Você está na página 1de 5

έ΍ϮϧϷ΍ ήμϋ : Δϴϟ΍ΩϮϴϔϟ΍ .

ΎΑέϭ΃ ΦϳέΎΗ .
ΔϴΑέϭϷ΍ ΔπϬϨϟ΍ .
ϲϋΎτϗϻ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ Δϣί΃ :
ϲΑήϐϟ΍ ϲΑέϭϷ΍ ϊϤΘΠϤϠϟ ΔϴγΎϴδϟ΍ϭ ΔϴϓΎϘΜϟ΍ ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ϭ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ ΕΎϴϨΒϟ΍ ϲϓ ΕϻϮΤΘϟ΍ Δϳ΍ΪΑ .
ΔϣίϷ΍ ήλΎϨϋ :
ήΒϋ ΎϬΠϟΎόϨγ ϥΪϤϟ΍ϭ ιϮμΨϟΎΑ Δόϴπϟ΍ ϯϮΘδϣ ϰϠϋ ϱϭήϘϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϲϓ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ ΓΎϴΤϟ΍ έϮτΗ
ΓέΎΠΘϟ΍ϭ ΔϋΎϨμϟ΍ϭ . Δϳέ΍Ωϻ΍ ΓΰϬΟϷ΍ έϮτΗ . ΔπϬϨϟ΍ ήϫΎψϣ :
ϥϮϨϔϟ΍ϭ ΦϳέΎΘϟ΍ Ϣϋϭ έΎΛϷ΍ˬΔϴϣϮϘϟ΍ ΕΎϐϠϟ΍ ˬ ΔϤϳΪϘϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ϥΎϳΩϻ΍ ΔϛήΣ
ΎϴϟΎτϳ΍ ϲϓ ΔπϬϨϟ΍
ϊΟ΍ήϤϟ΍ :
Σ ϦϳΪϟ΍ έϮϧ ϡϮσΎ : ΎΑέϭ΃ ϲϓ ϰτγϮϟ΍ έϮμόϟ΍ ΦϳέΎΗ .
ήϜϔϟ΍ έ΍Ω 1976 ΖϳϮϜϟ΍ ϡ .
ϥΎϤΗέΎϫ ΰϳΪϨΗέϮϣϭΩϮϟ
ϱήϓϮΟ ϑϼϛ έΎΑ .
ϰτγϮϟ΍ έϮμόϟ΍ ϲϓ ΔϳέϮσ΍ήΒϣϻ΍ϭ ΔϟϭΪϟ΍
έ΍Ω ΔϴΑήόϟ΍ ΔπϬϨϟ΍ ΕϭήϴΑ 1981 ϴϠόΗϭ ΔϤΟήΗ ϡ ϖ

ϒϳίϮΟ ϒγϮϳ ϲγ΍ .
έϮηΎϋ ΡΎΘϔϟ΍ ΪΒϋ Ϊϴόγ .
ΎΑέϭ΃ ΦϳέΎΗ :
ϡϮϬϔϣ ΔϴϋΎτϗϻ΍ :
ϥήϘϟ΍ Δϳ΍ΪΑ Ϧϣ ΓΪΘϤϤϟ΍ ΓήΘϔϟ΍ ΔλΎΧ ϰτγϮϟ΍ έϮμόϟ΍ ϲϓ ΎΑέϭ΃ ΦϳέΎΘϟ αέ΍Ω ϱ΃ ΎϬψΣϼϳ ϲΘϟ΍ ϰϟϭϷ΍ ΔψΣϼϤϟ΍ ϥ΍
11 ϥήϘϟ΍ ΔϳΎϬϧ ϰΘΣ ϡ 12 ϡ ϯήΒϜϟ΍ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΕΎϨϳϮϜΘϟ΍ ϚϠΗ ΏΎϴϏ ϢΛ . ΕΎϴϛϼϤϟ΍
ΔϴϧΎϤϟήΒϟ΍ ΕΎϳέϮσ΍ήΒϣϻ΍ϭ . πόΑ βϴγ΄Η ΩϮόϳ ϲΘϟ΍ ϥήϘϟ΍ Δϳ΍ΪΑ ϰϟ΍ ΎϬ 6 ΰϜΗήΗ ΔϴγΎϴδϟ΍ ϚϠΗ ΓϮϗ ΖϧΎϛ ϡ
ϦϴϴϠΤϣ ˯Ύτγϭ ϰϠϋ ϧΎϛ ϥΎϴΣϷ΍ ξόΑ ϲϓϭ ˯ϻϮϟ΍ϭ ΔϘΜϟ΍ ΔτΑ΍έ ϚϠϤϟ΍ ϭ΃ έϮσ΍ήΒϣϹΎΑ ϢϬτΑήΗϭˬ ΔτΑ΍ήϟ΍ ϚϠΗ Ζ
ΓϮϘϟΎΑ νήϔΗ . ϥήϘϟ΍ ϊϠτϣ ϊϣϭ 11 ϝϮόϔϣ ϱ΃ ΎϬϟ Ϊόϳ Ϣϟϭ ΔϴηϼΘϣ ςΑ΍ϭήϟ΍ ϚϠΗ ΖΤΒλ΃ ϡ . ξόΑ ΎϳΎϘΑ ϢϏέ ΍άϟ
ϊϤΘΠϤϟ΍ ΕΎϧϮϜϣ ϰϠϋ ΔϴϠόϓ ΔτϠγ ϥϭΪΑ ϦϜϟ ϚϠϤϟ΍ ϭ΃ έϮσ΍ήΒϣϹΎϛ ΎϴϠόϟ΍ ΐλΎϨϤϟ΍ . ˯ϻΆϫ ϥΎϛ ΔϳΰϛήϤϟ΍ ΔτϠδϟ΍ Ύϣ΃
σ΍ ΓΩϮΟϮϣ ΪόΗ ϢϠϓ ξΑΎϨϟ΍ ΎϬΒϠϗ ϥϮϠϜθϳ ΎϫήϫΎψϣ Ϧϣ ϰϘΒΗ Ύϣ Ϟϛϭ Ύϗϼ ϲϓϭ ϲϠΤϣ ϯϮΘδϤϟ΍ ϰϠϋ ϥΎϛ
ϲϓ Ϊϗ ΔϳΰϛήϤϟ΍ ΔτϠδϟ΍ ϡϮϬϔϣ ϥ΃ ΪΠϧ ΖϗϮϟ΍ βϔϧ ϲϓ ϭ ωΎτϗϻ΍ ϭ΃ Δόϴπϟ΍ ϯϮΘδϣ ϰϠϋ ϱ΃ ϖϴο ϕΎτϧ
ϭ ϲϬϟϻ΍ ϡΎψϨϟ΍ ϻ΍ ΪδΠϳ Ϊόϳ Ϣϟ ϚϠϤϟΎϓˬ ΕΎϓ΍ήΨϟΎϛ ήϴσΎγϷ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ϪϠΤϣ ΖϠΣϭ ΔϋΎϤΠϟ΍ ϲϋϭ ΔϴΣΎϨϟ΍ Ϧϣ
ϪϋΎτϗ΍ ΩϭΪΣ ϯΪόΘΗ ϻ ΔϴϠόϔϟ΍ ΔϴϨϣΰϟ΍ ϪΘτϠγ ϦϜϟ αΪϘϣ Ϯϟϭ ςϘϓ ΔϳήψϨϟ΍ Ϊϴδϟ΍ ϭ΃ ϲϋΎτϗ΍ ϱ΃ ϞΜϣ ϼΜϣ ϪΘόϴο ϭ΃
ΔϜϠϤϤϟ΍ ωϮΑέ ϰϠϋ Δϟ΍Ϊόϟ΍ ήθϧϭ ϡϼδϟ΍ φϔΣ ϲϫ ΎϘΑΎγ ΔϳΰϛήϤϟ΍ ΔτϠδϟ΍ ϡΎϬϣ ϝϭ΃ ΖϧΎϛ ΍ΫΎϓ ϲϋΎτϗϻ΍ . ΔϤϬϤϟ΍ ϥΎϓ
ϥήϘϟ΍ ϊϠτϣ ϊϣ ΖΤΒλ΃ ΔϴγΎγϷ΍ 11 ϡ . ΔϴϠΤϤϟ΍ ϯϮϘϟ΍ϭ Δϴδϴ΋ήϟ΍ ϡΎϬϣ Ϧϣ ΔλΎΨϟ΍ . ΩΎϴγ΃ϭ ΪόΑϭ ϥϮμΤϟ΍
τϠδϟ΍ ΏΎϴϏ Ύπϳ΃ νέϷ΍ ϊϳίϮΗ ϢΛ ΔϴϋΎτϗϻ΍ Ε΍έΎϣϻ΍ Ϧϣ ΩΪϋ ϰϠϋ ΎϬόϳίϮΗ ϢΛ ϥ΃ ΪόΑ ϯήΣϷΎΑ ϭ΃ ΔϳΰϛήϤϟ΍ Δ
. Ύόϟ΍ ΔτϠδϟ΍ ϡϮϬϔϣ ΢Βλ΃ ϚϟΫ ϞϜϟ ΍άϫϭ ϦϴϴϋΎτϗϻ΍ ΩΎϴγϷ΍ ϚϠϣ ϲϓ ΕΎϋΎτϗ΍ϭ ΕΎόϴο ϞϜη ϰϠϋ Ύπϳ΃ ΎΒ΋ΎϏ Δϣ ϲϫ
ϪΑ ΰϴϤΘϳ Ύϣ Ϣϫ΍ Ϧϣ ϥΩ΍ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΔϴΣΎϨϟ΍ Ϧϣ ϲϋΎτϗϻ΍ ϡΎψϨϟ΍ .
