Você está na página 1de 5

/ ! /1// ^1/+ ^OI1) / !

/1// ^1/+ ^OI1)


4.2 1AHA RkMANCAN AHA5A MLAVU MODN
ertubuhon-ertubuhon oho:o Me|oyu Moden
Zomon romerdeho
An:hoton 5o:terowon sO (A5A5 sO)
/n[vvn /n[vvn v.cv.vn v.cv.vn 0 0
(// 0) (// 0)
Pertubuhan sebelum merdeka yang paIIng besar
sumbangannya kepada perancangan dan perkembangan
bahasa.
Persatuan penulIs InI dIbentuk oleh satu angkatan penulIs
generasI muda (Tongkat Warrant, KerIs |as, A. Samad
smaIl, |asurI S.N., Asraf, dll) untuk mengembangkan
bahasa dan kesusasteraan heIayu dI sampIng menjaga
kebajIkan dan kepentIngan mereka.
Perjuangannya tertumpu kepada pembaharuan
dalam sastera dengan slogan "SenI untuk
hasyarakat" dan status polItIk bahasa, IaItu
perjuangan bahasa dan poIItIk berjalan serentak.
ASAS 50 menghImpunkan persatuan bahasa, sastera,
dan budaya sehIngga berjaya mengnjurkan Kongres
ahasa dan Persuraatan heIayu Pertama (152) yang
memutuskan untuk menjadIkan bahasa heIayu
sebagaI bahasa kebangsaan.
Kongres ahasa dan Persuratan heIayu Kedua (154)
memutuskan tuIIsan PumI sebagaI tuIIsan rasmI untuk
memudahkan bahasa |elayu menjadI bahasa kebangsaan.
0alam Kongres ahasa dan Persuratan heIayu KetIga (156),
ASAS 50 mencadangkan :
(a) penubuhan aIaI Pustaka (kInI 0ewan ahasa dan Pustaka)
(a) bahasa |elayu dIjadIkan bahasa penghantar dI sekolah
(b) penyatuan bahasa heIayu dan bahasa IndonesIa
ASAS 50 juga mencadangkan supaya bahsa |elayu dIberI
nIIaI ekonomI dengan mengutamakan keIuIusan dalam
bahasa |elayu untuk memperoleh pekerjaan.
Peranan ASAS 50 dalam pengembangan bahasa |elayu
termasuklah aspek ejaan dan perIstIIahan hIngga
mengangkat taraf bahasa |elayu sebagaI bahasa
kebangsaan. Sumbangannya dalam bIdang bahasa dan
persuratan amat pentIng ketIka negara kIta sedang
menuju kemerdekaan.