ELŐSZÓ

Előszó
A kereszténység egyik elhallgatott gnosztikus evangéliuma van e könyv­ ben. A rejtélyek Jézusáé, ki felkentté, Krisztussá vált, és ezzel betölté a Föld éterikus mezejét. Szeretet áldozatát meghozva helyreállította az összetört természetrendet a harmadik napon. E könyv Jézus feltámadása utáni tanításairól szól. „Úgy történt, hogy amikor Jézus feltámadott, 11 évet töltött beszél­ getésekkel tanítványaival, oktatván őket csak az Első Parancsolat és az Első Rejtély helyeire (dolgaira) az Első Parancsolat fátylain belül. Ez a huszonnegyedik rejtély (a tizenkét pár agyideg rejtélye - a szerk) bentről kifelé és lent azok közül, melyek az Első Rejtély második terében van­ nak. Az Első Rejtély van minden rejtély előtt: az Atya a galamb képében. És Jézus mondta tanítványainak: Az Első rejtélyből jöttem amelyik az utolsó, vagyis a huszonnegyedik." A könyv eredetije kopt nyelven, 1785-ben került Dr. Askew hagyatékából a londoni British Múzeumba. MS 5114-es számon van nyilvántartva. A beavatás ösvénye, és különösen az igazi keresztény beavatás ösvénye „csak az erőseknek való". Ez a könyv sem feltétlenül könnyű olvasmány, és mélyebb értelméhez csak az férhet hozzá valóban, akinek szíve sok-sok inkarnáció révén megnyílt. A rejtélyek Jézusa, a felkent, a Krisztussá vált hiteles evangéliuma.

7

1. FEJEZET

Úgy történt, hogy amikor Jézus feltámadott, tizenegy évet töltött beszél­ getésekkel tanítványaival, oktatván őket csak az Első Parancsolat és az Első Rejtély helyeire (dolgaira) az Első Parancsolat fátylán belül. Ez a huszonnegyedik Rejtély bentről kifelé és lent, azok közül, melyek az Első Rejtély második terében vannak. Az Első Rejtély van minden Rejtély előtt: az Atya a galamb képében. És Jézus azt mondta tanítványainak: - Az Első Rejtélyből jöttem, amelyik az utolsó, vagyis a huszon­ negyedik. A tanítványok pedig sem nem tudták, sem nem értették, hogy ezen a Rejtélyen belül még más is van; mert azt gondolták erről a Rejtélyről, hogy a világmindenség fejedelme minden létező legfőbbje. Azt hitték, hogy ez minden teljesülés teljesülése, mivel Jézus azt mondta nekik, hogy ez a Rejtély magában foglalja az Első Parancsolatot, valamint az Öt Ősötletet [villámbecsapódást] és a Nagy Világosságot, meg az Öt Segítőt és az egész fénykincset. Ezen kívül Jézus nem tájékoztatta tanítványait a Nagy Láthatatlanról és a Három Háromszor-hatalmas erő körzeteinek egész terjedelméről, sem pedig a Huszonnégy Láthatatlannak a tereiről, eonjairól és rendjeiről, s hogy ezek hogyan terjednek - ezek a Nagy Láthatatlan kisugárzásai -, vagyis nem mondott nekik semmit sem az ő nemzetleneiről, sem a magu­ kat nemzetteiről és a nemzetteiről, sem az ő csillagaikról és páratlanaikról, archonjaikról, hatalmaikról, uraikról, arkangyalaikról, angyalaikról és

1 1

Hanem csak azt tanította nekik. s hogy ezek mely körzetekre terjednek ki. És nem mondta a tanítványainak. sem rendjeikről. vagy hogy melyik körzetekbe ér el. de a ter­ jedelmükről. hogy ez minden teljesülés teljesülése. sem a szférák lakásairól. Ezért gondolták a tanítványok. Jézus nem tájékoztatta tanítványait a fénykincs kisugárzásainak egész kibontakozásáról. hogy minemű az Öt Segítő. hogy ezen a Rejtélyen belül semmi más nincsen. nem mondott semmit azoknak a Megváltóiról.Ez a Rejtély körülveszi a mindenséget. hogyan terjedt el a Nagy Világosság. 12 . hogy „erről vagy arról a területről mentem ki. Ezért gondolták tehát erről a Rejtélyről. Azt sem mondta meg. amelyről beszéltem nektek találkozásunk napjától a mai napig. területeik rendjéről és a mineműségükről nem beszélt. hogy „ebből a Rejtélyből jöttem". éppoly kevéssé beszélt nekik az Öt Ötletről (bevágódásról) és az Első Parancsolatról. Hanem csak általánosan beszélt nekik ezeknek a létezéséről. és hol helyezték el őket. hogy melyik körzetekre terjed ki az Öt Fa. hogy milyenek a fénykincs kapuinak Őrei. Mert azt mondta Jézus a tanítványainak: .dékánjaikról (szolgáikról). hogy abból jöjjek". sem ezeknek a rendjéről. nem szólt a Hét másik Ámenről. s hogy ezeknek hol a területe és hogyan terjednek. s hogy mineműek a rendjük szerint. nem mondott nekik semmit sem az ikrek megváltójának helyéről. Ezért nem tudták. sem terjedelmükről. arról sem szólt. nem mondott semmit a Három Amen területé­ ről. aki a gyermek gyermeke. hogy ezen a Rejtélyen belül még más körzetek is léteznek. vagyis a Hét Hangról. míg végül bementem abba a Rejtélybe. azt sem mondta meg nekik. a mindenség feje és az egész bőség. Jézus nem mondta meg tanítványainak. hogy mind­ ezek melyik területeiére terjednek ki.

mialatt Jézus távolabb ült tőlük. s megkaptuk a bőséget [plerómát] és az egész teljesülést. Tübi hónapban történt. A fénysugarak pedig nem voltak egyformák. 13 . mialatt ő a tanít­ ványaitól távolabb ült. melyből sok fénysugár áradt. így beszélgettek. ezt mondták nagy örömmel és lelkesedve egymásnak: . A hold tizenötödik napján. mérhetetlen fényességben.2. egyik sugár csodá­ sabb mint a másik. ez a fény elvakította őket. és teljesen beborította őt. hanem különböző fajtájúak és tulajdonságúak alulról felfelé. amikor a nap a pályájára indult.Áldottak vagyunk mi az emberek között a földön. mérhetetlen fényességgel. A fény a földtől az égig ért. és az utolsó Rejtélyből származott. mely őrajta volt. nagy félelem fogta el őket és izgatottak lettek. Mert a Világosságok Világosságából jött elő. amelyben volt. telihold napján. nagyon ragyogott a mérhetetlen világosságban.. amelyik a huszonnegyedik belülről kifelé számítva azon Rejtélyek közül.. hatalmas. mivel a Megváltó megjelentette ezt nekünk. Midőn pedig a tanítványok meglátták ezt a világosságot. Csak világosságot láttak. hogy mögüle egy hatalmas világosságerő jött elő. amelyek az Első Rejtély második terének rendjeiben vannak. nagyon világos ragyogással. A tanítványok pedig nem látták Jézust az óriási fény miatt. FEJEZET Midőn pedig a tanítványok együtt ültek az Olajfák-hegyén. És ez a világosságerő lejött Jézusra.

3. s mind azt gondolták. És az egész kozmosz megrendült. Azután az történt. a telihold napján Tübi hónapban. hogy a földet talán összegöngyölítik. És minden angyal és arkangyalaik és a magasságok minden ereje dicsérte a legbelsőbbnek a legbelsőbbjét. nagyon meg voltak rendülve a nagy földrengés miatt. amíg ő el nem érte a mennyet. hogy ez a világosságerő lejött Jézusra. hogy az egész világ hallotta a kiáltásukat. És a menny minden ereje folytatta a felindulást az egész világgal együtt. mialatt egyre fényeseb­ ben. Ez történt a hold tizenötödik napján. mindennel. 4. fokozatosan teljesen beborította őt. Ekkor Jézus felszállt a magasságba. A tanítványok utána pillantottak. sírtak és azt mondták: . FEJEZET A tanítványok rettegve ültek együtt. szüntelenül. a következő nap kilencedik órájáig. És mind egymás ellen zendültek Tübi hónap tizenötödik nap­ jának harmadik órájától kezdve a következő nap kilencedik órájáig. mint valami szőnyeget. A világon is minden embert félelem fogott el. minden eonjukkal. mérhetetlenül ragyogott. addig mélységesen hallgattak. s egymás ellen zendültek mindannyian. mint a tanítványokat. és egyik sem beszélt.Mi lesz? A Megváltó talán minden helyet lerombol? 14 . FEJEZET Most aztán. ami benne él. minden területükkel és rendjükkel együtt. hogy Jézus mennybemenetele után három órával a menny minden erői felindultak.

csodásabb volt mint az első. és ragyogása semmihez sem volt hasonlítható. látta tanítványai nagy izgalmát. de csak a fényessége hasonlított arra. És a világosság három fajtája különbözően sugárzott. 5. a fölöttük lévő harmadik pedig az első kettőt is felülmúlta. hanem sokféle. F E J E Z E T Amikor a tanítványok ezt látták. a középső. Világossága nem volt egyforma. Az első fény. a következő nap 9. egyik csodásabb mint a másik. különböző fajtájú volt.Mialatt így beszéltek és siránkoztak. arra hasonlított. így szólt hozzájuk: . úgy hogy a rajta lévő világosság emberi szavakkal leírhatatlan volt. az alsó.Bízzatok! Én vagyok! Ne féljetek! 15 . mialatt egyes sugarak a többieknél csodásabban világí­ tottak. órája körül megnyíltak a mennyek. az irgalmas és szelíd. amelyik lejött Jézusra a mennybemenetele előtt. az alsó. A második világosság. és egyik csodásabb. rendkívül ragyogóan.. A fénysugarak bőségét árasztotta. nagyon féltek és zavarba jöttek. és sok tulajdonságú. mint amikor fel­ szállt a mennyekbe. mint a másik. Az egész fény pedig egymásban háromféle. Midőn pedig Jézus. és látták Jézust leszállni. mérhetetlen világosságban.. Mert még jobban fénylett.

de az egész világ is zavarban van a rajtad lévő nagy világosság miatt. s így szóltak: . Halljátok. FEJEZET Amikor pedig a tanítványok meghallották ezt a beszédet. hová mentél.Mester. vond magadhoz a fényességedet. nagy öröm­ mel imádván őt. és hogy az utolsó Rej­ tély. Mos­ tantól kezdve nem hallgatok el előletek semmit a magasságok és az igaz­ ság helyéről. az irgalmas: . küldetésem feladatán. Uram. s nem példabeszédeket mondok. így szóltak: . milyen feladat volt az. ahonnan azelőtt jöttem. hogy teljesült. Mostantól kezdve nyíltan fogok beszélni veletek az igazságról. Felismertem. a huszonnegyedik belülről kifelé (abból a huszonnégyből. még nem küldte el a ruhámat. amelynek érdekében kiküld- 16 . annak kezdetétől a teljesüléséig. hogy kibírhassuk. ha te vagy. hogy beszéljek nektek mindenről a kezdettől a teljesülésig. mert azokhoz a területekhez mentem.0. mely az Első Rejtély második terében van). A tanítvá­ nyok így felbátorodtak. elgondolkodtam a megbízáson. Jézushoz léptek és leborultak előtte. Mert a Kimondhatatlan és minden Rejtélyek Első Rejtélye hatalmat adott nekem. hogy minden dolgot közöljek veletek: Amikor távolabb ültem tőletek az Olajfák-hegyén. hanem közvetlenül beszélek veletek. Ekkor Jézus visszavonta világossága fényességét önmagába.6. amelyet be kellett töltened. mert vakítasz és mi megrendültünk. hogy a megbízás feladata.Örvendjetek és ujjongjatok ettől az órától kezdve. s mindenekelőtt miért történtek ezek az izgalmak és kozmikus megrendülések? Ekkor így szólt nekik Jézus.

hogy magamra öltsem. 7. melvet kezdettől fogva nekem szánt. s amelyből éppen jöt­ tem. mert amikor elindultam a világhoz. Örvendjetek hát és ujjong­ jatok. FEJEZET Amikor a nap keleten felkelt. meg a legbelsőbbtől a legkülsőbbig és a legkülsőbbtől a legbelsőbbig. ahogyan elejétől kezdve mondtam nektek. Ezt a fénvruhát visszahagytam az utolsó Rejtélyben. mely kezdet­ től fogva van. melynek akaratából a mindenség lett. Ezt a tizenkétszeres erőt öntöttem anyáitok méhébe. nem a keresztrefeszítésem előtt. Örvendjetek tehát és ujjongjatok. amelyet hát­ rahagytam őbenne. s hogy ez a Rejtély még nem küldte el a ruhát. kezdettől fogva tizenkét erőt hoztam magammal. Ezért választottalak ki titeket kezdettől fogva az Első Rejtély által. és az emberiségnek kezdek beszélni.tek. olyan erőket. a belülről kifelé huszonnegyedik Rejtélyben hagytam. hanem most .hogy parancsa szerint elküldte a fénvruhámat. az történt az Első Rejtély által.ezen elgondolkozva ültem távolabb tőletek az olajfák hegyén. azt a tizenkétszeres erőt. s amelvet az utolsó. teljesült. mely most a testetekben 17 . melyeket a fénykincs tizenkét megváltó­ jától vettem az Első Rejtély parancsára. és mindent megjelentetek az igazság kezdetétől a teljesüléséig. és örömötök egyre nagyobb legyen! Mert nektek adatott. hogy elő­ ször nektek beszéljek az igazság kezdetéről a teljesüléséig. ha eljön az ideje. míg be nem telik az ideje . amikor erre a világra jöttem. Ez a 24 Rejtély az Első Rejtély rend-teljhatalmának második terében van.

Azonkívül az archoniélek helyett. az eonok angyala alakjában. az utamat elkészíteni és a bűnbocsánat vizével keresztelni.van. Én sem vagyok ebből való. hogy Gábriel angyal vagyok. hogy az eonok archonjai közé érkezvén az Első Rejtély parancsára lepillantottam az embervilágra. Én pedig egy erőt vetettem el beléje. Amikor útban voltam erre a világra. mivel ti lesztek azok. melyet az én erőm azon részéből vettem. keresztelő János anyjára. mert azt hitték. Erzsébetre találtam. 18 . hogy a bennetek lévő erőt attól a tizenkét Megváltótól vettem. vettem a lelkét. ráta­ láltam Éliás [Illés] próféta lelkére a szférák eonjaiban. ez aztán odaadta az ő kéz­ besítőinek. akik az archonszférához vitték és Erzsébet méhébe taszították. Ezért mondtam nektek kezdettől fogva. akik az egész világot megmentik. mielőtt megfogant volna. így van keresztelő János testébe kötve a középen lévő kis Jaó ereje és Éliás próféta lelke. melyet kapnia kellett volna. melyek a világosság kincseskamrái­ ban vannak. Az eonok archonjai pedig nem ismer­ tek fel. amelyet a magasság archonjai hoznak rátok. Lelketek pedig az eredeti élethez tartozik. Mert gyakran mondtam nektek. aki középen van. A világosság kincseskamrája tizenkét Megváltójának tizenkét erejét hoztam. a szférák archonjai közé jutottam Gábriel. Akkor az történt. hogy nem ebből a világból valók vagytok. a jótól. és a világosság szűzleányához vittem. hogy János képes legyen majd előttem prédikálni. amelyet először kaptam. hogy képesek legyetek e világ archonjainak fenyegetéseit. Mert ezeket az erőket először ti kaptátok meg az egész világért [kosmou]. Felvettem. Mert lelkét e világ minden embere az archonok és eonok erejéből kapta. amelyet a kis Jaótól kaptam. Ez az erő van János testében. A bennetek lévő erő ellenben tőlem van. a világ szenvedéseit és veszélyeit és minden üldöztetést elviselni.

Amikor az Első Rejtély parancsára lepillantottam az embervilágra. hogy ha a Krisztus jön. szemtől szemben megmondtam nektek nyíltan: „Ha be tudjátok fogadni keresztelő Jánost: Éliás ő. A fénykincs tizenkét Megváltójának tizenkét erejét pedig. és így szólt: . A lélek helyett pedig azt az erőt taszítottam belé. s amikor felém fordult a magasba." 8. s anyáitok testébe kötötték meg azokat. ahogy akartak". megszülettetek a világban. amelyet a nagy Szabaóthtól. 19 . anélkül. hogy eljő. hogy nem értitek. Máriára találtam. hogy ezek archonlelkek. ahogyan meg van írva. belé taszítottam az első erőt. amit Bárbelótól vettem. és azt mondtátok nekem: „Meg van írva. és úgy bántak vele. Az archonok dékánjai és azoknak a szolgái azt hitték. akiről mond­ tam. F E J E Z E T Jézus folytatta. Beszéltem vele Gábriel alakjában. amit Éliásnak a keresztelő Jánosba kötött lelkéről mondtam. ame­ lyet a magasságban viseltem. akit anyagtest szempontjából az anyámnak neveznek. Amikor észrevettem. aki az igazak körze­ tében [jobb oldalon] van. Amikor aztán eljött az időtök. melyet a középen lévő tizenkét szolgától vettem. amikor így szóltam nektek: „János azt mondta: nem én vagyok a Krisztus". Én meg azt feleltem: „Éliás már eljött és mindent elő­ készített. úgy Éliás fog előtte jönni. a jótól kaptam. A szolgák pedig elhozták. hogy az utat készítse neki". az archonok szférájába taszítottam bele.Ezért kételkedtetek egyszer. ez a fénytest-erő.

melyet kezdettől fogva magamból keltettem. amelyet utolsó segítőnek leheltek bele ebbe a világba [keve­ rékbe. és folytatta: .Örvendjetek és ujjongjatok. míg el nem jön a teljesülés ideje. akik az egész világot megmentik. így beszélt Jézus a tanítványaihoz az olajfák hegyén. az Első Parancsolatba taszítottam. Az Első Parancsolat aztán ennek az erőnek egy részét a Nagy Világosságba taszította. ahogyan most mondtam nektek. s amelyet az utolsó Rejtélyben visszahagytam. És ez a rész van most mindenkiben. amikor az Első Rejtély megparancsolja nekem. kerasmou]. minden archonnal és minden eonnal. mely most össze van keverve minden láthatatlannal. És az Öt Segítő közül az utolsó aztán egy részt a haláltermészetbe [keverékbe] taszított. Örvendjetek és ujjongjatok. 20 . így abból az erőből kaptátok meg a részeteket. örömöt örömre halmozzatok. ti vagytok azok. mely kezdettől fogva nekem készült.hogy archonlélek lenne bennetek. aki a keveredés világában él. amikor magamra öltöm a ruhát. Ez az az erő. Az a teljesülésnek az ideje. mivel a világ megmentése általatok lesz. mert eljöttek az idők. A kapottnak egy részét a Nagy Világosság az Öt Segítőbe taszította. hogy beszéljek veletek az igazságról. szóval elegyedett a halálnak ezzel a világával. Ezt az erőt. és mindenről a belsőtől a külsőig. annak kez­ detétől a beteljesüléséig. mert titeket áldot­ tak meg az emberekért a földön.

Rejtély. keletkezett . mely a Kimondhatatlanban kezdettől fogva volt. ami a ruhámban van. Ettől az órától kezdve sem­ mit sem hallgatok el előletek. mielőtt 21 . amely a teljesülés csúcsát és bőségét és ismeretét jelenti. Te vagy az Első Rejtély. amelyet visszahagytam a huszonnegyedik Rejtélyben. Ruhámban pedig egy Rej­ télyt találtam a magasságosak öt szava képében: zama zama wzza racama wzaj. a következőképpen folytatta: . és beszélni fogok nektek a minden­ ség Rejtélyéről és a mindenség plerómájáról. és az Első Rejtély felruházott engem minden hatalommal. ami történt velem.íme. Veled teljesen egyek vagyunk. mely kint van a világban . Közlök veletek minden Rejtélyt a legkülsőbbtől a legbelsőbbig. F E J E Z E T Amikor Jézus így beszélt tanítványaival. hanem elvezetlek titeket a beteljesedéshez a bőségben [plerómában] és minden Rejtélyben.és aki miatt minden Rejtély és ezeknek minden területe lett -. 10. FEJEZET Az történt. nagy világosságerő szállt le. amelyben a ruhám volt. Még egy kis idő. Mi ugyanazok vagyunk. Az öt szó a következőt jelenti: 0. amelyből minden kisugárzás [emanáció] és minden ami ezekben van.9. hogy mindent elmondjak nektek. Hallgassatok hát. hogy amikor a nap felkelt keleten. jöjj fel hozzánk! Mert mi a társaid vagyunk. ahogyan az előbb mondtam nektek.a mindenség oka -. ez a tökéletes kimenet és bemenet. most felöltöttem a ruhámat.

a Hét Amen és Hét Hang. tehát belülről számítva az utolsó Rejtélynél. a Kimondhatatlan küldöttének (aki a Nagy Világosság) a Rejtélye. Ezért küldte neked rajtunk keresztül az Első Rejtély az ő sugárbősé­ gének Rejtélyét. íme. Mert méltó vagy rá. saját parancsára az ő egész sugár­ pompájába öltöztessünk. meg az Öt Fa és a Három Amen és az ikrek Megváltójáé. A második ruhában benne van minden Rejtélv és minden kisugárzás nevének teljes fénvessége. vala­ mint az Öt Ötlet Rejtélyének fényessége. valamint minden tere és rendje kisugárzásának a teljes dicsősége talál­ ható. aki a gyermek gyermeke. Most mindannyian hozzád lépünk a külső határon. Mert az Első Rejtély ideadta a két öltőből álló ruhát. a belülről kifelé számított utolsó Rejtélvben vissza­ hagytál. ami az Első Rejtély két terének rendjeiben található. az Első Parancsolat fényessége. azon kívül. hogy az Első Rejtélybe. és előttünk vagy. és az Öt Irányító. Az elsőben a Kimondhatatlan minden Rejtélyének minden neve. hogy felruházzunk vele. Ezen kívül benne van a fény- 22 . Mert mindannyian azért jöttünk hozzád. mely kezdettől fogva a tiéd. Abban a ruhában pedig. az Öt Segítő Rejté­ lye. a kihirdető Rejtélye nevének a fényessége van. míg az idő teljes nem lesz az Első Rejtély parancsára. mivel inkább létezel. az idő beteljesedett. mely két öltőből áll.megjelent. Az ő nevét mi képezzük együtt. Most elküldtük neked a ruhádat. mint mi. amelvet az utolsó határon. amit már elküldtünk neked. Oltsd fel a ruhádat és jöjj hozzánk. Továbbá ebben a ruhában van a fénykincs-kisugárzások minden rend­ je Rejtélyének a neve fényessége és a fénykincs Megváltóié és a rendek rendjeié. amelyet most küldtünk neked. mely nekünk egy részünk.

meg mindennek a neve. hozzánk jössz és elhagyod a világot. Benne van mindennek a neve. elküldtük neked ezt a ruhát. meg a tizenkét eon és archonjaik. az Első Rejtély sugárbőségét! 23 . és azoké. akik középen vannak. amelyet az Első Parancsolattól lefelé senki sem ismert meg. és a szférák és minden területük az Első Parancsolattól lefelé nem ismerték fel ezt. melyek kezdettől fogva vannak számodra az Első Rejtélyben. ezek minden lakójáé és területéé. akik jobb oldalon vannak. az idő beteljesedett. hogy az Első Rejtély parancsára felruházzunk! Mert kevés időd van. hogy megkapjad teljes fényességedet. Öltsd magadra ezt a ruhát hamar. Szintén benne van azok nevének a fényessége. arkangyalaik és angyalaik nevei.kincs három kapujában álló kilenc Őr Rejtélyének fényessége. míg be nem teljese­ dik a Kimondhatatlan által meghatározott idő. és azoké. és jöjj hozzánk! Mert hozzád jövünk. hogy teljesítsd az Első Rejtély teljesülésének egész feladatát. valamint az ő firmamentumaiké. ami a tizenkét eonban van. íme. meg mindazoké. Továbbá benne van a nagy Láthatatlan (aki az Ős­ atya) nevének egész fényessége. ahogyan a Kimondhatatlan határozta el! Jöjj hamar hozzánk. meg minden mennyországban van. valamint a Három Háromszor-hatalmas és egész körzetük Rejtélye. aztán az ő láthatatlanjaik Rejtélye. ami a sorshatalomban. hogy az Első Rejtély parancsára rád öltsük két ruhádat. íme. akik a szférákban vannak. nagyon rövid az időd. akik a tizenharmadik eonban vannak. hogy felruházzunk vele. Jöjj hamar. mert az ő világosságának dicsősége belül rejlett. Jöjj hamar hozzánk.

és dicsérték a legbelsőbb legbel­ sőbbjét. és felmentem az első szférához. 12. és meg voltak zavarodva. mint a firmamentumban. amely az ő nevüket tartalmazta. így erősen vilá­ gítottam. és rettegtek. Mind leborultak előttem. csak a világosságot. És minden archonok és hatalmak. rendkívül erősen világítottam. FEJEZET Azután az történt. Amikor az első szféra kapujához értem. és egyszerre megnyíltak mind. imádtak. negyvenkilencszer fényesebben. s magától kinyílt mindegyik egyszerre. FEJEZET Én pedig magam mögött hagytam ezt a helyet. A mennyek kapujához értem. és abban lévő angyalok zavarba jöttek a rajtam lévő nagy világosság miatt. nagyon féltek. és mindegyik elhagyta az ő rendjét. megmozdultak a kapuk. Megpillantották ragyogó fényruhámat és látták a Rejtélyt. és azt mondták: „Hogyan ment át a mindenség Ura közöttünk. mérhetetlen fényességgel ragyogtam. ezt azonnal magamra öltöttem. a mi tudtunk nélkül?" És mindannyian dicsérték a legbelsőbbet. És minden kötelékük feloldódott. hogy amikor mindezen szavak Rejtélyét megláttam a nekem küldött ruhában. Engem azonban nem láttak. és a firmamentum kapui megmozdultak. és felmentem a magasba.11. 24 .

mind rettegett. mérhetetlenül fényesen világítva. rendjeik és házaik minden kötelékei. 25 . és minden. és maguktól megnyíltak egyszerre. 13. a sors-erők kapujához.Beléptem a szféra házaiba. Mind egyszerre jött leborulni. Minden archon. megpillantották fényruhámat. körzeteik és rendjeik. és látták rajta az ő nevük Rejtélyét. így még jobban zavarba estek. FEJEZET Én pedig magam mögött hagytam ezt a helyet. és megzavarodva és rettegve dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét. és felszálltam a második szféra. Egyszerre leborultak előttem. engem imádni. és nagy félelemmel. rettegéssel és nagy izgalommal dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét. Itt is megmozdultak a kapuk. és a szfé­ ra archonjai és lakói mind zavarba jöttek. Beléptem a sorserők házaiba óriási fényességgel. mert ott az első szféránál még 49-szer fényesebben világítottam. féltek és így kiáltottak: „Hogyan mehetett át közöttünk a mindenség Ura a mi tudtunk nélkül?" És feloldódtak az ő kötelékeik. Látták a nagy fényességet. imádták a fényru­ hámat. És mindegyik elhagyta az ő rendjét. amikor meglátta nagy világosságomat. ami a sorserők helyén van megzavarodott és egymásba botlott. Még jobban izgultak és rettegve mondták: „Hogyan ment át a mindenség Ura közöttünk a mi tudtunk nélkül?" És széttöredeztek az ő helyeik. Megpillantották a fényruhámat. és látták benne a nevük Rejtélyét. mely körülvett engem.

arkangyala.megláttak engem mérhetetlen csillogásommal. Mérhetetlenül fényesen világítva értem az ő fátylaik és kapuik elé. és nagy félelem fogta el őket. mint nálatok a földön. éppígy a Három Háromszor-hatalmas is. szférájukat és rendjüket. A fátylak maguktól félrehúzódtak. Egymásra támadtak. zavarukban rettegvén nagy fényességem miatt. archonja és istene és ura és hatalma és kényura . FEJEZET Ezt a helyet is magam mögött hagytam. fátylaik és kapuik összevesztek. mely még 49-szer fényesebb volt.14. Mert a világ nem tudta volna a világosság igazi bőségét lobírni. mint a sorserők házaiban. Beléptem az eonok közé mérhetetlen ragyogással. Nagy félelmük miatt nem tudták lezárni a területeiket. amikor meglátták nagy fényességemet. és a kapuk egymásra nyíltak. mely most más volt.az ő erőik. A nagy félelem és zavar miatt a nagy Ősatya ide-oda futkosott az ő területén. fényszikráik és csillagaik. mert ez a világot és lakóit azonnal megsemmisítette volna. A rajtam lévő világosság a tizenkét eon közepette még 8700 miriádszor erősebb volt. Amikor elértem a tizenkét eont. mint az a fényruha. és felemelkedtem az archonok nagy eonjaihoz. amely az emberiség földjén jött rám. Nagy zavaruk és félelmük elérte a nagy. És egyszerre mozgatták minden eonjukat. 26 . a páratlanjaik és láthatatlanjaik és ősatyáik és háromszor-hatalmasaik . Az eonok minden angyala. láthatatlan Ősatya és a Három Háromszor-hatalmas terüle­ tét is.

hat hóna­ pig pedig jobbra fordulva gyakorolják. mivel nem értették a Rejtélyt.15. hogy mindig balra nézze­ nek. hogy mialatt a világosság ellen harcoltak. a nagy kényúr és az eonokban lakó minden kényúr hiábavaló harcra kelt a világosság ellen. és az eonokban futkostak. amelyeket a bukott angyalok fekete mágia [varázslat] formájában hoztak a földre. megfordítottam. hogy befolyásukat hat hónapig balra fordulva. Úgy esett pedig. ami történt. Minden eon és menny és az ő egész rendjük egymásba gabalyodott a nagy félelemtől. FEJEZET Amikor pedig a tizenkét eonban tartózkodók meglátták a rajtam lévő nagy világosságot. A sors erőit és a szférát pedig. Lezuhantak az eonokba. Az Első Parancsolat utasítására és az Első Rejtély parancsára ugyanis Jeu. hogy ki ellen harcolnak. a világosság felügyelője úgy iktatta be őket. Én pedig mindtől elvettem erejének egy harmadát. amelyen uralkodnak. És Adámász. és úgy csináltam. ha a föld lakói felidézik őket a Rejtélyeikben. Meg hogy ne végezhessék el gonosz tetteiket. egymás ellen lázadoztak. mint a föld lakói. és úgy vigyék végbe tetteiket és befolyásaikat. 27 . és élet-lehelet nélküli halottak lettek. És nem tudták. mind kimerültek. mivel csak a lenyűgöző világosságot látták. hogy ne folytat­ hassák gonosz tetteiket.

további hat hónapig pedig jobbra nézve végezzék a befolyásaikat. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. A sors erőit és a szférát. hogy amikor Mária a Megváltótól ezt hallotta. hogy hat hónapig balra nézve. akit én teljessé fogok tenni a magasságok minden Rejtélyében. úgy fordí­ tottam meg és rendeztem be. parancsold meg. hogy nyíltan beszéljek. az irgalmas pedig válaszolt Máriának: . FEJEZET Amikor az ő területükhöz jöttem. akinek szíve a testvéreidnél inkább a mennyek birodalmára irányul. ellenkeztek és háborogtak a világosság ellen. hogy ne tudják befejezni gonosz tetteiket. Úgy lett.Akinek van füle. egy óra hosszat a levegőbe meredt. te. Én pedig elvettem erejük egyharmadát.Uram. 17. majd így szólt: . te áldott. Jézus. amelyen uralkodnak.Mária. az hallja. 28 . beszélj nyíltan. így szólt hozzájuk: .16.

és hat hónapra balra fordulva és hat hónapra jobbra fordulva hagytad elvégezni a befolyásukat. Mert te elvetted az ő erejüket és a horoszkópcsinálókét és a csillagjósokét és a jósokét. ó. és szféráikat és sorserőiket megfordítod. jósolt rólad a [Jesajas] Esaiásban ható erő. mit teszel mostantól kezdve. hogy az igédet helyesen értsük. hogy „elvettem minden eon archonja erejének egy harmadát és a sorserőiket és a szférákat. Halld tehát Uram. hogy megjelentessék néked. azért mondod. mert mulandó anyagok. hogy akinek van füle az hallja. hogy nyíltan szóljak. Ez azt jelenti. amelyekre a bukott angyalok taní­ tották meg őket gyalázatos tetteik és varázslataik Rejtélyének kivitelezése érdekében". hogy „nem fogjátok tudni. Azt mondtad. és akik a méhéből idéznek. mint végzett Egyiptom felől az Úr. Szabaóth?" Mielőtt jöttél. ha az emberi nem ezekben a Rejtélyekben felidézi őket. az Esaiás prófétában lévő erő egy szellemi pél­ dabeszédben. azokban a Rejtélyekben. hogy az archonok közül senki sem fogja tudni. hogy többé semmit se tudjanak.18. Azért mondtad. „az egyiptomi látomásban" a következőt hirdette ki egykor: „Ugyan hol vannak bölcseid. . hogy ettől az órától kezdve ne legyenek képesek kivitelezni gyalázatos tetteiket. amelyeken ural­ kodnak. Az archonokat kell Egyiptomnak látni.Uram.Ezzel kapcsolatban. mit tesz majd az Úr. és akik a földből idéznek. megfordítottam. és tudják. Mert megfordítottad a szféráikat. az igét. Szabaóth". Uram. melyet hozzánk intéztél. F E J E Z E T Ekkor Mária így szólt a Megváltóhoz: . hogy ettől az órától kezdve ne tudják előre jelezni a jövőt. hogy te majd elveszed az eonok archonjaiban lévő erőt. Egyiptom? Látnokaid és csillagjósaid. 29 .

19. kinek a szíve irányul vágya­ kozva a mennyeknek országára." Szabaóthtól. FEJEZET Amikor Mária elhallgatott. Jézus azt felelte Máriának: . mondtad nekünk.Jól mondtad. Szabaóth. mely most a te anyagtestedben van. hogy „akinek van füle. Jézus elé lépvén leborult előtte.Az Ézsaiásban lévő erő előre jelentette rólad: „Mostantól kezdve nem fogjátok tudni. mielőtt tovább beszélsz velünk a helyekről. 30 . megjelentetem neked. az igazságosság helyéről vett világosságerő által.Uram. és lábait imádván azt mondta: . Amikor Mária ezt hallotta a Megváltótól. Uram Jézus. ahová mentél. és engedd. ujjongott.Beszélj nyíltan és ne félj! Bármit kérdezel. a jótól. hallgass meg. azt mondta 0: . Mária! Áldott vagy te az asszonyok között a földön. hogy megtudd. hogy mit tesz az Úr. hogy igédhez még egy kérdést tegyek fel. az hallja". mert te leszel a legnagyobb bőség és legmagasabb teljesülés.

Ha pedig azok mágiájának a Rejtélyeit idézik. akkor sem- 31 . és a sor­ serők és szférák archonjainak mágiáját. mostantól kezdve el tudják-e végezni. az emberek. ha ezeket a fekete mágiájukkal felidézik. mert amikor az Első Rejtély parancsára erőt vettem.Amikor a horoszkópcsinálók a sorserőket és a szférát balra fordult helyzetben találják.Uram. akkor jóslataik helyesek lesznek. F E J E Z E T Amikor Jézus ezekkel a szavakkal végezte beszédét.Nem úgy fogják elvégezni. hogy mi történik velük? Jézus így válaszolt Máriának: . Ha azonban a sorserőket vagy a szférákat jobbra fordult állapotban találják. vagy sem? Jézus így válaszolt Máriának: . erről a területről nem vettem el erőt. a horoszkópcsinálók és a jósok ettől az órától kezdve nem tud­ ják-e többé megmondani az embereknek. akik ismerik az archonok és eonok mágiáját. 2 1. ahogyan kezdetben tették. és megmondhatják. aminek meg kell történnie. újra Mária kérdezett: . amire a bukott angyalok tanítot­ ták meg őket. mert elvettem erejük egyharmadát. FEJEZET Mária így szólt: . ahogyan kezdetben terjedtek. akkor ezeket bölcsen és biztosan elvégzik.20. hogy a jó tetteket magakadályozzák. akik a tizen­ harmadik eon Rejtélyeinek mágiáját ismerik. akik a tizenharmadik eonban vannak.Uram. De azoknál fognak erőt kölcsönözni.

négyzeteiket és más ábráikat. mert a befolyásaikat. káprázatba és tévedésbe esik.mi igazat sem mondhatnak. mivel neveik balra nézve másak. hogy mit tesznek. mindent pontosan meg tudnak mondani. az pontosan ismeri a befolyásaikat és előre tudja jelezni a dolgaikat. akkor nem fognak rájuk hallgatni. amikor jobbra fordultak. amikor jobbra fordultan találják őket. melyeket azelőtt a négyzeteikben. hanem megzavarodnak. Aki tehát a pályáikat jobbra fordult helyzetükben nem ismeri fel. mert ahhoz képest. sőt veszélyeztetik magukat. háromszögeik és nyolcasaik a kezdettől mindig balra néztek. alti tudja így észlelni őket. éppoly kevéssé a háromszögeiket. ahogyan állásukat Jeu határozta meg. mivel befolyásaik. befolyásaikat és állásaikat hat 32 . amikor hat hónapra a bal oldali pályáikra. három­ szögeiket és nyolcasaikat megfordítottam. most másképpen néznek ki. Ehelyett nagy zavarba jön. Most azonban hat hónapig balra. Ezen kívül azért hagyom a műveiket. négyzeteik. amit a dékánjaik­ tól kérdeznek. hat hónapig pedig jobbra nézetem őket. mint jobbra nézve! Ha akkor idézik őket. A látnokok is. hat hónapra a jobb oldali pályáikra hagyom irányulni őket. akkor nem nyilvánul meg nekik semmi igaz sem. s hat hónapig minden állásukat jobbra fordulva csinálják. Ha azonban a látnokok olyankor idézik a nevüket. négyzeteiket. hogy teljesen megzavarodjanak. az semmi igazat sem fog találni. mert a műveiket. most megfordítottam. háromszöge­ ikben és nyolcasaikban balra fordulva végeztek. ha idézik az archonok neveit és balra fordult állapotban találják őket. Aki pedig ki tudja számítani őket a megfordulás pillanatától.

mielőtt tovább beszélsz nekünk a helyekről. és mondta Jézusnak: . Fülöp lépett elő. pályájukon való megzavarásukra.Legyen. aki Jézus minden szavát feljegyezte. hogy amit mondtál. Fülöp így felelt. és lábait imádván [illetvén] így szólt: .hónapig balfelé elvégezni. leborult előtte.Uram és Megváltóm. hogy futásukban meg legyenek téveszt­ ve? Ezt a világ megmentése érdekében tetted-e velük. vagy sem? 33 . ahová szolgálatod alapján mentél.Uram. ahhoz egy kérdést tegyek fel. hagyj megszólalni. hogy már a saját pályáikat se értsék meg. hogy előadd. FEJEZET Amikor Jézus befejezte a beszédet. 22. megengedem neked. hogy az eonokban és szféráikban és mennyeik­ ben és minden helvükön lévő archonok megzavarodjanak és meg legyenek tévesztve. amit mondani akarsz. Az irgalmas Megváltó válaszolt és azt mondta Fülöpnek: . melvik Rejtély késztetett téged az archonok és eonjaik és sorserőik és szféráik és rendjeik és minden területük megfordítására.

s akiket nem mentenek meg. és nagyon sok idő menne veszendőbe.Uram. mely az ő világuk anyagában van. FEJEZET Jézus pedig felelt. bizony mondom nektek. És a lelkeknek hosszú ideig kellene ezen a világon kívül maradni. előlépett Mária. Ezért fordítottam meg a pályáikat. Ne haragudj.Mondj bármit.Pályáikat minden lélek megmentése érdekében fordítottam meg. hogy hozzád szóljak. hogy megzavarodjanak és felkava­ rodjanak. s én nyíltan megmagyarázom neked. hogy oly gyakran zaklatlak kérdésekkel.23. akik a Rejtélyek miatt a mennyek örököseinek számíta­ nak és a fénykincsben lesznek. szám­ talan lélek ment volna tönkre. Hogy akiket meg lehet menteni. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. és mondta Fülöpnek és minden tanítványnak: . 34 . 24. azok gyorsan megtisztuljanak és felemeltessenek. A Megváltó szánalommal felelt Máriának: . és kiadják az erőt. ha pályáikat nem fordítottam volna meg. és a tökéletes lelkek. légy türelemmel irántam és engedd. Bizony. ha az eonok archonjai és a sorserők és szférák archonjai és minden területük és mennyük és eonjuk nem lenne megsemmisítve. s Jézus lábai elé borulva így szólt: . azok megsemmisüljenek. az ékesen szóló és áldott. amely­ ből lelkeket csinálnak. létszámának betelése sokáig elhúzódna.

Uram. és megindítja fölöttük az idők gyorsítóját. s hallgassátok. Amikor aztán eljön Melkhisédek. és kivonja az eonok minden archonjából és a sorserők és a szféra archonjából a megtisztított világosságot . Nem fogok többé semmit sem rejtegetni előletek. Mária! Jó kérdést teszel fel. FEJEZET Jézus így válaszolt: . azok felháborodnak -. ahogyan Jeu. A gyorsító kiveszi az erőt az ő [az archonok] szájuk leheletéből. a világosság felügyelője kezdettől fogva megkötötte őket. mind kötve voltak az ő köte­ lékeikben és szféráikban és lepecsételtségeikben. a világosság nagy átvevője [a tized behajtója] tökéletes számának az ideje. a szemük könnyéből és a testük verejtékéből.Kitűnő. ahogyan Jeu állította be őket. ki szokott menni az eonok és minden archon közé.mivel pedig elviszi onnan.Mária így szólt Jézushoz: . hogyan késleltetik a lelkeket ezen a világon kívül. Halld hát Mária. amelyek a szférába és a sorserőkhöz vannak kötve. tanítványok: Mielőtt az eonok minden archonjának és a sorserők és a szféra min­ den archonjának átadtam az üzenetemet. a világosság átvevője megtisztítja ezeket az erőket és 35 . s minden dologra gondosan rávilá­ gítasz. és milyen alakban tisztulnak meg hamar? 25. Mindegyikőjük a rendjében maradt és a pályáján futott. hanem mindent megjelentetek nektek az igazság szerint. És Melkhisédek. hogy köreiket gyorsabban fussák be.

ahogyan mondtam nektek. Anyagi élesztőjüket leviszik az eonok alatti szférához. állatok. vadak és madarak lelkét csinálják belőlük azon szféra archonjai pályájának és fordulatuk állásának megfelelően. FEJEZET így szokták ezt elvégezni. lefogytak. Amikor a nap kézbesítői és a hold kézbesítői. és bement mindazon archonok eonjai közé és a sorserők és a 36 . akkor ezekből kivonják a fényerőt. akkor bennük az erő kezd megszűnni. úgyhogy kimerülnek. mígnem átadhatják Melkhisédek. megpil­ lantják az eonok pályáinak állását és a sorserők és a szféra konstellációját. újra kijött. majd ezeket a lelkeket az emberek világába taszítják. a nagy világosságtisztító kézbesítőinek. meg az eonok alatti szféra archonjainak szolgái fogják ezt az anyagot. és az emberek.fényüket a világosságkincshez viszi. A nap kézbesítői ezt elkészítik és megőrzik. mielőtt az erejüket csök­ kentették. gyengék és erőtlenek lettek. s így működtek. ahogyan szokta. Az ő körzetükben lévő világosságuk elalszik. hogy Melkhisédek. Amikor pedig időben észrevették. Ha pedig erőtlenek lesznek. s leküldik ezeket az emberek világába. hüllők. Az eonok minden archonjainak szol­ gái pedig begyűjtik mindennek az anyagát. felfelé nézvén. a világosság átvevője számjegyeinek száma teljes lett. 26. és a megtisztult mindenséget gyorsan felemelik. háziállatleikeket. A sorserő archonjainak szolgái. és csinálnak belőle emberleikeket. vadállat­ leikeket és madárleikeket. Ott pedig lelkekké válnak. akkor. hüllőleikeket. birodalmuk megsemmisül.

és nem hagyják már. Melkhisédek pedig. azért. Zabálják tehát. a világosságkincshez tartozó lelkek száma a lehető leghosszabb ideig ne váljon teljessé. és az erőket (lélekerőket). hogy ebből lelkek készüljenek a világnak. így hosszú ideig visszatartsák e világon túl . hogy ne menjenek tönkre. hogy körpályái­ kat gyorsan elhagyják. hogy ebből az emberek világában új lelkek keletkezzenek. hogy ne gyengüljenek le és ne erőtlenedjenek el és ne vesszen el az erejük és ne semmisüljön meg a birodalmuk. Felháborgatta őket. amelyek őbennük az erők. mialatt fényruhám mérhetetlenül 37 . a tizenkét eon archonjának kényurai közé jutottam. Most már a saját anyagukat zabálják. felmentem. melyre az Első Rejtély parancsa szerint voltam hivatott.szféra archonjai közé.akkor ezt tették két cikluson keresztül. És az eonok minden archonja és a sorserők és a szféra archonjai ekkor élesztőjük anyagához fordulnak. s így már nem hagyták. Amikor aztán megbízatásom (szolgálatom) szerint. s hogy a tökéletes lelkek száma. így azonnal szorult helyzetbe kerülnek és kivetik magukból az erőt a szájuk leheletével. 27. hogy uralmuk lehetőleg sokáig tartson. és világosságukat a világosságkincshez hordja. s oda hatott. ezeket az erőket meg­ tisztítja. az anyaguk élesztőjéhez fordultak és ezt nyakalták. a szemeik könnyeivel és a testük verejtékével. FEJEZET Amikor az eonok archonjai és a sorserők és a szféra archonjai teljesen így működtek. bekebelezik. aki a világosságot kapja. ahogyan mindig szokta.

ahogyan azelőtt volt. Ezt tették. mely így felgyorsult. Az ő idejeiket és időszakaikat is lerövidítettem. Mialatt ellenkeztek és a világosság ellen harcoltak. és a tizenkét eon minden kényura együtt harcol­ ni kezdett fényruhám ellen.ragyogott. hogy hat hónapig balra pillantsanak a négyzeteikre. és menetüket felgyorsíttattam. hogy gyors tisztulás és gyors felemelkedés válhasson lehetővé. s meg akarták ragadni. Az archonok megzavarodtak a pályáikon. hogy egy ideig balra. ösvényüket könnyebbé tettem. Úgy megbolygattam őket. elfordítottam a szféráikat. háromszögeikre és nyolcszögeikre. hogy hat hónapig jobbra nézzenek a befolyásaik következményeire a négyzetekben. Ádámász. akkor egyetlen léleknek sem adták volna meg a világrajövés 38 . Egész pályájukat és egész menetüket megfordítottam. s uralkodói helyzetüket lehetőleg sokáig fenntartsák. nem tudván. Pillantásukat pedig másik rend felé fordítottam. Köreiket kisebbre szabtam. hogy ezzel területeik létét meghosszabbítsák. s úgy intéztem. hogy ki ellen harcolnak. háromszö­ gekben és nyolcszögekben. hogy ezzel halogassák az uralmuk végét. meg sorserőik és szférájuk pályáját. Amikor a kényurak meglátták a rajtam lévő nagy világosságot. és többé nem voltak képe­ sek megtisztított világosságuk élesztőjének anyagát enni. Amikor elvettem erejük egyharmadát. Ha pályáikat nem fordítottam volna meg és idejüket nem gyorsítot­ tam volna fel. hogy mostantól kezdve nem voltak képesek az anyaguk élesztőjéhez folyamodni és azt enni. az Első Rejtély parancsára megfordítottam eonjaik pályáit és futását. hogy a Rejtélyeket kapó és a fénykincshez tartozó lelkek száma hamarabb váljon teljessé. Az eonok archonjait és a sorserők és a szféra archonjait ezáltal nagyon megzavartam és tévedésekbe ejtettem. egy ideig pedig jobbra nézzenek. a nagy kényúr.

mindegyik megpillantotta a neve Rejtélyét a fényruhámon. akkor egyetlen anyagban született lélek se menekülhetne meg. ők és velük vadházasságban élő társaik. s őt imád­ ván azt mondták: . FEJEZET Jézus folytatta beszédét.lehetőségét az anyaguk hulladéka miatt.Áldottak vagyunk mindenek előtt az emberek között. imádták a fényruhát és így kiáltottak: „Hogyan mehe­ tett át a mindenség Ura közöttünk a mi tudtunk nélkül?" 39 . Ezért mondtam egykor nektek: „de a választottaim miatt megrövidí­ tettem azokat a napokat. hogy ezeket a nagy üdvcselekedeteket megjelentetted nekünk. az ő angyalaiknál és arkangyalaiknál. mert egyébként egyetlen lélek sem menekülhet­ ne meg".Halljátok a dolgokat. Mind leborultak. 28. hanem mindet megemésztené az archonok testében lévő tűz. Amikor Jézus így szólt. melyet maguk ettek volna meg. Ha az idejüket nem rövidítettem volna le. Csökkentettem tehát az időket és időszakokat a tökéletes lelkek szá­ ma miatt. és sok lelket semmisítettek volna meg. akik részesülnek a Rejtélyekben. amik történtek velem a tizenkét eon archonjainál és minden archonjaiknál és uraiknál és hatalmasaiknál. Ez a válasz részletes kérdésedre. és azt mondta tanítványainak: . mert ezek a kiválasztottak. a tanítványok egyszerre borultak le. Amikor a rajtam lévő fényruhát látták.

Amikor elhagytam azokat az eonokat. s a föld halott lakóihoz voltak hasonlók. mint az archonok abban az órában. hogy imádják a nevük Rejtélyét a ruhámon. önmagukat nemzetteik és nemzetteik. Bámulták a nevük Rejtélyét a ruhámon. s megpróbáltak közelebb kerülni. hogy a kényurak ereje az ő helyeiken megcsap­ pant. egyszóval a nagyjaik mind látták. Bementem a tizenharmadik eonba és ott találtam PlSTIS SOPHIÁT a 40 . az ő nemzetleneik. akikben már nincsen lélegzet. így járnak most a sorserőkben és a szférában lévők a pályájukon. Elgyengültek. mind összeestek az eonjaikban erőtlenül. FEJEZET Ezután az történt. az isteneik és fényszikráik és csillagaik. Amikor elértem a fátylaikat. Imádattal nézték azonban némi távolságból. További hat hónapig pedig jobbra pillantottak a háromszögeikre. így tisztelték meg a fényruhámat és dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét. amikor elvettem az erejüket. négyszögeikre és más aspektusaikra. 29. s emiatt rettenetesen megijedtek. három­ szögeikben és más aspektusaikban. úgy volt.És együtt dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét. És mind az ő háromszor-hatalmasaik és nagy ősatyáik. hogy a tizenkét eon minden lakója kötve volt a rendjében. hat hónapig balra fordulva a négyzeteikben. Műveiket most már az én utasítá­ som szerint végezték. maguktól félrehúzódtak és megnyíltak előt­ tem. de erre nem voltak képesek a rajtam lévő nagy fényesség miatt. Amikor ez történt a kényurakkal az archonok között. hogy felszálltam a tizenharmadik eon függönyeihez.

Ruhám világosságára pillantva meglátta rajta a neve Rejtélyét és ennek a Rejtélynek egész fényességét. Nagyon búsult a kínok miatt is. Amikor annak kiterjedéséről beszélek veletek. amelvet meglátott a fénvkincs fátylán. hogy nem vették fel a tizenharmadik eonba. Amikor kitartóan dicsérte a magasabb világosságot. És azok közül senki sem volt vele. az egyik háromszor-hatalmastól szen­ vedett el. nagy izgalom fogta el. meg a többi 22 kisugárzás együtt az a 24 kisugárzás. mérhetetlen fényességemben. aki a párja. láthatatlan Ősatva és a két Háromszor-hatalmas sugárzott ki önmagából. Mert ő azelőtt a magasság területén volt. a tizenharmadik eonban.tizenharmadik eon alatt teljesen egyedül. az ő magasabb helyére. akkor elmondom majd annak a Rejtélyét. amelyeket Authádésztól. és az ő [emanáció]. Mert PlSTlS SOPHIA [PlSTlS SOPHIA] Láthatatlana. meglátott rendkívül ragyogó. hogy ez hogyan történt Úgy volt. Ott ült és gyászos hangulatban szomorkodott. hogy amikor PISTIS SOPHIA PlSTlS SOPHIÁVAL. valamint a többi 22 láthatatlan kisugárzás és pár-társa. amelyeket a nagy. rápillantott min­ den archon a két nagy Háromszor-hatalmasnál. 41 . De a magasabb világosságot dicsérte.

.

hanem annak a magasban lévő világosságnak hódolt. Ezért haragudtak rá és gyűlölték őt. Amikor aztán a tizenkét eon archonjai nagyon haragudtak PlSTIS SOPHIÁRA. Amikor folvtatottan a magasban lévő helyet dicsérte. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. amikor az archonok adják le a tisztájukat. így meglátta a véreivel. sem pedig a világossága tiszta részét nem adta le abban az időpontban. akkor az történt. aki engedetlenségében nem sugározta ki ereje egész megtisztított részét. Jézus válaszolt. láthatatlan test­ a magasba pillantott. és így szólt: . hogy oda jusson. hogy az Első Rejtély parancsára PlSTIS SOPHIA fénykincs függönyének világosságát és arra vágyott.Amikor PISTIS SOPHIA a tizenharmadik eonban volt. mivel ő akart uralkodni az egész tizenharmadik eonon és az alatta lévőkön. a nagy Láthatatlan 24 kisugárzásával. hanem a magasba akart feljutni és őfölöttük lenni. hogy hogy a tizenharmadik eon alatt találtál rá. Akkor miért nincsen az ő helyén? Mert azt mondod. amelvet a fénykincs világosságfüggönvében látott. és rettenetesen gyűlölték őt. mert már nem az ő Rejtélyeiket teljesítette. akkor a nagy 44 . Erre azonban nem volt képes.30. a harmadik Háromszor-hatalmas a tizenharmadik eonból. Éppígy gyűlölte őt a nagy.Uram. és azt mondta tanítványainak: . Háromszor-hatalmas Authádész is. De ettől kezdve nem végezte már a tizenharma­ dik eon Rejtélyét. előlépett Mária. aki fölöttük volt. meggyűlölték őt a tizenkét eonban lévő archonok. egyszer azt hallottam tőled. PISTIS S O P H I A TÖRTÉNETE PISTIS SOPHIA maga is a 24 kisugárzás egyike. az alatta [PISTIS SOPHIA alatt] lévők.

s arra csábította. és nagyon gyűlölte a világossághoz akart menni. mivel PISTIS SOPHIA azt ter­ vezte. mert PlSTIS volt őnáluk. a Három Háromszor-hatalmasak egyike. a káosz területére. Ekkor pedig Authádész kisugárzott [teremtett] önmagából egy orosz­ lánarcú nagy erőt. 45 . Ezeket leküldte a lenti körzetekbe. és a fényt kereste. állandóan búsult. hogy onnan leselkedjenek és támadjanak PISTIS SOPHIÁRA. hogy lenézzen az alsó körzetek felé. És gyűlölték őt az archonok. hogy a magasságokhoz megy fel. üldöz­ ni kezdte PISTIS SOPHIÁT a tizenharmadik eonban. nagyon hatalmas lényt. hogy a nagy Három­ szor-hatalmas Authádész. s mert ezenkívül abbahagyta az ő Rejtélyeiknek az elvégzését. majd pedig oda akarjon jutni. SOPHIA SOPHIÁRA. Aztán az történt az Első Parancsolat utasítására. s ott Authádész oroszlánfejű világosságere­ jét pillantsa meg. mely magasabban hogy elrabolják az erejét. anyagi. És gyűlölték őt az eonok kapuinak Őrei is. amelyet látott. amelyek továbbra is megmaradtak az ő Rejtélyeikben. meg a benne lévő anyagból [saját magából] teremtett egy csomó más. s így ott lehessen majd a világosságát elrabolni. melyek fölöttük voltak. s ő is haragudott PlSTIS őt.Háromszor-hatalmas Authádész is melléjük szegődött (akiről az előbb beszéltem nektek).

Ettől SOPHIA nagyon gyenge lett. anvagát pedig a káoszhoz taszí­ tották. odalépett az oroszlánfejű világosságerőhöz. és az orosz­ lánfejű nagy világosságerő elnyelte a Kiszűrte SOPHIA SOPHIÁBAN lévő világosságerőket. hogy magához vegye. akiről gyakran beszéltem nektek. Ekkor üldözték őt az eonok archonjai és haragudtak rá. hogy PlSTIS SOPHIA lefelé nézett. A káoszban ebből egy oroszlánfejű archon keletkezett. másik fele sötét: ez Jaldabaóth. hogy ez a Háromszor-hatal­ mas Authádész világosságereje. FEJEZET Erre az történt. erő továbbra is állandóan magához vette a fényerőt a Authádész minden anyagi ereje körülzárta SOPHIÁT mialatt és zaklatta őt. 46 . 0 pedig leszállt a tizenkét eonból is egészen a káosz körzeteibe. Ezen felül az oroszlánfejű fény­ SOPHIÁBÓL. Erre azonnal körülfogták őt Authádész anyagi lényei. Ezzel a gondolattal ment le a helyéről a tizenharmadik eonból a tizen­ két eonhoz. világosságát és elnyelte. És azt gondolta: leszállok oda pártársam nélkül. melynek egyik fele tüzes.31. hanem azt hitte. magamhoz veszem azt a fényt és csinálok belőle magamnak fényeonokat. s amely a fénykincs függönvéből való. amelyet először a magasságban pillantott meg. Nem tudta. hogy abból a világosság­ ból származik. és meglátta annak a vilá­ gosságerejét a lenti körzetekben. hogy azokkal sikerüljön felmenni a Világosságok Világosságához a magasságok magasságaiba. mivel dicsőségre pályázott.

