Você está na página 1de 234

V

e
t
k
o

v

j
e
d
n
e
j

p
u
b
l
i
k

c
i
i
a
u
t
o

d
i
r
e
c
t
o
r
y


d
i
r
e
c
t
o
r
y

o
f

t
o
u
r
i
s
m
TURIZMUS
Historick pamiatky, mze
Kpele, jaskyne
Kultra, port, relax
AUTOADRESR
1 000 aktulnych autokontaktov
Auto-moto vroba, predaj, servis
Sluby, lzing, poistenie
CESTOVN RUCH
Ubytovacie a rekrean sluby
Retauran zariadenia
Mest a turistick reginy
MOTORIZMUS
Vzdialenosti miest
Hranin priechody
Rebrky predaja a trh
automobilov
AUTOATLAS SLOVENSKEJ REPUBLIKY
AUTOMAPY MIEST
pomocnk motoristu po cel rok
w
w
w
.
a
u
t
o
-
k
o
n
t
a
k
t
.
s
k
1257-07_AUTOKONTAKT 2007-8_obalk1 1 27/8/07 11:15:26
www.pneubox.sk, bezplatn infolinka 0800 11 44 11
Zastavte sa vo svojom boxe
Vyuite profesionne poskytovan sluby:
Pneuservis pre osobn a SUV vozidl
Pneuservis pre nkladn vozidl
Pneuservis pre agro a stavebn mechanizmy
Pneuservis pre motocykle
Zmeranie a nastavenie geometrie
Test bzd, test tlmiov
Nastavenie svetiel
Vmena oleja
drba a vmena akumultorov
istenie klimatizcie
Uskladnenie pneumatk
Bansk Bystrica Bratislava adca Humenn Koice Levice Martin Michalovce Myjava Nitra Nov Zmky P.Bystrica Partiznske
Poprad Preov Prievidza Pchov Rimavsk Sobota Ruomberok Spisk N.Ves ahy trovo Topoany Trenn Trnava Zvolen ilina
Teme sa na Vs v 31 predajniach na zem Slovenska
02_Pneubox_obalkova inzercia.ind1 1 27/8/07 11:16:10
1257_Autokontakt 2007-8_textova 1 1 28/8/07 10:49:59
Prezident Ivan Gaparovi
2
Nie vetci si dokeme predstavi ak nron je zvldnu ttoov
s rchlymi kolesami a nie mlo konkmi pod kapotou a hlavne
ke ide o zvody pikovch pretekrov na sanch pretekoch.
Burcajce motory, perfektne zvldnut rzne prekky za asti
divckej verejnosti priamo pri trati vyaduje 100 % saiacich,
schopnch v zlomku sekundy reagova a riei mnostvo zloitch
momentov. A kee je znme, e naa hlava ttu pn prezident
Ivan Gaparovi sa tomuto portu venoval, zaiel som za nm aby
som mu poloil niekoko zvedavch otzok.
Pn prezident ako ste sa dostali k sanmu
motorizmu a na akom automobile ste zvodil?
To je u dlh histria. Vodisk preukaz som si
urobil koncom 50-tych rokov. Pamtm sa, e som
ho robil na kode Tudor. Vtedy to neboli skky
ako dnes, ale museli sme absolvova mnostvo
kolen, dokonale pozna automobil po technickej
strnke a vedie aj rozobra niektor sasti motora
a pod. No a k motoristickmu portu som sa dostal
postupne. Najskr som jazdil na aute FIAT 600
a potom som sa s priateom Jarom Kuchrom pridal
k tmu, ktor jazdil na formule EASTER. A s pretekanm
to ahm a dodnes. Samozrejme vystriedal som
mnostvo automobilov.
Koko pretekov ste absolvovali a ktor vm utkvel
v pamti a rd si na zaspomnate?
Po tom ako som v roku 1990 vstpil do politiky
som s motoportom doasne skonil. V roku 1998
som sa k tejto zube vrtil op. Vtedy som pretekal
do vrchu na Pezinskej Babe a nezvldol som jednu
zkrutu. Auto sa mi niekokokrt otoilo okolo svojej
osi (naastie nie dole hlavou) a dopadlo v lese
medzi stromy. Ke sa ma vtedy ptali, e o sa stalo,
odpovedal som, e som si skoil na hrby (smiech).
Bolo to v ase, kedy preteky na Babe organizoval ete
Dodo Studeni.
Urite sa vyskytli aj dramatick situcie a ako ste
ich zvldli?
Ako drite vodiskho preukazu som najazdil
tiscky kilometrov, ale iadnu viu kolziu, i havriu
som naastie nemal.
V posledn pretek ?
No posledn by som ete nechcel ma!
Povinnosti a ttnick funkcia vm neumouj
zastova sa na pretekoch, tohto roku ich u bolo
dos ( Remata, Pieany), zastnili ste sa aspo
ako divk?
ia tento rok, aj napriek plnom, mi to zatia
nevylo a nebol som ani na jednom z tchto pretekov.
Ale dfam, e na Majstrovstv Eurpy v jazde do vrchu
na Pezinsk Babu mi as vyjde.
Ak je v pohad k najrchlejm autm F 1 a kto-
rch z doterajch jazdcov povaujete za piky?
Ako vea alch fanikov Formuly 1 som fandil
Michaelovi Schumacherovi. Tohtoron prvenstvo
v tejto sai je zatia otvoren a nem jasnho favo-
rita. Aj ke Hamilton je v dobrej kondcii spolu so svo-
jm Mercedesom.
A o k modelom, znake ku ktorej inklinujete?
Vdy som chcel ma Porsche, ale nikdy som nebol
v pozcii, e by som si ho mohol dovoli. Dnes, ke by
som si ho u aj mohol kpi, u by som ho nevyuil.
Som vak vemi rd, e som si na Porsche mohol
zajazdi na okruhu Formuly 1 v Sepangu v Malajzii.
o hovorte na alkohol za volantom s trvalmi
a horie so smrtenmi nsledkami?
Ani bez nsledkov alkohol za volant nepatr.
A o pni poslanci, posledne medializovan pni
Cuper a Duray?
Dfam, e to bolo pre oboch pouenm aj z poh-
adu verejnho odsdenia.
Pn Cuper si podrdil svojm vrokom na adresu
ien vodiiek v minulosti znan as nenho pohla-
via. Ak nzor zastvate na eny vodiky?
Pnovi Cuperovi v tomto trochu krivdia, lebo viem,
e to bolo povedan artom. Ale aj medzi enami,
Prezident Ivan Gaparovi
1257_Autokontakt 2007-8_textova 2 2 28/8/07 10:50:23
3
Prezident Ivan Gaparovi
tak ako medzi mumi, s aj vborn vodiky, aj tak
slabie.
Manelka m vodisk preukaz a jazdila?
Ako vlastn sksenos, e aj eny mu by dobr
vodiky, mem spomen moju vlastn manelku.
Pochdzate z Poltra, urite s na vs pyn oba-
nia obce, je to obec so znmou fujarovou tradciou
a s tm spojen aj folklrne tradcie, ktor sa ete
stle zachovvaj v susednej obci Korytrky. o
fujara viem, e na nej hrte, njdete si as aj teraz?
Vea asu nemm, ale sem tam si zahrm.
Prednedvnom pn Mlatinec realizoval mylienku
zaloenia folklrneho festivalu fujarov v Korytr-
kach, na ktorom sa rd zastujem a dokonca
z titulu svojej funkcie aj pomham s jeho organizciou
a poda monost ho aj finanne podporujem.
Ke som robil zaiatkom roku rozhovor s man-
elkou do asopisu tl domu a bytu, poteila ma
sprva, e cez jej nadciu zabezpeovala prstroj na
nhradu funkci peene po akch otravch naprk-
lad jedovatmi hubami.
Ako sa ujal a ak je odozva?
Moja manelka slvnostne odovzdala 1. internej
klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou L. Drera
v Bratislave do uvania uniktne zariadenie na eli-
minan liebu peeovho zlyhania. Zariadenie
Prometheus na peeov dialzu, v hodnote
takmer dva a pol milina korn, darovala zo spon-
zorskch prostriedkov Slovensk nadcia Silvie
Gaparoviovej Vzdelanie a zdravie pre vetkch.
Prstroj detoxikuje organizmus od amoniaku
a lovch kyseln, oisuje albumn a vracia ho sp
do krvnho obehu. Mono ho poui aj v prpade
otravy hubami a liekmi, pri intoxikcii, pri hepatitde
typu B.
Som rd, e moja Silvia je tak spen vo svojej
prci. Venuje tomu vetok svoj as a kee sa tm
dar pomc uom, ktor to potrebuj, je to pre u
tou najkrajou odmenou.
Mm poznatky, e ste aj fanikom futbalu a kon-
krtne klubu Slovan BA. asto chodte aj na futbal?
Ke nemm cez vkend in povinnosti, tak no.
Som nielen priaznivcom, ale kedysi som aj aktvne
psobil v Slovane ako funkcionr a doasne aj asis-
tent trnera hokejovch juniorov. Mj syn Ivo takisto
hrval hokej a dnes aj moji vnuci hraj v Slovane
futbal.
V sprvach som postrehol zmienku o poovnckom
revri star tradcia zachova pre hlavu ttu a vzcne
nvtevy, kde s takto monosti a priestory?
S viacer takto monosti na Slovensku. Ale
v Topoiankach je obora, ktor u v histrii patrila
kancelrii prezidenta. Revr s oborou vak neslil
pre prezidenta, ale pre reprezentciu ttu. Tu sa zver
nestriea, ale zveauje a potom vyva aj do inch
poovnch revrov.
Ste aj poovnk?
no, u tyridsa rokov. Ale opakujem, tu nejde
o lov zveri, ale predovetkm o pozitvny vzah k lesu
a prrode. Vemi rd chodm do lesa, len tak pozo-
rova zver.
Viem, e inklinujete aj k umeniu, navtvil ste viac
vstav, ktor vs zaujala?
Pravidelne v Prezidentskom palci vystavuj
popredn slovensk umelci. Som vemi rd, e najm
a jeho konek motorizmus
mladm umelcom dvame takto monos. no,
mm rd umenie, a nie len vtvarn. Rd si zjdem aj
do opery a mm rd i folklr, preto asto navtevujem
folklrne festivaly.
14. 6. boli tri roky vo vaej funkcii, pripravili ste
de otvorench dver,aby si verejnos mohla prejs
priestory kde vykonvate funkciu prezidenta. Ak bola
odozva?
Nvtevnos es a pol tisca d sved o vekom
zujme a ja verm, e sa u ns v palci uom pilo.
Boli to mil stretnutia s obanmi a preto tieto dni otvo-
rench dver chceme zachova.
Na zver dovote sa mi poakova za as, ktor
ste mi venoval k rozhovoru, popria vm osobne aj
za firmu Kontakt Juven ete hodne pevnho zdravia
a sprvnu vobu hlavne pri podpisovan zkonov, vr-
tane tch, o svisia s motorizmom.
Cyril Bahurinsk, fotoarchv radu prezidenta
Poakovanie hovorcovi prezidenta Marekovi Trubaovi
za stretov spoluprcu pri realizcii tohto lnku
1257_Autokontakt 2007-8_textova 3 3 28/8/07 10:51:37
Autosaln Nitra 2007 Saln so znamienkom kvality
Autosaln v Nitre bva kadoronou, prakticky kompletnou prehliadkou slovenskej automobilovej scny,
zahajcou nielen ponuku osobnch a nkladnch automobilov, ale aj autoprsluenstva a garovej techniky.
Medzinrodn Autosaln v Nitre zskal na zem Slovenskej republiky vznamn a tradin postavenie.
Ptnsty ronk sa uskuton v doch 27. septembra a 3. oktbra 2007. U dnes mme vyslovi nzor,
e pjde op o najviu automobilov show na Slovensku. Dkazom toho je mimoriadny zujem o vstavu,
pretoe u v tomto ase s obsaden takmer vetky kryt a von plochy.
Otvoren bud parkovacie plochy priamo vo vstavnom areli, v bezprostrednej blzkosti vstavnch pavilnov.
Rok 2007 bude pre vystavovateov a nvtevnkov op vnimon. Uskuton sa tesne po prestnom frankfurtskom autosalne,
o je zrukou vekho mnostva automobilovch noviniek a prekvapen.
Z tohoto dvodu dovozcovia osobnch a nkladnch automobilov pripravuj pre nvtevnkov u dnes mnostvo
vstavnch slovenskch a eurpskych premir. Svojimi bonbnikmi bud lka na svoje expozcie znaky Alfa Romeo, Audi, BMW,
Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Hummer, Hyundai, Chevrolet, Chrysler, Kia, Lada, Land Rover, Mercedes Benz, Mazda, Mitsubishi, Nissan,
Opel, Peugeot, Renault, Seat, Smart, Suzuki, koda, Volkswagen.
Sasou Autosalnu bude i bohat sprievodn program a to nielen pre odborn, ale aj irok verejnos. Spoluorganiztorom vetrhu
je Zdruenie automobilovho priemyslu SR a in slovensk profesn a zujmov organizcie.
Nitra spene napreduje, oho dkazom je u dnes vysok poet prihlsench vystavovateov, viac ako 200 priamych firiem.
Vetky vstupenky bud zlosovaten. Hlavnou vhrou bude osobn automobil KIA Ceed. Nvtevnci bub ma monos alej
vyhra nezvisl krenie od firmy Webasto, poukku na nkup pneumatk a produkty od firmy Castrol.
Po druh krt budeme na Autosalne Nitra organizova denn rebovanie. To znamen, e nvtevnci mu kad de hra o ceny:
Prenosn navigan systm VDO Dayton, RDS tuner s CD/MP3 prehrvaom VDO Dayton a tuningov modely Maisto.
U dnes sa meme spolone tei na 28. september, kedy sa pre vetkch op otvoria brny Autosalnu Nitra 2007.
Ing. Frantiek urkovi
riadite obchodnej skupiny
Autosaln Nitra 2007
Rozdelenie znaiek a expozci poda pavilnov:
Kryt plochy:
F Seat, Suzuki, koda
A BMW, VW, Audi
B KIA
C Dacia, Renault
K Hyundai, Lada
M3 Nissan, Hummer, Peugeot, SsangYong
M2 Chevrolet, Opel, Mazda,
M1 Citron, Fiat, Ford, Mitsubishi
G Avia, Carpe
M4 Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Iveco, Irisbus
N servisn a garov technika
J tuningov vozidl
S Pema, Cargotrans
S1 autoprsluenstvo
S2 historick vozidl
Von plochy:
VPE
Daf, Man, Volvo, Renault, Mercedes, Tatra
Fliegl, Intercar, Rolfo, Molk, Zrust, Goldhofer, Schwarzmller,
ES Trade, Turancar, SOR nadstavby, autoprsluenstvo
VPM, VPG, VPH, VPJ, VPS
nvesy, nadstavby, prpojn vozidl, servisn a garov
technika autoprsluenstvo, sprievodn akcie
Autosaln Nitra
4
1257_Autokontakt 2007-8_textova 4 4 28/8/07 10:52:31
Autoadresr Obsah
5
Obsah
RONK 12.
2007/2008
AUTOKONTAKT pomocnk
motoristu po cel rok
Vydavate
Nrodn 18, 010 01 ilina
Riadite projektu
Ing. Jozef Maruin e-mail: marusin@kj.sk
Redakcia
e-mail: auto@kj.sk
Tel.: 041/56 26 684
Reklama a inzercia
KONTAKT/JUVEN, s. r. o.
Nrodn 18 010 01 ilina
Tel.: 041/56 26 684
Fax: 041/56 23 851
Scan, sadzba
Brick 103, 010 01 ilina
Tel.: 041/723 44 37, fax: 041/700 15 23
e-mail: reklamnyservis@reklamnyservis.sk
Tla
Juraj tefu GEORG
Bajzova 11
010 01 ilina
Roziruje
Mediaprint Kapa a erpacie stanice
Mapov podklady
MAPA Slovakia Plus, s. r. o.
Staromlynsk 29
821 06 Bratislava 214
tel./fax: +421/2/45 52 20 92
e-mail: mapa@mapa.sk
http://www.mapa.sk
Adresa pre zasielanie korepondencie
KONTAKT/JUVEN, s. r. o.
Redakcia AUTOKONTAKT
Nrodn 18, 010 01 ilina
www.auto-kontakt.sk
ISBN 8096946044
Redakcia nezodpoved za obsah inzercie.
Ne vy ia da n rukopisy a obrazov materil
nevraciame. Ko pro va nie, znovupublikovanie
alebo rozirovanie ktorejkovek as ti asopisu
sa povouje v hrad ne
s psomnm shlasom vydavatea.
AUTOADRESR
Abecedn register vrobkov a sluieb A6
Komoditn register vrobkov a sluieb A7
Zoznam odkazov na jednotliv firmy poda odborov B8B16
PLON PREZENTCIA FIRIEM
Zpadoslovensk regin C17C27
Stredoslovensk regin C45C47
Vchodoslovensk regin C57
ABECEDN ZOZNAM FIRIEM
Zpadoslovensk regin C28C44
Stredoslovensk regin C48C57
Vchodoslovensk regin C58C63
Zoznam abonentov D64D66
REDAKN INFORMAN BLOK
AUTO MOTO
Predaj automobilov E68E69
Automobil roka E70
Lzingov trh v SR E71E72
Poistn trh E73E74
CESTOVN RUCH
Krasov oblasti, nrodn parky E75
Kpen oblasti E76E77
Historick pamiatky E78
Informan centr v SR E79E81
CESTOVN RUCH
Piktogramy F82
POPIS REGINOV
Zpadoslovensk regin F84F91
Stredoslovensk regin F92F95
Vchodoslovensk regin F96F100
UBYTOVACIE, REKREAN A STRAVOVACIE ZARIADENIA
Zpadoslovensk regin F101F104
Stredoslovensk regin F105
Vchodoslovensk regin F106F108
AUTOATLAS SR
Automapa M1M69
Abecedn register SR M70M84
Tabuka vzdialenost M85
Hranin priechody M86M87
Mapy miest M88M114
pomocnk motoristu po cel rok pomocnk motoristu po cel rok
Overovanie (kontrola) tachografov
alie informcie a kontakt na str. C-42, M-88
1257_Autokontakt 2007-8_textova 5 5 28/8/07 10:52:34
A6
Autoadresr Abecedn register vrobkov a sluieb
A
Akumultory, autobatrie str. B- 11
Autobazr str. B- 15
Autobusov doprava str. B- 15
Autobusy, mikrobusy, minibusy str. B- 8
Autoflie str. B- 11
Autokozmetika str. B- 12
Automobilov doprava str. B- 15
Automobily komponenty a asti
vozidiel str. B- 11
Automobily a motorov vozidl vroba,
prevdzka, servis str. B- 12
Automobily a prpojn vozidl str. B- 8
Autoplachty str. B- 11
Autokoly str. B- 15
Autoumyvrne, istenie automobilov str. B- 15
B
Bazny, kpalisk, aquaparky str. B- 15
Brzdy a prsluenstvo, diagnostika str. B- 11
C
Cestovn ruch, sluby pre cestovn ruch str. B- 15
D
Diagnostika, meranie, kontrola str. B- 12
Dodvatelia vybavenia a tovaru
pre ubytovacie a retauran zariadenia str. B- 15
Doplnky a prsluenstvo vybavenia
bicyklov a motocyklov str. B- 11
Doplnky a prsluenstvo vybavenia
vozidiel str. B- 11
Doplnky, prsluenstvo pre portov
a zvltne pravy str. B- 11
Doprava, preprava, pedcia, logistika str. B- 15
Dopravn, pedin sluby str. B- 15
E
Ekolgia, likvidcia, recyklcia
odpadu a dielov str. B- 13
Elektrick a elektronick zariadenia
a prsluenstvo vozidiel str. B- 11
F
Filtre str. B- 12
Finann sluby, poistenie, lzing vozidiel str. B- 15
H
Hydraulika komponenty, zariadenia
a prsluenstvo str. B- 12
CH
Chladenie, klimatizcia, krenie
a vzduchotechnika vozidiel str. B- 12
K
Kaminov doprava str. B- 15
Karavany, obytn automobily str. B- 8
Karosrske, klampiarske,
lakovncke prce str. B- 13
Karosrie, kabny, diely, vybavenie str. B- 12
Koles a pneumatiky, prsluenstvo str. B- 12
Komponenty, dielce pre portov
a zvltne pravy str. B- 12
Komunikan, navigan systmy
a zariadenia str. B- 11
Kontajnerov doprava str. B- 15
Kurirske, prepravn sluby str. B- 15
L
Lakovne zariadenia, materily,
farby-laky str. B- 13
Legislatva, metrolgia, skobnctvo,
intitcie str. B- 15
Lieebn, rekondin, rehabilitan
sluby str. B- 15

ahk a itkov automobily str. B- 8


M
Manipulan a skladov vozidl str. B- 8
Meracie prstroje a vybavenie vozidiel str. B- 12
Mest, obce, reginy sluby
cestovnho ruchu str. B- 15
Motocykle, mopedy, sktre,sidecary,
bicykle str. B- 8
Motory a prsluenstvo str. B- 12
N
Nadstavby vozidiel str. B- 11
Nhradn diely str. B- 13
Nkladn doprava str. B- 15
Nkladn vozidl, ahae, prepravnky str. B- 8
Nradie a nstroje str. B- 13
O
Obchodn innos str. B- 15
Oleje a maziv str. B- 13
Organizcia spoloenskch a kultrnych
akci str. B- 15
Osobn automobily str. B- 8
P
Pneuservisy str. B- 13
Podvozky, ich asti a prsluenstvo str. B- 12
Pohonn hmoty, zariadenia
na ich vdaj str. B- 14
Poradenstvo str. B- 15
Poiovne, prenjom str. B- 15
Prsluenstvo a doplnky vozidiel str. B- 11
Prvesy, nvesy, prpojn vozidl str. B- 11
R
Reklama, vstavnctvo, mdi,
vydavatestv str. B- 15
Rekrean zariadenia a sluby str. B- 15
Retauran, stravovacie zariadenia
a sluby str. B- 16
S
Servisy, opravovne, servisn prce
a sluby str. B- 14
Skl, okn, stierae, prsluenstvo str. B- 12
Sluby auto moto str. B- 15
Stroje, zariadenia, materily pre servisy
a opravovne str. B- 14
Sahovacie, odahov sluby str. B- 15

kolenia, kurzy str. B- 15


pecilna technika, zariadenia, sluby str. B- 15
pecilne auto-moto sluby str. B- 15
pecilne automobily, stroje
a mechanizmy str. B- 11
pecilne sluby, intitcie, fondy str. B- 16
portov zariadenia, relax, fitness,
welness str. B- 16
T
Tmely, lepidl, pomocn materil str. B- 14
Tuning, pravy vozidiel str. B- 14
Turistick sluby, lokality,
pozoruhodnosti str. B- 16

an zariadenia, komponenty
a prsluenstvo str. B- 12
U
Ubytovacie zariadenia a sluby str. B- 16
Umvanie, konzervcia vozidiel
vybavenie, prostriedky str. B- 14
V
Vykurovanie, krenie str. B- 12
Vfukov systmy, katalyztory str. B- 12
Vrobn zariadenia a systmy
pre automobilov priemysel str. B- 14
Z
Zabezpeovacie, bezpenostn
zariadenia str. B- 11
Zapaovanie komponenty
a prsluenstvo str. B- 12
Zdravotn cestovn ruch, kpele str. B- 16
1257_Autokontakt 2007-8_textova 6 6 27/8/07 14:35:35
A7
Komoditn register vrobkov a sluieb Autoadresr
Automobily a prpojn vozidl

Autobusy, mikrobusy, minibusy str. B- 8
Karavany, obytn automobily str. B- 8
ahk a itkov automobily str. B- 8
Manipulan a skladov vozidl str. B- 8
Motocykle, mopedy, sktre, sidecary,
bicykle str. B- 8
Nkladn vozidl, ahae, prepravnky str. B- 8
Osobn automobily str. B- 8
Prvesy, nvesy, prpojn vozidl str. B- 11
pecilne automobily, stroje
a mechanizmy str. B- 11

Prsluenstvo a doplnky vozidiel

Autoflie str. B- 11
Autoplachty str. B- 11
Doplnky a prsluenstvo vybavenia
bicyklov a motocyklov str. B- 11
Doplnky a prsluenstvo vybavenia
vozidiel str. B- 11
Doplnky, prsluenstvo pre portov
a zvltne pravy str. B- 11
Komunikan, navigan systmy
a zariadenia str. B- 11
Nadstavby vozidiel str. B- 11
Zabezpeovacie, bezpenostn
zariadenia str. B- 11

Automobily komponenty a asti
vozidiel

Akumultory, autobatrie str. B- 11
Brzdy a prsluenstvo, diagnostika str. B- 11
Elektrick a elektronick zariadenia
a prsluenstvo vozidiel str. B- 11
Filtre str. B- 12
Hydraulika komponenty, zariadenia
a prsluenstvo str. B- 12
Chladenie, klimatizcia, krenie
a vzduchotechnika vozidiel str. B- 12
Karosrie, kabny, diely, vybavenie str. B- 12
Koles a pneumatiky, prsluenstvo str. B- 12
Komponenty, dielce pre portov
a zvltne pravy str. B- 12
Meracie prstroje a vybavenie vozidiel str. B- 12
Motory a prsluenstvo str. B- 12
Podvozky, ich asti a prsluenstvo str. B- 12
Skl, okn, stierae, prsluenstvo str. B- 12
an zariadenia, komponenty
a prsluenstvo str. B- 12
Vykurovanie, krenie str. B- 12
Vfukov systmy, katalyztory str. B- 12
Zapaovanie komponenty
a prsluenstvo str. B- 12

Automobily a motorov vozidl
vroba, prevdzka, servis

Autokozmetika str. B- 12
Diagnostika, meranie, kontrola str. B- 12
Ekolgia, likvidcia,
recyklcia odpadu a dielov str. B- 13
Karosrske, klampiarske,
lakovncke prce str. B- 13
Lakovne zariadenia, materily,
farby-laky str. B- 13
Nhradn diely str. B- 13
Nradie a nstroje str. B- 13
Oleje a maziv str. B- 13
Pneuservisy str. B- 13
Pohonn hmoty, zariadenia
na ich vdaj str. B- 14
Servisy, opravovne, servisn
prce a sluby str. B- 14
Stroje, zariadenia, materily
pre servisy a opravovne str. B- 14
Tmely, lepidl, pomocn materil str. B- 14
Tuning, pravy vozidiel str. B- 14
Umvanie, konzervcia vozidiel
vybavenie, prostriedky str. B- 14
Vrobn zariadenia a systmy
pre automobilov priemysel str. B- 14
pecilna technika, zariadenia, sluby str. B- 15

Doprava, preprava, pedcia,
logistika

Autobusov doprava str. B- 15
Automobilov doprava str. B- 15
Dopravn, pedin sluby str. B- 15
Kaminov doprava str. B- 15
Kontajnerov doprava str. B- 15
Kurirske, prepravn sluby str. B- 15
Nkladn doprava str. B- 15

Sluby auto moto

Autobazr str. B- 15
Autokoly str. B- 15
Autoumyvrne, istenie automobilov str. B- 15
Finann sluby, poistenie,
lzing vozidiel str. B- 15
Legislatva, metrolgia, skobnctvo,
intitcie str. B- 15
Obchodn innos str. B- 15
Poradenstvo str. B- 15
Poiovne, prenjom str. B- 15
Reklama, vstavnctvo, mdi,
vydavatestv str. B- 15
Sahovacie, odahov sluby str. B- 15
kolenia, kurzy str. B- 15
pecilne auto-moto sluby str. B- 15

