Você está na página 1de 2

GF - M1

V - 01

1. Dokaµ ite da su sudovi (formule) A Y B i :(A , B) istovrijedni. z 2. Popunite tablicu istinosne vrijednosti tzv. She¤erove operacije " : Ako su A i B sudovi onda je A " B sud istinit toµ no onda kad je barem jedan sudova A, c B istinit. Usporediti sud A " B sa sudom :(A ^ B). 3. Provjerite istovrijednost formule :((8x) P (x)) = (9x) :P (x). 4. Provjerite pomo´ u tablice istinosne vrijednosti da je sud (A ) B) ) (A ^ c (:B)) tautologija. 5. Pokaµ ite da je A ^ (B _ C) = (A ^ B) _ (A ^ C): z 6. Dani su skupovi A = f1; 2; 3; 4; 5g; B = f0; 1; 2; 3; 4g i C = f 1; 0; 1; 2; 3g: Odredite skupove (a) (f) (k) (l) A [ B; (b) A n B; (g) CS A ako je S A B (m) A [ B; (c) A [ C; B n A; (h) A n C; =A[B A B; (n) B A; (d) A \ B; (i) 2A ; (o) A C: (e) A \ C; (j) 2B , (p) (A B) C

7. Neka su A; B; C podskupovi skupa U . Dokaµ ite A[(B\C) = (A[B)\(A[C): z 8. Neka su A1 ; B1 X i A2 ; B2 A2 ) [ (A1 B2 ). X. Dokaµ ite da je A1 z (A2 [ B2 ) = (A1

9. Neka je S skup svih pravaca dane ravnine. Dokaµ ite da je relacija aRb sa z znaµ enjem pravac a je paralelan pravcu b re‡ c eksivna, simetriµ na i tranzitivna. c 10. Neka je S skup svih trokuta u ravnini. Trokuti T1 i T2 su u relaciji R ako imaju jednake kutove. Dokaµ ite da je R relacija ekvivalencije. z 11. Kojom je tablicom zadana funkcija x 1 f (x) a 1 2 3 x 1 ; b c a g(x) a 2 3 4 x a ; b c a h(x) 2 b c : 2 3

Da li su to surjekcije, injekcije, bijekcije? Za bijekciju odredite i inverznu funkciju. 12. Neka su A = f1; 2; 3; 4g; B = fa; b; cg i C = f 1; 2; 3g i f : A ! B; g : B ! C funkcije zadane tabliµ no c x 1 f (x) a 2 3 4 x a ; b c a g(x) 2 b c 2 3

Odredite kompoziciju gf : A ! C. Da li je ta kompozicija surjekcija. 13. Neka je f : X ! Y funkcija i neka su A; B X i C; D Y . Dokaµ ite formule: z

cg: 16.GF . 1 [C [ D] = f 1 [C] [ f 1 [D]. z bijekcija i odredite njenu inverznu funkciju f 1 : Nacrtajte grafove Gf i Gf 1 : Što se moµ e re´ i o njima.M1 V . f (x) = ax + b. z 18. b 2 R. 2. Nacrtajte graf funkcije x 0 1 2 3 4 5 : f (x) 0 2 4 9 16 25 Odredite njenu inverznu funkciju i nacrtajte njezin graf. Dokaµ ite da je kompozicija gf od bijekcija g i f opet bijekcija. 14. 3g na skup Y = fa. Dokaµ ite da je linearna funkcja f : R ! R.01 (b) f (a) f [A [ B] = f [A] [ f [B]. a 6= 0. Tada vrijedi: ako je gf : X ! Z injekcija onda je i f injekcija. b. Odredite sve bijekcije sa skupa X = f1. a. Neka su f : X ! Y i g : Y ! Z funkcije. 17. 15. z c .