és azt gondoltam: lemegyek arra a helyre. tudták. Lenéztem az alsó területekre. És töredelmességének a következő sza­ vakkal adott kifejezést: 1. Világosságok Világossága. elvették tőlem. holott én velük semmi rosszat sem tettem. 0. hangom azonban nem hatolt ki a sötét­ ségből. hall­ gasd meg most. Amikor pedig Authádész teremt­ ményei látták az eonok archonjainak kárörömét. melyet én nem őtőlük vettem. Alaptalanul gyűlöltek engem. ó Világosság. A teremtmények ekkor felbátorodtak és rám rohantak. És a magasba pillantottam. mert Authádész minden teremténye szorult helyzetbe hozott engem. És segítségért kiáltottam. és a magasba néztem fel. láttam ott egy világosságot. 47 .32. és nem tudtam elmenekülni és visszatérni az én területemre. Igazság Világossága. s magamhoz veszem azt a világosságot. Elkövetett bűnöm így nyilvánvaló neked. hogy azok nem jönnek a segítségemre. 3. tudod. akiben kezdettől fogva hittem. a vezeklésemet! Ments meg. mert gonosz gondolatok folytak belém! 2. hogy én ártatlanul cselekedtem. hogy az oroszlánfejű erő a tiéd. 2. amiben hittem. és az oroszlánfejű erő elra­ bolta a bennem lévő világosságomat. És mentem. és a világossá­ got. FEJEZET PISTIS SOPHIA hangosan kiáltott a világosságok világosságához. láttam az eonok minden archonját lenézni rám és kinevetni engem. segítségemre siessen. s amelyben hitt. mert azt hittem. hogy a fény. amelyet kezdetben látott. ó. De a sötétségbe kerültem a káoszban lent. Most pedig. ó Világosság. 5.

erők világossága. 12. Haragszik rám. a Lát­ hatatlanoktól és Bárbelo nagy alkotásaitól. Ne hagyj a szükségben. és akik a Rejtélyrendjeik­ ben maradtak. mert forrón vágyakozva a te lakhelvedet kerestem. akkor hallgass meg engem igazán és ments meg. hogy el ne merítsenek benne tel­ jesen. ó. mert az ő eonjában voltam. ne hagyd nélkülöznöm az én világosságomat! 7. 13. hogy erőmet a káosz betemesse! 48 . 9. Világosságok Világossága. Világosság. hogy ez a sötétség lehúzzon engem. Ne hagyd. A te világosságod utánzata miatt idegenedtem el testvéreimtől. és nem szolgáltam az ő Rejtélyét. 11. megváltassak Authádész teremtményeitől. Ez történt velem. ahol a szégyen borít engem. hogy ez az oroszlánfejű erő elnyelje egész erőmet! Ne hagyd. És az eonok kapuőrei kerestek engem. kigúnyoltak engem. Uram. és eljönnél most megmenteni engem. Ha lennél oly jó. amelvek gonoszságokkal szorongatnak engem! 15. Én pedig ott voltam. 10. Eljött rám Authádész haragja. Ments ki e sötétség anyagából. mert nagy a te irgalmad. siránkoztam és a világosságot kerestem. 14. melyet a magasságban láttam. aki nem teljesítette a parancsodat.6. Én azonban pillantásomat hozzád emeltem a magasságba. mert a te világosságodban kez­ dettől fogva hittem! 0. ó. Mert miattad. és hittem benned. s ne hagyd. Uram. És minden archon és eon gúnyolt engem. ó. a te világosságod miatt kerültem e szorult helyzetbe. Most viszont a káosz sötétségében vagyok leverten. hogy sugározza ki alkotása erejét.

és mentsd meg az erőmet! 19. nem tudván. ó Világosságok Világossága. mert nagyon kínlódom! 18. 20. hogy ezt a gonoszságot magától tette. melyet elvettek tőlem! Akik ezt tették velem. anvagot adtak nekem. hogy ne juthassanak vissza az ő Authádészük területére! 23. amit Authádész teremtményei hoztak rám. És ami­ kor az erőmet kerestem. Hallgass meg. mert balzsam a te kegyelmed! Pillants le reám a te Világosságod nagy irgalmával! 15. 22. hagyd elbukni őket. hogy tehetetlen lenne velem szemben. és erőt ad nekem. ó. mert isme­ red szorult helyzetemet és kínomat és erőm szükségét. a sötétség és az anyag. Zárd ki őket az ő istenük. de nem találtam őt. hogy eljön-e küzdeni értem. mert istentelen és arcátlan az ő istenük. Vártam pár­ társamat. akik gyűlölnek engem. hogy jön. Mert amikor te a parancsolatoddal megaláztál. Bosszuld meg rajtuk. Vártam. Hadd maradjanak a sötétségben és ne lássák meg a világosságot! Tedd. Authádészük területéről. 49 . de nem jött. Válts meg az archonok miatt is. világosság. Maguk gabalyodjanak bele. hogy mindig a káoszt lássák és a mennyeket sohasem! 24. ha nem a te parancsodra lennék megalázva! 26. Erőm kipillantott a káosz és sötétség közepéből. s ítéleted ragadja meg őket! 25. őket magukat buktassa el. s teremtményei a megaláztatásomat szenvedéssel toldot­ ták meg. A saját bosszújukat ereszd rájuk. Hallgasd meg hamar az imádságomat. s a teremt­ ményeit mostantól kezdve ne hagyd az ő helyeikre jutni. azok nyilvánvalók előtted.16. aki azt hitte. sötétséget adtak nekem. annál inkább üldöztek engem. Amikor a világosságot kerestem. 21. Ne fordítsd el az orcádat tőlem. Most pedig. Járj el velük tetszésed szerint.

Világosság. És egy város készül a világosságban. dicsőítem a te nevedet. és nem hagyja meg őket tisztátalanoknak. minden eonok Urát.27. hogy azokhoz számítsanak. És ne hagyd azokhoz számítani őket. Dicsérő himnuszom tetsszen meg neked. Mert Isten megmenti a lelkeket minden anyagokból. 28. Örüljön minden anyag. ami bennük van. 35. Dicsérjék hát minden anyagok lelkei. ó. így hát. és minden. Keressétek a világosságot. ott fognak időzni. És ne hagyd. akik a Rejtélyeket megkapják. És eredeti erőm kezd kimerülni bennem. Világosság. 36. és minden megmentett lélek ott fog lakni és azt örökli. akik sietnek megbánni. 30. akik töredelmesek. 34. 31. ó. és hiányolom az én világosságomat. Mivel ebbe a helyzetbe juttattak engem. mely bevezet a világosság kapuin. úgy hogy a világosságban hamar Rejtélyeket kapja­ nak. és újra zaklattak. 32. 50 . Világosság. Világosságerőt vettek el tőlem. hogy bennetek lévő lelketek ereje éljen! 33. és akik a Rejtélyeket az Ö nevében kapták. Mert a világosság meghallgatta az anyagokat. a dicsőségben. akik megtisztítják magukat és a világosságukat. mihelyt azok mond­ ják ki. 29. hogy minden ben­ nem lévő fényemet elvegyék. ne hagyd őket feljutni a tizenharmadik eonhoz az igazságosság területére. ó. mint vala­ mi kitűnő Rejtély. Mert elvették tőlem az én világosságomat. s akik ennek a világosságát megtisztítják. És azoknak a lelkei. aki benned és velem van.

ó Isten.Uram. akik téged keresnek. A te szellemed.33. várván Istenemet. Amit nem ragadtam el. Uram. Mert teéretted viselek gyalázatot. felébresztett engem. azt követelik tőlem. akik ellenségeim alaptalanul. akik ok nélkül gyűlölnek engem. 5. Elfáradtam a kiáltásban. akik tebenned remélnek. és hallok az én világosságerőmmel. mely velem van. és borítja pironság az én orcámat. Az Abisszusz mély sarába estem be. 51 . FEJEZET Ezek után azt mondta Jézus a tanítványainak: . erőknek Ura! Ne pironkodjanak miattam. Engedj felszólalni PlSTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA első esdeklése alkalmából. az hallja. hol meg nem állhatok. 6. Izraelnek Istene. Nos. bűne megbánásával kapcsolatban. és anyám fiai előtt jövevénnyé. és az én bűneim nyilván vannak előtted. erők Istene! 7. 8. 0. ami történt vele. kiszáradt a torkom. ó Uram. mert a vizek a lelkemig hatottak! 2. 4. Atyámfiai előtt idegenné lettem. 3. Ne szégyenüljenek meg miattam. amikor bűnét megbánta. A te világosságerőd erről prófétált egykor Dávid által a 69. Mária lépett elő újra. Isten. te tudod az én balgatagságomat. Szemeim elbágyadtak. Szabadíts meg engemet. Többen vannak fejem hajszálainál. az én világosságban-lakómnak vannak fülei.Ezt a magasztalást mondta akinek van füle. fene­ ketlen tengerbe jutottam. és az áradat elborít engem. és így szólt: . és mindent megmondott. hatalmasak a vesztemre törők. zsoltárban: 1.

Lelkemmel pedig hozzád imádkozom. s az is gyalázatomra vált. a te gyalá­ zóidnak gyalázásai hullanak reám. jókedvednek idején a te kegyelmednek sokaságához képest hallgass meg engem a te megszabadító hűségeddel! 14. Ontsd ki a te haragodat reájuk. de hiába. Sőt ételemben mérget adtak nekem. 12. mert szorong az én lelkem! 18. mert balzsam a te kegyelmességed! A te irgalmasságodnak sokasága szerint tekints reám! 17. Az én ellenségeimért szabadíts meg engem. te tudod. és a veremnek szája be ne záruljon fölöttem! 16. vigasztalókra. 21. Böjtöléssel gyötörtem a lelkemet. hallgass meg engem. és el ne nyeljen az örvény. hadd szabadul­ jak meg gyűlölőimtől és a feneketlen vizekből! 15. 11. Legyen az ő asztaluk előttük csapdájuk. Ments ki engem az iszapból. 20. ó. Tedd az ő derekukat mindenkorra roskataggá! 24. szégyenemet és pirulásomat. Siess. És ne rejtsd el orcádat a te szolgádtól. 22. A gyalázat megtörte a szívemet.9. 13. A kapuban ülők rólam fecsegnek. az én gyalá­ zatomat. Mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. és kigúnyoltak engem. de nem találtam. Hogy el ne borítson a vizek árja. és a te haragodnak búsulása érje utol őket! 52 . 23. Hallgass meg engem. 10. Uram. őrizd meg az én lelkemet. Gyászruhát öltöttem. és váltsd meg azt! 19. Vártam a részvétre. Uram. és szomjúságomban ecettel itattak. és a borozók rólam énekelnek. hogy el ne süllyedjek. Jól ismered minden szorongatómat. megtorlás és bosszúságuk.

óvjon meg engem! 30. Legyen az ő palotájuk puszta. Isten. 34. A te üdvösséged. Mert meghallgatja az Úr a szegényeket. és a tőled sújtottak fájdalmát szólják meg. Én pedig nyomorult és szenvedő vagyok. azt üldözik. És ez kedvesebb lesz az Úr előtt a vidáman ugráló fiatal bikánál. 31. és abban laknak majd. és a foglyokat nem veti meg. Dicsérjék őt az egek és a föld. Töröltessenek ki az élők könyvéből. Álnokságra álnokságot halmoznak. Mert megmenti Isten a Siont.25. Mert akit te megvertél. És az ő szolgáinak ivadékai öröklik azt. és a te igazságodra ne jussanak el! 28. Dicsérem az Istennek nevét énekkel. 27. akik szeretik az ő nevét. Keressétek Istent. hogy a ti lelketek megelevenedjék! 33. és az igazak közé ne íras­ sanak! 29. és megépíti Júdának városait. Látják ezt majd a nyomorúságban lévők és örülnek. 32. és az ő hajlékukban ne legyen lakó! 26. ó. a tengerek és ami csak mozog azokban! 35. 53 . hogy ott lakozzanak és örököljék! 36. és magasztalom hálaadással. szedd össze bűneiket.

Segíts rajtam és ments meg a Rejtélyeid által. ez PISTIS SOPHIA megbánása Rejtélyének megoldása. így szólt: . Mert te vagy az. ó.Nagyon jó. mert te meg fogsz váltani engem és elvezetsz a te eonjaid magasságába! 4. ennek az oroszlánfejű erőnek a kezé­ ből és az isteni Authádész teremtményeinek [kisugárzásainak] kezéből! 5. FEJEZET Jézus folytatta. Szabadíts meg.34. benned bíztam. ó. Mária! Bőségesen áldott vagy te. így szólt: . és így szólt: . 54 . Világosság.Uram. 35. akiben hittem és kezdettől fogva bíztam. A te világosságod ereje mentsen meg és vigyen engem a magasabb eonokhoz. FEJEZET Miután Mária a tanítványok körében ezeket mondta Jézusnak. ne hagyj engem az időm beteljesüléséig a sötétségben! 2. Amikor Jézus ezt hallotta Máriától. hajtsd hozzám füledet és válts meg! 3.PISTIS SOPHIA ekként folytatta dicsérő énekét második esdeklést mondván: 1. akit minden nemzetség boldognak fog mondani. 0. te vagy a mindenben boldog teljesség. Világosság. Világosságok Világossága.

Szájam tele van dicsérettel.6. Ezért tehát. 9. PISTIS SOPHIA fordult magasz­ 55 . mellyel taló énekkel a Világossághoz. Világosság." Te vagy a megmentőm és megváltóm. essenek el és erőtlenedjenek el! Akik el akarják venni a világosságerőmet. azokat borítsa be a sötétség és essenek áldozatul a kimerülésnek! Ez tehát a második megbánás. Világosság. Mialatt azt mondják egymásnak: „A Világosság elhagyta őt. ó. ne hagyj sorsomra! Fordulj hozzám. és ments ki az irgalmatlanok kezéből! 13. És te magad sugároztál ki engem. Ezért. hogy mindenkor a te dicsőséged Rejté­ lyét zengjem. 7. ne hagyj el. Akik az erőmet akarják elrabolni. Megteremtésem pillanatától kezdve hittem benned. ó. Amikor pedig benned hittem. Mert Authádész minden teremtménye elrabolta egész világosság­ erőmet és körülzárt engem. Világosság! 8. Győz­ zük le és vegyük el tőle a maradék világosságot is!" 12. ó. ne hagyj a káoszban időm teljesüléséig. Világosság! 10. El akarták venni minden világosságomat. ó. és kezdettől fogva bíztam a világosságodban. Világosság. ó. kigúnyoltak az eonok archonjai és azt mondták: „Abbahagyta a Rejtélyét. 11. és az erőmet ellenőrizték. Te vagy a Rejtélyem.

hogy megérti az Én szavaimat. Akkor hát Péter. Most pedig látom az erődet benned. annyit beszél. az lépjen elő és beszéljen. mondd ki az ehhez a megbánáshoz illő gondo­ 56 . szabadíts meg engem a bűnösnek kezéből. azt mondta: . PISTIS SOPHIA esdeklése Rejtélyének meg­ oldását.36. Péter pedig felelt. zsoltárban az ő megbánásáról: 1. mert nem hagy minket szóhoz jutni. 0. a hamisnak és kegyetlennek markából! 5. Én Istenem. ne szégyenüljek meg soha! 2. 6.Uram. Gondolkodásom mindig reád irányul. anyámnak méhéből te vezettél ki engem. Jézus felelt.Halljad. nem állhatjuk ezt az asszonyt. ó. Mert te vagy az én reménységem. ahová menekülhessek. és így szólt tanítványainak: . én bizodalmam gyermekségemtől fogva. FEJEZET Amikor Jézus így szólt a tanítványaihoz. Légy erősségem és sziklaváram.Értitek-e. Uram. Péter. Uram.Akiben szellemének [pneyma/pneuma] ereje felgerjed. Reád támaszkodtam születésem óta. Istenem. mert kőszálam és menedékem vagy te! 4. és ezt mondta Jézusnak: . hogy megérted latot testvéreid előtt. és így szólt Jézushoz: . hajtsd hozzám füledet és tarts meg engem! 3. mit mondok az ő megbánásához! A te világosságerőd prófétált egykor Dávid által a 71. tebenned bízom. Uram Istenem. A te igazságod szerint ments meg és szabadíts meg engem. mit beszélek hozzátok? Ekkor előugrott Péter.

Ne vess el engem az én vénségemnek idején. 8. Eltökélek titeket a szellemmel [pneumával]. mondván: 11. Az Isten elhagyta őt! Kergessétek és fogjátok meg. PISTIS SOPHIA által kifejezett második megbánás meg­ 37. Uram. te vagy a megváltóm. ez az ő megbánásának megoldása. Bizony. 57 . mert ezeket a rejtélyeket megnyilvánítot­ tam nektek. Péter. Mintegy csudává lettem sokaknak. és enyésszenek el akik lelkemet rágalmazzák! Borítsa szégyen és gyalázat azokat.7. de te vagy az én erős bizodal­ mam. siess a segítségemre! 13. FEJEZET És a Megváltó válaszolt. akik vesztemre törnek! Ez tehát a oldása. Mert rosszat beszélnek rólam ellenségeim. Én Istenem. így szólván Péterhez: . hogy mint szellemi [pneuma­ tikus] embereket a plerómában tökéleteseknek nevezzenek titeket. együtt tanácskoznak. minden napon a te dicsőségedet zengem. ne hagyj el engem! 10. Megtelik szájam dicséreteddel. Szégyenüljenek meg. 9. mikor elhuny az én lelkem. ó. bizony mondom nektek: bőségesen teljessé teszlek titeket a Rejtélyekben a legbelsőbb Rejtélyeitől a legkülsőbb Rejtélyeiig. és akik lelkemre törnek.)ól van. Boldogok vagytok ti minden emberek előtt a földön. mert nincs aló megszabadítsa! 12.

azok örüljenek és ujjongjanak. Hamar szabadíts meg ebből a káoszból. te vagy a megváltóm és megmentőm. akik szorongatnak engem. mindig azt kiáltsák: „Éljen a Rejtély!" 5. ó. Világosság. 58 . Világosság! PISTIS SOPHIA minden bűnbánó énekét. melyet elvettek! És az erőre éhezem. akik az erőmet akarják elrabolni! 3. Kerüljenek szükségbe és sötétségbe.Bizony. De hallgassátok meg a és így szólt: 1. tarts meg és válts meg engem! 2. bizony mondom nektek: részesítelek titeket minden Rejtély­ ben. 4. Akik azonban a világosságot keresik. és akiket a földön nem fogadtok be. hogy akiket a földön befogadtok. akik el akarják venni tőlem a világosságomat! Térjenek be a káoszba és szégyenüljenek meg. mondván: Legyőztük őt. 0. mert hiányzik az én világos­ ságom. azok a magasság világosságában is befogadtassanak. minden rejtélyben Atyám területeiről és az Első Rejtély minden terü­ letéről. Ments meg most tehát. ó. Világosság. És akik a te Rejtélyedre vágynak. Hamar váljanak sötétséggé. 0. amit elraboltak tőlem. azok Atyám birodalmából is kitaszíttassanak. erők világossága. Harmadik esdeklésével folytatta töredelmesen.

Uram. Uram. aki alázatos. Márta pedig válaszolván. nagyszerű! 4. lépjen elő. és mély alázattal. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta a tanítványainak. Mielőtt Jézus befejezte volna. akik azzal gúnyolnak. megcsókolta azokat. zsoltárban: 1. 59 . így szólt: . ó. Nos. Isten. te boldog vagy. az én szabadításomra. így szólt Jézushoz a tanítványok körében: bűnbánó énekét illetően. segedelmem és szabadítóm vagy te Uram: ne késlekedj! Ezt jelenti tehát a PISTIS SOPHIA harmadik vezeklő éneke.38.Ez PISTIS SOPHIA harmadik bűnbánó éneke. ó. akik a te üdvösségedet szeretik: Éljen az Isten! 5.Boldog. Akiben felébredt az PISTIS SOPHIA ismeretre alkalmas szelleme. a te világosságerőd egykor Dávid által prófétált a 70. Hátráljanak meg és szégyenüljenek meg. előlépett Márta. amikor a mennyeket dicséri. sírva azt mondta: . és mondja ki a esdekléséhez illő gondolatot. mert irgalmasságot nyer. Szégyenüljenek meg és piruljanak. akik keresnek téged! És ezt mondják majd szüntelen.Uram irgalmazz és szánj meg. akik a lelkemre törnek! 3. hogy: kitűnő. De örüljenek és örvendezzenek majd benned mindazok. és így szólt: . Hirdesd ki tehát .PISTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA esdeldése gondolatának megoldását. leborult a lábai előtt. Márta. hagyj magyarázatot adnom a SOPHIA PISTIS esdeldéséhez. Isten. Jézus pedig megfogta Márta kezét. az én segítségemre siess! 2. Én pedig szegény és nyomorult vagyok: siess hozzám.

Mert az én időm szellőként illant el. FEJEZET Amikor Jézus ezeket hallotta Mártától. mely anyagi testben lakik belső világosságerő nélkül. amikor hozzád könyörgök! 3. Elrabolták a világosságomat és az erőm kiszáradt. és hagyd eljutni a hangomat a te lakóhelyedhez! 2. és így szólt tanítványaihoz: . Ne rejtsd el fényorcádat előlem. és szép. elfelejtettem [elhanyagoltam]. mely belső világosság nélkül lakozik az anvagban. Authádész teremtményei beszorítottak engem. mielőtt másodszor is megkínozta őt az oroszlán kinézetű erő és az anyagi teremtmények. hanem védj meg. Anvágom verejtékét és anvagi szemeim félénk könnyeit megettem. aki magányosan lóg a levegőben. 0. így szólt: . A félelem zsibongása és Authádész erőszakossága miatt bennem az erő megcsappant. 4. nehogy szorongatóim azokat is elvegyék tőlem. 8. . démonszerű lény lettem. s mulandó anyag lettem. melyeket Authádész a káoszhoz küldött. és társpárom azt mondta magának: 9.39. hallgasd meg a panaszomat. Furcsa [idiotikus. melvet azelőtt teljesíteni szoktam. istentelen]. Világosság. Ellenségszellemmé [antimimon pneuma] lettem. 7. A Rejtélyt. Jézus folytatta a beszélgetést. hogy elrabolják a maradék világosságát. amikor engem kínoznak! Hamar ments meg ebben az órában. 6.Kitűnő. A következő vezeklő éneket mondta tehát: 1.PISTIS SOPHIA a negyedik esdekléssel folvtatta. Márta. 5. amelyre építek. 60 . És szolgalénv [dékán] lettem.A világosság helyett káosszal töltötték meg őt.

És a te határozatod. az teljesült. és a lélekerőt megváltsa kötöttségétől. És a tizenharmadik anyag-eon minden kisugárzása rettegni fog a te fényrejtélyed előtt. és hazavitelre keresed a szorongatottakat. Mert az Úr keresni fogja a lélekerőtöket. az egeket fogja magasztalni. amelyet elhatároztál. 13. hogy mások magukra ölthessék az ő [meg­ tisztított] tiszta világosságukat. Mert a te Megváltóid keresik az én lelkem erejét. Le fog pillan­ tani az egész anyagra. az örök világosság vagy. A te parancsolatod küldött le. és lesüllyedtem. A nem pedig. Amit nyomoromban rám parancsoltál. 17. amikor erőmet és lelkemet újra keresed. Világosság. Most tehát. Hogy a megbéklyózottak sóhajtozását meghallgassa. 19. hogy az anyaga is megmentessék. Ezek jöttek rám. ó. ó. 16. hogy azoknak a bűnbánó énekére nézzen. mivel a szám teljes lett. akik a lenti területeken vannak. Akkor pedig az anyagi eonok minden archonja félni fog a te vilá­ gosságodtól. mely akkor születik.10. 21. Uram. Eljött az időm. Hogy a világosság az ő nevét a lélekbe. a te parancsolatod szerint és a te parancsodra. 15. keresd az erőmet és a bennem lévő lelket. Az én erőm megkristályosodott bennem. Világosság. És ez az az idő. 11. Megnyilvánította az ő Rejtélyét. Ez tehát a Rejtély. 18. hogy keresni fogsz engem. mint a káosznak egy ereje. 14. hogy itt vagyok. 20. 12. És nem hagyja figyelmen kívül a megbánásukat. és a Rejtélyét az erőbe fektesse. 61 . Mert a Világosság lepillantott az ő fénymagasságából. kelj fel. mely példa lesz a jövendő nemzedékeknek. Te azonban.

mint a magányos madár a háztetőn.Uram és Megváltóm. Letaroltatott és megszáradt. PlSTIS SOPHIÁNAIC PISTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA negyedik esdeklése. adj engedélyt nekem megoldására. 62 .Ez meg. Ne rejtsd el a te orcádat tőlem. így szólt: . 5. hamar hallgass meg engem! 3. megcsókolta Jézus keb­ lét [imádta Jézus szívét] és így szólt: . mint a füst. mert kenyerem megevéséről megfeledkeztem. és így szólt: . János válaszolt. Mert elenyésznek az én napjaim. az értse PlSTIS SOPHIA negyedik esdeklésének esdeklő ezt az esdeklését illetően a te Dávidban lévő világosságerőd prófétált a 102. Amikor Jézus ezeket mondta. FEJEZET Midőn pedig Jézus ezt mondta tanítványainak. Uram. mikor szorongatnak engem. üszkösök. zsoltárban: 1. olyanná lettem. előlépett János. mikor kiáltok.Uram. Jézus így szólt Jánoshoz: . 7. Hasonló vagyok a pusztai csókához. hajtsd hozzám a te füledet. Most pedig aki megérti.40. mint valami tűzhely. hallgasd meg az én imádságomat. 4.Megparancsolom és megengedem neked énekének magyarázatát. mint kuvik a romokon. és kiáltásom jusson tehoz­ zád! 2. 6. mint a fű az én szívem. Virrasztok és olyan vagyok. Nyögésemnek szavától csontom a húsomhoz ragadt. és csontjaim.

16. Te kelj fel. mint a fű. De te. 19. és hogy feloldozza a meg­ ölteknek fiait. és megláttatja magát az ő dicsőségében. 13. Mert alátekintett az ő szentségének magaslatáról. 18. és elfogadják az országukat. és e földnek minden királya is a te dicsőségedet.8. a mennyekből a földre nézett le az Úr. megszá­ radtam. 14. Bizony a hamut eszem kenyér gyanánt. mert eljött a megszabott idő. magam pedig. és italom a könnyekkel vegyült. 12. Uram. És a pogányok félik az Úrnak nevét. 11. hogy meghallja a foglyoknak nyögését. 17. Minden napon gyaláznak engem az ellenségeim. 20. 10. csúfolóim neve­ met szitkozódásnak használják. könyörülj a Sionon! Mert ideje hogy könyörülj rajta. A te felindulásod és búsulásod miatt: mert felemeltél engem. és a te neved nem­ zetségről nemzetségre áll. örökké királyi székedben ülsz. 15. Mivelhogy az Úr megépíti a Siont. Napjaim árnyéka megnyúlt. és azoknak imádságát meg nem vetette. Odafordult a gyámoltalanok imádsága felé. tisztelőim meg könyörögve buzdítanak. és földhöz vertél engem. 9. Mert kedvelik a te szolgáid annak köveit. és a teremtendő nép dicsérni fogja az Urat. 63 . Ez megírattatik a következő nemzedéknek.

Dicsérlek a himnuszaimmal. És az Első Rejtélv parancsa.21. Figyelj fel. ötödik esdeklését kifejezvén: 1. Imádkozó könyörgését. hogy Authádész minden anyagi teremtménye szorult hely­ zetbe hozta őt. és el akarták rabolni egész világosságát. A mennvekben dicsőítettelek. és így szólt a tanítványokhoz: . hogy Authádész teremtményei a káoszban ismét rárontottak PISTIS SOPHIÁRA. s felkiáltott. Erőm ugyanis sötétséggel telt meg. még nem ért el engem. és világosságom a káoszhoz süllyedt. 64 . tanítványai között. PlSTIS SOPHIA esdeklésének. Ez a magyarázata. 0. hogy vezettessék ki a káoszból. aki a világosságban fogsz ural­ kodni. te tiszta [szűzies]. János. Hogy hirdessék a Sionon az Úrnak nevét. dicsérlek a magasságban és a káosz helyein! 2. hogy mentsem ki a káoszból. Az történt. és az ő dicséretét Jeru­ zsálemben. FEJEZET Amikor János ezeket a szavakat intézte Jézushoz. azt mondta Jézus neki: . ó. Világosság.Kitűnő. az esdeklésemre! 3. még nem fejezte be teljesen. 41. üdvösségem világossága. dicsőítő himnuszom a káoszban is érjen el tégedet.Újra az történt. Uram. Jézus pedig folytatta beszédét.

Világosság. Magam is olyan lettem. mint a káosz archonjai. amelyben te nem lépsz fel tisztítóan? 13. s a te parancsodra mentek tönkre. 6. mint az anyagi testek. 65 . Olyan lettem. 14. melvektől megvonták az erőt. azután letekintettem a fényerőhöz a káoszban. melyeknek senki­ jük sincsen a mennyekben. hogy a te tanítványaid legyenek? 11. Jöjjön el rám a te világosságod! 15. ó. akiket te nem mentettél meg. A te parancsodra nem segítettek nekem az én eonom kisugárzásai. 5. és mindent. és én gyászolom a világossá­ got megteremtésemtől fogva. felkelnek-e a sötétség­ ben. s karjaimat feléd tártam. 8. A szellemed eltávolodott és elhagyott engem.4. mint az anyagosodott lények. és esdeldésem elér tehozzád a magasságban. Rám sújtottad törvényedet. aki megmentené őket. Amikor pedig a magasságba tekintettem a világossághoz. Mert elvették az én világosságomat. végre befejezed-e a te törvényedet a káoszban? És a Megváltók. 9. akik a te törvényed szerint eljönnek. felálltam és lementem. akik leszálltak az alsó sötétségekbe. melyek halottak és erőtlenek. Hirdetik-e majd a te neved Rejtélyét a káoszban? 12. Én azonban megbecsültelek. És még nem semmisültem meg teljesen. Olyan lettem. Meggyűlöltek engem és visszahúzódtak tőlem. és eljönnek-e. amit akartál. 0. hogy eldobják őket a káoszban. 10. sötétségekbe és anyagba. Világosság. Világosságom megcsappant bennem s a maradék világosságommal felkiáltottam a világossághoz. Vagy a te nevedet inkább a káosznak olyan anyagában hirdetik majd. Ezért helyeztek engem az alsó sötétségbe. 7.

és mindent felírjak amit mondunk és teszünk? Nem adtál alkal­ mat nekem PISTIS SOPHIA esdeklése rejtélyeinek a magyarázatára. De nem tudok előlépni. 17. hogy beszélhessek veled. Fülöp. A te törvényed jött rám.Akinek van füle. és az ijedelmek. engem bíztál-e meg egyedül azzal. melyet a káoszban mondott. mialatt Authádész minden anyagi teremtménye továbbra is 42. te áldott. Amikor Jézus meghallgatta Fülöpöt. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. 18. hogy a világról gondos­ kodjak. mint a vizek.Halljad. hogy társpárom megszabadítson szükségemből.mert ő volt Jézus minden szavának feljegyzője szólalt meg: . ha én vagyok minden beszédnek a feljegyzője. És nem engedted. Ez tehát PlSTlS támadta őt.Uram. így szólt: . Mert a PISTIS SOPHIA szellem gyakran buzgólkodott bennem. SOPHIA ötödik bűnbánó éneke. egész idő alatt szorítottak engem. és így Jézusnak ezen szavai után Fülöp sietett elő. És körülvettek. És akiben a szellem felbuzdul. melyeket nekem elren­ deltél. A te törvényed miatt pedig a teremtménytársaim nem segíthettek nekem. Veled együtt 66 . megzavartak engem. az hallja. és adja meg PISTIS SOPHIA ötödik esdeklése gondolatának magyarázatát. így szólt hozzá: . és a bűnbánatának magyarázására. szabad lett és erősen ösztönzött engem az előlépésre.16. és letette a kezében tartott könyvet . az lépjen elő.

hogy magyarázatot adjak azokkal kapcsolatban. Tamás és Máté. az hallja". az általad felírandó beszédek száma még nem telt be. akiket az Első Rejtély megbízott a vilá­ gosságországról szóló beszédek feljegyzésével. minden dolognak a felírásával. Most azonban te lépj elő.Tamást és Mátét bízta meg az Első Rejtély minden beszédem és tettem feljegyzésével. Tamás és Máté. Megértettem. Fülöp. hogy tanúbizonyságot tegyetek a mennyei birodalom dolgairól. 67 . Ha betelik. amit láttok majd.Akinek van füle. amit láttok majd.Uram. FEJEZET E szavak után Jézus így szólt a tanítványokhoz: . Ezek hallatán Jézus azt mondta: ." A három tanú Fülöp. Ekkor újra Mária lépett elő. akkor lépj elő. ez az ige magyarázata. Mostantól kezdve mindhárman írjátok a beszédeimet és tetteimet. és mindent. hogy azokról tanúskodj." Halld. Meghallgatsz-e engem. hogy kihirdessem e szavak jelentését: Az ez. és hirdesd amit akarsz.Kitűnő. és az én erőmmel kész vagyok hallani. Mária. az én fényben-lakómnak van füle. Ami téged illet. amiket mondtál nekünk? Azt mondtad. és hirdesd ki PISTIS SOPHIA ötödik esdeklésének magyarázatát. középre állt Fülöp mellé. 43. amit mondtál. és így szólt Jézushoz: . hárman vagytok. az hallja. amiről világosságerőd Mózes által prófétált: „Két vagy három tanú rögzítsen le mindent. hogy „akinek van füle. Fülöpnek azt mondtad: „Te.

Mert betelt a lelkem nyomorúságokkal. Most pedig hirdesd ki megoldását. olyan vagyok mint az ereje­ vesztett ember. 9. Hirdetik-e a koporsókban a te nevedet? PISTIS SOPHIA ötödik esdeklő énekének a 68 .Uram. mindennap. és minden vajúdásoddal nyomtál engem. és így szólt Jézushoz: . hajtsad füled az én kiáltozásomra! 3. 2. A szabadok a holtak között olyanok. akik odadob­ va. akinek nincsen segítője. és megmondhatod. Fel! 8. 10. mint a megöltek. hogy dicsérjenek téged? 11. kiáltalak téged. Mély sírba vetettek engem. utálattá tettél előttük engem. a halál sötétségeibe és árnyai közé. Szemem megsenyvedett a nyomorúság miatt. amelyeket a világosságbirodalomról fel kell írnod. 4. 6. Avagy a holtakkal teszel-é csodát? Felkelnek-é vajon az árnyak. Jusson elődbe imádságom. Ezt illetően a te erőd Dávid által prófétált a 88. Fülöp válaszolt. amit a szellemed megért. hallgasd meg magyarázatomat az ő bűnbánatával kapcsolat­ ban. zsoltárban: 1. szabadításomnak Istene. Elszakasztottad ismerőseimet tőlem. akikre többé nem emlékezel. és életem a Seholig [halot­ tak birodalmáig] jutott. hozzád terjengetem kezeimet. Uram. mert elszakaszttattak a te kezedtől. míg be nem telik a részed száma mindazon szavakból. és jegyezd fel minden beszédemet. 5. hanem ők engem. A te haragod reám nehezedett.Azután ülj le. éjjel-nappal kiáltok neked. Uram. Nem én hagytam el őket. sírokban alszanak. 7. Hasonlatossá lettem a sírbaszállóhoz. Aztán előléphetsz.

Jer azonban. Jézus folytatta beszédét. a te szorongatásaid elemésztettek engem. ülj le újra. De én hozzád rimánkodom. így szólt: . 17. Kifejezte tehát hatodik esdeklését: 1. Mert nyomorult és holteleven vagyok ifjúságomtól kezdve. 18. Ne fordítsd hát el az orcádat éntőlem. szeretett Fülöp. ismerősöm: a sötétség. megaláztattam. és írd fel a te részedet minden beszédemből és mindenből. Általmentek rajtam a te búsulásaid.Nagyon jó. És a világosság megbocsátotta a bűnét. » 69 . Téged dicsértelek. 15. Ez tehát PISTIS SOPHIA ötödik esdeklése Rejtélyének a magyarázata. Vagy megtudhatják-e a te igazságodat olyan földön. amit engem tenni látsz.Ekkor PISTIS SOPHIA könyörgött a világossághoz. ó Világosság. FEJEZET Amikor Jézus ezt hallotta Fülöptől. amikor a káoszban szorongattatott.12. hogy elhagyta a helyét és lement a sötétséghez. és így szólt a tanítványaihoz: . és jó reggel eledbe jut az én imádságom. a legmélységesebb sötétségben. Körülvettek engem. 14. Uram. 16 Viselem a te rettentéseidet. Fülöp pedig azonnal leült és írni kezdett. mint a vizek. amelyről meg­ feledkeztél? 13. ha fel­ emelkedtem. egész nap. roskadozom. 44. Elszakasztottál tőlem barátot és rokont.

hogy világosságod figyel­ jen fel könyörgő hangomra! 3. 8. Mivel elhagytam a helyemet és lementem a káoszhoz. és hagyd. Mert a világosság irgalmas. az értse meg. így szólt: . És minden erőket kiment majd a káoszból az én kihágásom miatt. Erőm mindig bízott a világos­ ságban. a te világító nevedért hittem benned. akkor. akinek az értelme ránemesedett. Világosság. és elhagysz. ó. ó. és megvált minket. akkor nem állom meg a helyemet előtted. amikor a legmélységesebb sötétségben vagyok. amikor a magasságban lévőkben volt. PISTIS SOPHIA hatodik esdeklésével kapcsolatban a te világos­ ságerőd Dávid által prófétált egykor a 130. Nos. Mert te vagy a megmentőm. 4. és mondta: . meg akkor is. 45. A világosságban bízzon bennem minden erő. Hallgassd meg a bűnbánatomat. Az én erőm hitt a te Rejtélyedben. 7. zsoltárban: 70 . A világosságban egy nagy. 5.Megértitek-e a mondottak értelmét? András lépett elő. mentő Rejtély van. amikor a káoszban volt. és akkor is bízzanak abban.2. Ha megemlékezel a bűnömről. Világosság.Uram. ha a magasság helyeire jutnak. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. 6.

5. mert a te neved miatt bíztam benned. Uram. hogy addig marja a zsarnokokat. minden istenektől a démonokig. jobban várta az Urat. Hiszen tenálad van a bocsánat. Bizony.Kitűnő. 6. Meg is szabadítja ő Izraelt minden bűnétől. legyenek füleid figyelmetesek könyörgő szavamra! 3. minden uralkodótól a szol­ gáikig. amelyen a tökéletesek átmennek. és bevezetlek minden ismeretbe [Gnózisba] a legbelsőbbtől a legkülsőbbig. Uram! 2. bizony mondom nektek: Ahol én leszek az én Atyám birodalmában. A mélységből kiáltok hozzád. bizony mondom nektek. ald világossága tisztáját nem adta ki. megparancsolom. Az én lelkem a te igédet várja. hogy féljenek. a Kimondhatatlantól a szélső sötétségig. a barmok és a hüllők teremtéséig. És megparancsolom a bölcs tűznek. mint az őrök a reggelt. Reménykedett a lelkem az Úrban reggeltől estig. a világosság minden Rejtélyében teljessé teszlek titeket. te áldott! Ezt jelenti az esdeklése. Jézus ekkor azt mondta neki: . hogy „tökéleteseknek és a plerómában teljeseknek" neveztessetek. Ha a bűnöket számon tartod. Bízzon Izrael az Úrban reggeltől estig! 7.1. mígnem a világosságuk utolsó tisztáját is le nem adták. András. az emberek teremtésétől az állatok. Hallgasd meg az én szómat. Mihelyt pedig a tökéletesek száma teljes lett. a Világosságok Világosságától az anyagig. és minden hatalomtól a tisztviselőildg. hogy a bűn (az össze­ keveredés) világát feloszlassák. Bizony. ott lesztek ti is velem. Uram. Mert bőséges nála a kegyelem és a szabadítás. 8. hogy idehozzanak minden zsarnok istenséget. 71 . kicsoda maradhat meg? 4.

és ítélkezni fogsz a zsarnok istenek fölött. és ítélkezni fog az iste­ nek (bálványok) fölött. Amikor a magasság felé fordult. mi. zsoltárban: Isten trónolni fog az Istenek gyülekezetében. 46. pedig a jobbod felől. Uram. látni akarván. megértettem a te igédet. és nem volt szabad őt felvezetni a káoszból. hogyan beszélek veletek? Mária azt mondta: . Jézus azt mondta neki: Jól mondtad. Amikor azt mondod. újra nak-e. Mária. FEJEZET Jézus újra folytatta a beszédet. hogy elfogadtatik-e a megbánása. látni akarván. Erre 72 . hogy PISTIS SOPHIA bűnbánatát nem fogadták el.Amikor PISTIS SOPHIA hatodik énekével esdekelt hibái megbocsátásáért. hogy a „keverék feloszlatásánál.Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. hogy bűnei megbocsáttat- felvezetik-e őt a káoszból.Megértitek-e. hogy a tizenkét eon minden archonja gúnyolja őt. kárörvendeztek. akik a világosságuk tisztáját nem sugározták ki. így szólt: . a bűnnel kevert világ feloszlatásánál te egy világosságtrónon fogsz ülni. azt látta. és a bölcs tűz addig fogja emészteni őket. és a magasság felé fordult. a te tanítványaid.akkor ezzel kapcsolatban a te világosságerőd Dávid által prófétált a 82.Igen. és így szólt: . Az Első Rejtély parancsa azonban még nem enged­ te meg bűnei megbocsátását. míg le nem adják az utolsó csepp bennük lévő világosságot is" .

A te neved Rejtélye kedvéért. maradjanak a sötétségben. én világosságom! 2. És erőimet. és tudasd velem. hogy a megmentőm vagy! Benned fogok bízni mindig is. 0. Világosság! 8. mutasd meg nekem a te utaidat. s a mennyekhez kiáltott hetedik esdekléssel. ó. Mert a világosság minden ismerete megmenekülés és Rejtély mindazok számára. hozzád emeltem fel az én erőmet. Benned bízom. 7. 4. mert a te irgalmad örök. az nem szégyenül meg. ó. hanem vétessék el tőlük. a parancs szerint a világosság fog világí­ tani. és azokon meg­ menekülök! Mutasd meg a te pályáidat. amelyen megmenekülök a bűneimtől. 9. Uram. ó. Ügyelj a megmentésemre. és ne legyen hasznuk az erőből. Világosság. Világosság. 11. Ezért meg fogja adni nekem az én utamat. Világosság. Világosság. bocsásd meg súlyos kihágásomat! 73 . ó. ó. Erőim előtt pedig. ezt mondván: 1. melyet kezdettől fogva tudatlanságban követtem el! De szabadíts meg a te nagy bűnbocsánat­ rejtélyed által a te jóságodért. melyek az Authádész anvagi teremtményeitől való félelemben megcsappantak. melyeket az irgalmatlanság elfogyasztott. Mert aki benned bízik. Mert jóságos és igazságos a Világosság. akik az ő örökségének és Rejtélyeinek területeire törekszenek.nagyon elszomorodott. Ne hagyj megcsúfolni engem. a hibámat. Ne ródd fel nekem. az ő Gnózisára fogja megtanítani. 10. hogy kiszabaduljak a káoszból! 5. Világosság. 6. 0. Vezess a te világosságodban. és ne tűrd az engem gyűlölő tizenkét eon archonjainak kárörömét! 3. Akik elrabolták az erőmet.

és ments meg! Ne hagyj ebben a sötétség­ ben. A világosság mindenkinek erőt ád. Világosság. Válts meg a bűnömtől és ebből a sötétségből! 18. Mindenkor hittem a világosságban. értelmem szabadon van énbennem.12. Világosság. ó. Meg fogja szabadítani lábai­ mat a sötétség béklyóitól. amelyik neki tetszik. 20. akik abban bíznak.Uram. mennyire gyűlöltek engem irigységből a tizenkét eon archonjai. az legyen józan. 15. mert a káoszban elvették tőlem a nevemet! 17. ó. és ments meg. Tamás lépett elő. Az ő Rejté­ lyének nevét azoknak ajándékozzák. hogy ezeket megjelentetted nekünk. És megmutatja azoknak a világosságkincs helyének örökségét. Lásd meg a szenvedésemet és szükségemet. Világosság. 13. Ezért. mentsd meg az erőimet Authádész alkotásai­ tól. Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. aki hisz őbenne. 19. ó.Nos. akinek az értelme világos. és ujjongok. És az ő ereje a vilá­ gosságkincset örökli. Nézd. 22. 16 Őrizz meg. mert benned hittem. és az ő lelke a világosság helyein fog lakozni. melyek szorongatnak engem! . józan vagyok. mert rád vártam! 21. Oltalmazd az erőmet. nagyon józan. És bolondnak tartottak engem. 14. Eddig előre 74 . és így szólt: . Minden teremtmény miatt a kínom és szükségem számos lett. Aid a világosságban bízik. és bocsásd meg a vét­ kemet. annak azt a Rejtélyt adja.

25. Uram. akik szövetsé­ gét és bizonyságait megtartják. ösvényeidre taníts meg engem! 5. Kicsoda az. mert sok az. ne örüljenek rajtam ellensé­ geim. Vezess engem a te igazságodban és taníts engem. Uram. nehogy megharagítsam őket. aki téged vár. szégyenüljenek meg. 4. a te jóvoltodért. 3. amelyet választott. Most tehát. és az ő útjaira tanítja meg az alá­ zatosokat. zsoltárban: 1. Uram. Uram! 8. Senki sem szégyenül meg. ne szégyenüljek meg. Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak. Hozzád emelem. mert mindegyiket magam elé engedem. mert azok öröktől fogva vannak! 7. Útjaidat. ismertesd meg velem. Uram. Uram. kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam. 12. 10. hogy megadja zatát. 9. Ifjúságomnak vétkeiről és tudatlanságban elkövetett bűneimről ne emlékezzél meg. ló és igaz az Úr. akik ok nélkül vétkeznek. A te nevedért. az irgalmasságodról és kegyelmedről. Emlékezzél meg. aki féli az Urat? Annak törvényt ad az útra. 11. Igazságban járatja a szelídeket. mert te vagy az én szabadító Istenem. Benned bízom. azért útbaigazítja a vétkezőket.engedtem a testvéreimet. a lelkemet! 2. PISTIS SOPHIA esdeklésének magyará­ PISTIS SOPHIA hetedik megbánásának magyará­ zatával kapcsolatban: világosságerőd egykor Dávid próféta által beszélt a 75 . bocsásd meg bűnömet. mindennap várlak téged! 6.

és szövetségére oktatja őket. mert árva és szegény vagyok! 17. és beszélni fogok veletek a menny minden dolgáról. és magzatja örökli a földet. azt mondta neki: . Bizony. Uram. kívülről bentig és bentről kintig. Szemeim mindenkor az Úrra néznek. Lásd meg szegénységemet és gyötrelmemet. amit mondok. 14. 76 . amit mondanak nektek és amit látni fogtok. hogy én megnyilvánítottam nektek ezeket. hogy kap­ tatok az én szellememből. mert téged vár­ lak. Annak lelke megmarad a jóban. Isten. hogy mostantól kezdve mindent megértsetek.13. Ez PISTIS SOPHIA hetedik esdeklésének magyarázata. mert ő húzza ki lábamat a csapdából. 22. Ne szégyenüljek meg. Őrizd meg lelkemet és szabadíts meg engem. Tamás. és a pneumában [a szellemi lélegzetben] megismerők lettetek. Eláradtak szívemnek szorongásai. hogy benned bíztam! 21. nyomorúságaimból szabadíts meg engem! 18. 15. Lásd meg ellenségeimet. Az ártatlanok és becsületesek hozzám szegődtek.Kitűnő. 16. Mentsd ki. bocsásd meg minden bűnömet! 19. Izraelt minden bajából! Amikor Jézus ezeket hallotta Tamástól. Még egy kis idő. mivel megértitek. Tekints reám és könyörülj rajtam. Megteltelek majd titeket a szellem egész világosságával és egész erejével. bizony mondom nektek: a föld minden nemzetsége boldognak mond majd titeket. mert megsokasodtak és igazságtalan gyű­ lölséggel gyűlölnek engem! 20. ó. Az Úr erőssége az őt félőknek. Feltárja nevét az őt tisztelőknek.

egy kicsit csökkentették az üldözését abban a hiedelemben. melyet egykor látott. fel is fogják vezetni őt a káoszból. hogy most kivezetik őt a káoszból. De irgalomból. hogy mégsem viszik ki. Az Első Rejtély parancsa azonban még nem lett teljesítve. hogy erősen megtámadják. hogy most egé­ szen kivezetik a káoszból. hogy ez a világosság az ő segítője.47. mert azt hitték. Emiatt a nyolcadik esdeklésének adott kifejezést. s amelyben hitt. és bűnbánatát elfogadják. ami PISTIS SOPHIÁVAL történt: Amikor valamivel nyíltabb helyre vittem őt a káoszban. hanem továbbra is dicsérte a fénykincs világosságát. Azt hitte. hogy én voltam a segítője. és azt mondta tanítványainak: . Azt mondta tehát: 77 . Authádész teremtményei egészen abbahagyták a zaklatását. hogy a legválasztékosabban szoron­ gassák. Mivel pedig hitt az igaz fénykincshez tartozó világosságban. az Első Rejtély még nem parancsolta meg nekem az ő megmentését és felveze­ tését a káoszból. Amikor pedig Authádész anyagi teremtmé­ nyei észrevették. hogy valamivel nyíltabb helyre került a káoszban. mivel azok nem hagyták abba a zaklatását. FEJEZET Jézus folytatta beszédét. Amikor azonban észrevették. azonnal újra neld fordultak. hogy elfogadhassák a bűnbána­ tát. parancs nélkül a káosznak egy valamivel nyíltabb helyére vezettem őt. hanem ellene fordultak.Amikor PiSTis SOPHIA kifejezte hetedik esdeldését a káoszban. Ekkor PISTIS SOPHIA nem ismerte fel. Engem egyáltalán nem ismert fel. hogy az az egyetlen igaz világosság. Hallgassatok azonban tovább. hogy kihirdessek nektek mindent. magamtól. melyet azzal a meggyőződés­ sel dicsért.

a következő esdeklő énekkel kiáltott fel: 78 . Benned reménykedtem. 8. Te jöttél mentésemre. Világosság! Ne hagyj a káoszban! Válts meg és szabadíts meg a Gnózisod szerint! 2. újra eljött Authádész minden más anyagi teremt­ Amikor pedig így zaklatták. Igen. ó. hogy ményével. szükségemre felfigyeltél és kiszabadítottál.1. mert te vagy a megváltóm. ó. Világosság! Igen. Világosság.Amikor az oroszlánarcú erő észrevette. 48. 7. Nem hagytál ott engem az oroszlánarcú hatalomnak. A te neved Rejtélye miatt vezess. Én pedig a világosságban bíztam. és tehozzád fogsz engem vezetni. ó. És a te kezeidbe teszem világosságom megtisztított részét. Meg fogsz szabadítani az oroszlánarcú erőtől. az én erőmet is ki fogod hozni a káoszból. Őrizz meg és szabadíts meg! Légy a megváltóm. melvet csapdának állítottak fel nekem. így folytatta: . és mégsem tudnak engem teljesen legyőzni. és ajándékozz meg a te kegyelmeddel! 4. hogy irgalmaztál nekem. Haragudtál azokra. akik ellenőriznek engem. PISTIS SOPHIÁT mégsem vezették fel a káoszból. és rátámadtak PlSTlS SOPHIÁRA. hanem vala­ mivel védettebb helyre vittél. 6. FEJEZET Miután Jézus ezt mondta tanítványainak. szabadíts meg. a te Gnózisod szerint. Mert te vagy a megváltóm. és vezess el a te világosságodhoz! 3. 5. Örvendeni fogok és boldognak nevezem magamat.

vártam rád. és minden erő megrendült bennem. Szabadíts meg Authádész teremtményeinek a markából. 14. Erőm fogyni kezdett ebben a szorongattatásban. mert orcád előtt semmi vagyok." 15. És időm száma fogyatkozik. Testvérem. mely az archonok hulladéka. akik gyűlölnek engem. és ments meg engem a te nagy irgalmasságod szerint! 17. Világosságom megcsappant. amikbe kerültem. Irgalmazz nekem. Olyan lettem. amíg a káoszban vagyok. Az eonok archonjaival szemben. 16. pártársam pedig nem mer segíteni nekem. hogy elveszik tőlem a maradék belső világosságomat is. erre pedig azonnal körülvettek engem a kegyetlen erők. tehetetlen vagyok és erőtlen a huszonnégy kisugárzás mellett. az erőm és az eszem elsötétítve. 79 . mert kergetnek és kínoz­ nak engem. mert újra támadnak engem! A te törvényed szerint lett az én belső világosságom. Világosság. Mégis bíztam benned. És az eonok minden lakója azt mondta: „Káosszá lett". Ne hagyj megszégyenülni. mert téged dicsértelek. És a magasság minden archonja mulandó anyagnak tartott engem. melyet rendeltél nekem. 11. mert elrabolták az erőmet. 10. a te kezedben van. 13. amelyeknek a helyein tartózkodtam. amelyben nincsen világosság. azok miatt. Világosság! Authádész teremtményeit takarja be a káosz és vezettessenek le a sötét­ ségbe. ó. azt mondván. 12. Világosság. Sorsom. Küldjed a te világosságodat énreám. ó.9. mint egy anyagi erő. és azt mondtam: „Te vagy a megváltóm. ó.

Te kimentesz a hálóból. melyet titkon vetettek nékem. 6. Mert kősziklám és védőváram vagy te. 80 . 3. és így szólt: .Uram.18. és mondják: „raboljuk el tőle egész belső világosságát". sőt tágas térre állítod lábaimat. Gyűlölöd a hazug hiúságok híveit. szellemed megindított és világosságod megvilágosított engem. És nem rekesztesz be engem ellenség kezébe. erődített házam. hiszen te vagy az én erősségem. akik ravaszul el akarnak nyelni engem. Záruljon le azoknak a szája. hogy megmagyarázzam PISTIS SOPHIA nyolcadik esdeklését. légy nékem erős kőszálam. 5. hamar szabadíts meg. előlépett Máté. 8. Én pedig az Úrban bízom. holott én semmi rosszat sem tettem velük. 4. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta. igazság Istene. hogy megtarts engem. Kezedre bízom szellememet. Hajtsd hozzám füledet. zsoltárban: 1. Uram! Ne szégyenüljek meg soha. 7. 49. Vigadok és örülök a te kegyelmednek. Te váltottál meg engem. Uram. vezetsz hát engem a te neve­ dért és ellátsz engem. Mert erről prófétált egykor a te erőd Dávid által a 31. igazságoddal szabadíts meg engem! 2. amiért meglátod nyomorú­ ságomat és a lelkemet megszabadítod a félelmeiből. ó. Tebenned bíztam.

szabadíts meg engem jóvoltodból. Ne hagyj megszégyenülni. Elsenyved a búbá­ nat miatt szemem. De én benned bízom. hogy elrabolják a lelkemet. és tervezik. olyanná lettem. Uram! Azt mondom: Te vagy Istenem. Mert hallanom kell sokak rágalmát mindenfelől. 11. akik az utcán látnak. amint együtt tanácskoznak ellenem. ó. mert szorongattatom. Szabadíts meg ellenségeim kezéből és üldözőimtől! 16. 10. Uram! 17. Könyörülj rajtam. Töröltettem a szívükből. mivelhogy hívlak téged. Uram. kivált szomszédaimé és ismerőseimnek félelmévé. Világosítsd meg orcádat a te szolgádon. 18. testem. A gonoszok szégyenüljenek meg és pusztuljanak a Seholba [hallgattassanak el a halot­ tak birodalmában]. akár a halott az emlékezetből. bűnöm miatt roskadoz erőm. és sóhajtásban múlnak éveim. kevélységgel és megvetéssel! 81 . 12. A hazug ajkak némuljanak el. mint az elroshadt edény 13. Mert bánatban enyészik életem. melyek vakmerően szólanak az igaz ellen. Eletem ideje kezedben van. 14.9. lelkem. Temérdek üldözőm miatt csúfsággá lettem. és kiasznak csontjaim. elfutnak előlem. 15.

és üljetek tizen­ két királyi széken. Veszítsék el az erejüket mind. Nos. és így szólt: . ami teljesen el 82 . Verd le azokat. és erőtlenedjen el minden.Az történt ezután. FEJEZET Amikor Jézus ezeket a szavakat hallotta.Kitűnő. amit mondok? Mária lépett elő. Mária . aki meg fog menteni téged! 4.Helyes. Máté.50.Megértitek-e. ítélvén az Izraelnek tizenkét nemzetségét. ahogyan az én Atyám adott nékem országot.mondta Jézus.0. Sűrű sötétség borítsa be az én üldözőimet! Szólj az én erőmhöz: Én vagyok az. Világosság. bizony mondom nektek: Ha a tökéletes szám eléretett. és folytatván így szólt tanítvá­ nyaihoz: . vedd el az erőt azoktól." . hogy kilencedik esdeklését mondta: 1. Uram. ezzel kapcsolatban egykor azt mondtad nekünk egy példa­ beszédben: „Ti pedig kitartottatok velem az én kísértéseimben. Ezek után azt mondta: . akik elrabolták az erőmet. így szólt: . hogy egyetek és igyatok az én asztalomon az én országomban. akik elvették azt tőlem! 2. ti pedig tizenkét világosságerőn ültök. Én azért országot adok nektek. Mert én a te erőd és a te világosságod vagyok! Jöjj el és ments meg! 3. mígnem újra helyre nem állítottuk a Tizenkét Megváltó minden rendjét az ő örökségük min­ denkori helyén. akkor én a fénykincsben trónolok majd. akik az én világosságomra pályáz­ nak! Forduljon a káoszhoz. amikor Authádész kisugárzottal PISTIS SOPHIÁT újra üldözték a káoszban. ó. és a mindenség mennyekké emeltetett.

5. amelyet én nem ismerek. Amikor kényszerítettek. hogy ismerem a magasságok világosságának Rejtélyét. Kényszerítenek engem. 8. hogy Jeu angyalod leverje őket. világosság. amelyet nem fognak tudni elvenni. és azért vették el az erőmtől annak minden világosságát. mely csapdát vet nekem. mert azt mondják. Megtámadták bennem azt az erőt. Mert anélkül. hagyd megbotlani őket és a káoszban elsüllyedni. melytől el lesz véve ereje. Akkor ujjongani fog az én világosságom. amelvben bízom. melyet saját magadért dicsérek. anélkül hogy észrevenné. és örül. 9." Mert meg fogsz szabadítani engem az oroszlánkinézetű hatalom kezéből. 0. Hagyd. mely elvette az én erőmet.akarja rabolni az én világosságomat. bántanak engem. Menjen utánuk Jeu angyalod és küldje le őket a sötétségbe! 7. azt mondván: „Mondd meg nekünk a mennyek világosságának Rejtélyét!". ments meg! Tudom. 11. 10. Porladjon el az erejük. egy oroszlánfejű erővel vetettek csapdát nekem. 0. 6. hogy én rosszat tettem volna velük. a sötétben ültem. amivel az én világosságomat akarja elvenni! Legyen elvétetve annak az oroszlánfejű hatalomnak az ereje is. 83 . És megmentesz azoknak kezéből. És mert hiszek a magasságban lévő világosságban. vedd el tehát az oroszlánfejű erő megtisztítottját. Mert ellenem vonultak. és hazugságokat szegeznek mellemnek. 13. mialatt lelkem a szomo­ rúságban görnyedt. hogy megmentette a világosság. ragadja meg őket a sötétség. és vedd el Authádész gondolatát. 14. És erőm minden tagja azt mondja: „Rajtad kívül nincsen mentő. akik elvették az én erőmet és a világosságomat. Ha pedig a mennyhez akarnak jönni. 12. Világosság.

17. 16. akik ugyanott voltak. hogy ellenségesen a szemüket forgassák ellenem. De aztán rava­ szul ellenem ágáltak és haragudtak rám. holott nem ismerem őket. mert én a magasságban lévő világosságban hiszek. Most azonban körülvesznek Authádész teremtményei. ahol az én helyem van. és kísértésbe vittek. holott én semmit sem tettem ellenük! 20. amikor a világosság Rejtélyei után kérdezősködtek. 15. Aztán elme­ nekültek. hogy gyűlölőim örvend­ jenek és el akarják venni az én erőmet. 18. Hozzád kiáltok azoknak társaságában. akik kár­ örömmel szorongatnak engem. 19. Világosság. most megláttad rossz szándékukat. mint a láthatatlanok. Világosság. Aztán újra visszatértek. Rettentően sarokba szorítottak. téged dicsérlek az ellenem összesereglettek köze­ pette.hogy meg fogsz menteni. ó. mert a te akaratodat teljesítettem. Ne tűrd őket többé. 21. Most tehát ne hagyd többé. Mert hízelegtek ugyan nekem édes szavakkal. 0. 0 Világosság. és közel legyen hozzám a te segítséged! 84 . hogy kínozzanak? Mentsd meg az erőmet gonosz szándékaiktól. és nem sajnáltak meg. mert szüntelenül a te világosságodat kerestem. ezen a helyen. A te akaratodat. Szabadíts meg engem az oroszlánfejű erő hatalmából. cserbenhagytak engem. egyedül. és azt mondták: „Menjünk és rabol­ juk el a világosságát!" 22. Én pedig búsul­ tam. Világosság. fogukat vicsorgatták rám. amelyeket nem ismerek. akik szükségbe visznek engemet. mint az én társpárom is. Kitátották a szájukat ellenem. a maradék világosságomat is el akar­ ták venni tőlem. mióta az én eonomban vagyok. meddig tűröd. Nos. mert a láthatatlanok közül vagyok itt.

