ELŐSZÓ

Előszó
A kereszténység egyik elhallgatott gnosztikus evangéliuma van e könyv­ ben. A rejtélyek Jézusáé, ki felkentté, Krisztussá vált, és ezzel betölté a Föld éterikus mezejét. Szeretet áldozatát meghozva helyreállította az összetört természetrendet a harmadik napon. E könyv Jézus feltámadása utáni tanításairól szól. „Úgy történt, hogy amikor Jézus feltámadott, 11 évet töltött beszél­ getésekkel tanítványaival, oktatván őket csak az Első Parancsolat és az Első Rejtély helyeire (dolgaira) az Első Parancsolat fátylain belül. Ez a huszonnegyedik rejtély (a tizenkét pár agyideg rejtélye - a szerk) bentről kifelé és lent azok közül, melyek az Első Rejtély második terében van­ nak. Az Első Rejtély van minden rejtély előtt: az Atya a galamb képében. És Jézus mondta tanítványainak: Az Első rejtélyből jöttem amelyik az utolsó, vagyis a huszonnegyedik." A könyv eredetije kopt nyelven, 1785-ben került Dr. Askew hagyatékából a londoni British Múzeumba. MS 5114-es számon van nyilvántartva. A beavatás ösvénye, és különösen az igazi keresztény beavatás ösvénye „csak az erőseknek való". Ez a könyv sem feltétlenül könnyű olvasmány, és mélyebb értelméhez csak az férhet hozzá valóban, akinek szíve sok-sok inkarnáció révén megnyílt. A rejtélyek Jézusa, a felkent, a Krisztussá vált hiteles evangéliuma.

7

1. FEJEZET

Úgy történt, hogy amikor Jézus feltámadott, tizenegy évet töltött beszél­ getésekkel tanítványaival, oktatván őket csak az Első Parancsolat és az Első Rejtély helyeire (dolgaira) az Első Parancsolat fátylán belül. Ez a huszonnegyedik Rejtély bentről kifelé és lent, azok közül, melyek az Első Rejtély második terében vannak. Az Első Rejtély van minden Rejtély előtt: az Atya a galamb képében. És Jézus azt mondta tanítványainak: - Az Első Rejtélyből jöttem, amelyik az utolsó, vagyis a huszon­ negyedik. A tanítványok pedig sem nem tudták, sem nem értették, hogy ezen a Rejtélyen belül még más is van; mert azt gondolták erről a Rejtélyről, hogy a világmindenség fejedelme minden létező legfőbbje. Azt hitték, hogy ez minden teljesülés teljesülése, mivel Jézus azt mondta nekik, hogy ez a Rejtély magában foglalja az Első Parancsolatot, valamint az Öt Ősötletet [villámbecsapódást] és a Nagy Világosságot, meg az Öt Segítőt és az egész fénykincset. Ezen kívül Jézus nem tájékoztatta tanítványait a Nagy Láthatatlanról és a Három Háromszor-hatalmas erő körzeteinek egész terjedelméről, sem pedig a Huszonnégy Láthatatlannak a tereiről, eonjairól és rendjeiről, s hogy ezek hogyan terjednek - ezek a Nagy Láthatatlan kisugárzásai -, vagyis nem mondott nekik semmit sem az ő nemzetleneiről, sem a magu­ kat nemzetteiről és a nemzetteiről, sem az ő csillagaikról és páratlanaikról, archonjaikról, hatalmaikról, uraikról, arkangyalaikról, angyalaikról és

1 1

vagyis a Hét Hangról. területeik rendjéről és a mineműségükről nem beszélt. hogy melyik körzetekre terjed ki az Öt Fa. arról sem szólt.dékánjaikról (szolgáikról). Ezért gondolták a tanítványok. hogy ezen a Rejtélyen belül semmi más nincsen. amelyről beszéltem nektek találkozásunk napjától a mai napig. s hogy ezek mely körzetekre terjednek ki. hogy milyenek a fénykincs kapuinak Őrei. hogy „ebből a Rejtélyből jöttem". Jézus nem mondta meg tanítványainak. aki a gyermek gyermeke. Jézus nem tájékoztatta tanítványait a fénykincs kisugárzásainak egész kibontakozásáról. sem ezeknek a rendjéről. nem mondott nekik semmit sem az ikrek megváltójának helyéről. nem mondott semmit azoknak a Megváltóiról. hogy ezen a Rejtélyen belül még más körzetek is léteznek. Ezért nem tudták.Ez a Rejtély körülveszi a mindenséget. a mindenség feje és az egész bőség. hogy abból jöjjek". sem terjedelmükről. de a ter­ jedelmükről. Hanem csak általánosan beszélt nekik ezeknek a létezéséről. és hol helyezték el őket. éppoly kevéssé beszélt nekik az Öt Ötletről (bevágódásról) és az Első Parancsolatról. hogyan terjedt el a Nagy Világosság. s hogy mineműek a rendjük szerint. sem a szférák lakásairól. nem szólt a Hét másik Ámenről. hogy ez minden teljesülés teljesülése. Azt sem mondta meg. sem rendjeikről. 12 . hogy „erről vagy arról a területről mentem ki. vagy hogy melyik körzetekbe ér el. És nem mondta a tanítványainak. hogy mind­ ezek melyik területeiére terjednek ki. míg végül bementem abba a Rejtélybe. azt sem mondta meg nekik. nem mondott semmit a Három Amen területé­ ről. Hanem csak azt tanította nekik. Mert azt mondta Jézus a tanítványainak: . Ezért gondolták tehát erről a Rejtélyről. hogy minemű az Öt Segítő. s hogy ezeknek hol a területe és hogyan terjednek.

ezt mondták nagy örömmel és lelkesedve egymásnak: . s megkaptuk a bőséget [plerómát] és az egész teljesülést. amelyben volt. mialatt Jézus távolabb ült tőlük. A fény a földtől az égig ért. melyből sok fénysugár áradt.. nagyon ragyogott a mérhetetlen világosságban. És ez a világosságerő lejött Jézusra. mely őrajta volt. hatalmas. Tübi hónapban történt. nagy félelem fogta el őket és izgatottak lettek. nagyon világos ragyogással. mialatt ő a tanít­ ványaitól távolabb ült. és teljesen beborította őt.Áldottak vagyunk mi az emberek között a földön. ez a fény elvakította őket. amelyek az Első Rejtély második terének rendjeiben vannak. mérhetetlen fényességben. amelyik a huszonnegyedik belülről kifelé számítva azon Rejtélyek közül. FEJEZET Midőn pedig a tanítványok együtt ültek az Olajfák-hegyén. Csak világosságot láttak. és az utolsó Rejtélyből származott. 13 . így beszélgettek.. amikor a nap a pályájára indult. egyik sugár csodá­ sabb mint a másik. hanem különböző fajtájúak és tulajdonságúak alulról felfelé.2. A tanítványok pedig nem látták Jézust az óriási fény miatt. hogy mögüle egy hatalmas világosságerő jött elő. Midőn pedig a tanítványok meglátták ezt a világosságot. Mert a Világosságok Világosságából jött elő. A fénysugarak pedig nem voltak egyformák. telihold napján. mivel a Megváltó megjelentette ezt nekünk. mérhetetlen fényességgel. A hold tizenötödik napján.

hogy ez a világosságerő lejött Jézusra.Mi lesz? A Megváltó talán minden helyet lerombol? 14 . hogy Jézus mennybemenetele után három órával a menny minden erői felindultak. s egymás ellen zendültek mindannyian. minden eonjukkal. ami benne él. amíg ő el nem érte a mennyet. hogy az egész világ hallotta a kiáltásukat. 4. sírtak és azt mondták: . nagyon meg voltak rendülve a nagy földrengés miatt. addig mélységesen hallgattak. És az egész kozmosz megrendült. a telihold napján Tübi hónapban.3. mint valami szőnyeget. fokozatosan teljesen beborította őt. és egyik sem beszélt. mialatt egyre fényeseb­ ben. És a menny minden ereje folytatta a felindulást az egész világgal együtt. hogy a földet talán összegöngyölítik. És minden angyal és arkangyalaik és a magasságok minden ereje dicsérte a legbelsőbbnek a legbelsőbbjét. Azután az történt. A tanítványok utána pillantottak. Ekkor Jézus felszállt a magasságba. s mind azt gondolták. Ez történt a hold tizenötödik napján. a következő nap kilencedik órájáig. mint a tanítványokat. minden területükkel és rendjükkel együtt. És mind egymás ellen zendültek Tübi hónap tizenötödik nap­ jának harmadik órájától kezdve a következő nap kilencedik órájáig. mindennel. FEJEZET A tanítványok rettegve ültek együtt. A világon is minden embert félelem fogott el. mérhetetlenül ragyogott. szüntelenül. FEJEZET Most aztán.

az alsó. mérhetetlen világosságban. egyik csodásabb mint a másik. és sok tulajdonságú. a következő nap 9. úgy hogy a rajta lévő világosság emberi szavakkal leírhatatlan volt. különböző fajtájú volt. mint amikor fel­ szállt a mennyekbe. csodásabb volt mint az első. rendkívül ragyogóan.Mialatt így beszéltek és siránkoztak. hanem sokféle. A fénysugarak bőségét árasztotta. órája körül megnyíltak a mennyek. arra hasonlított.Bízzatok! Én vagyok! Ne féljetek! 15 . Midőn pedig Jézus. 5. és ragyogása semmihez sem volt hasonlítható. a középső. Világossága nem volt egyforma. mint a másik. és egyik csodásabb. így szólt hozzájuk: . de csak a fényessége hasonlított arra. A második világosság.. És a világosság három fajtája különbözően sugárzott. F E J E Z E T Amikor a tanítványok ezt látták. mialatt egyes sugarak a többieknél csodásabban világí­ tottak. és látták Jézust leszállni. Mert még jobban fénylett. az irgalmas és szelíd. Az első fény. az alsó.. nagyon féltek és zavarba jöttek. Az egész fény pedig egymásban háromféle. látta tanítványai nagy izgalmát. amelyik lejött Jézusra a mennybemenetele előtt. a fölöttük lévő harmadik pedig az első kettőt is felülmúlta.

de az egész világ is zavarban van a rajtad lévő nagy világosság miatt.Mester. s nem példabeszédeket mondok. amelyet be kellett töltened. Mert a Kimondhatatlan és minden Rejtélyek Első Rejtélye hatalmat adott nekem. nagy öröm­ mel imádván őt. A tanítvá­ nyok így felbátorodtak. és hogy az utolsó Rej­ tély. mert vakítasz és mi megrendültünk. ahonnan azelőtt jöttem. elgondolkodtam a megbízáson. mely az Első Rejtély második terében van). Felismertem.6.0. annak kezdetétől a teljesüléséig. még nem küldte el a ruhámat.Örvendjetek és ujjongjatok ettől az órától kezdve. hanem közvetlenül beszélek veletek. amelynek érdekében kiküld- 16 . hogy teljesült. Jézushoz léptek és leborultak előtte. a huszonnegyedik belülről kifelé (abból a huszonnégyből. így szóltak: . hogy beszéljek nektek mindenről a kezdettől a teljesülésig. küldetésem feladatán. hogy minden dolgot közöljek veletek: Amikor távolabb ültem tőletek az Olajfák-hegyén. s mindenekelőtt miért történtek ezek az izgalmak és kozmikus megrendülések? Ekkor így szólt nekik Jézus. az irgalmas: . Mos­ tantól kezdve nem hallgatok el előletek semmit a magasságok és az igaz­ ság helyéről. milyen feladat volt az. Mostantól kezdve nyíltan fogok beszélni veletek az igazságról. mert azokhoz a területekhez mentem. s így szóltak: . FEJEZET Amikor pedig a tanítványok meghallották ezt a beszédet. Uram. vond magadhoz a fényességedet. hová mentél. Halljátok. hogy a megbízás feladata. hogy kibírhassuk. ha te vagy. Ekkor Jézus visszavonta világossága fényességét önmagába.

amelyet hát­ rahagytam őbenne. Ezért választottalak ki titeket kezdettől fogva az Első Rejtély által. hanem most .hogy parancsa szerint elküldte a fénvruhámat. mely kezdet­ től fogva van. míg be nem telik az ideje . Ezt a fénvruhát visszahagytam az utolsó Rejtélyben. Örvendjetek tehát és ujjongjatok. a belülről kifelé huszonnegyedik Rejtélyben hagytam. kezdettől fogva tizenkét erőt hoztam magammal. Ezt a tizenkétszeres erőt öntöttem anyáitok méhébe. 7. nem a keresztrefeszítésem előtt. melynek akaratából a mindenség lett.tek. olyan erőket. meg a legbelsőbbtől a legkülsőbbig és a legkülsőbbtől a legbelsőbbig. és mindent megjelentetek az igazság kezdetétől a teljesüléséig. azt a tizenkétszeres erőt. ha eljön az ideje. melvet kezdettől fogva nekem szánt. FEJEZET Amikor a nap keleten felkelt. és az emberiségnek kezdek beszélni. melyeket a fénykincs tizenkét megváltó­ jától vettem az Első Rejtély parancsára. hogy magamra öltsem. teljesült. hogy elő­ ször nektek beszéljek az igazság kezdetéről a teljesüléséig. s amelvet az utolsó.ezen elgondolkozva ültem távolabb tőletek az olajfák hegyén. és örömötök egyre nagyobb legyen! Mert nektek adatott. Ez a 24 Rejtély az Első Rejtély rend-teljhatalmának második terében van. ahogyan elejétől kezdve mondtam nektek. s amelyből éppen jöt­ tem. az történt az Első Rejtély által. mert amikor elindultam a világhoz. s hogy ez a Rejtély még nem küldte el a ruhát. Örvendjetek hát és ujjong­ jatok. mely most a testetekben 17 . amikor erre a világra jöttem.

ez aztán odaadta az ő kéz­ besítőinek. Azonkívül az archoniélek helyett. Erzsébetre találtam. Én pedig egy erőt vetettem el beléje. akik az archonszférához vitték és Erzsébet méhébe taszították. Felvettem. Mert gyakran mondtam nektek. hogy János képes legyen majd előttem prédikálni. Én sem vagyok ebből való. 18 . ráta­ láltam Éliás [Illés] próféta lelkére a szférák eonjaiban. és a világosság szűzleányához vittem. amelyet először kaptam. Lelketek pedig az eredeti élethez tartozik. amelyet a kis Jaótól kaptam. Mert lelkét e világ minden embere az archonok és eonok erejéből kapta. így van keresztelő János testébe kötve a középen lévő kis Jaó ereje és Éliás próféta lelke. amelyet a magasság archonjai hoznak rátok. mert azt hitték. Mert ezeket az erőket először ti kaptátok meg az egész világért [kosmou]. Az eonok archonjai pedig nem ismer­ tek fel. aki középen van. hogy nem ebből a világból valók vagytok. hogy Gábriel angyal vagyok. az eonok angyala alakjában. melyet kapnia kellett volna. a jótól. melyet az én erőm azon részéből vettem. a világ szenvedéseit és veszélyeit és minden üldöztetést elviselni.van. mivel ti lesztek azok. Akkor az történt. A bennetek lévő erő ellenben tőlem van. hogy az eonok archonjai közé érkezvén az Első Rejtély parancsára lepillantottam az embervilágra. hogy képesek legyetek e világ archonjainak fenyegetéseit. hogy a bennetek lévő erőt attól a tizenkét Megváltótól vettem. akik az egész világot megmentik. Ez az erő van János testében. mielőtt megfogant volna. Amikor útban voltam erre a világra. vettem a lelkét. keresztelő János anyjára. az utamat elkészíteni és a bűnbocsánat vizével keresztelni. a szférák archonjai közé jutottam Gábriel. A világosság kincseskamrája tizenkét Megváltójának tizenkét erejét hoztam. Ezért mondtam nektek kezdettől fogva. melyek a világosság kincseskamrái­ ban vannak.

melyet a középen lévő tizenkét szolgától vettem. ahogy akartak". A szolgák pedig elhozták. anélkül. és így szólt: ." 8. s amikor felém fordult a magasba.Ezért kételkedtetek egyszer. belé taszítottam az első erőt. hogy az utat készítse neki". Amikor aztán eljött az időtök. A lélek helyett pedig azt az erőt taszítottam belé. Beszéltem vele Gábriel alakjában. 19 . A fénykincs tizenkét Megváltójának tizenkét erejét pedig. és azt mondtátok nekem: „Meg van írva. akiről mond­ tam. hogy eljő. az archonok szférájába taszítottam bele. Én meg azt feleltem: „Éliás már eljött és mindent elő­ készített. megszülettetek a világban. Máriára találtam. amit Éliásnak a keresztelő Jánosba kötött lelkéről mondtam. aki az igazak körze­ tében [jobb oldalon] van. hogy nem értitek. hogy ezek archonlelkek. s anyáitok testébe kötötték meg azokat. a jótól kaptam.Amikor az Első Rejtély parancsára lepillantottam az embervilágra. F E J E Z E T Jézus folytatta. és úgy bántak vele. hogy ha a Krisztus jön. amelyet a nagy Szabaóthtól. Az archonok dékánjai és azoknak a szolgái azt hitték. Amikor észrevettem. akit anyagtest szempontjából az anyámnak neveznek. amit Bárbelótól vettem. ez a fénytest-erő. úgy Éliás fog előtte jönni. ame­ lyet a magasságban viseltem. amikor így szóltam nektek: „János azt mondta: nem én vagyok a Krisztus". szemtől szemben megmondtam nektek nyíltan: „Ha be tudjátok fogadni keresztelő Jánost: Éliás ő. ahogyan meg van írva.

így abból az erőből kaptátok meg a részeteket. amikor az Első Rejtély megparancsolja nekem. s amelyet az utolsó Rejtélyben visszahagytam. Ez az az erő. minden archonnal és minden eonnal. És az Öt Segítő közül az utolsó aztán egy részt a haláltermészetbe [keverékbe] taszított. 20 . mert titeket áldot­ tak meg az emberekért a földön. amikor magamra öltöm a ruhát. hogy beszéljek veletek az igazságról. amelyet utolsó segítőnek leheltek bele ebbe a világba [keve­ rékbe. mely most össze van keverve minden láthatatlannal. szóval elegyedett a halálnak ezzel a világával. ahogyan most mondtam nektek. és mindenről a belsőtől a külsőig. ti vagytok azok.Örvendjetek és ujjongjatok. melyet kezdettől fogva magamból keltettem. mert eljöttek az idők. így beszélt Jézus a tanítványaihoz az olajfák hegyén. kerasmou]. Ezt az erőt. mely kezdettől fogva nekem készült. míg el nem jön a teljesülés ideje.hogy archonlélek lenne bennetek. annak kez­ detétől a beteljesüléséig. akik az egész világot megmentik. örömöt örömre halmozzatok. Az Első Parancsolat aztán ennek az erőnek egy részét a Nagy Világosságba taszította. És ez a rész van most mindenkiben. és folytatta: . mivel a világ megmentése általatok lesz. Az a teljesülésnek az ideje. az Első Parancsolatba taszítottam. aki a keveredés világában él. Örvendjetek és ujjongjatok. A kapottnak egy részét a Nagy Világosság az Öt Segítőbe taszította.

Hallgassatok hát. mielőtt 21 . ahogyan az előbb mondtam nektek. jöjj fel hozzánk! Mert mi a társaid vagyunk. Ruhámban pedig egy Rej­ télyt találtam a magasságosak öt szava képében: zama zama wzza racama wzaj. ez a tökéletes kimenet és bemenet. Rejtély. Közlök veletek minden Rejtélyt a legkülsőbbtől a legbelsőbbig. FEJEZET Az történt. Még egy kis idő. F E J E Z E T Amikor Jézus így beszélt tanítványaival. most felöltöttem a ruhámat. Mi ugyanazok vagyunk. Ettől az órától kezdve sem­ mit sem hallgatok el előletek.íme. Az öt szó a következőt jelenti: 0. amely a teljesülés csúcsát és bőségét és ismeretét jelenti. Te vagy az Első Rejtély. amelyet visszahagytam a huszonnegyedik Rejtélyben. és az Első Rejtély felruházott engem minden hatalommal.9. és beszélni fogok nektek a minden­ ség Rejtélyéről és a mindenség plerómájáról. amelyben a ruhám volt. hogy mindent elmondjak nektek. 10.a mindenség oka -. hanem elvezetlek titeket a beteljesedéshez a bőségben [plerómában] és minden Rejtélyben. mely a Kimondhatatlanban kezdettől fogva volt.és aki miatt minden Rejtély és ezeknek minden területe lett -. Veled teljesen egyek vagyunk. hogy amikor a nap felkelt keleten. ami a ruhámban van. a következőképpen folytatta: . mely kint van a világban . nagy világosságerő szállt le. ami történt velem. amelyből minden kisugárzás [emanáció] és minden ami ezekben van. keletkezett .

vala­ mint az Öt Ötlet Rejtélyének fényessége. az idő beteljesedett. mely nekünk egy részünk. íme. Ezért küldte neked rajtunk keresztül az Első Rejtély az ő sugárbősé­ gének Rejtélyét. A második ruhában benne van minden Rejtélv és minden kisugárzás nevének teljes fénvessége. az Első Parancsolat fényessége. azon kívül. míg az idő teljes nem lesz az Első Rejtély parancsára. hogy az Első Rejtélybe. mely kezdettől fogva a tiéd. a kihirdető Rejtélye nevének a fényessége van. Az ő nevét mi képezzük együtt. Mert az Első Rejtély ideadta a két öltőből álló ruhát. Most mindannyian hozzád lépünk a külső határon.megjelent. és előttünk vagy. Most elküldtük neked a ruhádat. tehát belülről számítva az utolsó Rejtélynél. amelyet most küldtünk neked. Mert mindannyian azért jöttünk hozzád. mivel inkább létezel. Ezen kívül benne van a fény- 22 . mint mi. Oltsd fel a ruhádat és jöjj hozzánk. amelvet az utolsó határon. valamint minden tere és rendje kisugárzásának a teljes dicsősége talál­ ható. és az Öt Irányító. Mert méltó vagy rá. saját parancsára az ő egész sugár­ pompájába öltöztessünk. Továbbá ebben a ruhában van a fénykincs-kisugárzások minden rend­ je Rejtélyének a neve fényessége és a fénykincs Megváltóié és a rendek rendjeié. Abban a ruhában pedig. hogy felruházzunk vele. ami az Első Rejtély két terének rendjeiben található. meg az Öt Fa és a Három Amen és az ikrek Megváltójáé. a belülről kifelé számított utolsó Rejtélvben vissza­ hagytál. a Kimondhatatlan küldöttének (aki a Nagy Világosság) a Rejtélye. az Öt Segítő Rejté­ lye. aki a gyermek gyermeke. a Hét Amen és Hét Hang. amit már elküldtünk neked. Az elsőben a Kimondhatatlan minden Rejtélyének minden neve. mely két öltőből áll.

meg mindazoké. az idő beteljesedett. ezek minden lakójáé és területéé. és azoké. nagyon rövid az időd. hogy az Első Rejtély parancsára rád öltsük két ruhádat. meg minden mennyországban van. meg a tizenkét eon és archonjaik. Benne van mindennek a neve. ami a sorshatalomban. és a szférák és minden területük az Első Parancsolattól lefelé nem ismerték fel ezt. akik a szférákban vannak. és jöjj hozzánk! Mert hozzád jövünk. arkangyalaik és angyalaik nevei. míg be nem teljese­ dik a Kimondhatatlan által meghatározott idő.kincs három kapujában álló kilenc Őr Rejtélyének fényessége. aztán az ő láthatatlanjaik Rejtélye. Továbbá benne van a nagy Láthatatlan (aki az Ős­ atya) nevének egész fényessége. ami a tizenkét eonban van. íme. hogy megkapjad teljes fényességedet. akik jobb oldalon vannak. ahogyan a Kimondhatatlan határozta el! Jöjj hamar hozzánk. amelyet az Első Parancsolattól lefelé senki sem ismert meg. akik a tizenharmadik eonban vannak. Öltsd magadra ezt a ruhát hamar. meg mindennek a neve. hogy az Első Rejtély parancsára felruházzunk! Mert kevés időd van. Jöjj hamar hozzánk. és azoké. hogy felruházzunk vele. elküldtük neked ezt a ruhát. akik középen vannak. íme. hogy teljesítsd az Első Rejtély teljesülésének egész feladatát. Szintén benne van azok nevének a fényessége. valamint a Három Háromszor-hatalmas és egész körzetük Rejtélye. valamint az ő firmamentumaiké. hozzánk jössz és elhagyod a világot. mert az ő világosságának dicsősége belül rejlett. Jöjj hamar. melyek kezdettől fogva vannak számodra az Első Rejtélyben. az Első Rejtély sugárbőségét! 23 .

csak a világosságot. és a firmamentum kapui megmozdultak. a mi tudtunk nélkül?" És mindannyian dicsérték a legbelsőbbet. A mennyek kapujához értem. Amikor az első szféra kapujához értem. és felmentem az első szférához.11. s magától kinyílt mindegyik egyszerre. így erősen vilá­ gítottam. Engem azonban nem láttak. imádtak. mérhetetlen fényességgel ragyogtam. Megpillantották ragyogó fényruhámat és látták a Rejtélyt. nagyon féltek. És minden kötelékük feloldódott. negyvenkilencszer fényesebben. megmozdultak a kapuk. és felmentem a magasba. és rettegtek. FEJEZET Én pedig magam mögött hagytam ezt a helyet. és dicsérték a legbelsőbb legbel­ sőbbjét. És minden archonok és hatalmak. hogy amikor mindezen szavak Rejtélyét megláttam a nekem küldött ruhában. és meg voltak zavarodva. és azt mondták: „Hogyan ment át a mindenség Ura közöttünk. és egyszerre megnyíltak mind. ezt azonnal magamra öltöttem. és mindegyik elhagyta az ő rendjét. amely az ő nevüket tartalmazta. 12. mint a firmamentumban. és abban lévő angyalok zavarba jöttek a rajtam lévő nagy világosság miatt. rendkívül erősen világítottam. FEJEZET Azután az történt. 24 . Mind leborultak előttem.

Itt is megmozdultak a kapuk. amikor meglátta nagy világosságomat. és látták benne a nevük Rejtélyét. és megzavarodva és rettegve dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét. Beléptem a sorserők házaiba óriási fényességgel. féltek és így kiáltottak: „Hogyan mehetett át közöttünk a mindenség Ura a mi tudtunk nélkül?" És feloldódtak az ő kötelékeik. Minden archon. Még jobban izgultak és rettegve mondták: „Hogyan ment át a mindenség Ura közöttünk a mi tudtunk nélkül?" És széttöredeztek az ő helyeik. és felszálltam a második szféra. megpillantották fényruhámat. FEJEZET Én pedig magam mögött hagytam ezt a helyet. mert ott az első szféránál még 49-szer fényesebben világítottam. 25 . rettegéssel és nagy izgalommal dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét. a sors-erők kapujához. és nagy félelemmel. és minden. engem imádni. rendjeik és házaik minden kötelékei. mely körülvett engem. ami a sorserők helyén van megzavarodott és egymásba botlott.Beléptem a szféra házaiba. és a szfé­ ra archonjai és lakói mind zavarba jöttek. Mind egyszerre jött leborulni. így még jobban zavarba estek. imádták a fényru­ hámat. És mindegyik elhagyta az ő rendjét. mind rettegett. és maguktól megnyíltak egyszerre. Látták a nagy fényességet. Megpillantották a fényruhámat. 13. Egyszerre leborultak előttem. és látták rajta az ő nevük Rejtélyét. mérhetetlenül fényesen világítva. körzeteik és rendjeik.

és nagy félelem fogta el őket. archonja és istene és ura és hatalma és kényura . mert ez a világot és lakóit azonnal megsemmisítette volna. mint a sorserők házaiban. amely az emberiség földjén jött rám. Beléptem az eonok közé mérhetetlen ragyogással. amikor meglátták nagy fényességemet. éppígy a Három Háromszor-hatalmas is. Nagy zavaruk és félelmük elérte a nagy. arkangyala. A rajtam lévő világosság a tizenkét eon közepette még 8700 miriádszor erősebb volt. Az eonok minden angyala. láthatatlan Ősatya és a Három Háromszor-hatalmas terüle­ tét is. A fátylak maguktól félrehúzódtak. Mérhetetlenül fényesen világítva értem az ő fátylaik és kapuik elé. mely most más volt.megláttak engem mérhetetlen csillogásommal. Nagy félelmük miatt nem tudták lezárni a területeiket. a páratlanjaik és láthatatlanjaik és ősatyáik és háromszor-hatalmasaik . FEJEZET Ezt a helyet is magam mögött hagytam. mint az a fényruha. Mert a világ nem tudta volna a világosság igazi bőségét lobírni. fényszikráik és csillagaik. És egyszerre mozgatták minden eonjukat. szférájukat és rendjüket. A nagy félelem és zavar miatt a nagy Ősatya ide-oda futkosott az ő területén. 26 . zavarukban rettegvén nagy fényességem miatt. Amikor elértem a tizenkét eont. mint nálatok a földön.14.az ő erőik. és a kapuk egymásra nyíltak. mely még 49-szer fényesebb volt. fátylaik és kapuik összevesztek. és felemelkedtem az archonok nagy eonjaihoz. Egymásra támadtak.

mint a föld lakói. mivel nem értették a Rejtélyt. megfordítottam. hogy ne folytat­ hassák gonosz tetteiket. A sors erőit és a szférát pedig. ami történt. hogy mialatt a világosság ellen harcoltak. Én pedig mindtől elvettem erejének egy harmadát. mind kimerültek. ha a föld lakói felidézik őket a Rejtélyeikben.15. FEJEZET Amikor pedig a tizenkét eonban tartózkodók meglátták a rajtam lévő nagy világosságot. amelyen uralkodnak. és úgy csináltam. Meg hogy ne végezhessék el gonosz tetteiket. Úgy esett pedig. és élet-lehelet nélküli halottak lettek. hogy befolyásukat hat hónapig balra fordulva. egymás ellen lázadoztak. és az eonokban futkostak. Lezuhantak az eonokba. hogy ki ellen harcolnak. a nagy kényúr és az eonokban lakó minden kényúr hiábavaló harcra kelt a világosság ellen. mivel csak a lenyűgöző világosságot látták. hogy mindig balra nézze­ nek. hat hóna­ pig pedig jobbra fordulva gyakorolják. És nem tudták. 27 . amelyeket a bukott angyalok fekete mágia [varázslat] formájában hoztak a földre. a világosság felügyelője úgy iktatta be őket. Az Első Parancsolat utasítására és az Első Rejtély parancsára ugyanis Jeu. és úgy vigyék végbe tetteiket és befolyásaikat. Minden eon és menny és az ő egész rendjük egymásba gabalyodott a nagy félelemtől. És Adámász.

parancsold meg. te áldott. az irgalmas pedig válaszolt Máriának: .16. amelyen uralkodnak. hogy ne tudják befejezni gonosz tetteiket.Mária. Úgy lett. úgy fordí­ tottam meg és rendeztem be. ellenkeztek és háborogtak a világosság ellen. egy óra hosszat a levegőbe meredt. az hallja. majd így szólt: . 17. te. így szólt hozzájuk: . FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. Én pedig elvettem erejük egyharmadát.Akinek van füle.Uram. akit én teljessé fogok tenni a magasságok minden Rejtélyében. A sors erőit és a szférát. hogy nyíltan beszéljek. hogy hat hónapig balra nézve. akinek szíve a testvéreidnél inkább a mennyek birodalmára irányul. 28 . FEJEZET Amikor az ő területükhöz jöttem. beszélj nyíltan. hogy amikor Mária a Megváltótól ezt hallotta. Jézus. további hat hónapig pedig jobbra nézve végezzék a befolyásaikat.

Mert megfordítottad a szféráikat. Uram. hogy többé semmit se tudjanak. és akik a földből idéznek. . és hat hónapra balra fordulva és hat hónapra jobbra fordulva hagytad elvégezni a befolyásukat. „az egyiptomi látomásban" a következőt hirdette ki egykor: „Ugyan hol vannak bölcseid.Ezzel kapcsolatban. hogy nyíltan szóljak. hogy az igédet helyesen értsük. Azért mondtad. mit tesz majd az Úr. ha az emberi nem ezekben a Rejtélyekben felidézi őket. Az archonokat kell Egyiptomnak látni. hogy „nem fogjátok tudni. Halld tehát Uram. az igét. mert mulandó anyagok. hogy az archonok közül senki sem fogja tudni. F E J E Z E T Ekkor Mária így szólt a Megváltóhoz: . Szabaóth". azért mondod. hogy „elvettem minden eon archonja erejének egy harmadát és a sorserőiket és a szférákat. azokban a Rejtélyekben. megfordítottam. mint végzett Egyiptom felől az Úr. 29 . hogy te majd elveszed az eonok archonjaiban lévő erőt. és szféráikat és sorserőiket megfordítod. hogy megjelentessék néked.Uram. az Esaiás prófétában lévő erő egy szellemi pél­ dabeszédben. ó. amelyekre a bukott angyalok taní­ tották meg őket gyalázatos tetteik és varázslataik Rejtélyének kivitelezése érdekében". Szabaóth?" Mielőtt jöttél. Azt mondtad. és tudják. hogy akinek van füle az hallja. amelyeken ural­ kodnak. mit teszel mostantól kezdve. hogy ettől az órától kezdve ne legyenek képesek kivitelezni gyalázatos tetteiket. Mert te elvetted az ő erejüket és a horoszkópcsinálókét és a csillagjósokét és a jósokét. és akik a méhéből idéznek. jósolt rólad a [Jesajas] Esaiásban ható erő. Egyiptom? Látnokaid és csillagjósaid.18. Ez azt jelenti. melyet hozzánk intéztél. hogy ettől az órától kezdve ne tudják előre jelezni a jövőt.

Az Ézsaiásban lévő erő előre jelentette rólad: „Mostantól kezdve nem fogjátok tudni. Amikor Mária ezt hallotta a Megváltótól. 30 . az hallja". 19. Jézus azt felelte Máriának: .Beszélj nyíltan és ne félj! Bármit kérdezel. mely most a te anyagtestedben van. és lábait imádván azt mondta: . mert te leszel a legnagyobb bőség és legmagasabb teljesülés. Jézus elé lépvén leborult előtte. ujjongott. Mária! Áldott vagy te az asszonyok között a földön.Jól mondtad. és engedd." Szabaóthtól. hogy megtudd. FEJEZET Amikor Mária elhallgatott. ahová mentél. Szabaóth. megjelentetem neked. mielőtt tovább beszélsz velünk a helyekről. hogy „akinek van füle. a jótól.Uram. Uram Jézus. hogy igédhez még egy kérdést tegyek fel. hallgass meg. kinek a szíve irányul vágya­ kozva a mennyeknek országára. mondtad nekünk. az igazságosság helyéről vett világosságerő által. hogy mit tesz az Úr. azt mondta 0: .

2 1. mert amikor az Első Rejtély parancsára erőt vettem. FEJEZET Mária így szólt: .Uram.Amikor a horoszkópcsinálók a sorserőket és a szférát balra fordult helyzetben találják. a horoszkópcsinálók és a jósok ettől az órától kezdve nem tud­ ják-e többé megmondani az embereknek. F E J E Z E T Amikor Jézus ezekkel a szavakkal végezte beszédét.Uram. De azoknál fognak erőt kölcsönözni. aminek meg kell történnie. Ha azonban a sorserőket vagy a szférákat jobbra fordult állapotban találják. vagy sem? Jézus így válaszolt Máriának: . amire a bukott angyalok tanítot­ ták meg őket. akik a tizenharmadik eonban vannak. és megmondhatják. akik ismerik az archonok és eonok mágiáját. ha ezeket a fekete mágiájukkal felidézik. akkor ezeket bölcsen és biztosan elvégzik. akik a tizen­ harmadik eon Rejtélyeinek mágiáját ismerik. mostantól kezdve el tudják-e végezni. erről a területről nem vettem el erőt. ahogyan kezdetben tették.20. akkor sem- 31 . akkor jóslataik helyesek lesznek. az emberek. újra Mária kérdezett: . ahogyan kezdetben terjedtek. Ha pedig azok mágiájának a Rejtélyeit idézik.Nem úgy fogják elvégezni. hogy mi történik velük? Jézus így válaszolt Máriának: . mert elvettem erejük egyharmadát. hogy a jó tetteket magakadályozzák. és a sor­ serők és szférák archonjainak mágiáját.

Aki pedig ki tudja számítani őket a megfordulás pillanatától. hogy mit tesznek. amit a dékánjaik­ tól kérdeznek. az pontosan ismeri a befolyásaikat és előre tudja jelezni a dolgaikat. mert ahhoz képest. három­ szögeiket és nyolcasaikat megfordítottam. Ehelyett nagy zavarba jön. ahogyan állásukat Jeu határozta meg. most másképpen néznek ki. Ha azonban a látnokok olyankor idézik a nevüket. alti tudja így észlelni őket. mivel befolyásaik. Aki tehát a pályáikat jobbra fordult helyzetükben nem ismeri fel. sőt veszélyeztetik magukat. négyzeteiket és más ábráikat. ha idézik az archonok neveit és balra fordult állapotban találják őket. négyzeteik. amikor hat hónapra a bal oldali pályáikra. hanem megzavarodnak. hogy teljesen megzavarodjanak. akkor nem fognak rájuk hallgatni. káprázatba és tévedésbe esik. mivel neveik balra nézve másak.mi igazat sem mondhatnak. befolyásaikat és állásaikat hat 32 . Most azonban hat hónapig balra. hat hónapig pedig jobbra nézetem őket. éppoly kevéssé a háromszögeiket. mint jobbra nézve! Ha akkor idézik őket. Ezen kívül azért hagyom a műveiket. A látnokok is. melyeket azelőtt a négyzeteikben. akkor nem nyilvánul meg nekik semmi igaz sem. az semmi igazat sem fog találni. most megfordítottam. s hat hónapig minden állásukat jobbra fordulva csinálják. négyzeteiket. hat hónapra a jobb oldali pályáikra hagyom irányulni őket. mindent pontosan meg tudnak mondani. amikor jobbra fordultan találják őket. mert a műveiket. amikor jobbra fordultak. háromszögeik és nyolcasaik a kezdettől mindig balra néztek. háromszöge­ ikben és nyolcasaikban balra fordulva végeztek. mert a befolyásaikat.

ahová szolgálatod alapján mentél. megengedem neked. hogy amit mondtál.Uram.hónapig balfelé elvégezni. melvik Rejtély késztetett téged az archonok és eonjaik és sorserőik és szféráik és rendjeik és minden területük megfordítására. hogy futásukban meg legyenek téveszt­ ve? Ezt a világ megmentése érdekében tetted-e velük. hogy az eonokban és szféráikban és mennyeik­ ben és minden helvükön lévő archonok megzavarodjanak és meg legyenek tévesztve. ahhoz egy kérdést tegyek fel. mielőtt tovább beszélsz nekünk a helyekről. aki Jézus minden szavát feljegyezte. hogy előadd. pályájukon való megzavarásukra. leborult előtte. Fülöp így felelt. amit mondani akarsz. és mondta Jézusnak: .Uram és Megváltóm. és lábait imádván [illetvén] így szólt: . Az irgalmas Megváltó válaszolt és azt mondta Fülöpnek: .Legyen. hagyj megszólalni. Fülöp lépett elő. hogy már a saját pályáikat se értsék meg. 22. FEJEZET Amikor Jézus befejezte a beszédet. vagy sem? 33 .

ha az eonok archonjai és a sorserők és szférák archonjai és minden területük és mennyük és eonjuk nem lenne megsemmisítve. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. bizony mondom nektek. létszámának betelése sokáig elhúzódna. Ezért fordítottam meg a pályáikat. s Jézus lábai elé borulva így szólt: . légy türelemmel irántam és engedd. hogy megzavarodjanak és felkava­ rodjanak. Hogy akiket meg lehet menteni. akik a Rejtélyek miatt a mennyek örököseinek számíta­ nak és a fénykincsben lesznek. s akiket nem mentenek meg. szám­ talan lélek ment volna tönkre.Mondj bármit. és a tökéletes lelkek.Pályáikat minden lélek megmentése érdekében fordítottam meg. Bizony. és kiadják az erőt. ha pályáikat nem fordítottam volna meg. hogy oly gyakran zaklatlak kérdésekkel. és mondta Fülöpnek és minden tanítványnak: . s én nyíltan megmagyarázom neked. azok gyorsan megtisztuljanak és felemeltessenek. az ékesen szóló és áldott. A Megváltó szánalommal felelt Máriának: . és nagyon sok idő menne veszendőbe. amely­ ből lelkeket csinálnak. És a lelkeknek hosszú ideig kellene ezen a világon kívül maradni. 34 .Uram. azok megsemmisüljenek. FEJEZET Jézus pedig felelt. 24. előlépett Mária. hogy hozzád szóljak.23. Ne haragudj. mely az ő világuk anyagában van.

Mária! Jó kérdést teszel fel. mind kötve voltak az ő köte­ lékeikben és szféráikban és lepecsételtségeikben.mivel pedig elviszi onnan.Mária így szólt Jézushoz: . s minden dologra gondosan rávilá­ gítasz. ki szokott menni az eonok és minden archon közé. s hallgassátok. Mindegyikőjük a rendjében maradt és a pályáján futott. ahogyan Jeu.Uram. a világosság felügyelője kezdettől fogva megkötötte őket. a szemük könnyéből és a testük verejtékéből. A gyorsító kiveszi az erőt az ő [az archonok] szájuk leheletéből. és milyen alakban tisztulnak meg hamar? 25. Halld hát Mária. És Melkhisédek. és kivonja az eonok minden archonjából és a sorserők és a szféra archonjából a megtisztított világosságot . hogyan késleltetik a lelkeket ezen a világon kívül. tanítványok: Mielőtt az eonok minden archonjának és a sorserők és a szféra min­ den archonjának átadtam az üzenetemet. Nem fogok többé semmit sem rejtegetni előletek. FEJEZET Jézus így válaszolt: . a világosság nagy átvevője [a tized behajtója] tökéletes számának az ideje. hogy köreiket gyorsabban fussák be. és megindítja fölöttük az idők gyorsítóját. amelyek a szférába és a sorserőkhöz vannak kötve. hanem mindent megjelentetek nektek az igazság szerint. Amikor aztán eljön Melkhisédek. azok felháborodnak -. a világosság átvevője megtisztítja ezeket az erőket és 35 .Kitűnő. ahogyan Jeu állította be őket.

akkor ezekből kivonják a fényerőt. hüllők. s leküldik ezeket az emberek világába. vadállat­ leikeket és madárleikeket. gyengék és erőtlenek lettek. Az eonok minden archonjainak szol­ gái pedig begyűjtik mindennek az anyagát. A nap kézbesítői ezt elkészítik és megőrzik. felfelé nézvén. Az ő körzetükben lévő világosságuk elalszik. és a megtisztult mindenséget gyorsan felemelik. lefogytak. állatok. a nagy világosságtisztító kézbesítőinek. A sorserő archonjainak szolgái. majd ezeket a lelkeket az emberek világába taszítják. ahogyan szokta. a világosság átvevője számjegyeinek száma teljes lett. úgyhogy kimerülnek. hogy Melkhisédek. mielőtt az erejüket csök­ kentették. 26. akkor. FEJEZET így szokták ezt elvégezni. akkor bennük az erő kezd megszűnni. megpil­ lantják az eonok pályáinak állását és a sorserők és a szféra konstellációját. Ott pedig lelkekké válnak. Ha pedig erőtlenek lesznek. háziállatleikeket. mígnem átadhatják Melkhisédek. meg az eonok alatti szféra archonjainak szolgái fogják ezt az anyagot. újra kijött. s így működtek. birodalmuk megsemmisül. hüllőleikeket. és bement mindazon archonok eonjai közé és a sorserők és a 36 . Amikor pedig időben észrevették.fényüket a világosságkincshez viszi. Anyagi élesztőjüket leviszik az eonok alatti szférához. Amikor a nap kézbesítői és a hold kézbesítői. ahogyan mondtam nektek. és az emberek. és csinálnak belőle emberleikeket. vadak és madarak lelkét csinálják belőlük azon szféra archonjai pályájának és fordulatuk állásának megfelelően.

szféra archonjai közé. és világosságukat a világosságkincshez hordja. mialatt fényruhám mérhetetlenül 37 . Most már a saját anyagukat zabálják. melyre az Első Rejtély parancsa szerint voltam hivatott. ahogyan mindig szokta. hogy uralmuk lehetőleg sokáig tartson. Amikor aztán megbízatásom (szolgálatom) szerint. Felháborgatta őket. s így már nem hagyták. a tizenkét eon archonjának kényurai közé jutottam. az anyaguk élesztőjéhez fordultak és ezt nyakalták. s oda hatott. 27. s hogy a tökéletes lelkek száma. hogy ne gyengüljenek le és ne erőtlenedjenek el és ne vesszen el az erejük és ne semmisüljön meg a birodalmuk. Melkhisédek pedig. felmentem. így azonnal szorult helyzetbe kerülnek és kivetik magukból az erőt a szájuk leheletével. bekebelezik. aki a világosságot kapja. FEJEZET Amikor az eonok archonjai és a sorserők és a szféra archonjai teljesen így működtek. És az eonok minden archonja és a sorserők és a szféra archonjai ekkor élesztőjük anyagához fordulnak. Zabálják tehát. és az erőket (lélekerőket). azért.akkor ezt tették két cikluson keresztül. a világosságkincshez tartozó lelkek száma a lehető leghosszabb ideig ne váljon teljessé. ezeket az erőket meg­ tisztítja. hogy körpályái­ kat gyorsan elhagyják. hogy ebből lelkek készüljenek a világnak. így hosszú ideig visszatartsák e világon túl . hogy ne menjenek tönkre. amelyek őbennük az erők. a szemeik könnyeivel és a testük verejtékével. hogy ebből az emberek világában új lelkek keletkezzenek. és nem hagyják már.

Az archonok megzavarodtak a pályáikon. és többé nem voltak képe­ sek megtisztított világosságuk élesztőjének anyagát enni. Az eonok archonjait és a sorserők és a szféra archonjait ezáltal nagyon megzavartam és tévedésekbe ejtettem. Úgy megbolygattam őket. és a tizenkét eon minden kényura együtt harcol­ ni kezdett fényruhám ellen. Köreiket kisebbre szabtam. Amikor elvettem erejük egyharmadát. ösvényüket könnyebbé tettem. s úgy intéztem. Az ő idejeiket és időszakaikat is lerövidítettem. Ádámász. nem tudván. hogy a Rejtélyeket kapó és a fénykincshez tartozó lelkek száma hamarabb váljon teljessé. hogy hat hónapig balra pillantsanak a négyzeteikre. s uralkodói helyzetüket lehetőleg sokáig fenntartsák. Amikor a kényurak meglátták a rajtam lévő nagy világosságot. Pillantásukat pedig másik rend felé fordítottam. Egész pályájukat és egész menetüket megfordítottam. mely így felgyorsult. hogy ezzel területeik létét meghosszabbítsák. Ha pályáikat nem fordítottam volna meg és idejüket nem gyorsítot­ tam volna fel. elfordítottam a szféráikat. hogy ki ellen harcolnak. hogy ezzel halogassák az uralmuk végét. egy ideig pedig jobbra nézzenek. hogy gyors tisztulás és gyors felemelkedés válhasson lehetővé. Ezt tették. hogy egy ideig balra. az Első Rejtély parancsára megfordítottam eonjaik pályáit és futását. s meg akarták ragadni. Mialatt ellenkeztek és a világosság ellen harcoltak. akkor egyetlen léleknek sem adták volna meg a világrajövés 38 . és menetüket felgyorsíttattam. a nagy kényúr. háromszögeikre és nyolcszögeikre. ahogyan azelőtt volt. meg sorserőik és szférájuk pályáját. háromszö­ gekben és nyolcszögekben.ragyogott. hogy mostantól kezdve nem voltak képesek az anyaguk élesztőjéhez folyamodni és azt enni. hogy hat hónapig jobbra nézzenek a befolyásaik következményeire a négyzetekben.

ők és velük vadházasságban élő társaik. Amikor a rajtam lévő fényruhát látták. akkor egyetlen anyagban született lélek se menekülhetne meg. hogy ezeket a nagy üdvcselekedeteket megjelentetted nekünk. imádták a fényruhát és így kiáltottak: „Hogyan mehe­ tett át a mindenség Ura közöttünk a mi tudtunk nélkül?" 39 . az ő angyalaiknál és arkangyalaiknál. és sok lelket semmisítettek volna meg. mert ezek a kiválasztottak.lehetőségét az anyaguk hulladéka miatt. amik történtek velem a tizenkét eon archonjainál és minden archonjaiknál és uraiknál és hatalmasaiknál. mindegyik megpillantotta a neve Rejtélyét a fényruhámon. akik részesülnek a Rejtélyekben. a tanítványok egyszerre borultak le. s őt imád­ ván azt mondták: . Ezért mondtam egykor nektek: „de a választottaim miatt megrövidí­ tettem azokat a napokat. Amikor Jézus így szólt. Csökkentettem tehát az időket és időszakokat a tökéletes lelkek szá­ ma miatt.Áldottak vagyunk mindenek előtt az emberek között. Ez a válasz részletes kérdésedre. és azt mondta tanítványainak: . Mind leborultak. mert egyébként egyetlen lélek sem menekülhet­ ne meg".Halljátok a dolgokat. FEJEZET Jézus folytatta beszédét. hanem mindet megemésztené az archonok testében lévő tűz. Ha az idejüket nem rövidítettem volna le. melyet maguk ettek volna meg. 28.

mint az archonok abban az órában. FEJEZET Ezután az történt. önmagukat nemzetteik és nemzetteik. hat hónapig balra fordulva a négyzeteikben. maguktól félrehúzódtak és megnyíltak előt­ tem. négyszögeikre és más aspektusaikra. egyszóval a nagyjaik mind látták. Bementem a tizenharmadik eonba és ott találtam PlSTIS SOPHIÁT a 40 . három­ szögeikben és más aspektusaikban. Amikor elértem a fátylaikat. az isteneik és fényszikráik és csillagaik. az ő nemzetleneik. 29. További hat hónapig pedig jobbra pillantottak a háromszögeikre.És együtt dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét. s a föld halott lakóihoz voltak hasonlók. hogy imádják a nevük Rejtélyét a ruhámon. Bámulták a nevük Rejtélyét a ruhámon. hogy a tizenkét eon minden lakója kötve volt a rendjében. Imádattal nézték azonban némi távolságból. Amikor elhagytam azokat az eonokat. amikor elvettem az erejüket. hogy a kényurak ereje az ő helyeiken megcsap­ pant. de erre nem voltak képesek a rajtam lévő nagy fényesség miatt. mind összeestek az eonjaikban erőtlenül. Elgyengültek. hogy felszálltam a tizenharmadik eon függönyeihez. akikben már nincsen lélegzet. s emiatt rettenetesen megijedtek. És mind az ő háromszor-hatalmasaik és nagy ősatyáik. így tisztelték meg a fényruhámat és dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét. így járnak most a sorserőkben és a szférában lévők a pályájukon. s megpróbáltak közelebb kerülni. Műveiket most már az én utasítá­ som szerint végezték. Amikor ez történt a kényurakkal az archonok között. úgy volt.

amelyeket Authádésztól. Mert ő azelőtt a magasság területén volt. láthatatlan Ősatva és a két Háromszor-hatalmas sugárzott ki önmagából. meglátott rendkívül ragyogó. akkor elmondom majd annak a Rejtélyét. rápillantott min­ den archon a két nagy Háromszor-hatalmasnál. a tizenharmadik eonban. Mert PlSTlS SOPHIA [PlSTlS SOPHIA] Láthatatlana. aki a párja. És azok közül senki sem volt vele. amelyeket a nagy. Amikor kitartóan dicsérte a magasabb világosságot. 41 . az egyik háromszor-hatalmastól szen­ vedett el. hogy nem vették fel a tizenharmadik eonba. Amikor annak kiterjedéséről beszélek veletek. Nagyon búsult a kínok miatt is. hogy ez hogyan történt Úgy volt. Ruhám világosságára pillantva meglátta rajta a neve Rejtélyét és ennek a Rejtélynek egész fényességét. az ő magasabb helyére. meg a többi 22 kisugárzás együtt az a 24 kisugárzás. nagy izgalom fogta el. mérhetetlen fényességemben. De a magasabb világosságot dicsérte. Ott ült és gyászos hangulatban szomorkodott. valamint a többi 22 láthatatlan kisugárzás és pár-társa. amelvet meglátott a fénvkincs fátylán.tizenharmadik eon alatt teljesen egyedül. és az ő [emanáció]. hogy amikor PISTIS SOPHIA PlSTlS SOPHIÁVAL.

.

hanem a magasba akart feljutni és őfölöttük lenni. Háromszor-hatalmas Authádész is. a harmadik Háromszor-hatalmas a tizenharmadik eonból. Erre azonban nem volt képes. hogy oda jusson. akkor az történt. meggyűlölték őt a tizenkét eonban lévő archonok. és így szólt: . mert már nem az ő Rejtélyeiket teljesítette. amikor az archonok adják le a tisztájukat. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. a nagy Láthatatlan 24 kisugárzásával. az alatta [PISTIS SOPHIA alatt] lévők. PISTIS S O P H I A TÖRTÉNETE PISTIS SOPHIA maga is a 24 kisugárzás egyike. így meglátta a véreivel. Akkor miért nincsen az ő helyén? Mert azt mondod. Amikor folvtatottan a magasban lévő helyet dicsérte. amelvet a fénykincs világosságfüggönvében látott. mivel ő akart uralkodni az egész tizenharmadik eonon és az alatta lévőkön. és azt mondta tanítványainak: . hogy az Első Rejtély parancsára PlSTIS SOPHIA fénykincs függönyének világosságát és arra vágyott. Amikor aztán a tizenkét eon archonjai nagyon haragudtak PlSTIS SOPHIÁRA. akkor a nagy 44 . Jézus válaszolt. De ettől kezdve nem végezte már a tizenharma­ dik eon Rejtélyét.Uram. aki engedetlenségében nem sugározta ki ereje egész megtisztított részét. sem pedig a világossága tiszta részét nem adta le abban az időpontban. Éppígy gyűlölte őt a nagy.30. hanem annak a magasban lévő világosságnak hódolt. Ezért haragudtak rá és gyűlölték őt. hogy hogy a tizenharmadik eon alatt találtál rá. láthatatlan test­ a magasba pillantott.Amikor PISTIS SOPHIA a tizenharmadik eonban volt. és rettenetesen gyűlölték őt. előlépett Mária. egyszer azt hallottam tőled. aki fölöttük volt.

Ekkor pedig Authádész kisugárzott [teremtett] önmagából egy orosz­ lánarcú nagy erőt. és nagyon gyűlölte a világossághoz akart menni. állandóan búsult. s arra csábította. anyagi. nagyon hatalmas lényt. mivel PISTIS SOPHIA azt ter­ vezte. melyek fölöttük voltak. hogy a nagy Három­ szor-hatalmas Authádész. amelyet látott. 45 . majd pedig oda akarjon jutni. És gyűlölték őt az eonok kapuinak Őrei is. hogy a magasságokhoz megy fel. üldöz­ ni kezdte PISTIS SOPHIÁT a tizenharmadik eonban. mely magasabban hogy elrabolják az erejét. És gyűlölték őt az archonok. amelyek továbbra is megmaradtak az ő Rejtélyeikben. a Három Háromszor-hatalmasak egyike. s így ott lehessen majd a világosságát elrabolni. SOPHIA SOPHIÁRA. s mert ezenkívül abbahagyta az ő Rejtélyeiknek az elvégzését. Aztán az történt az Első Parancsolat utasítására. meg a benne lévő anyagból [saját magából] teremtett egy csomó más. Ezeket leküldte a lenti körzetekbe. a káosz területére.Háromszor-hatalmas Authádész is melléjük szegődött (akiről az előbb beszéltem nektek). hogy onnan leselkedjenek és támadjanak PISTIS SOPHIÁRA. és a fényt kereste. s ott Authádész oroszlánfejű világosságere­ jét pillantsa meg. mert PlSTIS volt őnáluk. s ő is haragudott PlSTIS őt. hogy lenézzen az alsó körzetek felé.

s amely a fénykincs függönvéből való. FEJEZET Erre az történt. melynek egyik fele tüzes. Nem tudta. anvagát pedig a káoszhoz taszí­ tották. És azt gondolta: leszállok oda pártársam nélkül. 46 . hogy PlSTIS SOPHIA lefelé nézett. és az orosz­ lánfejű nagy világosságerő elnyelte a Kiszűrte SOPHIA SOPHIÁBAN lévő világosságerőket. amelyet először a magasságban pillantott meg. erő továbbra is állandóan magához vette a fényerőt a Authádész minden anyagi ereje körülzárta SOPHIÁT mialatt és zaklatta őt.31. hanem azt hitte. akiről gyakran beszéltem nektek. hogy magához vegye. magamhoz veszem azt a fényt és csinálok belőle magamnak fényeonokat. és meglátta annak a vilá­ gosságerejét a lenti körzetekben. mivel dicsőségre pályázott. Ekkor üldözték őt az eonok archonjai és haragudtak rá. Ezen felül az oroszlánfejű fény­ SOPHIÁBÓL. odalépett az oroszlánfejű világosságerőhöz. 0 pedig leszállt a tizenkét eonból is egészen a káosz körzeteibe. Ezzel a gondolattal ment le a helyéről a tizenharmadik eonból a tizen­ két eonhoz. hogy abból a világosság­ ból származik. másik fele sötét: ez Jaldabaóth. hogy ez a Háromszor-hatal­ mas Authádész világosságereje. világosságát és elnyelte. A káoszban ebből egy oroszlánfejű archon keletkezett. Erre azonnal körülfogták őt Authádész anyagi lényei. hogy azokkal sikerüljön felmenni a Világosságok Világosságához a magasságok magasságaiba. Ettől SOPHIA nagyon gyenge lett.

és nem tudtam elmenekülni és visszatérni az én területemre. mert azt hittem. hall­ gasd meg most. a vezeklésemet! Ments meg. láttam ott egy világosságot. elvették tőlem. és a világossá­ got. És töredelmességének a következő sza­ vakkal adott kifejezést: 1. Alaptalanul gyűlöltek engem. hogy azok nem jönnek a segítségemre. akiben kezdettől fogva hittem. holott én velük semmi rosszat sem tettem. 2. s amelyben hitt. Lenéztem az alsó területekre. ó. mert Authádész minden teremténye szorult helyzetbe hozott engem. Amikor pedig Authádész teremt­ ményei látták az eonok archonjainak kárörömét. 47 . melyet én nem őtőlük vettem. ó Világosság. Igazság Világossága. láttam az eonok minden archonját lenézni rám és kinevetni engem. Most pedig. amelyet kezdetben látott. s magamhoz veszem azt a világosságot. hangom azonban nem hatolt ki a sötét­ ségből. És a magasba pillantottam. hogy a fény. Világosságok Világossága. ó Világosság. és az oroszlánfejű erő elra­ bolta a bennem lévő világosságomat. amiben hittem. A teremtmények ekkor felbátorodtak és rám rohantak.32. 3. hogy én ártatlanul cselekedtem. és azt gondoltam: lemegyek arra a helyre. 0. FEJEZET PISTIS SOPHIA hangosan kiáltott a világosságok világosságához. segítségemre siessen. De a sötétségbe kerültem a káoszban lent. mert gonosz gondolatok folytak belém! 2. hogy az oroszlánfejű erő a tiéd. tudták. Elkövetett bűnöm így nyilvánvaló neked. és a magasba néztem fel. 5. És mentem. És segítségért kiáltottam. tudod.

