ELŐSZÓ

Előszó
A kereszténység egyik elhallgatott gnosztikus evangéliuma van e könyv­ ben. A rejtélyek Jézusáé, ki felkentté, Krisztussá vált, és ezzel betölté a Föld éterikus mezejét. Szeretet áldozatát meghozva helyreállította az összetört természetrendet a harmadik napon. E könyv Jézus feltámadása utáni tanításairól szól. „Úgy történt, hogy amikor Jézus feltámadott, 11 évet töltött beszél­ getésekkel tanítványaival, oktatván őket csak az Első Parancsolat és az Első Rejtély helyeire (dolgaira) az Első Parancsolat fátylain belül. Ez a huszonnegyedik rejtély (a tizenkét pár agyideg rejtélye - a szerk) bentről kifelé és lent azok közül, melyek az Első Rejtély második terében van­ nak. Az Első Rejtély van minden rejtély előtt: az Atya a galamb képében. És Jézus mondta tanítványainak: Az Első rejtélyből jöttem amelyik az utolsó, vagyis a huszonnegyedik." A könyv eredetije kopt nyelven, 1785-ben került Dr. Askew hagyatékából a londoni British Múzeumba. MS 5114-es számon van nyilvántartva. A beavatás ösvénye, és különösen az igazi keresztény beavatás ösvénye „csak az erőseknek való". Ez a könyv sem feltétlenül könnyű olvasmány, és mélyebb értelméhez csak az férhet hozzá valóban, akinek szíve sok-sok inkarnáció révén megnyílt. A rejtélyek Jézusa, a felkent, a Krisztussá vált hiteles evangéliuma.

7

1. FEJEZET

Úgy történt, hogy amikor Jézus feltámadott, tizenegy évet töltött beszél­ getésekkel tanítványaival, oktatván őket csak az Első Parancsolat és az Első Rejtély helyeire (dolgaira) az Első Parancsolat fátylán belül. Ez a huszonnegyedik Rejtély bentről kifelé és lent, azok közül, melyek az Első Rejtély második terében vannak. Az Első Rejtély van minden Rejtély előtt: az Atya a galamb képében. És Jézus azt mondta tanítványainak: - Az Első Rejtélyből jöttem, amelyik az utolsó, vagyis a huszon­ negyedik. A tanítványok pedig sem nem tudták, sem nem értették, hogy ezen a Rejtélyen belül még más is van; mert azt gondolták erről a Rejtélyről, hogy a világmindenség fejedelme minden létező legfőbbje. Azt hitték, hogy ez minden teljesülés teljesülése, mivel Jézus azt mondta nekik, hogy ez a Rejtély magában foglalja az Első Parancsolatot, valamint az Öt Ősötletet [villámbecsapódást] és a Nagy Világosságot, meg az Öt Segítőt és az egész fénykincset. Ezen kívül Jézus nem tájékoztatta tanítványait a Nagy Láthatatlanról és a Három Háromszor-hatalmas erő körzeteinek egész terjedelméről, sem pedig a Huszonnégy Láthatatlannak a tereiről, eonjairól és rendjeiről, s hogy ezek hogyan terjednek - ezek a Nagy Láthatatlan kisugárzásai -, vagyis nem mondott nekik semmit sem az ő nemzetleneiről, sem a magu­ kat nemzetteiről és a nemzetteiről, sem az ő csillagaikról és páratlanaikról, archonjaikról, hatalmaikról, uraikról, arkangyalaikról, angyalaikról és

1 1

területeik rendjéről és a mineműségükről nem beszélt. aki a gyermek gyermeke. hogy mind­ ezek melyik területeiére terjednek ki. sem terjedelmükről. Hanem csak azt tanította nekik. Jézus nem tájékoztatta tanítványait a fénykincs kisugárzásainak egész kibontakozásáról. arról sem szólt. nem mondott semmit a Három Amen területé­ ről. vagy hogy melyik körzetekbe ér el. Jézus nem mondta meg tanítványainak. hogy abból jöjjek". sem a szférák lakásairól. nem mondott nekik semmit sem az ikrek megváltójának helyéről. Ezért nem tudták. nem mondott semmit azoknak a Megváltóiról. vagyis a Hét Hangról. Hanem csak általánosan beszélt nekik ezeknek a létezéséről. sem ezeknek a rendjéről. És nem mondta a tanítványainak. azt sem mondta meg nekik. s hogy ezeknek hol a területe és hogyan terjednek. hogy „erről vagy arról a területről mentem ki. hogy milyenek a fénykincs kapuinak Őrei.dékánjaikról (szolgáikról). hogy ez minden teljesülés teljesülése. hogy ezen a Rejtélyen belül semmi más nincsen.Ez a Rejtély körülveszi a mindenséget. a mindenség feje és az egész bőség. és hol helyezték el őket. Ezért gondolták tehát erről a Rejtélyről. 12 . Azt sem mondta meg. hogy melyik körzetekre terjed ki az Öt Fa. hogy ezen a Rejtélyen belül még más körzetek is léteznek. sem rendjeikről. de a ter­ jedelmükről. éppoly kevéssé beszélt nekik az Öt Ötletről (bevágódásról) és az Első Parancsolatról. hogy minemű az Öt Segítő. hogy „ebből a Rejtélyből jöttem". s hogy ezek mely körzetekre terjednek ki. nem szólt a Hét másik Ámenről. amelyről beszéltem nektek találkozásunk napjától a mai napig. Ezért gondolták a tanítványok. hogyan terjedt el a Nagy Világosság. Mert azt mondta Jézus a tanítványainak: . míg végül bementem abba a Rejtélybe. s hogy mineműek a rendjük szerint.

. hanem különböző fajtájúak és tulajdonságúak alulról felfelé. A tanítványok pedig nem látták Jézust az óriási fény miatt. így beszélgettek. 13 . s megkaptuk a bőséget [plerómát] és az egész teljesülést.. amelyben volt. egyik sugár csodá­ sabb mint a másik. Tübi hónapban történt. Midőn pedig a tanítványok meglátták ezt a világosságot.2. A fénysugarak pedig nem voltak egyformák. amelyek az Első Rejtély második terének rendjeiben vannak. ezt mondták nagy örömmel és lelkesedve egymásnak: . amelyik a huszonnegyedik belülről kifelé számítva azon Rejtélyek közül.Áldottak vagyunk mi az emberek között a földön. amikor a nap a pályájára indult. hogy mögüle egy hatalmas világosságerő jött elő. melyből sok fénysugár áradt. ez a fény elvakította őket. hatalmas. mely őrajta volt. telihold napján. mérhetetlen fényességben. mialatt Jézus távolabb ült tőlük. nagy félelem fogta el őket és izgatottak lettek. Mert a Világosságok Világosságából jött elő. mialatt ő a tanít­ ványaitól távolabb ült. FEJEZET Midőn pedig a tanítványok együtt ültek az Olajfák-hegyén. nagyon világos ragyogással. A fény a földtől az égig ért. A hold tizenötödik napján. Csak világosságot láttak. mérhetetlen fényességgel. és az utolsó Rejtélyből származott. És ez a világosságerő lejött Jézusra. nagyon ragyogott a mérhetetlen világosságban. mivel a Megváltó megjelentette ezt nekünk. és teljesen beborította őt.

s mind azt gondolták. És az egész kozmosz megrendült.3. És minden angyal és arkangyalaik és a magasságok minden ereje dicsérte a legbelsőbbnek a legbelsőbbjét. hogy Jézus mennybemenetele után három órával a menny minden erői felindultak. mialatt egyre fényeseb­ ben. szüntelenül. a következő nap kilencedik órájáig. és egyik sem beszélt. mint a tanítványokat. s egymás ellen zendültek mindannyian. a telihold napján Tübi hónapban. És a menny minden ereje folytatta a felindulást az egész világgal együtt. hogy az egész világ hallotta a kiáltásukat. mint valami szőnyeget. addig mélységesen hallgattak. A világon is minden embert félelem fogott el. A tanítványok utána pillantottak. hogy ez a világosságerő lejött Jézusra. hogy a földet talán összegöngyölítik. Ekkor Jézus felszállt a magasságba. 4. minden területükkel és rendjükkel együtt. amíg ő el nem érte a mennyet. nagyon meg voltak rendülve a nagy földrengés miatt. mérhetetlenül ragyogott. Azután az történt. mindennel.Mi lesz? A Megváltó talán minden helyet lerombol? 14 . FEJEZET Most aztán. ami benne él. fokozatosan teljesen beborította őt. Ez történt a hold tizenötödik napján. És mind egymás ellen zendültek Tübi hónap tizenötödik nap­ jának harmadik órájától kezdve a következő nap kilencedik órájáig. minden eonjukkal. FEJEZET A tanítványok rettegve ültek együtt. sírtak és azt mondták: .

arra hasonlított. Midőn pedig Jézus. de csak a fényessége hasonlított arra. az irgalmas és szelíd. nagyon féltek és zavarba jöttek. Mert még jobban fénylett. különböző fajtájú volt. és ragyogása semmihez sem volt hasonlítható. a fölöttük lévő harmadik pedig az első kettőt is felülmúlta. hanem sokféle. órája körül megnyíltak a mennyek. Az első fény.Bízzatok! Én vagyok! Ne féljetek! 15 . amelyik lejött Jézusra a mennybemenetele előtt. egyik csodásabb mint a másik.. És a világosság három fajtája különbözően sugárzott. a középső. és egyik csodásabb. és sok tulajdonságú. mint a másik. a következő nap 9. A második világosság. és látták Jézust leszállni. csodásabb volt mint az első. 5. F E J E Z E T Amikor a tanítványok ezt látták. mérhetetlen világosságban. így szólt hozzájuk: . úgy hogy a rajta lévő világosság emberi szavakkal leírhatatlan volt. Az egész fény pedig egymásban háromféle. mialatt egyes sugarak a többieknél csodásabban világí­ tottak. látta tanítványai nagy izgalmát. az alsó. az alsó. A fénysugarak bőségét árasztotta. rendkívül ragyogóan.Mialatt így beszéltek és siránkoztak. mint amikor fel­ szállt a mennyekbe. Világossága nem volt egyforma..

ahonnan azelőtt jöttem.Örvendjetek és ujjongjatok ettől az órától kezdve. de az egész világ is zavarban van a rajtad lévő nagy világosság miatt. amelyet be kellett töltened. mely az Első Rejtély második terében van).Mester. Uram. és hogy az utolsó Rej­ tély. Mert a Kimondhatatlan és minden Rejtélyek Első Rejtélye hatalmat adott nekem. s mindenekelőtt miért történtek ezek az izgalmak és kozmikus megrendülések? Ekkor így szólt nekik Jézus. Jézushoz léptek és leborultak előtte. még nem küldte el a ruhámat. a huszonnegyedik belülről kifelé (abból a huszonnégyből. hogy a megbízás feladata. mert azokhoz a területekhez mentem. hogy minden dolgot közöljek veletek: Amikor távolabb ültem tőletek az Olajfák-hegyén. Halljátok. A tanítvá­ nyok így felbátorodtak.6. vond magadhoz a fényességedet. küldetésem feladatán. hová mentél. amelynek érdekében kiküld- 16 . Ekkor Jézus visszavonta világossága fényességét önmagába.0. Mostantól kezdve nyíltan fogok beszélni veletek az igazságról. elgondolkodtam a megbízáson. annak kezdetétől a teljesüléséig. hanem közvetlenül beszélek veletek. nagy öröm­ mel imádván őt. FEJEZET Amikor pedig a tanítványok meghallották ezt a beszédet. s így szóltak: . Mos­ tantól kezdve nem hallgatok el előletek semmit a magasságok és az igaz­ ság helyéről. hogy kibírhassuk. milyen feladat volt az. ha te vagy. Felismertem. mert vakítasz és mi megrendültünk. hogy beszéljek nektek mindenről a kezdettől a teljesülésig. az irgalmas: . s nem példabeszédeket mondok. hogy teljesült. így szóltak: .

hogy magamra öltsem. ahogyan elejétől kezdve mondtam nektek. s amelvet az utolsó.tek. Ez a 24 Rejtély az Első Rejtély rend-teljhatalmának második terében van. a belülről kifelé huszonnegyedik Rejtélyben hagytam. mert amikor elindultam a világhoz. Ezt a tizenkétszeres erőt öntöttem anyáitok méhébe. nem a keresztrefeszítésem előtt. Örvendjetek tehát és ujjongjatok. teljesült. hanem most .hogy parancsa szerint elküldte a fénvruhámat. azt a tizenkétszeres erőt. és az emberiségnek kezdek beszélni. és mindent megjelentetek az igazság kezdetétől a teljesüléséig. és örömötök egyre nagyobb legyen! Mert nektek adatott. ha eljön az ideje. melyeket a fénykincs tizenkét megváltó­ jától vettem az Első Rejtély parancsára. melvet kezdettől fogva nekem szánt.ezen elgondolkozva ültem távolabb tőletek az olajfák hegyén. hogy elő­ ször nektek beszéljek az igazság kezdetéről a teljesüléséig. amelyet hát­ rahagytam őbenne. mely most a testetekben 17 . s amelyből éppen jöt­ tem. amikor erre a világra jöttem. mely kezdet­ től fogva van. Örvendjetek hát és ujjong­ jatok. 7. Ezt a fénvruhát visszahagytam az utolsó Rejtélyben. FEJEZET Amikor a nap keleten felkelt. melynek akaratából a mindenség lett. olyan erőket. Ezért választottalak ki titeket kezdettől fogva az Első Rejtély által. az történt az Első Rejtély által. míg be nem telik az ideje . meg a legbelsőbbtől a legkülsőbbig és a legkülsőbbtől a legbelsőbbig. kezdettől fogva tizenkét erőt hoztam magammal. s hogy ez a Rejtély még nem küldte el a ruhát.

ez aztán odaadta az ő kéz­ besítőinek. hogy János képes legyen majd előttem prédikálni. mielőtt megfogant volna.van. és a világosság szűzleányához vittem. hogy képesek legyetek e világ archonjainak fenyegetéseit. Felvettem. Mert gyakran mondtam nektek. Ezért mondtam nektek kezdettől fogva. Az eonok archonjai pedig nem ismer­ tek fel. amelyet a kis Jaótól kaptam. Azonkívül az archoniélek helyett. Ez az erő van János testében. melyek a világosság kincseskamrái­ ban vannak. aki középen van. Én sem vagyok ebből való. akik az egész világot megmentik. a világ szenvedéseit és veszélyeit és minden üldöztetést elviselni. a jótól. Erzsébetre találtam. hogy Gábriel angyal vagyok. így van keresztelő János testébe kötve a középen lévő kis Jaó ereje és Éliás próféta lelke. Lelketek pedig az eredeti élethez tartozik. a szférák archonjai közé jutottam Gábriel. ráta­ láltam Éliás [Illés] próféta lelkére a szférák eonjaiban. Én pedig egy erőt vetettem el beléje. keresztelő János anyjára. mert azt hitték. az utamat elkészíteni és a bűnbocsánat vizével keresztelni. hogy az eonok archonjai közé érkezvén az Első Rejtély parancsára lepillantottam az embervilágra. A világosság kincseskamrája tizenkét Megváltójának tizenkét erejét hoztam. hogy a bennetek lévő erőt attól a tizenkét Megváltótól vettem. A bennetek lévő erő ellenben tőlem van. melyet kapnia kellett volna. akik az archonszférához vitték és Erzsébet méhébe taszították. vettem a lelkét. Mert lelkét e világ minden embere az archonok és eonok erejéből kapta. Akkor az történt. amelyet a magasság archonjai hoznak rátok. amelyet először kaptam. melyet az én erőm azon részéből vettem. Mert ezeket az erőket először ti kaptátok meg az egész világért [kosmou]. hogy nem ebből a világból valók vagytok. 18 . Amikor útban voltam erre a világra. mivel ti lesztek azok. az eonok angyala alakjában.

hogy eljő. Máriára találtam. Az archonok dékánjai és azoknak a szolgái azt hitték. Beszéltem vele Gábriel alakjában. A lélek helyett pedig azt az erőt taszítottam belé. akit anyagtest szempontjából az anyámnak neveznek." 8. az archonok szférájába taszítottam bele. hogy az utat készítse neki".Amikor az Első Rejtély parancsára lepillantottam az embervilágra. amelyet a nagy Szabaóthtól. aki az igazak körze­ tében [jobb oldalon] van. 19 . és úgy bántak vele. belé taszítottam az első erőt. F E J E Z E T Jézus folytatta. ahogy akartak". akiről mond­ tam. A fénykincs tizenkét Megváltójának tizenkét erejét pedig. ez a fénytest-erő. és így szólt: . megszülettetek a világban. amikor így szóltam nektek: „János azt mondta: nem én vagyok a Krisztus". hogy ezek archonlelkek.Ezért kételkedtetek egyszer. Amikor aztán eljött az időtök. Én meg azt feleltem: „Éliás már eljött és mindent elő­ készített. s anyáitok testébe kötötték meg azokat. s amikor felém fordult a magasba. amit Éliásnak a keresztelő Jánosba kötött lelkéről mondtam. ahogyan meg van írva. A szolgák pedig elhozták. a jótól kaptam. hogy nem értitek. amit Bárbelótól vettem. hogy ha a Krisztus jön. és azt mondtátok nekem: „Meg van írva. melyet a középen lévő tizenkét szolgától vettem. szemtől szemben megmondtam nektek nyíltan: „Ha be tudjátok fogadni keresztelő Jánost: Éliás ő. úgy Éliás fog előtte jönni. ame­ lyet a magasságban viseltem. Amikor észrevettem. anélkül.

20 . A kapottnak egy részét a Nagy Világosság az Öt Segítőbe taszította. és folytatta: . minden archonnal és minden eonnal. kerasmou]. mely most össze van keverve minden láthatatlannal. így beszélt Jézus a tanítványaihoz az olajfák hegyén. és mindenről a belsőtől a külsőig. így abból az erőből kaptátok meg a részeteket. annak kez­ detétől a beteljesüléséig. mert titeket áldot­ tak meg az emberekért a földön. szóval elegyedett a halálnak ezzel a világával. örömöt örömre halmozzatok. aki a keveredés világában él. mivel a világ megmentése általatok lesz. míg el nem jön a teljesülés ideje. mely kezdettől fogva nekem készült.hogy archonlélek lenne bennetek. hogy beszéljek veletek az igazságról. amelyet utolsó segítőnek leheltek bele ebbe a világba [keve­ rékbe.Örvendjetek és ujjongjatok. amikor az Első Rejtély megparancsolja nekem. Az a teljesülésnek az ideje. akik az egész világot megmentik. melyet kezdettől fogva magamból keltettem. Az Első Parancsolat aztán ennek az erőnek egy részét a Nagy Világosságba taszította. mert eljöttek az idők. ti vagytok azok. az Első Parancsolatba taszítottam. Ezt az erőt. ahogyan most mondtam nektek. Örvendjetek és ujjongjatok. És az Öt Segítő közül az utolsó aztán egy részt a haláltermészetbe [keverékbe] taszított. Ez az az erő. s amelyet az utolsó Rejtélyben visszahagytam. amikor magamra öltöm a ruhát. És ez a rész van most mindenkiben.

jöjj fel hozzánk! Mert mi a társaid vagyunk. FEJEZET Az történt. hanem elvezetlek titeket a beteljesedéshez a bőségben [plerómában] és minden Rejtélyben. most felöltöttem a ruhámat. F E J E Z E T Amikor Jézus így beszélt tanítványaival. nagy világosságerő szállt le. Hallgassatok hát. keletkezett . Mi ugyanazok vagyunk. a következőképpen folytatta: . hogy mindent elmondjak nektek. amelyből minden kisugárzás [emanáció] és minden ami ezekben van.9. amelyben a ruhám volt.a mindenség oka -. amely a teljesülés csúcsát és bőségét és ismeretét jelenti. ami a ruhámban van.íme. amelyet visszahagytam a huszonnegyedik Rejtélyben. Az öt szó a következőt jelenti: 0. ez a tökéletes kimenet és bemenet. Ettől az órától kezdve sem­ mit sem hallgatok el előletek. hogy amikor a nap felkelt keleten. mely a Kimondhatatlanban kezdettől fogva volt. ami történt velem. Még egy kis idő. Veled teljesen egyek vagyunk. és az Első Rejtély felruházott engem minden hatalommal. 10.és aki miatt minden Rejtély és ezeknek minden területe lett -. Te vagy az Első Rejtély. ahogyan az előbb mondtam nektek. Rejtély. Közlök veletek minden Rejtélyt a legkülsőbbtől a legbelsőbbig. mely kint van a világban . és beszélni fogok nektek a minden­ ség Rejtélyéről és a mindenség plerómájáról. mielőtt 21 . Ruhámban pedig egy Rej­ télyt találtam a magasságosak öt szava képében: zama zama wzza racama wzaj.

Ezen kívül benne van a fény- 22 . Oltsd fel a ruhádat és jöjj hozzánk. Most elküldtük neked a ruhádat. vala­ mint az Öt Ötlet Rejtélyének fényessége. Ezért küldte neked rajtunk keresztül az Első Rejtély az ő sugárbősé­ gének Rejtélyét. hogy az Első Rejtélybe. meg az Öt Fa és a Három Amen és az ikrek Megváltójáé. Továbbá ebben a ruhában van a fénykincs-kisugárzások minden rend­ je Rejtélyének a neve fényessége és a fénykincs Megváltóié és a rendek rendjeié. Mert mindannyian azért jöttünk hozzád. míg az idő teljes nem lesz az Első Rejtély parancsára. az Öt Segítő Rejté­ lye. amit már elküldtünk neked. A második ruhában benne van minden Rejtélv és minden kisugárzás nevének teljes fénvessége. az Első Parancsolat fényessége. aki a gyermek gyermeke. Az ő nevét mi képezzük együtt. mely kezdettől fogva a tiéd. saját parancsára az ő egész sugár­ pompájába öltöztessünk. és az Öt Irányító. mely nekünk egy részünk. Most mindannyian hozzád lépünk a külső határon. mely két öltőből áll. amelyet most küldtünk neked. az idő beteljesedett. a Hét Amen és Hét Hang. a belülről kifelé számított utolsó Rejtélvben vissza­ hagytál. Az elsőben a Kimondhatatlan minden Rejtélyének minden neve. Mert az Első Rejtély ideadta a két öltőből álló ruhát. íme. ami az Első Rejtély két terének rendjeiben található. Abban a ruhában pedig. azon kívül. mint mi. a Kimondhatatlan küldöttének (aki a Nagy Világosság) a Rejtélye. Mert méltó vagy rá. tehát belülről számítva az utolsó Rejtélynél.megjelent. amelvet az utolsó határon. mivel inkább létezel. valamint minden tere és rendje kisugárzásának a teljes dicsősége talál­ ható. és előttünk vagy. hogy felruházzunk vele. a kihirdető Rejtélye nevének a fényessége van.

elküldtük neked ezt a ruhát. meg a tizenkét eon és archonjaik. ezek minden lakójáé és területéé. íme. Szintén benne van azok nevének a fényessége. mert az ő világosságának dicsősége belül rejlett. hogy felruházzunk vele. Jöjj hamar. és a szférák és minden területük az Első Parancsolattól lefelé nem ismerték fel ezt. akik a tizenharmadik eonban vannak. akik a szférákban vannak. akik középen vannak. meg mindazoké. akik jobb oldalon vannak. hogy teljesítsd az Első Rejtély teljesülésének egész feladatát. és jöjj hozzánk! Mert hozzád jövünk. hogy az Első Rejtély parancsára rád öltsük két ruhádat. hozzánk jössz és elhagyod a világot. és azoké. ami a sorshatalomban. Benne van mindennek a neve. aztán az ő láthatatlanjaik Rejtélye. és azoké. ahogyan a Kimondhatatlan határozta el! Jöjj hamar hozzánk. amelyet az Első Parancsolattól lefelé senki sem ismert meg. Öltsd magadra ezt a ruhát hamar. meg minden mennyországban van. melyek kezdettől fogva vannak számodra az Első Rejtélyben. az idő beteljesedett. valamint a Három Háromszor-hatalmas és egész körzetük Rejtélye. ami a tizenkét eonban van. valamint az ő firmamentumaiké. hogy az Első Rejtély parancsára felruházzunk! Mert kevés időd van. Jöjj hamar hozzánk. Továbbá benne van a nagy Láthatatlan (aki az Ős­ atya) nevének egész fényessége. míg be nem teljese­ dik a Kimondhatatlan által meghatározott idő. nagyon rövid az időd.kincs három kapujában álló kilenc Őr Rejtélyének fényessége. meg mindennek a neve. arkangyalaik és angyalaik nevei. az Első Rejtély sugárbőségét! 23 . íme. hogy megkapjad teljes fényességedet.

és meg voltak zavarodva. és dicsérték a legbelsőbb legbel­ sőbbjét. rendkívül erősen világítottam. FEJEZET Én pedig magam mögött hagytam ezt a helyet. nagyon féltek. Amikor az első szféra kapujához értem. és felmentem a magasba. FEJEZET Azután az történt. és abban lévő angyalok zavarba jöttek a rajtam lévő nagy világosság miatt. megmozdultak a kapuk. és egyszerre megnyíltak mind. imádtak. Engem azonban nem láttak. negyvenkilencszer fényesebben. így erősen vilá­ gítottam. És minden kötelékük feloldódott. És minden archonok és hatalmak. csak a világosságot.11. mérhetetlen fényességgel ragyogtam. A mennyek kapujához értem. Mind leborultak előttem. Megpillantották ragyogó fényruhámat és látták a Rejtélyt. mint a firmamentumban. és rettegtek. amely az ő nevüket tartalmazta. és mindegyik elhagyta az ő rendjét. s magától kinyílt mindegyik egyszerre. hogy amikor mindezen szavak Rejtélyét megláttam a nekem küldött ruhában. és a firmamentum kapui megmozdultak. és azt mondták: „Hogyan ment át a mindenség Ura közöttünk. 12. 24 . ezt azonnal magamra öltöttem. és felmentem az első szférához. a mi tudtunk nélkül?" És mindannyian dicsérték a legbelsőbbet.

engem imádni. körzeteik és rendjeik. és nagy félelemmel. és maguktól megnyíltak egyszerre. a sors-erők kapujához. így még jobban zavarba estek. mind rettegett. és a szfé­ ra archonjai és lakói mind zavarba jöttek. És mindegyik elhagyta az ő rendjét. rettegéssel és nagy izgalommal dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét. megpillantották fényruhámat. Még jobban izgultak és rettegve mondták: „Hogyan ment át a mindenség Ura közöttünk a mi tudtunk nélkül?" És széttöredeztek az ő helyeik. és látták benne a nevük Rejtélyét. mert ott az első szféránál még 49-szer fényesebben világítottam. Beléptem a sorserők házaiba óriási fényességgel. ami a sorserők helyén van megzavarodott és egymásba botlott. mely körülvett engem. Minden archon. amikor meglátta nagy világosságomat. féltek és így kiáltottak: „Hogyan mehetett át közöttünk a mindenség Ura a mi tudtunk nélkül?" És feloldódtak az ő kötelékeik. és minden. Mind egyszerre jött leborulni. Látták a nagy fényességet. Egyszerre leborultak előttem. FEJEZET Én pedig magam mögött hagytam ezt a helyet. 25 . és felszálltam a második szféra.Beléptem a szféra házaiba. és megzavarodva és rettegve dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét. 13. mérhetetlenül fényesen világítva. imádták a fényru­ hámat. Megpillantották a fényruhámat. rendjeik és házaik minden kötelékei. és látták rajta az ő nevük Rejtélyét. Itt is megmozdultak a kapuk.

mint a sorserők házaiban. Beléptem az eonok közé mérhetetlen ragyogással. mely még 49-szer fényesebb volt. mint az a fényruha. A fátylak maguktól félrehúzódtak. Mert a világ nem tudta volna a világosság igazi bőségét lobírni. és a kapuk egymásra nyíltak. archonja és istene és ura és hatalma és kényura . mint nálatok a földön. és nagy félelem fogta el őket.megláttak engem mérhetetlen csillogásommal. Amikor elértem a tizenkét eont. arkangyala. Mérhetetlenül fényesen világítva értem az ő fátylaik és kapuik elé. éppígy a Három Háromszor-hatalmas is. FEJEZET Ezt a helyet is magam mögött hagytam.14. fátylaik és kapuik összevesztek. 26 . És egyszerre mozgatták minden eonjukat. Az eonok minden angyala. fényszikráik és csillagaik.az ő erőik. amikor meglátták nagy fényességemet. amely az emberiség földjén jött rám. láthatatlan Ősatya és a Három Háromszor-hatalmas terüle­ tét is. A nagy félelem és zavar miatt a nagy Ősatya ide-oda futkosott az ő területén. zavarukban rettegvén nagy fényességem miatt. mely most más volt. és felemelkedtem az archonok nagy eonjaihoz. Egymásra támadtak. A rajtam lévő világosság a tizenkét eon közepette még 8700 miriádszor erősebb volt. szférájukat és rendjüket. mert ez a világot és lakóit azonnal megsemmisítette volna. Nagy zavaruk és félelmük elérte a nagy. a páratlanjaik és láthatatlanjaik és ősatyáik és háromszor-hatalmasaik . Nagy félelmük miatt nem tudták lezárni a területeiket.

és élet-lehelet nélküli halottak lettek. Meg hogy ne végezhessék el gonosz tetteiket. ha a föld lakói felidézik őket a Rejtélyeikben. hogy mindig balra nézze­ nek. amelyeket a bukott angyalok fekete mágia [varázslat] formájában hoztak a földre. amelyen uralkodnak. mint a föld lakói. Az Első Parancsolat utasítására és az Első Rejtély parancsára ugyanis Jeu. 27 . egymás ellen lázadoztak. És Adámász. A sors erőit és a szférát pedig. FEJEZET Amikor pedig a tizenkét eonban tartózkodók meglátták a rajtam lévő nagy világosságot. hogy mialatt a világosság ellen harcoltak. Minden eon és menny és az ő egész rendjük egymásba gabalyodott a nagy félelemtől. Lezuhantak az eonokba. hogy ne folytat­ hassák gonosz tetteiket. mivel nem értették a Rejtélyt. Úgy esett pedig. és úgy vigyék végbe tetteiket és befolyásaikat.15. Én pedig mindtől elvettem erejének egy harmadát. megfordítottam. hogy ki ellen harcolnak. mivel csak a lenyűgöző világosságot látták. mind kimerültek. és az eonokban futkostak. ami történt. a nagy kényúr és az eonokban lakó minden kényúr hiábavaló harcra kelt a világosság ellen. hogy befolyásukat hat hónapig balra fordulva. És nem tudták. hat hóna­ pig pedig jobbra fordulva gyakorolják. és úgy csináltam. a világosság felügyelője úgy iktatta be őket.

az irgalmas pedig válaszolt Máriának: . így szólt hozzájuk: . te áldott. FEJEZET Amikor az ő területükhöz jöttem. hogy hat hónapig balra nézve. amelyen uralkodnak. beszélj nyíltan. A sors erőit és a szférát. Úgy lett.16. további hat hónapig pedig jobbra nézve végezzék a befolyásaikat.Mária. egy óra hosszat a levegőbe meredt. hogy nyíltan beszéljek. 28 . majd így szólt: . hogy amikor Mária a Megváltótól ezt hallotta. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. te. ellenkeztek és háborogtak a világosság ellen.Akinek van füle. parancsold meg. akit én teljessé fogok tenni a magasságok minden Rejtélyében.Uram. akinek szíve a testvéreidnél inkább a mennyek birodalmára irányul. Jézus. hogy ne tudják befejezni gonosz tetteiket. úgy fordí­ tottam meg és rendeztem be. az hallja. Én pedig elvettem erejük egyharmadát. 17.

és akik a földből idéznek. hogy „nem fogjátok tudni. Mert megfordítottad a szféráikat. Egyiptom? Látnokaid és csillagjósaid. ha az emberi nem ezekben a Rejtélyekben felidézi őket. hogy többé semmit se tudjanak.Ezzel kapcsolatban. jósolt rólad a [Jesajas] Esaiásban ható erő. Azt mondtad. ó.18. hogy megjelentessék néked. mert mulandó anyagok. Azért mondtad. megfordítottam. hogy ettől az órától kezdve ne legyenek képesek kivitelezni gyalázatos tetteiket. és szféráikat és sorserőiket megfordítod. és tudják.Uram. hogy nyíltan szóljak. Mert te elvetted az ő erejüket és a horoszkópcsinálókét és a csillagjósokét és a jósokét. és hat hónapra balra fordulva és hat hónapra jobbra fordulva hagytad elvégezni a befolyásukat. az igét. amelyekre a bukott angyalok taní­ tották meg őket gyalázatos tetteik és varázslataik Rejtélyének kivitelezése érdekében". Az archonokat kell Egyiptomnak látni. mit teszel mostantól kezdve. hogy ettől az órától kezdve ne tudják előre jelezni a jövőt. 29 . mint végzett Egyiptom felől az Úr. és akik a méhéből idéznek. azokban a Rejtélyekben. melyet hozzánk intéztél. hogy az igédet helyesen értsük. „az egyiptomi látomásban" a következőt hirdette ki egykor: „Ugyan hol vannak bölcseid. Uram. Halld tehát Uram. F E J E Z E T Ekkor Mária így szólt a Megváltóhoz: . Szabaóth?" Mielőtt jöttél. Ez azt jelenti. amelyeken ural­ kodnak. az Esaiás prófétában lévő erő egy szellemi pél­ dabeszédben. hogy akinek van füle az hallja. azért mondod. . hogy az archonok közül senki sem fogja tudni. hogy „elvettem minden eon archonja erejének egy harmadát és a sorserőiket és a szférákat. hogy te majd elveszed az eonok archonjaiban lévő erőt. mit tesz majd az Úr. Szabaóth".

és engedd. 30 . az igazságosság helyéről vett világosságerő által. ujjongott. megjelentetem neked. 19. mielőtt tovább beszélsz velünk a helyekről.Jól mondtad. Jézus elé lépvén leborult előtte. hogy „akinek van füle. Mária! Áldott vagy te az asszonyok között a földön. azt mondta 0: . mert te leszel a legnagyobb bőség és legmagasabb teljesülés.Uram. hogy megtudd. az hallja". Jézus azt felelte Máriának: . mondtad nekünk. mely most a te anyagtestedben van. a jótól.Az Ézsaiásban lévő erő előre jelentette rólad: „Mostantól kezdve nem fogjátok tudni. hallgass meg. kinek a szíve irányul vágya­ kozva a mennyeknek országára. ahová mentél. hogy mit tesz az Úr. Szabaóth." Szabaóthtól. FEJEZET Amikor Mária elhallgatott. Amikor Mária ezt hallotta a Megváltótól.Beszélj nyíltan és ne félj! Bármit kérdezel. hogy igédhez még egy kérdést tegyek fel. és lábait imádván azt mondta: . Uram Jézus.

hogy mi történik velük? Jézus így válaszolt Máriának: . akik a tizenharmadik eonban vannak.20. aminek meg kell történnie. mert amikor az Első Rejtély parancsára erőt vettem.Uram. akkor ezeket bölcsen és biztosan elvégzik. De azoknál fognak erőt kölcsönözni. F E J E Z E T Amikor Jézus ezekkel a szavakkal végezte beszédét. mostantól kezdve el tudják-e végezni. akik ismerik az archonok és eonok mágiáját.Nem úgy fogják elvégezni. erről a területről nem vettem el erőt. és a sor­ serők és szférák archonjainak mágiáját. az emberek. ha ezeket a fekete mágiájukkal felidézik. akik a tizen­ harmadik eon Rejtélyeinek mágiáját ismerik. ahogyan kezdetben terjedtek. mert elvettem erejük egyharmadát. 2 1. akkor jóslataik helyesek lesznek. ahogyan kezdetben tették. FEJEZET Mária így szólt: . újra Mária kérdezett: .Uram. Ha pedig azok mágiájának a Rejtélyeit idézik. vagy sem? Jézus így válaszolt Máriának: . a horoszkópcsinálók és a jósok ettől az órától kezdve nem tud­ ják-e többé megmondani az embereknek. Ha azonban a sorserőket vagy a szférákat jobbra fordult állapotban találják. és megmondhatják. akkor sem- 31 .Amikor a horoszkópcsinálók a sorserőket és a szférát balra fordult helyzetben találják. hogy a jó tetteket magakadályozzák. amire a bukott angyalok tanítot­ ták meg őket.

ahogyan állásukat Jeu határozta meg. négyzeteiket és más ábráikat. Ezen kívül azért hagyom a műveiket. most másképpen néznek ki. most megfordítottam. az pontosan ismeri a befolyásaikat és előre tudja jelezni a dolgaikat. káprázatba és tévedésbe esik. négyzeteiket. hogy mit tesznek. Most azonban hat hónapig balra. ha idézik az archonok neveit és balra fordult állapotban találják őket.mi igazat sem mondhatnak. Aki tehát a pályáikat jobbra fordult helyzetükben nem ismeri fel. mert ahhoz képest. mivel befolyásaik. melyeket azelőtt a négyzeteikben. Ehelyett nagy zavarba jön. amikor jobbra fordultak. éppoly kevéssé a háromszögeiket. négyzeteik. A látnokok is. mindent pontosan meg tudnak mondani. amit a dékánjaik­ tól kérdeznek. háromszöge­ ikben és nyolcasaikban balra fordulva végeztek. Ha azonban a látnokok olyankor idézik a nevüket. hogy teljesen megzavarodjanak. háromszögeik és nyolcasaik a kezdettől mindig balra néztek. Aki pedig ki tudja számítani őket a megfordulás pillanatától. akkor nem nyilvánul meg nekik semmi igaz sem. alti tudja így észlelni őket. mivel neveik balra nézve másak. három­ szögeiket és nyolcasaikat megfordítottam. mint jobbra nézve! Ha akkor idézik őket. amikor hat hónapra a bal oldali pályáikra. s hat hónapig minden állásukat jobbra fordulva csinálják. hat hónapra a jobb oldali pályáikra hagyom irányulni őket. hat hónapig pedig jobbra nézetem őket. az semmi igazat sem fog találni. mert a befolyásaikat. sőt veszélyeztetik magukat. befolyásaikat és állásaikat hat 32 . hanem megzavarodnak. mert a műveiket. akkor nem fognak rájuk hallgatni. amikor jobbra fordultan találják őket.

Fülöp így felelt. vagy sem? 33 . mielőtt tovább beszélsz nekünk a helyekről. melvik Rejtély késztetett téged az archonok és eonjaik és sorserőik és szféráik és rendjeik és minden területük megfordítására.hónapig balfelé elvégezni. hagyj megszólalni. hogy amit mondtál. Az irgalmas Megváltó válaszolt és azt mondta Fülöpnek: . hogy előadd. 22.Uram és Megváltóm. amit mondani akarsz. pályájukon való megzavarásukra. hogy az eonokban és szféráikban és mennyeik­ ben és minden helvükön lévő archonok megzavarodjanak és meg legyenek tévesztve. leborult előtte. ahová szolgálatod alapján mentél. hogy futásukban meg legyenek téveszt­ ve? Ezt a világ megmentése érdekében tetted-e velük. ahhoz egy kérdést tegyek fel.Uram.Legyen. és lábait imádván [illetvén] így szólt: . és mondta Jézusnak: . FEJEZET Amikor Jézus befejezte a beszédet. aki Jézus minden szavát feljegyezte. hogy már a saját pályáikat se értsék meg. Fülöp lépett elő. megengedem neked.

Mondj bármit. amely­ ből lelkeket csinálnak. Ezért fordítottam meg a pályáikat. És a lelkeknek hosszú ideig kellene ezen a világon kívül maradni. azok gyorsan megtisztuljanak és felemeltessenek.Uram. hogy megzavarodjanak és felkava­ rodjanak. és a tökéletes lelkek. és kiadják az erőt. azok megsemmisüljenek. FEJEZET Jézus pedig felelt. Ne haragudj. hogy hozzád szóljak. 24. légy türelemmel irántam és engedd. előlépett Mária. az ékesen szóló és áldott. akik a Rejtélyek miatt a mennyek örököseinek számíta­ nak és a fénykincsben lesznek. és mondta Fülöpnek és minden tanítványnak: . FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. 34 . hogy oly gyakran zaklatlak kérdésekkel. Hogy akiket meg lehet menteni. mely az ő világuk anyagában van. ha az eonok archonjai és a sorserők és szférák archonjai és minden területük és mennyük és eonjuk nem lenne megsemmisítve. s Jézus lábai elé borulva így szólt: . szám­ talan lélek ment volna tönkre. Bizony. létszámának betelése sokáig elhúzódna.Pályáikat minden lélek megmentése érdekében fordítottam meg. s én nyíltan megmagyarázom neked. A Megváltó szánalommal felelt Máriának: . ha pályáikat nem fordítottam volna meg. és nagyon sok idő menne veszendőbe. bizony mondom nektek. s akiket nem mentenek meg.23.

és milyen alakban tisztulnak meg hamar? 25. azok felháborodnak -. a világosság nagy átvevője [a tized behajtója] tökéletes számának az ideje. és megindítja fölöttük az idők gyorsítóját. ahogyan Jeu állította be őket. amelyek a szférába és a sorserőkhöz vannak kötve.mivel pedig elviszi onnan. FEJEZET Jézus így válaszolt: . a szemük könnyéből és a testük verejtékéből. tanítványok: Mielőtt az eonok minden archonjának és a sorserők és a szféra min­ den archonjának átadtam az üzenetemet.Uram. A gyorsító kiveszi az erőt az ő [az archonok] szájuk leheletéből. a világosság átvevője megtisztítja ezeket az erőket és 35 . Nem fogok többé semmit sem rejtegetni előletek. ahogyan Jeu. Mindegyikőjük a rendjében maradt és a pályáján futott. ki szokott menni az eonok és minden archon közé. a világosság felügyelője kezdettől fogva megkötötte őket. Amikor aztán eljön Melkhisédek.Mária így szólt Jézushoz: . hogyan késleltetik a lelkeket ezen a világon kívül. mind kötve voltak az ő köte­ lékeikben és szféráikban és lepecsételtségeikben. hogy köreiket gyorsabban fussák be. Halld hát Mária. és kivonja az eonok minden archonjából és a sorserők és a szféra archonjából a megtisztított világosságot . Mária! Jó kérdést teszel fel. s minden dologra gondosan rávilá­ gítasz. s hallgassátok. És Melkhisédek.Kitűnő. hanem mindent megjelentetek nektek az igazság szerint.

Az eonok minden archonjainak szol­ gái pedig begyűjtik mindennek az anyagát. ahogyan mondtam nektek. állatok. A nap kézbesítői ezt elkészítik és megőrzik. birodalmuk megsemmisül. hüllők. hogy Melkhisédek. úgyhogy kimerülnek. hüllőleikeket. lefogytak.fényüket a világosságkincshez viszi. Amikor a nap kézbesítői és a hold kézbesítői. A sorserő archonjainak szolgái. majd ezeket a lelkeket az emberek világába taszítják. mielőtt az erejüket csök­ kentették. gyengék és erőtlenek lettek. akkor ezekből kivonják a fényerőt. újra kijött. FEJEZET így szokták ezt elvégezni. megpil­ lantják az eonok pályáinak állását és a sorserők és a szféra konstellációját. Ha pedig erőtlenek lesznek. vadak és madarak lelkét csinálják belőlük azon szféra archonjai pályájának és fordulatuk állásának megfelelően. Amikor pedig időben észrevették. a világosság átvevője számjegyeinek száma teljes lett. és bement mindazon archonok eonjai közé és a sorserők és a 36 . meg az eonok alatti szféra archonjainak szolgái fogják ezt az anyagot. vadállat­ leikeket és madárleikeket. 26. és az emberek. mígnem átadhatják Melkhisédek. ahogyan szokta. Anyagi élesztőjüket leviszik az eonok alatti szférához. akkor bennük az erő kezd megszűnni. Az ő körzetükben lévő világosságuk elalszik. és csinálnak belőle emberleikeket. felfelé nézvén. és a megtisztult mindenséget gyorsan felemelik. Ott pedig lelkekké válnak. a nagy világosságtisztító kézbesítőinek. s így működtek. akkor. s leküldik ezeket az emberek világába. háziállatleikeket.

hogy uralmuk lehetőleg sokáig tartson. ezeket az erőket meg­ tisztítja. az anyaguk élesztőjéhez fordultak és ezt nyakalták. aki a világosságot kapja. azért. mialatt fényruhám mérhetetlenül 37 . s hogy a tökéletes lelkek száma. a világosságkincshez tartozó lelkek száma a lehető leghosszabb ideig ne váljon teljessé.akkor ezt tették két cikluson keresztül. a tizenkét eon archonjának kényurai közé jutottam. bekebelezik. amelyek őbennük az erők. így hosszú ideig visszatartsák e világon túl . És az eonok minden archonja és a sorserők és a szféra archonjai ekkor élesztőjük anyagához fordulnak. Most már a saját anyagukat zabálják. Amikor aztán megbízatásom (szolgálatom) szerint. hogy körpályái­ kat gyorsan elhagyják. hogy ne menjenek tönkre. hogy ebből az emberek világában új lelkek keletkezzenek. melyre az Első Rejtély parancsa szerint voltam hivatott.szféra archonjai közé. 27. Melkhisédek pedig. Felháborgatta őket. felmentem. s így már nem hagyták. ahogyan mindig szokta. hogy ebből lelkek készüljenek a világnak. a szemeik könnyeivel és a testük verejtékével. FEJEZET Amikor az eonok archonjai és a sorserők és a szféra archonjai teljesen így működtek. és világosságukat a világosságkincshez hordja. így azonnal szorult helyzetbe kerülnek és kivetik magukból az erőt a szájuk leheletével. Zabálják tehát. és nem hagyják már. s oda hatott. és az erőket (lélekerőket). hogy ne gyengüljenek le és ne erőtlenedjenek el és ne vesszen el az erejük és ne semmisüljön meg a birodalmuk.

hogy gyors tisztulás és gyors felemelkedés válhasson lehetővé. hogy ki ellen harcolnak. mely így felgyorsult. hogy hat hónapig jobbra nézzenek a befolyásaik következményeire a négyzetekben. Amikor a kényurak meglátták a rajtam lévő nagy világosságot. Ezt tették. s meg akarták ragadni. egy ideig pedig jobbra nézzenek. hogy egy ideig balra. hogy mostantól kezdve nem voltak képesek az anyaguk élesztőjéhez folyamodni és azt enni. meg sorserőik és szférájuk pályáját. az Első Rejtély parancsára megfordítottam eonjaik pályáit és futását. a nagy kényúr. Az ő idejeiket és időszakaikat is lerövidítettem. hogy ezzel területeik létét meghosszabbítsák. hogy a Rejtélyeket kapó és a fénykincshez tartozó lelkek száma hamarabb váljon teljessé. elfordítottam a szféráikat. Az eonok archonjait és a sorserők és a szféra archonjait ezáltal nagyon megzavartam és tévedésekbe ejtettem. hogy ezzel halogassák az uralmuk végét. Pillantásukat pedig másik rend felé fordítottam. és többé nem voltak képe­ sek megtisztított világosságuk élesztőjének anyagát enni. Úgy megbolygattam őket. Mialatt ellenkeztek és a világosság ellen harcoltak. Ha pályáikat nem fordítottam volna meg és idejüket nem gyorsítot­ tam volna fel. Az archonok megzavarodtak a pályáikon. Egész pályájukat és egész menetüket megfordítottam. háromszö­ gekben és nyolcszögekben. ösvényüket könnyebbé tettem. Köreiket kisebbre szabtam. nem tudván. s uralkodói helyzetüket lehetőleg sokáig fenntartsák. háromszögeikre és nyolcszögeikre. és menetüket felgyorsíttattam. ahogyan azelőtt volt. és a tizenkét eon minden kényura együtt harcol­ ni kezdett fényruhám ellen. akkor egyetlen léleknek sem adták volna meg a világrajövés 38 . Amikor elvettem erejük egyharmadát. s úgy intéztem. Ádámász.ragyogott. hogy hat hónapig balra pillantsanak a négyzeteikre.

az ő angyalaiknál és arkangyalaiknál. hogy ezeket a nagy üdvcselekedeteket megjelentetted nekünk. imádták a fényruhát és így kiáltottak: „Hogyan mehe­ tett át a mindenség Ura közöttünk a mi tudtunk nélkül?" 39 . melyet maguk ettek volna meg.Áldottak vagyunk mindenek előtt az emberek között. és sok lelket semmisítettek volna meg. Amikor a rajtam lévő fényruhát látták.Halljátok a dolgokat. hanem mindet megemésztené az archonok testében lévő tűz. amik történtek velem a tizenkét eon archonjainál és minden archonjaiknál és uraiknál és hatalmasaiknál. FEJEZET Jézus folytatta beszédét. mert ezek a kiválasztottak. Ezért mondtam egykor nektek: „de a választottaim miatt megrövidí­ tettem azokat a napokat. akkor egyetlen anyagban született lélek se menekülhetne meg. a tanítványok egyszerre borultak le. Amikor Jézus így szólt. Ez a válasz részletes kérdésedre. Csökkentettem tehát az időket és időszakokat a tökéletes lelkek szá­ ma miatt. 28. mert egyébként egyetlen lélek sem menekülhet­ ne meg". akik részesülnek a Rejtélyekben. Mind leborultak. és azt mondta tanítványainak: . mindegyik megpillantotta a neve Rejtélyét a fényruhámon. s őt imád­ ván azt mondták: . Ha az idejüket nem rövidítettem volna le.lehetőségét az anyaguk hulladéka miatt. ők és velük vadházasságban élő társaik.

s megpróbáltak közelebb kerülni. hogy a tizenkét eon minden lakója kötve volt a rendjében. Műveiket most már az én utasítá­ som szerint végezték. Amikor elértem a fátylaikat. Elgyengültek. hat hónapig balra fordulva a négyzeteikben. de erre nem voltak képesek a rajtam lévő nagy fényesség miatt. FEJEZET Ezután az történt. 29. mind összeestek az eonjaikban erőtlenül. egyszóval a nagyjaik mind látták. Imádattal nézték azonban némi távolságból. így tisztelték meg a fényruhámat és dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét. hogy imádják a nevük Rejtélyét a ruhámon. amikor elvettem az erejüket. hogy felszálltam a tizenharmadik eon függönyeihez. maguktól félrehúzódtak és megnyíltak előt­ tem. hogy a kényurak ereje az ő helyeiken megcsap­ pant. négyszögeikre és más aspektusaikra. És mind az ő háromszor-hatalmasaik és nagy ősatyáik. önmagukat nemzetteik és nemzetteik. az ő nemzetleneik. három­ szögeikben és más aspektusaikban. úgy volt.És együtt dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét. s a föld halott lakóihoz voltak hasonlók. így járnak most a sorserőkben és a szférában lévők a pályájukon. Bámulták a nevük Rejtélyét a ruhámon. mint az archonok abban az órában. Bementem a tizenharmadik eonba és ott találtam PlSTIS SOPHIÁT a 40 . s emiatt rettenetesen megijedtek. Amikor elhagytam azokat az eonokat. az isteneik és fényszikráik és csillagaik. akikben már nincsen lélegzet. További hat hónapig pedig jobbra pillantottak a háromszögeikre. Amikor ez történt a kényurakkal az archonok között.

Ott ült és gyászos hangulatban szomorkodott. amelyeket a nagy. akkor elmondom majd annak a Rejtélyét. hogy amikor PISTIS SOPHIA PlSTlS SOPHIÁVAL. rápillantott min­ den archon a két nagy Háromszor-hatalmasnál. hogy ez hogyan történt Úgy volt.tizenharmadik eon alatt teljesen egyedül. Amikor kitartóan dicsérte a magasabb világosságot. amelvet meglátott a fénvkincs fátylán. De a magasabb világosságot dicsérte. meglátott rendkívül ragyogó. Amikor annak kiterjedéséről beszélek veletek. hogy nem vették fel a tizenharmadik eonba. És azok közül senki sem volt vele. amelyeket Authádésztól. az ő magasabb helyére. a tizenharmadik eonban. az egyik háromszor-hatalmastól szen­ vedett el. és az ő [emanáció]. 41 . mérhetetlen fényességemben. Nagyon búsult a kínok miatt is. Ruhám világosságára pillantva meglátta rajta a neve Rejtélyét és ennek a Rejtélynek egész fényességét. Mert PlSTlS SOPHIA [PlSTlS SOPHIA] Láthatatlana. aki a párja. valamint a többi 22 láthatatlan kisugárzás és pár-társa. láthatatlan Ősatva és a két Háromszor-hatalmas sugárzott ki önmagából. Mert ő azelőtt a magasság területén volt. nagy izgalom fogta el. meg a többi 22 kisugárzás együtt az a 24 kisugárzás.

.

Éppígy gyűlölte őt a nagy. hogy hogy a tizenharmadik eon alatt találtál rá. Amikor aztán a tizenkét eon archonjai nagyon haragudtak PlSTIS SOPHIÁRA. Amikor folvtatottan a magasban lévő helyet dicsérte. és azt mondta tanítványainak: . így meglátta a véreivel. aki fölöttük volt. PISTIS S O P H I A TÖRTÉNETE PISTIS SOPHIA maga is a 24 kisugárzás egyike. Akkor miért nincsen az ő helyén? Mert azt mondod. a nagy Láthatatlan 24 kisugárzásával. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. sem pedig a világossága tiszta részét nem adta le abban az időpontban. előlépett Mária. hanem annak a magasban lévő világosságnak hódolt. hogy oda jusson. Ezért haragudtak rá és gyűlölték őt. akkor a nagy 44 . hanem a magasba akart feljutni és őfölöttük lenni. meggyűlölték őt a tizenkét eonban lévő archonok. Jézus válaszolt. mert már nem az ő Rejtélyeiket teljesítette.30. egyszer azt hallottam tőled. a harmadik Háromszor-hatalmas a tizenharmadik eonból. az alatta [PISTIS SOPHIA alatt] lévők. és rettenetesen gyűlölték őt.Uram. aki engedetlenségében nem sugározta ki ereje egész megtisztított részét.Amikor PISTIS SOPHIA a tizenharmadik eonban volt. Erre azonban nem volt képes. láthatatlan test­ a magasba pillantott. és így szólt: . Háromszor-hatalmas Authádész is. mivel ő akart uralkodni az egész tizenharmadik eonon és az alatta lévőkön. amikor az archonok adják le a tisztájukat. akkor az történt. hogy az Első Rejtély parancsára PlSTIS SOPHIA fénykincs függönyének világosságát és arra vágyott. amelvet a fénykincs világosságfüggönvében látott. De ettől kezdve nem végezte már a tizenharma­ dik eon Rejtélyét.

45 . hogy onnan leselkedjenek és támadjanak PISTIS SOPHIÁRA. s ő is haragudott PlSTIS őt. és nagyon gyűlölte a világossághoz akart menni. üldöz­ ni kezdte PISTIS SOPHIÁT a tizenharmadik eonban. és a fényt kereste. mert PlSTIS volt őnáluk. Aztán az történt az Első Parancsolat utasítására. állandóan búsult. s arra csábította. mivel PISTIS SOPHIA azt ter­ vezte. hogy a magasságokhoz megy fel. a Három Háromszor-hatalmasak egyike. anyagi. SOPHIA SOPHIÁRA. nagyon hatalmas lényt. amelyet látott. s ott Authádész oroszlánfejű világosságere­ jét pillantsa meg. Ezeket leküldte a lenti körzetekbe. hogy a nagy Három­ szor-hatalmas Authádész.Háromszor-hatalmas Authádész is melléjük szegődött (akiről az előbb beszéltem nektek). melyek fölöttük voltak. hogy lenézzen az alsó körzetek felé. amelyek továbbra is megmaradtak az ő Rejtélyeikben. És gyűlölték őt az archonok. Ekkor pedig Authádész kisugárzott [teremtett] önmagából egy orosz­ lánarcú nagy erőt. majd pedig oda akarjon jutni. a káosz területére. meg a benne lévő anyagból [saját magából] teremtett egy csomó más. mely magasabban hogy elrabolják az erejét. És gyűlölték őt az eonok kapuinak Őrei is. s így ott lehessen majd a világosságát elrabolni. s mert ezenkívül abbahagyta az ő Rejtélyeiknek az elvégzését.

akiről gyakran beszéltem nektek. erő továbbra is állandóan magához vette a fényerőt a Authádész minden anyagi ereje körülzárta SOPHIÁT mialatt és zaklatta őt. Ezen felül az oroszlánfejű fény­ SOPHIÁBÓL. odalépett az oroszlánfejű világosságerőhöz. mivel dicsőségre pályázott. Ezzel a gondolattal ment le a helyéről a tizenharmadik eonból a tizen­ két eonhoz. Ettől SOPHIA nagyon gyenge lett. hanem azt hitte. világosságát és elnyelte. Nem tudta. s amely a fénykincs függönvéből való. anvagát pedig a káoszhoz taszí­ tották.31. Erre azonnal körülfogták őt Authádész anyagi lényei. másik fele sötét: ez Jaldabaóth. hogy magához vegye. amelyet először a magasságban pillantott meg. melynek egyik fele tüzes. hogy PlSTIS SOPHIA lefelé nézett. És azt gondolta: leszállok oda pártársam nélkül. A káoszban ebből egy oroszlánfejű archon keletkezett. és meglátta annak a vilá­ gosságerejét a lenti körzetekben. hogy abból a világosság­ ból származik. és az orosz­ lánfejű nagy világosságerő elnyelte a Kiszűrte SOPHIA SOPHIÁBAN lévő világosságerőket. hogy azokkal sikerüljön felmenni a Világosságok Világosságához a magasságok magasságaiba. magamhoz veszem azt a fényt és csinálok belőle magamnak fényeonokat. hogy ez a Háromszor-hatal­ mas Authádész világosságereje. Ekkor üldözték őt az eonok archonjai és haragudtak rá. FEJEZET Erre az történt. 46 . 0 pedig leszállt a tizenkét eonból is egészen a káosz körzeteibe.

5. hogy azok nem jönnek a segítségemre. és az oroszlánfejű erő elra­ bolta a bennem lévő világosságomat. láttam ott egy világosságot. mert azt hittem. és azt gondoltam: lemegyek arra a helyre. ó Világosság. És a magasba pillantottam. és a világossá­ got. Alaptalanul gyűlöltek engem. hogy a fény. ó Világosság. 2. hall­ gasd meg most. mert gonosz gondolatok folytak belém! 2. Lenéztem az alsó területekre. Elkövetett bűnöm így nyilvánvaló neked. 3. És töredelmességének a következő sza­ vakkal adott kifejezést: 1. amiben hittem. s amelyben hitt. tudod. mert Authádész minden teremténye szorult helyzetbe hozott engem. a vezeklésemet! Ments meg. akiben kezdettől fogva hittem. hogy az oroszlánfejű erő a tiéd. tudták. 47 . Most pedig. s magamhoz veszem azt a világosságot. És segítségért kiáltottam. Amikor pedig Authádész teremt­ ményei látták az eonok archonjainak kárörömét. ó. segítségemre siessen. De a sötétségbe kerültem a káoszban lent. hangom azonban nem hatolt ki a sötét­ ségből.32. FEJEZET PISTIS SOPHIA hangosan kiáltott a világosságok világosságához. elvették tőlem. A teremtmények ekkor felbátorodtak és rám rohantak. holott én velük semmi rosszat sem tettem. amelyet kezdetben látott. hogy én ártatlanul cselekedtem. láttam az eonok minden archonját lenézni rám és kinevetni engem. Világosságok Világossága. 0. Igazság Világossága. és nem tudtam elmenekülni és visszatérni az én területemre. és a magasba néztem fel. És mentem. melyet én nem őtőlük vettem.

hogy ez az oroszlánfejű erő elnyelje egész erőmet! Ne hagyd. ne hagyd nélkülöznöm az én világosságomat! 7. mert a te világosságodban kez­ dettől fogva hittem! 0. Uram. ahol a szégyen borít engem. a te világosságod miatt kerültem e szorult helyzetbe. 10. és nem szolgáltam az ő Rejtélyét. mert nagy a te irgalmad. Mert miattad. 14. hogy ez a sötétség lehúzzon engem. Ha lennél oly jó.6. a Lát­ hatatlanoktól és Bárbelo nagy alkotásaitól. amelvek gonoszságokkal szorongatnak engem! 15. És minden archon és eon gúnyolt engem. megváltassak Authádész teremtményeitől. s ne hagyd. akkor hallgass meg engem igazán és ments meg. és eljönnél most megmenteni engem. 12. Én azonban pillantásomat hozzád emeltem a magasságba. Ne hagyj a szükségben. és akik a Rejtélyrendjeik­ ben maradtak. ó. és hittem benned. 9. aki nem teljesítette a parancsodat. Világosság. És az eonok kapuőrei kerestek engem. ó. mert forrón vágyakozva a te lakhelvedet kerestem. Haragszik rám. Uram. Most viszont a káosz sötétségében vagyok leverten. hogy sugározza ki alkotása erejét. siránkoztam és a világosságot kerestem. Én pedig ott voltam. Ne hagyd. hogy erőmet a káosz betemesse! 48 . Ez történt velem. A te világosságod utánzata miatt idegenedtem el testvéreimtől. kigúnyoltak engem. Világosságok Világossága. mert az ő eonjában voltam. erők világossága. 11. melyet a magasságban láttam. Ments ki e sötétség anyagából. 13. hogy el ne merítsenek benne tel­ jesen. Eljött rám Authádész haragja. ó.

melyet elvettek tőlem! Akik ezt tették velem. Vártam pár­ társamat. Hadd maradjanak a sötétségben és ne lássák meg a világosságot! Tedd. A saját bosszújukat ereszd rájuk. Vártam.16. Bosszuld meg rajtuk. őket magukat buktassa el. de nem találtam őt. s a teremt­ ményeit mostantól kezdve ne hagyd az ő helyeikre jutni. Járj el velük tetszésed szerint. amit Authádész teremtményei hoztak rám. azok nyilvánvalók előtted. sötétséget adtak nekem. Maguk gabalyodjanak bele. hogy mindig a káoszt lássák és a mennyeket sohasem! 24. És ami­ kor az erőmet kerestem. mert nagyon kínlódom! 18. hogy jön. anvagot adtak nekem. hogy tehetetlen lenne velem szemben. 20. Hallgasd meg hamar az imádságomat. hogy ezt a gonoszságot magától tette. világosság. Amikor a világosságot kerestem. Ne fordítsd el az orcádat tőlem. aki azt hitte. hagyd elbukni őket. s ítéleted ragadja meg őket! 25. de nem jött. Authádészük területéről. Válts meg az archonok miatt is. ha nem a te parancsodra lennék megalázva! 26. s teremtményei a megaláztatásomat szenvedéssel toldot­ ták meg. mert istentelen és arcátlan az ő istenük. Erőm kipillantott a káosz és sötétség közepéből. és erőt ad nekem. 49 . akik gyűlölnek engem. hogy eljön-e küzdeni értem. a sötétség és az anyag. ó Világosságok Világossága. mert isme­ red szorult helyzetemet és kínomat és erőm szükségét. Mert amikor te a parancsolatoddal megaláztál. 21. mert balzsam a te kegyelmed! Pillants le reám a te Világosságod nagy irgalmával! 15. és mentsd meg az erőmet! 19. ó. Most pedig. Hallgass meg. annál inkább üldöztek engem. Zárd ki őket az ő istenük. 22. nem tudván. hogy ne juthassanak vissza az ő Authádészük területére! 23.

úgy hogy a világosságban hamar Rejtélyeket kapja­ nak. akik a Rejtélyeket megkapják. ó. Keressétek a világosságot. ami bennük van. hogy azokhoz számítsanak. 30. És azoknak a lelkei. Világosság. Mert Isten megmenti a lelkeket minden anyagokból. a dicsőségben. Világosság. akik töredelmesek. Dicsérő himnuszom tetsszen meg neked. Örüljön minden anyag. Mivel ebbe a helyzetbe juttattak engem. És eredeti erőm kezd kimerülni bennem. hogy bennetek lévő lelketek ereje éljen! 33. dicsőítem a te nevedet. Világosságerőt vettek el tőlem. és minden megmentett lélek ott fog lakni és azt örökli. és minden. s akik ennek a világosságát megtisztítják. 34. és hiányolom az én világosságomat. aki benned és velem van. akik megtisztítják magukat és a világosságukat. mihelyt azok mond­ ják ki. Mert a világosság meghallgatta az anyagokat. és nem hagyja meg őket tisztátalanoknak. 50 . És egy város készül a világosságban. mint vala­ mi kitűnő Rejtély. mely bevezet a világosság kapuin. 29. ó. ó. és akik a Rejtélyeket az Ö nevében kapták. akik sietnek megbánni. Dicsérjék hát minden anyagok lelkei.27. ne hagyd őket feljutni a tizenharmadik eonhoz az igazságosság területére. így hát. 28. És ne hagyd. hogy minden ben­ nem lévő fényemet elvegyék. 36. Mert elvették tőlem az én világosságomat. Világosság. minden eonok Urát. És ne hagyd azokhoz számítani őket. 32. ott fognak időzni. 31. 35. és újra zaklattak.

Szabadíts meg engemet. és anyám fiai előtt jövevénnyé. felébresztett engem. 5. akik téged keresnek. 3. Elfáradtam a kiáltásban. te tudod az én balgatagságomat. azt követelik tőlem. és mindent megmondott. ó Isten. Mert teéretted viselek gyalázatot. és hallok az én világosságerőmmel. és borítja pironság az én orcámat. az én világosságban-lakómnak vannak fülei. Isten. bűne megbánásával kapcsolatban.Uram. Atyámfiai előtt idegenné lettem. 51 . akik ellenségeim alaptalanul. 6. hatalmasak a vesztemre törők. Mária lépett elő újra. erők Istene! 7. zsoltárban: 1. Amit nem ragadtam el. Szemeim elbágyadtak. Többen vannak fejem hajszálainál. amikor bűnét megbánta. 0. Nos. Uram. 8. és az áradat elborít engem. mert a vizek a lelkemig hatottak! 2. kiszáradt a torkom. akik ok nélkül gyűlölnek engem. ami történt vele. fene­ ketlen tengerbe jutottam. A te szellemed. A te világosságerőd erről prófétált egykor Dávid által a 69. FEJEZET Ezek után azt mondta Jézus a tanítványainak: . hol meg nem állhatok. az hallja.33. Engedj felszólalni PlSTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA első esdeklése alkalmából. várván Istenemet. és az én bűneim nyilván vannak előtted. mely velem van. és így szólt: .Ezt a magasztalást mondta akinek van füle. Izraelnek Istene. erőknek Ura! Ne pironkodjanak miattam. Az Abisszusz mély sarába estem be. akik tebenned remélnek. Ne szégyenüljenek meg miattam. ó Uram. 4.

9. de hiába. hadd szabadul­ jak meg gyűlölőimtől és a feneketlen vizekből! 15. 21. Hogy el ne borítson a vizek árja. és szomjúságomban ecettel itattak. 20. Uram. Hallgass meg engem. Siess. Ments ki engem az iszapból. ó. Vártam a részvétre. hogy el ne süllyedjek. Gyászruhát öltöttem. és a borozók rólam énekelnek. A gyalázat megtörte a szívemet. 11. te tudod. A kapuban ülők rólam fecsegnek. és kigúnyoltak engem. Uram. és a te haragodnak búsulása érje utol őket! 52 . és el ne nyeljen az örvény. a te gyalá­ zóidnak gyalázásai hullanak reám. Legyen az ő asztaluk előttük csapdájuk. szégyenemet és pirulásomat. Mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. őrizd meg az én lelkemet. az én gyalá­ zatomat. Ontsd ki a te haragodat reájuk. és a veremnek szája be ne záruljon fölöttem! 16. és váltsd meg azt! 19. Sőt ételemben mérget adtak nekem. 12. hallgass meg engem. 22. Jól ismered minden szorongatómat. jókedvednek idején a te kegyelmednek sokaságához képest hallgass meg engem a te megszabadító hűségeddel! 14. 10. megtorlás és bosszúságuk. mert szorong az én lelkem! 18. 13. És ne rejtsd el orcádat a te szolgádtól. s az is gyalázatomra vált. Lelkemmel pedig hozzád imádkozom. vigasztalókra. Az én ellenségeimért szabadíts meg engem. Böjtöléssel gyötörtem a lelkemet. 23. Tedd az ő derekukat mindenkorra roskataggá! 24. mert balzsam a te kegyelmességed! A te irgalmasságodnak sokasága szerint tekints reám! 17. de nem találtam.

és a foglyokat nem veti meg. Dicsérjék őt az egek és a föld.25. és abban laknak majd. Én pedig nyomorult és szenvedő vagyok. szedd össze bűneiket. 32. 27. Mert akit te megvertél. azt üldözik. hogy a ti lelketek megelevenedjék! 33. Mert megmenti Isten a Siont. és az ő hajlékukban ne legyen lakó! 26. Keressétek Istent. és magasztalom hálaadással. Töröltessenek ki az élők könyvéből. és megépíti Júdának városait. 31. Álnokságra álnokságot halmoznak. és a te igazságodra ne jussanak el! 28. Dicsérem az Istennek nevét énekkel. Isten. A te üdvösséged. Látják ezt majd a nyomorúságban lévők és örülnek. és az igazak közé ne íras­ sanak! 29. És az ő szolgáinak ivadékai öröklik azt. Legyen az ő palotájuk puszta. a tengerek és ami csak mozog azokban! 35. 34. 53 . akik szeretik az ő nevét. ó. Mert meghallgatja az Úr a szegényeket. és a tőled sújtottak fájdalmát szólják meg. hogy ott lakozzanak és örököljék! 36. És ez kedvesebb lesz az Úr előtt a vidáman ugráló fiatal bikánál. óvjon meg engem! 30.

benned bíztam.PISTIS SOPHIA ekként folytatta dicsérő énekét második esdeklést mondván: 1. Mert te vagy az. Segíts rajtam és ments meg a Rejtélyeid által. 0. 35.Uram. ennek az oroszlánfejű erőnek a kezé­ ből és az isteni Authádész teremtményeinek [kisugárzásainak] kezéből! 5. Világosság. FEJEZET Miután Mária a tanítványok körében ezeket mondta Jézusnak. ez PISTIS SOPHIA megbánása Rejtélyének megoldása. ó. Amikor Jézus ezt hallotta Máriától.34. FEJEZET Jézus folytatta. és így szólt: . mert te meg fogsz váltani engem és elvezetsz a te eonjaid magasságába! 4. ne hagyj engem az időm beteljesüléséig a sötétségben! 2. ó. így szólt: . A te világosságod ereje mentsen meg és vigyen engem a magasabb eonokhoz. Világosságok Világossága. 54 .Nagyon jó. Világosság. Szabadíts meg. így szólt: . akit minden nemzetség boldognak fog mondani. Mária! Bőségesen áldott vagy te. akiben hittem és kezdettől fogva bíztam. te vagy a mindenben boldog teljesség. hajtsd hozzám füledet és válts meg! 3.

El akarták venni minden világosságomat. ó. PISTIS SOPHIA fordult magasz­ 55 . mellyel taló énekkel a Világossághoz. Szájam tele van dicsérettel. Megteremtésem pillanatától kezdve hittem benned. hogy mindenkor a te dicsőséged Rejté­ lyét zengjem. azokat borítsa be a sötétség és essenek áldozatul a kimerülésnek! Ez tehát a második megbánás. és ments ki az irgalmatlanok kezéből! 13. Világosság! 10. Mert Authádész minden teremtménye elrabolta egész világosság­ erőmet és körülzárt engem. 7. ne hagyj el.6. És te magad sugároztál ki engem. essenek el és erőtlenedjenek el! Akik el akarják venni a világosságerőmet. Világosság. ne hagyj sorsomra! Fordulj hozzám. kigúnyoltak az eonok archonjai és azt mondták: „Abbahagyta a Rejtélyét. Világosság. Mialatt azt mondják egymásnak: „A Világosság elhagyta őt. ó. Ezért. és az erőmet ellenőrizték. Világosság! 8. Győz­ zük le és vegyük el tőle a maradék világosságot is!" 12. Ezért tehát. Világosság. Te vagy a Rejtélyem. Akik az erőmet akarják elrabolni. ó. 9. 11." Te vagy a megmentőm és megváltóm. Amikor pedig benned hittem. ó. ne hagyj a káoszban időm teljesüléséig. ó. és kezdettől fogva bíztam a világosságodban.

szabadíts meg engem a bűnösnek kezéből. az lépjen elő és beszéljen. hajtsd hozzám füledet és tarts meg engem! 3. Uram Istenem. Reád támaszkodtam születésem óta. hogy megérted latot testvéreid előtt. és így szólt tanítványainak: . mert nem hagy minket szóhoz jutni. azt mondta: . PISTIS SOPHIA esdeklése Rejtélyének meg­ oldását. Gondolkodásom mindig reád irányul. mit mondok az ő megbánásához! A te világosságerőd prófétált egykor Dávid által a 71. Most pedig látom az erődet benned. Uram. Én Istenem. ahová menekülhessek. nem állhatjuk ezt az asszonyt. Akkor hát Péter. a hamisnak és kegyetlennek markából! 5. Uram. Mert te vagy az én reménységem. hogy megérti az Én szavaimat. anyámnak méhéből te vezettél ki engem. mit beszélek hozzátok? Ekkor előugrott Péter. Légy erősségem és sziklaváram. Jézus felelt. tebenned bízom. FEJEZET Amikor Jézus így szólt a tanítványaihoz.36. ne szégyenüljek meg soha! 2. mert kőszálam és menedékem vagy te! 4. zsoltárban az ő megbánásáról: 1.Halljad. 0. Péter. én bizodalmam gyermekségemtől fogva. 6. Istenem.Uram. ó. annyit beszél. és ezt mondta Jézusnak: . Péter pedig felelt. mondd ki az ehhez a megbánáshoz illő gondo­ 56 .Értitek-e. és így szólt Jézushoz: .Akiben szellemének [pneyma/pneuma] ereje felgerjed. A te igazságod szerint ments meg és szabadíts meg engem.

57 . siess a segítségemre! 13. 9. ez az ő megbánásának megoldása. Boldogok vagytok ti minden emberek előtt a földön. akik vesztemre törnek! Ez tehát a oldása. bizony mondom nektek: bőségesen teljessé teszlek titeket a Rejtélyekben a legbelsőbb Rejtélyeitől a legkülsőbb Rejtélyeiig. mert nincs aló megszabadítsa! 12. Én Istenem. és enyésszenek el akik lelkemet rágalmazzák! Borítsa szégyen és gyalázat azokat. ó. mondván: 11. Bizony. 8. Eltökélek titeket a szellemmel [pneumával]. Mintegy csudává lettem sokaknak. Péter. és akik lelkemre törnek. de te vagy az én erős bizodal­ mam. Mert rosszat beszélnek rólam ellenségeim. hogy mint szellemi [pneuma­ tikus] embereket a plerómában tökéleteseknek nevezzenek titeket. Megtelik szájam dicséreteddel. mikor elhuny az én lelkem. Az Isten elhagyta őt! Kergessétek és fogjátok meg. ne hagyj el engem! 10. Ne vess el engem az én vénségemnek idején. Szégyenüljenek meg. minden napon a te dicsőségedet zengem. így szólván Péterhez: . együtt tanácskoznak. FEJEZET És a Megváltó válaszolt. PISTIS SOPHIA által kifejezett második megbánás meg­ 37.)ól van. te vagy a megváltóm. Uram. mert ezeket a rejtélyeket megnyilvánítot­ tam nektek.7.

Kerüljenek szükségbe és sötétségbe. 58 . De hallgassátok meg a és így szólt: 1. Világosság. minden rejtélyben Atyám területeiről és az Első Rejtély minden terü­ letéről. És akik a te Rejtélyedre vágynak. Hamar szabadíts meg ebből a káoszból. mert hiányzik az én világos­ ságom. hogy akiket a földön befogadtok. akik az erőmet akarják elrabolni! 3. azok Atyám birodalmából is kitaszíttassanak. melyet elvettek! És az erőre éhezem. Világosság. bizony mondom nektek: részesítelek titeket minden Rejtély­ ben. 4. Világosság! PISTIS SOPHIA minden bűnbánó énekét. és akiket a földön nem fogadtok be. amit elraboltak tőlem. mondván: Legyőztük őt. Ments meg most tehát. Akik azonban a világosságot keresik.Bizony. ó. 0. azok örüljenek és ujjongjanak. akik szorongatnak engem. mindig azt kiáltsák: „Éljen a Rejtély!" 5. akik el akarják venni tőlem a világosságomat! Térjenek be a káoszba és szégyenüljenek meg. ó. azok a magasság világosságában is befogadtassanak. erők világossága. Hamar váljanak sötétséggé. tarts meg és válts meg engem! 2. te vagy a megváltóm és megmentőm. 0. Harmadik esdeklésével folytatta töredelmesen.

aki alázatos. Szégyenüljenek meg és piruljanak. mert irgalmasságot nyer. amikor a mennyeket dicséri. Jézus pedig megfogta Márta kezét. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta a tanítványainak. zsoltárban: 1. előlépett Márta. hagyj magyarázatot adnom a SOPHIA PISTIS esdeldéséhez. nagyszerű! 4. az én szabadításomra. Uram. Hirdesd ki tehát .38. Isten. megcsókolta azokat. ó. akik keresnek téged! És ezt mondják majd szüntelen. így szólt Jézushoz a tanítványok körében: bűnbánó énekét illetően. így szólt: . te boldog vagy. Hátráljanak meg és szégyenüljenek meg. Isten. De örüljenek és örvendezzenek majd benned mindazok. hogy: kitűnő.Ez PISTIS SOPHIA harmadik bűnbánó éneke. Én pedig szegény és nyomorult vagyok: siess hozzám. az én segítségemre siess! 2. Uram. akik a lelkemre törnek! 3. Nos. leborult a lábai előtt. és így szólt: . Márta pedig válaszolván. 59 . Mielőtt Jézus befejezte volna. akik a te üdvösségedet szeretik: Éljen az Isten! 5. segedelmem és szabadítóm vagy te Uram: ne késlekedj! Ezt jelenti tehát a PISTIS SOPHIA harmadik vezeklő éneke. a te világosságerőd egykor Dávid által prófétált a 70. Akiben felébredt az PISTIS SOPHIA ismeretre alkalmas szelleme. és mély alázattal.Uram irgalmazz és szánj meg.Boldog. ó. és mondja ki a esdekléséhez illő gondolatot. lépjen elő. sírva azt mondta: . Márta.PISTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA esdeldése gondolatának megoldását. akik azzal gúnyolnak.

amikor engem kínoznak! Hamar ments meg ebben az órában. hogy elrabolják a maradék világosságát. A félelem zsibongása és Authádész erőszakossága miatt bennem az erő megcsappant.A világosság helyett káosszal töltötték meg őt.PISTIS SOPHIA a negyedik esdekléssel folvtatta. és szép. 8. melvet azelőtt teljesíteni szoktam. 60 . melyeket Authádész a káoszhoz küldött. és hagyd eljutni a hangomat a te lakóhelyedhez! 2.Kitűnő. démonszerű lény lettem. és társpárom azt mondta magának: 9. Mert az én időm szellőként illant el. s mulandó anyag lettem. Ne rejtsd el fényorcádat előlem. És szolgalénv [dékán] lettem. FEJEZET Amikor Jézus ezeket hallotta Mártától. mielőtt másodszor is megkínozta őt az oroszlán kinézetű erő és az anyagi teremtmények. nehogy szorongatóim azokat is elvegyék tőlem. amelyre építek. 0. amikor hozzád könyörgök! 3. Ellenségszellemmé [antimimon pneuma] lettem.39. mely anyagi testben lakik belső világosságerő nélkül. és így szólt tanítványaihoz: . istentelen]. 7. 5. Furcsa [idiotikus. így szólt: . mely belső világosság nélkül lakozik az anvagban. 4. A következő vezeklő éneket mondta tehát: 1. Elrabolták a világosságomat és az erőm kiszáradt. elfelejtettem [elhanyagoltam]. A Rejtélyt. hanem védj meg. Authádész teremtményei beszorítottak engem. Világosság. Anvágom verejtékét és anvagi szemeim félénk könnyeit megettem. aki magányosan lóg a levegőben. Márta. . 6. hallgasd meg a panaszomat. Jézus folytatta a beszélgetést.

a te parancsolatod szerint és a te parancsodra. És ez az az idő. 16. kelj fel. 18. 17. Ezek jöttek rám. mint a káosznak egy ereje. és a Rejtélyét az erőbe fektesse. és hazavitelre keresed a szorongatottakat. Most tehát. ó. 14. Mert a Világosság lepillantott az ő fénymagasságából. Te azonban. amikor erőmet és lelkemet újra keresed. 19. hogy itt vagyok. az teljesült. 20. hogy keresni fogsz engem. Hogy a megbéklyózottak sóhajtozását meghallgassa. 12. hogy az anyaga is megmentessék. A te parancsolatod küldött le. és a lélekerőt megváltsa kötöttségétől. És a tizenharmadik anyag-eon minden kisugárzása rettegni fog a te fényrejtélyed előtt. Világosság. Akkor pedig az anyagi eonok minden archonja félni fog a te vilá­ gosságodtól. És nem hagyja figyelmen kívül a megbánásukat. az örök világosság vagy. Világosság. ó. mivel a szám teljes lett.10. hogy azoknak a bűnbánó énekére nézzen. Megnyilvánította az ő Rejtélyét. mely példa lesz a jövendő nemzedékeknek. és lesüllyedtem. 11. Hogy a világosság az ő nevét a lélekbe. Mert az Úr keresni fogja a lélekerőtöket. keresd az erőmet és a bennem lévő lelket. 21. amelyet elhatároztál. hogy mások magukra ölthessék az ő [meg­ tisztított] tiszta világosságukat. mely akkor születik. Eljött az időm. akik a lenti területeken vannak. Uram. És a te határozatod. 61 . 15. Az én erőm megkristályosodott bennem. 13. Amit nyomoromban rám parancsoltál. A nem pedig. az egeket fogja magasztalni. Le fog pillan­ tani az egész anyagra. Mert a te Megváltóid keresik az én lelkem erejét. Ez tehát a Rejtély.

olyanná lettem. 4. és kiáltásom jusson tehoz­ zád! 2. Virrasztok és olyan vagyok. zsoltárban: 1. Hasonló vagyok a pusztai csókához. 6.Megparancsolom és megengedem neked énekének magyarázatát. János válaszolt. Mert elenyésznek az én napjaim. 5. mint a magányos madár a háztetőn. Jézus így szólt Jánoshoz: . mert kenyerem megevéséről megfeledkeztem. mint valami tűzhely. mint a füst. hamar hallgass meg engem! 3. Nyögésemnek szavától csontom a húsomhoz ragadt. mikor szorongatnak engem. és így szólt: . 7. előlépett János. az értse PlSTIS SOPHIA negyedik esdeklésének esdeklő ezt az esdeklését illetően a te Dávidban lévő világosságerőd prófétált a 102. mikor kiáltok. mint a fű az én szívem. hajtsd hozzám a te füledet.40. így szólt: . adj engedélyt nekem megoldására. Ne rejtsd el a te orcádat tőlem.Uram és Megváltóm. Letaroltatott és megszáradt. üszkösök. Uram. FEJEZET Midőn pedig Jézus ezt mondta tanítványainak. és csontjaim. megcsókolta Jézus keb­ lét [imádta Jézus szívét] és így szólt: . 62 .Uram.Ez meg. Amikor Jézus ezeket mondta. PlSTIS SOPHIÁNAIC PISTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA negyedik esdeklése. hallgasd meg az én imádságomat. Most pedig aki megérti. mint kuvik a romokon.

De te.8. A te felindulásod és búsulásod miatt: mert felemeltél engem. csúfolóim neve­ met szitkozódásnak használják. Uram. És a pogányok félik az Úrnak nevét. 20. és azoknak imádságát meg nem vetette. Mert alátekintett az ő szentségének magaslatáról. 13. Napjaim árnyéka megnyúlt. és megláttatja magát az ő dicsőségében. Ez megírattatik a következő nemzedéknek. 18. Te kelj fel. könyörülj a Sionon! Mert ideje hogy könyörülj rajta. a mennyekből a földre nézett le az Úr. és földhöz vertél engem. 10. 19. Mert kedvelik a te szolgáid annak köveit. és a te neved nem­ zetségről nemzetségre áll. és italom a könnyekkel vegyült. 14. Minden napon gyaláznak engem az ellenségeim. hogy meghallja a foglyoknak nyögését. 17. Bizony a hamut eszem kenyér gyanánt. 16. 15. 11. és elfogadják az országukat. örökké királyi székedben ülsz. megszá­ radtam. és a teremtendő nép dicsérni fogja az Urat. és hogy feloldozza a meg­ ölteknek fiait. Mivelhogy az Úr megépíti a Siont. mert eljött a megszabott idő. tisztelőim meg könyörögve buzdítanak. 63 . és e földnek minden királya is a te dicsőségedet. mint a fű. magam pedig. 12. 9. Odafordult a gyámoltalanok imádsága felé.

dicsérlek a magasságban és a káosz helyein! 2. ó. Hogy hirdessék a Sionon az Úrnak nevét. hogy vezettessék ki a káoszból. üdvösségem világossága. Az történt. még nem ért el engem.21. János. tanítványai között. dicsőítő himnuszom a káoszban is érjen el tégedet. te tiszta [szűzies]. hogy Authádész minden anyagi teremtménye szorult hely­ zetbe hozta őt. Erőm ugyanis sötétséggel telt meg. és világosságom a káoszhoz süllyedt. Világosság. azt mondta Jézus neki: . FEJEZET Amikor János ezeket a szavakat intézte Jézushoz. hogy Authádész teremtményei a káoszban ismét rárontottak PISTIS SOPHIÁRA. még nem fejezte be teljesen. 41.Újra az történt. Ez a magyarázata. és el akarták rabolni egész világosságát. A mennvekben dicsőítettelek. az esdeklésemre! 3. Jézus pedig folytatta beszédét. s felkiáltott. Figyelj fel. hogy mentsem ki a káoszból. Imádkozó könyörgését. 0. És az Első Rejtélv parancsa. ötödik esdeklését kifejezvén: 1. Dicsérlek a himnuszaimmal. aki a világosságban fogsz ural­ kodni. 64 . és az ő dicséretét Jeru­ zsálemben. és így szólt a tanítványokhoz: .Kitűnő. PlSTIS SOPHIA esdeklésének. Uram.

Magam is olyan lettem. és esdeldésem elér tehozzád a magasságban. akik a te törvényed szerint eljönnek. és eljönnek-e. Mert elvették az én világosságomat. 9. Jöjjön el rám a te világosságod! 15. felálltam és lementem. amit akartál. végre befejezed-e a te törvényedet a káoszban? És a Megváltók. melyeknek senki­ jük sincsen a mennyekben. s karjaimat feléd tártam. 10. És még nem semmisültem meg teljesen. Rám sújtottad törvényedet. Világosság. ó. Hirdetik-e majd a te neved Rejtélyét a káoszban? 12. sötétségekbe és anyagba. 5. Olyan lettem. 7. és én gyászolom a világossá­ got megteremtésemtől fogva. felkelnek-e a sötétség­ ben. mint a káosz archonjai. melyek halottak és erőtlenek. A te parancsodra nem segítettek nekem az én eonom kisugárzásai. akiket te nem mentettél meg. 6. Amikor pedig a magasságba tekintettem a világossághoz. Olyan lettem. A szellemed eltávolodott és elhagyott engem.4. azután letekintettem a fényerőhöz a káoszban. Világosság. 14. Én azonban megbecsültelek. 8. és mindent. Ezért helyeztek engem az alsó sötétségbe. aki megmentené őket. melvektől megvonták az erőt. Világosságom megcsappant bennem s a maradék világosságommal felkiáltottam a világossághoz. akik leszálltak az alsó sötétségekbe. mint az anyagi testek. 65 . Vagy a te nevedet inkább a káosznak olyan anyagában hirdetik majd. hogy eldobják őket a káoszban. s a te parancsodra mentek tönkre. 0. Meggyűlöltek engem és visszahúzódtak tőlem. mint az anyagosodott lények. hogy a te tanítványaid legyenek? 11. amelyben te nem lépsz fel tisztítóan? 13.

megzavartak engem.16. hogy társpárom megszabadítson szükségemből. és adja meg PISTIS SOPHIA ötödik esdeklése gondolatának magyarázatát. mialatt Authádész minden anyagi teremtménye továbbra is 42. te áldott. így szólt: .Uram. hogy beszélhessek veled. 17.mert ő volt Jézus minden szavának feljegyzője szólalt meg: . az lépjen elő. SOPHIA ötödik bűnbánó éneke. Veled együtt 66 . és az ijedelmek. engem bíztál-e meg egyedül azzal.Halljad. így szólt hozzá: . mint a vizek. és mindent felírjak amit mondunk és teszünk? Nem adtál alkal­ mat nekem PISTIS SOPHIA esdeklése rejtélyeinek a magyarázatára.Akinek van füle. ha én vagyok minden beszédnek a feljegyzője. Mert a PISTIS SOPHIA szellem gyakran buzgólkodott bennem. És nem engedted. egész idő alatt szorítottak engem. A te törvényed miatt pedig a teremtménytársaim nem segíthettek nekem. Ez tehát PlSTlS támadta őt. és így Jézusnak ezen szavai után Fülöp sietett elő. És körülvettek. szabad lett és erősen ösztönzött engem az előlépésre. és a bűnbánatának magyarázására. Fülöp. A te törvényed jött rám. De nem tudok előlépni. Amikor Jézus meghallgatta Fülöpöt. melyeket nekem elren­ deltél. melyet a káoszban mondott. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. 18. és letette a kezében tartott könyvet . az hallja. És akiben a szellem felbuzdul. hogy a világról gondos­ kodjak.

amit láttok majd.Tamást és Mátét bízta meg az Első Rejtély minden beszédem és tettem feljegyzésével. akiket az Első Rejtély megbízott a vilá­ gosságországról szóló beszédek feljegyzésével." Halld. középre állt Fülöp mellé.Akinek van füle. Most azonban te lépj elő. Tamás és Máté. és hirdesd ki PISTIS SOPHIA ötödik esdeklésének magyarázatát. minden dolognak a felírásával. ez az ige magyarázata. Mária. hogy magyarázatot adjak azokkal kapcsolatban. hogy tanúbizonyságot tegyetek a mennyei birodalom dolgairól. az hallja". Ami téged illet. az hallja. és így szólt Jézushoz: . és hirdesd amit akarsz. az én fényben-lakómnak van füle. Ha betelik. hogy azokról tanúskodj. Ezek hallatán Jézus azt mondta: . FEJEZET E szavak után Jézus így szólt a tanítványokhoz: . Ekkor újra Mária lépett elő. Fülöpnek azt mondtad: „Te.Uram. amiket mondtál nekünk? Azt mondtad. és az én erőmmel kész vagyok hallani. 67 .Kitűnő. Tamás és Máté. Meghallgatsz-e engem. Mostantól kezdve mindhárman írjátok a beszédeimet és tetteimet. amit láttok majd. az általad felírandó beszédek száma még nem telt be. hogy „akinek van füle. akkor lépj elő. Megértettem. 43. Fülöp. hogy kihirdessem e szavak jelentését: Az ez. amiről világosságerőd Mózes által prófétált: „Két vagy három tanú rögzítsen le mindent. és mindent." A három tanú Fülöp. amit mondtál. hárman vagytok.

Mély sírba vetettek engem. Avagy a holtakkal teszel-é csodát? Felkelnek-é vajon az árnyak. Most pedig hirdesd ki megoldását. és megmondhatod.Uram. és minden vajúdásoddal nyomtál engem. 6. Hirdetik-e a koporsókban a te nevedet? PISTIS SOPHIA ötödik esdeklő énekének a 68 . Nem én hagytam el őket. A te haragod reám nehezedett. akikre többé nem emlékezel. amit a szellemed megért. 7. Fülöp válaszolt. Aztán előléphetsz.Azután ülj le. hozzád terjengetem kezeimet. éjjel-nappal kiáltok neked. és életem a Seholig [halot­ tak birodalmáig] jutott. A szabadok a holtak között olyanok. hallgasd meg magyarázatomat az ő bűnbánatával kapcsolat­ ban. olyan vagyok mint az ereje­ vesztett ember. és így szólt Jézushoz: . sírokban alszanak. mindennap. 5. akinek nincsen segítője. mint a megöltek. zsoltárban: 1. hogy dicsérjenek téged? 11. Uram. amelyeket a világosságbirodalomról fel kell írnod. kiáltalak téged. Elszakasztottad ismerőseimet tőlem. Uram. Hasonlatossá lettem a sírbaszállóhoz. Ezt illetően a te erőd Dávid által prófétált a 88. akik odadob­ va. 10. 4. 9. a halál sötétségeibe és árnyai közé. míg be nem telik a részed száma mindazon szavakból. mert elszakaszttattak a te kezedtől. Fel! 8. szabadításomnak Istene. Jusson elődbe imádságom. és jegyezd fel minden beszédemet. utálattá tettél előttük engem. Szemem megsenyvedett a nyomorúság miatt. hajtsad füled az én kiáltozásomra! 3. Mert betelt a lelkem nyomorúságokkal. 2. hanem ők engem.

amikor a káoszban szorongattatott. De én hozzád rimánkodom. hogy elhagyta a helyét és lement a sötétséghez. ülj le újra. 14. ó Világosság. Jézus folytatta beszédét. megaláztattam.Ekkor PISTIS SOPHIA könyörgött a világossághoz. amit engem tenni látsz. FEJEZET Amikor Jézus ezt hallotta Fülöptől. Körülvettek engem. Kifejezte tehát hatodik esdeklését: 1. 17. 16 Viselem a te rettentéseidet. 18. Ez tehát PISTIS SOPHIA ötödik esdeklése Rejtélyének a magyarázata. Vagy megtudhatják-e a te igazságodat olyan földön. roskadozom. mint a vizek. Elszakasztottál tőlem barátot és rokont. ismerősöm: a sötétség. egész nap. ha fel­ emelkedtem. Mert nyomorult és holteleven vagyok ifjúságomtól kezdve. amelyről meg­ feledkeztél? 13. 44.12. Uram.Nagyon jó. 15. És a világosság megbocsátotta a bűnét. Téged dicsértelek. Jer azonban. Ne fordítsd hát el az orcádat éntőlem. » 69 . a legmélységesebb sötétségben. Fülöp pedig azonnal leült és írni kezdett. a te szorongatásaid elemésztettek engem. és így szólt a tanítványaihoz: . és jó reggel eledbe jut az én imádságom. Általmentek rajtam a te búsulásaid. és írd fel a te részedet minden beszédemből és mindenből. szeretett Fülöp. így szólt: .

és elhagysz. 8. amikor a magasságban lévőkben volt. akkor nem állom meg a helyemet előtted. Erőm mindig bízott a világos­ ságban. amikor a legmélységesebb sötétségben vagyok. mentő Rejtély van. ha a magasság helyeire jutnak. Mert a világosság irgalmas. Az én erőm hitt a te Rejtélyedben. 5. az értse meg. zsoltárban: 70 . meg akkor is. 6. Ha megemlékezel a bűnömről. és hagyd. akinek az értelme ránemesedett. Nos. és akkor is bízzanak abban. A világosságban egy nagy. hogy világosságod figyel­ jen fel könyörgő hangomra! 3. Mivel elhagytam a helyemet és lementem a káoszhoz. PISTIS SOPHIA hatodik esdeklésével kapcsolatban a te világos­ ságerőd Dávid által prófétált egykor a 130. 7. Világosság. 45. és mondta: . Világosság. így szólt: . és megvált minket. A világosságban bízzon bennem minden erő. Mert te vagy a megmentőm.Uram. És minden erőket kiment majd a káoszból az én kihágásom miatt.2. a te világító nevedért hittem benned. 4. Hallgassd meg a bűnbánatomat. ó.Megértitek-e a mondottak értelmét? András lépett elő. ó. amikor a káoszban volt. akkor. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak.

8. a Világosságok Világosságától az anyagig. mint az őrök a reggelt. mígnem a világosságuk utolsó tisztáját is le nem adták. mert a te neved miatt bíztam benned. és bevezetlek minden ismeretbe [Gnózisba] a legbelsőbbtől a legkülsőbbig. megparancsolom. hogy a bűn (az össze­ keveredés) világát feloszlassák. Az én lelkem a te igédet várja. a Kimondhatatlantól a szélső sötétségig. amelyen a tökéletesek átmennek. Bizony. András. Ha a bűnöket számon tartod. Mert bőséges nála a kegyelem és a szabadítás. bizony mondom nektek: Ahol én leszek az én Atyám birodalmában. Uram. 6. hogy féljenek. Bízzon Izrael az Úrban reggeltől estig! 7. ald világossága tisztáját nem adta ki. A mélységből kiáltok hozzád. és minden hatalomtól a tisztviselőildg. Bizony. a barmok és a hüllők teremtéséig. legyenek füleid figyelmetesek könyörgő szavamra! 3. minden istenektől a démonokig. jobban várta az Urat. te áldott! Ezt jelenti az esdeklése. hogy „tökéleteseknek és a plerómában teljeseknek" neveztessetek.1. kicsoda maradhat meg? 4. bizony mondom nektek. Reménykedett a lelkem az Úrban reggeltől estig. hogy addig marja a zsarnokokat. a világosság minden Rejtélyében teljessé teszlek titeket. Meg is szabadítja ő Izraelt minden bűnétől. Hiszen tenálad van a bocsánat. 71 .Kitűnő. Hallgasd meg az én szómat. És megparancsolom a bölcs tűznek. minden uralkodótól a szol­ gáikig. 5. Jézus ekkor azt mondta neki: . az emberek teremtésétől az állatok. Uram. ott lesztek ti is velem. Uram! 2. Mihelyt pedig a tökéletesek száma teljes lett. hogy idehozzanak minden zsarnok istenséget.

és nem volt szabad őt felvezetni a káoszból.Megértitek-e. kárörvendeztek.Amikor PISTIS SOPHIA hatodik énekével esdekelt hibái megbocsátásáért. zsoltárban: Isten trónolni fog az Istenek gyülekezetében. 46. így szólt: . hogy a tizenkét eon minden archonja gúnyolja őt. hogy a „keverék feloszlatásánál. megértettem a te igédet. azt látta. mi. Erre 72 . Amikor a magasság felé fordult. és így szólt: . újra nak-e. Jézus azt mondta neki: Jól mondtad. és ítélkezni fogsz a zsarnok istenek fölött. és a bölcs tűz addig fogja emészteni őket. a bűnnel kevert világ feloszlatásánál te egy világosságtrónon fogsz ülni. és ítélkezni fog az iste­ nek (bálványok) fölött. Uram.Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. hogy bűnei megbocsáttat- felvezetik-e őt a káoszból.Igen. pedig a jobbod felől. FEJEZET Jézus újra folytatta a beszédet. míg le nem adják az utolsó csepp bennük lévő világosságot is" . Az Első Rejtély parancsa azonban még nem enged­ te meg bűnei megbocsátását. látni akarván. hogy PISTIS SOPHIA bűnbánatát nem fogadták el. Mária. látni akarván. a te tanítványaid. akik a világosságuk tisztáját nem sugározták ki. hogy elfogadtatik-e a megbánása. Amikor azt mondod. és a magasság felé fordult.akkor ezzel kapcsolatban a te világosságerőd Dávid által prófétált a 82. hogyan beszélek veletek? Mária azt mondta: .

és ne legyen hasznuk az erőből. melyek az Authádész anvagi teremtményeitől való félelemben megcsappantak. Ne ródd fel nekem. Világosság. ó. Ne hagyj megcsúfolni engem. hogy a megmentőm vagy! Benned fogok bízni mindig is. Világosság. maradjanak a sötétségben. 9. 6. 0. 7. Vezess a te világosságodban. és tudasd velem. az nem szégyenül meg. hogy kiszabaduljak a káoszból! 5. ó. A te neved Rejtélye kedvéért. Ezért meg fogja adni nekem az én utamat. Mert a világosság minden ismerete megmenekülés és Rejtély mindazok számára. melyet kezdettől fogva tudatlanságban követtem el! De szabadíts meg a te nagy bűnbocsánat­ rejtélyed által a te jóságodért. amelyen megmenekülök a bűneimtől. Akik elrabolták az erőmet. Erőim előtt pedig. mert a te irgalmad örök. a parancs szerint a világosság fog világí­ tani. 0. 11. hanem vétessék el tőlük. ezt mondván: 1. Ügyelj a megmentésemre. mutasd meg nekem a te utaidat. s a mennyekhez kiáltott hetedik esdekléssel. Világosság. és ne tűrd az engem gyűlölő tizenkét eon archonjainak kárörömét! 3. Mert jóságos és igazságos a Világosság. Mert aki benned bízik. bocsásd meg súlyos kihágásomat! 73 . Uram. 10. Világosság. és azokon meg­ menekülök! Mutasd meg a te pályáidat.nagyon elszomorodott. hozzád emeltem fel az én erőmet. ó. És erőimet. ó. a hibámat. melyeket az irgalmatlanság elfogyasztott. 4. akik az ő örökségének és Rejtélyeinek területeire törekszenek. ó. Világosság. az ő Gnózisára fogja megtanítani. Világosság! 8. én világosságom! 2. Benned bízom.

Meg fogja szabadítani lábai­ mat a sötétség béklyóitól.12. És az ő ereje a vilá­ gosságkincset örökli. ó.Uram. Ezért. 22. annak azt a Rejtélyt adja. Lásd meg a szenvedésemet és szükségemet. És megmutatja azoknak a világosságkincs helyének örökségét. Aid a világosságban bízik. A világosság mindenkinek erőt ád. 14. Válts meg a bűnömtől és ebből a sötétségből! 18. amelyik neki tetszik. Világosság. mert rád vártam! 21. Nézd. Mindenkor hittem a világosságban. Minden teremtmény miatt a kínom és szükségem számos lett. az legyen józan. akik abban bíznak. józan vagyok. Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. és ujjongok.Nos. és így szólt: . nagyon józan. hogy ezeket megjelentetted nekünk. 20. aki hisz őbenne. Az ő Rejté­ lyének nevét azoknak ajándékozzák. akinek az értelme világos. és az ő lelke a világosság helyein fog lakozni. Világosság. mert benned hittem. 16 Őrizz meg. Oltalmazd az erőmet. És bolondnak tartottak engem. és ments meg! Ne hagyj ebben a sötétség­ ben. ó. Világosság. 13. ó. mentsd meg az erőimet Authádész alkotásai­ tól. értelmem szabadon van énbennem. és ments meg. Tamás lépett elő. 19. mert a káoszban elvették tőlem a nevemet! 17. melyek szorongatnak engem! . 15. és bocsásd meg a vét­ kemet. Eddig előre 74 . mennyire gyűlöltek engem irigységből a tizenkét eon archonjai.

amelyet választott.engedtem a testvéreimet. aki féli az Urat? Annak törvényt ad az útra. Igazságban járatja a szelídeket. hogy megadja zatát. Útjaidat. mert sok az. 9. a lelkemet! 2. Uram! 8. mert te vagy az én szabadító Istenem. ne szégyenüljek meg. A te nevedért. PISTIS SOPHIA esdeklésének magyará­ PISTIS SOPHIA hetedik megbánásának magyará­ zatával kapcsolatban: világosságerőd egykor Dávid próféta által beszélt a 75 . akik szövetsé­ gét és bizonyságait megtartják. 10. Uram. ismertesd meg velem. Uram. 11. 3. akik ok nélkül vétkeznek. a te jóvoltodért. nehogy megharagítsam őket. Hozzád emelem. mert mindegyiket magam elé engedem. Uram. 12. és az ő útjaira tanítja meg az alá­ zatosokat. ló és igaz az Úr. mindennap várlak téged! 6. zsoltárban: 1. bocsásd meg bűnömet. aki téged vár. ne örüljenek rajtam ellensé­ geim. ösvényeidre taníts meg engem! 5. az irgalmasságodról és kegyelmedről. Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak. Uram. kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam. azért útbaigazítja a vétkezőket. Benned bízom. Emlékezzél meg. Kicsoda az. Uram. mert azok öröktől fogva vannak! 7. Ifjúságomnak vétkeiről és tudatlanságban elkövetett bűneimről ne emlékezzél meg. Senki sem szégyenül meg. 4. szégyenüljenek meg. Most tehát. Vezess engem a te igazságodban és taníts engem. 25.

amit mondanak nektek és amit látni fogtok. Még egy kis idő. 76 . Izraelt minden bajából! Amikor Jézus ezeket hallotta Tamástól. Tamás. mert ő húzza ki lábamat a csapdából. Szemeim mindenkor az Úrra néznek. 15. Eláradtak szívemnek szorongásai.13. mivel megértitek. mert megsokasodtak és igazságtalan gyű­ lölséggel gyűlölnek engem! 20. bizony mondom nektek: a föld minden nemzetsége boldognak mond majd titeket. azt mondta neki: . kívülről bentig és bentről kintig. Lásd meg ellenségeimet. és a pneumában [a szellemi lélegzetben] megismerők lettetek. Uram. hogy kap­ tatok az én szellememből. 16. 14. Megteltelek majd titeket a szellem egész világosságával és egész erejével. ó. mert árva és szegény vagyok! 17. Mentsd ki. Az ártatlanok és becsületesek hozzám szegődtek. 22. Feltárja nevét az őt tisztelőknek. és beszélni fogok veletek a menny minden dolgáról. nyomorúságaimból szabadíts meg engem! 18. Annak lelke megmarad a jóban. Ne szégyenüljek meg. bocsásd meg minden bűnömet! 19. Isten. Lásd meg szegénységemet és gyötrelmemet.Kitűnő. Az Úr erőssége az őt félőknek. hogy én megnyilvánítottam nektek ezeket. mert téged vár­ lak. Őrizd meg lelkemet és szabadíts meg engem. és magzatja örökli a földet. Ez PISTIS SOPHIA hetedik esdeklésének magyarázata. amit mondok. és szövetségére oktatja őket. hogy benned bíztam! 21. hogy mostantól kezdve mindent megértsetek. Bizony. Tekints reám és könyörülj rajtam.

hogy most kivezetik őt a káoszból. hogy a legválasztékosabban szoron­ gassák. mert azt hitték. az Első Rejtély még nem parancsolta meg nekem az ő megmentését és felveze­ tését a káoszból. hogy ez a világosság az ő segítője. ami PISTIS SOPHIÁVAL történt: Amikor valamivel nyíltabb helyre vittem őt a káoszban. magamtól. hogy az az egyetlen igaz világosság. Mivel pedig hitt az igaz fénykincshez tartozó világosságban. Azt hitte. hogy mégsem viszik ki. mivel azok nem hagyták abba a zaklatását. Azt mondta tehát: 77 . és bűnbánatát elfogadják. melyet azzal a meggyőződés­ sel dicsért. hogy kihirdessek nektek mindent. és azt mondta tanítványainak: . Emiatt a nyolcadik esdeklésének adott kifejezést. hanem ellene fordultak. Az Első Rejtély parancsa azonban még nem lett teljesítve. azonnal újra neld fordultak. melyet egykor látott. egy kicsit csökkentették az üldözését abban a hiedelemben. hogy erősen megtámadják. parancs nélkül a káosznak egy valamivel nyíltabb helyére vezettem őt. Engem egyáltalán nem ismert fel.Amikor PiSTis SOPHIA kifejezte hetedik esdeldését a káoszban. fel is fogják vezetni őt a káoszból. s amelyben hitt. Amikor pedig Authádész anyagi teremtmé­ nyei észrevették. hogy valamivel nyíltabb helyre került a káoszban. Ekkor PISTIS SOPHIA nem ismerte fel. hogy elfogadhassák a bűnbána­ tát. Hallgassatok azonban tovább. Amikor azonban észrevették. hogy én voltam a segítője. Authádész teremtményei egészen abbahagyták a zaklatását. FEJEZET Jézus folytatta beszédét. hanem továbbra is dicsérte a fénykincs világosságát. De irgalomból.47. hogy most egé­ szen kivezetik a káoszból.

Nem hagytál ott engem az oroszlánarcú hatalomnak. Te jöttél mentésemre. FEJEZET Miután Jézus ezt mondta tanítványainak. Meg fogsz szabadítani az oroszlánarcú erőtől. újra eljött Authádész minden más anyagi teremt­ Amikor pedig így zaklatták. az én erőmet is ki fogod hozni a káoszból. És a te kezeidbe teszem világosságom megtisztított részét.Amikor az oroszlánarcú erő észrevette. és rátámadtak PlSTlS SOPHIÁRA. és mégsem tudnak engem teljesen legyőzni. PISTIS SOPHIÁT mégsem vezették fel a káoszból. mert te vagy a megváltóm. 8. hogy irgalmaztál nekem. szabadíts meg. melvet csapdának állítottak fel nekem. Világosság! Igen. és vezess el a te világosságodhoz! 3. A te neved Rejtélye miatt vezess. Mert te vagy a megváltóm. ó. 7. 6. szükségemre felfigyeltél és kiszabadítottál. a te Gnózisod szerint. Világosság! Ne hagyj a káoszban! Válts meg és szabadíts meg a Gnózisod szerint! 2. hanem vala­ mivel védettebb helyre vittél. ó. 5. Örvendeni fogok és boldognak nevezem magamat. Őrizz meg és szabadíts meg! Légy a megváltóm. Haragudtál azokra. ó. így folytatta: . Igen. akik ellenőriznek engem. Én pedig a világosságban bíztam. hogy ményével. Világosság. a következő esdeklő énekkel kiáltott fel: 78 .1. 48. és ajándékozz meg a te kegyelmeddel! 4. és tehozzád fogsz engem vezetni. Benned reménykedtem.

Világosság. vártam rád. Világosság! Authádész teremtményeit takarja be a káosz és vezettessenek le a sötét­ ségbe. mert kergetnek és kínoz­ nak engem. melyet rendeltél nekem. Világosságom megcsappant. az erőm és az eszem elsötétítve. 11. Az eonok archonjaival szemben. és minden erő megrendült bennem. mely az archonok hulladéka. a te kezedben van. és ments meg engem a te nagy irgalmasságod szerint! 17. Erőm fogyni kezdett ebben a szorongattatásban. Küldjed a te világosságodat énreám. 12.9. amikbe kerültem. azok miatt. és azt mondtam: „Te vagy a megváltóm. ó. Testvérem. tehetetlen vagyok és erőtlen a huszonnégy kisugárzás mellett. pártársam pedig nem mer segíteni nekem. hogy elveszik tőlem a maradék belső világosságomat is. ó. És időm száma fogyatkozik. Szabadíts meg Authádész teremtményeinek a markából. erre pedig azonnal körülvettek engem a kegyetlen erők." 15. 79 . amelyben nincsen világosság. Irgalmazz nekem. És a magasság minden archonja mulandó anyagnak tartott engem. mert elrabolták az erőmet. Olyan lettem. 14. mint egy anyagi erő. amelyeknek a helyein tartózkodtam. mert téged dicsértelek. És az eonok minden lakója azt mondta: „Káosszá lett". Sorsom. mert újra támadnak engem! A te törvényed szerint lett az én belső világosságom. 13. mert orcád előtt semmi vagyok. Világosság. 10. akik gyűlölnek engem. Mégis bíztam benned. Ne hagyj megszégyenülni. 16. ó. amíg a káoszban vagyok. azt mondván.

előlépett Máté. igazságoddal szabadíts meg engem! 2. Záruljon le azoknak a szája. Uram! Ne szégyenüljek meg soha. amiért meglátod nyomorú­ ságomat és a lelkemet megszabadítod a félelmeiből. sőt tágas térre állítod lábaimat. melyet titkon vetettek nékem. Én pedig az Úrban bízom. 3.Uram. 5. Te váltottál meg engem. és így szólt: . szellemed megindított és világosságod megvilágosított engem. Gyűlölöd a hazug hiúságok híveit. Kezedre bízom szellememet. Te kimentesz a hálóból. 49. Uram. vezetsz hát engem a te neve­ dért és ellátsz engem. Mert kősziklám és védőváram vagy te.18. Vigadok és örülök a te kegyelmednek. hiszen te vagy az én erősségem. 80 . légy nékem erős kőszálam. 4. hogy megmagyarázzam PISTIS SOPHIA nyolcadik esdeklését. És nem rekesztesz be engem ellenség kezébe. ó. hogy megtarts engem. akik ravaszul el akarnak nyelni engem. holott én semmi rosszat sem tettem velük. erődített házam. 8. 7. hamar szabadíts meg. Hajtsd hozzám füledet. és mondják: „raboljuk el tőle egész belső világosságát". 6. zsoltárban: 1. igazság Istene. Tebenned bíztam. Mert erről prófétált egykor a te erőd Dávid által a 31. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta.

Uram! 17. 15. 12. 10. Mert hallanom kell sokak rágalmát mindenfelől. Világosítsd meg orcádat a te szolgádon. akár a halott az emlékezetből. ó. Könyörülj rajtam. testem. akik az utcán látnak.9. amint együtt tanácskoznak ellenem. Ne hagyj megszégyenülni. Eletem ideje kezedben van. Uram! Azt mondom: Te vagy Istenem. és tervezik. De én benned bízom. bűnöm miatt roskadoz erőm. kivált szomszédaimé és ismerőseimnek félelmévé. és sóhajtásban múlnak éveim. mint az elroshadt edény 13. Töröltettem a szívükből. 14. Elsenyved a búbá­ nat miatt szemem. kevélységgel és megvetéssel! 81 . és kiasznak csontjaim. lelkem. Mert bánatban enyészik életem. olyanná lettem. Temérdek üldözőm miatt csúfsággá lettem. Uram. mivelhogy hívlak téged. hogy elrabolják a lelkemet. 18. mert szorongattatom. Szabadíts meg ellenségeim kezéből és üldözőimtől! 16. A gonoszok szégyenüljenek meg és pusztuljanak a Seholba [hallgattassanak el a halot­ tak birodalmában]. elfutnak előlem. 11. szabadíts meg engem jóvoltodból. melyek vakmerően szólanak az igaz ellen. A hazug ajkak némuljanak el.

Megértitek-e. hogy kilencedik esdeklését mondta: 1.Helyes." . amikor Authádész kisugárzottal PISTIS SOPHIÁT újra üldözték a káoszban. vedd el az erőt azoktól.Az történt ezután. ó. Nos. bizony mondom nektek: Ha a tökéletes szám eléretett. Mária . Verd le azokat. Világosság. Mert én a te erőd és a te világosságod vagyok! Jöjj el és ments meg! 3. ítélvén az Izraelnek tizenkét nemzetségét. és így szólt: . így szólt: .0. amit mondok? Mária lépett elő. Sűrű sötétség borítsa be az én üldözőimet! Szólj az én erőmhöz: Én vagyok az. akkor én a fénykincsben trónolok majd. hogy egyetek és igyatok az én asztalomon az én országomban. FEJEZET Amikor Jézus ezeket a szavakat hallotta. és üljetek tizen­ két királyi széken. mígnem újra helyre nem állítottuk a Tizenkét Megváltó minden rendjét az ő örökségük min­ denkori helyén.mondta Jézus. ti pedig tizenkét világosságerőn ültök. Veszítsék el az erejüket mind. akik elvették azt tőlem! 2. ahogyan az én Atyám adott nékem országot. és a mindenség mennyekké emeltetett. aki meg fog menteni téged! 4. Ezek után azt mondta: .50. ami teljesen el 82 . Uram. akik az én világosságomra pályáz­ nak! Forduljon a káoszhoz. Máté.Kitűnő. és folytatván így szólt tanítvá­ nyaihoz: . Én azért országot adok nektek. ezzel kapcsolatban egykor azt mondtad nekünk egy példa­ beszédben: „Ti pedig kitartottatok velem az én kísértéseimben. és erőtlenedjen el minden. akik elrabolták az erőmet.

világosság. akik elvették az én erőmet és a világosságomat. mely csapdát vet nekem. Megtámadták bennem azt az erőt. 5. mialatt lelkem a szomo­ rúságban görnyedt." Mert meg fogsz szabadítani engem az oroszlánkinézetű hatalom kezéből. hogy én rosszat tettem volna velük.akarja rabolni az én világosságomat. mely elvette az én erőmet. És mert hiszek a magasságban lévő világosságban. És megmentesz azoknak kezéből. anélkül hogy észrevenné. 13. Amikor kényszerítettek. és azért vették el az erőmtől annak minden világosságát. a sötétben ültem. amelyet nem fognak tudni elvenni. bántanak engem. Menjen utánuk Jeu angyalod és küldje le őket a sötétségbe! 7. és hazugságokat szegeznek mellemnek. vedd el tehát az oroszlánfejű erő megtisztítottját. 8. mert azt mondják. hagyd megbotlani őket és a káoszban elsüllyedni. azt mondván: „Mondd meg nekünk a mennyek világosságának Rejtélyét!". és vedd el Authádész gondolatát. 6. 9. amelvben bízom. ments meg! Tudom. Ha pedig a mennyhez akarnak jönni. 11. 14. amivel az én világosságomat akarja elvenni! Legyen elvétetve annak az oroszlánfejű hatalomnak az ereje is. egy oroszlánfejű erővel vetettek csapdát nekem. hogy Jeu angyalod leverje őket. Mert ellenem vonultak. melyet saját magadért dicsérek. hogy ismerem a magasságok világosságának Rejtélyét. 0. 10. és örül. melytől el lesz véve ereje. Világosság. És erőm minden tagja azt mondja: „Rajtad kívül nincsen mentő. Mert anélkül. Porladjon el az erejük. 83 . Kényszerítenek engem. amelyet én nem ismerek. Akkor ujjongani fog az én világosságom. hogy megmentette a világosság. ragadja meg őket a sötétség. 12. Hagyd. 0.

Ne tűrd őket többé. amikor a világosság Rejtélyei után kérdezősködtek. akik szükségbe visznek engemet. mert szüntelenül a te világosságodat kerestem.hogy meg fogsz menteni. és nem sajnáltak meg. amelyeket nem ismerek. 18. mert én a magasságban lévő világosságban hiszek. mert a láthatatlanok közül vagyok itt. mint az én társpárom is. téged dicsérlek az ellenem összesereglettek köze­ pette. 16. Én pedig búsul­ tam. Rettentően sarokba szorítottak. Nos. cserbenhagytak engem. Világosság. 21. Aztán elme­ nekültek. mert a te akaratodat teljesítettem. ahol az én helyem van. Most azonban körülvesznek Authádész teremtményei. fogukat vicsorgatták rám. De aztán rava­ szul ellenem ágáltak és haragudtak rám. 19. Világosság. Aztán újra visszatértek. 17. mióta az én eonomban vagyok. hogy ellenségesen a szemüket forgassák ellenem. akik ugyanott voltak. akik kár­ örömmel szorongatnak engem. Most tehát ne hagyd többé. ezen a helyen. 15. ó. és kísértésbe vittek. Hozzád kiáltok azoknak társaságában. hogy kínozzanak? Mentsd meg az erőmet gonosz szándékaiktól. 0. a maradék világosságomat is el akar­ ták venni tőlem. és azt mondták: „Menjünk és rabol­ juk el a világosságát!" 22. 0 Világosság. meddig tűröd. Szabadíts meg engem az oroszlánfejű erő hatalmából. hogy gyűlölőim örvend­ jenek és el akarják venni az én erőmet. Mert hízelegtek ugyan nekem édes szavakkal. Világosság. mint a láthatatlanok. egyedül. A te akaratodat. és közel legyen hozzám a te segítséged! 84 . Kitátották a szájukat ellenem. most megláttad rossz szándékukat. holott nem ismerem őket. holott én semmit sem tettem ellenük! 20.

harcolj a velem harcolókkal! 85 . akik azt mondják: „Elvesszük az ő világosságát és az ő erejét. Mert erre vonatkozóan is prófétált a te erőd Dávid által a 35. Perelj. Ne engedd. hogy azt mondják: „Elnyeltük az ő erejét. és így szólt: . Ekkor Jakab lépett elő.Uram. mert vágyom a tizenharmadik eonra. ahol ő PlSTIS SOPHIA kilencedik esdeklésének megfelelően így kiáltott fel: 1. Világosságok Világossága. Ó. 51. hogy továbbra is dézsmálják az én világosságomat! 25. hogy örüljek. az igazságosság helyére. szellemed megvilágosított engem. így folytatta: . az magyarázza meg e szavak jelentőségét. zsoltárban." 26.23. Ne mondhassák a szívükben: „A mi erőnk jóllakott az ő világossá­ gával". És az én nyelvem mindig a te bölcsességedet fogja dicsőíteni a tizenharmadik eonban. ne hagyd." 27. Inkább sötétség boruljon azokra és erőtlenedjenek el. Ments meg hát. És mindig azt mondom: Jeu angyalod világos­ sága egyre dicsőbben ragyogjon! 28. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak.Aki közületek megvilágosult szellemű. és kész vagyok magyará­ zatot adni. Káoszba és sötétségbe öltözve járjanak azok. ítélkezz fölöttem és ments meg hamar! 24. akik el akar­ ják venni az én világosságomat. Uram a velem perlőkkel. ítélj meg engem a te kegyelmed mértéke szerint! 0. Világosság. megcsókolta Jézus keblét.

testvérem volnál. úgy jártam. Érje őt romlás váratlanul. böjttel gyö­ törtem a lelkemet. és mégsem nyugodtak. kifosztják a lelkemet [terméket­ lenné teszik]. 10 Minden tetemem ezt mondja majd: Kicsoda olyan. Legyen útjuk sötét. azt kérdezik tőlem. 16. akik lelkemre vadásznak. 11. bútól meggörnyedten. 14. Ragadj pajzsot és vértet. Szegezz dárdát és rekeszd el üldözőim útját! Mondd lelkemnek: Én vagyok segítséged. akik vesztemet koholják. Legyenek olyanok. Sorscsapások gyűlnek össze ellenem a tudtom nélkül. 4. csuszamlós. mint a polyva a szél előtt. amelyet ellenem lövetett! 9. mintha anyámat siratnám. 5. léha csúfkodásaik közt fogaikat vicsor­ gatva rám. Uram? Aki megszabadítod a nyomorultat a nála erősebbtől. 12. Amikor nem hagytak nyugton. fogja meg hálója. mint te. durva ruhát öltöttem. 15. imádságom kebelemre vissza-visszaszállt. az Úrnak angyala verdesse őket! 6. 13.2. Ok pedig örültek. amiről nem tudok. 86 . és megszégyenültek. úgy beszéltem veled. saját vesztükre. És ok nélkül ástak vermet az én lelkemnek. Mintha barátom. 8. a szegényt és szűköl­ ködőt az ő megrablójától. Különválaszttattak. Jóért rosszal fizetnek meg nékem. örvendezve szaba­ dításában. vettessenek hátra és piruljanak. Erőszakos tanúk állnak elő. Kísértésbe visznek engem. Szégyen. Az én lelkem pedig vigad majd az Úrban. Mert ok nélkül vetették elém titkon vont hálójukat. és kelj fel segítségemre! 3. s az Úrnak angyala kergesse őket! 7. gyalázat érje azokat.

piruljanak együttesen. de haragosan álnok dolgokat koholnak. akik kívánják az én igazságomat. szabadítsd meg az én egyetlenemet az oroszlánok hatalmából! 18.17. ó. akik bajomnak örül­ nek! Szégyen és gyalázat borítsa azokat. ne hallgass. Föltátják rám a szájokat. ítélj meg engem a te igazságod szerint! Ne tűrd. ébredj ítéletemre. Uram. és az erős népek között magasztallak téged. Ne mondhassák szívükben: Ha! Ez a lélek a miénk! Ne mondhas­ sák: Elnyeltük őt! 26.ó. Uram. az én ügyemért! 24. hogy örüljenek rajtam az én hazug ellenségeim. 87 . akik felfuvalkodnak ellenem! 27. azt mondják: Haha! A szemünkkel láttuk! 22. Szégyenüljenek meg. aki kívánja az ő szolgájának békességét: „Nagy az Úr és éljen!" 28. mikor nézel reám? Szabadítsd meg lelkemet tombolása­ iktól. Az én nyelvem pedig hirdetni fogja a te igazságodat. Uram. hogy nevessenek rajtam. Uram! Ne vonulj vissza tőlem! 23. Ó. Uram. a te dicsősé­ gedet egész nap. mél­ tatlan gyűlölőim se hunyorgassanak rám! 20. Téged vall a nyelvem. Láttad . Istenem! 25. Serkenj föl. Hadd mondják mindenkor. Ne hagyd. 19. 21. De vigadjanak és örüljenek. Istenem. nagy gyülekezetekben. Mert képmutatók békés szavaikkal.

Amikor PISTIS SOPHIA kilencedik esdeklő énekét kihirdette. és az 0 parancsára küldtek ki engem. Ez a PlSTlS SOPHIA kilencedik esdeklésének meg­ oldása.52.Jól mondtad. akiket előttünk teremtettek.Igen. Az elsők pedig. Az emberek pedig. Segítségére siettem. Jézus ezt felelte neki: . aki véghezviszi majd az én Rejtélyeimet. Mária.Jó. Bizony bizony mondom nektek: elsőként mentek be a mennvek országába. akik megkapják a Rejté­ lyeket. és 88 . Amikor ezt mondta. Majd folvtatta beszédét. még hozzátette: . minden Láthatatlan előtt és minden Isten és minden archon előtt. így szólván: „ 0 . elsőkként mennek be a mennyek országába. akkor újra neldment az oroszlánfejű erő. világosság. hogy az utolsók lesznek az elsők és az elsők lesznek az utolsók. egyszer azt mondtad nekünk. Uram. amit mondok nektek? Mária sietett elő. hanem mindenki. segíts nekem!" És bűnbánata ebben az órában elfogadtatott! Az Első Rejtély meg­ hallgatta. FEJEZET Amikor Jakab ezt mondta. melyben kezdettől fogva hittem. így szólt Jézus: . De nem csak ti. miattad tűrtem a súlyos szenvedéseket. ők és az Istenek és az archonok.Megértitek. akik a tizenharmadik és a tizenkettedik eonban tartózkodnak. azok a Láthatatlanok. és így szólalt meg: . így újra a világossághoz könyörgött. akik az emberiség előtt keletkeztek. és ezt mondta tanítványainak: . Jakab. mely minden erőt el akart venni tőle.

mert megbánta. Jaj nekem. és te meghallgattál. csak egy olvan fénverő. sem a legkülsőbbeké. mint az oroszlánkinézetű erő. Mert Authádész. A világosságot. Világosságok Világossága. Észrevette. 5. mely hasonlatosságot színlelt azzal a világossággal. hogy minden belső világosságát elvegye. hogy a magasságok magasságából származom. 0. és kimondta tizedik esdeklését a következőképpen: 1. fényesen ragyogok és irgalmas vagyok őhozzá. Semmi más nem vezette őt félre. és mert a világosságban hitt. hogy amikor a káoszhoz értem. 4. melyet ravasz üldözéssel vesznek el tőlem. csak az Első Rejtély tudta. felismert Engem. Én azonban még egyáltalán nem mentem az eonok területéhez. a kegyetlen. hogy bármelyik erő tudta volna ezt.kivezettem a káoszból. nem viszik el tehozzád. Szükségemben hozzád kiáltottam. anélkül. hogy titokban segítsek neki. ó. én pedig a káosz lakóhelvein voltam! 89 . Az isteni Authádész félrevezette őt. Az történt. Felismerte. hogy segítsek neki [PISTIS SOPHIÁNAK]. mentsd meg az erőmet az igazságtalan és istentelen ajkaktól és ravasz csapdáktól! 3. mely elrabolta SOPHIA világosságerejét és szorongatta. mert saját lakóhelyem messze volt. Világosság. amelynek világosságában kezdettől fogva hitt. Mert nem voltam goromba őhozzá. hogy megértő vagyok. PISTIS SOPHIA így felbátorodott. hanem kimentem közülük. sem a legbelsőbb erői. és nagy szenvedéseket és próbákat kellett eltűrnie. SOPHIA látta. hogy az oroszlánkinézetű erőnél tízezerszer világosabban fénylettem. 2. amelvben hitt. Ezért küldtek ki engem az Első Rejtély parancsára őhozzá. s hogy nagyon irgalmas voltam hozzá. hálóit és csapdáit kivetette.

5. Uram. ezt mondván: 1. de könyörgésem ellené­ re ok nélkül küzdöttek ellenem. s meghallgattál engem. melyet kifejezett. 90 . Ez. 7. melyek nem az enyémek. De ha megszólalok. vagy mit nyújtson néked. zsoltárban. hogy kihirdesse PISTIS SOPHIA tizedik esdeklésének megoldását.Uram. ők viadalra készek. Nyomorúságomban tehozzád kiáltottam. Ments meg. A kegyetlenekhez irgalomért könyörögtem. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. Jaj nékem.Most az lépjen elő. 2. így folytatta: .6. 53. ezt illetően a te világosságerőd Dávid által prófétált a 120. Lelkem sok helyen lakott. Erőm olyan területeken feküdt. 7. így szólván: . a megoldása PISTIS SOPHIA tizedik esdeklő énekének. Vitéznek rekettye parazsával tüzesített hegyes nyilait. Péter felelt. 6. Mit adjon néked. mint idegen. hogy a távolban laktam. amikor Authádész és az oroszlánfejű erő anyagi teremtményei nagyon szorongatták. Békességben vagyok a békességnek gyűlölőivel. te csalárd nyelv? 4. akit a szelleme arra késztet. Uram. Uram. és a Kédár sátrai közt lakom. ó. a hazug ajaktól és csalárd nyelvtől! 3.

6. és nem lesznek engedetlenek. És nevük nem található meg többé az élők helyén. hogy egész világosságo­ mat elnyeljék. hanem leadják a világosságuk tisztáját. ó. és minden anyaguk megsemmisül. Igen. Ezért fogja a világosság elvenni az ő egész világosságukat. s szinte éles kard­ dal vagdal el tőlem erőt. s hogy PlSTIS SOPHIÁHOZ közeledem nagy fényességgel. És a huszonnégy kisugárzás [teremtés] látni fogja. oroszlánfejű erő. hogy maradtam volna a tizenharmadik eon helyén. Erre PISTIS SOPHIA a tizenegyedik esdeklésével válaszolt: 1. hogy mi történt veled. Félni fognak. a tizenharmadik eonban. 91 .Jól van. és így szólt tanítványaihoz: . Le kívántam szállni a káoszba.Amikor az oroszlánfejű hatalom meglátott Engem. Miért gyarapodott ennek a hatalmas erőnek a haragja még egyszer? 2.Jézus így felelt neki: . még jobban megharagudott. ahelyett. Péter! Ez PlSTIS SOPHIA tizedik bűnbánatának magya­ rázata. 4. a világosság elhozza tőlük a világosságát. 54. 3. és saját magából sok hatalmas alkotást teremtett. FEJEZET Jézus folytatta. Szüntelenül a világosságom elrablására törekszik. 5. És ravaszul meg akartak téveszteni engem. és többé nem tűri meg őket az ő lakóhelyükön. az igazságosság helyén.

És látni fognak téged. 3. mert kegyes az a te szentjeidhez. Szeretsz minden ártalmas beszédet és álnok nyelvet. Világos! 6. hogy azt adjam le. s elbizakodottságában bajt csinált magának. bízom Isten kegyel­ mében mindörökkön örökké. ezt illetően Dávid által prófétált a te világosságerőd a 52. Nyelved ártalmakon elmélkedik minden nap. és kiszaggat téged az élők földjéről. zsoltárban. ó. és nevetnek rajta. PISTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA tizenegyedik esdeklő énekének jelentése. mint igazságot szólni. és félnek. Meg is ront az Isten téged." Most az lépjen elő. s olyan mint az éles olló. melyet nem a saját erejéből keltett. 9.Uram. hogysem a jót. ezt mondván: 1. mondván: 7. 4. aki nem Istent fogadta erősségévé. hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott. te álnokságnak mestere. hanem az igéjével: Elveszem világosságát. A gonoszt inkább szereted. te magabíró? 2. hogy kihirdesse tizenegyedik esdeklésének magyarázatát. És látják ezt az igazak. hogy így cselekedtél velem. akinek ereje felkelt. nevedben remélek. teljesen eltakarít. Uram. örülni fognak a dolognak. hogy megmenttessék. Én pedig mint zöldellő olajfa Isten házában. Ez. Áldlak téged örökké. Mit dicsekedel gonoszságban. 5." 8. Ekkor Salomé lépett elő és mondta: . és hazugságot inkább. mely fénye tisztáját nem adta le.7. kigyomlál téged a te hajlékodból. Hanem dicsekedett a fényereje mennyiségével. és azt mondják: „íme egy kisugárzás [teremtés]. „íme az a férfiú. 92 .

s megint ravaszul cselekedett ellenem.Mivel a te világosságerőd erre késztetett engem. Amikor a magasba pillantva a haragos Authádészt pillantotta meg. nagyon félt. Körülvettek engem. Mert Authádész és oroszlánarcú ereje újra kitátotta a száját elle­ nem. és azt mondta tanítványainak: . és segítségért kiáltott. hogy elvegyem az oroszlánfejű erő világosságát.Ezután az történt. De Énhozzám kiáltott fel. mert téged dicsérlek. Salomé! Bizony. ne feledd el dicsérő énekemet! 2. így szólt: .Nagyon jó. hogy segítsen neki. azt mondván: 1. Világosság. hogy amikor SOPHIÁT így szorongatták. Amikor Jézus ezt hallotta Salométól. Most az történt. és kifejezte tizenkettedik esdeklését Authádész és teremtményei miatt. hogy elrabolják az erőmet. hogy elvegye a SOPHIÁBAN lévő minden belső fényességet. Mivel hatalmasan világítot­ tam. és segíteni akart oroszlánfejű erejének. félt. kívánságodra megmond­ tam ezt a megoldást. 3. bizony mondom nektek: a világosságbi­ rodalom minden Rejtélyében teljessé teszlek titeket. 93 . FEJEZET Jézus folytatta. És azonnal körülvette az oroszlánfejű erő és minden teremtménye PISTIS SOPHIÁT. 0. felém fordult a magasba. És gyűlölnek. hogy nagy fényességgel közeledtem a káoszhoz. Az Authádész-isten azonnal letekintett a káoszra nagy haraggal. 55. és Authádész-istenéhez kiáltott.

vedd el az övét. a tizenharmadik eonhoz menni. Ne 94 . mert dicsértelek téged. Ahelyett hogy szeretnének. Jöjjön el a sötétség Authádészre. Az oroszlánfejű erőt terheld meg annak a bűnével. Azt tervezték. 15. mert én téged szeretlek. 6. Teremtményeinek minden ereje sötétüljön el! És anyaga világosság nélkül való legyen. Belső világosságának minden ereje semmisüljön meg. És gyűlölnek engem. Minden világosság átvevője és megtisztítója tisztítsa meg és vegye el az Authádészben lévő összes világosságot. 5. hogy elrabolják a világosságomat. Maradjanak a teremtményei a káoszban. rágalmaznak és vádolnak. Vétesd el teremtményeiben lévő világosságát és nevüket töröltesd el a tizenharmadik eonból. Világosság. 7. még jobb. amelyet Authádész hozott létre. 11. ó. 8. Legyenek az ő bűneik örökké nyilvánvalók a világosságban. ítéleted napján vedd el az erejét. A külső sötétség archonjai uralkodjanak a teremtményein. És ne hagyj mást engedelmeskedni az ő teremtményei erejének a káoszban! 13. A világosság ne törölje el annak az anyagnak a bűnét. ha az ő nevét elveteted onnan örökre. 12. 10. és ne térhessenek vissza a helyükre! Csappanjon meg a bennük lévő világosság! És ne hagyd őket a területükre. Én viszont dicsérek. aki teremtette. Ne hagyd őt máshol befogadni. A Három Háromszor-hatalmasok közül egy másik kapja meg az ő dicsőségét.4. És mert az én világosságomat akarta elvenni. és a külső sötétség archonja üljön a jobbja felől. 14. 9.

mint a szél szelleme. s közöttük nem tudok megállni. Le akartak szállni a káoszba. integetnek nekem és lenéznek. Belső erőm megrendült. el akarták venni egész világosságomat. 19. nem kíméltek engem. így mostantól fogva ne vétessenek fel oda! 18. akik ezt tették velem a világosság miatt és azt mondták: Vegyük el egész erejét. és övezze fel magát sötétséggel. 17. Hányódom. 21. ó. mert elvették a világosságomat. És mert akik ide helyeztek engem. mint az olaj. akinek szelleme kész. 95 . Segíts nekem a te irgalmasságod jóvoltából! Nos. mint valami köpenybe. Maradjanak tehát a káoszban. És kigúnyolnak. Az igazságosság helyét nem akarták lakásul. Te azonban. és válts meg a te jóságod és kegyelmed szerint! 22. hanem szorongattak. az lépjen elő és adja meg PISTIS SOPHIA tizenkettedik esdeklésének megoldását. és világosságot és erőt vettek el tőlem. 25. mint valami bőrövvel. És a sötétség átha­ totta a testét mint a víz. Világosság. Mert elvették a világosságomat és erőmet. 20. Erőm elsatnyult. 26. mert az üdvtitkot [Rejtélyt] elveszítettem. és belefolyt minden erejébe. és mostantól kezdve ne vezettessenek ki onnan. 24.engedd őket kinézni a káoszból. és az ő nevüket vedd el mindenhonnan. Sötétbe burkolta magát. 23. Vétkessé tett anyaggá lettem. mint valami köpenyt. Tehát vegye magára mindenkor a káoszt. irgalmazz nekem a te neved Rejtélye miatt. mivel 16. És anyagom megcsappant. Ez történjen mindazokkal.

így szólván: .56. még az imádsága is bűnné legyen. hazug nyelvvel beszélnek ellenem. és a felesége özveggyé! 10. Atyáinak álnoksága emlékezetben legyen az Úr előtt.Uram és Megváltóm. és vádló álljon az ő jobb kezük felől. és a hivatalát más foglalja el! 9. 8. 5. Vesszen ki az ő magva. és nemzedékének neve töröltessék el! 14. Foglalja le minden jószágát az uzsorás. 6. és elpusztult helyeken csavarogjanak! 11. zsoltárban: 1. és gyűlölséggel az én szeretetemért. Rosszal fizetnek nékem a jóért. és idegenek ragadozzák el a szerzeményét! 12. Én dicséretemnek Istene. 7. Mikor törvénykeznek. Fiai legyenek árvákká. És körülvesznek engem gyűlölséges beszédekkel. a PISTIS SOPHIA által hirdetett bűnbánathoz hason­ lóan prófétált Dávid a te világosságerőd ösztönzésére a 109. Szeretetemért hálaként megrágalmaznak. Senki se mutasson kegyelmet iránta. és anyáinak bűne el ne töröltessék! 96 . és ne legyen. Mert a gonosznak szája és az álnokságnak szája felnyílt ellenem. 4. mint gonosz jöjjön ki. Állíts föléjük gonoszt. FEJEZET András lépett elő. én pedig csupa ima vagyok. És bujdossanak az ő fiai és kolduljanak. ne hallgass! 2. aki könyörüljön az ő árváin! 13. Életének napjai kevesek legyenek. 3. és ostromolnak engem ok nélkül.

mint a sáska. Mert nem gondolt arra. Úgy öltözte fel az átkot. ide s tova hányattatom. szabadíts meg engem! 22. mint a víz. szabadíts meg engem a te kegyelmed szerint! 27. 25. 24. 16. De te. Térdeim tántorognak az éhségtől. Mert szegény és nyomorult vagyok én. Istenem. 21. Az átkot szerette . Úgy hanyatlom el. Uram Istenem. ha látnak engem. 23. mivelhogy' jó a te kegyelmed. amelybe beburkolódzik. Sőt gyalázatossá lettem előttük. Mindenkor az Úr előtt legyenek. hogy te cseleked­ ted ezt. Hadd tudják meg. és a szívem is megsebesít­ tetett énbennem. és testem megfogyatkozott az olaj miatt. fejüket csó­ válják.jöjjön el reá! Nem volt kedve az áldáshoz . 17. én Uram. 97 . amelyet PlSTlS SOPHIA a káoszban hangoztatott. 19. Uram! Ez tehát a tizenkettedik esdeklő ének megoldása. mellvei mindenkor övezze magát. Ez legyen jutalmuk az Úrtól az én vádolóimnak. mint az árnyék az ő megnyúlásakor.maradjon az távol őtőle! 18. hogy kegyelmet gyakoroljon. Legyen az néki palástul. és övül. 26. hogy a te kezed munkája ez. mint az olaj. és a szegény és nyomorult embert és a megkeseredett szívűt halálra üldözte.15. bánj velem a te nevedért. azért ment beléje. és emlékezete is vesszen ki e földről. és akik rosszat beszélnek az én lelkemre. Segíts meg engem. és az ő csontjaiba. mint a ruháját. 20.

Világosságok Világossága. és bocsásd meg szabálysérté­ semet a te türelmességed szerint! 4. bocsásd meg a bűnömet.57. ó. amikor téged a tizenharmadik eonban dicsérlek. hallgass meg. ó Világossá­ gok Világossága! Hallgass meg. Hallgass meg. melynek szabályát meg­ sértettem. mert elhagytam a magasság területeit. A Láthatatlanok közül. és azt mondta tanítványainak: . Világosságok Világossága. a tizenkét eonban hibát követtem el. az eoné. 98 J . Az én bűnöm az oroszlánfejű erő. Ments meg.Ezután ismét az történt. s amelyből lementem! 2. egyedül én követtem el a szabálvsértést és szálltam le a káoszhoz. mely soha sem marad rejtve előtted. ahonnan kimentem. hogy teljesüljön a tizenhar­ madik eon tizenharmadik megbánása. a te nagy Rejtélyedben. bocsásd meg vétkeimet és tisztíts meg bűnömtől! 5. és kihirdette tizenhar­ madik bűnbánó énekét: 1. hogy PISTIS SOPHIA hozzám kiáltott. Add meg nekem a keresztelőt. folytatta. ez igen nagy. ahonnan lementem. mert miatta mentem le. amikor dicsérő himnuszt éneklek neked. hogy a te parancsod teljesüljön. amikor a tizenharmadik eon jobb belátását mondom. Világosságok Világossága. FEJEZET Jézus újra folytatta a beszédet. és mond­ ta: „ 0 . 3. ó. azét a helyét. Most pedig. 6. és a káosz területeit választottam lakóhelyül!" Amikor PISTIS SOPHIA ezt mondta. Teérted követtem el a szabálysértést. Ezért. az én helyemen. minden eonért egyet. és onnan leszálltam. Ezért mondtam a tizenkét esdeklő éneket. akiknek helyein tartózkodtam.

szellemem arra unszol. a te kegyelmességed szerint.Nagyon helyes. És Márta lépett elő. Márta. Ez tehát a szavak megoldása. amelyeket PISTIS SOPHIA mondott. hogy hirdessem ki PISTIS SOPHIA bűn­ bánatának megoldását. és magyarázza meg az ő gondolatát. az most lépjen elő. Könyörülj rajtam. Mert ismerem az én vétkeimet. Egészen moss ki engemet az én vétkemből! 3. 4. zsoltárban. Ennek megfelelően prófétált a te erőd Dávid által az 51. és az én vétkem szüntelen előt­ tem van. én Istenem.Ezt mondta tehát a PISTIS SOPHIA. Akit szelleme az ő szavainak meg­ értésére ösztönöz. Hogy igaz légy beszédedben. Jézus így szólt hozzá: . és mondta: . azt mondván: 1.Uram. áldott vagy! 99 . irgal­ masságod sokasága szerint töröld el az én bűnömet! 2. és tiszta az ítéletedben.

.

Világosság. az Első Rejtély parancsára várván. PISTIS SOPHIÁT Amikor Authádész kisugárzásai hozzám kiáltott. És magamból. egy vilá­ gosságerőt küldtem és a káoszra irányítottam. ó. hogy aztán teljesen megszabadítsam a káoszból. 4. hogy kivezesse a káosz mély területeiről és a káosz magasabb területeihez vigye. nehogy újra elhatalmasodjanak fölöttem! 102 . újra dicsérő himnuszt énekelve. hogy ideje beteljesedett. Ne engedd fel őket a magasabb terekbe. mennynek világossága. az Első Rejtély nélkül. Fel­ vezettél a káosz felső területeire. melyet mentésemre küldtél. Az Én fényerőm pedig. És világosságerőm PlSTIS S O P H I Á T felvezette a káosz felső területeire. és így szólt a tanítványaihoz: . hogy a PISTIS SOPHIÁT vigye ki a káoszból. amelyet leküldtem. Mélységes sötétség borítsa be őket és sötét éjszaka boruljon rájuk! Ne hagyd.Az történt. PISTIS SOPHIÁT Amikor Authádész teremtményei észrevették. mert arra vágyom. hatalmasan sugárzott. PlSTIS SOPHIÁT hogy kivezettessen a káoszból. FEJEZET Jézus újra folytatta. amikor PISTIS SOPHIA ezeket mondta. Elküldted magadtól a te világosságodat és megszabadítottál. azt mondván: üldözték. mert te vagy a megmentőm! 2. mert vissza akarták vinni a káosz alsó helyeire. Dicsérlek. követték oda is. Ne hagyj el a káoszban. Authádésznak engem üldöző teremtményei süllyedjenek le újra a káosz alsó tereibe. 1. hogy a káosz magasabb területeire vezették. mert téged magasztaltalak! 3. mivel a káosz magasabb területeire lett vezetve.58. hogy ne lássa­ nak engem! 5. hogy hozzád kerüljek! Dicsérlek. válts meg. hogy meglássanak engem a te erőd világosságában. ó. ó Világosság.

7. Ne hagyj el. hogy elveszik a világosságomat. ne hagyd. a saját fejükre roskadt. Uram. mert te vagy a reménységem. Az Úrban reménykedem. Salomé lépett elő. és nem fogok rettegni. 5. s amit koholnak. Ezt jelentik PlSTIS 103 SOPHIA PISTIS SOPHIA szavainak jelentését. és amit gonoszul terveztek. hogy meglássanak engem. Porba hulljanak az üldözőim.6. 8. Hatalmuk ellenére legyőzettek. Tervüket. hogy erőmet elrabolják. 2. mert te vagy az én Istenem. Most pedig mondja meg az ereje képes erre. Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. Ne hagyd rájuk felkelni a napot.Uram. mert te vagy az én Istenem. nem fogok félni. A te erőd egykor Salamon által prófétált a következő szavai. . Világosság. Mivel a te parancsolatod nélkül terveztek. Amikor Salomé befejezte. És azt mondták. de nem tudták elvenni. Füstfelhő fedje be a szemüket és ködhomály sötétítse el őket. mondván: . az őket érje. és a te karod mentett meg engem. ott vedd el az övékét! 7.Nagyon jó. ne engedd teljesülni! És ahol megegyeznek. hogy meg ne fogjanak engem. Megváltóm. és nem félek. Salomé. mert velem volt a te világosságerőd. 3. de nem használt nekik. ó. Terveik erőtlenek legyenek. azért nem tudták teljesen elvenni az én világosságomat. A te igazságodat ingyen adtad nékem. 8. 4. A világosság az én megváltóm. Jézus így szólt neki: . akinek PlSTIS SOPHIA szavai jelentésének megmondására kényszerít engem. Uram. 6. erőm a szavakkal: 1. Hálát adok neked. Mivel a világosságban bízok. hogy elveszik egész világosságomat. 9. Álnok tervet szőttek. 9.

59. akkor a tiszta világosság megmaradt a fényláng erőkoszorújában. Ha minden anyag megmozdul is. ami Authádész teremtményei számára észlelhető -. Amikor ez történt vele. a PISTIS SOPHIÁBAN lévő ragyogó fénverő ujjongni kezdett. és őbenne minden megtisztult. minden szentségtelen anvag megmozdult őbenne. FEJEZET Jézus tovább beszélt. Amikor pedig ez fénvkoszorú lett a fején. mely az ő fején fénykoszorú lett. a világosságerőt. 2.mind­ az. fénykoszorúvá tettem az ő feje körül. mialatt Authádész teremtményei látták ezt és örültek. én nem semmi­ sülök meg. Dicsérő himnuszát így énekelte: 1. A szentségtelen anyagok megsem­ misültek és a káoszban maradtak. mert Authádész teremtményei nem tudták már elrabolni azt. Hódolt az én világosságerőmnek. Ha minden anyagom megsemmisül is és a káoszban marad . és adja elő a megoldást. többé nem válok el tőle.Amikor PlSTIS SOPHIA ezeket mondta a káoszban. én nyugodt maradok. hogy Authádész teremtményei többé ne tudják hatalmukba keríteni őt. Amikor aztán a PISTIS SOPHIÁBAN őt. így szólt PISTIS SOPHIA. 3. Aki megérti e szavak értelmét. hogy Authádész teremtménvei el ne rabolják tőlem. mely koronaként ragyogott fel a fején. 104 . Mert a világosság velem van. melyet megmentésére küldtem. és én egyesültem a világossággal. lépjen elő. És a PISTIS SOPHIÁBAN lévő ragyogó fény tisztája felerősítette lévő tiszta világosság beburkolta az én világosságerőmet. 4. A világosság korona lett a fejemen. s azt mondta tanítvánvainak: .

Jézus anyja. megteltek a te üdvösségeddel. így felelt. 4. parancsold meg nekem. hanem élő vagy az én fejemen és te sarjadtál nekem. azt mondta neki: . Továbbá az anvagtest. Amikor Jézus anyjától ezeket hallotta. ezeknek a szavaknak megfelelően a te világosságerőd egykor Salamon 19. belőled kelt. melv nem sarjad. 2. Mária pedig. és mondotta: . és így szólt: . mondván: . bizony mondom neked: Boldognak mondanak majd téged a föld egyik sarkától a másikig. Az úr az én fejemen. te és a másik Mária is. És ez örökség által lesznek megmentve a földiek és a magasságban lévők. Mert nem hervadó koszorú. melyben most vagyok. s amelyet megtisztítottam és megvilágosítot­ tam.Fiam e világ szerint. az áldott. Jézus anyja. Jézus felelt. ódájában prófétált és mondta: 1. Nem tágítok tőle. 105 .Uram.Mária. Jól van tehát. A te gyümölcseid érettek és telik. hogy adjam meg PlSTlS SOPHIA szavainak magyarázatát. És miattatok keletkezett a sötétség. azt mondom neked. 3. te is a Bárbelóban meghatározott alakot kaptad. Ez a szent örökség a kezdet és a vég. mint a koszorú. ugyanígy kaptad a fényszűz hasonlatosságát a világosság szerint.Ekkor Mária lépett elő. Istenem és Megváltóm a menny szerint. mert az Első Rej­ tély öröksége betért hozzád. hirdesd ki PlSTlS SOPHIA szavainak magyarázatát. Az igazság koszorúja fonatott nekem.Nagyon jól mondtad! Bizony. s a te ágaidat sarjasztotta bennem.

azt mondván tanítványainak: . minden ítélet és büntetés. Az igazság a földből sarjadt. Feltekintettem tehát az eonokhoz a magasságba. hogy megváltassék a káoszból. zsoltárban: 11. és láttam a fényerőt. amit mondasz. hogy ő is segítsen PISTIS SOPHIÁNAK. 12. és így szólt: . megértem. mely az Első Rejtély által jött le. Amikor a világosságerőt láttam az eonokból kijönni és hozzám lesi­ etni . és egyetlen hatalmas fényárammá váltak. mivel bűnbánatát az Első Rejtély elfogadta. Kegyelem és igazság összetalálkoznak. így szólt: . ÉS az Első Rej­ tély által a mennyekből küldött világosságerő leáramlott a belőlem kijövő világosságerőre.Uram. A kegyelem tehát a világosságerő. Ezt illetően a te világosságerőd egykor Dávid által prófétált a 85. hogy PISTIS SOPHIÁT megmentsem a káoszból. hogy amikor PISTIS SOPHIA kifejezte tizenharmadik bűnbána­ tát. és eljött az ideje.én magam a káosz fölött voltam -. melyet az Első Rejtély küldött nekem. igazságosság és békesség megcsókolták egymást. az igazságosság a mennyből teldntett alá. hogy mit mondok nektek? Újra Mária sietett elő.Úgy volt. hogy PlSTlS SOPHIÁT megsegítsem és a káoszból felvezessem. és minden sötétségből kive­ zettessék.60. Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. FEJEZET Ismét beszélt Jézus. 106 . amit PISTIS SOPHIÁRA róttak. És találkoztak. És ez a Rejtély a magasságból egy nagy világosságerőt küldött nekem. abban az idő­ pontban betelt a kezdettől fogva létező Első Rejtély teljesülése miatt.Értitek-e. akkor énbelőlem is kijött egy másik világosságerő.

mert te a káosz alsó terü­ letein voltál. Az igazság pedig az az erő. mely tebelőled jött elő. Ezért mondta a te világosságerőd egykor Dávid által. A békesség az az erő. Az igazság pedig az az erő.mert az Első Rejtély hallgatta meg PISTIS SOPHIÁT és irgalmazott meg neki megpróbáltatásai közepette. aki az egész világosságbirodalmat örö­ kölni fogod! Erre Mária.Uram és Megváltóm. 107 . hogy PISTIS SOPHIÁT megmenthessed a káoszból. Jézus anyja is előlépett. hogy ezeket az erőket újra PlSTIS SOPHIÁBAN összponto­ 61. FEJEZET Amikor Jézus ezeket hallotta. Mária. SOPHIÁTÓL elvett világosságokat. mert te tetted magadat teljessé az igazságban. és így szólt: . és az ő erejével összeegyeztesd. mely az Első Rejtély által jött elő. mindezt azért. mely az Első Rejtélyből a magasságból jött elő és hatolt be PlSTIS SOPHIÁBA. hogy behatoljon Authádész teremtményeibe és elvegye tőlük a PlSTIS sítsd. mely belőled jött elő. azt mondta: . parancsold meg nekem is ezeknek a szavaknak a megmagyarázását. az az erő. Továbbá az igazságosság az az erő. hogy az igazság a földből sarjadt. Az igazságosság ellenben. mely tebelőled jött elő. mely a mennyből tekintett alá. amikor a káosz alsó területein tartózkodtál. hogy PISTIS SOPHIÁT vezesse.Nagyon helyes. te áldott.

hadd lássam. Ezalatt lejött a szellem a magasságból. mert azt hittem. és a szőlőskertben találtalak titeket. különben itt várom őt ezen a helven. Az ágyhoz kötöttet feloldoztuk. megdöbbent. egyszer Józseffel egy szőlőskertben voltál. melv próbára akar tenni engem. igazságosság és békesség megcsókolták egymást. s úgy találtuk. hogy hasonlítotok egymásra. azt hittem. megöleltétek és megcsókoltátok egymást. Jer tehát. Néztünk téged és őt. hogy találkozzak vele?" Amikor ezt mondta. zavarba jöttem. nagyon örültél. Úgy esett. és így szólt: . Az igazság a földből sarjadt és az igazságosság az égből tekintett alá. hogy kísértet. és azt mondtad: „Hol van. így prófétált egykor a te erőd tenmagadról. Ez tehát az ige és a magyarázata: A kegyelem a szellem. beléptünk a házba. sőt bátorí­ tom. amelyet a magasság Első Rejtélye 108 . azonnal visszamentünk együtt. téged is késztetlek a beszéd gondolatának magyarázatára.Jézus azt mondta: . és a szellem nem jött le rád." Amikor József ezt hallotta tőled. a testvérem. ezt illetően a te erőd Dávid által prófétált: Kegyelem és igazság összetalálkoztak. és bement a házamba. azt nem akadályozom. te vagy És a szellem azt mondta nekem: „Hol van Jézus. azonnal megértetted. és egyek lettetek. s az ágy lábához kötöttem a házamban.Uram. Amikor még kicsi voltál.Akinek az esze meg tudja érteni. az anyag szerint anyám. és én nem ismertem meg. ahol József karókat vert a földbe. akibe betértem annak idején. hogy kimehessek hozzád és Józsefhez a földekre. hogy amikor hallottál engem Józsefnek elmesélni mindezt. Megragadtam tehát. Mária. Mária felelt tehát. Rád hasonlított. hogy kimondja az őt ösztönző gondolatot. és a szellemet ott találtuk az ágyhoz kötözve.

melv belőlem sarjadt az embervilág módjára. azt mondta: . Máriától. mely a Rejtélyeket elhozta a magasságból. ezért „az igazságosság és a béke megcsókolták egymást".nyilvánít meg. Mária! 109 . s hogy az ember megkapja a Rej­ télyeket és örökölje a világosságbirodalmat. és örököljék a világosságbirodalmat. hogy az igazság a te anyagtested. és megkeresztelte az emberi nemet. mely a magasságból lejött. mely a te világ szerinti anyagtestedbe tért be. a te anyagi testeddé lett. amikor Bárbelóból kivált. majd pedig prédikált az igazság birodalmáról. hogy majd békében éljen a világosság teremtményeivel. hogy az ember elidegenedjen a bűntől és összhangba kerüljön [megbékéljen] a te szellemeddel. Az igazságosság aztán a te szellemed. hogy az emberi nemnek adja azokat.Nagyon szép. „az igazságosság az égből". „az igazság a földből sarjadt". Amikor Jézus ezeket a szavakat hallotta anyjától. Az igazság viszont az az erő. és szellemét küldte. és az igazság országáról prédikált. hogy az emberek majd igazságosak és jók legyenek. hogy az emberi nemnek odaadja a világosság Rejtélyeit. Amikor pedig azt mondják. ott az igazságos­ ság az az erő. A békesség pedig az az erő. mert ő megszánta az emberi nemet. hogy ez eltörölje az egész világ bűneit. Ahol pedig azt mondják. az azt jelen­ ti. mely hozzám jött.

Az igazságosság. A békesség pedig Szabaóthnak. mely minden Rejtélyt lehozott a magasból és az emberi nemnek adott. és talál­ kozott Szabaóthnak. Az emberek majd igazak és jók lesznek. Megszánta az emberi nemet. amikor János megkeresztelt téged. ne bosszankodj miattam. az a szellem a magas­ ságban. és a magasságok Rejtélyeit hozta. Ahol pedig erőd azt mondta Dávid által. mely keresztelt. Máriából. Mióta azonban édesanvád beszélt veled e szavak magyarázatáról.Uram. mely rád jött.az igazságosság a világosság szelleme. a földlakóból sarjadt. a kegyelem a szellem. 110 . a kegyelem és az igazság összetalálkoztak. A kegyelem tehát isteni szellem. leereszkedett. a jónak erejével. és az emberi nemnek megbocsátott. a jónak ereje. mely benned van és prédikálván az igazság helyeit hirdette. és így szólt: .Neked is megparancsolom a magyarázatot. ne neheztelj. engem is sürget az erőm. mely benned van . ott ez Szabaóthnak. mely a mennyből tekintett le. FEJEZET Ekkor a másik Mária lépett elő. melv rád jött. hogy az emberi nemnek adja. És ez az erő békítette ki az embereket a világosság fiaival. mely édesanyádból. mely rád jött. a jónak erejére vonatkozik. Jézus azt mondta neki: . hogy lépjek elő. és öröklik a világosságbi­ rodalmat. és szintén adjak magyarázatot. hogy az igazság a földből sar­ jadt.az. Továbbá azt mondják: Az igazságosság és a békesség megcsókolták egymást . Mária így szólt: .Uram.PISTIS SOPHIA EVANGÉLIUMA = = ^ ^ ^ ^ ^ ^ = 62.

Az igazság tehát Szabaóthnak. ez „az igazság. ne haragudj rám és bocsáss meg. leteldntettél rám a mennyből és beszéltél velem. Amikor Jézus eze­ ket a szavakat hallotta Máriától. Te szántad meg az egész emberi nemet. megcsókolta azokat és így szólt: .Kitűnő. mely bennem van. és az igazságosság a mennyből teldntett alá. és prédikált az igazság útjáról. leborult a lábai előtt. mely Erzsébetben van és Jánossá lett. aki te vagy Előtted járván prédikált ő. Gábriel alakját vetted fel. mely a te anyag­ testedben van. ald eljött. akivel találkoztam. megfogantattál bennem. és itt van Erzsébet. Uram. Miután pedig beszéltél velem. a te anyád. Jézus anyja. Mária. te világosság örököse! Ismét Mária lépett elő. Az igazság ellenben az az erő. amikor magadat szolgáltad. mely belőlem kiment. Az igazság a földből sarjadt. Te és János az igazságosság és békesség vagytok. így szólt: . így szólt: . A kegyelem a Szabaóth ereje. Ez arra az időre vonatkozik. Továbbá a kegyelem és az igazság találkoztak .Uram és fiam és megváltóm. amikor a keresztelőt kellett megkapnod. mely a földből sarjadt". ha a szavak jelentését még egyszer előadom.Kitűnő és nagyszerű! Ez minden igémnek a megoldása. A kegyelem és az igazság összetalálkoztak. János anyja.Amikor Jézus ezeket hallotta Máriától. édesanyjától. 111 . a jónak erejét jelenti. Én Mária vagyok. akik megcsókolták egymást.ez te vagy. aki te vagy. amiről vilá­ gosságerőm egykor Dávid által prófétált. ald Jánossal találkoztál azon a napon.

János. az Első Rejtélv. amit egykor mondtál nekünk: „Én a magasságból jöttem. melyek találkoztak: Te vagy a kegye­ lem. amelyeket a te fényerőd Dávid által prófétált. János pedig válaszolt. Az igazság a földből sarjadt. a jóba. s amelyet balra taszítottál. és átöleltem az őbenne lévő világos­ ságerőt. akit a magasság területeiről kiküldött a Te Atyád. mivel ő leküldött Téged. FEJEZET János is előlépett. Jézus pedig felelt Jánosnak. az Első Rejtélv által. a jó. És a kis Szabaóth.63. melv belőled kisugárzik. És elmentél az archonok területeihez.Neked is parancsolom. az igazságosság és a béke megcsókolták egymást. és így szólt: . bementem Szabaóthba. és így szólt: .Ez az az ige.0. amiről egykor az én világosságerőm prófétált Dávid által: A kegyelem és az igazság összetalál­ koztak. nekem is parancsold meg a szavak magyarázását. és odaadtad nekik a magasság Rejté- 112 . aki elhoztál minden Rejtélyt a te besugárzó Atyád. Bárbelónak az az anyaga lett aztán a te mai tested. mely besugárzik. és ezt mondta: . melyek megcsókolták egymást". És ez az erő prédikált az igazság területeiről minden bal oldalon lévő helyen. fogta ezt az erőt. Az igazság viszont Szabaóthnak. „És az igazságosság és a békesség. az Első Rejtély. hogy hirdesd ki. Te. és az igazságosság a mennyből tekintett alá. mely összekapcsolta magát veled. hogy az egész világnak irgal­ mazz meg. a jónak ereje. Uram. a kegyelem és az igazság. és beletaszította Bárbelo anyagába. az igazságosság te vagy." Nos. és megkeresztelted Szabaóthnak. a jónak erejét.

s így igazak lettek és jók.Kitűnő. beszélt hozzá az Első Rejtély. amely ruha Jézus. Az történt. hogy az erő. mely a földből sarjadt. mint egy galamb. megfelel Szabaóth. mely a magasságból jött. és a lélek. melv kifelé sugárzik: . János. FEJEZET Az Első Rejtély folytatta beszédét. a mi megváltónk. amikor te Jézusra leeresz­ kedtél.Úgy történt. mely belőlem jött elő. a jó erejének. És elment a bal oldaliak területeihez. tehát Én. vagyis a te lelked. mely kisugárzik.hogy Én és az erő. mert te a magasság tereiből jöttél a világosságbiroda­ lom Rejtélyeivel. mivel az én Atyám küldött Engem. a besugárzó [lepillantó] Első Rejtélvnek parancsára 113 . összejött. A béke pedig Szabaóth ereje. bement Bárbelo anyagába. az Első Rej­ tély.lyeit. és egyetlen világosságáramlatot képezett. mely az égből tekintett alá. 64. melyet Bárbelo kezéből vettél át. és így szólt: . az te vagy. Az igazságosság. hogy amikor János ezeket mondta. szeretett testvér. melyet Szabaóthtól. És te leereszkedtél a fényruhára. mely nagyon fényesen ragyogott. és prédi­ kálta nekik az igaz helynek [igazság országának] Rejtélyeit. és Jabraóth hat eonjának minden archonja békét kötött a világosság Rejtélyével. hogy PISTIS SOPHIÁT mentsem ki a káoszból . Atyámnak. mely a jobb oldali területekről jött. melyek a fénykincsen kívül fekszenek. mely bement Bárbelo anyagába. a jótól kaptam. És az igazság.

és világosságban nem szenvedtek már hiányt. azonnal nagyon világos lett az egész káoszban. melyet Én adtam nekik. Anyagteste ekkor teljesen átvilágosodott. Mikor aztán Authádész teremtményei meglátták ennek az áram­ latnak nagy világosságát. melyeknek világosságát egykor elvették. mert újra megkapták a világos­ ságukat. melyet egykor elvettek tőlük. akik. hogy segítsenek vissza Authádész teremtményeitől.lehívtam Gábrielt és Michaelt az eonokból. Amikor pedig a világosságáramlatot levitték a káoszhoz. beletaszította a testébe. De ezt az áramlatot megtartani sem tud­ ták a teremtményein uralkodó Authádész semmiféle módszerével sem. mint szolgák. s amelyet a káoszhoz vittek. megvilágosultak. amit PlSTIS SOPHIÁTÓL vettek el. oda fogják adni az embereknek a világosság Rejtélyeit. melyet visszavettek Authádész teremtményeitől. Michael és Gábriel pedig. Őrájuk van bízva a világosságáram. Gábriel meg Michael a világosságáramlatot PISTIS SOPHIA anyagteste fölé vezette. mivelhogy énáltalam [énbennem] visszakapták. Ami­ kor a világosságáram az Authádész teremtményeitől elvett világosság- 114 . Odaadtam nekik a világosság­ áramot. melyet egykor elvettek tőle. Michael és Gábriel pedig nem vett el magának világosságot PlSTIS SOPHIA fényeiből. Ez az áramlat pedig minden világosságerőt kivont belőlük. félni kezdtek még egymástól is. és Authádész teremtményei ezt a világosságáramlatot nem merték megragadni a sötét káoszban. s a fényár kiterjedt minden teremtményére és területére. vegyék PISTIS SOPHIÁNAK. melyeket Authádész teremtményei elvettek tőle. és a benne lévő erők [képességek]. és adják oda újra PlSTIS SOPHIÁN: a világosságerőket. a világosságáramot a káoszhoz vitték. és leküldtem őket a káoszba. és mindazt a fényerőt.

Egy folyó jött elő. Amikor pedig az Én világosságáramom elvette a fényeket Authádész teremtményeitől. FEJEZET Péter lépett elő. És SOPHIA világosságerői felismerték egymást az Én világosságáramla­ tom által. vagy tönkre is ment. amelyeket azok PISTIS SOPHIÁTÓL vettek el. És a PISTIS SOPHIÁBAN lévő világosságerők. fényerejük fokozódott.Uram.Megértitek-e mit mondok nektek? 65. amelyben azelőtt nem volt világosság. ami a te szavaid magyarázatát illeti. és a templom felé fordult. és így szólt hozzájuk: . s újra a régiek lettek. PISTIS SOPHIA lankadó. amelyeket Authádész teremtményei nem raboltak el. a te világosságerőd Salamon által prófétált az ő ódáiban: 1. PISTIS SOPHIA teljesen ldvilágosodott. Újra fokozódott a világosságot észlelő képességük. és így szólt: .erőket mind beletaszította PISTIS SOPHIÁBA. Mindent magához vont. 115 . szintén vidámak és fényesek lettek. 2. Miután az Első Rejtély megmondta tanítványainak. hogy mi történt a PISTIS SOPHIÁVAL a káoszban. akkor a világosságáramlatom megfordult és elhagyta a káoszt. és nagy. és PISTIS SOPHIÁBA taszította. És a PlSTIS SOPHIÁBA nyomott fények az ő anyagtestét egészen élénkké tették. oszladozó erőit a világosságok újra felállították. és megmenttettek e fényáram által. ismét beszélt. széles folyammá lett. s majdnem tönk­ rement.

és mindent magával ragadott. nyíltságuknak erőt adtak.3. és újra PlSTlS Aztán az ige. SOPHIÁTÓL vettek el. Az egész országon átvezették. Boldogok annak az italnak a felszolgálói. 7. Továbbá az ige. hogy nyíltan beszéljek. A kimerültek szíve felvidult. sem azok. 6. amit azok PlSTlS SOPHIÁBA taszította. ez azt jelenti: Authádész teremtményeitől elvett mindent világosságerőt. ez azt jelenti: a világosságáram szétáradt a káoszban Authádész teremtményeinek minden területére. azt jelenti: amikor Gábriel és Michael a világosságáramot PISTIS SOPHIA testéhez vezette. akikre az élet vizét bízták. ittak belőle. és megmentette őket az örök élet vize. azt jelenti: Authádész teremtményei a világosság­ áramot nem tudták visszatartani a káosz sötétségének falai között. Uram. Az az ige pedig. Meggörnyedteket felegyenesítettek. mert az italt a legmagasságosabbnak a kezéből kapták. Szomjuk csillapodott. akik a vizeket szabályozzák. melyet Salamon mondott a te erőd által: Mindent magához rántott [vonzott] és a temp­ lomhoz vitte. 4. Nem tudta visszatartani sem gát sem építmény. és nagy. Ok kiszáradt ajkakat frissítettek. belenyomtak a testébe 116 . Elértek lelkeket. és mindent betöltött. hogy azok meg ne haljanak. Akik száraz homokon voltak. amelyet a te erőd mondott: Az egész országon átvezette. Ahogyan Salamon által prófétálta a te erőd: Egy folyó [zuhatag] jött elő. széles folyammá vált. 8. melyet a te erőd mondott: Gátak és építmények nem tudták visszatartani. 5. 9. melyekbe lélegzetet leheltek. Mert egymásra ismertek az Úrban. Halljad tehát. sze­ müknek világot adtak.

amelyet Authádész teremtményei azelőtt elraboltak tőle. A magasság világosságrejtélyeit azoknak fogják adni.minden világosságot. amit elvettek tőlük. amit mondtál. megkapták a világosságot. Ahol pedig a te erőd azt mondta. visszakapták. mert azt beléjük taszították. amelyeket Authádész teremtményei nem raboltak el. És ahogyan a te erőd folytatta: Az italt a legmagasságosabbtól kapták. azt jelenti: az ő erőiknek [képessé­ geiknek] nem hiányzott már a világosság. hogy meg ne haljanak. s amely már-már halálán volt. akik PlSTIS SOPHIABAN voltak. az Első Rejtélyből jött elő. és megtelt fénytársaik világosságával. szintén nagyon boldog lett. Az ige: A szomjuk csillapodott. hogy boldo­ gok ennek az italnak a felszolgálói. azt jelenti: PISTIS SOPHIA többi ereje. azt jelenti: amikor a világos­ ságokat PISTIS SOPHIÁBA taszították. s anyagteste felragyogott. hanem mindet beletaszították PISTIS SOPHIÁBA. melyet a te erőd mondott: Lelkeket élesztettek. amelyeket Authádész teremtményeitől vett vissza. akikre ez az áramlat rá lesz bízva. azt jelenti: mindazok. s akiknek a világosságát azelőtt elvették. vagyis: Gábor és Mihály semmit sem vett el magának PISTIS SOPHIA világos­ ságerőiből. mely tebelőled. Az ige pedig: Akik száraz homokon voltak. ez azt jelenti: a világosságot a világosságáram adta nekik. melytől egykor elvették a világosságot. ittak belőle. A te erőd továbbá azt mondta: Kiszáradt ajkakat frissítettek. 117 . AZ az ige pedig. felélénkítették testének anyagát. hogy a segítségül jött Mihálv és Gábor vitte a világosságáramot a káosz­ hoz. mert léleg­ zetet leheltek beléjük. amelyet a te erőd mondott: A kimerültek szíve felvidult. s azután ők is vezették ki onnan. mivel a világosságot. És az ige. ott ez annak felel meg.

mint azelőtt. hogy a világosságáram a magasból jött. vagyis az egész világosságáram miatt és által megmenekültek. s olyanok lettek. akkor az azt jelenti: az erők [a képességek] visszakapták vilá­ gosságukat. hogy többé ne essenek el. amelyet a te világosságerőd Sala­ mon ódája által mondott. Továbbá: Szemeiknek világosságot adtak. azt mondta neki: .Továbbá: Elesett tagokat felegyenesítettek.azt jelenti. melyet a te erőd mondott: A világosságáramlat mindent magához vonzott és a templomhoz vitt. hogy nyíltságuknak erőt adtak. Amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Pétertől. aki a templom vagy. akkor minden erejét [képességét] feltámogatták. mert már-már feloszlottak. Továb­ bá: Egymásra ismertek az Úrban . vagyis képesek a világossá­ got észlelni. és felismerték. hogy PlSTIS SOPHIA erői megismerték egymást a fényár által.Kitűnő. És az ige. Aztán az ige: Megmenekültek az örök élet vize által. azt jelenti. Ez a magyarázata minden igének. Amikor a te világosságerőd azt mondta. helyreállították. te áldott. majd megfordult. ami azt jelenti: amikor PISTIS SOPHIÁBA nyomták az ő világosságait. 118 . újra belenyomta PISTIS SOPHIÁBA. Ez a kijelentések magyarázata. Péter. elhagyta a káoszt és rád jött. hogy miután a fénvár visszavette PISTIS SOPHIA világosságait Authádész teremtményeitől.

ez a számtalan teremtmény együtt támadt PISTIS SOPHIÁRA. és újra nagyon nyugtalanították őt. az oroszlánfejű erő is eljött a többi teremtménnyel együtt. hogy jöjjön és segítsen nekik. hogy újra elvehessek PISTIS SOPHIÁTÓL a fényerőt. s ezek újra elvehessek a PISTIS SOPHIA fényeit. fénye­ sen. hogy mielőtt PISTIS SOPHIÁT egészen kivezettem volna a káoszból. és Authádész első ereje. üldözték. az Első Rejtély. megint másik pedig sárkány alakjában jelent meg. és nagyon zavarba hozták. és újra a káosz magasabb területeire jutott. egy másik egy nagy. Az egyik teremtmény egy nagy kígyó alakját öltötte. Az lejött a káoszhoz. nagyon megharagudtak PISTIS SOPHIÁRA. s ezen kívül PlSTlS SOPHIÁT felragyogni látták. És Authádész néhány teremtménye szoron­ gatta őt. de Authádész teremtményei követték. mely besugároz [benéz. Authádész káoszban lévő teremtményei újra felbátorodtak. újra leve­ zették a káosz alsó területeire. 119 . Amikor pedig ez a fényerő lejött. mint a suhanó nyílvessző.66. És Authádész egy másik nagy fényerőt küldött le a tizenharmadik eon magasságából. miután tehát Authádész teremtményei észrevették. S újra Authádészükhöz kiáltottak. hogy Authádész támogathassa a teremtményeit. ahogyan kezdetben volt. amelyeket PISTIS SOPHIÁTÓL elvettek. FEJEZET Az Első Rejtély folytatta. Mivel ennyire zaklatták. most visszavette tőlük. és PISTIS SOPHIÁBA nyomta. és szorongatni kezdték és üldözték PISTIS SOPHIÁT. hogy világosságáramlatom a világosságerőket. hétfejű sárkánykígyó. ezt még nem parancsolta meg nekem. elmenekült előlük. aki megijedt és nagyon zavarba jött. mivel az én Atyám. és így szólt: Az történt ezután. bepillant].

Amikor PISTIS SOPHIA ezt mondta. vagyis ez a démon lejött a káoszba. a zsarnok. hogy Authádész teremtményei szorongatják PISTIS SOPHIÁT. Mert te mentesz meg Authádész és Ádámász zsarnoknak a teremt­ ményeitől [kisugárzásaitól]. és azt mondta: 1. a besugárzó Első Rejtély parancsára Én újra leküldtem Gábrielt és Michaelt és a nagy világosságzuhatagot. ÉS az oroszlánfejű erő meg a kígyófejű erő meg a sárkánygyíkfejű erő meg a sárkányfejű erő meg Authádész minden más teremtménye azonnal körülvette a PISTIS SOPHIÁT. Továbbá megparancsoltam. kinézett a tizenkét eonból. a zsarnok. Világosság! 3. Mert te vagy az oltalmazom. És megparan­ csoltam Gábrielnek és Michaelnek. mert benned bízom. hogy megpróbálja tőle újra elvenni minden belső erejét. 0. ó. ó. aki szintén haragudott PISTIS SOPHIÁRA. látta. hogy vezessék át a káosz területein. hogy a tizenkét eonból letekintett Ádámász. Világosság. hogy elvegyék minden világosságát. Amikor Ádámász ereje leért a káoszba minden teremtményhez. segítettél nekem! Hagyd a te világosságodat reám esni! 2. Világos­ ság. hogy PISTIS SOPHIA segítségére siessenek. ahonnan ki fogják vezetni őt. Ezért haragudott rá. Amikor tehát Ádámász. 120 . hogy az ő lába ne érintse meg a sötétséget. mely mindegyikőjük fölött volt. újra dicsérő énekkel kiáltott a világossághoz. Nagyon szorongatták és veszélyeztették PlSTIS SOPHIÁT. elbuktatta PISTIS SOPHIÁT.Ezután az történt. és tehozzád akarok jönni. mivel PISTIS SOPHIA a Világosságok Világosságához akart menni. hogy PISTIS SOPHIÁT kezeiken hordoz­ zák. akkor Atyám. te fogsz megszabadítani engem az ő hatal­ muk veszélyeitől. Amikor így zaklatták és nyugtalanították.

és elvettem a benne lévő egész világosságát. mialatt egy nagy világosság volt tőle balra is meg jobbra is. PISTIS SOPHIÁHOZ pedig egyáltalán nem tudtak közeledni a nagy világosság miatt. s így ő nem félt többé Authádész teremtményeitől a káoszban. Authádész teremtményei és Ádámász teremtménye meg­ látták a világosságzuhatagot [áramlatot. És Authádész minden teremtményétől elvettem az erőt. Amikor a világosságzuhatag körülvette PISTIS SOPHIÁT. Egymáson estek keresztül és egymásba botlottak. A nagy világosságáram pedig körülvette PlSTIS SOPHIÁT minden oldalról. s így 121 . a kifelé sugárzó Első Rejtély parancsára a világosságáramlat rendkívülien világított. És Authádész teremtményei nem tudták már megváltoztatni a kinézetüket. És Atyám. ahogyan mérhetetlen fényességgel ragyogott. mert ő a világosságban bízott. hogy amikor az angyalok lementek a káoszhoz a világos­ ságáramlattal. az oroszlánfejű erő elé léptem. És az Én parancsomra. s így sokan lerogytak jobb oldalon. mivel rendkívül erősen világított. és elengedték PlSTIS SOPHIÁT. És PISTIS SOPHIA a világosság közepette volt. mely fénylett. Authádész minden teremtmé­ nyét megfogtam. fején is koszorút képezvén. de az erős fényt sem bírták. a besugárzó Első Rejtély parancsára magam mentem le a káoszhoz nagy fényességben. Ekkor megijedtek. mialatt PISTIS SOPHIÁT minden oldalról körülvette. És fénvkoszorú lett az ő fején. sem Authádész másik. balról is meg jobbról is és minden oldalon.Az történt. A világosságáramlat nem tágított egyik oldaláról sem. PISTIS SOPHIÁT azonban nem tudták bántani. és minden oldalon. ő nagyon felbáto­ rodott. folyamot]. és sok más esett össze bal olda­ lon. mely repülő nyílként csapott le a káoszba. mely az eonokból jött. új erejétől. nem rettent meg Ádámász démonerejétől sem. hogy többé ne mehessenek a helyükre a tizenharmadik eonhoz.

mit beszélek veletek? Jakab lépett elő. váram. 2. mint a többi együtt. Istenem. az Első Rejtély vele voltam. mert ez hatalmasabb és gonoszabb volt. és azt mondta: .Uram. a Mindenhatónak árnyéká­ ban nyugoszik az. 67. FEJEZET Amikor az Első Rejtély mindezt elmondta tanítványainak. És PISTIS SOPHIÁT ldvezettem a káoszból. újra beszélni kezdett. akiben bízom. Az azt mondja az Úrnak: Te vagy az én oltalmam. és így szólt: . Aid a Felségesnek védelmében lakozik. hogyan veszem el a világosságerőt az ellenségeitől. És a nagy fényár újra belé áradt. mialatt ő rálépett Authádész kígyófejű teremtmé­ nyére. elvettem a sárkánykígyóban lévő minden erőt. Én pedig. 122 .mind erőtlenül estek össze a káoszban. és megsemmisítettem egész anyagát. mialatt ő Gábrieltől és Michaeltől jobbra volt. az előbbi szavaid magyarázatát illetően a te világosságerőd egykor Dávid által prófétált a 91. És a PlSTlS SOPHIA saját szemével látta. De lábbal tiporta a hétfejű sárkánykígyó-teremtményt és az orosz­ lánfejű meg a sárkányfejű erőt is. hogy mostantól kezdve egyetlen magja se kelhessen ld. PlSTlS SOPHIÁT állandóan Authádész hétfejű sárkánykígyó-teremtményén hagytam állni. PlSTlS SOPHIÁT pedig kivezettem.Megértitek-e. zsoltárban: 1.

16. 10. mert az ő angyalainak parancsol felőled. 6. mondja Isten. 13. 12. és jobb kezed felől tízezerén. Sem a sötétben settenkedőtől. Mivelhogy ragaszkodik hozzám. Mert azt mondtad. Uram. és hozzád nem is közelíthetnek. Uram. hogy őrizzenek téged minden utadban. Elesnek mellőled ezerén. Ez a magyarázata a szavaidnak. Segítségül hív engem. 14. és csapás nem közelget a sáto­ rodhoz. 11. Vele vagyok háború­ ságában: megmentem és megdicsőítem őt. 7. és szárnyai alatt lészen oltalmad. 8. Hallgasd meg. és megmutatom néki az én szaba­ dításomat. Az ő igaz­ sága pajzs és páncélként vesz körül. megszabadítom őt. melyet a te erőd Dáviddal mondatott: Ald a 123 . és meglátod a gonoszoknak megbünte­ tését. Nem félsz az éjszakai ijesztéstől. Kézen hordoznak téged. sem a délben támadó démontól. megtaposod az oroszlánt és a sár­ kányt. hogy meg ne üssed a lábadat kőbe. 15. Nem illet téged a veszedelem. 4. hogy ezt nyíl­ tan is mondhassam: Az ige. ezért meghallgatom őt.3. Testével fedez be téged. Bizony szemeiddel nézed. 9. Hosszú élettel elégítem meg őt. 5. Mert ő szabadít meg engem a madarásznak tőrétől és a gonosz varázsló igéjétől. Megvédem őt. mert megismerte az én nevemet. te vagy az én oltalmam! A Felségest választottad a te hajlékoddá. sem a repülő nyíltól nappal. Kígyón és áspiskígyón jársz.

melyet a te erőd mondott: Nem félsz az éjszakai ijesztéstől. amelvet a te erőd Dávid által mondott: Azt fogom mondani az Úrnak. azt jelenti: mivel PISTIS SOPHIA a világosságban bízott. amely volt a káoszban. mert az erő a tizen- 124 . ami az éjszaka. benne maradt a világosságár fényében. a Mindenhatónak árnyékában fog időz­ ni. váram. azt jelenti: PlSTIS SOPHIA a vilá­ gosságáram világosságában volt. A te világosságerőd pedig azt mondta: Nem fogsz félni a nyíltól. És te meg­ szabadítasz engem az ő hatalmuk veszélyeitől. melyet a te erőd mondott Dávid által: Testével fedez téged. Továbbá az ige. Továbbá az ige. és a szárnyai alatt lészen oltalmad. bizalommal megmaradt a világosság mellett. mely tőled jött. benned bízom. a zsarnok teremtményeitől. azt jelenti: PlSTIS SOPHIA nem félt az erőtől. Világosság. melyet a te világosságerőd prófétált Dávid által: az igazsága (hűsége) pajzsként vesz körül téged: ez a világosságáram világos­ sága. mely repülő nyílként jött le a káoszhoz. melvet a te erőd mondott: Nem fog félni a nappal repülő nyíltól. mely nappal repül. ezek a világossá­ gáram szárnyai.Felségesnek védelmében lakozik. megfelel PISTIS SOPHIA szavának: 0. Istenem. melyet a te erőd mondott Dávid által: te szabadítsz meg engem a madarásznak tőréből és gonosz varázslattól. mely PISTIS SOPHIÁT minden oldalról pajzsként veszi körül. melyet végül Authádész küldött a magasból. meg­ felel a PISTIS SOPHIA dicsérő éneke következő szavainak: Te vagy az én oltalmazom. Továbbá az ige. azt jelenti: PlSTIS SOPHIA nem félt az ijedelmektől és nyugta­ lanságtól. Továbbá az ige. Továbbá az ige. és tehozzád jövök én. amely általad jött le a magasságból. És az ige. hiszek benned! Te fogsz megmenteni engem Authádész és Ádámász. mely az ő bal és jobb oldalán volt. te vagy az én oltalmam.

tízezren a jobbja felől. melyet a te erőd mondott Dávid által: Nem fog félni a bajtól és démontól. vagyis a sötétségben ijesztgette. Továbbá az ige. és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. hogy „nappal". mert ez [Adámász alkotása] a tizenkét eonból jött. hogy PlSTIS SOPHIA nem fél már a zsarnok Adámász démoni teremtményétől. mert a káoszból jött. azt jelenti: PlSTIS SOPHIA nem fél az oroszlánfejű teremtménytől.délben. mert a tizenkét eon a káosz és a tizenhar­ madik eon között terül el. sokan pedig a jobb oldalán. vagyis Authá­ dész teremtményeit. és nem voltak képesek közeledni hozzá. Továbbá az ige. azt jelenti: Amikor Authádész számtalan teremtménye nem volt képes a világosságár erős fényességét kibírni. Mivel pedig a tizen­ kettedik eonból jött. közülük sokan elestek a PISTIS SOPHIA bal oldalán. Ezért mondta a te erőd: Nem fog félni egy démoni zuhanástól [bajtól] délben. melyet a te erőd mondott Dávid által: Nem fog félni a sötétben settenkedőtől. azért mondta a te világosságerőd. De nem 125 . Ez megfelel PlSTIS SOPHIA esetének: PISTIS SOPHIA saját szemeivel nézte ellenségeit. s ez uralkodik a tizenkét eonon és teszi világossá azokat. mely az éjszakának felel meg. mely a délnek. hogy bánthassák. hogy „dél". . vagy az én reménységem. s amely Adámászból a tizenkettedik eonból jött. Továbbá az ige. de neld közelébe sem kerülhetnek. Ezért mondta Dávid. Uram. mely a káoszban. mely délben pusztít. melyet a te erőd mondott Dávid által: Ezren fog­ nak elesni a bal oldalán. a tizenkettedik órának felel meg. melyek egymás hegyén-hátán bukdácsoltak.harmadik eonból jött. mely PISTIS SOPHIÁT mély bukásba taszította. azt jelenti. Továbbá éjszaka. mert azt mondtad: te. Továbbá az ige. melyet a te erőd mondott Dávid által: Bizony sze­ meiddel nézed. mely pontosan a kettő között van.

Mert te voltál a jobb kezem felől. a káoszból megmentett PISTIS SOPHIA magasztaló énekének magyarázata. 7. 8. Hallgass meg. 5. s kiemeltek engem a bőrruhákból.Megparancsolom neked a himnusz magyarázatát. Megmenttettem a béklyóktól. mivel a káoszból megmenttetett. 3. 6. amelyet a te világosságerőd mondott Salamon által: Megment- 126 . mert a te orcád volt velem és irgalmasságodban az én megmentőm. 9. Tamás felelt. és én megigazultam a te jóságodban.Uram. Sokan lenéztek és kitaszított voltam. ó. mert a te nyugodalmad örök. Ellenségeim távoztak tőlem. Általad jött hozzám a megszabadító erő. Az ige. amelyet PISTIS SOPHIA zengett az én tiszteletemre. amelvet PISTIS SOPHIA zengett. ami a himnuszt illeti. és te elvetted az én betegségemet. a te világosságerőd Dávid fia Salamon által prófétált az ódáiban: 1.És az Első Rejtély felelt neki és azt mondta: . és nem jelentek meg. Beárnyékoltál a te irgalmasságod árnyékával. A te igazságodban lettem erős. hogy leplezetlenül mondhassam el. olyan voltam előttük. mint az ólom. Uram! 2. és hozzád menekültem. Ez tehát. A te jobbod emelt fel engem. 4. ó. és így szólt: . mert te szövétneket állí­ tottál a jobb kezem felől és a bal kezem felől. hogy egyik oldalam se legyen világosság nélkül. és a te igazságosságodban megtisz­ tultam. Uram. Visszatartottad ellenségeimet. amikor megmentésemre és meg­ segítésemre jöttél.

azt jelenti: mivel PISTIS SOPHIA szorult helyzetében a világosságban hitt. sőt egyáltalán nem is közeledhettek hozzá. kísérjék. Továbbá az ige. Továbbá megrögzítetted őket a káoszban. hogy mostantól ne tudjanak az ő területeikhez menni. Továbbá az ige. Továbbá az ige. s ezen kívül elvetted az erőt Authádész minden teremtményétől. dicsérő énekét énekelte. hanem a megbüntetésüket is látta. hogy PISTIS SOPHIÁT vigyék át a káosz minden területén. „hanem ellenségeidet nézed. mert SOPHIA a magasság világosságában hitt. és látni fogod a gonoszok megbüntetését".ez annak felel meg: Gábrielnek és Michaelnek megparancsoltad. hogy őrizzenek téged minden utadon. és elvetted az ő világosságerejüket PISTIS SOPHIA világossága helyett. hogy lábai ne érintsék az alsó sötétséget. mely az oroszlánfejű erőben volt. úgy fizettél meg nekik. melyet a te erőd mondott Dávid által: Az ő angya­ lainak parancsol felőled. melyet a te erőd mondott Dávid által: Kígyón és áspis- 127 . nem ér baj téged. és nem is szorongathatták. az Első Rejtély. Ahogyan Authádész teremtményei szándékozták elvenni PISTIS SOPHIA világosságát. vagyis hogyan fizetik vissza nekik a gonoszságukat. Nem csak saját szemével látta. míg aztán felvezetik és kezeiken felemelik. így Authádész teremtményei nem okozhattak bajt neki. és csapás nem közeleg a te sátorodhoz . és kezei­ ken hordozzanak. hogy mit prófétált Dávid ahhoz hason­ lóan. ha azt nézzük. hogy meg ne üssed lábadat a kőbe . hogyan esnek át egymáson. magad vetted el a világosságerőt. hanem te. Uram.csak a szemeivel nézte őket. PlSTIS SOPHIA tehát nem csak nézte Authádész teremtményeit. melyet a te erőd mondott Dávid által: A Legmagasságosabbat választottad oltalmazódul. s meg ne ragadják őt az alsó sötétségben lévők. amit PISTIS SOPHIA mondott.

FEJEZET Amikor az Első Rejtély ezt hallotta. hogy amikor PISTIS SOPHIÁT kivezettem a káoszból. Uram. s rálépett az oroszlánfejű erőre és a sárkányfejű erőre. Mert te körös-körül világosság lettél nekem.Ekkor az történt. újra hangosan felkiáltott. Mivel Authádész teremtményei szorongattak engem. meg fogom menteni és árnyékomban védeni.ez az: amikor PISTIS SOPHIA odáig jutott. mindezektől megmenekült. és megmentett a te világosságleáramlásoddal [zuhatagoddal]. és azt mondta a tanítványainak: . így szólt: . ó. megtaposod az oroszlánt és a sárkányt. vissza­ tartottad a te világosságoddal. rátaposott Authádész emanációira [kisugárzásaira/teremtmé­ nyeire]. Világosság! 2. Ez a magyarázata a sza­ vaidnak. azt jelenti: mivel Bennem bízik. Mivel a világosságban hitt. szeretett Jakab! Az Első Rejtély folytatta beszédét. Meg vagyok mentve a káoszból és meg vagyok váltva a sötétség kötelékeitől! Hozzád jöttem. 4. a kígyófejű teremtményre és a baziliszkuszra. mert ismeri a nevemet . és ezt mondta: 1. 68. Authádész teremtményeit pedig. elvették az 128 . mert a te világosságod velem volt. s nem tudtak közeledni hozzám. mialatt meghoztad nekem a segítséget és a megszabadulást. amelyek harcoltak ellenem.Kitűnő. 3. hogy felemelkedett a káoszból.kígyón jársz. a hétfejű teremt­ ményre.

az hallja. És a te világosságáramod emelt fel engem és tartotta távol tőlem Authádésznak engem szorongató teremtményeit. mert te mindig mentesz. FEJEZET Amikor az Első Rejtély ezeket mondta tanítványainak. Nos.erőmet és letaszítottak a káoszba. Ezután pedig teáltalad egy fényáradat jött le rám. a te áramod tiszta világosságában. 69. Te pedig betakartál engem áramlatod világosságával. Authádész teremtményei távoztak. akinek van füle. úgy hogy nem volt már bennem vilá­ gosság. Parancsold meg tehát. hogy világosan előadjam e szavak magyarázatát. és minden oldalról körülvett. mely megmentett engem. és megtisztí­ tottál engem minden szentségtelen anyagtól. 8. Ez a PISTIS SOPHIA magasztaló éneke. nehéz anyag lettem. ezért számukra én lomha. s eszem megértette a te beszédedet. és a te világosságod miatt minden anyagom fölé emelkedtem. bízom a te világosságodban. 5. amikor a káoszból feljött. 7. Tamás lépett elő és így szólt: . Bizodalmam pedig megerősödött. és a káosz kötelékeitől megszabadult. Balról is világított meg jobbról is. amelyet mondott. hogy egyetlen részem se legyen világosság nélkül. 129 . én pedig felragyogtam a te nagy erődben. 6. fényben-lakómnak van füle.Uram.

Továbbá az ige. ó. Továbbá az ige. elvették az erőmet. melyet a te erőd mondott: Te voltál a jobb kezem felől. Továbbá az ige: Általad lett meg nekem a megszabadító erő. mikor megmentésemre és segítségemre jöttél .PISTIS SOPHIA következő mondása: A te világosságod volt velem. mely megmentett engem. lenéztek és lelöktek a káoszba minden világosság nélkül.tettem a béklyóktól. És az ige. melyet a te erőd mondott: Mert te fáklyát állítottál a jobb kezem felől és a bal kezem felől. melyet a te erőd mondott: Mint az ólom. melyet a te erőd mondott: Visszatartottad ellenségei­ met. mialatt meghoztad nekem a segítséget és a megszabadulást. megfelel PISTIS SOPHIA következő szavainak: Meg vagyok váltva a sötétség kötelékeitől. és kitaszított voltam. Továbbá az ige. PISTIS SOPHIA szavaival: A te erőd világított jobbról is 130 . melyet a te erőd mondott: A te orcád volt velem. és megmentett a te világosságáramlatoddal. és nem tudtak közeledni hozzám. és nem jelentek meg . Uram. Világosság. irgal­ masságodban az én megmentőm . számukra lomha. ó.megfelel PISTIS SOPHIA szavának: Körös-körül világosság lettél nekem. hogy egyik oldalam se legyen világosság nélkül. olyan voltam előttük . Továbbá az ige. hogy Authádész teremtményei szorongattak engem. megfelel PISTIS SOPHIA kijelentésének: Ezután pedig teáltalad egy világosságerő jött hozzám. és hozzád menekültem. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése. és hozzád jöttem. melyet a te erőd mondott: Sokan lenéztek.megfelel PISTIS SOPHIA szavainak: Authádész teremtményeit. Továbbá az ige. nehéz anyag lettem. melyek harcoltak ellenem. visszatartottad a te világossá­ goddal.PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Amikor elvették a világos­ ságaimat.

melyet a te erőd mondott: Kiemeltek engem a bőr­ ruhákból. és megváltották a sötétség kötelékeitől. melyet a te erőd mondott: A te igazságodban lettem erős. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Authádész teremtményei. Továbbá az ige. Továbbá az ige. és te levetted rólam a betegséget. hogy egyetlen részem se legyen világosság nélkül. távoz­ tak tőlem. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Megerősödtem a te világosságodban. hogy a te világosságáramod az. és a te igazságosságodban megtisztultam. melyet a te erőd mondott Salamon által: A te jobbod emelt fel engem. 131 . PlSTlS SOPHIA himnuszának egész magyarázata. Továbbá az ige. Továbbá az ige: Ellenségeim távoztak tőlem. mert a te nyugodalmad örök. s magam is tiszta világos­ ság vagyok a te áramodban. mert te mindenldt megmentesz. az a lejelentése PlSTlS SOPHIÁNAK.meg balról is. megfelel PISTIS SOPHIA mondásának: Meg vagyok mentve a te kegyelmedben. ezt jelenti PISTIS SOPHIÁNÁL: Te pedig betakartál engem áramlatod világosságával. Továbbá az ige. mely engem felemelt és Authádésznek engem szorongató teremtményeit távol tartotta tőlem. Uram. Ez tehát. és én a te világosságod által mindazok fölé emelkedtem. melyet a te világosságerőd mondott Salamon által: Megigazultam a te jóságodban. PISTIS SOPHIÁNÁL a következőknek felel meg: Megtisztítottál engem minden szentségtelen anyagomtól. melyek szorongattak engem. Továbbá az ige. melyet a te erőd mondott: Beárnyékoltál a te irgalmas­ ságod árnyékával. és minden oldalról körülvett. amikor a káoszból megmentették.

hogy amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Tamástól. 4. Authádésznak engem ellenségesen szorongató teremtményeit elterelted tőlem és szétszórtad őket.PISTIS SOPHIA folytatta engem dicsérő himnuszát. s a lenti területekre vittél engem. 5. 3. Az Első Rejtély pedig folytatta beszédét. 132 . És a te világosságod burkolt be engem mindenhol. És a hétfejű sárkánykígyót leverted és kitaszítottad az én keze­ immel.Nagyon jól mondtad Tamás. És határozatod alapján mentettél meg engem újra a lenti területekről. áldott vagy te! Ez PlSTIS SOPHIA him­ nuszának magyarázata. És hatalmat adtál nekem. és visszavetted szá­ momra elvett fényerőimet. engem pedig az ő anyaga fölé állítottál.70. Mert te elvetted a világosságerejüket. és azt mondta tanítvá­ nyainak: J . Te pedig velem voltál. FEJEZET Az történt. mialatt nekem mindehhez erőt adtál. Magasztallak! Határozatod alapján kivezettél engem a magasabb eonból. és én látni kezdtem. és így szólt: 1. hogy ldvezessél a káoszból. Az én világosságerőimet elválasztottad az anyagtól. 6. 7. hogy mostantól kezdve a magja se keljen ki. azt mondta neki: . Te tetted Authádész minden teremtményét erőtlenné. 2. és az én utamat kiegyenesí­ tetted. És elvittél engem minden anyagi sötétségből. hogy meg­ szabadítsam magamat Ádámász teremtményeinek kötelékeitől. mely minden fölött van. Megsemmisítetted.

És az Első Rejtély felelt. Felvezettél engem a káosz fölé. világosságerőd egykor Salamon ódájában prófétált erről: 133 . FEJEZET Amikor pedig az Első Rejtély befejezte beszédét. Máté. 9. 11. a pusztulás zavaros helye fölé. és minden erőm a te világosságodban megújuljon. és minden világtalan tagomnak megtisztított világosságot adtál a magasság világosságából. Parancsold meg. hogy az ezeken a helyeken lévő anyagok mind feloszoljanak. Máté válaszolt.Megparancsolom. Ez PISTIS SOPHIA második magasztaló éneke. s én megtisztult világosság lettem.Ami PISTIS SOPHIA himnuszának magyarázatát illeti.8. és azt mondta: . és így szólt: . és a te világosságod legyen bennük. Tagjaimnak egyenes utat adtál. és fényes orcád elmúlhatatlan élet lett nekem. 10. Belém fektetted a te zuhatagod világosságát. hirdesd ki PISTIS SOPHIA e himnuszának magyarázatát. Aki megérti ezt a meg­ bánást. és így szólt: . Ezekbe az erőkbe [képességekbe] a te megtisztított világosságodat nyomtad bele. Máté lépett elő. 71. hogy nyíltan adjam elő.Megértettem PISTIS SOPHIA himnuszának megoldását. az lépjen elő és magyarázza meg.

A hétfejű kígyót az én kezeimmel verte le. Eonodat a múlandóság fölé irányítottad. Szétszórta ellenségeimet. Megmagyarázta nekem a középen lévőket. 9. hogy leplezetlenül elmondjam: Az ige. a mélységből. kezed utat csinált a te igazaidnak. 134 . 11. 2. Fogtad a holt csontokat. 7. s a lenti területekre vittél engem. bárhol voltam. és hatalmat adott nekem béklyóim szét­ szakítására. és testtel ruháztad fel őket. melyet a te erőd mondott Salamon által: Aki levezetett engem a magasabb terekből. hogy minden feloszoljon és megújuljon. 4. 8. Megszabadítottad őket a sírboltokból és a tetemek közül elvit­ ted őket. mely fent van. a fentiekből. ez PISTIS SOPHIA következő szavainak felel meg: Magasztallak. Halljad. a te neved vett körül engem. És te velem voltál. hogy megsemmisítsem a [kígyó] vetését [sperma]. az vezetett fel engem az alsó terüle­ tekről. Aid levezetett engem a magasabb terekből. És a te határozatod alapján mentettél meg és vezettél fel engem a lenti terekből. fentről. és a megdermedteknek életerőt adtál.1. A te határozatod szerint vezettél ki engem a magasabb eon­ ból. Utad elronthatatlan és a te orcád lett nekünk. 3. A te gazdagságodat építetted reá. 10. 5. a mélységből. és szent lakóhely lett. Uram. hogy segíts nekem. A te jobbod megsemmisítette a rágalmazónak mérgét. az vezetett fel engem az alsó területekről. 6. és engem az ő gyökere fölé állított. Ez tehát PISTIS SOPHIA himnuszának megoldása. és a te világosságod legyen mindeneknek alapja.

és az ő anyaga fölé állítottál. hogy a magját is megsemmisítsem. Továbbá amit erőd mondott Salamon által: Szétszórta ellenségeimet és vádolóimat. Továbbá az ige. mert te elvetted az erejük világosságát. Es a te világosságod burkolt be engem mindenhol. megfelel PISTIS SOPHIA kijelentésének: És a hétfejű sárkánykígyót leverted az én kezeimmel. ezek PISTIS SOPHIA következő szavai: Te pedig velem voltál. PlSTIS SOPHIA kijelentésének felel meg: És böl­ csességgel ajándékozott meg engem. PISTIS SOPHIA kijelentése: Authádésznak engem ellensé­ gesen szorongató teremtményeit elterelted tőlem. és én láttam azt.És az ige. melyet a te erőd mondott: És velem voltál. és az ő [a kígyó] gyökerére állított. Továbbá az ige. hogy a magja mostantól kezdve ki ne keljen. Megsemmisítetted. és mindenhol a te neved vett körül engem. és oktatott engem azok felől. PISTIS SOPHIÁNAK a következő sza­ vaira vonatkozik: És az én erőmben lévő anyagot újra megtisztíttattad teáltalad. hogy megszabadíthassam magamat Adámász teremtményeinek kötelékeitől. hogy segíts nekem. és a szét-szórakodásba hajtottad őket. Továbbá az ige. mialatt nekem mindehhez erőt adtál. melyet a te erőd mondott: A te jobbod megsemmi­ sítette a rágalmazó mérgét. Továbbá az ige. hogy megoldhassam béklyóimat. Továbbá az ige. melyet a te erőd mondott: Ellátott bölcsességgel. melyet a te erőd mondott: A hétfejű kígyót leverte az én kezeimmel. melyet a te erőd mondott: A kezeddel készítettél 135 . melyet a te erőd mondott Salamon által: Fogta a középen lévőket. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Te tetted Authádész minden teremtményét erőtlenné.

PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Vetted az én erőimet. melyet a te erőd mondott: A te világosságod minde­ neknek alapja lett.utat a te igazaidnak. melyet a te világosságerőd mondott Salamon által: A te gazdagságodat építetted reá. és szent lakóhely lett. PISTIS SOPHIÁNÁL: A te utadat egyenesnek készítetted nekem. melyet a te erőd mondott: Eonodat a romlandóság fölé rendelted. PlSTIS SOPHIÁNÁL: És az én utamat kiegyenesítetted [megigazítottad]. és orcád világossága elmúlhatatlan élet lett nekem. és vittél el az anyag sötétségeiből. mert hittem benned. megfelel PISTIS SOPHIA szavainak: Te vezettél fel. és a megdermedteknek életerőt adtál. Továbbá az ige. ságod lett. melyet a te erőd mondott: Orcád elronthatatlan út lett. vagyis a káoszban lévő sötét teremtményektől. melyet a te erőd mondott: Kiszabadítottad őket a sírokból és elvitted őket a tetemek közül. hogy minden feloszoljon és megújuljon. hogy az ezeken a helyeken lévő anyag mind feloszoljon. melyben már nem mozdult világosság. melyet a te erőd mondott: Holt csontvázakat testtel ruháztál fel. a PISTIS SOPHIÁNÁL: É S te sza­ badítottál meg engem a káosztól. melyekben nem volt világosság. és a világosságban minden erőm megújuljon. Továbbá az ige. hogy kivezess a káoszból. megfelel PISTIS SOPHIA kijelentésének: Te megerősítetted bennem a te áramod világosPISTIS SOPHIÁNÁL: É S mindegyikőjükben a te világos­ 136 . a te erőd vezetett fel engem a káosz és a vész fölé. életvilágosságot adtál a magassá­ godból. és minden tagomnak. és a te megtisztított világosságoddal töltötted meg azokat. Továbbá az ige. Továbbá az ige. Továbbá az ige. melyektől elvetted a világosságot. Továbbá az ige.

3. és gyűlöli a mi nemünket. Te mentettél meg engemet. s nem hagytad. 72. Azt fogom mondani: Te vagy a magasabb világosság.ságát. Mária lépett elő. és így szólt: 1. és azt mondta: . Amikor az Első Rejtély ezeket mondta a tanítványoknak.Kitűnő. az erőmet te vezetted fel a káoszból. PISTIS SOPHIA himnuszának magyarázata. azt mondván: . NOS. Uram. de félek Pétertől. 0. FEJEZET Amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Mátétól. hogy Authádész ellensé­ ges teremtményei elvegyék a világosságomat. mert fenyeget engem. Világosság. Világosságok Világossága. így szólt: . és szavaid magyarázatát előadni. eszem mindig kész előlépni.Uram. és én megtisztult világosság lettem. És az Első Rejtély folytatta. Ez tehát. fel tehozzád énekeltem dicsérő him­ nuszomat. Ekkor azonban az Első Rejtély ezt mondta neki: 137 . az lépjen elő és adja elő a magyarázatát. szeretett Máté! Ez PlSTIS SOPHIA himnuszának magyarázata. 2. hogy megértse PISTIS SOPHIA szavait. 0. akik leszálltak a sötétségbe. és mentettél meg azok elől. Ezeket a szavakat mondta újra PISTIS SOPHIA. mert te mentettél meg és vezettél engem tehozzád.PISTIS SOPHIA pedig újra himnuszt mondott. akinek az esze bölcs lett.

73. Istenem. hogy előlépjen és a szavaim magya­ rázatát adja.PISTIS SOPHIA folytatta dicsérő énekét. 2. És sötétségemet világossággá változtatta. így szólt az Első Rejtély: . hogy felemeltél engem a mélységből. most te hirdesd ki PlSTlS SOPHIA szavainak magyarázatát. És az Első Rejtély újra folytatta beszédét. áldott vagy te. és azt mondta tanítványainak: . felhoztad a Seholból az én lelkemet a magasságba. Márta lépett elő.-Akit a világosság szelleme tölt el. Amikor az Első Rejtély ezeket elmondta. 3. Uram. Uram. amikor hozzád kiáltottam. Mária pedig így felelt. a te világos­ ságerőd egykor Dávid által prófétált a 30. Uram.Nagyon szép. és azt mondta az Első Rejtélynek a tanítványok körében: . és így szólt: . hogy ellenségeim örüljenek rajtam. 2. zsoltárban: 1. meggyógyítottál engem. s engem világossággal övezett fel. erre vonatkozóan a te erőd egykor Dávid által prófétált: 138 . Tehát. Mária. azt senki sem fogja tudni akadályozni. A világosság lett a megmentőm. és a káoszt körülöttem szét­ szakította.Uram. FEJEZET Amikor Mária ezeket mondta. és nem engedted. megmen­ tettél engem a sírba szállók elől. Magasztallak. ami a PlSTlS SOPHIA szavainak megoldását illeti. és így szólt: 1. Mária.Uram.

11. Az Úr lett az én segítségem. 12. Siralmamat vígságra fordította; leoldozta gyászruhámat, és körül­ övezett örömmel. Amikor az Első Rejtély ezt hallotta Mártától, azt mondta neki: - Nagyon jó, Márta! Az Első Rejtély folytatta beszédét, és ezt mondta tanítványainak:
- PISTIS SOPHIA folytatta himnuszát, és így szólt:

1. Erőm, dicsérd a világosságot, s ne felejtsd el a sok világosságerőt, melyet adott neked. 2. Bennem minden erő dicsérje az ő szent Rejtélyének nevét: 3. Aki minden bűnödet megbocsátja, aki megmentett téged minden bajodtól, amellyel Authádész teremtményei zaklattak téged; 4. aki a te világosságodat megmentette Authádész teremtményeitől, melyek a pusztulás hozzátartozói; és aki irgalmasságában téged világos­ sággal koszorúzott meg, hogy megváltson; 5. aki megtisztult világossággal töltött meg téged. Alapjaidtól meg­ újulsz, mint a magasság Láthatatlanjai. PISTIS SOPHIA ezekkel a szavakkal fejezte ki dicséretét, mert megme­ nekült, és mindenre emlékezett, amit tettem érte.

74.

FEJEZET

Amikor az Első Rejtély ezeket mondta, így szólt a tanítványaihoz: - Aki ezeknek a dolgoknak a jelentését megértette, az lépjen elő, és mond­ ja meg nyíltan.

139

Ekkor újra Mária lépett elő, és így szólt: - Uram, PISTIS SOPHIÁNAK e himnuszát illetően a te világosságerőd egykor Dávid által prófétált: 1. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. 2. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéte­ ményéről. 3. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden beteg­ ségedet. 4. Aid megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. 5. Aki jóval tölti be a te lelkedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. A sas is a magasban lakik, mint a Láthatatlanok. Ez tehát azt jelenti, hogy a SOPHIA fel fog ragyogni, mint a Láthatatlanok a magasságban, amilyen ő is volt kezdetben. Amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Máriától, azt mondta: - Nagyszerű, Mária, áldott vagy te! Ezután az Első Rejtély folytatta beszédét, és ezt mondta a tanít­ ványoknak: - Fogtam a PISTIS SOPHIÁT, és felvezettem egy olyan területre, mely a tizenharmadik eon alatt terül el. És a világosságnak egy új Rejtélyét adtam neki, mely nem az ő eonjától, nem a Láthatatlanok területéről való. Továbbá adtam neki egy világossághimnuszt, hogy az eonok archonjai mostantól kezdve ne árthassanak neki. És ott helyeztem el őt, amíg utána nem megyek, hogy felvigyem magasabb helyére. Úgy történt, hogy amikor erre a területre vittem, újra ezt a himnuszt mondta:

140

1. Tele bizalommal hittem a világosságban, és ő emlékezett rám és meghallgatta dicsérő énekemet. 2. Erőmet a káoszból és az egész anyag legalsó sötétségéből felvezette, és felemelt engem. Egy magasabb és biztos eonba vitt. Arra az útra veze­ tett, mely az én területemre visz. 3. És új Rejtélyt adott nekem, mely nem az én eonomtól való. És világossághimnuszt adott nekem. Most, ó, Világosság, minden archon látni fogja, mit cselekedtél velem, félni fognak és hisznek majd a világos­ ságban. Ezt a himnuszt mondta tehát PlSTIS SOPHIA, és örült, hogy kiemel­ tetett a káoszból és a tizenharmadik eon alatti területekre vezették. Nos, akinek az értelme kész megérteni PISTIS SOPHIA himnuszának gondolatát, az lépjen elő és mutassa meg. András lépett elő, és így szólt: - Uram, erről prófétált egykor a te világosságerőd a 40. zsoltárban Dávid által: 1. Türelmesen vártam az Urat, és hozzám hajolt és meghallgatta a kiáltásomat. 2. És kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvén lépteimet. 3. És új éneket adott szájamba, a mi Istenünknek dicséretét. Sokan fogják látni, és megfélemlenek, és bíznak az Úrban. Amikor András előadta PISTIS SOPHIA gondolatát, azt mondta neki az Első Rejtély: - Kitűnő, András, te áldott!

141

75.

FEJEZET

Az Első Rejtély folytatta beszédét, és azt mondta tanítványainak: - Mindez megtörtént PISTIS SOPHIÁVAL. Amikor aztán a tizenharmadik eon alatti helyre vittem őt, s meg akartam válni tőle, hogy a világossághoz menjek, így szólt hozzám: - Ó,Világosságok Világossága, a világossághoz akarsz menni és meg­ válsz tőlem, és a zsarnok Ádámász tudni fogja, hogy elmentél, s tudni fogja, hogy megmentőm nincsen jelen. Újra ide fog jönni erre a helyre, minden archonjával, melyek gyűlölnek engem, és Authádész is erőt fog adni oroszlánfejű teremtményének, és mindannyian eljönnek, egyszerre kínoznak engem és egész világosságomat elveszik, hogy újra erőtlen és világtalan legyek. Ezért hát, ó, Világosság és én világosságom, vedd el az ő világosságerejüket, hogy mostantól kezdve ne legyenek képesek kínozni engem. Amikor ezt hallottam PlSTIS
SOPHIÁTÓL,

feleltem neki, és azt mond­

tam: „Atyám, aki ldsugárzott engem, még nem parancsolta meg nekem, hogy vegyem el tőlük egész világosságukat. De lepecsételem Authádész és a téged gyűlölő archonjainak területét, mivel te a világosságban hittél. Továbbá lepecsételem Ádámász és az ő archonjainak területét, hogy közü­ lük senld se háborúzhasson ellened, míg el nem jön az idejük, és az én Atyám megparancsolja nekem az ő világosságuk elvételét.

142

76. FEJEZET

Azután azonban újra beszéltem neki: - Hallgass ide, hogy beszéljek veled az időről, amikor mindezek meg­ történnek. Mindezek történnek, amikor három idő eltelt.
PISTIS SOPHIA felelt, és ezt mondta nekem:

- 0, Világosság, miről tudom meg, hogy a három idő eltelt, hogy örül­ jek és ujjongjak, hogy eljött az idő, amikor engem az én helyemre viszel? Továbbá annak fogok örülni, hogy eljött az ideje, és elveszed mindazoknak a fényerejét, akik gyűlölnek engem, mert a te világosságodban hittem. Én pedig feleltem, és azt mondtam neki: - Ha látni fogod a nagy világosságkincs kapuját, ha látod, hogy ez nyitva van a tizenharmadik eon felé, a bal oldali, ha ez a kapu nyitva áll, akkor a három idő beteljesedett.
Ekkor felelt a PlSTIS SOPHIA és azt mondta:

- 0, Világosság, miről ismerem majd fel - mivel ezen a területen vagyok -, hogy az a kapu nyitva van? Én pedig feleltem, és azt mondtam neki: Ha az a kapu nyitva lesz, akkor minden eonlakó tudni fogja a nagy világosság miatt, mely min­ den területükön uralkodni fog. De meglásd, úgy rendeztem be, hogy az archonok nem mernek majd gonoszkodni veled a három idő teljesüléséig. Neked pedig hatalmad lesz, hogy lemenj tizenkét eonjukhoz, ha tetszik, és megfordulhatsz, hogy újra a te területedhez menj, mely a tizenharmadik eon alatt van, ahol most vagy Arra azonban nem lesz hatalmad, hogy belépj a kapun a magasságban, mely a tizenharmadik eonban van, hogy bemehess a területedre, ahonnan jöttél.

143

hogy azok képesek legyenek a káoszból feljutni az ő [Authádész] területéhez. ahová vittelek. és a világossághoz mentem. és azt hiszi. megváltam tőle. mialatt az embervilágban voltam 144 . és el akarja majd rabolni a világosságodat. Amikor PISTIS SOPHIA ezeket a hozzá intézett szavakat hallotta tőlem. és segítségedre sietek. amíg majd elvihetlek a te helyedre. s az bemehessen a teremtményeibe. Elkeseredetten ellened fordul. nagyon örült. És ahhoz a területhez megyek. és hogy az erőtől te vetted el a világosságot. Én pedig elvittem őt arra a helyre a tizenharmadik eon alá. eljövök és elhozom neked. és én nem késlekedem majd. mert haragszik rád. 77. hogy elvegyem a világosságu­ kat.Ha pedig a három idő beteljesedett. melyek PlSTlS SOPHIÁVAL történtek. mondta el az Első Rejtély a tanítványoknak.Mindezek után pedig az történt. mely a tizenharmadik eon alatt fekszik. hogy elvegyék a világosságodat. Ha tehát abban az időben szorongatnak téged. FEJEZET Ezeket az eseményeket. Authádész és archonjai újra szo­ rongatni fognak téged. Gyorsan hozzád jövök az alattad lévő területekre. Én azonban minden erődet elveszem tőle és neked adom. Az Olajfák-hegyén ült a tanítványok körében. és leszállok az ő területeikre. és így szólt: . énekelj a világosságot dicsérő himnuszokat. hogy erejét te kötötted meg a káoszban. hogy leküldje a káoszba. Ezt Ádámász fogja elkezdeni. Ezután folytatta. amikor ezeket mondta. ahonnan jöttél.

s a két sötét teremtés azon a helyen szo­ rongassa és megzavarja őt. És elhozta sok archonját. sötét káoszhoz. hogy megkapjam második ruhámat. míg el nem vették tőle egész világosságát. üldözni kezdték SOPHIÁT. az Olajfák-hegyén. ezen a helyen ugyanis. és két sötét. hogy az ő erejéből PISTIS SOPHIA vette ld a világosságot. s ott belenyomják az ő sötét. hogy PISTIS SOPHIÁT azok nyugtalanítsák. és nem képes az ő helyére a tizenkét eonhoz menni. lenézett a káosz területeire. hogy azt levigyék a nagy. És alkotott egy sötét helyet az ő területén. két hatal­ mast a káoszban. hogy az erő sötét. hogy ehhez a sötét káoszhoz vigyék.és az út szélén ültem. És látta. kívülről azonban első Rejtélyben. mialatt nálatok ültem ezen a helyen. zavaros [káoszos] erejébe. Ekkor Ádámász kisugárzott magából egy sötét teremtést és egy további zavaros teremtést. és meglátta. mely a Nagy Felfoghatatlan. amelyről PISTIS SOPHIÁNAK beszéltem: „Adámász és minden archonja szorongatni fog téged. hatal­ mas teremtésének akarta adni. nagyon haragudván rá. melyet visszahagytam a belülről huszonnegyedik. Adámász kite­ kintett a tizenkét eonból. amelyben kibontakoztam. hogy démoni erejében a káoszban semmi világosság sincsen már. Nagyon elkeseredett és haragot haragra halmozott. meg azt hitte. Ádá­ mász PISTIS SOPHIÁTÓL el akarta venni a világosságot." Amikor ez az időpont bekövetkezett. mert én elvettem a világosságát tőle. hogy PISTIS SOPHIÁT ott veszélyeztesse. én az embeivilágban voltam. mert azt hitte. az Olajfák-hegyén. és mielőtt a magasságba jutottam. hogy ez a sötétté 145 . hogy Ádámász erejét PISTIS SOPHIA fogta meg a káoszban. mialatt tehát ezen a helyen ültem az Olajfák-hegyén. betelt az idő. mielőtt elküldték a ruhámat. Ádámász ekkor PlSTIS SOPHIÁRA gondolt.

Hanem haragudott rám Ádámász. 5. Ments meg ezektől az archonoktól. hogy „ha üldöznek és Engem dicsérsz. Hogy el ne vegyék a világosságomat. 4. benned hittem. hogy megmentsen. Most tehát. ha ezzel az erővel valami jogtalanságot cselekedtem volna. Amikor tehát szorongatták. hogy amikor PlSTIS SOPHIÁT üldözték. 3. hogy „te kötötted meg az erőmet a káoszban". ha azt tettem volna. vagy szorongattam volna. ő újra fel­ kiáltott. védj meg az ő haragúktól és a te erődet vesd rá az ellenségeimre. ragadja meg és vegye el az én világosságomat tőlem. Lelkesíts meg engem hamar. ez az erő most sötét volt.vált erő így esetleg megint fel tudjon jutni az ő területére. akik most ellenem keltek! 7. ha megkötöttem volna. ahogyan mondtad: „Segíteni fogok neked. mivel azt mond­ tam neki. s hagyjanak itt engem üresen. ó Világosság. Világosságok Világossága. 6. és segíts nekem! 2. és nyomja bele az ő káoszban lévő sötét erejébe. mint már az oroszlánfejű erő tette egyszer. akkor hozzád sietek és segítek neked". és dicsérő himnuszát énekelte a világosságnak. 0. s az én erőmet tartsa meg a káoszban. Ekkor az történt." 146 . És az ellenséges Ádámász üldözze az én erőmet. akkor ezek az engem üldöző archonok vegyék el az én világosságomat. ó Világosságok Világossága. mert Én elvettem a világosságát. az Olaj­ fák-hegyén. akik üldöznek engem. ahogyan engem szorongatott. Mert a te világosságod és világosságáramlatod nincsen nálam. mivel azt mondta nekem. és Én veletek ültem ezen a helyen. Ezért tehát. ő újra énekelte világossághoz intézett himnuszát: 1.

Kelj fel. emelkedjél fel ellenségeim végezetére! 7. Serkenj fel mellettem. szét ne szaggas­ sa. Rajta! 6.Ald ezeket megértette. és ismertesse a jelentésüket.Uram. FEJEZET Amikor az Első Rejtély ezeket mondta a tanítványoknak. Én Uram. akkor üresen essek el ellenségeim kezétől. azt mondta: . Istenem. 3. te. Uram. Jakab lépett elő. ha hamisság van az én kezeimben. Én Uram. hogy szét ne tépje mint az oroszlán az én lelkemet. az lépjen elő. ha cselekedtem ezt. te vagy a megvédelmezőm. Istenem. Oltalmazz meg engem minden üldözőmtől és szabadíts meg engem. érje el és tapodja földre az én éle­ temet. és háborgattam ok nélkül való ellensé­ gemet. 4. 5. ha nincsen szabadító. 2.Kitűnő. szeretett Jakab! 147 . ha gonosszal fizettem meg. Akkor ellenség üldözze lelkemet. és így szólt: . PISTIS SOPHIÁNAK e himnuszára vonatkozóan a te világosságerőd Dávid által prófétált egykor a 7. így szólt: . és sújtsa porba az én dicsőségemet. ald parancsoltál ítéletet! Amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Jakabtól. zsoltárban: 1.78. haragodban.

az erőszakos haragszik. ezt mondván a tanítványoknak: ." És haragját nem veti reátok az idő előtt. Amikor PlSTIS SOPHIA ezeket mondta. de türelmes addig az időpontig. aki megszabadítana tőletek? 2. hogy Adámász és archonjai visszatértek-e az eonjukhoz. hogy ott szorongassák és kínozzák.Ekkor az történt. hogy igaz és erős bíró a világosság. Látta azonban. megijedt. Ádámász területére nézett. míg teljesen el nem vették tőle a világosságát. hogy elvegye a világosságotokat és elsötétüljetek. FEJEZET És az Első Rejtélv folytatta. és egy sötét alkotást teremtett. Miért üldöztök engem. amelyet az alkotott. és megfordult. 0. hogy meg­ semmisüljetek. És erősségében készen áll. azt nézvén. és erőit elkészítette. Most azonban itt az idő. s nem hagyjátok abba az üldözésemet. Tudjátok meg. hogy elvegye a ti erőtöket. hogy PISTIS SOPHIÁT megragadják és letaszítsák a teremtett sötét káoszba. nézd! Ádámász. s a világossághoz kiáltván ezt mondta: 1. akkor a világosság bebizonyítja hatalmát. hogy üldözték őt. hogy PISTIS SOPHIA befejezte a himnuszt. mondván. 148 . Amikor PISTIS SOPHIA meglátta a két sötét teremtést és a sötét helyet. 4. 3. és látta a sötét és zavaros helyet. amelyet mondott nekem.79. s minden erejét beveti. ahogyan mondta nekem: „Eljövök és segítek neked. melyeket Ádámász alkotott. Továbbá meglátta a két hatalmas. és azt mondta nekik: 1. Ha tehát nem tértek meg. sötét teremtést. hogy nincsen segítségem. Világosság. Ekkor őhozzájuk fordult. melyeket Ádámász sugárzott ki magából.

és így szólt: . amiket mondottál. káoszos teremtést csinált és készített elő.Uram. mivel káoszt alkotott. Most tehát. Erre az Első Rejtély így felelt: . és megértem. add elő a szavak magyarázatát. melyeket PlSTIS SOPHIA mondott himnuszában. kézívét felvonja és felkészíti azt. 80. 3. az lépjen elő. 14. vedd el az övéit. akkor kardját élesíti. 13. FEJEZET Újra Márta lépett elő. hogy jelentésüket nyíltan adjam elő. vedd el az ő világosságát tőle. hogy beletaszítson engem. Világosság. 149 . Halálos eszközöket fordít reá. zsoltárban: 12. Márta. ezek azok a szavak. Ha valaki nem tér meg. 4.Uram. mellyel az én világosságaimat akarta elvenni. Ezeket mondta PISTIS SOPHIA a himnuszában. Erre azt mondta Márta: . Parancsold meg tehát. Isten igaz bíró. Kieszelt terve miatt. és magyarázza meg. amelyeket a te világosságerőd Dávid által prófétált egykor a 7. és elvegye az én világosságerőmet.2. aki nem haragszik mindennap. és megtüzesíti a nyilait. olyan Isten. erős és türelmes.Megparancsolom. Akinek szelleme meg­ érti. És még egy zavaros és még egy sötét. szellemem világos.

íme. 8 1 . úgy hogy ők nagyon nyugtalankodni kezdtek. engem azonban nem ismertek fel. mert a világossághoz akart menni. és azt mondta tanítványainak: . aki álnoksággal vajúdik. örvendezett és ujjongott. de beleesik a verembe. amiket Én tettem érte 150 . és ki akarta hirdetni nekik a csodákat. amivel a káosz archonjai zaklatták őt azért. hogy megmentse őt és a tizenkettedik eonba vezesse. és Az hogyan mentette meg őt minden viszontagságtól. miközben mérhetetlenül fényesen ragyogtam. mi történt PISTIS SOPHIÁVAL a káoszban. nem tudták ki vagyok. A baj. te áldott. Felismerték őt. Amikor Márta ezeket mondta. mely kifelé néz: . amit tervezett. így szólt hozzá az Első Rejtély. FEJEZET Amikor Jézus elmesélte. aki velem volt. hamisságot fogan és vétket szül. oly fényesen.15. és bevezettem a tizenharmadik eonba. 17. a Láthatatlanokat. Beléptem a huszonnégy Láthatatlan területére. Amikor SOPHIA megpillantotta társait. Gödröt ás és mélyre vájja azt.Nagyon jól mondtad Márta. hanem a világosságország kisugárzásának tartottak. Meglátták SOPHIÁT. és erőszakossága az ő feje tetejére száll.Mindezek után magammal vittem PlSTIS SOPHIÁT. visszafordul az ő fejére. 16. amit csinált. Jézus újra folytatta beszédét. és a PISTIS SOPHIA hogyan dicsérte a világosságot.

és meghallgatott bajomban. és senki se segített nekem. És a világosság törvényét megharagítottam. mert megmentett. és nem tudtam visszatérni a tizenharmadik eonhoz. Mert bennem sem világosság. Erőm teljesen kimerült. olyan terekben tévelyegtem. sem erő nem volt. és megmentettél a káosz magasságaitól és mélységeitől. és amikor már nem volt világosságom. ó Világosság. 8. 6. Átkísért az eonok alkotásain. 151 . És amikor lementem. 9. 3. 12. mivel kimentem a helyemről. Mert kihívtam és áthágtam a világosság törvényét. világtalan lettem. Mindenhonnan megszabadítottál engem. a lakó­ helyemhez visszavigyen. 4. elveszítettem az erőmet. és dicsért Engem a következő szavakkal: 1. a megmentésért és az emberi nem­ mel cselekedett csodatetteidért. ó Világosság. erőt adtál nekem. ahol nincsen világosság. A káosz sötétségében és árnyékában voltam a káosz erős béklyói­ val megkötözve. 11. A Láthatatlanok közé lépett. és nem volt bennem világosság. 10. Amikor erőm elfogyott. egészen az ő megmentéséig. Hálát adok neked. és a szférák archonjainak eonjaitól. és az ellenséges archonok kezéből megváltott. Amikor a magasságból lementem. A világosságnak mondom ezt a himnuszt. A világos­ ságot dicsérvén kiáltottam. De a világosság megmentett minden szorult helyzetből. 7. mert mindig megváltóm és meg­ szabadítom vagy mindörökké! 2. 5.lent. hogy a tizenharmadik eonhoz. az emberiség földjén. a lakóhelyemre. tiszta világossággal töltöttél meg engem. Hálát adok neked.

akinek gondolkodása megvilágosult. 16. Világosság. 14. és odaadtam nekik a Legmagasságosabbnak Rejtélyeit. hogy megmentettél. Nos. Te elküldted nekem a világosságzuhatagodat. És otthagytam a Rejtélveket. 18. Ez tehát a himnusz. Hálát adok neked. ahonnan hiányoztam. a megmentésemért. ó Világosság. Ezzel pedig széttörte minden béklyómat. hogy azok megtudjanak minden üdvözítő cselekede­ tet. és hirdesse ki PISTIS SOPHIA himnuszának magyarázatát. az lépjen elő. 17. 20. és leszálltam a káosz kapuihoz. Te hagytál engem elszökni a területről. és kivezetett engem a sötétségből és a káosz vészéből. 21. és csodatet­ teid az emberi nemmel megtörténtek. 15. hogy az ember­ világhoz mentem. és kimentett minden szükségemből. 19. és az emberi nemmel cselekedett üdvös tetteidért. Hálát adok neked. Amikor pedig szorult helyzetbe kerültem. 152 . s mivel vétkeztem. ez erőt adott nekem. És szükségemben a világossághoz kiáltottam. őt dicsérvén. el lett véve az én erőm.13. ó. melyet PlSTIS SOPHIA a huszonnégy Láthatatlan közepette mondott. És mert tudtukra akarta adni. Te összetörted a sötétség felső kapuit és a káosz óriási reteszeit. dicsérve kiáltottam a világossághoz. és az megszabadított minden kínomtól. amelyet ővele tettem. és meg­ szabadított minden bajomtól.

és ő megmentette a szorultságukból és meghallgatta őket a nyomorúságukban. 3. a lelkük is elepedt bennük. Magasztaljátok az Urat. megkötöztetvén nyomorúsággal és vassal. 7. Uram. 153 . akiket megváltott a szo­ rongatónak kezéből. 12. 8. Dávid próféta egykor a 107. 2. azért megalázta az ő szívüket nyomorúsággal: elestek és nem volt segítségük. És vezette őket egyenes útra. Éhesek és szomjasak voltak. mert örökkévaló az ő kegyelme. Ezt mondhatják az Úrnak megváltottai.82.Jézus. és az éhező lelket betöltöt­ te jóval. és a Felségesnek tanácsát megutálták. és így szólt: . mert jó. 10. FEJEZET Amikor Jézus befejezte. 9. északról és a tenger felől. Bujdostak a víz nélküli sivatagban. hogy lakóhelyükhöz juthassanak. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért. 6. zsoltárban prófétált erről: 1. Lakóhelyet nem találtak. és PISTIS SOPHIA himnuszának jelentését megértettem. gondolkodásom világos. és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért. Összegyűjtötte őket országaikból: napkelet és napnyugat felől. 11. mert ellenszegültek az Isten beszédének. Akik sötétségben és a halálnak árnyékában ültek. Mert megelégítette a szomjúhozó lelket. De az Úrhoz kiáltottak. Fülöp lépett elő. 4. 5.

SOPHIÁNAK az a mondása: A világos­ ságnak hirdetem ezt a himnuszt. mert megmentett. Elküldte az ő szavát és meggyógyította őket. Minden étket megutált az ő lelkük. Ez tehát a magyarázata a dicsérő himnusznak. sanyarúságukból kiszabadította őket. köteleiket pedig elszaggatta. megfelel PlSTIS SOPHIA kijelentésének: Hálát adok neked. és ellenségeim. hogy összetörte az érckapukat és a vaszárakat letördelte. mert azt 154 . 19. Uram. akiket megváltott a szorongatónak kezéből. és kimentette őket az ő vermeikből. Gonoszságuknak útjáról magához emelte őket. 17. melyet Dávid mondott: Ezt mondhatják az Úrnak megváltottai. és sanyarúságukból kiszabadította őket. 15. 18. és a halál kapujához köze­ ledtek. 21. 14. mert jó. De az Úrhoz kiáltottak szorultságukban. mert megváltóm és megszabadítom vagy. Továbbá az ige. és az ő kegyelme örökkévaló. Kihozta őket a sötétségből és a halálnak árnyékából. Amit ugyanis Dávid mondott. De az Úrhoz kiáltottak szorultságukban. Uram. melyet PlSTIS SOPHIA kihirdetett a huszonnégy Láthatatlan társaságában. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért. 20. mert az ő hamis­ ságukért nyomorgattattak.13. ó Világosság. hogy adjatok hálát az Úrnak. 16. ez a magyarázata PlSTIS SOPHIA himnuszának. az archonok kezéből megszabadított. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért.

Amikor Jézus ezeket hallotta Fülöptől.akarta. hogy a Rejtélyeidet odaadtad az emberi nemnek. amelyet te cselekedtél vele. így szólt: .Nagyszerű. 155 . és mert tudtukra akarta adni. te áldott Fülöp! Ez PISTIS SOPHIA dicsérő énekének a magyarázata. Ez PISTIS SOPHIA történetének a vége. hogy megtudjanak minden üdvözítő tettet.

.

Kérdezz. válaszolt. vagy ldnél zörgessünk? Vagy jobban mondva ld képes felelni a kérdéseinkre? Vagyis ki ismeri kérdéseink belső erejét? Mivel te az eszünket világosság-értelemmel és megkülönböztető képességgel. és megnyittatik néktek! Mert aki keres. és rendkívül meggondoltan kérdezünk. Uram. hanem nyilvánítsd meg a dolgokat. esedezve megérintette [imádta] Jézus lábait. mert mindent olyan pontosan és részletesen tudni akarunk. ne haragudj rám. ald kopogtat. FEJEZET Mindezek után az történt. bocsásd meg. Nos. és ezt mondta: .Uram. Bizony.Nos. az ember­ világban és az eonok magasságában senki sem képes feleletet adni a kérdéseinkre rajtad kívül. hanem a magasság tudatában kérdezünk. hogy kérdezlek. bizony mondom nektek: nagy örömmel örvendjetek és 158 .83. hogy Mária lépett elő. az talál. . és találtok. amit akarsz. zörgessetek. annak ajtót nyitnak. és én pontosan és megbízhatóan nyilatkozom neked. ahogyan kérdezni tanítottál minket. aki a mindenséget ismered és a mindenségben teljes vagy Mert nem úgy kérdezünk. amelyet te adtál nekünk. valamint nagyon magas gondolkodással láttad el. Amikor Jézus ezeket hallotta Mária Magdalénától. Uram. és így szólt: . ahogyan a világ embere kérdez. amik felől kérdezlek téged. Egyszer ugyanis azt mondtad nekünk: Keressetek. kit fogok találni.

FEJEZET Jézus pedig felelt.ujjongjatok! Ha céltudatosan kérdezősködtök minden iránt. hogy a huszonnégy Láthatatlan a világ napfényénél tízezerszer fényeseb­ ben ragyog. Ezen a világon semmi sem világosabb a napfénynél. vagyis mit is mondjak róluk? Mert ezen a világon semmit sem hasonlíthatok őhozzájuk. A Nap világossága. vagy miből áll a világosságuk? 84. hogy a Láthatatlanok mindegyike kilencszer nagyobb a mennynél és az afölött lévő szféráknál és a tizenkét eonnál és ezek összegénél. Mert a nap eredeti világossága nem itt van. ami a lényüket jelképezhetné. ami hozzájuk hasonló. hanem ez a világosság sok szférafüggönyön és téren hatol át.Mit találhatnánk ezen a világon. nagyon örült és ujjongott. ahogyan már korábban is mondtam nektek. akkor nagyon fogok örülni. ami mennyei minőségű lenne. hogy mindent határozottan megkérdeztek. Bizony mondom nektek. mely hozzájuk lenne hasonló? Mihez hasonlítsam tehát őket. Amikor Mária ezt hallotta a Megváltótól. Kérdezz tehát.Uram és Megváltóm. és azt mondta Máriának: . ki és mi a huszonnégy Láthatatlan? Vagyis mi a lényük. vagy inkább milyen helyet találhatunk ezen a világon. majd így szólt Jézushoz: . és úgy kérdeztek. ahogyan kell. eredeti minőségében 159 . ahogyan már máskor is mondtam nektek. és Én örömmel nyilatkozom neked. bizony mondom nektek. Vagyis: ezen a világon semmi sincsen. és nincsen itt semmilyen kép. Bizony.

Ha pedig a tizenkét eonhoz viszlek titeket. csak a Kimondhatatlan birodalmának helyeire nem. és a nagyszerűség miatt is. s számotokra porszem­ nek látszik a közöttük lévő nagy távolság miatt. amelyben van. és szemtől szemben látjátok a magasságban lévők dicsőségét. nincsen ezen a világon semmilyen kép. Ha majd titeket elvezetlek a sors-erők archonjainak területéhez.a világosság szolgálólányának [szüzének] körzetében van. láthatat­ lan Mindenség-Atyjánál és a nagy. úgy néztek le rájuk a tizenkét eon és 160 . akkor meglátjátok. ahogyan korábban is mondtam már nektek. meglátjátok majd. Ezért tehát Mária. milyen pompásak. hanem valóban. Háromszor hatalmas Istenségnél is. mellyel azok felülmúlják ezt. De kis idő múlva elvezetlek téged. a testvéreidet és tanítvánvtársaidat a magasság minden területéhez és az Első Rejtélv három teréhez. hogy milyen fényességben vannak. és meglátjátok az ő lényük igazi alakjait. amely elválasztja az archonok területétől. és rendkívüli fényességük miatt ezt a világot itt a legmélységesebb sötétségnek fogjátok látni. Ha aztán titeket tovább viszlek a tizenharmadik eonhoz. És a nagy fényességük miatt a sorserők archonjainak helye a legmélységesebb sötétségnek fog tűnni. Ha pedig titeket a magassághoz vezetlek. és tízezerszer világosabb a huszonnégy Láthatatlan fényességénél meg a nagy. s mint a porszemre. s ez szinte porszemnek fog látsza­ ni a nagy távolság miatt. ahogyan már régebben is mondtam nektek. sem világosság sem forma. és a nagyszerűség miatt. akkor nagyon csodálkoztok majd. meglátjátok a pompát. amellyel az archonok helyét felülmúlják. nem példázatban. A tizenkét eont a legmélységesebb sötétségnek látjátok majd. És le fogtok tekinteni az egész embervilágra. amit a huszon­ négy Láthatatlanhoz hasonlíthatnánk.

akik középen vannak. és a nagyszerűség miatt. akkor a világosságország fénye olyan lesz nektek. És még egyszer letekintetek a tizen­ két eonra. porszemnek fog az tűnni nektek a nagy távolság miatt és a nagyszerűség miatt. S ha letekintetek a jobb oldaliak világához. Ha pedig azoknak a területére viszlek titeket. A tizenhárom eon a legmélységesebb sötétségnek tűnik majd nektek. És ha elviszlek titeket azoknak a területére. akkor az porszemnyi nagyságúnak tűnik nektek a nagy távolság miatt. amelyben fekszenek. a nagy távolság miatt. 161 . meg a nagyszerűség miatt. mely a fénykincstől elválasztja. Ehhez képest a középen lévők területe olyannak tűnik majd nektek. mely a jobb oldalon lévők helyétől választja el azt. vagyis a fénykincshez [világos­ ságkincshez] viszlek. mint az embervilág délben. amivel ez a hely a többit felülmúlja. és a sorserők egész helyére és az egész kozmikus szerkezetre és minden szférára és minden rendszerültre. akkor meglátjátok.a tizenharmadik közötti nagy távolság miatt. s annak a dicsőségét látjátok. akik jobbra vannak. mint az embervilág éjszakája. akkor meglátjátok pompás nagyságukat. de borús időben. mekkora pompában vannak. aldk az örökséget kap­ ják és a világosság Rejtélyeit kapták. Ha aztán azoknak a helyeire vezetlek titeket. mint az embervilág napjának a fénye. És ha a középre tekintetek. Számo­ tokra porszemnek tűnik mindaz. akkor az egy por­ szem tulajdonságaival fog rendelkezni számotokra a nagy távolság miatt. amellyel ez a hely a világosságországot jelentősen felülmúlja. akkor a jobb oldaliak területe olyan világosnak tűnik nektek. mellyel a tizenharmadik felülmúlja a tizenkettőt. Ha pedig titeket a világosságországba. Ha pedig a világosságországra tekintetek. és meglátjátok az ő világosságuk fényességét.

És teljesekké teszlek titeket minden erőkben és az egész bőségben [plerómában]. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. és így szólt: . kérdezd. mellyel ez a hely felülmúlja a fénykincs országát. hogy ha titeket azoknak a helyére vezetlek. . nagyon megörült. határozottan és megbízhatóan tájékoztatlak. mely elválasztja őket. a kisugárzások [teremtés] helye. A világosságország tehát a fényldncs. mivel mi céltudatosan meg­ kérdezünk tőled mindent. ha megkérdezlek. a Kimondhatatlantól a legmélyebb sötétségig.Kérdezz amit akarsz. kitűnőbbek lesznek a te birodalmad fénykincsének teremtményeinél? Mert úgy hallottam. és a világosságországban lévő fénykincs alkotásait? 162 . majd így szólt: . a világ emberei tehát. ne neheztelj. a legbelsőbbtől a legkülsőbbig. És Jézus felelt és azt mondta Máriának: . hogy tökéleteseknek és min­ den Gnózisban teljeseknek nevezzenek majd titeket.85. és nyíltan. Amikor Mária ezeket hallotta a Megváltótól.Uram. Mária Magdaléna sietett elő. Nos. azt mondtad. felül­ múlják majd a világosságországot. akkor a világosságbiroda­ lom alkotásainak helye porszemnek tűnik majd nektek a nagy távolság miatt. akik megkapják a világosság Rejtélyeit. ami után kérdezősködsz. akik megkapták a világosság Rejtélyeit. amit akartál. akik megkapták a világosság Rejtélyeit. és a nagy világosság miatt. példabeszéd nélkül fogok meg­ nyilvánítani neked mindent.Azok az emberek pedig. és nagy örömmel nyilatkozom neked. Mária.Uram.

akik az Első Rejtély első Rejtélyét kapták az Én országomban. ahogyan céltudatosan és alaposan érdeklődsz minden iránt. a kicsi a csekélysége mértékében. Továbbá mindegyikőjük király a fényességének megfelelően. Ez még nem most fog megtörténni. És az Első Hang alkotásainak Megváltója azon lelkek helyén lesz. de mondtam nektek: Ha titeket az örökösök helyéhez vezetlek. FEJEZET És Jézus felelt. A fénykincs tizenkét Megváltója és mindegyiknek rendszere. a nagy a nagysága szerint. És a második Hang alkotásainak Megváltója azon lelkek helyein lesz. akkor a fénykincs. ezt mondván Máriának: . számotokra szinte porszem lesz és mint a napfény nappal. akik megkapták a világosság Rejtélyeit. Azt mondtam: Ez majd a mindenség végének és megszüntetésének idején történik. a teremtés helye. És mindegyik az ő teremtésé­ nek királya. akik a fényörökségben az Első Rejtély harmadik Rejtélyét kapták. mert velem együtt királyok az én országomban. melyek a Hét Hang és az Öt Fa alkotásai. akik a fényörökségnél az Első Rejtély ötödik Rejtélyét kapták.Bizony nagyon szép. hogy beszélhessek veled az eon végéről és a mindenség felemelkedéséről. Ide hallgass tehát. akik a fényörökségnél az Első Rejtély negyedik Rejtélyét kapták. 163 . akik az Első Rejtély második Rejtélyét kapták. Éppúgy lesz a harmadik Hang alkotásainak Megváltója azon lelkek­ kel. És a fénykincs negyedik Hangja alkotásainak Megváltója azon lelkek helyén lesz. velem lesznek a fényörökség helyén.86. Az ötödik Megváltó. a fénykincs ötödik Hangja alkotásainak Meg­ váltója azokkal a lelkekkel lesz.

mivel ők is királyok a fényörökségben. 164 . A nyolcadik Megváltó. aki a fénykincs második Fája alkotásainak Megváltója. És a tizenkettedik Megváltó. ez a gyermekek gyermeke. mert királyok a fényörökségben. A fénykincs hetedik Hangja alkotásainak Megváltója. És minden Megváltó uralkodik majd a fényörökségben az ő emanációinak [kisugárzásainak] rendszerén. És a kilencedik Megváltó. és a kilenc Őr a bal kezem felől marad. ahogyan már a fénykincsben is teszi. akik a fényörökségnél az Első Rej­ tély tizedik Rejtélyét kapták. azok lelkeinek helyén lesz. És az Ikermegváltó. meg a Három Ámen a jobbom felől lesz. aki a fénykincs ötödik Fája alkotásainak Megváltója. ez azok lelkeinek helyén lesz. És a Hét Ámen. akik a fényörökségben az Első Rejtély kilencedik Rejtélyét kapták. akik a fénykincsben az Első Rejtély hetedik Rejté­ lyét kapták. aki a fénykincs negyedik Fája alko­ tásainak megváltója. azok lelkeinek helyén lesz. akik a fényörökségben az Első Rejtély nyolcadik Rejtélyét kapták. akik az Első Rejtély hatodik Rejtélyét kapták meg. Éppígy a tizenegyedik Megváltó. a hetedik. azok lelkeinek helyein lesz. ez a fénykincs első Fája alkotásainak Meg­ váltója. azok lelkeinek helyein lesz. És a tizedik Megváltó.És a fénykincs hatodik Hangja alkotásainak Megváltója azok lelkei­ nek a helyén lesz. meg az Öt Fa. azok lelkeinek helyén lesz. akik a fényörökségnél az Első Rej­ tély tizenkettedik Rejtélyét kapták. aki a fénykincs harmadik Fája alkotásainak megváltója. akik az Első Rejtély tizenegyedik Rejtélyét kapták a fényörökségből.

a második Fából keletkezett. a jó királyok lesznek a fénykincs első Hangjának első Megváltója területén. amit kaptak a mindenség terjesztésével kapcsolatban. aki a világosságot begyűjti meg a két nagy Vezér (az első Fától az ötödik Fáig) az Öt Fa megtisztított és abszolút tiszta világosságából keletkezett. És a Három Ámen az Ikermegváltóknál magasságosabb lesz az országban. a nagy. még beszélni fogok veletek. a jobb oldalon lévők függönye előtti Őr. És az Öt Fa magasságosabb lesz mint a Három Amen a fényö­ rökségben. melyeknek mindenkori feladatáról. a nagy és jó. a felső világossá­ got begyűjtik az archonok eonjaiból. És Jeu. ő keletkezett először az első Fa tiszta világosságából. amelyre rendeltettek. Ezt a hatot aztán az utolsó Segítő az Első Rejtély parancsára a jobb oldaliakhoz állította a világosságbegyűjtés igazgatójának.És a fénykincs kilenc Őre kitűnőbb (magasságosabb) lesz a fényörök­ ség Megváltóinál. királytársak lesznek 165 . meg a Nagy Világosság függönyének Őre és a világosság begyűjtői meg a két nagy Vezér és a nagy Szabaóth. a világosság felvigyázójából lett. aki azoknál van. A két Vezér aztán a fénykincs harmadik és negyedik Fájának megtisztított és abszolút tiszta világosságából lett. meg a kozmoszokból (világokból) és az ezekben lévő fajokból. Az Őr azonban. Melkhisédek ellenben az ötödik Fából jött. Szabaóth pedig. akik az Első Rejtélytől az első Rejtélyt kapták. És az Ikermegváltók magasságosabbak lesznek a kilenc Őrnél az országban. Jeuból. Feladatuk jelentősége miatt. aldt Atyámnak neveztem. Jeu ugyanis a világosság felvigyázója. Mert bizony Jeu meg a jobb oldaliak helyeinek Őrei és Melkhisédek.

A közép többi angyala. És a világosság szolgálóleánya [Szüze] meg a közép nagy Vezére. Mindez pedig. akiktől ti a [lélek-] alakot és az erőt kaptátok. mely azok lelkeinek helyén lesz. amelyre kezdettől fogva állíttatott. míg a fényörökség tökéletes lelkeinek száma együtt fel nem emelkedik. nem most lesz. És minden archon. akik az Első Rejtélytől az első Rejtélyt kapták. A Hét Hang és az Öt Fa és a Három Ámen és a Megváltóikrek és a Kilenc Őr és a jobb oldaliak és a középen lévők. mindegyik abban az időpontban. akit az eonok archonjai az ő területükön lévő egyik nagy archon neve szerint a Nagy Jaónak neveznek és a tizenkét szolgája. míg a fénykincs tökéletes lelkeinek száma együtt fel nem emeltetik. azon a helyen marad. akik középen vannak. ahová beiktatták őket. amit mondtam nektek. Mind fölött pedig Én fogok uralkodni a fényörökségben. Mindez. hanem az eon végén. A lelkek mind jönni fognak.majd a fénykincs első Hangjának Első Rejtélyében. nem történik meg a vég előtt. akik az Első Rejtélytől a fényörök­ ségben az első Rejtélyt kapják. de mindenki az ő területén lesz. amikor 166 . vagyis a mindenség feloszlatásánál és a fényörökség tökéletes lelkeinek teljes számú felmenetelénél. ahová rendeltetett. mind azon a helyen maradnak. ezek mind királyok lesznek az első Hang első Meg­ váltójával azok lelkeinek a területén. a tizenkét Megváltó helyein fognak elterjedni. amit mondtam. mindegyik a saját dicsőségének mértéke szerint velem fog uralkodni a fényörökségben. amely töredelmesen megtért. míg teljessé nem válik a tökéletes lelkek gyülekezetének száma. A világosság hét Szüzének tizenöt Segítője pedig.

minden megbánó archon előtt fog menni. Egyszóval: mindenkit megelőznek. És mindegyik elvégzi a hivatalát. azok annak a rendnek a helyén marad­ nak. aki megkapja a Rejtélyeket. amíg a mindenség fel nem emeltetik. Mindegyik megadja nekik az ő Rejtélyének pecsétjét. meg akik jobbról valók. és átmegy minden töredelmes archonon és a közép helyeire jut. És mindegyik addig a helyig megy és ott marad. meg akik a fény­ kincs helvén vannak. És azokat is megelőzik. Azok pedig. amelyre rendeltetett a Rejtélyeket 167 . és átmennek a jobb oldali helyen és a Kilenc Őr helyének belsején és az Ikermegváltók helyé­ nek belsején és a Három Ámen és a Tizenkét Megváltó helyének belsején és az Öt Fa és a Hét Hang [magánhangzó] belsején. és lepecsételik őket az ő Rejtélyeik pecsétjével. és akik a fénykincs helyéről valók. akik az Első Parancsolat területéről valók. És megelőzik azokat is. megadják nekik a pneumati­ kus [szellemi] avatást [felkenik őket]. akik a közép helyeiről valók. és tovább mennek a fényörökség helyére. amelyikbe kezdettől fogva helyeztettek el. akik jobb oldalon vannak. És a középen lévők megkeresztelik őket. s ők belépnek mindegyiknek a legbensőbbjébe. ameddig megkapta a Rejtélyeket. És azok előtt is mennek. akik a középen lévő helyen vannak. és tovább mennek az ő Rejtélyeik helyére. egészen addig. Ok pedig átmennek a közép minden területén. Röviden: az emberiség minden lelke. És mindegyik azon a helyen marad. És bemennek mindegyiknek a legbensőbbjébe. amelyikig a fényörökségben meg­ kapta a Rejtélyeket. a fénykincshez. aki a fénykincs területéről való.a Rejtélyt megkapja.

87. Jézus újra felelt. és így szólt: . Mária Magdaléna sie­ tett előlépni. mivel ez egészen tiszta szellemből eredt. akik a jobb oldal egész helyéről valók meg akik a fénykincs helyéről valók. Amikor ezeket mondta. FEJEZET Úgy esett. 168 . Uram: Az elsők lesznek az utolsók. előbb megy be majd a világosságbirodalomba. hogy akinek van füle. szavaidat illetően. világosságban-lakómnak van füle.Rendkívüli. ezekkel kapcsolatban egykor azt mondtad nekünk. hogy ezek átmenjenek az ő közepén a fényörökséghez. megelőz minden bűnbánó archont. és minden szavadat meg­ értem. és azt mondta neki: . aki megkapja a világosság Rejtélyeit. Nos. akik az elsők.megkapó lelkek begyűjtésénél. Mária. hogy felfogunk-e minden szót. Tudni akartad tehát. és azokat. Ezért mondtad Uram azt is. amit mondasz. ezek azok. Mária. amik iránt oly céltudatosan és határozottan érdeklődtél. mint a magasság helyeiről valók. hogy amikor Jézus befejezte a beszédet. ez az egész emberi nem. Nos.Uram. Vagyis az utolsó. az hallja. Uram. Ez tehát az ige. a Megváltó csodálkozott a magyarázaton. az hallja. Egyébként: akinek van füle. és mindezek előtt fog a fénvörökséghez menni. és az utolsók az elsők. hogy ugyanis az emberi nem minden lelke. te szellemmel-telt és tiszta! Ezt jelentik a szavak. hogy hivatalának megfelelően fogadja és pecsételje le ezeket a lelkeket.

nem csak ezen a világon. azoknak a területéről azonban nem fogok tudni beszél­ ni veletek. aki a kis Segítő fölött áll. Nincsen tehát ezen a világon semmi sem. amelyben él. Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. hogy miiven a fajtájuk. amelyben van. Ezután beszélek majd veletek annak a Segítőnek a fényességéről is. Mert testvéreim az emberi nemnek prédikálnak.88. akkor a fény­ örökség helyét csak akkorának látjátok. hanem azokhoz sem hasonlók. és meglátjátok pompás dicsőségét. vagyis az igazságosság magasságában és az alatt vannak. és a rossz archonok rettenetes ítéletei elől 169 . hogy beszéljek veletek a magasságban lévők fényességéről. mert ezen a világon nincsen semmi hasonló sem. ami ezen a világon hasonló lenne és leírhatná őket.ha tehát titeket ennek az utolsó Segítőnek a területéhez vezetlek. akik az ő területük alatt vannak. amihez hasonlítani lehetne őket. és azt mondta Jézusnak: . Uram. ha megkérdezlek. Ha tehát titeket az utolsó Segítő területéhez vezetlek. a hely nagyságához képest. hogy hallgasson rájuk és bűnbánatot érezzen. sem nagyság. amelyen az utolsó Segítő van. ha céltudatosan és határozottan kérdezőskö­ döm. Ne haragudj tehát. sem világosság. ne bosszankodj. FEJEZET Mindezen beszédek után folytatta Jézus.Hallgassátok. Mária Magdaléna lépett elő. akik minden Segítő fölött állnak. mert ezen a világon semmivel sem lehet ábrázolni vagy leírni őket. és a nagy fényesség miatt is. ami leírhatná ezt a fényességet. mint ennek a világnak egy váro­ sát. a magasságban lévők nagy fényessége és mérhetetlen nagysága miatt. aki a fénykin­ cset veszi körül . mivel gyakran zaklattalak.Uram. Ezért tehát valóban semmi sincsen. és így szólt tanítványaihoz: .

bizony mondom nektek.megmenttessék és a magasságba menjen és a világosságországot örökölje. a Megváltó ezt hallotta Máriától.Uram. a hosszat és a szélességet is illeti. Mert mérhetetlen távolságban. nagyon messze van tőle az angyalokon. arkan- 170 . példa­ beszéd nélkül nyilatkozom neked. És ldszámíthatatlan mértékben nagyobb a másiknál az angyalok. mert testvéreim prédikálják az egész emberi nemnek.Kérdezz. hanem az egész emberi nemet. arkangyalokon. nagyon megörült. 89. hogy az emberek megmeneküljenek a sötétség rettenetes archonjaitól. Mert mi. Amikor Jézus. majd így szólt Jézushoz: . nem csak magunkat sajnáljuk. ezt mondván: . valamint megmenttessenek a hatalmas paralemptoroktól [elővezetőktől] és a külső sötétségtől. az istenségeken és minden Láthatatlanon túl. a második Segítő hányszorta nagyobb az elsőnél? És milyen messze van tőle. FEJEZET Amikor Mária ezeket hallotta a Megváltótól. mélységes irgalommal felelt neki. amit akarsz. hogy minden rettenetes ítélettől megmeneküljön. a második Segítő mérhetetlen távolságban van az elsőtől ami a magasságot. Uram. s Én határozottan és megbízhatóan.Bizony. a mélységet. Ezért kérdezős­ ködünk tehát minden iránt nyomatékosan. jobban mondva hányszorta világosabban ragyog? Jézus felelt Máriának a tanítványok körében: .

Ezért mondtam egyszer 171 . akkor mindegyik a kapott Rejtélynek megfelelően lesz az ő rendjében. De mindegyik­ nek a mibenlétét le fogom írni nektek. arkangyalokon.gyalok és istenségek meg minden Láthatatlan által (akik benne vannak). ahogyan korábban is mondtam már nektek. amikor megmagyarázom őket. És sokkal. mérhetetlenül világosabban ragyog. 90. az angyalokon. Akik a magasabb Rejtélyeket kapták. akik a világosság Rejtélyeit kapják az utolsó Segítőben? Jézus pedig felelt. Éppígy a harmadik. Röviden: amelyik területig valald megkapta a Rejtélyeket. és így szólt a tanítványok közepette Máriához: . ott fog ő maradni a fényörökségben. akik viszont az alacsony Rejtélyeket kapták. ahogyan már korábban is mondtam nektek.Ha azok. negyedik és ötödik Segítő. kik és milyenek lesznek azok. egyik végtelenül nagyobb és világosabb a másiknál. és nincsen mértéke a világosság­ nak.Uram. azok az alacsony rendben lesznek. újra Mária Magdaléna lépett elő. és az istenségek és minden Láthatatlan miatt. Isteneken és minden Láthatatla­ non keresztül. az angyalok és arkangyalok miatt. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. amelyben van. és mérhetetlen távolság választja el a másiktól. az archonok anyagi testeiből jöttek. és ezt kérdezte Jézustól: . akik a világosság Rejtélyeit kapták. azok a magasabb rend­ ben maradnak majd.

az elmehet az első Háromságos Szellem minden rendjéhez és bejárhatja azokat. mely ezekben van. a fölötte lévő rendekbe nem mehet. 173 . vagyis nem mehet a Kimondhatatlan terének rendjeihez. Akik pedig a huszonnégy Rejtély rendjeiben kapnak Rejtélyeket. és minden rendet is. de az övénél magasabb rendbe nem mehet fel és nem járhatja be azokat. rendszerébe.áll hatalmában a magasságba menni a fölötte lévő rendekbe. de a fölötte lévőkbe nem mehet. vagyis a harmadik tér minden rendjébe. lemehet az alatta lévő rendekbe. annak hatalmában áll minden alatta lévő rendbe lemenni. amelynek a Rejtélyét kapták.ald tehát ennek a Háromságos Szellemnek a Rejtélyét kapja. annak hatalmában áll elmenni minden rajta kívül lévő rendhez. annak hatalmában áll minden lejjebb lévő rendhez menni és azokat bejárni. de nem áll hatalmában a fölötte lévő rendekhez elmenni vagy azokban járni. és a kívül lévő első tér elöljárója [feje]. arra a helyre jutnak. amelyek az Első Rejtély terén uralkodnak. Aki az első Háromságos Szellem Rejtélyeit kapta. Úgy hogy ald az első parancsolat Rejtélyeit kapta. Ald pedig az Első Rejtély rejtélyeit kapja. abban a Szel­ lemben. És ald a második Háromságos Szellem Rejtélyét kapta. de nem áll hatalmában a harmadik Háromságos Szellem magasabb rendjeihez menni. És aki a harmadik térben lévő Első Rejtély rendjeibe kapott Rejtélyt. ez a huszonnegyedik Rejtély kívülről. de nem áll hatalmuk­ ban a fölöttük lévő területekre menni vagy azokban járni. amelyikeknek a területéről majd a mindenség magyarázatánál fogok veletek beszélni . aki mind a huszonnégy Rejtélyen uralkodik. és hatalmukban áll majd minden alattuk lévő térségbe menni és abban járni. de a magasságba.

János.Uram. hogy amelyik helyig valaki megkapta a Rejtélyeket. és nem áll hatalmában más. Uram. ha céltudatosan és határozottan érdeklődöm minden után. János lépett elő. János felelt. az mind azon a területen marad. Jézus pedig felelt nagyon irgalmasan. Nos. ami után céltudatosan és határozottan érdeklődsz. hogy beszéljek előtted. te áldott és szeretett. és az sem áll hatalmában. és azt mondta Jézusnak: . hogy bármit is kérdezek. hogy beszélhessek veled: Aki világosságrejtélyt kapott. ott lesz a ti kincsetek is. ameddig megkapta a Rejtélyeket. parancsold meg nekem is. megnyilvánítod azt. azon a területen marad-e mindenki [csak addig jut-e el].Uram és Megváltóm. ott lesz ő. FEJEZET Jézus pedig felelt. Most azonban hallgasd. Ez azt jelenti.nektek: Ahol van a ti szívetek. és ne haragudj. Uram. amit akarsz. ami után érdeklődünk majd. neked is megparancsolom. és azt mondta Jánosnak: .Bizony jól kérdeztek mindent. hogy mond­ jad. János. céltudatosan és nyíltan. és így szólt Jánoshoz: . mert. amelyikig megkapta a Rejtélyeket. és mindent megmondok. fölötte lévő rendekbe bemenni. megígérted nekem. Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. hogy az alatta lévő rendekbe menjen? 91. ne titkolj el előlünk semmit sem. és nem 172 . és így szólt Jézushoz: . s Én nvíltan válaszolok neked példabeszéd nélkül.

vagyis a harmadik tér minden rendjébe. annak hatalmában áll minden alatta lévő rendbe lemenni. aki mind a huszonnégy Rejtélyen uralkodik. amelynek a Rejtélyét kapták. Úgy hogy aki az első parancsolat Rejtélyeit kapta. És aki a harmadik térben lévő Első Rejtély rendjeibe kapott Rejtélyt. És aki a második Háromságos Szellem Rejtélyét kapta. de az övénél magasabb rendbe nem mehet fel és nem járhatja be azokat. Akik pedig a huszonnégy Rejtély rendjeiben kapnak Rejtélyeket. de a fölötte lévőkbe nem mehet.áll hatalmában a magasságba menni a fölötte lévő rendekbe. a fölötte lévő rendekbe nem mehet. de nem áll hatalmában a fölötte lévő rendekhez elmenni vagy azokban járni. abban a Szel­ lemben. de nem áll hatalmuk­ ban a fölöttük lévő területekre menni vagy azokban járni. Aki pedig az Első Rejtély rejtélyeit kapja. lemehet az alatta lévő rendekbe. mely ezekben van. 173 . de nem áll hatalmában a harmadik Háromságos Szellem magasabb rendjeihez menni. rendszerébe. és minden rendet is. amelyikeknek a területéről majd a mindenség magyarázatánál fogok veletek beszélni . vagyis nem mehet a Kimondhatatlan terének rendjeihez. arra a helyre jutnak. de a magasságba. amelyek az Első Rejtély terén uralkodnak. és hatalmukban áll majd minden alattuk lévő térségbe menni és abban járni. ez a huszonnegyedik Rejtély kívülről. és a kívül lévő első tér elöljárója [feje].ald tehát ennek a Háromságos Szellemnek a Rejtélyét kapja. az elmehet az első Háromságos Szellem minden rendjéhez és bejárhatja azokat. annak hatalmában áll elmenni minden rajta kívül lévő rendhez. annak hatalmában áll minden lejjebb lévő rendhez menni és azokat bejárni. Aki az első Háromságos Szellem Rejtélyeit kapta.

És ez a Rejtély tudja. És bizony mondom nektek: A világ feloszlatásánál ez az ember király lesz a fénykincs minden rendje fölött. és miért keletkezett a világosságország és a fényörökség helye. fentről le és lentről felfelé. És ez a Rejtély tudja. melyek az Első Rejtély minden terén uralkodnak . és miért keletkezett a világosságok világossága. 174 . hogy miért keletkezett a sötétségek sötétsége.aki tehát ezt a Rejtélyt fogja megkap­ ni. És ald azt a Rejtélyt megkapja a Kimondhatatlantól. És ez a Rejtély tudja. és miért lett a világosság. Röviden: bejárhatja a fényörökség minden területét. hogy miért keletkeztek az ítéletek. miért keletkezett a sötétség. és miért kelet­ kezett a fénykincs. hogy miért keletkezett a bűnösök megbüntetése. hosszától széltéig és székétől a hosszáig. a felette lévő rendekhez. az bejárhatja a három Háromságos Szellem minden terének minden rendjét. és hatal­ mában áll ott maradni. ahol a fénybirodalom örökségében tetszik neki. és miért keletkezett a világosságbirodalom nyugalma.Aid pedig a harmadik Háromságos Szellem Rejtélyeit kapta (ez a Szellem uralkodik a három háromszoros szellemhatalmon és az Első Rejtély három terén). vagyis nem mehet a Kimondhatatlan terének rendjeihez. annak hatalmában áll minden alatta lévő rendhez menni. és az Első Rejtély három terét és ennek minden rendjét. És ez a Rejtély tudja.az a Rejtély tudja. És aki a Kimondhatatlan Első Rejtélyének eredeti Rejtélyét kapta meg. vagyis az Első Rejtélynek mind a tizenkét Rejtélyét. [a Rejtélyt] aki Én vagyok . hogy miért keletkezett a káosz. de nem mehet magasabbra. Őneki hatalmában áll a fényörökség minden rendjének a bejárása kintről be és belülről kifelé.

hogy miért keletkeztek a büntető ítéletek. Tudja. és miért keletkezett a megtartóztatás. Tudja. hogy miért keletkezett a bűn. És ez a Rejtély tudja. és miért keletkeztek a jók. és miért kelet­ keztek a keresztelők és a világosságrejtélyek. és miért keletkezett a lelkek életre keltése. és miért keletkeztek a világosság örökségei. hogy miért keletkezett a gonoszság és miért a csalás. és miért keletkezett a tisztaság. és hogyan az aláza­ tosság és a szelídség. hogyan keletkezett a harag. hogyan keletkeztek a rágalmazások és hogyan a világossághimnuszok. hogy miért keletkezett a sírás. És ez a Rejtély tudja.És ez a Rejtély tudja. hogy miért keletkeztek a bűnösök. És ez a Rejtély tudja. 175 . És ez a Rejtély tudja. hogy miért keletkeztek az istentelenek. hogy miért keletkezett a nemi közösülés. hogy miért keletkezett a tisztítótűz [a büntetés tüze]. Tudja. És ez a Rejtély tudja. és miért keletkeztek a világosságalkotások (kisugárzások). hogyan keletkezett a gőg és az önteltség. hogy miért keletkeztek a világosság-imák. és hogyan keletke­ zett a béke. És ez a Rejtély tudja. És ez a Rejtély tudja. hogy miért keletkezett a gyilkolás. Tudja. Tudja. hogy a tűz ne ártson. és miért keletkeztek a világosság pecsétjei. hogyan keletkezett az átok és hogyan az áldás. És ez a Rejtély tudja. hogy miért keletkezett a házasságtörés és a paráznaság [bál­ ványimádás]. És ez a Rejtély tudja. és miért keletkezett a nevetés.

hogy miért keletkezett a lázadozás. és miért keletke­ zett az élet. és miért keletkezett a gyen­ geség. hogy a Kimondhatatlan Rej­ télyét alaposan megismertessem veletek: A Kimondhatatlannak Rejtélye tudja. hogy miért keletkezett a halál. És ez a Rejtély tudja. 0 pedig folytatta beszédét. és így szólt: . miért keletkezett a rágalmazás és miért a jó hír. És ez a Rejtélv tudja. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. 92. és miért keletkezett az ártatlanság és az engedelmesség. hogy miért keletkezett a szegénység és miért a gazdagság. és miért keletkezett az emberek lenézése. Tudja.Tudja. Tudja.Hallgassatok tovább. és miért keletkezett az irgalom. Tudja. 176 . Tudja. hogy miért keletkezett az irgal­ matlanság. hogy miért keletkezett az engedékenység. Tudja. azok nagyon megörültek. Tudja. Tudja. hogy miért keletkeztek a hüllők. hogy miért keletkezett a bűn. hogy miért keletkezett a pusztulás és miért az örök örökkévalóság. tanítványaim. és miért keletkezett a tisztaság. hogy miért lettek a világ gazdagjai. hogy miért keletkezett az erősség. és miért lett a szolgaság. és miért lesznek megsemmi­ sítve. Tudja. hogy miért keletkezett a testek mozgása és az ő hasznuk.

És ez a Rejtély tudja. hogy miért keletkeztek a vadállatok. hogy miért keletkezett a világ anyaga. hogy miért keletkezett a réz anyaga és miért a vas és a kő anyaga. Tudja. És ez a Rejtély tudja. és miért keletkezett minden anyag. és miért keletkezett a faggyú anyaga. hogy miért keletkeztek a föld vizei és minden benne lévők. hogy miért keletkezett a növényvilág. 177 . Tudja. hogy miért keletkezett az ólom anyaga. hogy miért keletkeztek a tengerek és a vizek. Tudja. és miért keletkeztek a madarak. Tudja. és hogyan keletkeztek ben­ nük a drágakövek. és miért lesznek megsem­ misítve. hogy miért keletkezett az arany anyaga. és miért keletkezett maga a föld is. És ez a Rejtély tudja. Tudja. Tudja. hogy miért keletkezett az üveg anyaga. Tudja. és miért keletkeztek a tengeri állatok. hogy miért keletkeztek a hegyek. és miért lesz ez a világ maradéktalanul megsemmisítve.Tudja. hogy miért keletkezett a barom [jószág]. és miért keletkezett az ezüst anyaga.

és miért kelet­ kezett az emberiség. és miért az Észak. és miért keletkezett a keleti szél. miért süllyedt le a föld. halljátok a Kimondhatatlan Rejtélyének teljes ismeretét. Hallgassátok tovább. és miért jött fölé víz. és miért keletkezett a hűvös. hogy miért keletkeztek a démonok. Tudja. És tudja. hogy miért száradt ki a föld. a mindőtökben lévő szellem legyen továbbra is éber. hogy miért keletkeztek a csillagok. Tudja. Tudja. és miért keletkezett a kelle­ mes hó. Tudja. Mert ez a Rejtély tudja. mert mostantól kezdve beszélek veletek a Kimondhatatlan minden Gnózisáról [ismeretéről]. Tudja. hogy miért keletkezett a hideg dér. Ez a Rejtély tudja. és miért keletkezett a jótékony harmat. tanítványaim. Tudja. Tudja. és miért keletkezett a kellemes lehűlés. és miért kelet­ kezett a Kelet. maradjatok ébren. miért keletkezett a Nyugat. és minden szót. FEJEZET Jézus pedig folytatta. 178 . Tudja. És ez a Rejtély tudja. és miért jött rá eső. hogy miért keletkezett a por. hogy miért keletkezett a Dél. és miért keletkeztek a felhők.Tanítványaim és társaim és testvéreim. és így szólt a tanítványokhoz: . amit még mondok nektek.93. hogy miért keletkezett a jégeső. fogjatok fel és értsetek meg. hogy miért keletkezett a nyugati szél. hogy miért keletkezett az éhínség és miért a bőség. hogy miért keletkezett a hőség.

Tudja. és miért keletkez­ tek az eonok az ő függönyeikkel. és miért keletkeztek az arkangyalok. hogy miért keletkezett a gyűlölet. akik bűnüket megbánták. Tudja. Tudja. hogy miért keletkezett a déli szél. Tudja. 179 . hogy miért keletkeztek az ég csillagai és a csillagok keringése. Tudja. hogy miért keletkeztek a hivatalnokok. hogy miért keletkezett a magasból jövő tűz és a magasból jövő víz [eső]. Tudja. és miért keletkeztek a szolgák. Tudja. Tudja. hogy miért keletkeztek az eonok zsarnok archonjai. és miért keletkeztek azok az archonok.Tudja. és hogyan keletkezett a megelégülés. miért keletkeztek az Urak és miért az Istenek. és miért keletkezett a sze­ retet. Tudja. Tudja. Tudja. Tudja. Tudja. hogy miért keletkezett a kapzsiság és miért a mindenről való lemondás. hogy miért keletkeztek a szférák archonjai. hogy miért keletkezett a féltékenység a magasságban is. és miért keletkez­ tek a szférák mindenféle területükkel. hogy miért keletkeztek az angyalok. és miért keletkezett a pénzéhség. hogy miért keletkezett a falánkság. és miért keletkezett az egyetértés. hogy miért keletkezett a viszály. és miért keletkezett az észald szél. hogy miért keletkeztek az eonok archonjai. és miért keletkezett az egyet­ értés. és miért keletkezett az égbolt minden függönyével.

Tudja, hogy miért keletkeztek a párosak, és miért keletkeztek a páratlanok. Tudja, hogy miért keletkezett az istentelenség, és miért keletkezett az istenfélőség. Tudja, hogy miért keletkeztek a csillagok, és miért keletkezett a szikra. Tudja, hogy miért keletkeztek a háromságos erők (a Háromszor-hatalmasok), és miért keletkeztek a Láthatatlanok. Tudja, hogy miért keletkeztek az Ősatyák, és miért keletkeztek a Tiszták. Tudja, hogy miért keletkezett a nagy Authádész, és miért keletkeztek a hűbéresei. Tudja, hogy miért keletkezett a nagy Háromszor-hatalmas, és miért keletkezett a nagy, láthatatlan Ősatya. Tudja, hogy miért keletkezett a tizenharmadik eon, és miért keletke­ zett a középsők területe. Tudja, hogy miért keletkeztek a közép paralemptorai [elővezetői], és miért keletkeztek a világosság szolgálólányai [fényszüzek]. Tudja, hogy miért keletkeztek a közép szolgái, és miért keletkeztek a közép angyalai. Tudja, hogy miért keletkezett a világosságország, és miért keletkezett a világosság nagy átvevője. Tudja, hogy miért keletkeztek a jobb oldali hely Őrei, és miért kelet­ keztek ezeknek a Vezérei. Tudja, hogy miért keletkezett az élet kapuja, és miért keletkezett a jó Szabaóth. Tudja, hogy miért keletkezett a jobb oldaliak helye, és miért a világos­ ságország, vagyis a fénykincs.

180

Tudja, hogy miért keletkeztek a világosság alkotásai [kisugárzásai], és miért keletkezett a tizenkét Megváltó. Tudja, hogy miért keletkezett a fényldncs három kapuja, és miért keletkezett a Kilenc Őr. Tudja, hogy miért keletkeztek a Megváltóikrek, és miért keletkezett a Három Ámen. Tudja, hogy miért keletkezett az Öt Fa, és miért keletkezett a Hét Ámen. És ez a Rejtély tudja, hogy miért keletkezett a keveredés, mely nem marad meg [nincs igazi léte], és miért lesz ez megtisztítva.

94.

FEJEZET

Jézus pedig folytatta, és ezeket mondta tanítványainak: - Figyeljetek továbbra is [maradjatok ébren], tanítványaim, s mindegyi­ kőtök tartsa szemmel világosságészlelő erejét, hogy biztonságosan ész­ leljetek. Mert mostantól kezdve beszélek veletek a Kimondhatatlan igazi területéről és mibenlétéről. Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak, az történt, hogy azok félrehúzódtak, és Jézus meghallgatását teljesen beszüntették. Ekkor Mária Magdaléna lépett elő, leborult Jézus lábai elé, megcsó­ kolta és sírva kérte őt: - Kegyelmezz nekem Uram; mert testvéreim hallgattak téged, aztán elengedték a te szavaidat. Nos, Uram, ami ezeknek a dolgoknak ismeretét illeti, amelyek, mint mondtad, a Kimondhatatlannak Rejtélyében vannak, egykor azt hallottam tőled: Most elkezdek veletek beszélni a Kimondha-

181

tatlan Rejtélyének egész ismeretéről. Ezt mondtad, de nem részletezted, hogy be is fejezzed. Testvéreim tehát hallgattak téged, aztán ellankadtak, s végül abbahagyták a figyelést. Ami tehát a szavaidat illeti, amelyeket intéztél hozzájuk, Uram, ha mindezeknek az ismerete abban a Rejtélyben van, hol található olyan ember ezen a földön, ald képes lenne ezt a Rejtélyt, minden részletével és ismereteivel, meg mindezeknek a szavaknak a lényegét és az azokkal kapcsolatos dolgokat megérteni?

95. FEJEZET

Az történt pedig, amikor jézus ezeket hallotta Máriától, és belátta, hogy a tanítványok figyelme kezdett ellankadni, bátorítani kezdte őket, és így szólt hozzájuk: - Ne szomorkodjatok, tanítványaim a Kimondhatatlannak Rejtélye miatt, mivel azt gondoljátok, hogy nem fogjátok tudni megérteni. Bizony mondom nektek: Ez a ti Rejtélyetek, és mindazoké akik rátok fognak hallgatni, úgy, hogy le fognak mondani erről az egész világról és ennek minden anyagáról, és lemondanak minden benne lévő gonosz gondolatról és ennek az eonnak minden gondjáról. Nos, Én mondom nektek, hogy akik lemondanak az egész világról és minden benne lévőről, és Istennek rendelik alá magukat, azoknak ez a Rejtély egyszerűbb a világosságbirodalom minden Rejtélyénél, és hamarább meg lehet érteni és egyszerűbb minden másnál. Ald eljut ennek

182

a Rejtélynek a megismeréséhez, az megszabadul ettől az egész világtól és ennek minden gondjától. Ezért mondtam egykor nektek, hogy jertek énhozzám mindannyian, akik megfáradtatok és megterheltettetek, jertek Énhozzám, és én felfrissítlek titeket. Mert az én terhem könnyű és az én igám kellemes. Nos, aki ezt a Rejtélvt megkapja, az itthagyja az egész világot és a világ minden anyagának gondját. Ezért tehát, tanítványaim, ne bánkódjatok, mivel azt hiszitek, hogy ezt a Rejtélyt nem fogjátok megérteni. Azt mondom nektek, hogy ezt a Rejtélyt mindegyik másiknál könynyebb megérteni. Bizony mondom nektek: Ez a ti Rejtélytek, és mind­ azoké, akik lemondanak az egész világról és annak minden anyagáról. Most pedig ide hallgassatok, tanítványaim, társaim és testvéreim, hogy a Kimondhatatlan Rejtélyének megismerésére serkentselek titeket, amelyről beszélek nektek. Mert eljutottam ahhoz, hogy a mindenség kibontakozásának magyarázatánál átadjam nektek az egész ismeretet; mert a mindenség kibontakozása az ő Gnózisa. Ide hallgassatok tehát, hogy folytathassam, és beszélhessek veletek ennek a Rejtélynek az ismeretéről: Mert ez a Rejtély tudja, hogy az öt Segítő miért törekedett [tette sza­ baddá magát], s miért jött elő az Atyátlanból. És ez a Rejtély tudja, hogy miért törekedett [tette szabaddá magát] a Világosságok Világossága, és miért jött elő az Atyátlanból. És ez a Rejtély tudja, hogy miért törekedett [tette szabaddá magát] az Első Parancsolat, miért osztotta magát hét Rejtélyre, miért nevezik Első Parancsolatnak, és miért jött elő az Atyátlanból. Tudja, hogy miért törekedett [tette szabaddá magát] a Világosságok nagy Világossága, miért állt oda alkotások nélkül, és miért jött elő az Atyátlanból.

183

Tudja, hogy miért törekedett az Első Rejtély, mely a huszonnegyedik, ldnt, miért állította fel önmagában a tizenkét Rejtélyt, az Érinthetetlenek és Határtalanok számát, és miért jött elő az Atyátlanból. Tudja, hogy miért törekedett a tizenkét Mozdulatlan, miért sorakoz­ tak fel minden rendjükkel együtt, és miért jöttek elő az Atvátlanból. Tudja, hogy miért törekedtek a Megrendíthetetlenek, miért álltak fel tizenkét rendre oszolva, és miért jöttek elő az Atyátlanokból, amelyek a Kimondhatatlan terének rendjeihez tartoznak. Tudja, hogy miért törekedtek az Elképzelhetetlenek [kigondolatlanok], amelyek a Kimondhatatlan második teréhez tartoznak, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törte magát a tizenkét Megjelöletlen, miért sora­ koztak fel az Oltalmazok minden rendje mögött, mialatt maguk felfogha­ tatlanok és határtalanok, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedtek ezek az Oltalmazok, akik nem jelent­ keztek és nem tették nyilvánvalóvá magukat az Egyetlen, a Kimondhatat­ lan rendelete [gazdálkodása] szerint, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedtek [tették szabaddá magukat] a Túlnagyok, miért oszoltak szét egyetlen rendben, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedett a Kimondhatatlannak tizenkét rendje, miért oszlott három részre, és miért jött elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedett minden Elmúlhatatlan, ezeknek tizen­ két rendje, miért telepedtek le egymás mögött egyetlen rendben szétter­ jedve, miért széledtek szét különböző rendeket képezvén, mialatt maguk felfoghatatlanok és határtalanok, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedtek a Végtelenek, miért álltak fel tizenkét

184

és miért jöttek elő ezek a Felfoghatatlanok és a Végtelenek az Atvátlanokból. melyek az Egyetlen és Kimondhatatlan rendjéhez tartoznak. Tudja. Tudja. és miért jöttek elő az Atvátlanokból. a második térhez vitték őket. miért nevezik őket az Első Háromságosan Szellemi huszonnégy térségének. a Kimondhatatlannak a Rejtély-ikre [ikerrejtélye]. hogy miért törekedett az Első Háromságosan Szelleminek a huszonnégy Rejtélye.végtelen térben. és telepedtek le a terek három rendjét képezvén az Egyet­ lennek és Kimondhatatlannak rendelete [gazdálkodása] szerint. hogy miért törekedett az Első Háromságosan Szellemi Öt Fája. mígnem az Első Rejtélv teréhez. amely az Első Rejtély tere. Tudja. aki az Első Rejtélv. amelyek a Kimondhatatlan második terének területein van­ nak. vagyis az Egyet­ lennek. Tudja. és miért jött elő az Atvátlanokból. miért terjedtek szét annak a fátylán kívül. és miért jöttek elő a Harmadik Háromságosan Szel­ lemiből. Tudja. amelyet most felsoroltam. hogy miért törekedett a huszonnégy miriád Dicsőítő. Tudja. és miért jöttek elő az Atvátlanokból.ez a Harmadik Háromságosan Szelleminek a huszonnégy térsége -. mely befelé és kifelé néz. hogy miért törekedett a Harmadik Háromságosan Szellemi huszonnégy Rejtélye . hogy miért törekedett a Második Háromságosan Szellemi huszonnégy Rejtélve. Tudja. 185 . hogy miért törekedett a tizenkét Felfoghatatlan. és miért jöttek elő a Második Háromságosan Szellemiből. és miért jöttek elő az Atvátlanokból. hogy miért törekedett minden Felfoghatatlan.

186 . Abból. És ez a Rejtély magától tudja. s Aki mind­ egyiket az őneld megfelelő rend szerint bontakoztatta ki. és miért jöttek elő a Kimondhatatlannak utolsó tagjából. és miért jöttek elő az Atyátlanokból. amelyek az Egyetlen. És ez a Rejtély tudja. hogy miért törekedtek a Második Háromsá­ gosan Szelleminek az Ős-Felfoghatatlanjai. és miért jött elő az Atyátlanokból.azok közül. Tudja. És ez a Rejtély tudja. hogy miért törekedtek az Első Háromságosan Szellemi Ős-Felfoghatatlanjai. és miért jött elő az Atyátlanokból. És ez a Rejtély tudja. Tudja. miért áldozta fel magát. mégis együtt lévén minden rendjük szerint. hogy miért törekedett a Harmadik Három­ ságosan Szellemi Öt Fája. hogy miért törekedett [tette szabaddá magát] a Harmadik Háromszellem. mely az Atyátlan utolsó területén van. hogy miért törekedett a lenti Első Háromszellem . amely felülről az Első Háromszellem. és miért jött elő a Második Háromszellemből. hogy miért törekedett a Második Háromságosan Szellemi Öt Fája. a Kimondhatatlan rendjeihez tartoznak -. hogy miért terjedt el a Kimondhatatlan térségé­ ben lévő minden hely és minden ami ezekben van. és miért jött elő az Atyátlanokból. És ez a misztérium tudja. És ez a Rejtély tudja.és miért terjedt el. hogy miért törekedtek a Harmadik Háromságosan Szellemi­ nek az Ős-Felfoghatatlanjai. Tudja. és miért jöttek elő az Atyátlanból. aki mindegyikőjükön uralkodik. és miért jöttek elő az Atyát­ lanokból. hogy kijöjjön a Kimondhatatlanból. egymás mögött állván. és miért jött elő a tizenkettedik Ős-Háromszellemből.

96. FEJEZET

Mindezekről beszélni akarok tehát veletek a mindenség magyarázatánál, vagyis mindről, akit megemlítettem: akik keletkezőben vannak és akik ezután jönnek; és akik teremtenek [kisugároznak] és akik előjönnek; és akik kívül fölöttük vannak; és akiket beléjük ültettek, akik az Első Rejtély területét fogják elfoglalni; és akik a Kimondhatatlan térségében vannak. Ezekről fogok nektek beszélni, mert meg akarom őket magyarázni nektek. És megnyilvánítom ezeket nektek minden helyükkel és a rend­ jükkel együtt, ahogyan lett a mindenség kibontakozásánál. És megnyilvá­ nítom nektek minden Rejtélyüket, melyek őrajtuk uralkodnak; valamint az ő Pro-Háromszellem-hatalmukat és az ő Hiper-Háromszellem- hatal­ mukat, melyek az ő Rejtélyeiken és rendjeiken uralkodnak. Nos, a Kimondhatatlan Rejtélye tudja, miért keletkeztek mindezek, amelyekről nyíltan beszéltem, s hogy mindezek ld által lettek. Az a Rejtély ez, mely mindegyikben benne van. És ez mindnek az eredete, kikelete és létezése. És a Kimondhatatlan Rejtélye az a Rejtély, mely mindazokban benne van, akikről beszéltem nektek, s akikről beszélni fogok veletek a minden­ ség kibontakozásának [elterjedésének] magyarázatánál. És ez a mindegyikőjükben lévő Rejtély a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélye, ugyanakkor pedig mindazoknak az ismerete, akiket megmondtam nektek, akiket még meg fogok mondani nektek, és akikről még semmit sem

187

mondtam nektek. Ezekről majd beszélni fogok nektek a mindenség megnyilvánításánál, valamint egész ismeretükről, aminek összesen birtokában vannak, s hogy miért lettek: ez a Kimondhatatlan egyetlen szava, az ige. És közlöm veletek minden Rejtélyük ismeretét, és mindegyiknek a fajtáját és a tökéletesedésük módját minden formájukban. És meg fogom nyilvánítani nektek az Egyetlennek, a Kimondhatat­ lannak a Rejtélyét, és minden állapotát és megjelenési formáját és egész rendszerét, s hogy ez miért keletkezett a Kimondhatatlan utolsó tagjából. Mert ez a Rejtély mindennek a keletkezése. Továbbá a Kimondhatatlan Rejtélye egyetlen szó, amely létezik a Kimondhatatlan beszédében. És ez minden szó magyarázatának eredete, melyet mondtam nektek. És aki megkapja ennek a Rejtélynek egyetlen szavát, melyet nektek meg fogok mondani, minden tulajdonságával és alakjával együtt, hogy az véghezvihesse ezt a Rejtélyt - mert ti tökéletesek és mindenben-tökéletesek vagytok, és ti fogjátok elvégezni ennek a Rejtélynek egész ismeretét és művét, mert minden Rejtélv rátok van bízva; idehallgassatok, hogy megmondhassam nektek ezt a Rejtélyt: Ald tehát ennek a Rejtélynek ezt az egyetlen szavát megkapja, akkor az történik, hogy amikor kijön az archonok anyagából készült testből, és jönnek az ítélő átvevők [megtorlók], és kifejtik őt az archonanvag-testből, azok ugyanis, akik minden testet elhagyó lelket feloldoznak, ha tehát ezek az ítélő [megbosszuló] átvevők az olyan lelket kioldják, aki megkapta a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélyét, amelyet megmondtam nektek, akkor ez a lélek, mihelyt meg van váltva a test anyagától, azonnal nagy fény­ áramlat lesz az átvevők közepette. És az átvevők félni fognak a léleknek ettől a fényességétől, és erőtlenül esnek össze, és teljesen eleresztik nagy világossága miatti félelmükben.

188

A lélek pedig, mely megkapja a Kimondhatatlan Rejtélyét, a magasba száll nagy világosságáramlat képében; és az átvevők [megtorlók] nem tud­ ják majd megragadni, és nem tudják, milyen az ő útja. Mert nagy fényára­ dattá válik és felemelkedik, és semmilyen erő sem lesz képes bárhogyan is visszatartani, sem valamilyen módon közeledni hozzá. Mert átvándorol az archonok minden területén és minden világosság­ alkotás területén, és egyetlen területen sem ad választ, sem megokolásokat [nem mentegetődzik], s nem ad titkos jeleket sem; és a világosság teremt­ ményeinek egyetlen erője sem lesz képes ehhez a lélekhez közeledni. De az archonok minden területén és a világosságalkotások minden területén minden dicséri őt a helyéről, mert félnek a lelket beburkoló világosság­ áramtól; míg a lélek minden területen át nem vonult, és a Rejtély szerinti örökségének helyére nem ült - ez az Egyetlennek, a Kimondhatatlannak a Rejtélye -, és míg végül minden tagjával egyesült. Bizony mondom nektek, minden területen átvonul annyi idő alatt, mialatt egy ember egy nyilat kilő. Ezért tehát, bizony mondom nektek: aki megkapja a Kimondhatat­ lannak ezt a Rejtélyét, és minden tulajdonságát és alakját véghezviszi, az egy ember a világban, de felülmúl minden angyalt, s mindőjüket még jobban felül fogja múlni. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden arkangyalt, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden zsarnokot, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Urat, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Istent, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. 189

Egy ember ő a világban, de felülmúl minden csillagot, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Tisztát, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Háromszor-hatalmast, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Ősatyát, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Láthatatlant, és mind­ egyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden nagy láthatatlan Ősatyát, és mindegyik fölé emelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Középsőt, és mindegyik fölé emelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúlja a fénykincs minden alkotását [kisugárzását], és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden keveredést, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúlja a fényldncs egész területét, és magasra kiemelkedik afölé. Egy ember ő a világban, de velem fog uralkodni az én birodalmamban. Egy ember ő a világban, de király a világosságban. Egy ember ő a világban, de nem ebből a világból való. És bizony mondom nektek: ez az ember Én vagyok, és Én vagyok ez az ember. A világ feloszlatásánál pedig, vagyis amikor a mindenség felszáll, és amikor a tökéletes lelkek száma együtt felszáll, s Én ldrály vagyok

190

az utolsó Segítő közepén, mialatt Én a világosság minden alkotásának királva vagyok, és a Hét Ámen királya, és király vagyok az Öt Fa fölött és a Három Amen és a Kilenc Őr fölött, és mivel ldrály vagyok a gyer­ mekek gyermeke, vagyis az Ikermegváltó fölött, ahogyan királya vagyok a tizenkét Megváltónak és az összes tökéletes léleknek, akik megkapják a világosság Rejtélyeit - akkor minden ember, aki a Kimondhatatlannak a Rejtélyeit megkapja, királvtársam lesz, és jobbról és balról ül mellettem a birodalmamban. És bizony mondom nektek: Ezek az emberek Én vagyok, és Én vagyok ezek az emberek. Ezért is mondtam nektek egykor, hogy ülni fogtok a ti királyi széketeken a jobb kezem felől és a bal kezem felől, és velem fogtok uralkodni. Ezért nem riadtam vissza attól, hogy titeket testvéreimnek és társaim­ nak nevezzelek, mert királytársaim lesztek az Én birodalmamban. Ezt mondom nektek annak tudatában, hogy adni fogom nektek a Kimondha­ tatlan Rejtélyét, vagyis: Ez a Rejtély Én vagyok, és Én vagyok ez a Rejtély Ezért tehát nem csak ti fogtok Velem együtt uralkodni, hanem mindenki, aki megkapja a Kimondhatatlan Rejtélyét; mindaz királytársam lesz az én országomban. És Én vagyok ők, és ők Én vagyok. A trónom azonban fölöttük lesz. Mivel ti a világon minden emberért szenvedést tűrtök, amíg ki nem hirdettetek minden szót, amit mondok nektek; és a ti trónotokat hozzá­ teszik az enyémhez az Én birodalmamban. Ezért mondtam egykor nektek: Ahol Én leszek, ott lesz velem tizenkét szolgám is. Mária Magdaléna azonban, és János, a szűzies, felül kerül majd minden emberen, aki megkapta a Kimondhatatlannak Rejtélyeit. És jobb oldalamon és bal oldalamon lesznek. És Én vagyok ők, és ők Én vagyok.

191

Uram. a hosszáról is meg a székéről is. a mélységről is meg a magasságról is. akik azt a szót ismerni fogják. ha mindent nyomatékosan és határozottan meg­ kérdezek. És minden ember.És mindenben egyenlők lesznek veletek. milyen őskép [alapforma] szerint jöttek létre azok. hogy miért lett a mindenség. csak a trónotok lesz őfölöttük. de majd mondani fogok nektek helyről helyre és rendről rendre a mindenség magyarázatánál. És tudni fogják. és az Én trónom az övékét múlja felül. előre sietett Mária Magdaléna. és az én trónom a tiétek fölött. aki a Kimondhatatlannak szavát megtalálja . És bizony mondom nektek: Tudni fogják. a Kimondhatatlan Rejtélye másfajta. És az emberek mindenben egyenlők lesznek majd veletek. hogyan alapították a vilá­ got. 97. és így szólt: . Uram. És tudni fogják. mint az egész ismeret igéje? A Megváltó felelt. akik a magasságból valók.Igen. 192 . FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. egy szóval: felismerik mindazon szavak Gnózisát. és azt mondta: . amelveket mondtam nektek. felismerik majd minden szavam Gnózisát. ne neheztelj. és amelyeket még nem mondtam.bizony mondom nektek: azok az emberek. csak a trónjuk fogja a tiéte­ ket felülmúlni. mint az egész ismeret igéje. a Kimondhatatlan Rejtélyének igéje másik ige-e. Nos. amit mondtam nektek.

aki egy igaznak hisz. az alantas Rejtélyt örököl. aki meg fogja kapni a világosság Rejtélyeit. az Istenek és Láthatatlanok számára mérhetetlen világosság közepette. És az ismeret egyetlen igéjét lehetetlen felismerni annak.És Mária újra így szólt a Megváltóhoz: . És mindenkinek hatalmában lesznek az alatta lévő rendszerek. De az Én birodalmam fény­ örökségének területén marad egy nagy. Ezért mondtam nektek egykor: Aki prófétában hisz. ha megkérdezlek. igaznak jutalmát kapja. prófétának jutal­ mát kapja. aki nem kap­ ja meg először a Kimondhatatlan Rejtélyét. Ez azt jelenti: mindenki odáig jut el. De minden ember.Uram. És még egyszer. hogy mindez miért keletkezett. világos: Én vagyok a mindenség Gnózisa [ismerete]. ameddig a Rejtélyeket kapta. mert aki a világosságország Rejtélyét megkapja. csak ha felismeri a Kimondhatatlan egyetlen igéjét. de nem áll hatalmában a fölötte lévőkhöz menni. Uram: nem csak akkor leszünk-e képesek örökölni a világosságországot. és nagy örömök és ünnepség közepette él. és azt mondta Máriának: . az addig a helyig megy és örököl. amely a mindenség Gnózisa. És aki magasabb Rejtélyt kap. az a maga­ sabb területeket örökli. légy türelemmel irántam és ne haragudj.De igen. ha valóban a Kimondhatatlan tökéletes igéjének Gnózisát ismerjük és aszerint élünk? A Megváltó felelt. ameddig a Rejtélyeket kapta. addig a helyig fog menni és örökölni. ameddig menően a Rejtélyeket kapta. Aki alantast kap. De nem fogja ismerni a mindenség Gnózisát. 193 . És mindenki az ő helyén marad az Én országom világosságában.

és túlmennek az archonok és a világosságteremtések minden területén. és eljön az ideje. és lelküket kivezetik az anyag­ testből. nem mentegetődzik. és átvándorol az archonok és a fényalkotások minden területén. akkor a megtorlók fogadják őket. akik az Első Rejtély Rejtélyét kapják. úgy hogy előreha­ lad. Aid majd annak az Első Rejtélynek a Rejtélyét kapja. Hanem minden területen átvándorolnak és túlmen­ nek. és uralkodni fog az első Megváltó minden területén. hogy azoknak a dicsőségéről beszél­ jek veletek. Ez történik azokkal is. akik az Első Rejtély második.Most azonban hallgassatok meg. És a lélek nagy világosságáram lesz a megtorló átvevők kezében. hogy elhagyja az archonanyagból lévő testet. 194 . hogy elhagyják az archonanyag­ testet. egészen amíg az Első Rejtély tizenkettedik Rejtélyét is megkapják. és az átvevők [a fogadók] félni fognak ennek a léleknek a fényétől. És ez a lélek felszáll. És az ilyen lelkek is azonnal felszállnak. És ez a lélek a megtorló átvevők kezében nagy fényárammá válik. Ugyanígy azok. És a fogadók félni fognak e lélek világosságától. és ennek az embernek a lelkét kivezetik a testből. hanem minden területen átmegy és túlmegy. és uralkodni fognak a tizenkét Megváltó minden területén. sem titkos jeleket nem adnak egyik területen sem. sem titkos jeleket nem ad a világosság bármelyik helyén. és erőtlenül esnek arcra. azok a fényörökségben a második Megváltó minden területén fognak uralkodni. akkor jönni fognak a meg­ torló átvevők [fogadók. És nem felelnek és nem vitatkoznak. harmadik és negyedik Rejtélyét kapják. úgy hogy akik az Első Rejtélytől a második Rejtélyt kapják. És ez a lélek sehol sem válaszol. Ha eljön az ideje. sem az archonok bármelyik területén. ítélők].

amelyről beszélek veletek .Csak egy Rejtélye van ugyan.aki tehát megkapja azt a tizenkét Rejtélyt. és ezekben a rendekben marad. hogy amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. de ez három Rejtélyből áll. a Kimondhatatlannak pedig csak egy Rejtélye? Jézus felelt. Továbbá öt Rejtélyből 195 . ha kérdezlek. miért van az Első Rejtélynek tizenkét Rejtélye. ha elhagyja a világot. akik a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélyét kapják. ameddig a Rejtélyt kapták. átvándorol az archonok és a világosság minden területén. vagyis az abszolút Rejtélyt. Uram. Hanem megkapja ezeket a Rejtélyeket. légy türelemmel irántam és ne haragudj. megcsókolta Jézus lábait. De az ilyen nem fog tudni egyenlő lenni azokkal. Uram. Mária lépett elő. és azt mondta: . amit kérdezünk tőled. az. szánj meg minket. amely az Első Rejtélyhez tartozik. negyedik. mert egy hatalmas világosságáramlat. uralkodnak majd annak a Megváltónak a területén.akik az Első Rejtélytől a harmadik. holott az egyetlen Rejtély Tulajdonságai azonban különbözők. ötödik és hatodik Rejtélyt kapják egészen a tizenkettedik Rejtélyig. és így szólt: . 98. Ezen kívül uralkodni fog a tizenkét Megváltó minden területén. Nos. és nyilváníts meg nekünk mindent. mert magasztosabb. FEJEZET Az történt. Ald pedig az Első Rejtélytől egymás után megkapja a tizenkét Rej­ télyt.Uram. és a tizenkét Megváltó rendjében marad.

Ha azonban a Rejtélyeket teljesítő ember olyan . bizony mondom nektek: ha ez az ember elhagyja a testét. de tulaj­ donságaik különbözők. hanem tulajdonságaikra nézve különböző. ha ezt a Rejtélyt kimondja egy olyan ember feje fölött. De különbözők az Első Rejtély egyrejtélyes birodalma számára a világosságbirodalomban. és mindegyiknek más a tulajdonsága és a megjelenési formája is. Az Első Rejtély második Rejtélye ellenben: ha jól teljesíted az ő Rej­ télyének minden nézetét . ez az öt Rejtély tehát egyenértékű a fényörökség tekintetében e Rejtély birodalmában. akkor a testét elhagyó ember a Rejtélyeket így másodszor is megkapta.testét elhagyó . és részesül az igazság igéjében. nagy világosságáramlat leszel. aki nem kapta meg a világosság Rejtélyeit és nem részesül az igazság igéjében. holott egyetlen egy de tulajdonságai különbözők. nagy világosságáramlat lesz. amelyben az Első Rejtély egyetlen Rejtélye van a világosság­ birodalomban. Az Első Rejtély első Rejtélye: ha az ő Rejtélyét teljesíted. aki az ő Rejtélyét elvégzi. mígnem eljut az ő országának területére. akkor azonnal kijutsz a testedből. mialatt mind félnek ennek a léleknek a világosságától. és mindkét fülébe belemondja.ember feje fölött mondja ki ezt a Rejtélyt. akkor. aki elhagyja a testét.az olyan ember. És nem ugyanazok a birodalom számára. mihelyt elhagyta a testet. az archonok egyet- 196 . Ugyanúgy nem egyforma a világosságbirodalom három Rejtélye sem. Bizony mon­ dom nektek: ennek az embernek a lelke. átvándorolsz az archonok minden területén és a világosság minden területén. míg el nem éri ennek a Rejtélynek az országát.áll. és átmegy minden területen. Birodalmuk pedig magasztosabb és magasabb az Első Rejtély tizenkét Rejtélyének egész birodalmánál.

mely őrajta van. míg a világosság szolgálólánya elé nem viszik. Ha viszont a Kimondhatatlannak harmadik Rejtélyéről van szó.len területén sem ítélik el őt. sem a tűz nem érinti meg őt a Kimondhatatlan nagy Rejtélye miatt. leszállatja őt egy olyan testbe. Ha aztán a világosság szolgálóleánya elé viszik. mielőbb a vilá­ gosság Szűzleánya elé vigyék. szigorú ítéletei előtt. A világosság szolgálóleánya lepecsételi őt egy ennél magasabb rendű pecséttel. mialatt minden terület fél ettől a Rejtélytől és a Kimondhatatlan birodalmának jelétől. úgy hogy örökli ezeket és öröldi az örök világosságot. hanem ha a Rejtélyt elvégzi és minden nézetét telje­ síti. míg teljesen véghez nem vitte ennek a fényrejtélynek az egész életmódját. 197 . amelyben kiszállt a testből. bizony mondom nektek: nagyon fognak sietni. A Leány cso­ dálkozik és megvizsgálja őt. mely jóravaló és meg fogja találni az igaz Istent és a maga­ sabb Rejtélyeket. akkor a Leány [szűz] látja rajta a Kimondhatatlan birodalma Rejtélyének a jelét. vagyis a világtól és az egész abban lévő anyagtól való szent megtisztuláso­ kat és megtartóztatásokat. továbbvezetni helyről helyre és rendtől rendhez. de nem hagyja a világossághoz vinni őt. ha az ilyen ember az archonok kemény büntetése alatt. tehát tökéletesen végzi és alkalmazza és felhívja egy a testét elhagyó és e Rejtélyt csak egy kicsit is ismerő emberre. hogy a testét elhagyó embert tovább adván egymásnak. mint a Kimondhatatlan Első Rejtélye második Rejtélyének ajándékát. mely vele van. akkor az ezt elvégző ember a testet elhagyván nem csak a Rejtélyek birodalmát örökli. és a sokszoros tisztítótűzben lenne is. sem nem tudják egyetlen területen sem megbüntetni őt. És sietnek egymásnak továbbadni őt. és abban a hónapban.

és magasabb minden alatta lévő Rej­ télynél. Ald a Kimondhatatlan öt Rejtélyéből kap . Ugyanez történik mindazokkal. amelyek­ ről még nem beszéltem veletek. leszállatja egy tisztességes testbe. akik ezt a Rejtélyt a Kimondhatatlan mindenség-térségében kapják. A Kimondhatatlan öt Rejtélye az ő birodalmukban egyenlő. ennek a Rejtélynek a birodalmáig fog örökölni. és miért nevezik a Kimondhatatlannak. Ez a Kimondhatat­ lan harmadik Rejtélyének ajándéka. Ha azonban odáig jutok. hogy milyen. ahogyan korábban is mond­ tam már nektek. ha a testet elhagyja. és minden működéséről sem . És a három Rej­ tély ebben a birodalomban egyenlő. de különböznek a Kimondhatatlan három Rejtélyétől. meg tagjainak elágazódásait 198 . az. amely a Kimondhatatlan tagjainak egységét képezi.ha elhagyja a testet és ennek a Rejtélynek a területéig örököl. De különböz­ nek a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélyétől. valamint minden Rejtélyt megkapnak. és még magasabbak és magasztosabbak a Kimondhatatlan öt Rejtélyénél az ő birodalmukban. Aki viszont a Kimondhatatlan három Rejtélyét kapja. az öt Rejtély birodalma magasabb az Első Rejtély tizenkét Rejtélyénél. és hogyan terjedt el a tagjaival. s hogy mennyi tag [rész] van benne. az az egész birodalmat örökli annak teljes dicsőségében. akkor mindent megnyilvánítok majd: az ő kiterjedését és ábrázolását. és az ő kiterjedésükről.amit most nem mon­ dok meg nektek. amelyben megtalálja majd az igaz Istent és a magasabb Rejtélyeket. hogy örökölhesse a világosságbirodalmat. amelyben a testet elhagyta. hogy a mindenséget [kibonta­ kozását] magyarázom meg nektek. Aki pedig a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélyét kapja. hogy ő milyen.És a világosság Szüze [szolgálóleánya] lepecsételi őt egy magasabb pecséttel és az ő hónapjában. feladatuk mibenlé­ téről és mindenkori tulajdonságukról sem.

igazolása és titkos jele. akik a Rejté­ lyeket a második térben kapták. A mindenség feloszlatásánál azonban. sem magyarázatokat. A harmadik külső térben pedig minden területnek megvan a megtor­ lója. telje­ sült.és halmozódásait. míg el nem érik annak a Rejtélynek a terüle­ tét amelyet kaptak. És akik a Kimondhatatlan terének területén vannak. megközelíthetetlen Isten rendszeréhez tartozik. mert nin­ csenek titkos jeleik. amely az Első Rejtélv első Rejtélyének a tere. És nincsenek átvevőik (akik fogadják őket). azok máshol nem adnak válaszokat. Amelyik helyig az ember a Rejtélyeket kapja a Kimondhatatlan teré­ ben. ami mind az egyetlen. igaz. vagyis ha a tökéletes lelkek száma teljes lett és a Rejtély. hanem átmennek minden területen. akkor ezer világosságévnek megfelelő évet töltök azzal. ameddig kapott. ha majd azt a Rejtélyt közlöm veletek. mert ők titkos jel nélkül valók abban a világban. vagyis beszéltem veletek a mindenség kiterjedéséről. hogy királya vagyok a világosság minden teremtményének és a tökéletes lelkek egész számának. amit egyszer megmondok nektek. Éppígy nem felelnek és nem magyarázkodnak azok sem. 199 . addig a helyig fog örökölni. sem titkos jeleket. felelete. amiért a mindenség egyáltalán lett. akik minden Rejtélyt megkaptak.

akik a világosság Rejtélyét meg­ kapták. holott ők is királyok. s királya vagyok a világosság minden teremtmé­ nyének és az összes tökéletes léleknek. a ti király­ társaitok lesznek veletek a világosságbirodalomban. akik a Kimondhatatlan három Rejtélyét kapják.99. Ti pedig. akik az 200 . velem maradtok a jobb kezem felől és a bal kezem felől. hogy király vagyok az utolsó Segítő közepette. úgyhogy egy világosságév 365 000 világév. és így szólt: . holott királyok. Én ezer világosságévet fogok azzal tölteni. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. szintén hátrább lesznek a Kimondhatatlan öt Rejtélyénél. És mind. szintén király lesz.Egy világosságnap a világnak ezer éve. akik a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélvét kapják. azok azok mögött maradnak. tanítványaim és mindazok. akik megkapjátok majd a Kimondhatatlan Rejtélyét. és ezek mögött maradnak azok. mindegyik az ő rendjének megfelelően. Mária Magdaléna lépett elő.Uram. és így szólt Máriához: . Akik a Kimondhatatlan öt Rejtélyéből kaptak. aki a Kimondhatatlan térségének minden területén kapja a Rejtélyt. Azok meg. de nem lesznek egyen­ lők veletek és azokkal. akik a háromból kaptak. Továbbá azok. hanem mögöttetek maradnak. s királvok lesztek velem az Én birodalmamban. akik az Első Rejtély tizenkettedik Rejtélvét kapják. hánv világév a világosságnak egy éve? Jézus pedig felelt.

mindegyik a saját dicsősége szerint. (Meg fogjátok találni ezeket Jeu két nagy könyvében. Ez a világosságbirodalom három örökölhető része. Ennek számos Rej­ télye van. akik az Első Rejtély második terének Rejtélyét kapják. azok a magasabb terekben maradnak. ameddig megkapta a Rejtélyeket. úgy hogy akik a magasabb Rejtélyeket kapják. úgy hogy akik a magasabb Rejtélyeket kapják. azok a lenti területeken maradnak. Ezek képezik az örökséget a Kimondhatatlan első terének birodalmában. de megtaláljátok Jeu két 201 . mert királyok lesznek az Én birodalmam világosságában. amelyek a területek elöljárói. azok a magasabb területeken is maradnak.Első Rejtély Rejtélyét kapják. Akik viszont az Első Rejtély második terének minden Rejtélyéből kapnak. mindegyikőjük saját dicsőségének megfelelően. akik az alacsony Rejtélyeket kapják. az örökölt örökség terére fogják vezetni. amelyek az egész emberi nemet a magasabb területekre. amelyben elterjedtek. Akik ellenben az Első Rejtély harmadik terének (ez a első külső tér) Rejtélyét kapják. Ez a második király öröksége azok számára.) Veletek azonban minden örökség nagy Rejtélyét közlöm és nektek adom minden örökség nagy Rejtélyeit. mindegyik a saját dicsősége szerint. ameddig [a magasságig] megkapta azt. azok is az Én birodalmam világosságában maradnak és terjednek el. azok a lenti terü­ leteken maradnak az Én birodalmam világosságában. a maga­ sabb területeken maradnak. mind azon a területen marad. azok a második király mögött maradnak és oszolnak el birodalmam világosságában. és akik az alacsonyabb Rejtélyeket kapják. És akik a magasabb Rejtélyeket kapják. mindegyik abban a Rejtélyben. az alacsonyabb területeken fognak maradni. akik pedig az alacsony Rejtélyeket kapják. A többi alacsony Rejtély nektek nem kell. vagyis minden területnek és minden rendszernek a fő Rejtélyei.

könyvében.ha elhagyják 202 . amelyet megkérdezek tőled.Uram. sem titkos jelei. A Megváltó pedig felelt neki. Amikor az egész kiterjedést megmagyaráztam nektek. azaz az első külső tér pecsétjét. vagyis közlöm vele­ tek a főrejtélyeket. András pedig felelt és ezt mondta: . hanem csak tulajdonságai és alakjai vannak. és nem értettem. minden formájukat és típusukat. és így szólt: . És megadom nektek ennek a térnek a feleleteit. az ő szám-jelképeiket és az utolsó. példázatok nélkül. ne haragudj rám. hanem szánj meg. amit akarsz. felmentéseit és titkos jeleit. mert nehéz volt nekem. 100. mely belül van. átadom nektek birodalmam három örökségrészének nagy Rejtélyeit. melyeket Henokh írt. hogyan fogják ennek a világnak emberei ennek az anyagnak a testében . mialatt En az ismeret fájából és az élet fájából beszéltem vele Ádám paradicsomában.Kérdezz. meg vagyok lepődve és nagyon csodálkozom. és én nyíltan nyilatkozom neked. sem számjelképei. sem felmentései [megokolásai]. sem pecsét­ je. és nyilvánítsd meg nekem az ige titkát. András lépett elő.Uram. A második térnek ellenben. nincsenek feleletei. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta tanítványainak. és így szólt: .

hogy mindannyian ugyanabból a tésztából gyúrattatok. 203 .Meddig viseljelek el titeket? Meddig foglak kibírni titeket? Még mindig nem értettétek meg. szóval ti vagytok mindnek az élesztője. Ez a folyamat. s hogy mind ugyanaz a keverék vagytok? És az Első Rejtély parancsára hajtatott iga alá a keverék. és ti vagytok a középsők területének erjesztője. nem öntötték magukat különböző formákba [testek­ be].ezt a világot . és ti vagytok a jobb oldali terület élesztője.bevándorolni azokat a mennyboltokat. Amikor András ezeket mondta. ugyanabból az anyagból vagytok. megmozdult a Megváltó szelleme. Uram. és ti vagytok minden Láthatatlan és minden archon erjesztője. és még mindig tudatlanok vagytok? Nem ismeritek-e fel és nem értitek-e. lényegben ugyanazok. hogy a világosságteremtés minden nagyja és egész fényességük megtisztítsa magát és megtisztuljon a keveredéstől. különösen ti vagytok a fénykincs élesztője. hogyan mennek be az egész jobb oldalon lévő helyre és a világosságteremtmények nagyjai közé. Nos. és így kiáltott fel: . bemenni az archonok és Urak és minden Istenség és minden nagy Láthatatlan és középen lévő közé. és nem változtatták a területüket. De nem maguktól tisztították meg magukat. és öröklik a világosságbirodalmat. És ti voltatok nagy szenvedéseknek és nagy hátráltatásoknak kitéve a különböző testekbe való átöntéskor [átültetéskor] ezen a világon. nehéz nekem. sem nem voltak valamelyest is szorult helyzetben. hanem az egyet­ len és Kimondhatatlan parancsára [kényszerítő gazdálkodása miatt]. nem is törték magukat. És egyáltalán nem szenvedtek. és átmenni mind­ ezeken. hogy ti és minden angyal és minden arkangyal és az Istenek és az Urak és minden archon és minden nagy Láthatatlan és minden középről való és a jobb oldali helyről valók és a világosságteremtmények nagyjai egész fényességükkel.

Vagyis a világosságtól lévőknek nem kellenek a Rejtélyek. Most azt mondtam nektek: Keressétek a világosság Rejtélyeit. melvek megtisztítják az anyag testét. kristálytiszta. mert ez [az emberi nem] az anyag élesztője. mivel­ hogy anyagi. mert egész anyaguk anyagának élesztői. ha nem hoztam volna el nekik a tisztító Rejtélyeket. Ezért mondtam egykor nektek. teljesen megtisztult világossággá tettek titeket és megtisztult világosság lettetek. mert tiszták. s nem örökölhetnék a világosságországot. hanem a betegnek. hogy mindenkit megtisztítsak. Hanem az emberi nemnek kellenek. hogy elhozzam neki a világosság minden Rejtélvét. Más­ különben az egész emberi nemből egyetlen lelket sem lehetne megmen­ teni. hogy feloldozzátok magatokat az egész világ alól. De az emberi nemnek kellenek. melyek megtisztítottak titeket. míg meg nem találjátok a tisztító Rejtélyeket! És hirdessétek az embereknek: Mondjatok le az egész világról és a benne lévő minden anyagról! Mert aki a világon ennek anyagát vásárolja és árulja. míg meg nem találjátok a világosságbirodalom minden Rejtélvét. Hirdessétek ki tehát az egész emberi nemnek: Ne lankadjatok. hogy keressetek. Bizonv mondom nektek: Az emberi nemért törtem magamat.És mindezen szenvedés után saját magatokkal küzdöttetek és harcol­ tatok. Mert a világosságteremtéseknek nem kellenek Rejtélyek. éjjel­ nappal kutassatok. És nem lankadtatok a keresésben. és ragyogóan tiszta és teljesen megtisztult világossággá teszik. vagyis lemondjatok a benne lévő anyagról. Ezért mondtam egykor nektek. mert mindannyian anvag-erjesztők [élesz­ tők]. és találtok. mert ők megtisztult világosságok. ebből eszik és 204 . hogy nem az egészségesnek kell az orvos.

akkor mind nagyon tisztelni fognak titeket. és a különböző testekbe való átültetésetek és szorongattatottságotok miatt mindezek után megkaptátok a tisztító Rejtélyeket. Ezért felszálltok és behatoltok minden nagy világosságteremtés területére. nagyon megtisztult világossággá váltatok. tanítványtársaid lemondásaitok és szenvedéseitek miatt. Ezért mondtam nektek egykor. És mindenkitől számon kérik majd a tisztaságát. s mindnyájuknál tisztább világosság lettetek. És minden hely himnuszt kezd énekelni nektek. amiket mindenütt eltűrtetek. hogy felmentek és örölditek az Én világosságbirodalmamat. András. míg el nem juttok az Én birodalmam területére. meg a változásai­ tok miatt minden helyen. András. Ha aztán elhagyjátok a testet és felszálltok és eléritek az archonok területét. te és testvéreid. Tehát. melyek megtisztítanak és ragyogó világossággá tesznek titeket.iszik. és mindegyiknél tisztább világosság lettetek. és aki ennek gondjaiban és gubancaiban él. Nos. Ha pedig eléritek a nagy Láthatatlanok területét és a középsők terü­ letét meg a jobb oldaliak területét és minden nagy világosság-ldsugárzás területét. az tetézett anyagához még több anyagot gyűjt. nehogy még több anyagot gyűjtsetek a már bennetek lévő anyagotokhoz! És mondjátok meg nekik: Abba ne hagyjátok a keresést éjjel-nappal. a hitet­ lenségben és tudatlanságban vagy-e még? 205 . hogy mondjatok le az egész világról és egész anyagáról. míg meg nem találjátok a tisztító Rejté­ lyeket. s ne nyugodjatok. mivel ez az egész világ és minden ebben lévő és ennek minden köteléke anyagi erjesztő. mert ti az ő anyaguk élesztője vagytok. Ez a felelet a kérdésetekre. és örökké királyok lesztek a világosságbirodalomban. s így tiszta. mivel ti vagytok az ő anyaguk erjesztője. akkor minden archon elszégyelli magát.

hogy örökölni fogja a világosságbirodalmat. a példa szerint. 206 . FEJEZET . hanem mint a Kimondhatatlannak egy Rejtélyét. Hogy megértsétek valami hasonlat és példabeszéd szerint. és sírva könyörögtek a Megváltónak a következő szavakkal: .Megbocsátok és meg fogok bocsátani. Világos tehát: sok tag van. akik a Kimondhatatlanban laknak. és a szem a szemek rangja szerint.nem csak ő. András világosan tudta . akik a Kimondha­ tatlan Rejtélyénél laknak. ezek tehát a Kimondhatatlannak tagjai: És minden tag az ő rangjának és dicső­ ségének megfelelően létezik. és a három térnek is. de egyetlen a test. akik nem mentek ki belőle. A fej a fej rangjának megfelelően. Azok már az Első Rejtély előtt léteznek.Amikor a Megváltó ezeket mondta. 101..Azok pedig. melyhez hasonlítottam. azok számára tehát.. Ezt ugyan példának és hasonlatnak mondtam. És minden benne [a Kimondhatatlanban] lévő tag számára. A Megváltó könyveinek egy része egy elveszett könyv vége. de az igét nem a valóságos és igazi alakja szerint nyilvánítottam meg. Mindannyian egyszerre vetették magukat Jézus lábai elé. azok a Rejtélyek fölött állnak. hanem minden tanítvány tudta pontosan -. Azért küldött engem az Első Rejtély. bocsásd meg testvérünknek a tudatlanság bűnét! A Megváltó felelt és így szólt: . és alak benne laknak. és a többi tag szin­ tén. hogy mindenkinek megbocsássam a bűnöket. és a fül a fülek rangja szerint.Uram.

és azokkal egyenlő. amelyeket Én magyaráztam meg nektek a hasonlat szerint. az a Legmagasságosabbal egyenlő. boldog. És egy Isten az. amelyben és amelyből azok vannak. Mert az a Kimondhatatlan ismeretének a Gnózisa. De vannak igék és Rejtélyek és helyek. bizony mondom nektek: Az az ember. amelyben ma beszéltem veletek. Azért. A Megváltó egy elveszett könyvének a vége. azért velük egyenlő. aki megtalálta az első külső tér Rejtélyeinek igéit. Az kiválóbb a mindenségnél. 207 . És egy Megváltó és felfoghatatlan az. ald megtalálta a középső vagy második tér Rejtélyei­ nek igéit. melynek nincsen párja a kozmoszban. aki ezeknek a Rejtélyeknek igéit megtalálta. hogy azok a Kimond­ hatatlannak a tagjai -. első az az igazságban és Ővele [a Kimondhatatlannal] egyenlő. Mert emez igék és Rejtélyek által alapozták meg szilárdan a mindenséget. Aki ellenben megtalálta azoknak a Rejtélyeknek az igéit. és ez az Első alkotta a mindenséget. ald a belső vagy harmadik tér Rejtélyeinek igéjét megtalálta. Nos. Mivel megkapta azt a Rejtélyt. akik a harmadik térben vannak.melyek a Rejtélyek szerint azután jönnek. amelyen kívül nincsen más fényldncs. ald a Rejtélyek igéit istenien igazán megtalálta. mindezeknek igazán és valóban Én vagyok a fénykincse.

hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. míg meg nem találtátok a világosságbirodalom rejtélyeit. hogy méltók legyetek a világos­ ság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a viszálykodásról. Mondjátok meg neldk: mondjatok le a gőgről és a hencegésről. és így szólt a tanítványai körében: Ha majd vissza­ tértem a világossághoz. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket minden büntető ítélettől. akkor hirdessétek ki az egész világnak. 208 . Mondjátok meg nekik: mondjatok le az egész világról. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a zúgolódásról. és megmentsenek titeket a farkasképű [kutyaarcúJ tűztől. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy megmeneküljetek a farkasképű ítélőbíróságoktól. melyek megtisztítanak. minden aggodalmáról és minden bűnéről. tiszta világossággá tesznek és a világosságbirodalomba vezetnek titeket. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmeneküljetek. és megmentsenek titeket a farkasképű tűzáradataitól.102. és megmentsenek titeket a farkasképű tűzáradataitól. és mondjá­ tok meg nekik: ne hagyjátok abba a keresést se éjjel se nappal. és meg­ mentsenek titeket Ariel törvényszékeitől. annak minden anyagáról. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a hamis tanúságról. FEJEZET Jézus pedig folytatta. Szóval mondjatok le minden benne lévő körülményről. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket Ariel tűzgödreitől. Mondjátok meg neldk: ne hallgassatok azokra. Mondjátok meg neldk: mondjatok le a hamisságról [rágalmazásról] és minden hazugságról.

hogy méltók legye­ tek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket a sárkány­ fejek ítéleteitől. hogy méltók legye­ tek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket a büntető tűzáramlatoktól. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le az álnokságról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket az alvilág ítéleteitől.Mondjátok meg nekik: mondjatok le az önzésről. és megmentsenek titeket az alvilág tüzeitől. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a haragról. és megmentsenek titeket az alvilági bün­ tetésektől. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a fecsegésről. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a kapzsiságról. és megmentsenek titeket a sárkányfejek tűzáradatától. és megmentsenek titeket a farkasképű szurok. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a világhoz való ragaszkodásról. és megmentsenek titeket a farkasképű tűzáradatától.és tűzruháitól. és megmentsenek titeket Ariel tűztengereitől. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a gonoszságról. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a szitkozódásról [rossz szóról]. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a kizsákmányolásról. 209 . Mondjátok meg nekik: mondjatok le az irgalmatlanságról. hogy mél­ tók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket Ariel tűzáradataitól.

és megmentsenek titeket Jaldabaóth zsoldosaitól és a tűztengerektől. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a rágalmazásról. és megmentsenek titeket az oroszlánfejű tűzáramlataitól. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire.és szuroktengereitől. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a házasságtörésről. és megmentsenek titeket a sárkányfejek tűztengerétől. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a rosszaságról. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a harciasságról és veszekedésről. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket Jaldabaóth min­ den démonától és az ő büntetéseitől. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a tudatlanságról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket az oroszlánfejű kén. és megmentsenek titeket Jaldabaóth for­ rón zubogó szuroktengereitől. és megmentsenek titeket a sárkány fejek forrón zubogó tengerétől. és megmentsenek titeket Jaldabaóthtól. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a rabló kapzsiságról. és megmentsenek titeket Jaldabaóth forrón zubogó áramlataitól. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a dühöngésről. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a lopásról. 210 . hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire.Mondjátok meg nekik: mondjatok le az átkozódásról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire.

amelyik a hidegben van és a külső sötétség első szobája [tere]. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. mely rettenetes. és megmentsenek tite­ ket a külső sötétség nagy hidegétől és jégesőjétől. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a könyörtelenségről és az aljas­ ságról. és az ő minden tanítványuknak: jaj nektek. és soha sem lesztek többé felvéve a világra. Mondjátok meg azoknak. és megmentsenek titeket a jajgatástól és fogcsikorgatástól. és megmentsenek titeket a külső sötétség nagy sárkányának minden büntetésétől. mert a ti büntetésetek rettenetesebb a többi embereké­ nél. Mondjátok meg azoknak. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. egészen a végig. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a méregkeverésről [varázslatok­ ról]. akkor bementek a külső sötétség nagy sárkányának büntető ítéletébe. Mondjátok meg neldk: mondjatok le az istentelenségről. és megmentsenek titeket a külső sötétség archonjaitól. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a tévtanokról. Mert ti a nagy hidegben és jégben és jégesőben maradtok a sárkány- 211 . hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. mert ha nem bánjátok meg és tévedésetekkel nem hagytok fel.Mondjátok meg nekik: mondjatok le a gyilkolásról. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a szitkozódásról [istenkárom­ lásról]. akik el fogják utasítani az Első Rejtély igaz tanát: jaj nektek. és megmentsenek titeket a külső sötétség nagy sárkányától. akik tévtanokat terjesztenek. és megmentsenek titeket a krokodilfejű archontól. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hanem örökké létjogosulatlanok [nem létezők] lesztek.

ban a külső sötétségben, s ettől az órától kezdve soha többé nem lesztek felvéve [nem röpítenek titeket] a világba, hanem megdermedtek azon a helyen, a mindenség felszámolásánál felemésztődtök, és örökké létezés nélkül maradtok. Inkább mondjátok meg a világ embereinek: csendesed­ jetek el [legyetek hallgatagok], hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és felmenvén bemenjetek a világosságbirodalomba. Mondjátok meg nekik: szeressétek az embereket, hogy méltók legye­ tek a rejtélyekre, és felmenjetek a világosságbirodalomba. Mondjátok meg nekik: legyetek szelídek, hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: legyetek béketűrők, hogy megkapjátok a vilá­ gosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: legyetek irgalmasok, hogy megkapjátok a vilá­ gosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: adjatok alamizsnát [lelki adományokat], hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbiroda­ lomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: gondoskodjatok a szegényekről és betegekről és bánkódókról, hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: szeressétek Istent, hogy megkapjátok a világos­ ság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: legyetek tisztességesek [igazságosak], hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbiroda­ lomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: legyetek jóságosak, hogy meg­ kaphassátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbiroda­ lomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: vegyetek búcsút mindentől [a mindenségtől],

212

hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbi­ rodalomba bemenjetek. Mindezek pedig irányvonalak az olyanok útján, akik méltók a világosság rejtélyeire. Akik pedig ezzel a világról való lemondással feloldozták magukat, azoknak adjátok oda a világosság rejtélyeit és ne rejtsétek el előlük, akkor sem, ha bűnösök, és benne voltak a világ minden bűnében és igazságtalansá­ gában, melyeket felsoroltam nektek, adjátok oda nekik a rejtélyeket, mihelyt megtértek és az isteni engedelmességben vannak. Azt mondom tehát nektek: Adjátok nekik a világosságbirodalom rejtélyeit, és ne titkoljátok el előttük. Mert Én a rejtélyeket a világba a bűnössége miatt hoztam, hogy minden bűnét, amit kezdettől fogva elkövetett, megbocsássam. Azért mondtam egykor nektek: nem azért jöttem, hogy az igazakat elhívjam. Azért hoztam tehát a rejtélyeket, hogy mindenkinek a bűne megbocsáttassák és felvétessen a világosságbirodalomba. Mert a rejtélyek az Első Rejtély ajándékai, hogy 0 minden bűnösnek a bűnét és adósságát eltörölje.

103.

FEJEZET

Az történt, hogy amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak, Mária lépett elő, és így szólt a Megváltóhoz: - Uram, egy tisztességes embert, aki minden igazságosságban töké­ letes, akiben tehát egyáltalán nincsen bűn, megkínoznak-e a büntető ítéleteknél, vagy sem? Vagyis inkább: az ilyen embert beviszik-e a menny­ országba, vagy sem?

213

A Megváltó felelt, és így szólt Máriához: - Ha egy tisztességes ember, aki minden igazságosságban tökéletes, és soha semmilyen bűnt nem követett el, és még soha sem kapott semmilyen rejtélyt sem, ha eljön az ideje, hogy elhagyja a testét, akkor azonnal jön­ nek az egyik Háromszor-hatalmasnak - akik között egy Nagy uralkodik - az átvevői [fogadói], és ennek az embernek a lelkét elrabolják a megtor­ lás átvevőinek a kezéből, és három napot töltenek azzal, hogy vele a világ minden teremtésében járkáljanak. Három nap múlva levezetik a káoszba, hogy átvezessék minden ítélő törvényszéken és elvigyék az elítélésekhez. A káosz tüze nem nagyon kínozza őt, hanem csak részben egy kis ideig. Ekkor sietnek irgalmazni neki, hamar felvezetik a káoszból, és azokon az archonokon át vezető útra losérik. Az archonok pedig nem büntetik meg kemény ítéleteikkel, hanem területük tüze csak részben kínozza meg. Amikor pedig Jachthanabásnak, az irgalmatlannak a területére viszik, akkor az nem képes őt megkínozni rettenetes ítéleteivel, hanem csak rövid ideig tartja fogva, s büntető tüze ezt a lelket csak részben kínozza. És újra megszánják és gyorsan kivezetik azokról a területekről. És nem viszik az eonokhoz, hogy az eonok archonjai nehogy elhurcolják, hanem a nap világosságának útjára, a világosság Szűzleánya elé viszik. A Szűz megvizsgálja őt, s tisztának, bűntől mentesnek találja, de nem hagyja a világossághoz vinni, mert nincsen nála a rejtélyek birodalmának jele. De lepecsételi egy magasabb pecséttel, és az igazságosság eonjainál egy olyan testbe taszíttatja le, mely alkalmas lesz arra, hogy megtalálja a világosság rejtélyeinek jelét, hogy örökre örökölje a világosságbirodalmat. Ha ellenben az ember egyszer, kétszer vagy háromszor vétkezik, akkor szintén visszavetik a világba, elkövetett bűnei jellegének megfelelően. Ennek a visszatérésnek a körülményeiről majd beszélek nektek, amikor

214

a mindenség magyarázatát adom. De bizony, bizony mondom nektek: ha egy tisztességes ember egyáltalán semmilyen bűnt sem követett el, akkor is lehetetlen bevinni őt a világosságbirodalomba, ha a rejtélyek birodal­ mának jele nincsen ővele. Szóval a lelkeket lehetetlen a világossághoz vinni a világosságbirodalom rejtélyei nélkül.

104.

FEJEZET

Az történt azután, hogy amikor Jézus ezeket mondta a tanítványainak, János lépett elő, és így szólt: - Uram, vegyük úgy, hogy egy vétkes és bűnös ember, minden igazság­ talansággal teli, a mennyeknek országáért mindazt abbahagyja, lemond az egész világról és ennek minden anyagáról; és mi átadjuk neki kezdettől fogva a világosság rejtélyeit, melyek az első külső térben vannak; és rövid­ del azután, miután megkapta a rejtélyeket, visszaesik a kihágásaihoz és vétkezik, de azután újra megfordul, felhagy minden bűnével és megtér, lemond az egész világról és ennek minden anyagáról, úgy hogy újra nagyon töredelmesen jön; ha pedig mi igazán és valóban tudjuk, hogy forrón vágyik Istenre, s így átadjuk neki az első külső tér második rejtélyét - ha aztán ugyanúgy visszaesik és kihágásokat követ el, újra a világ bűne­ iben van, s ha azután újra megtér, abbahagyja a világ bűneit, újra lemond a világról és a világ minden anyagáról, és újra nagy bűnbánatot érez, mi pedig biztosan tudjuk, hogy nem színlel, s így újra hozzá fordulunk és átadjuk neki a rejtélyeket kezdettől fogva, azokat, amelyek az első külső térben vannak; ha aztán ugyanúgy visszaesik és vétkezik, és mindenféle

215

bűnbe esik, azt kívánod-e, Uram, hogy hétszer is megbocsássunk neki, és az első külső tér rejtélyeit hétszer is megadjuk neki, vagy sem? A Megváltó újra felelt és azt mondta Jánosnak: - Bocsássatok meg neki nem csak hétszer, hanem bizony mondom nektek: bocsássatok meg neki sokszor hétszer, és adjátok neki a rejté­ lyeket kezdettől fogva, melyek az első külső térben találhatók. Talán megnyeritek ennek a testvérnek a lelkét, és örökli a világosságbirodalmat. Ezért válaszoltam, amikor egykor kérdeztetek: „Ha testvérünk vétkezik ellenünk, kívánod-e, hogy hétszer is megbocsássunk neki?", és azt mond­ tam példázattal: Nem csak hétszer, hanem hetvenhétszer is! No, tehát sokszorta bocsássatok meg neki, és mindenkor adjátok neki a rejtélyeket, melyek az első külső térben vannak. Talán megnyeritek ennek a test­ vérnek a lelkét, és örökli a világosságbirodalmat. Bizony, bizony mondom nektek: Ald csak egyetlen lelket is megnyer és megment az élet számára, az a dicsőség mellett, melyben a világosság­ birodalomban részesül, még más dicsőséget is kap a lélekért, melyet meg­ mentett; úgyhogy aki sok lelket fog megmenteni, az a dicsőségen kívül, melyben részesül a világosságban, sok más dicsőséget is kap a lelkekért, akiket megmentett.

105.

FEJEZET

Amikor a Megváltó ezeket mondta, János sietett előre, és így szólt: - Uram, ne neheztelj, ha megkérdezlek; mert mostantól kezdve kikérdez­ lek majd minden felől azzal kapcsolatban, hogy az emberiségnek hogyan

216

hogy engedjük őt továbbmenni a második tér rejtélyei­ hez? Esetleg megnyerjük ennek a testvérnek a lelkét. akkor bocsássatok meg neki. és ő örökli a világosság országát. fogadjátok el a bűnbánatát. ő pedig a sorserők kényszere miatt nem viselkedett a világosság rejtélyeihez méltón. és adjátok oda neki a második tér első rejtélyét. ti pedig biztosan tudjátok. Ha pedig nem viselkedett méltón a világosság rejtélyeivel szemben. s ha már sokszor odaadtátok neld a kezdő rejtélyeket. a világ minden bűnét abbahagyta. hogy ő nem színlel. az egész világról lemondott. azután viszont megtért és komolyan megbánta. akkor újra forduljatok őhozzá. úgy hogy igazán tudjátok. vagy sem? És a Megváltó felelt. hanem igazán vágyik Istenre.hirdessük ki. akarod-e. és ő nem úgy cselekszik. mindenféle áthágásokat és bűnöket követett el. aki nem színlel. melyek az első. mivel az Első 217 . ahogyan az a mennyek birodalmához méltó. ezután pedig újra megtért. akkor újra forduljatok őhozzá. és azt mondta Jánosnak: . bocsássatok meg neki. majd további rejtélyeket adok neki.Ha olyan testvér az. hanem iga­ zán Istent kívánja. Ha pedig újra méltatlanul cselekedett a rejtélvekkel szemben. hogy továbbengedjük őt a második tér rejtélyeihez. bocsássatok meg neki. Szeretnéd-e. ő megfordul. hogy nem tetteti magát. abbahagyta a világ bűneit. mélységes megbánással lemondott az egész világról és minden ebben lévő anvagról. engedjétek át. áthágásokat és mindenféle bűnt követett el. Talán megnveritek ennek a testvérnek a lelkét. Talán így megnyeritek ennek a testvérnek a lelkét. Ha aztán én ennek a testvérnek egy rejtélyt adok a kezdő rej­ télyekből. külső térben vannak. megbán és örökli a világosságbirodalmat. engedjétek átmenni és adjátok meg neki az Első Rejtélv második terének második rejtélyét. hanem valóban Istenre vágyik.

Ha a másodikban sem használható. hogy „két vagy három tanú vallomásával erősíttessék meg minden szó". akkor adjátok neld mind a három rejtélyt. Ha aztán a harmadik rejtélyben sem használható. akkor sem tud megbocsátani neki egyetlen rejtély sem. Csakis azok 218 . hanem a sárkány lakásaiban lesz a külső sötétségben. mert tinálatok ő botrány és gonosztevő. és adjátok meg neki egymás után a három rejtélyt az Első Rejtély második teréből. megnyerted a te atyádfiát. Mert az ilyen emberek leikéire vonatkozóan mondtam nektek egykor a példázatot: „Ha a te atyádfia vétkezik ellened." Ez azt jelenti: ha az első rejtélyben nem használható. ez az emberlélek ettől a pillanattól kezdve nem vetődik vissza a magasabb világokhoz. azt jelenti: A három rejtély tanúskodni fog az ő utolsó bűnbánatáról. akkor adjátok neki a másodikat. akkor legyen előtted mint a pogány és bosszantó. sem a bűnbánatát nem hallgatja meg és nem fogadja el egyetlen rejtély sem az Első Rejtély első rejtélye kivételével és a Kimondhatatlan rejtélye kivételével. vidd a gyülekezet elé. Mert bizony mondom nektek: Ez a három rejtély tanúskodik az ő utolsó bűnbánatáról. ha ez az ember megbán. Ha ez az ember ettől a pillanattól kezdve áthágásokat követ el és sokszorosan vétkezik. menj és dorgáld meg őt négyszemközt: ha hallgat rád. Engedjétek ezt az embert tovább haladni. Ha a gyülekezetre sem hallgat. sem terád nem hallgat. amit szintén mondtam. végy magad mellé még egyet. Ha pedig nem hallgat rád. amelyek a közösségre [eldézsia] vonatkoznak. Az ige pedig. akkor legyen ő botrány és gonosztevő. akkor ne bocsássatok meg neki és ne fogadjátok el a bűnbánatát. Ha sem arra. akkor bizony mondom nektek. s ha ez a bűnbánata nincsen meg már neki. És bizony mondom nektek.Rejtély irgalmas és megszán.

hogy nem rosszindulatú. annak minden gondjáról. aki lemond az egész világról.Uram. és mindig készek megbocsátani. s ha valóban tudjátok. szóval: akarod-e. mert ezek a rejtélyek igazán tele vannak kegyelemmel és irgalommal. minden viszonyáról és minden bűnéről. 106. hogy odaadjuk neki. és így szólt: . 219 . hogy méltó lett a második vagy harmadik tér rejtélyeire.Ha biztosan tudjátok. hogy adjunk neld a máso­ dik vagy a harmadik tér rejtélyeiből. hogy van egy nagyon bűnös testvér. ennek minden anyagáról. mert ha visszatartjátok tőle. hanem igazán vágyik Istenre. hogy ez az ember lemondott az egész világról.fogadják el és bocsátják meg annak az embernek a bűnbánatát. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. hanem őszintén és igazán Istenre vágyik: és tudjuk. minden bűnéről és minden gondjáról. És amire ránemesedett. s magatok vizsgáljátok meg. János folytatta beszédét. akkor súlyos felelősséget és ítéletet vontok magatokra. hanem adjátok neki a második és harmadik tér rejtélyeit. akkor az ilyen elől ne rejtsétek el. vagy sem? És a Megváltó válaszolt. azt adjátok neki és ne rejtegessétek előle. mi megvizsgáljuk őt és tudjuk. sem ldváncsiság nem hajtja a rejtélyek mibenlétének a megtudására. mielőtt megkapta volna egyáltalán a fényörökség rejtélyeit? Szeretnéd-e. vegyük úgy. és azt mondta Jánosnak a tanítványok körében: . hogy nem rosszakaratú és nem színlel. hogy melyik rejté­ lyekre méltó.

hanem a külső sötétség sárkány­ torkában lesz a helve. és a bűnöket mindig megbocsátják. kifogástalan életvitelt folytat és nagy bűn­ bánatban él. akkor ne adjatok neki tovább. a jajgatás és fogcsikorgatás helvén. mert ez a három rejtély tanúja lesz neki utolsó megbánásával kapcsolatban. akkor sem fogadhatja el az ő bűnbánatát egyetlen rejtély sem. És a világ felosz­ latásánál az ő lelke megdermed az óriási hideg miatt és felemészti majd a rettenetes tűz. és bocsátják meg a bűne­ it. majd újra megtér. csakis az Első Rejtély rejtélye és a Kimondhatatlan rejtélye.Ha odaadjátok neld a második vagy a harmadik tér rejtélyeit. Ha azonban a harmadik után újra vétkezik. Ha aztán még egyszer megfordul és lemond az egész világról. egé­ szen a harmadik ismétlésig. nem hallgathatja meg őt. aki ennek az embernek újra ad rejtélyeket a második vagy harmadik térből. És bizony mondom nektek: ennek az embernek a lelke ettől a pillanattól kezdve nem lesz visszavetve a világba. ennek minden gondjáról és bűnéről. Csak ezek fogadják el az ő bűnbánatát. az nagy ítéletre érett. Inkább legyen az az ember szintén botrány és gonosztevő. És bizony mondom nektek. s így örökké létezés nélkül marad. akkor ismételjétek meg ezt másodszor is. és ő vétkezik. hogy irgalmában elfogadja bűnbánatát és megbocsássa a bűneit. 220 . mert ezek a rejtélyek igazán kegyelmesek és irgalmasak.

újra János beszélt.Kérdezz csak mindent. és a rejtélyeket mindenütt a gúny tárgyává tették.Ha egy városba vagy egy faluba érkeztek. és odaadjuk nekik a fénybiroda­ lom rejtélyeit: és ha aztán észrevesszük. de mindent megkérdezek pontosan és határozottan. meg a rejtélyeinket is .Uram. és mondjátok a következőt: „Te. ha megkérdezlek.mi lesz az ilyen emberekkel? És a Megváltó felelt. és így szólt: . és mi nem vesszük észre. mert a fénybirodalom rejtélye­ it ld akarják próbálni. hogy nem azt teszik. hogyan hirdessük az embereknek. és tudjuk. Ha azon­ ban nem érdemelték meg.Uram. és betértek a házba. ahol befogadnak titeket. mialatt titeket a rejtélyekkel együtt próbára tettek. és fondorlatosok voltak veletek szemben. és én nyíltan megjelente­ tem azt neked. Ha méltók. s egy városba vagy faluba érünk. és mi úgy véljük. és ha velünk szemben alázatosnak tettetik magukat. hogy csak tettették magukat és ravaszok voltak. hogy nagyon álnokul és színlelve fogadnak be a házukba. hogy Istenre vágynak. amit tudni akarsz. akit ezeknek az istente- 221 . példázatok nélkül és pontosan. mivel minket is próbára tettek. és ők öröklik a világosság birodalmát.107. János pedig felelt. rejtély. ha kimegyünk hírt adni. sőt a rejtélyeket is kigúnyolták. és azt mondta: . akkor hívjátok fel az Első Rejtély első rejtélyét. és az emberek ott kijönnek hozzánk. És a Megváltó felelt és azt mondta Jánosnak: . mely mindenkit megszán. ami a rejté­ lyekhez méltó. és azt mondta Jánosnak: . akkor megnyeritek a lelküket. hogy tudjuk. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. viselj el engem és ne neheztelj rám. akkor adjatok nekik egy rejtélyt.

mely mindenkinek megkegyelmez és mindenkinek a bűnét megbocsátja. akik a te rejtélyeddel szemben nem viselkednek méltón. mint a házatok pora". 222 . És bizony mondom nektek: abban az órában visszatér hozzátok minden rej­ tély. lemondanak az egész világról és minden abban lévő anyagról. idegenítsd el őket a te birodalmad rejtélyétől örökre. tireátok száll vissza. ameddig a formát [alakot] kapták. anélkül. azután újra gúnyt űznek azokkal. hanem nevetségessé tettek minket. Ha azonban időben megbánják. akkor adjátok meg nekik a világosságbirodalom rejtélyeit. azt mondván nekik: „A ti lelketek olyan legyen. Ha azonban előttetek tettetik magukat és álnokok veletek szemben. amit adtatok nekik. és ez minden rejtélyt visszatérít hozzátok. hanem bizony mondom nektek: az ő helyük a külső sötétség sárkánytorkában lesz. és örökre elidegeníti őket a fényrejtélyektől. hogy észrevettétek volna. minden rejtélye el lesz véve tőlük. akkor végezzétek el az Első Rejtély első rejtélyét. és annak a területnek. És ettől a pillanattól kezdve az ilyen embereket nem vezetik vissza a világra. és befogadnak titeket.len és gonosztevő lelkeknek adtunk. akkor sem hallgathatja meg őket egyetlen rejtély sem. Ilyen emberekre mondtam nek­ tek egykor példabeszédben: „Valamely házba bementek." Ez azt jelenti: ha ezek az emberek a rejtélyt méltatják és ennek meg­ felelően viselkednek. és teljesen a világosság rejtélyeinek engedelmeskednek. először ezt mondjátok: Békesség nektek! És ha méltók arra. ha nem. igazán Istenre vágynak." És verjétek le a port a sarutokról ellenük szóló tanúságként. és nem bocsáthatja meg a bűneiket a Kimondhatatlan rejtélyén kívül. akkor a ti békességtek azokon marad. és ha adjátok nekik a fénybirodalom rejtélyeit. titeket és a rejtélyeket próbára tévén. a rejtélyt fordítsd vissza hozzánk. amit adtatok nekik. meg a világ minden bűnéről.

A Megváltó felelt. és azt mondta Máriának: .Uram.Uram. és minden hónapban egy olyan testbe taszítsa. ha van egy jó és kitűnő testvér.108. aldt a világosság minden rej­ télyével eltöltöttünk. úgy hogy felszáll és örökli a világos­ ságbirodalmat. Mária megcsókolta Jézus lábait. És Mária válaszolt. és ennek a testvérnek van egy testvére vagy rokona. és teljesen megnyilatkozom neked. Uram. mondván: „Emeljétek ennek és ennek az embernek a lelkét. aki bűnös. hogy minden rejtélyben tökéletesek legyetek. hogy ne csak kiemeltessenek a szigorú ítéletekből. hogy amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. ezt mondván: . bírj ki engem. amelyekben megtalálják Isten rejtélyeit. És a világosság Szüze pecsételje le őt hónapról hónapra egyre magasabb pecséttel. FEJEZET Az történt. emeljétek ki az archonok minden büntetéséből. vagy istentelen. No. és gyorsan vezessétek a világosság Szüze elé. és így szólt: . akiknek azt akarjátok. és elhagyta a testét." 223 .Erről beszéltem már. hogy azt kiemeljük a szigorú ítéletekből? És a Megváltó felelt és azt mondta Máriának: . az olyan embereken. úgy hogy felszállnak és öröklik a fénybirodalmat. akik bűnösök vagy nem bűnösök. de hallgassátok még egyszer. szóval valakije. s a plerómában végzetteknek nevezze­ nek titeket. akire a szívünkben gondolunk. nos. mert amaz a büntetőítéletekben van. mit kell tennünk. vagy nem is bűnös. azokon végezzétek el a Kimondhatatlan harmadik rejtélyét. hanem tisztességes testekbe helyeztessenek. mely tisztességes és jó lesz.Kérdezz amit akarsz. ha kérdezlek. és ne neheztelj. és a jó testvér szíve bánkódik és szomorú miatta.

hogy az ember ne a sorserők archonjai miatt a fentiek által haljon meg. hogy az ember ne haljon meg a sorserők archonjai által rendelt halállal.Ha ezt mondjátok. akik az archonok minden törvény­ székénél dolgoznak. szenvedés nélkül? A Megváltó felelt. akkor azok. sietnek ezt a lelket egymásnak továbbadni. és így szólt tanítványainak: . aki a Kimondhatatlan Első Rejtélyének első rejtélyét. de hallgassátok még egyszer: Nemcsak ti. a rejtélyt kimondjuk. és a testet azonnal elhagyhatjuk.Erről korábban is beszéltem veletek. 109. vagyis az első rejtélyt minden nézetével és tulajdonságával és állásával elvégzi. úgy hogy ha kínoznak minket. És a világosság Szüze lepecsételi őt a Kimondhatatlan birodalmának jelével és átadja az átvevőknek: és az átvevők egy olyan testbe vetik le őt. kard által vagy vízben. és így szólt: . nem azért hoztál-e rejtélyeket a világba. hanem 224 . hanem hirtelen. hogy ne kelljen annyit szenvednie? Mert nagyon sokan üldöznek minket temiattad és a te neved miatt. kínzásokban és bántalmazásokban. míg a világosság Szüze elé nem vezették. úgy hogy ő jó lesz. mely tisztességes lesz és megtalálja a világosság rejtélyeit. törvényes büntetések folytán. nem hagyja el a testét az elvégzése alatt. hanem mindenki.De Uram. vagy valami más rettenetes halállal? Nem azért hoztál-e rejtélyeket a világ­ ba. FEJEZET Mária felelt. felszáll és örökli a világosságbi­ rodalmat.

Mária felelt. és ne titkold el előlünk. akkor megtudják. 110. Nyilvánítsd meg nekünk. És ebben az órában kijön az archonanyag testből. megcsókol­ ta azokat. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta. és áthatol az archonok minden területén és a világosság minden területén. és én nyíltan megmondom nektek példázatok nélkül. gyengeség és erő van. és lelke nagy fényáramlat lesz. bárhol és bármikor felhívhatja.Uram. és így szólt: . van fogyatékos és egészséges test? Szóval azért. azt felelvén: .miután a rejtélyt minden nézetével és tulajdonságával elvégzi. És Jézus válaszolt. amit a sorserők archon­ jai rendeltek el számára.Uram. és akkor megmenekül attól. és így szólt Máriához a tanítványok előtt: 225 . még valamit akarok megkérdezni. mert nincsenek rajta titkos jelek. mi pedig ezt a rejtélyt elvégezzük az ő helységeikben. Mária vetette magát a lábai elé. mert ezen a világon szegénység és gazdagság. hogy ha az emberekhez megyünk az országban. Sem választ. sem indoklásokat nem ad sehol sem. úgy hogy felszáll.Kérdezz amit akarsz. és folytatta. nem azért hoztad-e a rejtélyeket a világba. míg el nem jut az ő birodalma helyeire. és nem hisznek nekünk és nem hallgatnak ránk. hogy mi a mindenség Istenének igéjét hirdetjük? A Megváltó felelt. azt mondván: .

FEJEZET Ezután a Megváltó folytatta. süketek vagy némák meggyógyítását. bénák. mely kigyógyít a démonokból. te Megváltó. gyengeségben vagy erőben. gyógyító tettek miatt. Amikor a Megváltó ezt mondta. De megismétlem: Nos. nagyon megindítottál minket az üdvös tettekkel.amelyet már odaadtam nektek . Mivel pedig leikeinknek te viselted gondját. és azt mondta nekik: . a te birodalmadba. és erősen unszolnak. Mert mi tőled származunk! Most tehát leikeink nagy izgalomban vannak az üdvös. a tanítványok mind előléptek és együtt mondták: . Mária. bármiféle testi gyógyulást kér. betegségek vagy fájdalmak megszüntetését. amelyeket felsoroltál nekünk.megkapja és elvégzi. vagy birodalmakba vagy országokba.Ha elmentek a városokba. vagy vakok. szegénységben vagy gazdagságban. amelyeket megneveztél. 111. éppígy meggyógyít minden betegséget. aki véghezviszi a halottakból való feltámasztás rejtélyét. meggyógyítja a vakokat és a bénákat és a csonkákat és a némákat és a süketeket.Ezt a rejtélyt már korábban megadtam nektek. nemcsak ti. akkor először azt hirdessétek nekik: „Kutassatok szüntelenül és lankadatlanul.0. nagyon akarnak kimenni tehozzád. mert ki akarnak menni belőlünk fel a magasba. azután bármit kér. vagy halottak feltámasztását. az hamar meg is történik neld. 226 .. fogyatékos vagy egészséges testben. vagyis a rejtélyek elvégzője bármit is kér ezekből. hanem mindenld. ald ezt a rejtélyt .

vagy nem hisznek nektek és nem hallgatnak rátok. hallgasd tehát: Amikor egy gyerek megszületik. mert ez a rej­ tély és ennek minden felhívása az archonoké. anélkül. megértene]. jót vagy 227 .míg meg nem találjátok a világosság rejtélyeit. hogy a mindenség Istenét hirdetitek. Hogy amikor a városokba vagy országokba mentek. hogy valamelyikőjük csak valamit is tudatosan észlelne [képviselne. Akik azonban hozzátok jönnek. És semmit se rejtegessetek előlük. melyek elvezetnek benne­ teket a világosságbirodalomba!" Mondjátok nekik: „Őrizkedjetek a tévtanoktól! Mert sokan jönnek majd az én nevemben. folytatta beszédét. akkor azokon a helyeken felélesszétek a halottakat és meggyógyítsátok a bénákat. azoknak adjátok át a világosság rejtélyeit és ne rejtsétek el előlük. vádoló] is gyenge őbenne. azt kérdezted. Ezért adtam hát nektek ezt a rejtélyt: hogy a hitet megalapozzátok az egész világon. és sokakat félrevezetnek majd". és nem fogadnak be titeket. míg meg nem erősítettétek a hitet az egész világon. És ezek miatt aztán hiszik nektek. hogy Én vagyok. Amikor a Megváltó ezt mondta. a lélek is gyenge őbenne. valamint a fényrejtélyekhez méltóan cselekednek. azoknak azokat adjátok. és azt mondják. a vakokat és sok betegséget ott.Hallgass ide. holott nem Én vagyok. A halottakból való feltámasztást és a betegek gyógyítását azonban ne adjátok senkinek sem. Akik a magasabb rejtélyekre méltók. akkor az ereje kevés. bennetek hisznek és meghallgatnak titeket. Szóval ez a három gyenge. se ne oktassatok senkit se azokra. azoknak azokat adjátok. Mária. Ezért senkinek se adjátok azt. és elhiszik nektek amit mondotok. Akik az alacsonyabb rejtélyekre méltók. és azt mondta Máriának: . és az ellenségszellem [ellenzékszellem. ki kényszeríti az embert vétkezni.

és a gyerek az archonok világának anyagával táplálkozik. amely a táp­ lálékokban öntudatlan. A sors viszont semmit sem vesz magához ezekből a táplálékokból. Az ellenzékszellem meg arra csábítja a lelket. ez a szellem állandó ellenségként van a lélekhez kapcsolva. és mindezzel bántalmazza a lelket. amit a nagy sorserők archonjai a lélek számára elrendeltek.rosszat. minden szenvedélyét és minden bűnét állandóan cselekedje. mindegyik a természetének megfelelően. vágy és bűn. hanem úgy megy ki a világból. és az ellenzék-szellem az ezekben a táplálékokban lévő vágyakat és rosszat. És a kiegyenlítő igazságosság rábizonyítói [emlékeztetők] utasítást adnak a szolgáiknak az emberek kísérésére. A léleknek ellenben az az észlelőképessége. hogyan büntessék meg őket az ítéle­ teknél. Az ő ereje az ezekben a táplálékokban lévő erőket vonja magához. vagyis mindegyik a maga részét vonja magához. hogy minden helytelen tettét. ahogyan bejött. lelke az ezekben a táplálékokban lévő lelkesülést. Továbbá a test is gyenge. És lassan növekszik az erő. mert a keveredés helye. hogy tanúi legyenek az emberek minden bűnének és meghatározzák. Az erő észlelőképessége a világosságot keresi a magasságban. mely nagyon nehéz. ha nem vesz fel erőt az anyagból. hogy szüntelenül ösztönözze a lelket a bűn és 228 . mert azokkal nincsen elkeveredve. És a belső erő a lelket a világosság helyeinek és a mindenség Istenének a keresésére unszolja. ami gonoszság. észrevesz minden bűnt és rosszat. A test azt az anyagot veszi fel. A test nem tud észlelni. Ez a három tehát így észlel. Az ellenzékszellem pedig mindenre törekszik [azt keresi]. a feledés nyomasztó terhe miatt. a lélek és az ellen­ zékszellem. hogy az igazságosság területét keresse. amely azon­ ban el van keveredve. És az ellenzékszellem felfigyel erre. És mindegyikőjük észlel a természetének megfelelően.

átadják a megbüntetőknek. hogy tanúi legyenek a bűnöknek. És az ellenzékszellem nagy ellensége a léleknek. és az embert elvezeti a halálhoz az archonok és azok kötelei szerint. És az ellenzékszellem a lélek ellen fog tanúskodni és továbbvezeti őt az általa [a lélek által] elkövetett. és kivezeti őt az archonok középső útján. az archonoknak a lélek kilépésével kapcsolatos feladatának megfelelően. Három nap után aztán az emlékeztetők [átvevők] ezt a lelket levezetik a káosz Amentijéhez. Mária. mert őhozzá kapcsolódik. ahol a bűnöket rábizonyítja. ami a léleknek nem tetszik. és arra ösztönzi. ha éjjel vagy nappal a lélek pihenni szeretne. Nos. Sőt. mert azt téteti vele. míg az erő visszatér a világosság Szüzéhez. Ha aztán ennek az embernek az ideje betel­ jesedett. altkor az ellenzékszellem kivezeti őt a káoszból. Ha pedig a lélek maga mögött hagyta az elkövetett bűnök szerinti büntetést a káoszban. és a lélek ellensége lesz. hogy ezzel a lélekkel minden területen keringjenek és a világ minden eonjához elküldjék. míg el nem követett minden bűnt. holott az ellenzékszellem által kezde­ ményezett bűnöknek megfelelő megtorlás szerint. és ez kényszeríti a lelket. akkor először a sors jön elő. és elvezeti mindenhová. akkor álmokkal és világi vágyakkal zaklatja. Szóval a lelket abba hajszolja. Ezután az igazságosság rábizonyítói [emlékeztetők] jönnek. és arra buzdítja a megtorlás szolgáit. és a lelket kivezetik a testből. amelyekkel a sorserőkhöz van kötve. amiket a lélekkel tétet. kézbesítők] aztán visszatérnek az ő területeikre. Az emlé­ keztetők [átvevők. ez valóban ellensége a léleknek.a gonoszság cselekvésére. Ezek a bizonyítók vagy átvevők ezután három napot töltenek azzal. Az ellenzékszellem és a sors követi a lelket. Amikor pedig leviszik a káoszhoz. hogy a világ dolgaira vágyjon. amit az archonok parancsoltak neki. Ha pedig a lélek 229 .

hanem jó lélek lett. míg be nem fejezte az utolsó fordulatát. a világosság Szüze elé viszi. és megkapta a világosság rejtélyeit. amely megfelel elkövetett bűneinek.az archonokhoz jut. a bírónő elé. Jeu parancsa szerint. A büntetéseket majd a mindenség magyarázatánál mondom meg nektek. erről is a mindenség magyarázatánál beszélek majd veletek. akkor megkérdezik az ő sorsát. megmondom majd nektek. mely nem hallgatott az ellenzék­ szellemre ennek fondorlatoskodása idején. amikor a mindenség kibontakozását [keletkezését] magyarázom. 112. melyek a második térben 230 . és bűnös léleknek találja: és ekkor beletaszítja világosságerejét. És a világosság Szüze lepecsételi ezt a lelket és átadja egyik továbbvezetőjének. akkor azok megkérdezik tőle a sors rejtélyeit. és a Nap világossága elé viszi az első ember. hogy a testét és a tudat részvételét helyreállítsa. És az archonok megbüntetik a lelket az általa elkövetett bűnök szerint.Ha ellenben olyan lélekről van szó. és olyan testbe nyomatja. És bizony el nem engedik ezt a lelket a testek váltakozásából. minden lélek bűnének megfelelően. ahogyan megérdemelte. FEJEZET Jézus újra folytatta. Ha ő ezeket nem találta meg. Ha e lélek megbüntetése a közép archonjainak törvényszékeinél befejeződött. akkor az ellenzékszellem a lelket kivezeti a közép archonjainak minden terüle­ téről. Mindezeknek a dolgoknak a mibenlétét és a testek fajtáját. 0 megvizsgálja ezt a lelket. amelyekbe taszítják őket. és így szólt: . nem engedett neki.

És a lélek kimondja a rejtélyt és elbocsátja az ellenzékszellemet a sorserők archonja­ ihoz. amellyel téged a lélekhez kötöttünk. és az emlékeztetők. ahová (ameddig a fokig) megkapta a rejtélyeket. mert az ellenzékszellem az archonok köteleivel és pecsétjeivel van e lélekhez kötve. és eljön a lélek testből való kilépésének ideje. Ha olyan lélekről van szó. ezeket be is töltötte. akkor jönnek a kiegyenlítő igazságosság elvezetői [emlékeztetők] és a lelket kivezetik a testből. akkor a lélek ebben a pillanatban egy rejtélyt mond ki és elbocsátja a sorsot az ő helyére a középső út archonjaihoz. Mielőtt pedig felemelkedik. ahol az azokhoz van kötve. és a rejtélyek teljesítése után újra bűnöket követett el. aki az első. 231 . külső tér rejtélyeit kapta. azt mondván: Ne engedd el ezt a lelket. És a sors és az ellenzékszellem követi ezt a lelket az útjain. a lelket szabadon ereszti a parancsok szerint. ám visszaesett. Ekkor a lélek nagy fényáradat. akkor az ellenzékszellem és a sors követi ezt a lelket felfelé vezető útján. akik a lelket kivezették a testből. félnek ennek a léleknek a világosságától és leborulnak előtte. és ez a szellem már nem megy be a lélekbe és nincs hozzákötve. míg el nem jut az ő saját birodalmához. és az ellenszellem nem mehet már be a lélekbe.vagy a harmadik. belső térben vannak. arra a helyre. Ha aztán a lélek kimondta a minden pecséttől és az ellenzékszellem kötelékeitől feloldó rejtélyét. kimondja minden megpecsételéstől és az ellenszellem minden kötelétől (amellyel ezt az archonok kötötték a lélekhez) feloldó rejtélyt. sőt szárnyas világosság lesz. mielőtt meg nem mondja neked a minden pecséttől való feloldozás rejtélyét. és eljön a testből való kilépésének ideje. és átha­ tol az archonok minden területén és a világosság minden rendszerén. Ekkor a lélek ragyogó fénváradat lesz. amelyeket a nagy sorserők archonjai adtak neki.

aldk a világossághoz tartoznak. mert elmegyek örökölt helyemre"! Ha a lélek ezt kimondta. hogy folytassák a feladatukat a lelkeknek a testből való kivezetésénél. amelyeket megmondok majd nektek a rejtélyek magyaráza- 232 .A lélek kimondja minden köteléknek és pecsétnek a feloldozó rejté­ lyét. amelyekkel az ellenzékszellem kötötte meg a lelket. akik visszatérnek az archonok feladatához. És ennek a léleknek az emlékez­ tetői. Ekkor jönnek ennek a léleknek az átvevői (emlékeztetői) a rejtélyek­ kel. mondván: „Vegyétek a sorsotokat! Mostantól nem jövök a ti területeitekhez. mialatt ő minden helynek megmondja az apológiáját [védőbeszédét] és megadja a pecsétjét. Amikor pedig a közép archonjaihoz megérkezik. azonnal feloldódnak a pecsétek kötelékei. mert félnek a kimondott rejtélytől és az apológiától. hanem még alá van rendelve a Hatalmaknak. Ebben a pillanatban a lélek ldmond egy rejtélyt és legyőzi az ellen­ zékszellemet és a sorsot. akkor ezek az archonok eléje jönnek félelemmel és nagy tűz­ zel és különböző arcokat vágván. melyeket kapott. hanem a közép archonjainak útjára vezetik. És az ellenzékszellem azonnal megválik tőle. És ez a lélek eloldozza magát a sorsától. és megszabadítja magát üldözőitől. és nincs többé a lélekhez fűzve. De még nincs minden az ő hatalmában. fényszárnyakat és fényruhát képez­ nek a lélek számára és nem vezetik a káoszhoz. És az archonok nagyon félnek és arcra borulnak. mert nem lenne helyes egy olyan lelket a káoszhoz vezetni. amely megkapta a rejtélyeket. amelyekkel az archonok az ellenszellemet kötötték a lélekhez. és elveszik ezt a lelket az előző emlékeztetőktől. Ebben a pillanatban a lélek kimondja az archonok apológiájának rejtélyét. szóval rettegve. És amikor a lélek ezt a feloldozó rejtélyt kimondja. akkor a világosság átvevői [emlékez­ tetői] a magasba repülnek vele és a sorserők eonjaiba vezetik őt. Örökre elidegenedtem tőletek.

és megtalálja a pecsétéit és keresztelőit és felkenését. És átadja az archonoknak az ellenzékszellemet. és a pecséteket is megadja a jobb oldaliak egész területének. és elvezetik a magasság minden eonjához. És a lélek megadja neki himnuszaival a dicséretet és a pecsétéit és az apo­ lógiáját. És a világosság Szüze és a világosság hét másik Szüze megvizsgálja ezt a lelket. És a világosság Szüze lepecsételi ezt a lelket. lepecséte­ li ezt a lelket. És a lélek a világosság Szüzének odaadja a pecséteket és himnuszokkal dicséri. és a világos­ ság minden Szüze lepecsételi őt az ő pecsétjeivel. Aztán az átvevők ezt a lelket a világosság Szüzéhez vezetik. a jobb oldaliak területén. Atyának neveznek. És Melkhisédek minden átvevője lepecsételi ezt a lelket és 233 . melyekkel az archonok őhozzá kötötték az ellenzékszellemet. Ezenkívül a világosság átvevői átadják őt a nagy Szabaóthnak. És a lélek kifejezi ismeretét és dicséretét himnuszokkal. amelyeknek minden apológiáját és pecsétjét megmondom nektek egyszer. lepecsételi őt a pecsétjeivel. És Szabaóth. Mind lepecsételik őt a pecsétjeikkel. mialatt minden helynek megadja a védőbeszédét és mindenütt ad védőbeszédet [megindoklást] és pecsétet Adámász ldrály zsarnoka­ inak. akkor a világosságtól származó átvevők [emlékeztetők] a magasba repül­ nek vele. akit az élet kapujánál. a nagy és jó. és azt mondja neldk: „Itt van az ellenszellemetek! Mostantól nem jövök a ti helyeitekre. amikor a rejtélyek magyarázatait adom. És Melkhisédek. És megadja az apológiát minden bal oldali terület archonjainak. Elidegenedtem tőletek örökre. és a világosság átvevői megkeresztelik és megadják neld a szellemi kenetet.tánál. és megtalál minden jelet rajta." És mindegyiknek megadja a pecsétjét és az apológiáját. a jónak. Ha a lélek ezt tette. a világosság nagy átvevője jobb oldaliak területén. kivezetik a sorserők eonjaiból. kimondja nekik a köteleket megoldó rejtélyt.

a következőket mondván: . hogy megmondjam a négy gondolatot. és láttad. Am amikor láttad. A mondás pedig: A pénz fénylett. amikor a pénzt vitték neked. azt mondtad: Adjátok tehát a császárnak ami a császáré. Uram. Szavaidhoz tudatom négy gondola­ tot keltett bennem. és fényemberem vezetett engem.elvezetik a fénykincshez. himnuszát és dicsőítését a világosság helyeinek adja. hogy ezüstből és rézből van. . hogy ezüst és réz keverékéből ötvözték. hogy: Ekkor a lélek megadja az apológiát és a pecsétet minden archonnak Adámász király területein. megkérdezted: Kinek a képe ez? Azt mondták: A császáré. FEJEZET Miután a Megváltó ezeket mondta a tanítványainak. A világosság területéről valóknak pedig a dicsőítéssel és tisztelettel adózik. És ő [a lélek] megadja a tiszteletet és dicsőséget és dicshimnuszokat és minden pecsétet a világosság minden területének.Igen. 113. ujjongott és felbuz­ dult bennem. Erre mondtad nekünk.Ez azt jelenti: Amikor a lélek megkapja a rejtélyeket. Halljad tehát. megértek minden szót. akkor az apológiát meg tudja mondani az archonoknak és az Adámász területéről valóknak. Uram.Megértitek-e mit mondok nektek? És újra Mária sietett előre. mivel ki akar jönni belőlem és beléd szeretne menni. és apológiáját és minden megtisztelő pecsétjét. mely keletkezett bennem: Az első arra az igédre vonatkozik. és ő bemegy öröksége helyére. És a fénykincs területén mindenld lepecsételi őt a pecsétjével. így folytatta: . 234 . és Istennek ami Istené.

amit mondtál nekünk: Ha a lélek elhagyja a testet és az ellenzékszellemmel jár az úton. Uram. akinek tisztelettel. amire az jogosult. Ezt illetően azt mondtad egykor nekünk: Az embernek saját háza népe az ellensége." Ami ezt illeti. akkor azok kijönnek hozzá nagy félelmükben. amit most mondtál a lélekről. akinek vámmal. Uram. mert elkövet­ tet vele minden bűnt és minden vágydolgot. dicsőítő és dicsérő pecsétekkel és himnuszokkal azoknak adózik. akinek a félelemmel. A második gondolat arra vonatkozik. és az ellenzékszellem: ez az anyagi réz. Ez. A harmadik gondolat: egykor azt mondtad nekünk: Az ellenzékszellem a lélek ellensége. Ez azt jelenti: a lélek házának lakója az ellenzékszellem és a sors . azon bűnök alapján. aki megkapja a rejtélyeket: „Amikor a középső út archonjainak területéhez jut. mert mindenféle bűnt és gonoszságot tétetnek vele. És a sorsot is átadja az ő helyeinek [a helyére küldi]. Uram. a félelmet. amelyeket ő követtetett el a lélekkel. íme.akinek adóval. annak a vámot. Ez a második gondolat. a tiszteletet. ez a harmadik gondolat. akinek dicsérettel.arra a sajátosságra utal. mely rejtélyeket kapott megadja [apológiát. akik a világosság területeiről valók. Ez azt jelenti. és az ellenszellemet is átadja az ő helyének: és megadja az apológiát és a pecséteket minden archonnak a középső utakon. És tiszte­ lő. és a lélek nekik adja a félelem rejtélyét és ezért félnek tőle.ezek mindig ellenséges érzületűek a lélekkel szemben. óvást ad] minden területnek. A negyedik gondolat arra a mondásodra vonatkozik. 235 . Pál testvérünkkel mondattad egykor: Adjátok meg azért mindenkinek. és kiszolgáltatja a lelket a büntetéseknek. annak adót. hogy a lélekben benne van a világosság ereje: ez a megtisztított ezüst. az első gondolat. a lélek. amivel tartoztok . annak dicséretet: senkinek semmivel ne tartozzatok. szóval a lélekkel szemben minden tekintetben ellenségesen viselkedik.

hogy vétkezett. 236 . ha tehát még nem talált meg. amely a testet elhagyja. amellyel az ellenzékszellemhez van kötve. az ítélőbíróhoz. s úgy találja. aki elvezeti és testbe taszítja. akkor az ellenzékszellem a világosság Szüzéhez vezeti őt. hogy meg­ szabaduljon az ellenzékszellemtől. és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe. míg be nem fejezi a számára elrendelt fordulatokat. Mert bizony ki nem jössz onnét. mert nem találta meg minden kötelék és pecsét feloldozó rejtélyét. átadja egyik átvevőjének [emlékeztetőjének]. ez pedig a lelket az eonok szfé­ rájába dobja. és az tömlöcbe ne vessen téged. és útját az ellenzékszellemmel járja. negyedik gondolatom. a világosság Szüze meg­ vizsgálja a lelket. és nem jut ki a körforgásból. emlékeztetőjének]. míg el nem végezte az utolsó körét is. hogy megszabaduljon a hozzákötött ellenszellemtől. Mivel pedig a világosság rejtélyeit sem találja nála. És a bíró. a bíró. Ami ezeket illeti. s így azzal kell maradnia. átadja őt egyik átvevő­ jének [kézbesítőjének.ha még nem találta meg a rejtélyt. Ez. És a világosság Szüze. mígnem megfizetsz az utolsó fillérig. amíg az úton vagy vele. tehát ha ez a lélek a világosság rejtélyeit nem találta meg. hogy ellenséged valamiképpen a bíró kezébe ne adjon. Uram. egykor azt mondtad nekünk: Békélj meg a te ellenségeddel. Ez nyilván azért van: minden lélek. akkor az ellenzékszellem vezeti a lelket a világosság Szüzéhez. És nem jön ki a testek váltakozásából. mely feloldoz minden köteléktől.

Mária felelt és így szólt: . légy hát türelemmel irántunk. Amikor pedig ezeket mondta. Most pedig. hanem mostantól kezdve mást is. ezt mondván: .114.Kitűnő.Uram. amiknél nem gondoltatok a kérdezésre. Uram. amik nem merültek fel az emberszívben. Mária. kérdezz. miképpen bocsátják meg a bűnöket a keresztelők? Azt hallottam tőled: Az emlékeztetők követik a lelket. FEJEZET Amikor Jézus ezeket hallotta Máriától. te szellemmel telt! Ez a szavaim magyarázata. és én nyíltan megmondom azt neked. hogyan hir­ dessék testvéreim mindezt az emberi nemnek. FEJEZET És Mária felelt. 115. a Megváltó így szólt hozzá nagy szá­ nalommal: . te tehetséges és kegyelemmel teljes. mert mostantól mindent pontosan meg akarok kérdezni tőled.Bizony mondom nektek: nem csak azokat a dolgokat nyilvánítom meg nektek. hogy tanúskodhassanak ellene az ítéleteknél. amiket kérdeztek. így szólt: . amikor is minden elkövetett vétkének tanúi lesznek. amit kérdezünk arra való tekintettel. Mária. nem példabeszédben. s amiket mindazok az embereknél tartózkodó Istenek sem ismernek. amit akarsz. tovább kérdezlek. és nyilváníts meg nekünk mindent.Uram. 237 .

Hallgassatok hát tovább. hogy az azokról a területekről jövő lelkeket elítéljék. aki nem kapott rejtélyt. mert ezek a szolgák nem tudnak kijutni az ő helyükről. akkor persze jönnek az [emlékeztető] szolgák. és a káosz fölötti rendekhez eljutni. így szólván Máriához: . hogy a káoszon kívül ítélhesse el. És a megtorlás szolgái nem tudnak kilépni a káoszból. elítélnek. Uram. amit a lélek elkövet. és az ilyen lelkeket visszatartják a káoszban. Uram. hanem le is pecsételi azokat [a lélek minden bűnét]. nekünk. akik megkapták a rejtélyeket. hogy ezek elfelejtik azokat? Mondd meg hát. Az ellenzékszellem viszont tanúja lesz a lélek minden vétkének. akik nem kaptak olyan rejtélyeket. amíg még a világban vannak. De nem áll hatal­ mukban olyan lelkeket elítélni. még kevésbé tudják azokat a káoszba vinni. hogy a megtorlás szolgái elítélhessék őket. mi módon lesznek a bűnök megbocsátva. hogy nehogy kijusson a káosz területeiről. Valóban a megtorlás szolgái [emlékeztetők] azok.Nos. mialatt a lelkeket megragadják. és azokat tartják fel. nehogy a káoszon kívüli ítélethez jusson. de az ítéletben maradnak. a keresztelő rejtélyei eltörlik-e a megtorlás e szolgáinak kezé­ ben lévő bűnöket. És a Megváltó felelt. Nemcsak tanúja lesz a lélek bűneinek. nem tudnak olyan lelkekhez közeledni. 238 . hogyan bocsátja meg a keresztelő rejtélye a bűnöket: Ha a lelkek vétkez­ nek. hogy megmondjam nektek az igazság igéjét. mert pontosan tudni akarjuk. Hanem a megtorlás szolgái a bűnösök lelkeit ítélik el. Mert tilos a rejtélyt kapott lelkekkel erőszakoskodni és a káoszba vinni őket. és minden bűnös lelket.ICitűnően mondtad. és tanúi lesznek minden bűnnek. s ha ld is jutnak. akik minden bűnnek a tanúi. melyek kivezethetnék őket a káoszból. és ráerősíti a lélekre. mialatt megbün­ tetik őket.

Megértitek-e. elválasztja az erőtől és a lélektől és összegyűjti a test egyik oldalán. s hogy az elköve­ tett bűnök mennyiségét lássák az ellenzékszellem által ráakasztott pecsé­ tekről. úgy hogy az ellenszellemet. így szólt a tanítványaihoz: . A bűnbocsánatot illetően egykor azt a példabeszédet mondtad nekünk: „Azért jöttem.hogy az ítélet archonjai felismerjék benne a bűnös lelket. és kiűz onnan mindent. hogy 239 . Mert a tisztító tűz elűzi az ellenszellemet és a sorsot. a lelket és az erőt állandóan tisztogatván. hogyan beszélek veletek? Újra Mária sietett elő. Nos. és így szólt: . a lelket és az erőt a másik résszé. És amikor befejezte ezt a tisztogatást. Mária. nehogy az anyag bemocskolja őket. annak ez hatalmas bölcs tűz lesz. hogy aszerint büntessék. amit az ellenszellem kötött rá. a sorsot és a testet az egyik résszé teszi. mely elégeti a bűnöket. hogy e világra tüzet bocsássak! És bár már gerjedt volna!" Továbbá világos különbséget tettél a kijelentéssel: „Van egy keresztségem.Igen. A keresztelő rejtélye pedig a kettő között marad. 116. így bocsátják meg a keresztelő rejtélyei a bűnöket és minden rossz tettet. igazán minden szavadon elgondolkodom. ami rejtetten az életére tört. és kiválasztja azt a test egyik oldalán. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. akkor rejtetten bemegy a testbe. Ald pedig megkapja a keresztelő rejtélyét. állandóan elválasztva őket. Uram. és rejtett módon bemegy a lélekbe és felemészt minden bűnt. így járnak el minden bűnös lélekkel.

mert az ellenszellemet." A te igéd ugyanis: „Azért jöttem.Kitűnő. és mennyire örülsz. Továbbá amit egykor mondtál nekünk: „Gondoljátok-e. hogyan fogom kibírni.Ez azt jelenti: nem maradsz a világban. három kettő ellen és kettő három ellen. és mely igen szorongattatom. míglen az elvégeztetik. a lelket és az erőt pedig a másik oldalra. inkább hasadást! Mert mostantól fogva öten lesznek egy házban.tok-e. hogy már meggyulladt volna". hogy azért jöttem. hogy azzal kereszteljek. mondom nektek. te szellemmel telt [pneumatikus] és fénytiszta. azt jelenti: elhoztad a világra a keresztség rejtélyét. míg végre elvégeztetik? . hogy tüzet bocsássak e földre. hogy a lélek minden bűnét elégeti és a lelket megtisztítja! Ezután pedig újra világos különbséget tettél a következőkkel: Van egy keresztségem. hogy békességet hozni jöttem e földre? Nem. Mária. három kettő ellen és kettő három ellen. Gondolja. hogy békességet adjak e földön? Nem. így szólt a Megváltó: . sőt inkább meghasonlást! Mert mostantól fogva öten lesznek egy házban. és kettő három ellen. mennyire kívánom. míg a keresztségek befejeződnek és a tökéletes lelkek maguk is tisztítóan hatnak. 240 . Ez szavaim magyarázata. Amikor Mária ezeket mondta." Ez azt jelenti: elhoztad a világba a keresztség rejtélyét s ez a világ testei­ ben hasadást okoz. Vagyis három kettő ellen. a sorsot és a testet az egyik oldalra utasítja.abban kereszteljek.

És nem csak megbocsátanak neki. és így szólt: . Továbbá az Első Rejtély rejtélye és a Kimondhatatlan rejtélyei megbocsátanak a léleknek minden bűnt az archonok területén. Arról az időről. FEJEZET Mária újra felelt. hanem ettől az órától kezdve nem rónak fel neki semmilyen bűnt örökkön örökké. hogyan bocsátják meg a keresztelők a bűnöket. J 241 . Most tehát tűrd.117. és az Első Rejtély rejtélye. hogyan bocsátanak meg ezek? A keresztelő módjára vagy másképpen? A Megváltó újra felelt. amelyeket ezután követ el addig az időpontig.Uram. de a három tér minden rejtélye megbocsát a léleknek az archonok minden területén minden bűnt. minden gonosztettet. hogy ennyit kér­ dezek.Nem. amikor a mindenséget magya­ rázom. akkor beszélek majd veletek. és így szólt: . amelytől kezdve a rejtélyek mind­ egyike hatásossá válik. e nagy rejtély ajándéka és mérhetetlen fényessége miatt. Megbocsátják neki. Nézd. amelyet a lélek kezdettől fogva elkövetett. és a Kimondhatatlan rejtélyei. még folytatom a kérdezést. amelyet elkövetett. De ennek a három térnek a rejtélye. világosan felismertük. továbbá megbocsátják a bűneit. amelytől kezdve minden rejtély hatni kezd.

nem­ csak azokat. akinek az Úr bűnt nem tulajdonít.118. akinek hamissága megbocsáttatott. Mária.Igen. ha az ember rejtélyeket kap az Első Rejtély rejtélyeiből. így szólt tanítványaihoz: . és az Első Rejtély rejtélyében imádkozik. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. A Megváltó azt mondta: . hogy ettől a pillanattól kezdve nem rónak fel bűnt azoknak. azután pedig újra megtér. megbocsátatik-e neki." És amit mondtál. és így szólt: .Bizony. majd tizenkétszer megbánja. s újra visszaesik és tizenkétszer követ el kihágásokat. mit mondok nektek? Újra Mária felelt.Kitűnő.Megértitek-e. Mária folytatta. hanem bűnüket ettől az órától kezdve mindörökkön örökké nem rója fel nekik. aki megkapja ezeket a rejtélyeket. és azt mondta Máriának: . és bűnözik és kihágásokat követ el. hogy: Az Első Rejtély rejtélye és a Kimondhatatlan rejtélye megbocsát mindenkinek. te szellemmel telt és fénytiszta! Ez a szavak magya­ rázata. amelyeket kezdettől fogva követtek el. akik az Első Rejtély rejtélyeit és a Kimondhatatlan rejtélyeit megkapták.Uram. Dávid azt pró­ fétálta egykor: „Boldog ember az. az 242 . és minden rejtélyében imádkozik. vagy sem? A Megváltó felelt. de visszaesik.egykor Dávid próféta prófétált erről." Ez azt jelenti. azt mondván: . Uram. vétke elfedeztetett. azt mondván: „Boldog az. Nos: A három tér min­ den rejtélye megbocsát bűnöket és eltakarja a lélek rossz tetteit . hamar felfogtam minden szavadat. bizony mondom nektek: Aid megkapja az Első Rejtély rejtélyeit.

mivelhogy az Első Rejtély ajándékát kapták.Bizony. mindazok. akik a Kimondhatatlan rejtélyeit kapták.bocsánatot nyer. Végül pedig a büntetésekben megdermednek és örökre epekednek. akik rejtélyeket kaptak az Első Rejtélyben. és elhagyják a testet.Uram. és így szólt Máriának: . hogy minden rejtélyéhez folyamodjék. és először. Mária felelt. akkor soha többé nem bocsátanak meg neki. és nem maradtak meg benne. ha azonban azok. bizonv mondom nektek. akik az Első Rejtély rejtélyeit megkapták. ezután 243 . mielőtt megbántak volna. FEJEZET Újra Mária folytatta. és így szólt: . ha csak meg nem kapja a Kimondhatatlan rejtélyeit. öröklik-e a birodalmat. mindazoknak. vagy sem? A Megváltó válaszolt. melyek mindig irgalmasok és mindig megbocsátanak. kihágásokat követtek el és hitükkel felhagytak. mivel megkapták az Első Rejtély ajándékát. és így szólt: .Uram. visszaesnek és kihágásokat követnek el. nem talál bűnbánatot. 119. másodszor és harmadszor is kihágásokat követnek el. Ha azonban a tizenkettedik eset után újra visszaesik és kihágásokat követ el. de visszafordultak. és akkor a testet elhagyják mielőtt vétkeiket megbánták volna. sokkal szigorúbban ítéltetnek el minden más ítéletnél: mert az ő helyük a külső sötétség sárkánytorkának kellős közepén van.

színlelés nélkül. s mert ezek a rejtélyek irgalmasok és mindig megbocsátanak. az ítélet akkor is óriási lenne. akkor ezeknek a büntetése minden ítéletnél szigorúbb. Ettől az órától kezdve nem fognak visszatérni a testek váltakozásához. mielőtt megbántak volna. azt mondván: . 244 . és nem lesznek képesek bármit is tenni. És még ha újak lennének is. akik megkapták a Kimondhatatlan rejtélyeit és újra elfordultak és vétkeztek és hitükkel felhagytak. és így szólt: .azonban még életük folyamán megtértek és bűnbánatot éreztek. vagyis először jöttek volna a világra.Bizony. s ezen kívül elhagyták a testet.Uram. bizony mondom nektek: Ald a Kimondhatatlan rejtélyeit kapta. az nemcsak akkor nyer bocsánatot. s még élete folyamán megtér és megbán. mivel a Kimondhatatlan rejtélyeiből kapott ajándékba. és örökké létezés nélkül maradnak. bizonv mondom nektek: Akik megkapják a Kimondhatatlan rejtélyeit . azok. akik ezekből a rejtélyekből kapnak -. ha vétkezik. ha egyszer vétkezett és megtér és megbánja. hanem kidobják őket a külső sötétségre és felemésztődnek. és a testet elhagyják. mielőtt megbántak volna. de ha eltérnek és vétkeznek. hányszor lesz ez az ilyeneknek megbocsátva? A Megváltó felelt Máriának. mi történik az ilyenekkel? A Megváltó válaszolt Máriának. mindenkor bocsánatot nyer.Bizony. hanem mindenkor. és minden rejtélyében imádkozik. és így szólt Jézushoz: . Mária újra felelt.bizony boldogok azok a lelkek.

Uram.120. te szellemmel telt és tiszta! Ez a magyarázat. akkor ettől kezdve nem alkalmasak a testek váltakozásához való visszatérésre. és így szólt Máriához a tanítványok körében: . akkor nem alkalmas a testbe való visszatérésre. Ami ezt illeti. Mária. és hitben megfogyatkoznak.bizony boldogok az ilyenek -. akik nem vétkeztek. de ha megízetlenül. mivel sózzanak? Sem a földre. így szólt a tanítványaihoz: . ott epekednek és örökre nincstelenek lesznek. azt mondtad egyszer nekünk: „Jó a só. akiknek a rejtélyekbe vetett hite őszinte és igaz volt. ha ezek a sorserők kényszerítő hatására újra vétkeztek és újra megbánták és minden rejtélyükben imádkoztak . azok az emberek. bizony mondom nektek: akik megkapják a Kimondhatatlan 245 . sem másra.milyen gyakran bocsátanak meg ezeknek? A Megváltó felelt. hanem kidobják őket a külső sötétségre.Kitűnő.Megértitek-e. és kidobják a külső sötétségbe. amit mondok nektek? Mária felelt. ő azt felelte: . És újra folytatta Mária.Magamba ittam minden szavadat. akik megkapták az Első Rejtély rejtélyeit és a Kimondhatatlan rejtélyeit. ezt az igét mondtad: Akik megkapják majd a Kimondhatatlan rejtélyeit . aki a Kimondhatatlan rejtélyeiből kap. sem trágyának nem alkalmas: kidobják azt. és ott elmúlik. ha azonban továbbra is vétkezik. sem másra." Ez azt jelenti: boldog minden lélek.Bizony. Uram. és eltérnek és vétkeznek. Amikor ezt mondta a Megváltónak. Nos. és azt mondta: . és testüket megbánás előtt hagyják el. ezt mondván: . FEJEZET Miután a Megváltó ezeket mondta.

hogy ezek a rejtélyek a bűnbánatot mindig elfogadják. FEJEZET Miután a Megváltó ezeket mondta a tanítványainak. akkor azoknak mindig megbocsátanak. Ezért mondtam tehát egyszer nektek: ezek a rejtélyek nem csak minden bűnt megbocsátanak. hogy örökre örököljék a világosságbirodalmat. Ezeknek a helye is a külső sötétség sárkánytorkának közepén van. és az újonnan elkövetett bűnöket is megbocsátják. elpár­ tolnak és vétkeznek. tudnák testük elhagyásának az időpontját.rejtélyeit és az Első Rejtély rejtélyeit is. és elhagyják a testet mielőtt megbántak volna. Ezért azt mondom nektek: Ha az emberek. mert megmondtam. 121. de ha még életük folyamán megtérnek és megbánnak és megma­ radnak minden rejtélyükben. hanem ettől az órától kezdve nem számítják fel nekik a bűneiket.Megértitek-e hogy mit mondok nektek? Mária felelt és azt mondta: 246 . amit a lelkek kezdettől fogva elkövettek. azok olyanok. felszí­ vódnak és örökre létezés nélkül maradnak. mert ezek a rejtélyek irgalmasok és mindig megbocsátanak. mint akik kihágásokat követnek el és nem tudják megbánni. így folytatta: . a sorserők azokat is vétkezni kény­ szerítik. akkor vigyáznának és nem vétkeznének. Ha viszont azok. akik a Kimondhatatlan rejtélyeit és az Első Rejtély rejtélyeit megkapták. akik megkapják a rejtélye­ ket.

sőt gyilkosoknak. Amikor a Megváltó ezeket mondta. s akik uralkodnak a magasságban lévőkön és a mélységben lévőkön. akik a Kimondhatatlan és az Első Rejtély rejtélyköntöseit viselik. és fiúkkal közösülő férfiaknak és más halált érdemlő bűnösöknek megbocsát.Kitűnő. akkor sem lehet rovására írni azokat és nem lehet ellene tenni semmit sem. aki megkapja a világosság rejtélyeit. A Megváltó válaszolt. és így szólt Máriának a tanítványok körében: .Hirdessétek tehát minden embernek. vigyázna. hogy mindenkinek megbocsátanak. . mely órában jő el a tolvaj. Mária. Ezzel kapcsolat­ ban azt mondtad egyszer nekünk: „Ha tudná a ház gazdája. hozzá tartozó embereknek ajándékot ad. Mária felelt: . aki a világ embere. melyek a bűnö­ ket mindig megbocsátják. úgy. te szellemmel telt! Ez az ige! A Megváltó folytatta beszédét a tanítványoknak: . akiknek hatalmukban áll minden dologban úgy cselekedni. így szólt a Megváltó: .." Amikor Mária ezt mondta. Uram. hogy megtaláltátok volna a bűnbánatot. aki a világ embere [e világhoz tartozik]. és mondjátok nekik: Vigyázzatok és ne vétkezzetek. hogy ne halmozzatok rosszat rosszra. ahogyan tetszik nekik.Igen. ha az ilyen.Ha manapság egy király. teszi ezt ha úgy tetszik neki. akik a mindenség urai. hogy az ő házába törjön.mennyivel kevésbé lehet azok ellen tenni valamit. mert így örökre elidegenednétek a világosság birodalmától. nagy ezeknek a rejtélyeknek az irgalmassága. mert királyi palástban van . és el ne hagyjátok a testet anélkül. aki ezeket a rejtélyeket kapja! Vagy ha egy király ma egy harcost királyi palástba öltöztet és ide­ gen országba küld. halálos bűnöket követ el. az pedig gyilkosságot és súlyos. és nem engedné.Uram. mennyivel inkább teheti ezt a Kimondhatatlan és az Első Rejtély. nagyon gondosan követtem a beszédedet.

de az asszony nem viselkedett ehhez méltóan. mely a lelket elválasztja a fényörökségtől. háromszor megkereszteltem ezt a lelket. hogy azon gyümölcsöt keressen. Ezzel kapcsolatban példabeszédet mondtál nekünk egykor.íme. így szólt Péterhez: . És azt mondta a vincellérnek: íme három esztendeje járok gyümölcsöt keresni e fügefán. Háromszor meg­ keresztelte. hogy lássa. és kész megbocsátani. hogy Péter irgalmas. amikor azt mondtad: „Volt egy embernek egy fügefája szőlejébe ültetve. Péter. És a Megváltó próbára akarta tenni Pétert.Uram. akkor elvágtad a világosságbirodalomtól. megmentetted. irgalmase és kész-e megbocsátani. ald eljött vezekelni. amelyekben ez az asszony részesült. s harmadszorra is mél­ tatlannak mutatkozott a fényrejtélyekre. hogy odaadjuk neki a magasabb rejtélyeket. A Megváltó ezzel Pétert próbára akarta tenni. Amikor Péter ezeket mondta. elment. végezd el a fényrejtélyt. s ha erényes. FEJEZET Ezután Jézus egy asszonyt látott. de nem talált. mint ő maga. és ennek az asszonynak a jellegét? Mária válaszolt. a Megváltó látta. és örökli a fénybirodalmat. és 248 . hogy meglássa. megértettem a dolgok rejtélyét. így szólt Péter: . ha nem erényes. azt mondván: —Uram. a Meg­ váltó így szólt tanítványaihoz: . irgalmas-e és kész-e megbo­ csátani. hogy az asszony lelkét elválassza a világosság-örökségtől. Végezd el ezt a rejtélyt. engedd meg még egyszer. Miért is teszi a testet használha­ tatlanná? No.122. Amikor mindez megtörtént.Megértettétek a mondottakat. Amikor a Megváltó ezeket mondta. ahogyan ő parancsolta nekik.

és így szólt a Megváltónak: . és így szólt Máriához: . hogy megbo­ csássa a bűneit.nem találok: vágd ki azt! Miért foglalja a földet is hiába? Az pedig felelvén. ezt jelenti ez. s ezek elfogadják majd az ő megbánását és megbocsátják a bűneit . hátha jövőre gyümölcsöt terem. Mária. hanem a kapottnál magasabb rejtélyek azok. te szellemmel telt. míg körös­ körül megkapálom és megtrágyázom. íme Uram. 123. A Megváltó felelt. amelyek meghallgatják és megbocsátják a bűneit. azután vágd ki azt". amiket kapott. mert még egyszer megkapja. bizony mondom nektek: Sem a kapott rejtély. mert ez a többieket felülmúlja.Uram. ha valaki rejtélyeket kapott és nem mutatkozott ezekre méltónak. FEJEZET Újra Mária folytatta.szabad-e testvéreimnek ennél az embernél megújítani a rejté­ lyeket. Az első nem azért hallgatja meg.Kitűnő. amit először kapott. mely magasabb annál. és a második azért. mely meghallgatja őt. Nos. hogy megbocsássa a bűneit. sem az alacso­ nyabb rejtély nem az. vagy inkább az alacsonyabb rejtélyek egyikét adják neki? A Megváltó felelt. 249 . ha pedig nem.Bizony. és így szólt Máriának: . hanem elpártolt és vétkezett. ez az ige magyarázata. azt mondta néki: Uram. de az a rejtély.az első. ezután pedig újra megbánta és komolyan vezekelt . hagyj békét néki még ez esztendőben. testvéreid csak adják meg neki az előbbieknél magasabb rejtélyeket.

mert nem vétkezett. mondván: . mi lesz ővele? És a Megváltó válaszolt Máriának. és elpártol és vétkezik. belső térben. ald kétszer vagy háromszor kapott rejtélyeket a második vagy harmadik térben. melyikőjük fog többet szenvedni az ítéletekben? 250 . annak szabad rejtélyeket kapni bármelyik térből. hanem csak az Első Rejtély rejtélyei és a Kimondhatatlan rejtélyei. akkor egyik rejtély sem hallgatja meg őt. Mária felelt. és ez is istentelen bűnös. aki az Istenséget nem találta meg és nem ismerte el. Ha azonban megkapta a három rejtélyt a két térben vagy a harmadik. 124. és az előbbi is elhagyja a testét. hogy keresse a vezeldés lehetőségét . hanem még a hitében van. ha egy ember felismeri az Istenséget és kapott a fényrejtélyekből. így szólván: . aztán elpártolt és vétkezett és istentelenül cselekedett.az bocsátja meg a bűneit.Ald rejtélyeket kapott a második és a harmadik térben. ahogyan tetszik neki. az elsőtől az utolsóig. amelyek meghallgatják őt és elfogadják a megbánását.és egy másik ember. sem a magasabbak. ezek azok. és nem fordult vissza. elhagyja a testét. hanem tettetés nélkül hívő állapotában van. és nem vétkezett. és így szólt: . FEJEZET Újra Mária folytatta. sem az alacsonyabbak.Uram. őszintén és tettetés nélkül. hogy segítsen neki a vezeklésében.Uram. és nem követett el kihágásokat.

és így szólt Máriához: . melyek sokszorosan nagyobbak az istentelen és vétkező emberénél. sokkal büntettetik meg. kevesebbel büntettetik. Uram. de vétkezett. akinek van füle. Ezzel kapcsolatban egykor példabeszédet mondtál nekünk: „Amely szolga tudta az ő urának akaratát. majd lelkek jönnek a világba sok körforgásban. FEJEZET Mária újra beszélt.Bizony. azt sokkal keményebben ítélik el. és akire sokat bíztak. és büntetésre méltó dolgokat cselekedett. és azt mondta a Megváltónak: . ha a hit és a rejtélyek megnyilvánultak. attól többet kívánnak. és nem végezte el. azt jelenti. Nos." . Amikor a Megváltó ezeket mondta. arra a büntető ítéleteknél szenvedést mérnek és nagy fájdalmakat és elítéléseket. hogy ald az Istenséget felismerte és a világosság rejtélyeit megta­ lálta.Ez. Ald pedig nem tudta. Ez a szavaid magyarázata. mint ald Istent nem ismerte. fényemberemnek van füle.A Megváltó újra felelt. hogy majd megkapják a következő fordulatban [megtestesülés­ nél]. bizony mondom neked: aki az Istenséget felismerte és a fényrejtélyeket megkapta és vétkezett és nem tért meg. az hallja. és én megértettem egész igédet. Uram. hogy nem sikerül nekik megkapni a rejtélyeket? 251 .Uram.Uram. ald Istent nem ismerte fel. így szólván: . 125. Mária vetette magát eléje. és elmulasztják a rejtélyek átvételét. nem áll-e fenn annak a veszélye. Mert akinek sokat adtak. attól sokat követelnek. mert azt remélik. amit mondtál.

vagy egyik fordulatot a másik után annak reményében. És ennél a világba való visszatérésnél lesznek néhányan közöttük a mai időkből is. Mert amikor a tökéletes lelkek száma teljes lett. és a világosság kapuihoz jutnak. sem nem jön ki onnét. És ettől az órától kezdve senld se megy be. és ettől az órától kezdve lehetetlen bárkinek is bemenni vagy onnan előjönni.A Megváltó felelt. Mert az emberiség már csak a tökéletes lelkek száma teljesülésének időpontjáig létezik. És úgy találják. És sok lélek jön elő a testek kicserélésének körforgásaiban. A hit és a rejtélyek azokban a napokban még jobban megnyilvánul­ nak. hogy a tökéletes lelkek száma teljes lett. hogy az eonok és a függönyök (szféraátmenetek) és az égboltok és az egész föld és minden benne lévő anyag abban megtisztuljon. mikor telik be a tökéletes lelkek száma. hogy a világosság rejtélyeit ezekben a nehéz időkben megkapjátok és bemenjetek a világosságbirodalomba! Ne hagyjátok napjaitokat leperegni. és mondjátok az embereknek: Azért küzdjetek. ami miatt a mindenség keletkezett. Vagyis Én vagyok ez a rejtély És ettől az órától fogva senki se mehet be a világossághoz. és befejeződött az Első Rejtély rejtélye. akkor én bezárom a vilá­ gosság kapuit. sem nem jön elő onnan. hogy a világosság kapuit bezártam. Ezek a lelkek 252 . akik hallottak engem.Hirdessétek ki az egész világnak. ami az Első Rejtély teljesülését és a mindenség ismeretét jelenti. A tökéletes lelkek számának tel­ jessé válásánál meg fogják találni a fényrejtélyeket és megkapják azokat. és azt mondta tanítványainak: . és úgy találják. ha a következő fordulatban világra jöttök. hogyan tanítottam. mielőtt tüzet vetettem a világra. mert a tökéletes lelkek száma teljes lett. hogy majd sikerül elérnetek a rejtélyek meg­ szerzését. Az ilyen emberek nem tudják.

honnét valók vagytok ti. Távozzatok tőlem a külső sötétségre. hogy lemondjatok az egész világról és minden benne lévő anyagról. És ettől kezdve a külső sötétségre mennek. akik mostanig hamisságot cselekesztek. mielőtt a tökéletes lelkek száma teljes lett. akinek van füle. azt mondom nekik: mondom nektek. felelvén. azt mondván: Ó. amelyben Lukács 13. 253 . hogy ezekben a nehéz időkben megkapjátok a világosság rejtélyeit. ahol lesz sírás és fogcsikorgatás.Uram. nehogy a fénykapu előtt hagy­ janak ácsorogni és a külső sötétségre vessenek titeket. . nemcsak a fényemberemnek van füle. Amikor a Megváltó ezt mondta. amiket mondtál: Azon fáradozzatok. Ezt Jézus felelete követte Mária dicséretével. azokat illetően.És én..aztán a világosság kapuit zörgetik majd. nem tudom. Nos. azt mondván: . felelvén. Itt hiányzik egy hosszabb rész az eredetiből. és minden szót megértett.24-gyel szembesí­ tettek. hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit. és te tanítottál minket az utcáinkon. hogy örököljétek a világosságbirodal­ mat. honnét valók vagytok. . Nos. nyisd meg nekünk! És én.Akkor kezdik mondani: a te rejtélyedből kaptunk és a te egész tanodat teljesítettük.. amit mondtál. hanem a lelkem is hallotta. azt mondom nekik: nem tudom. Ezért tehát hirdessétek az egész világnak. és mondjátok nekik: Azért küzdjetek. az hallja. ti. újra Mária vetette magát eléje. Uram.

melynek farka a saját szájában van. És az archon. amelyik a hatodik büntetőtanácsban [kamrában] van. És az archon. Tizenkét hatalmas kamra [büntetőtér] van. amelyik a negyedik kamrában van. aki az első kamrában van. az fekete bikafejű. És az archon. neve az ő helyén Laraoch. amelyik az ötödik kamrában van. neve az ő helyén Luchar. És az archon. az farkasfejű. az keselyűfejű. Ez az. amelyik a harmadik kamrában van. az medvefejű. neve az ő helyén Charachar. neve az ő helyén Lamchamor. neve az ő helyén Achrochar. és körülveszi a vilá­ got. Az első archon. ezt mondván Jézusnak: . neve az ő helyén Archaroch. amelyiknek neve az ő helyén Enchthonin. az kígyófejű. És az archon. mint minden por és hideg és a különböző betegségek is.A külső sötétség olyan. És az archon. 254 . amelyik a nyolcadik kamrában van. az vadkanfejű. azt mondta Máriának: . FEJEZET És újra Mária folytatta. és minden jég a sárkány torkából jön. és az archonok arca különböző. ez a sötétség az egész világon kívül van. És az archon. és minden kamrában egy archon. az krokodilfejű. neve az ő helyén Marchur.Milyen a külső sötétség. vagyis hány büntetőhely van benne? És Jézus felelvén. az macskafejű. amelyik a második kamrában van. mint valami nagy sárkány.126. amelyik a hetedik kamrában van. És ebben sok törvényszék van. farka a szájában van.

s mindegyiknek egy felfelé nyitott kapuja. és mindegyiknek hét sárkányfeje van. a lelkeket tehát a tizenkét kapun át vezetik oda. azt mond­ ván: . És a tizedik kamrában egy csomó archon van. hogy az. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. az ő helyén Rocharnak nevezik. neve az ő helyén Archeoch. És minden térnek [büntetőtanácsnak] a kapuját egy angyal [hírnök] őrzi. mindegyiket az ítéletnek megfelelően. az Xarmaroch. és tereinek archonjai ne ellenkezzenek.És az archon. És a tizenegyedik kamrában is sok archon van. aki fölöttük van. És mindegyikőjüknek minden órában más a neve. az sárkánykígyó[baziliszkusz-] fejű. 127. úgy hogy a külső sötétség sárkányának tizenkét tere [kamrája] van. és a nagyot.Uram. Mária Magdaléna felelt. amelyre rászolgált? 255 . és mindegyiknek hét. aki fölöttük van. amelyik a kilencedik kamrában van. a világosság oltalmazója és az Első Rejtély követe küldött ki őrnek a sárkány fölé. az ő helyén Chremaornak nevezik. és mindegyik óránként változtatja az arcát. akit Jeu. macskaarcú feje van. A tizenkét kamrának [térnek] ezek az archonjai vannak tehát a külső sötétség sárkányában. És a tizenkettedik kamrában nagyon sok archon van. Amelyik pedig mindegyik fölött áll. Ezen kívül mind a tizenkét kamrának van egy felfelé nyitott kapuja. és mindegyik­ nek hét farkasarcú feje van. A nagyot pedig.

mindezeket a lelkeket tehát a sárkány farkából a sárkány torkába és a külső sötétség tereibe [büntetőhatározataiba] vezetik. valamint minden lel­ ket. így vezetik tehát azokat a lelkeket a külső sötétségbe. vagyis a sárkány Amikor a Megváltó ezeket mondta. mely ezeken a helyeken van. Hanem azokat. akkor a sárkány a saját szájába teszi a farkát. azt mondván: . minden név az egyik tér kapujának felel meg. Ha pedig ezeket a lelkeket a külső sötét­ ségbe. Ilyen tehát a külső sötétség. mely kint visszamaradt. úgy hogy aki az egyik nevet mondja.Ezeken a kapukon át egyetlen lelket sem vezetnek a sárkányba. az istentagadók lelkeit.Ennek a sárkánynak a büntetései tehát minden más ítéletnél rette­ netesebbek? A Megváltó azt mondta Máriának: . vagyis a világmindenség feltárna- 256 . Ezen kívül ezek a lelkek a világ feloszlatásánál. És ez a tizenkét név külön­ böző. akik férfiakkal közö­ sülnek. vagyis akik a mindenkori szférában a nekik rendelt körforgásokat befutották vezeklés nélkül. Mária felelt.A Megváltó így válaszolt Máriának: . de egymásban vannak. a sárkány farkának torkába vezetik.Nemcsak kínosabbak minden más büntető törvényszék ítéleténél. meg azokét. akik a hazug tanban vannak. az mindet mondja. És a külső sötétség sárkányának tizenkét eredeti neve van a kapuin. hanem az erre a helyre vezetett lelkek tönkre is mennek a nagy hidegben és jégesőben. akik a hazug tant tanítják. meg az óriási tűzben. meg a férfiak. hanem makacsul bűneikben maradtak. és bezárja őket. ha életük folyamán nem jöttek rá a bűnbánatra. Ezeket azonban a mindenség magyarázatánál mondom el nektek. és minden szégyenteljes és istentelen és istentagadó és gyilkos és házasságtörő és méregkeverő lelkét.

Mária összecsapta a kezét. és sírva kiál­ tott fel. vagy az alvilágban? A Megváltó felelt Máriának: . És a középső úton lévő archonok ítélőszékeinek tüze kilencszer égetőbb a nagy káosz büntető tüzénél. Mária felelt.Bizonv mondom nektek: az alvilág tüze kilencszer égetőbb az emberiségénél. hogy gyak­ ran zaklatlak.Jaj a bűnösök lelkeinek! Nos. hol forróbb a tűz. És a nagy káosz büntetéseinek tüze kilencszer tüzesebb az alvilág tüzénél. Mostantól fogva határozottan megkérdezlek minden dolog felől.Uram. És a külső sötétség sár­ kányában és minden büntetőtanács terében lévő tűz hetvenszer hatalma­ sabb a középső út minden archonjának büntető törvényszékénél. és ne haragudj rám. mert ítéleteik rettenetesek! Mária lépett elő.Jaj a bűnösöknek. A Megváltó válaszolt Máriának: 257 . és minden tanítvány felkiáltott: . azt mondván: . Uram. hogy megint kérdezlek. FEJEZET Amikor a Megváltó ezt mondta. így szólt: . az emberiség területén. leborult Jézus lábaihoz. ő. tűrd.dásánál a nagy hidegben és a rendkívül hatalmas tűzben megsemmisülnek és örökre létezés nélkül lesznek. 128. és megcsókolván azokat.

aki istentagadó. amit akarsz. bárhol is legyen a külső sötétség büntetőhelyein. és elhagyta a testét. mely a bűnöket mindig megbocsátja. akkor azt mondjátok: Ennek és ennek az embernek a lelke. s mi pontosan tudjuk róla. s ha elhagyja a testét és a külső sötétséghez vezetik. és én megnyilvánítom azt neked pél­ dázatok nélkül. és azt mondta: . Mária felelt. aldre a szívemben gondolok. mely megtalálja a fényrejtélyeket. akkor végezzétek el rajta a Kimondhatatlan egyetlen rejtélyét. vagy valakije. amiért is meg­ érdemelte a külső sötétséget.Ha egy bűnös megérdemli a külső sötétséget vagy más büntetést. vagy a sárkány más büntetéseiben. és nem volt képes a bűnbánatra. És ha ezt a rejtélyt elvégeztétek. és semmi hasznosat sem tett. felszálljon és örökölje a fénybirodalmat? A Megváltó válaszolt és így szólt Máriához: . és felemelkedvén. vagy a külső sötétség más büntető határo­ zatainak tereiben. holott az ő teste változtatásainak körforgását befejezte. hogy megtalálja a világosságbirodalom rejtélyeit. ha egy jó ember minden rejtélyt elvégzett. vezettessék a világosság Szüze elé! És a világosság Szüze pecsételje le őt a Kimondhatatlan pecsétjével. vezettessék ld mind­ egyikből! És ha alakváltozásai fordulatainak kiszabott számát teljesítette. és van egy rokona. és az ő havában [hónapban] taszítsa le egy tisztességes testbe. megjavuljon.. úgy hogy meg- 258 . és nem jutott el a megbánáshoz. hogy megtalálja a fényrejtélyeket. örökölje a fénybirodalmat.Uram. és tisztességes testbe akarjátok tétetni. ald minden bűnt elkövetett. vagy egy bűnös ember befejezte az ő fordu­ latait a testek váltakozásában és nem bánta meg. ti pedig kívánjátok őt kivétetni a külső sötétség büntető törvényszékeiből.Kérdezz bármit. mit tegyünk érdekében. hogy megmentsük a külső sötétség sárkányának büntetéseitől és tisztességes testbe kerüljön. hogy vétkezett és meg­ érdemelte a külső sötétséget.

És amikor befejezte a testek változtatásának fordulatait. bárhol is legyen. bizony mondom nektek: Melkhisédek kiküldöttei gyorsan elrabolják őt. És ha készülnek a jobb oldaliak területének függönyeit elvonni. akkor a világosság Szüze lepecsételi őt egy kitűnő pecséttel. elvezetik a világosságkincshez. 259 . Bizony mondom nektek: Ha ezért a lélekért imádkoztok. és vezessék el őt a világosság rendjeihez. mely megtalálja majd a világosság rejtélyeit. akár a sárkány ereszti el. és örökölje a fénybirodalmat. bárhol is van. és megkeresztelik a keresztelőikkel. és pecsételjék le a Kimondhatatlan jelével. megjavul és felemelkedik a világosságbirodalomba. ha a rejtélyt elvégzitek. akkor vezettessék ez a lélek a világosság hét Szüze elé. És a világosság Szüzei megpróbálják ezt a lelket. És adják meg ennek a léleknek a keresztségét. és látja a Kimondhatatlan birodalmának jelét ezen a lelken. Ha ez a lélek a fordulatainak számát elérte. ha az archon-ítéletek valamelyikében lenne. és elviszik az első Megváltó rendjeibe. akkor ezt a lelket újra megtisztítják. megadják neld a szellemi kene­ tet.javulván felszálljon. Ezt kell mondanotok. hanem átadja őt a világosság hét Szüzének. És akkor is. És a világosság Szüze megvizsgálja őt. mert befejezte a körforgásait. és ezt a lelket elereszti. akkor a külső sötétség sárkánya őnála kihúzza a farkát a szájából. és a világosság utolsó rendjébe teszik minden tökéletes lélek feltámadásáig. és az ő havában gyorsan egy tisztességes testbe dobatja le. akkor a világosság Szüze nem hagyja őt megbüntetni. Ha pedig még nem végezte volna el a lélekváltozás vagy a testek cseréjének fordulatait. akiket a keresztségekhez rendeltek. és a közép területéhez viszik a világosság Szüze elé. mely a fénykincsben van. akár az archon-ítéletekben van: szóval Melkhisédek szolgái minden területről elviszik.

míg el nem jutnak örökségük helyére. FEJEZET Az történt azután. és áthatolnak minden terü­ leten. hogy Mária felelt.129. És olykor az archonbírók szolgái sietnek fogadni és egymásnak átadni ezeket a lelkeket. azt hallottam tőled. hogy akik a Kimondhatatlan rejtélyeiből vagy az Első Rejtély rejtélyeiből kapnak. és elvégzitek értük a Kimondhatatlan rejtélyét. azok fénysugarakká és világos­ ságáramlattá válnak. azt mondván Jézusnak: . akkor az ilyen lelkek nem képesek áthatolni a területeken.Uram. vagy a világosság utolsó rend­ jébe vitetik. míg a vilá­ gosság Szüze elé nem vezették őket. felelvén. akkor testük elhagyásánál fénysugarakká és világosságáramokká válnak. Ha azonban bűnösök. hanem Melkhisédek megbízottai követik és vezetik őket a világosság Szüze elé. azt mondta Máriának: . amikor a Megváltó ezeket mondta a tanítványainak. A Megváltó. és testüket elhagyják. és áthatolnak minden területen. hogy az megváltsa őket minden büntetéstől.Ha a rejtélyt még életük folyamán kapják. míg el nem érik örökségük területét. mely megjavul és öröldi a fénybirodalmat. és tisztességes testbe taszíttassanak. mielőtt megbánáshoz jutottak volna. 260 . mert a rejtélyt nem maguk végezték el.

mely megnyitja a mindenség 261 . hogy egyik rokonunk se jusson ilyen helyzetbe. külső térben vannak. A nega­ tív által az archonok sors-kerekéhez kötve marad. Mivel hanyag volt és nem imádkozta az imát. mi pontosan tudtuk. ami által ezt a lel­ ket a külső sötétség sárkányának torkából elvinnék és a fénybirodalomhoz vezetnék. Amikor a testét elhagyta. te. amelyek az első. mivelhogy ő bántalmakat és üldöztetéseket szenvedett el az egész istenségben. amely az általa felvett táplálékokból eltávolítja a negatívot. szánj meg minket. és eljött az idő. azokból. hogy elvégezze neki a Kimondhatatlan rejtélyét. ald irgalmas lenne. mielőtt újra kapott volna rejtélyeket azokon a rejtélyeken belül. FEJEZET Mária folytatta. és ennek az embernek nincsen segítője a világon. Nos. és az elemek kényszere alatt újra vétkezik miután a rejtélyek hatása elmúlik. amelyeket már megkapott. amelyek a bűnbánatot újra elfogadják és a bűnöket megbocsátják. és ez az ember elhagyja a testét. akkor Uram. mit lehet tenni őérte. mely elveszi a gonoszt a lelkekből és megtisztítja őket. ameddig a rejtélyek érvényesek. amely ebben a helyzetben lesz. és ez az ember folyamatosan kap a már megkapott rejtélyek keretén belüli rejtélyeket. És légy irgalmas minden lélekkel szemben. és ezen kívül ez az ember hanyag volt és nem imádkozta az imát. Uram. hogy őt a külső sötétség sárkányának közepére vitték elkövetett bűnei miatt. amelyben volt. Mert te vagy a kulcs. mielőtt újra vezekelt volna.130. hogy megmeneküljön a külső sötétség sárkánya büntetéseitől? Ne hagyd el őt semmi esetre sem. ha egy ember megkapta a világosság rejtélyeit. sem olyanja.Uram. ó. és így szólt a Megváltóhoz: . Megváltó.

amelyben ezek az emberek vannak. és a térségnek. az első paran- 262 . odasietnek és megragadják azt a lelket. még ha nagyon bűnösök is. vagy még egyáltalán nem végeztek el valami rejtélyt. azután pedig vétkeztek. és a külső sötétség sárkánya büntetéseinek kellős közepére vezetik őket. míg még élnek és a földön vannak. ha aztán alakváltoztatásuk fordulatait befejezték. Uram. és a fordulatokban és a sárkány büntetéseiben maradnak. ha befejeztem a mindenség részletes magyarázatát minden irányban [befelé és kifelé]. és először megkapták a fényrejtélyeket. és bezárja a mindenség kapuját. Tehát. ha az angyalok [hírnökök] tizenkét neve rejtélyének egyikét ismerik. amit mondott. Uram. amelyiket megadok nektek. azt. akkor abban az órában. hogy Jeu elé. És amikor az archon a lelket kidobja. ezek tehát. a Megváltó nagyon boldognak dicsérte őt amiatt. az ajtaja megnyílik felfelé. akik ennek a helynek a terét őrzik. s ha egyikőjük nevét kimond­ ják. amikor a sárkány büntetőhelyeinek egyikében vannak. irgalmazz az olyan lelkeknek! Ha a te rejtélyeidet csak egy napon is felhívták és igazán hittek benne tettetés nélkül. Tehát. és a testet elhagyják újabb vezek­ lés nélkül. és a te rejtélyed foglalja magában mindet. mivel megtalálták a sárkány nevének rejtélyét.kapuját. Jeu. az egész sárkány felindul és nagyon megrendül. az Első Ember elé. az Első Ember követei [angyalai].Az ilyen helyzetben lévő embereknek még életük folyamán adjátok meg a külső sötétségsárkány tizenkét büntetőkamrája egyik nevének a rejtélyét. és ennek a térnek az archonja ezeknek az embereknek a lelkét kiveti a külső sötétség sárkányából. és nagyon gyengéden szólt hozzá: . adakozz nekik kegyes adományt a te jósá­ godból és nyugtasd meg őket irgalmasságodban! Amikor Mária ezeket mondta. amikor a nevet kimondják. És akik a külső sötétségsárkány tizenkét neve egyikének rejtélyét megtalálják.

Mert a külső sötétségbe dobott lelkeket tilos újra a világra hozni. külön helyen a mindenség feltámadásának időpontjáig. újra teljesen megtisztítják ezeket a lelkeket.Megértettétek. Ezek megkeresztelik a keresztségükkel.csolat követe elé vigyék. hogy befejezték a fordulataikat. És abban az időben. de nem viszik az örökség rendjeibe. A hamis mammon pedig ld lenne más. amely megtalálja a fényrejtélyeket és örökli a fény­ birodalmat. akkor Jeu megszánja és a világosság hét Szüze elé viszi őket. hogy amikor ez rátok ront. míg el nem végzik értük a Kimondhatatlan rejtélyét. És a fénykincshez vezetik ezeket a lelkeket. és ezek a lelkek meg lesznek mentve minden ítélőtörvényszéktől. az Első Ember [a fő-manasz] megnézi és megvizsgálja a lelkeket.Uram. amikor a fénykincs függönyeit félrevonják. Ha testváltozásai fordulatainak száma még nem teljes. megint rejtélyeket adnak nekik. amit egyszer példázatban mondtál nekünk: Szerezzetek magatoknak barátokat még a hamis mammonból is. és egy jó testbe nem helyezik majd. és a kincs világosságába állítják őket. Ha viszont Jeu úgy találja. mint a külső sötétség sárkánya? A szavak azt jelentik: ald a külső sötétségsárkány egyik nevének rejtélyét 263 . s hogy a Kimondhatatlannak jele nincsen rajtuk. hogy mit beszélek? Mária felelt. És Jeu. így szólt tanítványaihoz: . befogadjanak titeket az örök hajlékokba. De megmentik őket minden büntetéstől. és a fénykincs utolsó rendjébe viszik őket. hogy fordulataikat befejezték. Úgy találja. de nem adnak nekik szellemi kenetet. ezek arra vonatkoznak. és tilos újra a világba vinni őket. mert a Kimondhatatlan pecsétje nincsen rajtuk. Amikor a Megváltó ezeket mondta. akkor Jeu kézbesítői [emlékeztetői] maguknál tartják őket. s nem szabad őket újra a világra vinni. és így szólt: .

Amikor a nap világossága a föld fölött van. Uram. és a sötétség lehelete a világba jön éjszaka. amennyiben visszamarad a külső sötétségben és testváltoztatá­ sainak fordulatait befejezte. és így szólt a Megváltóhoz: . A Megváltó újra válaszolt. tiszta! Ez az ige megoldása. felszáll a sötétségből és felvétetik a fénykincsbe. így szólt Máriához: . felelvén. és ne titkold el előlem.A sorserők archonjai azok. akkor a sötétség függönyként lóg a nap előtt. így szólván: . ki kényszeríti az embert vétkezni? A Megváltó felelt.Kitűnő.felismeri. újra folytatta Mária. Amikor a Megváltó ezeket mondta. Vagyis ha a nap az ő sugarait magához vonzaná.Uram. hanem a föld feloszlana és tönkremenne. leszállnak-e az archonok a világba. akik az embert vétkezni kényszerítik.Uram. a külső sötétség sárkánya eljön-e erre a világra. és így szólt Máriának: . akkor megmenekül. még egyszer megkérdezlek. hogy az embert vétkezni kényszerítsék? 264 . a föld nem lenne képes elviselni a sárkányt az ő igazi formájában. a sárkányt nevén nevezi. Ez a beszéd. mint a füst. No. vagy sem? A Megváltó. ha azonban a nap a föld alatt van. 131. eltakarja a sárkány sötét­ ségét. felelvén. így szólván Máriához: . te szellemmel telt. Uram. FEJEZET Újra Mária beszélt. így szólt a Megváltóhoz: .Uram. Mária.

Nem úgy van. Tehát a mindenség magyarázatánál megmondom nektek. ahogyan kezdettől fogva parancsoltam neki. Azért tehát a mindenség megnyilvánításánál ezeket a szavakat. akik az eonok főterületein vannak. A lelken kívül nem létezhet. Amikor még az első parancsolatba akartam dobni. hogy milyen a szerkezetük. hogyan készült az ellenzékszellem és a sors. 265 . és belőlük az én erőmnek egy része jön ki. amelyet Ádámász birodalmának neveznek. hogy a lélek mindig kutasson a világosság művei után a magasságban. ame­ lyek az erőre és a lélekre vonatkoznak. akkor tehát ennek a főterületnek az archonjai a régi léleknek a feledés kelyhét adják a gonosz vetéséből. hogyan készülnek. és a léleknek milyen különböző tulajdonságai vannak. hogy a lelkeken kívül maradjon az Első Rejtélv határozata szerint. És megmagyarázom nektek. És megmondom nektek mindazoknak a nevét. És ez az erő minden tekintetben hozzáigazodik a lélek fajtájához és hasonlít rá. különválasztva és saját erejéből létezve. amely a világosság Szüzének területével átellen­ ben van. És az eonok nagy sorshatal­ mának öt nagy archonja és a napkorong archonja meg a hold archonja belefúj ebbe a lélekbe.A Megváltó azt felelte Máriának: . hogy ki mindenki csinálja a lelket. amelyet az utolsó Segítő dobott a keverékbe. azon a területen. Hanem ha egy régi lélek őáltaluk újra készül a Földre lejönni. hanem benne marad. hogy leszállnak a világba. akik a lelket csinálják. És erőmnek ez a része benne marad a lélekben. ahogyan rendeltetett. akkor a nagy sorshatalmak archonjai. vagy melyik archon csinálja őket. hogy a léleknek tudatot adjon. megmagyarázom nektek. megparancsoltam neki.

amellyel az archonok az ellenzékszellemet kötik a lélekhez. És megmondom nektek minden dékán nevét. hogy a lélekről beszéljek veletek. hogy a lelket ellenőrizze. És az archonok a lélekhez kötik azt az ő pecséteikkel és kötelékeikkel és hozzápecsételik. hogyan alkotnak lelkeket. És megmondom nektek minden kötelék nevét. és az ő archonjaik fajtáját is. és a lélekhez legyen kötve. És megmagyarázom nektek minden lélek fajtáját. s így a testek változtatásánál mindig az ő uralmuk alatt marad- 266 . És ők az ellenzékszellemet a lélek köré terítik. ahogyan mondtam: az eonok nagy sorshatalmának öt nagy archonja. hogy ez a lélek mindig őket szolgálja. Ide hallgassatok tehát. meg a napko­ rong archonjai és a hold archonjai belelehelnek ebbe a lélekbe. mely a világba jön. hogy a lélek megállja a helyét. ezen kívül pedig megmondom a nevét. mielőtt megtisztult volna. hogy a lelket mindig kényszerítse. És meg­ mondom nektek.És megmondom nektek a lélek nevét. amely a lelket a lélek testeiben a világon alkotja. És ennek az erőnek ez a része benne marad a lélekben. mint valami köpenyt. És megmagyarázom nektek minden lélek típusát. ahogyan mondtam nektek. És mindez után megmagyarázom nektek. és belőlük az én erőmnek egy része jön. Mindezt megmondom nektek majd a mindenség megnyilvánításánál. És megmondom nektek az ellenzékszellem nevét. hogy ezek miért történtek. amelyek a világba küldik őket. és megmondom nektek a sors nevét. hogy ti min­ den ismeretben tökéletesek legyetek majd. miután megtisztult és tiszta lett. és megmagyarázom nektek az emberek és a madarak és az állatok és a hüllők lelkének fajtáját. hogy a lélek magát állandóan szen­ vedélyekbe és helytelen tettekbe sodorja.

amiket mondott. miért van Mózes törvényében. az nem méltó énhozzám. az archonokat. nem jön és nem követ engem. hogy örökre az Első Rejtély gyermekeivé tegyelek titeket! 132. amely a lélekhez van kötve. És ők [az archonok] a lelket hozzápecsételik [az ellenzékszellemhez. felbuzdult a fényerő Mária Magda­ lénában. Ezért mondtam egyszer nektek. FEJEZET Amikor azonban a Megváltó ezeket mondta. az archonoktól eloldozzák és tiszta világossággá teszik és felvezetik Atyjukhoz. az Első Rejtély birodalmába örökre. anyját. ha szüleink az archonok.Uram. amelyek a lelket megszaba­ dítják. parancsold meg. utánzóhoz]. hogy aki nem hagyja el apját. az eredethez [első kiindulóhoz]. és Mária így szólt a Megváltóhoz: .Uram. bizony meghal. hogy a lélek minden bűnben és a világ minden vágyában maradjon. Salomé sietett előre. hogy aki elhagyja apját és anyját. 267 . és így szólt: . szüleiktől. Nem megmondta-e tehát a törvény? Amikor Salomé ezeket mondta. hogy fel­ oldozza az ellenzékszellem minden kötelékét és minden pecsétet. Azokat a rejtélyeket. Ezért hoztam tehát a rejtélyeket a világba olyan módon. Saloménak megmagya­ rázzam a szavakat.jon. Azt mondtam tehát akkor: hagyjátok el a szüleiteket. hogy testvéremnek.

ne rázkódtasd meg. majd felelt. Amikor a Megváltó Mária szavait hallotta. testvérem Salomé. A törvény továbbá azt mondta: Ald a Megváltón és az ő rejtélyein [a szülein] kívül marad. áldottnak nevezte őt. a törvény ezt nem a lélekkel. add meg Saloménak e szavak magyará­ zatát. nehogy a lelket állandóan megingassa.Halljad tehát. Mária. ami szavaidat illeti: az áll Mózes törvényében. s ami ma a fényember bennünk. szintén üdvözölte. felelt Máriának. hogy: Amikor a lélek a testet elhagyja. hogy „aki atyját és anyját elhagyja. és így szólt hozzá: . Salomé hozzá fordult. és így szólt a tanítványok körében: . mint amilyen te vagy. az bizony meghal". ellenlábasát] a lélekkel. dicsérte őt és boldognak mondta. és így szólt Máriához: . 268 . hanem a pusztulásnál tönkre is megy Amikor Mária ezt mondta. Amikor a Megváltó ezt mondta.A Megváltónak megvan az ereje ahhoz. mely a Megváltóból jött. Mária Saloméhoz sietett. amikor mindenféle bűnöket és helytelenségeket követtet el vele. hogy engem is olyan értel­ messé tegyen. üdvözölte.Testvérem. és azt mondta: . ki az. aki az embereket vétkezni kénysze­ ríti. amelyen bűnöket követtettél el vele. sem az ellenzékszel­ lemmel kapcsolatban nem mondta.Az történt. mert ezek az archonok fiai és azokból jönnek elő. Az archonok tehát összepecsételik az ellenzékszellemet [ellenfelét. Ezen kívül megparancsolják az ellenfélszellemnek. Mária. nos. az nemcsak meg­ hal. Salomé. Hanem a törvény ezt az erőnek mondta. hogy amikor a Megváltó ezt hallotta Máriától. mivel hozzá tartozol.Megparancsolom. sem a testtel. és minden törvény­ széken megvádolod a hely szerint.

Vezesd el a büntetésekhez. Ettől az órától kezdve nem fogod tudni megragadni. és feloldjon minden pecsétet és köteléket. a lélek esszenciáját mind­ egyiken belülre. számunkra és számodra idegen lett. az erőkeverék pedig a belseje. ragadd meg őt és ne ereszd ki. Azután pedig vidd a világosság Szüze elé. és átadják neldk az egymáshoz kötött lelket és ellenzékszellemet. mely mindkettőt támogatja. és vádold meg minden törvényszéken a bűnök alapján. azt mondván: Ez az a típus. Ha azonban a te kötelékeid és pecséteid rejtélyeit és a területek apológiáit nem mondja. és ismeri a hely apológiáját. amiket tétettél vele. hanem vissza kelljen térnie a testek váltogatásához. Szóval megparancsolják az ellenzékszellemnek: Egyetlen órára se rendítsd meg a lelket. így parancsolják meg szolgáiknak. háromszázhatvan­ ötöt. hogy helytállhassanak. akkor hagyd őt [a lel­ ket] kimenni. de az erő az. és minden pecsétet és köteléket felold. és tegyétek a lélek köré az ellenzékszellemet. amellyel téged hozzákötöttünk. Az ellenzékszellem a lélek külseje. nehogy kimondja a rejtélyeket. hogy helytállhassanak.hogy minden törvényszéken megbüntessék. aki őt újra a körforgásba küldi. úgy hogy a lelket belefektetik az 269 . és így lehetetlen legyen neki a magasságba a világossághoz menni. Ha viszont a rejtélyeket kimondja. mivel hogy a magasságban a világosságból valókhoz tarto­ zik. és megérkezik. Azt mondják nekik: Helyezzétek az erőkeveréket. És az archonok parancsot adnak a szolgáknak. mert ez tartja egyenesen őket. Az eonok nagy sorshatalmának archonjai a lelket átadják az ellenzék­ szellemnek: és az archonok előhívják eonjaik szolgáit. amelyet a világi anyagtestbe kell helyeznetek. míg a lélek maga mindkettőben van.

minden lélek fajtáját. Nos. akiknek titokban jelt adtak. hogy egyezzenek egymással e világ módjára. A közép archonjai felülvizsgálják az ellenzékszellemet és a sorsot is. és hogy hogyan mennek be a testbe. és hogy hogyan mennek be az emberekbe. abba a részbe. amelvet a nagy sorshatalom archonjai kötöttek a lélekhez És a szféra szolgái összekötik a lelket és az erőt és az ellenzékszellemet és a sorsot. mely a világ anyagtestére van bízva az ő testének anyagában. amit eszik meg iszik. úgy. Mindezt meg fogom magyarázni nektek. Ez az úgynevezett moira vezeti az embert. Ezt megmondom nektek a mindenség megnyilvánításánál. míg meg nem öleti a számára elrendelt halállal. És egy részt a férfinek adnak. viszi ezt. megtartják az asszony testében negy- 270 . ha emberek vagy ha madarak vagy házi­ állatok vagy vadállatok vagy hüllők vagy valami más fajták ezen a világon. Majd mindezt kétfelé osztják. És ebben az órában az archonok 365 szolgája bemegy a nő testébe. akkor a szolgák rejtet­ ten kényszerítik őket. És a férfiben lévő ellenzékszellem ahhoz a részhez megy. amelyet aztán felvesznek. egy részt meg a nőnek a világi táplálékon keresztül vagy a lélegzeten keresztül vagy a vízen keresztül vagy egy ötleten keresztül. Megmagyarázom majd nektek a jellegüket. a végzettel. továbbá a szolgák visszatartják a vért az asszony minden táplálékából. ha az archonok szolgái az egyik részt a férfiba nyomják. és belenyomja a nő méhébe. hogy beléjük küldik ezt. a másik részt meg a nőbe. akkor is ha nagyon távol vannak egymástól. A szolgák a két részt egy­ máshoz vezetik. hogy ott lakozzék. És ezen minta szerint viszik az archonok szolgái az erőt. a lelket és az ellenzékszellemet le a világba és öntik ki a középső archonok világába. mely a romlás magjának van átengedve. aztán keresnek egy férfit és egy nőt a világon.ellentípus testébe. ahogyan mondtam nektek.

hanem kíséri és követi őket. És azt a napot. lepecsételik a plazma [képződmény] koponyájának bal felében. Ha aztán a szolgák a testet a tagjaival [részeivel] hetven nap alatt elkészítették. akkor az így megépült testbe a szolgák először az ellenzékszel­ lemet hívják be. mert a sors ezekkel nem lesz összekeverve. a jobb kézbe pecsételik. És a napot. a plazma agyába. amikor a testet befejezték. a plazma [alko­ tás] teste koponyájának közepén pecsételik le. amelyen a tagjait [részeit] képezték ki és a lélek számára beosztották. amelyek a testet építik. amelyen az ellenzékszellemet a lélekhez kötötték. Megmondom majd nektek a mindenség feltárásánál. És a napot. És a napot. és jól összegyúrják az asszony méhében. mindegyik épít egy tagot [részt]. 271 . Ezután pedig a szolgák az archonoktól kapott minden pecséttel egy­ máshoz pecsételik őket. hogy felépítsék a tagokat az emberi test mintájára. amelyen az archonok ezt átadták nekik. Negyven nap után még harminc napot töltenek azzal. mely aztán belül van. amelyen beköltöztek az asszony testébe . Ezután a lelket hívják be. Meg fogom nevezni nektek a dékánokat. a plaz­ ma tarkójába pecsételik. És ezután behívják az erőkeveréket a lélekbe. a plazma koponyájának jobb felébe pecsételik. És a sorsot mindezek köré terítik. És a napot. És lepecsételik azt a napot. És a napot.ven napig is. amelyen az archonok az erőt fújták bele a testbe. amelyen a lélek előjött az archonokból. képződmény] bal kezébe pecsételik. a fej közepébe és a képződmény szívébe [legbelsejébe] pecsételik.ezt a plazma [alkotás. És negyven nap után összekeverik a vért a táplálék erejével.

Ezek pedig ezt átadják az ő emlékeztetőiknek [átvevőiknek. amit el fog követni. Ezzel elküldik a szol­ gáikat. visszavonulnak a hivatalukhoz és feladatukhoz. és a lelket elkísérjék és minden bűnének tanúi legyenek. és a mindenség megmagyarázása után megmondom. a gyermek megszületik. amikor a testet meg kell születtetniük. így pecsételnek minden pecsétet a teremt­ ményre [plazmára]. akik minden büntető törvényszék fölött állnak. amikor a lélek majd elhagyja a testet. hogy tudják az időt. és kicsiny a lélek. aszerint. Mindezeknek a pecséteknek a nevét a mindenség megnyilvánításakor megmondom nektek. hogy uralkodjon rajta. amit a nagy sorshatalom archonjai rendeltek el számukra.És az évek számát. Amikor a hónapok száma betelt. Kicsiny őbenne az erőkeverék. s azt az időt. hogy milyen halált rendeltek el neki a nagy sorshatalom archonjai. hogy a lelket vezessék ki a testből. mindazoknak a pecséteknek a tulajdonságait magukkal viszik az emlékeztetők archonjaihoz. amikor a lelket ki kell vezetniük a testből. mivel ez nincsen a testtel elkeverve. kül­ dötteknek]. és kicsiny benne az ellenzékszel­ lem. hogy odalépjenek . És ha meg tudjátok érteni: Én vagyok a rejtély így készítik el tehát a szolgák az egész embert. de nagy a sors. akkor a sors oda vezeti hozzá ezt az állatot. Ha pedig a szolgák a pecsétek tulajdonságait átadták az emlékeztetők (kiegyenlítő igazságosság) archonjainak.a szolgák és az ellenzékszellem -. a halál módja miatt. Átadják nekik a pecsétek jellemzőit. melyet a lélek a testben fog eltölteni. És amivé a testet lepecsé­ telték. a teremt­ mény homlokára pecsételik. hanem ldséri a lelket és a testet és az ellenzékszellemet addig az időpontig. hogy az megölje. hogy mindez miért történt. hogy hogyan kelljen majd a lelket megbüntetni a büntetőítéletekben. amivel azt meg fogja ölni. Vagy ha kígyó által kell 272 . Ha egy állatnak kell megölnie őt.

Az emberekkel. amit a sorshatalom rendelt el számukra.Bizony mondom neked: Amit a sorshatalom bárkinek elrendelt. akár rossz. amit az őneki szánt. más feladata nincsen. vagy minden bűn. akár jó az. amit a sorshatalom archonjai elhatároztak nekik? A Megváltó azt felelte Máriának: . meg­ történik vele. vagy más halálnemmel kell meghalnia. szóval a sors az. Ezért hoztam tehát a rejtélyek kulcsait a világba. szóval minden. sem igaz ember. hogy a bűnösöket. Mert máskülönben a világon egyetlen élőlényt sem lehetne megmenteni. megvált­ sam. mindennek meg kell-e történnie. Ez a sors feladata. hogy megszabadítsam őket a kötelékektől és pecsétektől. 133. vagy balesetnél valami gödörbe esik. minden jó. 273 . és azt mondta: . amelyek az eonok archonjaitól vannak. akik énbennem hisznek és rám hallgatnak. vagy fel kell akasztania magát. Mert rejtélyek nélkül senki se megy be a világosságbirodalomba. mely őhozzá kényszeríti az ő halálát. és a világosság rendjében lévő pecsétekhez és ruhákhoz kössem őket. És a sors elkíséri az embert a halála napjáig. FEJEZET Mária felelt. vagy vízbe kell fulladnia. bűn vagy halál vagy élet. Ezért hoztam el tehát a rejtélyek kulcsait a mennyek birodalmából. sem bűnös. vagy könnyebbel. akik a világon vannak. a fentieknél még rosszabbal. szóval minden.meghalnia.

Mert rejtélyek nélkül senkit sem lehet felvenni a világosságba. és találtok.Hogy akit én a földön megváltok az archonok és eonok pecsétjei­ től és kötelékeitől. azt mondván: „Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre és a bűnöknek bocsánatjára. az a világosságban is a világosságörökség rendjeihez legyen kötve. mert azt mondtam: Keressetek. A polyvát megégeti olthatatlan tűzzel. tudván. hogy a világba elhozom a rejtélyeket. Most tehát: a bűnösök miatt törtem magamat. az ő gabonáját azonban az ő csűrébe takarítja. a bűnösök bűnét pedig. a bűnösöknek és a tisztességeseknek is." A Jánosban lévő erő prófétált énrólam. és a világosságörökséghez kössem őket. és a zörgetőnek megnyittatik. nemcsak a bűnösöket. melyek megtisztítnak és ragyogóvá tesznek benneteket és a világosságba vezetnek titeket! Ezért prófétált János énfelőlem. Akinek szórólapát van az ő kezében. hanem az igazakat is. az a magasságban is meg legyen váltva az eonok és archonok pecsétjeitől és kötelékeitől. és megtisztítja az ő szérűjét. hogy megváltsam őket az archonok eonjaitól. hanem ldhirdettem és minden embernek megmondtam. Ezért nem titkoltam el tehát. őket ragyogó világossággá teszem és a világosságba vezetem. De aki utánam jő. Zörgessetek. hanem nyíltan ldhirdettem. erősebb nálamnál. Mert minden embernek mondtam: Keressétek a világosságbirodalom rejtélyeit. mert odaadom neldk a rejtélyeket és ők felvétetnek a világosságba. lemosom. ha bennem hisznek és rám hallgatnak. És a bűnösöket nem különítettem el. és őértük hoztam a rejtélyeket. az mind talál. 274 . és megnyittatik néktek! Mert aki igazán keres. És hogy aldt a földön összekötök a világosság rendjeinek pecsétjeivel és ruháival.

És azt letétettem vele Ararát sziklájára. Ezt kell megmondanotok az embereknek. mialatt beszéltem vele az ismeret fájából és az élet fájából. amelyeket Hénokhal írattam a paradicsomban. És amikor halljátok fújni a déli szelet. amelyet két vagy három tanúskodással mondtam. ha azok jönnek hozzátok és Istent hirdetnek nektek. mint hozzátartozókat. hogy meg­ mentsem őket. Nos. 275 . mindennel.Egyszer azt mondtam nektek: Olyanok legyetek. vegyétek fel azokat. vagy sem? A Megváltó válaszolt Máriának: . a jót vegyétek. azonnal azt mondjátok. De szükséges ez még az igazaknak is. és úgy lesz. amit Én mondtam nektek. ezt mondván: . minden vizekkel is és amik azokban vannak. melyek Jeu könyvében találhatók. hogy azoké egyezik-e a levegő és a menny és a fordulatok és a csillagok és a fények és az egész föld viszonyaival.Uram. hogy az ő szavuk egyezik-e vagy megfelel-e az enyémnek. ha az emberek elkezdenek keresni. Nos. honnan tudhatják meg. FEJEZET Amikor pedig Jézus ezt mondta. és hazug tanokra találnak. záporeső jön. hogy megtalálják a rejtélyeket. úgy fogjátok pontosan tudni. azt mondjátok: hőség lesz. és úgy lesz. aki az Istenséget akarja keresni: Amikor napnyugatról felhő támad. Mária felelt. akik soha sem vét­ keztek. ami azon van. a rosszat dobjátok el! Mondjátok tehát min­ denkinek. ha szavaik egyeznek és jól viszonyulnak mindannak tudományához. ha kihirdetitek nekik. mondjátok meg nekik: Ahogyan az égnek és a földnek ábrázatját megítéli­ tek a szelekből. Mondjátok meg nekik: Akik hozzátok jön­ nek. a bűnösök miatt törtem magamat és jöttem a világba. mint az értelmes pénzváltók. hogy a tanok tőled vannak-e.134. hogy őrizkedjenek a tévtanoktól.

aki véghezviszi az Első Rejtély rejtélyét. s ald körülvesz minden eont és minden sors­ hatalmat. Ezért törtem magamat tehát. és mindenkinek szüksége van a rejtélyek ajándékára. 135. és mielőtt leszálltai a világ­ ba. aki igaz­ ságtalanságoktól mentes? Mert ha egyik helytelen cselekedettől mentes.Uram.Uram. akkor egy másiktól bizonyára nem eléggé mentes ahhoz. és kettőt tíz­ ezer között. akinek a fején Jeu lába nyugszik. ha megnyilvánítottam nektek világmindenséget. és hoztam a rejtélyeket a világba: mert mind a bűnöknek vannak alávetve. A Megváltó. FEJEZET Mária felelt. mivel ha az egyiktől mentes. kicsoda az a világon. azt mondván a Megváltónak: . ald egyáltalán nem vétkezett. ha megnyilvánítottam nektek a mindenséget. felelvén. azt mondta Máriának: . akkor valami másiknak a rabja. Mert én mondom: egyetlen ember se lehet teljesen bűnmentes a világon. Amikor a Megváltó ezeket mondta.És felállítottam Kálápatauróth archont. azt mondván: . Mária felelt. mielőtt az archonok területére jöttél. hogy megtalálja a rejtélyeket Jeu könyveiben. Ezeket odaadom majd nektek. és hogy egyetlen archon se semmisíthesse meg azokat irigységből. Ezt megmagyarázom majd nektek. ezt az archont Jeu könyvei őrizőjének rendeltem az özönvíz [bűnáradat] miatt. ald a Hétcsillag fölött van.Én mondom nektek: találni fognak egyet ezer között. egyetlen lélek se ment be a világosságba? 276 .

hogy eljöttem. Mária folytatta. és a világossághoz akarok menni. hanem az eonok archonjai beszéltek velük az eonokból és az eonok rejtélyét közölték velük.Bizony. bemennek a világosságba. tisztességesekbe. És a Megváltó. De bizony mondom neked Mária: nem fognak ők a világossághoz menni.Uram. megnyitottam a kapukat a világossághoz. amelyek oda vezetnek. akkor az ő leikeiket felviszem magammal a világossághoz. és az utakat. amelyek megtalálják a világosságrejtélyeket. visszafordítottam Éliást [Illést] és keresztelő János testébe küld­ tem. akik az eonokban és az archonok minden rendjében vannak. melyek mind megtalálják majd a fényrejtélyeket. az megkapja ezeket és bemegy a világosságba.Bizony. amikor az eonok területére jöttem. 277 . És ha felmegyek a magasságba. és öröklik a világosságbirodalmat. így szólt Máriához: . Ábrahámnak és Izsáknak és Jakabnak ellenben meg­ bocsátottam minden bűnüket és rossz tettüket. bizony mondom nektek: mielőtt a világba jöttem. feltártam. Aid a rejtélyekhez méltóan cselekszik. hogy a próféták bementek a világos­ ságba. azt mondván: . mielőtt el nem vittem a világossághoz a te lelkedet és a te testvéreidét. A többieket szintén tisztességes testekbe vittem vissza. felmennek a magasba és öröklik a világosságbirodalmat. és Jabraóth és minden megtért archon terü­ letére helyeztem őket. egyetlen lélek se ment be a világosságba. folytatván.A Megváltó felelt. azt hallottam ugyanis. A többi pátriárkát és igazat Ádám idejétől mostanig. bizony mondom neked: Egyetlen próféta sem ment be a világosságba. És amikor Én az eonok területéhez jöttem. Most pedig. azt mondván Máriának: . az eonokban adtam oda nekik a világosság rejtélyeit. a világosság Szüze által visszavitettem testekbe.

278 . pontosan és világosan felismertük. amelye­ ket te megnyilvánítottál nekünk. felelvén. a legbelsőbbtől a lekülsőbbekig. mely a lelkeknek megbocsátja a bűnöket. hogy tökéletesek legyetek minden ismeret­ ben és minden bőségben és a legmagasabbakban és a legmélyebbekben.Uram. azt mondta: . ragyogó világossággá teszi és a vilá­ gosságba vezeti őket.Mária. hogy Te hoztad el a világosságbirodalom rejtélyeinek kulcsait. A Megváltó így szólt Máriához és minden tanítványához: . A Megváltó könyveinek egy része.Meg fogok nektek nyilvánítani minden dicsőséget a magasságról.Áldottak vagyunk mi az emberek között e dicsőségek miatt. íme nyíltan. Mária folytatta. megtisztítja. és így szólt a Megváltóhoz: .

amelyek a bukott emberiség Istentől elrugaszkodott élete miatt jöttek létre. Jaldabaot Jao Jeu Melkésedek Szabaot 13. egyetemes erőtér 279 . eon félig oroszlánfejű erő.Szómagyarázat Adám-ász Archonok Autádész Bárbelo Dekán Eon a nagy kényúr az eonok urai oroszlánfejű erőnek is nevezik. félig sötétség a kis jó a világosság felügyelője a világosság nagy átvevője. a tized behajtója a nagy jó az igazságosság területe. az anyagszülte ember istentelen akarata a fénytest erő szolgalény a szentségtelen természeterők képződményei.

.

" E kér­ dések ma is érvényesek. A Kiadó .„A Pistis Sophia első könyvének német fordításához (Carl Smith) Jan van Rijckenborgh fűzött részletes magyarázatokat az 1960-as évek­ ben. amikor sokakban élnek a Gnózis lényegének. A könyv abban az időszakban jelenik meg. eredetének és céljának a kérdései.

PISTIS SOPHIA EVANGÉLIUMA / 5 ELŐSZÓ/7 ELSŐ KÖNYV: A LÉLEK REJTÉLYE / 9 1. FEJEZET / 13 [Hatalmas világosságerő jött le Jézusra] 3. FEJEZET / 14 [A tanítványok megijednek a kozmikus megrázkódtatástól] 4. FEJEZET / 17 [Kezdettől fogva megmondtam nektek. A tanítványok azt gondolták erről a rejtélyről. FEJEZET / 15 [Jézus azt mondja nekik: Ne féljetek! Én vagyok!] 6. FEJEZET /11 [Amire lézus nem oktatta tanítványait. FEJEZET / 16 [Örvendjetek. Keresztelő Jánosba kötötték Éliás próféta lelkét] 283 . Én sem ebből vagyok. hogy nem ebből a világból valók vagytok. FEJEZET / 14 [A csodás sugarak] 5. hogy ez minden teljesülés teljesülése] 2. Hatalmamban áll mindenről nyíltan beszélni veletek] 7.

8. FEJEZET / 27 [Szférájukat megfordítottam. hanem azonnal megsemmisült volna] 15. FEJEZET / 21 [Felöltöttem a ruhámat. FEJEZET / 24 [Ezt a ruhát küldtük neked. hat hónapig meg jobbra vigyék véghez a befolyásaikat] 16. az hallja] 18. Oltsd magadra a ruhát és jer hozzánk] 11. FEJEZET / 26 [És szétszakadoztak minden területük. FEJEZET / 25 [Felmentem az első szférába. mondja Jézus] 10. FEJEZET / 28 [És ők harcoltak a világosság ellen. az idő eljött. FEfEZET / 19 [A fénykincs tizenkét Megváltójának tizenkét erejét az archonok szférájába nyomtam. hogy hat hónapig balra. FEJEZET / 29 284 . negyvenkilencszer fényesebben] 14. mert a világosság pompája rejlik benne] 12. Mert a világ nem bírta volna ki az erős világosságot. Ti fogjátok a világot megmenteni] 9. FEJEZET / 28 [Akinek van füle. FEJEZET / 24 [Hogyan ment át a mindenség ura mirajtunk a tudtunk nélkül?] 13. amelyet az Első Parancsolattól lefelé senki sem ismer. Én pedig elvettem erejüknek egyharmadát] 17. FEJEZET / 21 [íme. rendjük és házuk kötelékei.

egyedül] 285 . az semmi igazat sem talál] 22.[Mária párhuzamot von a példa és Ésaiás próféta között] 19. FEJEZET / 33 [Fülöp kérdezi: Melyik rejtély fordíttatott meg veled minden rendet?] 23. Hogyan csinálnak az archonok lelkeket?] 26. FEJEZET / 37 [Idejüket lerövidítettem. FEJEZET / 36 [Az archonok célja uralkodásuk idejének meghosszabbítása] 27. FEJEZET / 3 1 [Aki nem ismeri fel jobbra fordult pályájukat. FEJEZET / 39 [Ruhámon mindegyik megpillantotta az ő nevének rejtélyét] 29. FEJEZET / 35 [Mielőtt jöttem. ahogyan Jeu kezdetben megkötötte. FEJEZET / 30 [A Megváltó Máriát biztatja] 20. hogy mit teszel. FEJEZET / 31 [Egyik archon sem fogja tudni mostantól fogva. mert ők mulandó anyagból vannak] 21. FEJEZET / 40 [Pistis Sophiát a tizenharmadik eon alatt találtam. FEJEZET / 34 [Ha pályájukat nem fordítottam volna meg. FEJEZET / 34 [Mária kérdezi: Hogyan tartják fel a lelkeket ezen a világon kívül?] 25. minden archon és eon és sorserő úgy volt megkötve. hogy a rejtélyekben tökéletes lelkek száma teljessé váljon] 28. sok lélek elpusztulna] 24.

hogy a káosz betemesse az erőimet. FEJEZET / 57 [Teljessé teszlek titeket a rejtélyek bőségében a legbelsőbbtől a legkülsőbbig. és ahhoz kívánkozott. FEJEZET / 46 [Lent megpillantotta az oroszlánfejű fényerőt. mert el akarta hagyni az ő rejtélyeit és magasabbra akart menni] 31. De nem tudott oda menni. Második vezeklés] 36. anyagot adtak nekem] 33. Mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. FEJEZET / 56 [Gondolkodásom mindig reád irányul. Ne hagyd. Mérgesek voltak rá. FEJEZET / 47 [Első vezeklés: A te világosságod miatt idegenedtem el testvéreimtől. zsoltár] 37. FEJEZET / 44 [Pistis Sophia története. FEJEZET / 54 [Jézus Máriát dicséri] 35. és lement. zsoltár. Pistis Sophia meglátta a fénykincs függönyében a világosságot. sötétséget adtak. 69.MÁSODIK KÖNYV: PISTIS SOPHIA TÖRTÉNETE ÉS BŰNBÁNÓ ÉNEKEI / 43 30. te vagy a rejtélyem. Erre körülzárták őt Authádész erői] 32. FEJEZET / 54 [Te vagy a megmentőm és megváltóm. Amikor a fényt kerestem. amikor erőmet kerestem. A huszonnégy kisugárzás. Harmadik vezeklés] 286 . Világosság. 70. ó. Epével etettek és ecettel itattak] 34. FEJEZET / 51 [Elsüllyedtem és elmerültem a feneketlen iszapban.

Ez megírattatik a következő nemzedéknek. zsoltár. FEJEZET / 59 [Márta hasonlatot von a 70. A 87. Eljött az időm. Tamás és Máté. amelyről megfeledkeztél?] 44. mentő rejtély] 45. hogy társpárom kiszabadítson szükségemből] 42.38. FEJEZET / 67 [A három tanú Fülöp. András] 46. Mostantól kezdve mindhárman írjátok a beszédeimet. Letaroltatott és megszáradt. az nem semmisül meg. Uram. végre befejezed-e a te törvényedet a káoszban? És nem hagytad. zsoltárhoz] 39. akik az ő örökségének és rejtélyeinek területeire törekszenek. 25. A világosságban van egy nagy. FEJEZET / 72 [Mert aki benned bízik. FEJEZET / 70 [Mert a te neved miatt bíztam benned. 130. Tamás. zsoltár. FEJEZET / 64 [Ötödik bűnbánat. Mert a világosság minden ismerete (minden Gnózis) megmenekülés és rejtély mindazoknak. s mulandó anyag lettem. hogy tanúskodjatok a mennyek dolgairól ] 43. Vezess engem a te igazságodban és taníts engem. Feltárja a nevét az Úr az őt tisztelőknek] 287 . zsoltár. amikor erőmet és lelkemet újra keresed] 40. FEJEZET / 62 [János párhuzamot von a 102-es zsoltárhoz. és a teremtendő nép dicsérni fogja az Urat] 41. Világosság. Mert az én időm szellőként illant el. 0. FEJEZET / 66 [Fülöp panaszkodik. az én szívem. Hetedik esdeklés. mint a fű. Hirdetik-e a koporsókban a te nevedet? Vagy megtudhatják-e igazságodat olyan földön. FEJEZET / 69 [Hatodik vezeklés. FEJEZET / 60 [Negyedik bűnbánat.

Világosságok Világossága. hanem mind. Nyolcadik esdeklés. és a mindenség mennyekké emeltetett. FEJEZET / 82 [Ha a tökéletes szám betöltetett. Miért gyarapodott ez a hatalmas erő még egyszer haragban? 52. magamtól. sőt tágas térre állítod lábaimat] 50. Rajtad kívül nincsen mentő. FEIEZET / 78 [És az eonok minden lakója azt mondta: káosszá lett] 49. ne hagyd. mentsd meg az én egyetlenemet oroszlánok hatalmából] 52. Mit dicsekedel gonoszságban. 35. aki véghezviszi majd az én rejtélyemet. zsoltárt idézi: És nem rekesztesz be engem ellenség kezébe. Szabadítsd meg lelkemet tombolásaiktól. te magabíró?] 288 . FEJEZET / 90 [Péter. FEJEZET / 77 [De irgalomból. ítélj meg engem a te kegyelmed mértéke szerint. zsoltár] 54. zsoltár. 120. akkor én a fénykincsben trónolok. 0. FEJEZET / 80 [Máté a 31. És ebben az órában elfogadtatott a bűnbánata] 53. ó. hanem védettebb helvre vittél] 48. FEJEZET / 91 [Tizenegyedik vezeklés. De nemcsak ti. zsoltár. parancs nélkül a káosznak valamivel nyíltabb helyére vezettem őt. FEJEZET / 85 [Jakab. Nem hagytál ott engem az oroszlánfejű hatalomnak.47. FEJEZET / 88 [Bizony ti elsőkként mentek be a mennyek országába minden Láthatatlan előtt és minden Isten és minden archon előtt. Mondd lelkemnek: Én vagyok segítséged. hogy továbbra is rabolják az én világosságomat!] 51. Kilencedik bűnbánat.

Úgy öltözte fel az átkot. amikor a tizenharmadik eonban dicsérlek. Dicsérő himnuszát így énekelte: A világosság korona lett a fejemen. Az Úr az én fejemen. zsoltár. hogy kivezettessen a káoszból. 85. FEJEZET / 102 [A Pistis Sophia ideje beteljesedett.55. FEJEZET / 93 [Tizenkettedik ének. 109 zsoltár. FEJEZET / 104 [A Pistis Sophiában lévő ragyogó fényerő ujjongni kezdett. FEJEZET / 98 [Tizenharmadik ének. FEJEZET / 106 [Jézus a két világosságáramról beszél. 51. Salomé Salamon szavait idézi] 59. beszél a szellemalak és a fézusalak találkozásáról. FEJEZET / 110 [Mária Magdaléna is magyarázza ezt a találkozást] 289 . hallgass meg engem. ahonnan kimentem. Mária. Kegyelem és igazság összetalálkoznak] 61. Tehát vegyék magukra mindenkor a káoszt. 0. és gyűlölséggel a szeretetemért. mint a koszorú. Mária. mint a ruháját] 57. FEJEZET / 107 [(ézus anyja. Világosságok Világossága. mert én téged szeretlek. FEJEZET / 96 [András. melyek egyesültek] 62. zsoltár] HARMADIK KÖNYV: PISTIS SOPHIA MAGASZTALÓ ÉNEKEI / 101 58. És gyűlölnek engem. mint valami köpenyt] 56. Rosszal fizetnek nékem a jóért. Nem tágítom tőle] 60.

FEJEZET / 113 [Gábriel és Michael a fényáramot a l<. FEJEZET / 132 [Az én világosságerőmet elválasztottad az anyagtól. FEJEZET / 128 [Tamás Salamon fényhimnuszát idézi. FEJEZET / 119 [És Authádész egy másik nagy fényerőt küldött le a tizenharmadik eon magasságából a káoszhoz. hogy az Első Rejtély parancsára segítsen Pistis Sophiának. És a világosságáramot Pistis Sophia teste fölé vezették és a testébe taszították mindazt a fényerőt. és megtisztítottál minden szentségtelen anyagomtól] 69. zsoltárt idézi. Megparancsoltam Gábrielnek és Michaelnek. hogy meg ne üssed lábadat a kőbe] 68. Általad jött hozzám a megszabadító erő. FEJEZET /127 [Te pedig betakartál engem áramlatod világosságával. FEJEZET / 115 [Egy fényfolyó jött elő. Mert te szövétneket állítottál a jobb kezem felől és a bal kezem felől. és nagy. FEJEZET / 112 [János is magyarázza a két fényáramlat találkozását] 64. hogy az ő lába ne érintse a sötétséget] 67. és látni kezdtem] 290 . amit egykor elvettek tőle] 65. Péter pneumatikus (szellemi) magyarázatot ad Pistis Sophia dicsérő énekéről Salamon fényhimnusza alapján] 66. FEJEZET / 122 [Jakab a 91. Kézen hordoznak téged. széles folyammá lett. hogy Pistis Sophiát a kezeiken hordozzák. Tamás a két fényhimnuszt magyarázza] 70.áoszba viszi. Pistis Sophia himnusza az Authádészerők utolsó nagy támadása idején.63.

FEJEZET / 137 [Pistis Sophia fényhimnuszát Mária a 30. énekelj himnuszt a világosságnak] 77. zsoltár. Világosság. zsoltár. FEJEZET / 133 [Máté Salamon fényhimnuszát magyarázza. zsoltár. nagyon elkeseredett és megharagudott. Kelj fel. FEJEZET / 142 [Jézus az archonok végéről beszél. FEJEZET / 143 [Ha látod. fenyegető. Aki levezetett engem a magasból.. sötét alak miatt Pistis Sophia újra a Világossághoz kiált] 80. és Adámász látta. zsoltárhoz hasonlítja] 73. hogy erejében a káoszban semmi világosság sincsen már. És megtüzesíti a nyilait] 291 . Uram. És a világosságnak egy új rejtélyét adtam Pistis Sophiának és egy új fényhimnuszt] 75.71. Mária. FEJEZET / 144 [Amikor ez idő eljött. hogy a nagy világosságkincs kapuja nyitva van a tizenharmadik eon felé. ellenségeim végezetére] 79. az vezetett fel engem a mélységből] 72. benned hittem. FEJEZET / 148 [A két. FEJEZET / 139 [ 103. Márta... ments meg] 78. FEJEZET / 147 [7. Pistis Sophia tehát újra énekelte fényhimnuszát: 0. Mindezek megtörténnek. Ha akkor szorongatnak. FEJEZET / 149 [A 7. amikor a három idő beteljesedett] 76. Jakab. Két sötét teremtményt alkotott.. FEJEZET / 138 [Bennem minden erő dicsérje az ő szent rejtélyének nevét] 74.

Kozmikus távlatok mérhetetlen nagysága] 85. Mindenki addig a területig jut el. a megmentésért és az emberi nemmel cselekedett csodatetteidért] 82.. kitűnőbbek lesznek-e birodalmad fénykincsének teremtményeinél?] 86. De az Úrhoz kiáltottak és 0 megmentette. FEJEZET / 158 [Mária kérdez: Ki. eonba. FEJEZET / 169 [Jézus a magasságban lévők páratlan fényességéről beszél] 292 . Világosság. FEJEZET / 163 [Jézus az eon végéről és a mindenség felszállásáról beszél. ó. és meghallgatta őket nyomorúságukban. Mert összetörte az érckapukat és a vaszárakat letördelte. zsoltár.81. FEJEZET / 168 [Mária emlékeztet Jézus szavaira: Az elsők lesznek az utolsók] 88. akik megkapják a fényrejtélyeket. A tizenkét Megváltóról és az ő területeikről. Hálát adok neked. A világosságbirodalom hierarchiájáról. FEJEZET / 159 [Jézus a mennyei dolgok és a földi dolgok összehasonlíthatatlanságáról beszél. 107.. FEJEZET / 153 [Fülöp. FEJEZET / 150 [Mindezek után magammal vittem a Pistis Sophiát és bevezettem a 13. ameddig a rejtélyeket kapta] 87. Ezt mondta Pistis Sophia Fülöp szerint a 24 Láthatatlannak] [IV KÖNYV: A MEGVÁLTÓ MÁRIA ÉS A TANÍTVÁNYOK KÖRÉBEN A LÉLEKKEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKRE VÁLASZOL] / 157 83. FEJEZET / 162 [Mária: Uram. mi a 24 Láthatatlan?] 84.

de a magasabbakhoz nem. mert minden rejtély rátok van bízva. Aki ezt a rejtélyt kapja. annak egyszerűbb ez. ott lesz a ti kincsetek is. FEJEZET /187 [Jézus: ezekről a mindenség magyarázatánál beszélek majd veletek. Ti fogjátok ennek a rejtélynek a művét befejezni. További magyarázat ennek a rejtélynek a Gnózisáról] 96. FEJEZET / 178 [A Kimondhatatlan ősrejtélyének Gnózisa] 94.89. aki képes mindezeket megérteni?] 95. Ezek az emberek Én vagyok és Én vagyok ezek az emberek. Aki lemond. FEJEZET / 181 [A tanítványok visszahúzódnak. FEJEZET / 170 [Az öt Segítő és mérhetetlen távolságuk] 90. ameddig a rejtélyeket kapta] 91. Mária Magdaléna: Uram. mint a fény birodalom minden más rejtélye. FEJEZET / 172 [A képesség: a lejjebb lévő rendekhez bemenni. FEJEZET / 176 [A Kimondhatatlan ősrejtélyének Gnózisa] 93. A Kimondhatatlan rejtélyét megkapó lélek nagy fényáradat alakjába száll fel. FEJEZET / 171 [Ahol van a ti szívetek. Ezek tudni fogják hogyan keletkezett a világ] 293 . és átmegy az archonok minden területén. A Kimondhatatlan ősrejtélvének Gnózisáról] 92. de felemelkedik minden kozmikus terület fölé egészen fényörökségéig. az egy ember a világban. és Istennek rendeli alá magát. Ez azt jelenti: mindenki odáig jut el. hol van az az ember a földön. FEJEZET / 182 [Jézus: Ez a ti rejtélyetek.

FEJEZET / 216 [A rejtélyek kiosztásáról] 106. Legyetek csendesek és gyakoroljátok az irgalma szeretetet. FEJEZET / 208 [A lemondás terjedelméről. Azért küldött engem az Első Rejtély. mely a mindenkori rejtélytől függ. három és öt nézetéről. arkangyallal. A világnak hány éve egy világosságév?] 99. hogy mindenkinek megbocsássam a bűneit] 101. ne csak hétszer. FEJEZET / 213 [Mi történik a különböző lelkekkel a test elhagyása után] 104. FEJEZET / 195 [A Kimondhatatlan egyetlen rejtélye. istenséggel együtt ugyanabból a tésztából gyúrattatok? A világosságból lévőknek nem kellenek a rejtélyek. Az örökség három része] 100. hogy ti minden angyallal. megindokolásokról és titkos jelekről a terekben. Az ilyen lelkek azonnali felszállása a test elhagyása után fényáramlat alakjában] 98. Nem látjátok-e. hanem sokszor hétszer] 105. A rejtélyek az Első Rejtély ajándékai] 103. de az emberi nemnek szükségesek. FEJEZET / 2 15 [Bocsássatok meg a bűnösnek. FEJEZET / 202 [András nem érti. A lelkek átvonulása az archonok területén. A feleletekről.97. hogy öt vagy három vagy Kimondhatatlan egyetlen rejtélyét kapták-e. FEJEZET / 200 [Az együtturalkodásról a világosságbirodalomban. FEJEZET / 219 [A rejtélyek kiosztásáról] 294 . mert az emberek képviselik az anyagi kovászt (élesztőt). FEJEZET / 192 [Én vagyok a mindenség ismerete. FEJEZET / 206 [Egy elveszett könyv vége] 102.

Ki kényszeríti az embert vétkezni? Az ellenzékszellem. FEJEZET / 226 [Adjátok a rejtélyeket érdemek szerint. Ellenzékszellem. FEJEZET / 225 [A gyógyítás rejtélye. FEJEZET / 237 [Mindent megnyilvánítok nektek. míg meg nem találtátok a világosság rejtélyeit. sors. FEJEZET / 223 [Egy bűnös megszabadítása a szigorú ítéletektől az ennek megfelelő rejtélyek végrehajtásával] 109. Azokat is. FEJEZET / 237 [A keresztelő és a bűnbocsánat rejtélyei] 295 . annak vámot adjatok. Keressetek és ne lankadjatok. 3: Az ember ellensége az ő házanépe. FEJEZET/230 [A lélek lepecsételése.107. a rejtélyek segítségével] 110. akik a rejtélyeket megérdemlik vagy nem érdemlik] 108. FEJEZET/234 [A fényember ujjong Máriában és szeretne a Megváltóba bemenni. FEJEZET / 224 [A test elhagyása szenvedés nélkül. és a testek váltása az utolsó fordulatig. amit még az embereknél lévő istenek sem tudnak] 115. 1: Add meg a császárnak ami a császáré. melyek a fénybirodalomba vezetnek] 111. míg meg nem fizettél az utolsó fillérig] 114. Mária négy gondolata. erő és ezek feladatai a test elhagyásakor] 112. FEJEZET / 221 [Kérdések azokkal kapcsolatban. 2: Akinek vámmal tartoztok. lélek. 4: Nem jössz ki onnét. A lélek megszabadítja magát az ellenzékszellemtől és a sorstól] 113.

bezárom a világosság kapuit. A keresztség rejtélyei elégetik a lélek bűneit és megtisztítják ót] 117. hogy tüzet vessek a világra. Én vagyok ez a rejtély. akkor vigyáznának] 121. Azért küzdjetek. FEJEZET / 251 [Ha a tökéletes lelkek száma teljes lett. FEJEZET / 249 [A rejtélyek végrehajtása különböző esetekben] 124. hogy ezekben a nehéz időkben kapjátok meg a rejtélyeket. FEJEZET / 241 [A Kimondhatatlan rejtélye: a bűnbocsánat kegyelme] 118. Ha az emberek tudnák az időpontot. FEJEZET / 242 [A bűnbocsánat kegyelemadománya a Kimondhatatlan rejtélyétől.116. majd vétkezik és nem bánja meg. Az eredeti szövegből itt hiányzik egy rész] 296 . Jó a só. A bűnbánat szükségessége] 119. FEJEZET/248 [Pétert próbára teszik és ő irgalmasnak bizonyul. eldobják. FEJEZET/246 [A bűnbocsánat kegyelemadománya a Kimondhatatlan rejtélyétől. amikor a testüket el kell hagyniuk. FEJEZET / 245 [A bűnbánat szükségessége. FEJEZET / 250 [Aki rejtélyt kapott. Akire sokat bíztak. az nagyon rosszul jár. attól sokat várnak el] 125. FEJEZET / 243 [Az Első Rejtély és a Kimondhatatlan rejtélye a múlt és a jövő bűneit is megbocsátja] 120. FEJEZET/239 [Mária magyarázata: Jézus: Azért jöttem.. Terméketlen fügefa] 123. de ha megízetlenül. A megbánás szükségessége.. A Kimondhatatlan rejtélye minden bűnt megbocsát] 122.

és ahogyan ezt az archonok teremtik. FEJEZET / 255 [A külső sötétség tizenkét büntetőkamrája] 128. hogy a súlyosan vétkezőket meg lehet-e óvni a külső sötétség büntetőítéleteitől valami rejtéllyel. FEJEZET / 273 [A bűnösök miatt áldoztam fel magamat most. ellenlábas). mely nem tér meg. Aki a sárkányt nevén nevezi. mely a bűnöket mindig megbocsátja. melyek kegyelem által menekülnek meg a külső sötétségtől. A mindenség megnyilvánításánál mindent megmondok nektek az erővel és a lélekkel kapcsolatban. lélekről és erőről. megmenekülhet] 131. A sors elkerülhetetlensége] 133. mely bűneit nem bánja meg. Úgy hoztam a rejtélyeket a világba. FEJEZET / 260 [A lélek. hogy az ellenzékszellem minden kötelékét és pecsétjét feloldják. És a sárkány kiadja a lelket] 129. nem tud áthatolni a tereken] 130. Akkor hajtsátok végre a Kimondhatatlan rejtélyét. FEJEZET/264 [Az embert a sorserők archonjai kényszerítik a bűnökre. sorsról. A feledés kelyhe ellenzékszellemmé válik a lélek számára. FEJEZET / 254 [A külső sötétség tizenkét büntető törvényszéke (kamrája)] 127. sem igaz ember] 297 . FEJEZET / 267 [Mária megmagyarázza Saloménak Mózes törvényét. Magyarázatok az ellenzékszellemről (ellenpárti. Az archonok pecsétéi a plazmában (teremtményben). Mert rejtélyek nélkül senki se megy be a világosság országába.126. FEJEZET / 261 [Mária kérelme. FEJEZET / 257 [Mária kérdezi. amelyet a lélekre kötött] 132. sem bűnös. A Megváltó dicséri érte. A lelkek.

Az igaz és a hazug tanok. Áldottak vagyunk mi az emberek között] SZÓMAGYARÁZAT / 279 298 . FEJEZET / 276 [Mielőtt a világra jöttem.134. nem fognak ők sem bemenni a világosságba. Azt mondom neked. FEJEZET / 275 [A megkülönböztetőképességről. mielőtt be nem vittem a te lelkedet és a te testvéreidét a világosság országába. egyetlen lélek sem ment be a világosságba. mert mindenki a bűnökben áll. és mindenkinek kellenek a rejtélyek ajándékai] 135. Mária. Azért jöttek a rejtélyek a világba.