és így szólt: ." 26. ahol ő PlSTIS SOPHIA kilencedik esdeklésének megfelelően így kiáltott fel: 1. Világosságok Világossága. Ments meg hát. akik azt mondják: „Elvesszük az ő világosságát és az ő erejét. megcsókolta Jézus keblét. hogy örüljek. ne hagyd. És az én nyelvem mindig a te bölcsességedet fogja dicsőíteni a tizenharmadik eonban." 27. és kész vagyok magyará­ zatot adni. Ekkor Jakab lépett elő. az igazságosság helyére. 51.Aki közületek megvilágosult szellemű. Inkább sötétség boruljon azokra és erőtlenedjenek el. szellemed megvilágosított engem. harcolj a velem harcolókkal! 85 .23. hogy azt mondják: „Elnyeltük az ő erejét. ítélkezz fölöttem és ments meg hamar! 24. így folytatta: . az magyarázza meg e szavak jelentőségét.Uram. Perelj. Ne engedd. ítélj meg engem a te kegyelmed mértéke szerint! 0. Uram a velem perlőkkel. És mindig azt mondom: Jeu angyalod világos­ sága egyre dicsőbben ragyogjon! 28. Mert erre vonatkozóan is prófétált a te erőd Dávid által a 35. akik el akar­ ják venni az én világosságomat. Ó. Világosság. Ne mondhassák a szívükben: „A mi erőnk jóllakott az ő világossá­ gával". mert vágyom a tizenharmadik eonra. zsoltárban. Káoszba és sötétségbe öltözve járjanak azok. hogy továbbra is dézsmálják az én világosságomat! 25. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak.

amiről nem tudok. 13. akik lelkemre vadásznak. kifosztják a lelkemet [terméket­ lenné teszik]. 4. Érje őt romlás váratlanul. csuszamlós. Az én lelkem pedig vigad majd az Úrban. gyalázat érje azokat. és mégsem nyugodtak. vettessenek hátra és piruljanak. mint a polyva a szél előtt. örvendezve szaba­ dításában. Különválaszttattak. böjttel gyö­ törtem a lelkemet. 8. Jóért rosszal fizetnek meg nékem. s az Úrnak angyala kergesse őket! 7. És ok nélkül ástak vermet az én lelkemnek. Szegezz dárdát és rekeszd el üldözőim útját! Mondd lelkemnek: Én vagyok segítséged. 86 . akik vesztemet koholják. Mert ok nélkül vetették elém titkon vont hálójukat. Erőszakos tanúk állnak elő. az Úrnak angyala verdesse őket! 6. imádságom kebelemre vissza-visszaszállt. 14. Legyenek olyanok. durva ruhát öltöttem. azt kérdezik tőlem. és kelj fel segítségemre! 3. 15. mintha anyámat siratnám. Amikor nem hagytak nyugton. léha csúfkodásaik közt fogaikat vicsor­ gatva rám. úgy jártam. amelyet ellenem lövetett! 9. a szegényt és szűköl­ ködőt az ő megrablójától. Kísértésbe visznek engem. Mintha barátom. fogja meg hálója. saját vesztükre. Sorscsapások gyűlnek össze ellenem a tudtom nélkül. mint te. és megszégyenültek. Szégyen. Ragadj pajzsot és vértet. Uram? Aki megszabadítod a nyomorultat a nála erősebbtől. Legyen útjuk sötét. 5. 11.2. bútól meggörnyedten. 16. testvérem volnál. 12. Ok pedig örültek. úgy beszéltem veled. 10 Minden tetemem ezt mondja majd: Kicsoda olyan.

De vigadjanak és örüljenek. Uram. Uram. hogy nevessenek rajtam. Föltátják rám a szájokat. Uram. és az erős népek között magasztallak téged. Istenem! 25. szabadítsd meg az én egyetlenemet az oroszlánok hatalmából! 18. akik felfuvalkodnak ellenem! 27. aki kívánja az ő szolgájának békességét: „Nagy az Úr és éljen!" 28. nagy gyülekezetekben. mikor nézel reám? Szabadítsd meg lelkemet tombolása­ iktól. 19. ó. Ó. Szégyenüljenek meg.ó. az én ügyemért! 24. piruljanak együttesen. akik bajomnak örül­ nek! Szégyen és gyalázat borítsa azokat. Uram! Ne vonulj vissza tőlem! 23. Istenem. Hadd mondják mindenkor.17. azt mondják: Haha! A szemünkkel láttuk! 22. Mert képmutatók békés szavaikkal. de haragosan álnok dolgokat koholnak. Téged vall a nyelvem. Az én nyelvem pedig hirdetni fogja a te igazságodat. Serkenj föl. akik kívánják az én igazságomat. a te dicsősé­ gedet egész nap. ítélj meg engem a te igazságod szerint! Ne tűrd. mél­ tatlan gyűlölőim se hunyorgassanak rám! 20. ne hallgass. Uram. Láttad . 21. hogy örüljenek rajtam az én hazug ellenségeim. Ne mondhassák szívükben: Ha! Ez a lélek a miénk! Ne mondhas­ sák: Elnyeltük őt! 26. 87 . Ne hagyd. ébredj ítéletemre.

Az elsők pedig. és 88 . Ez a PlSTlS SOPHIA kilencedik esdeklésének meg­ oldása. akik az emberiség előtt keletkeztek. Majd folvtatta beszédét. hanem mindenki. akik megkapják a Rejté­ lyeket. Az emberek pedig. és ezt mondta tanítványainak: . így szólván: „ 0 . hogy az utolsók lesznek az elsők és az elsők lesznek az utolsók.52. De nem csak ti.Igen. Mária. ők és az Istenek és az archonok. Segítségére siettem. aki véghezviszi majd az én Rejtélyeimet. FEJEZET Amikor Jakab ezt mondta. Jakab. akkor újra neldment az oroszlánfejű erő. Jézus ezt felelte neki: .Jól mondtad. egyszer azt mondtad nekünk. és az 0 parancsára küldtek ki engem.Megértitek. segíts nekem!" És bűnbánata ebben az órában elfogadtatott! Az Első Rejtély meg­ hallgatta. világosság.Amikor PISTIS SOPHIA kilencedik esdeklő énekét kihirdette. mely minden erőt el akart venni tőle. amit mondok nektek? Mária sietett elő. Bizony bizony mondom nektek: elsőként mentek be a mennvek országába. akiket előttünk teremtettek. és így szólalt meg: . melyben kezdettől fogva hittem.Jó. még hozzátette: . elsőkként mennek be a mennyek országába. Amikor ezt mondta. Uram. miattad tűrtem a súlyos szenvedéseket. azok a Láthatatlanok. minden Láthatatlan előtt és minden Isten és minden archon előtt. így szólt Jézus: . így újra a világossághoz könyörgött. akik a tizenharmadik és a tizenkettedik eonban tartózkodnak.

csak az Első Rejtély tudta. hogy megértő vagyok. A világosságot. a kegyetlen. hogy az oroszlánkinézetű erőnél tízezerszer világosabban fénylettem. amelvben hitt. mert saját lakóhelyem messze volt. Én azonban még egyáltalán nem mentem az eonok területéhez. hogy amikor a káoszhoz értem. 2. ó. Az történt.kivezettem a káoszból. Felismerte. sem a legkülsőbbeké. SOPHIA látta. mert megbánta. Az isteni Authádész félrevezette őt. sem a legbelsőbb erői. felismert Engem. Jaj nekem. s hogy nagyon irgalmas voltam hozzá. Észrevette. amelynek világosságában kezdettől fogva hitt. én pedig a káosz lakóhelvein voltam! 89 . anélkül. mely elrabolta SOPHIA világosságerejét és szorongatta. PISTIS SOPHIA így felbátorodott. mely hasonlatosságot színlelt azzal a világossággal. 4. hogy bármelyik erő tudta volna ezt. hogy titokban segítsek neki. csak egy olvan fénverő. fényesen ragyogok és irgalmas vagyok őhozzá. Mert nem voltam goromba őhozzá. Világosság. hogy segítsek neki [PISTIS SOPHIÁNAK]. mint az oroszlánkinézetű erő. hanem kimentem közülük. 5. hogy a magasságok magasságából származom. nem viszik el tehozzád. Mert Authádész. Semmi más nem vezette őt félre. Világosságok Világossága. mentsd meg az erőmet az igazságtalan és istentelen ajkaktól és ravasz csapdáktól! 3. és mert a világosságban hitt. 0. és nagy szenvedéseket és próbákat kellett eltűrnie. melyet ravasz üldözéssel vesznek el tőlem. Ezért küldtek ki engem az Első Rejtély parancsára őhozzá. és te meghallgattál. hogy minden belső világosságát elvegye. Szükségemben hozzád kiáltottam. hálóit és csapdáit kivetette. és kimondta tizedik esdeklését a következőképpen: 1.

6. a hazug ajaktól és csalárd nyelvtől! 3. Ments meg. Jaj nékem. De ha megszólalok. zsoltárban. ők viadalra készek. 2. akit a szelleme arra késztet. Vitéznek rekettye parazsával tüzesített hegyes nyilait. a megoldása PISTIS SOPHIA tizedik esdeklő énekének. te csalárd nyelv? 4. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. melyet kifejezett. és a Kédár sátrai közt lakom. Erőm olyan területeken feküdt. 6. Péter felelt. Békességben vagyok a békességnek gyűlölőivel. hogy kihirdesse PISTIS SOPHIA tizedik esdeklésének megoldását. de könyörgésem ellené­ re ok nélkül küzdöttek ellenem. s meghallgattál engem.Most az lépjen elő. melyek nem az enyémek. Mit adjon néked.Uram. Uram. Uram. ezt illetően a te világosságerőd Dávid által prófétált a 120. 53. 5. 7. így folytatta: . hogy a távolban laktam. Nyomorúságomban tehozzád kiáltottam. Lelkem sok helyen lakott. A kegyetlenekhez irgalomért könyörögtem. amikor Authádész és az oroszlánfejű erő anyagi teremtményei nagyon szorongatták. vagy mit nyújtson néked. Uram. 7. így szólván: . mint idegen. 90 . ezt mondván: 1. ó. Ez.

6. oroszlánfejű erő. Szüntelenül a világosságom elrablására törekszik. hogy mi történt veled. Péter! Ez PlSTIS SOPHIA tizedik bűnbánatának magya­ rázata. hogy maradtam volna a tizenharmadik eon helyén. Ezért fogja a világosság elvenni az ő egész világosságukat. És a huszonnégy kisugárzás [teremtés] látni fogja. ó. Félni fognak. még jobban megharagudott. hanem leadják a világosságuk tisztáját.Jól van. és nem lesznek engedetlenek. Igen. És ravaszul meg akartak téveszteni engem. És nevük nem található meg többé az élők helyén. 4. 91 . és minden anyaguk megsemmisül.Amikor az oroszlánfejű hatalom meglátott Engem. s hogy PlSTIS SOPHIÁHOZ közeledem nagy fényességgel. és így szólt tanítványaihoz: . Miért gyarapodott ennek a hatalmas erőnek a haragja még egyszer? 2. és saját magából sok hatalmas alkotást teremtett. s szinte éles kard­ dal vagdal el tőlem erőt. Le kívántam szállni a káoszba. 54. és többé nem tűri meg őket az ő lakóhelyükön. FEJEZET Jézus folytatta. a világosság elhozza tőlük a világosságát. 3. az igazságosság helyén.Jézus így felelt neki: . Erre PISTIS SOPHIA a tizenegyedik esdeklésével válaszolt: 1. hogy egész világosságo­ mat elnyeljék. ahelyett. 5. a tizenharmadik eonban.

zsoltárban. PISTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA tizenegyedik esdeklő énekének jelentése. akinek ereje felkelt. és hazugságot inkább. 4. teljesen eltakarít. mely fénye tisztáját nem adta le. „íme az a férfiú. És látni fognak téged. Uram. hogy kihirdesse tizenegyedik esdeklésének magyarázatát. melyet nem a saját erejéből keltett. Meg is ront az Isten téged. 3. ezt illetően Dávid által prófétált a te világosságerőd a 52. bízom Isten kegyel­ mében mindörökkön örökké. nevedben remélek. Én pedig mint zöldellő olajfa Isten házában. és nevetnek rajta. 5. Ez." Most az lépjen elő. Hanem dicsekedett a fényereje mennyiségével." 8. Ekkor Salomé lépett elő és mondta: . mint igazságot szólni. te álnokságnak mestere. hanem az igéjével: Elveszem világosságát. kigyomlál téged a te hajlékodból.7. s olyan mint az éles olló.Uram. mert kegyes az a te szentjeidhez. hogy így cselekedtél velem. ezt mondván: 1. A gonoszt inkább szereted. Szeretsz minden ártalmas beszédet és álnok nyelvet. 9. Mit dicsekedel gonoszságban. s elbizakodottságában bajt csinált magának. mondván: 7. És látják ezt az igazak. hogy azt adjam le. örülni fognak a dolognak. 92 . hogy megmenttessék. és félnek. hogysem a jót. Világos! 6. hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott. és azt mondják: „íme egy kisugárzás [teremtés]. Áldlak téged örökké. aki nem Istent fogadta erősségévé. Nyelved ártalmakon elmélkedik minden nap. ó. és kiszaggat téged az élők földjéről. te magabíró? 2.

93 . hogy elvegyem az oroszlánfejű erő világosságát. nagyon félt. s megint ravaszul cselekedett ellenem. így szólt: . De Énhozzám kiáltott fel. és Authádész-istenéhez kiáltott. félt. ne feledd el dicsérő énekemet! 2. és segíteni akart oroszlánfejű erejének. Mivel hatalmasan világítot­ tam. hogy elrabolják az erőmet. azt mondván: 1. Az Authádész-isten azonnal letekintett a káoszra nagy haraggal.Nagyon jó. És azonnal körülvette az oroszlánfejű erő és minden teremtménye PISTIS SOPHIÁT. hogy amikor SOPHIÁT így szorongatták. Amikor Jézus ezt hallotta Salométól. felém fordult a magasba. 55. és azt mondta tanítványainak: .Mivel a te világosságerőd erre késztetett engem. és segítségért kiáltott. hogy segítsen neki. hogy elvegye a SOPHIÁBAN lévő minden belső fényességet. és kifejezte tizenkettedik esdeklését Authádész és teremtményei miatt. Körülvettek engem.Ezután az történt. 0. bizony mondom nektek: a világosságbi­ rodalom minden Rejtélyében teljessé teszlek titeket. 3. mert téged dicsérlek. hogy nagy fényességgel közeledtem a káoszhoz. Amikor a magasba pillantva a haragos Authádészt pillantotta meg. Salomé! Bizony. És gyűlölnek. kívánságodra megmond­ tam ezt a megoldást. FEJEZET Jézus folytatta. Most az történt. Mert Authádész és oroszlánarcú ereje újra kitátotta a száját elle­ nem. Világosság.

rágalmaznak és vádolnak. A világosság ne törölje el annak az anyagnak a bűnét. hogy elrabolják a világosságomat. és ne térhessenek vissza a helyükre! Csappanjon meg a bennük lévő világosság! És ne hagyd őket a területükre. Világosság. mert dicsértelek téged. 7.4. Vétesd el teremtményeiben lévő világosságát és nevüket töröltesd el a tizenharmadik eonból. 9. 11. 12. 6. Ahelyett hogy szeretnének. aki teremtette. Az oroszlánfejű erőt terheld meg annak a bűnével. Én viszont dicsérek. A Három Háromszor-hatalmasok közül egy másik kapja meg az ő dicsőségét. 8. Legyenek az ő bűneik örökké nyilvánvalók a világosságban. Maradjanak a teremtményei a káoszban. És mert az én világosságomat akarta elvenni. 5. Jöjjön el a sötétség Authádészre. Ne hagyd őt máshol befogadni. ha az ő nevét elveteted onnan örökre. Ne 94 . Minden világosság átvevője és megtisztítója tisztítsa meg és vegye el az Authádészben lévő összes világosságot. és a külső sötétség archonja üljön a jobbja felől. Belső világosságának minden ereje semmisüljön meg. 15. 14. 10. ó. mert én téged szeretlek. még jobb. És gyűlölnek engem. amelyet Authádész hozott létre. vedd el az övét. ítéleted napján vedd el az erejét. A külső sötétség archonjai uralkodjanak a teremtményein. Azt tervezték. Teremtményeinek minden ereje sötétüljön el! És anyaga világosság nélkül való legyen. a tizenharmadik eonhoz menni. És ne hagyj mást engedelmeskedni az ő teremtményei erejének a káoszban! 13.

Ez történjen mindazokkal. Belső erőm megrendült. s közöttük nem tudok megállni. és mostantól kezdve ne vezettessenek ki onnan. 24. mint valami köpenyt. 17.engedd őket kinézni a káoszból. És anyagom megcsappant. 95 . Mert elvették a világosságomat és erőmet. Erőm elsatnyult. mint valami bőrövvel. Segíts nekem a te irgalmasságod jóvoltából! Nos. és az ő nevüket vedd el mindenhonnan. Hányódom. irgalmazz nekem a te neved Rejtélye miatt. Tehát vegye magára mindenkor a káoszt. így mostantól fogva ne vétessenek fel oda! 18. Világosság. mint az olaj. mivel 16. mint valami köpenybe. és válts meg a te jóságod és kegyelmed szerint! 22. el akarták venni egész világosságomat. 19. mert az üdvtitkot [Rejtélyt] elveszítettem. hanem szorongattak. Te azonban. És kigúnyolnak. integetnek nekem és lenéznek. 26. mint a szél szelleme. 25. Az igazságosság helyét nem akarták lakásul. akinek szelleme kész. és világosságot és erőt vettek el tőlem. Maradjanak tehát a káoszban. 23. mert elvették a világosságomat. ó. Vétkessé tett anyaggá lettem. nem kíméltek engem. Le akartak szállni a káoszba. Sötétbe burkolta magát. akik ezt tették velem a világosság miatt és azt mondták: Vegyük el egész erejét. és övezze fel magát sötétséggel. És a sötétség átha­ totta a testét mint a víz. 20. és belefolyt minden erejébe. 21. az lépjen elő és adja meg PISTIS SOPHIA tizenkettedik esdeklésének megoldását. És mert akik ide helyeztek engem.

6. és elpusztult helyeken csavarogjanak! 11. még az imádsága is bűnné legyen. Atyáinak álnoksága emlékezetben legyen az Úr előtt.56. zsoltárban: 1. és vádló álljon az ő jobb kezük felől. Foglalja le minden jószágát az uzsorás. így szólván: . én pedig csupa ima vagyok. a PISTIS SOPHIA által hirdetett bűnbánathoz hason­ lóan prófétált Dávid a te világosságerőd ösztönzésére a 109. És körülvesznek engem gyűlölséges beszédekkel. ne hallgass! 2. Szeretetemért hálaként megrágalmaznak. 7. FEJEZET András lépett elő. Fiai legyenek árvákká. mint gonosz jöjjön ki. Életének napjai kevesek legyenek. és gyűlölséggel az én szeretetemért. és ne legyen. Mert a gonosznak szája és az álnokságnak szája felnyílt ellenem. 4. Vesszen ki az ő magva. és ostromolnak engem ok nélkül. Senki se mutasson kegyelmet iránta. és anyáinak bűne el ne töröltessék! 96 . És bujdossanak az ő fiai és kolduljanak. 3. 5. Mikor törvénykeznek. Én dicséretemnek Istene. és a hivatalát más foglalja el! 9.Uram és Megváltóm. és nemzedékének neve töröltessék el! 14. Állíts föléjük gonoszt. 8. hazug nyelvvel beszélnek ellenem. aki könyörüljön az ő árváin! 13. Rosszal fizetnek nékem a jóért. és a felesége özveggyé! 10. és idegenek ragadozzák el a szerzeményét! 12.

és testem megfogyatkozott az olaj miatt. Mert szegény és nyomorult vagyok én. Térdeim tántorognak az éhségtől. 17. ide s tova hányattatom. és a szívem is megsebesít­ tetett énbennem. 24. mint az árnyék az ő megnyúlásakor. mint az olaj. és emlékezete is vesszen ki e földről. 16. Uram! Ez tehát a tizenkettedik esdeklő ének megoldása. és az ő csontjaiba. szabadíts meg engem a te kegyelmed szerint! 27. Mindenkor az Úr előtt legyenek. 19. 20. hogy kegyelmet gyakoroljon. szabadíts meg engem! 22. én Uram. Legyen az néki palástul. fejüket csó­ válják. Sőt gyalázatossá lettem előttük. hogy a te kezed munkája ez. bánj velem a te nevedért. mint a víz. hogy te cseleked­ ted ezt. De te. 97 . 25. Uram Istenem. mint a ruháját. Segíts meg engem. Az átkot szerette . Istenem. Úgy hanyatlom el. ha látnak engem. mellvei mindenkor övezze magát. amelyet PlSTlS SOPHIA a káoszban hangoztatott. mivelhogy' jó a te kegyelmed. Mert nem gondolt arra. Hadd tudják meg. mint a sáska. 23. 26.maradjon az távol őtőle! 18. 21. Ez legyen jutalmuk az Úrtól az én vádolóimnak. azért ment beléje. és akik rosszat beszélnek az én lelkemre. amelybe beburkolódzik.jöjjön el reá! Nem volt kedve az áldáshoz .15. és övül. Úgy öltözte fel az átkot. és a szegény és nyomorult embert és a megkeseredett szívűt halálra üldözte.

minden eonért egyet. ez igen nagy. A Láthatatlanok közül. hallgass meg. amikor téged a tizenharmadik eonban dicsérlek. Hallgass meg. 3. egyedül én követtem el a szabálvsértést és szálltam le a káoszhoz. 6. hogy a te parancsod teljesüljön. mely soha sem marad rejtve előtted. akiknek helyein tartózkodtam. és azt mondta tanítványainak: . ahonnan lementem. ahonnan kimentem. hogy PISTIS SOPHIA hozzám kiáltott. amikor dicsérő himnuszt éneklek neked. Világosságok Világossága. s amelyből lementem! 2. 98 J . és onnan leszálltam. mert elhagytam a magasság területeit. a tizenkét eonban hibát követtem el. Világosságok Világossága. Add meg nekem a keresztelőt. azét a helyét. Ezért. ó. és kihirdette tizenhar­ madik bűnbánó énekét: 1. bocsásd meg a bűnömet. és bocsásd meg szabálysérté­ semet a te türelmességed szerint! 4. és mond­ ta: „ 0 . az eoné. Ezért mondtam a tizenkét esdeklő éneket. Teérted követtem el a szabálysértést. mert miatta mentem le. hogy teljesüljön a tizenhar­ madik eon tizenharmadik megbánása. az én helyemen. a te nagy Rejtélyedben. Az én bűnöm az oroszlánfejű erő. bocsásd meg vétkeimet és tisztíts meg bűnömtől! 5.57. és a káosz területeit választottam lakóhelyül!" Amikor PISTIS SOPHIA ezt mondta. Ments meg. ó Világossá­ gok Világossága! Hallgass meg. amikor a tizenharmadik eon jobb belátását mondom. Világosságok Világossága. melynek szabályát meg­ sértettem. ó. Most pedig. folytatta.Ezután ismét az történt. FEJEZET Jézus újra folytatta a beszédet.

Jézus így szólt hozzá: .Ezt mondta tehát a PISTIS SOPHIA. hogy hirdessem ki PISTIS SOPHIA bűn­ bánatának megoldását. Könyörülj rajtam. zsoltárban. a te kegyelmességed szerint.Uram. Egészen moss ki engemet az én vétkemből! 3. és mondta: . Mert ismerem az én vétkeimet. És Márta lépett elő. én Istenem. és az én vétkem szüntelen előt­ tem van. irgal­ masságod sokasága szerint töröld el az én bűnömet! 2. azt mondván: 1. Hogy igaz légy beszédedben. 4. amelyeket PISTIS SOPHIA mondott. az most lépjen elő. Ennek megfelelően prófétált a te erőd Dávid által az 51. Márta.Nagyon helyes. és magyarázza meg az ő gondolatát. áldott vagy! 99 . Ez tehát a szavak megoldása. szellemem arra unszol. és tiszta az ítéletedben. Akit szelleme az ő szavainak meg­ értésére ösztönöz.

.

válts meg. 1. Fel­ vezettél a káosz felső területeire. egy vilá­ gosságerőt küldtem és a káoszra irányítottam.58. FEJEZET Jézus újra folytatta. az Első Rejtély nélkül. PISTIS SOPHIÁT Amikor Authádész kisugárzásai hozzám kiáltott. Dicsérlek. Authádésznak engem üldöző teremtményei süllyedjenek le újra a káosz alsó tereibe. mert téged magasztaltalak! 3. követték oda is. mivel a káosz magasabb területeire lett vezetve. amikor PISTIS SOPHIA ezeket mondta. hogy a PISTIS SOPHIÁT vigye ki a káoszból. 4. mert arra vágyom. És világosságerőm PlSTIS S O P H I Á T felvezette a káosz felső területeire. hogy hozzád kerüljek! Dicsérlek. hogy kivezesse a káosz mély területeiről és a káosz magasabb területeihez vigye. hogy ideje beteljesedett. És magamból. mert te vagy a megmentőm! 2. hogy a káosz magasabb területeire vezették. újra dicsérő himnuszt énekelve. mert vissza akarták vinni a káosz alsó helyeire. ó Világosság.Az történt. melyet mentésemre küldtél. Mélységes sötétség borítsa be őket és sötét éjszaka boruljon rájuk! Ne hagyd. Ne hagyj el a káoszban. ó. azt mondván: üldözték. PlSTIS SOPHIÁT hogy kivezettessen a káoszból. Elküldted magadtól a te világosságodat és megszabadítottál. és így szólt a tanítványaihoz: . hogy aztán teljesen megszabadítsam a káoszból. Világosság. amelyet leküldtem. az Első Rejtély parancsára várván. hogy ne lássa­ nak engem! 5. nehogy újra elhatalmasodjanak fölöttem! 102 . PISTIS SOPHIÁT Amikor Authádész teremtményei észrevették. Ne engedd fel őket a magasabb terekbe. hatalmasan sugárzott. mennynek világossága. ó. hogy meglássanak engem a te erőd világosságában. Az Én fényerőm pedig.

de nem használt nekik. az őket érje. Most pedig mondja meg az ereje képes erre. Salomé lépett elő. Megváltóm. 8. hogy elveszik a világosságomat. akinek PlSTIS SOPHIA szavai jelentésének megmondására kényszerít engem. és nem fogok rettegni. mert te vagy az én Istenem. Füstfelhő fedje be a szemüket és ködhomály sötétítse el őket. Uram. azért nem tudták teljesen elvenni az én világosságomat. mert te vagy az én Istenem. a saját fejükre roskadt. Világosság. 5. de nem tudták elvenni. . mondván: . Mivel a világosságban bízok. ó. Terveik erőtlenek legyenek. Ezt jelentik PlSTIS 103 SOPHIA PISTIS SOPHIA szavainak jelentését. Hálát adok neked. erőm a szavakkal: 1. A világosság az én megváltóm. és nem félek. ne engedd teljesülni! És ahol megegyeznek.Nagyon jó. A te erőd egykor Salamon által prófétált a következő szavai. mert te vagy a reménységem. Az Úrban reménykedem. s amit koholnak. ne hagyd. hogy meglássanak engem. Tervüket. És azt mondták. hogy erőmet elrabolják. A te igazságodat ingyen adtad nékem. 9. 6. 2. Salomé. Ne hagyj el.Uram. nem fogok félni. és a te karod mentett meg engem. Ne hagyd rájuk felkelni a napot. Álnok tervet szőttek. mert velem volt a te világosságerőd. Mivel a te parancsolatod nélkül terveztek. ott vedd el az övékét! 7. Hatalmuk ellenére legyőzettek. 7. Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. 3. és amit gonoszul terveztek. 8. Porba hulljanak az üldözőim. hogy elveszik egész világosságomat. Uram. Amikor Salomé befejezte. 9. hogy meg ne fogjanak engem. 4. Jézus így szólt neki: .6.

a világosságerőt.Amikor PlSTIS SOPHIA ezeket mondta a káoszban. Hódolt az én világosságerőmnek. Amikor aztán a PISTIS SOPHIÁBAN őt. 104 . és adja elő a megoldást. Dicsérő himnuszát így énekelte: 1.mind­ az. mely az ő fején fénykoszorú lett. minden szentségtelen anvag megmozdult őbenne. mialatt Authádész teremtményei látták ezt és örültek. többé nem válok el tőle. én nyugodt maradok. akkor a tiszta világosság megmaradt a fényláng erőkoszorújában. lépjen elő. A szentségtelen anyagok megsem­ misültek és a káoszban maradtak. 2. és őbenne minden megtisztult.59. mely koronaként ragyogott fel a fején. Ha minden anyag megmozdul is. 4. FEJEZET Jézus tovább beszélt. fénykoszorúvá tettem az ő feje körül. s azt mondta tanítvánvainak: . a PISTIS SOPHIÁBAN lévő ragyogó fénverő ujjongni kezdett. A világosság korona lett a fejemen. Amikor ez történt vele. Aki megérti e szavak értelmét. melyet megmentésére küldtem. ami Authádész teremtményei számára észlelhető -. Mert a világosság velem van. Amikor pedig ez fénvkoszorú lett a fején. És a PISTIS SOPHIÁBAN lévő ragyogó fény tisztája felerősítette lévő tiszta világosság beburkolta az én világosságerőmet. és én egyesültem a világossággal. hogy Authádész teremtménvei el ne rabolják tőlem. így szólt PISTIS SOPHIA. én nem semmi­ sülök meg. hogy Authádész teremtményei többé ne tudják hatalmukba keríteni őt. 3. Ha minden anyagom megsemmisül is és a káoszban marad . mert Authádész teremtményei nem tudták már elrabolni azt.

bizony mondom neked: Boldognak mondanak majd téged a föld egyik sarkától a másikig. belőled kelt. így felelt. A te gyümölcseid érettek és telik. Jézus felelt. 3. Mária pedig. melv nem sarjad. az áldott.Fiam e világ szerint. mint a koszorú. És ez örökség által lesznek megmentve a földiek és a magasságban lévők. 4. Ez a szent örökség a kezdet és a vég.Nagyon jól mondtad! Bizony. Jézus anyja. ódájában prófétált és mondta: 1. Amikor Jézus anyjától ezeket hallotta.Uram. ugyanígy kaptad a fényszűz hasonlatosságát a világosság szerint. megteltek a te üdvösségeddel. hanem élő vagy az én fejemen és te sarjadtál nekem. azt mondta neki: . mondván: . Jól van tehát.Mária. És miattatok keletkezett a sötétség. hirdesd ki PlSTlS SOPHIA szavainak magyarázatát. te is a Bárbelóban meghatározott alakot kaptad. Jézus anyja. te és a másik Mária is. Az igazság koszorúja fonatott nekem. s a te ágaidat sarjasztotta bennem.Ekkor Mária lépett elő. melyben most vagyok. mert az Első Rej­ tély öröksége betért hozzád. és mondotta: . Az úr az én fejemen. 2. parancsold meg nekem. hogy adjam meg PlSTlS SOPHIA szavainak magyarázatát. azt mondom neked. 105 . Továbbá az anvagtest. Nem tágítok tőle. s amelyet megtisztítottam és megvilágosítot­ tam. Istenem és Megváltóm a menny szerint. Mert nem hervadó koszorú. ezeknek a szavaknak megfelelően a te világosságerőd egykor Salamon 19. és így szólt: .

mely az Első Rejtély által jött le.Értitek-e. hogy ő is segítsen PISTIS SOPHIÁNAK. És találkoztak. minden ítélet és büntetés. és eljött az ideje. abban az idő­ pontban betelt a kezdettől fogva létező Első Rejtély teljesülése miatt.Uram. akkor énbelőlem is kijött egy másik világosságerő. és egyetlen hatalmas fényárammá váltak.én magam a káosz fölött voltam -. Kegyelem és igazság összetalálkoznak. hogy megváltassék a káoszból. az igazságosság a mennyből teldntett alá. zsoltárban: 11. igazságosság és békesség megcsókolták egymást. hogy amikor PISTIS SOPHIA kifejezte tizenharmadik bűnbána­ tát. hogy mit mondok nektek? Újra Mária sietett elő. megértem. Feltekintettem tehát az eonokhoz a magasságba.Úgy volt. és így szólt: . A kegyelem tehát a világosságerő. ÉS az Első Rej­ tély által a mennyekből küldött világosságerő leáramlott a belőlem kijövő világosságerőre. Amikor a világosságerőt láttam az eonokból kijönni és hozzám lesi­ etni . Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak.60. így szólt: . mivel bűnbánatát az Első Rejtély elfogadta. amit mondasz. melyet az Első Rejtély küldött nekem. amit PISTIS SOPHIÁRA róttak. És ez a Rejtély a magasságból egy nagy világosságerőt küldött nekem. és minden sötétségből kive­ zettessék. és láttam a fényerőt. FEJEZET Ismét beszélt Jézus. 12. Ezt illetően a te világosságerőd egykor Dávid által prófétált a 85. Az igazság a földből sarjadt. hogy PISTIS SOPHIÁT megmentsem a káoszból. hogy PlSTlS SOPHIÁT megsegítsem és a káoszból felvezessem. azt mondván tanítványainak: . 106 .

parancsold meg nekem is ezeknek a szavaknak a megmagyarázását. mely az Első Rejtélyből a magasságból jött elő és hatolt be PlSTIS SOPHIÁBA. A békesség az az erő. Az igazság pedig az az erő. hogy ezeket az erőket újra PlSTIS SOPHIÁBAN összponto­ 61. aki az egész világosságbirodalmat örö­ kölni fogod! Erre Mária. Jézus anyja is előlépett. mely az Első Rejtély által jött elő. 107 . amikor a káosz alsó területein tartózkodtál. az az erő. hogy az igazság a földből sarjadt. mindezt azért. Ezért mondta a te világosságerőd egykor Dávid által. és az ő erejével összeegyeztesd.Uram és Megváltóm.mert az Első Rejtély hallgatta meg PISTIS SOPHIÁT és irgalmazott meg neki megpróbáltatásai közepette. mely belőled jött elő. hogy PISTIS SOPHIÁT vezesse. mely a mennyből tekintett alá. hogy behatoljon Authádész teremtményeibe és elvegye tőlük a PlSTIS sítsd. FEJEZET Amikor Jézus ezeket hallotta. azt mondta: .Nagyon helyes. és így szólt: . Mária. te áldott. hogy PISTIS SOPHIÁT megmenthessed a káoszból. mert te a káosz alsó terü­ letein voltál. Továbbá az igazságosság az az erő. mert te tetted magadat teljessé az igazságban. Az igazságosság ellenben. SOPHIÁTÓL elvett világosságokat. mely tebelőled jött elő. mely tebelőled jött elő. Az igazság pedig az az erő.

Néztünk téged és őt. Úgy esett. és azt mondtad: „Hol van. hogy kísértet. és a szellemet ott találtuk az ágyhoz kötözve. mert azt hittem. téged is késztetlek a beszéd gondolatának magyarázatára. hogy hasonlítotok egymásra. Az ágyhoz kötöttet feloldoztuk. hogy kimehessek hozzád és Józsefhez a földekre.Akinek az esze meg tudja érteni. és így szólt: . sőt bátorí­ tom. Rád hasonlított. s úgy találtuk. hogy kimondja az őt ösztönző gondolatot. te vagy És a szellem azt mondta nekem: „Hol van Jézus. a testvérem. s az ágy lábához kötöttem a házamban. azonnal megértetted. az anyag szerint anyám. és a szellem nem jött le rád. egyszer Józseffel egy szőlőskertben voltál. Ez tehát az ige és a magyarázata: A kegyelem a szellem. melv próbára akar tenni engem. zavarba jöttem.Jézus azt mondta: . Ezalatt lejött a szellem a magasságból. így prófétált egykor a te erőd tenmagadról. Jer tehát. hogy amikor hallottál engem Józsefnek elmesélni mindezt. ahol József karókat vert a földbe. Amikor még kicsi voltál. megöleltétek és megcsókoltátok egymást. Megragadtam tehát. azt nem akadályozom. azt hittem. megdöbbent." Amikor József ezt hallotta tőled. Az igazság a földből sarjadt és az igazságosság az égből tekintett alá. Mária felelt tehát. nagyon örültél. hogy találkozzak vele?" Amikor ezt mondta.Uram. hadd lássam. és egyek lettetek. igazságosság és békesség megcsókolták egymást. amelyet a magasság Első Rejtélye 108 . és a szőlőskertben találtalak titeket. akibe betértem annak idején. ezt illetően a te erőd Dávid által prófétált: Kegyelem és igazság összetalálkoztak. azonnal visszamentünk együtt. beléptünk a házba. és bement a házamba. Mária. és én nem ismertem meg. különben itt várom őt ezen a helven.

és megkeresztelte az emberi nemet. s hogy az ember megkapja a Rej­ télyeket és örökölje a világosságbirodalmat. hogy az ember elidegenedjen a bűntől és összhangba kerüljön [megbékéljen] a te szellemeddel. hogy az emberi nemnek adja azokat. mely a magasságból lejött. Mária! 109 . hogy majd békében éljen a világosság teremtményeivel. mely a Rejtélyeket elhozta a magasságból.nyilvánít meg. ott az igazságos­ ság az az erő. Máriától. Az igazság viszont az az erő. a te anyagi testeddé lett. majd pedig prédikált az igazság birodalmáról. „az igazságosság az égből". Amikor pedig azt mondják.Nagyon szép. „az igazság a földből sarjadt". Ahol pedig azt mondják. hogy az emberek majd igazságosak és jók legyenek. hogy az igazság a te anyagtested. az azt jelen­ ti. A békesség pedig az az erő. Amikor Jézus ezeket a szavakat hallotta anyjától. és örököljék a világosságbirodalmat. Az igazságosság aztán a te szellemed. mely hozzám jött. ezért „az igazságosság és a béke megcsókolták egymást". és az igazság országáról prédikált. mely a te világ szerinti anyagtestedbe tért be. hogy az emberi nemnek odaadja a világosság Rejtélyeit. mert ő megszánta az emberi nemet. amikor Bárbelóból kivált. és szellemét küldte. hogy ez eltörölje az egész világ bűneit. azt mondta: . melv belőlem sarjadt az embervilág módjára.

a kegyelem a szellem. engem is sürget az erőm. mely rád jött.az. Ahol pedig erőd azt mondta Dávid által. és öröklik a világosságbi­ rodalmat. az a szellem a magas­ ságban. A kegyelem tehát isteni szellem. és az emberi nemnek megbocsátott. amikor János megkeresztelt téged.PISTIS SOPHIA EVANGÉLIUMA = = ^ ^ ^ ^ ^ ^ = 62.Uram. és szintén adjak magyarázatot. A békesség pedig Szabaóthnak. Máriából. hogy lépjek elő. Jézus azt mondta neki: . Mária így szólt: . hogy az igazság a földből sar­ jadt. ne neheztelj. mely benned van . a kegyelem és az igazság összetalálkoztak. hogy az emberi nemnek adja. mely édesanyádból. ott ez Szabaóthnak. FEJEZET Ekkor a másik Mária lépett elő. És ez az erő békítette ki az embereket a világosság fiaival. mely a mennyből tekintett le. melv rád jött. leereszkedett. mely keresztelt. a jónak erejére vonatkozik. a jónak ereje. Az emberek majd igazak és jók lesznek. és talál­ kozott Szabaóthnak.az igazságosság a világosság szelleme. Az igazságosság.Uram. Megszánta az emberi nemet. mely benned van és prédikálván az igazság helyeit hirdette. és így szólt: . mely rád jött. Továbbá azt mondják: Az igazságosság és a békesség megcsókolták egymást . ne bosszankodj miattam. és a magasságok Rejtélyeit hozta. a földlakóból sarjadt. a jónak erejével. Mióta azonban édesanvád beszélt veled e szavak magyarázatáról.Neked is megparancsolom a magyarázatot. mely minden Rejtélyt lehozott a magasból és az emberi nemnek adott. 110 .

Kitűnő és nagyszerű! Ez minden igémnek a megoldása. mely a te anyag­ testedben van. A kegyelem a Szabaóth ereje. mely belőlem kiment. és itt van Erzsébet. amikor magadat szolgáltad. amiről vilá­ gosságerőm egykor Dávid által prófétált. ez „az igazság. mely Erzsébetben van és Jánossá lett. mely bennem van. ha a szavak jelentését még egyszer előadom. Én Mária vagyok. édesanyjától. a jónak erejét jelenti. a te anyád. megfogantattál bennem. Uram. ald Jánossal találkoztál azon a napon. Ez arra az időre vonatkozik. Gábriel alakját vetted fel. aki te vagy Előtted járván prédikált ő. és prédikált az igazság útjáról. ne haragudj rám és bocsáss meg. János anyja.ez te vagy. így szólt: . amikor a keresztelőt kellett megkapnod. aki te vagy. leborult a lábai előtt.Amikor Jézus ezeket hallotta Máriától. Te és János az igazságosság és békesség vagytok. és az igazságosság a mennyből teldntett alá. ald eljött. leteldntettél rám a mennyből és beszéltél velem. Az igazság a földből sarjadt.Kitűnő.Uram és fiam és megváltóm. Miután pedig beszéltél velem. Továbbá a kegyelem és az igazság találkoztak . Az igazság ellenben az az erő. Te szántad meg az egész emberi nemet. akik megcsókolták egymást. te világosság örököse! Ismét Mária lépett elő. Amikor Jézus eze­ ket a szavakat hallotta Máriától. akivel találkoztam. Az igazság tehát Szabaóthnak. Jézus anyja. A kegyelem és az igazság összetalálkoztak. mely a földből sarjadt". 111 . így szólt: . megcsókolta azokat és így szólt: . Mária.

És ez az erő prédikált az igazság területeiről minden bal oldalon lévő helyen. melyek találkoztak: Te vagy a kegye­ lem. János. aki elhoztál minden Rejtélyt a te besugárzó Atyád. és megkeresztelted Szabaóthnak. amiről egykor az én világosságerőm prófétált Dávid által: A kegyelem és az igazság összetalál­ koztak. mely összekapcsolta magát veled. mivel ő leküldött Téged. és átöleltem az őbenne lévő világos­ ságerőt. hogy az egész világnak irgal­ mazz meg. nekem is parancsold meg a szavak magyarázását. Uram. Az igazság a földből sarjadt. és az igazságosság a mennyből tekintett alá. s amelyet balra taszítottál. amelyeket a te fényerőd Dávid által prófétált. a jónak erejét. FEJEZET János is előlépett. hogy hirdesd ki. És a kis Szabaóth. az Első Rejtélv. amit egykor mondtál nekünk: „Én a magasságból jöttem. a kegyelem és az igazság. és így szólt: . és ezt mondta: .0.Ez az az ige. János pedig válaszolt. fogta ezt az erőt. melv belőled kisugárzik. akit a magasság területeiről kiküldött a Te Atyád. a jó. bementem Szabaóthba. a jónak ereje. mely besugárzik. Az igazság viszont Szabaóthnak." Nos. melyek megcsókolták egymást". és így szólt: .63. az igazságosság és a béke megcsókolták egymást. és beletaszította Bárbelo anyagába. Bárbelónak az az anyaga lett aztán a te mai tested. az Első Rejtély. Jézus pedig felelt Jánosnak. a jóba. és odaadtad nekik a magasság Rejté- 112 . az igazságosság te vagy. az Első Rejtélv által.Neked is parancsolom. Te. És elmentél az archonok területeihez. „És az igazságosság és a békesség.

melyet Szabaóthtól. mely nagyon fényesen ragyogott. melyet Bárbelo kezéből vettél át. mely bement Bárbelo anyagába. és így szólt: . 64. FEJEZET Az Első Rejtély folytatta beszédét. és prédi­ kálta nekik az igaz helynek [igazság országának] Rejtélyeit. mely a földből sarjadt. hogy PISTIS SOPHIÁT mentsem ki a káoszból . szeretett testvér. melyek a fénykincsen kívül fekszenek. A béke pedig Szabaóth ereje. És elment a bal oldaliak területeihez. Atyámnak. János.Kitűnő. és a lélek. összejött. amikor te Jézusra leeresz­ kedtél. s így igazak lettek és jók. a jótól kaptam.lyeit. Az igazságosság. az Első Rej­ tély. melv kifelé sugárzik: . megfelel Szabaóth. a jó erejének. mely kisugárzik. amely ruha Jézus. hogy amikor János ezeket mondta. a mi megváltónk. tehát Én. mely a jobb oldali területekről jött. mely belőlem jött elő.Úgy történt. mint egy galamb. mely az égből tekintett alá. mert te a magasság tereiből jöttél a világosságbiroda­ lom Rejtélyeivel. bement Bárbelo anyagába. és egyetlen világosságáramlatot képezett. És te leereszkedtél a fényruhára.hogy Én és az erő. vagyis a te lelked. mely a magasságból jött. mivel az én Atyám küldött Engem. és Jabraóth hat eonjának minden archonja békét kötött a világosság Rejtélyével. az te vagy. Az történt. És az igazság. beszélt hozzá az Első Rejtély. a besugárzó [lepillantó] Első Rejtélvnek parancsára 113 . hogy az erő.

hogy segítsenek vissza Authádész teremtményeitől. Amikor pedig a világosságáramlatot levitték a káoszhoz. melyeknek világosságát egykor elvették. mivelhogy énáltalam [énbennem] visszakapták. és mindazt a fényerőt. Anyagteste ekkor teljesen átvilágosodott. Ami­ kor a világosságáram az Authádész teremtményeitől elvett világosság- 114 . és világosságban nem szenvedtek már hiányt. De ezt az áramlatot megtartani sem tud­ ták a teremtményein uralkodó Authádész semmiféle módszerével sem. beletaszította a testébe. és adják oda újra PlSTIS SOPHIÁN: a világosságerőket. melyet egykor elvettek tőlük. Gábriel meg Michael a világosságáramlatot PISTIS SOPHIA anyagteste fölé vezette. mert újra megkapták a világos­ ságukat. melyet egykor elvettek tőle. Ez az áramlat pedig minden világosságerőt kivont belőlük. oda fogják adni az embereknek a világosság Rejtélyeit. a világosságáramot a káoszhoz vitték. és leküldtem őket a káoszba. melyeket Authádész teremtményei elvettek tőle. vegyék PISTIS SOPHIÁNAK. és Authádész teremtményei ezt a világosságáramlatot nem merték megragadni a sötét káoszban. azonnal nagyon világos lett az egész káoszban. Michael és Gábriel pedig nem vett el magának világosságot PlSTIS SOPHIA fényeiből.lehívtam Gábrielt és Michaelt az eonokból. s a fényár kiterjedt minden teremtményére és területére. félni kezdtek még egymástól is. Őrájuk van bízva a világosságáram. akik. Michael és Gábriel pedig. és a benne lévő erők [képességek]. mint szolgák. Odaadtam nekik a világosság­ áramot. s amelyet a káoszhoz vittek. amit PlSTIS SOPHIÁTÓL vettek el. melyet visszavettek Authádész teremtményeitől. Mikor aztán Authádész teremtményei meglátták ennek az áram­ latnak nagy világosságát. melyet Én adtam nekik. megvilágosultak.

vagy tönkre is ment. oszladozó erőit a világosságok újra felállították. Miután az Első Rejtély megmondta tanítványainak. amelyeket azok PISTIS SOPHIÁTÓL vettek el. fényerejük fokozódott. és megmenttettek e fényáram által. 115 . és PISTIS SOPHIÁBA taszította. És SOPHIA világosságerői felismerték egymást az Én világosságáramla­ tom által. PISTIS SOPHIA teljesen ldvilágosodott. szintén vidámak és fényesek lettek.Megértitek-e mit mondok nektek? 65. PISTIS SOPHIA lankadó. Egy folyó jött elő.Uram.erőket mind beletaszította PISTIS SOPHIÁBA. akkor a világosságáramlatom megfordult és elhagyta a káoszt. hogy mi történt a PISTIS SOPHIÁVAL a káoszban. és így szólt hozzájuk: . Mindent magához vont. széles folyammá lett. és nagy. ami a te szavaid magyarázatát illeti. és így szólt: . amelyben azelőtt nem volt világosság. 2. ismét beszélt. Amikor pedig az Én világosságáramom elvette a fényeket Authádész teremtményeitől. és a templom felé fordult. És a PlSTIS SOPHIÁBA nyomott fények az ő anyagtestét egészen élénkké tették. És a PISTIS SOPHIÁBAN lévő világosságerők. a te világosságerőd Salamon által prófétált az ő ódáiban: 1. Újra fokozódott a világosságot észlelő képességük. s majdnem tönk­ rement. s újra a régiek lettek. amelyeket Authádész teremtményei nem raboltak el. FEJEZET Péter lépett elő.

3. ittak belőle. Elértek lelkeket. és mindent magával ragadott. mert az italt a legmagasságosabbnak a kezéből kapták. Továbbá az ige. melyekbe lélegzetet leheltek. belenyomtak a testébe 116 . hogy azok meg ne haljanak. 6. hogy nyíltan beszéljek. Uram. SOPHIÁTÓL vettek el. A kimerültek szíve felvidult. Ahogyan Salamon által prófétálta a te erőd: Egy folyó [zuhatag] jött elő. 7. ez azt jelenti: Authádész teremtményeitől elvett mindent világosságerőt. Meggörnyedteket felegyenesítettek. amelyet a te erőd mondott: Az egész országon átvezette. melyet Salamon mondott a te erőd által: Mindent magához rántott [vonzott] és a temp­ lomhoz vitte. Nem tudta visszatartani sem gát sem építmény. sze­ müknek világot adtak. széles folyammá vált. amit azok PlSTlS SOPHIÁBA taszította. Az az ige pedig. Ok kiszáradt ajkakat frissítettek. Mert egymásra ismertek az Úrban. Szomjuk csillapodott. akik a vizeket szabályozzák. és mindent betöltött. 5. Az egész országon átvezették. és megmentette őket az örök élet vize. nyíltságuknak erőt adtak. sem azok. azt jelenti: amikor Gábriel és Michael a világosságáramot PISTIS SOPHIA testéhez vezette. 8. ez azt jelenti: a világosságáram szétáradt a káoszban Authádész teremtményeinek minden területére. 4. Akik száraz homokon voltak. azt jelenti: Authádész teremtményei a világosság­ áramot nem tudták visszatartani a káosz sötétségének falai között. Boldogok annak az italnak a felszolgálói. akikre az élet vizét bízták. és újra PlSTlS Aztán az ige. Halljad tehát. 9. melyet a te erőd mondott: Gátak és építmények nem tudták visszatartani. és nagy.

mert azt beléjük taszították. s akiknek a világosságát azelőtt elvették. A magasság világosságrejtélyeit azoknak fogják adni. És az ige. amelyeket Authádész teremtményeitől vett vissza. azt jelenti: az ő erőiknek [képessé­ geiknek] nem hiányzott már a világosság. mivel a világosságot. s amely már-már halálán volt. És ahogyan a te erőd folytatta: Az italt a legmagasságosabbtól kapták. ott ez annak felel meg. melyet a te erőd mondott: Lelkeket élesztettek. amit mondtál. hanem mindet beletaszították PISTIS SOPHIÁBA. akik PlSTIS SOPHIABAN voltak. mert léleg­ zetet leheltek beléjük. amit elvettek tőlük. azt jelenti: PISTIS SOPHIA többi ereje. azt jelenti: mindazok. Az ige pedig: Akik száraz homokon voltak. szintén nagyon boldog lett. amelyet a te erőd mondott: A kimerültek szíve felvidult. A te erőd továbbá azt mondta: Kiszáradt ajkakat frissítettek. 117 . az Első Rejtélyből jött elő. amelyeket Authádész teremtményei nem raboltak el. akikre ez az áramlat rá lesz bízva. ez azt jelenti: a világosságot a világosságáram adta nekik. visszakapták. amelyet Authádész teremtményei azelőtt elraboltak tőle. AZ az ige pedig. s anyagteste felragyogott. melytől egykor elvették a világosságot. hogy a segítségül jött Mihálv és Gábor vitte a világosságáramot a káosz­ hoz. felélénkítették testének anyagát. vagyis: Gábor és Mihály semmit sem vett el magának PISTIS SOPHIA világos­ ságerőiből. hogy boldo­ gok ennek az italnak a felszolgálói.minden világosságot. s azután ők is vezették ki onnan. Az ige: A szomjuk csillapodott. azt jelenti: amikor a világos­ ságokat PISTIS SOPHIÁBA taszították. mely tebelőled. és megtelt fénytársaik világosságával. Ahol pedig a te erőd azt mondta. megkapták a világosságot. ittak belőle. hogy meg ne haljanak.

Továb­ bá: Egymásra ismertek az Úrban . mint azelőtt. 118 . hogy nyíltságuknak erőt adtak. azt jelenti.Kitűnő. és felismerték. És az ige. vagyis az egész világosságáram miatt és által megmenekültek. vagyis képesek a világossá­ got észlelni. amelyet a te világosságerőd Sala­ mon ódája által mondott. te áldott. ami azt jelenti: amikor PISTIS SOPHIÁBA nyomták az ő világosságait. újra belenyomta PISTIS SOPHIÁBA. melyet a te erőd mondott: A világosságáramlat mindent magához vonzott és a templomhoz vitt. Ez a kijelentések magyarázata. Továbbá: Szemeiknek világosságot adtak. akkor az azt jelenti: az erők [a képességek] visszakapták vilá­ gosságukat. helyreállították. hogy miután a fénvár visszavette PISTIS SOPHIA világosságait Authádész teremtményeitől. Amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Pétertől. Amikor a te világosságerőd azt mondta. Aztán az ige: Megmenekültek az örök élet vize által. azt mondta neki: . Péter.azt jelenti. s olyanok lettek. hogy többé ne essenek el.Továbbá: Elesett tagokat felegyenesítettek. majd megfordult. hogy PlSTIS SOPHIA erői megismerték egymást a fényár által. elhagyta a káoszt és rád jött. aki a templom vagy. Ez a magyarázata minden igének. mert már-már feloszlottak. akkor minden erejét [képességét] feltámogatták. hogy a világosságáram a magasból jött.

most visszavette tőlük. Amikor pedig ez a fényerő lejött. és így szólt: Az történt ezután. aki megijedt és nagyon zavarba jött. S újra Authádészükhöz kiáltottak. mint a suhanó nyílvessző. hogy világosságáramlatom a világosságerőket. és Authádész első ereje. ez a számtalan teremtmény együtt támadt PISTIS SOPHIÁRA. megint másik pedig sárkány alakjában jelent meg. és újra a káosz magasabb területeire jutott. és újra nagyon nyugtalanították őt. mivel az én Atyám. Mivel ennyire zaklatták. üldözték. s ezek újra elvehessek a PISTIS SOPHIA fényeit. ahogyan kezdetben volt. mely besugároz [benéz. hogy Authádész támogathassa a teremtményeit. hogy újra elvehessek PISTIS SOPHIÁTÓL a fényerőt. az Első Rejtély. nagyon megharagudtak PISTIS SOPHIÁRA. az oroszlánfejű erő is eljött a többi teremtménnyel együtt. fénye­ sen. 119 . és PISTIS SOPHIÁBA nyomta. És Authádész néhány teremtménye szoron­ gatta őt. hogy jöjjön és segítsen nekik. elmenekült előlük. Az lejött a káoszhoz. Az egyik teremtmény egy nagy kígyó alakját öltötte. hétfejű sárkánykígyó. bepillant]. És Authádész egy másik nagy fényerőt küldött le a tizenharmadik eon magasságából. egy másik egy nagy. amelyeket PISTIS SOPHIÁTÓL elvettek. miután tehát Authádész teremtményei észrevették. hogy mielőtt PISTIS SOPHIÁT egészen kivezettem volna a káoszból.66. újra leve­ zették a káosz alsó területeire. Authádész káoszban lévő teremtményei újra felbátorodtak. de Authádész teremtményei követték. FEJEZET Az Első Rejtély folytatta. és nagyon zavarba hozták. és szorongatni kezdték és üldözték PISTIS SOPHIÁT. ezt még nem parancsolta meg nekem. s ezen kívül PlSTlS SOPHIÁT felragyogni látták.

Amikor így zaklatták és nyugtalanították. hogy megpróbálja tőle újra elvenni minden belső erejét. ahonnan ki fogják vezetni őt. ó. Világos­ ság. Világosság! 3. te fogsz megszabadítani engem az ő hatal­ muk veszélyeitől. Amikor tehát Ádámász. hogy az ő lába ne érintse meg a sötétséget. hogy a tizenkét eonból letekintett Ádámász. a besugárzó Első Rejtély parancsára Én újra leküldtem Gábrielt és Michaelt és a nagy világosságzuhatagot. akkor Atyám. segítettél nekem! Hagyd a te világosságodat reám esni! 2. a zsarnok. ÉS az oroszlánfejű erő meg a kígyófejű erő meg a sárkánygyíkfejű erő meg a sárkányfejű erő meg Authádész minden más teremtménye azonnal körülvette a PISTIS SOPHIÁT. és tehozzád akarok jönni. mely mindegyikőjük fölött volt. a zsarnok. elbuktatta PISTIS SOPHIÁT. Világosság. mivel PISTIS SOPHIA a Világosságok Világosságához akart menni. Ezért haragudott rá. 0. Mert te vagy az oltalmazom. aki szintén haragudott PISTIS SOPHIÁRA. Nagyon szorongatták és veszélyeztették PlSTIS SOPHIÁT. hogy vezessék át a káosz területein. hogy elvegyék minden világosságát. Továbbá megparancsoltam. kinézett a tizenkét eonból. ó. és azt mondta: 1. vagyis ez a démon lejött a káoszba. És megparan­ csoltam Gábrielnek és Michaelnek. hogy Authádész teremtményei szorongatják PISTIS SOPHIÁT. látta. 120 .Ezután az történt. Amikor PISTIS SOPHIA ezt mondta. mert benned bízom. újra dicsérő énekkel kiáltott a világossághoz. hogy PISTIS SOPHIÁT kezeiken hordoz­ zák. hogy PISTIS SOPHIA segítségére siessenek. Amikor Ádámász ereje leért a káoszba minden teremtményhez. Mert te mentesz meg Authádész és Ádámász zsarnoknak a teremt­ ményeitől [kisugárzásaitól].