11. hogy ez a sötétség lehúzzon engem. mert nagy a te irgalmad. 9. és akik a Rejtélyrendjeik­ ben maradtak. 13. megváltassak Authádész teremtményeitől. aki nem teljesítette a parancsodat. 14. ó. És minden archon és eon gúnyolt engem. ahol a szégyen borít engem. És az eonok kapuőrei kerestek engem. amelvek gonoszságokkal szorongatnak engem! 15. 12. Világosságok Világossága. s ne hagyd. mert a te világosságodban kez­ dettől fogva hittem! 0. Haragszik rám. és hittem benned. Ments ki e sötétség anyagából. erők világossága. Ne hagyj a szükségben. 10. Mert miattad. hogy el ne merítsenek benne tel­ jesen. Ez történt velem. akkor hallgass meg engem igazán és ments meg. Eljött rám Authádész haragja. hogy erőmet a káosz betemesse! 48 . hogy sugározza ki alkotása erejét. kigúnyoltak engem. mert az ő eonjában voltam. Én pedig ott voltam.6. Ne hagyd. és nem szolgáltam az ő Rejtélyét. Én azonban pillantásomat hozzád emeltem a magasságba. mert forrón vágyakozva a te lakhelvedet kerestem. Világosság. ó. a te világosságod miatt kerültem e szorult helyzetbe. A te világosságod utánzata miatt idegenedtem el testvéreimtől. Ha lennél oly jó. a Lát­ hatatlanoktól és Bárbelo nagy alkotásaitól. ne hagyd nélkülöznöm az én világosságomat! 7. hogy ez az oroszlánfejű erő elnyelje egész erőmet! Ne hagyd. Uram. ó. és eljönnél most megmenteni engem. siránkoztam és a világosságot kerestem. Most viszont a káosz sötétségében vagyok leverten. melyet a magasságban láttam. Uram.

Zárd ki őket az ő istenük. hagyd elbukni őket. Vártam pár­ társamat. És ami­ kor az erőmet kerestem. Authádészük területéről. sötétséget adtak nekem. aki azt hitte. hogy ezt a gonoszságot magától tette.16. melyet elvettek tőlem! Akik ezt tették velem. Most pedig. mert nagyon kínlódom! 18. hogy tehetetlen lenne velem szemben. mert balzsam a te kegyelmed! Pillants le reám a te Világosságod nagy irgalmával! 15. hogy ne juthassanak vissza az ő Authádészük területére! 23. Hallgasd meg hamar az imádságomat. akik gyűlölnek engem. ha nem a te parancsodra lennék megalázva! 26. hogy eljön-e küzdeni értem. amit Authádész teremtményei hoztak rám. Bosszuld meg rajtuk. Ne fordítsd el az orcádat tőlem. 20. hogy mindig a káoszt lássák és a mennyeket sohasem! 24. a sötétség és az anyag. Hallgass meg. 21. mert istentelen és arcátlan az ő istenük. és erőt ad nekem. ó. A saját bosszújukat ereszd rájuk. Amikor a világosságot kerestem. Járj el velük tetszésed szerint. s a teremt­ ményeit mostantól kezdve ne hagyd az ő helyeikre jutni. Maguk gabalyodjanak bele. de nem találtam őt. Erőm kipillantott a káosz és sötétség közepéből. azok nyilvánvalók előtted. Mert amikor te a parancsolatoddal megaláztál. anvagot adtak nekem. Válts meg az archonok miatt is. és mentsd meg az erőmet! 19. őket magukat buktassa el. mert isme­ red szorult helyzetemet és kínomat és erőm szükségét. világosság. Hadd maradjanak a sötétségben és ne lássák meg a világosságot! Tedd. s ítéleted ragadja meg őket! 25. nem tudván. 22. annál inkább üldöztek engem. s teremtményei a megaláztatásomat szenvedéssel toldot­ ták meg. Vártam. 49 . de nem jött. hogy jön. ó Világosságok Világossága.

Dicsérjék hát minden anyagok lelkei. 28. akik megtisztítják magukat és a világosságukat. És azoknak a lelkei. 50 . aki benned és velem van. És ne hagyd. 34. 32. ami bennük van. így hát. és akik a Rejtélyeket az Ö nevében kapták. mely bevezet a világosság kapuin. 29. és minden. Mert elvették tőlem az én világosságomat. Világosság. akik a Rejtélyeket megkapják. úgy hogy a világosságban hamar Rejtélyeket kapja­ nak. ne hagyd őket feljutni a tizenharmadik eonhoz az igazságosság területére. És ne hagyd azokhoz számítani őket. 31. Világosság. Keressétek a világosságot. és nem hagyja meg őket tisztátalanoknak. Mivel ebbe a helyzetbe juttattak engem. és minden megmentett lélek ott fog lakni és azt örökli. és újra zaklattak. Örüljön minden anyag. Mert a világosság meghallgatta az anyagokat. akik töredelmesek. Mert Isten megmenti a lelkeket minden anyagokból. És egy város készül a világosságban. 35. a dicsőségben. Világosságerőt vettek el tőlem. hogy azokhoz számítsanak. Világosság. ó. ó. akik sietnek megbánni.27. és hiányolom az én világosságomat. ó. hogy bennetek lévő lelketek ereje éljen! 33. mihelyt azok mond­ ják ki. s akik ennek a világosságát megtisztítják. Dicsérő himnuszom tetsszen meg neked. minden eonok Urát. 30. ott fognak időzni. dicsőítem a te nevedet. mint vala­ mi kitűnő Rejtély. 36. És eredeti erőm kezd kimerülni bennem. hogy minden ben­ nem lévő fényemet elvegyék.

33. hatalmasak a vesztemre törők. Isten. 3. Mert teéretted viselek gyalázatot. A te szellemed. te tudod az én balgatagságomat. és hallok az én világosságerőmmel. Ne szégyenüljenek meg miattam. Mária lépett elő újra. 6. mely velem van. Az Abisszusz mély sarába estem be. 51 . ó Uram. Elfáradtam a kiáltásban. hol meg nem állhatok. fene­ ketlen tengerbe jutottam. és mindent megmondott. 8. azt követelik tőlem. akik tebenned remélnek. várván Istenemet. bűne megbánásával kapcsolatban. 0. felébresztett engem. akik ok nélkül gyűlölnek engem.Ezt a magasztalást mondta akinek van füle. Engedj felszólalni PlSTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA első esdeklése alkalmából. kiszáradt a torkom. 4. erőknek Ura! Ne pironkodjanak miattam. és az én bűneim nyilván vannak előtted. Amit nem ragadtam el. amikor bűnét megbánta. és az áradat elborít engem. zsoltárban: 1. és így szólt: . erők Istene! 7. Izraelnek Istene.Uram. az én világosságban-lakómnak vannak fülei. és anyám fiai előtt jövevénnyé. 5. az hallja. akik téged keresnek. Nos. Uram. ami történt vele. Szemeim elbágyadtak. Többen vannak fejem hajszálainál. mert a vizek a lelkemig hatottak! 2. A te világosságerőd erről prófétált egykor Dávid által a 69. Atyámfiai előtt idegenné lettem. ó Isten. Szabadíts meg engemet. és borítja pironság az én orcámat. akik ellenségeim alaptalanul. FEJEZET Ezek után azt mondta Jézus a tanítványainak: .

23. És ne rejtsd el orcádat a te szolgádtól. megtorlás és bosszúságuk. te tudod. Uram. a te gyalá­ zóidnak gyalázásai hullanak reám. hogy el ne süllyedjek. és a veremnek szája be ne záruljon fölöttem! 16. 22. Mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem.9. Siess. Legyen az ő asztaluk előttük csapdájuk. és kigúnyoltak engem. de nem találtam. és szomjúságomban ecettel itattak. és a te haragodnak búsulása érje utol őket! 52 . Tedd az ő derekukat mindenkorra roskataggá! 24. Jól ismered minden szorongatómat. hallgass meg engem. Hallgass meg engem. Uram. s az is gyalázatomra vált. szégyenemet és pirulásomat. 12. hadd szabadul­ jak meg gyűlölőimtől és a feneketlen vizekből! 15. de hiába. vigasztalókra. 21. Ments ki engem az iszapból. jókedvednek idején a te kegyelmednek sokaságához képest hallgass meg engem a te megszabadító hűségeddel! 14. őrizd meg az én lelkemet. Az én ellenségeimért szabadíts meg engem. 20. Böjtöléssel gyötörtem a lelkemet. A kapuban ülők rólam fecsegnek. A gyalázat megtörte a szívemet. az én gyalá­ zatomat. mert szorong az én lelkem! 18. 11. Hogy el ne borítson a vizek árja. 13. ó. 10. Gyászruhát öltöttem. és el ne nyeljen az örvény. Sőt ételemben mérget adtak nekem. Lelkemmel pedig hozzád imádkozom. Ontsd ki a te haragodat reájuk. és a borozók rólam énekelnek. mert balzsam a te kegyelmességed! A te irgalmasságodnak sokasága szerint tekints reám! 17. Vártam a részvétre. és váltsd meg azt! 19.

és a te igazságodra ne jussanak el! 28. Mert akit te megvertél. és megépíti Júdának városait. 53 . Látják ezt majd a nyomorúságban lévők és örülnek. És ez kedvesebb lesz az Úr előtt a vidáman ugráló fiatal bikánál. A te üdvösséged. és a foglyokat nem veti meg. és az ő hajlékukban ne legyen lakó! 26. 27. akik szeretik az ő nevét. óvjon meg engem! 30. szedd össze bűneiket. Álnokságra álnokságot halmoznak. és a tőled sújtottak fájdalmát szólják meg.25. 31. És az ő szolgáinak ivadékai öröklik azt. Mert megmenti Isten a Siont. 34. 32. Dicsérjék őt az egek és a föld. Dicsérem az Istennek nevét énekkel. és az igazak közé ne íras­ sanak! 29. Legyen az ő palotájuk puszta. Isten. ó. a tengerek és ami csak mozog azokban! 35. azt üldözik. hogy a ti lelketek megelevenedjék! 33. Töröltessenek ki az élők könyvéből. és abban laknak majd. Én pedig nyomorult és szenvedő vagyok. és magasztalom hálaadással. hogy ott lakozzanak és örököljék! 36. Keressétek Istent. Mert meghallgatja az Úr a szegényeket.

így szólt: . ne hagyj engem az időm beteljesüléséig a sötétségben! 2. FEJEZET Jézus folytatta.PISTIS SOPHIA ekként folytatta dicsérő énekét második esdeklést mondván: 1. 54 . FEJEZET Miután Mária a tanítványok körében ezeket mondta Jézusnak. ó. Mert te vagy az. mert te meg fogsz váltani engem és elvezetsz a te eonjaid magasságába! 4. benned bíztam. és így szólt: . ez PISTIS SOPHIA megbánása Rejtélyének megoldása. Világosság. Világosságok Világossága.Nagyon jó. ó. A te világosságod ereje mentsen meg és vigyen engem a magasabb eonokhoz. így szólt: . te vagy a mindenben boldog teljesség. ennek az oroszlánfejű erőnek a kezé­ ből és az isteni Authádész teremtményeinek [kisugárzásainak] kezéből! 5.34. Szabadíts meg. 35. akit minden nemzetség boldognak fog mondani.Uram. Mária! Bőségesen áldott vagy te. Segíts rajtam és ments meg a Rejtélyeid által. Világosság. 0. akiben hittem és kezdettől fogva bíztam. Amikor Jézus ezt hallotta Máriától. hajtsd hozzám füledet és válts meg! 3.

PISTIS SOPHIA fordult magasz­ 55 . Világosság! 8. kigúnyoltak az eonok archonjai és azt mondták: „Abbahagyta a Rejtélyét. Te vagy a Rejtélyem. és az erőmet ellenőrizték. és kezdettől fogva bíztam a világosságodban. essenek el és erőtlenedjenek el! Akik el akarják venni a világosságerőmet. Amikor pedig benned hittem. ne hagyj el. Akik az erőmet akarják elrabolni. 9. mellyel taló énekkel a Világossághoz. Ezért tehát. ó. Győz­ zük le és vegyük el tőle a maradék világosságot is!" 12. Mialatt azt mondják egymásnak: „A Világosság elhagyta őt. azokat borítsa be a sötétség és essenek áldozatul a kimerülésnek! Ez tehát a második megbánás. 7. Világosság! 10. Szájam tele van dicsérettel." Te vagy a megmentőm és megváltóm. 11. Ezért. és ments ki az irgalmatlanok kezéből! 13. Világosság. ó.6. ne hagyj sorsomra! Fordulj hozzám. Megteremtésem pillanatától kezdve hittem benned. ó. Mert Authádész minden teremtménye elrabolta egész világosság­ erőmet és körülzárt engem. ne hagyj a káoszban időm teljesüléséig. El akarták venni minden világosságomat. hogy mindenkor a te dicsőséged Rejté­ lyét zengjem. ó. ó. És te magad sugároztál ki engem. Világosság. Világosság.

Uram. anyámnak méhéből te vezettél ki engem. azt mondta: . mondd ki az ehhez a megbánáshoz illő gondo­ 56 . ne szégyenüljek meg soha! 2. Mert te vagy az én reménységem. az lépjen elő és beszéljen. Uram Istenem. én bizodalmam gyermekségemtől fogva. mit mondok az ő megbánásához! A te világosságerőd prófétált egykor Dávid által a 71. Én Istenem. tebenned bízom.36. A te igazságod szerint ments meg és szabadíts meg engem. zsoltárban az ő megbánásáról: 1. ó. mert nem hagy minket szóhoz jutni. Jézus felelt. FEJEZET Amikor Jézus így szólt a tanítványaihoz. ahová menekülhessek. Most pedig látom az erődet benned. Légy erősségem és sziklaváram.Értitek-e.Akiben szellemének [pneyma/pneuma] ereje felgerjed. és így szólt tanítványainak: . hogy megérti az Én szavaimat. és így szólt Jézushoz: . 6. Gondolkodásom mindig reád irányul. és ezt mondta Jézusnak: . a hamisnak és kegyetlennek markából! 5.Uram.Halljad. Péter pedig felelt. annyit beszél. PISTIS SOPHIA esdeklése Rejtélyének meg­ oldását. szabadíts meg engem a bűnösnek kezéből. Istenem. Reád támaszkodtam születésem óta. 0. Akkor hát Péter. mert kőszálam és menedékem vagy te! 4. Péter. nem állhatjuk ezt az asszonyt. hogy megérted latot testvéreid előtt. hajtsd hozzám füledet és tarts meg engem! 3. mit beszélek hozzátok? Ekkor előugrott Péter. Uram.

FEJEZET És a Megváltó válaszolt. minden napon a te dicsőségedet zengem. mert nincs aló megszabadítsa! 12. hogy mint szellemi [pneuma­ tikus] embereket a plerómában tökéleteseknek nevezzenek titeket. Bizony. ne hagyj el engem! 10. bizony mondom nektek: bőségesen teljessé teszlek titeket a Rejtélyekben a legbelsőbb Rejtélyeitől a legkülsőbb Rejtélyeiig. Az Isten elhagyta őt! Kergessétek és fogjátok meg. ó. Péter. így szólván Péterhez: . Boldogok vagytok ti minden emberek előtt a földön. Uram. Megtelik szájam dicséreteddel. Eltökélek titeket a szellemmel [pneumával]. és enyésszenek el akik lelkemet rágalmazzák! Borítsa szégyen és gyalázat azokat. 8. együtt tanácskoznak. Szégyenüljenek meg. PISTIS SOPHIA által kifejezett második megbánás meg­ 37. Én Istenem. mondván: 11. Mert rosszat beszélnek rólam ellenségeim. Ne vess el engem az én vénségemnek idején. mert ezeket a rejtélyeket megnyilvánítot­ tam nektek. akik vesztemre törnek! Ez tehát a oldása. siess a segítségemre! 13. de te vagy az én erős bizodal­ mam. 9. te vagy a megváltóm. ez az ő megbánásának megoldása. 57 . és akik lelkemre törnek. mikor elhuny az én lelkem.)ól van. Mintegy csudává lettem sokaknak.7.

bizony mondom nektek: részesítelek titeket minden Rejtély­ ben. akik az erőmet akarják elrabolni! 3. te vagy a megváltóm és megmentőm. és akiket a földön nem fogadtok be. ó. Világosság. akik szorongatnak engem. erők világossága. 58 . Hamar szabadíts meg ebből a káoszból. melyet elvettek! És az erőre éhezem. Kerüljenek szükségbe és sötétségbe. Világosság. tarts meg és válts meg engem! 2. hogy akiket a földön befogadtok. De hallgassátok meg a és így szólt: 1. 4. mert hiányzik az én világos­ ságom. minden rejtélyben Atyám területeiről és az Első Rejtély minden terü­ letéről. Harmadik esdeklésével folytatta töredelmesen. mondván: Legyőztük őt. 0. És akik a te Rejtélyedre vágynak. azok Atyám birodalmából is kitaszíttassanak. amit elraboltak tőlem. mindig azt kiáltsák: „Éljen a Rejtély!" 5. akik el akarják venni tőlem a világosságomat! Térjenek be a káoszba és szégyenüljenek meg. ó. Világosság! PISTIS SOPHIA minden bűnbánó énekét.Bizony. azok örüljenek és ujjongjanak. Akik azonban a világosságot keresik. Hamar váljanak sötétséggé. 0. azok a magasság világosságában is befogadtassanak. Ments meg most tehát.

akik azzal gúnyolnak. Mielőtt Jézus befejezte volna. 59 . ó. és mély alázattal. De örüljenek és örvendezzenek majd benned mindazok. a te világosságerőd egykor Dávid által prófétált a 70. segedelmem és szabadítóm vagy te Uram: ne késlekedj! Ezt jelenti tehát a PISTIS SOPHIA harmadik vezeklő éneke. Jézus pedig megfogta Márta kezét. nagyszerű! 4. és mondja ki a esdekléséhez illő gondolatot. Márta. Uram. így szólt Jézushoz a tanítványok körében: bűnbánó énekét illetően. aki alázatos. leborult a lábai előtt. akik a te üdvösségedet szeretik: Éljen az Isten! 5. Hirdesd ki tehát . Szégyenüljenek meg és piruljanak. az én segítségemre siess! 2.PISTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA esdeldése gondolatának megoldását. lépjen elő. akik keresnek téged! És ezt mondják majd szüntelen.Ez PISTIS SOPHIA harmadik bűnbánó éneke. te boldog vagy. Isten. hogy: kitűnő. Én pedig szegény és nyomorult vagyok: siess hozzám. hagyj magyarázatot adnom a SOPHIA PISTIS esdeldéséhez. amikor a mennyeket dicséri. Uram. mert irgalmasságot nyer. megcsókolta azokat. az én szabadításomra. Hátráljanak meg és szégyenüljenek meg. Akiben felébredt az PISTIS SOPHIA ismeretre alkalmas szelleme. ó.Uram irgalmazz és szánj meg. Márta pedig válaszolván. zsoltárban: 1.38. sírva azt mondta: . Nos. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta a tanítványainak. így szólt: . Isten. és így szólt: .Boldog. akik a lelkemre törnek! 3. előlépett Márta.

A Rejtélyt. amelyre építek. . hanem védj meg.Kitűnő. és így szólt tanítványaihoz: . Mert az én időm szellőként illant el. És szolgalénv [dékán] lettem. Elrabolták a világosságomat és az erőm kiszáradt. nehogy szorongatóim azokat is elvegyék tőlem. és szép.39. és hagyd eljutni a hangomat a te lakóhelyedhez! 2. FEJEZET Amikor Jézus ezeket hallotta Mártától. 8. s mulandó anyag lettem. Jézus folytatta a beszélgetést.PISTIS SOPHIA a negyedik esdekléssel folvtatta. 7. mely anyagi testben lakik belső világosságerő nélkül. Furcsa [idiotikus. Authádész teremtményei beszorítottak engem. 4. A félelem zsibongása és Authádész erőszakossága miatt bennem az erő megcsappant. mielőtt másodszor is megkínozta őt az oroszlán kinézetű erő és az anyagi teremtmények. melvet azelőtt teljesíteni szoktam. Világosság. hallgasd meg a panaszomat. Ellenségszellemmé [antimimon pneuma] lettem. és társpárom azt mondta magának: 9. 6. amikor hozzád könyörgök! 3. 0. 5. démonszerű lény lettem. aki magányosan lóg a levegőben.A világosság helyett káosszal töltötték meg őt. 60 . elfelejtettem [elhanyagoltam]. hogy elrabolják a maradék világosságát. melyeket Authádész a káoszhoz küldött. Anvágom verejtékét és anvagi szemeim félénk könnyeit megettem. istentelen]. A következő vezeklő éneket mondta tehát: 1. amikor engem kínoznak! Hamar ments meg ebben az órában. mely belső világosság nélkül lakozik az anvagban. Ne rejtsd el fényorcádat előlem. így szólt: . Márta.

16. Te azonban. Uram. 14.10. És ez az az idő. Most tehát. 19. Az én erőm megkristályosodott bennem. és hazavitelre keresed a szorongatottakat. 13. Eljött az időm. Világosság. Mert a Világosság lepillantott az ő fénymagasságából. 11. az teljesült. és a lélekerőt megváltsa kötöttségétől. És a tizenharmadik anyag-eon minden kisugárzása rettegni fog a te fényrejtélyed előtt. az egeket fogja magasztalni. keresd az erőmet és a bennem lévő lelket. és lesüllyedtem. 61 . És nem hagyja figyelmen kívül a megbánásukat. ó. Ez tehát a Rejtély. és a Rejtélyét az erőbe fektesse. A te parancsolatod küldött le. mint a káosznak egy ereje. 18. Mert a te Megváltóid keresik az én lelkem erejét. Le fog pillan­ tani az egész anyagra. 15. amikor erőmet és lelkemet újra keresed. Mert az Úr keresni fogja a lélekerőtöket. Ezek jöttek rám. mivel a szám teljes lett. az örök világosság vagy. hogy keresni fogsz engem. Hogy a világosság az ő nevét a lélekbe. 20. 17. hogy azoknak a bűnbánó énekére nézzen. mely példa lesz a jövendő nemzedékeknek. 21. És a te határozatod. mely akkor születik. hogy mások magukra ölthessék az ő [meg­ tisztított] tiszta világosságukat. Amit nyomoromban rám parancsoltál. hogy itt vagyok. a te parancsolatod szerint és a te parancsodra. ó. Hogy a megbéklyózottak sóhajtozását meghallgassa. Megnyilvánította az ő Rejtélyét. hogy az anyaga is megmentessék. Akkor pedig az anyagi eonok minden archonja félni fog a te vilá­ gosságodtól. Világosság. amelyet elhatároztál. akik a lenti területeken vannak. kelj fel. A nem pedig. 12.

mint a magányos madár a háztetőn. üszkösök.Ez meg. Mert elenyésznek az én napjaim. mint valami tűzhely. adj engedélyt nekem megoldására. hajtsd hozzám a te füledet. Uram. az értse PlSTIS SOPHIA negyedik esdeklésének esdeklő ezt az esdeklését illetően a te Dávidban lévő világosságerőd prófétált a 102. mint kuvik a romokon.Uram. hallgasd meg az én imádságomat. és kiáltásom jusson tehoz­ zád! 2. mert kenyerem megevéséről megfeledkeztem. és így szólt: .Megparancsolom és megengedem neked énekének magyarázatát. Most pedig aki megérti. mint a füst. 5. zsoltárban: 1. és csontjaim. 4. Amikor Jézus ezeket mondta. mikor kiáltok. Ne rejtsd el a te orcádat tőlem. János válaszolt. így szólt: . olyanná lettem. megcsókolta Jézus keb­ lét [imádta Jézus szívét] és így szólt: . Nyögésemnek szavától csontom a húsomhoz ragadt. 7. 6. Hasonló vagyok a pusztai csókához. hamar hallgass meg engem! 3.40. Virrasztok és olyan vagyok. Letaroltatott és megszáradt. mint a fű az én szívem. PlSTIS SOPHIÁNAIC PISTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA negyedik esdeklése. előlépett János. Jézus így szólt Jánoshoz: . 62 . FEJEZET Midőn pedig Jézus ezt mondta tanítványainak. mikor szorongatnak engem.Uram és Megváltóm.

A te felindulásod és búsulásod miatt: mert felemeltél engem. 9. 14. És a pogányok félik az Úrnak nevét. Odafordult a gyámoltalanok imádsága felé. megszá­ radtam. 18. és földhöz vertél engem. könyörülj a Sionon! Mert ideje hogy könyörülj rajta. 63 . De te. és hogy feloldozza a meg­ ölteknek fiait. és megláttatja magát az ő dicsőségében. 12. csúfolóim neve­ met szitkozódásnak használják. 13.8. tisztelőim meg könyörögve buzdítanak. 19. Bizony a hamut eszem kenyér gyanánt. Minden napon gyaláznak engem az ellenségeim. Napjaim árnyéka megnyúlt. 15. Mert alátekintett az ő szentségének magaslatáról. Te kelj fel. magam pedig. és elfogadják az országukat. és italom a könnyekkel vegyült. Mivelhogy az Úr megépíti a Siont. 20. hogy meghallja a foglyoknak nyögését. és a teremtendő nép dicsérni fogja az Urat. és azoknak imádságát meg nem vetette. Ez megírattatik a következő nemzedéknek. 11. örökké királyi székedben ülsz. Mert kedvelik a te szolgáid annak köveit. a mennyekből a földre nézett le az Úr. és e földnek minden királya is a te dicsőségedet. Uram. mint a fű. és a te neved nem­ zetségről nemzetségre áll. 16. 10. mert eljött a megszabott idő. 17.

hogy Authádész teremtményei a káoszban ismét rárontottak PISTIS SOPHIÁRA. dicsőítő himnuszom a káoszban is érjen el tégedet. még nem ért el engem. és el akarták rabolni egész világosságát. azt mondta Jézus neki: . te tiszta [szűzies]. tanítványai között. aki a világosságban fogsz ural­ kodni. Dicsérlek a himnuszaimmal.21. 41. és így szólt a tanítványokhoz: . Hogy hirdessék a Sionon az Úrnak nevét. 0. Jézus pedig folytatta beszédét. Világosság. az esdeklésemre! 3.Kitűnő. hogy vezettessék ki a káoszból. A mennvekben dicsőítettelek.Újra az történt. dicsérlek a magasságban és a káosz helyein! 2. s felkiáltott. ötödik esdeklését kifejezvén: 1. Erőm ugyanis sötétséggel telt meg. még nem fejezte be teljesen. és az ő dicséretét Jeru­ zsálemben. hogy mentsem ki a káoszból. üdvösségem világossága. Ez a magyarázata. ó. Figyelj fel. Az történt. PlSTIS SOPHIA esdeklésének. és világosságom a káoszhoz süllyedt. Imádkozó könyörgését. Uram. János. FEJEZET Amikor János ezeket a szavakat intézte Jézushoz. 64 . hogy Authádész minden anyagi teremtménye szorult hely­ zetbe hozta őt. És az Első Rejtélv parancsa.

és mindent. felkelnek-e a sötétség­ ben. Rám sújtottad törvényedet. Én azonban megbecsültelek. Világosság. s a te parancsodra mentek tönkre. 6. A szellemed eltávolodott és elhagyott engem. és én gyászolom a világossá­ got megteremtésemtől fogva. 7. akiket te nem mentettél meg. Olyan lettem. Világosságom megcsappant bennem s a maradék világosságommal felkiáltottam a világossághoz. 14. Meggyűlöltek engem és visszahúzódtak tőlem. végre befejezed-e a te törvényedet a káoszban? És a Megváltók. Magam is olyan lettem. s karjaimat feléd tártam. sötétségekbe és anyagba. aki megmentené őket. Olyan lettem. Vagy a te nevedet inkább a káosznak olyan anyagában hirdetik majd. hogy a te tanítványaid legyenek? 11. Mert elvették az én világosságomat. és eljönnek-e. melvektől megvonták az erőt.4. Hirdetik-e majd a te neved Rejtélyét a káoszban? 12. És még nem semmisültem meg teljesen. akik leszálltak az alsó sötétségekbe. akik a te törvényed szerint eljönnek. Világosság. melyeknek senki­ jük sincsen a mennyekben. 65 . amelyben te nem lépsz fel tisztítóan? 13. mint az anyagi testek. Jöjjön el rám a te világosságod! 15. Amikor pedig a magasságba tekintettem a világossághoz. és esdeldésem elér tehozzád a magasságban. 0. hogy eldobják őket a káoszban. 8. mint az anyagosodott lények. 10. felálltam és lementem. 9. Ezért helyeztek engem az alsó sötétségbe. amit akartál. melyek halottak és erőtlenek. A te parancsodra nem segítettek nekem az én eonom kisugárzásai. 5. ó. mint a káosz archonjai. azután letekintettem a fényerőhöz a káoszban.

A te törvényed jött rám. és letette a kezében tartott könyvet . mialatt Authádész minden anyagi teremtménye továbbra is 42. és adja meg PISTIS SOPHIA ötödik esdeklése gondolatának magyarázatát.Halljad. és mindent felírjak amit mondunk és teszünk? Nem adtál alkal­ mat nekem PISTIS SOPHIA esdeklése rejtélyeinek a magyarázatára. így szólt hozzá: . Mert a PISTIS SOPHIA szellem gyakran buzgólkodott bennem. És körülvettek. az lépjen elő. hogy társpárom megszabadítson szükségemből. engem bíztál-e meg egyedül azzal. Amikor Jézus meghallgatta Fülöpöt.Uram. és a bűnbánatának magyarázására. és az ijedelmek. szabad lett és erősen ösztönzött engem az előlépésre.Akinek van füle. megzavartak engem. egész idő alatt szorítottak engem. az hallja. mint a vizek. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. ha én vagyok minden beszédnek a feljegyzője. 17. SOPHIA ötödik bűnbánó éneke. hogy beszélhessek veled. Ez tehát PlSTlS támadta őt. melyeket nekem elren­ deltél. És akiben a szellem felbuzdul.16. hogy a világról gondos­ kodjak. És nem engedted. így szólt: . Veled együtt 66 . De nem tudok előlépni. te áldott. Fülöp.mert ő volt Jézus minden szavának feljegyzője szólalt meg: . és így Jézusnak ezen szavai után Fülöp sietett elő. 18. melyet a káoszban mondott. A te törvényed miatt pedig a teremtménytársaim nem segíthettek nekem.

Fülöp. 67 . Megértettem. hogy „akinek van füle. Ami téged illet. és hirdesd ki PISTIS SOPHIA ötödik esdeklésének magyarázatát.Tamást és Mátét bízta meg az Első Rejtély minden beszédem és tettem feljegyzésével. akkor lépj elő. Ha betelik. középre állt Fülöp mellé. amit mondtál. hárman vagytok.Kitűnő. FEJEZET E szavak után Jézus így szólt a tanítványokhoz: . minden dolognak a felírásával. amit láttok majd. az hallja. Most azonban te lépj elő. az általad felírandó beszédek száma még nem telt be. amiket mondtál nekünk? Azt mondtad. hogy magyarázatot adjak azokkal kapcsolatban. Meghallgatsz-e engem. akiket az Első Rejtély megbízott a vilá­ gosságországról szóló beszédek feljegyzésével. hogy azokról tanúskodj. Tamás és Máté. 43. és mindent. amit láttok majd. és az én erőmmel kész vagyok hallani." Halld. az hallja". amiről világosságerőd Mózes által prófétált: „Két vagy három tanú rögzítsen le mindent. Tamás és Máté. hogy kihirdessem e szavak jelentését: Az ez." A három tanú Fülöp. és így szólt Jézushoz: . az én fényben-lakómnak van füle. hogy tanúbizonyságot tegyetek a mennyei birodalom dolgairól.Uram. Fülöpnek azt mondtad: „Te.Akinek van füle. és hirdesd amit akarsz. Ekkor újra Mária lépett elő. Mostantól kezdve mindhárman írjátok a beszédeimet és tetteimet. ez az ige magyarázata. Ezek hallatán Jézus azt mondta: . Mária.

mert elszakaszttattak a te kezedtől. kiáltalak téged. olyan vagyok mint az ereje­ vesztett ember. hozzád terjengetem kezeimet. és jegyezd fel minden beszédemet. 6. éjjel-nappal kiáltok neked. és életem a Seholig [halot­ tak birodalmáig] jutott. mint a megöltek. 10. Avagy a holtakkal teszel-é csodát? Felkelnek-é vajon az árnyak. hallgasd meg magyarázatomat az ő bűnbánatával kapcsolat­ ban. 4. A szabadok a holtak között olyanok. Mély sírba vetettek engem. akinek nincsen segítője. Jusson elődbe imádságom. 9. Mert betelt a lelkem nyomorúságokkal. akik odadob­ va. Hirdetik-e a koporsókban a te nevedet? PISTIS SOPHIA ötödik esdeklő énekének a 68 . Hasonlatossá lettem a sírbaszállóhoz. szabadításomnak Istene. zsoltárban: 1. és minden vajúdásoddal nyomtál engem. amit a szellemed megért. hajtsad füled az én kiáltozásomra! 3. A te haragod reám nehezedett. sírokban alszanak. és így szólt Jézushoz: . 5. hanem ők engem. Elszakasztottad ismerőseimet tőlem. amelyeket a világosságbirodalomról fel kell írnod. Nem én hagytam el őket. Uram. utálattá tettél előttük engem.Uram. Most pedig hirdesd ki megoldását. Uram. Fel! 8. mindennap. Szemem megsenyvedett a nyomorúság miatt. Ezt illetően a te erőd Dávid által prófétált a 88. Aztán előléphetsz. 2. akikre többé nem emlékezel.Azután ülj le. és megmondhatod. míg be nem telik a részed száma mindazon szavakból. Fülöp válaszolt. hogy dicsérjenek téged? 11. a halál sötétségeibe és árnyai közé. 7.

a legmélységesebb sötétségben. Téged dicsértelek. Ne fordítsd hát el az orcádat éntőlem. és írd fel a te részedet minden beszédemből és mindenből. mint a vizek.12. Körülvettek engem. így szólt: . Jer azonban. De én hozzád rimánkodom. 17. 18. Elszakasztottál tőlem barátot és rokont. 15. és jó reggel eledbe jut az én imádságom. egész nap. roskadozom.Nagyon jó. hogy elhagyta a helyét és lement a sötétséghez. és így szólt a tanítványaihoz: . amelyről meg­ feledkeztél? 13. Fülöp pedig azonnal leült és írni kezdett. És a világosság megbocsátotta a bűnét. Ez tehát PISTIS SOPHIA ötödik esdeklése Rejtélyének a magyarázata.Ekkor PISTIS SOPHIA könyörgött a világossághoz. FEJEZET Amikor Jézus ezt hallotta Fülöptől. szeretett Fülöp. ülj le újra. Vagy megtudhatják-e a te igazságodat olyan földön. ismerősöm: a sötétség. 16 Viselem a te rettentéseidet. amit engem tenni látsz. Uram. Általmentek rajtam a te búsulásaid. 44. ó Világosság. amikor a káoszban szorongattatott. » 69 . megaláztattam. ha fel­ emelkedtem. Kifejezte tehát hatodik esdeklését: 1. 14. a te szorongatásaid elemésztettek engem. Jézus folytatta beszédét. Mert nyomorult és holteleven vagyok ifjúságomtól kezdve.

45. mentő Rejtély van. amikor a káoszban volt. akinek az értelme ránemesedett. így szólt: . a te világító nevedért hittem benned. A világosságban egy nagy. zsoltárban: 70 . 4. PISTIS SOPHIA hatodik esdeklésével kapcsolatban a te világos­ ságerőd Dávid által prófétált egykor a 130. Mert a világosság irgalmas. Nos. Az én erőm hitt a te Rejtélyedben.Megértitek-e a mondottak értelmét? András lépett elő. amikor a magasságban lévőkben volt.Uram. Hallgassd meg a bűnbánatomat. 6. ó. és hagyd. ha a magasság helyeire jutnak. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. 7. az értse meg. Ha megemlékezel a bűnömről. akkor nem állom meg a helyemet előtted. ó. 8. 5. Erőm mindig bízott a világos­ ságban. meg akkor is. Mert te vagy a megmentőm. A világosságban bízzon bennem minden erő. amikor a legmélységesebb sötétségben vagyok. Mivel elhagytam a helyemet és lementem a káoszhoz.2. és mondta: . akkor. és elhagysz. és akkor is bízzanak abban. Világosság. és megvált minket. Világosság. hogy világosságod figyel­ jen fel könyörgő hangomra! 3. És minden erőket kiment majd a káoszból az én kihágásom miatt.

A mélységből kiáltok hozzád. hogy a bűn (az össze­ keveredés) világát feloszlassák. 71 . az emberek teremtésétől az állatok. Bizony. jobban várta az Urat. kicsoda maradhat meg? 4. minden uralkodótól a szol­ gáikig. legyenek füleid figyelmetesek könyörgő szavamra! 3. Az én lelkem a te igédet várja. András. megparancsolom. a Világosságok Világosságától az anyagig. Uram. mint az őrök a reggelt. minden istenektől a démonokig.Kitűnő. Jézus ekkor azt mondta neki: . Ha a bűnöket számon tartod. 6. mert a te neved miatt bíztam benned. a világosság minden Rejtélyében teljessé teszlek titeket. amelyen a tökéletesek átmennek. mígnem a világosságuk utolsó tisztáját is le nem adták. és minden hatalomtól a tisztviselőildg. a barmok és a hüllők teremtéséig. Mihelyt pedig a tökéletesek száma teljes lett.1. Mert bőséges nála a kegyelem és a szabadítás. a Kimondhatatlantól a szélső sötétségig. Hallgasd meg az én szómat. ott lesztek ti is velem. hogy idehozzanak minden zsarnok istenséget. Bízzon Izrael az Úrban reggeltől estig! 7. és bevezetlek minden ismeretbe [Gnózisba] a legbelsőbbtől a legkülsőbbig. Bizony. Uram. 5. hogy „tökéleteseknek és a plerómában teljeseknek" neveztessetek. Uram! 2. te áldott! Ezt jelenti az esdeklése. Meg is szabadítja ő Izraelt minden bűnétől. hogy féljenek. És megparancsolom a bölcs tűznek. bizony mondom nektek: Ahol én leszek az én Atyám birodalmában. bizony mondom nektek. Reménykedett a lelkem az Úrban reggeltől estig. ald világossága tisztáját nem adta ki. hogy addig marja a zsarnokokat. Hiszen tenálad van a bocsánat. 8.

hogy a tizenkét eon minden archonja gúnyolja őt. így szólt: . kárörvendeztek.Igen. és a magasság felé fordult. a te tanítványaid. 46. Az Első Rejtély parancsa azonban még nem enged­ te meg bűnei megbocsátását. és nem volt szabad őt felvezetni a káoszból. újra nak-e. Jézus azt mondta neki: Jól mondtad.Amikor PISTIS SOPHIA hatodik énekével esdekelt hibái megbocsátásáért. hogy elfogadtatik-e a megbánása. Uram. mi. hogy bűnei megbocsáttat- felvezetik-e őt a káoszból. akik a világosságuk tisztáját nem sugározták ki. hogy PISTIS SOPHIA bűnbánatát nem fogadták el. pedig a jobbod felől. hogy a „keverék feloszlatásánál. FEJEZET Jézus újra folytatta a beszédet. míg le nem adják az utolsó csepp bennük lévő világosságot is" . hogyan beszélek veletek? Mária azt mondta: . Mária. zsoltárban: Isten trónolni fog az Istenek gyülekezetében. látni akarván. Amikor a magasság felé fordult. látni akarván.akkor ezzel kapcsolatban a te világosságerőd Dávid által prófétált a 82. és ítélkezni fogsz a zsarnok istenek fölött. azt látta.Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. és ítélkezni fog az iste­ nek (bálványok) fölött. Amikor azt mondod.Megértitek-e. a bűnnel kevert világ feloszlatásánál te egy világosságtrónon fogsz ülni. Erre 72 . megértettem a te igédet. és a bölcs tűz addig fogja emészteni őket. és így szólt: .

s a mennyekhez kiáltott hetedik esdekléssel. Világosság. Ne ródd fel nekem. hanem vétessék el tőlük. mutasd meg nekem a te utaidat. én világosságom! 2. 0. hogy kiszabaduljak a káoszból! 5. hozzád emeltem fel az én erőmet. Erőim előtt pedig. melyet kezdettől fogva tudatlanságban követtem el! De szabadíts meg a te nagy bűnbocsánat­ rejtélyed által a te jóságodért. Világosság! 8. 9. Világosság. és ne tűrd az engem gyűlölő tizenkét eon archonjainak kárörömét! 3. ó. Uram. 7. Benned bízom. akik az ő örökségének és Rejtélyeinek területeire törekszenek. a hibámat. A te neved Rejtélye kedvéért. amelyen megmenekülök a bűneimtől. 4. az ő Gnózisára fogja megtanítani. és ne legyen hasznuk az erőből. 10. hogy a megmentőm vagy! Benned fogok bízni mindig is. 6. a parancs szerint a világosság fog világí­ tani. ó. Világosság. Világosság. Világosság. Ügyelj a megmentésemre. és azokon meg­ menekülök! Mutasd meg a te pályáidat. és tudasd velem. Mert jóságos és igazságos a Világosság. melyek az Authádész anvagi teremtményeitől való félelemben megcsappantak. Ne hagyj megcsúfolni engem. ó. mert a te irgalmad örök. Mert a világosság minden ismerete megmenekülés és Rejtély mindazok számára. melyeket az irgalmatlanság elfogyasztott. Akik elrabolták az erőmet. ó. ó. 11. bocsásd meg súlyos kihágásomat! 73 . 0. Mert aki benned bízik. Vezess a te világosságodban. És erőimet. maradjanak a sötétségben. ezt mondván: 1. az nem szégyenül meg. Ezért meg fogja adni nekem az én utamat.nagyon elszomorodott.

akik abban bíznak. Meg fogja szabadítani lábai­ mat a sötétség béklyóitól.Uram. A világosság mindenkinek erőt ád. És megmutatja azoknak a világosságkincs helyének örökségét. és ments meg! Ne hagyj ebben a sötétség­ ben. 13. 19. és ujjongok. Minden teremtmény miatt a kínom és szükségem számos lett. Eddig előre 74 . Az ő Rejté­ lyének nevét azoknak ajándékozzák. aki hisz őbenne.Nos. amelyik neki tetszik. Világosság. és ments meg. Lásd meg a szenvedésemet és szükségemet. Világosság. És az ő ereje a vilá­ gosságkincset örökli. ó. az legyen józan. Ezért. 20. és bocsásd meg a vét­ kemet. 14. 15. Tamás lépett elő. melyek szorongatnak engem! . mentsd meg az erőimet Authádész alkotásai­ tól. nagyon józan. Aid a világosságban bízik. ó. Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. Válts meg a bűnömtől és ebből a sötétségből! 18. ó. értelmem szabadon van énbennem. Nézd.12. akinek az értelme világos. Mindenkor hittem a világosságban. mert a káoszban elvették tőlem a nevemet! 17. és az ő lelke a világosság helyein fog lakozni. mennyire gyűlöltek engem irigységből a tizenkét eon archonjai. józan vagyok. És bolondnak tartottak engem. hogy ezeket megjelentetted nekünk. mert benned hittem. annak azt a Rejtélyt adja. mert rád vártam! 21. 16 Őrizz meg. és így szólt: . Világosság. Oltalmazd az erőmet. 22.

Vezess engem a te igazságodban és taníts engem. Uram. mert sok az. Uram. 9. 10. PISTIS SOPHIA esdeklésének magyará­ PISTIS SOPHIA hetedik megbánásának magyará­ zatával kapcsolatban: világosságerőd egykor Dávid próféta által beszélt a 75 . 25. Most tehát. 11. Uram. akik ok nélkül vétkeznek. az irgalmasságodról és kegyelmedről. Kicsoda az. ne szégyenüljek meg. nehogy megharagítsam őket. aki téged vár. a te jóvoltodért. azért útbaigazítja a vétkezőket. 4. Benned bízom. amelyet választott. 3. mert azok öröktől fogva vannak! 7. mert te vagy az én szabadító Istenem. a lelkemet! 2. Ifjúságomnak vétkeiről és tudatlanságban elkövetett bűneimről ne emlékezzél meg. és az ő útjaira tanítja meg az alá­ zatosokat. ne örüljenek rajtam ellensé­ geim. mindennap várlak téged! 6. Senki sem szégyenül meg. Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak. Emlékezzél meg. mert mindegyiket magam elé engedem. kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam.engedtem a testvéreimet. Uram! 8. Uram. 12. A te nevedért. Igazságban járatja a szelídeket. akik szövetsé­ gét és bizonyságait megtartják. Útjaidat. hogy megadja zatát. ismertesd meg velem. szégyenüljenek meg. bocsásd meg bűnömet. ösvényeidre taníts meg engem! 5. Hozzád emelem. Uram. ló és igaz az Úr. aki féli az Urat? Annak törvényt ad az útra. zsoltárban: 1.

22. Lásd meg szegénységemet és gyötrelmemet. mert téged vár­ lak. amit mondanak nektek és amit látni fogtok. hogy mostantól kezdve mindent megértsetek. amit mondok. azt mondta neki: .13. Uram. Az ártatlanok és becsületesek hozzám szegődtek. mert megsokasodtak és igazságtalan gyű­ lölséggel gyűlölnek engem! 20. Még egy kis idő.Kitűnő. Megteltelek majd titeket a szellem egész világosságával és egész erejével. mert ő húzza ki lábamat a csapdából. hogy kap­ tatok az én szellememből. nyomorúságaimból szabadíts meg engem! 18. Az Úr erőssége az őt félőknek. és magzatja örökli a földet. ó. 16. Ne szégyenüljek meg. Isten. mivel megértitek. Bizony. Szemeim mindenkor az Úrra néznek. bizony mondom nektek: a föld minden nemzetsége boldognak mond majd titeket. Mentsd ki. Lásd meg ellenségeimet. hogy benned bíztam! 21. Eláradtak szívemnek szorongásai. és szövetségére oktatja őket. 76 . Őrizd meg lelkemet és szabadíts meg engem. 14. Feltárja nevét az őt tisztelőknek. és beszélni fogok veletek a menny minden dolgáról. kívülről bentig és bentről kintig. Tamás. Annak lelke megmarad a jóban. 15. Ez PISTIS SOPHIA hetedik esdeklésének magyarázata. Izraelt minden bajából! Amikor Jézus ezeket hallotta Tamástól. mert árva és szegény vagyok! 17. hogy én megnyilvánítottam nektek ezeket. bocsásd meg minden bűnömet! 19. Tekints reám és könyörülj rajtam. és a pneumában [a szellemi lélegzetben] megismerők lettetek.

hogy én voltam a segítője. hogy kihirdessek nektek mindent. ami PISTIS SOPHIÁVAL történt: Amikor valamivel nyíltabb helyre vittem őt a káoszban. hogy elfogadhassák a bűnbána­ tát. hogy most kivezetik őt a káoszból. Amikor azonban észrevették. hogy az az egyetlen igaz világosság. Ekkor PISTIS SOPHIA nem ismerte fel. mert azt hitték. Azt mondta tehát: 77 . az Első Rejtély még nem parancsolta meg nekem az ő megmentését és felveze­ tését a káoszból. fel is fogják vezetni őt a káoszból. egy kicsit csökkentették az üldözését abban a hiedelemben. és bűnbánatát elfogadják.47.Amikor PiSTis SOPHIA kifejezte hetedik esdeldését a káoszban. Mivel pedig hitt az igaz fénykincshez tartozó világosságban. hogy most egé­ szen kivezetik a káoszból. melyet azzal a meggyőződés­ sel dicsért. hanem továbbra is dicsérte a fénykincs világosságát. parancs nélkül a káosznak egy valamivel nyíltabb helyére vezettem őt. Authádész teremtményei egészen abbahagyták a zaklatását. Hallgassatok azonban tovább. hanem ellene fordultak. magamtól. Amikor pedig Authádész anyagi teremtmé­ nyei észrevették. melyet egykor látott. és azt mondta tanítványainak: . hogy ez a világosság az ő segítője. Azt hitte. Engem egyáltalán nem ismert fel. hogy a legválasztékosabban szoron­ gassák. FEJEZET Jézus folytatta beszédét. azonnal újra neld fordultak. s amelyben hitt. Az Első Rejtély parancsa azonban még nem lett teljesítve. hogy valamivel nyíltabb helyre került a káoszban. Emiatt a nyolcadik esdeklésének adott kifejezést. hogy mégsem viszik ki. De irgalomból. hogy erősen megtámadják. mivel azok nem hagyták abba a zaklatását.

Világosság! Ne hagyj a káoszban! Válts meg és szabadíts meg a Gnózisod szerint! 2. 48. 8. hogy ményével. Világosság! Igen. Te jöttél mentésemre. PISTIS SOPHIÁT mégsem vezették fel a káoszból. Benned reménykedtem. 6. ó. és mégsem tudnak engem teljesen legyőzni. 5. az én erőmet is ki fogod hozni a káoszból. hogy irgalmaztál nekem. mert te vagy a megváltóm. Meg fogsz szabadítani az oroszlánarcú erőtől. és vezess el a te világosságodhoz! 3.1. melvet csapdának állítottak fel nekem. szükségemre felfigyeltél és kiszabadítottál. Örvendeni fogok és boldognak nevezem magamat. FEJEZET Miután Jézus ezt mondta tanítványainak. Én pedig a világosságban bíztam. a te Gnózisod szerint. Haragudtál azokra. és rátámadtak PlSTlS SOPHIÁRA. szabadíts meg. Nem hagytál ott engem az oroszlánarcú hatalomnak. és ajándékozz meg a te kegyelmeddel! 4. Igen. újra eljött Authádész minden más anyagi teremt­ Amikor pedig így zaklatták. És a te kezeidbe teszem világosságom megtisztított részét. így folytatta: . ó. akik ellenőriznek engem. Mert te vagy a megváltóm. és tehozzád fogsz engem vezetni. ó. a következő esdeklő énekkel kiáltott fel: 78 .Amikor az oroszlánarcú erő észrevette. Világosság. hanem vala­ mivel védettebb helyre vittél. 7. A te neved Rejtélye miatt vezess. Őrizz meg és szabadíts meg! Légy a megváltóm.

és minden erő megrendült bennem. Világosság! Authádész teremtményeit takarja be a káosz és vezettessenek le a sötét­ ségbe. És a magasság minden archonja mulandó anyagnak tartott engem. mert kergetnek és kínoz­ nak engem. Szabadíts meg Authádész teremtményeinek a markából. 10. Ne hagyj megszégyenülni. Küldjed a te világosságodat énreám. 79 . amelyben nincsen világosság. mely az archonok hulladéka. Világosság. mert elrabolták az erőmet. 14. amikbe kerültem. És az eonok minden lakója azt mondta: „Káosszá lett". azt mondván. amíg a káoszban vagyok. Az eonok archonjaival szemben. hogy elveszik tőlem a maradék belső világosságomat is. Mégis bíztam benned. Erőm fogyni kezdett ebben a szorongattatásban. a te kezedben van. Irgalmazz nekem. amelyeknek a helyein tartózkodtam. Világosság. ó. ó. 16. az erőm és az eszem elsötétítve. és azt mondtam: „Te vagy a megváltóm. mint egy anyagi erő. azok miatt. 12. tehetetlen vagyok és erőtlen a huszonnégy kisugárzás mellett. pártársam pedig nem mer segíteni nekem. melyet rendeltél nekem. mert téged dicsértelek. Testvérem. akik gyűlölnek engem. Olyan lettem. 11." 15. vártam rád. 13. Sorsom. mert újra támadnak engem! A te törvényed szerint lett az én belső világosságom. erre pedig azonnal körülvettek engem a kegyetlen erők. mert orcád előtt semmi vagyok.9. Világosságom megcsappant. És időm száma fogyatkozik. és ments meg engem a te nagy irgalmasságod szerint! 17. ó.

amiért meglátod nyomorú­ ságomat és a lelkemet megszabadítod a félelmeiből. 3. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta. hogy megmagyarázzam PISTIS SOPHIA nyolcadik esdeklését. erődített házam. vezetsz hát engem a te neve­ dért és ellátsz engem. 5. Te kimentesz a hálóból. akik ravaszul el akarnak nyelni engem. Mert erről prófétált egykor a te erőd Dávid által a 31. Te váltottál meg engem. zsoltárban: 1. 7. és így szólt: . hamar szabadíts meg. 80 . szellemed megindított és világosságod megvilágosított engem. 6. ó. Tebenned bíztam. hogy megtarts engem. 8. Gyűlölöd a hazug hiúságok híveit.18. Mert kősziklám és védőváram vagy te. Én pedig az Úrban bízom. Hajtsd hozzám füledet. sőt tágas térre állítod lábaimat. Uram! Ne szégyenüljek meg soha. előlépett Máté. És nem rekesztesz be engem ellenség kezébe. 49.Uram. igazságoddal szabadíts meg engem! 2. igazság Istene. melyet titkon vetettek nékem. Kezedre bízom szellememet. és mondják: „raboljuk el tőle egész belső világosságát". Vigadok és örülök a te kegyelmednek. holott én semmi rosszat sem tettem velük. légy nékem erős kőszálam. 4. Záruljon le azoknak a szája. hiszen te vagy az én erősségem. Uram.

olyanná lettem. Töröltettem a szívükből. 10. 18. és tervezik. A gonoszok szégyenüljenek meg és pusztuljanak a Seholba [hallgattassanak el a halot­ tak birodalmában]. elfutnak előlem. mint az elroshadt edény 13. A hazug ajkak némuljanak el. ó. testem. Eletem ideje kezedben van. Uram. lelkem. 15. akik az utcán látnak. kivált szomszédaimé és ismerőseimnek félelmévé. 12. kevélységgel és megvetéssel! 81 . De én benned bízom. Szabadíts meg ellenségeim kezéből és üldözőimtől! 16. 14. Mert hallanom kell sokak rágalmát mindenfelől. Könyörülj rajtam. Temérdek üldözőm miatt csúfsággá lettem. Uram! Azt mondom: Te vagy Istenem.9. mert szorongattatom. Világosítsd meg orcádat a te szolgádon. Ne hagyj megszégyenülni. szabadíts meg engem jóvoltodból. bűnöm miatt roskadoz erőm. és sóhajtásban múlnak éveim. akár a halott az emlékezetből. és kiasznak csontjaim. Uram! 17. mivelhogy hívlak téged. amint együtt tanácskoznak ellenem. 11. melyek vakmerően szólanak az igaz ellen. Mert bánatban enyészik életem. hogy elrabolják a lelkemet. Elsenyved a búbá­ nat miatt szemem.

50. ítélvén az Izraelnek tizenkét nemzetségét. akik az én világosságomra pályáz­ nak! Forduljon a káoszhoz. és erőtlenedjen el minden. aki meg fog menteni téged! 4. Mert én a te erőd és a te világosságod vagyok! Jöjj el és ments meg! 3. vedd el az erőt azoktól.Kitűnő." . Ezek után azt mondta: . akik elrabolták az erőmet. amikor Authádész kisugárzottal PISTIS SOPHIÁT újra üldözték a káoszban. mígnem újra helyre nem állítottuk a Tizenkét Megváltó minden rendjét az ő örökségük min­ denkori helyén. hogy kilencedik esdeklését mondta: 1. Nos.Az történt ezután. Világosság. ami teljesen el 82 . így szólt: . Uram. Máté. akik elvették azt tőlem! 2. és üljetek tizen­ két királyi széken. ezzel kapcsolatban egykor azt mondtad nekünk egy példa­ beszédben: „Ti pedig kitartottatok velem az én kísértéseimben.mondta Jézus.Helyes. Verd le azokat. Mária . és így szólt: . Sűrű sötétség borítsa be az én üldözőimet! Szólj az én erőmhöz: Én vagyok az. hogy egyetek és igyatok az én asztalomon az én országomban.0. ó. amit mondok? Mária lépett elő. bizony mondom nektek: Ha a tökéletes szám eléretett. ti pedig tizenkét világosságerőn ültök.Megértitek-e. Én azért országot adok nektek. FEJEZET Amikor Jézus ezeket a szavakat hallotta. akkor én a fénykincsben trónolok majd. ahogyan az én Atyám adott nékem országot. és folytatván így szólt tanítvá­ nyaihoz: . és a mindenség mennyekké emeltetett. Veszítsék el az erejüket mind.

" Mert meg fogsz szabadítani engem az oroszlánkinézetű hatalom kezéből. Mert anélkül. melytől el lesz véve ereje. hogy ismerem a magasságok világosságának Rejtélyét. 0. hogy megmentette a világosság. amelyet nem fognak tudni elvenni. egy oroszlánfejű erővel vetettek csapdát nekem. világosság. a sötétben ültem. hogy én rosszat tettem volna velük. és azért vették el az erőmtől annak minden világosságát. mely elvette az én erőmet. 12. azt mondván: „Mondd meg nekünk a mennyek világosságának Rejtélyét!". Megtámadták bennem azt az erőt. Világosság. Menjen utánuk Jeu angyalod és küldje le őket a sötétségbe! 7. Mert ellenem vonultak. 11. mely csapdát vet nekem. Hagyd. 0. 83 . amivel az én világosságomat akarja elvenni! Legyen elvétetve annak az oroszlánfejű hatalomnak az ereje is. hogy Jeu angyalod leverje őket.akarja rabolni az én világosságomat. mert azt mondják. Amikor kényszerítettek. hagyd megbotlani őket és a káoszban elsüllyedni. 10. 9. 5. ragadja meg őket a sötétség. 8. 13. És mert hiszek a magasságban lévő világosságban. amelvben bízom. és örül. 6. 14. és vedd el Authádész gondolatát. Akkor ujjongani fog az én világosságom. És megmentesz azoknak kezéből. Ha pedig a mennyhez akarnak jönni. és hazugságokat szegeznek mellemnek. akik elvették az én erőmet és a világosságomat. amelyet én nem ismerek. vedd el tehát az oroszlánfejű erő megtisztítottját. anélkül hogy észrevenné. ments meg! Tudom. És erőm minden tagja azt mondja: „Rajtad kívül nincsen mentő. Kényszerítenek engem. mialatt lelkem a szomo­ rúságban görnyedt. bántanak engem. Porladjon el az erejük. melyet saját magadért dicsérek.

fogukat vicsorgatták rám. mert a láthatatlanok közül vagyok itt. Szabadíts meg engem az oroszlánfejű erő hatalmából. Mert hízelegtek ugyan nekem édes szavakkal. mert szüntelenül a te világosságodat kerestem. a maradék világosságomat is el akar­ ták venni tőlem. Világosság. és nem sajnáltak meg. 0. Aztán újra visszatértek. amikor a világosság Rejtélyei után kérdezősködtek. egyedül. 16. ó. hogy gyűlölőim örvend­ jenek és el akarják venni az én erőmet. Én pedig búsul­ tam. ezen a helyen.hogy meg fogsz menteni. Világosság. 21. hogy ellenségesen a szemüket forgassák ellenem. akik ugyanott voltak. Rettentően sarokba szorítottak. Hozzád kiáltok azoknak társaságában. Ne tűrd őket többé. holott én semmit sem tettem ellenük! 20. akik szükségbe visznek engemet. amelyeket nem ismerek. 19. akik kár­ örömmel szorongatnak engem. De aztán rava­ szul ellenem ágáltak és haragudtak rám. Most tehát ne hagyd többé. cserbenhagytak engem. 0 Világosság. és közel legyen hozzám a te segítséged! 84 . mert a te akaratodat teljesítettem. Kitátották a szájukat ellenem. 15. A te akaratodat. Most azonban körülvesznek Authádész teremtményei. téged dicsérlek az ellenem összesereglettek köze­ pette. mint az én társpárom is. Aztán elme­ nekültek. mert én a magasságban lévő világosságban hiszek. 18. Nos. mint a láthatatlanok. Világosság. és azt mondták: „Menjünk és rabol­ juk el a világosságát!" 22. hogy kínozzanak? Mentsd meg az erőmet gonosz szándékaiktól. mióta az én eonomban vagyok. ahol az én helyem van. 17. és kísértésbe vittek. meddig tűröd. most megláttad rossz szándékukat. holott nem ismerem őket.

