P. 1
Drept Administrativ.an.II.sem.I Catalin.balan

Drept Administrativ.an.II.sem.I Catalin.balan

|Views: 3|Likes:
Publicado porTiron Alexandru

More info:

Published by: Tiron Alexandru on Oct 31, 2011
Direitos Autorais:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2011

pdf

text

original

Sections

 • I.1. NOłIUNEA DE ADMINISTRAłIE PUBLICĂ
 • I.2. SISTEMUL ADMINISTRAłIEI PUBLICE
 • I. 3. DREPTUL ADMINISTRATIV CA RAMURĂ A SISTEMULUI DE DREPT
 • II.1. PRECIZĂRI PREALABILE
 • II.3. GUVERNUL
 • II.3.1. Rolul Guvernului
 • II.3.2. Modul de lucru al guvernului
 • II.3.3. Primul ministru
 • II.3.4. Secretariatul general al guvernului
 • II.3.5. Miniştrii
 • II.3.6. Actele juridice ale guvernului
 • II.3.7. Răspunderea politică a guvernului
 • II.3.8. Răspunderea penală a membrilor guvernului
 • II.4. AUTORITĂłI DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE CENTRALE
 • II.5. AUTORITĂłI ADMINISTRATIVE AUTONOME
 • III.1. PRINCIPIILE ADMINISTRAłIEI PUBLICE LOCALE
 • III.1.1. Precizări prealabile
 • III.1.3. Principiul eligibilităŃii
 • III.1.4. Principiul legalităŃii
 • III.2. AUTORITĂłILE ADMINISTRAłIEI PUBLICE LOCALE
 • III.2.1. AutorităŃile administraŃiei publice locale din comune şi oraşe
 • III.2.2. AutorităŃile administraŃiei publice locale din judeŃe
 • IV.1. FUNCłIA PUBLICĂ
 • IV.1.1.Precizări prealabile
 • IV.1.2. Clasificarea funcŃiilor publice
 • IV.1.3. CondiŃiile de acces într-o funcŃie publică
 • IV.1.4. Drepturile şi obligaŃiile funcŃionarilor publici
 • IV.1.5. Răspunderea funcŃionarilor publici
 • IV.2. SERVICIUL PUBLIC
 • BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ
 • RĂSPUNSURI TESTE
 • RESURSE WEB

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI FACULTATEA DE DREPT

DREPT ADMINISTRATIV ŞI ŞTIINłA ADMINISTRAłIEI
PARTEA I
Asist. univ. drd. CĂTĂLIN BǍLAN

- SUPORT CURS Anul II Semestrul I

2008

2

CUPRINS
Prezentare preliminară ............................................................................................... Cap. I. Dreptul şi administraŃia publică ................................................................... I.1. NoŃiunea de administraŃie publică ..................................................................... I.2. Sistemul administraŃiei publice ......................................................................... I.3. Dreptul administrativ ca ramură a sistemului de drept ...................................... I.4. Dreptul administrativ şi ştiinŃa administraŃiei ................................................... I.5. Raportul juridic de drept administrativ ............................................................. Cap. II. AdministraŃia publică centrală .................................................................... II.1. Precizări prealabile ........................................................................................... II.2. UnităŃile administrativ-teritoriale, cadru de realizare a administraŃiei publice centrale ............................................................................................................. II.3. Guvernul .......................................................................................................... II.3.1. Rolul Guvernului ..................................................................................... II.3.2. Modul de lucru al Guvernului ................................................................. II.3.3. Primul Ministru ....................................................................................... II.3.4. Secretariatul General al Guvernului ........................................................ II.3.5. Miniştrii ................................................................................................... II.3.6. Actele juridice ale Guvernului ................................................................ II.3.7. Răspunderea politică a Guvernului ......................................................... II.3.8. Răspunderea penală a membrilor Guvernului ......................................... II.4. AutorităŃi de specialitate ale administraşiei publice centrale ........................ II.5. AutorităŃi administrative autonome ............................................................... II.6. Actele autorităŃilor administrative de specialitate ......................................... Cap. III. AdministraŃia publică locală ...................................................................... III.1. Principiile administraŃiei publice locale ........................................................ III.1.1. Precizări prealabile ............................................................................... III.1.2. Principiul autonomiei locale, principiul descentralizării, principiul desconcentrării serviciilor publice ..................................................................... III.1.3. Principiul eligibilităŃii ............................................................................ III.1.4. Principiul legalităŃii ................................................................................ III.1.5. Principiul consultării cetăŃenilor în problemele locale de interes deosebit .................................................................................................... III.2. AutorităŃile administraŃiei publice locale ........................................................ III.2.1. AutorităŃile administraŃiei publice locale din comune şi oraşe .............. III.2.2. AutorităŃile administraŃiei publice locale din judeŃe .............................. 3 6 6 7 8 9 9 11 11 11 13 13 14 15 16 16 17 18 20 21 23 23 25 25 25 25 30 31 32 33 33 35

..............................................2....................................................................2......................... Bibliografie recomandată ...........................................3........ CondiŃiile de acces într-o funcŃie publică .. FuncŃia publică.................................................................................................................................... FuncŃia publică .1........................1....................................... IV................. Serviciul public .................................................................................................................................................................. Prefectul ......................... Resurse WEB ................................. Drepturile şi obligaŃiile funcŃionarilor publici ........................................... Serviciul public ........................................1..................... IV..........................1..1........ IV........ Cap.................................... IV...............5......1................. IV............................ IV.............................. Precizări prealabile .................. Teste ......... Clasificarea funcŃiilor publice ..............................................................1.2..........4.... Răspunsuri Teste ......................................... 36 39 39 39 40 41 42 47 51 55 61 61 62 2 ........ Răspunderea funcŃionarilor publici ........... IV............ IV.III...............3....

Totodată vor recunoaşte şi vor defini noŃiunile de răspundere juridică . drept civil. vor urmări procedura de tragere la răspundre a membrilor guvernului şi vor identifica acele situaŃii în care membrii guvernului sunt traşi la răspundere potrivit legii speciale. alcătuirea şi funcŃionarea autorităŃilor administraŃiei publice centrale. ale raporturilor juridice de drept administrativ pentru a permite recunoaşterea în practică a situaŃiilor în care devin aplicabile normele de drept administrativ. respectiv guvernul. compunerea. Vor fi avute în vedere în mod special condiŃiile de valabilitate. StudenŃii vor identifica situaŃiile în care valabilitatea actelor emise de autorităŃile centrale este pusă sub semnul întrebării. modul de organizare într-un sistem articulat al acestora. cu o privire comparativă asupra altor ramuri de drept. Pentru aceasta se va avea în vedere dezvoltarea aptitudinilor studenŃilor de a lucra 3 . alcătuirea. miniştrii. primul-ministru. raporturile dintre puterea legislativă. autorităŃile administrative autonome. principiile de funcŃionare ale administraŃiei publice şi ale autorităŃilor publice. a membrilor guvernului.PREZENTARE PRELIMINARĂ Lucrarea de faŃă îşi propune să prezinte într-un mod sintetic cele mai importante aspecte privind dreptul administrativ. politică sau penală. ale actelor emise de diversele autorităŃi ale administraŃiei publice centrale urmărindu-se competenŃa. modul în care aceste autorităŃi se organizează într-un sistem organic. Cu privire la administraŃia publică centrală vor fi avute în vedere principiile generale de organizare. În prima parte vom urmări dobândirea cunoştinŃelor generale cu privire la administraŃia publică. StudenŃii trebuie să cunoască atât sistemul administraŃiei publice centrale cât şi cel al administraŃiei publice locale. funcŃionarea şi controlul exercitat în forme specifice asupra lor. împreună cu raporturile care se stabilesc între acestea. începerea. Pornind de la noŃiunile dobândite anterior la alte discipline. definind raporturile care se stabilesc între ele. întinderea şi încetarea efectelor acestor acte. puterea judecătorească şi puterea executivă. compunerea. principiile fundamentale ale dreptului administrativ. de formă şi de fond. studenŃii urmează să dobândească o privire de ansamblu asupra locului şi rolului dreptului administrativ în sistemul de drept din Ńara noastră în general şi în cadrul dreptului public în particular. cum ar fi teoria generală a dreptului. la caracterele juridice ale acestor autorităŃi. la autorităŃile administrative. ministerele. regulile de procedură. Lucrarea pune accentul pe elementele care delimitează dreptul administrativ de alte ramuri ale dreptului. autorităŃile administrative centrale de specialitate. pe caracterele juridice specifice ale dreptului administrativ. drept constituŃional.

Partea a patra tratează actul juridic administrativ. StudenŃii vor îmbina cunoştiinŃele teoretice cu cele practice pentru a recunoaşte elementele specifice ale contractelor administrative în general. Partea a doua a lucrării îŃi propune familiarizarea studenŃilor cu noŃiunile de serviciu public. organizare. la modul de compunere. funcŃionare şi de control al acestor autorităŃi. urmând să studieze sistemul autorităŃilor administraŃiei publice locale. darea în administrare. sub controlul autorităŃii centrale. condiŃiile de formă şi de fond precum şi relevanŃa acestora din punctul de vedere al legalităŃii actului administrativ. principala formă de activitate a admninistraŃiei publice. Se va pune accentul pe modul de organizare a funcŃiei publice în Ńara noastră. pe modalităŃile de modificare şi de încetare a raportului de serviciu. StudenŃii vor recunoaşte diferitele categorii de servicii publice. modul în care competenŃele acestor autorităŃi urmează a fi exercitate. incompatibilităŃile şi conflictele de interese care pot apărea în legătură cu funcŃia publică. controlul contencios. avându-se în vedere în principal caracterele juridice ale proprietăŃii publice şi modalităŃile în care bunurile proprietate publică pot fi puse în valoare. respectiv închirierea. evaluare funcŃionarilor publici. Vor fi aprofundate diferitele sisteme de organizare şi funcŃionare a administraŃiei publice locale. civilă. funcŃionar public. principalele caracteristici. perioada de stagiu. StudenŃii vor dobândi de asemenea o viziune de ansamblu asupra administraŃiei publice locale. rolul acestora şi principiile generale care stau la baza funcŃionării lor.condiŃii de acces. vor cunoaşte teoriile referitoare la natura juridică a funcŃiei publice precum şi clasificarea funcŃiilor publice. de a interpreta şi de a putea aplica în practică conŃinutul acestor acte. principiile generale de funcŃionare. importanŃa autorităŃilor locale în sistemul autorităŃilor statului. Se are în vedere dobândirea de către studenŃi a cunoştinŃelor necesare cu privire la autorităŃile administraŃiei publice locale. vor defini noŃiunea de funcŃie publică. menŃionând definiŃia. Partea a treia prezintă proprietatea publică şi regimul juridic aplicabil acesteia din perspectiva dreptului administrativ. în folosul colectivitălor locale. fiind puse în discuŃia studenŃilor avantajele şi dezavantajele acestor sisteme. StudenŃii trebuie să dobândească cunoştiinŃele necesare care vor permite evaluarea unui act administrativ din punct de vedere al valabilităŃii şi modalităŃile de control care pot fi utilizate pentru a realiza aceasta: controlul administrativ.cu actele normative. darea în folosinŃă cu titlu gratuit şi concesiunea. Vor fi avute din nou în vedere condiŃiile de fond şi de formă care influenŃează valabilitatea actelor autorităŃilor locale. penală sau contravenŃională. raporturile dintre administraŃia centrală şi administraŃia locală. ale contractului de concesiune în particular. StudenŃii trebuie să recunoască diferenŃele dintre autorităŃile locale şi autorităŃile centrale. Pentru aceasta studenŃii vor avea în 4 . funcŃie publică. pe răspunderea juridică a acestora – disciplinară. pe drepturile şi obligaŃiile funcŃionarilor publici.

În încheiere menŃionăm faptul că studenŃii trebuie să aibă în vedere faptul că dreptul administrativ trebuie privit şi înŃeles în contextul general al dreptului. Vom sublinia în special aspectele practice care permit delimitarea contravenŃiei de infracŃiune. 5 . cunoaşterea sancŃiunilor contravenŃionale. a elementelor care condiŃionează valabilitatea unui proces-verbal. a modalităŃilor de executare a cestora. fără a se pierde din vedere legăturile cu alte ramuri ale dreptului. în special răspunderea contravenŃională. Numai prin folosirea cunoştinŃelor acumulate anterior. a căilor de atac împotriva unui proces verbal de contravenŃie.vedere aspectele practice ale controlului legalităŃii actelor administrative exemplificate prin exemplele practice care vor fi cuprinse în această parte a cursului. Ultima parte tratează răspunderea administrativă. prin îmbinarea acestora cu cunoştiinŃele specifice dreptului administrativ se va reuşi valorizarea practică a cestora.

„administer” traducându-se prin: agent. autorităŃilor administrative existente într-un stat. ca acŃiune prestatoare.administraŃia acŃionează pentru realizarea binelui comun şi a interesului general. secŃie sau serviciu. superiorul. AdministraŃiei publice îi revine sarcina de a satisface acele necesităŃi ale indivizilor care nu ar putea fi satisfăcute prin iniŃiativa particulară. consideră că prin acest termen se defineşte o activitate. Sub aspect organizatoric. explicaŃia: a conduce. 1 6 . fie deoarece satisfacerea acestor necesităŃi nu este purtătoare de profit. care arată direcŃia. administraŃia (indiferent dacă este particulară sau publică) trebuie privită nu numai ca activitate. a cârmui. a conduce sau a dirija. instrument. Potrivit celei de a doua accepŃiuni administraŃia publică reprezintă ansamblul organelor prin care este condusă o afacere (de exemplu Consiliul de administraŃie în dreptul privat). respectiv activitatea prin care se girează. se administraează o afacere. sarcină pe care o realizează prin intermediul serviciilor publice. care înseamnă mai puŃin şi din prefixul „ad”. Pentru Termenul de administraŃie provine din limba latină. ajutător. sau într-un alt sens. O primă accepŃiune. ci şi ca mod de organizare a unor structuri menite să realizeze această activitate. Spre deosebire de dreptul privat în care organelor de administraŃiei le revine sarcina satisfacerii intereselor individuale ale persoanleor cărora le aparŃine afacerea care este administrată. servitor. el evoluând în funcŃie de gradul de dezvoltare al unei societăŃi. care se ocupă de probleme administrative ale unei instituŃii sau agent economic. îngrijitor.1. de datele sociologice. DicŃionarul limbii române reŃine pentru verbul „a administra”. iar în cazul administraŃiei publice ea reprezintă ansamblul organelor prin care sunt conduse şi executate sarcinile publice. folosită în limbaj curent. Interesul general nu este interesul societăŃii văzut ca interes distinct de interesele membrilor societăŃii ci ca un ansamblu al necesităŃilor umane. în dreptul public administraŃiei îi revine sarcina satisfacerii interesului general. şeful – cuvânt care s-a format din „magis” care înseamnă mai mult. iar pentru „administraŃie” – totalitate. Cuvântul „administer” aproape sinonim cu „minister” – care înseamnă servitor.CAPITOLUL I DREPTUL ŞI ADMINISTRAłIA PUBLICĂ I. ConŃinutul noŃiunii de interes general nu poate fi clar definit. ajutător – s-a format din rădăcina „minus” – „minor”. Verbul „administro” înseamnă a da o mână de ajutor. „sensul” şi subliniază starea de inferioritate în raport cu „magister”‚ ce se traduce prin cel care comandă. fie deoarece ele exced prin amploare posibilităŃile particularilor. NOłIUNEA DE ADMINISTRAłIE PUBLICĂ Termenul de administraŃie1 este susceptibil de a avea două accepŃiuni.

Pentru realizarea acestor sarcini statul înfiinŃează servicii publice cărora legea le stabileşte atribuŃiile şi competenŃele. drepturile şi libertăŃile democratice. de adminitrare a domeniului public ş. să asigure ordinea de drept. Organele administraŃiei publice urmăresc ca. cum ar fi servicii publice de menŃinere a ordinii. să contribuie la dezvoltarea socială în ritm cât mai rapid şi pe toate planurile. nu fac parte din administraŃia publică. în temeiul ConstituŃiei. I. În realizarea sarcinilor sale. care. să acŃioneze pentru afirmarea Ńării în viaŃa internaŃională. Sarcinile şi atribuŃiile administraŃiei publice sunt realizate de autorităŃi administrative. independenŃa Ńării. o serie de sarcini importante. în funcŃie de natura lor în organe colegiale (alcătuite din mai multe persoane – Consiliul Local. să apere integritatea teritorială.d. prin întreaga lor activitate să satisfacă. servicii publice judiciare – Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie). statul înfiinŃează şi alte categorii de servicii publice. organe sau autorităŃi administrative locale (care au competenŃă într-o anumită unitate administrativ teritorială – prefecŃii). Intrucât sarcina administraŃiei publice o reprezintă realizarea interesului general. alcătuind administraŃia publică. asigurarea condiŃiilor de executare a legilor. servicii publice de educaŃie.realizarea acestui interes administraŃia publică dispune de prerogativele puterii publice : de a lua hotărâri în lipsa acordului şi de a le executa. De asemenea organele şi autorităŃile administrative prezintă o serie 7 .2. asigurarea securităŃii externe. prefecŃii). Toate aceste servicii au drept obiectiv realizarea legii. în funcŃie de competenŃa lor în organe sau autorităŃi administrative centrale (care au competenŃă pe întrg teritoriul Ńării – Guvernul). organe administrative şi instituŃii publice. Primarul) şi autorităŃi administrative numite (miniştrii. realizând în practică atribuŃiile puterii legislative şi judecătoreşti (servicii publice de legiferare – Parlamentul. cerinŃele sociale. organe sau autorităŃi administrative cu competenŃă generală (care au competenŃă în toate domeniile vieŃii economice şi sociale – Guvernul) şi organe sau autorităŃi administrative cu competenŃă specială (care îşi pot exercita atribuŃiile într-un domeniu delimitat – ministerele). instruirea locuitorilor. în cele mai bune condiŃii. Acestea pot fi clasificate în funcŃie de modul de formare în autorităŃi administrative alese (Consiliul Local. voinŃa publică acordată administraŃiei va învinge voinŃa indivizilor ori de câte ori aceasta se va opune scopului urmărit de autorităŃile administrative. Ele sunt realizate într-un sistem de autorităŃi şi organe. servicii de finanŃe publice. administrarea domeniului public etc.m. Consiliul JudeŃean) şi organe unipersonale (compuse dintr-o singură persoană – primarii). cum ar fi: asigurarea ordinii interne.a. Consiliul JudeŃean. SISTEMUL ADMINISTRAłIEI PUBLICE AdministraŃiei publice îi revine în societatea contemporană.

Spre deosebire de dreptul financiar care reglementează raporturile dintre organele financiare şi celelelte organe ale statului sau particulari. legile ordinare. I. faptă considerată contravenŃie. pe raporturile juridice care se stabilesc între acestea precum şi între acestea şi particulari. Ca ramură autonomă a sistemului de drept. Datorită necesităŃii de adaptare a administraŃiei publice la necesităŃile sociale. hotărârile şi ordonanŃele de guvern. dreptul administrativ prezintă o serie de trăsături distincte. principalul izvor al dreptului administrativ îl reprezintă ConstituŃia la care se adaugă legile organice.de caracteristici specifice: sunt autorităŃi administrative ale statului – exercitând prerogative ale puterii publice. împreună. În plus dreptul administrativ nu este codificat. întrucât scopul principal al dreptului administrativ îl reprezintă protejarea intereselor generale el poate fi alăturat celorlalte ramuri ale dreptului care. la care se adaugă procesul de modernizare prin care aceasta trece în Ńara noastră actele normative care alcătuiesc dreptul administrativ sunt frecvent modificate. DREPTUL ADMINISTRATIV CA RAMURĂ A SISTEMULUI DE DREPT Pornind de la clasificarea clasică a dreptului în jus publicum şi jus privatum – respectiv în drept public. acest fapt făcând din această ramură una din cele mai complexe ale dreptului. sunt înfiinŃate prin lege sau pe baza legii. dreptul administrativ pune accentul pe modul în care autorităŃile statului funcŃionează. Dacă dreptul penal reglementează raporturile juridice care i-au naştere prin săvârşirea unei infracŃiuni. cum ar fi Ministerul afacerilor Externe. care reglementează raporturile dintre indivizi. Deşi are multe aspecte în comun cu dreptul constituŃional care reglementează modul de organizare al statului. dreptul administrativ reglementează modul de organizare al organelor statului care au atribuŃii financiare. activitatea lor se realizeză prin intermediul unui personal de specialitate format din funcŃionari publici. În mod asemănător cu celelalte ramuri de drept. Dreptul internaŃional public reglementează raporturile dintre state în timp ce dreptul administrativ reglementează modul de organizare şi funcŃionare al autorităŃilor cu atribuŃii în acest domeniu. observăm că. activitatea lor vizează realizarea interesului general al societăŃii şi se desfăşoară în temeiul legii. actele autorităŃilor administrative – 8 . ele pot face apel la forŃa de constrângere a statului pentru realizarea sarcinilor încredinŃate. alcătuiesc dreptul public. Una din cele mai importante trăsături o reprezintă dinamismul său. care reglementează raporturile dintre autorităŃile statului şi dintre acestea şi cetăŃeni şi drept privat. 3. reglementările existente fiind rareori unitare sau uniforme. dreptul administrativ reglementează raporturile care i-au naştere prin săvârşirea unei fapte care prezintă un pericol social inferior.

consilii judeŃene. miniştri.guvern.4. respectiv a autorităŃii administrative. preşedinŃii consiliilor judeŃene. Trebuie să menŃionăm totuşi că înŃelegerea dreptului administrativ nu se poate realiza în absenŃaunei bune cunoaşteri a jurisprudenŃei existente în acest domeniu. Dreptul administrativ este alcătuit din totalitatea normelor de drept care reglementează raporturile stabilite între autorităŃile sau organele administrative. Raporturile juridice de drept administrativ se nasc. Forma cea mai des întâlnită o reprezintă raporturile juridice de subordonare. istorie – în scopul eficientizării administraŃiei publice prin pregătirea de menegeri cu o înaltă calificare. Raporturile juridice de drept administrativ pot fi de subordonare. prefecŃi. Cele două noŃiuni au în comun faptul că motorul principal care se ascunde în spatele lor îl reprezint interesul general pe care administraŃia îl slujeşte. de a anula 9 . Raporturile juridice de conflict. au drept caracteristică faptul că autorităŃile administrative au sarcina de a constata şi de a sancŃiona fapte considerate contravenŃii. precum şi raporturile dintre acestea şi cetăŃeni în timp ce ştiinŃa administraŃiei foloseşte informaŃii din diverse ramuri ale ştiinŃelor sociale – sociologie.5. I. respectiv acelea de a pregăti executarea legilor sau de a executa legile în concret. consilii locale. care pot fi raporturi contravenŃionale sau raporturi de contencios administrativ. Dreptul administrativ şi ştiinŃa administraŃiei urmăresc scopuri diferite fără a folosi aceleaşi mijloace. cu alte cuvinte a relaŃiilor sociale care i-au naştere între autorităŃile administrative sau între acestea şi cei administraŃi. economie. de conflict şi de colaborare. psihologie. care i-au naştere fie din voinŃa legiuitorului fie din voinŃa subiectului supraordonat. primari. se modifică sau se sting în activitatea de realizare de către autorităŃile administrative a sarcinilor puterii publice. I. RAPORTUL JURIDIC DE DREPT ADMINISTRATIV Normele de drept care alcătuiesc dreptul administrativ au fost emise în scopul reglementării raporturilor juridice de drept administrativ. DREPTUL ADMINISTRATIV ŞI ŞTIINłA ADMINISTRAłIEI Între noŃiunea de drept administrativ şi cea de ştiinŃa administraŃiei nu se poate pune semnul egalităŃii.

funcŃionar public sau o persoană fizică sau juridică de drept privat. normele de drept administrativ leagă naşterea. modificarea sau stingerea unui raport juridic de drept administrativ. Raporturile juridice de drept administrativ se nasc. în dreptul administrativ. Cel de al doilea subiect poate fi o autoritate administrativă. instituŃie publică. Spre deosebire de dreptul privat în care regula o constituie acordul părŃilor atât la naşterea cât şi la modificare unui raport juridic. deşi legea interzicea savârşirea lor. atât a celui de drept public cât şi a persoanei de drept privat. exercitată fie din oficiu. de a modifică sau de a stinge un raport juridic de drept administrativ. fie sunt savârşite. Izvoarele raporturilor juridice de drept administrativ sunt actele juridice şi faptele juridice în legătură cu care legiuitorul reglementează naşterea. obiect şi conŃinut. se poate folosi drept criteriu de identificare principala trăsătură a acestui tip de raporturi juridice.prezintă importanŃă subiectul şi obiectul care prin aspectele particulare pe care le prezintă se diferenŃiazăde alte tipuri de raporturi juridice. 10 . întrucât scopul administraŃiei este protejarea interesului general. reprezintă principalul izvor al acestui tip de raporturi. Obiectul raporturilor juridice administrative este determinat de sfera relaŃiilor sociale pe care le reglementează normele de drept administrativ. autoritatea administrativă are posibilitatea de a naşte. de a recunoaşte un drept şi de a soluŃiona o cerere referitoare la un drept formulată de un particular.subiect. pentru a-i aplica un regim juridic de drept public. cel puŃin un subiect va avea calitatea de autoritate administrativă.acte admunistrative ilegale. Întrucât una din problemele ridicate de dreptul administrativ o reprezintă tocmai identificarea naturii juridice administrative a unui raport juridic. modificarea sau stingerea unui raport juridic administrativ. organ administrativ. fie la cerere. a modifica sau a stinge prin manifestări unilaterale de voinŃă raporturile juridice de drept administrativ. Dintre elementele raporturilor juridice administrative. Faptele juridice administrative sunt acele acŃiuni sau inacŃiuni care. deşi legea obligă la săvârşirea lor. nu sunt săvârşite şi de care. Actele juridice. organ administrativ sau funcŃionar public. fie . Astfel. care constă în inegalitatea părŃilor. se modifică sau se sting în baza unei manifestări de voinŃă. ca manifestări de voinŃă făcute cu scopul de a crea. Raporturile juridice de colaborare apar ca urmare a manifestării de voinŃă a ambelor subiecte.

AcŃiunea administraŃiei publice presupune divizarea teritoriului de natură a permite satisfacrea necesităŃilor care Ńin de interesul general oriunde s-ar afla aceste. Analizând sintagma administraŃie publică centrală apare necesară realizarea unei distincŃii între unităŃile administrativ teritoriale şi colectivităŃile locale. organizarea teritoriului statului interesează. atât puterea de stat. UNITĂłILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE. astfel încât organizarea sa este una piramidală a cărei conducere este reprezentată de către guvern.2. DistincŃia dintre circumscripŃiile admininistrativ-teritoriale ale statului – cadru de manifestare a administraŃiei publice centrale şi colectivităŃile locale – care se administrază în nume propriu este una cheie în dreptul administrativ. având o deosebită semnificaŃie politică şi socială. fie la nivel naŃional.CAPITOLUL II ADMINISTRAłIA PUBLICĂ CENTRALĂ II.1. 11 . Divizarea teritoriului este una dublă – pentru îndeplinirea sarcinilor administraŃiei publice centrale teritoriul se împarte în unităŃi administrativ-teritoriale. Deoarece aceeaşi porŃiune din teritoriul naŃional întruneşte ambele calităŃi. cât şi colectivităŃile locale. Din punct de vedere al administraŃiei publice descentralizată colectivitatea naŃională se compune din colectivităŃi locale care beneficiază de personalitate juridică şi al căror scop este de a rezolva problemele apărute la nivel local. de multe ori sunt confundate prelungirile din teritoriu ale administraŃiei publice centrale cu autorităŃile administrative autonome. II. în aceeaşi măsură. PRECIZĂRI PREALABILE NoŃiunea de administraŃie publică centrală desemnează sistemul organelor administrative organizat în subordinea puterii centrale pentru satisfacerea intereselor generale ale societăŃii. Principiul care stă la baza acestui sistem este principiul subordonării ierarhice. Limitele teritoriale ale unităŃilor administrativteritoriale delimitează zonele de competenŃă ale reprezentanŃilor statului în teritoriu. fie la nivel local. CADRUL DE REALIZARE A ADMINISTRAłIEI PUBLICE CENTRALE Din punct de vedere administrativ.

ci şi cu «consultarea prealabilă a cetăŃenilor din unităŃile administrativ-teritoriale respective. JudeŃul este unitatea administrativ-teritorială ce cuprinde mai multe comune şi oraşe. Atribuirea denumirilor unităŃilor administrativ-teritoriale se face. care are personalitate juridică. se dispune ca orice modificare a limitelor teritoriale ale comunelor. este acea localitate din mediul urban.Prin Decretul-Lege nr. având un număr variabil de locuitori. oraşele şi judeŃele. prevăzute în lege. municipii. de la 15–20000 şi până la peste 2 milioane. delimitată prin lege. 2/1968 privind organizarea administrativă a României . 3). a). (3). orice alte “delimitări teritoriale” în interiorul teritoriului naŃional sau în interiorul unei unităŃi administrativ-teritoriale (cu excepŃia subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor). De menŃionat că numai delimitarea unităŃilor administrativ-teritoriale se face prin lege. o) din ConstituŃie. localităŃi 12 . prin referendum” (art. ca unitate administrativteritorială. unele oraşe sunt declarate municipii. putându-se face şi prin acte cu altă forŃă juridică decât cea a legii. Comuna este unitatea administrativ-teritorială de bază. sau delimitarea “intravilanului”. când s-a adoptat Legea nr. Potrivit ConstituŃiei şi legii menŃionate unităŃile administrativ-teritoriale sunt comunele. care se face prin hotărâre a Guvernului. In România sunt organizate 41 de judeŃe. Totodată. 3. Acesta este cazul delimitării “zonelor libere”. 100/1990 privind atribuirea sau schimbarea denuminlor – republicat în temeiul art. oraşe. Satele în care îşi are sediul consiliul local al comunei sunt sate-reşedinŃă. sate. 1. lege ce guvernează în continuate această materie. 215/2001. oraşelor şi judeŃelor să se facă. delimitată prin lege şi dotată cu personalitate juridică. 38/1990 a fost repusă în vigoare Legea nr. Oraşul. această dispoziŃie venind în întâmpinarea prevederilor similare ale Cartei Europene pentru autonomie locală. de regulă capitalele (reşedinŃele) de judeŃ. lit. Delimitarea unităŃilor administrativ-teritoriale se face. Actuala împărŃire administrativ-teritorială datează din anul 1968. după cum prevede art. obligatoriu. nu numai în temeiul legii. 22/1990 – de către Parlament pentru judeŃe. care se realizează prin hotărârea consiliului local. al (3) al ConstituŃiei. buget propriu de venituri şi cheltuieli şi organe proprii de conducere – consiliul judeŃean şi preşedintele acestuia – alese potrivit legii. Oraşul are buget propriu de venituri şi cheltuieli şi este condus de organe proprii – consiliul local şi primar – alese potrivit legii. a1. din Decretul-Lege nr. dotată cu persona1itate juridică şi formată din unul sau mai multe sate şi cătune. fiind în număr total de 184. Potrivit art. de la 3–4000 până 1a 15–20000 şi chiar mai mulŃi. Oraşele au un număr variabil de locuitori. prin lege organică. 2 din Legea nr. cât are Bucureştiul. Comunele se înfiinŃează în mediul rural. 2/1968. 73. comune. inclusiv Bucureşti – capitala Ńării. dar şi alte oraşe. lit. potrivit prevederilor art. prin Legea nr. Comuna are buget de vernituri şi cheltuieli propriu şi este condusă de organe proprii – consiliul local şi primar – alese conform legii. în condiŃiile legii.

cum ar fi cele cuprinse în Capitolul IV al Titlului III. referitor la relaŃiile Parlamentului cu Guvernul. încetarea funcŃiei de membru al Guvernului. Este situaŃia retragerii încrederii acordate de către parlament prin depunerea unei moŃiuni de cenzură de către majoritatea deputaŃilor şi senatorilor. Rolul Guvernului Organizarea. Ca organ al administraŃiei publice Guvernul prezintă o dublă natură: pe de o parte organ administrativ. atribuŃiile. exercitând conducerea administraŃiei publice. încetarea mandatului Guvernului. potrivit căruia Guvernul. II. asigură realizarea politicii interne şi externe a Ńării şi exercită conducerea generală a administraŃiei publice. actele juridice ale guvernului sunt reglementate prin ConstituŃie şi prin Legea nr. potrivit programului său de guvernare acceptat de Parlament. 113 din ConstituŃie sau situaŃia 13 . Persoana desemnată întocmeşte lista Guvernului pe care o supune spre aprobare Parlamentului pentru a obŃine votul de încredere. constituirea. modul de funcŃionare. 4 din ConstituŃie Guvernul al cărui mandat a încetat îndeplineşte numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice până la depunerea jurământului de către noul guvern. cum ar fi zonele libere sau fâşia de protecŃie a frontierei de stat. În cele nouă articole sunt reglementate rolul şi structura Guvernului. actele Guvernului. GUVERNUL II. 85 din ConstituŃie Prşedintele României desemnează un candidat pentru funcŃia de prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament. Este vorba de subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti. 110.3. 90/2001. În anumite situaŃii mandatul guvernului poate înceta şi înainte de data validării alegerilor parlamentare generale. Potrivit art. rolul Primului Ministru.Guvernul”.Caracterele juridice ale Guvernului: Guvernul este un organ numit – potrivit prevederilor art. potrivit art. pe de altă parte organ cu un pronunŃat caracter politic. de judeŃul Ilfov precum şi alte “zone” ce ridică probleme particulare. răspunderea membrilor guvernului.componente ale municipiilor şi oraşelor şi staŃiuni balneo-climaterice. alin. Rolul guvernului este reliefat de Capitolul III al Titlului III din ConstituŃie. la propunerea Guvernului. Pe baza votului de încredere al Parlamentului. jurământul de credinŃă. Având în vedere aceste prevederi ConstituŃionale observăm că Guvernul este centrul puterii executive. Acest fapt este evident în conŃinutul art. Statutul Guvernului este reliefat şi de alte texte constituŃionale. Acesta îşi va exercita mandatul până la data validării alegerilor parlamentare generale. incompatibilităŃile. investitura..3. In afara acestor colectivităŃi teritoriale locale prin lege sunt reglementate şi unele zone cu statut special. Preşedintele numeşte Guvernul. intitulat . 102 din ConstituŃie.1.

funcŃia de reglementare. Guvernul este un organ cu competenŃă generală – acest fapt reiese atât din prevederile art. emite hotărâri pentru organizarea executării legilor. Guvernul este un organ colegial – potrivit art. precum şi în domeniile economic şi social şi al funcŃionării instituŃiilor şi organismelor care îşi desfasoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea Guvernului.2. prin care se asigură administrarea proprietăŃii publice şi private a statului.3. funcŃia de administrare a proprietăŃii statului. Potrivit art. prin care se asigură. II. 3 din Legea nr. 106 din ConstituŃie (demisie. Actele juridice adoptate sunt rezultatul deliberării membrilor săi. 90/2001 potrivit căruia Guvernul României este format din prim-ministru. La şedimŃele guvernului pot lua parte şi alte persoane invitate de către primul-ministru. reprezentarea pe plan intern si extern. FuncŃiile guvernului sunt: funcŃia de strategie. 3 din ConstituŃie Guvernul este alcătuit din prim-ministru. precum şi gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil. Guvernul se întruneşte săptămânal sau ori de câte ori este necesar la convocarea primului-ministru sau a unui ministrau desemnat de către acesta. alin. 90/2001 Guvernul adoptă hotărâri şi ordonanŃe în prezenŃa majorităŃii membrilor săi. 27 din Legea nr. ordinii publice şi siguranŃei naŃionale. miniştri de stat şi miniştri delegaŃi.în care Primul Ministru se află în una din situaŃiiile prevăzute de art. 102. 11 din Legea nr.e.c. miniştri şi alŃi membri stabiliŃi prin lege organică.t. deces precum şi în alte cazuri prevăzute de lege). prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituŃional necesar în vederea realizării obiectivelor strategice. prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare. iniŃiaza proiecte de lege şi le supune spre adoptare Parlamentului. Modul de lucru al guvernului Fiind organ colegial Guvernul îşi desfăşoară activitatea numai în şedinŃe prin întrunirea consensului celor care îl compun. starea de incompatibilitate. ordonanŃe în temeiul unei legi speciale de abilitare şi ordonanŃe de urgenŃă potrivit ConstituŃiei. asigură executarea de către autorităŃile administraŃiei publice a legilor şi a celorlalte dispoziŃii normative date în aplicarea acestora. Potrivit 14 . apierderea drepturilor electorale. Caracterul de organ colegial al Guvernului reiese nu numai din componenŃa sa ci şi din modul de lucru precum şi din modul de adoptare a actelor juridice de către Guvern. a revocare. în numele statului român. funcŃia de reprezentare. prin care se asigură urmărirea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor în domeniul apărarii. elaborează proiectele de lege a bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat şi le supune spre adoptare Parlamentului. 102 din ConstituŃie cât şi din cele ale art. Aceeaşi formulare este reluată şi de art. funcŃia de autoritate de stat. 90/2001 potrivit căruia exercită conducerea generală a administraŃiei publice.

Ministerul Public. Primul ministru Primul-ministru are o poziŃie provilegiată în cadrul guvernului. Prevederi din care să reiasă poziŃia deosebită a primului-ministru întâlnim şi în Legea nr. de posibilitatea pe care o are de a propune un Prim-ministru interimar când el însuşi se află în imposibilitate de a-şi exercita atribuŃiile. apărarea Ńării. precum şi in relaŃiile internaŃionale. Potrivit art. în alte situaŃii. atribuŃiile şi modul de înlocuire. Acelaşi fapt este evidenŃiat şi de situaŃia în care Guvernul este revocat în întregul său datorită situării Primului-ministru în una din situaŃiile prevăzute de art. asigurarea ordinii publice şi.art. Primul-ministru este vicepreşedintele Consiliului Suprem de Apărare a łării şi exercită toate atribuŃiile care derivă din aceasta calitate. 106 din ConstituŃie. respectând atribuŃiile ce le revin. 13 din legea nr. secretarii de stat. 90/2001. în cazurile prevăzute de lege. PoziŃia deosebită pe care o deŃine în cadrul Guvernului Primul-ministru rezultă şi din faptul că. De asemenea el numeşte şi eliberează din funcŃie: conducătorii organelor de specialitate din subordinea Guvernului. în cazul în care ConstituŃia prevede obligativitatea contrasemnării acestora. partidele si alianŃele politice. la cererea primului-ministru. 90/2001 primul-ministru reprezintă Guvernul în relaŃiile acestuia cu Parlamentul. Astfel potrivit art. 87 din ConstituŃie Preşedintele României poate lua parte la şedinŃele guvernului când se dezbat probleme de interes naŃional privind politica externă. cu toată 15 . în cazul în care nu se realizează consensul necesar adoptării hotărârilor şi ordonanŃelor. Curtea ConstituŃională. Consiliul Legislativ. personalul din cadrul Cancelariei Primului-Ministru. având în vedere modul de desmnare. În exercitarea atribuŃiilor sale Primul-ministru emite decizii. Cu toate că Legea nr.în cazul utilizării acestor functii. 107 din ConstituŃie conduce Guvernul şi coordoneaza activitatea membrilor acestuia. alte persoane care îndeplinesc funcŃii publice. În calitate de reprezentant al Guvernului primul-ministru prezinta Camerei DeputaŃilor şi Senatului rapoarte şi declaraŃii cu privire la politica Guvernului şi răspunde la întrebarile ori interpelările care îi sunt adresate de către deputaŃi sau senatori şi contrasemnează decretele emise de Preşedintele României. 90/2001 nu mai conŃine o dispoziŃie expresă care să interzică Primuluiministru să emită decizii cu caracter general şi imperativ putem spune că . cu alte organizaŃii neguvernamentale. Primulministru convoacă şi conduce şedinŃele Guvernului cu excepŃia celor la care participă Preşedintele României. Preşedintele României. cu exceptia persoanelor care au calitatea de membru al Guvernului. sindicatele.3. Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie. hotărăşte Primul-ministru. secretarul general şi secretarii generali adjuncŃi ai Guvernului. II. celelalte autorităŃi şi instituŃii publice. Curtea de Conturi. decontribuŃia sa la formarea al guvernului.3.

rezolvarea problemelor organizatorice. Secretariatul General asigură derularea operaŃiunilor tehnice aferente actelor de guvernare. ca organe subordonate Guvernului sau ministerelor. C. Natura funcŃiei constă în impunerea unui 16 . alaturi de organe numite ministeriale au fost incluse. II. Miniştrii Referandu-se la membrii Guvernului. economice şi tehnice ale activităŃii Guvernului. de fapt.importanŃa atribuŃiilor acordate de ConstituŃie şi de legea organică sau poate tocmai datorită faptului că i s-au acordat suficiente atribuŃii importante care să-i permită realizarea obiectivelor cuprinse în programul de guvernare. Necesitatile guvernarii sau ale administrarii au impus infiintarea. prof. care poate avea rang de ministru. ca elemente componente ale aceleiasi categorii si organe cu denumire diferita. Statutul miniştrilor este influenŃat de caracterul politic al actului de numire în funŃie. el nu va putera emite dispoziŃii cu caracter normativ. juridice.3. care pot avea rang de secretar de stat.3. In felul acesta. consiliu. agentie ai caror titulari sunt declarati membrii ai Guvernului.G. categorie evocata de doctrina prin sintagma ”administraŃie ministerială”. comisii şi comitete interministeriale. Alături de secretariatul general al guvernului. ci numai dispoziŃii cu caracter individual. structura acestuia mai cuprinde consilii. a unor autoritati cu denumiri specifice: comitet. numiŃi prin decizie a primului-ministru. Dissescu spunea ca acestia sunt “inalti functionari de caracter politic si administrativ. ajutat de unul sau mai mulŃi secretari generali adjuncŃi.5. II. notiunea de ministru reprezintă titularul unui minister. Organizarea şi atribuŃiile Secretariatului General al Guvernului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. cu rolul de a pregăti şedinŃele Guvernului şi de a transmite către organele administraŃiei publice şi particulari cele hotărâte în şedinŃele de guvern. departamente şi alte asemenea structuri organizatorice cu atribuŃii specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului. organ specializat al executivului prin care se impune rezolvarea intr-un domeniu sau altul a sarcinilor guvernarii. Cancelaria Primului-Ministru care are personalitate juridică şi este coordonata direct de primul-ministru. puterea executiva” Traditional. Secretariatul General este alcătuit din specialişti din diferite profesii şi este condus de secretarul general al Guvernului.4. pusi in fruntea unor servicii administrative. pentru ca sa exercite. precum şi reprezentarea Guvernului în faŃa instanŃelor judecătoreşti. Secretariatul general al guvernului Secretariatul General al Guvernului constituie aparatul propriu al Guvernului. departament. prin legi speciale.

funcŃia de manager sau membru al consiliilor de administraŃie ale regiilor autonome. director. Cu toate acestea miniştrii de stat şi miniştrii-delegaŃi cu însărcinări speciale pe lângă primul-ministru au în practică o importanŃă sporită. funcŃia de preşedinte. reprezintă stattul ca persoană juridică. Miniştrii-delegaŃi coordonează realizarea politicii guvernamentale într-o anumită ramură de activitate. O altă trăsătură definitorie o constituie egalitatea cel puŃin teoretică a miniştrilor în cadrul guvernului. companiilor şi societaŃilor naŃionale. exerciŃiul drepturilor electorale. Hotărârile şi ordonanŃele adoptate de Guvern se semnează de 17 . 108 din ConstituŃie Guvernul adoptă hotărâri şi ordonanŃe. OrdonanŃele se emit în temeiul unei legi speciale de abilitare. societăŃile de asigurare şi cele financiare. cu excepŃia acelor funcŃii prevăzute în acordurile şi convenŃiile la care România este parte.6. conlucrând cu miniştrii care răspund de îndeplinirea acestei politici în cadrul ministerelor. o funcŃie publică încredinŃată de un stat străin. Pentru a ocupa funcŃiea de membru al guvernului trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiŃii: cetăŃenia româna şi domiciliul în Ńară. Potrivit art. director general.3. să nu fi suferit condamnări penale şi să nu se găsească în unul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute de lege. inclusiv băncile sau alte instituŃii de credit. calitatea de membru al unui grup de interes economic. II. în limitele şi în condiŃiile prevăzute de aceasta. Hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor. Actele juridice ale guvernului În îndeplinirea atribuŃiilor sale guvernul adoptă acte juridice numnite hotărâri şi ordonanŃe. AtribuŃiile miniştrilor au de asemenea rolul de a defini statutul acestora: participă în cadrul Guvernului la exerciŃiul colectiv al atribuŃiilor pe care ConstituŃia le acordă Guvernului în ansamblul său. o funcŃie de reprezentare profesională salarizată în cadrul organizaŃiilor cu scop comercial. precum şi la instituŃiile publice. respectiv: orice alta funcŃie publică de autoritate. vicepreşedinte. funcŃia de reprezentant al statului în adunările generale ale societăŃilor comerciale. În exercitarea atribuŃiilor lor miniştrii sunt ajutaŃi de unul sau mai mulŃi secretari de stat care îndeplinesc atribuŃiile delegate de către miniştri. funcŃia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acŃionarilor sau asociaŃilor la societatile comerciale prevazute anterior. Cu alte cuvinte hotărârile ajută la executarea legilor pe când ordonanŃele înlocuiesc legea. membru al consiliului de administraŃie sau cenzor la societăŃile comerciale. calitatea de comerciant persoana fizică. cu excepŃia celei de deputat sau de senator ori a altor situaŃii prevăzute de Constitutie.anumit sens determinat de programul de guvernare aprobat de către Parlament. administrator. conduc departamentele ministeriale care le-au fost încredinŃate.

control care poartă numele de răspundere politică. libertaŃile şi îndatoririle prevăzute de ConstituŃie. aceasta este considerată adoptată şi se trimite celeilalte Camere care decide de asemenea în procedura de urgenŃa. Hotărârile guvernului se adoptă pentru reglementarea pe baza legii a unei mari varietăŃi de relaŃii sociale cu toate acestea ele nu conŃine norme primare. Legea de abilitare va stabili. dacă nu se află în sesiune.3. potrivit procedurii legislative. Ordonantele de urgentŃ nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituŃionale. in mod obligatoriu. Hotărârile Guvernului sunt normative sau individuale. având obligaŃia de a motiva urgenŃa în cuprinsul acestora. de la trimitere. OrdonanŃele nu vor putea depăşi domeniul legilor organice. OrdonanŃele se reamarcă prin caracterul lor specific de acte adoptate de către guvern în baza unei delegări legislative acordate de către parlament. şi 18 . Răspunderea politică a guvernului O primă abordare a noŃiunii de răspundere a guvernului vizează controlul exercitat de către Parlament asupra Guvernului. în timp ce hotărârile cu caracter individual reglementează un raport juridic concret. În cazul în care hotărârile şi ordonanŃele guvernului nu au fost publicate în monitorul Oficial ele sunt considerate inexistente şi cei cărora li se adresează nu sunt obligaŃi să se conformeze prevederilor pe care acestea le conŃin. ordonanŃele se supun aprobării Parlamentului. Daca legea de abilitare o cere. drepturile electorale şi nu pot viza măsuri de trecere silita a unor bunuri în proprietate publica. drepturile. se contrasemnează de miniştrii care au obligaŃia punerii lor în executare şi se publică în Monitorul Oficial al României. Camera sesizată nu se pronunŃă asupra ordonanŃei. II. Hotărârile cu caracter normativ reglementează o întreagă categorie de relaŃii sociale.Guvernul poate adopta ordonanŃe de urgenta numai în situaŃii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată.primul-ministru.7. până la împlinirea termenului de abilitare. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonantei. după caz. nu pot afecta regimul instituŃiilor fundamentale ale statului. având ca titlu marginal “Răspunderea membrilor Guvernului”. Camerele. alineatul (1) din ConstituŃie. Ordonanta de urgenŃă cuprinzând norme de natura legii organice se aprobă cu majoritatea prevazută la articolul 76. se convoacă în mod obligatoriu în 5 zile de la depunere sau. OrdonanŃa de urgenŃă intră în vigoare numai dupa depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgenŃă la Camera competentă să fie sesizată şi după publicarea ei in Monitorul Oficial al României. ConstituŃia României utilizează noŃiunea de răspundere politică a Guvernului în art 109. Hotărârile sunt adoptate în realizarea competenŃei originarea guvernului şi anume aceea de autoritate chemată să ajute la executarea legilor adoptate de către parlament. Dacă în termen de cel mult 30 de zile de la depunere. domeniul si data pana la care se pot emite ordonante.

prin formele prevăzute de ConstituŃie. distincŃia constă în aceea că prima este o răspundere de fapt. extrajuridică. Aceste două situaŃii de raportare sunt ilustrate de cele două articole din ConstituŃie mai sus evocate. de unde ideea că răspunderea Guvernului are o natură dublă. Doctrina referitoare la instituŃiile politice foloseşte adesea termenul de responsabilitate. ci pe ideea că guvernanŃii sunt în serviciul guvernaŃilor. adoptarea moŃiunii de cenzură creează posibilitatea ca. acesta să se bucure de sprijinul majorităŃii parlamentare. se are în vedere răspunderea civilă. în faŃa Parlamentului. administrativă sau penală. deşi se recunosc anumite consecinŃe juridice ale răspunderii politice. Responsabilitatea ministerială nu se mai bazează pe ideea de faptă imputabilă. iar ultima o răspundere de drept administativ. iar cel de-al doilea vizând acŃiunea Guvernului de angajare a răspunderii sale în faŃa Parlamentului. Raporturile dintre Parlament şi Guvern sunt raporturi de natură politică şi juridică. Rezultă deci că mandatul de încredere are nu numai semnificaŃia învestirii. cu ocazia alegerilor şi indirect. pe baza sa. Prin adoptarea moŃiunii de cenzură mandatul de încredere acordat de Parlament încetează. pe când responsabilitatea ne apare ca o raportare activă a “agentului acŃiunii sociale” faŃă de Cetate. nici pe cea de risc. primul vizând atitudinea activă a Parlamentului. mai pe larg detaliat apoi în art. dar şi a necesităŃii ca. Deşi în ambele cazuri este vorba despre o răspundere politică. 114 referitor la “Angajarea răspunderii Guvernului”. în mod direct. prin formarea unui 19 . prin votul căreia s-a format. Deleanu identifică printre procedurile şi mijloacele de control parlamentar. se arată că “Răspunderea presupune o raportare activă a CetaŃii: “prin autorităŃile sale. politică şi juridică. 113 referitor la moŃiunea de cenzură.” GuvernanŃii răspund în faŃa corpului electoral. sau făcânduse o subtilă distincŃie. a unei declaraŃii de politică generală sau asupra unui proiect de lege. deşi nu le exclude. care sunt susceptibile a fi finalizate printr-o sancŃiune acceptarea de către Parlament a programului de guvernare şi acordarea votului de încredere. Atunci când acest sprijin. şi deci încrederea pe care o presupune nu mai există. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială demiterea guvernului ca urmare a retreagerii încrederii acordate de către Parlament prin adoptarea unei moŃiuni de cenzură. se arată că atunci când este pusă în discuŃie răspunderea juridică a Guvernului şi a membrilor săi. cu explicaŃia că utilizarea acestui termen este doar rezultatul modului în care s-a realizat traducerea din literatura franceză a noŃiunii corespunzătoare. faŃă de regulile şi autorităŃile acesteia (în speŃă a Guvernului faŃă de Parlament)”. Profesorul I. la agentul acŃiunii sociale” (în speŃă a Parlamentului faŃă de Guvern). din proprie iniŃiativă. Răspunderea politică este o răspundere solidară care poate atrage potrivit prevederilor constituŃionale şi ale Legii nr. moŃiunea de cenzură şi angajarea răspunderii Guvernului asupra unui program. adică răspunderea juridică stricto sensu. Astfel. iar Guvernul este demis.respectiv în art. pe toată durata misiunii sale. a Guvernului. interpelarea.

În situaŃia în care cel în cauză se află în imposibilitate obiectivă de a se prezenta. “Camera Deputatilor. CompetenŃa de judecată aparŃine Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie. Ea va prezenta Preşedintelui Romaniei un raport cu propuneri privind urmărirea penală sau clasarea sesizării. alin. obiectivat în votul de încredere. Dezbaterea propunerii de începere a urmăririi penale în Camera Deputatilor sau în Senat se face pe baza raportului întocmit de o comisie permanentă care. Senatul si Presedintele Romaniei au dreptul sa ceara urmarirea penala a membrilor Guvernului”. intrucat prin natura sa. 3.8. “dreptul de a pune sub urmarire”. ca şi în cazul trimiterii în judecata a Preşedintelui României. “constituie esenŃa raporturilor dintre Parlament şi Guvern. 84. în cadrul competenŃei sale. Dacă raspunderea politica era solidară. cu prilejul dezbaterilor. raspunderea penala poate privi numai pe fiecare membru in parte. După cum prevede art. logic. mai întai la noŃiunea de urmarire penală. moŃiunea de cenzură este instrumentul juridic prin care Parlamentul poate retrage încrederea acordată Guvernului. Lipsa nejustificată a membrului Guvernului nu împiedica desfaşurarea lucrarilor. prevăzute de Codul de procedură penală şi alte legi penale speciale. legiuitorul constituant trebuia să se raporteze. Comisia specială este formată din 5 membri. Astfel. realizată de organele de cercetare penală. la propunerea ministrului justiŃiei şi a ministrului de interne. 108. Se stie ca procesul penal are mai multe faze.nou Guvern. raspunderea penala este exclusiv individuală. Camera DeputaŃilor sau Senatul. va fixa un nou termen. iar componenŃa acesteia se aprobă prin decret al Preşedintelui României. Din acest motiv. situaŃia este inversă decât în cazul răspunderii politice. Cel în cauză are dreptul să îsi expună punctul de vedere cu privire la fapta ce constituie obiectul cererii de a fi urmarit penal. a efectuat o anchetă privitoare la activitatea desfaşurată de Guvern sau de un minister ori de o comisie specială de ancheta constituita în acest scop. din care rezultă autonomia şi colaborarea lor”. 2 din ConstituŃie. II. echilibrul dintre Parlament şi Guvern să fie restabilit. potrivit art. “Răspunderea penala a membrilor Guvernului – inclusiv a Primului Ministru – este esenŃialmente o răspundere individuală pentru fapta proprie”. 20 . prima dintre acestea fiind urmărirea penală. alin. săvârşirea de fapte care potrivit legii penale constituie infracŃiuni poate să atragă răspunderea penală a membrilor guvernului. renunŃând la expresiile din ConstituŃiile românesti anterioare: “dreptul de a acuza”. Mandatul de încredere. În ceea ce priveşte angajarea răspunderii penale a membrilor Guvernului. Răspunderea penală a membrilor guvernului Pe lângă răspunderea politică.3. “dreptul de a trimite inaintea Inaltei Curti”. La dezbaterile din cele doua Camere ale Parlamentului prezenŃa celui în cauză este obligatorie.

după caz. la propunerea comisiei speciale instituite pentru analiza sesizarilor cu privire la săvarşirea unei infractiuni în exercitiul funcŃiei de către membrii Guvernului. etnie.pentru prezentarea. violenŃă ori prin folosirea de mijloace frauduloase. alin. Dacă membrul Guvernului pentru care Preşedintele României a cerut urmărirea penală este şi deputat sau senator. apartenentă politică. Preşedintele României. pentru a ascunde savârşirea unor fapte de natura să aducă atingere intereselor statului. primul-ministru va solicita Camerei competente să declanşeze procedura de adoptare a cererii de începere a urmăririi penale. vârstă. Membrii guvernului răspund penal pentru fapte săvârşite în exerciŃiul madatului în următoarele situaŃii:în cazul împiedicării. limbă. Urmărirea penală a membrilor Guvernului pentru faptele savâşite în exerciŃiul funcŃiei lor se efectuează de către Parchetul de pe langa Înalta Curte de CasaŃie şi Justitie. de date inexacte Parlamentului sau Preşedintelui României cu privire la activitatea Guvernului sau a unui minister. convingeri. a exercitării cu buna-credinŃă a drepturilor şi libertaŃilor vreunui cetăŃean. de catre Înalta Curte de CasaŃie şi Justitie. În cazul în care s-a cerut urmărirea penală împotriva unui membru al Guvernului. ministrul justiŃiei sau. naŃionalitate. În exercitarea dreptului de a cere urmărirea penală a unui membru al Guvernului. În situaŃia în care cel în cauză este ministrul justiŃiei. 110. Preşedintele României poate dispune suspendarea acestuia din funcŃie. AUTORITĂłI DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE CENTRALE Prin această sintagmă vom înŃelege ministerele şi celelelte autorităŃi ale administraŃiei publice centrale care se organizează şi funcŃionează atât în subordinea Guvernului cât şi a ministerelor.pentru emiterea de ordine normative sau instrucŃiuni cu caracter discriminatoriu pe temei de rasă. religie. potrivit art.4. pentru a proceda potrivit legii. Senatului sau comisiilor permanente ale acestora. prin ameninŃare. cu rea-credinŃă. atunci când este cazul. adreseaza ministrului justitiei o cerere în acest scop. de natura să aducă atingere drepturilor omului. în termen de 30 de zile de la solicitare. II. (1) din Constitutie. sex sau orientare sexuală. informaŃiile şi documentele cerute de acestea în cadrul activităŃii de informare a Parlamentului de către membrii Guvernului. 21 . cererea se adresează primuluiministru. categorie socială.precum şi asupra cererii de ridicare a imunitaŃii parlamentare.pentru refuzul nejustificat de a prezenta Camerei DeputaŃilor. avere sau origine socială. iar judecarea acestora.

în sensul modern al termenului. având rolul de coordonare şi sinteză în domenii de interes general. consideră ministerele ca fiind organ de ramură şi le clasifică după natura activităŃii pe care o realizează în trei mari categorii: ministere cu activitate economică. DirecŃiile generale delimitează un grup de activităŃi ce reprezintă un domeniu sau un sector de activitate. personal de execuŃie de specialitate. Departamentul este condus de un demnitar. au fost create la noi prin Regulamentele Organice. direcŃii. cum ar fi departamentele. personal de deservire.c. directori generali. Rolul. care s-a referit şi la aspecte legate de organizarea internă şi funcŃionarea Guvernului. autorii de drept administrativ. complexitatea şi specificul activitatii desfaşurate şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.organizeaza. atribuŃiile. servicii. stabilit prin hotărâre a Guvernului. subordonat primului-ministru. volumul.t. direcŃii generale. Serviciul se organizează pentru îndeplinirea unei activităŃi omogenesau pentru mai multe activităŃi complementare care necesită o conducere unitară. numesc şi eliberează din funcŃie personalul acestuia. intitulată chiar Legea ministerelor. Principalele atribuŃii ale miniştrilor sunt următoarele:conduc aparatul propriu al ministerului. 22 . În cadrul guvernului pot fi organizate şi alte structuri. cu avizul CurŃii de Conturi. Secretarii de stat exercită atribuŃiile delegate de către ministru. funcŃiile. subsecretari de stat. ministere cu activitate politico-administrativă. structura organizatorică şi numarul de posturi ale ministerelor se stabilesc în raport cu importanŃa. În exercitarea atribuŃiilor ce îi revin conducătorul departamentului emite ordine cu caracter individual. De regulă. Personalul ministerelor se împarte în personal de conducere. DirecŃia cuprinde mai multe servicii ori birouri ce îşi desfăşoară activitatea sub o conducere unică. cu respectarea limitelor de autoritate si a principiului autonomiei locale a institutiilor publice si a agentilor economici. Ministerele ca organe de specialitate sunt constituite dintr-o sumă de servicii publice administrative create pentru a satisface o anumită categorie de interese cu caracter general ale societăŃii. coordoneaza si controleaza aplicarea legilor.Ministerele. e. Departamentul este o structură organizatorică fără personalitate juridică şi fără unităŃi în subordine. în conformitate cu atribuŃiile Guvernului. şefi de compartimente. a ordinelor si instructiunilor emise potrivit legii. Ministerele pot înfiinŃa în subordinea lor organe de specialitate. ministere cu activitate socio-culturală şi ştiinŃifică. Conducerea ministerelor se exercită de cătrre miniştri pe lângă care funcŃionează secretari de stat. directori. ordonantelor si hotararilor Guvernului. dar prima lege cadru de organizare şi funcŃionare a administraŃiei ministerelor se adoptă după aproape un secol – Legea din 2 august 1929. Biroul se va organiza pentru îndeplinirea unei activităŃi omogene ce impune o delimitare organizatorică distinctă. Structura organizatorie proprie ministerelor cuprinde birouri.

Alte autorităŃi de specialitate ale administraŃiei publice centrale pot fi înfiinŃate fie în subordinea Guvernului. subsecretariate. Actele autorităŃilor administrative centrale de specialitate vor trebui să fie publicate sub sancŃiunea inexistenŃei. Avocatul Poporului. Ele pot fi reglementate numai prin legi organice.În acelaşi timp actele autorităŃilor administrative centrale de specialitate trebuie să fie conforme atât cu legiele cât şi cu actele autorităŃilor administrative superioare. Această categorie de acte administrative se adresează în primul rând funcŃionarilor publici şi într-o mai mică măsură celor administraŃi. Aceste autorităŃi sunt constituite dintr-o sumă de servicii publice organizate pentru a răspunde unor necesităŃi cu caracter general pentru satisfacerea cărora nu este necesară organizarea unui minister. Actele 23 . având rolul de a contribui la mai buna funcŃionare a serviciului public respectiv. Consiliul Legislativ. oficii. circulare sau instrucŃiuni. Ex.5. rol de coordonare – Consiliul Suprem de Apărare a łării. rol de control – Curte de Conturi. în timp ce competenŃa teritorială este limitată la ramura sau domeniul de activitate pentru care au fost înfiinŃate. Aceste acte poartă numele de ordine. Aceste autorităŃi de specialitate fiind organizate în subordinea Guvernului sau a ministerelor au o competenŃă ce se întinde pe tot teritoriul Ńării. agenŃii. 116 din ConstituŃie. Structura organizatorică a acestor autorităŃi este stabilită prin actele de înfiinŃare. fie a ministerelor. II. ACTELE AUTORITĂłILOR ADMINISTRATIVE DE SPECIALITATE Având competenŃă materială în anumite domenii autorităŃile administrative de specialitate au implicit şi dreptul de a reglementa relaŃiile sociale din aceste domenii prin acte administrative cu caracter normativ sau individual. AutorităŃile administrative autonome exercită fie un rol de sinteză – Consiliul Legislativ. directive. II. fiind exceptate acele autorităŃi înfiinŃate prin ConstituŃie: Curtea de Conturi. comisii etc. precum şi atribuŃiile departamentului se aprobă prin hotărâre a Guvernului. secretariate.ÎnfiinŃarea. Ele vor trebui emise pentru organizarea executării legilor sau executarea lor în concret. Întucât întraga lor activitate se desfăşoară în baza legii şi în vederea executării legii aceste autorităŃi fac parte din puterea executivă. AUTORITĂłI ADMINISTRATIVE AUTONOME AutorităŃile administrative autonome sunt reglementate de art.6. în temeiul principiului subordonăriii administrative. modul de organizare şi funcŃionare.

Se întâlnesc ordine şi în domeniul social. Circularele sau instrucŃiunile sunt prescripŃii generale pe care organele de conducere ale unui serviciu publicle dau funcŃionarilor plasaŃi sub autoritatea lor cu privire la interpretarea sau aplicarea unei legi sau regulament.Ele au caracter oblgatoriu pentru funcŃionarii din serviciu respectiv în temeiul principiului subordonării ierarhice faŃă de superiori. În faŃa instanŃelor acŃiunile introduse de funcŃionarii publici izvorâte din interpretarea sau executarea unei circulare vor fi tratate separat de acŃiunile introduse de particulari. În practică se poate face o distincŃie între circularele cu caracter normativ şi circularele cu caracter interpretativ. judecătorul având posibilitatea de a da o altă interpretare legii. Circularele cu caracter interpretativ nu aduc elemente de noutate în interpretarea legilor. Circularele cu caracter normativ vor tebui emise numai în domeniile în care autoritatea administrativă care doreşte să emită o circulară are competenŃa materială de reglementare. În schimb circularele nu au caracter obligatoriu faŃă de cei administraŃi.autorităŃilor administrative centrale de specialitate nu au un regim juridic precis. şi amenajarea teritoriului. normele şi criteriile de acordare a unui sprijin financiar. fiind astfel uşurată sarcina funcŃionarilor publici şi adoptânduâse o atitudine unitară faŃă de o anumite situaŃii particulare. De asemenea. Ele se vor adopta în domeniile în care autorităŃile administrative au putere discreŃionară. Ordinele sau directivele sunt acte administrative apropiate de circulare dar de acre se deosebesc prin scopul lor precis. Circularele au caracter normativ atunci când în completarea legii impun o anumită interpretare. În practică ordinele sunt folosite cu predilecŃie în domeniul economic – de ex. Ńinându-se cont de faptul că funcŃionarii publici sunt legaŃi de puterea obligatorie a circularelor în timp ce particularii le pot ignora. AutorităŃile adminstrative pot deroga de la ordinele emise ori de câte ori interesele generale sau particularităŃile unei situaŃii o cer. în faŃa instanŃelor de judecată. Interpretarea dată legii de funcŃionarii npublici ierarhic superiori trebuie considerată ca fiind exactă de cei aflaŃi în subordinea lor. Prin emiterea acestor acte autorităŃile administrative îşi stabilesc un anumit mod de soluŃionare a unor situaŃii particulare. Circularele nu sunt aşadar o sursă de legalitate ci o sursă de obligaŃii ierahice. AutorităŃile adminstrative pot face referire la ordinele adoptate pentru a-şi motiva acŃiunile fără însă a fi legate de acestea în aprecierea cazurilor particulare. 24 . ele nu vor avea caracter obligatoriu. Ordinele au avntajul de a reduce incertitudinea în rândul celor administraŃi şi a riscului ca aceştia să fie discriminaŃi. totuşi este incontestabil că ele angajează responsabilitatea autorităŃilor administrative care le-au emis. în urbanism.

120 din ConstituŃie prevede că . În acelaşi timp art. În domeniul administraŃie publice locale art.1.1. 25 . principiul descentralizării şi principiul desconcentrării serviciilor publice Principiile autonomiei locale. În art. în special în procesul de elaborare a normelor drept. eligibilităŃii autorităŃilor administraŃiei publice locale. Principiul autonomiei locale. desconcentrare şi autonomie locală. desconcentrării serviciilor publice şi descentralizării trebuie privite unitar datorită legăturilor existente între noŃiunile de centralizare. având rolul de a asigura o construcŃie unitară sistemului. Din punctul de vedere al consacrării principiile dreptului administrativ se împart în principii cuprinse într-un act normativ – ex. uniforme şi opuse. 121 şi 122 din ConstituŃie este consacrat principiul eligibilităŃii autorităŃilor administraŃiei publice locale. iar una din cele mai importante trăsături este dinamismulo său. La origine aceste noŃiuni nu au fost noŃiuni juridice ci au apărut ca tendinŃe ale polliticii administrative în urma unor necesităŃi practice. contribuind la mai buna cunoaştere a sistemului. descentralizare. autonomiei locale şi desconcentrării serviciilor publice”. Precizări prealabile Principiile administraŃiei publice locale exprimă în mod sintetic o seie de trăsături generale. având şi o dimensiune cognitivă. NoŃiunile de centralizare şi descentralizare folosite în mod frecvent pentru a denumi două sisteme de organizare a autorităŃilor administrative la nivel local. 2 din Legea nr. 120 din ConstituŃie.1.CAPITOLUL III ADMINISTRAłIA PUBLICĂ LOCALĂ III.2. desconcentrării serviciilor publice. şi principii care se desprind din mai multe acte normative-ex. Din ansamblul textelor constituŃionale se desprind şi principiul legalităŃii şi consultării cetăŃenilor în problemele locale de interes deosebit. Dreptul administrativ prezintă faŃă de alte ramuri ale dreptului o serie de particularităŃi dintre care una din cele mai importante este faptul că nu este codificat. legalităŃii şi consultării cetăŃenilor în problemele locale de interes deosebit. principiul autonomiei locale prevăzut de art. PRINCIPIILE ADMINISTRAłIEI PUBLICE LOCALE III.administraŃia publică locală se întemeiază pe principiul descentralizării. 215/2001 privin administraŃia publică locală enumeră principiile autonomiei locale. III. principiul revocabilităŃii actelor administrative..1.

Sistemul centralizat comportă două accepŃiuni. apărând astfel necesitatea de a le caracteriza din punct de vedere juridic. Într-o primă accepŃie această noŃiune caracterizează raporturile statului cu colectivităŃile locale. AutorităŃile locale sunt însă prelungiri din teritoriu ale administraŃiei centrale. Organizarea centralizată ignoră diversitatea intereselor din cadrul unui stat. Centralizarea poate îmbrăca forma concentrării administrative sau a deconcentrării administrative. Gradul de dependenŃă al autorităŃilor din teritoriu de autorităŃile centrale reprezintă criteriu ce separă sistemele centralizate de sistemele descentralizate.Deşi în sistemul centralizat există autorităŃi administrative în teritoriu ele sunt numite şi revocate de autorităŃile centrale. Concentrarea administrativă care nu este întâlnită decât în statele care au un teritoriu restrâns implică gruparea tuturor autorităŃilor administrative la sediul puterii centrale. În forma sa cea mai riguroasă sistemul centralizat nu recunoaşte colectivităŃilor locale dreptul de a avea viaŃă juridică. anularea sau reformarea actelor autorităŃilor subordnate fie pe motive de oportunitate fie pe motive de legalitate. fie ele naŃionale fie locale.Eşaloanele inferioare vor transmite în sens invers decizia luată la nivel central. statul asumându-şi prin propriul buget satisfacerea tuturor intereselor generale. acestora din urmă încredinŃându-li-se o oarecare putere de decizie în anumite domenii predeterminate care se exercită sub controlul autorităŃilor administrative ierahic superioare. Desconcentrarea administrativă presupune existenŃa unor autorităŃi centrale şi a unor autorităŃi administrative în teritoriu. nu dispun de personalitate juridică şi acŃionează în numele statului. Ea exclude posibilitatea ca autorităŃile din teritoriu să acŃioneze în baza unei iniŃiative proprii şi prezontă dezavantajul că blochează soluŃionarea problemelor minore şi supraîncarcă sarcinile administarŃiei centrale. Deciziile luate de autorităŃile din teritoriu rămân decizii luate în numele statului iar răspunderea operează faŃă de autoritatea centrală în virtutea dependenŃei ierarhice. 26 . Ele vor transmite către centru problemele care au apărut la nivel loacl şi care necesită rezolvare. Sistemul centralizat comportă organizare administrativ-teritorială însă nu recunoaşte existenŃa colectivităŃilor locale. Centralizarea presupune o riguroasă ierahizare.împrumută din drept formele prin care se concretizează. Într-o a doua accepŃie ea desemnează o metodă de organizare a administraŃiei publice. Eşaloanele inferioare nu fac decât să transmită şi să execute. În sistemul centralizat exercitarea atribuŃiilor de către autorităŃile adminiostrative este supusă direct sau indirect puterii ierarhice a autorităŃii centrale. AutorităŃile centrale pot să recurgă şi la aplicarea de sancŃiuni disciplinare. Această subordaonare presupune existenŃa unui control prealabil asupra activităŃii autorităŃilor administrative locale precum şi un control posterior în cadrul căruia se poate recurge la suspendarea. revenindu-le şi sarcina de a o pune în executare.Puterea de decizie este concentrată la vârful ierarhie administrative.

Acest sistem presupune acordarea personalităŃii juridice şi a autonomiei financiare.Pentru sistemul descentralizat este esenŃial transferul unor atribuŃii ale diverselor autorităŃi administrative ale statului către autorităŃile care funcŃionează în unităŃile administrativ teritoriale. Descentralizarea care priveşte colectivităŃile locale poartă denumirea de descentralizare administrativ-teritorială iar descentralizarea care are în vedere serviciile publice se numeşte descentralizare tehnică. dotate cu personalitate juridică. Descentralizarea permite colectivităŃilor umane sau serviciilor publicesă se administreze prin ele însele. Această formă de descentralizare presupune şi scoaterea serviciului public de sub controlul ierhic şi plasarea sub regulile tutelei administrative. 27 . patrimoniu şi organe conducătoare aspra cărora autoritatea centrală ne exercită decât un control simular celui exercitat asupra colctivităŃilor locale. ce beneficiază de personalitate juridică. asigurarea ordinii interne – şi problemele care interesează numai o anumită colectivitate – ex. corp de funcŃionari şi autonomie financiară. respectiv patrimoniu propriu. Spredeosebire de sistemul centralizat în care decizia este luată întotdeauna de stat pri intermediul agenŃilor săi. în sistemul descentralizat decizia este luată în numele şi în contul colectivităŃii locale de reprezentanŃii acesteia. să dispună de autorităŃi administrative proprii. putere de decizie asupra tuturor sau a unora dintre problemele apărute la nivel local. Pentru aceasta este necesar ca aceste colectivităŃi să beneficieze de personalitate juridică.Sistemul descentralizat implică o distincŃie între problemele care pot fi rezolvate de administraŃia publică şi care interesează întreaga populaŃie – ex. Sistemul descentralizat presupune faptul că anumite servicii publice individualizate prin obiect sau structură sunt scoase din sistemul ierahic. Descentralizare administrativ-teritorială presupune recunoaşterea colectivităŃilor locale precum şi a dreptului acestora de a se administra prin ele însele. existând însă şi o supraveghere exercitată de către stat prin intermediul unor forme de control stabilite prin lege. Descentralizarea constituie un sistem în care legea acordă unor organe alese de membrii unei colectivităŃi locale. Descentralizarea tehnică se realizează prin acordarea de autonomie unui serviciu public conferindu-i şi personalitate juridică. Acestea vor trebui să beneficieze de mijloacele necesare rezolvării problemelor locale. Recunoaşterea personalităŃii juridice a colectivităŃilor locale are la bază existenŃa unor interese proprii ale colectivităŃilor locale precum şi a unor probleme locale. aducŃiunea de apă. Descentralizarea permite creşterea eficienŃei autorităŃilor administraŃiei publice locale şi soluŃionarea în condiŃii de oportunitate şi operativitate a problemelor apărute pe plan local. Statul este cel care stabileşte care dintre problemele localevor intra în sfera de competenŃă a autorităŃilor locale. În cazul descentralizarii administrativ-teritoriale autorităŃile locale vor soluŃiona problemele specificeale colectivităŃilor locale.

sistemului descentralizat controlul de tutelă administrativă.Carta Europeană. Revine sarcina legiuitorului care dintre acestea sunt adaptate unui anumit caz. În privinŃa persoanelor statul poate lua măsuri cu caracter provizoriususpendarea din funcŃie. asupra tuturor aspectelor. în care primului îi revine sarcina de a presta numai acele servicii publice care. În sistemul centralizat controlul este total. În privinŃa deciziilor autorităŃile statului pot lua măsura substituirii atunci când autorităŃile locale nu se conformează unei obligaŃii legale. ExerciŃiu autonom al puterii locale” din 15 octombrie 1985. în mod obiectiv. Acest principiu prevăzut de art.Sistemului centralizat îi corespunde controlul ierarhic. Autonomia locală se manifestă în plan organizatoric-administrativ şi financiar. diferite de cele ale colectivităŃii naŃionale.Atât sistemul centralizat cât şi sistemul descentralizat implică un anumit control exercitat de stat dar formele şi modalităŃile acestui control fac diferenŃele între cele două sisteme. în sistemul descentralizat controlul constituie o excepŃie. În cadrul acestui proces se tinde spre realizarea unui parteneriat între stat şi colectivităŃile locale. 1 din Legea nr. cu necesităŃi proprii. prin amploarea lor. 215/2001 este preluat din documentul Consiliului Europei intitulat . exced posibilităŃile unei colectivităŃi locale. sub propria răspundere şi în interesul populaŃiei acestora o parte importantă din treburile publice” În aceste condiŃii recunoaşterea unor puteri sporite colectivităŃilor locale răspunde unui vast proces de reformă a administraŃiei publice atât pe plan intern cât şi pe plan european.. Prin includerea în legislaŃia internă a principiului autonomiei locale statul român recunoaşte că în interiorul său există colectivităŃi locale. În plan organizatoric administrativ expresia autonomiei locale constă în alegerea autorităŃilor publice din colectivităŃile locale prin votul cetăŃenilor care locuiesc în acestea precum şi în acordarea autorităŃilor astfel alese a unor competenŃe depline 28 . În fapt autonomia locală se întemeiază pe o realitate sociologică: comuna sau oraşul ca centru al vieŃii economico-sociale... alin. 2. reprezintă o realitate anterioară statului care nu poate fi ignorată sau înlăturată nici chiar atunci când puterea politică centrală utilizează ceel mai . art. contribuind la crearea unei . 120 din ConstituŃie. rezultat al unui proces istoric. sau cu caracter definitiv – destituirea din funcŃie. În Ńara noastră procesul de reformă a administraŃiei publice îmbracă forma unei translaŃii spre o administraŃie de tip modern al cărui scop principal este de a ameliora condiŃiile de existenŃă ale populaŃiei prin prestarea de cât mai numeroase şi mai variate servicii publice. Măsurile care se pot lua în urma exercitării controlului sunt variate. care conferă colectivităŃilor locale dreptul şi capacitatea de a rezolva şi de a gestiona.. În acest context un rol important revine principiului autonomiei locale. în cadrul legii.brutale mijloace de guvernare locală” Această realitate icio-psihologică şi economică capătă reglementare juridică prin normele constituŃionale şi ale legii organice care impun autonomia locală ca pe un principiu .contraponderi” la puterea administraŃiei centrale conduse de guvern.

imediat inferior nivelului statal. Un alt aspect al autonomie locale reglementat în legea nr.noŃiuni ca autonomie regională sau autoguvernare şi altele similare nu au nimic comun cu înŃelegerea şi aplicarea principiului autonomiei locale. În vederea realizării strategiilor de dezvoltare un factor important îl reprezintă pe lângă cooperarea pe plan vertical cu factori interesaŃi de la nivelul ministerelor şi a altor organe centrale cooperarea pe plan orizontal în zona de interes comun a colectivităŃilor locale. Autonomia locală este nuami administrativă şi fianciară. fiind exercitată pe baza şi în limitele prevăzute de lege.şi exclusive. Autonomia 29 . 215/2001 îl constituie dreptul autorităŃilor administraŃiei publice locale de a coopera şi de a se asocia cu alte autorităŃi ale administraŃiei publice locale din Ńară şi străinătate. În plan financiar legea română preia din acelaşi document o altă regulă cu valoare de principiu-regula proporŃionalităŃii. În acest sens o nouă noŃiune se impune – noŃiunea de regionalism . Regimul autonomiei locale este subordonat ideii unităŃii statului. Interesele locale nu pot duce la o izolare a colectivităŃilor locale de stat.Legea nr. Potrivit acerstei resursele financiare ale autorităŃilor publice locale trebuie să fie proporŃionale cu competenŃele şi responsabilităŃile stabilite prin lege. aceste interese nu pot fi privite decŃt într-un cadru mai larg. Procesul care începe cu crearea de structuri regionale poate evolua fie spre o abordare ce urmăreşte reducerea dacalajelor existente între diferite regiuni fie spre crearea de forme ale autonomiei regionale pe calea descentralizării administrative sau a regionalismului politic. ColectivităŃile locale au dreptul la resurse financiare proprii suficiente pentru a-şi exercita în mod liber atribuŃiile acordate prin lege. Resursele financiare ale colectivităŃilor locale vor trebui sp provină din impozite locale. În aplicarea principiului autonomiei locale este necesar să se aibă în vedere faptul că problemele locale ce pot fi rezolvate de către colectivităŃile locale sunt numai de ordin administrativ. în condiŃiile stabilite prin lege. Legea nr. precum şi de a adera la asociaŃii naŃionale şi internaŃionale pentru protecŃia şi promovarea intereselor legitime.. de a participa la iniŃierea şi realizarea unor programe de dezvoltare regională.folosită în sens larg pentru a reda fenomene foarte diferite.inclusiv anumite forme de cooperare între colectivităŃile locale „ iar în sens restrâns pentru a reda evoluŃia organizării teritoriale spre un nivel intremediar. din venituri proprii precum şi din subvenŃii. AutorităŃile administraŃiei publice locale au dreptul dea încheia între ele acorduri. 215/2001 instituie un monopol al autorităŃilor alese de membrii colectivităŃilor locale asupra tuturor problemelor de interes local. 215/2001 privind administraŃia publică locală preia din Carta Europeană din 1985 regula subsidiarităŃii în conformitate cu care soluŃionarea şi gestionarea problemelor locale se poate face în condiŃii de eficienŃă şi eficacitate numai prin implicarea acelor autorităŃi care se află cel mai aproape de necesităŃile populaŃiei. fiind exclusă intervenŃia oricărei alte autorităŃi cu excepŃia cazurilor în care statul îşi rezervă în mod explicit sau implicit exercitarea unor atribuŃii.

AdministraŃia centrală păstrează în continuare funcŃia de a asigura pe plan naŃional. 27 din Legea nr. Un rol important îl joacă în acest context prefectul ca reprezentant al administraŃiei centralecu funcŃia de a veghea ca administraŃia locală să nu depăşească limitele pe care legea le stabileşte pentru exercitarea drepturolor decurgând din acordarea autonomiei locale. consiliile comunale (orăşeneşti) şi judeŃene sunt încadrate în ordinea juridică a statului. statul având tot interesul ca treburile locale să fie rezolvate în condiŃii cât mai bune. o concepŃie unitară asupra politicilor ce trbuie urmate în anumite sectoare. Prin acest demers. recunoaştere care este condiŃionată de valabilitatea scrutinului electoral. 123 din ConstituŃie şi art. primarii. de dispoziŃiile constituŃionale. Aşadar. 215/2001 dreptul şi obligaŃia de a ataca în justiŃie orice act care emană de la autorităŃile locale şi pe care îl consideră ilegal. În virtutea recunoaşterii lor de către stat. aceste autorităŃi nu sunt ale statului şi. 215/2001 privind administraŃia publică locală şi nr. nu exercită niciuna din puterile statului. Evident. contribuind. cu cele ale colectivităŃilor componente ale naŃiunii – reprezentate de autorităŃile alese. 30 .3. principiul eligibilităŃii este inserat în Legile nr. pentru ca acŃiunile autorităŃilor alese să fie eficiente şi să producă efecte juridice. ci din mandatul ce le-a fost încredinŃat de alegători. În exercitarea rolului de supraveghere a respectării legilor de autorităŃile alese prefectul a primit prin art.locală nu poate fi concepută într-un stat unitar decât între anumite limite. Dat fiind natura lor juridică. consiliile locale şi cele judeŃene sunt autorităŃi alese. acestea ar trebui recunoscute de stat – în calitatea sa de reprezentant al întregii naŃiuni. în numele cărora acŃionează şi pe care-i reprezintă. la realizarea intereselor generale ale statului. într-un cuvânt. consiliile locale şi consiliile judeŃene sunt alese. Principiul eligibilităŃii Fără a fi formulat. în ce constă semnificaŃia politică şi socială a aspectului că. de a sluji şi rezolva interesele colectivităŃilor respective. III. ale electoratului. se îmbină interesele generale ale naŃiunii. În fapt. primarii. RaŃiunea de a fi a consiliilor locale şi judeŃene precum şi a primarilor constă numai din a administra/gestiona treburile unităŃilor administrativ-teritoriale în care sunt alese. În legea fundamentală se prevede numai că primarii. reprezentate de stat. 67/2004 privind alegerile locale.1. în condiŃiile legii. ca urmare. puterea lor nu este determinată de puterea statului. acŃiunile lor fiind considerate a fi în conformitate cu legea. nu derivă din aceasta. astfel. în mod expres. însă este necesar să vedem în mod concret. în aceasta constă însăşi esenŃa acestui principiu. potrivit respectivului principiu.

la organizarea şi desfăşurarea alegerilor. care depăşesc caracterul local. să precizăm doar două dintre reglementările legii fundamentale..Consiliile locale şi primarii funcŃionează. Principiul legalităŃii Legea nr. atribuŃiile lor. Considerăm că aceasta nu reprezintă o derogare de la respectivul principiu. 122. precum şi a sarcinilor ce-i revin din actele normative privitoare la recensământ. 120 ca principii de bază pe care se întemeiază administraŃia publică din unităŃile administrativ-teritoriale.art.omisiune’’ a fost însă . a inclus şi legalitatea în rândul principiilor pe care le analizăm. el se desprinde din ansamblul reglementărilor în materie. 215/2001). 2: .. şi principiul legalităŃii. fie că acestea au sau nu un caracter statal.reparată’’ şi noua formă a Legii administraŃiei publice locale adoptată în anul 2001..1. în mod expres. menŃionează la art. atât ca autoritate a administraŃiei publice locale. care întăresc cele afirmate anterior:art.. Acest principiu nu este expres formulat în dispoziŃiile ConstituŃiei României care. întrucât el îmbracă toate aspectele care privesc autorităŃile administraŃiei publice locale: consacrarea structurilor organizatorice care au această calitate (de autorităŃi). 31 . Această .Totodată trebuie menŃionat şi faptul că primarul. Mai mult. principiul autonomiei locale şi principiul descentralizării serviciilor publice.4. funcŃionarea şi activitatea (actele pe care le adoptă) etc. componenŃa şi constituirea acestora. 121. 69 din Legea nr. la luarea măsurilor de protecŃie civilă. Revenind la ansamblul prevederilor constituŃionale. 69/1991) nu îl preciza în mod expres. căruia trebuie să i se subordoneze toate autorităŃile administraŃiei publice locale. în condiŃiile legii. deşi nici Legea administraŃiei publice locale în varianta sa iniŃială (Legea nr. ci doar o responsabilitate dublă acordată de lege primarului. 2: . ca autorităŃi administrative autonome şi rezolvă treburile publice din comune şi din oraşe’’. cât şi ca reprezentant al statului. însă trebuie să fie aplicate la acest nivel. în cazul în care acesta reprezintă interese majore. alin. precum şi a altor atribuŃii stabilite de lege. alin. acŃionează şi ca reprezentant al statului în comuna sau oraşul în care a fost ales (art. III. aleasă în condiŃiile legii. de la început s-a apreciat că menŃinerea lui este absolut necesară. în exercitarea atribuŃiilor de ofiŃer de stare civilă şi de autoritate tultelară. Chiar dacă legiuitorul nu a găsit de cuviinŃă că ar fi cazul să-l enumere alături de celelalte principii constituŃionale.Consiliul judeŃean este ales şi funcŃionează în condiŃiile legii’’. aşa cum am mai precizat în prezenta lucrare. alături de celelalte principii. 215/2001 privind administraŃia publică locală prevede.

ca şi raporturile şi relaŃiile lor cu alte autorităŃi publice sau structuri organizatorice din Ńară şi străinătate. 215/2001. respectiv consacrarea structurilor organizatorice ale autorităŃilor administraŃiei publice locale. Principiul consultării cetăŃenilor în problemele locale de interes deosebit Acest principiu este prevăzut în mod expres atât de dispoziŃiile Legii nr. la art. precum şi de consiliile judeŃene. dispoziŃiile alin. De asemenea. atribuŃiile.Principiul legalităŃii presupune tocmai ca toate elementele care privesc autorităŃile administraŃiei publice locale. modul de constituire. 2 din Legea nr. direct. Mai precis. toate aspectele organizatorice şi funcŃionale. să fie în strictă conformitate. dar şi cu cele ale legilor şi ale celorlalte acte normative în vigoare). atrăgând consecinŃe juridice. competenŃele şi modul lor de funcŃionare. 2 (în conformitate cu care dreptul de a soluŃiona şi de a gestiona. asupra cărora nu este cazul să ne oprim acum. Structurile organizatorice ale administraŃiei publice la nivelul uni-tăŃilor administrativ-teritoriale nu pot fi create decât în limita celor prevă-zute de ConstituŃie şi celelalte legi ale statului. sunt completate cu cele ale art. . egal. secret şi liber exprimat). autorităŃi ale administraŃiei publice locale alese prin vot universal.n. în primul rând.nu aduc atingere posibilităŃii de a recurge la consultarea locuitorilor prin referendum sau prin orice altă formă de participare directă a cetăŃenilor la treburile publice. alin. DispoziŃiile art. nu pot fi create alte structuri ale administraŃiei publice. trebuie să fie în strictă conformitate cu legea (cu prevederile ConstituŃiei. decât cele prevăzute în mod expres de legislaŃia noastră în vigoare. Potrivit acestor reglementări.orice modificare a limitelor teritoriale ale acestora (n. prin care se evidenŃiază în mod expres principiul la care ne referim. nerespectarea acestor dispoziŃii. dar şi cu cele ale legilor şi celorlalte acte normative bazate pe lege. cu prevederile constituŃionale. 3. deci încălcarea acestui principiu. ca unul din cele cinci principii în temeiul cărora se organizează şi funcŃionează administraŃia publică în unităŃile administrativ-teritoriale..5. cât şi de cele ale Legii nr. 3 din acelaşi act normativ. oraşelor. treburile publice. comunelor şi judeŃelor) se poate efectua numai prin lege şi numai după consultarea prealabilă a cetăŃenilor din unităŃile administrativ-teritoriale respective prin referendum. se exercită de consiliile locale şi primari.1. III. la care se adaugă actele pe care le emană. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului.. 215/2001 privind administraŃia publică locală. 20 din aceeaşi lege se prevede că . în condiŃiile legii’’. în condiŃiile legii. în numele şi în interesul colectivităŃilor locale pe care le reprezintă. componenŃa. În consecinŃă. care se organizează 32 .

referendumul are un caracter consultativ. conform art.potrivit legii’’. după caz. legea precizează în mod expres că organizarea referendumului este obligatorie. ori numai în unele dintre acestea. referendumul pentru încetarea mandatului primarului înainte de termen..2. caracter obligatoriu. prin care pot fi supuse aprobării locuitorilor problemele de interes deosebit din unităŃile administrativ-teritoriale. AutorităŃile administraŃiei publice locale din comune şi oraşe DispoziŃiile alin. De regulă. 1 al art. 73 din Legea nr. 33 . III. Doar în cazul proiectelor de lege sau a propunerilor legislative privind modificarea limitelor teritoriale ale comunelor. precum şi cu privire la o problemă de interes naŃional şi o problemă de interes local. 73. populaŃia poate fi consultată cu privire la una sau mai multe probleme. art. respectiv a preşedintelui consiliului judeŃean. astfel. 5 din Legea nr. ca urmare a rezultatului unui referendum local. de supra şi subordonare. Aceleaşi dispoziŃii mai precizează două elemente: natura acestor autorităŃi (consiliile locale sunt “autorităŃile deliberative” iar primarii “autorităŃi executive) şi modalitatea de formare a acestora (prin alegere. Problemele supuse referendumului local se stabilesc de consiliile locale sau judeŃene.2. 1 precizează că . iar între ele nu există raporturi ierarhice. organizat în condiŃiile legii’’. înainte de termen. se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de către locuitorii comunei sau oraşului. 215 /2001 au valoarea unor prescripŃii-cadru care statornicesc care sunt aceste autorităŃi. atât în cazu1 consiliilor loca1e cât şi al primarilor). acesta se poate desfăşura în toate comunele şi oraşele din judeŃ. de asemenea.1. în condiŃiile prevăzute de respectivele reglementări legale). alin. pe buletine de vot separate. ambele autorităŃi administrative ale comunei sau oraşului se bucură de legitimitate populară directă. În cazul referendumului la nivel judeŃean. De asemenea. Referendumul local. inclusiv a celor pe care le exercită ca reprezentant al statului (are. la propunerea primarului. Prin urmare. care sunt direct interesate. ca urmare a nesocotirii de către acesta a intereselor generale ale colectivităŃii locale sau ca urmare a neexecutării atribuŃiilor ce îi revin potrivit legii. În fine. AUTORITĂłILE ADMINISTRAłIEI PUBLICE LOCALE III. şi anume consiliile locale şi primarii.mandatul primarului încetează. se poate organiza în toate satele şi localităŃile componenete ale comunei sau oraşului ori numai în unele dintre acestea. oraşelor şi judeŃelor care se înaintează Parlamentului spre adoptare. În cadrul referendumului. 215/2001.

care lucrează în şedinŃe. ele neavând. Astfel. Se stabileşte astfel principiul plenitudinii de atribuŃii a consiliilor locale şi primarilor la nivelul unităŃii administrativ-teritoriale ce constă în rezolvarea treburilor publice din comune şi oraşe. “în condiŃiile prevăzute de lege”. Este consacrată astfel. ambele acŃionând în interdependenŃă. şef al administraŃiei publice a comunei sau oraşului. pe de o parte. vocaŃie politică. primarul nu deŃine competenŃe în nume propriu. un autor preciza că.Aceste două autorităŃi – consiliul local şi primarul. primarul are o dublă calitate. pe de altă parte. Această autoritate se bucură de un statut autonom potrivit căruia deliberează asupra intereselor specifice colectivităŃilor loca1e şi hotărăşte asupra modului lor de realizare. Corespunzător. în cazul primarului. în exercitarea atribuŃiilor ce îi 34 . cu rol în realizarea autonomiei locale. Aplicând principiul plenitudinii de atribuŃii consiliilor locale. fără amestecul altei/altor autorităŃi publice sau ale adrministraŃiei pub1ice sau chiar al primarului. ”reluând terminologia clasică. cât şi autoritatea ce reprezintă puterea statală la nivelul comunei. Aceste autorităŃi sunt înzestrate cu competenŃa specifică administraŃiei pub1ice locale pentru a hotărî asupra modului de rezolvare a problemelor adniinistrative. Consiliul local este. activitatea deliberativă şi dezbaterile consiliilor desfăşurându-se într-un cadru precizat de propriile regulamente de funcŃionare. cu caracter colegial. cu atribuŃii pentru realizarea intereselor generale ale statului. în limita competenŃelor conferite de lege. dacă nu există o interdicŃie expresă a legii”. răspunderea lor politică fiind numai de ordin electoral. comunei sau oraşului şi. în vederea realizării scopu1ui pentru care au fost investite cu aceste competenŃe. fiind în acelaşi tirnp atât autoritatea executivă a consiliului local. Consiliile locale sunt autorităŃi administrative. funcŃionează ca “autorităŃi administrative autonome şi “rezolvă treburile publice din comune şi oraşe”. “consiliile locale pot avea atribuŃii în orice domeniu sau sector de activitate. cu caracter unipersonal. o dedublare funcŃională. autoritatea deliberativă. practic. în numele căruia acŃionează ca reprezentant. primarul este investit. ca autorităŃi ale administraŃiei publice locale. deci. şi al statului. care este formulată expres în Legea nr. ci în nurnele colectivităŃii care l-a ales. cu atribuŃii al căror exerciŃiu rezolvă treburile de interes local ale colectivităŃilor. cu rol în realizarea unor servicii publice statale. Primarul este autoritatea executivă aleasă prin vot universal direct. Cu alte cuvinte. 215/2001. Autonomia acestor autorităŃi colegiale rezidă şi în auto-organizarea lor. în comuna sau oraşul unde a fost ales. sfera atribuŃiilor consiliilor locale creşte pe măsură ce statul înŃelege să nu mai reŃină anumite servicii publice în sarcina organelor adtninistraŃiei de stat”. conform legii. în privinŃa delimitării sferei atribuŃiilor consiliilor locale se aplică teoria “drepturilor reflexe” sau teoria “autolimitării statului”. pentru realizarea autonomiei locale. precizând în continuare că. Potrivit legii. aleasă prin vot direct.

rezultă că atribuŃiile primarului se exercită în mod legal şi produc efecte juridice numai în limitele comunei sau oraşului unde a fost ales. despăgubirile urmând a fi suportate. pe care le organizează. potrivit Legii administraŃiei publice locale singurul organ executiv al judeŃului. ele se exercită de secretarul comunei sau judeŃului. în cadrul competenŃei sale materiale şi teritoriale obligatoriu de a fi respectate. (1). În conformitate cu dispoziŃiile constituŃionale ale art. Din analiza normelor legale în vigoare. alegeri. aducerea la cunoştinŃa cetăŃenilor a legilor şi alte asemenea. după caz. Tăcerea Constituantului are o singură semnificaŃie. organ executiv unipersonal. în vederea realizării serviciilor publice de interes judeŃean”. reprezentată de primar.consiliul judeŃean. autoritate administrativă aleasă prin vot universal direct. 35 . În prezent. autoritate tutelară. al.2. consiliul judeŃean dispune de o competenŃa generală. “consiliul judeŃean este autoritatea administraŃiei publice pentru coordonarea activităŃii consiliilor comunale şi orăşeneşti. le conduce şi le aprobă regulamentele de organizare şi funcŃionare. III. ci este numit deci. devine colectivitatea teritorială sau statul. stabilite prin legi. cu caracter deliberativ. care lucrează în şedinŃe. Prin urmare. pentru a se stabili dacă parte în raportul juridic administrativ. AutorităŃile administraŃiei publice locale din judeŃe La nivel judeŃean ConstituŃia nu reglementează decât consiliul judeŃean. dar limitată la sfera de activitate a serviciilor publice de interes judeŃean. iar în cazuri excepŃionale. în materie de recensământ. fiind de ordine publică. dacă refuză sau este în imposibilitatea de a exercita aceste atribuŃii. şeful administraŃiei publice din judeŃ. iar Legea administraŃiei publice locale îi stabileşte atribuŃii corespunzătoare în acest sens. Consiliul judeŃean reprezintă astfel o autoritate administrativă creată prin normă constituŃională şi care funcŃionează pe baza principiilor autonomiei locale. iar nu şi de unul executiv. răspunzător în faŃa organului deliberativ. este preşedintele consiliului judeŃean. 121. Este irnportant a se delimita între atribuŃiile primarului ca autoritate proprie a comunei sau oraşului şi atribuŃiile delegate pe linia administraŃiei statale. dar este de neconceput ca o colectivitate teritorială locală să dispună numai de un organ deliberativ. Aspectul este extrem de important atunci când se pune problema răspunderii administrativ-patrimoniale pentru prejudiciile produse pentru activitatea în regim de putere publică a primarului. primarul acŃionează şi ca reprezentant al statului în comuna sau oraşul în care a fost ales. organ colegia1.2.revin ca oflŃer de stare civilă. prin urmare. din bugetul local sau din bugetul statului. Ea nu mai vorbeşte şi de organul executiv al judeŃului. ConstituŃia stabileşte expres caracterul ales). şi anume că organul executiv al judeŃului nu este rezultatul alegerii (pentru toate autorităŃile locale autonome a căror existenŃă o consacră.

Reprezentantul Guvernului este numit în funcŃie printr-un act de autoritate. reprezentantul Guvernului poate fi considerat ca element de desconcentrare în 36 . nu vizează întreaga activitate a consiliilor locale. ca persoană juridică.În acest sens. subprefect şi prefect) într-un organ colegial. nu transformă conducerea prefectului (constituită din aparatul tehnic. Prefectul îi poate delega atribuŃii din competenŃa cu care este investit. cum ar fi. este reprezentat permanent şi continuu în toate relaŃiile sale atât în Ńară cât şi în străinătate de către preşedintele consiliului.În exercitarea atribuŃiilor sale. JudeŃul. întreŃinerea şi modernizarea drumurilor de interes judeŃean şi a podurilor. Deosebirea subzistă în aceea ca primarul este definit ca autoritate administrativă autonomă. Subprefectul. reprezentant al Guvernului în teritoriu. Reprezentantul Guvernului din teritoriu are calitatea de a reprezenta Guvernul în unitatea adminisrativ-teitorială şi este şeful serviciilor publice descentralizate ale ministerelor în teritoriu. preşedintele consiliului judeŃean exercită atribuŃii asemănătoare cu cele stabilite pentru primar (cu excepŃia conducerii consiliului ). III. Singura autoritate competentă să numească reprezentantul statului in teritoriu este Guvernul. De altfel. nu este o instituŃie juridica de sinestătătoare. ExistenŃa subprefecŃilor nu schimbă natura juridică a prefectului. instrument juridic de realizare a competenŃelor Guvernului. este necesaxă sublinierea că activitatea de coordonare. ci doar acea parte care are tangenŃă cu interesele judeŃene. SubprefecŃii înlocuiesc de drept reprezentantul Guvernului în situaŃia de absenŃă temporară sau de vacanŃă a funcŃiei. Ca agent al puterii executive în teritoriu. spre exemplu.3. iar preşedintele consiliului judeŃean nu dispune de o asemenea caracterizare. Actul juridic prin care este numit reprezentantul Guvernului este hotărârea Guvernului. în caz contrar. subliniem din nou. care devin executorii după ce au fost aduse la cunoştinŃa persoanelor interesate. îl sancŃionează şi îl eliberează din funcŃie în condiŃiile legii. preşedintele consiliului judeŃean emite dispoziŃii cu caracter individual. Potrivit principiului simetric. atât numirea cît şi eliberarea din funcŃie se face prin hotărârea Guvernului. ca autoritate unipersonală. In acest context. deşi numit şi eliberat din funcŃie în aceleaşi condiŃii ca şi prefectul. Tot acestuia i se subordonează întregul aparat propriu al consiliului judeŃean.2. Aşadar. nu există raporturi de subordonare între administraŃia locală şi cea judeŃeană. acelaşi organ apreciind asupra condiŃiilor numirii sau eliberării din funcŃie. este un organ unipersonal al administraŃiei publice. şi nu ales. sunt înfiinŃate serviciile publice de interes judeŃean. Prefectul InstituŃia prefectului. legea neconferindu-i atribuŃii proprii. autonomia locală fiind golită de conŃinut. cele care au ca obiect constituirea. al cărui personal îl numeşte. de către consiliul judeŃean. ca şef al administraŃiei publice judeŃene şi în calitate de autoritate unipersonală cu activitatea permanentă.

care de regulă se realizează în sprijinul celor dintâi. prefectul emite ordine cu caracter individual sau normativ. competenŃa materială a reprezentanŃilor guvernului se caracterizează prin aptitudinea generală şi abstractă de a interveni în orice domeniu care revine administraŃiei publice. subordonând serviciile ministeriale din teritoriu. putem reliefa relaŃiile de control în care se afla reprezentantul Guvernului cu consiliile locale. a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare şi dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea lor. de supraveghetor al respectării legii în activitatea autorităŃilor locale. ca şi a dreptului de tutelă administrativă de la organele centrale ale statului la reprezentantul local al acestuia. În virtutea acestor relaŃii reprezentantul Guvernului conduce. determinate de structura ierarhică a sistemului autorităŃilor statului şi relaŃiei funcŃionale. însă. ReprezentanŃii guvernului au o competenŃă materială specială. principiul autonomiei administrative şi al desconcentrării serviciilor publice fiind la baza acestui control. Cu toate acestea această instituŃie continuă să păstreze puternice conotaŃii politice. prefectul acŃionează pentru realizarea în judeŃ. RelaŃiile stabilite între prefect şi executiv-guvernul pe care îl reprezintă – sunt relaŃii de autoritate. Astfel funcŃia de prefect încetează în cazul pierderii drepătulrilor electorale. asigurând unitatea de acŃiune a statului pe întreg cuprinsul Ńării. neutru politic. În raporturile cu autorităŃile publice locale din teritoriu reprezentantul Guvernului se afla în relaŃii de reprezentare şi control. Controlul trebuie exercitat strict in limitele legii şi cu respectarea autonomiei funcŃionale ale autorităŃilor locale. Pentru îndeplinirea atribuŃiilor ce îi revin. ierarhice. În general. Este vorba de un control stabilit de lege şi nu unul izvorât din relaŃiile de subordonare ierarhica. În baza acestora are loc delegarea unor atribuŃii ale autorităŃii centrale. în probleme strict reglementate de lege. Având în vedere rolul important pe care ConstituŃia şi legile organice le stabilesc reprezentantului Guvernului. primarii. preşedinŃii consiliilor regionale. respectiv în municipiul Bucureşti. 37 .sistemul administraŃiei publice. Noua lege cadru pentru instituŃia prefectului urmăreşte crearea unui corp profesionist. în condiŃiile legii.

centralizare). 9. în nume propriu. 8. colectivitate locala – totalitatea locuitorilor dintr-o unitate administrativteritoriala. 7. 4. 38 . care are sarcina de a administra prin actele pe care le adopta problemele locale. descentralizare). concentrare – modalitate a sistemului centralizat de organizare a administratiei publice în care autoritatea centrala recunoaste organelor din teritoriu care îi apartin o anumita putere de decizie. descentralizare). autonomie locala – dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona. 6. 3. care are sarcina de a administra prin actele pe care le adopta problemele locale.DICłIONAR: 1. deconcentrare – modalitate a organizarii centralizate a administratiei publice locale în cadrul careia se acorda autoritatilor locale o anumita putere de decizie (v. 10. putere de decizie. 2. în conditiile legii. fiind scoase de sub controlul ierarhic al autoritatii centrale. Consiliu Judetean – autoritate autonoma a administratiei publice judetene aleasa de catre locuitorii dintr-un judet. centralizare – sistem de organizare a administratiei publice locale în cadrul caruia puterea centrala nu recunoaste colectivitatilor locale ori serviciilor publice dreptul de a se administra prin ele însele. 5. descentralizarea tehnica – descentralizarea serviciilor publice (v. descentralizare – sistem de organizare a administratiei publice în cadrul caruia se acorda serviciilor publice sau colectivitatilor locale personalitate juridica. treburile publice. în numele si în interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta. Consiliu Local – autoritate autonoma a administratiei publice locale aleasa de catre locuitorii dintr-o colectivitate locala. descentralizare administrativ-teritorială – descentralizarea colectivitatilor locale (v.

în ministere. în măsura în care persoanele în cauză exercită atribuŃii din sfera puterii de stat sau din cea a dreptului public cum ar fi elaborarea de acte juridice. SERVICIUL PUBLIC IV. administraŃia fiscală. cât şi în practica instanŃelor judecătoreşti.1. Acest proces de reformare a corpului funcŃionarilor publici are la bază prevederile Legii nr. FUNCłIA PUBLICĂ IV. iar în Belgia cei din căile ferate. Acesata este şi concepŃia Legii nr. O primă concepŃie i-a în considerare o definiŃie organică ce impune a fi consideraŃi funcŃionari persoanele care îşi desfăşoară activitatea mai mult sau mai puŃin în sectorul public-autorităŃi ale administraŃiei publice centrale şi locale. organele administraŃiei publice locale etc. servicii publice economice şi sociale dependente de stat şi de colectivităŃile locale. În definirea noŃiunii de funcŃionar public sau impus două concepŃii. poliŃiei.1. din străinătate ca şi din Ńara noastră. controlul aplicării lor.Precizări prealabile FuncŃia publică reprezintă un element esenŃial al statului reprezentând una din cele mai importante legături dintre cetăŃean şi instituŃii. nu pot fi concepute fără reformarea corpului funcŃionarilor publici. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici. Potrivit acestei concepŃii în FranŃa sunt consideraŃi funcŃionari agenŃii publici din serviciile spitaliceşti.1. Natura juridică a raporturilor care i-au naştere între un un angajat al unei autorităŃi administrative sau al unei instituŃii publice şi respectiva autoritate sau instituŃie publică a făcut obiectul a numeroase dispute atît în literatura juridică. potrivit aspiraŃiilor europene ale Ńării noastre.În acesată concepŃie sunt consideraŃi funcŃionari publici membrii forŃelor armate.CAPITOLUL IV FUNCłIA PUBLICĂ. servicii publice aflate în subordinea acestora. punerea în aplicare a acestora. Reuşita procesului de modernizare a administraŃiei publice din România şi armonizarea prevederilor din domeniu cu legislaŃia europeană. Se face astfel distincŃie între funcŃionari şi respectiv salariaŃi şi muncitori. O altă concepŃie foloseşte o definiŃie funcŃională ce include în rândul funcŃionarilor agenŃii publici care exercită prerogative ale puterii publice sau care participă la apărarea intereselor vitale ale statului şi ale colectivităŃilor locale. considerându-se că numai primii sunt însărcinaŃi să exercite prerogative ale puterii publice. 188/1999 privind statutul funcŃionarilor publici care definind funcŃionarul public 39 . angajaŃii care îşi desfăşoară activitatea în magistratură.

prepararea emiterii actelor juridice şi executarea actelor juridice sau a deciziilor administrative ori judecătoreşti. defineşte funcŃia publică. în vederea realizării competenŃelor lor generale. gospodărire. în temeiul legii. autorii acestora încercând să pună în evidenŃă. Pe de altă parte legea stipulează că personalul din aparatul de lucru al autorităŃilor sau instituŃiilor publice care efectuează activităŃi de secretariatadministrative. executând puterile în limitele competenŃei. în vederea realizării competenŃelor lor specifice. în chip temporar. funcŃii publice din clasa a II-a. mai mult sau mai puŃin anumite trăsături generale (pentru toate funcŃiile publice) sau specifice unor funcŃii publice. În literatura de specialitate sunt date diverse definiŃii funcŃiei publice. În vederea de a fi ocupată. Clasificarea funcŃiilor publice FuncŃiile publice se clasifică după cum urmează: a) funcŃii publice generale şi funcŃii publice specifice. în „Tratatul său de drept administrativ”.1. Persoanele care ocupă aceste funcŃii nu au calitatea de funcŃionar public şi li se aplică legislaŃia muncii. protocol. funcŃii publice din clasa a III-a.2. IV. adică organizat de stat. 40 . dar numai dacă este vorba de un „serviciu public exploatat în regie”. funcŃia publică face parte din serviciu public. În concepŃia acestui autor. de un titular (sau mai mulŃi). întreŃinere-reparaŃii şi deservire este angajat cu contract individual de muncă. b) funcŃii publice din clasa I. urmăreşte realizarea scopului pentru care a fost creată funcŃiunea”. se subînŃelege din conŃinutul ei şi este recunoscut de majoritatea autorilor în doctrină. care deşi nu este prevăzut expres de legea română. FuncŃiile publice generale reprezintă ansamblul atribuŃiilor şi responsabilităŃilor cu caracter general şi comun tuturor autorităŃilor şi instituŃiilor publice. ca fiind „complexul de puteri şi competenŃe. Paul Negulescu. Semnalăm şi precizarea caracterului permanent al funcŃiei publice. Astfel. FuncŃiile publice specifice reprezintă ansamblul atribuŃiilor şi responsabilităŃilor cu caracter specific unor autorităŃi şi instituŃii publice. 1 din Statutul european prevede că „funcŃionarul comunităŃilor este persoana care a fost numită într-o funcŃie publică permanentă printr-un act scris al autorităŃii învestite cu puterea de numire”. Această soluŃie este utilizată în majoritatea statelor membre ale ComunităŃii Europene şi reprezintă modalitatea utilizată şi în dreptul comunitar. Art.ca fiind persoana numită într-o funcŃie publică stabileşte o legătura de interdependenŃă între funcŃionarul public şi ansamblul atribuŃiilor şi responsabilităŃilor stabilite de autoritatea sau instituŃia publică. persoană fizică care. cu alte cuvinte funcŃia în care este numit. El consideră că funcŃia publică are trei scopuri: efectuarea de acte juridice. în scopul realizării competenŃelor sale. organizat de lege pentru satisfacerea unui interes general.

absolvite cu diplomă de licenŃă sau echivalentă.director general din cadrul ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraŃiei publice centrale. După nivelul atribuŃiilor titularului funcŃiei publice. Sunt funcŃionari publici de execuŃie din clasa a II-a. director şi director adjunct din aparatul ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraŃiei publice centrale. absolvite cu diplomă. ca nivel maxim.secretar general şi secretar general adjunct din ministere şi alte organe de specialitate ale administraŃiei publice centrale. secretar general al judeŃului şi al municipiului Bucureşti. după cum urmează:clasa I cuprinde funcŃiile publice pentru a căror ocupare se cer studii superioare de lungă durată. funcŃiile publice se împart în trei categorii după cum urmează:funcŃii publice corespunzătoare categoriei înalŃilor funcŃionari publici. consilier. CondiŃiile de acces într-o funcŃie publică În majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene sau aflate în faza de preaderare. persoanele numite în funcŃia publică de referent de specialitate. persoanele numite în funcŃia publică de referent.clasa a III-a cuprinde funcŃiile publice pentru a căror ocupare se cer studii medii liceale. consilier juridic. persoanele numite în următoarele funcŃii publice: expert.consilier de stat.debutant. Sunt funcŃionari publici de execuŃie din clasa a III-a.1.secretar general al prefecturii.şef birou.clasa a II-a cuprinde funcŃiile publice pentru a căror ocupare se cer studii superioare de scurtă durată. concursul reprezintă „dreptul comun în domeniul funcŃionarilor public” şi modul privilegiat de selecŃie a acestora. Categoria funcŃionarilor publici de conducere cuprinde persoanele numite în una dintre următoarele funcŃii publice:secretar al municipiului.principal.FuncŃiile publice se împart în trei clase.subprefect. al oraşului şi comunei. Sunt funcŃionari publici de execuŃie din clasa I. FuncŃiile publice de execuŃie sunt structurate pe grade profesionale.funcŃii publice corespunzătoare categoriei funcŃionarilor publici de conducere. absolvite cu diplomă.director general adjunct. al sectorului municipiului Bucureşti.3.director executiv şi director executiv adjunct ai serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale altor organe de specialitate ale administraŃiei publice centrale.asistent. inspector. definite în raport cu nivelul studiilor necesare ocupării funcŃiei publice. ca şi România. IV. auditor. după cum urmează:superior. Categoria înalŃilor funcŃionari publici cuprinde persoanele care sunt numite în una dintre următoarele funcŃii publice:secretar general al Guvernului şi secretar general adjunct al Guvernului.prefect. precum şi în cadrul aparatului propriu al autorităŃilor administraŃiei publice locale. funcŃii publice corespunzătoare categoriei funcŃionarilor publici de execuŃie.şef serviciu. În legea română se prevede că intrarea în corpul funcŃionarilor publici se face numai prin concurs 41 .

datoria de abŃinere nu mai subzistă. care prevăd posibilitatea ca în anumite autorităŃi administrativ-teritoriale.4. Drepturile şi obligaŃiile funcŃionarilor publici În ceea ce priveşte sfera drepturilor funcŃionarilor publici. titluri. capitolul V al Legii nr. în limita posturilor vacante. 6. 106. 40. în localităŃile în care persoanele aparŃinând unei minorităŃi naŃionale deŃin o pondere de peste 20% pentru unii funcŃionari publici din serviciile care au contacte directe cu cetăŃenii. 17 din Statutul European. Constatăm că legea română consacră obligaŃia de abŃinere raportată exclusiv la situaŃia in care s-ar produce anumite prejudicii autorităŃii rezultând. 7. Dreptul la opinie este primul menŃionat in secŃiunea I. nivel de experienŃă etc.condiŃii variabile.1. necesitatea şi nivelul cunoştinŃelor de operare – programare pe calculator. Enumerarea este limitativă şi s-a urmărit in acest scop să se creeze dreptul conducătorului de a le stabili dar să se şi elimine riscul ca acesta să stabilească anumite condiŃii în mod discreŃionar. de către conducătorul autorităŃii sau instituŃiei publice. În art. problema la ce fel de prejudicii face referire texul. 51. din interpretarea per a contrario a textului. DispoziŃia trebuie coroborată cu art. 215/2001 a administraŃiei locale. condiŃia de a fi cetăŃean al unui stat membru al comunităŃilor). ca in sistemul european. 188/1999. studii de specialitate. în această categorie intrând diplome. Analizând art. condiŃionat în exerciŃiul său de respectarea obligaŃiei de loialitate faŃă de instituŃia căreia ii aparŃine şi de obligaŃia de rezervă şi discreŃie. alin. de care face vorbire expresă art. 7. ceea ce nu poate fi acceptat. IV. necesitatea şi gradul de cunoaştere a unei limbi de circulaŃie internaŃională. 8 din Legea nr. coroborat cu acela al interdicŃiei oricărei discriminări pe orice criterii. cu intenŃia de a-i favoriza pe unii şi de a-i ajuta pe alŃii. 17. Următoarele aspecte pot reprezenta condiŃii specifice: vechimea în specialitate cerută de specificul funcŃiei publice respective. Se pune. că dacă nu se creează astfel de prejudicii. constatăm că el enumeră aspectele care pot fi avute în vedere.organizat de autoritatea sau instituŃia publică interesată. alin. unde ponderea unei minorităŃi naŃionale este de minim 20%. ca şi condiŃii specifice. necesitatea cunoaşterii limbii unei minorităŃi naŃionale. El nu este însă. regăsim obligaŃia funcŃionarului public de a se abŃine de la orice faptă care ar aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori corpului funcŃionarilor publici. care sunt aceleaşi pentru toŃi candidaŃii (ex. alin. De altfel şi în cazul funcŃiei publice europene se întâlnesc două categorii de condiŃii:condiŃii fixe. numai la acelea de 42 . să se poată asigura desfăşurarea activităŃii administrative şi in limba acelei minorităŃi. de asemenea. 41 (în noua formulare dată în 2003) din legea română în materie. regăsim încorporate în legea română drepturi recunoscute şi funcŃionarilor publici din comunitatea europeană.

el are un regim mai special. este vorba de capitolul VII intitulat „Evaluarea activităŃii şi cariera funcŃionarilor publici. sunt: dreptul de asociere sindicală. în timp. În doctrina occidentală. 40. 28 nu prevede decât că exercitarea dreptului la grevă se face in condiŃiile legii. comune şi funcŃionarului public comunitar. Conform vechii reglementări cuprinse în art. funcŃionarii publici aveau obligaŃia să îşi îndeplinească cu profesionalism. îndatoririle de serviciu şi să se abŃină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului funcŃionarilor publici. Modul insuficient de clar al reglementării limitelor dreptului la opinie al funcŃionarilor publici a determinat în practică situaŃii de interpretare denaturată. Subliniem faptul că legislaŃia românească în materia funcŃionarilor publici este astfel aliniată sistemului de carieră al funcŃionarului public. 2 din ConstituŃia României care face vorbire despre limite ale exercitării dreptului necesare asigurării serviciilor esenŃiale pentru societate. situaŃia profesională a unui funcŃionar public. de la recrutare până în momentul în care încetează activitatea profesională a acestuia. FuncŃionarii publici de conducere sunt obligaŃi să sprijine propunerile şi iniŃiativele motivate ale personalului din subordine. care se regăseşte inclusiv la funcŃionarul public din comunitatea europeană. După noua reglementare.ordin material sau şi la acelea de ordin moral. Lipsa unei prevederi în acest sens a determinat o exercitare a acestui drept care poate fi considerată ca abuzivă şi care se impune să fie eliminată in viitorul statut. de unde şi semnificaŃia deosebită pe care o acordă legiuitorul român acestui drept funcŃionarului public. la salariu şi pensie. În ceea ce priveşte dreptul la grevă. prin consacrarea expresă a unor limite de exercitare a dreptului de grevă. corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle de serviciu şi să se abŃină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii autorităŃii sau instituŃiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. dreptul la grevă al funcŃionarilor publici. În proiectul care a fost deja elaborat se regăseşte menŃionată o asemenea prevedere. imparŃialitate şi în conformitate cu legea. de îndepărtare de la esenŃa regimului funcŃiei publice. în vederea îmbunătăŃirii 43 . NoŃiunea de drept la carieră evocă garantarea prin lege a vocaŃiei funcŃionarilor publici la avansare şi promovări. Exercitarea grevei funcŃionarilor publici trebuie realizată astfel încât să respecte principiul fundamental al continuităŃii serviciului public (principiu recunoscut în toate statele lumii). funcŃionarii publici au obligaŃia să îşi îndeplinească cu profesionalism. loialitate. Deşi textul art. Dreptul la carieră al funcŃionarilor publici face obiect de reglementare al unui întreg capitol. Alte drepturi ale funcŃionarului public din România. 41 din Statut. noŃiunea de carieră a funcŃionarului public este definită ca reprezentând. alin. la concedii. el trebuie coroborat cu art. asistenŃă socială.

răspunderea este reglementată şi în dreptul administrativ moldovenesc la fel. în condiŃiile legii. Art. dacă le consideră ilegale. 41 modificat prin art. direct sau indirect. 44–45 din vechea reglementare statutară. La numirea într-o funcŃie publică. FuncŃionarii publici au îndatorirea să păstreze secretul de stat şi secretul de serviciu. să nu favorizeze vreun partid politic şi să nu participe la activităŃi politice în timpul programului de lucru. FuncŃionarilor publici le este interzis să facă parte din organele de conducere ale partidelor politice. alin. XIII din Legea nr. în condiŃiile legii.activităŃii autorităŃii sau instituŃiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. cu excepŃia informaŃiilor de interes public. în scris şi motivat. FuncŃionarii publici au obligaŃia ca. funcŃionarul public este obligat să o execute. 2). precum şi a atribuŃiilor ce le sunt delegate. astfel de situaŃii. Noua reglementare românească. Moldova nu prevede această dispoziŃie între obligaŃiile funcŃionarilor. precum şi confidenŃialitatea în legătură cu faptele. FuncŃionarul public este obligat să se conformeze dispoziŃiilor primite de la superiorii ierarhici. art. daruri sau alte avantaje. în considerarea funcŃiei lor publice. să se abŃină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor şi preferinŃelor lor politice. 3 al art. FuncŃionarul public are îndatorirea să aducă la cunoştinŃă superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziŃia. nu şi în cazurile în care apreciază că aceste dispoziŃii sunt ilegale. 42 funcŃionarii publici erau obligaŃi ca în exercitarea atribuŃiilor ce le revin să se abŃină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice. aceea dată de Legea nr. Se observă că în vechea reglementare a art. Fireşte. potrivit legii. în exercitarea atribuŃiilor ce le revin. de îndeplinirea atribuŃiilor ce le revin din funcŃia publică pe care o deŃin. cu excepŃia cazului în care aceasta este vădit ilegală. 41. funcŃionarii publici sunt obligaŃi să prezinte. FuncŃionarii publici au îndatorirea de a respecta normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege (alin. FuncŃionarul public are dreptul să refuze. precum şi la încetarea raportului de serviciu. precum şi a calităŃii serviciilor publice oferite cetăŃenilor (conform noii reglementări statutare româneşti. Deşi legea serviciului public din R. 44 . 44 din reglementarea dată în 2003 comprimă într-o formulare succintă vechile art. îndeplinirea dispoziŃiilor primite de la superiorul ierarhic. 161/2003 detaliază această obligaŃie a funcŃionarilor publici. funcŃionarul public este obligat să se conformeze dispoziŃiilor date de funcŃionarii cu funcŃii publice de conducere cărora le sunt subordonaŃi direct numai în condiŃiile legalităŃii.161/2003). Dacă cel care a emis dispoziŃia o formulează în scris. pentru ei sau pentru alŃii. în condiŃiile legii. FuncŃionarilor publici le este interzis să solicite sau să accepte. FuncŃionarii publici răspund. informaŃiile sau documentele de care iau cunoştinŃă în exercitarea funcŃiei publice.

DeclaraŃia de avere se actualizează anual. FuncŃionarii publici au obligaŃia de a rezolva. organizate de Institutul NaŃional de AdministraŃie sau alte instituŃii abilitate potrivit legii. 48. potrivit legii. funcŃionarii publici sunt obligaŃi să restituie instituŃiei sau autorităŃii publice contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfecŃionare. prin inserarea. lucrările repartizate. FuncŃionarii publici care urmează programe de formare specializată în administraŃia publică. Aceste prevederi se aplică şi în cazul în care persoanele care au urmat o formă de perfecŃionare în condiŃiile de mai sus şi nu au absolvit-o din vina lor. FuncŃionarilor publici le este interzis să primească direct cereri a căror rezolvare intră în competenŃa lor sau să discute direct cu petenŃii. În acest caz funcŃionarii publici sunt obligaŃi să restituie drepturile salariale primite pe această perioadă. cel puŃin 5 ani de la terminarea programelor. a funcŃiilor publice şi în mediul de afaceri. calculate în condiŃiile legii. 161/2003. Prevederile de mai sus nu se aplică în cazul în care funcŃionarul public nu mai deŃine funcŃia publică din motive neimputabile acestuia. în termenele stabilite de către superiorii ierarhici. li se adaugă cele din OrdonanŃa de urgenŃă privind instituirea unor interdicŃii pentru aleşii locali şi funcŃionarii publici nr. a căror durată cumulată este de minimum 7 zile pe an.conducătorului autorităŃii sau instituŃiei publice. declaraŃia de avere. potrivit cărora calitatea de funcŃionar public este incompatibilă cu orice altă funcŃie publică cu excepŃia calităŃii de cadru didactic şi care instituie pentru funcŃionarii publici interdicŃia exercitării la societăŃile comerciale cu capital privat a unor activităŃi cu scop lucrativ care au legătură cu atribuŃiile ce le revin din funcŃiile publice pe care le deŃin. a art. În cazul nerespectării angajamentului. sunt obligaŃi să se angajeze în scris că vor lucra în administraŃia publică. cu excepŃia celor cărora le sunt stabilite asemenea atribuŃii. Reglementările care instituie şi definesc situaŃiile de conflict de interese şi incompatibilitate care apar cu privire la exercitarea atribuŃiilor de către un funcŃionar public sunt de asemenea incomplete iar prevederea lor în cuprinsul mai multor acte normative nu este de natură a contribui la conturarea unui regim juridic unic şi unitar care să elimine riscul aplicării lor discreŃionare.prevenirea şi sancŃionarea corupŃiei. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenŃei şi exercitarea demnităŃilor publice. stabilite potrivit legii (este o noutate adusă de Legea nr. 45 . organizate de Institutul NaŃional de AdministraŃie sau de alte instituŃii similare din străinătate. cu o durată mai mare de 90 de zile. finanŃate din bugetul de stat sau local. 481).Astfel. FuncŃionarii publici au obligaŃia să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităŃilor. FuncŃionarii publici sunt obligaŃi să urmeze forme de perfecŃionare profesională. prevederilor lacunare din Legea privind statutul funcŃionarului public. 5/2002 precum şi cele din Legea nr. precum şi să intervină pentru soluŃionarea acestor cereri. după art.

membri în consiliul de administraŃie sau la care deŃin alte funcŃii de conducere. profesionalismul.OrdonanŃa de urgenŃă nr. asociaŃi. adecvată odată cu adoptarea Legii pentru aprobarea Codului de conduită a funcŃionarilor publici care. să încheie contracte comerciale de prestări de servicii. fie al familiei sale. persoane sau organizaŃii cu care acesta are realŃii economice sau politice.Sub aspect calitativ definiŃia nu include intersele de ordin nepatrimonialale alefuncŃionarului. interese care ar putea deveni determinante în luarea unei decizii administrative. mult mai completă. societăŃile comerciale ori în alte unităŃi cu scop lucrativ. DefiniŃia dată conflictului de interese în Legea nr. al regiilor autonome aflate sub autoritatea consiliilor respective sau la societăŃile comerciale înfiinŃate de consiliile locale sau judeŃene sunt manageri. la care funcŃionarii publici încadraŃi în aparatul propriu al consiliilor locale. Cu privire la incompatibilităŃile cu calitatea de funcŃionar public se remarcă faptul că Legea privind statutul funcŃionarului public se limitează la instituirea principiului interdicŃiei cumulării calităŃii de funcŃionar public cu orice altă funcŃie publică precum şi cu funcŃiile exercitate în regiile autonome.5/2002 privind instituirea unor interdicŃii pentru aleşii locali şi funcŃionarii publici interzice societăŃilor comerciale. consiliilor judeŃene. DefiniŃia conflictului de interese. imparŃialitatea şi independenŃa.Sub aspect cantitativ ea nu acoperă situaŃia în care rudele sau alte persoane apropiate funcŃionarului ar avea interese legate de activitatea publică a acestuiaşi prin urmare ar putea să determine o alterare a decizilor pe care funcŃionarul ar trebui să le i-a în conformitate cu atribuŃiile sale. care apare abia în textul Legii nr. executare de lucrări sau de furnizare de bunuri cu autorităŃile administraŃiei publice locale. consideră conflict de interese situaŃia în care o persoană care exercită o demnitate publică sau o funcŃie publică are un interes personal de natură patrimonială care ar putea influenŃa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuŃiilor care îi revin potrivit ConstituŃiei şi altor acte normative. administratori. stabilind principiile care guvernează conduita morală şi profesională a funcŃionarilor publici – supremaŃia legii. 161/2003. acŃionari semnificativi. cenzori. consideră că situaŃia conflictului de interese apare atunci când un funcŃionar are un interes privat care ar putea influenŃa sau are potenŃialul de a influenŃa obiectivitatea sau imparŃialitatea deciziilor sale.prioritatea interesului public .Această definiŃie este limitativă atât sub aspect calitativ cât şi sub aspect cantitativ. libertatea gândirii şi 46 . 161/2003 se îndepărtează şi de legislaŃia europeană a cărei definiŃie. rudelor apropiate. SituaŃiile conflictelor de interese precum şi situaŃiile în care apare o incompatibilitate cu calitate de funcŃionar public au primit o reglementare unitară. integritatea. prieteni.asigurarea egalităŃii de tratament a cetăŃenilor în faŃa autorităŃilor.Interesul privat al funcŃionarului public include un avantaj fie al său.regiile autonome sau societăŃile comerciale în care îşi desfăşoară activitatea respectivii funcŃionari.

. 2 din Legea nr.refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuŃiile de serviciu. se susŃine că există trei mari categorii de răspunderi: . educarea funcŃionarilor publici în spiritul exercitării cu răspundere a atribuŃiilor care le revin şi prevenirea săvârşirii altor abateri disciplinare. manifestări care aduc atingere prestigiului autorităŃii sau instituŃiei publice din care face parte. IV. după caz. 70. Aceasta nu exclude însă cumulul de sancŃiuni de natură diferită – disciplinară şi penală.răspunderea administrativ-patrimonială. cinstea şi corectitudinea. un funcŃionar public şi autorul unei abateri administrative (organ de stat.intervenŃiile sau stăruinŃele pentru soluŃionarea unor cereri în afara cadrului legal. a unor opinii sau activităŃi publice cu caracter politic. dacă fapta are relevanŃă pe mai multe planuri. alin. SancŃiunile administrativ-disciplinare sunt măsuri de constrângere. disciplinară şi materială etc. Răspunderea funcŃionarilor publici Răspunderea administrativă este forma răspunderii juridice specifică dreptului administrativ.1. funcŃionar public. ceea ce înseamnă că pentru o abatere disciplinară a funcŃionarului public nu i se poate aplica acestuia decât o sancŃiune.. În ce priveşte dreptul administrativ. Conform art.încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilităŃi şi interdicŃii privind funcŃionarii publici. în calitate de funcŃionar public ori în timpul programului de lucru. conŃinut al raporturilor juridice sancŃionatorii. cu efect educativ. structură nestatală. sunt abateri disciplinare:întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor.neglijenŃa repetată în rezolvarea lucrărilor. 188/1999 (Statutul funcŃionarilor publici). de regulă. 47 .5.răspunderea administrativă propriu-zisă (administrativ-disciplinară). Răspunderea administrativ-disciplinară este definită ca fiind situaŃia juridică ce constă în complexul de drepturi şi obligaŃii conexe. stabilite.a exprimării.absenŃe nemotivate de la serviciu.exprimarea sau desfăşurarea. care se iau faŃă de funcŃionarii publici care au săvârşit cu vinovăŃie abateri disciplinare. persoană fizică).atitudinile ireverenŃioase în timpul exercitării atribuŃiilor de serviciu. Prin aplicarea sancŃiunilor administrativ-disciplinare se urmăreşte apărarea ordinii şi disciplinei în instituŃie. care i-a naştere în principal în situaŃia încălcării unei norme de drept administrativ. abatere care nu este contravenŃională. chiar dacă au fost încălcate mai multe îndatoriri de serviciu. . între un organ al administraŃiei publice sau. Mai trebuie precizat faptul că în legislaŃia noastră cumulul sancŃiunilor disciplinare nu este admis.va asigura cadrul legal necesar adoptării deciziilor de către funcŃionarii publici în condiŃii de obiectivitate şi imparŃialitate.nerespectarea secretului profesional sau a confidenŃialităŃii lucrărilor care au acest caracter.răspunderea contravenŃională.

SancŃiunea disciplinară are un caracter personal, aplicarea de sancŃiuni colective întregului personal al unităŃii sau a unui compartiment de muncă nu este admisă de legislaŃia noastră. Statutul funcŃionarului public prevede că la individualizarea sancŃiunii se va Ńine seama, în mod obligatoriu, de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care a fost săvârşită, gradul de vinovăŃie a funcŃionarului, consecinŃele abaterii, comportarea generală în serviciu a funcŃionarului, precum şi de existenŃa în antecedentele acestuia a altor sancŃiuni disciplinare. Gravitatea faptei se apreciază prin prisma rezultatului acesteia şi a importanŃei obligaŃiei de serviciu care a fost încălcată. Atunci când fapta funcŃionarului public priveşte neexercitarea sau exercitarea necorespunzătoare a uneia din atribuŃiile de bază ale acestuia, ori a adus şi o perturbare importantă a activităŃii în instituŃie sau a produs şi un prejudiciu material acesteia se va aplica, desigur, o sancŃiune mai aspră. În cazul împrejurărilor în care a fost săvârşită abaterea disciplinară, se verifică mai întâi dacă nu există o cauză de natură să înlăture răspunderea disciplinară. Legitima apărare, starea de necesitate, constrângerea fizică sau morală, cazul de forŃă majoră, cazul fortuit, eroarea de fapt constituie asemenea cauze care înlătură răspunderea disciplinară. BeŃia nu constituie însă o asemenea cauză, dimpotrivă, deoarece provocarea ei, chiar involuntară, în timpul serviciului, constituie o încălcare a disciplinei muncii. Nici iresponsabilitatea şi minoritatea nu sunt aplicabile în răspunderea disciplinară. Alături de cauzele de responsabilitate sunt şi cazuri în care, deşi toate condiŃiile răspunderii sunt întrunite, răspunderea este înlăturată pentru cauze prevăzute de lege, cum este prescripŃia, care nu înlătură existenŃa abaterii, ci numai consecinŃele acesteia. Gradul de vinovăŃie se apreciază în funcŃie şi de datele personale ale funcŃionarului: pregătirea generală, capacitatea profesională, dacă a săvârşit abaterea disciplinară cu intenŃie sau din culpă etc. Urmările abaterii disciplinare săvârşite se apreciază în raport de periculozitatea socială a acesteia, avându-se în vedere dacă abaterea a avut sau nu drept consecinŃă producerea unei pagube materiale unităŃii şi în ce constă acea pagubă. SancŃiunile disciplinare prevăzute în Statutul funcŃionarilor publici sunt:mustrare scrisă;diminuarea drepturilor salariale cu 5–20% pe o perioadă de până la 3 luni;suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, dupa caz, de promovare în funcŃia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani;trecerea într-o funcŃie publică inferioară pe o perioadă de până la un an, cu diminuarea corespunzatoare a salariului;destituirea din funcŃia publica. Mustrarea constă în notificarea scrisă prin care i se pune în vedere funcŃionarului care a săvârşit o abatere disciplinară că nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător una sau mai multe atribuŃii de serviciu sau că a încălcat o anumită regulă de comportare în cadrul autorităŃii administrative, atrăgându-i-se atenŃia să 48

se îndrepte în viitor. Orientativ se poate spune că mustrarea se aplică funcŃionarului public care a săvârşit, fără intenŃie, pentru prima dată, o abatere de mică importanŃă, care nu a adus şi nici nu putea să aducă o pagubă materială unităŃii. Diminuarea drepturilor salariale cu 5–20% pe timp de 1–3 luni are prin natura ei, un caracter preponderent patrimonial. Ea se aplică, de regulă, celor care din culpă sau chiar cu intenŃie, au săvârşit o abatere disciplinară gravă, care a avut ca urmare producerea unei pagube materiale unităŃii. Reducerea indemnizaŃiei de conducere priveşte numai pe funcŃionarii publici care au dreptul la această indemnizaŃie şi se execută cumulativ (nu alternativ) cu reducerea salariului. Trecerea într-o funcŃie inferioară (cu diminuarea corespunzătoare a salariului) pe o perioadă de până la 12 luni şi suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, dupa caz, de promovare în funcŃia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani reprezintă sancŃiunile disciplinare cele mai severe cu menŃinerea raportului juridic de funcŃiune. Aceaste sancŃiuni se aplică acelor funcŃionari publici care, nefiind la prima abatere, săvârşesc cu intenŃie, grave abateri de la ordinea disciplinară, aducând prejudicii deosebite unităŃii, în împrejurări şi cu antecedente disciplinare care conferă abaterii un grad ridicat de periculozitate. Abaterile minore, chiar repetate, nu justifică, în sine, aplicarea acestor sancŃiuni decât în cazuri de excepŃie, atunci când însăşi repetarea denotă o atitudine negativă şi continuată. Aceste sancŃiuni se plasează la pragul eliberării (destituirii) din funcŃie, fiind totuşi posibilă încă îndreptarea persoanei care a săvârşit o abatere disciplinară. Destituirea din funcŃie are ca efect direct încetarea raporturilor de serviciu ale funcŃionarului public căruia i s-a aplicat. Această sancŃiune, cu caracter de excepŃie, este o măsură extremă şi se va lua numai când continuarea raportului juridic de funcŃiune cu funcŃionarul public care a săvârşit o abatere disciplinară nu mai este posibilă. SancŃiunea se aplică atunci când se săvârşeşte o abatere gravă sau când se încalcă în mod repetat obligaŃiile de serviciu, inclusiv normele de comportare în unitate. DispoziŃiile normative în vigoare nu precizează criteriile după care o abatere poate fi considerată de o asemenea gravitate încât să justifice sancŃiunea disciplinară a destituirii din funcŃie. Gravitatea abaterii urmează a fi apreciată de către cel abilitat să aplice sancŃiunea, pe baza analizei criteriilor indicate de legiuitor pentru aplicarea oricărei sancŃiuni disciplinare. În general, abaterea disciplinară este considerată gravă în cazul când fapta săvârşită periclitează în mod vădit bunul mers al instituŃiei, viaŃa sau integritatea unor persoane etc. Cea de-a doua ipoteză priveşte situaŃia în care funcŃionarul public încalcă în mod repetat obligaŃiile sale de serviciu, inclusiv normele de comportare în unitate. Repetarea încălcării obligaŃiilor de serviciu, inclusiv a normelor de comportare este realizată indiferent de faptul dacă abaterile sunt de acelaşi fel sau diferite, putând coexista şi o încălcare a obligaŃiilor de serviciu cu o încălcare a 49

normelor de comportare. Măsura destituirii din funcŃie poate fi luată în termen de cel mult o lună de la constatarea, de către conducătorul unităŃii, a împrejurării care constituie temeiul aplicării sancŃiunii, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii abaterii. Aceste termene sunt comune tuturor funcŃionarilor publici şi, în general, tuturor salariaŃilor, exceptând unele categorii pentru care, prin legi speciale, sunt prevăzute alte termene, cum este cazul art. 210 din Statutul personalului didactic, potrivit cărora sancŃiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 60 de zile de la constatarea abaterilor, dar nu mai târziu de un an de la data săvârşirii lor. Sunt situaŃii în care unele fapte ilicite cuprind atât trăsături constitutive ale unei infracŃiuni sau contravenŃii, cât şi pe acelea ale unei abateri disciplinare. Aşadar, aceleiaşi persoane, pentru aceeaşi faptă, urmează a i se aplica mai multe măsuri de constrângere, în raport de formele răspunderii, ale căror condiŃii sunt întrunite prin săvârşirea faptei respective. Astfel, neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a unui act constituie o atingere a ordinii interioare, deci o abatere disciplinară care poate atrage sancŃiunea destituirii din funcŃie. Dar, totodată, aceeaşi faptă poate fi calificată şi infracŃiune (de exemplu, abuz în serviciu contra intereselor publice, prin vătămarea adusă activităŃii instituŃiei, din care cauză funcŃionarul va răspunde atât penal, cât şi disciplinar). Dacă conducerea unităŃii apreciază că funcŃionarul public a săvârşit fapte infracŃionale, măsura eliberării din funcŃie nu poate fi luată înainte de a fi stabilit, prin hotărârea rămasă definitivă a instanŃei judecătoreşti competente, vinovăŃia acesteia. Deci penalul Ńine în loc nu numai civilul, ci şi disciplinarul, instituŃia suspendând numai din funcŃie pe funcŃionarul împotriva căruia s-a depus o plângere penală ori acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcŃia deŃinută. Aşadar, ori de câte ori fapta funcŃionarului întruneşte elementele unei infracŃiuni care este incompatibilă cu funcŃia deŃinută, sancŃiunea disciplinară a destituirii din funcŃie urmează a fi subordonată stabilirii responsabilităŃii penale şi depinde de aceasta. Dacă în cursul procesului penal (în faza urmăririi ori a judecăŃii) din probele administrate se ajunge la concluzia inexistenŃei răspunderii penale, prin aceasta nu se înlătură posibilitatea tragerii la răspundere disciplinară. Astfel, este posibil să se constate că fapta săvârşită de funcŃionar nu este prevăzută de legea penală sau, deşi este prevăzută, îi lipseşte unul din elementele constitutive ale infracŃiunii, nu prezintă gradul de pericol social al unei infracŃiuni ori a intervenit amnistia etc. Dacă în cauză nu se poate reŃine răspunderea penală a funcŃionarului, nimic nu se opune ca unitatea să aplice măsura destituirii din funcŃie, bineînŃeles, dacă sunt întrunite condiŃiile necesare pentru aplicarea acestei sancŃiuni. Destituirea din funcŃie se impune şi în situaŃia în care, printr-o hotărâre definitivă a instanŃei penale, funcŃionarul public este condamnat, dacă prin fapta sa s-au încălcat totodată şi obligaŃiile de serviciu, inclusiv normele de comportare în societate, aceasta făcându-l incompatibil pentru funcŃia ocupată. Destituirea din 50

inexistenŃa faptei sau nevinovăŃia funcŃionarului public. în sens material sau funcŃional ea se referă la o activitate de 51 . Dacă la origine rolul statului era de a asigura prin intermediul organelor sale ordinea publică şi securitatea externă astăzi administraŃia publică îşi face simŃită prezenŃa în cele mai variate domenii – administrarea proprietăŃii publice. SERVICIUL PUBLIC AdministraŃiei publice îi revine sarcina de a acŃiona pentru satisfacerea unor interese generale în anumite domenii în care iniŃiativa particulară nu ar putea să aducă decât o satisfacere incompletă a acestor interese. în temeiul unei hotarari judecatoreşti definitive şi irevocabile. pentru daunele plătite de autoritatea sau instituŃia publică. IV. asigurarea condiŃiilor de sănătate ale populaŃiei. educaŃia cetăŃenilor etc. Repararea pagubelor aduse autorităŃii sau instituŃiei publice se dispune prin emiterea de către conducatorul autorităŃii sau instituŃiei publice a unui ordin sau a unei dispozitii de imputare. unor teŃte persoane. iar în ultima situŃie pe baza hotararii judecatoresti definitive si irevocabile. după caz. în calitate de comitent. Pe lângă răspunderea disciplinară săvârşirea unei fapte de către un funcŃionar public în exerciŃiul atribuŃiilor de serviciu poate să atragă răspunderea contravenŃională sau răspunderea penală dacă fapta săvârşită întruneşte elementele constitutive ale unei infracŃiuni. În doctrina de specialitate se consideră că noŃiunea de administraŃie publică poate primi trei accepŃiuni: în sens organic ea desemnează un ansamblu de agenŃi şi de mijloace pe care o persoană de drept public le afectează pentru îndeplinirea unei anumite sarcini. sau. prin hotărârea rămasă definitivă. în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei. 188/1999 instituie şi răspunderea civilă a funcŃionarilor publici pentru pagubele produse cu vinovăŃie patrimoniului autoriăŃii sau instituŃiei publice în care functionează.2. Legea nr. pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit. Odată cu evoluŃia societăŃii numărul domeniilor în care acŃiunea administraŃiei publice apare ca necesară a crescut foarte mult odată cu diversificarea necesităŃilor care se cer satisfăcute. Dreptul conducatorului autorităŃii sau instituŃiei publice de a emite ordinul sau dispoziŃia de imputare se prescrie în termen de 3 ani de la data producerii pagubei. În practică activitatea administraŃiei publice se realizează prin intermediul serviciilor publice administrative. prin asumarea unui angajament de plată. Împotriva ordinului sau dispoziŃiei de imputare funcŃionarul public în cauză se poate adresa instanŃei de contencios administrativ.funcŃie nu se va putea face în cazul în care instanŃa penală a constatat.

servicii publice realizate de persoane de drept public supuse controlului autorităŃilor administrative. Aplicarea acestora este mai riguroasă în cazul serviciilor publice administrative decât a celor industriale sau comerciale. judeŃ sau comună. După natura lor serviciile publice se pot clasifica în servicii tehnico-administrative. În practică realizarea acestui principiu este asigurată prin eliminarea oricărei discriminări din activitatea serviciilor publice şi organizarea acestora într-un mod care să permită tuturor cetăŃenilor se beneficieze de acestea. Principiile serviciului public sunt: continuitatea. contractul civil. creat de stat. cu o competenŃă sau puteri determinate.interes general. În funcŃie de raporturile cu sectorul privat distingem servicii monopolizate de către stat. locaŃia de gestiune. 52 . Principiul adaptării serviciului public la necesităŃile sociale are la bază faptul că însuşi interesul general cărei serviciul public vine să îi răspundă se modifică în timp. Adaptarea serviciului public devine astfel o necesitate în lipsa realizării căreia activitatea acestuia ar fi golită de conŃinut şi deci inutilă. contractul de concesionare. În funcŃie de modul de gestionare deosebim administrarea printr-o regie autonomă sau instituŃie publică. pe care administraŃia este chemată să o desfăşoare. Serviciul public a fost definit ca fiind acel organism administrativ.organizate la nivel judeŃean. La aceste două sensuri se adaugă un al treilea care asociază o activitate unui regim juridic derogatoriu de la dreptul comun. Principiul continuităŃii semnifică faptul că activitatea serviciului public trebuie să se desfăşoare în mod continuu şi fără întreruperi întrucât ea vine să satisfacă o necesitate cu caracter continuu a societăŃii. instituŃii publice şi regii autonome. Al doilea principiu semnifică faptul că toŃi cetăŃenii trebuie să aibă acces în aceeaşi măsură la serviciile publice organizate de către stat. Activitatea serviciilor publice trebuie să se desfăşoare cu respectarea unui număr de principii. contractul comercial. servicii exercitate în paralel de autorităŃi administrative şi persoane de drept privat. pus la dispoziŃia publicului pentru a satisface îm mod regulat şi continuu o nevoie cu caracter general cărei iniŃiativa privată nu ar putea să îi dea decât o satisfacŃiune incompletă şi intermitentă. orăşenesc sau comunal. În funcŃie de criteriul formei de organizare serviciile publice pot fi clasificate în organe ale administraŃie publice. egalitatea tuturor în faŃa serviciului public şi adaptarea serviciului public la necesităŃile sociale. cu mijloace procurate din patrimoniul general al administraŃiei publice care la creat.organizate la nivel naŃional. După gradul de extensie există servicii naŃionale. Acest principiu se materializează în impunerea unor restricŃii dreptului funcŃionarilor publici la grevă. servicii economice şi servicii socio-culturale. servicii locale.

53 . conflict de interese – situatia în care o persoana care exercita o demnitate publica sau o functie publica are un interes personal de natura patrimoniala care ar putea influenta îndeplinirea cu obiectivitate a atributiilor care îi revin potrivit Constitutiei si altor acte normative.DICłIONAR: 1.

colectiv PREŞ. unipersonal org.ales indirect -//- Org.gene rala Org. cu comp. sau a Pref. Primarului sau 1/3 din cons.AUTORITĂłI ADMINISTRATIVE PRIVIRE COMPARATIVĂ GUVERNUL Org.ales Org.J.ordinare-1/2 lună. unipersonal PREFECT org.ales Org.C. numit Org.PCJ. unipersonal Org.la conv.teritoria lă locală -//- -//- -//- -//- -//- Mandat de 4 ani care poate fi prelungit -//-//-//- ŞedinŃe: . cu comp.PCJ -extraordinare la conv. unipersonal CONSILIUL JUDEłEAN org. cu comp.teritorială naŃională Org.terito rială naŃională Mandat-de la depunerea jurământul ui până la data validării alegerilor parlamenta re generale ŞedinŃe săptămânal e sau ori de câte ori este necesar la convocarea PM sau a unui ministru desemnat de acesta Hotărâri şi ordonanŃecaracter normativ sau individual -//- -//- -//- -//- -//- Org. colectiv PRIMUL MINISTRU org. Primarului -extraordinare la conv.numit Org. ales Org. 1/3 din cons. ales Org. CONSILIUL LOCAL org. cu comp. colectiv PRIMARUL org. ŞedinŃe: -ordinare1/lună la conv. Deciziicaracter individual Hotărâricaracter normativ sau individual DispoziŃiicaracter normativ sau individual Hotărâricaracter normativ sau individual DispoziŃiinormative sau individuale Ordinenormative sau individuale 54 .

3 SancŃiunea disciplinară constând în suspendarea dreptului de avansare se radiază în termen de: A B Question no. 1 Fac parte din guvern: A B C Question no.Teste Question no. 4 Răspunderea civilă a funcŃionarului public se angajează pentru: A B C C Question no. 2 Secretarii de sat sunt numiŃi de către: A B C D Guvern Ministrul administraŃiei şi Internelor Primul Ministru Preşedinte Question no. 5 Prefectul este numit în funcŃie de către: pagubele produse cu vinovăŃie patrimoniului autorităŃii administrative în care funcŃionează daunele provocate altor funcŃionari publici nerestituirea în termenul legal a sumelor primite necuvenit rietatea publica estşapte ani şase luni 12 luni Primul Ministru Miniştri Secretarii de stat 55 .

7 Potrivit Legii nr.215/2001 sunt persoane juridice de drept public: A B C oraşele satele judeŃele Question no.A B C D Guvern Primul ministru Ministrul AdministraŃiei şi Internelor Preşedintele României Question no. 9 ŞedinŃele Guvernului se organizează: A B C O dată pe lună săptămânal Ori de câte ori este necesar Question no. 6 Urmărirea penală a membrilor guvernului pentru fapte săvârşite în exerciŃiul funcŃiei poate fi cerută de către: A B C Camera DeputaŃilor Primul Ministru Preşedintele României Question no. 10 Mandatul Consiliului Local poate fi prelungit: A Prin hotărâre de Guvern 56 . 8 AutorităŃile administrative locale se pot asocia cu autorităŃi locale din străinătate cu avizul: A B C Ministerului AdministraŃiei şi Internelor Ministerului Afacerilor Externe Guvernului Question no.

12 Hotărârile privind bugetul local se adoptă cu o majoritate: A B C Question no. 14 Actele administrative emise de către primar se numesc: A B C decizii ordine dispoziŃii Question no. 11 Consiliul Local se întruneşte în şedinŃe ordinare: A B C D E săptămânal O dată pe lună De două ori pe lună O dată la două luni anual Question no. 13 Consiliul Local poate fi dizolvat de către: A B C prefect primar Guvern Question no. 15 Mandatul unui consilier local încetează prin: A B C demisie suspendare de drept destituire simplă absolută calificată 57 .B Prin lege organică Question no.

21 Problemele susupse referendumului local se stabilesc de către: A Primar ales numit 58 . 19 Durata mandatului prefectului este de: A B C doi ani patru ani şase ani Question no.Question no. 20 Preşedintele consiliului judeŃean este A B Question no. 16 Validarea alegerii primarului se face de către: A B C D prefect un judecător guvern Consiliul Local Question no. 18 Între Consiliul JudeŃean şi Consiliul Local există raporturi de: A B colaborare subordonare Question no. 17 Viceprimarul este : A B C D ales de către cetăŃenii dintr-o colectivatate locală numit de către primar ales de către consilierii locali numit de către prefect Question no.

23 Cazierul administrativ poate fi eliberat la cererea: A B C oricărei persoane interesate funcŃionarului public prefectului Question no.B C Question no. 26 Sase luni 30 de zile trei ani Consiliul Local Consiliul JudeŃean 59 . funcŃionarii publici nemulŃumiŃi se pot adresa cu o plângere : A B C instanŃei de contencios administrativ judecătoriei în a cărei circumscripŃie îşi are sediul autoritatea administrativă în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea judecătoriei în circumscripŃia teritorială a căreia a fost săvârşită contravenŃia Question no. conducătorul autorităŃii administrative va emite un ordin sau o dispoziŃie de imputare în termen de: A B C Question no. 24 În cazul angajării răspunderii contravenŃionale a funcŃionarilor publici pentru săvârşirea unei contravenŃii în timpul şi în legătură cu sarcinile de serviciu. 25 Pentru recuperarea pagubelor produse autorităŃii administrative de către un funcŃionar public. 22 FuncŃionarilor publici li se pot aplica următoarele sancŃiuni disciplinare: A B C mustrare avertisment diminuarea drepturilor salariale cu 5-10% Question no.

29 Eliberarea dintr-o funcŃie a unui funcŃionar public intervine atunci când: A B C autoritatea administrativă îşi încetează activitatea funcŃionarul public este arestat preventiv funcŃionarul public primeşte calificativul de . 27 Raportul de serviciu se suspendă de drept în situaŃia în care funcŃionarul public este: A B C Numit într-o funcŃie de demnitate publică Este arestat preventiv Participă la campania electorală Question no.nesatisfăcător” Question no. 28 Raportul de serviciu încetează de drept în situaŃia următoare A B Question no.Modificarea raportului de serviciu are loc prin: A B C D delegare suspendare destituire transfer Question no. 30 Încălcarea cu vinovăŃie de către un funcŃionar public a îndatoririlor corespunzătoare funcŃiei publice constituie: A B C contravenŃie abatere disciplinară infracŃiune deces eliberare din funcŃie 60 ..

2000 – vol.210 din 14 octombrie 2003 privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplina si a comisiilor paritare din cadrul autoritatilor si institutiilor publice. 1959. b c. Iovănas Ilie. Prisăcaru Valentin. II. a. c. vol. b. 10. Bucureşti. LEGE nr. 4. 2002. b. 12. Iorgovan Antonie. LEGISLAłIE RECOMANDATĂ 1. 17. LEGE nr. a. 1. 15. 2. 27. 25. Drept administrativ. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul functionarilor publici. 11. 13. Editura “Lumina Lex”. 3. 20. 16. RĂSPUNSURI TESTE TESTE PARTEA I 1. a. b. Arad. 61 . a c. 215 din 23 aprilie 2001 administratiei publice locale. 24. 9. 30.21. Editura “ŞtiinŃifica”. 29. LEGE nr. a. b. –. 8. 19. 8. 22. 4. d. CONSTITUTIE din 21 noiembrie 1991. a. c. 1997. 7. 1. Editura “Nemira”. –. 4. a c. LEGE nr. 2. 26. 3. Bucureşti. 2. Tratat de drept administrativ român. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor. Tratat de drept administrativ. 3. a. I şi 1996 – vol. 18.BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ 1. a. 28. 67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale. c. Bucureşti. I. HOTARARE nr. b. 340 din 12 iulie 2004 privind institutia prefectului. b.209 din 14 octombrie 2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici. 14. 23. a c. b. 5. 7. 5. Editura “Servo-Sat”. LEGE nr. a d. 9. Partea generală. 6. a b. 115 din 28 iunie 1999 privind responsabilitatea ministeriala. HOTARARE nr. 6. c. b. Drăganu Tudor – “Actele de drept administrativ”. LEGE nr. a b. b. EdiŃia a III-a.

htm-Consiuliul Europei .eu. coduri.ro/.control.ro/-Ministerul Justitiei http://www.clr.ro/pls/legis/legis_pck.coe.ro/-Ministerul Administratiei si Internelor – http://www.Journal Officiel .baza de date legislativa a firmei Indaco System http://www.cdep.ro/-Ministerul Administratiei Publice . http://www. dezbateri parlamentare.mapgov.cdep.RESURSE WEB http://conventions.guv.echr.just.frame-Repertoriul legislativ .lista tratatelor.dntis. acordurilor http://hudoc.coe.dntis.ro/LegeStart-/ Lege .ro/-Curtea Constitutionala http://www.html-Codul Civil http://legal.coe.avp.ina.int/Treaty/FR/cadreprincipal.int/T/E/CLRAE/-Congresul Puterilor Locale si Regionale din Europa (CPLRE) din cadrul Consiliul Europei http://www. articole.ro/cppenal/index-cpp. etc.law.mapgov.baza de date legislativa si motor de cautare care contine legislatie franceza http://www.anfp-map. jurisprudenta.int/-Comitetul regiunilor europene http://www. reviste.htm-Consilii Judetene si Consilii Locale http://www.html-Codul Penal http://legal.mapgov.ro/-Consiliul Legislativ http://www.html-Motor de cautare dictionare juridice http://www.baza de date legislativa de la Camera Deputatilor http://www.html-Codul de Procedura Penala http://legifrance.asp?Language=en&Advanced=1-Curtea Europeana a Drepturilor Omului http://legal.ro/codpenal/index-pen. texte europene.htm-Prefecti si adresele lor web 62 .cor.Baza de date juridica în limba franceza: legislatie.indaco.Camera Deputatilor http://www.ro/-Autoritatea Nationala de Control http://www.gouv.ro/-Guvernul României http://www. doctrina.gov.html-Codul de Procedura Civila http://legal.ro/cpcivil/index-cpc.juriscope.gouv.ccr.edu/library/foreign_intl/dictionaries.ro/cjcl.org/publications/.ro/P%20R%20E%20F%20E%20C%20TI.ro/-Institutul National de Administratie http://www.int/hudoc/default.dntis.ro/-Avocatul Poporului http://www.journal-officiel.fr/.ro/codcivil/index-civ.Agentia Nationala a Functionarilor Publici http://www.dntis. conventiilor.fr/-Baza de date cu legislatie din Franta http://www.nyu.

com/books/oupdlaw/about.ro/.unibe.jsp-Oxford Law Dictionary 63 .senat.ch/law/icl/index.ro/-Senatul României http://www.scj.Inalta Curte de Justitie si Casatie http://www.ro/constitutii/ROMANIAconstitutie1993.presidency.xrefer.http://www.Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie a României http://www.scj.oefre.ro/-Ministerul Public .html-International Constitutional Law baza de date cu legislatie constitutionala internationala http://www.pcsj.ro/-Administratia Prezidentiala http://www.htm-Constitutia din 1991 http://www.

You're Reading a Free Preview

Descarregar
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->