Gertrud Franck

Öngyógyító kiskert
3. változatlan kiadás

Mez gazdasági Kiadó Kft. Budapest, 1991 A m eredeti címe Gesunder Garten durch Mischkultur Gemüse, Kräuter, Obst, Blumen Fordította Alföldy Boruss Istvánné A fordítást az eredetivel egybevetette Komjáti István Lektorálta dr. Gy rffy Sándor Seléndy Szabolcs dr. Zatykó Lajosné ETO 574 635.05 ISBN 963 234 425 1 D 1980. Südwest Verlag GmbH et Co. K. G. München D Hungarian translation Alföldy Boruss Istvánné, 1983

4

El szó a magyar kiadáshoz

Napjainkban a gazdaságos termelésfejlesztést, a hatékonyságot kedvez en befolyásoló új, ígéretes módszerek iránti igény megnövekedett. Az anyag- és energiatakarékos eljárások a népgazdaság minden területén, így a mez gazdasági, kertészeti termesztésben is az érdekl dés középpontjába kerültek. A biológiai tényez knek mind a nagy-, mind a kisüzemben fontos szerepük van, mégis a hatékonyság növelésében a két szektor között jelent s különbség van. A nagyüzemek csak a biológiai, m szaki és ökonómiai tényez k harmonikus összhangjával tudják a termelés gazdaságosságát növelni, a hatékonyságot fokozni, az egyre növekv igényeket kielégíteni. Ez állandó hozamnövelést tesz szükségessé, ami a tápanyagot jól hasznosító, jól gépesíthet , jó min ség árut adó új fajtákkal, fokozódó kemizálással és gépesítéssel érhet el. A kistermelésben alapvet célkit zés a család szükségletének kielégítése és a nagyüzemekben a munkaer és egyéb tényez k miatt gazdaságosan nem termelhet termékek el állítása. A háztáji és kiegészít gazdaságokban a kertbarátok és kistenyészt k is igyekszenek a terméshozamokat növelni, a hatékonyságot fokozni a jó fajták termesztési, tenyésztési eljárások bevezetésével, a munkájukat megkönnyít gépesítéssel és egy bizonyos mérték kemizálással. A különböz növényvéd szerek, m trágyák és egyéb kémiai készítmények használata azonban nagy szakmai felkészültséget követel és sok veszéllyel jár. A kertbarátok ösztönösen óvakodnak és kétkedéssel fogadják a különböz permetez szereket, növekedés- és termésszabályozó anyagokat, m trágyákat.

5

Ezek részbeni vagy teljes elhagyása, illetve nem megfelel id pontban való alkalmazása, a várakozási id be nem tartása sok problémát okoz a termeszt knek és fogyasztóknak egyaránt. A változást egy alapvet en új és komplex szemlélet hozhatja meg. A kertészeti termesztés sikere az adott terület éghajlati és talajadottságainak legjobban megfelel növények és fajták kiválasztásával, elhelyezésével, a m velési, termesztési eljárás megválasztásával kezd dik. Az ápolás egyes munkafolyamatait id ben, gondosan és szakszer en kell elvégezni. A kiskertben erre van lehet ség, de a megszokott termesztési módot, szemléletet bizonyos mértékig meg kell változtatni. A kiskertek, különösen a házikertek, de a hétvégi pihen kertek is többnyire vegyes kertek. Ezekben a kertekben a növények összeválogatása gyakran esetleges, a rendelkezésre álló szaporítóanyag, a kedvez tapasztalatok, a barátok, a szomszédok kertjeiben látottak, a család szükséglete, olykor bizonyos növényekkel kapcsolatos nosztalgia határozza meg. A hegyén-hátán, szakszer tlenül, a növény talaj-, fény- és vízigényét, ápolási, permetezési sajátosságait figyelmen kívül hagyó ültetéssel szinte lehetetlen a növények ápolása, a kártev kt l, kórokozóktól való megvédése. A vegyes kertekben ugyanis, ha az egyik gyümölcs- vagy díszfát permetezem, akkor a mellette és alatta lev zöldség- és egyéb növényeket szennyezem, károsítom. Ezért gyakran elmarad a gyümölcsfák permetezése, s a gyümölcsök férgesen hullanak le. A monokultúrás gyümölcsös-, sz l s-, zöldségeskertekben egyegy növénnyel foglalkozunk, de itt is a szakmai felkészültség korlátai, a növényvéd szerek használatával kapcsolatos állami el írások, amelyek szerint csak növényvéd szakmérnökök irányításával végezhet bizonyos szerek kipermetezése, számos nehézséget és aggodalmat jelent a kertbarátoknak. Gyakran a szükségesnél kevesebbszer vagy többször nem megfelel szerrel és id pontban permeteznek, így elmarad a várt eredmény. A termékek nem a kívánt min ség ek, gyakran perzseltek, szúrottak, fert zöttek lesznek. Hasonlóak a gondok a m trágyázással is. Az egyoldalú, nagy dózisú m trágyaadagok éppolyan károsak, mint a trágyázás elhanyagolása, elhagyása. A kiskertészeknek nincs vagy csak részben

6

csodálattal. laza gyümölcshúshoz. A korszer nagyüzemekben a hozzáért specialista szakemberek. Sokan felvetik a környezetés egészségvédelemmel kapcsolatban.van lehet ségük a 3 évenkénti laboratóriumi talajvizsgálatokra és az évenkénti levélanalízisre. hogy az élelmiszertermelésben az egyre növekv kemizálás hatása "áldás vagy átok" az emberiségre. Ezért az utóbbi id ben a lakosság tömegei. aggodalmat okoz a termel knek és a fogyasztóknak is. de az emberek egészségét is védik. talajm veléssel nemcsak a növényt. hiányát és a kiadagolandó m trágyák arányait és mennyiségét. A kertészeti termékeknek azonban több mint felét a háztáji és kisegít gazdaságokban. medd séghez. ami gyakran alultrágyázáshoz. A kistermel k általános és szakmai m veltségi színvonalának növelése ellenére a kiskertekben a kemizálás sok gondot. zártkertekben és hétvégi kertekben a kertbarátok termelik meg. amelyben nemcsak a növények. A zöldséget. a hús. öntözéssel. állattenyésztés eredményeit. de a talajt is károsíthatjuk. Ezért a m trágyázás csak tapasztalati úton történik. amivel a talaj és a levélzet tápanyagtartalma alapján pontosan meg lehetne határozni az egyes tápelemek mennyiségét. kertészet. a beltartalmi értékek romlásához. a termések min ségének csökkenéséhez. kutatók sokaságával gondosan ügyelnek az emberek egészségére. A szakszer tlen trágyázással. de bizonyos aggodalommal is kísérik. a házikertekben. a gyümölcsöt. a különböz friss és tartósított élelmiszereket. A magyar növényvédelmi kódex el írásai páratlanok az egész világon.és egyéb készítményeket fogyasztó lakosság széles tömegei a korszer mez gazdaság. mérnökök és szakmérnökök. munkának nagy közönségsikere és a hasonló témájú el adások. az élelmiszer-fogyasztók és kertbarátok a környezetvédelem. 7 . fórumrendezvények iránti növekv érdekl dés. a fás növények fagyérzékenységéhez vezethet. a természet biológiai egyensúlyának megteremtését kiemelt figyelemmel kísérik. er s hajtásnövekedéshez. A kistermel k érdekl dését bizonyítja a Mez gazdasági Kiadó gondozásában megjelent Seyfert: Kertészkedés mérgek nélkül c. a növények kondíciójának leromlásához vagy túltrágyázáshoz. a növekv terméshozamokat nagy elismeréssel.

dió). kétes hatású kemizálással szemben a komposzttrágyát és a növények oldatából készült természetes trágyaleveket mint igen hatásos tápanyagokat és talajszerkezetet javító anyagokat újra felfedezhetjük és hatásosan alkalmazhatjuk. állatok genetikai sajátosságai. meleg. A méhek és beporzást el segít rovarok. illetve a köztes növények talajárnyékoló. a természetvédelmi területek kialakításában. a szerz nek tudományosan megalapozott és gyakorlati kertészkedéssel kapcsolatos tapasztalatait foglalja össze. illetve a növények és állatok egymásra gyakorolt hatását a termesztési növénytársulásokban eddig még nem vizsgálták. Gertrud Franck: ÖNGYÓGYÍTÓ KISKERT cím könyve. a pillangós virágú borsónak és babnak) is sokrét . melyet az olvasó kezében tart. természetes társulásai. a kertbarátok várják. A növényi fajok és fajták. vadméhek táplálékáról a gyümölcsfák mellett az aljnövényekkel. ápolásáról. de mozaikszer ek. aljnövényt. fenntartásában és vizsgálatában jelent meg. egymásra gyakorolt hatásuk. kertm veléssel kapcsolatos szakkönyvek kiadását a kertészked k. hogy bizonyos növények vízigényesek. talajszerkezet javító és a talaj tápanyagtartalmát növel hatása (pl.és h igényesek. méhlegel vel (facélia) gondoskodunk.A biológiai kertápolással. zárt állományban vagy magányosan (szoliterként) fejl dnek jól. mint talajárnyékolót t rnek vagy nem t rnek (pl. pl. környezeti igényei. szárazságt r k. A kiskertben az eddigi egyoldalú. 8 . Az idegentermékenyül növényeknek a virágbeporzáshoz porzó fajtákra van szükségük. viselkedési sajátosságaik egységes rendszerben eddig csak a tudomány. ezért többfajtás gyümölcsösöket telepítenek. Pedig az általános és ismert volt. illetve a tapasztalatokat nem vagy csak részben hasznosították. Az alj-. Biológiai ismereteink az él világgal kapcsolatban igen gazdagok. a kutatás területén. a vegyes kiskertek biológiai m velésér l. A növények. a talaj nedvességtartalmának megóvó. A gyakorlati alkalmazása a fenti biológiai ismereteknek csak bizonyos részterületre terjedt ki. A könyvben olvashatunk a növények. az állatok kedvez együttélésér l.

amelyek egymás növekedését. termékenyülését. melyb l évtizedekig gazdagíthatják új típusú biológiai szemlélet kertészeti ismereteiket. az el . biológiai m velési rendszert. Egyes kerti növények hangya-. a növénytársulások kialakítását.és árnyékhatással sokoldalúan és kedvez en befolyásolható a növények fejl dése. termesztési célkit zéseik alapján alakíthatják ki kiskertjükben a legcélszer bb vegyes kultúrát.A növények ésszer megválasztásával. terméshozama. társításával.(komposzt-). Saját tapasztalataik. egy-két új biológiai elem gyakorlatba való bevezetését. máris el reléptek az eddigiekhez képest. Ezeknek az. egér. a talajjavító el növényeket. Gyuró Ferenc A Társadalmi Egyesülések Szövetségének elnöke 9 . növekedése. kondíciója. pl. Ezzel megtakarítható a szállítás és a m trágya költsége.és köztes növények a f növényekkel összhangban való kiválasztását és a komposztkészítést. A szerz tételesen felsorolja. fény. ismereteknek. amelyeket a kistermel k a helyi éghajlati és talajviszonyokra adaptálva próbáljanak ki. fert zésmentességét el segítik. máris elérte a célját a szerz és a Kiadó. Dr. s így a termeszt is. ha csak egyes elemeit sikerül is els lépésként megvalósítani.. vegyes telepítésével kapcsolatos leírásokat a szerz a nyugat-európai viszonyok között szerzett tapasztalatai alapján dolgozta ki. például a trágya. Ezeket a módszereket ne receptként. ajánlásnak. Ez a biológiai kertm velési rendszer ugyanis nemcsak a biológiai szemléletben. de a gazdaságosságban is.és energiatakarékosságban is újat ad. megfigyeléseik. A természetes növényi társulásokból mindazok átvihet k a kiskertbe. a komposzttrágyázást. a kiskertben állítható el . ugyanakkor a szerves. A kertészkedés anyagai. hanem modellnek.és levéltet -riasztók. A kertbarátok olyan könyvet kapnak a kezükbe. az anyag. A könyvben található kertészeti növények társításával. helyben. mintának tekintsük. Ha ez a könyv mást nem adna. amelyek jó hatással vannak a kertészeti növények termesztésére. kártev kt l és kórokozóktól való mentessége. terméshozamát. valamint a természetes trágyaleves trágyázás eredményei jobbak. csak a kertészked k szemléletváltoztatását. hogy melyek azok a növények. a talajárnyékolókat stb.

10 .

amelyek táplálkozásunkat jótékonyan kiegészítik. Kertünk legfontosabb feladata családunk. Az elméleti kidolgozás után a gyakorlatban kellett kipróbálnunk a már megfigyelt növényi kölcsönhatásokat. Jóllehet a következ megállapítás meglep . s ezek alapján egy mer ben új kertm velési rendszert alakítottunk ki. hogy kertünk lehet leg kártev . hogy meghatározott növényfajok egyes növények szomszédságában jobban. hogy mindezek kívánatos összhangját megteremthessük.Hogyan alakult ki a vegyes növénykultúrás kertm velési mód? Az ebben a könyvben leírt és képekben is bemutatott m velési eljárás immár harmincéves gyakorlattal szerzett megfigyeléseken és tapasztalatokon alapul. a talajban és a talajfelszínen lejátszódó épít és lebomlási folyamatokat. hogy ezzel is egészségünket szolgálja. A szomszédhatás jelenségeit módszeresen kezdtük vizsgálni. váltakozó növénytársulásokkal beültetett vegyes 11 . Évek múltán a gyakorlatban is kivitelezhet nek bizonyult az egysoros m velés .és f szernövények mellett. míg más társulásban gyengébben fejl dnek. Azzal kezd dött. mégis egyértelm en beigazolódott. hogy megmagyarázhatatlan jelenségekre lettem figyelmes.és kórokozómentes legyen. Ezeket a hosszú id alatt összegy jtött és sokoldalúan ellen rzött tapasztalatokat összehasonlítottuk a háborítatlan természet biológiai folyamataival. számos barátunk és a házhoz tartozó állatok egészséges táplálása. Ezek évr l évre ismétl dtek. Ezért azt akartuk elérni. s ezzel együtt a talajápolás kérdését is megoldottuk. s végül bizonyossá vált. egyben más növények egészséges fejl dését is el segítik. hogy bizonyos gyógy.

m trágyákat stb. hogy a talajt vagy a sorközökbe vetett. gazdagon zöldell növénytömeg védi. amely nem t r meg betelepítetlen vagy takaratlan talajfelületet. Ez a vegyeskultúrás kert saját forrásaiból él. Ugyanakkor ez az eljárás manapság oly fontos energiatakarékossági lehet ségeket is kínál. 12 . hiszen azokat a vegyszereket. illetve ültetett. majd az ezekb l keletkez komposztréteg beborítja azt. A talajápolás lényege. amelyeknek el állítása és szállítása energiát igényel. a vele alkalmazott talajápolási eljárásokkal együtt. Így tulajdonképpen a természetet utánozzuk.kultúrájú kert itt bemutatandó formája. nem kell a kertbe szállíttatnunk..

legyen az akár zöldséges. vagyis mérgek nélkül küzd a kártev k. de a fogalom minden olvasó számára teljesen világos. vagy az itt ismertetett vegyes kultúrás kertté alakítsuk. Az ilyen jelleg m trágyázás azonban megzavarhatja a talajélet állandó és egyenletes m ködését.alapvet en újszer en kell viszonyulnunk. vagy az el bb említetteknek megfelel en biokertként kezeljük. különösen a mez gazdasággal. trágyafélék beásását és az alapvet en ágyas m velési rendszer feladását sem.azon kérdés el tt állunk. Emiatt els sorban arra fogunk törekedni. Hogy a megterhelések minden fajtáját elkerüljék.egyre veszélyeztetettebb környezetünkben . A környezetkímél eljárásokkal ápolt kerthez . Lehet.Alapgondolatok és alapszabályok Ez a kifejezés: "biológiai kertm velés" (biokert) általánosan ismert. kertészked k . Aki a biológiai kertm velést választja. amely mérgez anyagok nélkül dolgozik. a kertészettel és az egészséges táplálkozással foglalkozó emberek körében. Ezzel gyakorlatilag együtt jár egy változó mérték trágyázás. teljes érték élelmiszerek termelésében. természetesen m trágyákat sem használnak. hogy kertünket vajon továbbra is hagyományos módon m veljük. kórokozók és a gyomok ellen. "Biológiainak" szabály szerint egy olyan kertm velési rendszer számít. akár gyümölcsös . de még távolról sem használ ki minden lehet séget a természetes. A biológiai kertm velés nem jelenti az eddig általánosan elterjedt talajápolási módszerek megváltoztatását. nem használ mérgeket. így a talaj forgatását. hogy nem ugyanazt a kifejezést használják. hogy kertjeink 13 . amely az adott ágyásokban a szóban forgó évben fejl d egységes növényállomány speciális szükségleteihez igazodik. Mi.

Ez a biológiai egyensúlyra törekv kertm velési eljárás a kertészt gondolkodásra készteti. mert ezek is . Még a kártev k is tehetnek jó szolgálatot nekünk. és a jöv ben biztos termést várhatunk. amelyben aktív növényi és állati mikrovilág tevékenykedik. Ugyanakkor ez egy egészséges körforgást jelent. A kert számára segédeszközöket alig-alig kell vásárolnunk. mert ismerve életfeltételeiket. hogy a kártev k és a kórokozók ellen nem a kémia segítségével harcolunk. A kert növény.mint egy érzékeny skála mutatói . Alapelveinkhez tartozik. feltéve.sokoldalú szépségükkel rendet és harmóniát árasszanak. Egyedül a növényzet növekedésével . Meg kell tehát tanulnunk összefüggésekben gondolkodni. és el segíti az egészséges növekedést.a m velés esetleges hibáit jelzik. Ezzel hatásosan trágyáz. Mi ezzel a módszerrel például a kert és szinte a háztartás minden arra alkalmas hulladékát is magunk hasznosítjuk. ha ezt egyáltalán lehet vé tudjuk tenni. Itt minden él lény többé vagy kevésbé hasznos lesz. A vizek. A kertet .olyan talajt teremtünk. 14 . színpompájuk és illatuk az egészség és az életöröm forrásává váljék. hibás lépéseinkre. ugyanis minden.a természet törvényei szerint . tehát nagy hozamokat érhetünk el. preventív növényvédelmi eljárásokat biológiai szemlélettel alkalmazó kertész a vizeket sem szennyezi.tehát a napenergia hasznosításával .és a leveg szennyezés kérdéseiben egyaránt nagy felel sség terheli a kerttulajdonosokat. A növényvéd szerek túlzott használata itt energiapazarlást és egyben egy szükségtelen környezetterhelést jelentene. s további feladatok elé állítja. figyelembe is vesszük azokat. s t vízfelhasználás helyett különleges m velési eljárásokkal vizet tartalékol. és egy józan. mert megjelenésük figyelmeztet mulasztásainkra. a talaj és a növényzet közt. így az egyébként szemébe veszend anyagok is értékesülnek a talajban. visszatér a talajba.él állatvilág népesíti be. biztosítva a magasabb rend növényék életfeltételeit. Ezen túl a megel z .és állatvilágával. mikroflórájával és -faunájával önmaga gondoskodik bels egyensúlyáról. ami a kertben n tt. átgondolt ismeretet kell elsajátítani. a talaj.

romlatlan természet. minden növény kölcsönhatásban van egymással. Ahol a növény életfeltételei adottak a természetben. növények által be sem népesített vagy takaratlan talajfelületre. S ahogy ezeket a megfigyeléseket gondolatban összegeztük. eljutottunk egy új m velési mód kialakulásához. gyógy. réten. A növényvilágot kultúr-.és állatmaradványokkal példázza. a növényzet táplálóanyagául szolgálnak. gyakorlati tanácsokkal adtuk tovább. rendszerhez vezettek. amelyek a természetben nyilvánvalóan észlelhet ek. sehol sem akadunk monokultúrára. A szerves vegyületek lebomlását a természet ugyanakkor a korhadó. fajtája alkotja. kerti viszonyokra alkalmaztuk. hogy esetleg egészen más él lények újra beépíthessék szervezetükbe. sehol nem találunk csupasz. Mire tanít minket a természet? Ahol gazdag növénytársulások vannak erd n.A vegyes növénykultúrás zöldséges az évszakok körforgásában Példa: a természet Ennek a kerttípusnak mintája a háborítatlan. A biológiai szemlélet kertm velési rendszer kidolgozásához az emberek és az állatok táplálkozási problémái adták egykor az els lökést. 15 . hogy a társulás tagjai önkényesen nem cserélhet k. Mindazokat a folyamatokat. mez n. lemásoltuk. Megfigyeléseink értékelése és hosszú évek kísérletei egy minden kertben könnyen megvalósítható m velésmódhoz. de úgy. bomló növény. s ezek salakanyagaikkal és pusztulásuk után oszló testükkel is a talajéletet gazdagítják. lehet vé téve ezzel azt. és egyszer . a növénytársulások környezetükkel. Ugyanakkor az ugyanazon a helyen él kisebb és nagyobb állatokkal is egy egységet képez. Ez az érvényes tankönyv.és vadnövények megannyi faja.

legalább olyan szükségesek a számunkra ugyan láthatatlan. kártev iket és kórokozóikat kölcsönösen riasszák. de messzemen en figyelembe 16 . Ezeket a gyökérzet által kiválasztott anyagok okozhatják. de a növények gyökérzónájában észlelhet kölcsönhatások.amit mi talán az illatanyagok által érzékelünk -. A jókat alkalmazzuk. Tudatosan elhagyjuk az ágyásokba ültetett monokultúrát és áttérünk az egysoros m velésre. amelyek a talajban láthatóan vagy láthatatlanul visszamaradó növényi anyagokat hasznosítják. Ezzel a rendszerrel lehet vé válik a vegyes növénykultúrák kialakítása. hogy a partnernövények szomszédsága el nyös hatást fejtsen ki. de ezenkívül az a jelenség is. a rosszakat kerüljük! A váltakozósoros termesztés gyakorlata Bemutatjuk az el nyösnek bizonyuló növénytársulásokat. Ma már nem az a legf bb kérdés: milyen növényvéd szerrel védekezzünk egyik vagy másik kártev ellen? Mit használjunk az adott betegség megfékezésére? Vegyeskultúrás módszerünk esetében így hangzik a kérdés: melyik szomszédságban érzi jól magát az adott növény? Milyen szomszédokkal tudjuk kártev it l megvédeni és kórokozóit elriasztani ? A szomszédokat tehát körültekint en kell megválasztanunk. hogy minden növényfaj a rendelkezésre álló tápanyagok más-más csoportját hasznosítja (így a talaj igénybevétele nem egyoldalú).A növényeket úgy válogattuk össze. figyelembe véve az egyes növényfajok számarányait. Fontos szerep jut azoknak a fajspecifikus baktériumoknak is. amelynél a javasolt növények megfelel távolságban állhatnak. A vegyeskultúrás kert nemcsak a kívánatos szomszédságok különösen kedvez hatását használja ki. fáradságmentes és ingyenes növényvédelmi eljárás. Amilyen fontos a növények felszíni egymásra hatása . növekedési formájukat és növekedésük ütemének legfontosabb kérdéseit. Az itt ismertetend egysoros m velés esetében a növények egymás utáni sorrendje mellett figyelembe vesszük a talajrétegben él mikroorganizmuscsoportok váltakozását is. Az így kialakított vegyes kultúra egyben egy rendkívül egyszer .

A spenótsorok egy gyorsan láthatóvá váló hálózatot képeznek. Ez a korai spenótvetés több célt is szolgál.el is vethetünk. Ezek a sorok jelzik az egész évre szóló beosztást. Még a hideg hónapokban is akad betakarítanivalónk. és egész évben megfelel mennyiség korhadó és tápanyag van a talaj felszínén és benne. A kertb l származó minden anyagból és a háztartási szemétb l kiválasztott szerves anyagok el bb talajtakarásként is hasznosítva komposzttá érlel dnek. Ezzel a módszerrel a kertben az ágyások közt megszokott utak teljesen elmaradnak. ha az ember már úgy lépheti a talajra.amelyek a csírázással és keléssel a tavaszt várják . A tavasz és a nyárel Mi is történik tulajdonképpen az els tavaszon. ezért a részletes leírást a tavaszi munkákkal kezdjük. de csak akkor. s t egyes magokat . amikor célunk a vegyeskultúrás kert kiépítése? Kora tavasszal a klimatikus és talajadottságoktól függ en más-más id pontban kezdjük a m velést. tehát beépülnek a talajba és újra értékesíthetjük. hogy a legkülönböz bb gyökérrészek a talajban maradnak. Ilyenformán a növények folyamatos tápanyagellátása és trágyázása azt jelenti. a kert évi tápanyagellátását és a gazdag vegetáció kifejl dését teremtjük meg. hogy csak magával a m veléssel felépítünk és állandóan fenntartunk egy humuszban gazdag talajréteget. néhány növény tovább növekszik. hogy az esetleg kikel gyomokat kiirtsuk. 17 . hogy a cip je nem lesz sáros. Amint a mag kikelt.veszi a növények talajigényét is. hogy a csupasz talajfelületet az egész esztend folyamán komposzttal takarjuk. A talaj gondozását ezután már egész éven át folytatjuk. a sorközöket tisztítsuk ki horolókapával. hogy a járáshoz külön utakat hagynánk. Azzal. Spenótköztes-vetés Tavasszal 50 cm-es sortávolsággal az egész kertbe spenótot vetünk anélkül. Mit kell el ször is tennünk? Elég nagy sorközöket alakítunk ki.

hogy nincsenek ágyak. Levelei megóvják a talajt a kiszáradástól. és hiá- 18 . hirtelen záporok romboló hatását. illetve betakartuk. de a kert területének megfelel en elég lehet 40 cm is. Néhány nappal kés bb már észre sem vesszük ket. Valójában az egész kertet elejét l végéig bevetettük.a talaj árnyékolását és a talajélet védelmét szolgálja. A felnövekedett spenót védelmet és árnyékot nyújt a kis növényeknek. A spenót a maga szaponin.és nyálkaanyag-tartalmával és puha levéltömegével igen gyorsan bomló trágyának számít. Kelés után a hamar megpillantható spenótsorok közt adódik az a terület. s így megakadályozunk minden talajeróziót és a talaj megkérgesedését is. Az eddigi spenótsorok most tehát sorközök. mivel a spenótot horolókapával kés bb kivágjuk. fejezetet). elhárítanak bizonyos kártev ket. illetve ültetjük. Az 50 cm-es sortávolság bevált. A veteménysoroknak ebben a vonalrendszerében területi igényüknek megfelel en osztjuk el az egyes növényfajokat. utak lettek. Ezeken kívül növelik a giliszták és minden egyéb látható és láthatatlan talajlakó él lény tápanyagkészletét. Legel ször tehát spenóttal vetjük be az egész kertet. A kezd t azonban zavarni fogja. A spenót lombtömegéb l származó takarás . és végül a helyén kialakítandó talajtakaró komposzt legjobb alapanyaga. mint ahogyan azt a könyv els és hátsó el zékében található sematikus rajzon is láthatjuk. Akadályozza a járás okozta tömörödést. A spenót gyökerei puhák. és azok az egyre emelked h mérséklet hatására intenzíven m ködni is kezdenek. és ezzel eleget tettünk a vegyeskultúrás kert els dleges és legalapvet bb m velési követelményének.Ennek ellenére a kertm velés ezen formájánál elég hely marad a járáshoz (lásd még a Vegyes növényzet ágyásokban c. A talajt fokozatosan átszövik a gyökerek. és a kultúrák sorai között a helyén hagyjuk. Az elhaló gyökérzet és a lehorolt levelek indítótáplálékot nyújtanak a mikroorganizmusoknak. és csökkenti az id járási széls ségek : forró napsütés. de a talajrétegben tovább munkálkodnak. ahova az év folyamán a tulajdonképpeni f kultúrákat vetjük.egyben tehát minden bevetetlen és beültetetlen talajfelület takarása .

Az A-val jelölt sor azt jelenti. de történhet ez közvetlenül a kertben. gyökereik jobbra és balra egyformán átszövik a szomszédos területeket. ahol a spenótsorok közt az egyes zöldségféléknek megfelel helyen jeltáblát t zünk le. s t még a következ évben sem lehet zökken mentesen m velésbe venni. Mivel növényeink többé nem ágyakban fejl dnek. A vetésterv Miel tt a tervezett kultúrák helyét beosztanánk.vagy partnernövényekkel együtt mindig 2 m-es távolságban. hogy magas. Ezeket az A sorokat pirossal fogjuk jelölni a jeltáblákon is. A könyv végén rajz is mutatja. és így már nem képes az ágyások széls növényeinek optimális tápanyag-utánpótlására. amelyek el tt csak rövid tenyészidej növényeket tervezhetünk el veteményként. nyilvánvalóvá válnak a módszerünk alapján kialakított vegyeskultúrás kert el nyei is. 19 . A piros szín tehát a f sorokat jelenti. Mindezt megfontolva. a karósbab. hogy ide olyan kultúrák kerülnek. a kései káposzta. illetve mikor van az érési idejük és így tovább. A hagyományos m velés kertekben az utak talaja az év folyamán összetömörödik. Ide tartozik például a paradicsom. tehát minden növényt egyformán látunk el. Hamarosan azonban az így telepített növényeken mérheti le az eljárás el nyeit.nyoznak az ket összeköt utak is. mert a f kultúra május közepét l az esztend végéig használja a helyet. papíron. vagy hogy mikor kell kiszedni ket. az uborka. hogy nincsenek az ágyásokban megszokott széls növények. és az egyes növények tápanyag-ellátottsága is jobb. még inkább felt nik. hogy a sorokat bet kkel jelöljük. Ezeket a sorokat a háztartás vagy a piac szükségletének megfelel en természetesen a következ kben ismertetett kísér . tetszés szerinti gyakorisággal ismételhetjük. meg kell határoznunk az egyes fajok helyszükségletét aszerint. a burgonya vagy a cukkini. Az egyes zöldségnövények helyét bejelölhetjük egy rajzon. alacsonyabb vagy laposan kúszó növényekr l (mint például az uborka) van-e szó. Ezek minden esetben 2 m távolságra kerülnek egymástól.

a karfiol. édeskömény. endívia. a cékla. Amennyiben a vörössel jelölt f kultúrás A sorba uborkát ültetünk. ha a kés bbiek folyamán kint a kert beosztásánál is a jeltábláját zöldre festjük. mert a kés bbiek folyamán a kúszó uborka igényli a területet. Ebben az egysoros termesztési rendszerben hagyományos vetésforgóra nincs szükség. a f z hagyma. hogy egy vegyeskultúrás kert sikere vagy kudarca attól függ. ismét hangsúlyozzuk. gazdag mikrobiológiai világ kialakításához. amelyek a területet a vegetáció els vagy második felében veszik igénybe. hiszen tulajdonképpen ezekkel alakítjuk ki a különféle vegyes kultúrákat. kékkel jelölt növénysorok nagy száma ebben a rendszerben igen fontos. Itt egymást váltják a kultúrák. fejes és egyéb salátafélék. Egyetlen kivétel. Ezen a helyen kell hangsúlyoznunk. alacsony növés zöldségféléket termesztünk. a borsó. gyakorta három kultúra is váltja egymást. a korai káposzta. Ezekben a C sorokban két. Az A és B sorok közt alakítjuk ki ismét 50 cm távolságban a kék színnel jelölt C sorokat. Legjobb. a zeller. Amint már említettük. Ezek kedvelik a szomszédos A és B sorok már fejlettebb növényeinek enyhe árnyékát. a pasztinák. hanem egyben változatos feltételeket nyújtanak egy sokoldalú. amelyet a tervben zöld színnel jelölünk. Egyébként ezekb l a zöldségfélékb l a legnagyobb a háztartások szükséglete. karalábé. és azután helyet adnak más. a feketegyökér. Példaként lehetnek ezek a póréhagyma. Ezek az el z khöz képest kétszeres gyakorisággal fordulnak el . középkorai és kései sárgarépafajták. Az úgynevezett rövid tenyészidej . Rövid ideig maradnak ott. Ebbe a B=zöld sorba olyan növényeket tervezzünk. hogy az egysoros m velést meg- 20 . hogy a láthatóan vegyesen telepített növények nemcsak kiegyenlítik és kölcsönösen segítik egymást. a kék jelölés C sorokat jobbra és balra 50 cm-es távolságban csak egyszer foglaljuk el növénnyel. a bokorbab. Ezeken rövid vegetációs idej és aránylag kicsi.Két A sor közt középen a B sor vonul. Ezek a sorok legalább kétszer hoznak termést. Az egyik korai fajtát követi egy másik zöldségféle kései fajtája. dughagyma. Használhatók itt: korai. hasonló növényféléknek. Például a korai sárgarépa után a kései salátafélék közül bármelyik következhet.

a hagyma és a korai salátafélék. A pasztinák minden kártev vel szemben rendkívül ellenálló. Így egyrészt a zellerrozsda ellen. ültetését. A harmadik és negyedik spenótsor közé ismét sárgarépa kerül. Nem szabad az év folyamán a jeltáblákat áthelyezni. ezen felül valószín tlenül. A további sárgarépa helyett ugyanezzel a céllal. Ezekben a kertekben a siker els feltétele a rend. hogy milyen is legyen egy vegyeskultúrás kert. A második és harmadik spenótsor közé hagymát vagy dughagymának való magot vetünk. Ez egy ismert és már sokak által tapasztalt tény. azaz zöld sor lenne. Korai vetések A spenótvetés idején a pontos beosztás és jeltáblázás után elkezdhetjük a tavaszi kultúrák vetését. másrészt a káposztalepke hernyóinak károsítása ellen kölcsönösen megvédik egymást. kölcsönösen védik egymást a répa. A negyedik és ötödik spenótsor közt az 50 cm-nyi sáv szabadon marad. Mindez magától érthet d vé válik. Kezdjük a sárgarépa. A második és harmadik spenótsor közé vetjük az els fejes vagy 21 . Annál egyszer bb és könnyebb lesz azután a folyamatos munka. de még jobb eredménnyel. hogy a sárgarépa és a hagyma egy majdnem klasszikus vegyes kultúrát alkotnak. pasztinákot is vethetünk. Képeinken is részletesen bemutatjuk. A 80 cm hosszú és teljesen ép gyökerek sem ritkák. az egymás mellett lev vagy egymást követ növénykultúrák esetében ugyanabba a sorba kell vetnünk. Ez tehát egy B. Az ötödik és hatodik sor közé még egyszer sárgarépa kerül. illetve ültetnünk.tartjuk-e. amely egészséges szomszédsága lesz majd a paradicsomnak. Ez a növény hatása szempontjából azonos érték a sárgarépával. Az els és második spenótsor közé sárgarépát vetünk.és a hagymalégy ellen. amikor a kés bbiekben a talajtakaró komposzt lényegét ismertetjük. esetleg dughagymát ültetünk. mélyen gyökerezik. Egy másik terv szerint az els és második spenótsor közét szabadon hagyjuk a kés bb ültetend zeller és karfiol számára. de a piros A táblát kitesszük a kés bb kiültetend paradicsom számára. a dughagymának való mag elvetésével.

El fordulhat. figyelembe veszi az egyes fajok helyszükségletét és tenyészidejét. hogy valamilyen oknál fogva sorvezet ként nem vetünk spenótot. Ez olyan m velési rendszer. ismét korai retekkel együtt vetve. a véd hatás miatt megint retekkel együtt.) A negyedik és ötödik spenótsor közé kerül a következ saláta. hogy tulajdonképpen mi is a vegyeskultúrás m velés lényege. Az itt leírt vegyes kultúrát természetesen ennek ellenére is kivitelezhetjük. hogy ott az els t megfelel másod- 22 . a zeller pedig a számára fennmaradó helyen nagyon szépen kifejl dik és gumót képez. Ide azonnal egy piros jeltáblát t zünk. Épp csak a most képzeletben létez spenótsor üresen marad. amit folyamatosan vághatunk. hogy a korai káposzta helye hamarosan megürül. amíg egyéb talajtakarásra alkalmas anyag nem áll rendelkezésre. amire a közéjük. var.) vetne. mindig hónapos retekkel vagy egyéb korai retekfajtával keverve. acephala) kerti zsázsát (Lepidium sativum L.egyéb leveles salátafélét. mivel hasonló a tenyészidejük. hogy az üres A sorba el veteményként salátát vessünk néhány centiméteres kötésben. A helyes vegyes kultúra kialakításának nem a spenótvetés a feltétele. fejezetben megokoljuk. tehát a harmadik és negyedik spenótsor közé tervezett uborka a helyüket igényli. Erre az el bb ajánlott káposzta-zeller vegyes kultúrára érvényes. err l gyorsan lebeszéljük. Példáink jelzik. amelyben a megfelel növény a megfelel szomszédságba kerül. A sorokban közvetlen szomszédként szerepl zeller megakadályozza a káposztalepke tojáslerakását. mert vagy az id járás. A harmadik és negyedik spenótsor közt egy sor szabadon marad az uborka számára. Emellett azt tanácsoljuk. Mindkét sor saláta szedésérett. (A gyógyés f szernövények termesztése c. Ha a kertész fontolóra venné. A saláta teljes biztonsággal megvédi a retekfélét a földibolha kártételét l. vagy akár személyes idegenkedés akadályozza ezt. valamint egy-egy sor felszabadulásának id pontját. de a talajápolást kétségtelenül és határozottan el segíti. Az ötödik és a hatodik spenótsor közt a terület szabad marad a zellerrel együtt a korai káposzta és a karfiol számára. tehát B sor lesz. Ez egy zöld színnel jelzett. hogy a tép saláta helyett (Lactuca sativa L. jelezve az A sort.

illetve vetünk (lásd A helyrevetés el nyei c. hogy szedéskor a babot megközelíthessük. nagyon jó példája. amikor paradicsom kerül az A . hogy minden növény tényleg védeni tudja a neki megfelel szomszédját. tehát a saláta után ezek helye üresen marad. mégpedig korai vagy a valamivel magasabb növés . vagy a következ évi dughagyma biztosítására magot vetünk. A C sorok letermése. Csak egy talajtakarást kapnak. Ezután másodveteményként közvetlenül a talajba karalábét vessünk. hogy a sorokban a bab érése idején járni lehessen. A kék. Az itt többször ismétl d zeller a célnak megfelel nagy gumókat képez. és ismételten 50-50 cm-re az A sortól a C sorokba fejes salátát. középkorai vagy kései sárgarépa. mindig zellerrel együtt. 50 cm-re a paradicsom két oldalán a C sorokba korai. Vegyes kultúrában a korai káposzta vagy karfiol közé ültetjük. retket és karalábét ültetünk. C sorba pedig sárgarépa és saláta következzen. tehát a zölddel jelölt B sorba vöröskáposzta vagy karfiol jön. Mindezek helyre vethet k. s így a korai káposztafélék felszedése után a sorban már egyedül álló zeller megfelel tenyészterületet kap. A korai káposzta szedése után elegend hely van a téli retek és az endívia számára. nem szabad túl korán elvetni! Egy méter távolságra. illetve petrezselyemgyökér kerüljön. 23 . kés bbi vel borsó kerüljön. a fény.és árnyékviszonyok az egyes kultúrák igénye szerint alakuljanak. A vel borsó fagyérzékeny. alfejezetet). Egy további társulásnak nevezhet . ha a karósbabot a korai káposzta különféle fajtáival vegyítjük. s így a téli szükségletet fedezi. tehát egymástól 2 m-re es sorokba.vetemény kövesse. Egy A sorba karósbabot vetünk: t le 1 m távolságban jobbra és balra egy B sorba korai káposztafélét. A vegyes kultúrának egy további. Els sorban a szomszéd növények helyes összeválogatására kell ügyelnünk. T le 1 m-re jobbra és balra (B sor) dughagymát ültetünk. esetleg a kit n vegyeskultúrás növényt: pasztinákot vessünk! Még egy példa: az A sorba borsó.

A helyesen összeválogatott növények esetében világosan megállapítható. riasztónövény. sok hibát már nem követhet el. Ha az ember erre a néhány hátrányos kombinációra ügyel. Ez az ingyenes és sok munkát megtakarító védekezési forma a környezetet sem szennyezi. ezekre ügyeljünk! Ilyenek bab és hagyma petrezselyem és fejes saláta káposzta és hagyma sárgarépa és paradicsom vöröskáposzta és paradicsom burgonya és hagyma A spenót nem jó el veteménye a sárgarépának. a mángoldnak és az új-zélandi spenótnak. de nagyszer en használhatjuk zellerzöldként f zéshez. A helytelen szomszédok azonban egymás növekedését gátolják. 24 . Aki egyszer a kertjében már megfigyelte. az nem veti el a növényvédelemnek ezt a külön fáradozást sem igényl módját. A kifejezetten gumótermés céljára ültetett növényeket így nem kell a folytonos levélszedéssel fejl désükben hátráltatnunk. A zeller és a paradicsom mint riasztónövények A zeller az összes káposztaféle hernyóit elriasztja. s így megfigyeléseinket eredményeink is igazolják. illetve köztes kultúrák összetételén egy évben sem kellett változtatnunk. véd növényként alkalmazzuk.A nemkívánatos szomszédságok Az eddig bemutatott vegyes. A kései káposztafélék mellett a zeller nem minden esetben képez nagy gumót. hogy egy növényfaj hogyan nyújt védelmet a szomszéd növény kártev i és kórokozói ellen. emiatt ezeket a társításokat kerüljük! Van néhány nemkívánatos szomszédság. mint ahogyan a zeller közé ültetjük a veszélyeztetett káposztaféléket. Az ide ültetett növényekt l ne is várjunk nagy gumót. hiszen riasztó-. Ezért a paradicsompalánták közé a sorba egyéb veszélyeztetett növényféléket ültethetünk (pl. hogy azok egymás növekedését el segítik. kelkáposzta) úgy. A zellerhez hasonlóan a paradicsom is kiváló véd -.

