Você está na página 1de 5
aula &8 dhileat Cones) (20! gp oth EVETIT CO! Jmadpe ESPECIALITAT SO I IMATGE EXAMEN D'ACUSTICA: 2a. AVALUACIO ir. QUADRIMESTRE (12/01/07) COgMOMS..sesseesesee Nom.. Durada: 2 hores 1- (10 min) Definir els marges de valors recomanats per a teatres, sales de miisica de cambra i sales simfOniques pel que fa a: a) Relacié volum/n® localitats (V/N) b) Valor d’RTmp (sala ocupada) ©) Volums (només de teatres | sales simfbniques) 1d) Nombre maxim recomanat d’espectadors (només per a teatres I sales simfoniques) 2- (10 min) Definir qué s‘entén per “Early Decay Time” (EDT). Amb quina valoracié subjective es correspon? Idealment, quina relacié ha de tenir amb el temps de reverberaclé RT? Per qué? 3- (10 min) Explicar els diferents tipus de difusors acistics utilitzats per a millorar la impressié espacial del so en les sales de miisica de cambra o simfénica, fent una mencié explicita (quan stescaigui) de ample de banda de difusié proporcionat per cadascun d’elts. 4- (20 min) Un recinte de volum 4.250 n° presenta, a la banda de freqdéncies de 500 Hz, un temps de reverberacié d°1,5 s. Una de les seves parets, amb una superficie de 300 m?, esta revestida amb fusta laminada acabada amb escaiola (asssixe = 0,04 a l'esmentada banda). ‘Ates que la sala es vol utilitzar, preferentment, per a representacions teatrals, és preceptiu aconseguir un valor d’RT d’t 5, a la mencionada banda de frequencies. A aquest efecte, es planteja substituir el mencionat revestiment reflectant per un ressonador miltiple de cavitat, amb freqdgncia de ressonancia f= 500 Hz. 2) Calcular el valor d’asasixe del ressonador necessari per tal d’assolir Vobjectiu fixat (RT = 1). ) Suposant que el ressonador esta format per taulers de fusta perforada de 13 mm de gruix, amb perforacions circulars de @ = 8 mm i separacié entre eixos de perforacions successives de 16 mm, calculer la distancia de la paret a la qual s‘hauran de muntar per tal que, efectivament, f= 500 Hz, Actistica Gener 2007 - 1 5- (30 min) Una font sonora directiva radiant en la banda de freqiéncies de 2 kHz se situa en un recinte de dimensions 20 mx 15 mx 10 m, Suposant que en el seu eix de simatria (0 = 02): - Factor de directivitat Q{f) = 2 ~ Lp: = 54,26 dB SPL a una distancia r: = 2m - Loa = 48,78 dB SPL a una distancia r: = 10 m Caleular: a) Eltemps de reverberacié de la sala, segons Sabine b) La distancia critica De ¢). El valor aproximat de la pérdua d’articulacié de consonants (%ALCons) a les distancies r: i re. Quina és la corresponent valoracié subjectiva de la intel-ligibilitat de a paraula a cadascuna d’aquestes distances? d) La poténcia sonora radiada per la font (en watt) 2) Quines accions s‘haurien de dur a terme a la sala per tal de millorar la intel-ligibilitat de la paraula en la zona de camp reverberant? Com afectarien aquestes accions a la sonoritat de la sala (sonoritat = grau d’amplificacié del so produft per la sala) DADES Grafica per al calcul del %ALCons: %AIGons 230 ‘00 ce eo a4 ee a Ly- Le (en dB) Acistica Gener 2007 - 2 6- (30 min) Una sala d’actes de dimensions 15 m x 10 m x 5 m esta separada del vestibul mmitjangant una paret, de superficie 60 m?, que presenta els segients valors de l'index de reduccié de so R (valors de laboratori): Freqaéneia (Hz) | 125 | 250 | 500 |1.000 |2.000 [4.000 Valors d°R de la paret de separacié | 31,0 | 46,0 | 56,0 | 60,0 | 50,0 | 58,0 (en a8) a) Calcular el valor de index global R al soroll rosa de la paret (en dBA) b) Caleular quina corba NC verifica la sala, suposant els segtients valors del temps de reverberacié de la mateixa Frequancia (Hz) | 425 | 250 | S00 1.000 |2.000 |4.000 Valors a'RT de le aera 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,70 | 0,65 | 060 els segiients nivells de pressié sonora en el vestibul: Frequéncia (He) 325 | 250 | 500 [2.000 | 2.000 | .000 Valors Lp al vestibul nee vw | 79 | 78 | 75 | 72 | 66 ©) Suposant que la citada paret també s‘utiitza com a fagana, calcula el valor de Vindex Global Real soroll de transit de la matetxa (en dBA) DADES A) Atenuacions per bandes d'octava corresponents al fitre de ponderacié A Frequancia (H2) 125 | 250 | soo |1.000 [2.000 | 4.000 Ponderaciéfitre A (en dB) oo | +12 | +10 Actistica Gener 2007 - 3