fiabilité ΔϨγ Γήϣ ϝϭϷ ΎϬϟΎϤόΘγ΍ ήϬχ Δϴδϧήϔϟ΍ ΔϐϠϟΎΑ 1328 ϡ . ϥήϘϟ΍ Δϳ΍ΪΑ 14 ωΎτϗϻ΍ ϰϟ΍ ϲϔΘϨϳ ΎϤϠϛ ΐϴϐΗϭ ϡ
Ϧϣ ˯΍ΪΘΑ΍ ϪϟΎϤόΘγ΍ ήϬψϳ ϡϼϛ ΢ϠτμϤϛ ΔϴϋΎτϗϻ΍ ϥ΃ϭ 1515 ϳϭ ϡ ϭ ϲγΎϴδϟ΍ ϢϴψϨΘϟ΍ Ϧϣ ϞϜη ΎϬϟΎϤόΘγΎΑ ΪμϘ
ϰϠϋ Ϣ΋Ύϗ ϲϋΎϤΘΟ΍ϭ ϲγΎϴγ ϡΎψϧ Ϯϫ ήΧ΃ ϰϨόϤΑϭ ΫϮϔϧ ΔϘτϨϣ ϭ΃ ΔϋΎτϗ΍ ϰϠϋ ϡϮϘϳϭ ϰτγϮϟ΍ έϮμόϟ΍ ϲϓ ϲϋΎϤΘΟϻ΍
ΔϘΒσ ϦϴΑ ΰϴϤΘϟ΍ νέ΍ ΔότϘϟ ΔϬΟ Ϧϣ ΔϜϟΎϣ ΔΒΣΎλ ϭ΃ ΔϴϧΎΛ ΔϬΟ Ϧϣϭ Δϳέ΍Ω΍ ϭ΍ ΔϳήϜδϋ ΓϮϗ ϭ ίΎϴΘϣ΍
ΔϴϧϮϧΎϗ Γήτϴδϟ ΔόοΎΧ

ΎϬΘϴϟΎόϓ ϭ ϲϓ ϒϠΘΨΗ ϻ ΎϴϠϋ ΔϴϜϠϣ ΔτϠδϟ ϊοΎΧ ϲγΎϴγϭ ϲϋΎϤΘΟ΍ ϡΎψϧ ΔϴϋΎτϗϻ΍ ϥ΍ Ύπϳ΍ ϝϮϘϟ΍ ϦϜϤϳ
ΔΌϓ ίΎϴΘϣ΍ ΔΒΣΎλ ϭ΍ ϦϴΗΰϴϤΘϣ ϦϴΘΌϓ Ϧϣ ΓΪϋΎϘϟ΍ ϰϟ΍ ΔϤϘϟ΍ Ϧϣ ϡΎψϨϟ΍ ΍Ϊϫ ϞϜϴϫ ϥϮϜΘΑ ΔϴΨϳέΎΘϟ΍ Ε΍ήΘϔϟ΍ ΐδΣ
΍ ΔΌϓϭ ϦϳΪϟ΍ ϝΎΟήϟ΍ ϭ΍ ΔτγϮΘϣ ΔΌϓ ϢΛ ΪΣ΍ϭ ϯϮΘδϣ ϰϠϋ ˯ϼΒϨϟ ...................... Δϳί΍ϮΟήΒϟ΍ ϞΜϤΗϭ ϭ΍ ϦϴϴϓήΤϟ΍ϭ
ϲϓϭ ΎϬϨϤο ϞΧΪϳϭ ΝΎΘϧϻ΍ Ϟ΋ΎγϮϟ ΔϜϟΎϤϟ΍ ήϴϐϟ΍ ΕΎΌϔϟ΍ ϲϫϭ ϡϮϘϟ΍ ϡϮϘϳ ήϴΧϻ΍ ϲϓ ϢΛ έΎϐμϟ΍ ϦϴΣϼϔϟ΍ϭ ωΎϨμϟ΍
΍ ϲϓ Φγέ Ϊϗϭ ϱΩ΍ϮΒϟ΍ϭ ϥΪϤϟ΍ ϲϓ ϝΎϤόϟ΍ϭ ϥΎϨϗϻ΍ ϰϟϭϻ΍ ΔΟέΪϟ΍ ϥ ϝΎΣ ϰτγϮϟ΍ έϮμόϟ΍ ϲϓ ϢϴϘϟ΍ Ϧϣ αΎϨϟ΍ . ΚϴΤΑ
ϥ΍ ϥϭΪϘΘόϳ ΍ϮϧΎϛ ϢϬϧ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϡΎψΘϧ΍ βϴγ΄Η Ϊμϗ ϚϟΩϭ ΔϘϴϠΨϟ΍ ΪϨϣ ϩΪΟϭ΍ ϱΪϟ΍ Ϯϫ Ϫδϔϧ Ϳ΍ ϥϭΪϘΘόϳ ΍ϮϧΎϛ ΎϤϛ ϥ΍
Ϳ΍ Σ΍ϭ Ϟϛ κΨϧϭ ΕΎΌϔϟ΍ ϩάϫ ϒ΋Ύχϭ ΩΪΣ ϱάϟ΍ Ϫδϔϧ Ϯϫ ΓΩΪΤϣ ΔϟΎγήΑ ΎϬϨϣ ΓΪ . ϲϓ ϢϫΩΎϘΘϋ΍ ΐδΣ ϒτλ΍ ΪϘϓ
ΔϘΒτϟ΍ I ϥϮϠμϳ Ϧϳάϟ΍ ϚΌϟϭ΃ . ϊϴϤΠϟ΍ ιϼΧ ϰϠϋ ϢϬϨϣ ϝϮμΤϠϟ Ώήϟ΍ ΪΠϤΑ ϦϴϨϔΘϟ΍ϭ ΓΩΎΒόϟ΍ ϲϓ ϢϬΘϤϬϣ ήμΤϨΗϭ
˯Ύϔόπϟ΍ Ϧϋ ωΎϓΪϟ΍ ΔϤϬϤΑ ϡΎϴϘϟ΍ ˯ϻΆϫ Ώέ έΎΘΧ΍ ΪϘϓ ϥΎγήϔϟ΍ϭ ϦϴΑέΎΤϤϟ΍ Ϧϣ ΎγΎγ΃ ΔϧϮϜϣ ϲϫϭ ˯ϼΒϨϟ΍ ΔΌϓ Ύϣ΃
ήθϧϭ ϱάϟ΍ ΔϳϭΪϴϟ΍ ϝΎϤϋϷ΍ ΏΎΤλ΃ϭ ϦϴΣϼϔϟ΍ Ϧϣ ωϮϤΟ Ώέ Ϫϴϓ ΪϘϓ ήϴΧϷ΍ ϒμϟ΍ ϲϓ Ύϣ΃ ϲϬϟϻ΍ ϡϼγϻ΍
ϢϬϴϠϋ ΖΒΟϭ΃ Ϊϗϭ ΏήΤϟ΍ϭ Γϼμϟ΍ ϲϓ ϦϴΘμμΨΘϤϟ΍ ϦϴΘϴϟϭϷ΍ ϦϴΘΌϔϟ΍ ϡΎόσ΍ ϲϓ ϡΎϬγϻ΍ ϱ΃ ΔϴϬϟϻ΍ ΔϳΎϨόϟ΍ ϡΎϜΣϷ΍
ϻ΍ έϮμόϟ΍ ϲϓ ϪϨϋ ήΒϋϭ αΎϨϟ΍ ϝΎΣ ϥ΃ ϲϓ ϢϴϴϘΘϟ΍ ΍άϫ Φγέ ΔϴϤϴϠόΘϟ΍ ΙΎΤΑϷ΍ ϲϓ ΔϳήϜϔϟ΍ ΕϻΎΠϤϟ΍ Ϟϛ ϲϓ ΔϴϋΎτϗ
ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ Ε΍ήϫΎψΘϟ΍ ϭ΍ Ϣϴγ΍ήϤϟ΍ ϒϠΘΨϣϭ ΕϼϔΤϟ΍ ϢϴψϨΗϭ Ϊϴϋ΍ϮϤϟ΍ϭ . ϞϴΟ ϰϟ΍ ϞϴΟ Ϧϣ ϪϠϘϧ ϢΛϭ :
΍άϫ ϪϴϠϋ ϡϮϘϳ ϱάϟ΍ αΎγϷ΍ ϡΎψϨϟ΍ :

ϟ΍ ϲϫ ΔϴΘΤΘϟ΍ ΔϴϨΒϟ΍ ϭ΍ ΔϳΩΎϤϟ΍ ΓΪϋΎϘϟ΍ π ϴ ό έϮμόϟ΍ ϲϓ Δϴϋ΍έΰϟ΍ ΔϴϜϠϤϟ΍ ϡΎψϧ ΓΪΣϭ ϲϫϭ έϮϨϤϟ΍ ϭ΍ Δ
ϒϠΘΨΗϭ ϰτγϮϟ΍ ΃ ωΎτϗϻ΍ Ϧϋ ΔϴΟΎΘϧ΍ ϩάϫ ΓΪΣ ϭ ΃ ϡΎψϨϟ΍ ΓΪΣϭ ϭ ΃ ϦϜϤϳ ωΎτϗϻ΍ ϥϷ ϚϟΫ ϲϋΎτϗϻ΍ ϥϮϜϳ ϥ
όϴο Ϧϣ ϒϟΆϣ ΃ ϭ΃ ΓΪΣ΍ϭ Δ ϥϮϜΑ ΰϴϤΘΗ ΔόϴπϟΎϓ ήΜϛ
άϐϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ ΞΘϨΗ ϭ ϲΗ΍άϟ΍ ˯ΎϔΘϛϻ΍ ΕΎϣϮϘϣ ϊϴϤΟ ϰϠϋ ΎϬϴϨσΎϘϟ Δϣίϻ΍ Δϴ΋΍ .

