Você está na página 1de 18

Vanessa Mak 2005-00875 Lingg 166 – Eliciting Material Gloss

1. Ni-tindog ang bata.


-‘    : 

AF.PF-stand the child


‘The child stood.’

2. Ang bata ay ni-tindog.


  :   -
the child OP AF.PF-stand
‘The child stood.’

3. Ang bata nitindog.


  :  -
the child AF.PF-stand
‘The child stood.’

4. Maopay pag-tindog sa bata.


   -   :ta
just NMLZ-stand of.POSS child
‘The child just stood.’

5. Ang bata mao-‘y ni-tindog.


  :ta ma’u-j ni-’tindug
the child DEM-PRT AF.PF-stand
‘The child is the one who stood.’

6. Ang bata mao-’y ni-tindig dili ang ulitawo.


  :   -  -  :    :
 the child DEM-PRT AF.PF-stand not the bachelor
The child stood, not the young man.’

7. Bata kuno-’y nitindog dili ulitawo.
 :   - ni-’tindug  :   :
child is said-PRT AF.PF-stand not bachelor
‘A child is said to have stood, not a young manr.’

8. Bata ang mao-’y ni-tindog, dili ang ulitawo.


 :   ’ - ni-’tindug  :     :
child the DEM-PRT AF.PF-stand not the bachelor
‘The child was the one who stood, not the young man.’

9. Ang ulitawo mao-’y ni-tindog, dili bata.


   :   - ni-’tindug  :  : 

the bachelor DEM-PRT AF.PF-stand not child


‘The young man was the one who stood, not a child.’

10. Na-nindog ang mga bata.


-     : 

DISTR.PF-stand the PL child


’The children stood.’

11. Ang mga bata, na-nindog.
    :  -
the PL child DISTR.PF-stand
’The children stood.’

12. Ang mga bata ang na-nindog.


    :   -
the PL child the DISTR.PF-stand
’It was the children who stood.’
13. Ang mga bata ang mao-’y na-nindog.
    :    -  -
the PL child the DEM-PRT DISTR.PF-stand
’The children are the ones who stood.’

14. Ni-tindog ang bata.


-‘   : 

AF.PF-stand the child


‘The child stood.’

15. Kadtong bata ang ni-tindog, dili kanang ulitawo.


  :   ni-’tindug  :      :
that.DIST child the AF.PF-stand not this.PROX bachelor
’That child stood, not that bachelor.’

16. Kadtong mga bata ang na-nindog.


    :   -
that.DIST PL child the DISTR.PF-stand
‘It was those children who stood.’

17. Nika-on ug mangga ang bata.


- :-un ug    : 

AF.PF-eat IDO.OBL mango the child


’The child ate the mango.’

18. Ang bata mao-’y ni-kaon ug mangga dili ang langgam.


  :   -  - :un ug   : 
 
the child DEM-PRT AF.PF-eat IDO.OBL mango not the bird
’It was the child who ate the mango, not the bird.’
19. Ang bata mao-’y ni-kaon sa mangga dili ang langgam.
  :   -  - :un sa   : 
 
the child DEM-PRT AF.PF-eat DO.OBL mango not the bird
’It was the child who ate the mango, not the bird.’

20. Gi-kaon sa bata ang mangga.


- :un sa ‘ :  a  

OF.PF-eat AM child the mango


’The mango was eaten by the child.’

21. Ang mangga mao-’y gi-kaon sa bata dili saging.


a     -  - :un sa ‘ :  :   :
the mango DEM-PRT OF.PF-eat AM child not banana
‘It was the mango that the child ate, not the banana.’

22. Mangga kuno-’y gi-kaon sa bata dili saging.


   -  - :un sa ‘ :  :   :
mango is said-PRT OF.PF-eat AM child not banana
‘It is said that it was the mango that the child ate, not the banana.’

23. Ni-palit ug kendi ang ulitawo para sa daga.


-       :  :ra sa ‘da:ga
AF.PF-buy IDO.OBL candy the bachelor for.OBL maiden
‘The young man bought candy for the young woman.’
24. Ang ulitawo mao-’y ni-palit ug kendi sa bata
   :   -  -     
‘ : 
the bachelor DEM-PRT AF.PF-buy IDO.OBL candy from.OBL child

para sa daga.
 :ra sa ‘da:ga
for.OBL maiden
‘The young man bought candy from the child for the young woman.’

25. Gi-palit sa ulitawo ang kendi sa bata para sa daga.


- :lit   :     ‘ :  :ra sa ‘da:ga
OF.PF-buy AM bachelor the candy from.OBL child for.OBL maiden
‘The candy was bought by the bachelor from the child for the maiden.’

26. Ang kendi ang gi-palit sa ulitawo


    - :lit   : 

the candy the OF.PF-buy AM bachelor

sa bata
para sa daga.
 ‘ :  :ra sa ‘da:ga
from.LOB child for.OBL maiden
‘It was candy that was bought by the young man from the child for the young woman.’

27. Gi-palit-an sa ulitawo ang daga ug kendi.


-  -    :   ‘da:ga  

OF.PF-buy-LOC AM bachelor the maiden IDO.OBL candy


‘It was the young woman that the young man bought candy for.’
28. Ang daga ang gipalitan sa ulitawo ug kendi
  ‘da:ga       :   

the maiden the OF.PF-buy-LOC AM bachelor IDO.OBL candy

dili ang bata.


 :   : 

not the child


‘It was the young woman whom the young man bought candy for, not the child.’

29. Na-mutod ug kahoy ang mga tawo p<in>aagi sa sundang.


-    :huy     < >   

AF.PF-cut IDO.OBL wood the PL man <OF.PF>way of.POSS heavy knife
‘The men cut the wood using the heavy knife.’

30. Ang tawo ang na-mutod sa kahoy


    -    :huy
the man the AF.PF-cut DO.OBL wood

p<in>aagi sa sundang.
< >    

<OF.PF>way of.POSS heavy knife


‘It was the man who cut the wood using the heavy knife.’

31. Gi-putod sa tawo ang kahoy p<in>aagi sa sundang.


- :     :huy  < >   

OF.PF-cut AM man the wood <OF.PF>way of.POSS heavy knife


‘The wood was cut by the man using the heavy knife.’
32. Ang kahoy gi-putod sa tawo p<in>aagi sa sundang.
  :huy - :   < >   

   OF.PF-cut AM man <OF.PF>way of.POSS heavy knife


‘The wood was cut by the man using the heavy knife.’

33. Gi-suwat sa ulitawo ang pangan sa daga.


- :    :       ‘da:ga
OF.PF-sulat AMbachelor the name of.POSS maiden
‘The name of the young woman was written by the young man.’

34. Ang akong lapis mao-’y iyang gi-pa-nuwat


  :  :   -  :  - - : 

the my pencil DEM-PRT his OF.PF-NMLZ-write

sa pangan
daga. sa
     ‘da:ga
DO.OBL name of.POSS maiden
‘It was my pencil that he/she used to write the name of the young woman.’

35. Ang akong sundang mao-’y gi-pa-mutod sa tawo


  :    -   :   

the my heavy knife DEM-PRT OF.PF-NMLZ-cut AM man

sa kahoy.
 :huy
DO.OBL wood
‘My heavy knife is what was used by the man to cut the wood.’
36. Ang bata ang gi-palit-an niya ug kendi na  

:   -  -  :    

the child the OF.PF-buy-LOC him IDO.OBL candy COMP

para sa daga.
 :ra sa ‘da:ga
for.OBL maiden
‘It was the boy that he bought candy from that was for the girl.’

37. Ni-kaon ug daghan ang bata.


- :un      ‘ : 

AF.PF-eat IDO.OBL many the child


‘The child ate a lot.’

38. Daghan ang gi-kaon sa bata.


   - :un sa ‘ : 

many the OF.PF-eat AM child


‘It was a lot that was eaten by the child.’

39. Ni-lakaw ug usa ka kilometro ang bata.


-          ‘ : 

AF.PF-walk IDO.OBL one PRT kilometer the child


‘The child walked one kilometer.’

40. Usa ka kilometro ang gi-lakaw sa bata.


      -    ‘ : 

one PRT kilometer the OF.PF-walk AM child


‘It was one kilometer that was walked by the child.’
41. ni-lakaw ug layo ang bata.
-       ‘ : 

AF.PF-walk IDO.OBL far the child


‘The child walked far.’

42. Layo ang gi-lakaw sa bata.


   -    ‘ : 

far the OF.PF-walk AM child


‘It was a far place that the child walked to.’

43. Ni-duol sa daga ang bata.


- :   ‘da:ga  ‘ : 

AF.PF-near to.LOB maiden the child


‘The child approached the young woman.’

44. Gi-duol-an sa bata ang daga.


- : -   ‘ :   ‘da:ga
OF.PF-near-LOC AM child the maiden
‘The woman was approached by the child.’

45. Ni-adto sa balay ang daga.


-      ‘da:ga
AF.PF-go to.LOB house the maiden
‘The young woman went to the house.’

46. Ni-adto sa layo ang daga.


-      ‘da:ga
AF.PF-go to.LOB far the maiden
‘The young woman went to a far place.’

47. Layo ang gi-adto-an sa daga.


  -   -   ‘da:ga 
far the OF.PF-go-LOC AM maiden
‘It was a far place that the young woman went to.’
48. Ako ang na-kig-istorya sa daga.
    - -    ‘da:ga

I the to.be-REQ-story to.LOB maiden


‘It was I who talked to the young woman.’

49. Ako ang gi-ka-istorya sa daga.


    - -    ‘da:ga
I the OF.PF-REC-story AM maiden
‘I was talked to by the woman.’

50. Siya ang na-matay sa tibi.


   -    :
he the to.be.NV.PF-dead from.LOB tuberculosis
‘It was he/she who died from tuberculosis.’

51. Tibi ang iyang gi-ka-maty-an.


 :    :  - - -
tuberculosis the his OF.PF-cause-dead-LOC
‘It was tuberculosis that he died of.’

52. Nag-bugno ang iro ug iring.


-       

AF.PF-fight the dog and cat


‘The dog and the cat fought.’

53. Nag-ka-gamot ug dako ang akasya.


- - ’       :
AF.PF-cause-root IDO.OBL big the acacia.
‘The acacia grew big roots.’

54. Na-dagma ang daga.
-    ‘da:ga
to.be.NV.PF-lie.face.down the maiden
‘The young woman fell down.’

55. Na-uwan-an ang ulitawo ug ang daga.


-  -    :    ‘da:ga
to.be.NV.PF-rain-LOC the bachelor and the maiden
‘The young man and woman got rained on.’

56. Na-himong bato ang isog nga prinsipe.


-       

to.be.NV.PF-do stone the brave PRT prince


‘The brave prince became a stone.’

57. Na-nindot ang balay sa pulis.


-       

to.be.PF-beauty the house of.POSS police


‘The house of the police became beautiful.’

58. Abugado ang iyang igso-on.


   :   :
lawyer the his sibling
‘His brother/sister is a lawyer.’

59. Kugihan ang daga.


 :han   ‘da:ga
diligent the maiden
‘The young woman is hard-working.’
60. Lisod ang mu-adto sa Maynila.
 :   -    : 

 hard the AF.PF-go to.LOB Manila.


‘It is hard to go to Manila.’

61. Ang pag-adto sa Cebu ang lisod dili ang


  -      :    

the NMLZ-go to.LOB Cebu the hard not the

pag-adto sa Manila.
-    : 

NMLZ-go to.LOB Manila

‘Going to Cebu is hard not going to Manila.’

62. Kanunay mu-adto ang daga sa Manila.


 :  -   ‘da:ga   : 

often AF.PF-go the maiden to.LOB Manila


‘It is often that the young woman goes to Manila.’

63. Ugma na ang kasal ni Selya.
       
tomorrow already the wedding of.POSS Selya
‘The wedding of Selya is tomorrow already.’

64. Para sa daga ang buwak.


 :   ‘da:ga   
   
‘The flower is for the young woman.’

65. Naa sa balay ang daga.


      ‘da:ga
 EX in.LOB house the maiden
‘The young woman is in the house.’
66. Wala sa daga. balay ang
      ‘da:ga
none in.LOB house the maiden
‘The young woman is not in the house.’

67. Naa sa balay ang mga daga.


        ‘da:ga
EX in.LOB house the PL maiden
‘The young women are in the house.’

68. Wala sa balay ang mga daga.


        ‘da:ga
none in.LOC house the PL maiden
‘The young women are not in the house.’

69. Ang daga mao-’y naa sa balay dili ang bata.


  ‘da:ga ma’u-j      :   : 

the maiden DEM-PRT EX in.LOB house not the child


‘The maiden is the one in the house, not the child.’

70. Naa-’y buwak ang daga.


 -     ‘da:ga
possess.EX-PRT flower the maiden
‘The young woman has flowers.’

71. Wala-’y buwak ang daga.


 -     ‘da:ga
none-PRT flower the maiden
‘The woman does not have flowers.’

72. Naa-’y buwak ang mga daga.


 -       ‘da:ga
possess.EX-PRT flower the PL maiden
‘The young women have flowers.’
73. Wala-’y buwak ang mga daga.
 -       ‘da:ga
none-PRT flower the PL maiden
‘The young women do not have flowers.’

74. Ang daga naa-’y buwak.


  ‘da:ga  -  

the maiden possess.EX-PRT flower


‘The young woman is the one who has flowers.’

75. Ang daga ang wala-’y buwak.


  ‘da:ga    -  

the maiden the none-PRT flower


‘It is the young woman who does not have flowers.’

76. Ang mga daga ang naa-’y nga buwak.


    ‘da:ga    -   

the PL maiden the possess.EX-PRT PRT flower


‘It is the young women who have the flowers.’

77. Dautan ang mu-adto sa kabaret.


    -   :
bad the AF.PF-go to.LOB cabaret
‘It is bad to go to the cabaret.’

78. Paspas ang dagan sa bata.


   :  

fast the running of.POSS child


‘The child runs fast.’
79. Naa-’y tawo sa balay.
 -  :   

EX-PRT man in.LOB house


‘There is someone in the house.’

80. Wala-’y tawo sa balay.


 -  :   

none-PRT man in.LOB house


‘There is no one in the house.’

81. Naa-’y Ginoo.


 -   :
EX-PRT God
‘There is a God.’

82. Wala-’y Ginoo.


 -   :
none-PRT God
‘There is no God.’

83. Nag-uwan.
- ’
AF.IPF-rain
‘It is raining.’

84. Gi-uwan siya ug kusog.
- ’     

OF.PF-rain he IDO.OBL strong


‘He was rained on strongly.’
85. Ngitngit na.
 
dark already
‘It is dark already.’

86. Ngitngit na.


 

dark already
‘It is dark already.’

87. Pa-gabie na.


-  : 
to.become.IMP-night already
‘It is becoming night already.’

88. Gabie na.


 : 
night already
‘It is evening already.’

89. Ting-uwan na.


-  

 time.of.TM-rain already
‘It is rainy season already.’

90. Ting-tanum na.


-  

time.of.TM-plant already
‘It is planting season already.’

91. Ngit-ngit kaayo sa balay.
   :   

dark very in.LOB 

’It is very dark in the house.’

92. Hayag kaayo dire.


 :    ’
bright very here
‘It is very bright here.’

93. Kugihan kaayo ang daga.


’   :   ‘da:ga
diligent very the maiden
‘The young woman is very hard-working.’

94. Ang daga ang kugihan kaayo.


  ‘da:ga   ’   :
he maiden the diligent very
‘The young woman is the one very hard-working.’

95. Tapulan ka kaayo.


    :
lazy you very
‘You are very lazy.’

96. Ikaw ang tapulan kaayo.


   ’   :
you the lazy very
‘You are the one very lazy.’

97. Aguy!
 

‘Ouch!’
98. Wala-’y batasan!
 -   :
none-PRT manner
‘How ill-mannered/rude!’

99. Mang-aon na ta.


 - :  

IMP-eat already we
‘Let’s eat (already).’

100. Tara na.
 

go.invitational already
‘Let’s go (already).’

List of Abbreviations:
AF – agent focus NMLZ - nominalizer
AM – agent marker NV – non-volitional
AM – agent marker OBL – oblique
COMP - complementizer OF – object focus
DEM – demonstrative OF – object focus
DIST – distal OP – order particle
DISTR – distributive PF – perfective
DO/DOM – definite object marker PL – plural
EX – existential POSS - possessive
IDO/IDOM – indefinite object marker PROX – proximal
IMP – imperative PRT – particle
IPF - imperfective REC – reciprocal
LOB – locative oblique REQ – requestive
LOC – locative TM – time marker

Interesses relacionados