Káoszba és sötétségbe öltözve járjanak azok. harcolj a velem harcolókkal! 85 . Világosságok Világossága. Ments meg hát. Inkább sötétség boruljon azokra és erőtlenedjenek el. Uram a velem perlőkkel. Ne engedd." 26. és kész vagyok magyará­ zatot adni." 27. Perelj. ne hagyd. az igazságosság helyére. És mindig azt mondom: Jeu angyalod világos­ sága egyre dicsőbben ragyogjon! 28. ítélkezz fölöttem és ments meg hamar! 24. Ekkor Jakab lépett elő.Aki közületek megvilágosult szellemű. így folytatta: . Mert erre vonatkozóan is prófétált a te erőd Dávid által a 35. mert vágyom a tizenharmadik eonra. hogy örüljek. Ó. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. akik azt mondják: „Elvesszük az ő világosságát és az ő erejét.Uram. 51. zsoltárban. ahol ő PlSTIS SOPHIA kilencedik esdeklésének megfelelően így kiáltott fel: 1. szellemed megvilágosított engem. hogy továbbra is dézsmálják az én világosságomat! 25.23. megcsókolta Jézus keblét. És az én nyelvem mindig a te bölcsességedet fogja dicsőíteni a tizenharmadik eonban. ítélj meg engem a te kegyelmed mértéke szerint! 0. akik el akar­ ják venni az én világosságomat. Ne mondhassák a szívükben: „A mi erőnk jóllakott az ő világossá­ gával". az magyarázza meg e szavak jelentőségét. hogy azt mondják: „Elnyeltük az ő erejét. Világosság. és így szólt: .

Mintha barátom. az Úrnak angyala verdesse őket! 6. Az én lelkem pedig vigad majd az Úrban. Uram? Aki megszabadítod a nyomorultat a nála erősebbtől.2. durva ruhát öltöttem. imádságom kebelemre vissza-visszaszállt. Kísértésbe visznek engem. mintha anyámat siratnám. Szégyen. azt kérdezik tőlem. gyalázat érje azokat. 13. Ok pedig örültek. 86 . akik lelkemre vadásznak. Legyenek olyanok. 5. vettessenek hátra és piruljanak. a szegényt és szűköl­ ködőt az ő megrablójától. s az Úrnak angyala kergesse őket! 7. Szegezz dárdát és rekeszd el üldözőim útját! Mondd lelkemnek: Én vagyok segítséged. mint a polyva a szél előtt. és megszégyenültek. úgy beszéltem veled. kifosztják a lelkemet [terméket­ lenné teszik]. csuszamlós. Jóért rosszal fizetnek meg nékem. Különválaszttattak. és kelj fel segítségemre! 3. böjttel gyö­ törtem a lelkemet. fogja meg hálója. saját vesztükre. Ragadj pajzsot és vértet. 15. 14. És ok nélkül ástak vermet az én lelkemnek. 16. Amikor nem hagytak nyugton. örvendezve szaba­ dításában. 8. 11. 12. Erőszakos tanúk állnak elő. Mert ok nélkül vetették elém titkon vont hálójukat. akik vesztemet koholják. 4. testvérem volnál. léha csúfkodásaik közt fogaikat vicsor­ gatva rám. amelyet ellenem lövetett! 9. amiről nem tudok. úgy jártam. Legyen útjuk sötét. Érje őt romlás váratlanul. Sorscsapások gyűlnek össze ellenem a tudtom nélkül. 10 Minden tetemem ezt mondja majd: Kicsoda olyan. és mégsem nyugodtak. mint te. bútól meggörnyedten.

Föltátják rám a szájokat. Az én nyelvem pedig hirdetni fogja a te igazságodat.17. szabadítsd meg az én egyetlenemet az oroszlánok hatalmából! 18. Uram. piruljanak együttesen. hogy nevessenek rajtam. azt mondják: Haha! A szemünkkel láttuk! 22. Ne hagyd. Uram. Ó. 21. Ne mondhassák szívükben: Ha! Ez a lélek a miénk! Ne mondhas­ sák: Elnyeltük őt! 26. De vigadjanak és örüljenek. a te dicsősé­ gedet egész nap. Istenem! 25. Serkenj föl. aki kívánja az ő szolgájának békességét: „Nagy az Úr és éljen!" 28. akik bajomnak örül­ nek! Szégyen és gyalázat borítsa azokat. akik kívánják az én igazságomat. 19. Istenem. ítélj meg engem a te igazságod szerint! Ne tűrd. és az erős népek között magasztallak téged. ébredj ítéletemre. mikor nézel reám? Szabadítsd meg lelkemet tombolása­ iktól. hogy örüljenek rajtam az én hazug ellenségeim. nagy gyülekezetekben. az én ügyemért! 24. akik felfuvalkodnak ellenem! 27. Téged vall a nyelvem. 87 . Szégyenüljenek meg. Láttad . ne hallgass. Uram! Ne vonulj vissza tőlem! 23.ó. Uram. Uram. Mert képmutatók békés szavaikkal. ó. de haragosan álnok dolgokat koholnak. mél­ tatlan gyűlölőim se hunyorgassanak rám! 20. Hadd mondják mindenkor.

így szólván: „ 0 . hogy az utolsók lesznek az elsők és az elsők lesznek az utolsók. akkor újra neldment az oroszlánfejű erő. akik a tizenharmadik és a tizenkettedik eonban tartózkodnak. Mária. ők és az Istenek és az archonok. FEJEZET Amikor Jakab ezt mondta. elsőkként mennek be a mennyek országába.52. akiket előttünk teremtettek. akik megkapják a Rejté­ lyeket. egyszer azt mondtad nekünk. és az 0 parancsára küldtek ki engem. melyben kezdettől fogva hittem. így újra a világossághoz könyörgött. Az emberek pedig. Bizony bizony mondom nektek: elsőként mentek be a mennvek országába. aki véghezviszi majd az én Rejtélyeimet. még hozzátette: . hanem mindenki. Jézus ezt felelte neki: . miattad tűrtem a súlyos szenvedéseket. és 88 . mely minden erőt el akart venni tőle. azok a Láthatatlanok.Jó. így szólt Jézus: .Igen. és ezt mondta tanítványainak: . Ez a PlSTlS SOPHIA kilencedik esdeklésének meg­ oldása. Az elsők pedig. Segítségére siettem. Amikor ezt mondta. Majd folvtatta beszédét.Megértitek. amit mondok nektek? Mária sietett elő. Jakab.Jól mondtad. minden Láthatatlan előtt és minden Isten és minden archon előtt. világosság. De nem csak ti. és így szólalt meg: . segíts nekem!" És bűnbánata ebben az órában elfogadtatott! Az Első Rejtély meg­ hallgatta. Uram. akik az emberiség előtt keletkeztek.Amikor PISTIS SOPHIA kilencedik esdeklő énekét kihirdette.

amelynek világosságában kezdettől fogva hitt. mint az oroszlánkinézetű erő. és nagy szenvedéseket és próbákat kellett eltűrnie. mely elrabolta SOPHIA világosságerejét és szorongatta. Jaj nekem. Mert nem voltam goromba őhozzá. hálóit és csapdáit kivetette. hogy megértő vagyok. 5. én pedig a káosz lakóhelvein voltam! 89 . PISTIS SOPHIA így felbátorodott. s hogy nagyon irgalmas voltam hozzá. amelvben hitt. és kimondta tizedik esdeklését a következőképpen: 1. hogy segítsek neki [PISTIS SOPHIÁNAK]. 0. fényesen ragyogok és irgalmas vagyok őhozzá. hogy titokban segítsek neki. és mert a világosságban hitt. ó. melyet ravasz üldözéssel vesznek el tőlem. hogy amikor a káoszhoz értem. A világosságot. hogy minden belső világosságát elvegye.kivezettem a káoszból. csak az Első Rejtély tudta. a kegyetlen. 4. mely hasonlatosságot színlelt azzal a világossággal. Az történt. Észrevette. sem a legbelsőbb erői. hogy a magasságok magasságából származom. hanem kimentem közülük. Felismerte. mert megbánta. és te meghallgattál. Semmi más nem vezette őt félre. Én azonban még egyáltalán nem mentem az eonok területéhez. mert saját lakóhelyem messze volt. Mert Authádész. Ezért küldtek ki engem az Első Rejtély parancsára őhozzá. felismert Engem. Az isteni Authádész félrevezette őt. hogy az oroszlánkinézetű erőnél tízezerszer világosabban fénylettem. Világosságok Világossága. mentsd meg az erőmet az igazságtalan és istentelen ajkaktól és ravasz csapdáktól! 3. sem a legkülsőbbeké. anélkül. 2. SOPHIA látta. Szükségemben hozzád kiáltottam. hogy bármelyik erő tudta volna ezt. csak egy olvan fénverő. Világosság. nem viszik el tehozzád.

Péter felelt. Uram. s meghallgattál engem. melyet kifejezett. Vitéznek rekettye parazsával tüzesített hegyes nyilait. 7. A kegyetlenekhez irgalomért könyörögtem. Mit adjon néked.6. a hazug ajaktól és csalárd nyelvtől! 3. vagy mit nyújtson néked. akit a szelleme arra késztet. ó. 5. hogy a távolban laktam. 2.Uram. 6. Erőm olyan területeken feküdt. melyek nem az enyémek. a megoldása PISTIS SOPHIA tizedik esdeklő énekének. 7. Uram. és a Kédár sátrai közt lakom. Ments meg. amikor Authádész és az oroszlánfejű erő anyagi teremtményei nagyon szorongatták. így folytatta: . 90 . Nyomorúságomban tehozzád kiáltottam. 53. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. te csalárd nyelv? 4. mint idegen. de könyörgésem ellené­ re ok nélkül küzdöttek ellenem. Jaj nékem. ők viadalra készek.Most az lépjen elő. zsoltárban. De ha megszólalok. hogy kihirdesse PISTIS SOPHIA tizedik esdeklésének megoldását. Ez. ezt illetően a te világosságerőd Dávid által prófétált a 120. ezt mondván: 1. Uram. Békességben vagyok a békességnek gyűlölőivel. Lelkem sok helyen lakott. így szólván: .

Jézus így felelt neki: . és többé nem tűri meg őket az ő lakóhelyükön. 6. hogy mi történt veled. és nem lesznek engedetlenek. Le kívántam szállni a káoszba. és saját magából sok hatalmas alkotást teremtett. Félni fognak. Péter! Ez PlSTIS SOPHIA tizedik bűnbánatának magya­ rázata. hogy egész világosságo­ mat elnyeljék. És a huszonnégy kisugárzás [teremtés] látni fogja. FEJEZET Jézus folytatta. hanem leadják a világosságuk tisztáját. Miért gyarapodott ennek a hatalmas erőnek a haragja még egyszer? 2. még jobban megharagudott. s hogy PlSTIS SOPHIÁHOZ közeledem nagy fényességgel. Szüntelenül a világosságom elrablására törekszik. oroszlánfejű erő. 54. 4. és így szólt tanítványaihoz: . És nevük nem található meg többé az élők helyén. Igen. az igazságosság helyén. ó. ahelyett. a tizenharmadik eonban. a világosság elhozza tőlük a világosságát. 5. és minden anyaguk megsemmisül. Ezért fogja a világosság elvenni az ő egész világosságukat. Erre PISTIS SOPHIA a tizenegyedik esdeklésével válaszolt: 1.Amikor az oroszlánfejű hatalom meglátott Engem. 3. 91 . s szinte éles kard­ dal vagdal el tőlem erőt. hogy maradtam volna a tizenharmadik eon helyén.Jól van. És ravaszul meg akartak téveszteni engem.

Meg is ront az Isten téged. „íme az a férfiú.Uram. te álnokságnak mestere. mondván: 7. teljesen eltakarít. hogysem a jót. aki nem Istent fogadta erősségévé. És látni fognak téged." 8.7. s olyan mint az éles olló. Áldlak téged örökké. Szeretsz minden ártalmas beszédet és álnok nyelvet. Mit dicsekedel gonoszságban. és nevetnek rajta. melyet nem a saját erejéből keltett. 9. kigyomlál téged a te hajlékodból. Én pedig mint zöldellő olajfa Isten házában. És látják ezt az igazak. PISTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA tizenegyedik esdeklő énekének jelentése. Uram. akinek ereje felkelt. hogy így cselekedtél velem. 4. ó. te magabíró? 2. nevedben remélek. Ez. hogy kihirdesse tizenegyedik esdeklésének magyarázatát. mely fénye tisztáját nem adta le. bízom Isten kegyel­ mében mindörökkön örökké. 3. és félnek. 92 . zsoltárban." Most az lépjen elő. A gonoszt inkább szereted. hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott. ezt mondván: 1. hanem az igéjével: Elveszem világosságát. s elbizakodottságában bajt csinált magának. Nyelved ártalmakon elmélkedik minden nap. 5. és kiszaggat téged az élők földjéről. örülni fognak a dolognak. hogy azt adjam le. és hazugságot inkább. Ekkor Salomé lépett elő és mondta: . Világos! 6. mint igazságot szólni. hogy megmenttessék. ezt illetően Dávid által prófétált a te világosságerőd a 52. Hanem dicsekedett a fényereje mennyiségével. és azt mondják: „íme egy kisugárzás [teremtés]. mert kegyes az a te szentjeidhez.

És gyűlölnek. Körülvettek engem. Amikor a magasba pillantva a haragos Authádészt pillantotta meg. kívánságodra megmond­ tam ezt a megoldást. hogy segítsen neki. s megint ravaszul cselekedett ellenem. Most az történt. Mert Authádész és oroszlánarcú ereje újra kitátotta a száját elle­ nem.Ezután az történt. és Authádész-istenéhez kiáltott. és segíteni akart oroszlánfejű erejének. felém fordult a magasba. bizony mondom nektek: a világosságbi­ rodalom minden Rejtélyében teljessé teszlek titeket. és segítségért kiáltott. Világosság. és azt mondta tanítványainak: . És azonnal körülvette az oroszlánfejű erő és minden teremtménye PISTIS SOPHIÁT.Mivel a te világosságerőd erre késztetett engem. 55.Nagyon jó. FEJEZET Jézus folytatta. 0. hogy nagy fényességgel közeledtem a káoszhoz. hogy elvegyem az oroszlánfejű erő világosságát. hogy amikor SOPHIÁT így szorongatták. mert téged dicsérlek. Salomé! Bizony. 93 . 3. ne feledd el dicsérő énekemet! 2. hogy elvegye a SOPHIÁBAN lévő minden belső fényességet. nagyon félt. De Énhozzám kiáltott fel. Az Authádész-isten azonnal letekintett a káoszra nagy haraggal. Mivel hatalmasan világítot­ tam. hogy elrabolják az erőmet. félt. Amikor Jézus ezt hallotta Salométól. így szólt: . azt mondván: 1. és kifejezte tizenkettedik esdeklését Authádész és teremtményei miatt.

6.4. és ne térhessenek vissza a helyükre! Csappanjon meg a bennük lévő világosság! És ne hagyd őket a területükre. Minden világosság átvevője és megtisztítója tisztítsa meg és vegye el az Authádészben lévő összes világosságot. Ne 94 . 9. Ahelyett hogy szeretnének. a tizenharmadik eonhoz menni. És ne hagyj mást engedelmeskedni az ő teremtményei erejének a káoszban! 13. 10. Világosság. hogy elrabolják a világosságomat. A külső sötétség archonjai uralkodjanak a teremtményein. ó. A világosság ne törölje el annak az anyagnak a bűnét. mert én téged szeretlek. 14. Belső világosságának minden ereje semmisüljön meg. amelyet Authádész hozott létre. Maradjanak a teremtményei a káoszban. Az oroszlánfejű erőt terheld meg annak a bűnével. 12. 7. 8. még jobb. vedd el az övét. aki teremtette. 5. Teremtményeinek minden ereje sötétüljön el! És anyaga világosság nélkül való legyen. 11. Legyenek az ő bűneik örökké nyilvánvalók a világosságban. Vétesd el teremtményeiben lévő világosságát és nevüket töröltesd el a tizenharmadik eonból. mert dicsértelek téged. Jöjjön el a sötétség Authádészre. ítéleted napján vedd el az erejét. A Három Háromszor-hatalmasok közül egy másik kapja meg az ő dicsőségét. Ne hagyd őt máshol befogadni. és a külső sötétség archonja üljön a jobbja felől. Azt tervezték. 15. És mert az én világosságomat akarta elvenni. ha az ő nevét elveteted onnan örökre. rágalmaznak és vádolnak. És gyűlölnek engem. Én viszont dicsérek.

irgalmazz nekem a te neved Rejtélye miatt. Sötétbe burkolta magát. mint az olaj. el akarták venni egész világosságomat. mivel 16. és az ő nevüket vedd el mindenhonnan. akinek szelleme kész. Te azonban. az lépjen elő és adja meg PISTIS SOPHIA tizenkettedik esdeklésének megoldását. ó. Ez történjen mindazokkal. 21. és övezze fel magát sötétséggel. Maradjanak tehát a káoszban. és mostantól kezdve ne vezettessenek ki onnan. Segíts nekem a te irgalmasságod jóvoltából! Nos. és válts meg a te jóságod és kegyelmed szerint! 22. 25. integetnek nekem és lenéznek. 17. Tehát vegye magára mindenkor a káoszt. mert az üdvtitkot [Rejtélyt] elveszítettem. Mert elvették a világosságomat és erőmet. És kigúnyolnak. mint valami köpenybe. 26. hanem szorongattak. És anyagom megcsappant. 24.engedd őket kinézni a káoszból. mint a szél szelleme. És mert akik ide helyeztek engem. így mostantól fogva ne vétessenek fel oda! 18. 23. 95 . nem kíméltek engem. Világosság. mint valami köpenyt. Le akartak szállni a káoszba. és világosságot és erőt vettek el tőlem. mert elvették a világosságomat. És a sötétség átha­ totta a testét mint a víz. Vétkessé tett anyaggá lettem. 20. és belefolyt minden erejébe. s közöttük nem tudok megállni. Belső erőm megrendült. 19. Erőm elsatnyult. mint valami bőrövvel. Hányódom. Az igazságosság helyét nem akarták lakásul. akik ezt tették velem a világosság miatt és azt mondták: Vegyük el egész erejét.

Életének napjai kevesek legyenek. és idegenek ragadozzák el a szerzeményét! 12. és vádló álljon az ő jobb kezük felől.56. Atyáinak álnoksága emlékezetben legyen az Úr előtt. mint gonosz jöjjön ki. 4. És körülvesznek engem gyűlölséges beszédekkel. Mikor törvénykeznek.Uram és Megváltóm. és elpusztult helyeken csavarogjanak! 11. én pedig csupa ima vagyok. És bujdossanak az ő fiai és kolduljanak. és anyáinak bűne el ne töröltessék! 96 . Szeretetemért hálaként megrágalmaznak. zsoltárban: 1. Senki se mutasson kegyelmet iránta. 7. 6. Rosszal fizetnek nékem a jóért. és gyűlölséggel az én szeretetemért. Foglalja le minden jószágát az uzsorás. a PISTIS SOPHIA által hirdetett bűnbánathoz hason­ lóan prófétált Dávid a te világosságerőd ösztönzésére a 109. 5. Én dicséretemnek Istene. és ostromolnak engem ok nélkül. Fiai legyenek árvákká. még az imádsága is bűnné legyen. Vesszen ki az ő magva. aki könyörüljön az ő árváin! 13. Állíts föléjük gonoszt. és a hivatalát más foglalja el! 9. ne hallgass! 2. FEJEZET András lépett elő. 3. és nemzedékének neve töröltessék el! 14. 8. és ne legyen. és a felesége özveggyé! 10. Mert a gonosznak szája és az álnokságnak szája felnyílt ellenem. hazug nyelvvel beszélnek ellenem. így szólván: .

Legyen az néki palástul.15. De te. Mert szegény és nyomorult vagyok én. ha látnak engem. Segíts meg engem. amelyet PlSTlS SOPHIA a káoszban hangoztatott. 97 . 17. mint a sáska. Mindenkor az Úr előtt legyenek. mint a ruháját. 21. 20. 19. 24. én Uram. 26. Az átkot szerette . és emlékezete is vesszen ki e földről. Térdeim tántorognak az éhségtől. és övül. mint az olaj. Úgy öltözte fel az átkot. Úgy hanyatlom el. és a szegény és nyomorult embert és a megkeseredett szívűt halálra üldözte.maradjon az távol őtőle! 18. és a szívem is megsebesít­ tetett énbennem. hogy a te kezed munkája ez. ide s tova hányattatom. fejüket csó­ válják. Uram! Ez tehát a tizenkettedik esdeklő ének megoldása. Istenem. hogy kegyelmet gyakoroljon. Sőt gyalázatossá lettem előttük. azért ment beléje. 23. szabadíts meg engem a te kegyelmed szerint! 27. hogy te cseleked­ ted ezt. mint a víz. Ez legyen jutalmuk az Úrtól az én vádolóimnak. szabadíts meg engem! 22. Hadd tudják meg. és testem megfogyatkozott az olaj miatt. és az ő csontjaiba. amelybe beburkolódzik. Uram Istenem. 25. mint az árnyék az ő megnyúlásakor. 16. és akik rosszat beszélnek az én lelkemre. Mert nem gondolt arra. mellvei mindenkor övezze magát.jöjjön el reá! Nem volt kedve az áldáshoz . mivelhogy' jó a te kegyelmed. bánj velem a te nevedért.

Az én bűnöm az oroszlánfejű erő. ahonnan kimentem. hogy PISTIS SOPHIA hozzám kiáltott.57. Ments meg. a te nagy Rejtélyedben. amikor téged a tizenharmadik eonban dicsérlek. Most pedig. mert elhagytam a magasság területeit. hogy teljesüljön a tizenhar­ madik eon tizenharmadik megbánása. ó. egyedül én követtem el a szabálvsértést és szálltam le a káoszhoz. 3. mert miatta mentem le. az eoné. és bocsásd meg szabálysérté­ semet a te türelmességed szerint! 4. és mond­ ta: „ 0 . és a káosz területeit választottam lakóhelyül!" Amikor PISTIS SOPHIA ezt mondta. és onnan leszálltam. folytatta. minden eonért egyet. és kihirdette tizenhar­ madik bűnbánó énekét: 1.Ezután ismét az történt. ez igen nagy. A Láthatatlanok közül. Teérted követtem el a szabálysértést. amikor dicsérő himnuszt éneklek neked. 98 J . melynek szabályát meg­ sértettem. 6. és azt mondta tanítványainak: . Világosságok Világossága. mely soha sem marad rejtve előtted. hallgass meg. az én helyemen. Add meg nekem a keresztelőt. Hallgass meg. ahonnan lementem. s amelyből lementem! 2. Ezért. Ezért mondtam a tizenkét esdeklő éneket. bocsásd meg a bűnömet. akiknek helyein tartózkodtam. azét a helyét. amikor a tizenharmadik eon jobb belátását mondom. bocsásd meg vétkeimet és tisztíts meg bűnömtől! 5. ó. hogy a te parancsod teljesüljön. ó Világossá­ gok Világossága! Hallgass meg. a tizenkét eonban hibát követtem el. Világosságok Világossága. Világosságok Világossága. FEJEZET Jézus újra folytatta a beszédet.

Ezt mondta tehát a PISTIS SOPHIA. amelyeket PISTIS SOPHIA mondott. irgal­ masságod sokasága szerint töröld el az én bűnömet! 2. hogy hirdessem ki PISTIS SOPHIA bűn­ bánatának megoldását. Ennek megfelelően prófétált a te erőd Dávid által az 51. és az én vétkem szüntelen előt­ tem van. Akit szelleme az ő szavainak meg­ értésére ösztönöz. az most lépjen elő. a te kegyelmességed szerint. és tiszta az ítéletedben. áldott vagy! 99 . Mert ismerem az én vétkeimet. én Istenem. Könyörülj rajtam. Egészen moss ki engemet az én vétkemből! 3.Uram. szellemem arra unszol. Jézus így szólt hozzá: .Nagyon helyes. Ez tehát a szavak megoldása. zsoltárban. Márta. és magyarázza meg az ő gondolatát. azt mondván: 1. Hogy igaz légy beszédedben. És Márta lépett elő. és mondta: . 4.

.

És magamból. hogy meglássanak engem a te erőd világosságában. mert téged magasztaltalak! 3. FEJEZET Jézus újra folytatta. hogy a káosz magasabb területeire vezették. ó. Az Én fényerőm pedig. PlSTIS SOPHIÁT hogy kivezettessen a káoszból. hogy hozzád kerüljek! Dicsérlek. hatalmasan sugárzott. mert te vagy a megmentőm! 2. hogy aztán teljesen megszabadítsam a káoszból. azt mondván: üldözték. követték oda is. az Első Rejtély parancsára várván. mert vissza akarták vinni a káosz alsó helyeire. melyet mentésemre küldtél. 1. Ne hagyj el a káoszban. Elküldted magadtól a te világosságodat és megszabadítottál. ó Világosság. ó. Világosság. hogy ne lássa­ nak engem! 5. egy vilá­ gosságerőt küldtem és a káoszra irányítottam. az Első Rejtély nélkül. Authádésznak engem üldöző teremtményei süllyedjenek le újra a káosz alsó tereibe. És világosságerőm PlSTIS S O P H I Á T felvezette a káosz felső területeire. Fel­ vezettél a káosz felső területeire.58. Ne engedd fel őket a magasabb terekbe. nehogy újra elhatalmasodjanak fölöttem! 102 . mert arra vágyom. PISTIS SOPHIÁT Amikor Authádész kisugárzásai hozzám kiáltott. hogy a PISTIS SOPHIÁT vigye ki a káoszból. 4. PISTIS SOPHIÁT Amikor Authádész teremtményei észrevették. Mélységes sötétség borítsa be őket és sötét éjszaka boruljon rájuk! Ne hagyd. amelyet leküldtem. újra dicsérő himnuszt énekelve.Az történt. Dicsérlek. hogy ideje beteljesedett. amikor PISTIS SOPHIA ezeket mondta. hogy kivezesse a káosz mély területeiről és a káosz magasabb területeihez vigye. mivel a káosz magasabb területeire lett vezetve. és így szólt a tanítványaihoz: . mennynek világossága. válts meg.

Porba hulljanak az üldözőim. 9. És azt mondták.6. Salomé lépett elő. de nem használt nekik. 6. hogy elveszik egész világosságomat.Nagyon jó. hogy meglássanak engem.Uram. és nem félek. azért nem tudták teljesen elvenni az én világosságomat. a saját fejükre roskadt. 9. hogy meg ne fogjanak engem. de nem tudták elvenni. ne engedd teljesülni! És ahol megegyeznek. és amit gonoszul terveztek. Füstfelhő fedje be a szemüket és ködhomály sötétítse el őket. Jézus így szólt neki: . hogy elveszik a világosságomat. Ezt jelentik PlSTIS 103 SOPHIA PISTIS SOPHIA szavainak jelentését. Ne hagyd rájuk felkelni a napot. ne hagyd. mert te vagy a reménységem. hogy erőmet elrabolják. Amikor Salomé befejezte. A te igazságodat ingyen adtad nékem. Az Úrban reménykedem. 2. Hálát adok neked. mondván: . Ne hagyj el. 8. 7. 4. Mivel a te parancsolatod nélkül terveztek. Világosság. Mivel a világosságban bízok. . erőm a szavakkal: 1. A te erőd egykor Salamon által prófétált a következő szavai. és a te karod mentett meg engem. Most pedig mondja meg az ereje képes erre. nem fogok félni. ott vedd el az övékét! 7. az őket érje. Uram. ó. mert velem volt a te világosságerőd. mert te vagy az én Istenem. mert te vagy az én Istenem. s amit koholnak. és nem fogok rettegni. Salomé. akinek PlSTIS SOPHIA szavai jelentésének megmondására kényszerít engem. Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. 8. A világosság az én megváltóm. Megváltóm. Álnok tervet szőttek. Tervüket. Uram. Hatalmuk ellenére legyőzettek. Terveik erőtlenek legyenek. 3. 5.

Amikor pedig ez fénvkoszorú lett a fején. 4. én nem semmi­ sülök meg. A szentségtelen anyagok megsem­ misültek és a káoszban maradtak. többé nem válok el tőle.Amikor PlSTIS SOPHIA ezeket mondta a káoszban. melyet megmentésére küldtem. ami Authádész teremtményei számára észlelhető -. 3. Aki megérti e szavak értelmét. fénykoszorúvá tettem az ő feje körül.mind­ az. És a PISTIS SOPHIÁBAN lévő ragyogó fény tisztája felerősítette lévő tiszta világosság beburkolta az én világosságerőmet. és én egyesültem a világossággal. én nyugodt maradok. mely az ő fején fénykoszorú lett. hogy Authádész teremtményei többé ne tudják hatalmukba keríteni őt. s azt mondta tanítvánvainak: . Amikor ez történt vele. Ha minden anyag megmozdul is. lépjen elő. mialatt Authádész teremtményei látták ezt és örültek. és őbenne minden megtisztult. a PISTIS SOPHIÁBAN lévő ragyogó fénverő ujjongni kezdett. és adja elő a megoldást.59. Hódolt az én világosságerőmnek. így szólt PISTIS SOPHIA. Dicsérő himnuszát így énekelte: 1. 2. akkor a tiszta világosság megmaradt a fényláng erőkoszorújában. a világosságerőt. mely koronaként ragyogott fel a fején. 104 . minden szentségtelen anvag megmozdult őbenne. Amikor aztán a PISTIS SOPHIÁBAN őt. Ha minden anyagom megsemmisül is és a káoszban marad . A világosság korona lett a fejemen. hogy Authádész teremtménvei el ne rabolják tőlem. mert Authádész teremtményei nem tudták már elrabolni azt. Mert a világosság velem van. FEJEZET Jézus tovább beszélt.

Továbbá az anvagtest. melyben most vagyok. Jól van tehát. így felelt. és mondotta: .Fiam e világ szerint. ódájában prófétált és mondta: 1. bizony mondom neked: Boldognak mondanak majd téged a föld egyik sarkától a másikig. Mária pedig. És miattatok keletkezett a sötétség. Jézus anyja. mondván: . Jézus anyja. Amikor Jézus anyjától ezeket hallotta. 105 . 2. Istenem és Megváltóm a menny szerint.Ekkor Mária lépett elő.Uram. és így szólt: . parancsold meg nekem. melv nem sarjad. s amelyet megtisztítottam és megvilágosítot­ tam. Az igazság koszorúja fonatott nekem. belőled kelt. Nem tágítok tőle. s a te ágaidat sarjasztotta bennem. azt mondom neked. hanem élő vagy az én fejemen és te sarjadtál nekem. Mert nem hervadó koszorú. Az úr az én fejemen. hirdesd ki PlSTlS SOPHIA szavainak magyarázatát. Jézus felelt. ugyanígy kaptad a fényszűz hasonlatosságát a világosság szerint. megteltek a te üdvösségeddel. Ez a szent örökség a kezdet és a vég. 3. mint a koszorú. ezeknek a szavaknak megfelelően a te világosságerőd egykor Salamon 19. te és a másik Mária is.Mária. azt mondta neki: . az áldott. 4. A te gyümölcseid érettek és telik.Nagyon jól mondtad! Bizony. hogy adjam meg PlSTlS SOPHIA szavainak magyarázatát. És ez örökség által lesznek megmentve a földiek és a magasságban lévők. te is a Bárbelóban meghatározott alakot kaptad. mert az Első Rej­ tély öröksége betért hozzád.

106 . Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. és így szólt: . Amikor a világosságerőt láttam az eonokból kijönni és hozzám lesi­ etni . megértem.én magam a káosz fölött voltam -. akkor énbelőlem is kijött egy másik világosságerő. Az igazság a földből sarjadt. az igazságosság a mennyből teldntett alá. így szólt: . A kegyelem tehát a világosságerő. melyet az Első Rejtély küldött nekem. mely az Első Rejtély által jött le. hogy megváltassék a káoszból. zsoltárban: 11. hogy amikor PISTIS SOPHIA kifejezte tizenharmadik bűnbána­ tát. és láttam a fényerőt. abban az idő­ pontban betelt a kezdettől fogva létező Első Rejtély teljesülése miatt. Kegyelem és igazság összetalálkoznak. 12. és egyetlen hatalmas fényárammá váltak. mivel bűnbánatát az Első Rejtély elfogadta. azt mondván tanítványainak: . hogy PlSTlS SOPHIÁT megsegítsem és a káoszból felvezessem.60. minden ítélet és büntetés. és eljött az ideje. Feltekintettem tehát az eonokhoz a magasságba.Uram. hogy mit mondok nektek? Újra Mária sietett elő. És ez a Rejtély a magasságból egy nagy világosságerőt küldött nekem. amit PISTIS SOPHIÁRA róttak. és minden sötétségből kive­ zettessék. hogy ő is segítsen PISTIS SOPHIÁNAK. Ezt illetően a te világosságerőd egykor Dávid által prófétált a 85. igazságosság és békesség megcsókolták egymást. És találkoztak. ÉS az Első Rej­ tély által a mennyekből küldött világosságerő leáramlott a belőlem kijövő világosságerőre. hogy PISTIS SOPHIÁT megmentsem a káoszból. FEJEZET Ismét beszélt Jézus.Úgy volt. amit mondasz.Értitek-e.

mert te a káosz alsó terü­ letein voltál. hogy az igazság a földből sarjadt. mely tebelőled jött elő. hogy ezeket az erőket újra PlSTIS SOPHIÁBAN összponto­ 61. és az ő erejével összeegyeztesd.Nagyon helyes.Uram és Megváltóm. Az igazság pedig az az erő.mert az Első Rejtély hallgatta meg PISTIS SOPHIÁT és irgalmazott meg neki megpróbáltatásai közepette. SOPHIÁTÓL elvett világosságokat. Jézus anyja is előlépett. mert te tetted magadat teljessé az igazságban. és így szólt: . mely tebelőled jött elő. FEJEZET Amikor Jézus ezeket hallotta. 107 . Továbbá az igazságosság az az erő. te áldott. hogy PISTIS SOPHIÁT megmenthessed a káoszból. amikor a káosz alsó területein tartózkodtál. hogy PISTIS SOPHIÁT vezesse. mindezt azért. azt mondta: . mely a mennyből tekintett alá. mely belőled jött elő. hogy behatoljon Authádész teremtményeibe és elvegye tőlük a PlSTIS sítsd. mely az Első Rejtélyből a magasságból jött elő és hatolt be PlSTIS SOPHIÁBA. parancsold meg nekem is ezeknek a szavaknak a megmagyarázását. Az igazságosság ellenben. az az erő. Ezért mondta a te világosságerőd egykor Dávid által. A békesség az az erő. aki az egész világosságbirodalmat örö­ kölni fogod! Erre Mária. Az igazság pedig az az erő. Mária. mely az Első Rejtély által jött elő.

téged is késztetlek a beszéd gondolatának magyarázatára. hogy kísértet. megdöbbent. nagyon örültél. Mária. Az ágyhoz kötöttet feloldoztuk. és így szólt: . hogy találkozzak vele?" Amikor ezt mondta. és én nem ismertem meg. azt nem akadályozom. és a szőlőskertben találtalak titeket. ezt illetően a te erőd Dávid által prófétált: Kegyelem és igazság összetalálkoztak. az anyag szerint anyám. Jer tehát. és azt mondtad: „Hol van. Az igazság a földből sarjadt és az igazságosság az égből tekintett alá. azonnal megértetted. igazságosság és békesség megcsókolták egymást.Akinek az esze meg tudja érteni. sőt bátorí­ tom." Amikor József ezt hallotta tőled. Úgy esett. s az ágy lábához kötöttem a házamban. te vagy És a szellem azt mondta nekem: „Hol van Jézus. Rád hasonlított. így prófétált egykor a te erőd tenmagadról. Megragadtam tehát. melv próbára akar tenni engem. hogy kimondja az őt ösztönző gondolatot. és a szellemet ott találtuk az ágyhoz kötözve. hadd lássam. egyszer Józseffel egy szőlőskertben voltál. amelyet a magasság Első Rejtélye 108 . Ezalatt lejött a szellem a magasságból. beléptünk a házba. azonnal visszamentünk együtt. Mária felelt tehát. mert azt hittem. és egyek lettetek. ahol József karókat vert a földbe. akibe betértem annak idején.Uram. hogy kimehessek hozzád és Józsefhez a földekre. Ez tehát az ige és a magyarázata: A kegyelem a szellem.Jézus azt mondta: . s úgy találtuk. Amikor még kicsi voltál. Néztünk téged és őt. különben itt várom őt ezen a helven. zavarba jöttem. megöleltétek és megcsókoltátok egymást. azt hittem. és a szellem nem jött le rád. a testvérem. hogy hasonlítotok egymásra. és bement a házamba. hogy amikor hallottál engem Józsefnek elmesélni mindezt.

„az igazság a földből sarjadt". hogy az emberek majd igazságosak és jók legyenek. mert ő megszánta az emberi nemet. Mária! 109 . hogy az emberi nemnek odaadja a világosság Rejtélyeit. és örököljék a világosságbirodalmat. a te anyagi testeddé lett. Amikor pedig azt mondják. mely a Rejtélyeket elhozta a magasságból. és az igazság országáról prédikált. Máriától. mely a magasságból lejött. hogy majd békében éljen a világosság teremtményeivel. mely a te világ szerinti anyagtestedbe tért be.nyilvánít meg. Az igazságosság aztán a te szellemed. hogy az igazság a te anyagtested. hogy ez eltörölje az egész világ bűneit. „az igazságosság az égből". amikor Bárbelóból kivált. majd pedig prédikált az igazság birodalmáról. s hogy az ember megkapja a Rej­ télyeket és örökölje a világosságbirodalmat. A békesség pedig az az erő. melv belőlem sarjadt az embervilág módjára. Amikor Jézus ezeket a szavakat hallotta anyjától. Az igazság viszont az az erő. mely hozzám jött. Ahol pedig azt mondják. és megkeresztelte az emberi nemet. az azt jelen­ ti.Nagyon szép. ezért „az igazságosság és a béke megcsókolták egymást". hogy az ember elidegenedjen a bűntől és összhangba kerüljön [megbékéljen] a te szellemeddel. és szellemét küldte. hogy az emberi nemnek adja azokat. azt mondta: . ott az igazságos­ ság az az erő.

Uram. amikor János megkeresztelt téged. ne bosszankodj miattam. Ahol pedig erőd azt mondta Dávid által. A békesség pedig Szabaóthnak. és így szólt: . és szintén adjak magyarázatot. mely benned van és prédikálván az igazság helyeit hirdette. melv rád jött. az a szellem a magas­ ságban. Továbbá azt mondják: Az igazságosság és a békesség megcsókolták egymást . a jónak erejével. hogy az emberi nemnek adja. Az emberek majd igazak és jók lesznek. a kegyelem és az igazság összetalálkoztak.Neked is megparancsolom a magyarázatot. és öröklik a világosságbi­ rodalmat. a kegyelem a szellem. és a magasságok Rejtélyeit hozta. a földlakóból sarjadt. mely minden Rejtélyt lehozott a magasból és az emberi nemnek adott. FEJEZET Ekkor a másik Mária lépett elő. mely keresztelt. ne neheztelj. hogy lépjek elő. A kegyelem tehát isteni szellem. 110 .Uram. és az emberi nemnek megbocsátott. Az igazságosság. mely édesanyádból. leereszkedett. mely rád jött. Mária így szólt: . mely a mennyből tekintett le. Megszánta az emberi nemet.PISTIS SOPHIA EVANGÉLIUMA = = ^ ^ ^ ^ ^ ^ = 62. engem is sürget az erőm. a jónak erejére vonatkozik. Máriából. mely rád jött. a jónak ereje. mely benned van . ott ez Szabaóthnak. Mióta azonban édesanvád beszélt veled e szavak magyarázatáról.az igazságosság a világosság szelleme. hogy az igazság a földből sar­ jadt.az. és talál­ kozott Szabaóthnak. Jézus azt mondta neki: . És ez az erő békítette ki az embereket a világosság fiaival.

és az igazságosság a mennyből teldntett alá.Kitűnő és nagyszerű! Ez minden igémnek a megoldása. és itt van Erzsébet. Ez arra az időre vonatkozik. mely a földből sarjadt". akik megcsókolták egymást. amikor magadat szolgáltad. 111 . Amikor Jézus eze­ ket a szavakat hallotta Máriától. ald Jánossal találkoztál azon a napon.ez te vagy. Az igazság a földből sarjadt. A kegyelem a Szabaóth ereje. A kegyelem és az igazság összetalálkoztak. leteldntettél rám a mennyből és beszéltél velem. a te anyád. a jónak erejét jelenti. Az igazság ellenben az az erő. mely bennem van.Kitűnő. Én Mária vagyok. Jézus anyja. így szólt: . amiről vilá­ gosságerőm egykor Dávid által prófétált. Te és János az igazságosság és békesség vagytok. mely a te anyag­ testedben van. Miután pedig beszéltél velem. mely Erzsébetben van és Jánossá lett.Amikor Jézus ezeket hallotta Máriától. édesanyjától. megfogantattál bennem. megcsókolta azokat és így szólt: . ha a szavak jelentését még egyszer előadom. amikor a keresztelőt kellett megkapnod.Uram és fiam és megváltóm. Mária. akivel találkoztam. Továbbá a kegyelem és az igazság találkoztak . ald eljött. aki te vagy. leborult a lábai előtt. így szólt: . ez „az igazság. Uram. aki te vagy Előtted járván prédikált ő. Az igazság tehát Szabaóthnak. mely belőlem kiment. János anyja. Gábriel alakját vetted fel. te világosság örököse! Ismét Mária lépett elő. és prédikált az igazság útjáról. ne haragudj rám és bocsáss meg. Te szántad meg az egész emberi nemet.

a jó. Jézus pedig felelt Jánosnak. Uram. „És az igazságosság és a békesség. És ez az erő prédikált az igazság területeiről minden bal oldalon lévő helyen. és így szólt: . hogy hirdesd ki. hogy az egész világnak irgal­ mazz meg. bementem Szabaóthba." Nos. és beletaszította Bárbelo anyagába. a jónak erejét. és megkeresztelted Szabaóthnak. mely összekapcsolta magát veled. a kegyelem és az igazság. az igazságosság és a béke megcsókolták egymást. és az igazságosság a mennyből tekintett alá. És elmentél az archonok területeihez. Az igazság a földből sarjadt. melyek találkoztak: Te vagy a kegye­ lem. mely besugárzik. és így szólt: . a jóba. és ezt mondta: . FEJEZET János is előlépett. nekem is parancsold meg a szavak magyarázását. és odaadtad nekik a magasság Rejté- 112 . a jónak ereje. az igazságosság te vagy. Az igazság viszont Szabaóthnak. s amelyet balra taszítottál. az Első Rejtélv. amiről egykor az én világosságerőm prófétált Dávid által: A kegyelem és az igazság összetalál­ koztak. János. az Első Rejtély.0. melv belőled kisugárzik. az Első Rejtélv által. amelyeket a te fényerőd Dávid által prófétált.Ez az az ige. János pedig válaszolt. aki elhoztál minden Rejtélyt a te besugárzó Atyád.63. amit egykor mondtál nekünk: „Én a magasságból jöttem. akit a magasság területeiről kiküldött a Te Atyád. melyek megcsókolták egymást". Bárbelónak az az anyaga lett aztán a te mai tested. És a kis Szabaóth. Te. fogta ezt az erőt.Neked is parancsolom. és átöleltem az őbenne lévő világos­ ságerőt. mivel ő leküldött Téged.

mint egy galamb. mert te a magasság tereiből jöttél a világosságbiroda­ lom Rejtélyeivel. tehát Én. a jó erejének. mivel az én Atyám küldött Engem. És az igazság. a jótól kaptam. hogy amikor János ezeket mondta. hogy az erő. Atyámnak. vagyis a te lelked. A béke pedig Szabaóth ereje. mely kisugárzik.hogy Én és az erő. mely nagyon fényesen ragyogott. Az igazságosság. mely a földből sarjadt. mely a jobb oldali területekről jött. És te leereszkedtél a fényruhára. amikor te Jézusra leeresz­ kedtél. melyek a fénykincsen kívül fekszenek. És elment a bal oldaliak területeihez. mely bement Bárbelo anyagába. mely az égből tekintett alá. hogy PISTIS SOPHIÁT mentsem ki a káoszból .lyeit. beszélt hozzá az Első Rejtély. amely ruha Jézus. és egyetlen világosságáramlatot képezett. a besugárzó [lepillantó] Első Rejtélvnek parancsára 113 . megfelel Szabaóth. mely belőlem jött elő. melyet Szabaóthtól. János.Úgy történt. a mi megváltónk. melyet Bárbelo kezéből vettél át. Az történt. az te vagy. 64. és prédi­ kálta nekik az igaz helynek [igazság országának] Rejtélyeit. és a lélek. FEJEZET Az Első Rejtély folytatta beszédét. összejött.Kitűnő. az Első Rej­ tély. mely a magasságból jött. bement Bárbelo anyagába. szeretett testvér. s így igazak lettek és jók. melv kifelé sugárzik: . és Jabraóth hat eonjának minden archonja békét kötött a világosság Rejtélyével. és így szólt: .

De ezt az áramlatot megtartani sem tud­ ták a teremtményein uralkodó Authádész semmiféle módszerével sem. mint szolgák. amit PlSTIS SOPHIÁTÓL vettek el. és leküldtem őket a káoszba. Amikor pedig a világosságáramlatot levitték a káoszhoz. melyet Én adtam nekik. és adják oda újra PlSTIS SOPHIÁN: a világosságerőket. mivelhogy énáltalam [énbennem] visszakapták. és mindazt a fényerőt. Ez az áramlat pedig minden világosságerőt kivont belőlük. beletaszította a testébe. melyet visszavettek Authádész teremtményeitől. és Authádész teremtményei ezt a világosságáramlatot nem merték megragadni a sötét káoszban. vegyék PISTIS SOPHIÁNAK. a világosságáramot a káoszhoz vitték. akik. Ami­ kor a világosságáram az Authádész teremtményeitől elvett világosság- 114 . s amelyet a káoszhoz vittek. mert újra megkapták a világos­ ságukat. s a fényár kiterjedt minden teremtményére és területére. megvilágosultak. Gábriel meg Michael a világosságáramlatot PISTIS SOPHIA anyagteste fölé vezette. és a benne lévő erők [képességek]. oda fogják adni az embereknek a világosság Rejtélyeit. Anyagteste ekkor teljesen átvilágosodott. Michael és Gábriel pedig. Odaadtam nekik a világosság­ áramot.lehívtam Gábrielt és Michaelt az eonokból. Őrájuk van bízva a világosságáram. Mikor aztán Authádész teremtményei meglátták ennek az áram­ latnak nagy világosságát. azonnal nagyon világos lett az egész káoszban. és világosságban nem szenvedtek már hiányt. Michael és Gábriel pedig nem vett el magának világosságot PlSTIS SOPHIA fényeiből. félni kezdtek még egymástól is. melyeket Authádész teremtményei elvettek tőle. melyeknek világosságát egykor elvették. melyet egykor elvettek tőlük. hogy segítsenek vissza Authádész teremtményeitől. melyet egykor elvettek tőle.

szintén vidámak és fényesek lettek.erőket mind beletaszította PISTIS SOPHIÁBA. hogy mi történt a PISTIS SOPHIÁVAL a káoszban. széles folyammá lett. akkor a világosságáramlatom megfordult és elhagyta a káoszt. és nagy. Egy folyó jött elő. Amikor pedig az Én világosságáramom elvette a fényeket Authádész teremtményeitől. ismét beszélt.Uram. oszladozó erőit a világosságok újra felállították. és megmenttettek e fényáram által. s majdnem tönk­ rement. PISTIS SOPHIA teljesen ldvilágosodott. Miután az Első Rejtély megmondta tanítványainak.Megértitek-e mit mondok nektek? 65. PISTIS SOPHIA lankadó. És a PlSTIS SOPHIÁBA nyomott fények az ő anyagtestét egészen élénkké tették. amelyeket Authádész teremtményei nem raboltak el. 2. amelyben azelőtt nem volt világosság. és PISTIS SOPHIÁBA taszította. Újra fokozódott a világosságot észlelő képességük. s újra a régiek lettek. vagy tönkre is ment. és így szólt hozzájuk: . És SOPHIA világosságerői felismerték egymást az Én világosságáramla­ tom által. fényerejük fokozódott. És a PISTIS SOPHIÁBAN lévő világosságerők. Mindent magához vont. és a templom felé fordult. FEJEZET Péter lépett elő. 115 . és így szólt: . amelyeket azok PISTIS SOPHIÁTÓL vettek el. a te világosságerőd Salamon által prófétált az ő ódáiban: 1. ami a te szavaid magyarázatát illeti.

7. Halljad tehát. melyet a te erőd mondott: Gátak és építmények nem tudták visszatartani. és nagy. Továbbá az ige. Mert egymásra ismertek az Úrban. 6. Szomjuk csillapodott. széles folyammá vált. Ok kiszáradt ajkakat frissítettek. mert az italt a legmagasságosabbnak a kezéből kapták. Ahogyan Salamon által prófétálta a te erőd: Egy folyó [zuhatag] jött elő. amelyet a te erőd mondott: Az egész országon átvezette. 5. SOPHIÁTÓL vettek el. azt jelenti: Authádész teremtményei a világosság­ áramot nem tudták visszatartani a káosz sötétségének falai között. Uram. és megmentette őket az örök élet vize. azt jelenti: amikor Gábriel és Michael a világosságáramot PISTIS SOPHIA testéhez vezette. Meggörnyedteket felegyenesítettek. hogy azok meg ne haljanak. Nem tudta visszatartani sem gát sem építmény. ittak belőle. hogy nyíltan beszéljek. és mindent betöltött. ez azt jelenti: a világosságáram szétáradt a káoszban Authádész teremtményeinek minden területére. A kimerültek szíve felvidult. sze­ müknek világot adtak. 8. és mindent magával ragadott. 9. Az egész országon átvezették. 4. melyet Salamon mondott a te erőd által: Mindent magához rántott [vonzott] és a temp­ lomhoz vitte. belenyomtak a testébe 116 . melyekbe lélegzetet leheltek. nyíltságuknak erőt adtak. Az az ige pedig. akikre az élet vizét bízták. sem azok. Boldogok annak az italnak a felszolgálói. Elértek lelkeket.3. Akik száraz homokon voltak. és újra PlSTlS Aztán az ige. ez azt jelenti: Authádész teremtményeitől elvett mindent világosságerőt. amit azok PlSTlS SOPHIÁBA taszította. akik a vizeket szabályozzák.

azt jelenti: amikor a világos­ ságokat PISTIS SOPHIÁBA taszították. és megtelt fénytársaik világosságával. s amely már-már halálán volt. mivel a világosságot. azt jelenti: az ő erőiknek [képessé­ geiknek] nem hiányzott már a világosság. Az ige pedig: Akik száraz homokon voltak. mely tebelőled. hogy boldo­ gok ennek az italnak a felszolgálói.minden világosságot. s azután ők is vezették ki onnan. hogy a segítségül jött Mihálv és Gábor vitte a világosságáramot a káosz­ hoz. amelyeket Authádész teremtményeitől vett vissza. amelyet Authádész teremtményei azelőtt elraboltak tőle. hogy meg ne haljanak. amelyeket Authádész teremtményei nem raboltak el. felélénkítették testének anyagát. amelyet a te erőd mondott: A kimerültek szíve felvidult. akikre ez az áramlat rá lesz bízva. 117 . A magasság világosságrejtélyeit azoknak fogják adni. A te erőd továbbá azt mondta: Kiszáradt ajkakat frissítettek. azt jelenti: PISTIS SOPHIA többi ereje. mert léleg­ zetet leheltek beléjük. megkapták a világosságot. ez azt jelenti: a világosságot a világosságáram adta nekik. mert azt beléjük taszították. Az ige: A szomjuk csillapodott. melyet a te erőd mondott: Lelkeket élesztettek. ittak belőle. AZ az ige pedig. amit mondtál. hanem mindet beletaszították PISTIS SOPHIÁBA. szintén nagyon boldog lett. akik PlSTIS SOPHIABAN voltak. visszakapták. s akiknek a világosságát azelőtt elvették. ott ez annak felel meg. s anyagteste felragyogott. amit elvettek tőlük. melytől egykor elvették a világosságot. vagyis: Gábor és Mihály semmit sem vett el magának PISTIS SOPHIA világos­ ságerőiből. azt jelenti: mindazok. És ahogyan a te erőd folytatta: Az italt a legmagasságosabbtól kapták. És az ige. az Első Rejtélyből jött elő. Ahol pedig a te erőd azt mondta.

Péter. Amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Pétertől. amelyet a te világosságerőd Sala­ mon ódája által mondott. Továbbá: Szemeiknek világosságot adtak. s olyanok lettek. akkor minden erejét [képességét] feltámogatták. te áldott. mert már-már feloszlottak. hogy nyíltságuknak erőt adtak. újra belenyomta PISTIS SOPHIÁBA. hogy a világosságáram a magasból jött. mint azelőtt. elhagyta a káoszt és rád jött. helyreállították. vagyis képesek a világossá­ got észlelni. aki a templom vagy.azt jelenti. hogy miután a fénvár visszavette PISTIS SOPHIA világosságait Authádész teremtményeitől. melyet a te erőd mondott: A világosságáramlat mindent magához vonzott és a templomhoz vitt. hogy PlSTIS SOPHIA erői megismerték egymást a fényár által.Kitűnő. Ez a magyarázata minden igének. vagyis az egész világosságáram miatt és által megmenekültek. hogy többé ne essenek el. Amikor a te világosságerőd azt mondta.Továbbá: Elesett tagokat felegyenesítettek. Továb­ bá: Egymásra ismertek az Úrban . majd megfordult. akkor az azt jelenti: az erők [a képességek] visszakapták vilá­ gosságukat. azt mondta neki: . azt jelenti. Aztán az ige: Megmenekültek az örök élet vize által. És az ige. és felismerték. Ez a kijelentések magyarázata. 118 . ami azt jelenti: amikor PISTIS SOPHIÁBA nyomták az ő világosságait.

és újra a káosz magasabb területeire jutott. mint a suhanó nyílvessző. Mivel ennyire zaklatták. és PISTIS SOPHIÁBA nyomta. mivel az én Atyám. Az egyik teremtmény egy nagy kígyó alakját öltötte. Amikor pedig ez a fényerő lejött. üldözték. ahogyan kezdetben volt. ezt még nem parancsolta meg nekem. és így szólt: Az történt ezután. 119 . És Authádész néhány teremtménye szoron­ gatta őt. aki megijedt és nagyon zavarba jött. most visszavette tőlük. S újra Authádészükhöz kiáltottak. bepillant]. mely besugároz [benéz. hogy mielőtt PISTIS SOPHIÁT egészen kivezettem volna a káoszból. megint másik pedig sárkány alakjában jelent meg. s ezek újra elvehessek a PISTIS SOPHIA fényeit. és Authádész első ereje. újra leve­ zették a káosz alsó területeire. miután tehát Authádész teremtményei észrevették. és újra nagyon nyugtalanították őt. és nagyon zavarba hozták. elmenekült előlük. fénye­ sen. egy másik egy nagy. És Authádész egy másik nagy fényerőt küldött le a tizenharmadik eon magasságából.66. hogy Authádész támogathassa a teremtményeit. Authádész káoszban lévő teremtményei újra felbátorodtak. Az lejött a káoszhoz. hétfejű sárkánykígyó. az Első Rejtély. ez a számtalan teremtmény együtt támadt PISTIS SOPHIÁRA. hogy világosságáramlatom a világosságerőket. nagyon megharagudtak PISTIS SOPHIÁRA. de Authádész teremtményei követték. s ezen kívül PlSTlS SOPHIÁT felragyogni látták. az oroszlánfejű erő is eljött a többi teremtménnyel együtt. és szorongatni kezdték és üldözték PISTIS SOPHIÁT. hogy jöjjön és segítsen nekik. FEJEZET Az Első Rejtély folytatta. hogy újra elvehessek PISTIS SOPHIÁTÓL a fényerőt. amelyeket PISTIS SOPHIÁTÓL elvettek.

