ELŐSZÓ

Előszó
A kereszténység egyik elhallgatott gnosztikus evangéliuma van e könyv­ ben. A rejtélyek Jézusáé, ki felkentté, Krisztussá vált, és ezzel betölté a Föld éterikus mezejét. Szeretet áldozatát meghozva helyreállította az összetört természetrendet a harmadik napon. E könyv Jézus feltámadása utáni tanításairól szól. „Úgy történt, hogy amikor Jézus feltámadott, 11 évet töltött beszél­ getésekkel tanítványaival, oktatván őket csak az Első Parancsolat és az Első Rejtély helyeire (dolgaira) az Első Parancsolat fátylain belül. Ez a huszonnegyedik rejtély (a tizenkét pár agyideg rejtélye - a szerk) bentről kifelé és lent azok közül, melyek az Első Rejtély második terében van­ nak. Az Első Rejtély van minden rejtély előtt: az Atya a galamb képében. És Jézus mondta tanítványainak: Az Első rejtélyből jöttem amelyik az utolsó, vagyis a huszonnegyedik." A könyv eredetije kopt nyelven, 1785-ben került Dr. Askew hagyatékából a londoni British Múzeumba. MS 5114-es számon van nyilvántartva. A beavatás ösvénye, és különösen az igazi keresztény beavatás ösvénye „csak az erőseknek való". Ez a könyv sem feltétlenül könnyű olvasmány, és mélyebb értelméhez csak az férhet hozzá valóban, akinek szíve sok-sok inkarnáció révén megnyílt. A rejtélyek Jézusa, a felkent, a Krisztussá vált hiteles evangéliuma.

7

1. FEJEZET

Úgy történt, hogy amikor Jézus feltámadott, tizenegy évet töltött beszél­ getésekkel tanítványaival, oktatván őket csak az Első Parancsolat és az Első Rejtély helyeire (dolgaira) az Első Parancsolat fátylán belül. Ez a huszonnegyedik Rejtély bentről kifelé és lent, azok közül, melyek az Első Rejtély második terében vannak. Az Első Rejtély van minden Rejtély előtt: az Atya a galamb képében. És Jézus azt mondta tanítványainak: - Az Első Rejtélyből jöttem, amelyik az utolsó, vagyis a huszon­ negyedik. A tanítványok pedig sem nem tudták, sem nem értették, hogy ezen a Rejtélyen belül még más is van; mert azt gondolták erről a Rejtélyről, hogy a világmindenség fejedelme minden létező legfőbbje. Azt hitték, hogy ez minden teljesülés teljesülése, mivel Jézus azt mondta nekik, hogy ez a Rejtély magában foglalja az Első Parancsolatot, valamint az Öt Ősötletet [villámbecsapódást] és a Nagy Világosságot, meg az Öt Segítőt és az egész fénykincset. Ezen kívül Jézus nem tájékoztatta tanítványait a Nagy Láthatatlanról és a Három Háromszor-hatalmas erő körzeteinek egész terjedelméről, sem pedig a Huszonnégy Láthatatlannak a tereiről, eonjairól és rendjeiről, s hogy ezek hogyan terjednek - ezek a Nagy Láthatatlan kisugárzásai -, vagyis nem mondott nekik semmit sem az ő nemzetleneiről, sem a magu­ kat nemzetteiről és a nemzetteiről, sem az ő csillagaikról és páratlanaikról, archonjaikról, hatalmaikról, uraikról, arkangyalaikról, angyalaikról és

1 1

nem mondott semmit azoknak a Megváltóiról. s hogy mineműek a rendjük szerint. hogy ezen a Rejtélyen belül még más körzetek is léteznek. Hanem csak azt tanította nekik. s hogy ezeknek hol a területe és hogyan terjednek. területeik rendjéről és a mineműségükről nem beszélt. és hol helyezték el őket. nem szólt a Hét másik Ámenről. hogyan terjedt el a Nagy Világosság. hogy mind­ ezek melyik területeiére terjednek ki. hogy milyenek a fénykincs kapuinak Őrei. Ezért gondolták a tanítványok. sem ezeknek a rendjéről. Jézus nem mondta meg tanítványainak. vagy hogy melyik körzetekbe ér el. hogy melyik körzetekre terjed ki az Öt Fa. s hogy ezek mely körzetekre terjednek ki. Ezért gondolták tehát erről a Rejtélyről. hogy ez minden teljesülés teljesülése. a mindenség feje és az egész bőség. És nem mondta a tanítványainak. de a ter­ jedelmükről.Ez a Rejtély körülveszi a mindenséget. nem mondott semmit a Három Amen területé­ ről. éppoly kevéssé beszélt nekik az Öt Ötletről (bevágódásról) és az Első Parancsolatról. Jézus nem tájékoztatta tanítványait a fénykincs kisugárzásainak egész kibontakozásáról. sem terjedelmükről. Ezért nem tudták.dékánjaikról (szolgáikról). aki a gyermek gyermeke. azt sem mondta meg nekik. amelyről beszéltem nektek találkozásunk napjától a mai napig. hogy minemű az Öt Segítő. hogy „ebből a Rejtélyből jöttem". hogy abból jöjjek". hogy „erről vagy arról a területről mentem ki. vagyis a Hét Hangról. sem a szférák lakásairól. hogy ezen a Rejtélyen belül semmi más nincsen. Azt sem mondta meg. 12 . Mert azt mondta Jézus a tanítványainak: . míg végül bementem abba a Rejtélybe. Hanem csak általánosan beszélt nekik ezeknek a létezéséről. sem rendjeikről. arról sem szólt. nem mondott nekik semmit sem az ikrek megváltójának helyéről.

ez a fény elvakította őket. amelyben volt. nagy félelem fogta el őket és izgatottak lettek. 13 .2. A fénysugarak pedig nem voltak egyformák. Csak világosságot láttak. hogy mögüle egy hatalmas világosságerő jött elő. s megkaptuk a bőséget [plerómát] és az egész teljesülést. FEJEZET Midőn pedig a tanítványok együtt ültek az Olajfák-hegyén. amikor a nap a pályájára indult. nagyon világos ragyogással. Midőn pedig a tanítványok meglátták ezt a világosságot. nagyon ragyogott a mérhetetlen világosságban. mivel a Megváltó megjelentette ezt nekünk. így beszélgettek. melyből sok fénysugár áradt. mérhetetlen fényességben. amelyek az Első Rejtély második terének rendjeiben vannak. és teljesen beborította őt. ezt mondták nagy örömmel és lelkesedve egymásnak: . és az utolsó Rejtélyből származott. A tanítványok pedig nem látták Jézust az óriási fény miatt.. mialatt Jézus távolabb ült tőlük. Tübi hónapban történt.. telihold napján.Áldottak vagyunk mi az emberek között a földön. mely őrajta volt. És ez a világosságerő lejött Jézusra. A fény a földtől az égig ért. Mert a Világosságok Világosságából jött elő. amelyik a huszonnegyedik belülről kifelé számítva azon Rejtélyek közül. mérhetetlen fényességgel. A hold tizenötödik napján. hatalmas. mialatt ő a tanít­ ványaitól távolabb ült. egyik sugár csodá­ sabb mint a másik. hanem különböző fajtájúak és tulajdonságúak alulról felfelé.

A világon is minden embert félelem fogott el. s mind azt gondolták.3. fokozatosan teljesen beborította őt. mint valami szőnyeget. szüntelenül. s egymás ellen zendültek mindannyian. minden eonjukkal. És a menny minden ereje folytatta a felindulást az egész világgal együtt. minden területükkel és rendjükkel együtt. FEJEZET A tanítványok rettegve ültek együtt. A tanítványok utána pillantottak. hogy a földet talán összegöngyölítik. sírtak és azt mondták: . hogy ez a világosságerő lejött Jézusra. amíg ő el nem érte a mennyet. És minden angyal és arkangyalaik és a magasságok minden ereje dicsérte a legbelsőbbnek a legbelsőbbjét. Ekkor Jézus felszállt a magasságba. És mind egymás ellen zendültek Tübi hónap tizenötödik nap­ jának harmadik órájától kezdve a következő nap kilencedik órájáig. Azután az történt. a következő nap kilencedik órájáig.Mi lesz? A Megváltó talán minden helyet lerombol? 14 . hogy az egész világ hallotta a kiáltásukat. mérhetetlenül ragyogott. hogy Jézus mennybemenetele után három órával a menny minden erői felindultak. addig mélységesen hallgattak. mialatt egyre fényeseb­ ben. FEJEZET Most aztán. ami benne él. és egyik sem beszélt. nagyon meg voltak rendülve a nagy földrengés miatt. a telihold napján Tübi hónapban. Ez történt a hold tizenötödik napján. 4. mindennel. És az egész kozmosz megrendült. mint a tanítványokat.

hanem sokféle. F E J E Z E T Amikor a tanítványok ezt látták. csodásabb volt mint az első. különböző fajtájú volt. És a világosság három fajtája különbözően sugárzott. A második világosság. a következő nap 9. és egyik csodásabb. órája körül megnyíltak a mennyek.Bízzatok! Én vagyok! Ne féljetek! 15 .. és sok tulajdonságú. mint a másik. nagyon féltek és zavarba jöttek. az irgalmas és szelíd. Világossága nem volt egyforma. de csak a fényessége hasonlított arra. Az első fény. mint amikor fel­ szállt a mennyekbe. mérhetetlen világosságban. amelyik lejött Jézusra a mennybemenetele előtt. látta tanítványai nagy izgalmát. arra hasonlított. a fölöttük lévő harmadik pedig az első kettőt is felülmúlta. Midőn pedig Jézus. a középső. az alsó. A fénysugarak bőségét árasztotta. egyik csodásabb mint a másik. és látták Jézust leszállni. úgy hogy a rajta lévő világosság emberi szavakkal leírhatatlan volt. mialatt egyes sugarak a többieknél csodásabban világí­ tottak.. rendkívül ragyogóan. Az egész fény pedig egymásban háromféle. 5. és ragyogása semmihez sem volt hasonlítható. az alsó. így szólt hozzájuk: .Mialatt így beszéltek és siránkoztak. Mert még jobban fénylett.

6. Uram. hová mentél. a huszonnegyedik belülről kifelé (abból a huszonnégyből. Jézushoz léptek és leborultak előtte. Halljátok. s nem példabeszédeket mondok. elgondolkodtam a megbízáson. annak kezdetétől a teljesüléséig. és hogy az utolsó Rej­ tély. milyen feladat volt az. ha te vagy. hogy minden dolgot közöljek veletek: Amikor távolabb ültem tőletek az Olajfák-hegyén.Mester. így szóltak: . hogy teljesült. amelyet be kellett töltened. Felismertem. hanem közvetlenül beszélek veletek. Mostantól kezdve nyíltan fogok beszélni veletek az igazságról. Ekkor Jézus visszavonta világossága fényességét önmagába. ahonnan azelőtt jöttem. az irgalmas: . A tanítvá­ nyok így felbátorodtak. nagy öröm­ mel imádván őt. mely az Első Rejtély második terében van). s mindenekelőtt miért történtek ezek az izgalmak és kozmikus megrendülések? Ekkor így szólt nekik Jézus. vond magadhoz a fényességedet. s így szóltak: .0. de az egész világ is zavarban van a rajtad lévő nagy világosság miatt. küldetésem feladatán. Mert a Kimondhatatlan és minden Rejtélyek Első Rejtélye hatalmat adott nekem. hogy a megbízás feladata. mert vakítasz és mi megrendültünk. hogy kibírhassuk. mert azokhoz a területekhez mentem. amelynek érdekében kiküld- 16 . FEJEZET Amikor pedig a tanítványok meghallották ezt a beszédet. hogy beszéljek nektek mindenről a kezdettől a teljesülésig. Mos­ tantól kezdve nem hallgatok el előletek semmit a magasságok és az igaz­ ság helyéről.Örvendjetek és ujjongjatok ettől az órától kezdve. még nem küldte el a ruhámat.

s amelvet az utolsó. Ezért választottalak ki titeket kezdettől fogva az Első Rejtély által. amelyet hát­ rahagytam őbenne. 7. ha eljön az ideje. Ezt a tizenkétszeres erőt öntöttem anyáitok méhébe. és mindent megjelentetek az igazság kezdetétől a teljesüléséig. mert amikor elindultam a világhoz. azt a tizenkétszeres erőt. melynek akaratából a mindenség lett. olyan erőket. míg be nem telik az ideje . és örömötök egyre nagyobb legyen! Mert nektek adatott. az történt az Első Rejtély által.hogy parancsa szerint elküldte a fénvruhámat. s hogy ez a Rejtély még nem küldte el a ruhát. hogy magamra öltsem. hogy elő­ ször nektek beszéljek az igazság kezdetéről a teljesüléséig. teljesült. FEJEZET Amikor a nap keleten felkelt. és az emberiségnek kezdek beszélni. nem a keresztrefeszítésem előtt. mely kezdet­ től fogva van. Örvendjetek tehát és ujjongjatok. meg a legbelsőbbtől a legkülsőbbig és a legkülsőbbtől a legbelsőbbig. kezdettől fogva tizenkét erőt hoztam magammal. a belülről kifelé huszonnegyedik Rejtélyben hagytam. mely most a testetekben 17 . Ezt a fénvruhát visszahagytam az utolsó Rejtélyben. melyeket a fénykincs tizenkét megváltó­ jától vettem az Első Rejtély parancsára. melvet kezdettől fogva nekem szánt. s amelyből éppen jöt­ tem. Ez a 24 Rejtély az Első Rejtély rend-teljhatalmának második terében van. amikor erre a világra jöttem. Örvendjetek hát és ujjong­ jatok.ezen elgondolkozva ültem távolabb tőletek az olajfák hegyén.tek. hanem most . ahogyan elejétől kezdve mondtam nektek.

amelyet a magasság archonjai hoznak rátok. mert azt hitték. hogy János képes legyen majd előttem prédikálni. ráta­ láltam Éliás [Illés] próféta lelkére a szférák eonjaiban. Én pedig egy erőt vetettem el beléje. A bennetek lévő erő ellenben tőlem van. ez aztán odaadta az ő kéz­ besítőinek. Felvettem. Akkor az történt. Azonkívül az archoniélek helyett. Ezért mondtam nektek kezdettől fogva. amelyet először kaptam. 18 . a jótól. Amikor útban voltam erre a világra. mivel ti lesztek azok. vettem a lelkét. akik az egész világot megmentik. hogy az eonok archonjai közé érkezvén az Első Rejtély parancsára lepillantottam az embervilágra. a szférák archonjai közé jutottam Gábriel. Mert lelkét e világ minden embere az archonok és eonok erejéből kapta. A világosság kincseskamrája tizenkét Megváltójának tizenkét erejét hoztam. Mert ezeket az erőket először ti kaptátok meg az egész világért [kosmou]. Mert gyakran mondtam nektek. az utamat elkészíteni és a bűnbocsánat vizével keresztelni. Lelketek pedig az eredeti élethez tartozik. melyet az én erőm azon részéből vettem. melyet kapnia kellett volna. mielőtt megfogant volna. és a világosság szűzleányához vittem. amelyet a kis Jaótól kaptam. az eonok angyala alakjában. hogy nem ebből a világból valók vagytok. a világ szenvedéseit és veszélyeit és minden üldöztetést elviselni. aki középen van.van. Erzsébetre találtam. hogy Gábriel angyal vagyok. hogy képesek legyetek e világ archonjainak fenyegetéseit. akik az archonszférához vitték és Erzsébet méhébe taszították. Ez az erő van János testében. melyek a világosság kincseskamrái­ ban vannak. Az eonok archonjai pedig nem ismer­ tek fel. így van keresztelő János testébe kötve a középen lévő kis Jaó ereje és Éliás próféta lelke. hogy a bennetek lévő erőt attól a tizenkét Megváltótól vettem. keresztelő János anyjára. Én sem vagyok ebből való.

az archonok szférájába taszítottam bele. A szolgák pedig elhozták. a jótól kaptam. Amikor aztán eljött az időtök. ahogyan meg van írva. megszülettetek a világban. A lélek helyett pedig azt az erőt taszítottam belé. ahogy akartak". úgy Éliás fog előtte jönni. amikor így szóltam nektek: „János azt mondta: nem én vagyok a Krisztus". 19 . akit anyagtest szempontjából az anyámnak neveznek. hogy az utat készítse neki". és úgy bántak vele.Ezért kételkedtetek egyszer. aki az igazak körze­ tében [jobb oldalon] van.Amikor az Első Rejtély parancsára lepillantottam az embervilágra. és így szólt: . ame­ lyet a magasságban viseltem. szemtől szemben megmondtam nektek nyíltan: „Ha be tudjátok fogadni keresztelő Jánost: Éliás ő. Az archonok dékánjai és azoknak a szolgái azt hitték. ez a fénytest-erő. amit Éliásnak a keresztelő Jánosba kötött lelkéről mondtam. akiről mond­ tam. anélkül. Én meg azt feleltem: „Éliás már eljött és mindent elő­ készített. belé taszítottam az első erőt. hogy nem értitek. hogy ha a Krisztus jön. A fénykincs tizenkét Megváltójának tizenkét erejét pedig." 8. Beszéltem vele Gábriel alakjában. s amikor felém fordult a magasba. s anyáitok testébe kötötték meg azokat. melyet a középen lévő tizenkét szolgától vettem. amit Bárbelótól vettem. F E J E Z E T Jézus folytatta. Máriára találtam. hogy ezek archonlelkek. Amikor észrevettem. hogy eljő. amelyet a nagy Szabaóthtól. és azt mondtátok nekem: „Meg van írva.

Örvendjetek és ujjongjatok. 20 . Örvendjetek és ujjongjatok. melyet kezdettől fogva magamból keltettem. És az Öt Segítő közül az utolsó aztán egy részt a haláltermészetbe [keverékbe] taszított. A kapottnak egy részét a Nagy Világosság az Öt Segítőbe taszította. kerasmou]. és folytatta: . Az a teljesülésnek az ideje. akik az egész világot megmentik. amikor az Első Rejtély megparancsolja nekem. amikor magamra öltöm a ruhát. Ezt az erőt. minden archonnal és minden eonnal. ti vagytok azok. hogy beszéljek veletek az igazságról. így abból az erőből kaptátok meg a részeteket. Az Első Parancsolat aztán ennek az erőnek egy részét a Nagy Világosságba taszította. Ez az az erő. mert eljöttek az idők.hogy archonlélek lenne bennetek. amelyet utolsó segítőnek leheltek bele ebbe a világba [keve­ rékbe. míg el nem jön a teljesülés ideje. az Első Parancsolatba taszítottam. ahogyan most mondtam nektek. annak kez­ detétől a beteljesüléséig. így beszélt Jézus a tanítványaihoz az olajfák hegyén. mert titeket áldot­ tak meg az emberekért a földön. mely kezdettől fogva nekem készült. mely most össze van keverve minden láthatatlannal. És ez a rész van most mindenkiben. aki a keveredés világában él. és mindenről a belsőtől a külsőig. s amelyet az utolsó Rejtélyben visszahagytam. örömöt örömre halmozzatok. mivel a világ megmentése általatok lesz. szóval elegyedett a halálnak ezzel a világával.

amelyben a ruhám volt. Ruhámban pedig egy Rej­ télyt találtam a magasságosak öt szava képében: zama zama wzza racama wzaj. hogy mindent elmondjak nektek. Még egy kis idő.és aki miatt minden Rejtély és ezeknek minden területe lett -. ez a tökéletes kimenet és bemenet. Az öt szó a következőt jelenti: 0. ami történt velem. és beszélni fogok nektek a minden­ ség Rejtélyéről és a mindenség plerómájáról.a mindenség oka -. a következőképpen folytatta: . keletkezett . hogy amikor a nap felkelt keleten. amelyből minden kisugárzás [emanáció] és minden ami ezekben van. mely kint van a világban .íme. Te vagy az Első Rejtély. jöjj fel hozzánk! Mert mi a társaid vagyunk. Mi ugyanazok vagyunk. amely a teljesülés csúcsát és bőségét és ismeretét jelenti. nagy világosságerő szállt le. Hallgassatok hát. és az Első Rejtély felruházott engem minden hatalommal. Ettől az órától kezdve sem­ mit sem hallgatok el előletek. Veled teljesen egyek vagyunk. F E J E Z E T Amikor Jézus így beszélt tanítványaival. Közlök veletek minden Rejtélyt a legkülsőbbtől a legbelsőbbig. hanem elvezetlek titeket a beteljesedéshez a bőségben [plerómában] és minden Rejtélyben. amelyet visszahagytam a huszonnegyedik Rejtélyben. mely a Kimondhatatlanban kezdettől fogva volt. ami a ruhámban van. FEJEZET Az történt. ahogyan az előbb mondtam nektek. most felöltöttem a ruhámat. Rejtély. mielőtt 21 . 10.9.

vala­ mint az Öt Ötlet Rejtélyének fényessége. mint mi. Az elsőben a Kimondhatatlan minden Rejtélyének minden neve. mely két öltőből áll. mivel inkább létezel. amelvet az utolsó határon. azon kívül. míg az idő teljes nem lesz az Első Rejtély parancsára.megjelent. hogy felruházzunk vele. Oltsd fel a ruhádat és jöjj hozzánk. Abban a ruhában pedig. saját parancsára az ő egész sugár­ pompájába öltöztessünk. tehát belülről számítva az utolsó Rejtélynél. Továbbá ebben a ruhában van a fénykincs-kisugárzások minden rend­ je Rejtélyének a neve fényessége és a fénykincs Megváltóié és a rendek rendjeié. Mert az Első Rejtély ideadta a két öltőből álló ruhát. aki a gyermek gyermeke. Most mindannyian hozzád lépünk a külső határon. a Hét Amen és Hét Hang. mely nekünk egy részünk. meg az Öt Fa és a Három Amen és az ikrek Megváltójáé. Ezen kívül benne van a fény- 22 . és előttünk vagy. Az ő nevét mi képezzük együtt. ami az Első Rejtély két terének rendjeiben található. az Első Parancsolat fényessége. A második ruhában benne van minden Rejtélv és minden kisugárzás nevének teljes fénvessége. és az Öt Irányító. Mert méltó vagy rá. a Kimondhatatlan küldöttének (aki a Nagy Világosság) a Rejtélye. mely kezdettől fogva a tiéd. az Öt Segítő Rejté­ lye. íme. valamint minden tere és rendje kisugárzásának a teljes dicsősége talál­ ható. az idő beteljesedett. Most elküldtük neked a ruhádat. hogy az Első Rejtélybe. Ezért küldte neked rajtunk keresztül az Első Rejtély az ő sugárbősé­ gének Rejtélyét. amit már elküldtünk neked. Mert mindannyian azért jöttünk hozzád. a kihirdető Rejtélye nevének a fényessége van. amelyet most küldtünk neked. a belülről kifelé számított utolsó Rejtélvben vissza­ hagytál.

míg be nem teljese­ dik a Kimondhatatlan által meghatározott idő. valamint az ő firmamentumaiké.kincs három kapujában álló kilenc Őr Rejtélyének fényessége. ezek minden lakójáé és területéé. nagyon rövid az időd. meg mindazoké. az idő beteljesedett. meg minden mennyországban van. Jöjj hamar. akik középen vannak. ami a sorshatalomban. íme. valamint a Három Háromszor-hatalmas és egész körzetük Rejtélye. ami a tizenkét eonban van. ahogyan a Kimondhatatlan határozta el! Jöjj hamar hozzánk. meg mindennek a neve. Szintén benne van azok nevének a fényessége. Öltsd magadra ezt a ruhát hamar. hogy megkapjad teljes fényességedet. az Első Rejtély sugárbőségét! 23 . aztán az ő láthatatlanjaik Rejtélye. Benne van mindennek a neve. mert az ő világosságának dicsősége belül rejlett. akik a szférákban vannak. és a szférák és minden területük az Első Parancsolattól lefelé nem ismerték fel ezt. elküldtük neked ezt a ruhát. amelyet az Első Parancsolattól lefelé senki sem ismert meg. hogy az Első Rejtély parancsára rád öltsük két ruhádat. íme. akik a tizenharmadik eonban vannak. Továbbá benne van a nagy Láthatatlan (aki az Ős­ atya) nevének egész fényessége. meg a tizenkét eon és archonjaik. arkangyalaik és angyalaik nevei. akik jobb oldalon vannak. Jöjj hamar hozzánk. hozzánk jössz és elhagyod a világot. hogy az Első Rejtély parancsára felruházzunk! Mert kevés időd van. melyek kezdettől fogva vannak számodra az Első Rejtélyben. hogy felruházzunk vele. és azoké. és azoké. hogy teljesítsd az Első Rejtély teljesülésének egész feladatát. és jöjj hozzánk! Mert hozzád jövünk.

Mind leborultak előttem. csak a világosságot. rendkívül erősen világítottam. negyvenkilencszer fényesebben. megmozdultak a kapuk. és egyszerre megnyíltak mind. És minden kötelékük feloldódott. és meg voltak zavarodva. így erősen vilá­ gítottam. és rettegtek. FEJEZET Azután az történt. FEJEZET Én pedig magam mögött hagytam ezt a helyet. mérhetetlen fényességgel ragyogtam.11. mint a firmamentumban. Engem azonban nem láttak. És minden archonok és hatalmak. 24 . hogy amikor mindezen szavak Rejtélyét megláttam a nekem küldött ruhában. s magától kinyílt mindegyik egyszerre. amely az ő nevüket tartalmazta. 12. a mi tudtunk nélkül?" És mindannyian dicsérték a legbelsőbbet. imádtak. Amikor az első szféra kapujához értem. és a firmamentum kapui megmozdultak. A mennyek kapujához értem. és dicsérték a legbelsőbb legbel­ sőbbjét. Megpillantották ragyogó fényruhámat és látták a Rejtélyt. és abban lévő angyalok zavarba jöttek a rajtam lévő nagy világosság miatt. és felmentem az első szférához. ezt azonnal magamra öltöttem. és mindegyik elhagyta az ő rendjét. és azt mondták: „Hogyan ment át a mindenség Ura közöttünk. és felmentem a magasba. nagyon féltek.

mert ott az első szféránál még 49-szer fényesebben világítottam. 25 . és maguktól megnyíltak egyszerre. rendjeik és házaik minden kötelékei. és látták benne a nevük Rejtélyét. és látták rajta az ő nevük Rejtélyét. féltek és így kiáltottak: „Hogyan mehetett át közöttünk a mindenség Ura a mi tudtunk nélkül?" És feloldódtak az ő kötelékeik. Mind egyszerre jött leborulni. és a szfé­ ra archonjai és lakói mind zavarba jöttek. mely körülvett engem. körzeteik és rendjeik. imádták a fényru­ hámat. mérhetetlenül fényesen világítva. és megzavarodva és rettegve dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét. És mindegyik elhagyta az ő rendjét. Beléptem a sorserők házaiba óriási fényességgel. 13. és minden. Egyszerre leborultak előttem. a sors-erők kapujához. amikor meglátta nagy világosságomat. megpillantották fényruhámat. mind rettegett. Látták a nagy fényességet. Minden archon. rettegéssel és nagy izgalommal dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét. engem imádni. FEJEZET Én pedig magam mögött hagytam ezt a helyet.Beléptem a szféra házaiba. ami a sorserők helyén van megzavarodott és egymásba botlott. Megpillantották a fényruhámat. Itt is megmozdultak a kapuk. Még jobban izgultak és rettegve mondták: „Hogyan ment át a mindenség Ura közöttünk a mi tudtunk nélkül?" És széttöredeztek az ő helyeik. így még jobban zavarba estek. és felszálltam a második szféra. és nagy félelemmel.

mert ez a világot és lakóit azonnal megsemmisítette volna. FEJEZET Ezt a helyet is magam mögött hagytam. arkangyala. Mérhetetlenül fényesen világítva értem az ő fátylaik és kapuik elé. és a kapuk egymásra nyíltak. Amikor elértem a tizenkét eont. 26 . és felemelkedtem az archonok nagy eonjaihoz. Egymásra támadtak. mely még 49-szer fényesebb volt. zavarukban rettegvén nagy fényességem miatt. amikor meglátták nagy fényességemet. A nagy félelem és zavar miatt a nagy Ősatya ide-oda futkosott az ő területén. Az eonok minden angyala. fényszikráik és csillagaik. mely most más volt. Nagy zavaruk és félelmük elérte a nagy. Beléptem az eonok közé mérhetetlen ragyogással. fátylaik és kapuik összevesztek.megláttak engem mérhetetlen csillogásommal. Nagy félelmük miatt nem tudták lezárni a területeiket. És egyszerre mozgatták minden eonjukat. mint az a fényruha. mint nálatok a földön. archonja és istene és ura és hatalma és kényura . a páratlanjaik és láthatatlanjaik és ősatyáik és háromszor-hatalmasaik . szférájukat és rendjüket.14. éppígy a Három Háromszor-hatalmas is. A rajtam lévő világosság a tizenkét eon közepette még 8700 miriádszor erősebb volt. láthatatlan Ősatya és a Három Háromszor-hatalmas terüle­ tét is. amely az emberiség földjén jött rám. A fátylak maguktól félrehúzódtak. Mert a világ nem tudta volna a világosság igazi bőségét lobírni.az ő erőik. mint a sorserők házaiban. és nagy félelem fogta el őket.

hogy ne folytat­ hassák gonosz tetteiket. hogy ki ellen harcolnak. amelyen uralkodnak. mind kimerültek. És Adámász. FEJEZET Amikor pedig a tizenkét eonban tartózkodók meglátták a rajtam lévő nagy világosságot. és úgy csináltam. hat hóna­ pig pedig jobbra fordulva gyakorolják. Minden eon és menny és az ő egész rendjük egymásba gabalyodott a nagy félelemtől. megfordítottam. hogy befolyásukat hat hónapig balra fordulva. és az eonokban futkostak. hogy mialatt a világosság ellen harcoltak. Lezuhantak az eonokba. a nagy kényúr és az eonokban lakó minden kényúr hiábavaló harcra kelt a világosság ellen. mivel nem értették a Rejtélyt. egymás ellen lázadoztak. Úgy esett pedig.15. Én pedig mindtől elvettem erejének egy harmadát. mivel csak a lenyűgöző világosságot látták. és úgy vigyék végbe tetteiket és befolyásaikat. hogy mindig balra nézze­ nek. A sors erőit és a szférát pedig. 27 . mint a föld lakói. És nem tudták. a világosság felügyelője úgy iktatta be őket. Meg hogy ne végezhessék el gonosz tetteiket. Az Első Parancsolat utasítására és az Első Rejtély parancsára ugyanis Jeu. ami történt. ha a föld lakói felidézik őket a Rejtélyeikben. amelyeket a bukott angyalok fekete mágia [varázslat] formájában hoztak a földre. és élet-lehelet nélküli halottak lettek.

parancsold meg. egy óra hosszat a levegőbe meredt. beszélj nyíltan. te áldott. amelyen uralkodnak. ellenkeztek és háborogtak a világosság ellen. hogy hat hónapig balra nézve. az hallja. hogy amikor Mária a Megváltótól ezt hallotta. hogy nyíltan beszéljek. úgy fordí­ tottam meg és rendeztem be. te. Jézus. 17. akinek szíve a testvéreidnél inkább a mennyek birodalmára irányul. 28 . további hat hónapig pedig jobbra nézve végezzék a befolyásaikat. hogy ne tudják befejezni gonosz tetteiket.Mária. így szólt hozzájuk: .Uram. Úgy lett. az irgalmas pedig válaszolt Máriának: .16. majd így szólt: . FEJEZET Amikor az ő területükhöz jöttem. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak.Akinek van füle. A sors erőit és a szférát. akit én teljessé fogok tenni a magasságok minden Rejtélyében. Én pedig elvettem erejük egyharmadát.

és szféráikat és sorserőiket megfordítod. és tudják. 29 . „az egyiptomi látomásban" a következőt hirdette ki egykor: „Ugyan hol vannak bölcseid. hogy ettől az órától kezdve ne legyenek képesek kivitelezni gyalázatos tetteiket. azért mondod. Egyiptom? Látnokaid és csillagjósaid. az Esaiás prófétában lévő erő egy szellemi pél­ dabeszédben. mit tesz majd az Úr. amelyeken ural­ kodnak.18. azokban a Rejtélyekben. megfordítottam. jósolt rólad a [Jesajas] Esaiásban ható erő. mit teszel mostantól kezdve. Azt mondtad. az igét. Az archonokat kell Egyiptomnak látni. Szabaóth?" Mielőtt jöttél. melyet hozzánk intéztél. hogy te majd elveszed az eonok archonjaiban lévő erőt. hogy az igédet helyesen értsük. Uram. . Halld tehát Uram. mint végzett Egyiptom felől az Úr. ha az emberi nem ezekben a Rejtélyekben felidézi őket.Ezzel kapcsolatban. és akik a méhéből idéznek. hogy nyíltan szóljak. és akik a földből idéznek. hogy ettől az órától kezdve ne tudják előre jelezni a jövőt. és hat hónapra balra fordulva és hat hónapra jobbra fordulva hagytad elvégezni a befolyásukat. Mert megfordítottad a szféráikat. hogy „elvettem minden eon archonja erejének egy harmadát és a sorserőiket és a szférákat. hogy az archonok közül senki sem fogja tudni.Uram. Mert te elvetted az ő erejüket és a horoszkópcsinálókét és a csillagjósokét és a jósokét. ó. hogy megjelentessék néked. hogy „nem fogjátok tudni. amelyekre a bukott angyalok taní­ tották meg őket gyalázatos tetteik és varázslataik Rejtélyének kivitelezése érdekében". Ez azt jelenti. Szabaóth". mert mulandó anyagok. hogy többé semmit se tudjanak. Azért mondtad. hogy akinek van füle az hallja. F E J E Z E T Ekkor Mária így szólt a Megváltóhoz: .

Amikor Mária ezt hallotta a Megváltótól. ahová mentél. az hallja". hogy megtudd. a jótól. Jézus azt felelte Máriának: .Uram. hallgass meg. azt mondta 0: . hogy mit tesz az Úr. mert te leszel a legnagyobb bőség és legmagasabb teljesülés. ujjongott. Uram Jézus. Jézus elé lépvén leborult előtte. 19. megjelentetem neked. mondtad nekünk.Jól mondtad. hogy „akinek van füle.Az Ézsaiásban lévő erő előre jelentette rólad: „Mostantól kezdve nem fogjátok tudni. és engedd. hogy igédhez még egy kérdést tegyek fel. mely most a te anyagtestedben van. Mária! Áldott vagy te az asszonyok között a földön. FEJEZET Amikor Mária elhallgatott. és lábait imádván azt mondta: ." Szabaóthtól.Beszélj nyíltan és ne félj! Bármit kérdezel. mielőtt tovább beszélsz velünk a helyekről. 30 . kinek a szíve irányul vágya­ kozva a mennyeknek országára. az igazságosság helyéről vett világosságerő által. Szabaóth.

a horoszkópcsinálók és a jósok ettől az órától kezdve nem tud­ ják-e többé megmondani az embereknek. De azoknál fognak erőt kölcsönözni. akkor jóslataik helyesek lesznek.20. akik a tizenharmadik eonban vannak. és a sor­ serők és szférák archonjainak mágiáját. és megmondhatják. mert elvettem erejük egyharmadát. Ha pedig azok mágiájának a Rejtélyeit idézik. mostantól kezdve el tudják-e végezni. akkor sem- 31 . az emberek. újra Mária kérdezett: . hogy a jó tetteket magakadályozzák.Uram. erről a területről nem vettem el erőt. 2 1. aminek meg kell történnie. ahogyan kezdetben tették. hogy mi történik velük? Jézus így válaszolt Máriának: . ahogyan kezdetben terjedtek. vagy sem? Jézus így válaszolt Máriának: . amire a bukott angyalok tanítot­ ták meg őket. akik ismerik az archonok és eonok mágiáját. akik a tizen­ harmadik eon Rejtélyeinek mágiáját ismerik. akkor ezeket bölcsen és biztosan elvégzik.Uram.Nem úgy fogják elvégezni. F E J E Z E T Amikor Jézus ezekkel a szavakkal végezte beszédét. ha ezeket a fekete mágiájukkal felidézik. mert amikor az Első Rejtély parancsára erőt vettem. Ha azonban a sorserőket vagy a szférákat jobbra fordult állapotban találják. FEJEZET Mária így szólt: .Amikor a horoszkópcsinálók a sorserőket és a szférát balra fordult helyzetben találják.

az pontosan ismeri a befolyásaikat és előre tudja jelezni a dolgaikat. s hat hónapig minden állásukat jobbra fordulva csinálják. amit a dékánjaik­ tól kérdeznek. amikor jobbra fordultak. éppoly kevéssé a háromszögeiket. hat hónapig pedig jobbra nézetem őket. négyzeteiket. most másképpen néznek ki. befolyásaikat és állásaikat hat 32 . háromszöge­ ikben és nyolcasaikban balra fordulva végeztek. mert a műveiket. sőt veszélyeztetik magukat. háromszögeik és nyolcasaik a kezdettől mindig balra néztek. Most azonban hat hónapig balra. amikor hat hónapra a bal oldali pályáikra. mivel befolyásaik. káprázatba és tévedésbe esik.mi igazat sem mondhatnak. hogy teljesen megzavarodjanak. hat hónapra a jobb oldali pályáikra hagyom irányulni őket. mert a befolyásaikat. mivel neveik balra nézve másak. négyzeteiket és más ábráikat. alti tudja így észlelni őket. amikor jobbra fordultan találják őket. akkor nem fognak rájuk hallgatni. ahogyan állásukat Jeu határozta meg. Aki pedig ki tudja számítani őket a megfordulás pillanatától. melyeket azelőtt a négyzeteikben. Ezen kívül azért hagyom a műveiket. most megfordítottam. hogy mit tesznek. hanem megzavarodnak. ha idézik az archonok neveit és balra fordult állapotban találják őket. mindent pontosan meg tudnak mondani. A látnokok is. négyzeteik. akkor nem nyilvánul meg nekik semmi igaz sem. három­ szögeiket és nyolcasaikat megfordítottam. Ha azonban a látnokok olyankor idézik a nevüket. az semmi igazat sem fog találni. Aki tehát a pályáikat jobbra fordult helyzetükben nem ismeri fel. Ehelyett nagy zavarba jön. mert ahhoz képest. mint jobbra nézve! Ha akkor idézik őket.

aki Jézus minden szavát feljegyezte. amit mondani akarsz. és lábait imádván [illetvén] így szólt: . ahová szolgálatod alapján mentél. 22. pályájukon való megzavarásukra.hónapig balfelé elvégezni. hogy futásukban meg legyenek téveszt­ ve? Ezt a világ megmentése érdekében tetted-e velük. vagy sem? 33 . hogy az eonokban és szféráikban és mennyeik­ ben és minden helvükön lévő archonok megzavarodjanak és meg legyenek tévesztve.Uram. hagyj megszólalni. Fülöp így felelt. leborult előtte. és mondta Jézusnak: . ahhoz egy kérdést tegyek fel. hogy előadd. hogy amit mondtál. hogy már a saját pályáikat se értsék meg. megengedem neked. melvik Rejtély késztetett téged az archonok és eonjaik és sorserőik és szféráik és rendjeik és minden területük megfordítására.Legyen. Fülöp lépett elő. mielőtt tovább beszélsz nekünk a helyekről. FEJEZET Amikor Jézus befejezte a beszédet.Uram és Megváltóm. Az irgalmas Megváltó válaszolt és azt mondta Fülöpnek: .

34 . FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. Bizony. s én nyíltan megmagyarázom neked. A Megváltó szánalommal felelt Máriának: . bizony mondom nektek. amely­ ből lelkeket csinálnak. akik a Rejtélyek miatt a mennyek örököseinek számíta­ nak és a fénykincsben lesznek.Pályáikat minden lélek megmentése érdekében fordítottam meg. és kiadják az erőt. előlépett Mária.23. FEJEZET Jézus pedig felelt. Hogy akiket meg lehet menteni. s akiket nem mentenek meg. Ne haragudj. és a tökéletes lelkek.Uram. létszámának betelése sokáig elhúzódna. légy türelemmel irántam és engedd.Mondj bármit. 24. Ezért fordítottam meg a pályáikat. hogy oly gyakran zaklatlak kérdésekkel. azok megsemmisüljenek. ha az eonok archonjai és a sorserők és szférák archonjai és minden területük és mennyük és eonjuk nem lenne megsemmisítve. és mondta Fülöpnek és minden tanítványnak: . És a lelkeknek hosszú ideig kellene ezen a világon kívül maradni. hogy hozzád szóljak. hogy megzavarodjanak és felkava­ rodjanak. és nagyon sok idő menne veszendőbe. azok gyorsan megtisztuljanak és felemeltessenek. ha pályáikat nem fordítottam volna meg. az ékesen szóló és áldott. s Jézus lábai elé borulva így szólt: . mely az ő világuk anyagában van. szám­ talan lélek ment volna tönkre.

mivel pedig elviszi onnan. a szemük könnyéből és a testük verejtékéből. ahogyan Jeu állította be őket. Mindegyikőjük a rendjében maradt és a pályáján futott. azok felháborodnak -. és kivonja az eonok minden archonjából és a sorserők és a szféra archonjából a megtisztított világosságot . FEJEZET Jézus így válaszolt: . a világosság nagy átvevője [a tized behajtója] tökéletes számának az ideje.Uram. hogy köreiket gyorsabban fussák be. amelyek a szférába és a sorserőkhöz vannak kötve. mind kötve voltak az ő köte­ lékeikben és szféráikban és lepecsételtségeikben. Nem fogok többé semmit sem rejtegetni előletek. hogyan késleltetik a lelkeket ezen a világon kívül. hanem mindent megjelentetek nektek az igazság szerint. tanítványok: Mielőtt az eonok minden archonjának és a sorserők és a szféra min­ den archonjának átadtam az üzenetemet. ki szokott menni az eonok és minden archon közé.Kitűnő. s minden dologra gondosan rávilá­ gítasz. a világosság átvevője megtisztítja ezeket az erőket és 35 . s hallgassátok. és milyen alakban tisztulnak meg hamar? 25. Halld hát Mária. és megindítja fölöttük az idők gyorsítóját. a világosság felügyelője kezdettől fogva megkötötte őket. Mária! Jó kérdést teszel fel. ahogyan Jeu. A gyorsító kiveszi az erőt az ő [az archonok] szájuk leheletéből. Amikor aztán eljön Melkhisédek. És Melkhisédek.Mária így szólt Jézushoz: .

akkor ezekből kivonják a fényerőt. vadak és madarak lelkét csinálják belőlük azon szféra archonjai pályájának és fordulatuk állásának megfelelően. felfelé nézvén. mígnem átadhatják Melkhisédek.fényüket a világosságkincshez viszi. vadállat­ leikeket és madárleikeket. hüllők. és az emberek. újra kijött. Az eonok minden archonjainak szol­ gái pedig begyűjtik mindennek az anyagát. ahogyan mondtam nektek. A nap kézbesítői ezt elkészítik és megőrzik. 26. Amikor pedig időben észrevették. birodalmuk megsemmisül. Ott pedig lelkekké válnak. meg az eonok alatti szféra archonjainak szolgái fogják ezt az anyagot. megpil­ lantják az eonok pályáinak állását és a sorserők és a szféra konstellációját. hogy Melkhisédek. gyengék és erőtlenek lettek. és a megtisztult mindenséget gyorsan felemelik. hüllőleikeket. a nagy világosságtisztító kézbesítőinek. háziállatleikeket. és bement mindazon archonok eonjai közé és a sorserők és a 36 . úgyhogy kimerülnek. FEJEZET így szokták ezt elvégezni. és csinálnak belőle emberleikeket. Anyagi élesztőjüket leviszik az eonok alatti szférához. Amikor a nap kézbesítői és a hold kézbesítői. s így működtek. akkor bennük az erő kezd megszűnni. Az ő körzetükben lévő világosságuk elalszik. s leküldik ezeket az emberek világába. állatok. ahogyan szokta. mielőtt az erejüket csök­ kentették. akkor. Ha pedig erőtlenek lesznek. A sorserő archonjainak szolgái. majd ezeket a lelkeket az emberek világába taszítják. lefogytak. a világosság átvevője számjegyeinek száma teljes lett.

az anyaguk élesztőjéhez fordultak és ezt nyakalták. és világosságukat a világosságkincshez hordja. felmentem. hogy ne gyengüljenek le és ne erőtlenedjenek el és ne vesszen el az erejük és ne semmisüljön meg a birodalmuk. s oda hatott. és az erőket (lélekerőket). melyre az Első Rejtély parancsa szerint voltam hivatott. 27. FEJEZET Amikor az eonok archonjai és a sorserők és a szféra archonjai teljesen így működtek. amelyek őbennük az erők. Amikor aztán megbízatásom (szolgálatom) szerint. s hogy a tökéletes lelkek száma. ezeket az erőket meg­ tisztítja. aki a világosságot kapja. azért. mialatt fényruhám mérhetetlenül 37 . a szemeik könnyeivel és a testük verejtékével. Felháborgatta őket. így hosszú ideig visszatartsák e világon túl . hogy ebből az emberek világában új lelkek keletkezzenek. És az eonok minden archonja és a sorserők és a szféra archonjai ekkor élesztőjük anyagához fordulnak. így azonnal szorult helyzetbe kerülnek és kivetik magukból az erőt a szájuk leheletével.akkor ezt tették két cikluson keresztül. és nem hagyják már. s így már nem hagyták. bekebelezik. hogy ebből lelkek készüljenek a világnak.szféra archonjai közé. hogy körpályái­ kat gyorsan elhagyják. Melkhisédek pedig. a világosságkincshez tartozó lelkek száma a lehető leghosszabb ideig ne váljon teljessé. hogy uralmuk lehetőleg sokáig tartson. hogy ne menjenek tönkre. a tizenkét eon archonjának kényurai közé jutottam. Zabálják tehát. Most már a saját anyagukat zabálják. ahogyan mindig szokta.

hogy ki ellen harcolnak. Ha pályáikat nem fordítottam volna meg és idejüket nem gyorsítot­ tam volna fel. mely így felgyorsult. hogy ezzel területeik létét meghosszabbítsák.ragyogott. hogy hat hónapig jobbra nézzenek a befolyásaik következményeire a négyzetekben. Mialatt ellenkeztek és a világosság ellen harcoltak. Ádámász. ösvényüket könnyebbé tettem. háromszö­ gekben és nyolcszögekben. Amikor elvettem erejük egyharmadát. háromszögeikre és nyolcszögeikre. hogy gyors tisztulás és gyors felemelkedés válhasson lehetővé. ahogyan azelőtt volt. hogy ezzel halogassák az uralmuk végét. az Első Rejtély parancsára megfordítottam eonjaik pályáit és futását. hogy egy ideig balra. akkor egyetlen léleknek sem adták volna meg a világrajövés 38 . hogy mostantól kezdve nem voltak képesek az anyaguk élesztőjéhez folyamodni és azt enni. s meg akarták ragadni. a nagy kényúr. s uralkodói helyzetüket lehetőleg sokáig fenntartsák. Az ő idejeiket és időszakaikat is lerövidítettem. s úgy intéztem. Pillantásukat pedig másik rend felé fordítottam. hogy hat hónapig balra pillantsanak a négyzeteikre. Egész pályájukat és egész menetüket megfordítottam. elfordítottam a szféráikat. hogy a Rejtélyeket kapó és a fénykincshez tartozó lelkek száma hamarabb váljon teljessé. Az archonok megzavarodtak a pályáikon. és többé nem voltak képe­ sek megtisztított világosságuk élesztőjének anyagát enni. Úgy megbolygattam őket. Ezt tették. Köreiket kisebbre szabtam. Amikor a kényurak meglátták a rajtam lévő nagy világosságot. Az eonok archonjait és a sorserők és a szféra archonjait ezáltal nagyon megzavartam és tévedésekbe ejtettem. meg sorserőik és szférájuk pályáját. és a tizenkét eon minden kényura együtt harcol­ ni kezdett fényruhám ellen. egy ideig pedig jobbra nézzenek. és menetüket felgyorsíttattam. nem tudván.

Áldottak vagyunk mindenek előtt az emberek között. FEJEZET Jézus folytatta beszédét. az ő angyalaiknál és arkangyalaiknál. mert ezek a kiválasztottak. akik részesülnek a Rejtélyekben. hanem mindet megemésztené az archonok testében lévő tűz.lehetőségét az anyaguk hulladéka miatt.Halljátok a dolgokat. Ha az idejüket nem rövidítettem volna le. mindegyik megpillantotta a neve Rejtélyét a fényruhámon. Ezért mondtam egykor nektek: „de a választottaim miatt megrövidí­ tettem azokat a napokat. mert egyébként egyetlen lélek sem menekülhet­ ne meg". Mind leborultak. akkor egyetlen anyagban született lélek se menekülhetne meg. hogy ezeket a nagy üdvcselekedeteket megjelentetted nekünk. Csökkentettem tehát az időket és időszakokat a tökéletes lelkek szá­ ma miatt. s őt imád­ ván azt mondták: . és azt mondta tanítványainak: . melyet maguk ettek volna meg. 28. a tanítványok egyszerre borultak le. ők és velük vadházasságban élő társaik. Amikor a rajtam lévő fényruhát látták. imádták a fényruhát és így kiáltottak: „Hogyan mehe­ tett át a mindenség Ura közöttünk a mi tudtunk nélkül?" 39 . Ez a válasz részletes kérdésedre. és sok lelket semmisítettek volna meg. amik történtek velem a tizenkét eon archonjainál és minden archonjaiknál és uraiknál és hatalmasaiknál. Amikor Jézus így szólt.

És mind az ő háromszor-hatalmasaik és nagy ősatyáik.És együtt dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét. önmagukat nemzetteik és nemzetteik. FEJEZET Ezután az történt. További hat hónapig pedig jobbra pillantottak a háromszögeikre. Elgyengültek. Műveiket most már az én utasítá­ som szerint végezték. de erre nem voltak képesek a rajtam lévő nagy fényesség miatt. úgy volt. így tisztelték meg a fényruhámat és dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét. három­ szögeikben és más aspektusaikban. Imádattal nézték azonban némi távolságból. Bementem a tizenharmadik eonba és ott találtam PlSTIS SOPHIÁT a 40 . mind összeestek az eonjaikban erőtlenül. hogy felszálltam a tizenharmadik eon függönyeihez. egyszóval a nagyjaik mind látták. maguktól félrehúzódtak és megnyíltak előt­ tem. az isteneik és fényszikráik és csillagaik. 29. mint az archonok abban az órában. hogy a tizenkét eon minden lakója kötve volt a rendjében. négyszögeikre és más aspektusaikra. s emiatt rettenetesen megijedtek. így járnak most a sorserőkben és a szférában lévők a pályájukon. hogy a kényurak ereje az ő helyeiken megcsap­ pant. Bámulták a nevük Rejtélyét a ruhámon. hat hónapig balra fordulva a négyzeteikben. hogy imádják a nevük Rejtélyét a ruhámon. az ő nemzetleneik. Amikor elhagytam azokat az eonokat. s a föld halott lakóihoz voltak hasonlók. amikor elvettem az erejüket. akikben már nincsen lélegzet. Amikor elértem a fátylaikat. s megpróbáltak közelebb kerülni. Amikor ez történt a kényurakkal az archonok között.

valamint a többi 22 láthatatlan kisugárzás és pár-társa. a tizenharmadik eonban. amelyeket a nagy. láthatatlan Ősatva és a két Háromszor-hatalmas sugárzott ki önmagából. az ő magasabb helyére. Mert ő azelőtt a magasság területén volt. hogy amikor PISTIS SOPHIA PlSTlS SOPHIÁVAL. nagy izgalom fogta el. amelvet meglátott a fénvkincs fátylán. De a magasabb világosságot dicsérte. aki a párja. Mert PlSTlS SOPHIA [PlSTlS SOPHIA] Láthatatlana. meglátott rendkívül ragyogó. hogy ez hogyan történt Úgy volt. meg a többi 22 kisugárzás együtt az a 24 kisugárzás. és az ő [emanáció]. És azok közül senki sem volt vele. Amikor kitartóan dicsérte a magasabb világosságot. akkor elmondom majd annak a Rejtélyét. Nagyon búsult a kínok miatt is. 41 . Ott ült és gyászos hangulatban szomorkodott. Amikor annak kiterjedéséről beszélek veletek. hogy nem vették fel a tizenharmadik eonba. mérhetetlen fényességemben. az egyik háromszor-hatalmastól szen­ vedett el.tizenharmadik eon alatt teljesen egyedül. rápillantott min­ den archon a két nagy Háromszor-hatalmasnál. Ruhám világosságára pillantva meglátta rajta a neve Rejtélyét és ennek a Rejtélynek egész fényességét. amelyeket Authádésztól.

.

akkor a nagy 44 . Éppígy gyűlölte őt a nagy.Amikor PISTIS SOPHIA a tizenharmadik eonban volt. egyszer azt hallottam tőled. a harmadik Háromszor-hatalmas a tizenharmadik eonból. Háromszor-hatalmas Authádész is. meggyűlölték őt a tizenkét eonban lévő archonok. mivel ő akart uralkodni az egész tizenharmadik eonon és az alatta lévőkön. és azt mondta tanítványainak: . aki engedetlenségében nem sugározta ki ereje egész megtisztított részét. hogy hogy a tizenharmadik eon alatt találtál rá. amelvet a fénykincs világosságfüggönvében látott. hogy oda jusson. PISTIS S O P H I A TÖRTÉNETE PISTIS SOPHIA maga is a 24 kisugárzás egyike. láthatatlan test­ a magasba pillantott. akkor az történt. sem pedig a világossága tiszta részét nem adta le abban az időpontban. előlépett Mária. De ettől kezdve nem végezte már a tizenharma­ dik eon Rejtélyét. hanem annak a magasban lévő világosságnak hódolt.Uram. az alatta [PISTIS SOPHIA alatt] lévők. és így szólt: . Akkor miért nincsen az ő helyén? Mert azt mondod.30. hogy az Első Rejtély parancsára PlSTIS SOPHIA fénykincs függönyének világosságát és arra vágyott. hanem a magasba akart feljutni és őfölöttük lenni. Amikor aztán a tizenkét eon archonjai nagyon haragudtak PlSTIS SOPHIÁRA. mert már nem az ő Rejtélyeiket teljesítette. Amikor folvtatottan a magasban lévő helyet dicsérte. és rettenetesen gyűlölték őt. Erre azonban nem volt képes. aki fölöttük volt. Jézus válaszolt. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. így meglátta a véreivel. amikor az archonok adják le a tisztájukat. Ezért haragudtak rá és gyűlölték őt. a nagy Láthatatlan 24 kisugárzásával.

mert PlSTIS volt őnáluk. meg a benne lévő anyagból [saját magából] teremtett egy csomó más. hogy lenézzen az alsó körzetek felé. Aztán az történt az Első Parancsolat utasítására. Ekkor pedig Authádész kisugárzott [teremtett] önmagából egy orosz­ lánarcú nagy erőt. mely magasabban hogy elrabolják az erejét. állandóan búsult. hogy a nagy Három­ szor-hatalmas Authádész. És gyűlölték őt az archonok. melyek fölöttük voltak. s arra csábította. üldöz­ ni kezdte PISTIS SOPHIÁT a tizenharmadik eonban.Háromszor-hatalmas Authádész is melléjük szegődött (akiről az előbb beszéltem nektek). és a fényt kereste. És gyűlölték őt az eonok kapuinak Őrei is. mivel PISTIS SOPHIA azt ter­ vezte. a káosz területére. amelyet látott. SOPHIA SOPHIÁRA. s ő is haragudott PlSTIS őt. hogy onnan leselkedjenek és támadjanak PISTIS SOPHIÁRA. majd pedig oda akarjon jutni. s mert ezenkívül abbahagyta az ő Rejtélyeiknek az elvégzését. s így ott lehessen majd a világosságát elrabolni. Ezeket leküldte a lenti körzetekbe. és nagyon gyűlölte a világossághoz akart menni. amelyek továbbra is megmaradtak az ő Rejtélyeikben. hogy a magasságokhoz megy fel. anyagi. 45 . s ott Authádész oroszlánfejű világosságere­ jét pillantsa meg. a Három Háromszor-hatalmasak egyike. nagyon hatalmas lényt.

Ettől SOPHIA nagyon gyenge lett. és meglátta annak a vilá­ gosságerejét a lenti körzetekben. 0 pedig leszállt a tizenkét eonból is egészen a káosz körzeteibe. hanem azt hitte. Nem tudta. FEJEZET Erre az történt. hogy azokkal sikerüljön felmenni a Világosságok Világosságához a magasságok magasságaiba. És azt gondolta: leszállok oda pártársam nélkül. A káoszban ebből egy oroszlánfejű archon keletkezett. hogy abból a világosság­ ból származik. másik fele sötét: ez Jaldabaóth. Ekkor üldözték őt az eonok archonjai és haragudtak rá. 46 . Ezzel a gondolattal ment le a helyéről a tizenharmadik eonból a tizen­ két eonhoz. mivel dicsőségre pályázott. Erre azonnal körülfogták őt Authádész anyagi lényei. magamhoz veszem azt a fényt és csinálok belőle magamnak fényeonokat. akiről gyakran beszéltem nektek. melynek egyik fele tüzes.31. hogy magához vegye. s amely a fénykincs függönvéből való. erő továbbra is állandóan magához vette a fényerőt a Authádész minden anyagi ereje körülzárta SOPHIÁT mialatt és zaklatta őt. anvagát pedig a káoszhoz taszí­ tották. amelyet először a magasságban pillantott meg. és az orosz­ lánfejű nagy világosságerő elnyelte a Kiszűrte SOPHIA SOPHIÁBAN lévő világosságerőket. hogy ez a Háromszor-hatal­ mas Authádész világosságereje. hogy PlSTIS SOPHIA lefelé nézett. odalépett az oroszlánfejű világosságerőhöz. Ezen felül az oroszlánfejű fény­ SOPHIÁBÓL. világosságát és elnyelte.

Elkövetett bűnöm így nyilvánvaló neked. amiben hittem. Lenéztem az alsó területekre. ó Világosság. mert azt hittem. és a magasba néztem fel. hogy a fény. 0. segítségemre siessen. s amelyben hitt. és azt gondoltam: lemegyek arra a helyre.32. amelyet kezdetben látott. hogy az oroszlánfejű erő a tiéd. tudod. 2. A teremtmények ekkor felbátorodtak és rám rohantak. Világosságok Világossága. FEJEZET PISTIS SOPHIA hangosan kiáltott a világosságok világosságához. ó. hangom azonban nem hatolt ki a sötét­ ségből. mert Authádész minden teremténye szorult helyzetbe hozott engem. tudták. hogy én ártatlanul cselekedtem. 47 . És segítségért kiáltottam. elvették tőlem. láttam ott egy világosságot. Alaptalanul gyűlöltek engem. hogy azok nem jönnek a segítségemre. akiben kezdettől fogva hittem. És mentem. Amikor pedig Authádész teremt­ ményei látták az eonok archonjainak kárörömét. mert gonosz gondolatok folytak belém! 2. Igazság Világossága. hall­ gasd meg most. melyet én nem őtőlük vettem. és a világossá­ got. holott én velük semmi rosszat sem tettem. láttam az eonok minden archonját lenézni rám és kinevetni engem. és az oroszlánfejű erő elra­ bolta a bennem lévő világosságomat. És a magasba pillantottam. 3. és nem tudtam elmenekülni és visszatérni az én területemre. s magamhoz veszem azt a világosságot. a vezeklésemet! Ments meg. 5. De a sötétségbe kerültem a káoszban lent. ó Világosság. Most pedig. És töredelmességének a következő sza­ vakkal adott kifejezést: 1.

13. mert nagy a te irgalmad. ó. a Lát­ hatatlanoktól és Bárbelo nagy alkotásaitól. akkor hallgass meg engem igazán és ments meg. Ments ki e sötétség anyagából. Világosságok Világossága. És minden archon és eon gúnyolt engem. hogy ez az oroszlánfejű erő elnyelje egész erőmet! Ne hagyd. ahol a szégyen borít engem. hogy ez a sötétség lehúzzon engem. Én azonban pillantásomat hozzád emeltem a magasságba. Ha lennél oly jó. A te világosságod utánzata miatt idegenedtem el testvéreimtől. mert az ő eonjában voltam. hogy sugározza ki alkotása erejét. amelvek gonoszságokkal szorongatnak engem! 15. és eljönnél most megmenteni engem. s ne hagyd. 11. ne hagyd nélkülöznöm az én világosságomat! 7. és nem szolgáltam az ő Rejtélyét. hogy erőmet a káosz betemesse! 48 . siránkoztam és a világosságot kerestem. 14. Eljött rám Authádész haragja. Uram. ó. Én pedig ott voltam. Világosság. 9. melyet a magasságban láttam. aki nem teljesítette a parancsodat. mert forrón vágyakozva a te lakhelvedet kerestem. és hittem benned. Haragszik rám. Ne hagyj a szükségben. És az eonok kapuőrei kerestek engem.6. ó. erők világossága. kigúnyoltak engem. a te világosságod miatt kerültem e szorult helyzetbe. 12. Ez történt velem. Uram. és akik a Rejtélyrendjeik­ ben maradtak. megváltassak Authádész teremtményeitől. hogy el ne merítsenek benne tel­ jesen. Ne hagyd. Most viszont a káosz sötétségében vagyok leverten. Mert miattad. 10. mert a te világosságodban kez­ dettől fogva hittem! 0.

s teremtményei a megaláztatásomat szenvedéssel toldot­ ták meg. A saját bosszújukat ereszd rájuk. ha nem a te parancsodra lennék megalázva! 26. hogy eljön-e küzdeni értem. és erőt ad nekem. hogy ezt a gonoszságot magától tette. Járj el velük tetszésed szerint. ó Világosságok Világossága. Hallgass meg. mert balzsam a te kegyelmed! Pillants le reám a te Világosságod nagy irgalmával! 15. 21. És ami­ kor az erőmet kerestem. Válts meg az archonok miatt is. Vártam pár­ társamat. s a teremt­ ményeit mostantól kezdve ne hagyd az ő helyeikre jutni. hogy tehetetlen lenne velem szemben. 22. mert isme­ red szorult helyzetemet és kínomat és erőm szükségét. Mert amikor te a parancsolatoddal megaláztál. Most pedig. sötétséget adtak nekem. melyet elvettek tőlem! Akik ezt tették velem. Zárd ki őket az ő istenük. Maguk gabalyodjanak bele. 49 . hogy ne juthassanak vissza az ő Authádészük területére! 23. a sötétség és az anyag. Hallgasd meg hamar az imádságomat. világosság. Vártam. s ítéleted ragadja meg őket! 25. akik gyűlölnek engem. őket magukat buktassa el. de nem jött. mert nagyon kínlódom! 18. 20.16. hogy jön. hagyd elbukni őket. Authádészük területéről. Bosszuld meg rajtuk. ó. nem tudván. azok nyilvánvalók előtted. anvagot adtak nekem. Ne fordítsd el az orcádat tőlem. annál inkább üldöztek engem. de nem találtam őt. Hadd maradjanak a sötétségben és ne lássák meg a világosságot! Tedd. mert istentelen és arcátlan az ő istenük. hogy mindig a káoszt lássák és a mennyeket sohasem! 24. Erőm kipillantott a káosz és sötétség közepéből. aki azt hitte. amit Authádész teremtményei hoztak rám. és mentsd meg az erőmet! 19. Amikor a világosságot kerestem.

ott fognak időzni. ó. a dicsőségben. Mert Isten megmenti a lelkeket minden anyagokból. dicsőítem a te nevedet. akik a Rejtélyeket megkapják. hogy azokhoz számítsanak. 29. Mert elvették tőlem az én világosságomat. És ne hagyd azokhoz számítani őket. akik megtisztítják magukat és a világosságukat. És egy város készül a világosságban. És eredeti erőm kezd kimerülni bennem. Világosságerőt vettek el tőlem. ne hagyd őket feljutni a tizenharmadik eonhoz az igazságosság területére. minden eonok Urát. így hát. és minden megmentett lélek ott fog lakni és azt örökli. úgy hogy a világosságban hamar Rejtélyeket kapja­ nak. 50 .27. és nem hagyja meg őket tisztátalanoknak. És azoknak a lelkei. hogy bennetek lévő lelketek ereje éljen! 33. 34. Világosság. 35. Mivel ebbe a helyzetbe juttattak engem. ami bennük van. és újra zaklattak. Világosság. Dicsérő himnuszom tetsszen meg neked. és hiányolom az én világosságomat. mihelyt azok mond­ ják ki. aki benned és velem van. akik sietnek megbánni. 36. Világosság. ó. Dicsérjék hát minden anyagok lelkei. és minden. Örüljön minden anyag. Keressétek a világosságot. és akik a Rejtélyeket az Ö nevében kapták. hogy minden ben­ nem lévő fényemet elvegyék. 30. ó. mint vala­ mi kitűnő Rejtély. 28. És ne hagyd. mely bevezet a világosság kapuin. s akik ennek a világosságát megtisztítják. Mert a világosság meghallgatta az anyagokat. 32. akik töredelmesek. 31.

mely velem van. erők Istene! 7. Mária lépett elő újra. hatalmasak a vesztemre törők. erőknek Ura! Ne pironkodjanak miattam. ami történt vele. Mert teéretted viselek gyalázatot. te tudod az én balgatagságomat. és anyám fiai előtt jövevénnyé. akik tebenned remélnek. kiszáradt a torkom. Amit nem ragadtam el. bűne megbánásával kapcsolatban. mert a vizek a lelkemig hatottak! 2. akik ellenségeim alaptalanul. ó Uram. Engedj felszólalni PlSTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA első esdeklése alkalmából. amikor bűnét megbánta. 0. Uram. Ne szégyenüljenek meg miattam. Elfáradtam a kiáltásban. hol meg nem állhatok. felébresztett engem. Izraelnek Istene. és az én bűneim nyilván vannak előtted. és hallok az én világosságerőmmel. FEJEZET Ezek után azt mondta Jézus a tanítványainak: . és így szólt: . 3. Az Abisszusz mély sarába estem be.Uram. az hallja. akik ok nélkül gyűlölnek engem. és mindent megmondott. Szabadíts meg engemet. Atyámfiai előtt idegenné lettem. 5. 6. fene­ ketlen tengerbe jutottam. ó Isten.33. 4. Isten. A te szellemed. 51 . 8. várván Istenemet. A te világosságerőd erről prófétált egykor Dávid által a 69.Ezt a magasztalást mondta akinek van füle. és az áradat elborít engem. akik téged keresnek. az én világosságban-lakómnak vannak fülei. Többen vannak fejem hajszálainál. Nos. azt követelik tőlem. Szemeim elbágyadtak. és borítja pironság az én orcámat. zsoltárban: 1.

mert szorong az én lelkem! 18. 22. és váltsd meg azt! 19. Uram. de nem találtam. Hallgass meg engem. hogy el ne süllyedjek.9. jókedvednek idején a te kegyelmednek sokaságához képest hallgass meg engem a te megszabadító hűségeddel! 14. megtorlás és bosszúságuk. A kapuban ülők rólam fecsegnek. s az is gyalázatomra vált. vigasztalókra. Tedd az ő derekukat mindenkorra roskataggá! 24. és szomjúságomban ecettel itattak. 20. 23. mert balzsam a te kegyelmességed! A te irgalmasságodnak sokasága szerint tekints reám! 17. Lelkemmel pedig hozzád imádkozom. Böjtöléssel gyötörtem a lelkemet. hallgass meg engem. Ments ki engem az iszapból. az én gyalá­ zatomat. Gyászruhát öltöttem. Sőt ételemben mérget adtak nekem. Vártam a részvétre. Uram. őrizd meg az én lelkemet. Legyen az ő asztaluk előttük csapdájuk. Jól ismered minden szorongatómat. a te gyalá­ zóidnak gyalázásai hullanak reám. 21. 11. és el ne nyeljen az örvény. 13. hadd szabadul­ jak meg gyűlölőimtől és a feneketlen vizekből! 15. ó. és a borozók rólam énekelnek. Ontsd ki a te haragodat reájuk. te tudod. szégyenemet és pirulásomat. és a veremnek szája be ne záruljon fölöttem! 16. és kigúnyoltak engem. Siess. de hiába. Mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Az én ellenségeimért szabadíts meg engem. Hogy el ne borítson a vizek árja. és a te haragodnak búsulása érje utol őket! 52 . 10. És ne rejtsd el orcádat a te szolgádtól. 12. A gyalázat megtörte a szívemet.

és a foglyokat nem veti meg. hogy a ti lelketek megelevenedjék! 33. és az igazak közé ne íras­ sanak! 29. és abban laknak majd. Én pedig nyomorult és szenvedő vagyok. ó. És ez kedvesebb lesz az Úr előtt a vidáman ugráló fiatal bikánál. Mert meghallgatja az Úr a szegényeket. azt üldözik. Legyen az ő palotájuk puszta. Dicsérem az Istennek nevét énekkel. és az ő hajlékukban ne legyen lakó! 26. és a tőled sújtottak fájdalmát szólják meg. Látják ezt majd a nyomorúságban lévők és örülnek. és a te igazságodra ne jussanak el! 28. Mert megmenti Isten a Siont. hogy ott lakozzanak és örököljék! 36. 34. és magasztalom hálaadással. óvjon meg engem! 30. Dicsérjék őt az egek és a föld. és megépíti Júdának városait. Keressétek Istent. Töröltessenek ki az élők könyvéből. Mert akit te megvertél. 53 . A te üdvösséged. akik szeretik az ő nevét. a tengerek és ami csak mozog azokban! 35. szedd össze bűneiket. Isten.25. 27. Álnokságra álnokságot halmoznak. 31. És az ő szolgáinak ivadékai öröklik azt. 32.

így szólt: . akiben hittem és kezdettől fogva bíztam. ennek az oroszlánfejű erőnek a kezé­ ből és az isteni Authádész teremtményeinek [kisugárzásainak] kezéből! 5. 35.PISTIS SOPHIA ekként folytatta dicsérő énekét második esdeklést mondván: 1.Nagyon jó. Világosságok Világossága. benned bíztam. és így szólt: . 54 . Szabadíts meg. FEJEZET Miután Mária a tanítványok körében ezeket mondta Jézusnak. A te világosságod ereje mentsen meg és vigyen engem a magasabb eonokhoz. Amikor Jézus ezt hallotta Máriától. 0. Segíts rajtam és ments meg a Rejtélyeid által. ó. te vagy a mindenben boldog teljesség.34. ó. akit minden nemzetség boldognak fog mondani. ne hagyj engem az időm beteljesüléséig a sötétségben! 2.Uram. Mert te vagy az. Világosság. Világosság. így szólt: . ez PISTIS SOPHIA megbánása Rejtélyének megoldása. FEJEZET Jézus folytatta. mert te meg fogsz váltani engem és elvezetsz a te eonjaid magasságába! 4. hajtsd hozzám füledet és válts meg! 3. Mária! Bőségesen áldott vagy te.

Szájam tele van dicsérettel. ó. ne hagyj el. mellyel taló énekkel a Világossághoz. Világosság. ó. 11. és az erőmet ellenőrizték. Világosság! 8. Győz­ zük le és vegyük el tőle a maradék világosságot is!" 12. Megteremtésem pillanatától kezdve hittem benned. Világosság. ó. Te vagy a Rejtélyem.6. és kezdettől fogva bíztam a világosságodban. Mert Authádész minden teremtménye elrabolta egész világosság­ erőmet és körülzárt engem. és ments ki az irgalmatlanok kezéből! 13. ó. Mialatt azt mondják egymásnak: „A Világosság elhagyta őt. PISTIS SOPHIA fordult magasz­ 55 . Világosság. És te magad sugároztál ki engem." Te vagy a megmentőm és megváltóm. essenek el és erőtlenedjenek el! Akik el akarják venni a világosságerőmet. Ezért. ne hagyj a káoszban időm teljesüléséig. azokat borítsa be a sötétség és essenek áldozatul a kimerülésnek! Ez tehát a második megbánás. Ezért tehát. Amikor pedig benned hittem. kigúnyoltak az eonok archonjai és azt mondták: „Abbahagyta a Rejtélyét. 9. Világosság! 10. ó. El akarták venni minden világosságomat. 7. Akik az erőmet akarják elrabolni. ne hagyj sorsomra! Fordulj hozzám. hogy mindenkor a te dicsőséged Rejté­ lyét zengjem.

Péter pedig felelt. azt mondta: . az lépjen elő és beszéljen. mit mondok az ő megbánásához! A te világosságerőd prófétált egykor Dávid által a 71. Istenem. Gondolkodásom mindig reád irányul. Mert te vagy az én reménységem. Reád támaszkodtam születésem óta.Értitek-e. annyit beszél. én bizodalmam gyermekségemtől fogva. anyámnak méhéből te vezettél ki engem. és így szólt Jézushoz: . szabadíts meg engem a bűnösnek kezéből.36. Légy erősségem és sziklaváram. mert nem hagy minket szóhoz jutni. 0. és ezt mondta Jézusnak: . nem állhatjuk ezt az asszonyt. mondd ki az ehhez a megbánáshoz illő gondo­ 56 . ne szégyenüljek meg soha! 2. tebenned bízom. PISTIS SOPHIA esdeklése Rejtélyének meg­ oldását. Én Istenem. Péter.Akiben szellemének [pneyma/pneuma] ereje felgerjed. A te igazságod szerint ments meg és szabadíts meg engem. hogy megérti az Én szavaimat. Most pedig látom az erődet benned. Jézus felelt. Uram. hajtsd hozzám füledet és tarts meg engem! 3. Uram. zsoltárban az ő megbánásáról: 1. hogy megérted latot testvéreid előtt.Uram. mert kőszálam és menedékem vagy te! 4. ó. 6. Akkor hát Péter. mit beszélek hozzátok? Ekkor előugrott Péter. FEJEZET Amikor Jézus így szólt a tanítványaihoz.Halljad. Uram Istenem. és így szólt tanítványainak: . ahová menekülhessek. a hamisnak és kegyetlennek markából! 5.

bizony mondom nektek: bőségesen teljessé teszlek titeket a Rejtélyekben a legbelsőbb Rejtélyeitől a legkülsőbb Rejtélyeiig. Ne vess el engem az én vénségemnek idején. és akik lelkemre törnek. mondván: 11. 8. minden napon a te dicsőségedet zengem. FEJEZET És a Megváltó válaszolt. hogy mint szellemi [pneuma­ tikus] embereket a plerómában tökéleteseknek nevezzenek titeket. siess a segítségemre! 13. Szégyenüljenek meg. ó. Bizony. mert ezeket a rejtélyeket megnyilvánítot­ tam nektek. ez az ő megbánásának megoldása. Péter. ne hagyj el engem! 10. PISTIS SOPHIA által kifejezett második megbánás meg­ 37. Eltökélek titeket a szellemmel [pneumával]. együtt tanácskoznak. Boldogok vagytok ti minden emberek előtt a földön. Uram. Az Isten elhagyta őt! Kergessétek és fogjátok meg. te vagy a megváltóm. mert nincs aló megszabadítsa! 12. 57 . Megtelik szájam dicséreteddel. mikor elhuny az én lelkem.7. akik vesztemre törnek! Ez tehát a oldása. 9. Mert rosszat beszélnek rólam ellenségeim. és enyésszenek el akik lelkemet rágalmazzák! Borítsa szégyen és gyalázat azokat. így szólván Péterhez: .)ól van. Én Istenem. de te vagy az én erős bizodal­ mam. Mintegy csudává lettem sokaknak.

azok a magasság világosságában is befogadtassanak. De hallgassátok meg a és így szólt: 1. azok Atyám birodalmából is kitaszíttassanak. hogy akiket a földön befogadtok. melyet elvettek! És az erőre éhezem. erők világossága. mert hiányzik az én világos­ ságom. Harmadik esdeklésével folytatta töredelmesen. akik el akarják venni tőlem a világosságomat! Térjenek be a káoszba és szégyenüljenek meg. akik szorongatnak engem. 58 . 0. ó. mondván: Legyőztük őt. Akik azonban a világosságot keresik. és akiket a földön nem fogadtok be. Világosság. tarts meg és válts meg engem! 2. minden rejtélyben Atyám területeiről és az Első Rejtély minden terü­ letéről. 0. te vagy a megváltóm és megmentőm. ó. Ments meg most tehát.Bizony. mindig azt kiáltsák: „Éljen a Rejtély!" 5. Világosság! PISTIS SOPHIA minden bűnbánó énekét. És akik a te Rejtélyedre vágynak. 4. Hamar váljanak sötétséggé. Hamar szabadíts meg ebből a káoszból. bizony mondom nektek: részesítelek titeket minden Rejtély­ ben. Kerüljenek szükségbe és sötétségbe. akik az erőmet akarják elrabolni! 3. amit elraboltak tőlem. azok örüljenek és ujjongjanak. Világosság.

és így szólt: .38. akik a lelkemre törnek! 3. a te világosságerőd egykor Dávid által prófétált a 70. 59 .Boldog. sírva azt mondta: . Isten. Hátráljanak meg és szégyenüljenek meg. Nos. Mielőtt Jézus befejezte volna. és mondja ki a esdekléséhez illő gondolatot. mert irgalmasságot nyer. Uram. Én pedig szegény és nyomorult vagyok: siess hozzám. ó. ó.Ez PISTIS SOPHIA harmadik bűnbánó éneke.PISTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA esdeldése gondolatának megoldását. akik a te üdvösségedet szeretik: Éljen az Isten! 5. akik keresnek téged! És ezt mondják majd szüntelen. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta a tanítványainak. Hirdesd ki tehát . hogy: kitűnő. aki alázatos. Márta. és mély alázattal. az én segítségemre siess! 2. segedelmem és szabadítóm vagy te Uram: ne késlekedj! Ezt jelenti tehát a PISTIS SOPHIA harmadik vezeklő éneke. Uram. De örüljenek és örvendezzenek majd benned mindazok. az én szabadításomra. lépjen elő. így szólt: . akik azzal gúnyolnak. így szólt Jézushoz a tanítványok körében: bűnbánó énekét illetően. leborult a lábai előtt. Jézus pedig megfogta Márta kezét. zsoltárban: 1. amikor a mennyeket dicséri. Akiben felébredt az PISTIS SOPHIA ismeretre alkalmas szelleme. Márta pedig válaszolván. te boldog vagy. Isten. megcsókolta azokat. előlépett Márta. hagyj magyarázatot adnom a SOPHIA PISTIS esdeldéséhez.Uram irgalmazz és szánj meg. nagyszerű! 4. Szégyenüljenek meg és piruljanak.

PISTIS SOPHIA a negyedik esdekléssel folvtatta. hogy elrabolják a maradék világosságát. Mert az én időm szellőként illant el.A világosság helyett káosszal töltötték meg őt. hallgasd meg a panaszomat. amikor engem kínoznak! Hamar ments meg ebben az órában. 0. Furcsa [idiotikus.39. Anvágom verejtékét és anvagi szemeim félénk könnyeit megettem. így szólt: . amikor hozzád könyörgök! 3. 4. A Rejtélyt. A következő vezeklő éneket mondta tehát: 1. nehogy szorongatóim azokat is elvegyék tőlem. mely belső világosság nélkül lakozik az anvagban. melyeket Authádész a káoszhoz küldött. amelyre építek. elfelejtettem [elhanyagoltam]. mely anyagi testben lakik belső világosságerő nélkül. s mulandó anyag lettem. FEJEZET Amikor Jézus ezeket hallotta Mártától. És szolgalénv [dékán] lettem. aki magányosan lóg a levegőben. 6. 5. melvet azelőtt teljesíteni szoktam. . 60 . istentelen]. Márta. és hagyd eljutni a hangomat a te lakóhelyedhez! 2. Authádész teremtményei beszorítottak engem. és társpárom azt mondta magának: 9. és szép. A félelem zsibongása és Authádész erőszakossága miatt bennem az erő megcsappant. Ellenségszellemmé [antimimon pneuma] lettem. Ne rejtsd el fényorcádat előlem.Kitűnő. Jézus folytatta a beszélgetést. Elrabolták a világosságomat és az erőm kiszáradt. démonszerű lény lettem. 8. és így szólt tanítványaihoz: . mielőtt másodszor is megkínozta őt az oroszlán kinézetű erő és az anyagi teremtmények. Világosság. hanem védj meg. 7.

a te parancsolatod szerint és a te parancsodra. 20. Akkor pedig az anyagi eonok minden archonja félni fog a te vilá­ gosságodtól. Mert a te Megváltóid keresik az én lelkem erejét. Mert a Világosság lepillantott az ő fénymagasságából. az örök világosság vagy. mivel a szám teljes lett. Uram. ó. az egeket fogja magasztalni. és lesüllyedtem. 21. hogy azoknak a bűnbánó énekére nézzen. Az én erőm megkristályosodott bennem. A nem pedig. 18. Ez tehát a Rejtély. és a Rejtélyét az erőbe fektesse. Világosság. 14. Hogy a megbéklyózottak sóhajtozását meghallgassa. akik a lenti területeken vannak. és a lélekerőt megváltsa kötöttségétől. Amit nyomoromban rám parancsoltál. mint a káosznak egy ereje. 13. Hogy a világosság az ő nevét a lélekbe. és hazavitelre keresed a szorongatottakat. hogy itt vagyok. Most tehát. A te parancsolatod küldött le. 19. Megnyilvánította az ő Rejtélyét. hogy az anyaga is megmentessék. ó. 15. És a tizenharmadik anyag-eon minden kisugárzása rettegni fog a te fényrejtélyed előtt. mely példa lesz a jövendő nemzedékeknek. kelj fel. Eljött az időm. az teljesült. 12. amikor erőmet és lelkemet újra keresed. 61 . amelyet elhatároztál. hogy keresni fogsz engem. 17. 11. És ez az az idő. Világosság. Te azonban. keresd az erőmet és a bennem lévő lelket. Mert az Úr keresni fogja a lélekerőtöket. És a te határozatod. mely akkor születik.10. Ezek jöttek rám. hogy mások magukra ölthessék az ő [meg­ tisztított] tiszta világosságukat. 16. Le fog pillan­ tani az egész anyagra. És nem hagyja figyelmen kívül a megbánásukat.

4. mint a fű az én szívem. Uram. üszkösök. Jézus így szólt Jánoshoz: . hallgasd meg az én imádságomat. hajtsd hozzám a te füledet. mikor kiáltok. mint a magányos madár a háztetőn. olyanná lettem. zsoltárban: 1. megcsókolta Jézus keb­ lét [imádta Jézus szívét] és így szólt: . PlSTIS SOPHIÁNAIC PISTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA negyedik esdeklése. és kiáltásom jusson tehoz­ zád! 2.Megparancsolom és megengedem neked énekének magyarázatát. 6. mint valami tűzhely. Virrasztok és olyan vagyok. mint kuvik a romokon. Amikor Jézus ezeket mondta. Ne rejtsd el a te orcádat tőlem. így szólt: . mert kenyerem megevéséről megfeledkeztem.40. Hasonló vagyok a pusztai csókához. Mert elenyésznek az én napjaim. FEJEZET Midőn pedig Jézus ezt mondta tanítványainak. Most pedig aki megérti.Ez meg. 7. János válaszolt.Uram és Megváltóm.Uram. Nyögésemnek szavától csontom a húsomhoz ragadt. az értse PlSTIS SOPHIA negyedik esdeklésének esdeklő ezt az esdeklését illetően a te Dávidban lévő világosságerőd prófétált a 102. és így szólt: . mikor szorongatnak engem. mint a füst. 62 . adj engedélyt nekem megoldására. 5. és csontjaim. hamar hallgass meg engem! 3. Letaroltatott és megszáradt. előlépett János.

De te. és elfogadják az országukat. Bizony a hamut eszem kenyér gyanánt. Mert alátekintett az ő szentségének magaslatáról. és a teremtendő nép dicsérni fogja az Urat. hogy meghallja a foglyoknak nyögését. mert eljött a megszabott idő. Mivelhogy az Úr megépíti a Siont. csúfolóim neve­ met szitkozódásnak használják. örökké királyi székedben ülsz. 19. és hogy feloldozza a meg­ ölteknek fiait.8. 18. És a pogányok félik az Úrnak nevét. magam pedig. 16. 12. A te felindulásod és búsulásod miatt: mert felemeltél engem. és megláttatja magát az ő dicsőségében. 20. Uram. megszá­ radtam. és a te neved nem­ zetségről nemzetségre áll. 15. és azoknak imádságát meg nem vetette. és földhöz vertél engem. és italom a könnyekkel vegyült. 11. mint a fű. tisztelőim meg könyörögve buzdítanak. Napjaim árnyéka megnyúlt. Te kelj fel. Minden napon gyaláznak engem az ellenségeim. és e földnek minden királya is a te dicsőségedet. 63 . 10. Odafordult a gyámoltalanok imádsága felé. Mert kedvelik a te szolgáid annak köveit. a mennyekből a földre nézett le az Úr. 13. 9. Ez megírattatik a következő nemzedéknek. könyörülj a Sionon! Mert ideje hogy könyörülj rajta. 14. 17.

Hogy hirdessék a Sionon az Úrnak nevét. Jézus pedig folytatta beszédét. És az Első Rejtélv parancsa. aki a világosságban fogsz ural­ kodni. PlSTIS SOPHIA esdeklésének. A mennvekben dicsőítettelek. az esdeklésemre! 3. hogy mentsem ki a káoszból. és az ő dicséretét Jeru­ zsálemben. dicsérlek a magasságban és a káosz helyein! 2. 64 . hogy vezettessék ki a káoszból. Erőm ugyanis sötétséggel telt meg. tanítványai között. Dicsérlek a himnuszaimmal. Uram. János.Kitűnő. te tiszta [szűzies]. még nem ért el engem. Imádkozó könyörgését. dicsőítő himnuszom a káoszban is érjen el tégedet. s felkiáltott. Figyelj fel. Világosság. Az történt.21. még nem fejezte be teljesen. azt mondta Jézus neki: . hogy Authádész teremtményei a káoszban ismét rárontottak PISTIS SOPHIÁRA. üdvösségem világossága. ötödik esdeklését kifejezvén: 1. 41. és el akarták rabolni egész világosságát. hogy Authádész minden anyagi teremtménye szorult hely­ zetbe hozta őt. Ez a magyarázata. FEJEZET Amikor János ezeket a szavakat intézte Jézushoz. és így szólt a tanítványokhoz: .Újra az történt. 0. és világosságom a káoszhoz süllyedt. ó.

Vagy a te nevedet inkább a káosznak olyan anyagában hirdetik majd. mint az anyagi testek. És még nem semmisültem meg teljesen. Amikor pedig a magasságba tekintettem a világossághoz. ó. sötétségekbe és anyagba. Jöjjön el rám a te világosságod! 15. Én azonban megbecsültelek. Világosságom megcsappant bennem s a maradék világosságommal felkiáltottam a világossághoz. s karjaimat feléd tártam. Olyan lettem. azután letekintettem a fényerőhöz a káoszban. 0. melyek halottak és erőtlenek. végre befejezed-e a te törvényedet a káoszban? És a Megváltók. akiket te nem mentettél meg. s a te parancsodra mentek tönkre. 65 . akik a te törvényed szerint eljönnek. 5. 9. 7. felálltam és lementem. és eljönnek-e. és én gyászolom a világossá­ got megteremtésemtől fogva. amelyben te nem lépsz fel tisztítóan? 13. melvektől megvonták az erőt. hogy eldobják őket a káoszban. 8. 14. Mert elvették az én világosságomat. Magam is olyan lettem. mint a káosz archonjai. amit akartál. A szellemed eltávolodott és elhagyott engem. Meggyűlöltek engem és visszahúzódtak tőlem. Olyan lettem. felkelnek-e a sötétség­ ben. Ezért helyeztek engem az alsó sötétségbe. Világosság. aki megmentené őket. akik leszálltak az alsó sötétségekbe. és esdeldésem elér tehozzád a magasságban. melyeknek senki­ jük sincsen a mennyekben. Hirdetik-e majd a te neved Rejtélyét a káoszban? 12. 6. A te parancsodra nem segítettek nekem az én eonom kisugárzásai. és mindent. 10. Rám sújtottad törvényedet. Világosság. mint az anyagosodott lények. hogy a te tanítványaid legyenek? 11.4.

az lépjen elő. te áldott. És körülvettek. 17. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. és az ijedelmek. A te törvényed miatt pedig a teremtménytársaim nem segíthettek nekem.Halljad. az hallja. Fülöp. Mert a PISTIS SOPHIA szellem gyakran buzgólkodott bennem. így szólt: . engem bíztál-e meg egyedül azzal. ha én vagyok minden beszédnek a feljegyzője. De nem tudok előlépni. mint a vizek. hogy beszélhessek veled. egész idő alatt szorítottak engem.mert ő volt Jézus minden szavának feljegyzője szólalt meg: . Veled együtt 66 . mialatt Authádész minden anyagi teremtménye továbbra is 42. és mindent felírjak amit mondunk és teszünk? Nem adtál alkal­ mat nekem PISTIS SOPHIA esdeklése rejtélyeinek a magyarázatára. és letette a kezében tartott könyvet . megzavartak engem. így szólt hozzá: . melyeket nekem elren­ deltél. SOPHIA ötödik bűnbánó éneke. És nem engedted. hogy társpárom megszabadítson szükségemből.Akinek van füle. Ez tehát PlSTlS támadta őt. szabad lett és erősen ösztönzött engem az előlépésre. hogy a világról gondos­ kodjak. Amikor Jézus meghallgatta Fülöpöt.Uram. és így Jézusnak ezen szavai után Fülöp sietett elő. És akiben a szellem felbuzdul. és a bűnbánatának magyarázására.16. és adja meg PISTIS SOPHIA ötödik esdeklése gondolatának magyarázatát. 18. melyet a káoszban mondott. A te törvényed jött rám.

Ekkor újra Mária lépett elő. Fülöp.Tamást és Mátét bízta meg az Első Rejtély minden beszédem és tettem feljegyzésével. az általad felírandó beszédek száma még nem telt be. minden dolognak a felírásával. Tamás és Máté. hogy „akinek van füle. Fülöpnek azt mondtad: „Te.Uram. Ha betelik. hogy tanúbizonyságot tegyetek a mennyei birodalom dolgairól. az én fényben-lakómnak van füle. Megértettem." A három tanú Fülöp. ez az ige magyarázata. Meghallgatsz-e engem. hogy azokról tanúskodj. hárman vagytok. Tamás és Máté.Akinek van füle. és hirdesd amit akarsz. amit mondtál. Mária. és mindent. akkor lépj elő." Halld. hogy magyarázatot adjak azokkal kapcsolatban. hogy kihirdessem e szavak jelentését: Az ez. 67 . 43. amiről világosságerőd Mózes által prófétált: „Két vagy három tanú rögzítsen le mindent. FEJEZET E szavak után Jézus így szólt a tanítványokhoz: . Mostantól kezdve mindhárman írjátok a beszédeimet és tetteimet. és az én erőmmel kész vagyok hallani. amit láttok majd. az hallja". középre állt Fülöp mellé. és így szólt Jézushoz: . amiket mondtál nekünk? Azt mondtad. Most azonban te lépj elő. az hallja. és hirdesd ki PISTIS SOPHIA ötödik esdeklésének magyarázatát. akiket az Első Rejtély megbízott a vilá­ gosságországról szóló beszédek feljegyzésével. Ezek hallatán Jézus azt mondta: . amit láttok majd. Ami téged illet.Kitűnő.

kiáltalak téged. Jusson elődbe imádságom. Avagy a holtakkal teszel-é csodát? Felkelnek-é vajon az árnyak. 7. Ezt illetően a te erőd Dávid által prófétált a 88. olyan vagyok mint az ereje­ vesztett ember. akikre többé nem emlékezel. utálattá tettél előttük engem. zsoltárban: 1. Fülöp válaszolt. és megmondhatod. és így szólt Jézushoz: . 2. amelyeket a világosságbirodalomról fel kell írnod.Uram. hogy dicsérjenek téged? 11. Fel! 8. Most pedig hirdesd ki megoldását. Hasonlatossá lettem a sírbaszállóhoz. mindennap. mert elszakaszttattak a te kezedtől. 9. éjjel-nappal kiáltok neked. míg be nem telik a részed száma mindazon szavakból. és jegyezd fel minden beszédemet. szabadításomnak Istene.Azután ülj le. Uram. mint a megöltek. akik odadob­ va. akinek nincsen segítője. hozzád terjengetem kezeimet. és életem a Seholig [halot­ tak birodalmáig] jutott. 10. A te haragod reám nehezedett. Szemem megsenyvedett a nyomorúság miatt. amit a szellemed megért. 6. hallgasd meg magyarázatomat az ő bűnbánatával kapcsolat­ ban. és minden vajúdásoddal nyomtál engem. 4. hajtsad füled az én kiáltozásomra! 3. sírokban alszanak. Uram. Mély sírba vetettek engem. Hirdetik-e a koporsókban a te nevedet? PISTIS SOPHIA ötödik esdeklő énekének a 68 . Aztán előléphetsz. Mert betelt a lelkem nyomorúságokkal. Nem én hagytam el őket. hanem ők engem. 5. Elszakasztottad ismerőseimet tőlem. A szabadok a holtak között olyanok. a halál sötétségeibe és árnyai közé.

Mert nyomorult és holteleven vagyok ifjúságomtól kezdve. amikor a káoszban szorongattatott.12. Ne fordítsd hát el az orcádat éntőlem. Jer azonban. mint a vizek. Téged dicsértelek. amit engem tenni látsz.Ekkor PISTIS SOPHIA könyörgött a világossághoz. megaláztattam. hogy elhagyta a helyét és lement a sötétséghez. És a világosság megbocsátotta a bűnét. 14. a legmélységesebb sötétségben. 17. Ez tehát PISTIS SOPHIA ötödik esdeklése Rejtélyének a magyarázata. » 69 . és így szólt a tanítványaihoz: . Általmentek rajtam a te búsulásaid. Uram. ülj le újra. roskadozom. és írd fel a te részedet minden beszédemből és mindenből. FEJEZET Amikor Jézus ezt hallotta Fülöptől. Kifejezte tehát hatodik esdeklését: 1. 18. ismerősöm: a sötétség. így szólt: . 44. szeretett Fülöp. De én hozzád rimánkodom. és jó reggel eledbe jut az én imádságom. Jézus folytatta beszédét.Nagyon jó. egész nap. a te szorongatásaid elemésztettek engem. Vagy megtudhatják-e a te igazságodat olyan földön. ó Világosság. ha fel­ emelkedtem. 16 Viselem a te rettentéseidet. Elszakasztottál tőlem barátot és rokont. Körülvettek engem. 15. amelyről meg­ feledkeztél? 13. Fülöp pedig azonnal leült és írni kezdett.

ó. és elhagysz. 8. az értse meg. A világosságban bízzon bennem minden erő. Világosság. amikor a káoszban volt. a te világító nevedért hittem benned. 7. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. Erőm mindig bízott a világos­ ságban. Az én erőm hitt a te Rejtélyedben. amikor a magasságban lévőkben volt. ha a magasság helyeire jutnak. 6. ó.Uram. 4. amikor a legmélységesebb sötétségben vagyok. Mert te vagy a megmentőm. és akkor is bízzanak abban. zsoltárban: 70 . Nos. és hagyd. akkor. PISTIS SOPHIA hatodik esdeklésével kapcsolatban a te világos­ ságerőd Dávid által prófétált egykor a 130. hogy világosságod figyel­ jen fel könyörgő hangomra! 3. Mivel elhagytam a helyemet és lementem a káoszhoz. 45. akkor nem állom meg a helyemet előtted.2. és mondta: . És minden erőket kiment majd a káoszból az én kihágásom miatt. A világosságban egy nagy. meg akkor is. Hallgassd meg a bűnbánatomat. és megvált minket. Világosság. mentő Rejtély van. akinek az értelme ránemesedett. Mert a világosság irgalmas. így szólt: .Megértitek-e a mondottak értelmét? András lépett elő. Ha megemlékezel a bűnömről. 5.

bizony mondom nektek: Ahol én leszek az én Atyám birodalmában. Uram. 5. Jézus ekkor azt mondta neki: . mert a te neved miatt bíztam benned. és bevezetlek minden ismeretbe [Gnózisba] a legbelsőbbtől a legkülsőbbig. a világosság minden Rejtélyében teljessé teszlek titeket. 6. Reménykedett a lelkem az Úrban reggeltől estig. megparancsolom. minden istenektől a démonokig. ott lesztek ti is velem.1. minden uralkodótól a szol­ gáikig.Kitűnő. mígnem a világosságuk utolsó tisztáját is le nem adták. Mert bőséges nála a kegyelem és a szabadítás. Uram! 2. Mihelyt pedig a tökéletesek száma teljes lett. és minden hatalomtól a tisztviselőildg. hogy „tökéleteseknek és a plerómában teljeseknek" neveztessetek. Bízzon Izrael az Úrban reggeltől estig! 7. a barmok és a hüllők teremtéséig. bizony mondom nektek. mint az őrök a reggelt. te áldott! Ezt jelenti az esdeklése. hogy addig marja a zsarnokokat. hogy idehozzanak minden zsarnok istenséget. A mélységből kiáltok hozzád. a Kimondhatatlantól a szélső sötétségig. amelyen a tökéletesek átmennek. 8. Bizony. kicsoda maradhat meg? 4. Ha a bűnöket számon tartod. És megparancsolom a bölcs tűznek. Hiszen tenálad van a bocsánat. Az én lelkem a te igédet várja. Meg is szabadítja ő Izraelt minden bűnétől. hogy a bűn (az össze­ keveredés) világát feloszlassák. a Világosságok Világosságától az anyagig. az emberek teremtésétől az állatok. Uram. 71 . András. Hallgasd meg az én szómat. jobban várta az Urat. Bizony. legyenek füleid figyelmetesek könyörgő szavamra! 3. ald világossága tisztáját nem adta ki. hogy féljenek.

akkor ezzel kapcsolatban a te világosságerőd Dávid által prófétált a 82. és ítélkezni fogsz a zsarnok istenek fölött. mi. újra nak-e.Megértitek-e. zsoltárban: Isten trónolni fog az Istenek gyülekezetében. a bűnnel kevert világ feloszlatásánál te egy világosságtrónon fogsz ülni. 46. Az Első Rejtély parancsa azonban még nem enged­ te meg bűnei megbocsátását. és a bölcs tűz addig fogja emészteni őket. hogy bűnei megbocsáttat- felvezetik-e őt a káoszból. hogy elfogadtatik-e a megbánása. és a magasság felé fordult. Erre 72 . míg le nem adják az utolsó csepp bennük lévő világosságot is" . a te tanítványaid. Amikor azt mondod. hogyan beszélek veletek? Mária azt mondta: . és nem volt szabad őt felvezetni a káoszból. pedig a jobbod felől. látni akarván. hogy a „keverék feloszlatásánál. kárörvendeztek. így szólt: . és ítélkezni fog az iste­ nek (bálványok) fölött. megértettem a te igédet.Igen. Jézus azt mondta neki: Jól mondtad. látni akarván. és így szólt: .Amikor PISTIS SOPHIA hatodik énekével esdekelt hibái megbocsátásáért. Mária. akik a világosságuk tisztáját nem sugározták ki. hogy a tizenkét eon minden archonja gúnyolja őt. hogy PISTIS SOPHIA bűnbánatát nem fogadták el. Uram. Amikor a magasság felé fordult. FEJEZET Jézus újra folytatta a beszédet. azt látta.Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak.

mutasd meg nekem a te utaidat. 0. Világosság! 8. Benned bízom. Ne hagyj megcsúfolni engem. 4. én világosságom! 2. 10. ó. A te neved Rejtélye kedvéért. Mert jóságos és igazságos a Világosság. 7. melyek az Authádész anvagi teremtményeitől való félelemben megcsappantak. és azokon meg­ menekülök! Mutasd meg a te pályáidat. és ne tűrd az engem gyűlölő tizenkét eon archonjainak kárörömét! 3. bocsásd meg súlyos kihágásomat! 73 . Uram. ó. Világosság. maradjanak a sötétségben. És erőimet. és ne legyen hasznuk az erőből. Erőim előtt pedig. Ezért meg fogja adni nekem az én utamat. hanem vétessék el tőlük. ó. hogy a megmentőm vagy! Benned fogok bízni mindig is. Vezess a te világosságodban. akik az ő örökségének és Rejtélyeinek területeire törekszenek. hozzád emeltem fel az én erőmet. Világosság. melyeket az irgalmatlanság elfogyasztott. az nem szégyenül meg. Világosság. az ő Gnózisára fogja megtanítani. ó.nagyon elszomorodott. Világosság. Mert a világosság minden ismerete megmenekülés és Rejtély mindazok számára. a parancs szerint a világosság fog világí­ tani. melyet kezdettől fogva tudatlanságban követtem el! De szabadíts meg a te nagy bűnbocsánat­ rejtélyed által a te jóságodért. Ügyelj a megmentésemre. Akik elrabolták az erőmet. és tudasd velem. Ne ródd fel nekem. 0. Mert aki benned bízik. 6. ó. hogy kiszabaduljak a káoszból! 5. a hibámat. amelyen megmenekülök a bűneimtől. ezt mondván: 1. s a mennyekhez kiáltott hetedik esdekléssel. 11. 9. Világosság. mert a te irgalmad örök.

A világosság mindenkinek erőt ád. Oltalmazd az erőmet. Lásd meg a szenvedésemet és szükségemet. 20. Meg fogja szabadítani lábai­ mat a sötétség béklyóitól. 13. És az ő ereje a vilá­ gosságkincset örökli. Eddig előre 74 . és így szólt: . Válts meg a bűnömtől és ebből a sötétségből! 18. Nézd. józan vagyok. értelmem szabadon van énbennem.Uram. nagyon józan. Mindenkor hittem a világosságban. 14. És megmutatja azoknak a világosságkincs helyének örökségét. mentsd meg az erőimet Authádész alkotásai­ tól. az legyen józan. 19. Világosság. ó. Világosság. Aid a világosságban bízik. Ezért. Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak.Nos. akik abban bíznak. mert a káoszban elvették tőlem a nevemet! 17. Minden teremtmény miatt a kínom és szükségem számos lett. melyek szorongatnak engem! . 15. ó. 22. 16 Őrizz meg. és az ő lelke a világosság helyein fog lakozni. akinek az értelme világos. amelyik neki tetszik. és ments meg. ó. annak azt a Rejtélyt adja. Az ő Rejté­ lyének nevét azoknak ajándékozzák. és bocsásd meg a vét­ kemet. mennyire gyűlöltek engem irigységből a tizenkét eon archonjai. Világosság. hogy ezeket megjelentetted nekünk. És bolondnak tartottak engem.12. aki hisz őbenne. mert benned hittem. és ments meg! Ne hagyj ebben a sötétség­ ben. Tamás lépett elő. mert rád vártam! 21. és ujjongok.

mert mindegyiket magam elé engedem. A te nevedért. Ifjúságomnak vétkeiről és tudatlanságban elkövetett bűneimről ne emlékezzél meg. Uram. nehogy megharagítsam őket. Uram. Kicsoda az. Vezess engem a te igazságodban és taníts engem. zsoltárban: 1. az irgalmasságodról és kegyelmedről. Uram. Uram. Útjaidat. mert sok az. aki téged vár. Emlékezzél meg. PISTIS SOPHIA esdeklésének magyará­ PISTIS SOPHIA hetedik megbánásának magyará­ zatával kapcsolatban: világosságerőd egykor Dávid próféta által beszélt a 75 . 9. Senki sem szégyenül meg. azért útbaigazítja a vétkezőket. 10. mert azok öröktől fogva vannak! 7. Benned bízom. 12. ne szégyenüljek meg. aki féli az Urat? Annak törvényt ad az útra. Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak. ne örüljenek rajtam ellensé­ geim. bocsásd meg bűnömet. Most tehát. ösvényeidre taníts meg engem! 5. 11. Igazságban járatja a szelídeket. mindennap várlak téged! 6. 25. 4.engedtem a testvéreimet. szégyenüljenek meg. ló és igaz az Úr. hogy megadja zatát. 3. amelyet választott. Uram! 8. akik szövetsé­ gét és bizonyságait megtartják. akik ok nélkül vétkeznek. ismertesd meg velem. mert te vagy az én szabadító Istenem. kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam. Uram. a te jóvoltodért. Hozzád emelem. a lelkemet! 2. és az ő útjaira tanítja meg az alá­ zatosokat.

15. Szemeim mindenkor az Úrra néznek. Izraelt minden bajából! Amikor Jézus ezeket hallotta Tamástól. Eláradtak szívemnek szorongásai. 14. Mentsd ki. és szövetségére oktatja őket. mert ő húzza ki lábamat a csapdából. azt mondta neki: . amit mondanak nektek és amit látni fogtok. Tamás. Ez PISTIS SOPHIA hetedik esdeklésének magyarázata. Lásd meg ellenségeimet. Megteltelek majd titeket a szellem egész világosságával és egész erejével. és a pneumában [a szellemi lélegzetben] megismerők lettetek.Kitűnő. hogy mostantól kezdve mindent megértsetek. amit mondok. 22. ó. Uram. 76 . kívülről bentig és bentről kintig. mert megsokasodtak és igazságtalan gyű­ lölséggel gyűlölnek engem! 20. Az ártatlanok és becsületesek hozzám szegődtek. mert árva és szegény vagyok! 17. Feltárja nevét az őt tisztelőknek. bizony mondom nektek: a föld minden nemzetsége boldognak mond majd titeket. és beszélni fogok veletek a menny minden dolgáról. Annak lelke megmarad a jóban. mert téged vár­ lak. hogy benned bíztam! 21. Ne szégyenüljek meg. Az Úr erőssége az őt félőknek. és magzatja örökli a földet. bocsásd meg minden bűnömet! 19. 16. Bizony. Isten. Még egy kis idő. Tekints reám és könyörülj rajtam. hogy kap­ tatok az én szellememből. Őrizd meg lelkemet és szabadíts meg engem. hogy én megnyilvánítottam nektek ezeket. nyomorúságaimból szabadíts meg engem! 18.13. Lásd meg szegénységemet és gyötrelmemet. mivel megértitek.

és azt mondta tanítványainak: . hogy ez a világosság az ő segítője. mivel azok nem hagyták abba a zaklatását. Amikor azonban észrevették. hogy erősen megtámadják. Az Első Rejtély parancsa azonban még nem lett teljesítve. Emiatt a nyolcadik esdeklésének adott kifejezést. Ekkor PISTIS SOPHIA nem ismerte fel. Amikor pedig Authádész anyagi teremtmé­ nyei észrevették. parancs nélkül a káosznak egy valamivel nyíltabb helyére vezettem őt. Azt hitte. ami PISTIS SOPHIÁVAL történt: Amikor valamivel nyíltabb helyre vittem őt a káoszban. azonnal újra neld fordultak. egy kicsit csökkentették az üldözését abban a hiedelemben. s amelyben hitt. hogy mégsem viszik ki. Hallgassatok azonban tovább. az Első Rejtély még nem parancsolta meg nekem az ő megmentését és felveze­ tését a káoszból. és bűnbánatát elfogadják. hogy kihirdessek nektek mindent. Azt mondta tehát: 77 . fel is fogják vezetni őt a káoszból. hanem továbbra is dicsérte a fénykincs világosságát. Mivel pedig hitt az igaz fénykincshez tartozó világosságban. melyet azzal a meggyőződés­ sel dicsért. hogy most egé­ szen kivezetik a káoszból.Amikor PiSTis SOPHIA kifejezte hetedik esdeldését a káoszban.47. Engem egyáltalán nem ismert fel. De irgalomból. hanem ellene fordultak. hogy valamivel nyíltabb helyre került a káoszban. hogy most kivezetik őt a káoszból. hogy a legválasztékosabban szoron­ gassák. magamtól. hogy elfogadhassák a bűnbána­ tát. mert azt hitték. hogy az az egyetlen igaz világosság. Authádész teremtményei egészen abbahagyták a zaklatását. FEJEZET Jézus folytatta beszédét. melyet egykor látott. hogy én voltam a segítője.

1. 6. Világosság! Igen. hanem vala­ mivel védettebb helyre vittél. szabadíts meg. 5. A te neved Rejtélye miatt vezess. Világosság! Ne hagyj a káoszban! Válts meg és szabadíts meg a Gnózisod szerint! 2. szükségemre felfigyeltél és kiszabadítottál. a következő esdeklő énekkel kiáltott fel: 78 . Meg fogsz szabadítani az oroszlánarcú erőtől. akik ellenőriznek engem. hogy irgalmaztál nekem. Benned reménykedtem. Örvendeni fogok és boldognak nevezem magamat. és tehozzád fogsz engem vezetni. Igen. az én erőmet is ki fogod hozni a káoszból.Amikor az oroszlánarcú erő észrevette. és ajándékozz meg a te kegyelmeddel! 4. hogy ményével. Nem hagytál ott engem az oroszlánarcú hatalomnak. 8. mert te vagy a megváltóm. a te Gnózisod szerint. ó. így folytatta: . Te jöttél mentésemre. ó. PISTIS SOPHIÁT mégsem vezették fel a káoszból. Világosság. újra eljött Authádész minden más anyagi teremt­ Amikor pedig így zaklatták. Én pedig a világosságban bíztam. És a te kezeidbe teszem világosságom megtisztított részét. Őrizz meg és szabadíts meg! Légy a megváltóm. Haragudtál azokra. melvet csapdának állítottak fel nekem. és vezess el a te világosságodhoz! 3. Mert te vagy a megváltóm. 7. és mégsem tudnak engem teljesen legyőzni. 48. FEJEZET Miután Jézus ezt mondta tanítványainak. és rátámadtak PlSTlS SOPHIÁRA. ó.

14.9. Az eonok archonjaival szemben. hogy elveszik tőlem a maradék belső világosságomat is. amíg a káoszban vagyok. 12. Küldjed a te világosságodat énreám. Világosságom megcsappant. mint egy anyagi erő. a te kezedben van. Erőm fogyni kezdett ebben a szorongattatásban. És az eonok minden lakója azt mondta: „Káosszá lett". Világosság! Authádész teremtményeit takarja be a káosz és vezettessenek le a sötét­ ségbe. Szabadíts meg Authádész teremtményeinek a markából. amelyben nincsen világosság. ó. És a magasság minden archonja mulandó anyagnak tartott engem. mert kergetnek és kínoz­ nak engem. 13. vártam rád. azt mondván. az erőm és az eszem elsötétítve. Mégis bíztam benned. Olyan lettem. 10. Irgalmazz nekem. amelyeknek a helyein tartózkodtam. Testvérem. és ments meg engem a te nagy irgalmasságod szerint! 17. és azt mondtam: „Te vagy a megváltóm. ó. amikbe kerültem. 79 . Világosság. és minden erő megrendült bennem. Sorsom. mert téged dicsértelek. 11. mert elrabolták az erőmet. Világosság. erre pedig azonnal körülvettek engem a kegyetlen erők. ó. azok miatt." 15. És időm száma fogyatkozik. 16. Ne hagyj megszégyenülni. mert újra támadnak engem! A te törvényed szerint lett az én belső világosságom. mert orcád előtt semmi vagyok. mely az archonok hulladéka. pártársam pedig nem mer segíteni nekem. akik gyűlölnek engem. melyet rendeltél nekem. tehetetlen vagyok és erőtlen a huszonnégy kisugárzás mellett.

Kezedre bízom szellememet. holott én semmi rosszat sem tettem velük. erődített házam. előlépett Máté. Uram. Mert kősziklám és védőváram vagy te. 6. hiszen te vagy az én erősségem. és mondják: „raboljuk el tőle egész belső világosságát". melyet titkon vetettek nékem. Te váltottál meg engem. Uram! Ne szégyenüljek meg soha. 5.Uram. Gyűlölöd a hazug hiúságok híveit.18. Tebenned bíztam. Mert erről prófétált egykor a te erőd Dávid által a 31. és így szólt: . 3. igazságoddal szabadíts meg engem! 2. Te kimentesz a hálóból. Vigadok és örülök a te kegyelmednek. amiért meglátod nyomorú­ ságomat és a lelkemet megszabadítod a félelmeiből. sőt tágas térre állítod lábaimat. szellemed megindított és világosságod megvilágosított engem. légy nékem erős kőszálam. Én pedig az Úrban bízom. Hajtsd hozzám füledet. 7. És nem rekesztesz be engem ellenség kezébe. ó. hogy megmagyarázzam PISTIS SOPHIA nyolcadik esdeklését. 4. 80 . igazság Istene. Záruljon le azoknak a szája. zsoltárban: 1. hogy megtarts engem. 49. 8. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta. hamar szabadíts meg. akik ravaszul el akarnak nyelni engem. vezetsz hát engem a te neve­ dért és ellátsz engem.

9. amint együtt tanácskoznak ellenem. akik az utcán látnak. és tervezik. 14. 18. bűnöm miatt roskadoz erőm. Ne hagyj megszégyenülni. lelkem. A hazug ajkak némuljanak el. 10. akár a halott az emlékezetből. Könyörülj rajtam. Elsenyved a búbá­ nat miatt szemem. De én benned bízom. Világosítsd meg orcádat a te szolgádon. A gonoszok szégyenüljenek meg és pusztuljanak a Seholba [hallgattassanak el a halot­ tak birodalmában]. Szabadíts meg ellenségeim kezéből és üldözőimtől! 16. 12. melyek vakmerően szólanak az igaz ellen. Eletem ideje kezedben van. Uram! 17. kevélységgel és megvetéssel! 81 . testem. 15. Töröltettem a szívükből. Temérdek üldözőm miatt csúfsággá lettem. Mert hallanom kell sokak rágalmát mindenfelől. és kiasznak csontjaim. Uram! Azt mondom: Te vagy Istenem. kivált szomszédaimé és ismerőseimnek félelmévé. Uram. hogy elrabolják a lelkemet. mint az elroshadt edény 13. Mert bánatban enyészik életem. olyanná lettem. elfutnak előlem. 11. szabadíts meg engem jóvoltodból. mert szorongattatom. és sóhajtásban múlnak éveim. mivelhogy hívlak téged. ó.

FEJEZET Amikor Jézus ezeket a szavakat hallotta. ti pedig tizenkét világosságerőn ültök. Ezek után azt mondta: . vedd el az erőt azoktól." . Mária .50. ó. Máté.Helyes. Én azért országot adok nektek. mígnem újra helyre nem állítottuk a Tizenkét Megváltó minden rendjét az ő örökségük min­ denkori helyén. amikor Authádész kisugárzottal PISTIS SOPHIÁT újra üldözték a káoszban.mondta Jézus. amit mondok? Mária lépett elő. ahogyan az én Atyám adott nékem országot. Mert én a te erőd és a te világosságod vagyok! Jöjj el és ments meg! 3.0. ezzel kapcsolatban egykor azt mondtad nekünk egy példa­ beszédben: „Ti pedig kitartottatok velem az én kísértéseimben. akik az én világosságomra pályáz­ nak! Forduljon a káoszhoz. hogy egyetek és igyatok az én asztalomon az én országomban. Verd le azokat. és üljetek tizen­ két királyi széken.Az történt ezután. és erőtlenedjen el minden. Uram. aki meg fog menteni téged! 4. Nos. bizony mondom nektek: Ha a tökéletes szám eléretett. Veszítsék el az erejüket mind. akkor én a fénykincsben trónolok majd.Megértitek-e. akik elrabolták az erőmet. ítélvén az Izraelnek tizenkét nemzetségét. akik elvették azt tőlem! 2. hogy kilencedik esdeklését mondta: 1. és így szólt: . és a mindenség mennyekké emeltetett. így szólt: . Világosság. és folytatván így szólt tanítvá­ nyaihoz: . Sűrű sötétség borítsa be az én üldözőimet! Szólj az én erőmhöz: Én vagyok az.Kitűnő. ami teljesen el 82 .

bántanak engem. hogy én rosszat tettem volna velük. Mert anélkül. 11. világosság. 8. 13. egy oroszlánfejű erővel vetettek csapdát nekem. mely elvette az én erőmet." Mert meg fogsz szabadítani engem az oroszlánkinézetű hatalom kezéből. és hazugságokat szegeznek mellemnek. azt mondván: „Mondd meg nekünk a mennyek világosságának Rejtélyét!". 0. akik elvették az én erőmet és a világosságomat. és örül. anélkül hogy észrevenné. 83 . melyet saját magadért dicsérek. hogy megmentette a világosság. amelyet nem fognak tudni elvenni. Kényszerítenek engem. ments meg! Tudom. ragadja meg őket a sötétség. 0.akarja rabolni az én világosságomat. 5. Menjen utánuk Jeu angyalod és küldje le őket a sötétségbe! 7. mely csapdát vet nekem. és vedd el Authádész gondolatát. 14. melytől el lesz véve ereje. vedd el tehát az oroszlánfejű erő megtisztítottját. hogy Jeu angyalod leverje őket. a sötétben ültem. 6. Hagyd. És erőm minden tagja azt mondja: „Rajtad kívül nincsen mentő. amivel az én világosságomat akarja elvenni! Legyen elvétetve annak az oroszlánfejű hatalomnak az ereje is. Amikor kényszerítettek. És mert hiszek a magasságban lévő világosságban. mert azt mondják. mialatt lelkem a szomo­ rúságban görnyedt. Megtámadták bennem azt az erőt. amelyet én nem ismerek. és azért vették el az erőmtől annak minden világosságát. Világosság. Akkor ujjongani fog az én világosságom. hagyd megbotlani őket és a káoszban elsüllyedni. hogy ismerem a magasságok világosságának Rejtélyét. Porladjon el az erejük. 9. 12. 10. És megmentesz azoknak kezéből. amelvben bízom. Ha pedig a mennyhez akarnak jönni. Mert ellenem vonultak.

ahol az én helyem van. és kísértésbe vittek. téged dicsérlek az ellenem összesereglettek köze­ pette. most megláttad rossz szándékukat. holott én semmit sem tettem ellenük! 20. akik kár­ örömmel szorongatnak engem. amikor a világosság Rejtélyei után kérdezősködtek. mióta az én eonomban vagyok. akik ugyanott voltak. mert a láthatatlanok közül vagyok itt. Világosság. mert én a magasságban lévő világosságban hiszek. és nem sajnáltak meg. A te akaratodat. akik szükségbe visznek engemet. mint a láthatatlanok. a maradék világosságomat is el akar­ ták venni tőlem. holott nem ismerem őket. meddig tűröd. 15. mert a te akaratodat teljesítettem. 19. Én pedig búsul­ tam. Világosság. 17. mint az én társpárom is. Aztán újra visszatértek.hogy meg fogsz menteni. hogy ellenségesen a szemüket forgassák ellenem. amelyeket nem ismerek. 0 Világosság. Nos. Mert hízelegtek ugyan nekem édes szavakkal. 0. ó. Rettentően sarokba szorítottak. Ne tűrd őket többé. hogy gyűlölőim örvend­ jenek és el akarják venni az én erőmet. Szabadíts meg engem az oroszlánfejű erő hatalmából. egyedül. Aztán elme­ nekültek. 21. Most tehát ne hagyd többé. ezen a helyen. Kitátották a szájukat ellenem. Most azonban körülvesznek Authádész teremtményei. mert szüntelenül a te világosságodat kerestem. hogy kínozzanak? Mentsd meg az erőmet gonosz szándékaiktól. fogukat vicsorgatták rám. cserbenhagytak engem. Világosság. és közel legyen hozzám a te segítséged! 84 . De aztán rava­ szul ellenem ágáltak és haragudtak rám. Hozzád kiáltok azoknak társaságában. 16. 18. és azt mondták: „Menjünk és rabol­ juk el a világosságát!" 22.

az magyarázza meg e szavak jelentőségét. így folytatta: . és kész vagyok magyará­ zatot adni. Ó.23." 26. szellemed megvilágosított engem. ne hagyd. 51.Aki közületek megvilágosult szellemű. Mert erre vonatkozóan is prófétált a te erőd Dávid által a 35. és így szólt: . Ekkor Jakab lépett elő. És az én nyelvem mindig a te bölcsességedet fogja dicsőíteni a tizenharmadik eonban. Uram a velem perlőkkel.Uram. mert vágyom a tizenharmadik eonra. zsoltárban. hogy azt mondják: „Elnyeltük az ő erejét. Világosságok Világossága. Ments meg hát. Inkább sötétség boruljon azokra és erőtlenedjenek el. ítélkezz fölöttem és ments meg hamar! 24. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. ítélj meg engem a te kegyelmed mértéke szerint! 0. hogy továbbra is dézsmálják az én világosságomat! 25. Perelj." 27. harcolj a velem harcolókkal! 85 . És mindig azt mondom: Jeu angyalod világos­ sága egyre dicsőbben ragyogjon! 28. hogy örüljek. Világosság. megcsókolta Jézus keblét. akik azt mondják: „Elvesszük az ő világosságát és az ő erejét. az igazságosság helyére. Ne engedd. Káoszba és sötétségbe öltözve járjanak azok. Ne mondhassák a szívükben: „A mi erőnk jóllakott az ő világossá­ gával". ahol ő PlSTIS SOPHIA kilencedik esdeklésének megfelelően így kiáltott fel: 1. akik el akar­ ják venni az én világosságomat.

imádságom kebelemre vissza-visszaszállt. 12.2. 13. léha csúfkodásaik közt fogaikat vicsor­ gatva rám. 10 Minden tetemem ezt mondja majd: Kicsoda olyan. Szegezz dárdát és rekeszd el üldözőim útját! Mondd lelkemnek: Én vagyok segítséged. böjttel gyö­ törtem a lelkemet. 5. saját vesztükre. csuszamlós. bútól meggörnyedten. Uram? Aki megszabadítod a nyomorultat a nála erősebbtől. akik vesztemet koholják. Ok pedig örültek. azt kérdezik tőlem. durva ruhát öltöttem. Mert ok nélkül vetették elém titkon vont hálójukat. 8. Szégyen. 15. akik lelkemre vadásznak. Legyenek olyanok. Különválaszttattak. az Úrnak angyala verdesse őket! 6. a szegényt és szűköl­ ködőt az ő megrablójától. és mégsem nyugodtak. amiről nem tudok. Legyen útjuk sötét. Ragadj pajzsot és vértet. 4. gyalázat érje azokat. mint a polyva a szél előtt. 14. 16. Mintha barátom. vettessenek hátra és piruljanak. és kelj fel segítségemre! 3. kifosztják a lelkemet [terméket­ lenné teszik]. 11. mint te. testvérem volnál. Amikor nem hagytak nyugton. Az én lelkem pedig vigad majd az Úrban. Kísértésbe visznek engem. Erőszakos tanúk állnak elő. Jóért rosszal fizetnek meg nékem. és megszégyenültek. 86 . úgy jártam. Sorscsapások gyűlnek össze ellenem a tudtom nélkül. amelyet ellenem lövetett! 9. mintha anyámat siratnám. s az Úrnak angyala kergesse őket! 7. úgy beszéltem veled. Érje őt romlás váratlanul. fogja meg hálója. És ok nélkül ástak vermet az én lelkemnek. örvendezve szaba­ dításában.

és az erős népek között magasztallak téged. Istenem. mikor nézel reám? Szabadítsd meg lelkemet tombolása­ iktól. Uram. Uram.ó. Hadd mondják mindenkor. Istenem! 25. ítélj meg engem a te igazságod szerint! Ne tűrd. Uram. Föltátják rám a szájokat. ó. De vigadjanak és örüljenek. hogy nevessenek rajtam. ébredj ítéletemre. Serkenj föl. Ne hagyd. akik felfuvalkodnak ellenem! 27. 87 . akik bajomnak örül­ nek! Szégyen és gyalázat borítsa azokat. szabadítsd meg az én egyetlenemet az oroszlánok hatalmából! 18. Mert képmutatók békés szavaikkal. a te dicsősé­ gedet egész nap. Szégyenüljenek meg. 19. Ó. Ne mondhassák szívükben: Ha! Ez a lélek a miénk! Ne mondhas­ sák: Elnyeltük őt! 26. de haragosan álnok dolgokat koholnak. Téged vall a nyelvem. Uram! Ne vonulj vissza tőlem! 23. akik kívánják az én igazságomat. Az én nyelvem pedig hirdetni fogja a te igazságodat. Uram. nagy gyülekezetekben.17. piruljanak együttesen. 21. hogy örüljenek rajtam az én hazug ellenségeim. ne hallgass. az én ügyemért! 24. aki kívánja az ő szolgájának békességét: „Nagy az Úr és éljen!" 28. Láttad . azt mondják: Haha! A szemünkkel láttuk! 22. mél­ tatlan gyűlölőim se hunyorgassanak rám! 20.

azok a Láthatatlanok. FEJEZET Amikor Jakab ezt mondta. mely minden erőt el akart venni tőle. miattad tűrtem a súlyos szenvedéseket. Segítségére siettem. De nem csak ti. Az emberek pedig. egyszer azt mondtad nekünk. aki véghezviszi majd az én Rejtélyeimet.52. ők és az Istenek és az archonok. amit mondok nektek? Mária sietett elő. még hozzátette: . Majd folvtatta beszédét. Az elsők pedig.Jó. világosság. akkor újra neldment az oroszlánfejű erő. Jézus ezt felelte neki: . akik az emberiség előtt keletkeztek.Igen. Amikor ezt mondta. így szólván: „ 0 . és így szólalt meg: . így újra a világossághoz könyörgött. és az 0 parancsára küldtek ki engem. hogy az utolsók lesznek az elsők és az elsők lesznek az utolsók. és ezt mondta tanítványainak: . Bizony bizony mondom nektek: elsőként mentek be a mennvek országába. akiket előttünk teremtettek. így szólt Jézus: . akik a tizenharmadik és a tizenkettedik eonban tartózkodnak. hanem mindenki. elsőkként mennek be a mennyek országába. Ez a PlSTlS SOPHIA kilencedik esdeklésének meg­ oldása. segíts nekem!" És bűnbánata ebben az órában elfogadtatott! Az Első Rejtély meg­ hallgatta.Jól mondtad. Jakab. akik megkapják a Rejté­ lyeket. melyben kezdettől fogva hittem. Mária. minden Láthatatlan előtt és minden Isten és minden archon előtt. és 88 .Megértitek.Amikor PISTIS SOPHIA kilencedik esdeklő énekét kihirdette. Uram.

hogy bármelyik erő tudta volna ezt. Szükségemben hozzád kiáltottam. csak az Első Rejtély tudta. a kegyetlen. PISTIS SOPHIA így felbátorodott. hogy az oroszlánkinézetű erőnél tízezerszer világosabban fénylettem. amelynek világosságában kezdettől fogva hitt. Jaj nekem. anélkül. mint az oroszlánkinézetű erő.kivezettem a káoszból. és nagy szenvedéseket és próbákat kellett eltűrnie. Én azonban még egyáltalán nem mentem az eonok területéhez. csak egy olvan fénverő. Ezért küldtek ki engem az Első Rejtély parancsára őhozzá. Az isteni Authádész félrevezette őt. sem a legkülsőbbeké. én pedig a káosz lakóhelvein voltam! 89 . hogy amikor a káoszhoz értem. felismert Engem. Észrevette. hogy megértő vagyok. Semmi más nem vezette őt félre. és kimondta tizedik esdeklését a következőképpen: 1. mely hasonlatosságot színlelt azzal a világossággal. A világosságot. Világosságok Világossága. hogy segítsek neki [PISTIS SOPHIÁNAK]. sem a legbelsőbb erői. Az történt. mert saját lakóhelyem messze volt. melyet ravasz üldözéssel vesznek el tőlem. mely elrabolta SOPHIA világosságerejét és szorongatta. Mert Authádész. Felismerte. mert megbánta. hanem kimentem közülük. Világosság. mentsd meg az erőmet az igazságtalan és istentelen ajkaktól és ravasz csapdáktól! 3. fényesen ragyogok és irgalmas vagyok őhozzá. Mert nem voltam goromba őhozzá. hogy a magasságok magasságából származom. és mert a világosságban hitt. ó. hogy minden belső világosságát elvegye. 2. amelvben hitt. nem viszik el tehozzád. 5. s hogy nagyon irgalmas voltam hozzá. SOPHIA látta. hálóit és csapdáit kivetette. és te meghallgattál. 0. 4. hogy titokban segítsek neki.

FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. így folytatta: . így szólván: . Uram. hogy kihirdesse PISTIS SOPHIA tizedik esdeklésének megoldását. Lelkem sok helyen lakott. amikor Authádész és az oroszlánfejű erő anyagi teremtményei nagyon szorongatták. 53.Most az lépjen elő. s meghallgattál engem. Uram. Erőm olyan területeken feküdt. ezt mondván: 1. ezt illetően a te világosságerőd Dávid által prófétált a 120. 5. ők viadalra készek. Nyomorúságomban tehozzád kiáltottam. Mit adjon néked. vagy mit nyújtson néked. Jaj nékem. akit a szelleme arra késztet. és a Kédár sátrai közt lakom. ó. melyet kifejezett.Uram. zsoltárban. 6. a hazug ajaktól és csalárd nyelvtől! 3. Ments meg. De ha megszólalok. de könyörgésem ellené­ re ok nélkül küzdöttek ellenem. mint idegen. Péter felelt. melyek nem az enyémek. hogy a távolban laktam. 7.6. 90 . 2. 7. Vitéznek rekettye parazsával tüzesített hegyes nyilait. te csalárd nyelv? 4. a megoldása PISTIS SOPHIA tizedik esdeklő énekének. Békességben vagyok a békességnek gyűlölőivel. A kegyetlenekhez irgalomért könyörögtem. Ez. Uram.

FEJEZET Jézus folytatta. Félni fognak. Ezért fogja a világosság elvenni az ő egész világosságukat. És ravaszul meg akartak téveszteni engem.Jézus így felelt neki: . és nem lesznek engedetlenek. s szinte éles kard­ dal vagdal el tőlem erőt. 91 . és így szólt tanítványaihoz: . És nevük nem található meg többé az élők helyén. Péter! Ez PlSTIS SOPHIA tizedik bűnbánatának magya­ rázata. hogy mi történt veled. 54. és többé nem tűri meg őket az ő lakóhelyükön. 5. Le kívántam szállni a káoszba. Erre PISTIS SOPHIA a tizenegyedik esdeklésével válaszolt: 1. 4. az igazságosság helyén. 6. oroszlánfejű erő. hanem leadják a világosságuk tisztáját. még jobban megharagudott. s hogy PlSTIS SOPHIÁHOZ közeledem nagy fényességgel.Jól van. És a huszonnégy kisugárzás [teremtés] látni fogja. Igen. ó. hogy egész világosságo­ mat elnyeljék.Amikor az oroszlánfejű hatalom meglátott Engem. ahelyett. hogy maradtam volna a tizenharmadik eon helyén. 3. a világosság elhozza tőlük a világosságát. Miért gyarapodott ennek a hatalmas erőnek a haragja még egyszer? 2. a tizenharmadik eonban. és minden anyaguk megsemmisül. Szüntelenül a világosságom elrablására törekszik. és saját magából sok hatalmas alkotást teremtett.

Ekkor Salomé lépett elő és mondta: . te álnokságnak mestere. hanem az igéjével: Elveszem világosságát. Nyelved ártalmakon elmélkedik minden nap. ezt illetően Dávid által prófétált a te világosságerőd a 52. 5.Uram. mondván: 7. aki nem Istent fogadta erősségévé. 9. melyet nem a saját erejéből keltett. és félnek." 8. hogy kihirdesse tizenegyedik esdeklésének magyarázatát. örülni fognak a dolognak. ó. 92 . te magabíró? 2. zsoltárban. 4. Mit dicsekedel gonoszságban. s olyan mint az éles olló. hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott.7. És látni fognak téged. Meg is ront az Isten téged. hogy így cselekedtél velem. és kiszaggat téged az élők földjéről. kigyomlál téged a te hajlékodból." Most az lépjen elő. hogy azt adjam le. és hazugságot inkább. és nevetnek rajta. hogysem a jót. Uram. PISTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA tizenegyedik esdeklő énekének jelentése. mint igazságot szólni. Ez. 3. mely fénye tisztáját nem adta le. és azt mondják: „íme egy kisugárzás [teremtés]. s elbizakodottságában bajt csinált magának. nevedben remélek. „íme az a férfiú. teljesen eltakarít. hogy megmenttessék. mert kegyes az a te szentjeidhez. A gonoszt inkább szereted. Áldlak téged örökké. ezt mondván: 1. Szeretsz minden ártalmas beszédet és álnok nyelvet. Hanem dicsekedett a fényereje mennyiségével. Világos! 6. És látják ezt az igazak. akinek ereje felkelt. bízom Isten kegyel­ mében mindörökkön örökké. Én pedig mint zöldellő olajfa Isten házában.

félt. És gyűlölnek. és segítségért kiáltott. Amikor a magasba pillantva a haragos Authádészt pillantotta meg. bizony mondom nektek: a világosságbi­ rodalom minden Rejtélyében teljessé teszlek titeket. mert téged dicsérlek. azt mondván: 1. ne feledd el dicsérő énekemet! 2. Most az történt. 93 . FEJEZET Jézus folytatta. Az Authádész-isten azonnal letekintett a káoszra nagy haraggal. Salomé! Bizony. és kifejezte tizenkettedik esdeklését Authádész és teremtményei miatt. és Authádész-istenéhez kiáltott. Világosság. így szólt: . Amikor Jézus ezt hallotta Salométól. és azt mondta tanítványainak: . felém fordult a magasba. és segíteni akart oroszlánfejű erejének. hogy amikor SOPHIÁT így szorongatták. s megint ravaszul cselekedett ellenem. nagyon félt. Mert Authádész és oroszlánarcú ereje újra kitátotta a száját elle­ nem. 0. hogy elvegye a SOPHIÁBAN lévő minden belső fényességet. kívánságodra megmond­ tam ezt a megoldást. hogy elvegyem az oroszlánfejű erő világosságát. 3.Ezután az történt. hogy elrabolják az erőmet. hogy segítsen neki. De Énhozzám kiáltott fel. Mivel hatalmasan világítot­ tam. Körülvettek engem. hogy nagy fényességgel közeledtem a káoszhoz.Mivel a te világosságerőd erre késztetett engem. 55.Nagyon jó. És azonnal körülvette az oroszlánfejű erő és minden teremtménye PISTIS SOPHIÁT.

még jobb. aki teremtette. 14. Teremtményeinek minden ereje sötétüljön el! És anyaga világosság nélkül való legyen. 15. vedd el az övét. 12. A külső sötétség archonjai uralkodjanak a teremtményein. És gyűlölnek engem. Maradjanak a teremtményei a káoszban. Ne hagyd őt máshol befogadni. 5. 8. a tizenharmadik eonhoz menni. ha az ő nevét elveteted onnan örökre. 11. rágalmaznak és vádolnak. mert én téged szeretlek. Vétesd el teremtményeiben lévő világosságát és nevüket töröltesd el a tizenharmadik eonból. És mert az én világosságomat akarta elvenni. Világosság. Ahelyett hogy szeretnének. Minden világosság átvevője és megtisztítója tisztítsa meg és vegye el az Authádészben lévő összes világosságot. ítéleted napján vedd el az erejét. és a külső sötétség archonja üljön a jobbja felől. Azt tervezték. A Három Háromszor-hatalmasok közül egy másik kapja meg az ő dicsőségét. Az oroszlánfejű erőt terheld meg annak a bűnével. És ne hagyj mást engedelmeskedni az ő teremtményei erejének a káoszban! 13. hogy elrabolják a világosságomat. mert dicsértelek téged. Belső világosságának minden ereje semmisüljön meg. 7. 10. Legyenek az ő bűneik örökké nyilvánvalók a világosságban. 9.4. Én viszont dicsérek. 6. Ne 94 . és ne térhessenek vissza a helyükre! Csappanjon meg a bennük lévő világosság! És ne hagyd őket a területükre. ó. A világosság ne törölje el annak az anyagnak a bűnét. Jöjjön el a sötétség Authádészre. amelyet Authádész hozott létre.

És kigúnyolnak. 23. És mert akik ide helyeztek engem. 17. mivel 16. integetnek nekem és lenéznek. Te azonban. mert az üdvtitkot [Rejtélyt] elveszítettem. Hányódom. Vétkessé tett anyaggá lettem. Tehát vegye magára mindenkor a káoszt. 20. Az igazságosság helyét nem akarták lakásul. így mostantól fogva ne vétessenek fel oda! 18. mint a szél szelleme. 26. Segíts nekem a te irgalmasságod jóvoltából! Nos. Erőm elsatnyult. Világosság. irgalmazz nekem a te neved Rejtélye miatt. és világosságot és erőt vettek el tőlem. és az ő nevüket vedd el mindenhonnan. mint valami bőrövvel. és övezze fel magát sötétséggel. el akarták venni egész világosságomat. mint valami köpenybe. és válts meg a te jóságod és kegyelmed szerint! 22. mint az olaj. 24. Le akartak szállni a káoszba. Sötétbe burkolta magát. s közöttük nem tudok megállni. Mert elvették a világosságomat és erőmet. És a sötétség átha­ totta a testét mint a víz. ó. akinek szelleme kész. 19. És anyagom megcsappant. mert elvették a világosságomat.engedd őket kinézni a káoszból. az lépjen elő és adja meg PISTIS SOPHIA tizenkettedik esdeklésének megoldását. akik ezt tették velem a világosság miatt és azt mondták: Vegyük el egész erejét. 21. 95 . 25. mint valami köpenyt. és mostantól kezdve ne vezettessenek ki onnan. nem kíméltek engem. hanem szorongattak. Belső erőm megrendült. Maradjanak tehát a káoszban. Ez történjen mindazokkal. és belefolyt minden erejébe.

én pedig csupa ima vagyok. és vádló álljon az ő jobb kezük felől. és ostromolnak engem ok nélkül. Rosszal fizetnek nékem a jóért. Állíts föléjük gonoszt. Szeretetemért hálaként megrágalmaznak. ne hallgass! 2. Foglalja le minden jószágát az uzsorás.56. és idegenek ragadozzák el a szerzeményét! 12. még az imádsága is bűnné legyen. és anyáinak bűne el ne töröltessék! 96 . Életének napjai kevesek legyenek. mint gonosz jöjjön ki. Senki se mutasson kegyelmet iránta. Vesszen ki az ő magva. 5. 6. és ne legyen. és nemzedékének neve töröltessék el! 14. 4. 7. FEJEZET András lépett elő. és a felesége özveggyé! 10. 8. Én dicséretemnek Istene.Uram és Megváltóm. zsoltárban: 1. Mert a gonosznak szája és az álnokságnak szája felnyílt ellenem. Fiai legyenek árvákká. a PISTIS SOPHIA által hirdetett bűnbánathoz hason­ lóan prófétált Dávid a te világosságerőd ösztönzésére a 109. és a hivatalát más foglalja el! 9. És körülvesznek engem gyűlölséges beszédekkel. 3. És bujdossanak az ő fiai és kolduljanak. Atyáinak álnoksága emlékezetben legyen az Úr előtt. hazug nyelvvel beszélnek ellenem. Mikor törvénykeznek. és gyűlölséggel az én szeretetemért. és elpusztult helyeken csavarogjanak! 11. így szólván: . aki könyörüljön az ő árváin! 13.

és testem megfogyatkozott az olaj miatt. mint a víz. 23. Uram Istenem. én Uram. bánj velem a te nevedért. 17. Istenem.15. mint az árnyék az ő megnyúlásakor. Térdeim tántorognak az éhségtől. hogy a te kezed munkája ez. 97 . amelyet PlSTlS SOPHIA a káoszban hangoztatott. 24. Ez legyen jutalmuk az Úrtól az én vádolóimnak. hogy kegyelmet gyakoroljon. 26. Uram! Ez tehát a tizenkettedik esdeklő ének megoldása.maradjon az távol őtőle! 18. Mert szegény és nyomorult vagyok én. és az ő csontjaiba. fejüket csó­ válják. mint az olaj. Mert nem gondolt arra. 21. ha látnak engem. Az átkot szerette .jöjjön el reá! Nem volt kedve az áldáshoz . 19. De te. Hadd tudják meg. és a szívem is megsebesít­ tetett énbennem. és akik rosszat beszélnek az én lelkemre. azért ment beléje. mivelhogy' jó a te kegyelmed. mint a sáska. mint a ruháját. 20. Segíts meg engem. és emlékezete is vesszen ki e földről. mellvei mindenkor övezze magát. ide s tova hányattatom. Mindenkor az Úr előtt legyenek. szabadíts meg engem! 22. 16. szabadíts meg engem a te kegyelmed szerint! 27. Sőt gyalázatossá lettem előttük. és övül. amelybe beburkolódzik. 25. Úgy hanyatlom el. hogy te cseleked­ ted ezt. Úgy öltözte fel az átkot. és a szegény és nyomorult embert és a megkeseredett szívűt halálra üldözte. Legyen az néki palástul.

Ments meg. bocsásd meg a bűnömet. azét a helyét. hogy a te parancsod teljesüljön. Világosságok Világossága. ahonnan lementem. Most pedig. a te nagy Rejtélyedben. Világosságok Világossága. mert elhagytam a magasság területeit. s amelyből lementem! 2. akiknek helyein tartózkodtam. melynek szabályát meg­ sértettem. ez igen nagy. ahonnan kimentem. amikor dicsérő himnuszt éneklek neked. A Láthatatlanok közül. ó. 98 J . egyedül én követtem el a szabálvsértést és szálltam le a káoszhoz. és onnan leszálltam. ó Világossá­ gok Világossága! Hallgass meg. Világosságok Világossága. mert miatta mentem le. Teérted követtem el a szabálysértést. bocsásd meg vétkeimet és tisztíts meg bűnömtől! 5. és azt mondta tanítványainak: . amikor a tizenharmadik eon jobb belátását mondom. ó. FEJEZET Jézus újra folytatta a beszédet. minden eonért egyet. a tizenkét eonban hibát követtem el. Az én bűnöm az oroszlánfejű erő. Hallgass meg. hallgass meg.Ezután ismét az történt. folytatta. és bocsásd meg szabálysérté­ semet a te türelmességed szerint! 4.57. Ezért mondtam a tizenkét esdeklő éneket. Add meg nekem a keresztelőt. és a káosz területeit választottam lakóhelyül!" Amikor PISTIS SOPHIA ezt mondta. mely soha sem marad rejtve előtted. 6. 3. hogy PISTIS SOPHIA hozzám kiáltott. Ezért. az eoné. az én helyemen. amikor téged a tizenharmadik eonban dicsérlek. és mond­ ta: „ 0 . hogy teljesüljön a tizenhar­ madik eon tizenharmadik megbánása. és kihirdette tizenhar­ madik bűnbánó énekét: 1.

szellemem arra unszol. Könyörülj rajtam. azt mondván: 1. és tiszta az ítéletedben. Mert ismerem az én vétkeimet.Ezt mondta tehát a PISTIS SOPHIA. és az én vétkem szüntelen előt­ tem van. amelyeket PISTIS SOPHIA mondott. áldott vagy! 99 . Márta. a te kegyelmességed szerint. Egészen moss ki engemet az én vétkemből! 3. Akit szelleme az ő szavainak meg­ értésére ösztönöz. én Istenem.Uram. 4. az most lépjen elő. zsoltárban. Hogy igaz légy beszédedben. És Márta lépett elő. Ez tehát a szavak megoldása. irgal­ masságod sokasága szerint töröld el az én bűnömet! 2. és mondta: . Jézus így szólt hozzá: . hogy hirdessem ki PISTIS SOPHIA bűn­ bánatának megoldását. Ennek megfelelően prófétált a te erőd Dávid által az 51.Nagyon helyes. és magyarázza meg az ő gondolatát.

.

Authádésznak engem üldöző teremtményei süllyedjenek le újra a káosz alsó tereibe. Mélységes sötétség borítsa be őket és sötét éjszaka boruljon rájuk! Ne hagyd. azt mondván: üldözték. hogy a káosz magasabb területeire vezették. PISTIS SOPHIÁT Amikor Authádész kisugárzásai hozzám kiáltott. ó. mert téged magasztaltalak! 3.Az történt. Dicsérlek. mert vissza akarták vinni a káosz alsó helyeire. amikor PISTIS SOPHIA ezeket mondta. hogy ideje beteljesedett. mivel a káosz magasabb területeire lett vezetve. mert te vagy a megmentőm! 2. Ne engedd fel őket a magasabb terekbe. Az Én fényerőm pedig. mennynek világossága. válts meg. És magamból. ó Világosság. 4. az Első Rejtély parancsára várván. nehogy újra elhatalmasodjanak fölöttem! 102 . Elküldted magadtól a te világosságodat és megszabadítottál. Fel­ vezettél a káosz felső területeire. melyet mentésemre küldtél. FEJEZET Jézus újra folytatta. hogy meglássanak engem a te erőd világosságában. hogy ne lássa­ nak engem! 5. Világosság. ó.58. hogy aztán teljesen megszabadítsam a káoszból. PISTIS SOPHIÁT Amikor Authádész teremtményei észrevették. Ne hagyj el a káoszban. hatalmasan sugárzott. hogy kivezesse a káosz mély területeiről és a káosz magasabb területeihez vigye. hogy hozzád kerüljek! Dicsérlek. amelyet leküldtem. és így szólt a tanítványaihoz: . egy vilá­ gosságerőt küldtem és a káoszra irányítottam. az Első Rejtély nélkül. újra dicsérő himnuszt énekelve. követték oda is. hogy a PISTIS SOPHIÁT vigye ki a káoszból. És világosságerőm PlSTIS S O P H I Á T felvezette a káosz felső területeire. PlSTIS SOPHIÁT hogy kivezettessen a káoszból. mert arra vágyom. 1.

Füstfelhő fedje be a szemüket és ködhomály sötétítse el őket. nem fogok félni. Mivel a te parancsolatod nélkül terveztek. Uram. 8.Nagyon jó. ott vedd el az övékét! 7. de nem tudták elvenni. Terveik erőtlenek legyenek. 2. Megváltóm. Porba hulljanak az üldözőim. . az őket érje. hogy elveszik a világosságomat.6. és amit gonoszul terveztek. Ezt jelentik PlSTIS 103 SOPHIA PISTIS SOPHIA szavainak jelentését. Tervüket. a saját fejükre roskadt. erőm a szavakkal: 1. Ne hagyd rájuk felkelni a napot. Amikor Salomé befejezte. ne hagyd. hogy meglássanak engem. és nem félek. Uram. mert te vagy a reménységem. Salomé. És azt mondták. s amit koholnak. Ne hagyj el. akinek PlSTIS SOPHIA szavai jelentésének megmondására kényszerít engem. és a te karod mentett meg engem. Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. hogy erőmet elrabolják. 7. Jézus így szólt neki: . A te igazságodat ingyen adtad nékem. Hatalmuk ellenére legyőzettek. Álnok tervet szőttek. mert te vagy az én Istenem. 9. 8. A te erőd egykor Salamon által prófétált a következő szavai. hogy elveszik egész világosságomat. Most pedig mondja meg az ereje képes erre. Salomé lépett elő. mert velem volt a te világosságerőd. ó. A világosság az én megváltóm. Világosság. 6. 5. azért nem tudták teljesen elvenni az én világosságomat. hogy meg ne fogjanak engem. ne engedd teljesülni! És ahol megegyeznek. Az Úrban reménykedem. és nem fogok rettegni. 3. Mivel a világosságban bízok. mert te vagy az én Istenem. de nem használt nekik. 4. Hálát adok neked.Uram. mondván: . 9.

mialatt Authádész teremtményei látták ezt és örültek. A világosság korona lett a fejemen. mely koronaként ragyogott fel a fején. fénykoszorúvá tettem az ő feje körül. és én egyesültem a világossággal. Amikor ez történt vele. 3. ami Authádész teremtményei számára észlelhető -. én nyugodt maradok. lépjen elő. Hódolt az én világosságerőmnek. Dicsérő himnuszát így énekelte: 1. minden szentségtelen anvag megmozdult őbenne. én nem semmi­ sülök meg. Amikor aztán a PISTIS SOPHIÁBAN őt.mind­ az. 104 . Aki megérti e szavak értelmét. És a PISTIS SOPHIÁBAN lévő ragyogó fény tisztája felerősítette lévő tiszta világosság beburkolta az én világosságerőmet. Mert a világosság velem van. így szólt PISTIS SOPHIA. 4. Ha minden anyagom megsemmisül is és a káoszban marad . a PISTIS SOPHIÁBAN lévő ragyogó fénverő ujjongni kezdett. mert Authádész teremtményei nem tudták már elrabolni azt. mely az ő fején fénykoszorú lett. A szentségtelen anyagok megsem­ misültek és a káoszban maradtak. 2. s azt mondta tanítvánvainak: . hogy Authádész teremtménvei el ne rabolják tőlem.59. akkor a tiszta világosság megmaradt a fényláng erőkoszorújában. és őbenne minden megtisztult. Amikor pedig ez fénvkoszorú lett a fején. többé nem válok el tőle. Ha minden anyag megmozdul is. és adja elő a megoldást. a világosságerőt.Amikor PlSTIS SOPHIA ezeket mondta a káoszban. FEJEZET Jézus tovább beszélt. hogy Authádész teremtményei többé ne tudják hatalmukba keríteni őt. melyet megmentésére küldtem.

s amelyet megtisztítottam és megvilágosítot­ tam. 3. megteltek a te üdvösségeddel. Jézus anyja. és mondotta: . azt mondom neked. parancsold meg nekem. Továbbá az anvagtest. melyben most vagyok. Nem tágítok tőle. 2. belőled kelt.Uram.Mária. ódájában prófétált és mondta: 1. Jézus felelt. hirdesd ki PlSTlS SOPHIA szavainak magyarázatát. mondván: . Istenem és Megváltóm a menny szerint.Fiam e világ szerint. És miattatok keletkezett a sötétség. Az úr az én fejemen. s a te ágaidat sarjasztotta bennem. Jézus anyja. A te gyümölcseid érettek és telik. ugyanígy kaptad a fényszűz hasonlatosságát a világosság szerint.Nagyon jól mondtad! Bizony. hanem élő vagy az én fejemen és te sarjadtál nekem. 105 .Ekkor Mária lépett elő. melv nem sarjad. ezeknek a szavaknak megfelelően a te világosságerőd egykor Salamon 19. így felelt. bizony mondom neked: Boldognak mondanak majd téged a föld egyik sarkától a másikig. te és a másik Mária is. és így szólt: . Mária pedig. hogy adjam meg PlSTlS SOPHIA szavainak magyarázatát. Az igazság koszorúja fonatott nekem. mert az Első Rej­ tély öröksége betért hozzád. az áldott. És ez örökség által lesznek megmentve a földiek és a magasságban lévők. azt mondta neki: . te is a Bárbelóban meghatározott alakot kaptad. Mert nem hervadó koszorú. Ez a szent örökség a kezdet és a vég. Amikor Jézus anyjától ezeket hallotta. 4. Jól van tehát. mint a koszorú.

akkor énbelőlem is kijött egy másik világosságerő. az igazságosság a mennyből teldntett alá.én magam a káosz fölött voltam -. hogy ő is segítsen PISTIS SOPHIÁNAK. 106 . Feltekintettem tehát az eonokhoz a magasságba. Az igazság a földből sarjadt. hogy PISTIS SOPHIÁT megmentsem a káoszból. És ez a Rejtély a magasságból egy nagy világosságerőt küldött nekem. amit PISTIS SOPHIÁRA róttak. És találkoztak. mely az Első Rejtély által jött le. hogy PlSTlS SOPHIÁT megsegítsem és a káoszból felvezessem.60. igazságosság és békesség megcsókolták egymást. mivel bűnbánatát az Első Rejtély elfogadta. így szólt: . abban az idő­ pontban betelt a kezdettől fogva létező Első Rejtély teljesülése miatt. FEJEZET Ismét beszélt Jézus. Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak.Úgy volt. megértem. azt mondván tanítványainak: . Kegyelem és igazság összetalálkoznak. Amikor a világosságerőt láttam az eonokból kijönni és hozzám lesi­ etni . Ezt illetően a te világosságerőd egykor Dávid által prófétált a 85. amit mondasz. és minden sötétségből kive­ zettessék. hogy megváltassék a káoszból. és így szólt: . hogy mit mondok nektek? Újra Mária sietett elő. minden ítélet és büntetés. A kegyelem tehát a világosságerő. és egyetlen hatalmas fényárammá váltak.Uram. és eljött az ideje. 12. és láttam a fényerőt.Értitek-e. ÉS az Első Rej­ tély által a mennyekből küldött világosságerő leáramlott a belőlem kijövő világosságerőre. zsoltárban: 11. melyet az Első Rejtély küldött nekem. hogy amikor PISTIS SOPHIA kifejezte tizenharmadik bűnbána­ tát.

mely tebelőled jött elő. mely az Első Rejtélyből a magasságból jött elő és hatolt be PlSTIS SOPHIÁBA. 107 . mert te a káosz alsó terü­ letein voltál. Továbbá az igazságosság az az erő. mert te tetted magadat teljessé az igazságban. te áldott. Az igazság pedig az az erő. Ezért mondta a te világosságerőd egykor Dávid által. amikor a káosz alsó területein tartózkodtál.Nagyon helyes. hogy PISTIS SOPHIÁT vezesse. parancsold meg nekem is ezeknek a szavaknak a megmagyarázását. Jézus anyja is előlépett. hogy az igazság a földből sarjadt. Az igazságosság ellenben. és így szólt: .mert az Első Rejtély hallgatta meg PISTIS SOPHIÁT és irgalmazott meg neki megpróbáltatásai közepette. Mária. mely a mennyből tekintett alá. Az igazság pedig az az erő. mely az Első Rejtély által jött elő. mely tebelőled jött elő. hogy behatoljon Authádész teremtményeibe és elvegye tőlük a PlSTIS sítsd. SOPHIÁTÓL elvett világosságokat. az az erő. mely belőled jött elő. azt mondta: .Uram és Megváltóm. A békesség az az erő. hogy PISTIS SOPHIÁT megmenthessed a káoszból. mindezt azért. és az ő erejével összeegyeztesd. aki az egész világosságbirodalmat örö­ kölni fogod! Erre Mária. FEJEZET Amikor Jézus ezeket hallotta. hogy ezeket az erőket újra PlSTIS SOPHIÁBAN összponto­ 61.

amelyet a magasság Első Rejtélye 108 . azt hittem. Amikor még kicsi voltál. Néztünk téged és őt. és a szőlőskertben találtalak titeket. Rád hasonlított. Az ágyhoz kötöttet feloldoztuk. Mária felelt tehát. és bement a házamba. s úgy találtuk. különben itt várom őt ezen a helven. mert azt hittem. ahol József karókat vert a földbe. Mária. s az ágy lábához kötöttem a házamban. és egyek lettetek. megdöbbent. zavarba jöttem. Jer tehát. hogy hasonlítotok egymásra. ezt illetően a te erőd Dávid által prófétált: Kegyelem és igazság összetalálkoztak. te vagy És a szellem azt mondta nekem: „Hol van Jézus. hogy kísértet. az anyag szerint anyám." Amikor József ezt hallotta tőled. Úgy esett. azonnal visszamentünk együtt. Ezalatt lejött a szellem a magasságból. sőt bátorí­ tom. téged is késztetlek a beszéd gondolatának magyarázatára. Megragadtam tehát. és azt mondtad: „Hol van. hogy amikor hallottál engem Józsefnek elmesélni mindezt. és én nem ismertem meg.Akinek az esze meg tudja érteni. Az igazság a földből sarjadt és az igazságosság az égből tekintett alá. hogy kimondja az őt ösztönző gondolatot. Ez tehát az ige és a magyarázata: A kegyelem a szellem. hogy kimehessek hozzád és Józsefhez a földekre. beléptünk a házba. és a szellemet ott találtuk az ágyhoz kötözve. a testvérem. nagyon örültél. megöleltétek és megcsókoltátok egymást.Uram. melv próbára akar tenni engem. egyszer Józseffel egy szőlőskertben voltál. akibe betértem annak idején. így prófétált egykor a te erőd tenmagadról. hogy találkozzak vele?" Amikor ezt mondta. igazságosság és békesség megcsókolták egymást. azonnal megértetted. hadd lássam.Jézus azt mondta: . és a szellem nem jött le rád. azt nem akadályozom. és így szólt: .

Amikor pedig azt mondják. melv belőlem sarjadt az embervilág módjára. hogy az igazság a te anyagtested. s hogy az ember megkapja a Rej­ télyeket és örökölje a világosságbirodalmat. Az igazság viszont az az erő. ezért „az igazságosság és a béke megcsókolták egymást". és megkeresztelte az emberi nemet. mely hozzám jött. hogy az emberi nemnek adja azokat. amikor Bárbelóból kivált. és szellemét küldte. hogy ez eltörölje az egész világ bűneit.nyilvánít meg. majd pedig prédikált az igazság birodalmáról. Máriától. azt mondta: . az azt jelen­ ti. mely a Rejtélyeket elhozta a magasságból. hogy az ember elidegenedjen a bűntől és összhangba kerüljön [megbékéljen] a te szellemeddel. A békesség pedig az az erő. Mária! 109 . „az igazság a földből sarjadt". hogy az emberi nemnek odaadja a világosság Rejtélyeit. Ahol pedig azt mondják. hogy az emberek majd igazságosak és jók legyenek. ott az igazságos­ ság az az erő. hogy majd békében éljen a világosság teremtményeivel. mely a magasságból lejött. mert ő megszánta az emberi nemet. és az igazság országáról prédikált. „az igazságosság az égből". Amikor Jézus ezeket a szavakat hallotta anyjától.Nagyon szép. Az igazságosság aztán a te szellemed. mely a te világ szerinti anyagtestedbe tért be. és örököljék a világosságbirodalmat. a te anyagi testeddé lett.

mely benned van és prédikálván az igazság helyeit hirdette. mely édesanyádból. A kegyelem tehát isteni szellem. A békesség pedig Szabaóthnak. ne bosszankodj miattam. a kegyelem és az igazság összetalálkoztak. és az emberi nemnek megbocsátott. a földlakóból sarjadt. Az emberek majd igazak és jók lesznek. és szintén adjak magyarázatot. Az igazságosság. a jónak ereje. És ez az erő békítette ki az embereket a világosság fiaival. a kegyelem a szellem. mely rád jött. és talál­ kozott Szabaóthnak. amikor János megkeresztelt téged.az igazságosság a világosság szelleme. Továbbá azt mondják: Az igazságosság és a békesség megcsókolták egymást . mely benned van . mely keresztelt. mely rád jött. ne neheztelj. melv rád jött. engem is sürget az erőm. hogy az emberi nemnek adja. a jónak erejére vonatkozik. Máriából. Mária így szólt: . hogy az igazság a földből sar­ jadt. Mióta azonban édesanvád beszélt veled e szavak magyarázatáról. Jézus azt mondta neki: . és öröklik a világosságbi­ rodalmat.Uram. leereszkedett. az a szellem a magas­ ságban. 110 . Megszánta az emberi nemet.PISTIS SOPHIA EVANGÉLIUMA = = ^ ^ ^ ^ ^ ^ = 62.Uram. hogy lépjek elő. és a magasságok Rejtélyeit hozta. mely a mennyből tekintett le. ott ez Szabaóthnak.Neked is megparancsolom a magyarázatot.az. Ahol pedig erőd azt mondta Dávid által. FEJEZET Ekkor a másik Mária lépett elő. mely minden Rejtélyt lehozott a magasból és az emberi nemnek adott. a jónak erejével. és így szólt: .

és az igazságosság a mennyből teldntett alá. megfogantattál bennem. ha a szavak jelentését még egyszer előadom. Miután pedig beszéltél velem.Uram és fiam és megváltóm. Én Mária vagyok. Jézus anyja. ald eljött. aki te vagy. Ez arra az időre vonatkozik. akik megcsókolták egymást.Amikor Jézus ezeket hallotta Máriától. és prédikált az igazság útjáról. mely belőlem kiment. aki te vagy Előtted járván prédikált ő. amikor magadat szolgáltad. mely a földből sarjadt". így szólt: .Kitűnő. Uram. Mária. Az igazság a földből sarjadt. Az igazság ellenben az az erő. Amikor Jézus eze­ ket a szavakat hallotta Máriától. leteldntettél rám a mennyből és beszéltél velem. Az igazság tehát Szabaóthnak. te világosság örököse! Ismét Mária lépett elő. a jónak erejét jelenti. mely Erzsébetben van és Jánossá lett. ald Jánossal találkoztál azon a napon. mely a te anyag­ testedben van. Gábriel alakját vetted fel. János anyja. ne haragudj rám és bocsáss meg. A kegyelem és az igazság összetalálkoztak. Te szántad meg az egész emberi nemet. a te anyád. édesanyjától. leborult a lábai előtt. Te és János az igazságosság és békesség vagytok. amikor a keresztelőt kellett megkapnod. ez „az igazság. amiről vilá­ gosságerőm egykor Dávid által prófétált. mely bennem van. 111 . megcsókolta azokat és így szólt: . A kegyelem a Szabaóth ereje.Kitűnő és nagyszerű! Ez minden igémnek a megoldása. és itt van Erzsébet. Továbbá a kegyelem és az igazság találkoztak . akivel találkoztam.ez te vagy. így szólt: .

és megkeresztelted Szabaóthnak. Az igazság a földből sarjadt. amit egykor mondtál nekünk: „Én a magasságból jöttem. Az igazság viszont Szabaóthnak. hogy az egész világnak irgal­ mazz meg. az Első Rejtély. és az igazságosság a mennyből tekintett alá. az igazságosság te vagy. És ez az erő prédikált az igazság területeiről minden bal oldalon lévő helyen.63. s amelyet balra taszítottál. melv belőled kisugárzik. amiről egykor az én világosságerőm prófétált Dávid által: A kegyelem és az igazság összetalál­ koztak. és ezt mondta: . És a kis Szabaóth. És elmentél az archonok területeihez. Jézus pedig felelt Jánosnak. bementem Szabaóthba. fogta ezt az erőt. az igazságosság és a béke megcsókolták egymást. mivel ő leküldött Téged." Nos. a jónak ereje. és így szólt: . János. az Első Rejtélv. Uram. mely besugárzik. és átöleltem az őbenne lévő világos­ ságerőt. a kegyelem és az igazság. melyek megcsókolták egymást".0. nekem is parancsold meg a szavak magyarázását. és odaadtad nekik a magasság Rejté- 112 .Ez az az ige. melyek találkoztak: Te vagy a kegye­ lem. a jó. FEJEZET János is előlépett. és így szólt: . Te. az Első Rejtélv által. Bárbelónak az az anyaga lett aztán a te mai tested. a jóba. a jónak erejét.Neked is parancsolom. és beletaszította Bárbelo anyagába. János pedig válaszolt. akit a magasság területeiről kiküldött a Te Atyád. „És az igazságosság és a békesség. aki elhoztál minden Rejtélyt a te besugárzó Atyád. mely összekapcsolta magát veled. amelyeket a te fényerőd Dávid által prófétált. hogy hirdesd ki.

melyet Bárbelo kezéből vettél át. amely ruha Jézus. hogy az erő. összejött. s így igazak lettek és jók.hogy Én és az erő. mivel az én Atyám küldött Engem. és így szólt: . és prédi­ kálta nekik az igaz helynek [igazság országának] Rejtélyeit. amikor te Jézusra leeresz­ kedtél. Atyámnak. tehát Én.Kitűnő. János. vagyis a te lelked. melv kifelé sugárzik: . mely a jobb oldali területekről jött. mely az égből tekintett alá. mint egy galamb. melyek a fénykincsen kívül fekszenek. mely a földből sarjadt. szeretett testvér. És az igazság.lyeit. és egyetlen világosságáramlatot képezett. és Jabraóth hat eonjának minden archonja békét kötött a világosság Rejtélyével. a mi megváltónk. az Első Rej­ tély. mely bement Bárbelo anyagába. mely belőlem jött elő. Az történt. mert te a magasság tereiből jöttél a világosságbiroda­ lom Rejtélyeivel. Az igazságosság. És te leereszkedtél a fényruhára.Úgy történt. hogy PISTIS SOPHIÁT mentsem ki a káoszból . És elment a bal oldaliak területeihez. FEJEZET Az Első Rejtély folytatta beszédét. melyet Szabaóthtól. A béke pedig Szabaóth ereje. a besugárzó [lepillantó] Első Rejtélvnek parancsára 113 . a jó erejének. bement Bárbelo anyagába. és a lélek. hogy amikor János ezeket mondta. 64. mely nagyon fényesen ragyogott. az te vagy. megfelel Szabaóth. beszélt hozzá az Első Rejtély. mely kisugárzik. mely a magasságból jött. a jótól kaptam.

és világosságban nem szenvedtek már hiányt. vegyék PISTIS SOPHIÁNAK. Őrájuk van bízva a világosságáram. megvilágosultak. és adják oda újra PlSTIS SOPHIÁN: a világosságerőket. Ami­ kor a világosságáram az Authádész teremtményeitől elvett világosság- 114 . hogy segítsenek vissza Authádész teremtményeitől. és mindazt a fényerőt. melyet Én adtam nekik. Michael és Gábriel pedig nem vett el magának világosságot PlSTIS SOPHIA fényeiből. azonnal nagyon világos lett az egész káoszban. Michael és Gábriel pedig. Anyagteste ekkor teljesen átvilágosodott. és leküldtem őket a káoszba. mivelhogy énáltalam [énbennem] visszakapták. melyet egykor elvettek tőlük. amit PlSTIS SOPHIÁTÓL vettek el. a világosságáramot a káoszhoz vitték. oda fogják adni az embereknek a világosság Rejtélyeit. és Authádész teremtményei ezt a világosságáramlatot nem merték megragadni a sötét káoszban. félni kezdtek még egymástól is. mint szolgák.lehívtam Gábrielt és Michaelt az eonokból. melyeknek világosságát egykor elvették. De ezt az áramlatot megtartani sem tud­ ták a teremtményein uralkodó Authádész semmiféle módszerével sem. Gábriel meg Michael a világosságáramlatot PISTIS SOPHIA anyagteste fölé vezette. Mikor aztán Authádész teremtményei meglátták ennek az áram­ latnak nagy világosságát. melyet egykor elvettek tőle. s amelyet a káoszhoz vittek. és a benne lévő erők [képességek]. Ez az áramlat pedig minden világosságerőt kivont belőlük. Amikor pedig a világosságáramlatot levitték a káoszhoz. melyeket Authádész teremtményei elvettek tőle. beletaszította a testébe. s a fényár kiterjedt minden teremtményére és területére. akik. mert újra megkapták a világos­ ságukat. melyet visszavettek Authádész teremtményeitől. Odaadtam nekik a világosság­ áramot.

és a templom felé fordult. FEJEZET Péter lépett elő. hogy mi történt a PISTIS SOPHIÁVAL a káoszban. vagy tönkre is ment. amelyeket azok PISTIS SOPHIÁTÓL vettek el. PISTIS SOPHIA teljesen ldvilágosodott. s újra a régiek lettek. és így szólt hozzájuk: . ami a te szavaid magyarázatát illeti. 115 . PISTIS SOPHIA lankadó. Amikor pedig az Én világosságáramom elvette a fényeket Authádész teremtményeitől. És SOPHIA világosságerői felismerték egymást az Én világosságáramla­ tom által. s majdnem tönk­ rement. a te világosságerőd Salamon által prófétált az ő ódáiban: 1. Egy folyó jött elő. fényerejük fokozódott. és megmenttettek e fényáram által. És a PlSTIS SOPHIÁBA nyomott fények az ő anyagtestét egészen élénkké tették. És a PISTIS SOPHIÁBAN lévő világosságerők. Miután az Első Rejtély megmondta tanítványainak. széles folyammá lett. oszladozó erőit a világosságok újra felállították. Újra fokozódott a világosságot észlelő képességük. 2. amelyeket Authádész teremtményei nem raboltak el. és PISTIS SOPHIÁBA taszította. és nagy. szintén vidámak és fényesek lettek. Mindent magához vont.Megértitek-e mit mondok nektek? 65. és így szólt: . ismét beszélt.Uram. akkor a világosságáramlatom megfordult és elhagyta a káoszt. amelyben azelőtt nem volt világosság.erőket mind beletaszította PISTIS SOPHIÁBA.

Elértek lelkeket.3. Ok kiszáradt ajkakat frissítettek. Nem tudta visszatartani sem gát sem építmény. melyet Salamon mondott a te erőd által: Mindent magához rántott [vonzott] és a temp­ lomhoz vitte. 8. és nagy. Halljad tehát. 9. Az egész országon átvezették. Továbbá az ige. 4. ez azt jelenti: Authádész teremtményeitől elvett mindent világosságerőt. Mert egymásra ismertek az Úrban. Meggörnyedteket felegyenesítettek. 7. mert az italt a legmagasságosabbnak a kezéből kapták. A kimerültek szíve felvidult. akik a vizeket szabályozzák. Az az ige pedig. nyíltságuknak erőt adtak. és megmentette őket az örök élet vize. amelyet a te erőd mondott: Az egész országon átvezette. hogy azok meg ne haljanak. és újra PlSTlS Aztán az ige. ez azt jelenti: a világosságáram szétáradt a káoszban Authádész teremtményeinek minden területére. 5. ittak belőle. és mindent magával ragadott. Akik száraz homokon voltak. 6. Ahogyan Salamon által prófétálta a te erőd: Egy folyó [zuhatag] jött elő. széles folyammá vált. hogy nyíltan beszéljek. Uram. akikre az élet vizét bízták. belenyomtak a testébe 116 . azt jelenti: Authádész teremtményei a világosság­ áramot nem tudták visszatartani a káosz sötétségének falai között. azt jelenti: amikor Gábriel és Michael a világosságáramot PISTIS SOPHIA testéhez vezette. sze­ müknek világot adtak. Boldogok annak az italnak a felszolgálói. SOPHIÁTÓL vettek el. melyekbe lélegzetet leheltek. amit azok PlSTlS SOPHIÁBA taszította. melyet a te erőd mondott: Gátak és építmények nem tudták visszatartani. sem azok. és mindent betöltött. Szomjuk csillapodott.

visszakapták. s anyagteste felragyogott. hogy meg ne haljanak. melyet a te erőd mondott: Lelkeket élesztettek. Az ige: A szomjuk csillapodott. mert azt beléjük taszították. azt jelenti: amikor a világos­ ságokat PISTIS SOPHIÁBA taszították. azt jelenti: az ő erőiknek [képessé­ geiknek] nem hiányzott már a világosság. mert léleg­ zetet leheltek beléjük. Ahol pedig a te erőd azt mondta. amelyeket Authádész teremtményei nem raboltak el. amit mondtál. És az ige. ott ez annak felel meg. akik PlSTIS SOPHIABAN voltak. s azután ők is vezették ki onnan. amit elvettek tőlük. amelyet Authádész teremtményei azelőtt elraboltak tőle.minden világosságot. mely tebelőled. vagyis: Gábor és Mihály semmit sem vett el magának PISTIS SOPHIA világos­ ságerőiből. akikre ez az áramlat rá lesz bízva. 117 . s amely már-már halálán volt. hogy a segítségül jött Mihálv és Gábor vitte a világosságáramot a káosz­ hoz. szintén nagyon boldog lett. ez azt jelenti: a világosságot a világosságáram adta nekik. A te erőd továbbá azt mondta: Kiszáradt ajkakat frissítettek. az Első Rejtélyből jött elő. megkapták a világosságot. A magasság világosságrejtélyeit azoknak fogják adni. felélénkítették testének anyagát. mivel a világosságot. Az ige pedig: Akik száraz homokon voltak. AZ az ige pedig. hanem mindet beletaszították PISTIS SOPHIÁBA. azt jelenti: mindazok. azt jelenti: PISTIS SOPHIA többi ereje. hogy boldo­ gok ennek az italnak a felszolgálói. és megtelt fénytársaik világosságával. s akiknek a világosságát azelőtt elvették. melytől egykor elvették a világosságot. ittak belőle. amelyet a te erőd mondott: A kimerültek szíve felvidult. És ahogyan a te erőd folytatta: Az italt a legmagasságosabbtól kapták. amelyeket Authádész teremtményeitől vett vissza.

Amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Pétertől. majd megfordult. vagyis az egész világosságáram miatt és által megmenekültek. 118 . Péter. helyreállították. elhagyta a káoszt és rád jött. hogy nyíltságuknak erőt adtak. hogy miután a fénvár visszavette PISTIS SOPHIA világosságait Authádész teremtményeitől. mert már-már feloszlottak. hogy többé ne essenek el. ami azt jelenti: amikor PISTIS SOPHIÁBA nyomták az ő világosságait. azt jelenti. akkor minden erejét [képességét] feltámogatták. újra belenyomta PISTIS SOPHIÁBA. És az ige.Továbbá: Elesett tagokat felegyenesítettek. Amikor a te világosságerőd azt mondta. s olyanok lettek. Aztán az ige: Megmenekültek az örök élet vize által. hogy a világosságáram a magasból jött. és felismerték. melyet a te erőd mondott: A világosságáramlat mindent magához vonzott és a templomhoz vitt. akkor az azt jelenti: az erők [a képességek] visszakapták vilá­ gosságukat. vagyis képesek a világossá­ got észlelni. azt mondta neki: . aki a templom vagy. te áldott. Továbbá: Szemeiknek világosságot adtak. Ez a magyarázata minden igének.azt jelenti. hogy PlSTIS SOPHIA erői megismerték egymást a fényár által.Kitűnő. mint azelőtt. Ez a kijelentések magyarázata. amelyet a te világosságerőd Sala­ mon ódája által mondott. Továb­ bá: Egymásra ismertek az Úrban .

most visszavette tőlük. Authádész káoszban lévő teremtményei újra felbátorodtak. bepillant]. üldözték. az Első Rejtély. hogy újra elvehessek PISTIS SOPHIÁTÓL a fényerőt. megint másik pedig sárkány alakjában jelent meg. hétfejű sárkánykígyó. és nagyon zavarba hozták. és Authádész első ereje. és újra a káosz magasabb területeire jutott. és szorongatni kezdték és üldözték PISTIS SOPHIÁT. miután tehát Authádész teremtményei észrevették. hogy mielőtt PISTIS SOPHIÁT egészen kivezettem volna a káoszból. És Authádész néhány teremtménye szoron­ gatta őt. FEJEZET Az Első Rejtély folytatta. mivel az én Atyám. elmenekült előlük. ahogyan kezdetben volt. hogy jöjjön és segítsen nekik. ezt még nem parancsolta meg nekem. fénye­ sen. Az egyik teremtmény egy nagy kígyó alakját öltötte. s ezen kívül PlSTlS SOPHIÁT felragyogni látták. S újra Authádészükhöz kiáltottak. mint a suhanó nyílvessző. az oroszlánfejű erő is eljött a többi teremtménnyel együtt. hogy Authádész támogathassa a teremtményeit. egy másik egy nagy. hogy világosságáramlatom a világosságerőket. ez a számtalan teremtmény együtt támadt PISTIS SOPHIÁRA. de Authádész teremtményei követték. amelyeket PISTIS SOPHIÁTÓL elvettek.66. és újra nagyon nyugtalanították őt. mely besugároz [benéz. aki megijedt és nagyon zavarba jött. Mivel ennyire zaklatták. nagyon megharagudtak PISTIS SOPHIÁRA. és így szólt: Az történt ezután. És Authádész egy másik nagy fényerőt küldött le a tizenharmadik eon magasságából. s ezek újra elvehessek a PISTIS SOPHIA fényeit. újra leve­ zették a káosz alsó területeire. és PISTIS SOPHIÁBA nyomta. Amikor pedig ez a fényerő lejött. Az lejött a káoszhoz. 119 .

mert benned bízom. hogy az ő lába ne érintse meg a sötétséget. elbuktatta PISTIS SOPHIÁT. ó. a zsarnok. látta. a zsarnok. mely mindegyikőjük fölött volt. vagyis ez a démon lejött a káoszba. és tehozzád akarok jönni. hogy PISTIS SOPHIA segítségére siessenek. akkor Atyám. Mert te mentesz meg Authádész és Ádámász zsarnoknak a teremt­ ményeitől [kisugárzásaitól]. Amikor Ádámász ereje leért a káoszba minden teremtményhez. mivel PISTIS SOPHIA a Világosságok Világosságához akart menni. segítettél nekem! Hagyd a te világosságodat reám esni! 2. És megparan­ csoltam Gábrielnek és Michaelnek. Ezért haragudott rá. ÉS az oroszlánfejű erő meg a kígyófejű erő meg a sárkánygyíkfejű erő meg a sárkányfejű erő meg Authádész minden más teremtménye azonnal körülvette a PISTIS SOPHIÁT. hogy Authádész teremtményei szorongatják PISTIS SOPHIÁT. hogy elvegyék minden világosságát. kinézett a tizenkét eonból. hogy PISTIS SOPHIÁT kezeiken hordoz­ zák. Mert te vagy az oltalmazom. Amikor tehát Ádámász.Ezután az történt. Világosság! 3. Nagyon szorongatták és veszélyeztették PlSTIS SOPHIÁT. Világos­ ság. te fogsz megszabadítani engem az ő hatal­ muk veszélyeitől. Világosság. ahonnan ki fogják vezetni őt. Továbbá megparancsoltam. hogy megpróbálja tőle újra elvenni minden belső erejét. Amikor így zaklatták és nyugtalanították. 0. aki szintén haragudott PISTIS SOPHIÁRA. hogy a tizenkét eonból letekintett Ádámász. hogy vezessék át a káosz területein. újra dicsérő énekkel kiáltott a világossághoz. a besugárzó Első Rejtély parancsára Én újra leküldtem Gábrielt és Michaelt és a nagy világosságzuhatagot. 120 . és azt mondta: 1. Amikor PISTIS SOPHIA ezt mondta. ó.

s így sokan lerogytak jobb oldalon. az oroszlánfejű erő elé léptem. Ekkor megijedtek. balról is meg jobbról is és minden oldalon. mivel rendkívül erősen világított. PISTIS SOPHIÁT azonban nem tudták bántani. És az Én parancsomra. mely fénylett. folyamot]. új erejétől. sem Authádész másik. A világosságáramlat nem tágított egyik oldaláról sem. a besugárzó Első Rejtély parancsára magam mentem le a káoszhoz nagy fényességben. Egymáson estek keresztül és egymásba botlottak. mialatt PISTIS SOPHIÁT minden oldalról körülvette. És Authádész teremtményei nem tudták már megváltoztatni a kinézetüket. és elvettem a benne lévő egész világosságát. mert ő a világosságban bízott. És fénvkoszorú lett az ő fején. a kifelé sugárzó Első Rejtély parancsára a világosságáramlat rendkívülien világított. PISTIS SOPHIÁHOZ pedig egyáltalán nem tudtak közeledni a nagy világosság miatt. de az erős fényt sem bírták. mialatt egy nagy világosság volt tőle balra is meg jobbra is. És PISTIS SOPHIA a világosság közepette volt. fején is koszorút képezvén. és sok más esett össze bal olda­ lon. ahogyan mérhetetlen fényességgel ragyogott. mely repülő nyílként csapott le a káoszba. nem rettent meg Ádámász démonerejétől sem. mely az eonokból jött. És Atyám. Authádész teremtményei és Ádámász teremtménye meg­ látták a világosságzuhatagot [áramlatot.Az történt. hogy többé ne mehessenek a helyükre a tizenharmadik eonhoz. Authádész minden teremtmé­ nyét megfogtam. És Authádész minden teremtményétől elvettem az erőt. Amikor a világosságzuhatag körülvette PISTIS SOPHIÁT. ő nagyon felbáto­ rodott. s így ő nem félt többé Authádész teremtményeitől a káoszban. hogy amikor az angyalok lementek a káoszhoz a világos­ ságáramlattal. A nagy világosságáram pedig körülvette PlSTIS SOPHIÁT minden oldalról. és minden oldalon. s így 121 . és elengedték PlSTIS SOPHIÁT.

PlSTlS SOPHIÁT pedig kivezettem. zsoltárban: 1. akiben bízom. 67. mint a többi együtt.Uram. Én pedig. PlSTlS SOPHIÁT állandóan Authádész hétfejű sárkánykígyó-teremtményén hagytam állni. FEJEZET Amikor az Első Rejtély mindezt elmondta tanítványainak. Aid a Felségesnek védelmében lakozik. mert ez hatalmasabb és gonoszabb volt. a Mindenhatónak árnyéká­ ban nyugoszik az. De lábbal tiporta a hétfejű sárkánykígyó-teremtményt és az orosz­ lánfejű meg a sárkányfejű erőt is. 122 . váram. mit beszélek veletek? Jakab lépett elő.mind erőtlenül estek össze a káoszban. mialatt ő Gábrieltől és Michaeltől jobbra volt. az Első Rejtély vele voltam. elvettem a sárkánykígyóban lévő minden erőt.Megértitek-e. hogyan veszem el a világosságerőt az ellenségeitől. az előbbi szavaid magyarázatát illetően a te világosságerőd egykor Dávid által prófétált a 91. Istenem. újra beszélni kezdett. És a PlSTlS SOPHIA saját szemével látta. hogy mostantól kezdve egyetlen magja se kelhessen ld. 2. És a nagy fényár újra belé áradt. És PISTIS SOPHIÁT ldvezettem a káoszból. és megsemmisítettem egész anyagát. mialatt ő rálépett Authádész kígyófejű teremtmé­ nyére. és azt mondta: . Az azt mondja az Úrnak: Te vagy az én oltalmam. és így szólt: .

Uram. Uram. 16. Mivelhogy ragaszkodik hozzám. sem a repülő nyíltól nappal. hogy meg ne üssed a lábadat kőbe. Mert azt mondtad. 14. mert megismerte az én nevemet. ezért meghallgatom őt. Kézen hordoznak téged. hogy ezt nyíl­ tan is mondhassam: Az ige. sem a délben támadó démontól. Az ő igaz­ sága pajzs és páncélként vesz körül. Vele vagyok háború­ ságában: megmentem és megdicsőítem őt. Hallgasd meg. mondja Isten. 7. Nem illet téged a veszedelem. Segítségül hív engem. és meglátod a gonoszoknak megbünte­ tését. Bizony szemeiddel nézed. melyet a te erőd Dáviddal mondatott: Ald a 123 . 15. Mert ő szabadít meg engem a madarásznak tőrétől és a gonosz varázsló igéjétől. Testével fedez be téged. Kígyón és áspiskígyón jársz. 12. mert az ő angyalainak parancsol felőled. és csapás nem közelget a sáto­ rodhoz. 8. 13. megtaposod az oroszlánt és a sár­ kányt. Sem a sötétben settenkedőtől. Megvédem őt. és megmutatom néki az én szaba­ dításomat. te vagy az én oltalmam! A Felségest választottad a te hajlékoddá. Ez a magyarázata a szavaidnak. és hozzád nem is közelíthetnek. megszabadítom őt. 10. 6. 5. és jobb kezed felől tízezerén. Nem félsz az éjszakai ijesztéstől.3. és szárnyai alatt lészen oltalmad. 4. 11. Hosszú élettel elégítem meg őt. 9. Elesnek mellőled ezerén. hogy őrizzenek téged minden utadban.

melvet a te erőd mondott: Nem fog félni a nappal repülő nyíltól. És az ige. mely PISTIS SOPHIÁT minden oldalról pajzsként veszi körül. Istenem. melyet a te erőd mondott Dávid által: Testével fedez téged. melyet a te világosságerőd prófétált Dávid által: az igazsága (hűsége) pajzsként vesz körül téged: ez a világosságáram világos­ sága. mert az erő a tizen- 124 . benned bízom. mely tőled jött. amely általad jött le a magasságból.Felségesnek védelmében lakozik. mely repülő nyílként jött le a káoszhoz. a zsarnok teremtményeitől. amely volt a káoszban. Továbbá az ige. azt jelenti: PlSTIS SOPHIA nem félt az ijedelmektől és nyugta­ lanságtól. mely az ő bal és jobb oldalán volt. a Mindenhatónak árnyékában fog időz­ ni. Továbbá az ige. azt jelenti: mivel PISTIS SOPHIA a világosságban bízott. és tehozzád jövök én. azt jelenti: PlSTIS SOPHIA a vilá­ gosságáram világosságában volt. ezek a világossá­ gáram szárnyai. mely nappal repül. Továbbá az ige. melyet a te erőd mondott: Nem félsz az éjszakai ijesztéstől. melyet végül Authádész küldött a magasból. amelvet a te erőd Dávid által mondott: Azt fogom mondani az Úrnak. bizalommal megmaradt a világosság mellett. melyet a te erőd mondott Dávid által: te szabadítsz meg engem a madarásznak tőréből és gonosz varázslattól. hiszek benned! Te fogsz megmenteni engem Authádész és Ádámász. És te meg­ szabadítasz engem az ő hatalmuk veszélyeitől. megfelel PISTIS SOPHIA szavának: 0. Továbbá az ige. ami az éjszaka. azt jelenti: PlSTIS SOPHIA nem félt az erőtől. A te világosságerőd pedig azt mondta: Nem fogsz félni a nyíltól. Továbbá az ige. te vagy az én oltalmam. váram. meg­ felel a PISTIS SOPHIA dicsérő éneke következő szavainak: Te vagy az én oltalmazom. és a szárnyai alatt lészen oltalmad. benne maradt a világosságár fényében. Világosság.

melyet a te erőd mondott Dávid által: Nem fog félni a sötétben settenkedőtől. azt jelenti: PlSTIS SOPHIA nem fél az oroszlánfejű teremtménytől. melyek egymás hegyén-hátán bukdácsoltak. hogy PlSTIS SOPHIA nem fél már a zsarnok Adámász démoni teremtményétől. s amely Adámászból a tizenkettedik eonból jött. mert a káoszból jött. Továbbá éjszaka. Ez megfelel PlSTIS SOPHIA esetének: PISTIS SOPHIA saját szemeivel nézte ellenségeit. mely PISTIS SOPHIÁT mély bukásba taszította. mert azt mondtad: te. mely pontosan a kettő között van. Ezért mondta Dávid. Ezért mondta a te erőd: Nem fog félni egy démoni zuhanástól [bajtól] délben. és nem voltak képesek közeledni hozzá. azt jelenti. Továbbá az ige. De nem 125 . vagy az én reménységem. Továbbá az ige. tízezren a jobbja felől. Továbbá az ige. hogy „dél". mert a tizenkét eon a káosz és a tizenhar­ madik eon között terül el. melyet a te erőd mondott Dávid által: Bizony sze­ meiddel nézed. azt jelenti: Amikor Authádész számtalan teremtménye nem volt képes a világosságár erős fényességét kibírni. sokan pedig a jobb oldalán. mely a délnek. . és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. melyet a te erőd mondott Dávid által: Ezren fog­ nak elesni a bal oldalán. mely az éjszakának felel meg. s ez uralkodik a tizenkét eonon és teszi világossá azokat. vagyis a sötétségben ijesztgette.harmadik eonból jött. vagyis Authá­ dész teremtményeit. közülük sokan elestek a PISTIS SOPHIA bal oldalán. melyet a te erőd mondott Dávid által: Nem fog félni a bajtól és démontól.délben. Uram. hogy bánthassák. mely a káoszban. Továbbá az ige. a tizenkettedik órának felel meg. mely délben pusztít. azért mondta a te világosságerőd. mert ez [Adámász alkotása] a tizenkét eonból jött. hogy „nappal". Mivel pedig a tizen­ kettedik eonból jött. de neld közelébe sem kerülhetnek.

amelyet a te világosságerőd mondott Salamon által: Megment- 126 . és te elvetted az én betegségemet. mert a te nyugodalmad örök. ó.Megparancsolom neked a himnusz magyarázatát. mert a te orcád volt velem és irgalmasságodban az én megmentőm. Uram! 2. Beárnyékoltál a te irgalmasságod árnyékával. Megmenttettem a béklyóktól. amikor megmentésemre és meg­ segítésemre jöttél. Visszatartottad ellenségeimet. és nem jelentek meg. Uram. A te jobbod emelt fel engem. Ez tehát. 7. amelyet PISTIS SOPHIA zengett az én tiszteletemre. Általad jött hozzám a megszabadító erő. 5. olyan voltam előttük. Az ige. 8. Ellenségeim távoztak tőlem. amelvet PISTIS SOPHIA zengett. ó. hogy egyik oldalam se legyen világosság nélkül.És az Első Rejtély felelt neki és azt mondta: .Uram. s kiemeltek engem a bőrruhákból. mert te szövétneket állí­ tottál a jobb kezem felől és a bal kezem felől. mint az ólom. és én megigazultam a te jóságodban. 4. mivel a káoszból megmenttetett. a káoszból megmentett PISTIS SOPHIA magasztaló énekének magyarázata. Mert te voltál a jobb kezem felől. 6. és így szólt: . 3. hogy leplezetlenül mondhassam el. Sokan lenéztek és kitaszított voltam. a te világosságerőd Dávid fia Salamon által prófétált az ódáiban: 1. és hozzád menekültem. Hallgass meg. Tamás felelt. ami a himnuszt illeti. 9. és a te igazságosságodban megtisz­ tultam. A te igazságodban lettem erős.

kísérjék.csak a szemeivel nézte őket. mely az oroszlánfejű erőben volt. hogy PISTIS SOPHIÁT vigyék át a káosz minden területén. az Első Rejtély. úgy fizettél meg nekik. s meg ne ragadják őt az alsó sötétségben lévők. mert SOPHIA a magasság világosságában hitt. s ezen kívül elvetted az erőt Authádész minden teremtményétől. dicsérő énekét énekelte. Nem csak saját szemével látta. vagyis hogyan fizetik vissza nekik a gonoszságukat. ha azt nézzük. hanem te. hogy meg ne üssed lábadat a kőbe . míg aztán felvezetik és kezeiken felemelik. sőt egyáltalán nem is közeledhettek hozzá. melyet a te erőd mondott Dávid által: Kígyón és áspis- 127 . melyet a te erőd mondott Dávid által: Az ő angya­ lainak parancsol felőled. és nem is szorongathatták. nem ér baj téged.azt jelenti: mivel PISTIS SOPHIA szorult helyzetében a világosságban hitt. és látni fogod a gonoszok megbüntetését". hogy őrizzenek téged minden utadon. hanem a megbüntetésüket is látta. PlSTIS SOPHIA tehát nem csak nézte Authádész teremtményeit. és elvetted az ő világosságerejüket PISTIS SOPHIA világossága helyett. Továbbá az ige. Továbbá az ige. hogyan esnek át egymáson. és csapás nem közeleg a te sátorodhoz . így Authádész teremtményei nem okozhattak bajt neki. „hanem ellenségeidet nézed. hogy mostantól ne tudjanak az ő területeikhez menni. Továbbá megrögzítetted őket a káoszban.ez annak felel meg: Gábrielnek és Michaelnek megparancsoltad. Ahogyan Authádész teremtményei szándékozták elvenni PISTIS SOPHIA világosságát. amit PISTIS SOPHIA mondott. hogy mit prófétált Dávid ahhoz hason­ lóan. Uram. és kezei­ ken hordozzanak. hogy lábai ne érintsék az alsó sötétséget. melyet a te erőd mondott Dávid által: A Legmagasságosabbat választottad oltalmazódul. magad vetted el a világosságerőt. Továbbá az ige.

mert a te világosságod velem volt. 3. és megmentett a te világosságleáramlásoddal [zuhatagoddal].Ekkor az történt.ez az: amikor PISTIS SOPHIA odáig jutott.Kitűnő. és ezt mondta: 1. szeretett Jakab! Az Első Rejtély folytatta beszédét. mert ismeri a nevemet . Mivel a világosságban hitt. amelyek harcoltak ellenem. mialatt meghoztad nekem a segítséget és a megszabadulást. hogy amikor PISTIS SOPHIÁT kivezettem a káoszból. Ez a magyarázata a sza­ vaidnak. s nem tudtak közeledni hozzám. a kígyófejű teremtményre és a baziliszkuszra. mindezektől megmenekült.kígyón jársz. Mert te körös-körül világosság lettél nekem. és azt mondta a tanítványainak: . meg fogom menteni és árnyékomban védeni. azt jelenti: mivel Bennem bízik. Meg vagyok mentve a káoszból és meg vagyok váltva a sötétség kötelékeitől! Hozzád jöttem. FEJEZET Amikor az Első Rejtély ezt hallotta. 4. elvették az 128 . így szólt: . hogy felemelkedett a káoszból. Authádész teremtményeit pedig. rátaposott Authádész emanációira [kisugárzásaira/teremtmé­ nyeire]. Uram. a hétfejű teremt­ ményre. vissza­ tartottad a te világosságoddal. megtaposod az oroszlánt és a sárkányt. ó. 68. Világosság! 2. Mivel Authádész teremtményei szorongattak engem. újra hangosan felkiáltott. s rálépett az oroszlánfejű erőre és a sárkányfejű erőre.

8. Parancsold meg tehát. fényben-lakómnak van füle.erőmet és letaszítottak a káoszba. és minden oldalról körülvett. Bizodalmam pedig megerősödött. 7. amikor a káoszból feljött. FEJEZET Amikor az Első Rejtély ezeket mondta tanítványainak. s eszem megértette a te beszédedet. Ezután pedig teáltalad egy fényáradat jött le rám. a te áramod tiszta világosságában. akinek van füle. hogy egyetlen részem se legyen világosság nélkül. Nos. és megtisztí­ tottál engem minden szentségtelen anyagtól. és a te világosságod miatt minden anyagom fölé emelkedtem. Balról is világított meg jobbról is. én pedig felragyogtam a te nagy erődben. mely megmentett engem. És a te világosságáramod emelt fel engem és tartotta távol tőlem Authádésznak engem szorongató teremtményeit. és a káosz kötelékeitől megszabadult. úgy hogy nem volt már bennem vilá­ gosság. 129 . mert te mindig mentesz. nehéz anyag lettem. az hallja.Uram. 6. 5. Authádész teremtményei távoztak. amelyet mondott. ezért számukra én lomha. Ez a PISTIS SOPHIA magasztaló éneke. Tamás lépett elő és így szólt: . bízom a te világosságodban. hogy világosan előadjam e szavak magyarázatát. Te pedig betakartál engem áramlatod világosságával. 69.

Továbbá az ige. melyet a te erőd mondott: A te orcád volt velem. megfelel PISTIS SOPHIA kijelentésének: Ezután pedig teáltalad egy világosságerő jött hozzám. elvették az erőmet. melyet a te erőd mondott: Mint az ólom. melyek harcoltak ellenem. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése. Világosság. irgal­ masságodban az én megmentőm . megfelel PISTIS SOPHIA következő szavainak: Meg vagyok váltva a sötétség kötelékeitől.tettem a béklyóktól. PISTIS SOPHIA szavaival: A te erőd világított jobbról is 130 . melyet a te erőd mondott: Sokan lenéztek. ó. és megmentett a te világosságáramlatoddal. És az ige. hogy egyik oldalam se legyen világosság nélkül. és hozzád menekültem.megfelel PISTIS SOPHIA szavának: Körös-körül világosság lettél nekem. számukra lomha. hogy Authádész teremtményei szorongattak engem. mikor megmentésemre és segítségemre jöttél . melyet a te erőd mondott: Visszatartottad ellenségei­ met.megfelel PISTIS SOPHIA szavainak: Authádész teremtményeit. melyet a te erőd mondott: Te voltál a jobb kezem felől. és hozzád jöttem. visszatartottad a te világossá­ goddal. és kitaszított voltam. ó. Továbbá az ige. Továbbá az ige. és nem jelentek meg . Továbbá az ige: Általad lett meg nekem a megszabadító erő. Továbbá az ige. melyet a te erőd mondott: Mert te fáklyát állítottál a jobb kezem felől és a bal kezem felől.PISTIS SOPHIA következő mondása: A te világosságod volt velem. mialatt meghoztad nekem a segítséget és a megszabadulást. lenéztek és lelöktek a káoszba minden világosság nélkül. olyan voltam előttük .PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Amikor elvették a világos­ ságaimat. mely megmentett engem. Továbbá az ige. Uram. és nem tudtak közeledni hozzám. nehéz anyag lettem.

PlSTlS SOPHIA himnuszának egész magyarázata. és te levetted rólam a betegséget. s magam is tiszta világos­ ság vagyok a te áramodban. és én a te világosságod által mindazok fölé emelkedtem. és a te igazságosságodban megtisztultam. Uram. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Authádész teremtményei.meg balról is. megfelel PISTIS SOPHIA mondásának: Meg vagyok mentve a te kegyelmedben. ezt jelenti PISTIS SOPHIÁNÁL: Te pedig betakartál engem áramlatod világosságával. melyek szorongattak engem. és minden oldalról körülvett. Továbbá az ige. mert a te nyugodalmad örök. hogy egyetlen részem se legyen világosság nélkül. melyet a te erőd mondott: Beárnyékoltál a te irgalmas­ ságod árnyékával. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Megerősödtem a te világosságodban. amikor a káoszból megmentették. Továbbá az ige. az a lejelentése PlSTlS SOPHIÁNAK. mert te mindenldt megmentesz. Továbbá az ige. melyet a te erőd mondott: Kiemeltek engem a bőr­ ruhákból. és megváltották a sötétség kötelékeitől. mely engem felemelt és Authádésznek engem szorongató teremtményeit távol tartotta tőlem. Továbbá az ige: Ellenségeim távoztak tőlem. hogy a te világosságáramod az. PISTIS SOPHIÁNÁL a következőknek felel meg: Megtisztítottál engem minden szentségtelen anyagomtól. Továbbá az ige. távoz­ tak tőlem. melyet a te erőd mondott: A te igazságodban lettem erős. 131 . Továbbá az ige. melyet a te világosságerőd mondott Salamon által: Megigazultam a te jóságodban. Ez tehát. melyet a te erőd mondott Salamon által: A te jobbod emelt fel engem.

Te pedig velem voltál. 7. És elvittél engem minden anyagi sötétségből. és én látni kezdtem. és visszavetted szá­ momra elvett fényerőimet. És a te világosságod burkolt be engem mindenhol. áldott vagy te! Ez PlSTIS SOPHIA him­ nuszának magyarázata. és azt mondta tanítvá­ nyainak: J . Az Első Rejtély pedig folytatta beszédét.70. 6. És hatalmat adtál nekem. Authádésznak engem ellenségesen szorongató teremtményeit elterelted tőlem és szétszórtad őket. És a hétfejű sárkánykígyót leverted és kitaszítottad az én keze­ immel. Te tetted Authádész minden teremtményét erőtlenné. hogy ldvezessél a káoszból.Nagyon jól mondtad Tamás. s a lenti területekre vittél engem. mely minden fölött van. hogy amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Tamástól. engem pedig az ő anyaga fölé állítottál. azt mondta neki: . 3. 4. 132 . hogy meg­ szabadítsam magamat Ádámász teremtményeinek kötelékeitől.PISTIS SOPHIA folytatta engem dicsérő himnuszát. és az én utamat kiegyenesí­ tetted. 5. Megsemmisítetted. Mert te elvetted a világosságerejüket. hogy mostantól kezdve a magja se keljen ki. 2. És határozatod alapján mentettél meg engem újra a lenti területekről. FEJEZET Az történt. és így szólt: 1. mialatt nekem mindehhez erőt adtál. Az én világosságerőimet elválasztottad az anyagtól. Magasztallak! Határozatod alapján kivezettél engem a magasabb eonból.

és azt mondta: .Ami PISTIS SOPHIA himnuszának magyarázatát illeti. Belém fektetted a te zuhatagod világosságát. 71. Máté lépett elő. Felvezettél engem a káosz fölé. Máté. 9. és minden erőm a te világosságodban megújuljon. 11. Parancsold meg. s én megtisztult világosság lettem. és fényes orcád elmúlhatatlan élet lett nekem. világosságerőd egykor Salamon ódájában prófétált erről: 133 . és így szólt: . Tagjaimnak egyenes utat adtál. hogy az ezeken a helyeken lévő anyagok mind feloszoljanak. Máté válaszolt. Ez PISTIS SOPHIA második magasztaló éneke. Ezekbe az erőkbe [képességekbe] a te megtisztított világosságodat nyomtad bele.8. FEJEZET Amikor pedig az Első Rejtély befejezte beszédét. az lépjen elő és magyarázza meg. a pusztulás zavaros helye fölé. És az Első Rejtély felelt. hirdesd ki PISTIS SOPHIA e himnuszának magyarázatát. és így szólt: . és a te világosságod legyen bennük. Aki megérti ezt a meg­ bánást. 10. hogy nyíltan adjam elő.Megértettem PISTIS SOPHIA himnuszának megoldását.Megparancsolom. és minden világtalan tagomnak megtisztított világosságot adtál a magasság világosságából.

a mélységből. hogy leplezetlenül elmondjam: Az ige. hogy segíts nekem. kezed utat csinált a te igazaidnak. az vezetett fel engem az alsó terüle­ tekről. 7. 134 . melyet a te erőd mondott Salamon által: Aki levezetett engem a magasabb terekből. fentről. az vezetett fel engem az alsó területekről. Eonodat a múlandóság fölé irányítottad. a mélységből. A te gazdagságodat építetted reá. A te jobbod megsemmisítette a rágalmazónak mérgét. Ez tehát PISTIS SOPHIA himnuszának megoldása. Halljad. Utad elronthatatlan és a te orcád lett nekünk. A hétfejű kígyót az én kezeimmel verte le. 10. Aid levezetett engem a magasabb terekből. és a megdermedteknek életerőt adtál. és a te világosságod legyen mindeneknek alapja. a fentiekből. 11. a te neved vett körül engem. És a te határozatod alapján mentettél meg és vezettél fel engem a lenti terekből. és engem az ő gyökere fölé állított. hogy minden feloszoljon és megújuljon. 3. Megszabadítottad őket a sírboltokból és a tetemek közül elvit­ ted őket. Szétszórta ellenségeimet. 9. Megmagyarázta nekem a középen lévőket. és testtel ruháztad fel őket. 8. Uram. 5. Fogtad a holt csontokat. s a lenti területekre vittél engem. 6. mely fent van. hogy megsemmisítsem a [kígyó] vetését [sperma]. 4. És te velem voltál. bárhol voltam. A te határozatod szerint vezettél ki engem a magasabb eon­ ból. 2. ez PISTIS SOPHIA következő szavainak felel meg: Magasztallak. és hatalmat adott nekem béklyóim szét­ szakítására.1. és szent lakóhely lett.

Továbbá az ige. Továbbá az ige. melyet a te erőd mondott: És velem voltál. és oktatott engem azok felől. és az ő anyaga fölé állítottál. PISTIS SOPHIA kijelentése: Authádésznak engem ellensé­ gesen szorongató teremtményeit elterelted tőlem. és én láttam azt. melyet a te erőd mondott: A hétfejű kígyót leverte az én kezeimmel. melyet a te erőd mondott: A te jobbod megsemmi­ sítette a rágalmazó mérgét. Továbbá az ige. hogy a magja mostantól kezdve ki ne keljen. és mindenhol a te neved vett körül engem. Megsemmisítetted. Továbbá amit erőd mondott Salamon által: Szétszórta ellenségeimet és vádolóimat. ezek PISTIS SOPHIA következő szavai: Te pedig velem voltál. melyet a te erőd mondott: A kezeddel készítettél 135 . melyet a te erőd mondott: Ellátott bölcsességgel. PISTIS SOPHIÁNAK a következő sza­ vaira vonatkozik: És az én erőmben lévő anyagot újra megtisztíttattad teáltalad. hogy megszabadíthassam magamat Adámász teremtményeinek kötelékeitől.És az ige. mialatt nekem mindehhez erőt adtál. hogy megoldhassam béklyóimat. Továbbá az ige. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Te tetted Authádész minden teremtményét erőtlenné. PlSTIS SOPHIA kijelentésének felel meg: És böl­ csességgel ajándékozott meg engem. és a szét-szórakodásba hajtottad őket. melyet a te erőd mondott Salamon által: Fogta a középen lévőket. és az ő [a kígyó] gyökerére állított. Es a te világosságod burkolt be engem mindenhol. mert te elvetted az erejük világosságát. hogy a magját is megsemmisítsem. Továbbá az ige. hogy segíts nekem. megfelel PISTIS SOPHIA kijelentésének: És a hétfejű sárkánykígyót leverted az én kezeimmel.

melyet a te erőd mondott: Orcád elronthatatlan út lett.utat a te igazaidnak. PISTIS SOPHIÁNÁL: A te utadat egyenesnek készítetted nekem. és a te megtisztított világosságoddal töltötted meg azokat. melyet a te erőd mondott: Eonodat a romlandóság fölé rendelted. a PISTIS SOPHIÁNÁL: É S te sza­ badítottál meg engem a káosztól. melyekben nem volt világosság. Továbbá az ige. és vittél el az anyag sötétségeiből. és orcád világossága elmúlhatatlan élet lett nekem. melyet a te erőd mondott: Holt csontvázakat testtel ruháztál fel. és a világosságban minden erőm megújuljon. hogy az ezeken a helyeken lévő anyag mind feloszoljon. és minden tagomnak. melyet a te világosságerőd mondott Salamon által: A te gazdagságodat építetted reá. Továbbá az ige. mert hittem benned. ságod lett. életvilágosságot adtál a magassá­ godból. PlSTIS SOPHIÁNÁL: És az én utamat kiegyenesítetted [megigazítottad]. és szent lakóhely lett. Továbbá az ige. Továbbá az ige. melyektől elvetted a világosságot. és a megdermedteknek életerőt adtál. hogy kivezess a káoszból. melyet a te erőd mondott: Kiszabadítottad őket a sírokból és elvitted őket a tetemek közül. a te erőd vezetett fel engem a káosz és a vész fölé. Továbbá az ige. hogy minden feloszoljon és megújuljon. megfelel PISTIS SOPHIA kijelentésének: Te megerősítetted bennem a te áramod világosPISTIS SOPHIÁNÁL: É S mindegyikőjükben a te világos­ 136 . Továbbá az ige. megfelel PISTIS SOPHIA szavainak: Te vezettél fel. melyet a te erőd mondott: A te világosságod minde­ neknek alapja lett. vagyis a káoszban lévő sötét teremtményektől. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Vetted az én erőimet. melyben már nem mozdult világosság.

de félek Pétertől. mert fenyeget engem. és gyűlöli a mi nemünket. NOS. Azt fogom mondani: Te vagy a magasabb világosság. azt mondván: . 72. Ekkor azonban az Első Rejtély ezt mondta neki: 137 . hogy megértse PISTIS SOPHIA szavait. Ezeket a szavakat mondta újra PISTIS SOPHIA. mert te mentettél meg és vezettél engem tehozzád. Ez tehát. És az Első Rejtély folytatta. Mária lépett elő. Világosságok Világossága. PISTIS SOPHIA himnuszának magyarázata.ságát.Kitűnő. akinek az esze bölcs lett. és így szólt: 1. hogy Authádész ellensé­ ges teremtményei elvegyék a világosságomat. és azt mondta: . és mentettél meg azok elől. Te mentettél meg engemet. Világosság. az lépjen elő és adja elő a magyarázatát. szeretett Máté! Ez PlSTIS SOPHIA himnuszának magyarázata. Amikor az Első Rejtély ezeket mondta a tanítványoknak. s nem hagytad. így szólt: .PISTIS SOPHIA pedig újra himnuszt mondott. eszem mindig kész előlépni. az erőmet te vezetted fel a káoszból. Uram. FEJEZET Amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Mátétól. 0. 3.Uram. 0. és szavaid magyarázatát előadni. fel tehozzád énekeltem dicsérő him­ nuszomat. és én megtisztult világosság lettem. akik leszálltak a sötétségbe. 2.

s engem világossággal övezett fel. 2. FEJEZET Amikor Mária ezeket mondta. Magasztallak. amikor hozzád kiáltottam. hogy ellenségeim örüljenek rajtam. hogy felemeltél engem a mélységből. azt senki sem fogja tudni akadályozni.-Akit a világosság szelleme tölt el. így szólt az Első Rejtély: . És az Első Rejtély újra folytatta beszédét. 3. erre vonatkozóan a te erőd egykor Dávid által prófétált: 138 . és a káoszt körülöttem szét­ szakította. Uram. Márta lépett elő. meggyógyítottál engem. És sötétségemet világossággá változtatta. hogy előlépjen és a szavaim magya­ rázatát adja.Uram. ami a PlSTlS SOPHIA szavainak megoldását illeti. és nem engedted. a te világos­ ságerőd egykor Dávid által prófétált a 30. Tehát. Uram. és így szólt: 1. Mária. 2. megmen­ tettél engem a sírba szállók elől. most te hirdesd ki PlSTlS SOPHIA szavainak magyarázatát. és így szólt: . Amikor az Első Rejtély ezeket elmondta. A világosság lett a megmentőm. Uram.Nagyon szép. zsoltárban: 1. és azt mondta tanítványainak: . áldott vagy te.PISTIS SOPHIA folytatta dicsérő énekét. és azt mondta az Első Rejtélynek a tanítványok körében: . Mária. 73. Mária pedig így felelt.Uram. felhoztad a Seholból az én lelkemet a magasságba. Istenem.

11. Az Úr lett az én segítségem. 12. Siralmamat vígságra fordította; leoldozta gyászruhámat, és körül­ övezett örömmel. Amikor az Első Rejtély ezt hallotta Mártától, azt mondta neki: - Nagyon jó, Márta! Az Első Rejtély folytatta beszédét, és ezt mondta tanítványainak:
- PISTIS SOPHIA folytatta himnuszát, és így szólt:

1. Erőm, dicsérd a világosságot, s ne felejtsd el a sok világosságerőt, melyet adott neked. 2. Bennem minden erő dicsérje az ő szent Rejtélyének nevét: 3. Aki minden bűnödet megbocsátja, aki megmentett téged minden bajodtól, amellyel Authádész teremtményei zaklattak téged; 4. aki a te világosságodat megmentette Authádész teremtményeitől, melyek a pusztulás hozzátartozói; és aki irgalmasságában téged világos­ sággal koszorúzott meg, hogy megváltson; 5. aki megtisztult világossággal töltött meg téged. Alapjaidtól meg­ újulsz, mint a magasság Láthatatlanjai. PISTIS SOPHIA ezekkel a szavakkal fejezte ki dicséretét, mert megme­ nekült, és mindenre emlékezett, amit tettem érte.

74.

FEJEZET

Amikor az Első Rejtély ezeket mondta, így szólt a tanítványaihoz: - Aki ezeknek a dolgoknak a jelentését megértette, az lépjen elő, és mond­ ja meg nyíltan.

139

Ekkor újra Mária lépett elő, és így szólt: - Uram, PISTIS SOPHIÁNAK e himnuszát illetően a te világosságerőd egykor Dávid által prófétált: 1. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. 2. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéte­ ményéről. 3. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden beteg­ ségedet. 4. Aid megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. 5. Aki jóval tölti be a te lelkedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. A sas is a magasban lakik, mint a Láthatatlanok. Ez tehát azt jelenti, hogy a SOPHIA fel fog ragyogni, mint a Láthatatlanok a magasságban, amilyen ő is volt kezdetben. Amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Máriától, azt mondta: - Nagyszerű, Mária, áldott vagy te! Ezután az Első Rejtély folytatta beszédét, és ezt mondta a tanít­ ványoknak: - Fogtam a PISTIS SOPHIÁT, és felvezettem egy olyan területre, mely a tizenharmadik eon alatt terül el. És a világosságnak egy új Rejtélyét adtam neki, mely nem az ő eonjától, nem a Láthatatlanok területéről való. Továbbá adtam neki egy világossághimnuszt, hogy az eonok archonjai mostantól kezdve ne árthassanak neki. És ott helyeztem el őt, amíg utána nem megyek, hogy felvigyem magasabb helyére. Úgy történt, hogy amikor erre a területre vittem, újra ezt a himnuszt mondta:

140

1. Tele bizalommal hittem a világosságban, és ő emlékezett rám és meghallgatta dicsérő énekemet. 2. Erőmet a káoszból és az egész anyag legalsó sötétségéből felvezette, és felemelt engem. Egy magasabb és biztos eonba vitt. Arra az útra veze­ tett, mely az én területemre visz. 3. És új Rejtélyt adott nekem, mely nem az én eonomtól való. És világossághimnuszt adott nekem. Most, ó, Világosság, minden archon látni fogja, mit cselekedtél velem, félni fognak és hisznek majd a világos­ ságban. Ezt a himnuszt mondta tehát PlSTIS SOPHIA, és örült, hogy kiemel­ tetett a káoszból és a tizenharmadik eon alatti területekre vezették. Nos, akinek az értelme kész megérteni PISTIS SOPHIA himnuszának gondolatát, az lépjen elő és mutassa meg. András lépett elő, és így szólt: - Uram, erről prófétált egykor a te világosságerőd a 40. zsoltárban Dávid által: 1. Türelmesen vártam az Urat, és hozzám hajolt és meghallgatta a kiáltásomat. 2. És kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvén lépteimet. 3. És új éneket adott szájamba, a mi Istenünknek dicséretét. Sokan fogják látni, és megfélemlenek, és bíznak az Úrban. Amikor András előadta PISTIS SOPHIA gondolatát, azt mondta neki az Első Rejtély: - Kitűnő, András, te áldott!

141

75.

FEJEZET

Az Első Rejtély folytatta beszédét, és azt mondta tanítványainak: - Mindez megtörtént PISTIS SOPHIÁVAL. Amikor aztán a tizenharmadik eon alatti helyre vittem őt, s meg akartam válni tőle, hogy a világossághoz menjek, így szólt hozzám: - Ó,Világosságok Világossága, a világossághoz akarsz menni és meg­ válsz tőlem, és a zsarnok Ádámász tudni fogja, hogy elmentél, s tudni fogja, hogy megmentőm nincsen jelen. Újra ide fog jönni erre a helyre, minden archonjával, melyek gyűlölnek engem, és Authádész is erőt fog adni oroszlánfejű teremtményének, és mindannyian eljönnek, egyszerre kínoznak engem és egész világosságomat elveszik, hogy újra erőtlen és világtalan legyek. Ezért hát, ó, Világosság és én világosságom, vedd el az ő világosságerejüket, hogy mostantól kezdve ne legyenek képesek kínozni engem. Amikor ezt hallottam PlSTIS
SOPHIÁTÓL,

feleltem neki, és azt mond­

tam: „Atyám, aki ldsugárzott engem, még nem parancsolta meg nekem, hogy vegyem el tőlük egész világosságukat. De lepecsételem Authádész és a téged gyűlölő archonjainak területét, mivel te a világosságban hittél. Továbbá lepecsételem Ádámász és az ő archonjainak területét, hogy közü­ lük senld se háborúzhasson ellened, míg el nem jön az idejük, és az én Atyám megparancsolja nekem az ő világosságuk elvételét.

142

76. FEJEZET

Azután azonban újra beszéltem neki: - Hallgass ide, hogy beszéljek veled az időről, amikor mindezek meg­ történnek. Mindezek történnek, amikor három idő eltelt.
PISTIS SOPHIA felelt, és ezt mondta nekem:

- 0, Világosság, miről tudom meg, hogy a három idő eltelt, hogy örül­ jek és ujjongjak, hogy eljött az idő, amikor engem az én helyemre viszel? Továbbá annak fogok örülni, hogy eljött az ideje, és elveszed mindazoknak a fényerejét, akik gyűlölnek engem, mert a te világosságodban hittem. Én pedig feleltem, és azt mondtam neki: - Ha látni fogod a nagy világosságkincs kapuját, ha látod, hogy ez nyitva van a tizenharmadik eon felé, a bal oldali, ha ez a kapu nyitva áll, akkor a három idő beteljesedett.
Ekkor felelt a PlSTIS SOPHIA és azt mondta:

- 0, Világosság, miről ismerem majd fel - mivel ezen a területen vagyok -, hogy az a kapu nyitva van? Én pedig feleltem, és azt mondtam neki: Ha az a kapu nyitva lesz, akkor minden eonlakó tudni fogja a nagy világosság miatt, mely min­ den területükön uralkodni fog. De meglásd, úgy rendeztem be, hogy az archonok nem mernek majd gonoszkodni veled a három idő teljesüléséig. Neked pedig hatalmad lesz, hogy lemenj tizenkét eonjukhoz, ha tetszik, és megfordulhatsz, hogy újra a te területedhez menj, mely a tizenharmadik eon alatt van, ahol most vagy Arra azonban nem lesz hatalmad, hogy belépj a kapun a magasságban, mely a tizenharmadik eonban van, hogy bemehess a területedre, ahonnan jöttél.

143

Én azonban minden erődet elveszem tőle és neked adom. hogy erejét te kötötted meg a káoszban. Elkeseredetten ellened fordul. Ezután folytatta. és hogy az erőtől te vetted el a világosságot. eljövök és elhozom neked. Gyorsan hozzád jövök az alattad lévő területekre. FEJEZET Ezeket az eseményeket. amíg majd elvihetlek a te helyedre. ahonnan jöttél. És ahhoz a területhez megyek. Authádész és archonjai újra szo­ rongatni fognak téged. hogy elvegyék a világosságodat. és így szólt: . hogy azok képesek legyenek a káoszból feljutni az ő [Authádész] területéhez. hogy leküldje a káoszba. hogy elvegyem a világosságu­ kat. mondta el az Első Rejtély a tanítványoknak.Mindezek után pedig az történt. és el akarja majd rabolni a világosságodat. és azt hiszi. mely a tizenharmadik eon alatt fekszik. mert haragszik rád. énekelj a világosságot dicsérő himnuszokat. és leszállok az ő területeikre. mialatt az embervilágban voltam 144 . megváltam tőle. 77. és segítségedre sietek. s az bemehessen a teremtményeibe. amikor ezeket mondta. Én pedig elvittem őt arra a helyre a tizenharmadik eon alá. és a világossághoz mentem. melyek PlSTlS SOPHIÁVAL történtek. nagyon örült. Ha tehát abban az időben szorongatnak téged. Az Olajfák-hegyén ült a tanítványok körében.Ha pedig a három idő beteljesedett. és én nem késlekedem majd. Amikor PISTIS SOPHIA ezeket a hozzá intézett szavakat hallotta tőlem. ahová vittelek. Ezt Ádámász fogja elkezdeni.

mert azt hitte. És látta. hogy megkapjam második ruhámat. kívülről azonban első Rejtélyben. és két sötét. mialatt tehát ezen a helyen ültem az Olajfák-hegyén. és meglátta. hogy ehhez a sötét káoszhoz vigyék. betelt az idő. Adámász kite­ kintett a tizenkét eonból. nagyon haragudván rá. Ádámász ekkor PlSTIS SOPHIÁRA gondolt. mielőtt elküldték a ruhámat. hogy az erő sötét. üldözni kezdték SOPHIÁT. amelyről PISTIS SOPHIÁNAK beszéltem: „Adámász és minden archonja szorongatni fog téged. zavaros [káoszos] erejébe. s a két sötét teremtés azon a helyen szo­ rongassa és megzavarja őt. És alkotott egy sötét helyet az ő területén. melyet visszahagytam a belülről huszonnegyedik. hogy ez a sötétté 145 . s ott belenyomják az ő sötét. Ádá­ mász PISTIS SOPHIÁTÓL el akarta venni a világosságot.és az út szélén ültem. én az embeivilágban voltam. mialatt nálatok ültem ezen a helyen. ezen a helyen ugyanis." Amikor ez az időpont bekövetkezett. hatal­ mas teremtésének akarta adni. míg el nem vették tőle egész világosságát. Ekkor Ádámász kisugárzott magából egy sötét teremtést és egy további zavaros teremtést. hogy az ő erejéből PISTIS SOPHIA vette ld a világosságot. sötét káoszhoz. mely a Nagy Felfoghatatlan. És elhozta sok archonját. az Olajfák-hegyén. két hatal­ mast a káoszban. hogy azt levigyék a nagy. hogy PISTIS SOPHIÁT ott veszélyeztesse. az Olajfák-hegyén. és nem képes az ő helyére a tizenkét eonhoz menni. hogy démoni erejében a káoszban semmi világosság sincsen már. Nagyon elkeseredett és haragot haragra halmozott. hogy Ádámász erejét PISTIS SOPHIA fogta meg a káoszban. amelyben kibontakoztam. mert én elvettem a világosságát tőle. hogy PISTIS SOPHIÁT azok nyugtalanítsák. lenézett a káosz területeire. meg azt hitte. és mielőtt a magasságba jutottam.

És az ellenséges Ádámász üldözze az én erőmet. ha ezzel az erővel valami jogtalanságot cselekedtem volna. ő újra énekelte világossághoz intézett himnuszát: 1. Hogy el ne vegyék a világosságomat. Most tehát. ragadja meg és vegye el az én világosságomat tőlem. akik most ellenem keltek! 7." 146 . hogy megmentsen.vált erő így esetleg megint fel tudjon jutni az ő területére. Hanem haragudott rám Ádámász. ó Világosság. vagy szorongattam volna. védj meg az ő haragúktól és a te erődet vesd rá az ellenségeimre. mivel azt mondta nekem. mert Én elvettem a világosságát. Mert a te világosságod és világosságáramlatod nincsen nálam. Amikor tehát szorongatták. 0. s az én erőmet tartsa meg a káoszban. akkor hozzád sietek és segítek neked". ó Világosságok Világossága. ha megkötöttem volna. és nyomja bele az ő káoszban lévő sötét erejébe. 3. hogy amikor PlSTIS SOPHIÁT üldözték. ahogyan engem szorongatott. mivel azt mond­ tam neki. 4. és Én veletek ültem ezen a helyen. Lelkesíts meg engem hamar. és dicsérő himnuszát énekelte a világosságnak. Ments meg ezektől az archonoktól. hogy „te kötötted meg az erőmet a káoszban". akik üldöznek engem. Ekkor az történt. hogy „ha üldöznek és Engem dicsérsz. és segíts nekem! 2. mint már az oroszlánfejű erő tette egyszer. s hagyjanak itt engem üresen. ő újra fel­ kiáltott. akkor ezek az engem üldöző archonok vegyék el az én világosságomat. az Olaj­ fák-hegyén. 5. benned hittem. Világosságok Világossága. ha azt tettem volna. 6. ez az erő most sötét volt. Ezért tehát. ahogyan mondtad: „Segíteni fogok neked.

5. ha hamisság van az én kezeimben. Istenem. Kelj fel. zsoltárban: 1. emelkedjél fel ellenségeim végezetére! 7. Én Uram. te. FEJEZET Amikor az Első Rejtély ezeket mondta a tanítványoknak.Ald ezeket megértette. és sújtsa porba az én dicsőségemet. 4. PISTIS SOPHIÁNAK e himnuszára vonatkozóan a te világosságerőd Dávid által prófétált egykor a 7.Kitűnő. Uram. és háborgattam ok nélkül való ellensé­ gemet. akkor üresen essek el ellenségeim kezétől. azt mondta: . haragodban. így szólt: . Én Uram.78. ha cselekedtem ezt. Akkor ellenség üldözze lelkemet. Jakab lépett elő. ald parancsoltál ítéletet! Amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Jakabtól. érje el és tapodja földre az én éle­ temet. szét ne szaggas­ sa. 2. Oltalmazz meg engem minden üldözőmtől és szabadíts meg engem. Serkenj fel mellettem. és ismertesse a jelentésüket. az lépjen elő.Uram. ha gonosszal fizettem meg. te vagy a megvédelmezőm. ha nincsen szabadító. hogy szét ne tépje mint az oroszlán az én lelkemet. 3. Istenem. szeretett Jakab! 147 . Rajta! 6. és így szólt: .

FEJEZET És az Első Rejtélv folytatta. Amikor PlSTIS SOPHIA ezeket mondta. Ha tehát nem tértek meg. Most azonban itt az idő. hogy meg­ semmisüljetek. hogy nincsen segítségem. hogy ott szorongassák és kínozzák. de türelmes addig az időpontig. 0.79. hogy Adámász és archonjai visszatértek-e az eonjukhoz. s minden erejét beveti. Amikor PISTIS SOPHIA meglátta a két sötét teremtést és a sötét helyet. és látta a sötét és zavaros helyet. hogy PISTIS SOPHIA befejezte a himnuszt.Ekkor az történt. hogy PISTIS SOPHIÁT megragadják és letaszítsák a teremtett sötét káoszba. míg teljesen el nem vették tőle a világosságát. Tudjátok meg. hogy üldözték őt. hogy igaz és erős bíró a világosság. Miért üldöztök engem. Ekkor őhozzájuk fordult. mondván. s a világossághoz kiáltván ezt mondta: 1. És erősségében készen áll. amelyet mondott nekem. 3. akkor a világosság bebizonyítja hatalmát. ahogyan mondta nekem: „Eljövök és segítek neked. megijedt. Ádámász területére nézett. hogy elvegye a ti erőtöket. melyeket Ádámász alkotott. amelyet az alkotott. Világosság. és megfordult. és erőit elkészítette. azt nézvén. és egy sötét alkotást teremtett. aki megszabadítana tőletek? 2. nézd! Ádámász. az erőszakos haragszik. s nem hagyjátok abba az üldözésemet. sötét teremtést. és azt mondta nekik: 1. ezt mondván a tanítványoknak: . hogy elvegye a világosságotokat és elsötétüljetek." És haragját nem veti reátok az idő előtt. Továbbá meglátta a két hatalmas. Látta azonban. 148 . melyeket Ádámász sugárzott ki magából. 4.

ezek azok a szavak. FEJEZET Újra Márta lépett elő. 4. amiket mondottál. mivel káoszt alkotott. szellemem világos. Erre azt mondta Márta: . vedd el az ő világosságát tőle. olyan Isten. akkor kardját élesíti. 80. az lépjen elő. amelyeket a te világosságerőd Dávid által prófétált egykor a 7. hogy jelentésüket nyíltan adjam elő. Márta. Most tehát. És még egy zavaros és még egy sötét. és megtüzesíti a nyilait. erős és türelmes. Ha valaki nem tér meg. aki nem haragszik mindennap. Parancsold meg tehát. hogy beletaszítson engem. 13.Megparancsolom.Uram.Uram.2. Akinek szelleme meg­ érti. kézívét felvonja és felkészíti azt. vedd el az övéit. add elő a szavak magyarázatát. 3. Erre az Első Rejtély így felelt: . és magyarázza meg. Halálos eszközöket fordít reá. mellyel az én világosságaimat akarta elvenni. zsoltárban: 12. Ezeket mondta PISTIS SOPHIA a himnuszában. és megértem. Kieszelt terve miatt. és így szólt: . Isten igaz bíró. Világosság. 149 . és elvegye az én világosságerőmet. melyeket PlSTIS SOPHIA mondott himnuszában. 14. káoszos teremtést csinált és készített elő.

és a PISTIS SOPHIA hogyan dicsérte a világosságot. Felismerték őt. de beleesik a verembe. így szólt hozzá az Első Rejtély. íme. amit tervezett. amit csinált. és ki akarta hirdetni nekik a csodákat. és azt mondta tanítványainak: . és Az hogyan mentette meg őt minden viszontagságtól. amivel a káosz archonjai zaklatták őt azért. a Láthatatlanokat. és erőszakossága az ő feje tetejére száll. mely kifelé néz: . aki velem volt. mert a világossághoz akart menni. 17. Amikor Márta ezeket mondta. mi történt PISTIS SOPHIÁVAL a káoszban. Beléptem a huszonnégy Láthatatlan területére. hanem a világosságország kisugárzásának tartottak. úgy hogy ők nagyon nyugtalankodni kezdtek. Meglátták SOPHIÁT. és bevezettem a tizenharmadik eonba.Mindezek után magammal vittem PlSTIS SOPHIÁT.Nagyon jól mondtad Márta. Jézus újra folytatta beszédét. oly fényesen.15. Gödröt ás és mélyre vájja azt. hamisságot fogan és vétket szül. engem azonban nem ismertek fel. Amikor SOPHIA megpillantotta társait. amiket Én tettem érte 150 . 8 1 . miközben mérhetetlenül fényesen ragyogtam. 16. visszafordul az ő fejére. A baj. aki álnoksággal vajúdik. te áldott. FEJEZET Amikor Jézus elmesélte. hogy megmentse őt és a tizenkettedik eonba vezesse. örvendezett és ujjongott. nem tudták ki vagyok.

A világosságnak mondom ezt a himnuszt. És amikor lementem. ó Világosság. Átkísért az eonok alkotásain. 11. a megmentésért és az emberi nem­ mel cselekedett csodatetteidért. Mert bennem sem világosság. Amikor a magasságból lementem. az emberiség földjén. sem erő nem volt. a lakóhelyemre. A káosz sötétségében és árnyékában voltam a káosz erős béklyói­ val megkötözve. olyan terekben tévelyegtem. erőt adtál nekem. 5. Amikor erőm elfogyott. és senki se segített nekem. 3. egészen az ő megmentéséig. tiszta világossággal töltöttél meg engem. 10. és megmentettél a káosz magasságaitól és mélységeitől. és az ellenséges archonok kezéből megváltott. hogy a tizenharmadik eonhoz. mivel kimentem a helyemről. 151 . Mert kihívtam és áthágtam a világosság törvényét. 7. elveszítettem az erőmet. 6. 8. De a világosság megmentett minden szorult helyzetből. És a világosság törvényét megharagítottam. és nem volt bennem világosság. és meghallgatott bajomban. Mindenhonnan megszabadítottál engem. 12. mert mindig megváltóm és meg­ szabadítom vagy mindörökké! 2. A Láthatatlanok közé lépett. 4. mert megmentett. A világos­ ságot dicsérvén kiáltottam. 9. ahol nincsen világosság. Erőm teljesen kimerült.lent. Hálát adok neked. a lakó­ helyemhez visszavigyen. ó Világosság. és dicsért Engem a következő szavakkal: 1. és a szférák archonjainak eonjaitól. és amikor már nem volt világosságom. világtalan lettem. Hálát adok neked. és nem tudtam visszatérni a tizenharmadik eonhoz.

ó. 21. Hálát adok neked. 17. dicsérve kiáltottam a világossághoz. 19. És otthagytam a Rejtélveket. Amikor pedig szorult helyzetbe kerültem. melyet PlSTIS SOPHIA a huszonnégy Láthatatlan közepette mondott. Ezzel pedig széttörte minden béklyómat. és odaadtam nekik a Legmagasságosabbnak Rejtélyeit. Világosság. el lett véve az én erőm. Ez tehát a himnusz. és leszálltam a káosz kapuihoz. akinek gondolkodása megvilágosult. őt dicsérvén. és az megszabadított minden kínomtól. Nos. Te hagytál engem elszökni a területről. hogy az ember­ világhoz mentem. hogy megmentettél. és kimentett minden szükségemből. ó Világosság. és meg­ szabadított minden bajomtól. És szükségemben a világossághoz kiáltottam. Hálát adok neked. hogy azok megtudjanak minden üdvözítő cselekede­ tet. És mert tudtukra akarta adni. s mivel vétkeztem. és hirdesse ki PISTIS SOPHIA himnuszának magyarázatát. és az emberi nemmel cselekedett üdvös tetteidért. Te összetörted a sötétség felső kapuit és a káosz óriási reteszeit. és kivezetett engem a sötétségből és a káosz vészéből. az lépjen elő. ez erőt adott nekem. és csodatet­ teid az emberi nemmel megtörténtek. amelyet ővele tettem. a megmentésemért. Te elküldted nekem a világosságzuhatagodat. 18. 14. 15. 16.13. 20. 152 . ahonnan hiányoztam.

3. mert örökkévaló az ő kegyelme. 8. 6. Fülöp lépett elő. Lakóhelyet nem találtak. 2. FEJEZET Amikor Jézus befejezte. és a Felségesnek tanácsát megutálták.82. és az éhező lelket betöltöt­ te jóval. akiket megváltott a szo­ rongatónak kezéből. És vezette őket egyenes útra. 12. 10. Mert megelégítette a szomjúhozó lelket. Akik sötétségben és a halálnak árnyékában ültek. De az Úrhoz kiáltottak. hogy lakóhelyükhöz juthassanak. Összegyűjtötte őket országaikból: napkelet és napnyugat felől. Dávid próféta egykor a 107. és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért. Bujdostak a víz nélküli sivatagban.Jézus. északról és a tenger felől. Éhesek és szomjasak voltak. zsoltárban prófétált erről: 1. és így szólt: . 4. gondolkodásom világos. Magasztaljátok az Urat. és ő megmentette a szorultságukból és meghallgatta őket a nyomorúságukban. 7. 153 . 9. Ezt mondhatják az Úrnak megváltottai. Uram. mert ellenszegültek az Isten beszédének. és PISTIS SOPHIA himnuszának jelentését megértettem. azért megalázta az ő szívüket nyomorúsággal: elestek és nem volt segítségük. megkötöztetvén nyomorúsággal és vassal. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért. mert jó. a lelkük is elepedt bennük. 11. 5.

21. 19. Amit ugyanis Dávid mondott. megfelel PlSTIS SOPHIA kijelentésének: Hálát adok neked. köteleiket pedig elszaggatta.13. 15. Uram. De az Úrhoz kiáltottak szorultságukban. mert az ő hamis­ ságukért nyomorgattattak. SOPHIÁNAK az a mondása: A világos­ ságnak hirdetem ezt a himnuszt. sanyarúságukból kiszabadította őket. Gonoszságuknak útjáról magához emelte őket. és ellenségeim. De az Úrhoz kiáltottak szorultságukban. 20. Kihozta őket a sötétségből és a halálnak árnyékából. Minden étket megutált az ő lelkük. ez a magyarázata PlSTIS SOPHIA himnuszának. az archonok kezéből megszabadított. ó Világosság. mert azt 154 . akiket megváltott a szorongatónak kezéből. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért. mert megmentett. és sanyarúságukból kiszabadította őket. Elküldte az ő szavát és meggyógyította őket. és a halál kapujához köze­ ledtek. és az ő kegyelme örökkévaló. 18. mert megváltóm és megszabadítom vagy. Ez tehát a magyarázata a dicsérő himnusznak. Uram. 14. Továbbá az ige. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért. 17. 16. melyet PlSTIS SOPHIA kihirdetett a huszonnégy Láthatatlan társaságában. hogy összetörte az érckapukat és a vaszárakat letördelte. mert jó. melyet Dávid mondott: Ezt mondhatják az Úrnak megváltottai. hogy adjatok hálát az Úrnak. és kimentette őket az ő vermeikből.

155 . amelyet te cselekedtél vele. Amikor Jézus ezeket hallotta Fülöptől. Ez PISTIS SOPHIA történetének a vége.Nagyszerű. te áldott Fülöp! Ez PISTIS SOPHIA dicsérő énekének a magyarázata. hogy a Rejtélyeidet odaadtad az emberi nemnek. és mert tudtukra akarta adni. hogy megtudjanak minden üdvözítő tettet. így szólt: .akarta.

.

Nos. FEJEZET Mindezek után az történt. aki a mindenséget ismered és a mindenségben teljes vagy Mert nem úgy kérdezünk. ne haragudj rám. amit akarsz. és ezt mondta: . vagy ldnél zörgessünk? Vagy jobban mondva ld képes felelni a kérdéseinkre? Vagyis ki ismeri kérdéseink belső erejét? Mivel te az eszünket világosság-értelemmel és megkülönböztető képességgel. hanem a magasság tudatában kérdezünk.83. valamint nagyon magas gondolkodással láttad el. és én pontosan és megbízhatóan nyilatkozom neked. ald kopogtat. Uram. bizony mondom nektek: nagy örömmel örvendjetek és 158 . és így szólt: . hanem nyilvánítsd meg a dolgokat. és találtok. kit fogok találni.Kérdezz. amik felől kérdezlek téged. esedezve megérintette [imádta] Jézus lábait. és rendkívül meggondoltan kérdezünk. annak ajtót nyitnak. Bizony. Amikor Jézus ezeket hallotta Mária Magdalénától. bocsásd meg. amelyet te adtál nekünk. ahogyan a világ embere kérdez. az ember­ világban és az eonok magasságában senki sem képes feleletet adni a kérdéseinkre rajtad kívül. ahogyan kérdezni tanítottál minket. Uram. Nos. hogy kérdezlek. . válaszolt.Uram. és megnyittatik néktek! Mert aki keres. Egyszer ugyanis azt mondtad nekünk: Keressetek. zörgessetek. hogy Mária lépett elő. az talál. mert mindent olyan pontosan és részletesen tudni akarunk.

ami a lényüket jelképezhetné. hogy a huszonnégy Láthatatlan a világ napfényénél tízezerszer fényeseb­ ben ragyog. Bizony. hogy a Láthatatlanok mindegyike kilencszer nagyobb a mennynél és az afölött lévő szféráknál és a tizenkét eonnál és ezek összegénél. ki és mi a huszonnégy Láthatatlan? Vagyis mi a lényük. Mert a nap eredeti világossága nem itt van. A Nap világossága. és nincsen itt semmilyen kép. és Én örömmel nyilatkozom neked. hogy mindent határozottan megkérdeztek. bizony mondom nektek.ujjongjatok! Ha céltudatosan kérdezősködtök minden iránt. ami hozzájuk hasonló. akkor nagyon fogok örülni. vagy miből áll a világosságuk? 84. Kérdezz tehát. nagyon örült és ujjongott. és azt mondta Máriának: . Bizony mondom nektek. Ezen a világon semmi sem világosabb a napfénynél.Uram és Megváltóm.Mit találhatnánk ezen a világon. mely hozzájuk lenne hasonló? Mihez hasonlítsam tehát őket. ahogyan kell. Amikor Mária ezt hallotta a Megváltótól. Vagyis: ezen a világon semmi sincsen. ahogyan már máskor is mondtam nektek. hanem ez a világosság sok szférafüggönyön és téren hatol át. és úgy kérdeztek. ami mennyei minőségű lenne. vagyis mit is mondjak róluk? Mert ezen a világon semmit sem hasonlíthatok őhozzájuk. majd így szólt Jézushoz: . ahogyan már korábban is mondtam nektek. FEJEZET Jézus pedig felelt. eredeti minőségében 159 . vagy inkább milyen helyet találhatunk ezen a világon.

Ha pedig titeket a magassághoz vezetlek. meglátjátok majd. és a nagyszerűség miatt is. milyen pompásak. úgy néztek le rájuk a tizenkét eon és 160 . amellyel az archonok helyét felülmúlják. ahogyan korábban is mondtam már nektek. akkor meglátjátok. amit a huszon­ négy Láthatatlanhoz hasonlíthatnánk. amely elválasztja az archonok területétől. ahogyan már régebben is mondtam nektek. hogy milyen fényességben vannak. Ezért tehát Mária. csak a Kimondhatatlan birodalmának helyeire nem. és meglátjátok az ő lényük igazi alakjait. láthatat­ lan Mindenség-Atyjánál és a nagy. akkor nagyon csodálkoztok majd. Háromszor hatalmas Istenségnél is. hanem valóban. és a nagyszerűség miatt. nincsen ezen a világon semmilyen kép. De kis idő múlva elvezetlek téged. és szemtől szemben látjátok a magasságban lévők dicsőségét. nem példázatban. és tízezerszer világosabb a huszonnégy Láthatatlan fényességénél meg a nagy. amelyben van. És le fogtok tekinteni az egész embervilágra. mellyel azok felülmúlják ezt. És a nagy fényességük miatt a sorserők archonjainak helye a legmélységesebb sötétségnek fog tűnni. Ha aztán titeket tovább viszlek a tizenharmadik eonhoz. A tizenkét eont a legmélységesebb sötétségnek látjátok majd. s mint a porszemre. a testvéreidet és tanítvánvtársaidat a magasság minden területéhez és az Első Rejtélv három teréhez. Ha majd titeket elvezetlek a sors-erők archonjainak területéhez. Ha pedig a tizenkét eonhoz viszlek titeket. s számotokra porszem­ nek látszik a közöttük lévő nagy távolság miatt. s ez szinte porszemnek fog látsza­ ni a nagy távolság miatt. és rendkívüli fényességük miatt ezt a világot itt a legmélységesebb sötétségnek fogjátok látni. meglátjátok a pompát. sem világosság sem forma.a világosság szolgálólányának [szüzének] körzetében van.

161 . Számo­ tokra porszemnek tűnik mindaz. amivel ez a hely a többit felülmúlja. mint az embervilág napjának a fénye. mely a jobb oldalon lévők helyétől választja el azt. akkor az porszemnyi nagyságúnak tűnik nektek a nagy távolság miatt. vagyis a fénykincshez [világos­ ságkincshez] viszlek. akkor meglátjátok. Ha aztán azoknak a helyeire vezetlek titeket. akkor a világosságország fénye olyan lesz nektek. mint az embervilág délben. mekkora pompában vannak. amellyel ez a hely a világosságországot jelentősen felülmúlja. porszemnek fog az tűnni nektek a nagy távolság miatt és a nagyszerűség miatt. És ha elviszlek titeket azoknak a területére. Ha pedig a világosságországra tekintetek. de borús időben. aldk az örökséget kap­ ják és a világosság Rejtélyeit kapták. Ha pedig titeket a világosságországba. mint az embervilág éjszakája. akkor az egy por­ szem tulajdonságaival fog rendelkezni számotokra a nagy távolság miatt. és a sorserők egész helyére és az egész kozmikus szerkezetre és minden szférára és minden rendszerültre. s annak a dicsőségét látjátok. akkor a jobb oldaliak területe olyan világosnak tűnik nektek. S ha letekintetek a jobb oldaliak világához.a tizenharmadik közötti nagy távolság miatt. amelyben fekszenek. a nagy távolság miatt. Ehhez képest a középen lévők területe olyannak tűnik majd nektek. És még egyszer letekintetek a tizen­ két eonra. akkor meglátjátok pompás nagyságukat. akik középen vannak. meg a nagyszerűség miatt. mely a fénykincstől elválasztja. és meglátjátok az ő világosságuk fényességét. És ha a középre tekintetek. mellyel a tizenharmadik felülmúlja a tizenkettőt. akik jobbra vannak. és a nagyszerűség miatt. Ha pedig azoknak a területére viszlek titeket. A tizenhárom eon a legmélységesebb sötétségnek tűnik majd nektek.

És Jézus felelt és azt mondta Máriának: .Kérdezz amit akarsz. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. a világ emberei tehát. A világosságország tehát a fényldncs. hogy tökéleteseknek és min­ den Gnózisban teljeseknek nevezzenek majd titeket. a Kimondhatatlantól a legmélyebb sötétségig. példabeszéd nélkül fogok meg­ nyilvánítani neked mindent. Mária. kitűnőbbek lesznek a te birodalmad fénykincsének teremtményeinél? Mert úgy hallottam. amit akartál. és így szólt: .85. ami után kérdezősködsz. és a nagy világosság miatt. a kisugárzások [teremtés] helye.Uram. Amikor Mária ezeket hallotta a Megváltótól. akkor a világosságbiroda­ lom alkotásainak helye porszemnek tűnik majd nektek a nagy távolság miatt. határozottan és megbízhatóan tájékoztatlak. akik megkapták a világosság Rejtélyeit. hogy ha titeket azoknak a helyére vezetlek. majd így szólt: . nagyon megörült. mivel mi céltudatosan meg­ kérdezünk tőled mindent. kérdezd. És teljesekké teszlek titeket minden erőkben és az egész bőségben [plerómában]. és a világosságországban lévő fénykincs alkotásait? 162 . mely elválasztja őket.Azok az emberek pedig. és nagy örömmel nyilatkozom neked. Nos. . ha megkérdezlek. akik megkapták a világosság Rejtélyeit. felül­ múlják majd a világosságországot. és nyíltan. azt mondtad. akik megkapják a világosság Rejtélyeit. mellyel ez a hely felülmúlja a fénykincs országát.Uram. a legbelsőbbtől a legkülsőbbig. Mária Magdaléna sietett elő. ne neheztelj.

163 . És mindegyik az ő teremtésé­ nek királya. a kicsi a csekélysége mértékében. a fénykincs ötödik Hangja alkotásainak Meg­ váltója azokkal a lelkekkel lesz. velem lesznek a fényörökség helyén.Bizony nagyon szép. És a fénykincs negyedik Hangja alkotásainak Megváltója azon lelkek helyén lesz. ezt mondván Máriának: . FEJEZET És Jézus felelt. akik a fényörökségnél az Első Rejtély negyedik Rejtélyét kapták.86. És az Első Hang alkotásainak Megváltója azon lelkek helyén lesz. akik a fényörökségnél az Első Rejtély ötödik Rejtélyét kapták. És a második Hang alkotásainak Megváltója azon lelkek helyein lesz. A fénykincs tizenkét Megváltója és mindegyiknek rendszere. akik az Első Rejtély első Rejtélyét kapták az Én országomban. mert velem együtt királyok az én országomban. Továbbá mindegyikőjük király a fényességének megfelelően. ahogyan céltudatosan és alaposan érdeklődsz minden iránt. számotokra szinte porszem lesz és mint a napfény nappal. akik az Első Rejtély második Rejtélyét kapták. hogy beszélhessek veled az eon végéről és a mindenség felemelkedéséről. akkor a fénykincs. Az ötödik Megváltó. akik a fényörökségben az Első Rejtély harmadik Rejtélyét kapták. de mondtam nektek: Ha titeket az örökösök helyéhez vezetlek. Ez még nem most fog megtörténni. Éppúgy lesz a harmadik Hang alkotásainak Megváltója azon lelkek­ kel. Azt mondtam: Ez majd a mindenség végének és megszüntetésének idején történik. melyek a Hét Hang és az Öt Fa alkotásai. a nagy a nagysága szerint. Ide hallgass tehát. a teremtés helye. akik megkapták a világosság Rejtélyeit.

akik a fényörökségnél az Első Rej­ tély tizedik Rejtélyét kapták. aki a fénykincs negyedik Fája alko­ tásainak megváltója. meg az Öt Fa. akik az Első Rejtély tizenegyedik Rejtélyét kapták a fényörökségből. azok lelkeinek helyén lesz. azok lelkeinek helyén lesz. aki a fénykincs harmadik Fája alkotásainak megváltója.És a fénykincs hatodik Hangja alkotásainak Megváltója azok lelkei­ nek a helyén lesz. azok lelkeinek helyén lesz. És a tizenkettedik Megváltó. És az Ikermegváltó. És a kilencedik Megváltó. akik a fényörökségben az Első Rejtély kilencedik Rejtélyét kapták. mivel ők is királyok a fényörökségben. aki a fénykincs ötödik Fája alkotásainak Megváltója. ez a fénykincs első Fája alkotásainak Meg­ váltója. meg a Három Ámen a jobbom felől lesz. A fénykincs hetedik Hangja alkotásainak Megváltója. És minden Megváltó uralkodik majd a fényörökségben az ő emanációinak [kisugárzásainak] rendszerén. ez azok lelkeinek helyén lesz. ahogyan már a fénykincsben is teszi. a hetedik. mert királyok a fényörökségben. És a tizedik Megváltó. azok lelkeinek helyein lesz. És a Hét Ámen. ez a gyermekek gyermeke. azok lelkeinek helyein lesz. akik a fényörökségnél az Első Rej­ tély tizenkettedik Rejtélyét kapták. akik a fénykincsben az Első Rejtély hetedik Rejté­ lyét kapták. aki a fénykincs második Fája alkotásainak Megváltója. és a kilenc Őr a bal kezem felől marad. akik az Első Rejtély hatodik Rejtélyét kapták meg. Éppígy a tizenegyedik Megváltó. 164 . A nyolcadik Megváltó. akik a fényörökségben az Első Rejtély nyolcadik Rejtélyét kapták.

meg a kozmoszokból (világokból) és az ezekben lévő fajokból. Szabaóth pedig. a jobb oldalon lévők függönye előtti Őr. aki azoknál van. Az Őr azonban. Feladatuk jelentősége miatt. És az Öt Fa magasságosabb lesz mint a Három Amen a fényö­ rökségben. A két Vezér aztán a fénykincs harmadik és negyedik Fájának megtisztított és abszolút tiszta világosságából lett. még beszélni fogok veletek. melyeknek mindenkori feladatáról. És Jeu. Jeu ugyanis a világosság felvigyázója. ő keletkezett először az első Fa tiszta világosságából. aki a világosságot begyűjti meg a két nagy Vezér (az első Fától az ötödik Fáig) az Öt Fa megtisztított és abszolút tiszta világosságából keletkezett.És a fénykincs kilenc Őre kitűnőbb (magasságosabb) lesz a fényörök­ ség Megváltóinál. amit kaptak a mindenség terjesztésével kapcsolatban. a világosság felvigyázójából lett. a nagy. a jó királyok lesznek a fénykincs első Hangjának első Megváltója területén. És a Három Ámen az Ikermegváltóknál magasságosabb lesz az országban. meg a Nagy Világosság függönyének Őre és a világosság begyűjtői meg a két nagy Vezér és a nagy Szabaóth. a második Fából keletkezett. Ezt a hatot aztán az utolsó Segítő az Első Rejtély parancsára a jobb oldaliakhoz állította a világosságbegyűjtés igazgatójának. Melkhisédek ellenben az ötödik Fából jött. királytársak lesznek 165 . amelyre rendeltettek. a nagy és jó. És az Ikermegváltók magasságosabbak lesznek a kilenc Őrnél az országban. akik az Első Rejtélytől az első Rejtélyt kapták. aldt Atyámnak neveztem. Mert bizony Jeu meg a jobb oldaliak helyeinek Őrei és Melkhisédek. Jeuból. a felső világossá­ got begyűjtik az archonok eonjaiból.

mindegyik abban az időpontban. akit az eonok archonjai az ő területükön lévő egyik nagy archon neve szerint a Nagy Jaónak neveznek és a tizenkét szolgája. A közép többi angyala. míg a fénykincs tökéletes lelkeinek száma együtt fel nem emeltetik. És a világosság szolgálóleánya [Szüze] meg a közép nagy Vezére. Mind fölött pedig Én fogok uralkodni a fényörökségben. nem most lesz. amelyre kezdettől fogva állíttatott. Mindez. amikor 166 . akik középen vannak. Mindez pedig. amit mondtam nektek. de mindenki az ő területén lesz. míg a fényörökség tökéletes lelkeinek száma együtt fel nem emelkedik. akik az Első Rejtélytől az első Rejtélyt kapták. vagyis a mindenség feloszlatásánál és a fényörökség tökéletes lelkeinek teljes számú felmenetelénél. mindegyik a saját dicsőségének mértéke szerint velem fog uralkodni a fényörökségben. mely azok lelkeinek helyén lesz. azon a helyen marad. míg teljessé nem válik a tökéletes lelkek gyülekezetének száma. nem történik meg a vég előtt. akik az Első Rejtélytől a fényörök­ ségben az első Rejtélyt kapják.majd a fénykincs első Hangjának Első Rejtélyében. ezek mind királyok lesznek az első Hang első Meg­ váltójával azok lelkeinek a területén. ahová rendeltetett. amely töredelmesen megtért. A világosság hét Szüzének tizenöt Segítője pedig. És minden archon. ahová beiktatták őket. A Hét Hang és az Öt Fa és a Három Ámen és a Megváltóikrek és a Kilenc Őr és a jobb oldaliak és a középen lévők. A lelkek mind jönni fognak. akiktől ti a [lélek-] alakot és az erőt kaptátok. mind azon a helyen maradnak. a tizenkét Megváltó helyein fognak elterjedni. hanem az eon végén. amit mondtam.

És azokat is megelőzik. Mindegyik megadja nekik az ő Rejtélyének pecsétjét. És bemennek mindegyiknek a legbensőbbjébe. akik a közép helyeiről valók. És mindegyik elvégzi a hivatalát. Egyszóval: mindenkit megelőznek. aki megkapja a Rejtélyeket. És megelőzik azokat is. És a középen lévők megkeresztelik őket. és tovább mennek az ő Rejtélyeik helyére. Ok pedig átmennek a közép minden területén. és átmennek a jobb oldali helyen és a Kilenc Őr helyének belsején és az Ikermegváltók helyé­ nek belsején és a Három Ámen és a Tizenkét Megváltó helyének belsején és az Öt Fa és a Hét Hang [magánhangzó] belsején. meg akik a fény­ kincs helvén vannak. amíg a mindenség fel nem emeltetik. akik a középen lévő helyen vannak. akik az Első Parancsolat területéről valók. amelyikig a fényörökségben meg­ kapta a Rejtélyeket. Azok pedig. És mindegyik addig a helyig megy és ott marad. és tovább mennek a fényörökség helyére. És mindegyik azon a helyen marad. és átmegy minden töredelmes archonon és a közép helyeire jut. akik jobb oldalon vannak. egészen addig. megadják nekik a pneumati­ kus [szellemi] avatást [felkenik őket]. amelyre rendeltetett a Rejtélyeket 167 . a fénykincshez. meg akik jobbról valók. aki a fénykincs területéről való. ameddig megkapta a Rejtélyeket. azok annak a rendnek a helyén marad­ nak. amelyikbe kezdettől fogva helyeztettek el. Röviden: az emberiség minden lelke.a Rejtélyt megkapja. s ők belépnek mindegyiknek a legbensőbbjébe. és lepecsételik őket az ő Rejtélyeik pecsétjével. És azok előtt is mennek. minden megbánó archon előtt fog menni. és akik a fénykincs helyéről valók.

87. világosságban-lakómnak van füle. Amikor ezeket mondta. Nos. Jézus újra felelt.Uram. és minden szavadat meg­ értem. és mindezek előtt fog a fénvörökséghez menni. Vagyis az utolsó. és azt mondta neki: . Uram: Az elsők lesznek az utolsók. mint a magasság helyeiről valók. Ezért mondtad Uram azt is. az hallja. Mária. Ez tehát az ige. akik az elsők. hogy ugyanis az emberi nem minden lelke. Mária. 168 .Rendkívüli. amik iránt oly céltudatosan és határozottan érdeklődtél. ez az egész emberi nem. hogy felfogunk-e minden szót. amit mondasz. FEJEZET Úgy esett. az hallja. előbb megy be majd a világosságbirodalomba. megelőz minden bűnbánó archont. Uram. hogy akinek van füle. és azokat. szavaidat illetően. Nos. Tudni akartad tehát. a Megváltó csodálkozott a magyarázaton. te szellemmel-telt és tiszta! Ezt jelentik a szavak. Egyébként: akinek van füle. ezekkel kapcsolatban egykor azt mondtad nekünk. hogy ezek átmenjenek az ő közepén a fényörökséghez. akik a jobb oldal egész helyéről valók meg akik a fénykincs helyéről valók. ezek azok. és így szólt: . hogy hivatalának megfelelően fogadja és pecsételje le ezeket a lelkeket. aki megkapja a világosság Rejtélyeit. mivel ez egészen tiszta szellemből eredt.megkapó lelkek begyűjtésénél. és az utolsók az elsők. Mária Magdaléna sie­ tett előlépni. hogy amikor Jézus befejezte a beszédet.

mivel gyakran zaklattalak. mert ezen a világon nincsen semmi hasonló sem. és a rossz archonok rettenetes ítéletei elől 169 . Mária Magdaléna lépett elő. és így szólt tanítványaihoz: . akik minden Segítő fölött állnak. mert ezen a világon semmivel sem lehet ábrázolni vagy leírni őket.Uram. mint ennek a világnak egy váro­ sát. Uram. és a nagy fényesség miatt is. hogy hallgasson rájuk és bűnbánatot érezzen. Ne haragudj tehát. Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. a magasságban lévők nagy fényessége és mérhetetlen nagysága miatt. aki a kis Segítő fölött áll. Ezután beszélek majd veletek annak a Segítőnek a fényességéről is. amelyben él. amelyen az utolsó Segítő van. hanem azokhoz sem hasonlók. amihez hasonlítani lehetne őket. aki a fénykin­ cset veszi körül .ha tehát titeket ennek az utolsó Segítőnek a területéhez vezetlek.Hallgassátok. sem világosság. vagyis az igazságosság magasságában és az alatt vannak. FEJEZET Mindezen beszédek után folytatta Jézus. ami ezen a világon hasonló lenne és leírhatná őket. és azt mondta Jézusnak: . Nincsen tehát ezen a világon semmi sem. sem nagyság. és meglátjátok pompás dicsőségét. azoknak a területéről azonban nem fogok tudni beszél­ ni veletek. akik az ő területük alatt vannak. ha céltudatosan és határozottan kérdezőskö­ döm. amelyben van. Ezért tehát valóban semmi sincsen. Ha tehát titeket az utolsó Segítő területéhez vezetlek. ami leírhatná ezt a fényességet. akkor a fény­ örökség helyét csak akkorának látjátok. hogy beszéljek veletek a magasságban lévők fényességéről. a hely nagyságához képest. ne bosszankodj. hogy miiven a fajtájuk.88. Mert testvéreim az emberi nemnek prédikálnak. ha megkérdezlek. nem csak ezen a világon.

hanem az egész emberi nemet. FEJEZET Amikor Mária ezeket hallotta a Megváltótól. jobban mondva hányszorta világosabban ragyog? Jézus felelt Máriának a tanítványok körében: . Amikor Jézus. valamint megmenttessenek a hatalmas paralemptoroktól [elővezetőktől] és a külső sötétségtől. bizony mondom nektek. Mert mérhetetlen távolságban. arkan- 170 . 89. Mert mi. mélységes irgalommal felelt neki. a második Segítő hányszorta nagyobb az elsőnél? És milyen messze van tőle. Uram. nem csak magunkat sajnáljuk. arkangyalokon. a második Segítő mérhetetlen távolságban van az elsőtől ami a magasságot. amit akarsz. Ezért kérdezős­ ködünk tehát minden iránt nyomatékosan. a mélységet. hogy minden rettenetes ítélettől megmeneküljön. nagyon messze van tőle az angyalokon.Kérdezz. a hosszat és a szélességet is illeti.Uram. az istenségeken és minden Láthatatlanon túl. ezt mondván: .Bizony. s Én határozottan és megbízhatóan. hogy az emberek megmeneküljenek a sötétség rettenetes archonjaitól. nagyon megörült.megmenttessék és a magasságba menjen és a világosságországot örökölje. példa­ beszéd nélkül nyilatkozom neked. majd így szólt Jézushoz: . És ldszámíthatatlan mértékben nagyobb a másiknál az angyalok. mert testvéreim prédikálják az egész emberi nemnek. a Megváltó ezt hallotta Máriától.

Akik a magasabb Rejtélyeket kapták. arkangyalokon. Ezért mondtam egyszer 171 . FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak.Ha azok. újra Mária Magdaléna lépett elő. akkor mindegyik a kapott Rejtélynek megfelelően lesz az ő rendjében.Uram. az angyalok és arkangyalok miatt. Isteneken és minden Láthatatla­ non keresztül. mérhetetlenül világosabban ragyog. és mérhetetlen távolság választja el a másiktól. az archonok anyagi testeiből jöttek. És sokkal. Röviden: amelyik területig valald megkapta a Rejtélyeket. egyik végtelenül nagyobb és világosabb a másiknál. ahogyan már korábban is mondtam nektek.gyalok és istenségek meg minden Láthatatlan által (akik benne vannak). azok a magasabb rend­ ben maradnak majd. kik és milyenek lesznek azok. amelyben van. Éppígy a harmadik. 90. ahogyan korábban is mondtam már nektek. azok az alacsony rendben lesznek. akik a világosság Rejtélyeit kapták. akik viszont az alacsony Rejtélyeket kapták. és így szólt a tanítványok közepette Máriához: . amikor megmagyarázom őket. ott fog ő maradni a fényörökségben. és ezt kérdezte Jézustól: . az angyalokon. negyedik és ötödik Segítő. akik a világosság Rejtélyeit kapják az utolsó Segítőben? Jézus pedig felelt. De mindegyik­ nek a mibenlétét le fogom írni nektek. és nincsen mértéke a világosság­ nak. és az istenségek és minden Láthatatlan miatt.

de a magasságba. És ald a második Háromságos Szellem Rejtélyét kapta. amelynek a Rejtélyét kapták. rendszerébe. lemehet az alatta lévő rendekbe. az elmehet az első Háromságos Szellem minden rendjéhez és bejárhatja azokat. vagyis nem mehet a Kimondhatatlan terének rendjeihez. de nem áll hatalmában a harmadik Háromságos Szellem magasabb rendjeihez menni.ald tehát ennek a Háromságos Szellemnek a Rejtélyét kapja. Úgy hogy ald az első parancsolat Rejtélyeit kapta. mely ezekben van. annak hatalmában áll elmenni minden rajta kívül lévő rendhez. annak hatalmában áll minden lejjebb lévő rendhez menni és azokat bejárni. aki mind a huszonnégy Rejtélyen uralkodik. amelyikeknek a területéről majd a mindenség magyarázatánál fogok veletek beszélni . amelyek az Első Rejtély terén uralkodnak. és minden rendet is. abban a Szel­ lemben. Akik pedig a huszonnégy Rejtély rendjeiben kapnak Rejtélyeket. a fölötte lévő rendekbe nem mehet. és a kívül lévő első tér elöljárója [feje]. de nem áll hatalmuk­ ban a fölöttük lévő területekre menni vagy azokban járni. Ald pedig az Első Rejtély rejtélyeit kapja.áll hatalmában a magasságba menni a fölötte lévő rendekbe. de a fölötte lévőkbe nem mehet. annak hatalmában áll minden alatta lévő rendbe lemenni. de az övénél magasabb rendbe nem mehet fel és nem járhatja be azokat. ez a huszonnegyedik Rejtély kívülről. 173 . arra a helyre jutnak. vagyis a harmadik tér minden rendjébe. de nem áll hatalmában a fölötte lévő rendekhez elmenni vagy azokban járni. És aki a harmadik térben lévő Első Rejtély rendjeibe kapott Rejtélyt. Aki az első Háromságos Szellem Rejtélyeit kapta. és hatalmukban áll majd minden alattuk lévő térségbe menni és abban járni.

Jézus pedig felelt nagyon irgalmasan. fölötte lévő rendekbe bemenni. János. ameddig megkapta a Rejtélyeket. FEJEZET Jézus pedig felelt.nektek: Ahol van a ti szívetek. János lépett elő. és így szólt Jánoshoz: . és ne haragudj. ott lesz ő. ne titkolj el előlünk semmit sem. amelyikig megkapta a Rejtélyeket. Nos. hogy beszéljek előtted. s Én nvíltan válaszolok neked példabeszéd nélkül. hogy bármit is kérdezek. neked is megparancsolom. céltudatosan és nyíltan. mert. parancsold meg nekem is.Uram és Megváltóm. Uram. és az sem áll hatalmában. azon a területen marad-e mindenki [csak addig jut-e el]. János felelt. az mind azon a területen marad. és mindent megmondok. hogy mond­ jad. Most azonban hallgasd.János. Uram. megnyilvánítod azt. te áldott és szeretett. Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. ha céltudatosan és határozottan érdeklődöm minden után. és azt mondta Jánosnak: . ami után céltudatosan és határozottan érdeklődsz. és azt mondta Jézusnak: . hogy amelyik helyig valaki megkapta a Rejtélyeket. megígérted nekem. és így szólt Jézushoz: . hogy beszélhessek veled: Aki világosságrejtélyt kapott. hogy az alatta lévő rendekbe menjen? 91. ott lesz a ti kincsetek is.Bizony jól kérdeztek mindent.Uram. és nem 172 . amit akarsz. ami után érdeklődünk majd. és nem áll hatalmában más. Ez azt jelenti.

rendszerébe. És aki a második Háromságos Szellem Rejtélyét kapta. ez a huszonnegyedik Rejtély kívülről. Úgy hogy aki az első parancsolat Rejtélyeit kapta. lemehet az alatta lévő rendekbe. És aki a harmadik térben lévő Első Rejtély rendjeibe kapott Rejtélyt. Aki az első Háromságos Szellem Rejtélyeit kapta.áll hatalmában a magasságba menni a fölötte lévő rendekbe. vagyis nem mehet a Kimondhatatlan terének rendjeihez. Akik pedig a huszonnégy Rejtély rendjeiben kapnak Rejtélyeket. de nem áll hatalmuk­ ban a fölöttük lévő területekre menni vagy azokban járni. de a magasságba. arra a helyre jutnak. de az övénél magasabb rendbe nem mehet fel és nem járhatja be azokat. amelyek az Első Rejtély terén uralkodnak. amelyikeknek a területéről majd a mindenség magyarázatánál fogok veletek beszélni . 173 . a fölötte lévő rendekbe nem mehet. de nem áll hatalmában a fölötte lévő rendekhez elmenni vagy azokban járni. vagyis a harmadik tér minden rendjébe. annak hatalmában áll minden lejjebb lévő rendhez menni és azokat bejárni. abban a Szel­ lemben. és hatalmukban áll majd minden alattuk lévő térségbe menni és abban járni. aki mind a huszonnégy Rejtélyen uralkodik. Aki pedig az Első Rejtély rejtélyeit kapja. annak hatalmában áll minden alatta lévő rendbe lemenni. és minden rendet is. mely ezekben van.ald tehát ennek a Háromságos Szellemnek a Rejtélyét kapja. de a fölötte lévőkbe nem mehet. amelynek a Rejtélyét kapták. az elmehet az első Háromságos Szellem minden rendjéhez és bejárhatja azokat. és a kívül lévő első tér elöljárója [feje]. annak hatalmában áll elmenni minden rajta kívül lévő rendhez. de nem áll hatalmában a harmadik Háromságos Szellem magasabb rendjeihez menni.

fentről le és lentről felfelé. És aki a Kimondhatatlan Első Rejtélyének eredeti Rejtélyét kapta meg. és hatal­ mában áll ott maradni. és miért keletkezett a világosságbirodalom nyugalma. de nem mehet magasabbra. miért keletkezett a sötétség. hogy miért keletkezett a bűnösök megbüntetése.aki tehát ezt a Rejtélyt fogja megkap­ ni. vagyis nem mehet a Kimondhatatlan terének rendjeihez. És ez a Rejtély tudja. És ez a Rejtély tudja. az bejárhatja a három Háromságos Szellem minden terének minden rendjét. [a Rejtélyt] aki Én vagyok . Röviden: bejárhatja a fényörökség minden területét. És ez a Rejtély tudja. melyek az Első Rejtély minden terén uralkodnak . a felette lévő rendekhez. 174 . hogy miért keletkezett a sötétségek sötétsége.Aid pedig a harmadik Háromságos Szellem Rejtélyeit kapta (ez a Szellem uralkodik a három háromszoros szellemhatalmon és az Első Rejtély három terén). és miért kelet­ kezett a fénykincs. És bizony mondom nektek: A világ feloszlatásánál ez az ember király lesz a fénykincs minden rendje fölött. ahol a fénybirodalom örökségében tetszik neki. és miért keletkezett a világosságok világossága. hogy miért keletkezett a káosz. és miért lett a világosság.az a Rejtély tudja. és miért keletkezett a világosságország és a fényörökség helye. És ez a Rejtély tudja. és az Első Rejtély három terét és ennek minden rendjét. És ald azt a Rejtélyt megkapja a Kimondhatatlantól. hosszától széltéig és székétől a hosszáig. hogy miért keletkeztek az ítéletek. Őneki hatalmában áll a fényörökség minden rendjének a bejárása kintről be és belülről kifelé. annak hatalmában áll minden alatta lévő rendhez menni. vagyis az Első Rejtélynek mind a tizenkét Rejtélyét.

és miért keletkeztek a világosság pecsétjei. és miért keletkeztek a világosságalkotások (kisugárzások). és miért keletkeztek a világosság örökségei. Tudja. Tudja. És ez a Rejtély tudja. hogyan keletkezett a harag. és miért keletkezett a nevetés. hogy miért keletkeztek az istentelenek. És ez a Rejtély tudja. Tudja. hogy miért keletkezett a sírás. és hogyan az aláza­ tosság és a szelídség. hogy miért keletkezett a bűn. hogyan keletkeztek a rágalmazások és hogyan a világossághimnuszok. És ez a Rejtély tudja. És ez a Rejtély tudja. és miért keletkezett a megtartóztatás. hogyan keletkezett az átok és hogyan az áldás. hogy miért keletkeztek a bűnösök. hogy miért keletkezett a gonoszság és miért a csalás. És ez a Rejtély tudja. És ez a Rejtély tudja. Tudja. És ez a Rejtély tudja. Tudja. hogy miért keletkezett a tisztítótűz [a büntetés tüze]. És ez a Rejtély tudja. hogy miért keletkeztek a büntető ítéletek.És ez a Rejtély tudja. és miért kelet­ keztek a keresztelők és a világosságrejtélyek. hogy miért keletkezett a nemi közösülés. hogy miért keletkezett a házasságtörés és a paráznaság [bál­ ványimádás]. és miért keletkeztek a jók. és hogyan keletke­ zett a béke. és miért keletkezett a tisztaság. és miért keletkezett a lelkek életre keltése. hogy miért keletkezett a gyilkolás. hogyan keletkezett a gőg és az önteltség. És ez a Rejtély tudja. hogy miért keletkeztek a világosság-imák. 175 . hogy a tűz ne ártson.

0 pedig folytatta beszédét. Tudja. És ez a Rejtély tudja. és miért lett a szolgaság.Tudja. 176 . hogy miért keletkezett a halál. és miért keletkezett a tisztaság. tanítványaim. hogy a Kimondhatatlan Rej­ télyét alaposan megismertessem veletek: A Kimondhatatlannak Rejtélye tudja. és miért keletkezett az ártatlanság és az engedelmesség. Tudja. és így szólt: . és miért keletkezett az emberek lenézése. és miért lesznek megsemmi­ sítve. És ez a Rejtélv tudja. azok nagyon megörültek. Tudja.Hallgassatok tovább. és miért keletke­ zett az élet. Tudja. és miért keletkezett az irgalom. Tudja. Tudja. hogy miért keletkeztek a hüllők. hogy miért keletkezett a bűn. hogy miért lettek a világ gazdagjai. 92. hogy miért keletkezett az engedékenység. miért keletkezett a rágalmazás és miért a jó hír. hogy miért keletkezett a pusztulás és miért az örök örökkévalóság. hogy miért keletkezett a testek mozgása és az ő hasznuk. hogy miért keletkezett az irgal­ matlanság. hogy miért keletkezett a szegénység és miért a gazdagság. hogy miért keletkezett a lázadozás. Tudja. és miért keletkezett a gyen­ geség. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. hogy miért keletkezett az erősség. Tudja.

és miért keletkezett az ezüst anyaga. hogy miért keletkezett a világ anyaga. hogy miért keletkezett a növényvilág. És ez a Rejtély tudja. És ez a Rejtély tudja. hogy miért keletkeztek a tengerek és a vizek. és miért keletkeztek a madarak. és miért keletkezett maga a föld is. és miért keletkeztek a tengeri állatok. hogy miért keletkezett az ólom anyaga. Tudja. Tudja. hogy miért keletkeztek a föld vizei és minden benne lévők. Tudja.Tudja. és hogyan keletkeztek ben­ nük a drágakövek. Tudja. Tudja. hogy miért keletkezett a barom [jószág]. És ez a Rejtély tudja. 177 . hogy miért keletkezett az üveg anyaga. és miért keletkezett a faggyú anyaga. hogy miért keletkezett az arany anyaga. hogy miért keletkeztek a vadállatok. és miért keletkezett minden anyag. hogy miért keletkeztek a hegyek. Tudja. hogy miért keletkezett a réz anyaga és miért a vas és a kő anyaga. Tudja. és miért lesznek megsem­ misítve. és miért lesz ez a világ maradéktalanul megsemmisítve.

Mert ez a Rejtély tudja. mert mostantól kezdve beszélek veletek a Kimondhatatlan minden Gnózisáról [ismeretéről]. amit még mondok nektek. és miért kelet­ kezett a Kelet. és miért keletkeztek a felhők. maradjatok ébren. és miért kelet­ kezett az emberiség. és miért keletkezett a keleti szél. miért süllyedt le a föld. és miért keletkezett a kelle­ mes hó. Tudja.Tanítványaim és társaim és testvéreim. Tudja.93. Tudja. Tudja. hogy miért keletkezett a hideg dér. hogy miért száradt ki a föld. és miért jött fölé víz. hogy miért keletkezett a por. hogy miért keletkeztek a démonok. tanítványaim. és így szólt a tanítványokhoz: . és miért keletkezett a kellemes lehűlés. halljátok a Kimondhatatlan Rejtélyének teljes ismeretét. és miért keletkezett a jótékony harmat. Tudja. hogy miért keletkezett a jégeső. Ez a Rejtély tudja. a mindőtökben lévő szellem legyen továbbra is éber. hogy miért keletkezett az éhínség és miért a bőség. hogy miért keletkezett a Dél. Hallgassátok tovább. fogjatok fel és értsetek meg. FEJEZET Jézus pedig folytatta. és minden szót. miért keletkezett a Nyugat. Tudja. és miért keletkezett a hűvös. hogy miért keletkezett a hőség. és miért az Észak. 178 . És ez a Rejtély tudja. hogy miért keletkeztek a csillagok. Tudja. hogy miért keletkezett a nyugati szél. Tudja. És tudja. és miért jött rá eső.

hogy miért keletkeztek az angyalok. Tudja. és miért keletkeztek az arkangyalok.Tudja. és miért keletkezett a sze­ retet. és miért keletkezett az égbolt minden függönyével. Tudja. Tudja. hogy miért keletkeztek az ég csillagai és a csillagok keringése. 179 . és miért keletkeztek azok az archonok. Tudja. és miért keletkez­ tek az eonok az ő függönyeikkel. hogy miért keletkezett a gyűlölet. hogy miért keletkezett a viszály. Tudja. Tudja. miért keletkeztek az Urak és miért az Istenek. hogy miért keletkezett a déli szél. hogy miért keletkeztek a hivatalnokok. Tudja. Tudja. és miért keletkezett az egyet­ értés. és miért keletkezett az egyetértés. és miért keletkez­ tek a szférák mindenféle területükkel. és miért keletkezett a pénzéhség. és miért keletkeztek a szolgák. akik bűnüket megbánták. hogy miért keletkeztek az eonok zsarnok archonjai. hogy miért keletkeztek a szférák archonjai. Tudja. hogy miért keletkezett a féltékenység a magasságban is. Tudja. hogy miért keletkezett a magasból jövő tűz és a magasból jövő víz [eső]. Tudja. hogy miért keletkezett a kapzsiság és miért a mindenről való lemondás. Tudja. Tudja. és hogyan keletkezett a megelégülés. hogy miért keletkezett a falánkság. hogy miért keletkeztek az eonok archonjai. és miért keletkezett az észald szél.

Tudja, hogy miért keletkeztek a párosak, és miért keletkeztek a páratlanok. Tudja, hogy miért keletkezett az istentelenség, és miért keletkezett az istenfélőség. Tudja, hogy miért keletkeztek a csillagok, és miért keletkezett a szikra. Tudja, hogy miért keletkeztek a háromságos erők (a Háromszor-hatalmasok), és miért keletkeztek a Láthatatlanok. Tudja, hogy miért keletkeztek az Ősatyák, és miért keletkeztek a Tiszták. Tudja, hogy miért keletkezett a nagy Authádész, és miért keletkeztek a hűbéresei. Tudja, hogy miért keletkezett a nagy Háromszor-hatalmas, és miért keletkezett a nagy, láthatatlan Ősatya. Tudja, hogy miért keletkezett a tizenharmadik eon, és miért keletke­ zett a középsők területe. Tudja, hogy miért keletkeztek a közép paralemptorai [elővezetői], és miért keletkeztek a világosság szolgálólányai [fényszüzek]. Tudja, hogy miért keletkeztek a közép szolgái, és miért keletkeztek a közép angyalai. Tudja, hogy miért keletkezett a világosságország, és miért keletkezett a világosság nagy átvevője. Tudja, hogy miért keletkeztek a jobb oldali hely Őrei, és miért kelet­ keztek ezeknek a Vezérei. Tudja, hogy miért keletkezett az élet kapuja, és miért keletkezett a jó Szabaóth. Tudja, hogy miért keletkezett a jobb oldaliak helye, és miért a világos­ ságország, vagyis a fénykincs.

180

Tudja, hogy miért keletkeztek a világosság alkotásai [kisugárzásai], és miért keletkezett a tizenkét Megváltó. Tudja, hogy miért keletkezett a fényldncs három kapuja, és miért keletkezett a Kilenc Őr. Tudja, hogy miért keletkeztek a Megváltóikrek, és miért keletkezett a Három Ámen. Tudja, hogy miért keletkezett az Öt Fa, és miért keletkezett a Hét Ámen. És ez a Rejtély tudja, hogy miért keletkezett a keveredés, mely nem marad meg [nincs igazi léte], és miért lesz ez megtisztítva.

94.

FEJEZET

Jézus pedig folytatta, és ezeket mondta tanítványainak: - Figyeljetek továbbra is [maradjatok ébren], tanítványaim, s mindegyi­ kőtök tartsa szemmel világosságészlelő erejét, hogy biztonságosan ész­ leljetek. Mert mostantól kezdve beszélek veletek a Kimondhatatlan igazi területéről és mibenlétéről. Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak, az történt, hogy azok félrehúzódtak, és Jézus meghallgatását teljesen beszüntették. Ekkor Mária Magdaléna lépett elő, leborult Jézus lábai elé, megcsó­ kolta és sírva kérte őt: - Kegyelmezz nekem Uram; mert testvéreim hallgattak téged, aztán elengedték a te szavaidat. Nos, Uram, ami ezeknek a dolgoknak ismeretét illeti, amelyek, mint mondtad, a Kimondhatatlannak Rejtélyében vannak, egykor azt hallottam tőled: Most elkezdek veletek beszélni a Kimondha-

181

tatlan Rejtélyének egész ismeretéről. Ezt mondtad, de nem részletezted, hogy be is fejezzed. Testvéreim tehát hallgattak téged, aztán ellankadtak, s végül abbahagyták a figyelést. Ami tehát a szavaidat illeti, amelyeket intéztél hozzájuk, Uram, ha mindezeknek az ismerete abban a Rejtélyben van, hol található olyan ember ezen a földön, ald képes lenne ezt a Rejtélyt, minden részletével és ismereteivel, meg mindezeknek a szavaknak a lényegét és az azokkal kapcsolatos dolgokat megérteni?

95. FEJEZET

Az történt pedig, amikor jézus ezeket hallotta Máriától, és belátta, hogy a tanítványok figyelme kezdett ellankadni, bátorítani kezdte őket, és így szólt hozzájuk: - Ne szomorkodjatok, tanítványaim a Kimondhatatlannak Rejtélye miatt, mivel azt gondoljátok, hogy nem fogjátok tudni megérteni. Bizony mondom nektek: Ez a ti Rejtélyetek, és mindazoké akik rátok fognak hallgatni, úgy, hogy le fognak mondani erről az egész világról és ennek minden anyagáról, és lemondanak minden benne lévő gonosz gondolatról és ennek az eonnak minden gondjáról. Nos, Én mondom nektek, hogy akik lemondanak az egész világról és minden benne lévőről, és Istennek rendelik alá magukat, azoknak ez a Rejtély egyszerűbb a világosságbirodalom minden Rejtélyénél, és hamarább meg lehet érteni és egyszerűbb minden másnál. Ald eljut ennek

182

a Rejtélynek a megismeréséhez, az megszabadul ettől az egész világtól és ennek minden gondjától. Ezért mondtam egykor nektek, hogy jertek énhozzám mindannyian, akik megfáradtatok és megterheltettetek, jertek Énhozzám, és én felfrissítlek titeket. Mert az én terhem könnyű és az én igám kellemes. Nos, aki ezt a Rejtélvt megkapja, az itthagyja az egész világot és a világ minden anyagának gondját. Ezért tehát, tanítványaim, ne bánkódjatok, mivel azt hiszitek, hogy ezt a Rejtélyt nem fogjátok megérteni. Azt mondom nektek, hogy ezt a Rejtélyt mindegyik másiknál könynyebb megérteni. Bizony mondom nektek: Ez a ti Rejtélytek, és mind­ azoké, akik lemondanak az egész világról és annak minden anyagáról. Most pedig ide hallgassatok, tanítványaim, társaim és testvéreim, hogy a Kimondhatatlan Rejtélyének megismerésére serkentselek titeket, amelyről beszélek nektek. Mert eljutottam ahhoz, hogy a mindenség kibontakozásának magyarázatánál átadjam nektek az egész ismeretet; mert a mindenség kibontakozása az ő Gnózisa. Ide hallgassatok tehát, hogy folytathassam, és beszélhessek veletek ennek a Rejtélynek az ismeretéről: Mert ez a Rejtély tudja, hogy az öt Segítő miért törekedett [tette sza­ baddá magát], s miért jött elő az Atyátlanból. És ez a Rejtély tudja, hogy miért törekedett [tette szabaddá magát] a Világosságok Világossága, és miért jött elő az Atyátlanból. És ez a Rejtély tudja, hogy miért törekedett [tette szabaddá magát] az Első Parancsolat, miért osztotta magát hét Rejtélyre, miért nevezik Első Parancsolatnak, és miért jött elő az Atyátlanból. Tudja, hogy miért törekedett [tette szabaddá magát] a Világosságok nagy Világossága, miért állt oda alkotások nélkül, és miért jött elő az Atyátlanból.

183

Tudja, hogy miért törekedett az Első Rejtély, mely a huszonnegyedik, ldnt, miért állította fel önmagában a tizenkét Rejtélyt, az Érinthetetlenek és Határtalanok számát, és miért jött elő az Atyátlanból. Tudja, hogy miért törekedett a tizenkét Mozdulatlan, miért sorakoz­ tak fel minden rendjükkel együtt, és miért jöttek elő az Atvátlanból. Tudja, hogy miért törekedtek a Megrendíthetetlenek, miért álltak fel tizenkét rendre oszolva, és miért jöttek elő az Atyátlanokból, amelyek a Kimondhatatlan terének rendjeihez tartoznak. Tudja, hogy miért törekedtek az Elképzelhetetlenek [kigondolatlanok], amelyek a Kimondhatatlan második teréhez tartoznak, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törte magát a tizenkét Megjelöletlen, miért sora­ koztak fel az Oltalmazok minden rendje mögött, mialatt maguk felfogha­ tatlanok és határtalanok, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedtek ezek az Oltalmazok, akik nem jelent­ keztek és nem tették nyilvánvalóvá magukat az Egyetlen, a Kimondhatat­ lan rendelete [gazdálkodása] szerint, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedtek [tették szabaddá magukat] a Túlnagyok, miért oszoltak szét egyetlen rendben, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedett a Kimondhatatlannak tizenkét rendje, miért oszlott három részre, és miért jött elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedett minden Elmúlhatatlan, ezeknek tizen­ két rendje, miért telepedtek le egymás mögött egyetlen rendben szétter­ jedve, miért széledtek szét különböző rendeket képezvén, mialatt maguk felfoghatatlanok és határtalanok, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedtek a Végtelenek, miért álltak fel tizenkét

184

hogy miért törekedett a tizenkét Felfoghatatlan. amelyek a Kimondhatatlan második terének területein van­ nak. Tudja. és miért jöttek elő az Atvátlanokból. Tudja. hogy miért törekedett az Első Háromságosan Szelleminek a huszonnégy Rejtélye. és miért jöttek elő a Második Háromságosan Szellemiből. és telepedtek le a terek három rendjét képezvén az Egyet­ lennek és Kimondhatatlannak rendelete [gazdálkodása] szerint. és miért jöttek elő a Harmadik Háromságosan Szel­ lemiből. melyek az Egyetlen és Kimondhatatlan rendjéhez tartoznak. mely befelé és kifelé néz. aki az Első Rejtélv. és miért jöttek elő az Atvátlanokból. miért nevezik őket az Első Háromságosan Szellemi huszonnégy térségének. amelyet most felsoroltam. amely az Első Rejtély tere. Tudja. és miért jöttek elő ezek a Felfoghatatlanok és a Végtelenek az Atvátlanokból. a második térhez vitték őket. hogy miért törekedett a Harmadik Háromságosan Szellemi huszonnégy Rejtélye . Tudja. mígnem az Első Rejtélv teréhez. és miért jött elő az Atvátlanokból. 185 . Tudja. Tudja. hogy miért törekedett a huszonnégy miriád Dicsőítő.ez a Harmadik Háromságosan Szelleminek a huszonnégy térsége -. vagyis az Egyet­ lennek. a Kimondhatatlannak a Rejtély-ikre [ikerrejtélye].végtelen térben. hogy miért törekedett az Első Háromságosan Szellemi Öt Fája. hogy miért törekedett a Második Háromságosan Szellemi huszonnégy Rejtélve. miért terjedtek szét annak a fátylán kívül. és miért jöttek elő az Atvátlanokból. Tudja. hogy miért törekedett minden Felfoghatatlan.

hogy miért törekedtek a Harmadik Háromságosan Szellemi­ nek az Ős-Felfoghatatlanjai. 186 . Tudja. És ez a Rejtély tudja. És ez a misztérium tudja. miért áldozta fel magát. és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Abból. hogy miért törekedett a Második Háromságosan Szellemi Öt Fája. a Kimondhatatlan rendjeihez tartoznak -. és miért jöttek elő a Kimondhatatlannak utolsó tagjából. hogy miért törekedtek az Első Háromságosan Szellemi Ős-Felfoghatatlanjai.és miért terjedt el. és miért jött elő a tizenkettedik Ős-Háromszellemből.azok közül. s Aki mind­ egyiket az őneld megfelelő rend szerint bontakoztatta ki. hogy miért terjedt el a Kimondhatatlan térségé­ ben lévő minden hely és minden ami ezekben van. És ez a Rejtély tudja. hogy miért törekedtek a Második Háromsá­ gosan Szelleminek az Ős-Felfoghatatlanjai. és miért jött elő az Atyátlanokból. hogy miért törekedett [tette szabaddá magát] a Harmadik Háromszellem. és miért jött elő az Atyátlanokból. és miért jöttek elő az Atyátlanból. amelyek az Egyetlen. és miért jöttek elő az Atyát­ lanokból. Tudja. és miért jött elő az Atyátlanokból. aki mindegyikőjükön uralkodik. egymás mögött állván. amely felülről az Első Háromszellem. És ez a Rejtély tudja. hogy miért törekedett a lenti Első Háromszellem . és miért jött elő a Második Háromszellemből. mégis együtt lévén minden rendjük szerint. hogy kijöjjön a Kimondhatatlanból. És ez a Rejtély tudja. mely az Atyátlan utolsó területén van. hogy miért törekedett a Harmadik Három­ ságosan Szellemi Öt Fája. És ez a Rejtély magától tudja. Tudja.

96. FEJEZET

Mindezekről beszélni akarok tehát veletek a mindenség magyarázatánál, vagyis mindről, akit megemlítettem: akik keletkezőben vannak és akik ezután jönnek; és akik teremtenek [kisugároznak] és akik előjönnek; és akik kívül fölöttük vannak; és akiket beléjük ültettek, akik az Első Rejtély területét fogják elfoglalni; és akik a Kimondhatatlan térségében vannak. Ezekről fogok nektek beszélni, mert meg akarom őket magyarázni nektek. És megnyilvánítom ezeket nektek minden helyükkel és a rend­ jükkel együtt, ahogyan lett a mindenség kibontakozásánál. És megnyilvá­ nítom nektek minden Rejtélyüket, melyek őrajtuk uralkodnak; valamint az ő Pro-Háromszellem-hatalmukat és az ő Hiper-Háromszellem- hatal­ mukat, melyek az ő Rejtélyeiken és rendjeiken uralkodnak. Nos, a Kimondhatatlan Rejtélye tudja, miért keletkeztek mindezek, amelyekről nyíltan beszéltem, s hogy mindezek ld által lettek. Az a Rejtély ez, mely mindegyikben benne van. És ez mindnek az eredete, kikelete és létezése. És a Kimondhatatlan Rejtélye az a Rejtély, mely mindazokban benne van, akikről beszéltem nektek, s akikről beszélni fogok veletek a minden­ ség kibontakozásának [elterjedésének] magyarázatánál. És ez a mindegyikőjükben lévő Rejtély a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélye, ugyanakkor pedig mindazoknak az ismerete, akiket megmondtam nektek, akiket még meg fogok mondani nektek, és akikről még semmit sem

187

mondtam nektek. Ezekről majd beszélni fogok nektek a mindenség megnyilvánításánál, valamint egész ismeretükről, aminek összesen birtokában vannak, s hogy miért lettek: ez a Kimondhatatlan egyetlen szava, az ige. És közlöm veletek minden Rejtélyük ismeretét, és mindegyiknek a fajtáját és a tökéletesedésük módját minden formájukban. És meg fogom nyilvánítani nektek az Egyetlennek, a Kimondhatat­ lannak a Rejtélyét, és minden állapotát és megjelenési formáját és egész rendszerét, s hogy ez miért keletkezett a Kimondhatatlan utolsó tagjából. Mert ez a Rejtély mindennek a keletkezése. Továbbá a Kimondhatatlan Rejtélye egyetlen szó, amely létezik a Kimondhatatlan beszédében. És ez minden szó magyarázatának eredete, melyet mondtam nektek. És aki megkapja ennek a Rejtélynek egyetlen szavát, melyet nektek meg fogok mondani, minden tulajdonságával és alakjával együtt, hogy az véghezvihesse ezt a Rejtélyt - mert ti tökéletesek és mindenben-tökéletesek vagytok, és ti fogjátok elvégezni ennek a Rejtélynek egész ismeretét és művét, mert minden Rejtélv rátok van bízva; idehallgassatok, hogy megmondhassam nektek ezt a Rejtélyt: Ald tehát ennek a Rejtélynek ezt az egyetlen szavát megkapja, akkor az történik, hogy amikor kijön az archonok anyagából készült testből, és jönnek az ítélő átvevők [megtorlók], és kifejtik őt az archonanvag-testből, azok ugyanis, akik minden testet elhagyó lelket feloldoznak, ha tehát ezek az ítélő [megbosszuló] átvevők az olyan lelket kioldják, aki megkapta a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélyét, amelyet megmondtam nektek, akkor ez a lélek, mihelyt meg van váltva a test anyagától, azonnal nagy fény­ áramlat lesz az átvevők közepette. És az átvevők félni fognak a léleknek ettől a fényességétől, és erőtlenül esnek össze, és teljesen eleresztik nagy világossága miatti félelmükben.

188

A lélek pedig, mely megkapja a Kimondhatatlan Rejtélyét, a magasba száll nagy világosságáramlat képében; és az átvevők [megtorlók] nem tud­ ják majd megragadni, és nem tudják, milyen az ő útja. Mert nagy fényára­ dattá válik és felemelkedik, és semmilyen erő sem lesz képes bárhogyan is visszatartani, sem valamilyen módon közeledni hozzá. Mert átvándorol az archonok minden területén és minden világosság­ alkotás területén, és egyetlen területen sem ad választ, sem megokolásokat [nem mentegetődzik], s nem ad titkos jeleket sem; és a világosság teremt­ ményeinek egyetlen erője sem lesz képes ehhez a lélekhez közeledni. De az archonok minden területén és a világosságalkotások minden területén minden dicséri őt a helyéről, mert félnek a lelket beburkoló világosság­ áramtól; míg a lélek minden területen át nem vonult, és a Rejtély szerinti örökségének helyére nem ült - ez az Egyetlennek, a Kimondhatatlannak a Rejtélye -, és míg végül minden tagjával egyesült. Bizony mondom nektek, minden területen átvonul annyi idő alatt, mialatt egy ember egy nyilat kilő. Ezért tehát, bizony mondom nektek: aki megkapja a Kimondhatat­ lannak ezt a Rejtélyét, és minden tulajdonságát és alakját véghezviszi, az egy ember a világban, de felülmúl minden angyalt, s mindőjüket még jobban felül fogja múlni. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden arkangyalt, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden zsarnokot, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Urat, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Istent, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. 189

Egy ember ő a világban, de felülmúl minden csillagot, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Tisztát, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Háromszor-hatalmast, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Ősatyát, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Láthatatlant, és mind­ egyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden nagy láthatatlan Ősatyát, és mindegyik fölé emelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Középsőt, és mindegyik fölé emelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúlja a fénykincs minden alkotását [kisugárzását], és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden keveredést, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúlja a fényldncs egész területét, és magasra kiemelkedik afölé. Egy ember ő a világban, de velem fog uralkodni az én birodalmamban. Egy ember ő a világban, de király a világosságban. Egy ember ő a világban, de nem ebből a világból való. És bizony mondom nektek: ez az ember Én vagyok, és Én vagyok ez az ember. A világ feloszlatásánál pedig, vagyis amikor a mindenség felszáll, és amikor a tökéletes lelkek száma együtt felszáll, s Én ldrály vagyok

190

az utolsó Segítő közepén, mialatt Én a világosság minden alkotásának királva vagyok, és a Hét Ámen királya, és király vagyok az Öt Fa fölött és a Három Amen és a Kilenc Őr fölött, és mivel ldrály vagyok a gyer­ mekek gyermeke, vagyis az Ikermegváltó fölött, ahogyan királya vagyok a tizenkét Megváltónak és az összes tökéletes léleknek, akik megkapják a világosság Rejtélyeit - akkor minden ember, aki a Kimondhatatlannak a Rejtélyeit megkapja, királvtársam lesz, és jobbról és balról ül mellettem a birodalmamban. És bizony mondom nektek: Ezek az emberek Én vagyok, és Én vagyok ezek az emberek. Ezért is mondtam nektek egykor, hogy ülni fogtok a ti királyi széketeken a jobb kezem felől és a bal kezem felől, és velem fogtok uralkodni. Ezért nem riadtam vissza attól, hogy titeket testvéreimnek és társaim­ nak nevezzelek, mert királytársaim lesztek az Én birodalmamban. Ezt mondom nektek annak tudatában, hogy adni fogom nektek a Kimondha­ tatlan Rejtélyét, vagyis: Ez a Rejtély Én vagyok, és Én vagyok ez a Rejtély Ezért tehát nem csak ti fogtok Velem együtt uralkodni, hanem mindenki, aki megkapja a Kimondhatatlan Rejtélyét; mindaz királytársam lesz az én országomban. És Én vagyok ők, és ők Én vagyok. A trónom azonban fölöttük lesz. Mivel ti a világon minden emberért szenvedést tűrtök, amíg ki nem hirdettetek minden szót, amit mondok nektek; és a ti trónotokat hozzá­ teszik az enyémhez az Én birodalmamban. Ezért mondtam egykor nektek: Ahol Én leszek, ott lesz velem tizenkét szolgám is. Mária Magdaléna azonban, és János, a szűzies, felül kerül majd minden emberen, aki megkapta a Kimondhatatlannak Rejtélyeit. És jobb oldalamon és bal oldalamon lesznek. És Én vagyok ők, és ők Én vagyok.

191

FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta.bizony mondom nektek: azok az emberek. de majd mondani fogok nektek helyről helyre és rendről rendre a mindenség magyarázatánál. a mélységről is meg a magasságról is. És tudni fogják. mint az egész ismeret igéje? A Megváltó felelt. hogy miért lett a mindenség. akik a magasságból valók. és az én trónom a tiétek fölött. hogyan alapították a vilá­ got. milyen őskép [alapforma] szerint jöttek létre azok. És bizony mondom nektek: Tudni fogják. És minden ember. akik azt a szót ismerni fogják. És tudni fogják. 192 .És mindenben egyenlők lesznek veletek. aki a Kimondhatatlannak szavát megtalálja . Uram. csak a trónjuk fogja a tiéte­ ket felülmúlni. egy szóval: felismerik mindazon szavak Gnózisát. és azt mondta: . és az Én trónom az övékét múlja felül. a hosszáról is meg a székéről is. mint az egész ismeret igéje. És az emberek mindenben egyenlők lesznek majd veletek. felismerik majd minden szavam Gnózisát. a Kimondhatatlan Rejtélye másfajta. ha mindent nyomatékosan és határozottan meg­ kérdezek. amelveket mondtam nektek. 97. Nos.Igen. csak a trónotok lesz őfölöttük. előre sietett Mária Magdaléna. és amelyeket még nem mondtam.Uram. ne neheztelj. és így szólt: . amit mondtam nektek. a Kimondhatatlan Rejtélyének igéje másik ige-e.

Ez azt jelenti: mindenki odáig jut el. Aki alantast kap. De az Én birodalmam fény­ örökségének területén marad egy nagy. ameddig a Rejtélyeket kapta.És Mária újra így szólt a Megváltóhoz: . az alantas Rejtélyt örököl. csak ha felismeri a Kimondhatatlan egyetlen igéjét. az a maga­ sabb területeket örökli. igaznak jutalmát kapja. hogy mindez miért keletkezett. ameddig a Rejtélyeket kapta. aki nem kap­ ja meg először a Kimondhatatlan Rejtélyét. addig a helyig fog menni és örökölni. De minden ember. világos: Én vagyok a mindenség Gnózisa [ismerete]. És aki magasabb Rejtélyt kap. Ezért mondtam nektek egykor: Aki prófétában hisz. prófétának jutal­ mát kapja. aki egy igaznak hisz. és azt mondta Máriának: . az Istenek és Láthatatlanok számára mérhetetlen világosság közepette. És mindenki az ő helyén marad az Én országom világosságában. de nem áll hatalmában a fölötte lévőkhöz menni. mert aki a világosságország Rejtélyét megkapja. ha valóban a Kimondhatatlan tökéletes igéjének Gnózisát ismerjük és aszerint élünk? A Megváltó felelt. És mindenkinek hatalmában lesznek az alatta lévő rendszerek. És az ismeret egyetlen igéjét lehetetlen felismerni annak. És még egyszer. amely a mindenség Gnózisa. az addig a helyig megy és örököl. 193 . ameddig menően a Rejtélyeket kapta. és nagy örömök és ünnepség közepette él. légy türelemmel irántam és ne haragudj.Uram. Uram: nem csak akkor leszünk-e képesek örökölni a világosságországot. De nem fogja ismerni a mindenség Gnózisát.De igen. aki meg fogja kapni a világosság Rejtélyeit. ha megkérdezlek.

ítélők]. És az ilyen lelkek is azonnal felszállnak. azok a fényörökségben a második Megváltó minden területén fognak uralkodni. akkor jönni fognak a meg­ torló átvevők [fogadók. akkor a megtorlók fogadják őket. Ez történik azokkal is. hogy azoknak a dicsőségéről beszél­ jek veletek. akik az Első Rejtély második. Aid majd annak az Első Rejtélynek a Rejtélyét kapja. és az átvevők [a fogadók] félni fognak ennek a léleknek a fényétől. és túlmennek az archonok és a világosságteremtések minden területén. egészen amíg az Első Rejtély tizenkettedik Rejtélyét is megkapják. és erőtlenül esnek arcra. sem titkos jeleket nem adnak egyik területen sem. sem titkos jeleket nem ad a világosság bármelyik helyén. akik az Első Rejtély Rejtélyét kapják. és eljön az ideje. és uralkodni fognak a tizenkét Megváltó minden területén. és ennek az embernek a lelkét kivezetik a testből. És ez a lélek felszáll. Ha eljön az ideje. sem az archonok bármelyik területén. és uralkodni fog az első Megváltó minden területén. nem mentegetődzik. hogy elhagyja az archonanyagból lévő testet.Most azonban hallgassatok meg. harmadik és negyedik Rejtélyét kapják. úgy hogy előreha­ lad. és lelküket kivezetik az anyag­ testből. Ugyanígy azok. És ez a lélek a megtorló átvevők kezében nagy fényárammá válik. És nem felelnek és nem vitatkoznak. És ez a lélek sehol sem válaszol. hanem minden területen átmegy és túlmegy. és átvándorol az archonok és a fényalkotások minden területén. úgy hogy akik az Első Rejtélytől a második Rejtélyt kapják. hogy elhagyják az archonanyag­ testet. És a lélek nagy világosságáram lesz a megtorló átvevők kezében. És a fogadók félni fognak e lélek világosságától. 194 . Hanem minden területen átvándorolnak és túlmen­ nek.

ötödik és hatodik Rejtélyt kapják egészen a tizenkettedik Rejtélyig. és azt mondta: . uralkodnak majd annak a Megváltónak a területén. Továbbá öt Rejtélyből 195 . mert egy hatalmas világosságáramlat. amit kérdezünk tőled. ameddig a Rejtélyt kapták. Mária lépett elő. Ald pedig az Első Rejtélytől egymás után megkapja a tizenkét Rej­ télyt. 98. ha elhagyja a világot. és ezekben a rendekben marad. amely az Első Rejtélyhez tartozik. de ez három Rejtélyből áll. Nos. szánj meg minket. és nyilváníts meg nekünk mindent. Ezen kívül uralkodni fog a tizenkét Megváltó minden területén. Hanem megkapja ezeket a Rejtélyeket. megcsókolta Jézus lábait. átvándorol az archonok és a világosság minden területén. az. mert magasztosabb. és a tizenkét Megváltó rendjében marad. légy türelemmel irántam és ne haragudj. miért van az Első Rejtélynek tizenkét Rejtélye. a Kimondhatatlannak pedig csak egy Rejtélye? Jézus felelt. Uram. negyedik.aki tehát megkapja azt a tizenkét Rejtélyt. De az ilyen nem fog tudni egyenlő lenni azokkal. ha kérdezlek. és így szólt: . FEJEZET Az történt.akik az Első Rejtélytől a harmadik. holott az egyetlen Rejtély Tulajdonságai azonban különbözők.Csak egy Rejtélye van ugyan. vagyis az abszolút Rejtélyt. amelyről beszélek veletek . akik a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélyét kapják. hogy amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. Uram.Uram.

aki az ő Rejtélyét elvégzi.ember feje fölött mondja ki ezt a Rejtélyt. akkor. Az Első Rejtély első Rejtélye: ha az ő Rejtélyét teljesíted. aki nem kapta meg a világosság Rejtélyeit és nem részesül az igazság igéjében. és részesül az igazság igéjében. átvándorolsz az archonok minden területén és a világosság minden területén. de tulaj­ donságaik különbözők. és átmegy minden területen. akkor azonnal kijutsz a testedből. Birodalmuk pedig magasztosabb és magasabb az Első Rejtély tizenkét Rejtélyének egész birodalmánál. Ugyanúgy nem egyforma a világosságbirodalom három Rejtélye sem. és mindkét fülébe belemondja.áll. ha ezt a Rejtélyt kimondja egy olyan ember feje fölött. nagy világosságáramlat lesz.az olyan ember. aki elhagyja a testét. Az Első Rejtély második Rejtélye ellenben: ha jól teljesíted az ő Rej­ télyének minden nézetét . amelyben az Első Rejtély egyetlen Rejtélye van a világosság­ birodalomban. mihelyt elhagyta a testet. mígnem eljut az ő országának területére. ez az öt Rejtély tehát egyenértékű a fényörökség tekintetében e Rejtély birodalmában.testét elhagyó . és mindegyiknek más a tulajdonsága és a megjelenési formája is. hanem tulajdonságaikra nézve különböző. És nem ugyanazok a birodalom számára. nagy világosságáramlat leszel. bizony mondom nektek: ha ez az ember elhagyja a testét. holott egyetlen egy de tulajdonságai különbözők. De különbözők az Első Rejtély egyrejtélyes birodalma számára a világosságbirodalomban. Ha azonban a Rejtélyeket teljesítő ember olyan . Bizony mon­ dom nektek: ennek az embernek a lelke. míg el nem éri ennek a Rejtélynek az országát. az archonok egyet- 196 . akkor a testét elhagyó ember a Rejtélyeket így másodszor is megkapta. mialatt mind félnek ennek a léleknek a világosságától.

Ha viszont a Kimondhatatlannak harmadik Rejtélyéről van szó. mielőbb a vilá­ gosság Szűzleánya elé vigyék. mely vele van. amelyben kiszállt a testből. tehát tökéletesen végzi és alkalmazza és felhívja egy a testét elhagyó és e Rejtélyt csak egy kicsit is ismerő emberre. úgy hogy örökli ezeket és öröldi az örök világosságot. hanem ha a Rejtélyt elvégzi és minden nézetét telje­ síti. ha az ilyen ember az archonok kemény büntetése alatt. mely őrajta van. és abban a hónapban. de nem hagyja a világossághoz vinni őt. A világosság szolgálóleánya lepecsételi őt egy ennél magasabb rendű pecséttel. akkor az ezt elvégző ember a testet elhagyván nem csak a Rejtélyek birodalmát örökli. És sietnek egymásnak továbbadni őt. akkor a Leány [szűz] látja rajta a Kimondhatatlan birodalma Rejtélyének a jelét. sem a tűz nem érinti meg őt a Kimondhatatlan nagy Rejtélye miatt. továbbvezetni helyről helyre és rendtől rendhez. míg teljesen véghez nem vitte ennek a fényrejtélynek az egész életmódját. mely jóravaló és meg fogja találni az igaz Istent és a maga­ sabb Rejtélyeket. mialatt minden terület fél ettől a Rejtélytől és a Kimondhatatlan birodalmának jelétől. mint a Kimondhatatlan Első Rejtélye második Rejtélyének ajándékát.len területén sem ítélik el őt. és a sokszoros tisztítótűzben lenne is. bizony mondom nektek: nagyon fognak sietni. Ha aztán a világosság szolgálóleánya elé viszik. vagyis a világtól és az egész abban lévő anyagtól való szent megtisztuláso­ kat és megtartóztatásokat. hogy a testét elhagyó embert tovább adván egymásnak. leszállatja őt egy olyan testbe. sem nem tudják egyetlen területen sem megbüntetni őt. 197 . szigorú ítéletei előtt. míg a világosság szolgálólánya elé nem viszik. A Leány cso­ dálkozik és megvizsgálja őt.

hogy a mindenséget [kibonta­ kozását] magyarázom meg nektek. az. akkor mindent megnyilvánítok majd: az ő kiterjedését és ábrázolását. Ugyanez történik mindazokkal. és minden működéséről sem . amelyben megtalálja majd az igaz Istent és a magasabb Rejtélyeket. s hogy mennyi tag [rész] van benne.amit most nem mon­ dok meg nektek. valamint minden Rejtélyt megkapnak. és miért nevezik a Kimondhatatlannak. hogy örökölhesse a világosságbirodalmat. Aki viszont a Kimondhatatlan három Rejtélyét kapja. meg tagjainak elágazódásait 198 . és magasabb minden alatta lévő Rej­ télynél. az öt Rejtély birodalma magasabb az Első Rejtély tizenkét Rejtélyénél. de különböznek a Kimondhatatlan három Rejtélyétől.És a világosság Szüze [szolgálóleánya] lepecsételi őt egy magasabb pecséttel és az ő hónapjában. hogy milyen. és az ő kiterjedésükről. A Kimondhatatlan öt Rejtélye az ő birodalmukban egyenlő. Ha azonban odáig jutok. amelyben a testet elhagyta. leszállatja egy tisztességes testbe. hogy ő milyen. feladatuk mibenlé­ téről és mindenkori tulajdonságukról sem.ha elhagyja a testet és ennek a Rejtélynek a területéig örököl. ha a testet elhagyja. az az egész birodalmat örökli annak teljes dicsőségében. Ald a Kimondhatatlan öt Rejtélyéből kap . ahogyan korábban is mond­ tam már nektek. ennek a Rejtélynek a birodalmáig fog örökölni. és hogyan terjedt el a tagjaival. Ez a Kimondhatat­ lan harmadik Rejtélyének ajándéka. És a három Rej­ tély ebben a birodalomban egyenlő. és még magasabbak és magasztosabbak a Kimondhatatlan öt Rejtélyénél az ő birodalmukban. amelyek­ ről még nem beszéltem veletek. amely a Kimondhatatlan tagjainak egységét képezi. Aki pedig a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélyét kapja. De különböz­ nek a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélyétől. akik ezt a Rejtélyt a Kimondhatatlan mindenség-térségében kapják.

igaz. felelete. addig a helyig fog örökölni.és halmozódásait. ami mind az egyetlen. hogy királya vagyok a világosság minden teremtményének és a tökéletes lelkek egész számának. amely az Első Rejtélv első Rejtélyének a tere. akkor ezer világosságévnek megfelelő évet töltök azzal. És nincsenek átvevőik (akik fogadják őket). vagyis ha a tökéletes lelkek száma teljes lett és a Rejtély. Éppígy nem felelnek és nem magyarázkodnak azok sem. mert ők titkos jel nélkül valók abban a világban. akik a Rejté­ lyeket a második térben kapták. míg el nem érik annak a Rejtélynek a terüle­ tét amelyet kaptak. vagyis beszéltem veletek a mindenség kiterjedéséről. sem titkos jeleket. ha majd azt a Rejtélyt közlöm veletek. amit egyszer megmondok nektek. ameddig kapott. És akik a Kimondhatatlan terének területén vannak. A harmadik külső térben pedig minden területnek megvan a megtor­ lója. amiért a mindenség egyáltalán lett. 199 . A mindenség feloszlatásánál azonban. azok máshol nem adnak válaszokat. Amelyik helyig az ember a Rejtélyeket kapja a Kimondhatatlan teré­ ben. mert nin­ csenek titkos jeleik. igazolása és titkos jele. akik minden Rejtélyt megkaptak. megközelíthetetlen Isten rendszeréhez tartozik. sem magyarázatokat. hanem átmennek minden területen. telje­ sült.

aki a Kimondhatatlan térségének minden területén kapja a Rejtélyt. holott ők is királyok. hanem mögöttetek maradnak. Mária Magdaléna lépett elő. akik a világosság Rejtélyét meg­ kapták. tanítványaim és mindazok. Azok meg. és ezek mögött maradnak azok. Ti pedig. hánv világév a világosságnak egy éve? Jézus pedig felelt. hogy király vagyok az utolsó Segítő közepette. a ti király­ társaitok lesznek veletek a világosságbirodalomban. de nem lesznek egyen­ lők veletek és azokkal. szintén király lesz. akik az Első Rejtély tizenkettedik Rejtélvét kapják. Akik a Kimondhatatlan öt Rejtélyéből kaptak. akik a háromból kaptak. s királya vagyok a világosság minden teremtmé­ nyének és az összes tökéletes léleknek. úgyhogy egy világosságév 365 000 világév. Továbbá azok. Én ezer világosságévet fogok azzal tölteni. szintén hátrább lesznek a Kimondhatatlan öt Rejtélyénél. akik megkapjátok majd a Kimondhatatlan Rejtélyét. És mind. velem maradtok a jobb kezem felől és a bal kezem felől. akik a Kimondhatatlan három Rejtélyét kapják.Egy világosságnap a világnak ezer éve. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. mindegyik az ő rendjének megfelelően. akik a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélvét kapják. azok azok mögött maradnak. és így szólt: . és így szólt Máriához: .99. holott királyok. akik az 200 . s királvok lesztek velem az Én birodalmamban.Uram.

akik az Első Rejtély második terének Rejtélyét kapják. az örökölt örökség terére fogják vezetni. és akik az alacsonyabb Rejtélyeket kapják. azok a magasabb terekben maradnak. mert királyok lesznek az Én birodalmam világosságában. Akik viszont az Első Rejtély második terének minden Rejtélyéből kapnak. akik pedig az alacsony Rejtélyeket kapják. úgy hogy akik a magasabb Rejtélyeket kapják. amelyek a területek elöljárói. akik az alacsony Rejtélyeket kapják. ameddig megkapta a Rejtélyeket. a maga­ sabb területeken maradnak. Ez a világosságbirodalom három örökölhető része. ameddig [a magasságig] megkapta azt. Akik ellenben az Első Rejtély harmadik terének (ez a első külső tér) Rejtélyét kapják. mindegyik a saját dicsősége szerint. amelyek az egész emberi nemet a magasabb területekre. (Meg fogjátok találni ezeket Jeu két nagy könyvében. azok is az Én birodalmam világosságában maradnak és terjednek el. mindegyik a saját dicsősége szerint. vagyis minden területnek és minden rendszernek a fő Rejtélyei. Ennek számos Rej­ télye van. amelyben elterjedtek. azok a második király mögött maradnak és oszolnak el birodalmam világosságában. mindegyik abban a Rejtélyben.) Veletek azonban minden örökség nagy Rejtélyét közlöm és nektek adom minden örökség nagy Rejtélyeit. azok a magasabb területeken is maradnak. Ezek képezik az örökséget a Kimondhatatlan első terének birodalmában. de megtaláljátok Jeu két 201 . És akik a magasabb Rejtélyeket kapják. mind azon a területen marad. Ez a második király öröksége azok számára. azok a lenti terü­ leteken maradnak az Én birodalmam világosságában. mindegyikőjük saját dicsőségének megfelelően. azok a lenti területeken maradnak. az alacsonyabb területeken fognak maradni.Első Rejtély Rejtélyét kapják. úgy hogy akik a magasabb Rejtélyeket kapják. A többi alacsony Rejtély nektek nem kell.

példázatok nélkül. amit akarsz. meg vagyok lepődve és nagyon csodálkozom. 100. mialatt En az ismeret fájából és az élet fájából beszéltem vele Ádám paradicsomában.Uram. átadom nektek birodalmam három örökségrészének nagy Rejtélyeit. az ő szám-jelképeiket és az utolsó. És megadom nektek ennek a térnek a feleleteit. sem számjelképei. mert nehéz volt nekem.Kérdezz. A második térnek ellenben. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta tanítványainak. mely belül van. és nyilvánítsd meg nekem az ige titkát. és így szólt: . azaz az első külső tér pecsétjét. és nem értettem. András pedig felelt és ezt mondta: . nincsenek feleletei. sem pecsét­ je.ha elhagyják 202 . melyeket Henokh írt. felmentéseit és titkos jeleit. András lépett elő. A Megváltó pedig felelt neki. hanem csak tulajdonságai és alakjai vannak.Uram. és így szólt: . Amikor az egész kiterjedést megmagyaráztam nektek. hanem szánj meg. vagyis közlöm vele­ tek a főrejtélyeket. ne haragudj rám. minden formájukat és típusukat. sem felmentései [megokolásai]. hogyan fogják ennek a világnak emberei ennek az anyagnak a testében . és én nyíltan nyilatkozom neked. sem titkos jelei. amelyet megkérdezek tőled.könyvében.

és így kiáltott fel: . és még mindig tudatlanok vagytok? Nem ismeritek-e fel és nem értitek-e.ezt a világot . sem nem voltak valamelyest is szorult helyzetben. és átmenni mind­ ezeken. megmozdult a Megváltó szelleme. És egyáltalán nem szenvedtek. bemenni az archonok és Urak és minden Istenség és minden nagy Láthatatlan és középen lévő közé. és ti vagytok a jobb oldali terület élesztője. ugyanabból az anyagból vagytok. 203 . és nem változtatták a területüket. Amikor András ezeket mondta. nem öntötték magukat különböző formákba [testek­ be]. és öröklik a világosságbirodalmat.bevándorolni azokat a mennyboltokat. hogyan mennek be az egész jobb oldalon lévő helyre és a világosságteremtmények nagyjai közé. és ti vagytok a középsők területének erjesztője. hanem az egyet­ len és Kimondhatatlan parancsára [kényszerítő gazdálkodása miatt]. Ez a folyamat. nehéz nekem. és ti vagytok minden Láthatatlan és minden archon erjesztője. De nem maguktól tisztították meg magukat. És ti voltatok nagy szenvedéseknek és nagy hátráltatásoknak kitéve a különböző testekbe való átöntéskor [átültetéskor] ezen a világon. hogy a világosságteremtés minden nagyja és egész fényességük megtisztítsa magát és megtisztuljon a keveredéstől. különösen ti vagytok a fénykincs élesztője.Meddig viseljelek el titeket? Meddig foglak kibírni titeket? Még mindig nem értettétek meg. Nos. nem is törték magukat. lényegben ugyanazok. hogy ti és minden angyal és minden arkangyal és az Istenek és az Urak és minden archon és minden nagy Láthatatlan és minden középről való és a jobb oldali helyről valók és a világosságteremtmények nagyjai egész fényességükkel. Uram. hogy mindannyian ugyanabból a tésztából gyúrattatok. s hogy mind ugyanaz a keverék vagytok? És az Első Rejtély parancsára hajtatott iga alá a keverék. szóval ti vagytok mindnek az élesztője.

hogy feloldozzátok magatokat az egész világ alól.És mindezen szenvedés után saját magatokkal küzdöttetek és harcol­ tatok. hogy elhozzam neki a világosság minden Rejtélvét. De az emberi nemnek kellenek. ebből eszik és 204 . hogy keressetek. Hirdessétek ki tehát az egész emberi nemnek: Ne lankadjatok. hogy nem az egészségesnek kell az orvos. Ezért mondtam egykor nektek. hogy mindenkit megtisztítsak. ha nem hoztam volna el nekik a tisztító Rejtélyeket. teljesen megtisztult világossággá tettek titeket és megtisztult világosság lettetek. s nem örökölhetnék a világosságországot. és ragyogóan tiszta és teljesen megtisztult világossággá teszik. Bizonv mondom nektek: Az emberi nemért törtem magamat. melvek megtisztítják az anyag testét. Vagyis a világosságtól lévőknek nem kellenek a Rejtélyek. míg meg nem találjátok a világosságbirodalom minden Rejtélvét. mivel­ hogy anyagi. hanem a betegnek. míg meg nem találjátok a tisztító Rejtélyeket! És hirdessétek az embereknek: Mondjatok le az egész világról és a benne lévő minden anyagról! Mert aki a világon ennek anyagát vásárolja és árulja. mert egész anyaguk anyagának élesztői. mert ők megtisztult világosságok. mert tiszták. mert mindannyian anvag-erjesztők [élesz­ tők]. melyek megtisztítottak titeket. Más­ különben az egész emberi nemből egyetlen lelket sem lehetne megmen­ teni. és találtok. És nem lankadtatok a keresésben. Hanem az emberi nemnek kellenek. mert ez [az emberi nem] az anyag élesztője. éjjel­ nappal kutassatok. kristálytiszta. Ezért mondtam egykor nektek. Most azt mondtam nektek: Keressétek a világosság Rejtélyeit. vagyis lemondjatok a benne lévő anyagról. Mert a világosságteremtéseknek nem kellenek Rejtélyek.

hogy felmentek és örölditek az Én világosságbirodalmamat. s mindnyájuknál tisztább világosság lettetek. Ez a felelet a kérdésetekre. akkor mind nagyon tisztelni fognak titeket. Ezért felszálltok és behatoltok minden nagy világosságteremtés területére. És mindenkitől számon kérik majd a tisztaságát. Ezért mondtam nektek egykor. Nos. amiket mindenütt eltűrtetek. Ha aztán elhagyjátok a testet és felszálltok és eléritek az archonok területét. mivel ti vagytok az ő anyaguk erjesztője. az tetézett anyagához még több anyagot gyűjt. És minden hely himnuszt kezd énekelni nektek. s ne nyugodjatok. és aki ennek gondjaiban és gubancaiban él. és mindegyiknél tisztább világosság lettetek. hogy mondjatok le az egész világról és egész anyagáról. nehogy még több anyagot gyűjtsetek a már bennetek lévő anyagotokhoz! És mondjátok meg nekik: Abba ne hagyjátok a keresést éjjel-nappal. és örökké királyok lesztek a világosságbirodalomban. Tehát. nagyon megtisztult világossággá váltatok. s így tiszta. akkor minden archon elszégyelli magát. melyek megtisztítanak és ragyogó világossággá tesznek titeket. a hitet­ lenségben és tudatlanságban vagy-e még? 205 . tanítványtársaid lemondásaitok és szenvedéseitek miatt. Ha pedig eléritek a nagy Láthatatlanok területét és a középsők terü­ letét meg a jobb oldaliak területét és minden nagy világosság-ldsugárzás területét. te és testvéreid. míg meg nem találjátok a tisztító Rejté­ lyeket.iszik. és a különböző testekbe való átültetésetek és szorongattatottságotok miatt mindezek után megkaptátok a tisztító Rejtélyeket. András. mert ti az ő anyaguk élesztője vagytok. míg el nem juttok az Én birodalmam területére. András. meg a változásai­ tok miatt minden helyen. mivel ez az egész világ és minden ebben lévő és ennek minden köteléke anyagi erjesztő.

és a többi tag szin­ tén. hogy mindenkinek megbocsássam a bűnöket. azok számára tehát. Ezt ugyan példának és hasonlatnak mondtam.Uram.Amikor a Megváltó ezeket mondta. hogy örökölni fogja a világosságbirodalmat. A Megváltó könyveinek egy része egy elveszett könyv vége. FEJEZET . ezek tehát a Kimondhatatlannak tagjai: És minden tag az ő rangjának és dicső­ ségének megfelelően létezik.. Azért küldött engem az Első Rejtély. melyhez hasonlítottam. hanem mint a Kimondhatatlannak egy Rejtélyét. 206 . Azok már az Első Rejtély előtt léteznek.. hanem minden tanítvány tudta pontosan -. de az igét nem a valóságos és igazi alakja szerint nyilvánítottam meg. András világosan tudta . és a három térnek is. És minden benne [a Kimondhatatlanban] lévő tag számára. 101. Világos tehát: sok tag van. bocsásd meg testvérünknek a tudatlanság bűnét! A Megváltó felelt és így szólt: . Hogy megértsétek valami hasonlat és példabeszéd szerint. és sírva könyörögtek a Megváltónak a következő szavakkal: . akik nem mentek ki belőle. és a szem a szemek rangja szerint. Mindannyian egyszerre vetették magukat Jézus lábai elé.Azok pedig.nem csak ő.Megbocsátok és meg fogok bocsátani. akik a Kimondha­ tatlan Rejtélyénél laknak. A fej a fej rangjának megfelelően. de egyetlen a test. akik a Kimondhatatlanban laknak. és alak benne laknak. és a fül a fülek rangja szerint. azok a Rejtélyek fölött állnak. a példa szerint.

mindezeknek igazán és valóban Én vagyok a fénykincse. akik a harmadik térben vannak. És egy Isten az. ald a belső vagy harmadik tér Rejtélyeinek igéjét megtalálta. 207 . aki ezeknek a Rejtélyeknek igéit megtalálta. Az kiválóbb a mindenségnél. boldog. Azért. Mivel megkapta azt a Rejtélyt. és azokkal egyenlő. ald a Rejtélyek igéit istenien igazán megtalálta. És egy Megváltó és felfoghatatlan az. Nos. ald megtalálta a középső vagy második tér Rejtélyei­ nek igéit. az a Legmagasságosabbal egyenlő. De vannak igék és Rejtélyek és helyek. és ez az Első alkotta a mindenséget. első az az igazságban és Ővele [a Kimondhatatlannal] egyenlő. bizony mondom nektek: Az az ember. melynek nincsen párja a kozmoszban. amelyben és amelyből azok vannak. Mert az a Kimondhatatlan ismeretének a Gnózisa. amelyben ma beszéltem veletek. A Megváltó egy elveszett könyvének a vége. Aki ellenben megtalálta azoknak a Rejtélyeknek az igéit. hogy azok a Kimond­ hatatlannak a tagjai -. amelyen kívül nincsen más fényldncs. azért velük egyenlő. Mert emez igék és Rejtélyek által alapozták meg szilárdan a mindenséget.melyek a Rejtélyek szerint azután jönnek. amelyeket Én magyaráztam meg nektek a hasonlat szerint. aki megtalálta az első külső tér Rejtélyeinek igéit.

102. Mondjátok meg nekik: mondjatok le az egész világról. minden aggodalmáról és minden bűnéről. és megmentsenek titeket a farkasképű tűzáradataitól. Mondjátok meg neldk: mondjatok le a hamisságról [rágalmazásról] és minden hazugságról. és megmeneküljetek. 208 . melyek megtisztítanak. és így szólt a tanítványai körében: Ha majd vissza­ tértem a világossághoz. és megmentsenek titeket Ariel tűzgödreitől. hogy megmeneküljetek a farkasképű ítélőbíróságoktól. és meg­ mentsenek titeket Ariel törvényszékeitől. FEJEZET Jézus pedig folytatta. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és mondjá­ tok meg nekik: ne hagyjátok abba a keresést se éjjel se nappal. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a hamis tanúságról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Szóval mondjatok le minden benne lévő körülményről. akkor hirdessétek ki az egész világnak. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a zúgolódásról. Mondjátok meg neldk: mondjatok le a gőgről és a hencegésről. annak minden anyagáról. és megmentsenek titeket a farkasképű [kutyaarcúJ tűztől. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a viszálykodásról. Mondjátok meg neldk: ne hallgassatok azokra. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. míg meg nem találtátok a világosságbirodalom rejtélyeit. tiszta világossággá tesznek és a világosságbirodalomba vezetnek titeket. és megmentsenek titeket minden büntető ítélettől. hogy méltók legyetek a világos­ ság rejtélyeire. és megmentsenek titeket a farkasképű tűzáradataitól.

hogy mél­ tók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire.Mondjátok meg nekik: mondjatok le az önzésről. és megmentsenek titeket a büntető tűzáramlatoktól. 209 . és megmentsenek titeket a farkasképű szurok.és tűzruháitól. Mondjátok meg nekik: mondjatok le az álnokságról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a kizsákmányolásról. hogy méltók legye­ tek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a gonoszságról. Mondjátok meg nekik: mondjatok le az irgalmatlanságról. és megmentsenek titeket az alvilági bün­ tetésektől. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a fecsegésről. és megmentsenek titeket a sárkány­ fejek ítéleteitől. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a haragról. és megmentsenek titeket Ariel tűztengereitől. és megmentsenek titeket a sárkányfejek tűzáradatától. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a szitkozódásról [rossz szóról]. és megmentsenek titeket az alvilág tüzeitől. és megmentsenek titeket Ariel tűzáradataitól. és megmentsenek titeket az alvilág ítéleteitől. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a kapzsiságról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket a farkasképű tűzáradatától. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a világhoz való ragaszkodásról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legye­ tek a világosság rejtélyeire.

hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket Jaldabaóth min­ den démonától és az ő büntetéseitől.és szuroktengereitől. és megmentsenek titeket a sárkány fejek forrón zubogó tengerétől. és megmentsenek titeket az oroszlánfejű tűzáramlataitól. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a rabló kapzsiságról. és megmentsenek titeket az oroszlánfejű kén. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a rágalmazásról. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a házasságtörésről. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a rosszaságról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket a sárkányfejek tűztengerétől.Mondjátok meg nekik: mondjatok le az átkozódásról. és megmentsenek titeket Jaldabaóth for­ rón zubogó szuroktengereitől. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a harciasságról és veszekedésről. és megmentsenek titeket Jaldabaóth forrón zubogó áramlataitól. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a tudatlanságról. és megmentsenek titeket Jaldabaóth zsoldosaitól és a tűztengerektől. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a lopásról. 210 . Mondjátok meg nekik: mondjatok le a dühöngésről. és megmentsenek titeket Jaldabaóthtól.

akik el fogják utasítani az Első Rejtély igaz tanát: jaj nektek. és megmentsenek titeket a külső sötétség nagy sárkányától. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek tite­ ket a külső sötétség nagy hidegétől és jégesőjétől. hanem örökké létjogosulatlanok [nem létezők] lesztek. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket a külső sötétség archonjaitól. mert a ti büntetésetek rettenetesebb a többi embereké­ nél. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a szitkozódásról [istenkárom­ lásról]. és soha sem lesztek többé felvéve a világra. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a könyörtelenségről és az aljas­ ságról.Mondjátok meg nekik: mondjatok le a gyilkolásról. akkor bementek a külső sötétség nagy sárkányának büntető ítéletébe. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg neldk: mondjatok le az istentelenségről. mely rettenetes. amelyik a hidegben van és a külső sötétség első szobája [tere]. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a tévtanokról. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a méregkeverésről [varázslatok­ ról]. akik tévtanokat terjesztenek. és az ő minden tanítványuknak: jaj nektek. és megmentsenek titeket a jajgatástól és fogcsikorgatástól. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. egészen a végig. Mondjátok meg azoknak. és megmentsenek titeket a krokodilfejű archontól. Mert ti a nagy hidegben és jégben és jégesőben maradtok a sárkány- 211 . Mondjátok meg azoknak. mert ha nem bánjátok meg és tévedésetekkel nem hagytok fel. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket a külső sötétség nagy sárkányának minden büntetésétől.

ban a külső sötétségben, s ettől az órától kezdve soha többé nem lesztek felvéve [nem röpítenek titeket] a világba, hanem megdermedtek azon a helyen, a mindenség felszámolásánál felemésztődtök, és örökké létezés nélkül maradtok. Inkább mondjátok meg a világ embereinek: csendesed­ jetek el [legyetek hallgatagok], hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és felmenvén bemenjetek a világosságbirodalomba. Mondjátok meg nekik: szeressétek az embereket, hogy méltók legye­ tek a rejtélyekre, és felmenjetek a világosságbirodalomba. Mondjátok meg nekik: legyetek szelídek, hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: legyetek béketűrők, hogy megkapjátok a vilá­ gosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: legyetek irgalmasok, hogy megkapjátok a vilá­ gosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: adjatok alamizsnát [lelki adományokat], hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbiroda­ lomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: gondoskodjatok a szegényekről és betegekről és bánkódókról, hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: szeressétek Istent, hogy megkapjátok a világos­ ság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: legyetek tisztességesek [igazságosak], hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbiroda­ lomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: legyetek jóságosak, hogy meg­ kaphassátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbiroda­ lomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: vegyetek búcsút mindentől [a mindenségtől],

212

hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbi­ rodalomba bemenjetek. Mindezek pedig irányvonalak az olyanok útján, akik méltók a világosság rejtélyeire. Akik pedig ezzel a világról való lemondással feloldozták magukat, azoknak adjátok oda a világosság rejtélyeit és ne rejtsétek el előlük, akkor sem, ha bűnösök, és benne voltak a világ minden bűnében és igazságtalansá­ gában, melyeket felsoroltam nektek, adjátok oda nekik a rejtélyeket, mihelyt megtértek és az isteni engedelmességben vannak. Azt mondom tehát nektek: Adjátok nekik a világosságbirodalom rejtélyeit, és ne titkoljátok el előttük. Mert Én a rejtélyeket a világba a bűnössége miatt hoztam, hogy minden bűnét, amit kezdettől fogva elkövetett, megbocsássam. Azért mondtam egykor nektek: nem azért jöttem, hogy az igazakat elhívjam. Azért hoztam tehát a rejtélyeket, hogy mindenkinek a bűne megbocsáttassák és felvétessen a világosságbirodalomba. Mert a rejtélyek az Első Rejtély ajándékai, hogy 0 minden bűnösnek a bűnét és adósságát eltörölje.

103.

FEJEZET

Az történt, hogy amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak, Mária lépett elő, és így szólt a Megváltóhoz: - Uram, egy tisztességes embert, aki minden igazságosságban töké­ letes, akiben tehát egyáltalán nincsen bűn, megkínoznak-e a büntető ítéleteknél, vagy sem? Vagyis inkább: az ilyen embert beviszik-e a menny­ országba, vagy sem?

213

A Megváltó felelt, és így szólt Máriához: - Ha egy tisztességes ember, aki minden igazságosságban tökéletes, és soha semmilyen bűnt nem követett el, és még soha sem kapott semmilyen rejtélyt sem, ha eljön az ideje, hogy elhagyja a testét, akkor azonnal jön­ nek az egyik Háromszor-hatalmasnak - akik között egy Nagy uralkodik - az átvevői [fogadói], és ennek az embernek a lelkét elrabolják a megtor­ lás átvevőinek a kezéből, és három napot töltenek azzal, hogy vele a világ minden teremtésében járkáljanak. Három nap múlva levezetik a káoszba, hogy átvezessék minden ítélő törvényszéken és elvigyék az elítélésekhez. A káosz tüze nem nagyon kínozza őt, hanem csak részben egy kis ideig. Ekkor sietnek irgalmazni neki, hamar felvezetik a káoszból, és azokon az archonokon át vezető útra losérik. Az archonok pedig nem büntetik meg kemény ítéleteikkel, hanem területük tüze csak részben kínozza meg. Amikor pedig Jachthanabásnak, az irgalmatlannak a területére viszik, akkor az nem képes őt megkínozni rettenetes ítéleteivel, hanem csak rövid ideig tartja fogva, s büntető tüze ezt a lelket csak részben kínozza. És újra megszánják és gyorsan kivezetik azokról a területekről. És nem viszik az eonokhoz, hogy az eonok archonjai nehogy elhurcolják, hanem a nap világosságának útjára, a világosság Szűzleánya elé viszik. A Szűz megvizsgálja őt, s tisztának, bűntől mentesnek találja, de nem hagyja a világossághoz vinni, mert nincsen nála a rejtélyek birodalmának jele. De lepecsételi egy magasabb pecséttel, és az igazságosság eonjainál egy olyan testbe taszíttatja le, mely alkalmas lesz arra, hogy megtalálja a világosság rejtélyeinek jelét, hogy örökre örökölje a világosságbirodalmat. Ha ellenben az ember egyszer, kétszer vagy háromszor vétkezik, akkor szintén visszavetik a világba, elkövetett bűnei jellegének megfelelően. Ennek a visszatérésnek a körülményeiről majd beszélek nektek, amikor

214

a mindenség magyarázatát adom. De bizony, bizony mondom nektek: ha egy tisztességes ember egyáltalán semmilyen bűnt sem követett el, akkor is lehetetlen bevinni őt a világosságbirodalomba, ha a rejtélyek birodal­ mának jele nincsen ővele. Szóval a lelkeket lehetetlen a világossághoz vinni a világosságbirodalom rejtélyei nélkül.

104.

FEJEZET

Az történt azután, hogy amikor Jézus ezeket mondta a tanítványainak, János lépett elő, és így szólt: - Uram, vegyük úgy, hogy egy vétkes és bűnös ember, minden igazság­ talansággal teli, a mennyeknek országáért mindazt abbahagyja, lemond az egész világról és ennek minden anyagáról; és mi átadjuk neki kezdettől fogva a világosság rejtélyeit, melyek az első külső térben vannak; és rövid­ del azután, miután megkapta a rejtélyeket, visszaesik a kihágásaihoz és vétkezik, de azután újra megfordul, felhagy minden bűnével és megtér, lemond az egész világról és ennek minden anyagáról, úgy hogy újra nagyon töredelmesen jön; ha pedig mi igazán és valóban tudjuk, hogy forrón vágyik Istenre, s így átadjuk neki az első külső tér második rejtélyét - ha aztán ugyanúgy visszaesik és kihágásokat követ el, újra a világ bűne­ iben van, s ha azután újra megtér, abbahagyja a világ bűneit, újra lemond a világról és a világ minden anyagáról, és újra nagy bűnbánatot érez, mi pedig biztosan tudjuk, hogy nem színlel, s így újra hozzá fordulunk és átadjuk neki a rejtélyeket kezdettől fogva, azokat, amelyek az első külső térben vannak; ha aztán ugyanúgy visszaesik és vétkezik, és mindenféle

215

bűnbe esik, azt kívánod-e, Uram, hogy hétszer is megbocsássunk neki, és az első külső tér rejtélyeit hétszer is megadjuk neki, vagy sem? A Megváltó újra felelt és azt mondta Jánosnak: - Bocsássatok meg neki nem csak hétszer, hanem bizony mondom nektek: bocsássatok meg neki sokszor hétszer, és adjátok neki a rejté­ lyeket kezdettől fogva, melyek az első külső térben találhatók. Talán megnyeritek ennek a testvérnek a lelkét, és örökli a világosságbirodalmat. Ezért válaszoltam, amikor egykor kérdeztetek: „Ha testvérünk vétkezik ellenünk, kívánod-e, hogy hétszer is megbocsássunk neki?", és azt mond­ tam példázattal: Nem csak hétszer, hanem hetvenhétszer is! No, tehát sokszorta bocsássatok meg neki, és mindenkor adjátok neki a rejtélyeket, melyek az első külső térben vannak. Talán megnyeritek ennek a test­ vérnek a lelkét, és örökli a világosságbirodalmat. Bizony, bizony mondom nektek: Ald csak egyetlen lelket is megnyer és megment az élet számára, az a dicsőség mellett, melyben a világosság­ birodalomban részesül, még más dicsőséget is kap a lélekért, melyet meg­ mentett; úgyhogy aki sok lelket fog megmenteni, az a dicsőségen kívül, melyben részesül a világosságban, sok más dicsőséget is kap a lelkekért, akiket megmentett.

105.

FEJEZET

Amikor a Megváltó ezeket mondta, János sietett előre, és így szólt: - Uram, ne neheztelj, ha megkérdezlek; mert mostantól kezdve kikérdez­ lek majd minden felől azzal kapcsolatban, hogy az emberiségnek hogyan

216

mivel az Első 217 . hanem valóban Istenre vágyik. mindenféle áthágásokat és bűnöket követett el. vagy sem? És a Megváltó felelt. Szeretnéd-e. akkor újra forduljatok őhozzá. és ő nem úgy cselekszik. mélységes megbánással lemondott az egész világról és minden ebben lévő anvagról. úgy hogy igazán tudjátok. majd további rejtélyeket adok neki. hogy továbbengedjük őt a második tér rejtélyeihez.hirdessük ki. fogadjátok el a bűnbánatát.Ha olyan testvér az. külső térben vannak. Talán megnveritek ennek a testvérnek a lelkét. áthágásokat és mindenféle bűnt követett el. Talán így megnyeritek ennek a testvérnek a lelkét. s ha már sokszor odaadtátok neld a kezdő rejtélyeket. bocsássatok meg neki. azután viszont megtért és komolyan megbánta. és azt mondta Jánosnak: . Ha pedig újra méltatlanul cselekedett a rejtélvekkel szemben. hanem igazán vágyik Istenre. abbahagyta a világ bűneit. hogy engedjük őt továbbmenni a második tér rejtélyei­ hez? Esetleg megnyerjük ennek a testvérnek a lelkét. ahogyan az a mennyek birodalmához méltó. engedjétek át. hogy nem tetteti magát. ő megfordul. melyek az első. ti pedig biztosan tudjátok. hogy ő nem színlel. engedjétek átmenni és adjátok meg neki az Első Rejtélv második terének második rejtélyét. az egész világról lemondott. megbán és örökli a világosságbirodalmat. hanem iga­ zán Istent kívánja. a világ minden bűnét abbahagyta. akkor újra forduljatok őhozzá. aki nem színlel. akkor bocsássatok meg neki. ezután pedig újra megtért. Ha pedig nem viselkedett méltón a világosság rejtélyeivel szemben. Ha aztán én ennek a testvérnek egy rejtélyt adok a kezdő rej­ télyekből. és adjátok oda neki a második tér első rejtélyét. akarod-e. ő pedig a sorserők kényszere miatt nem viselkedett a világosság rejtélyeihez méltón. és ő örökli a világosság országát. bocsássatok meg neki.

ha ez az ember megbán. amit szintén mondtam. s ha ez a bűnbánata nincsen meg már neki." Ez azt jelenti: ha az első rejtélyben nem használható. Ha a másodikban sem használható. Ha a gyülekezetre sem hallgat. hogy „két vagy három tanú vallomásával erősíttessék meg minden szó". Csakis azok 218 . amelyek a közösségre [eldézsia] vonatkoznak. akkor bizony mondom nektek. ez az emberlélek ettől a pillanattól kezdve nem vetődik vissza a magasabb világokhoz. Engedjétek ezt az embert tovább haladni. akkor ne bocsássatok meg neki és ne fogadjátok el a bűnbánatát. akkor adjátok neki a másodikat. És bizony mondom nektek. Ha sem arra. hanem a sárkány lakásaiban lesz a külső sötétségben. Ha ez az ember ettől a pillanattól kezdve áthágásokat követ el és sokszorosan vétkezik. akkor sem tud megbocsátani neki egyetlen rejtély sem.Rejtély irgalmas és megszán. végy magad mellé még egyet. mert tinálatok ő botrány és gonosztevő. vidd a gyülekezet elé. Mert az ilyen emberek leikéire vonatkozóan mondtam nektek egykor a példázatot: „Ha a te atyádfia vétkezik ellened. akkor legyen ő botrány és gonosztevő. megnyerted a te atyádfiát. sem terád nem hallgat. Az ige pedig. és adjátok meg neki egymás után a három rejtélyt az Első Rejtély második teréből. Mert bizony mondom nektek: Ez a három rejtély tanúskodik az ő utolsó bűnbánatáról. akkor adjátok neld mind a három rejtélyt. azt jelenti: A három rejtély tanúskodni fog az ő utolsó bűnbánatáról. sem a bűnbánatát nem hallgatja meg és nem fogadja el egyetlen rejtély sem az Első Rejtély első rejtélye kivételével és a Kimondhatatlan rejtélye kivételével. akkor legyen előtted mint a pogány és bosszantó. Ha aztán a harmadik rejtélyben sem használható. Ha pedig nem hallgat rád. menj és dorgáld meg őt négyszemközt: ha hallgat rád.

mert ezek a rejtélyek igazán tele vannak kegyelemmel és irgalommal. hanem adjátok neki a második és harmadik tér rejtélyeit. hanem őszintén és igazán Istenre vágyik: és tudjuk. s ha valóban tudjátok. és így szólt: . 106. akkor súlyos felelősséget és ítéletet vontok magatokra. és azt mondta Jánosnak a tanítványok körében: . hogy adjunk neld a máso­ dik vagy a harmadik tér rejtélyeiből. sem ldváncsiság nem hajtja a rejtélyek mibenlétének a megtudására.fogadják el és bocsátják meg annak az embernek a bűnbánatát. hogy melyik rejté­ lyekre méltó. vegyük úgy. hogy ez az ember lemondott az egész világról. mielőtt megkapta volna egyáltalán a fényörökség rejtélyeit? Szeretnéd-e. annak minden gondjáról. hogy van egy nagyon bűnös testvér. és mindig készek megbocsátani. minden bűnéről és minden gondjáról. János folytatta beszédét. aki lemond az egész világról. s magatok vizsgáljátok meg. szóval: akarod-e. És amire ránemesedett. ennek minden anyagáról. minden viszonyáról és minden bűnéről. 219 .Ha biztosan tudjátok. hogy nem rosszakaratú és nem színlel. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. azt adjátok neki és ne rejtegessétek előle. hogy méltó lett a második vagy harmadik tér rejtélyeire. mert ha visszatartjátok tőle. hogy nem rosszindulatú. mi megvizsgáljuk őt és tudjuk. vagy sem? És a Megváltó válaszolt. akkor az ilyen elől ne rejtsétek el. hogy odaadjuk neki.Uram. hanem igazán vágyik Istenre.

akkor ne adjatok neki tovább. és bocsátják meg a bűne­ it. És bizony mondom nektek: ennek az embernek a lelke ettől a pillanattól kezdve nem lesz visszavetve a világba. mert ez a három rejtély tanúja lesz neki utolsó megbánásával kapcsolatban. s így örökké létezés nélkül marad. akkor ismételjétek meg ezt másodszor is. csakis az Első Rejtély rejtélye és a Kimondhatatlan rejtélye. aki ennek az embernek újra ad rejtélyeket a második vagy harmadik térből. az nagy ítéletre érett. hogy irgalmában elfogadja bűnbánatát és megbocsássa a bűneit. Ha azonban a harmadik után újra vétkezik. És bizony mondom nektek. Inkább legyen az az ember szintén botrány és gonosztevő. majd újra megtér. És a világ felosz­ latásánál az ő lelke megdermed az óriási hideg miatt és felemészti majd a rettenetes tűz. Ha aztán még egyszer megfordul és lemond az egész világról. és ő vétkezik. nem hallgathatja meg őt. mert ezek a rejtélyek igazán kegyelmesek és irgalmasak. és a bűnöket mindig megbocsátják. hanem a külső sötétség sárkány­ torkában lesz a helve. a jajgatás és fogcsikorgatás helvén. egé­ szen a harmadik ismétlésig. kifogástalan életvitelt folytat és nagy bűn­ bánatban él.Ha odaadjátok neld a második vagy a harmadik tér rejtélyeit. akkor sem fogadhatja el az ő bűnbánatát egyetlen rejtély sem. Csak ezek fogadják el az ő bűnbánatát. ennek minden gondjáról és bűnéről. 220 .

akit ezeknek az istente- 221 . és azt mondta Jánosnak: . Ha méltók. és én nyíltan megjelente­ tem azt neked. János pedig felelt. és az emberek ott kijönnek hozzánk. mely mindenkit megszán. hogy csak tettették magukat és ravaszok voltak. hogy tudjuk. sőt a rejtélyeket is kigúnyolták. és tudjuk. mivel minket is próbára tettek. meg a rejtélyeinket is . akkor adjatok nekik egy rejtélyt. viselj el engem és ne neheztelj rám. újra János beszélt. és azt mondta: . és betértek a házba. ha megkérdezlek. mert a fénybirodalom rejtélye­ it ld akarják próbálni.Uram. ahol befogadnak titeket. és így szólt: . és ha velünk szemben alázatosnak tettetik magukat. hogy nem azt teszik. és a rejtélyeket mindenütt a gúny tárgyává tették. és mondjátok a következőt: „Te. hogyan hirdessük az embereknek. és mi nem vesszük észre.107.Uram. akkor megnyeritek a lelküket. mialatt titeket a rejtélyekkel együtt próbára tettek. és odaadjuk nekik a fénybiroda­ lom rejtélyeit: és ha aztán észrevesszük.Kérdezz csak mindent. hogy nagyon álnokul és színlelve fogadnak be a házukba. s egy városba vagy faluba érünk. akkor hívjátok fel az Első Rejtély első rejtélyét.mi lesz az ilyen emberekkel? És a Megváltó felelt. ha kimegyünk hírt adni. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. rejtély. és mi úgy véljük. példázatok nélkül és pontosan. és fondorlatosok voltak veletek szemben. és ők öröklik a világosság birodalmát. hogy Istenre vágynak. de mindent megkérdezek pontosan és határozottan.Ha egy városba vagy egy faluba érkeztek. Ha azon­ ban nem érdemelték meg. ami a rejté­ lyekhez méltó. amit tudni akarsz. És a Megváltó felelt és azt mondta Jánosnak: .

tireátok száll vissza. és befogadnak titeket. és nem bocsáthatja meg a bűneiket a Kimondhatatlan rejtélyén kívül. anélkül. és örökre elidegeníti őket a fényrejtélyektől. titeket és a rejtélyeket próbára tévén. akkor adjátok meg nekik a világosságbirodalom rejtélyeit. 222 . És bizony mondom nektek: abban az órában visszatér hozzátok minden rej­ tély. amit adtatok nekik. idegenítsd el őket a te birodalmad rejtélyétől örökre. Ha azonban előttetek tettetik magukat és álnokok veletek szemben. akkor sem hallgathatja meg őket egyetlen rejtély sem. és ha adjátok nekik a fénybirodalom rejtélyeit. igazán Istenre vágynak. Ha azonban időben megbánják. és annak a területnek. És ettől a pillanattól kezdve az ilyen embereket nem vezetik vissza a világra. és ez minden rejtélyt visszatérít hozzátok. a rejtélyt fordítsd vissza hozzánk. akkor a ti békességtek azokon marad. mint a házatok pora". amit adtatok nekik. hanem nevetségessé tettek minket. azután újra gúnyt űznek azokkal." És verjétek le a port a sarutokról ellenük szóló tanúságként. mely mindenkinek megkegyelmez és mindenkinek a bűnét megbocsátja." Ez azt jelenti: ha ezek az emberek a rejtélyt méltatják és ennek meg­ felelően viselkednek. Ilyen emberekre mondtam nek­ tek egykor példabeszédben: „Valamely házba bementek. azt mondván nekik: „A ti lelketek olyan legyen. először ezt mondjátok: Békesség nektek! És ha méltók arra.len és gonosztevő lelkeknek adtunk. ha nem. hanem bizony mondom nektek: az ő helyük a külső sötétség sárkánytorkában lesz. hogy észrevettétek volna. meg a világ minden bűnéről. akkor végezzétek el az Első Rejtély első rejtélyét. és teljesen a világosság rejtélyeinek engedelmeskednek. lemondanak az egész világról és minden abban lévő anyagról. ameddig a formát [alakot] kapták. akik a te rejtélyeddel szemben nem viselkednek méltón. minden rejtélye el lesz véve tőlük.

hogy minden rejtélyben tökéletesek legyetek. mert amaz a büntetőítéletekben van. vagy nem is bűnös. és minden hónapban egy olyan testbe taszítsa. szóval valakije. emeljétek ki az archonok minden büntetéséből. nos. ezt mondván: . akire a szívünkben gondolunk." 223 . s a plerómában végzetteknek nevezze­ nek titeket. úgy hogy felszáll és örökli a világos­ ságbirodalmat.Uram. és a jó testvér szíve bánkódik és szomorú miatta. és teljesen megnyilatkozom neked. FEJEZET Az történt.Kérdezz amit akarsz. bírj ki engem. hogy ne csak kiemeltessenek a szigorú ítéletekből. És Mária válaszolt. vagy istentelen. és azt mondta Máriának: .Erről beszéltem már. azokon végezzétek el a Kimondhatatlan harmadik rejtélyét. mondván: „Emeljétek ennek és ennek az embernek a lelkét. És a világosság Szüze pecsételje le őt hónapról hónapra egyre magasabb pecséttel. és gyorsan vezessétek a világosság Szüze elé. és ennek a testvérnek van egy testvére vagy rokona. hogy amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak.Uram. és elhagyta a testét. aldt a világosság minden rej­ télyével eltöltöttünk. ha kérdezlek. A Megváltó felelt. No. az olyan embereken. ha van egy jó és kitűnő testvér. akiknek azt akarjátok. Mária megcsókolta Jézus lábait. és így szólt: . és ne neheztelj. mely tisztességes és jó lesz. Uram.108. akik bűnösök vagy nem bűnösök. mit kell tennünk. de hallgassátok még egyszer. hanem tisztességes testekbe helyeztessenek. amelyekben megtalálják Isten rejtélyeit. aki bűnös. hogy azt kiemeljük a szigorú ítéletekből? És a Megváltó felelt és azt mondta Máriának: . úgy hogy felszállnak és öröklik a fénybirodalmat.

sietnek ezt a lelket egymásnak továbbadni. hogy az ember ne haljon meg a sorserők archonjai által rendelt halállal. szenvedés nélkül? A Megváltó felelt. felszáll és örökli a világosságbi­ rodalmat. vagy valami más rettenetes halállal? Nem azért hoztál-e rejtélyeket a világ­ ba. nem azért hoztál-e rejtélyeket a világba.Ha ezt mondjátok. de hallgassátok még egyszer: Nemcsak ti.De Uram. akkor azok. vagyis az első rejtélyt minden nézetével és tulajdonságával és állásával elvégzi. aki a Kimondhatatlan Első Rejtélyének első rejtélyét. 109. hanem 224 .Erről korábban is beszéltem veletek. a rejtélyt kimondjuk. úgy hogy ő jó lesz. hogy az ember ne a sorserők archonjai miatt a fentiek által haljon meg. úgy hogy ha kínoznak minket. mely tisztességes lesz és megtalálja a világosság rejtélyeit. hogy ne kelljen annyit szenvednie? Mert nagyon sokan üldöznek minket temiattad és a te neved miatt. míg a világosság Szüze elé nem vezették. akik az archonok minden törvény­ székénél dolgoznak. és a testet azonnal elhagyhatjuk. kard által vagy vízben. kínzásokban és bántalmazásokban. és így szólt: . És a világosság Szüze lepecsételi őt a Kimondhatatlan birodalmának jelével és átadja az átvevőknek: és az átvevők egy olyan testbe vetik le őt. hanem hirtelen. törvényes büntetések folytán. hanem mindenki. és így szólt tanítványainak: . nem hagyja el a testét az elvégzése alatt. FEJEZET Mária felelt.

sem indoklásokat nem ad sehol sem. úgy hogy felszáll. És Jézus válaszolt. és így szólt: . gyengeség és erő van. mert ezen a világon szegénység és gazdagság. és ne titkold el előlünk. és folytatta. nem azért hoztad-e a rejtélyeket a világba. és én nyíltan megmondom nektek példázatok nélkül. és áthatol az archonok minden területén és a világosság minden területén. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta. mi pedig ezt a rejtélyt elvégezzük az ő helységeikben. bárhol és bármikor felhívhatja. van fogyatékos és egészséges test? Szóval azért. Mária felelt. 110.miután a rejtélyt minden nézetével és tulajdonságával elvégzi.Kérdezz amit akarsz. megcsókol­ ta azokat. amit a sorserők archon­ jai rendeltek el számára. azt mondván: . Mária vetette magát a lábai elé. hogy ha az emberekhez megyünk az országban.Uram. Sem választ. azt felelvén: . és akkor megmenekül attól. akkor megtudják. és így szólt Máriához a tanítványok előtt: 225 . mert nincsenek rajta titkos jelek. és lelke nagy fényáramlat lesz. míg el nem jut az ő birodalma helyeire. És ebben az órában kijön az archonanyag testből. és nem hisznek nekünk és nem hallgatnak ránk. hogy mi a mindenség Istenének igéjét hirdetjük? A Megváltó felelt. még valamit akarok megkérdezni. Nyilvánítsd meg nekünk.Uram.

bármiféle testi gyógyulást kér. ald ezt a rejtélyt . akkor először azt hirdessétek nekik: „Kutassatok szüntelenül és lankadatlanul. mert ki akarnak menni belőlünk fel a magasba. Mert mi tőled származunk! Most tehát leikeink nagy izgalomban vannak az üdvös. gyógyító tettek miatt.amelyet már odaadtam nektek . aki véghezviszi a halottakból való feltámasztás rejtélyét. fogyatékos vagy egészséges testben. süketek vagy némák meggyógyítását. és erősen unszolnak.megkapja és elvégzi. mely kigyógyít a démonokból. 226 . betegségek vagy fájdalmak megszüntetését. gyengeségben vagy erőben. amelyeket megneveztél.. nemcsak ti. Mária. a te birodalmadba. vagyis a rejtélyek elvégzője bármit is kér ezekből.0. és azt mondta nekik: . nagyon akarnak kimenni tehozzád. azután bármit kér. bénák. hanem mindenld.Ha elmentek a városokba. éppígy meggyógyít minden betegséget. szegénységben vagy gazdagságban. meggyógyítja a vakokat és a bénákat és a csonkákat és a némákat és a süketeket. az hamar meg is történik neld. Amikor a Megváltó ezt mondta.Ezt a rejtélyt már korábban megadtam nektek. 111. te Megváltó. nagyon megindítottál minket az üdvös tettekkel. FEJEZET Ezután a Megváltó folytatta. vagy vakok. De megismétlem: Nos. vagy halottak feltámasztását. vagy birodalmakba vagy országokba. a tanítványok mind előléptek és együtt mondták: . amelyeket felsoroltál nekünk. Mivel pedig leikeinknek te viselted gondját.

megértene]. hogy Én vagyok. vádoló] is gyenge őbenne. melyek elvezetnek benne­ teket a világosságbirodalomba!" Mondjátok nekik: „Őrizkedjetek a tévtanoktól! Mert sokan jönnek majd az én nevemben. jót vagy 227 . hogy valamelyikőjük csak valamit is tudatosan észlelne [képviselne. se ne oktassatok senkit se azokra. Amikor a Megváltó ezt mondta. Szóval ez a három gyenge. mert ez a rej­ tély és ennek minden felhívása az archonoké. És ezek miatt aztán hiszik nektek. Akik azonban hozzátok jönnek. Mária. és sokakat félrevezetnek majd". azoknak adjátok át a világosság rejtélyeit és ne rejtsétek el előlük.míg meg nem találjátok a világosság rejtélyeit. a lélek is gyenge őbenne. És semmit se rejtegessetek előlük. folytatta beszédét. míg meg nem erősítettétek a hitet az egész világon. ki kényszeríti az embert vétkezni. azt kérdezted. Akik az alacsonyabb rejtélyekre méltók. A halottakból való feltámasztást és a betegek gyógyítását azonban ne adjátok senkinek sem. bennetek hisznek és meghallgatnak titeket. és az ellenségszellem [ellenzékszellem. valamint a fényrejtélyekhez méltóan cselekednek. és elhiszik nektek amit mondotok. Ezért senkinek se adjátok azt. anélkül. holott nem Én vagyok. hallgasd tehát: Amikor egy gyerek megszületik. Ezért adtam hát nektek ezt a rejtélyt: hogy a hitet megalapozzátok az egész világon. és azt mondta Máriának: . akkor az ereje kevés. Hogy amikor a városokba vagy országokba mentek. Akik a magasabb rejtélyekre méltók.Hallgass ide. és nem fogadnak be titeket. azoknak azokat adjátok. akkor azokon a helyeken felélesszétek a halottakat és meggyógyítsátok a bénákat. és azt mondják. a vakokat és sok betegséget ott. hogy a mindenség Istenét hirdetitek. vagy nem hisznek nektek és nem hallgatnak rátok. azoknak azokat adjátok.

amit a nagy sorserők archonjai a lélek számára elrendeltek. a feledés nyomasztó terhe miatt. Az erő észlelőképessége a világosságot keresi a magasságban. Az ellenzékszellem meg arra csábítja a lelket. És mindegyikőjük észlel a természetének megfelelően. vagyis mindegyik a maga részét vonja magához. ez a szellem állandó ellenségként van a lélekhez kapcsolva. mindegyik a természetének megfelelően. Az ő ereje az ezekben a táplálékokban lévő erőket vonja magához. mert a keveredés helye. ha nem vesz fel erőt az anyagból. hogy szüntelenül ösztönözze a lelket a bűn és 228 . a lélek és az ellen­ zékszellem. mely nagyon nehéz. minden szenvedélyét és minden bűnét állandóan cselekedje. A test azt az anyagot veszi fel. Az ellenzékszellem pedig mindenre törekszik [azt keresi]. lelke az ezekben a táplálékokban lévő lelkesülést. amely a táp­ lálékokban öntudatlan. és az ellenzék-szellem az ezekben a táplálékokban lévő vágyakat és rosszat. hanem úgy megy ki a világból. És a kiegyenlítő igazságosság rábizonyítói [emlékeztetők] utasítást adnak a szolgáiknak az emberek kísérésére. hogyan büntessék meg őket az ítéle­ teknél. A sors viszont semmit sem vesz magához ezekből a táplálékokból.rosszat. És lassan növekszik az erő. mert azokkal nincsen elkeveredve. ami gonoszság. A léleknek ellenben az az észlelőképessége. És a belső erő a lelket a világosság helyeinek és a mindenség Istenének a keresésére unszolja. ahogyan bejött. Továbbá a test is gyenge. és a gyerek az archonok világának anyagával táplálkozik. És az ellenzékszellem felfigyel erre. és mindezzel bántalmazza a lelket. vágy és bűn. hogy az igazságosság területét keresse. amely azon­ ban el van keveredve. hogy minden helytelen tettét. Ez a három tehát így észlel. észrevesz minden bűnt és rosszat. A test nem tud észlelni. hogy tanúi legyenek az emberek minden bűnének és meghatározzák.

Három nap után aztán az emlékeztetők [átvevők] ezt a lelket levezetik a káosz Amentijéhez. Az ellenzékszellem és a sors követi a lelket. altkor az ellenzékszellem kivezeti őt a káoszból. és az embert elvezeti a halálhoz az archonok és azok kötelei szerint. Nos. mert azt téteti vele. hogy ezzel a lélekkel minden területen keringjenek és a világ minden eonjához elküldjék. és arra buzdítja a megtorlás szolgáit. amelyekkel a sorserőkhöz van kötve. míg el nem követett minden bűnt. hogy a világ dolgaira vágyjon. ami a léleknek nem tetszik. ha éjjel vagy nappal a lélek pihenni szeretne. és elvezeti mindenhová. Ha pedig a lélek 229 . Szóval a lelket abba hajszolja. és arra ösztönzi. És az ellenzékszellem a lélek ellen fog tanúskodni és továbbvezeti őt az általa [a lélek által] elkövetett. és a lélek ellensége lesz. mert őhozzá kapcsolódik. Sőt. holott az ellenzékszellem által kezde­ ményezett bűnöknek megfelelő megtorlás szerint. akkor először a sors jön elő.a gonoszság cselekvésére. átadják a megbüntetőknek. Mária. és ez kényszeríti a lelket. akkor álmokkal és világi vágyakkal zaklatja. Ha pedig a lélek maga mögött hagyta az elkövetett bűnök szerinti büntetést a káoszban. az archonoknak a lélek kilépésével kapcsolatos feladatának megfelelően. Ha aztán ennek az embernek az ideje betel­ jesedett. Ezután az igazságosság rábizonyítói [emlékeztetők] jönnek. és kivezeti őt az archonok középső útján. Ezek a bizonyítók vagy átvevők ezután három napot töltenek azzal. amiket a lélekkel tétet. és a lelket kivezetik a testből. kézbesítők] aztán visszatérnek az ő területeikre. amit az archonok parancsoltak neki. És az ellenzékszellem nagy ellensége a léleknek. ahol a bűnöket rábizonyítja. ez valóban ellensége a léleknek. míg az erő visszatér a világosság Szüzéhez. hogy tanúi legyenek a bűnöknek. Az emlé­ keztetők [átvevők. Amikor pedig leviszik a káoszhoz.

mely nem hallgatott az ellenzék­ szellemre ennek fondorlatoskodása idején. Jeu parancsa szerint. és így szólt: . melyek a második térben 230 . hogy a testét és a tudat részvételét helyreállítsa. minden lélek bűnének megfelelően. amikor a mindenség kibontakozását [keletkezését] magyarázom.Ha ellenben olyan lélekről van szó. nem engedett neki. Ha e lélek megbüntetése a közép archonjainak törvényszékeinél befejeződött. ahogyan megérdemelte. akkor megkérdezik az ő sorsát. Mindezeknek a dolgoknak a mibenlétét és a testek fajtáját. a világosság Szüze elé viszi. megmondom majd nektek. akkor azok megkérdezik tőle a sors rejtélyeit. 0 megvizsgálja ezt a lelket. És az archonok megbüntetik a lelket az általa elkövetett bűnök szerint. és a Nap világossága elé viszi az első ember. FEJEZET Jézus újra folytatta. erről is a mindenség magyarázatánál beszélek majd veletek. És bizony el nem engedik ezt a lelket a testek váltakozásából. amely megfelel elkövetett bűneinek. hanem jó lélek lett.az archonokhoz jut. és bűnös léleknek találja: és ekkor beletaszítja világosságerejét. Ha ő ezeket nem találta meg. amelyekbe taszítják őket. míg be nem fejezte az utolsó fordulatát. és megkapta a világosság rejtélyeit. és olyan testbe nyomatja. akkor az ellenzékszellem a lelket kivezeti a közép archonjainak minden terüle­ téről. 112. A büntetéseket majd a mindenség magyarázatánál mondom meg nektek. És a világosság Szüze lepecsételi ezt a lelket és átadja egyik továbbvezetőjének. a bírónő elé.

És a lélek kimondja a rejtélyt és elbocsátja az ellenzékszellemet a sorserők archonja­ ihoz. azt mondván: Ne engedd el ezt a lelket. amellyel téged a lélekhez kötöttünk. mert az ellenzékszellem az archonok köteleivel és pecsétjeivel van e lélekhez kötve. Ha aztán a lélek kimondta a minden pecséttől és az ellenzékszellem kötelékeitől feloldó rejtélyét. Mielőtt pedig felemelkedik. a lelket szabadon ereszti a parancsok szerint. amelyeket a nagy sorserők archonjai adtak neki. akkor az ellenzékszellem és a sors követi ezt a lelket felfelé vezető útján. félnek ennek a léleknek a világosságától és leborulnak előtte. külső tér rejtélyeit kapta. Ekkor a lélek nagy fényáradat. Ha olyan lélekről van szó. akkor jönnek a kiegyenlítő igazságosság elvezetői [emlékeztetők] és a lelket kivezetik a testből. és eljön a lélek testből való kilépésének ideje. ezeket be is töltötte. ahová (ameddig a fokig) megkapta a rejtélyeket.vagy a harmadik. és eljön a testből való kilépésének ideje. és átha­ tol az archonok minden területén és a világosság minden rendszerén. és ez a szellem már nem megy be a lélekbe és nincs hozzákötve. És a sors és az ellenzékszellem követi ezt a lelket az útjain. míg el nem jut az ő saját birodalmához. arra a helyre. ám visszaesett. belső térben vannak. Ekkor a lélek ragyogó fénváradat lesz. sőt szárnyas világosság lesz. aki az első. 231 . kimondja minden megpecsételéstől és az ellenszellem minden kötelétől (amellyel ezt az archonok kötötték a lélekhez) feloldó rejtélyt. és a rejtélyek teljesítése után újra bűnöket követett el. és az emlékeztetők. ahol az azokhoz van kötve. mielőtt meg nem mondja neked a minden pecséttől való feloldozás rejtélyét. akik a lelket kivezették a testből. akkor a lélek ebben a pillanatban egy rejtélyt mond ki és elbocsátja a sorsot az ő helyére a középső út archonjaihoz. és az ellenszellem nem mehet már be a lélekbe.

mialatt ő minden helynek megmondja az apológiáját [védőbeszédét] és megadja a pecsétjét. És az ellenzékszellem azonnal megválik tőle. amely megkapta a rejtélyeket. akkor a világosság átvevői [emlékez­ tetői] a magasba repülnek vele és a sorserők eonjaiba vezetik őt. Amikor pedig a közép archonjaihoz megérkezik. mert elmegyek örökölt helyemre"! Ha a lélek ezt kimondta. Ebben a pillanatban a lélek kimondja az archonok apológiájának rejtélyét. amelyekkel az archonok az ellenszellemet kötötték a lélekhez. És ennek a léleknek az emlékez­ tetői. És ez a lélek eloldozza magát a sorsától. És amikor a lélek ezt a feloldozó rejtélyt kimondja. hanem a közép archonjainak útjára vezetik. És az archonok nagyon félnek és arcra borulnak. hanem még alá van rendelve a Hatalmaknak. amelyekkel az ellenzékszellem kötötte meg a lelket. melyeket kapott. De még nincs minden az ő hatalmában. akkor ezek az archonok eléje jönnek félelemmel és nagy tűz­ zel és különböző arcokat vágván. és megszabadítja magát üldözőitől. szóval rettegve. mert félnek a kimondott rejtélytől és az apológiától. és elveszik ezt a lelket az előző emlékeztetőktől. amelyeket megmondok majd nektek a rejtélyek magyaráza- 232 . mondván: „Vegyétek a sorsotokat! Mostantól nem jövök a ti területeitekhez. fényszárnyakat és fényruhát képez­ nek a lélek számára és nem vezetik a káoszhoz. aldk a világossághoz tartoznak. akik visszatérnek az archonok feladatához. és nincs többé a lélekhez fűzve. Ebben a pillanatban a lélek ldmond egy rejtélyt és legyőzi az ellen­ zékszellemet és a sorsot. Örökre elidegenedtem tőletek. azonnal feloldódnak a pecsétek kötelékei. hogy folytassák a feladatukat a lelkeknek a testből való kivezetésénél. mert nem lenne helyes egy olyan lelket a káoszhoz vezetni.A lélek kimondja minden köteléknek és pecsétnek a feloldozó rejté­ lyét. Ekkor jönnek ennek a léleknek az átvevői (emlékeztetői) a rejtélyek­ kel.

És Melkhisédek. amelyeknek minden apológiáját és pecsétjét megmondom nektek egyszer. és azt mondja neldk: „Itt van az ellenszellemetek! Mostantól nem jövök a ti helyeitekre. És Melkhisédek minden átvevője lepecsételi ezt a lelket és 233 . akkor a világosságtól származó átvevők [emlékeztetők] a magasba repül­ nek vele.tánál. lepecsételi őt a pecsétjeivel. és megtalálja a pecsétéit és keresztelőit és felkenését. a jobb oldaliak területén. kimondja nekik a köteleket megoldó rejtélyt. mialatt minden helynek megadja a védőbeszédét és mindenütt ad védőbeszédet [megindoklást] és pecsétet Adámász ldrály zsarnoka­ inak. Atyának neveznek. És a lélek a világosság Szüzének odaadja a pecséteket és himnuszokkal dicséri. És a lélek kifejezi ismeretét és dicséretét himnuszokkal. És átadja az archonoknak az ellenzékszellemet. és a pecséteket is megadja a jobb oldaliak egész területének. a nagy és jó. a világosság nagy átvevője jobb oldaliak területén. és elvezetik a magasság minden eonjához. akit az élet kapujánál. a jónak. és megtalál minden jelet rajta. És Szabaóth. És megadja az apológiát minden bal oldali terület archonjainak. amikor a rejtélyek magyarázatait adom. És a világosság Szüze lepecsételi ezt a lelket. melyekkel az archonok őhozzá kötötték az ellenzékszellemet. Mind lepecsételik őt a pecsétjeikkel. lepecséte­ li ezt a lelket. És a világosság Szüze és a világosság hét másik Szüze megvizsgálja ezt a lelket. Ha a lélek ezt tette. és a világosság átvevői megkeresztelik és megadják neld a szellemi kenetet. és a világos­ ság minden Szüze lepecsételi őt az ő pecsétjeivel." És mindegyiknek megadja a pecsétjét és az apológiáját. Aztán az átvevők ezt a lelket a világosság Szüzéhez vezetik. kivezetik a sorserők eonjaiból. Elidegenedtem tőletek örökre. Ezenkívül a világosság átvevői átadják őt a nagy Szabaóthnak. És a lélek megadja neki himnuszaival a dicséretet és a pecsétéit és az apo­ lógiáját.

. a következőket mondván: . Halljad tehát. így folytatta: . azt mondtad: Adjátok tehát a császárnak ami a császáré. hogy megmondjam a négy gondolatot. akkor az apológiát meg tudja mondani az archonoknak és az Adámász területéről valóknak. 234 .Megértitek-e mit mondok nektek? És újra Mária sietett előre. amikor a pénzt vitték neked. himnuszát és dicsőítését a világosság helyeinek adja. FEJEZET Miután a Megváltó ezeket mondta a tanítványainak. A világosság területéről valóknak pedig a dicsőítéssel és tisztelettel adózik. és fényemberem vezetett engem. mely keletkezett bennem: Az első arra az igédre vonatkozik. hogy ezüstből és rézből van. és apológiáját és minden megtisztelő pecsétjét. megértek minden szót. Am amikor láttad. és Istennek ami Istené. Erre mondtad nekünk. mivel ki akar jönni belőlem és beléd szeretne menni. és ő bemegy öröksége helyére. hogy: Ekkor a lélek megadja az apológiát és a pecsétet minden archonnak Adámász király területein. és láttad. 113. Uram. Szavaidhoz tudatom négy gondola­ tot keltett bennem. megkérdezted: Kinek a képe ez? Azt mondták: A császáré. És a fénykincs területén mindenld lepecsételi őt a pecsétjével. És ő [a lélek] megadja a tiszteletet és dicsőséget és dicshimnuszokat és minden pecsétet a világosság minden területének.Igen. A mondás pedig: A pénz fénylett. Uram.elvezetik a fénykincshez. ujjongott és felbuz­ dult bennem.Ez azt jelenti: Amikor a lélek megkapja a rejtélyeket. hogy ezüst és réz keverékéből ötvözték.

Ez. A negyedik gondolat arra a mondásodra vonatkozik. a lélek. és kiszolgáltatja a lelket a büntetéseknek. akinek vámmal. dicsőítő és dicsérő pecsétekkel és himnuszokkal azoknak adózik. amelyeket ő követtetett el a lélekkel.ezek mindig ellenséges érzületűek a lélekkel szemben. óvást ad] minden területnek. Uram. És tiszte­ lő. Pál testvérünkkel mondattad egykor: Adjátok meg azért mindenkinek. akinek tisztelettel. amit mondtál nekünk: Ha a lélek elhagyja a testet és az ellenzékszellemmel jár az úton. mely rejtélyeket kapott megadja [apológiát. íme. annak a vámot." Ami ezt illeti. Ezt illetően azt mondtad egykor nekünk: Az embernek saját háza népe az ellensége. Ez azt jelenti. amivel tartoztok . annak adót.akinek adóval. Uram. amire az jogosult. a félelmet. ez a harmadik gondolat. a tiszteletet. akinek a félelemmel. mert mindenféle bűnt és gonoszságot tétetnek vele. szóval a lélekkel szemben minden tekintetben ellenségesen viselkedik. amit most mondtál a lélekről. hogy a lélekben benne van a világosság ereje: ez a megtisztított ezüst. és a lélek nekik adja a félelem rejtélyét és ezért félnek tőle. akkor azok kijönnek hozzá nagy félelmükben. aki megkapja a rejtélyeket: „Amikor a középső út archonjainak területéhez jut. És a sorsot is átadja az ő helyeinek [a helyére küldi]. A második gondolat arra vonatkozik. A harmadik gondolat: egykor azt mondtad nekünk: Az ellenzékszellem a lélek ellensége. és az ellenszellemet is átadja az ő helyének: és megadja az apológiát és a pecséteket minden archonnak a középső utakon.arra a sajátosságra utal. Ez azt jelenti: a lélek házának lakója az ellenzékszellem és a sors . annak dicséretet: senkinek semmivel ne tartozzatok. azon bűnök alapján. Uram. akinek dicsérettel. Ez a második gondolat. és az ellenzékszellem: ez az anyagi réz. 235 . az első gondolat. mert elkövet­ tet vele minden bűnt és minden vágydolgot. akik a világosság területeiről valók.

az ítélőbíróhoz. Mert bizony ki nem jössz onnét. Ez nyilván azért van: minden lélek. s így azzal kell maradnia. És a világosság Szüze. negyedik gondolatom. aki elvezeti és testbe taszítja. egykor azt mondtad nekünk: Békélj meg a te ellenségeddel. a bíró. Ami ezeket illeti. amíg az úton vagy vele. ha tehát még nem talált meg. amely a testet elhagyja. míg el nem végezte az utolsó körét is. amellyel az ellenzékszellemhez van kötve. mígnem megfizetsz az utolsó fillérig. Mivel pedig a világosság rejtélyeit sem találja nála. Ez. Uram. hogy vétkezett. mely feloldoz minden köteléktől. és útját az ellenzékszellemmel járja. hogy ellenséged valamiképpen a bíró kezébe ne adjon. emlékeztetőjének]. 236 . és nem jut ki a körforgásból. hogy megszabaduljon a hozzákötött ellenszellemtől. és az tömlöcbe ne vessen téged. átadja egyik átvevőjének [emlékeztetőjének]. És nem jön ki a testek váltakozásából. ez pedig a lelket az eonok szfé­ rájába dobja. a világosság Szüze meg­ vizsgálja a lelket. hogy meg­ szabaduljon az ellenzékszellemtől. És a bíró. akkor az ellenzékszellem a világosság Szüzéhez vezeti őt. s úgy találja. és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe. átadja őt egyik átvevő­ jének [kézbesítőjének. mert nem találta meg minden kötelék és pecsét feloldozó rejtélyét. míg be nem fejezi a számára elrendelt fordulatokat. akkor az ellenzékszellem vezeti a lelket a világosság Szüzéhez. tehát ha ez a lélek a világosság rejtélyeit nem találta meg.ha még nem találta meg a rejtélyt.

Bizony mondom nektek: nem csak azokat a dolgokat nyilvánítom meg nektek. FEJEZET És Mária felelt. Mária. amit kérdezünk arra való tekintettel. amik nem merültek fel az emberszívben. és én nyíltan megmondom azt neked. tovább kérdezlek. FEJEZET Amikor Jézus ezeket hallotta Máriától.114.Uram. Amikor pedig ezeket mondta. ezt mondván: . miképpen bocsátják meg a bűnöket a keresztelők? Azt hallottam tőled: Az emlékeztetők követik a lelket. 237 . amiket kérdeztek. mert mostantól mindent pontosan meg akarok kérdezni tőled. s amiket mindazok az embereknél tartózkodó Istenek sem ismernek. a Megváltó így szólt hozzá nagy szá­ nalommal: . nem példabeszédben.Kitűnő. kérdezz. Mária. amit akarsz. Mária felelt és így szólt: . amikor is minden elkövetett vétkének tanúi lesznek. hanem mostantól kezdve mást is. Uram. hogy tanúskodhassanak ellene az ítéleteknél. légy hát türelemmel irántunk. Most pedig. így szólt: . 115.Uram. amiknél nem gondoltatok a kérdezésre. hogyan hir­ dessék testvéreim mindezt az emberi nemnek. és nyilváníts meg nekünk mindent. te szellemmel telt! Ez a szavaim magyarázata. te tehetséges és kegyelemmel teljes.

amíg még a világban vannak. akik nem kaptak olyan rejtélyeket. elítélnek. akkor persze jönnek az [emlékeztető] szolgák. Uram. hogy ezek elfelejtik azokat? Mondd meg hát. Az ellenzékszellem viszont tanúja lesz a lélek minden vétkének. melyek kivezethetnék őket a káoszból. 238 . még kevésbé tudják azokat a káoszba vinni. s ha ld is jutnak. hogy az azokról a területekről jövő lelkeket elítéljék. és tanúi lesznek minden bűnnek. amit a lélek elkövet. És a megtorlás szolgái nem tudnak kilépni a káoszból. akik megkapták a rejtélyeket. hogy a káoszon kívül ítélhesse el. Hallgassatok hát tovább. Valóban a megtorlás szolgái [emlékeztetők] azok. Nemcsak tanúja lesz a lélek bűneinek. nehogy a káoszon kívüli ítélethez jusson. mialatt megbün­ tetik őket. Hanem a megtorlás szolgái a bűnösök lelkeit ítélik el. és az ilyen lelkeket visszatartják a káoszban. nekünk.ICitűnően mondtad. mert pontosan tudni akarjuk. mi módon lesznek a bűnök megbocsátva. hogyan bocsátja meg a keresztelő rejtélye a bűnöket: Ha a lelkek vétkez­ nek. aki nem kapott rejtélyt. a keresztelő rejtélyei eltörlik-e a megtorlás e szolgáinak kezé­ ben lévő bűnöket. hogy nehogy kijusson a káosz területeiről. és a káosz fölötti rendekhez eljutni. Uram. hogy a megtorlás szolgái elítélhessék őket. de az ítéletben maradnak. hogy megmondjam nektek az igazság igéjét. mert ezek a szolgák nem tudnak kijutni az ő helyükről. De nem áll hatal­ mukban olyan lelkeket elítélni. és ráerősíti a lélekre.Nos. és azokat tartják fel. És a Megváltó felelt. Mert tilos a rejtélyt kapott lelkekkel erőszakoskodni és a káoszba vinni őket. mialatt a lelkeket megragadják. így szólván Máriához: . és minden bűnös lelket. hanem le is pecsételi azokat [a lélek minden bűnét]. nem tudnak olyan lelkekhez közeledni. akik minden bűnnek a tanúi.

igazán minden szavadon elgondolkodom. Mert a tisztító tűz elűzi az ellenszellemet és a sorsot. és kiűz onnan mindent. állandóan elválasztva őket. a lelket és az erőt állandóan tisztogatván. így járnak el minden bűnös lélekkel. nehogy az anyag bemocskolja őket. Mária. A bűnbocsánatot illetően egykor azt a példabeszédet mondtad nekünk: „Azért jöttem. A keresztelő rejtélye pedig a kettő között marad. ami rejtetten az életére tört. a lelket és az erőt a másik résszé. a sorsot és a testet az egyik résszé teszi. Nos. úgy hogy az ellenszellemet. Ald pedig megkapja a keresztelő rejtélyét. 116. hogyan beszélek veletek? Újra Mária sietett elő. amit az ellenszellem kötött rá. és kiválasztja azt a test egyik oldalán. És amikor befejezte ezt a tisztogatást.Megértitek-e.hogy az ítélet archonjai felismerjék benne a bűnös lelket. így bocsátják meg a keresztelő rejtélyei a bűnöket és minden rossz tettet. mely elégeti a bűnöket. elválasztja az erőtől és a lélektől és összegyűjti a test egyik oldalán. hogy e világra tüzet bocsássak! És bár már gerjedt volna!" Továbbá világos különbséget tettél a kijelentéssel: „Van egy keresztségem. hogy 239 . így szólt a tanítványaihoz: .Igen. s hogy az elköve­ tett bűnök mennyiségét lássák az ellenzékszellem által ráakasztott pecsé­ tekről. akkor rejtetten bemegy a testbe. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. és rejtett módon bemegy a lélekbe és felemészt minden bűnt. hogy aszerint büntessék. annak ez hatalmas bölcs tűz lesz. és így szólt: . Uram.

míg a keresztségek befejeződnek és a tökéletes lelkek maguk is tisztítóan hatnak. te szellemmel telt [pneumatikus] és fénytiszta.Ez azt jelenti: nem maradsz a világban. hogy a lélek minden bűnét elégeti és a lelket megtisztítja! Ezután pedig újra világos különbséget tettél a következőkkel: Van egy keresztségem. hogyan fogom kibírni. azt jelenti: elhoztad a világra a keresztség rejtélyét. és mennyire örülsz. míg végre elvégeztetik? . a sorsot és a testet az egyik oldalra utasítja. Gondolja. három kettő ellen és kettő három ellen. és kettő három ellen. mert az ellenszellemet. hogy békességet adjak e földön? Nem. míglen az elvégeztetik. hogy tüzet bocsássak e földre.tok-e. hogy azért jöttem. mennyire kívánom. és mely igen szorongattatom. hogy békességet hozni jöttem e földre? Nem. Továbbá amit egykor mondtál nekünk: „Gondoljátok-e. 240 . hogy azzal kereszteljek. hogy már meggyulladt volna". Mária." A te igéd ugyanis: „Azért jöttem.Kitűnő. három kettő ellen és kettő három ellen.abban kereszteljek. Ez szavaim magyarázata. Vagyis három kettő ellen. így szólt a Megváltó: ." Ez azt jelenti: elhoztad a világba a keresztség rejtélyét s ez a világ testei­ ben hasadást okoz. a lelket és az erőt pedig a másik oldalra. sőt inkább meghasonlást! Mert mostantól fogva öten lesznek egy házban. Amikor Mária ezeket mondta. inkább hasadást! Mert mostantól fogva öten lesznek egy házban. mondom nektek.

Nem.117. hogyan bocsátják meg a keresztelők a bűnöket. Most tehát tűrd. e nagy rejtély ajándéka és mérhetetlen fényessége miatt. világosan felismertük. J 241 . Nézd. FEJEZET Mária újra felelt. továbbá megbocsátják a bűneit. amelyet elkövetett. amelyet a lélek kezdettől fogva elkövetett. és így szólt: . amelytől kezdve a rejtélyek mind­ egyike hatásossá válik. minden gonosztettet. amelyeket ezután követ el addig az időpontig. és így szólt: . de a három tér minden rejtélye megbocsát a léleknek az archonok minden területén minden bűnt. akkor beszélek majd veletek. De ennek a három térnek a rejtélye.Uram. Arról az időről. amelytől kezdve minden rejtély hatni kezd. hogy ennyit kér­ dezek. És nem csak megbocsátanak neki. hanem ettől az órától kezdve nem rónak fel neki semmilyen bűnt örökkön örökké. és az Első Rejtély rejtélye. Megbocsátják neki. és a Kimondhatatlan rejtélyei. Továbbá az Első Rejtély rejtélye és a Kimondhatatlan rejtélyei megbocsátanak a léleknek minden bűnt az archonok területén. hogyan bocsátanak meg ezek? A keresztelő módjára vagy másképpen? A Megváltó újra felelt. még folytatom a kérdezést. amikor a mindenséget magya­ rázom.

Uram.Bizony.Igen.Uram. azután pedig újra megtér. Nos: A három tér min­ den rejtélye megbocsát bűnöket és eltakarja a lélek rossz tetteit . az 242 . és az Első Rejtély rejtélyében imádkozik. de visszaesik.egykor Dávid próféta prófétált erről. megbocsátatik-e neki. így szólt tanítványaihoz: . vétke elfedeztetett. és így szólt: . Mária. és bűnözik és kihágásokat követ el. Dávid azt pró­ fétálta egykor: „Boldog ember az.Kitűnő. s újra visszaesik és tizenkétszer követ el kihágásokat. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. ha az ember rejtélyeket kap az Első Rejtély rejtélyeiből. és azt mondta Máriának: . akinek hamissága megbocsáttatott. akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. te szellemmel telt és fénytiszta! Ez a szavak magya­ rázata. akik az Első Rejtély rejtélyeit és a Kimondhatatlan rejtélyeit megkapták. azt mondván: .118. aki megkapja ezeket a rejtélyeket. hogy: Az Első Rejtély rejtélye és a Kimondhatatlan rejtélye megbocsát mindenkinek. azt mondván: „Boldog az. vagy sem? A Megváltó felelt." És amit mondtál. amelyeket kezdettől fogva követtek el. nem­ csak azokat. hanem bűnüket ettől az órától kezdve mindörökkön örökké nem rója fel nekik. Mária folytatta. majd tizenkétszer megbánja." Ez azt jelenti. hogy ettől a pillanattól kezdve nem rónak fel bűnt azoknak.Megértitek-e. bizony mondom nektek: Aid megkapja az Első Rejtély rejtélyeit. hamar felfogtam minden szavadat. mit mondok nektek? Újra Mária felelt. és minden rejtélyében imádkozik. A Megváltó azt mondta: .

mindazoknak. Mária felelt. és akkor a testet elhagyják mielőtt vétkeiket megbánták volna. öröklik-e a birodalmat. ha azonban azok. de visszafordultak. és így szólt: . vagy sem? A Megváltó válaszolt. sokkal szigorúbban ítéltetnek el minden más ítéletnél: mert az ő helyük a külső sötétség sárkánytorkának kellős közepén van. és így szólt Máriának: . FEJEZET Újra Mária folytatta. és először. hogy minden rejtélyéhez folyamodjék. akkor soha többé nem bocsátanak meg neki. ha csak meg nem kapja a Kimondhatatlan rejtélyeit. visszaesnek és kihágásokat követnek el. ezután 243 . és nem maradtak meg benne. melyek mindig irgalmasok és mindig megbocsátanak.Bizony. mivel megkapták az Első Rejtély ajándékát. másodszor és harmadszor is kihágásokat követnek el. akik az Első Rejtély rejtélyeit megkapták. nem talál bűnbánatot. Ha azonban a tizenkettedik eset után újra visszaesik és kihágásokat követ el.bocsánatot nyer. és így szólt: . mivelhogy az Első Rejtély ajándékát kapták. kihágásokat követtek el és hitükkel felhagytak. és elhagyják a testet.Uram. mindazok. akik a Kimondhatatlan rejtélyeit kapták.Uram. mielőtt megbántak volna. bizonv mondom nektek. Végül pedig a büntetésekben megdermednek és örökre epekednek. akik rejtélyeket kaptak az Első Rejtélyben. 119.

Ettől az órától kezdve nem fognak visszatérni a testek váltakozásához. mi történik az ilyenekkel? A Megváltó válaszolt Máriának. az nemcsak akkor nyer bocsánatot. és örökké létezés nélkül maradnak. az ítélet akkor is óriási lenne.Uram. 244 . azt mondván: . hanem mindenkor. ha vétkezik.bizony boldogok azok a lelkek. mielőtt megbántak volna. És még ha újak lennének is. és így szólt: . színlelés nélkül.azonban még életük folyamán megtértek és bűnbánatot éreztek. vagyis először jöttek volna a világra. bizonv mondom nektek: Akik megkapják a Kimondhatatlan rejtélyeit .Bizony. ha egyszer vétkezett és megtér és megbánja. bizony mondom nektek: Ald a Kimondhatatlan rejtélyeit kapta. hányszor lesz ez az ilyeneknek megbocsátva? A Megváltó felelt Máriának. akik ezekből a rejtélyekből kapnak -. azok.Bizony. és minden rejtélyében imádkozik. akkor ezeknek a büntetése minden ítéletnél szigorúbb. és így szólt Jézushoz: . s ezen kívül elhagyták a testet. s mert ezek a rejtélyek irgalmasok és mindig megbocsátanak. és a testet elhagyják. mivel a Kimondhatatlan rejtélyeiből kapott ajándékba. mielőtt megbántak volna. mindenkor bocsánatot nyer. akik megkapták a Kimondhatatlan rejtélyeit és újra elfordultak és vétkeztek és hitükkel felhagytak. s még élete folyamán megtér és megbán. hanem kidobják őket a külső sötétségre és felemésztődnek. de ha eltérnek és vétkeznek. Mária újra felelt. és nem lesznek képesek bármit is tenni.

Kitűnő. ezt mondván: . sem másra. akiknek a rejtélyekbe vetett hite őszinte és igaz volt. bizony mondom nektek: akik megkapják a Kimondhatatlan 245 . mivel sózzanak? Sem a földre. ezt az igét mondtad: Akik megkapják majd a Kimondhatatlan rejtélyeit . ő azt felelte: .120. és így szólt Máriához a tanítványok körében: . akkor nem alkalmas a testbe való visszatérésre. Uram.Magamba ittam minden szavadat. Mária. és kidobják a külső sötétségbe. de ha megízetlenül. akik megkapták az Első Rejtély rejtélyeit és a Kimondhatatlan rejtélyeit. akkor ettől kezdve nem alkalmasak a testek váltakozásához való visszatérésre.bizony boldogok az ilyenek -. Amikor ezt mondta a Megváltónak. azok az emberek. és ott elmúlik. azt mondtad egyszer nekünk: „Jó a só. és testüket megbánás előtt hagyják el. és eltérnek és vétkeznek. hanem kidobják őket a külső sötétségre. te szellemmel telt és tiszta! Ez a magyarázat. És újra folytatta Mária.Bizony. sem másra. aki a Kimondhatatlan rejtélyeiből kap.milyen gyakran bocsátanak meg ezeknek? A Megváltó felelt.Megértitek-e. és hitben megfogyatkoznak. akik nem vétkeztek. sem trágyának nem alkalmas: kidobják azt. ott epekednek és örökre nincstelenek lesznek. FEJEZET Miután a Megváltó ezeket mondta. és azt mondta: .Uram. ha ezek a sorserők kényszerítő hatására újra vétkeztek és újra megbánták és minden rejtélyükben imádkoztak . amit mondok nektek? Mária felelt. Nos." Ez azt jelenti: boldog minden lélek. Ami ezt illeti. ha azonban továbbra is vétkezik. így szólt a tanítványaihoz: .

Megértitek-e hogy mit mondok nektek? Mária felelt és azt mondta: 246 . FEJEZET Miután a Megváltó ezeket mondta a tanítványainak. Ezért azt mondom nektek: Ha az emberek. akkor vigyáznának és nem vétkeznének. felszí­ vódnak és örökre létezés nélkül maradnak. így folytatta: . tudnák testük elhagyásának az időpontját. hanem ettől az órától kezdve nem számítják fel nekik a bűneiket. hogy ezek a rejtélyek a bűnbánatot mindig elfogadják. 121. mert ezek a rejtélyek irgalmasok és mindig megbocsátanak. Ezért mondtam tehát egyszer nektek: ezek a rejtélyek nem csak minden bűnt megbocsátanak. akkor azoknak mindig megbocsátanak. a sorserők azokat is vétkezni kény­ szerítik. Ha viszont azok. és az újonnan elkövetett bűnöket is megbocsátják. mint akik kihágásokat követnek el és nem tudják megbánni. de ha még életük folyamán megtérnek és megbánnak és megma­ radnak minden rejtélyükben. és elhagyják a testet mielőtt megbántak volna.rejtélyeit és az Első Rejtély rejtélyeit is. hogy örökre örököljék a világosságbirodalmat. Ezeknek a helye is a külső sötétség sárkánytorkának közepén van. mert megmondtam. azok olyanok. amit a lelkek kezdettől fogva elkövettek. akik a Kimondhatatlan rejtélyeit és az Első Rejtély rejtélyeit megkapták. elpár­ tolnak és vétkeznek. akik megkapják a rejtélye­ ket.

és mondjátok nekik: Vigyázzatok és ne vétkezzetek. aki ezeket a rejtélyeket kapja! Vagy ha egy király ma egy harcost királyi palástba öltöztet és ide­ gen országba küld. akik a Kimondhatatlan és az Első Rejtély rejtélyköntöseit viselik. akiknek hatalmukban áll minden dologban úgy cselekedni. nagyon gondosan követtem a beszédedet. hogy ne halmozzatok rosszat rosszra.mennyivel kevésbé lehet azok ellen tenni valamit. és fiúkkal közösülő férfiaknak és más halált érdemlő bűnösöknek megbocsát. Uram. és el ne hagyjátok a testet anélkül. mert királyi palástban van . sőt gyilkosoknak. Mária felelt: . . hozzá tartozó embereknek ajándékot ad. teszi ezt ha úgy tetszik neki. ahogyan tetszik nekik. így szólt a Megváltó: . halálos bűnöket követ el. s akik uralkodnak a magasságban lévőkön és a mélységben lévőkön.Uram. és így szólt Máriának a tanítványok körében: . úgy." Amikor Mária ezt mondta. A Megváltó válaszolt. mely órában jő el a tolvaj. Amikor a Megváltó ezeket mondta. aki a világ embere [e világhoz tartozik]. te szellemmel telt! Ez az ige! A Megváltó folytatta beszédét a tanítványoknak: .Hirdessétek tehát minden embernek. mert így örökre elidegenednétek a világosság birodalmától. az pedig gyilkosságot és súlyos. Ezzel kapcsolat­ ban azt mondtad egyszer nekünk: „Ha tudná a ház gazdája. Mária. hogy mindenkinek megbocsátanak. ha az ilyen. akkor sem lehet rovására írni azokat és nem lehet ellene tenni semmit sem. nagy ezeknek a rejtélyeknek az irgalmassága.Ha manapság egy király. aki megkapja a világosság rejtélyeit.Kitűnő. hogy megtaláltátok volna a bűnbánatot. mennyivel inkább teheti ezt a Kimondhatatlan és az Első Rejtély. melyek a bűnö­ ket mindig megbocsátják. hogy az ő házába törjön.. és nem engedné.Igen. aki a világ embere. vigyázna. akik a mindenség urai.

irgalmase és kész-e megbocsátani. és ennek az asszonynak a jellegét? Mária válaszolt. A Megváltó ezzel Pétert próbára akarta tenni. engedd meg még egyszer. elment. de az asszony nem viselkedett ehhez méltóan.122. hogy odaadjuk neki a magasabb rejtélyeket. hogy Péter irgalmas. ald eljött vezekelni. a Meg­ váltó így szólt tanítványaihoz: .Megértettétek a mondottakat. és örökli a fénybirodalmat. mint ő maga.íme. Péter. mely a lelket elválasztja a fényörökségtől. Ezzel kapcsolatban példabeszédet mondtál nekünk egykor. azt mondván: —Uram. Végezd el ezt a rejtélyt. Amikor a Megváltó ezeket mondta. de nem talált. s ha erényes. hogy lássa. FEJEZET Ezután Jézus egy asszonyt látott. és 248 . hogy azon gyümölcsöt keressen. akkor elvágtad a világosságbirodalomtól. ahogyan ő parancsolta nekik. Miért is teszi a testet használha­ tatlanná? No. hogy meglássa. Amikor Péter ezeket mondta. amelyekben ez az asszony részesült. Háromszor meg­ keresztelte. amikor azt mondtad: „Volt egy embernek egy fügefája szőlejébe ültetve. így szólt Péter: . végezd el a fényrejtélyt.Uram. a Megváltó látta. megmentetted. ha nem erényes. és kész megbocsátani. Amikor mindez megtörtént. És azt mondta a vincellérnek: íme három esztendeje járok gyümölcsöt keresni e fügefán. háromszor megkereszteltem ezt a lelket. s harmadszorra is mél­ tatlannak mutatkozott a fényrejtélyekre. megértettem a dolgok rejtélyét. És a Megváltó próbára akarta tenni Pétert. hogy az asszony lelkét elválassza a világosság-örökségtől. így szólt Péterhez: . irgalmas-e és kész-e megbo­ csátani.

hanem a kapottnál magasabb rejtélyek azok. bizony mondom nektek: Sem a kapott rejtély.szabad-e testvéreimnek ennél az embernél megújítani a rejté­ lyeket. 123. míg körös­ körül megkapálom és megtrágyázom. mert még egyszer megkapja. FEJEZET Újra Mária folytatta. ezután pedig újra megbánta és komolyan vezekelt .nem találok: vágd ki azt! Miért foglalja a földet is hiába? Az pedig felelvén. amit először kapott. ez az ige magyarázata. és a második azért. vagy inkább az alacsonyabb rejtélyek egyikét adják neki? A Megváltó felelt. és így szólt Máriához: . amelyek meghallgatják és megbocsátják a bűneit. azt mondta néki: Uram. de az a rejtély. s ezek elfogadják majd az ő megbánását és megbocsátják a bűneit . mert ez a többieket felülmúlja. amiket kapott. mely magasabb annál. és így szólt Máriának: . te szellemmel telt.Kitűnő. Az első nem azért hallgatja meg. mely meghallgatja őt. Mária. testvéreid csak adják meg neki az előbbieknél magasabb rejtélyeket. Nos. sem az alacso­ nyabb rejtély nem az. hátha jövőre gyümölcsöt terem. hogy megbocsássa a bűneit. ha pedig nem. hanem elpártolt és vétkezett. íme Uram. ha valaki rejtélyeket kapott és nem mutatkozott ezekre méltónak.Bizony. ezt jelenti ez. A Megváltó felelt.Uram. hagyj békét néki még ez esztendőben. hogy megbo­ csássa a bűneit. azután vágd ki azt". és így szólt a Megváltónak: . 249 .az első.

mert nem vétkezett. Mária felelt. mi lesz ővele? És a Megváltó válaszolt Máriának. akkor egyik rejtély sem hallgatja meg őt. ahogyan tetszik neki.Uram. és nem követett el kihágásokat. amelyek meghallgatják őt és elfogadják a megbánását. annak szabad rejtélyeket kapni bármelyik térből. belső térben. aztán elpártolt és vétkezett és istentelenül cselekedett. hogy keresse a vezeldés lehetőségét . ezek azok. őszintén és tettetés nélkül. hanem még a hitében van. az elsőtől az utolsóig. sem a magasabbak. ha egy ember felismeri az Istenséget és kapott a fényrejtélyekből. hanem csak az Első Rejtély rejtélyei és a Kimondhatatlan rejtélyei. és az előbbi is elhagyja a testét. így szólván: . FEJEZET Újra Mária folytatta. elhagyja a testét. ald kétszer vagy háromszor kapott rejtélyeket a második vagy harmadik térben.és egy másik ember. és így szólt: . hogy segítsen neki a vezeklésében.Uram. és ez is istentelen bűnös. és nem fordult vissza.az bocsátja meg a bűneit. hanem tettetés nélkül hívő állapotában van.Ald rejtélyeket kapott a második és a harmadik térben. aki az Istenséget nem találta meg és nem ismerte el. Ha azonban megkapta a három rejtélyt a két térben vagy a harmadik. 124. sem az alacsonyabbak. és elpártol és vétkezik. és nem vétkezett. melyikőjük fog többet szenvedni az ítéletekben? 250 . mondván: .

és nem végezte el. FEJEZET Mária újra beszélt.A Megváltó újra felelt. Mária vetette magát eléje. Uram. majd lelkek jönnek a világba sok körforgásban. és így szólt Máriához: . és én megértettem egész igédet. kevesebbel büntettetik. azt sokkal keményebben ítélik el. de vétkezett. mert azt remélik. hogy nem sikerül nekik megkapni a rejtélyeket? 251 . Ez a szavaid magyarázata. azt jelenti. és elmulasztják a rejtélyek átvételét. Uram. Amikor a Megváltó ezeket mondta. és akire sokat bíztak.Uram.Bizony. az hallja.Uram. 125. fényemberemnek van füle. sokkal büntettetik meg. ald Istent nem ismerte fel. bizony mondom neked: aki az Istenséget felismerte és a fényrejtélyeket megkapta és vétkezett és nem tért meg. Ald pedig nem tudta. hogy majd megkapják a következő fordulatban [megtestesülés­ nél]. arra a büntető ítéleteknél szenvedést mérnek és nagy fájdalmakat és elítéléseket.Ez. attól sokat követelnek. Nos. Ezzel kapcsolatban egykor példabeszédet mondtál nekünk: „Amely szolga tudta az ő urának akaratát. és azt mondta a Megváltónak: ." . nem áll-e fenn annak a veszélye. melyek sokszorosan nagyobbak az istentelen és vétkező emberénél. így szólván: . és büntetésre méltó dolgokat cselekedett. hogy ald az Istenséget felismerte és a világosság rejtélyeit megta­ lálta. ha a hit és a rejtélyek megnyilvánultak. amit mondtál. mint ald Istent nem ismerte. Mert akinek sokat adtak. attól többet kívánnak. akinek van füle.

sem nem jön ki onnét. és úgy találják. és befejeződött az Első Rejtély rejtélye.A Megváltó felelt. akik hallottak engem.Hirdessétek ki az egész világnak. hogy majd sikerül elérnetek a rejtélyek meg­ szerzését. hogy a tökéletes lelkek száma teljes lett. És úgy találják. akkor én bezárom a vilá­ gosság kapuit. hogyan tanítottam. A hit és a rejtélyek azokban a napokban még jobban megnyilvánul­ nak. és a világosság kapuihoz jutnak. Vagyis Én vagyok ez a rejtély És ettől az órától fogva senki se mehet be a világossághoz. vagy egyik fordulatot a másik után annak reményében. mikor telik be a tökéletes lelkek száma. ha a következő fordulatban világra jöttök. és mondjátok az embereknek: Azért küzdjetek. hogy az eonok és a függönyök (szféraátmenetek) és az égboltok és az egész föld és minden benne lévő anyag abban megtisztuljon. Az ilyen emberek nem tudják. hogy a világosság rejtélyeit ezekben a nehéz időkben megkapjátok és bemenjetek a világosságbirodalomba! Ne hagyjátok napjaitokat leperegni. hogy a világosság kapuit bezártam. Mert amikor a tökéletes lelkek száma teljes lett. Ezek a lelkek 252 . És sok lélek jön elő a testek kicserélésének körforgásaiban. sem nem jön elő onnan. és ettől az órától kezdve lehetetlen bárkinek is bemenni vagy onnan előjönni. ami miatt a mindenség keletkezett. ami az Első Rejtély teljesülését és a mindenség ismeretét jelenti. Mert az emberiség már csak a tökéletes lelkek száma teljesülésének időpontjáig létezik. mert a tökéletes lelkek száma teljes lett. És ennél a világba való visszatérésnél lesznek néhányan közöttük a mai időkből is. mielőtt tüzet vetettem a világra. És ettől az órától kezdve senld se megy be. A tökéletes lelkek számának tel­ jessé válásánál meg fogják találni a fényrejtélyeket és megkapják azokat. és azt mondta tanítványainak: .

hogy lemondjatok az egész világról és minden benne lévő anyagról. nem tudom. . Nos. hogy ezekben a nehéz időkben megkapjátok a világosság rejtélyeit. és te tanítottál minket az utcáinkon. amit mondtál. Itt hiányzik egy hosszabb rész az eredetiből. és mondjátok nekik: Azért küzdjetek. azt mondom nekik: mondom nektek. azt mondván: Ó.. hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit. 253 . azokat illetően.24-gyel szembesí­ tettek. felelvén. mielőtt a tökéletes lelkek száma teljes lett. hogy örököljétek a világosságbirodal­ mat. nemcsak a fényemberemnek van füle. hanem a lelkem is hallotta. Nos. Uram. . az hallja. amiket mondtál: Azon fáradozzatok.aztán a világosság kapuit zörgetik majd. akinek van füle. Ezt Jézus felelete követte Mária dicséretével. újra Mária vetette magát eléje.Akkor kezdik mondani: a te rejtélyedből kaptunk és a te egész tanodat teljesítettük. nyisd meg nekünk! És én. Távozzatok tőlem a külső sötétségre. Ezért tehát hirdessétek az egész világnak. nehogy a fénykapu előtt hagy­ janak ácsorogni és a külső sötétségre vessenek titeket. és minden szót megértett. ti. felelvén. akik mostanig hamisságot cselekesztek. honnét valók vagytok ti.Uram. azt mondom nekik: nem tudom.. azt mondván: . És ettől kezdve a külső sötétségre mennek. amelyben Lukács 13.És én. honnét valók vagytok. ahol lesz sírás és fogcsikorgatás. Amikor a Megváltó ezt mondta.

És az archon. mint valami nagy sárkány. és körülveszi a vilá­ got. neve az ő helyén Achrochar. neve az ő helyén Laraoch. amelyik az ötödik kamrában van. amelyik a második kamrában van. vagyis hány büntetőhely van benne? És Jézus felelvén. amelyik a harmadik kamrában van. Ez az.A külső sötétség olyan. az kígyófejű. És az archon.126. farka a szájában van. és minden jég a sárkány torkából jön. És az archon. neve az ő helyén Lamchamor. FEJEZET És újra Mária folytatta. És az archon. az keselyűfejű. amelyiknek neve az ő helyén Enchthonin.Milyen a külső sötétség. az macskafejű. az krokodilfejű. aki az első kamrában van. És az archon. mint minden por és hideg és a különböző betegségek is. amelyik a hetedik kamrában van. amelyik a nyolcadik kamrában van. és minden kamrában egy archon. ezt mondván Jézusnak: . És az archon. és az archonok arca különböző. amelyik a negyedik kamrában van. Az első archon. az vadkanfejű. ez a sötétség az egész világon kívül van. az farkasfejű. azt mondta Máriának: . És ebben sok törvényszék van. neve az ő helyén Charachar. 254 . melynek farka a saját szájában van. neve az ő helyén Archaroch. az fekete bikafejű. neve az ő helyén Luchar. Tizenkét hatalmas kamra [büntetőtér] van. az medvefejű. amelyik a hatodik büntetőtanácsban [kamrában] van. neve az ő helyén Marchur. És az archon.

És az archon. a lelkeket tehát a tizenkét kapun át vezetik oda. macskaarcú feje van. Amelyik pedig mindegyik fölött áll. akit Jeu. úgy hogy a külső sötétség sárkányának tizenkét tere [kamrája] van. És minden térnek [büntetőtanácsnak] a kapuját egy angyal [hírnök] őrzi. és tereinek archonjai ne ellenkezzenek. és a nagyot. az sárkánykígyó[baziliszkusz-] fejű. hogy az. az ő helyén Chremaornak nevezik. Ezen kívül mind a tizenkét kamrának van egy felfelé nyitott kapuja.Uram. és mindegyiknek hét. És mindegyikőjüknek minden órában más a neve. és mindegyiknek hét sárkányfeje van. azt mond­ ván: . neve az ő helyén Archeoch. az ő helyén Rocharnak nevezik. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. és mindegyik óránként változtatja az arcát. mindegyiket az ítéletnek megfelelően. a világosság oltalmazója és az Első Rejtély követe küldött ki őrnek a sárkány fölé. amelyre rászolgált? 255 . aki fölöttük van. aki fölöttük van. és mindegyik­ nek hét farkasarcú feje van. És a tizenegyedik kamrában is sok archon van. A tizenkét kamrának [térnek] ezek az archonjai vannak tehát a külső sötétség sárkányában. 127. És a tizedik kamrában egy csomó archon van. A nagyot pedig. az Xarmaroch. És a tizenkettedik kamrában nagyon sok archon van. amelyik a kilencedik kamrában van. s mindegyiknek egy felfelé nyitott kapuja. Mária Magdaléna felelt.

hanem az erre a helyre vezetett lelkek tönkre is mennek a nagy hidegben és jégesőben. valamint minden lel­ ket. meg azokét. vagyis a világmindenség feltárna- 256 . az mindet mondja. mely kint visszamaradt. mely ezeken a helyeken van. így vezetik tehát azokat a lelkeket a külső sötétségbe. akik a hazug tanban vannak. Hanem azokat. azt mondván: .Ennek a sárkánynak a büntetései tehát minden más ítéletnél rette­ netesebbek? A Megváltó azt mondta Máriának: .Nemcsak kínosabbak minden más büntető törvényszék ítéleténél. az istentagadók lelkeit. akkor a sárkány a saját szájába teszi a farkát. és minden szégyenteljes és istentelen és istentagadó és gyilkos és házasságtörő és méregkeverő lelkét. Ezen kívül ezek a lelkek a világ feloszlatásánál. minden név az egyik tér kapujának felel meg. Mária felelt. úgy hogy aki az egyik nevet mondja. de egymásban vannak. hanem makacsul bűneikben maradtak.A Megváltó így válaszolt Máriának: . ha életük folyamán nem jöttek rá a bűnbánatra. És ez a tizenkét név külön­ böző.Ezeken a kapukon át egyetlen lelket sem vezetnek a sárkányba. vagyis a sárkány Amikor a Megváltó ezeket mondta. És a külső sötétség sárkányának tizenkét eredeti neve van a kapuin. Ilyen tehát a külső sötétség. Ezeket azonban a mindenség magyarázatánál mondom el nektek. akik férfiakkal közö­ sülnek. meg az óriási tűzben. meg a férfiak. a sárkány farkának torkába vezetik. akik a hazug tant tanítják. mindezeket a lelkeket tehát a sárkány farkából a sárkány torkába és a külső sötétség tereibe [büntetőhatározataiba] vezetik. Ha pedig ezeket a lelkeket a külső sötét­ ségbe. vagyis akik a mindenkori szférában a nekik rendelt körforgásokat befutották vezeklés nélkül. és bezárja őket.

128. És a külső sötétség sár­ kányában és minden büntetőtanács terében lévő tűz hetvenszer hatalma­ sabb a középső út minden archonjának büntető törvényszékénél. ő. FEJEZET Amikor a Megváltó ezt mondta. az emberiség területén.Uram. leborult Jézus lábaihoz.Bizonv mondom nektek: az alvilág tüze kilencszer égetőbb az emberiségénél. A Megváltó válaszolt Máriának: 257 . azt mondván: . vagy az alvilágban? A Megváltó felelt Máriának: . hol forróbb a tűz. És a középső úton lévő archonok ítélőszékeinek tüze kilencszer égetőbb a nagy káosz büntető tüzénél.Jaj a bűnösök lelkeinek! Nos. hogy gyak­ ran zaklatlak. tűrd. így szólt: . és minden tanítvány felkiáltott: . és megcsókolván azokat. és sírva kiál­ tott fel. mert ítéleteik rettenetesek! Mária lépett elő. És a nagy káosz büntetéseinek tüze kilencszer tüzesebb az alvilág tüzénél. Mostantól fogva határozottan megkérdezlek minden dolog felől. és ne haragudj rám.dásánál a nagy hidegben és a rendkívül hatalmas tűzben megsemmisülnek és örökre létezés nélkül lesznek.Jaj a bűnösöknek. Mária összecsapta a kezét. Uram. Mária felelt. hogy megint kérdezlek.

felszálljon és örökölje a fénybirodalmat? A Megváltó válaszolt és így szólt Máriához: . úgy hogy meg- 258 . aldre a szívemben gondolok. vezettessék ld mind­ egyikből! És ha alakváltozásai fordulatainak kiszabott számát teljesítette.Uram. amit akarsz. és tisztességes testbe akarjátok tétetni. és az ő havában [hónapban] taszítsa le egy tisztességes testbe. vagy a sárkány más büntetéseiben. mely megtalálja a fényrejtélyeket. aki istentagadó. hogy megtalálja a világosságbirodalom rejtélyeit. s ha elhagyja a testét és a külső sötétséghez vezetik. vagy a külső sötétség más büntető határo­ zatainak tereiben. Mária felelt. holott az ő teste változtatásainak körforgását befejezte.Kérdezz bármit. vezettessék a világosság Szüze elé! És a világosság Szüze pecsételje le őt a Kimondhatatlan pecsétjével. és semmi hasznosat sem tett. örökölje a fénybirodalmat. ti pedig kívánjátok őt kivétetni a külső sötétség büntető törvényszékeiből. akkor azt mondjátok: Ennek és ennek az embernek a lelke. hogy vétkezett és meg­ érdemelte a külső sötétséget. mit tegyünk érdekében. hogy megtalálja a fényrejtélyeket. s mi pontosan tudjuk róla. és van egy rokona. mely a bűnöket mindig megbocsátja. ha egy jó ember minden rejtélyt elvégzett. hogy megmentsük a külső sötétség sárkányának büntetéseitől és tisztességes testbe kerüljön. és én megnyilvánítom azt neked pél­ dázatok nélkül. és felemelkedvén. akkor végezzétek el rajta a Kimondhatatlan egyetlen rejtélyét.Ha egy bűnös megérdemli a külső sötétséget vagy más büntetést. ald minden bűnt elkövetett. És ha ezt a rejtélyt elvégeztétek. amiért is meg­ érdemelte a külső sötétséget. bárhol is legyen a külső sötétség büntetőhelyein. és azt mondta: .. megjavuljon. és nem jutott el a megbánáshoz. vagy egy bűnös ember befejezte az ő fordu­ latait a testek váltakozásában és nem bánta meg. vagy valakije. és nem volt képes a bűnbánatra. és elhagyta a testét.

és vezessék el őt a világosság rendjeihez. és a közép területéhez viszik a világosság Szüze elé. És akkor is. akiket a keresztségekhez rendeltek. és ezt a lelket elereszti. bárhol is legyen. akár az archon-ítéletekben van: szóval Melkhisédek szolgái minden területről elviszik. mely megtalálja majd a világosság rejtélyeit. 259 . és az ő havában gyorsan egy tisztességes testbe dobatja le. És ha készülnek a jobb oldaliak területének függönyeit elvonni. elvezetik a világosságkincshez. akkor a külső sötétség sárkánya őnála kihúzza a farkát a szájából. akkor a világosság Szüze lepecsételi őt egy kitűnő pecséttel. És a világosság Szüze megvizsgálja őt. És amikor befejezte a testek változtatásának fordulatait. Ezt kell mondanotok. és örökölje a fénybirodalmat. akkor vezettessék ez a lélek a világosság hét Szüze elé. bárhol is van.javulván felszálljon. és megkeresztelik a keresztelőikkel. akár a sárkány ereszti el. és elviszik az első Megváltó rendjeibe. mely a fénykincsben van. hanem átadja őt a világosság hét Szüzének. ha az archon-ítéletek valamelyikében lenne. és pecsételjék le a Kimondhatatlan jelével. akkor ezt a lelket újra megtisztítják. és a világosság utolsó rendjébe teszik minden tökéletes lélek feltámadásáig. megadják neld a szellemi kene­ tet. És adják meg ennek a léleknek a keresztségét. akkor a világosság Szüze nem hagyja őt megbüntetni. És a világosság Szüzei megpróbálják ezt a lelket. Bizony mondom nektek: Ha ezért a lélekért imádkoztok. mert befejezte a körforgásait. Ha ez a lélek a fordulatainak számát elérte. megjavul és felemelkedik a világosságbirodalomba. Ha pedig még nem végezte volna el a lélekváltozás vagy a testek cseréjének fordulatait. ha a rejtélyt elvégzitek. bizony mondom nektek: Melkhisédek kiküldöttei gyorsan elrabolják őt. és látja a Kimondhatatlan birodalmának jelét ezen a lelken.

míg a vilá­ gosság Szüze elé nem vezették őket. és áthatolnak minden területen. FEJEZET Az történt azután. azok fénysugarakká és világos­ ságáramlattá válnak. és tisztességes testbe taszíttassanak. hogy Mária felelt. és testüket elhagyják. mert a rejtélyt nem maguk végezték el. mielőtt megbánáshoz jutottak volna. vagy a világosság utolsó rend­ jébe vitetik. azt mondván Jézusnak: . mely megjavul és öröldi a fénybirodalmat. hogy az megváltsa őket minden büntetéstől. hogy akik a Kimondhatatlan rejtélyeiből vagy az Első Rejtély rejtélyeiből kapnak. akkor testük elhagyásánál fénysugarakká és világosságáramokká válnak. azt mondta Máriának: . És olykor az archonbírók szolgái sietnek fogadni és egymásnak átadni ezeket a lelkeket. míg el nem jutnak örökségük helyére. és áthatolnak minden terü­ leten.Ha a rejtélyt még életük folyamán kapják. míg el nem érik örökségük területét. akkor az ilyen lelkek nem képesek áthatolni a területeken. és elvégzitek értük a Kimondhatatlan rejtélyét. azt hallottam tőled. amikor a Megváltó ezeket mondta a tanítványainak. hanem Melkhisédek megbízottai követik és vezetik őket a világosság Szüze elé.129. A Megváltó. 260 .Uram. felelvén. Ha azonban bűnösök.

és ennek az embernek nincsen segítője a világon. és ezen kívül ez az ember hanyag volt és nem imádkozta az imát. mely megnyitja a mindenség 261 . akkor Uram. sem olyanja. mit lehet tenni őérte. mielőtt újra vezekelt volna. hogy egyik rokonunk se jusson ilyen helyzetbe. ameddig a rejtélyek érvényesek. mielőtt újra kapott volna rejtélyeket azokon a rejtélyeken belül.Uram. szánj meg minket. FEJEZET Mária folytatta. amelyek a bűnbánatot újra elfogadják és a bűnöket megbocsátják. Amikor a testét elhagyta. és ez az ember elhagyja a testét. ami által ezt a lel­ ket a külső sötétség sárkányának torkából elvinnék és a fénybirodalomhoz vezetnék. mi pontosan tudtuk. Mert te vagy a kulcs. ha egy ember megkapta a világosság rejtélyeit. ó. Uram. amelyek az első. amely ebben a helyzetben lesz. és eljött az idő. mivelhogy ő bántalmakat és üldöztetéseket szenvedett el az egész istenségben. és ez az ember folyamatosan kap a már megkapott rejtélyek keretén belüli rejtélyeket. Megváltó. hogy megmeneküljön a külső sötétség sárkánya büntetéseitől? Ne hagyd el őt semmi esetre sem. hogy elvégezze neki a Kimondhatatlan rejtélyét. és az elemek kényszere alatt újra vétkezik miután a rejtélyek hatása elmúlik. és így szólt a Megváltóhoz: . Mivel hanyag volt és nem imádkozta az imát. te. amely az általa felvett táplálékokból eltávolítja a negatívot. amelyben volt. hogy őt a külső sötétség sárkányának közepére vitték elkövetett bűnei miatt. A nega­ tív által az archonok sors-kerekéhez kötve marad. ald irgalmas lenne.130. Nos. mely elveszi a gonoszt a lelkekből és megtisztítja őket. azokból. külső térben vannak. És légy irgalmas minden lélekkel szemben. amelyeket már megkapott.

vagy még egyáltalán nem végeztek el valami rejtélyt. amikor a sárkány büntetőhelyeinek egyikében vannak. és ennek a térnek az archonja ezeknek az embereknek a lelkét kiveti a külső sötétség sárkányából. amit mondott. ezek tehát. míg még élnek és a földön vannak. amikor a nevet kimondják. és a te rejtélyed foglalja magában mindet. Tehát. azután pedig vétkeztek. És akik a külső sötétségsárkány tizenkét neve egyikének rejtélyét megtalálják. És amikor az archon a lelket kidobja. az ajtaja megnyílik felfelé. s ha egyikőjük nevét kimond­ ják. Uram. ha aztán alakváltoztatásuk fordulatait befejezték. Jeu. az egész sárkány felindul és nagyon megrendül. adakozz nekik kegyes adományt a te jósá­ godból és nyugtasd meg őket irgalmasságodban! Amikor Mária ezeket mondta. Uram. és a testet elhagyják újabb vezek­ lés nélkül. és bezárja a mindenség kapuját. és a térségnek. az Első Ember követei [angyalai]. az Első Ember elé. a Megváltó nagyon boldognak dicsérte őt amiatt. és nagyon gyengéden szólt hozzá: . mivel megtalálták a sárkány nevének rejtélyét. hogy Jeu elé. és a fordulatokban és a sárkány büntetéseiben maradnak. az első paran- 262 . és először megkapták a fényrejtélyeket. ha az angyalok [hírnökök] tizenkét neve rejtélyének egyikét ismerik.kapuját. azt.Az ilyen helyzetben lévő embereknek még életük folyamán adjátok meg a külső sötétségsárkány tizenkét büntetőkamrája egyik nevének a rejtélyét. amelyiket megadok nektek. Tehát. amelyben ezek az emberek vannak. odasietnek és megragadják azt a lelket. akik ennek a helynek a terét őrzik. és a külső sötétség sárkánya büntetéseinek kellős közepére vezetik őket. irgalmazz az olyan lelkeknek! Ha a te rejtélyeidet csak egy napon is felhívták és igazán hittek benne tettetés nélkül. akkor abban az órában. ha befejeztem a mindenség részletes magyarázatát minden irányban [befelé és kifelé]. még ha nagyon bűnösök is.

Ezek megkeresztelik a keresztségükkel. amikor a fénykincs függönyeit félrevonják. hogy mit beszélek? Mária felelt. és ezek a lelkek meg lesznek mentve minden ítélőtörvényszéktől. az Első Ember [a fő-manasz] megnézi és megvizsgálja a lelkeket. de nem adnak nekik szellemi kenetet. mert a Kimondhatatlan pecsétje nincsen rajtuk. és tilos újra a világba vinni őket. Amikor a Megváltó ezeket mondta. míg el nem végzik értük a Kimondhatatlan rejtélyét.csolat követe elé vigyék. ezek arra vonatkoznak. amit egyszer példázatban mondtál nekünk: Szerezzetek magatoknak barátokat még a hamis mammonból is. s nem szabad őket újra a világra vinni. és egy jó testbe nem helyezik majd. amely megtalálja a fényrejtélyeket és örökli a fény­ birodalmat. külön helyen a mindenség feltámadásának időpontjáig.Uram. és a fénykincs utolsó rendjébe viszik őket. És abban az időben. újra teljesen megtisztítják ezeket a lelkeket. Mert a külső sötétségbe dobott lelkeket tilos újra a világra hozni. megint rejtélyeket adnak nekik. És Jeu. Ha viszont Jeu úgy találja. De megmentik őket minden büntetéstől. akkor Jeu megszánja és a világosság hét Szüze elé viszi őket. És a fénykincshez vezetik ezeket a lelkeket. mint a külső sötétség sárkánya? A szavak azt jelentik: ald a külső sötétségsárkány egyik nevének rejtélyét 263 . Úgy találja.Megértettétek. Ha testváltozásai fordulatainak száma még nem teljes. A hamis mammon pedig ld lenne más. így szólt tanítványaihoz: . de nem viszik az örökség rendjeibe. hogy befejezték a fordulataikat. hogy amikor ez rátok ront. s hogy a Kimondhatatlannak jele nincsen rajtuk. befogadjanak titeket az örök hajlékokba. hogy fordulataikat befejezték. és így szólt: . és a kincs világosságába állítják őket. akkor Jeu kézbesítői [emlékeztetői] maguknál tartják őket.

akik az embert vétkezni kényszerítik. Amikor a Megváltó ezeket mondta. mint a füst. amennyiben visszamarad a külső sötétségben és testváltoztatá­ sainak fordulatait befejezte. Uram.Amikor a nap világossága a föld fölött van. és ne titkold el előlem. így szólt Máriához: . a sárkányt nevén nevezi.A sorserők archonjai azok.Uram.felismeri. eltakarja a sárkány sötét­ ségét. Mária. ki kényszeríti az embert vétkezni? A Megváltó felelt. tiszta! Ez az ige megoldása. te szellemmel telt. ha azonban a nap a föld alatt van. leszállnak-e az archonok a világba. vagy sem? A Megváltó. Uram. még egyszer megkérdezlek. hanem a föld feloszlana és tönkremenne. felelvén. a külső sötétség sárkánya eljön-e erre a világra. No. és így szólt Máriának: . a föld nem lenne képes elviselni a sárkányt az ő igazi formájában. 131. akkor megmenekül. és így szólt a Megváltóhoz: . így szólt a Megváltóhoz: . akkor a sötétség függönyként lóg a nap előtt. Ez a beszéd. újra folytatta Mária. A Megváltó újra válaszolt.Uram. FEJEZET Újra Mária beszélt.Kitűnő. felszáll a sötétségből és felvétetik a fénykincsbe. hogy az embert vétkezni kényszerítsék? 264 . így szólván: .Uram. így szólván Máriához: . felelvén. és a sötétség lehelete a világba jön éjszaka. Vagyis ha a nap az ő sugarait magához vonzaná.

És ez az erő minden tekintetben hozzáigazodik a lélek fajtájához és hasonlít rá. A lelken kívül nem létezhet. hanem benne marad.A Megváltó azt felelte Máriának: .Nem úgy van. akkor tehát ennek a főterületnek az archonjai a régi léleknek a feledés kelyhét adják a gonosz vetéséből. azon a területen. És megmagyarázom nektek. vagy melyik archon csinálja őket. ame­ lyek az erőre és a lélekre vonatkoznak. hogy leszállnak a világba. amely a világosság Szüzének területével átellen­ ben van. ahogyan kezdettől fogva parancsoltam neki. És erőmnek ez a része benne marad a lélekben. akik a lelket csinálják. hogy milyen a szerkezetük. És megmondom nektek mindazoknak a nevét. Hanem ha egy régi lélek őáltaluk újra készül a Földre lejönni. akkor a nagy sorshatalmak archonjai. ahogyan rendeltetett. hogy ki mindenki csinálja a lelket. megparancsoltam neki. hogy a léleknek tudatot adjon. Amikor még az első parancsolatba akartam dobni. hogy a lélek mindig kutasson a világosság művei után a magasságban. különválasztva és saját erejéből létezve. akik az eonok főterületein vannak. és belőlük az én erőmnek egy része jön ki. hogy a lelkeken kívül maradjon az Első Rejtélv határozata szerint. Azért tehát a mindenség megnyilvánításánál ezeket a szavakat. amelyet Ádámász birodalmának neveznek. Tehát a mindenség magyarázatánál megmondom nektek. hogyan készülnek. és a léleknek milyen különböző tulajdonságai vannak. És az eonok nagy sorshatal­ mának öt nagy archonja és a napkorong archonja meg a hold archonja belefúj ebbe a lélekbe. hogyan készült az ellenzékszellem és a sors. megmagyarázom nektek. 265 . amelyet az utolsó Segítő dobott a keverékbe.

miután megtisztult és tiszta lett. És ők az ellenzékszellemet a lélek köré terítik. ezen kívül pedig megmondom a nevét. És megmagyarázom nektek minden lélek típusát. s így a testek változtatásánál mindig az ő uralmuk alatt marad- 266 . És ennek az erőnek ez a része benne marad a lélekben. ahogyan mondtam: az eonok nagy sorshatalmának öt nagy archonja. hogy a lélekről beszéljek veletek. És mindez után megmagyarázom nektek. És megmagyarázom nektek minden lélek fajtáját. Ide hallgassatok tehát. hogy a lelket ellenőrizze. mely a világba jön. meg a napko­ rong archonjai és a hold archonjai belelehelnek ebbe a lélekbe. És megmondom nektek minden kötelék nevét. hogy a lélek magát állandóan szen­ vedélyekbe és helytelen tettekbe sodorja. és megmondom nektek a sors nevét. hogy ezek miért történtek. hogy a lelket mindig kényszerítse. És megmondom nektek az ellenzékszellem nevét. amellyel az archonok az ellenzékszellemet kötik a lélekhez. hogy ti min­ den ismeretben tökéletesek legyetek majd. amelyek a világba küldik őket. hogy a lélek megállja a helyét. mielőtt megtisztult volna. Mindezt megmondom nektek majd a mindenség megnyilvánításánál. hogy ez a lélek mindig őket szolgálja. és belőlük az én erőmnek egy része jön. és a lélekhez legyen kötve. mint valami köpenyt. És megmondom nektek minden dékán nevét. hogyan alkotnak lelkeket. És meg­ mondom nektek. amely a lelket a lélek testeiben a világon alkotja.És megmondom nektek a lélek nevét. És az archonok a lélekhez kötik azt az ő pecséteikkel és kötelékeikkel és hozzápecsételik. és az ő archonjaik fajtáját is. és megmagyarázom nektek az emberek és a madarak és az állatok és a hüllők lelkének fajtáját. ahogyan mondtam nektek.

Azokat a rejtélyeket. FEJEZET Amikor azonban a Megváltó ezeket mondta. hogy örökre az Első Rejtély gyermekeivé tegyelek titeket! 132. anyját. hogy a lélek minden bűnben és a világ minden vágyában maradjon. és Mária így szólt a Megváltóhoz: . Salomé sietett előre. miért van Mózes törvényében. nem jön és nem követ engem. hogy aki elhagyja apját és anyját. Ezért mondtam egyszer nektek. az eredethez [első kiindulóhoz]. az archonokat. Azt mondtam tehát akkor: hagyjátok el a szüleiteket. az Első Rejtély birodalmába örökre. felbuzdult a fényerő Mária Magda­ lénában. hogy aki nem hagyja el apját. Ezért hoztam tehát a rejtélyeket a világba olyan módon.Uram.jon. hogy fel­ oldozza az ellenzékszellem minden kötelékét és minden pecsétet. ha szüleink az archonok. Nem megmondta-e tehát a törvény? Amikor Salomé ezeket mondta. És ők [az archonok] a lelket hozzápecsételik [az ellenzékszellemhez. és így szólt: . 267 . hogy testvéremnek. szüleiktől. az archonoktól eloldozzák és tiszta világossággá teszik és felvezetik Atyjukhoz. amely a lélekhez van kötve. parancsold meg. utánzóhoz]. amiket mondott. az nem méltó énhozzám. amelyek a lelket megszaba­ dítják.Uram. bizony meghal. Saloménak megmagya­ rázzam a szavakat.

mert ezek az archonok fiai és azokból jönnek elő. ami szavaidat illeti: az áll Mózes törvényében. Mária Saloméhoz sietett. felelt Máriának. és azt mondta: .Testvérem.Megparancsolom. mint amilyen te vagy. és így szólt hozzá: . mely a Megváltóból jött. nehogy a lelket állandóan megingassa. ellenlábasát] a lélekkel. majd felelt. mivel hozzá tartozol. A törvény továbbá azt mondta: Ald a Megváltón és az ő rejtélyein [a szülein] kívül marad. hogy engem is olyan értel­ messé tegyen. amikor mindenféle bűnöket és helytelenségeket követtet el vele. hogy „aki atyját és anyját elhagyja. és minden törvény­ széken megvádolod a hely szerint. amelyen bűnöket követtettél el vele. 268 . hogy: Amikor a lélek a testet elhagyja.Halljad tehát. aki az embereket vétkezni kénysze­ ríti. az nemcsak meg­ hal. hogy amikor a Megváltó ezt hallotta Máriától. nos. sem az ellenzékszel­ lemmel kapcsolatban nem mondta. szintén üdvözölte. Ezen kívül megparancsolják az ellenfélszellemnek.Az történt. az bizony meghal". testvérem Salomé. hanem a pusztulásnál tönkre is megy Amikor Mária ezt mondta. és így szólt Máriához: . ne rázkódtasd meg. a törvény ezt nem a lélekkel. és így szólt a tanítványok körében: . Amikor a Megváltó Mária szavait hallotta. Salomé hozzá fordult. dicsérte őt és boldognak mondta. Az archonok tehát összepecsételik az ellenzékszellemet [ellenfelét. Hanem a törvény ezt az erőnek mondta. sem a testtel. Mária. üdvözölte. ki az. áldottnak nevezte őt. Mária. Amikor a Megváltó ezt mondta. add meg Saloménak e szavak magyará­ zatát.A Megváltónak megvan az ereje ahhoz. s ami ma a fényember bennünk. Salomé.

mely mindkettőt támogatja. amiket tétettél vele. ragadd meg őt és ne ereszd ki. és ismeri a hely apológiáját. nehogy kimondja a rejtélyeket. és tegyétek a lélek köré az ellenzékszellemet. mivel hogy a magasságban a világosságból valókhoz tarto­ zik. Ha viszont a rejtélyeket kimondja. és így lehetetlen legyen neki a magasságba a világossághoz menni. az erőkeverék pedig a belseje. Az eonok nagy sorshatalmának archonjai a lelket átadják az ellenzék­ szellemnek: és az archonok előhívják eonjaik szolgáit. Vezesd el a büntetésekhez. Az ellenzékszellem a lélek külseje. de az erő az. Ettől az órától kezdve nem fogod tudni megragadni. Szóval megparancsolják az ellenzékszellemnek: Egyetlen órára se rendítsd meg a lelket. És az archonok parancsot adnak a szolgáknak. amelyet a világi anyagtestbe kell helyeznetek. és feloldjon minden pecsétet és köteléket.hogy minden törvényszéken megbüntessék. és vádold meg minden törvényszéken a bűnök alapján. Azután pedig vidd a világosság Szüze elé. és minden pecsétet és köteléket felold. és átadják neldk az egymáshoz kötött lelket és ellenzékszellemet. míg a lélek maga mindkettőben van. Azt mondják nekik: Helyezzétek az erőkeveréket. akkor hagyd őt [a lel­ ket] kimenni. hanem vissza kelljen térnie a testek váltogatásához. amellyel téged hozzákötöttünk. és megérkezik. így parancsolják meg szolgáiknak. úgy hogy a lelket belefektetik az 269 . azt mondván: Ez az a típus. aki őt újra a körforgásba küldi. háromszázhatvan­ ötöt. számunkra és számodra idegen lett. Ha azonban a te kötelékeid és pecséteid rejtélyeit és a területek apológiáit nem mondja. a lélek esszenciáját mind­ egyiken belülre. hogy helytállhassanak. mert ez tartja egyenesen őket. hogy helytállhassanak.

mely a világ anyagtestére van bízva az ő testének anyagában. akiknek titokban jelt adtak. mely a romlás magjának van átengedve. aztán keresnek egy férfit és egy nőt a világon.ellentípus testébe. Nos. továbbá a szolgák visszatartják a vért az asszony minden táplálékából. És ebben az órában az archonok 365 szolgája bemegy a nő testébe. ha emberek vagy ha madarak vagy házi­ állatok vagy vadállatok vagy hüllők vagy valami más fajták ezen a világon. a lelket és az ellenzékszellemet le a világba és öntik ki a középső archonok világába. egy részt meg a nőnek a világi táplálékon keresztül vagy a lélegzeten keresztül vagy a vízen keresztül vagy egy ötleten keresztül. Mindezt meg fogom magyarázni nektek. úgy. ahogyan mondtam nektek. hogy egyezzenek egymással e világ módjára. viszi ezt. ha az archonok szolgái az egyik részt a férfiba nyomják. a végzettel. akkor a szolgák rejtet­ ten kényszerítik őket. hogy beléjük küldik ezt. amelyet aztán felvesznek. abba a részbe. Ezt megmondom nektek a mindenség megnyilvánításánál. A közép archonjai felülvizsgálják az ellenzékszellemet és a sorsot is. és belenyomja a nő méhébe. És egy részt a férfinek adnak. míg meg nem öleti a számára elrendelt halállal. És ezen minta szerint viszik az archonok szolgái az erőt. a másik részt meg a nőbe. és hogy hogyan mennek be az emberekbe. Ez az úgynevezett moira vezeti az embert. amit eszik meg iszik. Megmagyarázom majd nektek a jellegüket. És a férfiben lévő ellenzékszellem ahhoz a részhez megy. amelvet a nagy sorshatalom archonjai kötöttek a lélekhez És a szféra szolgái összekötik a lelket és az erőt és az ellenzékszellemet és a sorsot. és hogy hogyan mennek be a testbe. A szolgák a két részt egy­ máshoz vezetik. hogy ott lakozzék. akkor is ha nagyon távol vannak egymástól. megtartják az asszony testében negy- 270 . minden lélek fajtáját. Majd mindezt kétfelé osztják.

hogy felépítsék a tagokat az emberi test mintájára. És a sorsot mindezek köré terítik. a fej közepébe és a képződmény szívébe [legbelsejébe] pecsételik. a plazma agyába. képződmény] bal kezébe pecsételik. amelyen a lélek előjött az archonokból.ven napig is. Negyven nap után még harminc napot töltenek azzal. És a napot. amelyen az archonok ezt átadták nekik. amelyen beköltöztek az asszony testébe . lepecsételik a plazma [képződmény] koponyájának bal felében. és jól összegyúrják az asszony méhében. És a napot. És a napot. És a napot. És azt a napot. mindegyik épít egy tagot [részt]. És ezután behívják az erőkeveréket a lélekbe. akkor az így megépült testbe a szolgák először az ellenzékszel­ lemet hívják be. a plaz­ ma tarkójába pecsételik. hanem kíséri és követi őket. amelyen az archonok az erőt fújták bele a testbe. Ha aztán a szolgák a testet a tagjaival [részeivel] hetven nap alatt elkészítették. mert a sors ezekkel nem lesz összekeverve. a plazma koponyájának jobb felébe pecsételik. Meg fogom nevezni nektek a dékánokat. amelyen a tagjait [részeit] képezték ki és a lélek számára beosztották. Megmondom majd nektek a mindenség feltárásánál. a plazma [alko­ tás] teste koponyájának közepén pecsételik le. amelyen az ellenzékszellemet a lélekhez kötötték. a jobb kézbe pecsételik. Ezután pedig a szolgák az archonoktól kapott minden pecséttel egy­ máshoz pecsételik őket. És negyven nap után összekeverik a vért a táplálék erejével. És a napot. És lepecsételik azt a napot. Ezután a lelket hívják be. amelyek a testet építik.ezt a plazma [alkotás. 271 . amikor a testet befejezték. mely aztán belül van.

és kicsiny benne az ellenzékszel­ lem. hogy mindez miért történt. És amivé a testet lepecsé­ telték. amit el fog követni. Ezek pedig ezt átadják az ő emlékeztetőiknek [átvevőiknek. amivel azt meg fogja ölni. amikor a lélek majd elhagyja a testet. hogy a lelket vezessék ki a testből. Ezzel elküldik a szol­ gáikat. Ha pedig a szolgák a pecsétek tulajdonságait átadták az emlékeztetők (kiegyenlítő igazságosság) archonjainak. a halál módja miatt. akik minden büntető törvényszék fölött állnak. Amikor a hónapok száma betelt. Ha egy állatnak kell megölnie őt. a teremt­ mény homlokára pecsételik.a szolgák és az ellenzékszellem -. hogy tudják az időt. és a mindenség megmagyarázása után megmondom. hogy uralkodjon rajta. kül­ dötteknek]. És ha meg tudjátok érteni: Én vagyok a rejtély így készítik el tehát a szolgák az egész embert. mindazoknak a pecséteknek a tulajdonságait magukkal viszik az emlékeztetők archonjaihoz. de nagy a sors. amikor a lelket ki kell vezetniük a testből. Átadják nekik a pecsétek jellemzőit. és a lelket elkísérjék és minden bűnének tanúi legyenek. amikor a testet meg kell születtetniük. a gyermek megszületik. mivel ez nincsen a testtel elkeverve. s azt az időt. hogy hogyan kelljen majd a lelket megbüntetni a büntetőítéletekben. Kicsiny őbenne az erőkeverék.És az évek számát. aszerint. visszavonulnak a hivatalukhoz és feladatukhoz. Mindezeknek a pecséteknek a nevét a mindenség megnyilvánításakor megmondom nektek. hogy odalépjenek . így pecsételnek minden pecsétet a teremt­ ményre [plazmára]. amit a nagy sorshatalom archonjai rendeltek el számukra. Vagy ha kígyó által kell 272 . hanem ldséri a lelket és a testet és az ellenzékszellemet addig az időpontig. akkor a sors oda vezeti hozzá ezt az állatot. melyet a lélek a testben fog eltölteni. és kicsiny a lélek. hogy az megölje. hogy milyen halált rendeltek el neki a nagy sorshatalom archonjai.

szóval minden. megvált­ sam. És a sors elkíséri az embert a halála napjáig. meg­ történik vele. szóval a sors az. és a világosság rendjében lévő pecsétekhez és ruhákhoz kössem őket. FEJEZET Mária felelt. hogy a bűnösöket. Mert máskülönben a világon egyetlen élőlényt sem lehetne megmenteni. vagy más halálnemmel kell meghalnia. bűn vagy halál vagy élet. akik énbennem hisznek és rám hallgatnak. és azt mondta: . akik a világon vannak. hogy megszabadítsam őket a kötelékektől és pecsétektől. amelyek az eonok archonjaitól vannak. Ezért hoztam tehát a rejtélyek kulcsait a világba. a fentieknél még rosszabbal. Ez a sors feladata. mindennek meg kell-e történnie.Az emberekkel. vagy könnyebbel. Mert rejtélyek nélkül senki se megy be a világosságbirodalomba. vagy balesetnél valami gödörbe esik. más feladata nincsen. sem igaz ember. vagy fel kell akasztania magát. Ezért hoztam el tehát a rejtélyek kulcsait a mennyek birodalmából. mely őhozzá kényszeríti az ő halálát. akár jó az. 273 . 133.meghalnia. szóval minden. sem bűnös. vagy vízbe kell fulladnia. amit az őneki szánt. akár rossz. amit a sorshatalom archonjai elhatároztak nekik? A Megváltó azt felelte Máriának: .Bizony mondom neked: Amit a sorshatalom bárkinek elrendelt. minden jó. vagy minden bűn. amit a sorshatalom rendelt el számukra.

274 . Mert rejtélyek nélkül senkit sem lehet felvenni a világosságba. hanem nyíltan ldhirdettem. és megnyittatik néktek! Mert aki igazán keres." A Jánosban lévő erő prófétált énrólam. az mind talál.Hogy akit én a földön megváltok az archonok és eonok pecsétjei­ től és kötelékeitől. ha bennem hisznek és rám hallgatnak. a bűnösöknek és a tisztességeseknek is. Akinek szórólapát van az ő kezében. De aki utánam jő. azt mondván: „Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre és a bűnöknek bocsánatjára. tudván. hogy megváltsam őket az archonok eonjaitól. mert azt mondtam: Keressetek. lemosom. És hogy aldt a földön összekötök a világosság rendjeinek pecsétjeivel és ruháival. melyek megtisztítnak és ragyogóvá tesznek benneteket és a világosságba vezetnek titeket! Ezért prófétált János énfelőlem. az a világosságban is a világosságörökség rendjeihez legyen kötve. erősebb nálamnál. Most tehát: a bűnösök miatt törtem magamat. nemcsak a bűnösöket. Zörgessetek. hanem az igazakat is. Mert minden embernek mondtam: Keressétek a világosságbirodalom rejtélyeit. hogy a világba elhozom a rejtélyeket. És a bűnösöket nem különítettem el. a bűnösök bűnét pedig. az a magasságban is meg legyen váltva az eonok és archonok pecsétjeitől és kötelékeitől. és megtisztítja az ő szérűjét. az ő gabonáját azonban az ő csűrébe takarítja. őket ragyogó világossággá teszem és a világosságba vezetem. mert odaadom neldk a rejtélyeket és ők felvétetnek a világosságba. és a zörgetőnek megnyittatik. és a világosságörökséghez kössem őket. Ezért nem titkoltam el tehát. és őértük hoztam a rejtélyeket. és találtok. hanem ldhirdettem és minden embernek megmondtam. A polyvát megégeti olthatatlan tűzzel.

ha szavaik egyeznek és jól viszonyulnak mindannak tudományához. mint az értelmes pénzváltók. hogy az ő szavuk egyezik-e vagy megfelel-e az enyémnek. Nos. azt mondjátok: hőség lesz. vagy sem? A Megváltó válaszolt Máriának: . ezt mondván: . és úgy lesz. a jót vegyétek. hogy őrizkedjenek a tévtanoktól. Mondjátok meg nekik: Akik hozzátok jön­ nek. azonnal azt mondjátok. Nos. záporeső jön. melyek Jeu könyvében találhatók. a bűnösök miatt törtem magamat és jöttem a világba. akik soha sem vét­ keztek. És azt letétettem vele Ararát sziklájára. vegyétek fel azokat. ha azok jönnek hozzátok és Istent hirdetnek nektek. és hazug tanokra találnak.Uram. ha kihirdetitek nekik. aki az Istenséget akarja keresni: Amikor napnyugatról felhő támad. mondjátok meg nekik: Ahogyan az égnek és a földnek ábrázatját megítéli­ tek a szelekből. ha az emberek elkezdenek keresni. ami azon van. és úgy lesz.134. amelyet két vagy három tanúskodással mondtam. amit Én mondtam nektek. hogy a tanok tőled vannak-e. És amikor halljátok fújni a déli szelet. hogy meg­ mentsem őket. hogy megtalálják a rejtélyeket. FEJEZET Amikor pedig Jézus ezt mondta. hogy azoké egyezik-e a levegő és a menny és a fordulatok és a csillagok és a fények és az egész föld viszonyaival.Egyszer azt mondtam nektek: Olyanok legyetek. De szükséges ez még az igazaknak is. mint hozzátartozókat. 275 . a rosszat dobjátok el! Mondjátok tehát min­ denkinek. mialatt beszéltem vele az ismeret fájából és az élet fájából. úgy fogjátok pontosan tudni. mindennel. amelyeket Hénokhal írattam a paradicsomban. Mária felelt. Ezt kell megmondanotok az embereknek. honnan tudhatják meg. minden vizekkel is és amik azokban vannak.

akkor valami másiknak a rabja. Mert én mondom: egyetlen ember se lehet teljesen bűnmentes a világon. Mária felelt. Ezért törtem magamat tehát. FEJEZET Mária felelt. Amikor a Megváltó ezeket mondta. ha megnyilvánítottam nektek világmindenséget. egyetlen lélek se ment be a világosságba? 276 . Ezt megmagyarázom majd nektek. akkor egy másiktól bizonyára nem eléggé mentes ahhoz. 135. ezt az archont Jeu könyvei őrizőjének rendeltem az özönvíz [bűnáradat] miatt. azt mondván: . aki véghezviszi az Első Rejtély rejtélyét. aki igaz­ ságtalanságoktól mentes? Mert ha egyik helytelen cselekedettől mentes. és kettőt tíz­ ezer között. ha megnyilvánítottam nektek a mindenséget. felelvén. s ald körülvesz minden eont és minden sors­ hatalmat. azt mondta Máriának: .Uram. mivel ha az egyiktől mentes.És felállítottam Kálápatauróth archont. és hoztam a rejtélyeket a világba: mert mind a bűnöknek vannak alávetve. mielőtt az archonok területére jöttél. és hogy egyetlen archon se semmisíthesse meg azokat irigységből. azt mondván a Megváltónak: . akinek a fején Jeu lába nyugszik.Uram. ald egyáltalán nem vétkezett.Én mondom nektek: találni fognak egyet ezer között. hogy megtalálja a rejtélyeket Jeu könyveiben. Ezeket odaadom majd nektek. A Megváltó. és mielőtt leszálltai a világ­ ba. és mindenkinek szüksége van a rejtélyek ajándékára. kicsoda az a világon. ald a Hétcsillag fölött van.

amelyek oda vezetnek. És ha felmegyek a magasságba. így szólt Máriához: . és az utakat. megnyitottam a kapukat a világossághoz. amelyek megtalálják a világosságrejtélyeket. A többieket szintén tisztességes testekbe vittem vissza. 277 . azt hallottam ugyanis. A többi pátriárkát és igazat Ádám idejétől mostanig. hogy a próféták bementek a világos­ ságba. amikor az eonok területére jöttem. Aid a rejtélyekhez méltóan cselekszik. az eonokban adtam oda nekik a világosság rejtélyeit. melyek mind megtalálják majd a fényrejtélyeket. Mária folytatta.A Megváltó felelt.Uram. és Jabraóth és minden megtért archon terü­ letére helyeztem őket. felmennek a magasba és öröklik a világosságbirodalmat. az megkapja ezeket és bemegy a világosságba. azt mondván Máriának: . folytatván. tisztességesekbe. És amikor Én az eonok területéhez jöttem. akik az eonokban és az archonok minden rendjében vannak. bizony mondom nektek: mielőtt a világba jöttem. a világosság Szüze által visszavitettem testekbe. Most pedig. azt mondván: . És a Megváltó.Bizony. bizony mondom neked: Egyetlen próféta sem ment be a világosságba. feltártam. Ábrahámnak és Izsáknak és Jakabnak ellenben meg­ bocsátottam minden bűnüket és rossz tettüket. hogy eljöttem. bemennek a világosságba. hanem az eonok archonjai beszéltek velük az eonokból és az eonok rejtélyét közölték velük. akkor az ő leikeiket felviszem magammal a világossághoz.Bizony. mielőtt el nem vittem a világossághoz a te lelkedet és a te testvéreidét. De bizony mondom neked Mária: nem fognak ők a világossághoz menni. egyetlen lélek se ment be a világosságba. és öröklik a világosságbirodalmat. és a világossághoz akarok menni. visszafordítottam Éliást [Illést] és keresztelő János testébe küld­ tem.

és így szólt a Megváltóhoz: . mely a lelkeknek megbocsátja a bűnöket.Mária. megtisztítja. amelye­ ket te megnyilvánítottál nekünk. hogy tökéletesek legyetek minden ismeret­ ben és minden bőségben és a legmagasabbakban és a legmélyebbekben. felelvén. azt mondta: . A Megváltó így szólt Máriához és minden tanítványához: . 278 .Áldottak vagyunk mi az emberek között e dicsőségek miatt. Mária folytatta.Meg fogok nektek nyilvánítani minden dicsőséget a magasságról. ragyogó világossággá teszi és a vilá­ gosságba vezeti őket.Uram. a legbelsőbbtől a lekülsőbbekig. hogy Te hoztad el a világosságbirodalom rejtélyeinek kulcsait. pontosan és világosan felismertük. íme nyíltan. A Megváltó könyveinek egy része.

félig sötétség a kis jó a világosság felügyelője a világosság nagy átvevője.Szómagyarázat Adám-ász Archonok Autádész Bárbelo Dekán Eon a nagy kényúr az eonok urai oroszlánfejű erőnek is nevezik. a tized behajtója a nagy jó az igazságosság területe. amelyek a bukott emberiség Istentől elrugaszkodott élete miatt jöttek létre. egyetemes erőtér 279 . Jaldabaot Jao Jeu Melkésedek Szabaot 13. az anyagszülte ember istentelen akarata a fénytest erő szolgalény a szentségtelen természeterők képződményei. eon félig oroszlánfejű erő.

.

A Kiadó . A könyv abban az időszakban jelenik meg. amikor sokakban élnek a Gnózis lényegének." E kér­ dések ma is érvényesek.„A Pistis Sophia első könyvének német fordításához (Carl Smith) Jan van Rijckenborgh fűzött részletes magyarázatokat az 1960-as évek­ ben. eredetének és céljának a kérdései.

FEJEZET / 17 [Kezdettől fogva megmondtam nektek. Keresztelő Jánosba kötötték Éliás próféta lelkét] 283 . FEJEZET / 13 [Hatalmas világosságerő jött le Jézusra] 3. FEJEZET / 16 [Örvendjetek.PISTIS SOPHIA EVANGÉLIUMA / 5 ELŐSZÓ/7 ELSŐ KÖNYV: A LÉLEK REJTÉLYE / 9 1. Én sem ebből vagyok. FEJEZET /11 [Amire lézus nem oktatta tanítványait. FEJEZET / 14 [A tanítványok megijednek a kozmikus megrázkódtatástól] 4. hogy nem ebből a világból valók vagytok. Hatalmamban áll mindenről nyíltan beszélni veletek] 7. hogy ez minden teljesülés teljesülése] 2. FEJEZET / 15 [Jézus azt mondja nekik: Ne féljetek! Én vagyok!] 6. A tanítványok azt gondolták erről a rejtélyről. FEJEZET / 14 [A csodás sugarak] 5.

FEJEZET / 24 [Hogyan ment át a mindenség ura mirajtunk a tudtunk nélkül?] 13. hat hónapig meg jobbra vigyék véghez a befolyásaikat] 16. FEJEZET / 28 [És ők harcoltak a világosság ellen. hogy hat hónapig balra. FEJEZET / 27 [Szférájukat megfordítottam.8. negyvenkilencszer fényesebben] 14. FEJEZET / 29 284 . FEJEZET / 24 [Ezt a ruhát küldtük neked. Ti fogjátok a világot megmenteni] 9. Oltsd magadra a ruhát és jer hozzánk] 11. FEfEZET / 19 [A fénykincs tizenkét Megváltójának tizenkét erejét az archonok szférájába nyomtam. amelyet az Első Parancsolattól lefelé senki sem ismer. FEJEZET / 28 [Akinek van füle. hanem azonnal megsemmisült volna] 15. Én pedig elvettem erejüknek egyharmadát] 17. FEJEZET / 26 [És szétszakadoztak minden területük. FEJEZET / 21 [íme. mondja Jézus] 10. FEJEZET / 21 [Felöltöttem a ruhámat. mert a világosság pompája rejlik benne] 12. FEJEZET / 25 [Felmentem az első szférába. az idő eljött. Mert a világ nem bírta volna ki az erős világosságot. rendjük és házuk kötelékei. az hallja] 18.

FEJEZET / 37 [Idejüket lerövidítettem. FEJEZET / 33 [Fülöp kérdezi: Melyik rejtély fordíttatott meg veled minden rendet?] 23. mert ők mulandó anyagból vannak] 21. FEJEZET / 34 [Ha pályájukat nem fordítottam volna meg. FEJEZET / 39 [Ruhámon mindegyik megpillantotta az ő nevének rejtélyét] 29. az semmi igazat sem talál] 22. hogy a rejtélyekben tökéletes lelkek száma teljessé váljon] 28. minden archon és eon és sorserő úgy volt megkötve. FEJEZET / 34 [Mária kérdezi: Hogyan tartják fel a lelkeket ezen a világon kívül?] 25. egyedül] 285 . FEJEZET / 31 [Egyik archon sem fogja tudni mostantól fogva. FEJEZET / 40 [Pistis Sophiát a tizenharmadik eon alatt találtam. FEJEZET / 36 [Az archonok célja uralkodásuk idejének meghosszabbítása] 27. sok lélek elpusztulna] 24.[Mária párhuzamot von a példa és Ésaiás próféta között] 19. hogy mit teszel. Hogyan csinálnak az archonok lelkeket?] 26. FEJEZET / 30 [A Megváltó Máriát biztatja] 20. FEJEZET / 35 [Mielőtt jöttem. ahogyan Jeu kezdetben megkötötte. FEJEZET / 3 1 [Aki nem ismeri fel jobbra fordult pályájukat.

De nem tudott oda menni. mert el akarta hagyni az ő rejtélyeit és magasabbra akart menni] 31. FEJEZET / 51 [Elsüllyedtem és elmerültem a feneketlen iszapban. zsoltár] 37. ó. Erre körülzárták őt Authádész erői] 32. Ne hagyd. A huszonnégy kisugárzás. FEJEZET / 56 [Gondolkodásom mindig reád irányul. amikor erőmet kerestem. Mérgesek voltak rá. Mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. 70. Pistis Sophia meglátta a fénykincs függönyében a világosságot. hogy a káosz betemesse az erőimet.MÁSODIK KÖNYV: PISTIS SOPHIA TÖRTÉNETE ÉS BŰNBÁNÓ ÉNEKEI / 43 30. FEJEZET / 57 [Teljessé teszlek titeket a rejtélyek bőségében a legbelsőbbtől a legkülsőbbig. Harmadik vezeklés] 286 . anyagot adtak nekem] 33. sötétséget adtak. és lement. Második vezeklés] 36. Epével etettek és ecettel itattak] 34. te vagy a rejtélyem. 69. FEJEZET / 47 [Első vezeklés: A te világosságod miatt idegenedtem el testvéreimtől. Világosság. zsoltár. FEJEZET / 44 [Pistis Sophia története. FEJEZET / 54 [Jézus Máriát dicséri] 35. és ahhoz kívánkozott. FEJEZET / 46 [Lent megpillantotta az oroszlánfejű fényerőt. FEJEZET / 54 [Te vagy a megmentőm és megváltóm. Amikor a fényt kerestem.

Eljött az időm. FEJEZET / 72 [Mert aki benned bízik. végre befejezed-e a te törvényedet a káoszban? És nem hagytad. FEJEZET / 70 [Mert a te neved miatt bíztam benned. Feltárja a nevét az Úr az őt tisztelőknek] 287 . FEJEZET / 62 [János párhuzamot von a 102-es zsoltárhoz. Vezess engem a te igazságodban és taníts engem. az én szívem. András] 46. Mert a világosság minden ismerete (minden Gnózis) megmenekülés és rejtély mindazoknak. 0.38. s mulandó anyag lettem. zsoltár. A 87. FEJEZET / 67 [A három tanú Fülöp. Világosság. FEJEZET / 69 [Hatodik vezeklés. Tamás és Máté. FEJEZET / 64 [Ötödik bűnbánat. Ez megírattatik a következő nemzedéknek. A világosságban van egy nagy. akik az ő örökségének és rejtélyeinek területeire törekszenek. mint a fű. Hetedik esdeklés. Hirdetik-e a koporsókban a te nevedet? Vagy megtudhatják-e igazságodat olyan földön. amikor erőmet és lelkemet újra keresed] 40. 25. zsoltárhoz] 39. Mert az én időm szellőként illant el. FEJEZET / 66 [Fülöp panaszkodik. zsoltár. hogy tanúskodjatok a mennyek dolgairól ] 43. Mostantól kezdve mindhárman írjátok a beszédeimet. FEJEZET / 59 [Márta hasonlatot von a 70. mentő rejtély] 45. Uram. hogy társpárom kiszabadítson szükségemből] 42. Tamás. 130. amelyről megfeledkeztél?] 44. Letaroltatott és megszáradt. zsoltár. az nem semmisül meg. FEJEZET / 60 [Negyedik bűnbánat. és a teremtendő nép dicsérni fogja az Urat] 41.

35. Rajtad kívül nincsen mentő. FEJEZET / 80 [Máté a 31. hogy továbbra is rabolják az én világosságomat!] 51. Világosságok Világossága. sőt tágas térre állítod lábaimat] 50. zsoltár. FEJEZET / 77 [De irgalomból. zsoltárt idézi: És nem rekesztesz be engem ellenség kezébe. Miért gyarapodott ez a hatalmas erő még egyszer haragban? 52. te magabíró?] 288 .47. hanem védettebb helvre vittél] 48. FEJEZET / 88 [Bizony ti elsőkként mentek be a mennyek országába minden Láthatatlan előtt és minden Isten és minden archon előtt. ne hagyd. Mit dicsekedel gonoszságban. Nem hagytál ott engem az oroszlánfejű hatalomnak. És ebben az órában elfogadtatott a bűnbánata] 53. Nyolcadik esdeklés. Szabadítsd meg lelkemet tombolásaiktól. FEJEZET / 90 [Péter. De nemcsak ti. mentsd meg az én egyetlenemet oroszlánok hatalmából] 52. akkor én a fénykincsben trónolok. FEIEZET / 78 [És az eonok minden lakója azt mondta: káosszá lett] 49. FEJEZET / 91 [Tizenegyedik vezeklés. FEJEZET / 85 [Jakab. és a mindenség mennyekké emeltetett. 0. FEJEZET / 82 [Ha a tökéletes szám betöltetett. ó. zsoltár] 54. ítélj meg engem a te kegyelmed mértéke szerint. aki véghezviszi majd az én rejtélyemet. magamtól. Kilencedik bűnbánat. parancs nélkül a káosznak valamivel nyíltabb helyére vezettem őt. zsoltár. 120. hanem mind. Mondd lelkemnek: Én vagyok segítséged.

Dicsérő himnuszát így énekelte: A világosság korona lett a fejemen. Salomé Salamon szavait idézi] 59. Tehát vegyék magukra mindenkor a káoszt.55. FEJEZET / 96 [András. beszél a szellemalak és a fézusalak találkozásáról. Az Úr az én fejemen. mint valami köpenyt] 56. zsoltár] HARMADIK KÖNYV: PISTIS SOPHIA MAGASZTALÓ ÉNEKEI / 101 58. mert én téged szeretlek. 85. és gyűlölséggel a szeretetemért. FEJEZET / 107 [(ézus anyja. 109 zsoltár. 51. 0. És gyűlölnek engem. FEJEZET / 98 [Tizenharmadik ének. FEJEZET / 93 [Tizenkettedik ének. Mária. melyek egyesültek] 62. Mária. Rosszal fizetnek nékem a jóért. FEJEZET / 110 [Mária Magdaléna is magyarázza ezt a találkozást] 289 . mint a koszorú. FEJEZET / 104 [A Pistis Sophiában lévő ragyogó fényerő ujjongni kezdett. Világosságok Világossága. amikor a tizenharmadik eonban dicsérlek. FEJEZET / 106 [Jézus a két világosságáramról beszél. Nem tágítom tőle] 60. zsoltár. mint a ruháját] 57. hallgass meg engem. FEJEZET / 102 [A Pistis Sophia ideje beteljesedett. Úgy öltözte fel az átkot. ahonnan kimentem. hogy kivezettessen a káoszból. Kegyelem és igazság összetalálkoznak] 61.

amit egykor elvettek tőle] 65. széles folyammá lett. Általad jött hozzám a megszabadító erő. Péter pneumatikus (szellemi) magyarázatot ad Pistis Sophia dicsérő énekéről Salamon fényhimnusza alapján] 66. és látni kezdtem] 290 . FEJEZET / 132 [Az én világosságerőmet elválasztottad az anyagtól.63. hogy Pistis Sophiát a kezeiken hordozzák. hogy az ő lába ne érintse a sötétséget] 67. Pistis Sophia himnusza az Authádészerők utolsó nagy támadása idején. FEJEZET / 112 [János is magyarázza a két fényáramlat találkozását] 64. FEJEZET /127 [Te pedig betakartál engem áramlatod világosságával. hogy meg ne üssed lábadat a kőbe] 68. FEJEZET / 113 [Gábriel és Michael a fényáramot a l<. Kézen hordoznak téged. Mert te szövétneket állítottál a jobb kezem felől és a bal kezem felől. zsoltárt idézi. És a világosságáramot Pistis Sophia teste fölé vezették és a testébe taszították mindazt a fényerőt. Tamás a két fényhimnuszt magyarázza] 70.áoszba viszi. és nagy. és megtisztítottál minden szentségtelen anyagomtól] 69. hogy az Első Rejtély parancsára segítsen Pistis Sophiának. FEJEZET / 128 [Tamás Salamon fényhimnuszát idézi. FEJEZET / 119 [És Authádész egy másik nagy fényerőt küldött le a tizenharmadik eon magasságából a káoszhoz. FEJEZET / 115 [Egy fényfolyó jött elő. FEJEZET / 122 [Jakab a 91. Megparancsoltam Gábrielnek és Michaelnek.

Jakab. amikor a három idő beteljesedett] 76. Világosság. és Adámász látta. énekelj himnuszt a világosságnak] 77. zsoltárhoz hasonlítja] 73. Uram. sötét alak miatt Pistis Sophia újra a Világossághoz kiált] 80. az vezetett fel engem a mélységből] 72. zsoltár. FEJEZET / 143 [Ha látod. FEJEZET / 147 [7. FEJEZET / 142 [Jézus az archonok végéről beszél. fenyegető. Pistis Sophia tehát újra énekelte fényhimnuszát: 0. Mindezek megtörténnek. hogy erejében a káoszban semmi világosság sincsen már. FEJEZET / 148 [A két. Mária.. FEJEZET / 138 [Bennem minden erő dicsérje az ő szent rejtélyének nevét] 74. FEJEZET / 149 [A 7. Ha akkor szorongatnak. ellenségeim végezetére] 79. zsoltár. És a világosságnak egy új rejtélyét adtam Pistis Sophiának és egy új fényhimnuszt] 75. benned hittem. FEJEZET / 139 [ 103. Kelj fel.. És megtüzesíti a nyilait] 291 . FEJEZET / 137 [Pistis Sophia fényhimnuszát Mária a 30. hogy a nagy világosságkincs kapuja nyitva van a tizenharmadik eon felé. FEJEZET / 144 [Amikor ez idő eljött. nagyon elkeseredett és megharagudott. Márta. Aki levezetett engem a magasból. Két sötét teremtményt alkotott.. ments meg] 78. FEJEZET / 133 [Máté Salamon fényhimnuszát magyarázza.71.. zsoltár.

FEJEZET / 162 [Mária: Uram. Ezt mondta Pistis Sophia Fülöp szerint a 24 Láthatatlannak] [IV KÖNYV: A MEGVÁLTÓ MÁRIA ÉS A TANÍTVÁNYOK KÖRÉBEN A LÉLEKKEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKRE VÁLASZOL] / 157 83. Kozmikus távlatok mérhetetlen nagysága] 85. Mindenki addig a területig jut el. FEJEZET / 158 [Mária kérdez: Ki. mi a 24 Láthatatlan?] 84. és meghallgatta őket nyomorúságukban. a megmentésért és az emberi nemmel cselekedett csodatetteidért] 82. Hálát adok neked.81.. A tizenkét Megváltóról és az ő területeikről. FEJEZET / 153 [Fülöp. zsoltár. FEJEZET / 159 [Jézus a mennyei dolgok és a földi dolgok összehasonlíthatatlanságáról beszél. FEJEZET / 150 [Mindezek után magammal vittem a Pistis Sophiát és bevezettem a 13. De az Úrhoz kiáltottak és 0 megmentette. ó. akik megkapják a fényrejtélyeket.. FEJEZET / 163 [Jézus az eon végéről és a mindenség felszállásáról beszél. FEJEZET / 168 [Mária emlékeztet Jézus szavaira: Az elsők lesznek az utolsók] 88. FEJEZET / 169 [Jézus a magasságban lévők páratlan fényességéről beszél] 292 . Mert összetörte az érckapukat és a vaszárakat letördelte. ameddig a rejtélyeket kapta] 87. Világosság. eonba. 107. kitűnőbbek lesznek-e birodalmad fénykincsének teremtményeinél?] 86. A világosságbirodalom hierarchiájáról.

ott lesz a ti kincsetek is. Ezek az emberek Én vagyok és Én vagyok ezek az emberek. FEJEZET / 170 [Az öt Segítő és mérhetetlen távolságuk] 90. mint a fény birodalom minden más rejtélye. Mária Magdaléna: Uram. FEJEZET / 182 [Jézus: Ez a ti rejtélyetek. ameddig a rejtélyeket kapta] 91. Ezek tudni fogják hogyan keletkezett a világ] 293 . További magyarázat ennek a rejtélynek a Gnózisáról] 96. A Kimondhatatlan ősrejtélvének Gnózisáról] 92. Ez azt jelenti: mindenki odáig jut el. hol van az az ember a földön. Aki ezt a rejtélyt kapja. Ti fogjátok ennek a rejtélynek a művét befejezni.89. FEJEZET / 172 [A képesség: a lejjebb lévő rendekhez bemenni. FEJEZET / 181 [A tanítványok visszahúzódnak. az egy ember a világban. FEJEZET / 178 [A Kimondhatatlan ősrejtélyének Gnózisa] 94. és Istennek rendeli alá magát. de a magasabbakhoz nem. FEJEZET / 171 [Ahol van a ti szívetek. FEJEZET / 176 [A Kimondhatatlan ősrejtélyének Gnózisa] 93. A Kimondhatatlan rejtélyét megkapó lélek nagy fényáradat alakjába száll fel. aki képes mindezeket megérteni?] 95. és átmegy az archonok minden területén. annak egyszerűbb ez. mert minden rejtély rátok van bízva. FEJEZET /187 [Jézus: ezekről a mindenség magyarázatánál beszélek majd veletek. Aki lemond. de felemelkedik minden kozmikus terület fölé egészen fényörökségéig.

FEJEZET / 202 [András nem érti. de az emberi nemnek szükségesek. FEJEZET / 216 [A rejtélyek kiosztásáról] 106. hogy mindenkinek megbocsássam a bűneit] 101. FEJEZET / 2 15 [Bocsássatok meg a bűnösnek. mely a mindenkori rejtélytől függ. FEJEZET / 195 [A Kimondhatatlan egyetlen rejtélye. ne csak hétszer. FEJEZET / 200 [Az együtturalkodásról a világosságbirodalomban. A lelkek átvonulása az archonok területén. Az örökség három része] 100. istenséggel együtt ugyanabból a tésztából gyúrattatok? A világosságból lévőknek nem kellenek a rejtélyek. megindokolásokról és titkos jelekről a terekben. arkangyallal. A feleletekről. FEJEZET / 208 [A lemondás terjedelméről. mert az emberek képviselik az anyagi kovászt (élesztőt). Legyetek csendesek és gyakoroljátok az irgalma szeretetet. FEJEZET / 206 [Egy elveszett könyv vége] 102. három és öt nézetéről. Azért küldött engem az Első Rejtély. Az ilyen lelkek azonnali felszállása a test elhagyása után fényáramlat alakjában] 98. FEJEZET / 213 [Mi történik a különböző lelkekkel a test elhagyása után] 104. Nem látjátok-e.97. A rejtélyek az Első Rejtély ajándékai] 103. A világnak hány éve egy világosságév?] 99. hogy öt vagy három vagy Kimondhatatlan egyetlen rejtélyét kapták-e. hanem sokszor hétszer] 105. FEJEZET / 192 [Én vagyok a mindenség ismerete. FEJEZET / 219 [A rejtélyek kiosztásáról] 294 . hogy ti minden angyallal.

amit még az embereknél lévő istenek sem tudnak] 115. 3: Az ember ellensége az ő házanépe. FEJEZET / 226 [Adjátok a rejtélyeket érdemek szerint. Mária négy gondolata.107. akik a rejtélyeket megérdemlik vagy nem érdemlik] 108. 2: Akinek vámmal tartoztok. Ki kényszeríti az embert vétkezni? Az ellenzékszellem. Keressetek és ne lankadjatok. FEJEZET / 237 [A keresztelő és a bűnbocsánat rejtélyei] 295 . 4: Nem jössz ki onnét. FEJEZET / 223 [Egy bűnös megszabadítása a szigorú ítéletektől az ennek megfelelő rejtélyek végrehajtásával] 109. A lélek megszabadítja magát az ellenzékszellemtől és a sorstól] 113. sors. FEJEZET / 224 [A test elhagyása szenvedés nélkül. FEJEZET / 221 [Kérdések azokkal kapcsolatban. 1: Add meg a császárnak ami a császáré. FEJEZET/230 [A lélek lepecsételése. erő és ezek feladatai a test elhagyásakor] 112. lélek. Ellenzékszellem. FEJEZET / 225 [A gyógyítás rejtélye. míg meg nem fizettél az utolsó fillérig] 114. és a testek váltása az utolsó fordulatig. annak vámot adjatok. FEJEZET / 237 [Mindent megnyilvánítok nektek. melyek a fénybirodalomba vezetnek] 111. a rejtélyek segítségével] 110. Azokat is. míg meg nem találtátok a világosság rejtélyeit. FEJEZET/234 [A fényember ujjong Máriában és szeretne a Megváltóba bemenni.

FEJEZET / 241 [A Kimondhatatlan rejtélye: a bűnbocsánat kegyelme] 118. A Kimondhatatlan rejtélye minden bűnt megbocsát] 122. FEJEZET / 243 [Az Első Rejtély és a Kimondhatatlan rejtélye a múlt és a jövő bűneit is megbocsátja] 120. FEJEZET / 242 [A bűnbocsánat kegyelemadománya a Kimondhatatlan rejtélyétől. Akire sokat bíztak. Ha az emberek tudnák az időpontot. FEJEZET/239 [Mária magyarázata: Jézus: Azért jöttem. majd vétkezik és nem bánja meg. FEJEZET/246 [A bűnbocsánat kegyelemadománya a Kimondhatatlan rejtélyétől. akkor vigyáznának] 121.. FEJEZET / 250 [Aki rejtélyt kapott. Jó a só. bezárom a világosság kapuit. Terméketlen fügefa] 123. eldobják.116. A bűnbánat szükségessége] 119. az nagyon rosszul jár.. Én vagyok ez a rejtély. attól sokat várnak el] 125. de ha megízetlenül. hogy ezekben a nehéz időkben kapjátok meg a rejtélyeket. FEJEZET / 249 [A rejtélyek végrehajtása különböző esetekben] 124. FEJEZET / 251 [Ha a tökéletes lelkek száma teljes lett. amikor a testüket el kell hagyniuk. Azért küzdjetek. hogy tüzet vessek a világra. Az eredeti szövegből itt hiányzik egy rész] 296 . FEJEZET/248 [Pétert próbára teszik és ő irgalmasnak bizonyul. A keresztség rejtélyei elégetik a lélek bűneit és megtisztítják ót] 117. FEJEZET / 245 [A bűnbánat szükségessége. A megbánás szükségessége.

A Megváltó dicséri érte. mely a bűnöket mindig megbocsátja. FEJEZET / 261 [Mária kérelme. mely nem tér meg. hogy az ellenzékszellem minden kötelékét és pecsétjét feloldják. sem bűnös. hogy a súlyosan vétkezőket meg lehet-e óvni a külső sötétség büntetőítéleteitől valami rejtéllyel. FEJEZET / 273 [A bűnösök miatt áldoztam fel magamat most. FEJEZET / 260 [A lélek. FEJEZET / 254 [A külső sötétség tizenkét büntető törvényszéke (kamrája)] 127. FEJEZET / 257 [Mária kérdezi. FEJEZET / 267 [Mária megmagyarázza Saloménak Mózes törvényét. melyek kegyelem által menekülnek meg a külső sötétségtől. A lelkek. megmenekülhet] 131. nem tud áthatolni a tereken] 130. A sors elkerülhetetlensége] 133. Aki a sárkányt nevén nevezi. Az archonok pecsétéi a plazmában (teremtményben). Akkor hajtsátok végre a Kimondhatatlan rejtélyét. amelyet a lélekre kötött] 132. sem igaz ember] 297 . lélekről és erőről. FEJEZET / 255 [A külső sötétség tizenkét büntetőkamrája] 128. Magyarázatok az ellenzékszellemről (ellenpárti. A feledés kelyhe ellenzékszellemmé válik a lélek számára. A mindenség megnyilvánításánál mindent megmondok nektek az erővel és a lélekkel kapcsolatban. és ahogyan ezt az archonok teremtik. sorsról. Úgy hoztam a rejtélyeket a világba. ellenlábas). És a sárkány kiadja a lelket] 129. mely bűneit nem bánja meg. FEJEZET/264 [Az embert a sorserők archonjai kényszerítik a bűnökre. Mert rejtélyek nélkül senki se megy be a világosság országába.126.

nem fognak ők sem bemenni a világosságba.134. FEJEZET / 275 [A megkülönböztetőképességről. Áldottak vagyunk mi az emberek között] SZÓMAGYARÁZAT / 279 298 . Mária. Azért jöttek a rejtélyek a világba. Az igaz és a hazug tanok. és mindenkinek kellenek a rejtélyek ajándékai] 135. FEJEZET / 276 [Mielőtt a világra jöttem. egyetlen lélek sem ment be a világosságba. Azt mondom neked. mert mindenki a bűnökben áll. mielőtt be nem vittem a te lelkedet és a te testvéreidét a világosság országába.