Você está na página 1de 5

kkekheLkku Mkkus

yufkhVkk :- yskR LkkkwMkn zke, W.. 52,


hnu. 6, Lkk fkukuLke, ktrkLkkh, kzs,
y{kk 13

keSkhVkk :- LkhukE uRkkhk{ kxu, W.. kwg Lkk,
hnu. 36, 1ku {k, tfh Mkwr[kk MkkuMkkxe,
hkskLke, keheh ktkku, hk{kze, RMkLkkwh,
y{kk

keSkhVkk :- {LkekkkuLk LkhuL kxu, W.. kwg Lkk,
hnu. 6, hksktkku, Lkhtkkwhk, y{kk 9

sk ykku Mkuo kkekhku [u Lke[uLke hkku yu Mkh
kkekhe Mkkus ykshkus fhk{kt yku Au suLke hkku Lke[u {wsk
Au
(1) kkekhe kuZeLkwt Lkk{ :- y{khe kkekhe kuZeLkwt Lkk{
nuLk ykuh huMxkuhLx hnuu y{khe kkekhe kuZeLkku {w
tku ({w fko) huMxkuhLxLkwt Au su Lku[h ykuV keLku,
VkMxVwz, fuxhk, kUfTrx VuMkeexe yk huMxkuhLxLkku
Wkkuk ku
(2) Mkhnw kkekhe kuZe LkkU xu kk. Lkk hkuske Y
ku kku
(3) kkekhe kuZeLkwt tkLkwt Mk :- 2/1, ykr ykfuoz
[kuRMk huMxkuhLxLke ke{kt, Lkhtkkwhk, y{kk
(4) yk kkekhe kuZe{kt sYhe Lkkk k kkekhku Au ku{ktke
yufkhVkk yskR LkkkwkR zkeLkkyku Y. 6,00,000 ytfu A
k Yrkk hkufkLkk Au kkk keS khVkk LkhukR
kxuLkkykuyu Y. 6,00,000 ytfu A k Yrkk hkufkLkk Au kkk
ke khVkk {LkekkkuLk LkhuLkR kxuLkkykuLke
kkukkLkk {krfeLke sk fu su 2, ykr yuMxux [kuRMk
huMxkuhLxLke ke{kt Lkhtkkwhk y{kkLke Au ku 1350
Mfuh Vex ke sk {wzeLkk kk{kt ykkkLke Au keS
khVkkLkkykuyu fkuR {wze hkufkLke Lkke. Mkh
kkekhkuyu hkufk fhue {wze kh RLf{xufMkLkk fkkLke f{
40(ke) {wsk ykh su ku Mk{u yk nku kue RLf{xukLkk
fkkLke ukkR yLkwMkkh ks ykkkLkwt hnuu, nkLkk
RLf{xukLkk fkk 1961 Lke f{ 40(ke) Lkk Lkk Mkwkhk {wsk
kkekhkuLke s{k {wze kh khu{kt khu kSkf 12 xfkLkk hu
ks ykkkLkwt hnuu u kkekhkuLke {wze Wkh kkfe nu
kku Wkh hf{ kh kuZe ku hke ks Mkw fhe fu, ykku
ku kkekhku ythku yth Mk{swkeke ksLkk h{kt VuhVkh
fhe few kuZe{kt khu LkkkLke sYhekk skkku knkhke
Lkkk ke fku suLkk kh kuZeyu suLku ko{kLk ks
[wfkLkwt Au
(5) yk kkekhe kuZeLkwt k{ neMkkke ko Lkkktfe ko
yuxu fu E.Mk............2011 ke hkk{kt yku Au
(6) yk kkekhe kuZeLkk neMkkke ko ykhu tk ytkuLkk
k{k{ [o suk fu huMxkuhuLxLkk fkhekhkuLkk kkkhku, {wzeLkwt
ks yLku yL k{k{ [koyku s{k Wkh fko kk kkfe hnukk
[kuk LkVk k LkwfkLk{kt Mkuo kkekhkuLkk kkYku
Lku[e {wsku Au
LkVk LkwfkLk{kt kk
(1) ys LkkkwMkn zke 40 xfk
(2) khu kxu 30 xfk
(3) {LkekkkuLk LkhuLkR kxu 30 xfk
100 xfk
(7) Mkhnw kkekhe kuZe{kt ykku kkekhkuyu Lke fwo
Au fu ykku ku kkekhkuyu ykkk kkekhe kuZeLkk
tk{kt Mkrkyu fkohk hneLku tkLkwt Mkt[kLk kkk
tkLkk fk{fks fhkLkwt Lke fhuw Au ku {kxu Mkuo
kkekhkuLke Mkt{rkke yuw Lke fhuw Au fu ykfuhkLkk
fkk (1961) Lke f{ 40(ke) yukuLk 3 {wsk kuZe{kt su
ko{kt kwf kuVex nku ku ko{kt kkekhkuyu Lke[u skk
{wsk kSkf {nuLkkkw ykkw, Mkhnw kSkf {nuLkkkwt huf
[u ykfuhkLkk fkk (1961) Lke f{ 40 (ke) Lkk yukuLk 3
{wsk kwf kuVex{ktke ykh kku su ko fkkLke ukkRyku
kkw kzke nku ku {wsk ykkwt. kkekhe kuZeLkk k{k{
[ko kk fko kk su kwf kuVex Lke hf{ nku kku ku hf{{ktke
LkVk LkwfkLkLkk {k{kt {nuLkkkwt fu kkkh ykkkLkk hnuu

(y) ku kkekuhku Mkkku {eLku Wkh sku kSkf
{nuLkkkkLke hf{{kt khku fu xkzku fhe fu
(k) Wkh skk {wsk kSkf {nuLkkkwt ykkkLkwt Lke fhuw
Au ku kSkf {nuLkkkwt kSkf ykhu yuxu fu koLke ykhu
skhu kkekhe kuZeLkk LkVk LkwfkLkLkk neMkkkku Lke
fhk{kt yku khu kuykuLkk kkk{kt s{k fhk{kt yku khtkw
MktukkMkkk fkuR kkekh rLk]k kk k yMkkLk kk{u kku
Mk{Lkk {ku su rnMkkke LkVku kk ku yk f{ {kxu kkhe{kt
uku
(f) Mkuo kkekhku yu khMkhLke Mk{swkeke Lke fko {wsk
Wkkz fhkLkku nu kku ku Wkkz {nuLkkkkLke hf{ yLku [kw
koLkk LkVkLke hf{ Mkk{u fhe few, u ykku Wkkz ko ykhu s{k
{wze {nuLkkkkLke hf{ yLku LkVkLke hf{ fhkk e su kku ku hf{
kuLk khefu kku.
(8) ykke yk kkekhe kuZeLke {wk Lke fhk{kt yke Lkke
yuxu fu kkxoLkhek yuxe hnuu
(9) ykke kkekhe kuZeLkwt kUf k hkVe kuZe{kt yuf k w
kkw kue few yk kkw ku kkekhkuLke uRLx Mkneke
kue ykukhux fhe fku
(10) Mkhnw kkekhe kuZeLkk ke khVkk kkekh
{LkekkkuLk LkhuLkR kxuLkkyku kkukkLke sk Mkhnw
kkekhe kuZe{kt huMxkuhuLx fhk {kxu Wkkuk{kt ukk nkuR
ku kkukkLkk yk skLkku Mkhnw huMxkuhLx Mkek ke fkuR
k rfkLku kzu ykkw Lkne yLku fu u[k ykkw Lkne u
r{kt ke khVkkLku Mkhnw sk u[kLke nku kku yk
kkkkLke ke ku kkekhkuLku ykkWLkk {kMk knuk
fhkLke hnuu yLku yk sk u ke khVkk u[k {ktkkk nku kku
k{ heLkkh khefu kku kkekhku hnuu u kku
kkekhkuLke RAk Mkhnw sk hekLke Lk nku kku ku
fukeLk{kt ku{Lke RAk fk fko kk s keS khVkk fkuEk
rfkLku yk sk u[e fu
(11) Mkhnw kkekhe kuZe{ktke fkuR kkekhu Aqxk kw
nu kku kuLke yuf {kMk ykkW yL kkekhLku fko kk
neMkkk fekkk uw, uw, Mk{SLku Awxk kR fu, ku{s fkuR Lkk
kkekh k fhk nu kku su ku hkku yLkwMkkh kkekh
kuZeLkk kkekh khefu k fhe fu
(12) yk kkekhe kuZe{kt MktukkukMkkk fkuR kkekh
yMkkLk kk{u kku yk kkekhe kuZe AqxekLku zeku ku
Lkne khtkw yL kkekhku kuZe [kw hke fu ku{s yMkkLk
kk{u kkekh Lkk khMkkhLku kkekh{kt uk nku kku
kkekhkuLke Mkt{keke kkekh khefu uze fku
(13) kkekhe kuZeLke Mxkuf, kwze rkuhu kh fkuRk
kkekhkuLkku ytkk n kku Lkne, kthkw Mkuo
kkekhkuLku Mknekhku n kku, yuxu fu fkuRk kkekh
ytkk uk {kxu kuZeLke fkuR skkkhe hnuu Lkne, ku{s fkuRk
kkekh kuLkwt ytkk uw [wfku fhk {kxu kuZeke fkuRk
kLke {wze {efk xkLMkVhfu yuMkkRLk fhe fu Lkne
(14) kkekhe kuZe{kt MktukkMkkk fkuRk fkhkuMkh
kkekhku{kt {Lku k zku WkMkk kk kku fkuRk
kkekhu fkuxo f[uheLkku ykhku ukLkku Lkke khtkw
kLke{e ku {khVk kuLkku [wfkku fhkLkku hnuu, yLku k
ykku [wfkku Mkuo kkekhkuyu {kL kkLkku Au
(15) Mkhhnw kkekhe kuZeLkk Wkhkuk hkku yLku fk{ku{kt
VuhVkh fhk nu ykh Lke fkuR f{ k fhkLke nu kku Mkuo
kkekhkuLke kqo Mkt{rkke yth yth Mk{swkeke fhe fku

Wkhkuk kkekhe kuZeLkku Mkkus ykku Mkuo
kkekhkuyu ukk{e, Mk{S, r[khe, kt[e, y nkuekheke,
keLkfuVu, keLk kku fkuo Au su ykkLku ykkkke,
khMkkuLku fkw {wsth fkko Au yLku hnuu


Mkkke