ΖϧΎϛ ΎϤϛ ΃ Ύπϳ ΔϴϋΎϤΘΟ΍ ΓΪΣϭ ΔϴϨϳΩϭ ΝΎΘϧϻ΍ ΓΩΎϋ΍ϭ ΝΎΘϧϺϟ ϡΰϠϳ Ύϣ Ϟϛ ϰϨόϤϟ΍ ΍άϬΑ ΞΘϨΗϭ .

Ϣηϭ ϙΎϨϬϓ ΔϴϣϮϴϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ΕΎΒϠτΘϣ ΐδΣ ϥϮϋίϮΘϳ Δόϴπϟ΍ ϥΎϜγ ήϴϓϮΗ ΔϤϬϣ Ϣδϗϭ ˯΍άϐϟ΍ ήϴϓϮΗ ΔϤϬϣ Ϫϴϟ΍ ΕΪϨγ΍
ϥϭήΧϷ΍ ϑήμϧ΍ ϦϴΣ ϲϓ ϯϭ΄Ϥϟ΍ϭ ˯ΎδϜϟ΍ ΔϴΣϭήϟ΍ Γέ΍Ωϻ΍ϭ . ΪΣ΍ϭ Ϊϴδϟ ΎϜϠϣ ΎϬϧϮϜΑ ΰϴϤΘΗ Δόϴπϟ΍ ϥ΍ ϢΛ
ΔϘϠτϣ ϪΒη ΔτϠγ ϊΒΘϳ .
ϥΎϛ ΍Ϋ΍ϭ ϥΎγήϔϟ΍ϭ ϦϳΪϟ΍ ϝΎΟέ Ϧϣ Ϟϛ Δϴόοϭ ΩΪΤϳ ϱάϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ ϚϟΫ ϱ΃ ωϮϨϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ ϲϋΎτϗϻ΍ ϡΎψϨϟ΍
ϦϴΣϼϔϟ΍ϭ . ϡΎψϧ ϦϴΑϭ ϪϨϴΑ ΰϴϴϤΘϟ΍ Ϧϣ ΪΑϻ ϪϧΎϓ " ϱέϮϨϴδϟ΍ " ΩΎϴδϟ΍ ϡΎψϧ ϱ΃ ϦϴΣϼϔϠϟ ϕϻ΍ϭ Νϻ΍ ωΎοϭϷ΍ ΩΪΤϳ ϱάϟ΍ Γ
ϦϴϴϛϼϤϟ΍ϭ ˯ϻΆϫ ϦϴΑ Δϗϼόϟ΍ ΩΪΤϳ Ύϣ΃ ϝΎϤόϟ΍ϭ ΰϴϴϤΘϟ΍ ΍άϫ ϥ΍ ϦϴϴϋΎτϗϻ΍ ϞόΟ ϡΎψϨϟ΍ ϥ΃ ϥϭΪϘΘόϳ ϦϴΧέΆϤϟ΍ ξόΑ
ϲϋΎτϗϻ΍ ϡΎψϨϟ΍ ϥϷ ϚϟΫ ΎϬθϣΎϫ ϰϠϋ ϢϬϳ΃έ ΐδΣ ϲΗ΄ϳ ΎϤϧ΍ϭ ΔϴϋΎτϗϻ΍ ΕΎϤϴψϨΘϟ΍ ΐϠλ ϲϓ ϞΧΪϳ ϻ ϱέϮϨϴδϟ΍
ϰϠϋ ϡϮϘϳ ΕΎΒΟ΍Ϯϟ΍ϭ ϑϮϘΤϟ΍ Ϧϣ ϢϜΤϣ έΎσ΍ ϦϤο ϚϟΫϭ ϪϨϣ ϯϮϗ΃ ϯήΧ΃ Ϊϴγ ΔϴόΒΗϭ ϦϴΑ Δϗϼόϟ΍ αΎγ΃
Ϧϣ ΎϨϴϠϋ ΎϤϓ νέϷ΍ ϚϠϤϳ ήΣ Ϊϴγ ϦϴΑ Δϗϼόϟ΍ ϞΜϤϳ ΚϴΣ ϚϟΫ Ϧϣ ξϴϘϨϟ΍ ϰϠϋ ϮϬϓ ϱέϮϨϴδϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ Ύϣ΃ ΔϠϤΘΤϤϟ΍
νέϷΎΑ ϦϴτΒΗήϣϭ Ϧϴϋέ΍ΰϤΑ ΝΎΘϧϻ΍ Ϟ΋Ύγϭ . ϡΎψϨϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΔϗϼόϟΎϓ ήϴϏ νέϷΎΑ ΪϴϘϣϭ ϊοΎΧ Ϧϗϭ ήΣ Ϊϴγ ϦϴΑ
ήΣ .
ϲϋΎτϗϻ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ Δϣί΃ :
ϡΎψϨϟ΍ ϥΎϛ ΍Ϋ΍ ΔϴΑήϐϟ΍ ΎΑέϭ΃ ϲϓ ϰτγϮϟ΍ έϮμόϠϟ ΔϴγΎγϷ΍ ϲϋΎτϗϻ΍ . ΔλΎΧ ΔϔμΑϭ
ςϴγϮϟ΍ ήμόϟ΍ .