ÉS az oroszlánfejű erő meg a kígyófejű erő meg a sárkánygyíkfejű erő meg a sárkányfejű erő meg Authádész minden más teremtménye azonnal körülvette a PISTIS SOPHIÁT. Továbbá megparancsoltam. te fogsz megszabadítani engem az ő hatal­ muk veszélyeitől. a zsarnok. a zsarnok. Nagyon szorongatták és veszélyeztették PlSTIS SOPHIÁT. hogy elvegyék minden világosságát. és azt mondta: 1. hogy PISTIS SOPHIÁT kezeiken hordoz­ zák. mivel PISTIS SOPHIA a Világosságok Világosságához akart menni. mely mindegyikőjük fölött volt. hogy a tizenkét eonból letekintett Ádámász. akkor Atyám. ahonnan ki fogják vezetni őt. hogy PISTIS SOPHIA segítségére siessenek. a besugárzó Első Rejtély parancsára Én újra leküldtem Gábrielt és Michaelt és a nagy világosságzuhatagot. mert benned bízom. hogy Authádész teremtményei szorongatják PISTIS SOPHIÁT. aki szintén haragudott PISTIS SOPHIÁRA. 120 . látta. 0. és tehozzád akarok jönni. És megparan­ csoltam Gábrielnek és Michaelnek. Mert te vagy az oltalmazom. Ezért haragudott rá. Világosság. elbuktatta PISTIS SOPHIÁT. Amikor PISTIS SOPHIA ezt mondta. hogy az ő lába ne érintse meg a sötétséget.Ezután az történt. segítettél nekem! Hagyd a te világosságodat reám esni! 2. ó. Világos­ ság. újra dicsérő énekkel kiáltott a világossághoz. hogy megpróbálja tőle újra elvenni minden belső erejét. vagyis ez a démon lejött a káoszba. ó. Mert te mentesz meg Authádész és Ádámász zsarnoknak a teremt­ ményeitől [kisugárzásaitól]. Amikor így zaklatták és nyugtalanították. kinézett a tizenkét eonból. Amikor tehát Ádámász. Világosság! 3. hogy vezessék át a káosz területein. Amikor Ádámász ereje leért a káoszba minden teremtményhez.

balról is meg jobbról is és minden oldalon. mely fénylett. s így sokan lerogytak jobb oldalon. PISTIS SOPHIÁHOZ pedig egyáltalán nem tudtak közeledni a nagy világosság miatt. Egymáson estek keresztül és egymásba botlottak. és minden oldalon. folyamot]. nem rettent meg Ádámász démonerejétől sem. és sok más esett össze bal olda­ lon. És PISTIS SOPHIA a világosság közepette volt. fején is koszorút képezvén. ahogyan mérhetetlen fényességgel ragyogott.Az történt. az oroszlánfejű erő elé léptem. Ekkor megijedtek. A világosságáramlat nem tágított egyik oldaláról sem. de az erős fényt sem bírták. s így 121 . És Authádész minden teremtményétől elvettem az erőt. És Authádész teremtményei nem tudták már megváltoztatni a kinézetüket. És fénvkoszorú lett az ő fején. mert ő a világosságban bízott. Authádész teremtményei és Ádámász teremtménye meg­ látták a világosságzuhatagot [áramlatot. a kifelé sugárzó Első Rejtély parancsára a világosságáramlat rendkívülien világított. és elvettem a benne lévő egész világosságát. ő nagyon felbáto­ rodott. mivel rendkívül erősen világított. A nagy világosságáram pedig körülvette PlSTIS SOPHIÁT minden oldalról. mely az eonokból jött. és elengedték PlSTIS SOPHIÁT. És Atyám. mely repülő nyílként csapott le a káoszba. hogy amikor az angyalok lementek a káoszhoz a világos­ ságáramlattal. mialatt egy nagy világosság volt tőle balra is meg jobbra is. s így ő nem félt többé Authádész teremtményeitől a káoszban. PISTIS SOPHIÁT azonban nem tudták bántani. hogy többé ne mehessenek a helyükre a tizenharmadik eonhoz. a besugárzó Első Rejtély parancsára magam mentem le a káoszhoz nagy fényességben. És az Én parancsomra. mialatt PISTIS SOPHIÁT minden oldalról körülvette. Amikor a világosságzuhatag körülvette PISTIS SOPHIÁT. Authádész minden teremtmé­ nyét megfogtam. új erejétől. sem Authádész másik.

mialatt ő Gábrieltől és Michaeltől jobbra volt. És PISTIS SOPHIÁT ldvezettem a káoszból. és azt mondta: . hogy mostantól kezdve egyetlen magja se kelhessen ld. Az azt mondja az Úrnak: Te vagy az én oltalmam. újra beszélni kezdett. hogyan veszem el a világosságerőt az ellenségeitől. zsoltárban: 1. és így szólt: . És a PlSTlS SOPHIA saját szemével látta. mert ez hatalmasabb és gonoszabb volt. És a nagy fényár újra belé áradt. Istenem. elvettem a sárkánykígyóban lévő minden erőt.Uram. mint a többi együtt. és megsemmisítettem egész anyagát. mit beszélek veletek? Jakab lépett elő. FEJEZET Amikor az Első Rejtély mindezt elmondta tanítványainak. De lábbal tiporta a hétfejű sárkánykígyó-teremtményt és az orosz­ lánfejű meg a sárkányfejű erőt is. az Első Rejtély vele voltam. mialatt ő rálépett Authádész kígyófejű teremtmé­ nyére. váram. Aid a Felségesnek védelmében lakozik. PlSTlS SOPHIÁT állandóan Authádész hétfejű sárkánykígyó-teremtményén hagytam állni. PlSTlS SOPHIÁT pedig kivezettem. akiben bízom. Én pedig.Megértitek-e. 122 . 2. a Mindenhatónak árnyéká­ ban nyugoszik az. 67. az előbbi szavaid magyarázatát illetően a te világosságerőd egykor Dávid által prófétált a 91.mind erőtlenül estek össze a káoszban.

16. 8. ezért meghallgatom őt. sem a repülő nyíltól nappal. Sem a sötétben settenkedőtől. sem a délben támadó démontól. te vagy az én oltalmam! A Felségest választottad a te hajlékoddá. Kézen hordoznak téged. 9. Ez a magyarázata a szavaidnak. Kígyón és áspiskígyón jársz. 13. Az ő igaz­ sága pajzs és páncélként vesz körül. melyet a te erőd Dáviddal mondatott: Ald a 123 . Bizony szemeiddel nézed. 15. Nem illet téged a veszedelem. 4. és meglátod a gonoszoknak megbünte­ tését. Hallgasd meg. Elesnek mellőled ezerén. és szárnyai alatt lészen oltalmad. 11. mert az ő angyalainak parancsol felőled. 6. hogy ezt nyíl­ tan is mondhassam: Az ige. Uram. Hosszú élettel elégítem meg őt. és csapás nem közelget a sáto­ rodhoz. hogy őrizzenek téged minden utadban. megtaposod az oroszlánt és a sár­ kányt. Vele vagyok háború­ ságában: megmentem és megdicsőítem őt. mert megismerte az én nevemet. 14. és megmutatom néki az én szaba­ dításomat.3. 12. Testével fedez be téged. 5. mondja Isten. Mert azt mondtad. Mivelhogy ragaszkodik hozzám. Uram. Segítségül hív engem. hogy meg ne üssed a lábadat kőbe. Nem félsz az éjszakai ijesztéstől. Megvédem őt. 10. megszabadítom őt. 7. és jobb kezed felől tízezerén. Mert ő szabadít meg engem a madarásznak tőrétől és a gonosz varázsló igéjétől. és hozzád nem is közelíthetnek.

Továbbá az ige. azt jelenti: PlSTIS SOPHIA a vilá­ gosságáram világosságában volt. te vagy az én oltalmam. mely repülő nyílként jött le a káoszhoz. Továbbá az ige.Felségesnek védelmében lakozik. Világosság. benne maradt a világosságár fényében. melyet végül Authádész küldött a magasból. mely PISTIS SOPHIÁT minden oldalról pajzsként veszi körül. Továbbá az ige. melyet a te világosságerőd prófétált Dávid által: az igazsága (hűsége) pajzsként vesz körül téged: ez a világosságáram világos­ sága. melyet a te erőd mondott: Nem félsz az éjszakai ijesztéstől. ezek a világossá­ gáram szárnyai. melyet a te erőd mondott Dávid által: te szabadítsz meg engem a madarásznak tőréből és gonosz varázslattól. váram. És az ige. azt jelenti: PlSTIS SOPHIA nem félt az erőtől. azt jelenti: PlSTIS SOPHIA nem félt az ijedelmektől és nyugta­ lanságtól. mely tőled jött. bizalommal megmaradt a világosság mellett. benned bízom. azt jelenti: mivel PISTIS SOPHIA a világosságban bízott. Továbbá az ige. amely általad jött le a magasságból. megfelel PISTIS SOPHIA szavának: 0. melyet a te erőd mondott Dávid által: Testével fedez téged. mert az erő a tizen- 124 . És te meg­ szabadítasz engem az ő hatalmuk veszélyeitől. a Mindenhatónak árnyékában fog időz­ ni. meg­ felel a PISTIS SOPHIA dicsérő éneke következő szavainak: Te vagy az én oltalmazom. amely volt a káoszban. hiszek benned! Te fogsz megmenteni engem Authádész és Ádámász. és tehozzád jövök én. Istenem. melvet a te erőd mondott: Nem fog félni a nappal repülő nyíltól. mely az ő bal és jobb oldalán volt. és a szárnyai alatt lészen oltalmad. Továbbá az ige. A te világosságerőd pedig azt mondta: Nem fogsz félni a nyíltól. ami az éjszaka. mely nappal repül. amelvet a te erőd Dávid által mondott: Azt fogom mondani az Úrnak. a zsarnok teremtményeitől.

Uram. Mivel pedig a tizen­ kettedik eonból jött. Továbbá éjszaka. azért mondta a te világosságerőd. vagyis Authá­ dész teremtményeit. melyet a te erőd mondott Dávid által: Nem fog félni a bajtól és démontól. mely PISTIS SOPHIÁT mély bukásba taszította. Továbbá az ige. melyet a te erőd mondott Dávid által: Bizony sze­ meiddel nézed. hogy PlSTIS SOPHIA nem fél már a zsarnok Adámász démoni teremtményétől. . a tizenkettedik órának felel meg. Ez megfelel PlSTIS SOPHIA esetének: PISTIS SOPHIA saját szemeivel nézte ellenségeit.harmadik eonból jött. mert ez [Adámász alkotása] a tizenkét eonból jött.délben. és nem voltak képesek közeledni hozzá. Továbbá az ige. azt jelenti. hogy „dél". mert a káoszból jött. sokan pedig a jobb oldalán. mely az éjszakának felel meg. melyet a te erőd mondott Dávid által: Ezren fog­ nak elesni a bal oldalán. mert azt mondtad: te. de neld közelébe sem kerülhetnek. s ez uralkodik a tizenkét eonon és teszi világossá azokat. azt jelenti: PlSTIS SOPHIA nem fél az oroszlánfejű teremtménytől. Ezért mondta a te erőd: Nem fog félni egy démoni zuhanástól [bajtól] délben. mely pontosan a kettő között van. hogy „nappal". vagyis a sötétségben ijesztgette. Továbbá az ige. Ezért mondta Dávid. hogy bánthassák. mert a tizenkét eon a káosz és a tizenhar­ madik eon között terül el. melyek egymás hegyén-hátán bukdácsoltak. és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. melyet a te erőd mondott Dávid által: Nem fog félni a sötétben settenkedőtől. vagy az én reménységem. tízezren a jobbja felől. azt jelenti: Amikor Authádész számtalan teremtménye nem volt képes a világosságár erős fényességét kibírni. közülük sokan elestek a PISTIS SOPHIA bal oldalán. Továbbá az ige. s amely Adámászból a tizenkettedik eonból jött. mely a káoszban. mely délben pusztít. De nem 125 . mely a délnek.

Megmenttettem a béklyóktól. és így szólt: . Mert te voltál a jobb kezem felől. Visszatartottad ellenségeimet. hogy egyik oldalam se legyen világosság nélkül. s kiemeltek engem a bőrruhákból. 8.És az Első Rejtély felelt neki és azt mondta: . Hallgass meg. és én megigazultam a te jóságodban. 5. 7. Beárnyékoltál a te irgalmasságod árnyékával. amelyet a te világosságerőd mondott Salamon által: Megment- 126 . Tamás felelt. Uram! 2. olyan voltam előttük. A te jobbod emelt fel engem. és te elvetted az én betegségemet. amelvet PISTIS SOPHIA zengett. hogy leplezetlenül mondhassam el. és a te igazságosságodban megtisz­ tultam. 6. 4. amelyet PISTIS SOPHIA zengett az én tiszteletemre. 3.Megparancsolom neked a himnusz magyarázatát. Ellenségeim távoztak tőlem. Uram. Ez tehát. mert te szövétneket állí­ tottál a jobb kezem felől és a bal kezem felől. mivel a káoszból megmenttetett. mert a te orcád volt velem és irgalmasságodban az én megmentőm. a te világosságerőd Dávid fia Salamon által prófétált az ódáiban: 1. ó. ami a himnuszt illeti. a káoszból megmentett PISTIS SOPHIA magasztaló énekének magyarázata. Az ige. Sokan lenéztek és kitaszított voltam. mert a te nyugodalmad örök. Általad jött hozzám a megszabadító erő.Uram. és hozzád menekültem. A te igazságodban lettem erős. mint az ólom. és nem jelentek meg. amikor megmentésemre és meg­ segítésemre jöttél. 9. ó.

melyet a te erőd mondott Dávid által: A Legmagasságosabbat választottad oltalmazódul. Uram. és csapás nem közeleg a te sátorodhoz . mert SOPHIA a magasság világosságában hitt. hogy meg ne üssed lábadat a kőbe . mely az oroszlánfejű erőben volt. magad vetted el a világosságerőt. és elvetted az ő világosságerejüket PISTIS SOPHIA világossága helyett. és nem is szorongathatták. amit PISTIS SOPHIA mondott. hogy PISTIS SOPHIÁT vigyék át a káosz minden területén. Ahogyan Authádész teremtményei szándékozták elvenni PISTIS SOPHIA világosságát. míg aztán felvezetik és kezeiken felemelik.azt jelenti: mivel PISTIS SOPHIA szorult helyzetében a világosságban hitt. melyet a te erőd mondott Dávid által: Kígyón és áspis- 127 . kísérjék. és kezei­ ken hordozzanak. és látni fogod a gonoszok megbüntetését". hogy lábai ne érintsék az alsó sötétséget. nem ér baj téged. s ezen kívül elvetted az erőt Authádész minden teremtményétől. PlSTIS SOPHIA tehát nem csak nézte Authádész teremtményeit. hogy mit prófétált Dávid ahhoz hason­ lóan.ez annak felel meg: Gábrielnek és Michaelnek megparancsoltad. Továbbá az ige.csak a szemeivel nézte őket. hanem te. melyet a te erőd mondott Dávid által: Az ő angya­ lainak parancsol felőled. sőt egyáltalán nem is közeledhettek hozzá. hanem a megbüntetésüket is látta. hogyan esnek át egymáson. dicsérő énekét énekelte. úgy fizettél meg nekik. így Authádész teremtményei nem okozhattak bajt neki. az Első Rejtély. Továbbá megrögzítetted őket a káoszban. hogy őrizzenek téged minden utadon. Nem csak saját szemével látta. Továbbá az ige. vagyis hogyan fizetik vissza nekik a gonoszságukat. hogy mostantól ne tudjanak az ő területeikhez menni. s meg ne ragadják őt az alsó sötétségben lévők. „hanem ellenségeidet nézed. Továbbá az ige. ha azt nézzük.

a hétfejű teremt­ ményre. szeretett Jakab! Az Első Rejtély folytatta beszédét. vissza­ tartottad a te világosságoddal. 3.kígyón jársz. Meg vagyok mentve a káoszból és meg vagyok váltva a sötétség kötelékeitől! Hozzád jöttem. meg fogom menteni és árnyékomban védeni. Ez a magyarázata a sza­ vaidnak. újra hangosan felkiáltott. megtaposod az oroszlánt és a sárkányt. s nem tudtak közeledni hozzám. Uram. mert a te világosságod velem volt. 4.Ekkor az történt. 68.ez az: amikor PISTIS SOPHIA odáig jutott. és ezt mondta: 1. amelyek harcoltak ellenem. azt jelenti: mivel Bennem bízik. hogy amikor PISTIS SOPHIÁT kivezettem a káoszból. Authádész teremtményeit pedig. FEJEZET Amikor az Első Rejtély ezt hallotta. Mivel a világosságban hitt. hogy felemelkedett a káoszból. s rálépett az oroszlánfejű erőre és a sárkányfejű erőre. a kígyófejű teremtményre és a baziliszkuszra. rátaposott Authádész emanációira [kisugárzásaira/teremtmé­ nyeire]. ó. elvették az 128 . és azt mondta a tanítványainak: . Mert te körös-körül világosság lettél nekem. Mivel Authádész teremtményei szorongattak engem. mindezektől megmenekült. mert ismeri a nevemet . így szólt: .Kitűnő. Világosság! 2. és megmentett a te világosságleáramlásoddal [zuhatagoddal]. mialatt meghoztad nekem a segítséget és a megszabadulást.

és minden oldalról körülvett. s eszem megértette a te beszédedet. Ezután pedig teáltalad egy fényáradat jött le rám. 69. és a káosz kötelékeitől megszabadult. 6. 5. Tamás lépett elő és így szólt: . akinek van füle. és megtisztí­ tottál engem minden szentségtelen anyagtól. ezért számukra én lomha.erőmet és letaszítottak a káoszba. mely megmentett engem. FEJEZET Amikor az Első Rejtély ezeket mondta tanítványainak. én pedig felragyogtam a te nagy erődben. Authádész teremtményei távoztak. Ez a PISTIS SOPHIA magasztaló éneke. Balról is világított meg jobbról is. amikor a káoszból feljött. bízom a te világosságodban. és a te világosságod miatt minden anyagom fölé emelkedtem. 8. Te pedig betakartál engem áramlatod világosságával.Uram. 129 . az hallja. hogy világosan előadjam e szavak magyarázatát. nehéz anyag lettem. 7. hogy egyetlen részem se legyen világosság nélkül. Nos. a te áramod tiszta világosságában. fényben-lakómnak van füle. Parancsold meg tehát. amelyet mondott. Bizodalmam pedig megerősödött. mert te mindig mentesz. úgy hogy nem volt már bennem vilá­ gosság. És a te világosságáramod emelt fel engem és tartotta távol tőlem Authádésznak engem szorongató teremtményeit.

melyek harcoltak ellenem. olyan voltam előttük . ó. elvették az erőmet. mely megmentett engem. mikor megmentésemre és segítségemre jöttél . Továbbá az ige: Általad lett meg nekem a megszabadító erő. és megmentett a te világosságáramlatoddal.PISTIS SOPHIA következő mondása: A te világosságod volt velem. és kitaszított voltam. melyet a te erőd mondott: Sokan lenéztek. Továbbá az ige. melyet a te erőd mondott: Visszatartottad ellenségei­ met. hogy Authádész teremtményei szorongattak engem. irgal­ masságodban az én megmentőm . melyet a te erőd mondott: A te orcád volt velem. megfelel PISTIS SOPHIA kijelentésének: Ezután pedig teáltalad egy világosságerő jött hozzám. és hozzád jöttem.megfelel PISTIS SOPHIA szavának: Körös-körül világosság lettél nekem. És az ige. Világosság. és hozzád menekültem. Uram. Továbbá az ige. Továbbá az ige.megfelel PISTIS SOPHIA szavainak: Authádész teremtményeit. melyet a te erőd mondott: Te voltál a jobb kezem felől. Továbbá az ige. Továbbá az ige. számukra lomha.tettem a béklyóktól.PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Amikor elvették a világos­ ságaimat. nehéz anyag lettem. mialatt meghoztad nekem a segítséget és a megszabadulást. melyet a te erőd mondott: Mert te fáklyát állítottál a jobb kezem felől és a bal kezem felől. melyet a te erőd mondott: Mint az ólom. hogy egyik oldalam se legyen világosság nélkül. PISTIS SOPHIA szavaival: A te erőd világított jobbról is 130 . PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése. és nem jelentek meg . lenéztek és lelöktek a káoszba minden világosság nélkül. ó. és nem tudtak közeledni hozzám. megfelel PISTIS SOPHIA következő szavainak: Meg vagyok váltva a sötétség kötelékeitől. visszatartottad a te világossá­ goddal.

Továbbá az ige. hogy a te világosságáramod az. PISTIS SOPHIÁNÁL a következőknek felel meg: Megtisztítottál engem minden szentségtelen anyagomtól. mert te mindenldt megmentesz. és én a te világosságod által mindazok fölé emelkedtem. ezt jelenti PISTIS SOPHIÁNÁL: Te pedig betakartál engem áramlatod világosságával.meg balról is. s magam is tiszta világos­ ság vagyok a te áramodban. megfelel PISTIS SOPHIA mondásának: Meg vagyok mentve a te kegyelmedben. 131 . PlSTlS SOPHIA himnuszának egész magyarázata. melyet a te erőd mondott: Beárnyékoltál a te irgalmas­ ságod árnyékával. Továbbá az ige. mert a te nyugodalmad örök. Továbbá az ige. Továbbá az ige. és te levetted rólam a betegséget. Ez tehát. melyek szorongattak engem. Továbbá az ige. és minden oldalról körülvett. Továbbá az ige: Ellenségeim távoztak tőlem. Uram. melyet a te világosságerőd mondott Salamon által: Megigazultam a te jóságodban. és megváltották a sötétség kötelékeitől. távoz­ tak tőlem. és a te igazságosságodban megtisztultam. melyet a te erőd mondott: A te igazságodban lettem erős. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Authádész teremtményei. amikor a káoszból megmentették. melyet a te erőd mondott Salamon által: A te jobbod emelt fel engem. az a lejelentése PlSTlS SOPHIÁNAK. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Megerősödtem a te világosságodban. hogy egyetlen részem se legyen világosság nélkül. mely engem felemelt és Authádésznek engem szorongató teremtményeit távol tartotta tőlem. melyet a te erőd mondott: Kiemeltek engem a bőr­ ruhákból.

és így szólt: 1. És határozatod alapján mentettél meg engem újra a lenti területekről. hogy ldvezessél a káoszból. És a hétfejű sárkánykígyót leverted és kitaszítottad az én keze­ immel. s a lenti területekre vittél engem. Mert te elvetted a világosságerejüket.70. És hatalmat adtál nekem. 4. hogy meg­ szabadítsam magamat Ádámász teremtményeinek kötelékeitől.Nagyon jól mondtad Tamás. 6. És elvittél engem minden anyagi sötétségből. 2. 132 . és azt mondta tanítvá­ nyainak: J . Te pedig velem voltál. és visszavetted szá­ momra elvett fényerőimet. FEJEZET Az történt. Megsemmisítetted. Te tetted Authádész minden teremtményét erőtlenné. 7. és az én utamat kiegyenesí­ tetted. mely minden fölött van. mialatt nekem mindehhez erőt adtál. engem pedig az ő anyaga fölé állítottál. Az Első Rejtély pedig folytatta beszédét. Az én világosságerőimet elválasztottad az anyagtól. 3. és én látni kezdtem. Magasztallak! Határozatod alapján kivezettél engem a magasabb eonból. Authádésznak engem ellenségesen szorongató teremtményeit elterelted tőlem és szétszórtad őket. azt mondta neki: . hogy amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Tamástól. 5. áldott vagy te! Ez PlSTIS SOPHIA him­ nuszának magyarázata. És a te világosságod burkolt be engem mindenhol. hogy mostantól kezdve a magja se keljen ki.PISTIS SOPHIA folytatta engem dicsérő himnuszát.

Aki megérti ezt a meg­ bánást. És az Első Rejtély felelt. a pusztulás zavaros helye fölé. s én megtisztult világosság lettem. és így szólt: .8. 11. Máté lépett elő. hogy nyíltan adjam elő. Tagjaimnak egyenes utat adtál. világosságerőd egykor Salamon ódájában prófétált erről: 133 . 9.Ami PISTIS SOPHIA himnuszának magyarázatát illeti. Parancsold meg. Ezekbe az erőkbe [képességekbe] a te megtisztított világosságodat nyomtad bele. hogy az ezeken a helyeken lévő anyagok mind feloszoljanak. és a te világosságod legyen bennük.Megparancsolom. és minden erőm a te világosságodban megújuljon. és fényes orcád elmúlhatatlan élet lett nekem. hirdesd ki PISTIS SOPHIA e himnuszának magyarázatát. és azt mondta: . Belém fektetted a te zuhatagod világosságát. FEJEZET Amikor pedig az Első Rejtély befejezte beszédét. Ez PISTIS SOPHIA második magasztaló éneke. Felvezettél engem a káosz fölé. és így szólt: . és minden világtalan tagomnak megtisztított világosságot adtál a magasság világosságából. az lépjen elő és magyarázza meg. 71. Máté. 10. Máté válaszolt.Megértettem PISTIS SOPHIA himnuszának megoldását.

az vezetett fel engem az alsó területekről. Eonodat a múlandóság fölé irányítottad. 2. melyet a te erőd mondott Salamon által: Aki levezetett engem a magasabb terekből. kezed utat csinált a te igazaidnak. Uram. mely fent van. s a lenti területekre vittél engem. Ez tehát PISTIS SOPHIA himnuszának megoldása. hogy minden feloszoljon és megújuljon. 6. 8. A hétfejű kígyót az én kezeimmel verte le. 3. az vezetett fel engem az alsó terüle­ tekről. és testtel ruháztad fel őket. Szétszórta ellenségeimet. 5. a mélységből. A te gazdagságodat építetted reá. 7. és a megdermedteknek életerőt adtál. a mélységből. 4. 134 . 10. és hatalmat adott nekem béklyóim szét­ szakítására. Megszabadítottad őket a sírboltokból és a tetemek közül elvit­ ted őket. fentről. és a te világosságod legyen mindeneknek alapja. Halljad. Megmagyarázta nekem a középen lévőket. A te jobbod megsemmisítette a rágalmazónak mérgét. A te határozatod szerint vezettél ki engem a magasabb eon­ ból. és engem az ő gyökere fölé állított. Aid levezetett engem a magasabb terekből. Fogtad a holt csontokat. 11. bárhol voltam. 9. és szent lakóhely lett. hogy leplezetlenül elmondjam: Az ige. És te velem voltál. Utad elronthatatlan és a te orcád lett nekünk. És a te határozatod alapján mentettél meg és vezettél fel engem a lenti terekből. a fentiekből.1. hogy segíts nekem. a te neved vett körül engem. hogy megsemmisítsem a [kígyó] vetését [sperma]. ez PISTIS SOPHIA következő szavainak felel meg: Magasztallak.

és oktatott engem azok felől. ezek PISTIS SOPHIA következő szavai: Te pedig velem voltál. PISTIS SOPHIA kijelentése: Authádésznak engem ellensé­ gesen szorongató teremtményeit elterelted tőlem. PISTIS SOPHIÁNAK a következő sza­ vaira vonatkozik: És az én erőmben lévő anyagot újra megtisztíttattad teáltalad.És az ige. melyet a te erőd mondott: A te jobbod megsemmi­ sítette a rágalmazó mérgét. Továbbá az ige. megfelel PISTIS SOPHIA kijelentésének: És a hétfejű sárkánykígyót leverted az én kezeimmel. és a szét-szórakodásba hajtottad őket. melyet a te erőd mondott: És velem voltál. Továbbá az ige. és az ő [a kígyó] gyökerére állított. Es a te világosságod burkolt be engem mindenhol. Továbbá az ige. és én láttam azt. hogy a magja mostantól kezdve ki ne keljen. mert te elvetted az erejük világosságát. hogy megoldhassam béklyóimat. melyet a te erőd mondott: A hétfejű kígyót leverte az én kezeimmel. és az ő anyaga fölé állítottál. melyet a te erőd mondott: Ellátott bölcsességgel. hogy segíts nekem. melyet a te erőd mondott: A kezeddel készítettél 135 . hogy megszabadíthassam magamat Adámász teremtményeinek kötelékeitől. Megsemmisítetted. PlSTIS SOPHIA kijelentésének felel meg: És böl­ csességgel ajándékozott meg engem. Továbbá az ige. mialatt nekem mindehhez erőt adtál. Továbbá az ige. Továbbá amit erőd mondott Salamon által: Szétszórta ellenségeimet és vádolóimat. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Te tetted Authádész minden teremtményét erőtlenné. melyet a te erőd mondott Salamon által: Fogta a középen lévőket. hogy a magját is megsemmisítsem. és mindenhol a te neved vett körül engem.

melyet a te erőd mondott: Holt csontvázakat testtel ruháztál fel. melyektől elvetted a világosságot. és a világosságban minden erőm megújuljon. melyet a te erőd mondott: A te világosságod minde­ neknek alapja lett. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Vetted az én erőimet. melyet a te erőd mondott: Orcád elronthatatlan út lett. megfelel PISTIS SOPHIA szavainak: Te vezettél fel. és szent lakóhely lett. megfelel PISTIS SOPHIA kijelentésének: Te megerősítetted bennem a te áramod világosPISTIS SOPHIÁNÁL: É S mindegyikőjükben a te világos­ 136 . ságod lett. és a te megtisztított világosságoddal töltötted meg azokat. és minden tagomnak. PlSTIS SOPHIÁNÁL: És az én utamat kiegyenesítetted [megigazítottad]. a PISTIS SOPHIÁNÁL: É S te sza­ badítottál meg engem a káosztól. Továbbá az ige. a te erőd vezetett fel engem a káosz és a vész fölé. hogy minden feloszoljon és megújuljon. melyekben nem volt világosság. Továbbá az ige. életvilágosságot adtál a magassá­ godból. melyet a te világosságerőd mondott Salamon által: A te gazdagságodat építetted reá. Továbbá az ige. melyben már nem mozdult világosság.utat a te igazaidnak. vagyis a káoszban lévő sötét teremtményektől. és orcád világossága elmúlhatatlan élet lett nekem. és vittél el az anyag sötétségeiből. Továbbá az ige. melyet a te erőd mondott: Eonodat a romlandóság fölé rendelted. hogy az ezeken a helyeken lévő anyag mind feloszoljon. hogy kivezess a káoszból. Továbbá az ige. PISTIS SOPHIÁNÁL: A te utadat egyenesnek készítetted nekem. és a megdermedteknek életerőt adtál. mert hittem benned. Továbbá az ige. melyet a te erőd mondott: Kiszabadítottad őket a sírokból és elvitted őket a tetemek közül.

és mentettél meg azok elől. mert te mentettél meg és vezettél engem tehozzád. szeretett Máté! Ez PlSTIS SOPHIA himnuszának magyarázata. akik leszálltak a sötétségbe. így szólt: . Mária lépett elő.PISTIS SOPHIA pedig újra himnuszt mondott. de félek Pétertől. fel tehozzád énekeltem dicsérő him­ nuszomat. 2. Amikor az Első Rejtély ezeket mondta a tanítványoknak. eszem mindig kész előlépni. Ezeket a szavakat mondta újra PISTIS SOPHIA. 0. az erőmet te vezetted fel a káoszból. és így szólt: 1. hogy megértse PISTIS SOPHIA szavait. PISTIS SOPHIA himnuszának magyarázata. Világosság. Világosságok Világossága.Uram. mert fenyeget engem. 3. Uram. 72. és azt mondta: . Ez tehát. FEJEZET Amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Mátétól. az lépjen elő és adja elő a magyarázatát. Te mentettél meg engemet. akinek az esze bölcs lett.ságát. és szavaid magyarázatát előadni. Ekkor azonban az Első Rejtély ezt mondta neki: 137 . s nem hagytad. azt mondván: . 0. Azt fogom mondani: Te vagy a magasabb világosság. és gyűlöli a mi nemünket. hogy Authádész ellensé­ ges teremtményei elvegyék a világosságomat. NOS. És az Első Rejtély folytatta.Kitűnő. és én megtisztult világosság lettem.

amikor hozzád kiáltottam. 3. zsoltárban: 1. Mária.PISTIS SOPHIA folytatta dicsérő énekét. és azt mondta tanítványainak: . így szólt az Első Rejtély: . Magasztallak. Tehát. és így szólt: 1. És sötétségemet világossággá változtatta. azt senki sem fogja tudni akadályozni. 2. áldott vagy te. Uram. És az Első Rejtély újra folytatta beszédét. hogy ellenségeim örüljenek rajtam. Mária pedig így felelt. megmen­ tettél engem a sírba szállók elől.Uram. és azt mondta az Első Rejtélynek a tanítványok körében: . Istenem.Nagyon szép. most te hirdesd ki PlSTlS SOPHIA szavainak magyarázatát. Mária. Uram. és nem engedted. Amikor az Első Rejtély ezeket elmondta. FEJEZET Amikor Mária ezeket mondta.-Akit a világosság szelleme tölt el. hogy előlépjen és a szavaim magya­ rázatát adja. felhoztad a Seholból az én lelkemet a magasságba. s engem világossággal övezett fel. hogy felemeltél engem a mélységből. 73. A világosság lett a megmentőm. Uram. Márta lépett elő. 2. és a káoszt körülöttem szét­ szakította.Uram. erre vonatkozóan a te erőd egykor Dávid által prófétált: 138 . és így szólt: . a te világos­ ságerőd egykor Dávid által prófétált a 30. ami a PlSTlS SOPHIA szavainak megoldását illeti. meggyógyítottál engem.

11. Az Úr lett az én segítségem. 12. Siralmamat vígságra fordította; leoldozta gyászruhámat, és körül­ övezett örömmel. Amikor az Első Rejtély ezt hallotta Mártától, azt mondta neki: - Nagyon jó, Márta! Az Első Rejtély folytatta beszédét, és ezt mondta tanítványainak:
- PISTIS SOPHIA folytatta himnuszát, és így szólt:

1. Erőm, dicsérd a világosságot, s ne felejtsd el a sok világosságerőt, melyet adott neked. 2. Bennem minden erő dicsérje az ő szent Rejtélyének nevét: 3. Aki minden bűnödet megbocsátja, aki megmentett téged minden bajodtól, amellyel Authádész teremtményei zaklattak téged; 4. aki a te világosságodat megmentette Authádész teremtményeitől, melyek a pusztulás hozzátartozói; és aki irgalmasságában téged világos­ sággal koszorúzott meg, hogy megváltson; 5. aki megtisztult világossággal töltött meg téged. Alapjaidtól meg­ újulsz, mint a magasság Láthatatlanjai. PISTIS SOPHIA ezekkel a szavakkal fejezte ki dicséretét, mert megme­ nekült, és mindenre emlékezett, amit tettem érte.

74.

FEJEZET

Amikor az Első Rejtély ezeket mondta, így szólt a tanítványaihoz: - Aki ezeknek a dolgoknak a jelentését megértette, az lépjen elő, és mond­ ja meg nyíltan.

139

Ekkor újra Mária lépett elő, és így szólt: - Uram, PISTIS SOPHIÁNAK e himnuszát illetően a te világosságerőd egykor Dávid által prófétált: 1. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. 2. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéte­ ményéről. 3. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden beteg­ ségedet. 4. Aid megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. 5. Aki jóval tölti be a te lelkedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. A sas is a magasban lakik, mint a Láthatatlanok. Ez tehát azt jelenti, hogy a SOPHIA fel fog ragyogni, mint a Láthatatlanok a magasságban, amilyen ő is volt kezdetben. Amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Máriától, azt mondta: - Nagyszerű, Mária, áldott vagy te! Ezután az Első Rejtély folytatta beszédét, és ezt mondta a tanít­ ványoknak: - Fogtam a PISTIS SOPHIÁT, és felvezettem egy olyan területre, mely a tizenharmadik eon alatt terül el. És a világosságnak egy új Rejtélyét adtam neki, mely nem az ő eonjától, nem a Láthatatlanok területéről való. Továbbá adtam neki egy világossághimnuszt, hogy az eonok archonjai mostantól kezdve ne árthassanak neki. És ott helyeztem el őt, amíg utána nem megyek, hogy felvigyem magasabb helyére. Úgy történt, hogy amikor erre a területre vittem, újra ezt a himnuszt mondta:

140

1. Tele bizalommal hittem a világosságban, és ő emlékezett rám és meghallgatta dicsérő énekemet. 2. Erőmet a káoszból és az egész anyag legalsó sötétségéből felvezette, és felemelt engem. Egy magasabb és biztos eonba vitt. Arra az útra veze­ tett, mely az én területemre visz. 3. És új Rejtélyt adott nekem, mely nem az én eonomtól való. És világossághimnuszt adott nekem. Most, ó, Világosság, minden archon látni fogja, mit cselekedtél velem, félni fognak és hisznek majd a világos­ ságban. Ezt a himnuszt mondta tehát PlSTIS SOPHIA, és örült, hogy kiemel­ tetett a káoszból és a tizenharmadik eon alatti területekre vezették. Nos, akinek az értelme kész megérteni PISTIS SOPHIA himnuszának gondolatát, az lépjen elő és mutassa meg. András lépett elő, és így szólt: - Uram, erről prófétált egykor a te világosságerőd a 40. zsoltárban Dávid által: 1. Türelmesen vártam az Urat, és hozzám hajolt és meghallgatta a kiáltásomat. 2. És kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvén lépteimet. 3. És új éneket adott szájamba, a mi Istenünknek dicséretét. Sokan fogják látni, és megfélemlenek, és bíznak az Úrban. Amikor András előadta PISTIS SOPHIA gondolatát, azt mondta neki az Első Rejtély: - Kitűnő, András, te áldott!

141

75.

FEJEZET

Az Első Rejtély folytatta beszédét, és azt mondta tanítványainak: - Mindez megtörtént PISTIS SOPHIÁVAL. Amikor aztán a tizenharmadik eon alatti helyre vittem őt, s meg akartam válni tőle, hogy a világossághoz menjek, így szólt hozzám: - Ó,Világosságok Világossága, a világossághoz akarsz menni és meg­ válsz tőlem, és a zsarnok Ádámász tudni fogja, hogy elmentél, s tudni fogja, hogy megmentőm nincsen jelen. Újra ide fog jönni erre a helyre, minden archonjával, melyek gyűlölnek engem, és Authádész is erőt fog adni oroszlánfejű teremtményének, és mindannyian eljönnek, egyszerre kínoznak engem és egész világosságomat elveszik, hogy újra erőtlen és világtalan legyek. Ezért hát, ó, Világosság és én világosságom, vedd el az ő világosságerejüket, hogy mostantól kezdve ne legyenek képesek kínozni engem. Amikor ezt hallottam PlSTIS
SOPHIÁTÓL,

feleltem neki, és azt mond­

tam: „Atyám, aki ldsugárzott engem, még nem parancsolta meg nekem, hogy vegyem el tőlük egész világosságukat. De lepecsételem Authádész és a téged gyűlölő archonjainak területét, mivel te a világosságban hittél. Továbbá lepecsételem Ádámász és az ő archonjainak területét, hogy közü­ lük senld se háborúzhasson ellened, míg el nem jön az idejük, és az én Atyám megparancsolja nekem az ő világosságuk elvételét.

142

76. FEJEZET

Azután azonban újra beszéltem neki: - Hallgass ide, hogy beszéljek veled az időről, amikor mindezek meg­ történnek. Mindezek történnek, amikor három idő eltelt.
PISTIS SOPHIA felelt, és ezt mondta nekem:

- 0, Világosság, miről tudom meg, hogy a három idő eltelt, hogy örül­ jek és ujjongjak, hogy eljött az idő, amikor engem az én helyemre viszel? Továbbá annak fogok örülni, hogy eljött az ideje, és elveszed mindazoknak a fényerejét, akik gyűlölnek engem, mert a te világosságodban hittem. Én pedig feleltem, és azt mondtam neki: - Ha látni fogod a nagy világosságkincs kapuját, ha látod, hogy ez nyitva van a tizenharmadik eon felé, a bal oldali, ha ez a kapu nyitva áll, akkor a három idő beteljesedett.
Ekkor felelt a PlSTIS SOPHIA és azt mondta:

- 0, Világosság, miről ismerem majd fel - mivel ezen a területen vagyok -, hogy az a kapu nyitva van? Én pedig feleltem, és azt mondtam neki: Ha az a kapu nyitva lesz, akkor minden eonlakó tudni fogja a nagy világosság miatt, mely min­ den területükön uralkodni fog. De meglásd, úgy rendeztem be, hogy az archonok nem mernek majd gonoszkodni veled a három idő teljesüléséig. Neked pedig hatalmad lesz, hogy lemenj tizenkét eonjukhoz, ha tetszik, és megfordulhatsz, hogy újra a te területedhez menj, mely a tizenharmadik eon alatt van, ahol most vagy Arra azonban nem lesz hatalmad, hogy belépj a kapun a magasságban, mely a tizenharmadik eonban van, hogy bemehess a területedre, ahonnan jöttél.

143

énekelj a világosságot dicsérő himnuszokat. Authádész és archonjai újra szo­ rongatni fognak téged. és a világossághoz mentem.Mindezek után pedig az történt. ahová vittelek. Ezután folytatta. Amikor PISTIS SOPHIA ezeket a hozzá intézett szavakat hallotta tőlem. és leszállok az ő területeikre. mert haragszik rád. s az bemehessen a teremtményeibe. Ha tehát abban az időben szorongatnak téged. amíg majd elvihetlek a te helyedre. és segítségedre sietek. hogy erejét te kötötted meg a káoszban. hogy elvegyem a világosságu­ kat. És ahhoz a területhez megyek. mely a tizenharmadik eon alatt fekszik. Gyorsan hozzád jövök az alattad lévő területekre. megváltam tőle. és így szólt: . eljövök és elhozom neked. hogy azok képesek legyenek a káoszból feljutni az ő [Authádész] területéhez. ahonnan jöttél. és én nem késlekedem majd. mialatt az embervilágban voltam 144 . és el akarja majd rabolni a világosságodat. Az Olajfák-hegyén ült a tanítványok körében. és hogy az erőtől te vetted el a világosságot. hogy elvegyék a világosságodat. nagyon örült. mondta el az Első Rejtély a tanítványoknak.Ha pedig a három idő beteljesedett. amikor ezeket mondta. Én azonban minden erődet elveszem tőle és neked adom. Elkeseredetten ellened fordul. FEJEZET Ezeket az eseményeket. 77. Ezt Ádámász fogja elkezdeni. hogy leküldje a káoszba. melyek PlSTlS SOPHIÁVAL történtek. Én pedig elvittem őt arra a helyre a tizenharmadik eon alá. és azt hiszi.

én az embeivilágban voltam. hogy Ádámász erejét PISTIS SOPHIA fogta meg a káoszban. Adámász kite­ kintett a tizenkét eonból. mialatt tehát ezen a helyen ültem az Olajfák-hegyén. mielőtt elküldték a ruhámat. és nem képes az ő helyére a tizenkét eonhoz menni. hogy az ő erejéből PISTIS SOPHIA vette ld a világosságot. s a két sötét teremtés azon a helyen szo­ rongassa és megzavarja őt. És alkotott egy sötét helyet az ő területén. mely a Nagy Felfoghatatlan. és mielőtt a magasságba jutottam. És látta. hogy ez a sötétté 145 . Ekkor Ádámász kisugárzott magából egy sötét teremtést és egy további zavaros teremtést. lenézett a káosz területeire. zavaros [káoszos] erejébe. hogy azt levigyék a nagy." Amikor ez az időpont bekövetkezett. s ott belenyomják az ő sötét. az Olajfák-hegyén. betelt az idő. Ádá­ mász PISTIS SOPHIÁTÓL el akarta venni a világosságot. kívülről azonban első Rejtélyben. Ádámász ekkor PlSTIS SOPHIÁRA gondolt. amelyről PISTIS SOPHIÁNAK beszéltem: „Adámász és minden archonja szorongatni fog téged. hogy az erő sötét. nagyon haragudván rá. míg el nem vették tőle egész világosságát. melyet visszahagytam a belülről huszonnegyedik. hogy megkapjam második ruhámat. hogy démoni erejében a káoszban semmi világosság sincsen már. ezen a helyen ugyanis. és meglátta. üldözni kezdték SOPHIÁT. két hatal­ mast a káoszban. meg azt hitte. hogy PISTIS SOPHIÁT azok nyugtalanítsák. mert én elvettem a világosságát tőle. hogy ehhez a sötét káoszhoz vigyék. mert azt hitte. hatal­ mas teremtésének akarta adni. sötét káoszhoz. az Olajfák-hegyén. és két sötét. mialatt nálatok ültem ezen a helyen.és az út szélén ültem. amelyben kibontakoztam. És elhozta sok archonját. Nagyon elkeseredett és haragot haragra halmozott. hogy PISTIS SOPHIÁT ott veszélyeztesse.

ragadja meg és vegye el az én világosságomat tőlem. ha ezzel az erővel valami jogtalanságot cselekedtem volna. hogy amikor PlSTIS SOPHIÁT üldözték. vagy szorongattam volna. ő újra fel­ kiáltott. az Olaj­ fák-hegyén. ahogyan mondtad: „Segíteni fogok neked. és dicsérő himnuszát énekelte a világosságnak. 0. ha azt tettem volna. Amikor tehát szorongatták. mivel azt mond­ tam neki. és segíts nekem! 2. ó Világosságok Világossága. Világosságok Világossága. ahogyan engem szorongatott. és Én veletek ültem ezen a helyen. 5." 146 . 6. mert Én elvettem a világosságát. védj meg az ő haragúktól és a te erődet vesd rá az ellenségeimre. ha megkötöttem volna. Lelkesíts meg engem hamar. akkor hozzád sietek és segítek neked". Most tehát. akik most ellenem keltek! 7. akik üldöznek engem. Hogy el ne vegyék a világosságomat. és nyomja bele az ő káoszban lévő sötét erejébe. hogy megmentsen. mivel azt mondta nekem. Hanem haragudott rám Ádámász. akkor ezek az engem üldöző archonok vegyék el az én világosságomat. ó Világosság. s az én erőmet tartsa meg a káoszban. s hagyjanak itt engem üresen. mint már az oroszlánfejű erő tette egyszer. Ekkor az történt. hogy „te kötötted meg az erőmet a káoszban". És az ellenséges Ádámász üldözze az én erőmet. Ments meg ezektől az archonoktól. benned hittem. 3. 4. Ezért tehát. Mert a te világosságod és világosságáramlatod nincsen nálam. hogy „ha üldöznek és Engem dicsérsz. ez az erő most sötét volt. ő újra énekelte világossághoz intézett himnuszát: 1.vált erő így esetleg megint fel tudjon jutni az ő területére.

és sújtsa porba az én dicsőségemet. szét ne szaggas­ sa. ha gonosszal fizettem meg. Én Uram.Uram. Rajta! 6. 2. azt mondta: . Kelj fel. PISTIS SOPHIÁNAK e himnuszára vonatkozóan a te világosságerőd Dávid által prófétált egykor a 7. Oltalmazz meg engem minden üldözőmtől és szabadíts meg engem. ha nincsen szabadító. emelkedjél fel ellenségeim végezetére! 7. ald parancsoltál ítéletet! Amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Jakabtól. te vagy a megvédelmezőm. te. Serkenj fel mellettem. és így szólt: . és ismertesse a jelentésüket. Akkor ellenség üldözze lelkemet. 4. Uram. és háborgattam ok nélkül való ellensé­ gemet.Ald ezeket megértette. haragodban. Istenem. Istenem. FEJEZET Amikor az Első Rejtély ezeket mondta a tanítványoknak. ha hamisság van az én kezeimben. szeretett Jakab! 147 . így szólt: . hogy szét ne tépje mint az oroszlán az én lelkemet. 5.78. ha cselekedtem ezt. Jakab lépett elő. az lépjen elő. Én Uram.Kitűnő. 3. zsoltárban: 1. akkor üresen essek el ellenségeim kezétől. érje el és tapodja földre az én éle­ temet.

ahogyan mondta nekem: „Eljövök és segítek neked. hogy ott szorongassák és kínozzák. 0. Amikor PISTIS SOPHIA meglátta a két sötét teremtést és a sötét helyet. hogy PISTIS SOPHIÁT megragadják és letaszítsák a teremtett sötét káoszba. hogy igaz és erős bíró a világosság. Ekkor őhozzájuk fordult. melyeket Ádámász alkotott. de türelmes addig az időpontig. s a világossághoz kiáltván ezt mondta: 1.Ekkor az történt. Ha tehát nem tértek meg. és látta a sötét és zavaros helyet. s minden erejét beveti. hogy nincsen segítségem. megijedt. Miért üldöztök engem. Világosság. hogy meg­ semmisüljetek." És haragját nem veti reátok az idő előtt. akkor a világosság bebizonyítja hatalmát.79. nézd! Ádámász. Ádámász területére nézett. melyeket Ádámász sugárzott ki magából. Tudjátok meg. És erősségében készen áll. és azt mondta nekik: 1. hogy elvegye a ti erőtöket. és erőit elkészítette. és megfordult. hogy üldözték őt. FEJEZET És az Első Rejtélv folytatta. aki megszabadítana tőletek? 2. azt nézvén. hogy PISTIS SOPHIA befejezte a himnuszt. amelyet mondott nekem. Amikor PlSTIS SOPHIA ezeket mondta. hogy Adámász és archonjai visszatértek-e az eonjukhoz. 148 . Továbbá meglátta a két hatalmas. míg teljesen el nem vették tőle a világosságát. ezt mondván a tanítványoknak: . Látta azonban. s nem hagyjátok abba az üldözésemet. mondván. Most azonban itt az idő. 3. az erőszakos haragszik. sötét teremtést. hogy elvegye a világosságotokat és elsötétüljetek. és egy sötét alkotást teremtett. amelyet az alkotott. 4.

Akinek szelleme meg­ érti.2. hogy jelentésüket nyíltan adjam elő. aki nem haragszik mindennap. Erre az Első Rejtély így felelt: . az lépjen elő. akkor kardját élesíti. erős és türelmes. Márta. Parancsold meg tehát. FEJEZET Újra Márta lépett elő. és megtüzesíti a nyilait. Most tehát. amelyeket a te világosságerőd Dávid által prófétált egykor a 7. Kieszelt terve miatt. olyan Isten. hogy beletaszítson engem. 3. 14. Erre azt mondta Márta: . zsoltárban: 12. Ha valaki nem tér meg. 4. amiket mondottál. 13. és megértem. Halálos eszközöket fordít reá. És még egy zavaros és még egy sötét. kézívét felvonja és felkészíti azt.Uram. és magyarázza meg.Megparancsolom. szellemem világos. és elvegye az én világosságerőmet. 80.Uram. és így szólt: . melyeket PlSTIS SOPHIA mondott himnuszában. add elő a szavak magyarázatát. mellyel az én világosságaimat akarta elvenni. vedd el az ő világosságát tőle. Isten igaz bíró. káoszos teremtést csinált és készített elő. vedd el az övéit. 149 . Ezeket mondta PISTIS SOPHIA a himnuszában. mivel káoszt alkotott. Világosság. ezek azok a szavak.

így szólt hozzá az Első Rejtély. és erőszakossága az ő feje tetejére száll. hamisságot fogan és vétket szül. Meglátták SOPHIÁT. Beléptem a huszonnégy Láthatatlan területére. és azt mondta tanítványainak: . engem azonban nem ismertek fel.Nagyon jól mondtad Márta. nem tudták ki vagyok. és a PISTIS SOPHIA hogyan dicsérte a világosságot. úgy hogy ők nagyon nyugtalankodni kezdtek. örvendezett és ujjongott. FEJEZET Amikor Jézus elmesélte. és Az hogyan mentette meg őt minden viszontagságtól. és bevezettem a tizenharmadik eonba. amiket Én tettem érte 150 . Felismerték őt. Amikor SOPHIA megpillantotta társait. A baj. mi történt PISTIS SOPHIÁVAL a káoszban. és ki akarta hirdetni nekik a csodákat. oly fényesen. visszafordul az ő fejére. de beleesik a verembe. hogy megmentse őt és a tizenkettedik eonba vezesse. amit csinált. amit tervezett. mert a világossághoz akart menni. a Láthatatlanokat. 17. te áldott. Gödröt ás és mélyre vájja azt. 16. Amikor Márta ezeket mondta. 8 1 . mely kifelé néz: . aki velem volt. amivel a káosz archonjai zaklatták őt azért. miközben mérhetetlenül fényesen ragyogtam.15.Mindezek után magammal vittem PlSTIS SOPHIÁT. aki álnoksággal vajúdik. íme. hanem a világosságország kisugárzásának tartottak. Jézus újra folytatta beszédét.

ó Világosság. és az ellenséges archonok kezéből megváltott. Amikor a magasságból lementem. Hálát adok neked. 9. és megmentettél a káosz magasságaitól és mélységeitől. és meghallgatott bajomban. De a világosság megmentett minden szorult helyzetből. 11. mert megmentett. hogy a tizenharmadik eonhoz. a megmentésért és az emberi nem­ mel cselekedett csodatetteidért. világtalan lettem. 3. Mert bennem sem világosság. olyan terekben tévelyegtem. ó Világosság. mivel kimentem a helyemről. és senki se segített nekem. sem erő nem volt. és a szférák archonjainak eonjaitól. a lakó­ helyemhez visszavigyen. És a világosság törvényét megharagítottam. 5. A káosz sötétségében és árnyékában voltam a káosz erős béklyói­ val megkötözve. és amikor már nem volt világosságom. 10. ahol nincsen világosság. mert mindig megváltóm és meg­ szabadítom vagy mindörökké! 2. 7. 8. elveszítettem az erőmet.lent. A világos­ ságot dicsérvén kiáltottam. Amikor erőm elfogyott. Mindenhonnan megszabadítottál engem. 4. 12. Hálát adok neked. a lakóhelyemre. Erőm teljesen kimerült. 6. egészen az ő megmentéséig. És amikor lementem. erőt adtál nekem. és nem volt bennem világosság. Átkísért az eonok alkotásain. és nem tudtam visszatérni a tizenharmadik eonhoz. A Láthatatlanok közé lépett. és dicsért Engem a következő szavakkal: 1. A világosságnak mondom ezt a himnuszt. Mert kihívtam és áthágtam a világosság törvényét. tiszta világossággal töltöttél meg engem. 151 . az emberiség földjén.

és kivezetett engem a sötétségből és a káosz vészéből. az lépjen elő. ó Világosság. s mivel vétkeztem. el lett véve az én erőm. Te összetörted a sötétség felső kapuit és a káosz óriási reteszeit. és kimentett minden szükségemből. és odaadtam nekik a Legmagasságosabbnak Rejtélyeit. 16. ez erőt adott nekem. és hirdesse ki PISTIS SOPHIA himnuszának magyarázatát. 152 . 21. és meg­ szabadított minden bajomtól. melyet PlSTIS SOPHIA a huszonnégy Láthatatlan közepette mondott. akinek gondolkodása megvilágosult. És otthagytam a Rejtélveket. őt dicsérvén. Világosság. hogy azok megtudjanak minden üdvözítő cselekede­ tet. Ezzel pedig széttörte minden béklyómat. 14. 15. Amikor pedig szorult helyzetbe kerültem. 17. amelyet ővele tettem. Hálát adok neked. és az emberi nemmel cselekedett üdvös tetteidért. 20. hogy az ember­ világhoz mentem. és az megszabadított minden kínomtól. ó. ahonnan hiányoztam. a megmentésemért. És mert tudtukra akarta adni. hogy megmentettél.13. És szükségemben a világossághoz kiáltottam. Te elküldted nekem a világosságzuhatagodat. 19. és leszálltam a káosz kapuihoz. Te hagytál engem elszökni a területről. Nos. dicsérve kiáltottam a világossághoz. 18. és csodatet­ teid az emberi nemmel megtörténtek. Hálát adok neked. Ez tehát a himnusz.

Fülöp lépett elő. 11. Mert megelégítette a szomjúhozó lelket. Éhesek és szomjasak voltak. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért. 12. és az éhező lelket betöltöt­ te jóval. 3. mert jó. megkötöztetvén nyomorúsággal és vassal. akiket megváltott a szo­ rongatónak kezéből. Ezt mondhatják az Úrnak megváltottai. És vezette őket egyenes útra. 2. 153 . 8. Dávid próféta egykor a 107. azért megalázta az ő szívüket nyomorúsággal: elestek és nem volt segítségük. Akik sötétségben és a halálnak árnyékában ültek. zsoltárban prófétált erről: 1. mert örökkévaló az ő kegyelme. Bujdostak a víz nélküli sivatagban. Magasztaljátok az Urat. gondolkodásom világos. mert ellenszegültek az Isten beszédének. és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért. és a Felségesnek tanácsát megutálták. 5. 9. De az Úrhoz kiáltottak. 6. és ő megmentette a szorultságukból és meghallgatta őket a nyomorúságukban. 10.82. FEJEZET Amikor Jézus befejezte. és PISTIS SOPHIA himnuszának jelentését megértettem.Jézus. és így szólt: . hogy lakóhelyükhöz juthassanak. 7. a lelkük is elepedt bennük. Összegyűjtötte őket országaikból: napkelet és napnyugat felől. Lakóhelyet nem találtak. Uram. északról és a tenger felől. 4.

köteleiket pedig elszaggatta. ez a magyarázata PlSTIS SOPHIA himnuszának. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért. De az Úrhoz kiáltottak szorultságukban. Elküldte az ő szavát és meggyógyította őket. Kihozta őket a sötétségből és a halálnak árnyékából. mert jó. mert azt 154 . akiket megváltott a szorongatónak kezéből. 15. 20. sanyarúságukból kiszabadította őket. Uram. 19. Uram. 16. és a halál kapujához köze­ ledtek. 21. melyet PlSTIS SOPHIA kihirdetett a huszonnégy Láthatatlan társaságában. Ez tehát a magyarázata a dicsérő himnusznak. megfelel PlSTIS SOPHIA kijelentésének: Hálát adok neked. az archonok kezéből megszabadított. SOPHIÁNAK az a mondása: A világos­ ságnak hirdetem ezt a himnuszt. Gonoszságuknak útjáról magához emelte őket. 14. mert megváltóm és megszabadítom vagy. 18. 17. De az Úrhoz kiáltottak szorultságukban. Továbbá az ige. hogy adjatok hálát az Úrnak. melyet Dávid mondott: Ezt mondhatják az Úrnak megváltottai. ó Világosság. és ellenségeim. mert megmentett. Minden étket megutált az ő lelkük. Amit ugyanis Dávid mondott.13. mert az ő hamis­ ságukért nyomorgattattak. és sanyarúságukból kiszabadította őket. és az ő kegyelme örökkévaló. hogy összetörte az érckapukat és a vaszárakat letördelte. és kimentette őket az ő vermeikből. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért.

így szólt: . Ez PISTIS SOPHIA történetének a vége. Amikor Jézus ezeket hallotta Fülöptől. te áldott Fülöp! Ez PISTIS SOPHIA dicsérő énekének a magyarázata. amelyet te cselekedtél vele.akarta.Nagyszerű. hogy megtudjanak minden üdvözítő tettet. és mert tudtukra akarta adni. hogy a Rejtélyeidet odaadtad az emberi nemnek. 155 .

