Você está na página 1de 2

COMISSIÓ DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA

Assistents: Acta de la sessió amb data 7-11-2008

Corina Ordre del dia:


Jose 1. Apunts per al cicle
Antonio 2. Setmana del llibre
Mila (Infantil) 3. Castanyera
Júlia (1r Cicle) 4. Enfermera escolar
Vicenta (2n Cicle)
Nicolàs (3r Cicle) TEMES TRACTATS

1. Pel que fa al primer punt, Corina comenta


que passarà per les classes per a aclarar quins
són els xiquets que estan prenent algun tipus
de medicació.

2. Setmana del llibre

La coordinadora d’Infantil comenta que la


prefereixen al mes de desembre, per a
substituir un regal per un llibre.
Al primer cicle, volen que es faça una
exposició i encàrrecs de llibres a desembre
(sense venda), però deixar les animacions per a
la setmana de Sant Jordi.
Al segon cicle, prefereixen que els llibres es
compren per a Nadal, perquè siguen de qualitat.
Al tercer cicle coincideixen que es Puga
comprar a Nadal.
La Cap d’Estudis comenta que intentarem
parlar amb l’AMPA per a la venda i que es farà
les activitats pròpies de la setmana del llibre per
Sant Jordi.

3. La Castanyera

A Infantil volen que siga el dia 28 de


novembre (últim divendres del mes).
Al primer cicle el dia 21.
Vicente comenta que al 2n cicle no es faria
en un principi, però com que l’oliva ja no es fa,
si que voldríen fer alguna cosa. Jocs organitzats
per part dels mestres i repartiment de
castanyes.
Al tercer cicle també opinen igual, i es farà
també el dia 21.
Jose comenta que del carbó i les castanyes
es pot encarregar l’escola, però que es parle als
cicles.
4. Enfermera escolar
Al 1r cicle proposen que vinga per trimestre,
i a més, que tracte temes proposats pels
mestres, com ara l’alimentació, ergonomia,
motxilles, hàbits (de televisió, hora de dormir…)

Vicenta, coordinadora de 2n cicle, comenta


que no siga un afegit, i que aporte materials
més novedosos. Els temes que demanen per a
tractar són: perills a casa, els polls, la higiene i
els hàbits.

Al 3r cicle proposen que els temes tractats


per l’infermera estiguen organitzats i siguen
acordes amb la programació de cada grup.

Corina comenta que la infermera escolar pot


ser enriquidora perquè pot aportar un punt de
vista més tècnic.
A més, l’Educació per a la salud, pot ser un
tema també de tutoria, i que la enfermera podria
fer una orientació als pares i mares.

Jose comenta que per a la reunió de


delegats podem separar els alumnes més
xicotets (1r i 2n) per a ser més operatius. Tots
els assistents coincideixen que esta reunió s’ha
de preparar a la tutoria.

I sense més assumptes que tractar, quan


són les 13:47 hores, s’alça la sessió.