Cestovn ruch, sluby pre cestovn
ruch

Bazny, kpalisk, aquaparky str. B- 15
Dodvatelia vybavenia a tovaru
pre ubytovacie a retauran
zariadenia str. B- 15
Lieebn, rekondin,
rehabilitan sluby str. B- 15
Mest, obce, reginy sluby
cestovnho ruchu str. B- 15
Organizcia spoloenskch
a kultrnych akci str. B- 15
Rekrean zariadenia a sluby str. B- 15
Retauran, stravovacie zariadenia
a sluby str. B- 16
pecilne sluby, intitcie, fondy str. B- 16
portov zariadenia, relax, fitness,
welness str. B- 16
Turistick sluby, lokality,
pozoruhodnosti str. B- 16
Ubytovacie zariadenia a sluby str. B- 16
Zdravotn cestovn ruch, kpele str. B- 16
1257_Autokontakt 2007-8_textova 7 7 27/8/07 14:35:42
B8
Autoadresr Zoznam odkazov na jednotliv firmy poda odborov
AUTOMOBILY A PRPOJN VOZIDL
AUTOBUSY, MIKROBUSY, MINIBUSY
IVECO
COREX, s. r. o. Vrble str. C- 33
Znaky bez rozlenia
COREX, s. r. o. Vrble str. C- 33
ITAL ACCESSORI Komrno str. C- 36
KARAVANY, OBYTN AUTOMOBILY
ITAL ACCESSORI Komrno str. C- 36
AHK A ITKOV AUTOMOBILY
MERCEDES-BENZ
AUTO-COM a. s. Martin str. C- 49
TATA
FOR CARS, s. r. o. Dunajsk
Streda str. C- 36
Znaky bez rozlenia
AUTO-COM a. s. Martin str. C- 49
FOR CARS, s. r. o. Dunajsk
Streda str. C- 36
MANIPULAN A SKLADOV VOZIDL
KURTA KHN
KURTA spol. s r. o. Bansk Bystrica
str. C- 53
KURTA RNR
KURTA spol. s r. o. Bansk Bystrica
str. C- 53
Znaky bez rozlenia
KURTA spol. s r. o. Bansk Bystrica
str. C- 53
MOTOCYKLE, MOPEDY, SKTRE, SIDECARY,
BICYKLE
PEUGEOT
BV AUTO s. r. o. Topoany str. C- 33
Znaky bez rozlenia
BV AUTO s. r. o. Topoany str. C- 33
NKLADN VOZIDL, AHAE, PREPRAVNKY
AVIA
AVIA - MLLER ROBERT Bratislava str. C- 32
DAF
DAF TRUCKS CZ, s. r. o. Bratislava str. C- 34
SLOVTRUCK TRADE, s. r. o. Nov Zmky str. C- 41
MAN
OTO BOHIL - NEOSPED Komrno str. C- 39
SCANIA
SCANIA SLOVAKIA, s. r. o. Liartovce 283
str. C- 62
TATRA
KURTA Bansk Bystrica
str. C- 53
VOLVO
VOLVO TRUCK SLOVAK, s. r. o. Senec str. C- 43
Znaky bez rozlenia
AVIA - MLLER ROBERT Bratislava str. C-32
DAF TRUCKS CZ, s. r. o. Bratislava str. C- 34
IZOTRANS s. r. o. Preov str. C- 61
KURTA Bansk Bystrica
str. C- 53
OTO BOHIL - NEOSPED Komrno str. C- 39
SCANIA SLOVAKIA, s. r. o. Liartovce 283
str. C- 62
SLOVTRUCK TRADE, s. r. o. Nov Zmky str. C- 41
VOLVO TRUCK SLOVAK, s. r. o. Senec str. C- 43
OSOBN AUTOMOBILY
ALFA ROMEO
AMC MARTIN, s. r. o. Martin str. C- 48
AUTO - IMPEX, spol. s r. o. Bratislava str. C- 29
AUTO VMV, s. r. o. Smiany str. C- 58
DUNAUTO, s. r. o. Dunajsk Streda
str. C- 34
FEMOTO, s. r. o. Pezinok str. C- 35
FIAT SR, spol. s r. o. Bratislava str. C- 35
CHEDOS, s. r. o. Svit str. C- 60
IMI AUTO, s. r. o. Nitra str. C- 36
PIENSTAV, a. s. Star ubova
str. C- 62
TANEX, s. r. o. Trnava str. C- 42
AUDI
AUTO - GABRIEL, s. r. o. Koice - Barca
str. C- 58
AUTO - MANN, s. r. o. Nitra str. C- 29
AUTOCENTRUM GALIMEX, s. r. o. ilina str. C- 49
PORSCHE BRATISLAVA, s. r. o. Bratislava str. C- 40
AVIA
AVIANA PLUS, s. r. o. Pezinok str. C- 32
ORION Humenn str. C- 61
BMW
AUTO MOTIV, s. r. o. Bratislava str. C- 30
AWT BAVARIA, spol. s r. o. Bratislava str. C- 32
HM CARS BAVARIA, s. r. o. Nitra str. C- 36
MD - BAVARIA ILINA, s. r. o. ilina str. C- 54
REGNUM BAVARIA, s. r. o. Preov str. C- 62
TEMPUS BAVARIA, s. r. o. Koice str. C- 63
CITRON
A. M. PLUS, s. r. o. Koany
nad Turcom str. C- 48
AMM PREOV, s. r. o. Preov str. C- 58
AUTOKEL, s. r. o. Luenec str. C- 49
AUTOSERVIS A. L. K., spol. s r. o. Detva str. C- 50
AUTOSERVIS BHR A BHR, Dunajsk Streda
spol. s r. o. str. C- 31
AUTOSTOP ROAVA Roava str. C- 59
AUTOTEAM, s. r. o. Stupava str. C- 32
AUTOTRADING, s. r. o. Bansk Bystrica
str. C- 50
BHR & BHR AUTOSERVIS, s. r. o. Dunajsk Streda
str. C- 32
BRANTNER NOVA, s. r. o. Spisk Nov Ves
str. C- 59
BRANTNER NOVA, s. r. o. Spisk Nov Ves
str. C- 59
CITRON - VIDLIKA, s. r. o. Nov Mesto nad
Vhom str. C- 33
CITRON SLOVAKIA, s. r. o. Bratislava str. C- 33
SAO - AUTORENOVA, a. s. Poprad str. C- 60
F. H. - AUTO, s. r. o. Levice str. C- 35
HARMONIA, s. r. o. iar nad Hronom
str. C- 52
OBNOVA - AUTO, s. r. o. Bratislava str. C- 39
SAMID, s. r. o. Koice str. C- 62
UNICAR Liptovsk Mikul
str. C- 57
VLM AUTO Michalovce str. C- 63
VOJTECH KELEMEN - AUTOKEL Luenec str. C- 57
DACIA
AUTO MARKET, a. s. ilina str. C- 51
AUTO MARKET, a. s. ilina str. C- 56
KUBRK, spol. s r. o. Topoany str. C- 37
MAGNUM Co, s. r. o. Vrble str. C- 38
TT - CAR, s. r. o. Trnava str. C- 43
DAEWOO
NOV TOPCAR ilina str. C- 55
FIAT
AMC MARTIN, s. r. o. Martin str. C- 48
ASTA, s. r. o. Humenn str. C- 58
AUTO - IMPEX, spol. s r. o. Bratislava str. C- 29
AUTO PALAZZO, s. r. o. Koice str. C- 58
AUTO VALUEK ITALY, s. r. o. Bratislava str. C- 30
AUTO VMV, s. r. o. Smiany str. C- 58
AUTOSPORT SZILAGYI, s. r. o. Lovinobaa str. C- 50
BB RENT, s. r. o. Bansk Bystrica
str. C- 51
DUNAUTO, s. r. o. Dunajsk Streda
str. C- 34
EUROTIP, s. r. o. Trenn - Kubr
str. C- 35
FEMOTO, s. r. o. Pezinok str. C- 35
FIAT - I. M. I. AUTO NITRA Nitra str. C- 35
FIAT SR, spol. s r. o. Bratislava str. C- 35
GRIF, s. r. o. Bratislava 5 str. C- 36
CHEDOS, s. r. o. Svit str. C- 60
IMI AUTO, s. r. o. Nitra str. C- 36
PIENSTAV, a. s. Star ubova
str. C- 62
TANEX, s. r. o. Trnava str. C- 42
FORD
AUTO - KOI Bnovce nad
Bebravou str. C- 29
AUTO J + J, spol. s r. o. Trnava str. C- 29
BUILT Preov str. C- 59
EUROMOTOR, s. r. o. Bansk Bystrica
str. C- 51
SUMMIT MOTORS SLOVAKIA, s. r. o. Bratislava str. C- 42
SZILCAR Koice str. C- 62
HONDA
AGBA MOTOR, s. r. o. ilina str. C- 48
LUSTA MOTOR, s. r. o. Bansk Bystrica
str. C- 53
SOFFY MOTORS, s. r. o. Vranov
nad Topou str. C- 62
ZONA PREOV, s. r. o. Preov str. C- 63
HYUNDAI
ALTERIA, spol. s r. o. ilina str. C- 48
AUTOMO, spol. s r. o. Preov str. C- 59
H A H AUTO, spol. s r. o. Koice - Zpad
str. C- 60
HYUNDAI MOTOR SK, s. r. o. Bratislava str. C- 36
TESKO, s. r. o. Spisk Nov Ves
str. C- 63
CHEVROLET
AUTOCENTRUM ATTILA ONDREJ Roava str. C- 58
AUTOTIP, spol. s r. o. ilina str. C- 50
FANCAR, s. r. o. Bratislava str. C- 35
CHRYSLER JEEP
DAIMLER CHRYSLER AUTOMOTIVE
SLOVAKIA, s. r. o. Bratislava str. C- 34
CHRYSLER-JEEP
MOTOR - CAR BRATISLAVA, spol. s r. o. Bratislava str. C- 38
IVECO
AUTO - IMPEX, spol. s r. o. Bratislava str. C- 29
BUSTRANS, s. r. o. Bardejov str. C- 59
PEMA SLOVAKIA, s. r. o. Koice str. C- 62
KAROSA
AUTO - IMPEX, spol. s r. o. Bratislava str. C- 29
MOSTARKO, spol. s r. o. Koice str. C- 61
KIA
AUTO SISI, s. r. o. Dunajsk Streda
str. C- 30
AUTOCENTRUM ATTILA ONDREJ Roava str. C- 58
KIA KOICE, s. r. o. Koice str. C- 61
KIA SLOVENSKO, s. r. o. Teplika nad Vhom
str. C- 37
LADA
ABC AUTO, spol. s r. o. Zvolen str. C- 48
AKCENT, s. r. o. Bansk Bystrica
str. C- 58
AP - CENTRAS, s. r. o. Koice str. C- 58
ATTILA HENCZ trovo str. C- 29
G+K AUTOSIASTKY ilina str. C- 52
JURAJ JGERSK - MOTOPO ilina str. C- 52
1257_Autokontakt 2007-8_textova 8 8 27/8/07 14:35:44
B9
Zoznam odkazov na jednotliv firmy poda odborov Autoadresr
MERC TAPS Stupava str. C- 38
SLOV LADA, s. r. o. Bratislava str. C- 41
LEXUS
ASEN, s. r. o. Bansk Bystrica
str. C- 48
AT, s. r. o. ilina str. C- 48
AUTOCENTRUM NITRA, s. r. o. Nitra str. C- 30
AUTOLUX KOICE, s. r. o. Koice str. C- 59
AUTOLUX PREOV, s. r. o. Preov str. C- 59
AWF SLOVAKIA, s. r. o. Bratislava str. C- 32
DOVE - LAND, s. r. o. Poprad str. C- 60
TOYOTA MOTOR SLOVAKIA, s. r. o. Bratislava str. C- 43
VV AUTO, s. r. o. Horn Streda str. C- 44
MAN
MAN ITKOV VOZIDL SLOVAKIA, Bratislava
s. r. o. str. C- 38
MAZDA
ACZ, spol. s r. o. Zvolen str. C- 48
ALZ, s. r. o. Preov str. C- 58
ASPEKTA TRADE, s. r. o. Pchov str. C- 48
AUTO MARKET, a. s. ilina str. C- 51
AUTO MARKET, a. s. ilina str. C- 56
KS - CAR CENTRUM, spol. s r. o. Nov Zmky str. C- 37
MERCEDES
MB - CAR, spol. s r. o. Trnava str. C- 38
MERCEDES - BENZ
MOTOR - CAR KOICE, s. r. o. Koice str. C- 61
MOTOR - CAR POPRAD, s. r. o. Poprad str. C- 61
MERCEDES-BENZ
AUTO-COM a. s. Martin str. C- 49
MOTOR - CAR BRATISLAVA, spol. s r. o. Bratislava str. C- 38
MINI
HM CARS BAVARIA, s. r. o. Nitra str. C- 36
MITSUBISHI
ALZ, s. r. o. Preov str. C- 58
AUTO PALACE BRATISLAVA, s. r. o. Bratislava str. C- 30
AUTO PALACE BRATISLAVA, spol. s r. o. Bratislava str. C- 30
J. P. CAR, s. r. o. ilina str. C- 52
NISSAN
AUTO - IMPEX, spol. s r. o. Bratislava str. C- 29
AUTOPOLIS, s. r. o. Bratislava str. C- 31
EUROLAND`S, spol. s r. o. Preov str. C- 60
FLETOP Koice str. C- 60
MOTOR TRADE Komrno str. C- 38
OPEL
AUTO PELA, s. r. o. Trnava str. C- 30
AUTOCENTRUM ATTILA ONDREJ Roava str. C- 58
AUTOTIP, spol. s r. o. Martin str. C- 50
AUTOTIP, spol. s r. o. Michalovce str. C- 50
AUTOTIP, spol. s r. o. ilina str. C- 50
AUTOTREND, s. r. o. Bratislava str. C- 32
COMPEL, s. r. o. Martin str. C- 51
KOVA, s. r. o. Bansk Bystrica
str. C- 53
MAH, s. r. o. Trenn str. C- 38
PK AUTO POPRAD, s. r. o. Poprad str. C- 62
PEUGEOT
AUTO ALBA, spol. s r. o. Bratislava str. C- 29
AUTOCENTRUM FARKA Luenec str. C- 49
AUTOSTYL, spol. s r. o. Trenianska
Turn str. C- 59
BEGAM, spol. s r.o. Trnava str. C- 32
BV AUTO s. r. o. Topoany str. C- 33
CORYN Preov str. C- 60
FRANCE - TECH, s. r. o. Koice str. C- 60
PERSEID OIL Ruomberok str. C- 56
PEUGEOT AUTO - LION, s. r. o. Nov Mesto
nad Vhom str. C- 40
PEUGEOT AUTO NITRA, s. r. o. Nitra str. C- 40
PEUGEOT BEGAM, s. r. o. Trnava str. C- 40
PF AUTO, spol. s r. o. Bratislava str. C- 40
PGT, spol. s r. o. Preov str. C- 62
PORTAS, spol. s r. o. Zvolen str. C- 56
WAGONTRADING, s. r. o. Poprad str. C- 63
PORSCHE
AUTO - MANN, s. r. o. Nitra str. C- 29
AUTOCENTRUM GALIMEX, s. r. o. ilina str. C- 49
PORSCHE BRATISLAVA, s. r. o. Bratislava str. C- 40
RENAULT
ATAP, s. r. o. Bardejov str. C- 58
AUTO ADEX, s. r. o. Zvolen str. C- 48
AUTO MARKET, a. s. ilina str. C- 51
AUTO MARKET, a. s. ilina str. C- 56
AUTOMAPE, s. r. o. Preov str. C- 59
AUTONA, spol. s r. o. Martin str. C- 49
AUTOOPRAVOVA MIKUIAK Liptovsk Mikul
str. C- 49
AUTOSERVIS LIPTK, s. r. o. Podbrezov 3
str. C- 50
DS - CAR, s. r. o. Dunajsk Streda
str. C- 34
GALIMPEX - S, s. r. o. Bratislava str. C- 36
IDM - CAR, spol. s r. o. Malacky str. C- 36
IZSK COMPANY, s. r. o. Komrno str. C- 37
KESTLER, spol. s r. o. Bratislava str. C- 37
KUBRK, spol. s r. o. Topoany str. C- 37
MAGNUM Co, s. r. o. Vrble str. C- 38
MOTORTECHNA, spol. s r. o. Bansk Bystrica
str. C- 55
R - AUTO, spol. s r. o. Pieany str. C- 40
SWAM, s. r. o. Koice str. C- 62
TT - CAR, s. r. o. Trnava str. C- 43
ZO & RIK, s. r. o. Roava str. C- 63
SAAB
OMNIA S. A. B., s. r. o. Bratislava str. C- 39
SEAT
ATMK Levice str. C- 29
AUTO - MOTO - CENTRUM - VLASAT Koice str. C- 58
AUTO B. O. A. T. Bratislava str. C- 29
AUTO BNP, s. r. o. Bratislava str. C- 29
AUTO_CENTER, s. r. o. Tornaa str. C- 50
B. O. A. T., s. r. o. Bratislava 3 str. C- 32
BOAT a. s. Bratislava str. C- 33
CAMEA CAR, s. r. o. Preov str. C- 60
JE - TE - PE, s. r. o. Bratislava str. C- 37
MOTO - MANN, s. r. o. Nitra str. C- 38
S - AUTOMAX, s. r. o. Povask Bystrica
str. C- 56
SMART
MOTOR - CAR BRATISLAVA, spol. s r. o. Bratislava str. C- 38
SUBARU
AUTOS KME, s. r. o. Bansk Bystrica
str. C- 50
AVION, s. r. o. Pchov str. C- 50
STILCAR, s. r. o. Koice str. C- 62
V. X. P., s. r. o. Preov str. C- 63
SUZUKI
A - AUTO, s. r. o. ilina str. C- 48
AUTO MOKR Koice str. C- 58
MOTOPRES Prievidza str. C- 55
ROADEX, s. r. o. Poprad str. C- 62
SUZUKI SLOVAKIA, s. r. o. Bratislava str. C- 42
KODA
A - MOBIL, s. r. o. Krovsk Chlmec
str. C- 58
ALD MOBIL Star ubova
str. C- 58
AMOS - JN VIDLIKA Hlohovec str. C- 28
ARAVER, a. s. Trenn str. C- 28
AUTO - TEAM, s. r. o. Bansk Bystrica
str. C- 48
AUTO B. O. A. T. Bratislava str. C- 29
AUTO ROTOS Bratislava str. C- 30
AUTO TRADE, s. r. o. Brezno str. C- 49
AUTO V. A. S., s. r. o. Dunajsk Streda
str. C- 30
AUTOCENTRUM - Ing. MINRIK, s. r. o. ilina - Strov
str. C- 49
AUTOCENTRUM BYSTRIANSKY,
spol. s r. o. Luenec str. C- 49
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r. o. Trnava str. C- 30
AUTOMONT JN MOLITORIS Hanuovce
nad Topou str. C- 59
AUTONOVA, s. r. o. Poprad str. C- 59
AUTOPROFIT Galanta str. C- 31
AUTOSERVIS JAKUB, s. r. o. Topoany str. C- 31
AUTOTECHNIKA, s. r. o. Dunajsk Streda
str. C- 32
AUTOUNIVERSAL, s. r. o. Ruomberok str. C- 50
AUTOVES, s. r. o. Spisk Nov Ves
str. C- 59
BOAT a. s. Bratislava str. C- 33
CAR - SHOP, a. s. Koice str. C- 60
CARION UNICOOP, s. r. o. Hurbanovo str. C- 33
DANIEL JANTOK - CYDA Levice str. C- 34
DANUBIASERVICE, a. s. Bratislava str. C- 34
EURODANUBIA, s. r. o. amorn str. C- 35
G+K AUTOSIASTKY ilina str. C- 52
HLEK A SPOL. Senica str. C- 36
I. M. P. A., s. r. o. Doln Kubn str. C- 52
MOBIL STAR, s. r. o. Koice str. C- 61
MOTOCENTRUM, s. r. o. Senec str. C- 55
PO CAR, s. r. o. Preov str. C- 62
PORSCHE - INTER AUTO, s. r. o. Bratislava str. C- 40
QUALT, s. r. o. Koice str. C- 62
ROSKA Piesok str. C- 56
STARMEN, s. r. o. Zlat Moravce
str. C- 41
- AUTOSERVIS Stropkov str. C- 62
TOPCAR - MACHNEK, s. r. o. Bratislava - Lama
str. C- 43
VEPOS, s. r. o. Levoa str. C- 63
YPSILON, s. r. o. Moldava
nad Bodvou str. C- 63
TATA
FOR CARS, s. r. o. Dunajsk Streda
str. C- 36
TATRA
KRIMEX, s. r. o. ilina - Bnov
str. C- 53
REGENA, s. r. o. Pezinok str. C- 40
TOYOTA
ASEN, s. r. o. Bansk Bystrica
str. C- 48
AT, s. r. o. ilina str. C- 48
AUTOCENTRUM NITRA, s. r. o. Nitra str. C- 30
AUTOGRAND a. s. Bratislava str. C- 30
AUTOLUX KOICE, s. r. o. Koice str. C- 59
AUTOLUX PREOV, s. r. o. Preov str. C- 59
AUTOY, spol. s r. o. Trenn str. C- 32
AWF SLOVAKIA, s. r. o. Bratislava str. C- 32
DOVE - LAND, s. r. o. Poprad str. C- 60
TARGET KOMRNO, s. r. o. Komrno str. C- 42
TOYOTA MOTOR SLOVAKIA, s. r. o. Bratislava str. C- 43
VV AUTO, s. r. o. Horn Streda
str. C- 44
VOLKSWAGEN
AUTO - GABRIEL, s. r. o. Koice - Barca
str. C- 58
AUTO - MANN, s. r. o. Nitra str. C- 29
AUTO B. O. A. T. Bratislava str. C- 29
AUTOCENTRUM GALIMEX, s. r. o. ilina str. C- 49
BOAT a. s. Bratislava str. C- 33
PORSCHE - INTER AUTO, s. r. o. Bratislava str. C- 40
PORSCHE BRATISLAVA, s. r. o. Bratislava str. C- 40
VOLVO
COMPLEX, s. r. o. Koice str. C- 60
HELAGO TRUCK, s. r. o. ilina str. C- 52
NORSON, spol. s r. o. Koice str. C- 61
T. O. P. SLOVENSKO, s. r. o. Bratislava str. C- 42
VW
AUTOCENTRUM BYSTRIANSKY,
spol. s r. o. Luenec str. C- 49
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r. o. Trnava str. C- 30
TOPCAR - MACHNEK, s. r. o. Bratislava - Lama
str. C- 43
1257_Autokontakt 2007-8_textova 9 9 27/8/07 14:35:51
B10
Autoadresr Zoznam odkazov na jednotliv firmy poda odborov
Znaky bez rozlenia
A - AUTO, s. r. o. ilina str. C- 48
A - MOBIL, s. r. o. Krovsk Chlmec
str. C- 58
A. M. PLUS, s. r. o. Koany nad Turcom
str. C- 48
ABC AUTO, spol. s r. o. Zvolen str. C- 48
ACZ, spol. s r. o. Zvolen str. C- 48
AGBA MOTOR, s. r. o. ilina str. C- 48
AKCENT, s. r. o. Bansk Bystrica
str. C- 58
ALD MOBIL Star ubova
str. C- 58
ALTERIA, spol. s r. o. ilina str. C- 48
ALZ, s. r. o. Preov str. C- 58
AMC MARTIN, s. r. o. Martin str. C- 48
AMM PREOV, s. r. o. Preov str. C- 58
AMOS - JN VIDLIKA Hlohovec str. C- 28
AP - CENTRAS, s. r. o. Koice str. C- 58
ARAVER, a. s. Trenn str. C- 28
ASEN, s. r. o. Bansk Bystrica
str. C- 48
ASPEKTA TRADE, s. r. o. Pchov str. C- 48
ASTA, s. r. o. Humenn str. C- 58
AT, s. r. o. ilina str. C- 48
ATAP, s. r. o. Bardejov str. C- 58
ATMK Levice str. C- 29
ATTILA HENCZ trovo str. C- 29
AUTO - GABRIEL, s. r. o. Koice - Barca
str. C- 58
AUTO - IMPEX, spol. s r. o. Bratislava str. C- 29
AUTO - KOI Bnovce nad Bebravou
str. C- 29
AUTO - MANN, s. r. o. Nitra str. C- 29
AUTO - MOTO - CENTRUM - VLASAT Koice str. C- 58
AUTO - TEAM, s. r. o. Bansk Bystrica
str. C- 48
AUTO ADEX, s. r. o. Zvolen str. C- 48
AUTO ALBA, spol. s r. o. Bratislava str. C- 29
AUTO B. O. A. T. Bratislava str. C- 29
AUTO BNP, s. r. o. Bratislava str. C- 29
AUTO J + J, spol. s r. o. Trnava str. C- 29
AUTO JGER, s. r. o. Dunajsk Lun
str. C- 29
AUTO MARKET, a. s. ilina str. C- 51
AUTO MARKET, a. s. ilina str. C- 56
AUTO MOKR Koice str. C- 58
AUTO MOTIV, s. r. o. Bratislava str. C- 30
AUTO PALACE BRATISLAVA, s. r. o. Bratislava str. C- 30
AUTO PALACE BRATISLAVA, spol. s r. o. Bratislava str. C- 30
AUTO PALAZZO, s. r. o. Koice str. C- 58
AUTO PELA, s. r. o. Trnava str. C- 30
AUTO ROTOS Bratislava str. C- 30
AUTO SISI, s. r. o. Dunajsk Streda
str. C- 30
AUTO TRADE, s. r. o. Brezno str. C- 49
AUTO V. A. S., s. r. o. Dunajsk Streda
str. C- 30
AUTO VALUEK ITALY, s. r. o. Bratislava str. C- 30
AUTO VMV, s. r. o. Smiany str. C- 58
AUTO-COM a. s. Martin str. C- 49
AUTOCENTRUM - Ing. MINRIK, s. r. o. ilina - Strov
str. C- 49
AUTOCENTRUM ATTILA ONDREJ Roava str. C- 58
AUTOCENTRUM BYSTRIANSKY,
spol. s r. o. Luenec str. C- 49
AUTOCENTRUM FARKA Luenec str. C- 49
AUTOCENTRUM GALIMEX, s. r. o. ilina str. C- 49
AUTOCENTRUM NITRA, s. r. o. Nitra str. C- 30
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r. o. Trnava str. C- 30
AUTOGRAND a. s. Bratislava str. C- 30
AUTOKEL, s. r. o. Luenec str. C- 49
AUTOKLUB POPRAD, s. r. o. Poprad str. C- 58
AUTOLUX KOICE, s. r. o. Koice str. C- 59
AUTOLUX PREOV, s. r. o. Preov str. C- 59
AUTOMAPE, s. r. o. Preov str. C- 59
AUTOMO, spol. s r. o. Preov str. C- 59
AUTOMONT JN MOLITORIS Hanuovce
nad Topou str. C- 59
AUTONA, spol. s r. o. Martin str. C- 49
AUTONOVA, s. r. o. Poprad str. C- 59
AUTOOPRAVOVA MIKUIAK Liptovsk Mikul
str. C- 49
AUTOPOLIS, s. r. o. Bratislava str. C- 31
AUTOPROFIT Galanta str. C- 31
AUTOS KME, s. r. o. Bansk Bystrica
str. C- 50
AUTOSERVIS A. L. K., spol. s r. o. Detva str. C- 50
AUTOSERVIS BHR A BHR,
spol. s r. o. Dunajsk Streda
str. C- 31
AUTOSERVIS JAKUB, s. r. o. Topoany str. C- 31
AUTOSERVIS LIPTK, s. r. o. Podbrezov str. C- 50
AUTOSPORT SZILAGYI, s. r. o. Lovinobaa str. C- 50
AUTOSTOP ROAVA Roava str. C- 59
AUTOSTYL, spol. s r. o. Trenianska
Turn str. C- 59
AUTOTEAM, s. r. o. Stupava str. C- 32
AUTOTECHNIKA, s. r. o. Dunajsk Streda
str. C- 32
AUTOTIP, spol. s r. o. MARTIN str. C- 50
AUTOTIP, spol. s r. o. MICHALOVCE str. C- 50
AUTOTIP, spol. s r. o. ILINA str. C- 50
AUTOTRADING, s. r. o. Bansk Bystrica
str. C- 50
AUTOTREND, s. r. o. Bratislava str. C- 32
AUTOUNIVERSAL, s. r. o. Ruomberok str. C- 50
AUTOVES, s. r. o. Spisk Nov Ves
str. C- 59
AUTOY, spol. s r. o. Trenn str. C- 32
AUTO_CENTER, s. r. o. Tornaa str. C- 50
AVIANA PLUS, s. r. o. Pezinok str. C- 32
AVION, s. r. o. Pchov str. C- 50
AWF SLOVAKIA, s. r. o. Bratislava str. C- 32
AWT BAVARIA, spol. s r. o. Bratislava str. C- 32
B. O. A. T., s. r. o. Bratislava 3 str. C- 32
BB RENT, s. r. o. Bansk Bystrica
str. C- 51
BEGAM, spol. s r.o. Trnava str. C- 32
BHR & BHR AUTOSERVIS, s. r. o. Dunajsk Streda
str. C- 32
BOAT a. s. Bratislava str. C- 33
BRANTNER NOVA, s. r. o. Spisk Nov Ves
str. C- 59
BRANTNER NOVA, s. r. o. Spisk Nov Ves
str. C- 59
BUILT Preov str. C- 59
BUSTRANS, s. r. o. Bardejov str. C- 59
BV AUTO s. r. o. Topoany str. C- 33
CAMEA CAR, s. r. o. Preov str. C- 60
CAR - SHOP, a. s. Koice str. C- 60
CARION UNICOOP, s. r. o. Hurbanovo str. C- 33
CITRON - VIDLIKA, s. r. o. Nov Mesto
nad Vhom str. C- 33
CITRON SERVIS - AUTOVEK Povask Bystrica
str. C- 51
CITRON SLOVAKIA, s. r. o. Bratislava str. C- 33
COMPEL, s. r. o. Martin str. C- 51
COMPLEX, s. r. o. Koice str. C- 60
CORYN Preov str. C- 60
SAO - AUTORENOVA, a. s. Poprad str. C- 60
DAIMLER CHRYSLER AUTOMOTIVE
SLOVAKIA, s. r. o. Bratislava str. C- 34
DANIEL JANTOK - CYDA Levice str. C- 34
DANUBIASERVICE, a. s. Bratislava str. C- 34
DOVE - LAND, s. r. o. Poprad str. C- 60
DS - CAR, s. r. o. Dunajsk Streda
str. C- 34
DUNAUTO, s. r. o. Dunajsk Streda
str. C- 34
EURODANUBIA, s. r. o. amorn str. C- 35
EUROLAND`S, spol. s r. o. Preov str. C- 60
EUROMOTOR, s. r. o. Bansk Bystrica
str. C- 51
EUROTIP, s. r. o. Trenn - Kubr
str. C- 35
F. H. - AUTO, s. r. o. Levice str. C- 35
FANCAR, s. r. o. Bratislava str. C- 35
FEMOTO, s. r. o. Pezinok str. C- 35
FIAT - I. M. I. AUTO NITRA Nitra str. C- 35
FIAT SR, spol. s r. o. Bratislava str. C- 35
FLETOP Koice str. C- 60
FOR CARS, s. r. o. Dunajsk Streda
str. C- 36
FRANCE - TECH, s. r. o. Koice str. C- 60
G+K AUTOSIASTKY ilina str. C- 52
GALIMPEX - S, s. r. o. Bratislava str. C- 36
GRIF, s. r. o. Bratislava 5 str. C- 36
H A H AUTO, spol. s r. o. Koice - Zpad
str. C- 60
HARMONIA, s. r. o. iar nad Hronom
str. C- 52
HELAGO TRUCK, s. r. o. ilina str. C- 52
HLEK A SPOL. Senica str. C- 36
HM CARS BAVARIA, s. r. o. Nitra str. C- 36
HYUNDAI MOTOR SK, s. r. o. Bratislava str. C- 36
CHEDOS, s. r. o. Svit str. C- 60
I. M. P. A., s. r. o. Doln Kubn str. C- 52
IDM - CAR, spol. s r. o. Malacky str. C- 36
IMI AUTO, s. r. o. Nitra str. C- 36
IZSK COMPANY, s. r. o. Komrno str. C- 37
J. P. CAR, s. r. o. ilina str. C- 52
JE - TE - PE, s. r. o. Bratislava str. C- 37
JURAJ JGERSK - MOTOPO ilina str. C- 52
KESTLER, spol. s r. o. Bratislava str. C- 37
KIA KOICE, s. r. o. Koice str. C- 61
KIA SLOVENSKO, s. r. o. Teplika nad Vhom
str. C- 37
KOVA, s. r. o. Bansk Bystrica
str. C- 53
KRIMEX, s. r. o. ilina - Bnov
str. C- 53
KS - CAR CENTRUM, spol. s r. o. Nov Zmky str. C- 37
KUBRK, spol. s r. o. Topoany str. C- 37
LUSTA MOTOR, s. r. o. Bansk Bystrica
str. C- 53
MAGNUM Co, s. r. o. Vrble str. C- 38
MAH, s. r. o. Trenn str. C- 38
MAN ITKOV VOZIDL SLOVAKIA,
s. r. o. Bratislava str. C- 38
MB - CAR, spol. s r. o. Trnava str. C- 38
MD - BAVARIA ILINA, s. r. o. ilina str. C- 54
MERC TAPS Stupava str. C- 38
MOBIL STAR, s. r. o. Koice str. C- 61
MOSTARKO, spol. s r. o. Koice str. C- 61
MOTO - MANN, s. r. o. Nitra str. C- 38
MOTOCENTRUM, s. r. o. Senec str. C- 55
MOTOPRES Prievidza str. C- 55
MOTOR - CAR BRATISLAVA, spol. s r. o. Bratislava str. C- 38
MOTOR - CAR KOICE, s. r. o. Koice str. C- 61
MOTOR - CAR POPRAD, s. r. o. Poprad str. C- 61
MOTOR TRADE Komrno str. C- 38
MOTORTECHNA, spol. s r. o. Bansk Bystrica
str. C- 55
NORSON, spol. s r. o. Koice str. C- 61
NOV TOPCAR ilina str. C- 55
OBNOVA - AUTO, s. r. o. Bratislava str. C- 39
OMNIA S. A. B., s. r. o. Bratislava str. C- 39
ORION Humenn str. C- 61
PAN EURO, s. r. o. Koice str. C- 61
PEMA SLOVAKIA, s. r. o. Koice str. C- 62
PERSEID OIL Ruomberok str. C- 56
PEUGEOT AUTO - LION, s. r. o. Nov Mesto
nad Vhom str. C- 40
PEUGEOT AUTO NITRA, s. r. o. Nitra str. C- 40
PEUGEOT BEGAM, s. r. o. Trnava str. C- 40
PF AUTO, spol. s r. o. Bratislava str. C- 40
PGT, spol. s r. o. Preov str. C- 62
PIENSTAV, a. s. Star ubova
str. C- 62
PK AUTO POPRAD, s. r. o. Poprad str. C- 62
PO CAR, s. r. o. Preov str. C- 62
PORSCHE - INTER AUTO, s. r. o. Bratislava str. C- 40
PORSCHE BRATISLAVA, s. r. o. Bratislava str. C- 40
PORTAS, spol. s r. o. Zvolen str. C- 56
QUALT, s. r. o. Koice str. C- 62
R - AUTO, spol. s r. o. Pieany str. C- 40
REAL-N, s. r. o. Komrno str. C- 40
REGENA, s. r. o. Pezinok str. C- 40
REGNUM BAVARIA, s. r. o. Preov str. C- 62
REMO, s. r. o. Humenn str. C- 62
ROADEX, s. r. o. Poprad str. C- 62
ROSKA Piesok str. C- 56
S - AUTOMAX, s. r. o. Povask Bystrica
str. C- 56
SAMID, s. r. o. Koice str. C- 62
SLOV LADA, s. r. o. Bratislava str. C- 41
SOFFY MOTORS, s. r. o. Vranov
nad Topou str. C- 62
STARMEN, s. r. o. Zlat Moravce
str. C- 41
STILCAR, s. r. o. Koice str. C- 62
SUMMIT MOTORS SLOVAKIA, s. r. o. Bratislava str. C- 42
1257_Autokontakt 2007-8_textova 10 10 27/8/07 14:35:56
B11
Zoznam odkazov na jednotliv firmy poda odborov Autoadresr
SUZUKI SLOVAKIA, s. r. o. Bratislava str. C- 42
SWAM, s. r. o. Koice str. C- 62
SZILCAR Koice str. C- 62
- AUTOSERVIS Stropkov str. C- 62
T. O. P. SLOVENSKO, s. r. o. Bratislava str. C- 42
TANEX, s. r. o. Trnava str. C- 42
TARGET KOMRNO, s. r. o. Komrno str. C- 42
TEMPUS BAVARIA, s. r. o. Koice str. C- 63
TESKO, s. r. o. Spisk Nov Ves
str. C- 63
TOPCAR - MACHNEK, s. r. o. Bratislava - Lama
str. C- 43
TORNO, s. r. o. Bardejov str. C- 63
TOYOTA MOTOR SLOVAKIA, s. r. o. Bratislava str. C- 43
TT - CAR, s. r. o. Trnava str. C- 43
UNICAR Liptovsk Mikul
str. C- 57
V. X. P., s. r. o. Preov str. C- 63
VEPOS, s. r. o. Levoa str. C- 63
VLM AUTO Michalovce str. C- 63
VOJTECH KELEMEN - AUTOKEL Luenec str. C- 57
VV AUTO, s. r. o. Horn Streda str. C- 44
WAGONTRADING, s. r. o. Poprad str. C- 63
YPSILON, s. r. o. Moldava nad Bodvou
str. C- 63
ZO & RIK, s. r. o. Roava str. C- 63
ZONA PREOV, s. r. o. Preov str. C- 63
PRVESY, NVESY, PRPOJN VOZIDL
HUFFERMANN
KURTA spol. s r. o. Bansk Bystrica
str. C- 53
KURTA KOP
KURTA spol. s r. o. Bansk Bystrica
str. C- 53
Znaky bez rozlenia
AGADOS SLOVAKIA, s. r. o. Modra str. C- 28
KURTA spol. s r. o. Bansk Bystrica
str. C- 53
SONEZ - KOVOKAR, spol. s r. o. Nov Zmky str. C- 41
PECILNE AUTOMOBILY, STROJE
A MECHANIZMY
KURTA ADK
KURTA spol. s r. o. Bansk Bystrica
str. C- 53
Znaky bez rozlenia
KURTA spol. s r. o. Bansk Bystrica
str. C- 53
PRSLUENSTVO A DOPLNKY VOZIDIEL
FINSO OBCHOD, s. r. o. ilina str. C- 51
AUTOFLIE
FINSO OBCHOD, s. r. o. ilina str. C- 51
AUTOPLACHTY
AUTOPLACHTY VAJDA GEJZA Galanta str. C- 30
FINSO OBCHOD, s. r. o. ilina str. C- 51
FLIZE, s. r. o. Martin str. C- 51
DOPLNKY A PRSLUENSTVO VYBAVENIA
BICYKLOV A MOTOCYKLOV
MOTO START
MICRONIX, spol. s r. o. Bansk Bystrica
str. C- 54
Znaky bez rozlenia
MICRONIX, spol. s r. o. Bansk Bystrica
str. C- 54
DOPLNKY A PRSLUENSTVO VYBAVENIA
VOZIDIEL
ATIKA s. r. o. Bratislava str. C- 28
AUTO BDM, s. r. o. Nitra str. C- 29
AUTODIELY - RCOV Nitra str. C- 30
AUTOMONT ILINA, spol. s r. o. ilina str. C- 49
AUTOSIASTKY MaM Povask Bystrica
str. C- 50
BEGAM, spol. s r.o. Trnava str. C- 32
CAR CENTER Trenn str. C- 33
EMTEST, a. s. ilina str. C- 51
FOR CARS, s. r. o. Dunajsk Streda
str. C- 36
ITAL ACCESSORI Komrno str. C- 36
IZOTRANS s. r. o. Preov str. C- 61
LUXLINE, spol. s r. o. Nov Zmky str. C- 37
SONEZ - KOVOKAR, spol. s r. o. Nov Zmky str. C- 41
TAMEX spol. s r. o. Bratislava str. C- 42
DOPLNKY, PRSLUENSTVO PRE PORTOV
A ZVLTNE PRAVY
EIBACH
TOPMOTORS Nitra str. C- 43
GREEN
TOPMOTORS Nitra str. C- 43
KD
TOPMOTORS Nitra str. C- 43
KN
TOPMOTORS Nitra str. C- 43
KONI
TOPMOTORS Nitra str. C- 43
SPRINTFILTER
TOPMOTORS Nitra str. C- 43
Znaky bez rozlenia
AUTO BDM, s. r. o. Nitra str. C- 29
AUTOPORT SERVIS Topoany str. C- 32
TOPMOTORS Nitra str. C- 43
KOMUNIKAN, NAVIGAN SYSTMY
A ZARIADENIA
EMTEST, a. s. ilina str. C- 51
NADSTAVBY VOZIDIEL
KURTA ISO
KURTA spol. s r. o. Bansk Bystrica
str. C- 53
KURTA KND
KURTA spol. s r. o. Bansk Bystrica
str. C- 53
KURTA S
KURTA spol. s r. o. Bansk Bystrica
str. C- 53
KURTA VN
KURTA spol. s r. o. Bansk Bystrica
str. C- 53
Znaky bez rozlenia
ITAL ACCESSORI Komrno str. C- 36
IZOTRANS s. r. o. Preov str. C- 61
KURTA spol. s r. o. Bansk Bystrica
str. C- 53
SONEZ - KOVOKAR, spol. s r. o. Nov Zmky str. C- 41
ZABEZPEOVACIE, BEZPENOSTN
ZARIADENIA
AUTOSERVIS - PNEUSERVIS Bratislava str. C- 31
BV AUTO s. r. o. Topoany str. C- 33
ITAL ACCESSORI Komrno str. C- 36
AUTOMOBILY - KOMPONENTY A ASTI
VOZIDIEL
ESSO
U.N., s. r. o. ilina - Povask
Chlmec str. C- 57
FRITECH
U.N., s. r. o. ilina - Povask
Chlmec str. C- 57
MOBIL
U.N., s. r. o. ilina - Povask
Chlmec str. C- 57
Znaky bez rozlenia
U.N., s. r. o. ilina - Povask
Chlmec str. C- 57
VSAPL, a. s. Nitra str. C- 44
AKUMULTORY, AUTOBATRIE
AKUMA
AUTOMONT ILINA, spol. s r. o. ilina str. C- 49
ALFA
AUTOMONT ILINA, spol. s r. o. ilina str. C- 49
BANNER
AUTOMONT ILINA, spol. s r. o. ilina str. C- 49
TOPMOTORS Nitra str. C- 43
BOSCH
AUTOMONT ILINA, spol. s r. o. ilina str. C- 49
EXIDE
AUTOMONT ILINA, spol. s r. o. ilina str. C- 49
PERION
TOPMOTORS Nitra str. C- 43
VARTA
AUTOMONT ILINA, spol. s r. o. ilina str. C- 49
TOPMOTORS Nitra str. C- 43
YUASA
TOPMOTORS Nitra str. C- 43
Znaky bez rozlenia
ATIKA s. r. o. Bratislava str. C- 28
AUTOMONT ILINA, spol. s r. o. ilina str. C- 49
AUTOSERVIS - PNEUSERVIS Bratislava str. C- 31
KALOAY TEFAN Vrble str. C- 37
MICRONIX, spol. s r. o. Bansk Bystrica
str. C- 54
TOPMOTORS Nitra str. C- 43
BRZDY A PRSLUENSTVO, DIAGNOSTIKA
FERODO
AUTOMONT ILINA, spol. s r. o. ilina str. C- 49
LUCAS
AUTOMONT ILINA, spol. s r. o. ilina str. C- 49
Znaky bez rozlenia
AUTO ART, s. r. o. ilina str. C- 49
AUTOMONT ILINA, spol. s r. o. ilina str. C- 49
AUTOPORT SERVIS Topoany str. C- 32
ELEKTRICK A ELEKTRONICK ZARIADENIA
A PRSLUENSTVO VOZIDIEL
ELTA
LUXLINE, spol. s r. o. Nov Zmky str. C- 37
TOPMOTORS Nitra str. C- 43
LUCAS
LUXLINE, spol. s r. o. Nov Zmky str. C- 37
NARVA
TOPMOTORS Nitra str. C- 43
1257_Autokontakt 2007-8_textova 11 11 27/8/07 14:36:01
B12
Autoadresr Zoznam odkazov na jednotliv firmy poda odborov
OSRAM
LUXLINE, spol. s r. o. Nov Zmky str. C- 37
TOPMOTORS Nitra str. C- 43
PHILIPS
TOPMOTORS Nitra str. C- 43
QLUX
LUXLINE, spol. s r. o. Nov Zmky str. C- 37
Znaky bez rozlenia
AUTO ART, s. r. o. ilina str. C- 49
EleSvit, s. r. o. Nov Zmky str. C- 35
LUXLINE, spol. s r. o. Nov Zmky str. C- 37
OSRAM Slovakia, a. s. Nov Zmky str. C- 39
TOPMOTORS Nitra str. C- 43
FILTRE
FIAMM
AUTOMONT ILINA, spol. s r. o. ilina str. C- 49
FRAM
AUTOMONT ILINA, spol. s r. o. ilina str. C- 49
Znaky bez rozlenia
ATIKA s. r. o. Bratislava str. C- 28
AUTODIELY - RCOV Nitra str. C- 30
AUTOMONT ILINA, spol. s r. o. ilina str. C- 49
AUTOSIASTKY MaM Povask Bystrica
str. C- 50
HYDRAULIKA KOMPONENTY, ZARIADENIA
A PRSLUENSTVO
AUTO ART, s. r. o. ilina str. C- 49
CHLADENIE, KLIMATIZCIA, KRENIE
A VZDUCHOTECHNIKA VOZIDIEL
AUTO ART, s. r. o. ilina str. C- 49
AUTOSERVIS - PNEUSERVIS Bratislava str. C- 31
BAUEX Bratislava str. C- 32
ITAL ACCESSORI Komrno str. C- 36
SERVIS-TURBO, s. r. o. Vrbov str. C- 41
KAROSRIE, KABNY, DIELY, VYBAVENIE
TECTANE
DEN BRAVEN SK, s. r. o. Bratislava str. C- 34
Znaky bez rozlenia
DEN BRAVEN SK, s. r. o. Bratislava str. C- 34
KOLES A PNEUMATIKY, PRSLUENSTVO
AEZ
TOPMOTORS Nitra str. C- 43
ALESSIO
TOPMOTORS Nitra str. C- 43
BF GOODRICH
TOPMOTORS Nitra str. C- 43
BROCK
TOPMOTORS Nitra str. C- 43
CMS
TOPMOTORS Nitra str. C- 43
DEZENT
TOPMOTORS Nitra str. C- 43
DOTZ
TOPMOTORS Nitra str. C- 43
DUNLON
TOPMOTORS Nitra str. C- 43
ENZO
TOPMOTORS Nitra str. C- 43
ETABETA
CZIBULKA - PNEUSERVIS Komrno str. C- 33
TOPMOTORS Nitra str. C- 43
FLW
TOPMOTORS Nitra str. C- 43
KLEBER
TOPMOTORS Nitra str. C- 43
KORMORN
TOPMOTORS Nitra str. C- 43
MAK
CZIBULKA - PNEUSERVIS Komrno str. C- 33
TOPMOTORS Nitra str. C- 43
MICHELIN
TOPMOTORS Nitra str. C- 43
OFF ROAD
PNEUCENTRUM MRZIK ilina str. C- 56
PIRELLI
TOPMOTORS Nitra str. C- 43
REPLICA
CZIBULKA - PNEUSERVIS Komrno str. C- 33
RONAL
TOPMOTORS Nitra str. C- 43
SUV
PNEUCENTRUM MRZIK ilina str. C- 56
YOKOHAMA
TOPMOTORS Nitra str. C- 43
Znaky bez rozlenia
APL LEVICE Levice str. C- 28
CAR CENTER Trenn str. C- 33
CZIBULKA - PNEUSERVIS Komrno str. C- 33
G+K AUTOSIASTKY ilina str. C- 52
MHO PNEUSERVIS, s. r. o. ilina str. C- 54
MZ PNEU, s. r. o. ilina str. C- 55
PNEUCENTRUM MRZIK ilina str. C- 56
TOPMOTORS Nitra str. C- 43
KOMPONENTY, DIELCE PRE PORTOV
A ZVLTNE PRAVY
AUTOSERVIS R-CENTRUM, s. r. o. Zlat Klasy str. C- 31
MERACIE PRSTROJE A VYBAVENIE VOZIDIEL
TAMEX spol. s r. o. Bratislava str. C- 42
MOTORY A PRSLUENSTVO
AUTO ART, s. r. o. ilina str. C- 49
DUSLO, a. s. aa str. C- 34
SERVIS-TURBO, s. r. o. Vrbov str. C- 41
PODVOZKY, ICH ASTI A PRSLUENSTVO
AUTO ART, s. r. o. ilina str. C- 49
SKL, OKN, STIERAE, PRSLUENSTVO
TOPMOTORS Nitra str. C- 43
AN ZARIADENIA, KOMPONENTY
A PRSLUENSTVO
AUTO BDM, s. r. o. Nitra str. C- 29
AUTOSERVIS - PNEUSERVIS Bratislava str. C- 31
KN AUTO ilina str. C- 53
VYKUROVANIE, KRENIE
BREEZE
AUTO GL - GAAELM trovo str. C- 29
EBER
AUTO GL - GAAELM trovo str. C- 29
SPACHER
AUTO GL - GAAELM trovo str. C- 29
TRUMA
AUTO GL - GAAELM trovo str. C- 29
TAMEX spol. s r. o. Bratislava str. C- 42
WEBASTO
AUTO GL - GAAELM trovo str. C- 29
Znaky bez rozlenia
AUTO GL - GAAELM trovo str. C- 29
TAMEX spol. s r. o. Bratislava str. C- 42
VFUKOV SYSTMY, KATALYZTORY
DELCO REMY
LUXLINE, spol. s r. o. Nov Zmky str. C- 37
REMUS
TOPMOTORS Nitra str. C- 43
SEBRING
TOPMOTORS Nitra str. C- 43
SUPER SPRINT
TOPMOTORS Nitra str. C- 43
ULTER
TOPMOTORS Nitra str. C- 43
Znaky bez rozlenia
ABX VFUKY Bratislava str. C- 28
AUTO ART, s. r. o. ilina str. C- 49
AUTO GL - GAAELM trovo str. C- 29
LUXLINE, spol. s r. o. Nov Zmky str. C- 37
TOPMOTORS Nitra str. C- 43
ZAPAOVANIE KOMPONENTY
A PRSLUENSTVO
YUASA
MICRONIX, spol. s r. o. Bansk Bystrica
str. C- 54
Znaky bez rozlenia
DIVAL AUTO-ELEKTRONIK, s. r. o. ahy str. C- 34
MICRONIX, spol. s r. o. Bansk Bystrica
str. C- 54
AUTOMOBILY A MOTOROV VOZIDL
VROBA, PREVDZKA, SERVIS
DUSLO, a. s. aa str. C- 34
AUTOKOZMETIKA
AUTO MAGIC
AUTO GATTI - GABRIEL KARA Gbelce str. C- 29
FRESCRA
AUTO GATTI - GABRIEL KARA Gbelce str. C- 29
TECTANE
DEN BRAVEN SK, s. r. o. Bratislava str. C- 34
Znaky bez rozlenia
ATIKA s. r. o. Bratislava str. C- 28
AUTO GATTI - GABRIEL KARA Gbelce str. C- 29
CONTICHEM, spol. s r. o. Bratislava 1 str. C- 33
DEN BRAVEN SK, s. r. o. Bratislava str. C- 34
VELVANA SLOVAKIA a. s. Ivnka pri Dunaji
str. C- 43
DIAGNOSTIKA, MERANIE, KONTROLA
ABS
VODOSTAV PLUS, s. r. o. Nitra str. C- 43
BOSCH
AUTOSERVIS - MINARI JN Kaplna str. C- 31
1257_Autokontakt 2007-8_textova 12 12 27/8/07 14:36:04
B13
Zoznam odkazov na jednotliv firmy poda odborov Autoadresr
EBERSPACHER
VODOSTAV PLUS, s. r. o. Nitra str. C- 43
PERROT
VODOSTAV PLUS, s. r. o. Nitra str. C- 43
WABCO
VODOSTAV PLUS, s. r. o. Nitra str. C- 43
Znaky bez rozlenia
AUTO BDM, s. r. o. Nitra str. C- 29
AUTOSERVIS - MINARI JN Kaplna str. C- 31
CONTICHEM, spol. s r. o. Bratislava 1 str. C- 33
JAROSLAV PREKOP AUTOKOLA Trenn str. C- 37
KN AUTO ilina str. C- 53
MHO PNEUSERVIS, s. r. o. ilina str. C- 54
S.T.K. SLOVAKIA, s. r. o. Sldkoviovo str. C- 41
SERVIS-TURBO, s. r. o. Vrbov str. C- 41
STREDISKO PRAKTICKHO
VYUOVANIA Nitra str. C- 42
TAMEX spol. s r. o. Bratislava str. C- 42
VODOSTAV PLUS, s. r. o. Nitra str. C- 43
EKOLGIA, LIKVIDCIA, RECYKLCIA ODPADU
A DIELOV
ELKAPO, s. r. o. Nitra str. C- 35
KALOAY TEFAN Vrble str. C- 37
ODAHOV SLUBA NONSTOP Golianovo str. C- 39
OSRAM Slovakia, a. s. Nov Zmky str. C- 39
KAROSRSKE, KLAMPIARSKE, LAKOVNCKE
PRCE
ALS COLOUR, spol. s r. o. Dubnica
nad Vhom str. C- 48
AUTO BDM, s. r. o. Nitra str. C- 29
AUTOGRAND a. s. Bratislava str. C- 30
AUTOSERVIS - MINARI JN Kaplna str. C- 31
AUTOSERVIS A AUTOUMVARE ilina str. C- 50
AUTOSERVIS FRIWA spol. s r. o. Bratislava str. C- 31
BOAT a. s. Bratislava str. C- 33
BV AUTO s. r. o. Topoany str. C- 33
CITRON SERVIS - AUTOVEK Povask Bystrica
str. C- 51
KN AUTO ilina str. C- 53
MAGNUM Co, s. r. o. Vrble str. C- 38
SONEZ - KOVOKAR, spol. s r. o. Nov Zmky str. C- 41
TARGET KOMRNO, s. r. o. Komrno str. C- 42
LAKOVNE ZARIADENIA, MATERILY, FARBY-
LAKY
DULUX
AUTO GATTI - GABRIEL KARA Gbelce str. C- 29
MAXMAYER
AUTOSERVIS - MINARI JN Kaplna str. C- 31
MET
AUTO GATTI - GABRIEL KARA Gbelce str. C- 29
PPG
AUTOSERVIS - MINARI JN Kaplna str. C- 31
STANDOX
AUTO GATTI - GABRIEL KARA Gbelce str. C- 29
TRILAK
AUTO GATTI - GABRIEL KARA Gbelce str. C- 29
Znaky bez rozlenia
ALS COLOUR, spol. s r. o. Dubnica
nad Vhom str. C- 48
AUTO GATTI - GABRIEL KARA Gbelce str. C- 29
AUTOSERVIS - MINARI JN Kaplna str. C- 31
NHRADN DIELY
AVIA
AMT s. r. o. Bansk Bystrica
str. C- 48
AUTOSIASTKY MaM Povask Bystrica
str. C- 50
BOSCH
ABC AUTOSIASTKY Nov Zmky str. C- 28
HELLA
ABC AUTOSIASTKY Nov Zmky str. C- 28
CHEVROLET
AUTOTIP, spol. s r. o. ilina str. C- 50
IVECO
V. M. MOBILE s. r. o. Galanta str. C- 43
KAROSA
AMT s. r. o. Bansk Bystrica
str. C- 48
LIAZ
AMT s. r. o. Bansk Bystrica
str. C- 48
NGK
ABC AUTOSIASTKY Nov Zmky str. C- 28
OPEL
AUTOTIP, spol. s r. o. Martin str. C- 50
AUTOTIP, spol. s r. o. Michalovce str. C- 50
AUTOTIP, spol. s r. o. ilina str. C- 50
PRAGA V3S
AMT s. r. o. Bansk Bystrica
str. C- 48
SEKURIT
ABC AUTOSIASTKY Nov Zmky str. C- 28
SPLINTEX
ABC AUTOSIASTKY Nov Zmky str. C- 28
KODA
AMT s. r. o. Bansk Bystrica
str. C- 48
AUTOMONT ILINA, spol. s r. o. ilina str. C- 49
AUTOSIASTKY MaM Povask Bystrica
str. C- 50
TATRA
AMT s. r. o. Bansk Bystrica
str. C- 48
VODOSTAV PLUS, s. r. o. Nitra str. C- 43
VALEO
ABC AUTOSIASTKY Nov Zmky str. C- 28
Znaky bez rozlenia
ABC AUTOSIASTKY Nov Zmky str. C- 28
AMT s. r. o. Bansk Bystrica
str. C- 48
ATIKA s. r. o. Bratislava str. C- 28
AUTO BDM, s. r. o. Nitra str. C- 29
AUTO MARKET, a. s. ilina str. C- 51
AUTO MARKET, a. s. ilina str. C- 56
AUTO-COM a. s. Martin str. C- 49
AUTOAGREGTY SPONZ ilina - Strov
str. C- 49
AUTODIELY - RCOV Nitra str. C- 30
AUTOGRAND a. s. Bratislava str. C- 30
AUTOMONT ILINA, spol. s r. o. ilina str. C- 49
AUTOSERVIS - MINARI JN Kaplna str. C- 31
AUTOSERVIS - PNEUSERVIS Bratislava str. C- 31
AUTOSIASTKY MaM Povask Bystrica
str. C- 50
AUTOTIP, spol. s r. o. Martin str. C- 50
AUTOTIP, spol. s r. o. Michalovce str. C- 50
AUTOTIP, spol. s r. o. ilina str. C- 50
BEGAM, spol. s r.o. Trnava str. C- 32
BOAT a. s. Bratislava str. C- 33
CAR CENTER Trenn str. C- 33
COREX, s. r. o. Vrble str. C- 33
DIVAL AUTO-ELEKTRONIK, s. r. o. ahy str. C- 34
FOR CARS, s. r. o. Dunajsk Streda
str. C- 36
G+K AUTOSIASTKY ilina str. C- 52
HRIADE, spol. s r. o. Nitra str. C- 36
KN AUTO ilina str. C- 53
TOPMOTORS Nitra str. C- 43
U.N., s. r. o. ilina - Povask
Chlmec str. C- 57
V. M. MOBILE s. r. o. Galanta str. C- 43
VODOSTAV PLUS, s. r. o. Nitra str. C- 43
NRADIE A NSTROJE
BAUEX Bratislava str. C- 32
OLEJE A MAZIV
BP
AUTODIELY - RCOV Nitra str. C- 30
CITRON SERVIS - AUTOVEK Povask Bystrica
str. C- 51
CASTROL
AUTOSIASTKY MaM Povask Bystrica
str. C- 50
CITRON SERVIS - AUTOVEK Povask Bystrica
str. C- 51
DINAMAX
AUTODIELY - RCOV Nitra str. C- 30
ELF
AUTODIELY - RCOV Nitra str. C- 30
ESSO
EURODEALER NITRA, spol. s r. o. Nitra str. C- 35
MADIT
AUTOSIASTKY MaM Povask Bystrica
str. C- 50
MOBIL
ABX VFUKY Bratislava str. C- 28
EURODEALER NITRA, spol. s r. o. Nitra str. C- 35
SERVIS-TURBO, s. r. o. Vrbov str. C- 41
MOGUL
AUTOSERVIS - PARAPETROL, a. s. urany str. C- 31
PARAMO VO
AUTOSERVIS - PARAPETROL, a. s. urany str. C- 31
PETRO-CANADA
CONTICHEM, spol. s r. o. Bratislava 1 str. C- 33
Q8
AUTOSIASTKY MaM Povask Bystrica
str. C- 50
SHELL
AUTOSIASTKY MaM Povask Bystrica
str. C- 50
CITRON SERVIS - AUTOVEK Povask Bystrica
str. C- 51
STARLINE
AUTOSIASTKY MaM Povask Bystrica
str. C- 50
VALVOLINE
AUTODIELY - RCOV Nitra str. C- 30
Znaky bez rozlenia
ABX VFUKY Bratislava str. C- 28
ATIKA s. r. o. Bratislava str. C- 28
AUTODIELY - RCOV Nitra str. C- 30
AUTOSERVIS - PARAPETROL, a. s. urany str. C- 31
AUTOSIASTKY MaM Povask Bystrica
str. C- 50
CAR CENTER Trenn str. C- 33
CITRON SERVIS - AUTOVEK Povask Bystrica
str. C- 51
CONTICHEM, spol. s r. o. Bratislava 1 str. C- 33
EURODEALER NITRA, spol. s r. o. Nitra str. C- 35
SERVIS-TURBO, s. r. o. Vrbov str. C- 41
PNEUSERVISY
SECUR PNEUS
PNEUCENTRUM MRZIK ilina str. C- 56
1257_Autokontakt 2007-8_textova 13 13 27/8/07 14:36:07
B14
Autoadresr Zoznam odkazov na jednotliv firmy poda odborov
Znaky bez rozlenia
ABX VFUKY Bratislava str. C- 28
APL LEVICE Levice str. C- 28
AUTOSERVIS Bratislava str. C- 31
AUTOSERVIS - MINARI JN Kaplna str. C- 31
AUTOSERVIS - PNEUSERVIS Bratislava str. C- 31
AUTOSERVIS FRIWA spol. s r. o. Bratislava str. C- 31
CITRON SERVIS - AUTOVEK Povask Bystrica
str. C- 51
CZIBULKA - PNEUSERVIS Komrno str. C- 33
G+K AUTOSIASTKY ilina str. C- 52
KALOAY TEFAN Vrble str. C- 37
KN AUTO ilina str. C- 53
MHO PNEUSERVIS, s. r. o. ilina str. C- 54
MZ PNEU, s. r. o. ilina str. C- 55
ODAHOV SLUBA NONSTOP Golianovo str. C- 39
PNEUCENTRUM MRZIK ilina str. C- 56
TK UBOMR Doln Streda str. C- 43
U.N., s. r. o. ilina - Povask
Chlmec str. C- 57
POHONN HMOTY, ZARIADENIA NA ICH VDAJ
CONTICHEM, spol. s r. o. Bratislava 1 str. C- 33
SERVISY, OPRAVOVNE, SERVISN PRCE
A SLUBY
AVIA
APL LEVICE Levice str. C- 28
V. M. MOBILE s. r. o. Galanta str. C- 43
BMW
AUTO MOTIV, s. r. o. Bratislava str. C- 30
CITRON
AUTOSERVIS R-CENTRUM, s. r. o. Zlat Klasy str. C- 31
CITRON SERVIS - AUTOVEK Povask Bystrica
str. C- 51
OBNOVA - AUTO, s. r. o. Bratislava str. C- 39
DACIA
AUTO MARKET, a. s. ilina str. C- 51
AUTO MARKET, a. s. ilina str. C- 56
MAGNUM Co, s. r. o. Vrble str. C- 38
HYUNDAI
AUTO BDM, s. r. o. Nitra str. C- 29
IVECO
V. M. MOBILE s. r. o. Galanta str. C- 43
LIAZ
APL LEVICE Levice str. C- 28
V. M. MOBILE s. r. o. Galanta str. C- 43
MAZDA
AUTO MARKET, a. s. ilina str. C- 51
AUTO MARKET, a. s. ilina str. C- 56
MERCEDES-BENZ
AUTO-COM a. s. Martin str. C- 49
PEUGEOT
AUTOSERVIS R-CENTRUM, s. r. o. Zlat Klasy str. C- 31
RENAULT
AUTO MARKET, a. s. ilina str. C- 51
AUTO MARKET, a. s. ilina str. C- 56
MAGNUM Co, s. r. o. Vrble str. C- 38
TATRA
APL LEVICE Levice str. C- 28
VODOSTAV PLUS, s. r. o. Nitra str. C- 43
TECTANE
DEN BRAVEN SK, s. r. o. Bratislava str. C- 34
Znaky bez rozlenia
ABELA Bratislava str. C- 28
ABX VFUKY Bratislava str. C- 28
AMC MARTIN, s. r. o. Martin str. C- 48
AMOS - JN VIDLIKA Hlohovec str. C- 28
APL LEVICE Levice str. C- 28
ARP, s. r. o. Bratislava str. C- 28
ASPEKTA TRADE, s. r. o. Pchov str. C- 48
ATLANTIS, s. r. o. Bratislava str. C- 29
AUTO - GABRIEL, s. r. o. Koice - Barca
str. C- 58
AUTO - KLIMA, s. r. o. Bratislava str. C- 29
AUTO BDM, s. r. o. Nitra str. C- 29
AUTO BNP, s. r. o. Bratislava str. C- 29
AUTO GL - GAAELM trovo str. C- 29
AUTO MARKET, a. s. ilina str. C- 51
AUTO MARKET, a. s. ilina str. C- 56
AUTO MOKR Koice str. C- 58
AUTO MOTIV, s. r. o. Bratislava str. C- 30
AUTO PALACE BRATISLAVA, s. r. o. Bratislava str. C- 30
AUTO-COM a. s. Martin str. C- 49
AUTOAGREGTY SPONZ ilina - Strov
str. C- 49
AUTOCENTRUM ATTILA ONDREJ Roava str. C- 58
AUTOCENTRUM SUCHNEK Dubnica
nad Vhom str. C- 49
AUTOLUX KOICE, s. r. o. Koice str. C- 59
AUTOMOTO KRAJO Nitra - Jankovce
str. C- 30
AUTONA, spol. s r. o. Martin str. C- 49
AUTONOVUM, s. r. o. Koice str. C- 59
AUTOPARK, s. r. o. Bratislava str. C- 30
AUTORASTER Zvolen str. C- 50
AUTOSERVIS Bratislava str. C- 31
AUTOSERVIS - MINARI JN Kaplna str. C- 31
AUTOSERVIS - PARAPETROL, a. s. urany str. C- 31
AUTOSERVIS - PNEUSERVIS Bratislava str. C- 31
AUTOSERVIS A AUTOUMVARE ilina str. C- 50
AUTOSERVIS AUTOTEST - PAVOL
SLOVENSK Koice str. C- 59
AUTOSERVIS FRIWA spol. s r. o. Bratislava str. C- 31
AUTOSERVIS R-CENTRUM, s. r. o. Zlat Klasy str. C- 31
AUTOSKLO Slia str. C- 50
AUTOSKLO H & D, spol. s r. o. Bratislava str. C- 31
AUTOTREND, s. r. o. Bratislava str. C- 32
B. O. A. T., s. r. o. Bratislava 3 str. C- 32
BEGAM, spol. s r.o. Trnava str. C- 32
BUSTRANS, s. r. o. Bardejov str. C- 59
BV AUTO s. r. o. Topoany str. C- 33
CITRON SERVIS - AUTOVEK Povask Bystrica
str. C- 51
COMPLEX, s. r. o. Koice str. C- 60
CONTICHEM, spol. s r. o. Bratislava 1 str. C- 33
CYDA Levice str. C- 33
SAO - AUTORENOVA, a. s. Poprad str. C- 60
DANUBIASERVICE, a. s. Bratislava str. C- 34
DEN BRAVEN SK, s. r. o. Bratislava str. C- 34
DIVAL AUTO-ELEKTRONIK, s. r. o. ahy str. C- 34
DRUDOP Bratislava str. C- 34
DRUTECHNA Bratislava str. C- 34
ESCAR, s. r. o. Bratislava str. C- 35
FEMOTO, s. r. o. Pezinok str. C- 35
GIMEX Detva str. C- 52
HARMONIA, s. r. o. iar nad Hronom
str. C- 52
HELAGO TRUCK, s. r. o. ilina str. C- 52
ICEL iar nad Hronom
str. C- 52
IMI AUTO, s. r. o. Nitra str. C- 36
JE - TE - PE, s. r. o. Bratislava str. C- 37
JURAJ JGERSK - MOTOPO ilina str. C- 52
KN AUTO ilina str. C- 53
KOVA, s. r. o. Bansk Bystrica
str. C- 53
KRIMEX, s. r. o. ilina - Bnov
str. C- 53
MAGNUM Co, s. r. o. Vrble str. C- 38
MHO PNEUSERVIS, s. r. o. ilina str. C- 54
MOTOR - CAR BRATISLAVA, spol. s r. o. Bratislava str. C- 38
MZ PNEU, s. r. o. ilina str. C- 55
OBNOVA - AUTO, s. r. o. Bratislava str. C- 39
ODAHOV SLUBA NONSTOP Golianovo str. C- 39
PANCURK UBOMR Mirkovce str. C- 61
PNEUCENTRUM MRZIK ilina str. C- 56
PO CAR, s. r. o. Preov str. C- 62
REAL-N, s. r. o. Komrno str. C- 40
REGENA, s. r. o. Pezinok str. C- 40
ROP - CAR Prievidza str. C- 56
ROERO - P, s. r. o. Spisk Nov Ves
str. C- 62
SACHS SLOVAKIA, s. r. o. Trnava str. C- 41
SEGA Galanta str. C- 41
SERVIS-TURBO, s. r. o. Vrbov str. C- 41
SONEZ - KOVOKAR, spol. s r. o. Nov Zmky str. C- 41
STREDISKO PRAKTICKHO
VYUOVANIA Nitra str. C- 42
SWAM, s. r. o. Koice str. C- 62
TARGET KOMRNO, s. r. o. Komrno str. C- 42
U.N., s. r. o. ilina - Povask
Chlmec str. C- 57
V. M. MOBILE s. r. o. Galanta str. C- 43
VATAS, s. r. o. Preov str. C- 63
VERTIKAL SERVIS Preov str. C- 63
VODOSTAV PLUS, s. r. o. Nitra str. C- 43
VOJTECH KELEMEN - AUTOKEL Luenec str. C- 57
STROJE, ZARIADENIA, MATERILY PRE
SERVISY A OPRAVOVNE
KURTA SN
KURTA spol. s r. o. Bansk Bystrica
str. C- 53
Znaky bez rozlenia
BAUEX Bratislava str. C- 32
ITAL ACCESSORI Komrno str. C- 36
KURTA spol. s r. o. Bansk Bystrica
str. C- 53
LUXLINE, spol. s r. o. Nov Zmky str. C- 37
TMELY, LEPIDL, POMOCN MATERIL
TECTANE
DEN BRAVEN SK, s. r. o. Bratislava str. C- 34
Znaky bez rozlenia
DEN BRAVEN SK, s. r. o. Bratislava str. C- 34
DUSLO, a. s. aa str. C- 34
TUNING, PRAVY VOZIDIEL
CAR CENTER Trenn str. C- 33
TOPMOTORS Nitra str. C- 43
UMVANIE, KONZERVCIA VOZIDIEL
VYBAVENIE, PROSTRIEDKY
BODY
AUTOMONT ILINA, spol. s r. o. ilina str. C- 49
KARCHER
MONTES Bratislava str. C- 38
TECTANE
DEN BRAVEN SK, s. r. o. Bratislava str. C- 34
Znaky bez rozlenia
AUTOMONT ILINA, spol. s r. o. ilina str. C- 49
DEN BRAVEN SK, s. r. o. Bratislava str. C- 34
MONTES Bratislava str. C- 38
VELVANA SLOVAKIA a. s. Ivnka pri Dunaji
str. C- 43
VROBN ZARIADENIA A SYSTMY PRE
AUTOMOBILOV PRIEMYSEL
HR
TOPMOTORS Nitra str. C- 43
OMP
TOPMOTORS Nitra str. C- 43
SCC
TOPMOTORS Nitra str. C- 43
VENTURA
TOPMOTORS Nitra str. C- 43
Znaky bez rozlenia
OSRAM Slovakia, a. s. Nov Zmky str. C- 39
TOPMOTORS Nitra str. C- 43
VSAPL, a. s. Nitra str. C- 44
1257_Autokontakt 2007-8_textova 14 14 27/8/07 14:36:11
B15
Zoznam odkazov na jednotliv firmy poda odborov Autoadresr
PECILNA TECHNIKA, ZARIADENIA, SLUBY
AUTOSERVIS FRIWA spol. s r. o. Bratislava str. C- 31
TAMEX spol. s r. o. Bratislava str. C- 42
VSAPL, a. s. Nitra str. C- 44
DOPRAVA, PREPRAVA, PEDCIA,
LOGISTIKA
EMTEST, a. s. ilina str. C- 51
TAMEX spol. s r. o. Bratislava str. C- 42
AUTOBUSOV DOPRAVA
Du - Bal Trans s. r. o. Trebiov str. C- 60
K.L.I.B.O.S., s. r. o. Nmestovo str. C- 53
AUTOMOBILOV DOPRAVA
ELKAPO, s. r. o. Nitra str. C- 35
KALOAY TEFAN Vrble str. C- 37
DOPRAVN, PEDIN SLUBY
Du - Bal Trans s. r. o. Trebiov str. C- 60
ELKAPO, s. r. o. Nitra str. C- 35
KAMINOV DOPRAVA
Du - Bal Trans s. r. o. Trebiov str. C- 60
KONTAJNEROV DOPRAVA
ELKAPO, s. r. o. Nitra str. C- 35
KURIRSKE, PREPRAVN SLUBY
Du - Bal Trans s. r. o. Trebiov str. C- 60
NKLADN DOPRAVA
ELKAPO, s. r. o. Nitra str. C- 35
K.L.I.B.O.S., s. r. o. Nmestovo str. C- 53
TK UBOMR Doln Streda str. C- 43
SLUBY AUTO - MOTO
TAMEX spol. s r. o. Bratislava str. C- 42
AUTOBAZR
TATRA
VODOSTAV PLUS, s. r. o. Nitra str. C- 43
Znaky bez rozlenia
APL LEVICE Levice str. C- 28
MAGNUM Co, s. r. o. Vrble str. C- 38
VODOSTAV PLUS, s. r. o. Nitra str. C- 43
AUTOKOLY
JAROSLAV PREKOP AUTOKOLA Trenn str. C- 37
AUTOUMYVRNE, ISTENIE AUTOMOBILOV
KARCHER
MONTES Bratislava str. C- 38
TECTANE
DEN BRAVEN SK, s. r. o. Bratislava str. C- 34
Znaky bez rozlenia
AUTOCENTRUM ATTILA ONDREJ Roava str. C- 58
AUTOSERVIS A AUTOUMVARE ilina str. C- 50
DEN BRAVEN SK, s. r. o. Bratislava str. C- 34
MHO PNEUSERVIS, s. r. o. ilina str. C- 54
MONTES Bratislava str. C- 38
S.T.K. SLOVAKIA, s. r. o. Sldkoviovo str. C- 41
FINANN SLUBY, POISTENIE, LZING
VOZIDIEL
AUTOGRAND a. s. Bratislava str. C- 30
BEGAM, spol. s r.o. Trnava str. C- 32
BOAT a. s. Bratislava str. C- 33
CARLIFE SK, s. r. o. Bratislava str. C- 33
KOOPERATVA POISOVA, a. s. ilina str. C- 53
ODAHOV SLUBA NONSTOP Golianovo str. C- 39
REAL-N, s. r. o. Komrno str. C- 40
LEGISLATVA, METROLGIA, SKOBNCTVO,
INTITCIE
JAROSLAV PREKOP AUTOKOLA Trenn str. C- 37
VSAPL, a. s. Nitra str. C- 44
OBCHODN INNOS
Du - Bal Trans s. r. o. Trebiov str. C- 60
K.L.I.B.O.S., s. r. o. Nmestovo str. C- 53
PORADENSTVO
EURODEALER NITRA, spol. s r. o. Nitra str. C- 35
U.N., s. r. o. ilina - Povask
Chlmec str. C- 57
POIOVNE, PRENJOM
AUTO MARKET, a. s. ilina str. C- 51
AUTO MARKET, a. s. ilina str. C- 56
AUTOCENTRUM ATTILA ONDREJ Roava str. C- 58
AUTOTIP, spol. s r. o. Martin str. C- 50
AUTOTIP, spol. s r. o. Michalovce str. C- 50
AUTOTIP, spol. s r. o. ilina str. C- 50
REKLAMA, VSTAVNCTVO, MDI,
VYDAVATESTV
AGROKOMPLEX Nitra str. C- 28
FINSO OBCHOD, s. r. o. ilina str. C- 51
FLIZE, s. r. o. Martin str. C- 51
SAHOVACIE, ODAHOV SLUBY
AUTO BDM, s. r. o. Nitra str. C- 29
AUTO MARKET, a. s. ilina str. C- 51
AUTO MARKET, a. s. ilina str. C- 56
AUTOCENTRUM ATTILA ONDREJ Roava str. C- 58
AUTOSERVIS Bratislava str. C- 31
AUTOSERVIS A AUTOUMVARE ilina str. C- 50
AUTOSERVIS FRIWA spol. s r. o. Bratislava str. C- 31
AUTOTIP, spol. s r. o. Martin str. C- 50
AUTOTIP, spol. s r. o. Michalovce str. C- 50
AUTOTIP, spol. s r. o. ilina str. C- 50
ODAHOV SLUBA NONSTOP Golianovo str. C- 39
TARGET KOMRNO, s. r. o. Komrno str. C- 42
KOLENIA, KURZY
ALS COLOUR, spol. s r. o. Dubnica
nad Vhom str. C- 48
JAROSLAV PREKOP AUTOKOLA Trenn str. C- 37
PECILNE AUTO-MOTO SLUBY
AUTOMONT ILINA, spol. s r. o. ilina str. C- 49
TAMEX spol. s r. o. Bratislava str. C- 42
CESTOVN RUCH,
SLUBY PRE CESTOVN
RUCH
BABYLON NIGHT CLUB Bratislava str. C- 32
FRANTIEK STRAVA adca str. C- 52
MESTO RUOMBEROK - MESTSK
RAD Ruomberok str. C- 54
MESTO VRBOV Vrbov str. C- 38
OLYMPIQUE SPORT Bratislava str. C- 39
SLOVENSK STREDN HVEZDRE Hurbanovo str. C- 41
VVD - VINOHRADNCKO VINRSKE Dvory nad
DRUSTVO itavou str. C- 44
BAZNY, KPALISK, AQUAPARKY
AQUAPARK POPRAD, s. r. o. Poprad str. C- 58
AQUAPARK SENEC Senec str. C- 28
HUSACINA U GLIKA Slovensk Grob
str. C- 36
KPELE PATINCE, s. r. o. Patince str. C- 37
MESTO POPRAD Poprad str. C- 61
MESTO TURIANSKE TEPLICE Turianske
Teplice str. C- 54
MESTSK PODNIK
CESTOVNHO RUCHU Komrno str. C- 38
MOTEL RAN Ruomberok - ernov
str. C- 54
OBEC OPORA opora str. C- 39
OBEC VYHNE Vyhne str. C- 55
TERMLNE KPALISKO Horn Saliby str. C- 42
TERMLNE KPALISKO Podhjska str. C- 42
TERMLNE KPALISKO Sldkoviovo str. C- 42
VADA, s. r. o. trovo str. C- 43
DODVATELIA VYBAVENIA A TOVARU PRE
UBYTOVACIE A RETAURAN ZARIADENIA
VVD - VINOHRADNCKO VINRSKE Dvory nad
DRUSTVO itavou str. C- 44
LIEEBN, REKONDIN, REHABILITAN
SLUBY
AQUAPARK SENEC Senec str. C- 28
BARDEJOVSK KPELE, a. s. Bardejovsk
Kpele str. C- 59
KPELE VYN RUBACHY, a. s. Vyn Rubachy
str. C- 61
MESTO PIEANY Pieany str. C- 38
TERMLNE KPALISKO Horn Saliby str. C- 42
MEST, OBCE, REGINY SLUBY
CESTOVNHO RUCHU
MESTO BANSK TIAVNICA Bansk tiavnica
str. C- 54
MESTO BOJNICE Bojnice str. C- 54
MESTO LIPTOVSK MIKUL Liptovsk Mikul
str. C- 54
MESTO PIEANY Pieany str. C- 38
MESTO POPRAD Poprad str. C- 61
MESTO RUOMBEROK - MESTSK
RAD Ruomberok str. C- 54
MESTO TURIANSKE TEPLICE Turianske Teplice
str. C- 54
MESTO VRBOV Vrbov str. C- 38
MESTSK RAD ZVOLEN Zvolen str. C- 54
OBEC HRUOV Hruov str. C- 55
OBEC UBOCHA ubocha str. C- 55
OBEC MOTYKY Motyky str. C- 55
OBEC OPORA opora str. C- 39
OBEC VAEC Vaec str. C- 55
OBEC VYHNE Vyhne str. C- 55
OBECN RAD TEPLIKA Teplika nad
NAD VHOM Vhom str. C- 56
OBECN RAD VRAK Vrak str. C- 39
PONITRIANSKE MZEUM V NITRE Nitra str. C- 40
TERMLNE KPALISKO Podhjska str. C- 42
ORGANIZCIA SPOLOENSKCH
A KULTRNYCH AKCI
AQUAPARK POPRAD, s. r. o. Poprad str. C- 58
AQUAPARK SENEC Senec str. C- 28
BEST WESTERN PALACE HOTEL POLOM ilina str. C- 51
EL CAMINO RESTAURANT - HOTEL trovo str. C- 34
GRAJCIAR, s. r. o. Luatn str. C- 52
HOTEL TURIST Bratislava 25 str. C- 36
HUSACINA U GLIKA Slovensk Grob
str. C- 36
MESTO PIEANY Pieany str. C- 38
MESTO TURIANSKE TEPLICE Turianske Teplice
str. C- 54
MOTEL RAN Ruomberok -
ernov str. C- 54
OBEC DUBOVICA Dubovica str. C- 61
OBEC HRUOV Hruov str. C- 55
OBEC MOTYKY Motyky str. C- 55
OBEC OPORA opora str. C- 39
PENZIN MICHAELA Vyhne str. C- 40
RETAURCIA - PIZZERIA BOCCACCIO Nitra str. C- 41
VADA, s. r. o. trovo str. C- 43
VVD - VINOHRADNCKO VINRSKE Dvory
DRUSTVO nad itavou str. C- 44
REKREAN ZARIADENIA A SLUBY
AQUAPARK POPRAD, s. r. o. Poprad str. C- 58
BARDEJOVSK KPELE, a. s. Bardejovsk Kpele
str. C- 59
BOWLING CENTRUM KOMRNO Komrno str. C- 33
EL CAMINO RESTAURANT - HOTEL trovo str. C- 34
FARMA SV. FRANTIKA Horn Hmre str. C- 35
1257_Autokontakt 2007-8_textova 15 15 27/8/07 14:36:14
B16
Autoadresr Zoznam odkazov na jednotliv firmy poda odborov
HOTEL LESN Tatransk Lomnica
str. C- 60
HOTEL TURIST Bratislava 25
str. C- 36
MESTO RUOMBEROK - MESTSK
RAD Ruomberok str. C- 54
OBEC DUBOVICA Dubovica str. C- 61
PENZIN EPONA Bratislava 56
str. C- 39
PENZIN *** ORAVSK HORRE Oravsk
Podzmok str. C- 56
TERMLNE KPALISKO Horn Saliby str. C- 42
TERMLNE KPALISKO Sldkoviovo
str. C- 42
RETAURAN, STRAVOVACIE ZARIADENIA
A SLUBY
BABYLON NIGHT CLUB Bratislava str. C- 32
BEST WESTERN PALACE HOTEL POLOM ilina str. C- 51
EL CAMINO RESTAURANT - HOTEL trovo str. C- 34
FRANTIEK STRAVA adca str. C- 52
GRAJCIAR, s. r. o. Luatn str. C- 52
HOTEL SLOVAN ilina str. C- 52
HOTEL TURIST Bratislava 25
str. C- 36
HUSACINA U GLIKA Slovensk Grob
str. C- 36
KPELE PATINCE, s. r. o. Patince str. C- 37
MESTO PIEANY Pieany str. C- 38
MESTO VRBOV Vrbov str. C- 38
MESTSK PODNIK CESTOVNHO
RUCHU Komrno str. C- 38
MOTOREST ESO Bnovce
nad Bebravou
str. C- 39
OBEC UBOCHA ubocha str. C- 55
OBEC MOTYKY Motyky str. C- 55
OBECN RAD TEPLIKA Teplika
NAD VHOM nad Vhom str. C- 56
OLYMPIQUE SPORT Bratislava str. C- 39
PENZIN EPONA Bratislava 56
str. C- 39
PENZIN MICHAELA Vyhne str. C- 40
PIVNICA U ZLATEJ HUSI, s. r. o. Slovensk Grob
str. C- 40
RETAURCIA - PIZZERIA BOCCACCIO Nitra str. C- 41
RBERT LNG Trnovec
nad Vhom str. C- 41
SAFONK GROUP, s. r. o. ilina str. C- 57
TERMLNE KPALISKO Horn Saliby str. C- 42
TERMLNE KPALISKO Podhjska str. C- 42
TERMLNE KPALISKO Sldkoviovo
str. C- 42
VADA, s. r. o. trovo str. C- 43
VVD - VINOHRADNCKO VINRSKE Dvory nad itavou
DRUSTVO str. C- 44
PECILNE SLUBY, INTITCIE, FONDY
LIPKA Martin str. C- 53
MINISTERSTVO OBRANY SR Bratislava str. C- 38
SLOVENSK STREDN HVEZDRE Hurbanovo str. C- 41
PORTOV ZARIADENIA, RELAX, FITNESS,
WELNESS
AQUAPARK POPRAD, s. r. o. Poprad str. C- 58
AQUAPARK SENEC Senec str. C- 28
BEST WESTERN PALACE HOTEL POLOM ilina str. C- 51
BOWLING CENTRUM KOMRNO Komrno str. C- 33
FARMA SV. FRANTIKA Horn Hmre str. C- 35
FRANTIEK STRAVA adca str. C- 52
GRAJCIAR, s. r. o. Luatn str. C- 52
HOTEL LESN Tatransk Lomnica
str. C- 60
HOTEL TURIST Bratislava 25
str. C- 36
KPELE PATINCE, s. r. o. Patince str. C- 37
LUX - BS, s. r. o. Komrno str. C- 37
LUX - BS, s. r. o. Komrno str. C- 56
MESTO PIEANY Pieany str. C- 38
MESTO RUOMBEROK
- MESTSK RAD Ruomberok str. C- 54
MESTO TURIANSKE TEPLICE Turianske Teplice
str. C- 54
MOTEL RAN Ruomberok - ernov
str. C- 54
OBEC DUBOVICA Dubovica str. C- 61
OBEC MOTYKY Motyky str. C- 55
OBEC OPORA opora str. C- 39
OBEC VAEC Vaec str. C- 55
OBEC VYHNE Vyhne str. C- 55
OBECN RAD TEPLIKA Teplika nad Vhom
NAD VHOM str. C- 56
OLYMPIQUE SPORT Bratislava str. C- 39
PENZIN EPONA Bratislava 56
str. C- 39
PENZIN MICHAELA Vyhne str. C- 40
PENZIN *** ORAVSK HORRE Oravsk
Podzmok str. C- 56
RBERT LNG Trnovec
nad Vhom str. C- 41
SK AVICENNA PLUS, s. r. o. *** Liptovsk Jn 345
str. C- 57
TERMLNE KPALISKO Podhjska str. C- 42
TERMLNE KPALISKO Sldkoviovo str. C- 42
VADA, s. r. o. trovo str. C- 43
TURISTICK SLUBY, LOKALITY,
POZORUHODNOSTI
FARMA SV. FRANTIKA Horn Hmre str. C- 35
HOTEL TURIST Bratislava 25 str. C- 36
KOOPERATVA POISOVA, a. s. ilina str. C- 53
MESTO BANSK TIAVNICA Bansk tiavnica
str. C- 54
MESTO LIPTOVSK MIKUL Liptovsk Mikul
str. C- 54
MESTO PIEANY Pieany str. C- 38
MESTO POPRAD Poprad str. C- 61
MESTO RUOMBEROK - MESTSK
RAD Ruomberok str. C- 54
MESTO TURIANSKE TEPLICE Turianske Teplice
str. C- 54
MESTO VRBOV Vrbov str. C- 38
MESTSK RAD ZVOLEN Zvolen str. C- 54
MOTEL RAN Ruomberok - ernov
str. C- 54
OBEC DUBOVICA Dubovica str. C- 61
OBEC HRUOV Hruov str. C- 55
OBEC OPORA opora str. C- 39
OBEC VAEC Vaec str. C- 55
OBEC VYHNE Vyhne str. C- 55
OBECN RAD TEPLIKA Teplika nad Vhom
NAD VHOM str. C- 56
OBECN RAD VRAK Vrak str. C- 39
PENZIN EPONA Bratislava 56
str. C- 39
RBERT LNG Trnovec nad Vhom
str. C- 41
SLOVENSK STREDN HVEZDRE Hurbanovo str. C- 41
UBYTOVACIE ZARIADENIA A SLUBY
TERMLNE KPALISKO Horn Saliby str. C- 42
AQUAPARK POPRAD, s. r. o. Poprad str. C- 58
AQUAPARK SENEC Senec str. C- 28
BEST WESTERN PALACE HOTEL POLOM ilina str. C- 51
EL CAMINO RESTAURANT - HOTEL trovo str. C- 34
FARMA SV. FRANTIKA Horn Hmre str. C- 35
FRANTIEK STRAVA adca str. C- 52
GRAJCIAR, s. r. o. Luatn str. C- 52
HOTEL LESN Tatransk Lomnica
str. C- 60
HOTEL SLOVAN ilina str. C- 52
HOTEL TURIST Bratislava 25 str. C- 36
LUX - BS, s. r. o. Komrno str. C- 37
LUX - BS, s. r. o. Komrno str. C- 56
MESTO PIEANY Pieany str. C- 38
MESTO VRBOV Vrbov str. C- 38
MESTSK PODNIK CESTOVNHO
RUCHU Komrno str. C- 38
OBEC DUBOVICA Dubovica str. C- 61
OBEC UBOCHA ubocha str. C- 55
OBEC MOTYKY Motyky str. C- 55
OBEC VYHNE Vyhne str. C- 55
PENZIN EPONA Bratislava 56
str. C- 39
PENZIN MICHAELA Vyhne str. C- 40
PENZIN *** ORAVSK HORRE Oravsk Podzmok
str. C- 56
PIVNICA U ZLATEJ HUSI, s. r. o. Slovensk Grob
str. C- 40
SAFONK GROUP, s. r. o. ilina str. C- 57
SK AVICENNA PLUS, s. r. o. *** Liptovsk Jn
345 str. C- 57
SLOVPORT BTS, s. r. o. Bratislava str. C- 41
TERMLNE KPALISKO Horn Saliby str. C- 42
TERMLNE KPALISKO Podhjska str. C- 42
TERMLNE KPALISKO Sldkoviovo str. C- 42
TK UBOMR Doln Streda str. C- 43
VADA, s. r. o. trovo str. C- 43
ZDRAVOTN CESTOVN RUCH, KPELE
BARDEJOVSK KPELE, a. s. Bardejovsk
Kpele str. C- 59
KPELE VYN RUBACHY, a. s. Vyn Rubachy
str. C- 61
1257_Autokontakt 2007-8_textova 16 16 27/8/07 14:36:18
C17
Drustevn 8, 945 01 Komrno
tel. 035/774 05 47, 774 01 56, fax 035/774 01 05
www.ital-accessori.sk, e-mail: info@ital-accessori.sk
komponenty pre nadstavby a nkladn vozidl zhrovacie plachtov systmy
hlinkov roletky stavebnicov systmy pre zariadenie pojazdnch dieln poahy
pre itkov vozidl a kaminy podlahov koberce pre itkov vozidl a kaminy
pevn a posuvn okn pre autobusy, kabny, nadstavby vroba elastickho
lanka refexn tabule, ADR vbava sedadl do karavanov a itkovch vozidiel
kompresorov chladniky 10 a -10 C komponenty pre karavany komponenty
pre autobusy signalizan prstroje narkotickch ltok klimatizcie a non
klimatizcie
CITRON FIAT FORD IVECO MERCEDES PEUGEOT RENAULT NISSAN OPEL VW
DAF IVECO MAN MERCEDES RENAULT SCANIA VOLVO
Zpadoslovensk regin Plon prezentcia firiem


s
t
r
.

C

3
6
000IC_Autokontakt 2007-8_inzertn17 17 28/8/07 17:53:44
Plon prezentcia firiem Zpadoslovensk regin
C18
vroba autoplachiet na vetky druhy nkladnch, dodvkovch,
osobnch automobilov, prvesy, nvesy, kontajnery, prikrvacie plachty,
plachty na pecilne nadstavby, zhrovacie systmy, napnacie
a rolovacie systmy
vroba party stanov, kontrukci,
zastreenie portovch, retauranch,
skladovch objektov, markz, hl, pdi
reklamn npisy na autoplachty, vroba
banerov a reklamnch tabl,
plnofarebn vekoplon digitlna tla
!! ZA BEZKONKURENN CENY !!
VROBA A PRENJOM
MOBILNCH NADROZMERNCH
SKLADOVCH OBJEKTOV


s
t
r
.

C

3
0
000IC_Autokontakt 2007-8_inzertn18 18 28/8/07 17:54:23
AUTOSERVIS
PNEUSERVIS
komplet prezutie 484 Sk bez DPH
Pri zakpen motorovho
oleja a ltra v naom
autoservise vm
poskytneme
ich vmenu
klampiarske prce
mechanick prce
lakovncke prce
zvranie plastov
odahov sluba
run istenie automobilov
Z
D
A
R
M
A
s. r. o.
Kulkova 1, (pri AS Nivy), BA
Tel.: 02/556 460 67, fax: 02/555 639 25
mobil: 0903/70 80 35, 0905/44 76 29
www.friwa.sk, e-mail: friwa@friwa.sk
000IC_Autokontakt 2007-8_inzertn19 19 28/8/07 17:55:14
Z
a
r
i
a
d
e
n
i
e

n
a

n
a
s
t
a
v
e
n
ie
geometrie kolies - C
O
R
G
H
I


CORGHI EXACT 60+

od 299.900,-Sk + DPH
Galvaniho 14, 821 04 Bratislava
Telefn: 02 / 43 41 48 04
Telefax: 02 / 43 41 48 05
Mobil: 0903 718 758, 0905 335 611
0903 418 758, 0903 788 648
e-mail: bauex@bauex.sk, www.bauex.sk
Obchodno-servisn zastpenie:
Bratislava, Michalovce
BAUEX
Z
a
r
i
a
d
e
n
ie
n
a demont pneu
m
a
t
k

-

C
O
R
G
H
I
CORGHI JOLLY

od 67.900,-Sk + DPH
CORGHI -
najv vrobca pneuservisnej techniky na svete
CORGHI -
najv vrobca
geometri v Eurpe

Z
d
v

h
a
c
i
e

z
a
r
i
a
d
e
n
i
a

p
r
e

a
u
t
o
s
e
r
v
i
s
y

-

S
I
R
I
O
Elektromechanick
2-stpov zdvihky
SR 26 C2

od 79.900,- Sk + DPH
Z
a
r
i
a
d
e
n
i
a
na vro
b
u

d
u
s

k
a


NITROPOWER 1200

od 63.900,- Sk + DPH
P
r
o
f
e
s
i
o
n

l
n
e

r
u

nradie - SON
IC
+
1
3
9

k
s

n

r
a
d
i
a
SONIC 713902
od 25.900,-Sk + DPH
CORGHI -
V
dlhoron
partner
na
maratnsky
beh


Z
a
r
i
a
d
e
n
ie
na vyvaovanie kolie
s
-
C
O
R
G
H
I
CORGHI EM 6040
od 89.900,-Sk + DPH

Z
a
r
i
a
d
e
n
i
e

n
a

n
a
s
ta
venie geometrie kolie
s
-
C
O
R
G
H
I


CORGHI EXACT 36-2S
(2 meracie hlavy)
od 185.900,-Sk + DPH
000IC_Autokontakt 2007-8_inzertn20 20 28/8/07 17:55:55
C21
Zpadoslovensk regin Plon prezentcia firiem
Predslavujeue vau proesioualuu radu zuacky urceuu pre aulouolo, prieuysel, ale i douace pouilie. vyrobky ,
palriace do skupiuy 0eu Braveu auloprodukly, su ua sloveuskou lrhu od roku 2001 a do duesuho dua si vydobyli povesl kvaliluych
a proesioualuych produklov. Zuacku pouiva irua 0eu Braveu pre vyrobky polyurelauovych luelov a lechuickych sprejov
u uiekolko rokov. ^ leraz sa vyrobky doslavaju v lradicuej kvalile 0eu Braveu i k uasuu spolrebilelovi.
Jechuick spreje su rozdeleu do sieduych skupiu. cislice, slarosllivosl, servis a udrba, karosria, douacuosl, ziuuy pro
grau a prevadzkov kvapaliuy. Prva skupiua '' obsahuje vyrobky ua uciuuu ocislu podvozku, uoloru a jeho casli,
ale lie cislice iulerirov, polahov, skiel a karosrii aulo saupouy. 0ruha skupiua N zahruuje
vyrobky ua ochrauu a slarosllivosl o iulerir vozidla, voukajsich plaslov, eleklrickych zariadeui a vyrobky ua kouzervaciu a
ochrauu dielov karosrie pred koroziou. Jrelia skupiua PZ je vycleueua uazadlau pre rzue
uechauick prevody, capy, klby a pod. 0alej pouuka ochrauu spreje ua zvarauie, prieuysel a slroju obrabauie. Slvrla
skupiua * je zaueraua ua dokoualu ochrauu karosrie rzuyui lypui ualerov a uaslrekov,
uapr. aulikorozue, kaucukov, voskov, ale i spreje s vysokyu podielou ziuku a hliuiku. Piala skupiua
N je zaueraua ua vyrobky douaceho pouilia, ako uapr. peuov cislice lexlilii, cislice plas
lovho uabylku alebo uazadla v hobby baleui pre uajrzuejsie pouilie. Siesla skupiua
W pouaha uolorislou prekoual uaslrahy suehu a ladu v podobe rozurazo
vacov skiel a zaukov alebo rychlych a jeduoduchych slarlov, uapr. pre hospodarske slroje a
slarsie uolory. Siedua skupiua * zabezpecu
ju polrebu servisu a prevadzkov kvapaliuy uulu ua prevadzku vasho vozidla,
ako su uapr. brzdov kvapaliuy, celorocua ueurzuuca kvapaliua do chladicov,
ziuua a lelua zues do oslrekovacov a pod.
Neuslale sledujeue poiadavky uasich zakazuikov a podla polreby
dopluujeue sucasuy sorliueul o uov vyrobky. Nasiu cielou je spo
kojuy zakazuik, klory sa ueuslale vracia k vyrobkou a klory
vie, e ua ich kvalilu sa ue spolahuul.
[vd

'' N PZ
* W *000IC_Autokontakt 2007-8_inzertn21 21 28/8/07 17:56:03
Duslo, a. s.
927 03 aa
SR
Technolgia SCR pre dieselov motory akch a strednch
itkovch vozidiel a autobusov = technolgia prtomnosti
i budcnosti, ktor umouje dosiahnu nzke emisie
spajce limity eurpskych emisnch noriem EURO 4
a EURO 5 pri zredukovanej spotrebe paliva.
Potrebujete zabezpei redukn inidlo AdBlue

?
Kontaktujte ns!
Duslo, a. s. aa jedin vrobca AdBlue

na Slovensku
Poskytujeme istotu vysokokvalitnho vrobku
zodpovedajceho medzinrodnej norme ISO 22241-1.
nevyhnutn inidlo pre technolgiu SCR
A
d
B
l
u
e

-

r
e
g
i
s
t
r
o
v
a
n


o
c
h
r
a
n
n


z
n

m
k
a

V
e
r
b
a
n
d

d
e
r

A
u
t
o
m
o
b
i
l
i
n
d
u
s
t
r
i
e

e
.
V
.
AdBlue

Fax: 031 775 4001


Tel.: 031 775 4468,
031 775 3271
www.duslo.sk
E-mail: adblue@duslo.sk
000IC_Autokontakt 2007-8_inzertn22 22 28/8/07 17:56:39
C23
Zpadoslovensk regin Plon prezentcia firiem
VUSAPL, a. s. Nitra pre automotive
Medzi poprednch spracovateov plastov na Slovensku sa u dlh as zarauje i VUSAPL, a. s. Nitra. Spolonos systematicky diverzikovala pvodne vskumno vvojov zameranie a svoju
innos postupne rozirovala o nov aktivity ttne skobnctvo,certikciu procesov i vrobkov, ale najm dynamicky rozvjala spracovanie plastov a vrobu polymrnych kompaudov.
V portfliu vrobkov z plastov maj dominantn postavenie vstrekovan vrobky. Spolonos m v sasnosti vye 30 modernch vstrekovacch strojov predovetkm typu ARBURG a vo vrob-
nom programe prevldaj predovetkm presn vstreky pre plynrensk priemysel a od roku 2006 i pre automobilov priemysel. Orientcia na automobilov priemysel nie je pre VUSAPL, a. s.,
nov, u v minulosti bola spolonos partnerom mladoboleslavskej KODY pri vvoji a nslednej vrobe istiov vzduchu pre KODU 120 a FAVORIT. Tu uplatnili ako materily i polymrne kompozity
vyvjan vo VUSAPL, a. s.
V om je VUSAPL, a. s., zaujmav pre svojich partnerov? Hlavne v tradcii,sksenostiach a v odbornej erudcii pracovnkov a predovetkm v symbize jednotlivch aktivt vskum vvoj
skobnctvo a vroba. Vlastn vskumn kapacity podporen akreditovanmi skobnmi laboratriami, vlastn kontrukcia a vroba vstrekovacch foriem a prepracovan systm kontroly
dvaj stlym odberateom i novm partnerom zruky, e vrobky a kompozity dodvan z VUSAPL, a. s. bud spa kladen vysok nroky na kvalitu. I preto je spolonos zaujmav pre svojich
partnerov, vrtane partnerov z automobilovho priemyslu.
Doc. Ing. Frantiek Mtel, CSc.
Generlny riadite akciovej spolonosti
VSAPL, a. s., Novozmock 179, Potov prieinok 59, 949 05 Nitra 5
Tel: 00421/ 37 /6534 230, 6501 147, Fax: 00421/ 37/ 6513 495, E-mail: matel@vusapl.sk


s
t
r
.

C

4
4


s
t
r
.

C

3
3


s
t
r
.

C

4
3
Prevdzka:
Galantsk 774,
925 63 Doln Streda
l.tkac@mail.t-com.sk
www.tkaclubomir.sk
Tel.:
Fax:
Mobil:
031/789 24 14
031/789 25 89
0903 41 31 65
0903 44 65 62
0905 44 65 62
UBYTOVA
PNEUSERVIS
aj pre nkladn aut
AUTODOPRAVA - ZEMN PRCE
000IC_Autokontakt 2007-8_inzertn23 23 31/8/07 11:22:34
Plon prezentcia firiem Zpadoslovensk regin
C24
JEDIN SERVIS NA SVETE PRE DEKARBONIZCIU SACIEHO SYSTMU
A EGR SYSTMU AKO AJ SERVIS VSTREKOVANIA, SPAOVACIEHO
A VFUKOVHO PRIESTORU
SERVIS KLIMATIZCIE (TEST ANTIBAKTERILNEJ STABILITY)
vhradn zastpenie rmy BG CARE pre SR
Dostojevskho rad 7
811 09 Bratislava
tel.: 02/529 617 93
fax: 02/529 621 23
e-mail: contichem@nextra.sk
www.contichem.sk
ContiChem, spol. s r.o.
OLEJE
PREDAJ MOTOROVCH, PREVODOVCH, TRAKTOROVCH
HYDRAULICKCH OLEJOV A PLASTICKCH MAZV
ZNAKY PETRO-CANADA
PREDAJ ADITV
COREX, s. r. o., Hlavn 4, 952 01 Vrble
tel. 037/783 13 75
fax. 037/783 29 15
e-mail: zavody@corex.sk
www.corex.sk
Predaj autobusov znaky Iveco IRISBUS
Predaj nhradnch dielov, servis
Predaj nhradnch dielov MULTICAR
Ven zkaznk !
Firma DIVAL Auto-Elektronik, s. r. o., sa zaober
na slovenskom trhu distribciou nhradnch dielov
do tartrov a alterntorov. Neustle sa sna o skvalitnenie
svojich sluieb a preto sme svoj sortiment rozrili o tartry
a alterntory renomovanej dnskej rmy Elstock. Chceli
by sme vs upozorni na monos dodvky uvedench
vrobkov na vetky typy motorovch vozidiel do 24 hodn
od objednvky. Sortiment budeme neustle rozirova poda
potreby a ohlasov vs, naich zkaznkov.
Identikciu poda originlneho sla za vs vemi radi
urobme my. Ponkan diely s od vrobcov: Mobiletron,
Unipoint, Siom, Magneti Marelli, Stemot, Zen, Ghibaudi
Mrio, s. p. a; Eurokarbo, Gebe, Iaco, Cargo, Zm, Valeo,
Orme, Orem, Real, Transpo
S pozdravom rma DIVAL Auto-Elektronik, s. r. o
Hontianska cesta 4
936 01 ahy


s
t
r
.

C

3
3


s
t
r
.

C

3
3


s
t
r
.

C

3
8


s
t
r
.

C

3
4

000IC_Autokontakt 2007-8_inzertn24 24 28/8/07 17:58:35
C25
Zpadoslovensk regin Plon prezentcia firiem
likvidcia a skldkovanie stavebnch odpadov,
odvoz a likvidcia inch odpadov
(priemysel, domcnosti a in)
prenjom kontajnerov 4, 5, 6, 7, 10, 15 m
3
poradensk innos v nakladan s odpadmi

autodoprava:
LIAZ 3S
LIAZ ramenov nosi kontajnerov
LIAZ hkov naklada
AgroTatra 2S
Mercedes skria: 25 m
3
nosnos 4,5 t
Renault Kangoo pick-up
ELKAPO, s. r. o.
Cabajsk cesta p. p. 5D
949 01 Nitra
tel: 037/658 61 61
fax: 037/658 61 62
mobil: 0908/80 08 14
e-mail: elkapo@elkapo.sk
www: www.elkapo.sk
pecializovan predaja olejov mazv npln do:
automobilov motocyklov vodnch sktrov
lnov zhradnej a lesnej techniky priemyselnej,
mobilnej a stavebnej techniky
originlne autodiely ltre autobatrie
autoprsluenstvo autokozmetika tuning
Adresa: Hodonnska 1, OD Lama Bratislava
tel./fax: 02/64 53 63 90, www.autofulloil.sk
Vroba a predaj
prvesov - valnkov
skriov a pecilne
prepravnky na aut,
lode, kone, motorky, vodn
sktre, teplovzdun balny;
podvozkov na dostavbu s TP
AGADOS SLOVAKIA s.r.o.
Doln 142, 900 01 Modra
tel.: 033/642 26 72, tel./fax:033/642 26 71
e-mail: agados@agados.sk
http://www.agados.sk


s
t
r
.

C

3
6


s
t
r
.

C

2
8


s
t
r
.

C

2
8


s
t
r
.

C

2
8


s
t
r
.

C

3
5


s
t
r
.

C

4
3
000IC_Autokontakt 2007-8_inzertn25 25 28/8/07 17:59:08
C26
Vhradn dovozca
autokozmetiky znaky:
AUTO MAGIC, BODY MAGIC,
CLAY MAGIC, FRESCRA
AUTO GATTI Gabriel Kara
Stampayho 125, 943 42 Gbelce
mobil: 0905/71 62 57
tel.: 036/759 25 37, fax: 036/753 11 61
e-mail: gabrielkara@stonline.sk, www.autogatti.sk
Oblastn zastpenie autolakov STANDOX
Mieanie farieb TRILAX, DULUX, HET
VYKONVAME :
Mechanick prce, servisn prehliadky vetkch
typov osobnch, itkovch a malch
dodvkovch vozidiel
Kontrola a nastavenie geometrie na digitlnom mera-
com zariaden
Mont anch zariaden
Prprava vozidiel na STK
Klampiarske a karosrske prce na havarovanch
vozidlch v spoluprci s poisovami
Lakovanie vozidiel, preletenie zvetralch lakov
POSKYTUJEME A ZABEZPEUJEME:
Odahov slubu
Zavy stlym zkaznkom a opravy prednostne
Autorizovan servis vozidiel znaky
Predaj nhradnch dielov a prsluenstva motoro-
vch vozidiel na objednvku
Tel./Fax: 037- 733 68 84, 037 - 655 99 81
Mobil: Pavol Ducho - 0905 622 135 Juraj Mat - 0905 622 136
Otvracia doba: PO - PIA 8.
00
- 16.
30
, SO na objednvku, NE zatvoren
Levick 13, 949 01 Nitra
900 84 Kaplna 138 mobil: 0903/405 200 tel.: 033/64 00 429 fax: 033/64 55 207
e-mail: janminaric@stonline.sk
klampiarske prce
lakovncke prce
mechanick prce
predaj farieb PPG,
MAX MAYER
predaj nhradnch dielov
geometria BOSCH
pneuservis
Automobily znaky PEUGEOT predaj
Leasing, poistenie automobilov
Zrun a pozrun servis
Predaj a mont autodoplnkov
Predaj nhradnch dielov
KONTAKT: Bratislavsk 78, 917 01 Trnava
tel.: 033/591 36 36, 591 36 66, fax: 033/591 36 30
e-mail: peugeot@begam.sk
MOTOCYKLOV
BATRIE
YUASA
YUASA CORPORATION
JAPAN
NAJIR SORTIMENT, NAJVYIA KVALITA A SPOAHLIVOS
MICRONIX, spol. s r. o., vhradn dodvate motocyklovch akumultorov
japonskho vrobcu YUASA Corporation Japan
urench
pre motocykle, snen cestn sktre, kosaky, dopravn prostriedky.
Bansk Bystrica tel.: 048/412 37 79, fax: 048/415 14 04
e-mail: akumulatory@micronix.sk
Bratislava tel.: 02/53 41 42 70, fax: 02/53 63 35 62
mobil: 0905/98 27 37 e-mail: bratislava@micronix.sk


s
t
r
.

C

3
1


s
t
r
.

C

3
3


s
t
r
.

C

3
1


s
t
r
.

C

5
4


s
t
r
.

C

2
9


s
t
r
.

C

3
2


s
t
r
.

C

2
9


s
t
r
.

C

3
5
Plon prezentcia firiem Zpadoslovensk regin
tel.: 02/43 42 18 48 mobil: 0903/40 56 28
tel: 02/43 63 57 37 mobil: 0903/58 13 11
www.frenko-forte.sk
PRE VETKY ZNAKY OSOBNCH MOTOROVCH VOZIDIEL
autosiastky
akumultory
zabezpeovacie systmy
istenie interirov
autoklimatizcie
autoelektro
autoservis
mechanick,
karosrske,
lakovncke
prce
prprava
na STK a STK
opravy pri
poistnch
udalostiach
pneuservis
predaj pneu
prezvanie
a opravy
uskladovanie
pneu
000IC_Autokontakt 2007-8_inzertn26 26 28/8/07 17:59:49
C27
Zpadoslovensk regin Plon prezentcia firiem
Stanin ulica
(pri elezninom priecest arel autobazru)
952 01 Vrble
mobil: 0903/41 64 26
\ VKUP DRUHOTNCH SUROVN
\ PNEUSERVIS
\ PREDAJ AUTOBATRI
\ AUTODOPRAVA DO 3,5 t
Autorizovan predaj a servis
istiacej techniky Krcher
Sdlo rmy: Kvetinrska 15, Bratislava, tel./fax: 02/45 24 58 58
mobil: 0905/86 51 95, e-mail: montes@montes.sk, www.montes.sk
istiaca
sila
pre
profesionlov
istiace systmy
Cestn ODAHOV sluba
Pre vetky
osobn, itkov
a nkladn
vozidl
Recyklcia
motorovch
vozidiel
s potvrdenm
pre dopravn
inpektort
NONSTOP
tel.: 037/16 154 fax: 037/658 11 95
mobil: 0905/18 74 59
e-mail: info@037-16154.sk
www.037-16154.sk
Golianovo
Nitra - Vrble s
t
r
e
d
i
s
k

:
Zmluvn partner asistennch
sluieb a poisovn
predaj nhradnch dielov, servis, generlne opravy motorov TATRA
vkup a predaj jazdench vozidiel TATRA
Cabajsk 29A 949 01 Nitra
tel./fax: 037/65 66 836 mobil: 0907/89 72 53, 98 13 67 e-mail: vodostavplus@slovanet.sk


s
t
r
.

C

4
1


s
t
r
.

C

3
9


s
t
r
.

C

3
8


s
t
r
.

C

3
7


s
t
r
.

C

4
3
000IC_Autokontakt 2007-8_inzertn27 27 28/8/07 18:01:03
Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov Zpadoslovensk regin
C28
A
ABC AUTOSIASTKY,
KAROL BODOKI
Adresa: M. R. tefnika 66,
940 01 Nov Zmky
Tel.: 035/642 68 26
Fax: 035/644 92 90
Mobil: 0907/736 688, 0905/321 937
E-mail: abcautosuciastky@stonline.sk
Prvna forma: fyzick osoba
Kontakt: Bodoki Peter (majite), Pl Vojtech (vedci)
Odbory innosti:
Predaj autosiastok
Filtre, diely riadenia, tlmie, tesnenia
Karosrske diely, autodoplnky
Zapaovacie svieky NGK
Motorov oleje
Autoskl zn. SEKURIT, SPLINTEX
Osvetlenia zn. HELLA, BOSCH, VALEO
ABELA
Adresa: Brnianska 51,
811 04 Bratislava
Tel.: 02/644 634 98
E-mail: delmes@delmes.sk
Internet: www.delmes.sk
Odbory innosti:
Servis, opravova, servisn prce a sluby
ABX VFUKY
Adresa: Prievozsk 32,
821 05 Bratislava
Tel.: 02/536 369 51-2
Fax: 02/536 369 53
Mobil: 0907/787 999
E-mail: abx@abxvyfuky.sk
Internet: http://www.abxvyfuky.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Rchloservis
Pneuservis
Vfuky, katalyztory, npravy, tlmie
Oleje MOBIL
Ben opravy

AGADOS SLOVAKIA, s. r. o.
Adresa: Doln 142,
900 01 Modra
Tel.: 033/642 26 72
Fax: 033/642 26 71
Mobil: 0905/404 316
E-mail: agados@agados.sk
Internet: http://www.agados.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Ing. Trginov Jozefna (konateka
spolonosti)
Odbory innosti:
Vroba a predaj prvesov valnkov, skriov a pecilne
Prepravnky na aut, lode, kone, motorky, vodn sktre
Teplovzdun balny, podvozkov na dostavbu s TP
AGROKOMPLEX,
VSTAVNCTVO
Adresa: Vstavn 4,
949 01 Nitra
Tel.: 037/657 23 01, 657 23 02
Fax: 037/733 59 83
E-mail: autosalon@agrokomplex.sk
Internet: http://www.agrokomplex.sk/autosalon
Kontakt: Ing. urkovi Frantiek
(riadite obchodnej skupiny)
Odbory innosti:
Organiztor vstav a vetrhov
AMOS - JN VIDLIKA
Adresa: Hviezdoslavova 25,
920 01 Hlohovec
Tel.: 033/732 09 21
Fax: 033/732 09 23
E-mail: predaj@skoda-amos.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky KODA
Servis, opravova, servisn prce a sluby
APL LEVICE
Adresa: Tabakov 21,
934 01 Levice
Tel.: 036/631 47 47
Fax: 036/631 28 12
Mobil: 0903/710 419
E-mail: apl@stonline.sk
Prvna forma: fyzick osoba
Kontakt: Brnk Daniel
Odbory innosti:
Opravy nkladnch automobilov zn. TATRA, LIAZ, AVIA
a zahranin
Opravy prvesov
Opravy nvesov
Opravy autobusov (aj ako havarovanch)
Autobazr nkladnch vozidiel
Predaj pneumatk
Pneuservis
AQUAPARK SENEC
Adresa: Slnen jazer - sever,
903 01 Senec
Tel.: 02/456 480 21
Fax: 02/456 476 88
E-mail: info@aquathermal.sk
Internet: http://www.aquathermal.sk
Prvna forma: akciov spolonos
Odbory innosti:
13 baznov s teplotou vody 2838 C
Vodn relaxan atrakcie
Saunov svet - fnska a parn sauna, adov sprcha, whirlpool
bazny, mase
Tobognov vea AQUA FUN 10 jedinench vodnch atrakci
Plov volejbal, minifutbal, poiova portovch potrieb
Detsk bazny, detsk ktik, detsk ihrisko, animcie,
plaveck kurzy
Retauran sluby
Organizcie spoloenskch akci
ARAVER, a. s.
Adresa: M. R. tefnika,
912 50 Trenn
Tel.: 032/744 13 63
Fax: 032/744 13 63
E-mail: skoda-tn@araver.sk
Internet: http://www.skoda.araver.sk
Prvna forma: akciov spolonos
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky KODA
ARP, s. r. o.
Adresa: Svtoplukova 5,
821 09 Bratislava
Tel.: 02/555 678 00
E-mail: arp@arp.sk
Internet: www.arp.sk
Prvna forma: s. r. o.
Odbory innosti:
Servis, opravova, servisn prce a sluby
ATIKA s. r. o.
Adresa: Hodonnska 1, O.D. Lama,
841 03 Bratislava
Tel.: 02/645 363 90
Fax: 02/645 363 90
Internet: http://www.autofulloil.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Oleje a maziv
Akumultory
Filtre
Autodiely
Autokozmetika
Autodoplnky
Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov Zpadoslovensk regin
C25
1, 4
M53A, 100
C25
1257_Autokontakt 2007-8_textova 28 28 28/8/07 14:35:34
C29
Zpadoslovensk regin Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov
ATLANTIS, s. r. o.
Adresa: Penianska 6,
851 01 Bratislava
Tel.: 02/434 101 25
E-mail: atlantis@atlantis-auto.sk
Internet: www.atlantis-auto.sk
Prvna forma: s. r. o.
Odbory innosti:
Servis, opravova, servisn prce a sluby
ATMK
Adresa: Kus Hora 41,
934 01 Levice
Tel.: 036/631 35 65
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky SEAT
ATTILA HENCZ
Adresa: Jesenskho,
943 01 trovo
Tel.: 0903/400 903
Internet: http://www.henamotor@boote.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky LADA
AUTO - IMPEX, spol. s r. o.
Adresa: Roavsk 28/A,
821 04 Bratislava
Tel.: 02/482 087 41
Fax: 02/482 087 12
E-mail: office@auto-impex.sk
Internet: http://www.autoimpex.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky FIAT, ALFA ROMEO, NISSAN,
IVECO, KAROSA
AUTO - KLIMA, s. r. o.
Adresa: Beadick 5,
851 06 Bratislava
Tel.: 02/638 261 88
E-mail: klimatizacia@auto-klima.sk
Internet: www.auto-klima.sk
Prvna forma: s. r. o.
Odbory innosti:
Servis, opravova, servisn prce a sluby
AUTO - KOI
Adresa: Trenianska cesta 62,
957 01 Bnovce / Bebravou
Tel.: 038/760 35 04
Fax: 038/760 77 00
E-mail: info@autokois.com
Internet: www.autokois.com
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky FORD
AUTO - MANN, s. r. o.
Adresa: Bratislavsk cesta,
949 01 Nitra
Tel.: 037/651 52 12
E-mail: predaj@automann.sk
Prvna forma: spol. s r. o.
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky VOLKSWAGEN, AUDI, PORSCHE
AUTO ALBA, spol. s r. o.
Adresa: Jasovsk 24,
851 07 Bratislava
Tel.: 02/682 068 00
Fax: 02/682 068 88
E-mail: jasovska@auto-alba.sk
Internet: http://www.auto-alba.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky PEUGEOT
AUTO B. O. A. T.
Adresa: Vajnorsk 167,
832 37 Bratislava
Tel.: 02/442 575 35
Fax: 02/442 503 31
E-mail: skoda-predaj@autoboat.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky SEAT, KODA, VOLKSWAGEN
AUTO BDM, s. r. o.
Adresa: Levick 13,
949 01 Nitra
Tel.: 037/733 68 84, 655 99 81
Fax: 037/733 68 84
Mobil: 0905/622 135 - Pavol Ducho,
0905/622 136 - Juraj Mat
E-mail: hyundai-bdm@stonline.sk,
duchon-bdm@stonline.sk
Internet: http://www.autobdm.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Ducho Pavol (majite spolonosti),
Mat Juraj (majite spolonosti)
Odbory innosti:
Mechanick prce, prehliadky vetkch typov osobnch
a malch dodvkovch vozidiel
Kontrola a nastavenie geometrie na digitlnom meracom
zariaden
Mont anch zariaden
Prprava vozidiel na STK
Klampiarske a karosrske prce na havarovanch vozidlch
v spoluprci s poisovami
Lakovanie vozidiel, preletenie zvetralch lakov
Odahov sluba
Predaj nhradnch dielov a prsluenstva motorovch vozidiel
na objednvku
Servis vozidiel znaky HYUNDAI
Mont runho ovldania brzdy a plynu pre telesne
postihnutch
Mont podvojnho ovldania pre vozidl autokoly
AUTO BNP, s. r. o.
Adresa: Vrakunsk 1,
821 06 Bratislava
Tel.: 02/455 257 00
Fax: 02/455 256 98
E-mail: sekretariat@bnp.sk
Internet: www.autobnp.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky SEAT
Servis, opravova, servisn prce a sluby
AUTO GATTI -
GABRIEL KARA
Adresa: Stampayho 125,
942 43 Gbelce
Tel.: 036/759 25 37
Fax: 036/753 11 61
Mobil: 0905/716 257
E-mail: gabrielkara@stonline.sk
Internet: http://www.autogatti.sk
Prvna forma: fyzick osoba
Kontakt: Kara Gabriel (majite)
Odbory innosti:
Oblastn zastpenie autolakov znaky STANDOX
Dovozca autokozmetiky zn. AUTO MAGIC a zn. FRESCRA
Mieanie interirovch a exterirovch farieb zn. TRILAK,
zn. DULUX a zn. MET
AUTO GL - GAAELM
Adresa: Nnansk cesta 79,
943 01 trovo
Tel.: 036/751 17 57
Fax: 036/751 17 57
Mobil: 0905/424 346
mail: gaaelm@stonline.sk
Internet: http://www.stonline.sk/gaaelm
Prvna forma: fyzick osoba
Kontakt: Gl Attila (majite firmy)
Odbory innosti:
Autoservis, autoelektrika a autodiely
Nezvisl krenie: WEBASTO, EBER, SPACHER, TRUMA,
BREEZE
Alterntory, tartry
AUTO J + J, spol. s r. o.
Adresa: Priemyseln 9,
917 01 Trnava
Tel.: 033/553 26 15
Fax: 033/553 26 13
E-mail: autojj@tt.psg.sk
Internet: http://www.autojj.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky FORD
AUTO JGER, s. r. o.
Adresa: Dunajsk Lun 141,
900 42 Dunajsk Lun
Tel.: 02/459 800 23
Fax: 02/459 804 13
E-mail: scan@stonline.sk
Internet: http://www.autojager.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky KODA
C26
C26
1257_Autokontakt 2007-8_textova 29 29 28/8/07 14:35:42
Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov Zpadoslovensk regin
C30
AUTO MOTIV, s. r. o.
Adresa: Trnavsk 67,
821 01 Bratislava
Tel.: 02/436 377 28 - servis, 436 377 27 - predaj
Fax: 02/436 377 29
E-mail: predaj@auto-motiv.sk, servis@auto-motiv.sk
Internet: http://www.auto-motiv.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Predaj vozidiel BMW
Autorizovan servis BMW
AUTO PALACE BRATISLAVA, s. r. o.
Adresa: Pannska cesta 33,
851 04 Bratislava
Tel.: 02/638 121 05
Fax: 02/638 100 19
E-mail: servis@hyundai-apb.sk
Internet: http://www.apb.hyundai.sk
Prvna forma: s. r. o.
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky MITSUBISHI
Servis, opravova, servisn prce a sluby
AUTO PALACE BRATISLAVA, spol. s r. o.
Adresa: Vajnorsk 134/B,
831 04 Bratislava
Tel.: 02/444 546 27
Fax: 02/444 546 30
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky MITSUBISHI
AUTO PELA, s. r. o.
Adresa: Nitrianska 24,
917 01 Trnava
Tel.: 033/553 71 02
Fax: 033/553 71 02
E-mail: pela@autopela.sk
Internet: http://www.autopela.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky OPEL
AUTO ROTOS
Adresa: Raianska 184/A,
831 54 Bratislava
Tel.: 02/448 726 66, 448 726 67
Fax: 02/448 726 68
E-mail: predaj@auto-rotos.sk
Internet: http://www.autorotos.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky KODA
AUTO SISI, s. r. o.
Adresa: Povodsk cesta 3636,
929 01 Dunajsk Streda
Tel.: 031/551 54 83
E-mail: servis@autosisi.sk
Internet: http://www.autosisi.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky KIA
AUTO V. A. S., s. r. o.
Adresa: Hlavn 1538/31,
929 01 Dunajsk Streda
Tel.: 031/552 22 80
Fax: 031/552 92 69
E-mail: predaj@autovas.sk
Internet: http://www.autovas.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky KODA
AUTO VALUEK ITALY, s. r. o.
Adresa: Harmincova 1,
841 01 Bratislava
Tel.: 02/645 302 04
Fax: 02/645 302 06
E-mail: fiat@valusek.sk
Internet: http://www.valusek.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky FIAT
AUTOCENTRUM NITRA, s. r. o.
Adresa: Chrenovsk 22,
949 01 Nitra
Tel.: 037/777 77 77
Fax: 037/777 77 11
E-mail: sales@toyota-acn.sk
Internet: www.toyota-acn.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky TOYOTA, LEXUS
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r. o.
Adresa: Nitrianska 1,
917 01 Trnava
Tel.: 033/553 68 41
Fax: 033/553 68 44
E-mail: info@autocomodex.sk
Internet: http://www.autocomodex.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky KODA, VW
AUTODIELY - RCOV
Adresa: Moyzesova 13,
949 01 Nitra
Tel.: 037/653 31 50
Fax: 037/653 31 50
Mobil: 0904/223 677
Prvna forma: fyzick osoba
Odbory innosti:
Predaj nhradnch dielov
Predaj autodoplnkov
Predaj olejov znaky DINAMAX, ELF, VALVOLINE, BP
Predaj olejovch a vzduchovch filtrov
Predaj autopoahov a prsluenstva
AUTOGRAND a. s.
Adresa: Vajnorsk 167,
832 37 Bratislava
Tel.: 02/492 802 20, 492 802 25
Fax: 02/492 802 30
E-mail: office@autogrand.sk
Internet: http://www.autogrand.sk
Prvna forma: akciov spolonos
Odbory innosti:
Autorizovan predaj a servis vozidiel znaky TOYOTA
Predaj nhradnch dielov a prsluenstva
Poistenie, leasing, prihlsenie na dopravnom inpektorte
Klampiarske a lakovncke prce
Rozirujce informcie:
Zastupovan znaky:
AUTOMOTO KRAJO
Adresa: Leteck 4,
949 07 Nitra - Jankovce
Tel.: 037/656 10 17
Fax: 037/656 10 17
E-mail: automotokrajco@automotokrajco.sk
Internet: www.automotokrajco.sk
Odbory innosti:
Servis, opravova, servisn prce a sluby
AUTOPARK, s. r. o.
Adresa: Bajkalsk cesta 29,
821 05 Bratislava
Tel.: 02/534 164 04
E-mail: info@autopark.sk
Internet: http://www.autopark.sk
Prvna forma: s. r. o.
Odbory innosti:
Servis, opravova, servisn prce a sluby
AUTOPLACHTY VAJDA
GEJZA
Adresa: Hodsk 1325,
924 00 Galanta
Tel.: 031/780 32 31
Fax: 031/780 18 22
Mobil: 0903/454 246
E-mail: autoplachty@nextra.sk
Internet: http://www.autoplachtyvajda.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Vajda Gejza (majite firmy),
Vajdov Marta (manarka)
Odbory innosti:
Vroba autoplachiet na vetky druhy nkladnch, dodvkovch
a osobnch automobilov
Prvesy, nvesy, kontajnery, prikrvacie plachty
Plachty a pecilne nadstavby
Zhrovacie systmy, napnacie a rolovacie systmy
Vekoplon reklama, reklamn transparenty, grafick
spracovanie textov a logoznakov
Oprava vrobkov z PVC plachtoviny
Prenjom mobilnch a skladovch hl
M89 Oblka 4
M52A
C18
1257_Autokontakt 2007-8_textova 30 30 28/8/07 14:35:45
C31
Zpadoslovensk regin Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov
AUTOPOLIS, s. r. o.
Adresa: Raianska 69,
831 02 Bratislava
Tel.: 02/444 423 35
Fax: 02/444 423 70
E-mail: autopolis@autopolis.sk
Internet: http://www.autopolis.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky NISSAN
AUTOPROFIT
Adresa: ask 743/2,
924 01 Galanta
Tel.: 031/788 42 30
Fax: 031/788 42 18
E-mail: skoda@autoprofit.sk
Internet: http://www.autoprofit.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky KODA
AUTOSERVIS,
ubomr Horeck
Adresa: Exnrova 59,
821 01 Bratislava
Mobil: 0908/595 555
Prvna forma: fyzick osoba
Kontakt: Horeck ubomr
Odbory innosti:
Autoservis, oprava osobnch vozidiel vetkch znaiek
Pneuservis
Odahov sluba nonstop, PoNe 8.00 h.21.00 h.
AUTOSERVIS - MINARI JN
Adresa: Kaplna 138,
900 84 Kaplna
Tel.: 033/640 042 89
Fax: 033/645 52 07
Mobil: 0903/405 200
E-mail: janminaric@stonline.sk
Prvna forma: fyzick osoba
Odbory innosti:
Klampiarske prce
Lakovncke prce
Mechanick prce
Predaj autolakov znaky PPG a MAXMAYER
Predaj nhradnch dielov vetkch znaiek
Geometria BOSCH
Pneuservis
AUTOSERVIS - PARAPETROL,
a. s.
Adresa: Drustevn 5,
942 01 urany
Tel.: 035/650 33 56, 037/741 43 30
Fax: 035/650 00 58
Mobil: 0902/837 634
E-mail: zavod.surany@parapetrol.sk
Internet: http://www.parapetrol.sk
Prvna forma: akciov spolonos
Kontakt: Debrecenyi Maro (vedci)
Odbory innosti:
Autoservis osobnch a itkovch vozidiel
Predaj olejov zn. MOGUL, PARAMO VO
Rozirujce informcie:
Predaj stavebnch materilov - omietky, lepidl - VO
Predaj asfaltovch izolci - PARAMO VO
Predaj materilov pre zateplenie budov VO, MO
AUTOSERVIS - PNEUSERVIS,
FRENKO-FORTE, spol. s r. o.
Adresa: Trnavsk cesta 110,
821 04 Bratislava
Tel.: 02/434 218 48
Fax: 02/554 231 85
Mobil: 0903/405 628, 0910/380 887
E-mail: frenko@frenko-forte.sk
Internet: http://www.frenko-forte.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Frenko udovt (majite)
Odbory innosti:
Autoservis
Pneuservis
Autosiastky
Akumultory
Autoklimatizcie
Zabezpeovacie systmy
an zariadenia
Prevdzka:
AUTOSIASTKY-AKU-DOPLNKY, Zhradncka 63, 821 08
Bratislava, tel.: 02/554 231 85, mobil: 0911/787 413
AUTOSERVIS BHR A BHR, spol. s r. o.
Adresa: Trhovisko 17,
929 01 Dunajsk Streda
Tel.: 031/551 56 84
E-mail: predajds@behr.sk
Internet: http://www.behr.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky CITRON
AUTOSERVIS FRIWA
spol. s r. o.
Adresa: Kulkova 1,
821 08 Bratislava
Tel.: 02/556 460 67
Fax: 02/555 639 25
Mobil: 0903/708 035
E-mail: friwa@friwa.sk
Internet: http://www.friwa.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Moravansk Juraj (prijmac technik)
Odbory innosti:
Klampiarske prce
Mechanick prce
Lakovncke prce
Zvranie autoplastov
Pneuservis
Odahov sluba
AUTOSERVIS JAKUB, s. r. o.
Adresa: Dopravn 2069/1,
955 01 Topoany
Tel.: 038/536 52 00
Fax: 038/536 52 08
E-mail: autoservisjakub@autoservisjakub.sk
Internet: http://www.autoservisjakub.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm

Odbory innosti:
Osobn automobily znaky KODA

AUTOSERVIS R-CENTRUM,
s. r. o.
Adresa: Zlat Klasy 820,
930 39 Zlat Klasy
Tel.: 031/569 23 05
Fax: 031/569 23 05
Internet: http://www.rcentrum.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Oprava tlmiov provania osobnch a itkovch vozidiel
Vroba portovch podvozkov
Oprava zadnch nprav PEUGEOT
Oprava tlmiov provania kaminy
Oprava zadnch nprav CITRON
AUTOSKLO H & D, spol. s r. o.
Adresa: Vajnorsk 93,
841 04 Bratislava
Tel.: 0800/108 109
Fax: 02/444 605 54
Internet: http://www.autosklo.sk
Prvna forma: s. r. o.
Odbory innosti:
Servis, opravova, servisn prce a sluby
C26
M-103
C26
C19
1257_Autokontakt 2007-8_textova 31 31 28/8/07 14:35:50
Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov Zpadoslovensk regin
C32
AUTOPORT SERVIS
Adresa: Pod Kalvriou 2907,
955 01 Topoany
Tel.: 038/532 05 06
Fax: 038/532 05 06
Mobil: 0907/472 492
E-mail: autosportservis@wircom.sk
Prvna forma: fyzick osoba
Odbory innosti:
Vradn distribtor firmy EBC BRAKES
pecilne brzdov obloenie na osobn motorov vozidl,
itkov vozidl a zemn stroje
pecilne brzdy pre motocykle, bicykle
portov program brzdovch obloen a kotov
AUTOTEAM, s. r. o.
Adresa: Hviezdoslavova 167,
900 31 Stupava
Tel.: 02/659 335 45
E-mail: autosalon@autoteam.sk
Internet: http://www.citroen.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky CITRON
AUTOTECHNIKA, s. r. o.
Adresa: Galantsk cesta 12,
929 01 Dunajsk Streda
Tel.: 031/551 44 01
Fax: 031/550 09 93
E-mail: autotechnika@mail.t-com.sk
Internet: http://www.autotechnika.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky KODA
AUTOTREND, s. r. o.
Adresa: Roavsk 24,
821 04 Bratislava
Tel.: 02/482 126 20
Fax: 02/482 126 19
E-mail: recepcia@autotrend.sk
Internet: www.autotrend.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky OPEL
Servis, opravova, servisn prce a sluby
AUTOY, spol. s r. o.
Adresa: Bratislavsk 1311,
911 05 Trenn
Tel.: 032/748 44 44
Fax: 032/748 44 41
E-mail: autoy@autoy.sk
Internet: http://www.autoy.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky TOYOTA
AVIA - MLLER ROBERT
Adresa: Mlynsk nivy 63,
821 09 Bratislava
Tel.: 0905/262 129
E-mail: mondrus@vub.sk
Internet: http://www.avia-trucks.cz
Odbory innosti:
Nkladn automobily znaky AVIA
AVIANA PLUS, s. r. o.
Adresa: enkvick 5,
902 01 Pezinok
Tel.: 033/640 01 07
Fax: 033/640 01 09
E-mail: jezik@avianaplus.sk
Internet: http://www.aviana.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky AVIA
AWF SLOVAKIA, s. r. o.
Adresa: Mierov 135,
821 05 Bratislava
Tel.: 02/455 255 73
Fax: 02/455 255 72
E-mail: predaj@awf.sk
Internet: http://www.awf.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky TOYOTA, LEXUS
AWT BAVARIA, spol. s r. o.
Adresa: Roavsk 34,
821 04 Bratislava
Tel.: 02/482 761 11
Fax: 02/482 765 55
E-mail: awt@awt.sk
Internet: http://www.abc.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky BMW
B
B. O. A. T., s. r. o.
Adresa: Vajnorsk 167,
832 37 Bratislava 3
Tel.: 02/442 503 34
Fax: 02/444 617 14
E-mail: seat-predaj@boat.sk
Internet: www.boat.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky SEAT
Servis, opravova, servisn prce a sluby
BABYLON NIGHT CLUB,
KT Company, s. r. o.
Adresa: Martinengova 20,
811 02 Bratislava
Tel.: 02/623 175 41
Mobil: 0902/317 541
Odbory innosti:
Erotick saln, striptz, eskort servis
Non bar
BAUEX
Adresa: Galvaniho 14,
821 04 Bratislava
Tel.: 02/434 148 04
Fax: 02/434 148 05
Mobil: 0903/718 758, 0903/418 758
E-mail: bauex@bauex.sk
Internet: http://www.bauex.sk
Prvna forma: fyzick osoba
Kontakt: Ing. Belansk Juraj (riadite)
Odbory innosti:
Autoservisn technika
Pneuservisn technika
Run nradie a prpravky
Kompresory a rozvody vzduchu
Autoklampiarska technika
Rozirujce informcie:
Obchodno-servisn zastpenie: Bratislava Michalovce
Zastupovan znaky:
SPANESI, BETA, SONIC, APAC, SEMAD, TECNOLUX, MAVRE,
DECA, STANZANI, DIATEC, CATTINI
BEGAM, spol. s r.o.
Adresa: Bratislavsk 78,
917 02 Trnava
Tel.: 033/591 36 36, 591 36 66
Fax: 033/591 36 30
E-mail: peugeot@begam.sk
Internet: http://www.begam.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Automobily znaky PEUGEOT - predaj
Lzing, poistenie automobilov
Zrun a pozrun servis
Predaj a mont autodoplnkov
Predaj nhradnch dielov
Rozirujce informcie:
Zastupovan znaky:
BHR & BHR AUTOSERVIS, s. r. o.
Adresa: Trhovisko 1228/17,
929 01 Dunajsk Streda
Tel.: 031/552 94 96
Fax: 031/552 94 96
E-mail: officeds@behr.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky CITRON
M114
C20
C26
1257_Autokontakt 2007-8_textova 32 32 28/8/07 14:35:53
C33
Zpadoslovensk regin Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov
BOAT a. s.
Adresa: Vajnorsk 167,
832 37 Bratislava
Tel.: 02/492 801 11
Fax: 02/442 503 31
E-mail: office@boat.sk
Internet: http://www.boat.sk
Prvna forma: akciov spolonos
Odbory innosti:
Autorizovan predaj a servis vozidiel KODA, SEAT,
VOLKSWAGEN
Predaj nhradnch dielov a prsluenstva
Poistenie, leasing, prihlsenie na dopravnom inpektorte
Klampiarske a lakovncke prce
Rozirujce informcie:
Zastupovan znaky:
BOWLING CENTRUM
KOMRNO
Adresa: trova 1017,
945 01 Komrno
Tel.: 035/773 22 37
Fax: 035/773 18 17
Mobil: 0902/555 334, 0911/242 117
E-mail: penzion@bowlingcentrum.sk
Internet: http://www.bowlingcentrum.sk
Prvna forma: fyzick osoba
Kontakt: Hrala Peter (penzin + bowling manar),
Hornkov Denisa (obchodn manarka)
Odbory innosti:
Bowling, fitness, squash, solrium, kasno, beach volejbal,
retaurcia, penzin
Villa Apartmn - ESTER (sauna, samostatn kuchya,
zimn zhrada, WiFi - internet, komferenn miestnos), kryt
parkovisko
Rozirujce informcie:
SQUASH - FITNESS - SOLRIUM, tel.: 035/773 18 18
BV AUTO s. r. o.
Adresa: Kruovsk 4664,
955 01 Topoany
Tel.: 038/532 80 84
Fax: 038/532 80 84
Mobil: 0907/771 396
E-mail: bvauto@mail.t-com.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Budinsk Milan (majite)
Odbory innosti:
Predaj vozidiel znaky PEUGEOT
Zrun a pozrun servis
Klampiarske prce
Mont alarmov, imobilizrov, vyhadvaov
Predaj skutrov znaky PEUGEOT
C
CAR CENTER
Adresa: Brnianska 2,
911 05 Trenn
Tel.: 032/640 25 01
Fax: 032/640 25 03
E-mail: trencin@carcenter.sk
Internet: http://www.carcenter.sk
Prvna forma: fyzick osoba
Odbory innosti:
Predaj nhradnch dielov
Predaj autodoplnkov
Predaj pneumatk a diskov
Autotuning
Predaj olejov a mazadiel
CARION UNICOOP, s. r. o.
Adresa: Ul. 1. mja 4,
947 01 Hurbanovo
Tel.: 035/760 01 11
Fax: 035/760 01 22
E-mail: info@carion-skoda.sk
Internet: http://www.carion-skoda.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky KODA
CARLIFE SK, s. r. o.
Adresa: Lazaretsk 8,
811 08 Bratislava
Tel.: 02/526 258 88
Fax: 02/526 224 48
Mobil: 0911/130 040
E-mail: info@carlife.sk
Internet: http://www.carlife.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Poskytovate poistenia EuroGAP a predench zruk na
motorov vozidl
CITRON - VIDLIKA, s. r. o.
Adresa: Pieansk 31,
915 01 Nov Mesto nad Vhom
Tel.: 032/771 67 77
E-mail: predaj@vidlicka.sk
Internet: http://www.citroen-vidlicka.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky CITRON
CITRON SLOVAKIA, s. r. o.
Adresa: Plynrensk 1,
821 09 Bratislava
Tel.: 02/581 022 29
Fax: 02/581 022 28
E-mail: info@citroen.sk
Internet: http://www.citroen.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky CITRON
CONTICHEM, spol. s r. o.
Adresa: Dostojevskho rad 7,
811 09 Bratislava 1
Tel.: 02/529 617 93
Fax: 02/529 621 23
E-mail: contichem@nextra.sk
Internet: http://www.contichem.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Predaj olejov znaky PETRO-CANADA
Predaj aditvov do pohonnch hmt
Predaj autokozmetiky
Jedin servis na svete pre dekarbonizciu sacieho
systmu a EGR systmu ako aj servis vstrekovania a sania
spaovacieho a vfukovho priestoru
Servis test antibakterilnej stability klimatizci ut
Profesionlny servis posilovaa riadenia
COREX, s. r. o.
Adresa: Hlavn 4,
952 01 Vrble
Tel.: 037/783 13 75
Fax: 037/783 29 15
Mobil: 0908/780 347
E-mail: zavody@corex.sk, mbachan@corex.sk
Internet: http://www.corex.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Predaj autobusov znaky IVECO
Predaj nhradnch dielov na autobusy
Predaj nhradnch dielov na multikry
Predaj nhradnch dielov na nkladn vozidl
Rozirujce informcie:
Zastupovan znaky:
CYDA
Adresa: Klnick cesta 1,
934 01 Levice
Tel.: 036/631 25 57
Fax: 036/622 82 74
Internet: http://www.cyda.sk
Odbory innosti:
Servis, opravova, servisn prce a sluby
CZIBULKA - PNEUSERVIS
Adresa: Baantia 9,
945 01 Komrno
Tel.: 035/774 16 66
Fax: 035/774 29 60
Mobil: 0905/344 487
E-mail: info@pneuguru.com
Internet: http://www.pneuguru.com
Prvna forma: fyzick osoba
Kontakt: Czibulka Jozef (majite), Czibulka tefan
Odbory innosti:
Pneuservis
Predaj pneumatk
pecilne opravy gumench vrobkov
Predaj hlinkovch diskov (MAK, ETABETA, REPLICA)
F102
C26
C23
C24
C 24
1257_Autokontakt 2007-8_textova 33 33 28/8/07 14:35:56
Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov Zpadoslovensk regin
C34
D
DAF TRUCKS CZ, s. r. o.
Adresa: Dbravsk cesta 2,
841 04 Bratislava
Tel.: 02/594 182 30
Fax: 02/594 182 36
E-mail: branislav.jankech@daftrucks.com
Internet: http://www.daftrucks.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Nkladn automobily znaky DAF
DAIMLER CHRYSLER AUTOMOTIVE
SLOVAKIA, s. r. o.
Adresa: Tuhovsk 5,
831 07 Bratislava
Tel.: 02/492 944 44
Fax: 02-492 949 29
E-mail: info@daimlerchrysler.sk
Internet: http://www.daimlerchrysler.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky CHRYSLER JEEP
DANIEL JANTOK - CYDA
Adresa: Kalnick cesta 1/c,
934 01 Levice
Tel.: 036/631 20 05
Fax: 036/631 25 57
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky KODA
DANUBIASERVICE, a. s.
Adresa: Roavsk 30,
821 04 Bratislava
Tel.: 02/484 841 00
Fax: 02/484 841 02
E-mail: info@danubiaservice.sk
Internet: http://www.danubiaservice.sk
Prvna forma: akciov spolonos
Odbory innosti:
Servis, opravova, servisn prce a sluby
Osobn automobily znaky KODA
DEN BRAVEN SK, s. r. o.
Adresa: Polianky 17,
844 31 Bratislava
Tel.: 02/642 878 20
Fax: 02/645 341 84
E-mail: bratislava@denbraven.sk
Internet: http://www.denbraven.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Mgr. Derka Tom (konate spolonosti),
Jurk Branislav (obchodn manager)
Odbory innosti:
Technick spreje TECTANE pre AUTO-MOTO, priemysel,
domcnos
TECTANE istie
TECTANE starostlivos
TECTANE servis a drba, prevdzkov kvapaliny
TECTANE karosria
TECTANE zimn program
TECTANE domcnos
Rozirujce informcie:
Tmely, silikny, PU peny, lepidl, sypk zmesi, pecilna
chmia pre stavebnctvo
DIVAL AUTO-ELEKTRONIK,
s. r. o.
Adresa: Hontianska cesta 4,
936 01 ahy
Tel.: 036/742 17 50, 742 17 51
Fax: 036/742 17 52
Mobil: 0915/722 082, 0915/758 714
E-mail: dival@dival.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Distribcia tartrov a alterntorov do vetkch druhov
motorovch vozidiel
Vekoobchod nhradnch dielov do tartrov a alterntorov
Oprava tartrov a alterntorov
Rozirujce informcie:
Rozvoz po celom Slovensku
DRUDOP
Adresa: Bajkalsk 31,
827 25 Bratislava
Tel.: 02/534 173 85
Fax: 02/534 160 88
E-mail: drudop@drudop.sk
Internet: http://www.drudop.sk
Odbory innosti:
Servis, opravova, servisn prce a sluby
DRUTECHNA
Adresa: Trenianska 57,
825 10 Bratislava
Tel.: 02/555 748 30
Fax: 02/555 616 64
E-mail: drutechna@drutechna.sk
Internet: http://www.drutechna.sk
Odbory innosti:
Servis, opravova, servisn prce a sluby
DS - CAR, s. r. o.
Adresa: J. Gyurcsoa 552/36,
929 01 Dunajsk Streda
Tel.: 031/591 02 31
E-mail: ds-car@partner.renault.sk
Internet: http://www.audi.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky RENAULT
DUNAUTO, s. r. o.
Adresa: Hlavn 81/35,
929 01 Dunajsk Streda
Tel.: 031/590 01 01
E-mail: dunauto@dunauto.com
Internet: http://www.dunauto.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky FIAT, ALFA ROMEO
DUSLO, a. s.
Adresa: Administratvna budova ev. . 1236,
927 03 aa
Tel.: 031/775 45 07
Fax: 031/775 40 01
E-mail: duslo@duslo.sk
Internet: http://www.duslo.sk
Prvna forma: akciov spolonos
Odbory innosti:
pecilne vrobky organickej a anorganickej chmie
(AdBlue)

Priemyseln hnojiv
Gumrske chemiklie
Disperzie a disperzn lepidl
Priemyseln trhaviny
Prostriedky na ochranu rastln
Polypropylnov vlkna
Farebn koncentrty
E
EL CAMINO RESTAURANT
- HOTEL
Adresa: Jesenskho 22,
943 01 trovo
Tel.: 036/749 46 21
Fax: 036/749 46 21
Mobil: 0907/328 183
E-mail: elcamino@mail.t-com.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Nozdroviczk Marta (prevdzkrka),
Kalmr Karol (konate)
Odbory innosti:
Hotel - restaurant
Terasa
iv hudba
Monos grilovania a opekania
Medzinrodn peciality
C21
C24
C22
F104
1257_Autokontakt 2007-8_textova 34 34 28/8/07 14:36:09
C35
Zpadoslovensk regin Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov
EleSvit, s. r. o.
Adresa: Komransk cesta 3,
940 37 Nov Zmky
Tel.: 035/642 60 66, 642 13 20
Fax: 035/642 60 63
Mobil: 0905/275 369 - odbyt
E-mail: info@elesvit.com
Internet: http://www.elesvit.com
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Kvasnovsk Ladislav (odbyt),
Ing. Polk tefan (logistika, kvalita)
Odbory innosti:
Vroba a predaj svietidiel
Vroba a predaj prsluenstva svietidiel
Predaj nhradnch dielov do svietidiel
Predaj svetelnch zdrojov
ELKAPO, s. r. o.
Adresa: Cabajsk cesta, p.p. 5D,
949 01 Nitra
Tel.: 037/658 61 61
Fax: 037/658 61 62
Mobil: 0908/800 814
E-mail: elkapo@elkapo.sk
Internet: http://www.elkapo.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Kudlak Pavel (konate),
Benc tefan (konate)
Odbory innosti:
Preprava nkladu do 4,5 t 23 m
3
Nkladn vntrottna doprava
Preprava odpadov
Likvidcia stavebnch a inch odpadov
Prenjom kontajnerov (4, 5, 6, 7, 10 a 15 m
3
)
ESCAR, s. r. o.
Adresa: udovta Fullu 48,
841 05 Bratislava
Tel.: 02/446 322 22
E-mail: escar@escar.sk
Internet: http://www.escar.sk
Odbory innosti:
Servis, opravova, servisn prce a sluby
EURODANUBIA, s. r. o.
Adresa: Bratislavsk 75,
931 01 amorn
Tel.: 031/562 41 45
Fax: 031/562 79 01
E-mail: eurodanubia@eurodanubia.sk
Internet: http://www.skoda.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky KODA
EURODEALER NITRA,
spol. s. r. o.
Adresa: Levick 7,
949 01 Nitra
Tel.: 037/733 38 57
Fax: 037/733 38 57
Mobil: 0905/519 097
E-mail: vitarius@stonline.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Ing. Vitriu Ladislav, CSc.
(konate spolonosti)
Odbory innosti:
Regionlny distribtor znakovch olejov ESSO a MOBIL
Predaj priemyselnch olejov a mazv ESSO a MOBIL
Poradenstvo - odborn innos v oblasti olejov a mazv
Rozirujce informcie:
Zastupovan znaky:
EUROTIP, s. r. o.
Adresa: J. Derku 785,
911 01 Trenn - Kubr
Tel.: 032/744 11 45
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky FIAT, ALFA ROMEO
F
F. H. - AUTO, s. r. o.
Adresa: Klnick 1/B,
934 01 Levice
Tel.: 036/631 82 58
Fax: 036/631 82 58
E-mail: m.havran@stonline.sk
Internet: http://www.citroen.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky CITRON
FANCAR, s. r. o.
Adresa: Trnavsk cesta 51,
821 01 Bratislava
Tel.: 02/436 412 12
Fax: 02/434 294 00
E-mail: predaj@fancar.sk
Internet: http://www.fancar.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky CHEVROLET
FARMA SV. FRANTIKA
Adresa: Horn Hmre 283,
966 71 Horn Hmre
Mobil: 0904/966 302
E-mail: farm@farm.sk
Internet: http://www.farm.sk
Prvna forma: fyzick osoba
Kontakt: varal Peter (majite)
Odbory innosti:
Jazda na koni
Jazdeck kola
Vychdzky na koni do prrody
Jazdeck letn pobytov tbory
Ubytovanie
FEMOTO, s. r. o.
Adresa: Myslenick 1,
902 01 Pezinok
Tel.: 033/641 25 90, 642 21 31
Fax: 033/641 26 71
E-mail: servis.femoto@femoto.sk
Internet: www.femoto.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky FIAT, ALFA ROMEO
Servis, opravova, servisn prce a sluby
FIAT - I. M. I. AUTO NITRA
Adresa: Cabajsk cesta 10,
949 01 Nitra
Tel.: 037/652 42 85
Fax: 037/652 42 85
E-mail: predaj.aut@imiauto.sk
Internet: http://www.imi.picabo.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky FIAT
FIAT SR, spol. s r. o.
Adresa: Dbravsk cesta 2,
841 04 Bratislava
Tel.: 02/593 099 01
Fax: 02/593 099 11
E-mail: fiat@fiat.sk
Internet: http://www.fiat.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Importr osobnch automobilov znaky FIAT, ALFA ROMEO
Rozirujce informcie:
Zastupovan znaky:
M66
C25
C26
M41
1257_Autokontakt 2007-8_textova 35 35 28/8/07 14:36:14
Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov Zpadoslovensk regin
C36
FOR CARS, s. r. o.
Adresa: Adorsk 4/795,
929 01 Dunajsk Streda
Tel.: 031/552 84 13
Fax: 031/550 36 61
E-mail: tata@tata.sk
Internet: http://www.tata.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Predaj osobnch vozidiel znaky TATA
Predaj itkovch vozidiel znaky TATA
Predaj nhradnch dielov vetkch znaiek
Predaj autodoplnkov
Predaj prsluenstva k osobnm a nkladnm vozidlm
G
GALIMPEX - S, s. r. o.
Adresa: Vpenka . 1,
841 07 Bratislava
Tel.: 02/645 311 54
Fax: 02/645 311 69
E-mail: galimpex@galimpex-s.sk
Internet: http://www.galimpex.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky RENAULT
GRIF, s. r. o.
Adresa: Pannska cesta 21,
851 04 Bratislava 5
Tel.: 02/638 378 24, 638 377 91
Fax: 02/638 231 74
E-mail: office-grif@stonline.sk
Internet: http://www.fiat-grif.sk
Prvna forma: s. r. o.
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky FIAT
Servis, opravova, servisn prce a sluby
H
HLEK A SPOL.
Adresa: Vajanskho 24,
905 01 Senica
Tel.: 034/651 24 45
Fax: 034/651 47 90
E-mail: hilek_se@hilek.sk
Internet: http://www.hilek.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky KODA
HM CARS BAVARIA, s. r. o.
Adresa: Novozmock 330,
949 01 Nitra
Tel.: 037/772 27 27
E-mail: bmw@hmcars.sk
Internet: http://www.hmcars.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky BMW, MINI
HOTEL TURIST
Adresa: Ondavsk 5,
820 05 Bratislava 25
Tel.: 02/555 727 89
Fax: 02/555 731 80
E-mail: hotel@turist.sk
Internet: http://www.turist.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Pohodln a cenovo vhodn ubytovanie v 99 dvoj-
a trojlkovch izbch
Retaurcia s kapacitou 88 miest
Konferenn miestnos pre 25 osb
Parkovanie pre aut a autobusy
portov zariadenia, relax, fitness, wellness
Turistick sluby
HRIADE, spol. s r. o.
Adresa: Cabajsk 28,
949 01 Nitra
Tel.: 037/692 17 10
Fax: 037/741 39 25
Mobil: 0903/202 173, 0903/220 002
E-mail: rozsnyo@hrd.sk
Internet: http://www.hriadel.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Maloobchod a vekoobchod s nhradnmi dielmi pre
nkladn a osobn vozidl
Vekoobchod: chladie, akumultory, automobilov
skl, vstrekovacie trysky elementy, vloen valce, sady
piestnych krkov, spojkov lamely, iarovky, loisk, gufer,
elektroprsluenstvo, kardny
Rozirujce informcie:
PREDAJN MIESTA:
Cabajsk 28, Nitra, tel.: 037/692 172 73-1;
Drustevn 8, Komrno, tel.: 035/774 02 95;
Teplrensk ul., Koice, tel.: 055/633 35 88;
Kolomana Banela 1, Luenec, tel.: 047/433 01 49;
Okrun 116, Rimavsk Sobota, tel.: 047/581 23 27;
Ruindolsk 11, Trnava, tel.: 033/554 67 16
HUSACINA U GLIKA
Adresa: Lipov 21,
900 26 Slovensk Grob
Tel.: 033/647 83 97, 647 85 50
Fax: 033/647 83 97
Mobil: 0903/718 252
E-mail: husacinaugalika@zoznam.sk
Internet: http://www.husacinaugalika.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Glik Milan (majite),
Ing. Glikov (majiteka)
Odbory innosti:
Retauran sluby
Zhradn retaurcia
Bazny
Organizovanie recepci, spoloenskch podujat a zbav
HYUNDAI MOTOR SK, s. r. o.
Adresa: Pannska cesta 33,
851 04 Bratislava
Tel.: 02/638 154 91
Fax: 02/638 154 94
E-mail: hmsk@hyundaimotor.sk
Internet: http://www.hyundaimotor.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky HYUNDAI
I
IDM - CAR, spol. s r. o.
Adresa: Brnianska 7,
901 01 Malacky
Tel.: 034/772 43 40
Fax: 034/772 21 27
E-mail: renault@idm-car.sk
Internet: http://www.idm-car.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky RENAULT
IMI AUTO, s. r. o.
Adresa: Cabajsk cesta 10,
949 01 Nitra
Tel.: 037/652 42 85
Fax: 037/655 15 57
E-mail: predaj.aut@imiauto.sk
Internet: www.imiauto.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily FIAT, ALFA ROMEO
Servis, opravova, servisn prce a sluby
ITAL ACCESSORI
Adresa: Drustevn 8,
945 01 Komrno
Tel.: 035/774 05 47, 774 01 56
Fax: 035/774 01 05
E-mail: info@ital-accessori.sk
Internet: http://www.ital-accessori.sk
Prvna forma: fyzick osoba
Odbory innosti:
Komponenty pre nadstavby a nkladn vozidl
Zhrovacie plachtov systmy
Hlinkov roletky
Stavebnicov systmy pre zariadenie pojazdnch dieln
Poahy pre itkov vozidl a kaminy, podlahov koberce pre
itkov vozidl a kaminy
Pevn a posuvn okn pre autobusy, kabny, nadstavby
Vroba elastickho lanka
Reflexn tabule, ADR vbava
Sedadl do karavanov a itkovch vozidiel
Kompresorov chladniky +10 a 10 C
Komponenty pre karavany
Komponenty pre autobusy
Signalizan prstroje narkotickch ltok
Klimatizcie a non klimatizcie
M65
M53A
C25
F101
C17
1257_Autokontakt 2007-8_textova 36 36 28/8/07 14:36:32
C37
Zpadoslovensk regin Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov
IZSK COMPANY, s. r. o.
Adresa: Novozmock cesta,
945 01 Komrno
Tel.: 035/770 39 38
Fax: 035/770 39 39
E-mail: komarno.izsak@partner.renault.sk
Internet: http://www.supernavigator.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky RENAULT
J
JAROSLAV PREKOP
AUTOKOLA
Adresa: Brnianska 1,
911 01 Trenn
Tel.: 032/652 52 49
Fax: 032/652 52 48
E-mail: autoskola@slovanet.sk
Internet: http://www.autoskolaprekop.sk
Prvna forma: fyzick osoba
Kontakt: Mgr. Prekop Jaroslav (majite)
Odbory innosti:
Autokola
STK
Emisn kontroly
kolenie vodiov z povolania aj referentov
JE - TE - PE, s. r. o.
Adresa: Saratovsk 26/A,
841 02 Bratislava
Tel.: 02/645 301 50
Fax: 02/645 301 60
E-mail: predaj@jtp.sk
Internet: www.zapsr.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky SEAT
Servis, opravova, servisn prce a sluby
K
KALOAY TEFAN,
PNEUSERVIS
Adresa: Stanin,
952 01 Vrble
Mobil: 0903/416 426
Prvna forma: fyzick osoba
Kontakt: Kaloay tefan (majite firmy)
Odbory innosti:
Pneuservis
Predaj autobatri
Vkup druhotnch surovn
Autodoprava do 3,5 t
KESTLER, spol. s r. o.
Adresa: Pannska cesta 5,
851 04 Bratislava
Tel.: 02/672 027 11
E-mail: rastislav.jakubicka.kestler@partner.renault.sk
Internet: http://www.renault-kestler.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky RENAULT
KIA SLOVENSKO, s. r. o.
Adresa: P. O. Box 2,
013 01 Teplika nad Vhom
Tel.: 041/515 01 11
Fax: 041/515 09 01
Internet: http://www.kia.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky KIA
KS - CAR CENTRUM, spol. s r. o.
Adresa: Povask 5,
940 01 Nov Zmky
Tel.: 035/642 40 87
Fax: 035/642 40 99
E-mail: k.s.car-centrum@stonline.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky MAZDA
KUBRK, spol. s r. o.
Adresa: Okrun 79,
955 01 Topoany
Tel.: 038/532 06 02
Fax: 038/532 06 04
E-mail: mgm@daewoo.sk
Internet: http://www.autoluna.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky RENAULT, DACIA
KPELE PATINCE, s. r. o.
Adresa: as termlne kpele . 306,
946 39 Patince
Tel.: 035/773 14 44
Fax: 035/770 22 02
Mobil: 0903/444 834
E-mail: kupele@bonaparte.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Ing. Boncsek Peter (konate), dorov Eva
(administratvna referentka)
Odbory innosti:
Prevdzkovanie letnho termlneho kpaliska (portov
bazn, 2 x detsk bazn, plaveck bazn, sedac bazn)
Detsk ihrisko okolo baznov
Bar v tesnej blzkosti sedacieho, detskho a plaveckho
bazna
L
LUX - BS, s. r. o.
Adresa: Jkaiho 32,
945 01 Komrno
Tel.: 045/692 23 19
Fax: 045/692 23 20
Mobil: 0907/545 649
E-mail: kachelman@kachelman.sk
Internet: http://www.kachelman.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Ing. Kecsks Imrich ml. (manager),
Kecsks Imrich st. (konate)
Odbory innosti:
Ubytovacie a retauran zariadenie
Penzin je vybaven relaxanm centrom so saunou
a hydromasnym baznom
Rozirujce informcie:
Prevdzka:
PENZIN KACHELMAN, Kammerhofsk 18, 969 01 Bansk
tiavnica
LUXLINE, spol. s r. o.
Adresa: J. Murgaa 94,
940 64 Nov Zmky
Tel.: 035/642 80 84,
692 26 01, 2 objednvky
Fax: 035/642 80 88 sekretarit,
035/692 26 03 objednvky
E-mail: office@luxline.sk
Internet: http://www.luxline.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Szikora Norbert (obchodn zstupca),
Berta Alexander (obchodn zstupca),
Boldir Roland (obchodn zstupca)
Odbory innosti:
Autoiarovky ELTA, LUCAS, OSRAM, QLUX
Svetl, prdavn svetl, odrazky, majky
Autoelektrointalan materil, poistky, PVC psky, elektrick
rel, viazacie psky
tartry, alterntory pre nkladn aut znaky DELCO REMY
Parkovacie senzory, invertory, konvertory, povinn vbava
vozidiel
Rozirujce informcie:
Sortiment svetiel znaky SIM
M23
C27
M68
M91
1257_Autokontakt 2007-8_textova 37 37 28/8/07 14:36:35
Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov Zpadoslovensk regin
C38
M
MAGNUM Co., s. r. o.
Adresa: Levick 1217,
952 01 Vrble
Tel.: 037/783 33 83, 783 23 61
Fax: 037/788 50 19
Mobil: 0905/274 477
E-mail: magnum_co@partner.renault.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Fritz Jaroslav (konate spolonosti)
Odbory innosti:
Zrun a pozrun servis RENAULT, DACIA
Predaj vozidiel znaky RENAULT, DACIA
Klampiarske a lakovncke prce
Prevzatie jazdench vozidiel na protiet
Autobazr
Rozirujce informcie:
Zastupovan znaky:
MAH, s. r. o.
Adresa: Brnianska 1014,
911 01 Trenn
Tel.: 032/658 27 35
Fax: 032/658 22 37
E-mail: mahtrencin@mahtrencin.sk
Internet: http://www.mah.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky OPEL
MAN UITKOV VOZIDL SLOVAKIA, s. r. o.
Adresa: Roavsk 24/A,
821 04 Bratislava
Tel.: 02/482 048 39
Fax: 02/482 048 17
E-mail: Radoslav.Jurca@sk.man-mn.sk
Internet: http://www.man-mn.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky MAN
MB - CAR, spol. s r. o.
Adresa: Nitrianska cesta 28,
917 00 Trnava
Tel.: 033/534 54 53
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky MERCEDES
MERC TAPS
Adresa: Pri Majeri 1437,
900 31 Stupava
Tel.: 02/659 359 22
Fax: 02/659 359 22
E-mail: taps.kaeser@mail.viapvt.sk
Internet: http://www.viapvt.sk/taps.kaeser
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky LADA
MESTO PIEANY
Adresa: Nmestie SNP 3,
921 45 Pieany
Tel.: 033/776 53 01
Fax: 033/776 53 33
Mobil: 0903/712 545
E-mail: sekretariat@piestany.sk
Internet: http://www.piestany.sk
Prvna forma: ttny orgn
Kontakt: Moretov Drahomra (vedca kancelrie
primtora)
Odbory innosti:
Kpen mesto so irokmi monosami rekrecie, zbavy,
kultrneho a spoloenskho vyitia
Organizcia vznamnch kultrnych podujat
Vodn porty, lyovanie, loptov hry, tenis, golf
Turistick lokality a pozoruhodnosti
irok ponuka ubytovania v hoteloch a penzinoch
Retauran zariadenia, kaviarne
Lieebn, rekondin, rehabilitan sluby
MESTO VRBOV,
mestsk rad
Adresa: tefnikova 15/4,
922 03 Vrbov
Tel.: 033/735 06 11
Fax: 033/779 22 11
Internet: http://www.vrbove.sk
Prvna forma: samosprva
Odbory innosti:
Sluby pre cestovn ruch, kultrne pamiatky
Ubytovacie zariadenia
Retauran a rekrean zariadenia
Rybolov
Turistika, cykloturistika
Prrodn zaujmavosti
MESTSK PODNIK
CESTOVNHO RUCHU
Adresa: Zhradncka 4,
945 01 Komrno
Tel.: 035/770 19 62
Fax: 035/770 19 69
Mobil: 0911/105 007 - vedca kpaliska
E-mail: mpcr@komarno.sk
Prvna forma: prspevkov organizcia
Kontakt: Ing. Vek ubo (riadite MPCR)
Odbory innosti:
Termlne kpalisko
Hotel Panorma a autokemping
Ubytovacie, rekrean a stravovacie zariadenia
Rozirujce informcie:
Termlne kpalisko, Vntorn okrun, tel.: 035/771 30 14
Hotel Panorma a autokemping, portov 1, Komrno,
tel./fax: 035/771 31 13, 771 31 56
Turisticko-informan kancelria, upn ulica 5,
945 01 Komrno, tel./fax: 035/773 00 63,
internet: www.infokomarno.sk, e-mail: tik@infokomarno.sk
MINISTERSTVO OBRANY SR,
Komunikan odbor
Adresa: Kutuzova 8,
832 47 Bratislava
Prvna forma: ttny podnik
Kontakt: Mgr. Smetkov Elena
Odbory innosti:
Nborov akcie - profesionlna armda
MONTES,
Pavol Cikatricis
Adresa: Kvetinrska 15,
821 06 Bratislava
Tel.: 02/452 458 58
Fax: 02/452 458 58
Mobil: 0905/865 195
E-mail: montes@montes.sk
Internet: http://www.montes.sk
Prvna forma: fyzick osoba
Kontakt: Cikatricis Pavol ml. (obchodn zstupca)
Odbory innosti:
Autorizovan predajca istiacej techniky KRCHER
Autorizovan servis istiacej techniky KRCHER
MOTO - MANN, s. r. o.
Adresa: Mostn 17,
949 01 Nitra
Tel.: 037/652 29 43
Internet: http://www.autoluna.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky SEAT
MOTOR - CAR BRATISLAVA, spol. s r. o.
Adresa: Tuhovsk 5,
831 07 Bratislava
Tel.: 02/492 944 44
Fax: 02/492 949 29
E-mail: info@mercedes-benz.sk
Internet: www.mercedes-benz.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky MERCEDES-BENZ, SMART,
CHRYSLER-JEEP
Servis, opravova, servisn prce a sluby
MOTOR TRADE
Adresa: Bratislavsk cesta,
945 01 Komrno
Tel.: 035/774 13 65
Fax: 035/774 13 65
E-mail: motor.trade@nextra.sk
Internet: http://www.zapsr.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky NISSAN
C24
M96
M109
F102
M5
C27
1257_Autokontakt 2007-8_textova 38 38 28/8/07 14:36:41
C39
Zpadoslovensk regin Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov
MOTOREST ESO
Adresa: Trenianska cesta 1334,
957 03 Bnovce nad Bebravou
Tel.: 038/762 71 11
Fax: 038/760 85 85
Mobil: 0905/528 350
E-mail: eso@motorest-eso.sk
Internet: http://www.motorest-eso.sk
Prvna forma: fyzick osoba
Odbory innosti:
Stravovacie a ubytovacie sluby
O
OBEC OPORA
Adresa: . 1179,
925 52 opora
Tel.: 031/787 42 82, 787 43 87
Fax: 031/787 43 87
Mobil: 0905/653 102
E-mail: soporna@stonline.sk
Internet: http://www.soporna.sk
Prvna forma: samosprva
Kontakt: Ki Stanislav (starosta),
Korecov Anna (sekretarit)
Odbory innosti:
Obec je znma rybolovom v lokalitch na starom ramene Vhu
a na vodnom diele Krov
Izba tradci (udov bvanie a odievanie) v priestoroch
kultrneho domu
Prrodn kpalisko
Historick kronika
Obecn hody, trhy
Organizcia kultrnych a spoloenskch podujat
OBECN RAD VRAK
Adresa: Vrak 622,
930 25 Vrak
Tel.: 031/552 04 39, 552 31 25
Fax: 031/552 04 39
E-mail: o.u.vrakun@nextra.sk
Internet: http://www.vrakun.sk, www.nyekvarkony.sk
Prvna forma: ttny orgn
Odbory innosti:
Obec Vrak sa nachdza na itnom ostrove medzi Dunajskou
Stredou a Gabkovom
Katie v slohu lusies
Rmsko-katolcky kostol sv. Jakuba zo XIV. storoia
Barokov kaplnka sv. Trojice z r. 1740
OBNOVA - AUTO, s. r. o.
Adresa: Vajnorsk 95,
831 04 Bratislava
Tel.: 02/442 592 60 - predaj vozidiel
02/443 720 69 - servis, prijmac technici
02/443 724 58 - predaj nhradnch dielov
a prsluenstva
02/443 720 89 - poistn udalosti,
prijmac technik
Fax: 02/443 720 78
E-mail: spolocna@citroen-vajnorska.sk
Internet: http://www.citroen-vajnorska.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Autorizovan predaj vozidiel znaky CITRON
Servis a predaj nhradnch dielov znaky CITRON
Prevdzka:
Kazanska 54, Bratislava predaj vozidiel
Zastupovan znaky:
ODAHOV SLUBA
NONSTOP
Adresa: Golianovo 350,
951 08 Golianovo
Tel.: 037/161 54
Fax: 037/658 11 95
Mobil: 0905/187 459
E-mail: info@037-16154.sk
Internet: http://www.037-16154.sk
Prvna forma: fyzick osoba
Odbory innosti:
Odahov sluba nonstop pre vetky osobn, itkov
a nkladn vozidl
Zmluvn partner asistennch sluieb poisovn
Mobilservis
Pneuservis
Oprava automobilov
Recyklcia motorovch vozidiel s potvrdenm pre dopravn
inpektort
Rozirujce informcie:
Stredisk:
Nitra - Golianovo - Vrble
FIRMA DUCHO, 951 08 Golianovo 350
OLYMPIQUE SPORT,
live club
Adresa: Holska 27,
851 05 Bratislava
Tel.: 02/207 005 48
Fax: 02/207 005 49
Mobil: 0902/498 402
E-mail: olympique@olympique.sk
Internet: http://www.olympique.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Ing. Korienek Rastislav (majite)
Odbory innosti:
Non klub, hera, ruleta, vhern automaty, stvkov
kancelria Fortuna
Internet, bar
Sledovanie live TV portovch prenosov
OMNIA S. A. B., s. r. o.
Adresa: Tomikova 30,
814 81 Bratislava
Tel.: 02/482 405 10
Fax: 02/434 221 11
E-mail: sales@omnia-roll.sk
Internet: http://www.omnia.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky SAAB
OSRAM Slovakia, a. s.
Adresa: Komransk cesta 7,
940 93 Nov Zmky
Tel.: 035/646 42 26
Fax: 035/646 48 81
Mobil: 0902/987 562
E-mail: zsolt.horvath@osram.sk
Internet: http://www.osram.sk
Prvna forma: akciov spolonos
Kontakt: Horvth Zsolt (marketingov manar)
Odbory innosti:
Vroba a predaj autoiaroviek
Vroba a predaj svetelnch zdrojov
Navrhovanie a vroba montnych liniek
Kampa na ochranu ivotnho prostredia
OTO BOHIL - NEOSPED
Adresa: Bratislavsk 1,
945 01 Komrno
Tel.: 035/774 21 45
Fax: 035/774 21 46
E-mail: neosped@nextra.sk
Internet: www.neosped.sk
Odbory innosti:
Nkladn automobily znaky MAN
P
PENZIN EPONA,
REAL-BONITA, s. r. o.
Adresa: Rybnin 34,
831 07 Bratislava 56
Mobil: 0903/693 447
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Ing. Klena udovt (majite)
Odbory innosti:
Penzin, 6 tlovo zariadench izieb vrtane jednho
apartmnu
Raajky v cene ubytovania, vynikajca retaurcia
Parkovanie v strenom parkovisku
Chov kon a inch hospodrskych zvierat
Monos jazdy na koni v rozsiahlom areli penzinu
M102
M64
M52
C27
M114
Oblka 3
M53A
1257_Autokontakt 2007-8_textova 39 39 28/8/07 14:36:47
Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov Zpadoslovensk regin
C40
PENZIN MICHAELA
Adresa: Vyhne 492,
966 02 Vyhne
Tel.: 045/677 25 05
Fax: 045/677 25 05
E-mail: sepesiova.k@zoznam.sk
Internet: http://www.penzionmichaela.sk
Prvna forma: fyzick osoba
Kontakt: Sepeiov Katarna (vedca prevdzky)
Odbory innosti:
Ubytovanie
Retauran sluby
Solrium, fitness, masr
Usporiadanie spoloenskch podujat
koliaca miestnos
PEUGEOT AUTO - LION, s. r. o.
Adresa: Trenianska 51,
915 01 Nov Mesto nad Vhom
Tel.: 032/771 94 18, 771 94 19
Fax: 032/771 29 30
E-mail: auto-lion@stonline.sk
Internet: http://www.auto-lion.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky PEUGEOT
PEUGEOT AUTO NITRA, s. r. o.
Adresa: trova 142,
949 01 Nitra
Tel.: 037/772 02 40
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky PEUGEOT
PEUGEOT BEGAM, s. r. o.
Adresa: Bratislavsk 78,
917 02 Trnava
Tel.: 033/591 36 36
Fax: 033/591 36 30
E-mail: predaj@begam.sk
Internet: http://www.begam.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky PEUGEOT
PF AUTO, spol. s r. o.
Adresa: Hodonnska cesta 11,
841 03 Bratislava
Tel.: 02-692 037 00
E-mail: pfauto@pfauto.sk
Internet: http://www.pfauto.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky PEUGEOT
PIVNICA U ZLATEJ HUSI,
s. r. o.
Adresa: Pezinsk 2,
900 26 Slovensk Grob
Tel.: 033/647 82 25, 647 82 64
Fax: 037/647 82 25
Mobil: 0905/525 417, 0905/410 269
E-mail: karolina@nextra.sk, pivnica@zlatahus.sk
Internet: http://www.penzion-karolina.sk
www.zlatahus.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Jajcayov Anna (majiteka spolonosti),
Jajcay Miroslav (majite spolonosti)
Odbory innosti:
pecializovan retaurcia na peen husi a husacie
peciality
Retaurcia s penzinom
PONITRIANSKE MZEUM
V NITRE
Adresa: tefnikova trieda 1,
949 01 Nitra
Tel.: 037/651 00 00
Fax: 037/741 97 71
E-mail: nimuz@stonline.sk
Internet: http://www.muzeum.sk
Prvna forma: rozpotov organizcia
Kontakt: tevko Anton (riadite),
pek Miroslav (ekonm)
Odbory innosti:
Regionlne mzeum, archeologick expozcia, otvoren
ut. piatok 9.0017.00 h., so.ned. 10.0017.00 h.
PORSCHE - INTER AUTO, s. r. o.
Adresa: Dolnozemsk 7,
851 04 Bratislava
Tel.: 02/492 629 00
Fax: 02/492 629 99
E-mail: informacie.skoda1@porsche.sk
Internet: http://www.porscheinterauto.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky KODA, VOLKSWAGEN
PORSCHE BRATISLAVA, s. r. o.
Adresa: Vajnorsk 162,
831 04 Bratislava
Tel.: 02/492 624 00
Fax: 02/492 624 44
E-mail: pinfo@porsche.sk
Internet: http://www.porscheinterauto.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky VOLKSWAGEN, AUDI, PORSCHE
R
R - AUTO, spol. s r. o.
Adresa: Bratislavsk 2791,
921 01 Pieany
Tel.: 033/774 00 77
Fax: 033/774 00 79
E-mail: r-auto@partner.renault.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky RENAULT
REAL - N, s. r. o.
Adresa: Prowazekova 7,
945 01 Komrno
Tel.: 035/774 08 60, 774 08 61 - predaj
Fax: 035/774 08 63 - servis
Mobil: 0907/890 904, 0915/496 431 - obj.
E-mail: servis.realn_kn@skoda-auto.sk,
predaj.realn_kn@skoda-auto.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Tzk Tom (riadite)
Odbory innosti:
Predaj vozidiel
Zrun servis
Pozrun servis
Leasing a poistenie vozidiel
Prevdzka:
REAL-N, s. r. o., Nm. sv. Imricha 27, 943 01 trovo, predaj,
servis: 036/751 05 90, 751 05 91,
e-mail: realn_nz@skoda-auto.sk,
otv. doba: Po.Pi.: 8.0017.00, Sobota: 9.0012.00
Zastupovan znaky:
REGENA, s. r. o.
Adresa: Glejovka 1,
902 01 Pezinok
Tel.: 033/641 29 05
Fax: 033/641 29 07
E-mail: info@regena.sk
Internet: www.regena.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky TATRA
Servis, opravova, servisn prce a sluby
F105
M53
E-78
1257_Autokontakt 2007-8_textova 40 40 28/8/07 14:36:58
C41
Zpadoslovensk regin Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov
RETAURCIA - PIZZERIA
BOCCACCIO
Adresa: Farsk 36,
949 01 Nitra
Tel.: 037/652 27 13
E-mail: boccacio@boccaccio.sk
Internet: http://www.boccaccio.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Nvtevnkom ponkame prjemn posedenie v tlovo
zariadenej retaurcii s klimatizciou a s monosou
posedenia na letnej terase
Retaurcia m kapacitu 120 miest a je vhodn na
usporiadanie rznych druhov oslv, promci, pracovnch
stretnut a podobnch akci
Pizza, cestoviny, grilovan peciality, erstv morsk ryby
RBERT LNG
Adresa: Hlavn 513,
925 71 Trnovec nad Vhom
Tel.: 031/778 12 26
Fax: 031/778 12 26
E-mail: 0918653509@orangemail.sk
Prvna forma: fyzick osoba
Odbory innosti:
Retauran a stravovacie zariadenia, tel.: 031/778 13 14
Plavba vletnou loou po rieke Vh,
tel.: 0903/159 550 p. Majer
Jazda a relax na kooch v okol rieky Vh, tel.: 031/778 12 26
S
S.T.K. SLOVAKIA, s. r. o.
Adresa: Abrahmska 1344,
925 21 Sldkoviovo
Tel.: 031/784 12 45
Fax: 031/784 12 45
Mobil: 0903/311 934, 0905/327 069
E-mail: stk.slovakia@stonline.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Ing. Pelec Jn (vedci)
Odbory innosti:
Autoumyvre nkladnch a osobnch vozidiel
Run umvanie vozidiel
Vystriekvanie podvozkov
Bezdotykov umvanie vozidiel
STK: kontrola vozidiel typu L, M, N, T, O, kontrola CEMT,
emisn kontrola - BENZN, DIESEL, R - KAT, LPG
SACHS SLOVAKIA, s. r. o.
Adresa: Strojrensk 2,
917 02 Trnava
Tel.: 033/595 91 11
Fax: 033/595 93 00
E-mail: info-ssl@zf.com
Internet: http://www.sachs.sk
Prvna forma: s. r. o.
Odbory innosti:
Servis, opravova, servisn prce a sluby
SEGA
Adresa: Bratislavsk 30,
924 01 Galanta
Tel.: 031/780 68 68
Fax: 031/780 68 67
E-mail: sega@sega.sk
Internet: www.sega.sk
Odbory innosti:
Servis, opravova, servisn prce a sluby
SERVIS - TURBO, s. r. o.
Adresa: terusk 780,
922 03 Vrbov
Tel.: 033/779 26 43, 779 26 39
Fax: 033/779 26 39
Mobil: 0905/349 721
E-mail: servisturbo@nextra.sk
Internet: http://www.servisturbo.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Jaloviar Ondrej (konate spolonosti)
Odbory innosti:
Servis, oprava a predaj turbodchadiel
Servis osobnch a dodvkovch automobilov
Plnenie autoklimatizci
Emisn kontroly
Vmena olejov znaky MOBIL
SLOV LADA, s. r. o.
Adresa: ustekova 37,
851 04 Bratislava
Tel.: 02/625 208 91
Fax: 02/625 208 08
E-mail: vladimir.matrosov@slovlada.sk
Internet: http://www.slovlada.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky LADA
SLOVENSK STREDN
HVEZDRE
Adresa: Komransk 134,
947 01 Hurbanovo
Tel.: 035/760 24 84
Fax: 035/760 24 87
E-mail: suh@suh.sk
Internet: http://www.suh.sk
Prvna forma: prspevkov organizcia
Odbory innosti:
Hvezdre
Nrodno-metodick centrum SR
Programy v planetriu
Pozorovanie nonej oblohy alekohadmi
SLOVPORT BTS, s. r. o.
Adresa: Mostov 6,
811 02 Bratislava
Tel.: 02/434 221 23
Fax: 02/434 230 32
Mobil: 0905/325 362
E-mail: sp@bifrost.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Bukovsk Jn (manager)
Flpov Helena (sprvkya)
Odbory innosti:
Penzin sa nachdza 200 m od letiska v Bratislave,
ubytovanie v apartmnoch a bunkovom systme v 2, 3,
4-lkovch izbch, cena pre dlhodobch klientov dohodou
SLOVTRUCK TRADE, s. r. o.
Adresa: Komransk cesta 11,
940 31 Nov Zmky
Tel.: 035/643 22 00
Fax: 035/643 22 00
E-mail: info@slovtrucktrade.sk
Internet: http://www.slovtrucktrade.sk
Odbory innosti:
Nkladn automobily znaky DAF
SONEZ - KOVOKAR,
spol. s r. o.
Adresa: Komransk cesta 11,
940 31 Nov Zmky
Tel.: 035/643 21 56
Fax: 035/643 21 63
Mobil: 0905/417 445, 0903/157 749
E-mail: sonez-kovokar@sonez-kovokar.sk
Internet: http://www.sonez-kovokar.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Kov Ladislav (konate),
Ing. Suchan Radoslav (vedci predaj. vr.)
Odbory innosti:
Nadstavby vroba (vetky podvozky nkladnch a itkovch
vozidiel)
Prvesy kategria 02
Opravy nadstavieb
Klampiarske a zmoncke prce
Prestavby a opravy nvesov
Doplnky pre nkladn vozidl a prvesy
STARMEN, s. r. o.
Adresa: Beadick cesta 1,
953 01 Zlat Moravce
Tel.: 037/642 27 47
Fax: 037/642 27 07
Internet: http://www.starmen.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky KODA
M95
M55
M101
C27
F102
F102
1257_Autokontakt 2007-8_textova 41 41 28/8/07 14:37:09
Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov Zpadoslovensk regin
C42
STREDISKO PRAKTICKHO
VYUOVANIA
Adresa: uranskho 2,
949 01 Nitra
Tel.: 037/653 38 51
Fax: 037/658 06 85
Mobil: 0918/653 511
E-mail: info@spvnitra.sk
Prvna forma: prspevkov organizcia
Kontakt: Ing. Gajdokov Beta (riaditeka),
Ing. ulk Vclav (hlavn majster)
Odbory innosti:
Automechanick prce, autoelektrikrske prce, klampiarske
prce na vyrovnvacom zariaden znaky NAJA H Celette
Emisn kontroly - benzn, diesel, LPG, R-KAT
Nastavenie prednej a zadnej geometrie, skoba bzd,
KTS-500 automobilov diagnostika VAG, test tlmiov,
pneuservis, valcov skoba bzd, kontrola chladiacej
a palivovej sstavy
Rozirujce informcie:
AUTOSERVIS, STREDISKO PRAKTICKHO VYUOVANIA,
Cabajsk 30, 949 01 Nitra, tel.: 037/772 05 75,
mobil: 0918/653 511
SUMMIT MOTORS SLOVAKIA, s. r. o.
Adresa: Tuhovsk 9 (Zlat piesky),
831 07 Bratislava
Tel.: 02/335 262 00
Fax: 02/575 262 75
E-mail: ford.ba@summit.sk
Internet: http://www.ford.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky FORD
SUZUKI SLOVAKIA, s. r. o.
Adresa: Star Vajnorsk 39,
831 04 Bratislava
Tel.: 02/444 623 14
Fax: 02/444 623 14
E-mail: predaj@suzuki-bratislava.sk
Internet: www.suzuki.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky SUZUKI
T
T. O. P. SLOVENSKO, s. r. o.
Adresa: Roavsk cesta 30,
821 04 Bratislava
Tel.: 02/491 094 70
Fax: 02/491 094 29
E-mail: predajjaguar@topautobratislava.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky VOLVO
TAMEX spol. s r. o.
Adresa: Star Vajnorsk 3,
831 04 Bratislava
Tel.: 02/444 549 20-2
Fax: 02/444 549 35
Mobil: 0903/556 600
E-mail: tamex@tamex.sk
Internet: http://www.tamex.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Overovanie - kontrola tachografov
Dodvka - mont a servis tachografov
Prenos dajov z digitachografov do PC
Vyhodnocovanie dajov z digitachografov
Vyhodnocovanie tachokrkov v PC
Monitorovanie polohy a pohybu vozidiel
Monitorovanie stavu paliva v ndri a meranie skutonej
spotreby paliva
Dodvka, mont a servis kren TRUMA
Zbern miesto na tachografov karty
TANEX, s. r. o.
Adresa: Nitrianska 25,
917 01 Trnava
Tel.: 033/553 75 37, 553 78 37
E-mail: tanex@tanex.sk
Internet: http://www.tanex.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky FIAT, ALFA ROMEO
TARGET KOMRNO, s. r. o.
Adresa: Medersk cesta 34,
945 01 Komrno
Tel.: 035/773 01 80
Fax: 035/773 01 79
E-mail: info@toyotatarget.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Predaj a servis automobilov TOYOTA
Klampiarske a lakovncke prce
Odahov sluba
Prprava vozidiel na STK
Rozirujce informcie:
Zastupovan znaky:
TERMLNE KPALISKO,
Ubytovanie
CHOVANCOV MRIA
Adresa: Horn Saliby 258,
925 03 Horn Saliby
Tel.: 031/785 20 02
Mobil: 0903/110 799, 0905/177 294
E-mail: postmaster@kupaliskohs.sk, komlos@atlas.sk
Internet: http://www.kupaliskohs.sk
Prvna forma: fyzick osoba
Odbory innosti:
Celoron ubytovanie vo vykurovanch chatkch znaky
HARGITA
Nov relaxano-rehabilitan centrum s celoronou
prevdzkou
Retaurcia s tradinou regionlnou kuchyou
Vonkajie bazny a tobogn v prevdzke seznne
Zveaovan a driavan arel
Ubytovanie v penzine KOML v areli kpaliska
s celoronou prevdzkou
TERMLNE KPALISKO,
Vincov les, s. r. o.
Adresa: Fukova 340,
925 21 Sldkoviovo
Mobil: 0911/458 059
E-mail: chuda@vincovles.com
Internet: http://www.vincovles.com
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Chud Mria (riaditeka TK),
Frantov Miriama (ekonmka TK)
Odbory innosti:
Termlne kpalisko
Camping
Chatov osada
Stravovacie sluby
Rybolov
TERMLNE KPALISKO,
PODHJSKA, s. r. o.
Adresa: Podhjska 493,
941 48 Podhjska
Tel.: 035/658 61 95, 658 61 06
658 62 06 - inf. centrum O. . Podhjska
Fax: 035/658 62 33
E-mail: termalnekupalisko@obecpodhajska.sk
Internet: http://www.obecpodhajska.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Termlne kpalisko s celoronou prevdzkou
Hotel, relaxano-rekondin komplex
Autocamping
Retaurcia a stravovanie v 14 stnkoch
Informan centrum obce Podhjska
M88
F103
F103
F103
1257_Autokontakt 2007-8_textova 42 42 28/8/07 14:37:15
C43
Zpadoslovensk regin Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov
TK UBOMR,
AUTODOPRAVA - ZEMN
PRCE
Adresa: Galantsk 774,
925 63 Doln Streda
Tel.: 031/789 24 14
Fax: 031/789 25 89
Mobil: 0903/446 562, 0903/413 165
E-mail: l.tkac@mail.t-com.sk
Internet: http://www.tkaclubomir.sk
Prvna forma: fyzick osoba
Kontakt: Tk Igor (vedci dopravy),
Galbav Miriam (vedca ubytovne)
Odbory innosti:
Vntrottna nkladn doprava sklapacmi aj valnkovmi
vozidlami
Pneuservis osobnch a nkladnch vozidiel
Ubytovanie v novopostavench priestoroch
Rozirujce informcie:
Zemn prce, Demolan prce, Prca autoeriavmi
TOPCAR - MACHNEK, s. r. o.
Adresa: Hodonnska cesta,
841 03 Bratislava - Lama
Tel.: 02/601 022 22
Fax: 02/601 022 30
Internet: http://www.machanek.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky VW, KODA
TOPMOTORS
Adresa: trova 62,
949 01 Nitra
Tel.: 037/772 22 25
Fax: 037/772 22 25
Mobil: 0903/412 992
E-mail: topmotors@topmotors.sk
Internet: http://www.topmotors.sk
Prvna forma: fyzick osoba
Kontakt: Paick Zuzana (majiteka)
Odbory innosti:
portov pravy ut - tuning
Vfuky - REMUS, SEBRING, SUPER SPRINT, ULTER
portov filtre (KN, KD, GREEN, SPRINTFILTER)
Pruiny (KONI, EIBACH)
Podvozky (VENTURA, HR)
Rozrenia nprav (HR, SCC, OMP - Podloky)
Akumultory - pre vetky typy ut a zariaden, zlon zdroje
(VARTA, BANNER, PERION, YUASA)
Autodiely na vetky typy ut aj originlne diely
Autoiarovky aj xennov vbojky (NARVA, ELTA, OSRAM,
PHILIPS)
Disky (CMS, BROCK, MAK, FLW, ALESSIO, ETABETA, DEZENT,
DOTZ, AEZ, ENZO, RONAL)
Pneumatiky (YOKOHAMA, BF GOODRICH, MICHELIN,
KORMORN, DUNLON, KLEBER, PIRELLI)
Okenn deflektory (lity proti prievanu) na rzne typy ut
TOYOTA MOTOR SLOVAKIA, s. r. o.
Adresa: Gagarinova 7/A,
821 03 Bratislava
Tel.: 02/482 138 11
Fax: 02/482 138 41
E-mail: info@toyota.sk
Internet: http://www.toyota.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky TOYOTA, LEXUS
TT - CAR, s. r. o.
Adresa: Nitrianska cesta 20,
917 00 Trnava
Tel.: 033/591 33 44, 591 33 21
Fax: 033/591 33 10
Internet: http://www.tt-car.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky RENAULT, DACIA
V
V. M. MOBILE s. r. o.
Adresa: Bratislavsk 51,
924 00 Galanta
Tel.: 031/789 96 96
Fax: 031/789 96 96
Mobil: 0915/982 547, 0911/466 665,
0905/605 661
E-mail: v.m.mobile@pobox.sk
Internet: http://www.ivecodiely.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Vajda tefan (majite)
Odbory innosti:
Predaj nhradnch dielov znaky IVECO
Autoservis: IVECO, AVIA, LIAZ, TATRA, nkladn, osobn
a dodvkov vozidl, prprava vozidiel na STK, STK
Rozirujce informcie:
AUTOSERVIS TEFAN VAJDA, tefana Majora 44, 925 22 Vek
any, tel./fax: 031/787 85 31, mobil: 0905/605 661
VADA s. r. o.
Adresa: Pri Vadai 2,
943 01 trovo
Tel.: 036/756 01 99
Fax: 036/756 01 01
Mobil: 0915/755 888
E-mail: marketing@vadas.sk
Internet: http://www.vadas.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Vinczeov Lvia (vedca oddelenia
marketingu)
Odbory innosti:
Ubytovanie
Stravovanie
Termlne kpalisko s 9 baznmi
Konferenn sluby (priestory)
Minigolf, tenis, bowling
VELVANA SLOVAKIA a. s.
Adresa: Ndran 34,
900 28 Ivnka pri Dunaji
Tel.: 02/459 448 61-3
Fax: 02/459 448 61
E-mail: velvana@velvana.sk
Internet: http://www.velvana.sk
Prvna forma: akciov spolonos
Odbory innosti:
Predaj autochmie
Predaj autokozmetiky
Predaj priemyselnej chmie
VODOSTAV PLUS, s. r. o.
Adresa: Cabajsk 29 A,
949 01 Nitra
Tel.: 037/656 68 36
Fax: 037/656 68 36
Mobil: 0907/897 253, 0907/981 367
E-mail: vodostavplus@slovanet.sk
Prvna forma: Spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: ik Jozef (vedci predaja nhradnch
dielov), Skenik Daniel (vedci servisu TATRA)
Odbory innosti:
Predaj nhradnch dielov zn. TATRA
Servis vozidiel zn. TATRA
Generlne opravy motorov zn. TATRA
Vkup a predaj ojazdench vozidiel zn. TATRA
Diagnostika a opravy: brzdovch systmov ABS, WABCO
a nezvislch kren EBERSPCHER, oprava brzdovch
jednotiek zn. PERROT
Rozirujce informcie:
Zastupovan znaky:
VOLVO TRUCK SLOVAK, s. r. o.
Adresa: Dianin cesta 9,
903 01 Senec
Tel.: 02/326 624 24
Internet: http://www.volvo.com
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Nkladn automobily znaky VOLVO
C23
M54
C27
C25
F104
1257_Autokontakt 2007-8_textova 43 43 28/8/07 14:37:29
Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov Zpadoslovensk regin
C44
VSAPL, a. s.
Adresa: Novozmock 179,
949 05 Nitra
Tel.: 037/650 11 47
Fax: 037/651 34 95
E-mail: matel@vusapl.sk
Internet: http://www.vusapl.sk
Prvna forma: akciov spolonos
Odbory innosti:
Vskum a vvoj v oblasti plastov
Skobnctvo a certifikcia
Vroba vstrekovacch foriem a jednoelovch zariaden
Vroba presnch vstrekov vrtane automotive
Vroba polymrnych kompozitov
VV AUTO, s. r. o.
Adresa: Bratislavsk 170,
916 24 Horn Streda
Tel.: 032/774 10 11
Fax: 032/774 10 24
E-mail: predaj@vv-auto.sk
Internet: http://www.vv-auto.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky TOYOTA, LEXUS
VVD - VINOHRADNCKO
VINRSKE DRUSTVO
Adresa: Branovsk cesta 1926,
941 31 Dvory nad itavou
E-mail: vvd-dvory@stonline.sk
Prvna forma: drustvo
Kontakt: Ing. Pokus Stanislav (ekonm VVD),
Ing. Tth Jozef (predseda VVD)
Odbory innosti:
Vroba kvalitnch akostnch a prvlastkov ch vn
Donkov sluba vna
Ochutnvka
Degustcia vn
-
C23
M67
1257_Autokontakt 2007-8_textova 44 44 28/8/07 14:37:44
C45
Zpadoslovensk regin Plon prezentcia firiem
MHO PNEUSERVI S
Japonsk super pneumati ka navrhnut pre
komfortn a bezpen j azdu
Kamenn 8329/ 16A, 010 01 i l i na e-mai l : pneumho@stonl i ne. sk
MH TANKDI ESEL
VLASTN ERPACIA STANICA
PLATBA KARTAMI CEZ TERMINL
MH TANKDIESEL, s. r. o.
Kamenn 2826/16 A
010 01 ilina
Tel.: 041/724 12 29, 0918/62 55 00
NAJLACNEJIA NAFTA V ILINE!
OTVOREN NONSTOP
Pumpa spa poiadavky E
VLASTN ERPACIA STANICA
PLATBA KARTAMI CEZ TERMINL
MH TANKDIESEL, s. r. o.
Kamenn 2826/16 A
010 01 ilina
Tel.: 041/724 12 29, 0918/62 55 00
NAJLACNEJIA NAFTA V ILINE!
OTVOREN NONSTOP
Pumpa spa poiadavky E
PONKAME VM NAE SLUBY:
VMENA PNEUMATK
LASEROV GEOMETRIA
PREDAJ PNEUMATK
PREDAJ AL. DISKOV
SKLADOVANIE
MONOS OBERSTVENIA
STENIE, TEPOVANIE
AUTOMOBILOV
A RUN UMVANIE
ZDARMA USKLADOVANIE
PNEUMATK
PONKAME VM NAE SLUBY:
VMENA PNEUMATK
LASEROV GEOMETRIA
PREDAJ PNEUMATK
PREDAJ AL. DISKOV
SKLADOVANIE
MONOS OBERSTVENIA
ISTENIE, TEPOVANIE
AUTOMOBILOV
A RUN UMVANIE
ZDARMA USKLADOVANIE
PNEUMATK
000IC_Autokontakt 2007-8_inzertnOdd1:45 Odd1:45 28/8/07 18:10:16
C46


s
t
r
.

C

5
1
,

5
6


s
t
r
.

C

5
0
,

5
9
Plon prezentcia firiem Stredoslovensk regin
000IC_Autokontakt 2007-8_inzertnOdd1:46 Odd1:46 28/8/07 18:12:22
C47
tel.: 00421/48/41 44 111
fax: 00421/48/41 44 115
SLOVAKIA Bansk Bystrica
e-mail: kurta@kurta.sk
www.kurta.sk
Dovozca nhradnch dielov
na osobn automobily
Rozvoz po celej
Slovenskej republike
Renault, Daewoo, Seat, Lancia,
Peugeot, Ford, Lada, Opel, Fiat,
Alfa Romeo, Volkswagen, Citron
PREDAJ:
asti podvozku
hydraulika
asti bzd
asti motora
asti chladenia
asti spojky
vfuky
kuky
el. komponenty
tlmie provania
AUTO ART, spol. s r. o.
Hollho 24
010 01 ilina
tel.: 041/ 562 58 68
562 58 69
fax: 041/562 05 81
maloobchod: 041/564 32 94
e-mail: autoart@auto-art.sk
SDLO FIRMY
Novootvoren poboka
Bratislava
maloobchod-vekoobchod
AUTO ART, spol. s r. o.
Prievozsk 30
851 05 Bratislava
tel./fax: 02/53 41 00 22
e-mail: bratislava@auto-art.sk
Poboka Koice:
Dunajsk 10
040 01 Koice
tel.: 055/729 33 79
fax: 055/729 33 81
e-mail: kosice@auto-art.sk
11-ron tradcia na slovenskom trhu

ilin
a
V
E

K
O
O
B
C
H
O
D

A

M
A
L
O
O
B
C
H
O
D

S

N
D

K
O
D
A
Automont ilina Lichardova ul.
tel.: 041/56 40 775 tel./fax: 041/56 21 325
e-mail: automont@stonline.sk www.automont-zilina.sk


s
t
r
.

C

5
3


s
t
r
.

C

5
1


s
t
r
.

C

4
9


s
t
r
.

C

4
9
Stredoslovensk regin Plon prezentcia firiem
000IC_Autokontakt 2007-8_inzertnOdd1:47 Odd1:47 28/8/07 18:12:59
Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov Stredoslovensk regin
C48
A
A - AUTO, s. r. o.
Adresa: Kvaalova 782/11,
010 04 ilina
Tel.: 041/700 31 83
Fax: 041/700 31 84
E-mail: aauto@aauto.sk
Internet: http://www.aauto.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky SUZUKI
A. M. PLUS, s. r. o.
Adresa: portov 323,
038 41 Koany nad Turcom
Tel.: 043/438 81 72
Fax: 043/438 81 72
E-mail: j.salamon@amplus.sk
Internet: http://www.amplus.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky CITRON
ABC AUTO, spol. s r. o.
Adresa: Jesenskho 2328/60,
960 01 Zvolen
Tel.: 045/532 16 11
Fax: 045/536 66 91
E-mail: m.stevove@centrum.sk
Internet: http://www.slovlada.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky LADA
ACZ, spol. s r. o.
Adresa: Hronsk 1,
960 01 Zvolen
Tel.: 045/532 39 84
Fax: 045/532 16 37
E-mail: acz@zvmazda.sk
Internet: http://www.acz.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky MAZDA
AGBA MOTOR, s. r. o.
Adresa: Predmestsk 90,
010 01 ilina
Tel.: 041/724 79 44
Fax: 041/763 73 91
E-mail: honda.predaj.za@stonline.sk
Internet: http://www.honda.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky HONDA
ALS COLOUR, spol. s r. o.
Adresa: Arel ZS 924,
018 41 Dubnica nad Vhom
Tel.: 0903/727 607
Fax: 042/426 01 16
E-mail: alscolourdca@stonline.sk
Internet: http://www.nexaautocolor.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Ing. Vysok Viliam (riadite)
Odbory innosti:
Lakovne - zariadenie, materily, farby - laky
Karosrske, klampiarske, lakovncke prce
koliaca a poradensk innos v oblasti lakovnckych prc a
materilov
ALTERIA, spol. s r. o.
Adresa: Predmestsk 90,
010 01 ilina
Tel.: 041/763 52 95
Fax: 041/723 55 75
E-mail: alteria.zilina@stonline.sk
Internet: http://www.alteria.hyundai.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky HYUNDAI
AMC MARTIN, s. r. o.
Adresa: Tomikova ul.,
036 01 Martin
Tel.: 043/428 99 73
Fax: 043/428 99 72
E-mail: fiat.martin@amc.sk
Internet: www.amc.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky FIAT, ALFA ROMEO
Servis, opravova, servisn prce a sluby
AMT s. r. o.
Adresa: Zvolensk cesta 23,
974 01 Bansk Bystrica
Tel.: 048/416 45 14
Fax: 048/410 37 24
Mobil: 0905/922 363
E-mail: amtodbyt@mail.t-com.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Trvalov (vedca skladu),
Frankov (predaj nhr. dielov)
Odbory innosti:
Predaj autosiastok na osobn vozidl znaiek KODA
1203, KODA 110, 105, 130, FAVORIT, FELCIA, OCTVIA,
FABIA
Predaj autosiastok na nkladn vozidl znaiek TATRA,
PRAGA V3S, AVIA, LIAZ, KAROSA
Rozirujce informcie:
Prenjom nehnutenost
ASEN, s. r. o.
Adresa: Partiznska cesta 116,
974 01 Bansk Bystrica
Tel.: 048/414 17 27
Fax: 048/416 49 38
E-mail: predaj@asen.sk
Internet: www.asen.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky TOYOTA, LEXUS
ASPEKTA TRADE, s. r. o.
Adresa: Nimnick cesta 1674,
020 01 Pchov
Tel.: 042/464 17 00
Fax: 042/464 17 70
E-mail: aspektatrade@bb.telecom.sk
Internet: www.mazdapuchov.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky MAZDA
Servis, opravova, servisn prce a sluby
AT, s. r. o.
Adresa: Dlh 84, P. O. Box B 40,
010 01 ilina
Tel.: 041/706 51 11
Fax: 041/706 56 10
E-mail: at@atza.sk
Internet www.atza.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky TOYOTA, LEXUS
AUTO - TEAM, s. r. o.
Adresa: Zvolensk cesta 23,
974 05 Bansk Bystrica
Tel.: 048/471 81 53
Fax: 048/471 81 59
E-mail: asistent@auto-team.sk
Internet: http://www.auto-team.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky KODA
AUTO ADEX, s. r. o.
Adresa: Neresncka cesta 253,
960 01 Zvolen
Tel.: 045/540 08 10
E-mail: renault@autoadex.sk
Internet: http://www.autoadex.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky RENAULT
M92
1257_Autokontakt 2007-8_textova 48 48 28/8/07 14:39:43
C49
Stredoslovensk regin Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov
AUTO ART, s. r. o.
Adresa: Hollho 24,
010 01 ilina
Tel.: 041/562 58 68-9, 500 01 47, 564 32 94
Fax: 041/562 05 81
E-mail: autoart@auto-art.sk
Internet: http://www.auto-art.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Ing. Gregor Eduard (konate spolonosti)
Odbory innosti:
Predaj asti motora
Predaj asti chladenia
Predaj asti spojky a podvozkov
Predaj vfukov
Predaj elektrickch komponentov
Predaj tlmiov provania
Predaj asti bzd
Predaj hydrauliky
Rozirujce informcie:
Dovozca nhradnch dielov znaiek RENAULT, CHEVROLET,
SEAT, LANCIA, PEUGEOT, FORD, LADA, OPEL, FIAT, ALFA
ROMEO, CITRON, VOLKSWAGEN
AUTO TRADE, s. r. o.
Adresa: Cesta osloboditeov 21,
Brezno
Tel.: 048/612 30 30
Fax: 048/612 34 34
E-mail: autotrade_br@skoda-auto.sk
Internet: http://www.autotrade.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky KODA
AUTO-COM a. s.
Adresa: Franczskych partiznov,
036 08 Martin
Tel.: 043/424 55 54
Fax: 043/424 55 59
E-mail: autocom@autocom.sk
Internet: http://www.mercedes-benz.sk
Prvna forma: akciov spolonos
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky MERCEDES-BENZ
Predaj a servis osobnch a itkovch automobilov
itkov automobily znaky MERCEDES-BENZ
Predaj nhradnch dielov
Autorizovan predaj a servis MERCEDES-BENZ
Rozirujce informcie:
Zastupovan znaky:
AUTOAGREGTY SPONZ,
Jn Neumann
Adresa: Priehradn 17,
010 01 ilina - Strov
Tel.: 041/562 14 79, 562 45 66
Fax: 041/562 45 66
Mobil: 0903/554 366
Prvna forma: fyzick osoba
Kontakt: Neumann Jn (konate spolonosti)
Odbory innosti:
Motorov vozidl dodvky nhradnch dielov po generlne
opravy
Nhradn diely pre znaky LIAZ, TATRA, AVIA, PRAGA-V3S,
KODA, traktor, UDS, ZETOR, DESTA
Vmenn stredisko agregtov po generlnej oprave
Feklne vlevy - generlne opravy
erpadl vysokotlakov - zabezpeenie oprv
AUTOCENTRUM - Ing. MINRIK, s. r. o.
Adresa: Pri rieke 795/3,
010 04 ilina - Strov
Tel.: 041/564 34 16
Fax: 041/564 34 16
E-mail: auto_za@skoda-auto.sk
Internet: http://www.auto-minarik.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky KODA
AUTOCENTRUM BYSTRIANSKY, spol. s r. o.
Adresa: Gemersk 2,
984 01 Luenec
Tel.: 047/432 20 26
Fax: 047/433 10 07
E-mail: predaj.centrum_lc@skoda-auto.sk
Internet: http://www.bystriansky.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky VW, KODA
AUTOCENTRUM FARKA
Adresa: Gemersk 2,
984 01 Luenec
Tel.: 047/432 91 41
Fax: 047/432 91 41
E-mail: farkas@mailbox.sk
Internet: http://www.autoluna.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky PEUGEOT
AUTOCENTRUM GALIMEX, s. r. o.
Adresa: Rosinsk cesta 17,
010 08 ilina
Tel.: 041/506 11 11
Fax: 041/506 12 02
E-mail: info@galimexza.sk
Internet: http://www.galimex.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky VOLKSWAGEN, AUDI, PORSCHE
AUTOCENTRUM SUCHNEK
Adresa: Centrum I 1414/32,
962 11 Dubnica nad Vhom
Tel.: 042/445 00 16
Internet: http://www.leaseplan.sk
Odbory innosti:
Servis, opravova, servisn prce a sluby
AUTOKEL, s. r. o.
Adresa: T. G. Masaryka 13,
984 01 Luenec
Tel.: 047/432 67 64
Fax: 047/432 67 64
E-mail: predaj@autokel.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky CITRON
AUTOMONT ILINA,
spol. s r. o.
Adresa: Lichardova ul.,
010 01 ilina
Tel.: 041/564 07 75, 562 13 25
Fax: 041/562 13 25
E-mail: automont@stonline.sk
Internet: http://www.automont-zilina.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Psica Peter (konate)
Odbory innosti:
Nhradn diely KODA - vekoobchod a maloobchod
Predaj autoprsluenstva a autochmie
Predaj akumultorov EXIDE, BOSCH, AKUMA, ALFA, VARTA,
BANNER
Predaj filtrov FRAM, FIAMM
Predaj brzdovch sstav FERODO, LUCAS
Predaj farieb na podvozky BODY
Zsielkov sluba a dovoz do 24 hodn
AUTONA, spol. s r. o.
Adresa: Hurbanova 29,
036 01 Martin
Tel.: 043/428 85 25
E-mail: predaj@autona.sk
Internet: www.autona.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky RENAULT
Servis, opravova, servisn prce a sluby
AUTOOPRAVOVA MIKUIAK
Adresa: 1. mja 1,
031 01 Liptovsk Mikul
Tel.: 044/562 10 13
Fax: 044/552 57 62
E-mail: mikusiak@partner.renault.sk
Internet: http://www.renault.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky RENAULT
ilina
C47
C47
1257_Autokontakt 2007-8_textova 49 49 28/8/07 14:39:50
Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov Stredoslovensk regin
C50
AUTORASTER
Adresa: Neresncka 3,
960 01 Zvolen
Tel.: 045/532 40 03
Fax: 045/532 40 03
E-mail: servis@autoraster.sk
Internet: http://www.autoraster.sk
Odbory innosti:
Servis, opravova, servisn prce a sluby
AUTOS KME, s. r. o.
Adresa: Nov svet 30,
974 01 Bansk Bystrica
Tel.: 048/428 55 00
Fax: 048/428 53 33
E-mail: autoskmet@autoskmet.sk
Internet: http://www.autoskmet.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky SUBARU
AUTOSERVIS - Ing. MINRIK, s. r. o.
Adresa: Hlavn 363/4,
014 01 Byta
Tel.: 041/553 31 15
Odbory innosti:
Servis, opravova, servisn prce a sluby
AUTOSERVIS
A AUTOUMVARE,
MARTINEK IVAN
Adresa: Rajeck cesta 17,
010 01 ilina
Tel.: 041/763 55 74
Mobil: 0907/601 706
E-mail: i.martincek@zoznam.sk
Prvna forma: fyzick osoba
Kontakt: Martinek Ivan (konate)
Odbory innosti:
Autokarosrske prce
Automechanick prce
Autoumvare - run umvanie
istenie interirov ut a voskovanie
Opravy vetkch typov automobilov
Odahov sluba + autodoprava
AUTOSERVIS A. L. K., spol. s r. o.
Adresa: M. R. tefnika 858,
Detva
Tel.: 045/545 54 63
E-mail: alk@alkdt.sk
Internet: http://www.alkdt.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky CITRON
AUTOSERVIS LIPTK, s. r. o.
Adresa: -
976 81 Podbrezov 3
Tel.: 048/617 17 60
Fax: 048/617 17 60
E-mail: liptak@partner.renault.sk
Internet: http://www.renault.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky RENAULT
AUTOSKLO
Adresa: Sielnica 1,
962 31 Slia
Tel.: 045/544 38 95
Fax: 045/544 33 91
E-mail: autosklosielnica@stonline.sk
Odbory innosti:
Servis, opravova, servisn prce a sluby
AUTOSPORT SZILAGYI, s. r. o.
Adresa: eleznin 26,
985 54 Lovinobaa
Tel.: 047/439 65 16
Fax: 047/451 16 63
E-mail: fiat@autosportszilagyi.sk
Internet: http://www.autosportszilagyi.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky FIAT
AUTOSIASTKY MaM
Adresa: eleznin 77/7,
017 01 Povask Bystrica
Tel.: 042/432 44 58
Fax: 042/426 23 83
Kontakt: Motlo Jozef (konate)
Odbory innosti:
Nhradn diely na osobn automobily KODA -1203 a zah-
ranin vozidl
Nhradn diely na nkladn automobily AVIA
Autodoplnky
Autooleje: MADIT, SHELL, CASTROL, STARLINE, Q8 predaj
Filtre predaj
AUTOTIP, spol. s r. o.
Adresa: Vysokokolkov 60,
010 08 ILINA
Tel.: 041/500 16 70
Fax: 041/723 21 79
Mobil: 0908/901 456
E-mail: za@autotip.sk
Internet: http://www.autotip.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Predaj a servis osobnch automobilov OPEL a CHEVROLET
Predaj nhradnch dielov na OPEL a CHEVROLET
Autopoiova
Odahov sluba
Rozirujce informcie:
Zastupovan znaky:
AUTOTIP, spol. s r. o.
Adresa: Franczskych partiznov,
036 08 MARTIN
Tel.: 043/424 53 63-4
Fax: 043/424 53 60
E-mail: mt@autotip.sk
Internet: http://www.autotip.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Predaj a servis osobnch automobilov OPEL
Predaj nhradnch dielov na OPEL
Autopoiova
Odahov sluba
Rozirujce informcie:
Zastupovan znaky:
AUTOTRADING, s. r. o.
Adresa: Zvolensk cesta 171,
974 01 Bansk Bystrica
Tel.: 048/416 32 61
Fax: 048/416 22 45
E-mail: autotrad@isternet.sk
Internet: http://www.autotrading.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky CITRON
AUTOUNIVERSAL, s. r. o.
Adresa: Tatransk cesta 66,
034 01 Ruomberok
Tel.: 044/432 66 48
E-mail: autouniv@nextra.sk
Internet: http://www.autouniversal.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky KODA
AUTO_CENTER, s. r. o.
Adresa: Francisciho 10,
982 01 Tornaa
Tel.: 047/552 37 64
Internet: http://www.seat.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky SEAT
AVION, s. r. o.
Adresa: Streenick 1023,
020 01 Pchov
Tel.: 042/463 47 20
Fax: 042/463 18 63
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky SUBARU
C46
C46
1257_Autokontakt 2007-8_textova 50 50 31/8/07 11:39:22
C51
Stredoslovensk regin Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov
B
BB RENT, s. r. o.
Adresa: Zvolensk cesta 37,
974 05 Bansk Bystrica
Tel.: 048/416 12 66
Fax: 048/416 30 87
E-mail: bbrent@bbrent.sk
Internet: http://www.bbrent.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky FIAT
BEST WESTERN PALACE
HOTEL POLOM
Adresa: Hviezdoslavova 22,
010 01 ilina
Tel.: 041/504 88 88
Fax: 041/504 83 33
E-mail: recepcia@palacehotelpolom.sk
Internet: http://www.palacehotelpolom.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Ing. Mitana Miroslav, Klovansk Viliam
Odbory innosti:
Klimatizovan izby s parnou saunou, internetom a LCD TV
koliace a kongresov priestory
pikov kuchya a cateringov sluby
Relax centrum
Stren parkovisko
C
CITRON SERVIS - AUTOVEK
Adresa: Povask Podhradie 323,
017 04 Povask Bystrica
Tel.: 042/432 48 31
Fax: 042/432 48 29
Mobil: 0903/802 119
E-mail: autovek@stonline.sk
Prvna forma: fyzick osoba
Kontakt: Kvaay Emil (konate),
uri ubomr (zstupca)
Odbory innosti:
Autoservis CITRON
Pneuservis
Predaj olejov CASTROL, BP, SHELL
Autoklampiarstvo
Predaj osobnch automobilov novch aj ojazdench
COMPEL, s. r. o.
Adresa: Ul. Franczskych partiznov,
036 08 Martin
Tel.: 043/424 51 11
Fax: 043/424 52 46
E-mail: secretary@compel.sk
Internet: http://www.compel.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky OPEL
D
AUTO MARKET, a. s.
Adresa: Koick 1601,
010 01 ilina
Tel.: 041/565 07 42-3
Fax: 041/565 07 46
E-mail: automarket@partner.renault.sk
Internet: http://www.renault.sk
Prvna forma: akciov spolonos
Kontakt: krabko Milan (obchodn riadite)
Odbory innosti:
Predaj vozidiel znaky RENAULT, DACIA a MAZDA
Predaj nhradnch dielov a autodoplnkov
Zrun a pozrun servis vozidiel znaky RENAULT, DACIA
a MAZDA
Poiova osobnch a itkovch vozidiel
Odahov sluba 041/565 07 42-3
Rozirujce informcie:
Zastupovan znaky:
E
EMTEST, a. s.
Adresa: Bnovsk cesta 7,
010 01 ilina
Tel.: 041/700 13 50-2, 723 20 06
Fax: 041/763 57 02
E-mail: emtest@emtest.sk
Internet: http://www.emtest.sk
Prvna forma: akciov spolonos
Kontakt: Heglas Ladislav (konate)
Odbory innosti:
Vvoj a vroba elektronickch zariaden
Potae palubn pre nkladn dopravu vroba
Pokladne elektronick pre osobn dopravu vroba
Softvr ekonomicko-dopravn, programovanie
Lokalizcia vozidiel prostrednctvom GPS
EUROMOTOR, s. r. o.
Adresa: ereov 8A,
974 05 Bansk Bystrica
Tel.: 048/472 77 77
E-mail: ford@euromotor.sk
Internet: http://www.euromotor.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky FORD
F
FINSO OBCHOD, s. r. o.,
TECHNICK TEXTLIE,
PLACHTY, FLIE
Adresa: Vysokokolkov 4,
010 08 ilina
Tel.: 041/700 34 72
Fax: 041/764 56 24
E-mail: finso@finso.sk
Internet: http://www.finso.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Ing. Baura Roman
(obchodno - vrobn riadite)
Odbory innosti:
Autoplachty vroba
Fliov hydroizolcia
Plachty viacelov vroba
Siete a lan
Reklama na autoplachty
Rozirujce informcie:
Technick textlie, markzy, jazierkov program
FLIZE, s. r. o.
Adresa: Timravy 23,
036 01 Martin
Tel.: 043/427 70 33
Fax: 043/427 70 33
Mobil: 0904/535 933
E-mail: flize@stonline.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Hnilicov ubica (konateka),
Hnilica Juraj (konate)
Odbory innosti:
Vroba autoplachiet
Oprava a servis autoplachiet
Reklama na autoplachty
Reklamn banery, tabule
Polep ut
Digitlna tla
Grafick spracovanie reklm
Vroba reklamnch predmetov
Rozirujce informcie:
Vroba markz, stnkov, stanov
M10A, 112
C46
M25
C47
1257_Autokontakt 2007-8_textova 51 51 28/8/07 14:40:08
Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov Stredoslovensk regin
C52
FRANTIEK STRAVA,
FESTA
Adresa: kolsk 928,
022 01 adca
Tel.: 041/500 19 95
Fax: 041/500 19 96
Mobil: 0903/540 404, 0903/204 482
E-mail: info@terchovavratna.sk
Internet: http://www.terchovavratna.sk
Prvna forma: fyzick osoba
Kontakt: Strava Frantiek (majite),
Stravov Monika (konateka)
Odbory innosti:
Cestovn ruch
Ubytovacie sluby
Tenisov kurt s letnou terasou
Retauran sluby
Rozirujce informcie:
Strojrenstvo, pracovn agentra
G
G+K AUTOSIASTKY,
vekoobchod KODA - LADA
Adresa: Bnovsk cesta 2,
010 04 ilina
Tel.: 041/763 18 27
Fax: 041/723 36 54
E-mail: gak@gak.sk
Internet: http://www.gak.sk
Prvna forma: fyzick osoba
Kontakt: Glasnk Rudolf (konate)
Odbory innosti:
Vekoobchod KODA LADA
Import export nhradnch dielov na vetky motorov vozidl
Predaj pneumatk vetkch znaiek
Pneuservis
Predaj diskov
Rozirujce informcie:
Distribtor znaiek AUTOPAL, FAG, HELLA, ATESO, HLF, KS
KOLBEN, SMITH, SACHS, TRW-LUCAS, DELFI, SKF, MOBIL,
ESSO, BOSAL
G+K PNEU, s. r. o., Salezinska 2, ilina, tel.: 041/700 29 77-8,
fax: 041/700 29 79, e-mail: obchod@gakpneu.sk
GIMEX
Adresa: trova,
962 11 Detva
Tel.: 045/545 75 38
Fax: 045/541 05 71
E-mail: predaj.gimex_dt@skoda/auto.sk
Internet: http://www.gimex-auto.sk
Odbory innosti:
Servis, opravova, servisn prce a sluby
GRAJCIAR, s. r. o.
Adresa: Luatn 182,
976 61 Luatn
Tel.: 048/419 12 09
Mobil: 0903/560 888
Internet: http://www.grajciar.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Riean Radoslav (majite)
Odbory innosti:
Ponuka jedl slovenskej kuchyne
Posedenie na letnej terase
Ubytovanie
Detsk ihrisko
Gul pac
H

HARMONIA, s. r. o.
Adresa: Priemyseln,
965 01 iar nad Hronom
Tel.: 045/672 35 79
Fax: 045/673 54 20
E-mail: predaj@citroen-harmonia.sk
Internet: www.citroen-harmonia.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky CITRON
Servis, opravova, servisn prce a sluby
HELAGO TRUCK, s. r. o.
Adresa: Kragujevsk 9,
010 01 ilina
Tel.: 041/564 06 56
Fax: 041/564 06 29
E-mail: truck@helago.sk
Internet: http://www.zapsr.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky VOLVO
Servis, opravova, servisn prce a sluby
HOTEL SLOVAN,
SLOVIMEX-TRADING, s. r. o.
Adresa: Kmeova 2,
010 01 ilina
Tel.: 041/562 01 34, 500 51 82-4
Fax: 041/562 14 30
E-mail: hotel_slovan@stonline.sk
Internet: http://www.slovan-hotel.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: urinov Anna (riaditeka hotela)
Odbory innosti:
Ubytovacie a retauran sluby
Parkovanie vo dvore uzamykaten
I
I. M. P. A., s. r. o.
Adresa: Janokova 2278,
026 01 Doln Kubn
Tel.: 0800/102 010
Fax: 043/586 51 53
E-mail: jaroscak@impa.sk
Internet: http://www.impa.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky KODA
ICEL
Adresa: Priemyseln 6,
965 01 iar nad Hronom
Tel.: 045/672 72 15
Internet: http://www.leaseplan.sk
Odbory innosti:
Servis, opravova, servisn prce a sluby
J
J. P. CAR, s. r. o.
Adresa: Prielohy,
010 07 ilina
Tel.: 041/562 06 90
Fax: 041/562 06 70
E-mail: jpcar@jpcar.sk
Internet: http://www.jpcar.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky MITSUBISHI
JURAJ JGERSK - MOTOPO
Adresa: M. R. tefnika 68/858,
010 01 ilina
Tel.: 041/724 24 12
E-mail: motopo@stonline.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky LADA
Servis, opravova, servisn prce a sluby
M42
F105
M10B
1257_Autokontakt 2007-8_textova 52 52 28/8/07 14:40:17
C53
Stredoslovensk regin Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov
K
K.L.I.B.O.S., s. r. o.
Adresa: Zkamenn 730,
029 56 Nmestovo
Tel.: 043/559 22 37
Fax: 043/559 21 36
Mobil: 0902/959 805, 0905/410 563
E-mail: klibos@klibos.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Klimk Anton st. (konate),
Klimk Anton ml. (zstupca)
Odbory innosti:
Doprava automobilov nkladn
Autobusov doprava medzinrodn a vntrottna
Obchodn a sprostredkovatesk innos
Rozirujce informcie:
Potravinrska vroba
Stavebn innos
KN AUTO,
autoservis, pneuservis
Adresa: Dlh 88,
010 09 ilina
Tel.: 041/500 31 82
Fax: 041/500 31 82
Mobil: 0907/813 383, 0903/460 337
E-mail: ineomany@stonline.sk
Internet: http://www.kn-auto.sk
Prvna forma: fyzick osoba
Kontakt: Neomany Ivan (konate)
Odbory innosti:
Pneuservis predaj pneumatk, prezvanie vozidiel LKW, PKW
Autoservis vmena olejov, filtrov, diagnostika VW-GROUP
Karosrske prce
Geometria nprav PKW, LKW
an zariadenia
Predaj nhradnch dielov
KOOPERATVA POISOVA,
a. s.,
severoslovensk agentra
Adresa: Uhon 1,
010 01 ilina
Tel.: 041/503 31 02, 503 31 10, 503 32 02
Fax: 041/503 32 01
E-mail: ag150ria@koop.sk
Internet: http://www.koop.sk
Prvna forma: akciov spolonos
Kontakt: Strek Jn (riadite agentry), Mgr.
Pajonkov Marta (obchodn riaditeka)
Odbory innosti:
Poistenie motorovch vozidiel
Poistenie majetku fyzickch a prvnickch osb
Poistenie zodpovednosti za kodu
Cestovn poistenie
Rozirujce informcie:
ivotn a dchodkov poistenie
KOVA, s. r. o.
Adresa: Badn 3,
976 32 Bansk Bystrica
Tel.: 048/418 26 86
Fax: 048/418 26 42
E-mail: kova@kovabb.sk
Internet: www.kovabb.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky OPEL
Servis, opravova, servisn prce a sluby
KRIMEX, s. r. o.
Adresa: K cintornu 45,
010 01 ilina - Bnov
Tel.: 041/763 22 37
Fax: 041/763 22 37
Mobil: 0903/800 594
E-mail: krimex@isternet.sk
Internet: www.tatrakrimex.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky TATRA
Servis, opravova, servisn prce a sluby
KURTA
Adresa: Partiznska 89,
974 01 Bansk Bystrica
Tel.: 048/414 41 11
Fax: 048/414 41 15
E-mail: kurta@kurta.sk
Odbory innosti:
Nkladn automobily znaky TATRA
KURTA spol. s r. o.
Adresa: Partiznska 89,
974 01 Bansk Bystrica
Tel.: 048/414 41 11
Fax: 048/414 41 15
E-mail: kurta@kurta.sk
Internet: http://www.kurta.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Ing. Kadlec Martin (vedci predaja)
Odbory innosti:
Hkov nakladae KURTA KHN
Ramenov nakladae KURTA RNR
Nadstavby na odvoz dreva KURTA KND
Sklpacie nadstavby KURTA S
Valnkov a ISO nadstavby KURTA VN, KURTA ISO
Oplenov prvesy na drevo KURTA KOP
Kontajnerov prvesy HFFERMANN
Pojazdn dielne a mazacie servisy KURTA SN
Domieae KURTA ADK
Hydraulick nakladacie eriavy
Rozirujce informcie:
Autorizovan predajca a servis nkladnch automobilov
znaiek MAN, IVECO, TATRA, HFFERMANN
Zastupovan znaky:
HFFERMANN
L
LIPKA,
Fond na podporu Detskho
domova v Necpaloch, n.f.
Adresa: abokreky 207,
038 40 Martin
Tel.: 043/429 62 95, 429 62 18
Fax: 043/430 37 88
Mobil: 0907/852 765
E-mail: dednecpaly@stonline.sk
Internet: http://www.detskydomovnecpaly.sk
Prvna forma: rozpotov organizcia
Kontakt: Mgr. ilinsk Janka (riaditeka)
Odbory innosti:
Pomoc pri starostlivosti o deti s nariadenou stavnou vcho-
vou pri DeD Necpaly
LUSTA MOTOR, s. r. o.
Adresa: Meden Hmor 33,
974 01 Bansk Bystrica
Tel.: 048/416 35 32
Fax: 048/416 35 32
E-mail: hondabb@lustamotor.sk
Internet: http://www.lustamotor.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky HONDA
M11
M113
C47
M4
1257_Autokontakt 2007-8_textova 53 53 28/8/07 14:40:22
Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov Stredoslovensk regin
C54
M
MD - BAVARIA ILINA, s. r. o.
Adresa: Bytick 82,
010 01 ilina
Tel.: 041/507 28 10
Fax: 041/507 28 08
E-mail: predaj@md-bavaria.sk
Internet: http://www.mdbavaria.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky BMW
MESTO BANSK TIAVNICA
Adresa: Radnin nm. 1,
969 24 Bansk tiavnica
Tel.: 045/694 96 10
Fax: 045/692 12 07
Mobil: 0905/525 945
E-mail: primator@banskastiavnica.sk
Internet: http://www.banskastiavnica.sk
Prvna forma: samosprva
Kontakt: Ing. Marko Rastislav (vedci TIK),
Ing. Nikolajov Ivana
Odbory innosti:
Kultrne pamiatky: star zmok, nov zmok, mzeum,
Galria J. Kollra, starobyl klopaka, tradin stp
Ubytovacie a stravovacie zariadenie, geopark, kultrne
a portov podujatia Salamander, predpredaj vstupeniek,
sprievodcovsk sluba
MESTO BOJNICE
Adresa: Sldkoviova 1/176,
972 01 Bojnice
Tel.: 046/543 03 34
Fax: 046/543 04 83
E-mail: urad@bojnice.sk, oberfranc@bojnice.sk
Internet: http://www.bojnice.sk
Prvna forma: obec
Kontakt: Ing. Oberfranc Jn (vedci SO)
Odbory innosti:
rad mesta Bojnice
Sprva majetku mesta
MESTO LIPTOVSK MIKUL
Adresa: trova 1989/41,
031 42 Liptovsk Mikul
Tel.: 044/556 52 01
Fax: 044/562 13 96
E-mail: lmikulas@mikulas.sk
Internet: http://www.lmikulas.sk
Prvna forma: rozpotov organizcia
Odbory innosti:
Galria P. M. Boha, Slovensk mzeum ochrany prrody
a jaskyniarstva, Mzeum J. Kra, Centrum K. Sokola,
Liptovsk mzeum (ierny orol), Synagga,
Kostol sv. Mikula, Evanjelick a. v. kostol
Turistika, AQUAPARK TATRALANDIA, Arel vodnho slalomu
O. Cibka, Skatepark zjazdov a beeck lyovanie, Liptovsk
Mara (rybolov a vodn porty), jaskyne
Rozirujce informcie:
Informan centrum Liptovsk Mikul: tel.: 044/552 24 18,
044/161 86, fax: 044/551 44 48, e-mail: info@mikulas.sk,
internet: www.lmikulas.sk
MESTO RUOMBEROK -
MESTSK RAD
Adresa: Nm. A. Hlinku 1,
034 16 Ruomberok
Tel.: 044/431 44 49
Fax: 044/431 44 29
E-mail: murk@murk.sk
Internet: http://www.ruzomberok.sk
Prvna forma: verejn sprva
Kontakt: Ing. Svrek Peter (vedci odd. podnikateskej
innosti), Ing. Majerkov Dagmar (vedca
oddelenia kultrnych a socilnych vec)
Odbory innosti:
Cestovn ruch tuzemsk
Sluby pre cestovn ruch
Ubytovacie, retauran a rekrean zariadenia
SKI PARK Malin Brdo, Beeov, Vlkolnec
Liptovsk mzeum, Galria udovta Fullu
MESTO TURIANSKE
TEPLICE
Adresa: Ul. partiznska 1,
039 01 Turianske Teplice
Kontakt: Mgr. Sygt Michal (primtor mesta)
Odbory innosti:
Mestsk rad Turianske Teplice
Termlne kpalisko
Lanov centrum
Tenisov kurty
Turistika, cykloturistika
V zimnom obdob lyiarske svahy, umel adov plocha
Galria Mikula Galandu
Organizcia spoloenskch, kultrnych a portovch podujat
MESTSK RAD ZVOLEN
Adresa: Nm. slobody 22,
966 01 Zvolen
Tel.: 045/530 32 53
Fax: 045/533 14 28
E-mail: mesto@zvolen.sk
Internet: http://www.zvolen.sk
Prvna forma: mestsk rad
Kontakt: Ing. Fabricius Adrin (referent rozvoja)
Odbory innosti:
Priemyseln kultrno-historick obchodn centrum
Zvolensk zmok, Pust hrad, Nmestie SNP, Divadlo JGT,
Lesncke a drevrske mzeum, Slovensk nrodn galria,
Technick univerzita vo Zvolene
Turisticko-informan centrum 045/542 92 88
MHO PNEUSERVIS, s. r. o.
Adresa: Kamenn 8329/16A,
010 01 ilina
Tel.: 041/700 20 81, 700 20 82
Fax: 041/700 20 80
E-mail: pneu-mho@stonline.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Mihalatin Milan (konate)
Odbory innosti:
Pneuservis na osobn a nkladn vozidl
Predaj autoplov: osobn, nkladn, traktorov, pecilne
a portov
Predaj protektorov, du a diskov
Oprava pneumatk a du
Oprava hlinkovch diskov
Laserov geometria
Run umvanie, tepovanie a istenie interirov ut
Rozirujce informcie:
Monos oberstvenia v prjemnom prostred v priestore
pneuservisu
Mimoseznne uskladnenie pneumatk zdarma
Monos plati kartou cez terminl
MICRONIX, spol. s r. o.
Adresa: SA 4,
974 01 Bansk Bystrica
Tel.: 048/412 37 79
Fax: 048/415 14 04
E-mail: akumulatory@micronix.sk
Internet: http://www.micronix.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
tartovacie akumultory YUASA vhradn zastpenie
Motocyklov batrie MOTO START
Priemyseln hermeticky uzatvoren akumultory
Akumultory do detskch ut a motoriek
Poboka:
Koick 6, Bratislava, tel.: 02/534 142 70,
fax: 02/536 335 62, mobil: 0905/982 737, e-mail:
bratislava@micronix.sk
MOTEL RAN
Adresa: Pri Vhu 540/71,
034 06 Ruomberok - ernov
Tel.: 044/430 33 42 - recepcia
Fax: 044/430 33 41
Mobil: 0905/864 285
E-mail: motelranc@stonline.sk
Internet: http://www.motelranc.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Turistika cykloturistika Vek Fatra
Country bly, gitarov kola, bowling, squash, kone, billird,
stoln tenis, pky
Lyovanie v SKI PARK MALIN BRDO (2 km)
Monos celoronho kpania sa v termlnom kpalisku
Beeov (10 km)
Monos rybolovu - vodnch portov, huby
F105
M40
M94
M99
M108
M111
C45
C26
F105
1257_Autokontakt 2007-8_textova 54 54 28/8/07 14:40:29
C55
Stredoslovensk regin Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov
MOTOCENTRUM, s. r. o.
Adresa: Lichnerova 74,
903 01 Senec
Tel.: 02/459 241 18
E-mail: motocentrum@motocentrum.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky KODA
MOTOPRES
Adresa: Olympionikov 2,
971 01 Prievidza
Tel.: 046/543 07 92
Fax: 046/543 07 92
E-mail: suzuki.prievidza@stonline.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky SUZUKI
MOTORTECHNA, spol. s r. o.
Adresa: Partiznska cesta 53,
974 01 Bansk Bystrica
Tel.: 048/414 20 32
Fax: 048/414 38 46
E-mail: motortechna@partner.renault.sk
Internet: http://www.renault.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky RENAULT
MZ PNEU, s. r. o.
Adresa: Kamenn cesta 91,
010 01 ilina
Tel.: 041/723 21 51, 724 46 09, 700 30 73
Mobil: 0905/274 930
E-mail: mzpneu@nextra.sk
Internet: http://www.mzpneu.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Hemk
Odbory innosti:
Predaj autoplov, osobn, nkladn, traktorov, pecilne a
portov - maloobchod, vekoobchod
Predaj protektorov, du a diskov
Pneuservis na osobn a nkladn vozidl
Oprava pneumatk a du
Oprava hlinkovch diskov
Mimoseznne uskladnenie pneumatk
Rozirujce informcie:
Vhradn zastpenie pneumatk Kumho a du Marathon pre SR
N
NOV TOPCAR
Adresa: Bytick cesta 88,
010 09 ilina
Tel.: 0905/456 253
E-mail: crk@topcar.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky DAEWOO
O
OBEC HRUOV
Adresa: Hruov 526,
991 42 Hruov
Tel.: 047/488 01 22
Fax: 047/488 01 27
Mobil: 0918/093 690
E-mail: obechrusov@slovanet.sk
Internet: http://www.hrusov.sk
Prvna forma: obec
Kontakt: Ing. Bendk Pavel (starosta obce),
Augustnov Mria (administratvna
pracovnka)
Odbory innosti:
Festival udovej kultry Hontianska parda
Najvia zbierka stabilkov - historick roncka technika
Nun chodnk - 16 km - architektra, pamiatky, fauna, flra
Vroba folklrnych bbik a suvenrov
Poldov pobyty pre skupiny - peenie chleba, pivnice, folklr
OBEC UBOCHA
Adresa: ubocha 143,
034 91 ubocha
Tel.: 044/439 12 15
Fax: 044/439 14 09
E-mail: obeclubochna@stonline.sk
Internet: http://www.lubochna.sk
Prvna forma: verejn sprva
Odbory innosti:
Cestovn ruch v zime: lyiarske stredisko Vyn Krtke
Cestovn ruch v lete: Termal park Beeov, rybrstvo, turisti-
ka - zber hb, cykloturistika
Stravovacie sluby: retaurcia Pod lipami, retaurcia
Anderka, krma Skalka, Cafe bar pri starej plavrni
Ubytovatelia v obci ubocha: vila Hanka, penzin Slovenka,
penzin Astria, chata Dolina, turistick ubytova
Rozirujce informcie:
V obci sa nachdza Nrodn endokrinologick a diabetologick
stav s celoslovenskou psobnosou
OBEC MOTYKY
Adresa: Motyky 14,
976 02 Motyky
Tel.: 048/419 92 88
Mobil: 0908/933 878
E-mail: obec.motycky@orangemail.sk
Prvna forma: ttny podnik
Kontakt: Lacko Maro (starosta obce)
Odbory innosti:
Cestovn ruch, sluby cestovnho ruchu
Lyovanie, sae, cyklotrasy
Ubytovacie zariadenia
Hubrenie
portov sae
OBEC VAEC
Adresa: Na Harte 19,
032 61 Vaec
Tel.: 044/529 41 21
Fax: 044/529 43 38
Mobil: 0907/849 578
E-mail: obecvazec@stonline.sk
Prvna forma: ttny orgn
Kontakt: Klein uboslav (starosta obce)
Odbory innosti:
Mest, obce, reginy - sluby cestovnho ruchu
Vaeck jaskya
Turistick trasy do Vysokch Tatier, dolia ierneho Vhu
Obecn mzeum
Vojensk nemeck cintorn - najznmej cintorn padlch
nemeckch vojakov v druhej svetovej vojne
Mzeum udovch tradci
Lyiarsky vlek
OBEC VYHNE
Adresa: Vyhne 100
966 02 Vyhne
Tel.: 045/677 21 10
Fax: 045/677 21 10
Mobil: 0903/470 185
E-mail: vyhne@vyhne.sk
Internet: http://www.vyhne.sk
Prvna forma: samosprva
Kontakt: Ing. Filip Milan (starosta obce)
Odbory innosti:
Aquapark Vodn raj Vyhne
Tenisov a volejbalov kurty
Turistick ubytova
Wellness
Turistick chodnky
M58
M26
M26 A/B
M28
M7
1257_Autokontakt 2007-8_textova 55 55 28/8/07 14:40:45
Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov Stredoslovensk regin
C56
OBECN RAD TEPLIKA
NAD VHOM
Adresa: Nm. sv. Florina 2/290,
013 01 Teplika nad Vhom
Tel.: 041/598 21 28, 598 22 96
Fax: 041/598 22 96
Mobil: 0905/850 661
E-mail: obec.teplickanv@stonline.sk
Internet: http://www.teplickanadvahom.sk
Prvna forma: obecn rad
Kontakt: Lazar Milan (starosta obce)
Odbory innosti:
Obec je priemyselnho charakteru
Stravovacie, ubytovacie a doplnkov sluby v skrom
Katie z konca 16. storoia, v r. 1928 vyhorel
Rmsko-katolcky kostol sv. Martina s barokovou kaplnkou,
kde sa nachdzaj telesn pozostatky ofie Bosniakovej a
pri kostole sa nachdza Kaplnka sv. Frantika Xaverskho a
Kaplnka sv. Mikula
Na vrchu Strank nad obcou s vborn podmienky na bezmo-
torov lietanie (rogall) a paragliding
V zime s k dispozcii 2 lyiarske vleky
Nov zvod KIA Motors na vrobu osobnch automobilov
V obci s 3 portov kluby
Dostupnos z obce cez rieku Vh do stredu mesta ilina 3 km
P
LUX - BS, s. r. o.
Adresa: Jkaiho 32,
945 01 Komrno
Tel.: 045/692 23 19
Fax: 045/692 23 20
Mobil: 0907/545 649
E-mail: kachelman@kachelman.sk
Internet: http://www.kachelman.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Ing. Kecsks Imrich ml. (manager), Kecsks
Imrich st. (konate)
Odbory innosti:
Ubytovacie a retauran zariadenie
Penzin je vybaven relaxanm centrom so saunou
a hydromasnym baznom
Rozirujce informcie:
Prevdzka:
PENZIN KACHELMAN, Kammerhofsk 18, 969 01 Bansk
tiavnica
PENZIN *** ORAVSK
HORRE
Adresa: Oravsk Podzmok,
029 52 Oravsk Podzmok
Tel.: 043/552 47 46
Fax: 043/552 47 53
Mobil: 0918/494 494
E-mail: info@oravskahoraren.sk
Internet: http://www.oravskahoraren.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Ing. Mellenov Magdalna (konateka),
Krivakov Rozlia (vedca prevdzky)
Odbory innosti:
Ubytovanie, stravovanie
Lyovanie, kolenia, rodinn oslavy
Sauna, herne, ohnisko, krb...
PERSEID OIL
Adresa: Bystrick cesta 2510,
Ruomberok
Tel.: 044/432 61 79
E-mail: perseid@isternet.sk
Internet: http://www.peugeot-rk.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky PEUGEOT
PNEUCENTRUM MRZIK
Adresa: Kragujevsk 1,
010 01 ilina
Tel.: 041/564 32 22, 564 32 34
Fax: 041/564 35 25
Mobil: 0902/356 432
E-mail: pneu@pneucentrum-mrazik.sk
Internet: http://www.pneucentrum-mrazik.sk
Prvna forma: fyzick osoba
Kontakt: Ing. Mrzik Jn (majite firmy)
Odbory innosti:
Predaj pneumatk na motocykle, osobn, itkov a nkladn
automobily, OFF ROAD, SUV, traktory, vysokozdvin vozky,
pracovn mechanizmy
Protektory, due, elektrnov a plechov disky, puklice, sne-
hov reaze, autodoplnky
Pneuservis na osobn, nkladn vozidl, traktory, pracovn
mechanizmy, hustenie inertnm plynom SECUR PNEUS
Mimoseznne uskladnenie pneumatk a kolies
Vyrovnvanie hlinkovch diskov
Rozirujce informcie:
Predaj na platobn karty, Predaj na spltky
PORTAS, spol. s r. o.
Adresa: Janka Jesenskho 28,
900 01 Zvolen
Tel.: 045/532 67 31
E-mail: portas@isternet.sk
Internet: http://www.peugeot.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky PEUGEOT
R
AUTO MARKET, a. s.
Adresa: Koick 1601,
010 01 ilina
Tel.: 041/565 07 42-3
Fax: 041/565 07 46
E-mail: automarket@partner.renault.sk
Internet: http://www.renault.sk
Prvna forma: akciov spolonos
Kontakt: krabko Milan (obchodn riadite)
Odbory innosti:
Predaj vozidiel znaky RENAULT, DACIA a MAZDA
Predaj nhradnch dielov a autodoplnkov
Zrun a pozrun servis vozidiel znaky RENAULT, DACIA
a MAZDA
Poiova osobnch a itkovch vozidiel
Odahov sluba 041/565 07 42-3
Rozirujce informcie:
Zastupovan znaky:
ROP - CAR
Adresa: Bojnick cesta,
971 01 Prievidza
Tel.: 046/543 06 88
Fax: 046/543 06 88
E-mail: michalec@seat-ropcar.sk
Internet: http://www.seat-ropcar.sk
Odbory innosti:
Servis, opravova, servisn prce a sluby
ROSKA
Adresa: Strojrensk 13,
976 43 Piesok
Tel.: 048/617 10 36
Fax: 048/617 11 51
E-mail: roska_br@skoda-auto.sk
Internet: http://www.roska.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky KODA
S
S - AUTOMAX, s. r. o.
Adresa: Sldkoviova 127/632,
017 01 Povask Bystrica
Tel.: 042/437 92 17
Fax: 042/432 93 18
E-mail: wv@automax.sk
Internet: http://www.automax.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky SEAT
M104
M91
M11
C46
1257_Autokontakt 2007-8_textova 56 56 28/8/07 14:40:53
C57
Stredoslovensk regin Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov
SAFONK GROUP, s. r. o.,
Villa Neas
Adresa: Celulzka 3494,
011 61 ilina
Tel.: 041/509 10 01, 509 10 10
Fax: 041/509 10 04
E-mail: villanecas@villanecas.sk
Internet: http://www.villanecas.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Safonk Dimitrij (riadite)
Odbory innosti:
Ubytovanie
Retaurcia, salniky, vinotka
Sauna, parkovanie, internet, catering
SK AVICENNA PLUS,
s. r. o. ***
Adresa: Relax hotel *** AVENA,
032 03 Liptovsk Jn 345
Tel.: 044/526 34 01, 528 07 98
Fax: 044/526 31 36
E-mail: avena@avena.sk
Internet: http://www.avena.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Ing. Plinkov (manarka), Plink Jn
(riadite)
Odbory innosti:
Hotel ***
Hotelov bazn, fitnes, sauna, rehabilitan centrum
U
U.N., s. r. o.
Adresa: tudentsk ulica,
010 03 ilina - Povask Chlmec
Tel.: 041/562 44 03
Mobil: 0905/535 685
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Kelemen ubomr (konate)
Odbory innosti:
Rchloservis, oprava podvozkov, bzd
Pneuservis na osobn automobily
Predaj autodielov, olej MOBIL, ESSO, brzdy FRITECH
Vmena oleja, npln, filtrov
Vekoobchod, maloobchod nhradnch dielov
Odborn poradenstvo, sprostredkovanie
Rozirujce informcie:
Zastupovan znaky:
UNICAR
Adresa: Ul. 1. mja 68/1848,
031 01 Liptovsk Mikul
Tel.: 044/551 44 02
Fax: 044/551 44 02
E-mail: unicar@unicar.sk
Internet: http://www.unicar.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky CITRON
V
VOJTECH KELEMEN - AUTOKEL
Adresa: T. G. Masaryka 13,
984 01 Luenec
Tel.: 047/432 67 64
Fax: 047/432 67 64
E-mail: predaj@autokel.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky CITRON
Servis, opravova, servisn prce a sluby
M4
M5


s
t
r
.

C

6
1

b
u
d
e
m
e

s
a

n
a

v

s

t
e

e
t
k
o

v

j
e
d
n
e
j

p
u
b
l
i
k

c
i
i
a
u
t
o
d
ir
e
c
t
o
r
y

d
ir
e
c
t
o
r
y
o
f
t
o
u
r
is
m
TURIZMUS
Historick pamiatky, mze
Kpele, jaskyne
Kultra, port, relax
AUTOADRESR
1 000 aktulnych autokontaktov
Auto-moto vroba, predaj, servis
Sluby, lzing, poistenie
CESTOVN RUCH
Ubytovacie a rekrean sluby
Retauran zariadenia
Mest a turistick reginy
MOTORIZMUS
Vzdialenosti miest
Hranin priechody
Rebrky predaja a spoahlivosti
automobilov
1
2
.
r
o

k
2
0
0
7
/
2
0
0
8
AUTOATLAS SLOVENSKEJ REPUBLIKY
AUTOMAPY MIEST
pomocnk motoristu po cel rok
w
w
w
.
a
u
t
o
-
k
o
n
t
a
k
t
.
s
k
Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov
Vchodoslovensk regin
1257_Autokontakt 2007-8_textova 57 57 28/8/07 14:40:58
Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov Vchodoslovensk regin
C58
A
A - MOBIL, s. r. o.
Adresa: Pribenick 6,
077 01 Krovsk Chlmec
Tel.: 056/632 22 13
Fax: 056/632 22 13
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky KODA
AKCENT, s. r. o.
Adresa: Lazovn 58,
974 01 Bansk Bystrica
Tel.: 048/415 51 63
Fax: 048/412 43 02
E-mail: kontakt@akcent.sk
Internet: http://www.akcent.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky LADA
ALD MOBIL
Adresa: Levosk 33,
064 01 Star ubova
Tel.: 052/436 95 67, 436 95 55
Fax: 052/436 96 66
E-mail: ald_sl@skoda-auto.sk
Internet: http://www.aldmobil.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky KODA
ALZ, s. r. o.
Adresa: Petrovansk 36,
080 01 Preov
Tel.: 051/772 31 41
Fax: 051/773 28 33
E-mail: automo@automo.sk
Internet: http://www.mazda.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky MAZDA, MITSUBISHI
AMM PREOV, s. r. o.
Adresa: Petrovansk 1,
080 05 Preov
Tel.: 051/773 47 93
E-mail: citroen@mail.t-com.sk
Internet: http://www.autovia.sk/citroen/
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky CITRON
AP - CENTRAS, s. r. o.
Adresa: Jun trieda 115,
040 01 Koice
Tel.: 055/728 82 21
Fax: 055/728 82 22
E-mail: lada@lada.sk
Internet: http://www.lada.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky LADA
AQUAPARK POPRAD, s. r. o.
Adresa: portov 1397/1,
058 01 Poprad
Tel.: 052/785 15 55
Fax: 052/785 15 08
Mobil: 0910/990 920
E-mail: marketing@aquacity.sk
Internet: http://www.aquacity.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Profant Jn (marketing manager)
Odbory innosti:
AQUAPARK - termlne kryt a otvoren bazny
Hotel Seasons ***, hotel Mountain View ****
Kongresov centrum
Kryocentrum
Vitlny svet, wellness
Rozirujce informcie:
Aquacity Poprad je celoron dovolenkov a kongresov rezort
vyuvajci termlny prame na ekologick vyuitie energie pri
poskytovan svojich sluieb
ASTA, s. r. o.
Adresa: Brestovsk 1056,
066 01 Humenn
Tel.: 057/775 25 37
Fax: 057/775 25 37
E-mail: fiatastahn@stonline.sk
Internet: http://www.fiatastahn.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky FIAT
ATAP, s. r. o.
Adresa: Priemyseln ul.,
085 01 Bardejov
Tel.: 054/474 23 55
Fax: 054/474 23 55
E-mail: atap@partner.renault.sk
Internet: http://www.renault.slovanet.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky RENAULT
AUTO - GABRIEL, s. r. o.
Adresa: Osloboditeov 70,
040 17 Koice - Barca
Tel.: 055/683 91 11
Fax: 055/683 91 29
E-mail: mail@gabriel.sk
Internet: http://www.gabriel.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky AUDI, VOLKSWAGEN
Servis, opravova, servisn prce a sluby
AUTO - MOTO - CENTRUM - VLASAT
Adresa: Preovsk cesta 69,
040 22 Koice
Tel.: 055/632 50 55
Fax: 055/632 14 14
E-mail: predaj@vlasaty.sk
Internet: http://www.vlasaty.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky SEAT
AUTO MOKR
Adresa: Nad jazerom,
040 12 Koice
Tel.: 055/674 88 78
Fax: 055/674 06 22
E-mail: servis@automokran.sk
Internet: www.automokran.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky SUZUKI
Servis, opravova, servisn prce a sluby
AUTO PALAZZO, s. r. o.
Adresa: Vozrova 1,
040 17 Koice
Tel.: 055/678 08 68
Fax: 055/678 08 68
E-mail: fiat@auto-palazzo.sk
Internet: http://www.auto-palazzo.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky FIAT
AUTO VMV, s. r. o.
Adresa: Mlynsk 10,
053 11 Smiany
Tel.: 053/429 70 63
Fax: 053/429 76 36
E-mail: salon@autovmv.sk
Internet: http://www.autovmv.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky FIAT, ALFA ROMEO
AUTOCENTRUM ATTILA
ONDREJ
Adresa: Gemersk 563,
048 01 Roava
Tel.: 058/732 81 55
Fax: 058/732 81 55
Mobil: 0905/279 732
Prvna forma: fyzick osoba
Kontakt: Labaj Ondrej (vedci)
Odbory innosti:
Osobn automobily znaiek CHEVROLET, OPEL, KIA
Servis, opravova, predaj nhradnch dielov
Autopoiova
Odahov sluba nonstop 0905/341 452
Autoumyvrka
AUTOKLUB POPRAD, s. r. o.
Adresa: Partiznska 82/A,
058 01 Poprad
Tel.: 052/772 41 73
E-mail: autoklub@autoklub-pp.sk
Internet: http://www.mitsubishi-motors.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky MITSUBISHI MOTORS
M29B
M46
1257_Autokontakt 2007-8_textova 58 58 28/8/07 14:41:55
C59
Vchodoslovensk regin Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov
AUTOLUX KOICE, s. r. o.
Adresa: Cintornska 2,
040 01 Koice
Tel.: 055/625 40 84, 623 17 77
Fax: 055/625 40 85
E-mail: predaj@autolux.sk
Internet: http://www.autolux.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky TOYOTA, LEXUS
Servis, opravova, servisn prce a sluby
AUTOLUX PREOV, s. r. o.
Adresa: kulttyho 25,
080 01 Preov
Tel.: 051/773 13 36
Fax: 051/759 63 42
E-mail: autoluxp@isternet.sk
Internet: http://www.toyota.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky TOYOTA, LEXUS
AUTOMAPE, s. r. o.
Adresa: Bardejovsk 26,
080 01 Preov
Tel.: 051/776 48 25
Fax: 051/776 48 25
E-mail: automape@partner.renault.sk
Internet: http://www.renault.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky RENAULT
AUTOMO, spol. s r. o.
Adresa: Petrovansk 36,
080 01 Preov
Tel.: 051/773 21 41
Fax: 051/772 18 87
E-mail: automo@automo.sk
Internet: http://www.mercedes-benz.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky HYUNDAI
AUTOMONT JN MOLITORIS
Adresa: Poekanec 16,
094 31 Hanuovce nad Topou
Tel.: 057/445 04 40
Fax: 057/445 04 50
Internet: http://www.skoda-auto.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky KODA
AUTONOVA, s. r. o.
Adresa: Priemyseln arel Vchod 3406,
058 01 Poprad
Tel.: 052/773 15 49
Fax: 052/773 15 21
E-mail: autonova@isternet.sk
Internet: http://www.autonova.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky KODA
AUTONOVUM, s. r. o.
Adresa: Dopravn 5,
040 01 Koice
Tel.: 055/632 52 50
Fax: 055/632 48 17
Internet: http://www.cassovia.sk/auto/
Prvna forma: s. r. o.
Odbory innosti:
Servis, opravova, servisn prce a sluby
AUTOSERVIS AUTOTEST - PAVOL
SLOVENSK
Adresa: Orechov 7,
040 00 Koice
Tel.: 055/622 58 28
Odbory innosti:
Servis, opravova, servisn prce a sluby
AUTOSTOP ROAVA
Adresa: Roavsk Baa 164,
048 01 Roava
Tel.: 058/732 34 76
E-mail: autostop_rv@mail.pvt.sk
Internet: http://www.autoluna.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky CITRON
AUTOSTYL, spol. s r. o.
Adresa: Trenianska Turn 1030,
913 21 Trenianska Turn
Tel.: 032/650 10 12
Fax: 032/650 10 15
E-mail: info@autostyl.sk
Internet: http://www.autostyl.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky PEUGEOT
AUTOTIP, spol. s r. o.
Adresa: Humensk cesta 19,
071 01 MICHALOVCE
Tel.: 056/688 57 71
Fax: 056/688 57 77
E-mail: autotipmi@stonline.sk
Internet: http://www.autotip.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Predaj a servis osobnch automobilov OPEL
Predaj nhradnch dielov na OPEL
Autopoiova
Odahov sluba
Rozirujce informcie:
Zastupovan znaky:
AUTOVES, s. r. o.
Adresa: Duklianska 55,
052 01 Spisk Nov Ves
Tel.: 053/442 52 53
Fax: 053/426 71 47
E-mail: predaj.skoda@autoves.sk
Internet: http://www.autoves.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky KODA
B