.

zörgessetek. hogy kérdezlek. hanem a magasság tudatában kérdezünk. és találtok. esedezve megérintette [imádta] Jézus lábait. válaszolt. Nos. vagy ldnél zörgessünk? Vagy jobban mondva ld képes felelni a kérdéseinkre? Vagyis ki ismeri kérdéseink belső erejét? Mivel te az eszünket világosság-értelemmel és megkülönböztető képességgel. Bizony. amelyet te adtál nekünk. Egyszer ugyanis azt mondtad nekünk: Keressetek.Uram. és rendkívül meggondoltan kérdezünk. mert mindent olyan pontosan és részletesen tudni akarunk. és ezt mondta: . FEJEZET Mindezek után az történt. és megnyittatik néktek! Mert aki keres. Uram. hogy Mária lépett elő. és így szólt: . valamint nagyon magas gondolkodással láttad el. ahogyan a világ embere kérdez. ahogyan kérdezni tanítottál minket. és én pontosan és megbízhatóan nyilatkozom neked. ne haragudj rám. kit fogok találni. az ember­ világban és az eonok magasságában senki sem képes feleletet adni a kérdéseinkre rajtad kívül.Nos. Uram. annak ajtót nyitnak. bocsásd meg. . aki a mindenséget ismered és a mindenségben teljes vagy Mert nem úgy kérdezünk. az talál. Amikor Jézus ezeket hallotta Mária Magdalénától. hanem nyilvánítsd meg a dolgokat. ald kopogtat.83.Kérdezz. amik felől kérdezlek téged. amit akarsz. bizony mondom nektek: nagy örömmel örvendjetek és 158 .

hogy mindent határozottan megkérdeztek. ami mennyei minőségű lenne. eredeti minőségében 159 . ahogyan kell. Vagyis: ezen a világon semmi sincsen.Mit találhatnánk ezen a világon. mely hozzájuk lenne hasonló? Mihez hasonlítsam tehát őket. hogy a Láthatatlanok mindegyike kilencszer nagyobb a mennynél és az afölött lévő szféráknál és a tizenkét eonnál és ezek összegénél. hogy a huszonnégy Láthatatlan a világ napfényénél tízezerszer fényeseb­ ben ragyog. vagyis mit is mondjak róluk? Mert ezen a világon semmit sem hasonlíthatok őhozzájuk. majd így szólt Jézushoz: . vagy inkább milyen helyet találhatunk ezen a világon. és Én örömmel nyilatkozom neked. Mert a nap eredeti világossága nem itt van. Kérdezz tehát. ami a lényüket jelképezhetné. bizony mondom nektek. ahogyan már máskor is mondtam nektek. ahogyan már korábban is mondtam nektek. Bizony. hanem ez a világosság sok szférafüggönyön és téren hatol át. FEJEZET Jézus pedig felelt. és nincsen itt semmilyen kép. nagyon örült és ujjongott. és úgy kérdeztek. ami hozzájuk hasonló.ujjongjatok! Ha céltudatosan kérdezősködtök minden iránt. A Nap világossága.Uram és Megváltóm. Amikor Mária ezt hallotta a Megváltótól. ki és mi a huszonnégy Láthatatlan? Vagyis mi a lényük. Ezen a világon semmi sem világosabb a napfénynél. Bizony mondom nektek. és azt mondta Máriának: . akkor nagyon fogok örülni. vagy miből áll a világosságuk? 84.

a világosság szolgálólányának [szüzének] körzetében van. De kis idő múlva elvezetlek téged. úgy néztek le rájuk a tizenkét eon és 160 . meglátjátok a pompát. akkor meglátjátok. Ezért tehát Mária. nem példázatban. s számotokra porszem­ nek látszik a közöttük lévő nagy távolság miatt. csak a Kimondhatatlan birodalmának helyeire nem. Ha majd titeket elvezetlek a sors-erők archonjainak területéhez. amelyben van. a testvéreidet és tanítvánvtársaidat a magasság minden területéhez és az Első Rejtélv három teréhez. akkor nagyon csodálkoztok majd. amellyel az archonok helyét felülmúlják. s ez szinte porszemnek fog látsza­ ni a nagy távolság miatt. És a nagy fényességük miatt a sorserők archonjainak helye a legmélységesebb sötétségnek fog tűnni. Háromszor hatalmas Istenségnél is. sem világosság sem forma. s mint a porszemre. és rendkívüli fényességük miatt ezt a világot itt a legmélységesebb sötétségnek fogjátok látni. és tízezerszer világosabb a huszonnégy Láthatatlan fényességénél meg a nagy. hanem valóban. és a nagyszerűség miatt. ahogyan korábban is mondtam már nektek. milyen pompásak. Ha pedig titeket a magassághoz vezetlek. A tizenkét eont a legmélységesebb sötétségnek látjátok majd. amely elválasztja az archonok területétől. Ha aztán titeket tovább viszlek a tizenharmadik eonhoz. hogy milyen fényességben vannak. láthatat­ lan Mindenség-Atyjánál és a nagy. És le fogtok tekinteni az egész embervilágra. és meglátjátok az ő lényük igazi alakjait. nincsen ezen a világon semmilyen kép. és a nagyszerűség miatt is. Ha pedig a tizenkét eonhoz viszlek titeket. mellyel azok felülmúlják ezt. és szemtől szemben látjátok a magasságban lévők dicsőségét. meglátjátok majd. amit a huszon­ négy Láthatatlanhoz hasonlíthatnánk. ahogyan már régebben is mondtam nektek.

a tizenharmadik közötti nagy távolság miatt. akkor meglátjátok pompás nagyságukat. És még egyszer letekintetek a tizen­ két eonra. akkor a világosságország fénye olyan lesz nektek. akik középen vannak. 161 . mint az embervilág napjának a fénye. A tizenhárom eon a legmélységesebb sötétségnek tűnik majd nektek. vagyis a fénykincshez [világos­ ságkincshez] viszlek. mely a fénykincstől elválasztja. Ha aztán azoknak a helyeire vezetlek titeket. Ha pedig titeket a világosságországba. amelyben fekszenek. s annak a dicsőségét látjátok. Ha pedig azoknak a területére viszlek titeket. mellyel a tizenharmadik felülmúlja a tizenkettőt. akkor meglátjátok. amellyel ez a hely a világosságországot jelentősen felülmúlja. S ha letekintetek a jobb oldaliak világához. mekkora pompában vannak. És ha a középre tekintetek. és a nagyszerűség miatt. mint az embervilág délben. a nagy távolság miatt. aldk az örökséget kap­ ják és a világosság Rejtélyeit kapták. És ha elviszlek titeket azoknak a területére. amivel ez a hely a többit felülmúlja. meg a nagyszerűség miatt. porszemnek fog az tűnni nektek a nagy távolság miatt és a nagyszerűség miatt. de borús időben. Számo­ tokra porszemnek tűnik mindaz. mely a jobb oldalon lévők helyétől választja el azt. mint az embervilág éjszakája. akkor a jobb oldaliak területe olyan világosnak tűnik nektek. és a sorserők egész helyére és az egész kozmikus szerkezetre és minden szférára és minden rendszerültre. és meglátjátok az ő világosságuk fényességét. akkor az porszemnyi nagyságúnak tűnik nektek a nagy távolság miatt. akkor az egy por­ szem tulajdonságaival fog rendelkezni számotokra a nagy távolság miatt. Ehhez képest a középen lévők területe olyannak tűnik majd nektek. Ha pedig a világosságországra tekintetek. akik jobbra vannak.

ne neheztelj. Nos. felül­ múlják majd a világosságországot. határozottan és megbízhatóan tájékoztatlak.Azok az emberek pedig. a Kimondhatatlantól a legmélyebb sötétségig. azt mondtad. hogy ha titeket azoknak a helyére vezetlek. majd így szólt: . és így szólt: . ha megkérdezlek. A világosságország tehát a fényldncs. amit akartál.Uram. és a nagy világosság miatt. akik megkapták a világosság Rejtélyeit. kitűnőbbek lesznek a te birodalmad fénykincsének teremtményeinél? Mert úgy hallottam. példabeszéd nélkül fogok meg­ nyilvánítani neked mindent.Uram. és nagy örömmel nyilatkozom neked. . És Jézus felelt és azt mondta Máriának: . és nyíltan. mely elválasztja őket. a legbelsőbbtől a legkülsőbbig. Mária Magdaléna sietett elő. Amikor Mária ezeket hallotta a Megváltótól. hogy tökéleteseknek és min­ den Gnózisban teljeseknek nevezzenek majd titeket. a kisugárzások [teremtés] helye. és a világosságországban lévő fénykincs alkotásait? 162 . a világ emberei tehát.Kérdezz amit akarsz. kérdezd. akkor a világosságbiroda­ lom alkotásainak helye porszemnek tűnik majd nektek a nagy távolság miatt. mellyel ez a hely felülmúlja a fénykincs országát. ami után kérdezősködsz. Mária. nagyon megörült. mivel mi céltudatosan meg­ kérdezünk tőled mindent.85. És teljesekké teszlek titeket minden erőkben és az egész bőségben [plerómában]. akik megkapták a világosság Rejtélyeit. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. akik megkapják a világosság Rejtélyeit.

A fénykincs tizenkét Megváltója és mindegyiknek rendszere. akik a fényörökségnél az Első Rejtély ötödik Rejtélyét kapták. velem lesznek a fényörökség helyén. melyek a Hét Hang és az Öt Fa alkotásai. a fénykincs ötödik Hangja alkotásainak Meg­ váltója azokkal a lelkekkel lesz. És mindegyik az ő teremtésé­ nek királya. Éppúgy lesz a harmadik Hang alkotásainak Megváltója azon lelkek­ kel. akik megkapták a világosság Rejtélyeit. a teremtés helye. ahogyan céltudatosan és alaposan érdeklődsz minden iránt. Ide hallgass tehát. hogy beszélhessek veled az eon végéről és a mindenség felemelkedéséről. Az ötödik Megváltó. Továbbá mindegyikőjük király a fényességének megfelelően. akik az Első Rejtély második Rejtélyét kapták. Ez még nem most fog megtörténni. akik az Első Rejtély első Rejtélyét kapták az Én országomban.Bizony nagyon szép. És a fénykincs negyedik Hangja alkotásainak Megváltója azon lelkek helyén lesz. akik a fényörökségnél az Első Rejtély negyedik Rejtélyét kapták. mert velem együtt királyok az én országomban. ezt mondván Máriának: . akik a fényörökségben az Első Rejtély harmadik Rejtélyét kapták. a kicsi a csekélysége mértékében. És a második Hang alkotásainak Megváltója azon lelkek helyein lesz. a nagy a nagysága szerint. akkor a fénykincs. 163 . És az Első Hang alkotásainak Megváltója azon lelkek helyén lesz.86. Azt mondtam: Ez majd a mindenség végének és megszüntetésének idején történik. számotokra szinte porszem lesz és mint a napfény nappal. de mondtam nektek: Ha titeket az örökösök helyéhez vezetlek. FEJEZET És Jézus felelt.

akik a fényörökségnél az Első Rej­ tély tizedik Rejtélyét kapták. A nyolcadik Megváltó. Éppígy a tizenegyedik Megváltó. ez a fénykincs első Fája alkotásainak Meg­ váltója. azok lelkeinek helyén lesz. aki a fénykincs harmadik Fája alkotásainak megváltója. És minden Megváltó uralkodik majd a fényörökségben az ő emanációinak [kisugárzásainak] rendszerén. és a kilenc Őr a bal kezem felől marad. 164 . És a tizenkettedik Megváltó. a hetedik.És a fénykincs hatodik Hangja alkotásainak Megváltója azok lelkei­ nek a helyén lesz. azok lelkeinek helyein lesz. És a tizedik Megváltó. mert királyok a fényörökségben. akik a fényörökségben az Első Rejtély kilencedik Rejtélyét kapták. akik az Első Rejtély hatodik Rejtélyét kapták meg. azok lelkeinek helyén lesz. aki a fénykincs ötödik Fája alkotásainak Megváltója. ez azok lelkeinek helyén lesz. meg a Három Ámen a jobbom felől lesz. A fénykincs hetedik Hangja alkotásainak Megváltója. akik a fénykincsben az Első Rejtély hetedik Rejté­ lyét kapták. mivel ők is királyok a fényörökségben. ez a gyermekek gyermeke. És a kilencedik Megváltó. meg az Öt Fa. akik a fényörökségben az Első Rejtély nyolcadik Rejtélyét kapták. akik a fényörökségnél az Első Rej­ tély tizenkettedik Rejtélyét kapták. aki a fénykincs második Fája alkotásainak Megváltója. És az Ikermegváltó. azok lelkeinek helyein lesz. akik az Első Rejtély tizenegyedik Rejtélyét kapták a fényörökségből. aki a fénykincs negyedik Fája alko­ tásainak megváltója. azok lelkeinek helyén lesz. És a Hét Ámen. ahogyan már a fénykincsben is teszi.

királytársak lesznek 165 . meg a Nagy Világosság függönyének Őre és a világosság begyűjtői meg a két nagy Vezér és a nagy Szabaóth. És Jeu. a nagy és jó. Feladatuk jelentősége miatt. akik az Első Rejtélytől az első Rejtélyt kapták. a felső világossá­ got begyűjtik az archonok eonjaiból. Melkhisédek ellenben az ötödik Fából jött. amit kaptak a mindenség terjesztésével kapcsolatban. aldt Atyámnak neveztem. ő keletkezett először az első Fa tiszta világosságából. még beszélni fogok veletek. Szabaóth pedig. Ezt a hatot aztán az utolsó Segítő az Első Rejtély parancsára a jobb oldaliakhoz állította a világosságbegyűjtés igazgatójának. És a Három Ámen az Ikermegváltóknál magasságosabb lesz az országban. a jó királyok lesznek a fénykincs első Hangjának első Megváltója területén. Az Őr azonban. A két Vezér aztán a fénykincs harmadik és negyedik Fájának megtisztított és abszolút tiszta világosságából lett. a jobb oldalon lévők függönye előtti Őr.És a fénykincs kilenc Őre kitűnőbb (magasságosabb) lesz a fényörök­ ség Megváltóinál. aki a világosságot begyűjti meg a két nagy Vezér (az első Fától az ötödik Fáig) az Öt Fa megtisztított és abszolút tiszta világosságából keletkezett. a nagy. melyeknek mindenkori feladatáról. És az Öt Fa magasságosabb lesz mint a Három Amen a fényö­ rökségben. meg a kozmoszokból (világokból) és az ezekben lévő fajokból. Jeu ugyanis a világosság felvigyázója. aki azoknál van. Mert bizony Jeu meg a jobb oldaliak helyeinek Őrei és Melkhisédek. amelyre rendeltettek. És az Ikermegváltók magasságosabbak lesznek a kilenc Őrnél az országban. a világosság felvigyázójából lett. Jeuból. a második Fából keletkezett.

mind azon a helyen maradnak. akiktől ti a [lélek-] alakot és az erőt kaptátok. nem történik meg a vég előtt. És a világosság szolgálóleánya [Szüze] meg a közép nagy Vezére. ezek mind királyok lesznek az első Hang első Meg­ váltójával azok lelkeinek a területén. akik középen vannak.majd a fénykincs első Hangjának Első Rejtélyében. akik az Első Rejtélytől a fényörök­ ségben az első Rejtélyt kapják. vagyis a mindenség feloszlatásánál és a fényörökség tökéletes lelkeinek teljes számú felmenetelénél. ahová rendeltetett. amelyre kezdettől fogva állíttatott. amit mondtam. nem most lesz. ahová beiktatták őket. amit mondtam nektek. Mindez pedig. míg teljessé nem válik a tökéletes lelkek gyülekezetének száma. mindegyik a saját dicsőségének mértéke szerint velem fog uralkodni a fényörökségben. míg a fénykincs tökéletes lelkeinek száma együtt fel nem emeltetik. Mindez. A Hét Hang és az Öt Fa és a Három Ámen és a Megváltóikrek és a Kilenc Őr és a jobb oldaliak és a középen lévők. míg a fényörökség tökéletes lelkeinek száma együtt fel nem emelkedik. akit az eonok archonjai az ő területükön lévő egyik nagy archon neve szerint a Nagy Jaónak neveznek és a tizenkét szolgája. amely töredelmesen megtért. amikor 166 . Mind fölött pedig Én fogok uralkodni a fényörökségben. mely azok lelkeinek helyén lesz. a tizenkét Megváltó helyein fognak elterjedni. hanem az eon végén. A lelkek mind jönni fognak. mindegyik abban az időpontban. akik az Első Rejtélytől az első Rejtélyt kapták. A világosság hét Szüzének tizenöt Segítője pedig. És minden archon. de mindenki az ő területén lesz. azon a helyen marad. A közép többi angyala.

És azok előtt is mennek. És mindegyik azon a helyen marad. ameddig megkapta a Rejtélyeket. Egyszóval: mindenkit megelőznek. akik a középen lévő helyen vannak. És a középen lévők megkeresztelik őket. és tovább mennek a fényörökség helyére. azok annak a rendnek a helyén marad­ nak. És mindegyik addig a helyig megy és ott marad. És megelőzik azokat is. és lepecsételik őket az ő Rejtélyeik pecsétjével. Röviden: az emberiség minden lelke. amelyikbe kezdettől fogva helyeztettek el. akik jobb oldalon vannak. meg akik jobbról valók. aki megkapja a Rejtélyeket. Azok pedig. amíg a mindenség fel nem emeltetik. meg akik a fény­ kincs helvén vannak. Mindegyik megadja nekik az ő Rejtélyének pecsétjét. aki a fénykincs területéről való. amelyikig a fényörökségben meg­ kapta a Rejtélyeket.a Rejtélyt megkapja. És mindegyik elvégzi a hivatalát. És azokat is megelőzik. a fénykincshez. egészen addig. amelyre rendeltetett a Rejtélyeket 167 . és tovább mennek az ő Rejtélyeik helyére. és átmegy minden töredelmes archonon és a közép helyeire jut. s ők belépnek mindegyiknek a legbensőbbjébe. Ok pedig átmennek a közép minden területén. és átmennek a jobb oldali helyen és a Kilenc Őr helyének belsején és az Ikermegváltók helyé­ nek belsején és a Három Ámen és a Tizenkét Megváltó helyének belsején és az Öt Fa és a Hét Hang [magánhangzó] belsején. és akik a fénykincs helyéről valók. És bemennek mindegyiknek a legbensőbbjébe. minden megbánó archon előtt fog menni. megadják nekik a pneumati­ kus [szellemi] avatást [felkenik őket]. akik az Első Parancsolat területéről valók. akik a közép helyeiről valók.

Vagyis az utolsó. Uram. és mindezek előtt fog a fénvörökséghez menni. 87. Tudni akartad tehát. Nos. hogy amikor Jézus befejezte a beszédet. Ezért mondtad Uram azt is. akik a jobb oldal egész helyéről valók meg akik a fénykincs helyéről valók. hogy hivatalának megfelelően fogadja és pecsételje le ezeket a lelkeket. 168 . hogy felfogunk-e minden szót. a Megváltó csodálkozott a magyarázaton. és így szólt: . amit mondasz. hogy akinek van füle. ez az egész emberi nem. Jézus újra felelt. hogy ezek átmenjenek az ő közepén a fényörökséghez. ezek azok. Uram: Az elsők lesznek az utolsók. akik az elsők. Ez tehát az ige. Egyébként: akinek van füle. Mária. te szellemmel-telt és tiszta! Ezt jelentik a szavak.megkapó lelkek begyűjtésénél. az hallja. Nos. mivel ez egészen tiszta szellemből eredt. és minden szavadat meg­ értem. Mária Magdaléna sie­ tett előlépni. előbb megy be majd a világosságbirodalomba. megelőz minden bűnbánó archont. és az utolsók az elsők. hogy ugyanis az emberi nem minden lelke. Mária. az hallja. és azokat. amik iránt oly céltudatosan és határozottan érdeklődtél. FEJEZET Úgy esett. Amikor ezeket mondta.Uram. aki megkapja a világosság Rejtélyeit. szavaidat illetően. világosságban-lakómnak van füle. és azt mondta neki: . mint a magasság helyeiről valók. ezekkel kapcsolatban egykor azt mondtad nekünk.Rendkívüli.

ha céltudatosan és határozottan kérdezőskö­ döm. akkor a fény­ örökség helyét csak akkorának látjátok. és így szólt tanítványaihoz: . Ha tehát titeket az utolsó Segítő területéhez vezetlek. sem nagyság. mivel gyakran zaklattalak. mint ennek a világnak egy váro­ sát. Nincsen tehát ezen a világon semmi sem. FEJEZET Mindezen beszédek után folytatta Jézus.Hallgassátok. akik az ő területük alatt vannak. mert ezen a világon nincsen semmi hasonló sem. akik minden Segítő fölött állnak. hogy hallgasson rájuk és bűnbánatot érezzen. ami leírhatná ezt a fényességet.ha tehát titeket ennek az utolsó Segítőnek a területéhez vezetlek. nem csak ezen a világon. ne bosszankodj. vagyis az igazságosság magasságában és az alatt vannak. amelyben van. hogy miiven a fajtájuk. aki a kis Segítő fölött áll. Ne haragudj tehát. sem világosság. Mária Magdaléna lépett elő. Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. aki a fénykin­ cset veszi körül . és azt mondta Jézusnak: . és a rossz archonok rettenetes ítéletei elől 169 . hogy beszéljek veletek a magasságban lévők fényességéről. hanem azokhoz sem hasonlók. mert ezen a világon semmivel sem lehet ábrázolni vagy leírni őket. Ezután beszélek majd veletek annak a Segítőnek a fényességéről is. amelyen az utolsó Segítő van. Ezért tehát valóban semmi sincsen. a magasságban lévők nagy fényessége és mérhetetlen nagysága miatt. ha megkérdezlek. Uram. Mert testvéreim az emberi nemnek prédikálnak. azoknak a területéről azonban nem fogok tudni beszél­ ni veletek. és meglátjátok pompás dicsőségét. és a nagy fényesség miatt is. amihez hasonlítani lehetne őket.88. ami ezen a világon hasonló lenne és leírhatná őket. amelyben él. a hely nagyságához képest.Uram.

amit akarsz. ezt mondván: . mert testvéreim prédikálják az egész emberi nemnek. Mert mérhetetlen távolságban. valamint megmenttessenek a hatalmas paralemptoroktól [elővezetőktől] és a külső sötétségtől. az istenségeken és minden Láthatatlanon túl. Ezért kérdezős­ ködünk tehát minden iránt nyomatékosan. Uram. nagyon messze van tőle az angyalokon. s Én határozottan és megbízhatóan. arkangyalokon.megmenttessék és a magasságba menjen és a világosságországot örökölje. a mélységet. a hosszat és a szélességet is illeti. a második Segítő mérhetetlen távolságban van az elsőtől ami a magasságot. a Megváltó ezt hallotta Máriától.Uram. nem csak magunkat sajnáljuk.Kérdezz. nagyon megörült. a második Segítő hányszorta nagyobb az elsőnél? És milyen messze van tőle. hogy minden rettenetes ítélettől megmeneküljön. hanem az egész emberi nemet. hogy az emberek megmeneküljenek a sötétség rettenetes archonjaitól. FEJEZET Amikor Mária ezeket hallotta a Megváltótól. Amikor Jézus. majd így szólt Jézushoz: . bizony mondom nektek.Bizony. 89. arkan- 170 . mélységes irgalommal felelt neki. És ldszámíthatatlan mértékben nagyobb a másiknál az angyalok. jobban mondva hányszorta világosabban ragyog? Jézus felelt Máriának a tanítványok körében: . példa­ beszéd nélkül nyilatkozom neked. Mert mi.

Röviden: amelyik területig valald megkapta a Rejtélyeket. negyedik és ötödik Segítő. És sokkal. azok a magasabb rend­ ben maradnak majd. azok az alacsony rendben lesznek.gyalok és istenségek meg minden Láthatatlan által (akik benne vannak). és az istenségek és minden Láthatatlan miatt. és mérhetetlen távolság választja el a másiktól. ott fog ő maradni a fényörökségben. akik viszont az alacsony Rejtélyeket kapták.Ha azok. és így szólt a tanítványok közepette Máriához: . Ezért mondtam egyszer 171 . arkangyalokon. De mindegyik­ nek a mibenlétét le fogom írni nektek. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. az angyalokon. akkor mindegyik a kapott Rejtélynek megfelelően lesz az ő rendjében. ahogyan korábban is mondtam már nektek. ahogyan már korábban is mondtam nektek. amikor megmagyarázom őket.Uram. az archonok anyagi testeiből jöttek. Akik a magasabb Rejtélyeket kapták. amelyben van. egyik végtelenül nagyobb és világosabb a másiknál. mérhetetlenül világosabban ragyog. Isteneken és minden Láthatatla­ non keresztül. és nincsen mértéke a világosság­ nak. és ezt kérdezte Jézustól: . akik a világosság Rejtélyeit kapták. Éppígy a harmadik. akik a világosság Rejtélyeit kapják az utolsó Segítőben? Jézus pedig felelt. 90. kik és milyenek lesznek azok. újra Mária Magdaléna lépett elő. az angyalok és arkangyalok miatt.

rendszerébe. és hatalmukban áll majd minden alattuk lévő térségbe menni és abban járni. amelynek a Rejtélyét kapták. annak hatalmában áll minden lejjebb lévő rendhez menni és azokat bejárni. de nem áll hatalmában a harmadik Háromságos Szellem magasabb rendjeihez menni. És aki a harmadik térben lévő Első Rejtély rendjeibe kapott Rejtélyt. mely ezekben van. de a magasságba. arra a helyre jutnak. Aki az első Háromságos Szellem Rejtélyeit kapta. annak hatalmában áll elmenni minden rajta kívül lévő rendhez. az elmehet az első Háromságos Szellem minden rendjéhez és bejárhatja azokat. amelyek az Első Rejtély terén uralkodnak. ez a huszonnegyedik Rejtély kívülről. de nem áll hatalmában a fölötte lévő rendekhez elmenni vagy azokban járni. vagyis nem mehet a Kimondhatatlan terének rendjeihez. aki mind a huszonnégy Rejtélyen uralkodik. És ald a második Háromságos Szellem Rejtélyét kapta. és minden rendet is. vagyis a harmadik tér minden rendjébe. amelyikeknek a területéről majd a mindenség magyarázatánál fogok veletek beszélni . de az övénél magasabb rendbe nem mehet fel és nem járhatja be azokat. Ald pedig az Első Rejtély rejtélyeit kapja. annak hatalmában áll minden alatta lévő rendbe lemenni.áll hatalmában a magasságba menni a fölötte lévő rendekbe. 173 . de nem áll hatalmuk­ ban a fölöttük lévő területekre menni vagy azokban járni.ald tehát ennek a Háromságos Szellemnek a Rejtélyét kapja. a fölötte lévő rendekbe nem mehet. lemehet az alatta lévő rendekbe. és a kívül lévő első tér elöljárója [feje]. Akik pedig a huszonnégy Rejtély rendjeiben kapnak Rejtélyeket. abban a Szel­ lemben. Úgy hogy ald az első parancsolat Rejtélyeit kapta. de a fölötte lévőkbe nem mehet.

és azt mondta Jézusnak: . ne titkolj el előlünk semmit sem. céltudatosan és nyíltan. megígérted nekem. s Én nvíltan válaszolok neked példabeszéd nélkül. ami után érdeklődünk majd. és mindent megmondok. FEJEZET Jézus pedig felelt.nektek: Ahol van a ti szívetek. Nos. és ne haragudj. hogy amelyik helyig valaki megkapta a Rejtélyeket. ami után céltudatosan és határozottan érdeklődsz. ott lesz ő. te áldott és szeretett. Most azonban hallgasd. hogy mond­ jad. és az sem áll hatalmában. hogy beszéljek előtted.János. Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. hogy beszélhessek veled: Aki világosságrejtélyt kapott. hogy az alatta lévő rendekbe menjen? 91. hogy bármit is kérdezek. és így szólt Jánoshoz: .Uram. amelyikig megkapta a Rejtélyeket. ott lesz a ti kincsetek is. parancsold meg nekem is.Uram és Megváltóm. neked is megparancsolom. János lépett elő. azon a területen marad-e mindenki [csak addig jut-e el]. ha céltudatosan és határozottan érdeklődöm minden után. amit akarsz. Ez azt jelenti. János felelt. mert. és nem áll hatalmában más. megnyilvánítod azt. fölötte lévő rendekbe bemenni. és nem 172 . és így szólt Jézushoz: . ameddig megkapta a Rejtélyeket. és azt mondta Jánosnak: . Uram. Uram. János.Bizony jól kérdeztek mindent. Jézus pedig felelt nagyon irgalmasan. az mind azon a területen marad.

amelyikeknek a területéről majd a mindenség magyarázatánál fogok veletek beszélni . 173 . vagyis nem mehet a Kimondhatatlan terének rendjeihez. de nem áll hatalmuk­ ban a fölöttük lévő területekre menni vagy azokban járni. Aki pedig az Első Rejtély rejtélyeit kapja. annak hatalmában áll minden lejjebb lévő rendhez menni és azokat bejárni.áll hatalmában a magasságba menni a fölötte lévő rendekbe. rendszerébe. lemehet az alatta lévő rendekbe. arra a helyre jutnak. És aki a harmadik térben lévő Első Rejtély rendjeibe kapott Rejtélyt. a fölötte lévő rendekbe nem mehet. mely ezekben van. de nem áll hatalmában a fölötte lévő rendekhez elmenni vagy azokban járni. abban a Szel­ lemben. annak hatalmában áll minden alatta lévő rendbe lemenni. Aki az első Háromságos Szellem Rejtélyeit kapta. vagyis a harmadik tér minden rendjébe.ald tehát ennek a Háromságos Szellemnek a Rejtélyét kapja. és a kívül lévő első tér elöljárója [feje]. és hatalmukban áll majd minden alattuk lévő térségbe menni és abban járni. Úgy hogy aki az első parancsolat Rejtélyeit kapta. és minden rendet is. ez a huszonnegyedik Rejtély kívülről. de a fölötte lévőkbe nem mehet. amelyek az Első Rejtély terén uralkodnak. de az övénél magasabb rendbe nem mehet fel és nem járhatja be azokat. És aki a második Háromságos Szellem Rejtélyét kapta. Akik pedig a huszonnégy Rejtély rendjeiben kapnak Rejtélyeket. de nem áll hatalmában a harmadik Háromságos Szellem magasabb rendjeihez menni. de a magasságba. az elmehet az első Háromságos Szellem minden rendjéhez és bejárhatja azokat. amelynek a Rejtélyét kapták. annak hatalmában áll elmenni minden rajta kívül lévő rendhez. aki mind a huszonnégy Rejtélyen uralkodik.

vagyis az Első Rejtélynek mind a tizenkét Rejtélyét. és miért keletkezett a világosságbirodalom nyugalma. hosszától széltéig és székétől a hosszáig. És bizony mondom nektek: A világ feloszlatásánál ez az ember király lesz a fénykincs minden rendje fölött. és hatal­ mában áll ott maradni. az bejárhatja a három Háromságos Szellem minden terének minden rendjét. de nem mehet magasabbra. és miért kelet­ kezett a fénykincs. és az Első Rejtély három terét és ennek minden rendjét. hogy miért keletkeztek az ítéletek. ahol a fénybirodalom örökségében tetszik neki. hogy miért keletkezett a káosz. melyek az Első Rejtély minden terén uralkodnak . hogy miért keletkezett a sötétségek sötétsége. És ez a Rejtély tudja. fentről le és lentről felfelé. Őneki hatalmában áll a fényörökség minden rendjének a bejárása kintről be és belülről kifelé. És aki a Kimondhatatlan Első Rejtélyének eredeti Rejtélyét kapta meg. 174 . És ez a Rejtély tudja. [a Rejtélyt] aki Én vagyok .Aid pedig a harmadik Háromságos Szellem Rejtélyeit kapta (ez a Szellem uralkodik a három háromszoros szellemhatalmon és az Első Rejtély három terén). És ez a Rejtély tudja. annak hatalmában áll minden alatta lévő rendhez menni. És ald azt a Rejtélyt megkapja a Kimondhatatlantól.az a Rejtély tudja. hogy miért keletkezett a bűnösök megbüntetése. vagyis nem mehet a Kimondhatatlan terének rendjeihez. és miért keletkezett a világosságország és a fényörökség helye. és miért lett a világosság. és miért keletkezett a világosságok világossága. És ez a Rejtély tudja.aki tehát ezt a Rejtélyt fogja megkap­ ni. a felette lévő rendekhez. Röviden: bejárhatja a fényörökség minden területét. miért keletkezett a sötétség.

és miért keletkeztek a világosság örökségei. hogy miért keletkezett a bűn. Tudja. És ez a Rejtély tudja. hogy miért keletkezett a sírás. és miért kelet­ keztek a keresztelők és a világosságrejtélyek. És ez a Rejtély tudja. 175 . és miért keletkezett a lelkek életre keltése. és miért keletkezett a tisztaság. és miért keletkezett a megtartóztatás. És ez a Rejtély tudja. És ez a Rejtély tudja. és hogyan az aláza­ tosság és a szelídség. hogy miért keletkeztek a bűnösök. És ez a Rejtély tudja. és miért keletkeztek a világosság pecsétjei. hogy miért keletkezett a tisztítótűz [a büntetés tüze]. Tudja. És ez a Rejtély tudja. hogy miért keletkezett a házasságtörés és a paráznaság [bál­ ványimádás]. hogy miért keletkeztek a világosság-imák. Tudja. hogyan keletkezett a gőg és az önteltség. hogyan keletkezett a harag. hogy miért keletkeztek a büntető ítéletek.És ez a Rejtély tudja. hogy a tűz ne ártson. Tudja. Tudja. hogy miért keletkezett a gonoszság és miért a csalás. és miért keletkeztek a jók. hogyan keletkeztek a rágalmazások és hogyan a világossághimnuszok. hogyan keletkezett az átok és hogyan az áldás. hogy miért keletkezett a nemi közösülés. és miért keletkeztek a világosságalkotások (kisugárzások). És ez a Rejtély tudja. és hogyan keletke­ zett a béke. hogy miért keletkezett a gyilkolás. hogy miért keletkeztek az istentelenek. És ez a Rejtély tudja. és miért keletkezett a nevetés. És ez a Rejtély tudja.

És ez a Rejtélv tudja. hogy miért keletkezett az erősség. hogy miért keletkezett a szegénység és miért a gazdagság. miért keletkezett a rágalmazás és miért a jó hír. és miért keletke­ zett az élet.Hallgassatok tovább. hogy miért keletkezett a halál. hogy a Kimondhatatlan Rej­ télyét alaposan megismertessem veletek: A Kimondhatatlannak Rejtélye tudja. hogy miért keletkezett a bűn. 176 . és így szólt: . és miért keletkezett az emberek lenézése. tanítványaim. Tudja. Tudja. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. 92.Tudja. Tudja. Tudja. és miért keletkezett a gyen­ geség. És ez a Rejtély tudja. hogy miért keletkeztek a hüllők. Tudja. Tudja. és miért lesznek megsemmi­ sítve. hogy miért keletkezett a pusztulás és miért az örök örökkévalóság. és miért lett a szolgaság. és miért keletkezett az ártatlanság és az engedelmesség. 0 pedig folytatta beszédét. hogy miért keletkezett a testek mozgása és az ő hasznuk. hogy miért keletkezett az engedékenység. hogy miért keletkezett a lázadozás. és miért keletkezett az irgalom. és miért keletkezett a tisztaság. Tudja. hogy miért lettek a világ gazdagjai. azok nagyon megörültek. Tudja. hogy miért keletkezett az irgal­ matlanság.

Tudja. és miért lesznek megsem­ misítve. és miért keletkeztek a tengeri állatok. Tudja. 177 . és miért keletkezett minden anyag. hogy miért keletkezett a réz anyaga és miért a vas és a kő anyaga. hogy miért keletkeztek a hegyek. Tudja. és miért lesz ez a világ maradéktalanul megsemmisítve. hogy miért keletkezett az arany anyaga. hogy miért keletkezett az ólom anyaga. Tudja.Tudja. hogy miért keletkezett a barom [jószág]. hogy miért keletkezett a növényvilág. és miért keletkezett a faggyú anyaga. és miért keletkeztek a madarak. hogy miért keletkezett a világ anyaga. Tudja. És ez a Rejtély tudja. hogy miért keletkezett az üveg anyaga. És ez a Rejtély tudja. és hogyan keletkeztek ben­ nük a drágakövek. hogy miért keletkeztek a vadállatok. és miért keletkezett maga a föld is. Tudja. és miért keletkezett az ezüst anyaga. hogy miért keletkeztek a föld vizei és minden benne lévők. És ez a Rejtély tudja. Tudja. hogy miért keletkeztek a tengerek és a vizek.

hogy miért keletkezett a hideg dér. 178 . miért süllyedt le a föld. és minden szót. Tudja. és miért keletkezett a kelle­ mes hó. amit még mondok nektek. És tudja. hogy miért keletkeztek a csillagok. miért keletkezett a Nyugat. hogy miért keletkezett a por. hogy miért keletkezett a jégeső. és miért keletkezett a keleti szél. hogy miért száradt ki a föld. FEJEZET Jézus pedig folytatta. hogy miért keletkezett az éhínség és miért a bőség. és miért kelet­ kezett a Kelet. Tudja. és miért keletkezett a hűvös. hogy miért keletkezett a Dél. maradjatok ébren.93. és miért jött fölé víz. és miért keletkezett a kellemes lehűlés. és így szólt a tanítványokhoz: . Hallgassátok tovább. a mindőtökben lévő szellem legyen továbbra is éber. Tudja. És ez a Rejtély tudja. Tudja. és miért keletkezett a jótékony harmat.Tanítványaim és társaim és testvéreim. és miért az Észak. Tudja. és miért kelet­ kezett az emberiség. fogjatok fel és értsetek meg. tanítványaim. hogy miért keletkezett a hőség. mert mostantól kezdve beszélek veletek a Kimondhatatlan minden Gnózisáról [ismeretéről]. és miért keletkeztek a felhők. Tudja. Tudja. és miért jött rá eső. Tudja. halljátok a Kimondhatatlan Rejtélyének teljes ismeretét. Ez a Rejtély tudja. hogy miért keletkezett a nyugati szél. hogy miért keletkeztek a démonok. Mert ez a Rejtély tudja.

Tudja. és miért keletkeztek az arkangyalok. hogy miért keletkezett a déli szél. és miért keletkezett a sze­ retet. és miért keletkezett az egyet­ értés. Tudja. hogy miért keletkezett a viszály. Tudja. miért keletkeztek az Urak és miért az Istenek. hogy miért keletkezett a gyűlölet. Tudja. és miért keletkezett az egyetértés. és hogyan keletkezett a megelégülés. hogy miért keletkezett a magasból jövő tűz és a magasból jövő víz [eső]. Tudja. Tudja. 179 . hogy miért keletkeztek az ég csillagai és a csillagok keringése. és miért keletkezett a pénzéhség. Tudja. hogy miért keletkeztek az angyalok. hogy miért keletkeztek az eonok zsarnok archonjai. Tudja. Tudja. Tudja. Tudja.Tudja. hogy miért keletkezett a falánkság. és miért keletkeztek azok az archonok. akik bűnüket megbánták. hogy miért keletkeztek az eonok archonjai. hogy miért keletkezett a kapzsiság és miért a mindenről való lemondás. Tudja. és miért keletkezett az észald szél. és miért keletkez­ tek a szférák mindenféle területükkel. és miért keletkez­ tek az eonok az ő függönyeikkel. hogy miért keletkezett a féltékenység a magasságban is. és miért keletkezett az égbolt minden függönyével. hogy miért keletkeztek a szférák archonjai. és miért keletkeztek a szolgák. Tudja. hogy miért keletkeztek a hivatalnokok.

Tudja, hogy miért keletkeztek a párosak, és miért keletkeztek a páratlanok. Tudja, hogy miért keletkezett az istentelenség, és miért keletkezett az istenfélőség. Tudja, hogy miért keletkeztek a csillagok, és miért keletkezett a szikra. Tudja, hogy miért keletkeztek a háromságos erők (a Háromszor-hatalmasok), és miért keletkeztek a Láthatatlanok. Tudja, hogy miért keletkeztek az Ősatyák, és miért keletkeztek a Tiszták. Tudja, hogy miért keletkezett a nagy Authádész, és miért keletkeztek a hűbéresei. Tudja, hogy miért keletkezett a nagy Háromszor-hatalmas, és miért keletkezett a nagy, láthatatlan Ősatya. Tudja, hogy miért keletkezett a tizenharmadik eon, és miért keletke­ zett a középsők területe. Tudja, hogy miért keletkeztek a közép paralemptorai [elővezetői], és miért keletkeztek a világosság szolgálólányai [fényszüzek]. Tudja, hogy miért keletkeztek a közép szolgái, és miért keletkeztek a közép angyalai. Tudja, hogy miért keletkezett a világosságország, és miért keletkezett a világosság nagy átvevője. Tudja, hogy miért keletkeztek a jobb oldali hely Őrei, és miért kelet­ keztek ezeknek a Vezérei. Tudja, hogy miért keletkezett az élet kapuja, és miért keletkezett a jó Szabaóth. Tudja, hogy miért keletkezett a jobb oldaliak helye, és miért a világos­ ságország, vagyis a fénykincs.

180

Tudja, hogy miért keletkeztek a világosság alkotásai [kisugárzásai], és miért keletkezett a tizenkét Megváltó. Tudja, hogy miért keletkezett a fényldncs három kapuja, és miért keletkezett a Kilenc Őr. Tudja, hogy miért keletkeztek a Megváltóikrek, és miért keletkezett a Három Ámen. Tudja, hogy miért keletkezett az Öt Fa, és miért keletkezett a Hét Ámen. És ez a Rejtély tudja, hogy miért keletkezett a keveredés, mely nem marad meg [nincs igazi léte], és miért lesz ez megtisztítva.

94.

FEJEZET

Jézus pedig folytatta, és ezeket mondta tanítványainak: - Figyeljetek továbbra is [maradjatok ébren], tanítványaim, s mindegyi­ kőtök tartsa szemmel világosságészlelő erejét, hogy biztonságosan ész­ leljetek. Mert mostantól kezdve beszélek veletek a Kimondhatatlan igazi területéről és mibenlétéről. Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak, az történt, hogy azok félrehúzódtak, és Jézus meghallgatását teljesen beszüntették. Ekkor Mária Magdaléna lépett elő, leborult Jézus lábai elé, megcsó­ kolta és sírva kérte őt: - Kegyelmezz nekem Uram; mert testvéreim hallgattak téged, aztán elengedték a te szavaidat. Nos, Uram, ami ezeknek a dolgoknak ismeretét illeti, amelyek, mint mondtad, a Kimondhatatlannak Rejtélyében vannak, egykor azt hallottam tőled: Most elkezdek veletek beszélni a Kimondha-

181

tatlan Rejtélyének egész ismeretéről. Ezt mondtad, de nem részletezted, hogy be is fejezzed. Testvéreim tehát hallgattak téged, aztán ellankadtak, s végül abbahagyták a figyelést. Ami tehát a szavaidat illeti, amelyeket intéztél hozzájuk, Uram, ha mindezeknek az ismerete abban a Rejtélyben van, hol található olyan ember ezen a földön, ald képes lenne ezt a Rejtélyt, minden részletével és ismereteivel, meg mindezeknek a szavaknak a lényegét és az azokkal kapcsolatos dolgokat megérteni?

95. FEJEZET

Az történt pedig, amikor jézus ezeket hallotta Máriától, és belátta, hogy a tanítványok figyelme kezdett ellankadni, bátorítani kezdte őket, és így szólt hozzájuk: - Ne szomorkodjatok, tanítványaim a Kimondhatatlannak Rejtélye miatt, mivel azt gondoljátok, hogy nem fogjátok tudni megérteni. Bizony mondom nektek: Ez a ti Rejtélyetek, és mindazoké akik rátok fognak hallgatni, úgy, hogy le fognak mondani erről az egész világról és ennek minden anyagáról, és lemondanak minden benne lévő gonosz gondolatról és ennek az eonnak minden gondjáról. Nos, Én mondom nektek, hogy akik lemondanak az egész világról és minden benne lévőről, és Istennek rendelik alá magukat, azoknak ez a Rejtély egyszerűbb a világosságbirodalom minden Rejtélyénél, és hamarább meg lehet érteni és egyszerűbb minden másnál. Ald eljut ennek

182

a Rejtélynek a megismeréséhez, az megszabadul ettől az egész világtól és ennek minden gondjától. Ezért mondtam egykor nektek, hogy jertek énhozzám mindannyian, akik megfáradtatok és megterheltettetek, jertek Énhozzám, és én felfrissítlek titeket. Mert az én terhem könnyű és az én igám kellemes. Nos, aki ezt a Rejtélvt megkapja, az itthagyja az egész világot és a világ minden anyagának gondját. Ezért tehát, tanítványaim, ne bánkódjatok, mivel azt hiszitek, hogy ezt a Rejtélyt nem fogjátok megérteni. Azt mondom nektek, hogy ezt a Rejtélyt mindegyik másiknál könynyebb megérteni. Bizony mondom nektek: Ez a ti Rejtélytek, és mind­ azoké, akik lemondanak az egész világról és annak minden anyagáról. Most pedig ide hallgassatok, tanítványaim, társaim és testvéreim, hogy a Kimondhatatlan Rejtélyének megismerésére serkentselek titeket, amelyről beszélek nektek. Mert eljutottam ahhoz, hogy a mindenség kibontakozásának magyarázatánál átadjam nektek az egész ismeretet; mert a mindenség kibontakozása az ő Gnózisa. Ide hallgassatok tehát, hogy folytathassam, és beszélhessek veletek ennek a Rejtélynek az ismeretéről: Mert ez a Rejtély tudja, hogy az öt Segítő miért törekedett [tette sza­ baddá magát], s miért jött elő az Atyátlanból. És ez a Rejtély tudja, hogy miért törekedett [tette szabaddá magát] a Világosságok Világossága, és miért jött elő az Atyátlanból. És ez a Rejtély tudja, hogy miért törekedett [tette szabaddá magát] az Első Parancsolat, miért osztotta magát hét Rejtélyre, miért nevezik Első Parancsolatnak, és miért jött elő az Atyátlanból. Tudja, hogy miért törekedett [tette szabaddá magát] a Világosságok nagy Világossága, miért állt oda alkotások nélkül, és miért jött elő az Atyátlanból.

183

Tudja, hogy miért törekedett az Első Rejtély, mely a huszonnegyedik, ldnt, miért állította fel önmagában a tizenkét Rejtélyt, az Érinthetetlenek és Határtalanok számát, és miért jött elő az Atyátlanból. Tudja, hogy miért törekedett a tizenkét Mozdulatlan, miért sorakoz­ tak fel minden rendjükkel együtt, és miért jöttek elő az Atvátlanból. Tudja, hogy miért törekedtek a Megrendíthetetlenek, miért álltak fel tizenkét rendre oszolva, és miért jöttek elő az Atyátlanokból, amelyek a Kimondhatatlan terének rendjeihez tartoznak. Tudja, hogy miért törekedtek az Elképzelhetetlenek [kigondolatlanok], amelyek a Kimondhatatlan második teréhez tartoznak, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törte magát a tizenkét Megjelöletlen, miért sora­ koztak fel az Oltalmazok minden rendje mögött, mialatt maguk felfogha­ tatlanok és határtalanok, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedtek ezek az Oltalmazok, akik nem jelent­ keztek és nem tették nyilvánvalóvá magukat az Egyetlen, a Kimondhatat­ lan rendelete [gazdálkodása] szerint, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedtek [tették szabaddá magukat] a Túlnagyok, miért oszoltak szét egyetlen rendben, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedett a Kimondhatatlannak tizenkét rendje, miért oszlott három részre, és miért jött elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedett minden Elmúlhatatlan, ezeknek tizen­ két rendje, miért telepedtek le egymás mögött egyetlen rendben szétter­ jedve, miért széledtek szét különböző rendeket képezvén, mialatt maguk felfoghatatlanok és határtalanok, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedtek a Végtelenek, miért álltak fel tizenkét

184

a második térhez vitték őket. vagyis az Egyet­ lennek. hogy miért törekedett az Első Háromságosan Szellemi Öt Fája. Tudja. hogy miért törekedett minden Felfoghatatlan. hogy miért törekedett a Második Háromságosan Szellemi huszonnégy Rejtélve. hogy miért törekedett a tizenkét Felfoghatatlan. a Kimondhatatlannak a Rejtély-ikre [ikerrejtélye]. 185 . és miért jöttek elő ezek a Felfoghatatlanok és a Végtelenek az Atvátlanokból. aki az Első Rejtélv. Tudja. és miért jöttek elő a Harmadik Háromságosan Szel­ lemiből. melyek az Egyetlen és Kimondhatatlan rendjéhez tartoznak.végtelen térben. mely befelé és kifelé néz. amelyet most felsoroltam. és miért jöttek elő az Atvátlanokból. és miért jöttek elő az Atvátlanokból.ez a Harmadik Háromságosan Szelleminek a huszonnégy térsége -. hogy miért törekedett az Első Háromságosan Szelleminek a huszonnégy Rejtélye. és miért jöttek elő az Atvátlanokból. Tudja. és miért jöttek elő a Második Háromságosan Szellemiből. hogy miért törekedett a Harmadik Háromságosan Szellemi huszonnégy Rejtélye . amelyek a Kimondhatatlan második terének területein van­ nak. Tudja. amely az Első Rejtély tere. Tudja. Tudja. Tudja. és miért jött elő az Atvátlanokból. hogy miért törekedett a huszonnégy miriád Dicsőítő. mígnem az Első Rejtélv teréhez. miért terjedtek szét annak a fátylán kívül. és telepedtek le a terek három rendjét képezvén az Egyet­ lennek és Kimondhatatlannak rendelete [gazdálkodása] szerint. miért nevezik őket az Első Háromságosan Szellemi huszonnégy térségének.

És ez a Rejtély tudja.és miért terjedt el. és miért jött elő az Atyátlanokból. és miért jöttek elő az Atyát­ lanokból. s Aki mind­ egyiket az őneld megfelelő rend szerint bontakoztatta ki. egymás mögött állván. Tudja. hogy miért törekedtek a Második Háromsá­ gosan Szelleminek az Ős-Felfoghatatlanjai. és miért jött elő az Atyátlanokból. és miért jöttek elő a Kimondhatatlannak utolsó tagjából. és miért jöttek elő az Atyátlanból. mégis együtt lévén minden rendjük szerint. És ez a Rejtély magától tudja. hogy kijöjjön a Kimondhatatlanból. és miért jött elő a Második Háromszellemből. hogy miért törekedett a lenti Első Háromszellem . És ez a Rejtély tudja. miért áldozta fel magát. És ez a Rejtély tudja. mely az Atyátlan utolsó területén van. hogy miért törekedett a Harmadik Három­ ságosan Szellemi Öt Fája. és miért jött elő az Atyátlanokból. És ez a misztérium tudja.azok közül. és miért jöttek elő az Atyátlanokból. és miért jött elő a tizenkettedik Ős-Háromszellemből. amely felülről az Első Háromszellem. hogy miért terjedt el a Kimondhatatlan térségé­ ben lévő minden hely és minden ami ezekben van. aki mindegyikőjükön uralkodik. hogy miért törekedtek a Harmadik Háromságosan Szellemi­ nek az Ős-Felfoghatatlanjai. hogy miért törekedett a Második Háromságosan Szellemi Öt Fája. a Kimondhatatlan rendjeihez tartoznak -. hogy miért törekedtek az Első Háromságosan Szellemi Ős-Felfoghatatlanjai. hogy miért törekedett [tette szabaddá magát] a Harmadik Háromszellem. És ez a Rejtély tudja. Abból. Tudja. 186 . Tudja. amelyek az Egyetlen.

96. FEJEZET

Mindezekről beszélni akarok tehát veletek a mindenség magyarázatánál, vagyis mindről, akit megemlítettem: akik keletkezőben vannak és akik ezután jönnek; és akik teremtenek [kisugároznak] és akik előjönnek; és akik kívül fölöttük vannak; és akiket beléjük ültettek, akik az Első Rejtély területét fogják elfoglalni; és akik a Kimondhatatlan térségében vannak. Ezekről fogok nektek beszélni, mert meg akarom őket magyarázni nektek. És megnyilvánítom ezeket nektek minden helyükkel és a rend­ jükkel együtt, ahogyan lett a mindenség kibontakozásánál. És megnyilvá­ nítom nektek minden Rejtélyüket, melyek őrajtuk uralkodnak; valamint az ő Pro-Háromszellem-hatalmukat és az ő Hiper-Háromszellem- hatal­ mukat, melyek az ő Rejtélyeiken és rendjeiken uralkodnak. Nos, a Kimondhatatlan Rejtélye tudja, miért keletkeztek mindezek, amelyekről nyíltan beszéltem, s hogy mindezek ld által lettek. Az a Rejtély ez, mely mindegyikben benne van. És ez mindnek az eredete, kikelete és létezése. És a Kimondhatatlan Rejtélye az a Rejtély, mely mindazokban benne van, akikről beszéltem nektek, s akikről beszélni fogok veletek a minden­ ség kibontakozásának [elterjedésének] magyarázatánál. És ez a mindegyikőjükben lévő Rejtély a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélye, ugyanakkor pedig mindazoknak az ismerete, akiket megmondtam nektek, akiket még meg fogok mondani nektek, és akikről még semmit sem

187

mondtam nektek. Ezekről majd beszélni fogok nektek a mindenség megnyilvánításánál, valamint egész ismeretükről, aminek összesen birtokában vannak, s hogy miért lettek: ez a Kimondhatatlan egyetlen szava, az ige. És közlöm veletek minden Rejtélyük ismeretét, és mindegyiknek a fajtáját és a tökéletesedésük módját minden formájukban. És meg fogom nyilvánítani nektek az Egyetlennek, a Kimondhatat­ lannak a Rejtélyét, és minden állapotát és megjelenési formáját és egész rendszerét, s hogy ez miért keletkezett a Kimondhatatlan utolsó tagjából. Mert ez a Rejtély mindennek a keletkezése. Továbbá a Kimondhatatlan Rejtélye egyetlen szó, amely létezik a Kimondhatatlan beszédében. És ez minden szó magyarázatának eredete, melyet mondtam nektek. És aki megkapja ennek a Rejtélynek egyetlen szavát, melyet nektek meg fogok mondani, minden tulajdonságával és alakjával együtt, hogy az véghezvihesse ezt a Rejtélyt - mert ti tökéletesek és mindenben-tökéletesek vagytok, és ti fogjátok elvégezni ennek a Rejtélynek egész ismeretét és művét, mert minden Rejtélv rátok van bízva; idehallgassatok, hogy megmondhassam nektek ezt a Rejtélyt: Ald tehát ennek a Rejtélynek ezt az egyetlen szavát megkapja, akkor az történik, hogy amikor kijön az archonok anyagából készült testből, és jönnek az ítélő átvevők [megtorlók], és kifejtik őt az archonanvag-testből, azok ugyanis, akik minden testet elhagyó lelket feloldoznak, ha tehát ezek az ítélő [megbosszuló] átvevők az olyan lelket kioldják, aki megkapta a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélyét, amelyet megmondtam nektek, akkor ez a lélek, mihelyt meg van váltva a test anyagától, azonnal nagy fény­ áramlat lesz az átvevők közepette. És az átvevők félni fognak a léleknek ettől a fényességétől, és erőtlenül esnek össze, és teljesen eleresztik nagy világossága miatti félelmükben.

188

A lélek pedig, mely megkapja a Kimondhatatlan Rejtélyét, a magasba száll nagy világosságáramlat képében; és az átvevők [megtorlók] nem tud­ ják majd megragadni, és nem tudják, milyen az ő útja. Mert nagy fényára­ dattá válik és felemelkedik, és semmilyen erő sem lesz képes bárhogyan is visszatartani, sem valamilyen módon közeledni hozzá. Mert átvándorol az archonok minden területén és minden világosság­ alkotás területén, és egyetlen területen sem ad választ, sem megokolásokat [nem mentegetődzik], s nem ad titkos jeleket sem; és a világosság teremt­ ményeinek egyetlen erője sem lesz képes ehhez a lélekhez közeledni. De az archonok minden területén és a világosságalkotások minden területén minden dicséri őt a helyéről, mert félnek a lelket beburkoló világosság­ áramtól; míg a lélek minden területen át nem vonult, és a Rejtély szerinti örökségének helyére nem ült - ez az Egyetlennek, a Kimondhatatlannak a Rejtélye -, és míg végül minden tagjával egyesült. Bizony mondom nektek, minden területen átvonul annyi idő alatt, mialatt egy ember egy nyilat kilő. Ezért tehát, bizony mondom nektek: aki megkapja a Kimondhatat­ lannak ezt a Rejtélyét, és minden tulajdonságát és alakját véghezviszi, az egy ember a világban, de felülmúl minden angyalt, s mindőjüket még jobban felül fogja múlni. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden arkangyalt, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden zsarnokot, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Urat, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Istent, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. 189

Egy ember ő a világban, de felülmúl minden csillagot, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Tisztát, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Háromszor-hatalmast, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Ősatyát, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Láthatatlant, és mind­ egyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden nagy láthatatlan Ősatyát, és mindegyik fölé emelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Középsőt, és mindegyik fölé emelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúlja a fénykincs minden alkotását [kisugárzását], és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden keveredést, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúlja a fényldncs egész területét, és magasra kiemelkedik afölé. Egy ember ő a világban, de velem fog uralkodni az én birodalmamban. Egy ember ő a világban, de király a világosságban. Egy ember ő a világban, de nem ebből a világból való. És bizony mondom nektek: ez az ember Én vagyok, és Én vagyok ez az ember. A világ feloszlatásánál pedig, vagyis amikor a mindenség felszáll, és amikor a tökéletes lelkek száma együtt felszáll, s Én ldrály vagyok

190

az utolsó Segítő közepén, mialatt Én a világosság minden alkotásának királva vagyok, és a Hét Ámen királya, és király vagyok az Öt Fa fölött és a Három Amen és a Kilenc Őr fölött, és mivel ldrály vagyok a gyer­ mekek gyermeke, vagyis az Ikermegváltó fölött, ahogyan királya vagyok a tizenkét Megváltónak és az összes tökéletes léleknek, akik megkapják a világosság Rejtélyeit - akkor minden ember, aki a Kimondhatatlannak a Rejtélyeit megkapja, királvtársam lesz, és jobbról és balról ül mellettem a birodalmamban. És bizony mondom nektek: Ezek az emberek Én vagyok, és Én vagyok ezek az emberek. Ezért is mondtam nektek egykor, hogy ülni fogtok a ti királyi széketeken a jobb kezem felől és a bal kezem felől, és velem fogtok uralkodni. Ezért nem riadtam vissza attól, hogy titeket testvéreimnek és társaim­ nak nevezzelek, mert királytársaim lesztek az Én birodalmamban. Ezt mondom nektek annak tudatában, hogy adni fogom nektek a Kimondha­ tatlan Rejtélyét, vagyis: Ez a Rejtély Én vagyok, és Én vagyok ez a Rejtély Ezért tehát nem csak ti fogtok Velem együtt uralkodni, hanem mindenki, aki megkapja a Kimondhatatlan Rejtélyét; mindaz királytársam lesz az én országomban. És Én vagyok ők, és ők Én vagyok. A trónom azonban fölöttük lesz. Mivel ti a világon minden emberért szenvedést tűrtök, amíg ki nem hirdettetek minden szót, amit mondok nektek; és a ti trónotokat hozzá­ teszik az enyémhez az Én birodalmamban. Ezért mondtam egykor nektek: Ahol Én leszek, ott lesz velem tizenkét szolgám is. Mária Magdaléna azonban, és János, a szűzies, felül kerül majd minden emberen, aki megkapta a Kimondhatatlannak Rejtélyeit. És jobb oldalamon és bal oldalamon lesznek. És Én vagyok ők, és ők Én vagyok.

191

és amelyeket még nem mondtam. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. hogy miért lett a mindenség. És minden ember. milyen őskép [alapforma] szerint jöttek létre azok. mint az egész ismeret igéje? A Megváltó felelt. és azt mondta: . és így szólt: . 192 . a hosszáról is meg a székéről is. És tudni fogják. csak a trónotok lesz őfölöttük. és az Én trónom az övékét múlja felül.És mindenben egyenlők lesznek veletek. a Kimondhatatlan Rejtélye másfajta. ne neheztelj.Igen. hogyan alapították a vilá­ got.Uram. a mélységről is meg a magasságról is. előre sietett Mária Magdaléna. És az emberek mindenben egyenlők lesznek majd veletek. 97. amelveket mondtam nektek. Nos.bizony mondom nektek: azok az emberek. mint az egész ismeret igéje. És bizony mondom nektek: Tudni fogják. ha mindent nyomatékosan és határozottan meg­ kérdezek. akik a magasságból valók. akik azt a szót ismerni fogják. egy szóval: felismerik mindazon szavak Gnózisát. és az én trónom a tiétek fölött. Uram. amit mondtam nektek. aki a Kimondhatatlannak szavát megtalálja . felismerik majd minden szavam Gnózisát. És tudni fogják. de majd mondani fogok nektek helyről helyre és rendről rendre a mindenség magyarázatánál. csak a trónjuk fogja a tiéte­ ket felülmúlni. a Kimondhatatlan Rejtélyének igéje másik ige-e.

prófétának jutal­ mát kapja. csak ha felismeri a Kimondhatatlan egyetlen igéjét.És Mária újra így szólt a Megváltóhoz: . és azt mondta Máriának: . Aki alantast kap. légy türelemmel irántam és ne haragudj. hogy mindez miért keletkezett. amely a mindenség Gnózisa. De az Én birodalmam fény­ örökségének területén marad egy nagy. addig a helyig fog menni és örökölni. És még egyszer. ameddig a Rejtélyeket kapta. ameddig menően a Rejtélyeket kapta. ha megkérdezlek. ameddig a Rejtélyeket kapta. az Istenek és Láthatatlanok számára mérhetetlen világosság közepette. és nagy örömök és ünnepség közepette él. ha valóban a Kimondhatatlan tökéletes igéjének Gnózisát ismerjük és aszerint élünk? A Megváltó felelt. mert aki a világosságország Rejtélyét megkapja. aki nem kap­ ja meg először a Kimondhatatlan Rejtélyét. És mindenkinek hatalmában lesznek az alatta lévő rendszerek. de nem áll hatalmában a fölötte lévőkhöz menni. Ezért mondtam nektek egykor: Aki prófétában hisz. De nem fogja ismerni a mindenség Gnózisát. Uram: nem csak akkor leszünk-e képesek örökölni a világosságországot. De minden ember.Uram. Ez azt jelenti: mindenki odáig jut el. az a maga­ sabb területeket örökli. És mindenki az ő helyén marad az Én országom világosságában. világos: Én vagyok a mindenség Gnózisa [ismerete]. 193 . az alantas Rejtélyt örököl. És aki magasabb Rejtélyt kap. És az ismeret egyetlen igéjét lehetetlen felismerni annak. aki egy igaznak hisz.De igen. igaznak jutalmát kapja. aki meg fogja kapni a világosság Rejtélyeit. az addig a helyig megy és örököl.

Aid majd annak az Első Rejtélynek a Rejtélyét kapja. nem mentegetődzik. sem titkos jeleket nem adnak egyik területen sem. Ha eljön az ideje. Ugyanígy azok. És nem felelnek és nem vitatkoznak. sem titkos jeleket nem ad a világosság bármelyik helyén. akkor a megtorlók fogadják őket. és ennek az embernek a lelkét kivezetik a testből. hogy elhagyja az archonanyagból lévő testet. ítélők]. úgy hogy előreha­ lad. egészen amíg az Első Rejtély tizenkettedik Rejtélyét is megkapják. Hanem minden területen átvándorolnak és túlmen­ nek. Ez történik azokkal is. akik az Első Rejtély Rejtélyét kapják. harmadik és negyedik Rejtélyét kapják. 194 . És a fogadók félni fognak e lélek világosságától. úgy hogy akik az Első Rejtélytől a második Rejtélyt kapják. És az ilyen lelkek is azonnal felszállnak. akkor jönni fognak a meg­ torló átvevők [fogadók. és uralkodni fognak a tizenkét Megváltó minden területén. És ez a lélek felszáll. és eljön az ideje. És a lélek nagy világosságáram lesz a megtorló átvevők kezében. hogy elhagyják az archonanyag­ testet. és uralkodni fog az első Megváltó minden területén. azok a fényörökségben a második Megváltó minden területén fognak uralkodni. És ez a lélek a megtorló átvevők kezében nagy fényárammá válik. és lelküket kivezetik az anyag­ testből. és átvándorol az archonok és a fényalkotások minden területén. sem az archonok bármelyik területén. és erőtlenül esnek arcra. akik az Első Rejtély második. és túlmennek az archonok és a világosságteremtések minden területén. hanem minden területen átmegy és túlmegy. hogy azoknak a dicsőségéről beszél­ jek veletek.Most azonban hallgassatok meg. és az átvevők [a fogadók] félni fognak ennek a léleknek a fényétől. És ez a lélek sehol sem válaszol.

98. akik a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélyét kapják. és a tizenkét Megváltó rendjében marad. amelyről beszélek veletek . ötödik és hatodik Rejtélyt kapják egészen a tizenkettedik Rejtélyig. és ezekben a rendekben marad. De az ilyen nem fog tudni egyenlő lenni azokkal. Továbbá öt Rejtélyből 195 . de ez három Rejtélyből áll. az. ha kérdezlek.akik az Első Rejtélytől a harmadik. légy türelemmel irántam és ne haragudj. ameddig a Rejtélyt kapták. mert magasztosabb. negyedik. Mária lépett elő.Csak egy Rejtélye van ugyan. megcsókolta Jézus lábait. Ezen kívül uralkodni fog a tizenkét Megváltó minden területén. FEJEZET Az történt. Uram. miért van az Első Rejtélynek tizenkét Rejtélye. Nos.Uram. amit kérdezünk tőled. amely az Első Rejtélyhez tartozik. uralkodnak majd annak a Megváltónak a területén. hogy amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. és azt mondta: . a Kimondhatatlannak pedig csak egy Rejtélye? Jézus felelt. és nyilváníts meg nekünk mindent. mert egy hatalmas világosságáramlat. holott az egyetlen Rejtély Tulajdonságai azonban különbözők. szánj meg minket. Uram. Ald pedig az Első Rejtélytől egymás után megkapja a tizenkét Rej­ télyt. átvándorol az archonok és a világosság minden területén.aki tehát megkapja azt a tizenkét Rejtélyt. ha elhagyja a világot. vagyis az abszolút Rejtélyt. Hanem megkapja ezeket a Rejtélyeket. és így szólt: .

aki az ő Rejtélyét elvégzi. Az Első Rejtély első Rejtélye: ha az ő Rejtélyét teljesíted. mígnem eljut az ő országának területére. nagy világosságáramlat lesz. aki elhagyja a testét. És nem ugyanazok a birodalom számára. de tulaj­ donságaik különbözők. akkor azonnal kijutsz a testedből. az archonok egyet- 196 . ha ezt a Rejtélyt kimondja egy olyan ember feje fölött. átvándorolsz az archonok minden területén és a világosság minden területén. amelyben az Első Rejtély egyetlen Rejtélye van a világosság­ birodalomban.ember feje fölött mondja ki ezt a Rejtélyt.áll. mialatt mind félnek ennek a léleknek a világosságától. és átmegy minden területen. míg el nem éri ennek a Rejtélynek az országát. és mindkét fülébe belemondja. mihelyt elhagyta a testet. Bizony mon­ dom nektek: ennek az embernek a lelke. Az Első Rejtély második Rejtélye ellenben: ha jól teljesíted az ő Rej­ télyének minden nézetét . és mindegyiknek más a tulajdonsága és a megjelenési formája is. Ha azonban a Rejtélyeket teljesítő ember olyan . aki nem kapta meg a világosság Rejtélyeit és nem részesül az igazság igéjében. ez az öt Rejtély tehát egyenértékű a fényörökség tekintetében e Rejtély birodalmában. bizony mondom nektek: ha ez az ember elhagyja a testét. Birodalmuk pedig magasztosabb és magasabb az Első Rejtély tizenkét Rejtélyének egész birodalmánál. hanem tulajdonságaikra nézve különböző. De különbözők az Első Rejtély egyrejtélyes birodalma számára a világosságbirodalomban. akkor a testét elhagyó ember a Rejtélyeket így másodszor is megkapta. és részesül az igazság igéjében.testét elhagyó .az olyan ember. holott egyetlen egy de tulajdonságai különbözők. akkor. Ugyanúgy nem egyforma a világosságbirodalom három Rejtélye sem. nagy világosságáramlat leszel.

mint a Kimondhatatlan Első Rejtélye második Rejtélyének ajándékát. 197 . míg a világosság szolgálólánya elé nem viszik. hanem ha a Rejtélyt elvégzi és minden nézetét telje­ síti. Ha aztán a világosság szolgálóleánya elé viszik. bizony mondom nektek: nagyon fognak sietni. vagyis a világtól és az egész abban lévő anyagtól való szent megtisztuláso­ kat és megtartóztatásokat. És sietnek egymásnak továbbadni őt. sem nem tudják egyetlen területen sem megbüntetni őt. ha az ilyen ember az archonok kemény büntetése alatt. és a sokszoros tisztítótűzben lenne is. leszállatja őt egy olyan testbe. de nem hagyja a világossághoz vinni őt. akkor a Leány [szűz] látja rajta a Kimondhatatlan birodalma Rejtélyének a jelét. amelyben kiszállt a testből. mely őrajta van. sem a tűz nem érinti meg őt a Kimondhatatlan nagy Rejtélye miatt. mialatt minden terület fél ettől a Rejtélytől és a Kimondhatatlan birodalmának jelétől. mely jóravaló és meg fogja találni az igaz Istent és a maga­ sabb Rejtélyeket. Ha viszont a Kimondhatatlannak harmadik Rejtélyéről van szó. A világosság szolgálóleánya lepecsételi őt egy ennél magasabb rendű pecséttel. míg teljesen véghez nem vitte ennek a fényrejtélynek az egész életmódját. akkor az ezt elvégző ember a testet elhagyván nem csak a Rejtélyek birodalmát örökli. mielőbb a vilá­ gosság Szűzleánya elé vigyék. továbbvezetni helyről helyre és rendtől rendhez.len területén sem ítélik el őt. és abban a hónapban. hogy a testét elhagyó embert tovább adván egymásnak. szigorú ítéletei előtt. mely vele van. A Leány cso­ dálkozik és megvizsgálja őt. úgy hogy örökli ezeket és öröldi az örök világosságot. tehát tökéletesen végzi és alkalmazza és felhívja egy a testét elhagyó és e Rejtélyt csak egy kicsit is ismerő emberre.

amelyben a testet elhagyta. ahogyan korábban is mond­ tam már nektek. az öt Rejtély birodalma magasabb az Első Rejtély tizenkét Rejtélyénél. hogy a mindenséget [kibonta­ kozását] magyarázom meg nektek. meg tagjainak elágazódásait 198 . amelyek­ ről még nem beszéltem veletek.És a világosság Szüze [szolgálóleánya] lepecsételi őt egy magasabb pecséttel és az ő hónapjában. hogy örökölhesse a világosságbirodalmat. hogy ő milyen. Aki pedig a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélyét kapja. De különböz­ nek a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélyétől. Ugyanez történik mindazokkal. és hogyan terjedt el a tagjaival. s hogy mennyi tag [rész] van benne. ha a testet elhagyja. az. és magasabb minden alatta lévő Rej­ télynél. amely a Kimondhatatlan tagjainak egységét képezi. Aki viszont a Kimondhatatlan három Rejtélyét kapja.amit most nem mon­ dok meg nektek. és miért nevezik a Kimondhatatlannak. de különböznek a Kimondhatatlan három Rejtélyétől. feladatuk mibenlé­ téről és mindenkori tulajdonságukról sem. és még magasabbak és magasztosabbak a Kimondhatatlan öt Rejtélyénél az ő birodalmukban. leszállatja egy tisztességes testbe. És a három Rej­ tély ebben a birodalomban egyenlő. ennek a Rejtélynek a birodalmáig fog örökölni. és minden működéséről sem . az az egész birodalmat örökli annak teljes dicsőségében. valamint minden Rejtélyt megkapnak. akkor mindent megnyilvánítok majd: az ő kiterjedését és ábrázolását. Ha azonban odáig jutok. amelyben megtalálja majd az igaz Istent és a magasabb Rejtélyeket. hogy milyen. A Kimondhatatlan öt Rejtélye az ő birodalmukban egyenlő.ha elhagyja a testet és ennek a Rejtélynek a területéig örököl. Ez a Kimondhatat­ lan harmadik Rejtélyének ajándéka. akik ezt a Rejtélyt a Kimondhatatlan mindenség-térségében kapják. Ald a Kimondhatatlan öt Rejtélyéből kap . és az ő kiterjedésükről.

A mindenség feloszlatásánál azonban.és halmozódásait. És nincsenek átvevőik (akik fogadják őket). míg el nem érik annak a Rejtélynek a terüle­ tét amelyet kaptak. ameddig kapott. megközelíthetetlen Isten rendszeréhez tartozik. igazolása és titkos jele. addig a helyig fog örökölni. akkor ezer világosságévnek megfelelő évet töltök azzal. ha majd azt a Rejtélyt közlöm veletek. vagyis ha a tökéletes lelkek száma teljes lett és a Rejtély. akik a Rejté­ lyeket a második térben kapták. sem titkos jeleket. vagyis beszéltem veletek a mindenség kiterjedéséről. akik minden Rejtélyt megkaptak. azok máshol nem adnak válaszokat. 199 . hanem átmennek minden területen. amit egyszer megmondok nektek. igaz. Éppígy nem felelnek és nem magyarázkodnak azok sem. sem magyarázatokat. amiért a mindenség egyáltalán lett. A harmadik külső térben pedig minden területnek megvan a megtor­ lója. amely az Első Rejtélv első Rejtélyének a tere. És akik a Kimondhatatlan terének területén vannak. Amelyik helyig az ember a Rejtélyeket kapja a Kimondhatatlan teré­ ben. ami mind az egyetlen. mert nin­ csenek titkos jeleik. telje­ sült. felelete. mert ők titkos jel nélkül valók abban a világban. hogy királya vagyok a világosság minden teremtményének és a tökéletes lelkek egész számának.

hanem mögöttetek maradnak.Uram. holott királyok. akik az Első Rejtély tizenkettedik Rejtélvét kapják. Én ezer világosságévet fogok azzal tölteni. szintén király lesz. Akik a Kimondhatatlan öt Rejtélyéből kaptak.Egy világosságnap a világnak ezer éve. akik a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélvét kapják. Azok meg. tanítványaim és mindazok. és így szólt Máriához: .99. akik a háromból kaptak. hánv világév a világosságnak egy éve? Jézus pedig felelt. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. Ti pedig. mindegyik az ő rendjének megfelelően. És mind. Továbbá azok. akik megkapjátok majd a Kimondhatatlan Rejtélyét. aki a Kimondhatatlan térségének minden területén kapja a Rejtélyt. s királya vagyok a világosság minden teremtmé­ nyének és az összes tökéletes léleknek. akik a Kimondhatatlan három Rejtélyét kapják. szintén hátrább lesznek a Kimondhatatlan öt Rejtélyénél. de nem lesznek egyen­ lők veletek és azokkal. és ezek mögött maradnak azok. velem maradtok a jobb kezem felől és a bal kezem felől. azok azok mögött maradnak. a ti király­ társaitok lesznek veletek a világosságbirodalomban. holott ők is királyok. hogy király vagyok az utolsó Segítő közepette. Mária Magdaléna lépett elő. és így szólt: . úgyhogy egy világosságév 365 000 világév. akik az 200 . s királvok lesztek velem az Én birodalmamban. akik a világosság Rejtélyét meg­ kapták.

amelyek a területek elöljárói. Akik viszont az Első Rejtély második terének minden Rejtélyéből kapnak. amelyek az egész emberi nemet a magasabb területekre. azok a lenti terü­ leteken maradnak az Én birodalmam világosságában. vagyis minden területnek és minden rendszernek a fő Rejtélyei. és akik az alacsonyabb Rejtélyeket kapják. Ennek számos Rej­ télye van. (Meg fogjátok találni ezeket Jeu két nagy könyvében. Ez a világosságbirodalom három örökölhető része. És akik a magasabb Rejtélyeket kapják. mind azon a területen marad. úgy hogy akik a magasabb Rejtélyeket kapják. azok a második király mögött maradnak és oszolnak el birodalmam világosságában. a maga­ sabb területeken maradnak. ameddig [a magasságig] megkapta azt. úgy hogy akik a magasabb Rejtélyeket kapják. az alacsonyabb területeken fognak maradni. Ez a második király öröksége azok számára. azok a magasabb területeken is maradnak. A többi alacsony Rejtély nektek nem kell. Ezek képezik az örökséget a Kimondhatatlan első terének birodalmában. mindegyik a saját dicsősége szerint. azok is az Én birodalmam világosságában maradnak és terjednek el. akik pedig az alacsony Rejtélyeket kapják.Első Rejtély Rejtélyét kapják. mert királyok lesznek az Én birodalmam világosságában. de megtaláljátok Jeu két 201 . mindegyik a saját dicsősége szerint. mindegyikőjük saját dicsőségének megfelelően. amelyben elterjedtek. azok a lenti területeken maradnak. akik az Első Rejtély második terének Rejtélyét kapják. ameddig megkapta a Rejtélyeket. az örökölt örökség terére fogják vezetni. mindegyik abban a Rejtélyben. akik az alacsony Rejtélyeket kapják.) Veletek azonban minden örökség nagy Rejtélyét közlöm és nektek adom minden örökség nagy Rejtélyeit. Akik ellenben az Első Rejtély harmadik terének (ez a első külső tér) Rejtélyét kapják. azok a magasabb terekben maradnak.

példázatok nélkül. amit akarsz. az ő szám-jelképeiket és az utolsó. Amikor az egész kiterjedést megmagyaráztam nektek. mialatt En az ismeret fájából és az élet fájából beszéltem vele Ádám paradicsomában. sem felmentései [megokolásai]. és nyilvánítsd meg nekem az ige titkát. vagyis közlöm vele­ tek a főrejtélyeket. azaz az első külső tér pecsétjét. András pedig felelt és ezt mondta: . A Megváltó pedig felelt neki.könyvében. melyeket Henokh írt. hogyan fogják ennek a világnak emberei ennek az anyagnak a testében . átadom nektek birodalmam három örökségrészének nagy Rejtélyeit. felmentéseit és titkos jeleit. A második térnek ellenben. amelyet megkérdezek tőled. nincsenek feleletei. mely belül van.Uram. minden formájukat és típusukat. ne haragudj rám.ha elhagyják 202 .Kérdezz. és nem értettem. sem titkos jelei. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta tanítványainak. meg vagyok lepődve és nagyon csodálkozom. András lépett elő. És megadom nektek ennek a térnek a feleleteit. sem pecsét­ je. hanem szánj meg. 100. mert nehéz volt nekem. és én nyíltan nyilatkozom neked. hanem csak tulajdonságai és alakjai vannak.Uram. és így szólt: . sem számjelképei. és így szólt: .

nem is törték magukat. Uram. és öröklik a világosságbirodalmat. hogyan mennek be az egész jobb oldalon lévő helyre és a világosságteremtmények nagyjai közé.Meddig viseljelek el titeket? Meddig foglak kibírni titeket? Még mindig nem értettétek meg. sem nem voltak valamelyest is szorult helyzetben. és ti vagytok a középsők területének erjesztője. nem öntötték magukat különböző formákba [testek­ be]. ugyanabból az anyagból vagytok. megmozdult a Megváltó szelleme. Amikor András ezeket mondta. s hogy mind ugyanaz a keverék vagytok? És az Első Rejtély parancsára hajtatott iga alá a keverék.ezt a világot . nehéz nekem. De nem maguktól tisztították meg magukat. hogy ti és minden angyal és minden arkangyal és az Istenek és az Urak és minden archon és minden nagy Láthatatlan és minden középről való és a jobb oldali helyről valók és a világosságteremtmények nagyjai egész fényességükkel. És ti voltatok nagy szenvedéseknek és nagy hátráltatásoknak kitéve a különböző testekbe való átöntéskor [átültetéskor] ezen a világon. És egyáltalán nem szenvedtek. és még mindig tudatlanok vagytok? Nem ismeritek-e fel és nem értitek-e. lényegben ugyanazok. és nem változtatták a területüket. és átmenni mind­ ezeken. 203 . különösen ti vagytok a fénykincs élesztője. hogy mindannyian ugyanabból a tésztából gyúrattatok. bemenni az archonok és Urak és minden Istenség és minden nagy Láthatatlan és középen lévő közé. és ti vagytok minden Láthatatlan és minden archon erjesztője. és ti vagytok a jobb oldali terület élesztője. hogy a világosságteremtés minden nagyja és egész fényességük megtisztítsa magát és megtisztuljon a keveredéstől. szóval ti vagytok mindnek az élesztője. hanem az egyet­ len és Kimondhatatlan parancsára [kényszerítő gazdálkodása miatt]. Ez a folyamat.bevándorolni azokat a mennyboltokat. és így kiáltott fel: . Nos.

Mert a világosságteremtéseknek nem kellenek Rejtélyek. hogy nem az egészségesnek kell az orvos. hogy elhozzam neki a világosság minden Rejtélvét. melvek megtisztítják az anyag testét. Bizonv mondom nektek: Az emberi nemért törtem magamat. kristálytiszta. míg meg nem találjátok a világosságbirodalom minden Rejtélvét. vagyis lemondjatok a benne lévő anyagról. Ezért mondtam egykor nektek. Ezért mondtam egykor nektek. mert ők megtisztult világosságok. mert mindannyian anvag-erjesztők [élesz­ tők]. hanem a betegnek. teljesen megtisztult világossággá tettek titeket és megtisztult világosság lettetek. mivel­ hogy anyagi. éjjel­ nappal kutassatok.És mindezen szenvedés után saját magatokkal küzdöttetek és harcol­ tatok. ha nem hoztam volna el nekik a tisztító Rejtélyeket. És nem lankadtatok a keresésben. s nem örökölhetnék a világosságországot. mert ez [az emberi nem] az anyag élesztője. mert tiszták. hogy mindenkit megtisztítsak. míg meg nem találjátok a tisztító Rejtélyeket! És hirdessétek az embereknek: Mondjatok le az egész világról és a benne lévő minden anyagról! Mert aki a világon ennek anyagát vásárolja és árulja. hogy feloldozzátok magatokat az egész világ alól. mert egész anyaguk anyagának élesztői. Más­ különben az egész emberi nemből egyetlen lelket sem lehetne megmen­ teni. De az emberi nemnek kellenek. Hanem az emberi nemnek kellenek. melyek megtisztítottak titeket. és találtok. Most azt mondtam nektek: Keressétek a világosság Rejtélyeit. ebből eszik és 204 . és ragyogóan tiszta és teljesen megtisztult világossággá teszik. Vagyis a világosságtól lévőknek nem kellenek a Rejtélyek. Hirdessétek ki tehát az egész emberi nemnek: Ne lankadjatok. hogy keressetek.

melyek megtisztítanak és ragyogó világossággá tesznek titeket. mivel ez az egész világ és minden ebben lévő és ennek minden köteléke anyagi erjesztő. és mindegyiknél tisztább világosság lettetek. míg meg nem találjátok a tisztító Rejté­ lyeket. És minden hely himnuszt kezd énekelni nektek. hogy mondjatok le az egész világról és egész anyagáról. Tehát. a hitet­ lenségben és tudatlanságban vagy-e még? 205 . mivel ti vagytok az ő anyaguk erjesztője. nehogy még több anyagot gyűjtsetek a már bennetek lévő anyagotokhoz! És mondjátok meg nekik: Abba ne hagyjátok a keresést éjjel-nappal. Ezért mondtam nektek egykor. te és testvéreid. meg a változásai­ tok miatt minden helyen. s ne nyugodjatok. Ha aztán elhagyjátok a testet és felszálltok és eléritek az archonok területét. mert ti az ő anyaguk élesztője vagytok. s így tiszta. az tetézett anyagához még több anyagot gyűjt. akkor mind nagyon tisztelni fognak titeket. És mindenkitől számon kérik majd a tisztaságát. András. Nos. s mindnyájuknál tisztább világosság lettetek. Ez a felelet a kérdésetekre. András. hogy felmentek és örölditek az Én világosságbirodalmamat. és a különböző testekbe való átültetésetek és szorongattatottságotok miatt mindezek után megkaptátok a tisztító Rejtélyeket. Ha pedig eléritek a nagy Láthatatlanok területét és a középsők terü­ letét meg a jobb oldaliak területét és minden nagy világosság-ldsugárzás területét. amiket mindenütt eltűrtetek. nagyon megtisztult világossággá váltatok. és aki ennek gondjaiban és gubancaiban él.iszik. és örökké királyok lesztek a világosságbirodalomban. Ezért felszálltok és behatoltok minden nagy világosságteremtés területére. tanítványtársaid lemondásaitok és szenvedéseitek miatt. akkor minden archon elszégyelli magát. míg el nem juttok az Én birodalmam területére.

akik a Kimondhatatlanban laknak. 101. és a három térnek is. 206 . A fej a fej rangjának megfelelően. akik a Kimondha­ tatlan Rejtélyénél laknak. és a szem a szemek rangja szerint. és sírva könyörögtek a Megváltónak a következő szavakkal: . FEJEZET . Hogy megértsétek valami hasonlat és példabeszéd szerint. akik nem mentek ki belőle. És minden benne [a Kimondhatatlanban] lévő tag számára.Uram. de az igét nem a valóságos és igazi alakja szerint nyilvánítottam meg. a példa szerint. és a többi tag szin­ tén. Világos tehát: sok tag van. A Megváltó könyveinek egy része egy elveszett könyv vége. és a fül a fülek rangja szerint.Azok pedig. és alak benne laknak. bocsásd meg testvérünknek a tudatlanság bűnét! A Megváltó felelt és így szólt: . hogy mindenkinek megbocsássam a bűnöket. hogy örökölni fogja a világosságbirodalmat. azok számára tehát.. melyhez hasonlítottam. de egyetlen a test. ezek tehát a Kimondhatatlannak tagjai: És minden tag az ő rangjának és dicső­ ségének megfelelően létezik. Mindannyian egyszerre vetették magukat Jézus lábai elé. azok a Rejtélyek fölött állnak.Megbocsátok és meg fogok bocsátani.nem csak ő. hanem mint a Kimondhatatlannak egy Rejtélyét. András világosan tudta . hanem minden tanítvány tudta pontosan -. Ezt ugyan példának és hasonlatnak mondtam. Azok már az Első Rejtély előtt léteznek.Amikor a Megváltó ezeket mondta. Azért küldött engem az Első Rejtély..

És egy Megváltó és felfoghatatlan az. Mert emez igék és Rejtélyek által alapozták meg szilárdan a mindenséget. De vannak igék és Rejtélyek és helyek. bizony mondom nektek: Az az ember. Azért. amelyen kívül nincsen más fényldncs. boldog. azért velük egyenlő. amelyben ma beszéltem veletek. És egy Isten az. az a Legmagasságosabbal egyenlő. akik a harmadik térben vannak. Az kiválóbb a mindenségnél. amelyben és amelyből azok vannak. ald megtalálta a középső vagy második tér Rejtélyei­ nek igéit. amelyeket Én magyaráztam meg nektek a hasonlat szerint. 207 . Aki ellenben megtalálta azoknak a Rejtélyeknek az igéit. Mivel megkapta azt a Rejtélyt. melynek nincsen párja a kozmoszban. Nos. első az az igazságban és Ővele [a Kimondhatatlannal] egyenlő. ald a belső vagy harmadik tér Rejtélyeinek igéjét megtalálta. és ez az Első alkotta a mindenséget.melyek a Rejtélyek szerint azután jönnek. A Megváltó egy elveszett könyvének a vége. hogy azok a Kimond­ hatatlannak a tagjai -. és azokkal egyenlő. aki ezeknek a Rejtélyeknek igéit megtalálta. ald a Rejtélyek igéit istenien igazán megtalálta. Mert az a Kimondhatatlan ismeretének a Gnózisa. mindezeknek igazán és valóban Én vagyok a fénykincse. aki megtalálta az első külső tér Rejtélyeinek igéit.

Mondjátok meg nekik: mondjatok le a viszálykodásról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket a farkasképű tűzáradataitól. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és mondjá­ tok meg nekik: ne hagyjátok abba a keresést se éjjel se nappal. és így szólt a tanítványai körében: Ha majd vissza­ tértem a világossághoz. Mondjátok meg neldk: mondjatok le a hamisságról [rágalmazásról] és minden hazugságról. hogy megmeneküljetek a farkasképű ítélőbíróságoktól. Mondjátok meg neldk: ne hallgassatok azokra. és megmentsenek titeket a farkasképű [kutyaarcúJ tűztől. Mondjátok meg neldk: mondjatok le a gőgről és a hencegésről. Szóval mondjatok le minden benne lévő körülményről. Mondjátok meg nekik: mondjatok le az egész világról. és megmentsenek titeket a farkasképű tűzáradataitól. és megmentsenek titeket Ariel tűzgödreitől. hogy méltók legyetek a világos­ ság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a hamis tanúságról. akkor hirdessétek ki az egész világnak. 208 . és meg­ mentsenek titeket Ariel törvényszékeitől. és megmeneküljetek. és megmentsenek titeket minden büntető ítélettől. FEJEZET Jézus pedig folytatta. melyek megtisztítanak.102. minden aggodalmáról és minden bűnéről. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. annak minden anyagáról. míg meg nem találtátok a világosságbirodalom rejtélyeit. tiszta világossággá tesznek és a világosságbirodalomba vezetnek titeket. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a zúgolódásról.

Mondjátok meg nekik: mondjatok le a kapzsiságról. és megmentsenek titeket a büntető tűzáramlatoktól. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a szitkozódásról [rossz szóról]. és megmentsenek titeket a sárkányfejek tűzáradatától. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a kizsákmányolásról.Mondjátok meg nekik: mondjatok le az önzésről. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a haragról. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a világhoz való ragaszkodásról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket az alvilági bün­ tetésektől. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a fecsegésről. hogy mél­ tók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a gonoszságról. Mondjátok meg nekik: mondjatok le az álnokságról. és megmentsenek titeket a farkasképű szurok. hogy méltók legye­ tek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legye­ tek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket a farkasképű tűzáradatától. Mondjátok meg nekik: mondjatok le az irgalmatlanságról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket a sárkány­ fejek ítéleteitől. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket Ariel tűzáradataitól. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket az alvilág ítéleteitől.és tűzruháitól. 209 . hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket Ariel tűztengereitől. és megmentsenek titeket az alvilág tüzeitől. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire.

és megmentsenek titeket Jaldabaóth for­ rón zubogó szuroktengereitől. 210 . Mondjátok meg nekik: mondjatok le a harciasságról és veszekedésről. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a lopásról. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a rabló kapzsiságról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire.és szuroktengereitől. és megmentsenek titeket Jaldabaóth min­ den démonától és az ő büntetéseitől. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a rosszaságról. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a dühöngésről. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket Jaldabaóth forrón zubogó áramlataitól. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket a sárkány fejek forrón zubogó tengerétől. és megmentsenek titeket Jaldabaóth zsoldosaitól és a tűztengerektől. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket Jaldabaóthtól. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a rágalmazásról. és megmentsenek titeket a sárkányfejek tűztengerétől. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a tudatlanságról. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a házasságtörésről. és megmentsenek titeket az oroszlánfejű kén.Mondjátok meg nekik: mondjatok le az átkozódásról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket az oroszlánfejű tűzáramlataitól. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire.

hanem örökké létjogosulatlanok [nem létezők] lesztek. Mert ti a nagy hidegben és jégben és jégesőben maradtok a sárkány- 211 . és megmentsenek titeket a külső sötétség archonjaitól. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg azoknak. egészen a végig. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a könyörtelenségről és az aljas­ ságról. és megmentsenek titeket a krokodilfejű archontól. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a szitkozódásról [istenkárom­ lásról]. és az ő minden tanítványuknak: jaj nektek. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a tévtanokról. akkor bementek a külső sötétség nagy sárkányának büntető ítéletébe. és megmentsenek tite­ ket a külső sötétség nagy hidegétől és jégesőjétől. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg neldk: mondjatok le az istentelenségről. és megmentsenek titeket a külső sötétség nagy sárkányától. és megmentsenek titeket a jajgatástól és fogcsikorgatástól. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a méregkeverésről [varázslatok­ ról]. mely rettenetes. és megmentsenek titeket a külső sötétség nagy sárkányának minden büntetésétől. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és soha sem lesztek többé felvéve a világra. mert ha nem bánjátok meg és tévedésetekkel nem hagytok fel. akik tévtanokat terjesztenek. amelyik a hidegben van és a külső sötétség első szobája [tere]. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire.Mondjátok meg nekik: mondjatok le a gyilkolásról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg azoknak. mert a ti büntetésetek rettenetesebb a többi embereké­ nél. akik el fogják utasítani az Első Rejtély igaz tanát: jaj nektek.

ban a külső sötétségben, s ettől az órától kezdve soha többé nem lesztek felvéve [nem röpítenek titeket] a világba, hanem megdermedtek azon a helyen, a mindenség felszámolásánál felemésztődtök, és örökké létezés nélkül maradtok. Inkább mondjátok meg a világ embereinek: csendesed­ jetek el [legyetek hallgatagok], hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és felmenvén bemenjetek a világosságbirodalomba. Mondjátok meg nekik: szeressétek az embereket, hogy méltók legye­ tek a rejtélyekre, és felmenjetek a világosságbirodalomba. Mondjátok meg nekik: legyetek szelídek, hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: legyetek béketűrők, hogy megkapjátok a vilá­ gosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: legyetek irgalmasok, hogy megkapjátok a vilá­ gosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: adjatok alamizsnát [lelki adományokat], hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbiroda­ lomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: gondoskodjatok a szegényekről és betegekről és bánkódókról, hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: szeressétek Istent, hogy megkapjátok a világos­ ság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: legyetek tisztességesek [igazságosak], hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbiroda­ lomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: legyetek jóságosak, hogy meg­ kaphassátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbiroda­ lomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: vegyetek búcsút mindentől [a mindenségtől],

212

hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbi­ rodalomba bemenjetek. Mindezek pedig irányvonalak az olyanok útján, akik méltók a világosság rejtélyeire. Akik pedig ezzel a világról való lemondással feloldozták magukat, azoknak adjátok oda a világosság rejtélyeit és ne rejtsétek el előlük, akkor sem, ha bűnösök, és benne voltak a világ minden bűnében és igazságtalansá­ gában, melyeket felsoroltam nektek, adjátok oda nekik a rejtélyeket, mihelyt megtértek és az isteni engedelmességben vannak. Azt mondom tehát nektek: Adjátok nekik a világosságbirodalom rejtélyeit, és ne titkoljátok el előttük. Mert Én a rejtélyeket a világba a bűnössége miatt hoztam, hogy minden bűnét, amit kezdettől fogva elkövetett, megbocsássam. Azért mondtam egykor nektek: nem azért jöttem, hogy az igazakat elhívjam. Azért hoztam tehát a rejtélyeket, hogy mindenkinek a bűne megbocsáttassák és felvétessen a világosságbirodalomba. Mert a rejtélyek az Első Rejtély ajándékai, hogy 0 minden bűnösnek a bűnét és adósságát eltörölje.

103.

FEJEZET

Az történt, hogy amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak, Mária lépett elő, és így szólt a Megváltóhoz: - Uram, egy tisztességes embert, aki minden igazságosságban töké­ letes, akiben tehát egyáltalán nincsen bűn, megkínoznak-e a büntető ítéleteknél, vagy sem? Vagyis inkább: az ilyen embert beviszik-e a menny­ országba, vagy sem?

213

A Megváltó felelt, és így szólt Máriához: - Ha egy tisztességes ember, aki minden igazságosságban tökéletes, és soha semmilyen bűnt nem követett el, és még soha sem kapott semmilyen rejtélyt sem, ha eljön az ideje, hogy elhagyja a testét, akkor azonnal jön­ nek az egyik Háromszor-hatalmasnak - akik között egy Nagy uralkodik - az átvevői [fogadói], és ennek az embernek a lelkét elrabolják a megtor­ lás átvevőinek a kezéből, és három napot töltenek azzal, hogy vele a világ minden teremtésében járkáljanak. Három nap múlva levezetik a káoszba, hogy átvezessék minden ítélő törvényszéken és elvigyék az elítélésekhez. A káosz tüze nem nagyon kínozza őt, hanem csak részben egy kis ideig. Ekkor sietnek irgalmazni neki, hamar felvezetik a káoszból, és azokon az archonokon át vezető útra losérik. Az archonok pedig nem büntetik meg kemény ítéleteikkel, hanem területük tüze csak részben kínozza meg. Amikor pedig Jachthanabásnak, az irgalmatlannak a területére viszik, akkor az nem képes őt megkínozni rettenetes ítéleteivel, hanem csak rövid ideig tartja fogva, s büntető tüze ezt a lelket csak részben kínozza. És újra megszánják és gyorsan kivezetik azokról a területekről. És nem viszik az eonokhoz, hogy az eonok archonjai nehogy elhurcolják, hanem a nap világosságának útjára, a világosság Szűzleánya elé viszik. A Szűz megvizsgálja őt, s tisztának, bűntől mentesnek találja, de nem hagyja a világossághoz vinni, mert nincsen nála a rejtélyek birodalmának jele. De lepecsételi egy magasabb pecséttel, és az igazságosság eonjainál egy olyan testbe taszíttatja le, mely alkalmas lesz arra, hogy megtalálja a világosság rejtélyeinek jelét, hogy örökre örökölje a világosságbirodalmat. Ha ellenben az ember egyszer, kétszer vagy háromszor vétkezik, akkor szintén visszavetik a világba, elkövetett bűnei jellegének megfelelően. Ennek a visszatérésnek a körülményeiről majd beszélek nektek, amikor

214

a mindenség magyarázatát adom. De bizony, bizony mondom nektek: ha egy tisztességes ember egyáltalán semmilyen bűnt sem követett el, akkor is lehetetlen bevinni őt a világosságbirodalomba, ha a rejtélyek birodal­ mának jele nincsen ővele. Szóval a lelkeket lehetetlen a világossághoz vinni a világosságbirodalom rejtélyei nélkül.

104.

FEJEZET

Az történt azután, hogy amikor Jézus ezeket mondta a tanítványainak, János lépett elő, és így szólt: - Uram, vegyük úgy, hogy egy vétkes és bűnös ember, minden igazság­ talansággal teli, a mennyeknek országáért mindazt abbahagyja, lemond az egész világról és ennek minden anyagáról; és mi átadjuk neki kezdettől fogva a világosság rejtélyeit, melyek az első külső térben vannak; és rövid­ del azután, miután megkapta a rejtélyeket, visszaesik a kihágásaihoz és vétkezik, de azután újra megfordul, felhagy minden bűnével és megtér, lemond az egész világról és ennek minden anyagáról, úgy hogy újra nagyon töredelmesen jön; ha pedig mi igazán és valóban tudjuk, hogy forrón vágyik Istenre, s így átadjuk neki az első külső tér második rejtélyét - ha aztán ugyanúgy visszaesik és kihágásokat követ el, újra a világ bűne­ iben van, s ha azután újra megtér, abbahagyja a világ bűneit, újra lemond a világról és a világ minden anyagáról, és újra nagy bűnbánatot érez, mi pedig biztosan tudjuk, hogy nem színlel, s így újra hozzá fordulunk és átadjuk neki a rejtélyeket kezdettől fogva, azokat, amelyek az első külső térben vannak; ha aztán ugyanúgy visszaesik és vétkezik, és mindenféle

215

bűnbe esik, azt kívánod-e, Uram, hogy hétszer is megbocsássunk neki, és az első külső tér rejtélyeit hétszer is megadjuk neki, vagy sem? A Megváltó újra felelt és azt mondta Jánosnak: - Bocsássatok meg neki nem csak hétszer, hanem bizony mondom nektek: bocsássatok meg neki sokszor hétszer, és adjátok neki a rejté­ lyeket kezdettől fogva, melyek az első külső térben találhatók. Talán megnyeritek ennek a testvérnek a lelkét, és örökli a világosságbirodalmat. Ezért válaszoltam, amikor egykor kérdeztetek: „Ha testvérünk vétkezik ellenünk, kívánod-e, hogy hétszer is megbocsássunk neki?", és azt mond­ tam példázattal: Nem csak hétszer, hanem hetvenhétszer is! No, tehát sokszorta bocsássatok meg neki, és mindenkor adjátok neki a rejtélyeket, melyek az első külső térben vannak. Talán megnyeritek ennek a test­ vérnek a lelkét, és örökli a világosságbirodalmat. Bizony, bizony mondom nektek: Ald csak egyetlen lelket is megnyer és megment az élet számára, az a dicsőség mellett, melyben a világosság­ birodalomban részesül, még más dicsőséget is kap a lélekért, melyet meg­ mentett; úgyhogy aki sok lelket fog megmenteni, az a dicsőségen kívül, melyben részesül a világosságban, sok más dicsőséget is kap a lelkekért, akiket megmentett.

105.

FEJEZET

Amikor a Megváltó ezeket mondta, János sietett előre, és így szólt: - Uram, ne neheztelj, ha megkérdezlek; mert mostantól kezdve kikérdez­ lek majd minden felől azzal kapcsolatban, hogy az emberiségnek hogyan

216

Ha aztán én ennek a testvérnek egy rejtélyt adok a kezdő rej­ télyekből. bocsássatok meg neki. Ha pedig újra méltatlanul cselekedett a rejtélvekkel szemben. mivel az Első 217 . mindenféle áthágásokat és bűnöket követett el. ahogyan az a mennyek birodalmához méltó. ezután pedig újra megtért. engedjétek át. hogy ő nem színlel. hanem igazán vágyik Istenre. áthágásokat és mindenféle bűnt követett el.Ha olyan testvér az. akarod-e.hirdessük ki. külső térben vannak. aki nem színlel. akkor újra forduljatok őhozzá. Talán megnveritek ennek a testvérnek a lelkét. és azt mondta Jánosnak: . engedjétek átmenni és adjátok meg neki az Első Rejtélv második terének második rejtélyét. és ő örökli a világosság országát. s ha már sokszor odaadtátok neld a kezdő rejtélyeket. ő megfordul. hanem iga­ zán Istent kívánja. vagy sem? És a Megváltó felelt. és ő nem úgy cselekszik. melyek az első. az egész világról lemondott. akkor újra forduljatok őhozzá. ti pedig biztosan tudjátok. fogadjátok el a bűnbánatát. és adjátok oda neki a második tér első rejtélyét. mélységes megbánással lemondott az egész világról és minden ebben lévő anvagról. ő pedig a sorserők kényszere miatt nem viselkedett a világosság rejtélyeihez méltón. Szeretnéd-e. bocsássatok meg neki. Ha pedig nem viselkedett méltón a világosság rejtélyeivel szemben. akkor bocsássatok meg neki. megbán és örökli a világosságbirodalmat. abbahagyta a világ bűneit. hogy nem tetteti magát. Talán így megnyeritek ennek a testvérnek a lelkét. a világ minden bűnét abbahagyta. hogy engedjük őt továbbmenni a második tér rejtélyei­ hez? Esetleg megnyerjük ennek a testvérnek a lelkét. azután viszont megtért és komolyan megbánta. hogy továbbengedjük őt a második tér rejtélyeihez. úgy hogy igazán tudjátok. majd további rejtélyeket adok neki. hanem valóban Istenre vágyik.

megnyerted a te atyádfiát. sem a bűnbánatát nem hallgatja meg és nem fogadja el egyetlen rejtély sem az Első Rejtély első rejtélye kivételével és a Kimondhatatlan rejtélye kivételével. És bizony mondom nektek. Mert az ilyen emberek leikéire vonatkozóan mondtam nektek egykor a példázatot: „Ha a te atyádfia vétkezik ellened. és adjátok meg neki egymás után a három rejtélyt az Első Rejtély második teréből. Ha a gyülekezetre sem hallgat. akkor legyen előtted mint a pogány és bosszantó. menj és dorgáld meg őt négyszemközt: ha hallgat rád.Rejtély irgalmas és megszán. akkor adjátok neld mind a három rejtélyt. mert tinálatok ő botrány és gonosztevő. hanem a sárkány lakásaiban lesz a külső sötétségben. amit szintén mondtam. akkor ne bocsássatok meg neki és ne fogadjátok el a bűnbánatát. Az ige pedig. Ha ez az ember ettől a pillanattól kezdve áthágásokat követ el és sokszorosan vétkezik. Ha a másodikban sem használható. ez az emberlélek ettől a pillanattól kezdve nem vetődik vissza a magasabb világokhoz. vidd a gyülekezet elé. Ha pedig nem hallgat rád. akkor legyen ő botrány és gonosztevő. azt jelenti: A három rejtély tanúskodni fog az ő utolsó bűnbánatáról. Ha sem arra." Ez azt jelenti: ha az első rejtélyben nem használható. hogy „két vagy három tanú vallomásával erősíttessék meg minden szó". végy magad mellé még egyet. ha ez az ember megbán. akkor adjátok neki a másodikat. s ha ez a bűnbánata nincsen meg már neki. akkor bizony mondom nektek. amelyek a közösségre [eldézsia] vonatkoznak. Mert bizony mondom nektek: Ez a három rejtély tanúskodik az ő utolsó bűnbánatáról. sem terád nem hallgat. Engedjétek ezt az embert tovább haladni. Ha aztán a harmadik rejtélyben sem használható. Csakis azok 218 . akkor sem tud megbocsátani neki egyetlen rejtély sem.

hogy nem rosszakaratú és nem színlel. vagy sem? És a Megváltó válaszolt. hanem igazán vágyik Istenre. hogy ez az ember lemondott az egész világról. És amire ránemesedett. 219 . 106.fogadják el és bocsátják meg annak az embernek a bűnbánatát. hanem adjátok neki a második és harmadik tér rejtélyeit. hanem őszintén és igazán Istenre vágyik: és tudjuk. aki lemond az egész világról. szóval: akarod-e.Ha biztosan tudjátok. s ha valóban tudjátok. hogy méltó lett a második vagy harmadik tér rejtélyeire. és mindig készek megbocsátani. s magatok vizsgáljátok meg. mi megvizsgáljuk őt és tudjuk. azt adjátok neki és ne rejtegessétek előle. akkor az ilyen elől ne rejtsétek el. minden bűnéről és minden gondjáról. minden viszonyáról és minden bűnéről. annak minden gondjáról. sem ldváncsiság nem hajtja a rejtélyek mibenlétének a megtudására. hogy van egy nagyon bűnös testvér. János folytatta beszédét. hogy adjunk neld a máso­ dik vagy a harmadik tér rejtélyeiből. vegyük úgy. akkor súlyos felelősséget és ítéletet vontok magatokra. és így szólt: . hogy odaadjuk neki. hogy nem rosszindulatú. mert ha visszatartjátok tőle. mielőtt megkapta volna egyáltalán a fényörökség rejtélyeit? Szeretnéd-e.Uram. hogy melyik rejté­ lyekre méltó. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. mert ezek a rejtélyek igazán tele vannak kegyelemmel és irgalommal. és azt mondta Jánosnak a tanítványok körében: . ennek minden anyagáról.

egé­ szen a harmadik ismétlésig. És bizony mondom nektek: ennek az embernek a lelke ettől a pillanattól kezdve nem lesz visszavetve a világba. Inkább legyen az az ember szintén botrány és gonosztevő. És bizony mondom nektek. kifogástalan életvitelt folytat és nagy bűn­ bánatban él. akkor sem fogadhatja el az ő bűnbánatát egyetlen rejtély sem. az nagy ítéletre érett. 220 . ennek minden gondjáról és bűnéről. majd újra megtér. Csak ezek fogadják el az ő bűnbánatát. s így örökké létezés nélkül marad. a jajgatás és fogcsikorgatás helvén. mert ez a három rejtély tanúja lesz neki utolsó megbánásával kapcsolatban. mert ezek a rejtélyek igazán kegyelmesek és irgalmasak.Ha odaadjátok neld a második vagy a harmadik tér rejtélyeit. és ő vétkezik. Ha aztán még egyszer megfordul és lemond az egész világról. és bocsátják meg a bűne­ it. nem hallgathatja meg őt. aki ennek az embernek újra ad rejtélyeket a második vagy harmadik térből. Ha azonban a harmadik után újra vétkezik. csakis az Első Rejtély rejtélye és a Kimondhatatlan rejtélye. hogy irgalmában elfogadja bűnbánatát és megbocsássa a bűneit. akkor ismételjétek meg ezt másodszor is. akkor ne adjatok neki tovább. És a világ felosz­ latásánál az ő lelke megdermed az óriási hideg miatt és felemészti majd a rettenetes tűz. és a bűnöket mindig megbocsátják. hanem a külső sötétség sárkány­ torkában lesz a helve.

Ha egy városba vagy egy faluba érkeztek. ha kimegyünk hírt adni. és ha velünk szemben alázatosnak tettetik magukat. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. újra János beszélt.107. Ha azon­ ban nem érdemelték meg. s egy városba vagy faluba érünk. és mondjátok a következőt: „Te. hogy nem azt teszik. hogy nagyon álnokul és színlelve fogadnak be a házukba. de mindent megkérdezek pontosan és határozottan. akkor megnyeritek a lelküket. akit ezeknek az istente- 221 .Uram. mialatt titeket a rejtélyekkel együtt próbára tettek. ahol befogadnak titeket. és mi nem vesszük észre. és az emberek ott kijönnek hozzánk. mivel minket is próbára tettek. és én nyíltan megjelente­ tem azt neked. hogy csak tettették magukat és ravaszok voltak. meg a rejtélyeinket is . rejtély. és betértek a házba. és így szólt: . hogy Istenre vágynak. és azt mondta: . mely mindenkit megszán. amit tudni akarsz. sőt a rejtélyeket is kigúnyolták. ami a rejté­ lyekhez méltó.Kérdezz csak mindent. hogyan hirdessük az embereknek. és mi úgy véljük. mert a fénybirodalom rejtélye­ it ld akarják próbálni. és ők öröklik a világosság birodalmát. hogy tudjuk. és a rejtélyeket mindenütt a gúny tárgyává tették. és odaadjuk nekik a fénybiroda­ lom rejtélyeit: és ha aztán észrevesszük. és fondorlatosok voltak veletek szemben. akkor adjatok nekik egy rejtélyt. és azt mondta Jánosnak: . És a Megváltó felelt és azt mondta Jánosnak: . János pedig felelt. ha megkérdezlek.mi lesz az ilyen emberekkel? És a Megváltó felelt. akkor hívjátok fel az Első Rejtély első rejtélyét. viselj el engem és ne neheztelj rám. példázatok nélkül és pontosan.Uram. Ha méltók. és tudjuk.

minden rejtélye el lesz véve tőlük. azt mondván nekik: „A ti lelketek olyan legyen. mely mindenkinek megkegyelmez és mindenkinek a bűnét megbocsátja. akkor végezzétek el az Első Rejtély első rejtélyét. hanem nevetségessé tettek minket. amit adtatok nekik. ameddig a formát [alakot] kapták. és ez minden rejtélyt visszatérít hozzátok. és befogadnak titeket. ha nem. 222 . akkor sem hallgathatja meg őket egyetlen rejtély sem. idegenítsd el őket a te birodalmad rejtélyétől örökre. igazán Istenre vágynak. Ilyen emberekre mondtam nek­ tek egykor példabeszédben: „Valamely házba bementek. akkor a ti békességtek azokon marad. és ha adjátok nekik a fénybirodalom rejtélyeit. és örökre elidegeníti őket a fényrejtélyektől. a rejtélyt fordítsd vissza hozzánk. Ha azonban időben megbánják. először ezt mondjátok: Békesség nektek! És ha méltók arra." És verjétek le a port a sarutokról ellenük szóló tanúságként. tireátok száll vissza. És bizony mondom nektek: abban az órában visszatér hozzátok minden rej­ tély. meg a világ minden bűnéről. akik a te rejtélyeddel szemben nem viselkednek méltón. azután újra gúnyt űznek azokkal. Ha azonban előttetek tettetik magukat és álnokok veletek szemben. És ettől a pillanattól kezdve az ilyen embereket nem vezetik vissza a világra. és nem bocsáthatja meg a bűneiket a Kimondhatatlan rejtélyén kívül. hogy észrevettétek volna. akkor adjátok meg nekik a világosságbirodalom rejtélyeit. titeket és a rejtélyeket próbára tévén. mint a házatok pora". anélkül. és teljesen a világosság rejtélyeinek engedelmeskednek. és annak a területnek. lemondanak az egész világról és minden abban lévő anyagról.len és gonosztevő lelkeknek adtunk. amit adtatok nekik. hanem bizony mondom nektek: az ő helyük a külső sötétség sárkánytorkában lesz." Ez azt jelenti: ha ezek az emberek a rejtélyt méltatják és ennek meg­ felelően viselkednek.

mely tisztességes és jó lesz. A Megváltó felelt. s a plerómában végzetteknek nevezze­ nek titeket. és minden hónapban egy olyan testbe taszítsa. úgy hogy felszállnak és öröklik a fénybirodalmat. Mária megcsókolta Jézus lábait. és a jó testvér szíve bánkódik és szomorú miatta. mit kell tennünk. És a világosság Szüze pecsételje le őt hónapról hónapra egyre magasabb pecséttel. akiknek azt akarjátok. No. és ne neheztelj. emeljétek ki az archonok minden büntetéséből.Erről beszéltem már. hogy minden rejtélyben tökéletesek legyetek. ezt mondván: . mondván: „Emeljétek ennek és ennek az embernek a lelkét. mert amaz a büntetőítéletekben van. vagy istentelen. akik bűnösök vagy nem bűnösök. az olyan embereken. vagy nem is bűnös.108. és elhagyta a testét. hanem tisztességes testekbe helyeztessenek. Uram. és ennek a testvérnek van egy testvére vagy rokona. és gyorsan vezessétek a világosság Szüze elé. hogy amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. úgy hogy felszáll és örökli a világos­ ságbirodalmat.Kérdezz amit akarsz. És Mária válaszolt. amelyekben megtalálják Isten rejtélyeit. hogy azt kiemeljük a szigorú ítéletekből? És a Megváltó felelt és azt mondta Máriának: . aki bűnös. de hallgassátok még egyszer. aldt a világosság minden rej­ télyével eltöltöttünk. és teljesen megnyilatkozom neked.Uram. bírj ki engem. és azt mondta Máriának: . akire a szívünkben gondolunk.Uram. ha van egy jó és kitűnő testvér." 223 . FEJEZET Az történt. nos. ha kérdezlek. és így szólt: . azokon végezzétek el a Kimondhatatlan harmadik rejtélyét. hogy ne csak kiemeltessenek a szigorú ítéletekből. szóval valakije.

vagy valami más rettenetes halállal? Nem azért hoztál-e rejtélyeket a világ­ ba. szenvedés nélkül? A Megváltó felelt. hogy az ember ne haljon meg a sorserők archonjai által rendelt halállal. hogy ne kelljen annyit szenvednie? Mert nagyon sokan üldöznek minket temiattad és a te neved miatt. kínzásokban és bántalmazásokban. és így szólt: . kard által vagy vízben.Ha ezt mondjátok. de hallgassátok még egyszer: Nemcsak ti.De Uram. mely tisztességes lesz és megtalálja a világosság rejtélyeit. és a testet azonnal elhagyhatjuk. hanem mindenki. úgy hogy ő jó lesz. és így szólt tanítványainak: . akik az archonok minden törvény­ székénél dolgoznak. felszáll és örökli a világosságbi­ rodalmat. míg a világosság Szüze elé nem vezették.Erről korábban is beszéltem veletek. sietnek ezt a lelket egymásnak továbbadni. aki a Kimondhatatlan Első Rejtélyének első rejtélyét. FEJEZET Mária felelt. hanem 224 . hanem hirtelen. 109. törvényes büntetések folytán. a rejtélyt kimondjuk. És a világosság Szüze lepecsételi őt a Kimondhatatlan birodalmának jelével és átadja az átvevőknek: és az átvevők egy olyan testbe vetik le őt. vagyis az első rejtélyt minden nézetével és tulajdonságával és állásával elvégzi. hogy az ember ne a sorserők archonjai miatt a fentiek által haljon meg. nem hagyja el a testét az elvégzése alatt. akkor azok. úgy hogy ha kínoznak minket. nem azért hoztál-e rejtélyeket a világba.

hogy mi a mindenség Istenének igéjét hirdetjük? A Megváltó felelt. és így szólt: . és ne titkold el előlünk. megcsókol­ ta azokat. mert ezen a világon szegénység és gazdagság.Uram. nem azért hoztad-e a rejtélyeket a világba. sem indoklásokat nem ad sehol sem. azt felelvén: . mi pedig ezt a rejtélyt elvégezzük az ő helységeikben. mert nincsenek rajta titkos jelek.miután a rejtélyt minden nézetével és tulajdonságával elvégzi. Nyilvánítsd meg nekünk. 110. és áthatol az archonok minden területén és a világosság minden területén. akkor megtudják. És Jézus válaszolt.Kérdezz amit akarsz. amit a sorserők archon­ jai rendeltek el számára. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta. még valamit akarok megkérdezni. és akkor megmenekül attól. és nem hisznek nekünk és nem hallgatnak ránk. Sem választ. Mária vetette magát a lábai elé. míg el nem jut az ő birodalma helyeire. és én nyíltan megmondom nektek példázatok nélkül. Mária felelt. és folytatta. És ebben az órában kijön az archonanyag testből. hogy ha az emberekhez megyünk az országban. és lelke nagy fényáramlat lesz. és így szólt Máriához a tanítványok előtt: 225 . van fogyatékos és egészséges test? Szóval azért. gyengeség és erő van. azt mondván: . úgy hogy felszáll. bárhol és bármikor felhívhatja.Uram.

226 . bénák. vagyis a rejtélyek elvégzője bármit is kér ezekből. hanem mindenld. akkor először azt hirdessétek nekik: „Kutassatok szüntelenül és lankadatlanul. aki véghezviszi a halottakból való feltámasztás rejtélyét.amelyet már odaadtam nektek . Mária. Amikor a Megváltó ezt mondta.. nagyon megindítottál minket az üdvös tettekkel. gyógyító tettek miatt. vagy halottak feltámasztását. amelyeket felsoroltál nekünk. ald ezt a rejtélyt . Mert mi tőled származunk! Most tehát leikeink nagy izgalomban vannak az üdvös. vagy vakok.megkapja és elvégzi. amelyeket megneveztél. nagyon akarnak kimenni tehozzád.0. FEJEZET Ezután a Megváltó folytatta. nemcsak ti. meggyógyítja a vakokat és a bénákat és a csonkákat és a némákat és a süketeket. a tanítványok mind előléptek és együtt mondták: . és azt mondta nekik: . mely kigyógyít a démonokból. gyengeségben vagy erőben. betegségek vagy fájdalmak megszüntetését. azután bármit kér. 111. szegénységben vagy gazdagságban. éppígy meggyógyít minden betegséget. fogyatékos vagy egészséges testben. és erősen unszolnak. De megismétlem: Nos. mert ki akarnak menni belőlünk fel a magasba. bármiféle testi gyógyulást kér. a te birodalmadba.Ezt a rejtélyt már korábban megadtam nektek.Ha elmentek a városokba. süketek vagy némák meggyógyítását. az hamar meg is történik neld. te Megváltó. vagy birodalmakba vagy országokba. Mivel pedig leikeinknek te viselted gondját.

hogy Én vagyok. melyek elvezetnek benne­ teket a világosságbirodalomba!" Mondjátok nekik: „Őrizkedjetek a tévtanoktól! Mert sokan jönnek majd az én nevemben. Akik az alacsonyabb rejtélyekre méltók. valamint a fényrejtélyekhez méltóan cselekednek. Mária. és elhiszik nektek amit mondotok. akkor azokon a helyeken felélesszétek a halottakat és meggyógyítsátok a bénákat. anélkül.Hallgass ide. megértene]. Ezért senkinek se adjátok azt. hogy valamelyikőjük csak valamit is tudatosan észlelne [képviselne. Akik azonban hozzátok jönnek. azoknak azokat adjátok. Amikor a Megváltó ezt mondta. és az ellenségszellem [ellenzékszellem. És ezek miatt aztán hiszik nektek. azt kérdezted. mert ez a rej­ tély és ennek minden felhívása az archonoké. míg meg nem erősítettétek a hitet az egész világon. akkor az ereje kevés. és sokakat félrevezetnek majd". Hogy amikor a városokba vagy országokba mentek. folytatta beszédét. hogy a mindenség Istenét hirdetitek. vagy nem hisznek nektek és nem hallgatnak rátok. Ezért adtam hát nektek ezt a rejtélyt: hogy a hitet megalapozzátok az egész világon. azoknak adjátok át a világosság rejtélyeit és ne rejtsétek el előlük. a lélek is gyenge őbenne.míg meg nem találjátok a világosság rejtélyeit. vádoló] is gyenge őbenne. holott nem Én vagyok. bennetek hisznek és meghallgatnak titeket. jót vagy 227 . és azt mondta Máriának: . hallgasd tehát: Amikor egy gyerek megszületik. Szóval ez a három gyenge. ki kényszeríti az embert vétkezni. Akik a magasabb rejtélyekre méltók. se ne oktassatok senkit se azokra. és nem fogadnak be titeket. A halottakból való feltámasztást és a betegek gyógyítását azonban ne adjátok senkinek sem. azoknak azokat adjátok. És semmit se rejtegessetek előlük. a vakokat és sok betegséget ott. és azt mondják.

Ez a három tehát így észlel. És lassan növekszik az erő. Az ő ereje az ezekben a táplálékokban lévő erőket vonja magához. A sors viszont semmit sem vesz magához ezekből a táplálékokból. És mindegyikőjük észlel a természetének megfelelően. mert azokkal nincsen elkeveredve. mert a keveredés helye. ami gonoszság. amely a táp­ lálékokban öntudatlan. És a belső erő a lelket a világosság helyeinek és a mindenség Istenének a keresésére unszolja. észrevesz minden bűnt és rosszat. vagyis mindegyik a maga részét vonja magához. lelke az ezekben a táplálékokban lévő lelkesülést. Továbbá a test is gyenge. hogy szüntelenül ösztönözze a lelket a bűn és 228 . És a kiegyenlítő igazságosság rábizonyítói [emlékeztetők] utasítást adnak a szolgáiknak az emberek kísérésére. és mindezzel bántalmazza a lelket. Az erő észlelőképessége a világosságot keresi a magasságban.rosszat. a feledés nyomasztó terhe miatt. a lélek és az ellen­ zékszellem. minden szenvedélyét és minden bűnét állandóan cselekedje. vágy és bűn. ha nem vesz fel erőt az anyagból. Az ellenzékszellem meg arra csábítja a lelket. hanem úgy megy ki a világból. hogy az igazságosság területét keresse. hogy minden helytelen tettét. amely azon­ ban el van keveredve. és a gyerek az archonok világának anyagával táplálkozik. A test azt az anyagot veszi fel. ahogyan bejött. hogy tanúi legyenek az emberek minden bűnének és meghatározzák. mindegyik a természetének megfelelően. Az ellenzékszellem pedig mindenre törekszik [azt keresi]. A test nem tud észlelni. És az ellenzékszellem felfigyel erre. és az ellenzék-szellem az ezekben a táplálékokban lévő vágyakat és rosszat. ez a szellem állandó ellenségként van a lélekhez kapcsolva. A léleknek ellenben az az észlelőképessége. amit a nagy sorserők archonjai a lélek számára elrendeltek. mely nagyon nehéz. hogyan büntessék meg őket az ítéle­ teknél.

Ha pedig a lélek maga mögött hagyta az elkövetett bűnök szerinti büntetést a káoszban. kézbesítők] aztán visszatérnek az ő területeikre. Mária. akkor először a sors jön elő. És az ellenzékszellem a lélek ellen fog tanúskodni és továbbvezeti őt az általa [a lélek által] elkövetett. Szóval a lelket abba hajszolja. altkor az ellenzékszellem kivezeti őt a káoszból. mert azt téteti vele. míg az erő visszatér a világosság Szüzéhez. Amikor pedig leviszik a káoszhoz. És az ellenzékszellem nagy ellensége a léleknek. amelyekkel a sorserőkhöz van kötve. Sőt. Nos. mert őhozzá kapcsolódik. ami a léleknek nem tetszik. Ha pedig a lélek 229 . amiket a lélekkel tétet. az archonoknak a lélek kilépésével kapcsolatos feladatának megfelelően. ahol a bűnöket rábizonyítja. ha éjjel vagy nappal a lélek pihenni szeretne. Az emlé­ keztetők [átvevők. amit az archonok parancsoltak neki. és arra buzdítja a megtorlás szolgáit. Ezek a bizonyítók vagy átvevők ezután három napot töltenek azzal. míg el nem követett minden bűnt. és arra ösztönzi. és kivezeti őt az archonok középső útján. Az ellenzékszellem és a sors követi a lelket. és a lélek ellensége lesz. Három nap után aztán az emlékeztetők [átvevők] ezt a lelket levezetik a káosz Amentijéhez. Ezután az igazságosság rábizonyítói [emlékeztetők] jönnek. hogy a világ dolgaira vágyjon. hogy ezzel a lélekkel minden területen keringjenek és a világ minden eonjához elküldjék. Ha aztán ennek az embernek az ideje betel­ jesedett. átadják a megbüntetőknek. és ez kényszeríti a lelket. akkor álmokkal és világi vágyakkal zaklatja.a gonoszság cselekvésére. és a lelket kivezetik a testből. és elvezeti mindenhová. és az embert elvezeti a halálhoz az archonok és azok kötelei szerint. hogy tanúi legyenek a bűnöknek. holott az ellenzékszellem által kezde­ ményezett bűnöknek megfelelő megtorlás szerint. ez valóban ellensége a léleknek.

amely megfelel elkövetett bűneinek. és bűnös léleknek találja: és ekkor beletaszítja világosságerejét. És a világosság Szüze lepecsételi ezt a lelket és átadja egyik továbbvezetőjének. erről is a mindenség magyarázatánál beszélek majd veletek. míg be nem fejezte az utolsó fordulatát. és így szólt: . mely nem hallgatott az ellenzék­ szellemre ennek fondorlatoskodása idején. ahogyan megérdemelte. és olyan testbe nyomatja. FEJEZET Jézus újra folytatta. akkor megkérdezik az ő sorsát. megmondom majd nektek. minden lélek bűnének megfelelően. Jeu parancsa szerint. hanem jó lélek lett. És bizony el nem engedik ezt a lelket a testek váltakozásából. hogy a testét és a tudat részvételét helyreállítsa. 0 megvizsgálja ezt a lelket. És az archonok megbüntetik a lelket az általa elkövetett bűnök szerint. a bírónő elé.az archonokhoz jut. akkor az ellenzékszellem a lelket kivezeti a közép archonjainak minden terüle­ téről. nem engedett neki. Mindezeknek a dolgoknak a mibenlétét és a testek fajtáját. amikor a mindenség kibontakozását [keletkezését] magyarázom. Ha e lélek megbüntetése a közép archonjainak törvényszékeinél befejeződött. 112. Ha ő ezeket nem találta meg. melyek a második térben 230 . és megkapta a világosság rejtélyeit. akkor azok megkérdezik tőle a sors rejtélyeit. a világosság Szüze elé viszi. A büntetéseket majd a mindenség magyarázatánál mondom meg nektek. és a Nap világossága elé viszi az első ember.Ha ellenben olyan lélekről van szó. amelyekbe taszítják őket.

Ha aztán a lélek kimondta a minden pecséttől és az ellenzékszellem kötelékeitől feloldó rejtélyét. belső térben vannak.vagy a harmadik. Mielőtt pedig felemelkedik. akkor a lélek ebben a pillanatban egy rejtélyt mond ki és elbocsátja a sorsot az ő helyére a középső út archonjaihoz. akik a lelket kivezették a testből. a lelket szabadon ereszti a parancsok szerint. sőt szárnyas világosság lesz. és a rejtélyek teljesítése után újra bűnöket követett el. És a lélek kimondja a rejtélyt és elbocsátja az ellenzékszellemet a sorserők archonja­ ihoz. Ekkor a lélek nagy fényáradat. ahová (ameddig a fokig) megkapta a rejtélyeket. amellyel téged a lélekhez kötöttünk. ahol az azokhoz van kötve. és átha­ tol az archonok minden területén és a világosság minden rendszerén. és az ellenszellem nem mehet már be a lélekbe. Ekkor a lélek ragyogó fénváradat lesz. mert az ellenzékszellem az archonok köteleivel és pecsétjeivel van e lélekhez kötve. 231 . amelyeket a nagy sorserők archonjai adtak neki. félnek ennek a léleknek a világosságától és leborulnak előtte. míg el nem jut az ő saját birodalmához. akkor jönnek a kiegyenlítő igazságosság elvezetői [emlékeztetők] és a lelket kivezetik a testből. aki az első. és az emlékeztetők. mielőtt meg nem mondja neked a minden pecséttől való feloldozás rejtélyét. és eljön a testből való kilépésének ideje. És a sors és az ellenzékszellem követi ezt a lelket az útjain. és ez a szellem már nem megy be a lélekbe és nincs hozzákötve. Ha olyan lélekről van szó. akkor az ellenzékszellem és a sors követi ezt a lelket felfelé vezető útján. arra a helyre. azt mondván: Ne engedd el ezt a lelket. és eljön a lélek testből való kilépésének ideje. külső tér rejtélyeit kapta. ám visszaesett. kimondja minden megpecsételéstől és az ellenszellem minden kötelétől (amellyel ezt az archonok kötötték a lélekhez) feloldó rejtélyt. ezeket be is töltötte.

melyeket kapott. és elveszik ezt a lelket az előző emlékeztetőktől. hanem a közép archonjainak útjára vezetik. akkor a világosság átvevői [emlékez­ tetői] a magasba repülnek vele és a sorserők eonjaiba vezetik őt. Ebben a pillanatban a lélek kimondja az archonok apológiájának rejtélyét. fényszárnyakat és fényruhát képez­ nek a lélek számára és nem vezetik a káoszhoz. mert félnek a kimondott rejtélytől és az apológiától. És ez a lélek eloldozza magát a sorsától. hanem még alá van rendelve a Hatalmaknak. és nincs többé a lélekhez fűzve. akik visszatérnek az archonok feladatához. amelyekkel az ellenzékszellem kötötte meg a lelket. mialatt ő minden helynek megmondja az apológiáját [védőbeszédét] és megadja a pecsétjét. és megszabadítja magát üldözőitől. amelyeket megmondok majd nektek a rejtélyek magyaráza- 232 . mondván: „Vegyétek a sorsotokat! Mostantól nem jövök a ti területeitekhez. Ekkor jönnek ennek a léleknek az átvevői (emlékeztetői) a rejtélyek­ kel. amely megkapta a rejtélyeket. azonnal feloldódnak a pecsétek kötelékei. mert elmegyek örökölt helyemre"! Ha a lélek ezt kimondta. Amikor pedig a közép archonjaihoz megérkezik. És az archonok nagyon félnek és arcra borulnak. Ebben a pillanatban a lélek ldmond egy rejtélyt és legyőzi az ellen­ zékszellemet és a sorsot. aldk a világossághoz tartoznak. hogy folytassák a feladatukat a lelkeknek a testből való kivezetésénél. szóval rettegve. akkor ezek az archonok eléje jönnek félelemmel és nagy tűz­ zel és különböző arcokat vágván. amelyekkel az archonok az ellenszellemet kötötték a lélekhez. És az ellenzékszellem azonnal megválik tőle. És ennek a léleknek az emlékez­ tetői.A lélek kimondja minden köteléknek és pecsétnek a feloldozó rejté­ lyét. Örökre elidegenedtem tőletek. mert nem lenne helyes egy olyan lelket a káoszhoz vezetni. De még nincs minden az ő hatalmában. És amikor a lélek ezt a feloldozó rejtélyt kimondja.

mialatt minden helynek megadja a védőbeszédét és mindenütt ad védőbeszédet [megindoklást] és pecsétet Adámász ldrály zsarnoka­ inak. a jobb oldaliak területén. Atyának neveznek. a jónak. Mind lepecsételik őt a pecsétjeikkel. és megtalálja a pecsétéit és keresztelőit és felkenését. kimondja nekik a köteleket megoldó rejtélyt." És mindegyiknek megadja a pecsétjét és az apológiáját. És a lélek megadja neki himnuszaival a dicséretet és a pecsétéit és az apo­ lógiáját. És Szabaóth. és megtalál minden jelet rajta. a nagy és jó. És megadja az apológiát minden bal oldali terület archonjainak. És a világosság Szüze lepecsételi ezt a lelket. lepecséte­ li ezt a lelket. És a lélek a világosság Szüzének odaadja a pecséteket és himnuszokkal dicséri. És a lélek kifejezi ismeretét és dicséretét himnuszokkal. melyekkel az archonok őhozzá kötötték az ellenzékszellemet. a világosság nagy átvevője jobb oldaliak területén. Elidegenedtem tőletek örökre. Ezenkívül a világosság átvevői átadják őt a nagy Szabaóthnak. És a világosság Szüze és a világosság hét másik Szüze megvizsgálja ezt a lelket. amelyeknek minden apológiáját és pecsétjét megmondom nektek egyszer. kivezetik a sorserők eonjaiból. akit az élet kapujánál. És Melkhisédek. amikor a rejtélyek magyarázatait adom.tánál. Ha a lélek ezt tette. és elvezetik a magasság minden eonjához. és a világos­ ság minden Szüze lepecsételi őt az ő pecsétjeivel. És Melkhisédek minden átvevője lepecsételi ezt a lelket és 233 . és a pecséteket is megadja a jobb oldaliak egész területének. lepecsételi őt a pecsétjeivel. és azt mondja neldk: „Itt van az ellenszellemetek! Mostantól nem jövök a ti helyeitekre. Aztán az átvevők ezt a lelket a világosság Szüzéhez vezetik. akkor a világosságtól származó átvevők [emlékeztetők] a magasba repül­ nek vele. és a világosság átvevői megkeresztelik és megadják neld a szellemi kenetet. És átadja az archonoknak az ellenzékszellemet.

Am amikor láttad. Szavaidhoz tudatom négy gondola­ tot keltett bennem. Halljad tehát. megkérdezted: Kinek a képe ez? Azt mondták: A császáré. és ő bemegy öröksége helyére. Erre mondtad nekünk.Igen. azt mondtad: Adjátok tehát a császárnak ami a császáré. 234 .Ez azt jelenti: Amikor a lélek megkapja a rejtélyeket. hogy megmondjam a négy gondolatot. Uram. és apológiáját és minden megtisztelő pecsétjét. hogy ezüst és réz keverékéből ötvözték. és fényemberem vezetett engem. És a fénykincs területén mindenld lepecsételi őt a pecsétjével. ujjongott és felbuz­ dult bennem. FEJEZET Miután a Megváltó ezeket mondta a tanítványainak.Megértitek-e mit mondok nektek? És újra Mária sietett előre. és Istennek ami Istené. mely keletkezett bennem: Az első arra az igédre vonatkozik. És ő [a lélek] megadja a tiszteletet és dicsőséget és dicshimnuszokat és minden pecsétet a világosság minden területének. és láttad. amikor a pénzt vitték neked. mivel ki akar jönni belőlem és beléd szeretne menni. A világosság területéről valóknak pedig a dicsőítéssel és tisztelettel adózik. A mondás pedig: A pénz fénylett. Uram. hogy: Ekkor a lélek megadja az apológiát és a pecsétet minden archonnak Adámász király területein. akkor az apológiát meg tudja mondani az archonoknak és az Adámász területéről valóknak. 113. hogy ezüstből és rézből van. . himnuszát és dicsőítését a világosság helyeinek adja.elvezetik a fénykincshez. így folytatta: . a következőket mondván: . megértek minden szót.

dicsőítő és dicsérő pecsétekkel és himnuszokkal azoknak adózik. akinek tisztelettel. aki megkapja a rejtélyeket: „Amikor a középső út archonjainak területéhez jut. ez a harmadik gondolat. és a lélek nekik adja a félelem rejtélyét és ezért félnek tőle. az első gondolat. íme.akinek adóval. akinek vámmal. akkor azok kijönnek hozzá nagy félelmükben. A második gondolat arra vonatkozik. Uram. És a sorsot is átadja az ő helyeinek [a helyére küldi]. A harmadik gondolat: egykor azt mondtad nekünk: Az ellenzékszellem a lélek ellensége. És tiszte­ lő. Ez a második gondolat. a félelmet.ezek mindig ellenséges érzületűek a lélekkel szemben. Pál testvérünkkel mondattad egykor: Adjátok meg azért mindenkinek. Ez azt jelenti. hogy a lélekben benne van a világosság ereje: ez a megtisztított ezüst. azon bűnök alapján. A negyedik gondolat arra a mondásodra vonatkozik. Ez. és az ellenzékszellem: ez az anyagi réz. akinek a félelemmel. akik a világosság területeiről valók. Uram. annak a vámot. a lélek. amire az jogosult. 235 . Ez azt jelenti: a lélek házának lakója az ellenzékszellem és a sors . amivel tartoztok . mert elkövet­ tet vele minden bűnt és minden vágydolgot. Uram. mely rejtélyeket kapott megadja [apológiát. mert mindenféle bűnt és gonoszságot tétetnek vele. annak adót. a tiszteletet. szóval a lélekkel szemben minden tekintetben ellenségesen viselkedik. Ezt illetően azt mondtad egykor nekünk: Az embernek saját háza népe az ellensége. amit mondtál nekünk: Ha a lélek elhagyja a testet és az ellenzékszellemmel jár az úton." Ami ezt illeti. amit most mondtál a lélekről.arra a sajátosságra utal. és kiszolgáltatja a lelket a büntetéseknek. akinek dicsérettel. és az ellenszellemet is átadja az ő helyének: és megadja az apológiát és a pecséteket minden archonnak a középső utakon. amelyeket ő követtetett el a lélekkel. óvást ad] minden területnek. annak dicséretet: senkinek semmivel ne tartozzatok.

míg be nem fejezi a számára elrendelt fordulatokat.ha még nem találta meg a rejtélyt. és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe. és az tömlöcbe ne vessen téged. átadja egyik átvevőjének [emlékeztetőjének]. hogy megszabaduljon a hozzákötött ellenszellemtől. s úgy találja. és útját az ellenzékszellemmel járja. hogy vétkezett. Mivel pedig a világosság rejtélyeit sem találja nála. s így azzal kell maradnia. ez pedig a lelket az eonok szfé­ rájába dobja. Uram. Ez. hogy ellenséged valamiképpen a bíró kezébe ne adjon. hogy meg­ szabaduljon az ellenzékszellemtől. és nem jut ki a körforgásból. átadja őt egyik átvevő­ jének [kézbesítőjének. a világosság Szüze meg­ vizsgálja a lelket. amíg az úton vagy vele. amellyel az ellenzékszellemhez van kötve. egykor azt mondtad nekünk: Békélj meg a te ellenségeddel. míg el nem végezte az utolsó körét is. negyedik gondolatom. az ítélőbíróhoz. tehát ha ez a lélek a világosság rejtélyeit nem találta meg. amely a testet elhagyja. És nem jön ki a testek váltakozásából. akkor az ellenzékszellem a világosság Szüzéhez vezeti őt. ha tehát még nem talált meg. Ami ezeket illeti. Mert bizony ki nem jössz onnét. aki elvezeti és testbe taszítja. a bíró. akkor az ellenzékszellem vezeti a lelket a világosság Szüzéhez. És a bíró. mert nem találta meg minden kötelék és pecsét feloldozó rejtélyét. 236 . És a világosság Szüze. mely feloldoz minden köteléktől. Ez nyilván azért van: minden lélek. mígnem megfizetsz az utolsó fillérig. emlékeztetőjének].

114. amik nem merültek fel az emberszívben. és én nyíltan megmondom azt neked. amit kérdezünk arra való tekintettel. nem példabeszédben. így szólt: . légy hát türelemmel irántunk. Mária. hogyan hir­ dessék testvéreim mindezt az emberi nemnek. Amikor pedig ezeket mondta. hogy tanúskodhassanak ellene az ítéleteknél. a Megváltó így szólt hozzá nagy szá­ nalommal: . miképpen bocsátják meg a bűnöket a keresztelők? Azt hallottam tőled: Az emlékeztetők követik a lelket.Bizony mondom nektek: nem csak azokat a dolgokat nyilvánítom meg nektek. amiket kérdeztek. s amiket mindazok az embereknél tartózkodó Istenek sem ismernek. FEJEZET Amikor Jézus ezeket hallotta Máriától. tovább kérdezlek. te szellemmel telt! Ez a szavaim magyarázata. mert mostantól mindent pontosan meg akarok kérdezni tőled. kérdezz. 115. hanem mostantól kezdve mást is. te tehetséges és kegyelemmel teljes.Uram. Uram. FEJEZET És Mária felelt. ezt mondván: . és nyilváníts meg nekünk mindent. amit akarsz. amikor is minden elkövetett vétkének tanúi lesznek. Mária felelt és így szólt: . Mária. 237 .Kitűnő.Uram. amiknél nem gondoltatok a kérdezésre. Most pedig.

így szólván Máriához: . aki nem kapott rejtélyt. mi módon lesznek a bűnök megbocsátva. s ha ld is jutnak. a keresztelő rejtélyei eltörlik-e a megtorlás e szolgáinak kezé­ ben lévő bűnöket. hanem le is pecsételi azokat [a lélek minden bűnét]. hogy az azokról a területekről jövő lelkeket elítéljék. hogy a megtorlás szolgái elítélhessék őket. akik nem kaptak olyan rejtélyeket. Nemcsak tanúja lesz a lélek bűneinek. mert pontosan tudni akarjuk. nem tudnak olyan lelkekhez közeledni. És a Megváltó felelt. mialatt megbün­ tetik őket. nekünk. és azokat tartják fel. És a megtorlás szolgái nem tudnak kilépni a káoszból. 238 . Hanem a megtorlás szolgái a bűnösök lelkeit ítélik el. mert ezek a szolgák nem tudnak kijutni az ő helyükről. hogy megmondjam nektek az igazság igéjét. nehogy a káoszon kívüli ítélethez jusson. De nem áll hatal­ mukban olyan lelkeket elítélni. akkor persze jönnek az [emlékeztető] szolgák. melyek kivezethetnék őket a káoszból. és ráerősíti a lélekre. és az ilyen lelkeket visszatartják a káoszban. és a káosz fölötti rendekhez eljutni. mialatt a lelkeket megragadják.Nos. hogy nehogy kijusson a káosz területeiről. Valóban a megtorlás szolgái [emlékeztetők] azok. hogy a káoszon kívül ítélhesse el. és minden bűnös lelket. Uram. hogyan bocsátja meg a keresztelő rejtélye a bűnöket: Ha a lelkek vétkez­ nek. akik megkapták a rejtélyeket. de az ítéletben maradnak. akik minden bűnnek a tanúi. Uram. amit a lélek elkövet. Mert tilos a rejtélyt kapott lelkekkel erőszakoskodni és a káoszba vinni őket. hogy ezek elfelejtik azokat? Mondd meg hát. még kevésbé tudják azokat a káoszba vinni. Hallgassatok hát tovább.ICitűnően mondtad. és tanúi lesznek minden bűnnek. amíg még a világban vannak. elítélnek. Az ellenzékszellem viszont tanúja lesz a lélek minden vétkének.

annak ez hatalmas bölcs tűz lesz. mely elégeti a bűnöket.Igen. s hogy az elköve­ tett bűnök mennyiségét lássák az ellenzékszellem által ráakasztott pecsé­ tekről. A bűnbocsánatot illetően egykor azt a példabeszédet mondtad nekünk: „Azért jöttem. úgy hogy az ellenszellemet. elválasztja az erőtől és a lélektől és összegyűjti a test egyik oldalán. és kiűz onnan mindent. akkor rejtetten bemegy a testbe. Nos. a lelket és az erőt a másik résszé. igazán minden szavadon elgondolkodom. és kiválasztja azt a test egyik oldalán. állandóan elválasztva őket. amit az ellenszellem kötött rá. a sorsot és a testet az egyik résszé teszi. így bocsátják meg a keresztelő rejtélyei a bűnöket és minden rossz tettet. Uram. Mert a tisztító tűz elűzi az ellenszellemet és a sorsot.Megértitek-e. ami rejtetten az életére tört. és rejtett módon bemegy a lélekbe és felemészt minden bűnt. és így szólt: . És amikor befejezte ezt a tisztogatást. így járnak el minden bűnös lélekkel. Mária. hogy aszerint büntessék. így szólt a tanítványaihoz: . hogy e világra tüzet bocsássak! És bár már gerjedt volna!" Továbbá világos különbséget tettél a kijelentéssel: „Van egy keresztségem. 116. nehogy az anyag bemocskolja őket. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. hogyan beszélek veletek? Újra Mária sietett elő. A keresztelő rejtélye pedig a kettő között marad. a lelket és az erőt állandóan tisztogatván. Ald pedig megkapja a keresztelő rejtélyét.hogy az ítélet archonjai felismerjék benne a bűnös lelket. hogy 239 .

és mennyire örülsz. mennyire kívánom. a sorsot és a testet az egyik oldalra utasítja.tok-e. hogy a lélek minden bűnét elégeti és a lelket megtisztítja! Ezután pedig újra világos különbséget tettél a következőkkel: Van egy keresztségem.abban kereszteljek. azt jelenti: elhoztad a világra a keresztség rejtélyét. Amikor Mária ezeket mondta." A te igéd ugyanis: „Azért jöttem.Kitűnő. hogy már meggyulladt volna". inkább hasadást! Mert mostantól fogva öten lesznek egy házban. 240 . hogy azzal kereszteljek. Ez szavaim magyarázata. hogy tüzet bocsássak e földre. Mária. Gondolja. míg a keresztségek befejeződnek és a tökéletes lelkek maguk is tisztítóan hatnak. így szólt a Megváltó: . mondom nektek." Ez azt jelenti: elhoztad a világba a keresztség rejtélyét s ez a világ testei­ ben hasadást okoz. sőt inkább meghasonlást! Mert mostantól fogva öten lesznek egy házban. a lelket és az erőt pedig a másik oldalra. míg végre elvégeztetik? . hogyan fogom kibírni. és mely igen szorongattatom. és kettő három ellen. míglen az elvégeztetik. Vagyis három kettő ellen. hogy békességet adjak e földön? Nem.Ez azt jelenti: nem maradsz a világban. három kettő ellen és kettő három ellen. három kettő ellen és kettő három ellen. hogy békességet hozni jöttem e földre? Nem. Továbbá amit egykor mondtál nekünk: „Gondoljátok-e. mert az ellenszellemet. hogy azért jöttem. te szellemmel telt [pneumatikus] és fénytiszta.

FEJEZET Mária újra felelt. Továbbá az Első Rejtély rejtélye és a Kimondhatatlan rejtélyei megbocsátanak a léleknek minden bűnt az archonok területén. hogy ennyit kér­ dezek. Megbocsátják neki. amelyeket ezután követ el addig az időpontig. e nagy rejtély ajándéka és mérhetetlen fényessége miatt. Arról az időről. És nem csak megbocsátanak neki. Nézd. minden gonosztettet.Nem. J 241 . akkor beszélek majd veletek. hogyan bocsátanak meg ezek? A keresztelő módjára vagy másképpen? A Megváltó újra felelt.117. még folytatom a kérdezést. és a Kimondhatatlan rejtélyei. amelytől kezdve a rejtélyek mind­ egyike hatásossá válik. De ennek a három térnek a rejtélye. hanem ettől az órától kezdve nem rónak fel neki semmilyen bűnt örökkön örökké. hogyan bocsátják meg a keresztelők a bűnöket. világosan felismertük. Most tehát tűrd. és így szólt: . amelytől kezdve minden rejtély hatni kezd. és így szólt: . továbbá megbocsátják a bűneit. de a három tér minden rejtélye megbocsát a léleknek az archonok minden területén minden bűnt. amikor a mindenséget magya­ rázom. és az Első Rejtély rejtélye. amelyet elkövetett.Uram. amelyet a lélek kezdettől fogva elkövetett.

118. Mária folytatta. akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. akinek hamissága megbocsáttatott. így szólt tanítványaihoz: . Uram. s újra visszaesik és tizenkétszer követ el kihágásokat. és azt mondta Máriának: . te szellemmel telt és fénytiszta! Ez a szavak magya­ rázata. nem­ csak azokat. Nos: A három tér min­ den rejtélye megbocsát bűnöket és eltakarja a lélek rossz tetteit .Igen. mit mondok nektek? Újra Mária felelt. vagy sem? A Megváltó felelt.Kitűnő. és az Első Rejtély rejtélyében imádkozik. hamar felfogtam minden szavadat. de visszaesik. akik az Első Rejtély rejtélyeit és a Kimondhatatlan rejtélyeit megkapták. hogy: Az Első Rejtély rejtélye és a Kimondhatatlan rejtélye megbocsát mindenkinek." És amit mondtál. az 242 .egykor Dávid próféta prófétált erről. amelyeket kezdettől fogva követtek el. azt mondván: .Uram. aki megkapja ezeket a rejtélyeket. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. Mária. hogy ettől a pillanattól kezdve nem rónak fel bűnt azoknak. ha az ember rejtélyeket kap az Első Rejtély rejtélyeiből. és minden rejtélyében imádkozik. megbocsátatik-e neki. bizony mondom nektek: Aid megkapja az Első Rejtély rejtélyeit. azt mondván: „Boldog az." Ez azt jelenti. A Megváltó azt mondta: . majd tizenkétszer megbánja.Megértitek-e. hanem bűnüket ettől az órától kezdve mindörökkön örökké nem rója fel nekik. Dávid azt pró­ fétálta egykor: „Boldog ember az. és így szólt: . és bűnözik és kihágásokat követ el. vétke elfedeztetett.Bizony. azután pedig újra megtér.

akik a Kimondhatatlan rejtélyeit kapták. de visszafordultak. visszaesnek és kihágásokat követnek el.Uram. és így szólt: . mindazoknak. és először.Uram.Bizony. melyek mindig irgalmasok és mindig megbocsátanak. kihágásokat követtek el és hitükkel felhagytak. hogy minden rejtélyéhez folyamodjék. ha azonban azok. bizonv mondom nektek.bocsánatot nyer. ezután 243 . és akkor a testet elhagyják mielőtt vétkeiket megbánták volna. mindazok. és elhagyják a testet. Ha azonban a tizenkettedik eset után újra visszaesik és kihágásokat követ el. FEJEZET Újra Mária folytatta. másodszor és harmadszor is kihágásokat követnek el. Mária felelt. és így szólt Máriának: . öröklik-e a birodalmat. akkor soha többé nem bocsátanak meg neki. és nem maradtak meg benne. akik rejtélyeket kaptak az Első Rejtélyben. nem talál bűnbánatot. sokkal szigorúbban ítéltetnek el minden más ítéletnél: mert az ő helyük a külső sötétség sárkánytorkának kellős közepén van. 119. mivel megkapták az Első Rejtély ajándékát. mielőtt megbántak volna. mivelhogy az Első Rejtély ajándékát kapták. akik az Első Rejtély rejtélyeit megkapták. vagy sem? A Megváltó válaszolt. Végül pedig a büntetésekben megdermednek és örökre epekednek. és így szólt: . ha csak meg nem kapja a Kimondhatatlan rejtélyeit.

Ettől az órától kezdve nem fognak visszatérni a testek váltakozásához. akik ezekből a rejtélyekből kapnak -. mielőtt megbántak volna. s mert ezek a rejtélyek irgalmasok és mindig megbocsátanak. azt mondván: . színlelés nélkül. mi történik az ilyenekkel? A Megváltó válaszolt Máriának. hányszor lesz ez az ilyeneknek megbocsátva? A Megváltó felelt Máriának. Mária újra felelt.azonban még életük folyamán megtértek és bűnbánatot éreztek. ha vétkezik.Bizony. de ha eltérnek és vétkeznek. És még ha újak lennének is. mielőtt megbántak volna. és a testet elhagyják. bizony mondom nektek: Ald a Kimondhatatlan rejtélyeit kapta. és így szólt: .bizony boldogok azok a lelkek. és örökké létezés nélkül maradnak. és így szólt Jézushoz: . hanem kidobják őket a külső sötétségre és felemésztődnek. s még élete folyamán megtér és megbán.Uram. az nemcsak akkor nyer bocsánatot. vagyis először jöttek volna a világra. az ítélet akkor is óriási lenne. és minden rejtélyében imádkozik.Bizony. mindenkor bocsánatot nyer. azok. akik megkapták a Kimondhatatlan rejtélyeit és újra elfordultak és vétkeztek és hitükkel felhagytak. ha egyszer vétkezett és megtér és megbánja. s ezen kívül elhagyták a testet. 244 . akkor ezeknek a büntetése minden ítéletnél szigorúbb. hanem mindenkor. mivel a Kimondhatatlan rejtélyeiből kapott ajándékba. és nem lesznek képesek bármit is tenni. bizonv mondom nektek: Akik megkapják a Kimondhatatlan rejtélyeit .

aki a Kimondhatatlan rejtélyeiből kap. Uram. sem másra. és eltérnek és vétkeznek." Ez azt jelenti: boldog minden lélek. és hitben megfogyatkoznak. mivel sózzanak? Sem a földre. ő azt felelte: .bizony boldogok az ilyenek -.Uram.Magamba ittam minden szavadat. Amikor ezt mondta a Megváltónak.Megértitek-e. akkor ettől kezdve nem alkalmasak a testek váltakozásához való visszatérésre. ott epekednek és örökre nincstelenek lesznek.120. akkor nem alkalmas a testbe való visszatérésre. akiknek a rejtélyekbe vetett hite őszinte és igaz volt. ezt mondván: . és ott elmúlik. sem másra.Kitűnő. így szólt a tanítványaihoz: . Mária.milyen gyakran bocsátanak meg ezeknek? A Megváltó felelt. és kidobják a külső sötétségbe. ha ezek a sorserők kényszerítő hatására újra vétkeztek és újra megbánták és minden rejtélyükben imádkoztak . és így szólt Máriához a tanítványok körében: . FEJEZET Miután a Megváltó ezeket mondta. akik megkapták az Első Rejtély rejtélyeit és a Kimondhatatlan rejtélyeit. de ha megízetlenül. amit mondok nektek? Mária felelt. hanem kidobják őket a külső sötétségre. És újra folytatta Mária. és testüket megbánás előtt hagyják el. bizony mondom nektek: akik megkapják a Kimondhatatlan 245 . azok az emberek. Nos. és azt mondta: . ezt az igét mondtad: Akik megkapják majd a Kimondhatatlan rejtélyeit . ha azonban továbbra is vétkezik. akik nem vétkeztek. Ami ezt illeti. azt mondtad egyszer nekünk: „Jó a só.Bizony. sem trágyának nem alkalmas: kidobják azt. te szellemmel telt és tiszta! Ez a magyarázat.

Ezeknek a helye is a külső sötétség sárkánytorkának közepén van. hogy örökre örököljék a világosságbirodalmat. mint akik kihágásokat követnek el és nem tudják megbánni. hogy ezek a rejtélyek a bűnbánatot mindig elfogadják. tudnák testük elhagyásának az időpontját. Ha viszont azok. FEJEZET Miután a Megváltó ezeket mondta a tanítványainak. amit a lelkek kezdettől fogva elkövettek. és elhagyják a testet mielőtt megbántak volna. 121. mert ezek a rejtélyek irgalmasok és mindig megbocsátanak. a sorserők azokat is vétkezni kény­ szerítik. így folytatta: . akik a Kimondhatatlan rejtélyeit és az Első Rejtély rejtélyeit megkapták. mert megmondtam.Megértitek-e hogy mit mondok nektek? Mária felelt és azt mondta: 246 . akik megkapják a rejtélye­ ket. akkor azoknak mindig megbocsátanak. Ezért azt mondom nektek: Ha az emberek. akkor vigyáznának és nem vétkeznének. hanem ettől az órától kezdve nem számítják fel nekik a bűneiket. felszí­ vódnak és örökre létezés nélkül maradnak. elpár­ tolnak és vétkeznek. azok olyanok.rejtélyeit és az Első Rejtély rejtélyeit is. de ha még életük folyamán megtérnek és megbánnak és megma­ radnak minden rejtélyükben. Ezért mondtam tehát egyszer nektek: ezek a rejtélyek nem csak minden bűnt megbocsátanak. és az újonnan elkövetett bűnöket is megbocsátják.

Amikor a Megváltó ezeket mondta. aki megkapja a világosság rejtélyeit. A Megváltó válaszolt. akkor sem lehet rovására írni azokat és nem lehet ellene tenni semmit sem. Ezzel kapcsolat­ ban azt mondtad egyszer nekünk: „Ha tudná a ház gazdája. hozzá tartozó embereknek ajándékot ad. . akiknek hatalmukban áll minden dologban úgy cselekedni.Hirdessétek tehát minden embernek. mert így örökre elidegenednétek a világosság birodalmától. és fiúkkal közösülő férfiaknak és más halált érdemlő bűnösöknek megbocsát.mennyivel kevésbé lehet azok ellen tenni valamit. aki a világ embere [e világhoz tartozik].Igen. hogy ne halmozzatok rosszat rosszra. az pedig gyilkosságot és súlyos. aki a világ embere. hogy megtaláltátok volna a bűnbánatot. aki ezeket a rejtélyeket kapja! Vagy ha egy király ma egy harcost királyi palástba öltöztet és ide­ gen országba küld. és nem engedné.Ha manapság egy király. vigyázna. te szellemmel telt! Ez az ige! A Megváltó folytatta beszédét a tanítványoknak: . és így szólt Máriának a tanítványok körében: ." Amikor Mária ezt mondta. teszi ezt ha úgy tetszik neki. és el ne hagyjátok a testet anélkül. s akik uralkodnak a magasságban lévőkön és a mélységben lévőkön.Kitűnő. mely órában jő el a tolvaj. akik a mindenség urai. melyek a bűnö­ ket mindig megbocsátják. mennyivel inkább teheti ezt a Kimondhatatlan és az Első Rejtély. hogy mindenkinek megbocsátanak. hogy az ő házába törjön. nagyon gondosan követtem a beszédedet. nagy ezeknek a rejtélyeknek az irgalmassága. mert királyi palástban van . Mária. ahogyan tetszik nekik. és mondjátok nekik: Vigyázzatok és ne vétkezzetek. Uram.Uram. sőt gyilkosoknak.. halálos bűnöket követ el. akik a Kimondhatatlan és az Első Rejtély rejtélyköntöseit viselik. ha az ilyen. Mária felelt: . így szólt a Megváltó: . úgy.

de az asszony nem viselkedett ehhez méltóan. hogy azon gyümölcsöt keressen. megértettem a dolgok rejtélyét. És azt mondta a vincellérnek: íme három esztendeje járok gyümölcsöt keresni e fügefán. akkor elvágtad a világosságbirodalomtól. és örökli a fénybirodalmat. megmentetted. hogy odaadjuk neki a magasabb rejtélyeket. és ennek az asszonynak a jellegét? Mária válaszolt. és 248 .íme. Miért is teszi a testet használha­ tatlanná? No. ahogyan ő parancsolta nekik. a Meg­ váltó így szólt tanítványaihoz: .Megértettétek a mondottakat. Ezzel kapcsolatban példabeszédet mondtál nekünk egykor. Péter. Amikor a Megváltó ezeket mondta. mely a lelket elválasztja a fényörökségtől. s harmadszorra is mél­ tatlannak mutatkozott a fényrejtélyekre. mint ő maga. így szólt Péterhez: . A Megváltó ezzel Pétert próbára akarta tenni. Amikor Péter ezeket mondta. Végezd el ezt a rejtélyt. végezd el a fényrejtélyt. amikor azt mondtad: „Volt egy embernek egy fügefája szőlejébe ültetve. hogy lássa. így szólt Péter: . de nem talált. irgalmas-e és kész-e megbo­ csátani. hogy az asszony lelkét elválassza a világosság-örökségtől. FEJEZET Ezután Jézus egy asszonyt látott. engedd meg még egyszer. hogy Péter irgalmas. hogy meglássa.Uram. azt mondván: —Uram. amelyekben ez az asszony részesült. s ha erényes. ald eljött vezekelni. ha nem erényes.122. És a Megváltó próbára akarta tenni Pétert. háromszor megkereszteltem ezt a lelket. elment. a Megváltó látta. Háromszor meg­ keresztelte. irgalmase és kész-e megbocsátani. Amikor mindez megtörtént. és kész megbocsátani.

hanem elpártolt és vétkezett. ha valaki rejtélyeket kapott és nem mutatkozott ezekre méltónak. hátha jövőre gyümölcsöt terem. testvéreid csak adják meg neki az előbbieknél magasabb rejtélyeket. mely magasabb annál. vagy inkább az alacsonyabb rejtélyek egyikét adják neki? A Megváltó felelt. amit először kapott. 249 . ezt jelenti ez. Az első nem azért hallgatja meg. mert még egyszer megkapja. ezután pedig újra megbánta és komolyan vezekelt . míg körös­ körül megkapálom és megtrágyázom. ez az ige magyarázata. de az a rejtély. te szellemmel telt. hogy megbocsássa a bűneit. azt mondta néki: Uram. hogy megbo­ csássa a bűneit. A Megváltó felelt. Nos. íme Uram. amiket kapott. és a második azért.Uram. s ezek elfogadják majd az ő megbánását és megbocsátják a bűneit .Bizony. mert ez a többieket felülmúlja. amelyek meghallgatják és megbocsátják a bűneit.szabad-e testvéreimnek ennél az embernél megújítani a rejté­ lyeket. és így szólt Máriának: . 123.Kitűnő. és így szólt a Megváltónak: .az első. sem az alacso­ nyabb rejtély nem az. azután vágd ki azt".nem találok: vágd ki azt! Miért foglalja a földet is hiába? Az pedig felelvén. hanem a kapottnál magasabb rejtélyek azok. FEJEZET Újra Mária folytatta. mely meghallgatja őt. és így szólt Máriához: . ha pedig nem. Mária. bizony mondom nektek: Sem a kapott rejtély. hagyj békét néki még ez esztendőben.

belső térben.Uram. aztán elpártolt és vétkezett és istentelenül cselekedett.Uram. hanem tettetés nélkül hívő állapotában van. ald kétszer vagy háromszor kapott rejtélyeket a második vagy harmadik térben. és nem követett el kihágásokat. hogy keresse a vezeldés lehetőségét . sem az alacsonyabbak. és elpártol és vétkezik.és egy másik ember.az bocsátja meg a bűneit. és nem fordult vissza. elhagyja a testét. sem a magasabbak. mert nem vétkezett. és nem vétkezett. az elsőtől az utolsóig. és így szólt: .Ald rejtélyeket kapott a második és a harmadik térben. hanem csak az Első Rejtély rejtélyei és a Kimondhatatlan rejtélyei. mondván: . mi lesz ővele? És a Megváltó válaszolt Máriának. őszintén és tettetés nélkül. ezek azok. melyikőjük fog többet szenvedni az ítéletekben? 250 . 124. FEJEZET Újra Mária folytatta. Mária felelt. amelyek meghallgatják őt és elfogadják a megbánását. annak szabad rejtélyeket kapni bármelyik térből. ha egy ember felismeri az Istenséget és kapott a fényrejtélyekből. hanem még a hitében van. aki az Istenséget nem találta meg és nem ismerte el. ahogyan tetszik neki. így szólván: . akkor egyik rejtély sem hallgatja meg őt. és ez is istentelen bűnös. és az előbbi is elhagyja a testét. Ha azonban megkapta a három rejtélyt a két térben vagy a harmadik. hogy segítsen neki a vezeklésében.

de vétkezett. az hallja. azt sokkal keményebben ítélik el. és azt mondta a Megváltónak: . Mária vetette magát eléje. és elmulasztják a rejtélyek átvételét. ald Istent nem ismerte fel. 125. attól sokat követelnek. hogy majd megkapják a következő fordulatban [megtestesülés­ nél]. Amikor a Megváltó ezeket mondta. melyek sokszorosan nagyobbak az istentelen és vétkező emberénél. hogy nem sikerül nekik megkapni a rejtélyeket? 251 .Bizony.A Megváltó újra felelt. Mert akinek sokat adtak. és nem végezte el. Ezzel kapcsolatban egykor példabeszédet mondtál nekünk: „Amely szolga tudta az ő urának akaratát.Ez." . és így szólt Máriához: . akinek van füle. hogy ald az Istenséget felismerte és a világosság rejtélyeit megta­ lálta. attól többet kívánnak. azt jelenti. bizony mondom neked: aki az Istenséget felismerte és a fényrejtélyeket megkapta és vétkezett és nem tért meg. így szólván: . kevesebbel büntettetik. Uram. Ez a szavaid magyarázata. mint ald Istent nem ismerte. sokkal büntettetik meg. és akire sokat bíztak. arra a büntető ítéleteknél szenvedést mérnek és nagy fájdalmakat és elítéléseket. mert azt remélik.Uram. és én megértettem egész igédet. és büntetésre méltó dolgokat cselekedett. ha a hit és a rejtélyek megnyilvánultak. Nos. majd lelkek jönnek a világba sok körforgásban. FEJEZET Mária újra beszélt.Uram. Uram. amit mondtál. Ald pedig nem tudta. fényemberemnek van füle. nem áll-e fenn annak a veszélye.

sem nem jön ki onnét. és azt mondta tanítványainak: . Az ilyen emberek nem tudják. és a világosság kapuihoz jutnak. És ennél a világba való visszatérésnél lesznek néhányan közöttük a mai időkből is. hogy a világosság kapuit bezártam. és ettől az órától kezdve lehetetlen bárkinek is bemenni vagy onnan előjönni. sem nem jön elő onnan. Mert amikor a tökéletes lelkek száma teljes lett. A hit és a rejtélyek azokban a napokban még jobban megnyilvánul­ nak. És ettől az órától kezdve senld se megy be. Vagyis Én vagyok ez a rejtély És ettől az órától fogva senki se mehet be a világossághoz. ami az Első Rejtély teljesülését és a mindenség ismeretét jelenti. ha a következő fordulatban világra jöttök. mert a tökéletes lelkek száma teljes lett. és úgy találják. Mert az emberiség már csak a tökéletes lelkek száma teljesülésének időpontjáig létezik. hogy a világosság rejtélyeit ezekben a nehéz időkben megkapjátok és bemenjetek a világosságbirodalomba! Ne hagyjátok napjaitokat leperegni. Ezek a lelkek 252 . És úgy találják. és mondjátok az embereknek: Azért küzdjetek.A Megváltó felelt. mikor telik be a tökéletes lelkek száma. és befejeződött az Első Rejtély rejtélye. hogyan tanítottam. vagy egyik fordulatot a másik után annak reményében. És sok lélek jön elő a testek kicserélésének körforgásaiban. mielőtt tüzet vetettem a világra. A tökéletes lelkek számának tel­ jessé válásánál meg fogják találni a fényrejtélyeket és megkapják azokat.Hirdessétek ki az egész világnak. akkor én bezárom a vilá­ gosság kapuit. akik hallottak engem. ami miatt a mindenség keletkezett. hogy a tökéletes lelkek száma teljes lett. hogy majd sikerül elérnetek a rejtélyek meg­ szerzését. hogy az eonok és a függönyök (szféraátmenetek) és az égboltok és az egész föld és minden benne lévő anyag abban megtisztuljon.

. ti. honnét valók vagytok ti. . Uram.Akkor kezdik mondani: a te rejtélyedből kaptunk és a te egész tanodat teljesítettük. honnét valók vagytok. nehogy a fénykapu előtt hagy­ janak ácsorogni és a külső sötétségre vessenek titeket. nem tudom.aztán a világosság kapuit zörgetik majd. azokat illetően. Nos. hogy örököljétek a világosságbirodal­ mat. hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit. . mielőtt a tökéletes lelkek száma teljes lett. ahol lesz sírás és fogcsikorgatás. Nos. azt mondom nekik: nem tudom. és mondjátok nekik: Azért küzdjetek. újra Mária vetette magát eléje. amit mondtál.Uram. hogy lemondjatok az egész világról és minden benne lévő anyagról. és te tanítottál minket az utcáinkon. Amikor a Megváltó ezt mondta.És én. akik mostanig hamisságot cselekesztek. nyisd meg nekünk! És én. akinek van füle. 253 . amelyben Lukács 13. az hallja. Távozzatok tőlem a külső sötétségre. Itt hiányzik egy hosszabb rész az eredetiből. hogy ezekben a nehéz időkben megkapjátok a világosság rejtélyeit. és minden szót megértett. azt mondom nekik: mondom nektek. amiket mondtál: Azon fáradozzatok. nemcsak a fényemberemnek van füle.. hanem a lelkem is hallotta.24-gyel szembesí­ tettek. felelvén. azt mondván: Ó. Ezt Jézus felelete követte Mária dicséretével. És ettől kezdve a külső sötétségre mennek. felelvén. azt mondván: . Ezért tehát hirdessétek az egész világnak.

Milyen a külső sötétség. És az archon.126. az krokodilfejű. És az archon. az farkasfejű. neve az ő helyén Marchur. neve az ő helyén Luchar. az keselyűfejű. amelyik a hetedik kamrában van. vagyis hány büntetőhely van benne? És Jézus felelvén. És az archon. És az archon. melynek farka a saját szájában van. amelyik az ötödik kamrában van. és minden kamrában egy archon. farka a szájában van. amelyik a negyedik kamrában van. ez a sötétség az egész világon kívül van. az fekete bikafejű. És az archon. az macskafejű. amelyik a harmadik kamrában van. azt mondta Máriának: . Ez az. neve az ő helyén Laraoch. FEJEZET És újra Mária folytatta. és minden jég a sárkány torkából jön. mint valami nagy sárkány. 254 .A külső sötétség olyan. az medvefejű. És az archon. amelyik a hatodik büntetőtanácsban [kamrában] van. Az első archon. amelyik a második kamrában van. amelyik a nyolcadik kamrában van. amelyiknek neve az ő helyén Enchthonin. És ebben sok törvényszék van. neve az ő helyén Archaroch. és körülveszi a vilá­ got. az kígyófejű. neve az ő helyén Lamchamor. az vadkanfejű. és az archonok arca különböző. ezt mondván Jézusnak: . És az archon. mint minden por és hideg és a különböző betegségek is. Tizenkét hatalmas kamra [büntetőtér] van. neve az ő helyén Charachar. neve az ő helyén Achrochar. aki az első kamrában van.

hogy az. és mindegyiknek hét. amelyik a kilencedik kamrában van. és mindegyiknek hét sárkányfeje van. és mindegyik óránként változtatja az arcát. neve az ő helyén Archeoch. amelyre rászolgált? 255 . azt mond­ ván: . A nagyot pedig. s mindegyiknek egy felfelé nyitott kapuja. az sárkánykígyó[baziliszkusz-] fejű. És mindegyikőjüknek minden órában más a neve. és mindegyik­ nek hét farkasarcú feje van. Ezen kívül mind a tizenkét kamrának van egy felfelé nyitott kapuja. a lelkeket tehát a tizenkét kapun át vezetik oda. és a nagyot. és tereinek archonjai ne ellenkezzenek. És a tizenkettedik kamrában nagyon sok archon van. A tizenkét kamrának [térnek] ezek az archonjai vannak tehát a külső sötétség sárkányában. az ő helyén Chremaornak nevezik. Mária Magdaléna felelt.Uram. az ő helyén Rocharnak nevezik. aki fölöttük van. macskaarcú feje van. úgy hogy a külső sötétség sárkányának tizenkét tere [kamrája] van. Amelyik pedig mindegyik fölött áll. akit Jeu.És az archon. És a tizenegyedik kamrában is sok archon van. És minden térnek [büntetőtanácsnak] a kapuját egy angyal [hírnök] őrzi. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. aki fölöttük van. És a tizedik kamrában egy csomó archon van. 127. az Xarmaroch. mindegyiket az ítéletnek megfelelően. a világosság oltalmazója és az Első Rejtély követe küldött ki őrnek a sárkány fölé.

És ez a tizenkét név külön­ böző. és bezárja őket.Nemcsak kínosabbak minden más büntető törvényszék ítéleténél.Ennek a sárkánynak a büntetései tehát minden más ítéletnél rette­ netesebbek? A Megváltó azt mondta Máriának: . valamint minden lel­ ket. akik a hazug tant tanítják. meg azokét. az mindet mondja.Ezeken a kapukon át egyetlen lelket sem vezetnek a sárkányba. Hanem azokat. és minden szégyenteljes és istentelen és istentagadó és gyilkos és házasságtörő és méregkeverő lelkét. hanem az erre a helyre vezetett lelkek tönkre is mennek a nagy hidegben és jégesőben. meg az óriási tűzben. úgy hogy aki az egyik nevet mondja. akik a hazug tanban vannak. vagyis akik a mindenkori szférában a nekik rendelt körforgásokat befutották vezeklés nélkül. hanem makacsul bűneikben maradtak. akik férfiakkal közö­ sülnek. mely kint visszamaradt. Ha pedig ezeket a lelkeket a külső sötét­ ségbe. akkor a sárkány a saját szájába teszi a farkát. meg a férfiak. az istentagadók lelkeit. minden név az egyik tér kapujának felel meg. ha életük folyamán nem jöttek rá a bűnbánatra. így vezetik tehát azokat a lelkeket a külső sötétségbe.A Megváltó így válaszolt Máriának: . vagyis a világmindenség feltárna- 256 . mely ezeken a helyeken van. vagyis a sárkány Amikor a Megváltó ezeket mondta. de egymásban vannak. Mária felelt. Ezeket azonban a mindenség magyarázatánál mondom el nektek. mindezeket a lelkeket tehát a sárkány farkából a sárkány torkába és a külső sötétség tereibe [büntetőhatározataiba] vezetik. a sárkány farkának torkába vezetik. Ezen kívül ezek a lelkek a világ feloszlatásánál. És a külső sötétség sárkányának tizenkét eredeti neve van a kapuin. Ilyen tehát a külső sötétség. azt mondván: .

és minden tanítvány felkiáltott: . 128. És a nagy káosz büntetéseinek tüze kilencszer tüzesebb az alvilág tüzénél. és ne haragudj rám. vagy az alvilágban? A Megváltó felelt Máriának: . hol forróbb a tűz. az emberiség területén. Mária felelt.Uram. És a középső úton lévő archonok ítélőszékeinek tüze kilencszer égetőbb a nagy káosz büntető tüzénél. leborult Jézus lábaihoz. Mária összecsapta a kezét. A Megváltó válaszolt Máriának: 257 . ő.Bizonv mondom nektek: az alvilág tüze kilencszer égetőbb az emberiségénél.Jaj a bűnösöknek. így szólt: . hogy megint kérdezlek. mert ítéleteik rettenetesek! Mária lépett elő.Jaj a bűnösök lelkeinek! Nos.dásánál a nagy hidegben és a rendkívül hatalmas tűzben megsemmisülnek és örökre létezés nélkül lesznek. azt mondván: . FEJEZET Amikor a Megváltó ezt mondta. Mostantól fogva határozottan megkérdezlek minden dolog felől. tűrd. hogy gyak­ ran zaklatlak. és megcsókolván azokat. és sírva kiál­ tott fel. És a külső sötétség sár­ kányában és minden büntetőtanács terében lévő tűz hetvenszer hatalma­ sabb a középső út minden archonjának büntető törvényszékénél. Uram.