(A növények keverésér l egy soron belül még részletesen szólunk A gyógy. Így válnak tehát számunkra kártékonnyá. amelyeket eddig mint el nevelt palántákat ültettünk. A rovarokat ezek az illatanyagok és exkrétumok tájékoztatják. biztonságosan és közvetlenül elvethetünk olyan zöldségféléket is. Ha azonban kultúráink szomszédságában egészen más illatú és attól eltér anyagokat kiválasztó növények vannak. Eszerint minden növénynek megvan a maga meghatározott hatóés illatanyaga. és további keresésre kényszerülnek. ami a kártev k és kórokozók tömeges fert zését is megnehezíti.Ezt a védekezési formát egyrészt a növények helyes megválasztása. de egyéb zöldségeket is.és f szernövények termesztése cím fejezetben. Ugyanabba a sorba vessünk mindig retket is.. Az itt kevered illatkombináció eltereli ket. A helyrevetés el nyei A vegyeskultúrás példák leírásakor mindig "vetett kultúrákról" írtunk. Pa. hogy a különböz sorok érési és szedési id pontjai mindig más-más vetési id t adnak az utánuk következ kultúrák esetében is. Most azonban tudományosan is értékelték és megalapozták a megfigyelések helyességét. de hosszú ideig mégiscsak tapasztalat volt. amelyek a tojások lerakására vagy táplálkozásra alkalmasak. akkor ezek a rovart megtévesztik. így keresik meg azokat a növényeket.) A saláta korai kultúra. A vegyeskultúrás kert sikere gyakran megmagyarázhatatlan volt. másrészt és nem utolsósorban az azonos növényfajok közti nagy sortávolság teszi lehet vé. Bár számunkra láthatatlan. mert ezt a saláta megóvja a földibolha kártételét l. az állandó helyre való vetésre rendkívül alkalmas. a karalábé és hasonlók. A saláta megfelel en kirit- 25 . Err l tudósított az amerikai Organic gardening cím folyóirat (Rodale Press Emmaus. A megüresedett sorokba kényelmesen. s ezek id nként számunkra is érzékelhet ek. Például minden salátafélét. USA). a növények kölcsönhatása még a gyökérzónában is dönt jelent ség . Emellett mindig lehetséges több növény együttes termesztése egy soron belül. mint az uborka. Ehhez még néhány kiegészítés: az egysoros m velés el nyeihez tartozik az is.

hogy egyazon sorban ugyanabban az évben a kultúrák két-háromszor is váltják egymást (el -. és azután ügyel a sorok jellegének (hosszú. kezdett l fogva fel sem lépnek. az ültetéskor mindig adódó nehézségt l kíméljük meg magunkat.mindig a vetett növények el nyét állapíthatjuk meg az ültetettekkel szemben. hogy a következ évben a spenótot és ezzel a közte húzódó zöldségsorokat is az el z beosztás szerint. tetvek és egyebek). Elkerüljük az ültetéskor. Nincs többé gond a vetésforgóval A vegyes kultúrával dolgozó kertésznek szinte alig kell arra gondolnia.ahol erre egyáltalán alkalmunk nyílik . Így a következ évben 26 . közép. tulajdonképpen egy helyes vetésforgót vezetett be. Ezek a jeltáblák egész évben maradjanak a helyükön. ha az ember a magvakat közvetlenül a kert talajába veti. A vegyeskultúrás kertész fáradság nélkül alakítja ki a helyes vetésforgót el ször is azáltal.vagy f szernövényeket alkalmaz.és rövid tenyészid s) kialakítására és fenntartására. amelyek épp a saláta esetében felmerülhetnek (lisztharmatfert zés. A közvetlenül helyre vetett kultúrák esetében . és mindazok a problémák.és utóvetemény). Már ugyanabban a vegetációs periódusban a többször igénybe vett sorokban egészséges sorrend alakul ki. -hiányokat. a növények er teljesek. nem lankadnak meg. hogy a kerti munkák kezdetekor a beosztásnál és az els vetéseknél a jeltáblák színezésével és a rajtuk feltüntetett fajtanevek pontos jelölésével is gondoskodjék a már kialakított rend egész évi megtartásáról.kítva biztosan növekszik. csigák nem rágják. illetve ültetési id mellett is. és a kés bbiekben még ismertetend módon a f kultúra mellé vethet gyógy. másodszor pedig azáltal. de 25 cm-rel oldalirányba eltolva telepítjük. se kórokozók nem mutatkoznak. locsoláskor adódó taposáskárokat. hogy a helyes vetésforgórendet megtartsa. giliszták nem húzzák be a talajba. A vetett kultúrákon se kártev k. Ha ugyanis a kultúrákat módszerünkkel megtervezte. és még több. f . még azonos vetési. A gyakorló kertésznek nagyon ajánljuk.

vagy utóveteményeket szüretelhetünk : mint az édeskömény. A vegyeskultúrás kert beosztása azt jelenti. de rendkívüli lehet ségeket kínál a következ évi gazdag és egészséges terméshez. kés bb a karfiol és a cékla. Nyárutó. azaz az A sorok pirossal jelölve. A vegyeskultúrás kertet teljesen egységesen trágyázzuk (err l még a Felületi komposztálás címen részletesen szólunk) úgy. amelyeket tép saláta. A korábban megszokott kategóriákat. Két sor közt 1-1 m-nyi távolságban futnak a zölddel jelölt B sorok. az endívia. Ezeken felül itt vannak a hosszabb tenyészidej zöldségfélék. sz és tél sz felé. Így gyakorlatilag lehetetlen. azaz kékkel jelölt C sorokban is találunk szedésre érett zöldségféléket. mint a póréhagyma. a zeller. hogy ugyanaz vagy közelrokon növény egymást kövesse. a kései káposztafélék stb. az uborka. hogy a kertésznek a trágyázáson és vetésforgón alig kell a fejét törnie. tápanyagigényes és kevésbé tápanyagigényes kategóriákat itt nem kell figyelembe venni. sszel ezekr l a sorokról másod. egy vegetációs periódus végén a tanácsaink szerint kialakított vegyeskultúrás kert nemcsak munkaer -takarékos oldaláról mutatkozott be. amit az év folyamán már nem változtatunk meg! Tehát egymástól kétméteres távolságban vannak a f . ültetünk. Ezeket a fagyokig folyamatosan szedjük. Ha spenótot nem vetettünk. a kései fejes saláta. Ezekbe nagyon rövid tenyészidej el vetemény után májusban kerül ki a paradicsom. a kínai kel. Ezek mindig 27 . Amikor az ember már beletanul a vegyes kultúrába. a cikória. hogy az ágyak helyett sorokba vetünk. éspedig egy el re meghatározott beosztásban. a pasztinák. ahol a felületi komposztréteg volt.a spenótvetés az ez évi zöldségsor helyére kerül. és a zöldségféléket az el z évben kialakított talajtakaró komposztrétegbe vetjük. mindez sokkal egyszer bb lesz. zsázsa vagy mustár el zött meg. és minden növény egészségesen fejl dik. Részben még az úgynevezett rövid tenyészid s. illetve ültetjük. a kapor. a zöldségsor oda kerül.

A talajt kíméletesen kezeljük. Tavasszal itt volt a saláta.az A és B sorok közt. Tehát a vegyeskultúrás kert az sz ellenére a friss zöldségfélék teljes választékát kínálja. gyökereik pedig 28 . Még kevésbé szabad itt ásnunk. A növénykék szépen kizöldellnek. Az egyes sorok termésének leszedése után a kertésznek mindig meg kell fontolnia. a hónapos és egyéb retek. Itt van ezeken felül az szi felhasználásra szánt karalábé és spenót is. amely részben az imént keletkezett lyukakba hullik. és vastag. A mustár mint köztes növény Ebben az id szakban tehát. Feleslegessé válik a talajforgatás Hiszen emlékszünk rá: a kertnek egész éven át zöldellni kell. egyes esetekben egy harmadik kultúra is került. s t egy csekély növekedéssel is számolhatunk. a mustármagok még kikelnek. a gyomokat elfojtják. salátaféléket (mindig retekkel együtt vessük!). azaz hogy az illet zöldségféle hozhat-e még termést a fagyok beálltáig. és az élettelen sem kerülhet felülre. Ezzel a lehet legjobban gondoskodtunk a talajról. zöld takarót alkot.és f szernövényeket. fedetlenül. különösen ha a bevezet mondatokra gondolunk. karalábé és bokorbab sok egyéb mellett. és az olyan rendkívül fontos gyógy. Néhány sor tehát hamarosan egészen megürül. míg a fennmaradókat a gereblyével könnyedén betakarjuk. Így egyetlen letermett sor sem maradhat üresen. Mindezeket már rég felhasználtuk. Így még szedhetjük sszel a kései sárgarépát. még sszel sem szabad az élettel tele feltalajt alulra forgatni. azoktól 50 cm távolságban vannak. amikor már egy mégolyan rövid tenyészidej zöldségfélét sem érdemes vetni. mint a kapor és hasonlók. hogy érdemes-e még valamit vetni. A mustármag néhány nap múlva kikel. Egy bizonyos id elteltével még megfelel klíma mellett sem szabad új kultúrával kezdeni. minden C sorba egy második. Az el z leg csak fellazított talajba a két sor közötti teljes szélességben mustárt vetünk. a sárgarépa változatos típusai.

amely . mint a puha mustárt. a levelek a talajt árnyékolják. igazán nagyszer vitaminforrás a zöld mustárnövényke. A mustár után tavaszra nem is maradnak durva szárrészek.mélyebbre hatolnak. Egyetlen más növényt sem olyan könny vetni és kezelni. és mustárt vetünk. amikor egy sor felszabadul. talaját fellazítjuk. Ezek minden kertben leginkább a már téli szükségletre termelt zeller. mint azt gondolnánk. hogy virágba ne szökjön. ahol tehát már semmi kilátás sincs arra. Ezekben a sorokban a tavaszi vetéshez való el készület már a termés felszedésekor megtörténik oly módon. Így már sszel kis fáradsággal és biztosan megtettünk minden el készületet a következ évi vetésekhez. mert már újabb zöldségfélét nem érdemes vetni bele. amikor a vitaminhordozók a kertben lassan. hogy a talajt ásóvillá- 29 . A téli el készületek ellenére esetleg lesznek olyan sorok. kevesebb vizet párologtat. A könny fátyol. kiváló táplálékkiegészít . Abban az id szakban. Összehasonlítva más zöldtrágyának alkalmas növényekkel. amíg csak a mag csírázni képes. fokozatosan visszaszorulnak. hogy a gyorsan csírázó mustármag még kikeljen. amely a fokozatosan átfagyó talajon fekszik tavasszal. Így is folytatjuk.7 °C alatt biztosan megfagy. a mustárnak a kertben különös el nyei vannak. és amennyiben a mustár nem virágzik . Egy megjegyzés a háziasszony számára: ez a kis mustárnövényke. ami a vegyeskultúrás kert könny szerszámaira való tekintettel rendkívül fontos. Mindig. a gereblye legfinomabb érintésére szétporlik. Saláták formájában. de mint f szernövény is finom. amelyeket már nem tudunk ezzel az alapozónövénnyel bevetni. mint a zsázsa. és értékes gyökérmaradványokat hagynak hátra. ami még kés sszel növekszik. és nem olyan er s. mint a takaratlan talaj. A mustárvetemény a nedves talaj fölött árnyékoló takarót alkot.ami ebben a kés i évszakban aligha lehetséges -. addig a gyökerek mélyen a talajba hatolnak. amelyeknek mind megvan a maga értéke. cékla vagy a sárgarépa után megürült sorok. A vetés egyszer en kezelhet . ha ügyelünk rá. kései káposzta. Ugyanis amíg az utolsó mustármag akár csak néhány centiméteres száracskát hoz. A magágy további megmunkálására nincs is szükség.

A talajt ily módon el készítettük a következ évre. illetve felszedett növényekr l származó és másként nem hasznosítható hulladék levelekkel egyenletesen betakarunk. téli káposzta. korhadó tömege takaróként fedi a sorokat. fellazítjuk. agyagos talajú vidékeken gyakran megesik. petrezselyem). hogy a kerti munkákat csak kés tavasszal lehet megkezdeni. tehát minden sort lehet leg az ott termesztett növények hulladékával. komposzttal takart sorközök. és egyben a sok fejtörést okozó vetésforgó-problémát is megoldottuk. kelbimbó. mint minden komposztot szokás: réteg rétegre került. Így a különben nehéz és fáradságos szi talajmunkát nagyobb er feszítés nélkül elvégeztük. Ezt a talajtakaró komposztot úgy alakítottuk ki és ápoltuk. zöld mustársorokat találunk. Ezeket a területeket utakként is használtuk. Itt fejl dött tavasszal a spenót. Tavaszig az egész zöldtömeg elkorhad. Így végül a tél beköszöntésekor javarészt különböz magasságú. amíg a korhadó anyag megrokkant. A megfagyott zöld mustár könny véd fátyolként fekszik a talajon. és utána a legkülönböz bb takaróanyagokkal gazdagítottuk. Talán néhány kertész megkérdezné. és vannak még sorok. leveg ssé tesszük. Ezután minden sort a learatott. Korai termést tél alá vetéssel Nehéz. és a hótakaró novembert l februárig megmarad. A takaróanyagnak ez az összeszedett maradványa alkotja a kerti komposztkazal csekély. maradékával. mert a talajon nem lehet járni. amelyekben télen szedhet zöldségek teremnek (póré. de jó min ség részét. hacsak nem hóban különösen gazdag tél volt. Így aztán még a tél elején kell egy olyan id pontot 30 . Ez az egész területre érvényes: tavasszal az összes ilyen maradványt csak össze kell gereblyézni. néhány sort levelek takarnak. Szükség szerint ezeket a sorokat is az el z kben leírt módon vasvillával.val fellazítjuk. és a zöldségnövények saját hulladékából származó levélanyag átfagyott. milyenek lesznek a tél folyamán az 50 cm szélesség .

Így nyugodtan várhatunk a zöldségeskert további tavaszi munkáival. B vebbet a tél alá vetés és hagymatermesztés kérdéseihez a következ fejezetben közlünk. A takaráshoz ne használjunk semmiféle komposztot. hanem csak az ott található talajt. A magok ekkor már nem tudnak kicsírázni. Bizonyíthatóan akár háromhetes növekedési el nyük is lehet. Mindig talajjal takarjuk a magvakat. a spenót. sohase t zeggel. tehát leg-. mert ezek nem szöknek szárba. amelyekbe a korai veteményeket terveztük salátától a sárgarépáig. A föld a vetés idején lehet leg gyengén fagyos és száraz legyen. 31 . ha alacsony h mérséklet éri ket. ezzel az egész eljárás sikere kérdésessé válik. Egy azonban nagyon fontos: a tél ellenére ne áttelel salátát. s kora tavasszal kelnek. s így a tavaszi csírázást akadályozza. Erre a célra beváltak a legkorábbi fejessaláta.keresni a vetéshez. Ezek a vetemények azután el bb kelnek. Ezeket a feltételeket figyelembe véve. amelyek a kelés után nem túl érzékenyek a viszonylag alacsony h mérsékletre. Azokat a sorokat. mivel az rendkívül er sen tartja a hideget.(nálunk jobb az áttelel fajták nyári vetése) és sárgarépafajták. A tél alá vetéshez olyan zöldségféléket kell választanunk. hiszen a legfontosabb magok már a földben vannak. hanem a legkorábbi tavaszi salátafajtákat. korábban novemberben. mint ahogy a talajra léphetnénk. Ez nem is szükséges. már a tél elején a petrezselymet és a hagymát is vethetjük. legfeljebb megduzzadnak. a póréhagyma. a feketegyökér. a karalábé. a rövid tenyészidej sárgarépát vessük. a petrezselyem. amikor már a talaj egy kissé fagyos. novemberben vessük be korai fajtákkal.

Vegyes kultúrák összeállítása Kedvez hatású szomszéd növények Bab-káposztafélék Saláta-bokorbab Káposztafélék-cékla Saláta-cékla Paradicsom-petrezselyem Saláta-mángold Paradicsom-hagyma Borsó-káposztafélék Paradicsom-káposztafélék Borsó-zeller Paradicsom-zeller Zeller-káposztafélék Paradicsom-bokorbab (sorokban is) Karotta-hagyma Uborka-káposztafélék Pasztinák-hagyma Burgonya-kés i káposztafélék Saláta-retek Burgonya-borsó Saláta-bab Burgonya-lóbab Saláta-uborka Zöldségfélék felosztása F sorok (A). uborka. 32 .) Magas vagy szétterül növények számára. másodszor az év második felében. A jel sorok (A tervben pirossal jelölve a sorok. amelyek májustól szig foglalják el a sorokban a helyet. rövid tenyészidej növények sora (C). kés i káposzta. el ször az év els . B jel sorok (A tervben zölddel jelölve a sorok. Növényei: paradicsom. karósbab. korai borsó. melléksorok (B). egymástól 2 m távolságra. burgonya. egymástól 2 m távolságra.) A vegetációs id alatt két termés szedhet róluk. El ttük mustár vagy lóbab el vetemény. tök.

) Rövid tenyészidej és alacsony növények számára. feketegyökér. fejes saláták. mángold. nyári saláta. sárgarépa. cékla. egymástól 1 m távolságra. a távolságokat és a növényvédelmet. édeskömény. hagyma dughagymáról. karalábé. dughagyma magról. póré magról. Növényei: korai burgonya.Növényei : hagyma. zeller. bokorbab. pasztinák. endíviasaláta. hogy tekintetbe vettük a termesztett növények megfelel tenyészterületét. de a blokkon belül lehet leg ne változtassunk. pasztinák. karfiol. 33 . korai káposzta. Ezek vegyeskultúra-kombinációknak tekinthet k. A háztartás igényei szerint ismételhet k vagy cserélhet k. póré. Példák egy vegyeskultúra-tervhez A zöldségféléket úgy választottuk ki és úgy helyeztük egymás mellé. C jel sorok (A tervben kékkel jelölve a sorok.

el tte mustár vagy lóbab C saláta retekkel B zeller.1. karfiol vagy korai káposzta 34 . karfiol vagy korai káposzta C fejes saláta. el tte mustár vagy lóbab C pasztinák 2. retek. példa B zeller. példa C sárgarépa B hagyma C sárgarépa A paradicsom. hónapos retek A uborka.

saláta B vöröskáposzta. saláta A borsó (kés i) vagy kés i káposzta C cékla. karalábé 35 . példa: A karósbab C fejes saláta. el tte mustár vagy lóbab C cékla. zellerrel C cékla.3. retek B korai káposzta vagy mángold C fejes saláta. utána galambbegysaláta. példa: A borsó (korai). saláta B karfiol zellerrel C korai salát 4. endívia.

spenót B szi és téli felhasználásra bimbóskel és egyéb kés i káposztafélék a burgonya feltöltése után C endívia palántáról 36 . el vetemény lóbab C korai saláta. példa: A korai burgonya. pasztinák B hagyma magról vagy dughagymáról 6. petrezselyem B dughagymáról hagyma C pasztinák A cukkíni C karotta. lóbab C karotta. példa A paradicsom.5. galambbegysaláta.

Nem áll egy fél ágynyi magba szök saláta vagy karfiol a kertben. ismétl dését a család szükségleteihez igazítjuk. Rendkívül kedvez . amelyek egymást többször váltva újabb vetések számára adnak helyet. Az idejében végzett betakarítás. Ezekben a kertekben folyamatosan "arathatunk" és vethetünk. monokultúrás jelleg termesztést l való eltérésnek praktikus okai is vannak. Mivel a jeltáblákkal már tavasszal betervezett sorok mindig rendelkezésre állnak. de még nem öregedett el. hosszát. Itt egy ágy helyett legfeljebb csak egy sor lesz szedésre érett. amikor fejlettsége a legkedvez bb. hogy elkerüljük a fert zéseket. A betakarítás ideje A vegyeskultúrás kert itt ajánlott telepítési rendszerének el nye. a növények ott kelnek és fejl dnek minden növekedés-visszaesés nélkül. Különösen vonatkozik ez a rövid tenyészid s C sorokra. A sorok beosztását. sok kultúrát közvetlenül kivethetünk. de a növényegészségügyön felül még egyéb el nyei is vannak. hogy mindig csak egy-egy sor lesz szedésre érett. míg csak le nem szedjük az egész termést. Minden zöldségfélét akkor szedhetünk le. hogy egy-egy sor termését a háziasszony rövid id n belül felhasználja. és az ajánlott sorrenddel a növények egészséges fejl dése érhet el.A vegyes növénykultúrás termesztési módszerrel könnyen megoldható problémák Az ágyas rendszer . hátráltatva a terület újrahasznosítását. A vegyeskultúrás kert további nagy el nye. ami a vegyeskultúrás kertben a sorokba vetés következtében 37 .

hogy a helyszükséglet és fényigény szempontjából szomszédságuk kedvez . illetve -ágy. Az es zések következtében a lyukak teljesen feltölt dnek. Megfigyelhet . széles levelekb l áll. Eddig a hagymafélék számára felfedezetlen hely volt a szamócasor. szomszédsága is épp ilyen megfelel . A póréhagymát egy keskeny szerszámmal szedjük. szomszédságukba hagymafélét ültetünk.fáradság nélkül megtehet . egy eddig alig méltatott biztosítéka annak. hogy minden zöldségfélét megfelel id ben. hogy a szamócát nem fert zik fonálféregfajok. Ugyanígy nélkülözhetetlenek a kertben is. de keskeny. Ezen felül a szamóca közé ültetett hagymafélék mindig a legjobban teremnek. a legértékesebb állapotban szedjünk és hasznosítsunk. s ott elkorhadnak. A már több éves szamócasorokat az sz folyamán úgy megtisztítjuk. S t! Megs r södve gazdagon virágzanak és teremnek. metél . de egyenesen nélkülözhetetlenek. A frissen ültetett szamócapalánták közt póréhagymát bemutató képen látjuk azt bizonyítva. egyéb hagymafélék: f z -. Ha a légmozgást sövény vagy kerítés akadályozza. amellyel a hagymatestet lenn a gyökérkoszorú felett el tudjuk vágni. Hagymatermesztés A hagymafélék táplálkozásunkban nemcsak szükségesek. hogy a póré és az egyéb hagymafélék megfelel helyet kapjanak köztük. A kissé megkurtított palántáknak ültet fával lyukat fúrunk. hogy a tövek leveg s helyre kerüljenek. A póréhagyma ugyan magas lesz. és a növénykét egyszer en csak beleállítjuk. ahogyan azt már el z leg említettük. 38 . Bár a képen a szamócát póréval látjuk. Mindketten egyfajta kiváló hatásfokú "szimbiózisban" élnek.stb. A gyümölcsöket a szürkepenészt l (Botrytis) is megóvhatjuk. A póréhagymát ültessük a lehet legegyszer bb módon. ha közelükbe. Gyökerei a szamóca mellett a talajban maradnak. míg a szamóca. terjeszkedésével kihasználja a kínálkozó talajfelületet. azután megöntözzük. a szamóca nyomban szürkepenész-fert zött lesz. ha ügyelünk rá.

leveles saláták. Ennek a rossz fajtaválasztás is lehet az oka. zöld szára kit n vitaminforrás). a termések megfoltosodnak. de megel zik még a tavasszal ültetett hagymát is. Legnagyobb a kór ott.és ezt több tapasztalatunk is bizonyítja . mint ahogyan azt tavasszal szoktuk. hogy semmiféle friss trágyát sem használtunk. Gyakran azonban . hogy beteg a paradicsom: a levelek összesodródnak és lehullanak. Az egyik felét tároljuk tavaszig. Ily módon egész évben saját kertünk lát el hagymafélékkel éppúgy. endívia). hanem már sszel is ültethetünk. Paradicsomtermesztés Sok kertészked panaszkodik. mint az. miel tt téli hagymatartalékaink elfogynának. A póré esetében ezt magunk neveljük úgy. A szükséges dughagyma-mennyiséget szintén tavaszi magvetéssel biztosíthatjuk. A nyárra már kész. Az szi ültetés esetében már kora tavasszal van zöldhagymánk (friss. hogy rendelkezésünkre áll-e a megfelel szaporítóanyag. A dughagymák legfeljebb mogyoró nagyságúak lehetnek. 39 . hogy miért magzik fel olyan könnyen a hagyma. Innen tetszés szerinti id ben egészen szig ültethetjük a kis növényeket. feltételezve persze. hogy tavasszal egy külön sorba magot vetünk. a másikat még az sszel ültessük ki épp úgy. Amennyiben ezeket a tanácsokat megtartjuk. mint ahogyan egész éven át rendelkezésünkre áll a zöldsaláták teljes választéka (fejes. felszedett dughagymát osszuk két részre.A hagymafélék telepítésének sikerét meghatározza. növényeink a sorokban is egyenletegek lesznek. amit idegen forrásokból származó dughagymáról ültettünk. különösen ami a tartósságát illeti. Jobb a túl nagyokat kiválogatni és a konyhában felhasználni. elrothadnak. Vöröshagymát dughagymaként nemcsak az eddigi gyakorlatnak megfelel en tavasszal. A saját vetés dughagymáról nevelt hagyma mindig jobb. A legnagyobb károkat mindig ott figyeltük meg. semmiképp sem nagyobbak. Gyakran kérdezik. ahol a paradicsomot monokultúrában ültetik. és szedésre érett f z hagyma lesz.túl nagy dughagymákat ültettünk.

Hála ezeknek az el veteményeknek. Ezeket azonban idejében fel kell szedni. a nagy sortávolságnak és a vegyeskultúrás szomszédok véd hatásának. A vegyes kultúrában a paradicsomsorok egymástól 2 m-nyi távolságban vannak. Aki teheti. és a tápanyagigényes paradicsomot helytelenül trágyázzák. A leveg átjárja a sorokat. Mivel a paradicsom egyértelm en riasztja a kártev ket. és öntözzük meg hígított csalánlével. hogy a palántát magunk neveljük. er sek legyenek. amíg a kívánt t számot elérjük. mert a paradicsom talaját állandóan fedni kell! Kés bb. amelyek nem lesznek túl nagyok. amikor már több . hogy az els virágzat kb. a paradicsomot aligha veszélyezteti kártev vagy kórokozó. egy tenyérnyire legyen a föld színe felett. Például káposztát. amelyeken már megjelent a bimbó.takaróanyag áll rendelkezésre. vagy épp virágoznak. mert a paradicsom kés bb az egész helyet igénybe veszi! A paradicsom ültetésekor dönt jelent ség a palánta min sége. esetleg lóbab volt. és az ültetést csalánleveles alaptrágyázás el zte meg (lásd kés bb). ezzel a sorközöket teljes szélességében. s a szárat a megfelel magasságig takarjuk talajjal! A csúcsok már néhány nap múlva felfelé törnek.lehet leg gyógynövényi eredet . Ha paradicsomszükségletünk nagyobb. és így nem alakulnak ki a betegség melegágyának számító fülledt zugok. Az ültetés végén ismét vessünk a sorok közé mustárt vagy körömvirágot! A kés bbiekben mindkett a takarást növeli. akkor a sorokat a hozzájuk tartozó egyéb kultúrákkal együtt megismételjük. karalábét. A megnyurgult palántákat ferdén ültessük. t zdelje ki a megvásárolt növényeket még egyszer. különösen ha a növény t zegben volt! Paradicsomot kockázatos a májusi fagyok el tt kiültetni! A növényeket olyan mélyre ültessük. Ezekben a sorokban el veteményként mustár. A palánták sötétzöldek.ahol valamilyen oknál fogva az ágyásokban túl s r n ültetik a növényeket. Vásárolt palánták esetében ez gyakran nem így van. de nem mindig van rá lehet ség. egész nyáron át takarjuk! 40 . a trágyalevezésnek. ültessünk a soron belül az egyes tövek közé kártev kt l veszélyeztetett növényeket. zömökek. karfiolt.

mint minden növénynek. az úgynevezett kacsokat ki kell törni. A paradicsomot egy hajtáson termeljük. A virágzat utáni els levél fölött ezeket is csípjük vissza. de káros is a levelek eltávolítása. hogy teremjen. hogy minél több levelet hagyjunk. hogy így a nap a már megkötött vagy fejl d terméseket jobban éri és sietteti beérésüket. hogy azok asszimilálni és a növényt táplálni tudják. nemcsak értelmetlen. 41 . a levélhónaljakban fejl d mellékhajtásokat.* A vegyeskultúrás kert ebben az esetben is egyértelm segítség egy olyan kultúrában.Minthogy a paradicsomnak is. szüksége van a lombjára. amely különben elég sokféle gondot okoz. * Megjegyzés: a nálunk termesztett szabadföldi fajtáknál nincs szükség a lomb átalakítására. amíg a virágzat meg nem jelenik rajtuk. Ezt leginkább azzal indokolják. Ezért az alsó 3-5 hónaljhajtást tartsuk meg. Megjegyzés: a nálunk termesztett szabadföldi fajtáknál nincs szükség a lomb átalakítására. A cél azonban az. csak hajtáskor kell a kacsozás és lombigazítás. csak hajtáskor kell a kacsozás és lombigazítás.

tehát megvan a lehet ségünk. akik nem akarnak az ágyás rendszer kertm velést l eltérni. 42 . ugyanakkor vannak kertek.Vegyes növényzet ágyásokban Eddigi fejtegetéseinkben mindig egy szabad kertterületet feltételeztünk. de vegyes kultúrával kíván termeszteni és a talajápolás módszerein változtatna. másodszor: hogy az ágyak szélére olyan növények kerüljenek. Ne kerüljenek szélre nagy gyökérzet növények. ahol az ágyakat már régebben szilárd utakkal vagy k lapokkal elválasztották. Itt is át lehet térni a vegyes kultúrára? Ha az ember ilyen körülhatárolt ágyban vegyes kultúrával akar termeszteni. néhány sor után ismétl dve egy-egy deszkát fektessen le a járáshoz. Vannak azonban kertkedvel k. A szegély megfelel hely lehet a petrezselyem vagy más alacsony növény számára is. Hamarosan elegend takaróanyag áll rendelkezésre. hogy a növények közt a talajt takarni tudjuk. különösen kell ügyelnie arra. Ezért nem lehet itt például zeller. amit tavasszal teljesen a mi elképzeléseink szerint tudunk beosztani. Ez nem hagyja a vizet elpárologni. áttérjünk az újra. a soros m velés vegyes kultúrára. amely könnyen rozsdával fert zött lesz. hogy helyes növénytársulásokat alakítson ki. hogy elhagyva az eddigi gyakorlatot. Ez az éppen "elegend takaróanyag" dönt fontosságú az ágyas jelleg kultúráknál. és már erre sem lesz szükség. amelyek körben minden irányban növekszenek.és a vöröshagyma vagy a sárgarépa. amelyeknek nem túl kiterjedt a gyökérrendszere és kicsi a tenyészterület-igénye. Ilyenek például a póré. ha a lapok nyáron visszasugározzák a nap melegét. Aki nem tudja kertjét utak nélkül elképzelni. különösen. hanem éppen visszatartja.

akkor sokkal jobb az átgondolt egysoros vegyeskultúrával a fáradság nélküli vetésváltást el nyben részesíteni.A nagy felület takaróanyaggal felfogjuk a harmatot. A növények közt lev minden üres területre például gilisztakomposztot terítettünk. Az ilyen ágyakat mindig ével gyógynövényekkel szegélyezzük A már említett zsálya mellett ültethetünk levendulát (Lavandula officinalis). 43 . amely illatával odavonzza a méheket. Még egy példa : régi rózsáink alá indás ínfüvet (Ajuga reptans) és esetleg a sarkokba t zliliomot (Haemerocallis) ültessünk. Az ágyas rendszer m velésnél a növényeknek kisebb tenyészterület áll rendelkezésre. Ezen felül még félkész és friss komposzttal is takartuk. és ezt a nem elhanyagolható vízmennyiséget is hasznosítjuk. Az ágy kerete a zsálya (Salvia officinalis). Tehát igenis lehetséges a már ágyakra osztott zöldséges. Ha azonban választhatunk. hogy ott a lehet legjobb min ség . Alá a nárciszok legváltozatosabb fajtáit ültettük. izsópot (Hysopus officinalis) és kakukkfüvet (Thymus vulgaris) is.vagy díszkert vegyeskultúrás m velése a növények kölcsönös támogatásának minden el nyével együtt. Így szolgálhatja a vegyes kultúra a gyógynövények segítségével is egyszerre a szépséget és az egészséget. Ezt a hátrányt mi úgy igyekeztünk ellensúlyozni. Hasonlóan szép és tartós az Anjou liliom (Lilium candidum) és a geny te (Dictamnus albus) is. tápanyagokban gazdag talajt teremtünk. és egyben riasztja a kártev ket.és tápanyaghiányt kiegyenlítsük. amelyet k lapok közt alakítottunk ki. hogy az ágyas kultúrákban könnyen fellép víz. F növénye a középs sorban a rózsa. Szerepeljen itt egy nagyon ajánlható dísznövény-vegyeskultúra.

egészsége és hozama attól függ. hogy amikor 44 . Mindkett szükséges a tápanyagszállításhoz és -cseréhez. hogy egy növény növekedése. A vegyes kultúrát m vel kertész azt is tudja. hanem takarni. majd elpusztulva szabaddá válnak a talajban zajló átalakulási folyamatok számára. hogy állandó és gazdag növénytömeget tudjunk el állítani. Gyengébb talajok esetében a talajjavítás az els feladat.Mindig zöldell növénytömeg és talajtakarás A tapasztalt. ahol korai kultúra sincs (se saláta. hogy a még üres területeket is zölddé tegyük. El vetemények A spenótsorok és az els kultúrák a talajnak csak egy részét takarják. se hónapos retek. fenntartása és a talaj takarása. se sárgarépa). hogy ezt a talajfelületet nem szabad csupaszon hagyni. A számunkra olyan fontos giliszták is ebb l a takaróanyagból veszik táplálékukat.és vízszállító pórusok alakulnak ki. takarjuk valamilyen el veteménnyel! Önként adódik a megoldás. A folytonosan zöldell növényzet kialakítása. illetve a felületi komposzt felépítése azok az eljárások. Az átgyökeresedett és árnyékolt talaj már korán és folyamatosan szállítja a tápanyagokat a növények számára. biológiai szemlélettel gondolkodó kertész tudja. Megvan azonban a lehet ségünk. árnyékolni és ezáltal védeni kell. A növényi gyökerek helyén leveg . s ezek növekedve. röviden az élet fenntartásához. hogy mennyire humuszgazdag és él a talaja. A még csupasz sorközöket. amelyek a talajt figyelemre méltóan és tartósan javítani tudják.

visszatartja a nedvességet. a mustárt egyszer en lesaraboljuk és a talaj felszínén hagyjuk. és így a talajt is nedvesen tartja. Mindez persze csak rendezett. enyhe árnyékot nyújt. ha a vegyes kultúra által már a vegetáció indulásától kezdve ugyanazon a területen találjuk a tápanyagfelvev haszonnövényeket (zöldségeket) és a tápanyagokat visszapótló. A mustár A gyorsan csírázó mustárt meglehet sen s r n vessük! Néhány napon belül a növénykék rendezett. gyökereivel jól átszövi a talajt. mert a forgóban csupán el veteményként használjuk. amikor helyette más kultúrákat vetünk vagy ültetünk. talajegészséget javító növényeket. hogy az a felületet árnyékolva a talaj víztartalmát meg rizze. A mustár el készíti a talajt. és az sem elhanyagolható szempont. amíg a tervezett kultúrák a helyet igénybe nem veszik. ha a sorba vetni vagy ültetni szeretnénk. hogy egymás számára egyértelm en hasznosak legyenek. Jó tenyérszélesség nél amúgy sem kell magasabbra n nie. Erre a célra különösen jól bevált a mustár. és minden elvárásunknak megfelelnek. A mustár mint el vetemény mindig rendkívül kedvez hatású. tervezett vegyes kultúrában lehetséges. zöld felületet képeznek. Ezeken túl egyetlen négyzetméternyi helyet sem kell üresen fenntartanunk. de köztesként is regeneráló hatása van. hogy vetésforgógondok adódnának. Miközben a spenótsorok tovább helyben maradnak. elriasztja a csigákat és más kártev ket. mégpedig úgy. a még csupaszon maradó felületeket gyógy. a mustárvetést az eddig még nem hasznosított sorokban fokozatosan leváltjuk.spenótot és egyéb korai zöldségféléket vetünk. amit egy talajjavító növénynyel szemben egyáltalán támaszthatunk. Ha tehát utána egyéb zöldségfélét akarunk vetni. hiszen el veteményként. tömött. hogy szinte fáradság nélkül eltávolítható. A mustár után bármilyen növényfaj következhet anélkül. Ezt az el veteményt addig hagyjuk növekedni.vagy f szernövénnyel gyökereztessük át. a sorokat gyommentessé és lazává teszi. A talajfelszínen 45 . Dönt jelent sége van annak.

ezeken felül f ként tavasszal virító 46 . sok vadnövény. hiszen ide tartozik a dísznövények egy része is. A növénylexikon egyértelm en kimondja. amelyek hasznosak. Emiatt a legtöbb kertben fellép a káposztafélék gyökérgolyvás betegsége (Plasmodiophora brassicae). Tehát nem önmagában az azonos növénycsaládhoz tartozásnak van jelent sége. hogy a mustárral szándékosan még egy keresztes virágút iktatunk be. a retekfélék.mégsem oka az egyéb keresztesek esetében fellép talajuntságnak. amelyeket gyógynövénynek is tekinthetünk. Az összes keresztes virágú egy családba foglalása (ez értelemszer en egyéb családokra is vonatkozik) olyan módszer szerint történt. amelynek célja a növények gyorsabb meghatározása volt. Ebben az összefüggésben még egy kérdést kell megtárgyalnunk. ha ültetés el tt a palánta számára lyukat készítünk.hagyott mustár nem zavar. hanem épp az egyes növényfajok hatóanyag-tartalmának. hogy az egy növénycsaládhoz tartozás ténye önmagában még nem elegend ahhoz. A mi vidékünkön el forduló keresztesvirágúak hatóanyagaikat tekintve annyira különböznek egymástól. Jelent sebb károkat a savanyú talajú nyugati országrészben és a Nyírségben okoz (a fordító megjegyzése). amely ismételten felmerül: minden zöldségesben sok káposztaféle szerepel. hogy a botanikai besorolás tulajdonképpen a meghatározás segédeszköze. emellett még több retekfajta és egyéb keresztes virágú. Így hát ellentmondásosnak t nik. és akkor sem. vagy néhány esetben gondokat okoznak. Ebbe a családba tartoznak a táplálkozásunkban fontos növényeink közül a káposztafélék. Bármely palántaféle gyökerei ebben az átsz tt. amely a skorbuttól véd. ha vetés el tt barázdát húzunk. Miért ajánljuk mégis több éves tapasztalat után a mustárvetést? A gyakorlatban már rég bebizonyosodott. a repce. gyógyászati szempontból fontos növények. árnyékolt. hogy a mustár illó olaja és annak hatóanyagai (exkrétumai) azok. mint a tátrai kalánf (Cochlearia officinalis). hogy a mustár jóllehet a keresztesvirágúak családjához tartozik . életre keltett talajban egyenletesen és gyorsan terjednek. Kissé részletesebben Tapasztalataink azt bizonyítják. A szárazabb klíma és a lúgos-meszes talajok miatt nálunk ez nem annyira veszélyes betegség. hogy ennek pozitív vagy negatív hatásokat tulajdonítsunk.

különösen a burgonyáét. így növényegészségügyi problémát nem jelent. Mint el vetemény. nitrogéngy jt . emiatt a lóbabot nagyon korán el lehet vetni. amelyek tápanyagokat jelentenek. hogy minden nematóda ellen védelmet nyújt. 47 . hanem azoknak sok faja létezik. hogy keresztes virágú. s azt a növények számára felvehet vé teszik. s t még a jerikói rózsa is (Anastatica hierochuntica). ösztönzi a talajéletet. és gyorsan elkorhad. és gyökérmaradványai gazdagítják a talajt. így a keresztesvirágúak számára is nemhogy káros. de kifejezetten kedvez hatású a mustár. zöldtömege még elég lágy. Minthogy a mustár . amelyek kés bb kerülnek kiültetésre. Emiatt meghálálják az olyan el veteményeket. elriasztja a fonalférgeket. Minden növény. és ha csak 30-40 cm magasra hagyjuk megn ni és azután lesaraboljuk. ezért nem állíthatjuk egy fonálféreg-riasztó növényr l. és tudni. A tavaszi fagyok nem ártanak neki. semmiképp sem okoz gondot. hogy riasztja a kártev ket. Összegezve azt mondhatjuk a mustárról. A mustárral összefüggésben még egy aggodalmat szoktak emlegetni: nemcsak egyszer en nematódák.ellenáll a gyökérgolyva (Plasmodiophora brassicae) fert zésének. a tatárvirág (Iberis sempervirens). hogy melyik növény melyiket riasztja. Ezért nagyon értékes a teljes sorszélességben vetett mustár. mint a pillangósok általában. A lóbab Az el veteményként jól felhasználható növények közt most a pillangósok közé tartozó lóbabot (Vicia faba) mutatjuk be. s amelyek fokozottan tápanyagigényesek. A lóbab nagyon jól felhasználható mindazon zöldségfélék el veteményeként.sok más. El veteményként természetes nitrogéntrágyázást jelent. Mélyen begyökeresedik. A lóbab. amir l igazán kevesen tudják. különösen nitrogént. a mélyre hatoló gyökerein található csomókban él baktériumok megkötik a leveg nitrogénjét. családjába tartozó növényhez hasonlóan . azaz fonálférgek vannak. például a sárgaviola (Cheiranthus cheiri).dísznövények. Pontosan ismerni kell a fonálféregfajt.