ϥήϘϟ΍ ήΧ΍ϭ΃ Ϧϣ ΪΘϤϳ ϱάϟ΍ ϲϜϴγϼϜϟ΍ 10 ϥήϘϟ΍ ΔϳΎϬϧ ϰΘΣ ϡ 13 νέϷ΍ ϥΎϓ ϡ ΖϧΎϛϭ ϩΩϮΟϭ ΔϠϋϭ ϡΎψϨϟ΍ ΍άϫ ΓΪϋΎϗ
ΓΎϴΣ ΓΎϴΤϟ΍ϭ ΓϮϘϟ΍ ϚϠΘϣ΍ Ϫϧ΄ϛ ΎϬΘϠΘϣ΍ Ϧϣ ΎΑέϭ΃ ϥΎϜγ ΔϓΎϜϟ ζϴόϟ΍ έΪμϣϭ ΓΎϴΤϟ΍ έϮΤϣ ϭ΃ ΔϴγΎγϷ΍ Γΰϴϛήϟ΍
ϥήϘϟ΍ ΩϭΪΣ ϰϟ΍ϭ ϚϟΫ ϢϏέϭ ϦϜϟ ΔϴΣϼϔϟ΍ ϝϮμϔϟ΍ϭ Ε΍έϭΪϟ΍ ΔϘτϨϣ Ϫϧ΄ϛ ϥΪϤϟ΍ ϥΎϜγ ϢϬϴϓ ΎϤΑ ΎόϴϤΟ αΎϨϟ΍ 10 ϡ
νέϷ΍ ΖϧΎϛ ϊϣ ΐγΎϨΗ ΕΎϓΎδϤϟ΍ ϞϴλΎΤϣ ϱ΃ ϞϴλΎΤϤϟ΍ ϦϜΗ ϢϠϓ ΏϮϠτϤϟ΍ ϞϜθϟΎΑ ϞόΘθΗ Ϣϟ Ζϟ΍ίϻ
ΎΣ Ϧϋ ΎϬϟΰόΗ ΔϘϴο Δϴοέ΃ Δότϗ ϰϠϋ ϦϳΰϛήΘϣϭ ϢϫΎόδϣ ϲϓ αΎϨϟ΍ ϥΎϛ ΍Ϋ΍ ϥϮθϴόϳ Ϧϳάϟ΍ ϦϳΪϟ΍ Ω΍ήϓ΃ ΕΎϴΟ
ήΤΒϟ΍ Ω΍ΪΘϣ΍ ϰϠϋ ΕΎόϘϨΘδϣ ϭ ε΍ήΣ΃ ϭ΃ ΔόγΎη ΔϔϴΜϛ ΕΎΑΎϏ ξόΒϟ΍ ΎϬπόΑ ϚϠΗ ϰϠϋ ΎΌϴθϓ ΎΌϴη Γήτϴδϟ΍ ϲϓ ήϓΎψΘΗ
ϥήϘϟ΍ ΔϳΎϬϧ ϊϣ ϲΑέϭϷ΍ ϥΎδϧϻ΍ ΩϮϬΟ ΚϴΣ ΔϴγΎϘϟ΍ ΔόϴΒτϟ΍ 13 ΔόϴΒτϟ΍ ϰϠϋ ϢΛ Ϫδϔϧ ϰϠϋ ωϻΪϧϻ Ϫδϔϧ ϰϠϋ
ΕέϮτΗ Ϛϟάϟ ϪϠϤϋ Ε΍ϭΩ΃ϭ ϝΎϜη΃ ϝΎϤόΘγ΍ϭ ϊϳίϮΗ Ϧϣ ΎϤϛ ΕΎΣΎδϤϟ΍ ϊϳίϮΗ Ϧϣ ϦϴϜϤΗ ϢΛ ΪϘϓ ϪΑ ΔτϴΤϤϟ΍ ΖϨδΤΗϭ
ΓΎϴΣ ρϭήη ϦϴϧήϘϟ΍ ϝϼΧ ΙΪΣ Ύϣ βΣ΃ ϰΘΣ ϞΜϣ Ϫϟ ϖΒδϳ Ϣϟ ϞϜθΑ ϥΎδϧϻ΍ ϚϟΫ 11 ϭ 12 ΔΑΎΜϤΑ ϱϭήϘϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϲϓ ϡ
ϲϓ ΖΛΪΣ ϲΘϟ΍ Ε΍ήϴϐΘϟ΍ Ϧϣ Ύϗϼτϧ΍ ΔϴΑέϭϷ΍ ΔπϬϨϟΎΑ ϑήόϳ Ύϣ ϭ΃ ΎϬϧϭΪΑ ϑήόΘγ ΎΑέϭ΃ ΖϧΎϛ Ύϣ ΚϴΣ ΔϴϘϴϘΣ ΓέϮΛ
΍ ϲϓϭ Ε΍έϮΛ ϭ΃ ϯήΧ΃ Ε΍ήϴϐΗ ΙΪΣ ΎϤϟ Γ΍ί΍ϮϤΑϭ ϲΣϼϔϟ΍ ϥ΍ΪϴϤϟ΍ ΖϤϫΎγ ϞΑ ϥ΍ΪϴϤϟ αΎϨϟ΍ Δθϴόϣ ϦϴδΤΗ ϲϓ
ϕ ϞΒϗ έΎΤΒϟ΍ Ϧϋ Δό΋Ύθϟ΍ ΓήϜϔϟ΍ ϚϠΗ ϥ΃ ΎϨψΣϻ ϥ΍ΪϴϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓϭ ΔϳΩΎόϟ΍ ϢϬΗΎϴΣ ϑϭήχϭ 12
ρϭήη ϞϤΤΘΗ ΔδϴϨϜϟ΍ ΪόΗ Ϣϟ ϥ΍ ήΟΎΘϠϟ ΪΟϭ ΔϴΑΎΠϳ΍ ΓέϮλ ΎϬϠΤϣ ΖϠΣϭ Ζϟ΍ί Ϊϗ ϢϬΘΑέΎΣ Ϧϳάϟ΍ έΎΠΘϟ΍ ϚΌϟϭ΃
ϼϳϮσ . ϰόδΗ ΔδϴϨϜϟ΍ ΖΤΒλ΃ ϞΑ ϥΪϤϟ΍ ΩΎϴγ΃ έΎΠΘϟ΍ ΢Βλ΃ ΪϘϟϭ ϢϬΗΩϮϣ ΏΎδΘϛ΍ϭ ϢϬϴϟ΍ ϑήόΘϟ΍ ϰϟ΍ ϦϴϟϮϤϣϭ
ϊϤΘΠϤϟ΍ ϲϓ ΎϴϠόϟ΍ ΕΎΌϔϟ΍ ϦϜϟ Ϧϋ ϼπϓ ΕΎϴ΋΍έΪΗΎϛ έϮμϗϭ ΕΎϗήσϭ ήσΎϨϗ Ϧϣ ϯήΒϜϟ΍ ϊϳέΎθϤϟ΍
έϮϤόϤϟ΍ ϲΣ΍Ϯϧ ϊϴϤΟ Ϧϣ ΔϜϠϬΘδϣ Δδϴϔϧ ϥΩΎόϣϭ ΔϴϛϼϬΘγ΍ .
ΩΪόΘΑ Ύπϳ΃ ϢϫέϭΩ ϢχΎόΗ ΪϘϟ ϢϬσΎθϧ ΎϬϠϤη ϲΘϟ΍ ΕϻΎΠϤϟ΍ ωΎδΗ΍ϭ ΓΪϳΪΟ ϯήΧ΃ Ω΍Ϯϣ ϞϤθϴϟ ρΎθϨϟ΍ ΍άϫ ΪΘϣ΍ ΪϘϓ
ϥήϘϟ΍ ΔϳΎϬϧ ϲϓ ήΟΎΘϟ΍ ϞόΟ ϰϟ΍ ϯΩ΃ ϚϟΫ Ϟϛ ϦϴϜϠϬΘδϤϟ΍ Ϧϣ ήϴΒϛ ΩΪόϟ ΔΒδϨϟΎΑ ΔϳϮϴΣ ΖΤΒλ΃ 13 ϩΪόΑ Ύϣϭ ϡ
Ύϣ ϭ΃ Ϊϴδϟ΍ ϚϟΫ ϞΑ ήϳήθϟ΍ ΰϣήϟ΍ ϚϟΫ ήΟΎΘϟ΍ Ϊόϳ Ϣϟϭ ϊϴϤΠϟ΍ Ϫϴϟ΍ ϊπΨϳ ΎϣΎϘϣ ΐδΘϜϳ ΍ήμϨϋϭ ϩΎΠϟ΍ϭ ΓϮϘϠϟ ΎϜϟ
έΎΠΘϟ΍ ΎϬότϗ ϲΘϟ΍ ΔϗΎθϟ΍ϭ ΔόγΎθϟ΍ ϞΣ΍ήϤϟ΍ Ϧϋ ΓήϜϓ ΎϨ΋ΎτϋϹ ΎϫΪΣϭ ΔϠϴϔϜϟ ήΟΎΘϟ΍ ΓέϮλ ϥ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ϲϓ ΎϴγΎγ΃
ϩΎΠΗ΍ ϲϓ ϲΑέϭϷ΍ ϊϤΘΠϤϠϟ ϲγΎγ΃ ϙήΤϤϛ ΎϬϟ ΢Βλ΃ ϱάϟ΍ έϭΪϟ΍ Ϧϋϭ ϥϭήϗ ϝϮΣ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΓέϮΜϟ΍ ϭ΃ ΓέΎΠΘϟ΍ϭ
έϮτΘϟ΍ ϥ΍ ϱΩΎμΘϗϻ΍ ϡΪϘΘϟ΍ϭ ϞΑ ΓΪΣ΍ϭ ΔόϓΩ ϖϘΤΘΗ Ϣϟ ΔϴΣϼϔϟ΍ ΓέϮΜϟ΍ ϞΜϣ ΎϬϠΜϣ ήϴΒόΘϟ΍ ΢λ ϥ΍ ϩάϫ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΓέϮΜϟ΍
ΔϜΒη ϰϠϋ ϻϭ΃ ΔϴϨΒϣ ΔϨϴΘϣ Δϗϼτϧ΍ ΓΪϋΎϗ ϖϠΧ ΖϋΎτΘγ΍ ΎϬϨϜϟϭ ΎΑέϭ΃ ˯ΎΤϧ΃ ϊϴϤΟ ϞϤθΗ Ϣϟϭ ΎϴΠϳέΪΗ ΔΌϴτΑ ΖϧΎϛ
ϣΎϋ ΕΎϴϨϘΗ ϰϠϋ ΎϴϧΎΛϭ ΎΑέϭ΃ ˯ΎΤϧ΃ ΐϠϏ΃ ΖϤϋ ΕϻΩΎΒϤϟ΍ϭ ϕήτϟ΍ Ϧϣ ϞϘϨϟ΍ ϥ΍Ϊϴϣ ϲϓ Δ
ϖϴτϠΒϟ΍ϭ ϝΎϤθϟ΍ ϲϔϓ ςγϮΘϤϟ΍ ήΤΒϟ΍ ϭ΃ ϝΎϤθϟ΍ ήΤΑ ϲϓ ήϣϷ΍ ϖϠόΗ .
ΔϘϴΘόϟ΍ ήΧ΍ϮΒϟ΍ ΖϟΪΒΘγ΍ KNAR ΕϻΎΤϟ΍ ϰμϗ΃ ϲϓ ϪϘϤϋ ίϭΎΠΘϳ ϻ ϱάϟ΍ ϊο΍ϮΘϤϟ΍ ήόϘϟ΍ Ε΍Ϋ 4 ϪΘϟϮϤΣϭ έΎΘϣ΃
ΎΒϳήϘΗ Δόο΍ϮΘϣ 70tc-60tc ϰϤδϳ ήΧ΍ϮΒϟ΍ Ϧϣ ήΧ΃ ωϮϧ ϙΎϨϫϭ koggen ΔϠϬγ ϭ ΎϴΒδϧ Γή΋΍Ω ϲϫϭ
Δόϳήγϭ ϝΎϤόΘγϻ΍ ϲϟ΍ϮΣ ϰϟ΍ ΎϬϨϣ ξόΑ ΔϟϮϤΣ ϞμΗ Ύϣ ΎϋϮϧ 500 t ϱάϟ΍ ςγϮΘϤϟ΍ ήΤΒϟ΍ ϲϓ Ύϣ΃ ϊ΋ΎπΒϟ΍ Ϧϣ
ΓΎϤδϤϟ΍ ΔϘϴΘόϟ΍ ΓήΧΎΒϟ΍ Ϫϴϓ ΖϠϤόΘγ΍ ΎϤϟΎτϟ lanage ΔϓϭήόϤϟ΍ ΔϤϳΪϘϟ΍ ΔϋήηϷ΍ ΎϬϴϠϋ ϞϤΤΗ ϦϴΘϳέΎγ Ε΍Ϋ ϲϫϭ
ΔϋήηϷΎΑ ΔϨϴΘϟ΍ ήϬχ ϢΛ galere ϲϫϭ αΩΎϘϟ΍ ϭ΃ ΍ϮϠόΗ ϻ ΎϬϧ΃ ϱ΃ ΎϴΒδϧ ΓέΪΤϨϣ ΐϧ΍ϮΟ Ε΍Ϋ Ύϣ ΎϋϮϧ ΔϠϳϮσ ΓίέΎΑ
ϤΣ ώϠΒΗϭ ϒϳΫΎΠϤϟ΍ϭ ΔϋήηϷΎΑ ήϴδΗϭ ήΤΒϟ΍ ΢τγ Ϧϣ ΍ήϴΜϛ ΎϬΘϟϮ t 600 ήΧ΍ϮΒϟ΍ ϩάϫ ΔϛήΣ ϞϴϬδΘΑ ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ Ύϣ΃
ϲϓ ΍ ΓήΧΆϣ ϲϓ Δόϓ΍ήϟ΍ ΐϛήϤϟ΍ ΔϓΪΑ ϰϤδϳ Ύϣ ΙΪΣ΃ ΪϘϓ ΓήΧΎΒϟ . ΔϓΩ ϭ΃ ΔϴΒϧΎΠϟ΍ ϒϳΫΎΠϤϟ΍ ϝΎϤόΘγ΍ νϮϋ
ΓέΎόΘγ΍ϭ ϝΎΧΩ΍ ϢΛ ΎϤϛ ΔϴΒϧΎΟ Ώήμϟ΍ Ϧϣ ΓέΎόΘδϣ ϭ΃ ΓήϜΘΒϣ Ύϣ΍ ΔΣϼϤϟ΍ ΕΎϴϨϘΗ ϦϴδΤΗ Ϊμϗ Ε΍ϭΩϷ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ
γϭ ΐϛ΍ϮϜϟ΍ ϊϗ΍Ϯϣ αΎϴϗ ϭ΃ ϖϓϷ ΔΒδϨϟΎΑ ϡϮΠϨϟ΍ ϰϠϋ ΪϳΪΤΗ ϲϓ ϞϤόΘδΗ Γ΍Ω΃ ϲϫϭ ΕΎϋΎ
ς΋΍ήΨϟ΍ ϭ΃ ϞΣ΍Ϯδϟ΍ ϞϴϟΩ ϭ΃ ϲτΧϭ ΢τδϣ ω΍Ϯϧ΃ Ϯϫϭ ΔϴϜϠϔϟ΍ ΎϳΎπϘϟ΍ ϦδΗϭ έΎϬϨϟ΍ϭ ϞϴϠϟ΍ ΎϤϴϓ ΔϠλϮΒϟ΍ ϢΛ
ήΧ΍ϮΒϟ΍ ΔϳΎϤΣ ΎϬϘΗΎϋ ϰϠϋ ΕΎϜΒθϟ΍ ϭ΃ ϥΪϤϟ΍ ΕάΧ΃ ΎϤϛ ΔϳήΤΒϟ΍ Ϧϴϣ΄Η ΓΪϘϋ Ι΍ΪΣ΍ ϢΛ ΪϘϓ ϊ΋ΎπΒϟ΍ Ϧϴϣ΄ΘΑ ϖϠόΘϳ
ΎϬϨϣ ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ Δτγ΍ϮΑ :
ϥήϗ ϲϓ Ϫϧ΃ ΚϴΣ Ε΍έϮτΗ ΓΪϋ ΎϫέϭΪΑ ϪΘϠϤη ΪϘϓ ΔϓΎϘΜϟ΍ ϭ΃ ϢϴϠόΘϟ΍ ϥ΍Ϊϴϣ ϲϓ Ύϣ΃
Ύπϳ΃ ϊΟ΍ήϤϟ΍ ϭ΃ ΞϫΎϨϤϟ΍ϭ ΐϴϟΎγϷ΍ βϔϨΑ Ϛϟάϛ ΖϤΗϭ ϢϴϠόΘϟ΍ ΕΎδγΆϣ ΔϠϜϴϫ ΖϤΗ ϒμϧϭ
΃ ϲΘϟ΍ ΓΪϳΪΠϟ΍ ϥΪϤϟ΍ ϚϠΗ ϲϓ ήϘΘδΗ ϭ΃ έΎϜϓϷ΍ϭ ϊ΋ΎπΒϟ΍ϭ ϥΎδϧϻ΍ ˯ΎϘΘϟ΍ ΔτϘϧ ΖΤΒλ
ϝΎϗ ΎϤϛϭ ήΧ΍ ήϴΒόΘΑ Ζϓήϋ Ϊϗ ΖϴΣ ϞϜθϣ Ϯϫ ϲΧέΆϣ ΪΣ΃
ΖϓΪϬΘγ΍ϭ ΎϬΘϠϤόΘγ΍ ΎϤϟΎσ ϲΘϟ΍ ϑ΍ΪϫϷ΍ϭ ΔϘϳήτϟ΍ ϚϠΗ αΎγ΃ ϰϠϋ βϴϟ ϦϜϟ ΎΑέϭ΃ ΩΎΤΗ΍ ΐϠϏ΃ ϲϓ ΍ήϴΒϛ ΎΣΎΠϧ
ϟ΍ ϮΤϨϟ΍ ϞϤθΗϭ ΔϴΛϼΜϟ΍ Δϴδϧήϔϟ΍ ΔϐϠϟΎΑ ϑήόϳ Ύϣ ϭ΍ ΔόΒδϟ΍ ϥϮϨϔϟ΍ ϭ΍ ϡϮϠϋ ϰϠϋ ΩΎϤΘϋϻ΍ ϱ΍ ΔδϴϨϜ
) ϮΤϨϟ΍ - ϥΎϴΒϟ΍ ϢϠϋ ± ΔϏϼΒϟ΍ ± ΔΑΎτΨϟ΍ ϦϏ ϭ΍ ( ΔϴϟΪΠϟ΍ ) ϰϠϋ ϞϘόϟ΍ ΐϳέΪΗ ϞΟ΍ Ϧϣ έ΍ϮΤϟ΍ Ϧϓ ϭ΍ ϲΘϜϟΎϳΪϟ΍
ϝϮϘόϤϟ΍ ϰϟ΍ αϮδΤϤϟ΍ ϦϴΑ ϝΎϘΘϧϻ΍ ( ϔϟ΍ ϢΛ ΔϴϨϴΗϼϟ΍ ϢϫΪϨϋ ϰϤδϳ ϥΎϛ Ύϣ ϭ΍ ΔϴϋΎΑήϟ΍ ϥϮϨ ) ΔγΪϨϬϟ΍ ΏΎδΤϟ΍ ϢϠϋ
ϚϠϔϟ΍ ϢϠϋϭ ϰϘϴγϮϤϟ΍ ( ϚϠΗ ΡΎΠϧ ϥ΍ ΖϗϮϟ΍ βϔϧ ϲϓ ϦϳέΪΘϘϣ Ϧϴϳέ΍Ω΍ϭ ϦϴϔϘΜϣ ΔϨϬϜϛ Γ˯Ύϔϛ ϭΫ ϦϳϮϜΗ ϞΟ΃ Ϧϣ
΍ ϚϠΗ βϳέΪΗ ϖϳήσ Ϧϋ ΔϴϨϴΗϼϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϥΎϘΗ΍ ϲϓ ΕΎόϣΎΟ ϰϟ΍ ΎϴΠϳέΪΗ ΖϟϮΤΗ ϲΘϟ΍ αέ΍ΪϤϟ΍ ΎϤϛ ΔϳΪϴϠϘΘϟ΍ ϡϮϠόϟ
ΔΟέΪϟ΍ ϲϓ ΩϮόϴϟ ΎϫέϮτΗ ϭ΃ ΡΎΠϧ ϥ΍ ϞΑΎϘΗ Ύϣϭ ΓΩΎόϟ΍ ϪϴϠϋ ΕήΟ I ΎϬΗ΍Ϋ ΪΣ ϲϓ ΖΤΒλ΃ Ϊϗ ΔόΒδϟ΍ ϥϮϨϔϟ΍ ϚϠΗ ϥϮϜϟ
ΔϴΑήόϟ΍ ΓέΎπΤϟ΍ϭ Δϴϣϼγϻ΍ ΔϓΎϘΜϟΎΑ ϢϬϟΎμΗΎΑ ϥϮϴΑϭέϭϷ΍ ϒθΘϛ΍ ΪϘϟ ΓΪϳΪΠϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ϖϠτϨϣϭ Δγ΍έΪϟ΍ ωϮοϮϣ
ϭήΤϟ΍ ϭ΃ ΔϴϠϘλ ϖϳήσ Ϧϋ Ύϣ΍ ϖϳήσ Ϧϋ ΓήηΎΒϣ Ύϣ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ Ώ ΓΪϳΪΟ ϦϳΩΎϴϣϭ ϡϮϠϋϭ ΕΎγ΍έΩϭ ϡΎθϟ΍ϭ βϟΪϧϷ΍
ϲϋΎϤΘΟ΍ϭ ϲγΎϴγ έ΍ήϘΘγ΍ϭ ϱΩΎμΘϗ΍ εΎόΘϧ΍ Ϧϣ ΎΑέϭ΃ ϪΗΪϫΎη Ύϣϭ ϝΎμΗϻ΍ ΍άϫ ϩΪϋΎγ Ϊϗϭ ϲϤϠόϟ΍ ΚΤΒϟ΍ϭ ΓΪϤϟ 3
ήΣ ϡΎϴϗ ϰϠϋ ϥϭήϗ ϟ ΔϴϘϴϘΣ Δϓήόϣ ϰϟ΍ ϝϮλϮϟ΍ Ϊμϗ ˯ΎμϘΘγϻ΍ϭ ΚΤΒϟ΍ ΎϬϋϮοϮϣ ΔϳήϜϓ Δϛ ΪϘϟϭ ΕΎϨ΋ΎϜϟ΍ϭ ϥϮϜϠ
Α ΔϳήϜϔϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ϭ ΔϔδϠϔϟ΍ ΖϴψΣ ΔόϣΎΟ Ϧϣ ϞϜΑ ιϮμΨϟ΍ ϪΟϭ ϰϠϋϭ ϦϴϴΑέϭϷ΍ ϦϳήϜϔϤϟ΍ ϯΪϟ ήϴΒϛ ϡΎϤΘϫΎ
ϥήϘϟ΍ ϲϓ ϚϟΫϭ ΎϴϟΎτϳ΍ ϲϓ ΍ίΪϴΑ ΔόϣΎΟϭ βϳέΎΑ 13 ϯΩ΃ ΪϘϟϭ ΔϴϘϳΰϴϓΎΘϴϤϟ΍ϭ ΔϴόϴΒτϟ΍ Ϯτγέ΃ ΔϔδϠϓ ˯ΎϴΣ΍ ϢΗ ΎϣΪϨϋ ϡ
Ϸ΍ϭ ϥΎϜΘδϧήϓϷ΍ ϦϴτγϮϏϷ΍ϭ ϦϳΪηήϟ΍ ΎϬϨϣ ΔϴϔδϠϓ Ε΍έΎϴΗ ΓΪϋ έϮϬχ ϰϟ΍ ΔϔδϠϔϟ΍ ϩάϫ ˯ΎϴΣ΍ ϥΎϜϴγϭΪϟ΍ϭ Ϧϴτγέ
ΔϣΎϋΰΑ ϦϳΪηήϟΎϓ 1235 / 1284 Ε˯ΎΟ ΎϤϛ Ϯτγέ΃ ϢϴϟΎόΗ ϥ΄Α ϥϮϟϮϘϳ ϪΣϭήθΑ Ϊηέ ϦΑ΍ ΪϨϋ
κΨϠΘΗϭ ϑϼΧ Ϧϣ ϦϳΪϟ΍ ϦϴΑϭ ϪϨϴΑ ΎϤϟ ΓΎϋ΍ήϣ ϥϭΩ Ϯϫ ΎϤϛ αέΪϳ ϥ΃ ΐΠϳ ΎϴϟΎΜϣ Ϧϓϭ ϪΗ΍άΑ Ϣ΋Ύϗ ϢϠϋ ΔΑΎΜϤΑ ϲϫ
ϞϘόϟ΍ ϥϮϛ ϲϓ ϩΎΠΗϻ΍ ΍άϫ Δϔγϼϓ έΎϴΘΧϻ΍ ϢΘϳ ϰΘΣ ΪΣ΍ϭ ϯϮΘδϣ ϲϓ ΎϤϬόοϭ ϦϜϤϳ ϻϭ ϥΎϔϠΘΨϣ ϥΎΌϴη ϥΎϤϳϻ΍ϭ
΍ΰϴϴϤΗ ϻ΍ ϢϬΘϘϴϘΣ ϲϓ βϴϟ ϥΎϤϳϻ΍ϭ ϞϘόϟ΍ ϦϴΑ ϢϬϳ΃έ ϲϓ ΍ϭΪΒϳ ϱάϟ΍ νέΎόΘϟΎϓ ΎϤϬϨϴΑ ϲόϴΒσ ϡΎψϧ ϦϴΑ ϡΎψϧϭ
ϥΎϤϳϹΎΑ ϲϧΎΜϟ΍ϭ ϲόϴΒτϟ΍ ϞϘόϟΎΑ ϙέΪϳ ϝϭϷ΍ ΦγΎϧ ΔόϴΒτϟ ϖ΋Ύϓ ϲόϴΒσ .
ϻ΍ Ύϣ΍ ϩΎΠΗ II ΔϣΎϋΰΑ ΩέϮϔδϛϭ΃ ϥΎϜδϧϮϔϟ΍ ϦϴτγϮϏϷ΍ ϥϮϜϴΑ ϲΟϭέ ) 1210 - 1292 ϡ ( ϚϟΫ ϥϮϠΜϤϳ ϢϬϧϮϛ ϢϏήϓ
ϡΎϘϤϟ΍ ϲϓ ΙϮΤΒϟ΍ ϊπϳ ϱάϟ΍ ΔϔδϠϔϟ΍ I ϥ΃ ϻ΍
ΓΪϋΎϘϟ΍ ΔΑΎΜϤΑ ΔϳήϜϔϟ΍ ϢϬϟΎϤϋ΃ ΖΤΒλ΃ ΪϘϟϭ ΔϴόϴΒτϟ΍ ϡϮϠόϟ΍ϭ ΕΎϴοΎϳήϟ΍ ϰϠϋ ήϴΒϛ ϞϜθΑ I ΔΜϳΪΤϟ΍ ΔϴόϴΒτϟ΍ ϡϮϠόϠϟ
ϲΟϭέ ϥΎϛ ϥϮϜϴΑ Ϟόϟϭ ϪΘΑΎΘϛϭ ϩήϴϜϔΗ ϲϓ ΎϴϠΟ ϚϟΫ ΢πΘϳ ΎϤϛ ϢϠόϟ΍ϭ ϦϳΪϟ΍ ϦϴΑ ΰϴϴϤΘϟ΍ ϰϠϋ ϩΎΠΗϻ΍ ΍άϫ ϢϋΰΘϣ
ϦΑ΍ ΕΎϔϟΆϣ ΔλΎΧ ΔϔμΑϭ ϲϣϼγϻ΍ Ώ΍ϮΜϟ΍ ϰϠϋ ΍ήϴΜϛ ΪϤΘϋ΍ϭ ΩΎϔΘγ΍ Ϊϗ Ϫϧ΃ Ϯϫ ήϜϔϤϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ φΣϼϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ Ύϣ
ϢΜϴϫ ϱάϟ΍ ΐϧΎΟ ϰϠϋϭ ΎϨϴγ ϦΑ΍ϭ ϩΎΒΘϧ΍ ήΜΌΘγ΍ ϋ ΪϨϋ ϥϮϜϴΑ Ϣδϗ ΪϘϟ ϲΒϳήΠΘϟ΍ ΞϬϨϤϟΎΑ ϖϠόΘϳ Ύϣ Ϯϫ ϦϴϤϠδϤϟ΍ ˯ΎϤϠ
ϰϟ΍ ΔϓήόϤϟ΍ Ϟ΋Ύγϭ 3 Ύϣ ΔϘΣ Δϓήόϣ ϰϟ΍ ϥΎϳΩΆϳ ϻ ϝϻΪΘγϻ΍ϭ ϞϘϨϟ΍ ϥ΃ ήΒΘϋ΍ϭ ΔΑήΠΘϟ΍ϭ ϝϻΪΘγϻ΍ϭ ϞϘϨϟ΍ ϲϫϭ ϡΎδϗ΃
ϟ΍ ϝϮλϮϟ΍ ϢΘϳ ϲΘϟ΍ Ξ΋ΎΘϨϟ΍ Ϊϴϛ΄Η ϲϓ ΪϴϔΗ ϢϫΪϨϋ ΔΑήΠΘϟΎϓ ϪΑ ϥΎϴΗ΄Ο Ύϣ ΔΤλ ΔΑήΠΘϟ΍ ΪϛΆΗ Ϣϟ ϱΩΆΗ ΎϬϨϜϟϭ ϝΎθϧϻΎΑ ΎϬϴ
ϥΎδϧϻ΍ ϦϜϤϳ ϱάϟ΍ ϲΒϳήΠΘϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ Ϯϫ ϪΗ΍άΑ Ϣ΋Ύϗ ΪϳΪΟ ϢϠϋ ϰϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϞλϮΗ ΓΪϳΪΟ ϖ΋ΎϘΣ ϰϟ΍ ΖϗϮϟ΍ βϔϧ ϲϓ ΐδΣ
ϩΎΠΗϻ΍ Ύϣ΃ ΔόϴΒτϟ΍ ϰϠϋ Γήτϴδϟ΍ Ϧϣ ϥϮϜϴΑ III ϰϠϋ έ΍ήλϻ΍ ϲϫ ϢϬΘϔγϼϓ ΰϴϤϳ Ύϣ Ϣϫ΃ ϥΎϜϴγϭΪϟ΍ϭ ϦϴτγέϷ΍
Ϡϟ΍ϭ ΔϔδϠϔϟ΍ ϦϴΑ ΔϗήϔΘϟ΍ ϩΎΠΗϻ΍ ΍άϫ ϢϋΰΘϳ ΕϮϬ ήϴΒϜϟ΍ ήϴΒϟ΃ ϥΎγΪϘϟ΍ ) 1208 - 1193 ( ϢΛ
) 1227 - 1274 ( ΪϘϓ ΔϴϜϴϟϮΛΎϜϟ΍ ΔδϴϨϜϟ΍ ϲϓ ΔϣήΘΤϤϟ΍ϭ ΔϤϴψόϟ΍ ΎϤϬΘϧΎϜϣϭ ϦϴδϳΪϘϟ΍ ϦϳάϬϟ ΰϴϤΘϤϟ΍ ϊϗϮϤϠϟ ΍ήψϧϭ
Ϭόϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ ΚΣΎΒϟ΍ ϢϟΎόϠϟϭ ϢϠόϠϟ ϡΪϗ Ϣϴψϋ ΪϨγϭ ΔϠϴϠΟ ΔϣΪΧ ΔΑΎΜϤΑ ΎϤϬϳ΃έ ήΒΘϋ΍ ϢϠόϠϟ Ύϴτϋ΃ ϥΎγΪϘϟ΍ ϥ΃ ϱ΃ Ϊ
˯ΎϤϠόϟ΍ϭ Γ˯΍ήΑ Δϣίϼϟ΍ ΔϳήΤϟ΍ Ϧϣ ϥϮΜΣΎΒϟ΍ ˯ΎϤϠόϟ΍ ϦϜϤΗ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ϢϬϴϓ ϪϤϜΤΗϭ ϢϬϴϠϋ ΕϮϬϠϟ΍ Γήτϴγ Ϧϣ ΎϬϟ ίϮΠΗ
ΝΫΎϤϨϟ΍ Ϧϣ ξόΑ ϥΫ΍ ϩάϫ ϢϬϠϤϋ ϲϓ ϞΧΪΘϟ΍ ΔϴϨϳΪϟ΍ ΔτϠδϠϟ ϥϮϜΗ ϥ΃ ϥϭΩ ϲόϴΒτϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ˯ΎΟέ΃ ήΒϋ ϞϘϨΘϟ΍ ϲϓ
ήΒόΗ ΔϳήϜϔϟ΍ ςϴγϭ ήμόϟ΍ ϝϼΧ ΔϳήϜϔϟ΍ ΓέϮΜϟ΍ ΎϬΘϘϘΣ ϲΘϟ΍ ΓήϴΒϜϟ΍ ρ΍ϮηϷ΍ Ϧϋ βϔϧ ϲϓ ϚϟΫ ϢΛ Ϊϗϭ ϲϜϴγϼϛ
ϩάϫ ήϴΛ΄Η Ϧϋ ϝ΄δΘϧ ϥ΃ ϞΒϗϭ ϲϧΎϣϭήϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ ˯ΎϴΣ΍ϭ ϥΪϤϟ΍ ΔπϬϧϭ ΔϳέΎΠΘϟ΍ϭ ΔϴΣϼϔϟ΍ ΓέϮΜϟ΍ ϊϣ Γ΍ί΍ϮϤΑϭ ΖϗϮϟ΍
ϟ΍ Ε΍έϮτΘϟ΍ ϰϠϋ Γήψϧ ˯ΎϘϟ΍ Ϧϣ ΪΑϻ ϲϋΎτϗϻ΍ ϡΎψϨϟ΍ Ϧϋ Ε΍έϮΜϟ΍ ΓΪϋΎϗ ϒϠΘΨΗ Ϣϟ ϲγΎϴδϟ΍ ϥ΍ΪϴϤϟ΍ ϲϓ ΖΛΪΣ ϲΘ
ϯήΧϷ΍ ϥ΍ΪϴϤϟ΍ ϲϗΎΑ Ϧϋ ϥ΍ΪϴϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ έϮτΘϟ΍ ήϴψϨΘϟ΍ ϝΎΠϣ ϲϓ ΔϣΎϫ ΔϴϋϮϧ Ε΍έϮτΗ ϩέϭΪΑ ϥ΍ΪϴϤϟ΍ ΍άϫ ΪϬη ΪϘϟϭ
ϥήϘϟ΍ ϲϓ ϩΎϨψΣϻ Ύϣ βϜϋ ήϴδϳ ˯΍ήϣϷ΍ϭ ϙϮϠϤϟ΍ ξόΑ ΪϨϋ έϮϣϷ΍ ήϴΑΪΗ ϲϓ ΪϳΪΟ ϩΎΠΗ΍ ίϭήΑ φΣϮϟ ΪϘϓ ϖϴΒτΘϟ΍ ϭ
9 ΓήϜϔϛ ΓΩΎϴδϟ΍ ΕΎΒΛ΍ ΕϻϭΎΤϣ ˯ΎϴΣ΍ ϖϳήσ Ϧϋ ΔτϠδϟ΍ Δϳΰϛήϣ ϮΤϧ ϱΩϼϴϤϟ΍ ϋ ΔϠϘΘδϣϭ ΓΩήΠϣ ΔϣΎϋ Ε΍άϟ΍ Ϧ
αϭήϴϠϛ΍ϭ ϒ΋΍Ϯσ Ϧϣ ϊϤΘΠϤϟ΍ ΕΎϧϮϜϣ ΔϴϘΑ ϰϠϋ ) ϦϳΪϟ΍ ϝΎΟέ ( ΕΎΟέΩ ϦϜΗ Ϣϟ ϥΪϤϟ΍ ϥΎϜγ Ϧϋ Ύπϳ΃ϭ Δσ΍ήϘΘγϭ΃ϭ
ΔϳϭΎδΘϣ ϩΎΠΗϻ΍ ΍άϫ ΡΎΠϧ ϕ ΔϳΎϬϧ ϊϣ ωΎτΘγ΍ϭ ϻ΍ ήϬχ ϥΎϜϣ Ϟϛ ϲϓ Ϫϧ΃ ϰϟ΍ ΎΑέϭ΃ ˯ΎΤϧ΃ ϊϴϤΟ ϲϓ 14 ΎϋϮϧ νήϓ
ΔΜϳΪΤϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ϢϟΎόϣ ΪϳΪΤΗϭ ΔϳΰϛήϤϟ΍ ΔτϠδϟ΍ Ϧϣ ϊϤΘΠϤϟ΍ ήϴϴδΗϭ ϢϴψϨΗ ϮΤϧ ήϴδΗ ΔϤϬϣ ΔδγΆϤϛ .
ΔϣίϷ΍ ήλΎϨϋ :
ϥήϘϟ΍ ϲϬΘϨϳ ϦϜϳ Ϣϟ 13 Ε΍έϮτΗ Ϧϣ ϪΗΪϬη Ύϣϭ ϪΘϠϤΣ ΎϤΑ έΩ΍ϮΑ ϖϓϷ΍ ϲϓ ΡϮϠΗ Ε΃ΪΑ ϰΘΣ ϦϳΩΎϴϤϟ΍ ϒϠΘΨϣ ΖϠϤη
ϲΑέϭϷ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ΎϬϟ νήόϴγ ΔϘϴϤϋ ΎΑέϭ΃ ΏήϏ ϝΎϤη ϊϤΘΠϣ ΔλΎΨΑ ΎϘΣϻ .
ΔϣίϷ΍ ήϫΎψϣ :
ϥ΃ ΎϤϛ ΓΩΪόΘϣ ϥήϘϟ΍ Ω΍ΪΘϣ΍ ϰϠϋ ϱ΃ ϒμϧϭ ϥήϗ ΓΪϣ Ζϣ΍Ω Ϋ΍ Γήϴμϗ ΓΪϣ ΎϬΘϗήϐΘγ΍ ϲΘϟ΍ ΔϴϨϣΰϟ΍ ΓήΘϔϟ΍ 14 ϰϟ΍ϭ
ϥήϘϟ΍ ϒμϧ ΩϭΪΣ 15 ΔϣίϷ΍ ϩάϫ ήλΎϨϋ Δγ΍έΩ ϰϠϋ ϢϬΗΎϫΎΠΗ΍ ϒϠΘΨϤΑϭ ϥϮϴτγϭ έϷ΍ ϥϮΧέΆϤϟ΍ ϖϠϐϧ΍ Ϊϗ ϡ
ΎϫέϮτΗϭ ΎϬϘϤϋ ϯΪϣϭ ΔϣίϷ΍ ϚϠΗ ΔόϴΒσ ϻϭ΃ Δϓήόϣ Ϯϫ ϢϬϓΪϫ ϥΎϛ Ϊϗϭ ΎϫήϫΎψϣϭ ϞόΟ ΎϤϣ ϲΑέϭϷ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ϲϓ
Ύϣ ϰϠϋ ήΧ΄ΘΗ ΔϴΑέϭϷ΍ ΔπϬϨϟ΍ Ϊϳΰϳ ϞϣΎϛ ϥήϗ Ϧϣ ) . ΔπϬϨϟ΍ (
ϕ ϒμΘϨϣ Ϧϣ ˯΍ΪΘΑ΍ ΎΑέϭ΃ ΎϫΪϬθΘγ ϲΘϟ΍ ΔϘϴϤόϟ΍ ΕϻϮΤΘϟ΍ ϚϠΗ ΏΎΒγ΃ Δϓήόϣ 15 Ν΍ϭ ϕ΍ ΔϤψϧϷ΍ ϲϓ ϰϠΠΘΗ ϲΘϟ΍ϭ
ϙΎϨϫ ϥ΃ ΕΎγ΍έΪϟ΍ Ϣψόϣ ΔϧέΎϘϣ ϝϼΧ Ϧϣ Ϛϓϭ αϭ 3 ΕΎϫΎΠΗ΍ :
ΎΠΗ΍ ϯΩϮϣ Ωέ΍ϭΩ΍ ϪϤϋΰΘϳ ϩ : ΰϴϤΘΗ ΕΎϣί΃ ΓΪϋ Ϧϋ ϞΑ ΓΪΣ΍ϭ Δϣί΃ Ϧϋ ΙΪΤΘϳ ϻ έάΤϟ΍ ϭ ΔτϴΤϟ΍ Ϧϣ ωϮϨΑ ϪΘϳήψϧ
ϰϠϋ ΪϛΆϳ ϞΑ ϤΘϤϟ΍ϭ ϡΎόϟ΍ ϑήψϟ΍ ϱΩΎ ΔϟΎΣ ζϴόϳ ϪΘϠόΟϭ ΩΎμΘϗϻ΍ ΍άϫ ΖϠη ϲΘϟ΍ ΕΎϣίϷ΍ ϚϠΗϭ ϲΑέϭϷ΍ ΩΎμΘϗϼϟ
ΔϤϳΪΘδϣ κϠϘΗ ΍ Δϣί΃ ΔϣίϷ΍ ϚϠΗ ήϴΛ΄Η ϝ΍ί ΎϣΪϨϋ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ΏϮΒΤϟ ) 1315 - 1320 ϡ ( ΔϳΪϘϧϭ ΔϴϟΎϣ Δϣί΃
) 1335 - 1340 ϡ ( Δϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ΔϣίϷ΍ ) 1347 - 1350 ϡ . (
ΪόΑ ΎϤϴϓ ΎΑέϭ΃ ΎϬΘϓήϋ ΎϤϴϓ Δϗϼτϧϻ΍ ΖϤΗϭ ϲΑέϭϷ΍ ΩΎμΘϗ΍ ήϳήΤΗ ϢΛ .
ϩΎΠΗϻ΍ II ϝϮϘϳ ˯ΎμΣϻ΍ ΞϬϨϣ ϰϠϋ ΎγΎγ΃ ΪϤΘόϳ ϞϴϠΤΗϭ Δγ΍έΪΑ ϪϣΎϴϘΑ ϚϟΫϭ ΔϴϟϮϤη ϪΗήψϧ ϥϮϜΗ ϥ΃ ϝϭΎΤϳ
ϳΪϟ΍ ΎΑέϭ΃ ϪΗΪϬη ϱάϟ΍ ϲϓ΍ήϐϤ ϕ ϲϓ 12 ϭ 13 ϰϟ΍ ϱ΃ ΔΛέΎϜϟ΍ ϰϟ΍ ϯΩ΃ Ϊϗ ήϴΒϛ ϞϜθΑ ϥΎϜδϠϟ ήΛΎϜΗ Ϧϣ ϪϨϋ ΞΘϧ Ύϣϭ
ϲϓ΍ήϐϤϳΪϟ΍ ϞϣΎόϟ΍ ϰϠϋ ΎγΎγ΃ ΪϤΘόΗ ΔγέΪϤϟ΍ ϭ΃ ΓήψϨϟ΍ ϩάϫ ϥ΃ φΣϼϳ ΎϤϛϭ ϲϓ΍ήϐϤϳΪϟ΍ ϩΎΠΗϻ΍ ΏϼϘϧ΍ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ϥΎϓ
ΓΩϮϋ