033 Dashuria është një udhëtim

Nga: Dr. Shahid Athar Zoti, përtej mëshirës së tij të pafundme na ka dhuruar ndjenjën e bukur të dashurisë. Dhe Ai është që bashkoi zemrat e tyre. Edhe sikur ta shpenzoshe gjithë ata që është në tokë, nuk do të mund t’i bashkoje zemrat e tyre, por All-llahu bëri bashkimin e tyre, pse Ai është i gjithëfuqishëm, i urtë. (Kuran 8:63) Dashuria është vela e cila drejton rrjedhën e jetës. Poeti Khalil Gibron shkroi “Mos ndrysho rrjedhën e dashurisë, për dashurinë, nëse ajo të gjen ty të denjë, do ta ndryshojë vetë rrjedhën e jetës tënde.” Dashuria mund të jetë e vetmja arsye e të jetuarit. Dashuria nuk mund të kërkohet, por duhet të jepet përpara sesa ta presim atë në rikthim. Dashuria na drejton neve të kënaqim njeriun e dashur dhe të shmangim aktet të cilat zemërojnë njeriun e dashur. Detyra përpara nesh qëndron se si të rrënjosim dashurinë në këtë botë plot urrejtje. Urrejtjen ndërmjet burrave dhe grave, ndërmjet të pasurit dhe të varfrit, ndërmjet njerëzve të bardhë dhe atyre me ngjyrë, ndërmjet fiseve dhe kombeve, etj. Si mund të behemi dhurues të dashurisë dhe fara të bimës? Burmi i dashurisë tonë është Zoti vetë dhe përfitimi i dashurisë tonë duhet të jenë krijimet e Tij. Si mund të bëhemi përfitues të dashurisë së Zotit? Sipas Kuranit, Zoti i do ata që janë të vetëdijshëm për ekzistencën e Tij, të cilët kthehen tek Ai për pendim, ata që mbahen të pastër, bëjnë mirë, ata që besojnë në Zot, ndjekin drejtësinë dhe që ngulmojnë me durim. Duhet njëkohësisht të shmangim te qënit ata që Zoti nuk i do. Zoti nuk i do keqbëresit, dinakërit, njerëzit arrogantë ose gënjeshtarët plangprishës. Njerëz të tillë jo vetëm që i privojnë vetes dashurinë e Zotit, por edhe udhëzimin e tij. O ju që besuat! Kinie frikë All-llahun dhe kërkoni afrim te Ai, luftoni në rrugën e Tij që të gjeni shpëtim. (Kuran 5:35) Dashuria e Zotit në të njëjtën kohë kërkon nga ne që të ndjekim rrugën e Profetit Muhammed (a.s.). Në Kuran thuhet Thuaj: Nëse e doni All-llahun, atëherë ejani pas meje që All-llahu të ju dojë, t’ju falë mëkatet tuaja, se All-llahu është që fal shumë, mëshiron shumë. (3:31). Dashuria e Profetit tonë nuk duhet të shprehet vetëm nëpermjet fjalëve por edhe veprave, si; duke iu gëzuar të mirës dhe parandaluar të keqen, në propagandimin e mesazhit të dashurisë tek çdonjëri, dhe duke patur një sjellje që reflekton “llampën e ndritshme”. Kur një udhëtarë niset në një udhëtim drejt Zotit, shejtani nxjerr shumë pengesa në rrugën e tij. Shpeshherë duke u shfaqur si një njeri i afërt i cili do ti kundërvihet dhe

lëndojë atë. Ne duhet të jemi në gjendje ta dallojmë atë, qëndrojmë indiferentë ndaj tij dhe t’ia drejtojmë cështjet tona Zotit. Ne duhet t’i falim të gjithë, në mënyrë që të jemi të falur prej Zotit. Ne duhet të luftojmë urrejtjen me dashuri dhe mbetemi në dashuri me krijesat e Zotit, pa marrë parasysh se si ata na trajtojnë neve. Ne duhet të jemi modestë dhe të pranojmë kundërshtimin si testim. Po e përfundoj këtu me një lutje të Profetit Muhammed (a.s.) “O Zot, falma mua dashurinë Tënde. Na fal mundësinë që ne të duam ata që të duan Ty. Na fal mundësinë që ne të mund të bëjmë veprimet të cilat fitojnë dashurinë Tënde. Bëje dashurinë tënde tek ne më të shtrenjtë se dashuria e vetvetes, familjes dhe pasurisë tonë.” Amin. Perktheu Elida Cenaj