Finom. amely pedig a kert számára rendkívül értékes. A legtöbbnek az a hátránya. Ezzel szemben a facélia közömbös hatású. A növények hozama darabszámot.) és egyéb gyógynövényeket. A sorközök jól bevethet k vele. Egyéb el vetemények Természetesen a kertészkedés gyakorlatában más el veteményeket is alkalmazhatunk. mert önmagát sem t ri. az uborka.és a káposztaféle esetében is kivétel nélkül sikeres volt el veteményként. A zsázsa éppoly gyorsan n . mint a mustár. A megfelel nitrogénellátás a korlátozott számú bab. A facélianövénykék gyorsan finom. majdnem feledésbe ment növény. az el bb levágott lóbab helyére ültetjük. árnyékolják a talajt. 48 . gyors növés talajtakaró el vetemény lehet. mint a paradicsomot és az uborkát. hamarosan azt tapasztalnánk. hogy túl hosszú ideig foglalja a területet. Szakaszosan. ha a kertész egy olyan növényt termeszthet. El veteményként csak igen stabil f növény el tt alkalmazható. A zsázsának mindig dönt szerepe lehet abban.és borsósorok mellett nem mindig volt elegend . apró magvait már kora tavasszal vethetjük. a levágott zöldtömeg a talajfelszínen elterítve helyben marad. Sohasem szabad kétszer egymás után ugyanabba az edénybe vagy sorba zsázsát vetni. ha az utána vagy közelében lev növény nem fejl dik megfelel en. tömeget és az egészséget illet en messze felülmúlta várakozásunkat. vagy különösen a gyümölcsükért termesztetteket.A kés bbi zöldségféléket. hogy az uborka rövid id után kipusztul. egész évben is vethet . ami a kertet pillangósokkal és ezzel együtt nitrogénnel is kielégít en ellátja. könny sz nyeget alkotnak. például a zsázsát (Lepidium sativurn L. Ha az uborkát megel zve zsázsát vetnénk. mint a káposztát. de a zöldségesben tulajdonképpen csak a paradicsom ilyen. Fontos tény. s a f kultúra számára túl kés n adja át a helyet. Hasonló el fordulhat egyéb. A lóbab az elmúlt években a paradicsom-. A facélia (Phacelia tanacetifolia) egy régi. gyengébb növénnyel is. de nagyon agresszív gyógynövény.

Levelei közt az es víz könnyen átcsorog. zöldtömege takaróanyagként helyén marad. s mint ilyen. A kísérleti években az is kit nt. már szedhet termést is hozott. Anélkül. Amikor tehát a spenótleveleket lesaraboljuk. hanem a fák. lóbab) le kell sarabolnunk. a földigiliszták pedig már korán táplálékot találnak. Minden cserjeféle alá vethetünk spenótot. beosztja" a területet. s nagyon hamar elkorhad. Mivel eddig csak a levéltömeget láttuk. ültetünk. Felületi komposztálás Az imént említett el veteményeket (mustár. Hosszú ideig virágzik. "rendezi. Ez a már igen korán elvetett spenótsor a szomszédos növényeket védi a kártev kt l. mert a helyükre a kiültetend . persze ügyelnünk kell az id ben való lesarabolásra. gyakorlatilag nélkülözhetetlen. jó harmatfogó. A vegyeskultúrás zöldségesben a spenót kiváló felületi komposzt. Most is és a továbbiakban is a kert egyik igen fontos növénye. A nagyon nedvdús növény levéltömege a sorközökben fekszik: ez képezi a komposzt legalsó rétegét. virágjának kék színe pedig kellemes színfolt. alig gondoltunk arra. 49 . cserjék vagy a rózsák alatt is jól hasznosítható. A levelek takarják és árnyékolják a talajt. így értékes segítséget nyújtanak. a puha gyökérzet a talajban marad. csoportosan repül zeng legyek (Syrphidae) pedig a levéltetvek ellenségei. hogy a kertben külön helyet igényelne. A felettük többször látható. A levágott növények a sorközökben jó talajtakaró komposztot adnak. Tojásait is pusztítják. és mint korai zöldségféle. árnyékol. hogy tulajdonképpen a gyökérmaradványokkal is trágyázunk. hacsak a talaját nem kell csupaszon tartanunk. hogy a spenót nemcsak a zöldségesben nagyszer alaptrágya. A levágott spenót helyére semmit sem vetünk. illetve vetend paradicsom. átható illata vonzza a gyümölcsfák és virágzó zöldségfélék beporzásához a rovarokat. káposzta vagy uborka kerül.

Az erd . de különben minden egyebet belevegyíthetünk. mint a szaru-. A következ réteget a vadnövények adják. mint ha azokat el bb a komposzttelepen érlelnénk. de annyira még legyenek frissek. s lehet egy réteg a dísznövények. mint a komposzttelepen. állati eredet anyagokat. A növényi részek egy kicsit lankadtak legyenek.Példaképünk az erd Ha év közben minden szerves anyaggal . Ily módon a víz egy 50 .és lomblevelek hullásával állandóan megújuló takaró keletkezik. ezt a takaróréteget öntözzük is. mikroorganizmusok népesítik be. Arra kell csak ügyelnünk. se t zeget. hogy lehet leg friss szerves anyagokat terítsünk ki. A természetben sehol sincs komposzttelep. Ezt a közvetlen napfényt l védett réteget benedvesíti a finoman permetez es . állatok. a csont.amit a kert kínál tovább építjük. legfeljebb összefújt levéltömeg lehetséges. hogy a harmatot jól felfogják. Ezért lehet leg ne használjunk tisztán se szalmát. elkorhadt és el komposztált szemetet. akkor a talajba sokkal gyorsabban és biztosabban juttatunk vissza értékes anyagokat. a t .vagy vérliszt. még es s id szakban is nyugodtan ráléphetünk. Éppen a vegyes erd kben. cserjék nyesedékéb l is mindig az évszaknak megfelel en. Talajtakaró komposztnak alkalmas anyagok A bomlás a felületi komposztban sokkal gyorsabban és biztonságosabban megy végbe. További réteget képeznek a gyógynövények. A felületi komposzt a legjobb utánzása annak. ha szükséges. majd újabbat a saláta és más. Végül az egészet f vel vagy hasonló anyaggal takarjuk! Ez a takaróréteg tulajdonképpen járásra alkalmas út is lesz. ez a gyakran idézett példa a takaró komposzt mintája. A zöldtömeg mellett felhasználhatunk még régi. s ezek ürüléke mint szerves trágya gazdagítja a korhadó szervesanyag-tömeget. már betakarított zöldségfélék elhullott levelei. tehát újabb és újabb rétegekkel fedjük a talajtakaró komposztot. amire mindig. ami a természetben történik. ami egy jól felépített komposzthoz tartozik. hogy a csigákat ne csalogassuk. esetleg szárított marhatrágya.

és a talajvízzel együtt ezek is a növények gyökérzónájába kerülnek. hogy a komposzttakaró alatt gazdag talajélet alakul ki. Mégis vegyük számba most a növények szén-dioxid-forrásait. és így a talajban keletkez szén-dioxid jobb hasznosítása is lehet vé válik. amely a talajban lezajló bomlási folyamatokból keletkezik. s ezt apró él lények milliárdjai végzik. de ott csak roppant kis arányban van jelen (0. Ez közvetlenül a talajból kerül a fölötte álló növények leveleihez. Sok kultúrnövény szoros közösségben él a gombákkal és a baktériumokkal. Egyértelm . Ez növeli a hozamokat. ez az úgynevezett talajban keletkez szén-dioxid. nem engedi elfolyni. hogy bizonyos szélvédelmet is elérhetünk a növények nagyságának megfelel lépcs zetes telepítéssel. A példaként szolgáló erd talaját sohasem károsítja közvetlenül a zápores . A talaj anyagából kioldják ugyanis az ásványi anyagokat. A természetes folyamatoknál sohasem fordulnak el ilyen nehézségek. és emellett nehéz a helyes adagolás beállítása is. Err l az összetett folyamatról itt nem kívánunk b vebbet írni. amelyek a különben elzárt táp- 51 . járulékos forrásuk is. Ez a szén-dioxidmennyiség abból a szervesanyag-tömegb l származik. A szén-dioxid egyrészt a leveg b l származik. Mit jelentenek az itt lezajló folyamatok a mi terméseredményeink szempontjából? A növények a leveg széndioxidjából és a gyökerek által felvett ásványokból felépítik saját szervezetüket. például üvegházakban közvetlenül is adagolnak szén-dioxidot. A növényeknek azonban van egy más. és lényegesen javítja szén-dioxid-ellátásukat. mert a fák lombja feltartóztatja a csapadékot. A talajból származó szénsav pótlására zárt tereknél.03 % ). A növények szén-dioxid-ellátása Már többször említettük.sz r rétegen áramlik keresztül. A mikroorganizmusok talajbeli életfolyamatai a növényeket ásványi anyagokkal is ellátják. amit mi ezeknek a mikroorganizmusoknak növényi maradványok formájában táplálékul adunk. s így az a növények számára mindig rendelkezésre áll. de ráfordítást jelent.

Mindezzel azt szeretnénk hangsúlyozni. A talajtakaró komposzttal tehát megteremtjük az állandó tápanyag. Az egyik évben komposzttal takart sávok a következ évben a zöldségféléknek adják át helyüket. védjük és folyamatosan humusszal gazdagítjuk a talajt. hogy a növények ebben a humuszban gazdag talajban ellenállóak a kártev kkel és kórokozókkal szemben.a bevetett sorokat minden évben 25 cm-rel eltoljuk.mint ahogy már említettük .és vízellátást. 52 . és kiemelked termésmennyiségeket adnak. mivel . hogy milyen fontosak az ebben a könyvben gyakran emlegetett talajápolásra vonatkozó utalások.anyagforrásokat is megnyitják. Leginkább az fog felt nni.

tehát savanyú kémhatásúak.jól vagy rosszul m velt talaj Kertjeink talaja nagyon különbözik egymástól. hogy neki különösen nehezen m velhet talajjal van dolga. A tápanyagban szegény. hogy a kedvez tlen körülményeket enyhítsük.vagy agyagtartalmuktól függ en nehéz és könny talajokat különböztetünk meg. ahol bizonyos eljárásokat mindig megismétlünk. hogy az ember sokat változtathat egy talajon.a növényfejl dés alapja Talajállapot . vagy mészszegény. és a kedvez ket minden eszközzel próbáljuk kihasználni. fokozatosan visszatér az eredeti. Homok. milyen mennyiségben kell pótolnunk. A nehéz kezdeti körülmények közt. és hogy az adott esetben melyik anyagot. különösen ha még nincs a kertb l származó szerves anyagokból megfelel készletünk. azt azért tudnunk kell. amivel elkezdi a kertet m velni. Mindezek befolyásolják a természeti folyamatokat. homokos talajokon. szélvédett vagy széljárta helyen és így tovább. és minden kertészked úgy véli. Ezenkívül a humusztartalmuk is különböz lehet. a legtöbb kertészked elégedetlen azzal az állapottal. betelepíteni. mind a kertészked k megvizsgáltathatják kertjük talaját. hogy mely tápanyagok hiányoznak. vagyis lúgos. ha el tte már évekig m velték. Dacára annak. akkor állandó javító ápolást kíván.Talaj és trágyázás . és arra ösztönöznek. A vizsgálat eredménye elárulja. még akkor is. Mind a mez gazdák és a kertészek. Ha felhagyunk a terület m velésével. Ha ismét kultúrába vesszük. meghatározott állapotába. A talajok mésztartalmukat tekintve lehetnek meszes. ahol a vizsgálat nagy 53 . Amint már említettük. hogy az végérvényesen nem változik meg. Fekvésük szerint lehetnek sík vagy lejt s területen. használhatjuk a kereskedelemben ajánlott szerves eredet segédanyagokat.

meg kell vizsgálni.takarás. A kertészek hozzászoktak a gyakori . A nem ápolt agyagos talaj ismételten. talajforgatáshoz. ha a károsított. Károsodik továbbá a talaj túltrágyázáskor. A talajnak azzal is ártunk. s így az év folyamán felépült. hogy belátnánk: a végleges és tartós gyógyulás csak a helyes növénytelepítéssel oldható meg.és foszfortartalmú m trágyákkal.tápanyaghiányt mutat ki. és benépesítik a földigiliszták. kezdetnek célszer alaptrágyázást adni kálium. hogy élettelenné és terméketlenné válik ? Mi minden árthat a talajnak El ször az általánosan követett eddigi gyakorlatot említenénk. tehát védelem nélkül hagyják azt. Csupasz a felület a monokultúrás telepítéseknél is. élettel tele réteg kerül alulra. hogy az egyes humuszalkotórészek lemosódásával és csökkenésével a talaj veszít értékéb l. üresen fekszik. vagy ha a trágyázás 54 . hogyan lehet egy talaj egyensúlyát úgy megzavarni. Például a modern szélessoros sz l telepítéseknél a talaj azáltal károsodik. mit teszünk helytelenül a kertben. vagyis amikor az alsó. ami azt jelenti. ha védelem nélkül kitesszük a záporok és az er s napsugárzás hatásának. ha a kert közelében folyó patakot er szakosan szabályozzák vagy fedik. mint. rendszeres ápolás után így változhat: s r n átszövik a gyökerek. még élettelen réteget felülre hozzák.a kés i kultúrák kiültetéséig is . hogy a humusztartalom nem n eléggé. Mindig veszélyeztethetjük a talajt. és így nem javul fel ismételten a talaj. Sok kertben május végéig . és az eddig megszokott légcsere megsz nik. Ugyanaz a talaj azonban gondos. amilyen a folyamatos m velés el tt volt. Az is a talaj megterheléséhez vezethet például. Ha a kertész elégedetlen kertje talajával. ásáshoz. sem a szomszédos növények nem árnyékolnak. ha a bokrokat és fákat kivágják. humuszban gazdag. A talajéletet az ember kíméletlen beavatkozásaival is megzavarja. beteg növényeket azonnal er s szerekkel akarjuk gyógyítani anélkül. ahol sem a talajtakarás. miszerint a talaj az szi ásás után egész télen át a következ tavaszig takaratlanul.sok esetben nagyon durva kapáláshoz. kerülhet olyan állapotba.

Végül károsíthatjuk a talajt a kertben honos és hasznos él lények elpusztításával is. Károkat okozhatunk a túl friss istállótrágyával. melyiket nem. melyiket akarja elpusztítani. feltétlenül kérgesedik a felszín is. amíg a talaj ismét rendbe jön. Ezután bizony hosszú id telik el. mert él talajrétegbe kerülnek. például a talajmarók. ne lépjünk a talajra addig. Sohasem jó. és mások táplálékául szolgálnak. ha az ember tavasszal túl korán hozzálát a munkához. vagy nem a megfelel id pontban használjuk azokat. A magok gyorsan csíráznak és jól kelnek. s t biológiai eredet trágya felhasználásakor is. Ezt már csak nagy költséggel odaszállított szervestrágya-tömeggel lehet ellensúlyozni. Taposással is károsíthatjuk a talajt. ha annak adagolása nem megfelel . A szántóföldi zöldségtermesztés esetében az is bebizonyosodott. és úgy véli. Az él lények pusztítása oly módon is történhet. Err l még többet írunk az Állatok a kertben cím fejezetben. amelyek biológiai egyensúlyban élnek és táplálkoznak. amíg az nedves. különösen nedves id ben. A növények ekkor gyorsabban fejl dnek. Ez f ként tavasszal veszélyes. hogy rendszeres es ztet öntözés hatására fokozatosan romlik a humuszréteg. vagy még inkább az állati eredet trágyalével: ha a friss. amely nem keményedik meg. Rontja a talajszerkezetet. A talaj tömörödésének nyomai még sszel is észlelhet k. hogy világosan különbséget tud tenni a kertben a hasznos és káros él lények közt. hogy milyen veszélyt jelentenek a jó talajszerkezetre a munkagépek. kemény és klórtartalmú öntöz vízzel is. amelyek túl nehezek. A talajéletet megzavarhatjuk a hideg. Nem is képzeljük. vagy ha nem megfelel anyaggal trágyázunk. tehát dönt fontosságúak egy élettel tele talaj felépítésében. hogy a kertészked úgy véli. repedezett talaj. hogy ezen az alapon eldöntheti. sokszor tömény trágyalevet közvetlenül juttatjuk ki. s így behozzák a lemaradást. és marad a kemény. ha takaratlan talajfelületet es szer en öntözünk : eltekintve a növények károsodásától. gyakran a talajból kibúvó és ott elpusztuló gilisztákon mérhetjük le az eljárás negatív hatását. A vetés id pontját toljuk ki a talaj felszáradásáig.nem kell id ben történik. A biológiai szemlélet kertész nem használ kémiai rovaröl és 55 .

a kertész legfontosabb segítsége volt és marad a komposztprizma vagy még inkább a komposztverem. de évr l évre megismétl dik a vád. Ilyenek például a borsószalma. hogy olyan kerthez jut. mert a szerves anyagok újrafelhasználását teszi lehet vé. Nemcsak a földigilisztákat. amíg kész komposztot kapunk. A talajtakaró komposzt még a halomban érlelt komposztnál is értékesebb. most már meggy z dhetünk róla.és dísznövények maradványai.amely a természet folyamatait utánozva rövid id n belül meghozza a kívánt sikert . vékony gallyak és így tovább. A komposzt a legváltozatosabb célokra felhasználható. A komposztálást el segít anyagok adagolása ellenére is hosszabb id t igényel. a már fásodott gyógy-. hogy ez az átalakulási folyamat a talajtakaró komposztban sokkal gyorsabb. Ennek mélyreható okai vannak. ami nem alkalmas felületi komposztként a talaj közvetlen takarására. tároljuk addig. az azonban megtörténhet. 56 . szinte magától megy végbe. biológiai alapokon nyugvó talajápolási eljárást alkalmazzon. A talajtakaró komposztnak a talajjal közvetlen kapcsolata van. A komposztprizma vagy -verem A talajtakaró felületi komposzt mellett . Ha azt állították eddig. hogy a szerek okozta ártalmakat kiküszöbölje és a jöv ben elkerülje. hanem a komposzthalomban érlelt komposzt biológiai értéke az egészséges biológiai kert szempontjából vitathatatlan. amíg id nk van a komposztprizmát felépíteni. A komposztprizma vagy -verem azonban úgy. hogy ez az eljárás gyorsítja az érési folyamatot. A komposzt nemcsak azért hasznos a kertben. amelyet éveken keresztül ilyen szerekkel kezeltek. és regeneráló jelleg . Sok növényi hulladék van. most is külön helyet foglal el a kertben. amelyhez a természet sokkal hosszabb id t igényelne. mint régen. f szer.gyomirtó szereket. Ezeket el ször egy helyre gy jtjük. Ilyenkor azon kell fáradoznia. a komposzt szétterítésekor sokszor nagy mennyiség gyommagot is a kertbe hurcolunk. A talajtakaró komposzt a talaj. hanem a megszámlálhatatlan hasznos apró él lényt is táplálja a talajban.

megszünteti a talajuntságot és csökkenti a nematódák kártételét. A rétegek védik a talajt az er s fényt l. és nem kell félnünk a talaj lerombolásától sem. és meggátolja az értékes tápanyagok elvesztését. Az újra és újra felrakódott zöldrétegek pedig harmatgy jt k. A lebomlás minden átalakító fázisa ott helyben történik. ahogy ezt a természetben is láthatjuk.felületén mikroklímát alakít ki. az éget naptól. Ezenkívül a helyesen megválasztott talajtakaró növény védhet a kártev k ellen is. Így a következ évben a helyszínen képzett komposzt jó védelmet jelent. A következ évben a növények számára már tápanyaggal ellátott a talaj. az er s záporoktól. 57 . a takarónövények váltásával pedig a kártételt is megel zhetjük. és annak termékeit a talaj rögtön átveszi.

Hozhatunk még gilisztaöl varádicsot (Chrysanthemun vulgare L. sövények nyiradéka és a lemetszett gallyak. A nyesedék anyagát els sorban a kert adja: mindenféle hulladékok. Miután némi belekevert zöldtömeggel (pl. és nagyon rövid id n belül elszaporodnak. mert ezek távol tartják a férgeket és egyéb kártev ket.a kertünkb l valószín leg már hiányzó . de komposztálásra alkalmas anyagot gépi vagy kézi er vel feldarabolunk. ha a halom már kih lt. Hogy ez a nyesedék más szempontoknak is megfeleljen. szárrészek. amely folyamatosan és minden növekedési állapotában belevágható. amikor minden durvább.vadnövényeket. hozzunk még bele .ami minden komposztáláskor szükséges -. giliszták vándorolnak bele. friss vagy lankadt. Ez az anyag lehet. Ez az úgynevezett nyesedék készítése. gyomok. friss f ) segítjük a nyesedék bemelegedését . majd alkalomtól és id t l függ en összeszecskázzuk.) és páfrányfélét az erd b l (ha nem védett növények). A nyesedék összetétele Az év folyamán a nyesedéknek alkalmas anyagokat összegy jtjük. A bodza a legbiztosabban távol tartja a vakondokokat és pockokat. és ezen felül káliumot hoznak be.Szecskázott nyesedékek Van más eljárás is a talaj javítására. és rövid id után. Ilyen például a bodza. A gyomnövények magvai h hatására elvesztik csírázóképességüket. keményebb. de még a rothadás megkezd dése el tt fel kell aprítani. Gondoljunk még a cickafarkkóróra (Achillea millefolium 58 . k porral és esetleg valamilyen állati eredet szerves trágyával gazdagítva rakjuk össze.

59 . Csekély mennyiség fás részt minden nyesedék tartalmazhat. egészséges és szép. s t a felületi komposzt legfels rétegeként éppen hasznos is.így a málnához. hogy azután a különféle növények alá speciális igényeiknek megfelel en más-más összetétel nyesedéket használhasson. Aki még teheti. málna számára. nagyon lágy szárú növény. Emiatt a nagyobb mennyiségben fás részeket tartalmazó nyesedéket elkülönített kupacokban kell tárolnunk.a fa egyik jellemz alkotórésze . egészen hüvelyk vastagságúig. vékonyabb ágak. egy kis zabszalmát is elegyítsen közé. A lóbab nagy fehérjetartalmú. Magától értet d . ebben a takaróanyagban se csigát. Már a nyesedék durva állaga is megakadályozza ezt. Mivel olyan sok riasztó és véd növényt gy jtöttünk össze. szamóca. gyorsan elkorhad és kiváló trágyapótló (lóbab helyett csillagfürttel is próbálkozhatunk). Ha van a közelben olyan gazdaság. E mellett a takaróanyag mellett a növényállomány egyenletes. ahol lóbabot (Vicia faba L. innen kérhetünk az sz folyamán babszalmát. Az erdei növények takarásához szánt nyesedékhez .) is. vagyis erdei takarást az erd b l származó növényekhez.) és a zsurlóra (Aeguisetum sp. s t friss vadrózsahajtásokat is vághatunk bele. Aki megszokta a kertben is a tervszer munkát.L. hogy a sajátos felhasználásra készen álljon : rózsa. tehát a fás részek megannyi változata. Mindez könny vé és leveg ssé teszi a nyesedéket. A felületi komposzt további korhadása folyamán a kevés fás részt tartalmazó keverék a megfelel talajviszonyok el készítésénél a következ tavasszal nagyon kedvez . se egyéb kártev t nem találunk. például vadrózsahajtások.gátolhatja a növekedést. Tapasztalatból tudjuk. az írja fel az egyes nyesedékhalmok pontos összetételét. a szamócához és természetesen a rózsák alá. hogy az így összegy jtött nyesedékben sok fás alkotórész is található. ha lehet zöld feny ágakat is használjunk.) termesztenek. hogy a lignin .

mint ahogyan például a frissen telepítend rózsák gödrét sem tölthetjük fel vele. tarackoló gyom. hogy azzal együtt csíraképes gyomnövénymagvakat is behurcolunk. hanem mert az öntöz víz az átszivárgás folyamán tápanyagokat is old. Itt is hamarosan megfigyelhetjük. mert a nyesedék a behatoló nedvességet hosszú ideig megtartja. ahova még vetni szeretnénk. mint amilyen a podagraf (Aegopodium podagraria L. amelyekben legalul a spenót. még akkor is. Különösen fontos ez a növények átteleltetésekor. és nem kell attól tartanunk. a liliomokra. Még az sszel összerakott komposzthalmok is felmelegszenek.). tehát oda. Ezekbe a sorokba ugyanis nem vethetünk. illetve egymás felett zöldséghulladék. gyógynövények. ha az például valamilyen makacs. Különös véd hatása. még palántát vagy növényt sem ültethetünk bele. ahol egyébként a komposztot használnánk: a fák alá. sszel vagy már a nyár vége felé a nagy mennyiség összeaprított anyagot oda hordjuk. hanem lassan keresztülhatol a véd rétegen. A tavaszi felmelegedéskor elkezd dik a korhadás folyamata.Felhasználása A kert felaprózott növényi anyagaiból származó nyesedéket a biológiai érlelés után mint takaróanyagot használhatjuk fel. azt a takaróanyagtól fellazult talajból könnyen kihúzhatjuk. így a nyesedék a növényeknek táplálékot és védelmet nyújt. mert a víz nem tud túlcsordulni. nemcsak azért. a kertben található szerves anyagok fekszenek. majd egymás után. Ha tavasszal a nyesedékkel takart liliomvagy íriszágyakban mégis gyomnövény bukkanna fel. hogy a nyesedéket sohasem szabad az érett és 60 . a rózsaágyakra. majd kés bb tápanyagtartalma alkalmassá teszi a nyesedéket nagyobb cserepes vagy ládás növény takarására is. vagy az nem is lehetséges. szamócára. málnára. hogy az ilyen növények levelei sokkal telítettebb zöldek lesznek. A zöldségesben ugyanazokba a sorközökbe terítjük. vadnövények és egyéb. és ne takarjunk vele olyan sorokat. A nyesedéket mindig csak a már begyökeresedett növényekhez használhatjuk. Különösen hangsúlyozni szeretnénk. Ebben az esetben a cserepekben vagy ládákban nem kell az öntöz víz számára helyet hagyni tele is tölthetjük ket a földdel. ahova tavaszra nem terveztünk vetést.

mint trágya-.kirostált komposztfölddel összetéveszteni. bátran tagadóan válaszolhatunk. így egészséges fejl désüket segít hatásáról. Tehát még egyszer: a nyesedék és a kész komposzt két különböz dolog. ne tévesszük ket össze! Ez az értékes nyesedék csak "leend komposzt". sohasem olyan jók a terméseredmények. A nyesedék jelent sége a talajegészség fenntartásában Ez az összeszecskázott keverék a belekevert bodzával és más gyógynövényekkel együtt olyan értékes hatóanyagokat tartalmaz. mint kártev ket távol tartó és mint kovasavat szolgáltató növényr l. jól és gyorsan elkorhad. amelyek a növényi kártev ket és kórokozókat távol tartják. hagy vezessük be az új. A sorokban kiterített nyesedék egyenletesen. körülbelül egy év múlva az egész kertben és minden kultúrában felhasználhatjuk. A gyógy. Sehol sem olyan felt n en egészségesek a növények. ami vet barázdák töltésére is alkalmas. 61 .) és a csalánfélék (Urtica urens és U. és minden növényanyagot. úgyhogy hamarosan humuszgazdag talaj lesz bel le. mint éppen a nyesedékkel takart sorokban.és f szernövényekr l szóló fejezetben részletesen olvashatunk az egyes növényfajok más növények kártev it. diocia L.) kártev ket és kórokozókat riasztó hatásáról. és ezzel sokoldalúan segíti az egyes kultúrákat.). mindig vegyük figyelembe a növények hatóanyag-tartalmát. valamilyen módon újra használjunk fel. hogy a nyesedékben értékesíthet hagymafélék gombás betegségeket el znek meg. kórokozóit riasztó.összes eddig felsorolt növény minden el nyét közvetlenül a kertben hozza. Ismerjük a mustárnövényke fonálféreg-riasztó hatását. a csalán értékeir l.) is aprítottunk. Ha megkérdezik. az orvosi zsálya (Salvia offzcinalis L. ezért a kert sokoldalú m velésében a nyesedéknek rendkívül nagy szerepe van. hogy a nyesedékkel nem hurcolunk-e egereket a kertbe. Ez a keverék az. ami a kertben keletkezett. és azt. különösen ha a keverékbe bodzát (Sambucus nigra L. Mindig ismételten csak azt tanácsolhatjuk. sokoldalú m velési rendszert. Tudunk az üröm (Arthemisia absynthium L.

A komposztálódáshoz is szükséges a víz. amely a talajtakaró komposzton keresztül a földbe szivárog. Alkalmunk volt nagyon száraz esztend kben is pontos megfigyeléseket végeznünk. Ha tehát vizet kell pótolnunk. hogy a kerti töml t a komposztra fektetjük (természetesen id nként arrább tesszük). és a növények számára még hosszú ideig rendelkezésre áll. hiszen ezzel a kártev ket. permetezve öntözni.és hajszálgyökerekkel is. hogy a kertésznek el kell köteleznie magát. de legtöbb esetben elegend az es formájában hulló csapadék. A harmat is.Gazdálkodás a csapadékkal és a vízutánpótlással A bevezet fejezetben leszögeztük. hogy a talajban található értékeket kíméli. Ez az elv érvényes a vízre is. Így nem kell naponta a növényeket felülr l. Segíthetünk magunknak azzal. hogy azokból lehet leg semmit se fecséreljen el. Még aszály idején is elegend volt a talajtakaró komposzt öntözése. A növények a vizet nemcsak vastag karógyökereikkel veszik fel. az mindig csak a talajt takaró komposzt öntözésével történjék. 62 . ami a felületi komposzt helyes alkalurazásával felfogható. és ezzel teremtünk növényeink számára egy lassan. Minden növénynek vízre van szüksége fejl déséhez. Ügyeljünk arra. Nyomatékosan vízutánpótlást mondunk és nem öntözést vagy permetezést. de egyenletesen ható nedves környezetet. hogy lehet leg ne közvetlenül a növényeket öntözzük. és kivált ne a leveleket. hozzájárul a megfelel talajnedvesség fenntartásához. Id nként azonban mégis pótolnunk kell az elpárologtatott vizet. a gombákat és egyéb kórokozókat is terjesztjük. hanem a talajfelszín közelében növekv finom oldal. és ez azt jelenti.

Rendszerint azonban meg kell elégednünk a vezetékes vízzel. gy jtsük össze az es vizet. 63 . Egészen bizonyos azonban. hogy amikor nagyon szükséges. A biológiai kertben kizárt az ilyen zuhanyozó öntözés.Csöpögtet öntözéssel . A magvetés öntözése mindig ösztönzés a csírázásra. mint a vízvezeték vize. de minden nehézség nélkül megjelenik ott. Ha azonban a vetést nem tudjuk folyamatosan öntözni. akkor álljon rendelkezésre b ségesen. hogy a növények levelét felülr l lezuhanyozza. Ilyenkor jobb a magvakat nagyságuktól függ en mélyebbre vagy sekélyebbre vetni. az embert mégis nagyon csábítja. Az es egészen másként hat. Példaként említenénk a nehezen csírázó petrezselymet.a növények egyenletesen kapják a vizet.) vetésekor. Tehát a drága vizet ne használjuk meggondolatlanul! A vízzel úgy kell takarékoskodni. amíg eljött az idejük.amihez a berendezést házilag is elkészíthetjük . hogy néhány betegség (mint a lisztharmat is) ezáltal terjed. amíg a magvak az es és a légnedvesség hatására csírázni és kelni kezdenek. és betakarva a természetre bízni. mert ezzel a kertész rendkívül jó min ség vizet nyer. Gyakran sokáig kell rá várni. sem egy bevetett magágy öntözését. ezért ha csak lehet. ami a természetben történik. Jóllehet a kannás öntözés nagyon meger ltet . különösen nem a nyári meleg szelek idején. a leveg nek és a talajnak egyaránt nedvesnek kell lennie. amíg kikel. Különösen jó dolog ezt szem el tt tartani a kétnyáriak (árvácska. hiszen az többnyire a száraz évszakokban történik. sokkal jobb a természetre bízva megvárni. A petrezselyem keléséhez persze egy rövid es cske nem elegend . A frissen ültetett növények öntözésére azonban magától értet d en szükség van az öntöz vízre. ahol az érett magok elszóródtak. Nem ajánljuk azonban a vet barázda el zetes megnedvesítését. mint ahogyan nélkülözhetetlen a növényi trágyalevek készítésekor is. hiszen ez pontosan az ellenkez je volna annak. s minden külön öntözés nélkül átszunyókálhatták azt a néhány napot. harangvirág stb.

valami számukra is értékesíthet t keresnek. és onnan táplálkoznak. és a gazdag táplálkozási lehet ségek miatt gyorsan elszaporodnak. esetleg egy félig komposztálódott nyesedékhalomba is. Elvileg a szerves konyhai hulladék a takarókomposztra is kerülhetne. Ha ez a komposztprizma olyan helyen fekszik. hogy itt a giliszták egész évben elegend táplálékot találnak. Kiürítéskor a giliszták egy része maradjon vissza. ahol a kert a lakástól távol van. Így kaparnak. hogy a kertben él állatok: kutya.és földkeveréket már a kert bármely pontjára elszállíthatjuk. A giliszta. állandó rendetlenséget.akkor rövid id n belül giliszták költöznek bele. ha ezt a hulladékot .tehát az utánpótlásról mindig gondoskodni tudunk . Helyesebb tehát. Rövidesen azt tapasztalnánk. hogy külön helyet kell kijelölni a korhadó konyhai hulladék számára. de ennek komoly hátrányai is vannak. amelyet már a háztartásban gondosan különválasztunk a nem rothadó szervetlen vagy m anyagoktól. Ennek az az oka. és ott gondosan letakarjuk földdel.A giliszták felszaporodása a vegyes növénykultúrás kertben A tanácsaink szerint eljáró vegyes kultúrában termel kertész rövid id alatt észlelni fogja. Közvetlenül elteríthetjük a takarókomposzt felszínére. ami el nyös volna a gilisztáknak is. macska stb. hogy az újonnan belekerül komposztálandó anya- 64 .a konyhában keletkez minden könnyen rothadó anyagot egy komposztprizmára visszük. hogy a gilisztaállomány mennyire elszaporodott a kertben. Vihetünk bel le egy már érett komposzthalomra. használjunk hordót erre a célra. ahol a giliszták az alomba húzódnak. A takaróanyagok tárgyalásakor már volt róla szó. ami minden évszakban (még mostoha id járás mellett is) megközelíthet . néha még kárt is okoznak. A városi háztartásokban.

Bár a giliszták ebben a lágy. ha ez zárt helyen (pl. Hasonlóan hasznos a nagy földigiliszta (Lumbricus terrestris).általában a hely takarása.) hasznos. a nyesedékbe is. mert a nedvesség és a sötétség a giliszták kedvez életfeltételei. 65 . él növényi részeket. hordóban) történik. A kertben tehát minden gilisztafaj (Magyarországon 42 különböz faja él . nélkülözhetetlen segítséget jelentenek. és jó táplálás mellett hihetetlenül gyorsan szaporodnak. és takarjuk le. miszerint a giliszták kárt is okozhatnak. Amit eddig a gilisztákról állítottunk. mégis. megj.got ismét gyorsan fel tudják dolgozni.nemcsak rendszeretet kérdése. a kertésznek le kell mondania azokról a szabadban mindig el forduló komposztlakókról. mindent meg kell tennünk.a ford. mégis. a hulladékból is komposztot csinálnak. Ez egyetlen esetben sem igaz. így meleg legyen. Róluk is csak a legjobbakat állíthatjuk. amennyiben az él gyökereket felfalják. nyitott komposztprizmán minden oldalról átjárja. mindenütt hasznos. tápdús talajban nagyon gyorsan szaporodnak. amelyek szintén hatékonyan közrejátszanak a komposztálásban. A gilisztakomposzt takarása . és így szinte. A leveg és a nedvesség a kis. Ez a hordó természetesen a házon kívül álljon. elszaporításuk megrövidíti a korhadást. mint az ászkák. vonatkozik a vörös szín komposztféregre (Eisenia foetida) is. amely szántóföldön és a kertben is általános. talajtakaró komposztba. hogy számukat növeljük. Ez a takarás ne engedje át a fényt. ahova a konyhai maradékot hordjuk . sem az egészséges. Ez szintén nem rágja meg a friss gyökereket. Jóllehet a giliszták mindenhova bevándorolnak a komposztprizmába. Ha már a gilisztákról van szó: szakítsunk azzal a téves nézettel. a százlábúak és egyéb apró állatkák.