és van egy rokona. vezettessék a világosság Szüze elé! És a világosság Szüze pecsételje le őt a Kimondhatatlan pecsétjével. aldre a szívemben gondolok. felszálljon és örökölje a fénybirodalmat? A Megváltó válaszolt és így szólt Máriához: . mely a bűnöket mindig megbocsátja. vagy egy bűnös ember befejezte az ő fordu­ latait a testek váltakozásában és nem bánta meg. és azt mondta: . úgy hogy meg- 258 . és felemelkedvén. megjavuljon.Uram. mely megtalálja a fényrejtélyeket. akkor azt mondjátok: Ennek és ennek az embernek a lelke. ald minden bűnt elkövetett. mit tegyünk érdekében. és az ő havában [hónapban] taszítsa le egy tisztességes testbe. hogy vétkezett és meg­ érdemelte a külső sötétséget. hogy megmentsük a külső sötétség sárkányának büntetéseitől és tisztességes testbe kerüljön. bárhol is legyen a külső sötétség büntetőhelyein. ti pedig kívánjátok őt kivétetni a külső sötétség büntető törvényszékeiből. aki istentagadó. amiért is meg­ érdemelte a külső sötétséget. vagy valakije.Ha egy bűnös megérdemli a külső sötétséget vagy más büntetést. amit akarsz. és semmi hasznosat sem tett. ha egy jó ember minden rejtélyt elvégzett. és elhagyta a testét. és nem jutott el a megbánáshoz. vagy a külső sötétség más büntető határo­ zatainak tereiben. hogy megtalálja a világosságbirodalom rejtélyeit. és én megnyilvánítom azt neked pél­ dázatok nélkül.Kérdezz bármit. hogy megtalálja a fényrejtélyeket. és nem volt képes a bűnbánatra. És ha ezt a rejtélyt elvégeztétek. örökölje a fénybirodalmat. s ha elhagyja a testét és a külső sötétséghez vezetik. vagy a sárkány más büntetéseiben. vezettessék ld mind­ egyikből! És ha alakváltozásai fordulatainak kiszabott számát teljesítette. holott az ő teste változtatásainak körforgását befejezte. s mi pontosan tudjuk róla.. akkor végezzétek el rajta a Kimondhatatlan egyetlen rejtélyét. Mária felelt. és tisztességes testbe akarjátok tétetni.

mert befejezte a körforgásait. akkor a világosság Szüze lepecsételi őt egy kitűnő pecséttel. akár az archon-ítéletekben van: szóval Melkhisédek szolgái minden területről elviszik. akkor a világosság Szüze nem hagyja őt megbüntetni. mely a fénykincsben van. és megkeresztelik a keresztelőikkel. akiket a keresztségekhez rendeltek. És a világosság Szüzei megpróbálják ezt a lelket. És adják meg ennek a léleknek a keresztségét. ha az archon-ítéletek valamelyikében lenne. És amikor befejezte a testek változtatásának fordulatait. és pecsételjék le a Kimondhatatlan jelével. megadják neld a szellemi kene­ tet. és elviszik az első Megváltó rendjeibe. és látja a Kimondhatatlan birodalmának jelét ezen a lelken. és vezessék el őt a világosság rendjeihez. akár a sárkány ereszti el. bárhol is van. És a világosság Szüze megvizsgálja őt. elvezetik a világosságkincshez. és a világosság utolsó rendjébe teszik minden tökéletes lélek feltámadásáig. és a közép területéhez viszik a világosság Szüze elé. akkor vezettessék ez a lélek a világosság hét Szüze elé. És ha készülnek a jobb oldaliak területének függönyeit elvonni. Bizony mondom nektek: Ha ezért a lélekért imádkoztok. és az ő havában gyorsan egy tisztességes testbe dobatja le. Ha ez a lélek a fordulatainak számát elérte. megjavul és felemelkedik a világosságbirodalomba. 259 . bárhol is legyen. Ha pedig még nem végezte volna el a lélekváltozás vagy a testek cseréjének fordulatait. és ezt a lelket elereszti. És akkor is. bizony mondom nektek: Melkhisédek kiküldöttei gyorsan elrabolják őt. hanem átadja őt a világosság hét Szüzének. akkor a külső sötétség sárkánya őnála kihúzza a farkát a szájából. ha a rejtélyt elvégzitek. és örökölje a fénybirodalmat. akkor ezt a lelket újra megtisztítják. mely megtalálja majd a világosság rejtélyeit. Ezt kell mondanotok.javulván felszálljon.

azok fénysugarakká és világos­ ságáramlattá válnak. hogy akik a Kimondhatatlan rejtélyeiből vagy az Első Rejtély rejtélyeiből kapnak. És olykor az archonbírók szolgái sietnek fogadni és egymásnak átadni ezeket a lelkeket. azt mondván Jézusnak: . 260 . akkor az ilyen lelkek nem képesek áthatolni a területeken. FEJEZET Az történt azután. hogy az megváltsa őket minden büntetéstől. és áthatolnak minden területen. azt hallottam tőled. Ha azonban bűnösök. és testüket elhagyják. azt mondta Máriának: . és áthatolnak minden terü­ leten. míg el nem jutnak örökségük helyére.Ha a rejtélyt még életük folyamán kapják.129. míg el nem érik örökségük területét. és elvégzitek értük a Kimondhatatlan rejtélyét. A Megváltó. hanem Melkhisédek megbízottai követik és vezetik őket a világosság Szüze elé. hogy Mária felelt. mert a rejtélyt nem maguk végezték el. mely megjavul és öröldi a fénybirodalmat. míg a vilá­ gosság Szüze elé nem vezették őket. felelvén. akkor testük elhagyásánál fénysugarakká és világosságáramokká válnak.Uram. és tisztességes testbe taszíttassanak. amikor a Megváltó ezeket mondta a tanítványainak. mielőtt megbánáshoz jutottak volna. vagy a világosság utolsó rend­ jébe vitetik.

te. sem olyanja. FEJEZET Mária folytatta. mely megnyitja a mindenség 261 . ó. hogy egyik rokonunk se jusson ilyen helyzetbe. amelyek a bűnbánatot újra elfogadják és a bűnöket megbocsátják. ald irgalmas lenne. mi pontosan tudtuk. mielőtt újra vezekelt volna. mit lehet tenni őérte. azokból. szánj meg minket. amely az általa felvett táplálékokból eltávolítja a negatívot.130. hogy őt a külső sötétség sárkányának közepére vitték elkövetett bűnei miatt. Uram. Mert te vagy a kulcs. és ezen kívül ez az ember hanyag volt és nem imádkozta az imát. és ez az ember elhagyja a testét. Nos. külső térben vannak. és eljött az idő. amelyek az első. amely ebben a helyzetben lesz. és így szólt a Megváltóhoz: . hogy megmeneküljön a külső sötétség sárkánya büntetéseitől? Ne hagyd el őt semmi esetre sem.Uram. és ez az ember folyamatosan kap a már megkapott rejtélyek keretén belüli rejtélyeket. és az elemek kényszere alatt újra vétkezik miután a rejtélyek hatása elmúlik. amelyben volt. ami által ezt a lel­ ket a külső sötétség sárkányának torkából elvinnék és a fénybirodalomhoz vezetnék. Mivel hanyag volt és nem imádkozta az imát. Amikor a testét elhagyta. mely elveszi a gonoszt a lelkekből és megtisztítja őket. ameddig a rejtélyek érvényesek. amelyeket már megkapott. ha egy ember megkapta a világosság rejtélyeit. mivelhogy ő bántalmakat és üldöztetéseket szenvedett el az egész istenségben. hogy elvégezze neki a Kimondhatatlan rejtélyét. és ennek az embernek nincsen segítője a világon. És légy irgalmas minden lélekkel szemben. akkor Uram. A nega­ tív által az archonok sors-kerekéhez kötve marad. Megváltó. mielőtt újra kapott volna rejtélyeket azokon a rejtélyeken belül.

irgalmazz az olyan lelkeknek! Ha a te rejtélyeidet csak egy napon is felhívták és igazán hittek benne tettetés nélkül. ha befejeztem a mindenség részletes magyarázatát minden irányban [befelé és kifelé]. adakozz nekik kegyes adományt a te jósá­ godból és nyugtasd meg őket irgalmasságodban! Amikor Mária ezeket mondta. odasietnek és megragadják azt a lelket. az egész sárkány felindul és nagyon megrendül. Uram. és a testet elhagyják újabb vezek­ lés nélkül. ha az angyalok [hírnökök] tizenkét neve rejtélyének egyikét ismerik. az Első Ember elé. Jeu. s ha egyikőjük nevét kimond­ ják. és először megkapták a fényrejtélyeket. ezek tehát. az Első Ember követei [angyalai].Az ilyen helyzetben lévő embereknek még életük folyamán adjátok meg a külső sötétségsárkány tizenkét büntetőkamrája egyik nevének a rejtélyét. és a te rejtélyed foglalja magában mindet. És amikor az archon a lelket kidobja. és a fordulatokban és a sárkány büntetéseiben maradnak. hogy Jeu elé. amit mondott. akkor abban az órában. Uram. amelyben ezek az emberek vannak. és bezárja a mindenség kapuját. ha aztán alakváltoztatásuk fordulatait befejezték. még ha nagyon bűnösök is. a Megváltó nagyon boldognak dicsérte őt amiatt. Tehát. vagy még egyáltalán nem végeztek el valami rejtélyt. amikor a nevet kimondják. és a külső sötétség sárkánya büntetéseinek kellős közepére vezetik őket. Tehát. azt. akik ennek a helynek a terét őrzik. míg még élnek és a földön vannak.kapuját. az ajtaja megnyílik felfelé. És akik a külső sötétségsárkány tizenkét neve egyikének rejtélyét megtalálják. és ennek a térnek az archonja ezeknek az embereknek a lelkét kiveti a külső sötétség sárkányából. amikor a sárkány büntetőhelyeinek egyikében vannak. amelyiket megadok nektek. azután pedig vétkeztek. mivel megtalálták a sárkány nevének rejtélyét. és a térségnek. az első paran- 262 . és nagyon gyengéden szólt hozzá: .

hogy amikor ez rátok ront. Ezek megkeresztelik a keresztségükkel. de nem viszik az örökség rendjeibe. És Jeu. és így szólt: . mint a külső sötétség sárkánya? A szavak azt jelentik: ald a külső sötétségsárkány egyik nevének rejtélyét 263 .Megértettétek. hogy mit beszélek? Mária felelt. és a kincs világosságába állítják őket. akkor Jeu kézbesítői [emlékeztetői] maguknál tartják őket. befogadjanak titeket az örök hajlékokba. de nem adnak nekik szellemi kenetet. De megmentik őket minden büntetéstől. Ha testváltozásai fordulatainak száma még nem teljes.Uram. Mert a külső sötétségbe dobott lelkeket tilos újra a világra hozni. A hamis mammon pedig ld lenne más. külön helyen a mindenség feltámadásának időpontjáig. és a fénykincs utolsó rendjébe viszik őket. újra teljesen megtisztítják ezeket a lelkeket. az Első Ember [a fő-manasz] megnézi és megvizsgálja a lelkeket. Amikor a Megváltó ezeket mondta. És a fénykincshez vezetik ezeket a lelkeket. így szólt tanítványaihoz: . hogy befejezték a fordulataikat. És abban az időben. s nem szabad őket újra a világra vinni. amit egyszer példázatban mondtál nekünk: Szerezzetek magatoknak barátokat még a hamis mammonból is. hogy fordulataikat befejezték. Ha viszont Jeu úgy találja. mert a Kimondhatatlan pecsétje nincsen rajtuk. s hogy a Kimondhatatlannak jele nincsen rajtuk. és egy jó testbe nem helyezik majd. akkor Jeu megszánja és a világosság hét Szüze elé viszi őket. míg el nem végzik értük a Kimondhatatlan rejtélyét. és tilos újra a világba vinni őket. és ezek a lelkek meg lesznek mentve minden ítélőtörvényszéktől.csolat követe elé vigyék. amikor a fénykincs függönyeit félrevonják. Úgy találja. amely megtalálja a fényrejtélyeket és örökli a fény­ birodalmat. ezek arra vonatkoznak. megint rejtélyeket adnak nekik.

eltakarja a sárkány sötét­ ségét. akkor a sötétség függönyként lóg a nap előtt. No.Uram. és így szólt a Megváltóhoz: . FEJEZET Újra Mária beszélt. így szólt a Megváltóhoz: .A sorserők archonjai azok. tiszta! Ez az ige megoldása. a külső sötétség sárkánya eljön-e erre a világra. 131. így szólt Máriához: . leszállnak-e az archonok a világba. újra folytatta Mária. még egyszer megkérdezlek. felelvén.Amikor a nap világossága a föld fölött van. ha azonban a nap a föld alatt van. Uram. akik az embert vétkezni kényszerítik. mint a füst. Mária. a sárkányt nevén nevezi.Uram.felismeri. a föld nem lenne képes elviselni a sárkányt az ő igazi formájában. felelvén. így szólván: . így szólván Máriához: . te szellemmel telt. vagy sem? A Megváltó.Uram. hogy az embert vétkezni kényszerítsék? 264 . A Megváltó újra válaszolt. akkor megmenekül. Vagyis ha a nap az ő sugarait magához vonzaná. amennyiben visszamarad a külső sötétségben és testváltoztatá­ sainak fordulatait befejezte. és ne titkold el előlem. és így szólt Máriának: . Uram. Amikor a Megváltó ezeket mondta.Kitűnő. ki kényszeríti az embert vétkezni? A Megváltó felelt. felszáll a sötétségből és felvétetik a fénykincsbe. Ez a beszéd. és a sötétség lehelete a világba jön éjszaka. hanem a föld feloszlana és tönkremenne.

akik a lelket csinálják.A Megváltó azt felelte Máriának: . hogyan készült az ellenzékszellem és a sors. A lelken kívül nem létezhet. hogy milyen a szerkezetük. és a léleknek milyen különböző tulajdonságai vannak. hogy a lelkeken kívül maradjon az Első Rejtélv határozata szerint. és belőlük az én erőmnek egy része jön ki. megparancsoltam neki. És megmagyarázom nektek. Amikor még az első parancsolatba akartam dobni. És ez az erő minden tekintetben hozzáigazodik a lélek fajtájához és hasonlít rá. vagy melyik archon csinálja őket. Hanem ha egy régi lélek őáltaluk újra készül a Földre lejönni. amelyet az utolsó Segítő dobott a keverékbe. 265 . hogy ki mindenki csinálja a lelket. Azért tehát a mindenség megnyilvánításánál ezeket a szavakat. ahogyan kezdettől fogva parancsoltam neki. megmagyarázom nektek. És az eonok nagy sorshatal­ mának öt nagy archonja és a napkorong archonja meg a hold archonja belefúj ebbe a lélekbe. ame­ lyek az erőre és a lélekre vonatkoznak. amelyet Ádámász birodalmának neveznek. És erőmnek ez a része benne marad a lélekben. hogy leszállnak a világba. különválasztva és saját erejéből létezve. amely a világosság Szüzének területével átellen­ ben van. akkor tehát ennek a főterületnek az archonjai a régi léleknek a feledés kelyhét adják a gonosz vetéséből.Nem úgy van. hanem benne marad. hogy a léleknek tudatot adjon. hogyan készülnek. akkor a nagy sorshatalmak archonjai. hogy a lélek mindig kutasson a világosság művei után a magasságban. És megmondom nektek mindazoknak a nevét. azon a területen. ahogyan rendeltetett. akik az eonok főterületein vannak. Tehát a mindenség magyarázatánál megmondom nektek.

Ide hallgassatok tehát. És megmagyarázom nektek minden lélek fajtáját. hogy ti min­ den ismeretben tökéletesek legyetek majd. és a lélekhez legyen kötve. meg a napko­ rong archonjai és a hold archonjai belelehelnek ebbe a lélekbe. És mindez után megmagyarázom nektek. hogy a lélek megállja a helyét. s így a testek változtatásánál mindig az ő uralmuk alatt marad- 266 . hogy a lélekről beszéljek veletek. És az archonok a lélekhez kötik azt az ő pecséteikkel és kötelékeikkel és hozzápecsételik. És megmondom nektek minden dékán nevét. És ennek az erőnek ez a része benne marad a lélekben. miután megtisztult és tiszta lett. hogy a lélek magát állandóan szen­ vedélyekbe és helytelen tettekbe sodorja. És megmondom nektek minden kötelék nevét. Mindezt megmondom nektek majd a mindenség megnyilvánításánál. és megmagyarázom nektek az emberek és a madarak és az állatok és a hüllők lelkének fajtáját. mint valami köpenyt. hogy a lelket mindig kényszerítse. ahogyan mondtam nektek. és az ő archonjaik fajtáját is. ahogyan mondtam: az eonok nagy sorshatalmának öt nagy archonja. mely a világba jön. amely a lelket a lélek testeiben a világon alkotja. amelyek a világba küldik őket. És meg­ mondom nektek. ezen kívül pedig megmondom a nevét. amellyel az archonok az ellenzékszellemet kötik a lélekhez. mielőtt megtisztult volna.És megmondom nektek a lélek nevét. hogy ez a lélek mindig őket szolgálja. hogyan alkotnak lelkeket. és megmondom nektek a sors nevét. hogy ezek miért történtek. és belőlük az én erőmnek egy része jön. hogy a lelket ellenőrizze. És megmagyarázom nektek minden lélek típusát. És megmondom nektek az ellenzékszellem nevét. És ők az ellenzékszellemet a lélek köré terítik.

267 . Salomé sietett előre. az archonoktól eloldozzák és tiszta világossággá teszik és felvezetik Atyjukhoz. felbuzdult a fényerő Mária Magda­ lénában. amely a lélekhez van kötve. hogy a lélek minden bűnben és a világ minden vágyában maradjon. parancsold meg. és Mária így szólt a Megváltóhoz: . amiket mondott. Azokat a rejtélyeket. és így szólt: . utánzóhoz]. hogy testvéremnek. szüleiktől. nem jön és nem követ engem. Ezért mondtam egyszer nektek. ha szüleink az archonok. Saloménak megmagya­ rázzam a szavakat. anyját. És ők [az archonok] a lelket hozzápecsételik [az ellenzékszellemhez. az Első Rejtély birodalmába örökre. FEJEZET Amikor azonban a Megváltó ezeket mondta. az archonokat. Nem megmondta-e tehát a törvény? Amikor Salomé ezeket mondta. hogy aki elhagyja apját és anyját.Uram. hogy örökre az Első Rejtély gyermekeivé tegyelek titeket! 132. miért van Mózes törvényében. bizony meghal. az nem méltó énhozzám. hogy aki nem hagyja el apját.Uram. Ezért hoztam tehát a rejtélyeket a világba olyan módon. amelyek a lelket megszaba­ dítják. Azt mondtam tehát akkor: hagyjátok el a szüleiteket.jon. hogy fel­ oldozza az ellenzékszellem minden kötelékét és minden pecsétet. az eredethez [első kiindulóhoz].

hanem a pusztulásnál tönkre is megy Amikor Mária ezt mondta. Mária. A törvény továbbá azt mondta: Ald a Megváltón és az ő rejtélyein [a szülein] kívül marad. hogy engem is olyan értel­ messé tegyen. aki az embereket vétkezni kénysze­ ríti.A Megváltónak megvan az ereje ahhoz. amelyen bűnöket követtettél el vele. Amikor a Megváltó ezt mondta. hogy amikor a Megváltó ezt hallotta Máriától. 268 . sem a testtel. s ami ma a fényember bennünk. amikor mindenféle bűnöket és helytelenségeket követtet el vele. hogy: Amikor a lélek a testet elhagyja.Megparancsolom. és azt mondta: .Az történt. testvérem Salomé. Salomé. és így szólt a tanítványok körében: . mert ezek az archonok fiai és azokból jönnek elő. Salomé hozzá fordult. ellenlábasát] a lélekkel. és így szólt Máriához: . majd felelt. sem az ellenzékszel­ lemmel kapcsolatban nem mondta. felelt Máriának. és minden törvény­ széken megvádolod a hely szerint. a törvény ezt nem a lélekkel. Ezen kívül megparancsolják az ellenfélszellemnek. add meg Saloménak e szavak magyará­ zatát. mivel hozzá tartozol.Testvérem. áldottnak nevezte őt. Az archonok tehát összepecsételik az ellenzékszellemet [ellenfelét.Halljad tehát. és így szólt hozzá: . Mária. üdvözölte. Hanem a törvény ezt az erőnek mondta. Amikor a Megváltó Mária szavait hallotta. ami szavaidat illeti: az áll Mózes törvényében. hogy „aki atyját és anyját elhagyja. Mária Saloméhoz sietett. nehogy a lelket állandóan megingassa. szintén üdvözölte. nos. dicsérte őt és boldognak mondta. ne rázkódtasd meg. az nemcsak meg­ hal. ki az. mely a Megváltóból jött. az bizony meghal". mint amilyen te vagy.

Az eonok nagy sorshatalmának archonjai a lelket átadják az ellenzék­ szellemnek: és az archonok előhívják eonjaik szolgáit. Szóval megparancsolják az ellenzékszellemnek: Egyetlen órára se rendítsd meg a lelket. Ha viszont a rejtélyeket kimondja. hogy helytállhassanak. mely mindkettőt támogatja. És az archonok parancsot adnak a szolgáknak. mivel hogy a magasságban a világosságból valókhoz tarto­ zik. az erőkeverék pedig a belseje. míg a lélek maga mindkettőben van.hogy minden törvényszéken megbüntessék. azt mondván: Ez az a típus. a lélek esszenciáját mind­ egyiken belülre. így parancsolják meg szolgáiknak. Vezesd el a büntetésekhez. és így lehetetlen legyen neki a magasságba a világossághoz menni. és tegyétek a lélek köré az ellenzékszellemet. hogy helytállhassanak. ragadd meg őt és ne ereszd ki. de az erő az. és átadják neldk az egymáshoz kötött lelket és ellenzékszellemet. amiket tétettél vele. háromszázhatvan­ ötöt. számunkra és számodra idegen lett. Ha azonban a te kötelékeid és pecséteid rejtélyeit és a területek apológiáit nem mondja. Ettől az órától kezdve nem fogod tudni megragadni. hanem vissza kelljen térnie a testek váltogatásához. és ismeri a hely apológiáját. és megérkezik. Az ellenzékszellem a lélek külseje. úgy hogy a lelket belefektetik az 269 . aki őt újra a körforgásba küldi. akkor hagyd őt [a lel­ ket] kimenni. Azt mondják nekik: Helyezzétek az erőkeveréket. mert ez tartja egyenesen őket. amellyel téged hozzákötöttünk. Azután pedig vidd a világosság Szüze elé. és vádold meg minden törvényszéken a bűnök alapján. amelyet a világi anyagtestbe kell helyeznetek. és feloldjon minden pecsétet és köteléket. és minden pecsétet és köteléket felold. nehogy kimondja a rejtélyeket.

A közép archonjai felülvizsgálják az ellenzékszellemet és a sorsot is. És egy részt a férfinek adnak. ha az archonok szolgái az egyik részt a férfiba nyomják. és belenyomja a nő méhébe. a lelket és az ellenzékszellemet le a világba és öntik ki a középső archonok világába. Ez az úgynevezett moira vezeti az embert. míg meg nem öleti a számára elrendelt halállal. És ebben az órában az archonok 365 szolgája bemegy a nő testébe. megtartják az asszony testében negy- 270 . abba a részbe. hogy beléjük küldik ezt. akkor a szolgák rejtet­ ten kényszerítik őket. amelyet aztán felvesznek. És a férfiben lévő ellenzékszellem ahhoz a részhez megy. hogy ott lakozzék. Ezt megmondom nektek a mindenség megnyilvánításánál. hogy egyezzenek egymással e világ módjára. akiknek titokban jelt adtak. minden lélek fajtáját. Megmagyarázom majd nektek a jellegüket. Nos. akkor is ha nagyon távol vannak egymástól. amelvet a nagy sorshatalom archonjai kötöttek a lélekhez És a szféra szolgái összekötik a lelket és az erőt és az ellenzékszellemet és a sorsot. úgy. viszi ezt. továbbá a szolgák visszatartják a vért az asszony minden táplálékából. és hogy hogyan mennek be a testbe.ellentípus testébe. a végzettel. egy részt meg a nőnek a világi táplálékon keresztül vagy a lélegzeten keresztül vagy a vízen keresztül vagy egy ötleten keresztül. aztán keresnek egy férfit és egy nőt a világon. és hogy hogyan mennek be az emberekbe. amit eszik meg iszik. Mindezt meg fogom magyarázni nektek. mely a romlás magjának van átengedve. ahogyan mondtam nektek. És ezen minta szerint viszik az archonok szolgái az erőt. mely a világ anyagtestére van bízva az ő testének anyagában. A szolgák a két részt egy­ máshoz vezetik. a másik részt meg a nőbe. Majd mindezt kétfelé osztják. ha emberek vagy ha madarak vagy házi­ állatok vagy vadállatok vagy hüllők vagy valami más fajták ezen a világon.

És a napot. És a napot. És ezután behívják az erőkeveréket a lélekbe.ven napig is. mindegyik épít egy tagot [részt]. amelyen az ellenzékszellemet a lélekhez kötötték. És negyven nap után összekeverik a vért a táplálék erejével. a plazma agyába. és jól összegyúrják az asszony méhében. hanem kíséri és követi őket. a plazma [alko­ tás] teste koponyájának közepén pecsételik le. Ezután pedig a szolgák az archonoktól kapott minden pecséttel egy­ máshoz pecsételik őket. amelyen az archonok ezt átadták nekik. Megmondom majd nektek a mindenség feltárásánál. a plaz­ ma tarkójába pecsételik. 271 . a plazma koponyájának jobb felébe pecsételik. hogy felépítsék a tagokat az emberi test mintájára. amelyen beköltöztek az asszony testébe . amelyen az archonok az erőt fújták bele a testbe. a fej közepébe és a képződmény szívébe [legbelsejébe] pecsételik. És azt a napot. És a napot. Ha aztán a szolgák a testet a tagjaival [részeivel] hetven nap alatt elkészítették. És lepecsételik azt a napot. És a napot. mely aztán belül van. képződmény] bal kezébe pecsételik. akkor az így megépült testbe a szolgák először az ellenzékszel­ lemet hívják be. lepecsételik a plazma [képződmény] koponyájának bal felében. amelyek a testet építik. És a sorsot mindezek köré terítik.ezt a plazma [alkotás. a jobb kézbe pecsételik. Negyven nap után még harminc napot töltenek azzal. amelyen a lélek előjött az archonokból. Ezután a lelket hívják be. amikor a testet befejezték. És a napot. mert a sors ezekkel nem lesz összekeverve. Meg fogom nevezni nektek a dékánokat. amelyen a tagjait [részeit] képezték ki és a lélek számára beosztották.

Ezek pedig ezt átadják az ő emlékeztetőiknek [átvevőiknek. hogy hogyan kelljen majd a lelket megbüntetni a büntetőítéletekben. visszavonulnak a hivatalukhoz és feladatukhoz. és kicsiny benne az ellenzékszel­ lem. és a mindenség megmagyarázása után megmondom. hogy mindez miért történt. Ezzel elküldik a szol­ gáikat. a teremt­ mény homlokára pecsételik. Kicsiny őbenne az erőkeverék. kül­ dötteknek]. Mindezeknek a pecséteknek a nevét a mindenség megnyilvánításakor megmondom nektek. amikor a lélek majd elhagyja a testet. mivel ez nincsen a testtel elkeverve. amit el fog követni. Ha pedig a szolgák a pecsétek tulajdonságait átadták az emlékeztetők (kiegyenlítő igazságosság) archonjainak. hogy odalépjenek . Ha egy állatnak kell megölnie őt. s azt az időt. és a lelket elkísérjék és minden bűnének tanúi legyenek. hogy milyen halált rendeltek el neki a nagy sorshatalom archonjai. És ha meg tudjátok érteni: Én vagyok a rejtély így készítik el tehát a szolgák az egész embert. amit a nagy sorshatalom archonjai rendeltek el számukra.És az évek számát. így pecsételnek minden pecsétet a teremt­ ményre [plazmára]. és kicsiny a lélek. mindazoknak a pecséteknek a tulajdonságait magukkal viszik az emlékeztetők archonjaihoz. akik minden büntető törvényszék fölött állnak. amikor a testet meg kell születtetniük. Vagy ha kígyó által kell 272 . Amikor a hónapok száma betelt. Átadják nekik a pecsétek jellemzőit. amikor a lelket ki kell vezetniük a testből. amivel azt meg fogja ölni. akkor a sors oda vezeti hozzá ezt az állatot. hogy a lelket vezessék ki a testből. hogy tudják az időt. hogy uralkodjon rajta. de nagy a sors. hogy az megölje. hanem ldséri a lelket és a testet és az ellenzékszellemet addig az időpontig. a halál módja miatt. a gyermek megszületik.a szolgák és az ellenzékszellem -. aszerint. melyet a lélek a testben fog eltölteni. És amivé a testet lepecsé­ telték.

vagy más halálnemmel kell meghalnia. amelyek az eonok archonjaitól vannak. amit a sorshatalom archonjai elhatároztak nekik? A Megváltó azt felelte Máriának: . minden jó. akár rossz. akik a világon vannak. mindennek meg kell-e történnie. FEJEZET Mária felelt. szóval minden.meghalnia. hogy a bűnösöket.Bizony mondom neked: Amit a sorshatalom bárkinek elrendelt. szóval minden. sem bűnös. a fentieknél még rosszabbal. 133. vagy vízbe kell fulladnia. sem igaz ember. És a sors elkíséri az embert a halála napjáig. hogy megszabadítsam őket a kötelékektől és pecsétektől. Ez a sors feladata. Mert rejtélyek nélkül senki se megy be a világosságbirodalomba.Az emberekkel. vagy könnyebbel. akik énbennem hisznek és rám hallgatnak. amit a sorshatalom rendelt el számukra. bűn vagy halál vagy élet. megvált­ sam. vagy minden bűn. vagy balesetnél valami gödörbe esik. akár jó az. más feladata nincsen. meg­ történik vele. amit az őneki szánt. és azt mondta: . és a világosság rendjében lévő pecsétekhez és ruhákhoz kössem őket. vagy fel kell akasztania magát. mely őhozzá kényszeríti az ő halálát. 273 . Ezért hoztam tehát a rejtélyek kulcsait a világba. Ezért hoztam el tehát a rejtélyek kulcsait a mennyek birodalmából. szóval a sors az. Mert máskülönben a világon egyetlen élőlényt sem lehetne megmenteni.

és találtok.Hogy akit én a földön megváltok az archonok és eonok pecsétjei­ től és kötelékeitől. és őértük hoztam a rejtélyeket. Akinek szórólapát van az ő kezében. és a zörgetőnek megnyittatik. és megtisztítja az ő szérűjét. hanem az igazakat is. mert odaadom neldk a rejtélyeket és ők felvétetnek a világosságba. Ezért nem titkoltam el tehát. És a bűnösöket nem különítettem el. tudván. és megnyittatik néktek! Mert aki igazán keres. őket ragyogó világossággá teszem és a világosságba vezetem. Most tehát: a bűnösök miatt törtem magamat. melyek megtisztítnak és ragyogóvá tesznek benneteket és a világosságba vezetnek titeket! Ezért prófétált János énfelőlem. Mert minden embernek mondtam: Keressétek a világosságbirodalom rejtélyeit. az a magasságban is meg legyen váltva az eonok és archonok pecsétjeitől és kötelékeitől. a bűnösök bűnét pedig. Mert rejtélyek nélkül senkit sem lehet felvenni a világosságba. hanem ldhirdettem és minden embernek megmondtam. ha bennem hisznek és rám hallgatnak. hogy a világba elhozom a rejtélyeket. az mind talál. De aki utánam jő. hanem nyíltan ldhirdettem. 274 . az ő gabonáját azonban az ő csűrébe takarítja. nemcsak a bűnösöket. mert azt mondtam: Keressetek. és a világosságörökséghez kössem őket. a bűnösöknek és a tisztességeseknek is. Zörgessetek. az a világosságban is a világosságörökség rendjeihez legyen kötve. lemosom." A Jánosban lévő erő prófétált énrólam. azt mondván: „Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre és a bűnöknek bocsánatjára. erősebb nálamnál. hogy megváltsam őket az archonok eonjaitól. A polyvát megégeti olthatatlan tűzzel. És hogy aldt a földön összekötök a világosság rendjeinek pecsétjeivel és ruháival.

275 .Egyszer azt mondtam nektek: Olyanok legyetek. vegyétek fel azokat. hogy meg­ mentsem őket. és hazug tanokra találnak. záporeső jön. a bűnösök miatt törtem magamat és jöttem a világba. azonnal azt mondjátok.134. a jót vegyétek. ami azon van. amit Én mondtam nektek. a rosszat dobjátok el! Mondjátok tehát min­ denkinek. mondjátok meg nekik: Ahogyan az égnek és a földnek ábrázatját megítéli­ tek a szelekből. mialatt beszéltem vele az ismeret fájából és az élet fájából. mint hozzátartozókat. honnan tudhatják meg. ha kihirdetitek nekik. vagy sem? A Megváltó válaszolt Máriának: . És amikor halljátok fújni a déli szelet. ha szavaik egyeznek és jól viszonyulnak mindannak tudományához. ha azok jönnek hozzátok és Istent hirdetnek nektek. hogy őrizkedjenek a tévtanoktól. Mária felelt. Nos. ha az emberek elkezdenek keresni. Ezt kell megmondanotok az embereknek. Mondjátok meg nekik: Akik hozzátok jön­ nek. és úgy lesz. melyek Jeu könyvében találhatók. mindennel. amelyeket Hénokhal írattam a paradicsomban. De szükséges ez még az igazaknak is. amelyet két vagy három tanúskodással mondtam. és úgy lesz. hogy azoké egyezik-e a levegő és a menny és a fordulatok és a csillagok és a fények és az egész föld viszonyaival. Nos. ezt mondván: . aki az Istenséget akarja keresni: Amikor napnyugatról felhő támad. azt mondjátok: hőség lesz. akik soha sem vét­ keztek. minden vizekkel is és amik azokban vannak. hogy az ő szavuk egyezik-e vagy megfelel-e az enyémnek. És azt letétettem vele Ararát sziklájára. FEJEZET Amikor pedig Jézus ezt mondta. hogy megtalálják a rejtélyeket. hogy a tanok tőled vannak-e.Uram. úgy fogjátok pontosan tudni. mint az értelmes pénzváltók.

Mária felelt. aki igaz­ ságtalanságoktól mentes? Mert ha egyik helytelen cselekedettől mentes. akkor valami másiknak a rabja. Ezeket odaadom majd nektek. és hoztam a rejtélyeket a világba: mert mind a bűnöknek vannak alávetve. és hogy egyetlen archon se semmisíthesse meg azokat irigységből.Uram. ald a Hétcsillag fölött van. és mindenkinek szüksége van a rejtélyek ajándékára. 135. ha megnyilvánítottam nektek világmindenséget. akkor egy másiktól bizonyára nem eléggé mentes ahhoz. hogy megtalálja a rejtélyeket Jeu könyveiben. Ezt megmagyarázom majd nektek. Ezért törtem magamat tehát. A Megváltó. mivel ha az egyiktől mentes.Uram. azt mondván a Megváltónak: . Amikor a Megváltó ezeket mondta. és mielőtt leszálltai a világ­ ba. és kettőt tíz­ ezer között. FEJEZET Mária felelt. kicsoda az a világon. akinek a fején Jeu lába nyugszik. azt mondta Máriának: . aki véghezviszi az Első Rejtély rejtélyét. mielőtt az archonok területére jöttél. Mert én mondom: egyetlen ember se lehet teljesen bűnmentes a világon.És felállítottam Kálápatauróth archont. s ald körülvesz minden eont és minden sors­ hatalmat. felelvén. ezt az archont Jeu könyvei őrizőjének rendeltem az özönvíz [bűnáradat] miatt. egyetlen lélek se ment be a világosságba? 276 . ha megnyilvánítottam nektek a mindenséget. azt mondván: . ald egyáltalán nem vétkezett.Én mondom nektek: találni fognak egyet ezer között.

hogy a próféták bementek a világos­ ságba. akkor az ő leikeiket felviszem magammal a világossághoz. folytatván.Uram. Ábrahámnak és Izsáknak és Jakabnak ellenben meg­ bocsátottam minden bűnüket és rossz tettüket. a világosság Szüze által visszavitettem testekbe. melyek mind megtalálják majd a fényrejtélyeket. bizony mondom neked: Egyetlen próféta sem ment be a világosságba. És amikor Én az eonok területéhez jöttem. felmennek a magasba és öröklik a világosságbirodalmat. és az utakat. bizony mondom nektek: mielőtt a világba jöttem. amikor az eonok területére jöttem. mielőtt el nem vittem a világossághoz a te lelkedet és a te testvéreidét. hanem az eonok archonjai beszéltek velük az eonokból és az eonok rejtélyét közölték velük.Bizony. amelyek oda vezetnek. az eonokban adtam oda nekik a világosság rejtélyeit. És a Megváltó. és a világossághoz akarok menni. A többi pátriárkát és igazat Ádám idejétől mostanig. hogy eljöttem. De bizony mondom neked Mária: nem fognak ők a világossághoz menni. azt mondván: . tisztességesekbe.Bizony.A Megváltó felelt. azt mondván Máriának: . és öröklik a világosságbirodalmat. és Jabraóth és minden megtért archon terü­ letére helyeztem őket. megnyitottam a kapukat a világossághoz. bemennek a világosságba. 277 . Most pedig. akik az eonokban és az archonok minden rendjében vannak. És ha felmegyek a magasságba. Mária folytatta. így szólt Máriához: . visszafordítottam Éliást [Illést] és keresztelő János testébe küld­ tem. feltártam. Aid a rejtélyekhez méltóan cselekszik. amelyek megtalálják a világosságrejtélyeket. azt hallottam ugyanis. A többieket szintén tisztességes testekbe vittem vissza. egyetlen lélek se ment be a világosságba. az megkapja ezeket és bemegy a világosságba.

mely a lelkeknek megbocsátja a bűnöket. azt mondta: . hogy tökéletesek legyetek minden ismeret­ ben és minden bőségben és a legmagasabbakban és a legmélyebbekben. A Megváltó könyveinek egy része. a legbelsőbbtől a lekülsőbbekig. és így szólt a Megváltóhoz: . A Megváltó így szólt Máriához és minden tanítványához: . ragyogó világossággá teszi és a vilá­ gosságba vezeti őket. hogy Te hoztad el a világosságbirodalom rejtélyeinek kulcsait.Uram. megtisztítja.Áldottak vagyunk mi az emberek között e dicsőségek miatt.Mária. pontosan és világosan felismertük. amelye­ ket te megnyilvánítottál nekünk. Mária folytatta. 278 .Meg fogok nektek nyilvánítani minden dicsőséget a magasságról. felelvén. íme nyíltan.

az anyagszülte ember istentelen akarata a fénytest erő szolgalény a szentségtelen természeterők képződményei. Jaldabaot Jao Jeu Melkésedek Szabaot 13. egyetemes erőtér 279 . eon félig oroszlánfejű erő. félig sötétség a kis jó a világosság felügyelője a világosság nagy átvevője. a tized behajtója a nagy jó az igazságosság területe. amelyek a bukott emberiség Istentől elrugaszkodott élete miatt jöttek létre.Szómagyarázat Adám-ász Archonok Autádész Bárbelo Dekán Eon a nagy kényúr az eonok urai oroszlánfejű erőnek is nevezik.

.

A Kiadó . A könyv abban az időszakban jelenik meg. amikor sokakban élnek a Gnózis lényegének.„A Pistis Sophia első könyvének német fordításához (Carl Smith) Jan van Rijckenborgh fűzött részletes magyarázatokat az 1960-as évek­ ben." E kér­ dések ma is érvényesek. eredetének és céljának a kérdései.

FEJEZET / 14 [A tanítványok megijednek a kozmikus megrázkódtatástól] 4. FEJEZET / 15 [Jézus azt mondja nekik: Ne féljetek! Én vagyok!] 6. Hatalmamban áll mindenről nyíltan beszélni veletek] 7. FEJEZET /11 [Amire lézus nem oktatta tanítványait. FEJEZET / 14 [A csodás sugarak] 5. FEJEZET / 16 [Örvendjetek. Keresztelő Jánosba kötötték Éliás próféta lelkét] 283 . Én sem ebből vagyok. hogy nem ebből a világból valók vagytok. FEJEZET / 17 [Kezdettől fogva megmondtam nektek. FEJEZET / 13 [Hatalmas világosságerő jött le Jézusra] 3. hogy ez minden teljesülés teljesülése] 2.PISTIS SOPHIA EVANGÉLIUMA / 5 ELŐSZÓ/7 ELSŐ KÖNYV: A LÉLEK REJTÉLYE / 9 1. A tanítványok azt gondolták erről a rejtélyről.

FEJEZET / 21 [íme. Mert a világ nem bírta volna ki az erős világosságot. Oltsd magadra a ruhát és jer hozzánk] 11. rendjük és házuk kötelékei. FEJEZET / 29 284 . FEJEZET / 24 [Hogyan ment át a mindenség ura mirajtunk a tudtunk nélkül?] 13. mert a világosság pompája rejlik benne] 12. hat hónapig meg jobbra vigyék véghez a befolyásaikat] 16. FEJEZET / 21 [Felöltöttem a ruhámat. FEJEZET / 27 [Szférájukat megfordítottam. negyvenkilencszer fényesebben] 14. az idő eljött. hogy hat hónapig balra. FEJEZET / 28 [Akinek van füle. Ti fogjátok a világot megmenteni] 9. FEfEZET / 19 [A fénykincs tizenkét Megváltójának tizenkét erejét az archonok szférájába nyomtam. FEJEZET / 26 [És szétszakadoztak minden területük. FEJEZET / 25 [Felmentem az első szférába.8. hanem azonnal megsemmisült volna] 15. amelyet az Első Parancsolattól lefelé senki sem ismer. az hallja] 18. Én pedig elvettem erejüknek egyharmadát] 17. mondja Jézus] 10. FEJEZET / 28 [És ők harcoltak a világosság ellen. FEJEZET / 24 [Ezt a ruhát küldtük neked.

FEJEZET / 3 1 [Aki nem ismeri fel jobbra fordult pályájukat. FEJEZET / 39 [Ruhámon mindegyik megpillantotta az ő nevének rejtélyét] 29. hogy a rejtélyekben tökéletes lelkek száma teljessé váljon] 28. FEJEZET / 34 [Mária kérdezi: Hogyan tartják fel a lelkeket ezen a világon kívül?] 25. FEJEZET / 30 [A Megváltó Máriát biztatja] 20. sok lélek elpusztulna] 24. ahogyan Jeu kezdetben megkötötte. az semmi igazat sem talál] 22. Hogyan csinálnak az archonok lelkeket?] 26. hogy mit teszel. minden archon és eon és sorserő úgy volt megkötve. FEJEZET / 31 [Egyik archon sem fogja tudni mostantól fogva.[Mária párhuzamot von a példa és Ésaiás próféta között] 19. FEJEZET / 33 [Fülöp kérdezi: Melyik rejtély fordíttatott meg veled minden rendet?] 23. egyedül] 285 . FEJEZET / 37 [Idejüket lerövidítettem. FEJEZET / 40 [Pistis Sophiát a tizenharmadik eon alatt találtam. FEJEZET / 36 [Az archonok célja uralkodásuk idejének meghosszabbítása] 27. FEJEZET / 34 [Ha pályájukat nem fordítottam volna meg. mert ők mulandó anyagból vannak] 21. FEJEZET / 35 [Mielőtt jöttem.

FEJEZET / 46 [Lent megpillantotta az oroszlánfejű fényerőt. Mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Epével etettek és ecettel itattak] 34. hogy a káosz betemesse az erőimet. Amikor a fényt kerestem. Harmadik vezeklés] 286 . FEJEZET / 44 [Pistis Sophia története. 69. zsoltár] 37. sötétséget adtak. FEJEZET / 51 [Elsüllyedtem és elmerültem a feneketlen iszapban. Ne hagyd. Mérgesek voltak rá. FEJEZET / 56 [Gondolkodásom mindig reád irányul. mert el akarta hagyni az ő rejtélyeit és magasabbra akart menni] 31.MÁSODIK KÖNYV: PISTIS SOPHIA TÖRTÉNETE ÉS BŰNBÁNÓ ÉNEKEI / 43 30. FEJEZET / 57 [Teljessé teszlek titeket a rejtélyek bőségében a legbelsőbbtől a legkülsőbbig. és ahhoz kívánkozott. FEJEZET / 47 [Első vezeklés: A te világosságod miatt idegenedtem el testvéreimtől. Pistis Sophia meglátta a fénykincs függönyében a világosságot. ó. anyagot adtak nekem] 33. 70. FEJEZET / 54 [Jézus Máriát dicséri] 35. Világosság. te vagy a rejtélyem. és lement. De nem tudott oda menni. FEJEZET / 54 [Te vagy a megmentőm és megváltóm. zsoltár. amikor erőmet kerestem. Második vezeklés] 36. A huszonnégy kisugárzás. Erre körülzárták őt Authádész erői] 32.

FEJEZET / 70 [Mert a te neved miatt bíztam benned. Mostantól kezdve mindhárman írjátok a beszédeimet. amelyről megfeledkeztél?] 44. zsoltár. Mert a világosság minden ismerete (minden Gnózis) megmenekülés és rejtély mindazoknak. Vezess engem a te igazságodban és taníts engem. FEJEZET / 59 [Márta hasonlatot von a 70. 25. Uram. Eljött az időm. Feltárja a nevét az Úr az őt tisztelőknek] 287 . zsoltár. FEJEZET / 60 [Negyedik bűnbánat. végre befejezed-e a te törvényedet a káoszban? És nem hagytad. mentő rejtély] 45. hogy társpárom kiszabadítson szükségemből] 42. FEJEZET / 62 [János párhuzamot von a 102-es zsoltárhoz. Tamás és Máté. amikor erőmet és lelkemet újra keresed] 40. mint a fű. A világosságban van egy nagy. FEJEZET / 72 [Mert aki benned bízik. FEJEZET / 69 [Hatodik vezeklés. András] 46. Mert az én időm szellőként illant el. Hetedik esdeklés. az nem semmisül meg. Ez megírattatik a következő nemzedéknek. Letaroltatott és megszáradt. FEJEZET / 66 [Fülöp panaszkodik. zsoltárhoz] 39. A 87. FEJEZET / 67 [A három tanú Fülöp. FEJEZET / 64 [Ötödik bűnbánat. és a teremtendő nép dicsérni fogja az Urat] 41. akik az ő örökségének és rejtélyeinek területeire törekszenek.38. az én szívem. Hirdetik-e a koporsókban a te nevedet? Vagy megtudhatják-e igazságodat olyan földön. 130. s mulandó anyag lettem. hogy tanúskodjatok a mennyek dolgairól ] 43. Tamás. zsoltár. Világosság. 0.

FEJEZET / 85 [Jakab. 0. hanem mind. zsoltárt idézi: És nem rekesztesz be engem ellenség kezébe. akkor én a fénykincsben trónolok. aki véghezviszi majd az én rejtélyemet. te magabíró?] 288 . FEJEZET / 80 [Máté a 31. Szabadítsd meg lelkemet tombolásaiktól. magamtól. Nem hagytál ott engem az oroszlánfejű hatalomnak. FEIEZET / 78 [És az eonok minden lakója azt mondta: káosszá lett] 49. FEJEZET / 91 [Tizenegyedik vezeklés. hogy továbbra is rabolják az én világosságomat!] 51. Nyolcadik esdeklés. 35. FEJEZET / 77 [De irgalomból. mentsd meg az én egyetlenemet oroszlánok hatalmából] 52. zsoltár. Rajtad kívül nincsen mentő. Kilencedik bűnbánat. 120. ítélj meg engem a te kegyelmed mértéke szerint. Miért gyarapodott ez a hatalmas erő még egyszer haragban? 52. parancs nélkül a káosznak valamivel nyíltabb helyére vezettem őt. ne hagyd. FEJEZET / 88 [Bizony ti elsőkként mentek be a mennyek országába minden Láthatatlan előtt és minden Isten és minden archon előtt. FEJEZET / 82 [Ha a tökéletes szám betöltetett. FEJEZET / 90 [Péter. Mit dicsekedel gonoszságban. zsoltár] 54. Világosságok Világossága. és a mindenség mennyekké emeltetett. És ebben az órában elfogadtatott a bűnbánata] 53. zsoltár. De nemcsak ti. ó.47. Mondd lelkemnek: Én vagyok segítséged. hanem védettebb helvre vittél] 48. sőt tágas térre állítod lábaimat] 50.

85. FEJEZET / 102 [A Pistis Sophia ideje beteljesedett. mint a koszorú. mint a ruháját] 57. Úgy öltözte fel az átkot. Mária. amikor a tizenharmadik eonban dicsérlek. és gyűlölséggel a szeretetemért. FEJEZET / 106 [Jézus a két világosságáramról beszél. Rosszal fizetnek nékem a jóért. zsoltár] HARMADIK KÖNYV: PISTIS SOPHIA MAGASZTALÓ ÉNEKEI / 101 58. 51. ahonnan kimentem. Az Úr az én fejemen. 109 zsoltár. hallgass meg engem. Tehát vegyék magukra mindenkor a káoszt. FEJEZET / 98 [Tizenharmadik ének. FEJEZET / 107 [(ézus anyja. mert én téged szeretlek. melyek egyesültek] 62. Mária. beszél a szellemalak és a fézusalak találkozásáról. FEJEZET / 104 [A Pistis Sophiában lévő ragyogó fényerő ujjongni kezdett. Dicsérő himnuszát így énekelte: A világosság korona lett a fejemen.55. FEJEZET / 96 [András. 0. Kegyelem és igazság összetalálkoznak] 61. Salomé Salamon szavait idézi] 59. zsoltár. Nem tágítom tőle] 60. Világosságok Világossága. mint valami köpenyt] 56. hogy kivezettessen a káoszból. FEJEZET / 93 [Tizenkettedik ének. És gyűlölnek engem. FEJEZET / 110 [Mária Magdaléna is magyarázza ezt a találkozást] 289 .

széles folyammá lett. FEJEZET /127 [Te pedig betakartál engem áramlatod világosságával. FEJEZET / 112 [János is magyarázza a két fényáramlat találkozását] 64. FEJEZET / 132 [Az én világosságerőmet elválasztottad az anyagtól. hogy meg ne üssed lábadat a kőbe] 68.63. hogy az ő lába ne érintse a sötétséget] 67. és látni kezdtem] 290 . és nagy. amit egykor elvettek tőle] 65. hogy az Első Rejtély parancsára segítsen Pistis Sophiának. és megtisztítottál minden szentségtelen anyagomtól] 69. Megparancsoltam Gábrielnek és Michaelnek. FEJEZET / 113 [Gábriel és Michael a fényáramot a l<. hogy Pistis Sophiát a kezeiken hordozzák. Péter pneumatikus (szellemi) magyarázatot ad Pistis Sophia dicsérő énekéről Salamon fényhimnusza alapján] 66. zsoltárt idézi. Általad jött hozzám a megszabadító erő. Pistis Sophia himnusza az Authádészerők utolsó nagy támadása idején. FEJEZET / 119 [És Authádész egy másik nagy fényerőt küldött le a tizenharmadik eon magasságából a káoszhoz. Kézen hordoznak téged. FEJEZET / 115 [Egy fényfolyó jött elő. Tamás a két fényhimnuszt magyarázza] 70.áoszba viszi. És a világosságáramot Pistis Sophia teste fölé vezették és a testébe taszították mindazt a fényerőt. FEJEZET / 122 [Jakab a 91. FEJEZET / 128 [Tamás Salamon fényhimnuszát idézi. Mert te szövétneket állítottál a jobb kezem felől és a bal kezem felől.

Mária. zsoltár. Aki levezetett engem a magasból. Pistis Sophia tehát újra énekelte fényhimnuszát: 0. FEJEZET / 144 [Amikor ez idő eljött. FEJEZET / 139 [ 103. amikor a három idő beteljesedett] 76. FEJEZET / 148 [A két. ments meg] 78. énekelj himnuszt a világosságnak] 77. sötét alak miatt Pistis Sophia újra a Világossághoz kiált] 80.71.. Jakab. zsoltár. hogy a nagy világosságkincs kapuja nyitva van a tizenharmadik eon felé. hogy erejében a káoszban semmi világosság sincsen már. FEJEZET / 142 [Jézus az archonok végéről beszél.. fenyegető. FEJEZET / 143 [Ha látod. Két sötét teremtményt alkotott. És megtüzesíti a nyilait] 291 . FEJEZET / 133 [Máté Salamon fényhimnuszát magyarázza. az vezetett fel engem a mélységből] 72. FEJEZET / 137 [Pistis Sophia fényhimnuszát Mária a 30. FEJEZET / 147 [7. Mindezek megtörténnek. FEJEZET / 138 [Bennem minden erő dicsérje az ő szent rejtélyének nevét] 74. zsoltárhoz hasonlítja] 73. Kelj fel. ellenségeim végezetére] 79. és Adámász látta.. Ha akkor szorongatnak.. Uram. FEJEZET / 149 [A 7. Világosság. nagyon elkeseredett és megharagudott. És a világosságnak egy új rejtélyét adtam Pistis Sophiának és egy új fényhimnuszt] 75. Márta. zsoltár. benned hittem.

ameddig a rejtélyeket kapta] 87. Ezt mondta Pistis Sophia Fülöp szerint a 24 Láthatatlannak] [IV KÖNYV: A MEGVÁLTÓ MÁRIA ÉS A TANÍTVÁNYOK KÖRÉBEN A LÉLEKKEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKRE VÁLASZOL] / 157 83. 107. FEJEZET / 158 [Mária kérdez: Ki. FEJEZET / 162 [Mária: Uram. Mert összetörte az érckapukat és a vaszárakat letördelte. és meghallgatta őket nyomorúságukban. A tizenkét Megváltóról és az ő területeikről. FEJEZET / 159 [Jézus a mennyei dolgok és a földi dolgok összehasonlíthatatlanságáról beszél. eonba. FEJEZET / 163 [Jézus az eon végéről és a mindenség felszállásáról beszél. ó. FEJEZET / 168 [Mária emlékeztet Jézus szavaira: Az elsők lesznek az utolsók] 88. Mindenki addig a területig jut el.. Hálát adok neked. Kozmikus távlatok mérhetetlen nagysága] 85. A világosságbirodalom hierarchiájáról. Világosság. De az Úrhoz kiáltottak és 0 megmentette. kitűnőbbek lesznek-e birodalmad fénykincsének teremtményeinél?] 86. mi a 24 Láthatatlan?] 84. zsoltár. FEJEZET / 153 [Fülöp. FEJEZET / 150 [Mindezek után magammal vittem a Pistis Sophiát és bevezettem a 13. a megmentésért és az emberi nemmel cselekedett csodatetteidért] 82.. akik megkapják a fényrejtélyeket. FEJEZET / 169 [Jézus a magasságban lévők páratlan fényességéről beszél] 292 .81.

FEJEZET / 178 [A Kimondhatatlan ősrejtélyének Gnózisa] 94. FEJEZET / 181 [A tanítványok visszahúzódnak. ott lesz a ti kincsetek is. az egy ember a világban. FEJEZET / 176 [A Kimondhatatlan ősrejtélyének Gnózisa] 93. és átmegy az archonok minden területén. Ezek az emberek Én vagyok és Én vagyok ezek az emberek. és Istennek rendeli alá magát. Mária Magdaléna: Uram. de felemelkedik minden kozmikus terület fölé egészen fényörökségéig. A Kimondhatatlan ősrejtélvének Gnózisáról] 92. Ez azt jelenti: mindenki odáig jut el. ameddig a rejtélyeket kapta] 91. mint a fény birodalom minden más rejtélye. FEJEZET / 171 [Ahol van a ti szívetek. Ti fogjátok ennek a rejtélynek a művét befejezni. FEJEZET / 172 [A képesség: a lejjebb lévő rendekhez bemenni. FEJEZET /187 [Jézus: ezekről a mindenség magyarázatánál beszélek majd veletek. Aki lemond. FEJEZET / 182 [Jézus: Ez a ti rejtélyetek. de a magasabbakhoz nem. Aki ezt a rejtélyt kapja. annak egyszerűbb ez. FEJEZET / 170 [Az öt Segítő és mérhetetlen távolságuk] 90. mert minden rejtély rátok van bízva. aki képes mindezeket megérteni?] 95.89. Ezek tudni fogják hogyan keletkezett a világ] 293 . hol van az az ember a földön. A Kimondhatatlan rejtélyét megkapó lélek nagy fényáradat alakjába száll fel. További magyarázat ennek a rejtélynek a Gnózisáról] 96.

arkangyallal. istenséggel együtt ugyanabból a tésztából gyúrattatok? A világosságból lévőknek nem kellenek a rejtélyek. FEJEZET / 200 [Az együtturalkodásról a világosságbirodalomban. de az emberi nemnek szükségesek. mert az emberek képviselik az anyagi kovászt (élesztőt).97. FEJEZET / 2 15 [Bocsássatok meg a bűnösnek. FEJEZET / 219 [A rejtélyek kiosztásáról] 294 . FEJEZET / 195 [A Kimondhatatlan egyetlen rejtélye. Nem látjátok-e. ne csak hétszer. FEJEZET / 216 [A rejtélyek kiosztásáról] 106. Azért küldött engem az Első Rejtély. FEJEZET / 208 [A lemondás terjedelméről. hanem sokszor hétszer] 105. FEJEZET / 213 [Mi történik a különböző lelkekkel a test elhagyása után] 104. FEJEZET / 192 [Én vagyok a mindenség ismerete. három és öt nézetéről. FEJEZET / 206 [Egy elveszett könyv vége] 102. A feleletekről. hogy ti minden angyallal. A lelkek átvonulása az archonok területén. mely a mindenkori rejtélytől függ. Legyetek csendesek és gyakoroljátok az irgalma szeretetet. Az örökség három része] 100. hogy öt vagy három vagy Kimondhatatlan egyetlen rejtélyét kapták-e. Az ilyen lelkek azonnali felszállása a test elhagyása után fényáramlat alakjában] 98. hogy mindenkinek megbocsássam a bűneit] 101. FEJEZET / 202 [András nem érti. megindokolásokról és titkos jelekről a terekben. A rejtélyek az Első Rejtély ajándékai] 103. A világnak hány éve egy világosságév?] 99.

lélek. a rejtélyek segítségével] 110. FEJEZET/234 [A fényember ujjong Máriában és szeretne a Megváltóba bemenni. amit még az embereknél lévő istenek sem tudnak] 115. Keressetek és ne lankadjatok. A lélek megszabadítja magát az ellenzékszellemtől és a sorstól] 113. akik a rejtélyeket megérdemlik vagy nem érdemlik] 108. 3: Az ember ellensége az ő házanépe. Mária négy gondolata.107. Ellenzékszellem. erő és ezek feladatai a test elhagyásakor] 112. míg meg nem fizettél az utolsó fillérig] 114. míg meg nem találtátok a világosság rejtélyeit. FEJEZET / 223 [Egy bűnös megszabadítása a szigorú ítéletektől az ennek megfelelő rejtélyek végrehajtásával] 109. FEJEZET / 237 [Mindent megnyilvánítok nektek. FEJEZET / 237 [A keresztelő és a bűnbocsánat rejtélyei] 295 . FEJEZET/230 [A lélek lepecsételése. 4: Nem jössz ki onnét. Azokat is. melyek a fénybirodalomba vezetnek] 111. Ki kényszeríti az embert vétkezni? Az ellenzékszellem. FEJEZET / 226 [Adjátok a rejtélyeket érdemek szerint. FEJEZET / 221 [Kérdések azokkal kapcsolatban. annak vámot adjatok. FEJEZET / 224 [A test elhagyása szenvedés nélkül. FEJEZET / 225 [A gyógyítás rejtélye. és a testek váltása az utolsó fordulatig. 1: Add meg a császárnak ami a császáré. 2: Akinek vámmal tartoztok. sors.

FEJEZET / 250 [Aki rejtélyt kapott. Terméketlen fügefa] 123. Jó a só. attól sokat várnak el] 125. hogy ezekben a nehéz időkben kapjátok meg a rejtélyeket. A bűnbánat szükségessége] 119.116. eldobják. FEJEZET / 242 [A bűnbocsánat kegyelemadománya a Kimondhatatlan rejtélyétől. FEJEZET / 251 [Ha a tökéletes lelkek száma teljes lett. majd vétkezik és nem bánja meg. Akire sokat bíztak. FEJEZET / 241 [A Kimondhatatlan rejtélye: a bűnbocsánat kegyelme] 118. FEJEZET / 243 [Az Első Rejtély és a Kimondhatatlan rejtélye a múlt és a jövő bűneit is megbocsátja] 120. A Kimondhatatlan rejtélye minden bűnt megbocsát] 122. bezárom a világosság kapuit.. az nagyon rosszul jár. Az eredeti szövegből itt hiányzik egy rész] 296 . FEJEZET/239 [Mária magyarázata: Jézus: Azért jöttem. hogy tüzet vessek a világra. Azért küzdjetek. Én vagyok ez a rejtély. A megbánás szükségessége. FEJEZET / 245 [A bűnbánat szükségessége. FEJEZET/248 [Pétert próbára teszik és ő irgalmasnak bizonyul. amikor a testüket el kell hagyniuk. A keresztség rejtélyei elégetik a lélek bűneit és megtisztítják ót] 117. akkor vigyáznának] 121. FEJEZET/246 [A bűnbocsánat kegyelemadománya a Kimondhatatlan rejtélyétől.. de ha megízetlenül. FEJEZET / 249 [A rejtélyek végrehajtása különböző esetekben] 124. Ha az emberek tudnák az időpontot.

hogy a súlyosan vétkezőket meg lehet-e óvni a külső sötétség büntetőítéleteitől valami rejtéllyel. FEJEZET / 261 [Mária kérelme. mely nem tér meg. mely bűneit nem bánja meg. FEJEZET / 255 [A külső sötétség tizenkét büntetőkamrája] 128.126. Úgy hoztam a rejtélyeket a világba. A Megváltó dicséri érte. Akkor hajtsátok végre a Kimondhatatlan rejtélyét. A mindenség megnyilvánításánál mindent megmondok nektek az erővel és a lélekkel kapcsolatban. FEJEZET / 267 [Mária megmagyarázza Saloménak Mózes törvényét. ellenlábas). Az archonok pecsétéi a plazmában (teremtményben). FEJEZET/264 [Az embert a sorserők archonjai kényszerítik a bűnökre. mely a bűnöket mindig megbocsátja. melyek kegyelem által menekülnek meg a külső sötétségtől. amelyet a lélekre kötött] 132. sem igaz ember] 297 . FEJEZET / 273 [A bűnösök miatt áldoztam fel magamat most. Mert rejtélyek nélkül senki se megy be a világosság országába. És a sárkány kiadja a lelket] 129. megmenekülhet] 131. FEJEZET / 257 [Mária kérdezi. A sors elkerülhetetlensége] 133. nem tud áthatolni a tereken] 130. és ahogyan ezt az archonok teremtik. Aki a sárkányt nevén nevezi. A lelkek. FEJEZET / 254 [A külső sötétség tizenkét büntető törvényszéke (kamrája)] 127. FEJEZET / 260 [A lélek. hogy az ellenzékszellem minden kötelékét és pecsétjét feloldják. lélekről és erőről. Magyarázatok az ellenzékszellemről (ellenpárti. sorsról. sem bűnös. A feledés kelyhe ellenzékszellemmé válik a lélek számára.

mert mindenki a bűnökben áll. és mindenkinek kellenek a rejtélyek ajándékai] 135. FEJEZET / 275 [A megkülönböztetőképességről. Azért jöttek a rejtélyek a világba. Mária. nem fognak ők sem bemenni a világosságba.134. mielőtt be nem vittem a te lelkedet és a te testvéreidét a világosság országába. Az igaz és a hazug tanok. egyetlen lélek sem ment be a világosságba. FEJEZET / 276 [Mielőtt a világra jöttem. Azt mondom neked. Áldottak vagyunk mi az emberek között] SZÓMAGYARÁZAT / 279 298 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful