DOA TAHLIL

A·uudzu billaahi minasy-syaithaanir rajiim: Bismillaahir rahmaani rahiim. Alhamdulillahi rabil·aalamiin, hamdasy-syaakiriin, hamdan naa·imiin, hamday yuwaafii ni·amahuu wa yukaafii mazididah,yaa rabbanaa lakal hamdu kamaa yambaghii lijalaali wajhika wa·azhiimi sulthaanik. Allaahumma shalli wa sallim·alaa sayyidinaa Muhammadin wa·allaa aali sayyidinaa Muhammad. Allaahumma taqabbal wa aushil tsawaaba maa qaranaahu minal qur-aanil ¶azhiim, wa maa hallal naa, wa maa sabbahnaa, wa mastaghfarnaa, wa maa shallainaa ¶alaa sayyidinaa Muhammadin shallallaahu·alaihi wa sallam, hadiyyatan waashilatan wa rahmatan naazilataw wa barakatan syaamilatan ilaa hadharaati habiibinaa wa syafii·inaa wa qurrati· aininaa sayyidinaa wa maulaana Muhammad shallallhaahu ¶ alaihi wa sallam, wa ilaa jamii·I ikhwaanihii minal ambiyaa-i wal mursaliina wal auliyaa-i wasysyuhadaa-i wash-shalihiina, wash shahaabati wattaabi·iina, wal·ulamaa-i wal· aamiliina wal mushannifiinal mukhlishiina wa jamii·il mujaahidiina fii sabiilillaahi rabbil· aala-miina, wal malaa-ikatil muqarrabiina; khushuushan sayyidinaa asy-syaikha ¶Abdal Qaadiril jailaaniy, tsumma ilaa jamii·I ahlil qubuuri minal muslimiina wal muslimaati wal mu-muniina wal mu-minaati mim masyaariqil ardhi wa maghaaribihaa-barrihaa wabarihaa; khushuushan manijtama·naa haa hunaa bisababihii wa li ajlih almarhum/ almarhumah «««««««««««. bin/binti ««««««...................................... (sebut nama) Allaahummaghfir lahu warhamhu wa·aafihi wa·fu·anhu, Allaahumma anzilir rahmata wal maghfirata·alaa ahlil qubuuri min ahli ´Laa ilaahaillallaahu Muhammadur rasuulullaahµ. Rabbannaa arinal haqqa haqqan warzuqnat tibaa·ah, wa arinal baathilan warzuqnat tinaabah. Rabbanna aatinaa fid dun-yaa hasanataw wa fil aakhirati hasanataw wa qinaa ¶adzaabannaar. Subhaana rabbika rabbil ¶izzati ¶amma yashifuun wa salaamun ¶alal mursaliin. Wal hamdulillaahi rabbil ¶aalamiin. Al-Fatihah.