A gyomok mindig ott növekszenek. "monokultúrában" fordulnak el . miel tt az ember valamit is vetne. ökológiai egyensúlyban álló kertr l.Gyomok a kertben Mi a gyomokat inkább vadnövényeknek tekintjük. ahol megtalálják mindazt. A gyomok a maguk választotta helyen a legegészségesebbek. mivel a talajjal különösen fontos és szoros viszonyban vannak. Ilyen helyen már nem lehet szó biológiai. 66 . 4. amire szükségük van. mivel sok kerttulajdonos minden eszközzel. hogy más helyen vagy más évszakban n jenek. amelyek sohasem egyedül. s mindig a talajjal összefüggésben tárgyaljuk. Zavarnak. Nem is kényszeríthet k rá. rendkívüli vitalitással rendelkeznek. amelyek mindig és mindenütt jelen vannak. s t gyomirtó szerekkel is igyekszik kertjét gyommentessé tenni. Néhány kertben ma már egyáltalán nem n nek gyomnövények. Olyanok. és ezek az el nyök mind a növekedést. 3. inkább azt kérdezzük: mi hasznuk lehet a kertben a gyomoknak? 1. hanem mindig társulásban. Ilyen növényeket nevez az ember "gyomoknak". A gyomok olyan növények. Mit tekintünk gyomnövénynek ? A gyomnövények hívatlanul jönnek. és egy napon ismét elt nnek: Mivel azonban a természetben semmi sem haszontalan. 2. a szaporodást és a túlélést szolgálják. emiatt nem is fogadjuk ket szívesen. amit ebben a könyvben már beharangoztunk. ahol létfeltételeik adottak.

de néhány utalással arra szeretnénk ösztönözni az olvasót. mészszegény vagy savanyú talajról van-e szó. Ha a gyomnövényeket erd n-mez n. Egy régi kertben már tapasztalatból tudja az ember. Talajjelz gyomnövények A gyomok egy része valódi talajjelz . nemritkán gyógyhatásúak. legel kre és persze kertjeinkre is. Kint a szabad természetben hatalmas. Az az elv. a mi kertünkben különösen a gyógynövényekre érvényes. mint a tápanyagellátás és a talajápolás hiányosságait. a talaj él gyógyszereinek tekintjük. miszerint minden él lény hatással van a többire is. Néhány vadnövény jelzi. ezáltal a kert számára olyan értéket képviselnek. hogy hol. Vázlatosan írunk a leglényegesebb tudnivalókról. Ezért minden gyógynövény. helyet kaphat kertünkben legalább addig. hogy ezzel a lehet séggel többet foglalkozzon. tehát egészségünket vagy akár felgyógyulásunkat is szolgálják. A biológiai kert elveivel összhangban segítenek a talaj megismerésében is.A gyomnövények szerepe Miféle rendeltetése lehet egy gyomnövénynek a kertben? A gyomok között sok a gyógynövény is. hogy meszes. Mindezek segíthetnek kertünk megítélésében. s ezek el fordulásából talajunk sajátságait éppúgy felismerhetjük. vagy nem zavarnak. Ezért 67 . amit eddig nem használtunk ki. amíg felhasználjuk ket. amit az ember erd n-mez n gy jtöget. Nem tudunk a részletekben elmélyedni. Így a vegyeskultúrás kertben a kultúrnövények választékát gazdagítják. akkor ez értelemszer en érvényes a gazdaságokban a szántókra. Sok gyomnövény tartalmaz bizonyíthatóan hatékony anyagokat. mert sohasem fordul el mészkedvel vagy meszes talajt igényl gyomnövény savanyú talajon és fordítva. alig áttekinthet gyomnövénytömeg él. Így a kert tervezésekor és telepítésekor adódó hibákat még idejében elkerüljük. De minden tavasszal felbukkanhatnak egészen új fajok is. milyen gyomok fordulnak el .

azt ajánljuk, hogy tavasszal legyünk egy kicsit türelmesek, és az úgynevezett gyomokat egy ideig hagyjuk a helyükön! A zöldségesnek természetesen gyommentesnek kell lennie, s hogy ez lehetséges, az a Nyárutó, sz és tél cím alfejezetb l világosan kiderült. De lehet még a kertben több, gyomoktól szenved rész, s ez zavarja a kertészt. Ha ennek ellenére egy rövid ideig zavartalanul növekedni hagyjuk ket, amíg már felismerhet ek; sok dolgot elárulhatnak nekünk. Ha a kertben vad harangvirágfélék (Campanula sp.), lángszín egynyári hérics (Adonis aestivalis) vagy szarkaláb (Consolida regalis) fordul el , akkor ezek a gyomok nemcsak a mésztartalmat jelzik, hanem a megfelel humusztartalomról is tájékoztatnak bennünket, vagyis azt jelenti, hogy termékeny talajú a kertünk. Ha a területen vadrepce (Sinapis arvensis), a kissé mérgez pipacs (Papaver rhoeas), árvacsalán (Lamium maculatum), apró szulák (Convolvulus arvensis), mezei veronika (Veronica arvensis) népesíti be, akkor mély réteg , termékeny, meszes talajunk van. Ha csalánfélékkel (Urtica sp.), fekete csucsorral (Solanum dulcamara) vagy füstikefajokkal (Fumaria sp.) találkozunk, ez nitrogéndús és vastartalmú talajról árulkodik. Ez a talaj már egész enyhén savanyú is lehet, mert ezek a növények nem mészjelöl k. Ahol a kis termet , nagyon csíp s csalán fordul el (Urtica urens), ott a talaj nitrogénben, humuszban és tápanyagban gazdag, és talán túl is van trágyázva. A kertésznek meg kell jegyeznie, hogy azon a területen, annál a bokornál, cserjénél, ahol csalán vagy az el z gyomok jelennek meg túlsúlyban, nem szabad nitrogénnel trágyázni addig, amíg a fölösleges készlet el nem fogy. Ha a területet labodafélék (Atriplex sp.), disznóparéj (Amaranthus sp.) vagy a salátaboglárka (Ranunculus ficaria) uralják, akkor talajuk nehéz, de jó vízgazdálkodású. Akkor azonban, ha a salátaboglárka mellett libapimpó (Potentilla anserina), mezei vagy vízimenta (Mentfia arvensis, M. aquatica)madárkeser f (Polygonum aviculare), martilapu (Tussilago farfara) vagy mezei zsurló (Equisetum arvense) is felt nik, már tudnunk kell, hogy mindezek pangó vizet és leveg tlen talajt jelentenek. Ilyenkor a jó gazda azt tartja, hogy el bb drénezni kell szántóföldjét, miel tt jó termést várna. A kertész ekkor "kertészeti" fogá-

68

sokhoz folyamodik: a kérdéses helyekre a körülményeknek megfelel növényeket - cserjéket, dísznövényeket - ültet. Az ilyen pangó vízzel telített helyekre sikeresen telepíthetünk sárga n szirmot (Iris pseudacorus). Anélkül, hogy a pangó víz szemmel látható volna, az írisz helyét helyesen választottuk meg, egyedül a gyomnövény tanúsága alapján. A kertünk számára hasznos vadnövényeket hosszan sorolhatnánk. Így ajánlatos tavasszal egy alkalommal utánanézni, hogy hol, milyen vad-, illetve gyomnövények fejl dnek, és átgondolt, önálló, saját ítéletet alkotni kertünk talajáról. Külön megemlítünk két olyan gyomnövényt, amit mi is nagyon terhes gyomnak érzünk: az egyik a tyúkhúr (Stellaria media), a másik két veronikaféle: a fényes level (Veronica polita) és a borostyánlevel (Veronica hederaciaefolia). A veronikafélék a mi szélességi fokunkon nem olyan régóta fordulnak el . Ezek nagy humusz- és tápanyagtartalmú, nitrogénnel telített talajokat jeleznek. Ne csodálkozzunk azon, ha a két gyommal kapcsolatos problémával többnyire a komposzt felhasználásakor fogunk találkozni.

Javító hatású gyomok
Néhány közismert vadnövény a kert számára valóságos értéket jelent. A fák alatt elriasztják a kártev ket és árnyékolnak, mint a kerek level repkény (Glechoma hederacea), az indás ínf (Ajuga reptans), a mentafélék (Mentha sp.) és a kövér porcsin (Portulaca oleracea). Rendkívül jó talajjavító a csalán: vasat, kovasavat, nyomelemeket tartalmaz, és humuszban gazdag talajt hagy maga után. A gyomok vagy inkább ezen valódi vadnövények jó méhlegel k. Már kora tavasszal a kertbe csalogatják a méheket, olyankor, amikor a növények zöme még nem is virágzik. Ezért ezeket a gyomokat csak azután távolítsuk el, miután más növények már virágzanak, és így vonzzák a méheket. Amikor a biológiai szemlélet kertész azt mondja: "minden kártev ellen legyen egy riasztónövény", akkor mostani témánk szem-

69

pontjainak megfelel en tegyük hozzá: feltéve, hogy ezeket a riasztónövényeket hagyjuk is a kertben növekedni. Néhány növény azonban nem közvetlenül, hanem a nyomában maradó méreganyagok által válik hasznossá, s ezek sok kerti termék számára szükségesek. Ide tartozik a legtöbb tavasszal virító növény is, mint a sáfrányfélék (Crocus sp.) a hóvirág (Galanthus nivalis, f. aestivalis) és hasonlók, amelyek szintén tartalmaznak fontos méreganyagokat, s gyakran találkozhatunk ezek vad alakjaival is.

Biológiai körforgás
A következ kben a biológiai körforgás egy kis részletét igyekszünk megvilágítani, amelyet már nagyon megzavartunk, de teljesen gyógyítható volna, ha minden kertbarát segítene. A kertünkben él madarakról van szó; tehát a fekete- és a sárgarigó, a pinty, a cinke, a vörösbegy és még néhányan, akik itt szerzik be azt a kis mennyiség , számukra egészséges és véd hatású mérgez anyagot, ami táplálékukat kiegészíti, és ezzel egészségüket szolgálja. Így rá vannak utalva az el bb említett növényekre, amelyekben ezeket az anyagokat megtalálják. Épp ezek a madarak pusztítják már kora tavasztól a kert kártev it. Csipkedik az általunk kártev ként emlegetett nagy fehérjetartalmú apró él lényeket, és fiókáikat táplálják velük. Csupán ezt az egészen kis részletet, amit a biológiai folyamatok példájaként bemutattunk. A kert gyomosodása nagyon kellemetlen, de ennek dacára legyünk türelmesek egy kicsit, legalább addig, amíg szükségünk van e növények riasztó hatására. Az, hogy a zöldséges gyommentes legyen, az íriszeket, rózsákat és egyéb új telepítéseket gyomláljuk, az persze magától értet dik, de én sohasem leszek a teljesen gyommentes kert pártján.

70

míg a citromlepke hernyóját a kutyabenge (Frangula alnus) táplálja. hogy nem nagy területet foglalnak el a kertb l. A nappali kis pávaszem és a bogáncspillangó f tápnövénye a csalán. most felismerve a vadnövényeket. az ibolyáról és árvácskáról. Jó lenne. de minden kertnek van széle. füzikefélékr l és a kutyatejr l van szó. kertünkön kívül is kell keresni hozzá alapanyagot. Nézzük csak meg. Ezen felül milyen lepkék fordulnak még el kertünkben? Leggyakoribb a káposztalepke. hogy kertjeinkb l nem t nnek el egészen a pillangók. az orgona. Itt tehát nyugodtan megt rhetjük a lepkéknek ezeket a ment szigeteit. szedren. ha a legfontosabbak a kertben valahol fennmaradnának. a bogáncsról. hiszen ezek a lepkék megtartásához és új generációk létrejöttéhez nélkülözhetetlenek. szirózsákat. akár vad részei is. hozzájárulunk. ami könnyen kártékonnyá és veszélyessé válik. 71 . az árvacsalánfélékr l. A nappali kis pávaszem tápnövénye házikertben a csalán és a komló. A pillangók aztán a dáliákat. Természetesen a kert egyéb fái.A gyomok és a pillangók Azzal. ha a vegyes kultúra nyújtotta lehet ségeket nem vesszük igénybe. Már a növények felsorolásából is láthatjuk. elhagyatottabb. kökényen stb. levendulát és a loncokat is látogatják. bokrai is szolgálhatnak lepkerezervátumként. rózsán. talán egy kicsit a kertben is meg fogja ket t rni! Ha azonban erjesztéssel trágyalevet akarunk készíteni a vadnövényekb l. Ezek a növények ugyanis sok lepke hernyójának tápnövényei. Itt mindenekel tt a csalánról. mint a mogyoró. a nyír. A "gyomoknak" persze nem kell a kert közepén terpeszkedni. hogy milyen tápnövényeken élnek az ismertebb pillangók hernyói? Az éjjeli nagy pávaszem hernyója egyértelm en a rózsafélék családjába tartozó növényeken fejl dik: mandulán. Trágyalé gyomnövényekb l és azok hatása Akinek eddig legf bb célja a gyommentes kert kialakítása volt. a fagyal stb. hogy a kertben gyomnövényeket is megt rünk.

Ahol a nadálytövet mint takarmánynövényt valaha termesztették (az évszázad elején). illetve hatóanyaga. pl. A vadon el forduló fekete nadályt (Symphytum officinale) nagyon dekoratív ével .még mindig mint segédanyagot használják. hogy elfogják és visszatartják a harmatot. növekedés. mint a csalánlé. minden szabadföldi és cserepes növény számára tápláló. pedig err l az újonnan felfedezett növényr l. de sokszor 72 .) és cickafarkkóró (Achillea millefolium) levet. Egyszerre is feldolgozhatjuk ket. Ez az a növény. A nadálytövet ma is mint régebben . medvetalp (Heracleum sphondylicum). ma még vitatott. azt ajánljuk. még innen is vihetünk a kertünkbe. gyógynövényként és méhlegel ként is ültethet a kertben.Mindez el ször is a nélkülözhetetlen csalánra vonatkozik. Ha tehát szükséges.és virágzásserkent . amit mi leginkább értékelünk. hogy keverjünk az el z khöz pitypanglevet (Taraxacum officinale). A hazai változat a borágófélék családjába tartozik. Különösen fontos a felületi komposztrétegben. útif félék (Plantago sp. A legtöbb ember ma nem is tud képet alkotni a nadályt r l. A fekete nadályt olyan növény. függetlenül attól. Trágyalének éppoly jól használható. ott elég távoli körzetben is még fellelhet . eltér típusairól mind többet beszélnek. mint küls leg használható gyógyszerekhez és mint a kertben hasznos növény. de alap-. A választék szempontjából nélkülözhet ugyan. de a kész leveket is keverhetjük. Mindezek a növények nagy tömegben megtalálhatók az utak mentén. Mint ehet gyógynövény. patakpartokat és medreket kedveli.és a kártev ket riasztó levelekben. hogy éget en sz rös levelei elriasztják a csigákat azonkívül. mint épp a csalántakaró felett. hasonlóan. ken csökhöz.és gyógynövénnyel történt. hogy hazai vad formáról vagy pedig kultúrváltozatról van szó. A csalán alapvet növény a trágya. mint ahogyan a többi f szer. már nem vitatható. Mivel itt els sorban trágyalevekr l van szó. illetve nyesedék értékes alkotórésze. A nadályt erjesztett leve lassabban hat. jó takaróanyag. de nagyon jól keverhet csalánlével. amelyr l az utóbbi évtizedben mindent elfelejtettünk. és a komposzt. A nedves helyeket. A kert szempontjából mindegyik típusnak azonos az értéke. ugyanis a csalánnak megvan az a nagy el nye. Sehol sem olyan szép és egészséges a zöldségsor. szaga sem olyan átható.

Így a zöldségesben nagyon jó hatása van a babra. de ha a talaj. vagy melegágyat ágaival keríteni! A bodzát már a nedvkeringés megindulása után elkezdhetjük szedni. Több évig is megmarad. ami megel zi a talajuntságot. Mindkett b l jó trágyalevet lehet készíteni. A kerti mályva (Althea rosea) olyan területen. Még ennél is hatékonyabb a zsurló és csalán keverékéb l erjesztett trágyalé. pockok és vakondok ellen nyilvánul meg. A macskagyökérb l készült trágyalé nagyon híg. általában rozsdafert zött lesz. amíg számára megfelel ek a körülmények.hívatlanul mint gyom jelentkezik. Szaporítása gyökérdarabkák segítségével történhet és magvetéssel. uborkára. a paradicsomra. de ennek ellenére meglep en hatékony. és a paradicsom gombás betegségei és a hagymalisztharmat ellen is. Tarthatjuk a kertben. ha a fiatal növények lombját is több alkalommal zsurlóból készített trágyalével permetezzük. Különösen dísznövényekre van jótékony 73 . Takaróanyagként a mellette lev növényeket védi a földibolháktól. Ezt is megel zhetjük. sárgarépa esetében ne alkalmazzuk. de csak addig. de saláta. fiatal hajtásai. Jó a palántad lés megel zésére.) és a gilisztaöl varádics (Tanacetum vulgare) gyakori vadnövény. s t egész ágai a terméssel együtt. ha a palánták túl meleg. nedves és tápdús talajban vannak. de természetes lel helyükr l is begy jthet k. A közönséges bodzát (Sambucus nigra) is vadnövénynek tekinthetjük. hagyma. ahol a leveg nem elég párás. cukkinire. trágyaléként pedig különösen jól hárítja az állati kártev ket. elt nik.és fényviszonyok megváltoznak. Elég csak egy bodzahajtást a vakondtúrásba szúrni. ha a palánták gyökereit ültetés el tt néhány órával beleállítva megszívatjuk. Feldarabolt és széthordott gyökerei révén is újból és újból megjelenhet a kertben. A zsurló (Eguisetum sp. A zsurlóból készült trágyalé megel zi a zellerrozsdát. A nadályt ével . Riasztó hatása f ként az egerek. a borsóra. A macskagyökér (Valeriana officinalis) teaként kif zve vagy trágyalé formájában minden virágáért vagy biológiai értelemben vett terméséért ültetett növényhez felhasználható. A bodzának minden része felhasználható: levelei. de használható a szamóca.

például a rózsafélék. A hordó alján visszamaradó szerves anyag kit n komposztalapanyag. amelyekt l gazdag virágzást várunk.és vadnövények kertünkben tényleges segítséget. 74 .hatással. Így nyújtanak a gyom. ével k. aminél jobbat alig kívánhatunk.

és f szernövények termesztése A f szernövények is szolgálhatják a kert egészségét? Táplálkozásunkat már el sem tudjuk képzelni a kertben termeszthet gyógyés f szernövények nélkül. de nagy múltjuk van bizonyos betegségek megel zésében. el -. s t gyógyításában is.és f szernövények éppúgy. szervezetünk er sítését és ápolását szolgálják. növelik teljesít képességünket és életkedvünket. hogy a gyógyés f szernövényeknek magára a kertre is jelent s hatásuk van a talaj felépítésében és egyensúlyának fenntartásában. a kerttervbe feltétlenül be kell vennünk. Általában elmondhatjuk róluk. hogy a többi kártev it elriasszák és beteg- 75 . Jó közérzetünket. Noha mindezt már régóta tudjuk. egészségünk meg rzését. és telepítésünk biztos alkotórészének kell tekintenünk a gyógy.és f szerféléket. Eddig els sorban konyhai f szerként használtuk ket. végül pedig kiegyenlítik az id nként elkerülhetetlen. illetve köztes veteményként a f növénnyel együtt vetve a szomszédos növények egészségét el segítik.A gyógy. megfelel helyre ültetve.és f szernövények nagy kertészeti értékét. Ha minderre tekintettel vagyunk. a növényzet tápanyag-visszapótlásában és védelmében. hogy vitamingazdagok. mostanában újra felfedezzük a gyógy. megterhel táplálkozásból ered bajokat. és mindnek van egy-egy egészen sajátos tulajdonsága. mint a zöldségfélék. amit a kertben ki kell használnunk! Beillesztésük a vegyes növénykultúrás rendszerbe A gyógy. Ezek a növények képesek arra. Most kezdjük csak fokról fokra felismerni.

amelyeket kertünkben akarunk telepíteni.a föld felett.és konyhanövényeket. a zsázsa. (Az itt következ összes egynyárira vonatkozik. els sorban a fokhagymát. hogy minden vele szomszédos növény egészségesen fejl dik. Már a duzzadó. nem igényelnek külön sort. mint az uborka.) Ezekb l a növényekb l a konyha igénye rendkívül nagy. a káposztafélék. Hogy hova is helyezzük mindazokat a gyógy. kölcsönösen el segítik a jobb fejl dést és a növények tartós egészségét. A sorok zártan. beleértve gyökerét. amelynek gyógyhatását már a XII. mint a zöldségfélék is . ahol a növény minden része használható. Mindez érvényes a vele együtt elvetett növényekre is.ségeit meggátolják. de még a komposztprizmákban is minden kerti növény számára gyógyulást és egészséget hoznak. A gyógy. Ideális talajtakaró anyagot szolgáltatnak.és f szernövény . ami valóban vadnövény. Kapor (Anethum graveolens). hogy járulékos jelleggel véd . A korán vetend zöldségfélék mellé köztesként a legjobb. s ezért olyan fontos a konyhában. gyógyító. kísér veteményként kell beiktatnunk ket. csírázó magvak hatnak egymásra. A kaprot vitamintartalma miatt még a petrezselyem és a paprika el tt említik. Erjesztett állapotban leginkább mint trágya. A kapor a sárgarépa fejl dését is el segíti. század óta ismerjük.és f szernövények Az egynyáriaknak nem kell külön helyet kiszakítanunk a kertben. A mustár már a Bibliából is ismert gyógynövény. Szirmaiból gyógyken csöt készítenek. illetve talajjavító hatásukkal t nnek ki. A csalán számára. Az egynyári gyógy.éppúgy. szárát és a magokat 76 . Minden sárgarépasorba. jól át kell gondolnunk. cékla és a többi. a vizitorma és nem utolsósorban a körömvirág (Calendula).és f szernövényekhez soroljuk a hagymaféléket is. nem d lnek el. és az év folyamán már nagyon korán rendelkezésre kell állniuk. a talajtakaró komposzton. A kapor esetében épp az t nik fel. Minden gyógy.. azzal együtt vessük el. de a talajban is értékes anyagokat választ ki. nem kell helyet keresnünk a kertben. egyenletesen n nek.

így a babot az egyébként jelent s károkat okozó fekete babtet sem károsítja. a babbal együtt vetjük. Ez az utolsó sor turbolya zölden áttelel és tavasszal tovább fejl dik. s így külön fáradság és költség nélkül mindig zsenge kaporzölddel látja el a konyhát. De mi is a turbolya haszna a kertben? Tulajdonképpen az. Szedés után a borsf gyökerei a talajban maradnak. folyamatosan vethetjük. Szintén azokhoz az egynyáriakhoz tartozik. s ott jelent s szerepe van. amelyek nem igényelnek külön helyet. amir l azt is mondták. ha csak május közepén. és b ven terem. 77 . hanem mindig kísér veteményként tervezzük be a vegyes kultúrába. A kertben köztesként bármelyik f zöldségféle magjához keverhet . Borágó (Borago officinalis). mert a szervezetet megtisztítja a salakanyagoktól. mert már korán enyhe félárnyékot ad. A kerti borágó mint idegeket megnyugtató és vértisztító hatású növény. Ha a kertész megszívleli tanácsainkat. Borsf (Satureja hortensis). s így a rovarbeporzású uborka megtermékenyülését el segíti. hogy a salátaféléket megóvja a lisztharmattól. s így egész évben folyamatosan használható. A bazsalikom mellett az uborka hosszú ideig egészséges marad. Olyan hosszú tenyészidej kultúrák mellett kapjon helyet. Ezen felül ez az illatos gyógynövény nagyon jó méhlegel . Ez a régóta ismert. hogy a f szerek királyn je. a cukkini vagy az édeskömény (Foeniculum vulgare). és er sebb szaga elriasztja a tetveket. majdnem minden kertben el fordul. csigákat. A nagyon korán vetend növények közé tartozik. Így hát nem is csodálkozhatunk azon. legjobb.is. hatóanyagai a rothadás után is a talaj hasznára válnak. Ezek fagyérzékenyek. Kísér veteményként vessük. C-vitaminban gazdag gyógynövény tavasszal vértisztítóként használható. Zamatos turbolya (Anthriscus cerefolium). de még a hangyákat is. Kés n kell vetni ezt az utóbbi id kben kevésbé ismert növényt. Mivel fagyérzékeny. hogy a bazsalikomot a kertben is nagy segítségnek tekintjük. mint az uborka. nem lepi meg korán a lisztharmat. emiatt kedvelik a kés bb kel növények is. kezdve az els fejes salátától egészen az endíviáig. Bazsalikom (Ocymum basilicum). akkor minden zöldségféle vet magjához kaprot fog keverni. A kertben is nagyon értékes.

Dacára. gyomlálása. Ugyanerre a célra a körömvirág is megfelel. Gyökereinek rendkívüli áthatolóképességét különösen nehéz.Rendkívüli kártev riasztó hatása van. A konyhában nélkülözhetetlen nagy vitamintartalma és egyéb hatóanyagai miatt. a fölösleges sarjak leválasztása és a talaj fellazítása után elvetni. Csak fiatalon vágjuk. Meghatározott zöldségfélék mellett jó. és csak olyan magasra hagyjuk megn ni. még a szomszédokat is védi. A mustárt és a körömvirágot is rendesen nemcsak gyógynövényként. önállóan is vethetjük. ahol a borágó gyökerei teljesen átszövik és fellazítják a talajt. de egyéb tulajdonságai miatt gyakran nehéz partner. az eddiginél gyakrabban és változatosabban alkalmazhatjuk az ételek elkészítésekor. Ezzel szemben a petrezselymet sohase hozzuk össze gyenge növés szomszéd növénnyel. és ahhoz hasonlóan is hat. hanem a konyhában is hasznosíthatjuk. például a fejes salátával. hogy elriasztja a fonálférgeket. Legjobb. valamint a többi káposztaféle az egész tenyészid szak alatt a legcsekélyebb fert zés nélkül fejlóriik. A mustárnak a zsázsához hasonló értékei vannak. Mindig tudták. Folyamatosan szedjük róla a leveleket. kemény földben kamatoztassuk. mint a zsenge mustárnövénykét. de távolról sem olyan er s és intenzív. Fehér mustár (Sinapis alba). ha szegélynövényként használjuk. Els sorban a karalábé. a kártev ket mégis egyértelm en elhárítja. A szamóca közteseként a mustárt célszer a termésérés végén. A tél folyamán aztán maguktól elt nnek. ahol hárító-véd hatását néhány meghatározott szomszéd növény élvezheti. mint a kerti zsázsát szokták. Rendkívül alkalmas a szamócatövek közötti csupasz talajfelületek bevetésére. de az utóbbi id ben tudományosan is bizonyították. Petrezselyem (Petroselinum crispum). és a zöldségesben ne hagyjuk virágozni. Jó partnere a hagymának. kísér növény' lehet. Mivel a borágó levelei sz rösek. Ha van hely a kertben. s a kis növények védik a szamócát. hogy ne szórja el a magját. a csigák sem kedvelik. a sorok tisztítása. Az apró magvak gyorsan kelnek és növekszenek. 78 . hogy a petrezselyem betegségekre nagyon fogékony. A körömvirág sárga szirmait éppúgy. de mértékkel használjuk! A kertben értékes hárítónövénynek tekintjük. de leginkább a paradicsomnak. Rendszeresen.

Ott már említettük a mustárt. metél hagyma. A kertben való különös jelent sége azonban leginkább nagy gyökérzetének tudható be. például a liliomoknál. hogy a növényt még puha állapotban lesaraboljuk. hogy a megfelel növény mellé kerüljenek. a talaj el készítésére és gyökerekkel való átszövésére ajánlottuk. víztárolásra. és tulajdonképpen csak arra kell ügyelnünk. A gyümölcsfák alá vethetünk még körömvirágot. ha minden fölösleges körömvirágot takaróként a paradicsom alá terítünk! A körömvirág ezeken felül mindenütt értékes a talaj és a szomszédos növények szempontjából. Ezek a hagymafélék nemcsak gyógy. de emlékeztetünk rá ismét a gyógynövényekkel kapcsolatban. Az egynyáriakat más módon is felhasználhatjuk anélkül. A kertben nagyon eluralkodhat.és fonálféreg-érzékeny szamóca nagyon igényli a riasztó-. hogy a szamóca sohasem lehet magában. ezért a zöldségesben nem is ajánljuk. Err l a lehet ségr l már elöljáróban szóltunk. Vessük a kultúrnövények. Mindezek sokféle kártev ellen tényleges segítséget jelentenek. 79 . s nagyon jó. A konyhában leginkább a tavaszi vitaminhiány idején használjuk. hogy számukra a kertben külön helyet vennénk igénybe. a maradványokkal nincs gond. Mindig csak arról van szó. rózsáknál stb.és f szernövényként. a kerti sarkantyúkát (Tropaedum majus). fokhagyma. A mustárt sok el nyös tulajdonsága miatt ajánlhatjuk: a vet mag nem drága. Mindegyik a szürkepenészt l védi környezetét. A szürkepenész. Vöröshagyma. még a nagyon veszélyes vértet t is. Konyhai felhasználásra is ajánlhatjuk. hanem a kert egészsége szempontjából is nélkülözhetetlenek. büdöskét (Tagetes patulus) is. ahol az el veteményeket árnyékolásra. Igen nagy hatású gyógynövény. Már a vegyes kultúra általános leírásában is emlékeztettünk arra. A fokhagyma különösen alkalmas az egerek riasztására. hanem mindig valamelyik hagymafélével együttesen! Kerti zsázsa (Lepidium sativum). A gyümölcsösben viszont távol tartja a tetveket. mint például a már említett fonálférgekt l veszélyeztetett szamóca közé! A körömvirág kit n a paradicsom között. illetve véd növények segítségét.Körömvirág (Calendula officinalis).

ahova a kés bbiekben a káposztát fogjuk ültetni. levendula. de ezen felül véd hatásuk is lehet. hogy egyet sem nélkülözhetünk közülük. és tavasszal ismét alkalmas a zellerzöld szedésre. Kés bb a káposztát leszedjük. ha a növények túltrágyázott talajba kerülnek. kakukkf . amelyeknek egészen jól kimutatható. olajok és más exkrétumok. és sszel palántázni. Kés bb nem okoznak gondot. és távol tartja a káposztalepke hernyóit. kerti ruta. amelyek a többi növény számára el nyösek lehetnek. Silvestre f.és f szernövények Hátravan még az ével vagy kétnyári növények bemutatása. koriander. önmagukat tartják tisztán. rozmaring. Nevük mindannyiunk számára ismer s: kömény. hiszen illatukkal is a leveg t gazdagítják. s t nem is tanácsos trágyázni ket. még biológiai eredet trágyával sem.Metél zeller (Apium graveolans var. 80 . nem kell. azt mondhatjuk. secanilum). amir l egy biológiai szemlélettel dolgozó kertész nem mondhat le! Ével gyógy. zsálya. a magoncokat kiegyelni. Hatékony el vetemény. ha kezd k vagyunk. értékes szomszédhatásuk van. hogy egy év alatt kész növényeket tudunk nevelni bel lük. Azokat az ével ket. Ezeknek a növényeknek különösen értékes hatóanyagaik vannak. amely mindenekel tt a káposztaféléket védi a hernyók és a földibolha kártételét l. illatanyagok. A zellert azokba a sorokba vessük. izsóp. különösen. Egyeseknél lehetséges. ami olyan szempont a kertben. nem kell feltétlenül egy elkülönített ágyba ültetnünk. a zeller még mindig marad. másokat tanácsos tavasszal elvetni. A már fejlettebb zeller a káposzta közt marad. Mivel ével k. A következ k közül azonban nyugodtan elhagyhatunk néhányat. Ezek a bemutatott növények mind nagy értéket képviselnek mint szomszédok. Aromanyagaik elriasztják a kártev ket. Ha az el z ekben leírt egynyáriakra és hatásukra gondolunk. el nevelés szükséges. A vadnövényekhez hasonlóan mindegyik jó méhcsalogató. A kertben a környezetjavítás legsikeresebb segít i. zölden áttelel. Ezeknek az anyagoknak az aránya csökken. vérf .

A levendula minden ével ágyban szerepelhet. de hatása nem kedvez a talajra. de különösen hasznos a rózsák alatt. Macskagyökér (Valeriana officinalis). A konyhában egy kis zöld levendulaágacskát használjunk a ne- 81 .lestyán. metél hagyma. fekete üröm. Már ismertettük a vadnövényeknél. különösen pedig a fekete ribiszke közé ültessük. boldogasszony tenyere. ével k. törpecserjék) nem tudjuk a vegyeskultúrás zöldséges ritmusába beilleszteni. és helyezzük a veszélyeztetett növények fölé. Az üröm biztos védelmet nyújt a kártev kkel szemben. mezei macskagyökér. Termesztésre javasolt egyéb ével k Mivel a tartósan ugyanazt a helyet elfoglaló növényeket (kétnyáriak. mert az utána következ növények növekedését gátolja. citromf . A fehér ürmöt kivétel nélkül a ribiszkefélék. vágjuk le az ürmöt. Hova helyezzük ezeket az ével ket. tárkonyüröm. nehogy összekeverjük ket. Ha a káposztafélék közt a zeller véd hatása nem lenne elég. mivel a levéltetveket távol tartja. ahol a hangyák tényleg zavaró tömegben fordulnak el . hogyan hatnak. Emiatt nem szabad a komposztra kerülnie. Els sorban olyan helyre ültessük. fehérüröm. Mindig ültessük távol a konyhában használatos fekete ürömt l. szeretnénk néhány ültetési tanácsot adni. sóska. róluk még majd szólunk. aminek virágai és levelei is hatásosak. Mivel a hangyák kertbeli szerepét többnyire félreismerik. illetve ültetési helyét még évek múltán is felfedezhetjük. A levendula körül nagy körzetben nem találunk hangyát. A gazdag virágzás következményeképpen a zöldségfélék b termést hoznak. és hol van végleges helyük? Fehér üröm (Arthemisia absinthium). Az egyik legjelent sebb a levendula (Lavandula officinalis). ha már beszereztük ket? Melyek ezek a növények. mert ez nyújtja az eddig egyetlen ismert biológiai védekezési lehet séget a ribiszkerozsda ellen. A giliszták elmenekülnek a fehér ürömmel beültetett területekr l. A fehér üröm vetési. A virágzatából kif zött teát permetez szerként a kertben virágzásserkent hatása miatt használjuk a terméséért termesztett zöldségfélék esetében.

hezen emészthet ételekbe. Jó hatása van a mirigyekre. Epetermel hatású és nyugtató. Ezen felül levele és virága kozmetikai alapanyag. A ruhás- és fehérnem s szekrényb l el zi a molyokat, tehát a háztartásban is sokoldalúan hasznosítható. A levendulát a konyhában rozmaringgal (Rosmarinus officinalis) felváltva használhatjuk: A rozmaring fagyérzékeny növény, így célszer , hogy helyettesítésére b ven legyen levendula a kertben. A cserepes növényként tartott rozmaringot a nyár idejére süllyeszszük ki az ével k vagy a rózsák közé, hogy azután sszel id ben a házba menthessük. A rozmaringnak a levendulához hasonló étrendi hatása van, de az utóbbi minden nehézség nélkül termeszthet a kertben, s emiatt hasznosabb. Emlékeztetjük az olvasót, hogy a lepkék jelenléte mennyire függ a növényekt l. A levendula valódi repül tér a pillangók számára, emiatt sehol sem találunk olyan gazdag lepkefaunára, mint épp a levendulán. A zsálya (Salvia officinalis), az izsóp (Hyssopus officinalis) és a kakukkf (Thymus vulgaris) konyhai felhasználásáról és hatásáról a könyv végén található Gyógy- és f szernövény-ABC-ben olvashatunk. A kertben mindhárom növénynek hasonló hatása van; egyértelm en elriasztják a hernyókat, különösen a káposztalepkéét. Ugyanakkor ezeket a növényeket sajnos nem ültethetjük a zöldségesbe, éppen mert ével k. A régi parasztkertek példáját követve mégis kihasználhatjuk hernyóriasztó hatásukat. A zöldségest ott ével k és apró cserjék vették körül, él véd sáncot alkotva. A rózsák alá ültetett zsálya elriasztja a tetveket. Az említett növények nem t rik magukon a csigákat, és a csigák sem kedvelik szomszédságukat. A kakukkf másutt is jól beilleszked aljnövény, nagyon alkalmas sziklakertek és falak takarására. További ével , de dísznövényként kevésbé szembeötl növény a vérf , a citromf és a tárkonyüröm. Konyhai hasznosítását illet en közismert, hogy a vérf (Sanguisorba minor) er sen mérgez hatású. Általános keringéstisztítóként emlegetik. A vérf ösztönz en hat a gyökérzónában, közelében és körülötte is felt n en egészségesek a növények. A citromf (Melissa officinalis) minden kertben szépen fejl dik, kifejezetten a méheket csalogató növények közé tartozik; tehát

82

ott kell ültetni, ahol a közelben méhekre van szükség. A citromf hallatlanul vitális, emiatt kell id ben vissza kell fogni! További felhasználásáról a trágyaleveknél szólunk. A tárkonyüröm (Artemesia dracunculus), amely egyetlen kertb l sem hiányozhat, gyomorer sít hatású, nélkülözhetetlen az ecethez és minden bef tthöz. Kerti hatása hasonló az el z f szerfélékhez. Magról nagyon nehezen szaporítható, inkább sarjnövénnyel szaporítsuk. A kerti ruta (Ruta graveolens) kevésbé ismert gyógynövény. Nagyon dekoratív, és a kártev ket is jól riasztja, a többi ével gyógyés f szernövényhez hasonlóan. Az ével ágyak szélére, kényes ével k mellé vagy a rózsákhoz ültessük. A metél hagyma (Album schoenoprasum) kártev riasztó hatása mellett minden gombás betegségt l megóvja a növényeket. A rózsaágyak szélére szegélynövényként különösen alkalmas. Ha zöldjét nem szedjük folyamatosan, hamarosan kivirágzik. Ebben az állapotban vágjuk le, majd terítsük a földieper közé, mivel a gombaveszélyt leginkább ott tudja elhárítani. Ha télen is akarjuk használni, akkor csak azután cserepezzük be és vigyük zárt helyre a metél hagymát, ha az már egyszer alaposan átfagyott. Még jobban átfagy, ha az egyes csoportokat ököl nagyságú darabokra vágva kiszedjük, és a szabad ég alatt hagyjuk átfagyni. Az ezután beültetett metél hagyma-darabok a konyhában biztosan hajtanak, míg ha fagyhatásnak nem tesszük ki, hamarosan elsatnyulnak. Amint az egyik cserép metél hagymát felhasználtuk, ismét tegyük ki a hidegbe, és a következ t tegyük a konyhába. Így egész tél folyamán mindig friss metél hagymát fogyaszthatunk addig, amíg a növény már a szabadban is hajtani kezd. A régóta ismert lestyánról és fekete ürömr l is kell szólnunk néhány szót. A fekete üröm (Arthemisia vulgaris) tulajdonképpen vadnövény, a kertbe mégis gyógy-, illetve f szernövényként ültetjük, mert a konyhában a nehéz ételekhez adalék anyagként használjuk. A lestyán (Levisticum officinale) és a fekete üröm is szemmel láthatóan riasztják a szomszédos növények kártev it, de ugyanakkor növekedésüket is gátolják. Legjobb ket egy sarokba ültetni, ahol dekoratív növények lesznek, és a konyhai szükségletet minden id ben

83

kielégítik. A fekete ürömnek ne a leveleit, hanem virágait használjuk. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy ezek az úgynevezett ével k nemcsak aromahordozók, hanem a kertet illatukkal is gazdagítják. Kit n méhlegel k, elriasztják a kártev ket, megvédik a betegségekt l.

Mi történik az ével kr l levágott növényi részekkel ?
Van-e valami értéke a levágott növényi anyagnak? A f szernövényeket még folyamatos használat mellett is vissza kell vágni, mert túl nagyok lesznek, virágzani kezdenek, esetleg megfásodnak. El ször is ezt a nyesedéket minden zöldségfélénél értékes takaróként használhatjuk (például a szamóca alá a metél hagymát). Jobb, ha felaprítjuk, de anélkül is kit n fed réteget képez a talajtakaró komposzt felszínén. Ez a közvetlen takarás a már ismert hatásai mellett védelmet, gyógyulást és egészséget jelent. Az egyes f szerféléket mindig tulajdonságaiknak megfelel en ahhoz a kultúrához használjuk, amelyik segítségre szorul. Jó példaként említenénk a metél hagymát, amelynek virágzáskor levágott föld feletti része a szamóca közé terítve a gombás betegségek elszaporodását gátolja. A csigákat hárító gyógy- vagy f szerféléket olyan növények alá terítsük, amelyekr l tudjuk, hogy különösen vonzzák a csigákat; például a t zliliomok (Hemerocallis stp.) vagy az ével szarkaláb alá (Delphinium cultorum), vagy "véd kordonként" köré, vagy a salátasorok közé, mindig a felületi komposzt tetejére. Ez a "szecska" mindig olyan réteget képez, ami a zöldségféléket és a dísznövényeket egyértelm en védi. Aki komposztálással is foglalkozik, természetesen fog megfelel helyet találni felhasználásukra, és észlelni fogja, hogy a korhadás folyamatát meggyorsítják. Néhány f szernövénynek egyáltalán nem szabad a komposztra kerülni, mert a növekedést és a korhadást gátolják. Ilyen például a fehér üröm. Ha a káposztasorokban nem akarjuk felhasználni, a legjobb hely számára a fekete ribiszke alatt van, ahol a ribiszkerozsdát elhárítja. Egyébként a fehér üröm nem hoz túl nagy zöldtömeget, így a levágott anyag elhelyezése sem lehet gond.

84

A csalánlé például csak akkor b zlik. 85 . Ez az eljárás megakadályozza a zellerrozsdát. amíg a trágyalé készen lesz? Az erjedés lassú. általában ha mozgásban van. s az utolsó fázisban a már elpusztult növényi szövetekb l sötét massza keletkezik. amikor a frissen vágott növényi részeket vízzel felöntjük. használjunk es vizet. és megel zi az szirózsa fuzáriumos hervadását (Fusarium oxysporum) is.és f szernövényekb l Különösen értékesek (tulajdonképpen semmi jobbal nem pótolhatók) külön-külön az egyes gyógy. miként csináljuk a trágyaleveket.Trágyalevek gyógy. általában a növénnyel félig töltött edényt teletöltjük vízzel. Ha tudunk. jól gyökeresednek és szépen fejl dnek. amit az ember pontosan meg tud figyelni. A hordók különféle anyagból készülhetnek. Ilyenkor egy trágyalével töltött alacsony edénybe állítjuk a kis növények gyökereit. Ennek megfelel en eleinte csak enyhén. Az erjedés el rehaladtának megfelel en változik a lé felhasznásása is. azt kell válaszolnunk. El ször csak megzavarosodik a folyadék. illetve permetezhetjük a tet fert zött rózsára. Még egy gyakran ismétl d kérdés: milyen hosszú ideig kell várakozni. de legjobbak természetesen a fából vagy agyagból. Az erjedés kezdetén különösen jó. vagy keverten megerjesztett trágyalevek. A sokszor feltett kérdésre. Ha ez nagyon zavarja az embert. de a vezetékes víz is megfelel . A megerjedt levet ebben a korai állapotban rálocsolhatjuk.illetve f szernövényekb l. A víz és a növényi részek aránya nem adható meg literben vagy kilóban. a h mérléklett l függ folyamat. a vége felé azonban er sen búzlik. vagy egy olyan rózsabokorra. folyamatosan megszínesedik. hogy az "magától megy". ha keverjük vagy felhasználjuk. betonból valók. keverjünk hozzá egy marék k port. Hogyan készül a trágyalé ? Természetes erjedési folyamatot indítunk meg. Ezek a palánták megszívják magukat. ha a palántákat az ültetés el tt ilyen trágyalével megszívatjuk.

vagy a fölösleges palánták. Így a talajnak. hogy alaptrágyaként alkalmazzuk. s ha ezt trágyának használjuk.vagy csalán-gyógynövény tartalmú. nagy gyógyérték zöldségféléknek. hogy éppen a káposztalevelek hozzáadásával. Az erjedtebb. amikor a következ termést szeretnénk megalapozni. Ez az elv az erjedt trágyalevekre is vonatkozik. Már rövid id vel a beavatkozás után megfigyelhetjük. annak jótékony hatásait. a növényeket táplálja. hanem a talajukat trágyázzuk. A vegyeskultúrás kertben a sorokat már tavasszal meghatározzuk. amit kivontak onnan. Ahogyan az erjedés folyamata el rehalad. ha az imént említett trágyalevet a mindenkori talajm velés el tt juttatjuk ki. vegyes trágyalé els sorban a gyümölcsterm zöldségfélék soraiba kerüljön alaptrágyaként. így az. el rehaladottabb állapotú lé is felhasználható ily módon. Kit nt. Tehát a káposztát nem szabad csupán zöldségnövénynek tekinteni. Mindig érvényes. hiszen a korábban egyértelm en gyógynövénynek számító káposzta még a mai napig is egyike a legértékesebb. A szamócánál is használjuk ezt a tápláló trágyalevet. a teljes erjedés után a lé s r vé válik. Tehát sszel. lisztharmat vagy betegség veszélyeztet. hogy az alaptrágya hova kerüljön. ami azt jelenti. hogy ne a növényeket. A csalán.és tápanyagokat is tartalmaznak. A trágyalevek felhasználása Mikor és mivel legjobb egy biológiailag helyesen m velt kertet trágyázni? Helyes. de fele-fele arányban keverjük vízzel.amit tapasztalataink szerint tetvek. amikor a jöv évi virágrügyek már dudorodni 86 . és amit mi mesterségesen nem is tudnánk pótolni. (káposztapalánták) felhasználásával a trágyalének az egészséget el segít és er sen trágyázó hatása van. már nem igényel különösebb megfontolást. mégpedig olyan id pontban. és közvetve a növényeknek is visszaadják. A csalántrágyalé összeállításakor sikeresen használhatjuk adalékul a káposztafélék levelét is. Ezek a trágyalevek gyógy.

csupán a már említett korlátozásokra legyünk figyelemmel. Ilyenek a fekete és fehér üröm. Amikor a csalánlé kierjedése s r és tömény lesz. Különleges trágyalevek Az ilyen trágyalevek összeállításakor nem kell aggódnunk. 87 . hogy az ember különleges leveket is el állíthat. Ez a tápanyagpótló és egyben gyógyító trágyalevezés mint alaptrágyázás segít a jó talajszerkezet kialakításában. Ezzel a lével a továbbiakban még a fákat. Ennek a négy növénynek különös kerti értékei vannak. levélfodrosság vagy hasonló kellemetlen tünetek esetén. a hordókban s r üledék marad. tehát szürkepenész. illetve gátló hatásukról megírtunk. A csalánlével például a fákon a fagy okozta repedéseket is bekenhetjük.kezdenek. tehát az intenzív tápanyagfelvétel szakaszában. miután a trágyalevet felhasználtuk. majd a virágzás teljében. Ezt az anyagot legcélszer bb. Ezekb l éppenséggel készíthetünk trágyaleveket. A legvégén.(Plasmodiophora brassicae) fert zést. Nagyon makacs károkat öreg fákon ilyen módon gyógyíthatunk. s r massza kit n faápoló anyag. Ez az erjedt. Ehhez jöhetnek még a rebarbara (Rheum rhabarbarum) és a torma (Armoracia lapathifolia) leveleib l külön vagy keverve is készíthet trágyalevek. amelyek megakadályozzák a káposztaféléknél a gyökérgolyva. amit már kártev -kórokozó riasztó. ahol egyes meghatározott károk fellépnek. egészséges és üde növények fejl dnek benne. Tapadást el segít anyagként esetleg egy kis vízüveget is belekeverhetünk. ami azt jelenti. a petrezselyem és a lestyán. mész vagy más megfelel adalék hozzákeverése után. Ne használjunk növekedést gátló növényeket. akkor legjobb télutón hígítás nélkül a gyümölcsfák alá önteni. és nagyon er sen b zlik. ha egy vagy több sorban a talajtakaró komposzt felületére hordjuk. Ez egyben a következ évi el trágyázás is. Ezeket a leveket közvetlenül és mindig csak ott alkalmazzuk. s ezzel az anyaggal mázoljuk be a törzseket. Ezt a tömény csalán-gyógynövény levet a törzsek ápolására is felhasználhatjuk. a rózsákat és egyéb cserjéket is táplálhatjuk. el ször mindig a rügyfakadás kezdetén.

A komposztdombon ugyanúgy, mint a talajtakaró komposzton, ez a maradvány mint kiváló komposztálást serkent anyag m ködik. Ha a csalán aránya nagy, a komposzt érése sokkal gyorsabban megy végbe.

A vegyes kultúra sematikus ábrázolása
Végezetül az el bbi fejezetekben elmondottak után a vegyeskultúrás kert beosztásáról most egy sematikus ábrát mutatunk be.

Az A sorok, amelyeket a tervben pirossal jelölünk, egymástól 2 m-re kerülnek. Ezeket a sorokat májustól októberig a magas növés vagy szétterül növények számára tartjuk fenn. Ezekbe a sorokba korán tavasszal fagyt r el vetemény kerül (mustár, lóbab). A B sorok, amelyeket a tervrajzon zöld színnel jelöltünk, egymástól ugyancsak 2 m-re kerülnek. Ezek a sorok egy vegetációs id szakban két termést hoznak: az els t a korai, a másodikat a kés bbi id szakban.

88

A C sorok, amelyeket a tervrajzon kék színnel jelölünk, egymástól 1 m távolságra kerülnek, vagyis kétszer annyi lesz bel lük, mint az A vagy B sorokból. Ezekbe a sorokba korai érés vagy alacsony növés növényeket ültessünk. Hogy melyik zöldségféle kerül az A, a B és a C sorokba, azt a 32-36. oldalon megadott példák szerint állíthatjuk össze.

89

Állatok a kertben

Ha a kertben állatokkal találkozunk, sokszor nem is egészen igazságtalanul, a kártev t látjuk bennük. Ilyenek a levéltetvek, a hangyák, a csigák, a pókok, a pockok, a különféle hernyók, az ászkák, a százlábúak, a vakond stb. A biológiai szemlélettel gondolkodó kertésznek, aki igyekszik kerülni a méreganyagok felhasználását, még inkább meg kell fontolnia, hogy melyik állatot tekinti hasznosnak vagy károsnak, melyiket hagyja életben és melyiket nem, mert tudja, hogy a kertben nemcsak kártev k, de hasznos fajok is vannak. Ha a természet példája szerint járunk el, egyetlen állatot sem szabad kiirtanunk. Minden állat tagja a természet körforgásának, mindegyiknek van tevékenységéb l adódó jelent sége. Minden állat egy másik által él, minden állatot hasznosnak tekinthetünk, mivel az egyensúlyt megteremti, s így a másik állat nem válhat kártev vé. Ezekben a jelenségekben a figyelmes kertész lényeges, alapvet kölcsönhatásokat fedezhet fel. Az el z fejezetekben a növény és növény, illetve a növény és talaj közti kölcsönhatásról beszéltünk. Így különösen érdekes és tanulságos megfigyeléseinket az állatok, a növények és a talaj összefüggéseire is kiterjeszteni: Rendkívüli állapotnak, kivételes esetnek tekintsük, ha a kertben nagyon káros állatok, tényleges kártev k is fellépnek, mint például a pajorok vagy a drótférgek. Fellépésüket az ápolatlan, rosszul kezelt talaj egyértelm jeleként értékeljük, vagy jelenlétük olyan talajra utal, amelyben még nem alakult ki az egyensúly. Ezt figyelhetjük meg például egy rét feltörésekor. Ezek ellen az egyértelm

90

kártev k ellen céltudatosan kell eljárnunk. Ha a talaj ismét rendben van, már nem is jelentkeznek. Minden egyéb állatot azonban bízzunk rá a nagy, kiegyenlít természeti folyamatokra, s látni fogjuk, hogy egy életközösségen belül az állatok egymást kölcsönösen sakkban tartják, és így egyértelm kárról már nem lehet szó. Minden állatnak jelen kell lennie, hogy mások számára táplálékul szolgálhasson, és különösen a hasznos állatok számára megfelel életteret jelentsen. Milyen állatok vannak a kertünkben? Milyen feladatokat végeznek el a talaj és növényeink érdekében? Mikor hasznosak, és mikor válnak kártev kké?

A mikrofauna
A legtöbb kertben él állatfaj számunkra láthatatlan. A talajban találhatók, és jelenlétüket csak azzal jelzik, hogy a talaj egyre gazdagabb humuszban, élettel telítettebb, és ezáltal könnyebben munkálható, és f ként termékenyebb. Amíg szerves anyaggal tápláljuk ket, tömegesen szaporodnak, és a humusztömeget gazdagítják. Ezek a láthatatlan állatkák a talaj legfontosabb alkotórészei, hiányuk egyértelm en érezhet , mert ott a talaj elveszti életszer ségét. Ezeket a talajokat már nehéz megmunkálni és helyrehozni. Csakis állati eredet szerves trágyák adagolásával, vagy ha növényanyag áll rendelkezésünkre, akkor talajtakaró komposzt segítségével a talajélet lassan ismét felélénkül. Pótolnunk kell tehát a kert talajában él kisebb-nagyobb állatok számára a természetben is megtalálható szerves anyagokat. A mikrofauna egyes egyedei a talajbeli elpusztult növényi és állati maradványokból veszik fel az anyagcseréjükhöz szükséges anyagot, salakanyagaikat a kert talajában hagyják, elpusztulva pedig széthulló testükkel is a talajt gazdagítják. A mikroszkopikus nagyságrend állatokkal együtt élnek a parányi él lények: a mikroflóra tagjai, amelyek a talajéletben hasonlóképpen életszükségletet jelentenek, tehát nélkülözhetetlenek.

91

A füves. és a járatok falát tápanyagokban gazdagítja. Itt azután fellazítja a term földet úgy. de különösen a sz l term övezetben (Magyarországon is). de még a pockokat is. ha igényes növények éveken át tartó monokultúrás termesztésében nagy adagú közvetlen trágyázással akarták a hozamokat növelni.Nagyobb állatok Földigiliszták (Lumbricidae). tápdús talajban fordul el . A lótücsök természetes ellenségei a seregélyek. Gyakoribb azonban az ugarterületeken. a gyökereket és a növényeket. Tömegesen akkor jelenik meg. a vakond jelenlétének látható és zavaró jelével. A lótücsök mindent eszik. A már szabad szemmel is jól látható földigiliszta életmódja és nagy kerti haszna közismert. Lótücsök vagy lótet (Gryllotalpa grillotalpa). 92 . Ha túrásai nem lennének olyan bosszantóak. Talán említenünk sem kell külön. Visszaszorítja a cserebogárpajorokat is. A vakondtúrásban található term föld rendkívül alkalmas a magvetéshez. Alkalomadtán találkozik az ember egy-egy vakondtúrással. hogy a víz és a leveg át tudja járni. akár hasznos húsev nek is tekinthetnénk. mert az egerek minden fajtáját üldözi. hogy a m trágyák mint sók a gilisztákat nagyon veszélyeztetik. de csak él . forgatatlan talajban érzi jól magát. legel ször a m trágyázással hagyjon fel. emiatt eléggé rettegett kártev . A vakond szívesen táplálkozik drótférgekkel és csigákkal is. de csak elvétve fordul el a zöldségesben. A nagyobb állatokhoz soroljuk a lótücsköt vagy lótet t. Mindig a fonnyadó növények közelében találjuk meg. Ellensége a vakond is. pedig ezek a hetvenes évekt l kezdve szaporodóban voltak. és a talaj elvesztette egyensúlyát. Nem mindenütt fordul el . amik gyakorta ugyanazt a járatot használják. Vakond (Talpa europaea). Ismét látható a szoros összefüggés: a talajegyensúly javításával a lótücsök kifejezett kártev karaktere is megváltozik. Aki kertjében az eddigi gyakorlattól eltér en a biológiai kertm velésre kíván áttérni. a rigók és a cickányok. annak leveg zését és szerkezetét javítja. a pajoroktól kezdve a drótférgekig és hernyókig. például réteken. Els sorban a giliszta teremti meg a talajbeli mikroszkopikus él lények számára az életfeltételeket: átkeveri a talajt. Mindhárom el fordulhat kertünkben is.

A csigáknak is van azonban szerepük a biológiai körforgásban. az ével szarkalábat. mert nemcsak a házas csigákat. a sárgarigó és a feketerigó táplálékát alkotják. a kertre való kölcsönhatásukkal kapcsolatban. A kis. repül szentjánosbogár is csigairtó. A csigák sok bosszúságot okoznak. s ezzel más úton-módon még a csigák is segítséget jelentenek. éspedig a kártev elriasztásáról. mint a seregély. vagy a madarak hordják el és megemésztik. a turgor már csökkent. Ezzel szemben nagyon kedvelik a gyenge rézvirágot (Zinnia elegans). sem a kerti borágót. Néhány. különféle fajokhoz tartozó csigák maradványai többnyire helyben maradnak. Nemcsak a csigákat. amelyeknek csökkent az ellenállóképessége. és sorolhatnánk. s t a saját fajához tartozó gyenge vagy fejletlen egyedeket is felfalja. a kertben kívánatos madár. Rettegett ellenségük még az aranyos futóbogár. mégis figyelemre méltó nitrogéntrágyát képeznek. vagy a már elöreged ben lev k. Az így elpusztított. A csigák kártételét szerencsére nem minden növényen lehet megfigyelni. még meg sem gyökeresedett növények. Így él itt is egyik él lény a másik által. mert els sorban azokat rágják meg. hogy még miket. A csigák elpusztításának módjáról még szólni fogunk. Az egyik leginkább szembeötl rovar a kertben. Aranyos futóbogár (Carabus auronitens). de mégis szükségesek olyan állatok táplálásához. mert mérgez váladékát a csigatestbe fecskendezi. Nem támadják viszont az éget en sz rös csalánt. Csiga csigával folytatott harcát a kerti utakon gyakran megfigyelhetjük. Ilyenek a frissen ültetett. a varjak. A különböz csigafajok képesek egymást kölcsönösen sakkban tartani. de a mezteleneket is pusztítják. Néhány fajuk el zi a más fajhoz tartozó egyedeket. A sündisznó. és ezzel létfenntartásukhoz. különösen a kis meztelencsigák. az öregebb uborkát. A csigák a kertben tulajdonképpen mindig kártev ként jelentkeznek. amelyeknek a természet bioritmusában szerepük van. a vakond és a varangyok is fogyasztják. amelyeknél a sejtek nyomása. és észrevétlen. de nagy mennyi- 93 . ugyanígy az ellenük való ésszer védekezésr l is.Csigák (Gastropodák). A természet utcasepr jeként emlegetik. Ezek a kis állatkák rendkívül fontosak. Ezek szinte észrevétlenül hatalmas károkat okozhatnak. A kerti meztelen csigáról tudjuk. hogy mindenev .

hogy a növény kártalan marad. tehát a hasznosak számára elegend a táplálék. hogy egy kertben mindezek az állatok együtt élnek anélkül.ség rovarlárvát is elpusztít. F leg a levél. hogy meg kell próbálnunk összefüggésekben gondolkodni. Így biztosra vehetjük. A katicabogarak az éjszaka fellép tetvek nagy részét elpusztítják úgy. a példánkban szerepl katicabogár nem vagy nem kielégít en táplálkozik és szaporodik. mert hasznos állatként. Kártev vé válnak. Még a hernyókat is felfalja. és az erdei kártev knek is nagy ellensége.éppúgy. hogy a kertben . 94 . különösen tet pusztítóként közismert. Emiatt a gyümölcsösben rendkívül hasznosak. Kölcsönös függ ség Még néhány szót ejtsünk azért a növények. az állatok és a talaj kölcsönhatásáról. hogy kárt okoznának. de a különböz állatfajok jelenlétének arányait f ként az el z év (évek) id járása határozza meg. ha az állati táplálék hiányzik. Fülbemászó (Forficula auricularia). Többnyire a fellép zavarok okát is az el z években találhatjuk meg. A katicabogár-példát azért választottuk. A cím azt sugallja. s még a gyerekeknek is magyarázzuk meg. Ilyenkor a növényekre is ráfanyalodnak. Mi történt volna. de velük együtt bizonyosan a katicákat is. ha az eddig szokásos módon a tetveket permetezéssel elpusztítjuk. hogy ezek az állatok is milyen hasznosak. Ennek ellenére lehetséges. akkor a következ évben sok természetes ellensége lesz. Tehát egyet se tapossunk agyon. hogy a rákövetkez esztend ben rengeteg tet lesz. Az állatközösség összetétele Ha a radikális védelem következtében az egyik évben egyáltalán nincs vagy csak kevés tet fordul el . Itt és még sok hasonló esetben a kertész nem tudja el re befolyásolni a biológiai folyamatokat. vagy ha szárazság idején szomjaznak. Összefoglalva azt mondhatjuk: ha az egyik évben sok kártev van. mert ezek az id járási jelenségekt l függenek. és látni.és pajzstetveket pusztítják.

b) A kultúrnövényeknek vadnövényekre is szükségük van. hogy fészket épít- 95 .mint a természetben . Ennél a világos és közismert példánál egyértelm en felismerhetjük. Ezek. Nézzünk csak meg egy katicák által tetvetlenített rózsavessz t. és jelzi annak min ségét. a) A kert állatainak szükségük van a növényekre is.minden él lény egymástól függ. de ha már zavarnak. c) A madaraknak is szülkségük van a növényekre mint táplálékforrásra és költ helyre. hogy a bogár tápláléka egyben a tetvek számának csökkenését is jelenti. Növények és állatok kölcsönhatása. védi a talajfelszínt. el kell ket távolítani. b) A növényeknek szükségük van az állatokra. A kertre vonatkoztatva ez a következ ket jelenti. Ennek klasszikus példája az imént bemutatott levéltet -katicabogár párhuzam. de ez a táplálék szükséges a folyamatot szabályozó katica életben tartásához is. Növény és növény kölcsönhatása. Ezért a jöv ben a tet re is egészen "más szemmel" fogunk nézni. de más állatok. 2. Például a méheknek táplálékot és a méznek "alapanyagot" szolgáltatnak. d) A kertben él állatoknak más állatokra is szükségük van mint regulátorokra.) a) A kultúrnövények kísér növényként igénylik a gyógy. mint növekedésserkent t. hogy azok különleges értékeiket átadják. a méheknek és rovaroknak el bb meg kell termékenyíteni. mint árnyékolót és egyben mint védelmet a kártev k és kórokozók ellen. A növényeknek más növényekre is szükségük van. Ahhoz. e) Az állatoknak vadnövényekre van szükségük. 1. Kis kerti segítségeink elcsipegetik a különben bizonyosan károssá szaporodó apró rovarokat. Ismét a méhek példájánál maradjunk. hogy a virágokból gyümölcs legyen. például a darazsak is az utódok gondozásához sok fehérjében gazdag táplálékot gy jtenek. Ez a kísér flóra több szempontból nélkülözhetetlen: gyökérrel átszövi a talajt.és f szernövények legváltozatosabb fajait mint az egészség biztosítékait. és mint partnerek többféleképpen hatnak egymásra: (Lásd a vegyes kultúrát.

96 . amelyek könnyen csapássá válnak. mint azt általában hiszik. a növények és az állatok kölcsönhatása. Természetesen a növényeket nem károsítja. Ez különösen akkor lehetséges. Kártev kké vált állatok Csigák. A csigaöl k nagyon körültekint alkalmazása mellett is találhatunk elhullott madártetemet a közelben. rendszeresen puhatest ekkel táplálkozó. amelyben teljes érték növények fejl dnek.hessenek. A katicabogár is igényli a csalánt mint bábozódásra alkalmas helyet. gilisztákat és apró csigákat gy jtenek.a mi esetünkben a csigák . amelyek fiókáik számára rovarokat. különösen veszélyben vannak. de számos. Csak ebb l. nincs rá lehet ségük. ilyen úton nem kerül a táplálékunkba. Azokhoz az állatfajokhoz tartoznak. ha beiktatjuk a szerves anyagok felépülésének és lebontásának láncolatába. és utódaikat felnevelhessék. de még a kertben is. s szaporodásuknak egyoldalúan kedvez. hogy hernyóik ezeken kifejl djenek. ha az id járás tartósan csapadékos vagy az évszakok ritmusa eltolódik. A talaj. az él szervezetek felépüléséb l és lebomlásának összjátékából keletkezhet olyan talaj. káros méreg. Mit tehetünk ellenük? A granulált csigaöl szerek. 3. tojásaikat rájuk rakhassák.kertm velésünk alapja . a hasznos énekesmadarak. vagy csak id szakosan rájuk fanyalodó kis állatot is veszélyeztetnek. hogy egy faj .-különösen a rovarev k. Mégis el fordulhat. veszélyesebb.csak akkor lehet és marad teljes érték . de már a kisgyermekek számára veszélyes lehet. de még él vagy már elpusztult csigatetemek nemcsak a sünök számára veszélyesek. A madarak.túlsúlyba kerül és csapássá válik. Fejezetünk bevezet jében ismertettük. A megmérgezett. A talaj . hogy milyen riasztó-hárító állatok és növények élnek a kertben. Ez a talajtakaró felületi komposztban mikroszkopikus növényi és állati szervezetek közrem ködésével megy végbe. amelyeket gyakran a biokertekben is felhasználnak. vagyis a csigaöl éppen a csigák ellenségeit irtja. A lebomlott anyagoknak rendelkezésre kell állniuk az új felépítéséhez. A szép pillangók azonban a mi csupasz kertjeinkben már nem is találnak csalánt vagy más vadnövényeket.

így az ével kön is épp elég csiga akadt. mert egészen kis töménységben is hatékony. Ezt az anyagot a komposztra önthetjük. Este vagy kora reggel szedjünk össze annyi csigát.Ha az ember minden figyelmeztetés ellenére csigacsalétket használ. Még 1978ban. a "csigák évében" is sikerült a szamócát és a zöldségest ezekt l a kártev kt l teljesen távol tartani. amíg tartalma er sen b zleni kezd. Ilyen módon még az elpusztított csigatetemeket is felhasználjuk. s t egy egész veszélyeztetett területet is körbelocsolhatunk. akkor a már elpusztult tetemekre hintsünk meszet vagy k port. Öntözhetjük csak a sorközöket. Ez úgy készül. hogy a kártev t nagyon csábító csigacsalétek sem vetekszik a csigaszósz riasztó hatásával. mert még egy parányi seben keresztül is veszélyes fert zést okozhat. pedig különben a kertben. eljárásunktól függ en vagy a sorközökbe kerülnek. Minden közelít csigát elriaszt. Ilyen módon a csigák elhárítása. hatása néhány hétig is eltart. mint a lassan ható csigaméreg. Ez a "szósz" szaga miatt rendkívül hatásos. s így tudtunk a nyár folyamán mindig újabb hatóanyagot készíteni bel lük. Például a szamóca akkor is csigamentes lesz. hogy a csiga milyen kit n trágyaanyag. A csigák elleni védekezésnek inkább egy más módját ajánlanánk: a "csigaszószt". és egy öreg vödörbe gy jtve lobogó vízzel forrázzuk le. locsoljuk ki. Ez humánusabb. hogy a sündisznók vagy a madarak fel ne falhassák. vagy közvetlenül a növényekre öntözzük ket. amely a következ fert zés esetén a csigákat távol tartja. azután az öntöz kanna rózsáján keresztül a veszélyeztetett kultúrákra "permetezzük". illetve elpusztítása nem kerül egyetlen fillérbe se! Ez a "szósz" egyetlen vele érintkez növényt sem károsít. hogy néhány napig hagyjuk vödörben állni. hogy csupasz kézzel elhullott csigatetemhez érjen. Ez épp így érvényes a zöldségesre is. Az is bebizonyosodott. amennyit csak tudunk. ha körülötte csak a sorközöket kezeljük. Innen gy jtöttük be ket. ahol azt gazdagítja. ugyanakkor az ember óvakodjon attól. de riasztóanyagot is készíthetünk bel le. Már ezzel is csökkenthetjük a kártev k számát. feltéve. Ezeken felül azt is észlelni fogjuk. hogy a termés szedéséig még elegend id nk van. Ezt a riasztó hatású anyagot nagy lendülettel szórjuk. 97 . hogy a veszélyeztetett helyekre kiöntözhessük.

mert már hiányzik természetes ellenségük. nemcsak ez a kiemelt faj (a lektor megj. Ha a sok levéltet egyértelm en kártev vé válik. amivel a fenyegetett növényeket lemossuk vagy megpermetezzük. hogy néha még ki is száradnak. A hangyákat a szamócatelepítésben sem látjuk szívesen. A többi hangyafajnak nagy kertészeti értéke van. holott az egyes fajokat ismerve megállapíthatjuk. készítsen bel le forrázással levet. Ezeket más összefüggésben már említettük. zsálya. morzsalékossá teszik és az elsavanyodástól megóvják a talajt.). izsóp. További megel z és védekez eljárásokat ismertetünk a Virágok. átleveg zik. cserjék. ajánlunk egy ártalmatlan. hogy miért. de itt ismét felsoroljuk: levendula. és másnap hígítás nélkül öntse a szamócára. Akinek van üröm a kertjében. ami mind a hangyák irtására irányul.Levéltetvek (Aphididae). A biológiai összefüggésekben gondolkodó kertész méltán kérdezheti. A legtöbb kertkedvel t már néhány levéltet jelenléte is zavar. és így azokat további táplálkozásra serkent úti hangya (Lasius niger) válik. * Ellenük riasztónövények ültetésével védekezhetünk. Az egyetlen káros hangya tehát ez a hangya. mennyiben lehetnek hasznosak egyes dísznövények a kert egészsége és a növényvédelem szempontjából. Ahol tet nincs. *A hazánkban el forduló hangyák zöme a levéltetvek nedvével táplálkozik. ott táplálék híján katicabogarat sem találunk. A hangyákat páfránylevelek erjesztett levével is elriaszthatjuk úgy. hogy vagy a sorközökre. milyen alapon tekintik a hangyákat általában károsnak. mert gyakran súlyos károkat okoznak. Egyes növények annyira kiemelkednek. A hangyákat majdnem mindig kártev nek tekintik. 98 . de hatékony szert. Azt azonban le kell szögeznünk: steril a kert. ami összefüggésben van a növények tet fert zésével. víz és denaturált szesz fele-fele arányú keverékét. hogy kártev vé csak a levéltetvek édes nedvével táplálkozó. sok ötlet és tanács kerül nyilvánosságra. ha benne egyetlen tet sincs. vagy a már ellepett növényekre permetezzük. Emiatt a rendkívül szapora tetvek a következ évben ismét elárasztanak. a katicabogár. rózsák a vegyeskultúrás kertben cím fejezetben. amikor azt tárgyaljuk. Hangyák (Formicidae).

óvatosabban fog munkához látni. Valósággal élmény megfigyelni ket. Azt is megtudtuk.ezenkívül mind humuszképz k. Egyéb kártev állatok A biológiai szemlélet kertész nem eshet kétségbe. amint kedvelt táplálékuk után járnak. Ilyenek a sáfrányfélék. az évszakok váltakozásában. az állatvilágnak az id járástól. a hangyáknak köszönhet a tavasszal virágzó növények gazdag burjánzása. elvadult kertekben. gazdagon virágzó növényeket is megfigyelhetünk. Gyakran elegend a megfelel hígítású levet a növényekre permetezni vagy a gyökérzónát fellazítva jól beöntözni. 99 . Kés bb a hangyák a peóniák legszebb. a tüd f (Pulmonaria off. hogy a csalánból és egyéb vadnövényekb l készített trágyalevek alkalmazása milyen nagy segítséget jelent. A peóniákhoz hasonlóan más. környezetükt l és egymástól való függését. Öreg. ugyanis ezeknek a növénykéknek apró magvait a hangyák hordják szét. ahol nem ásnak-kapálnak. és így körültekint bben. a rózsabogár (Cetonia aurata) is jelent sebb károkat okozhatna. amelyeken a hangyák hasznosan tevékenykednek. hogy a még zárt virágbimbók finoman el rajzolódó varratai mentén szaladva. ) és így tovább. Ezzel azután feladatukat teljesítették is. amíg a virág kinyílik. A Gyomok a kertben cím fejezetben több lehet séget ismertettünk a kártev k és kórokozók elterjedésének megakadályozására az arra alkalmas riasztó-hárító növények felhasználásával. Kétségtelenül jobb és üdébb a növekedés mindenütt a kertben. az ott termel d édes váladékkal táplálkoznak. Ha a veszélyeztetett növények talaját ezzel a hígítatlan anyaggal öntözzük. ahol a hangyáknak fészkük van. a hóvirág. a hárító hatás sokszor egészen megdöbbent . legteljesebb virágzásához járulnak hozzá azáltal. Ha ez a véd osztag nem volna olyan fáradhatatlanul tevékeny. hiszen ismer néhány összefüggést a természeti folyamatokban.

hogy biológiai-ökológiai néz pontból induljunk ki: a növények szükségleteib l. amikor a kemikáliákat a biológiai védekezés eszközeivel cseréli fel. az áttérés a biológiai m velésre itt is éget en szükséges. Manapság a kertgazdálkodás minden területén. Általában látványos és gyors sikereket szeretne elérni a kertészked . Szükséges. Így a vegyeskultúrás gyümölcsösben sem a károkat kell gyógyítanunk.és éghajlati igényeikb l. s mint ilyen. és a növények a meg- 100 . Figyelembe kell vennünk a talaj min ségét. mint a vegyeskultúrás biokert egyéb részeire.Gyümölcs a vegyes kertben Hiányos lenne a vegyeskultúrás kert ismertetése. azoknak megfelel en kell telepítenünk és ápolnunk a gyümölcsfákat.és nyaralókertekre ugyanazok a szabályok érvényesek. a csonthéjasoknál és almástermés eknél is alkalmazott monokultúra okozza azt a káros jelenséget. a kert fekvését és mikroklímáját. hanem inkább okaikat megkeresve. Ott a nekik megfelel félárnyékban a talaj felülete mindig takart. addig a házi-. Bogyósgyümölcs ek Minden bogyós termés növény erdei eredet . Ez önmagában azonban még nem elegend . shazájuk adottságaiból. Bár a bogyósok és csonthéjasok termesztési problémáit b ven tárgyalja a szakirodalom. hogy egyre több kártev és kórokozó jelentkezik. a tisztásokon és erd széleken érzi jól magát. így a bogyósoknál. kis. talaj. A fák és a bokrok a term hely vegetációjának természetes életfolyamataihoz alkalmazkodnak. ha a gyümölcstermesztés kérdéseit nem érintenénk. Míg az üzemi gyümölcsök saját termesztési útjaikat keresik.

megfelel beültetésekkel fellazítanánk.ahol bokor mellett áll . érjen egészen a nö- 101 . bokrok alá ajánlott szalmaréteg vastag legyen. Károsodásuknak egyik f oka az egyoldalú trágyázás : a növények elrúgják termésüket. Alaptrágyaként a megfelel en összeállított nyesedéket használjuk. Ott a bogyósok mindig a legjobb vegyes kultúrákban voltak egyéb cserjékkel. trágyázás. Ez a változatos telepítési megoldás a mai kertben is példa lehet. amiket manapság oly gyakran emlegetünk. csak ha már túl s r nek t nik. A legegyszer bben ez a bogyósok esetében valósítható meg. és korai levélhullás is bekövetkezhet. Hogy a kultúrformáknak is hasonlóan jó körülményeket nyújtsunk. A csalán-trágyalevezést legcélszer bb. és így felvilágosítást nyújtanak igényeik fel l. legyen az istállótrágya vagy állati eredet trágyalé. Már idéztük a régi parasztkertek példáját. A bogyósokat nem szabad friss trágyával megszórni. még akkor is. ha el ször a hajtásnövekedés idején. A telepítés helye. A zöldségessel ellentétben az itt példaképpen említett ribiszke. sem a zártságot. másodszor a termésérés után végezzük. amelyek mellett a gyümölcs egészséges marad.és egresbokrok alját mindig szalmával kell fedni. A bogyósok trágyázására a csalánlevet használjuk hígítás nélkül. amit hosszabb tárolás után a nyesedékkomposzton érleltünk. talajápolás Leveg s. messzemen en elkerülhet k lennének. noha gyakran közvetlenül falak elé kerülnek. Egyetlen bogyós sem kedveli sem a pangó vizet. Most ismét onnan vesszük a példát. és jó termést hoz. félárnyékos helyre van szükségünk. ha a talaj felszínét nyesedékkel takartuk. akkor engedjük fel vízzel fele-fele arányban. bokrokkal és kisebb fákkal együtt. Ez a kizárólag csak cserjék. de a kimondottan napos fekvés helyet sem. ezek helyét a házikertben is gondosan kell megkeresnünk. hogy olyan feltételeket teremtsünk. A ribiszke és az egres vad alakjai is itt fordulnak el .felel növénytársulásban élnek. Azok a károk. ha az általánosan alkalmazott monokultúrát .

vények elágazásáig. lisztharmat sem lép fel. majd a szalmatakarót húzzuk vissza. így nem tudnak kihajtani. friss réteg id vel összeesik. Ha a ribiszkerozsda is fellép. a bokrok alá ültessünk fehér ürmöt. ével és zöldségféle hulladéka erjesztett trágyaléként.alkalmazhatunk egy egérriasztó növényt (lásd az egerek elleni védekezésnél). A lazább. A szalma folyamatosan elkorhad. A bogyósok metszése egyszer . nyesedék vagy komposzt formában a bogyósok hasznára válik. Köztes növények A vegyes kultúrában minden bogyós termés cserje egészségét szolgálja a (kísér .és f szernövény. újítsuk meg friss szalmával. majd sszel. és ez még sohasem fordult el . leveg s tenyészterületen.például a szulákfélék el l is elvesszük a fényt.jóllehet már 40 éve a szalmatakarás módszerével dolgozunk. különösen ha a hajtásvégeket nem vágjuk vissza. Így a makacs gyomok . hogy vajon a talaj elég laza-e? Ha az valamilyen oknál fogva megkeményedett. Ilyenkor segít egy zsurlótea-permetezés. Természetesen a bokrok alá vagy mellé ültetett köztes növényeket nem takarjuk le a szalmával. A kertben termett minden gyógy. különösen ha a hajtásvégeket még tavasszal visszavágjuk. A helyesen választott. forgatás nélkül lazítsuk meg a talajt. anélkül. és a bokrok alá gyakran öntsünk bodzából erjesztett trágyalevet. Egy ürömnövény köztes növényként elegend 2-3 ribiszkebokor megvédésére. humuszban gazdag talajt hagy maga után. A bogyóstelepítések els évében. és vastag. Ez az ével vadnövény itt rendkívül jó szomszéd. sszel meg kell gy z dni arról. Az erd ben kialakult növénytársulás analógiájára a kertben is átgondoltan összeválogatott növénytársulást kell létrehoznunk. Az egresnél gyakran fellép a lisztharmat.vagy) köztes növényként ültetett gilisztaöl varádics (Tanacetum vulgare). csupán a legöregebb hajtásokat 102 . Az egérkárok megel zésére . hogy alul a talajjal bármit is tennénk. lazítsuk meg a zöldségesnél már ismertetett módon : ásóvillát szúrjunk bele.

Úgy alkalmazzuk. amennyire csak lehet. A mulcs sszel szalma és kisebb részben avar keverékéb l állhat. ha a talajt komposzttal trágyázzuk. Aki még ezen felül is tenni szeretne valamit. nedvesebb években nálunk is gyakori). amit gyökereivel elér. amely nagyon értékes gyökérzet . s épp ilyen el nyös a k porral kevert nyesedék. hogy kés bb "kukacmentes" gyümölcsöt szedhessünk (ez a "kukac" a málnabogár. Ez a kedvelt bogyós gyümölcs rendkívül érzékeny a nitrogén minden gyorsan ható formájára. Szinte alig van kártev je. ami szintén helyben korhad el. el mozdítja az egészséges hajtásnövekedést. Nagyon jó. Tavasz felé azután újabb takaróréteget hordunk fel. és felszabaduló tápanyagai a málnát trágyázzák. ugyanakkor leveleinek felt n en jó konzerváló hatása van. Különösen kerüljük a szervestrágyázást friss állati eredet trágyákkal! Az állati eredet trágyák er s szaga vonzza a kártev ket. ezeket kivágva helyet csinálunk a fiatal hajtások számára. zsurlóból és varádicsból erjesztett és hígított trágyalé. A gyenge növények számára nem a legjobb szomszédok. majd amikor a vessz k már letermettek. Byturus tomentosus lárvája. Különösen ügyeljünk arra. mint más több éves kultúrában is. amelyekr l természetesen nagyobb termést várhatunk. és azok a vessz betegségekre (a málnavessz foltossága. Egészséges növényeket akarunk nevelni. amit bef zéskor (pl. s a talaj és a növényzet egészségét fenntartja. mert a körömvirággal való el nyös szomszédság már a gyökérzónában érvényesül. Dydymella applanata stb. Gondoskodik magáról. emiatt. el ször rügypattanás után. Emiatt a feketeribiszke-bokrokat ne ültessük túl közel egymáshoz. Ez a málna esetében rendkívül fontos. uborkához) jól 103 . A málna. miközben zavartalanul felhasznál mindent. Így egyszer en és a legtermészetesebb módon gondoskodunk a következ évr l.) A fekete ribiszke az el z ekben már ismertetett term helyi és ápolási feltételek mellett jól fejl dik. A ribiszke (Ribes sp. hogy a málna talaját mindig takarjuk. Szabad szemmel is felismerhet k az elöregedett vessz k. tartsuk természetes körülmények között.vegyük ki. régóta ismert gyógynövény.) sem lesznek fogékonyak. az vessen a málnasorok közé körömvirágot. Folyékony trágyaként kit n a bodzából.

maga fölött pedig enyhe árnyékot talál. Az eddigi gyakorlat szerinti telepítésekben ett l. A szamócának már palántaként sem szabad egymagában állnia. ezért már az ültetéskor szükség van segítségre. s t jól fejl djön a rendelkezésre álló csupasz talajban.hasznosíthatunk! Csupán a levelek fonákán fellép rozsdagomba (Cronartium ribicola) jelenthet gondot. amiben azel tt nitrogéngy jt pillangós volt. A földfelszín minden es zést követ napsütésre tovább keményedik. fedetlen talajban. kísér növényt. Szamóca vagy földieper (Fragaria sp. amely ki van téve a szárazság és a csapadékos id járás ingadozásainak. A kezdeti gyökeresedési és növekedési id szakban tehát a gyenge szamócapalánta maga körül egy véd -. Ezt arra vezethetjük vissza. például borsó. Ennek megfelel en egy épp felszabadult A sorba ültessük. A talaj tömörödésének veszélye is igen nagy. Megéri olyan sort választani számára. amit el z leg már bevetettünk valamilyen gyógynövénnyel (például mustárral). A fekete ribiszke esetében gyakori panasz a lombvesztés. el ször pontosan a rügyfakadás idején. a felszíni rétegekben gyökeresed növényt l elvárjuk. A szamóca nagy gondot okozhat a kertben. Ezután vetettük be mustárral.). Be kell látnunk. A csalánleves hordóban visszamaradó üledéket is öntsük takarásként a bokrok töve köré. Minden kártev számára szabad az út. Ezt megakadályozhatjuk a tömény csalánleves öntözéssel. hogy mindez segítségünk nélkül nem lehetséges. hogy már a palántákat vegyes kultúrába tegyük. de ez ellen is megvéd a növények alá vagy mellé ültetett fehér üröm szomszédhatása. ennélfogva er s. cserepesedik. Nemcsak ajánlatos. tehát nem sínyl dhet üres. majd ide kerül megfelel t távolságban a szamóca. hogy egészséges maradjon. majd a vessz k letermése után. Itt a még biztosan be sem gyökeresedett növénykék az id járás minden széls séges befolyásának védtelenül ki vannak szolgáltatva. és sokszor a t z nap hevének is. egészséges palántaként telel át. s ezáltal igényessé és érzékennyé vált. de kifejezetten szükségszer . Egy másik lehet ség szerint a palántákat egy még term sorba. hogy az eredetileg erdei növényt hosszú nemesítéssel kivonták eredeti környezetéb l. például endívia közé ültetjük. A salátát az sz és a tél folyamán 104 .

mint a málnánál. Itt érvényesülnek igazán a vegyeskultúrás kert alapszabályai. hogy a szamócát mustárveteménybe vagy a már meglev saláták közé telepítjük. mert az egész felületet a változatosan összeállított nyesedékkel takarjuk. A nyesedék el állításához olyan növényeket kell használnunk. hogy a virágok megtermékenyülnek-e. ha az szi növényi trágyalébe a hagymafélék zöldanyagát is bekeverjük. Virágzás el tt pedig öntözzük meg virágzást és a terméskötést serkent szerrel. hagyjuk korhadni. végül az egészet hintsük meg k porral. ha a sorközöket termésérés el tt szalmával takarjuk. a boróka és egyéb erdei bokrok vékony hajtásai. amelyek nagyjából az erd talajához hasonló talajt képeznek.felhasználjuk. Ha lomb áll rendelkezésünkre. Függetlenül attól. pormentes lesz. A szürkepenész sem fog különösebb gondot okozni. Így a zivatarok idején sem csapódik fel sár a gyümölcsre. Fontos. hogy a tél elején a begyökeresedett palántákat és a már több éves növények talaját is a következ évre alaptrágyaként csalánlével öntözzük be. s ezek a dongókat. 105 . Tavasszal már semmilyen trágyát sem kell használnunk. Ilyenek például a meglev vagy könnyen beszerezhet feny félék ágacskái. csalánból vagy káposztafélékb l készített trágyalével vagy a földieper számára különösen hasznos két trágyalé keverékével. ahol már kora tavasztól kezdve virágzó kerti és vadnövények vannak. el bb egy elkülönített helyen többször forgassuk át (hogy össze ne tapadjon). ezután éppúgy. A jó eredmény a helyes fajta és term hely megválasztásán és a helyes trágyázáson felül még attól is függ. például a macskagyökér virágából készült f zettel. méheket és vadméheket csalogatják. és ezután az eper már maga birtokolja a sort. A kertben term gyümölcs tiszta. ültessünk a vegyes kultúra követelményeinek megfelel en szomszéd növényként a palánták közé vagy mellé néhány dughagymát vagy snidlinget (metél hagymát). Ezek a rovarok aztán a szamóca virágait is felkeresik. Öntözzük be a szokásos hígított. de a saláta védelmében n tt fel. a takaróanyagba keverhetjük. Épp ilyen fontos a növények közt és mellett lev csupasz talajfelületek nyesedékkel való alapos takarása.

valamikor a tavasszal . Ezekkel az eljárásokkal utánozzuk az eper erdei lel helyét és természetes szaporodását. amelyek a kölcsönös beporzást el segítik. Nagyon ajánljuk. a sorközökbe vessünk mustárt. A ve- 106 . és helyére . majd összegy jtjük és elégetjük. a termésnagyság csökken. és f ként ha a növény már nem hoz sarjakat.Ajánlatos ezen felül több földieperfajtát ültetni. Ha az els term sort elöregedése. Amennyiben a földiepret az sz folyamán a sémán látható 2 m-es sortávolságban. Gyakran ismétl d kérdés : mikor kell egy szamócatelepítést felújítani? Akkor van rá szükség. és ha nem áll rendelkezésünkre megfelel nyesedék. A második évben a már szükségszer vé váló járófelület számára az eper mellett 1-1 sort takarjunk szalmával. aprózódik. Az ezekr l az anyanövényekr l fejl d sarjakat az el bb már komposzttal feljavított és gyógynövénnyel bevetett eredeti sorba hagyjuk visszan ni. s ily módon költségmentesen telepíthetünk egy újabb sort. Ez tulajdonképpen egy tisztítófert tlenít kúra. Ezután a fölösleges tövek kiemelésével rendezzük a sorokat. A keletkez sarjakat ide hagyjuk átn ni. hogy a túlzott els r södést elkerüljük. Az új.meghatározott összetétel . például a letermett borsó után telepítjük. A növények meglep en rövid id elteltével kihajtanak. a növényeket trágyázzuk meg. A tervbe vett vegyeskultúrás szomszéd növényt (hagymaféléket) ültessük el. ha a szedés után a növényekr l minden levelet levágunk. fiatalabb sor hamarosan meger södik. mivel minden kert másként fekszik. hogy eltávolítsuk ket. Akkor már itt az ideje. Ha nedves id járás uralkodik. a köztük lev három sorban alakítsunk ki egy valódi vegyes kultúrát zöldségfélékb l. és meleg id ben a sorközökben megszárítjuk a levágott lombot. nagyon kívánatos nyesedék kerül. A sortávolságot minden kertésznek magának kell megválasztania. épp fordítva járunk el. Ebben az évben a két szamócasor között egy-egy méternyi távolságban húzódó középs sor megmarad egyéb kultúrák számára. a levelek a komposztra kerülnek. és a komposztálódás folyamán keletkez h a levelek gomba kártev it is elpusztítja. ha a levelek elszínez dnek. A szamóca további ápolásához még néhány tanács. Ez a téli hidegben lefagy. a termések elaprózódása miatt fel akarjuk újítani.

A telepítésnek és ápolásnak ez a módja érvényes a nagyobb földieper-ültetvényekre is. Ezután a legfeljebb kézfej magasságú mustárnövénykék közé ültessük a palántákat. mert közéjük még egy zöldségsort is telepíthetünk. hogy távol állnak a vegyes kultúrától. Gyümölcsfák Id sebb kertek állandó alkotórészei a fák. hogy ezt nem kell bevárni. A sortávolságot az ültetés el tt kell meghatározni. A földiepret károsító fonálférgek elriasztására a területet el ször gyorsan vessük be mustárral. önmagában is egész ökológiai egységgé varázsolja. szélvédelmet nyújtanak és árnyékolnak. Jelenlétük a kertet élettel teli térré. a nyesedékben felhasznált és komposztált gyógynövényekt l a kedvez en kialakított mikroklímáig ezeknek a vegyeskultúrás eljárásoknak köszönhet . mert az el bb említett módszerrel folyamatosan felújíthatjuk a szamócasorokat. Az új kertbe szívesen telepítünk a hasznos gyümölcsfák mellett dísz.gyeskultúrás eljárás el nye. s alig szorulnak ápolásra. Itt se a csupasz. hanem például a korai burgonya után. és nem gyors növényváltás rendszere szerint m velik azt. akár nem. hogy kés bb elegend szélesség út álljon rendelkezésünkre. eredményes termesztéséhez a vegyes kultúra sokoldalúsága nagyban hozzájárul. Ez legalább 1 m legyen. hogy a földiepret akár beleillesztjük a vegyes kultúra rendszerébe. Az ápolás és trágyázás már a leírt módon történjék. hiszen a madaraknak fészkelési lehet séget kínálnak. Általában a sorok ne kerüljenek túl közel egymáshoz. Még jobb azonban a 2 m-es távolság az egyes szamócasorok között. táplálékforrást és menedéket jelentenek sok más él lénynek. Fajuk és méreteik szerint is különböz erdei fák egyéni jelleget és szépséget kölcsönöznek a kertnek. hogy szedésük könny legyen! Még egyszer szeretnénk a figyelmet felhívni arra.és erdei fafajokat is. 107 . kedvez mikroklímát teremtenek. hogy a szamóca is teljesen egészséges lesz. fedetlen felületre telepítsük a palántákat. Különösen fontosak. annak ellenére. Ezek zöld falként határolják a kertet. A méheket csalogató növényekt l a növényi trágyalevekig.

Tavaszi ültetés után a kis fák alját feltétlenül vessük be. hogy az élénkzöld egészséges lombú fák idejekorán term re forduljanak. Ez az aljnövény a talaj kiszáradását és kicserepedését is megel zi jótékony árnyékával. amit az err l szóló fejezetben részletesen tárgyaltunk. majd a kés bb lesarabolt levelek és gyökerek lassú korhadása jelenti a tápanyag-utánpótlást. A gödör visszatemetése el tt a talajba komposztot is keverhetünk.A gyümölcsfák ültetése Új telepítéskor mindig adjunk egy kis segítséget a gyökeresedéshez és a növekedés megindulásához. Ez a takaróréteg tenyérnyi vastag is lehet. a kártev kkel és kórokozókkal szemben is ellenállók legyenek. Tavasszal a fa 108 . lassú korhadásával a sz kebb gyökérzónában különösen kedvez feltételeket teremt. gyógy. Erre a spenót a legalkalmasabb. Ezt a tél folyamán takarjuk félig érett komposzttal vagy nyesedékkel. már korhadó istállótrágyát és k port. Mivel a gabona csupán kicsírázik. de tovább fejl dni nem képes. Csemetéinket a továbbiakban is ajánlatos a természetes eljárásokkal gondozni. Legyenek itt zöldségfélék. Id sebb fák esetén is hasonlóképpen járunk el. törzsgondozás A természetes gondozás el feltétele a vegyeskultúrás kert növényállományának változatossága. Kedvez tlen talajviszonyok esetén a megfelel nagyságú gödör aljára tegyünk egy réteg egészséges földet.és f szernövények. egészséges. A facsemeték nagyságától. A friss ültetés csemetét azonnal öntözzük be a csalánlével. A következ régi paraszti eljárás hozzájárulhat az ültetés sikeréhez. koronaformájától függ en az ültet gödörbe szórjunk egy-két marék vagy akár kisebb vödörnyi egészséges. s ezt többször is megismételhetjük. trágyázás. Talajtakarás. hiszen gyorsan kel és növekszik. Ezekhez keverjünk hosszan érlelt. Az el írások megfelel alkalmazásához a fák alatt elég nagy tányért kell kialakítani. ével k. cserjék és még vadnövények is. csíraképes árpát! A gyökerek alatt közvetlenül csírázó magvakban növekedést serkent anyagok és h szabadul fel.

zsurlót az általános ellenállóképesség fokozására. spenót-. jelentéktelen károkat okoz- 109 .talajukon keresztül . A kétszeri trágyalevezéssel és a két alkalommal kihordott nyesedékkel a fákat . el ször a rügyfakadás után.vagy porcsinmaggal vessük be. Trágyázzunk olyan szerves anyagokkal. Egy év folyamán két alkalommal. feltétlenül tartsuk szem el tt a következ ket: mind a nyesedéket. majd tenyészid ben. Ezzel a kert változatos flórája a gyümölcsfák hasznára válik. például mustár-. pedig gyakran csak elenyész .egészségesen tartjuk. Az el bbiekhez járul még a nagyon fontos téli törzsápolás. Ezek a gyógy. Hogy ez tényleg sikeres legyen. ezt az értékes vadnövényt hagyjuk meg. amit a kert különben is kínál. másodszor pedig a szüret végeztével trágyalevezzünk. Célszer és ajánlatos. A már említett csalánlevet a tápanyagok utánpótlására használjuk. és az egerek és pockok riasztására erjesszünk bodzalevet. Levéltetvek a gyümölcsfákon A kertészek gyakran panaszkodnak a gyümölcsfákat károsító tetvekr l. A fák alját még sszel terítsük le nyesedékkel.az ágakat is bekenjük. körömvirág. tisztít. mind a komposztot és a trágyalevet is változatosan kell összeállítani. Jelenlétük okait és az ellenük való védekezés lehet ségeit keresik. nyár elején ismételten újítsuk meg a takaróréteget. amihez még egy kis vízüveget is adunk.egy kiadós csalánból és nadályt b l erjesztett trágyalevet kap. de mint harmatgy jt k és kártev hárítók is jelent sek. Ha a fák alatt kerek level repkény (Glechoma hederacea) n . Erre a legjobb a csalánlé. ha egérrasztó bodzalevet is készenlétben tartunk.amíg elérjük . Mindezeket a növényeket együtt is megerjeszthetjük. Feltétlenül szerepeljen bennük a nagy tápanyagtartalmú növények mellett a gyógy. hagymát a gombás betegségek megel zésére. a bel lük készített trágyalevet pedig a fák alá a tányérokba locsoljuk. gilisztaöl varádicsot. Az így összeállított anyaggal a törzset és .és riasztónövények is.és vadnövények nemcsak gyógyhatású anyagaikat adják át. Ez a kérgen keresztül fert tlenít. gyógyít és táplál. Ezután a fa alját valamilyen gyógynövénnyel.

a talaj kiszáradása és kicserepesedése. legfeljebb csak nem észleljük ket. Méhlegel gyümölcsfák A gyümölcsös gazdag termését a kert dísznövényeinek köszönhetjük. amikor küls körülmények hatására szaporodásuk és ennek megfelel en kártételük is meghatványozódik. próbáljuk ki az itt következ egyszer eljárásokat! Már a fák alatti talaj óvatos felleveg zésével.nak. a szerves trágyák lökésszer adagolását és a rendszertelen. amelyek éppen a levéltetveknek kedveznek. vagyis alaposan beöntözzük. hogy a tetvek latensen mindig jelen vannak. ahol kora tavasztól kezdve méheket csalogató dísz. tartós fülledt meleg vagy éppen az aszály miatti rendszertelen öntözés. vagy a kertész egyéb olyan beavatkozásai. mustár. Éppen így kerüljük az éretlen. A virágos gyümölcsfákon zsongó méhek és poszméhek gondoskodnak a megtermékenyítésr l. amit a lombra permetezünk. Ha még ez sem használna. A túl s r n álló fákat távolítsuk el. Még hatékonyabb egy er s csalánleves öntözés a talajlazítás után.denaturált szesz fele-fele arányú keverékét. friss trágya felhasználását. akkor alkalmazzunk a víz. Erre legalkalmasabb a gyökereket is kímél kétágú.és vadnövények gyönyörködtetnek. például a felület takarásával. fellazításával is visszaszoríthatjuk a károkat. de annál inkább tudunk védekezni a talaj kiszáradása ellen. fellazításával és bevetésével (lásd az el z ekben. úgynevezett rózsakapa. csak akkor kezdjünk permetezni. A házikerti koronaformákhoz jól bevált a zsurlóból vagy a fehér ürömb l készült f zet. Tudomásul kell vennünk. Az id járás megváltoztatására nincs lehet ségünk. hogy a leveg szabadon átjárja a megmaradók lombozatát! Miel tt a megjelen tetvek ellen permetez szereket keresnénk. felszínes öntözést is. Ezek egyrészt id járási tényez k. Ha ezek után is veszélyes tömegben vannak jelen a tetvek. Csak akkor t nnek fel. Ilyen lehet például a hirtelen túladagolt trágya. Ha ezután a talajt vízzel telítjük. beporzás- 110 . éppen csak jelenlétük kellemetlen. akkor majdnem mindig célhoz érünk. spenót).

különösen a k lapok környékére ne. akkor egyre több fészket építenek a talajba. mert ez a növény rendkívül alkalmas a talaj takarására.ról. mert ideális körülményeket találtak. holott ez nagy tévedés. különösen a magasabb ével k mellett. hogy így hasznukat is élvezhessük! 111 . és szorgalmasan beporoznak minden virágot. A kertben minden csupaszon maradó felületet. kora tavasszal megjelennek. Amikor virágzik. annyira. árnyékolására és begyökeresítésére. Csak egyet nem szabad elfelejteni: sohase juttassunk ki mérgeket a kertbe. Ha a kertben már otthonosak. mert épp ezek alatt vannak a poszméhek fészkei. A kis sz rös növény kiváló harmatfogó. Azt gondolhatnánk. Így a kertész is bizonyos lehet abban. hogy a gazdag rovarvilág elvégzi a megtermékenyítést. hogy döngicsélésük messzire elhallik. mézontóf vel (facéliával: Phacelia tanacetifolia) vessünk be. A kert nyújtson menedéket a rovaroknak is. hogy a poszméhek a fák szempontjából nem hasznosak. méhek és poszméhek raja lepi el.

Az egészség oldaláról tekintve pedig mindig nagyon megnyugtató. azt semmiféle piacon nem veheti meg. hogy vajon kifizet d -e költséggel és sok munkával zöldséget termeszteni? Igen. a pázsit. hihetetlenül nagy területet kapnánk. Ha ezek a hektárok mind biológiailag kifogástalanul gondozott kertek lennének. íz. az anyagi haszonról nem is beszélve. de annak gyógyító hatása is. természetes módon el állított táplálék kerül. a biodinamikus szemlélet kertm velés kiindulópontja. Ismételten felmerül a kérdés. hiszen ha csupán a gazdasági szempontokat tekintjük. Amit az ember saját kertjében megtermel. ezért az új termesztési eljárásokból is az egészséget célzó táplálkozásra vonatkozó tanulságot kell levonnunk. Ezzel a könyvvel is azt szeretnénk megmutatni.A kert és a táplálkozás Mint ahogy a bevezet ben már említettük. hogy kertjét a biológia szabályai szerint m velje. Aki még vonakodik attól. ha az asztalra mindig friss. annak egyszer magának kell megbizonyosodnia a vásárolt gyümölcs és zöldség és a biodinamikus vegyeskultúrás kertben termesztett közti különbségr l. ha egy nagy család számára saját kez leg termeljük meg a zöldségfélék zömét. a környezet szennyez dése is nagymértékben csökkenne. Ha az élelmiszerek egy része saját termelésb l származna. akkor is kifizet d . mennyi egészséget ajándékozhatnának. tetszet sség és tartósság 112 . hiszen ezekben a kertekben kívülr l származó anyagot alig-alig használunk. hogy az anyagiakon túl milyen megfizethetetlen nemcsak az élelem. hogy az utóbbi id ben az ember és állat táplálkozása problematikussá vált. a gyümölcsös és valamennyi zöldséges területét összeszámolnánk. Ha egyszer az el kertek. jóíz .

Nagyon fontos. Semmi gondot nem okoz. A szó valódi értelmében a "Jóisten homeopatikus gyógyszertárai". ha egyáltalában nincsenek elkészítve és f szerezve? Nem vitathatjuk. sóska. endíviát. Ez a termés méltó a teljes érték egészséges táplálék megnevezésre! Az alapélelmezésen túl a kertben termelt f szernövények adnak lehet séget az esetleg egysíkú üzemi étkezés kiegészítésére. porcsin. cékla. zeller. Egynyári f szernövények: bazsalikom." Mi nemcsak a nyers sárgarépát. Hol van az megírva. kerti borágó. cit- 113 . Gyógy. a szervezet erejét és ellenállóképességét növeli. amelyeknek helyesen alkalmazva semmi káros hatásuk sincs. ha ezeket a rendelkezésünkre álló "gyógyszereket". majoránna. céklát és hasonlókat értjük nyers növényi táplálékon. hogy ezek a nyers zöldségfélék csak akkor értékesek. F szernövények konyhai használatra Kerti f szernövényeink nagy szolgálatot tesznek nekünk. uborkát. ami nagyon ízlik" (méltán mondja a magyar: "Ez vérré vált bennem"). hogy minden étkezéshez legyen az asztalon valamilyen nyersen fogyasztható zöldségféle is A következ ket idézem : ". Minden kertben elférnek a friss fogyasztásra alkalmas fontosabb f szer. paradicsomot. hogy mit is jelent saját kertben szüretelni. ánizs. hogy minden háziasszony könnyedén el tud készíteni olyan vegyessalátás tálat. . . a betegségeket gyógyítja. "Csak az táplál.rendkívül nagy. petrezselyem.és tápértéke . a növényi nyers étel a leghatásosabb táplálék. téli és nyári retket. a konyhában is felhasználjuk. kapor.megfelel en válogatva és elkészítve . póréhagyma. hanem az eleve nyersen fogyasztott salátaféléket. A gyerekek számára különösen fontos a felaprózott sárgarépa. turbolya.tekintetében. Csak az tudja igazán felmérni. ami az egész családnak ízleni fog. spenót. Felhasználásuk: valamennyi alkalmas különböz ével f szernövényekkel együtt (metél hagyma. hónapos.és gyógynövények. tárkonyüröm. cikóriát. feketegyökér és bimbós kel. kerti zsázsát.

kömény és koriander érett termése. Mivel itt a f szernövényekkel csak a táplálkozás szempontjából foglalkozunk. 114 . citromf . kerti ruta. A citromf altató hatású. ezen felül néhány zöldségféle esetleges mellékhatását enyhítik. Egyes f szerek a téli tartósításkor. de mindennapi használata rontja a látást. A felsorolt növények az els öt kivételével mind nagyon fontosak a húsételek készítésekor. A frissen fogyasztott zöldségféléket különlegesen f szerezik. fekete üröm (csak a virágát használjuk!). valamennyi fokozza az emésztést és a szervezet számára a nélkülözhetetlen ásványi anyagokról is gondoskodik. hogy egyszerre 5-7 f szerfélénél többet ne használjunk fel. Ével f szernövények: metél hagyma. borsf . sóska. figyelmen kívül kell hagynunk. izsóp. Például : kakukkf . izsóp. minden egyebet. a borsmenta a gyomorm ködést serkenti. Ügyeljünk rá.romf ) salátákhoz. bef zéskor nélkülözhetetlenek. bazsalikom. mint a citromban. rozmaring. a zsálya pedig a zsíros húst és halételeket teszi könnyebben emészthet vé. Valamennyi f szernövény gyógyhatású Eredetileg minden f szernövény gyógynövény volt. mint a kapor virága. tárkonyüröm. Ezekhez járulnak még azok a f szernövények. rozmaring (nem télálló!). zsálya. mustármag. borsf . levendula. zsálya. gyógyszerekben és külön orvosi utasításra egyéb formában még ma is felhasználjuk ket. Homeopatikus adagokban minden f szernövény tartalmaz gyógyító és megel z hatású anyagokat. Például a kömény a káposztafélék puffasztó hatását csökkenti. amelyeknek nem a termését. lestyán. amit fel lük okkal vagy anélkül írtak. tárkonyüröm. A zsálya. hogy a petrezselyemben több C-vitamin van. mert ízeiket egyénivé varázsolják. hanem zöld részeit használjuk. borsmenta. kakukkf . f szeres vajhoz és sajtkészítményekhez. vérf . Minden gyógynövény tartalmaz vitaminokat Tudjuk. levesekbe és szószokba.

nátha és torokfájás esetén teájukat gargarizálva. Miért ne f zhetnénk bele mártásokba'? Talán így valamivel lassabban hat. és a zsíros ételeket. mindennap használjuk ket.és f szernövény-ABC-ben. Mi.a metél hagyma és a kömény a zsíros ételeket teszi élvezhet bbé. amelyeket a gy jtött vagy saját kertb l szedett növényekb l készítünk. Ehhez hasonlóan minden kertben van petrezselyem. ételt egészségesen f szerezzünk. hogy a szükséges f szernövények mindig rendelkezésre álljanak. s t az ánizs is inkább örökzöldnek tekinthet . illetve g züket inhalálva szinte azonnali megkönnyebbülést jelentenek. amelyeknek gy jtése sok id t és ismeretet igényel. Majdnem minden salátához. bef zésnél 115 . akik gyógynövényeket telepítünk kertünkbe. Ezekben a lényeges kérdésekben tartsuk szem el tt. Nem térhetünk ki itt a vadnövényekre. akkor bizonyos esetekben kézenfekv . hogy télen sem veszti lombját. hanem inkább hasznosítsuk jó adottságaikat! Néhány f szernövény. mint a zsálya. mint a citromé. hogy az önmagától adódó lehet ségeket ki kell használnunk! Ebben az esetben ez azt jelenti. ezen felül vízhajtó és étvágygerjeszt hatású. Ha tudjuk. Ugyanezt más gyógyteákkal kapcsolatban is ajánlhatjuk : a bab héjából készített tea kiváló vízhajtó. A táplálkozásban tehát f szempontunk legyen. különösen mártásokba f zve. burgonyás ételekhez. kakukkf el nyös tulajdonsága. hogy sokkal több petrezselymet használunk. hogy a petrezselyem kiváló hólyagtea. a metél hagymának egyébként különösen nagy a vastartalma. gyomorer sít hatású. f szeres túróhoz felhasználható. leveseket pompásan ízesíti. izsóp.mint már említettük . hogy minden élelmiszert. zöldséghez. amelynek . így mindig frissen használhatók. amely sok A-vitamint és vasat tartalmaz. hogy a f szerezést ne mell zzük. A növénynek minden részét fel lehet használni. nem tárgyaljuk a teákat sem.C-vitamin-tartalma nagyobb. ével borsf . a kertben pedig gondoskodjunk arról. de mindig más formában. tartósításnál. hogy el segíti az emésztést. Részletesebben majd a Gyógy. mint különben. Az NSZK déli vidékein hagyományosan minden kertben van metél hagyma. A zsálya és izsóp amellett. A kapor is becses táplálékkiegészít . töltelékekhez.

hogy valamilyen formában mindennap az asztalra kerülnek a gyorsan és egyszer en elkészíthet . joghurt. saját termelés nyers saláták. alma vagy más természetes ecetféle. és azonnal mossuk meg. leveles salátákhoz használható mártás: Egy rész ecet (pl. minden salátát más mártással tegyünk változatossá.nélkülözhetetlen. Mindig csak annyi salátaöntetet készítsünk hozzá. Cukrot egyáltalán ne használjunk! A tiszta borecet tömény. 5-7-féle ízesít f szernövény ízlés szerint vagy vöröshagyma. de cukrot ne használjunk. ugyanis a kés bbi leveles salátafélék enyhe keser anyag-tartalmuk miatt egészségesebbek. kevés só. nem a nálunk kapható eszencia!). metél hagyma. legalább ez a három utóbbi f szernövény kapjon helyet saját kertünkben is. vigyázzunk vele! Mustármaglisztet is használhatunk. A mezei saláta például kétszer annyi C-vitamint tartalmaz. mint a fejes saláta. a körömvirág- 116 . kereskedelemben kapható f szerkeveréket mell zzük. egy rész víz vagy aludttej. két rész hidegen belekevert olaj. A legtöbb kertben megtalálható. mustár. Általánosan bevált a következ . Gyermekeknek ne legyen túl savanyú. de az el re elkészített. egy kis túró. Tavasszal minden háziasszony szívesen kedveskedik családjának a saját termés fejes salátával. Zöldsaláták Ezeket mindig közvetlenül az étkezés el tt szedjük. Friss saláták Már a vegyeskultúrás kert telepítési tervébe is sokféle salátát terveztünk. Ha más nem. amennyi elfogy. A fejes salátát azonban nem szabad túlbecsülni. így magától értet dik. A napi leveles salátaféléket mindig f szernövények keverésével tegyük változatossá! Például használjuk fel a metél hagymát. Rendkívül jelent s szerepe van a sószegény diétás ételek elkészítésében.

a turbolyát. A paradicsom és az uborka nagyon jelent s nyersen fogyasztható zöldségféle. Antibiotikus. vagy egyéb szabad helyekre. sz l kben el fordul. ha egymás után vetjük ket. Folyamatosan fogyaszthatjuk a kerti zsázsát. a kötöz salátát. 117 . réteken. (Magyarországon augusztusig. vadon. jól illenek melléjük a hagymafélék is. baktériumpusztító hatása van. csinosan egy tálra rendezzük. mert ez a saláta értékes keser anyagát rontja). hideg vízben megmossuk (sohase használjunk meleg vizet. (Nálunk alig ismert. a fejes salátát.szirmokat. felvagdalás nélkül kerülnek az asztalra. Sokféleképpen tálalhatjuk. C-vitamin-tartalma nagy. Legjobb melléjük a joghurtmártás. a mezei salátát és a kínai kelt. a mustárt. A kés bbi. f szerezhet borágóval. Id közben ez a szalmaréteg elkorhad. kaporral. mert a gyorsabb fejl dés végett általában alaposan megtrágyázzák. Étrendünkben nagyon fontos a kerti zsázsa is.) Leveleik épen. A köszvényt és reumát is enyhíti. Mindkett különleges csemege.) Alkalmas erre a célra a szamócasorok közötti szalmával takart gyalogút. hasonlóan ahhoz. A piacra termelt zsázsa C-vitamin-tartalma sokkal kisebb. némi komposzttal is dúsíthatjuk. Minden zöldsaláta valódi nyers táplálék. petrezselyemmel és citromf vel. A mezei saláta külön sort vagy helyet nem is igényel. Az egyes leveleket kézben tartva ebbe mártogatva fogyasztjuk. A salátákat levelekre osztjuk. nagyon értékes endívia és cikória keser hatóanyagai az epem ködési zavarok esetén hatásosak. ahogyan a szabadban. Mindezek kiegészítik és értékesebbé teszik a salátákat. Mezei salátát vethetünk még akár fák alá is. Vegyeskultúrás kertben nagyon vitális. A sorközt lazítsuk fel. A mezei salátát legkés bb még szeptemberben is elvethetjük. a cikóriát. Így ez a kis csíranövény a szamóca és a hagymafélék szomszédságában (nálunk biztosan csak fóliával takarva) telel át. de nagyon értékes zöldségfélék. a kaprot. majd az így el készített magágyba vessük el tenyérnyi szélességben a mezei salátát. majd felállítva. ligetekben. a citromfüvet. az endíviát.

A paradicsom A-. és csak némi várakozás után készítsük el bel le a salátát kapor. ha a következ k szerint készítjük el: A frissen gyalult uborkát azonnal forgassuk kevés olajba. méregtelenít hatásával tehermentesíti a szívet és az érrendszert. s t desszertként is adható. béltisztító hatású.vagy meggyiével óvatosan. rölt köménymaggal. de alaposan összekeverünk. (Kozmetikai célokra küls leg is-használható. víztartalmának pótlásával a b rt is szebbé teszi. se cukrot ne használjunk hozzá. enyhíti a reumát és köszvényt. C-vitamint és nyomelemeket tartalmaz. A retekfélék a máj. mésztartalmuk is nagy. borágó. Köhögés csillapítására kit n a téli fekete retekbe vájt és cukorral töltött lyukból csorgó reteklé. majd a szeletelt paradicsomot az így elkészített mártással hagyjuk leöntve összeérni. vagy az évszaknak megfelel en kompótként körtebef tt. körtét nyersen. A tejfölt vagy apróra vágott hagymával. ananászt. A paradicsomhoz készített szószból elhagyhatjuk az ecetet. kevés só és ecet hozzáadásával.és epebetegségek gyógyszerei. Ez a saláta kit n el étel. banánt. és szabályozza a bélflórát. tisztítja a vesét. A reteksaláta ízét harmonikusan egészíti ki a b ségesen hozzákevert hagyma. csökkenti a lázat. A savanyú káposztából készített saláta cukorbetegeknek és fogyókúrázóknak nagyon el nyös. 118 . B-. fokhagymával. narancsszeleteket vagy -kockákat. vagy az el bb felsorolt f szernövények keverékével jól összekeverjük. Ízlés szerint fogyaszthatjuk tejföllel is.és kökény.) Az egyébként nehezen emészthet uborkát akár még este is fogyaszthatjuk. szibarackot. Fontos. jól illik meleg és hideg húsételekhez is. étvágyserkent hatású. Nyers savanyú káposztát. kevés mustárliszttel és némi olajjal összekeverjük. Végül még reszelt almával is kiegészíthetjük. Savanyú káposztával készített saláta gyümölcsökkel. kevés sóval ízesítjük. hogy se sót. almát. A savanyú káposztát hagymával. Az uborka biztos vízhajtó. majd állni hagyjuk egy rövid ideig. hagyma.

Zeller nyersen. s minden réteget rögtön öntsük le a következ mártással: tejfölt vagy aludttejet keverjünk össze finomra vágott hagymával. Akinek a kert els sorban az egészségét szolgálja. egy rész zellert és egy rész vöröskáposztát ezüst villával alaposan összekeverünk. tápértéke mégis nagy. majd nem túl vékony szeletekre vágjuk fel. illetve gyümölcscentrifugát is beszereznie. 119 . Ezt a salátát nem szabad keverni. annak már érdemes egy zöldség-. mandarin. cékla és sárgarépa. rölt borssal. ugyanakkor mindenféle hiánybetegségeknek elejét tudjuk venni. citrom) levével keverve adhatjuk. sárgarépaés zellerlevet. azonnal fogyasszuk el! Zöldséglevek. illetve ilyen beszerzési forrása van. és kifogástalan zöldségféléket termel. A feldarabolt hozzávalókat tejjel vagy tejszínnel. Koriandert is tehetünk bele. Két rész almát. vagy két rész almát. A zöldségfélék ilyen jelleg fogyasztásának els dleges feltétele a teljes méregmentesség. Jóllehet az elfogyasztott mennyiség kevés.Reszelt feketegyökér. grape fruit. Az iváshoz azonban mindig adjunk szívószálat. Az almát nyersen finoman szeleteljük fel. és a túl gyors ivást is megel zzük vele. Zellersaláta (pasztinákkal is keverhet ). ecettel és olajjal. hogy hagyjuk az ízeket összeérni. ami egyébként a salátákra és a nyers fogyasztás mindennem formájára egyaránt vonatkozik. Kisgyermekeknek az el bbieket alma vagy citruszfélék (narancs. mert ez a fogaknak is jobb. A zöldséglé kiváló táplálék és kellemes ital. hogy a tavaszi fáradtságot okozó vitaminhiányt hogyan ellensúlyozhatjuk: Fogyasszunk minél több cékla-.és almaszeleteket felváltva rétegezzük egy tálba. finomra morzsolt zöld f szernövényekkel és nagyon kevés ecettel keverjük össze. Gondoljunk csak a tavaszi influenzás megbetegedésekre vagy a lábadozók táplálására. A zeller. korianderrel és mustárliszttel. A zellert f zzük és hámozzuk meg. egy rész zellert. Különösen finom a nyers zeller reszelt almával (birsalmával) vagy reszelt vöröskáposztával. de fontos. Azt is tudjuk. sóval. és állás nélkül.

Általában kemikáliákkal kezelt alapanyagot használtunk. Így a változatos zöldségfélék révén az ételek gazdag választékában különösebb fontolgatás nélkül kapja meg szervezetünk a gyógyító. Az étrendet az évszakoknak megfelel en állítsuk össze. Azon felül. Az egyes 120 . hosszadalmas és komplikált feldolgozást kerülve f zzünk! Ha olykor a f zelékfélék elkészítésekor valamilyen s rít anyagra lenne szükség. és általában feldolgozva. Senki sem tud arra ügyelni (kivéve persze. hogy laktatnak. hogy érdemes a kertünkben sokoldalú termelést folytatni. zártan a karfiolt és zsengén a borsót stb. hiszen ezzel valóságos étlapot is kapunk. feldolgozzuk ket. Még egyszer hangsúlyozzuk: amennyire csak lehet. Hogy eddig alig észleltünk valamit a zöldségfélék egészséget fokozó hatásából. Minden étel kit n en f zve és a legétvágygerjeszt bb formában kerüljön az asztalra. tehát a babot még frissen pattanó hüvellyel. A zöldségfélék teljes értékét megtartjuk. Ezzel is igyekszem megmutatni. Már itt kamatoztathatjuk az egészségre rendkívül kedvez zab értékes tulajdonságait. ha ezzel egészen behatóan foglalkozik). s nem nyersen ettük. amit vastag lisztes mártásokba fojtva vagy zsírban kisütve. mindenfélével keverve tálaltunk. csupán az általánosan termelt és fogyasztott kerti zöldségfélék jelent ségét és táplálkozásbeli értékeiket vázolom. és amilyen gyorsan csak lehet. megel z élettani hatású anyagokat. akkor liszt helyett inkább zabpelyhet használjunk. egyszer en. hogy az "étlapon" szerepl egyes zöldségféléknek milyen étrendi sajátságai vannak. A frisseség az egészség és min ség alfája és Omegája. fejl désük csúcsán a fogyasztásra legalkalmasabb id ben szedjük le. egészségünk szempontjából nem sok értékeset tartalmaznak.F zött zöldségfélék Hogy a zöldségfélék valamennyi értékét meg rizzük. hogy az egészséges táplálék ízletes is legyen. annak több oka is lehet: nem fogyasztottunk eleget bel lük. ha a lehet legrövidebb úton. Nem akarunk itt kimerít táplálkozási és f zési útmutatásokat adni.

A nagyobbakat felszeletelve. s ezzel értéke is csökken. els sorban nagy A-vitamin-tartalma miatt. mert elöregszik. a bennmaradó gumók helyet kapnak a további növekedéshez.hatású az idegekre. Mindezeket a garanciákat csak a saját vagy biológiai szempontból kifogástalanul kezelt kertb l származó termék nyújtja. Természetesen ez más zöldségfélékre is vonatkozik. majd párolt hagyma és petrezselyem keverékében forgassuk meg.f zelékfélék tárgyalásakor az elkészítésükhöz szükséges és ajánlható f szerféléket is megemlítjük. és kell id ben szedték fel. gyomor. A kis céklákat télre is tartósíthatjuk. a csontképzésre. A sárgarépa f leg az olyan háztartásokban. mert a hosszú ideig tárolt céklát huzamosabban kell f zni. ami azt jelenti. A nyers céklalé sárgarépa vagy alma levével nagyon értékes.többször is vessük. Így a kicsi. A fiatal répát egyenként sóval dörzsöljük be. megfásodnak. Nyáron a még kicsi céklából nagyon ízletes. hogy néhány centiméter szélesség csíkba vetjük a magvakat. Kevés sóval. alma nagyságú gumókat folyamatosan szedhetjük. ha a sárgarépa kifogástalan min ség . 121 . hogy mindig zsenge gumókat szedhessünk.és bélpanaszokra. bár ezek a növények rendkívül nagy gumót fejlesztenek. Ez sokkal jobb. mérgez növényvéd szerekkel sem kezelték. ahol kisgyermekek is vannak. Jó . finom f zeléket készíthetünk. ecetes salátának elkészítve száraz g zben csírátlanítva is eltehetjük. Nyáron két-három alkalommal is vessünk céklát.a céklához hasonlóan . A sárgarépát . hogy ellátásunk folyamatos legyen. A céklát nem szabad sokáig a földben hagyni. A sárgarépa elkészítése. rölt korianderrel vagy egyéb finom f szerrel tehetjük változatossá. A cékla sohase hiányozzon kertünkb l! Legjobban megfelel céljainknak az úgynevezett szalagos vetés. majd a héj eltávolítása nélkül mossuk meg! Egyenl nagyságúra vágjuk. megf zzük. Egy kis tejjel vagy tejszínnel felöntve még ízletesebb. Csak akkor érezhetjük jótékony hatását. mint ha az egész téli mennyiséget tároljuk. A céklát soha ne ültessük palántáról. Ha az apró céklákat folyamatosan kiszedjük a sorból. nagyon fontos. de rostosak lesznek. tehát nem frissen trágyázott talajból származik.

tömegesen termesztett zöldségfélét sok háztartásban alábecsülnek. ha nitrogéntartalmú trágyával nem trágyázták túl. A káposztát házilag is megsavanyíthatjuk. valóságos gyógyital. felfrissíti a sápadt. hogy az egyes szeleteket ne vágjuk át egészen! A résekbe f szeres vajat vagy hagymás túrót (lásd ott) rakjunk. Fejes káposzta és kelkáposzta. A káposztát és almát felváltva rétegezzük. vagy vajon pirított zsemlemorzsába forgassuk bele! Karalábé. almát szeletelünk fel. noha mint olcsó. és ebben forgatjuk meg a céklát. különösen lábadozóknak ajánljuk. Sok vitamint. A céklát puhára f zzük. amir l minden hölgy rövid id n belül meggy z dhet. A saját készítés káposzta savanyú leve természetes táplálék. 122 . A céklát kétnyári f szernövényekkel. majd tiszta víz alatt héját ledörzsöljük. Óvatosan szeleteljük fel. rölt köménnyel és korianderrel f szerezzük.de sohase szomjúságunk oltására. egy kis olajat. Vannak. és jótékonyan szabályozza a belek baktériumflóráját. A káposztát meggyaluljuk. A káposztafélék minden fajtájához jól illik a hagyma. majd a karalábéhoz hasonlóan készítjük el. mustármag lisztjével és persze hagymával ízesítsük. hiszen ideális diétás táplálék a cukorbetegek számára: kalóriaszegény. hogy kertjükben savanyításra káposztát termeljenek. A káposzta pedig els rangú gyógynövény. akik még a helyet is sajnálják rá. korianderrel. ha egészben vagy félbevágva megf zzük. közé köményt és borókabogyót szórunk. de úgy. jót tesz az arcb rnek. az alma. hanem csak kanalanként fogyasszuk. köménnyel. Receptek. a borókabogyó és még egyéb f szernövények. a köménymag. salátának pedig mindig olaj nélkül készítsük! Nyári céklából készült f zelék. de gyógynövényként csak akkor hatásos igazán. a hagymát pedig apróra vágjuk. Vöröskáposzta. fáradt gyerekeket is. Miután sós vízben rövid ideig puhára f ztük friss vagy olvasztott f szeres vajba. Kevés zsíron üvegesre pirítjuk az apróra vágott hagymát. a kapor. Nagyon finom. de soha ne használjunk hozzá zöld f szernövényeket. Az influenzát megel zi. Karfiol. A káposzta az egyik legfontosabb f zeléknövény. meszet és vasat tartalmaz. A cékla régóta becsült er sít szer.

az a végén egy kisebb nyers burgonyát reszeljen bélel Leveles kel sajttal. mégis ismételten utalunk rá. Keverés nélkül egy óra hosszat lassú t zön f zzük. hogy hámozatlanul a legegészségesebb a burgonya. Ezt a fejes káposztából f zött ételt a vöröskáposztához hasonlóan készítsük. köményt és még egy kis hagymát tegyünk. A tetejére almát. A kelkáposztát erre rétegezzük. A forró burgonyát pakolásként is felhasználják. hogy a fazék és a fed közé még egy pergamenpapírt helyezünk. majd a leveleket hosszú csíkokra vágjuk. A kelkáposztát egészben megf zzük. kertünkben vagy egy kisebb földterületen saját magunk termeljük a burgonyát. Ha lehetséges. Közismert. Mivel a legtöbb általunk ismert hatóanyaga f zés közben is megmarad. Savanyúkáposzta-recept. skorbut esetén. Cukor helyett egy ev kanál málnaszörpöt vagy egy ev kanálnyi ribiszkelekvárt használjunk. de a fed t ne vegyük le! Aki s r bbre akarja készíteni az ételt. Az egészet lassan pároljuk meg. A burgonya különösen hatásos köszvény. hanem kiváló közömbösít és vízhajtó f zelék-alapanyag is. jó vízhajtó hatású. Sózás nélkül takarjuk le úgy. hogy az ellepje a káposztát. Nyers leve a túlteng gyomorsavat közömbösíti. majd b ven tejföllel meglocsolva fed alatt pároljuk.egy ev kanál ecetet vagy bort locsolunk a tetejére. A burgonyáról általában. Bajor káposzta. Egy kis olajban hagymát párolunk. Rögtön ezután lobogó forró vízzel töltsük fel. majd a saját készítés . Kockákra vágott hagymát pirítás nélkül. 123 . csak a málnaszörp vagy -zselé helyett borral locsolva ízesítjük. Ez a növény nemcsak tápláló eledel. Általában forró olajban vagy zsírban sütik. a vastagabb ereket kivagdossuk. Lisztet ne tegyünk bele. Tetejére reszeljünk egy kis sajtot. hogy milyen sokoldalúan felhasználható. mosatlan savanyú káposztát hozzákeverjük. reuma. borókabogyót. esetleg egy kis zöldségléten puhára párolunk. A nálunk ismert bajor káposzta mindig nehéz a rántástól. Mindkét megoldást kerüljük. gyakran készítenek bel le lisztes ételeket. e tulajdonsága miatt igen nagyra becsült f zelékféle.

Így félig megf ve nyers. levét félretehetjük egy leveshez. a következ képpen készítsünk! A burgonyát mossuk meg. néhány percig. Hámozott burgonya a) F tt. 124 . Minden ételt. nemcsak a konyha számára vetjük. b) Burgonyapüré: a tört burgonyát tejjel. hogy ez a szósz az egészet átjárja. foszforban gazdag. 3. tört burgonya minden adalék és kezelés nélkül. hogy az úgynevezett biológiai trágyázással . mint arról mái.Jelent s az ásványianyag-tartalma is: vasban. . Esetleg még megkenjük olajjal. majd megsütjük. A héjában sült burgonyát. Habos burgonya. aminek alapanyaga a nyers hámozott burgonya.ugyanolyan káros mértékben túltrágyázhatunk. mint megvalósítani az egészséges táplálkozást. akkor igazán nem marad más hátra. hagyjuk. Készíthetünk bel le például sóbavízbe burgonyát. 2.ami természetes eredet trágyafélék alkalmazását jelenti. kettévágjuk és kikanalazzuk. Ha még azt is meggondoljuk. annál kevesebb a gyógyító anyag! 1. A sós vízben megf zött burgonyát lesz rjük. fehér közepe lesz. Az így elkészített burgonya ízletes és tápláló. vajjal és kevés sóval kikeverjük. Az eddigiekb l is kit nik. c) Burgonyasaláta: az olajat közvetlenül a tálaláskor adjuk hozzá. Félbevágott.b ven beszéltünk. f zzük! Ezután hideg vízbe merítve hámozzuk meg. istállótrágya. Ezután vajat és tejfölt kikeverve a tetejére öntjük. A spenótot a vegyeskultúrás kertben. Minél több változtatást teszünk feldolgozás közben. vérliszt stb. amikor már kész. Egy megjegyzés. A héjával együtt fogyaszszuk! 4. amíg hámozhatóvá válik. mészben. a sós felülettel lefelé. hogy a burgonya elkészítésének valamennyi módja alkalmat ad arra. Az egészen fiatal. pl. a metszéslapot sóval és köménnyel hintve olajozott süt be helyezzük. még nyers burgonyát félbevágjuk. hogy a f szereket a legváltozatosabb összeállításban felhasználjuk. káliumban. d) Burgonyagombóc. s így tetszés szerint felhasználhatjuk. héjában sült burgonya.

Jobbára sajnos csak mint levesf szert és saláta-alapanyagot ismerjük.mint a nitrogéntartalmú sókkal. Külön-külön. vagy akár szeletekre vágva a burgonyához hasonlóan kisütjük. sötétzöld. Segíti a máj és epem ködést. Jó. cukkinivel vagy burgonyával keverjük. ott is az adagolástól függ. sok nélkülözhetetlen anyagot tartalmazó spenótot gondosan kell kezelni. a gyermekláncf (Taraxacum officinale) és hasonlók. Ebben az összefüggésben még egy gondolatot a párolt saláta- 125 . és hagyjuk az egészet összeérni. ha kevésbé jellegzetes íz zöldségfélékkel keverve használjuk. A sorok közé zöldtrágyának vetett spenótot sohase trágyázzuk. ha pasztinákkal. A táplálkozásban éppoly fontos. Már a vegyeskultúrás kert ismertetésében kit nt. de keverve is készíthetjük kései mezei salátával is. ha például töltve is elkészítjük. aminek értékét még a nyers almaszeletek. Hidegen felvert olaj és tejszín keverékéb l és kevés ecetb l finom levet keverve a salátára öntjük. Különösen jó vízhajtó és sószegény diétában nélkülözhetetlen. ecettel és olajjal keverve az el z höz hasonlóan. Különösen j6 a spenót nyersen hagymával és f szernövényekkel salátaként. Tehát az értékes. az apróra vágott hagyma és a körömvirág szirmai is fokozzák. hogy a zeller nem hiányozhat. Különösen jó. Spenót. A spenót a táplálkozás szempontjából rendkívül fontos. piacon szép áruként elismert levéltömeget hozott. egész kevés liszttel s rítve és tejjel hígítva. A kísérleti parcellában szerves trágyával tudatosan túltrágyázott spenót nagy. A f zött zöldségféléket a nyers adalékok még értékesebbé teszik. az emésztést. Kiegészít f szernövényei a salátaboglárka (Ranunculus ficaria). vérképz hatású. Mindhárom alkalmas a cukorbetegek diabetikus étrendjébe. hagymával. mint az idegrendszer regenerálásában. az A vitaminon kívül még vagy fél tucat vitamint is tartalmaz és sok vasat. csalán és sáskasaláta. Itt is. Zellerzöldként is ugyanilyen kedvez a hatása. F tt állapotban a nálunk is közismert f zelékként pürésítve. szárát és a leveleket egyaránt felhasználhatjuk. Gumóját. Változatosabban és gyakrabban használhatjuk. Különös figyelmet érdemel még a f tt zellerb l és pasztinákból készített saláta. de a bel le f zött étel szinte élvezhetetlen volt. Fokhagymával.

tárkonyt. habarás) ne használjunk hozzá. A száraz borsót. A babot megmossuk. Szárított héjából f zik a babhéjteát. borókabogyót.és gyógynövényekkel is gazdagítanak.. a száraz babhoz 126 . Száraz babból készített f zelék. máris könnyebben emészthet vé tettük. A f szerek közül csak néhányat használjunk. els sorban sok hagymával és fokhagymával. s ezzel tehermentesíti a szívet. majd az egészet együtt átpasszírozzuk. A zsiradékot lehet leg mell zzük a f zelékb l. Ebben az áztatóvízben lassan puhára f zzük. Semmiféle s rít -. persze még a tálalás el tt. kockákra vágott tormát. zsályát. hogy ezeket a jobbára kétéves f szereket mikor szedi ki a f zelékb l. A sz r n fennmaradó masszából eltávolítjuk a babhéjakat. A száraz báb fehérjetartalma rendkívül nagy. egy kis tormát. amit f szer. Fontos.és borsóhéjat is. köménymagot. Az egészet lesz rjük. hogy a még zöld hüvelyeket ne dobjuk ki. Ebbe f znek bab. hanem megszárítva a vegetariánusmártásba vagy húsmártásba f zzük bele. az így kapott levet az adalékokkal vagy nélkülük levesként fogyaszthatjuk.és karósbabot száraz magjáért és a még zöld.félékr l. hideg vízben állni hagyjuk. majd b . A bokor. zsenge hüvelyterméséért termesztjük. de több f szernövényt használjunk fel elkészítéséhez. hogy értékét még növeljük! Erre a célra nagyon ajánlhatjuk a petrezselyem és hagyma mellett a kanálfüvet (Cochlearia officinalis) és a sóskát. de ha a hagyma és a fokhagyma mellett még kakukkfüvet. míg a bel le készült liszt rég ismert szépít szer. fokhagymát. borókabogyót. és ha van. lestyánt vagy fekete ürmöt is f zünk bele. A száraz bab nehezen emészthet étel. A bab héja fontos alkotórésze az úgynevezett vegetáriánusmártásnak. Érett magja b rkiütések gyógyszere. zsályát és néhány szárított babhüvelyt teszünk hozzá. a f zés vége felé hagymát. ezenkívül fontos vízhajtó. ezt a kiváló fehérjeforrást. ami tulajdonképpen a kertben található zöldségfélék kivonata. A háziasszony ízlését l függ. A f zéssel-párolással készült salátákat mindig f szernövényekkel kell értékesebbé tenni. ízlést l és évszaktól függ en. köt anyagot (rántás. A zsenge zöldborsó nagyon finom. petrezselymet.

Er sítik a gyomoridegeket. Csökkentik a vér cukortartalmát. emiatt nem feltétlenül kell nyersen enni. illetve ültetéssel (dughagyma) elérhetjük. étvágygerjeszt hatásúak. Miután ez leh lt. és ne trágyázzuk a hagymát. egy tojás sárgáját 127 . a zsálya. zellerrel. ecetesen). kakukkf vel. de nemigen ismerjük a hagymaf zeléket. Ezeket az ízesít ket mindig az étel és az étkezés formája szerint válasszuk meg. köménnyel és borsf vel készítsük! Zöldborsóköret. A konyhában a hagymafélék nélkülözhetetlenek. hogy hogyan láthatjuk el egész évben a háztartást saját termés hagymával. A hámozott hagymákat puhára f zzük. tehát fert tlenítenek. Azt szeretnénk bemutatni. zsályával. a borsf és a körömvirág. A helyes fajtaválasztással és fokozatos vetéssel. forgatjuk. salaktalanítják a szervezetet. s t magas vérnyomás esetén is hasznosak. hogy a télire tárolt készlet tartós is legyen. földdel vagy homokkal tele cserépbe rakjuk és a pincében tároljuk. A cikóriát is termeszthetjük házilag. A hagymafélék ízhatását harmonikusan egészíti ki a petrezselyem. ezenkívül baktériumpusztító hatásúak.hasonlóan f zzük! A már említett f szerekkel. Mindezen jó tulajdonságaik miatt naponta kellene fogyasztanunk valamilyen formában! A hagymafélék értékes hatóanyagai h hatására sem bomlanak le. hogy ne öntözzük. Különösen finom salottahagymából. a kapor. a citromf . A f tt zöldborsót párolt petrezselyem és hagyma keverékébe. sszel azonban egy kis fáradságot jelent. majd lesz rjük. joghurtmártással pedig különleges salátát készíthetünk bel le. és 20 nap múlva levághatjuk a gyökérr l a halványított t rózsát. majd sötétben hajtatjuk mintegy 14 °C-os h mérsékleten. A hagymafélék még a legkisebb kertb l sem hiányozhatnak. Párolt f zeléket. A levével nagyon híg rántást készítünk. A hagymaféléket régóta használják nyersen mindenféle salátába és f tt ételekhez is. a b rkárosodásokat gyógyítják. A tartósságnak az el z kön kívül feltétele még. Különleges zöldségétel párolva vagy rizzsel töltve. hogy gyökerestül kitermeljük. A zöldpaprika vitamintartalma rendkívül nagy. Finom nyers saláta készíthet bel le (karikákra vágva.

Hagymás túró. és hogy miért és hogyan szolgálhatják egészségünket. Ilyenkor az eltett zöldségiéhez a homokba vermelt vagy szárított zöldségfélékb l származó adalékokat keverjünk. Ne legyen túl híg. Ha zsírtalanul készítjük. A lényeréshez sohase sajnáljuk a sok zöldséget! Az edény alján maradó rostos anyag vegyes f zelékként azonnal ehet . A túl nagy hagymákat jobb. vagy steri- 128 . vajas morzsába forgatjuk. és tálalás el tt citromlével savanyítjuk. a zöldséglé. Annak viszont semmi akadálya sincs. f ként a hízástól tartva lemondanak. Ha gondosan készítjük és kezeljük. Aki kedveli a levesbetéteket. mustárlisztet. Ezt egész nyáron és sszel is készíthetjük. hogy a kerti termékeket semmi sem helyettesíti. Túrót és azonos mennyiség apróra vágott hagymát. ha a hozzávalókat elraktároztuk. és szinte gyógyszerként hat. az a kés bbiekben talál ízlésének megfelel receptet. egy szétnyomott fokhagymacikket egy kis tejjel vagy tejföllel összekeverünk.és tejszínt vagy tejet keverünk bele. A világos szárakat megf zzük. A levesekr l sokan. Zöldséglevek és -levesek Talán már egyértelm vé vált. ami inkább zavaros és egyhangú levesféle. akkor a zöldségfélék minden értékét kivonjuk és megtartjuk. a hagymákat pedig visszatesszük a mártásba. Semmi köze sincs a vegetáriánus húsléhez. a kanálról ne folyjon le a kész massza! Póréhagymából készül a különleges köret. hogy az ember folyadékszükségletének egy részét egy csészényi zöldségiével fedezze. akár kisgyermekek részére is adható. ha el bb átpasszírozzuk és így keverjük a mártásba. gondolok itt rizsre. A zöldségfélék semmivel sem helyettesíthet alapvet táplálékaink. és átsütjük. Étkezésünkben van még egy lényeges készítmény. árpagyöngyre és egyebekre. de még a tél sem akadályozhat meg ebben. egy kevés sót. Ezek receptjeit szeretnénk közreadni. zabpehelyre. vagy aludttejjel lelocsolva a süt be helyezzük. g zzel sterilizált levet a téli felhasználás el tt még friss vitaminokkal dúsítva is fogyaszthatjuk. S t a nyáron készített.

Apróra vágott. amit akár el is hagyhatunk. 1 egész zellert kétfelé vágva. de mások is. kevés babot. 1 felezett karalábét. 1/2 karfiolt vagy puha torzsáját és tiszta leveleit. hogy színük megváltozna . végül egy tojássárgáját és tejfölt keverünk bele. majd a zöldségiével feleresztjük és felf zzük. hogy a leves egészen tiszta maradjon. egy maréknyi szárított borsóhüvelyt.megpárolunk 2 egész hagymát durvára vágva. amelyben . A zöldség puha legyen. kevés borsót hajastul. kevés sót. a száraz bab és a lencse alkalmas arra. ne essen szét. mint a feketegyökér. keverés nélkül f zzük úgy. hogy elkészíthessük salátának. hozzáadunk 100 g száraz. Az eddig említett zöldségfélék mind. a spárga. F szerkrémleves. Ezzel táplálkozási értéküket növelhetjük. 4-6 sárgarépát. tetszés szerinti f szernövényeket (lásd ott) kevés zsírral megpárolunk. Az összes zöldséget egy nagy fazékba gy jtve vízzel felöntjük (a zsírnak nem szabad sisteregni). kis lángon.anélkül. 129 . 1 fejes káposztát negyedelve. 3 petrezselyemgyökeret. A zöldséglé. Tojásleves kenyérmorzsával és zöldséglével. lassan. sok zellerzöldet. egy maréknyi szárított babhüvelyt. sok petrezselyemzöldet. a zöldségfélék legértékesebb részét azonban levében fogjuk élvezni. Nem egészen aprócska gyermekek számára már egy kevés zsírral készíthetjük. felf zzük. 2-3 pórét hosszában felezve. egy kis bazsalikomot. 3-4 paradicsomot. zöldségiével felöntjük. 1-2 levél lestyánt.lezve tárolható. 25 g vajat kikeverünk. hántolatlan magból készített kenyérmorzsát. Ezután két tojást keverünk bele. és a lé csak egy kicsit f jön le! Néhány leves.

és epem ködést. egy kis tejföllel. II. amiket a süt be (kemencébe) tudunk állítani addig. recept. I.ha a f tt zöldségféléket frissel gazdagítjuk. 1 csipetnyi mustárliszttel. majd egy éjszaka hidegen állni hagyjuk. salaktalanítja a szervezetet. 1 ev kanál paradicsommustárral (lásd ott). Másnap lassú t zön. két kávéskanál mustárral. A cukrot olvasszuk meg. Ezután. A szilvalekvárt kanalanként is elfogyaszthatjuk. A f z fazékba 3 kg szilvához 1/2 kg cukrot adunk. amíg elfolyik. és f ként. serkenti a máj. várjuk meg. és halvány színt kap. hogy hajtó hatását még f zve sem veszti el. recept. zöld f szernövények nélkül. 1 ev kanál (nem tömény) ecettel vagy citromlével. mint feln ttekre. kis sóval. hogy kiválóan szabályozza az anyagcserét. s t a súlycsökkenést is el segíti. szerves savakat tartalmaz. és keverjük addig. Egy alma. A szamóca és az egyéb gyümölcsfélék A szamócát els sorban nyersen fogyasztandó gyümölcsnek tekintsük. A szilva legnagyobb el nye. ezért amennyit csak lehet. A szamóca (Kneipp szerint) kiváló féreg z szer. Egy pohár joghurtot összekeverünk egy kis finomra vágott hagymával. Különösen finom salátamártás. 2-3 ev kanál olajjal. vizelethajtó hatású és energiaszegény. nyersen együnk bel le! Ez gyermekekre éppúgy vonatkozik. Joghurttal készített salátamártás. keverés nélkül f zzük. Fél óra hosszat még 130 . A szilva a saját levében f meg! A t zr l levéve negyed óra hosszat jól összekeverjük. amíg b rszín réteg keletkezik a lekvár felszínén. ha lehet. Semmi esetre se legyen barna! Levéve adjuk hozzá a szilvát. olyan fazekakba töltsük. akiknek súlyfölöslegük van. 1-2 ev kanál ribiszkezselével. 1 kg szilvát és 35 dkg cukrot használunk fel. amíg a cukor feloldódik. különösen azokra.vagy egy körtefa feltétlenül legyen valahol a kertben! A körte egyébként nyersen vízhajtó hatású. például hagymával és egyéb f szerfélékkel. Szilvalekvár. amit nyers és f tt salátákhoz egyaránt felhasználhatunk. s már 1-2 kanálnyi rendben tartja emésztésünket.

Akinek az ilyen készítmények tartósságát illet en kételyei vannak. A fekete és a piros ribiszke sem hiányozhat. csökkenti a vér koleszterinszintjét. szedret is! A málna gazdag hatóanyagú. hogy kevesebb cukrot és rövidebb f zési id t alkalmazzunk. a lekvárok és kompótok. fekete és piros ribiszkét.hagyjuk f ni. ami azt jelenti. ha csak egy kis helyünk van a kerítés mellett. a vérszegénységet megszünteti. régi gyógynövény. Nagyon sok variáció és összeállítási lehet ség adódik.és A-vitamin-tartalmuk rendkívül nagy. Hogyan is élnének meg ezek nélkül a saját készítmények nélkül a sokgyermekes családok? Nekünk.és savanyú káposzta. ellenállóképességünket különösen a fekete ribiszke növeli. Most egy kevésbé ismert gyümölcskocsonya receptjét ismertetjük.). áfonya stb. hiszen C.és csonthéjas termés ek mellett találjunk helyet a bogyósok számára is! Feltétlenül ültessünk málnát. Ezt azonban csak azzal a megszorítással kell érteni. ringlót és kajszit is lekvárnak bef zni. ezen felül minden fontos ásványi anyag és nyomelem megtalálható benne. nagyon jó táplálékkiegészít . nehéz ételek. Az egres er síti a gyenge idegeket. Az alma a klasszikus konyha kiváló gyümölcse. amiket így mindjárt szívesebben fogyasztunk. valamint a zellersaláta finom adaléka. és csersavtartalma gyulladásgátló. Szedret. mert gyümölcsének A-vitamin-tartalma kimagasló. megel zi az érelmeszesedést. hogy a természetes gyümölcscukor nem káros. egrest. A télen ehet gyümölcsöket kiegészítik a gyümölcslevek és -kocsonyák. feln tteknek is nélkülözhetetlenek. Ez azonban nem lehetséges a gyümölcskocsonyák esetében. Ismételten hangsúlyozzuk. A kertben az almás. A közismert receptekb l azonban súlyarányaikat illet en el kell térnünk. Az alma nélkülözhetetlen gyümölcsünk. Számtalan módon elkészíthet . 131 . hogy a cukrozást lehet leg kerüljük. az 10 percig 70 °C-on sterilizálja a bef tteket. majd a t zr l levéve negyed óra hosszat keverjük! Hasonlóan lehet szibarackot. A húskészítmények. C-vitamin-tartalma nagy. Tehermentesíti a szívet és a vérkeringést. feltétlenül telepítsünk. és néhány bogyós gyümölcs növényb l készült bef ttet els sorban ez tesz élvezhet vé (kökény. például a vörös.

és azután másként kezeljük. A szörpöt forrón igyuk er s megfázáskor. 2 kg ribiszkét fürtözés nélkül megmosunk. id nként megkevergetjük.Málna-ribiszkezselé. néhány percig f zzük. annál jobb. miközben a felszínén összegy l habot leszedegetjük. Minél több a kökény. majd g zben kikeverjük. A bogyók anyaga lassan magától átfolyik. 40 cm átmér j ) sz rszitára teszünk. felfújtakhoz. Még forrva üvegekbe töltjük. Még három. Bodzaszörp. és azonnal ledugaszoljuk. Az üvegeket azonnal. ebben nem kell sokat segítenünk. Ezután azonnal üvegbe töltjük. még forrón zárjuk le. a bodza és a vadrózsa. csak a már lepasszírozott vel höz más arányban adagoljuk a cukrot. 1 l kimagozott csipkebogyóhoz 1. majd a f v ribiszkét ráöntjük. nyers savanyú káposztából készített salátához. recept. hanem cukorral felf zzük. II. hanem az élvezettel fogyasztott gyümölcsökkel sok értékes anyagot is juttatunk a szervezetbe. a vel vel összekeverjük. majd a rajta lev mélyvörös levet leöntjük.5 kg cukrot 4 dl vízben lassan felf zünk. A kökényt lobogó vízzel leöntjük.5 dl bort vagy vizet töltünk. Kökényszörp. 5 kg bodzabogyóhoz 20 dkg cukrot adunk. A sz r n átfolyt levet ehhez a lassan f v oldathoz adjuk. akkor vizet nem adunk hozzá. 1/2 kg nyers málnát egy nagyobb (kb.5 db vizet és 1/2 kg cukrot számítva a vízben feloldjuk. amíg a szemek felrepednek. Csipkebogyóvel . I. fazékba töltve. Az el z höz hasonló. Nagyon finom tejberizshez és -grízhez. de alapjában véve vadnövényre szeretném a figyelmet felhívni : ez a rendkívül értékes kökény. további f zés nélkül 4-5 percig keverjük. Végül az egészet átpasszírozzuk. majd a leh lésig az edényben keverjük. Ezalatt 1. 1/2 kg s r vel höz 1. 6-8 napig letakarva a pincében állni hagyjuk. 1 napig állni hagyjuk. és addig f zzük. 1 1 léhez 25 dkg cukrot adunk. Italként ásványvízzel hígítva is kit n . 1/2 kg vel höz 35 dkg cukrot számítva az egészet átf zzük. itt-ott felbukkanó. Éppen csak a forrásig hevítjük. 132 . Ha a csipkevel hígabb. recept. üvegekbe töltjük. egy kicsit lecsorgatva. A bogyósokkal nemcsak a családi étlapot tesszük változatossá. majd a h lésig a t zr l levéve kevergetjük.

majd a bels ségeket belerakva lassan készre f zzük. hogy az id sebb állatok húsa ízletesebb. A sülteket mindig több f szernövénnyel ízesítjük. a saláták. Sok háztartásban a húshoz mindig tálalnak burgonyát és kenyeret is. fokhagymát és paradicsomot. Így a húsételeket mindig kiegészíthetjük értékes. A borjúhúst vékony szeletekre vágjuk. Sültek. kis só. akkor a húsoknál igazán szükséges. elég egy kis víz is a borjúhús és a vad kivételével.és gyógynövényeket is felhasználjunk. kakukkfüvet. mint a fiatalabbé. petrezselyem. A serpeny ben kevés olajon b séges apróra vágott vöröshagymát világosra párolunk. 1 babérlevél. sárgarépa. Ezeket a húsokat víz nélkül készítjük. fekete ürmöt. izsópot és borsfüvet is.Használjunk több f szert a húsokhoz! Ha valahol. Víz.és bazsalikomlevelet. inkább pároljuk. Az egészet 133 . Használjunk b ven hagymát. 1 szegf szeg. hagyma. friss. Borjúszeletek. minél többet együnk zöldségekkel együtt f zve. A zsírt többnyire megspórolhatjuk. A húsokhoz hozzá tartoznak a f zelékek. tetszés szerint borban vagy ecetes lében. Ezek mellett még bazsalikomot. Minden húsfélére érvényes. fokhagyma. egyéni recept szerint is. hagymával és f szerekkel. A zsírt és szaftokat különösen diétás ételekb l nyugodtan elhagyhatjuk. Különösen ajánlhatjuk a fasírozott formában feldolgozott húsokat. illetve f szernövényekb l f zött levet készíthetjük a zöldséglé mintájára. F tt zöldséges szaft. Ezt a húsokból és zöldség-. A jó szakácsn váltogatja a f szereket. Itt a halbels ségekhez ill szaft receptjét adjuk meg. hal vagy bels ség. póré. Legyen az azonban bármilyen hús. egy kis kömény és ánizs. zsályát. A halakat persze ne f zzük. A húst belerakjuk. esetleg majoránnát. Ezt egy kicsit f ni hagyjuk. gyakran megforgatjuk. A halfélék húsa nagyon könynyen emészthet fehérje. egészséges anyagokkal. néhány szem bors és borókabogyó. Az ürühús és a vadhúsok pompás ételek a sovány szárnyasokhoz hasonlóan. és amint már említettük. a f szernövények is. hogy elkészítésükhöz f szer. de külön. sárgarépát. Ezek mellett nyáron tehetünk még bele kaprot.

majd f szeres vajat vagy hagymás túrót tegyünk! Különféle hús. Mindezeket a finom hirtelensülteket párolt hagymával tálaljuk. frissen reszelt tormát. s így folytatjuk a párolást. Natúrszelet. de nem csíp s. A borjúszeleteket alufóliába csomagolva a süt ben is elkészíthetjük. egy ev kanál lisztet tejföllel b ven elkeverünk. A lecsöpög zsírt nem kell elfogyasztanunk. Egy kis páclevet vízzel felengedünk. akkor a húst a nyeles serpeny ben hirtelen süssük ki. roston sült bifsztek. 1 kis kakukkf . kakukkfüvet. 2 egész hagyma negyedelve. Néhány nap múltán a húst a hagymával megpároljuk. ízlés szerint sózzuk. Ha a hús már puha. Az egészben vagy szeletekben sült alma. s csak elkészülte után sózzuk és f szerezzük. végül egy kis reszelt sajtot keverünk bele. ecet. 134 . mint f zve vagy párolva. Amikor már megpuhult. színe pedig krémsárga. Könynyen mell zhetjük ezután a konzervgyümölcsök manapság indokolatlanul gyakori alkalmazását. A frissen sült hússzeletek felületére váltakozva egyszer fokhagymás vajat. kivesszük a léb l.és halételek. éppúgy. egy fél zellergumó szeletekben. Az alma a húsételek rég bevált klasszikus kiegészít je. A bécsi szeletet. Ilyenkor ugyanis a forró zsír nem válik a hagyma javára. noha sokan kedvelik így is. só. 1 borsf ágacska. utánízesítjük. A húst néhány napig a következ lében pácoljuk: víz. a lecsöpög zsír számára. Pácolt sült. majd átsz rjük. de a hagymát ne pirítsuk meg. paradicsomot. zellerzöld. tehát a húsok "panírozását" egyáltalán nem ajánljuk. 4 fél paradicsom (ez lehet s rített paradicsom is). A grillsüt ben a hús alá tegyünk serpeny t vagy alufóliát. majd amikor már majdnem kész. 2 sárgarépa. minden húsételünk pompás kiegészít jét sajnos alig használjuk. A hússzeleteket olajjal megkenjük. A szószt a hússal együtt melegen kell tartani. az összes zöldséget a hús mellé szedjük. egy kicsit f zzük. Az almát. például zsályalevelet. Így a mártás f szeres. a hús levéhez adjuk.tejföllel felöntjük. megkóstoljuk. s az egészség szempontjából semmiféle értéket sem képvisel. változatosan elkészíthet . Ha a grillezés nem áll módunkban. A húsok fajtájától függ en a hagyma mellett egyéb f szernövényeket is használjunk. 1 lestyánlevél. néhány fokhagymagerezd.

Sovány húsmaradékból különösen finom salátát készíthetünk. bazsalikomot. spenótlevelet. Egy kis joghurttal vagy tejföllel hígítsuk fel annyira. Túrómártás hideg húshoz vagy kemény tojáshoz. Erre sózott. sóval. ecettel csepegtetett halszeleteket helyezünk. Végül. tetejére egy kis vasfüvet. sóskát. ezután ismét a zöldség következik. A húst apró csíkokra vágjuk. apróra vágott metél hagymát. A tejföl helyett túrót is használhatunk. A túrót alaposan kikeverjük f szerekkel. A legfels halréteget mustárral. borágót. borágót. egy almát szeletekre. Végül b ven olajat keverünk az egészhez. borsozott. Mindebb l joghurttal vagy tejföllel s r n folyós mártást készítünk. majd az almát. Vegetariusmártás sültekhez. A bazsalikomot és a zsályát is felmetéljük. borsozzuk. tárkonyürömfüvet. Egy kevés szétnyomott fokhagymát és sok f szernövényt adunk hozzá. kakukkfüvet és paradicsomszeleteket teszünk. borssal. turbolyát. Ez a mártás 135 . megsózzuk. hogy ha bizonyos.Máj tiroli módra. finomra vágott metél hagymát. El ször a hagymát dinszteljük meg. b ven hagymát (apróra vágva). és végül a májat keverjük bele. rá egykanálnyi joghurtot. meghatározott f szernövényeket és zöldségféléket b zsírban hevítünk. egy kis finomra vágott almát keverjünk hozzá! Rakott hal. ecettel és olajjal simára keverjük. miel tt színt kapna. ha csak módunkban áll. késhegynyi mustárlisztet. tegyük hozzá a f szereket. A kemény tojássárgáját villával egészen apróra törjük. A májat csíkokra vagy apró kockákra vágjuk. Zöldmártás húshoz és burgonyához. s az egészet rövid ideig süt ben sütjük. hogy a saláta könnyen keverhet legyen. Egy t zálló edény aljára egy réteg párolt zöldséget rakunk le. citromfüvet. Húsmaradék. paradicsompürével vagy paradicsommustárral megkenjük. tejfölt vagy aludttejet öntünk. sárgarépa és vékonyra vágott zellerszeleteket zöldségléten vagy egy kis vízben félpuhára párolunk. fél kávéskanálnyi mustárt. fokhagymát és annyi olajat adunk hozzá. amennyit a nyers salátákhoz szoktunk használni. salátaként elkészítve. és ízlés szerint hagymát aprítunk. tetejére egy darabka vajat teszünk. nagyon finom pörkanyagok keletkeznek. végül sózzuk. Hagyma. kaprot. petrezselymet és kevés ecetet teszünk bele. Kevesen tudják. Mártások. Gyorsan pirítsuk mag.

hogy a hozzávalókat saját kertjéb l el tudja teremteni. amikor egyszerre. hogy a friss termék mindig értékesebb.a f tt karalábét szeleteljük fel. majd lassan. Megjegyezzük. Noha tudjuk. a céklát egészben vagy szeletelve dunsztoljuk . paradicsomot. amit nem tudunk folyamatosan elfogyasztani . Vízzel futtatjuk.) vagy a takaróleveleket is bef zhetjük zöldséglének.mivel ezek amúgy is gyorsan túlérnek és veszítenek értékükb l -. Minden egyebet. téli káposztát. hiszen szedhetjük még havas id ben is a bimbós kelt. amit köznapian "dunsztolásnak" nevezünk. óvatosan. amikor a borsóhüvelyeket megszárítjuk.) Minden korai zöldségés gyümölcsfélét. majd tartósítsuk g zben sterilezéssel. vagy tetszés szerint mélyh tjük.nagy segítséget jelent a nagycsaládos háziasszonynak. Gondoljunk a télre is! Már a vegetációs id szakban gondoskodhatunk a téli hónapokról. hogy télen is fogyaszthassunk friss zöldséget. pórét. Durvára vágunk sárgarépát. jobb már el f zve eltenni. sok hagymát. néhány f szernövényt. cikóriát. mezei salátát. (Lásd a borsónál. Végül paradicsom húsával vagy saját készítmény paradicsommustárral ízesítjük. Zsírban lassan sárgára. f ni hagyjuk. még a tiszta hulladékot (héj stb. A télre való készletezést már a borsóérés idején megkezdhetjük. A szószt ebben az esetben vékony zsírréteg fedi. hogy mindent. Ez érvényes az egészen korai nyári almákra is. Már az els felrepedt káposztát savanyítsuk le. esetleg az áttelel spenótot is. de hasonlóképpen tartósíthatjuk a spenótot is. legjobb. a szárítmányoknál és a zöldségiénél. De hogyan valósíthatjuk meg a mi elképzeléseink szerint a vitamindús táplálkozást a téli id szakban is? A bef zés. majd tegyük a mélyh t be. Tetszés szerint akár egy kis lisztet is piríthatunk bele. amit úgyis meg kell f znünk. s t még a sültekhez használatos f szernövényeket is. mégis a nyár folyamán adódó fölösleget folyamatosan f zzük be. feltéve. fed nélkül. 136 . majd világosbarnára pirítjuk. tömegesen érnek és pompás kompótot készíthetünk bel lük. ezalatt könnyen megf . ha azonnal bef zzük.

6 szegf szeg. Mindkét zöldségféle a legjobb vitaminhordozó. 5 g egész gyömbér. azután a sós és a f szeres uborka. a savanyú káposztát pedig rendkívül változatosan. amelyeket már mint nagyon egészséges. Ott aztán a karfiolrózsák szépen kifejl dnek. A paradicsomot a f szerekkel saját levében puhára f zzük. átpasszírozzuk. vagy akár szeletekre vágva tesszük el. mint ha a nyáron ér t f zzük be. tárkonyüröm. 1/21 borecet. például szabadföldi veremben. Az uborkát sok étkezéshez tálalhatjuk. Kit n ízesít . fokhagymát. Ha akad olyan karfiol. és tegyük egy nagyobb. F szeres uborka. Hozzávalók: 5 kg feldarabolt paradicsom. f zve és nyersen is elkészíthetjük. A fagyok el tt leszedett félérett paradicsom még beérik ugyan. 1 csésze mustármag. Savanyítás. 1 késhegynyi pirospaprika. Már a nyár elejét l kezdve folyamatosan gondoskodnunk kell téli vitaminforrásainkról. A kései sárgarépa. egy nagyobb ág kakukkf . egészségesen gazdagítja az ételeket. homokkal teli edénybe vagy ládába. majd csomózzuk. 6 ev kanál cukor. savanyított zöldségfélék formájában. Ehhez a savanyúsághoz dönt en azokra az adalékokra van szükségünk. ha a nyár folyamán pürét f zünk bel le. Hideg húsok mellé vagy saláták készítéséhez is kit n . Uborkát tulajdonképpen egész nyáron lehet eltenni. és télen nélkülözhetetlen. bazsalikom. kis lángon f zve bes rítjük. salottát kiszedve szárítsuk meg. vöröshagymát. A felezett piros terméseket mélyh thetjük. Emiatt sokkal jobb. borsf és 1 db paprika. de sokféleképpen felhasználható a nyáron megaszalt paradicsom is! Paradicsommustár. s t egész paradicsomot is bef zhetünk. Ezek a már említett savanyúkáposzta. A zöldségféléket más módon is tárolhatjuk. 6 babérlevél. cékla és zeller .a téli retekkel együtt legjobban homokban telelnek át.aminek egyébként leveleit is már megszárítottuk .A hagymaféléket. Kicsi cserépedényekbe töltve vagy üvegekben dunsztolva jól eláll. 10 csapott ev kanál só. 137 . 12 fej összeaprított hagyma. szedjük fel a töveket gyökerestül. de már megközelít en sem olyan értékes. Ennek megfelel en szt l egészen tavaszig tartanak az utolsó üvegek. Téli tárolás. amelyekben a rózsák nem fejl dtek ki teljesen.

Akinek van ilyen. majd kézzel ledörzsöljük róla a földet. akkor két lehet ségünk marad: a) A gyökereket régi agyagkorsókba rakjuk. A víz feltétlenül lepje el a káposztát. amíg az edény megtelik. majd 42 °C-ra leh tött vízzel. fert tlenít vagy különös gyógyhatású f szernövényként bemutattunk. Erre a célra fóliát sohase használjunk! 138 . vérf . fokhagymagerezdek. zsálya.után a káposztalevelek helyett egy tiszta lenvászon kend vel takarjuk a savanyú káposztát. tárkonyüröm. Tetejét ismét káposztalevelekkel takarjuk.egyébként tiszta tejsavas erjedés . de még jobb. amíg minden háznak jó pincéje volt. majd rakja el homokba. Erre kerülnek azután a f szernövények egész bors. s ha kell. Tetejére ismét feketeribiszke-leveleket terítünk. 1-2 babérlevél. salottahagyma. Így haladjunk. és egy k nehezékkel lenyomtatjuk. egy ev kanál mustármag. lehet leg kevés leveg vel érintkezzen. szegf szeg. Savanyú káposzta só nélkül. Elkészítéséhez agyagedényt használjunk. Egy nagy cserépedény fenekét tiszta káposztalevelekkel borítjuk. ha a pince talajára hordott homokba tesszük. és a nehezéket helyezzük vissza! A savanyú káposzta kényes termék. Másnap újra nézzük meg. El tte minden egyes gyökeret jól leszárítunk.baktériumpusztító. Végül 2 1 vízhez 1/2 1 borecetet és 80 g sót számítva megfelel mennyiség levet forralunk. Ha ezt nem tudjuk megoldani. Jól záró fed vel takarjuk a fazekat.12 cm hosszú. tisztára mosott. Ezután az edényt újságpapírral kössük le. tisztított torma. vasf . és egy kend vel fedjük le az egészet! A gyökérz ldségek teleltetése. majd leh lése után ezzel öntjük fel az uborkát. amelynek alját fekete ribiszke leveleivel takarjuk be! Erre rakjuk az egyenként 10-. töltsünk vizet utána: Az erjedés . egy kis zellergumó szeletelve. Vagy ládát használunk erre a célra. sok kaporvirág. Ezután a gyalult káposztát szorosan belegyömöszöljük. Kiég aznap öntsük fel forralt. és néhány óra hosszat vízben megszívatott uborkát. kakukkf . az el ször a kertben szárítsa le a gyökereket. emiatt csak hibátlan edényt és tiszta kend t használjunk! A káposzta leve mindig fedje a káposztát. zöld szín . bazsalikom. A gyökérzöldségek teleltetése addig nem volt nehéz.

Egy kis id múltán tisztítsuk le. metél hagymát is ültethetünk cserépbe. például padláson. rakjuk a zsákokba a gyökereket. Szárítás. Néha a konyhába vitt metél hagyma megtetvesedik. Egy ilyen cserép petrezselyem hosszú ideig díszítheti a konyhaablakot. s t a modern olajtüzelés kályha teteje is alkalmas a lassú aszalásra. Ilyen például a petrezselyem. mert a különböz gyökérzöldségfélék tárolhatósága nem egyforma. A szárítás és az aszalás régen a tartósításnak közismert módja volt. és hagyjuk nyitva a fólia zsákot. de valamiféle megoldást mindenképpen találunk az egyes fajok eltartására. a kertb l pótolhatjuk télen. ha elfogyott. A gyökereket hordjuk abba a helyiségbe. Minden f szernövényt. és id ben takarítsuk be! A termést el ször a helyén száradni hagyjuk. felszeletelt zellergumót és levelet. például az A-vitamin lebomlása. Aszalni pedig legjobb a süt ben vagy a t zhely tetején. mások a sóval történ tartósítás hívei. Hacsak lehet. A h mérséklet-kiegyenlít dés után zárjuk le. a sárgarépa felülete sima legyen. mert a petrezselyem még a hó alatt is megmarad. gondosan kell eljárnunk! Így csak egészen kifogástalan gyökereket tárolhatunk. Az utóbbit mindenképpen kerüljük. nem kell a zöldségfélékkel ezt még fokozni. Vannak. akik a zöldségfélék mélyh tését ajánlják. ha a zsákok oldalán párakicsapódást észlelünk. de néhány zöldségféle íze kárt szenved. A növények ugyanarra a mikroklímára nem egyformán reagálnak. félbevágott és rácsra 139 . Ebben az esetben azonban lassan. Ilyenkor a legegyszer bb a beteg növényt kidobni. Százszázalékos megoldás nincs. de ahhoz. árnyékos helyen szárítsunk. ahol majd áttelelnek. A mélyh tés sok esetben jó megoldás. sszel. A zellert feltétlenül az els fagyok el tt szedjük ki. mint arról már írtunk. mert a sóból egyébként is többet fogyasztunk a kelleténél. A szárított zöldségféle azonban jól tartható. és újat ültetni a cserépbe. majd a fóliába t vel szúrjunk lyukakat. majd leszedjük a leveleket.b) A gyökereket m anyag zsákokban is tárolhatjuk. Ennek is megvannak a hátrányai. még a cserepezés el tt fagyhatásnak kell kitennünk. Sokkal jobb megoldás. Ugyanezt ismételjük meg. ha petrezselymet cserepezünk be télre. és mindig kéznél van a zöldje. hogy jól hajtson.

kimagvalt szilvát és felezett körtét is szépen meg lehet szárítani. Mindezeket lehet leg lenvászon vagy más szell s zacskóban. a borsó és bab héját.és gyümölcsfélét is tartósíthatjuk télire.helyezett paradicsomot. de példájukon a többi zöldség. felfüggesztve tároljuk! Itt csak a legfontosabb kerti termékek tárolására utaltunk. 140 .

Bizonyos mértékben divatkérdés is. rózsák a vegyeskultúrás kertben A minta a régi parasztkert Nekünk ideális példa a régi parasztkert. Ennek legfontosabb része a zöldséges.Virágok. például a szomszéd csak gyepfelületb l és rózsákból kialakított kertjét! A díszkertben néhány dolog nehezebb. amivel még itt-ott találkozunk. F szerként és gyógyteák készítésére használták. amelyek egyetlen vidéki kertben sem hiányoztak. illetve a zöldségágyak szélén gyógynövények illatoznak. A virágoskert. Ha ez a ház körüli kert nem elég a zöldségek számára. mint a zöldségesben A díszkertben az a legfontosabb kérdés. Ebb l a néz pontból nem a kert stí- 141 . A kerítés mögött az el kertben általában ével ágy van. ha már egy betelepített kertünk van. évszázadok óta bevált kertbeosztást nem lehet mindenütt követni. vagy ha a kert fekvése nem engedi meg.díszcserjék és bogyósok sorakoznak. cserjék. és hogy a kert egészségét csupán a telepítéssel. Ezt az ideális. és majdnem minden régi kertben van egy sz l lugas. kit szeretnénk utánozni. amit virágok szegélyeztek. akkor még a szántóterület egy részén termesztenek kapásokat : babot. káposztát és így tovább. hogy mit. tehát a növényfajok-fajták célszer összeválogatásával érjük el. vagy a tulajdonos egyéni elképzelései mások. különösen akkor nem. hogy elhagyjuk a még mindig ajánlott mérgez vegyszeres permetezést.a kert nagyságától és alakjától függ en . A kerítés mentén pedig .

hogy meszes vagy savanyú-e. hogy azokat nem esszük meg. hogy vannak olyan növények. A rózsa mint erdei növény nem kedveli az éget napot. laza talajban viszont szépen fejl dik. akkor már azt is kell tudnia. hogy rózsaféléket . amelyek az adott kémhatású talajon nem fognak egészségesen fejl dni. Már a kert tervezésekor vagy újratelepítésekor figyelembe kell venni a növények alapvet igényeit. félárnyékos. és tudja annak kémhatását. hanem az. s természetesen így féltett kultúrnövényeink ellenállóképessége is csökken. mert hiányoznak a változatosságot adó közteskultúrák. A talajéletet és általában a környezetet károsítjuk. 142 .gyakran egy napfénynek kitett fal mellé telepítenek. csupán gyönyörködünk bennük . Aki ismeri kertjének talaját. se a növényzetnek. hogy a vegyeskultúrás kertben a dísznövényeket is a zöldségesre érvényes szempontok szerint telepítsük: törekedjünk egymást védelmez és támogató. Agyagos talajon viszont tartósabb a virága. nem is beszélve a kártev k közt már tevékenyked vagy még fejl d hasznos állatfajokról.azzal a felkiáltással.lusa és formája a dönt . a zöldségesben oly magától értet d vetésforgó a dísznövények között nem valósítható meg. se a környezetnek nem használ. El ször is ott évr l évre gondoskodni tudunk a humuszellátásról. E nehézségek miatt el fordul. a természetes kísér flórát háttérbe szorítjuk. Ezen túl. tehát a megfelel növények kevert telepítését. Emiatt a kis ökológiai egység elveszti sokoldalúságát. míg a dísznövényeket . leveg s helyen.bár az elgondolás nem rossz . jó szomszéd növényeket összeválogatni. A zöldségesben minden biológiai szempontból nyitott kérdés könnyebben megoldható. Ez azonban éveken keresztül se a kertésznek. hogy az úgynevezett biológiai kertben a zöldségféléket és a bogyósokat nem permetezik. Ezenkívül a mikroflóra és -fauna egyoldalúvá válik. Tájékozatlanságból adódik például az is. Mindezek elkerülésére a díszkertekben is nagyon ajánlhatjuk a vegyeskultúrás kert alapelveit.rendszeresen és alaposan vegyszerekkel permetezik.

az ibolya (Viola odorata) és a kerek repkény (Glechoma hederaceum). A f növényekkel együtt vagy alájuk ültetjük. hogy a tarackoló gyomot már ki tudjuk húzni. és a kiterítése utáni évben már el nyös trágyaanyag. amit mintaképül említettünk. Ha nem a 143 . Megfelel még erre a mézontóf (Phacelia tanacetifolia) is. Nézzük meg a régi paraszt-. illetve vetjük a számunkra szomszéd növényeket. Kertünknek csaknem minden virága gyógyhatású. a talaj évr l évre lazább lesz olyannyira.Talajtakarás a díszkertben A vegetáció kezdetén a díszkertbe is vethetünk köztes veteményeket. csak félárnyékban ad szép zöld felületet. Sohasem látunk csupán egyetlen növényfajjal beültetett nagyobb területeket. El fordul. amely s r gyökérszövedéket fejleszt. Közelebbr l vizsgálva egyértelm vé válik. hogy melyik növénynek van hangsúlyosabb szerepe. A nyesedék mindenütt véd a fagytól. hiszen a díszkertben is védekezhetünk a kártev k és kórokozók ellen ezzel a telepítéssel. nincs szirózsa-. az egyes fajok ültetésére nézve is útmutató lehet.vagy kolostorkertekr l készült képeket. Ezekkel szemben nagyon el nyösek árnyékos helyen a nem túl agresszív gyökérzet örökzöldek. Ha ilyenkor a fert zött területet nyesedékkel takarjuk. hogy a kertben elszaporodik a podagraf (Aegopodium podagra) vagy más. például spenótot vagy mustármagot. Nem alkalmas talajtakarónak az az aljnövényzet. mint a lizinka (Lysimachia nummularia). ehhez hasonló. zárda. A rózsáknak legjobb alapnövénye a kerti sarkantyúka.vagy dáliaágy. Ott a legváltozatosabb dísznövények vannak egymás mellett. alacsony takarót képez. begónia-. Kerüljük a "monokultúrát"! A paraszti kert. amely nem hagyja a gyomokat meger södni. veszedelmesen terjed gyomnövény. s ehhez képest melyiket lehet kísér ként alkalmazni. virágzáskor pedig a gazdag méhjárással fokozza a kert szépségét. amely finom. árvácska.

mert ezen belül messzemen különbségek vannak az egyes fajták közt. Az egyes fajták kiválasztása is nagyon fontos. Ezek a "javítások" azonban gyakran a tartósság. nagyságuk. Nagyon figyelmesen olvassuk el az árjegyzékekben szerepl fagyt résre. gallica stb. Ével k és rózsatövek társítása Az eddigiek remélhet leg felkeltették érdekl désüket. Miel tt megfelel növénycsoportokat javasolnánk a díszkertben.. mint például poliantha. damascena. akkor egy csipkebokrot hagyjunk meg. virágzási idejük szerint válogassuk egy csoportba. Kerüljük el. hogyan tudnák a növényeket úgy telepíteni. Mindez azonban már nem feltétlenül érvényes a divatvirágokra. Az egyes növényeket ne csak színük. A kártev k és a kórokozók terjedésének lehet ségét ezzel csak fokozzuk. Ezek a javított formák kápráztatnak el hatalmas vagy eredetileg szimpla fajoknál teltebb virágaikkal. s talán segítünk abban. vagy telepítsünk régi rózsákat. amelyek illatosak és a csipkebogyó hatóanyag-tartalma is nagy. Nem elegend . mert ezek növelik az ellenállóképességet és a méheket is vonzzák. de legyünk tekintettel esetleges hárító. Ha például a rózsa esetében nagy C-vitamin-tartalmú termést akarunk szüretelni. hogy egy se kerüljön monokultúrába. hogy kerüljük el a monokultúrákat. mint a Rosa centifolia. az új nemesítés fajtákra. tea. ami miatt gyakran kapálni kényszerülünk. akkor a levele vagy a virága szolgálja egészségüket. Ne szorítsuk egyoldalúan háttérbe a természetes kísér flórát. és szép és hatékony szomszédok 144 .gyökere. például a rózsáknál csupán a típusokat megjelölni. és ezen felül a növények magasságát és növekedési formáját. hibridekre. ha már zavarnak. vagyis ne ültessünk nagyobb tömeg azonos fajú növényt egy helyre. a R. a R. csupaszon maradjon. floribunda stb. ellenállóképességre vonatkozó nyílt vagy rejtettebb utalásokat. az illat s f ként az ellenállóképesség és hatóanyag-tartalom rovására mennek. hogy a talajfelület takaratlanul. hangsúlyoznunk kell. riasztó anyagaikra is. Ezeket a kísér növényeket csak akkor távolítsuk el..

Ha nem ültetünk császárkoronát. Kezdjük itt is a fokhagymával. mivel talajés környezeti igényeiket tekintve egymást kiegészítik. izsóp és levendula minden kártev t biztosan távol tart. A kártev imágói a császárkorona már sárguló szárára rakják petéiket. amelynek virágából tea is készülhet. Amit a vegyeskultúrás zöldségesre vonatkozólag bemutattunk. Ezeket a növényfajokat. kakukkf . akkor az egyébként nála általában kés bb virító liliomokat csak úgy óvhatjuk meg a kártételt l. Kedvelik a méhek és poszméhek is. a levendula környékér l pedig még a hangyák is elvándorolnak.legyenek. A császárkorona a liliomok (a Madonna-. hogy másképp kell ket gondoznunk. Egér. Az ével ágyak közé ültethet gyógynövények közé sorolhatjuk a mályvaféléket.és f szernövények termesztése cím fejezetre. ugyanis a liliombogarat (Lilioceris lilii) er s szaga vonzza. azt itt is lehet utánozni. a talajélet aktivizálása is feltétele a sikernek. (Kemikáliákat persze ebben az esetben se használjunk!) A rózsák és ével k közé ültetett liliomok és a császárkorona nemcsak szépek. atropurpurea). Nem is fejl dnek megfelel en. de hasznosak is. mert virágában táplálékot találnak. A talajápolás. szenvednek a kártev kt l. s azokat és majd a bel lük kikel lárvákat a császárkorona szárrészeivel együtt összegy jtjük és elpusztítjuk.és pocokriasztó a császárkorona (Fritillaria imperialis). és mindig növénytársulásokban állnak. például a mályvarózsát (Althea rosea var. sem csigát nem találunk. különösen pedig a fokhagymát egyértelm gyógynövényként mutattuk be. A liliomok az árnyékolt talajfelületet kedvelik. Ezek közt a növények közt sem tet t. mégpedig a rózsák. akkor ez azt jelenti. Ott a hagymaféléket. ha szoliterként ültetjük ket. hogy a liliombogár piros vagy sárgáspiros imágóit illetve piszkos szürkésvörös lárváit egyenként leszedegetjük. a király. ajánlatos 145 . és minden más egerekt l veszélyeztetett növény közelébe még az sz folyamán duggassunk fokhagymát! A szegélyként vagy akár az ével k közé ültetett zsálya. Ha a rózsák vagy ével k id vel elvesztik eredeti szépségüket. vagy az orvosi ziliz (Althea officinalis) a monardák (Monarda didyma) és a valódi citromf (Melissa officinalis). Telepítsünk gyógynövényeket! Emlékezzünk csak A gyógy.és a tigrisliliom) mellett jó szomszéd növény.

A liliomok föld alatti részeit a csigák és az egerek is veszélyeztetik.egymás szomszédságába ültetni. Erre ügyeljünk az ültetéskor. szagtalan formák! A pockoktól és vakondoktól veszélyeztetett helyek kiváló riasztónövénye. napos helyre ültessük! Kétnyári. Nem jók az új nemesítés . a fokhagymával mindkett t elriaszthatjuk. Latin neve Calendula. Erre a célra azonban a magas. calendae jelöli. ezért a méhészek is nagyra becsülik. Száraz. az ember nyálkahártyáját irritáló méreganyagot tartalmaz. könnyen vethet . Gyökereinek fonálféreg-riasztó hatása közismert. A kerti borágó gyökereivel s r n átszövi és fellazítja a talajt. A körömvirág is gyógynövény. kellemetlenül er s szagú fajtákat alkalmazzuk.a nagy sárf (Euphorbia lathyris). arról gy z meg bennünket. és ápolása is egyszer . tulajdonképpen a hónap els napját. Természetesen a liliomfélék közé is ültethetünk fokhagymát. gyermekek pedig kés bb se kerüljenek közelébe! A kertben az ével kamilla (Matricaria chamomilla) minden ével mellett kiváló szomszéd növény. helyesebben lótücsköket is távol tartja. (Egyes adatok szerint a lótetveket. A méhek nagyon keresik. régóta ismert gyógynövény a szöszös ökörfarkkóró (Verbascum phlomoides). hogy az eddig csak dísznövényként ültetett növények 146 . A körömvirág fonálféreg-riasztó hatású gyökérzete különösen értékes. jól illik a rózsák és ével k közé. kutyatejfélékre jellemz nedv. Szemet gyönyörködtet kék virágcsillagai gyógyászati szempontból értékes anyagokat tartalmaznak. akkor egész éven át mindig megújulva.) A növény megsértett edénynyalábjaiból folyó. ami elpusztítja a növények gyökérzónájában ásó vakondokot. emiatt a rózsák alatt és az ével k között egész éven át 'fontos kísér növény. ha a klasszikus gyakorlatnak megfelel en a növényeket havonta egyszer visszavágjuk. felt n virágtömeggel gyönyörködtetnek. illetve vethetjük gyógynövényként. Ugyanúgy a szöszös ökörfarkkóró is hasznos szomszéd növény. Így. A gyógyászati szempontból értékes szirmait a virágágyakból is gy jthetjük! Az egynyári büdöskét vagy bársonyvirágot is ültethetjük. Vessünk egy pillantást a régi paraszti és kolostorkertekre vagy a modern botanikus kertek telepítési rendszerére.

míg a magasabbak a kertet körülölel . harangvirágfélék (Campanula). a Boldogasszony tenyere (Chrysanthemun balsamita). a már díszl vagy betelepítésre váró díszkertbe ültessük át! A kártev ket riasztó hatású gyógynövényeket éppúgy felhaszná1- 147 . Mindezeket a növényeket váltakozva. Ami a rózsákat illeti. Ilyenek a fürtös gyöngyike (Mostari racemosa) és a tulipánok szemet is gyönyörködtet és hasznos együttese. Ezeken kívül a ma is gyakori margitvirág (Chrysanthemun). az orgonafélék. például az orbáncf féléket. els sorban a bodza (Sambucus nigra). egymás mellé ültették. damaszkuszi vagy olasznak is nevezett Rosa damascenát és a szürkén bársonyos level molyhos rózsát (Rosa tomentosa). a kunkorfélék (Heliotropium). f ként a fehér liliomok (Liliom candium) is megtalálhatók. illetve ültetik. a sisakvirág (Aconitum). Ezekben a kertekben mindig jelen volt a csillagfürt (Lupinus). a gilisztaöl varádicsot stb. mindig telepítettek fehér és rózsaszín virágú százlevel rózsát (Rosa centifolia). a loncok és a mogyoró. Emiatt a rózsák alá ne telepítsünk tulipánt. az estike (Hesperis). Néhány növénycsoport különösen bevált. Ezekb l a kertekb l sohasem hiányozhatott a puszpáng (Buxus sempervirens). az szirózsa (Aster). A növényeknek ezt a változatos tömegét keretezték és egészítették ki a gyógyászati célokra ilyen vagy olyan formában használatos cserjék. Az alacsonyabbak a zöldségest keretezték. az ibolya (Viola odorata). az ég szerelem (Lychnis). mivel a nárcisznak gyakorlatilag nincs is kártev je. a napraforgó (Helianthus). a szívvirág (Dicentra spectabilis) és a liliomfélék. az onnan származó ével ket. a viola (Matthiola) és sok egyéb apró növény.újszer értékelése nemcsak új divathullám. a peremus (Inula). Sokkal el nyösebb a rózsa és nárcisz szomszédsága. a sárgaliliom (Hemerocallis). ugyanis a tulipánhagymákat kedvel egereket a fürtös gyöngyike elriasztja. szélesebb ágyban kaptak helyet. mert mindkett t veszélyeztetik ezek az apró rágcsálók. a gy sz virág (Digitalis). a pünkösdi rózsa (Paeonia). a kék hószirom (Iris germanica). Ha egy f szernövényekkel beültetett ágyat felszámolunk. az ebnyelvf (Cynoglossum). a macskagyökeret. az ével szarkaláb (Delphinium).

mindig újabb megfigyelésekhez és következtetésekhez vezet. s ezzel a megmunkálandó terület is összesz kül. mint a zöldségesben. . El bb vagy utóbb azonban mégis bekövetkezik. . amit a gyógynövények kártev . virágzás idején pedig sárga gyertyái gyönyörködtetnek. A kertnek csak olyan nagynak szabad lenni. Ilyenkor hagyjuk.és kórokozókat riasztó hatásáról írtunk. Ha egyszer a kert már túl nagy lesz . amit a vadnövényekhez való viszonyunkról és felhasználásukról írtunk. Hasonlóképpen alkalmazzuk itt is mindazt.hatjuk a dísznövények kártev i ellen. A díszkertre is vonatkozik az. kártev ket és kórokozókat riasztó és gyógyító hatását gazdag virágzásukkal igazolták. Az ilyen kerttel való foglalatosság emberi tartásunkat. de hamarosan felfedezzük életterünk harmonikus egyensúlyát. id vel. A gyógy. hogy kertünk egy részét olyan növények foglalják el. A trágyázást is ahhoz hasonlóan végezzük. Különösen alkalmasak erre a célra az árvacsalánfélék. amit az ember gy z er vel. A sárga árvacsalán (Lamium galeobdolon) például még lombhullató fák és cserjék árnyékában is szép sz nyeget képez. Így a különben sok fejtörést okozó díszkert nem jelent külön gondot. A vegyeskultúrás elveknek megfelel en telepített kert közelebbr l szemlélve más hatású. hogy túl nagy lesz. mint az eddig megszokottak. és tekintetünket a természeti folyamatok nagy összefüggései felé irányítja! 148 .és vadnövényekb l készített levek trágyázó. közérzetünket is javítja. amelyek gondozás nélkül is megtartják szépségüket.

Borágó (Borago officinalis) Káliumtartalmánál fogva vizelet. különösen salátához és egyéb zöldségfélékhez. nyelv. A konyhában mint finom f szer minden f tt és nyers ételhez. valamint vadpácokhoz nélkülözhetetlen.étvágygerjeszt .és f szernövény-ABC B Bazsalikom (Ocinum basilicum) Emésztést el segít és izzasztó hatása van. Friss levele más gyógynövényekkel keverve. Jó felfúvódás ellen.és b rbetegségek ellen. rölve mártásokhoz. Savanyú káposztához. Igen jó sótalan diétához is. Virágját szíver sít ként használják. f zve is jó. A konyhában nyersen fogyasztható salátához. vese-. Tea formájában. egészben tejfölös és vadas mártásokhoz. Boróka (Juniperus communis) Vértisztító. de vigyázni kell. káposztához. Vértisztító hatása is van. cékla eltevéséhez kit n . epebántalmakra. Kozmetikában g zölésre alkalmas. pl. virága pedig teakeverékekbe használható.és izzadsághajtó hatása van. fert tlenít hatása van. mert a vesét izgatja. 149 . Cukorbetegeknek különösen ajánlható. Mint vizelethajtó jó hatással van az ízületekre is. savanyú ételekhez. uborka. túróhoz. hidegen lázcsillapító.vagy szív-. levesekbe és mártásokba. valamint hólyag-. Gyökere jó gyógyszer nyálkahártya.Gyógy. Nyersen. mártásokhoz használható.

és bélbántalmak ellen. fájdalomcsillapító és gyulladásgátló hatása van. Alkoholos kivonata is használható. hashajtó. vértisztító hatása van. levesekhez és mártásokhoz lehet adni. és tejképz is. Vércukorszint-csökkent . fokozza az étvágyat. er síti a gyomrot. friss salátákhoz. A konyhában mindenféle nyers ételhez. Használható friss és szárított állapotban minden párolt zöldségféléhez. sültekhez. Borsmenta (Mentha piperita) Görcsoldó. Magja tea formában hasmenés elleni szer. Szabályozza az emésztést. epebántalmak ellen.Borsikaf (Satureja hortensis) A csombor néven is ismert növény er s hatású ideg-. A csalán szerves sókat tartalmaz. CS Csalán (Urtica dioica) Vizelethajtó. Használható zöld és szárított formában. jó máj-. jó salátához és egyéb nyersen fogyasztható ételekhez. A konyhában kevésbé használják. halételekhez és egytálételekhez. C Citromf (Melissa officinalis) Nyugtató. Használható tea és olaj formájában. köpetoldó hatása van.és epegyógyszer. idegbántalmak és gyomorfájás ellen. Soványít. 150 . amelynek sok hatóanyaga van". mártásokhoz. de jó sültekhez és vegyes zöldséghez. Kozmetikában arcpakoláshoz és nyugtató fürd höz használják. Egy régi gyógynövénykönyv szerint "a leggazdagabb gyógynövény. Hajnöveszt szerekben is használják. gombócokhoz. Fert tlenít hatása is van. A borsikaf fürd vízbe is kellemes. Jó gyomor. mert károsítja a szemet. máj. A borsmentát nem ajánlatos egyfolytában hosszú ideig tea formájában inni.

Cukorbetegeknek gyakrabban adható. levele. F Fehér üröm (Artemisia absinthium) Jó hatással van az emésztésre. Cukorbetegeknek gyakrabban ajánlatos adni. gumója zöldségként. Por alakban minden ételhez. Vérzéskor ne igyuk.A konyhában minden nyers ételhez és salátához való. É Édeskömény (Foeniculum vulgare) Jó hatású légcs . A konyhában is használható. a legfinomabb f szerek egyike. Használható tea formájában hasmenés és kólika esetében. Kesernyés íze miatt nem alkalmas ételek ízesítésére. Fekete üröm (Arthemisia vulgaris) Emésztést el segít hatása van. zsíros ételekhez. 151 . hasznos az epére is. sültekhez. por alakban nyers karottához. levele mint finom f szer a f szerkeverékekbe való. hatásos hólyagbántalmaknál. A konyhában a virágbimbók használhatók az úgynevezett nehéz ételekhez. Használható tea formájában. és tejképz . Különösen jó cukorbetegek számára. de csak kanalanként. a vérkeringésre. zöldségfélékhez. de az egész szervezetre kedvez hatást gyakorol. túróval és gyógyiszappal keverve jó arcpakoló. tüd hurut és köhögés ellen. mint a kaporé. Jó elhízás és daganatok ellen is. az epére. mártásokhoz és sómentes diétákhoz lehet keverni. kömény és koriandermag kivonatával és mézzel együtt jó köhögés elleni gyógyszer. Kozmetikai szempontból kiváló arcpakoló szer. magja céklához. Gumója mint zöldség. Kozmetikai felhasználása : édesköménytea mézzel. Magjának kivonata ánizs. a gyomorra. Használható magja és teája.

Szívm ködést el segít anyagokat is tartalmaz. F leg cukorbetegek f szere. nátha ellen igen gyors hatású.Fokhagyma (Allium sativum) Fert tlenít . gátolja a rothasztó baktériumok tevékenységét. H Hagyma (Allium cepa) Vércukorszint-csökkent . A konyhában sültekhez és nehezebb ételekhez használható. A konyhában : salátához. hatása jobb. K Kakukkf (Thymus vulgare) Illó olajának köhögésre fert tlenít hatása van. Bels leg fert tlenít . bélflóraszabályozó. különösen zsíros húsokhoz. mint bármely más f szernövénynek. megel zi az érelmeszesedést. Jó magas vérnyomás ellen. Használjuk lehet leg naponta. 152 . uborka eltevésekor és bef zésekhez is használható. gulyáshoz. húsokhoz. ha g zét beleheljük. Nyersen. Lehet leg nyersen fogyasszuk. Töltve és egyéb zöld növényekkel keverve is jó. petrezselyemmel együtt és por alakban is. f zve és lé formájában egyaránt használható. pörkölthöz. Szabályozza a bélm ködést. Használható teája giliszták ellen is. levesekhez. Küls leg b rbántalmaknál is hatásos. vértisztító és vérkeringést gyógyító hatása van. I Izsóp (Hyssopus officinalis) Emésztést serkent . mint a zöldséget. C-vitamin-tartalma nagy. Jól konzervál. Naponta a legtöbb étkezéshez használjuk. halászléhez és még sok ételhez.

levesekhez. burgonyához. túróhoz és nehéz zsíros ételekhez. sültekhez. Kanálf (Cochlearia officinalis) Nagy C-vitamin-tartalma skorbut ellen véd. béler sít és nyugtató hatása van. felfúvódás. gombócokhoz. Koriander (Coriandrum sativum) Gyomorer sít . Körömvirág (Calendula officinalis) Már a 12. mint a korianderé. kólika. de párolható is. céklá-hoz.A konyhában igen finom f szer a hüvelyesekhez. Kapor (Anethum graveolens) Tejképz . zöldbab stb. levesekhez. Állítólag rákmegel z hatása van. túróhoz stb. burgonyához. burgonyához. azonkívül az abból készült olajos kivonat bedörzsölésre. el segíti az emésztést. mártásokhoz. spárga. Használható emésztési zavaroknál (gyermekeknél tea formájában). A kapor virágja nélkülözhetetlen az uborkaeltevéshez és salátához. bimbóskel. kenyérsütéshez. Jó hatással van a májra. Fürd vízbe is nagyon kellemes. álmatlanság ellen. A konyhában friss leveleit. A konyhában használható friss állapotban a nyersen fogyasztható ételekhez. mirigyserkent hatása van. feketegyökér. Használható a magja. században is ismert mint gyógynövény. Használható f szerként és mint tea. káposztákból készült ételekhez.). Vércukorszint-csökkent és értékes táplálékkiegészít . Friss leveleit. f szeres szószokhoz. virágját és magját is felhasználhatjuk. 153 . Cukorbetegeknek és sószegény diétához is használják. mártásokhoz. Kömény (Carum carvi) Hatása és felhasználása ugyanaz. nyers ételekhez. A konyhában a magvakat egészben vagy rölve használják. magját az összes zöldségféléhez (karfiol. használhatjuk.

vízhajtó és idegnyugtató hatása van. Nem ajánlatos sokáig folyamatosan inni vagy gyógyszerként bevenni. Az emészt szervekre is jó hatással van. A konyhában kis adagokban. A konyhában természetes sárga színez anyag. 154 . Használható tea és kivonat formájában. M Macskagyökér (Valeriana officinalis) Nyugtató és altató hatása van. daganatok ellen jó és idegnyugtató. levesekbe. Használható a levendulaolaj fürd víz illatosítására is. Levendula (Lavandula officinalis) Epehajtó. mártásokba és húsokhoz kit n . teakeverékekbe és lábfürd höz is. Kozmetikai felhasználása: fürd vízbe. Használható friss és szárított állapotban mint tea. a sáfrány helyett hallevesbe. valamint felfúvódás ellen jó. b rbántalmaknál. A konyhában gombócokhoz. Majoránna (Majorana hortensis) Gyomor. töltelékekhez adhatjuk. L Lestyán (Levisticum officinale) Dezodoráló. Szekrények és öreg bútordarabok dohos szagának elnyomására. burgonyás ételekhez. és a b r tisztátalanságait belülr l tisztítja. El segíti a b r kipárolgását. Izzasztó. savanyúságokhoz. mártásokhoz.Virágszirmait ken csök alapanyagaként használják. moly z nek használható.és bélbántalmak. A konyhában zöld hajtásaival sülteket és egyéb húskészítményeket ízesíthetünk. szélhajtó és vesetisztító hatása van. de folyamatosan levesekbe. teáját lemosáshoz.

mártásokhoz. tisztító. Gyógyítja a vesét és az ereket. B. Jó hatás- 155 . pl. Metél hagyma (Album schoenoprasum) Vérnyomáscsökkent . fert tlenít és regeneráló hatása van. ködés szabályozásán kívül serkenti az összes kiválasztószervek.és C-vitamint tartalmaz. P Petrezselyem (Petroselium hortense) Emésztést serkent . Serkenti a. R Rozmaring (Rosmarinus officinalis) Görcsoldó. Jó salátákhoz is.. Kozmetikai felhasználása: esti fürd vízbe. -olaj és a fiatal zöld növény. A zöld növényt nyers ételekhez. Sok A-. de magja nem! A konyhában rendszeresen. gyomorer sít és étvágygerjeszt hatása van. az epe és a máj m ködését. folyamatosan naponta levesekbe. vérkeringés-serkent és epehajtó hatása van. töltelékekhez. amelyeket emészthet bbé kell tenni. Csaknem az összes zöldségféléhez használható. zöldsalátaként fogyasszuk. és a friss kis növényt használjuk. burgonyához. A konyhában cserépbe vessük. nyers ételekhez. máj és a vese m ködését. Por alakban azokhoz az ételekhez adjuk. kenyérre. A zsázsánál enyhébb f szer. Friss állapotban használható a konyhában. a mustárliszt. túróhoz. Mustár (Sinapis alba) Gyógyító. gyökere. salátákhoz. Étkezési mustárt salátaszószokhoz. Használható a mustármag. salátákhoz és tojásételekhez. de ne egyoldalúan használjuk. vizelethajtó és étvágygerjeszt hatása van. tojáshoz lehet leg minden étkezéskor használjunk.Magas vérnyomásúaknak nem ajánljuk. Használható levele. A bélm . mártásokba.

A konyhában húsételekhez. emésztést serkent és vizelethajtó hatása van. gombócokhoz. A konyhában mártásként. Nagy oxálsavtartalma miatt egyszerre ne sokat fogyasszunk. almával. gyulladásgátló hatása van. magas vérnyomás és daganatok ellen. de f leg nehezen emészthet töltelékekhez. tejföllel keverve finom kiegészít . idegbántalmak. 156 . de esztragon néven f szernövénynek is ismert. Er síti a máj és az epe m ködését. g zöléshez és hajöblít szerként. Torma (Armoracia lapathifolia) Étvágygerjeszt . Mindenféle salátához és nyers ételekhez. Jó torokbántalmak és reuma ellen. a gyógynövénykeverékekhez. húsokhoz. gyógynövénylevesekhez és mártásokhoz. S Sóska (Rumex acetosa) Vértisztító. reuma ellen és vércukorcsökkent . Cukorbetegeknek gyakrabban és sokszor adjuk. fürd vízbe. C-vitamin-tartalma jelent s. burgonyához. Jó skorbut. Nagyon jó sószegény diétához. májelzáródást és sárgaságot gyógyítható hatása van. T Tárkonyürömf (Artemisia dracunculus) Gyomorer sít . emésztést el segít hatása van. Tavasszal kúraként mártásokba és f szeres zöldséglevesekbe lehet tenni. Hasonlóan az antibiotikumokhoz. Kozmetikai felhasználása a b r lemosásához. Uborka eltevésénél nélkülözhetetlen. étvágygerjeszt . halételekhez.sal van kimerülés. Használható frissen vagy olajjal és ecettel együtt.

Minden savanykás ételhez. Kozmetikai felhasználása: kif zött levével b rbántalmakat lemosni. vízhajtó. Használható friss és szárított formában. Z Zeller (Apium graveolens) Gumóját. Friss leveleit használják. ha szükséges. 157 . Sótlan diétához nélkülözhetetlen. nyers ételekhez. gyomor. friss levelei pedig feltétként. Kedvez torokfájásra és torokgyulladás ellen. nyugtató hatása van. zöldségként. teának gargalizáláshoz.Turbolya (Anthryscus cerfolium) Vértisztító. mártásokhoz. A konyhában tavaszi kúrához. V Vérf (Sanguisorba officinalis) Kiváló tisztító hatása van. levesekbe és mártásokhoz. epe-. salátákhoz mindenféle nyersen fogyasztható zöldséghez és túróhoz alkalmazható. ZS Zsálya (Salvia officinalis) Vértisztító. Használható nyersen. Használható fürd vízbe. jó máj-. Jó hatással van a májra és az epére. gyakran használjuk. El segíti az emésztést. salátaként nyersen és f zve is jó. de a légz szervekre is jó hatása van. levesekhez és levekbe. különleges f szer. f zve különböz levekbe és szárítva is. Cukorbetegeknek és vízhajtónak alkalmas. túróhoz stb. gyulladásgátló és fert tlenít hatása van. Vízhajtó. levelét és levélnyelét különösen cukorbetegek részére ajánljuk. A konyhában levesekhez. Étvágygerjeszt . jó torokfájás és reuma ellen is.és bélbántalmakra.

Fert tlenít szer.A konyhában cukorbetegeknek gyakrabban. moly z . arcg zöléshez kamillával együtt. májhoz stb. Friss.és bélfert zés ellen. Kozmetikai felhasználása hajöblít szerként. Zsázsa (Lepidium sativum) Nagy C-vitamin-tartalma van. mártásokhoz. sültekhez. Jó gyógyszer gyomor. 158 . zöld levelei salátákhoz vagy magában salátaként. adjuk. nyers ételekhez. halételekhez.

Végül teljes igazolást nyert. A termékeket nemcsak közvetlen fogyasztásra szántuk. a kedves Olvasó talán szeretne valamit arról is tudni.piacra is termeltünk. hogy ki is tulajdonképpen ez a szerz . amíg egy tapasztalatból lesz rt szemlélet elismertté vált. hanem . az eltarthatóság. Már a kezdet kezdetén tudatára ébredtem annak. hogy csak jó min ség .és a gazdaságunkban foglalkoztatott dolgozókat a magunk termelte élelemmel kellett ellátnom. ízletesség és eltarthatóság szempontjából kiáll minden összehasonlítást. 159 . Ez a követelmény els dlegesen a gazdaságosság szempontjából merült fel. De milyen hosszú volt az út. majd .amikor már jelent sen megnagyobbodott a földterületünk . és milyen okok késztették a "vegyes növénykultúrás kertészkedés"-nek nevezett módszer kifejlesztésére. Falusi asszony vagyok. Mindaz. a sokoldalú felhasználás és értékesítés összefüggésében.6 gyermekem van . kifogástalan élelmiszereket szabad megtermelni.s ez a további biológiai munkáknál fontos tényez vé vált . vagy legalábbis alapos megvitatásra került. hogy az ilyen min ségi termeléssel el állított termék egészség. hogy könyvem magyarul is megjelent.Gertrud Franck ajánlása Most. amit ma eredményként könyvelhetek el. a ráfordítás és a min ségi eredmény. az 1940 óta végzett következetes munkának a gyümölcse. s népes családomat . Mindez bizony már nagyon régen volt.ezeket tárolni kellett vagy bef zni. Ett l az id t l kezdve mutatkozott meg a dönt különbség a "hagyományos eljárással" termelt zöldség és a biológiai termelésb l származó termékek között.

nem mondhatunk és nem írhatunk le semmi olyant. szemleutakon és természetesen saját kertünkben is. Remélem. népf iskolákon. És ett l fogva minden gazdasági évvel nyilvánvalóbbá vált. Ehhez csatlakoztak a gyakori el adások. Úgy véltük. megszervez dött a Falusi n egyletek szövetsége is. hiszen voltak évek. hogy mennyit jelent a biológiai munka a talaj.rövidesen a biológiai tevékenységre helyez dött a súlypont. falusi ifjúsági és n egyletek rendezvényein. a vegyes növénykultúrás kertészet lényegét a könyv meggy z en kifejti. Mindkét munkaterületemen . A hohenlohe-i gazdaiskola már hosszabb ideje a biológiai termélésre irányozta figyelmét. tanulmányutakon. amir l saját tapasztalatból nem bizonyosodtunk meg. s folyóiratokban is publikáltunk cikkeket. szakoktatásban. els sorban a biológiai mez gazdaság témájú tanfolyamai keretében. Ez a munkám a legkülönböz bb formákban folyt: szemináriumokon. a biológiai termelés iránt érdekl d csoportok kértek fel. valamint mez gazdasági szakiskolák továbbképz tanfolyamain.Számomra két járható út kínálkozott . és egyben a természetszer kertm velés és a természetvédelem közötti szoros kapcsolatot is megvilágítja. amelyekre egészen különböz . A Schwübisch-Hall-i járási központjának közel 10 évig voltam a vezet je. Mindezekhez meg kellett teremteni a szolid alapokat. Ezek számszer felsorolása lehetetlen. háziasszonyegyletek.de ezek közül 1940-t l kezd d en következetesen csak az egyiket követtem. a növényzet és az ember számára. El adásokat tartottam kertbarátkörökben. 160 . amikor a téli félév alatt 30-nál is több el adó körutat bonyolítottunk le. s most átadom a magyar olvasóknak is.a gazdaiskolában és a n egyletben is . A háború után megalakult a hohenlohei gazdaiskola. Számos szervezet felkérésének tettünk eleget. Saját megfigyeléseink és tapasztalataink jelentették számomra a teljes biztonságot. Könyvemet eddig négy idegen nyelvre fordították le. el adásokban.

. .. A váltakozósoros termesztés gyakorlata . . . . Komposztprizma vagy -verem ..a növényfejl dés alapja Talajállapot . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . Vegyes növényzet ágyásokban Mindig zöldell növénytömeg és talajtakarás El vetemények . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . 11 13 15 15 15 17 27 37 37 38 39 42 44 44 49 53 53 54 56 161 . . . . . . .. . . . Talaj és trágyázás . . . . . . . . . . . . .Tartalom El szó a magyar kiadáshoz Hogyan alakult ki a vegyes növénykultúrás kertm velési mód? Alapgondolatok és alapszabályok A vegyes növénykultúrás zöldséges az évszakok körforgásában Példa: a természet . . . . . . . . Hagymatermesztés .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . A tavasz és a nyárel .. . . . .. . . . .. . . sz és tél . . . . . .. . A vegyes növénykultúrás termesztési módszerrel könnyen megoldható problémák A betakarítás ideje . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paradicsomtermesztés . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Felületi komposztálás . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .jól vagy rosszul m velt talaj . .. . . . .. Nyárutó. . . . . . .. . . Mi minden árthat a talajnak? .

.. .. . . . . . . . .. . . . . Felhasználása . ... . . . . .. Kölcsönös függ ség . .. .. . . . . . .. . . . . . Javító hatású gyomok . .. . . . . .. . . . . . . .és f szernövények .. . . Gyümölcs a vegyes kertben Bogyósgyümölcs ek . .. . . .. . . . . . . . . .Szecskázott nyesedékek A nyesedék összetétele . . A gyomnövények szerepe . ... . . . . .67 67 69 70 71 71 75 75 76 80 81 84 85 87 88 90 91 92 94 94 96 100 . . .. .. . Kártev kké vált állatok . . . Gyümölcsfák 58 58 60 61 62 64 66 66 . . …………… Mi történik az ével kr l levágott növényi részekkel? . .. . .. . . . . . . . . Talajjelz gyomnövények . . . . . . . . . . .és f szernövények Ével gyógy. . . .. . . . . . . .. ... : . . Biológiai körforgás . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. .100 107 162 .. . . A gyomok és a pillangók Trágyalé gyomnövényekb l és azok hatása .és f szernövények termesztése Beillesztésük a vegyes növénykultúrás rendszerbe Az egynyári gyógy. . . . . . A nyesedék jelent sége a talajegészség fenntartásában Gazdálkodás a csapadékkal és a vízutánpótlással A giliszták felszaporodása a vegyes növénykultúrás kertben Gyomok a kertben Mit tekintünk gyomnövénynek?. . . . . . . .. . . . . .. . Termesztésre javasolt egyéb ével k . .. : .... . . . . ... . . .. . . . . . . . A gyógy. . . . . . . Trágyalevek gyógy-és f szernövényekb l Különleges trágyalevek A vegyes kultúra sematikus ábrázolása Állatok a kertben A mikrofauna Nagyobb állatok .. . . . . . .. . . . . Az állatközösség összetétele . . . . .

mint a zöldségesben Talajtakarás a díszkertben Kerüljük a "monokultúrát"! Ével k és rózsatövek társítása Ha egyszer a kert már túl nagy lesz… Gyógy. cserjék.és f szernövény-ABC Gertrud Franck ajánlása 112 113 116 120 128 130 133 136 141 141 141 143 143 144 148 149 159 163 .A kert és a táplálkozás Füszernövények konyhai használatra Friss saláták F zött zöldségfélék Zöldséglevek és -levesek A szamóca és az egyéb gyümölcsfélék Használjun több f szert a húsokhoz! Gondoljunk a télre is! Virágok. rózsák a vegyeskultúrás kertben A minta a régi parasztkert A díszkertben néhány dolog nehezebb.

164 .

165 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful