Você está na página 1de 1

UCHWAANRXV/92/2011 RADYMIEJSKIEJWCIESZANOWIE zdnia18listopada2011r. wsprawieustaleniawysokocistawekpodatkuodnieruchomocina2012rok Dziaajcnapodstawieart.18ust.2pkt.8ustawyzdnia8marca1990r.osamorzdziegminnym(Dz.U.z2001 r. Nr 142, poz. 1591 zpn. zm) oraz art. 5ust.

1 i2 ustawy zdnia 12 stycznia 1991 r. opodatkach iopatach lokalnych ( Dz.U. z2010 r Nr 95 , poz. 613 zpn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansw zdnia 19 padziernika2011r.wsprawiegrnychgranicstawekkwotowychpodatkwiopatlokalnych/MonitorPolskiNr 95,poz.961/ RadaMiejskawCieszanowieuchwalaconastpuje: 1.Ustalasistawkipodatkuodnieruchomocidlaosbprawnych,jednostekorganizacyjnych,wtymspek nieposiadajcychosobowociprawnejorazosbfizycznychwwysokoci: 1.odgruntw: a)zwizanychzprowadzeniemdziaalnocigospodarczej,bezwzgldunasposbzakwalifikowaniawewidencji gruntwibudynkwod1m2powierzchni0,70z b)podjezioramizajtychnazbiornikiwodneretencyjnelubelektrowniwodnychod1hapowierzchni4,27z c)zajtych pod budownictwo mieszkaniowe izakwalifikowanych wewidencji gruntw ibudynkw do gruntw budowlanychoznaczonychsymbolemBod1m2powierzchni0,12z d)pozostaych, wtym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacjepoytkupublicznegood1m2powierzchni0,23z 2.odbudynkwlubichczci: a)mieszkalnychod1m2powierzchniuytkowej0,60z b)zwizanychzprowadzeniemdziaalnocigospodarczejorazodbudynkwmieszkalnychlubichczcizajtych naprowadzeniedziaalnocigospodarczejod1m2powierzchniuytkowej20,00z c)zajtychnaprowadzeniedziaalnocigospodarczejwzakresieobrotukwalifikowanymmateriaemsiewnymod 1m2powierzchniuytkowej8,50z d)zwizanych zudzielaniem wiadcze zdrowotnych wrozumieniu przepisw odziaalnoci leczniczej, zajtych przezpodmiotyudzielajcetychwiadczeod1m2powierzchniuytkowej4,45z e)pozostaych, wtym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacjepoytkupublicznegood1m2powierzchniuytkowej5,70z 3.od budowli, ktrych warto okrelona jest na podstawie art.4 ust.1 pkt 3i ust. 37 ustawy opodatkach iopatachlokalnych a)zwizanychzprodukcjidostawwodyorazzodprowadzaniemioczyszczaniemciekw1%ichwartoci b)pozostaych2%ichwartoci 2.WykonanieUchwaypowierzasiBurmistrzowiMiastaiGminyCieszanw. 3.NadzrnadrealizacjUchwaypowierzasiKomisjiBudetowejRadyMiejskiejwCieszanowie. 4.Uchwaa wchodzi wycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia wDzienniku Urzdowym WojewdztwaPodkarpackiego. 5.Uchwaa zostanie podana do publicznej wiadomoci poprzez rozplakatowanie na tablicach informacyjnych.

Id:PCCKHKBEAVCAFNCKDBDSTJECW.Podpisany

Strona1