P. 1
Danh ba dien thoai

Danh ba dien thoai

|Views: 585|Likes:
Publicado porapi-3756173

More info:

Published by: api-3756173 on Oct 15, 2008
Direitos Autorais:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

bé th¬ng m¹i céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

trêng cao ®¼ng kinh tÕ- §éc lËp - Tù o - !"nh ph#c
k$ th%Ët th&ng m"i
anh '(ch c(n )é gi(o vi*n c+ng nh,n vi*n
-TT !. vµ t*n /h0c anh
§iÖn tho"i
nhµ ri*ng
-1 i ®éng
-1 néi )é
2hi
ch#
3an 2i(m hiÖ%
1. NguyÔn Quang Th HiÖu trëng 03450104
7
034825323
013550754
101
2. !" #$nh %uy&n 'h( hiÖu trëng 03482833
0
034821325
01283588
103
3. NguyÔn )$nh *hi+n 'h( hiÖu trëng 0348217
3
034528505
0122058,,
123
4. 'h¹m !¬n Quang 'h( hiÖu trëng 0348277,

004320402
5. #-i )$nh #. Nguy&n hiÖu trëng 034824,8

013288721
4hoa 5%6n tr7 48T9 2,
T: nghiÖp v; 4inh
oanh
,. NguyÔn Th/ )0ng Trëng 1h2a 03482521
5
00417,741 *Q3
034.524058
10
7. NguyÔn Th/ Thuy+t 4i5ng 6i&n 04877388 05331,44
1
-TT !. vµ t*n /h0c anh
§iÖn tho"i
nhµ ri*ng
-1 i ®éng
-1 néi )é
2hi
ch#
2
8. *a2 7ai 8an 4i5ng 6i&n 03451882
3
. NguyÔn 'h2ng 9inh 4i5ng 6i&n 02418502
13
004252073
10. Tr¬ng Th/ 'h¬ng 4i5ng 6i&n 03451138
0
11. 'h¹m Th/ Thu:n 4i5ng 6i&n 047,8324
2
12. 'h¹m Th/ 8;t 4i5ng 6i&n 048574,
3
13. NguyÔn 'h< 'h<= 4i5ng 6i&n 0348,201
1
00435151
14. NguyÔn 'h¬ng Th52 4i.2 6i&n 0537170 034512875
15. *hu H>ng Thu? 4i.2 6i&n 0040,877,
1,. H@ )A= 7¹nh 4i.2 6i&n )ang Bu
hC=
08147417
17. )Dng Th+ H-ng 4i.2 6i&n 048,12

004441223
18. 'h¹m Th/ 7inh NguyÖt 4i.2 6i&n 0345101,

04,418045
1. TrEn Th/ NgC= T< 4i.2 6i&n 047,40,7
7
083831280
20. Fhu t Huy Th2¹i 4i.2 6i&n 047,,808 004028502
2
-TT !. vµ t*n /h0c anh
§iÖn tho"i
nhµ ri*ng
-1 i ®éng
-1 néi )é
2hi
ch#

21. NguyÔn H>ng Th@nh H) ThI 6iÖ= 03482524
5
012128123 004114113
22. 7ai H>ng !:n H) ThI 6iÖ= 0348218
3
23. NguyÔn Th/ Nhung 0044,2,51
T: 4inh tÕ Th&ng
m"i
24. #-i Th/ *hJ=h 'h( trëng 1h2a 0348277,

25. H2@ng T t ThKng 4i5ng 6i&n 03452485
3
2,. )2@n Th/ Nh:m 4i5ng 6i&n 034514,,

27. NguyÔn 'h<= 82ng 4i5ng 6i&n 03452505
2
0125774,
28. 'h¹m Th/ 8L 4i5ng 6i&n 03482054
3
083820543
2. 8& Huy 7M2 4i5ng 6i&n 034820,5
1
30. )N )$nh #ëng 4i5ng 6i&n 04558435
8
31. FiOu H¬ng 4i.2 6i&n 0148271,
7
0122,448, 00444,8,
3
-TT !. vµ t*n /h0c anh
§iÖn tho"i
nhµ ri*ng
-1 i ®éng
-1 néi )é
2hi
ch#
32. NguyÔn *h:u H@ 4i.2 6i&n 0478453,
,
0830453,,
33. NguyÔn *Png H"ng 4i.2 6i&n 080708
34. NguyÔn Th/ *hKt 4i.2 6i&n 04552214
4
07722144
35. NguyÔn ThuQ 8inh 4i.2 6i&n 048520,2
2
004211850 03482050,
3,. NguyÔn Th/ Thanh 7ai 4i.2 6i&n 03482,50
,
012121,,
37. !" )A= HiÖu 4i.2 6i&n 053333
37
082554778
38. 'h¹m Th/ Ranh *.n bé gi.2 6S 1h2a 1i&m gi.2
6i&n
0455341
8
08200552
3. NguyÔn QuL Fhuy+n 4i.2 6i&n 04784444
8
088,4,414
40. NguyÔn !¬n !inh 4i.2 6i&n 00453072,
41. NguyÔn 'h¬ng Th52 4i.2 6i&n 0485441

004,58222 04.5525324
42. H> Tu n 82ng 4i.2 6i&n 047,417
1
0043,173, 034.83377
43. NguyÔn H>ng H¹nh 4i.2 6i&n 083,7,,,8
4hoa 4Õ to(n T9
T: )é m+n 4Õ to(n
44. 8& NgC= 4i5n Trëng 1h2a 03451,,
2
0125,470
0041448
*Q3
034.52405
4
-TT !. vµ t*n /h0c anh
§iÖn tho"i
nhµ ri*ng
-1 i ®éng
-1 néi )é
2hi
ch#
110
45. TrEn Th/ 7i+n Nguy&n Th( trëng tU bé
mPn
0485448,

4,. NguyÔn Thu H@ 4i5ng 6i&n 03451283
0
47. NguyÔn Th/ Th¬m 4i5ng 6i&n 03451713
7
48. NguyÔn !¬n TA 4i5ng 6i&n
4. NguyÔn !¬n HVu 4i5ng 6i&n 03451077
4
00447,843
50. 'h¹m Th/ !:n HuyOn 4i.2 6i&n 03451087
7
0888420,
51. TrEn Th/ ThuL Nga 4i.2 6i&n 03451845
2
01214,1
52. TrEn H>ng HuÖ 4i.2 6i&n 0130,3151
53. TrEn Nam H5i 4i.2 6i&n 08202154
54. NguyÔn Th/ Fim Thu *.n bé 1h2a 03482581
7
083110811
55. 8& Th/ ThuL H>ng 4i.2 6i&n 03484088
1
0825234
5,. NgP Th/ H5i *h:u 4i.2 6i&n 0457,08
,
013380437
57. H2@ng Th/ Tr@ H¬ng 4i.2 6i&n 03451,34
0
004575181
58. 8u Th/ Thanh HuyOn 4i.2 6i&n 04827,58 0853483,3
5
-TT !. vµ t*n /h0c anh
§iÖn tho"i
nhµ ri*ng
-1 i ®éng
-1 néi )é
2hi
ch#
4
5. 8u !:n Thu? 4i.2 6i&n 012,0812
,0. 'h¹m Thu 'h¬ng 4i.2 6i&n 08317782
,1. NguyÔn HiÖu 8inh 4i.2 6i&n 004337,31
,2. NguyÔn Th/ H¹nh 4i.2 6i&n 0043,8
03
,3. )N H>ng 'h;ng 4i.2 6i&n 012,128
,4. 'h¹m *Wm H@ 4i.2 6i&n 08341178
,5. H@ Th/ NgC= 7ai 4i.2 6i&n 002051283
T1 )é m+n Tµi ch<nh
,,. 8& H2@i 'h¬ng 'h( trëng 1h2a 0345147
8
08351478
,7. Tr¬ng Th/ Th.i 4i5ng 6i&n 04834134
0
,8. 8& 7ai Thanh 4i.2 6i&n 04518457
4
004100415 04537558
,. 8& Quang )A= 4i.2 6i&n 047,703
3
08342,,8
70. NguyÔn H2@ng H@ 4i.2 6i&n 03451405
1
012230,4
71. !" 8an Nhung 4i.2 6i&n 04,28003
2
0533,002,
72. )2@n H2@i )A= 4i.2 6i&n 04,27071

012041203
73. 8u 'h¬ng ThuQ 4i.2 6i&n 03487735 00,073807
,
-TT !. vµ t*n /h0c anh
§iÖn tho"i
nhµ ri*ng
-1 i ®éng
-1 néi )é
2hi
ch#
0
74. )@2 NgC= H2@n 4i.2 6i&n 004001404
75. !" NgC= %u:n 4i.2 6i&n 04,33,3
4
7,. NguyÔn Thanh 82an 4i.2 6i&n 0125235
77. NguyÔn 8an Xnh 4i.2 6i&n 034.8,884
0
01505808,
78. NguyÔn Th/ HVu 4i.2 6i&n 01300874
4hoa 4$ th%Ët
=35!!
7. 7ai )¹i )/nh Trëng 1h2a 0348218
3
*Q3
034.5240,0
15
80. H2@ng 7¹nh H@ 'h( trëng 1h2a
81. NguyÔn Th/ 8a 4i5ng 6i&n 048537,7
2
82. NguyÔn !¬n Th 4i5ng 6i&n 0128,0,
83. NguyÔn %u:n !inh 4i5ng 6i&n 034,,133

84. H¬ng !i+t Thu 4i5ng 6i&n 03451228
3
85. )N Th/ Thu 4i5ng 6i&n 03482,8,
3
8,. #-i !¬n Y¬n 4i5ng 6i&n 03482,84
3
7
-TT !. vµ t*n /h0c anh
§iÖn tho"i
nhµ ri*ng
-1 i ®éng
-1 néi )é
2hi
ch#
87. 8& Thu H>ng 4i5ng 6i&n 034513,5
4
88. NguyÔn Trung Y¬n 4i5ng 6i&n 03451324
5
0122778
8. NguyÔn !¬n Thanh 4i.2 6i&n 00428447
0. #-i Th+ T2@n 4i.2 6i&n 03451077
4
004258141
1. TrEn Th/ 7:y 4i.2 6i&n 03451077
4
2. )N Th/ HuÖ 4i.2 6i&n 012231312
3. #-i %u:n H¬ng 4i.2 6i&n 03452158
4
082280512
4. 'h¹m Th/ Ng:n H¹nh HZH th[= h@nh 0348200
0
0120255,1 ThJ nghiÖm3
1
5. )Dng Th/ NgC= T< HZH th[= h@nh
,. !" 8& !¬ng *huy\n t] 01^5^2004
T: >go"i ng?
7. 'h¹m Xnh .T Trëng tU bé mPn 03482227
4
012.87871 *Q3
034.5240,3
11
8. H2Mn Th/ 'h¬ng 4i.2 6i&n 0348271,
7
012.828258 7_
3034.828147
. TrEn Qu`= Huy 4i5ng 6i&n 03482,51
8
00344,383
10 )Pn T< Xnh 4i5ng 6i&n 0483,2,7 084,453,7
8
-TT !. vµ t*n /h0c anh
§iÖn tho"i
nhµ ri*ng
-1 i ®éng
-1 néi )é
2hi
ch#
3
10
1.
H@ Th/ #J=h 8i&n 4i.2 6i&n 048,175,
7
002134
10
2.
H2@ng HEn 4i5ng 6i&n 03451,34
0
10
3.
8& Thanh H5i 4i5ng 6i&n 0345152,
2
01784855
10
4.
NguyÔn !iÖt Nga 4i5ng 6i&n 04858847
3
00,2,,77,
10
5.
Tr¬ng H>ng ThuL 4i.2 6i&n 048344
5
10
,.
NgP !¬n #K= 4i.2 6i&n 05333,080
10
7.
NguyÔn Th/ 7inh QuL 4i.2 6i&n 03451217
5
004337,42
10
8.
TrEn Th/ Thu Thu? 4i.2 6i&n 034501,2
0
01237715
10
.
8¬ng Th/ Nh Trang H^H th[= h@nh 04572810
,
012211285
11
0.
H¬ng Th/ Fim Tuy+n 4i5ng 6i&n 04,41337
3
11
1.
NguyÔn Hau Nguy&n 4i.2 6i&n 045,,7,
20
012420040
T: ch<nh tr7 = TT5@

-TT !. vµ t*n /h0c anh
§iÖn tho"i
nhµ ri*ng
-1 i ®éng
-1 néi )é
2hi
ch#
11
2.
NguyÔn !¬n Th[= Trëng tU bé mPn 03452201
1
08358, *Q3
034.5240,1
121
11
3.
NguyÔn !¬n Thi&m 'h( trëng tU bé mPn 034521,0
1
11
4.
TrEn Th/ NgC= Tuy+t 4i5ng 6i&n 0348221,
1
11
5.
NguyÔn Th/ Nh0ng 4i5ng 6i&n
11
,.
NgP )$nh T52 4i5ng 6i&n 034,211,
7
11
7.
TrEn Th/ 'h¬ng 4i5ng 6i&n 0348288
2
11
8.
NguyÔn Thanh T-ng 4i5ng 6i&n 048,8204
4
0125,480
11
.
NguyÔn !¬n *h:m 4i5ng 6i&n 03452512
2
12
0.
)Dng Th/ 'h¬ng Huy&n 4i5ng 6i&n 04,8823
5
0887054
12
1.
)N Th/ Fim Tuy+n 4i5ng 6i&n 0483387
5
12
2.
)inh Th/ *<= 4i.2 6i&n 04,,2487
3
08110
12 H@ Th/ H.ng H¬ng 4i.2 6i&n 00423138
10
-TT !. vµ t*n /h0c anh
§iÖn tho"i
nhµ ri*ng
-1 i ®éng
-1 néi )é
2hi
ch#
12
4.
)N )Dng Y.ng 4i.2 6i&n 034.5132
3
004,44
12
5.
NguyÔn )K= 8L 4i.2 6i&n 0835,8
12
,.
T¹ )A= Thanh 4i.2 6i&n 0127125
12
7.
NguyÔn Th/ Fim Thanh 4i.2 6i&n 0455820
5
012773,7
12
8.
T¹ !¬n T$nh 4i.2 6i&n
T: 4hoa h.c c& )6n
12
.
Nghi&m !¬n ThiÖT Trëng tU bé mPn 0345171
5
088,41,45 *Q3
034.5240,2
120
13
0.
8& H>ng !;ng 'h( trëng tU bé mPn 03451325
8
13
1.
NgP 7inh H>i 4i5ng 6i&n 0345125
5
13
2.
NguyÔn Th/ H>ng 4i.2 6i&n 0,5538
4
08350413,
13
3.
8& Thanh Tr@ 4i.2 6i&n 083,131,3
13 NguyÔn )K= H5i 4i.2 6i&n 03451,01 004,14347
11
-TT !. vµ t*n /h0c anh
§iÖn tho"i
nhµ ri*ng
-1 i ®éng
-1 néi )é
2hi
ch#
7
13
5.
8& Th/ Thu Tr@ 4i.2 6i&n 04853120

081482
13
,.
'h¹m Th/ Thanh 7ai 4i.2 6i&n 0135874,0
13
7.
)inh Th/ %u:n HH th[= h@nh 03451880
2
20
13
8.
Qu.=h %u:n Tr0ng HH th[= h@nh 0348233
45
01300812, 0813478
@hAng §µo t"o
13
.
)Dng !¬n Tung 'h( trëng 1h2a 03450174
,
0034517,7 104
14
0.
NguyÔn Ti+n 7¹nh '.trëng Thbng 03482,8,
3
004185,77 124
14
1.
H2@ng Ranh *huy&n 6i&n 03451225

082,2212 03,1,1377
14
2.
NguyÔn Hau ThC *huy&n 6i&n 0348277,
8
013340,,
14
3.
8& 'hSng ThKng *huy&n 6i&n 0483452,
,
004234123
14
4.
8& Quang Huy *huy&n 6i&n 04855130
8
08383220,
14
5.
NguyÔn 8inh Hi+u *huy&n 6i&n 0348277,

12
-TT !. vµ t*n /h0c anh
§iÖn tho"i
nhµ ri*ng
-1 i ®éng
-1 néi )é
2hi
ch#
14
,.
7ai H¬ng *huy&n 6i&n 0348218
3
034.51,10
14
7.
)N Th/ !iÖt HWng *huy&n 6i&n 0455320,
0
015211350
@hAng /+ng t(c !-c
-B
14
8.
TrEn !¬n *`= 'h( trëng 1h2a 03482054
3
00,214007 *Q3
034.821324
112
14
.
NguyÔn NgC= #J=h *huy&n 6i&n 0348202
4
15
0.
NguyÔn Huy Ti+n *huy&n 6i&n 004213,7, 102
15
1.
NguyÔn Qu`= ThKng *.n d[ 013585140
15
2.
NguyÔn H2@ng TA *huy&n 6i&n 0133,5124
15
3.
Tr¬ng Thanh 8:m *huy&n 6i&n 03482,
0
012124257
15
4.
'han Thanh H¬ng *huy&n 6i&n 00438087
15
5.
)@2 !iÖt *0ng *huy&n 6i&n 00402050
@hAng 4hoa h.c 20
13
-TT !. vµ t*n /h0c anh
§iÖn tho"i
nhµ ri*ng
-1 i ®éng
-1 néi )é
2hi
ch#
15
,.
'h¹m !¬n Tr0ng Trëng Thbng 04854852 012145375 *Q3
034.51842
105
15
7.
)@2 8Ö Fhuy&n *huy&n 6i&n 03451204
2
entfrnft3 18
15
8.
'h¹m Th/ g+n *huy&n 6i&n 0348273
2
08828034
15
.
!" Fim Tr@ *huy&n 6i&n 03451800
,
01552222 TEng 33 114
1,
0.
TrEn Th/ HiOn *.n d[ TEng 23 17
1,
1.
NguyÔn Th/ Thanh
HiOn
*huy&n 6i&n
1,
2.
Qu5n Nh QuQnh *huy&n 6i&n 0042302,
1,
3.
NguyÔn Th/ HuyOn *huy&n 6i&n 0885554,5
1,
4.
'h¹m Th/ 'h<= *huy&n 6i&n 0872,10
@hAng Tµi ch<nh-4T
1,
5.
#-i Th/ ThKm 'h( trëng Thbng 034823,
2
*Q3
034.51841
2,
1, !" Th/ 8/=h *.n d[
14
-TT !. vµ t*n /h0c anh
§iÖn tho"i
nhµ ri*ng
-1 i ®éng
-1 néi )é
2hi
ch#
CD
EF
NguyÔn Th/ *0ng *huy&n 6i&n 03452512
2
1,
8.
NguyÔn Th/ ThA= *huy&n 6i&n 0345115
4
1,
.
)@2 Th/ .nh H>ng H) ThI 6iÖ=
@hAng T: ch0c - /3
17
0.
NguyÔn )¬ng Thu? Trëng Thbng 0345115
4
012071, *Q3
034.51843
1,
17
1.
NguyÔn Th/ #J=h Thu? 'h( trëng Thbng 03451247
4
08125552 108
17
2.
8& Th/ 8i&n *.n d[ 03451325
8
17
3.
'han 7inh %u:n *.n d[ 0345108
3
'. Ti+T B:n3
22
17
4.
'h-ng Th/ H;i Fh thuVt 6i&n 03451880
1
17
5.
TrEn Fim 82an Fh thuVt 6i&n 0348277,
1
17
,.
)@2 #$nh 7inh *huy&n 6i&n 048544,5
8
013347,7
17 NguyÔn Huy H2@ng Nh:n 6i&n 03451405
15
-TT !. vµ t*n /h0c anh
§iÖn tho"i
nhµ ri*ng
-1 i ®éng
-1 néi )é
2hi
ch#
1
17
8.
)N !¬n TJnh Nh:n 6i&n 03451,4,
2
17
.
H¬ng !¬n Tuy&n Nh:n 6i&n
18
0.
)Dng NgC= T25n Nh:n 6i&n
18
1.
NguyÔn !¬n 7C= 8.i if 03487,0
8
18
2.
'h¹m !¬n *Pn 8.i if 03451,54
0
18
3.
NguyÔn )$nh Nghi&m Nh:n 6i&n
18
4.
NgP Th/ 'h n Nh:n 6i&n
18
5.
H2@ng Th/ NUi Nh:n 6i&n 0345120
7
18
,.
'h¹m Th/ NgC= Thu? Nh:n 6i&n 0348212
5
034.82443 !¬n th3 21
18
7.
8& Huy Y[ 8.i if 03452128
1
012014183
18
8.
*hi+n 8.i if 004225243
18 NguyÔn )$nh Th.i Nh:n 6i&n
1,
-TT !. vµ t*n /h0c anh
§iÖn tho"i
nhµ ri*ng
-1 i ®éng
-1 néi )é
2hi
ch#
1
0.
)inh !¬n ThC Nh:n 6i&n 03482182
3
1
1.
NgP 7inh )A= Nh:n 6i&n 03451822
5
1
2.
H> Th/ T:m Nh:n 6i&n
1
3.
8& 7¹nh H-ng *huy&n 6i&n 03440,5
0
00422220 122
1
4.
H¬ng Th/ Qu+ Nh:n 6i&n
@hAng !µnh ch<nh-
5%6n tr7
1
5.
)N %u:n )Png Trëng Thbng 03482707
8
01333741 *Q3
034.51845
10,
1
,.
TrEn Fh.nh H2a 'h( trëng Thbng 03451125
8
gt+ 115
1
7.
8L )$nh )2@n *.n d[ 03451257
,
003234057 #52 6Ö 1hu
X3 23
1
8.
NguyÔn )$nh Nh Nh:n 6i&n 0348218

012253482 #52 6Ö 1hu #
3 24
1
.
'h¹m NgC= %u:n *.n d[ 03451375
3
17
-TT !. vµ t*n /h0c anh
§iÖn tho"i
nhµ ri*ng
-1 i ®éng
-1 néi )é
2hi
ch#
20
0.
!" Th/ Thf Nh:n 6i&n 03451,53
8
20
1.
'h-ng Th/ H2@ Nh:n 6i&n 03451375
3
20
2.
'h-ng Th/ Th+ Nh:n 6i&n
20
3.
NguyÔn Th/ 'h<= Nh:n 6i&n 0348222
3
20
4.
TrEn Th/ 'h<= Nh:n 6i&n 03451002
1
20
5.
#-i Th/ *h<= Nh:n 6i&n
20
,.
'h¹m Th/ 8L Nh:n 6i&n 034.52455
,
01,550,38
20
7.
'h¹m Th/ Ranh Nh:n 6i&n
20
8.
NguyÔn %u:n Thu? Nh:n 6i&n 034518,
5
20
.
* n Th/ !:n gdh 03451244
2
21
0.
* n Th/ Th¬m Nh:n 6i&n
21
1.
jPng Th/ H2@i Nh:n 6i&n
18
-TT !. vµ t*n /h0c anh
§iÖn tho"i
nhµ ri*ng
-1 i ®éng
-1 néi )é
2hi
ch#
21
2.
)N %u:n H2@ Nh:n 6i&n 03451471

21
3.
NguyÔn Th/ Fh.nh Nh:n 6i&n 03451840
7
21
4.
!" 7¹nh H-ng *huy&n 6i&n 04854,5
8
21
5.
NguyÔn Th/ Hb Nh:n 6i&n
21
,.
'h¹m Th/ HuÖ Nh:n 6i&n
21
7.
H2@ng Th/ HiOn Nh:n 6i&n
21
8.
H¬ng Th/ 'h¬ng Nh:n 6i&n 034820,5
1
21
.
NguyÔn Th/ Ranh Nh:n 6i&n 03451,23
,
22
0.
'h¹m Th/ H2a Nh:n 6i&n
22
1.
#-i Th/ YA Nh:n 6i&n
22
2.
NguyÔn Th/ Tr@ Nh:n 6i&n
22
3.
NguyÔn Th/ H0ng Nh:n 6i&n
1
-TT !. vµ t*n /h0c anh
§iÖn tho"i
nhµ ri*ng
-1 i ®éng
-1 néi )é
2hi
ch#
22
4.
NguyÔn #. *Eu Nh:n 6i&n 03452007
,
22
5.
NguyÔn !¬n Hng Nh:n 6i&n 03482,1
3
@hAng 5G4TH
22
,.
TrEn %u:n Quang Trëng Thbng 0348221,
1
00430,4, 11,
22
7.
TU Q8FT%
#,13 118
22
8.
22
.
BIn @hAng §oµn 034.520837 107
23
0.
23
1.
87ch v; kh% J 113
23
2.
23
3.
@hAng nKc 2B JL 111
23
4.
23 @hAng nKc 2B JL 117
20
-TT !. vµ t*n /h0c anh
§iÖn tho"i
nhµ ri*ng
-1 i ®éng
-1 néi )é
2hi
ch#
23
,.
/& 'M !%Õ 0548534
2
23
7.
NguyÔn !¬n Th@nh *huy&n 6i&n
23
8.
)@2 !iÖt *0ng *huy&n 6i&n
23
.
'h¹m !¬n ThKng Nh:n 6i&n
24
0.
NguyÔn Th/ Huy&n H5i Nh:n 6i&n
24
1.
NguyÔn Ti+n H"ng *huy&n 6i&n
24
2.
8& Th/ H>ng H5i Nh:n 6i&n
21

You're Reading a Free Preview

Descarregar
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->