és elengedték PlSTIS SOPHIÁT. nem rettent meg Ádámász démonerejétől sem.Az történt. mert ő a világosságban bízott. de az erős fényt sem bírták. hogy amikor az angyalok lementek a káoszhoz a világos­ ságáramlattal. A világosságáramlat nem tágított egyik oldaláról sem. mely az eonokból jött. És Authádész minden teremtményétől elvettem az erőt. És az Én parancsomra. mely repülő nyílként csapott le a káoszba. balról is meg jobbról is és minden oldalon. hogy többé ne mehessenek a helyükre a tizenharmadik eonhoz. mialatt egy nagy világosság volt tőle balra is meg jobbra is. Ekkor megijedtek. az oroszlánfejű erő elé léptem. És PISTIS SOPHIA a világosság közepette volt. és minden oldalon. folyamot]. s így ő nem félt többé Authádész teremtményeitől a káoszban. a besugárzó Első Rejtély parancsára magam mentem le a káoszhoz nagy fényességben. mivel rendkívül erősen világított. és elvettem a benne lévő egész világosságát. És Authádész teremtményei nem tudták már megváltoztatni a kinézetüket. mialatt PISTIS SOPHIÁT minden oldalról körülvette. s így 121 . s így sokan lerogytak jobb oldalon. sem Authádész másik. Authádész teremtményei és Ádámász teremtménye meg­ látták a világosságzuhatagot [áramlatot. És Atyám. mely fénylett. PISTIS SOPHIÁHOZ pedig egyáltalán nem tudtak közeledni a nagy világosság miatt. És fénvkoszorú lett az ő fején. Authádész minden teremtmé­ nyét megfogtam. fején is koszorút képezvén. új erejétől. Egymáson estek keresztül és egymásba botlottak. PISTIS SOPHIÁT azonban nem tudták bántani. és sok más esett össze bal olda­ lon. A nagy világosságáram pedig körülvette PlSTIS SOPHIÁT minden oldalról. Amikor a világosságzuhatag körülvette PISTIS SOPHIÁT. ahogyan mérhetetlen fényességgel ragyogott. a kifelé sugárzó Első Rejtély parancsára a világosságáramlat rendkívülien világított. ő nagyon felbáto­ rodott.

mialatt ő rálépett Authádész kígyófejű teremtmé­ nyére. FEJEZET Amikor az Első Rejtély mindezt elmondta tanítványainak. hogy mostantól kezdve egyetlen magja se kelhessen ld. 2. mint a többi együtt. PlSTlS SOPHIÁT pedig kivezettem. a Mindenhatónak árnyéká­ ban nyugoszik az. Istenem. PlSTlS SOPHIÁT állandóan Authádész hétfejű sárkánykígyó-teremtményén hagytam állni. újra beszélni kezdett. zsoltárban: 1. az előbbi szavaid magyarázatát illetően a te világosságerőd egykor Dávid által prófétált a 91.Megértitek-e. mert ez hatalmasabb és gonoszabb volt. De lábbal tiporta a hétfejű sárkánykígyó-teremtményt és az orosz­ lánfejű meg a sárkányfejű erőt is. 122 . És a PlSTlS SOPHIA saját szemével látta. hogyan veszem el a világosságerőt az ellenségeitől. mialatt ő Gábrieltől és Michaeltől jobbra volt. És a nagy fényár újra belé áradt. az Első Rejtély vele voltam. váram. Az azt mondja az Úrnak: Te vagy az én oltalmam. Aid a Felségesnek védelmében lakozik. És PISTIS SOPHIÁT ldvezettem a káoszból. akiben bízom.Uram. 67. mit beszélek veletek? Jakab lépett elő. és így szólt: .mind erőtlenül estek össze a káoszban. és azt mondta: . elvettem a sárkánykígyóban lévő minden erőt. és megsemmisítettem egész anyagát. Én pedig.

Mivelhogy ragaszkodik hozzám. te vagy az én oltalmam! A Felségest választottad a te hajlékoddá. Az ő igaz­ sága pajzs és páncélként vesz körül. Vele vagyok háború­ ságában: megmentem és megdicsőítem őt. és meglátod a gonoszoknak megbünte­ tését. ezért meghallgatom őt. mert az ő angyalainak parancsol felőled. 9. hogy ezt nyíl­ tan is mondhassam: Az ige. Megvédem őt. Ez a magyarázata a szavaidnak. 4. 14. Mert azt mondtad. és hozzád nem is közelíthetnek. Bizony szemeiddel nézed. 13. Uram. megtaposod az oroszlánt és a sár­ kányt. Kígyón és áspiskígyón jársz. és megmutatom néki az én szaba­ dításomat. hogy őrizzenek téged minden utadban. 11. Nem illet téged a veszedelem. 10. 6. melyet a te erőd Dáviddal mondatott: Ald a 123 . Uram. megszabadítom őt.3. és jobb kezed felől tízezerén. Nem félsz az éjszakai ijesztéstől. sem a repülő nyíltól nappal. hogy meg ne üssed a lábadat kőbe. Mert ő szabadít meg engem a madarásznak tőrétől és a gonosz varázsló igéjétől. Hosszú élettel elégítem meg őt. Testével fedez be téged. sem a délben támadó démontól. Kézen hordoznak téged. Sem a sötétben settenkedőtől. mondja Isten. mert megismerte az én nevemet. 16. Elesnek mellőled ezerén. Hallgasd meg. 12. 8. 15. 5. 7. Segítségül hív engem. és csapás nem közelget a sáto­ rodhoz. és szárnyai alatt lészen oltalmad.

melyet a te erőd mondott: Nem félsz az éjszakai ijesztéstől. benne maradt a világosságár fényében. azt jelenti: PlSTIS SOPHIA a vilá­ gosságáram világosságában volt. mely az ő bal és jobb oldalán volt. megfelel PISTIS SOPHIA szavának: 0. azt jelenti: PlSTIS SOPHIA nem félt az ijedelmektől és nyugta­ lanságtól. és a szárnyai alatt lészen oltalmad. mert az erő a tizen- 124 . Továbbá az ige. Istenem. mely nappal repül. Továbbá az ige. melyet a te erőd mondott Dávid által: te szabadítsz meg engem a madarásznak tőréből és gonosz varázslattól. amely volt a káoszban. mely PISTIS SOPHIÁT minden oldalról pajzsként veszi körül. váram. mely repülő nyílként jött le a káoszhoz. ezek a világossá­ gáram szárnyai. amelvet a te erőd Dávid által mondott: Azt fogom mondani az Úrnak. benned bízom. melyet végül Authádész küldött a magasból. ami az éjszaka. A te világosságerőd pedig azt mondta: Nem fogsz félni a nyíltól. bizalommal megmaradt a világosság mellett. a Mindenhatónak árnyékában fog időz­ ni. Világosság. melyet a te világosságerőd prófétált Dávid által: az igazsága (hűsége) pajzsként vesz körül téged: ez a világosságáram világos­ sága. Továbbá az ige. és tehozzád jövök én. És te meg­ szabadítasz engem az ő hatalmuk veszélyeitől. mely tőled jött. melyet a te erőd mondott Dávid által: Testével fedez téged. Továbbá az ige. azt jelenti: mivel PISTIS SOPHIA a világosságban bízott. meg­ felel a PISTIS SOPHIA dicsérő éneke következő szavainak: Te vagy az én oltalmazom. te vagy az én oltalmam. És az ige. hiszek benned! Te fogsz megmenteni engem Authádész és Ádámász. amely általad jött le a magasságból.Felségesnek védelmében lakozik. azt jelenti: PlSTIS SOPHIA nem félt az erőtől. melvet a te erőd mondott: Nem fog félni a nappal repülő nyíltól. Továbbá az ige. a zsarnok teremtményeitől.

Uram. mely PISTIS SOPHIÁT mély bukásba taszította. . közülük sokan elestek a PISTIS SOPHIA bal oldalán. azt jelenti: PlSTIS SOPHIA nem fél az oroszlánfejű teremtménytől. de neld közelébe sem kerülhetnek. vagyis Authá­ dész teremtményeit. Továbbá az ige. sokan pedig a jobb oldalán. Továbbá éjszaka. mely délben pusztít. mert ez [Adámász alkotása] a tizenkét eonból jött. melyet a te erőd mondott Dávid által: Nem fog félni a bajtól és démontól. mely az éjszakának felel meg. Mivel pedig a tizen­ kettedik eonból jött. mely a délnek. mert a tizenkét eon a káosz és a tizenhar­ madik eon között terül el. hogy „nappal".délben. melyet a te erőd mondott Dávid által: Bizony sze­ meiddel nézed. és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. azért mondta a te világosságerőd. Továbbá az ige. s amely Adámászból a tizenkettedik eonból jött. Továbbá az ige. Ezért mondta a te erőd: Nem fog félni egy démoni zuhanástól [bajtól] délben. melyet a te erőd mondott Dávid által: Ezren fog­ nak elesni a bal oldalán. mely pontosan a kettő között van. mert a káoszból jött. mely a káoszban. melyet a te erőd mondott Dávid által: Nem fog félni a sötétben settenkedőtől. Ezért mondta Dávid. Ez megfelel PlSTIS SOPHIA esetének: PISTIS SOPHIA saját szemeivel nézte ellenségeit. azt jelenti: Amikor Authádész számtalan teremtménye nem volt képes a világosságár erős fényességét kibírni. hogy bánthassák.harmadik eonból jött. mert azt mondtad: te. hogy PlSTIS SOPHIA nem fél már a zsarnok Adámász démoni teremtményétől. tízezren a jobbja felől. a tizenkettedik órának felel meg. azt jelenti. vagyis a sötétségben ijesztgette. De nem 125 . s ez uralkodik a tizenkét eonon és teszi világossá azokat. hogy „dél". melyek egymás hegyén-hátán bukdácsoltak. vagy az én reménységem. és nem voltak képesek közeledni hozzá. Továbbá az ige.

hogy leplezetlenül mondhassam el. és nem jelentek meg. Visszatartottad ellenségeimet. 4. s kiemeltek engem a bőrruhákból. Megmenttettem a béklyóktól. ó. mint az ólom. A te igazságodban lettem erős. amelyet a te világosságerőd mondott Salamon által: Megment- 126 . 8. 3. és hozzád menekültem. a káoszból megmentett PISTIS SOPHIA magasztaló énekének magyarázata. 9. Sokan lenéztek és kitaszított voltam. Ellenségeim távoztak tőlem. ó. hogy egyik oldalam se legyen világosság nélkül. mert a te nyugodalmad örök. és a te igazságosságodban megtisz­ tultam. amikor megmentésemre és meg­ segítésemre jöttél. amelvet PISTIS SOPHIA zengett. mivel a káoszból megmenttetett. A te jobbod emelt fel engem. mert te szövétneket állí­ tottál a jobb kezem felől és a bal kezem felől. és én megigazultam a te jóságodban. 7. Hallgass meg. 6. amelyet PISTIS SOPHIA zengett az én tiszteletemre.Uram. 5. Uram. ami a himnuszt illeti. olyan voltam előttük.Megparancsolom neked a himnusz magyarázatát. Mert te voltál a jobb kezem felől. Uram! 2. Beárnyékoltál a te irgalmasságod árnyékával. Az ige. Tamás felelt. Általad jött hozzám a megszabadító erő. mert a te orcád volt velem és irgalmasságodban az én megmentőm. és te elvetted az én betegségemet. a te világosságerőd Dávid fia Salamon által prófétált az ódáiban: 1. Ez tehát. és így szólt: .És az Első Rejtély felelt neki és azt mondta: .

így Authádész teremtményei nem okozhattak bajt neki. melyet a te erőd mondott Dávid által: Az ő angya­ lainak parancsol felőled. amit PISTIS SOPHIA mondott. dicsérő énekét énekelte. nem ér baj téged. és kezei­ ken hordozzanak. mely az oroszlánfejű erőben volt. Továbbá az ige. úgy fizettél meg nekik.csak a szemeivel nézte őket. Uram. PlSTIS SOPHIA tehát nem csak nézte Authádész teremtményeit. Ahogyan Authádész teremtményei szándékozták elvenni PISTIS SOPHIA világosságát. Továbbá az ige. hogyan esnek át egymáson. vagyis hogyan fizetik vissza nekik a gonoszságukat. mert SOPHIA a magasság világosságában hitt. hanem a megbüntetésüket is látta. Továbbá az ige.azt jelenti: mivel PISTIS SOPHIA szorult helyzetében a világosságban hitt. hogy mit prófétált Dávid ahhoz hason­ lóan. és nem is szorongathatták. hogy mostantól ne tudjanak az ő területeikhez menni. s ezen kívül elvetted az erőt Authádész minden teremtményétől. hogy lábai ne érintsék az alsó sötétséget. és elvetted az ő világosságerejüket PISTIS SOPHIA világossága helyett. és látni fogod a gonoszok megbüntetését". „hanem ellenségeidet nézed. hogy meg ne üssed lábadat a kőbe .ez annak felel meg: Gábrielnek és Michaelnek megparancsoltad. hanem te. hogy őrizzenek téged minden utadon. míg aztán felvezetik és kezeiken felemelik. s meg ne ragadják őt az alsó sötétségben lévők. és csapás nem közeleg a te sátorodhoz . kísérjék. Nem csak saját szemével látta. melyet a te erőd mondott Dávid által: A Legmagasságosabbat választottad oltalmazódul. hogy PISTIS SOPHIÁT vigyék át a káosz minden területén. Továbbá megrögzítetted őket a káoszban. magad vetted el a világosságerőt. ha azt nézzük. sőt egyáltalán nem is közeledhettek hozzá. melyet a te erőd mondott Dávid által: Kígyón és áspis- 127 . az Első Rejtély.

Világosság! 2. mert ismeri a nevemet . megtaposod az oroszlánt és a sárkányt. és megmentett a te világosságleáramlásoddal [zuhatagoddal]. mindezektől megmenekült. ó. Ez a magyarázata a sza­ vaidnak.Ekkor az történt. azt jelenti: mivel Bennem bízik. a kígyófejű teremtményre és a baziliszkuszra. hogy felemelkedett a káoszból. Authádész teremtményeit pedig. hogy amikor PISTIS SOPHIÁT kivezettem a káoszból. FEJEZET Amikor az Első Rejtély ezt hallotta. 68.kígyón jársz. mialatt meghoztad nekem a segítséget és a megszabadulást. Mivel a világosságban hitt. rátaposott Authádész emanációira [kisugárzásaira/teremtmé­ nyeire]. amelyek harcoltak ellenem.ez az: amikor PISTIS SOPHIA odáig jutott. Mivel Authádész teremtményei szorongattak engem. Uram. és ezt mondta: 1. s rálépett az oroszlánfejű erőre és a sárkányfejű erőre. meg fogom menteni és árnyékomban védeni. Mert te körös-körül világosság lettél nekem. 3. Meg vagyok mentve a káoszból és meg vagyok váltva a sötétség kötelékeitől! Hozzád jöttem. 4.Kitűnő. újra hangosan felkiáltott. vissza­ tartottad a te világosságoddal. mert a te világosságod velem volt. szeretett Jakab! Az Első Rejtély folytatta beszédét. így szólt: . s nem tudtak közeledni hozzám. és azt mondta a tanítványainak: . a hétfejű teremt­ ményre. elvették az 128 .

Te pedig betakartál engem áramlatod világosságával. 8. és megtisztí­ tottál engem minden szentségtelen anyagtól. én pedig felragyogtam a te nagy erődben. hogy egyetlen részem se legyen világosság nélkül. mert te mindig mentesz. és a te világosságod miatt minden anyagom fölé emelkedtem. FEJEZET Amikor az Első Rejtély ezeket mondta tanítványainak. a te áramod tiszta világosságában. fényben-lakómnak van füle. bízom a te világosságodban. És a te világosságáramod emelt fel engem és tartotta távol tőlem Authádésznak engem szorongató teremtményeit. amikor a káoszból feljött. Authádész teremtményei távoztak. s eszem megértette a te beszédedet. 69. Tamás lépett elő és így szólt: . Nos. Balról is világított meg jobbról is. Bizodalmam pedig megerősödött. Ezután pedig teáltalad egy fényáradat jött le rám.erőmet és letaszítottak a káoszba. hogy világosan előadjam e szavak magyarázatát. és a káosz kötelékeitől megszabadult. Parancsold meg tehát. 129 . 6. az hallja. 5. mely megmentett engem. 7.Uram. és minden oldalról körülvett. úgy hogy nem volt már bennem vilá­ gosság. akinek van füle. ezért számukra én lomha. nehéz anyag lettem. amelyet mondott. Ez a PISTIS SOPHIA magasztaló éneke.

PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése. Továbbá az ige. melyet a te erőd mondott: Mint az ólom. és hozzád jöttem.PISTIS SOPHIA következő mondása: A te világosságod volt velem. Továbbá az ige. megfelel PISTIS SOPHIA következő szavainak: Meg vagyok váltva a sötétség kötelékeitől. mely megmentett engem. Továbbá az ige. melyet a te erőd mondott: Visszatartottad ellenségei­ met.megfelel PISTIS SOPHIA szavainak: Authádész teremtményeit. melyet a te erőd mondott: Te voltál a jobb kezem felől. melyet a te erőd mondott: Sokan lenéztek. lenéztek és lelöktek a káoszba minden világosság nélkül. ó. és hozzád menekültem. visszatartottad a te világossá­ goddal.tettem a béklyóktól. Továbbá az ige: Általad lett meg nekem a megszabadító erő. számukra lomha.megfelel PISTIS SOPHIA szavának: Körös-körül világosság lettél nekem. melyet a te erőd mondott: Mert te fáklyát állítottál a jobb kezem felől és a bal kezem felől. Uram. és nem jelentek meg . mikor megmentésemre és segítségemre jöttél . Továbbá az ige. ó. és megmentett a te világosságáramlatoddal. PISTIS SOPHIA szavaival: A te erőd világított jobbról is 130 . Továbbá az ige. melyek harcoltak ellenem. megfelel PISTIS SOPHIA kijelentésének: Ezután pedig teáltalad egy világosságerő jött hozzám. És az ige.PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Amikor elvették a világos­ ságaimat. Világosság. irgal­ masságodban az én megmentőm . és kitaszított voltam. hogy egyik oldalam se legyen világosság nélkül. hogy Authádész teremtményei szorongattak engem. melyet a te erőd mondott: A te orcád volt velem. mialatt meghoztad nekem a segítséget és a megszabadulást. olyan voltam előttük . nehéz anyag lettem. és nem tudtak közeledni hozzám. elvették az erőmet.

amikor a káoszból megmentették. melyet a te erőd mondott: Beárnyékoltál a te irgalmas­ ságod árnyékával. Továbbá az ige. PISTIS SOPHIÁNÁL a következőknek felel meg: Megtisztítottál engem minden szentségtelen anyagomtól. mely engem felemelt és Authádésznek engem szorongató teremtményeit távol tartotta tőlem. melyet a te világosságerőd mondott Salamon által: Megigazultam a te jóságodban. melyet a te erőd mondott: A te igazságodban lettem erős. és minden oldalról körülvett. mert te mindenldt megmentesz. hogy a te világosságáramod az.meg balról is. Ez tehát. 131 . PlSTlS SOPHIA himnuszának egész magyarázata. távoz­ tak tőlem. az a lejelentése PlSTlS SOPHIÁNAK. ezt jelenti PISTIS SOPHIÁNÁL: Te pedig betakartál engem áramlatod világosságával. és te levetted rólam a betegséget. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Megerősödtem a te világosságodban. Továbbá az ige. és én a te világosságod által mindazok fölé emelkedtem. s magam is tiszta világos­ ság vagyok a te áramodban. Uram. melyet a te erőd mondott Salamon által: A te jobbod emelt fel engem. Továbbá az ige. és megváltották a sötétség kötelékeitől. Továbbá az ige. Továbbá az ige: Ellenségeim távoztak tőlem. megfelel PISTIS SOPHIA mondásának: Meg vagyok mentve a te kegyelmedben. mert a te nyugodalmad örök. hogy egyetlen részem se legyen világosság nélkül. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Authádész teremtményei. és a te igazságosságodban megtisztultam. Továbbá az ige. melyet a te erőd mondott: Kiemeltek engem a bőr­ ruhákból. melyek szorongattak engem.

Nagyon jól mondtad Tamás. 132 . És hatalmat adtál nekem. Magasztallak! Határozatod alapján kivezettél engem a magasabb eonból. 3. 6. Te tetted Authádész minden teremtményét erőtlenné. FEJEZET Az történt. engem pedig az ő anyaga fölé állítottál. És a hétfejű sárkánykígyót leverted és kitaszítottad az én keze­ immel.70. Authádésznak engem ellenségesen szorongató teremtményeit elterelted tőlem és szétszórtad őket. Te pedig velem voltál.PISTIS SOPHIA folytatta engem dicsérő himnuszát. Megsemmisítetted. hogy mostantól kezdve a magja se keljen ki. És a te világosságod burkolt be engem mindenhol. mely minden fölött van. és az én utamat kiegyenesí­ tetted. áldott vagy te! Ez PlSTIS SOPHIA him­ nuszának magyarázata. és azt mondta tanítvá­ nyainak: J . mialatt nekem mindehhez erőt adtál. 5. 2. Mert te elvetted a világosságerejüket. És határozatod alapján mentettél meg engem újra a lenti területekről. és visszavetted szá­ momra elvett fényerőimet. hogy meg­ szabadítsam magamat Ádámász teremtményeinek kötelékeitől. 7. és így szólt: 1. Az Első Rejtély pedig folytatta beszédét. azt mondta neki: . És elvittél engem minden anyagi sötétségből. hogy ldvezessél a káoszból. hogy amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Tamástól. Az én világosságerőimet elválasztottad az anyagtól. s a lenti területekre vittél engem. és én látni kezdtem. 4.

és a te világosságod legyen bennük. 11. Aki megérti ezt a meg­ bánást. Máté válaszolt. hirdesd ki PISTIS SOPHIA e himnuszának magyarázatát.8. Máté. Máté lépett elő. hogy nyíltan adjam elő. FEJEZET Amikor pedig az Első Rejtély befejezte beszédét. Felvezettél engem a káosz fölé. és azt mondta: . az lépjen elő és magyarázza meg.Megparancsolom. a pusztulás zavaros helye fölé. világosságerőd egykor Salamon ódájában prófétált erről: 133 . és minden erőm a te világosságodban megújuljon.Megértettem PISTIS SOPHIA himnuszának megoldását. hogy az ezeken a helyeken lévő anyagok mind feloszoljanak. Belém fektetted a te zuhatagod világosságát. és minden világtalan tagomnak megtisztított világosságot adtál a magasság világosságából. s én megtisztult világosság lettem. és fényes orcád elmúlhatatlan élet lett nekem. 9. Parancsold meg. és így szólt: . 10. Tagjaimnak egyenes utat adtál. Ez PISTIS SOPHIA második magasztaló éneke. És az Első Rejtély felelt. és így szólt: . Ezekbe az erőkbe [képességekbe] a te megtisztított világosságodat nyomtad bele. 71.Ami PISTIS SOPHIA himnuszának magyarázatát illeti.

Uram. 9. mely fent van. az vezetett fel engem az alsó területekről. 3. ez PISTIS SOPHIA következő szavainak felel meg: Magasztallak. bárhol voltam. s a lenti területekre vittél engem. Fogtad a holt csontokat. A te jobbod megsemmisítette a rágalmazónak mérgét. hogy segíts nekem. Megszabadítottad őket a sírboltokból és a tetemek közül elvit­ ted őket. Szétszórta ellenségeimet. És te velem voltál. Halljad. és hatalmat adott nekem béklyóim szét­ szakítására. 8. A te határozatod szerint vezettél ki engem a magasabb eon­ ból.1. és engem az ő gyökere fölé állított. 134 . és a megdermedteknek életerőt adtál. És a te határozatod alapján mentettél meg és vezettél fel engem a lenti terekből. Eonodat a múlandóság fölé irányítottad. a mélységből. és testtel ruháztad fel őket. Megmagyarázta nekem a középen lévőket. 10. A te gazdagságodat építetted reá. Ez tehát PISTIS SOPHIA himnuszának megoldása. Utad elronthatatlan és a te orcád lett nekünk. a fentiekből. 2. 7. a te neved vett körül engem. 6. hogy leplezetlenül elmondjam: Az ige. és a te világosságod legyen mindeneknek alapja. hogy minden feloszoljon és megújuljon. fentről. A hétfejű kígyót az én kezeimmel verte le. a mélységből. melyet a te erőd mondott Salamon által: Aki levezetett engem a magasabb terekből. hogy megsemmisítsem a [kígyó] vetését [sperma]. 5. az vezetett fel engem az alsó terüle­ tekről. 4. és szent lakóhely lett. kezed utat csinált a te igazaidnak. 11. Aid levezetett engem a magasabb terekből.

Továbbá az ige. melyet a te erőd mondott: A kezeddel készítettél 135 . ezek PISTIS SOPHIA következő szavai: Te pedig velem voltál. PlSTIS SOPHIA kijelentésének felel meg: És böl­ csességgel ajándékozott meg engem. és oktatott engem azok felől. mialatt nekem mindehhez erőt adtál. Es a te világosságod burkolt be engem mindenhol. hogy megoldhassam béklyóimat. és mindenhol a te neved vett körül engem. melyet a te erőd mondott: És velem voltál. Továbbá amit erőd mondott Salamon által: Szétszórta ellenségeimet és vádolóimat. melyet a te erőd mondott: A te jobbod megsemmi­ sítette a rágalmazó mérgét. Továbbá az ige. mert te elvetted az erejük világosságát. megfelel PISTIS SOPHIA kijelentésének: És a hétfejű sárkánykígyót leverted az én kezeimmel. Továbbá az ige. Megsemmisítetted. hogy a magját is megsemmisítsem.És az ige. Továbbá az ige. melyet a te erőd mondott Salamon által: Fogta a középen lévőket. hogy segíts nekem. melyet a te erőd mondott: Ellátott bölcsességgel. hogy megszabadíthassam magamat Adámász teremtményeinek kötelékeitől. hogy a magja mostantól kezdve ki ne keljen. melyet a te erőd mondott: A hétfejű kígyót leverte az én kezeimmel. és a szét-szórakodásba hajtottad őket. és az ő [a kígyó] gyökerére állított. Továbbá az ige. és az ő anyaga fölé állítottál. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Te tetted Authádész minden teremtményét erőtlenné. és én láttam azt. PISTIS SOPHIA kijelentése: Authádésznak engem ellensé­ gesen szorongató teremtményeit elterelted tőlem. PISTIS SOPHIÁNAK a következő sza­ vaira vonatkozik: És az én erőmben lévő anyagot újra megtisztíttattad teáltalad.

melyben már nem mozdult világosság. PISTIS SOPHIÁNÁL: A te utadat egyenesnek készítetted nekem. hogy minden feloszoljon és megújuljon. vagyis a káoszban lévő sötét teremtményektől. megfelel PISTIS SOPHIA szavainak: Te vezettél fel. melyektől elvetted a világosságot. megfelel PISTIS SOPHIA kijelentésének: Te megerősítetted bennem a te áramod világosPISTIS SOPHIÁNÁL: É S mindegyikőjükben a te világos­ 136 . Továbbá az ige. melyet a te erőd mondott: Kiszabadítottad őket a sírokból és elvitted őket a tetemek közül. a PISTIS SOPHIÁNÁL: É S te sza­ badítottál meg engem a káosztól. PlSTIS SOPHIÁNÁL: És az én utamat kiegyenesítetted [megigazítottad].utat a te igazaidnak. Továbbá az ige. és orcád világossága elmúlhatatlan élet lett nekem. hogy kivezess a káoszból. melyekben nem volt világosság. hogy az ezeken a helyeken lévő anyag mind feloszoljon. és minden tagomnak. melyet a te világosságerőd mondott Salamon által: A te gazdagságodat építetted reá. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Vetted az én erőimet. és szent lakóhely lett. Továbbá az ige. és a megdermedteknek életerőt adtál. és vittél el az anyag sötétségeiből. melyet a te erőd mondott: Orcád elronthatatlan út lett. és a világosságban minden erőm megújuljon. mert hittem benned. Továbbá az ige. a te erőd vezetett fel engem a káosz és a vész fölé. melyet a te erőd mondott: A te világosságod minde­ neknek alapja lett. életvilágosságot adtál a magassá­ godból. melyet a te erőd mondott: Holt csontvázakat testtel ruháztál fel. Továbbá az ige. Továbbá az ige. ságod lett. melyet a te erőd mondott: Eonodat a romlandóság fölé rendelted. és a te megtisztított világosságoddal töltötted meg azokat.

72.ságát. akinek az esze bölcs lett. azt mondván: . És az Első Rejtély folytatta. és azt mondta: . így szólt: . Uram. Világosság. FEJEZET Amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Mátétól. hogy megértse PISTIS SOPHIA szavait.PISTIS SOPHIA pedig újra himnuszt mondott. 0. az erőmet te vezetted fel a káoszból.Kitűnő. fel tehozzád énekeltem dicsérő him­ nuszomat. eszem mindig kész előlépni.Uram. Mária lépett elő. hogy Authádész ellensé­ ges teremtményei elvegyék a világosságomat. s nem hagytad. mert fenyeget engem. szeretett Máté! Ez PlSTIS SOPHIA himnuszának magyarázata. Ekkor azonban az Első Rejtély ezt mondta neki: 137 . és gyűlöli a mi nemünket. Ez tehát. és én megtisztult világosság lettem. és mentettél meg azok elől. Azt fogom mondani: Te vagy a magasabb világosság. akik leszálltak a sötétségbe. az lépjen elő és adja elő a magyarázatát. Világosságok Világossága. Amikor az Első Rejtély ezeket mondta a tanítványoknak. 3. Te mentettél meg engemet. 0. és szavaid magyarázatát előadni. és így szólt: 1. mert te mentettél meg és vezettél engem tehozzád. PISTIS SOPHIA himnuszának magyarázata. de félek Pétertől. Ezeket a szavakat mondta újra PISTIS SOPHIA. 2. NOS.

És az Első Rejtély újra folytatta beszédét. amikor hozzád kiáltottam. 2. megmen­ tettél engem a sírba szállók elől. ami a PlSTlS SOPHIA szavainak megoldását illeti. meggyógyítottál engem. Mária. A világosság lett a megmentőm. Tehát. a te világos­ ságerőd egykor Dávid által prófétált a 30. Magasztallak. Uram.Uram. Márta lépett elő. és nem engedted. így szólt az Első Rejtély: . 73. és így szólt: 1. és azt mondta az Első Rejtélynek a tanítványok körében: . és a káoszt körülöttem szét­ szakította.PISTIS SOPHIA folytatta dicsérő énekét. Mária pedig így felelt. erre vonatkozóan a te erőd egykor Dávid által prófétált: 138 . és azt mondta tanítványainak: . Istenem. hogy előlépjen és a szavaim magya­ rázatát adja.-Akit a világosság szelleme tölt el. 2. És sötétségemet világossággá változtatta. Uram. hogy ellenségeim örüljenek rajtam. Mária. most te hirdesd ki PlSTlS SOPHIA szavainak magyarázatát. áldott vagy te. zsoltárban: 1. Amikor az Első Rejtély ezeket elmondta.Uram. s engem világossággal övezett fel. FEJEZET Amikor Mária ezeket mondta. Uram. felhoztad a Seholból az én lelkemet a magasságba. és így szólt: .Nagyon szép. azt senki sem fogja tudni akadályozni. hogy felemeltél engem a mélységből. 3.

11. Az Úr lett az én segítségem. 12. Siralmamat vígságra fordította; leoldozta gyászruhámat, és körül­ övezett örömmel. Amikor az Első Rejtély ezt hallotta Mártától, azt mondta neki: - Nagyon jó, Márta! Az Első Rejtély folytatta beszédét, és ezt mondta tanítványainak:
- PISTIS SOPHIA folytatta himnuszát, és így szólt:

1. Erőm, dicsérd a világosságot, s ne felejtsd el a sok világosságerőt, melyet adott neked. 2. Bennem minden erő dicsérje az ő szent Rejtélyének nevét: 3. Aki minden bűnödet megbocsátja, aki megmentett téged minden bajodtól, amellyel Authádész teremtményei zaklattak téged; 4. aki a te világosságodat megmentette Authádész teremtményeitől, melyek a pusztulás hozzátartozói; és aki irgalmasságában téged világos­ sággal koszorúzott meg, hogy megváltson; 5. aki megtisztult világossággal töltött meg téged. Alapjaidtól meg­ újulsz, mint a magasság Láthatatlanjai. PISTIS SOPHIA ezekkel a szavakkal fejezte ki dicséretét, mert megme­ nekült, és mindenre emlékezett, amit tettem érte.

74.

FEJEZET

Amikor az Első Rejtély ezeket mondta, így szólt a tanítványaihoz: - Aki ezeknek a dolgoknak a jelentését megértette, az lépjen elő, és mond­ ja meg nyíltan.

139

Ekkor újra Mária lépett elő, és így szólt: - Uram, PISTIS SOPHIÁNAK e himnuszát illetően a te világosságerőd egykor Dávid által prófétált: 1. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. 2. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéte­ ményéről. 3. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden beteg­ ségedet. 4. Aid megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. 5. Aki jóval tölti be a te lelkedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. A sas is a magasban lakik, mint a Láthatatlanok. Ez tehát azt jelenti, hogy a SOPHIA fel fog ragyogni, mint a Láthatatlanok a magasságban, amilyen ő is volt kezdetben. Amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Máriától, azt mondta: - Nagyszerű, Mária, áldott vagy te! Ezután az Első Rejtély folytatta beszédét, és ezt mondta a tanít­ ványoknak: - Fogtam a PISTIS SOPHIÁT, és felvezettem egy olyan területre, mely a tizenharmadik eon alatt terül el. És a világosságnak egy új Rejtélyét adtam neki, mely nem az ő eonjától, nem a Láthatatlanok területéről való. Továbbá adtam neki egy világossághimnuszt, hogy az eonok archonjai mostantól kezdve ne árthassanak neki. És ott helyeztem el őt, amíg utána nem megyek, hogy felvigyem magasabb helyére. Úgy történt, hogy amikor erre a területre vittem, újra ezt a himnuszt mondta:

140

1. Tele bizalommal hittem a világosságban, és ő emlékezett rám és meghallgatta dicsérő énekemet. 2. Erőmet a káoszból és az egész anyag legalsó sötétségéből felvezette, és felemelt engem. Egy magasabb és biztos eonba vitt. Arra az útra veze­ tett, mely az én területemre visz. 3. És új Rejtélyt adott nekem, mely nem az én eonomtól való. És világossághimnuszt adott nekem. Most, ó, Világosság, minden archon látni fogja, mit cselekedtél velem, félni fognak és hisznek majd a világos­ ságban. Ezt a himnuszt mondta tehát PlSTIS SOPHIA, és örült, hogy kiemel­ tetett a káoszból és a tizenharmadik eon alatti területekre vezették. Nos, akinek az értelme kész megérteni PISTIS SOPHIA himnuszának gondolatát, az lépjen elő és mutassa meg. András lépett elő, és így szólt: - Uram, erről prófétált egykor a te világosságerőd a 40. zsoltárban Dávid által: 1. Türelmesen vártam az Urat, és hozzám hajolt és meghallgatta a kiáltásomat. 2. És kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvén lépteimet. 3. És új éneket adott szájamba, a mi Istenünknek dicséretét. Sokan fogják látni, és megfélemlenek, és bíznak az Úrban. Amikor András előadta PISTIS SOPHIA gondolatát, azt mondta neki az Első Rejtély: - Kitűnő, András, te áldott!

141

75.

FEJEZET

Az Első Rejtély folytatta beszédét, és azt mondta tanítványainak: - Mindez megtörtént PISTIS SOPHIÁVAL. Amikor aztán a tizenharmadik eon alatti helyre vittem őt, s meg akartam válni tőle, hogy a világossághoz menjek, így szólt hozzám: - Ó,Világosságok Világossága, a világossághoz akarsz menni és meg­ válsz tőlem, és a zsarnok Ádámász tudni fogja, hogy elmentél, s tudni fogja, hogy megmentőm nincsen jelen. Újra ide fog jönni erre a helyre, minden archonjával, melyek gyűlölnek engem, és Authádész is erőt fog adni oroszlánfejű teremtményének, és mindannyian eljönnek, egyszerre kínoznak engem és egész világosságomat elveszik, hogy újra erőtlen és világtalan legyek. Ezért hát, ó, Világosság és én világosságom, vedd el az ő világosságerejüket, hogy mostantól kezdve ne legyenek képesek kínozni engem. Amikor ezt hallottam PlSTIS
SOPHIÁTÓL,

feleltem neki, és azt mond­

tam: „Atyám, aki ldsugárzott engem, még nem parancsolta meg nekem, hogy vegyem el tőlük egész világosságukat. De lepecsételem Authádész és a téged gyűlölő archonjainak területét, mivel te a világosságban hittél. Továbbá lepecsételem Ádámász és az ő archonjainak területét, hogy közü­ lük senld se háborúzhasson ellened, míg el nem jön az idejük, és az én Atyám megparancsolja nekem az ő világosságuk elvételét.

142

76. FEJEZET

Azután azonban újra beszéltem neki: - Hallgass ide, hogy beszéljek veled az időről, amikor mindezek meg­ történnek. Mindezek történnek, amikor három idő eltelt.
PISTIS SOPHIA felelt, és ezt mondta nekem:

- 0, Világosság, miről tudom meg, hogy a három idő eltelt, hogy örül­ jek és ujjongjak, hogy eljött az idő, amikor engem az én helyemre viszel? Továbbá annak fogok örülni, hogy eljött az ideje, és elveszed mindazoknak a fényerejét, akik gyűlölnek engem, mert a te világosságodban hittem. Én pedig feleltem, és azt mondtam neki: - Ha látni fogod a nagy világosságkincs kapuját, ha látod, hogy ez nyitva van a tizenharmadik eon felé, a bal oldali, ha ez a kapu nyitva áll, akkor a három idő beteljesedett.
Ekkor felelt a PlSTIS SOPHIA és azt mondta:

- 0, Világosság, miről ismerem majd fel - mivel ezen a területen vagyok -, hogy az a kapu nyitva van? Én pedig feleltem, és azt mondtam neki: Ha az a kapu nyitva lesz, akkor minden eonlakó tudni fogja a nagy világosság miatt, mely min­ den területükön uralkodni fog. De meglásd, úgy rendeztem be, hogy az archonok nem mernek majd gonoszkodni veled a három idő teljesüléséig. Neked pedig hatalmad lesz, hogy lemenj tizenkét eonjukhoz, ha tetszik, és megfordulhatsz, hogy újra a te területedhez menj, mely a tizenharmadik eon alatt van, ahol most vagy Arra azonban nem lesz hatalmad, hogy belépj a kapun a magasságban, mely a tizenharmadik eonban van, hogy bemehess a területedre, ahonnan jöttél.

143

hogy leküldje a káoszba. Én azonban minden erődet elveszem tőle és neked adom. mondta el az Első Rejtély a tanítványoknak. ahová vittelek. és én nem késlekedem majd. Amikor PISTIS SOPHIA ezeket a hozzá intézett szavakat hallotta tőlem. hogy elvegyék a világosságodat. Az Olajfák-hegyén ült a tanítványok körében. és azt hiszi. ahonnan jöttél. Elkeseredetten ellened fordul. és segítségedre sietek. és így szólt: .Mindezek után pedig az történt. mely a tizenharmadik eon alatt fekszik. és hogy az erőtől te vetted el a világosságot. hogy erejét te kötötted meg a káoszban. s az bemehessen a teremtményeibe. hogy elvegyem a világosságu­ kat. amíg majd elvihetlek a te helyedre. nagyon örült. és leszállok az ő területeikre. Authádész és archonjai újra szo­ rongatni fognak téged. Gyorsan hozzád jövök az alattad lévő területekre. melyek PlSTlS SOPHIÁVAL történtek. Ha tehát abban az időben szorongatnak téged. eljövök és elhozom neked. Ezután folytatta. és a világossághoz mentem. Én pedig elvittem őt arra a helyre a tizenharmadik eon alá. 77.Ha pedig a három idő beteljesedett. Ezt Ádámász fogja elkezdeni. és el akarja majd rabolni a világosságodat. mialatt az embervilágban voltam 144 . megváltam tőle. És ahhoz a területhez megyek. amikor ezeket mondta. énekelj a világosságot dicsérő himnuszokat. FEJEZET Ezeket az eseményeket. mert haragszik rád. hogy azok képesek legyenek a káoszból feljutni az ő [Authádész] területéhez.

én az embeivilágban voltam. nagyon haragudván rá. És látta. hatal­ mas teremtésének akarta adni. hogy PISTIS SOPHIÁT azok nyugtalanítsák. míg el nem vették tőle egész világosságát. hogy azt levigyék a nagy. kívülről azonban első Rejtélyben. hogy Ádámász erejét PISTIS SOPHIA fogta meg a káoszban. zavaros [káoszos] erejébe. amelyben kibontakoztam. lenézett a káosz területeire." Amikor ez az időpont bekövetkezett. meg azt hitte. s ott belenyomják az ő sötét. mialatt nálatok ültem ezen a helyen. s a két sötét teremtés azon a helyen szo­ rongassa és megzavarja őt. mialatt tehát ezen a helyen ültem az Olajfák-hegyén. hogy az erő sötét. mert én elvettem a világosságát tőle. két hatal­ mast a káoszban. mielőtt elküldték a ruhámat. Ekkor Ádámász kisugárzott magából egy sötét teremtést és egy további zavaros teremtést. ezen a helyen ugyanis. hogy ehhez a sötét káoszhoz vigyék. hogy megkapjam második ruhámat. Ádámász ekkor PlSTIS SOPHIÁRA gondolt. Adámász kite­ kintett a tizenkét eonból. amelyről PISTIS SOPHIÁNAK beszéltem: „Adámász és minden archonja szorongatni fog téged. hogy PISTIS SOPHIÁT ott veszélyeztesse. üldözni kezdték SOPHIÁT. és két sötét.és az út szélén ültem. betelt az idő. Ádá­ mász PISTIS SOPHIÁTÓL el akarta venni a világosságot. És elhozta sok archonját. melyet visszahagytam a belülről huszonnegyedik. hogy démoni erejében a káoszban semmi világosság sincsen már. sötét káoszhoz. Nagyon elkeseredett és haragot haragra halmozott. És alkotott egy sötét helyet az ő területén. hogy az ő erejéből PISTIS SOPHIA vette ld a világosságot. és meglátta. mert azt hitte. az Olajfák-hegyén. az Olajfák-hegyén. hogy ez a sötétté 145 . és mielőtt a magasságba jutottam. mely a Nagy Felfoghatatlan. és nem képes az ő helyére a tizenkét eonhoz menni.

ahogyan mondtad: „Segíteni fogok neked. és Én veletek ültem ezen a helyen. mert Én elvettem a világosságát. akik most ellenem keltek! 7. benned hittem. 6. ahogyan engem szorongatott. ha ezzel az erővel valami jogtalanságot cselekedtem volna. és segíts nekem! 2. ez az erő most sötét volt. ha azt tettem volna. hogy amikor PlSTIS SOPHIÁT üldözték. Hanem haragudott rám Ádámász. Hogy el ne vegyék a világosságomat. Amikor tehát szorongatták. ó Világosság. 4. Most tehát. akkor hozzád sietek és segítek neked". És az ellenséges Ádámász üldözze az én erőmet. védj meg az ő haragúktól és a te erődet vesd rá az ellenségeimre. Világosságok Világossága. ragadja meg és vegye el az én világosságomat tőlem. ő újra énekelte világossághoz intézett himnuszát: 1. Ekkor az történt. ó Világosságok Világossága. mint már az oroszlánfejű erő tette egyszer. 3. Ments meg ezektől az archonoktól. akkor ezek az engem üldöző archonok vegyék el az én világosságomat. akik üldöznek engem. és nyomja bele az ő káoszban lévő sötét erejébe. ha megkötöttem volna. s hagyjanak itt engem üresen. vagy szorongattam volna. s az én erőmet tartsa meg a káoszban. 0. ő újra fel­ kiáltott. Lelkesíts meg engem hamar. az Olaj­ fák-hegyén. mivel azt mond­ tam neki. 5. mivel azt mondta nekem. hogy „te kötötted meg az erőmet a káoszban". és dicsérő himnuszát énekelte a világosságnak. hogy megmentsen." 146 .vált erő így esetleg megint fel tudjon jutni az ő területére. hogy „ha üldöznek és Engem dicsérsz. Mert a te világosságod és világosságáramlatod nincsen nálam. Ezért tehát.

Rajta! 6. így szólt: . ald parancsoltál ítéletet! Amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Jakabtól. PISTIS SOPHIÁNAK e himnuszára vonatkozóan a te világosságerőd Dávid által prófétált egykor a 7. ha nincsen szabadító. és háborgattam ok nélkül való ellensé­ gemet. az lépjen elő. te vagy a megvédelmezőm.78. 3. érje el és tapodja földre az én éle­ temet. emelkedjél fel ellenségeim végezetére! 7. és sújtsa porba az én dicsőségemet. haragodban. Én Uram. 5. Oltalmazz meg engem minden üldözőmtől és szabadíts meg engem. zsoltárban: 1.Kitűnő. FEJEZET Amikor az Első Rejtély ezeket mondta a tanítványoknak. Istenem. te. ha cselekedtem ezt. Akkor ellenség üldözze lelkemet. Jakab lépett elő.Uram. Kelj fel. szét ne szaggas­ sa. Uram. szeretett Jakab! 147 .Ald ezeket megértette. ha gonosszal fizettem meg. akkor üresen essek el ellenségeim kezétől. 4. azt mondta: . 2. Serkenj fel mellettem. és ismertesse a jelentésüket. hogy szét ne tépje mint az oroszlán az én lelkemet. Istenem. Én Uram. és így szólt: . ha hamisság van az én kezeimben.

de türelmes addig az időpontig. hogy meg­ semmisüljetek. ahogyan mondta nekem: „Eljövök és segítek neked. és azt mondta nekik: 1. ezt mondván a tanítványoknak: . Amikor PlSTIS SOPHIA ezeket mondta. Tudjátok meg. hogy igaz és erős bíró a világosság. Ádámász területére nézett. hogy üldözték őt. és egy sötét alkotást teremtett. azt nézvén. sötét teremtést. Miért üldöztök engem. amelyet mondott nekem. És erősségében készen áll. Amikor PISTIS SOPHIA meglátta a két sötét teremtést és a sötét helyet. Látta azonban. az erőszakos haragszik. s minden erejét beveti. hogy PISTIS SOPHIÁT megragadják és letaszítsák a teremtett sötét káoszba. míg teljesen el nem vették tőle a világosságát. aki megszabadítana tőletek? 2. Világosság. hogy elvegye a ti erőtöket. akkor a világosság bebizonyítja hatalmát. Ha tehát nem tértek meg. 3. hogy nincsen segítségem. hogy ott szorongassák és kínozzák. s nem hagyjátok abba az üldözésemet. Most azonban itt az idő. 0. és erőit elkészítette. FEJEZET És az Első Rejtélv folytatta. és megfordult. hogy elvegye a világosságotokat és elsötétüljetek. hogy Adámász és archonjai visszatértek-e az eonjukhoz. melyeket Ádámász sugárzott ki magából. és látta a sötét és zavaros helyet. 4. hogy PISTIS SOPHIA befejezte a himnuszt. megijedt.79. amelyet az alkotott. Továbbá meglátta a két hatalmas. s a világossághoz kiáltván ezt mondta: 1.Ekkor az történt. nézd! Ádámász." És haragját nem veti reátok az idő előtt. Ekkor őhozzájuk fordult. mondván. melyeket Ádámász alkotott. 148 .

akkor kardját élesíti. amelyeket a te világosságerőd Dávid által prófétált egykor a 7. az lépjen elő. FEJEZET Újra Márta lépett elő. Világosság. Ha valaki nem tér meg. mellyel az én világosságaimat akarta elvenni. Halálos eszközöket fordít reá. és megtüzesíti a nyilait. hogy jelentésüket nyíltan adjam elő.Uram. káoszos teremtést csinált és készített elő. melyeket PlSTIS SOPHIA mondott himnuszában. add elő a szavak magyarázatát. és így szólt: .Megparancsolom. Márta. 3. ezek azok a szavak. és magyarázza meg. kézívét felvonja és felkészíti azt.2. mivel káoszt alkotott. hogy beletaszítson engem. vedd el az övéit. Erre az Első Rejtély így felelt: . amiket mondottál. szellemem világos. zsoltárban: 12. 14.Uram. 149 . Akinek szelleme meg­ érti. és megértem. Most tehát. 4. és elvegye az én világosságerőmet. Isten igaz bíró. Ezeket mondta PISTIS SOPHIA a himnuszában. erős és türelmes. aki nem haragszik mindennap. Erre azt mondta Márta: . 80. Parancsold meg tehát. És még egy zavaros és még egy sötét. Kieszelt terve miatt. olyan Isten. 13. vedd el az ő világosságát tőle.

15. amit csinált. miközben mérhetetlenül fényesen ragyogtam. amiket Én tettem érte 150 . oly fényesen. örvendezett és ujjongott. 16. Gödröt ás és mélyre vájja azt. és Az hogyan mentette meg őt minden viszontagságtól. és erőszakossága az ő feje tetejére száll. aki álnoksággal vajúdik. 8 1 . íme. és ki akarta hirdetni nekik a csodákat. aki velem volt. te áldott. nem tudták ki vagyok. Beléptem a huszonnégy Láthatatlan területére. Amikor Márta ezeket mondta. hogy megmentse őt és a tizenkettedik eonba vezesse. így szólt hozzá az Első Rejtély. és bevezettem a tizenharmadik eonba. hanem a világosságország kisugárzásának tartottak. mely kifelé néz: . mert a világossághoz akart menni. amit tervezett.Nagyon jól mondtad Márta. Felismerték őt. FEJEZET Amikor Jézus elmesélte. mi történt PISTIS SOPHIÁVAL a káoszban. és azt mondta tanítványainak: . a Láthatatlanokat. A baj. hamisságot fogan és vétket szül. Amikor SOPHIA megpillantotta társait. úgy hogy ők nagyon nyugtalankodni kezdtek. amivel a káosz archonjai zaklatták őt azért. Meglátták SOPHIÁT.Mindezek után magammal vittem PlSTIS SOPHIÁT. visszafordul az ő fejére. és a PISTIS SOPHIA hogyan dicsérte a világosságot. engem azonban nem ismertek fel. 17. Jézus újra folytatta beszédét. de beleesik a verembe.

Amikor erőm elfogyott. Átkísért az eonok alkotásain. és nem tudtam visszatérni a tizenharmadik eonhoz. ó Világosság.lent. 5. sem erő nem volt. 11. 12. erőt adtál nekem. Mert kihívtam és áthágtam a világosság törvényét. 8. és nem volt bennem világosság. világtalan lettem. Hálát adok neked. mivel kimentem a helyemről. 3. és az ellenséges archonok kezéből megváltott. és senki se segített nekem. És amikor lementem. Erőm teljesen kimerült. 4. a megmentésért és az emberi nem­ mel cselekedett csodatetteidért. és megmentettél a káosz magasságaitól és mélységeitől. Amikor a magasságból lementem. De a világosság megmentett minden szorult helyzetből. Mindenhonnan megszabadítottál engem. 6. ahol nincsen világosság. Mert bennem sem világosság. 7. és dicsért Engem a következő szavakkal: 1. A káosz sötétségében és árnyékában voltam a káosz erős béklyói­ val megkötözve. elveszítettem az erőmet. ó Világosság. olyan terekben tévelyegtem. 10. 151 . és meghallgatott bajomban. és amikor már nem volt világosságom. És a világosság törvényét megharagítottam. tiszta világossággal töltöttél meg engem. és a szférák archonjainak eonjaitól. egészen az ő megmentéséig. Hálát adok neked. A Láthatatlanok közé lépett. mert mindig megváltóm és meg­ szabadítom vagy mindörökké! 2. 9. a lakó­ helyemhez visszavigyen. hogy a tizenharmadik eonhoz. a lakóhelyemre. az emberiség földjén. A világos­ ságot dicsérvén kiáltottam. A világosságnak mondom ezt a himnuszt. mert megmentett.

És szükségemben a világossághoz kiáltottam. Világosság. s mivel vétkeztem. Ezzel pedig széttörte minden béklyómat. a megmentésemért. Hálát adok neked. az lépjen elő. 20. hogy az ember­ világhoz mentem. és csodatet­ teid az emberi nemmel megtörténtek. Te összetörted a sötétség felső kapuit és a káosz óriási reteszeit. el lett véve az én erőm. És mert tudtukra akarta adni. és hirdesse ki PISTIS SOPHIA himnuszának magyarázatát. ahonnan hiányoztam. és meg­ szabadított minden bajomtól. És otthagytam a Rejtélveket. ó Világosság. 152 . hogy azok megtudjanak minden üdvözítő cselekede­ tet. Te hagytál engem elszökni a területről. Amikor pedig szorult helyzetbe kerültem. és az megszabadított minden kínomtól.13. és az emberi nemmel cselekedett üdvös tetteidért. Te elküldted nekem a világosságzuhatagodat. ó. Hálát adok neked. 17. és kimentett minden szükségemből. őt dicsérvén. akinek gondolkodása megvilágosult. 14. hogy megmentettél. ez erőt adott nekem. dicsérve kiáltottam a világossághoz. melyet PlSTIS SOPHIA a huszonnégy Láthatatlan közepette mondott. és odaadtam nekik a Legmagasságosabbnak Rejtélyeit. 18. 19. Nos. és kivezetett engem a sötétségből és a káosz vészéből. Ez tehát a himnusz. 15. 16. amelyet ővele tettem. és leszálltam a káosz kapuihoz. 21.

gondolkodásom világos. 9. mert jó. északról és a tenger felől. és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért. 2. 6. 3. megkötöztetvén nyomorúsággal és vassal. Ezt mondhatják az Úrnak megváltottai. 11. Mert megelégítette a szomjúhozó lelket. FEJEZET Amikor Jézus befejezte.82.Jézus. Lakóhelyet nem találtak. 10. és PISTIS SOPHIA himnuszának jelentését megértettem. Dávid próféta egykor a 107. Akik sötétségben és a halálnak árnyékában ültek. Magasztaljátok az Urat. 8. és így szólt: . Összegyűjtötte őket országaikból: napkelet és napnyugat felől. 153 . hogy lakóhelyükhöz juthassanak. Éhesek és szomjasak voltak. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért. 5. a lelkük is elepedt bennük. 12. és a Felségesnek tanácsát megutálták. Fülöp lépett elő. 4. zsoltárban prófétált erről: 1. és ő megmentette a szorultságukból és meghallgatta őket a nyomorúságukban. Bujdostak a víz nélküli sivatagban. azért megalázta az ő szívüket nyomorúsággal: elestek és nem volt segítségük. De az Úrhoz kiáltottak. És vezette őket egyenes útra. mert ellenszegültek az Isten beszédének. Uram. mert örökkévaló az ő kegyelme. 7. és az éhező lelket betöltöt­ te jóval. akiket megváltott a szo­ rongatónak kezéből.

Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért. ó Világosság. 16. az archonok kezéből megszabadított. 18. akiket megváltott a szorongatónak kezéből. sanyarúságukból kiszabadította őket. ez a magyarázata PlSTIS SOPHIA himnuszának. és kimentette őket az ő vermeikből. SOPHIÁNAK az a mondása: A világos­ ságnak hirdetem ezt a himnuszt. mert azt 154 . 21. 14. Uram. melyet PlSTIS SOPHIA kihirdetett a huszonnégy Láthatatlan társaságában. melyet Dávid mondott: Ezt mondhatják az Úrnak megváltottai. és sanyarúságukból kiszabadította őket. Uram. és a halál kapujához köze­ ledtek. Minden étket megutált az ő lelkük. De az Úrhoz kiáltottak szorultságukban. és ellenségeim. mert az ő hamis­ ságukért nyomorgattattak. 17. mert megváltóm és megszabadítom vagy. Amit ugyanis Dávid mondott.13. Ez tehát a magyarázata a dicsérő himnusznak. mert jó. köteleiket pedig elszaggatta. mert megmentett. 20. és az ő kegyelme örökkévaló. 15. hogy adjatok hálát az Úrnak. Elküldte az ő szavát és meggyógyította őket. Kihozta őket a sötétségből és a halálnak árnyékából. 19. Gonoszságuknak útjáról magához emelte őket. Továbbá az ige. hogy összetörte az érckapukat és a vaszárakat letördelte. De az Úrhoz kiáltottak szorultságukban. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért. megfelel PlSTIS SOPHIA kijelentésének: Hálát adok neked.

Amikor Jézus ezeket hallotta Fülöptől. és mert tudtukra akarta adni. te áldott Fülöp! Ez PISTIS SOPHIA dicsérő énekének a magyarázata. 155 .akarta. így szólt: . hogy a Rejtélyeidet odaadtad az emberi nemnek. hogy megtudjanak minden üdvözítő tettet. Ez PISTIS SOPHIA történetének a vége.Nagyszerű. amelyet te cselekedtél vele.

.

ahogyan a világ embere kérdez. bizony mondom nektek: nagy örömmel örvendjetek és 158 . esedezve megérintette [imádta] Jézus lábait. Uram. amit akarsz. vagy ldnél zörgessünk? Vagy jobban mondva ld képes felelni a kérdéseinkre? Vagyis ki ismeri kérdéseink belső erejét? Mivel te az eszünket világosság-értelemmel és megkülönböztető képességgel. Uram. hogy Mária lépett elő.Nos. hogy kérdezlek. bocsásd meg. aki a mindenséget ismered és a mindenségben teljes vagy Mert nem úgy kérdezünk. Egyszer ugyanis azt mondtad nekünk: Keressetek. amelyet te adtál nekünk. Nos. annak ajtót nyitnak. . ald kopogtat. kit fogok találni. hanem nyilvánítsd meg a dolgokat. FEJEZET Mindezek után az történt.Kérdezz.83. valamint nagyon magas gondolkodással láttad el. zörgessetek. ahogyan kérdezni tanítottál minket. válaszolt. és így szólt: . hanem a magasság tudatában kérdezünk. mert mindent olyan pontosan és részletesen tudni akarunk. és én pontosan és megbízhatóan nyilatkozom neked. Bizony. az talál. az ember­ világban és az eonok magasságában senki sem képes feleletet adni a kérdéseinkre rajtad kívül. és ezt mondta: . és megnyittatik néktek! Mert aki keres. Amikor Jézus ezeket hallotta Mária Magdalénától. amik felől kérdezlek téged. és rendkívül meggondoltan kérdezünk. ne haragudj rám.Uram. és találtok.

ki és mi a huszonnégy Láthatatlan? Vagyis mi a lényük. ahogyan már korábban is mondtam nektek. Vagyis: ezen a világon semmi sincsen. és azt mondta Máriának: . vagy inkább milyen helyet találhatunk ezen a világon. akkor nagyon fogok örülni. Ezen a világon semmi sem világosabb a napfénynél. vagyis mit is mondjak róluk? Mert ezen a világon semmit sem hasonlíthatok őhozzájuk. ami a lényüket jelképezhetné. nagyon örült és ujjongott. és Én örömmel nyilatkozom neked. bizony mondom nektek. hogy a Láthatatlanok mindegyike kilencszer nagyobb a mennynél és az afölött lévő szféráknál és a tizenkét eonnál és ezek összegénél. hogy mindent határozottan megkérdeztek. hogy a huszonnégy Láthatatlan a világ napfényénél tízezerszer fényeseb­ ben ragyog. Bizony mondom nektek. ami hozzájuk hasonló. Bizony. A Nap világossága.ujjongjatok! Ha céltudatosan kérdezősködtök minden iránt. eredeti minőségében 159 . Amikor Mária ezt hallotta a Megváltótól. mely hozzájuk lenne hasonló? Mihez hasonlítsam tehát őket. hanem ez a világosság sok szférafüggönyön és téren hatol át.Uram és Megváltóm. és úgy kérdeztek. majd így szólt Jézushoz: . FEJEZET Jézus pedig felelt. Mert a nap eredeti világossága nem itt van. vagy miből áll a világosságuk? 84. ahogyan kell. Kérdezz tehát. ahogyan már máskor is mondtam nektek.Mit találhatnánk ezen a világon. és nincsen itt semmilyen kép. ami mennyei minőségű lenne.

meglátjátok a pompát. és rendkívüli fényességük miatt ezt a világot itt a legmélységesebb sötétségnek fogjátok látni. amellyel az archonok helyét felülmúlják. amit a huszon­ négy Láthatatlanhoz hasonlíthatnánk. és szemtől szemben látjátok a magasságban lévők dicsőségét. Ha aztán titeket tovább viszlek a tizenharmadik eonhoz. Háromszor hatalmas Istenségnél is. És le fogtok tekinteni az egész embervilágra. s ez szinte porszemnek fog látsza­ ni a nagy távolság miatt. hogy milyen fényességben vannak. úgy néztek le rájuk a tizenkét eon és 160 .a világosság szolgálólányának [szüzének] körzetében van. akkor nagyon csodálkoztok majd. s mint a porszemre. Ha pedig a tizenkét eonhoz viszlek titeket. láthatat­ lan Mindenség-Atyjánál és a nagy. És a nagy fényességük miatt a sorserők archonjainak helye a legmélységesebb sötétségnek fog tűnni. amely elválasztja az archonok területétől. nincsen ezen a világon semmilyen kép. milyen pompásak. Ha majd titeket elvezetlek a sors-erők archonjainak területéhez. akkor meglátjátok. sem világosság sem forma. ahogyan korábban is mondtam már nektek. A tizenkét eont a legmélységesebb sötétségnek látjátok majd. De kis idő múlva elvezetlek téged. meglátjátok majd. amelyben van. csak a Kimondhatatlan birodalmának helyeire nem. Ezért tehát Mária. és a nagyszerűség miatt. ahogyan már régebben is mondtam nektek. hanem valóban. és a nagyszerűség miatt is. nem példázatban. a testvéreidet és tanítvánvtársaidat a magasság minden területéhez és az Első Rejtélv három teréhez. és tízezerszer világosabb a huszonnégy Láthatatlan fényességénél meg a nagy. mellyel azok felülmúlják ezt. Ha pedig titeket a magassághoz vezetlek. s számotokra porszem­ nek látszik a közöttük lévő nagy távolság miatt. és meglátjátok az ő lényük igazi alakjait.

mely a fénykincstől elválasztja. porszemnek fog az tűnni nektek a nagy távolság miatt és a nagyszerűség miatt. Ehhez képest a középen lévők területe olyannak tűnik majd nektek. S ha letekintetek a jobb oldaliak világához. akkor a világosságország fénye olyan lesz nektek. mellyel a tizenharmadik felülmúlja a tizenkettőt. a nagy távolság miatt. de borús időben. mint az embervilág napjának a fénye. akkor meglátjátok. És ha elviszlek titeket azoknak a területére. Számo­ tokra porszemnek tűnik mindaz. akkor a jobb oldaliak területe olyan világosnak tűnik nektek. mint az embervilág éjszakája. mint az embervilág délben. mekkora pompában vannak. amelyben fekszenek. s annak a dicsőségét látjátok. 161 . akkor az porszemnyi nagyságúnak tűnik nektek a nagy távolság miatt. meg a nagyszerűség miatt. és a sorserők egész helyére és az egész kozmikus szerkezetre és minden szférára és minden rendszerültre. és a nagyszerűség miatt. A tizenhárom eon a legmélységesebb sötétségnek tűnik majd nektek. akik jobbra vannak. amivel ez a hely a többit felülmúlja. aldk az örökséget kap­ ják és a világosság Rejtélyeit kapták. És ha a középre tekintetek. Ha pedig titeket a világosságországba. Ha pedig a világosságországra tekintetek. és meglátjátok az ő világosságuk fényességét. akkor meglátjátok pompás nagyságukat. Ha pedig azoknak a területére viszlek titeket. Ha aztán azoknak a helyeire vezetlek titeket. akkor az egy por­ szem tulajdonságaival fog rendelkezni számotokra a nagy távolság miatt. akik középen vannak.a tizenharmadik közötti nagy távolság miatt. amellyel ez a hely a világosságországot jelentősen felülmúlja. mely a jobb oldalon lévők helyétől választja el azt. vagyis a fénykincshez [világos­ ságkincshez] viszlek. És még egyszer letekintetek a tizen­ két eonra.

Uram. Nos. nagyon megörült.Kérdezz amit akarsz. felül­ múlják majd a világosságországot. amit akartál. kérdezd. akkor a világosságbiroda­ lom alkotásainak helye porszemnek tűnik majd nektek a nagy távolság miatt.Uram. ami után kérdezősködsz. a legbelsőbbtől a legkülsőbbig.85. majd így szólt: . mellyel ez a hely felülmúlja a fénykincs országát. és nagy örömmel nyilatkozom neked. mely elválasztja őket. azt mondtad. a Kimondhatatlantól a legmélyebb sötétségig. a kisugárzások [teremtés] helye. határozottan és megbízhatóan tájékoztatlak. és nyíltan. ha megkérdezlek. akik megkapják a világosság Rejtélyeit. Mária Magdaléna sietett elő. és a világosságországban lévő fénykincs alkotásait? 162 . És Jézus felelt és azt mondta Máriának: . akik megkapták a világosság Rejtélyeit. És teljesekké teszlek titeket minden erőkben és az egész bőségben [plerómában]. Amikor Mária ezeket hallotta a Megváltótól. mivel mi céltudatosan meg­ kérdezünk tőled mindent. és így szólt: . FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. ne neheztelj. Mária. és a nagy világosság miatt.Azok az emberek pedig. példabeszéd nélkül fogok meg­ nyilvánítani neked mindent. akik megkapták a világosság Rejtélyeit. kitűnőbbek lesznek a te birodalmad fénykincsének teremtményeinél? Mert úgy hallottam. hogy ha titeket azoknak a helyére vezetlek. . A világosságország tehát a fényldncs. a világ emberei tehát. hogy tökéleteseknek és min­ den Gnózisban teljeseknek nevezzenek majd titeket.

a kicsi a csekélysége mértékében. akik megkapták a világosság Rejtélyeit. akik az Első Rejtély második Rejtélyét kapták. akik a fényörökségben az Első Rejtély harmadik Rejtélyét kapták.86. Az ötödik Megváltó. akik a fényörökségnél az Első Rejtély negyedik Rejtélyét kapták. ezt mondván Máriának: . Ide hallgass tehát. melyek a Hét Hang és az Öt Fa alkotásai. ahogyan céltudatosan és alaposan érdeklődsz minden iránt. hogy beszélhessek veled az eon végéről és a mindenség felemelkedéséről. Továbbá mindegyikőjük király a fényességének megfelelően. számotokra szinte porszem lesz és mint a napfény nappal. Ez még nem most fog megtörténni. És mindegyik az ő teremtésé­ nek királya.Bizony nagyon szép. 163 . de mondtam nektek: Ha titeket az örökösök helyéhez vezetlek. Éppúgy lesz a harmadik Hang alkotásainak Megváltója azon lelkek­ kel. velem lesznek a fényörökség helyén. FEJEZET És Jézus felelt. És a fénykincs negyedik Hangja alkotásainak Megváltója azon lelkek helyén lesz. a nagy a nagysága szerint. akkor a fénykincs. mert velem együtt királyok az én országomban. akik a fényörökségnél az Első Rejtély ötödik Rejtélyét kapták. a fénykincs ötödik Hangja alkotásainak Meg­ váltója azokkal a lelkekkel lesz. És az Első Hang alkotásainak Megváltója azon lelkek helyén lesz. Azt mondtam: Ez majd a mindenség végének és megszüntetésének idején történik. És a második Hang alkotásainak Megváltója azon lelkek helyein lesz. akik az Első Rejtély első Rejtélyét kapták az Én országomban. A fénykincs tizenkét Megváltója és mindegyiknek rendszere. a teremtés helye.

És a tizenkettedik Megváltó. mert királyok a fényörökségben. És az Ikermegváltó. akik a fényörökségben az Első Rejtély kilencedik Rejtélyét kapták. És a tizedik Megváltó. meg az Öt Fa. akik az Első Rejtély tizenegyedik Rejtélyét kapták a fényörökségből. aki a fénykincs ötödik Fája alkotásainak Megváltója. meg a Három Ámen a jobbom felől lesz. aki a fénykincs negyedik Fája alko­ tásainak megváltója. A nyolcadik Megváltó. aki a fénykincs második Fája alkotásainak Megváltója. aki a fénykincs harmadik Fája alkotásainak megváltója. ez a gyermekek gyermeke. akik a fényörökségben az Első Rejtély nyolcadik Rejtélyét kapták. mivel ők is királyok a fényörökségben. azok lelkeinek helyén lesz. akik a fényörökségnél az Első Rej­ tély tizenkettedik Rejtélyét kapták. És a kilencedik Megváltó. azok lelkeinek helyén lesz. 164 . akik a fényörökségnél az Első Rej­ tély tizedik Rejtélyét kapták. és a kilenc Őr a bal kezem felől marad. a hetedik. ahogyan már a fénykincsben is teszi. És minden Megváltó uralkodik majd a fényörökségben az ő emanációinak [kisugárzásainak] rendszerén.És a fénykincs hatodik Hangja alkotásainak Megváltója azok lelkei­ nek a helyén lesz. azok lelkeinek helyein lesz. azok lelkeinek helyein lesz. A fénykincs hetedik Hangja alkotásainak Megváltója. akik a fénykincsben az Első Rejtély hetedik Rejté­ lyét kapták. akik az Első Rejtély hatodik Rejtélyét kapták meg. ez azok lelkeinek helyén lesz. És a Hét Ámen. Éppígy a tizenegyedik Megváltó. ez a fénykincs első Fája alkotásainak Meg­ váltója. azok lelkeinek helyén lesz.

Jeuból. még beszélni fogok veletek. a nagy és jó. a második Fából keletkezett. aki azoknál van. a jobb oldalon lévők függönye előtti Őr. a nagy. És az Ikermegváltók magasságosabbak lesznek a kilenc Őrnél az országban. És az Öt Fa magasságosabb lesz mint a Három Amen a fényö­ rökségben. Mert bizony Jeu meg a jobb oldaliak helyeinek Őrei és Melkhisédek. És a Három Ámen az Ikermegváltóknál magasságosabb lesz az országban. A két Vezér aztán a fénykincs harmadik és negyedik Fájának megtisztított és abszolút tiszta világosságából lett. amit kaptak a mindenség terjesztésével kapcsolatban. királytársak lesznek 165 . Jeu ugyanis a világosság felvigyázója. ő keletkezett először az első Fa tiszta világosságából. a világosság felvigyázójából lett.És a fénykincs kilenc Őre kitűnőbb (magasságosabb) lesz a fényörök­ ség Megváltóinál. aldt Atyámnak neveztem. Ezt a hatot aztán az utolsó Segítő az Első Rejtély parancsára a jobb oldaliakhoz állította a világosságbegyűjtés igazgatójának. Az Őr azonban. a jó királyok lesznek a fénykincs első Hangjának első Megváltója területén. aki a világosságot begyűjti meg a két nagy Vezér (az első Fától az ötödik Fáig) az Öt Fa megtisztított és abszolút tiszta világosságából keletkezett. meg a kozmoszokból (világokból) és az ezekben lévő fajokból. amelyre rendeltettek. akik az Első Rejtélytől az első Rejtélyt kapták. meg a Nagy Világosság függönyének Őre és a világosság begyűjtői meg a két nagy Vezér és a nagy Szabaóth. És Jeu. Melkhisédek ellenben az ötödik Fából jött. a felső világossá­ got begyűjtik az archonok eonjaiból. Szabaóth pedig. Feladatuk jelentősége miatt. melyeknek mindenkori feladatáról.

A lelkek mind jönni fognak. Mindez pedig. akiktől ti a [lélek-] alakot és az erőt kaptátok. amikor 166 . Mind fölött pedig Én fogok uralkodni a fényörökségben. akik az Első Rejtélytől az első Rejtélyt kapták. És a világosság szolgálóleánya [Szüze] meg a közép nagy Vezére. míg a fényörökség tökéletes lelkeinek száma együtt fel nem emelkedik. akit az eonok archonjai az ő területükön lévő egyik nagy archon neve szerint a Nagy Jaónak neveznek és a tizenkét szolgája. amely töredelmesen megtért. amit mondtam.majd a fénykincs első Hangjának Első Rejtélyében. A Hét Hang és az Öt Fa és a Három Ámen és a Megváltóikrek és a Kilenc Őr és a jobb oldaliak és a középen lévők. hanem az eon végén. vagyis a mindenség feloszlatásánál és a fényörökség tökéletes lelkeinek teljes számú felmenetelénél. És minden archon. akik középen vannak. amit mondtam nektek. ezek mind királyok lesznek az első Hang első Meg­ váltójával azok lelkeinek a területén. nem történik meg a vég előtt. amelyre kezdettől fogva állíttatott. ahová rendeltetett. azon a helyen marad. míg a fénykincs tökéletes lelkeinek száma együtt fel nem emeltetik. a tizenkét Megváltó helyein fognak elterjedni. mindegyik a saját dicsőségének mértéke szerint velem fog uralkodni a fényörökségben. mely azok lelkeinek helyén lesz. A világosság hét Szüzének tizenöt Segítője pedig. akik az Első Rejtélytől a fényörök­ ségben az első Rejtélyt kapják. nem most lesz. mind azon a helyen maradnak. A közép többi angyala. mindegyik abban az időpontban. ahová beiktatták őket. de mindenki az ő területén lesz. Mindez. míg teljessé nem válik a tökéletes lelkek gyülekezetének száma.

Röviden: az emberiség minden lelke. és lepecsételik őket az ő Rejtélyeik pecsétjével. a fénykincshez. És a középen lévők megkeresztelik őket. És mindegyik azon a helyen marad. meg akik a fény­ kincs helvén vannak. és átmegy minden töredelmes archonon és a közép helyeire jut. és akik a fénykincs helyéről valók. meg akik jobbról valók. egészen addig. amelyre rendeltetett a Rejtélyeket 167 . Egyszóval: mindenkit megelőznek. és tovább mennek az ő Rejtélyeik helyére. és átmennek a jobb oldali helyen és a Kilenc Őr helyének belsején és az Ikermegváltók helyé­ nek belsején és a Három Ámen és a Tizenkét Megváltó helyének belsején és az Öt Fa és a Hét Hang [magánhangzó] belsején. Azok pedig. amelyikig a fényörökségben meg­ kapta a Rejtélyeket. akik az Első Parancsolat területéről valók. És mindegyik addig a helyig megy és ott marad. És azokat is megelőzik. aki a fénykincs területéről való. aki megkapja a Rejtélyeket. amelyikbe kezdettől fogva helyeztettek el. és tovább mennek a fényörökség helyére. megadják nekik a pneumati­ kus [szellemi] avatást [felkenik őket]. Mindegyik megadja nekik az ő Rejtélyének pecsétjét. És bemennek mindegyiknek a legbensőbbjébe. amíg a mindenség fel nem emeltetik. akik jobb oldalon vannak. Ok pedig átmennek a közép minden területén. És azok előtt is mennek. ameddig megkapta a Rejtélyeket. azok annak a rendnek a helyén marad­ nak. akik a középen lévő helyen vannak. s ők belépnek mindegyiknek a legbensőbbjébe.a Rejtélyt megkapja. És megelőzik azokat is. minden megbánó archon előtt fog menni. akik a közép helyeiről valók. És mindegyik elvégzi a hivatalát.

hogy felfogunk-e minden szót. amit mondasz. 168 . Jézus újra felelt. Uram. és az utolsók az elsők. előbb megy be majd a világosságbirodalomba. megelőz minden bűnbánó archont. Uram: Az elsők lesznek az utolsók. Ez tehát az ige. ez az egész emberi nem. 87. hogy hivatalának megfelelően fogadja és pecsételje le ezeket a lelkeket. és minden szavadat meg­ értem. az hallja. Mária Magdaléna sie­ tett előlépni. és mindezek előtt fog a fénvörökséghez menni. és azt mondta neki: . Nos. hogy amikor Jézus befejezte a beszédet. ezekkel kapcsolatban egykor azt mondtad nekünk. az hallja. hogy akinek van füle. aki megkapja a világosság Rejtélyeit. Mária. Amikor ezeket mondta. Vagyis az utolsó. FEJEZET Úgy esett. és így szólt: . mivel ez egészen tiszta szellemből eredt. mint a magasság helyeiről valók. a Megváltó csodálkozott a magyarázaton. ezek azok. szavaidat illetően. hogy ugyanis az emberi nem minden lelke. Tudni akartad tehát. hogy ezek átmenjenek az ő közepén a fényörökséghez. Ezért mondtad Uram azt is. Mária. világosságban-lakómnak van füle.megkapó lelkek begyűjtésénél. akik az elsők.Uram. amik iránt oly céltudatosan és határozottan érdeklődtél.Rendkívüli. és azokat. Egyébként: akinek van füle. Nos. akik a jobb oldal egész helyéről valók meg akik a fénykincs helyéről valók. te szellemmel-telt és tiszta! Ezt jelentik a szavak.

akkor a fény­ örökség helyét csak akkorának látjátok. mert ezen a világon semmivel sem lehet ábrázolni vagy leírni őket. és a nagy fényesség miatt is.Uram. FEJEZET Mindezen beszédek után folytatta Jézus. ha megkérdezlek. sem világosság. Ha tehát titeket az utolsó Segítő területéhez vezetlek. a hely nagyságához képest. Ne haragudj tehát. aki a kis Segítő fölött áll. Ezért tehát valóban semmi sincsen. azoknak a területéről azonban nem fogok tudni beszél­ ni veletek.Hallgassátok. Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. vagyis az igazságosság magasságában és az alatt vannak. mivel gyakran zaklattalak. hogy miiven a fajtájuk. nem csak ezen a világon.88.ha tehát titeket ennek az utolsó Segítőnek a területéhez vezetlek. sem nagyság. hogy beszéljek veletek a magasságban lévők fényességéről. akik minden Segítő fölött állnak. amelyen az utolsó Segítő van. ami leírhatná ezt a fényességet. ha céltudatosan és határozottan kérdezőskö­ döm. Uram. hanem azokhoz sem hasonlók. amelyben van. ne bosszankodj. mert ezen a világon nincsen semmi hasonló sem. Mert testvéreim az emberi nemnek prédikálnak. Ezután beszélek majd veletek annak a Segítőnek a fényességéről is. és a rossz archonok rettenetes ítéletei elől 169 . és így szólt tanítványaihoz: . amelyben él. és azt mondta Jézusnak: . hogy hallgasson rájuk és bűnbánatot érezzen. amihez hasonlítani lehetne őket. Mária Magdaléna lépett elő. aki a fénykin­ cset veszi körül . mint ennek a világnak egy váro­ sát. akik az ő területük alatt vannak. és meglátjátok pompás dicsőségét. a magasságban lévők nagy fényessége és mérhetetlen nagysága miatt. ami ezen a világon hasonló lenne és leírhatná őket. Nincsen tehát ezen a világon semmi sem.

majd így szólt Jézushoz: . a mélységet. valamint megmenttessenek a hatalmas paralemptoroktól [elővezetőktől] és a külső sötétségtől. mert testvéreim prédikálják az egész emberi nemnek.Bizony. a második Segítő hányszorta nagyobb az elsőnél? És milyen messze van tőle. Mert mérhetetlen távolságban. bizony mondom nektek. Ezért kérdezős­ ködünk tehát minden iránt nyomatékosan. nagyon megörült. mélységes irgalommal felelt neki.Uram.megmenttessék és a magasságba menjen és a világosságországot örökölje. arkan- 170 . amit akarsz. az istenségeken és minden Láthatatlanon túl. példa­ beszéd nélkül nyilatkozom neked. hogy minden rettenetes ítélettől megmeneküljön. a Megváltó ezt hallotta Máriától. FEJEZET Amikor Mária ezeket hallotta a Megváltótól. a hosszat és a szélességet is illeti. arkangyalokon. És ldszámíthatatlan mértékben nagyobb a másiknál az angyalok. Amikor Jézus.Kérdezz. nagyon messze van tőle az angyalokon. nem csak magunkat sajnáljuk. a második Segítő mérhetetlen távolságban van az elsőtől ami a magasságot. hogy az emberek megmeneküljenek a sötétség rettenetes archonjaitól. Mert mi. s Én határozottan és megbízhatóan. 89. hanem az egész emberi nemet. ezt mondván: . jobban mondva hányszorta világosabban ragyog? Jézus felelt Máriának a tanítványok körében: . Uram.

akik a világosság Rejtélyeit kapják az utolsó Segítőben? Jézus pedig felelt. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. akik viszont az alacsony Rejtélyeket kapták. 90. akik a világosság Rejtélyeit kapták. ott fog ő maradni a fényörökségben. kik és milyenek lesznek azok.gyalok és istenségek meg minden Láthatatlan által (akik benne vannak).Uram. az angyalokon. újra Mária Magdaléna lépett elő. és így szólt a tanítványok közepette Máriához: . De mindegyik­ nek a mibenlétét le fogom írni nektek. Isteneken és minden Láthatatla­ non keresztül. és ezt kérdezte Jézustól: . Akik a magasabb Rejtélyeket kapták. Röviden: amelyik területig valald megkapta a Rejtélyeket.Ha azok. és az istenségek és minden Láthatatlan miatt. ahogyan korábban is mondtam már nektek. És sokkal. azok a magasabb rend­ ben maradnak majd. egyik végtelenül nagyobb és világosabb a másiknál. az angyalok és arkangyalok miatt. arkangyalokon. ahogyan már korábban is mondtam nektek. és nincsen mértéke a világosság­ nak. akkor mindegyik a kapott Rejtélynek megfelelően lesz az ő rendjében. az archonok anyagi testeiből jöttek. Éppígy a harmadik. mérhetetlenül világosabban ragyog. amelyben van. negyedik és ötödik Segítő. amikor megmagyarázom őket. Ezért mondtam egyszer 171 . és mérhetetlen távolság választja el a másiktól. azok az alacsony rendben lesznek.

rendszerébe. mely ezekben van. amelyek az Első Rejtély terén uralkodnak. az elmehet az első Háromságos Szellem minden rendjéhez és bejárhatja azokat. És aki a harmadik térben lévő Első Rejtély rendjeibe kapott Rejtélyt. és hatalmukban áll majd minden alattuk lévő térségbe menni és abban járni. és minden rendet is. arra a helyre jutnak. de az övénél magasabb rendbe nem mehet fel és nem járhatja be azokat. de a magasságba. és a kívül lévő első tér elöljárója [feje]. aki mind a huszonnégy Rejtélyen uralkodik. de a fölötte lévőkbe nem mehet. vagyis nem mehet a Kimondhatatlan terének rendjeihez. abban a Szel­ lemben. annak hatalmában áll minden alatta lévő rendbe lemenni. de nem áll hatalmában a harmadik Háromságos Szellem magasabb rendjeihez menni. lemehet az alatta lévő rendekbe. annak hatalmában áll elmenni minden rajta kívül lévő rendhez. Úgy hogy ald az első parancsolat Rejtélyeit kapta. 173 . amelynek a Rejtélyét kapták.ald tehát ennek a Háromságos Szellemnek a Rejtélyét kapja.áll hatalmában a magasságba menni a fölötte lévő rendekbe. amelyikeknek a területéről majd a mindenség magyarázatánál fogok veletek beszélni . Ald pedig az Első Rejtély rejtélyeit kapja. annak hatalmában áll minden lejjebb lévő rendhez menni és azokat bejárni. a fölötte lévő rendekbe nem mehet. És ald a második Háromságos Szellem Rejtélyét kapta. ez a huszonnegyedik Rejtély kívülről. vagyis a harmadik tér minden rendjébe. Aki az első Háromságos Szellem Rejtélyeit kapta. de nem áll hatalmában a fölötte lévő rendekhez elmenni vagy azokban járni. Akik pedig a huszonnégy Rejtély rendjeiben kapnak Rejtélyeket. de nem áll hatalmuk­ ban a fölöttük lévő területekre menni vagy azokban járni.

ami után érdeklődünk majd. Uram. és nem áll hatalmában más. ameddig megkapta a Rejtélyeket. Most azonban hallgasd. Uram. ott lesz ő. te áldott és szeretett. és ne haragudj. János. Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak.Uram. és mindent megmondok. és azt mondta Jézusnak: . FEJEZET Jézus pedig felelt. parancsold meg nekem is. Ez azt jelenti. hogy mond­ jad. és így szólt Jézushoz: .nektek: Ahol van a ti szívetek.János. megígérted nekem. azon a területen marad-e mindenki [csak addig jut-e el]. amit akarsz. hogy az alatta lévő rendekbe menjen? 91. és azt mondta Jánosnak: . s Én nvíltan válaszolok neked példabeszéd nélkül. János lépett elő. hogy bármit is kérdezek. Jézus pedig felelt nagyon irgalmasan. hogy amelyik helyig valaki megkapta a Rejtélyeket. megnyilvánítod azt. és így szólt Jánoshoz: . Nos. ha céltudatosan és határozottan érdeklődöm minden után. mert. ami után céltudatosan és határozottan érdeklődsz. János felelt. neked is megparancsolom.Uram és Megváltóm.Bizony jól kérdeztek mindent. hogy beszéljek előtted. fölötte lévő rendekbe bemenni. ne titkolj el előlünk semmit sem. ott lesz a ti kincsetek is. céltudatosan és nyíltan. amelyikig megkapta a Rejtélyeket. és az sem áll hatalmában. és nem 172 . hogy beszélhessek veled: Aki világosságrejtélyt kapott. az mind azon a területen marad.

amelyikeknek a területéről majd a mindenség magyarázatánál fogok veletek beszélni . És aki a második Háromságos Szellem Rejtélyét kapta. Akik pedig a huszonnégy Rejtély rendjeiben kapnak Rejtélyeket. amelyek az Első Rejtély terén uralkodnak. lemehet az alatta lévő rendekbe. ez a huszonnegyedik Rejtély kívülről. annak hatalmában áll minden alatta lévő rendbe lemenni. és minden rendet is. mely ezekben van. de az övénél magasabb rendbe nem mehet fel és nem járhatja be azokat. az elmehet az első Háromságos Szellem minden rendjéhez és bejárhatja azokat. a fölötte lévő rendekbe nem mehet. vagyis nem mehet a Kimondhatatlan terének rendjeihez.áll hatalmában a magasságba menni a fölötte lévő rendekbe. aki mind a huszonnégy Rejtélyen uralkodik. Aki pedig az Első Rejtély rejtélyeit kapja. de nem áll hatalmuk­ ban a fölöttük lévő területekre menni vagy azokban járni. de nem áll hatalmában a harmadik Háromságos Szellem magasabb rendjeihez menni.ald tehát ennek a Háromságos Szellemnek a Rejtélyét kapja. vagyis a harmadik tér minden rendjébe. annak hatalmában áll minden lejjebb lévő rendhez menni és azokat bejárni. de a magasságba. arra a helyre jutnak. de nem áll hatalmában a fölötte lévő rendekhez elmenni vagy azokban járni. 173 . amelynek a Rejtélyét kapták. rendszerébe. És aki a harmadik térben lévő Első Rejtély rendjeibe kapott Rejtélyt. és hatalmukban áll majd minden alattuk lévő térségbe menni és abban járni. de a fölötte lévőkbe nem mehet. annak hatalmában áll elmenni minden rajta kívül lévő rendhez. Úgy hogy aki az első parancsolat Rejtélyeit kapta. és a kívül lévő első tér elöljárója [feje]. Aki az első Háromságos Szellem Rejtélyeit kapta. abban a Szel­ lemben.

És aki a Kimondhatatlan Első Rejtélyének eredeti Rejtélyét kapta meg. Őneki hatalmában áll a fényörökség minden rendjének a bejárása kintről be és belülről kifelé. és miért lett a világosság. [a Rejtélyt] aki Én vagyok . hogy miért keletkeztek az ítéletek. a felette lévő rendekhez. miért keletkezett a sötétség. és miért kelet­ kezett a fénykincs. És ez a Rejtély tudja. vagyis az Első Rejtélynek mind a tizenkét Rejtélyét. És ez a Rejtély tudja. És bizony mondom nektek: A világ feloszlatásánál ez az ember király lesz a fénykincs minden rendje fölött.Aid pedig a harmadik Háromságos Szellem Rejtélyeit kapta (ez a Szellem uralkodik a három háromszoros szellemhatalmon és az Első Rejtély három terén). és hatal­ mában áll ott maradni. 174 . Röviden: bejárhatja a fényörökség minden területét. hogy miért keletkezett a bűnösök megbüntetése. melyek az Első Rejtély minden terén uralkodnak . és miért keletkezett a világosságok világossága. hogy miért keletkezett a sötétségek sötétsége. de nem mehet magasabbra. És ez a Rejtély tudja. annak hatalmában áll minden alatta lévő rendhez menni. és az Első Rejtély három terét és ennek minden rendjét. És ez a Rejtély tudja. hosszától széltéig és székétől a hosszáig. fentről le és lentről felfelé. és miért keletkezett a világosságbirodalom nyugalma. hogy miért keletkezett a káosz. az bejárhatja a három Háromságos Szellem minden terének minden rendjét. ahol a fénybirodalom örökségében tetszik neki.az a Rejtély tudja. és miért keletkezett a világosságország és a fényörökség helye. És ald azt a Rejtélyt megkapja a Kimondhatatlantól. vagyis nem mehet a Kimondhatatlan terének rendjeihez.aki tehát ezt a Rejtélyt fogja megkap­ ni.

és miért keletkeztek a világosságalkotások (kisugárzások). hogyan keletkezett a harag. hogy miért keletkezett a tisztítótűz [a büntetés tüze]. hogy miért keletkezett a sírás. hogy miért keletkeztek a büntető ítéletek. hogy miért keletkeztek a világosság-imák. Tudja. hogy miért keletkezett a bűn. hogy miért keletkezett a gonoszság és miért a csalás. és miért keletkezett a megtartóztatás. És ez a Rejtély tudja. 175 . hogy miért keletkezett a házasságtörés és a paráznaság [bál­ ványimádás]. És ez a Rejtély tudja. Tudja. és miért keletkeztek a világosság pecsétjei. És ez a Rejtély tudja. és miért keletkezett a nevetés. és hogyan az aláza­ tosság és a szelídség. hogyan keletkeztek a rágalmazások és hogyan a világossághimnuszok. És ez a Rejtély tudja. Tudja. hogy miért keletkezett a nemi közösülés. És ez a Rejtély tudja. hogyan keletkezett a gőg és az önteltség.És ez a Rejtély tudja. és miért keletkezett a tisztaság. Tudja. hogy miért keletkeztek a bűnösök. és hogyan keletke­ zett a béke. és miért kelet­ keztek a keresztelők és a világosságrejtélyek. és miért keletkeztek a világosság örökségei. hogy a tűz ne ártson. hogyan keletkezett az átok és hogyan az áldás. hogy miért keletkeztek az istentelenek. És ez a Rejtély tudja. Tudja. és miért keletkezett a lelkek életre keltése. És ez a Rejtély tudja. és miért keletkeztek a jók. És ez a Rejtély tudja. hogy miért keletkezett a gyilkolás. És ez a Rejtély tudja.

és miért lett a szolgaság. Tudja. És ez a Rejtély tudja. hogy a Kimondhatatlan Rej­ télyét alaposan megismertessem veletek: A Kimondhatatlannak Rejtélye tudja. és miért lesznek megsemmi­ sítve. hogy miért keletkezett a pusztulás és miért az örök örökkévalóság. Tudja. és így szólt: . 0 pedig folytatta beszédét. és miért keletkezett az ártatlanság és az engedelmesség. Tudja. azok nagyon megörültek. hogy miért keletkezett a bűn. Tudja. és miért keletkezett az irgalom. hogy miért keletkezett az engedékenység. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. hogy miért keletkezett az erősség. tanítványaim. Tudja. hogy miért keletkezett a lázadozás. hogy miért keletkeztek a hüllők. 176 . És ez a Rejtélv tudja. és miért keletke­ zett az élet. hogy miért keletkezett a testek mozgása és az ő hasznuk. miért keletkezett a rágalmazás és miért a jó hír. és miért keletkezett az emberek lenézése. hogy miért keletkezett a halál.Tudja. hogy miért keletkezett az irgal­ matlanság. Tudja.Hallgassatok tovább. és miért keletkezett a gyen­ geség. hogy miért keletkezett a szegénység és miért a gazdagság. 92. hogy miért lettek a világ gazdagjai. Tudja. és miért keletkezett a tisztaság. Tudja.

Tudja. hogy miért keletkezett az üveg anyaga. És ez a Rejtély tudja. és miért keletkeztek a tengeri állatok. és miért keletkezett a faggyú anyaga. Tudja. hogy miért keletkeztek a föld vizei és minden benne lévők. Tudja. 177 . hogy miért keletkezett a növényvilág. és miért lesznek megsem­ misítve. és miért keletkezett maga a föld is. hogy miért keletkeztek a tengerek és a vizek. és miért lesz ez a világ maradéktalanul megsemmisítve. és miért keletkeztek a madarak. hogy miért keletkezett a világ anyaga. és miért keletkezett az ezüst anyaga. hogy miért keletkezett az arany anyaga.Tudja. Tudja. És ez a Rejtély tudja. És ez a Rejtély tudja. hogy miért keletkezett az ólom anyaga. és hogyan keletkeztek ben­ nük a drágakövek. Tudja. hogy miért keletkeztek a hegyek. és miért keletkezett minden anyag. hogy miért keletkeztek a vadállatok. hogy miért keletkezett a barom [jószág]. hogy miért keletkezett a réz anyaga és miért a vas és a kő anyaga. Tudja. Tudja.

hogy miért keletkezett a hőség. amit még mondok nektek. Hallgassátok tovább. hogy miért keletkezett a hideg dér. Tudja. Tudja. és miért az Észak. hogy miért keletkeztek a démonok. hogy miért keletkezett a jégeső. Mert ez a Rejtély tudja. a mindőtökben lévő szellem legyen továbbra is éber. mert mostantól kezdve beszélek veletek a Kimondhatatlan minden Gnózisáról [ismeretéről]. hogy miért keletkezett a Dél. hogy miért keletkezett az éhínség és miért a bőség. és minden szót. Tudja. és miért keletkezett a jótékony harmat. és miért keletkezett a keleti szél. hogy miért keletkeztek a csillagok.93. és miért kelet­ kezett az emberiség. maradjatok ébren. és így szólt a tanítványokhoz: . Tudja. hogy miért száradt ki a föld.Tanítványaim és társaim és testvéreim. és miért keletkezett a hűvös. és miért jött fölé víz. És tudja. Tudja. halljátok a Kimondhatatlan Rejtélyének teljes ismeretét. és miért jött rá eső. Ez a Rejtély tudja. És ez a Rejtély tudja. és miért keletkezett a kellemes lehűlés. tanítványaim. hogy miért keletkezett a por. Tudja. és miért keletkezett a kelle­ mes hó. miért süllyedt le a föld. fogjatok fel és értsetek meg. Tudja. hogy miért keletkezett a nyugati szél. Tudja. miért keletkezett a Nyugat. és miért kelet­ kezett a Kelet. 178 . és miért keletkeztek a felhők. FEJEZET Jézus pedig folytatta.

és miért keletkezett az egyetértés. hogy miért keletkezett a féltékenység a magasságban is. és miért keletkeztek az arkangyalok. Tudja. Tudja. Tudja. és miért keletkez­ tek az eonok az ő függönyeikkel. és miért keletkeztek azok az archonok. Tudja. és miért keletkezett az egyet­ értés.Tudja. miért keletkeztek az Urak és miért az Istenek. Tudja. hogy miért keletkezett a falánkság. Tudja. és miért keletkezett az észald szél. hogy miért keletkeztek az eonok zsarnok archonjai. hogy miért keletkezett a kapzsiság és miért a mindenről való lemondás. hogy miért keletkeztek az angyalok. Tudja. és miért keletkeztek a szolgák. Tudja. hogy miért keletkezett a gyűlölet. hogy miért keletkezett a viszály. akik bűnüket megbánták. hogy miért keletkeztek a szférák archonjai. hogy miért keletkeztek az ég csillagai és a csillagok keringése. hogy miért keletkezett a déli szél. Tudja. 179 . hogy miért keletkezett a magasból jövő tűz és a magasból jövő víz [eső]. és miért keletkezett az égbolt minden függönyével. Tudja. Tudja. és hogyan keletkezett a megelégülés. Tudja. és miért keletkezett a pénzéhség. hogy miért keletkeztek a hivatalnokok. és miért keletkezett a sze­ retet. hogy miért keletkeztek az eonok archonjai. Tudja. és miért keletkez­ tek a szférák mindenféle területükkel.

Tudja, hogy miért keletkeztek a párosak, és miért keletkeztek a páratlanok. Tudja, hogy miért keletkezett az istentelenség, és miért keletkezett az istenfélőség. Tudja, hogy miért keletkeztek a csillagok, és miért keletkezett a szikra. Tudja, hogy miért keletkeztek a háromságos erők (a Háromszor-hatalmasok), és miért keletkeztek a Láthatatlanok. Tudja, hogy miért keletkeztek az Ősatyák, és miért keletkeztek a Tiszták. Tudja, hogy miért keletkezett a nagy Authádész, és miért keletkeztek a hűbéresei. Tudja, hogy miért keletkezett a nagy Háromszor-hatalmas, és miért keletkezett a nagy, láthatatlan Ősatya. Tudja, hogy miért keletkezett a tizenharmadik eon, és miért keletke­ zett a középsők területe. Tudja, hogy miért keletkeztek a közép paralemptorai [elővezetői], és miért keletkeztek a világosság szolgálólányai [fényszüzek]. Tudja, hogy miért keletkeztek a közép szolgái, és miért keletkeztek a közép angyalai. Tudja, hogy miért keletkezett a világosságország, és miért keletkezett a világosság nagy átvevője. Tudja, hogy miért keletkeztek a jobb oldali hely Őrei, és miért kelet­ keztek ezeknek a Vezérei. Tudja, hogy miért keletkezett az élet kapuja, és miért keletkezett a jó Szabaóth. Tudja, hogy miért keletkezett a jobb oldaliak helye, és miért a világos­ ságország, vagyis a fénykincs.

180

Tudja, hogy miért keletkeztek a világosság alkotásai [kisugárzásai], és miért keletkezett a tizenkét Megváltó. Tudja, hogy miért keletkezett a fényldncs három kapuja, és miért keletkezett a Kilenc Őr. Tudja, hogy miért keletkeztek a Megváltóikrek, és miért keletkezett a Három Ámen. Tudja, hogy miért keletkezett az Öt Fa, és miért keletkezett a Hét Ámen. És ez a Rejtély tudja, hogy miért keletkezett a keveredés, mely nem marad meg [nincs igazi léte], és miért lesz ez megtisztítva.

94.

FEJEZET

Jézus pedig folytatta, és ezeket mondta tanítványainak: - Figyeljetek továbbra is [maradjatok ébren], tanítványaim, s mindegyi­ kőtök tartsa szemmel világosságészlelő erejét, hogy biztonságosan ész­ leljetek. Mert mostantól kezdve beszélek veletek a Kimondhatatlan igazi területéről és mibenlétéről. Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak, az történt, hogy azok félrehúzódtak, és Jézus meghallgatását teljesen beszüntették. Ekkor Mária Magdaléna lépett elő, leborult Jézus lábai elé, megcsó­ kolta és sírva kérte őt: - Kegyelmezz nekem Uram; mert testvéreim hallgattak téged, aztán elengedték a te szavaidat. Nos, Uram, ami ezeknek a dolgoknak ismeretét illeti, amelyek, mint mondtad, a Kimondhatatlannak Rejtélyében vannak, egykor azt hallottam tőled: Most elkezdek veletek beszélni a Kimondha-

181

tatlan Rejtélyének egész ismeretéről. Ezt mondtad, de nem részletezted, hogy be is fejezzed. Testvéreim tehát hallgattak téged, aztán ellankadtak, s végül abbahagyták a figyelést. Ami tehát a szavaidat illeti, amelyeket intéztél hozzájuk, Uram, ha mindezeknek az ismerete abban a Rejtélyben van, hol található olyan ember ezen a földön, ald képes lenne ezt a Rejtélyt, minden részletével és ismereteivel, meg mindezeknek a szavaknak a lényegét és az azokkal kapcsolatos dolgokat megérteni?

95. FEJEZET

Az történt pedig, amikor jézus ezeket hallotta Máriától, és belátta, hogy a tanítványok figyelme kezdett ellankadni, bátorítani kezdte őket, és így szólt hozzájuk: - Ne szomorkodjatok, tanítványaim a Kimondhatatlannak Rejtélye miatt, mivel azt gondoljátok, hogy nem fogjátok tudni megérteni. Bizony mondom nektek: Ez a ti Rejtélyetek, és mindazoké akik rátok fognak hallgatni, úgy, hogy le fognak mondani erről az egész világról és ennek minden anyagáról, és lemondanak minden benne lévő gonosz gondolatról és ennek az eonnak minden gondjáról. Nos, Én mondom nektek, hogy akik lemondanak az egész világról és minden benne lévőről, és Istennek rendelik alá magukat, azoknak ez a Rejtély egyszerűbb a világosságbirodalom minden Rejtélyénél, és hamarább meg lehet érteni és egyszerűbb minden másnál. Ald eljut ennek

182

a Rejtélynek a megismeréséhez, az megszabadul ettől az egész világtól és ennek minden gondjától. Ezért mondtam egykor nektek, hogy jertek énhozzám mindannyian, akik megfáradtatok és megterheltettetek, jertek Énhozzám, és én felfrissítlek titeket. Mert az én terhem könnyű és az én igám kellemes. Nos, aki ezt a Rejtélvt megkapja, az itthagyja az egész világot és a világ minden anyagának gondját. Ezért tehát, tanítványaim, ne bánkódjatok, mivel azt hiszitek, hogy ezt a Rejtélyt nem fogjátok megérteni. Azt mondom nektek, hogy ezt a Rejtélyt mindegyik másiknál könynyebb megérteni. Bizony mondom nektek: Ez a ti Rejtélytek, és mind­ azoké, akik lemondanak az egész világról és annak minden anyagáról. Most pedig ide hallgassatok, tanítványaim, társaim és testvéreim, hogy a Kimondhatatlan Rejtélyének megismerésére serkentselek titeket, amelyről beszélek nektek. Mert eljutottam ahhoz, hogy a mindenség kibontakozásának magyarázatánál átadjam nektek az egész ismeretet; mert a mindenség kibontakozása az ő Gnózisa. Ide hallgassatok tehát, hogy folytathassam, és beszélhessek veletek ennek a Rejtélynek az ismeretéről: Mert ez a Rejtély tudja, hogy az öt Segítő miért törekedett [tette sza­ baddá magát], s miért jött elő az Atyátlanból. És ez a Rejtély tudja, hogy miért törekedett [tette szabaddá magát] a Világosságok Világossága, és miért jött elő az Atyátlanból. És ez a Rejtély tudja, hogy miért törekedett [tette szabaddá magát] az Első Parancsolat, miért osztotta magát hét Rejtélyre, miért nevezik Első Parancsolatnak, és miért jött elő az Atyátlanból. Tudja, hogy miért törekedett [tette szabaddá magát] a Világosságok nagy Világossága, miért állt oda alkotások nélkül, és miért jött elő az Atyátlanból.

183

Tudja, hogy miért törekedett az Első Rejtély, mely a huszonnegyedik, ldnt, miért állította fel önmagában a tizenkét Rejtélyt, az Érinthetetlenek és Határtalanok számát, és miért jött elő az Atyátlanból. Tudja, hogy miért törekedett a tizenkét Mozdulatlan, miért sorakoz­ tak fel minden rendjükkel együtt, és miért jöttek elő az Atvátlanból. Tudja, hogy miért törekedtek a Megrendíthetetlenek, miért álltak fel tizenkét rendre oszolva, és miért jöttek elő az Atyátlanokból, amelyek a Kimondhatatlan terének rendjeihez tartoznak. Tudja, hogy miért törekedtek az Elképzelhetetlenek [kigondolatlanok], amelyek a Kimondhatatlan második teréhez tartoznak, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törte magát a tizenkét Megjelöletlen, miért sora­ koztak fel az Oltalmazok minden rendje mögött, mialatt maguk felfogha­ tatlanok és határtalanok, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedtek ezek az Oltalmazok, akik nem jelent­ keztek és nem tették nyilvánvalóvá magukat az Egyetlen, a Kimondhatat­ lan rendelete [gazdálkodása] szerint, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedtek [tették szabaddá magukat] a Túlnagyok, miért oszoltak szét egyetlen rendben, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedett a Kimondhatatlannak tizenkét rendje, miért oszlott három részre, és miért jött elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedett minden Elmúlhatatlan, ezeknek tizen­ két rendje, miért telepedtek le egymás mögött egyetlen rendben szétter­ jedve, miért széledtek szét különböző rendeket képezvén, mialatt maguk felfoghatatlanok és határtalanok, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedtek a Végtelenek, miért álltak fel tizenkét

184

hogy miért törekedett a Harmadik Háromságosan Szellemi huszonnégy Rejtélye . Tudja. Tudja. hogy miért törekedett az Első Háromságosan Szellemi Öt Fája. Tudja. hogy miért törekedett a Második Háromságosan Szellemi huszonnégy Rejtélve. Tudja. Tudja. és miért jöttek elő az Atvátlanokból. amely az Első Rejtély tere. melyek az Egyetlen és Kimondhatatlan rendjéhez tartoznak. aki az Első Rejtélv. és miért jöttek elő ezek a Felfoghatatlanok és a Végtelenek az Atvátlanokból. vagyis az Egyet­ lennek. és telepedtek le a terek három rendjét képezvén az Egyet­ lennek és Kimondhatatlannak rendelete [gazdálkodása] szerint. hogy miért törekedett a tizenkét Felfoghatatlan. Tudja. és miért jöttek elő az Atvátlanokból. miért nevezik őket az Első Háromságosan Szellemi huszonnégy térségének.ez a Harmadik Háromságosan Szelleminek a huszonnégy térsége -. miért terjedtek szét annak a fátylán kívül. a Kimondhatatlannak a Rejtély-ikre [ikerrejtélye]. és miért jöttek elő a Harmadik Háromságosan Szel­ lemiből. hogy miért törekedett a huszonnégy miriád Dicsőítő. hogy miért törekedett minden Felfoghatatlan. és miért jött elő az Atvátlanokból. mely befelé és kifelé néz. és miért jöttek elő a Második Háromságosan Szellemiből. 185 . amelyet most felsoroltam. mígnem az Első Rejtélv teréhez. amelyek a Kimondhatatlan második terének területein van­ nak. a második térhez vitték őket. és miért jöttek elő az Atvátlanokból. hogy miért törekedett az Első Háromságosan Szelleminek a huszonnégy Rejtélye. Tudja.végtelen térben.

És ez a Rejtély tudja. és miért jöttek elő az Atyát­ lanokból. hogy miért törekedtek az Első Háromságosan Szellemi Ős-Felfoghatatlanjai. hogy miért törekedett a lenti Első Háromszellem . Tudja. hogy miért törekedtek a Második Háromsá­ gosan Szelleminek az Ős-Felfoghatatlanjai. hogy miért törekedett [tette szabaddá magát] a Harmadik Háromszellem. És ez a misztérium tudja. miért áldozta fel magát. hogy miért törekedett a Második Háromságosan Szellemi Öt Fája. hogy kijöjjön a Kimondhatatlanból. Tudja. és miért jött elő az Atyátlanokból.azok közül. s Aki mind­ egyiket az őneld megfelelő rend szerint bontakoztatta ki. És ez a Rejtély tudja. és miért jött elő a Második Háromszellemből.és miért terjedt el. amely felülről az Első Háromszellem. És ez a Rejtély tudja. Abból. egymás mögött állván. 186 . és miért jöttek elő a Kimondhatatlannak utolsó tagjából. és miért jött elő a tizenkettedik Ős-Háromszellemből. mely az Atyátlan utolsó területén van. Tudja. mégis együtt lévén minden rendjük szerint. és miért jött elő az Atyátlanokból. hogy miért törekedett a Harmadik Három­ ságosan Szellemi Öt Fája. És ez a Rejtély magától tudja. hogy miért terjedt el a Kimondhatatlan térségé­ ben lévő minden hely és minden ami ezekben van. a Kimondhatatlan rendjeihez tartoznak -. És ez a Rejtély tudja. és miért jöttek elő az Atyátlanból. amelyek az Egyetlen. és miért jött elő az Atyátlanokból. és miért jöttek elő az Atyátlanokból. aki mindegyikőjükön uralkodik. hogy miért törekedtek a Harmadik Háromságosan Szellemi­ nek az Ős-Felfoghatatlanjai.

96. FEJEZET

Mindezekről beszélni akarok tehát veletek a mindenség magyarázatánál, vagyis mindről, akit megemlítettem: akik keletkezőben vannak és akik ezután jönnek; és akik teremtenek [kisugároznak] és akik előjönnek; és akik kívül fölöttük vannak; és akiket beléjük ültettek, akik az Első Rejtély területét fogják elfoglalni; és akik a Kimondhatatlan térségében vannak. Ezekről fogok nektek beszélni, mert meg akarom őket magyarázni nektek. És megnyilvánítom ezeket nektek minden helyükkel és a rend­ jükkel együtt, ahogyan lett a mindenség kibontakozásánál. És megnyilvá­ nítom nektek minden Rejtélyüket, melyek őrajtuk uralkodnak; valamint az ő Pro-Háromszellem-hatalmukat és az ő Hiper-Háromszellem- hatal­ mukat, melyek az ő Rejtélyeiken és rendjeiken uralkodnak. Nos, a Kimondhatatlan Rejtélye tudja, miért keletkeztek mindezek, amelyekről nyíltan beszéltem, s hogy mindezek ld által lettek. Az a Rejtély ez, mely mindegyikben benne van. És ez mindnek az eredete, kikelete és létezése. És a Kimondhatatlan Rejtélye az a Rejtély, mely mindazokban benne van, akikről beszéltem nektek, s akikről beszélni fogok veletek a minden­ ség kibontakozásának [elterjedésének] magyarázatánál. És ez a mindegyikőjükben lévő Rejtély a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélye, ugyanakkor pedig mindazoknak az ismerete, akiket megmondtam nektek, akiket még meg fogok mondani nektek, és akikről még semmit sem

187

mondtam nektek. Ezekről majd beszélni fogok nektek a mindenség megnyilvánításánál, valamint egész ismeretükről, aminek összesen birtokában vannak, s hogy miért lettek: ez a Kimondhatatlan egyetlen szava, az ige. És közlöm veletek minden Rejtélyük ismeretét, és mindegyiknek a fajtáját és a tökéletesedésük módját minden formájukban. És meg fogom nyilvánítani nektek az Egyetlennek, a Kimondhatat­ lannak a Rejtélyét, és minden állapotát és megjelenési formáját és egész rendszerét, s hogy ez miért keletkezett a Kimondhatatlan utolsó tagjából. Mert ez a Rejtély mindennek a keletkezése. Továbbá a Kimondhatatlan Rejtélye egyetlen szó, amely létezik a Kimondhatatlan beszédében. És ez minden szó magyarázatának eredete, melyet mondtam nektek. És aki megkapja ennek a Rejtélynek egyetlen szavát, melyet nektek meg fogok mondani, minden tulajdonságával és alakjával együtt, hogy az véghezvihesse ezt a Rejtélyt - mert ti tökéletesek és mindenben-tökéletesek vagytok, és ti fogjátok elvégezni ennek a Rejtélynek egész ismeretét és művét, mert minden Rejtélv rátok van bízva; idehallgassatok, hogy megmondhassam nektek ezt a Rejtélyt: Ald tehát ennek a Rejtélynek ezt az egyetlen szavát megkapja, akkor az történik, hogy amikor kijön az archonok anyagából készült testből, és jönnek az ítélő átvevők [megtorlók], és kifejtik őt az archonanvag-testből, azok ugyanis, akik minden testet elhagyó lelket feloldoznak, ha tehát ezek az ítélő [megbosszuló] átvevők az olyan lelket kioldják, aki megkapta a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélyét, amelyet megmondtam nektek, akkor ez a lélek, mihelyt meg van váltva a test anyagától, azonnal nagy fény­ áramlat lesz az átvevők közepette. És az átvevők félni fognak a léleknek ettől a fényességétől, és erőtlenül esnek össze, és teljesen eleresztik nagy világossága miatti félelmükben.

188

A lélek pedig, mely megkapja a Kimondhatatlan Rejtélyét, a magasba száll nagy világosságáramlat képében; és az átvevők [megtorlók] nem tud­ ják majd megragadni, és nem tudják, milyen az ő útja. Mert nagy fényára­ dattá válik és felemelkedik, és semmilyen erő sem lesz képes bárhogyan is visszatartani, sem valamilyen módon közeledni hozzá. Mert átvándorol az archonok minden területén és minden világosság­ alkotás területén, és egyetlen területen sem ad választ, sem megokolásokat [nem mentegetődzik], s nem ad titkos jeleket sem; és a világosság teremt­ ményeinek egyetlen erője sem lesz képes ehhez a lélekhez közeledni. De az archonok minden területén és a világosságalkotások minden területén minden dicséri őt a helyéről, mert félnek a lelket beburkoló világosság­ áramtól; míg a lélek minden területen át nem vonult, és a Rejtély szerinti örökségének helyére nem ült - ez az Egyetlennek, a Kimondhatatlannak a Rejtélye -, és míg végül minden tagjával egyesült. Bizony mondom nektek, minden területen átvonul annyi idő alatt, mialatt egy ember egy nyilat kilő. Ezért tehát, bizony mondom nektek: aki megkapja a Kimondhatat­ lannak ezt a Rejtélyét, és minden tulajdonságát és alakját véghezviszi, az egy ember a világban, de felülmúl minden angyalt, s mindőjüket még jobban felül fogja múlni. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden arkangyalt, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden zsarnokot, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Urat, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Istent, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. 189

Egy ember ő a világban, de felülmúl minden csillagot, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Tisztát, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Háromszor-hatalmast, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Ősatyát, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Láthatatlant, és mind­ egyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden nagy láthatatlan Ősatyát, és mindegyik fölé emelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Középsőt, és mindegyik fölé emelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúlja a fénykincs minden alkotását [kisugárzását], és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden keveredést, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúlja a fényldncs egész területét, és magasra kiemelkedik afölé. Egy ember ő a világban, de velem fog uralkodni az én birodalmamban. Egy ember ő a világban, de király a világosságban. Egy ember ő a világban, de nem ebből a világból való. És bizony mondom nektek: ez az ember Én vagyok, és Én vagyok ez az ember. A világ feloszlatásánál pedig, vagyis amikor a mindenség felszáll, és amikor a tökéletes lelkek száma együtt felszáll, s Én ldrály vagyok

190

az utolsó Segítő közepén, mialatt Én a világosság minden alkotásának királva vagyok, és a Hét Ámen királya, és király vagyok az Öt Fa fölött és a Három Amen és a Kilenc Őr fölött, és mivel ldrály vagyok a gyer­ mekek gyermeke, vagyis az Ikermegváltó fölött, ahogyan királya vagyok a tizenkét Megváltónak és az összes tökéletes léleknek, akik megkapják a világosság Rejtélyeit - akkor minden ember, aki a Kimondhatatlannak a Rejtélyeit megkapja, királvtársam lesz, és jobbról és balról ül mellettem a birodalmamban. És bizony mondom nektek: Ezek az emberek Én vagyok, és Én vagyok ezek az emberek. Ezért is mondtam nektek egykor, hogy ülni fogtok a ti királyi széketeken a jobb kezem felől és a bal kezem felől, és velem fogtok uralkodni. Ezért nem riadtam vissza attól, hogy titeket testvéreimnek és társaim­ nak nevezzelek, mert királytársaim lesztek az Én birodalmamban. Ezt mondom nektek annak tudatában, hogy adni fogom nektek a Kimondha­ tatlan Rejtélyét, vagyis: Ez a Rejtély Én vagyok, és Én vagyok ez a Rejtély Ezért tehát nem csak ti fogtok Velem együtt uralkodni, hanem mindenki, aki megkapja a Kimondhatatlan Rejtélyét; mindaz királytársam lesz az én országomban. És Én vagyok ők, és ők Én vagyok. A trónom azonban fölöttük lesz. Mivel ti a világon minden emberért szenvedést tűrtök, amíg ki nem hirdettetek minden szót, amit mondok nektek; és a ti trónotokat hozzá­ teszik az enyémhez az Én birodalmamban. Ezért mondtam egykor nektek: Ahol Én leszek, ott lesz velem tizenkét szolgám is. Mária Magdaléna azonban, és János, a szűzies, felül kerül majd minden emberen, aki megkapta a Kimondhatatlannak Rejtélyeit. És jobb oldalamon és bal oldalamon lesznek. És Én vagyok ők, és ők Én vagyok.

191

amit mondtam nektek.És mindenben egyenlők lesznek veletek. 192 . csak a trónjuk fogja a tiéte­ ket felülmúlni. És tudni fogják. 97. mint az egész ismeret igéje? A Megváltó felelt. milyen őskép [alapforma] szerint jöttek létre azok. hogy miért lett a mindenség. amelveket mondtam nektek. Uram. És minden ember. és az én trónom a tiétek fölött. Nos. és az Én trónom az övékét múlja felül. előre sietett Mária Magdaléna. a Kimondhatatlan Rejtélye másfajta. egy szóval: felismerik mindazon szavak Gnózisát. aki a Kimondhatatlannak szavát megtalálja . akik a magasságból valók. és azt mondta: . felismerik majd minden szavam Gnózisát.bizony mondom nektek: azok az emberek. a hosszáról is meg a székéről is. akik azt a szót ismerni fogják. És az emberek mindenben egyenlők lesznek majd veletek. ha mindent nyomatékosan és határozottan meg­ kérdezek. és így szólt: .Igen. hogyan alapították a vilá­ got. ne neheztelj.Uram. És tudni fogják. a mélységről is meg a magasságról is. csak a trónotok lesz őfölöttük. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. És bizony mondom nektek: Tudni fogják. mint az egész ismeret igéje. de majd mondani fogok nektek helyről helyre és rendről rendre a mindenség magyarázatánál. és amelyeket még nem mondtam. a Kimondhatatlan Rejtélyének igéje másik ige-e.

Uram: nem csak akkor leszünk-e képesek örökölni a világosságországot. ameddig a Rejtélyeket kapta. az alantas Rejtélyt örököl. világos: Én vagyok a mindenség Gnózisa [ismerete]. igaznak jutalmát kapja.Uram. de nem áll hatalmában a fölötte lévőkhöz menni. légy türelemmel irántam és ne haragudj. Ez azt jelenti: mindenki odáig jut el. az Istenek és Láthatatlanok számára mérhetetlen világosság közepette. amely a mindenség Gnózisa. De minden ember. az addig a helyig megy és örököl. aki meg fogja kapni a világosság Rejtélyeit. ameddig a Rejtélyeket kapta.És Mária újra így szólt a Megváltóhoz: . ameddig menően a Rejtélyeket kapta. És mindenki az ő helyén marad az Én országom világosságában. aki egy igaznak hisz. És mindenkinek hatalmában lesznek az alatta lévő rendszerek. mert aki a világosságország Rejtélyét megkapja. És még egyszer. ha valóban a Kimondhatatlan tökéletes igéjének Gnózisát ismerjük és aszerint élünk? A Megváltó felelt. Ezért mondtam nektek egykor: Aki prófétában hisz. De nem fogja ismerni a mindenség Gnózisát. ha megkérdezlek. az a maga­ sabb területeket örökli. addig a helyig fog menni és örökölni. prófétának jutal­ mát kapja. aki nem kap­ ja meg először a Kimondhatatlan Rejtélyét. és azt mondta Máriának: . csak ha felismeri a Kimondhatatlan egyetlen igéjét.De igen. 193 . és nagy örömök és ünnepség közepette él. És aki magasabb Rejtélyt kap. hogy mindez miért keletkezett. De az Én birodalmam fény­ örökségének területén marad egy nagy. És az ismeret egyetlen igéjét lehetetlen felismerni annak. Aki alantast kap.

És ez a lélek a megtorló átvevők kezében nagy fényárammá válik. és ennek az embernek a lelkét kivezetik a testből. Ha eljön az ideje. azok a fényörökségben a második Megváltó minden területén fognak uralkodni. úgy hogy előreha­ lad. és uralkodni fognak a tizenkét Megváltó minden területén. harmadik és negyedik Rejtélyét kapják. Ez történik azokkal is. Ugyanígy azok. akkor a megtorlók fogadják őket. és eljön az ideje. egészen amíg az Első Rejtély tizenkettedik Rejtélyét is megkapják. és túlmennek az archonok és a világosságteremtések minden területén. Aid majd annak az Első Rejtélynek a Rejtélyét kapja. hogy azoknak a dicsőségéről beszél­ jek veletek. és erőtlenül esnek arcra. nem mentegetődzik. sem az archonok bármelyik területén. És nem felelnek és nem vitatkoznak. És ez a lélek felszáll. ítélők]. hogy elhagyja az archonanyagból lévő testet. És az ilyen lelkek is azonnal felszállnak. és az átvevők [a fogadók] félni fognak ennek a léleknek a fényétől. hanem minden területen átmegy és túlmegy. és lelküket kivezetik az anyag­ testből. hogy elhagyják az archonanyag­ testet. úgy hogy akik az Első Rejtélytől a második Rejtélyt kapják.Most azonban hallgassatok meg. Hanem minden területen átvándorolnak és túlmen­ nek. És a fogadók félni fognak e lélek világosságától. akik az Első Rejtély Rejtélyét kapják. akkor jönni fognak a meg­ torló átvevők [fogadók. És ez a lélek sehol sem válaszol. 194 . sem titkos jeleket nem adnak egyik területen sem. sem titkos jeleket nem ad a világosság bármelyik helyén. És a lélek nagy világosságáram lesz a megtorló átvevők kezében. akik az Első Rejtély második. és uralkodni fog az első Megváltó minden területén. és átvándorol az archonok és a fényalkotások minden területén.

holott az egyetlen Rejtély Tulajdonságai azonban különbözők. uralkodnak majd annak a Megváltónak a területén. Uram.Uram. ötödik és hatodik Rejtélyt kapják egészen a tizenkettedik Rejtélyig. amelyről beszélek veletek . és a tizenkét Megváltó rendjében marad. a Kimondhatatlannak pedig csak egy Rejtélye? Jézus felelt. szánj meg minket. negyedik. ha kérdezlek. 98. Továbbá öt Rejtélyből 195 . Ald pedig az Első Rejtélytől egymás után megkapja a tizenkét Rej­ télyt. Uram. légy türelemmel irántam és ne haragudj. és így szólt: .Csak egy Rejtélye van ugyan. az.aki tehát megkapja azt a tizenkét Rejtélyt. amit kérdezünk tőled. Mária lépett elő. hogy amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. amely az Első Rejtélyhez tartozik. megcsókolta Jézus lábait. Hanem megkapja ezeket a Rejtélyeket. miért van az Első Rejtélynek tizenkét Rejtélye. mert egy hatalmas világosságáramlat. és nyilváníts meg nekünk mindent. és ezekben a rendekben marad. akik a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélyét kapják. vagyis az abszolút Rejtélyt.akik az Első Rejtélytől a harmadik. Nos. Ezen kívül uralkodni fog a tizenkét Megváltó minden területén. és azt mondta: . mert magasztosabb. FEJEZET Az történt. ameddig a Rejtélyt kapták. átvándorol az archonok és a világosság minden területén. ha elhagyja a világot. de ez három Rejtélyből áll. De az ilyen nem fog tudni egyenlő lenni azokkal.

aki nem kapta meg a világosság Rejtélyeit és nem részesül az igazság igéjében. Az Első Rejtély második Rejtélye ellenben: ha jól teljesíted az ő Rej­ télyének minden nézetét . nagy világosságáramlat leszel. az archonok egyet- 196 . És nem ugyanazok a birodalom számára. mihelyt elhagyta a testet. akkor azonnal kijutsz a testedből. és mindkét fülébe belemondja.áll. de tulaj­ donságaik különbözők. ez az öt Rejtély tehát egyenértékű a fényörökség tekintetében e Rejtély birodalmában. átvándorolsz az archonok minden területén és a világosság minden területén. Az Első Rejtély első Rejtélye: ha az ő Rejtélyét teljesíted. és mindegyiknek más a tulajdonsága és a megjelenési formája is. ha ezt a Rejtélyt kimondja egy olyan ember feje fölött.ember feje fölött mondja ki ezt a Rejtélyt. Ha azonban a Rejtélyeket teljesítő ember olyan . aki az ő Rejtélyét elvégzi. amelyben az Első Rejtély egyetlen Rejtélye van a világosság­ birodalomban. nagy világosságáramlat lesz. De különbözők az Első Rejtély egyrejtélyes birodalma számára a világosságbirodalomban. míg el nem éri ennek a Rejtélynek az országát. aki elhagyja a testét.az olyan ember. mialatt mind félnek ennek a léleknek a világosságától. Birodalmuk pedig magasztosabb és magasabb az Első Rejtély tizenkét Rejtélyének egész birodalmánál.testét elhagyó . holott egyetlen egy de tulajdonságai különbözők. akkor. mígnem eljut az ő országának területére. Ugyanúgy nem egyforma a világosságbirodalom három Rejtélye sem. Bizony mon­ dom nektek: ennek az embernek a lelke. és átmegy minden területen. bizony mondom nektek: ha ez az ember elhagyja a testét. akkor a testét elhagyó ember a Rejtélyeket így másodszor is megkapta. és részesül az igazság igéjében. hanem tulajdonságaikra nézve különböző.

mely őrajta van. leszállatja őt egy olyan testbe.len területén sem ítélik el őt. Ha aztán a világosság szolgálóleánya elé viszik. Ha viszont a Kimondhatatlannak harmadik Rejtélyéről van szó. hogy a testét elhagyó embert tovább adván egymásnak. szigorú ítéletei előtt. tehát tökéletesen végzi és alkalmazza és felhívja egy a testét elhagyó és e Rejtélyt csak egy kicsit is ismerő emberre. és abban a hónapban. mely jóravaló és meg fogja találni az igaz Istent és a maga­ sabb Rejtélyeket. amelyben kiszállt a testből. míg a világosság szolgálólánya elé nem viszik. akkor a Leány [szűz] látja rajta a Kimondhatatlan birodalma Rejtélyének a jelét. akkor az ezt elvégző ember a testet elhagyván nem csak a Rejtélyek birodalmát örökli. A világosság szolgálóleánya lepecsételi őt egy ennél magasabb rendű pecséttel. és a sokszoros tisztítótűzben lenne is. És sietnek egymásnak továbbadni őt. vagyis a világtól és az egész abban lévő anyagtól való szent megtisztuláso­ kat és megtartóztatásokat. sem a tűz nem érinti meg őt a Kimondhatatlan nagy Rejtélye miatt. mielőbb a vilá­ gosság Szűzleánya elé vigyék. A Leány cso­ dálkozik és megvizsgálja őt. mint a Kimondhatatlan Első Rejtélye második Rejtélyének ajándékát. mely vele van. ha az ilyen ember az archonok kemény büntetése alatt. míg teljesen véghez nem vitte ennek a fényrejtélynek az egész életmódját. mialatt minden terület fél ettől a Rejtélytől és a Kimondhatatlan birodalmának jelétől. hanem ha a Rejtélyt elvégzi és minden nézetét telje­ síti. továbbvezetni helyről helyre és rendtől rendhez. 197 . de nem hagyja a világossághoz vinni őt. sem nem tudják egyetlen területen sem megbüntetni őt. bizony mondom nektek: nagyon fognak sietni. úgy hogy örökli ezeket és öröldi az örök világosságot.

az öt Rejtély birodalma magasabb az Első Rejtély tizenkét Rejtélyénél. ennek a Rejtélynek a birodalmáig fog örökölni.amit most nem mon­ dok meg nektek. hogy milyen. hogy örökölhesse a világosságbirodalmat. és minden működéséről sem . de különböznek a Kimondhatatlan három Rejtélyétől. leszállatja egy tisztességes testbe. De különböz­ nek a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélyétől. és hogyan terjedt el a tagjaival. A Kimondhatatlan öt Rejtélye az ő birodalmukban egyenlő. Ez a Kimondhatat­ lan harmadik Rejtélyének ajándéka. Ha azonban odáig jutok. akkor mindent megnyilvánítok majd: az ő kiterjedését és ábrázolását. akik ezt a Rejtélyt a Kimondhatatlan mindenség-térségében kapják. meg tagjainak elágazódásait 198 . ahogyan korábban is mond­ tam már nektek. Aki viszont a Kimondhatatlan három Rejtélyét kapja.ha elhagyja a testet és ennek a Rejtélynek a területéig örököl. hogy ő milyen. Ugyanez történik mindazokkal. amelyek­ ről még nem beszéltem veletek. s hogy mennyi tag [rész] van benne. az az egész birodalmat örökli annak teljes dicsőségében. és magasabb minden alatta lévő Rej­ télynél. És a három Rej­ tély ebben a birodalomban egyenlő. és még magasabbak és magasztosabbak a Kimondhatatlan öt Rejtélyénél az ő birodalmukban. hogy a mindenséget [kibonta­ kozását] magyarázom meg nektek.És a világosság Szüze [szolgálóleánya] lepecsételi őt egy magasabb pecséttel és az ő hónapjában. Aki pedig a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélyét kapja. feladatuk mibenlé­ téről és mindenkori tulajdonságukról sem. és miért nevezik a Kimondhatatlannak. valamint minden Rejtélyt megkapnak. amelyben a testet elhagyta. az. ha a testet elhagyja. amely a Kimondhatatlan tagjainak egységét képezi. és az ő kiterjedésükről. Ald a Kimondhatatlan öt Rejtélyéből kap . amelyben megtalálja majd az igaz Istent és a magasabb Rejtélyeket.

mert ők titkos jel nélkül valók abban a világban. Amelyik helyig az ember a Rejtélyeket kapja a Kimondhatatlan teré­ ben. mert nin­ csenek titkos jeleik. azok máshol nem adnak válaszokat. A harmadik külső térben pedig minden területnek megvan a megtor­ lója. amiért a mindenség egyáltalán lett. sem titkos jeleket. amit egyszer megmondok nektek. ameddig kapott. Éppígy nem felelnek és nem magyarázkodnak azok sem. felelete. telje­ sült. ha majd azt a Rejtélyt közlöm veletek. vagyis ha a tökéletes lelkek száma teljes lett és a Rejtély. sem magyarázatokat. igazolása és titkos jele. igaz. ami mind az egyetlen. hanem átmennek minden területen. megközelíthetetlen Isten rendszeréhez tartozik. És akik a Kimondhatatlan terének területén vannak. A mindenség feloszlatásánál azonban. akik a Rejté­ lyeket a második térben kapták. akik minden Rejtélyt megkaptak.és halmozódásait. És nincsenek átvevőik (akik fogadják őket). míg el nem érik annak a Rejtélynek a terüle­ tét amelyet kaptak. vagyis beszéltem veletek a mindenség kiterjedéséről. amely az Első Rejtélv első Rejtélyének a tere. hogy királya vagyok a világosság minden teremtményének és a tökéletes lelkek egész számának. akkor ezer világosságévnek megfelelő évet töltök azzal. 199 . addig a helyig fog örökölni.

hanem mögöttetek maradnak. azok azok mögött maradnak. akik megkapjátok majd a Kimondhatatlan Rejtélyét. Azok meg.Egy világosságnap a világnak ezer éve. és így szólt: . és így szólt Máriához: . Továbbá azok.Uram. akik a világosság Rejtélyét meg­ kapták. mindegyik az ő rendjének megfelelően. És mind. Akik a Kimondhatatlan öt Rejtélyéből kaptak. s királya vagyok a világosság minden teremtmé­ nyének és az összes tökéletes léleknek. úgyhogy egy világosságév 365 000 világév. akik a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélvét kapják. Én ezer világosságévet fogok azzal tölteni. velem maradtok a jobb kezem felől és a bal kezem felől. hánv világév a világosságnak egy éve? Jézus pedig felelt. akik az Első Rejtély tizenkettedik Rejtélvét kapják. szintén király lesz. aki a Kimondhatatlan térségének minden területén kapja a Rejtélyt. Mária Magdaléna lépett elő. és ezek mögött maradnak azok. Ti pedig. tanítványaim és mindazok. de nem lesznek egyen­ lők veletek és azokkal. akik az 200 . holott ők is királyok.99. akik a háromból kaptak. hogy király vagyok az utolsó Segítő közepette. s királvok lesztek velem az Én birodalmamban. szintén hátrább lesznek a Kimondhatatlan öt Rejtélyénél. holott királyok. akik a Kimondhatatlan három Rejtélyét kapják. a ti király­ társaitok lesznek veletek a világosságbirodalomban. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak.

az örökölt örökség terére fogják vezetni. azok a magasabb területeken is maradnak. Ez a második király öröksége azok számára. ameddig [a magasságig] megkapta azt. mind azon a területen marad. azok is az Én birodalmam világosságában maradnak és terjednek el. mert királyok lesznek az Én birodalmam világosságában. amelyek a területek elöljárói. úgy hogy akik a magasabb Rejtélyeket kapják. de megtaláljátok Jeu két 201 . az alacsonyabb területeken fognak maradni. Ennek számos Rej­ télye van. A többi alacsony Rejtély nektek nem kell. azok a magasabb terekben maradnak. amelyben elterjedtek. úgy hogy akik a magasabb Rejtélyeket kapják. a maga­ sabb területeken maradnak. mindegyik abban a Rejtélyben. ameddig megkapta a Rejtélyeket. Ez a világosságbirodalom három örökölhető része. vagyis minden területnek és minden rendszernek a fő Rejtélyei. azok a második király mögött maradnak és oszolnak el birodalmam világosságában. amelyek az egész emberi nemet a magasabb területekre. mindegyik a saját dicsősége szerint. mindegyik a saját dicsősége szerint.Első Rejtély Rejtélyét kapják. mindegyikőjük saját dicsőségének megfelelően. és akik az alacsonyabb Rejtélyeket kapják. azok a lenti területeken maradnak. (Meg fogjátok találni ezeket Jeu két nagy könyvében. Ezek képezik az örökséget a Kimondhatatlan első terének birodalmában. akik az alacsony Rejtélyeket kapják.) Veletek azonban minden örökség nagy Rejtélyét közlöm és nektek adom minden örökség nagy Rejtélyeit. azok a lenti terü­ leteken maradnak az Én birodalmam világosságában. akik pedig az alacsony Rejtélyeket kapják. És akik a magasabb Rejtélyeket kapják. Akik viszont az Első Rejtély második terének minden Rejtélyéből kapnak. akik az Első Rejtély második terének Rejtélyét kapják. Akik ellenben az Első Rejtély harmadik terének (ez a első külső tér) Rejtélyét kapják.

sem felmentései [megokolásai].Kérdezz. melyeket Henokh írt. felmentéseit és titkos jeleit. sem pecsét­ je. 100. A Megváltó pedig felelt neki. vagyis közlöm vele­ tek a főrejtélyeket. nincsenek feleletei. amit akarsz.Uram. amelyet megkérdezek tőled. azaz az első külső tér pecsétjét. ne haragudj rám. és így szólt: . és nyilvánítsd meg nekem az ige titkát. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta tanítványainak. mialatt En az ismeret fájából és az élet fájából beszéltem vele Ádám paradicsomában.Uram. sem számjelképei. Amikor az egész kiterjedést megmagyaráztam nektek. És megadom nektek ennek a térnek a feleleteit. és nem értettem. mely belül van. az ő szám-jelképeiket és az utolsó. és így szólt: .könyvében.ha elhagyják 202 . András lépett elő. sem titkos jelei. András pedig felelt és ezt mondta: . hogyan fogják ennek a világnak emberei ennek az anyagnak a testében . meg vagyok lepődve és nagyon csodálkozom. példázatok nélkül. és én nyíltan nyilatkozom neked. hanem szánj meg. mert nehéz volt nekem. hanem csak tulajdonságai és alakjai vannak. A második térnek ellenben. átadom nektek birodalmam három örökségrészének nagy Rejtélyeit. minden formájukat és típusukat.

különösen ti vagytok a fénykincs élesztője. Nos. hogy a világosságteremtés minden nagyja és egész fényességük megtisztítsa magát és megtisztuljon a keveredéstől. 203 . s hogy mind ugyanaz a keverék vagytok? És az Első Rejtély parancsára hajtatott iga alá a keverék. és nem változtatták a területüket. szóval ti vagytok mindnek az élesztője. hanem az egyet­ len és Kimondhatatlan parancsára [kényszerítő gazdálkodása miatt]. És egyáltalán nem szenvedtek. nem is törték magukat. hogyan mennek be az egész jobb oldalon lévő helyre és a világosságteremtmények nagyjai közé.Meddig viseljelek el titeket? Meddig foglak kibírni titeket? Még mindig nem értettétek meg. ugyanabból az anyagból vagytok. és még mindig tudatlanok vagytok? Nem ismeritek-e fel és nem értitek-e. Amikor András ezeket mondta. nem öntötték magukat különböző formákba [testek­ be]. és öröklik a világosságbirodalmat. megmozdult a Megváltó szelleme. És ti voltatok nagy szenvedéseknek és nagy hátráltatásoknak kitéve a különböző testekbe való átöntéskor [átültetéskor] ezen a világon. bemenni az archonok és Urak és minden Istenség és minden nagy Láthatatlan és középen lévő közé. sem nem voltak valamelyest is szorult helyzetben. lényegben ugyanazok. és így kiáltott fel: .ezt a világot . hogy mindannyian ugyanabból a tésztából gyúrattatok. és ti vagytok a középsők területének erjesztője. és ti vagytok a jobb oldali terület élesztője.bevándorolni azokat a mennyboltokat. Ez a folyamat. De nem maguktól tisztították meg magukat. Uram. és ti vagytok minden Láthatatlan és minden archon erjesztője. nehéz nekem. és átmenni mind­ ezeken. hogy ti és minden angyal és minden arkangyal és az Istenek és az Urak és minden archon és minden nagy Láthatatlan és minden középről való és a jobb oldali helyről valók és a világosságteremtmények nagyjai egész fényességükkel.

Más­ különben az egész emberi nemből egyetlen lelket sem lehetne megmen­ teni. hogy nem az egészségesnek kell az orvos. melyek megtisztítottak titeket. hogy elhozzam neki a világosság minden Rejtélvét. ha nem hoztam volna el nekik a tisztító Rejtélyeket. mert egész anyaguk anyagának élesztői. Mert a világosságteremtéseknek nem kellenek Rejtélyek. mert mindannyian anvag-erjesztők [élesz­ tők].És mindezen szenvedés után saját magatokkal küzdöttetek és harcol­ tatok. mivel­ hogy anyagi. De az emberi nemnek kellenek. s nem örökölhetnék a világosságországot. vagyis lemondjatok a benne lévő anyagról. ebből eszik és 204 . míg meg nem találjátok a világosságbirodalom minden Rejtélvét. hogy feloldozzátok magatokat az egész világ alól. hogy mindenkit megtisztítsak. és találtok. éjjel­ nappal kutassatok. kristálytiszta. Most azt mondtam nektek: Keressétek a világosság Rejtélyeit. Vagyis a világosságtól lévőknek nem kellenek a Rejtélyek. Ezért mondtam egykor nektek. teljesen megtisztult világossággá tettek titeket és megtisztult világosság lettetek. hanem a betegnek. mert ez [az emberi nem] az anyag élesztője. És nem lankadtatok a keresésben. Hirdessétek ki tehát az egész emberi nemnek: Ne lankadjatok. Bizonv mondom nektek: Az emberi nemért törtem magamat. hogy keressetek. mert ők megtisztult világosságok. mert tiszták. míg meg nem találjátok a tisztító Rejtélyeket! És hirdessétek az embereknek: Mondjatok le az egész világról és a benne lévő minden anyagról! Mert aki a világon ennek anyagát vásárolja és árulja. Hanem az emberi nemnek kellenek. melvek megtisztítják az anyag testét. és ragyogóan tiszta és teljesen megtisztult világossággá teszik. Ezért mondtam egykor nektek.

Ez a felelet a kérdésetekre. meg a változásai­ tok miatt minden helyen. akkor mind nagyon tisztelni fognak titeket. András. mert ti az ő anyaguk élesztője vagytok. te és testvéreid. és mindegyiknél tisztább világosság lettetek. Ha pedig eléritek a nagy Láthatatlanok területét és a középsők terü­ letét meg a jobb oldaliak területét és minden nagy világosság-ldsugárzás területét. az tetézett anyagához még több anyagot gyűjt. és aki ennek gondjaiban és gubancaiban él. nagyon megtisztult világossággá váltatok. s ne nyugodjatok. s így tiszta. Nos. Tehát. míg el nem juttok az Én birodalmam területére. mivel ti vagytok az ő anyaguk erjesztője. akkor minden archon elszégyelli magát. mivel ez az egész világ és minden ebben lévő és ennek minden köteléke anyagi erjesztő. És minden hely himnuszt kezd énekelni nektek.iszik. nehogy még több anyagot gyűjtsetek a már bennetek lévő anyagotokhoz! És mondjátok meg nekik: Abba ne hagyjátok a keresést éjjel-nappal. a hitet­ lenségben és tudatlanságban vagy-e még? 205 . amiket mindenütt eltűrtetek. Ezért felszálltok és behatoltok minden nagy világosságteremtés területére. Ezért mondtam nektek egykor. míg meg nem találjátok a tisztító Rejté­ lyeket. hogy mondjatok le az egész világról és egész anyagáról. és a különböző testekbe való átültetésetek és szorongattatottságotok miatt mindezek után megkaptátok a tisztító Rejtélyeket. melyek megtisztítanak és ragyogó világossággá tesznek titeket. És mindenkitől számon kérik majd a tisztaságát. Ha aztán elhagyjátok a testet és felszálltok és eléritek az archonok területét. András. tanítványtársaid lemondásaitok és szenvedéseitek miatt. és örökké királyok lesztek a világosságbirodalomban. s mindnyájuknál tisztább világosság lettetek. hogy felmentek és örölditek az Én világosságbirodalmamat.

. Azért küldött engem az Első Rejtély. Ezt ugyan példának és hasonlatnak mondtam. és alak benne laknak. és a többi tag szin­ tén. akik nem mentek ki belőle.. 101. és a fül a fülek rangja szerint. hanem minden tanítvány tudta pontosan -. és sírva könyörögtek a Megváltónak a következő szavakkal: . és a szem a szemek rangja szerint.Azok pedig. Hogy megértsétek valami hasonlat és példabeszéd szerint. ezek tehát a Kimondhatatlannak tagjai: És minden tag az ő rangjának és dicső­ ségének megfelelően létezik.Amikor a Megváltó ezeket mondta. melyhez hasonlítottam. de egyetlen a test. de az igét nem a valóságos és igazi alakja szerint nyilvánítottam meg. És minden benne [a Kimondhatatlanban] lévő tag számára. bocsásd meg testvérünknek a tudatlanság bűnét! A Megváltó felelt és így szólt: . hogy örökölni fogja a világosságbirodalmat. FEJEZET . A fej a fej rangjának megfelelően. Azok már az Első Rejtély előtt léteznek. hanem mint a Kimondhatatlannak egy Rejtélyét. Világos tehát: sok tag van.Uram. András világosan tudta . akik a Kimondha­ tatlan Rejtélyénél laknak.Megbocsátok és meg fogok bocsátani. A Megváltó könyveinek egy része egy elveszett könyv vége. azok a Rejtélyek fölött állnak. akik a Kimondhatatlanban laknak. a példa szerint. azok számára tehát.nem csak ő. Mindannyian egyszerre vetették magukat Jézus lábai elé. 206 . hogy mindenkinek megbocsássam a bűnöket. és a három térnek is.

melyek a Rejtélyek szerint azután jönnek. és azokkal egyenlő. azért velük egyenlő. mindezeknek igazán és valóban Én vagyok a fénykincse. Azért. Az kiválóbb a mindenségnél. melynek nincsen párja a kozmoszban. És egy Isten az. ald a belső vagy harmadik tér Rejtélyeinek igéjét megtalálta. Mert az a Kimondhatatlan ismeretének a Gnózisa. és ez az Első alkotta a mindenséget. akik a harmadik térben vannak. amelyeket Én magyaráztam meg nektek a hasonlat szerint. ald megtalálta a középső vagy második tér Rejtélyei­ nek igéit. És egy Megváltó és felfoghatatlan az. az a Legmagasságosabbal egyenlő. hogy azok a Kimond­ hatatlannak a tagjai -. boldog. Mert emez igék és Rejtélyek által alapozták meg szilárdan a mindenséget. Mivel megkapta azt a Rejtélyt. Aki ellenben megtalálta azoknak a Rejtélyeknek az igéit. De vannak igék és Rejtélyek és helyek. aki ezeknek a Rejtélyeknek igéit megtalálta. aki megtalálta az első külső tér Rejtélyeinek igéit. bizony mondom nektek: Az az ember. amelyen kívül nincsen más fényldncs. A Megváltó egy elveszett könyvének a vége. amelyben és amelyből azok vannak. Nos. 207 . amelyben ma beszéltem veletek. ald a Rejtélyek igéit istenien igazán megtalálta. első az az igazságban és Ővele [a Kimondhatatlannal] egyenlő.

és megmentsenek titeket a farkasképű tűzáradataitól. tiszta világossággá tesznek és a világosságbirodalomba vezetnek titeket. Szóval mondjatok le minden benne lévő körülményről. és megmentsenek titeket minden büntető ítélettől. 208 . Mondjátok meg neldk: mondjatok le a hamisságról [rágalmazásról] és minden hazugságról. hogy megmeneküljetek a farkasképű ítélőbíróságoktól. és mondjá­ tok meg nekik: ne hagyjátok abba a keresést se éjjel se nappal. és megmentsenek titeket Ariel tűzgödreitől. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. melyek megtisztítanak. és megmentsenek titeket a farkasképű tűzáradataitól. FEJEZET Jézus pedig folytatta. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. minden aggodalmáról és minden bűnéről.102. és így szólt a tanítványai körében: Ha majd vissza­ tértem a világossághoz. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világos­ ság rejtélyeire. míg meg nem találtátok a világosságbirodalom rejtélyeit. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a viszálykodásról. Mondjátok meg neldk: ne hallgassatok azokra. Mondjátok meg neldk: mondjatok le a gőgről és a hencegésről. akkor hirdessétek ki az egész világnak. annak minden anyagáról. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a hamis tanúságról. és megmentsenek titeket a farkasképű [kutyaarcúJ tűztől. és meg­ mentsenek titeket Ariel törvényszékeitől. Mondjátok meg nekik: mondjatok le az egész világról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmeneküljetek. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a zúgolódásról.

hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a szitkozódásról [rossz szóról]. Mondjátok meg nekik: mondjatok le az álnokságról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket a farkasképű tűzáradatától. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a fecsegésről. és megmentsenek titeket a farkasképű szurok. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a világhoz való ragaszkodásról. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a gonoszságról. és megmentsenek titeket a sárkányfejek tűzáradatától.és tűzruháitól.Mondjátok meg nekik: mondjatok le az önzésről. 209 . Mondjátok meg nekik: mondjatok le az irgalmatlanságról. hogy méltók legye­ tek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket az alvilág ítéleteitől. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a kizsákmányolásról. hogy méltók legye­ tek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket az alvilági bün­ tetésektől. és megmentsenek titeket Ariel tűzáradataitól. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket az alvilág tüzeitől. és megmentsenek titeket a büntető tűzáramlatoktól. hogy mél­ tók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a kapzsiságról. és megmentsenek titeket Ariel tűztengereitől. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a haragról. és megmentsenek titeket a sárkány­ fejek ítéleteitől.

hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire.Mondjátok meg nekik: mondjatok le az átkozódásról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket Jaldabaóth for­ rón zubogó szuroktengereitől. és megmentsenek titeket Jaldabaóth forrón zubogó áramlataitól. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a rosszaságról. és megmentsenek titeket Jaldabaóth zsoldosaitól és a tűztengerektől. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket Jaldabaóthtól. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a tudatlanságról. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a házasságtörésről. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a rágalmazásról. és megmentsenek titeket az oroszlánfejű tűzáramlataitól. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. 210 . és megmentsenek titeket a sárkányfejek tűztengerétől.és szuroktengereitől. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket Jaldabaóth min­ den démonától és az ő büntetéseitől. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a lopásról. és megmentsenek titeket a sárkány fejek forrón zubogó tengerétől. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a rabló kapzsiságról. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a harciasságról és veszekedésről. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a dühöngésről. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket az oroszlánfejű kén.

amelyik a hidegben van és a külső sötétség első szobája [tere]. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a könyörtelenségről és az aljas­ ságról. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a szitkozódásról [istenkárom­ lásról]. Mondjátok meg azoknak. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mert ti a nagy hidegben és jégben és jégesőben maradtok a sárkány- 211 . és megmentsenek titeket a jajgatástól és fogcsikorgatástól. és megmentsenek tite­ ket a külső sötétség nagy hidegétől és jégesőjétől. és megmentsenek titeket a külső sötétség nagy sárkányától. mert ha nem bánjátok meg és tévedésetekkel nem hagytok fel. és megmentsenek titeket a külső sötétség nagy sárkányának minden büntetésétől. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. akik el fogják utasítani az Első Rejtély igaz tanát: jaj nektek.Mondjátok meg nekik: mondjatok le a gyilkolásról. akkor bementek a külső sötétség nagy sárkányának büntető ítéletébe. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a méregkeverésről [varázslatok­ ról]. Mondjátok meg azoknak. mert a ti büntetésetek rettenetesebb a többi embereké­ nél. Mondjátok meg neldk: mondjatok le az istentelenségről. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és soha sem lesztek többé felvéve a világra. és az ő minden tanítványuknak: jaj nektek. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a tévtanokról. hanem örökké létjogosulatlanok [nem létezők] lesztek. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. egészen a végig. és megmentsenek titeket a külső sötétség archonjaitól. és megmentsenek titeket a krokodilfejű archontól. mely rettenetes. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. akik tévtanokat terjesztenek.

ban a külső sötétségben, s ettől az órától kezdve soha többé nem lesztek felvéve [nem röpítenek titeket] a világba, hanem megdermedtek azon a helyen, a mindenség felszámolásánál felemésztődtök, és örökké létezés nélkül maradtok. Inkább mondjátok meg a világ embereinek: csendesed­ jetek el [legyetek hallgatagok], hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és felmenvén bemenjetek a világosságbirodalomba. Mondjátok meg nekik: szeressétek az embereket, hogy méltók legye­ tek a rejtélyekre, és felmenjetek a világosságbirodalomba. Mondjátok meg nekik: legyetek szelídek, hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: legyetek béketűrők, hogy megkapjátok a vilá­ gosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: legyetek irgalmasok, hogy megkapjátok a vilá­ gosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: adjatok alamizsnát [lelki adományokat], hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbiroda­ lomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: gondoskodjatok a szegényekről és betegekről és bánkódókról, hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: szeressétek Istent, hogy megkapjátok a világos­ ság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: legyetek tisztességesek [igazságosak], hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbiroda­ lomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: legyetek jóságosak, hogy meg­ kaphassátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbiroda­ lomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: vegyetek búcsút mindentől [a mindenségtől],

212

hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbi­ rodalomba bemenjetek. Mindezek pedig irányvonalak az olyanok útján, akik méltók a világosság rejtélyeire. Akik pedig ezzel a világról való lemondással feloldozták magukat, azoknak adjátok oda a világosság rejtélyeit és ne rejtsétek el előlük, akkor sem, ha bűnösök, és benne voltak a világ minden bűnében és igazságtalansá­ gában, melyeket felsoroltam nektek, adjátok oda nekik a rejtélyeket, mihelyt megtértek és az isteni engedelmességben vannak. Azt mondom tehát nektek: Adjátok nekik a világosságbirodalom rejtélyeit, és ne titkoljátok el előttük. Mert Én a rejtélyeket a világba a bűnössége miatt hoztam, hogy minden bűnét, amit kezdettől fogva elkövetett, megbocsássam. Azért mondtam egykor nektek: nem azért jöttem, hogy az igazakat elhívjam. Azért hoztam tehát a rejtélyeket, hogy mindenkinek a bűne megbocsáttassák és felvétessen a világosságbirodalomba. Mert a rejtélyek az Első Rejtély ajándékai, hogy 0 minden bűnösnek a bűnét és adósságát eltörölje.

103.

FEJEZET

Az történt, hogy amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak, Mária lépett elő, és így szólt a Megváltóhoz: - Uram, egy tisztességes embert, aki minden igazságosságban töké­ letes, akiben tehát egyáltalán nincsen bűn, megkínoznak-e a büntető ítéleteknél, vagy sem? Vagyis inkább: az ilyen embert beviszik-e a menny­ országba, vagy sem?

213

A Megváltó felelt, és így szólt Máriához: - Ha egy tisztességes ember, aki minden igazságosságban tökéletes, és soha semmilyen bűnt nem követett el, és még soha sem kapott semmilyen rejtélyt sem, ha eljön az ideje, hogy elhagyja a testét, akkor azonnal jön­ nek az egyik Háromszor-hatalmasnak - akik között egy Nagy uralkodik - az átvevői [fogadói], és ennek az embernek a lelkét elrabolják a megtor­ lás átvevőinek a kezéből, és három napot töltenek azzal, hogy vele a világ minden teremtésében járkáljanak. Három nap múlva levezetik a káoszba, hogy átvezessék minden ítélő törvényszéken és elvigyék az elítélésekhez. A káosz tüze nem nagyon kínozza őt, hanem csak részben egy kis ideig. Ekkor sietnek irgalmazni neki, hamar felvezetik a káoszból, és azokon az archonokon át vezető útra losérik. Az archonok pedig nem büntetik meg kemény ítéleteikkel, hanem területük tüze csak részben kínozza meg. Amikor pedig Jachthanabásnak, az irgalmatlannak a területére viszik, akkor az nem képes őt megkínozni rettenetes ítéleteivel, hanem csak rövid ideig tartja fogva, s büntető tüze ezt a lelket csak részben kínozza. És újra megszánják és gyorsan kivezetik azokról a területekről. És nem viszik az eonokhoz, hogy az eonok archonjai nehogy elhurcolják, hanem a nap világosságának útjára, a világosság Szűzleánya elé viszik. A Szűz megvizsgálja őt, s tisztának, bűntől mentesnek találja, de nem hagyja a világossághoz vinni, mert nincsen nála a rejtélyek birodalmának jele. De lepecsételi egy magasabb pecséttel, és az igazságosság eonjainál egy olyan testbe taszíttatja le, mely alkalmas lesz arra, hogy megtalálja a világosság rejtélyeinek jelét, hogy örökre örökölje a világosságbirodalmat. Ha ellenben az ember egyszer, kétszer vagy háromszor vétkezik, akkor szintén visszavetik a világba, elkövetett bűnei jellegének megfelelően. Ennek a visszatérésnek a körülményeiről majd beszélek nektek, amikor

214

a mindenség magyarázatát adom. De bizony, bizony mondom nektek: ha egy tisztességes ember egyáltalán semmilyen bűnt sem követett el, akkor is lehetetlen bevinni őt a világosságbirodalomba, ha a rejtélyek birodal­ mának jele nincsen ővele. Szóval a lelkeket lehetetlen a világossághoz vinni a világosságbirodalom rejtélyei nélkül.

104.

FEJEZET

Az történt azután, hogy amikor Jézus ezeket mondta a tanítványainak, János lépett elő, és így szólt: - Uram, vegyük úgy, hogy egy vétkes és bűnös ember, minden igazság­ talansággal teli, a mennyeknek országáért mindazt abbahagyja, lemond az egész világról és ennek minden anyagáról; és mi átadjuk neki kezdettől fogva a világosság rejtélyeit, melyek az első külső térben vannak; és rövid­ del azután, miután megkapta a rejtélyeket, visszaesik a kihágásaihoz és vétkezik, de azután újra megfordul, felhagy minden bűnével és megtér, lemond az egész világról és ennek minden anyagáról, úgy hogy újra nagyon töredelmesen jön; ha pedig mi igazán és valóban tudjuk, hogy forrón vágyik Istenre, s így átadjuk neki az első külső tér második rejtélyét - ha aztán ugyanúgy visszaesik és kihágásokat követ el, újra a világ bűne­ iben van, s ha azután újra megtér, abbahagyja a világ bűneit, újra lemond a világról és a világ minden anyagáról, és újra nagy bűnbánatot érez, mi pedig biztosan tudjuk, hogy nem színlel, s így újra hozzá fordulunk és átadjuk neki a rejtélyeket kezdettől fogva, azokat, amelyek az első külső térben vannak; ha aztán ugyanúgy visszaesik és vétkezik, és mindenféle

215

bűnbe esik, azt kívánod-e, Uram, hogy hétszer is megbocsássunk neki, és az első külső tér rejtélyeit hétszer is megadjuk neki, vagy sem? A Megváltó újra felelt és azt mondta Jánosnak: - Bocsássatok meg neki nem csak hétszer, hanem bizony mondom nektek: bocsássatok meg neki sokszor hétszer, és adjátok neki a rejté­ lyeket kezdettől fogva, melyek az első külső térben találhatók. Talán megnyeritek ennek a testvérnek a lelkét, és örökli a világosságbirodalmat. Ezért válaszoltam, amikor egykor kérdeztetek: „Ha testvérünk vétkezik ellenünk, kívánod-e, hogy hétszer is megbocsássunk neki?", és azt mond­ tam példázattal: Nem csak hétszer, hanem hetvenhétszer is! No, tehát sokszorta bocsássatok meg neki, és mindenkor adjátok neki a rejtélyeket, melyek az első külső térben vannak. Talán megnyeritek ennek a test­ vérnek a lelkét, és örökli a világosságbirodalmat. Bizony, bizony mondom nektek: Ald csak egyetlen lelket is megnyer és megment az élet számára, az a dicsőség mellett, melyben a világosság­ birodalomban részesül, még más dicsőséget is kap a lélekért, melyet meg­ mentett; úgyhogy aki sok lelket fog megmenteni, az a dicsőségen kívül, melyben részesül a világosságban, sok más dicsőséget is kap a lelkekért, akiket megmentett.

105.

FEJEZET

Amikor a Megváltó ezeket mondta, János sietett előre, és így szólt: - Uram, ne neheztelj, ha megkérdezlek; mert mostantól kezdve kikérdez­ lek majd minden felől azzal kapcsolatban, hogy az emberiségnek hogyan

216

akkor újra forduljatok őhozzá. melyek az első. és ő örökli a világosság országát. külső térben vannak. aki nem színlel. hanem valóban Istenre vágyik. hogy ő nem színlel. áthágásokat és mindenféle bűnt követett el. mindenféle áthágásokat és bűnöket követett el. azután viszont megtért és komolyan megbánta. bocsássatok meg neki. akkor bocsássatok meg neki. a világ minden bűnét abbahagyta. akarod-e. ő megfordul. vagy sem? És a Megváltó felelt. akkor újra forduljatok őhozzá. hogy engedjük őt továbbmenni a második tér rejtélyei­ hez? Esetleg megnyerjük ennek a testvérnek a lelkét. abbahagyta a világ bűneit. mélységes megbánással lemondott az egész világról és minden ebben lévő anvagról. ti pedig biztosan tudjátok. és adjátok oda neki a második tér első rejtélyét.Ha olyan testvér az. s ha már sokszor odaadtátok neld a kezdő rejtélyeket. és azt mondta Jánosnak: . fogadjátok el a bűnbánatát. Szeretnéd-e. Ha aztán én ennek a testvérnek egy rejtélyt adok a kezdő rej­ télyekből.hirdessük ki. majd további rejtélyeket adok neki. mivel az Első 217 . hogy továbbengedjük őt a második tér rejtélyeihez. úgy hogy igazán tudjátok. hanem iga­ zán Istent kívánja. ő pedig a sorserők kényszere miatt nem viselkedett a világosság rejtélyeihez méltón. engedjétek át. ahogyan az a mennyek birodalmához méltó. az egész világról lemondott. bocsássatok meg neki. engedjétek átmenni és adjátok meg neki az Első Rejtélv második terének második rejtélyét. hanem igazán vágyik Istenre. Ha pedig nem viselkedett méltón a világosság rejtélyeivel szemben. ezután pedig újra megtért. és ő nem úgy cselekszik. hogy nem tetteti magát. megbán és örökli a világosságbirodalmat. Talán megnveritek ennek a testvérnek a lelkét. Ha pedig újra méltatlanul cselekedett a rejtélvekkel szemben. Talán így megnyeritek ennek a testvérnek a lelkét.

Ha pedig nem hallgat rád. amelyek a közösségre [eldézsia] vonatkoznak. sem a bűnbánatát nem hallgatja meg és nem fogadja el egyetlen rejtély sem az Első Rejtély első rejtélye kivételével és a Kimondhatatlan rejtélye kivételével. végy magad mellé még egyet. s ha ez a bűnbánata nincsen meg már neki. Engedjétek ezt az embert tovább haladni. Mert az ilyen emberek leikéire vonatkozóan mondtam nektek egykor a példázatot: „Ha a te atyádfia vétkezik ellened. Ha aztán a harmadik rejtélyben sem használható. akkor bizony mondom nektek. akkor legyen előtted mint a pogány és bosszantó. akkor sem tud megbocsátani neki egyetlen rejtély sem. Az ige pedig. Ha a másodikban sem használható." Ez azt jelenti: ha az első rejtélyben nem használható. sem terád nem hallgat. és adjátok meg neki egymás után a három rejtélyt az Első Rejtély második teréből. menj és dorgáld meg őt négyszemközt: ha hallgat rád. hogy „két vagy három tanú vallomásával erősíttessék meg minden szó". amit szintén mondtam. akkor adjátok neld mind a három rejtélyt. akkor legyen ő botrány és gonosztevő. Ha ez az ember ettől a pillanattól kezdve áthágásokat követ el és sokszorosan vétkezik. ha ez az ember megbán. vidd a gyülekezet elé. megnyerted a te atyádfiát. akkor ne bocsássatok meg neki és ne fogadjátok el a bűnbánatát. hanem a sárkány lakásaiban lesz a külső sötétségben.Rejtély irgalmas és megszán. Ha sem arra. És bizony mondom nektek. mert tinálatok ő botrány és gonosztevő. Csakis azok 218 . azt jelenti: A három rejtély tanúskodni fog az ő utolsó bűnbánatáról. ez az emberlélek ettől a pillanattól kezdve nem vetődik vissza a magasabb világokhoz. Mert bizony mondom nektek: Ez a három rejtély tanúskodik az ő utolsó bűnbánatáról. Ha a gyülekezetre sem hallgat. akkor adjátok neki a másodikat.

annak minden gondjáról. mert ha visszatartjátok tőle. hogy odaadjuk neki. hogy ez az ember lemondott az egész világról. hogy melyik rejté­ lyekre méltó. minden bűnéről és minden gondjáról. s magatok vizsgáljátok meg. vagy sem? És a Megváltó válaszolt. és így szólt: . hogy adjunk neld a máso­ dik vagy a harmadik tér rejtélyeiből. vegyük úgy. minden viszonyáról és minden bűnéről. szóval: akarod-e. és azt mondta Jánosnak a tanítványok körében: . hogy nem rosszakaratú és nem színlel. hanem igazán vágyik Istenre. 219 . sem ldváncsiság nem hajtja a rejtélyek mibenlétének a megtudására.Uram. akkor súlyos felelősséget és ítéletet vontok magatokra. azt adjátok neki és ne rejtegessétek előle. ennek minden anyagáról. s ha valóban tudjátok. akkor az ilyen elől ne rejtsétek el. mielőtt megkapta volna egyáltalán a fényörökség rejtélyeit? Szeretnéd-e. hogy van egy nagyon bűnös testvér. mi megvizsgáljuk őt és tudjuk. János folytatta beszédét. hanem adjátok neki a második és harmadik tér rejtélyeit.fogadják el és bocsátják meg annak az embernek a bűnbánatát. és mindig készek megbocsátani. hogy méltó lett a második vagy harmadik tér rejtélyeire. mert ezek a rejtélyek igazán tele vannak kegyelemmel és irgalommal. 106. hanem őszintén és igazán Istenre vágyik: és tudjuk. És amire ránemesedett. aki lemond az egész világról. hogy nem rosszindulatú.Ha biztosan tudjátok. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta.

és a bűnöket mindig megbocsátják. mert ezek a rejtélyek igazán kegyelmesek és irgalmasak. aki ennek az embernek újra ad rejtélyeket a második vagy harmadik térből. hanem a külső sötétség sárkány­ torkában lesz a helve. mert ez a három rejtély tanúja lesz neki utolsó megbánásával kapcsolatban. és ő vétkezik. és bocsátják meg a bűne­ it. akkor ne adjatok neki tovább. És bizony mondom nektek: ennek az embernek a lelke ettől a pillanattól kezdve nem lesz visszavetve a világba. s így örökké létezés nélkül marad. akkor ismételjétek meg ezt másodszor is. Ha azonban a harmadik után újra vétkezik.Ha odaadjátok neld a második vagy a harmadik tér rejtélyeit. Ha aztán még egyszer megfordul és lemond az egész világról. kifogástalan életvitelt folytat és nagy bűn­ bánatban él. És a világ felosz­ latásánál az ő lelke megdermed az óriási hideg miatt és felemészti majd a rettenetes tűz. csakis az Első Rejtély rejtélye és a Kimondhatatlan rejtélye. Csak ezek fogadják el az ő bűnbánatát. majd újra megtér. egé­ szen a harmadik ismétlésig. hogy irgalmában elfogadja bűnbánatát és megbocsássa a bűneit. nem hallgathatja meg őt. 220 . És bizony mondom nektek. Inkább legyen az az ember szintén botrány és gonosztevő. akkor sem fogadhatja el az ő bűnbánatát egyetlen rejtély sem. ennek minden gondjáról és bűnéről. az nagy ítéletre érett. a jajgatás és fogcsikorgatás helvén.

hogyan hirdessük az embereknek.107. hogy Istenre vágynak. ha kimegyünk hírt adni. rejtély.Uram. mely mindenkit megszán. és fondorlatosok voltak veletek szemben. Ha méltók. és ha velünk szemben alázatosnak tettetik magukat.mi lesz az ilyen emberekkel? És a Megváltó felelt. akit ezeknek az istente- 221 . de mindent megkérdezek pontosan és határozottan. Ha azon­ ban nem érdemelték meg. ha megkérdezlek. újra János beszélt.Ha egy városba vagy egy faluba érkeztek. s egy városba vagy faluba érünk. és az emberek ott kijönnek hozzánk. és ők öröklik a világosság birodalmát. hogy csak tettették magukat és ravaszok voltak. és mi úgy véljük.Uram. és betértek a házba. és azt mondta: . mialatt titeket a rejtélyekkel együtt próbára tettek. és azt mondta Jánosnak: . és tudjuk. akkor hívjátok fel az Első Rejtély első rejtélyét. sőt a rejtélyeket is kigúnyolták. és mondjátok a következőt: „Te. hogy tudjuk. János pedig felelt. példázatok nélkül és pontosan. és így szólt: .Kérdezz csak mindent. ami a rejté­ lyekhez méltó. viselj el engem és ne neheztelj rám. És a Megváltó felelt és azt mondta Jánosnak: . és odaadjuk nekik a fénybiroda­ lom rejtélyeit: és ha aztán észrevesszük. akkor megnyeritek a lelküket. amit tudni akarsz. és a rejtélyeket mindenütt a gúny tárgyává tették. mert a fénybirodalom rejtélye­ it ld akarják próbálni. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. meg a rejtélyeinket is . akkor adjatok nekik egy rejtélyt. hogy nem azt teszik. hogy nagyon álnokul és színlelve fogadnak be a házukba. mivel minket is próbára tettek. és én nyíltan megjelente­ tem azt neked. és mi nem vesszük észre. ahol befogadnak titeket.

hanem nevetségessé tettek minket. akkor sem hallgathatja meg őket egyetlen rejtély sem. amit adtatok nekik. Ilyen emberekre mondtam nek­ tek egykor példabeszédben: „Valamely házba bementek. és teljesen a világosság rejtélyeinek engedelmeskednek. igazán Istenre vágynak. 222 . lemondanak az egész világról és minden abban lévő anyagról.len és gonosztevő lelkeknek adtunk. titeket és a rejtélyeket próbára tévén. és ez minden rejtélyt visszatérít hozzátok." És verjétek le a port a sarutokról ellenük szóló tanúságként. mint a házatok pora". a rejtélyt fordítsd vissza hozzánk. idegenítsd el őket a te birodalmad rejtélyétől örökre. akkor adjátok meg nekik a világosságbirodalom rejtélyeit. és nem bocsáthatja meg a bűneiket a Kimondhatatlan rejtélyén kívül. ha nem. anélkül. azt mondván nekik: „A ti lelketek olyan legyen. amit adtatok nekik. először ezt mondjátok: Békesség nektek! És ha méltók arra. hogy észrevettétek volna. azután újra gúnyt űznek azokkal. és annak a területnek." Ez azt jelenti: ha ezek az emberek a rejtélyt méltatják és ennek meg­ felelően viselkednek. meg a világ minden bűnéről. akik a te rejtélyeddel szemben nem viselkednek méltón. És bizony mondom nektek: abban az órában visszatér hozzátok minden rej­ tély. tireátok száll vissza. és ha adjátok nekik a fénybirodalom rejtélyeit. akkor végezzétek el az Első Rejtély első rejtélyét. És ettől a pillanattól kezdve az ilyen embereket nem vezetik vissza a világra. hanem bizony mondom nektek: az ő helyük a külső sötétség sárkánytorkában lesz. és befogadnak titeket. Ha azonban időben megbánják. minden rejtélye el lesz véve tőlük. Ha azonban előttetek tettetik magukat és álnokok veletek szemben. akkor a ti békességtek azokon marad. és örökre elidegeníti őket a fényrejtélyektől. mely mindenkinek megkegyelmez és mindenkinek a bűnét megbocsátja. ameddig a formát [alakot] kapták.

bírj ki engem. mit kell tennünk.108.Kérdezz amit akarsz. akiknek azt akarjátok.Uram. ha kérdezlek. és a jó testvér szíve bánkódik és szomorú miatta. de hallgassátok még egyszer. és ne neheztelj. aldt a világosság minden rej­ télyével eltöltöttünk.Erről beszéltem már. szóval valakije. s a plerómában végzetteknek nevezze­ nek titeket." 223 . úgy hogy felszáll és örökli a világos­ ságbirodalmat. mely tisztességes és jó lesz. akik bűnösök vagy nem bűnösök. No. és minden hónapban egy olyan testbe taszítsa. és ennek a testvérnek van egy testvére vagy rokona. Mária megcsókolta Jézus lábait. nos. vagy istentelen. hogy ne csak kiemeltessenek a szigorú ítéletekből. azokon végezzétek el a Kimondhatatlan harmadik rejtélyét. úgy hogy felszállnak és öröklik a fénybirodalmat. És Mária válaszolt. Uram. és elhagyta a testét. és azt mondta Máriának: . és így szólt: . És a világosság Szüze pecsételje le őt hónapról hónapra egyre magasabb pecséttel. és teljesen megnyilatkozom neked. vagy nem is bűnös. A Megváltó felelt. az olyan embereken. mert amaz a büntetőítéletekben van. hogy amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. hanem tisztességes testekbe helyeztessenek. hogy minden rejtélyben tökéletesek legyetek. amelyekben megtalálják Isten rejtélyeit. ha van egy jó és kitűnő testvér. mondván: „Emeljétek ennek és ennek az embernek a lelkét. akire a szívünkben gondolunk.Uram. aki bűnös. hogy azt kiemeljük a szigorú ítéletekből? És a Megváltó felelt és azt mondta Máriának: . ezt mondván: . és gyorsan vezessétek a világosság Szüze elé. FEJEZET Az történt. emeljétek ki az archonok minden büntetéséből.

kard által vagy vízben. míg a világosság Szüze elé nem vezették.De Uram.Erről korábban is beszéltem veletek. hogy az ember ne haljon meg a sorserők archonjai által rendelt halállal. és a testet azonnal elhagyhatjuk. felszáll és örökli a világosságbi­ rodalmat.Ha ezt mondjátok. szenvedés nélkül? A Megváltó felelt. de hallgassátok még egyszer: Nemcsak ti. 109. a rejtélyt kimondjuk. akik az archonok minden törvény­ székénél dolgoznak. vagyis az első rejtélyt minden nézetével és tulajdonságával és állásával elvégzi. hogy az ember ne a sorserők archonjai miatt a fentiek által haljon meg. hanem hirtelen. úgy hogy ő jó lesz. hanem mindenki. FEJEZET Mária felelt. törvényes büntetések folytán. sietnek ezt a lelket egymásnak továbbadni. és így szólt: . és így szólt tanítványainak: . vagy valami más rettenetes halállal? Nem azért hoztál-e rejtélyeket a világ­ ba. nem azért hoztál-e rejtélyeket a világba. aki a Kimondhatatlan Első Rejtélyének első rejtélyét. kínzásokban és bántalmazásokban. És a világosság Szüze lepecsételi őt a Kimondhatatlan birodalmának jelével és átadja az átvevőknek: és az átvevők egy olyan testbe vetik le őt. úgy hogy ha kínoznak minket. mely tisztességes lesz és megtalálja a világosság rejtélyeit. hogy ne kelljen annyit szenvednie? Mert nagyon sokan üldöznek minket temiattad és a te neved miatt. hanem 224 . nem hagyja el a testét az elvégzése alatt. akkor azok.

Uram. 110. azt mondván: . még valamit akarok megkérdezni.Kérdezz amit akarsz. és így szólt: . Mária vetette magát a lábai elé. és akkor megmenekül attól. van fogyatékos és egészséges test? Szóval azért. nem azért hoztad-e a rejtélyeket a világba. Nyilvánítsd meg nekünk. amit a sorserők archon­ jai rendeltek el számára. sem indoklásokat nem ad sehol sem. úgy hogy felszáll. És Jézus válaszolt. És ebben az órában kijön az archonanyag testből. és ne titkold el előlünk. azt felelvén: . hogy ha az emberekhez megyünk az országban.miután a rejtélyt minden nézetével és tulajdonságával elvégzi. mi pedig ezt a rejtélyt elvégezzük az ő helységeikben. Sem választ. és lelke nagy fényáramlat lesz. és nem hisznek nekünk és nem hallgatnak ránk. bárhol és bármikor felhívhatja. mert nincsenek rajta titkos jelek. akkor megtudják. míg el nem jut az ő birodalma helyeire. mert ezen a világon szegénység és gazdagság. és így szólt Máriához a tanítványok előtt: 225 . Mária felelt. és én nyíltan megmondom nektek példázatok nélkül. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta. és folytatta. és áthatol az archonok minden területén és a világosság minden területén.Uram. megcsókol­ ta azokat. gyengeség és erő van. hogy mi a mindenség Istenének igéjét hirdetjük? A Megváltó felelt.

Mivel pedig leikeinknek te viselted gondját. bármiféle testi gyógyulást kér. hanem mindenld.. 226 . amelyeket megneveztél. gyógyító tettek miatt. nemcsak ti. 111. Mária.amelyet már odaadtam nektek . gyengeségben vagy erőben. bénák. vagy halottak feltámasztását. ald ezt a rejtélyt . nagyon akarnak kimenni tehozzád. Amikor a Megváltó ezt mondta. meggyógyítja a vakokat és a bénákat és a csonkákat és a némákat és a süketeket. azután bármit kér. a tanítványok mind előléptek és együtt mondták: . süketek vagy némák meggyógyítását. az hamar meg is történik neld.Ha elmentek a városokba. De megismétlem: Nos. és azt mondta nekik: . vagyis a rejtélyek elvégzője bármit is kér ezekből. mely kigyógyít a démonokból. akkor először azt hirdessétek nekik: „Kutassatok szüntelenül és lankadatlanul. éppígy meggyógyít minden betegséget.0. amelyeket felsoroltál nekünk.Ezt a rejtélyt már korábban megadtam nektek. FEJEZET Ezután a Megváltó folytatta. vagy vakok. Mert mi tőled származunk! Most tehát leikeink nagy izgalomban vannak az üdvös. fogyatékos vagy egészséges testben. szegénységben vagy gazdagságban. aki véghezviszi a halottakból való feltámasztás rejtélyét. te Megváltó. a te birodalmadba. és erősen unszolnak. mert ki akarnak menni belőlünk fel a magasba. vagy birodalmakba vagy országokba.megkapja és elvégzi. betegségek vagy fájdalmak megszüntetését. nagyon megindítottál minket az üdvös tettekkel.

Akik azonban hozzátok jönnek. és elhiszik nektek amit mondotok. Akik a magasabb rejtélyekre méltók. És semmit se rejtegessetek előlük. hogy Én vagyok. és sokakat félrevezetnek majd". melyek elvezetnek benne­ teket a világosságbirodalomba!" Mondjátok nekik: „Őrizkedjetek a tévtanoktól! Mert sokan jönnek majd az én nevemben. a lélek is gyenge őbenne. és nem fogadnak be titeket. hogy valamelyikőjük csak valamit is tudatosan észlelne [képviselne. és azt mondta Máriának: .míg meg nem találjátok a világosság rejtélyeit. míg meg nem erősítettétek a hitet az egész világon. azt kérdezted. Amikor a Megváltó ezt mondta. hogy a mindenség Istenét hirdetitek. a vakokat és sok betegséget ott. Akik az alacsonyabb rejtélyekre méltók. vagy nem hisznek nektek és nem hallgatnak rátok. azoknak azokat adjátok. Hogy amikor a városokba vagy országokba mentek. holott nem Én vagyok. és azt mondják. azoknak adjátok át a világosság rejtélyeit és ne rejtsétek el előlük. valamint a fényrejtélyekhez méltóan cselekednek. anélkül. A halottakból való feltámasztást és a betegek gyógyítását azonban ne adjátok senkinek sem. megértene]. vádoló] is gyenge őbenne. hallgasd tehát: Amikor egy gyerek megszületik.Hallgass ide. se ne oktassatok senkit se azokra. azoknak azokat adjátok. akkor az ereje kevés. És ezek miatt aztán hiszik nektek. Szóval ez a három gyenge. ki kényszeríti az embert vétkezni. Mária. akkor azokon a helyeken felélesszétek a halottakat és meggyógyítsátok a bénákat. Ezért adtam hát nektek ezt a rejtélyt: hogy a hitet megalapozzátok az egész világon. folytatta beszédét. bennetek hisznek és meghallgatnak titeket. és az ellenségszellem [ellenzékszellem. jót vagy 227 . mert ez a rej­ tély és ennek minden felhívása az archonoké. Ezért senkinek se adjátok azt.

A test azt az anyagot veszi fel. A sors viszont semmit sem vesz magához ezekből a táplálékokból. hogyan büntessék meg őket az ítéle­ teknél. hogy minden helytelen tettét. ami gonoszság. És a belső erő a lelket a világosság helyeinek és a mindenség Istenének a keresésére unszolja. Az ellenzékszellem meg arra csábítja a lelket. És a kiegyenlítő igazságosság rábizonyítói [emlékeztetők] utasítást adnak a szolgáiknak az emberek kísérésére. hogy szüntelenül ösztönözze a lelket a bűn és 228 .rosszat. Az ellenzékszellem pedig mindenre törekszik [azt keresi]. amit a nagy sorserők archonjai a lélek számára elrendeltek. Továbbá a test is gyenge. mert a keveredés helye. Az erő észlelőképessége a világosságot keresi a magasságban. hogy tanúi legyenek az emberek minden bűnének és meghatározzák. És mindegyikőjük észlel a természetének megfelelően. És lassan növekszik az erő. ahogyan bejött. vagyis mindegyik a maga részét vonja magához. és az ellenzék-szellem az ezekben a táplálékokban lévő vágyakat és rosszat. minden szenvedélyét és minden bűnét állandóan cselekedje. hogy az igazságosság területét keresse. A léleknek ellenben az az észlelőképessége. ha nem vesz fel erőt az anyagból. Ez a három tehát így észlel. mindegyik a természetének megfelelően. észrevesz minden bűnt és rosszat. amely azon­ ban el van keveredve. a lélek és az ellen­ zékszellem. ez a szellem állandó ellenségként van a lélekhez kapcsolva. Az ő ereje az ezekben a táplálékokban lévő erőket vonja magához. a feledés nyomasztó terhe miatt. hanem úgy megy ki a világból. vágy és bűn. és mindezzel bántalmazza a lelket. mely nagyon nehéz. És az ellenzékszellem felfigyel erre. mert azokkal nincsen elkeveredve. lelke az ezekben a táplálékokban lévő lelkesülést. amely a táp­ lálékokban öntudatlan. A test nem tud észlelni. és a gyerek az archonok világának anyagával táplálkozik.

akkor először a sors jön elő. mert őhozzá kapcsolódik. Ha pedig a lélek 229 . Ezután az igazságosság rábizonyítói [emlékeztetők] jönnek. Ezek a bizonyítók vagy átvevők ezután három napot töltenek azzal. míg az erő visszatér a világosság Szüzéhez. és arra ösztönzi. Három nap után aztán az emlékeztetők [átvevők] ezt a lelket levezetik a káosz Amentijéhez. míg el nem követett minden bűnt. az archonoknak a lélek kilépésével kapcsolatos feladatának megfelelően. átadják a megbüntetőknek. Szóval a lelket abba hajszolja. hogy ezzel a lélekkel minden területen keringjenek és a világ minden eonjához elküldjék. Amikor pedig leviszik a káoszhoz. És az ellenzékszellem a lélek ellen fog tanúskodni és továbbvezeti őt az általa [a lélek által] elkövetett. amit az archonok parancsoltak neki. ami a léleknek nem tetszik. és arra buzdítja a megtorlás szolgáit. kézbesítők] aztán visszatérnek az ő területeikre. ahol a bűnöket rábizonyítja. akkor álmokkal és világi vágyakkal zaklatja.a gonoszság cselekvésére. és elvezeti mindenhová. hogy a világ dolgaira vágyjon. és a lélek ellensége lesz. és kivezeti őt az archonok középső útján. Az ellenzékszellem és a sors követi a lelket. Nos. és az embert elvezeti a halálhoz az archonok és azok kötelei szerint. Sőt. amelyekkel a sorserőkhöz van kötve. Mária. Ha pedig a lélek maga mögött hagyta az elkövetett bűnök szerinti büntetést a káoszban. amiket a lélekkel tétet. Ha aztán ennek az embernek az ideje betel­ jesedett. ha éjjel vagy nappal a lélek pihenni szeretne. ez valóban ellensége a léleknek. Az emlé­ keztetők [átvevők. és ez kényszeríti a lelket. hogy tanúi legyenek a bűnöknek. és a lelket kivezetik a testből. holott az ellenzékszellem által kezde­ ményezett bűnöknek megfelelő megtorlás szerint. altkor az ellenzékszellem kivezeti őt a káoszból. mert azt téteti vele. És az ellenzékszellem nagy ellensége a léleknek.

és olyan testbe nyomatja. amely megfelel elkövetett bűneinek. és a Nap világossága elé viszi az első ember. és bűnös léleknek találja: és ekkor beletaszítja világosságerejét. melyek a második térben 230 . és megkapta a világosság rejtélyeit. És a világosság Szüze lepecsételi ezt a lelket és átadja egyik továbbvezetőjének. ahogyan megérdemelte. nem engedett neki. amikor a mindenség kibontakozását [keletkezését] magyarázom. a világosság Szüze elé viszi. A büntetéseket majd a mindenség magyarázatánál mondom meg nektek. És az archonok megbüntetik a lelket az általa elkövetett bűnök szerint. Jeu parancsa szerint. amelyekbe taszítják őket. a bírónő elé. megmondom majd nektek. hanem jó lélek lett. akkor megkérdezik az ő sorsát. akkor az ellenzékszellem a lelket kivezeti a közép archonjainak minden terüle­ téről. FEJEZET Jézus újra folytatta. minden lélek bűnének megfelelően. erről is a mindenség magyarázatánál beszélek majd veletek. Ha e lélek megbüntetése a közép archonjainak törvényszékeinél befejeződött. 112. hogy a testét és a tudat részvételét helyreállítsa. míg be nem fejezte az utolsó fordulatát. akkor azok megkérdezik tőle a sors rejtélyeit. 0 megvizsgálja ezt a lelket. mely nem hallgatott az ellenzék­ szellemre ennek fondorlatoskodása idején.Ha ellenben olyan lélekről van szó. és így szólt: . Mindezeknek a dolgoknak a mibenlétét és a testek fajtáját. És bizony el nem engedik ezt a lelket a testek váltakozásából.az archonokhoz jut. Ha ő ezeket nem találta meg.

amelyeket a nagy sorserők archonjai adtak neki. mielőtt meg nem mondja neked a minden pecséttől való feloldozás rejtélyét. míg el nem jut az ő saját birodalmához. amellyel téged a lélekhez kötöttünk. félnek ennek a léleknek a világosságától és leborulnak előtte. és eljön a testből való kilépésének ideje. és a rejtélyek teljesítése után újra bűnöket követett el. és átha­ tol az archonok minden területén és a világosság minden rendszerén. belső térben vannak. külső tér rejtélyeit kapta. mert az ellenzékszellem az archonok köteleivel és pecsétjeivel van e lélekhez kötve. Ha olyan lélekről van szó. ahová (ameddig a fokig) megkapta a rejtélyeket. akkor jönnek a kiegyenlítő igazságosság elvezetői [emlékeztetők] és a lelket kivezetik a testből. Mielőtt pedig felemelkedik. 231 . És a lélek kimondja a rejtélyt és elbocsátja az ellenzékszellemet a sorserők archonja­ ihoz. a lelket szabadon ereszti a parancsok szerint. és az emlékeztetők. És a sors és az ellenzékszellem követi ezt a lelket az útjain. arra a helyre. és ez a szellem már nem megy be a lélekbe és nincs hozzákötve. Ekkor a lélek ragyogó fénváradat lesz. akkor a lélek ebben a pillanatban egy rejtélyt mond ki és elbocsátja a sorsot az ő helyére a középső út archonjaihoz. aki az első. akik a lelket kivezették a testből. Ekkor a lélek nagy fényáradat.vagy a harmadik. és az ellenszellem nem mehet már be a lélekbe. sőt szárnyas világosság lesz. Ha aztán a lélek kimondta a minden pecséttől és az ellenzékszellem kötelékeitől feloldó rejtélyét. és eljön a lélek testből való kilépésének ideje. azt mondván: Ne engedd el ezt a lelket. ám visszaesett. kimondja minden megpecsételéstől és az ellenszellem minden kötelétől (amellyel ezt az archonok kötötték a lélekhez) feloldó rejtélyt. ahol az azokhoz van kötve. akkor az ellenzékszellem és a sors követi ezt a lelket felfelé vezető útján. ezeket be is töltötte.

Ebben a pillanatban a lélek ldmond egy rejtélyt és legyőzi az ellen­ zékszellemet és a sorsot. Ebben a pillanatban a lélek kimondja az archonok apológiájának rejtélyét. hanem a közép archonjainak útjára vezetik. és elveszik ezt a lelket az előző emlékeztetőktől. amely megkapta a rejtélyeket. akkor ezek az archonok eléje jönnek félelemmel és nagy tűz­ zel és különböző arcokat vágván. fényszárnyakat és fényruhát képez­ nek a lélek számára és nem vezetik a káoszhoz. mondván: „Vegyétek a sorsotokat! Mostantól nem jövök a ti területeitekhez. hanem még alá van rendelve a Hatalmaknak. És ennek a léleknek az emlékez­ tetői. azonnal feloldódnak a pecsétek kötelékei. És amikor a lélek ezt a feloldozó rejtélyt kimondja. mialatt ő minden helynek megmondja az apológiáját [védőbeszédét] és megadja a pecsétjét. amelyekkel az ellenzékszellem kötötte meg a lelket. De még nincs minden az ő hatalmában. És ez a lélek eloldozza magát a sorsától. És az archonok nagyon félnek és arcra borulnak. Ekkor jönnek ennek a léleknek az átvevői (emlékeztetői) a rejtélyek­ kel. mert elmegyek örökölt helyemre"! Ha a lélek ezt kimondta. mert nem lenne helyes egy olyan lelket a káoszhoz vezetni. akkor a világosság átvevői [emlékez­ tetői] a magasba repülnek vele és a sorserők eonjaiba vezetik őt. Amikor pedig a közép archonjaihoz megérkezik. Örökre elidegenedtem tőletek. mert félnek a kimondott rejtélytől és az apológiától. amelyeket megmondok majd nektek a rejtélyek magyaráza- 232 . És az ellenzékszellem azonnal megválik tőle. aldk a világossághoz tartoznak. melyeket kapott. amelyekkel az archonok az ellenszellemet kötötték a lélekhez. és megszabadítja magát üldözőitől. hogy folytassák a feladatukat a lelkeknek a testből való kivezetésénél.A lélek kimondja minden köteléknek és pecsétnek a feloldozó rejté­ lyét. szóval rettegve. akik visszatérnek az archonok feladatához. és nincs többé a lélekhez fűzve.

a jobb oldaliak területén. a nagy és jó. akkor a világosságtól származó átvevők [emlékeztetők] a magasba repül­ nek vele. kivezetik a sorserők eonjaiból. Mind lepecsételik őt a pecsétjeikkel. Elidegenedtem tőletek örökre. és a világos­ ság minden Szüze lepecsételi őt az ő pecsétjeivel. lepecsételi őt a pecsétjeivel. És megadja az apológiát minden bal oldali terület archonjainak. És Melkhisédek. És a világosság Szüze lepecsételi ezt a lelket. akit az élet kapujánál. És a világosság Szüze és a világosság hét másik Szüze megvizsgálja ezt a lelket. és a világosság átvevői megkeresztelik és megadják neld a szellemi kenetet. És Szabaóth. és a pecséteket is megadja a jobb oldaliak egész területének. és elvezetik a magasság minden eonjához.tánál. És Melkhisédek minden átvevője lepecsételi ezt a lelket és 233 . Ezenkívül a világosság átvevői átadják őt a nagy Szabaóthnak. és megtalálja a pecsétéit és keresztelőit és felkenését. És a lélek kifejezi ismeretét és dicséretét himnuszokkal. és azt mondja neldk: „Itt van az ellenszellemetek! Mostantól nem jövök a ti helyeitekre. melyekkel az archonok őhozzá kötötték az ellenzékszellemet." És mindegyiknek megadja a pecsétjét és az apológiáját. amelyeknek minden apológiáját és pecsétjét megmondom nektek egyszer. mialatt minden helynek megadja a védőbeszédét és mindenütt ad védőbeszédet [megindoklást] és pecsétet Adámász ldrály zsarnoka­ inak. És átadja az archonoknak az ellenzékszellemet. Ha a lélek ezt tette. És a lélek a világosság Szüzének odaadja a pecséteket és himnuszokkal dicséri. Aztán az átvevők ezt a lelket a világosság Szüzéhez vezetik. Atyának neveznek. és megtalál minden jelet rajta. lepecséte­ li ezt a lelket. amikor a rejtélyek magyarázatait adom. a világosság nagy átvevője jobb oldaliak területén. kimondja nekik a köteleket megoldó rejtélyt. És a lélek megadja neki himnuszaival a dicséretet és a pecsétéit és az apo­ lógiáját. a jónak.

mivel ki akar jönni belőlem és beléd szeretne menni.Megértitek-e mit mondok nektek? És újra Mária sietett előre. És a fénykincs területén mindenld lepecsételi őt a pecsétjével. himnuszát és dicsőítését a világosság helyeinek adja. mely keletkezett bennem: Az első arra az igédre vonatkozik. . a következőket mondván: .Igen. hogy ezüst és réz keverékéből ötvözték. és fényemberem vezetett engem. 234 .Ez azt jelenti: Amikor a lélek megkapja a rejtélyeket. ujjongott és felbuz­ dult bennem. Am amikor láttad. amikor a pénzt vitték neked. hogy ezüstből és rézből van. hogy: Ekkor a lélek megadja az apológiát és a pecsétet minden archonnak Adámász király területein. A mondás pedig: A pénz fénylett.elvezetik a fénykincshez. FEJEZET Miután a Megváltó ezeket mondta a tanítványainak. 113. megkérdezted: Kinek a képe ez? Azt mondták: A császáré. és apológiáját és minden megtisztelő pecsétjét. és láttad. azt mondtad: Adjátok tehát a császárnak ami a császáré. Erre mondtad nekünk. Uram. Uram. És ő [a lélek] megadja a tiszteletet és dicsőséget és dicshimnuszokat és minden pecsétet a világosság minden területének. A világosság területéről valóknak pedig a dicsőítéssel és tisztelettel adózik. Szavaidhoz tudatom négy gondola­ tot keltett bennem. hogy megmondjam a négy gondolatot. és ő bemegy öröksége helyére. akkor az apológiát meg tudja mondani az archonoknak és az Adámász területéről valóknak. megértek minden szót. és Istennek ami Istené. így folytatta: . Halljad tehát.

mely rejtélyeket kapott megadja [apológiát. Uram. a lélek.arra a sajátosságra utal. Ezt illetően azt mondtad egykor nekünk: Az embernek saját háza népe az ellensége. szóval a lélekkel szemben minden tekintetben ellenségesen viselkedik. amit mondtál nekünk: Ha a lélek elhagyja a testet és az ellenzékszellemmel jár az úton. akkor azok kijönnek hozzá nagy félelmükben. Ez. A negyedik gondolat arra a mondásodra vonatkozik.ezek mindig ellenséges érzületűek a lélekkel szemben. akinek a félelemmel." Ami ezt illeti. akinek vámmal. És a sorsot is átadja az ő helyeinek [a helyére küldi]. 235 . dicsőítő és dicsérő pecsétekkel és himnuszokkal azoknak adózik. íme. Uram. amire az jogosult. mert elkövet­ tet vele minden bűnt és minden vágydolgot. annak dicséretet: senkinek semmivel ne tartozzatok. akinek dicsérettel. Ez azt jelenti: a lélek házának lakója az ellenzékszellem és a sors . annak adót. Ez azt jelenti. Pál testvérünkkel mondattad egykor: Adjátok meg azért mindenkinek. és kiszolgáltatja a lelket a büntetéseknek. mert mindenféle bűnt és gonoszságot tétetnek vele. ez a harmadik gondolat. hogy a lélekben benne van a világosság ereje: ez a megtisztított ezüst.akinek adóval. A harmadik gondolat: egykor azt mondtad nekünk: Az ellenzékszellem a lélek ellensége. akik a világosság területeiről valók. A második gondolat arra vonatkozik. és a lélek nekik adja a félelem rejtélyét és ezért félnek tőle. az első gondolat. És tiszte­ lő. óvást ad] minden területnek. a félelmet. amivel tartoztok . aki megkapja a rejtélyeket: „Amikor a középső út archonjainak területéhez jut. akinek tisztelettel. Ez a második gondolat. és az ellenzékszellem: ez az anyagi réz. amelyeket ő követtetett el a lélekkel. amit most mondtál a lélekről. azon bűnök alapján. annak a vámot. a tiszteletet. Uram. és az ellenszellemet is átadja az ő helyének: és megadja az apológiát és a pecséteket minden archonnak a középső utakon.

És a bíró. s úgy találja. emlékeztetőjének]. mígnem megfizetsz az utolsó fillérig. amellyel az ellenzékszellemhez van kötve. átadja őt egyik átvevő­ jének [kézbesítőjének. míg el nem végezte az utolsó körét is. és útját az ellenzékszellemmel járja. És a világosság Szüze. akkor az ellenzékszellem vezeti a lelket a világosság Szüzéhez. az ítélőbíróhoz. Ez nyilván azért van: minden lélek. és az tömlöcbe ne vessen téged. hogy vétkezett.ha még nem találta meg a rejtélyt. és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe. a világosság Szüze meg­ vizsgálja a lelket. amíg az úton vagy vele. aki elvezeti és testbe taszítja. 236 . hogy ellenséged valamiképpen a bíró kezébe ne adjon. akkor az ellenzékszellem a világosság Szüzéhez vezeti őt. átadja egyik átvevőjének [emlékeztetőjének]. negyedik gondolatom. hogy meg­ szabaduljon az ellenzékszellemtől. Mert bizony ki nem jössz onnét. Mivel pedig a világosság rejtélyeit sem találja nála. a bíró. hogy megszabaduljon a hozzákötött ellenszellemtől. És nem jön ki a testek váltakozásából. Ez. amely a testet elhagyja. egykor azt mondtad nekünk: Békélj meg a te ellenségeddel. Uram. és nem jut ki a körforgásból. míg be nem fejezi a számára elrendelt fordulatokat. s így azzal kell maradnia. ez pedig a lelket az eonok szfé­ rájába dobja. mely feloldoz minden köteléktől. Ami ezeket illeti. tehát ha ez a lélek a világosság rejtélyeit nem találta meg. mert nem találta meg minden kötelék és pecsét feloldozó rejtélyét. ha tehát még nem talált meg.

amit kérdezünk arra való tekintettel. amikor is minden elkövetett vétkének tanúi lesznek.114.Uram. így szólt: . Mária felelt és így szólt: . 237 .Kitűnő. és nyilváníts meg nekünk mindent. a Megváltó így szólt hozzá nagy szá­ nalommal: . Mária. Mária. mert mostantól mindent pontosan meg akarok kérdezni tőled. Uram. amiket kérdeztek. amiknél nem gondoltatok a kérdezésre. hanem mostantól kezdve mást is. hogy tanúskodhassanak ellene az ítéleteknél. s amiket mindazok az embereknél tartózkodó Istenek sem ismernek. tovább kérdezlek.Bizony mondom nektek: nem csak azokat a dolgokat nyilvánítom meg nektek. hogyan hir­ dessék testvéreim mindezt az emberi nemnek. amik nem merültek fel az emberszívben. légy hát türelemmel irántunk. nem példabeszédben. 115. ezt mondván: .Uram. Most pedig. FEJEZET Amikor Jézus ezeket hallotta Máriától. te szellemmel telt! Ez a szavaim magyarázata. miképpen bocsátják meg a bűnöket a keresztelők? Azt hallottam tőled: Az emlékeztetők követik a lelket. Amikor pedig ezeket mondta. amit akarsz. kérdezz. és én nyíltan megmondom azt neked. FEJEZET És Mária felelt. te tehetséges és kegyelemmel teljes.

és tanúi lesznek minden bűnnek. Mert tilos a rejtélyt kapott lelkekkel erőszakoskodni és a káoszba vinni őket. Nemcsak tanúja lesz a lélek bűneinek. elítélnek. és minden bűnös lelket. melyek kivezethetnék őket a káoszból. mialatt megbün­ tetik őket. hogy ezek elfelejtik azokat? Mondd meg hát. Hallgassatok hát tovább. és azokat tartják fel. De nem áll hatal­ mukban olyan lelkeket elítélni. akik nem kaptak olyan rejtélyeket. hanem le is pecsételi azokat [a lélek minden bűnét]. És a Megváltó felelt. és ráerősíti a lélekre. Uram. amit a lélek elkövet. hogy megmondjam nektek az igazság igéjét. hogy nehogy kijusson a káosz területeiről. mi módon lesznek a bűnök megbocsátva. akkor persze jönnek az [emlékeztető] szolgák. még kevésbé tudják azokat a káoszba vinni. hogy a megtorlás szolgái elítélhessék őket. Uram. hogyan bocsátja meg a keresztelő rejtélye a bűnöket: Ha a lelkek vétkez­ nek. 238 . nem tudnak olyan lelkekhez közeledni. hogy a káoszon kívül ítélhesse el. Valóban a megtorlás szolgái [emlékeztetők] azok. mert pontosan tudni akarjuk. Hanem a megtorlás szolgái a bűnösök lelkeit ítélik el. és az ilyen lelkeket visszatartják a káoszban. így szólván Máriához: . hogy az azokról a területekről jövő lelkeket elítéljék. mialatt a lelkeket megragadják. de az ítéletben maradnak. nekünk.ICitűnően mondtad. aki nem kapott rejtélyt. mert ezek a szolgák nem tudnak kijutni az ő helyükről. nehogy a káoszon kívüli ítélethez jusson. akik minden bűnnek a tanúi. És a megtorlás szolgái nem tudnak kilépni a káoszból.Nos. amíg még a világban vannak. és a káosz fölötti rendekhez eljutni. s ha ld is jutnak. Az ellenzékszellem viszont tanúja lesz a lélek minden vétkének. a keresztelő rejtélyei eltörlik-e a megtorlás e szolgáinak kezé­ ben lévő bűnöket. akik megkapták a rejtélyeket.

hogy 239 . annak ez hatalmas bölcs tűz lesz. 116. És amikor befejezte ezt a tisztogatást. Uram. ami rejtetten az életére tört. úgy hogy az ellenszellemet. A bűnbocsánatot illetően egykor azt a példabeszédet mondtad nekünk: „Azért jöttem. nehogy az anyag bemocskolja őket. állandóan elválasztva őket. így bocsátják meg a keresztelő rejtélyei a bűnöket és minden rossz tettet.hogy az ítélet archonjai felismerjék benne a bűnös lelket. hogy aszerint büntessék. és így szólt: . elválasztja az erőtől és a lélektől és összegyűjti a test egyik oldalán. és rejtett módon bemegy a lélekbe és felemészt minden bűnt. A keresztelő rejtélye pedig a kettő között marad. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. és kiűz onnan mindent. a lelket és az erőt a másik résszé. Nos. és kiválasztja azt a test egyik oldalán. így járnak el minden bűnös lélekkel. így szólt a tanítványaihoz: . hogyan beszélek veletek? Újra Mária sietett elő.Igen. Ald pedig megkapja a keresztelő rejtélyét. a lelket és az erőt állandóan tisztogatván.Megértitek-e. igazán minden szavadon elgondolkodom. s hogy az elköve­ tett bűnök mennyiségét lássák az ellenzékszellem által ráakasztott pecsé­ tekről. akkor rejtetten bemegy a testbe. a sorsot és a testet az egyik résszé teszi. hogy e világra tüzet bocsássak! És bár már gerjedt volna!" Továbbá világos különbséget tettél a kijelentéssel: „Van egy keresztségem. amit az ellenszellem kötött rá. mely elégeti a bűnöket. Mária. Mert a tisztító tűz elűzi az ellenszellemet és a sorsot.

240 . így szólt a Megváltó: . és kettő három ellen. sőt inkább meghasonlást! Mert mostantól fogva öten lesznek egy házban. Ez szavaim magyarázata. mondom nektek. és mennyire örülsz. azt jelenti: elhoztad a világra a keresztség rejtélyét. három kettő ellen és kettő három ellen. mert az ellenszellemet. te szellemmel telt [pneumatikus] és fénytiszta. Vagyis három kettő ellen. Gondolja.Ez azt jelenti: nem maradsz a világban. Továbbá amit egykor mondtál nekünk: „Gondoljátok-e. a sorsot és a testet az egyik oldalra utasítja. mennyire kívánom. míglen az elvégeztetik." Ez azt jelenti: elhoztad a világba a keresztség rejtélyét s ez a világ testei­ ben hasadást okoz. míg a keresztségek befejeződnek és a tökéletes lelkek maguk is tisztítóan hatnak. három kettő ellen és kettő három ellen. és mely igen szorongattatom. hogy azzal kereszteljek.Kitűnő. hogy békességet adjak e földön? Nem. hogy békességet hozni jöttem e földre? Nem. Amikor Mária ezeket mondta. hogy tüzet bocsássak e földre. a lelket és az erőt pedig a másik oldalra. inkább hasadást! Mert mostantól fogva öten lesznek egy házban." A te igéd ugyanis: „Azért jöttem. hogy azért jöttem. Mária. hogy a lélek minden bűnét elégeti és a lelket megtisztítja! Ezután pedig újra világos különbséget tettél a következőkkel: Van egy keresztségem.abban kereszteljek. míg végre elvégeztetik? . hogy már meggyulladt volna".tok-e. hogyan fogom kibírni.

amelytől kezdve minden rejtély hatni kezd. de a három tér minden rejtélye megbocsát a léleknek az archonok minden területén minden bűnt. e nagy rejtély ajándéka és mérhetetlen fényessége miatt. hogyan bocsátanak meg ezek? A keresztelő módjára vagy másképpen? A Megváltó újra felelt. akkor beszélek majd veletek. Most tehát tűrd. továbbá megbocsátják a bűneit. amelyeket ezután követ el addig az időpontig.Nem. és az Első Rejtély rejtélye. amikor a mindenséget magya­ rázom.117. hanem ettől az órától kezdve nem rónak fel neki semmilyen bűnt örökkön örökké.Uram. Nézd. És nem csak megbocsátanak neki. világosan felismertük. De ennek a három térnek a rejtélye. amelytől kezdve a rejtélyek mind­ egyike hatásossá válik. és a Kimondhatatlan rejtélyei. és így szólt: . FEJEZET Mária újra felelt. hogy ennyit kér­ dezek. Megbocsátják neki. amelyet elkövetett. minden gonosztettet. hogyan bocsátják meg a keresztelők a bűnöket. és így szólt: . Arról az időről. Továbbá az Első Rejtély rejtélye és a Kimondhatatlan rejtélyei megbocsátanak a léleknek minden bűnt az archonok területén. még folytatom a kérdezést. J 241 . amelyet a lélek kezdettől fogva elkövetett.

s újra visszaesik és tizenkétszer követ el kihágásokat. mit mondok nektek? Újra Mária felelt. Mária.Igen. és minden rejtélyében imádkozik.118.Megértitek-e. nem­ csak azokat. azután pedig újra megtér. hogy ettől a pillanattól kezdve nem rónak fel bűnt azoknak. akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Dávid azt pró­ fétálta egykor: „Boldog ember az. Mária folytatta. hamar felfogtam minden szavadat. hanem bűnüket ettől az órától kezdve mindörökkön örökké nem rója fel nekik. akik az Első Rejtély rejtélyeit és a Kimondhatatlan rejtélyeit megkapták. de visszaesik. az 242 . A Megváltó azt mondta: . és az Első Rejtély rejtélyében imádkozik. azt mondván: . ha az ember rejtélyeket kap az Első Rejtély rejtélyeiből. aki megkapja ezeket a rejtélyeket. vagy sem? A Megváltó felelt. és bűnözik és kihágásokat követ el." Ez azt jelenti. és azt mondta Máriának: . vétke elfedeztetett.egykor Dávid próféta prófétált erről. bizony mondom nektek: Aid megkapja az Első Rejtély rejtélyeit. azt mondván: „Boldog az. amelyeket kezdettől fogva követtek el. Uram. Nos: A három tér min­ den rejtélye megbocsát bűnöket és eltakarja a lélek rossz tetteit . és így szólt: .Bizony. hogy: Az Első Rejtély rejtélye és a Kimondhatatlan rejtélye megbocsát mindenkinek. akinek hamissága megbocsáttatott.Kitűnő. te szellemmel telt és fénytiszta! Ez a szavak magya­ rázata. majd tizenkétszer megbánja." És amit mondtál. így szólt tanítványaihoz: . megbocsátatik-e neki. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta.Uram.

és először. akik a Kimondhatatlan rejtélyeit kapták. de visszafordultak. mivelhogy az Első Rejtély ajándékát kapták. és nem maradtak meg benne. mindazok. bizonv mondom nektek.bocsánatot nyer. és így szólt Máriának: . visszaesnek és kihágásokat követnek el.Uram. és akkor a testet elhagyják mielőtt vétkeiket megbánták volna. mindazoknak. vagy sem? A Megváltó válaszolt. melyek mindig irgalmasok és mindig megbocsátanak. Ha azonban a tizenkettedik eset után újra visszaesik és kihágásokat követ el. és így szólt: . nem talál bűnbánatot. hogy minden rejtélyéhez folyamodjék. mielőtt megbántak volna. és elhagyják a testet. Végül pedig a büntetésekben megdermednek és örökre epekednek. mivel megkapták az Első Rejtély ajándékát. öröklik-e a birodalmat. kihágásokat követtek el és hitükkel felhagytak. ezután 243 . ha azonban azok.Bizony. Mária felelt. 119. akkor soha többé nem bocsátanak meg neki. ha csak meg nem kapja a Kimondhatatlan rejtélyeit. sokkal szigorúbban ítéltetnek el minden más ítéletnél: mert az ő helyük a külső sötétség sárkánytorkának kellős közepén van. FEJEZET Újra Mária folytatta. akik rejtélyeket kaptak az Első Rejtélyben. másodszor és harmadszor is kihágásokat követnek el.Uram. és így szólt: . akik az Első Rejtély rejtélyeit megkapták.

Ettől az órától kezdve nem fognak visszatérni a testek váltakozásához.Uram.Bizony. ha egyszer vétkezett és megtér és megbánja. s ezen kívül elhagyták a testet. azt mondván: . Mária újra felelt. bizonv mondom nektek: Akik megkapják a Kimondhatatlan rejtélyeit . azok. 244 . színlelés nélkül. s mert ezek a rejtélyek irgalmasok és mindig megbocsátanak. és a testet elhagyják. hanem kidobják őket a külső sötétségre és felemésztődnek. mielőtt megbántak volna. mi történik az ilyenekkel? A Megváltó válaszolt Máriának. és nem lesznek képesek bármit is tenni. mindenkor bocsánatot nyer.Bizony. mielőtt megbántak volna.azonban még életük folyamán megtértek és bűnbánatot éreztek. hányszor lesz ez az ilyeneknek megbocsátva? A Megváltó felelt Máriának. és így szólt Jézushoz: . és minden rejtélyében imádkozik. hanem mindenkor. És még ha újak lennének is. bizony mondom nektek: Ald a Kimondhatatlan rejtélyeit kapta. és örökké létezés nélkül maradnak. akik megkapták a Kimondhatatlan rejtélyeit és újra elfordultak és vétkeztek és hitükkel felhagytak. az nemcsak akkor nyer bocsánatot. és így szólt: . de ha eltérnek és vétkeznek. mivel a Kimondhatatlan rejtélyeiből kapott ajándékba.bizony boldogok azok a lelkek. vagyis először jöttek volna a világra. s még élete folyamán megtér és megbán. akik ezekből a rejtélyekből kapnak -. ha vétkezik. az ítélet akkor is óriási lenne. akkor ezeknek a büntetése minden ítéletnél szigorúbb.

Bizony. és kidobják a külső sötétségbe. Mária. akiknek a rejtélyekbe vetett hite őszinte és igaz volt.Magamba ittam minden szavadat. hanem kidobják őket a külső sötétségre. Uram.120. és eltérnek és vétkeznek.bizony boldogok az ilyenek -. sem trágyának nem alkalmas: kidobják azt. és hitben megfogyatkoznak. akkor ettől kezdve nem alkalmasak a testek váltakozásához való visszatérésre. ha ezek a sorserők kényszerítő hatására újra vétkeztek és újra megbánták és minden rejtélyükben imádkoztak . Ami ezt illeti. Amikor ezt mondta a Megváltónak. de ha megízetlenül. sem másra. aki a Kimondhatatlan rejtélyeiből kap. Nos.Uram. akik megkapták az Első Rejtély rejtélyeit és a Kimondhatatlan rejtélyeit. így szólt a tanítványaihoz: . mivel sózzanak? Sem a földre. akkor nem alkalmas a testbe való visszatérésre. te szellemmel telt és tiszta! Ez a magyarázat. akik nem vétkeztek. amit mondok nektek? Mária felelt. azt mondtad egyszer nekünk: „Jó a só. ezt az igét mondtad: Akik megkapják majd a Kimondhatatlan rejtélyeit . azok az emberek. FEJEZET Miután a Megváltó ezeket mondta. ha azonban továbbra is vétkezik. És újra folytatta Mária. és testüket megbánás előtt hagyják el. ő azt felelte: . és ott elmúlik.Megértitek-e. és így szólt Máriához a tanítványok körében: . sem másra. ezt mondván: ." Ez azt jelenti: boldog minden lélek.milyen gyakran bocsátanak meg ezeknek? A Megváltó felelt. és azt mondta: . bizony mondom nektek: akik megkapják a Kimondhatatlan 245 . ott epekednek és örökre nincstelenek lesznek.Kitűnő.

akkor azoknak mindig megbocsátanak. azok olyanok. és az újonnan elkövetett bűnöket is megbocsátják. hogy ezek a rejtélyek a bűnbánatot mindig elfogadják. és elhagyják a testet mielőtt megbántak volna. akkor vigyáznának és nem vétkeznének. de ha még életük folyamán megtérnek és megbánnak és megma­ radnak minden rejtélyükben. felszí­ vódnak és örökre létezés nélkül maradnak. Ezért azt mondom nektek: Ha az emberek. 121. Ezeknek a helye is a külső sötétség sárkánytorkának közepén van. a sorserők azokat is vétkezni kény­ szerítik. mert ezek a rejtélyek irgalmasok és mindig megbocsátanak. FEJEZET Miután a Megváltó ezeket mondta a tanítványainak. mint akik kihágásokat követnek el és nem tudják megbánni. amit a lelkek kezdettől fogva elkövettek.rejtélyeit és az Első Rejtély rejtélyeit is.Megértitek-e hogy mit mondok nektek? Mária felelt és azt mondta: 246 . elpár­ tolnak és vétkeznek. így folytatta: . akik a Kimondhatatlan rejtélyeit és az Első Rejtély rejtélyeit megkapták. hogy örökre örököljék a világosságbirodalmat. tudnák testük elhagyásának az időpontját. Ha viszont azok. mert megmondtam. hanem ettől az órától kezdve nem számítják fel nekik a bűneiket. Ezért mondtam tehát egyszer nektek: ezek a rejtélyek nem csak minden bűnt megbocsátanak. akik megkapják a rejtélye­ ket.

aki a világ embere. Mária felelt: .Uram. és mondjátok nekik: Vigyázzatok és ne vétkezzetek.." Amikor Mária ezt mondta. Uram.Kitűnő. mert így örökre elidegenednétek a világosság birodalmától. hozzá tartozó embereknek ajándékot ad.Igen. . az pedig gyilkosságot és súlyos.Ha manapság egy király. sőt gyilkosoknak. halálos bűnöket követ el. akiknek hatalmukban áll minden dologban úgy cselekedni. és fiúkkal közösülő férfiaknak és más halált érdemlő bűnösöknek megbocsát. aki a világ embere [e világhoz tartozik]. hogy ne halmozzatok rosszat rosszra. úgy. hogy megtaláltátok volna a bűnbánatot. és nem engedné. akik a mindenség urai. hogy mindenkinek megbocsátanak. ha az ilyen.Hirdessétek tehát minden embernek. aki ezeket a rejtélyeket kapja! Vagy ha egy király ma egy harcost királyi palástba öltöztet és ide­ gen országba küld. akkor sem lehet rovására írni azokat és nem lehet ellene tenni semmit sem. vigyázna. és el ne hagyjátok a testet anélkül. ahogyan tetszik nekik. Mária. Ezzel kapcsolat­ ban azt mondtad egyszer nekünk: „Ha tudná a ház gazdája. nagy ezeknek a rejtélyeknek az irgalmassága. nagyon gondosan követtem a beszédedet. A Megváltó válaszolt. mennyivel inkább teheti ezt a Kimondhatatlan és az Első Rejtély. melyek a bűnö­ ket mindig megbocsátják. így szólt a Megváltó: . mert királyi palástban van . te szellemmel telt! Ez az ige! A Megváltó folytatta beszédét a tanítványoknak: . teszi ezt ha úgy tetszik neki. Amikor a Megváltó ezeket mondta.mennyivel kevésbé lehet azok ellen tenni valamit. aki megkapja a világosság rejtélyeit. hogy az ő házába törjön. s akik uralkodnak a magasságban lévőkön és a mélységben lévőkön. és így szólt Máriának a tanítványok körében: . mely órában jő el a tolvaj. akik a Kimondhatatlan és az Első Rejtély rejtélyköntöseit viselik.

s ha erényes. és kész megbocsátani. de nem talált. engedd meg még egyszer. a Megváltó látta. Háromszor meg­ keresztelte. irgalmas-e és kész-e megbo­ csátani. ahogyan ő parancsolta nekik. ald eljött vezekelni. azt mondván: —Uram. a Meg­ váltó így szólt tanítványaihoz: . mint ő maga. Amikor mindez megtörtént. Végezd el ezt a rejtélyt. Ezzel kapcsolatban példabeszédet mondtál nekünk egykor.íme. Amikor Péter ezeket mondta. akkor elvágtad a világosságbirodalomtól. és 248 . s harmadszorra is mél­ tatlannak mutatkozott a fényrejtélyekre. És a Megváltó próbára akarta tenni Pétert. ha nem erényes. Péter. FEJEZET Ezután Jézus egy asszonyt látott. És azt mondta a vincellérnek: íme három esztendeje járok gyümölcsöt keresni e fügefán. és ennek az asszonynak a jellegét? Mária válaszolt. megértettem a dolgok rejtélyét. így szólt Péterhez: .122. mely a lelket elválasztja a fényörökségtől. hogy lássa. irgalmase és kész-e megbocsátani. és örökli a fénybirodalmat. hogy Péter irgalmas. elment. így szólt Péter: . A Megváltó ezzel Pétert próbára akarta tenni. de az asszony nem viselkedett ehhez méltóan. Amikor a Megváltó ezeket mondta. végezd el a fényrejtélyt. Miért is teszi a testet használha­ tatlanná? No.Megértettétek a mondottakat. hogy azon gyümölcsöt keressen. amikor azt mondtad: „Volt egy embernek egy fügefája szőlejébe ültetve.Uram. megmentetted. hogy meglássa. hogy odaadjuk neki a magasabb rejtélyeket. amelyekben ez az asszony részesült. háromszor megkereszteltem ezt a lelket. hogy az asszony lelkét elválassza a világosság-örökségtől.

és így szólt Máriához: . hogy megbocsássa a bűneit. de az a rejtély. Mária. amiket kapott. bizony mondom nektek: Sem a kapott rejtély. amelyek meghallgatják és megbocsátják a bűneit. s ezek elfogadják majd az ő megbánását és megbocsátják a bűneit . mely meghallgatja őt. Az első nem azért hallgatja meg. 123. és a második azért. azt mondta néki: Uram. amit először kapott.Kitűnő.Uram.Bizony. íme Uram. sem az alacso­ nyabb rejtély nem az.az első. hagyj békét néki még ez esztendőben. ezt jelenti ez.nem találok: vágd ki azt! Miért foglalja a földet is hiába? Az pedig felelvén. ha pedig nem. és így szólt a Megváltónak: . ezután pedig újra megbánta és komolyan vezekelt . hátha jövőre gyümölcsöt terem. hanem a kapottnál magasabb rejtélyek azok.szabad-e testvéreimnek ennél az embernél megújítani a rejté­ lyeket. mert még egyszer megkapja. A Megváltó felelt. FEJEZET Újra Mária folytatta. ez az ige magyarázata. azután vágd ki azt". mely magasabb annál. te szellemmel telt. 249 . mert ez a többieket felülmúlja. és így szólt Máriának: . hanem elpártolt és vétkezett. vagy inkább az alacsonyabb rejtélyek egyikét adják neki? A Megváltó felelt. míg körös­ körül megkapálom és megtrágyázom. Nos. testvéreid csak adják meg neki az előbbieknél magasabb rejtélyeket. hogy megbo­ csássa a bűneit. ha valaki rejtélyeket kapott és nem mutatkozott ezekre méltónak.

mert nem vétkezett. sem a magasabbak. hanem csak az Első Rejtély rejtélyei és a Kimondhatatlan rejtélyei.Ald rejtélyeket kapott a második és a harmadik térben. hanem még a hitében van.az bocsátja meg a bűneit. 124. sem az alacsonyabbak. és ez is istentelen bűnös. akkor egyik rejtély sem hallgatja meg őt. és nem fordult vissza.és egy másik ember. az elsőtől az utolsóig. és így szólt: . amelyek meghallgatják őt és elfogadják a megbánását. ha egy ember felismeri az Istenséget és kapott a fényrejtélyekből. melyikőjük fog többet szenvedni az ítéletekben? 250 . elhagyja a testét. FEJEZET Újra Mária folytatta. és elpártol és vétkezik. Ha azonban megkapta a három rejtélyt a két térben vagy a harmadik. mondván: . mi lesz ővele? És a Megváltó válaszolt Máriának. belső térben. ald kétszer vagy háromszor kapott rejtélyeket a második vagy harmadik térben. hogy segítsen neki a vezeklésében. és nem követett el kihágásokat. Mária felelt. hanem tettetés nélkül hívő állapotában van. és nem vétkezett. aztán elpártolt és vétkezett és istentelenül cselekedett. ahogyan tetszik neki. ezek azok. hogy keresse a vezeldés lehetőségét . őszintén és tettetés nélkül. és az előbbi is elhagyja a testét. így szólván: . aki az Istenséget nem találta meg és nem ismerte el. annak szabad rejtélyeket kapni bármelyik térből.Uram.Uram.

Ez. hogy nem sikerül nekik megkapni a rejtélyeket? 251 .A Megváltó újra felelt. Ald pedig nem tudta. melyek sokszorosan nagyobbak az istentelen és vétkező emberénél. sokkal büntettetik meg. mint ald Istent nem ismerte. 125. így szólván: . Nos. és akire sokat bíztak. majd lelkek jönnek a világba sok körforgásban. Ezzel kapcsolatban egykor példabeszédet mondtál nekünk: „Amely szolga tudta az ő urának akaratát. Mert akinek sokat adtak. akinek van füle. fényemberemnek van füle. kevesebbel büntettetik. Uram." . és büntetésre méltó dolgokat cselekedett. azt sokkal keményebben ítélik el.Bizony. Mária vetette magát eléje. nem áll-e fenn annak a veszélye. és elmulasztják a rejtélyek átvételét. Uram. és nem végezte el. Ez a szavaid magyarázata. mert azt remélik. azt jelenti. és így szólt Máriához: . arra a büntető ítéleteknél szenvedést mérnek és nagy fájdalmakat és elítéléseket. FEJEZET Mária újra beszélt. bizony mondom neked: aki az Istenséget felismerte és a fényrejtélyeket megkapta és vétkezett és nem tért meg. és azt mondta a Megváltónak: . Amikor a Megváltó ezeket mondta.Uram. ha a hit és a rejtélyek megnyilvánultak. de vétkezett. hogy majd megkapják a következő fordulatban [megtestesülés­ nél]. ald Istent nem ismerte fel. az hallja. attól többet kívánnak. hogy ald az Istenséget felismerte és a világosság rejtélyeit megta­ lálta. amit mondtál. és én megértettem egész igédet. attól sokat követelnek.Uram.

és a világosság kapuihoz jutnak. és mondjátok az embereknek: Azért küzdjetek. hogy a világosság rejtélyeit ezekben a nehéz időkben megkapjátok és bemenjetek a világosságbirodalomba! Ne hagyjátok napjaitokat leperegni. mikor telik be a tökéletes lelkek száma. és ettől az órától kezdve lehetetlen bárkinek is bemenni vagy onnan előjönni. hogy majd sikerül elérnetek a rejtélyek meg­ szerzését. A hit és a rejtélyek azokban a napokban még jobban megnyilvánul­ nak. Vagyis Én vagyok ez a rejtély És ettől az órától fogva senki se mehet be a világossághoz. És ettől az órától kezdve senld se megy be. és azt mondta tanítványainak: . Mert az emberiség már csak a tökéletes lelkek száma teljesülésének időpontjáig létezik. ami az Első Rejtély teljesülését és a mindenség ismeretét jelenti.A Megváltó felelt. akik hallottak engem. Ezek a lelkek 252 . És úgy találják. ha a következő fordulatban világra jöttök. mielőtt tüzet vetettem a világra. sem nem jön elő onnan. és befejeződött az Első Rejtély rejtélye. Mert amikor a tökéletes lelkek száma teljes lett. Az ilyen emberek nem tudják. akkor én bezárom a vilá­ gosság kapuit.Hirdessétek ki az egész világnak. És sok lélek jön elő a testek kicserélésének körforgásaiban. hogyan tanítottam. ami miatt a mindenség keletkezett. vagy egyik fordulatot a másik után annak reményében. hogy a világosság kapuit bezártam. sem nem jön ki onnét. mert a tökéletes lelkek száma teljes lett. és úgy találják. És ennél a világba való visszatérésnél lesznek néhányan közöttük a mai időkből is. A tökéletes lelkek számának tel­ jessé válásánál meg fogják találni a fényrejtélyeket és megkapják azokat. hogy a tökéletes lelkek száma teljes lett. hogy az eonok és a függönyök (szféraátmenetek) és az égboltok és az egész föld és minden benne lévő anyag abban megtisztuljon.

nemcsak a fényemberemnek van füle. Nos. akinek van füle. és te tanítottál minket az utcáinkon. akik mostanig hamisságot cselekesztek. honnét valók vagytok. Uram. felelvén. mielőtt a tökéletes lelkek száma teljes lett. ahol lesz sírás és fogcsikorgatás. nem tudom. hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit. Nos. és minden szót megértett. nehogy a fénykapu előtt hagy­ janak ácsorogni és a külső sötétségre vessenek titeket. hogy lemondjatok az egész világról és minden benne lévő anyagról. . Ezt Jézus felelete követte Mária dicséretével. Itt hiányzik egy hosszabb rész az eredetiből. Ezért tehát hirdessétek az egész világnak. amit mondtál. újra Mária vetette magát eléje. azt mondván: Ó. honnét valók vagytok ti.És én. És ettől kezdve a külső sötétségre mennek.24-gyel szembesí­ tettek.aztán a világosság kapuit zörgetik majd. amiket mondtál: Azon fáradozzatok. azokat illetően. Amikor a Megváltó ezt mondta. az hallja. azt mondom nekik: mondom nektek..Uram. 253 . ti.. nyisd meg nekünk! És én. és mondjátok nekik: Azért küzdjetek. hogy ezekben a nehéz időkben megkapjátok a világosság rejtélyeit. azt mondom nekik: nem tudom. felelvén. amelyben Lukács 13.Akkor kezdik mondani: a te rejtélyedből kaptunk és a te egész tanodat teljesítettük. hanem a lelkem is hallotta. . hogy örököljétek a világosságbirodal­ mat. azt mondván: . Távozzatok tőlem a külső sötétségre.

mint minden por és hideg és a különböző betegségek is. az kígyófejű. az keselyűfejű. neve az ő helyén Lamchamor. És az archon. 254 . aki az első kamrában van. azt mondta Máriának: . mint valami nagy sárkány. És az archon. amelyiknek neve az ő helyén Enchthonin. És az archon. És az archon. És az archon. és minden kamrában egy archon. neve az ő helyén Luchar. ez a sötétség az egész világon kívül van. az fekete bikafejű. Tizenkét hatalmas kamra [büntetőtér] van. amelyik a negyedik kamrában van. neve az ő helyén Achrochar. neve az ő helyén Charachar. És az archon. neve az ő helyén Marchur. neve az ő helyén Archaroch. amelyik a hatodik büntetőtanácsban [kamrában] van. az vadkanfejű. és minden jég a sárkány torkából jön. melynek farka a saját szájában van. amelyik a hetedik kamrában van. És ebben sok törvényszék van. az medvefejű. amelyik a harmadik kamrában van.A külső sötétség olyan. vagyis hány büntetőhely van benne? És Jézus felelvén. az macskafejű. neve az ő helyén Laraoch. farka a szájában van.126. amelyik a második kamrában van. az farkasfejű. FEJEZET És újra Mária folytatta. ezt mondván Jézusnak: . amelyik az ötödik kamrában van. és az archonok arca különböző. Ez az. És az archon. és körülveszi a vilá­ got. Az első archon. az krokodilfejű. amelyik a nyolcadik kamrában van.Milyen a külső sötétség.

a lelkeket tehát a tizenkét kapun át vezetik oda. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. hogy az.Uram. és mindegyik óránként változtatja az arcát. akit Jeu.És az archon. és mindegyiknek hét sárkányfeje van. és mindegyiknek hét. azt mond­ ván: . neve az ő helyén Archeoch. az sárkánykígyó[baziliszkusz-] fejű. az ő helyén Chremaornak nevezik. az Xarmaroch. és tereinek archonjai ne ellenkezzenek. A tizenkét kamrának [térnek] ezek az archonjai vannak tehát a külső sötétség sárkányában. A nagyot pedig. az ő helyén Rocharnak nevezik. És a tizedik kamrában egy csomó archon van. és a nagyot. mindegyiket az ítéletnek megfelelően. aki fölöttük van. macskaarcú feje van. És a tizenegyedik kamrában is sok archon van. És a tizenkettedik kamrában nagyon sok archon van. amelyik a kilencedik kamrában van. Ezen kívül mind a tizenkét kamrának van egy felfelé nyitott kapuja. a világosság oltalmazója és az Első Rejtély követe küldött ki őrnek a sárkány fölé. úgy hogy a külső sötétség sárkányának tizenkét tere [kamrája] van. Amelyik pedig mindegyik fölött áll. és mindegyik­ nek hét farkasarcú feje van. És mindegyikőjüknek minden órában más a neve. s mindegyiknek egy felfelé nyitott kapuja. 127. aki fölöttük van. És minden térnek [büntetőtanácsnak] a kapuját egy angyal [hírnök] őrzi. Mária Magdaléna felelt. amelyre rászolgált? 255 .

vagyis a világmindenség feltárna- 256 .Ezeken a kapukon át egyetlen lelket sem vezetnek a sárkányba.A Megváltó így válaszolt Máriának: . Ezeket azonban a mindenség magyarázatánál mondom el nektek. akik a hazug tanban vannak. úgy hogy aki az egyik nevet mondja. vagyis a sárkány Amikor a Megváltó ezeket mondta. Ezen kívül ezek a lelkek a világ feloszlatásánál. de egymásban vannak. ha életük folyamán nem jöttek rá a bűnbánatra. és minden szégyenteljes és istentelen és istentagadó és gyilkos és házasságtörő és méregkeverő lelkét. meg a férfiak. minden név az egyik tér kapujának felel meg. Mária felelt.Nemcsak kínosabbak minden más büntető törvényszék ítéleténél. meg azokét. És a külső sötétség sárkányának tizenkét eredeti neve van a kapuin.Ennek a sárkánynak a büntetései tehát minden más ítéletnél rette­ netesebbek? A Megváltó azt mondta Máriának: . a sárkány farkának torkába vezetik. meg az óriási tűzben. akkor a sárkány a saját szájába teszi a farkát. Hanem azokat. mindezeket a lelkeket tehát a sárkány farkából a sárkány torkába és a külső sötétség tereibe [büntetőhatározataiba] vezetik. És ez a tizenkét név külön­ böző. és bezárja őket. mely ezeken a helyeken van. akik férfiakkal közö­ sülnek. így vezetik tehát azokat a lelkeket a külső sötétségbe. az mindet mondja. mely kint visszamaradt. azt mondván: . valamint minden lel­ ket. hanem makacsul bűneikben maradtak. az istentagadók lelkeit. akik a hazug tant tanítják. hanem az erre a helyre vezetett lelkek tönkre is mennek a nagy hidegben és jégesőben. Ilyen tehát a külső sötétség. vagyis akik a mindenkori szférában a nekik rendelt körforgásokat befutották vezeklés nélkül. Ha pedig ezeket a lelkeket a külső sötét­ ségbe.

Jaj a bűnösök lelkeinek! Nos. így szólt: . 128. hogy gyak­ ran zaklatlak. ő. És a külső sötétség sár­ kányában és minden büntetőtanács terében lévő tűz hetvenszer hatalma­ sabb a középső út minden archonjának büntető törvényszékénél.dásánál a nagy hidegben és a rendkívül hatalmas tűzben megsemmisülnek és örökre létezés nélkül lesznek. és minden tanítvány felkiáltott: . És a nagy káosz büntetéseinek tüze kilencszer tüzesebb az alvilág tüzénél. mert ítéleteik rettenetesek! Mária lépett elő.Uram. hogy megint kérdezlek. leborult Jézus lábaihoz. tűrd.Bizonv mondom nektek: az alvilág tüze kilencszer égetőbb az emberiségénél. hol forróbb a tűz. Mária felelt. Mária összecsapta a kezét. azt mondván: . az emberiség területén. FEJEZET Amikor a Megváltó ezt mondta. és ne haragudj rám. Mostantól fogva határozottan megkérdezlek minden dolog felől. És a középső úton lévő archonok ítélőszékeinek tüze kilencszer égetőbb a nagy káosz büntető tüzénél. és megcsókolván azokat.Jaj a bűnösöknek. és sírva kiál­ tott fel. Uram. vagy az alvilágban? A Megváltó felelt Máriának: . A Megváltó válaszolt Máriának: 257 .

és van egy rokona. és nem volt képes a bűnbánatra. ald minden bűnt elkövetett.. mely megtalálja a fényrejtélyeket. és felemelkedvén. amiért is meg­ érdemelte a külső sötétséget. és elhagyta a testét. mely a bűnöket mindig megbocsátja. és semmi hasznosat sem tett. akkor végezzétek el rajta a Kimondhatatlan egyetlen rejtélyét. megjavuljon. vagy a sárkány más büntetéseiben. akkor azt mondjátok: Ennek és ennek az embernek a lelke. és tisztességes testbe akarjátok tétetni. ti pedig kívánjátok őt kivétetni a külső sötétség büntető törvényszékeiből. vagy a külső sötétség más büntető határo­ zatainak tereiben. és nem jutott el a megbánáshoz. s mi pontosan tudjuk róla. s ha elhagyja a testét és a külső sötétséghez vezetik. vezettessék a világosság Szüze elé! És a világosság Szüze pecsételje le őt a Kimondhatatlan pecsétjével. és én megnyilvánítom azt neked pél­ dázatok nélkül.Kérdezz bármit. vagy egy bűnös ember befejezte az ő fordu­ latait a testek váltakozásában és nem bánta meg.Uram. hogy megtalálja a fényrejtélyeket. aki istentagadó. hogy megtalálja a világosságbirodalom rejtélyeit. És ha ezt a rejtélyt elvégeztétek. és azt mondta: . vagy valakije. és az ő havában [hónapban] taszítsa le egy tisztességes testbe.Ha egy bűnös megérdemli a külső sötétséget vagy más büntetést. felszálljon és örökölje a fénybirodalmat? A Megváltó válaszolt és így szólt Máriához: . holott az ő teste változtatásainak körforgását befejezte. vezettessék ld mind­ egyikből! És ha alakváltozásai fordulatainak kiszabott számát teljesítette. hogy megmentsük a külső sötétség sárkányának büntetéseitől és tisztességes testbe kerüljön. bárhol is legyen a külső sötétség büntetőhelyein. örökölje a fénybirodalmat. ha egy jó ember minden rejtélyt elvégzett. amit akarsz. Mária felelt. aldre a szívemben gondolok. úgy hogy meg- 258 . mit tegyünk érdekében. hogy vétkezett és meg­ érdemelte a külső sötétséget.

akár a sárkány ereszti el. akkor a külső sötétség sárkánya őnála kihúzza a farkát a szájából. És adják meg ennek a léleknek a keresztségét. és a világosság utolsó rendjébe teszik minden tökéletes lélek feltámadásáig. bárhol is legyen. megadják neld a szellemi kene­ tet. akkor vezettessék ez a lélek a világosság hét Szüze elé. mely a fénykincsben van. akiket a keresztségekhez rendeltek. és pecsételjék le a Kimondhatatlan jelével. hanem átadja őt a világosság hét Szüzének. Ezt kell mondanotok. bárhol is van. akkor ezt a lelket újra megtisztítják. És a világosság Szüzei megpróbálják ezt a lelket. és elviszik az első Megváltó rendjeibe. ha a rejtélyt elvégzitek. És ha készülnek a jobb oldaliak területének függönyeit elvonni. És a világosság Szüze megvizsgálja őt. És akkor is. mely megtalálja majd a világosság rejtélyeit. akár az archon-ítéletekben van: szóval Melkhisédek szolgái minden területről elviszik. És amikor befejezte a testek változtatásának fordulatait. 259 . és megkeresztelik a keresztelőikkel. és az ő havában gyorsan egy tisztességes testbe dobatja le. ha az archon-ítéletek valamelyikében lenne. mert befejezte a körforgásait. Bizony mondom nektek: Ha ezért a lélekért imádkoztok. Ha ez a lélek a fordulatainak számát elérte. akkor a világosság Szüze nem hagyja őt megbüntetni. és örökölje a fénybirodalmat. és a közép területéhez viszik a világosság Szüze elé. és látja a Kimondhatatlan birodalmának jelét ezen a lelken. és vezessék el őt a világosság rendjeihez.javulván felszálljon. Ha pedig még nem végezte volna el a lélekváltozás vagy a testek cseréjének fordulatait. bizony mondom nektek: Melkhisédek kiküldöttei gyorsan elrabolják őt. és ezt a lelket elereszti. megjavul és felemelkedik a világosságbirodalomba. elvezetik a világosságkincshez. akkor a világosság Szüze lepecsételi őt egy kitűnő pecséttel.

és elvégzitek értük a Kimondhatatlan rejtélyét. és áthatolnak minden terü­ leten. és testüket elhagyják. Ha azonban bűnösök. azt mondván Jézusnak: . azok fénysugarakká és világos­ ságáramlattá válnak. hogy akik a Kimondhatatlan rejtélyeiből vagy az Első Rejtély rejtélyeiből kapnak. A Megváltó. 260 . FEJEZET Az történt azután. és áthatolnak minden területen. hogy Mária felelt. mert a rejtélyt nem maguk végezték el. míg a vilá­ gosság Szüze elé nem vezették őket.Ha a rejtélyt még életük folyamán kapják. azt hallottam tőled.129. mely megjavul és öröldi a fénybirodalmat. vagy a világosság utolsó rend­ jébe vitetik. és tisztességes testbe taszíttassanak. mielőtt megbánáshoz jutottak volna. azt mondta Máriának: . hanem Melkhisédek megbízottai követik és vezetik őket a világosság Szüze elé. akkor az ilyen lelkek nem képesek áthatolni a területeken. míg el nem jutnak örökségük helyére. És olykor az archonbírók szolgái sietnek fogadni és egymásnak átadni ezeket a lelkeket. hogy az megváltsa őket minden büntetéstől. felelvén. amikor a Megváltó ezeket mondta a tanítványainak. míg el nem érik örökségük területét.Uram. akkor testük elhagyásánál fénysugarakká és világosságáramokká válnak.

külső térben vannak. amelyek a bűnbánatot újra elfogadják és a bűnöket megbocsátják. amely ebben a helyzetben lesz. hogy megmeneküljön a külső sötétség sárkánya büntetéseitől? Ne hagyd el őt semmi esetre sem. mivelhogy ő bántalmakat és üldöztetéseket szenvedett el az egész istenségben. azokból. és ez az ember folyamatosan kap a már megkapott rejtélyek keretén belüli rejtélyeket. mely elveszi a gonoszt a lelkekből és megtisztítja őket. Mert te vagy a kulcs. te. sem olyanja. mely megnyitja a mindenség 261 . ó. Uram. mit lehet tenni őérte. amelyek az első. hogy őt a külső sötétség sárkányának közepére vitték elkövetett bűnei miatt. Megváltó. mi pontosan tudtuk. mielőtt újra vezekelt volna. ald irgalmas lenne. ami által ezt a lel­ ket a külső sötétség sárkányának torkából elvinnék és a fénybirodalomhoz vezetnék. és így szólt a Megváltóhoz: . Nos. mielőtt újra kapott volna rejtélyeket azokon a rejtélyeken belül. és ez az ember elhagyja a testét. A nega­ tív által az archonok sors-kerekéhez kötve marad. Mivel hanyag volt és nem imádkozta az imát. FEJEZET Mária folytatta. és ennek az embernek nincsen segítője a világon. és az elemek kényszere alatt újra vétkezik miután a rejtélyek hatása elmúlik. ameddig a rejtélyek érvényesek. amelyeket már megkapott. És légy irgalmas minden lélekkel szemben. ha egy ember megkapta a világosság rejtélyeit. és eljött az idő.Uram. Amikor a testét elhagyta. amely az általa felvett táplálékokból eltávolítja a negatívot. hogy egyik rokonunk se jusson ilyen helyzetbe. és ezen kívül ez az ember hanyag volt és nem imádkozta az imát. szánj meg minket. hogy elvégezze neki a Kimondhatatlan rejtélyét. amelyben volt. akkor Uram.130.

vagy még egyáltalán nem végeztek el valami rejtélyt. És amikor az archon a lelket kidobja. És akik a külső sötétségsárkány tizenkét neve egyikének rejtélyét megtalálják. ha az angyalok [hírnökök] tizenkét neve rejtélyének egyikét ismerik. azután pedig vétkeztek. amit mondott. Tehát. és a térségnek. amikor a nevet kimondják. ezek tehát. és nagyon gyengéden szólt hozzá: . irgalmazz az olyan lelkeknek! Ha a te rejtélyeidet csak egy napon is felhívták és igazán hittek benne tettetés nélkül. az első paran- 262 . és a fordulatokban és a sárkány büntetéseiben maradnak.Az ilyen helyzetben lévő embereknek még életük folyamán adjátok meg a külső sötétségsárkány tizenkét büntetőkamrája egyik nevének a rejtélyét. akkor abban az órában. azt. és először megkapták a fényrejtélyeket. ha befejeztem a mindenség részletes magyarázatát minden irányban [befelé és kifelé]. Uram. a Megváltó nagyon boldognak dicsérte őt amiatt. mivel megtalálták a sárkány nevének rejtélyét. és a te rejtélyed foglalja magában mindet. amikor a sárkány büntetőhelyeinek egyikében vannak. még ha nagyon bűnösök is. adakozz nekik kegyes adományt a te jósá­ godból és nyugtasd meg őket irgalmasságodban! Amikor Mária ezeket mondta. míg még élnek és a földön vannak. és ennek a térnek az archonja ezeknek az embereknek a lelkét kiveti a külső sötétség sárkányából. Tehát. az ajtaja megnyílik felfelé. Jeu. s ha egyikőjük nevét kimond­ ják. és a külső sötétség sárkánya büntetéseinek kellős közepére vezetik őket. az Első Ember elé.kapuját. az Első Ember követei [angyalai]. akik ennek a helynek a terét őrzik. az egész sárkány felindul és nagyon megrendül. ha aztán alakváltoztatásuk fordulatait befejezték. és a testet elhagyják újabb vezek­ lés nélkül. odasietnek és megragadják azt a lelket. és bezárja a mindenség kapuját. hogy Jeu elé. Uram. amelyben ezek az emberek vannak. amelyiket megadok nektek.

ezek arra vonatkoznak. Ezek megkeresztelik a keresztségükkel. És a fénykincshez vezetik ezeket a lelkeket. de nem viszik az örökség rendjeibe. hogy amikor ez rátok ront. így szólt tanítványaihoz: . Amikor a Megváltó ezeket mondta. amit egyszer példázatban mondtál nekünk: Szerezzetek magatoknak barátokat még a hamis mammonból is. az Első Ember [a fő-manasz] megnézi és megvizsgálja a lelkeket. Ha testváltozásai fordulatainak száma még nem teljes. és a kincs világosságába állítják őket. De megmentik őket minden büntetéstől. akkor Jeu kézbesítői [emlékeztetői] maguknál tartják őket. és így szólt: . Úgy találja. s hogy a Kimondhatatlannak jele nincsen rajtuk. és tilos újra a világba vinni őket. És Jeu.Uram. s nem szabad őket újra a világra vinni. Mert a külső sötétségbe dobott lelkeket tilos újra a világra hozni. és ezek a lelkek meg lesznek mentve minden ítélőtörvényszéktől. megint rejtélyeket adnak nekik. És abban az időben. befogadjanak titeket az örök hajlékokba. amely megtalálja a fényrejtélyeket és örökli a fény­ birodalmat.csolat követe elé vigyék. amikor a fénykincs függönyeit félrevonják. mert a Kimondhatatlan pecsétje nincsen rajtuk. Ha viszont Jeu úgy találja. újra teljesen megtisztítják ezeket a lelkeket. hogy mit beszélek? Mária felelt. de nem adnak nekik szellemi kenetet. és egy jó testbe nem helyezik majd. hogy fordulataikat befejezték. hogy befejezték a fordulataikat. külön helyen a mindenség feltámadásának időpontjáig. míg el nem végzik értük a Kimondhatatlan rejtélyét. akkor Jeu megszánja és a világosság hét Szüze elé viszi őket. A hamis mammon pedig ld lenne más. és a fénykincs utolsó rendjébe viszik őket.Megértettétek. mint a külső sötétség sárkánya? A szavak azt jelentik: ald a külső sötétségsárkány egyik nevének rejtélyét 263 .

Amikor a Megváltó ezeket mondta.Uram. mint a füst. újra folytatta Mária. 131.felismeri. leszállnak-e az archonok a világba. felelvén. felelvén. így szólván: . Uram. a föld nem lenne képes elviselni a sárkányt az ő igazi formájában.Uram. ki kényszeríti az embert vétkezni? A Megváltó felelt. még egyszer megkérdezlek. így szólt Máriához: . hanem a föld feloszlana és tönkremenne.A sorserők archonjai azok. akkor megmenekül. amennyiben visszamarad a külső sötétségben és testváltoztatá­ sainak fordulatait befejezte. FEJEZET Újra Mária beszélt. így szólt a Megváltóhoz: . Ez a beszéd. akik az embert vétkezni kényszerítik. és így szólt a Megváltóhoz: .Uram. eltakarja a sárkány sötét­ ségét. Uram.Amikor a nap világossága a föld fölött van. a külső sötétség sárkánya eljön-e erre a világra. vagy sem? A Megváltó. ha azonban a nap a föld alatt van. és ne titkold el előlem. tiszta! Ez az ige megoldása. hogy az embert vétkezni kényszerítsék? 264 . No. és a sötétség lehelete a világba jön éjszaka. te szellemmel telt. Mária. és így szólt Máriának: . akkor a sötétség függönyként lóg a nap előtt. így szólván Máriához: . felszáll a sötétségből és felvétetik a fénykincsbe.Kitűnő. Vagyis ha a nap az ő sugarait magához vonzaná. A Megváltó újra válaszolt. a sárkányt nevén nevezi.

és belőlük az én erőmnek egy része jön ki.A Megváltó azt felelte Máriának: . hanem benne marad. Tehát a mindenség magyarázatánál megmondom nektek. És megmondom nektek mindazoknak a nevét. akkor tehát ennek a főterületnek az archonjai a régi léleknek a feledés kelyhét adják a gonosz vetéséből. hogy milyen a szerkezetük. És ez az erő minden tekintetben hozzáigazodik a lélek fajtájához és hasonlít rá. És megmagyarázom nektek. hogy ki mindenki csinálja a lelket. hogy a léleknek tudatot adjon. Hanem ha egy régi lélek őáltaluk újra készül a Földre lejönni. amelyet Ádámász birodalmának neveznek. 265 . hogy a lelkeken kívül maradjon az Első Rejtélv határozata szerint.Nem úgy van. különválasztva és saját erejéből létezve. azon a területen. hogy leszállnak a világba. amelyet az utolsó Segítő dobott a keverékbe. A lelken kívül nem létezhet. hogy a lélek mindig kutasson a világosság művei után a magasságban. ahogyan kezdettől fogva parancsoltam neki. és a léleknek milyen különböző tulajdonságai vannak. hogyan készülnek. amely a világosság Szüzének területével átellen­ ben van. Amikor még az első parancsolatba akartam dobni. Azért tehát a mindenség megnyilvánításánál ezeket a szavakat. akik a lelket csinálják. akik az eonok főterületein vannak. És az eonok nagy sorshatal­ mának öt nagy archonja és a napkorong archonja meg a hold archonja belefúj ebbe a lélekbe. megmagyarázom nektek. hogyan készült az ellenzékszellem és a sors. akkor a nagy sorshatalmak archonjai. megparancsoltam neki. vagy melyik archon csinálja őket. ahogyan rendeltetett. ame­ lyek az erőre és a lélekre vonatkoznak. És erőmnek ez a része benne marad a lélekben.

hogy ez a lélek mindig őket szolgálja. hogy a lelket mindig kényszerítse. amely a lelket a lélek testeiben a világon alkotja. miután megtisztult és tiszta lett. és megmondom nektek a sors nevét. hogyan alkotnak lelkeket. hogy a lélek magát állandóan szen­ vedélyekbe és helytelen tettekbe sodorja. Mindezt megmondom nektek majd a mindenség megnyilvánításánál. amelyek a világba küldik őket. mely a világba jön. És megmondom nektek az ellenzékszellem nevét. meg a napko­ rong archonjai és a hold archonjai belelehelnek ebbe a lélekbe. mielőtt megtisztult volna. És mindez után megmagyarázom nektek. hogy ezek miért történtek. És megmagyarázom nektek minden lélek fajtáját. és a lélekhez legyen kötve. hogy a lélekről beszéljek veletek. és megmagyarázom nektek az emberek és a madarak és az állatok és a hüllők lelkének fajtáját. És az archonok a lélekhez kötik azt az ő pecséteikkel és kötelékeikkel és hozzápecsételik. hogy a lélek megállja a helyét. hogy a lelket ellenőrizze. mint valami köpenyt. És meg­ mondom nektek. És megmondom nektek minden dékán nevét. Ide hallgassatok tehát.És megmondom nektek a lélek nevét. ahogyan mondtam nektek. És megmagyarázom nektek minden lélek típusát. És ennek az erőnek ez a része benne marad a lélekben. ezen kívül pedig megmondom a nevét. és belőlük az én erőmnek egy része jön. és az ő archonjaik fajtáját is. És megmondom nektek minden kötelék nevét. hogy ti min­ den ismeretben tökéletesek legyetek majd. s így a testek változtatásánál mindig az ő uralmuk alatt marad- 266 . ahogyan mondtam: az eonok nagy sorshatalmának öt nagy archonja. És ők az ellenzékszellemet a lélek köré terítik. amellyel az archonok az ellenzékszellemet kötik a lélekhez.

bizony meghal. hogy fel­ oldozza az ellenzékszellem minden kötelékét és minden pecsétet. és így szólt: . Salomé sietett előre. Azokat a rejtélyeket. 267 . szüleiktől. felbuzdult a fényerő Mária Magda­ lénában.jon. miért van Mózes törvényében. Ezért mondtam egyszer nektek. utánzóhoz]. ha szüleink az archonok. az archonoktól eloldozzák és tiszta világossággá teszik és felvezetik Atyjukhoz. anyját. nem jön és nem követ engem. hogy örökre az Első Rejtély gyermekeivé tegyelek titeket! 132. az Első Rejtély birodalmába örökre. FEJEZET Amikor azonban a Megváltó ezeket mondta. amelyek a lelket megszaba­ dítják. Saloménak megmagya­ rázzam a szavakat.Uram. hogy aki nem hagyja el apját. amiket mondott. És ők [az archonok] a lelket hozzápecsételik [az ellenzékszellemhez. hogy aki elhagyja apját és anyját.Uram. parancsold meg. hogy testvéremnek. Azt mondtam tehát akkor: hagyjátok el a szüleiteket. az nem méltó énhozzám. Nem megmondta-e tehát a törvény? Amikor Salomé ezeket mondta. és Mária így szólt a Megváltóhoz: . az eredethez [első kiindulóhoz]. hogy a lélek minden bűnben és a világ minden vágyában maradjon. amely a lélekhez van kötve. az archonokat. Ezért hoztam tehát a rejtélyeket a világba olyan módon.

és azt mondta: . hogy „aki atyját és anyját elhagyja.A Megváltónak megvan az ereje ahhoz. ellenlábasát] a lélekkel. hanem a pusztulásnál tönkre is megy Amikor Mária ezt mondta. Hanem a törvény ezt az erőnek mondta. s ami ma a fényember bennünk. ki az. amelyen bűnöket követtettél el vele. hogy amikor a Megváltó ezt hallotta Máriától. testvérem Salomé. hogy engem is olyan értel­ messé tegyen. sem a testtel. majd felelt. Ezen kívül megparancsolják az ellenfélszellemnek. mivel hozzá tartozol.Az történt. mert ezek az archonok fiai és azokból jönnek elő. szintén üdvözölte. Amikor a Megváltó ezt mondta. a törvény ezt nem a lélekkel. aki az embereket vétkezni kénysze­ ríti.Testvérem. Amikor a Megváltó Mária szavait hallotta.Megparancsolom. Az archonok tehát összepecsételik az ellenzékszellemet [ellenfelét. dicsérte őt és boldognak mondta. áldottnak nevezte őt. felelt Máriának. és így szólt hozzá: . Mária. add meg Saloménak e szavak magyará­ zatát. Mária Saloméhoz sietett. nos. Salomé hozzá fordult. és így szólt Máriához: . Salomé.Halljad tehát. az nemcsak meg­ hal. és minden törvény­ széken megvádolod a hely szerint. és így szólt a tanítványok körében: . üdvözölte. az bizony meghal". sem az ellenzékszel­ lemmel kapcsolatban nem mondta. hogy: Amikor a lélek a testet elhagyja. ami szavaidat illeti: az áll Mózes törvényében. mint amilyen te vagy. mely a Megváltóból jött. A törvény továbbá azt mondta: Ald a Megváltón és az ő rejtélyein [a szülein] kívül marad. ne rázkódtasd meg. Mária. nehogy a lelket állandóan megingassa. amikor mindenféle bűnöket és helytelenségeket követtet el vele. 268 .

hogy minden törvényszéken megbüntessék. Szóval megparancsolják az ellenzékszellemnek: Egyetlen órára se rendítsd meg a lelket. és megérkezik. és vádold meg minden törvényszéken a bűnök alapján. Az ellenzékszellem a lélek külseje. és minden pecsétet és köteléket felold. akkor hagyd őt [a lel­ ket] kimenni. mely mindkettőt támogatja. Azután pedig vidd a világosság Szüze elé. és így lehetetlen legyen neki a magasságba a világossághoz menni. és tegyétek a lélek köré az ellenzékszellemet. nehogy kimondja a rejtélyeket. Ha azonban a te kötelékeid és pecséteid rejtélyeit és a területek apológiáit nem mondja. És az archonok parancsot adnak a szolgáknak. számunkra és számodra idegen lett. háromszázhatvan­ ötöt. és feloldjon minden pecsétet és köteléket. így parancsolják meg szolgáiknak. hanem vissza kelljen térnie a testek váltogatásához. mert ez tartja egyenesen őket. az erőkeverék pedig a belseje. és átadják neldk az egymáshoz kötött lelket és ellenzékszellemet. úgy hogy a lelket belefektetik az 269 . amelyet a világi anyagtestbe kell helyeznetek. mivel hogy a magasságban a világosságból valókhoz tarto­ zik. ragadd meg őt és ne ereszd ki. Ettől az órától kezdve nem fogod tudni megragadni. míg a lélek maga mindkettőben van. hogy helytállhassanak. amellyel téged hozzákötöttünk. de az erő az. azt mondván: Ez az a típus. Vezesd el a büntetésekhez. és ismeri a hely apológiáját. Azt mondják nekik: Helyezzétek az erőkeveréket. Az eonok nagy sorshatalmának archonjai a lelket átadják az ellenzék­ szellemnek: és az archonok előhívják eonjaik szolgáit. amiket tétettél vele. aki őt újra a körforgásba küldi. hogy helytállhassanak. Ha viszont a rejtélyeket kimondja. a lélek esszenciáját mind­ egyiken belülre.

A szolgák a két részt egy­ máshoz vezetik. akiknek titokban jelt adtak. akkor is ha nagyon távol vannak egymástól. aztán keresnek egy férfit és egy nőt a világon. minden lélek fajtáját. És a férfiben lévő ellenzékszellem ahhoz a részhez megy. abba a részbe. És ebben az órában az archonok 365 szolgája bemegy a nő testébe. és hogy hogyan mennek be az emberekbe. Megmagyarázom majd nektek a jellegüket. A közép archonjai felülvizsgálják az ellenzékszellemet és a sorsot is. hogy beléjük küldik ezt. megtartják az asszony testében negy- 270 . És ezen minta szerint viszik az archonok szolgái az erőt. a másik részt meg a nőbe. Ez az úgynevezett moira vezeti az embert.ellentípus testébe. amit eszik meg iszik. és belenyomja a nő méhébe. a lelket és az ellenzékszellemet le a világba és öntik ki a középső archonok világába. hogy egyezzenek egymással e világ módjára. amelvet a nagy sorshatalom archonjai kötöttek a lélekhez És a szféra szolgái összekötik a lelket és az erőt és az ellenzékszellemet és a sorsot. továbbá a szolgák visszatartják a vért az asszony minden táplálékából. és hogy hogyan mennek be a testbe. És egy részt a férfinek adnak. hogy ott lakozzék. Majd mindezt kétfelé osztják. mely a világ anyagtestére van bízva az ő testének anyagában. Nos. úgy. Ezt megmondom nektek a mindenség megnyilvánításánál. mely a romlás magjának van átengedve. míg meg nem öleti a számára elrendelt halállal. akkor a szolgák rejtet­ ten kényszerítik őket. amelyet aztán felvesznek. a végzettel. ahogyan mondtam nektek. ha emberek vagy ha madarak vagy házi­ állatok vagy vadállatok vagy hüllők vagy valami más fajták ezen a világon. egy részt meg a nőnek a világi táplálékon keresztül vagy a lélegzeten keresztül vagy a vízen keresztül vagy egy ötleten keresztül. viszi ezt. Mindezt meg fogom magyarázni nektek. ha az archonok szolgái az egyik részt a férfiba nyomják.

271 . a plazma [alko­ tás] teste koponyájának közepén pecsételik le. Ezután a lelket hívják be. Ha aztán a szolgák a testet a tagjaival [részeivel] hetven nap alatt elkészítették. amelyen beköltöztek az asszony testébe . Megmondom majd nektek a mindenség feltárásánál. És azt a napot. Ezután pedig a szolgák az archonoktól kapott minden pecséttel egy­ máshoz pecsételik őket.ven napig is. És ezután behívják az erőkeveréket a lélekbe. És negyven nap után összekeverik a vért a táplálék erejével. mert a sors ezekkel nem lesz összekeverve. a plazma agyába. hanem kíséri és követi őket. akkor az így megépült testbe a szolgák először az ellenzékszel­ lemet hívják be. És a napot. képződmény] bal kezébe pecsételik. amikor a testet befejezték. És a napot. a jobb kézbe pecsételik.ezt a plazma [alkotás. És a napot. amelyen az archonok az erőt fújták bele a testbe. amelyen az archonok ezt átadták nekik. amelyen a tagjait [részeit] képezték ki és a lélek számára beosztották. És a sorsot mindezek köré terítik. hogy felépítsék a tagokat az emberi test mintájára. a plaz­ ma tarkójába pecsételik. Meg fogom nevezni nektek a dékánokat. És lepecsételik azt a napot. amelyek a testet építik. amelyen az ellenzékszellemet a lélekhez kötötték. mindegyik épít egy tagot [részt]. amelyen a lélek előjött az archonokból. Negyven nap után még harminc napot töltenek azzal. És a napot. És a napot. a fej közepébe és a képződmény szívébe [legbelsejébe] pecsételik. és jól összegyúrják az asszony méhében. mely aztán belül van. a plazma koponyájának jobb felébe pecsételik. lepecsételik a plazma [képződmény] koponyájának bal felében.

Ha egy állatnak kell megölnie őt. Mindezeknek a pecséteknek a nevét a mindenség megnyilvánításakor megmondom nektek. és a mindenség megmagyarázása után megmondom.És az évek számát. a teremt­ mény homlokára pecsételik. hogy hogyan kelljen majd a lelket megbüntetni a büntetőítéletekben. Vagy ha kígyó által kell 272 . hogy a lelket vezessék ki a testből.a szolgák és az ellenzékszellem -. mindazoknak a pecséteknek a tulajdonságait magukkal viszik az emlékeztetők archonjaihoz. Átadják nekik a pecsétek jellemzőit. És ha meg tudjátok érteni: Én vagyok a rejtély így készítik el tehát a szolgák az egész embert. hogy odalépjenek . és kicsiny benne az ellenzékszel­ lem. És amivé a testet lepecsé­ telték. hogy milyen halált rendeltek el neki a nagy sorshatalom archonjai. hogy mindez miért történt. kül­ dötteknek]. hogy uralkodjon rajta. s azt az időt. melyet a lélek a testben fog eltölteni. Ezzel elküldik a szol­ gáikat. mivel ez nincsen a testtel elkeverve. akkor a sors oda vezeti hozzá ezt az állatot. a halál módja miatt. visszavonulnak a hivatalukhoz és feladatukhoz. a gyermek megszületik. amikor a testet meg kell születtetniük. aszerint. amikor a lélek majd elhagyja a testet. és a lelket elkísérjék és minden bűnének tanúi legyenek. akik minden büntető törvényszék fölött állnak. Ezek pedig ezt átadják az ő emlékeztetőiknek [átvevőiknek. Kicsiny őbenne az erőkeverék. hogy az megölje. amit a nagy sorshatalom archonjai rendeltek el számukra. hogy tudják az időt. Amikor a hónapok száma betelt. amit el fog követni. de nagy a sors. amivel azt meg fogja ölni. hanem ldséri a lelket és a testet és az ellenzékszellemet addig az időpontig. Ha pedig a szolgák a pecsétek tulajdonságait átadták az emlékeztetők (kiegyenlítő igazságosság) archonjainak. így pecsételnek minden pecsétet a teremt­ ményre [plazmára]. és kicsiny a lélek. amikor a lelket ki kell vezetniük a testből.

vagy fel kell akasztania magát. 133. És a sors elkíséri az embert a halála napjáig. Mert rejtélyek nélkül senki se megy be a világosságbirodalomba. vagy balesetnél valami gödörbe esik. amit a sorshatalom archonjai elhatároztak nekik? A Megváltó azt felelte Máriának: . szóval a sors az. minden jó. és azt mondta: . akik a világon vannak. amit a sorshatalom rendelt el számukra. FEJEZET Mária felelt.Az emberekkel. szóval minden. vagy más halálnemmel kell meghalnia. Ezért hoztam tehát a rejtélyek kulcsait a világba. hogy megszabadítsam őket a kötelékektől és pecsétektől. mely őhozzá kényszeríti az ő halálát. vagy vízbe kell fulladnia. Ez a sors feladata. akik énbennem hisznek és rám hallgatnak. hogy a bűnösöket. sem igaz ember. 273 . meg­ történik vele. akár rossz. Ezért hoztam el tehát a rejtélyek kulcsait a mennyek birodalmából. Mert máskülönben a világon egyetlen élőlényt sem lehetne megmenteni. amelyek az eonok archonjaitól vannak. vagy minden bűn. amit az őneki szánt. és a világosság rendjében lévő pecsétekhez és ruhákhoz kössem őket.Bizony mondom neked: Amit a sorshatalom bárkinek elrendelt. mindennek meg kell-e történnie.meghalnia. bűn vagy halál vagy élet. megvált­ sam. a fentieknél még rosszabbal. akár jó az. szóval minden. más feladata nincsen. vagy könnyebbel. sem bűnös.

mert odaadom neldk a rejtélyeket és ők felvétetnek a világosságba. hanem az igazakat is. az ő gabonáját azonban az ő csűrébe takarítja. őket ragyogó világossággá teszem és a világosságba vezetem. az a magasságban is meg legyen váltva az eonok és archonok pecsétjeitől és kötelékeitől. és a világosságörökséghez kössem őket. és őértük hoztam a rejtélyeket. 274 . lemosom. tudván. a bűnösöknek és a tisztességeseknek is. De aki utánam jő. nemcsak a bűnösöket. hogy a világba elhozom a rejtélyeket. hanem ldhirdettem és minden embernek megmondtam. azt mondván: „Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre és a bűnöknek bocsánatjára. és a zörgetőnek megnyittatik. melyek megtisztítnak és ragyogóvá tesznek benneteket és a világosságba vezetnek titeket! Ezért prófétált János énfelőlem." A Jánosban lévő erő prófétált énrólam. erősebb nálamnál. az a világosságban is a világosságörökség rendjeihez legyen kötve. A polyvát megégeti olthatatlan tűzzel. hogy megváltsam őket az archonok eonjaitól. és találtok. a bűnösök bűnét pedig. ha bennem hisznek és rám hallgatnak. és megnyittatik néktek! Mert aki igazán keres. Ezért nem titkoltam el tehát. És a bűnösöket nem különítettem el. Zörgessetek. az mind talál. És hogy aldt a földön összekötök a világosság rendjeinek pecsétjeivel és ruháival. és megtisztítja az ő szérűjét.Hogy akit én a földön megváltok az archonok és eonok pecsétjei­ től és kötelékeitől. Mert minden embernek mondtam: Keressétek a világosságbirodalom rejtélyeit. mert azt mondtam: Keressetek. hanem nyíltan ldhirdettem. Most tehát: a bűnösök miatt törtem magamat. Mert rejtélyek nélkül senkit sem lehet felvenni a világosságba. Akinek szórólapát van az ő kezében.

hogy a tanok tőled vannak-e. vegyétek fel azokat. a bűnösök miatt törtem magamat és jöttem a világba. ami azon van. melyek Jeu könyvében találhatók. a rosszat dobjátok el! Mondjátok tehát min­ denkinek.134. hogy őrizkedjenek a tévtanoktól. amelyet két vagy három tanúskodással mondtam. ha szavaik egyeznek és jól viszonyulnak mindannak tudományához. ha azok jönnek hozzátok és Istent hirdetnek nektek. De szükséges ez még az igazaknak is. azonnal azt mondjátok. záporeső jön. 275 . És azt letétettem vele Ararát sziklájára.Egyszer azt mondtam nektek: Olyanok legyetek. mialatt beszéltem vele az ismeret fájából és az élet fájából. mondjátok meg nekik: Ahogyan az égnek és a földnek ábrázatját megítéli­ tek a szelekből. Nos. Nos. mindennel. És amikor halljátok fújni a déli szelet. amelyeket Hénokhal írattam a paradicsomban. amit Én mondtam nektek.Uram. hogy az ő szavuk egyezik-e vagy megfelel-e az enyémnek. vagy sem? A Megváltó válaszolt Máriának: . aki az Istenséget akarja keresni: Amikor napnyugatról felhő támad. ha az emberek elkezdenek keresni. a jót vegyétek. mint az értelmes pénzváltók. és úgy lesz. azt mondjátok: hőség lesz. ha kihirdetitek nekik. Mária felelt. és úgy lesz. és hazug tanokra találnak. honnan tudhatják meg. hogy azoké egyezik-e a levegő és a menny és a fordulatok és a csillagok és a fények és az egész föld viszonyaival. hogy meg­ mentsem őket. hogy megtalálják a rejtélyeket. ezt mondván: . Mondjátok meg nekik: Akik hozzátok jön­ nek. mint hozzátartozókat. akik soha sem vét­ keztek. minden vizekkel is és amik azokban vannak. FEJEZET Amikor pedig Jézus ezt mondta. Ezt kell megmondanotok az embereknek. úgy fogjátok pontosan tudni.

kicsoda az a világon. ha megnyilvánítottam nektek világmindenséget. azt mondván a Megváltónak: . akinek a fején Jeu lába nyugszik. egyetlen lélek se ment be a világosságba? 276 . akkor egy másiktól bizonyára nem eléggé mentes ahhoz.Uram. és mindenkinek szüksége van a rejtélyek ajándékára. felelvén. s ald körülvesz minden eont és minden sors­ hatalmat. ezt az archont Jeu könyvei őrizőjének rendeltem az özönvíz [bűnáradat] miatt. és kettőt tíz­ ezer között. ha megnyilvánítottam nektek a mindenséget. és mielőtt leszálltai a világ­ ba. 135. Ezt megmagyarázom majd nektek. Mária felelt. és hogy egyetlen archon se semmisíthesse meg azokat irigységből.Én mondom nektek: találni fognak egyet ezer között. ald egyáltalán nem vétkezett. mielőtt az archonok területére jöttél. ald a Hétcsillag fölött van. aki véghezviszi az Első Rejtély rejtélyét.És felállítottam Kálápatauróth archont. azt mondván: . Amikor a Megváltó ezeket mondta. azt mondta Máriának: . Mert én mondom: egyetlen ember se lehet teljesen bűnmentes a világon. Ezeket odaadom majd nektek. A Megváltó. mivel ha az egyiktől mentes. aki igaz­ ságtalanságoktól mentes? Mert ha egyik helytelen cselekedettől mentes. akkor valami másiknak a rabja.Uram. és hoztam a rejtélyeket a világba: mert mind a bűnöknek vannak alávetve. Ezért törtem magamat tehát. hogy megtalálja a rejtélyeket Jeu könyveiben. FEJEZET Mária felelt.

És a Megváltó. hogy eljöttem. és öröklik a világosságbirodalmat. így szólt Máriához: . bizony mondom nektek: mielőtt a világba jöttem. azt mondván: . akik az eonokban és az archonok minden rendjében vannak.A Megváltó felelt. és az utakat. mielőtt el nem vittem a világossághoz a te lelkedet és a te testvéreidét. folytatván. Aid a rejtélyekhez méltóan cselekszik.Bizony. A többieket szintén tisztességes testekbe vittem vissza. melyek mind megtalálják majd a fényrejtélyeket. 277 . az eonokban adtam oda nekik a világosság rejtélyeit. Mária folytatta. és Jabraóth és minden megtért archon terü­ letére helyeztem őket. De bizony mondom neked Mária: nem fognak ők a világossághoz menni. felmennek a magasba és öröklik a világosságbirodalmat. azt mondván Máriának: . És ha felmegyek a magasságba. egyetlen lélek se ment be a világosságba. feltártam. visszafordítottam Éliást [Illést] és keresztelő János testébe küld­ tem. azt hallottam ugyanis. az megkapja ezeket és bemegy a világosságba. És amikor Én az eonok területéhez jöttem. amelyek megtalálják a világosságrejtélyeket. A többi pátriárkát és igazat Ádám idejétől mostanig. hanem az eonok archonjai beszéltek velük az eonokból és az eonok rejtélyét közölték velük. és a világossághoz akarok menni.Bizony. akkor az ő leikeiket felviszem magammal a világossághoz. tisztességesekbe. hogy a próféták bementek a világos­ ságba. Ábrahámnak és Izsáknak és Jakabnak ellenben meg­ bocsátottam minden bűnüket és rossz tettüket. amikor az eonok területére jöttem. a világosság Szüze által visszavitettem testekbe. megnyitottam a kapukat a világossághoz. bemennek a világosságba.Uram. Most pedig. bizony mondom neked: Egyetlen próféta sem ment be a világosságba. amelyek oda vezetnek.

A Megváltó könyveinek egy része. A Megváltó így szólt Máriához és minden tanítványához: .Meg fogok nektek nyilvánítani minden dicsőséget a magasságról. Mária folytatta. és így szólt a Megváltóhoz: . hogy Te hoztad el a világosságbirodalom rejtélyeinek kulcsait. ragyogó világossággá teszi és a vilá­ gosságba vezeti őket. felelvén. azt mondta: . mely a lelkeknek megbocsátja a bűnöket. 278 . a legbelsőbbtől a lekülsőbbekig. íme nyíltan.Áldottak vagyunk mi az emberek között e dicsőségek miatt. amelye­ ket te megnyilvánítottál nekünk.Mária. pontosan és világosan felismertük.Uram. megtisztítja. hogy tökéletesek legyetek minden ismeret­ ben és minden bőségben és a legmagasabbakban és a legmélyebbekben.

félig sötétség a kis jó a világosság felügyelője a világosság nagy átvevője. a tized behajtója a nagy jó az igazságosság területe. egyetemes erőtér 279 . amelyek a bukott emberiség Istentől elrugaszkodott élete miatt jöttek létre. eon félig oroszlánfejű erő. Jaldabaot Jao Jeu Melkésedek Szabaot 13.Szómagyarázat Adám-ász Archonok Autádész Bárbelo Dekán Eon a nagy kényúr az eonok urai oroszlánfejű erőnek is nevezik. az anyagszülte ember istentelen akarata a fénytest erő szolgalény a szentségtelen természeterők képződményei.

.

A könyv abban az időszakban jelenik meg. A Kiadó . eredetének és céljának a kérdései.„A Pistis Sophia első könyvének német fordításához (Carl Smith) Jan van Rijckenborgh fűzött részletes magyarázatokat az 1960-as évek­ ben." E kér­ dések ma is érvényesek. amikor sokakban élnek a Gnózis lényegének.

Hatalmamban áll mindenről nyíltan beszélni veletek] 7. FEJEZET / 13 [Hatalmas világosságerő jött le Jézusra] 3. FEJEZET / 17 [Kezdettől fogva megmondtam nektek. FEJEZET / 14 [A csodás sugarak] 5. FEJEZET / 15 [Jézus azt mondja nekik: Ne féljetek! Én vagyok!] 6. A tanítványok azt gondolták erről a rejtélyről. FEJEZET /11 [Amire lézus nem oktatta tanítványait. Én sem ebből vagyok. FEJEZET / 16 [Örvendjetek. hogy ez minden teljesülés teljesülése] 2.PISTIS SOPHIA EVANGÉLIUMA / 5 ELŐSZÓ/7 ELSŐ KÖNYV: A LÉLEK REJTÉLYE / 9 1. FEJEZET / 14 [A tanítványok megijednek a kozmikus megrázkódtatástól] 4. hogy nem ebből a világból valók vagytok. Keresztelő Jánosba kötötték Éliás próféta lelkét] 283 .

FEJEZET / 27 [Szférájukat megfordítottam. mert a világosság pompája rejlik benne] 12. Mert a világ nem bírta volna ki az erős világosságot. negyvenkilencszer fényesebben] 14. FEJEZET / 25 [Felmentem az első szférába. FEfEZET / 19 [A fénykincs tizenkét Megváltójának tizenkét erejét az archonok szférájába nyomtam. az hallja] 18.8. mondja Jézus] 10. FEJEZET / 29 284 . FEJEZET / 28 [És ők harcoltak a világosság ellen. FEJEZET / 24 [Hogyan ment át a mindenség ura mirajtunk a tudtunk nélkül?] 13. Én pedig elvettem erejüknek egyharmadát] 17. amelyet az Első Parancsolattól lefelé senki sem ismer. az idő eljött. FEJEZET / 26 [És szétszakadoztak minden területük. FEJEZET / 21 [íme. hat hónapig meg jobbra vigyék véghez a befolyásaikat] 16. hogy hat hónapig balra. rendjük és házuk kötelékei. FEJEZET / 24 [Ezt a ruhát küldtük neked. FEJEZET / 21 [Felöltöttem a ruhámat. hanem azonnal megsemmisült volna] 15. FEJEZET / 28 [Akinek van füle. Ti fogjátok a világot megmenteni] 9. Oltsd magadra a ruhát és jer hozzánk] 11.

minden archon és eon és sorserő úgy volt megkötve. FEJEZET / 34 [Ha pályájukat nem fordítottam volna meg. FEJEZET / 40 [Pistis Sophiát a tizenharmadik eon alatt találtam. FEJEZET / 31 [Egyik archon sem fogja tudni mostantól fogva. hogy a rejtélyekben tökéletes lelkek száma teljessé váljon] 28. FEJEZET / 37 [Idejüket lerövidítettem. FEJEZET / 35 [Mielőtt jöttem. mert ők mulandó anyagból vannak] 21. FEJEZET / 30 [A Megváltó Máriát biztatja] 20. hogy mit teszel. FEJEZET / 36 [Az archonok célja uralkodásuk idejének meghosszabbítása] 27. sok lélek elpusztulna] 24. FEJEZET / 34 [Mária kérdezi: Hogyan tartják fel a lelkeket ezen a világon kívül?] 25. FEJEZET / 39 [Ruhámon mindegyik megpillantotta az ő nevének rejtélyét] 29.[Mária párhuzamot von a példa és Ésaiás próféta között] 19. egyedül] 285 . FEJEZET / 3 1 [Aki nem ismeri fel jobbra fordult pályájukat. az semmi igazat sem talál] 22. ahogyan Jeu kezdetben megkötötte. FEJEZET / 33 [Fülöp kérdezi: Melyik rejtély fordíttatott meg veled minden rendet?] 23. Hogyan csinálnak az archonok lelkeket?] 26.

Amikor a fényt kerestem. Harmadik vezeklés] 286 . és lement. zsoltár. Ne hagyd. 70. mert el akarta hagyni az ő rejtélyeit és magasabbra akart menni] 31. FEJEZET / 56 [Gondolkodásom mindig reád irányul. Erre körülzárták őt Authádész erői] 32. FEJEZET / 46 [Lent megpillantotta az oroszlánfejű fényerőt. amikor erőmet kerestem. FEJEZET / 44 [Pistis Sophia története. Világosság. A huszonnégy kisugárzás. te vagy a rejtélyem. FEJEZET / 51 [Elsüllyedtem és elmerültem a feneketlen iszapban. FEJEZET / 57 [Teljessé teszlek titeket a rejtélyek bőségében a legbelsőbbtől a legkülsőbbig. és ahhoz kívánkozott. Mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. hogy a káosz betemesse az erőimet.MÁSODIK KÖNYV: PISTIS SOPHIA TÖRTÉNETE ÉS BŰNBÁNÓ ÉNEKEI / 43 30. Epével etettek és ecettel itattak] 34. ó. Második vezeklés] 36. FEJEZET / 54 [Te vagy a megmentőm és megváltóm. FEJEZET / 47 [Első vezeklés: A te világosságod miatt idegenedtem el testvéreimtől. De nem tudott oda menni. 69. Pistis Sophia meglátta a fénykincs függönyében a világosságot. sötétséget adtak. FEJEZET / 54 [Jézus Máriát dicséri] 35. zsoltár] 37. Mérgesek voltak rá. anyagot adtak nekem] 33.

FEJEZET / 70 [Mert a te neved miatt bíztam benned. az én szívem. FEJEZET / 60 [Negyedik bűnbánat. A világosságban van egy nagy. akik az ő örökségének és rejtélyeinek területeire törekszenek. 25. végre befejezed-e a te törvényedet a káoszban? És nem hagytad. zsoltár. Hetedik esdeklés. Mostantól kezdve mindhárman írjátok a beszédeimet. 130. Eljött az időm. Vezess engem a te igazságodban és taníts engem. zsoltárhoz] 39. amelyről megfeledkeztél?] 44. FEJEZET / 72 [Mert aki benned bízik. FEJEZET / 59 [Márta hasonlatot von a 70. hogy tanúskodjatok a mennyek dolgairól ] 43. s mulandó anyag lettem. Tamás és Máté. az nem semmisül meg. Tamás. Ez megírattatik a következő nemzedéknek. 0. és a teremtendő nép dicsérni fogja az Urat] 41. amikor erőmet és lelkemet újra keresed] 40. FEJEZET / 62 [János párhuzamot von a 102-es zsoltárhoz. mint a fű.38. Hirdetik-e a koporsókban a te nevedet? Vagy megtudhatják-e igazságodat olyan földön. hogy társpárom kiszabadítson szükségemből] 42. zsoltár. FEJEZET / 64 [Ötödik bűnbánat. Letaroltatott és megszáradt. Uram. András] 46. Mert a világosság minden ismerete (minden Gnózis) megmenekülés és rejtély mindazoknak. mentő rejtély] 45. Feltárja a nevét az Úr az őt tisztelőknek] 287 . FEJEZET / 67 [A három tanú Fülöp. FEJEZET / 66 [Fülöp panaszkodik. Mert az én időm szellőként illant el. FEJEZET / 69 [Hatodik vezeklés. zsoltár. Világosság. A 87.

Szabadítsd meg lelkemet tombolásaiktól. FEJEZET / 91 [Tizenegyedik vezeklés. akkor én a fénykincsben trónolok. Miért gyarapodott ez a hatalmas erő még egyszer haragban? 52. magamtól. parancs nélkül a káosznak valamivel nyíltabb helyére vezettem őt. mentsd meg az én egyetlenemet oroszlánok hatalmából] 52. zsoltár] 54. te magabíró?] 288 . FEJEZET / 82 [Ha a tökéletes szám betöltetett. ítélj meg engem a te kegyelmed mértéke szerint. zsoltár. Világosságok Világossága. aki véghezviszi majd az én rejtélyemet. Mondd lelkemnek: Én vagyok segítséged. 35. De nemcsak ti. Nyolcadik esdeklés. FEIEZET / 78 [És az eonok minden lakója azt mondta: káosszá lett] 49. FEJEZET / 77 [De irgalomból. hanem mind. ó.47. FEJEZET / 88 [Bizony ti elsőkként mentek be a mennyek országába minden Láthatatlan előtt és minden Isten és minden archon előtt. hogy továbbra is rabolják az én világosságomat!] 51. Kilencedik bűnbánat. zsoltár. sőt tágas térre állítod lábaimat] 50. zsoltárt idézi: És nem rekesztesz be engem ellenség kezébe. Mit dicsekedel gonoszságban. FEJEZET / 90 [Péter. Nem hagytál ott engem az oroszlánfejű hatalomnak. 120. és a mindenség mennyekké emeltetett. FEJEZET / 80 [Máté a 31. 0. ne hagyd. hanem védettebb helvre vittél] 48. FEJEZET / 85 [Jakab. És ebben az órában elfogadtatott a bűnbánata] 53. Rajtad kívül nincsen mentő.

mert én téged szeretlek.55. és gyűlölséggel a szeretetemért. ahonnan kimentem. És gyűlölnek engem. beszél a szellemalak és a fézusalak találkozásáról. hallgass meg engem. 0. Salomé Salamon szavait idézi] 59. Rosszal fizetnek nékem a jóért. 109 zsoltár. mint a ruháját] 57. FEJEZET / 98 [Tizenharmadik ének. FEJEZET / 107 [(ézus anyja. Az Úr az én fejemen. Nem tágítom tőle] 60. Úgy öltözte fel az átkot. Világosságok Világossága. amikor a tizenharmadik eonban dicsérlek. Tehát vegyék magukra mindenkor a káoszt. hogy kivezettessen a káoszból. FEJEZET / 104 [A Pistis Sophiában lévő ragyogó fényerő ujjongni kezdett. mint a koszorú. FEJEZET / 110 [Mária Magdaléna is magyarázza ezt a találkozást] 289 . Kegyelem és igazság összetalálkoznak] 61. 85. Dicsérő himnuszát így énekelte: A világosság korona lett a fejemen. Mária. zsoltár. mint valami köpenyt] 56. melyek egyesültek] 62. FEJEZET / 96 [András. FEJEZET / 106 [Jézus a két világosságáramról beszél. 51. FEJEZET / 93 [Tizenkettedik ének. zsoltár] HARMADIK KÖNYV: PISTIS SOPHIA MAGASZTALÓ ÉNEKEI / 101 58. FEJEZET / 102 [A Pistis Sophia ideje beteljesedett. Mária.

hogy meg ne üssed lábadat a kőbe] 68. hogy az Első Rejtély parancsára segítsen Pistis Sophiának. hogy az ő lába ne érintse a sötétséget] 67. És a világosságáramot Pistis Sophia teste fölé vezették és a testébe taszították mindazt a fényerőt. amit egykor elvettek tőle] 65. Megparancsoltam Gábrielnek és Michaelnek. FEJEZET / 112 [János is magyarázza a két fényáramlat találkozását] 64. széles folyammá lett. FEJEZET / 115 [Egy fényfolyó jött elő. FEJEZET / 122 [Jakab a 91. Tamás a két fényhimnuszt magyarázza] 70. hogy Pistis Sophiát a kezeiken hordozzák.63. és nagy. FEJEZET / 113 [Gábriel és Michael a fényáramot a l<. Péter pneumatikus (szellemi) magyarázatot ad Pistis Sophia dicsérő énekéről Salamon fényhimnusza alapján] 66. Mert te szövétneket állítottál a jobb kezem felől és a bal kezem felől. Pistis Sophia himnusza az Authádészerők utolsó nagy támadása idején. FEJEZET / 119 [És Authádész egy másik nagy fényerőt küldött le a tizenharmadik eon magasságából a káoszhoz. Általad jött hozzám a megszabadító erő.áoszba viszi. FEJEZET / 132 [Az én világosságerőmet elválasztottad az anyagtól. FEJEZET /127 [Te pedig betakartál engem áramlatod világosságával. Kézen hordoznak téged. és látni kezdtem] 290 . zsoltárt idézi. és megtisztítottál minden szentségtelen anyagomtól] 69. FEJEZET / 128 [Tamás Salamon fényhimnuszát idézi.

hogy erejében a káoszban semmi világosság sincsen már. Kelj fel. FEJEZET / 133 [Máté Salamon fényhimnuszát magyarázza. Mária. ments meg] 78. Aki levezetett engem a magasból. FEJEZET / 148 [A két. FEJEZET / 149 [A 7. Pistis Sophia tehát újra énekelte fényhimnuszát: 0. És megtüzesíti a nyilait] 291 . Márta. amikor a három idő beteljesedett] 76.. zsoltárhoz hasonlítja] 73.. FEJEZET / 143 [Ha látod. Két sötét teremtményt alkotott. és Adámász látta. Ha akkor szorongatnak. Világosság. az vezetett fel engem a mélységből] 72. Mindezek megtörténnek. És a világosságnak egy új rejtélyét adtam Pistis Sophiának és egy új fényhimnuszt] 75. FEJEZET / 137 [Pistis Sophia fényhimnuszát Mária a 30. Uram. FEJEZET / 142 [Jézus az archonok végéről beszél. énekelj himnuszt a világosságnak] 77.71. hogy a nagy világosságkincs kapuja nyitva van a tizenharmadik eon felé.. FEJEZET / 138 [Bennem minden erő dicsérje az ő szent rejtélyének nevét] 74.. ellenségeim végezetére] 79. sötét alak miatt Pistis Sophia újra a Világossághoz kiált] 80. fenyegető. FEJEZET / 147 [7. benned hittem. zsoltár. nagyon elkeseredett és megharagudott. zsoltár. zsoltár. FEJEZET / 144 [Amikor ez idő eljött. FEJEZET / 139 [ 103. Jakab.

Kozmikus távlatok mérhetetlen nagysága] 85. ó. FEJEZET / 169 [Jézus a magasságban lévők páratlan fényességéről beszél] 292 . eonba. FEJEZET / 162 [Mária: Uram.81. Ezt mondta Pistis Sophia Fülöp szerint a 24 Láthatatlannak] [IV KÖNYV: A MEGVÁLTÓ MÁRIA ÉS A TANÍTVÁNYOK KÖRÉBEN A LÉLEKKEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKRE VÁLASZOL] / 157 83. FEJEZET / 163 [Jézus az eon végéről és a mindenség felszállásáról beszél.. akik megkapják a fényrejtélyeket. A tizenkét Megváltóról és az ő területeikről. FEJEZET / 168 [Mária emlékeztet Jézus szavaira: Az elsők lesznek az utolsók] 88. ameddig a rejtélyeket kapta] 87.. A világosságbirodalom hierarchiájáról. mi a 24 Láthatatlan?] 84. és meghallgatta őket nyomorúságukban. FEJEZET / 150 [Mindezek után magammal vittem a Pistis Sophiát és bevezettem a 13. a megmentésért és az emberi nemmel cselekedett csodatetteidért] 82. De az Úrhoz kiáltottak és 0 megmentette. Világosság. 107. Hálát adok neked. FEJEZET / 153 [Fülöp. zsoltár. kitűnőbbek lesznek-e birodalmad fénykincsének teremtményeinél?] 86. FEJEZET / 158 [Mária kérdez: Ki. Mindenki addig a területig jut el. FEJEZET / 159 [Jézus a mennyei dolgok és a földi dolgok összehasonlíthatatlanságáról beszél. Mert összetörte az érckapukat és a vaszárakat letördelte.

A Kimondhatatlan ősrejtélvének Gnózisáról] 92. Ti fogjátok ennek a rejtélynek a művét befejezni. de a magasabbakhoz nem. További magyarázat ennek a rejtélynek a Gnózisáról] 96. Aki ezt a rejtélyt kapja. ameddig a rejtélyeket kapta] 91. annak egyszerűbb ez. FEJEZET / 171 [Ahol van a ti szívetek. mint a fény birodalom minden más rejtélye. aki képes mindezeket megérteni?] 95. és átmegy az archonok minden területén. FEJEZET /187 [Jézus: ezekről a mindenség magyarázatánál beszélek majd veletek. de felemelkedik minden kozmikus terület fölé egészen fényörökségéig. FEJEZET / 176 [A Kimondhatatlan ősrejtélyének Gnózisa] 93. FEJEZET / 178 [A Kimondhatatlan ősrejtélyének Gnózisa] 94. Aki lemond. és Istennek rendeli alá magát. Ez azt jelenti: mindenki odáig jut el. FEJEZET / 181 [A tanítványok visszahúzódnak. Ezek tudni fogják hogyan keletkezett a világ] 293 . FEJEZET / 172 [A képesség: a lejjebb lévő rendekhez bemenni. Ezek az emberek Én vagyok és Én vagyok ezek az emberek. hol van az az ember a földön.89. Mária Magdaléna: Uram. FEJEZET / 170 [Az öt Segítő és mérhetetlen távolságuk] 90. A Kimondhatatlan rejtélyét megkapó lélek nagy fényáradat alakjába száll fel. ott lesz a ti kincsetek is. FEJEZET / 182 [Jézus: Ez a ti rejtélyetek. az egy ember a világban. mert minden rejtély rátok van bízva.

hogy öt vagy három vagy Kimondhatatlan egyetlen rejtélyét kapták-e. FEJEZET / 202 [András nem érti. FEJEZET / 213 [Mi történik a különböző lelkekkel a test elhagyása után] 104. ne csak hétszer. A világnak hány éve egy világosságév?] 99. A feleletekről. de az emberi nemnek szükségesek. FEJEZET / 206 [Egy elveszett könyv vége] 102. A lelkek átvonulása az archonok területén. FEJEZET / 216 [A rejtélyek kiosztásáról] 106. Azért küldött engem az Első Rejtély.97. Legyetek csendesek és gyakoroljátok az irgalma szeretetet. hogy ti minden angyallal. megindokolásokról és titkos jelekről a terekben. FEJEZET / 219 [A rejtélyek kiosztásáról] 294 . három és öt nézetéről. FEJEZET / 200 [Az együtturalkodásról a világosságbirodalomban. FEJEZET / 208 [A lemondás terjedelméről. istenséggel együtt ugyanabból a tésztából gyúrattatok? A világosságból lévőknek nem kellenek a rejtélyek. mely a mindenkori rejtélytől függ. Az örökség három része] 100. mert az emberek képviselik az anyagi kovászt (élesztőt). Nem látjátok-e. FEJEZET / 2 15 [Bocsássatok meg a bűnösnek. hogy mindenkinek megbocsássam a bűneit] 101. A rejtélyek az Első Rejtély ajándékai] 103. Az ilyen lelkek azonnali felszállása a test elhagyása után fényáramlat alakjában] 98. hanem sokszor hétszer] 105. FEJEZET / 195 [A Kimondhatatlan egyetlen rejtélye. FEJEZET / 192 [Én vagyok a mindenség ismerete. arkangyallal.

Azokat is. 1: Add meg a császárnak ami a császáré. és a testek váltása az utolsó fordulatig. annak vámot adjatok. FEJEZET / 237 [A keresztelő és a bűnbocsánat rejtélyei] 295 . FEJEZET/234 [A fényember ujjong Máriában és szeretne a Megváltóba bemenni. FEJEZET / 223 [Egy bűnös megszabadítása a szigorú ítéletektől az ennek megfelelő rejtélyek végrehajtásával] 109. míg meg nem fizettél az utolsó fillérig] 114. FEJEZET/230 [A lélek lepecsételése. 2: Akinek vámmal tartoztok. FEJEZET / 221 [Kérdések azokkal kapcsolatban. amit még az embereknél lévő istenek sem tudnak] 115. 3: Az ember ellensége az ő házanépe. akik a rejtélyeket megérdemlik vagy nem érdemlik] 108. Ki kényszeríti az embert vétkezni? Az ellenzékszellem. a rejtélyek segítségével] 110. Ellenzékszellem. Mária négy gondolata. FEJEZET / 226 [Adjátok a rejtélyeket érdemek szerint. míg meg nem találtátok a világosság rejtélyeit. sors. FEJEZET / 225 [A gyógyítás rejtélye. A lélek megszabadítja magát az ellenzékszellemtől és a sorstól] 113. erő és ezek feladatai a test elhagyásakor] 112. Keressetek és ne lankadjatok. 4: Nem jössz ki onnét. FEJEZET / 237 [Mindent megnyilvánítok nektek. melyek a fénybirodalomba vezetnek] 111.107. lélek. FEJEZET / 224 [A test elhagyása szenvedés nélkül.

116. FEJEZET/248 [Pétert próbára teszik és ő irgalmasnak bizonyul. Akire sokat bíztak. A bűnbánat szükségessége] 119. Ha az emberek tudnák az időpontot. bezárom a világosság kapuit. attól sokat várnak el] 125. FEJEZET/246 [A bűnbocsánat kegyelemadománya a Kimondhatatlan rejtélyétől. hogy tüzet vessek a világra. eldobják. FEJEZET / 241 [A Kimondhatatlan rejtélye: a bűnbocsánat kegyelme] 118. A megbánás szükségessége. FEJEZET / 250 [Aki rejtélyt kapott. A keresztség rejtélyei elégetik a lélek bűneit és megtisztítják ót] 117. de ha megízetlenül. az nagyon rosszul jár. Jó a só. Terméketlen fügefa] 123. FEJEZET / 243 [Az Első Rejtély és a Kimondhatatlan rejtélye a múlt és a jövő bűneit is megbocsátja] 120.. majd vétkezik és nem bánja meg. FEJEZET / 245 [A bűnbánat szükségessége. A Kimondhatatlan rejtélye minden bűnt megbocsát] 122. amikor a testüket el kell hagyniuk. FEJEZET / 251 [Ha a tökéletes lelkek száma teljes lett.. Az eredeti szövegből itt hiányzik egy rész] 296 . FEJEZET/239 [Mária magyarázata: Jézus: Azért jöttem. FEJEZET / 242 [A bűnbocsánat kegyelemadománya a Kimondhatatlan rejtélyétől. FEJEZET / 249 [A rejtélyek végrehajtása különböző esetekben] 124. akkor vigyáznának] 121. Azért küzdjetek. Én vagyok ez a rejtély. hogy ezekben a nehéz időkben kapjátok meg a rejtélyeket.

Úgy hoztam a rejtélyeket a világba. lélekről és erőről. megmenekülhet] 131. sem bűnös. mely a bűnöket mindig megbocsátja. Magyarázatok az ellenzékszellemről (ellenpárti. amelyet a lélekre kötött] 132. A feledés kelyhe ellenzékszellemmé válik a lélek számára. ellenlábas). hogy a súlyosan vétkezőket meg lehet-e óvni a külső sötétség büntetőítéleteitől valami rejtéllyel.126. A mindenség megnyilvánításánál mindent megmondok nektek az erővel és a lélekkel kapcsolatban. melyek kegyelem által menekülnek meg a külső sötétségtől. FEJEZET / 257 [Mária kérdezi. mely nem tér meg. Mert rejtélyek nélkül senki se megy be a világosság országába. FEJEZET / 267 [Mária megmagyarázza Saloménak Mózes törvényét. FEJEZET / 260 [A lélek. A sors elkerülhetetlensége] 133. Akkor hajtsátok végre a Kimondhatatlan rejtélyét. hogy az ellenzékszellem minden kötelékét és pecsétjét feloldják. FEJEZET / 261 [Mária kérelme. FEJEZET/264 [Az embert a sorserők archonjai kényszerítik a bűnökre. A lelkek. mely bűneit nem bánja meg. sem igaz ember] 297 . FEJEZET / 255 [A külső sötétség tizenkét büntetőkamrája] 128. FEJEZET / 273 [A bűnösök miatt áldoztam fel magamat most. És a sárkány kiadja a lelket] 129. sorsról. és ahogyan ezt az archonok teremtik. nem tud áthatolni a tereken] 130. Aki a sárkányt nevén nevezi. FEJEZET / 254 [A külső sötétség tizenkét büntető törvényszéke (kamrája)] 127. Az archonok pecsétéi a plazmában (teremtményben). A Megváltó dicséri érte.

Az igaz és a hazug tanok. egyetlen lélek sem ment be a világosságba. mert mindenki a bűnökben áll. nem fognak ők sem bemenni a világosságba.134. Azt mondom neked. Mária. FEJEZET / 276 [Mielőtt a világra jöttem. és mindenkinek kellenek a rejtélyek ajándékai] 135. FEJEZET / 275 [A megkülönböztetőképességről. Áldottak vagyunk mi az emberek között] SZÓMAGYARÁZAT / 279 298 . mielőtt be nem vittem a te lelkedet és a te testvéreidét a világosság országába. Azért jöttek a rejtélyek a világba.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful