzám füledet és tarts meg engem! 3. mert kőszálam és menedékem vagy te! 4. Gondolkodásom mindig reád irányul. PISTIS SOPHIA esdeklése Rejtélyének meg­ oldását. Uram. én bizodalmam gyermekségemtől fogva. annyit beszél. mert nem hagy minket szóhoz jutni. mit beszélek hozzátok? Ekkor előugrott Péter. szabadíts meg engem a bűnösnek kezéből. Most pedig látom az erődet benned. Uram. azt mondta: . Istenem.

ez az ő megbánásának megoldása.)ól van. akik vesztemre törnek! Ez tehát a oldása. Péter. PISTIS SOPHIA által kifejezett második megbánás meg­ 37. 9. 57 . Ne vess el engem az én vénségemnek idején. bizony mondom nektek: bőségesen teljessé teszlek titeket a Rejtélyekben a legbelsőbb Rejtélyeitől a legkülsőbb Rejtélyeiig. Eltökélek titeket a szellemmel [pneumával]. de te vagy az én erős bizodal­ mam. így szólván Péterhez: . ne hagyj el engem! 10. és enyésszenek el akik lelkemet rágalmazzák! Borítsa szégyen és gyalázat azokat. mert ezeket a rejtélyeket megnyilvánítot­ tam nektek. Én Istenem. Uram. együtt tanácskoznak. hogy mint szellemi [pneuma­ tikus] embereket a plerómában tökéleteseknek nevezzenek titeket. Mert rosszat beszélnek rólam ellenségeim. Bizony. mert nincs aló megszabadítsa! 12. Az Isten elhagyta őt! Kergessétek és fogjátok meg. FEJEZET És a Megváltó válaszolt. Megtelik szájam dicséreteddel.7. 8. mikor elhuny az én lelkem. te vagy a megváltóm. Szégyenüljenek meg. mondván: 11. minden napon a te dicsőségedet zengem. Boldogok vagytok ti minden emberek előtt a földön. ó. Mintegy csudává lettem sokaknak. és akik lelkemre törnek. siess a segítségemre! 13.

azok Atyám birodalmából is kitaszíttassanak. ó. azok a magasság világosságában is befogadtassanak. akik az erőmet akarják elrabolni! 3. És akik a te Rejtélyedre vágynak. akik szorongatnak engem. Világosság! PISTIS SOPHIA minden bűnbánó énekét. Harmadik esdeklésével folytatta töredelmesen. erők világossága. Világosság. hogy akiket a földön befogadtok. Ments meg most tehát. és akiket a földön nem fogadtok be. 0. Hamar szabadíts meg ebből a káoszból. ó.Bizony. Világosság. mondván: Legyőztük őt. melyet elvettek! És az erőre éhezem. Kerüljenek szükségbe és sötétségbe. amit elraboltak tőlem. akik el akarják venni tőlem a világosságomat! Térjenek be a káoszba és szégyenüljenek meg. mindig azt kiáltsák: „Éljen a Rejtély!" 5. mert hiányzik az én világos­ ságom. bizony mondom nektek: részesítelek titeket minden Rejtély­ ben. 58 . tarts meg és válts meg engem! 2. te vagy a megváltóm és megmentőm. 0. azok örüljenek és ujjongjanak. 4. minden rejtélyben Atyám területeiről és az Első Rejtély minden terü­ letéről. Hamar váljanak sötétséggé. De hallgassátok meg a és így szólt: 1. Akik azonban a világosságot keresik.

Ez PISTIS SOPHIA harmadik bűnbánó éneke. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta a tanítványainak. így szólt Jézushoz a tanítványok körében: bűnbánó énekét illetően. az én szabadításomra. ó. nagyszerű! 4. Márta pedig válaszolván. így szólt: . és mély alázattal. sírva azt mondta: . zsoltárban: 1. Márta. előlépett Márta. Mielőtt Jézus befejezte volna. Uram. és mondja ki a esdekléséhez illő gondolatot. hagyj magyarázatot adnom a SOPHIA PISTIS esdeldéséhez. Akiben felébredt az PISTIS SOPHIA ismeretre alkalmas szelleme. te boldog vagy. leborult a lábai előtt. Isten. amikor a mennyeket dicséri.Boldog. Hirdesd ki tehát . 59 . akik a te üdvösségedet szeretik: Éljen az Isten! 5. ó. megcsókolta azokat. Jézus pedig megfogta Márta kezét. Én pedig szegény és nyomorult vagyok: siess hozzám. lépjen elő.38.Uram irgalmazz és szánj meg. hogy: kitűnő. Uram.PISTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA esdeldése gondolatának megoldását. aki alázatos. Nos. segedelmem és szabadítóm vagy te Uram: ne késlekedj! Ezt jelenti tehát a PISTIS SOPHIA harmadik vezeklő éneke. Szégyenüljenek meg és piruljanak. De örüljenek és örvendezzenek majd benned mindazok. akik keresnek téged! És ezt mondják majd szüntelen. Isten. akik azzal gúnyolnak. mert irgalmasságot nyer. és így szólt: . a te világosságerőd egykor Dávid által prófétált a 70. az én segítségemre siess! 2. akik a lelkemre törnek! 3. Hátráljanak meg és szégyenüljenek meg.

. Ellenségszellemmé [antimimon pneuma] lettem. A következő vezeklő éneket mondta tehát: 1. amikor hozzád könyörgök! 3. 7. 8. és szép. mielőtt másodszor is megkínozta őt az oroszlán kinézetű erő és az anyagi teremtmények. így szólt: . nehogy szorongatóim azokat is elvegyék tőlem.A világosság helyett káosszal töltötték meg őt. aki magányosan lóg a levegőben. amikor engem kínoznak! Hamar ments meg ebben az órában. démonszerű lény lettem. hanem védj meg. A félelem zsibongása és Authádész erőszakossága miatt bennem az erő megcsappant. FEJEZET Amikor Jézus ezeket hallotta Mártától. Elrabolták a világosságomat és az erőm kiszáradt. amelyre építek. 4. mely belső világosság nélkül lakozik az anvagban.Kitűnő. Anvágom verejtékét és anvagi szemeim félénk könnyeit megettem. A Rejtélyt.39. 60 . Márta. és így szólt tanítványaihoz: . 6. Ne rejtsd el fényorcádat előlem. Furcsa [idiotikus. melyeket Authádész a káoszhoz küldött. Mert az én időm szellőként illant el. s mulandó anyag lettem. mely anyagi testben lakik belső világosságerő nélkül. és hagyd eljutni a hangomat a te lakóhelyedhez! 2. És szolgalénv [dékán] lettem. 5. elfelejtettem [elhanyagoltam]. Világosság. hogy elrabolják a maradék világosságát. 0. és társpárom azt mondta magának: 9.PISTIS SOPHIA a negyedik esdekléssel folvtatta. istentelen]. Jézus folytatta a beszélgetést. Authádész teremtményei beszorítottak engem. melvet azelőtt teljesíteni szoktam. hallgasd meg a panaszomat.

és a lélekerőt megváltsa kötöttségétől. A te parancsolatod küldött le. Ez tehát a Rejtély. mint a káosznak egy ereje. 13. Uram.10. Le fog pillan­ tani az egész anyagra. hogy az anyaga is megmentessék. A nem pedig. 11. hogy itt vagyok. És ez az az idő. Mert az Úr keresni fogja a lélekerőtöket. az teljesült. ó. keresd az erőmet és a bennem lévő lelket. az örök világosság vagy. 15. mely példa lesz a jövendő nemzedékeknek. 61 . 19. Hogy a világosság az ő nevét a lélekbe. 14. Te azonban. amelyet elhatároztál. Mert a Világosság lepillantott az ő fénymagasságából. 21. mely akkor születik. Megnyilvánította az ő Rejtélyét. és hazavitelre keresed a szorongatottakat. mivel a szám teljes lett. És a te határozatod. akik a lenti területeken vannak. Világosság. Amit nyomoromban rám parancsoltál. ó. 17. Akkor pedig az anyagi eonok minden archonja félni fog a te vilá­ gosságodtól. Mert a te Megváltóid keresik az én lelkem erejét. hogy azoknak a bűnbánó énekére nézzen. Világosság. És nem hagyja figyelmen kívül a megbánásukat. hogy mások magukra ölthessék az ő [meg­ tisztított] tiszta világosságukat. Az én erőm megkristályosodott bennem. és lesüllyedtem. hogy keresni fogsz engem. 12. És a tizenharmadik anyag-eon minden kisugárzása rettegni fog a te fényrejtélyed előtt. Most tehát. 20. 16. az egeket fogja magasztalni. Ezek jöttek rám. kelj fel. és a Rejtélyét az erőbe fektesse. Eljött az időm. amikor erőmet és lelkemet újra keresed. 18. Hogy a megbéklyózottak sóhajtozását meghallgassa. a te parancsolatod szerint és a te parancsodra.

megcsókolta Jézus keb­ lét [imádta Jézus szívét] és így szólt: . mint a füst. és kiáltásom jusson tehoz­ zád! 2. mikor szorongatnak engem. Letaroltatott és megszáradt. 7. 62 . üszkösök. Jézus így szólt Jánoshoz: . mikor kiáltok.Ez meg. és csontjaim. mint a magányos madár a háztetőn. Nyögésemnek szavától csontom a húsomhoz ragadt. Amikor Jézus ezeket mondta. Mert elenyésznek az én napjaim. az értse PlSTIS SOPHIA negyedik esdeklésének esdeklő ezt az esdeklését illetően a te Dávidban lévő világosságerőd prófétált a 102. zsoltárban: 1. és így szólt: . mert kenyerem megevéséről megfeledkeztem. János válaszolt. 5. FEJEZET Midőn pedig Jézus ezt mondta tanítványainak. Uram. 4. mint kuvik a romokon. 6. mint valami tűzhely. olyanná lettem.Uram és Megváltóm. PlSTIS SOPHIÁNAIC PISTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA negyedik esdeklése. Most pedig aki megérti. hamar hallgass meg engem! 3. így szólt: . Hasonló vagyok a pusztai csókához. Virrasztok és olyan vagyok. előlépett János. hajtsd hozzám a te füledet. mint a fű az én szívem.40.Uram. Ne rejtsd el a te orcádat tőlem. adj engedélyt nekem megoldására.Megparancsolom és megengedem neked énekének magyarázatát. hallgasd meg az én imádságomat.

és e földnek minden királya is a te dicsőségedet. és földhöz vertél engem. Te kelj fel. és megláttatja magát az ő dicsőségében. A te felindulásod és búsulásod miatt: mert felemeltél engem. 13. Bizony a hamut eszem kenyér gyanánt. Mert kedvelik a te szolgáid annak köveit. és elfogadják az országukat. Minden napon gyaláznak engem az ellenségeim. mert eljött a megszabott idő. Mivelhogy az Úr megépíti a Siont. Uram. és italom a könnyekkel vegyült. Napjaim árnyéka megnyúlt. És a pogányok félik az Úrnak nevét. 17. 20. és a te neved nem­ zetségről nemzetségre áll. csúfolóim neve­ met szitkozódásnak használják. 16. 9. és azoknak imádságát meg nem vetette. 19. 63 . Odafordult a gyámoltalanok imádsága felé. és a teremtendő nép dicsérni fogja az Urat. 12. 11. magam pedig. örökké királyi székedben ülsz. De te. hogy meghallja a foglyoknak nyögését. mint a fű. 18. Ez megírattatik a következő nemzedéknek. 15. könyörülj a Sionon! Mert ideje hogy könyörülj rajta. 10. és hogy feloldozza a meg­ ölteknek fiait. a mennyekből a földre nézett le az Úr. tisztelőim meg könyörögve buzdítanak. Mert alátekintett az ő szentségének magaslatáról.8. 14. megszá­ radtam.

21. még nem fejezte be teljesen. Ez a magyarázata. Erőm ugyanis sötétséggel telt meg. hogy mentsem ki a káoszból. dicsőítő himnuszom a káoszban is érjen el tégedet. 41. az esdeklésemre! 3. s felkiáltott.Újra az történt. Az történt. Világosság. aki a világosságban fogsz ural­ kodni. üdvösségem világossága. Jézus pedig folytatta beszédét. és az ő dicséretét Jeru­ zsálemben. FEJEZET Amikor János ezeket a szavakat intézte Jézushoz. ötödik esdeklését kifejezvén: 1.Kitűnő. A mennvekben dicsőítettelek. hogy vezettessék ki a káoszból. és világosságom a káoszhoz süllyedt. Uram. azt mondta Jézus neki: . Figyelj fel. PlSTIS SOPHIA esdeklésének. dicsérlek a magasságban és a káosz helyein! 2. ó. És az Első Rejtélv parancsa. 0. Hogy hirdessék a Sionon az Úrnak nevét. és el akarták rabolni egész világosságát. Dicsérlek a himnuszaimmal. és így szólt a tanítványokhoz: . tanítványai között. János. még nem ért el engem. Imádkozó könyörgését. hogy Authádész minden anyagi teremtménye szorult hely­ zetbe hozta őt. 64 . hogy Authádész teremtményei a káoszban ismét rárontottak PISTIS SOPHIÁRA. te tiszta [szűzies].

hogy eldobják őket a káoszban. Ezért helyeztek engem az alsó sötétségbe. 0. felálltam és lementem. akiket te nem mentettél meg. Olyan lettem. A te parancsodra nem segítettek nekem az én eonom kisugárzásai. 8. Vagy a te nevedet inkább a káosznak olyan anyagában hirdetik majd. Amikor pedig a magasságba tekintettem a világossághoz. mint az anyagi testek. Világosság. és mindent. A szellemed eltávolodott és elhagyott engem. Magam is olyan lettem. sötétségekbe és anyagba. Világosság. hogy a te tanítványaid legyenek? 11. és esdeldésem elér tehozzád a magasságban. 14. amelyben te nem lépsz fel tisztítóan? 13. Jöjjön el rám a te világosságod! 15. 7. melyek halottak és erőtlenek. és eljönnek-e. És még nem semmisültem meg teljesen. Mert elvették az én világosságomat. s karjaimat feléd tártam.4. Világosságom megcsappant bennem s a maradék világosságommal felkiáltottam a világossághoz. 5. melvektől megvonták az erőt. végre befejezed-e a te törvényedet a káoszban? És a Megváltók. aki megmentené őket. Olyan lettem. azután letekintettem a fényerőhöz a káoszban. mint az anyagosodott lények. 9. akik leszálltak az alsó sötétségekbe. ó. felkelnek-e a sötétség­ ben. Én azonban megbecsültelek. Rám sújtottad törvényedet. melyeknek senki­ jük sincsen a mennyekben. s a te parancsodra mentek tönkre. 10. és én gyászolom a világossá­ got megteremtésemtől fogva. 6. mint a káosz archonjai. amit akartál. akik a te törvényed szerint eljönnek. Meggyűlöltek engem és visszahúzódtak tőlem. Hirdetik-e majd a te neved Rejtélyét a káoszban? 12. 65 .

mert ő volt Jézus minden szavának feljegyzője szólalt meg: . Fülöp. 18. és a bűnbánatának magyarázására. ha én vagyok minden beszédnek a feljegyzője. Amikor Jézus meghallgatta Fülöpöt.16. És körülvettek.Halljad. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. hogy társpárom megszabadítson szükségemből. így szólt hozzá: . A te törvényed miatt pedig a teremtménytársaim nem segíthettek nekem. Veled együtt 66 . mialatt Authádész minden anyagi teremtménye továbbra is 42. mint a vizek. és adja meg PISTIS SOPHIA ötödik esdeklése gondolatának magyarázatát. A te törvényed jött rám. melyet a káoszban mondott. Ez tehát PlSTlS támadta őt. az hallja. melyeket nekem elren­ deltél. az lépjen elő. De nem tudok előlépni. És nem engedted.Akinek van füle. megzavartak engem. és az ijedelmek. SOPHIA ötödik bűnbánó éneke. Mert a PISTIS SOPHIA szellem gyakran buzgólkodott bennem. így szólt: . És akiben a szellem felbuzdul. engem bíztál-e meg egyedül azzal. 17. egész idő alatt szorítottak engem. hogy a világról gondos­ kodjak. szabad lett és erősen ösztönzött engem az előlépésre.Uram. és letette a kezében tartott könyvet . te áldott. hogy beszélhessek veled. és mindent felírjak amit mondunk és teszünk? Nem adtál alkal­ mat nekem PISTIS SOPHIA esdeklése rejtélyeinek a magyarázatára. és így Jézusnak ezen szavai után Fülöp sietett elő.

és mindent. ez az ige magyarázata. Mostantól kezdve mindhárman írjátok a beszédeimet és tetteimet. hogy tanúbizonyságot tegyetek a mennyei birodalom dolgairól. Tamás és Máté. amit mondtál. amit láttok majd. Fülöp. Mária. hogy kihirdessem e szavak jelentését: Az ez.Kitűnő. amit láttok majd. középre állt Fülöp mellé. és hirdesd ki PISTIS SOPHIA ötödik esdeklésének magyarázatát. hogy „akinek van füle. akiket az Első Rejtély megbízott a vilá­ gosságországról szóló beszédek feljegyzésével.Tamást és Mátét bízta meg az Első Rejtély minden beszédem és tettem feljegyzésével. az én fényben-lakómnak van füle." Halld. minden dolognak a felírásával. és az én erőmmel kész vagyok hallani. hogy azokról tanúskodj. az általad felírandó beszédek száma még nem telt be. 67 . Fülöpnek azt mondtad: „Te. 43.Akinek van füle. Ha betelik." A három tanú Fülöp. Megértettem. és hirdesd amit akarsz.Uram. akkor lépj elő. Ezek hallatán Jézus azt mondta: . és így szólt Jézushoz: . Meghallgatsz-e engem. az hallja. hogy magyarázatot adjak azokkal kapcsolatban. az hallja". Ami téged illet. Most azonban te lépj elő. FEJEZET E szavak után Jézus így szólt a tanítványokhoz: . amiről világosságerőd Mózes által prófétált: „Két vagy három tanú rögzítsen le mindent. Ekkor újra Mária lépett elő. amiket mondtál nekünk? Azt mondtad. hárman vagytok. Tamás és Máté.

A szabadok a holtak között olyanok. és életem a Seholig [halot­ tak birodalmáig] jutott. és jegyezd fel minden beszédemet. és minden vajúdásoddal nyomtál engem. akikre többé nem emlékezel. 7. Mert betelt a lelkem nyomorúságokkal. Jusson elődbe imádságom. Aztán előléphetsz. hogy dicsérjenek téged? 11. olyan vagyok mint az ereje­ vesztett ember. 5. hozzád terjengetem kezeimet. 9. éjjel-nappal kiáltok neked. mindennap. 4. hajtsad füled az én kiáltozásomra! 3. Mély sírba vetettek engem. sírokban alszanak. A te haragod reám nehezedett. kiáltalak téged. 6. hanem ők engem. szabadításomnak Istene. hallgasd meg magyarázatomat az ő bűnbánatával kapcsolat­ ban. zsoltárban: 1.Azután ülj le. akinek nincsen segítője. Szemem megsenyvedett a nyomorúság miatt. és megmondhatod. 2. amelyeket a világosságbirodalomról fel kell írnod. Most pedig hirdesd ki megoldását. akik odadob­ va. Nem én hagytam el őket. 10. és így szólt Jézushoz: . Uram. Fel! 8. Uram. mint a megöltek. Fülöp válaszolt. Avagy a holtakkal teszel-é csodát? Felkelnek-é vajon az árnyak. utálattá tettél előttük engem. Hirdetik-e a koporsókban a te nevedet? PISTIS SOPHIA ötödik esdeklő énekének a 68 . míg be nem telik a részed száma mindazon szavakból. amit a szellemed megért. Hasonlatossá lettem a sírbaszállóhoz. Elszakasztottad ismerőseimet tőlem. Ezt illetően a te erőd Dávid által prófétált a 88. a halál sötétségeibe és árnyai közé.Uram. mert elszakaszttattak a te kezedtől.

ha fel­ emelkedtem. 16 Viselem a te rettentéseidet. amelyről meg­ feledkeztél? 13. Általmentek rajtam a te búsulásaid. Jézus folytatta beszédét.Nagyon jó. Téged dicsértelek. Körülvettek engem. Vagy megtudhatják-e a te igazságodat olyan földön. 15. Elszakasztottál tőlem barátot és rokont. FEJEZET Amikor Jézus ezt hallotta Fülöptől. ó Világosság. » 69 . Ne fordítsd hát el az orcádat éntőlem. a legmélységesebb sötétségben. egész nap.Ekkor PISTIS SOPHIA könyörgött a világossághoz. Fülöp pedig azonnal leült és írni kezdett. Kifejezte tehát hatodik esdeklését: 1. a te szorongatásaid elemésztettek engem. ismerősöm: a sötétség. 14. ülj le újra. 18. hogy elhagyta a helyét és lement a sötétséghez. Jer azonban. De én hozzád rimánkodom. és jó reggel eledbe jut az én imádságom. amikor a káoszban szorongattatott. 44. szeretett Fülöp. és írd fel a te részedet minden beszédemből és mindenből. 17. Uram.12. roskadozom. És a világosság megbocsátotta a bűnét. megaláztattam. és így szólt a tanítványaihoz: . Ez tehát PISTIS SOPHIA ötödik esdeklése Rejtélyének a magyarázata. amit engem tenni látsz. így szólt: . Mert nyomorult és holteleven vagyok ifjúságomtól kezdve. mint a vizek.

Mert te vagy a megmentőm. Hallgassd meg a bűnbánatomat. az értse meg. és hagyd. 6. És minden erőket kiment majd a káoszból az én kihágásom miatt. és mondta: . amikor a magasságban lévőkben volt. a te világító nevedért hittem benned.2. ó. 4. ó. és akkor is bízzanak abban. és megvált minket. Világosság. zsoltárban: 70 . akkor. ha a magasság helyeire jutnak. akinek az értelme ránemesedett. A világosságban bízzon bennem minden erő.Megértitek-e a mondottak értelmét? András lépett elő. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak.Uram. hogy világosságod figyel­ jen fel könyörgő hangomra! 3. Az én erőm hitt a te Rejtélyedben. Mivel elhagytam a helyemet és lementem a káoszhoz. 8. Világosság. PISTIS SOPHIA hatodik esdeklésével kapcsolatban a te világos­ ságerőd Dávid által prófétált egykor a 130. Mert a világosság irgalmas. így szólt: . amikor a káoszban volt. Nos. és elhagysz. 7. A világosságban egy nagy. 45. 5. Ha megemlékezel a bűnömről. Erőm mindig bízott a világos­ ságban. amikor a legmélységesebb sötétségben vagyok. meg akkor is. mentő Rejtély van. akkor nem állom meg a helyemet előtted.

Reménykedett a lelkem az Úrban reggeltől estig. minden uralkodótól a szol­ gáikig. 5. és minden hatalomtól a tisztviselőildg. ald világossága tisztáját nem adta ki. megparancsolom. Uram. 71 . És megparancsolom a bölcs tűznek. Bizony.1. hogy „tökéleteseknek és a plerómában teljeseknek" neveztessetek. jobban várta az Urat. hogy a bűn (az össze­ keveredés) világát feloszlassák. Mert bőséges nála a kegyelem és a szabadítás. mert a te neved miatt bíztam benned. te áldott! Ezt jelenti az esdeklése. bizony mondom nektek. Uram. Ha a bűnöket számon tartod. bizony mondom nektek: Ahol én leszek az én Atyám birodalmában. hogy idehozzanak minden zsarnok istenséget. ott lesztek ti is velem. mint az őrök a reggelt. amelyen a tökéletesek átmennek. a barmok és a hüllők teremtéséig. Bízzon Izrael az Úrban reggeltől estig! 7. és bevezetlek minden ismeretbe [Gnózisba] a legbelsőbbtől a legkülsőbbig. a Kimondhatatlantól a szélső sötétségig. minden istenektől a démonokig. kicsoda maradhat meg? 4. 6. a világosság minden Rejtélyében teljessé teszlek titeket.Kitűnő. A mélységből kiáltok hozzád. Meg is szabadítja ő Izraelt minden bűnétől. 8. hogy féljenek. Bizony. Uram! 2. az emberek teremtésétől az állatok. Az én lelkem a te igédet várja. mígnem a világosságuk utolsó tisztáját is le nem adták. Mihelyt pedig a tökéletesek száma teljes lett. a Világosságok Világosságától az anyagig. András. hogy addig marja a zsarnokokat. Jézus ekkor azt mondta neki: . legyenek füleid figyelmetesek könyörgő szavamra! 3. Hiszen tenálad van a bocsánat. Hallgasd meg az én szómat.

és a bölcs tűz addig fogja emészteni őket. zsoltárban: Isten trónolni fog az Istenek gyülekezetében. hogy elfogadtatik-e a megbánása. hogy PISTIS SOPHIA bűnbánatát nem fogadták el. és ítélkezni fog az iste­ nek (bálványok) fölött. látni akarván. kárörvendeztek. hogy a „keverék feloszlatásánál. Erre 72 . így szólt: . FEJEZET Jézus újra folytatta a beszédet.Megértitek-e. azt látta. Az Első Rejtély parancsa azonban még nem enged­ te meg bűnei megbocsátását. 46. Jézus azt mondta neki: Jól mondtad. Amikor a magasság felé fordult. hogy bűnei megbocsáttat- felvezetik-e őt a káoszból. Mária. a bűnnel kevert világ feloszlatásánál te egy világosságtrónon fogsz ülni.Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. Uram. hogyan beszélek veletek? Mária azt mondta: . látni akarván. és nem volt szabad őt felvezetni a káoszból. és ítélkezni fogsz a zsarnok istenek fölött.Igen. újra nak-e. mi.Amikor PISTIS SOPHIA hatodik énekével esdekelt hibái megbocsátásáért.akkor ezzel kapcsolatban a te világosságerőd Dávid által prófétált a 82. és így szólt: . hogy a tizenkét eon minden archonja gúnyolja őt. a te tanítványaid. megértettem a te igédet. míg le nem adják az utolsó csepp bennük lévő világosságot is" . pedig a jobbod felől. Amikor azt mondod. és a magasság felé fordult. akik a világosságuk tisztáját nem sugározták ki.

ó. ezt mondván: 1. Világosság! 8. melyeket az irgalmatlanság elfogyasztott. Világosság. melyet kezdettől fogva tudatlanságban követtem el! De szabadíts meg a te nagy bűnbocsánat­ rejtélyed által a te jóságodért. Ezért meg fogja adni nekem az én utamat. akik az ő örökségének és Rejtélyeinek területeire törekszenek. Ne ródd fel nekem. Uram. Vezess a te világosságodban. Világosság. 0. Világosság. 4.nagyon elszomorodott. Akik elrabolták az erőmet. Mert a világosság minden ismerete megmenekülés és Rejtély mindazok számára. ó. a parancs szerint a világosság fog világí­ tani. ó. Mert aki benned bízik. 0. és ne legyen hasznuk az erőből. ó. én világosságom! 2. az ő Gnózisára fogja megtanítani. Mert jóságos és igazságos a Világosság. ó. hanem vétessék el tőlük. 10. Ne hagyj megcsúfolni engem. melyek az Authádész anvagi teremtményeitől való félelemben megcsappantak. bocsásd meg súlyos kihágásomat! 73 . a hibámat. maradjanak a sötétségben. 9. és tudasd velem. Benned bízom. Világosság. hozzád emeltem fel az én erőmet. mutasd meg nekem a te utaidat. hogy kiszabaduljak a káoszból! 5. 7. És erőimet. Ügyelj a megmentésemre. Világosság. hogy a megmentőm vagy! Benned fogok bízni mindig is. A te neved Rejtélye kedvéért. Erőim előtt pedig. mert a te irgalmad örök. és azokon meg­ menekülök! Mutasd meg a te pályáidat. és ne tűrd az engem gyűlölő tizenkét eon archonjainak kárörömét! 3. az nem szégyenül meg. 11. amelyen megmenekülök a bűneimtől. 6. s a mennyekhez kiáltott hetedik esdekléssel.

12. Eddig előre 74 . 16 Őrizz meg. értelmem szabadon van énbennem. Világosság. 22. Meg fogja szabadítani lábai­ mat a sötétség béklyóitól. És bolondnak tartottak engem. és ments meg. mentsd meg az erőimet Authádész alkotásai­ tól. ó. mennyire gyűlöltek engem irigységből a tizenkét eon archonjai. 15. akik abban bíznak. És megmutatja azoknak a világosságkincs helyének örökségét. Lásd meg a szenvedésemet és szükségemet. ó. A világosság mindenkinek erőt ád. Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. az legyen józan. annak azt a Rejtélyt adja. és az ő lelke a világosság helyein fog lakozni. Az ő Rejté­ lyének nevét azoknak ajándékozzák. melyek szorongatnak engem! . nagyon józan. hogy ezeket megjelentetted nekünk. Világosság. mert a káoszban elvették tőlem a nevemet! 17. Oltalmazd az erőmet. Tamás lépett elő. Ezért. akinek az értelme világos. és ments meg! Ne hagyj ebben a sötétség­ ben. Válts meg a bűnömtől és ebből a sötétségből! 18. Aid a világosságban bízik. 14. józan vagyok.Nos. amelyik neki tetszik. És az ő ereje a vilá­ gosságkincset örökli. mert rád vártam! 21. 13. 20. és ujjongok. Minden teremtmény miatt a kínom és szükségem számos lett. Nézd. és bocsásd meg a vét­ kemet. Világosság.Uram. ó. és így szólt: . aki hisz őbenne. mert benned hittem. Mindenkor hittem a világosságban. 19.

ne örüljenek rajtam ellensé­ geim. Uram! 8. zsoltárban: 1. nehogy megharagítsam őket. Uram. szégyenüljenek meg. aki téged vár. mert te vagy az én szabadító Istenem. ló és igaz az Úr. Kicsoda az. az irgalmasságodról és kegyelmedről. a lelkemet! 2. PISTIS SOPHIA esdeklésének magyará­ PISTIS SOPHIA hetedik megbánásának magyará­ zatával kapcsolatban: világosságerőd egykor Dávid próféta által beszélt a 75 . 3. akik szövetsé­ gét és bizonyságait megtartják. 12. ne szégyenüljek meg. Most tehát. 11. Uram. Emlékezzél meg. a te jóvoltodért. kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam. ösvényeidre taníts meg engem! 5. Uram. Hozzád emelem. Ifjúságomnak vétkeiről és tudatlanságban elkövetett bűneimről ne emlékezzél meg. A te nevedért. mindennap várlak téged! 6. hogy megadja zatát. azért útbaigazítja a vétkezőket. ismertesd meg velem. mert azok öröktől fogva vannak! 7. Uram. Senki sem szégyenül meg.engedtem a testvéreimet. Vezess engem a te igazságodban és taníts engem. Uram. Igazságban járatja a szelídeket. Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak. és az ő útjaira tanítja meg az alá­ zatosokat. akik ok nélkül vétkeznek. mert sok az. Útjaidat. 25. 9. 10. bocsásd meg bűnömet. amelyet választott. mert mindegyiket magam elé engedem. 4. Benned bízom. aki féli az Urat? Annak törvényt ad az útra.

Ez PISTIS SOPHIA hetedik esdeklésének magyarázata. Izraelt minden bajából! Amikor Jézus ezeket hallotta Tamástól. hogy mostantól kezdve mindent megértsetek. Mentsd ki. amit mondok. hogy én megnyilvánítottam nektek ezeket. Még egy kis idő. hogy benned bíztam! 21. 14. mert árva és szegény vagyok! 17. hogy kap­ tatok az én szellememből. bocsásd meg minden bűnömet! 19. 76 . Szemeim mindenkor az Úrra néznek. mivel megértitek. amit mondanak nektek és amit látni fogtok. és szövetségére oktatja őket. ó. mert téged vár­ lak. kívülről bentig és bentről kintig. és beszélni fogok veletek a menny minden dolgáról. Megteltelek majd titeket a szellem egész világosságával és egész erejével. Az Úr erőssége az őt félőknek. Isten. 22. Ne szégyenüljek meg.13. Uram. és magzatja örökli a földet. Őrizd meg lelkemet és szabadíts meg engem. Eláradtak szívemnek szorongásai. bizony mondom nektek: a föld minden nemzetsége boldognak mond majd titeket. és a pneumában [a szellemi lélegzetben] megismerők lettetek. Bizony. Tekints reám és könyörülj rajtam. Feltárja nevét az őt tisztelőknek. mert megsokasodtak és igazságtalan gyű­ lölséggel gyűlölnek engem! 20. mert ő húzza ki lábamat a csapdából. Annak lelke megmarad a jóban. Lásd meg szegénységemet és gyötrelmemet.Kitűnő. Az ártatlanok és becsületesek hozzám szegődtek. Lásd meg ellenségeimet. 15. Tamás. nyomorúságaimból szabadíts meg engem! 18. azt mondta neki: . 16.

hogy most kivezetik őt a káoszból. hogy mégsem viszik ki. hogy az az egyetlen igaz világosság. ami PISTIS SOPHIÁVAL történt: Amikor valamivel nyíltabb helyre vittem őt a káoszban. Engem egyáltalán nem ismert fel.Amikor PiSTis SOPHIA kifejezte hetedik esdeldését a káoszban. Amikor pedig Authádész anyagi teremtmé­ nyei észrevették. fel is fogják vezetni őt a káoszból. hanem ellene fordultak. Authádész teremtményei egészen abbahagyták a zaklatását. és azt mondta tanítványainak: . melyet azzal a meggyőződés­ sel dicsért. parancs nélkül a káosznak egy valamivel nyíltabb helyére vezettem őt. Azt mondta tehát: 77 . hogy a legválasztékosabban szoron­ gassák. mert azt hitték. egy kicsit csökkentették az üldözését abban a hiedelemben. magamtól. hogy elfogadhassák a bűnbána­ tát. azonnal újra neld fordultak. hanem továbbra is dicsérte a fénykincs világosságát. Az Első Rejtély parancsa azonban még nem lett teljesítve. hogy most egé­ szen kivezetik a káoszból. FEJEZET Jézus folytatta beszédét. az Első Rejtély még nem parancsolta meg nekem az ő megmentését és felveze­ tését a káoszból. Mivel pedig hitt az igaz fénykincshez tartozó világosságban. hogy ez a világosság az ő segítője. hogy én voltam a segítője. hogy valamivel nyíltabb helyre került a káoszban. De irgalomból. Emiatt a nyolcadik esdeklésének adott kifejezést. hogy erősen megtámadják. s amelyben hitt. melyet egykor látott. mivel azok nem hagyták abba a zaklatását. hogy kihirdessek nektek mindent. Azt hitte. Hallgassatok azonban tovább.47. Ekkor PISTIS SOPHIA nem ismerte fel. Amikor azonban észrevették. és bűnbánatát elfogadják.

Igen. Meg fogsz szabadítani az oroszlánarcú erőtől. hogy ményével. PISTIS SOPHIÁT mégsem vezették fel a káoszból. szabadíts meg.Amikor az oroszlánarcú erő észrevette.1. ó. újra eljött Authádész minden más anyagi teremt­ Amikor pedig így zaklatták. és tehozzád fogsz engem vezetni. Mert te vagy a megváltóm. és vezess el a te világosságodhoz! 3. Én pedig a világosságban bíztam. és mégsem tudnak engem teljesen legyőzni. Világosság. Benned reménykedtem. és rátámadtak PlSTlS SOPHIÁRA. Világosság! Igen. melvet csapdának állítottak fel nekem. az én erőmet is ki fogod hozni a káoszból. 6. A te neved Rejtélye miatt vezess. 5. Világosság! Ne hagyj a káoszban! Válts meg és szabadíts meg a Gnózisod szerint! 2. 8. a következő esdeklő énekkel kiáltott fel: 78 . hogy irgalmaztál nekem. Nem hagytál ott engem az oroszlánarcú hatalomnak. és ajándékozz meg a te kegyelmeddel! 4. Te jöttél mentésemre. ó. 7. FEJEZET Miután Jézus ezt mondta tanítványainak. hanem vala­ mivel védettebb helyre vittél. mert te vagy a megváltóm. És a te kezeidbe teszem világosságom megtisztított részét. a te Gnózisod szerint. 48. ó. Őrizz meg és szabadíts meg! Légy a megváltóm. akik ellenőriznek engem. szükségemre felfigyeltél és kiszabadítottál. Haragudtál azokra. Örvendeni fogok és boldognak nevezem magamat. így folytatta: .

hogy elveszik tőlem a maradék belső világosságomat is. Olyan lettem." 15. vártam rád. azt mondván. és azt mondtam: „Te vagy a megváltóm. mert kergetnek és kínoz­ nak engem. 16. erre pedig azonnal körülvettek engem a kegyetlen erők. az erőm és az eszem elsötétítve. 12. mert orcád előtt semmi vagyok. tehetetlen vagyok és erőtlen a huszonnégy kisugárzás mellett. 13. És a magasság minden archonja mulandó anyagnak tartott engem. Mégis bíztam benned. amelyeknek a helyein tartózkodtam. amelyben nincsen világosság. 14. amikbe kerültem. Szabadíts meg Authádész teremtményeinek a markából. mely az archonok hulladéka. ó. Küldjed a te világosságodat énreám. mert újra támadnak engem! A te törvényed szerint lett az én belső világosságom. Az eonok archonjaival szemben. 11. melyet rendeltél nekem. Sorsom. Világosságom megcsappant. És az eonok minden lakója azt mondta: „Káosszá lett". Világosság. azok miatt. a te kezedben van. akik gyűlölnek engem. ó. és minden erő megrendült bennem. Erőm fogyni kezdett ebben a szorongattatásban. pártársam pedig nem mer segíteni nekem. Ne hagyj megszégyenülni. Testvérem. Világosság. Irgalmazz nekem. 79 . mert elrabolták az erőmet. és ments meg engem a te nagy irgalmasságod szerint! 17. Világosság! Authádész teremtményeit takarja be a káosz és vezettessenek le a sötét­ ségbe. mint egy anyagi erő. És időm száma fogyatkozik.9. ó. mert téged dicsértelek. 10. amíg a káoszban vagyok.

3. ó. igazság Istene. Tebenned bíztam. Én pedig az Úrban bízom. előlépett Máté. melyet titkon vetettek nékem. 80 . amiért meglátod nyomorú­ ságomat és a lelkemet megszabadítod a félelmeiből.Uram. Te váltottál meg engem. vezetsz hát engem a te neve­ dért és ellátsz engem.18. légy nékem erős kőszálam. Mert erről prófétált egykor a te erőd Dávid által a 31. Te kimentesz a hálóból. hogy megtarts engem. erődített házam. akik ravaszul el akarnak nyelni engem. Gyűlölöd a hazug hiúságok híveit. Kezedre bízom szellememet. hogy megmagyarázzam PISTIS SOPHIA nyolcadik esdeklését. és mondják: „raboljuk el tőle egész belső világosságát". 49. holott én semmi rosszat sem tettem velük. Uram! Ne szégyenüljek meg soha. zsoltárban: 1. 5. Záruljon le azoknak a szája. hiszen te vagy az én erősségem. És nem rekesztesz be engem ellenség kezébe. szellemed megindított és világosságod megvilágosított engem. 7. és így szólt: . Hajtsd hozzám füledet. 8. 4. Uram. 6. igazságoddal szabadíts meg engem! 2. sőt tágas térre állítod lábaimat. hamar szabadíts meg. Vigadok és örülök a te kegyelmednek. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta. Mert kősziklám és védőváram vagy te.

bűnöm miatt roskadoz erőm. Eletem ideje kezedben van. elfutnak előlem. lelkem. akik az utcán látnak. Szabadíts meg ellenségeim kezéből és üldözőimtől! 16. Temérdek üldözőm miatt csúfsággá lettem. 18. és sóhajtásban múlnak éveim. A gonoszok szégyenüljenek meg és pusztuljanak a Seholba [hallgattassanak el a halot­ tak birodalmában]. mivelhogy hívlak téged. kevélységgel és megvetéssel! 81 . 11. 12. testem.9. 14. mint az elroshadt edény 13. Mert hallanom kell sokak rágalmát mindenfelől. Könyörülj rajtam. Elsenyved a búbá­ nat miatt szemem. Mert bánatban enyészik életem. amint együtt tanácskoznak ellenem. Ne hagyj megszégyenülni. mert szorongattatom. és tervezik. melyek vakmerően szólanak az igaz ellen. szabadíts meg engem jóvoltodból. akár a halott az emlékezetből. hogy elrabolják a lelkemet. kivált szomszédaimé és ismerőseimnek félelmévé. Világosítsd meg orcádat a te szolgádon. és kiasznak csontjaim. ó. 15. olyanná lettem. De én benned bízom. Uram! 17. Uram. A hazug ajkak némuljanak el. Uram! Azt mondom: Te vagy Istenem. 10. Töröltettem a szívükből.

Nos. hogy kilencedik esdeklését mondta: 1. FEJEZET Amikor Jézus ezeket a szavakat hallotta. akkor én a fénykincsben trónolok majd. hogy egyetek és igyatok az én asztalomon az én országomban. és üljetek tizen­ két királyi széken. Uram. így szólt: . és folytatván így szólt tanítvá­ nyaihoz: . Sűrű sötétség borítsa be az én üldözőimet! Szólj az én erőmhöz: Én vagyok az. Veszítsék el az erejüket mind." . aki meg fog menteni téged! 4. és így szólt: . Mert én a te erőd és a te világosságod vagyok! Jöjj el és ments meg! 3.0. Világosság. Verd le azokat. ó.Az történt ezután.Helyes. és erőtlenedjen el minden. Mária . vedd el az erőt azoktól. ti pedig tizenkét világosságerőn ültök. ahogyan az én Atyám adott nékem országot. amit mondok? Mária lépett elő. Máté. akik elrabolták az erőmet. akik elvették azt tőlem! 2. amikor Authádész kisugárzottal PISTIS SOPHIÁT újra üldözték a káoszban.Megértitek-e. ami teljesen el 82 . és a mindenség mennyekké emeltetett. ezzel kapcsolatban egykor azt mondtad nekünk egy példa­ beszédben: „Ti pedig kitartottatok velem az én kísértéseimben. akik az én világosságomra pályáz­ nak! Forduljon a káoszhoz. bizony mondom nektek: Ha a tökéletes szám eléretett. Ezek után azt mondta: . Én azért országot adok nektek.Kitűnő. mígnem újra helyre nem állítottuk a Tizenkét Megváltó minden rendjét az ő örökségük min­ denkori helyén.mondta Jézus. ítélvén az Izraelnek tizenkét nemzetségét.50.

És megmentesz azoknak kezéből. Ha pedig a mennyhez akarnak jönni. mely csapdát vet nekem. Kényszerítenek engem. melyet saját magadért dicsérek. amelyet én nem ismerek. amelvben bízom. világosság. azt mondván: „Mondd meg nekünk a mennyek világosságának Rejtélyét!". és hazugságokat szegeznek mellemnek. és vedd el Authádész gondolatát. És mert hiszek a magasságban lévő világosságban. ments meg! Tudom. Mert anélkül. Amikor kényszerítettek. és azért vették el az erőmtől annak minden világosságát. 6. 0. 14. 8. amelyet nem fognak tudni elvenni. Hagyd. mert azt mondják. 11. Mert ellenem vonultak. hogy én rosszat tettem volna velük. 5. Világosság. akik elvették az én erőmet és a világosságomat. a sötétben ültem. Menjen utánuk Jeu angyalod és küldje le őket a sötétségbe! 7. 13. mely elvette az én erőmet. hogy megmentette a világosság. vedd el tehát az oroszlánfejű erő megtisztítottját. bántanak engem. Megtámadták bennem azt az erőt. hagyd megbotlani őket és a káoszban elsüllyedni. mialatt lelkem a szomo­ rúságban görnyedt. Porladjon el az erejük. 0." Mert meg fogsz szabadítani engem az oroszlánkinézetű hatalom kezéből. Akkor ujjongani fog az én világosságom. hogy ismerem a magasságok világosságának Rejtélyét. melytől el lesz véve ereje. 9. 12. amivel az én világosságomat akarja elvenni! Legyen elvétetve annak az oroszlánfejű hatalomnak az ereje is. ragadja meg őket a sötétség. egy oroszlánfejű erővel vetettek csapdát nekem. anélkül hogy észrevenné. és örül. És erőm minden tagja azt mondja: „Rajtad kívül nincsen mentő. hogy Jeu angyalod leverje őket. 10. 83 .akarja rabolni az én világosságomat.

mint a láthatatlanok. mert szüntelenül a te világosságodat kerestem. Hozzád kiáltok azoknak társaságában. 15. meddig tűröd. most megláttad rossz szándékukat. fogukat vicsorgatták rám. 18. a maradék világosságomat is el akar­ ták venni tőlem. 19. hogy kínozzanak? Mentsd meg az erőmet gonosz szándékaiktól. holott én semmit sem tettem ellenük! 20. Most tehát ne hagyd többé. mert én a magasságban lévő világosságban hiszek. 16. A te akaratodat. Mert hízelegtek ugyan nekem édes szavakkal. Világosság. Aztán elme­ nekültek. mióta az én eonomban vagyok. Szabadíts meg engem az oroszlánfejű erő hatalmából. téged dicsérlek az ellenem összesereglettek köze­ pette. akik ugyanott voltak. ó. és kísértésbe vittek. mint az én társpárom is. és nem sajnáltak meg. Világosság. De aztán rava­ szul ellenem ágáltak és haragudtak rám. 21. mert a te akaratodat teljesítettem. Kitátották a szájukat ellenem. Aztán újra visszatértek. Nos. hogy ellenségesen a szemüket forgassák ellenem. Ne tűrd őket többé. Most azonban körülvesznek Authádész teremtményei. és közel legyen hozzám a te segítséged! 84 . 0. Rettentően sarokba szorítottak. és azt mondták: „Menjünk és rabol­ juk el a világosságát!" 22. ezen a helyen. 17. amikor a világosság Rejtélyei után kérdezősködtek. ahol az én helyem van. amelyeket nem ismerek. mert a láthatatlanok közül vagyok itt. 0 Világosság. hogy gyűlölőim örvend­ jenek és el akarják venni az én erőmet. holott nem ismerem őket. Világosság. akik kár­ örömmel szorongatnak engem. Én pedig búsul­ tam. cserbenhagytak engem. egyedül.hogy meg fogsz menteni. akik szükségbe visznek engemet.

Mert erre vonatkozóan is prófétált a te erőd Dávid által a 35. Ekkor Jakab lépett elő. és kész vagyok magyará­ zatot adni. Káoszba és sötétségbe öltözve járjanak azok." 26. 51." 27. és így szólt: . És mindig azt mondom: Jeu angyalod világos­ sága egyre dicsőbben ragyogjon! 28. Ne engedd. megcsókolta Jézus keblét. az igazságosság helyére. így folytatta: . akik el akar­ ják venni az én világosságomat. az magyarázza meg e szavak jelentőségét. ne hagyd. hogy örüljek. ahol ő PlSTIS SOPHIA kilencedik esdeklésének megfelelően így kiáltott fel: 1. szellemed megvilágosított engem. ítélj meg engem a te kegyelmed mértéke szerint! 0. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. Világosság. Uram a velem perlőkkel. Ne mondhassák a szívükben: „A mi erőnk jóllakott az ő világossá­ gával". És az én nyelvem mindig a te bölcsességedet fogja dicsőíteni a tizenharmadik eonban. zsoltárban. hogy továbbra is dézsmálják az én világosságomat! 25. harcolj a velem harcolókkal! 85 . hogy azt mondják: „Elnyeltük az ő erejét.Uram. Világosságok Világossága. Ments meg hát. Inkább sötétség boruljon azokra és erőtlenedjenek el. mert vágyom a tizenharmadik eonra. ítélkezz fölöttem és ments meg hamar! 24.23.Aki közületek megvilágosult szellemű. Perelj. akik azt mondják: „Elvesszük az ő világosságát és az ő erejét. Ó.

úgy beszéltem veled. örvendezve szaba­ dításában. 5. akik vesztemet koholják. az Úrnak angyala verdesse őket! 6. durva ruhát öltöttem. Szégyen. s az Úrnak angyala kergesse őket! 7. bútól meggörnyedten. és megszégyenültek. a szegényt és szűköl­ ködőt az ő megrablójától. mintha anyámat siratnám. Mert ok nélkül vetették elém titkon vont hálójukat. mint a polyva a szél előtt.2. léha csúfkodásaik közt fogaikat vicsor­ gatva rám. Amikor nem hagytak nyugton. kifosztják a lelkemet [terméket­ lenné teszik]. saját vesztükre. Jóért rosszal fizetnek meg nékem. amelyet ellenem lövetett! 9. 15. gyalázat érje azokat. és kelj fel segítségemre! 3. csuszamlós. azt kérdezik tőlem. 86 . Uram? Aki megszabadítod a nyomorultat a nála erősebbtől. imádságom kebelemre vissza-visszaszállt. 4. és mégsem nyugodtak. 13. Szegezz dárdát és rekeszd el üldözőim útját! Mondd lelkemnek: Én vagyok segítséged. vettessenek hátra és piruljanak. böjttel gyö­ törtem a lelkemet. Az én lelkem pedig vigad majd az Úrban. Mintha barátom. Legyen útjuk sötét. úgy jártam. fogja meg hálója. Érje őt romlás váratlanul. 11. 8. Kísértésbe visznek engem. testvérem volnál. Különválaszttattak. Legyenek olyanok. mint te. És ok nélkül ástak vermet az én lelkemnek. akik lelkemre vadásznak. Ragadj pajzsot és vértet. 16. Erőszakos tanúk állnak elő. 14. 12. Sorscsapások gyűlnek össze ellenem a tudtom nélkül. 10 Minden tetemem ezt mondja majd: Kicsoda olyan. Ok pedig örültek. amiről nem tudok.

akik felfuvalkodnak ellenem! 27. Mert képmutatók békés szavaikkal. 21. Ne hagyd. és az erős népek között magasztallak téged. akik kívánják az én igazságomat. a te dicsősé­ gedet egész nap.17. akik bajomnak örül­ nek! Szégyen és gyalázat borítsa azokat. azt mondják: Haha! A szemünkkel láttuk! 22. De vigadjanak és örüljenek. Uram. de haragosan álnok dolgokat koholnak. Hadd mondják mindenkor. hogy nevessenek rajtam. aki kívánja az ő szolgájának békességét: „Nagy az Úr és éljen!" 28. ítélj meg engem a te igazságod szerint! Ne tűrd. mikor nézel reám? Szabadítsd meg lelkemet tombolása­ iktól. Ó. ne hallgass. Ne mondhassák szívükben: Ha! Ez a lélek a miénk! Ne mondhas­ sák: Elnyeltük őt! 26. piruljanak együttesen. ébredj ítéletemre. Uram. szabadítsd meg az én egyetlenemet az oroszlánok hatalmából! 18. nagy gyülekezetekben. az én ügyemért! 24. Láttad . hogy örüljenek rajtam az én hazug ellenségeim. Istenem! 25. 87 . Szégyenüljenek meg. Uram! Ne vonulj vissza tőlem! 23. Az én nyelvem pedig hirdetni fogja a te igazságodat. Föltátják rám a szájokat. Istenem. 19. Téged vall a nyelvem.ó. Uram. Uram. ó. mél­ tatlan gyűlölőim se hunyorgassanak rám! 20. Serkenj föl.

amit mondok nektek? Mária sietett elő. így szólt Jézus: .Jó.Amikor PISTIS SOPHIA kilencedik esdeklő énekét kihirdette. akik megkapják a Rejté­ lyeket. ők és az Istenek és az archonok. melyben kezdettől fogva hittem. akkor újra neldment az oroszlánfejű erő. és az 0 parancsára küldtek ki engem. Majd folvtatta beszédét. minden Láthatatlan előtt és minden Isten és minden archon előtt. és ezt mondta tanítványainak: . elsőkként mennek be a mennyek országába. azok a Láthatatlanok. hogy az utolsók lesznek az elsők és az elsők lesznek az utolsók. így szólván: „ 0 .52. és így szólalt meg: . Segítségére siettem. így újra a világossághoz könyörgött. miattad tűrtem a súlyos szenvedéseket. világosság. FEJEZET Amikor Jakab ezt mondta. akik az emberiség előtt keletkeztek. Az emberek pedig. akiket előttünk teremtettek. Ez a PlSTlS SOPHIA kilencedik esdeklésének meg­ oldása. hanem mindenki. egyszer azt mondtad nekünk. mely minden erőt el akart venni tőle. Jézus ezt felelte neki: . Mária. Uram. és 88 . De nem csak ti.Jól mondtad. segíts nekem!" És bűnbánata ebben az órában elfogadtatott! Az Első Rejtély meg­ hallgatta. akik a tizenharmadik és a tizenkettedik eonban tartózkodnak. Amikor ezt mondta. Jakab. Az elsők pedig.Igen. Bizony bizony mondom nektek: elsőként mentek be a mennvek országába. még hozzátette: . aki véghezviszi majd az én Rejtélyeimet.Megértitek.

hogy az oroszlánkinézetű erőnél tízezerszer világosabban fénylettem. mint az oroszlánkinézetű erő. én pedig a káosz lakóhelvein voltam! 89 . mely hasonlatosságot színlelt azzal a világossággal. Ezért küldtek ki engem az Első Rejtély parancsára őhozzá. hogy a magasságok magasságából származom.kivezettem a káoszból. Mert nem voltam goromba őhozzá. hogy minden belső világosságát elvegye. nem viszik el tehozzád. Észrevette. PISTIS SOPHIA így felbátorodott. Én azonban még egyáltalán nem mentem az eonok területéhez. felismert Engem. SOPHIA látta. mert megbánta. és mert a világosságban hitt. amelvben hitt. hogy titokban segítsek neki. hanem kimentem közülük. s hogy nagyon irgalmas voltam hozzá. és nagy szenvedéseket és próbákat kellett eltűrnie. Szükségemben hozzád kiáltottam. melyet ravasz üldözéssel vesznek el tőlem. sem a legbelsőbb erői. Világosságok Világossága. csak az Első Rejtély tudta. mert saját lakóhelyem messze volt. és kimondta tizedik esdeklését a következőképpen: 1. anélkül. mentsd meg az erőmet az igazságtalan és istentelen ajkaktól és ravasz csapdáktól! 3. 4. hálóit és csapdáit kivetette. 2. Felismerte. Az történt. amelynek világosságában kezdettől fogva hitt. hogy amikor a káoszhoz értem. Az isteni Authádész félrevezette őt. Mert Authádész. Semmi más nem vezette őt félre. fényesen ragyogok és irgalmas vagyok őhozzá. 5. sem a legkülsőbbeké. ó. hogy segítsek neki [PISTIS SOPHIÁNAK]. mely elrabolta SOPHIA világosságerejét és szorongatta. hogy megértő vagyok. 0. és te meghallgattál. hogy bármelyik erő tudta volna ezt. a kegyetlen. A világosságot. csak egy olvan fénverő. Világosság. Jaj nekem.

a hazug ajaktól és csalárd nyelvtől! 3. 5. 53. Lelkem sok helyen lakott. ők viadalra készek. Mit adjon néked. mint idegen.6. melyet kifejezett. Uram. Békességben vagyok a békességnek gyűlölőivel. Péter felelt.Most az lépjen elő. Erőm olyan területeken feküdt. így szólván: . melyek nem az enyémek. ezt illetően a te világosságerőd Dávid által prófétált a 120. így folytatta: . a megoldása PISTIS SOPHIA tizedik esdeklő énekének. 7. Uram. s meghallgattál engem. Vitéznek rekettye parazsával tüzesített hegyes nyilait. akit a szelleme arra késztet. De ha megszólalok. 90 . Nyomorúságomban tehozzád kiáltottam. 7. ezt mondván: 1. hogy kihirdesse PISTIS SOPHIA tizedik esdeklésének megoldását. ó. A kegyetlenekhez irgalomért könyörögtem. Jaj nékem. 2. hogy a távolban laktam. te csalárd nyelv? 4. amikor Authádész és az oroszlánfejű erő anyagi teremtményei nagyon szorongatták.Uram. 6. Ez. Uram. és a Kédár sátrai közt lakom. Ments meg. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. vagy mit nyújtson néked. de könyörgésem ellené­ re ok nélkül küzdöttek ellenem. zsoltárban.

5. ó.Jól van. hogy mi történt veled. 3. Félni fognak. hanem leadják a világosságuk tisztáját. a világosság elhozza tőlük a világosságát. oroszlánfejű erő. És nevük nem található meg többé az élők helyén. Péter! Ez PlSTIS SOPHIA tizedik bűnbánatának magya­ rázata. hogy egész világosságo­ mat elnyeljék. Ezért fogja a világosság elvenni az ő egész világosságukat. s szinte éles kard­ dal vagdal el tőlem erőt. Szüntelenül a világosságom elrablására törekszik.Amikor az oroszlánfejű hatalom meglátott Engem. és így szólt tanítványaihoz: . Erre PISTIS SOPHIA a tizenegyedik esdeklésével válaszolt: 1. Miért gyarapodott ennek a hatalmas erőnek a haragja még egyszer? 2. hogy maradtam volna a tizenharmadik eon helyén. és többé nem tűri meg őket az ő lakóhelyükön. és saját magából sok hatalmas alkotást teremtett. s hogy PlSTIS SOPHIÁHOZ közeledem nagy fényességgel. az igazságosság helyén. FEJEZET Jézus folytatta. ahelyett. Igen. és nem lesznek engedetlenek. a tizenharmadik eonban. 91 .Jézus így felelt neki: . és minden anyaguk megsemmisül. 4. 54. És ravaszul meg akartak téveszteni engem. 6. És a huszonnégy kisugárzás [teremtés] látni fogja. még jobban megharagudott. Le kívántam szállni a káoszba.

s elbizakodottságában bajt csinált magának. s olyan mint az éles olló. mondván: 7. Nyelved ártalmakon elmélkedik minden nap. Meg is ront az Isten téged. ezt illetően Dávid által prófétált a te világosságerőd a 52. hogy kihirdesse tizenegyedik esdeklésének magyarázatát. 92 ." Most az lépjen elő. mert kegyes az a te szentjeidhez. bízom Isten kegyel­ mében mindörökkön örökké. hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott. és kiszaggat téged az élők földjéről. örülni fognak a dolognak. 4. és azt mondják: „íme egy kisugárzás [teremtés].7. Ez. hogy azt adjam le. „íme az a férfiú.Uram. és félnek. És látni fognak téged. Én pedig mint zöldellő olajfa Isten házában. mint igazságot szólni. 5. nevedben remélek. Mit dicsekedel gonoszságban. zsoltárban. A gonoszt inkább szereted. PISTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA tizenegyedik esdeklő énekének jelentése. és nevetnek rajta." 8. melyet nem a saját erejéből keltett. te magabíró? 2. Világos! 6. mely fénye tisztáját nem adta le. Ekkor Salomé lépett elő és mondta: . aki nem Istent fogadta erősségévé. hogy így cselekedtél velem. teljesen eltakarít. Uram. ezt mondván: 1. te álnokságnak mestere. 9. ó. akinek ereje felkelt. Szeretsz minden ártalmas beszédet és álnok nyelvet. hogysem a jót. És látják ezt az igazak. hanem az igéjével: Elveszem világosságát. és hazugságot inkább. 3. Áldlak téged örökké. hogy megmenttessék. Hanem dicsekedett a fényereje mennyiségével. kigyomlál téged a te hajlékodból.

hogy elvegye a SOPHIÁBAN lévő minden belső fényességet.Ezután az történt. És azonnal körülvette az oroszlánfejű erő és minden teremtménye PISTIS SOPHIÁT. és azt mondta tanítványainak: . s megint ravaszul cselekedett ellenem. felém fordult a magasba. Mivel hatalmasan világítot­ tam. ne feledd el dicsérő énekemet! 2. nagyon félt. 0. 93 . hogy nagy fényességgel közeledtem a káoszhoz. 3. és kifejezte tizenkettedik esdeklését Authádész és teremtményei miatt. Világosság. kívánságodra megmond­ tam ezt a megoldást. Most az történt. és Authádész-istenéhez kiáltott. hogy amikor SOPHIÁT így szorongatták. azt mondván: 1. hogy elvegyem az oroszlánfejű erő világosságát. mert téged dicsérlek. hogy elrabolják az erőmet. bizony mondom nektek: a világosságbi­ rodalom minden Rejtélyében teljessé teszlek titeket. És gyűlölnek. Az Authádész-isten azonnal letekintett a káoszra nagy haraggal.Mivel a te világosságerőd erre késztetett engem. Körülvettek engem. félt. Mert Authádész és oroszlánarcú ereje újra kitátotta a száját elle­ nem. hogy segítsen neki. így szólt: . Amikor a magasba pillantva a haragos Authádészt pillantotta meg. és segítségért kiáltott.Nagyon jó. De Énhozzám kiáltott fel. FEJEZET Jézus folytatta. Amikor Jézus ezt hallotta Salométól. Salomé! Bizony. 55. és segíteni akart oroszlánfejű erejének.

és a külső sötétség archonja üljön a jobbja felől. mert én téged szeretlek. 10. A külső sötétség archonjai uralkodjanak a teremtményein. Ne 94 . rágalmaznak és vádolnak. ítéleted napján vedd el az erejét. amelyet Authádész hozott létre. Legyenek az ő bűneik örökké nyilvánvalók a világosságban. 7. Világosság. Minden világosság átvevője és megtisztítója tisztítsa meg és vegye el az Authádészben lévő összes világosságot. 8. 14. Maradjanak a teremtményei a káoszban. 5. ó. aki teremtette. Azt tervezték. És ne hagyj mást engedelmeskedni az ő teremtményei erejének a káoszban! 13. 6. 11. A Három Háromszor-hatalmasok közül egy másik kapja meg az ő dicsőségét. mert dicsértelek téged. Teremtményeinek minden ereje sötétüljön el! És anyaga világosság nélkül való legyen. és ne térhessenek vissza a helyükre! Csappanjon meg a bennük lévő világosság! És ne hagyd őket a területükre. Belső világosságának minden ereje semmisüljön meg. Ne hagyd őt máshol befogadni.4. hogy elrabolják a világosságomat. Jöjjön el a sötétség Authádészre. Az oroszlánfejű erőt terheld meg annak a bűnével. És mert az én világosságomat akarta elvenni. A világosság ne törölje el annak az anyagnak a bűnét. Én viszont dicsérek. 12. vedd el az övét. Ahelyett hogy szeretnének. még jobb. a tizenharmadik eonhoz menni. És gyűlölnek engem. 9. ha az ő nevét elveteted onnan örökre. 15. Vétesd el teremtményeiben lévő világosságát és nevüket töröltesd el a tizenharmadik eonból.

19. akik ezt tették velem a világosság miatt és azt mondták: Vegyük el egész erejét. És a sötétség átha­ totta a testét mint a víz. Sötétbe burkolta magát. akinek szelleme kész. Erőm elsatnyult. ó. és világosságot és erőt vettek el tőlem. hanem szorongattak. és válts meg a te jóságod és kegyelmed szerint! 22. 21. mert az üdvtitkot [Rejtélyt] elveszítettem. és az ő nevüket vedd el mindenhonnan. mivel 16. Az igazságosság helyét nem akarták lakásul. 17. Le akartak szállni a káoszba. 25. Segíts nekem a te irgalmasságod jóvoltából! Nos. az lépjen elő és adja meg PISTIS SOPHIA tizenkettedik esdeklésének megoldását. Ez történjen mindazokkal. mint valami köpenyt. Hányódom. Maradjanak tehát a káoszban. mint az olaj. és belefolyt minden erejébe. 23. mint a szél szelleme. mint valami köpenybe. Világosság. 95 . Tehát vegye magára mindenkor a káoszt. És anyagom megcsappant. nem kíméltek engem. 26. mint valami bőrövvel. s közöttük nem tudok megállni. és övezze fel magát sötétséggel. 20. Belső erőm megrendült. és mostantól kezdve ne vezettessenek ki onnan. mert elvették a világosságomat. 24. így mostantól fogva ne vétessenek fel oda! 18. irgalmazz nekem a te neved Rejtélye miatt. el akarták venni egész világosságomat. integetnek nekem és lenéznek. És kigúnyolnak. Mert elvették a világosságomat és erőmet. És mert akik ide helyeztek engem. Te azonban. Vétkessé tett anyaggá lettem.engedd őket kinézni a káoszból.

zsoltárban: 1. 8. Senki se mutasson kegyelmet iránta. és nemzedékének neve töröltessék el! 14. ne hallgass! 2. Életének napjai kevesek legyenek. a PISTIS SOPHIA által hirdetett bűnbánathoz hason­ lóan prófétált Dávid a te világosságerőd ösztönzésére a 109. én pedig csupa ima vagyok. és idegenek ragadozzák el a szerzeményét! 12. Mikor törvénykeznek. 7. Állíts föléjük gonoszt. Mert a gonosznak szája és az álnokságnak szája felnyílt ellenem. 3.Uram és Megváltóm. és a felesége özveggyé! 10. és vádló álljon az ő jobb kezük felől. és elpusztult helyeken csavarogjanak! 11. És körülvesznek engem gyűlölséges beszédekkel. hazug nyelvvel beszélnek ellenem. FEJEZET András lépett elő. Atyáinak álnoksága emlékezetben legyen az Úr előtt. még az imádsága is bűnné legyen. és ne legyen. és ostromolnak engem ok nélkül. így szólván: . Foglalja le minden jószágát az uzsorás. Rosszal fizetnek nékem a jóért. és gyűlölséggel az én szeretetemért. aki könyörüljön az ő árváin! 13. 5. 6. 4. Én dicséretemnek Istene. És bujdossanak az ő fiai és kolduljanak. Fiai legyenek árvákká. és anyáinak bűne el ne töröltessék! 96 . Vesszen ki az ő magva. és a hivatalát más foglalja el! 9.56. Szeretetemért hálaként megrágalmaznak. mint gonosz jöjjön ki.

Hadd tudják meg.15. Mert szegény és nyomorult vagyok én. és a szegény és nyomorult embert és a megkeseredett szívűt halálra üldözte. 26. és emlékezete is vesszen ki e földről. fejüket csó­ válják. amelybe beburkolódzik. szabadíts meg engem! 22. azért ment beléje. és testem megfogyatkozott az olaj miatt. 19. 16. 97 . Uram! Ez tehát a tizenkettedik esdeklő ének megoldása. ha látnak engem. és az ő csontjaiba. én Uram. 17. szabadíts meg engem a te kegyelmed szerint! 27. 24. mint az árnyék az ő megnyúlásakor.jöjjön el reá! Nem volt kedve az áldáshoz . mint a sáska. Uram Istenem. mint a víz. mellvei mindenkor övezze magát. 25. hogy te cseleked­ ted ezt. Térdeim tántorognak az éhségtől. De te. és a szívem is megsebesít­ tetett énbennem. Istenem. Ez legyen jutalmuk az Úrtól az én vádolóimnak. és akik rosszat beszélnek az én lelkemre. hogy kegyelmet gyakoroljon. és övül. mint az olaj. hogy a te kezed munkája ez. bánj velem a te nevedért. mivelhogy' jó a te kegyelmed. Úgy öltözte fel az átkot. Az átkot szerette . Mert nem gondolt arra. Segíts meg engem. Úgy hanyatlom el. Legyen az néki palástul. Mindenkor az Úr előtt legyenek. mint a ruháját. 21. ide s tova hányattatom. Sőt gyalázatossá lettem előttük. 23.maradjon az távol őtőle! 18. amelyet PlSTlS SOPHIA a káoszban hangoztatott. 20.

azét a helyét. a tizenkét eonban hibát követtem el. 98 J . és kihirdette tizenhar­ madik bűnbánó énekét: 1. FEJEZET Jézus újra folytatta a beszédet. melynek szabályát meg­ sértettem. hogy PISTIS SOPHIA hozzám kiáltott. Világosságok Világossága. A Láthatatlanok közül. egyedül én követtem el a szabálvsértést és szálltam le a káoszhoz. és bocsásd meg szabálysérté­ semet a te türelmességed szerint! 4. hogy teljesüljön a tizenhar­ madik eon tizenharmadik megbánása. hogy a te parancsod teljesüljön. Add meg nekem a keresztelőt. Az én bűnöm az oroszlánfejű erő. és onnan leszálltam. Teérted követtem el a szabálysértést.Ezután ismét az történt. Ezért. a te nagy Rejtélyedben. bocsásd meg a bűnömet. 3. ahonnan lementem. mely soha sem marad rejtve előtted. folytatta. és a káosz területeit választottam lakóhelyül!" Amikor PISTIS SOPHIA ezt mondta. és mond­ ta: „ 0 . ó Világossá­ gok Világossága! Hallgass meg. ahonnan kimentem. Ments meg. ez igen nagy. ó. hallgass meg. és azt mondta tanítványainak: . mert miatta mentem le. akiknek helyein tartózkodtam. Most pedig. Világosságok Világossága. Ezért mondtam a tizenkét esdeklő éneket. s amelyből lementem! 2. minden eonért egyet. amikor téged a tizenharmadik eonban dicsérlek. az én helyemen.57. mert elhagytam a magasság területeit. ó. Hallgass meg. amikor dicsérő himnuszt éneklek neked. az eoné. Világosságok Világossága. bocsásd meg vétkeimet és tisztíts meg bűnömtől! 5. 6. amikor a tizenharmadik eon jobb belátását mondom.

Könyörülj rajtam. Egészen moss ki engemet az én vétkemből! 3. és magyarázza meg az ő gondolatát. Mert ismerem az én vétkeimet.Ezt mondta tehát a PISTIS SOPHIA. és tiszta az ítéletedben. és mondta: . az most lépjen elő. hogy hirdessem ki PISTIS SOPHIA bűn­ bánatának megoldását. irgal­ masságod sokasága szerint töröld el az én bűnömet! 2. Akit szelleme az ő szavainak meg­ értésére ösztönöz. áldott vagy! 99 . Hogy igaz légy beszédedben. Jézus így szólt hozzá: . azt mondván: 1. és az én vétkem szüntelen előt­ tem van. amelyeket PISTIS SOPHIA mondott. Ennek megfelelően prófétált a te erőd Dávid által az 51. a te kegyelmességed szerint. zsoltárban. Ez tehát a szavak megoldása.Nagyon helyes.Uram. szellemem arra unszol. Márta. 4. én Istenem. És Márta lépett elő.

.

hogy meglássanak engem a te erőd világosságában. ó. amelyet leküldtem. mert arra vágyom. melyet mentésemre küldtél. PISTIS SOPHIÁT Amikor Authádész kisugárzásai hozzám kiáltott. hogy a káosz magasabb területeire vezették. mert téged magasztaltalak! 3. És világosságerőm PlSTIS S O P H I Á T felvezette a káosz felső területeire. követték oda is. hogy a PISTIS SOPHIÁT vigye ki a káoszból. PlSTIS SOPHIÁT hogy kivezettessen a káoszból. Ne engedd fel őket a magasabb terekbe. hogy kivezesse a káosz mély területeiről és a káosz magasabb területeihez vigye. Elküldted magadtól a te világosságodat és megszabadítottál. És magamból. egy vilá­ gosságerőt küldtem és a káoszra irányítottam. hogy ne lássa­ nak engem! 5. Fel­ vezettél a káosz felső területeire. az Első Rejtély nélkül. Világosság. 1. és így szólt a tanítványaihoz: . PISTIS SOPHIÁT Amikor Authádész teremtményei észrevették. mert vissza akarták vinni a káosz alsó helyeire. azt mondván: üldözték. Authádésznak engem üldöző teremtményei süllyedjenek le újra a káosz alsó tereibe. hogy hozzád kerüljek! Dicsérlek. Ne hagyj el a káoszban. az Első Rejtély parancsára várván. hatalmasan sugárzott. hogy ideje beteljesedett.Az történt. ó Világosság. válts meg. nehogy újra elhatalmasodjanak fölöttem! 102 . újra dicsérő himnuszt énekelve. Mélységes sötétség borítsa be őket és sötét éjszaka boruljon rájuk! Ne hagyd. Az Én fényerőm pedig. amikor PISTIS SOPHIA ezeket mondta. Dicsérlek. mivel a káosz magasabb területeire lett vezetve. mennynek világossága. mert te vagy a megmentőm! 2. hogy aztán teljesen megszabadítsam a káoszból.58. 4. FEJEZET Jézus újra folytatta. ó.

7. A te erőd egykor Salamon által prófétált a következő szavai. Világosság.Nagyon jó. és a te karod mentett meg engem. Hatalmuk ellenére legyőzettek. Tervüket. 6. Az Úrban reménykedem. erőm a szavakkal: 1. 2. 8. 3. ott vedd el az övékét! 7. 9. Ezt jelentik PlSTIS 103 SOPHIA PISTIS SOPHIA szavainak jelentését. Ne hagyj el. hogy erőmet elrabolják. de nem tudták elvenni. ne engedd teljesülni! És ahol megegyeznek. Megváltóm. A világosság az én megváltóm. 9. és amit gonoszul terveztek. mert velem volt a te világosságerőd. 4. Terveik erőtlenek legyenek. ó. Hálát adok neked. hogy elveszik egész világosságomat. hogy meglássanak engem. Mivel a világosságban bízok. Uram. Porba hulljanak az üldözőim. a saját fejükre roskadt. 8. Most pedig mondja meg az ereje képes erre. s amit koholnak. mert te vagy az én Istenem. de nem használt nekik. az őket érje. 5. . azért nem tudták teljesen elvenni az én világosságomat. akinek PlSTIS SOPHIA szavai jelentésének megmondására kényszerít engem. Uram. Füstfelhő fedje be a szemüket és ködhomály sötétítse el őket. Salomé. És azt mondták. Amikor Salomé befejezte. ne hagyd.Uram. és nem félek. A te igazságodat ingyen adtad nékem. Álnok tervet szőttek. Jézus így szólt neki: . Ne hagyd rájuk felkelni a napot. Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. mert te vagy a reménységem. hogy elveszik a világosságomat. mert te vagy az én Istenem. mondván: . Mivel a te parancsolatod nélkül terveztek. és nem fogok rettegni.6. Salomé lépett elő. nem fogok félni. hogy meg ne fogjanak engem.

És a PISTIS SOPHIÁBAN lévő ragyogó fény tisztája felerősítette lévő tiszta világosság beburkolta az én világosságerőmet. 4. fénykoszorúvá tettem az ő feje körül. s azt mondta tanítvánvainak: . Amikor ez történt vele. Aki megérti e szavak értelmét. többé nem válok el tőle. hogy Authádész teremtményei többé ne tudják hatalmukba keríteni őt. mert Authádész teremtményei nem tudták már elrabolni azt. Amikor pedig ez fénvkoszorú lett a fején. FEJEZET Jézus tovább beszélt. hogy Authádész teremtménvei el ne rabolják tőlem. 3. én nyugodt maradok. melyet megmentésére küldtem. a világosságerőt. és adja elő a megoldást. lépjen elő. akkor a tiszta világosság megmaradt a fényláng erőkoszorújában. Mert a világosság velem van. A világosság korona lett a fejemen. és én egyesültem a világossággal. Ha minden anyagom megsemmisül is és a káoszban marad . így szólt PISTIS SOPHIA. Amikor aztán a PISTIS SOPHIÁBAN őt. 104 . Ha minden anyag megmozdul is. ami Authádész teremtményei számára észlelhető -.59. mely koronaként ragyogott fel a fején. A szentségtelen anyagok megsem­ misültek és a káoszban maradtak. Dicsérő himnuszát így énekelte: 1. 2. én nem semmi­ sülök meg. Hódolt az én világosságerőmnek.mind­ az. minden szentségtelen anvag megmozdult őbenne.Amikor PlSTIS SOPHIA ezeket mondta a káoszban. mely az ő fején fénykoszorú lett. mialatt Authádész teremtményei látták ezt és örültek. a PISTIS SOPHIÁBAN lévő ragyogó fénverő ujjongni kezdett. és őbenne minden megtisztult.

3. 105 . belőled kelt. Istenem és Megváltóm a menny szerint. hirdesd ki PlSTlS SOPHIA szavainak magyarázatát. s amelyet megtisztítottam és megvilágosítot­ tam. mert az Első Rej­ tély öröksége betért hozzád. azt mondta neki: . Továbbá az anvagtest. így felelt. ódájában prófétált és mondta: 1. és így szólt: . És miattatok keletkezett a sötétség. ugyanígy kaptad a fényszűz hasonlatosságát a világosság szerint. Amikor Jézus anyjától ezeket hallotta. mint a koszorú.Uram. És ez örökség által lesznek megmentve a földiek és a magasságban lévők. te és a másik Mária is. melyben most vagyok. melv nem sarjad. Jézus felelt. s a te ágaidat sarjasztotta bennem. hogy adjam meg PlSTlS SOPHIA szavainak magyarázatát.Ekkor Mária lépett elő. megteltek a te üdvösségeddel. Nem tágítok tőle. Jézus anyja. Mária pedig. ezeknek a szavaknak megfelelően a te világosságerőd egykor Salamon 19. A te gyümölcseid érettek és telik. az áldott. bizony mondom neked: Boldognak mondanak majd téged a föld egyik sarkától a másikig. azt mondom neked. 2. Jézus anyja. Az úr az én fejemen. parancsold meg nekem. Ez a szent örökség a kezdet és a vég. mondván: . Jól van tehát. Mert nem hervadó koszorú.Mária. és mondotta: . hanem élő vagy az én fejemen és te sarjadtál nekem.Fiam e világ szerint. 4. te is a Bárbelóban meghatározott alakot kaptad. Az igazság koszorúja fonatott nekem.Nagyon jól mondtad! Bizony.

Értitek-e. mely az Első Rejtély által jött le. abban az idő­ pontban betelt a kezdettől fogva létező Első Rejtély teljesülése miatt.Uram.Úgy volt. megértem. FEJEZET Ismét beszélt Jézus. amit mondasz. hogy ő is segítsen PISTIS SOPHIÁNAK. az igazságosság a mennyből teldntett alá. 106 . És ez a Rejtély a magasságból egy nagy világosságerőt küldött nekem.60. akkor énbelőlem is kijött egy másik világosságerő. hogy amikor PISTIS SOPHIA kifejezte tizenharmadik bűnbána­ tát. hogy megváltassék a káoszból. minden ítélet és büntetés. hogy mit mondok nektek? Újra Mária sietett elő. Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. így szólt: . Kegyelem és igazság összetalálkoznak. A kegyelem tehát a világosságerő. és így szólt: . Feltekintettem tehát az eonokhoz a magasságba. és egyetlen hatalmas fényárammá váltak. hogy PlSTlS SOPHIÁT megsegítsem és a káoszból felvezessem. amit PISTIS SOPHIÁRA róttak. ÉS az Első Rej­ tély által a mennyekből küldött világosságerő leáramlott a belőlem kijövő világosságerőre. Amikor a világosságerőt láttam az eonokból kijönni és hozzám lesi­ etni . igazságosság és békesség megcsókolták egymást. melyet az Első Rejtély küldött nekem. Az igazság a földből sarjadt. mivel bűnbánatát az Első Rejtély elfogadta. És találkoztak. és eljött az ideje. hogy PISTIS SOPHIÁT megmentsem a káoszból. zsoltárban: 11. 12.én magam a káosz fölött voltam -. és minden sötétségből kive­ zettessék. és láttam a fényerőt. azt mondván tanítványainak: . Ezt illetően a te világosságerőd egykor Dávid által prófétált a 85.

az az erő. mely belőled jött elő.Uram és Megváltóm. Az igazság pedig az az erő. FEJEZET Amikor Jézus ezeket hallotta.Nagyon helyes. Jézus anyja is előlépett. te áldott. Továbbá az igazságosság az az erő. mely tebelőled jött elő. Az igazság pedig az az erő. hogy PISTIS SOPHIÁT vezesse. mely az Első Rejtély által jött elő. mely az Első Rejtélyből a magasságból jött elő és hatolt be PlSTIS SOPHIÁBA.mert az Első Rejtély hallgatta meg PISTIS SOPHIÁT és irgalmazott meg neki megpróbáltatásai közepette. mert te tetted magadat teljessé az igazságban. mert te a káosz alsó terü­ letein voltál. és így szólt: . és az ő erejével összeegyeztesd. Az igazságosság ellenben. hogy ezeket az erőket újra PlSTIS SOPHIÁBAN összponto­ 61. Mária. A békesség az az erő. mely a mennyből tekintett alá. hogy PISTIS SOPHIÁT megmenthessed a káoszból. hogy az igazság a földből sarjadt. parancsold meg nekem is ezeknek a szavaknak a megmagyarázását. SOPHIÁTÓL elvett világosságokat. Ezért mondta a te világosságerőd egykor Dávid által. mindezt azért. mely tebelőled jött elő. amikor a káosz alsó területein tartózkodtál. 107 . azt mondta: . aki az egész világosságbirodalmat örö­ kölni fogod! Erre Mária. hogy behatoljon Authádész teremtményeibe és elvegye tőlük a PlSTIS sítsd.

Az igazság a földből sarjadt és az igazságosság az égből tekintett alá. így prófétált egykor a te erőd tenmagadról. és a szellem nem jött le rád. és bement a házamba. megöleltétek és megcsókoltátok egymást. ezt illetően a te erőd Dávid által prófétált: Kegyelem és igazság összetalálkoztak. és a szőlőskertben találtalak titeket. és így szólt: . hadd lássam. azonnal megértetted. Ez tehát az ige és a magyarázata: A kegyelem a szellem. hogy hasonlítotok egymásra. megdöbbent. Jer tehát. és egyek lettetek. és azt mondtad: „Hol van. és a szellemet ott találtuk az ágyhoz kötözve. te vagy És a szellem azt mondta nekem: „Hol van Jézus. hogy kimondja az őt ösztönző gondolatot. Rád hasonlított. Ezalatt lejött a szellem a magasságból. különben itt várom őt ezen a helven. azonnal visszamentünk együtt. azt hittem. Úgy esett. akibe betértem annak idején. mert azt hittem. Mária felelt tehát. téged is késztetlek a beszéd gondolatának magyarázatára. hogy kísértet. hogy amikor hallottál engem Józsefnek elmesélni mindezt. egyszer Józseffel egy szőlőskertben voltál. a testvérem. Néztünk téged és őt. ahol József karókat vert a földbe. s az ágy lábához kötöttem a házamban. nagyon örültél. hogy találkozzak vele?" Amikor ezt mondta.Akinek az esze meg tudja érteni. Amikor még kicsi voltál.Jézus azt mondta: . igazságosság és békesség megcsókolták egymást. amelyet a magasság Első Rejtélye 108 . Az ágyhoz kötöttet feloldoztuk. Mária. azt nem akadályozom. melv próbára akar tenni engem. sőt bátorí­ tom. beléptünk a házba. Megragadtam tehát." Amikor József ezt hallotta tőled. hogy kimehessek hozzád és Józsefhez a földekre. az anyag szerint anyám. s úgy találtuk. zavarba jöttem.Uram. és én nem ismertem meg.

hogy az ember elidegenedjen a bűntől és összhangba kerüljön [megbékéljen] a te szellemeddel. s hogy az ember megkapja a Rej­ télyeket és örökölje a világosságbirodalmat. és örököljék a világosságbirodalmat. A békesség pedig az az erő. Az igazság viszont az az erő. Mária! 109 . és megkeresztelte az emberi nemet. Máriától. hogy az emberi nemnek odaadja a világosság Rejtélyeit. és szellemét küldte. hogy az igazság a te anyagtested. hogy ez eltörölje az egész világ bűneit. melv belőlem sarjadt az embervilág módjára. a te anyagi testeddé lett. hogy az emberi nemnek adja azokat. az azt jelen­ ti. Ahol pedig azt mondják. Az igazságosság aztán a te szellemed. Amikor Jézus ezeket a szavakat hallotta anyjától. „az igazság a földből sarjadt". „az igazságosság az égből". mely a Rejtélyeket elhozta a magasságból. azt mondta: . mely a te világ szerinti anyagtestedbe tért be. mert ő megszánta az emberi nemet. amikor Bárbelóból kivált. ezért „az igazságosság és a béke megcsókolták egymást".Nagyon szép. mely a magasságból lejött. és az igazság országáról prédikált. hogy az emberek majd igazságosak és jók legyenek.nyilvánít meg. ott az igazságos­ ság az az erő. mely hozzám jött. majd pedig prédikált az igazság birodalmáról. hogy majd békében éljen a világosság teremtményeivel. Amikor pedig azt mondják.

Mióta azonban édesanvád beszélt veled e szavak magyarázatáról. és szintén adjak magyarázatot.Uram. mely minden Rejtélyt lehozott a magasból és az emberi nemnek adott. FEJEZET Ekkor a másik Mária lépett elő. ne bosszankodj miattam. mely rád jött. a kegyelem a szellem. leereszkedett. ne neheztelj. amikor János megkeresztelt téged. mely benned van . a kegyelem és az igazság összetalálkoztak. mely keresztelt. a jónak erejével. 110 . Máriából. melv rád jött.az igazságosság a világosság szelleme. mely a mennyből tekintett le. Megszánta az emberi nemet. A kegyelem tehát isteni szellem.Uram. mely rád jött. ott ez Szabaóthnak. hogy az igazság a földből sar­ jadt. és öröklik a világosságbi­ rodalmat. mely benned van és prédikálván az igazság helyeit hirdette.Neked is megparancsolom a magyarázatot. és a magasságok Rejtélyeit hozta. Az emberek majd igazak és jók lesznek.az. és az emberi nemnek megbocsátott. hogy az emberi nemnek adja. Ahol pedig erőd azt mondta Dávid által. És ez az erő békítette ki az embereket a világosság fiaival. Mária így szólt: . mely édesanyádból. és talál­ kozott Szabaóthnak. Továbbá azt mondják: Az igazságosság és a békesség megcsókolták egymást . hogy lépjek elő. a földlakóból sarjadt. az a szellem a magas­ ságban. Jézus azt mondta neki: .PISTIS SOPHIA EVANGÉLIUMA = = ^ ^ ^ ^ ^ ^ = 62. engem is sürget az erőm. és így szólt: . a jónak erejére vonatkozik. a jónak ereje. A békesség pedig Szabaóthnak. Az igazságosság.

Te szántad meg az egész emberi nemet. amiről vilá­ gosságerőm egykor Dávid által prófétált. megfogantattál bennem. akivel találkoztam. Az igazság tehát Szabaóthnak. akik megcsókolták egymást. A kegyelem a Szabaóth ereje. ne haragudj rám és bocsáss meg. Ez arra az időre vonatkozik. ald eljött. Te és János az igazságosság és békesség vagytok.Amikor Jézus ezeket hallotta Máriától. mely bennem van. így szólt: . megcsókolta azokat és így szólt: . A kegyelem és az igazság összetalálkoztak. János anyja. és prédikált az igazság útjáról. Én Mária vagyok. ald Jánossal találkoztál azon a napon. így szólt: . ha a szavak jelentését még egyszer előadom. Az igazság ellenben az az erő. mely a földből sarjadt".Kitűnő. Jézus anyja. 111 . és itt van Erzsébet. mely a te anyag­ testedben van.ez te vagy. ez „az igazság. leteldntettél rám a mennyből és beszéltél velem. édesanyjától.Uram és fiam és megváltóm. aki te vagy Előtted járván prédikált ő.Kitűnő és nagyszerű! Ez minden igémnek a megoldása. mely Erzsébetben van és Jánossá lett. Az igazság a földből sarjadt. Amikor Jézus eze­ ket a szavakat hallotta Máriától. aki te vagy. a jónak erejét jelenti. mely belőlem kiment. amikor magadat szolgáltad. Miután pedig beszéltél velem. amikor a keresztelőt kellett megkapnod. Gábriel alakját vetted fel. és az igazságosság a mennyből teldntett alá. Uram. Továbbá a kegyelem és az igazság találkoztak . Mária. leborult a lábai előtt. a te anyád. te világosság örököse! Ismét Mária lépett elő.

az igazságosság te vagy. És ez az erő prédikált az igazság területeiről minden bal oldalon lévő helyen. Jézus pedig felelt Jánosnak. és átöleltem az őbenne lévő világos­ ságerőt. És a kis Szabaóth. FEJEZET János is előlépett.Ez az az ige. bementem Szabaóthba. a jó. a kegyelem és az igazság. és odaadtad nekik a magasság Rejté- 112 . melv belőled kisugárzik. nekem is parancsold meg a szavak magyarázását. hogy az egész világnak irgal­ mazz meg. és így szólt: . és így szólt: . Uram. és ezt mondta: . amelyeket a te fényerőd Dávid által prófétált. és az igazságosság a mennyből tekintett alá. amit egykor mondtál nekünk: „Én a magasságból jöttem. a jóba. mely összekapcsolta magát veled.63. a jónak erejét. aki elhoztál minden Rejtélyt a te besugárzó Atyád. akit a magasság területeiről kiküldött a Te Atyád. amiről egykor az én világosságerőm prófétált Dávid által: A kegyelem és az igazság összetalál­ koztak. az igazságosság és a béke megcsókolták egymást. a jónak ereje. mely besugárzik. János. János pedig válaszolt. melyek megcsókolták egymást". az Első Rejtélv. Az igazság a földből sarjadt. mivel ő leküldött Téged. „És az igazságosság és a békesség. Te. És elmentél az archonok területeihez. és beletaszította Bárbelo anyagába." Nos. fogta ezt az erőt. hogy hirdesd ki. Az igazság viszont Szabaóthnak. s amelyet balra taszítottál. melyek találkoztak: Te vagy a kegye­ lem. Bárbelónak az az anyaga lett aztán a te mai tested.Neked is parancsolom. az Első Rejtély.0. és megkeresztelted Szabaóthnak. az Első Rejtélv által.

és Jabraóth hat eonjának minden archonja békét kötött a világosság Rejtélyével. 64. beszélt hozzá az Első Rejtély. összejött. mely a jobb oldali területekről jött. mely bement Bárbelo anyagába. és a lélek. az Első Rej­ tély. melyet Szabaóthtól. és egyetlen világosságáramlatot képezett. amikor te Jézusra leeresz­ kedtél. melyet Bárbelo kezéből vettél át. János. mely kisugárzik. mely a földből sarjadt. melyek a fénykincsen kívül fekszenek. a besugárzó [lepillantó] Első Rejtélvnek parancsára 113 . és így szólt: . tehát Én. És az igazság. hogy az erő.lyeit. És te leereszkedtél a fényruhára. s így igazak lettek és jók. az te vagy. és prédi­ kálta nekik az igaz helynek [igazság országának] Rejtélyeit. mely nagyon fényesen ragyogott. vagyis a te lelked. mivel az én Atyám küldött Engem. hogy amikor János ezeket mondta.Kitűnő. hogy PISTIS SOPHIÁT mentsem ki a káoszból . A béke pedig Szabaóth ereje. megfelel Szabaóth.hogy Én és az erő. mely az égből tekintett alá. a jó erejének. Atyámnak. És elment a bal oldaliak területeihez. Az igazságosság. a mi megváltónk. bement Bárbelo anyagába. Az történt. mely a magasságból jött.Úgy történt. amely ruha Jézus. mely belőlem jött elő. mert te a magasság tereiből jöttél a világosságbiroda­ lom Rejtélyeivel. a jótól kaptam. melv kifelé sugárzik: . mint egy galamb. FEJEZET Az Első Rejtély folytatta beszédét. szeretett testvér.

Őrájuk van bízva a világosságáram. mivelhogy énáltalam [énbennem] visszakapták. oda fogják adni az embereknek a világosság Rejtélyeit. melyet Én adtam nekik. és adják oda újra PlSTIS SOPHIÁN: a világosságerőket. Ez az áramlat pedig minden világosságerőt kivont belőlük. mint szolgák. De ezt az áramlatot megtartani sem tud­ ták a teremtményein uralkodó Authádész semmiféle módszerével sem. és Authádész teremtményei ezt a világosságáramlatot nem merték megragadni a sötét káoszban. és leküldtem őket a káoszba. amit PlSTIS SOPHIÁTÓL vettek el. Michael és Gábriel pedig nem vett el magának világosságot PlSTIS SOPHIA fényeiből. és világosságban nem szenvedtek már hiányt. Amikor pedig a világosságáramlatot levitték a káoszhoz. azonnal nagyon világos lett az egész káoszban. Odaadtam nekik a világosság­ áramot. vegyék PISTIS SOPHIÁNAK. Ami­ kor a világosságáram az Authádész teremtményeitől elvett világosság- 114 . Anyagteste ekkor teljesen átvilágosodott. a világosságáramot a káoszhoz vitték. félni kezdtek még egymástól is. melyet egykor elvettek tőle. s a fényár kiterjedt minden teremtményére és területére. akik. melyeket Authádész teremtményei elvettek tőle. hogy segítsenek vissza Authádész teremtményeitől. Michael és Gábriel pedig.lehívtam Gábrielt és Michaelt az eonokból. Gábriel meg Michael a világosságáramlatot PISTIS SOPHIA anyagteste fölé vezette. és a benne lévő erők [képességek]. és mindazt a fényerőt. s amelyet a káoszhoz vittek. melyeknek világosságát egykor elvették. melyet egykor elvettek tőlük. mert újra megkapták a világos­ ságukat. beletaszította a testébe. megvilágosultak. Mikor aztán Authádész teremtményei meglátták ennek az áram­ latnak nagy világosságát. melyet visszavettek Authádész teremtményeitől.

szintén vidámak és fényesek lettek. s újra a régiek lettek. És SOPHIA világosságerői felismerték egymást az Én világosságáramla­ tom által. PISTIS SOPHIA lankadó. széles folyammá lett. hogy mi történt a PISTIS SOPHIÁVAL a káoszban. amelyben azelőtt nem volt világosság. akkor a világosságáramlatom megfordult és elhagyta a káoszt. PISTIS SOPHIA teljesen ldvilágosodott. És a PISTIS SOPHIÁBAN lévő világosságerők. és nagy. Egy folyó jött elő.Uram. és így szólt hozzájuk: .erőket mind beletaszította PISTIS SOPHIÁBA. és megmenttettek e fényáram által. és így szólt: . s majdnem tönk­ rement. és PISTIS SOPHIÁBA taszította. vagy tönkre is ment.Megértitek-e mit mondok nektek? 65. fényerejük fokozódott. 2. a te világosságerőd Salamon által prófétált az ő ódáiban: 1. És a PlSTIS SOPHIÁBA nyomott fények az ő anyagtestét egészen élénkké tették. amelyeket Authádész teremtményei nem raboltak el. oszladozó erőit a világosságok újra felállították. Amikor pedig az Én világosságáramom elvette a fényeket Authádész teremtményeitől. Miután az Első Rejtély megmondta tanítványainak. 115 . Újra fokozódott a világosságot észlelő képességük. ismét beszélt. ami a te szavaid magyarázatát illeti. amelyeket azok PISTIS SOPHIÁTÓL vettek el. Mindent magához vont. FEJEZET Péter lépett elő. és a templom felé fordult.

7. Az az ige pedig. azt jelenti: amikor Gábriel és Michael a világosságáramot PISTIS SOPHIA testéhez vezette. amelyet a te erőd mondott: Az egész országon átvezette. Mert egymásra ismertek az Úrban. Ahogyan Salamon által prófétálta a te erőd: Egy folyó [zuhatag] jött elő. ittak belőle. ez azt jelenti: a világosságáram szétáradt a káoszban Authádész teremtményeinek minden területére. nyíltságuknak erőt adtak. és megmentette őket az örök élet vize. azt jelenti: Authádész teremtményei a világosság­ áramot nem tudták visszatartani a káosz sötétségének falai között. Boldogok annak az italnak a felszolgálói. A kimerültek szíve felvidult. 4. Halljad tehát. Továbbá az ige. akik a vizeket szabályozzák. hogy nyíltan beszéljek. és mindent magával ragadott. melyekbe lélegzetet leheltek. 9. amit azok PlSTlS SOPHIÁBA taszította. sze­ müknek világot adtak. 8. Elértek lelkeket. Uram. ez azt jelenti: Authádész teremtményeitől elvett mindent világosságerőt. 6. mert az italt a legmagasságosabbnak a kezéből kapták.3. Akik száraz homokon voltak. és nagy. 5. Meggörnyedteket felegyenesítettek. SOPHIÁTÓL vettek el. Az egész országon átvezették. sem azok. széles folyammá vált. hogy azok meg ne haljanak. belenyomtak a testébe 116 . Nem tudta visszatartani sem gát sem építmény. és újra PlSTlS Aztán az ige. akikre az élet vizét bízták. és mindent betöltött. melyet Salamon mondott a te erőd által: Mindent magához rántott [vonzott] és a temp­ lomhoz vitte. melyet a te erőd mondott: Gátak és építmények nem tudták visszatartani. Ok kiszáradt ajkakat frissítettek. Szomjuk csillapodott.

azt jelenti: PISTIS SOPHIA többi ereje. És ahogyan a te erőd folytatta: Az italt a legmagasságosabbtól kapták. azt jelenti: amikor a világos­ ságokat PISTIS SOPHIÁBA taszították. A te erőd továbbá azt mondta: Kiszáradt ajkakat frissítettek. hogy a segítségül jött Mihálv és Gábor vitte a világosságáramot a káosz­ hoz. s anyagteste felragyogott. szintén nagyon boldog lett. mivel a világosságot. hogy meg ne haljanak. amelyet Authádész teremtményei azelőtt elraboltak tőle. amit mondtál. Ahol pedig a te erőd azt mondta. mert léleg­ zetet leheltek beléjük. felélénkítették testének anyagát. s amely már-már halálán volt. melyet a te erőd mondott: Lelkeket élesztettek. 117 . ott ez annak felel meg. azt jelenti: az ő erőiknek [képessé­ geiknek] nem hiányzott már a világosság. Az ige pedig: Akik száraz homokon voltak. És az ige. amelyeket Authádész teremtményeitől vett vissza. megkapták a világosságot. hanem mindet beletaszították PISTIS SOPHIÁBA. melytől egykor elvették a világosságot. és megtelt fénytársaik világosságával. visszakapták. mely tebelőled. vagyis: Gábor és Mihály semmit sem vett el magának PISTIS SOPHIA világos­ ságerőiből. A magasság világosságrejtélyeit azoknak fogják adni. amit elvettek tőlük. az Első Rejtélyből jött elő. ez azt jelenti: a világosságot a világosságáram adta nekik. s azután ők is vezették ki onnan. Az ige: A szomjuk csillapodott. amelyet a te erőd mondott: A kimerültek szíve felvidult. azt jelenti: mindazok.minden világosságot. mert azt beléjük taszították. akikre ez az áramlat rá lesz bízva. AZ az ige pedig. ittak belőle. s akiknek a világosságát azelőtt elvették. akik PlSTIS SOPHIABAN voltak. amelyeket Authádész teremtményei nem raboltak el. hogy boldo­ gok ennek az italnak a felszolgálói.

hogy miután a fénvár visszavette PISTIS SOPHIA világosságait Authádész teremtményeitől. Amikor a te világosságerőd azt mondta. amelyet a te világosságerőd Sala­ mon ódája által mondott. hogy a világosságáram a magasból jött. hogy többé ne essenek el. 118 . helyreállították. akkor minden erejét [képességét] feltámogatták. Továbbá: Szemeiknek világosságot adtak. Ez a magyarázata minden igének. azt jelenti. mint azelőtt. elhagyta a káoszt és rád jött. vagyis képesek a világossá­ got észlelni. majd megfordult. újra belenyomta PISTIS SOPHIÁBA.azt jelenti. mert már-már feloszlottak. Aztán az ige: Megmenekültek az örök élet vize által. és felismerték. melyet a te erőd mondott: A világosságáramlat mindent magához vonzott és a templomhoz vitt. Amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Pétertől. vagyis az egész világosságáram miatt és által megmenekültek. azt mondta neki: . És az ige.Továbbá: Elesett tagokat felegyenesítettek. ami azt jelenti: amikor PISTIS SOPHIÁBA nyomták az ő világosságait. akkor az azt jelenti: az erők [a képességek] visszakapták vilá­ gosságukat. s olyanok lettek. Továb­ bá: Egymásra ismertek az Úrban . Péter. te áldott. hogy nyíltságuknak erőt adtak. hogy PlSTIS SOPHIA erői megismerték egymást a fényár által. aki a templom vagy.Kitűnő. Ez a kijelentések magyarázata.

119 . hogy világosságáramlatom a világosságerőket. és PISTIS SOPHIÁBA nyomta. mint a suhanó nyílvessző. Amikor pedig ez a fényerő lejött. és Authádész első ereje. és nagyon zavarba hozták. megint másik pedig sárkány alakjában jelent meg. hogy Authádész támogathassa a teremtményeit.66. ez a számtalan teremtmény együtt támadt PISTIS SOPHIÁRA. És Authádész néhány teremtménye szoron­ gatta őt. egy másik egy nagy. nagyon megharagudtak PISTIS SOPHIÁRA. üldözték. hogy újra elvehessek PISTIS SOPHIÁTÓL a fényerőt. bepillant]. Authádész káoszban lévő teremtményei újra felbátorodtak. mely besugároz [benéz. hogy jöjjön és segítsen nekik. FEJEZET Az Első Rejtély folytatta. az oroszlánfejű erő is eljött a többi teremtménnyel együtt. S újra Authádészükhöz kiáltottak. újra leve­ zették a káosz alsó területeire. hétfejű sárkánykígyó. és szorongatni kezdték és üldözték PISTIS SOPHIÁT. és újra a káosz magasabb területeire jutott. de Authádész teremtményei követték. miután tehát Authádész teremtményei észrevették. ezt még nem parancsolta meg nekem. fénye­ sen. ahogyan kezdetben volt. és újra nagyon nyugtalanították őt. aki megijedt és nagyon zavarba jött. hogy mielőtt PISTIS SOPHIÁT egészen kivezettem volna a káoszból. És Authádész egy másik nagy fényerőt küldött le a tizenharmadik eon magasságából. Mivel ennyire zaklatták. mivel az én Atyám. Az lejött a káoszhoz. most visszavette tőlük. az Első Rejtély. s ezek újra elvehessek a PISTIS SOPHIA fényeit. s ezen kívül PlSTlS SOPHIÁT felragyogni látták. amelyeket PISTIS SOPHIÁTÓL elvettek. elmenekült előlük. Az egyik teremtmény egy nagy kígyó alakját öltötte. és így szólt: Az történt ezután.

Világosság! 3. ÉS az oroszlánfejű erő meg a kígyófejű erő meg a sárkánygyíkfejű erő meg a sárkányfejű erő meg Authádész minden más teremtménye azonnal körülvette a PISTIS SOPHIÁT. Amikor PISTIS SOPHIA ezt mondta. hogy vezessék át a káosz területein. Mert te vagy az oltalmazom. 0. hogy PISTIS SOPHIA segítségére siessenek. a besugárzó Első Rejtély parancsára Én újra leküldtem Gábrielt és Michaelt és a nagy világosságzuhatagot. a zsarnok. Amikor Ádámász ereje leért a káoszba minden teremtményhez. hogy PISTIS SOPHIÁT kezeiken hordoz­ zák. te fogsz megszabadítani engem az ő hatal­ muk veszélyeitől. mivel PISTIS SOPHIA a Világosságok Világosságához akart menni. akkor Atyám.Ezután az történt. 120 . és tehozzád akarok jönni. kinézett a tizenkét eonból. hogy a tizenkét eonból letekintett Ádámász. hogy megpróbálja tőle újra elvenni minden belső erejét. mert benned bízom. És megparan­ csoltam Gábrielnek és Michaelnek. mely mindegyikőjük fölött volt. a zsarnok. Világos­ ság. elbuktatta PISTIS SOPHIÁT. hogy Authádész teremtményei szorongatják PISTIS SOPHIÁT. vagyis ez a démon lejött a káoszba. látta. ahonnan ki fogják vezetni őt. Amikor így zaklatták és nyugtalanították. hogy az ő lába ne érintse meg a sötétséget. segítettél nekem! Hagyd a te világosságodat reám esni! 2. Ezért haragudott rá. Továbbá megparancsoltam. hogy elvegyék minden világosságát. Nagyon szorongatták és veszélyeztették PlSTIS SOPHIÁT. és azt mondta: 1. Világosság. Mert te mentesz meg Authádész és Ádámász zsarnoknak a teremt­ ményeitől [kisugárzásaitól]. ó. ó. Amikor tehát Ádámász. újra dicsérő énekkel kiáltott a világossághoz. aki szintén haragudott PISTIS SOPHIÁRA.

balról is meg jobbról is és minden oldalon. És fénvkoszorú lett az ő fején. és elengedték PlSTIS SOPHIÁT. mialatt PISTIS SOPHIÁT minden oldalról körülvette. mert ő a világosságban bízott. Authádész teremtményei és Ádámász teremtménye meg­ látták a világosságzuhatagot [áramlatot. nem rettent meg Ádámász démonerejétől sem. mely az eonokból jött. mivel rendkívül erősen világított. és minden oldalon. ő nagyon felbáto­ rodott. mely repülő nyílként csapott le a káoszba. PISTIS SOPHIÁT azonban nem tudták bántani. ahogyan mérhetetlen fényességgel ragyogott. új erejétől. Egymáson estek keresztül és egymásba botlottak. az oroszlánfejű erő elé léptem. hogy többé ne mehessenek a helyükre a tizenharmadik eonhoz. fején is koszorút képezvén. s így sokan lerogytak jobb oldalon. mely fénylett. A világosságáramlat nem tágított egyik oldaláról sem. hogy amikor az angyalok lementek a káoszhoz a világos­ ságáramlattal. a besugárzó Első Rejtély parancsára magam mentem le a káoszhoz nagy fényességben. És Atyám. a kifelé sugárzó Első Rejtély parancsára a világosságáramlat rendkívülien világított. És PISTIS SOPHIA a világosság közepette volt. s így ő nem félt többé Authádész teremtményeitől a káoszban. és sok más esett össze bal olda­ lon. s így 121 . sem Authádész másik. És Authádész teremtményei nem tudták már megváltoztatni a kinézetüket. PISTIS SOPHIÁHOZ pedig egyáltalán nem tudtak közeledni a nagy világosság miatt. és elvettem a benne lévő egész világosságát. És az Én parancsomra. folyamot]. Ekkor megijedtek. A nagy világosságáram pedig körülvette PlSTIS SOPHIÁT minden oldalról. mialatt egy nagy világosság volt tőle balra is meg jobbra is. Authádész minden teremtmé­ nyét megfogtam. Amikor a világosságzuhatag körülvette PISTIS SOPHIÁT.Az történt. de az erős fényt sem bírták. És Authádész minden teremtményétől elvettem az erőt.

mialatt ő rálépett Authádész kígyófejű teremtmé­ nyére. mint a többi együtt.mind erőtlenül estek össze a káoszban. elvettem a sárkánykígyóban lévő minden erőt. mialatt ő Gábrieltől és Michaeltől jobbra volt.Uram. akiben bízom. és azt mondta: . És a nagy fényár újra belé áradt. az Első Rejtély vele voltam. újra beszélni kezdett. Én pedig. mit beszélek veletek? Jakab lépett elő. váram. Aid a Felségesnek védelmében lakozik. hogy mostantól kezdve egyetlen magja se kelhessen ld. PlSTlS SOPHIÁT pedig kivezettem. Az azt mondja az Úrnak: Te vagy az én oltalmam. De lábbal tiporta a hétfejű sárkánykígyó-teremtményt és az orosz­ lánfejű meg a sárkányfejű erőt is. És PISTIS SOPHIÁT ldvezettem a káoszból. a Mindenhatónak árnyéká­ ban nyugoszik az. 67. mert ez hatalmasabb és gonoszabb volt. és megsemmisítettem egész anyagát. És a PlSTlS SOPHIA saját szemével látta. PlSTlS SOPHIÁT állandóan Authádész hétfejű sárkánykígyó-teremtményén hagytam állni. 2. hogyan veszem el a világosságerőt az ellenségeitől. 122 . Istenem. és így szólt: .Megértitek-e. FEJEZET Amikor az Első Rejtély mindezt elmondta tanítványainak. az előbbi szavaid magyarázatát illetően a te világosságerőd egykor Dávid által prófétált a 91. zsoltárban: 1.

9. ezért meghallgatom őt. Uram. Nem illet téged a veszedelem. Bizony szemeiddel nézed. 12. megtaposod az oroszlánt és a sár­ kányt. és jobb kezed felől tízezerén. 8. 5. Ez a magyarázata a szavaidnak. Hallgasd meg. Mert azt mondtad. Sem a sötétben settenkedőtől. 14. és csapás nem közelget a sáto­ rodhoz. 7. mert az ő angyalainak parancsol felőled. Kézen hordoznak téged. Elesnek mellőled ezerén. mondja Isten. hogy ezt nyíl­ tan is mondhassam: Az ige. és szárnyai alatt lészen oltalmad. mert megismerte az én nevemet. Uram. Kígyón és áspiskígyón jársz. 13. 10. és hozzád nem is közelíthetnek. 15. sem a repülő nyíltól nappal. 4. Mert ő szabadít meg engem a madarásznak tőrétől és a gonosz varázsló igéjétől. megszabadítom őt. Segítségül hív engem. melyet a te erőd Dáviddal mondatott: Ald a 123 . Hosszú élettel elégítem meg őt. és meglátod a gonoszoknak megbünte­ tését. 11. hogy meg ne üssed a lábadat kőbe. te vagy az én oltalmam! A Felségest választottad a te hajlékoddá.3. 6. Az ő igaz­ sága pajzs és páncélként vesz körül. Testével fedez be téged. hogy őrizzenek téged minden utadban. 16. Mivelhogy ragaszkodik hozzám. és megmutatom néki az én szaba­ dításomat. Nem félsz az éjszakai ijesztéstől. Megvédem őt. Vele vagyok háború­ ságában: megmentem és megdicsőítem őt. sem a délben támadó démontól.

mely tőled jött. azt jelenti: PlSTIS SOPHIA nem félt az erőtől. mely nappal repül.Felségesnek védelmében lakozik. melyet a te erőd mondott Dávid által: te szabadítsz meg engem a madarásznak tőréből és gonosz varázslattól. Továbbá az ige. mert az erő a tizen- 124 . mely repülő nyílként jött le a káoszhoz. melvet a te erőd mondott: Nem fog félni a nappal repülő nyíltól. melyet a te erőd mondott: Nem félsz az éjszakai ijesztéstől. És te meg­ szabadítasz engem az ő hatalmuk veszélyeitől. te vagy az én oltalmam. A te világosságerőd pedig azt mondta: Nem fogsz félni a nyíltól. melyet végül Authádész küldött a magasból. bizalommal megmaradt a világosság mellett. mely az ő bal és jobb oldalán volt. ami az éjszaka. hiszek benned! Te fogsz megmenteni engem Authádész és Ádámász. és a szárnyai alatt lészen oltalmad. Továbbá az ige. mely PISTIS SOPHIÁT minden oldalról pajzsként veszi körül. és tehozzád jövök én. benne maradt a világosságár fényében. amely volt a káoszban. amely általad jött le a magasságból. Világosság. ezek a világossá­ gáram szárnyai. meg­ felel a PISTIS SOPHIA dicsérő éneke következő szavainak: Te vagy az én oltalmazom. azt jelenti: PlSTIS SOPHIA nem félt az ijedelmektől és nyugta­ lanságtól. melyet a te erőd mondott Dávid által: Testével fedez téged. Továbbá az ige. És az ige. Továbbá az ige. benned bízom. váram. amelvet a te erőd Dávid által mondott: Azt fogom mondani az Úrnak. Istenem. azt jelenti: mivel PISTIS SOPHIA a világosságban bízott. melyet a te világosságerőd prófétált Dávid által: az igazsága (hűsége) pajzsként vesz körül téged: ez a világosságáram világos­ sága. megfelel PISTIS SOPHIA szavának: 0. a Mindenhatónak árnyékában fog időz­ ni. a zsarnok teremtményeitől. Továbbá az ige. azt jelenti: PlSTIS SOPHIA a vilá­ gosságáram világosságában volt.

Továbbá az ige. mely délben pusztít. s amely Adámászból a tizenkettedik eonból jött. vagy az én reménységem.délben. Továbbá az ige. Uram. melyet a te erőd mondott Dávid által: Nem fog félni a sötétben settenkedőtől. azt jelenti: PlSTIS SOPHIA nem fél az oroszlánfejű teremtménytől. melyet a te erőd mondott Dávid által: Nem fog félni a bajtól és démontól. mely PISTIS SOPHIÁT mély bukásba taszította. azt jelenti: Amikor Authádész számtalan teremtménye nem volt képes a világosságár erős fényességét kibírni. hogy „nappal". vagyis Authá­ dész teremtményeit. sokan pedig a jobb oldalán. hogy PlSTIS SOPHIA nem fél már a zsarnok Adámász démoni teremtményétől. Továbbá az ige. Továbbá éjszaka. tízezren a jobbja felől. és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. mely pontosan a kettő között van. azt jelenti. mert a káoszból jött. mert a tizenkét eon a káosz és a tizenhar­ madik eon között terül el. Ez megfelel PlSTIS SOPHIA esetének: PISTIS SOPHIA saját szemeivel nézte ellenségeit. mert ez [Adámász alkotása] a tizenkét eonból jött. hogy bánthassák. Ezért mondta a te erőd: Nem fog félni egy démoni zuhanástól [bajtól] délben. de neld közelébe sem kerülhetnek. melyet a te erőd mondott Dávid által: Ezren fog­ nak elesni a bal oldalán. melyek egymás hegyén-hátán bukdácsoltak. a tizenkettedik órának felel meg. Ezért mondta Dávid. mely a káoszban. . De nem 125 . s ez uralkodik a tizenkét eonon és teszi világossá azokat. azért mondta a te világosságerőd. hogy „dél". és nem voltak képesek közeledni hozzá. mert azt mondtad: te. Továbbá az ige. közülük sokan elestek a PISTIS SOPHIA bal oldalán. mely az éjszakának felel meg. Mivel pedig a tizen­ kettedik eonból jött. vagyis a sötétségben ijesztgette. melyet a te erőd mondott Dávid által: Bizony sze­ meiddel nézed. mely a délnek.harmadik eonból jött.

Megparancsolom neked a himnusz magyarázatát. s kiemeltek engem a bőrruhákból. Visszatartottad ellenségeimet. és én megigazultam a te jóságodban. 7. Uram! 2. Megmenttettem a béklyóktól. hogy leplezetlenül mondhassam el. és a te igazságosságodban megtisz­ tultam. és nem jelentek meg. amelyet a te világosságerőd mondott Salamon által: Megment- 126 . A te igazságodban lettem erős. hogy egyik oldalam se legyen világosság nélkül. 8. 5. Ez tehát. 4. Hallgass meg. ó. Általad jött hozzám a megszabadító erő. a káoszból megmentett PISTIS SOPHIA magasztaló énekének magyarázata.Uram. mert te szövétneket állí­ tottál a jobb kezem felől és a bal kezem felől. mivel a káoszból megmenttetett. A te jobbod emelt fel engem. 3. Az ige. mert a te orcád volt velem és irgalmasságodban az én megmentőm. és hozzád menekültem. Tamás felelt. amelyet PISTIS SOPHIA zengett az én tiszteletemre. a te világosságerőd Dávid fia Salamon által prófétált az ódáiban: 1. Beárnyékoltál a te irgalmasságod árnyékával. olyan voltam előttük. és így szólt: . Ellenségeim távoztak tőlem. és te elvetted az én betegségemet. ami a himnuszt illeti. Mert te voltál a jobb kezem felől. Sokan lenéztek és kitaszított voltam. 9. amikor megmentésemre és meg­ segítésemre jöttél. mert a te nyugodalmad örök. ó.És az Első Rejtély felelt neki és azt mondta: . mint az ólom. 6. Uram. amelvet PISTIS SOPHIA zengett.

Ahogyan Authádész teremtményei szándékozták elvenni PISTIS SOPHIA világosságát. hanem te. és látni fogod a gonoszok megbüntetését". PlSTIS SOPHIA tehát nem csak nézte Authádész teremtményeit. ha azt nézzük. hogy PISTIS SOPHIÁT vigyék át a káosz minden területén. hogy őrizzenek téged minden utadon. és csapás nem közeleg a te sátorodhoz . Továbbá az ige. hogy meg ne üssed lábadat a kőbe . Továbbá az ige.ez annak felel meg: Gábrielnek és Michaelnek megparancsoltad. kísérjék. melyet a te erőd mondott Dávid által: Kígyón és áspis- 127 . Továbbá megrögzítetted őket a káoszban.azt jelenti: mivel PISTIS SOPHIA szorult helyzetében a világosságban hitt. és kezei­ ken hordozzanak. mely az oroszlánfejű erőben volt. Nem csak saját szemével látta. melyet a te erőd mondott Dávid által: A Legmagasságosabbat választottad oltalmazódul. mert SOPHIA a magasság világosságában hitt. „hanem ellenségeidet nézed. s meg ne ragadják őt az alsó sötétségben lévők. és elvetted az ő világosságerejüket PISTIS SOPHIA világossága helyett. és nem is szorongathatták. hogy mit prófétált Dávid ahhoz hason­ lóan. Továbbá az ige. Uram. az Első Rejtély. melyet a te erőd mondott Dávid által: Az ő angya­ lainak parancsol felőled. hogy lábai ne érintsék az alsó sötétséget. így Authádész teremtményei nem okozhattak bajt neki. hanem a megbüntetésüket is látta. vagyis hogyan fizetik vissza nekik a gonoszságukat. magad vetted el a világosságerőt. amit PISTIS SOPHIA mondott. s ezen kívül elvetted az erőt Authádész minden teremtményétől. dicsérő énekét énekelte. míg aztán felvezetik és kezeiken felemelik. nem ér baj téged. sőt egyáltalán nem is közeledhettek hozzá. hogy mostantól ne tudjanak az ő területeikhez menni.csak a szemeivel nézte őket. hogyan esnek át egymáson. úgy fizettél meg nekik.

amelyek harcoltak ellenem. rátaposott Authádész emanációira [kisugárzásaira/teremtmé­ nyeire]. Világosság! 2. 68. Mert te körös-körül világosság lettél nekem. 3. hogy felemelkedett a káoszból. s rálépett az oroszlánfejű erőre és a sárkányfejű erőre. Ez a magyarázata a sza­ vaidnak. 4. hogy amikor PISTIS SOPHIÁT kivezettem a káoszból. Authádész teremtményeit pedig. mert ismeri a nevemet . Mivel Authádész teremtményei szorongattak engem. Uram. és ezt mondta: 1.Kitűnő. a kígyófejű teremtményre és a baziliszkuszra. ó. mialatt meghoztad nekem a segítséget és a megszabadulást. szeretett Jakab! Az Első Rejtély folytatta beszédét. újra hangosan felkiáltott. s nem tudtak közeledni hozzám. Meg vagyok mentve a káoszból és meg vagyok váltva a sötétség kötelékeitől! Hozzád jöttem. a hétfejű teremt­ ményre. FEJEZET Amikor az Első Rejtély ezt hallotta. azt jelenti: mivel Bennem bízik. megtaposod az oroszlánt és a sárkányt.ez az: amikor PISTIS SOPHIA odáig jutott. így szólt: . és azt mondta a tanítványainak: . Mivel a világosságban hitt. elvették az 128 . vissza­ tartottad a te világosságoddal. meg fogom menteni és árnyékomban védeni.kígyón jársz.Ekkor az történt. mindezektől megmenekült. mert a te világosságod velem volt. és megmentett a te világosságleáramlásoddal [zuhatagoddal].

akinek van füle. Balról is világított meg jobbról is.erőmet és letaszítottak a káoszba. 8. mert te mindig mentesz. és minden oldalról körülvett.Uram. Nos. 5. amelyet mondott. fényben-lakómnak van füle. Tamás lépett elő és így szólt: . Ez a PISTIS SOPHIA magasztaló éneke. Bizodalmam pedig megerősödött. 6. Ezután pedig teáltalad egy fényáradat jött le rám. hogy egyetlen részem se legyen világosság nélkül. én pedig felragyogtam a te nagy erődben. bízom a te világosságodban. s eszem megértette a te beszédedet. amikor a káoszból feljött. Te pedig betakartál engem áramlatod világosságával. az hallja. hogy világosan előadjam e szavak magyarázatát. és megtisztí­ tottál engem minden szentségtelen anyagtól. 7. 69. És a te világosságáramod emelt fel engem és tartotta távol tőlem Authádésznak engem szorongató teremtményeit. a te áramod tiszta világosságában. FEJEZET Amikor az Első Rejtély ezeket mondta tanítványainak. úgy hogy nem volt már bennem vilá­ gosság. ezért számukra én lomha. és a káosz kötelékeitől megszabadult. Authádész teremtményei távoztak. Parancsold meg tehát. mely megmentett engem. nehéz anyag lettem. 129 . és a te világosságod miatt minden anyagom fölé emelkedtem.

megfelel PISTIS SOPHIA szavainak: Authádész teremtményeit. és hozzád jöttem. irgal­ masságodban az én megmentőm .tettem a béklyóktól. Továbbá az ige. hogy egyik oldalam se legyen világosság nélkül. melyet a te erőd mondott: Mint az ólom. PISTIS SOPHIA szavaival: A te erőd világított jobbról is 130 . lenéztek és lelöktek a káoszba minden világosság nélkül. Továbbá az ige: Általad lett meg nekem a megszabadító erő. melyet a te erőd mondott: Sokan lenéztek. ó. nehéz anyag lettem. melyek harcoltak ellenem.megfelel PISTIS SOPHIA szavának: Körös-körül világosság lettél nekem. számukra lomha. melyet a te erőd mondott: Te voltál a jobb kezem felől. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése. ó. és hozzád menekültem. melyet a te erőd mondott: Visszatartottad ellenségei­ met. mikor megmentésemre és segítségemre jöttél . Továbbá az ige. és nem jelentek meg . visszatartottad a te világossá­ goddal. megfelel PISTIS SOPHIA következő szavainak: Meg vagyok váltva a sötétség kötelékeitől. Világosság. elvették az erőmet. mely megmentett engem. mialatt meghoztad nekem a segítséget és a megszabadulást.PISTIS SOPHIA következő mondása: A te világosságod volt velem. megfelel PISTIS SOPHIA kijelentésének: Ezután pedig teáltalad egy világosságerő jött hozzám. Uram. melyet a te erőd mondott: Mert te fáklyát állítottál a jobb kezem felől és a bal kezem felől. Továbbá az ige. hogy Authádész teremtményei szorongattak engem.PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Amikor elvették a világos­ ságaimat. és nem tudtak közeledni hozzám. Továbbá az ige. És az ige. olyan voltam előttük . és megmentett a te világosságáramlatoddal. melyet a te erőd mondott: A te orcád volt velem. Továbbá az ige. és kitaszított voltam.

melyet a te erőd mondott Salamon által: A te jobbod emelt fel engem. Továbbá az ige. melyek szorongattak engem. 131 . hogy a te világosságáramod az. Továbbá az ige.meg balról is. az a lejelentése PlSTlS SOPHIÁNAK. ezt jelenti PISTIS SOPHIÁNÁL: Te pedig betakartál engem áramlatod világosságával. távoz­ tak tőlem. melyet a te erőd mondott: Kiemeltek engem a bőr­ ruhákból. melyet a te világosságerőd mondott Salamon által: Megigazultam a te jóságodban. és megváltották a sötétség kötelékeitől. melyet a te erőd mondott: Beárnyékoltál a te irgalmas­ ságod árnyékával. mert a te nyugodalmad örök. PlSTlS SOPHIA himnuszának egész magyarázata. és a te igazságosságodban megtisztultam. Továbbá az ige. mert te mindenldt megmentesz. mely engem felemelt és Authádésznek engem szorongató teremtményeit távol tartotta tőlem. és én a te világosságod által mindazok fölé emelkedtem. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Megerősödtem a te világosságodban. hogy egyetlen részem se legyen világosság nélkül. és te levetted rólam a betegséget. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Authádész teremtményei. megfelel PISTIS SOPHIA mondásának: Meg vagyok mentve a te kegyelmedben. Továbbá az ige. Uram. s magam is tiszta világos­ ság vagyok a te áramodban. Továbbá az ige. Ez tehát. melyet a te erőd mondott: A te igazságodban lettem erős. amikor a káoszból megmentették. PISTIS SOPHIÁNÁL a következőknek felel meg: Megtisztítottál engem minden szentségtelen anyagomtól. és minden oldalról körülvett. Továbbá az ige: Ellenségeim távoztak tőlem.

és így szólt: 1. hogy meg­ szabadítsam magamat Ádámász teremtményeinek kötelékeitől. Megsemmisítetted. 2.PISTIS SOPHIA folytatta engem dicsérő himnuszát. 6. Mert te elvetted a világosságerejüket. És a hétfejű sárkánykígyót leverted és kitaszítottad az én keze­ immel. És hatalmat adtál nekem. FEJEZET Az történt. Authádésznak engem ellenségesen szorongató teremtményeit elterelted tőlem és szétszórtad őket.Nagyon jól mondtad Tamás. Te pedig velem voltál. 132 . hogy amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Tamástól. És határozatod alapján mentettél meg engem újra a lenti területekről. Magasztallak! Határozatod alapján kivezettél engem a magasabb eonból. engem pedig az ő anyaga fölé állítottál. és én látni kezdtem. hogy ldvezessél a káoszból.70. s a lenti területekre vittél engem. és azt mondta tanítvá­ nyainak: J . áldott vagy te! Ez PlSTIS SOPHIA him­ nuszának magyarázata. Az én világosságerőimet elválasztottad az anyagtól. Az Első Rejtély pedig folytatta beszédét. azt mondta neki: . 5. Te tetted Authádész minden teremtményét erőtlenné. mely minden fölött van. 4. 7. hogy mostantól kezdve a magja se keljen ki. mialatt nekem mindehhez erőt adtál. és visszavetted szá­ momra elvett fényerőimet. 3. és az én utamat kiegyenesí­ tetted. És elvittél engem minden anyagi sötétségből. És a te világosságod burkolt be engem mindenhol.

Megparancsolom. FEJEZET Amikor pedig az Első Rejtély befejezte beszédét. 10. Ezekbe az erőkbe [képességekbe] a te megtisztított világosságodat nyomtad bele. és azt mondta: . 11. és a te világosságod legyen bennük. az lépjen elő és magyarázza meg. 9. Aki megérti ezt a meg­ bánást. Máté válaszolt.8. Ez PISTIS SOPHIA második magasztaló éneke. hirdesd ki PISTIS SOPHIA e himnuszának magyarázatát. Máté. és így szólt: . világosságerőd egykor Salamon ódájában prófétált erről: 133 . Felvezettél engem a káosz fölé. És az Első Rejtély felelt. Belém fektetted a te zuhatagod világosságát. és minden világtalan tagomnak megtisztított világosságot adtál a magasság világosságából. a pusztulás zavaros helye fölé.Ami PISTIS SOPHIA himnuszának magyarázatát illeti. Parancsold meg. s én megtisztult világosság lettem. hogy nyíltan adjam elő.Megértettem PISTIS SOPHIA himnuszának megoldását. hogy az ezeken a helyeken lévő anyagok mind feloszoljanak. Máté lépett elő. 71. és fényes orcád elmúlhatatlan élet lett nekem. és így szólt: . Tagjaimnak egyenes utat adtál. és minden erőm a te világosságodban megújuljon.

a fentiekből. És te velem voltál. És a te határozatod alapján mentettél meg és vezettél fel engem a lenti terekből. hogy segíts nekem. Halljad. melyet a te erőd mondott Salamon által: Aki levezetett engem a magasabb terekből. Utad elronthatatlan és a te orcád lett nekünk. hogy leplezetlenül elmondjam: Az ige. fentről. Megszabadítottad őket a sírboltokból és a tetemek közül elvit­ ted őket. 8. a te neved vett körül engem. A hétfejű kígyót az én kezeimmel verte le. mely fent van. Ez tehát PISTIS SOPHIA himnuszának megoldása. Uram. 9. hogy megsemmisítsem a [kígyó] vetését [sperma]. az vezetett fel engem az alsó területekről. Fogtad a holt csontokat. bárhol voltam. Szétszórta ellenségeimet. és a te világosságod legyen mindeneknek alapja. 4. a mélységből. Aid levezetett engem a magasabb terekből. kezed utat csinált a te igazaidnak. A te határozatod szerint vezettél ki engem a magasabb eon­ ból. A te jobbod megsemmisítette a rágalmazónak mérgét. 11. s a lenti területekre vittél engem. és hatalmat adott nekem béklyóim szét­ szakítására. ez PISTIS SOPHIA következő szavainak felel meg: Magasztallak. hogy minden feloszoljon és megújuljon. az vezetett fel engem az alsó terüle­ tekről.1. a mélységből. Megmagyarázta nekem a középen lévőket. 3. 7. és a megdermedteknek életerőt adtál. és szent lakóhely lett. 2. 10. és engem az ő gyökere fölé állított. A te gazdagságodat építetted reá. és testtel ruháztad fel őket. 134 . Eonodat a múlandóság fölé irányítottad. 6. 5.

PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Te tetted Authádész minden teremtményét erőtlenné. és az ő [a kígyó] gyökerére állított. Továbbá az ige. Továbbá az ige. és oktatott engem azok felől. Megsemmisítetted. és a szét-szórakodásba hajtottad őket. ezek PISTIS SOPHIA következő szavai: Te pedig velem voltál. Továbbá az ige. melyet a te erőd mondott Salamon által: Fogta a középen lévőket. hogy megoldhassam béklyóimat. Továbbá az ige.És az ige. PlSTIS SOPHIA kijelentésének felel meg: És böl­ csességgel ajándékozott meg engem. melyet a te erőd mondott: Ellátott bölcsességgel. hogy a magját is megsemmisítsem. hogy megszabadíthassam magamat Adámász teremtményeinek kötelékeitől. és én láttam azt. Továbbá amit erőd mondott Salamon által: Szétszórta ellenségeimet és vádolóimat. mert te elvetted az erejük világosságát. melyet a te erőd mondott: A hétfejű kígyót leverte az én kezeimmel. megfelel PISTIS SOPHIA kijelentésének: És a hétfejű sárkánykígyót leverted az én kezeimmel. melyet a te erőd mondott: És velem voltál. PISTIS SOPHIA kijelentése: Authádésznak engem ellensé­ gesen szorongató teremtményeit elterelted tőlem. Továbbá az ige. hogy a magja mostantól kezdve ki ne keljen. melyet a te erőd mondott: A kezeddel készítettél 135 . Es a te világosságod burkolt be engem mindenhol. hogy segíts nekem. melyet a te erőd mondott: A te jobbod megsemmi­ sítette a rágalmazó mérgét. mialatt nekem mindehhez erőt adtál. és mindenhol a te neved vett körül engem. PISTIS SOPHIÁNAK a következő sza­ vaira vonatkozik: És az én erőmben lévő anyagot újra megtisztíttattad teáltalad. és az ő anyaga fölé állítottál.

megfelel PISTIS SOPHIA kijelentésének: Te megerősítetted bennem a te áramod világosPISTIS SOPHIÁNÁL: É S mindegyikőjükben a te világos­ 136 . melyekben nem volt világosság. melyet a te erőd mondott: Kiszabadítottad őket a sírokból és elvitted őket a tetemek közül.utat a te igazaidnak. és vittél el az anyag sötétségeiből. PlSTIS SOPHIÁNÁL: És az én utamat kiegyenesítetted [megigazítottad]. és a világosságban minden erőm megújuljon. melyet a te erőd mondott: A te világosságod minde­ neknek alapja lett. Továbbá az ige. melyet a te erőd mondott: Holt csontvázakat testtel ruháztál fel. megfelel PISTIS SOPHIA szavainak: Te vezettél fel. melyet a te világosságerőd mondott Salamon által: A te gazdagságodat építetted reá. ságod lett. mert hittem benned. Továbbá az ige. melyet a te erőd mondott: Eonodat a romlandóság fölé rendelted. melyben már nem mozdult világosság. hogy az ezeken a helyeken lévő anyag mind feloszoljon. a PISTIS SOPHIÁNÁL: É S te sza­ badítottál meg engem a káosztól. Továbbá az ige. és minden tagomnak. és a te megtisztított világosságoddal töltötted meg azokat. Továbbá az ige. és a megdermedteknek életerőt adtál. PISTIS SOPHIÁNÁL: A te utadat egyenesnek készítetted nekem. hogy minden feloszoljon és megújuljon. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Vetted az én erőimet. életvilágosságot adtál a magassá­ godból. melyektől elvetted a világosságot. hogy kivezess a káoszból. Továbbá az ige. és orcád világossága elmúlhatatlan élet lett nekem. melyet a te erőd mondott: Orcád elronthatatlan út lett. és szent lakóhely lett. a te erőd vezetett fel engem a káosz és a vész fölé. Továbbá az ige. vagyis a káoszban lévő sötét teremtményektől.

de félek Pétertől. Amikor az Első Rejtély ezeket mondta a tanítványoknak. fel tehozzád énekeltem dicsérő him­ nuszomat. és én megtisztult világosság lettem. és azt mondta: . akik leszálltak a sötétségbe. az lépjen elő és adja elő a magyarázatát. és így szólt: 1.Uram. eszem mindig kész előlépni. Világosság. És az Első Rejtély folytatta. 72. PISTIS SOPHIA himnuszának magyarázata. 2. azt mondván: .PISTIS SOPHIA pedig újra himnuszt mondott. 3. szeretett Máté! Ez PlSTIS SOPHIA himnuszának magyarázata. Te mentettél meg engemet. s nem hagytad. Mária lépett elő. hogy megértse PISTIS SOPHIA szavait. Ezeket a szavakat mondta újra PISTIS SOPHIA. Világosságok Világossága. Ez tehát. mert fenyeget engem. és mentettél meg azok elől. Ekkor azonban az Első Rejtély ezt mondta neki: 137 . FEJEZET Amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Mátétól. 0. 0. Azt fogom mondani: Te vagy a magasabb világosság. így szólt: . és szavaid magyarázatát előadni. hogy Authádész ellensé­ ges teremtményei elvegyék a világosságomat. mert te mentettél meg és vezettél engem tehozzád. akinek az esze bölcs lett. Uram.Kitűnő. és gyűlöli a mi nemünket. az erőmet te vezetted fel a káoszból.ságát. NOS.

2. hogy felemeltél engem a mélységből. ami a PlSTlS SOPHIA szavainak megoldását illeti.PISTIS SOPHIA folytatta dicsérő énekét.-Akit a világosság szelleme tölt el. s engem világossággal övezett fel. erre vonatkozóan a te erőd egykor Dávid által prófétált: 138 . Amikor az Első Rejtély ezeket elmondta. Mária. Mária pedig így felelt. azt senki sem fogja tudni akadályozni. 3. Magasztallak. Uram. megmen­ tettél engem a sírba szállók elől. és azt mondta az Első Rejtélynek a tanítványok körében: . és így szólt: 1. És sötétségemet világossággá változtatta.Uram.Nagyon szép. áldott vagy te. és a káoszt körülöttem szét­ szakította. Tehát. Márta lépett elő. 73. és így szólt: . és azt mondta tanítványainak: . Uram. a te világos­ ságerőd egykor Dávid által prófétált a 30. 2. most te hirdesd ki PlSTlS SOPHIA szavainak magyarázatát. Uram. meggyógyítottál engem. így szólt az Első Rejtély: . amikor hozzád kiáltottam. és nem engedted. hogy előlépjen és a szavaim magya­ rázatát adja. zsoltárban: 1. Istenem.Uram. felhoztad a Seholból az én lelkemet a magasságba. És az Első Rejtély újra folytatta beszédét. A világosság lett a megmentőm. FEJEZET Amikor Mária ezeket mondta. hogy ellenségeim örüljenek rajtam. Mária.

11. Az Úr lett az én segítségem. 12. Siralmamat vígságra fordította; leoldozta gyászruhámat, és körül­ övezett örömmel. Amikor az Első Rejtély ezt hallotta Mártától, azt mondta neki: - Nagyon jó, Márta! Az Első Rejtély folytatta beszédét, és ezt mondta tanítványainak:
- PISTIS SOPHIA folytatta himnuszát, és így szólt:

1. Erőm, dicsérd a világosságot, s ne felejtsd el a sok világosságerőt, melyet adott neked. 2. Bennem minden erő dicsérje az ő szent Rejtélyének nevét: 3. Aki minden bűnödet megbocsátja, aki megmentett téged minden bajodtól, amellyel Authádész teremtményei zaklattak téged; 4. aki a te világosságodat megmentette Authádész teremtményeitől, melyek a pusztulás hozzátartozói; és aki irgalmasságában téged világos­ sággal koszorúzott meg, hogy megváltson; 5. aki megtisztult világossággal töltött meg téged. Alapjaidtól meg­ újulsz, mint a magasság Láthatatlanjai. PISTIS SOPHIA ezekkel a szavakkal fejezte ki dicséretét, mert megme­ nekült, és mindenre emlékezett, amit tettem érte.

74.

FEJEZET

Amikor az Első Rejtély ezeket mondta, így szólt a tanítványaihoz: - Aki ezeknek a dolgoknak a jelentését megértette, az lépjen elő, és mond­ ja meg nyíltan.

139

Ekkor újra Mária lépett elő, és így szólt: - Uram, PISTIS SOPHIÁNAK e himnuszát illetően a te világosságerőd egykor Dávid által prófétált: 1. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. 2. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéte­ ményéről. 3. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden beteg­ ségedet. 4. Aid megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. 5. Aki jóval tölti be a te lelkedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. A sas is a magasban lakik, mint a Láthatatlanok. Ez tehát azt jelenti, hogy a SOPHIA fel fog ragyogni, mint a Láthatatlanok a magasságban, amilyen ő is volt kezdetben. Amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Máriától, azt mondta: - Nagyszerű, Mária, áldott vagy te! Ezután az Első Rejtély folytatta beszédét, és ezt mondta a tanít­ ványoknak: - Fogtam a PISTIS SOPHIÁT, és felvezettem egy olyan területre, mely a tizenharmadik eon alatt terül el. És a világosságnak egy új Rejtélyét adtam neki, mely nem az ő eonjától, nem a Láthatatlanok területéről való. Továbbá adtam neki egy világossághimnuszt, hogy az eonok archonjai mostantól kezdve ne árthassanak neki. És ott helyeztem el őt, amíg utána nem megyek, hogy felvigyem magasabb helyére. Úgy történt, hogy amikor erre a területre vittem, újra ezt a himnuszt mondta:

140

1. Tele bizalommal hittem a világosságban, és ő emlékezett rám és meghallgatta dicsérő énekemet. 2. Erőmet a káoszból és az egész anyag legalsó sötétségéből felvezette, és felemelt engem. Egy magasabb és biztos eonba vitt. Arra az útra veze­ tett, mely az én területemre visz. 3. És új Rejtélyt adott nekem, mely nem az én eonomtól való. És világossághimnuszt adott nekem. Most, ó, Világosság, minden archon látni fogja, mit cselekedtél velem, félni fognak és hisznek majd a világos­ ságban. Ezt a himnuszt mondta tehát PlSTIS SOPHIA, és örült, hogy kiemel­ tetett a káoszból és a tizenharmadik eon alatti területekre vezették. Nos, akinek az értelme kész megérteni PISTIS SOPHIA himnuszának gondolatát, az lépjen elő és mutassa meg. András lépett elő, és így szólt: - Uram, erről prófétált egykor a te világosságerőd a 40. zsoltárban Dávid által: 1. Türelmesen vártam az Urat, és hozzám hajolt és meghallgatta a kiáltásomat. 2. És kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvén lépteimet. 3. És új éneket adott szájamba, a mi Istenünknek dicséretét. Sokan fogják látni, és megfélemlenek, és bíznak az Úrban. Amikor András előadta PISTIS SOPHIA gondolatát, azt mondta neki az Első Rejtély: - Kitűnő, András, te áldott!

141

75.

FEJEZET

Az Első Rejtély folytatta beszédét, és azt mondta tanítványainak: - Mindez megtörtént PISTIS SOPHIÁVAL. Amikor aztán a tizenharmadik eon alatti helyre vittem őt, s meg akartam válni tőle, hogy a világossághoz menjek, így szólt hozzám: - Ó,Világosságok Világossága, a világossághoz akarsz menni és meg­ válsz tőlem, és a zsarnok Ádámász tudni fogja, hogy elmentél, s tudni fogja, hogy megmentőm nincsen jelen. Újra ide fog jönni erre a helyre, minden archonjával, melyek gyűlölnek engem, és Authádész is erőt fog adni oroszlánfejű teremtményének, és mindannyian eljönnek, egyszerre kínoznak engem és egész világosságomat elveszik, hogy újra erőtlen és világtalan legyek. Ezért hát, ó, Világosság és én világosságom, vedd el az ő világosságerejüket, hogy mostantól kezdve ne legyenek képesek kínozni engem. Amikor ezt hallottam PlSTIS
SOPHIÁTÓL,

feleltem neki, és azt mond­

tam: „Atyám, aki ldsugárzott engem, még nem parancsolta meg nekem, hogy vegyem el tőlük egész világosságukat. De lepecsételem Authádész és a téged gyűlölő archonjainak területét, mivel te a világosságban hittél. Továbbá lepecsételem Ádámász és az ő archonjainak területét, hogy közü­ lük senld se háborúzhasson ellened, míg el nem jön az idejük, és az én Atyám megparancsolja nekem az ő világosságuk elvételét.

142

76. FEJEZET

Azután azonban újra beszéltem neki: - Hallgass ide, hogy beszéljek veled az időről, amikor mindezek meg­ történnek. Mindezek történnek, amikor három idő eltelt.
PISTIS SOPHIA felelt, és ezt mondta nekem:

- 0, Világosság, miről tudom meg, hogy a három idő eltelt, hogy örül­ jek és ujjongjak, hogy eljött az idő, amikor engem az én helyemre viszel? Továbbá annak fogok örülni, hogy eljött az ideje, és elveszed mindazoknak a fényerejét, akik gyűlölnek engem, mert a te világosságodban hittem. Én pedig feleltem, és azt mondtam neki: - Ha látni fogod a nagy világosságkincs kapuját, ha látod, hogy ez nyitva van a tizenharmadik eon felé, a bal oldali, ha ez a kapu nyitva áll, akkor a három idő beteljesedett.
Ekkor felelt a PlSTIS SOPHIA és azt mondta:

- 0, Világosság, miről ismerem majd fel - mivel ezen a területen vagyok -, hogy az a kapu nyitva van? Én pedig feleltem, és azt mondtam neki: Ha az a kapu nyitva lesz, akkor minden eonlakó tudni fogja a nagy világosság miatt, mely min­ den területükön uralkodni fog. De meglásd, úgy rendeztem be, hogy az archonok nem mernek majd gonoszkodni veled a három idő teljesüléséig. Neked pedig hatalmad lesz, hogy lemenj tizenkét eonjukhoz, ha tetszik, és megfordulhatsz, hogy újra a te területedhez menj, mely a tizenharmadik eon alatt van, ahol most vagy Arra azonban nem lesz hatalmad, hogy belépj a kapun a magasságban, mely a tizenharmadik eonban van, hogy bemehess a területedre, ahonnan jöttél.

143

Ezután folytatta. melyek PlSTlS SOPHIÁVAL történtek. Ha tehát abban az időben szorongatnak téged. Az Olajfák-hegyén ült a tanítványok körében. hogy erejét te kötötted meg a káoszban. Authádész és archonjai újra szo­ rongatni fognak téged. és így szólt: . mely a tizenharmadik eon alatt fekszik. hogy elvegyék a világosságodat. Elkeseredetten ellened fordul.Ha pedig a három idő beteljesedett. és leszállok az ő területeikre. hogy azok képesek legyenek a káoszból feljutni az ő [Authádész] területéhez. és segítségedre sietek. ahová vittelek. és hogy az erőtől te vetted el a világosságot. amikor ezeket mondta. Amikor PISTIS SOPHIA ezeket a hozzá intézett szavakat hallotta tőlem. És ahhoz a területhez megyek. és a világossághoz mentem. s az bemehessen a teremtményeibe. és azt hiszi. Gyorsan hozzád jövök az alattad lévő területekre. megváltam tőle. Én azonban minden erődet elveszem tőle és neked adom. Én pedig elvittem őt arra a helyre a tizenharmadik eon alá. nagyon örült. mialatt az embervilágban voltam 144 . és el akarja majd rabolni a világosságodat. 77. és én nem késlekedem majd. hogy elvegyem a világosságu­ kat. Ezt Ádámász fogja elkezdeni.Mindezek után pedig az történt. mert haragszik rád. FEJEZET Ezeket az eseményeket. hogy leküldje a káoszba. eljövök és elhozom neked. ahonnan jöttél. énekelj a világosságot dicsérő himnuszokat. amíg majd elvihetlek a te helyedre. mondta el az Első Rejtély a tanítványoknak.

én az embeivilágban voltam. ezen a helyen ugyanis.és az út szélén ültem. hogy az erő sötét. hogy azt levigyék a nagy. mielőtt elküldték a ruhámat. sötét káoszhoz. az Olajfák-hegyén. üldözni kezdték SOPHIÁT. amelyben kibontakoztam. És alkotott egy sötét helyet az ő területén. mert én elvettem a világosságát tőle. Adámász kite­ kintett a tizenkét eonból. és két sötét. mialatt tehát ezen a helyen ültem az Olajfák-hegyén. két hatal­ mast a káoszban. és mielőtt a magasságba jutottam. hogy PISTIS SOPHIÁT azok nyugtalanítsák. zavaros [káoszos] erejébe. lenézett a káosz területeire. Ádámász ekkor PlSTIS SOPHIÁRA gondolt." Amikor ez az időpont bekövetkezett. az Olajfák-hegyén. míg el nem vették tőle egész világosságát. melyet visszahagytam a belülről huszonnegyedik. hogy az ő erejéből PISTIS SOPHIA vette ld a világosságot. hogy PISTIS SOPHIÁT ott veszélyeztesse. mialatt nálatok ültem ezen a helyen. Ekkor Ádámász kisugárzott magából egy sötét teremtést és egy további zavaros teremtést. és nem képes az ő helyére a tizenkét eonhoz menni. Ádá­ mász PISTIS SOPHIÁTÓL el akarta venni a világosságot. meg azt hitte. mert azt hitte. kívülről azonban első Rejtélyben. És látta. Nagyon elkeseredett és haragot haragra halmozott. nagyon haragudván rá. betelt az idő. s a két sötét teremtés azon a helyen szo­ rongassa és megzavarja őt. hogy ez a sötétté 145 . hogy megkapjam második ruhámat. hogy Ádámász erejét PISTIS SOPHIA fogta meg a káoszban. és meglátta. hogy démoni erejében a káoszban semmi világosság sincsen már. És elhozta sok archonját. s ott belenyomják az ő sötét. hatal­ mas teremtésének akarta adni. hogy ehhez a sötét káoszhoz vigyék. amelyről PISTIS SOPHIÁNAK beszéltem: „Adámász és minden archonja szorongatni fog téged. mely a Nagy Felfoghatatlan.

és segíts nekem! 2. Mert a te világosságod és világosságáramlatod nincsen nálam. 5. és Én veletek ültem ezen a helyen. ez az erő most sötét volt. Hanem haragudott rám Ádámász. hogy megmentsen. és dicsérő himnuszát énekelte a világosságnak." 146 . hogy „ha üldöznek és Engem dicsérsz. hogy amikor PlSTIS SOPHIÁT üldözték. akkor ezek az engem üldöző archonok vegyék el az én világosságomat. Világosságok Világossága. ha azt tettem volna. ó Világosságok Világossága. s hagyjanak itt engem üresen. ahogyan mondtad: „Segíteni fogok neked. 0. Ekkor az történt. hogy „te kötötted meg az erőmet a káoszban". és nyomja bele az ő káoszban lévő sötét erejébe. 3. Ezért tehát.vált erő így esetleg megint fel tudjon jutni az ő területére. ő újra fel­ kiáltott. akik üldöznek engem. akik most ellenem keltek! 7. ha ezzel az erővel valami jogtalanságot cselekedtem volna. Most tehát. ha megkötöttem volna. benned hittem. És az ellenséges Ádámász üldözze az én erőmet. vagy szorongattam volna. ragadja meg és vegye el az én világosságomat tőlem. az Olaj­ fák-hegyén. ő újra énekelte világossághoz intézett himnuszát: 1. Amikor tehát szorongatták. mint már az oroszlánfejű erő tette egyszer. Ments meg ezektől az archonoktól. 6. 4. mert Én elvettem a világosságát. Lelkesíts meg engem hamar. mivel azt mond­ tam neki. védj meg az ő haragúktól és a te erődet vesd rá az ellenségeimre. Hogy el ne vegyék a világosságomat. ahogyan engem szorongatott. akkor hozzád sietek és segítek neked". mivel azt mondta nekem. ó Világosság. s az én erőmet tartsa meg a káoszban.

Akkor ellenség üldözze lelkemet. Én Uram. szét ne szaggas­ sa. és háborgattam ok nélkül való ellensé­ gemet. haragodban. szeretett Jakab! 147 . te. Rajta! 6. Jakab lépett elő. azt mondta: . ha cselekedtem ezt. Oltalmazz meg engem minden üldözőmtől és szabadíts meg engem. Istenem. érje el és tapodja földre az én éle­ temet. Kelj fel. Serkenj fel mellettem. ald parancsoltál ítéletet! Amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Jakabtól. 4. hogy szét ne tépje mint az oroszlán az én lelkemet. FEJEZET Amikor az Első Rejtély ezeket mondta a tanítványoknak.78. 3. Én Uram. 2. Uram. így szólt: . PISTIS SOPHIÁNAK e himnuszára vonatkozóan a te világosságerőd Dávid által prófétált egykor a 7.Kitűnő. és ismertesse a jelentésüket. akkor üresen essek el ellenségeim kezétől. ha nincsen szabadító. 5. te vagy a megvédelmezőm. az lépjen elő. ha hamisság van az én kezeimben. Istenem. és sújtsa porba az én dicsőségemet. és így szólt: . zsoltárban: 1. emelkedjél fel ellenségeim végezetére! 7. ha gonosszal fizettem meg.Ald ezeket megértette.Uram.

hogy PISTIS SOPHIÁT megragadják és letaszítsák a teremtett sötét káoszba. Továbbá meglátta a két hatalmas. és látta a sötét és zavaros helyet. hogy Adámász és archonjai visszatértek-e az eonjukhoz. Miért üldöztök engem. hogy üldözték őt. Ekkor őhozzájuk fordult. FEJEZET És az Első Rejtélv folytatta. 148 . hogy elvegye a világosságotokat és elsötétüljetek. 0. és erőit elkészítette. Amikor PlSTIS SOPHIA ezeket mondta. azt nézvén. sötét teremtést. Amikor PISTIS SOPHIA meglátta a két sötét teremtést és a sötét helyet. ahogyan mondta nekem: „Eljövök és segítek neked. s a világossághoz kiáltván ezt mondta: 1. melyeket Ádámász alkotott. és megfordult. s nem hagyjátok abba az üldözésemet. míg teljesen el nem vették tőle a világosságát.Ekkor az történt. És erősségében készen áll. az erőszakos haragszik. s minden erejét beveti. Ha tehát nem tértek meg. Világosság. hogy igaz és erős bíró a világosság. hogy elvegye a ti erőtöket.79. Ádámász területére nézett. hogy ott szorongassák és kínozzák. amelyet mondott nekem. hogy nincsen segítségem. mondván. és azt mondta nekik: 1. nézd! Ádámász. 3. aki megszabadítana tőletek? 2. Látta azonban. és egy sötét alkotást teremtett." És haragját nem veti reátok az idő előtt. Tudjátok meg. hogy PISTIS SOPHIA befejezte a himnuszt. 4. amelyet az alkotott. de türelmes addig az időpontig. akkor a világosság bebizonyítja hatalmát. hogy meg­ semmisüljetek. megijedt. Most azonban itt az idő. ezt mondván a tanítványoknak: . melyeket Ádámász sugárzott ki magából.

Halálos eszközöket fordít reá.Uram. Most tehát. Isten igaz bíró. Erre azt mondta Márta: . hogy jelentésüket nyíltan adjam elő. és magyarázza meg. Akinek szelleme meg­ érti. mivel káoszt alkotott. olyan Isten. szellemem világos. Ha valaki nem tér meg. 4. az lépjen elő. Erre az Első Rejtély így felelt: . Márta. 14. akkor kardját élesíti. kézívét felvonja és felkészíti azt.2. Kieszelt terve miatt. Parancsold meg tehát. add elő a szavak magyarázatát.Uram. amiket mondottál. és így szólt: . vedd el az ő világosságát tőle. 149 . 13. Ezeket mondta PISTIS SOPHIA a himnuszában. és megértem. erős és türelmes. Világosság. aki nem haragszik mindennap. káoszos teremtést csinált és készített elő. mellyel az én világosságaimat akarta elvenni. És még egy zavaros és még egy sötét. vedd el az övéit. 80. amelyeket a te világosságerőd Dávid által prófétált egykor a 7. és megtüzesíti a nyilait. melyeket PlSTIS SOPHIA mondott himnuszában. zsoltárban: 12. hogy beletaszítson engem. ezek azok a szavak. és elvegye az én világosságerőmet. 3.Megparancsolom. FEJEZET Újra Márta lépett elő.

a Láthatatlanokat. 16. aki velem volt. nem tudták ki vagyok. így szólt hozzá az Első Rejtély. aki álnoksággal vajúdik. amiket Én tettem érte 150 . 17. és azt mondta tanítványainak: . Gödröt ás és mélyre vájja azt. Meglátták SOPHIÁT. mert a világossághoz akart menni. és erőszakossága az ő feje tetejére száll. mi történt PISTIS SOPHIÁVAL a káoszban. visszafordul az ő fejére. íme. amivel a káosz archonjai zaklatták őt azért. amit csinált.15. te áldott. Beléptem a huszonnégy Láthatatlan területére. de beleesik a verembe. Felismerték őt.Nagyon jól mondtad Márta. örvendezett és ujjongott. hanem a világosságország kisugárzásának tartottak. úgy hogy ők nagyon nyugtalankodni kezdtek. és Az hogyan mentette meg őt minden viszontagságtól. amit tervezett. és a PISTIS SOPHIA hogyan dicsérte a világosságot. Jézus újra folytatta beszédét. hogy megmentse őt és a tizenkettedik eonba vezesse. 8 1 . és ki akarta hirdetni nekik a csodákat.Mindezek után magammal vittem PlSTIS SOPHIÁT. és bevezettem a tizenharmadik eonba. Amikor Márta ezeket mondta. miközben mérhetetlenül fényesen ragyogtam. A baj. FEJEZET Amikor Jézus elmesélte. Amikor SOPHIA megpillantotta társait. hamisságot fogan és vétket szül. oly fényesen. engem azonban nem ismertek fel. mely kifelé néz: .

egészen az ő megmentéséig. De a világosság megmentett minden szorult helyzetből. 12. 5. a lakóhelyemre. Mert kihívtam és áthágtam a világosság törvényét. és meghallgatott bajomban. a lakó­ helyemhez visszavigyen. Mert bennem sem világosság. Hálát adok neked. tiszta világossággal töltöttél meg engem. Amikor erőm elfogyott. A világosságnak mondom ezt a himnuszt. 9. és megmentettél a káosz magasságaitól és mélységeitől. 10. sem erő nem volt. mert mindig megváltóm és meg­ szabadítom vagy mindörökké! 2. Mindenhonnan megszabadítottál engem. A káosz sötétségében és árnyékában voltam a káosz erős béklyói­ val megkötözve. 11. és nem tudtam visszatérni a tizenharmadik eonhoz. ó Világosság. olyan terekben tévelyegtem. ahol nincsen világosság. 7. és a szférák archonjainak eonjaitól. 6. és az ellenséges archonok kezéből megváltott. és nem volt bennem világosság.lent. Erőm teljesen kimerült. 3. mivel kimentem a helyemről. az emberiség földjén. És amikor lementem. erőt adtál nekem. Amikor a magasságból lementem. 151 . hogy a tizenharmadik eonhoz. Átkísért az eonok alkotásain. és amikor már nem volt világosságom. A világos­ ságot dicsérvén kiáltottam. és senki se segített nekem. a megmentésért és az emberi nem­ mel cselekedett csodatetteidért. A Láthatatlanok közé lépett. És a világosság törvényét megharagítottam. világtalan lettem. 4. 8. és dicsért Engem a következő szavakkal: 1. Hálát adok neked. elveszítettem az erőmet. mert megmentett. ó Világosság.

15. és kimentett minden szükségemből. és meg­ szabadított minden bajomtól. akinek gondolkodása megvilágosult. ó Világosság. és az emberi nemmel cselekedett üdvös tetteidért. és kivezetett engem a sötétségből és a káosz vészéből. Ez tehát a himnusz. 19. ahonnan hiányoztam. és az megszabadított minden kínomtól. hogy megmentettél. el lett véve az én erőm. És otthagytam a Rejtélveket. őt dicsérvén. a megmentésemért. 17. 14. és odaadtam nekik a Legmagasságosabbnak Rejtélyeit. 16. hogy az ember­ világhoz mentem. 18. Amikor pedig szorult helyzetbe kerültem. 152 . Te összetörted a sötétség felső kapuit és a káosz óriási reteszeit. Te elküldted nekem a világosságzuhatagodat. az lépjen elő. dicsérve kiáltottam a világossághoz. és csodatet­ teid az emberi nemmel megtörténtek. melyet PlSTIS SOPHIA a huszonnégy Láthatatlan közepette mondott. Ezzel pedig széttörte minden béklyómat. Világosság. hogy azok megtudjanak minden üdvözítő cselekede­ tet. Te hagytál engem elszökni a területről. Hálát adok neked. És szükségemben a világossághoz kiáltottam. És mert tudtukra akarta adni. s mivel vétkeztem. ez erőt adott nekem. ó. 20. és leszálltam a káosz kapuihoz. amelyet ővele tettem. Hálát adok neked. 21.13. és hirdesse ki PISTIS SOPHIA himnuszának magyarázatát. Nos.

6. hogy lakóhelyükhöz juthassanak. mert örökkévaló az ő kegyelme. Mert megelégítette a szomjúhozó lelket. 2. Összegyűjtötte őket országaikból: napkelet és napnyugat felől. Lakóhelyet nem találtak. Ezt mondhatják az Úrnak megváltottai. Dávid próféta egykor a 107. és az éhező lelket betöltöt­ te jóval. 11. északról és a tenger felől. mert jó. azért megalázta az ő szívüket nyomorúsággal: elestek és nem volt segítségük. Magasztaljátok az Urat. akiket megváltott a szo­ rongatónak kezéből. Uram.82. a lelkük is elepedt bennük. Bujdostak a víz nélküli sivatagban. és PISTIS SOPHIA himnuszának jelentését megértettem. És vezette őket egyenes útra. megkötöztetvén nyomorúsággal és vassal. és a Felségesnek tanácsát megutálták. gondolkodásom világos. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért. és így szólt: . 7. De az Úrhoz kiáltottak. 9. mert ellenszegültek az Isten beszédének. és ő megmentette a szorultságukból és meghallgatta őket a nyomorúságukban. 5. zsoltárban prófétált erről: 1. 12. 10. Éhesek és szomjasak voltak. 8. Akik sötétségben és a halálnak árnyékában ültek. 3.Jézus. és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért. Fülöp lépett elő. 153 . 4. FEJEZET Amikor Jézus befejezte.

Továbbá az ige. és a halál kapujához köze­ ledtek. és sanyarúságukból kiszabadította őket. 21. Amit ugyanis Dávid mondott. az archonok kezéből megszabadított. 18. hogy összetörte az érckapukat és a vaszárakat letördelte. Ez tehát a magyarázata a dicsérő himnusznak. ez a magyarázata PlSTIS SOPHIA himnuszának. Uram. és ellenségeim. hogy adjatok hálát az Úrnak. SOPHIÁNAK az a mondása: A világos­ ságnak hirdetem ezt a himnuszt. sanyarúságukból kiszabadította őket. köteleiket pedig elszaggatta. Minden étket megutált az ő lelkük. 20. 16. 17. mert megmentett. mert jó. Elküldte az ő szavát és meggyógyította őket. Uram. akiket megváltott a szorongatónak kezéből. melyet PlSTIS SOPHIA kihirdetett a huszonnégy Láthatatlan társaságában. mert megváltóm és megszabadítom vagy. 19. 15. De az Úrhoz kiáltottak szorultságukban.13. megfelel PlSTIS SOPHIA kijelentésének: Hálát adok neked. 14. és az ő kegyelme örökkévaló. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért. Kihozta őket a sötétségből és a halálnak árnyékából. Gonoszságuknak útjáról magához emelte őket. ó Világosság. De az Úrhoz kiáltottak szorultságukban. mert azt 154 . Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért. mert az ő hamis­ ságukért nyomorgattattak. és kimentette őket az ő vermeikből. melyet Dávid mondott: Ezt mondhatják az Úrnak megváltottai.

így szólt: .akarta.Nagyszerű. és mert tudtukra akarta adni. 155 . Amikor Jézus ezeket hallotta Fülöptől. Ez PISTIS SOPHIA történetének a vége. te áldott Fülöp! Ez PISTIS SOPHIA dicsérő énekének a magyarázata. hogy megtudjanak minden üdvözítő tettet. amelyet te cselekedtél vele. hogy a Rejtélyeidet odaadtad az emberi nemnek.

.

Bizony. amit akarsz. és én pontosan és megbízhatóan nyilatkozom neked.83. az ember­ világban és az eonok magasságában senki sem képes feleletet adni a kérdéseinkre rajtad kívül. és találtok. válaszolt. vagy ldnél zörgessünk? Vagy jobban mondva ld képes felelni a kérdéseinkre? Vagyis ki ismeri kérdéseink belső erejét? Mivel te az eszünket világosság-értelemmel és megkülönböztető képességgel. ald kopogtat. bocsásd meg. hogy kérdezlek. ahogyan a világ embere kérdez. hogy Mária lépett elő. bizony mondom nektek: nagy örömmel örvendjetek és 158 .Nos.Kérdezz. és így szólt: . zörgessetek. ne haragudj rám. Uram. annak ajtót nyitnak. ahogyan kérdezni tanítottál minket. esedezve megérintette [imádta] Jézus lábait. amelyet te adtál nekünk. amik felől kérdezlek téged. aki a mindenséget ismered és a mindenségben teljes vagy Mert nem úgy kérdezünk. kit fogok találni. az talál. Uram. mert mindent olyan pontosan és részletesen tudni akarunk. . valamint nagyon magas gondolkodással láttad el. és megnyittatik néktek! Mert aki keres. és ezt mondta: . Amikor Jézus ezeket hallotta Mária Magdalénától.Uram. Nos. hanem nyilvánítsd meg a dolgokat. Egyszer ugyanis azt mondtad nekünk: Keressetek. hanem a magasság tudatában kérdezünk. FEJEZET Mindezek után az történt. és rendkívül meggondoltan kérdezünk.

eredeti minőségében 159 . A Nap világossága. és nincsen itt semmilyen kép. majd így szólt Jézushoz: . Vagyis: ezen a világon semmi sincsen.Uram és Megváltóm. hogy a Láthatatlanok mindegyike kilencszer nagyobb a mennynél és az afölött lévő szféráknál és a tizenkét eonnál és ezek összegénél. Kérdezz tehát. vagy inkább milyen helyet találhatunk ezen a világon. akkor nagyon fogok örülni. Mert a nap eredeti világossága nem itt van.ujjongjatok! Ha céltudatosan kérdezősködtök minden iránt. Bizony mondom nektek. hogy a huszonnégy Láthatatlan a világ napfényénél tízezerszer fényeseb­ ben ragyog. és úgy kérdeztek. Bizony. Ezen a világon semmi sem világosabb a napfénynél. hanem ez a világosság sok szférafüggönyön és téren hatol át. és Én örömmel nyilatkozom neked. ami hozzájuk hasonló. FEJEZET Jézus pedig felelt.Mit találhatnánk ezen a világon. ami mennyei minőségű lenne. és azt mondta Máriának: . bizony mondom nektek. ahogyan már máskor is mondtam nektek. ahogyan kell. hogy mindent határozottan megkérdeztek. vagyis mit is mondjak róluk? Mert ezen a világon semmit sem hasonlíthatok őhozzájuk. ki és mi a huszonnégy Láthatatlan? Vagyis mi a lényük. ahogyan már korábban is mondtam nektek. ami a lényüket jelképezhetné. Amikor Mária ezt hallotta a Megváltótól. vagy miből áll a világosságuk? 84. mely hozzájuk lenne hasonló? Mihez hasonlítsam tehát őket. nagyon örült és ujjongott.

A tizenkét eont a legmélységesebb sötétségnek látjátok majd. És le fogtok tekinteni az egész embervilágra. Ha majd titeket elvezetlek a sors-erők archonjainak területéhez. milyen pompásak. úgy néztek le rájuk a tizenkét eon és 160 . nincsen ezen a világon semmilyen kép. ahogyan korábban is mondtam már nektek. és rendkívüli fényességük miatt ezt a világot itt a legmélységesebb sötétségnek fogjátok látni. meglátjátok majd. ahogyan már régebben is mondtam nektek. Ha aztán titeket tovább viszlek a tizenharmadik eonhoz. És a nagy fényességük miatt a sorserők archonjainak helye a legmélységesebb sötétségnek fog tűnni. amit a huszon­ négy Láthatatlanhoz hasonlíthatnánk. hogy milyen fényességben vannak. akkor meglátjátok. és meglátjátok az ő lényük igazi alakjait. De kis idő múlva elvezetlek téged. s mint a porszemre. meglátjátok a pompát. és tízezerszer világosabb a huszonnégy Láthatatlan fényességénél meg a nagy. a testvéreidet és tanítvánvtársaidat a magasság minden területéhez és az Első Rejtélv három teréhez. amellyel az archonok helyét felülmúlják. Ha pedig titeket a magassághoz vezetlek. nem példázatban. s számotokra porszem­ nek látszik a közöttük lévő nagy távolság miatt. akkor nagyon csodálkoztok majd. láthatat­ lan Mindenség-Atyjánál és a nagy. Ha pedig a tizenkét eonhoz viszlek titeket. csak a Kimondhatatlan birodalmának helyeire nem. Háromszor hatalmas Istenségnél is. Ezért tehát Mária. és a nagyszerűség miatt is. és a nagyszerűség miatt. mellyel azok felülmúlják ezt. és szemtől szemben látjátok a magasságban lévők dicsőségét. amelyben van.a világosság szolgálólányának [szüzének] körzetében van. sem világosság sem forma. hanem valóban. amely elválasztja az archonok területétől. s ez szinte porszemnek fog látsza­ ni a nagy távolság miatt.

akik jobbra vannak. Ehhez képest a középen lévők területe olyannak tűnik majd nektek. amellyel ez a hely a világosságországot jelentősen felülmúlja. 161 . És még egyszer letekintetek a tizen­ két eonra. mint az embervilág délben. porszemnek fog az tűnni nektek a nagy távolság miatt és a nagyszerűség miatt. aldk az örökséget kap­ ják és a világosság Rejtélyeit kapták. s annak a dicsőségét látjátok. mint az embervilág éjszakája. Ha aztán azoknak a helyeire vezetlek titeket. és a sorserők egész helyére és az egész kozmikus szerkezetre és minden szférára és minden rendszerültre. akkor meglátjátok. Ha pedig azoknak a területére viszlek titeket. akik középen vannak. És ha elviszlek titeket azoknak a területére.a tizenharmadik közötti nagy távolság miatt. A tizenhárom eon a legmélységesebb sötétségnek tűnik majd nektek. mely a jobb oldalon lévők helyétől választja el azt. meg a nagyszerűség miatt. akkor a világosságország fénye olyan lesz nektek. de borús időben. akkor az egy por­ szem tulajdonságaival fog rendelkezni számotokra a nagy távolság miatt. amelyben fekszenek. mely a fénykincstől elválasztja. vagyis a fénykincshez [világos­ ságkincshez] viszlek. akkor az porszemnyi nagyságúnak tűnik nektek a nagy távolság miatt. akkor a jobb oldaliak területe olyan világosnak tűnik nektek. mint az embervilág napjának a fénye. mellyel a tizenharmadik felülmúlja a tizenkettőt. mekkora pompában vannak. a nagy távolság miatt. akkor meglátjátok pompás nagyságukat. Ha pedig titeket a világosságországba. és a nagyszerűség miatt. és meglátjátok az ő világosságuk fényességét. Ha pedig a világosságországra tekintetek. És ha a középre tekintetek. amivel ez a hely a többit felülmúlja. Számo­ tokra porszemnek tűnik mindaz. S ha letekintetek a jobb oldaliak világához.

kitűnőbbek lesznek a te birodalmad fénykincsének teremtményeinél? Mert úgy hallottam. a világ emberei tehát.Kérdezz amit akarsz. nagyon megörült. a legbelsőbbtől a legkülsőbbig. határozottan és megbízhatóan tájékoztatlak. akik megkapták a világosság Rejtélyeit. Amikor Mária ezeket hallotta a Megváltótól. és a nagy világosság miatt. És teljesekké teszlek titeket minden erőkben és az egész bőségben [plerómában]. hogy tökéleteseknek és min­ den Gnózisban teljeseknek nevezzenek majd titeket. ne neheztelj. Mária.Uram. ha megkérdezlek. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. példabeszéd nélkül fogok meg­ nyilvánítani neked mindent.85. amit akartál. és nagy örömmel nyilatkozom neked. a kisugárzások [teremtés] helye. Mária Magdaléna sietett elő. azt mondtad.Azok az emberek pedig. és a világosságországban lévő fénykincs alkotásait? 162 . És Jézus felelt és azt mondta Máriának: . A világosságország tehát a fényldncs. majd így szólt: . mivel mi céltudatosan meg­ kérdezünk tőled mindent. .Uram. és így szólt: . hogy ha titeket azoknak a helyére vezetlek. kérdezd. akkor a világosságbiroda­ lom alkotásainak helye porszemnek tűnik majd nektek a nagy távolság miatt. ami után kérdezősködsz. akik megkapták a világosság Rejtélyeit. és nyíltan. mely elválasztja őket. mellyel ez a hely felülmúlja a fénykincs országát. a Kimondhatatlantól a legmélyebb sötétségig. akik megkapják a világosság Rejtélyeit. Nos. felül­ múlják majd a világosságországot.

Ez még nem most fog megtörténni. a teremtés helye.Bizony nagyon szép. A fénykincs tizenkét Megváltója és mindegyiknek rendszere. Az ötödik Megváltó. akik megkapták a világosság Rejtélyeit. hogy beszélhessek veled az eon végéről és a mindenség felemelkedéséről. akik a fényörökségnél az Első Rejtély ötödik Rejtélyét kapták. 163 . Éppúgy lesz a harmadik Hang alkotásainak Megváltója azon lelkek­ kel. ahogyan céltudatosan és alaposan érdeklődsz minden iránt. akik a fényörökségben az Első Rejtély harmadik Rejtélyét kapták. Ide hallgass tehát. a nagy a nagysága szerint. melyek a Hét Hang és az Öt Fa alkotásai. FEJEZET És Jézus felelt. És mindegyik az ő teremtésé­ nek királya. Azt mondtam: Ez majd a mindenség végének és megszüntetésének idején történik. És az Első Hang alkotásainak Megváltója azon lelkek helyén lesz. akik a fényörökségnél az Első Rejtély negyedik Rejtélyét kapták. akik az Első Rejtély első Rejtélyét kapták az Én országomban. ezt mondván Máriának: . de mondtam nektek: Ha titeket az örökösök helyéhez vezetlek. a kicsi a csekélysége mértékében. akkor a fénykincs. számotokra szinte porszem lesz és mint a napfény nappal. akik az Első Rejtély második Rejtélyét kapták. a fénykincs ötödik Hangja alkotásainak Meg­ váltója azokkal a lelkekkel lesz.86. És a második Hang alkotásainak Megváltója azon lelkek helyein lesz. És a fénykincs negyedik Hangja alkotásainak Megváltója azon lelkek helyén lesz. velem lesznek a fényörökség helyén. mert velem együtt királyok az én országomban. Továbbá mindegyikőjük király a fényességének megfelelően.

ez a fénykincs első Fája alkotásainak Meg­ váltója. akik a fényörökségben az Első Rejtély nyolcadik Rejtélyét kapták. aki a fénykincs második Fája alkotásainak Megváltója. akik a fénykincsben az Első Rejtély hetedik Rejté­ lyét kapták. mert királyok a fényörökségben. aki a fénykincs ötödik Fája alkotásainak Megváltója. azok lelkeinek helyein lesz. akik a fényörökségnél az Első Rej­ tély tizedik Rejtélyét kapták. a hetedik. meg a Három Ámen a jobbom felől lesz. 164 . akik a fényörökségben az Első Rejtély kilencedik Rejtélyét kapták. A nyolcadik Megváltó. És a Hét Ámen.És a fénykincs hatodik Hangja alkotásainak Megváltója azok lelkei­ nek a helyén lesz. akik az Első Rejtély hatodik Rejtélyét kapták meg. akik az Első Rejtély tizenegyedik Rejtélyét kapták a fényörökségből. akik a fényörökségnél az Első Rej­ tély tizenkettedik Rejtélyét kapták. És az Ikermegváltó. ez a gyermekek gyermeke. mivel ők is királyok a fényörökségben. És a kilencedik Megváltó. ahogyan már a fénykincsben is teszi. És a tizenkettedik Megváltó. És a tizedik Megváltó. és a kilenc Őr a bal kezem felől marad. ez azok lelkeinek helyén lesz. Éppígy a tizenegyedik Megváltó. És minden Megváltó uralkodik majd a fényörökségben az ő emanációinak [kisugárzásainak] rendszerén. A fénykincs hetedik Hangja alkotásainak Megváltója. azok lelkeinek helyén lesz. meg az Öt Fa. azok lelkeinek helyén lesz. azok lelkeinek helyén lesz. aki a fénykincs harmadik Fája alkotásainak megváltója. aki a fénykincs negyedik Fája alko­ tásainak megváltója. azok lelkeinek helyein lesz.

Jeu ugyanis a világosság felvigyázója. a nagy és jó. És az Öt Fa magasságosabb lesz mint a Három Amen a fényö­ rökségben. meg a Nagy Világosság függönyének Őre és a világosság begyűjtői meg a két nagy Vezér és a nagy Szabaóth. Feladatuk jelentősége miatt. Az Őr azonban. amelyre rendeltettek. aldt Atyámnak neveztem. még beszélni fogok veletek. Jeuból. királytársak lesznek 165 . Ezt a hatot aztán az utolsó Segítő az Első Rejtély parancsára a jobb oldaliakhoz állította a világosságbegyűjtés igazgatójának. a felső világossá­ got begyűjtik az archonok eonjaiból. aki azoknál van. a nagy. aki a világosságot begyűjti meg a két nagy Vezér (az első Fától az ötödik Fáig) az Öt Fa megtisztított és abszolút tiszta világosságából keletkezett. a jobb oldalon lévők függönye előtti Őr. akik az Első Rejtélytől az első Rejtélyt kapták. És a Három Ámen az Ikermegváltóknál magasságosabb lesz az országban. amit kaptak a mindenség terjesztésével kapcsolatban. Melkhisédek ellenben az ötödik Fából jött. ő keletkezett először az első Fa tiszta világosságából. a világosság felvigyázójából lett. melyeknek mindenkori feladatáról. És az Ikermegváltók magasságosabbak lesznek a kilenc Őrnél az országban. meg a kozmoszokból (világokból) és az ezekben lévő fajokból.És a fénykincs kilenc Őre kitűnőbb (magasságosabb) lesz a fényörök­ ség Megváltóinál. a jó királyok lesznek a fénykincs első Hangjának első Megváltója területén. A két Vezér aztán a fénykincs harmadik és negyedik Fájának megtisztított és abszolút tiszta világosságából lett. És Jeu. a második Fából keletkezett. Mert bizony Jeu meg a jobb oldaliak helyeinek Őrei és Melkhisédek. Szabaóth pedig.

A közép többi angyala. a tizenkét Megváltó helyein fognak elterjedni. akik középen vannak. Mind fölött pedig Én fogok uralkodni a fényörökségben. míg teljessé nem válik a tökéletes lelkek gyülekezetének száma. És a világosság szolgálóleánya [Szüze] meg a közép nagy Vezére. nem most lesz. de mindenki az ő területén lesz. Mindez. nem történik meg a vég előtt. vagyis a mindenség feloszlatásánál és a fényörökség tökéletes lelkeinek teljes számú felmenetelénél. amit mondtam nektek. ezek mind királyok lesznek az első Hang első Meg­ váltójával azok lelkeinek a területén. akiktől ti a [lélek-] alakot és az erőt kaptátok. amelyre kezdettől fogva állíttatott. ahová rendeltetett. mindegyik abban az időpontban. A Hét Hang és az Öt Fa és a Három Ámen és a Megváltóikrek és a Kilenc Őr és a jobb oldaliak és a középen lévők. ahová beiktatták őket. akit az eonok archonjai az ő területükön lévő egyik nagy archon neve szerint a Nagy Jaónak neveznek és a tizenkét szolgája. amikor 166 . míg a fénykincs tökéletes lelkeinek száma együtt fel nem emeltetik. hanem az eon végén. míg a fényörökség tökéletes lelkeinek száma együtt fel nem emelkedik.majd a fénykincs első Hangjának Első Rejtélyében. akik az Első Rejtélytől az első Rejtélyt kapták. amely töredelmesen megtért. akik az Első Rejtélytől a fényörök­ ségben az első Rejtélyt kapják. A lelkek mind jönni fognak. A világosság hét Szüzének tizenöt Segítője pedig. azon a helyen marad. mind azon a helyen maradnak. Mindez pedig. mindegyik a saját dicsőségének mértéke szerint velem fog uralkodni a fényörökségben. amit mondtam. És minden archon. mely azok lelkeinek helyén lesz.

egészen addig. amelyikig a fényörökségben meg­ kapta a Rejtélyeket. akik a közép helyeiről valók. És mindegyik addig a helyig megy és ott marad. minden megbánó archon előtt fog menni. Ok pedig átmennek a közép minden területén. és átmegy minden töredelmes archonon és a közép helyeire jut. Röviden: az emberiség minden lelke. És a középen lévők megkeresztelik őket. És mindegyik elvégzi a hivatalát. És azok előtt is mennek. amelyikbe kezdettől fogva helyeztettek el.a Rejtélyt megkapja. azok annak a rendnek a helyén marad­ nak. amíg a mindenség fel nem emeltetik. és lepecsételik őket az ő Rejtélyeik pecsétjével. és tovább mennek a fényörökség helyére. meg akik a fény­ kincs helvén vannak. Mindegyik megadja nekik az ő Rejtélyének pecsétjét. meg akik jobbról valók. és akik a fénykincs helyéről valók. És mindegyik azon a helyen marad. akik jobb oldalon vannak. ameddig megkapta a Rejtélyeket. aki a fénykincs területéről való. És azokat is megelőzik. Egyszóval: mindenkit megelőznek. És bemennek mindegyiknek a legbensőbbjébe. a fénykincshez. akik a középen lévő helyen vannak. amelyre rendeltetett a Rejtélyeket 167 . aki megkapja a Rejtélyeket. akik az Első Parancsolat területéről valók. Azok pedig. s ők belépnek mindegyiknek a legbensőbbjébe. és átmennek a jobb oldali helyen és a Kilenc Őr helyének belsején és az Ikermegváltók helyé­ nek belsején és a Három Ámen és a Tizenkét Megváltó helyének belsején és az Öt Fa és a Hét Hang [magánhangzó] belsején. és tovább mennek az ő Rejtélyeik helyére. És megelőzik azokat is. megadják nekik a pneumati­ kus [szellemi] avatást [felkenik őket].

Ezért mondtad Uram azt is. és így szólt: . te szellemmel-telt és tiszta! Ezt jelentik a szavak. hogy akinek van füle. akik az elsők. világosságban-lakómnak van füle. és azt mondta neki: . mivel ez egészen tiszta szellemből eredt. és minden szavadat meg­ értem. és azokat. Uram. hogy ugyanis az emberi nem minden lelke. előbb megy be majd a világosságbirodalomba. FEJEZET Úgy esett. ezek azok. Mária Magdaléna sie­ tett előlépni. az hallja. Jézus újra felelt. ezekkel kapcsolatban egykor azt mondtad nekünk. Ez tehát az ige. mint a magasság helyeiről valók. és mindezek előtt fog a fénvörökséghez menni.Rendkívüli. 168 . az hallja. hogy ezek átmenjenek az ő közepén a fényörökséghez.Uram. aki megkapja a világosság Rejtélyeit.megkapó lelkek begyűjtésénél. ez az egész emberi nem. szavaidat illetően. amit mondasz. akik a jobb oldal egész helyéről valók meg akik a fénykincs helyéről valók. hogy amikor Jézus befejezte a beszédet. a Megváltó csodálkozott a magyarázaton. és az utolsók az elsők. Uram: Az elsők lesznek az utolsók. megelőz minden bűnbánó archont. Mária. Nos. amik iránt oly céltudatosan és határozottan érdeklődtél. Nos. hogy hivatalának megfelelően fogadja és pecsételje le ezeket a lelkeket. Egyébként: akinek van füle. Mária. Tudni akartad tehát. Amikor ezeket mondta. Vagyis az utolsó. 87. hogy felfogunk-e minden szót.

ne bosszankodj. aki a fénykin­ cset veszi körül . a hely nagyságához képest. a magasságban lévők nagy fényessége és mérhetetlen nagysága miatt. akik minden Segítő fölött állnak. ami leírhatná ezt a fényességet. amelyen az utolsó Segítő van. hogy miiven a fajtájuk. akkor a fény­ örökség helyét csak akkorának látjátok. mivel gyakran zaklattalak. sem világosság. Uram. Ne haragudj tehát. Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. Mert testvéreim az emberi nemnek prédikálnak.ha tehát titeket ennek az utolsó Segítőnek a területéhez vezetlek. ha megkérdezlek. aki a kis Segítő fölött áll. mert ezen a világon nincsen semmi hasonló sem. amelyben él. és meglátjátok pompás dicsőségét. amelyben van. akik az ő területük alatt vannak. vagyis az igazságosság magasságában és az alatt vannak. Ezután beszélek majd veletek annak a Segítőnek a fényességéről is. nem csak ezen a világon. azoknak a területéről azonban nem fogok tudni beszél­ ni veletek. sem nagyság. és így szólt tanítványaihoz: . amihez hasonlítani lehetne őket. FEJEZET Mindezen beszédek után folytatta Jézus. hogy hallgasson rájuk és bűnbánatot érezzen. és azt mondta Jézusnak: .88. Ha tehát titeket az utolsó Segítő területéhez vezetlek. Nincsen tehát ezen a világon semmi sem. Mária Magdaléna lépett elő. hanem azokhoz sem hasonlók.Hallgassátok. mint ennek a világnak egy váro­ sát. és a nagy fényesség miatt is. hogy beszéljek veletek a magasságban lévők fényességéről. ha céltudatosan és határozottan kérdezőskö­ döm. Ezért tehát valóban semmi sincsen.Uram. és a rossz archonok rettenetes ítéletei elől 169 . ami ezen a világon hasonló lenne és leírhatná őket. mert ezen a világon semmivel sem lehet ábrázolni vagy leírni őket.

megmenttessék és a magasságba menjen és a világosságországot örökölje. arkangyalokon. a hosszat és a szélességet is illeti. bizony mondom nektek. az istenségeken és minden Láthatatlanon túl. Uram. mert testvéreim prédikálják az egész emberi nemnek. majd így szólt Jézushoz: . nagyon messze van tőle az angyalokon. És ldszámíthatatlan mértékben nagyobb a másiknál az angyalok. Mert mérhetetlen távolságban. a második Segítő hányszorta nagyobb az elsőnél? És milyen messze van tőle. valamint megmenttessenek a hatalmas paralemptoroktól [elővezetőktől] és a külső sötétségtől. a Megváltó ezt hallotta Máriától. arkan- 170 . amit akarsz. Mert mi.Kérdezz. hogy minden rettenetes ítélettől megmeneküljön. Ezért kérdezős­ ködünk tehát minden iránt nyomatékosan.Uram. jobban mondva hányszorta világosabban ragyog? Jézus felelt Máriának a tanítványok körében: . hanem az egész emberi nemet. 89. a második Segítő mérhetetlen távolságban van az elsőtől ami a magasságot. s Én határozottan és megbízhatóan. hogy az emberek megmeneküljenek a sötétség rettenetes archonjaitól. mélységes irgalommal felelt neki. ezt mondván: . nem csak magunkat sajnáljuk. nagyon megörült. a mélységet. FEJEZET Amikor Mária ezeket hallotta a Megváltótól. példa­ beszéd nélkül nyilatkozom neked. Amikor Jézus.Bizony.

akik a világosság Rejtélyeit kapják az utolsó Segítőben? Jézus pedig felelt. azok az alacsony rendben lesznek. amelyben van. akkor mindegyik a kapott Rejtélynek megfelelően lesz az ő rendjében. 90. és így szólt a tanítványok közepette Máriához: . és nincsen mértéke a világosság­ nak. és ezt kérdezte Jézustól: .Ha azok. egyik végtelenül nagyobb és világosabb a másiknál. ahogyan korábban is mondtam már nektek. és mérhetetlen távolság választja el a másiktól. Ezért mondtam egyszer 171 . amikor megmagyarázom őket. az angyalok és arkangyalok miatt. negyedik és ötödik Segítő. Isteneken és minden Láthatatla­ non keresztül. De mindegyik­ nek a mibenlétét le fogom írni nektek. ott fog ő maradni a fényörökségben. újra Mária Magdaléna lépett elő. akik a világosság Rejtélyeit kapták.Uram. Éppígy a harmadik. azok a magasabb rend­ ben maradnak majd. az archonok anyagi testeiből jöttek. kik és milyenek lesznek azok. ahogyan már korábban is mondtam nektek. akik viszont az alacsony Rejtélyeket kapták. arkangyalokon. és az istenségek és minden Láthatatlan miatt. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak.gyalok és istenségek meg minden Láthatatlan által (akik benne vannak). Akik a magasabb Rejtélyeket kapták. Röviden: amelyik területig valald megkapta a Rejtélyeket. mérhetetlenül világosabban ragyog. az angyalokon. És sokkal.

És ald a második Háromságos Szellem Rejtélyét kapta. de nem áll hatalmában a harmadik Háromságos Szellem magasabb rendjeihez menni. aki mind a huszonnégy Rejtélyen uralkodik. amelyek az Első Rejtély terén uralkodnak. abban a Szel­ lemben. amelynek a Rejtélyét kapták. a fölötte lévő rendekbe nem mehet. de nem áll hatalmában a fölötte lévő rendekhez elmenni vagy azokban járni. annak hatalmában áll minden alatta lévő rendbe lemenni. vagyis nem mehet a Kimondhatatlan terének rendjeihez. amelyikeknek a területéről majd a mindenség magyarázatánál fogok veletek beszélni . ez a huszonnegyedik Rejtély kívülről. és hatalmukban áll majd minden alattuk lévő térségbe menni és abban járni. Akik pedig a huszonnégy Rejtély rendjeiben kapnak Rejtélyeket. rendszerébe. de nem áll hatalmuk­ ban a fölöttük lévő területekre menni vagy azokban járni. lemehet az alatta lévő rendekbe. vagyis a harmadik tér minden rendjébe. És aki a harmadik térben lévő Első Rejtély rendjeibe kapott Rejtélyt. és minden rendet is. az elmehet az első Háromságos Szellem minden rendjéhez és bejárhatja azokat. Úgy hogy ald az első parancsolat Rejtélyeit kapta. annak hatalmában áll elmenni minden rajta kívül lévő rendhez.áll hatalmában a magasságba menni a fölötte lévő rendekbe. Aki az első Háromságos Szellem Rejtélyeit kapta. arra a helyre jutnak. mely ezekben van. annak hatalmában áll minden lejjebb lévő rendhez menni és azokat bejárni. és a kívül lévő első tér elöljárója [feje]. 173 . de a magasságba. de a fölötte lévőkbe nem mehet. de az övénél magasabb rendbe nem mehet fel és nem járhatja be azokat. Ald pedig az Első Rejtély rejtélyeit kapja.ald tehát ennek a Háromságos Szellemnek a Rejtélyét kapja.

FEJEZET Jézus pedig felelt.Uram és Megváltóm. megnyilvánítod azt. az mind azon a területen marad. és így szólt Jézushoz: . te áldott és szeretett. ami után érdeklődünk majd. ott lesz ő. hogy beszéljek előtted. hogy mond­ jad. mert. ameddig megkapta a Rejtélyeket. Most azonban hallgasd. ott lesz a ti kincsetek is. parancsold meg nekem is. Nos. és nem 172 . hogy beszélhessek veled: Aki világosságrejtélyt kapott. hogy bármit is kérdezek. neked is megparancsolom.Uram. hogy amelyik helyig valaki megkapta a Rejtélyeket. János. amit akarsz. azon a területen marad-e mindenki [csak addig jut-e el]. Jézus pedig felelt nagyon irgalmasan. hogy az alatta lévő rendekbe menjen? 91. és az sem áll hatalmában. János lépett elő. ha céltudatosan és határozottan érdeklődöm minden után. s Én nvíltan válaszolok neked példabeszéd nélkül. Uram.János.nektek: Ahol van a ti szívetek. Ez azt jelenti. ne titkolj el előlünk semmit sem. Uram.Bizony jól kérdeztek mindent. Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. amelyikig megkapta a Rejtélyeket. megígérted nekem. ami után céltudatosan és határozottan érdeklődsz. és ne haragudj. és így szólt Jánoshoz: . és mindent megmondok. János felelt. és nem áll hatalmában más. és azt mondta Jánosnak: . céltudatosan és nyíltan. és azt mondta Jézusnak: . fölötte lévő rendekbe bemenni.

ald tehát ennek a Háromságos Szellemnek a Rejtélyét kapja. Aki pedig az Első Rejtély rejtélyeit kapja. és hatalmukban áll majd minden alattuk lévő térségbe menni és abban járni. de nem áll hatalmuk­ ban a fölöttük lévő területekre menni vagy azokban járni. lemehet az alatta lévő rendekbe. rendszerébe. és minden rendet is. abban a Szel­ lemben. annak hatalmában áll elmenni minden rajta kívül lévő rendhez. de az övénél magasabb rendbe nem mehet fel és nem járhatja be azokat. amelyikeknek a területéről majd a mindenség magyarázatánál fogok veletek beszélni . 173 . amelyek az Első Rejtély terén uralkodnak. vagyis nem mehet a Kimondhatatlan terének rendjeihez. aki mind a huszonnégy Rejtélyen uralkodik.áll hatalmában a magasságba menni a fölötte lévő rendekbe. a fölötte lévő rendekbe nem mehet. annak hatalmában áll minden alatta lévő rendbe lemenni. annak hatalmában áll minden lejjebb lévő rendhez menni és azokat bejárni. amelynek a Rejtélyét kapták. Akik pedig a huszonnégy Rejtély rendjeiben kapnak Rejtélyeket. de nem áll hatalmában a fölötte lévő rendekhez elmenni vagy azokban járni. ez a huszonnegyedik Rejtély kívülről. Úgy hogy aki az első parancsolat Rejtélyeit kapta. arra a helyre jutnak. mely ezekben van. És aki a harmadik térben lévő Első Rejtély rendjeibe kapott Rejtélyt. de a fölötte lévőkbe nem mehet. Aki az első Háromságos Szellem Rejtélyeit kapta. vagyis a harmadik tér minden rendjébe. de a magasságba. az elmehet az első Háromságos Szellem minden rendjéhez és bejárhatja azokat. de nem áll hatalmában a harmadik Háromságos Szellem magasabb rendjeihez menni. És aki a második Háromságos Szellem Rejtélyét kapta. és a kívül lévő első tér elöljárója [feje].

miért keletkezett a sötétség. és miért keletkezett a világosságország és a fényörökség helye. vagyis nem mehet a Kimondhatatlan terének rendjeihez. az bejárhatja a három Háromságos Szellem minden terének minden rendjét. És aki a Kimondhatatlan Első Rejtélyének eredeti Rejtélyét kapta meg. És ez a Rejtély tudja. hosszától széltéig és székétől a hosszáig. És ez a Rejtély tudja. annak hatalmában áll minden alatta lévő rendhez menni. és miért lett a világosság. és miért keletkezett a világosságbirodalom nyugalma. melyek az Első Rejtély minden terén uralkodnak . ahol a fénybirodalom örökségében tetszik neki. hogy miért keletkezett a káosz. és miért kelet­ kezett a fénykincs. hogy miért keletkezett a bűnösök megbüntetése. hogy miért keletkeztek az ítéletek. Őneki hatalmában áll a fényörökség minden rendjének a bejárása kintről be és belülről kifelé. és hatal­ mában áll ott maradni. a felette lévő rendekhez.Aid pedig a harmadik Háromságos Szellem Rejtélyeit kapta (ez a Szellem uralkodik a három háromszoros szellemhatalmon és az Első Rejtély három terén). És ald azt a Rejtélyt megkapja a Kimondhatatlantól. fentről le és lentről felfelé. vagyis az Első Rejtélynek mind a tizenkét Rejtélyét. És ez a Rejtély tudja. 174 . Röviden: bejárhatja a fényörökség minden területét. és az Első Rejtély három terét és ennek minden rendjét. És bizony mondom nektek: A világ feloszlatásánál ez az ember király lesz a fénykincs minden rendje fölött. és miért keletkezett a világosságok világossága. de nem mehet magasabbra. hogy miért keletkezett a sötétségek sötétsége. [a Rejtélyt] aki Én vagyok .aki tehát ezt a Rejtélyt fogja megkap­ ni. És ez a Rejtély tudja.az a Rejtély tudja.

és miért keletkeztek a világosságalkotások (kisugárzások). hogy miért keletkeztek a világosság-imák. és miért keletkezett a tisztaság. hogy miért keletkezett a gyilkolás. 175 . Tudja. És ez a Rejtély tudja. és miért keletkeztek a jók. És ez a Rejtély tudja. hogyan keletkezett az átok és hogyan az áldás. hogy miért keletkeztek a bűnösök. és hogyan az aláza­ tosság és a szelídség. hogy miért keletkezett a házasságtörés és a paráznaság [bál­ ványimádás]. És ez a Rejtély tudja. hogy miért keletkezett a tisztítótűz [a büntetés tüze]. és miért keletkeztek a világosság örökségei. hogy miért keletkeztek az istentelenek. hogy a tűz ne ártson. hogy miért keletkeztek a büntető ítéletek. és hogyan keletke­ zett a béke. és miért kelet­ keztek a keresztelők és a világosságrejtélyek. És ez a Rejtély tudja. Tudja. és miért keletkeztek a világosság pecsétjei. hogy miért keletkezett a bűn. hogyan keletkeztek a rágalmazások és hogyan a világossághimnuszok. hogy miért keletkezett a gonoszság és miért a csalás. hogyan keletkezett a harag. Tudja. hogy miért keletkezett a sírás. Tudja. És ez a Rejtély tudja. és miért keletkezett a nevetés. hogyan keletkezett a gőg és az önteltség. és miért keletkezett a lelkek életre keltése. hogy miért keletkezett a nemi közösülés. És ez a Rejtély tudja. És ez a Rejtély tudja. és miért keletkezett a megtartóztatás. És ez a Rejtély tudja. Tudja. És ez a Rejtély tudja.És ez a Rejtély tudja.

és miért keletkezett az emberek lenézése.Tudja. hogy miért keletkezett a testek mozgása és az ő hasznuk. és miért keletkezett az ártatlanság és az engedelmesség. és miért keletkezett az irgalom. És ez a Rejtély tudja. Tudja. Tudja. és miért keletkezett a gyen­ geség. miért keletkezett a rágalmazás és miért a jó hír. és miért keletkezett a tisztaság. hogy miért keletkezett a halál. hogy miért keletkezett a lázadozás. És ez a Rejtélv tudja. hogy miért keletkezett az engedékenység. 0 pedig folytatta beszédét.Hallgassatok tovább. és miért keletke­ zett az élet. Tudja. Tudja. azok nagyon megörültek. 92. hogy miért lettek a világ gazdagjai. tanítványaim. Tudja. Tudja. 176 . FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. hogy miért keletkezett a pusztulás és miért az örök örökkévalóság. hogy miért keletkezett a szegénység és miért a gazdagság. és így szólt: . hogy miért keletkezett az erősség. hogy miért keletkezett a bűn. hogy miért keletkeztek a hüllők. Tudja. hogy miért keletkezett az irgal­ matlanság. és miért lesznek megsemmi­ sítve. Tudja. hogy a Kimondhatatlan Rej­ télyét alaposan megismertessem veletek: A Kimondhatatlannak Rejtélye tudja. és miért lett a szolgaság.

Tudja. hogy miért keletkezett a réz anyaga és miért a vas és a kő anyaga. hogy miért keletkezett az üveg anyaga. és hogyan keletkeztek ben­ nük a drágakövek. Tudja. és miért keletkezett az ezüst anyaga. És ez a Rejtély tudja. és miért lesz ez a világ maradéktalanul megsemmisítve. és miért keletkeztek a madarak. hogy miért keletkeztek a föld vizei és minden benne lévők. hogy miért keletkezett az ólom anyaga. és miért keletkezett maga a föld is. hogy miért keletkezett a világ anyaga. és miért keletkeztek a tengeri állatok. hogy miért keletkezett a növényvilág. hogy miért keletkezett a barom [jószág]. hogy miért keletkeztek a vadállatok. És ez a Rejtély tudja. Tudja. hogy miért keletkezett az arany anyaga. Tudja. hogy miért keletkeztek a tengerek és a vizek. és miért lesznek megsem­ misítve. És ez a Rejtély tudja. és miért keletkezett minden anyag.Tudja. Tudja. Tudja. 177 . és miért keletkezett a faggyú anyaga. Tudja. hogy miért keletkeztek a hegyek.

hogy miért száradt ki a föld.Tanítványaim és társaim és testvéreim. hogy miért keletkezett a Dél. hogy miért keletkezett a hőség. és minden szót.93. és miért keletkeztek a felhők. és miért jött rá eső. és így szólt a tanítványokhoz: . Hallgassátok tovább. És tudja. tanítványaim. miért keletkezett a Nyugat. és miért kelet­ kezett az emberiség. és miért keletkezett a jótékony harmat. és miért keletkezett a kellemes lehűlés. hogy miért keletkezett a jégeső. Tudja. és miért keletkezett a kelle­ mes hó. Tudja. Tudja. hogy miért keletkezett a por. 178 . amit még mondok nektek. a mindőtökben lévő szellem legyen továbbra is éber. Tudja. hogy miért keletkeztek a démonok. és miért jött fölé víz. maradjatok ébren. és miért keletkezett a hűvös. FEJEZET Jézus pedig folytatta. hogy miért keletkezett az éhínség és miért a bőség. hogy miért keletkezett a hideg dér. mert mostantól kezdve beszélek veletek a Kimondhatatlan minden Gnózisáról [ismeretéről]. Mert ez a Rejtély tudja. Tudja. fogjatok fel és értsetek meg. halljátok a Kimondhatatlan Rejtélyének teljes ismeretét. hogy miért keletkezett a nyugati szél. és miért keletkezett a keleti szél. Tudja. Tudja. Tudja. És ez a Rejtély tudja. hogy miért keletkeztek a csillagok. miért süllyedt le a föld. és miért az Észak. Ez a Rejtély tudja. és miért kelet­ kezett a Kelet.

hogy miért keletkeztek az ég csillagai és a csillagok keringése. és miért keletkezett az egyetértés. hogy miért keletkeztek a szférák archonjai. Tudja. miért keletkeztek az Urak és miért az Istenek. Tudja. hogy miért keletkezett a falánkság. és hogyan keletkezett a megelégülés. és miért keletkezett a pénzéhség. Tudja. és miért keletkez­ tek az eonok az ő függönyeikkel. és miért keletkezett a sze­ retet. és miért keletkeztek azok az archonok. és miért keletkezett az égbolt minden függönyével.Tudja. Tudja. és miért keletkezett az egyet­ értés. 179 . és miért keletkeztek az arkangyalok. Tudja. és miért keletkezett az észald szél. Tudja. Tudja. hogy miért keletkeztek az angyalok. és miért keletkez­ tek a szférák mindenféle területükkel. Tudja. akik bűnüket megbánták. Tudja. hogy miért keletkeztek az eonok archonjai. hogy miért keletkeztek a hivatalnokok. hogy miért keletkezett a féltékenység a magasságban is. hogy miért keletkezett a déli szél. Tudja. hogy miért keletkezett a viszály. Tudja. Tudja. hogy miért keletkezett a kapzsiság és miért a mindenről való lemondás. hogy miért keletkeztek az eonok zsarnok archonjai. Tudja. hogy miért keletkezett a gyűlölet. hogy miért keletkezett a magasból jövő tűz és a magasból jövő víz [eső]. és miért keletkeztek a szolgák.

Tudja, hogy miért keletkeztek a párosak, és miért keletkeztek a páratlanok. Tudja, hogy miért keletkezett az istentelenség, és miért keletkezett az istenfélőség. Tudja, hogy miért keletkeztek a csillagok, és miért keletkezett a szikra. Tudja, hogy miért keletkeztek a háromságos erők (a Háromszor-hatalmasok), és miért keletkeztek a Láthatatlanok. Tudja, hogy miért keletkeztek az Ősatyák, és miért keletkeztek a Tiszták. Tudja, hogy miért keletkezett a nagy Authádész, és miért keletkeztek a hűbéresei. Tudja, hogy miért keletkezett a nagy Háromszor-hatalmas, és miért keletkezett a nagy, láthatatlan Ősatya. Tudja, hogy miért keletkezett a tizenharmadik eon, és miért keletke­ zett a középsők területe. Tudja, hogy miért keletkeztek a közép paralemptorai [elővezetői], és miért keletkeztek a világosság szolgálólányai [fényszüzek]. Tudja, hogy miért keletkeztek a közép szolgái, és miért keletkeztek a közép angyalai. Tudja, hogy miért keletkezett a világosságország, és miért keletkezett a világosság nagy átvevője. Tudja, hogy miért keletkeztek a jobb oldali hely Őrei, és miért kelet­ keztek ezeknek a Vezérei. Tudja, hogy miért keletkezett az élet kapuja, és miért keletkezett a jó Szabaóth. Tudja, hogy miért keletkezett a jobb oldaliak helye, és miért a világos­ ságország, vagyis a fénykincs.

180

Tudja, hogy miért keletkeztek a világosság alkotásai [kisugárzásai], és miért keletkezett a tizenkét Megváltó. Tudja, hogy miért keletkezett a fényldncs három kapuja, és miért keletkezett a Kilenc Őr. Tudja, hogy miért keletkeztek a Megváltóikrek, és miért keletkezett a Három Ámen. Tudja, hogy miért keletkezett az Öt Fa, és miért keletkezett a Hét Ámen. És ez a Rejtély tudja, hogy miért keletkezett a keveredés, mely nem marad meg [nincs igazi léte], és miért lesz ez megtisztítva.

94.

FEJEZET

Jézus pedig folytatta, és ezeket mondta tanítványainak: - Figyeljetek továbbra is [maradjatok ébren], tanítványaim, s mindegyi­ kőtök tartsa szemmel világosságészlelő erejét, hogy biztonságosan ész­ leljetek. Mert mostantól kezdve beszélek veletek a Kimondhatatlan igazi területéről és mibenlétéről. Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak, az történt, hogy azok félrehúzódtak, és Jézus meghallgatását teljesen beszüntették. Ekkor Mária Magdaléna lépett elő, leborult Jézus lábai elé, megcsó­ kolta és sírva kérte őt: - Kegyelmezz nekem Uram; mert testvéreim hallgattak téged, aztán elengedték a te szavaidat. Nos, Uram, ami ezeknek a dolgoknak ismeretét illeti, amelyek, mint mondtad, a Kimondhatatlannak Rejtélyében vannak, egykor azt hallottam tőled: Most elkezdek veletek beszélni a Kimondha-

181

tatlan Rejtélyének egész ismeretéről. Ezt mondtad, de nem részletezted, hogy be is fejezzed. Testvéreim tehát hallgattak téged, aztán ellankadtak, s végül abbahagyták a figyelést. Ami tehát a szavaidat illeti, amelyeket intéztél hozzájuk, Uram, ha mindezeknek az ismerete abban a Rejtélyben van, hol található olyan ember ezen a földön, ald képes lenne ezt a Rejtélyt, minden részletével és ismereteivel, meg mindezeknek a szavaknak a lényegét és az azokkal kapcsolatos dolgokat megérteni?

95. FEJEZET

Az történt pedig, amikor jézus ezeket hallotta Máriától, és belátta, hogy a tanítványok figyelme kezdett ellankadni, bátorítani kezdte őket, és így szólt hozzájuk: - Ne szomorkodjatok, tanítványaim a Kimondhatatlannak Rejtélye miatt, mivel azt gondoljátok, hogy nem fogjátok tudni megérteni. Bizony mondom nektek: Ez a ti Rejtélyetek, és mindazoké akik rátok fognak hallgatni, úgy, hogy le fognak mondani erről az egész világról és ennek minden anyagáról, és lemondanak minden benne lévő gonosz gondolatról és ennek az eonnak minden gondjáról. Nos, Én mondom nektek, hogy akik lemondanak az egész világról és minden benne lévőről, és Istennek rendelik alá magukat, azoknak ez a Rejtély egyszerűbb a világosságbirodalom minden Rejtélyénél, és hamarább meg lehet érteni és egyszerűbb minden másnál. Ald eljut ennek

182

a Rejtélynek a megismeréséhez, az megszabadul ettől az egész világtól és ennek minden gondjától. Ezért mondtam egykor nektek, hogy jertek énhozzám mindannyian, akik megfáradtatok és megterheltettetek, jertek Énhozzám, és én felfrissítlek titeket. Mert az én terhem könnyű és az én igám kellemes. Nos, aki ezt a Rejtélvt megkapja, az itthagyja az egész világot és a világ minden anyagának gondját. Ezért tehát, tanítványaim, ne bánkódjatok, mivel azt hiszitek, hogy ezt a Rejtélyt nem fogjátok megérteni. Azt mondom nektek, hogy ezt a Rejtélyt mindegyik másiknál könynyebb megérteni. Bizony mondom nektek: Ez a ti Rejtélytek, és mind­ azoké, akik lemondanak az egész világról és annak minden anyagáról. Most pedig ide hallgassatok, tanítványaim, társaim és testvéreim, hogy a Kimondhatatlan Rejtélyének megismerésére serkentselek titeket, amelyről beszélek nektek. Mert eljutottam ahhoz, hogy a mindenség kibontakozásának magyarázatánál átadjam nektek az egész ismeretet; mert a mindenség kibontakozása az ő Gnózisa. Ide hallgassatok tehát, hogy folytathassam, és beszélhessek veletek ennek a Rejtélynek az ismeretéről: Mert ez a Rejtély tudja, hogy az öt Segítő miért törekedett [tette sza­ baddá magát], s miért jött elő az Atyátlanból. És ez a Rejtély tudja, hogy miért törekedett [tette szabaddá magát] a Világosságok Világossága, és miért jött elő az Atyátlanból. És ez a Rejtély tudja, hogy miért törekedett [tette szabaddá magát] az Első Parancsolat, miért osztotta magát hét Rejtélyre, miért nevezik Első Parancsolatnak, és miért jött elő az Atyátlanból. Tudja, hogy miért törekedett [tette szabaddá magát] a Világosságok nagy Világossága, miért állt oda alkotások nélkül, és miért jött elő az Atyátlanból.

183

Tudja, hogy miért törekedett az Első Rejtély, mely a huszonnegyedik, ldnt, miért állította fel önmagában a tizenkét Rejtélyt, az Érinthetetlenek és Határtalanok számát, és miért jött elő az Atyátlanból. Tudja, hogy miért törekedett a tizenkét Mozdulatlan, miért sorakoz­ tak fel minden rendjükkel együtt, és miért jöttek elő az Atvátlanból. Tudja, hogy miért törekedtek a Megrendíthetetlenek, miért álltak fel tizenkét rendre oszolva, és miért jöttek elő az Atyátlanokból, amelyek a Kimondhatatlan terének rendjeihez tartoznak. Tudja, hogy miért törekedtek az Elképzelhetetlenek [kigondolatlanok], amelyek a Kimondhatatlan második teréhez tartoznak, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törte magát a tizenkét Megjelöletlen, miért sora­ koztak fel az Oltalmazok minden rendje mögött, mialatt maguk felfogha­ tatlanok és határtalanok, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedtek ezek az Oltalmazok, akik nem jelent­ keztek és nem tették nyilvánvalóvá magukat az Egyetlen, a Kimondhatat­ lan rendelete [gazdálkodása] szerint, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedtek [tették szabaddá magukat] a Túlnagyok, miért oszoltak szét egyetlen rendben, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedett a Kimondhatatlannak tizenkét rendje, miért oszlott három részre, és miért jött elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedett minden Elmúlhatatlan, ezeknek tizen­ két rendje, miért telepedtek le egymás mögött egyetlen rendben szétter­ jedve, miért széledtek szét különböző rendeket képezvén, mialatt maguk felfoghatatlanok és határtalanok, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedtek a Végtelenek, miért álltak fel tizenkét

184

Tudja. amelyet most felsoroltam. aki az Első Rejtélv. amelyek a Kimondhatatlan második terének területein van­ nak. Tudja. vagyis az Egyet­ lennek. hogy miért törekedett az Első Háromságosan Szelleminek a huszonnégy Rejtélye. 185 . Tudja. és miért jöttek elő az Atvátlanokból. mígnem az Első Rejtélv teréhez. a Kimondhatatlannak a Rejtély-ikre [ikerrejtélye].ez a Harmadik Háromságosan Szelleminek a huszonnégy térsége -. és miért jöttek elő az Atvátlanokból. és telepedtek le a terek három rendjét képezvén az Egyet­ lennek és Kimondhatatlannak rendelete [gazdálkodása] szerint. hogy miért törekedett minden Felfoghatatlan. melyek az Egyetlen és Kimondhatatlan rendjéhez tartoznak. Tudja. hogy miért törekedett a tizenkét Felfoghatatlan. hogy miért törekedett a Második Háromságosan Szellemi huszonnégy Rejtélve. hogy miért törekedett az Első Háromságosan Szellemi Öt Fája. a második térhez vitték őket. és miért jöttek elő az Atvátlanokból. miért terjedtek szét annak a fátylán kívül.végtelen térben. Tudja. és miért jöttek elő a Második Háromságosan Szellemiből. hogy miért törekedett a Harmadik Háromságosan Szellemi huszonnégy Rejtélye . amely az Első Rejtély tere. és miért jöttek elő a Harmadik Háromságosan Szel­ lemiből. miért nevezik őket az Első Háromságosan Szellemi huszonnégy térségének. és miért jöttek elő ezek a Felfoghatatlanok és a Végtelenek az Atvátlanokból. hogy miért törekedett a huszonnégy miriád Dicsőítő. és miért jött elő az Atvátlanokból. Tudja. Tudja. mely befelé és kifelé néz.

És ez a Rejtély tudja. és miért jöttek elő az Atyátlanból. hogy miért törekedett a Harmadik Három­ ságosan Szellemi Öt Fája. és miért jött elő a tizenkettedik Ős-Háromszellemből. És ez a Rejtély tudja. és miért jött elő a Második Háromszellemből. és miért jött elő az Atyátlanokból. hogy miért törekedett a lenti Első Háromszellem . és miért jött elő az Atyátlanokból. hogy miért törekedett a Második Háromságosan Szellemi Öt Fája. egymás mögött állván. hogy miért terjedt el a Kimondhatatlan térségé­ ben lévő minden hely és minden ami ezekben van. 186 . s Aki mind­ egyiket az őneld megfelelő rend szerint bontakoztatta ki.azok közül. és miért jött elő az Atyátlanokból. aki mindegyikőjükön uralkodik. hogy miért törekedtek a Harmadik Háromságosan Szellemi­ nek az Ős-Felfoghatatlanjai. a Kimondhatatlan rendjeihez tartoznak -. hogy kijöjjön a Kimondhatatlanból. mely az Atyátlan utolsó területén van. Tudja. Tudja. hogy miért törekedtek a Második Háromsá­ gosan Szelleminek az Ős-Felfoghatatlanjai. amely felülről az Első Háromszellem. hogy miért törekedtek az Első Háromságosan Szellemi Ős-Felfoghatatlanjai. és miért jöttek elő a Kimondhatatlannak utolsó tagjából. amelyek az Egyetlen.és miért terjedt el. És ez a misztérium tudja. miért áldozta fel magát. és miért jöttek elő az Atyát­ lanokból. hogy miért törekedett [tette szabaddá magát] a Harmadik Háromszellem. és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Abból. És ez a Rejtély tudja. mégis együtt lévén minden rendjük szerint. És ez a Rejtély tudja. Tudja. És ez a Rejtély magától tudja.

96. FEJEZET

Mindezekről beszélni akarok tehát veletek a mindenség magyarázatánál, vagyis mindről, akit megemlítettem: akik keletkezőben vannak és akik ezután jönnek; és akik teremtenek [kisugároznak] és akik előjönnek; és akik kívül fölöttük vannak; és akiket beléjük ültettek, akik az Első Rejtély területét fogják elfoglalni; és akik a Kimondhatatlan térségében vannak. Ezekről fogok nektek beszélni, mert meg akarom őket magyarázni nektek. És megnyilvánítom ezeket nektek minden helyükkel és a rend­ jükkel együtt, ahogyan lett a mindenség kibontakozásánál. És megnyilvá­ nítom nektek minden Rejtélyüket, melyek őrajtuk uralkodnak; valamint az ő Pro-Háromszellem-hatalmukat és az ő Hiper-Háromszellem- hatal­ mukat, melyek az ő Rejtélyeiken és rendjeiken uralkodnak. Nos, a Kimondhatatlan Rejtélye tudja, miért keletkeztek mindezek, amelyekről nyíltan beszéltem, s hogy mindezek ld által lettek. Az a Rejtély ez, mely mindegyikben benne van. És ez mindnek az eredete, kikelete és létezése. És a Kimondhatatlan Rejtélye az a Rejtély, mely mindazokban benne van, akikről beszéltem nektek, s akikről beszélni fogok veletek a minden­ ség kibontakozásának [elterjedésének] magyarázatánál. És ez a mindegyikőjükben lévő Rejtély a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélye, ugyanakkor pedig mindazoknak az ismerete, akiket megmondtam nektek, akiket még meg fogok mondani nektek, és akikről még semmit sem

187

mondtam nektek. Ezekről majd beszélni fogok nektek a mindenség megnyilvánításánál, valamint egész ismeretükről, aminek összesen birtokában vannak, s hogy miért lettek: ez a Kimondhatatlan egyetlen szava, az ige. És közlöm veletek minden Rejtélyük ismeretét, és mindegyiknek a fajtáját és a tökéletesedésük módját minden formájukban. És meg fogom nyilvánítani nektek az Egyetlennek, a Kimondhatat­ lannak a Rejtélyét, és minden állapotát és megjelenési formáját és egész rendszerét, s hogy ez miért keletkezett a Kimondhatatlan utolsó tagjából. Mert ez a Rejtély mindennek a keletkezése. Továbbá a Kimondhatatlan Rejtélye egyetlen szó, amely létezik a Kimondhatatlan beszédében. És ez minden szó magyarázatának eredete, melyet mondtam nektek. És aki megkapja ennek a Rejtélynek egyetlen szavát, melyet nektek meg fogok mondani, minden tulajdonságával és alakjával együtt, hogy az véghezvihesse ezt a Rejtélyt - mert ti tökéletesek és mindenben-tökéletesek vagytok, és ti fogjátok elvégezni ennek a Rejtélynek egész ismeretét és művét, mert minden Rejtélv rátok van bízva; idehallgassatok, hogy megmondhassam nektek ezt a Rejtélyt: Ald tehát ennek a Rejtélynek ezt az egyetlen szavát megkapja, akkor az történik, hogy amikor kijön az archonok anyagából készült testből, és jönnek az ítélő átvevők [megtorlók], és kifejtik őt az archonanvag-testből, azok ugyanis, akik minden testet elhagyó lelket feloldoznak, ha tehát ezek az ítélő [megbosszuló] átvevők az olyan lelket kioldják, aki megkapta a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélyét, amelyet megmondtam nektek, akkor ez a lélek, mihelyt meg van váltva a test anyagától, azonnal nagy fény­ áramlat lesz az átvevők közepette. És az átvevők félni fognak a léleknek ettől a fényességétől, és erőtlenül esnek össze, és teljesen eleresztik nagy világossága miatti félelmükben.

188

A lélek pedig, mely megkapja a Kimondhatatlan Rejtélyét, a magasba száll nagy világosságáramlat képében; és az átvevők [megtorlók] nem tud­ ják majd megragadni, és nem tudják, milyen az ő útja. Mert nagy fényára­ dattá válik és felemelkedik, és semmilyen erő sem lesz képes bárhogyan is visszatartani, sem valamilyen módon közeledni hozzá. Mert átvándorol az archonok minden területén és minden világosság­ alkotás területén, és egyetlen területen sem ad választ, sem megokolásokat [nem mentegetődzik], s nem ad titkos jeleket sem; és a világosság teremt­ ményeinek egyetlen erője sem lesz képes ehhez a lélekhez közeledni. De az archonok minden területén és a világosságalkotások minden területén minden dicséri őt a helyéről, mert félnek a lelket beburkoló világosság­ áramtól; míg a lélek minden területen át nem vonult, és a Rejtély szerinti örökségének helyére nem ült - ez az Egyetlennek, a Kimondhatatlannak a Rejtélye -, és míg végül minden tagjával egyesült. Bizony mondom nektek, minden területen átvonul annyi idő alatt, mialatt egy ember egy nyilat kilő. Ezért tehát, bizony mondom nektek: aki megkapja a Kimondhatat­ lannak ezt a Rejtélyét, és minden tulajdonságát és alakját véghezviszi, az egy ember a világban, de felülmúl minden angyalt, s mindőjüket még jobban felül fogja múlni. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden arkangyalt, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden zsarnokot, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Urat, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Istent, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. 189

Egy ember ő a világban, de felülmúl minden csillagot, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Tisztát, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Háromszor-hatalmast, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Ősatyát, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Láthatatlant, és mind­ egyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden nagy láthatatlan Ősatyát, és mindegyik fölé emelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Középsőt, és mindegyik fölé emelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúlja a fénykincs minden alkotását [kisugárzását], és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden keveredést, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúlja a fényldncs egész területét, és magasra kiemelkedik afölé. Egy ember ő a világban, de velem fog uralkodni az én birodalmamban. Egy ember ő a világban, de király a világosságban. Egy ember ő a világban, de nem ebből a világból való. És bizony mondom nektek: ez az ember Én vagyok, és Én vagyok ez az ember. A világ feloszlatásánál pedig, vagyis amikor a mindenség felszáll, és amikor a tökéletes lelkek száma együtt felszáll, s Én ldrály vagyok

190

az utolsó Segítő közepén, mialatt Én a világosság minden alkotásának királva vagyok, és a Hét Ámen királya, és király vagyok az Öt Fa fölött és a Három Amen és a Kilenc Őr fölött, és mivel ldrály vagyok a gyer­ mekek gyermeke, vagyis az Ikermegváltó fölött, ahogyan királya vagyok a tizenkét Megváltónak és az összes tökéletes léleknek, akik megkapják a világosság Rejtélyeit - akkor minden ember, aki a Kimondhatatlannak a Rejtélyeit megkapja, királvtársam lesz, és jobbról és balról ül mellettem a birodalmamban. És bizony mondom nektek: Ezek az emberek Én vagyok, és Én vagyok ezek az emberek. Ezért is mondtam nektek egykor, hogy ülni fogtok a ti királyi széketeken a jobb kezem felől és a bal kezem felől, és velem fogtok uralkodni. Ezért nem riadtam vissza attól, hogy titeket testvéreimnek és társaim­ nak nevezzelek, mert királytársaim lesztek az Én birodalmamban. Ezt mondom nektek annak tudatában, hogy adni fogom nektek a Kimondha­ tatlan Rejtélyét, vagyis: Ez a Rejtély Én vagyok, és Én vagyok ez a Rejtély Ezért tehát nem csak ti fogtok Velem együtt uralkodni, hanem mindenki, aki megkapja a Kimondhatatlan Rejtélyét; mindaz királytársam lesz az én országomban. És Én vagyok ők, és ők Én vagyok. A trónom azonban fölöttük lesz. Mivel ti a világon minden emberért szenvedést tűrtök, amíg ki nem hirdettetek minden szót, amit mondok nektek; és a ti trónotokat hozzá­ teszik az enyémhez az Én birodalmamban. Ezért mondtam egykor nektek: Ahol Én leszek, ott lesz velem tizenkét szolgám is. Mária Magdaléna azonban, és János, a szűzies, felül kerül majd minden emberen, aki megkapta a Kimondhatatlannak Rejtélyeit. És jobb oldalamon és bal oldalamon lesznek. És Én vagyok ők, és ők Én vagyok.

191

csak a trónotok lesz őfölöttük. és az Én trónom az övékét múlja felül. a mélységről is meg a magasságról is. akik azt a szót ismerni fogják. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. ha mindent nyomatékosan és határozottan meg­ kérdezek. És az emberek mindenben egyenlők lesznek majd veletek. és amelyeket még nem mondtam. de majd mondani fogok nektek helyről helyre és rendről rendre a mindenség magyarázatánál. 97. hogyan alapították a vilá­ got. amit mondtam nektek. mint az egész ismeret igéje. csak a trónjuk fogja a tiéte­ ket felülmúlni. és azt mondta: . a hosszáról is meg a székéről is. 192 .bizony mondom nektek: azok az emberek. aki a Kimondhatatlannak szavát megtalálja . és az én trónom a tiétek fölött. milyen őskép [alapforma] szerint jöttek létre azok.És mindenben egyenlők lesznek veletek. És tudni fogják. hogy miért lett a mindenség. amelveket mondtam nektek.Igen. egy szóval: felismerik mindazon szavak Gnózisát. Uram. És tudni fogják. És bizony mondom nektek: Tudni fogják. a Kimondhatatlan Rejtélye másfajta. mint az egész ismeret igéje? A Megváltó felelt. ne neheztelj. és így szólt: . akik a magasságból valók. előre sietett Mária Magdaléna. És minden ember. Nos. a Kimondhatatlan Rejtélyének igéje másik ige-e.Uram. felismerik majd minden szavam Gnózisát.

hogy mindez miért keletkezett. az alantas Rejtélyt örököl.Uram. ameddig a Rejtélyeket kapta. és azt mondta Máriának: . Aki alantast kap. aki meg fogja kapni a világosság Rejtélyeit. És mindenkinek hatalmában lesznek az alatta lévő rendszerek. az Istenek és Láthatatlanok számára mérhetetlen világosság közepette. az addig a helyig megy és örököl. igaznak jutalmát kapja. És az ismeret egyetlen igéjét lehetetlen felismerni annak. az a maga­ sabb területeket örökli. De nem fogja ismerni a mindenség Gnózisát. ha megkérdezlek. ameddig a Rejtélyeket kapta. És aki magasabb Rejtélyt kap. Uram: nem csak akkor leszünk-e képesek örökölni a világosságországot. aki egy igaznak hisz.És Mária újra így szólt a Megváltóhoz: . világos: Én vagyok a mindenség Gnózisa [ismerete]. És mindenki az ő helyén marad az Én országom világosságában. És még egyszer.De igen. Ezért mondtam nektek egykor: Aki prófétában hisz. mert aki a világosságország Rejtélyét megkapja. Ez azt jelenti: mindenki odáig jut el. ameddig menően a Rejtélyeket kapta. prófétának jutal­ mát kapja. és nagy örömök és ünnepség közepette él. ha valóban a Kimondhatatlan tökéletes igéjének Gnózisát ismerjük és aszerint élünk? A Megváltó felelt. De az Én birodalmam fény­ örökségének területén marad egy nagy. addig a helyig fog menni és örökölni. amely a mindenség Gnózisa. csak ha felismeri a Kimondhatatlan egyetlen igéjét. De minden ember. légy türelemmel irántam és ne haragudj. de nem áll hatalmában a fölötte lévőkhöz menni. 193 . aki nem kap­ ja meg először a Kimondhatatlan Rejtélyét.

és ennek az embernek a lelkét kivezetik a testből. Hanem minden területen átvándorolnak és túlmen­ nek. akik az Első Rejtély Rejtélyét kapják. És ez a lélek a megtorló átvevők kezében nagy fényárammá válik. akkor jönni fognak a meg­ torló átvevők [fogadók. 194 . azok a fényörökségben a második Megváltó minden területén fognak uralkodni. akik az Első Rejtély második. sem az archonok bármelyik területén. egészen amíg az Első Rejtély tizenkettedik Rejtélyét is megkapják. És ez a lélek sehol sem válaszol. és erőtlenül esnek arcra. nem mentegetődzik. És ez a lélek felszáll. hogy elhagyja az archonanyagból lévő testet. hogy elhagyják az archonanyag­ testet. és uralkodni fog az első Megváltó minden területén. Ez történik azokkal is. Aid majd annak az Első Rejtélynek a Rejtélyét kapja. és túlmennek az archonok és a világosságteremtések minden területén. úgy hogy előreha­ lad. sem titkos jeleket nem ad a világosság bármelyik helyén. hogy azoknak a dicsőségéről beszél­ jek veletek. és az átvevők [a fogadók] félni fognak ennek a léleknek a fényétől. és átvándorol az archonok és a fényalkotások minden területén.Most azonban hallgassatok meg. úgy hogy akik az Első Rejtélytől a második Rejtélyt kapják. hanem minden területen átmegy és túlmegy. És a fogadók félni fognak e lélek világosságától. Ugyanígy azok. Ha eljön az ideje. harmadik és negyedik Rejtélyét kapják. És az ilyen lelkek is azonnal felszállnak. akkor a megtorlók fogadják őket. ítélők]. És a lélek nagy világosságáram lesz a megtorló átvevők kezében. és eljön az ideje. és lelküket kivezetik az anyag­ testből. és uralkodni fognak a tizenkét Megváltó minden területén. sem titkos jeleket nem adnak egyik területen sem. És nem felelnek és nem vitatkoznak.

Nos. légy türelemmel irántam és ne haragudj. 98. vagyis az abszolút Rejtélyt. ha elhagyja a világot. és a tizenkét Megváltó rendjében marad. FEJEZET Az történt. amelyről beszélek veletek . holott az egyetlen Rejtély Tulajdonságai azonban különbözők.Uram. amit kérdezünk tőled. és ezekben a rendekben marad. de ez három Rejtélyből áll. Ezen kívül uralkodni fog a tizenkét Megváltó minden területén. szánj meg minket.Csak egy Rejtélye van ugyan. ötödik és hatodik Rejtélyt kapják egészen a tizenkettedik Rejtélyig. Mária lépett elő. miért van az Első Rejtélynek tizenkét Rejtélye. amely az Első Rejtélyhez tartozik. Uram. ameddig a Rejtélyt kapták. Uram. ha kérdezlek. és nyilváníts meg nekünk mindent. Ald pedig az Első Rejtélytől egymás után megkapja a tizenkét Rej­ télyt. és azt mondta: .akik az Első Rejtélytől a harmadik. negyedik. akik a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélyét kapják. az. mert magasztosabb. hogy amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. megcsókolta Jézus lábait. mert egy hatalmas világosságáramlat. Továbbá öt Rejtélyből 195 . átvándorol az archonok és a világosság minden területén. uralkodnak majd annak a Megváltónak a területén. és így szólt: . a Kimondhatatlannak pedig csak egy Rejtélye? Jézus felelt. Hanem megkapja ezeket a Rejtélyeket. De az ilyen nem fog tudni egyenlő lenni azokkal.aki tehát megkapja azt a tizenkét Rejtélyt.

akkor azonnal kijutsz a testedből.ember feje fölött mondja ki ezt a Rejtélyt. ez az öt Rejtély tehát egyenértékű a fényörökség tekintetében e Rejtély birodalmában. holott egyetlen egy de tulajdonságai különbözők. az archonok egyet- 196 . aki nem kapta meg a világosság Rejtélyeit és nem részesül az igazság igéjében. aki elhagyja a testét. Az Első Rejtély első Rejtélye: ha az ő Rejtélyét teljesíted. Birodalmuk pedig magasztosabb és magasabb az Első Rejtély tizenkét Rejtélyének egész birodalmánál. Bizony mon­ dom nektek: ennek az embernek a lelke. de tulaj­ donságaik különbözők. mialatt mind félnek ennek a léleknek a világosságától. és részesül az igazság igéjében. Az Első Rejtély második Rejtélye ellenben: ha jól teljesíted az ő Rej­ télyének minden nézetét . mihelyt elhagyta a testet. amelyben az Első Rejtély egyetlen Rejtélye van a világosság­ birodalomban. Ugyanúgy nem egyforma a világosságbirodalom három Rejtélye sem. De különbözők az Első Rejtély egyrejtélyes birodalma számára a világosságbirodalomban. akkor. És nem ugyanazok a birodalom számára. hanem tulajdonságaikra nézve különböző. ha ezt a Rejtélyt kimondja egy olyan ember feje fölött. nagy világosságáramlat lesz. és mindkét fülébe belemondja. átvándorolsz az archonok minden területén és a világosság minden területén.testét elhagyó . Ha azonban a Rejtélyeket teljesítő ember olyan . aki az ő Rejtélyét elvégzi. akkor a testét elhagyó ember a Rejtélyeket így másodszor is megkapta. bizony mondom nektek: ha ez az ember elhagyja a testét.áll. és átmegy minden területen. és mindegyiknek más a tulajdonsága és a megjelenési formája is. míg el nem éri ennek a Rejtélynek az országát.az olyan ember. nagy világosságáramlat leszel. mígnem eljut az ő országának területére.

Ha viszont a Kimondhatatlannak harmadik Rejtélyéről van szó. Ha aztán a világosság szolgálóleánya elé viszik. sem a tűz nem érinti meg őt a Kimondhatatlan nagy Rejtélye miatt. leszállatja őt egy olyan testbe. amelyben kiszállt a testből. míg teljesen véghez nem vitte ennek a fényrejtélynek az egész életmódját. És sietnek egymásnak továbbadni őt. mely őrajta van. továbbvezetni helyről helyre és rendtől rendhez. mint a Kimondhatatlan Első Rejtélye második Rejtélyének ajándékát. hogy a testét elhagyó embert tovább adván egymásnak. ha az ilyen ember az archonok kemény büntetése alatt. és abban a hónapban. hanem ha a Rejtélyt elvégzi és minden nézetét telje­ síti. míg a világosság szolgálólánya elé nem viszik. akkor a Leány [szűz] látja rajta a Kimondhatatlan birodalma Rejtélyének a jelét. bizony mondom nektek: nagyon fognak sietni.len területén sem ítélik el őt. szigorú ítéletei előtt. tehát tökéletesen végzi és alkalmazza és felhívja egy a testét elhagyó és e Rejtélyt csak egy kicsit is ismerő emberre. A Leány cso­ dálkozik és megvizsgálja őt. 197 . és a sokszoros tisztítótűzben lenne is. de nem hagyja a világossághoz vinni őt. mely vele van. vagyis a világtól és az egész abban lévő anyagtól való szent megtisztuláso­ kat és megtartóztatásokat. akkor az ezt elvégző ember a testet elhagyván nem csak a Rejtélyek birodalmát örökli. mialatt minden terület fél ettől a Rejtélytől és a Kimondhatatlan birodalmának jelétől. A világosság szolgálóleánya lepecsételi őt egy ennél magasabb rendű pecséttel. mely jóravaló és meg fogja találni az igaz Istent és a maga­ sabb Rejtélyeket. úgy hogy örökli ezeket és öröldi az örök világosságot. mielőbb a vilá­ gosság Szűzleánya elé vigyék. sem nem tudják egyetlen területen sem megbüntetni őt.

és minden működéséről sem . ennek a Rejtélynek a birodalmáig fog örökölni. De különböz­ nek a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélyétől.amit most nem mon­ dok meg nektek. Ha azonban odáig jutok. akik ezt a Rejtélyt a Kimondhatatlan mindenség-térségében kapják.És a világosság Szüze [szolgálóleánya] lepecsételi őt egy magasabb pecséttel és az ő hónapjában. A Kimondhatatlan öt Rejtélye az ő birodalmukban egyenlő. az az egész birodalmat örökli annak teljes dicsőségében. Aki viszont a Kimondhatatlan három Rejtélyét kapja. ahogyan korábban is mond­ tam már nektek. És a három Rej­ tély ebben a birodalomban egyenlő. és miért nevezik a Kimondhatatlannak.ha elhagyja a testet és ennek a Rejtélynek a területéig örököl. Ez a Kimondhatat­ lan harmadik Rejtélyének ajándéka. és hogyan terjedt el a tagjaival. hogy ő milyen. amelyben megtalálja majd az igaz Istent és a magasabb Rejtélyeket. de különböznek a Kimondhatatlan három Rejtélyétől. hogy örökölhesse a világosságbirodalmat. amelyek­ ről még nem beszéltem veletek. Aki pedig a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélyét kapja. valamint minden Rejtélyt megkapnak. leszállatja egy tisztességes testbe. meg tagjainak elágazódásait 198 . Ald a Kimondhatatlan öt Rejtélyéből kap . amelyben a testet elhagyta. hogy a mindenséget [kibonta­ kozását] magyarázom meg nektek. az. az öt Rejtély birodalma magasabb az Első Rejtély tizenkét Rejtélyénél. amely a Kimondhatatlan tagjainak egységét képezi. hogy milyen. s hogy mennyi tag [rész] van benne. Ugyanez történik mindazokkal. és az ő kiterjedésükről. ha a testet elhagyja. és még magasabbak és magasztosabbak a Kimondhatatlan öt Rejtélyénél az ő birodalmukban. akkor mindent megnyilvánítok majd: az ő kiterjedését és ábrázolását. feladatuk mibenlé­ téről és mindenkori tulajdonságukról sem. és magasabb minden alatta lévő Rej­ télynél.

sem titkos jeleket. amit egyszer megmondok nektek. A mindenség feloszlatásánál azonban. hanem átmennek minden területen. vagyis ha a tökéletes lelkek száma teljes lett és a Rejtély. Amelyik helyig az ember a Rejtélyeket kapja a Kimondhatatlan teré­ ben. 199 . igazolása és titkos jele. amely az Első Rejtélv első Rejtélyének a tere. addig a helyig fog örökölni. hogy királya vagyok a világosság minden teremtményének és a tökéletes lelkek egész számának. felelete.és halmozódásait. Éppígy nem felelnek és nem magyarázkodnak azok sem. amiért a mindenség egyáltalán lett. akik minden Rejtélyt megkaptak. igaz. És nincsenek átvevőik (akik fogadják őket). vagyis beszéltem veletek a mindenség kiterjedéséről. azok máshol nem adnak válaszokat. megközelíthetetlen Isten rendszeréhez tartozik. ha majd azt a Rejtélyt közlöm veletek. És akik a Kimondhatatlan terének területén vannak. míg el nem érik annak a Rejtélynek a terüle­ tét amelyet kaptak. ami mind az egyetlen. A harmadik külső térben pedig minden területnek megvan a megtor­ lója. telje­ sült. akkor ezer világosságévnek megfelelő évet töltök azzal. akik a Rejté­ lyeket a második térben kapták. mert nin­ csenek titkos jeleik. sem magyarázatokat. mert ők titkos jel nélkül valók abban a világban. ameddig kapott.

Ti pedig. a ti király­ társaitok lesznek veletek a világosságbirodalomban. És mind. azok azok mögött maradnak. Továbbá azok. és ezek mögött maradnak azok. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak.99. Akik a Kimondhatatlan öt Rejtélyéből kaptak. szintén hátrább lesznek a Kimondhatatlan öt Rejtélyénél. úgyhogy egy világosságév 365 000 világév.Egy világosságnap a világnak ezer éve. Azok meg. s királya vagyok a világosság minden teremtmé­ nyének és az összes tökéletes léleknek. akik a Kimondhatatlan három Rejtélyét kapják. holott királyok. hanem mögöttetek maradnak. akik megkapjátok majd a Kimondhatatlan Rejtélyét. akik az Első Rejtély tizenkettedik Rejtélvét kapják. aki a Kimondhatatlan térségének minden területén kapja a Rejtélyt. akik a háromból kaptak. Én ezer világosságévet fogok azzal tölteni. hogy király vagyok az utolsó Segítő közepette. hánv világév a világosságnak egy éve? Jézus pedig felelt. akik az 200 . s királvok lesztek velem az Én birodalmamban. de nem lesznek egyen­ lők veletek és azokkal. Mária Magdaléna lépett elő. tanítványaim és mindazok. velem maradtok a jobb kezem felől és a bal kezem felől. és így szólt: . szintén király lesz.Uram. holott ők is királyok. mindegyik az ő rendjének megfelelően. akik a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélvét kapják. és így szólt Máriához: . akik a világosság Rejtélyét meg­ kapták.

azok a magasabb területeken is maradnak. mert királyok lesznek az Én birodalmam világosságában. ameddig [a magasságig] megkapta azt. azok a lenti terü­ leteken maradnak az Én birodalmam világosságában. És akik a magasabb Rejtélyeket kapják. ameddig megkapta a Rejtélyeket. mind azon a területen marad. amelyek az egész emberi nemet a magasabb területekre.) Veletek azonban minden örökség nagy Rejtélyét közlöm és nektek adom minden örökség nagy Rejtélyeit. Akik viszont az Első Rejtély második terének minden Rejtélyéből kapnak. úgy hogy akik a magasabb Rejtélyeket kapják. Akik ellenben az Első Rejtély harmadik terének (ez a első külső tér) Rejtélyét kapják. azok is az Én birodalmam világosságában maradnak és terjednek el. A többi alacsony Rejtély nektek nem kell. azok a magasabb terekben maradnak. Ez a második király öröksége azok számára. úgy hogy akik a magasabb Rejtélyeket kapják. és akik az alacsonyabb Rejtélyeket kapják. amelyben elterjedtek. mindegyikőjük saját dicsőségének megfelelően. Ezek képezik az örökséget a Kimondhatatlan első terének birodalmában. mindegyik abban a Rejtélyben. akik az alacsony Rejtélyeket kapják. az örökölt örökség terére fogják vezetni. de megtaláljátok Jeu két 201 . a maga­ sabb területeken maradnak. akik az Első Rejtély második terének Rejtélyét kapják. azok a lenti területeken maradnak. vagyis minden területnek és minden rendszernek a fő Rejtélyei. amelyek a területek elöljárói. akik pedig az alacsony Rejtélyeket kapják.Első Rejtély Rejtélyét kapják. az alacsonyabb területeken fognak maradni. Ennek számos Rej­ télye van. mindegyik a saját dicsősége szerint. Ez a világosságbirodalom három örökölhető része. (Meg fogjátok találni ezeket Jeu két nagy könyvében. azok a második király mögött maradnak és oszolnak el birodalmam világosságában. mindegyik a saját dicsősége szerint.

És megadom nektek ennek a térnek a feleleteit. azaz az első külső tér pecsétjét.Uram. András pedig felelt és ezt mondta: . átadom nektek birodalmam három örökségrészének nagy Rejtélyeit. hanem csak tulajdonságai és alakjai vannak. mert nehéz volt nekem. Amikor az egész kiterjedést megmagyaráztam nektek. A Megváltó pedig felelt neki. és nem értettem. sem titkos jelei. amit akarsz. 100. mely belül van.Kérdezz. amelyet megkérdezek tőled. vagyis közlöm vele­ tek a főrejtélyeket. és nyilvánítsd meg nekem az ige titkát. András lépett elő. minden formájukat és típusukat. nincsenek feleletei. és így szólt: .könyvében. meg vagyok lepődve és nagyon csodálkozom.Uram. sem pecsét­ je. és így szólt: . hogyan fogják ennek a világnak emberei ennek az anyagnak a testében .ha elhagyják 202 . melyeket Henokh írt. felmentéseit és titkos jeleit. példázatok nélkül. ne haragudj rám. sem felmentései [megokolásai]. hanem szánj meg. A második térnek ellenben. és én nyíltan nyilatkozom neked. sem számjelképei. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta tanítványainak. mialatt En az ismeret fájából és az élet fájából beszéltem vele Ádám paradicsomában. az ő szám-jelképeiket és az utolsó.

Nos. hogy mindannyian ugyanabból a tésztából gyúrattatok. És egyáltalán nem szenvedtek. lényegben ugyanazok. megmozdult a Megváltó szelleme. Uram. nehéz nekem. és átmenni mind­ ezeken. nem is törték magukat. és ti vagytok a középsők területének erjesztője. hogyan mennek be az egész jobb oldalon lévő helyre és a világosságteremtmények nagyjai közé. hanem az egyet­ len és Kimondhatatlan parancsára [kényszerítő gazdálkodása miatt]. szóval ti vagytok mindnek az élesztője. bemenni az archonok és Urak és minden Istenség és minden nagy Láthatatlan és középen lévő közé. Amikor András ezeket mondta. és így kiáltott fel: . Ez a folyamat.Meddig viseljelek el titeket? Meddig foglak kibírni titeket? Még mindig nem értettétek meg. hogy a világosságteremtés minden nagyja és egész fényességük megtisztítsa magát és megtisztuljon a keveredéstől. és ti vagytok a jobb oldali terület élesztője. és még mindig tudatlanok vagytok? Nem ismeritek-e fel és nem értitek-e. nem öntötték magukat különböző formákba [testek­ be]. s hogy mind ugyanaz a keverék vagytok? És az Első Rejtély parancsára hajtatott iga alá a keverék. De nem maguktól tisztították meg magukat.bevándorolni azokat a mennyboltokat.ezt a világot . ugyanabból az anyagból vagytok. különösen ti vagytok a fénykincs élesztője. és ti vagytok minden Láthatatlan és minden archon erjesztője. És ti voltatok nagy szenvedéseknek és nagy hátráltatásoknak kitéve a különböző testekbe való átöntéskor [átültetéskor] ezen a világon. és nem változtatták a területüket. 203 . és öröklik a világosságbirodalmat. sem nem voltak valamelyest is szorult helyzetben. hogy ti és minden angyal és minden arkangyal és az Istenek és az Urak és minden archon és minden nagy Láthatatlan és minden középről való és a jobb oldali helyről valók és a világosságteremtmények nagyjai egész fényességükkel.

hogy mindenkit megtisztítsak. hogy nem az egészségesnek kell az orvos. Hirdessétek ki tehát az egész emberi nemnek: Ne lankadjatok. mert mindannyian anvag-erjesztők [élesz­ tők]. És nem lankadtatok a keresésben. hogy elhozzam neki a világosság minden Rejtélvét. hanem a betegnek. éjjel­ nappal kutassatok. De az emberi nemnek kellenek. hogy feloldozzátok magatokat az egész világ alól. Más­ különben az egész emberi nemből egyetlen lelket sem lehetne megmen­ teni. mert ők megtisztult világosságok. melvek megtisztítják az anyag testét. ha nem hoztam volna el nekik a tisztító Rejtélyeket. mert ez [az emberi nem] az anyag élesztője. kristálytiszta. míg meg nem találjátok a tisztító Rejtélyeket! És hirdessétek az embereknek: Mondjatok le az egész világról és a benne lévő minden anyagról! Mert aki a világon ennek anyagát vásárolja és árulja. Most azt mondtam nektek: Keressétek a világosság Rejtélyeit. mert tiszták. vagyis lemondjatok a benne lévő anyagról. és találtok. Ezért mondtam egykor nektek. teljesen megtisztult világossággá tettek titeket és megtisztult világosság lettetek. és ragyogóan tiszta és teljesen megtisztult világossággá teszik. mivel­ hogy anyagi. Ezért mondtam egykor nektek. hogy keressetek. melyek megtisztítottak titeket. míg meg nem találjátok a világosságbirodalom minden Rejtélvét. Mert a világosságteremtéseknek nem kellenek Rejtélyek. Bizonv mondom nektek: Az emberi nemért törtem magamat.És mindezen szenvedés után saját magatokkal küzdöttetek és harcol­ tatok. Hanem az emberi nemnek kellenek. Vagyis a világosságtól lévőknek nem kellenek a Rejtélyek. ebből eszik és 204 . mert egész anyaguk anyagának élesztői. s nem örökölhetnék a világosságországot.

tanítványtársaid lemondásaitok és szenvedéseitek miatt. és örökké királyok lesztek a világosságbirodalomban. És mindenkitől számon kérik majd a tisztaságát. te és testvéreid. Ha pedig eléritek a nagy Láthatatlanok területét és a középsők terü­ letét meg a jobb oldaliak területét és minden nagy világosság-ldsugárzás területét. és a különböző testekbe való átültetésetek és szorongattatottságotok miatt mindezek után megkaptátok a tisztító Rejtélyeket. akkor minden archon elszégyelli magát. Ezért felszálltok és behatoltok minden nagy világosságteremtés területére. a hitet­ lenségben és tudatlanságban vagy-e még? 205 . míg meg nem találjátok a tisztító Rejté­ lyeket. melyek megtisztítanak és ragyogó világossággá tesznek titeket. Ha aztán elhagyjátok a testet és felszálltok és eléritek az archonok területét. az tetézett anyagához még több anyagot gyűjt. és mindegyiknél tisztább világosság lettetek. Ezért mondtam nektek egykor. míg el nem juttok az Én birodalmam területére. András. nagyon megtisztult világossággá váltatok. nehogy még több anyagot gyűjtsetek a már bennetek lévő anyagotokhoz! És mondjátok meg nekik: Abba ne hagyjátok a keresést éjjel-nappal. András. s így tiszta. mivel ti vagytok az ő anyaguk erjesztője. s ne nyugodjatok. Nos. És minden hely himnuszt kezd énekelni nektek. Ez a felelet a kérdésetekre. hogy mondjatok le az egész világról és egész anyagáról. s mindnyájuknál tisztább világosság lettetek. mert ti az ő anyaguk élesztője vagytok. mivel ez az egész világ és minden ebben lévő és ennek minden köteléke anyagi erjesztő. akkor mind nagyon tisztelni fognak titeket.iszik. amiket mindenütt eltűrtetek. Tehát. hogy felmentek és örölditek az Én világosságbirodalmamat. és aki ennek gondjaiban és gubancaiban él. meg a változásai­ tok miatt minden helyen.

hogy mindenkinek megbocsássam a bűnöket.. Hogy megértsétek valami hasonlat és példabeszéd szerint. ezek tehát a Kimondhatatlannak tagjai: És minden tag az ő rangjának és dicső­ ségének megfelelően létezik. Azok már az Első Rejtély előtt léteznek..Uram.Megbocsátok és meg fogok bocsátani. de egyetlen a test. Világos tehát: sok tag van. FEJEZET . Azért küldött engem az Első Rejtély. és a többi tag szin­ tén. és a három térnek is.Amikor a Megváltó ezeket mondta. hanem mint a Kimondhatatlannak egy Rejtélyét. bocsásd meg testvérünknek a tudatlanság bűnét! A Megváltó felelt és így szólt: . és alak benne laknak. A fej a fej rangjának megfelelően. Mindannyian egyszerre vetették magukat Jézus lábai elé. hogy örökölni fogja a világosságbirodalmat. akik nem mentek ki belőle. melyhez hasonlítottam.nem csak ő. És minden benne [a Kimondhatatlanban] lévő tag számára. és a szem a szemek rangja szerint. és sírva könyörögtek a Megváltónak a következő szavakkal: . azok a Rejtélyek fölött állnak.Azok pedig. András világosan tudta . 101. és a fül a fülek rangja szerint. akik a Kimondhatatlanban laknak. azok számára tehát. A Megváltó könyveinek egy része egy elveszett könyv vége. a példa szerint. 206 . hanem minden tanítvány tudta pontosan -. akik a Kimondha­ tatlan Rejtélyénél laknak. Ezt ugyan példának és hasonlatnak mondtam. de az igét nem a valóságos és igazi alakja szerint nyilvánítottam meg.

aki ezeknek a Rejtélyeknek igéit megtalálta. A Megváltó egy elveszett könyvének a vége. az a Legmagasságosabbal egyenlő. Aki ellenben megtalálta azoknak a Rejtélyeknek az igéit. ald a belső vagy harmadik tér Rejtélyeinek igéjét megtalálta. ald megtalálta a középső vagy második tér Rejtélyei­ nek igéit. És egy Isten az. amelyeket Én magyaráztam meg nektek a hasonlat szerint. 207 . És egy Megváltó és felfoghatatlan az. Azért. Mert az a Kimondhatatlan ismeretének a Gnózisa. melynek nincsen párja a kozmoszban. azért velük egyenlő. és ez az Első alkotta a mindenséget. és azokkal egyenlő. akik a harmadik térben vannak. hogy azok a Kimond­ hatatlannak a tagjai -. Mivel megkapta azt a Rejtélyt. De vannak igék és Rejtélyek és helyek. bizony mondom nektek: Az az ember. Mert emez igék és Rejtélyek által alapozták meg szilárdan a mindenséget. első az az igazságban és Ővele [a Kimondhatatlannal] egyenlő.melyek a Rejtélyek szerint azután jönnek. Az kiválóbb a mindenségnél. aki megtalálta az első külső tér Rejtélyeinek igéit. Nos. ald a Rejtélyek igéit istenien igazán megtalálta. amelyben és amelyből azok vannak. amelyben ma beszéltem veletek. mindezeknek igazán és valóban Én vagyok a fénykincse. boldog. amelyen kívül nincsen más fényldncs.

és meg­ mentsenek titeket Ariel törvényszékeitől. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a viszálykodásról. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a zúgolódásról. Mondjátok meg neldk: mondjatok le a hamisságról [rágalmazásról] és minden hazugságról. és megmeneküljetek. és mondjá­ tok meg nekik: ne hagyjátok abba a keresést se éjjel se nappal. és megmentsenek titeket minden büntető ítélettől. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. minden aggodalmáról és minden bűnéről. 208 . melyek megtisztítanak. és megmentsenek titeket Ariel tűzgödreitől. Mondjátok meg neldk: ne hallgassatok azokra. annak minden anyagáról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a hamis tanúságról. és megmentsenek titeket a farkasképű tűzáradataitól. és így szólt a tanítványai körében: Ha majd vissza­ tértem a világossághoz. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. tiszta világossággá tesznek és a világosságbirodalomba vezetnek titeket. míg meg nem találtátok a világosságbirodalom rejtélyeit. és megmentsenek titeket a farkasképű tűzáradataitól. Mondjátok meg neldk: mondjatok le a gőgről és a hencegésről. Mondjátok meg nekik: mondjatok le az egész világról. hogy megmeneküljetek a farkasképű ítélőbíróságoktól. FEJEZET Jézus pedig folytatta. és megmentsenek titeket a farkasképű [kutyaarcúJ tűztől. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire.102. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. akkor hirdessétek ki az egész világnak. hogy méltók legyetek a világos­ ság rejtélyeire. Szóval mondjatok le minden benne lévő körülményről.

hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le az álnokságról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket Ariel tűzáradataitól.Mondjátok meg nekik: mondjatok le az önzésről. Mondjátok meg nekik: mondjatok le az irgalmatlanságról. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a világhoz való ragaszkodásról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket az alvilág ítéleteitől. 209 . hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket a farkasképű szurok. és megmentsenek titeket a farkasképű tűzáradatától. és megmentsenek titeket a büntető tűzáramlatoktól. hogy méltók legye­ tek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a kapzsiságról.és tűzruháitól. hogy méltók legye­ tek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a fecsegésről. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket az alvilági bün­ tetésektől. és megmentsenek titeket az alvilág tüzeitől. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a gonoszságról. és megmentsenek titeket Ariel tűztengereitől. és megmentsenek titeket a sárkány­ fejek ítéleteitől. és megmentsenek titeket a sárkányfejek tűzáradatától. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a haragról. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a kizsákmányolásról. hogy mél­ tók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a szitkozódásról [rossz szóról].

Mondjátok meg nekik: mondjatok le a rosszaságról. és megmentsenek titeket az oroszlánfejű kén. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire.és szuroktengereitől. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a rabló kapzsiságról. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a harciasságról és veszekedésről. és megmentsenek titeket Jaldabaóth for­ rón zubogó szuroktengereitől. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a dühöngésről. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a tudatlanságról. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a lopásról. és megmentsenek titeket Jaldabaóth zsoldosaitól és a tűztengerektől. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket a sárkány fejek forrón zubogó tengerétől. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket Jaldabaóth forrón zubogó áramlataitól. és megmentsenek titeket Jaldabaóthtól. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a rágalmazásról. és megmentsenek titeket Jaldabaóth min­ den démonától és az ő büntetéseitől. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a házasságtörésről.Mondjátok meg nekik: mondjatok le az átkozódásról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. 210 . és megmentsenek titeket a sárkányfejek tűztengerétől. és megmentsenek titeket az oroszlánfejű tűzáramlataitól.

Mondjátok meg nekik: mondjatok le a gyilkolásról. hanem örökké létjogosulatlanok [nem létezők] lesztek. akik el fogják utasítani az Első Rejtély igaz tanát: jaj nektek. mert ha nem bánjátok meg és tévedésetekkel nem hagytok fel. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a tévtanokról. akkor bementek a külső sötétség nagy sárkányának büntető ítéletébe. egészen a végig. és megmentsenek titeket a külső sötétség archonjaitól. és megmentsenek titeket a krokodilfejű archontól. akik tévtanokat terjesztenek. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a szitkozódásról [istenkárom­ lásról]. és megmentsenek tite­ ket a külső sötétség nagy hidegétől és jégesőjétől. és soha sem lesztek többé felvéve a világra. és megmentsenek titeket a külső sötétség nagy sárkányától. mely rettenetes. Mondjátok meg neldk: mondjatok le az istentelenségről. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és az ő minden tanítványuknak: jaj nektek. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a könyörtelenségről és az aljas­ ságról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket a jajgatástól és fogcsikorgatástól. és megmentsenek titeket a külső sötétség nagy sárkányának minden büntetésétől. Mert ti a nagy hidegben és jégben és jégesőben maradtok a sárkány- 211 . hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg azoknak. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a méregkeverésről [varázslatok­ ról]. mert a ti büntetésetek rettenetesebb a többi embereké­ nél. Mondjátok meg azoknak. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. amelyik a hidegben van és a külső sötétség első szobája [tere]. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire.

ban a külső sötétségben, s ettől az órától kezdve soha többé nem lesztek felvéve [nem röpítenek titeket] a világba, hanem megdermedtek azon a helyen, a mindenség felszámolásánál felemésztődtök, és örökké létezés nélkül maradtok. Inkább mondjátok meg a világ embereinek: csendesed­ jetek el [legyetek hallgatagok], hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és felmenvén bemenjetek a világosságbirodalomba. Mondjátok meg nekik: szeressétek az embereket, hogy méltók legye­ tek a rejtélyekre, és felmenjetek a világosságbirodalomba. Mondjátok meg nekik: legyetek szelídek, hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: legyetek béketűrők, hogy megkapjátok a vilá­ gosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: legyetek irgalmasok, hogy megkapjátok a vilá­ gosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: adjatok alamizsnát [lelki adományokat], hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbiroda­ lomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: gondoskodjatok a szegényekről és betegekről és bánkódókról, hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: szeressétek Istent, hogy megkapjátok a világos­ ság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: legyetek tisztességesek [igazságosak], hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbiroda­ lomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: legyetek jóságosak, hogy meg­ kaphassátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbiroda­ lomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: vegyetek búcsút mindentől [a mindenségtől],

212

hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbi­ rodalomba bemenjetek. Mindezek pedig irányvonalak az olyanok útján, akik méltók a világosság rejtélyeire. Akik pedig ezzel a világról való lemondással feloldozták magukat, azoknak adjátok oda a világosság rejtélyeit és ne rejtsétek el előlük, akkor sem, ha bűnösök, és benne voltak a világ minden bűnében és igazságtalansá­ gában, melyeket felsoroltam nektek, adjátok oda nekik a rejtélyeket, mihelyt megtértek és az isteni engedelmességben vannak. Azt mondom tehát nektek: Adjátok nekik a világosságbirodalom rejtélyeit, és ne titkoljátok el előttük. Mert Én a rejtélyeket a világba a bűnössége miatt hoztam, hogy minden bűnét, amit kezdettől fogva elkövetett, megbocsássam. Azért mondtam egykor nektek: nem azért jöttem, hogy az igazakat elhívjam. Azért hoztam tehát a rejtélyeket, hogy mindenkinek a bűne megbocsáttassák és felvétessen a világosságbirodalomba. Mert a rejtélyek az Első Rejtély ajándékai, hogy 0 minden bűnösnek a bűnét és adósságát eltörölje.

103.

FEJEZET

Az történt, hogy amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak, Mária lépett elő, és így szólt a Megváltóhoz: - Uram, egy tisztességes embert, aki minden igazságosságban töké­ letes, akiben tehát egyáltalán nincsen bűn, megkínoznak-e a büntető ítéleteknél, vagy sem? Vagyis inkább: az ilyen embert beviszik-e a menny­ országba, vagy sem?

213

A Megváltó felelt, és így szólt Máriához: - Ha egy tisztességes ember, aki minden igazságosságban tökéletes, és soha semmilyen bűnt nem követett el, és még soha sem kapott semmilyen rejtélyt sem, ha eljön az ideje, hogy elhagyja a testét, akkor azonnal jön­ nek az egyik Háromszor-hatalmasnak - akik között egy Nagy uralkodik - az átvevői [fogadói], és ennek az embernek a lelkét elrabolják a megtor­ lás átvevőinek a kezéből, és három napot töltenek azzal, hogy vele a világ minden teremtésében járkáljanak. Három nap múlva levezetik a káoszba, hogy átvezessék minden ítélő törvényszéken és elvigyék az elítélésekhez. A káosz tüze nem nagyon kínozza őt, hanem csak részben egy kis ideig. Ekkor sietnek irgalmazni neki, hamar felvezetik a káoszból, és azokon az archonokon át vezető útra losérik. Az archonok pedig nem büntetik meg kemény ítéleteikkel, hanem területük tüze csak részben kínozza meg. Amikor pedig Jachthanabásnak, az irgalmatlannak a területére viszik, akkor az nem képes őt megkínozni rettenetes ítéleteivel, hanem csak rövid ideig tartja fogva, s büntető tüze ezt a lelket csak részben kínozza. És újra megszánják és gyorsan kivezetik azokról a területekről. És nem viszik az eonokhoz, hogy az eonok archonjai nehogy elhurcolják, hanem a nap világosságának útjára, a világosság Szűzleánya elé viszik. A Szűz megvizsgálja őt, s tisztának, bűntől mentesnek találja, de nem hagyja a világossághoz vinni, mert nincsen nála a rejtélyek birodalmának jele. De lepecsételi egy magasabb pecséttel, és az igazságosság eonjainál egy olyan testbe taszíttatja le, mely alkalmas lesz arra, hogy megtalálja a világosság rejtélyeinek jelét, hogy örökre örökölje a világosságbirodalmat. Ha ellenben az ember egyszer, kétszer vagy háromszor vétkezik, akkor szintén visszavetik a világba, elkövetett bűnei jellegének megfelelően. Ennek a visszatérésnek a körülményeiről majd beszélek nektek, amikor

214

a mindenség magyarázatát adom. De bizony, bizony mondom nektek: ha egy tisztességes ember egyáltalán semmilyen bűnt sem követett el, akkor is lehetetlen bevinni őt a világosságbirodalomba, ha a rejtélyek birodal­ mának jele nincsen ővele. Szóval a lelkeket lehetetlen a világossághoz vinni a világosságbirodalom rejtélyei nélkül.

104.

FEJEZET

Az történt azután, hogy amikor Jézus ezeket mondta a tanítványainak, János lépett elő, és így szólt: - Uram, vegyük úgy, hogy egy vétkes és bűnös ember, minden igazság­ talansággal teli, a mennyeknek országáért mindazt abbahagyja, lemond az egész világról és ennek minden anyagáról; és mi átadjuk neki kezdettől fogva a világosság rejtélyeit, melyek az első külső térben vannak; és rövid­ del azután, miután megkapta a rejtélyeket, visszaesik a kihágásaihoz és vétkezik, de azután újra megfordul, felhagy minden bűnével és megtér, lemond az egész világról és ennek minden anyagáról, úgy hogy újra nagyon töredelmesen jön; ha pedig mi igazán és valóban tudjuk, hogy forrón vágyik Istenre, s így átadjuk neki az első külső tér második rejtélyét - ha aztán ugyanúgy visszaesik és kihágásokat követ el, újra a világ bűne­ iben van, s ha azután újra megtér, abbahagyja a világ bűneit, újra lemond a világról és a világ minden anyagáról, és újra nagy bűnbánatot érez, mi pedig biztosan tudjuk, hogy nem színlel, s így újra hozzá fordulunk és átadjuk neki a rejtélyeket kezdettől fogva, azokat, amelyek az első külső térben vannak; ha aztán ugyanúgy visszaesik és vétkezik, és mindenféle

215

bűnbe esik, azt kívánod-e, Uram, hogy hétszer is megbocsássunk neki, és az első külső tér rejtélyeit hétszer is megadjuk neki, vagy sem? A Megváltó újra felelt és azt mondta Jánosnak: - Bocsássatok meg neki nem csak hétszer, hanem bizony mondom nektek: bocsássatok meg neki sokszor hétszer, és adjátok neki a rejté­ lyeket kezdettől fogva, melyek az első külső térben találhatók. Talán megnyeritek ennek a testvérnek a lelkét, és örökli a világosságbirodalmat. Ezért válaszoltam, amikor egykor kérdeztetek: „Ha testvérünk vétkezik ellenünk, kívánod-e, hogy hétszer is megbocsássunk neki?", és azt mond­ tam példázattal: Nem csak hétszer, hanem hetvenhétszer is! No, tehát sokszorta bocsássatok meg neki, és mindenkor adjátok neki a rejtélyeket, melyek az első külső térben vannak. Talán megnyeritek ennek a test­ vérnek a lelkét, és örökli a világosságbirodalmat. Bizony, bizony mondom nektek: Ald csak egyetlen lelket is megnyer és megment az élet számára, az a dicsőség mellett, melyben a világosság­ birodalomban részesül, még más dicsőséget is kap a lélekért, melyet meg­ mentett; úgyhogy aki sok lelket fog megmenteni, az a dicsőségen kívül, melyben részesül a világosságban, sok más dicsőséget is kap a lelkekért, akiket megmentett.

105.

FEJEZET

Amikor a Megváltó ezeket mondta, János sietett előre, és így szólt: - Uram, ne neheztelj, ha megkérdezlek; mert mostantól kezdve kikérdez­ lek majd minden felől azzal kapcsolatban, hogy az emberiségnek hogyan

216

Talán megnveritek ennek a testvérnek a lelkét. hanem igazán vágyik Istenre. mindenféle áthágásokat és bűnöket követett el. az egész világról lemondott.hirdessük ki. hogy engedjük őt továbbmenni a második tér rejtélyei­ hez? Esetleg megnyerjük ennek a testvérnek a lelkét. mivel az Első 217 . Talán így megnyeritek ennek a testvérnek a lelkét. és azt mondta Jánosnak: . hogy továbbengedjük őt a második tér rejtélyeihez. Ha pedig nem viselkedett méltón a világosság rejtélyeivel szemben. akkor újra forduljatok őhozzá. azután viszont megtért és komolyan megbánta. aki nem színlel. ahogyan az a mennyek birodalmához méltó. ő megfordul. vagy sem? És a Megváltó felelt. Szeretnéd-e. Ha aztán én ennek a testvérnek egy rejtélyt adok a kezdő rej­ télyekből. mélységes megbánással lemondott az egész világról és minden ebben lévő anvagról. fogadjátok el a bűnbánatát. ő pedig a sorserők kényszere miatt nem viselkedett a világosság rejtélyeihez méltón. akarod-e. a világ minden bűnét abbahagyta. abbahagyta a világ bűneit. és ő örökli a világosság országát. és adjátok oda neki a második tér első rejtélyét. hanem iga­ zán Istent kívánja. megbán és örökli a világosságbirodalmat. akkor bocsássatok meg neki. hogy ő nem színlel. külső térben vannak. úgy hogy igazán tudjátok. majd további rejtélyeket adok neki. melyek az első. bocsássatok meg neki. Ha pedig újra méltatlanul cselekedett a rejtélvekkel szemben. ti pedig biztosan tudjátok. bocsássatok meg neki. engedjétek átmenni és adjátok meg neki az Első Rejtélv második terének második rejtélyét. és ő nem úgy cselekszik.Ha olyan testvér az. hogy nem tetteti magát. áthágásokat és mindenféle bűnt követett el. hanem valóban Istenre vágyik. s ha már sokszor odaadtátok neld a kezdő rejtélyeket. engedjétek át. akkor újra forduljatok őhozzá. ezután pedig újra megtért.

Rejtély irgalmas és megszán. amelyek a közösségre [eldézsia] vonatkoznak. ez az emberlélek ettől a pillanattól kezdve nem vetődik vissza a magasabb világokhoz. Ha ez az ember ettől a pillanattól kezdve áthágásokat követ el és sokszorosan vétkezik. s ha ez a bűnbánata nincsen meg már neki. sem a bűnbánatát nem hallgatja meg és nem fogadja el egyetlen rejtély sem az Első Rejtély első rejtélye kivételével és a Kimondhatatlan rejtélye kivételével. Csakis azok 218 . sem terád nem hallgat. Mert az ilyen emberek leikéire vonatkozóan mondtam nektek egykor a példázatot: „Ha a te atyádfia vétkezik ellened. hogy „két vagy három tanú vallomásával erősíttessék meg minden szó". végy magad mellé még egyet. amit szintén mondtam. akkor adjátok neki a másodikat. Ha a másodikban sem használható. Ha aztán a harmadik rejtélyben sem használható. Engedjétek ezt az embert tovább haladni. és adjátok meg neki egymás után a három rejtélyt az Első Rejtély második teréből. akkor ne bocsássatok meg neki és ne fogadjátok el a bűnbánatát. hanem a sárkány lakásaiban lesz a külső sötétségben. Az ige pedig. És bizony mondom nektek. Ha a gyülekezetre sem hallgat. Ha pedig nem hallgat rád. megnyerted a te atyádfiát. akkor sem tud megbocsátani neki egyetlen rejtély sem. ha ez az ember megbán. mert tinálatok ő botrány és gonosztevő. menj és dorgáld meg őt négyszemközt: ha hallgat rád. azt jelenti: A három rejtély tanúskodni fog az ő utolsó bűnbánatáról. akkor legyen ő botrány és gonosztevő. akkor bizony mondom nektek. Mert bizony mondom nektek: Ez a három rejtély tanúskodik az ő utolsó bűnbánatáról. akkor adjátok neld mind a három rejtélyt. akkor legyen előtted mint a pogány és bosszantó. vidd a gyülekezet elé. Ha sem arra." Ez azt jelenti: ha az első rejtélyben nem használható.

s magatok vizsgáljátok meg.fogadják el és bocsátják meg annak az embernek a bűnbánatát. hogy nem rosszindulatú. hogy odaadjuk neki. hogy nem rosszakaratú és nem színlel.Ha biztosan tudjátok. és így szólt: . annak minden gondjáról. minden viszonyáról és minden bűnéről. hanem adjátok neki a második és harmadik tér rejtélyeit. aki lemond az egész világról. akkor az ilyen elől ne rejtsétek el. sem ldváncsiság nem hajtja a rejtélyek mibenlétének a megtudására.Uram. És amire ránemesedett. hogy adjunk neld a máso­ dik vagy a harmadik tér rejtélyeiből. és mindig készek megbocsátani. és azt mondta Jánosnak a tanítványok körében: . mert ha visszatartjátok tőle. hogy van egy nagyon bűnös testvér. hogy ez az ember lemondott az egész világról. mert ezek a rejtélyek igazán tele vannak kegyelemmel és irgalommal. János folytatta beszédét. mi megvizsgáljuk őt és tudjuk. 106. hanem őszintén és igazán Istenre vágyik: és tudjuk. szóval: akarod-e. hogy méltó lett a második vagy harmadik tér rejtélyeire. s ha valóban tudjátok. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. hogy melyik rejté­ lyekre méltó. mielőtt megkapta volna egyáltalán a fényörökség rejtélyeit? Szeretnéd-e. minden bűnéről és minden gondjáról. ennek minden anyagáról. azt adjátok neki és ne rejtegessétek előle. hanem igazán vágyik Istenre. akkor súlyos felelősséget és ítéletet vontok magatokra. vagy sem? És a Megváltó válaszolt. vegyük úgy. 219 .

Ha azonban a harmadik után újra vétkezik. akkor sem fogadhatja el az ő bűnbánatát egyetlen rejtély sem. az nagy ítéletre érett. hogy irgalmában elfogadja bűnbánatát és megbocsássa a bűneit. mert ez a három rejtély tanúja lesz neki utolsó megbánásával kapcsolatban. nem hallgathatja meg őt. majd újra megtér. s így örökké létezés nélkül marad. hanem a külső sötétség sárkány­ torkában lesz a helve. És a világ felosz­ latásánál az ő lelke megdermed az óriási hideg miatt és felemészti majd a rettenetes tűz. és ő vétkezik. 220 . Ha aztán még egyszer megfordul és lemond az egész világról. akkor ismételjétek meg ezt másodszor is. aki ennek az embernek újra ad rejtélyeket a második vagy harmadik térből. És bizony mondom nektek: ennek az embernek a lelke ettől a pillanattól kezdve nem lesz visszavetve a világba. a jajgatás és fogcsikorgatás helvén.Ha odaadjátok neld a második vagy a harmadik tér rejtélyeit. Csak ezek fogadják el az ő bűnbánatát. És bizony mondom nektek. és bocsátják meg a bűne­ it. ennek minden gondjáról és bűnéről. kifogástalan életvitelt folytat és nagy bűn­ bánatban él. egé­ szen a harmadik ismétlésig. csakis az Első Rejtély rejtélye és a Kimondhatatlan rejtélye. mert ezek a rejtélyek igazán kegyelmesek és irgalmasak. akkor ne adjatok neki tovább. és a bűnöket mindig megbocsátják. Inkább legyen az az ember szintén botrány és gonosztevő.

Ha méltók. akkor adjatok nekik egy rejtélyt. hogy csak tettették magukat és ravaszok voltak. hogy nem azt teszik. és azt mondta: . hogyan hirdessük az embereknek. és a rejtélyeket mindenütt a gúny tárgyává tették. ahol befogadnak titeket. és én nyíltan megjelente­ tem azt neked. és fondorlatosok voltak veletek szemben. mialatt titeket a rejtélyekkel együtt próbára tettek. de mindent megkérdezek pontosan és határozottan.Uram. és mondjátok a következőt: „Te. Ha azon­ ban nem érdemelték meg. rejtély. újra János beszélt. mert a fénybirodalom rejtélye­ it ld akarják próbálni. és ők öröklik a világosság birodalmát. hogy nagyon álnokul és színlelve fogadnak be a házukba. sőt a rejtélyeket is kigúnyolták. ami a rejté­ lyekhez méltó. és az emberek ott kijönnek hozzánk. akkor hívjátok fel az Első Rejtély első rejtélyét. meg a rejtélyeinket is . mely mindenkit megszán. akit ezeknek az istente- 221 . és ha velünk szemben alázatosnak tettetik magukat.107. és mi nem vesszük észre.mi lesz az ilyen emberekkel? És a Megváltó felelt. hogy Istenre vágynak. példázatok nélkül és pontosan. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. és tudjuk. akkor megnyeritek a lelküket. és betértek a házba. és azt mondta Jánosnak: .Uram. És a Megváltó felelt és azt mondta Jánosnak: . és odaadjuk nekik a fénybiroda­ lom rejtélyeit: és ha aztán észrevesszük. és így szólt: . János pedig felelt. amit tudni akarsz. ha kimegyünk hírt adni. ha megkérdezlek. és mi úgy véljük. mivel minket is próbára tettek. viselj el engem és ne neheztelj rám. s egy városba vagy faluba érünk. hogy tudjuk.Kérdezz csak mindent.Ha egy városba vagy egy faluba érkeztek.

minden rejtélye el lesz véve tőlük. akkor a ti békességtek azokon marad. akik a te rejtélyeddel szemben nem viselkednek méltón. akkor sem hallgathatja meg őket egyetlen rejtély sem. amit adtatok nekik." És verjétek le a port a sarutokról ellenük szóló tanúságként. akkor adjátok meg nekik a világosságbirodalom rejtélyeit. meg a világ minden bűnéről. anélkül. hanem nevetségessé tettek minket. hogy észrevettétek volna. mely mindenkinek megkegyelmez és mindenkinek a bűnét megbocsátja. Ha azonban előttetek tettetik magukat és álnokok veletek szemben. a rejtélyt fordítsd vissza hozzánk. titeket és a rejtélyeket próbára tévén. amit adtatok nekik. azután újra gúnyt űznek azokkal. És ettől a pillanattól kezdve az ilyen embereket nem vezetik vissza a világra. és befogadnak titeket. mint a házatok pora". Ilyen emberekre mondtam nek­ tek egykor példabeszédben: „Valamely házba bementek. hanem bizony mondom nektek: az ő helyük a külső sötétség sárkánytorkában lesz. és örökre elidegeníti őket a fényrejtélyektől. idegenítsd el őket a te birodalmad rejtélyétől örökre. azt mondván nekik: „A ti lelketek olyan legyen. akkor végezzétek el az Első Rejtély első rejtélyét. ameddig a formát [alakot] kapták. Ha azonban időben megbánják. És bizony mondom nektek: abban az órában visszatér hozzátok minden rej­ tély. igazán Istenre vágynak. 222 ." Ez azt jelenti: ha ezek az emberek a rejtélyt méltatják és ennek meg­ felelően viselkednek. lemondanak az egész világról és minden abban lévő anyagról. és ha adjátok nekik a fénybirodalom rejtélyeit. tireátok száll vissza.len és gonosztevő lelkeknek adtunk. és teljesen a világosság rejtélyeinek engedelmeskednek. és ez minden rejtélyt visszatérít hozzátok. és nem bocsáthatja meg a bűneiket a Kimondhatatlan rejtélyén kívül. először ezt mondjátok: Békesség nektek! És ha méltók arra. ha nem. és annak a területnek.

hogy amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. az olyan embereken. mondván: „Emeljétek ennek és ennek az embernek a lelkét. A Megváltó felelt. hogy minden rejtélyben tökéletesek legyetek.Kérdezz amit akarsz. akire a szívünkben gondolunk. FEJEZET Az történt. és ennek a testvérnek van egy testvére vagy rokona." 223 . és teljesen megnyilatkozom neked. akik bűnösök vagy nem bűnösök.108. s a plerómában végzetteknek nevezze­ nek titeket. nos. és gyorsan vezessétek a világosság Szüze elé. hanem tisztességes testekbe helyeztessenek. szóval valakije. úgy hogy felszállnak és öröklik a fénybirodalmat. És a világosság Szüze pecsételje le őt hónapról hónapra egyre magasabb pecséttel. mert amaz a büntetőítéletekben van. ha kérdezlek. hogy ne csak kiemeltessenek a szigorú ítéletekből. aldt a világosság minden rej­ télyével eltöltöttünk. és minden hónapban egy olyan testbe taszítsa. vagy nem is bűnös. úgy hogy felszáll és örökli a világos­ ságbirodalmat. és ne neheztelj. és azt mondta Máriának: . és elhagyta a testét. de hallgassátok még egyszer. ha van egy jó és kitűnő testvér. és így szólt: . És Mária válaszolt. Uram. emeljétek ki az archonok minden büntetéséből. mit kell tennünk. amelyekben megtalálják Isten rejtélyeit.Erről beszéltem már. akiknek azt akarjátok. és a jó testvér szíve bánkódik és szomorú miatta. hogy azt kiemeljük a szigorú ítéletekből? És a Megváltó felelt és azt mondta Máriának: . mely tisztességes és jó lesz. ezt mondván: . Mária megcsókolta Jézus lábait. azokon végezzétek el a Kimondhatatlan harmadik rejtélyét.Uram.Uram. No. bírj ki engem. vagy istentelen. aki bűnös.

hogy ne kelljen annyit szenvednie? Mert nagyon sokan üldöznek minket temiattad és a te neved miatt. nem hagyja el a testét az elvégzése alatt.De Uram. és így szólt tanítványainak: . mely tisztességes lesz és megtalálja a világosság rejtélyeit. hanem hirtelen. aki a Kimondhatatlan Első Rejtélyének első rejtélyét. vagyis az első rejtélyt minden nézetével és tulajdonságával és állásával elvégzi. szenvedés nélkül? A Megváltó felelt. hanem mindenki. FEJEZET Mária felelt. úgy hogy ha kínoznak minket. 109. kard által vagy vízben. nem azért hoztál-e rejtélyeket a világba. akik az archonok minden törvény­ székénél dolgoznak. akkor azok. úgy hogy ő jó lesz. hogy az ember ne haljon meg a sorserők archonjai által rendelt halállal. hanem 224 . míg a világosság Szüze elé nem vezették.Ha ezt mondjátok. kínzásokban és bántalmazásokban. és így szólt: . És a világosság Szüze lepecsételi őt a Kimondhatatlan birodalmának jelével és átadja az átvevőknek: és az átvevők egy olyan testbe vetik le őt. a rejtélyt kimondjuk. és a testet azonnal elhagyhatjuk. felszáll és örökli a világosságbi­ rodalmat. hogy az ember ne a sorserők archonjai miatt a fentiek által haljon meg. vagy valami más rettenetes halállal? Nem azért hoztál-e rejtélyeket a világ­ ba. de hallgassátok még egyszer: Nemcsak ti. sietnek ezt a lelket egymásnak továbbadni. törvényes büntetések folytán.Erről korábban is beszéltem veletek.

azt mondván: . FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta. Sem választ. van fogyatékos és egészséges test? Szóval azért. és folytatta. És Jézus válaszolt.Kérdezz amit akarsz. és nem hisznek nekünk és nem hallgatnak ránk.Uram. és így szólt Máriához a tanítványok előtt: 225 . és áthatol az archonok minden területén és a világosság minden területén.miután a rejtélyt minden nézetével és tulajdonságával elvégzi. míg el nem jut az ő birodalma helyeire. hogy ha az emberekhez megyünk az országban. Nyilvánítsd meg nekünk. még valamit akarok megkérdezni. és én nyíltan megmondom nektek példázatok nélkül. úgy hogy felszáll. akkor megtudják. gyengeség és erő van. és lelke nagy fényáramlat lesz. nem azért hoztad-e a rejtélyeket a világba. mert nincsenek rajta titkos jelek.Uram. és ne titkold el előlünk. mert ezen a világon szegénység és gazdagság. mi pedig ezt a rejtélyt elvégezzük az ő helységeikben. megcsókol­ ta azokat. 110. bárhol és bármikor felhívhatja. sem indoklásokat nem ad sehol sem. Mária vetette magát a lábai elé. És ebben az órában kijön az archonanyag testből. hogy mi a mindenség Istenének igéjét hirdetjük? A Megváltó felelt. és így szólt: . és akkor megmenekül attól. amit a sorserők archon­ jai rendeltek el számára. Mária felelt. azt felelvén: .

fogyatékos vagy egészséges testben. nagyon megindítottál minket az üdvös tettekkel. amelyeket felsoroltál nekünk. éppígy meggyógyít minden betegséget. és erősen unszolnak.Ezt a rejtélyt már korábban megadtam nektek. vagy vakok. De megismétlem: Nos. nagyon akarnak kimenni tehozzád. ald ezt a rejtélyt . gyógyító tettek miatt. 226 . a tanítványok mind előléptek és együtt mondták: . aki véghezviszi a halottakból való feltámasztás rejtélyét. Mert mi tőled származunk! Most tehát leikeink nagy izgalomban vannak az üdvös. az hamar meg is történik neld.amelyet már odaadtam nektek . a te birodalmadba. bénák.Ha elmentek a városokba. Mivel pedig leikeinknek te viselted gondját.. Amikor a Megváltó ezt mondta. szegénységben vagy gazdagságban. mely kigyógyít a démonokból. meggyógyítja a vakokat és a bénákat és a csonkákat és a némákat és a süketeket. nemcsak ti. vagy halottak feltámasztását. mert ki akarnak menni belőlünk fel a magasba. azután bármit kér. süketek vagy némák meggyógyítását. Mária.megkapja és elvégzi. vagyis a rejtélyek elvégzője bármit is kér ezekből. gyengeségben vagy erőben. akkor először azt hirdessétek nekik: „Kutassatok szüntelenül és lankadatlanul. FEJEZET Ezután a Megváltó folytatta. hanem mindenld. vagy birodalmakba vagy országokba.0. bármiféle testi gyógyulást kér. amelyeket megneveztél. betegségek vagy fájdalmak megszüntetését. 111. te Megváltó. és azt mondta nekik: .

mert ez a rej­ tély és ennek minden felhívása az archonoké. azoknak adjátok át a világosság rejtélyeit és ne rejtsétek el előlük. hallgasd tehát: Amikor egy gyerek megszületik. azoknak azokat adjátok. és azt mondta Máriának: .Hallgass ide. melyek elvezetnek benne­ teket a világosságbirodalomba!" Mondjátok nekik: „Őrizkedjetek a tévtanoktól! Mert sokan jönnek majd az én nevemben. holott nem Én vagyok. ki kényszeríti az embert vétkezni. míg meg nem erősítettétek a hitet az egész világon. hogy valamelyikőjük csak valamit is tudatosan észlelne [képviselne. Akik az alacsonyabb rejtélyekre méltók. és nem fogadnak be titeket. A halottakból való feltámasztást és a betegek gyógyítását azonban ne adjátok senkinek sem. Hogy amikor a városokba vagy országokba mentek. Akik a magasabb rejtélyekre méltók. azoknak azokat adjátok.míg meg nem találjátok a világosság rejtélyeit. Ezért senkinek se adjátok azt. vagy nem hisznek nektek és nem hallgatnak rátok. hogy Én vagyok. és az ellenségszellem [ellenzékszellem. akkor az ereje kevés. Ezért adtam hát nektek ezt a rejtélyt: hogy a hitet megalapozzátok az egész világon. És ezek miatt aztán hiszik nektek. vádoló] is gyenge őbenne. folytatta beszédét. bennetek hisznek és meghallgatnak titeket. anélkül. valamint a fényrejtélyekhez méltóan cselekednek. akkor azokon a helyeken felélesszétek a halottakat és meggyógyítsátok a bénákat. és elhiszik nektek amit mondotok. és sokakat félrevezetnek majd". Akik azonban hozzátok jönnek. jót vagy 227 . és azt mondják. se ne oktassatok senkit se azokra. a lélek is gyenge őbenne. a vakokat és sok betegséget ott. És semmit se rejtegessetek előlük. megértene]. hogy a mindenség Istenét hirdetitek. azt kérdezted. Mária. Szóval ez a három gyenge. Amikor a Megváltó ezt mondta.

Ez a három tehát így észlel. A test nem tud észlelni. minden szenvedélyét és minden bűnét állandóan cselekedje. hogy tanúi legyenek az emberek minden bűnének és meghatározzák. és az ellenzék-szellem az ezekben a táplálékokban lévő vágyakat és rosszat. mely nagyon nehéz. és mindezzel bántalmazza a lelket. hogy minden helytelen tettét. mert a keveredés helye.rosszat. ez a szellem állandó ellenségként van a lélekhez kapcsolva. hogyan büntessék meg őket az ítéle­ teknél. hogy szüntelenül ösztönözze a lelket a bűn és 228 . Továbbá a test is gyenge. Az ellenzékszellem pedig mindenre törekszik [azt keresi]. A sors viszont semmit sem vesz magához ezekből a táplálékokból. a lélek és az ellen­ zékszellem. Az erő észlelőképessége a világosságot keresi a magasságban. És a belső erő a lelket a világosság helyeinek és a mindenség Istenének a keresésére unszolja. amely azon­ ban el van keveredve. ha nem vesz fel erőt az anyagból. És mindegyikőjük észlel a természetének megfelelően. hogy az igazságosság területét keresse. mert azokkal nincsen elkeveredve. mindegyik a természetének megfelelően. És lassan növekszik az erő. A léleknek ellenben az az észlelőképessége. vagyis mindegyik a maga részét vonja magához. amit a nagy sorserők archonjai a lélek számára elrendeltek. És az ellenzékszellem felfigyel erre. amely a táp­ lálékokban öntudatlan. vágy és bűn. észrevesz minden bűnt és rosszat. ami gonoszság. és a gyerek az archonok világának anyagával táplálkozik. a feledés nyomasztó terhe miatt. ahogyan bejött. Az ellenzékszellem meg arra csábítja a lelket. Az ő ereje az ezekben a táplálékokban lévő erőket vonja magához. hanem úgy megy ki a világból. lelke az ezekben a táplálékokban lévő lelkesülést. A test azt az anyagot veszi fel. És a kiegyenlítő igazságosság rábizonyítói [emlékeztetők] utasítást adnak a szolgáiknak az emberek kísérésére.

és elvezeti mindenhová. És az ellenzékszellem nagy ellensége a léleknek. Sőt. átadják a megbüntetőknek. Három nap után aztán az emlékeztetők [átvevők] ezt a lelket levezetik a káosz Amentijéhez. mert őhozzá kapcsolódik. Ha aztán ennek az embernek az ideje betel­ jesedett. és az embert elvezeti a halálhoz az archonok és azok kötelei szerint. míg el nem követett minden bűnt. és kivezeti őt az archonok középső útján. ez valóban ellensége a léleknek. és ez kényszeríti a lelket. Mária. Szóval a lelket abba hajszolja. ami a léleknek nem tetszik. altkor az ellenzékszellem kivezeti őt a káoszból. amelyekkel a sorserőkhöz van kötve. Amikor pedig leviszik a káoszhoz. Nos. amit az archonok parancsoltak neki. akkor álmokkal és világi vágyakkal zaklatja. hogy a világ dolgaira vágyjon. ha éjjel vagy nappal a lélek pihenni szeretne. míg az erő visszatér a világosság Szüzéhez.a gonoszság cselekvésére. Az emlé­ keztetők [átvevők. az archonoknak a lélek kilépésével kapcsolatos feladatának megfelelően. kézbesítők] aztán visszatérnek az ő területeikre. És az ellenzékszellem a lélek ellen fog tanúskodni és továbbvezeti őt az általa [a lélek által] elkövetett. és arra buzdítja a megtorlás szolgáit. amiket a lélekkel tétet. Az ellenzékszellem és a sors követi a lelket. hogy ezzel a lélekkel minden területen keringjenek és a világ minden eonjához elküldjék. és arra ösztönzi. Ezek a bizonyítók vagy átvevők ezután három napot töltenek azzal. Ezután az igazságosság rábizonyítói [emlékeztetők] jönnek. mert azt téteti vele. Ha pedig a lélek maga mögött hagyta az elkövetett bűnök szerinti büntetést a káoszban. ahol a bűnöket rábizonyítja. akkor először a sors jön elő. Ha pedig a lélek 229 . holott az ellenzékszellem által kezde­ ményezett bűnöknek megfelelő megtorlás szerint. és a lélek ellensége lesz. és a lelket kivezetik a testből. hogy tanúi legyenek a bűnöknek.

hanem jó lélek lett. ahogyan megérdemelte. amely megfelel elkövetett bűneinek. melyek a második térben 230 . Ha e lélek megbüntetése a közép archonjainak törvényszékeinél befejeződött. A büntetéseket majd a mindenség magyarázatánál mondom meg nektek. és így szólt: . amikor a mindenség kibontakozását [keletkezését] magyarázom. És bizony el nem engedik ezt a lelket a testek váltakozásából. a bírónő elé. és megkapta a világosság rejtélyeit. Ha ő ezeket nem találta meg. és olyan testbe nyomatja. minden lélek bűnének megfelelően. míg be nem fejezte az utolsó fordulatát. akkor azok megkérdezik tőle a sors rejtélyeit. erről is a mindenség magyarázatánál beszélek majd veletek. 112. mely nem hallgatott az ellenzék­ szellemre ennek fondorlatoskodása idején. Mindezeknek a dolgoknak a mibenlétét és a testek fajtáját.Ha ellenben olyan lélekről van szó. 0 megvizsgálja ezt a lelket. És a világosság Szüze lepecsételi ezt a lelket és átadja egyik továbbvezetőjének. és bűnös léleknek találja: és ekkor beletaszítja világosságerejét. a világosság Szüze elé viszi. megmondom majd nektek. és a Nap világossága elé viszi az első ember. nem engedett neki.az archonokhoz jut. hogy a testét és a tudat részvételét helyreállítsa. FEJEZET Jézus újra folytatta. És az archonok megbüntetik a lelket az általa elkövetett bűnök szerint. akkor az ellenzékszellem a lelket kivezeti a közép archonjainak minden terüle­ téről. Jeu parancsa szerint. amelyekbe taszítják őket. akkor megkérdezik az ő sorsát.

a lelket szabadon ereszti a parancsok szerint. akik a lelket kivezették a testből. sőt szárnyas világosság lesz. ahová (ameddig a fokig) megkapta a rejtélyeket. Ekkor a lélek nagy fényáradat.vagy a harmadik. akkor az ellenzékszellem és a sors követi ezt a lelket felfelé vezető útján. és eljön a testből való kilépésének ideje. amelyeket a nagy sorserők archonjai adtak neki. Ha aztán a lélek kimondta a minden pecséttől és az ellenzékszellem kötelékeitől feloldó rejtélyét. 231 . Ekkor a lélek ragyogó fénváradat lesz. amellyel téged a lélekhez kötöttünk. és eljön a lélek testből való kilépésének ideje. arra a helyre. ezeket be is töltötte. és az ellenszellem nem mehet már be a lélekbe. és az emlékeztetők. és a rejtélyek teljesítése után újra bűnöket követett el. Mielőtt pedig felemelkedik. mielőtt meg nem mondja neked a minden pecséttől való feloldozás rejtélyét. akkor jönnek a kiegyenlítő igazságosság elvezetői [emlékeztetők] és a lelket kivezetik a testből. És a sors és az ellenzékszellem követi ezt a lelket az útjain. ám visszaesett. akkor a lélek ebben a pillanatban egy rejtélyt mond ki és elbocsátja a sorsot az ő helyére a középső út archonjaihoz. És a lélek kimondja a rejtélyt és elbocsátja az ellenzékszellemet a sorserők archonja­ ihoz. és ez a szellem már nem megy be a lélekbe és nincs hozzákötve. Ha olyan lélekről van szó. ahol az azokhoz van kötve. külső tér rejtélyeit kapta. és átha­ tol az archonok minden területén és a világosság minden rendszerén. aki az első. mert az ellenzékszellem az archonok köteleivel és pecsétjeivel van e lélekhez kötve. azt mondván: Ne engedd el ezt a lelket. míg el nem jut az ő saját birodalmához. félnek ennek a léleknek a világosságától és leborulnak előtte. kimondja minden megpecsételéstől és az ellenszellem minden kötelétől (amellyel ezt az archonok kötötték a lélekhez) feloldó rejtélyt. belső térben vannak.

és nincs többé a lélekhez fűzve. mert félnek a kimondott rejtélytől és az apológiától. hogy folytassák a feladatukat a lelkeknek a testből való kivezetésénél. és megszabadítja magát üldözőitől. Ekkor jönnek ennek a léleknek az átvevői (emlékeztetői) a rejtélyek­ kel. amelyeket megmondok majd nektek a rejtélyek magyaráza- 232 . És amikor a lélek ezt a feloldozó rejtélyt kimondja. Amikor pedig a közép archonjaihoz megérkezik. mert elmegyek örökölt helyemre"! Ha a lélek ezt kimondta. amelyekkel az ellenzékszellem kötötte meg a lelket. melyeket kapott. és elveszik ezt a lelket az előző emlékeztetőktől. Örökre elidegenedtem tőletek. És az archonok nagyon félnek és arcra borulnak. akkor a világosság átvevői [emlékez­ tetői] a magasba repülnek vele és a sorserők eonjaiba vezetik őt. Ebben a pillanatban a lélek ldmond egy rejtélyt és legyőzi az ellen­ zékszellemet és a sorsot. akkor ezek az archonok eléje jönnek félelemmel és nagy tűz­ zel és különböző arcokat vágván. szóval rettegve. aldk a világossághoz tartoznak. azonnal feloldódnak a pecsétek kötelékei. És ennek a léleknek az emlékez­ tetői. De még nincs minden az ő hatalmában. akik visszatérnek az archonok feladatához. amelyekkel az archonok az ellenszellemet kötötték a lélekhez. mert nem lenne helyes egy olyan lelket a káoszhoz vezetni. És ez a lélek eloldozza magát a sorsától. mondván: „Vegyétek a sorsotokat! Mostantól nem jövök a ti területeitekhez. És az ellenzékszellem azonnal megválik tőle. hanem még alá van rendelve a Hatalmaknak. amely megkapta a rejtélyeket.A lélek kimondja minden köteléknek és pecsétnek a feloldozó rejté­ lyét. hanem a közép archonjainak útjára vezetik. fényszárnyakat és fényruhát képez­ nek a lélek számára és nem vezetik a káoszhoz. Ebben a pillanatban a lélek kimondja az archonok apológiájának rejtélyét. mialatt ő minden helynek megmondja az apológiáját [védőbeszédét] és megadja a pecsétjét.

És megadja az apológiát minden bal oldali terület archonjainak. a világosság nagy átvevője jobb oldaliak területén." És mindegyiknek megadja a pecsétjét és az apológiáját. Aztán az átvevők ezt a lelket a világosság Szüzéhez vezetik. Elidegenedtem tőletek örökre. amikor a rejtélyek magyarázatait adom. Atyának neveznek. És a lélek megadja neki himnuszaival a dicséretet és a pecsétéit és az apo­ lógiáját. lepecsételi őt a pecsétjeivel. És a világosság Szüze lepecsételi ezt a lelket. lepecséte­ li ezt a lelket. és megtalálja a pecsétéit és keresztelőit és felkenését. Ezenkívül a világosság átvevői átadják őt a nagy Szabaóthnak. és a világos­ ság minden Szüze lepecsételi őt az ő pecsétjeivel. a jobb oldaliak területén. És a lélek a világosság Szüzének odaadja a pecséteket és himnuszokkal dicséri. és a pecséteket is megadja a jobb oldaliak egész területének. és megtalál minden jelet rajta. És Melkhisédek minden átvevője lepecsételi ezt a lelket és 233 . a jónak. kimondja nekik a köteleket megoldó rejtélyt. akit az élet kapujánál. a nagy és jó. akkor a világosságtól származó átvevők [emlékeztetők] a magasba repül­ nek vele. melyekkel az archonok őhozzá kötötték az ellenzékszellemet. mialatt minden helynek megadja a védőbeszédét és mindenütt ad védőbeszédet [megindoklást] és pecsétet Adámász ldrály zsarnoka­ inak. kivezetik a sorserők eonjaiból. és a világosság átvevői megkeresztelik és megadják neld a szellemi kenetet. És Melkhisédek. És a világosság Szüze és a világosság hét másik Szüze megvizsgálja ezt a lelket.tánál. és azt mondja neldk: „Itt van az ellenszellemetek! Mostantól nem jövök a ti helyeitekre. És Szabaóth. amelyeknek minden apológiáját és pecsétjét megmondom nektek egyszer. És átadja az archonoknak az ellenzékszellemet. és elvezetik a magasság minden eonjához. Ha a lélek ezt tette. Mind lepecsételik őt a pecsétjeikkel. És a lélek kifejezi ismeretét és dicséretét himnuszokkal.

mely keletkezett bennem: Az első arra az igédre vonatkozik.Megértitek-e mit mondok nektek? És újra Mária sietett előre. ujjongott és felbuz­ dult bennem. megkérdezted: Kinek a képe ez? Azt mondták: A császáré. azt mondtad: Adjátok tehát a császárnak ami a császáré. .Ez azt jelenti: Amikor a lélek megkapja a rejtélyeket. Uram. 234 . és fényemberem vezetett engem. 113. hogy: Ekkor a lélek megadja az apológiát és a pecsétet minden archonnak Adámász király területein. Szavaidhoz tudatom négy gondola­ tot keltett bennem. Uram. mivel ki akar jönni belőlem és beléd szeretne menni. És a fénykincs területén mindenld lepecsételi őt a pecsétjével. himnuszát és dicsőítését a világosság helyeinek adja. Halljad tehát. A világosság területéről valóknak pedig a dicsőítéssel és tisztelettel adózik. hogy ezüstből és rézből van. Erre mondtad nekünk.Igen. megértek minden szót.elvezetik a fénykincshez. így folytatta: . És ő [a lélek] megadja a tiszteletet és dicsőséget és dicshimnuszokat és minden pecsétet a világosság minden területének. a következőket mondván: . A mondás pedig: A pénz fénylett. FEJEZET Miután a Megváltó ezeket mondta a tanítványainak. amikor a pénzt vitték neked. és Istennek ami Istené. hogy megmondjam a négy gondolatot. hogy ezüst és réz keverékéből ötvözték. és ő bemegy öröksége helyére. és apológiáját és minden megtisztelő pecsétjét. és láttad. Am amikor láttad. akkor az apológiát meg tudja mondani az archonoknak és az Adámász területéről valóknak.

amivel tartoztok . akinek vámmal. szóval a lélekkel szemben minden tekintetben ellenségesen viselkedik. És a sorsot is átadja az ő helyeinek [a helyére küldi]. hogy a lélekben benne van a világosság ereje: ez a megtisztított ezüst. és az ellenzékszellem: ez az anyagi réz. annak adót. A második gondolat arra vonatkozik. óvást ad] minden területnek.ezek mindig ellenséges érzületűek a lélekkel szemben. És tiszte­ lő. akinek dicsérettel. mert elkövet­ tet vele minden bűnt és minden vágydolgot." Ami ezt illeti. a tiszteletet. és az ellenszellemet is átadja az ő helyének: és megadja az apológiát és a pecséteket minden archonnak a középső utakon.arra a sajátosságra utal. Uram. és a lélek nekik adja a félelem rejtélyét és ezért félnek tőle. akkor azok kijönnek hozzá nagy félelmükben. amelyeket ő követtetett el a lélekkel. annak dicséretet: senkinek semmivel ne tartozzatok.akinek adóval. Uram. dicsőítő és dicsérő pecsétekkel és himnuszokkal azoknak adózik. akinek tisztelettel. azon bűnök alapján. a lélek. amire az jogosult. az első gondolat. Ezt illetően azt mondtad egykor nekünk: Az embernek saját háza népe az ellensége. Ez azt jelenti: a lélek házának lakója az ellenzékszellem és a sors . mely rejtélyeket kapott megadja [apológiát. amit most mondtál a lélekről. akinek a félelemmel. Ez azt jelenti. Ez a második gondolat. Pál testvérünkkel mondattad egykor: Adjátok meg azért mindenkinek. aki megkapja a rejtélyeket: „Amikor a középső út archonjainak területéhez jut. akik a világosság területeiről valók. ez a harmadik gondolat. íme. Uram. amit mondtál nekünk: Ha a lélek elhagyja a testet és az ellenzékszellemmel jár az úton. A harmadik gondolat: egykor azt mondtad nekünk: Az ellenzékszellem a lélek ellensége. annak a vámot. a félelmet. 235 . és kiszolgáltatja a lelket a büntetéseknek. mert mindenféle bűnt és gonoszságot tétetnek vele. A negyedik gondolat arra a mondásodra vonatkozik. Ez.

és az tömlöcbe ne vessen téged. s úgy találja. amely a testet elhagyja. hogy vétkezett. tehát ha ez a lélek a világosság rejtélyeit nem találta meg. akkor az ellenzékszellem vezeti a lelket a világosság Szüzéhez. És a világosság Szüze. És nem jön ki a testek váltakozásából. egykor azt mondtad nekünk: Békélj meg a te ellenségeddel. mígnem megfizetsz az utolsó fillérig. ha tehát még nem talált meg. és útját az ellenzékszellemmel járja. és nem jut ki a körforgásból. amellyel az ellenzékszellemhez van kötve. akkor az ellenzékszellem a világosság Szüzéhez vezeti őt. emlékeztetőjének]. mert nem találta meg minden kötelék és pecsét feloldozó rejtélyét. mely feloldoz minden köteléktől. a bíró. Mert bizony ki nem jössz onnét. ez pedig a lelket az eonok szfé­ rájába dobja. hogy megszabaduljon a hozzákötött ellenszellemtől. míg be nem fejezi a számára elrendelt fordulatokat. Ez nyilván azért van: minden lélek. s így azzal kell maradnia. 236 . Mivel pedig a világosság rejtélyeit sem találja nála. az ítélőbíróhoz. És a bíró. Ami ezeket illeti. Uram. a világosság Szüze meg­ vizsgálja a lelket. és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe.ha még nem találta meg a rejtélyt. hogy meg­ szabaduljon az ellenzékszellemtől. átadja őt egyik átvevő­ jének [kézbesítőjének. Ez. míg el nem végezte az utolsó körét is. negyedik gondolatom. átadja egyik átvevőjének [emlékeztetőjének]. aki elvezeti és testbe taszítja. hogy ellenséged valamiképpen a bíró kezébe ne adjon. amíg az úton vagy vele.

amiknél nem gondoltatok a kérdezésre. 237 . amik nem merültek fel az emberszívben. Most pedig. hogyan hir­ dessék testvéreim mindezt az emberi nemnek. Amikor pedig ezeket mondta. Mária. így szólt: . amit kérdezünk arra való tekintettel. hanem mostantól kezdve mást is. amiket kérdeztek. mert mostantól mindent pontosan meg akarok kérdezni tőled. amit akarsz. te tehetséges és kegyelemmel teljes. és nyilváníts meg nekünk mindent. FEJEZET És Mária felelt. kérdezz. ezt mondván: . s amiket mindazok az embereknél tartózkodó Istenek sem ismernek. miképpen bocsátják meg a bűnöket a keresztelők? Azt hallottam tőled: Az emlékeztetők követik a lelket. és én nyíltan megmondom azt neked.114. 115. tovább kérdezlek.Uram. Mária.Kitűnő.Uram. Mária felelt és így szólt: . FEJEZET Amikor Jézus ezeket hallotta Máriától. Uram. amikor is minden elkövetett vétkének tanúi lesznek. nem példabeszédben. a Megváltó így szólt hozzá nagy szá­ nalommal: . légy hát türelemmel irántunk.Bizony mondom nektek: nem csak azokat a dolgokat nyilvánítom meg nektek. hogy tanúskodhassanak ellene az ítéleteknél. te szellemmel telt! Ez a szavaim magyarázata.

mialatt a lelkeket megragadják. amit a lélek elkövet. Az ellenzékszellem viszont tanúja lesz a lélek minden vétkének. és a káosz fölötti rendekhez eljutni. és ráerősíti a lélekre. Nemcsak tanúja lesz a lélek bűneinek. nem tudnak olyan lelkekhez közeledni. 238 . hogyan bocsátja meg a keresztelő rejtélye a bűnöket: Ha a lelkek vétkez­ nek. Uram. elítélnek. a keresztelő rejtélyei eltörlik-e a megtorlás e szolgáinak kezé­ ben lévő bűnöket. hanem le is pecsételi azokat [a lélek minden bűnét]. és minden bűnös lelket. De nem áll hatal­ mukban olyan lelkeket elítélni. nehogy a káoszon kívüli ítélethez jusson. melyek kivezethetnék őket a káoszból. És a Megváltó felelt. hogy ezek elfelejtik azokat? Mondd meg hát. amíg még a világban vannak. így szólván Máriához: . hogy megmondjam nektek az igazság igéjét. mert ezek a szolgák nem tudnak kijutni az ő helyükről. még kevésbé tudják azokat a káoszba vinni. akkor persze jönnek az [emlékeztető] szolgák. és tanúi lesznek minden bűnnek.ICitűnően mondtad. s ha ld is jutnak. akik minden bűnnek a tanúi. akik megkapták a rejtélyeket. mert pontosan tudni akarjuk. hogy nehogy kijusson a káosz területeiről. mialatt megbün­ tetik őket. nekünk. Hallgassatok hát tovább. akik nem kaptak olyan rejtélyeket. Valóban a megtorlás szolgái [emlékeztetők] azok. és azokat tartják fel. hogy a megtorlás szolgái elítélhessék őket. És a megtorlás szolgái nem tudnak kilépni a káoszból. hogy a káoszon kívül ítélhesse el. Mert tilos a rejtélyt kapott lelkekkel erőszakoskodni és a káoszba vinni őket. hogy az azokról a területekről jövő lelkeket elítéljék.Nos. Uram. mi módon lesznek a bűnök megbocsátva. aki nem kapott rejtélyt. és az ilyen lelkeket visszatartják a káoszban. de az ítéletben maradnak. Hanem a megtorlás szolgái a bűnösök lelkeit ítélik el.

így járnak el minden bűnös lélekkel. 116. akkor rejtetten bemegy a testbe. elválasztja az erőtől és a lélektől és összegyűjti a test egyik oldalán. hogy 239 . a lelket és az erőt állandóan tisztogatván. ami rejtetten az életére tört. állandóan elválasztva őket. s hogy az elköve­ tett bűnök mennyiségét lássák az ellenzékszellem által ráakasztott pecsé­ tekről. Uram. igazán minden szavadon elgondolkodom. a lelket és az erőt a másik résszé. a sorsot és a testet az egyik résszé teszi. és rejtett módon bemegy a lélekbe és felemészt minden bűnt. és kiűz onnan mindent. hogyan beszélek veletek? Újra Mária sietett elő. És amikor befejezte ezt a tisztogatást. A keresztelő rejtélye pedig a kettő között marad. és így szólt: . FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. nehogy az anyag bemocskolja őket.hogy az ítélet archonjai felismerjék benne a bűnös lelket. hogy aszerint büntessék. így bocsátják meg a keresztelő rejtélyei a bűnöket és minden rossz tettet. Mária. mely elégeti a bűnöket.Megértitek-e. amit az ellenszellem kötött rá. Mert a tisztító tűz elűzi az ellenszellemet és a sorsot. Nos. hogy e világra tüzet bocsássak! És bár már gerjedt volna!" Továbbá világos különbséget tettél a kijelentéssel: „Van egy keresztségem. A bűnbocsánatot illetően egykor azt a példabeszédet mondtad nekünk: „Azért jöttem. és kiválasztja azt a test egyik oldalán. Ald pedig megkapja a keresztelő rejtélyét. úgy hogy az ellenszellemet. annak ez hatalmas bölcs tűz lesz. így szólt a tanítványaihoz: .Igen.

és mely igen szorongattatom. míglen az elvégeztetik. hogy azért jöttem." Ez azt jelenti: elhoztad a világba a keresztség rejtélyét s ez a világ testei­ ben hasadást okoz. mert az ellenszellemet. 240 . sőt inkább meghasonlást! Mert mostantól fogva öten lesznek egy házban. a lelket és az erőt pedig a másik oldalra. azt jelenti: elhoztad a világra a keresztség rejtélyét. míg végre elvégeztetik? . Mária. mennyire kívánom. te szellemmel telt [pneumatikus] és fénytiszta.abban kereszteljek. inkább hasadást! Mert mostantól fogva öten lesznek egy házban. Továbbá amit egykor mondtál nekünk: „Gondoljátok-e. Ez szavaim magyarázata.Kitűnő. a sorsot és a testet az egyik oldalra utasítja." A te igéd ugyanis: „Azért jöttem. három kettő ellen és kettő három ellen. mondom nektek. Gondolja.tok-e. hogy békességet adjak e földön? Nem. hogy békességet hozni jöttem e földre? Nem. három kettő ellen és kettő három ellen. és mennyire örülsz. hogy azzal kereszteljek. Vagyis három kettő ellen.Ez azt jelenti: nem maradsz a világban. és kettő három ellen. hogyan fogom kibírni. hogy tüzet bocsássak e földre. Amikor Mária ezeket mondta. hogy már meggyulladt volna". hogy a lélek minden bűnét elégeti és a lelket megtisztítja! Ezután pedig újra világos különbséget tettél a következőkkel: Van egy keresztségem. míg a keresztségek befejeződnek és a tökéletes lelkek maguk is tisztítóan hatnak. így szólt a Megváltó: .

Nézd. amelyet a lélek kezdettől fogva elkövetett. továbbá megbocsátják a bűneit. hogy ennyit kér­ dezek. amelyet elkövetett.Nem. és így szólt: . Most tehát tűrd. minden gonosztettet. akkor beszélek majd veletek. hanem ettől az órától kezdve nem rónak fel neki semmilyen bűnt örökkön örökké. és a Kimondhatatlan rejtélyei. még folytatom a kérdezést. e nagy rejtély ajándéka és mérhetetlen fényessége miatt. Megbocsátják neki. Továbbá az Első Rejtély rejtélye és a Kimondhatatlan rejtélyei megbocsátanak a léleknek minden bűnt az archonok területén. és így szólt: . J 241 . Arról az időről. amelyeket ezután követ el addig az időpontig. De ennek a három térnek a rejtélye. de a három tér minden rejtélye megbocsát a léleknek az archonok minden területén minden bűnt. amelytől kezdve a rejtélyek mind­ egyike hatásossá válik.117.Uram. amelytől kezdve minden rejtély hatni kezd. És nem csak megbocsátanak neki. és az Első Rejtély rejtélye. FEJEZET Mária újra felelt. világosan felismertük. amikor a mindenséget magya­ rázom. hogyan bocsátanak meg ezek? A keresztelő módjára vagy másképpen? A Megváltó újra felelt. hogyan bocsátják meg a keresztelők a bűnöket.

és azt mondta Máriának: . A Megváltó azt mondta: . hamar felfogtam minden szavadat. azt mondván: „Boldog az. Nos: A három tér min­ den rejtélye megbocsát bűnöket és eltakarja a lélek rossz tetteit .Megértitek-e.Kitűnő. ha az ember rejtélyeket kap az Első Rejtély rejtélyeiből. de visszaesik.Uram. hogy: Az Első Rejtély rejtélye és a Kimondhatatlan rejtélye megbocsát mindenkinek. megbocsátatik-e neki. Uram." Ez azt jelenti. mit mondok nektek? Újra Mária felelt. vagy sem? A Megváltó felelt. amelyeket kezdettől fogva követtek el. és bűnözik és kihágásokat követ el. hanem bűnüket ettől az órától kezdve mindörökkön örökké nem rója fel nekik. és az Első Rejtély rejtélyében imádkozik. és minden rejtélyében imádkozik. majd tizenkétszer megbánja.Igen. így szólt tanítványaihoz: .egykor Dávid próféta prófétált erről. azután pedig újra megtér. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. és így szólt: . Mária. az 242 . akinek hamissága megbocsáttatott." És amit mondtál. bizony mondom nektek: Aid megkapja az Első Rejtély rejtélyeit. nem­ csak azokat. s újra visszaesik és tizenkétszer követ el kihágásokat. vétke elfedeztetett. aki megkapja ezeket a rejtélyeket. akik az Első Rejtély rejtélyeit és a Kimondhatatlan rejtélyeit megkapták. Mária folytatta. te szellemmel telt és fénytiszta! Ez a szavak magya­ rázata. hogy ettől a pillanattól kezdve nem rónak fel bűnt azoknak. akinek az Úr bűnt nem tulajdonít.Bizony. azt mondván: .118. Dávid azt pró­ fétálta egykor: „Boldog ember az.

Mária felelt. bizonv mondom nektek. melyek mindig irgalmasok és mindig megbocsátanak. Ha azonban a tizenkettedik eset után újra visszaesik és kihágásokat követ el. és így szólt Máriának: . ha azonban azok.bocsánatot nyer.Bizony. FEJEZET Újra Mária folytatta. akik a Kimondhatatlan rejtélyeit kapták. 119. nem talál bűnbánatot. és így szólt: .Uram. mivelhogy az Első Rejtély ajándékát kapták. másodszor és harmadszor is kihágásokat követnek el. mindazok. akkor soha többé nem bocsátanak meg neki. és elhagyják a testet. mindazoknak. akik rejtélyeket kaptak az Első Rejtélyben. ha csak meg nem kapja a Kimondhatatlan rejtélyeit. és így szólt: . vagy sem? A Megváltó válaszolt. és akkor a testet elhagyják mielőtt vétkeiket megbánták volna. és először. és nem maradtak meg benne. öröklik-e a birodalmat. ezután 243 . sokkal szigorúbban ítéltetnek el minden más ítéletnél: mert az ő helyük a külső sötétség sárkánytorkának kellős közepén van. mielőtt megbántak volna. de visszafordultak. Végül pedig a büntetésekben megdermednek és örökre epekednek. visszaesnek és kihágásokat követnek el. hogy minden rejtélyéhez folyamodjék. akik az Első Rejtély rejtélyeit megkapták. kihágásokat követtek el és hitükkel felhagytak.Uram. mivel megkapták az Első Rejtély ajándékát.

akik ezekből a rejtélyekből kapnak -.Bizony. hanem mindenkor. s ezen kívül elhagyták a testet. mivel a Kimondhatatlan rejtélyeiből kapott ajándékba. mielőtt megbántak volna. és minden rejtélyében imádkozik. az nemcsak akkor nyer bocsánatot. ha egyszer vétkezett és megtér és megbánja. és így szólt Jézushoz: . de ha eltérnek és vétkeznek. Ettől az órától kezdve nem fognak visszatérni a testek váltakozásához. akkor ezeknek a büntetése minden ítéletnél szigorúbb. vagyis először jöttek volna a világra.Uram. hányszor lesz ez az ilyeneknek megbocsátva? A Megváltó felelt Máriának. bizonv mondom nektek: Akik megkapják a Kimondhatatlan rejtélyeit . mi történik az ilyenekkel? A Megváltó válaszolt Máriának. színlelés nélkül. és így szólt: . s még élete folyamán megtér és megbán. akik megkapták a Kimondhatatlan rejtélyeit és újra elfordultak és vétkeztek és hitükkel felhagytak.azonban még életük folyamán megtértek és bűnbánatot éreztek. az ítélet akkor is óriási lenne. azt mondván: . s mert ezek a rejtélyek irgalmasok és mindig megbocsátanak. bizony mondom nektek: Ald a Kimondhatatlan rejtélyeit kapta. mindenkor bocsánatot nyer. mielőtt megbántak volna. Mária újra felelt. 244 . és nem lesznek képesek bármit is tenni. ha vétkezik. és a testet elhagyják. azok. és örökké létezés nélkül maradnak. És még ha újak lennének is.bizony boldogok azok a lelkek.Bizony. hanem kidobják őket a külső sötétségre és felemésztődnek.

és testüket megbánás előtt hagyják el. és kidobják a külső sötétségbe. azok az emberek. ott epekednek és örökre nincstelenek lesznek. akiknek a rejtélyekbe vetett hite őszinte és igaz volt. Nos.120.Kitűnő. azt mondtad egyszer nekünk: „Jó a só. és eltérnek és vétkeznek. de ha megízetlenül. ezt az igét mondtad: Akik megkapják majd a Kimondhatatlan rejtélyeit .Magamba ittam minden szavadat. FEJEZET Miután a Megváltó ezeket mondta. Amikor ezt mondta a Megváltónak. és így szólt Máriához a tanítványok körében: . sem másra. És újra folytatta Mária. ő azt felelte: .Uram. sem trágyának nem alkalmas: kidobják azt. Mária.Megértitek-e. és azt mondta: . mivel sózzanak? Sem a földre." Ez azt jelenti: boldog minden lélek. Uram. te szellemmel telt és tiszta! Ez a magyarázat. és hitben megfogyatkoznak. így szólt a tanítványaihoz: .bizony boldogok az ilyenek -. sem másra. amit mondok nektek? Mária felelt. ha ezek a sorserők kényszerítő hatására újra vétkeztek és újra megbánták és minden rejtélyükben imádkoztak . ha azonban továbbra is vétkezik. akkor nem alkalmas a testbe való visszatérésre.Bizony. Ami ezt illeti. hanem kidobják őket a külső sötétségre.milyen gyakran bocsátanak meg ezeknek? A Megváltó felelt. és ott elmúlik. akik megkapták az Első Rejtély rejtélyeit és a Kimondhatatlan rejtélyeit. akkor ettől kezdve nem alkalmasak a testek váltakozásához való visszatérésre. bizony mondom nektek: akik megkapják a Kimondhatatlan 245 . ezt mondván: . akik nem vétkeztek. aki a Kimondhatatlan rejtélyeiből kap.

Ezért azt mondom nektek: Ha az emberek. mint akik kihágásokat követnek el és nem tudják megbánni. akik megkapják a rejtélye­ ket.Megértitek-e hogy mit mondok nektek? Mária felelt és azt mondta: 246 . Ha viszont azok. hogy örökre örököljék a világosságbirodalmat. tudnák testük elhagyásának az időpontját. akik a Kimondhatatlan rejtélyeit és az Első Rejtély rejtélyeit megkapták. hogy ezek a rejtélyek a bűnbánatot mindig elfogadják. akkor azoknak mindig megbocsátanak. 121. FEJEZET Miután a Megváltó ezeket mondta a tanítványainak. azok olyanok. felszí­ vódnak és örökre létezés nélkül maradnak. akkor vigyáznának és nem vétkeznének. és az újonnan elkövetett bűnöket is megbocsátják. de ha még életük folyamán megtérnek és megbánnak és megma­ radnak minden rejtélyükben. hanem ettől az órától kezdve nem számítják fel nekik a bűneiket. Ezért mondtam tehát egyszer nektek: ezek a rejtélyek nem csak minden bűnt megbocsátanak. és elhagyják a testet mielőtt megbántak volna. így folytatta: . mert megmondtam. mert ezek a rejtélyek irgalmasok és mindig megbocsátanak. elpár­ tolnak és vétkeznek. a sorserők azokat is vétkezni kény­ szerítik.rejtélyeit és az Első Rejtély rejtélyeit is. amit a lelkek kezdettől fogva elkövettek. Ezeknek a helye is a külső sötétség sárkánytorkának közepén van.

mennyivel kevésbé lehet azok ellen tenni valamit. hogy ne halmozzatok rosszat rosszra. aki a világ embere [e világhoz tartozik]. .. aki ezeket a rejtélyeket kapja! Vagy ha egy király ma egy harcost királyi palástba öltöztet és ide­ gen országba küld. mert így örökre elidegenednétek a világosság birodalmától. akiknek hatalmukban áll minden dologban úgy cselekedni. és mondjátok nekik: Vigyázzatok és ne vétkezzetek. hogy mindenkinek megbocsátanak. s akik uralkodnak a magasságban lévőkön és a mélységben lévőkön." Amikor Mária ezt mondta. az pedig gyilkosságot és súlyos. hozzá tartozó embereknek ajándékot ad. melyek a bűnö­ ket mindig megbocsátják. sőt gyilkosoknak.Kitűnő. mely órában jő el a tolvaj. vigyázna. úgy.Uram. nagy ezeknek a rejtélyeknek az irgalmassága. és nem engedné. A Megváltó válaszolt. így szólt a Megváltó: . Uram. ahogyan tetszik nekik. és fiúkkal közösülő férfiaknak és más halált érdemlő bűnösöknek megbocsát. hogy az ő házába törjön. teszi ezt ha úgy tetszik neki. és el ne hagyjátok a testet anélkül. Ezzel kapcsolat­ ban azt mondtad egyszer nekünk: „Ha tudná a ház gazdája. mert királyi palástban van . hogy megtaláltátok volna a bűnbánatot. ha az ilyen. akik a Kimondhatatlan és az Első Rejtély rejtélyköntöseit viselik. mennyivel inkább teheti ezt a Kimondhatatlan és az Első Rejtély. akkor sem lehet rovására írni azokat és nem lehet ellene tenni semmit sem. Amikor a Megváltó ezeket mondta.Ha manapság egy király. Mária felelt: . akik a mindenség urai. Mária.Hirdessétek tehát minden embernek.Igen. aki a világ embere. halálos bűnöket követ el. te szellemmel telt! Ez az ige! A Megváltó folytatta beszédét a tanítványoknak: . aki megkapja a világosság rejtélyeit. és így szólt Máriának a tanítványok körében: . nagyon gondosan követtem a beszédedet.

irgalmas-e és kész-e megbo­ csátani. hogy az asszony lelkét elválassza a világosság-örökségtől. s harmadszorra is mél­ tatlannak mutatkozott a fényrejtélyekre. háromszor megkereszteltem ezt a lelket.íme. Miért is teszi a testet használha­ tatlanná? No. És a Megváltó próbára akarta tenni Pétert. hogy lássa. Amikor mindez megtörtént. s ha erényes. de nem talált.122. Végezd el ezt a rejtélyt. végezd el a fényrejtélyt. ha nem erényes. hogy odaadjuk neki a magasabb rejtélyeket. így szólt Péter: . Ezzel kapcsolatban példabeszédet mondtál nekünk egykor. megértettem a dolgok rejtélyét. ald eljött vezekelni. hogy Péter irgalmas. Háromszor meg­ keresztelte. És azt mondta a vincellérnek: íme három esztendeje járok gyümölcsöt keresni e fügefán. a Megváltó látta. és kész megbocsátani.Uram. FEJEZET Ezután Jézus egy asszonyt látott. de az asszony nem viselkedett ehhez méltóan. így szólt Péterhez: . amelyekben ez az asszony részesült. irgalmase és kész-e megbocsátani. azt mondván: —Uram. és örökli a fénybirodalmat. mely a lelket elválasztja a fényörökségtől. a Meg­ váltó így szólt tanítványaihoz: . hogy meglássa. engedd meg még egyszer. Péter. hogy azon gyümölcsöt keressen. és 248 . Amikor Péter ezeket mondta.Megértettétek a mondottakat. elment. Amikor a Megváltó ezeket mondta. amikor azt mondtad: „Volt egy embernek egy fügefája szőlejébe ültetve. akkor elvágtad a világosságbirodalomtól. mint ő maga. megmentetted. és ennek az asszonynak a jellegét? Mária válaszolt. ahogyan ő parancsolta nekik. A Megváltó ezzel Pétert próbára akarta tenni.

testvéreid csak adják meg neki az előbbieknél magasabb rejtélyeket.nem találok: vágd ki azt! Miért foglalja a földet is hiába? Az pedig felelvén. amelyek meghallgatják és megbocsátják a bűneit. ezután pedig újra megbánta és komolyan vezekelt . sem az alacso­ nyabb rejtély nem az. 123.az első.szabad-e testvéreimnek ennél az embernél megújítani a rejté­ lyeket. 249 . hátha jövőre gyümölcsöt terem.Kitűnő. és a második azért. azt mondta néki: Uram. bizony mondom nektek: Sem a kapott rejtély. mert még egyszer megkapja. mely magasabb annál. Az első nem azért hallgatja meg. amiket kapott. s ezek elfogadják majd az ő megbánását és megbocsátják a bűneit . és így szólt Máriához: . hogy megbo­ csássa a bűneit. te szellemmel telt.Bizony. Nos. azután vágd ki azt". és így szólt Máriának: . hanem a kapottnál magasabb rejtélyek azok. mely meghallgatja őt. mert ez a többieket felülmúlja.Uram. és így szólt a Megváltónak: . de az a rejtély. ez az ige magyarázata. míg körös­ körül megkapálom és megtrágyázom. ha valaki rejtélyeket kapott és nem mutatkozott ezekre méltónak. ezt jelenti ez. Mária. A Megváltó felelt. FEJEZET Újra Mária folytatta. hagyj békét néki még ez esztendőben. amit először kapott. hanem elpártolt és vétkezett. vagy inkább az alacsonyabb rejtélyek egyikét adják neki? A Megváltó felelt. íme Uram. hogy megbocsássa a bűneit. ha pedig nem.

hanem csak az Első Rejtély rejtélyei és a Kimondhatatlan rejtélyei. ahogyan tetszik neki. mert nem vétkezett. annak szabad rejtélyeket kapni bármelyik térből. mi lesz ővele? És a Megváltó válaszolt Máriának. elhagyja a testét. Ha azonban megkapta a három rejtélyt a két térben vagy a harmadik. belső térben. melyikőjük fog többet szenvedni az ítéletekben? 250 . ezek azok. így szólván: . őszintén és tettetés nélkül. FEJEZET Újra Mária folytatta. sem az alacsonyabbak. és nem követett el kihágásokat. és nem vétkezett. mondván: . hanem tettetés nélkül hívő állapotában van. Mária felelt. amelyek meghallgatják őt és elfogadják a megbánását. és nem fordult vissza. hogy keresse a vezeldés lehetőségét .Uram. és elpártol és vétkezik. ald kétszer vagy háromszor kapott rejtélyeket a második vagy harmadik térben. aztán elpártolt és vétkezett és istentelenül cselekedett. aki az Istenséget nem találta meg és nem ismerte el. hanem még a hitében van. hogy segítsen neki a vezeklésében. akkor egyik rejtély sem hallgatja meg őt. és így szólt: . és az előbbi is elhagyja a testét.az bocsátja meg a bűneit. ha egy ember felismeri az Istenséget és kapott a fényrejtélyekből. 124. az elsőtől az utolsóig.Uram.Ald rejtélyeket kapott a második és a harmadik térben. és ez is istentelen bűnös. sem a magasabbak.és egy másik ember.

ald Istent nem ismerte fel. arra a büntető ítéleteknél szenvedést mérnek és nagy fájdalmakat és elítéléseket. ha a hit és a rejtélyek megnyilvánultak. mint ald Istent nem ismerte. majd lelkek jönnek a világba sok körforgásban. és akire sokat bíztak. Mária vetette magát eléje.Bizony. Ezzel kapcsolatban egykor példabeszédet mondtál nekünk: „Amely szolga tudta az ő urának akaratát. és így szólt Máriához: . kevesebbel büntettetik. azt jelenti. attól sokat követelnek. FEJEZET Mária újra beszélt.Uram. és én megértettem egész igédet. az hallja. bizony mondom neked: aki az Istenséget felismerte és a fényrejtélyeket megkapta és vétkezett és nem tért meg. Ald pedig nem tudta. attól többet kívánnak. Uram. és azt mondta a Megváltónak: . sokkal büntettetik meg. Nos. nem áll-e fenn annak a veszélye. fényemberemnek van füle.Uram. Amikor a Megváltó ezeket mondta. és elmulasztják a rejtélyek átvételét. így szólván: . akinek van füle." . 125. Uram. és nem végezte el. amit mondtál. hogy nem sikerül nekik megkapni a rejtélyeket? 251 . hogy ald az Istenséget felismerte és a világosság rejtélyeit megta­ lálta. melyek sokszorosan nagyobbak az istentelen és vétkező emberénél. hogy majd megkapják a következő fordulatban [megtestesülés­ nél]. azt sokkal keményebben ítélik el.Ez. de vétkezett. Ez a szavaid magyarázata. és büntetésre méltó dolgokat cselekedett. mert azt remélik.A Megváltó újra felelt. Mert akinek sokat adtak.

akkor én bezárom a vilá­ gosság kapuit. mikor telik be a tökéletes lelkek száma. És ettől az órától kezdve senld se megy be. A hit és a rejtélyek azokban a napokban még jobban megnyilvánul­ nak. ha a következő fordulatban világra jöttök. hogyan tanítottam. mielőtt tüzet vetettem a világra. sem nem jön elő onnan. és úgy találják. vagy egyik fordulatot a másik után annak reményében. és azt mondta tanítványainak: . mert a tökéletes lelkek száma teljes lett. És ennél a világba való visszatérésnél lesznek néhányan közöttük a mai időkből is. hogy a világosság kapuit bezártam.Hirdessétek ki az egész világnak. sem nem jön ki onnét. akik hallottak engem. Mert amikor a tökéletes lelkek száma teljes lett. És sok lélek jön elő a testek kicserélésének körforgásaiban. hogy a világosság rejtélyeit ezekben a nehéz időkben megkapjátok és bemenjetek a világosságbirodalomba! Ne hagyjátok napjaitokat leperegni. Vagyis Én vagyok ez a rejtély És ettől az órától fogva senki se mehet be a világossághoz. Ezek a lelkek 252 . hogy a tökéletes lelkek száma teljes lett. és a világosság kapuihoz jutnak. ami miatt a mindenség keletkezett.A Megváltó felelt. Mert az emberiség már csak a tökéletes lelkek száma teljesülésének időpontjáig létezik. A tökéletes lelkek számának tel­ jessé válásánál meg fogják találni a fényrejtélyeket és megkapják azokat. Az ilyen emberek nem tudják. hogy az eonok és a függönyök (szféraátmenetek) és az égboltok és az egész föld és minden benne lévő anyag abban megtisztuljon. és mondjátok az embereknek: Azért küzdjetek. És úgy találják. hogy majd sikerül elérnetek a rejtélyek meg­ szerzését. ami az Első Rejtély teljesülését és a mindenség ismeretét jelenti. és ettől az órától kezdve lehetetlen bárkinek is bemenni vagy onnan előjönni. és befejeződött az Első Rejtély rejtélye.

amit mondtál. és te tanítottál minket az utcáinkon. és mondjátok nekik: Azért küzdjetek. honnét valók vagytok. akinek van füle. nem tudom.24-gyel szembesí­ tettek.Uram. akik mostanig hamisságot cselekesztek. azt mondom nekik: mondom nektek. hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit. azt mondom nekik: nem tudom. Ezt Jézus felelete követte Mária dicséretével. hogy örököljétek a világosságbirodal­ mat. . Ezért tehát hirdessétek az egész világnak..És én. az hallja. honnét valók vagytok ti. hogy ezekben a nehéz időkben megkapjátok a világosság rejtélyeit. Nos. felelvén. hanem a lelkem is hallotta. . nehogy a fénykapu előtt hagy­ janak ácsorogni és a külső sötétségre vessenek titeket. mielőtt a tökéletes lelkek száma teljes lett. És ettől kezdve a külső sötétségre mennek. 253 .. azt mondván: Ó. nemcsak a fényemberemnek van füle. nyisd meg nekünk! És én. ahol lesz sírás és fogcsikorgatás.aztán a világosság kapuit zörgetik majd. és minden szót megértett. hogy lemondjatok az egész világról és minden benne lévő anyagról. Nos. Uram. Amikor a Megváltó ezt mondta. azokat illetően. újra Mária vetette magát eléje. amiket mondtál: Azon fáradozzatok.Akkor kezdik mondani: a te rejtélyedből kaptunk és a te egész tanodat teljesítettük. azt mondván: . Távozzatok tőlem a külső sötétségre. amelyben Lukács 13. ti. Itt hiányzik egy hosszabb rész az eredetiből. felelvén.

126. Ez az. neve az ő helyén Achrochar.Milyen a külső sötétség. az medvefejű. amelyik az ötödik kamrában van. az kígyófejű. amelyik a nyolcadik kamrában van. amelyiknek neve az ő helyén Enchthonin. az krokodilfejű. És az archon. amelyik a második kamrában van. aki az első kamrában van. És az archon. 254 . azt mondta Máriának: . És ebben sok törvényszék van. És az archon. amelyik a hetedik kamrában van. és az archonok arca különböző. és minden kamrában egy archon. neve az ő helyén Laraoch. és körülveszi a vilá­ got. neve az ő helyén Luchar. amelyik a harmadik kamrában van. És az archon. az vadkanfejű. mint valami nagy sárkány. farka a szájában van. És az archon. az keselyűfejű. mint minden por és hideg és a különböző betegségek is. ezt mondván Jézusnak: . az farkasfejű. FEJEZET És újra Mária folytatta. az fekete bikafejű. az macskafejű.A külső sötétség olyan. Tizenkét hatalmas kamra [büntetőtér] van. neve az ő helyén Lamchamor. És az archon. neve az ő helyén Archaroch. amelyik a hatodik büntetőtanácsban [kamrában] van. és minden jég a sárkány torkából jön. neve az ő helyén Marchur. melynek farka a saját szájában van. vagyis hány büntetőhely van benne? És Jézus felelvén. És az archon. ez a sötétség az egész világon kívül van. Az első archon. amelyik a negyedik kamrában van. neve az ő helyén Charachar.

az sárkánykígyó[baziliszkusz-] fejű. hogy az. és mindegyik óránként változtatja az arcát. és a nagyot. azt mond­ ván: . aki fölöttük van. És a tizenegyedik kamrában is sok archon van. és tereinek archonjai ne ellenkezzenek. A nagyot pedig. aki fölöttük van. a lelkeket tehát a tizenkét kapun át vezetik oda. macskaarcú feje van.Uram. 127. amelyik a kilencedik kamrában van. Ezen kívül mind a tizenkét kamrának van egy felfelé nyitott kapuja. s mindegyiknek egy felfelé nyitott kapuja. mindegyiket az ítéletnek megfelelően. és mindegyik­ nek hét farkasarcú feje van. amelyre rászolgált? 255 . az ő helyén Rocharnak nevezik. Mária Magdaléna felelt. Amelyik pedig mindegyik fölött áll. És a tizedik kamrában egy csomó archon van. az Xarmaroch. neve az ő helyén Archeoch. És minden térnek [büntetőtanácsnak] a kapuját egy angyal [hírnök] őrzi. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. az ő helyén Chremaornak nevezik. És mindegyikőjüknek minden órában más a neve.És az archon. úgy hogy a külső sötétség sárkányának tizenkét tere [kamrája] van. és mindegyiknek hét sárkányfeje van. És a tizenkettedik kamrában nagyon sok archon van. a világosság oltalmazója és az Első Rejtély követe küldött ki őrnek a sárkány fölé. A tizenkét kamrának [térnek] ezek az archonjai vannak tehát a külső sötétség sárkányában. és mindegyiknek hét. akit Jeu.

vagyis a világmindenség feltárna- 256 .Ennek a sárkánynak a büntetései tehát minden más ítéletnél rette­ netesebbek? A Megváltó azt mondta Máriának: . akkor a sárkány a saját szájába teszi a farkát. mindezeket a lelkeket tehát a sárkány farkából a sárkány torkába és a külső sötétség tereibe [büntetőhatározataiba] vezetik. de egymásban vannak. az istentagadók lelkeit. Hanem azokat. akik a hazug tanban vannak. minden név az egyik tér kapujának felel meg. meg a férfiak. És ez a tizenkét név külön­ böző.A Megváltó így válaszolt Máriának: . meg azokét. Ha pedig ezeket a lelkeket a külső sötét­ ségbe. hanem makacsul bűneikben maradtak. Ilyen tehát a külső sötétség. és minden szégyenteljes és istentelen és istentagadó és gyilkos és házasságtörő és méregkeverő lelkét. a sárkány farkának torkába vezetik.Nemcsak kínosabbak minden más büntető törvényszék ítéleténél. akik a hazug tant tanítják. vagyis akik a mindenkori szférában a nekik rendelt körforgásokat befutották vezeklés nélkül. valamint minden lel­ ket. vagyis a sárkány Amikor a Megváltó ezeket mondta. mely kint visszamaradt. mely ezeken a helyeken van. úgy hogy aki az egyik nevet mondja.Ezeken a kapukon át egyetlen lelket sem vezetnek a sárkányba. ha életük folyamán nem jöttek rá a bűnbánatra. meg az óriási tűzben. Ezeket azonban a mindenség magyarázatánál mondom el nektek. És a külső sötétség sárkányának tizenkét eredeti neve van a kapuin. azt mondván: . Ezen kívül ezek a lelkek a világ feloszlatásánál. hanem az erre a helyre vezetett lelkek tönkre is mennek a nagy hidegben és jégesőben. akik férfiakkal közö­ sülnek. az mindet mondja. Mária felelt. és bezárja őket. így vezetik tehát azokat a lelkeket a külső sötétségbe.

Mostantól fogva határozottan megkérdezlek minden dolog felől. hogy megint kérdezlek.Uram. És a nagy káosz büntetéseinek tüze kilencszer tüzesebb az alvilág tüzénél. A Megváltó válaszolt Máriának: 257 . leborult Jézus lábaihoz. és minden tanítvány felkiáltott: . FEJEZET Amikor a Megváltó ezt mondta. hogy gyak­ ran zaklatlak. 128. Uram. hol forróbb a tűz. így szólt: . És a középső úton lévő archonok ítélőszékeinek tüze kilencszer égetőbb a nagy káosz büntető tüzénél. vagy az alvilágban? A Megváltó felelt Máriának: .Jaj a bűnösöknek. tűrd. Mária összecsapta a kezét. és megcsókolván azokat. és ne haragudj rám. Mária felelt.Bizonv mondom nektek: az alvilág tüze kilencszer égetőbb az emberiségénél.Jaj a bűnösök lelkeinek! Nos. mert ítéleteik rettenetesek! Mária lépett elő.dásánál a nagy hidegben és a rendkívül hatalmas tűzben megsemmisülnek és örökre létezés nélkül lesznek. az emberiség területén. ő. azt mondván: . És a külső sötétség sár­ kányában és minden büntetőtanács terében lévő tűz hetvenszer hatalma­ sabb a középső út minden archonjának büntető törvényszékénél. és sírva kiál­ tott fel.

akkor végezzétek el rajta a Kimondhatatlan egyetlen rejtélyét. hogy megtalálja a fényrejtélyeket. örökölje a fénybirodalmat. és tisztességes testbe akarjátok tétetni. vagy valakije. hogy megmentsük a külső sötétség sárkányának büntetéseitől és tisztességes testbe kerüljön.. és felemelkedvén. És ha ezt a rejtélyt elvégeztétek. ald minden bűnt elkövetett. Mária felelt. mely megtalálja a fényrejtélyeket. és én megnyilvánítom azt neked pél­ dázatok nélkül. s ha elhagyja a testét és a külső sötétséghez vezetik. és semmi hasznosat sem tett. amiért is meg­ érdemelte a külső sötétséget. ha egy jó ember minden rejtélyt elvégzett. vagy a sárkány más büntetéseiben. és az ő havában [hónapban] taszítsa le egy tisztességes testbe. aldre a szívemben gondolok. felszálljon és örökölje a fénybirodalmat? A Megváltó válaszolt és így szólt Máriához: . mely a bűnöket mindig megbocsátja. aki istentagadó. és nem jutott el a megbánáshoz.Uram. mit tegyünk érdekében. vagy a külső sötétség más büntető határo­ zatainak tereiben.Ha egy bűnös megérdemli a külső sötétséget vagy más büntetést. vezettessék ld mind­ egyikből! És ha alakváltozásai fordulatainak kiszabott számát teljesítette. vezettessék a világosság Szüze elé! És a világosság Szüze pecsételje le őt a Kimondhatatlan pecsétjével. és van egy rokona. akkor azt mondjátok: Ennek és ennek az embernek a lelke. és azt mondta: . és nem volt képes a bűnbánatra. amit akarsz.Kérdezz bármit. és elhagyta a testét. vagy egy bűnös ember befejezte az ő fordu­ latait a testek váltakozásában és nem bánta meg. holott az ő teste változtatásainak körforgását befejezte. úgy hogy meg- 258 . megjavuljon. ti pedig kívánjátok őt kivétetni a külső sötétség büntető törvényszékeiből. hogy megtalálja a világosságbirodalom rejtélyeit. s mi pontosan tudjuk róla. bárhol is legyen a külső sötétség büntetőhelyein. hogy vétkezett és meg­ érdemelte a külső sötétséget.

mert befejezte a körforgásait. És ha készülnek a jobb oldaliak területének függönyeit elvonni. ha a rejtélyt elvégzitek. akkor vezettessék ez a lélek a világosság hét Szüze elé. akkor a külső sötétség sárkánya őnála kihúzza a farkát a szájából. Ha ez a lélek a fordulatainak számát elérte. akár az archon-ítéletekben van: szóval Melkhisédek szolgái minden területről elviszik. és elviszik az első Megváltó rendjeibe. akár a sárkány ereszti el. Ezt kell mondanotok. és az ő havában gyorsan egy tisztességes testbe dobatja le. Ha pedig még nem végezte volna el a lélekváltozás vagy a testek cseréjének fordulatait. És amikor befejezte a testek változtatásának fordulatait. és vezessék el őt a világosság rendjeihez.javulván felszálljon. mely megtalálja majd a világosság rejtélyeit. akkor ezt a lelket újra megtisztítják. mely a fénykincsben van. És adják meg ennek a léleknek a keresztségét. megadják neld a szellemi kene­ tet. és pecsételjék le a Kimondhatatlan jelével. bárhol is van. hanem átadja őt a világosság hét Szüzének. ha az archon-ítéletek valamelyikében lenne. és megkeresztelik a keresztelőikkel. És a világosság Szüze megvizsgálja őt. bizony mondom nektek: Melkhisédek kiküldöttei gyorsan elrabolják őt. és látja a Kimondhatatlan birodalmának jelét ezen a lelken. és ezt a lelket elereszti. És a világosság Szüzei megpróbálják ezt a lelket. akiket a keresztségekhez rendeltek. És akkor is. akkor a világosság Szüze nem hagyja őt megbüntetni. és a világosság utolsó rendjébe teszik minden tökéletes lélek feltámadásáig. 259 . akkor a világosság Szüze lepecsételi őt egy kitűnő pecséttel. bárhol is legyen. Bizony mondom nektek: Ha ezért a lélekért imádkoztok. és a közép területéhez viszik a világosság Szüze elé. megjavul és felemelkedik a világosságbirodalomba. elvezetik a világosságkincshez. és örökölje a fénybirodalmat.

amikor a Megváltó ezeket mondta a tanítványainak. és tisztességes testbe taszíttassanak. míg a vilá­ gosság Szüze elé nem vezették őket. mert a rejtélyt nem maguk végezték el. míg el nem érik örökségük területét. A Megváltó.Uram. Ha azonban bűnösök. azok fénysugarakká és világos­ ságáramlattá válnak. és testüket elhagyják. FEJEZET Az történt azután. akkor az ilyen lelkek nem képesek áthatolni a területeken. mielőtt megbánáshoz jutottak volna. vagy a világosság utolsó rend­ jébe vitetik. hanem Melkhisédek megbízottai követik és vezetik őket a világosság Szüze elé. azt mondván Jézusnak: . felelvén.Ha a rejtélyt még életük folyamán kapják. 260 . akkor testük elhagyásánál fénysugarakká és világosságáramokká válnak. és áthatolnak minden területen. és áthatolnak minden terü­ leten. azt mondta Máriának: . míg el nem jutnak örökségük helyére. azt hallottam tőled.129. hogy Mária felelt. mely megjavul és öröldi a fénybirodalmat. és elvégzitek értük a Kimondhatatlan rejtélyét. hogy az megváltsa őket minden büntetéstől. hogy akik a Kimondhatatlan rejtélyeiből vagy az Első Rejtély rejtélyeiből kapnak. És olykor az archonbírók szolgái sietnek fogadni és egymásnak átadni ezeket a lelkeket.

mi pontosan tudtuk.Uram. amelyeket már megkapott. azokból. ameddig a rejtélyek érvényesek. amelyek a bűnbánatot újra elfogadják és a bűnöket megbocsátják. és ez az ember folyamatosan kap a már megkapott rejtélyek keretén belüli rejtélyeket. és eljött az idő. te. és ez az ember elhagyja a testét. és az elemek kényszere alatt újra vétkezik miután a rejtélyek hatása elmúlik. mielőtt újra kapott volna rejtélyeket azokon a rejtélyeken belül. Megváltó. Nos. Mert te vagy a kulcs. amelyben volt. Mivel hanyag volt és nem imádkozta az imát. és így szólt a Megváltóhoz: . amely az általa felvett táplálékokból eltávolítja a negatívot. És légy irgalmas minden lélekkel szemben. mit lehet tenni őérte. akkor Uram. hogy egyik rokonunk se jusson ilyen helyzetbe. mely elveszi a gonoszt a lelkekből és megtisztítja őket. ald irgalmas lenne. és ennek az embernek nincsen segítője a világon. A nega­ tív által az archonok sors-kerekéhez kötve marad. mely megnyitja a mindenség 261 . hogy elvégezze neki a Kimondhatatlan rejtélyét. külső térben vannak. FEJEZET Mária folytatta. szánj meg minket. ha egy ember megkapta a világosság rejtélyeit. amely ebben a helyzetben lesz. hogy őt a külső sötétség sárkányának közepére vitték elkövetett bűnei miatt. hogy megmeneküljön a külső sötétség sárkánya büntetéseitől? Ne hagyd el őt semmi esetre sem. mivelhogy ő bántalmakat és üldöztetéseket szenvedett el az egész istenségben. ó. és ezen kívül ez az ember hanyag volt és nem imádkozta az imát. amelyek az első. Uram.130. mielőtt újra vezekelt volna. Amikor a testét elhagyta. sem olyanja. ami által ezt a lel­ ket a külső sötétség sárkányának torkából elvinnék és a fénybirodalomhoz vezetnék.

és nagyon gyengéden szólt hozzá: . még ha nagyon bűnösök is. És akik a külső sötétségsárkány tizenkét neve egyikének rejtélyét megtalálják. amikor a nevet kimondják. az Első Ember követei [angyalai]. amikor a sárkány büntetőhelyeinek egyikében vannak. ezek tehát. s ha egyikőjük nevét kimond­ ják. vagy még egyáltalán nem végeztek el valami rejtélyt. és bezárja a mindenség kapuját. és a testet elhagyják újabb vezek­ lés nélkül. az egész sárkány felindul és nagyon megrendül. mivel megtalálták a sárkány nevének rejtélyét. adakozz nekik kegyes adományt a te jósá­ godból és nyugtasd meg őket irgalmasságodban! Amikor Mária ezeket mondta. és a külső sötétség sárkánya büntetéseinek kellős közepére vezetik őket. irgalmazz az olyan lelkeknek! Ha a te rejtélyeidet csak egy napon is felhívták és igazán hittek benne tettetés nélkül. akkor abban az órában. és a te rejtélyed foglalja magában mindet. Tehát. ha befejeztem a mindenség részletes magyarázatát minden irányban [befelé és kifelé]. akik ennek a helynek a terét őrzik. és a fordulatokban és a sárkány büntetéseiben maradnak. És amikor az archon a lelket kidobja. a Megváltó nagyon boldognak dicsérte őt amiatt. Tehát. és először megkapták a fényrejtélyeket. az ajtaja megnyílik felfelé. az első paran- 262 . ha az angyalok [hírnökök] tizenkét neve rejtélyének egyikét ismerik. hogy Jeu elé. Uram. Jeu. amelyiket megadok nektek. ha aztán alakváltoztatásuk fordulatait befejezték. az Első Ember elé. amelyben ezek az emberek vannak. Uram.Az ilyen helyzetben lévő embereknek még életük folyamán adjátok meg a külső sötétségsárkány tizenkét büntetőkamrája egyik nevének a rejtélyét. és a térségnek.kapuját. odasietnek és megragadják azt a lelket. azt. amit mondott. azután pedig vétkeztek. míg még élnek és a földön vannak. és ennek a térnek az archonja ezeknek az embereknek a lelkét kiveti a külső sötétség sárkányából.

és a fénykincs utolsó rendjébe viszik őket. amit egyszer példázatban mondtál nekünk: Szerezzetek magatoknak barátokat még a hamis mammonból is. akkor Jeu kézbesítői [emlékeztetői] maguknál tartják őket. s hogy a Kimondhatatlannak jele nincsen rajtuk. hogy amikor ez rátok ront. és egy jó testbe nem helyezik majd. akkor Jeu megszánja és a világosság hét Szüze elé viszi őket. És a fénykincshez vezetik ezeket a lelkeket. és a kincs világosságába állítják őket. és ezek a lelkek meg lesznek mentve minden ítélőtörvényszéktől. A hamis mammon pedig ld lenne más. amikor a fénykincs függönyeit félrevonják. befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Mert a külső sötétségbe dobott lelkeket tilos újra a világra hozni.Uram. míg el nem végzik értük a Kimondhatatlan rejtélyét. amely megtalálja a fényrejtélyeket és örökli a fény­ birodalmat. De megmentik őket minden büntetéstől. megint rejtélyeket adnak nekik. hogy mit beszélek? Mária felelt. Ezek megkeresztelik a keresztségükkel.Megértettétek. de nem viszik az örökség rendjeibe. Ha testváltozásai fordulatainak száma még nem teljes. külön helyen a mindenség feltámadásának időpontjáig. mert a Kimondhatatlan pecsétje nincsen rajtuk. És Jeu. hogy fordulataikat befejezték. de nem adnak nekik szellemi kenetet. Ha viszont Jeu úgy találja. hogy befejezték a fordulataikat. újra teljesen megtisztítják ezeket a lelkeket. az Első Ember [a fő-manasz] megnézi és megvizsgálja a lelkeket. Amikor a Megváltó ezeket mondta. Úgy találja. és tilos újra a világba vinni őket. És abban az időben. mint a külső sötétség sárkánya? A szavak azt jelentik: ald a külső sötétségsárkány egyik nevének rejtélyét 263 . így szólt tanítványaihoz: . ezek arra vonatkoznak. és így szólt: . s nem szabad őket újra a világra vinni.csolat követe elé vigyék.

Uram. No. tiszta! Ez az ige megoldása. mint a füst. akik az embert vétkezni kényszerítik. a külső sötétség sárkánya eljön-e erre a világra. hogy az embert vétkezni kényszerítsék? 264 . felelvén. akkor a sötétség függönyként lóg a nap előtt. a sárkányt nevén nevezi. Ez a beszéd. és a sötétség lehelete a világba jön éjszaka. felelvén. leszállnak-e az archonok a világba. ha azonban a nap a föld alatt van. így szólván: . akkor megmenekül.Uram.felismeri. vagy sem? A Megváltó. és ne titkold el előlem. így szólt a Megváltóhoz: . így szólt Máriához: . amennyiben visszamarad a külső sötétségben és testváltoztatá­ sainak fordulatait befejezte. így szólván Máriához: . felszáll a sötétségből és felvétetik a fénykincsbe. hanem a föld feloszlana és tönkremenne. és így szólt Máriának: . és így szólt a Megváltóhoz: . FEJEZET Újra Mária beszélt. te szellemmel telt. Amikor a Megváltó ezeket mondta. A Megváltó újra válaszolt.Kitűnő.Amikor a nap világossága a föld fölött van. Uram. Vagyis ha a nap az ő sugarait magához vonzaná.A sorserők archonjai azok. eltakarja a sárkány sötét­ ségét. újra folytatta Mária. 131.Uram. Uram. Mária. ki kényszeríti az embert vétkezni? A Megváltó felelt. még egyszer megkérdezlek. a föld nem lenne képes elviselni a sárkányt az ő igazi formájában.

hogyan készült az ellenzékszellem és a sors. hogyan készülnek. megmagyarázom nektek. akik a lelket csinálják. akkor tehát ennek a főterületnek az archonjai a régi léleknek a feledés kelyhét adják a gonosz vetéséből. és a léleknek milyen különböző tulajdonságai vannak. hogy milyen a szerkezetük. hogy a léleknek tudatot adjon. Azért tehát a mindenség megnyilvánításánál ezeket a szavakat. És erőmnek ez a része benne marad a lélekben. Tehát a mindenség magyarázatánál megmondom nektek. És ez az erő minden tekintetben hozzáigazodik a lélek fajtájához és hasonlít rá. hogy a lélek mindig kutasson a világosság művei után a magasságban. A lelken kívül nem létezhet. hanem benne marad. 265 . És az eonok nagy sorshatal­ mának öt nagy archonja és a napkorong archonja meg a hold archonja belefúj ebbe a lélekbe. amelyet Ádámász birodalmának neveznek. Hanem ha egy régi lélek őáltaluk újra készül a Földre lejönni. amelyet az utolsó Segítő dobott a keverékbe. hogy ki mindenki csinálja a lelket. és belőlük az én erőmnek egy része jön ki. ahogyan rendeltetett. És megmagyarázom nektek. És megmondom nektek mindazoknak a nevét.A Megváltó azt felelte Máriának: . vagy melyik archon csinálja őket. ahogyan kezdettől fogva parancsoltam neki. megparancsoltam neki. különválasztva és saját erejéből létezve. azon a területen. hogy a lelkeken kívül maradjon az Első Rejtélv határozata szerint. ame­ lyek az erőre és a lélekre vonatkoznak. amely a világosság Szüzének területével átellen­ ben van.Nem úgy van. Amikor még az első parancsolatba akartam dobni. akik az eonok főterületein vannak. hogy leszállnak a világba. akkor a nagy sorshatalmak archonjai.

És meg­ mondom nektek. ezen kívül pedig megmondom a nevét. hogy a lelket ellenőrizze. hogy ez a lélek mindig őket szolgálja. hogyan alkotnak lelkeket. hogy ezek miért történtek. és belőlük az én erőmnek egy része jön. hogy a lélek magát állandóan szen­ vedélyekbe és helytelen tettekbe sodorja. és a lélekhez legyen kötve. Ide hallgassatok tehát. mint valami köpenyt. És megmondom nektek minden kötelék nevét. és az ő archonjaik fajtáját is. amely a lelket a lélek testeiben a világon alkotja. Mindezt megmondom nektek majd a mindenség megnyilvánításánál. hogy a lelket mindig kényszerítse. miután megtisztult és tiszta lett. és megmondom nektek a sors nevét. És megmondom nektek az ellenzékszellem nevét. És megmondom nektek minden dékán nevét. mielőtt megtisztult volna. És mindez után megmagyarázom nektek.És megmondom nektek a lélek nevét. És megmagyarázom nektek minden lélek fajtáját. amelyek a világba küldik őket. és megmagyarázom nektek az emberek és a madarak és az állatok és a hüllők lelkének fajtáját. ahogyan mondtam: az eonok nagy sorshatalmának öt nagy archonja. s így a testek változtatásánál mindig az ő uralmuk alatt marad- 266 . És megmagyarázom nektek minden lélek típusát. hogy ti min­ den ismeretben tökéletesek legyetek majd. És ennek az erőnek ez a része benne marad a lélekben. ahogyan mondtam nektek. amellyel az archonok az ellenzékszellemet kötik a lélekhez. hogy a lélekről beszéljek veletek. mely a világba jön. És az archonok a lélekhez kötik azt az ő pecséteikkel és kötelékeikkel és hozzápecsételik. meg a napko­ rong archonjai és a hold archonjai belelehelnek ebbe a lélekbe. És ők az ellenzékszellemet a lélek köré terítik. hogy a lélek megállja a helyét.

amelyek a lelket megszaba­ dítják. amely a lélekhez van kötve. Azokat a rejtélyeket. 267 . ha szüleink az archonok. az nem méltó énhozzám. nem jön és nem követ engem. szüleiktől. és így szólt: . hogy fel­ oldozza az ellenzékszellem minden kötelékét és minden pecsétet. hogy a lélek minden bűnben és a világ minden vágyában maradjon. miért van Mózes törvényében. hogy örökre az Első Rejtély gyermekeivé tegyelek titeket! 132. Saloménak megmagya­ rázzam a szavakat. felbuzdult a fényerő Mária Magda­ lénában. FEJEZET Amikor azonban a Megváltó ezeket mondta.Uram. Salomé sietett előre. és Mária így szólt a Megváltóhoz: . És ők [az archonok] a lelket hozzápecsételik [az ellenzékszellemhez. utánzóhoz]. az Első Rejtély birodalmába örökre. parancsold meg. bizony meghal. Ezért mondtam egyszer nektek. Nem megmondta-e tehát a törvény? Amikor Salomé ezeket mondta. hogy aki elhagyja apját és anyját. az eredethez [első kiindulóhoz]. anyját.jon.Uram. az archonokat. Ezért hoztam tehát a rejtélyeket a világba olyan módon. amiket mondott. az archonoktól eloldozzák és tiszta világossággá teszik és felvezetik Atyjukhoz. Azt mondtam tehát akkor: hagyjátok el a szüleiteket. hogy aki nem hagyja el apját. hogy testvéremnek.

Ezen kívül megparancsolják az ellenfélszellemnek. és minden törvény­ széken megvádolod a hely szerint. hogy engem is olyan értel­ messé tegyen. hogy „aki atyját és anyját elhagyja. mivel hozzá tartozol. sem az ellenzékszel­ lemmel kapcsolatban nem mondta. szintén üdvözölte. testvérem Salomé. Salomé. aki az embereket vétkezni kénysze­ ríti. ellenlábasát] a lélekkel. és így szólt Máriához: . ami szavaidat illeti: az áll Mózes törvényében. Mária. Az archonok tehát összepecsételik az ellenzékszellemet [ellenfelét. A törvény továbbá azt mondta: Ald a Megváltón és az ő rejtélyein [a szülein] kívül marad. sem a testtel. nos. ki az. mint amilyen te vagy. Mária. 268 . Salomé hozzá fordult.Az történt. üdvözölte. mert ezek az archonok fiai és azokból jönnek elő. Hanem a törvény ezt az erőnek mondta.Halljad tehát. hogy amikor a Megváltó ezt hallotta Máriától. és így szólt a tanítványok körében: . mely a Megváltóból jött. Amikor a Megváltó Mária szavait hallotta. és azt mondta: . s ami ma a fényember bennünk.Megparancsolom. az nemcsak meg­ hal. Amikor a Megváltó ezt mondta. amikor mindenféle bűnöket és helytelenségeket követtet el vele. és így szólt hozzá: . nehogy a lelket állandóan megingassa. áldottnak nevezte őt. hanem a pusztulásnál tönkre is megy Amikor Mária ezt mondta.Testvérem.A Megváltónak megvan az ereje ahhoz. hogy: Amikor a lélek a testet elhagyja. add meg Saloménak e szavak magyará­ zatát. az bizony meghal". a törvény ezt nem a lélekkel. majd felelt. felelt Máriának. ne rázkódtasd meg. Mária Saloméhoz sietett. amelyen bűnöket követtettél el vele. dicsérte őt és boldognak mondta.

Azt mondják nekik: Helyezzétek az erőkeveréket. Azután pedig vidd a világosság Szüze elé. Ettől az órától kezdve nem fogod tudni megragadni. háromszázhatvan­ ötöt. és ismeri a hely apológiáját. Ha azonban a te kötelékeid és pecséteid rejtélyeit és a területek apológiáit nem mondja. és megérkezik. azt mondván: Ez az a típus. így parancsolják meg szolgáiknak. az erőkeverék pedig a belseje. Ha viszont a rejtélyeket kimondja. és tegyétek a lélek köré az ellenzékszellemet. míg a lélek maga mindkettőben van. aki őt újra a körforgásba küldi. hanem vissza kelljen térnie a testek váltogatásához. nehogy kimondja a rejtélyeket. ragadd meg őt és ne ereszd ki. számunkra és számodra idegen lett. és minden pecsétet és köteléket felold. amelyet a világi anyagtestbe kell helyeznetek. akkor hagyd őt [a lel­ ket] kimenni. mely mindkettőt támogatja. hogy helytállhassanak. úgy hogy a lelket belefektetik az 269 . amellyel téged hozzákötöttünk. a lélek esszenciáját mind­ egyiken belülre. és feloldjon minden pecsétet és köteléket. és átadják neldk az egymáshoz kötött lelket és ellenzékszellemet. mert ez tartja egyenesen őket. és vádold meg minden törvényszéken a bűnök alapján. Az ellenzékszellem a lélek külseje. de az erő az.hogy minden törvényszéken megbüntessék. amiket tétettél vele. És az archonok parancsot adnak a szolgáknak. mivel hogy a magasságban a világosságból valókhoz tarto­ zik. Vezesd el a büntetésekhez. Az eonok nagy sorshatalmának archonjai a lelket átadják az ellenzék­ szellemnek: és az archonok előhívják eonjaik szolgáit. és így lehetetlen legyen neki a magasságba a világossághoz menni. Szóval megparancsolják az ellenzékszellemnek: Egyetlen órára se rendítsd meg a lelket. hogy helytállhassanak.

hogy ott lakozzék. a végzettel. akiknek titokban jelt adtak. és hogy hogyan mennek be a testbe. a lelket és az ellenzékszellemet le a világba és öntik ki a középső archonok világába. És egy részt a férfinek adnak. mely a világ anyagtestére van bízva az ő testének anyagában. akkor is ha nagyon távol vannak egymástól. ha emberek vagy ha madarak vagy házi­ állatok vagy vadállatok vagy hüllők vagy valami más fajták ezen a világon. abba a részbe. mely a romlás magjának van átengedve. Megmagyarázom majd nektek a jellegüket. akkor a szolgák rejtet­ ten kényszerítik őket. minden lélek fajtáját. és belenyomja a nő méhébe. hogy beléjük küldik ezt. Ez az úgynevezett moira vezeti az embert. míg meg nem öleti a számára elrendelt halállal. amelvet a nagy sorshatalom archonjai kötöttek a lélekhez És a szféra szolgái összekötik a lelket és az erőt és az ellenzékszellemet és a sorsot. Nos. amelyet aztán felvesznek. úgy. amit eszik meg iszik. ha az archonok szolgái az egyik részt a férfiba nyomják.ellentípus testébe. hogy egyezzenek egymással e világ módjára. A közép archonjai felülvizsgálják az ellenzékszellemet és a sorsot is. És ezen minta szerint viszik az archonok szolgái az erőt. Ezt megmondom nektek a mindenség megnyilvánításánál. megtartják az asszony testében negy- 270 . továbbá a szolgák visszatartják a vért az asszony minden táplálékából. egy részt meg a nőnek a világi táplálékon keresztül vagy a lélegzeten keresztül vagy a vízen keresztül vagy egy ötleten keresztül. A szolgák a két részt egy­ máshoz vezetik. viszi ezt. És ebben az órában az archonok 365 szolgája bemegy a nő testébe. ahogyan mondtam nektek. Mindezt meg fogom magyarázni nektek. a másik részt meg a nőbe. és hogy hogyan mennek be az emberekbe. Majd mindezt kétfelé osztják. aztán keresnek egy férfit és egy nőt a világon. És a férfiben lévő ellenzékszellem ahhoz a részhez megy.

És negyven nap után összekeverik a vért a táplálék erejével. Ha aztán a szolgák a testet a tagjaival [részeivel] hetven nap alatt elkészítették. És a napot. lepecsételik a plazma [képződmény] koponyájának bal felében. amelyen a tagjait [részeit] képezték ki és a lélek számára beosztották. És a napot.ven napig is. És a napot.ezt a plazma [alkotás. akkor az így megépült testbe a szolgák először az ellenzékszel­ lemet hívják be. amelyen az archonok az erőt fújták bele a testbe. amelyen az ellenzékszellemet a lélekhez kötötték. amikor a testet befejezték. Meg fogom nevezni nektek a dékánokat. amelyek a testet építik. És ezután behívják az erőkeveréket a lélekbe. És azt a napot. mely aztán belül van. amelyen a lélek előjött az archonokból. a plaz­ ma tarkójába pecsételik. a plazma [alko­ tás] teste koponyájának közepén pecsételik le. mindegyik épít egy tagot [részt]. És a napot. hogy felépítsék a tagokat az emberi test mintájára. a jobb kézbe pecsételik. 271 . amelyen az archonok ezt átadták nekik. hanem kíséri és követi őket. Negyven nap után még harminc napot töltenek azzal. mert a sors ezekkel nem lesz összekeverve. a plazma agyába. És a sorsot mindezek köré terítik. És a napot. Ezután pedig a szolgák az archonoktól kapott minden pecséttel egy­ máshoz pecsételik őket. képződmény] bal kezébe pecsételik. és jól összegyúrják az asszony méhében. a fej közepébe és a képződmény szívébe [legbelsejébe] pecsételik. És lepecsételik azt a napot. a plazma koponyájának jobb felébe pecsételik. Megmondom majd nektek a mindenség feltárásánál. amelyen beköltöztek az asszony testébe . Ezután a lelket hívják be.

a teremt­ mény homlokára pecsételik. hogy a lelket vezessék ki a testből. de nagy a sors. Mindezeknek a pecséteknek a nevét a mindenség megnyilvánításakor megmondom nektek. és kicsiny a lélek. hogy odalépjenek . Kicsiny őbenne az erőkeverék.a szolgák és az ellenzékszellem -. hogy uralkodjon rajta. amikor a lélek majd elhagyja a testet. hogy tudják az időt. a halál módja miatt. melyet a lélek a testben fog eltölteni. amikor a lelket ki kell vezetniük a testből. Vagy ha kígyó által kell 272 . hogy mindez miért történt. Átadják nekik a pecsétek jellemzőit. és a mindenség megmagyarázása után megmondom. kül­ dötteknek]. mindazoknak a pecséteknek a tulajdonságait magukkal viszik az emlékeztetők archonjaihoz. És ha meg tudjátok érteni: Én vagyok a rejtély így készítik el tehát a szolgák az egész embert. aszerint. Amikor a hónapok száma betelt. s azt az időt. a gyermek megszületik. és kicsiny benne az ellenzékszel­ lem. Ezzel elküldik a szol­ gáikat. visszavonulnak a hivatalukhoz és feladatukhoz.És az évek számát. Ha egy állatnak kell megölnie őt. amikor a testet meg kell születtetniük. és a lelket elkísérjék és minden bűnének tanúi legyenek. És amivé a testet lepecsé­ telték. így pecsételnek minden pecsétet a teremt­ ményre [plazmára]. Ezek pedig ezt átadják az ő emlékeztetőiknek [átvevőiknek. hogy milyen halált rendeltek el neki a nagy sorshatalom archonjai. Ha pedig a szolgák a pecsétek tulajdonságait átadták az emlékeztetők (kiegyenlítő igazságosság) archonjainak. hanem ldséri a lelket és a testet és az ellenzékszellemet addig az időpontig. amit el fog követni. amit a nagy sorshatalom archonjai rendeltek el számukra. mivel ez nincsen a testtel elkeverve. akik minden büntető törvényszék fölött állnak. hogy az megölje. akkor a sors oda vezeti hozzá ezt az állatot. hogy hogyan kelljen majd a lelket megbüntetni a büntetőítéletekben. amivel azt meg fogja ölni.

meghalnia. más feladata nincsen. szóval minden. És a sors elkíséri az embert a halála napjáig. szóval a sors az. amelyek az eonok archonjaitól vannak. akár jó az. Ezért hoztam tehát a rejtélyek kulcsait a világba. amit a sorshatalom archonjai elhatároztak nekik? A Megváltó azt felelte Máriának: . a fentieknél még rosszabbal. szóval minden. Mert máskülönben a világon egyetlen élőlényt sem lehetne megmenteni. amit az őneki szánt.Az emberekkel. mindennek meg kell-e történnie. hogy a bűnösöket. vagy fel kell akasztania magát. megvált­ sam. sem igaz ember. amit a sorshatalom rendelt el számukra. bűn vagy halál vagy élet. FEJEZET Mária felelt. sem bűnös. Ez a sors feladata. vagy más halálnemmel kell meghalnia. vagy könnyebbel. akár rossz. 273 . meg­ történik vele. hogy megszabadítsam őket a kötelékektől és pecsétektől. mely őhozzá kényszeríti az ő halálát.Bizony mondom neked: Amit a sorshatalom bárkinek elrendelt. akik a világon vannak. Ezért hoztam el tehát a rejtélyek kulcsait a mennyek birodalmából. vagy balesetnél valami gödörbe esik. és a világosság rendjében lévő pecsétekhez és ruhákhoz kössem őket. Mert rejtélyek nélkül senki se megy be a világosságbirodalomba. minden jó. vagy minden bűn. akik énbennem hisznek és rám hallgatnak. vagy vízbe kell fulladnia. 133. és azt mondta: .

és megnyittatik néktek! Mert aki igazán keres. az a magasságban is meg legyen váltva az eonok és archonok pecsétjeitől és kötelékeitől. mert odaadom neldk a rejtélyeket és ők felvétetnek a világosságba. De aki utánam jő. Mert rejtélyek nélkül senkit sem lehet felvenni a világosságba. az ő gabonáját azonban az ő csűrébe takarítja. a bűnösöknek és a tisztességeseknek is. ha bennem hisznek és rám hallgatnak. Ezért nem titkoltam el tehát. az mind talál. 274 . az a világosságban is a világosságörökség rendjeihez legyen kötve. őket ragyogó világossággá teszem és a világosságba vezetem. hanem ldhirdettem és minden embernek megmondtam. tudván. hanem nyíltan ldhirdettem. és találtok. és a világosságörökséghez kössem őket.Hogy akit én a földön megváltok az archonok és eonok pecsétjei­ től és kötelékeitől. Most tehát: a bűnösök miatt törtem magamat. A polyvát megégeti olthatatlan tűzzel. Zörgessetek. lemosom. Mert minden embernek mondtam: Keressétek a világosságbirodalom rejtélyeit. hogy megváltsam őket az archonok eonjaitól. és megtisztítja az ő szérűjét. azt mondván: „Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre és a bűnöknek bocsánatjára. hogy a világba elhozom a rejtélyeket. És hogy aldt a földön összekötök a világosság rendjeinek pecsétjeivel és ruháival." A Jánosban lévő erő prófétált énrólam. nemcsak a bűnösöket. és őértük hoztam a rejtélyeket. És a bűnösöket nem különítettem el. a bűnösök bűnét pedig. és a zörgetőnek megnyittatik. Akinek szórólapát van az ő kezében. mert azt mondtam: Keressetek. hanem az igazakat is. erősebb nálamnál. melyek megtisztítnak és ragyogóvá tesznek benneteket és a világosságba vezetnek titeket! Ezért prófétált János énfelőlem.

és úgy lesz. És azt letétettem vele Ararát sziklájára. vagy sem? A Megváltó válaszolt Máriának: . mialatt beszéltem vele az ismeret fájából és az élet fájából.134. aki az Istenséget akarja keresni: Amikor napnyugatról felhő támad. hogy meg­ mentsem őket. ha azok jönnek hozzátok és Istent hirdetnek nektek. Nos. És amikor halljátok fújni a déli szelet. mint hozzátartozókat.Uram. hogy az ő szavuk egyezik-e vagy megfelel-e az enyémnek. ha az emberek elkezdenek keresni. 275 . akik soha sem vét­ keztek. melyek Jeu könyvében találhatók. és hazug tanokra találnak. vegyétek fel azokat. hogy őrizkedjenek a tévtanoktól. hogy megtalálják a rejtélyeket. Mária felelt. mindennel. a rosszat dobjátok el! Mondjátok tehát min­ denkinek. azt mondjátok: hőség lesz. záporeső jön. hogy azoké egyezik-e a levegő és a menny és a fordulatok és a csillagok és a fények és az egész föld viszonyaival. Ezt kell megmondanotok az embereknek.Egyszer azt mondtam nektek: Olyanok legyetek. úgy fogjátok pontosan tudni. ezt mondván: . amelyet két vagy három tanúskodással mondtam. Nos. a bűnösök miatt törtem magamat és jöttem a világba. amit Én mondtam nektek. a jót vegyétek. ha szavaik egyeznek és jól viszonyulnak mindannak tudományához. mint az értelmes pénzváltók. De szükséges ez még az igazaknak is. hogy a tanok tőled vannak-e. minden vizekkel is és amik azokban vannak. mondjátok meg nekik: Ahogyan az égnek és a földnek ábrázatját megítéli­ tek a szelekből. ami azon van. ha kihirdetitek nekik. azonnal azt mondjátok. és úgy lesz. FEJEZET Amikor pedig Jézus ezt mondta. Mondjátok meg nekik: Akik hozzátok jön­ nek. honnan tudhatják meg. amelyeket Hénokhal írattam a paradicsomban.

ha megnyilvánítottam nektek világmindenséget. aki igaz­ ságtalanságoktól mentes? Mert ha egyik helytelen cselekedettől mentes. azt mondván: . Mária felelt. ezt az archont Jeu könyvei őrizőjének rendeltem az özönvíz [bűnáradat] miatt. és mielőtt leszálltai a világ­ ba. s ald körülvesz minden eont és minden sors­ hatalmat.Uram. egyetlen lélek se ment be a világosságba? 276 .És felállítottam Kálápatauróth archont. hogy megtalálja a rejtélyeket Jeu könyveiben. és kettőt tíz­ ezer között. ald egyáltalán nem vétkezett. azt mondván a Megváltónak: .Én mondom nektek: találni fognak egyet ezer között.Uram. kicsoda az a világon. mielőtt az archonok területére jöttél. felelvén. Ezeket odaadom majd nektek. és mindenkinek szüksége van a rejtélyek ajándékára. és hoztam a rejtélyeket a világba: mert mind a bűnöknek vannak alávetve. FEJEZET Mária felelt. aki véghezviszi az Első Rejtély rejtélyét. A Megváltó. azt mondta Máriának: . akkor egy másiktól bizonyára nem eléggé mentes ahhoz. akkor valami másiknak a rabja. és hogy egyetlen archon se semmisíthesse meg azokat irigységből. Mert én mondom: egyetlen ember se lehet teljesen bűnmentes a világon. Amikor a Megváltó ezeket mondta. akinek a fején Jeu lába nyugszik. mivel ha az egyiktől mentes. ald a Hétcsillag fölött van. ha megnyilvánítottam nektek a mindenséget. Ezt megmagyarázom majd nektek. Ezért törtem magamat tehát. 135.

És a Megváltó. így szólt Máriához: . amikor az eonok területére jöttem. visszafordítottam Éliást [Illést] és keresztelő János testébe küld­ tem. Mária folytatta.Uram. és öröklik a világosságbirodalmat. azt hallottam ugyanis. tisztességesekbe. mielőtt el nem vittem a világossághoz a te lelkedet és a te testvéreidét. egyetlen lélek se ment be a világosságba. feltártam. melyek mind megtalálják majd a fényrejtélyeket. és az utakat. 277 . felmennek a magasba és öröklik a világosságbirodalmat. az megkapja ezeket és bemegy a világosságba. hogy eljöttem. az eonokban adtam oda nekik a világosság rejtélyeit. Aid a rejtélyekhez méltóan cselekszik. A többi pátriárkát és igazat Ádám idejétől mostanig. akkor az ő leikeiket felviszem magammal a világossághoz.A Megváltó felelt. folytatván. azt mondván Máriának: . bemennek a világosságba. bizony mondom neked: Egyetlen próféta sem ment be a világosságba. a világosság Szüze által visszavitettem testekbe. és a világossághoz akarok menni. akik az eonokban és az archonok minden rendjében vannak. amelyek oda vezetnek. De bizony mondom neked Mária: nem fognak ők a világossághoz menni. azt mondván: . Ábrahámnak és Izsáknak és Jakabnak ellenben meg­ bocsátottam minden bűnüket és rossz tettüket. hogy a próféták bementek a világos­ ságba. hanem az eonok archonjai beszéltek velük az eonokból és az eonok rejtélyét közölték velük. bizony mondom nektek: mielőtt a világba jöttem. és Jabraóth és minden megtért archon terü­ letére helyeztem őket. És amikor Én az eonok területéhez jöttem. És ha felmegyek a magasságba. Most pedig. megnyitottam a kapukat a világossághoz. amelyek megtalálják a világosságrejtélyeket.Bizony.Bizony. A többieket szintén tisztességes testekbe vittem vissza.

és így szólt a Megváltóhoz: . íme nyíltan.Uram. amelye­ ket te megnyilvánítottál nekünk. hogy Te hoztad el a világosságbirodalom rejtélyeinek kulcsait. azt mondta: .Mária. A Megváltó könyveinek egy része.Meg fogok nektek nyilvánítani minden dicsőséget a magasságról. mely a lelkeknek megbocsátja a bűnöket. Mária folytatta. megtisztítja. 278 . a legbelsőbbtől a lekülsőbbekig. ragyogó világossággá teszi és a vilá­ gosságba vezeti őket. A Megváltó így szólt Máriához és minden tanítványához: . pontosan és világosan felismertük.Áldottak vagyunk mi az emberek között e dicsőségek miatt. felelvén. hogy tökéletesek legyetek minden ismeret­ ben és minden bőségben és a legmagasabbakban és a legmélyebbekben.

egyetemes erőtér 279 . a tized behajtója a nagy jó az igazságosság területe. eon félig oroszlánfejű erő.Szómagyarázat Adám-ász Archonok Autádész Bárbelo Dekán Eon a nagy kényúr az eonok urai oroszlánfejű erőnek is nevezik. az anyagszülte ember istentelen akarata a fénytest erő szolgalény a szentségtelen természeterők képződményei. Jaldabaot Jao Jeu Melkésedek Szabaot 13. félig sötétség a kis jó a világosság felügyelője a világosság nagy átvevője. amelyek a bukott emberiség Istentől elrugaszkodott élete miatt jöttek létre.

.

„A Pistis Sophia első könyvének német fordításához (Carl Smith) Jan van Rijckenborgh fűzött részletes magyarázatokat az 1960-as évek­ ben." E kér­ dések ma is érvényesek. amikor sokakban élnek a Gnózis lényegének. A könyv abban az időszakban jelenik meg. A Kiadó . eredetének és céljának a kérdései.

Én sem ebből vagyok. hogy nem ebből a világból valók vagytok. Hatalmamban áll mindenről nyíltan beszélni veletek] 7. FEJEZET / 17 [Kezdettől fogva megmondtam nektek. hogy ez minden teljesülés teljesülése] 2. FEJEZET / 14 [A csodás sugarak] 5. FEJEZET /11 [Amire lézus nem oktatta tanítványait. FEJEZET / 15 [Jézus azt mondja nekik: Ne féljetek! Én vagyok!] 6. FEJEZET / 14 [A tanítványok megijednek a kozmikus megrázkódtatástól] 4. A tanítványok azt gondolták erről a rejtélyről. FEJEZET / 13 [Hatalmas világosságerő jött le Jézusra] 3. FEJEZET / 16 [Örvendjetek. Keresztelő Jánosba kötötték Éliás próféta lelkét] 283 .PISTIS SOPHIA EVANGÉLIUMA / 5 ELŐSZÓ/7 ELSŐ KÖNYV: A LÉLEK REJTÉLYE / 9 1.

Ti fogjátok a világot megmenteni] 9. FEJEZET / 21 [Felöltöttem a ruhámat. mert a világosság pompája rejlik benne] 12. FEJEZET / 24 [Ezt a ruhát küldtük neked. FEfEZET / 19 [A fénykincs tizenkét Megváltójának tizenkét erejét az archonok szférájába nyomtam. Mert a világ nem bírta volna ki az erős világosságot. rendjük és házuk kötelékei. hogy hat hónapig balra. Oltsd magadra a ruhát és jer hozzánk] 11. FEJEZET / 21 [íme. FEJEZET / 27 [Szférájukat megfordítottam. Én pedig elvettem erejüknek egyharmadát] 17. az idő eljött.8. FEJEZET / 28 [És ők harcoltak a világosság ellen. az hallja] 18. amelyet az Első Parancsolattól lefelé senki sem ismer. hanem azonnal megsemmisült volna] 15. mondja Jézus] 10. FEJEZET / 26 [És szétszakadoztak minden területük. FEJEZET / 24 [Hogyan ment át a mindenség ura mirajtunk a tudtunk nélkül?] 13. negyvenkilencszer fényesebben] 14. FEJEZET / 28 [Akinek van füle. hat hónapig meg jobbra vigyék véghez a befolyásaikat] 16. FEJEZET / 29 284 . FEJEZET / 25 [Felmentem az első szférába.

FEJEZET / 40 [Pistis Sophiát a tizenharmadik eon alatt találtam. FEJEZET / 3 1 [Aki nem ismeri fel jobbra fordult pályájukat. FEJEZET / 36 [Az archonok célja uralkodásuk idejének meghosszabbítása] 27. egyedül] 285 . FEJEZET / 31 [Egyik archon sem fogja tudni mostantól fogva. az semmi igazat sem talál] 22. FEJEZET / 35 [Mielőtt jöttem. FEJEZET / 34 [Ha pályájukat nem fordítottam volna meg. FEJEZET / 37 [Idejüket lerövidítettem. FEJEZET / 39 [Ruhámon mindegyik megpillantotta az ő nevének rejtélyét] 29. FEJEZET / 30 [A Megváltó Máriát biztatja] 20. hogy a rejtélyekben tökéletes lelkek száma teljessé váljon] 28. Hogyan csinálnak az archonok lelkeket?] 26. ahogyan Jeu kezdetben megkötötte. minden archon és eon és sorserő úgy volt megkötve. sok lélek elpusztulna] 24. mert ők mulandó anyagból vannak] 21. FEJEZET / 33 [Fülöp kérdezi: Melyik rejtély fordíttatott meg veled minden rendet?] 23.[Mária párhuzamot von a példa és Ésaiás próféta között] 19. FEJEZET / 34 [Mária kérdezi: Hogyan tartják fel a lelkeket ezen a világon kívül?] 25. hogy mit teszel.

Amikor a fényt kerestem. Második vezeklés] 36. Pistis Sophia meglátta a fénykincs függönyében a világosságot. 70. mert el akarta hagyni az ő rejtélyeit és magasabbra akart menni] 31. zsoltár. zsoltár] 37. FEJEZET / 54 [Jézus Máriát dicséri] 35. amikor erőmet kerestem. FEJEZET / 57 [Teljessé teszlek titeket a rejtélyek bőségében a legbelsőbbtől a legkülsőbbig. De nem tudott oda menni. FEJEZET / 46 [Lent megpillantotta az oroszlánfejű fényerőt.MÁSODIK KÖNYV: PISTIS SOPHIA TÖRTÉNETE ÉS BŰNBÁNÓ ÉNEKEI / 43 30. FEJEZET / 51 [Elsüllyedtem és elmerültem a feneketlen iszapban. FEJEZET / 54 [Te vagy a megmentőm és megváltóm. Erre körülzárták őt Authádész erői] 32. anyagot adtak nekem] 33. FEJEZET / 47 [Első vezeklés: A te világosságod miatt idegenedtem el testvéreimtől. te vagy a rejtélyem. Harmadik vezeklés] 286 . 69. hogy a káosz betemesse az erőimet. FEJEZET / 44 [Pistis Sophia története. sötétséget adtak. ó. A huszonnégy kisugárzás. Mérgesek voltak rá. és lement. Epével etettek és ecettel itattak] 34. és ahhoz kívánkozott. Mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. FEJEZET / 56 [Gondolkodásom mindig reád irányul. Ne hagyd. Világosság.

FEJEZET / 64 [Ötödik bűnbánat. zsoltárhoz] 39. akik az ő örökségének és rejtélyeinek területeire törekszenek. Feltárja a nevét az Úr az őt tisztelőknek] 287 . hogy társpárom kiszabadítson szükségemből] 42. s mulandó anyag lettem. végre befejezed-e a te törvényedet a káoszban? És nem hagytad. Mert az én időm szellőként illant el. FEJEZET / 59 [Márta hasonlatot von a 70. az én szívem. mint a fű. Letaroltatott és megszáradt. FEJEZET / 70 [Mert a te neved miatt bíztam benned. 0. FEJEZET / 62 [János párhuzamot von a 102-es zsoltárhoz. Hirdetik-e a koporsókban a te nevedet? Vagy megtudhatják-e igazságodat olyan földön. FEJEZET / 69 [Hatodik vezeklés.38. Tamás és Máté. FEJEZET / 60 [Negyedik bűnbánat. A világosságban van egy nagy. az nem semmisül meg. Uram. FEJEZET / 67 [A három tanú Fülöp. zsoltár. Ez megírattatik a következő nemzedéknek. 25. és a teremtendő nép dicsérni fogja az Urat] 41. Hetedik esdeklés. amikor erőmet és lelkemet újra keresed] 40. András] 46. FEJEZET / 66 [Fülöp panaszkodik. Mert a világosság minden ismerete (minden Gnózis) megmenekülés és rejtély mindazoknak. A 87. FEJEZET / 72 [Mert aki benned bízik. Tamás. 130. zsoltár. Vezess engem a te igazságodban és taníts engem. Eljött az időm. zsoltár. mentő rejtély] 45. Mostantól kezdve mindhárman írjátok a beszédeimet. amelyről megfeledkeztél?] 44. hogy tanúskodjatok a mennyek dolgairól ] 43. Világosság.

mentsd meg az én egyetlenemet oroszlánok hatalmából] 52. És ebben az órában elfogadtatott a bűnbánata] 53. De nemcsak ti. FEJEZET / 90 [Péter. Szabadítsd meg lelkemet tombolásaiktól. 120. Nem hagytál ott engem az oroszlánfejű hatalomnak. akkor én a fénykincsben trónolok. Mit dicsekedel gonoszságban. hogy továbbra is rabolják az én világosságomat!] 51. FEJEZET / 77 [De irgalomból. ne hagyd. Világosságok Világossága. Miért gyarapodott ez a hatalmas erő még egyszer haragban? 52. te magabíró?] 288 . FEIEZET / 78 [És az eonok minden lakója azt mondta: káosszá lett] 49.47. Rajtad kívül nincsen mentő. FEJEZET / 80 [Máté a 31. zsoltár. 35. Mondd lelkemnek: Én vagyok segítséged. Kilencedik bűnbánat. aki véghezviszi majd az én rejtélyemet. FEJEZET / 82 [Ha a tökéletes szám betöltetett. hanem mind. és a mindenség mennyekké emeltetett. sőt tágas térre állítod lábaimat] 50. FEJEZET / 85 [Jakab. ó. zsoltárt idézi: És nem rekesztesz be engem ellenség kezébe. FEJEZET / 88 [Bizony ti elsőkként mentek be a mennyek országába minden Láthatatlan előtt és minden Isten és minden archon előtt. hanem védettebb helvre vittél] 48. zsoltár] 54. zsoltár. parancs nélkül a káosznak valamivel nyíltabb helyére vezettem őt. ítélj meg engem a te kegyelmed mértéke szerint. 0. magamtól. Nyolcadik esdeklés. FEJEZET / 91 [Tizenegyedik vezeklés.

Rosszal fizetnek nékem a jóért. FEJEZET / 110 [Mária Magdaléna is magyarázza ezt a találkozást] 289 . zsoltár. FEJEZET / 104 [A Pistis Sophiában lévő ragyogó fényerő ujjongni kezdett. FEJEZET / 102 [A Pistis Sophia ideje beteljesedett. melyek egyesültek] 62. Úgy öltözte fel az átkot. 109 zsoltár.55. mert én téged szeretlek. amikor a tizenharmadik eonban dicsérlek. FEJEZET / 93 [Tizenkettedik ének. zsoltár] HARMADIK KÖNYV: PISTIS SOPHIA MAGASZTALÓ ÉNEKEI / 101 58. Tehát vegyék magukra mindenkor a káoszt. Mária. mint a ruháját] 57. mint valami köpenyt] 56. Mária. 85. 0. FEJEZET / 98 [Tizenharmadik ének. Az Úr az én fejemen. mint a koszorú. FEJEZET / 106 [Jézus a két világosságáramról beszél. Kegyelem és igazság összetalálkoznak] 61. 51. beszél a szellemalak és a fézusalak találkozásáról. És gyűlölnek engem. hogy kivezettessen a káoszból. Világosságok Világossága. ahonnan kimentem. Salomé Salamon szavait idézi] 59. hallgass meg engem. és gyűlölséggel a szeretetemért. Dicsérő himnuszát így énekelte: A világosság korona lett a fejemen. FEJEZET / 107 [(ézus anyja. FEJEZET / 96 [András. Nem tágítom tőle] 60.

áoszba viszi. FEJEZET / 122 [Jakab a 91. amit egykor elvettek tőle] 65. hogy az ő lába ne érintse a sötétséget] 67. Általad jött hozzám a megszabadító erő. FEJEZET / 113 [Gábriel és Michael a fényáramot a l<. hogy az Első Rejtély parancsára segítsen Pistis Sophiának. FEJEZET /127 [Te pedig betakartál engem áramlatod világosságával. FEJEZET / 115 [Egy fényfolyó jött elő. FEJEZET / 132 [Az én világosságerőmet elválasztottad az anyagtól. Megparancsoltam Gábrielnek és Michaelnek. FEJEZET / 112 [János is magyarázza a két fényáramlat találkozását] 64. FEJEZET / 119 [És Authádész egy másik nagy fényerőt küldött le a tizenharmadik eon magasságából a káoszhoz. Péter pneumatikus (szellemi) magyarázatot ad Pistis Sophia dicsérő énekéről Salamon fényhimnusza alapján] 66. hogy Pistis Sophiát a kezeiken hordozzák. hogy meg ne üssed lábadat a kőbe] 68. És a világosságáramot Pistis Sophia teste fölé vezették és a testébe taszították mindazt a fényerőt. és nagy. és megtisztítottál minden szentségtelen anyagomtól] 69. Mert te szövétneket állítottál a jobb kezem felől és a bal kezem felől. széles folyammá lett. FEJEZET / 128 [Tamás Salamon fényhimnuszát idézi.63. Kézen hordoznak téged. Tamás a két fényhimnuszt magyarázza] 70. Pistis Sophia himnusza az Authádészerők utolsó nagy támadása idején. és látni kezdtem] 290 . zsoltárt idézi.

Jakab. az vezetett fel engem a mélységből] 72.. zsoltárhoz hasonlítja] 73. zsoltár. sötét alak miatt Pistis Sophia újra a Világossághoz kiált] 80. és Adámász látta. zsoltár. Mindezek megtörténnek. FEJEZET / 149 [A 7.. Mária. amikor a három idő beteljesedett] 76. hogy erejében a káoszban semmi világosság sincsen már. énekelj himnuszt a világosságnak] 77. FEJEZET / 142 [Jézus az archonok végéről beszél.71. FEJEZET / 143 [Ha látod. FEJEZET / 139 [ 103. És a világosságnak egy új rejtélyét adtam Pistis Sophiának és egy új fényhimnuszt] 75. FEJEZET / 148 [A két. Márta. FEJEZET / 144 [Amikor ez idő eljött. FEJEZET / 137 [Pistis Sophia fényhimnuszát Mária a 30.. hogy a nagy világosságkincs kapuja nyitva van a tizenharmadik eon felé. fenyegető. FEJEZET / 133 [Máté Salamon fényhimnuszát magyarázza. Pistis Sophia tehát újra énekelte fényhimnuszát: 0. Uram. Aki levezetett engem a magasból. benned hittem. FEJEZET / 138 [Bennem minden erő dicsérje az ő szent rejtélyének nevét] 74. Két sötét teremtményt alkotott. FEJEZET / 147 [7. Világosság. ellenségeim végezetére] 79. nagyon elkeseredett és megharagudott. Kelj fel. Ha akkor szorongatnak. zsoltár. ments meg] 78. És megtüzesíti a nyilait] 291 ..

kitűnőbbek lesznek-e birodalmad fénykincsének teremtményeinél?] 86. ó. FEJEZET / 159 [Jézus a mennyei dolgok és a földi dolgok összehasonlíthatatlanságáról beszél. FEJEZET / 169 [Jézus a magasságban lévők páratlan fényességéről beszél] 292 . Kozmikus távlatok mérhetetlen nagysága] 85.81. FEJEZET / 162 [Mária: Uram. akik megkapják a fényrejtélyeket. FEJEZET / 150 [Mindezek után magammal vittem a Pistis Sophiát és bevezettem a 13. Hálát adok neked.. A világosságbirodalom hierarchiájáról.. mi a 24 Láthatatlan?] 84. Mindenki addig a területig jut el. Ezt mondta Pistis Sophia Fülöp szerint a 24 Láthatatlannak] [IV KÖNYV: A MEGVÁLTÓ MÁRIA ÉS A TANÍTVÁNYOK KÖRÉBEN A LÉLEKKEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKRE VÁLASZOL] / 157 83. a megmentésért és az emberi nemmel cselekedett csodatetteidért] 82. FEJEZET / 163 [Jézus az eon végéről és a mindenség felszállásáról beszél. FEJEZET / 168 [Mária emlékeztet Jézus szavaira: Az elsők lesznek az utolsók] 88. A tizenkét Megváltóról és az ő területeikről. FEJEZET / 153 [Fülöp. zsoltár. eonba. ameddig a rejtélyeket kapta] 87. Mert összetörte az érckapukat és a vaszárakat letördelte. Világosság. 107. FEJEZET / 158 [Mária kérdez: Ki. és meghallgatta őket nyomorúságukban. De az Úrhoz kiáltottak és 0 megmentette.

mint a fény birodalom minden más rejtélye. FEJEZET / 182 [Jézus: Ez a ti rejtélyetek. Mária Magdaléna: Uram. Ezek tudni fogják hogyan keletkezett a világ] 293 . Aki lemond. FEJEZET / 176 [A Kimondhatatlan ősrejtélyének Gnózisa] 93. FEJEZET /187 [Jézus: ezekről a mindenség magyarázatánál beszélek majd veletek. aki képes mindezeket megérteni?] 95. hol van az az ember a földön. ameddig a rejtélyeket kapta] 91. FEJEZET / 181 [A tanítványok visszahúzódnak. Ti fogjátok ennek a rejtélynek a művét befejezni. FEJEZET / 172 [A képesség: a lejjebb lévő rendekhez bemenni. és Istennek rendeli alá magát. FEJEZET / 171 [Ahol van a ti szívetek. A Kimondhatatlan rejtélyét megkapó lélek nagy fényáradat alakjába száll fel. és átmegy az archonok minden területén. mert minden rejtély rátok van bízva. Ezek az emberek Én vagyok és Én vagyok ezek az emberek. További magyarázat ennek a rejtélynek a Gnózisáról] 96. FEJEZET / 178 [A Kimondhatatlan ősrejtélyének Gnózisa] 94. FEJEZET / 170 [Az öt Segítő és mérhetetlen távolságuk] 90. az egy ember a világban. Aki ezt a rejtélyt kapja. de a magasabbakhoz nem. de felemelkedik minden kozmikus terület fölé egészen fényörökségéig. annak egyszerűbb ez. ott lesz a ti kincsetek is. A Kimondhatatlan ősrejtélvének Gnózisáról] 92.89. Ez azt jelenti: mindenki odáig jut el.

hogy ti minden angyallal. FEJEZET / 195 [A Kimondhatatlan egyetlen rejtélye. istenséggel együtt ugyanabból a tésztából gyúrattatok? A világosságból lévőknek nem kellenek a rejtélyek. Az ilyen lelkek azonnali felszállása a test elhagyása után fényáramlat alakjában] 98. megindokolásokról és titkos jelekről a terekben. három és öt nézetéről. Azért küldött engem az Első Rejtély.97. FEJEZET / 208 [A lemondás terjedelméről. hanem sokszor hétszer] 105. FEJEZET / 200 [Az együtturalkodásról a világosságbirodalomban. A világnak hány éve egy világosságév?] 99. mert az emberek képviselik az anyagi kovászt (élesztőt). FEJEZET / 2 15 [Bocsássatok meg a bűnösnek. A rejtélyek az Első Rejtély ajándékai] 103. FEJEZET / 213 [Mi történik a különböző lelkekkel a test elhagyása után] 104. hogy mindenkinek megbocsássam a bűneit] 101. A feleletekről. FEJEZET / 219 [A rejtélyek kiosztásáról] 294 . A lelkek átvonulása az archonok területén. FEJEZET / 216 [A rejtélyek kiosztásáról] 106. de az emberi nemnek szükségesek. arkangyallal. Nem látjátok-e. FEJEZET / 206 [Egy elveszett könyv vége] 102. hogy öt vagy három vagy Kimondhatatlan egyetlen rejtélyét kapták-e. Az örökség három része] 100. ne csak hétszer. FEJEZET / 192 [Én vagyok a mindenség ismerete. Legyetek csendesek és gyakoroljátok az irgalma szeretetet. FEJEZET / 202 [András nem érti. mely a mindenkori rejtélytől függ.

FEJEZET/230 [A lélek lepecsételése. FEJEZET / 223 [Egy bűnös megszabadítása a szigorú ítéletektől az ennek megfelelő rejtélyek végrehajtásával] 109. 2: Akinek vámmal tartoztok. erő és ezek feladatai a test elhagyásakor] 112. A lélek megszabadítja magát az ellenzékszellemtől és a sorstól] 113. akik a rejtélyeket megérdemlik vagy nem érdemlik] 108. FEJEZET / 237 [A keresztelő és a bűnbocsánat rejtélyei] 295 . 4: Nem jössz ki onnét. Keressetek és ne lankadjatok. amit még az embereknél lévő istenek sem tudnak] 115. lélek. Ki kényszeríti az embert vétkezni? Az ellenzékszellem. FEJEZET / 226 [Adjátok a rejtélyeket érdemek szerint. FEJEZET/234 [A fényember ujjong Máriában és szeretne a Megváltóba bemenni. melyek a fénybirodalomba vezetnek] 111.107. Azokat is. FEJEZET / 224 [A test elhagyása szenvedés nélkül. míg meg nem találtátok a világosság rejtélyeit. a rejtélyek segítségével] 110. 1: Add meg a császárnak ami a császáré. 3: Az ember ellensége az ő házanépe. sors. annak vámot adjatok. FEJEZET / 225 [A gyógyítás rejtélye. Mária négy gondolata. FEJEZET / 237 [Mindent megnyilvánítok nektek. és a testek váltása az utolsó fordulatig. FEJEZET / 221 [Kérdések azokkal kapcsolatban. Ellenzékszellem. míg meg nem fizettél az utolsó fillérig] 114.

116. de ha megízetlenül. hogy ezekben a nehéz időkben kapjátok meg a rejtélyeket. FEJEZET / 251 [Ha a tökéletes lelkek száma teljes lett. A keresztség rejtélyei elégetik a lélek bűneit és megtisztítják ót] 117.. FEJEZET / 249 [A rejtélyek végrehajtása különböző esetekben] 124. FEJEZET/248 [Pétert próbára teszik és ő irgalmasnak bizonyul. attól sokat várnak el] 125. Terméketlen fügefa] 123. Akire sokat bíztak. FEJEZET / 250 [Aki rejtélyt kapott. A bűnbánat szükségessége] 119.. hogy tüzet vessek a világra. majd vétkezik és nem bánja meg. Azért küzdjetek. akkor vigyáznának] 121. amikor a testüket el kell hagyniuk. Az eredeti szövegből itt hiányzik egy rész] 296 . FEJEZET / 242 [A bűnbocsánat kegyelemadománya a Kimondhatatlan rejtélyétől. FEJEZET/246 [A bűnbocsánat kegyelemadománya a Kimondhatatlan rejtélyétől. bezárom a világosság kapuit. FEJEZET / 241 [A Kimondhatatlan rejtélye: a bűnbocsánat kegyelme] 118. FEJEZET / 245 [A bűnbánat szükségessége. Én vagyok ez a rejtély. Jó a só. az nagyon rosszul jár. eldobják. A Kimondhatatlan rejtélye minden bűnt megbocsát] 122. A megbánás szükségessége. FEJEZET / 243 [Az Első Rejtély és a Kimondhatatlan rejtélye a múlt és a jövő bűneit is megbocsátja] 120. FEJEZET/239 [Mária magyarázata: Jézus: Azért jöttem. Ha az emberek tudnák az időpontot.

amelyet a lélekre kötött] 132. mely bűneit nem bánja meg. FEJEZET / 255 [A külső sötétség tizenkét büntetőkamrája] 128. FEJEZET / 267 [Mária megmagyarázza Saloménak Mózes törvényét. sem igaz ember] 297 . A sors elkerülhetetlensége] 133.126. FEJEZET/264 [Az embert a sorserők archonjai kényszerítik a bűnökre. Úgy hoztam a rejtélyeket a világba. FEJEZET / 260 [A lélek. melyek kegyelem által menekülnek meg a külső sötétségtől. A feledés kelyhe ellenzékszellemmé válik a lélek számára. mely a bűnöket mindig megbocsátja. nem tud áthatolni a tereken] 130. FEJEZET / 257 [Mária kérdezi. Magyarázatok az ellenzékszellemről (ellenpárti. hogy az ellenzékszellem minden kötelékét és pecsétjét feloldják. És a sárkány kiadja a lelket] 129. FEJEZET / 261 [Mária kérelme. ellenlábas). Aki a sárkányt nevén nevezi. A mindenség megnyilvánításánál mindent megmondok nektek az erővel és a lélekkel kapcsolatban. A lelkek. és ahogyan ezt az archonok teremtik. sorsról. A Megváltó dicséri érte. Akkor hajtsátok végre a Kimondhatatlan rejtélyét. Mert rejtélyek nélkül senki se megy be a világosság országába. hogy a súlyosan vétkezőket meg lehet-e óvni a külső sötétség büntetőítéleteitől valami rejtéllyel. FEJEZET / 273 [A bűnösök miatt áldoztam fel magamat most. lélekről és erőről. sem bűnös. Az archonok pecsétéi a plazmában (teremtményben). FEJEZET / 254 [A külső sötétség tizenkét büntető törvényszéke (kamrája)] 127. megmenekülhet] 131. mely nem tér meg.

Mária. FEJEZET / 276 [Mielőtt a világra jöttem. mert mindenki a bűnökben áll. Az igaz és a hazug tanok. egyetlen lélek sem ment be a világosságba. Azt mondom neked. és mindenkinek kellenek a rejtélyek ajándékai] 135. Áldottak vagyunk mi az emberek között] SZÓMAGYARÁZAT / 279 298 . mielőtt be nem vittem a te lelkedet és a te testvéreidét a világosság országába. Azért jöttek a rejtélyek a világba. nem fognak ők sem bemenni a világosságba. FEJEZET / 275 [A megkülönböztetőképességről.134.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful