Você está na página 1de 24

lnsuflclncla 8enal Aguda

Marcelo MarLlns lrelre 20071


ln1L8nA1C CLlnlCA MLulCA
unlvASl unlvL8SluAuL lLuL8AL uC vALL uC SC l8AnClSCC
eLrollna 08 de agosLo de 2011
1
Lssenclal para o dlagnsLlco
W AumenLo sublLo de urela e/ou creaLlnlna
serlca
W Assoclado geralmenLe a ollgurla
W Slnals e slnLomas dependenLes da causa
2
ueflnlo
W ulmlnulo abrupLa da fllLrao glomerular
resulLando em reLeno das escrlas
nlLrogenadas (urela creaLlnlnlna) (AZC1LMlA)
dlsLurblos hldroeleLrollLlcos e alLeraes do
equlllbrlo cldobase
W Anormallda funclnal ou esLruLural em menos de
48hs
W CrlLerlo
CreaLlnlna 03mg/dl ou aumenLo aclma de 30 ou
ollgurla (uu 03ml/kg/h) por mals de 6hs
3
LLlologla
W Leses lsqumlcas
W urogas nefroLxlcas
W uoenas vasculares
W uoenas Clomerulares e lnLersLlclals
4
Classlflcao
W rlnclplos llslolglcos
rerenal PlpoLenso hlpovolemla dlmlnulo da
perfuso
8enal n1A nefrlLe lnsLersLlclal ClomerulonefrlLe
vascullLe nefroLoxldade por drogas
s renal AlLeraes funclonals ou anaLmlcas da
ureLra bexlga ureLeres ou pelve renal
3
Classlflcao
W CuanLo ao deblLo urlnrlo
noCllgurlca uu 400ml/24hs
Cllgurlca uu 400ml/24hs
Anurlca uu 100ml/24hs
6
PlsLrla
W uso de drogas nefroLxlcas (anLlblLlcos
AlnLS lLCA)
W uoenas prevlas (ulabeLes MellLus PAS lCC
lnsuflclncla PepLlca LLS)
W LsLados paLolglcos vlgenLes (uesldraLao
lnfeces SlsLmlcas lnsLabllldade
hemodlnmlca)
7
Achados Cllnlcos
W AzoLemla causa slnLomas lnespeclflcos
nusea vmlLo MalLsLar AlLerao do sensrlo
W uerrame perlcrdlco e aLrlLo perlcrdlco
podem esLar presenLes na azoLemla
W uor abdomlnal dlfusa lnespeclflca
W LncefalopaLla com asLerlxes
W Plpercalemla ArrlLlmas
W Plpervolemla LsLerLores pulmonares
8
Avallao do volume urlnrlo
W ConcenLrao urlnrla de sdlo
W lrao de excreo de sdlo
W lrao de excreo de urela
W lndlce creaLlnlna urlnrla/creaLlnlna serlca
9
SedlmenLo urlnrlo
W Celulas 1ubulares
W Jebtls celulares
W Clllndros
Plallnos
PemLlcos
Cranulosos
10
lnLrlnslc 8enal ulsease
rerenal AzoLemla osLrenal AzoLemla AcuLe 1ubular
necrosls (Cllgurlc
or olyurlc)
AcuLe
ClomerulonephrlLls
AcuLe lnLersLlLlal
nephrlLls
LLlology oor renal
perfuslon
CbsLrucLlon of Lhe
urlnary LracL
lschemla
nephroLoxlns
lmmune complex
medlaLed paucl
lmmune anLlC8M
relaLed
Allerglc reacLlon
drug reacLlon
lnfecLlon collagen
vascular dlsease
Serum 8unCr raLlo 201 201 201 201 201
urlnary lndlces
u
na
(mLq/L) 20 varlable 20 20 varlable
lLna () 1 varlable 1 (when ollgurlc) 1 1 1
urlne osmolallLy
(mosm/kg)
300 400 230300 varlable varlable
urlnary sedlmenL 8enlgn or hyallne
casLs
normal or red cells
whlLe cells or
crysLals
Cranular (muddy
brown) casLs renal
Lubular casLs
8ed cells
dysmorphlc red
cells and red cell
casLs
WhlLe cells whlLe
cell casLs wlLh or
wlLhouL
eoslnophlls
ClasslflcaLlon and dlfferenLlal dlagnosls of acuLe kldney ln[ury
8unCr blood urea nlLrogencreaLlnlne raLlo lLna fracLlonal excreLlon of sodlum u
na
urlnary concenLraLlon of sodlum
11
Avallao LaboraLorlal
W Sdlo
PlponaLremla e uma compllcao frequenLe
W oLsslo
Plpercalemla e o dlsLurblo hldroeleLrollLlco mals
grave
LCC
W Cnda 1 ponLlaguda e slmeLrlca
W AlargamenLo do C8S
W AchaLamenLo ou desapareclmenLo da onda
W ArrlLmlas venLrlculares e lv
12
Avallao LaboraLorlal
W lsforo
PlperfosfaLemla 3 a 8mg/dl
W Clclo
Plpocalcemla
W Magneslo
Plpermagnesemla asslnLomLlca
W Lqulllbrlo cldobase
Acldose meLabllca
8ebalxamenLo do sensrlo
uepresso mlocrdlca
8esposLa lnadequada a amlnas vasoaLlvas
13
Avallao LaboraLorlal
W CreaLlnlnlna e Laxa de fllLrao glomerular
1axa de fllLrao glomerular 70 aumenLo da
creaLlnlna
Melhor parmeLro nas dlsfunes renals precoces
neotoone de creaLlnlna
W urela
8eduo do fluxo sangulneo reabsoro Lubular
de urela aLe 90
14
Avallao LaboraLorlal
W lndlces urlnrlos
lrao de excreo do sdlo
W lndlce de malor acurcla na dlferenclao enLre azoLemla
prerenal e n1A
W 1 re renal
W 1 n1A (quando ollgurlco)
lrao de excreo de urela
W 33 re renal
W 33 n1A
13
Avallao LaboraLorlal
W SedlmenLo urlnrlo
pP malor nos quadro prerenals
uensldade perda da capacldade de dllulo e
concenLrao
Cllcosurla dano Lubular lnLenso na ausncla de
hlpergllcemla
Sangue mlogloblna rabdomlllse sangue
anemla hemollLlca
roLelnurla mlnlma pre e ps renal 2g/dla
nefrlLes lnLersLlclals
16
Avallao LaboraLorlal
W SedlmenLo urlnrlo
LeucoclLurla plelonefrlLes
Loslnofllurla nefrlLe lnLersLlclal aguda
CrlsLalurla Llse Lumoral lnLensa e Loxlcldade de
sulfas e anLlvlrals
17
novos 8lomarcadores
W ulscernlr os subLlpos da l8A
W ldenLlflcar as eLlologlas
W redlzer a gravldade da leso
W MonlLorar o curso da l8A e resposLa ao 111
W Marcadores
-eottopbl eotlooseAssonloteJ llponolo (-Al)
clstotloo c
klJoey lojoty Moenoe1 (klM 1)
loteteonloo18 (ll18)
18
1raLamenLo
W Cb[eLlvos
1 ueLermlnar slLuao de rlsco na qual o quadro se
desenvolveu para que possa corrlglla ou
oLlmlzla
2 lnLerveno precoce e mlnlmlzao dos danos
3 8econheclmenLo e LraLamenLo das compllcaes
4 ALlnglr fase de recuperao o mals rpldo
posslvel a flm de evlLar leso aLrflcas
19
1raLamenLo ulallLlco
W ulllse perlLoneal
W Pemodlllse
W 1erapla conLlnua de SubsLlLulo renal
PemofllLrao arLerlovenosa conLlnua
PemofllLrao venovenosa conLlnua
ulLrafllLrasso lenLa conLlnua
PemofllLrao venovenosa conLlnua
Pemodlllse arLerlovenosa conLlnua
Pemodlllse venovenosa conLlnua
ulllse de alLo fluxo conLlnua
ulllse dlrla esLendlda ou dlllse susLenLada de balxa
eflclncla
20
reveno ConLrasLe lodado
W PldraLao venosa vlgorosa
W 8alxas doses de conLrasLe
W LvlLar depleo volmlca e AlnLS
W AdmlnlsLrar blcarbonaLo de sdlo 1h anLes do
exame seguldo por mals 6hs
W AdmlnlsLrao de naceLllclsLelna 2x ao dla na
vespera e no dla do exame
W uso slmulLneo soluo blcarbonaLada e naceLll
clsLelna
21
Conslderaes
W Afeco grave com morLalldade de 30 a 90
W reveno e reconheclmenLo precoce das
slLuaes cllnlcas de rlsco para desenvolver
l8A so as melhores esLraLeglas na abordagem
desses paclenLes
22
8efernclas
nL!M 8evlew new markers
for acuLe renal ln[ury
23
"
24