BARDEJOVSK KPELE,
a. s.
Adresa: -
086 31 Bardejovsk Kpele
Tel.: 054/477 43 46
Fax: 054/472 35 49
E-mail: rezervacie@kupele-bj.sk
Internet: http://www.kupele-bj.sk
Prvna forma: akciov spolonos
Kontakt: Ing. Komorov Tamara (vedca odboru),
Ing. Balonov Mirka (referentka)
Odbory innosti:
Indikcie: Choroby obehovho a trviaceho strojenstva,
dchacch ciest, poruchy ltkovej vmeny, liaz, pohybov
a srdcovo-cievne
Minerlne pramene vhodn na kpen liebu, pitn kry,
inhalovanie
Lieebn, rekondino-rehabilitan, vekonon, vianon,
silvestrovsk, odtuovacie a rodinn pobyty
BRANTNER NOVA, s. r. o.
Adresa: Sadov 11,
052 01 Spisk Nov Ves
Tel.: 053/446 62 66
E-mail: nova@spisnet.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky CITRON
BRANTNER NOVA, s. r. o.
Adresa: Sadov 13,
052 01 Spisk Nov Ves
Tel.: 053/446 62 66
Fax: 053/446 68 32
E-mail: nova@brantner.com
Internet: http://www.brantner.at
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky CITRON
BUILT
Adresa: Krna 5,
080 01 Preov
Tel.: 051/756 73 33
E-mail: built@built.sk
Internet: http://www.built.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky FORD
BUSTRANS, s. r. o.
Adresa: Kutuzovova 19,
085 01 Bardejov
Tel.: 054/472 69 09
Fax: 054/472 69 09
E-mail: info@bustrans.sk
Internet: www.bustrans.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky IVECO
Servis, opravova, servisn prce a sluby
C46
F108
1257_Autokontakt 2007-8_textova 59 59 28/8/07 14:41:57
Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov Vchodoslovensk regin
C60
C
CAMEA CAR, s. r. o.
Adresa: Levosk 107/A,
080 01 Preov
Tel.: 051/748 06 80
E-mail: seat@cameacar.sk
Internet: http://www.cameacar.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky SEAT
CAR - SHOP, a. s.
Adresa: Moldavsk cesta 45,
040 11 Koice
Tel.: 055/788 22 24
Fax: 055/644 57 96
E-mail: predaj.shop_ke@skoda-auto.sk
Internet: http://www.car-shop.sk
Prvna forma: akciov spolonos
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky KODA
COMPLEX, s. r. o.
Adresa: Cintornska 2,
040 01 Koice
Tel.: 055/622 55 35
Fax: 055/622 55 32
E-mail: complex@stonline.sk
Internet: http://www.oldham.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky VOLVO
Servis, opravova, servisn prce a sluby
CORYN
Adresa: Jesenn 8,
080 05 Preov
Tel.: 051/756 21 35
Fax: 051/756 21 30
E-mail: predaj@coryn.sk
Internet: http://www.coryn.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky PEUGEOT

SAO - AUTORENOVA, a. s.
Adresa: Levosk 2,
058 01 Poprad
Tel.: 052/772 22 58
Fax: 052/772 33 07
E-mail: autorenova@nextra.sk
Prvna forma: akciov spolonos
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky CITRON
Servis, opravova, servisn prce a sluby
D
DOVE - LAND, s. r. o.
Adresa: Partiznska,
058 80 Poprad
Tel.: 052/772 41 83
E-mail: dove-land@sinet.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky TOYOTA, LEXUS
Du - Bal Trans s. r. o.
Adresa: kpt. Nlepku 1058/27,
075 01 Trebiov
Tel.: 056/643 34 24
Fax: 056/643 34 24
Mobil: 0915/948 766
E-mail: dubal.trans@centrum.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Balog Milo (konate)
Odbory innosti:
Medzinrodn kaminov doprava
Vntrottna kaminov doprava
Preprava expresnch zsielok - Sk. - EU.
Logisticko-pedin sluby
Autobusov doprava
Obchodn innos v plnom rozsahu
Rozirujce informcie:
Predaj stavebnho materilu
E
EUROLAND`S, spol. s r. o.
Adresa: Petrovansk 42,
080 01 Preov
Tel.: 051/771 03 14
Fax: 051/771 03 55
E-mail: eurolands@eurolands.sk
Internet: http://www.eurolands.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky NISSAN
F
FLETOP
Adresa: Dopravn 4,
040 01 Koice
Tel.: 055/728 99 71
Fax: 055/632 30 89
E-mail: predaj@fletop.sk
Internet: http://www.fletop.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky NISSAN
FRANCE - TECH, s. r. o.
Adresa: Rozvojov 1,
040 11 Koice
Tel.: 055/783 66 56
Fax: 055/783 66 20
E-mail: francetech@francetech.sk
Internet: http://www.francetech.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky PEUGEOT
H
H A H AUTO, spol. s r. o.
Adresa: Lesncka 3,
040 11 Koice - Zpad
Tel.: 055/644 52 56
E-mail: auto.hyundai@hrehor.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky HYUNDAI
HOTEL LESN
Adresa: Star Lesn 157,
059 60 Tatransk Lomnica
Tel.: 052/446 75 56
Fax: 052/446 75 59
Mobil: 0903/901 289
E-mail: lesna@stonline.sk
Internet: http://www.hotellesna.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Hvizdo Jaroslav (riadite hotela),
Jezerkov Anita (marketing)
Odbory innosti:
Ubytovacie a rekrean zariadenie
Rekrean pobyty s programom pre rodiny s demi
Plaveck bazn, sauna, mase, tenis, futbal, volejbal,
minigolf, billird, stoln tenis
CH
CHEDOS, s. r. o.
Adresa: trova 101,
059 21 Svit
Tel.: 052/715 26 47
Internet: http://www.chedos.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky FIAT, ALFA ROMEO
M105
F108
1257_Autokontakt 2007-8_textova 60 60 28/8/07 14:42:07
C61
Vchodoslovensk regin Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov
I
IZOTRANS s. r. o.
Adresa: Strojncka 15,
080 06 Preov
Tel.: 051/776 56 87
Fax: 051/776 56 87
E-mail: izotrans@izotrans.sk
Internet: http://www.izotrans.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Jenko Vladimr (konate),
Ing. Hrabk Jn (konate)
Odbory innosti:
Vroba a predaj nadstavieb
Predaj a mont chladiarenskch zariaden
Zdvhacie ploiny na nkladn vozidl
K
KIA KOICE, s. r. o.
Adresa: Dopravn 5,
040 01 Koice
Tel.: 055/799 86 07
Fax: 055/799 86 09
E-mail: o.kobetic@kia-slovensko.sk
Internet: http://www.kia.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky KIA
KPELE VYN RUBACHY,
a. s.
Adresa: Vyn Rubachy 48,
065 02 Vyn Rubachy
Tel.: 052/426 61 11, 426 67 77 - recepcia,
426 65 42, 426 65 54, 426 65 69,
426 65 75
Fax: 052/426 65 57 - obchod a marketing
E-mail: ruzbachy@ruzbachy.sk
Internet: http://www.ruzbachy.sk
Prvna forma: akciov spolonos
Odbory innosti:
Indikcie: Choroby onkologick, obehovho strojenstva
(kardio-vaskulrne), trviaceho strojenstva, netuberkulzne
choroby dchacch ciest, choroby oblikov, ensk a choroby
z povolania
Balky pobytov: Lieebn pobyt, medical wellness pobyt,
relaxano-kpen pobyt, pobyt pre seniorov, wellness vkend,
rekondin pobyt, atlantda (plvanie s dieatkom), lyiarsky
a silvestrovsk pobyt, zdrav rodina, vodn svet
Rozirujce informcie:
VAA POHODA - VAE ZDRAVIE - NAE KPELE
M
MESTO POPRAD
Adresa: Nbreie Jna Pavla II. 2802/3,
058 42 Poprad
Tel.: 052/716 71 11
Fax: 052/772 12 18
E-mail: infopp@msupoprad.sk
Internet: http://www.poprad.sk
Kontakt: Ing. Durbk Jozef, Asher Frantiek
Odbory innosti:
AquaCity Poprad, Arna Poprad
Podtatransk mzeum
Tatransk galria
Mestsk pamiatkov rezervcia Spisk Sobota
Letisko Poprad - Tatry, SR (TE) Poprad - Tatry
MOBIL STAR, s. r. o.
Adresa: Priemyseln 2,
040 01 Koice
Tel.: 055/622 81 25
Fax: 055/622 45 60
E-mail: mobil_ke@skoda-auto.sk
Internet: http://www.mobilstar.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky KODA
MOSTARKO, spol. s r. o.
Adresa: Ostrovskho 1,
040 01 Koice
Tel.: 055/644 42 30
Fax: 055/644 42 30
E-mail: mostarko@stonline.sk
Internet: http://www.mostarko.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky KAROSA
MOTOR - CAR KOICE, s. r. o.
Adresa: Dopravn 5,
040 01 Koice
Tel.: 055/798 21 01
Fax: 055/633 62 30
E-mail: motor-car@motor-car.sk
Internet: http://www.mercedes-benz.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky MERCEDES - BENZ
MOTOR - CAR POPRAD, s. r. o.
Adresa: Partiznska 102/4447,
058 01 Poprad
Tel.: 052/772 51 66
Fax: 052/772 20 74
E-mail: motor-car-poprad@motor-car-poprad.sk
Internet: http://www.mercedes-benz.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky MERCEDES - BENZ
N
NORSON, spol. s r. o.
Adresa: Vozrova 1,
040 17 Koice
Tel.: 055/728 37 40
Fax: 055/728 37 45
E-mail: norson@norson.sk
Internet: http://www.norson.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky VOLVO
O
OBEC DUBOVICA
Adresa: Dubovica 190,
082 71 Dubovica
Tel.: 051/457 20 47
Fax: 051/457 20 47
Mobil: 0907/945 196
E-mail: holcija@sabnet.sk, ocudubovica@stonline.sk
Internet: http://www.skdubovica.sk
Prvna forma: samosprva
Kontakt: Hudk Bystrk (starosta)
Odbory innosti:
Hotel Holcija s kapacitou 90 miest, stravovanie
Organizcia rodinnch oslv a kolen, svadby
Bilird, stoln tenis
Lyiarske stredisko Dubovica - liabky s 2 lyiarskymi vlekmi
Monos vyuitia beeckch lyiarskych trat
Cykloturistika, portov ihrisko
ORION
Adresa: Mierov 94,
066 01 Humenn
Tel.: 057/778 30 95
Fax: 057/775 64 44
E-mail: orion@orion.sk
Internet: http://www.orion.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky AVIA
P
PAN EURO, s. r. o.
Adresa: Preovsk 1212,
040 01 Koice
Tel.: 055/798 02 13
Fax: 055/798 02 33
E-mail: zuzana@paneuro.sk
Internet: http://www.paneuro.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky OPEL
PANCURK UBOMR
Adresa: Mirkovce 48,
082 06 Mirkovce
Tel.: 051/778 14 23
Fax: 051/748 47 81
E-mail: despan@stonline.sk
Internet: www.despan.sk
Odbory innosti:
Servis, opravova, servisn prce a sluby
M28A
F107
C57
F108
1257_Autokontakt 2007-8_textova 61 61 28/8/07 14:42:10
Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov Vchodoslovensk regin
C62
PEMA SLOVAKIA, s. r. o.
Adresa: Pri prachrni 20,
040 01 Koice
Tel.: 055/787 11 11
Fax: 055/787 11 15
E-mail: pema@pema-sk.sk
Internet: http://www.pema-sk.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky IVECO
PGT, spol. s r. o.
Adresa: Petrovianska 38/A,
080 01 Preov
Tel.: 051/758 17 25
E-mail: predaj@pgt.sk
Internet: http://www.pgt.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky PEUGEOT
PIENSTAV, a. s.
Adresa: Levosk 27,
064 01 Star ubova
Tel.: 052/432 30 71
Fax: 052/432 20 64
E-mail: pienstav@pienstav-as.sk
Internet: http://www.pienstav.sk
Prvna forma: akciov spolonos
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky FIAT, ALFA ROMEO
PK AUTO POPRAD, s. r. o.
Adresa: Ulica Mnoheova 3891/3A,
058 01 Poprad
Tel.: 052/788 03 41
E-mail: opel.pp@pkauto.eu
Internet: http://www.pkautosro.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky OPEL
PO CAR, s. r. o.
Adresa: Petrovansk 1,
080 05 Preov
Tel.: 051/756 02 10
E-mail: pocar_po@skoda-auto.sk
Internet: www.pocar.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky KODA
Servis, opravova, servisn prce a sluby
Q
QUALT, s. r. o.
Adresa: Rosn 7,
040 01 Koice
Tel.: 055/680 87 04
Fax: 055/680 87 10
E-mail: qualt_ke@skoda-auto.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky KODA
R
REGNUM BAVARIA, s. r. o.
Adresa: Petrovansk 54,
080 05 Preov
Tel.: 051/758 12 36
Fax: 051/758 11 96
E-mail: bmw@regnumbavaria.sk
Internet: http://www.regnum-bavaria.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky BMW
REMO, s. r. o.
Adresa: Mierov 64,
066 01 Humenn
Tel.: 057/775 55 96
Fax: 057/775 24 71
Internet: http://www.remosro.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky KODA
ROADEX, s. r. o.
Adresa: Partiznska 688/91,
058 01 Poprad
Tel.: 052/776 71 82
Fax: 052/776 71 82
E-mail: roadexpp@nextra.sk
Internet: http://www.suzuki.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky SUZUKI
ROERO - P, s. r. o.
Adresa: Duklianska 47/A,
052 01 Spisk Nov Ves
Tel.: 053/418 24 01
E-mail: rosero@rosero.sk
Internet: www.rosero.sk
Prvna forma: s. r. o.
Odbory innosti:
Servis, opravova, servisn prce a sluby
S
SAMID, s. r. o.
Adresa: Rastislavova 96/B,
040 01 Koice
Tel.: 055/677 07 24
Fax: 055/677 07 24
E-mail: samid@stonline.sk
Internet: http://www.citroenkosice.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky CITRON
SCANIA SLOVAKIA, s. r. o.
Adresa: -
082 03 Liartovce 283
Tel.: 051/749 86 30
Fax: 051/793 17 05
E-mail: jozef.kozub@scania.sk
Internet: http://www.scania.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Nkladn automobily znaky SCANIA
SOFFY MOTORS, s. r. o.
Adresa: Budovatesk 1279/21,
093 01 Vranov nad Topou
Tel.: 057/443 15 01
Fax: 057/446 44 75
E-mail: honda-vt@honda-vt.sk
Internet: http://www.honda-vt.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky HONDA
STILCAR, s. r. o.
Adresa: Raketov 1/a,
040 12 Koice
Tel.: 055/789 90 77
Fax: 055/789 90 78
E-mail: subarukosice@stonline.sk
Internet: http://www.subaru.stilcar.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky SUBARU
SWAM, s. r. o.
Adresa: Vozrova 1,
040 17 Koice
Tel.: 055/728 38 10
Fax: 055/728 38 44
E-mail: swam@swam.sk
Internet: http://www.swam.sk
Prvna forma: s. r. o.
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky RENAULT
Servis, opravova, servisn prce a sluby
SZILCAR
Adresa: Alejov 2,
040 01 Koice
Tel.: 055/644 20 52
Fax: 055/788 16 33
E-mail: ford@fordszilcar.sk
Internet: http://www.fordszilcar.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky FORD

- AUTOSERVIS
Adresa: Poiarncka 5,
091 01 Stropkov
Tel.: 054/742 26 50
Fax: 054/742 27 50
E-mail: predaj.sauto_sp@skoda-auto.sk
Internet: http://www.s-autoservis.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky KODA
1257_Autokontakt 2007-8_textova 62 62 28/8/07 14:42:13
C63
Vchodoslovensk regin Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov
T
TEMPUS BAVARIA, s. r. o.
Adresa: Rastislavova 110,
040 01 Koice
Tel.: 055/729 78 42
Fax: 055/625 34 81
E-mail: bavaria@tempus.sk
Internet: http://www.tempusbavaria.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky BMW
TESKO, s. r. o.
Adresa: Duklianska 36,
052 01 Spisk Nov Ves
Tel.: 053/429 75 16
Fax: 053/441 05 11
E-mail: hyundai-predaj@slovanet.sk
Internet: http://www.tesko.hyundai.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky HYUNDAI
TORNO, s. r. o.
Adresa: Jirskova 15,
058 01 Bardejov
Tel.: 054/472 56 41
Fax: 054/472 56 43
E-mail: torno@ke.telecom.sk
Internet: http://www.citroen.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky CITRON
V
V. X. P., s. r. o.
Adresa: Koick 20,
080 01 Preov
Tel.: 051/772 05 71
E-mail: vxp@nextra.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky SUBARU
VATAS, s. r. o.
Adresa: Petrovansk 36/A,
080 01 Preov
Tel.: 051/773 39 03
Fax: 051/773 36 33
E-mail: vatas@vatas.sk
Internet: www.vatas.sk
Odbory innosti:
Servis, opravova, servisn prce a sluby
VEPOS, s. r. o.
Adresa: Popradsk cesta 27,
054 01 Levoa
Tel.: 053/451 36 92
Fax: 053/451 23 88
E-mail: vepos_le@skoda-auto.sk
Internet: http://www.nahradnivuz@autostangl.cz
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky KODA
VERTIKAL SERVIS
Adresa: Kendice 390,
082 01 Preov
Tel.: 051/779 73 52
Fax: 051/779 73 52
E-mail: vertikalservis@vertikalservis.sk
Internet: www.vertikalservis.sk
Odbory innosti:
Servis, opravova, servisn prce a sluby
VLM AUTO
Adresa: Priemyseln 5805/96,
071 01 Michalovce
Tel.: 056/688 88 71
E-mail: vlmauto@minet.sk
Internet: http://www.autovia.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky CITRON
W
WAGONTRADING, s. r. o.
Adresa: Dostojevskho 23,
058 01 Poprad
Tel.: 052/773 22 11
Fax: 052/772 17 81
E-mail: peugeotobchod@wagon.sk
Internet: http://www.wagon.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky PEUGEOT
Y
YPSILON, s. r. o.
Adresa: Roavsk 29,
045 01 Moldava nad Bodvou
Tel.: 055/460 47 77
Fax: 055/460 29 83
E-mail: info@ypsilonauto.sk
Internet: http://www.ypsilonauto.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky KODA
Z
ZO & RIK, s. r. o.
Adresa: Krsnohorsk 65,
048 80 Roava
Tel.: 058/733 13 52
Fax: 058/733 13 53
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky RENAULT
ZONA PREOV, s. r. o.
Adresa: Levosk 111,
080 01 Preov
Tel.: 051/746 02 56
Fax: 051/746 02 50
E-mail: hondapo@nextra.sk
Internet: http://www.home.nextra.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky HONDA
1257_Autokontakt 2007-8_textova 63 63 28/8/07 14:42:14
Autoadresr Zoznam abonentov
D64
A

A - AUTO, s. r. o. str. C- 48
A - MOBIL, s. r. o. str. C- 58
A. M. PLUS, s. r. o. str. C- 48
ABC AUTO, spol. s r. o. str. C- 48
ABC AUTOSIASTKY str. C- 28
ABELA str. C- 28
ABX VFUKY str. C- 28
ACZ, spol. s r. o. str. C- 48
AGADOS SLOVAKIA, s. r. o. str. C- 28
AGBA MOTOR, s. r. o. str. C- 48
AGROKOMPLEX str. C- 28
AKCENT, s. r. o. str. C- 58
ALD MOBIL str. C- 58
ALS COLOUR, spol. s r. o. str. C- 48
ALTERIA, spol. s r. o. str. C- 48
ALZ, s. r. o. str. C- 58
AMC MARTIN, s. r. o. str. C- 48
AMM PREOV, s. r. o. str. C- 58
AMOS - JN VIDLIKA str. C- 28
AMT s. r. o. str. C- 48
AP - CENTRAS, s. r. o. str. C- 58
APL LEVICE str. C- 28
AQUAPARK POPRAD, s. r. o. str. C- 58
AQUAPARK SENEC str. C- 28
ARAVER, a. s. str. C- 28
ARP, s. r. o. str. C- 28
ASEN, s. r. o. str. C- 48
ASPEKTA TRADE, s. r. o. str. C- 48
ASTA, s. r. o. str. C- 58
AT, s. r. o. str. C- 48
ATAP, s. r. o. str. C- 58
ATIKA s. r. o. str. C- 28
ATLANTIS, s. r. o. str. C- 29
ATMK str. C- 29
ATTILA HENCZ str. C- 29
AUTO - GABRIEL, s. r. o. str. C- 58
AUTO - IMPEX, spol. s r. o. str. C- 29
AUTO - KLIMA, s. r. o. str. C- 29
AUTO - KOI str. C- 29
AUTO - MANN, s. r. o. str. C- 29
AUTO - MOTO - CENTRUM - VLASAT str. C- 58
AUTO - TEAM, s. r. o. str. C- 48
AUTO ADEX, s. r. o. str. C- 48
AUTO ALBA, spol. s r. o. str. C- 29
AUTO ART, s. r. o. str. C- 49
AUTO B. O. A. T. str. C- 29
AUTO BDM, s. r. o. str. C- 29
AUTO BNP, s. r. o. str. C- 29
AUTO GATTI - GABRIEL KARA str. C- 29
AUTO GL - GAAELM str. C- 29
AUTO J + J, spol. s r. o. str. C- 29
AUTO JGER, s. r. o. str. C- 29
AUTO MARKET, a. s. str. C- 51
AUTO MARKET, a. s. str. C- 56
AUTO MOKR str. C- 58
AUTO MOTIV, s. r. o. str. C- 30
AUTO PALACE BRATISLAVA, s. r. o. str. C- 30
AUTO PALACE BRATISLAVA, spol. s r. o. str. C- 30
AUTO PALAZZO, s. r. o. str. C- 58
AUTO PELA, s. r. o. str. C- 30
AUTO ROTOS str. C- 30
AUTO SISI, s. r. o. str. C- 30
AUTO TRADE, s. r. o. str. C- 49
AUTO V. A. S., s. r. o. str. C- 30
AUTO VALUEK ITALY, s. r. o. str. C- 30
AUTO VMV, s. r. o. str. C- 58
AUTO-COM a. s. str. C- 49
AUTOAGREGTY SPONZ str. C- 49
AUTOCENTRUM - Ing. MINRIK, s. r. o. str. C- 49
AUTOCENTRUM ATTILA ONDREJ str. C- 58
AUTOCENTRUM BYSTRIANSKY, spol. s r. o. str. C- 49
AUTOCENTRUM FARKA str. C- 49
AUTOCENTRUM GALIMEX, s. r. o. str. C- 49
AUTOCENTRUM NITRA, s. r. o. str. C- 30
AUTOCENTRUM SUCHNEK str. C- 49
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r. o. str. C- 30
AUTODIELY - RCOV str. C- 30
AUTOGRAND a. s. str. C- 30
AUTOKEL, s. r. o. str. C- 49
AUTOKLUB POPRAD, s. r. o. str. C- 58
AUTOLUX KOICE, s. r. o. str. C- 59
AUTOLUX PREOV, s. r. o. str. C- 59
AUTOMAPE, s. r. o. str. C- 59
AUTOMO, spol. s r. o. str. C- 59
AUTOMONT JN MOLITORIS str. C- 59
AUTOMONT ILINA, spol. s r. o. str. C- 49
AUTOMOTO KRAJO str. C- 30
AUTONA, spol. s r. o. str. C- 49
AUTONOVA, s. r. o. str. C- 59
AUTONOVUM, s. r. o. str. C- 59
AUTOOPRAVOVA MIKUIAK str. C- 49
AUTOPARK, s. r. o. str. C- 30
AUTOPLACHTY VAJDA GEJZA str. C- 30
AUTOPOLIS, s. r. o. str. C- 31
AUTOPROFIT str. C- 31
AUTORASTER str. C- 50
AUTOS KME, s. r. o. str. C- 50
AUTOSERVIS str. C- 31
AUTOSERVIS - Ing. MINRIK, s. r. o. str. C- 50
AUTOSERVIS - MINARI JN str. C- 31
AUTOSERVIS - PARAPETROL, a. s. str. C- 31
AUTOSERVIS - PNEUSERVIS str. C- 31
AUTOSERVIS A AUTOUMVARE str. C- 50
AUTOSERVIS A. L. K., spol. s r. o. str. C- 50
AUTOSERVIS AUTOTEST - PAVOL SLOVENSK str. C- 59
AUTOSERVIS BHR A BHR, spol. s r. o. str. C- 31
AUTOSERVIS FRIWA spol. s r. o. str. C- 31
AUTOSERVIS JAKUB, s. r. o. str. C- 31
AUTOSERVIS LIPTK, s. r. o. str. C- 50
AUTOSERVIS R-CENTRUM, s. r. o. str. C- 31
AUTOSKLO str. C- 50
AUTOSKLO H & D, spol. s r. o. str. C- 31
AUTOSPORT SZILAGYI, s. r. o. str. C- 50
AUTOSTOP ROAVA str. C- 59
AUTOSTYL, spol. s r. o. str. C- 59
AUTOSIASTKY MaM str. C- 50
AUTOPORT SERVIS str. C- 32
AUTOTEAM, s. r. o. str. C- 32
AUTOTECHNIKA, s. r. o. str. C- 32
AUTOTIP, spol. s r. o. str. C- 50
AUTOTIP, spol. s r. o. str. C- 50
AUTOTIP, spol. s r. o. str. C- 59
AUTOTRADING, s. r. o. str. C- 50
AUTOTREND, s. r. o. str. C- 32
AUTOUNIVERSAL, s. r. o. str. C- 50
AUTOVES, s. r. o. str. C- 59
AUTOY, spol. s r. o. str. C- 32
AUTO_CENTER, s. r. o. str. C- 50
AVIA - MULLER ROBERT str. C- 32
AVIANA PLUS, s. r. o. str. C- 32
AVION, s. r. o. str. C- 50
AWF SLOVAKIA, s. r. o. str. C- 32
AWT BAVARIA, spol. s r. o. str. C- 32
B

B. O. A. T., s. r. o. str. C- 32
BABYLON NIGHT CLUB str. C- 32
BARDEJOVSK KPELE, a. s. str. C- 59
BAUEX str. C- 32
BB RENT, s. r. o. str. C- 51
BEGAM, spol. s r.o. str. C- 32
BEST WESTERN PALACE HOTEL POLOM str. C- 51
BHR & BHR AUTOSERVIS, s. r. o. str. C- 32
BOAT a. s. str. C- 33
BOWLING CENTRUM KOMRNO str. C- 33
BRANTNER NOVA, s. r. o. str. C- 59
BRANTNER NOVA, s. r. o. str. C- 59
BUILT str. C- 59
BUSTRANS, s. r. o. str. C- 59
BV AUTO s. r. o. str. C- 33

C

CAMEA CAR, s. r. o. str. C- 60
CAR - SHOP, a. s. str. C- 60
CAR CENTER str. C- 33
CARION UNICOOP, s. r. o. str. C- 33
CARLIFE SK, s. r. o. str. C- 33
CITROEN - VIDLIKA, s. r. o. str. C- 33
CITROEN SERVIS - AUTOVEK str. C- 51
CITROEN SLOVAKIA, s. r. o. str. C- 33
COMPEL, s. r. o. str. C- 51
COMPLEX, s. r. o. str. C- 60
CONTICHEM, spol. s r. o. str. C- 33
COREX, s. r. o. str. C- 33
CORYN str. C- 60
CYDA str. C- 33
CZIBULKA - PNEUSERVIS str. C- 33SAO - AUTORENOVA, a. s. str. C- 60

D

DAF TRUCKS CZ, s. r. o. str. C- 34
DAIMLER CHRYSLER AUTOMOTIVE
SLOVAKIA, s. r. o. str. C- 34
DANIEL JANTOK - CYDA str. C- 34
DANUBIASERVICE, a. s. str. C- 34
DEN BRAVEN SK, s. r. o. str. C- 34
DIVAL AUTO-ELEKTRONIK, s. r. o. str. C- 34
DOVE - LAND, s. r. o. str. C- 60
DRUDOP str. C- 34
DRUTECHNA str. C- 34
DS - CAR, s. r. o. str. C- 34
Du - Bal Trans s. r. o. str. C- 60
DUNAUTO, s. r. o. str. C- 34
DUSLO, a. s. str. C- 34

E

EL CAMINO RESTAURANT - HOTEL str. C- 34
EleSvit, s. r. o. str. C- 35
ELKAPO, s. r. o. str. C- 35
EMTEST, a. s. str. C- 51
ESCAR, s. r. o. str. C- 35
EURODANUBIA, s. r. o. str. C- 35
EURODEALER NITRA, spol. s r. o. str. C- 35
EUROLAND`S, spol. s r. o. str. C- 60
1257_Autokontakt 2007-8_textova 64 64 27/8/07 14:50:43
D65
Zoznam abonentov Autoadresr
EUROMOTOR, s. r. o. str. C- 51
EUROTIP, s. r. o. str. C- 35

F

F. H. - AUTO, s. r. o. str. C- 35
FANCAR, s. r. o. str. C- 35
FARMA SV. FRANTIKA str. C- 35
FEMOTO, s. r. o. str. C- 35
FIAT - I. M. I. AUTO NITRA str. C- 35
FIAT SR, spol. s r. o. str. C- 35
FINSO OBCHOD, s. r. o. str. C- 51
FLETOP str. C- 60
FLIZE, s. r. o. str. C- 51
FOR CARS, s. r. o. str. C- 36
FRANCE - TECH, s. r. o. str. C- 60
FRANTIEK STRAVA str. C- 52

G

G+K AUTOSIASTKY str. C- 52
GALIMPEX - S, s. r. o. str. C- 36
GIMEX str. C- 52
GRAJCIAR, s. r. o. str. C- 52
GRIF, s. r. o. str. C- 36

H

H A H AUTO, spol. s r. o. str. C- 60
HARMONIA, s. r. o. str. C- 52
HELAGO TRUCK, s. r. o. str. C- 52
HLEK A SPOL. str. C- 36
HM CARS BAVARIA, s. r. o. str. C- 36
HOTEL LESN str. C- 60
HOTEL SLOVAN str. C- 52
HOTEL TURIST str. C- 36
HRIADE, spol. s r. o. str. C- 36
HUSACINA U GLIKA str. C- 36
HYUNDAI MOTOR SK, s. r. o. str. C- 36

CH

CHEDOS, s. r. o. str. C- 60

I

I. M. P. A., s. r. o. str. C- 52
ICEL str. C- 52
IDM - CAR, spol. s r. o. str. C- 36
IMI AUTO, s. r. o. str. C- 36
ITAL ACCESSORI str. C- 36
IZOTRANS s. r. o. str. C- 61
IZSK COMPANY, s. r. o. str. C- 37

J

J. P. CAR, s. r. o. str. C- 52
JAROSLAV PREKOP AUTOKOLA str. C- 37
JE - TE - PE, s. r. o. str. C- 37
JURAJ JGERSK - MOTOPO str. C- 52
K

K.L.I.B.O.S., s. r. o. str. C- 53
KALOAY TEFAN str. C- 37
KESTLER, spol. s r. o. str. C- 37
KIA KOICE, s. r. o. str. C- 61
KIA SLOVENSKO, s. r. o. str. C- 37
KN AUTO str. C- 53
KOOPERATVA POISOVA, a. s. str. C- 53
KOVA, s. r. o. str. C- 53
KRIMEX, s. r. o. str. C- 53
KS - CAR CENTRUM, spol. s r. o. str. C- 37
KUBRK, spol. s r. o. str. C- 37
KURTA str. C- 53
KURTA spol. s r. o. str. C- 53
KPELE PATINCE, s. r. o. str. C- 37
KPELE VYN RUBACHY, a. s. str. C- 61

L

LIPKA str. C- 53
LUSTA MOTOR, s. r. o. str. C- 53
LUX - BS, s. r. o. str. C-37,56
LUXLINE, spol. s r. o. str. C- 37

M

MAGNUM Co, s. r. o. str. C- 38
MAH, s. r. o. str. C- 38
MAN ITKOV VOZIDL SLOVAKIA, s. r. o. str. C- 38
MB - CAR, spol. s r. o. str. C- 38
MD - BAVARIA ILINA, s. r. o. str. C- 54
MERC TAPS str. C- 38
MESTO BANSK TIAVNICA str. C- 54
MESTO BOJNICE str. C- 54
MESTO LIPTOVSK MIKUL str. C- 54
MESTO PIEANY str. C- 38
MESTO POPRAD str. C- 61
MESTO RUOMBEROK - MESTSK RAD str. C- 54
MESTO TURIANSKE TEPLICE str. C- 54
MESTO VRBOV str. C- 38
MESTSK PODNIK CESTOVNHO RUCHU str. C- 38
MESTSK RAD ZVOLEN str. C- 54
MHO PNEUSERVIS, s. r. o. str. C- 54
MICRONIX, spol. s r. o. str. C- 54
MINISTERSTVO OBRANY SR str. C- 38
MOBIL STAR, s. r. o. str. C- 61
MONTES str. C- 38
MOSTARKO, spol. s r. o. str. C- 61
MOTEL RAN str. C- 54
MOTO - MANN, s. r. o. str. C- 38
MOTOCENTRUM, s. r. o. str. C- 55
MOTOPRES str. C- 55
MOTOR - CAR BRATISLAVA, spol. s r. o. str. C- 38
MOTOR - CAR KOICE, s. r. o. str. C- 61
MOTOR - CAR POPRAD, s. r. o. str. C- 61
MOTOR TRADE str. C- 38
MOTOREST ESO str. C- 39
MOTORTECHNA, spol. s r. o. str. C- 55
MZ PNEU, s. r. o. str. C- 55

N

NORSON, spol. s r. o. str. C- 61
NOV TOPCAR str. C- 55
O

OBEC DUBOVICA str. C- 61
OBEC HRUOV str. C- 55
OBEC UBOCHA str. C- 55
OBEC MOTYKY str. C- 55
OBEC OPORA str. C- 39
OBEC VAEC str. C- 55
OBEC VYHNE str. C- 55
OBECN RAD TEPLIKA NAD VHOM str. C- 56
OBECN RAD VRAK str. C- 39
OBNOVA - AUTO, s. r. o. str. C- 39
ODAHOV SLUBA NONSTOP str. C- 39
OLYMPIQUE SPORT str. C- 39
OMNIA S. A. B., s. r. o. str. C- 39
ORION str. C- 61
OSRAM Slovakia, a. s. str. C- 39
OTO BOHIL - NEOSPED str. C- 39

P

PAN EURO, s. r. o. str. C- 61
PANCURK UBOMR str. C- 61
PEMA SLOVAKIA, s. r. o. str. C- 62
PENZIN EPONA str. C- 39
PENZIN MICHAELA str. C- 40
PENZIN *** ORAVSK HORRE str. C- 56
PERSEID OIL str. C- 56
PEUGEOT AUTO - LION, s. r. o. str. C- 40
PEUGEOT AUTO NITRA, s. r. o. str. C- 40
PEUGEOT BEGAM, s. r. o. str. C- 40
PF AUTO, spol. s r. o. str. C- 40
PGT, spol. s r. o. str. C- 62
PIENSTAV, a. s. str. C- 62
PIVNICA U ZLATEJ HUSI, s. r. o. str. C- 40
PK AUTO POPRAD, s. r. o. str. C- 62
PNEUCENTRUM MRZIK str. C- 56
PO CAR, s. r. o. str. C- 62
PONITRIANSKE MZEUM V NITRE str. C- 40
PORSCHE - INTER AUTO, s. r. o. str. C- 40
PORSCHE BRATISLAVA, s. r. o. str. C- 40
PORTAS, spol. s r. o. str. C- 56

Q

QUALT, s. r. o. str. C- 62

R

R - AUTO, spol. s r. o. str. C- 40
REAL-N, s. r. o. str. C- 40
REGENA, s. r. o. str. C- 40
REGNUM BAVARIA, s. r. o. str. C- 62
REMO, s. r. o. str. C- 62
RETAURCIA - PIZZERIA BOCCACCIO str. C- 41
ROADEX, s. r. o. str. C- 62
ROP - CAR str. C- 56
ROSKA str. C- 56
ROERO - P, s. r. o. str. C- 62
RBERT LNG str. C- 41

S

S - AUTOMAX, s. r. o. str. C- 56
S.T.K. SLOVAKIA, s. r. o. str. C- 41
SAFONK GROUP, s. r. o. str. C- 57
SACHS SLOVAKIA, s. r. o. str. C- 41
1257_Autokontakt 2007-8_textova 65 65 27/8/07 14:50:46
Autoadresr Zoznam abonentov
D66
SAMID, s. r. o. str. C- 62
SCANIA SLOVAKIA, s. r. o. str. C- 62
SEGA str. C- 41
SERVIS-TURBO, s. r. o. str. C- 41
SK AVICENNA PLUS, s. r. o. *** str. C- 57
SLOV LADA, s. r. o. str. C- 41
SLOVENSK STREDN HVEZDRE str. C- 41
SLOVPORT BTS, s. r. o. str. C- 41
SLOVTRUCK TRADE, s. r. o. str. C- 41
SOFFY MOTORS, s. r. o. str. C- 62
SONEZ - KOVOKAR, spol. s r. o. str. C- 41
STARMEN, s. r. o. str. C- 41
STILCAR, s. r. o. str. C- 62
STREDISKO PRAKTICKHO VYUOVANIA str. C- 42
SUMMIT MOTORS SLOVAKIA, s. r. o. str. C- 42
SUZUKI SLOVAKIA, s. r. o. str. C- 42
SWAM, s. r. o. str. C- 62
SZILCAR str. C- 62- AUTOSERVIS str. C- 62

T

T. O. P. SLOVENSKO, s. r. o. str. C- 42
TAMEX spol. s r. o. str. C- 42
TANEX, s. r. o. str. C- 42
TARGET KOMRNO, s. r. o. str. C- 42
TEMPUS BAVARIA, s. r. o. str. C- 63
TERMLNE KPALISKO str. C- 42
TERMLNE KPALISKO str. C- 42
TERMLNE KPALISKO str. C- 42
TESKO, s. r. o. str. C- 63
TK UBOMR str. C- 43
TOPCAR - MACHNEK, s. r. o. str. C- 43
TOPMOTORS str. C- 43
TORNO, s. r. o. str. C- 63
TOYOTA MOTOR SLOVAKIA, s. r. o. str. C- 43
TT - CAR, s. r. o. str. C- 43

U

U.N., s. r. o. str. C- 57
UNICAR str. C- 57

V

V. M. MOBILE s. r. o. str. C- 43
V. X. P., s. r. o. str. C- 63
VADA, s. r. o. str. C- 43
VATAS, s. r. o. str. C- 63
VELVANA SLOVAKIA a. s. str. C- 43
VEPOS, s. r. o. str. C- 63
VERTIKAL SERVIS str. C- 63
VLM AUTO str. C- 63
VODOSTAV PLUS, s. r. o. str. C- 43
VOJTECH KELEMEN - AUTOKEL str. C- 57
VOLVO TRUCK SLOVAK, s. r. o. str. C- 43
VSAPL, a. s. str. C- 44
VV AUTO, s. r. o. str. C- 44
VVD - VINOHRADNCKO VINRSKE
DRUSTVO str. C- 44

W

WAGONTRADING, s. r. o. str. C- 63

Y

YPSILON, s. r. o. str. C- 63

Z

ZO & RIK, s. r. o. str. C- 63
ZONA PREOV, s. r. o. str. C- 63
1257_Autokontakt 2007-8_textova 66 66 27/8/07 14:50:48
Obsah
Auto moto
Automobil roka
Cestovn ruch
Informcie
AUTO MOTO
Predaj osobnch automobilov v SR E68
Svetov trh automobilov E69
Predaj nkladnch automobilov v SR E69
Automobil roka E70
Lzingov trh v SR E71
Poistn trh v SR E73
CESTOVN RUCH
Cestovn ruch v SR E75
Krasov oblasti v SR E75
Nrodn parky v SR E75
Kpen oblasti v SR E76
Historick pamiatky a mze v SR E78
Informan centr v SR E79
000CA_Autokontakt 2007-8_auto-mo67 67 28/8/07 10:24:30
AutoMoto
E68
PREDAJ AUTOMOBILOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE SALES OF CARS IN SLOVAKIA
V roku 2006 v Slovenskej republike zaregistrovali 59 084 novch osobnch automobilov. V porovnan s rokom 2005 trh s no-
vmi osobnmi automobilmi vzrstol o cca 4 %. Z hadiska jednotlivch znaiek mono skontatova udranie vedcej pozcie
znaky koda, s trhovm podielom 28,5 % (v roku 2005 30,3 %). Druh miesto obsadil Volkswagen a tretie Peugeot. Z pohadu
typovch radov sa najlepie predvala koda Fabia (11 835 ks), koda Octavia (4 369 ks) a Peugeot 206 (2 091 ks), podobne
ako v predchdzajcom roku 2005.
Predaj novch nkladnch automobilov a autobusov v roku 2006 zaznamenal vrazn nrast o cca 35% v porovnan s predch-
dzajcim rokom (24 435 predanch kusov). Najvie medziron tempo rastu vykzali autobusy a mal itkov vozidl.
V kategrii N1 (do 3,5 t) sa zaregistrovalo 19 484 novch vozidiel (nrast o 35,5 %) s vedcou pozciou znaky koda (trhov
podiel cca 23 %). Po trojronom poklese zaznamenala nrast aj trieda N2 (3,5 t12 t) o cca 19 %, s celkovm predajom 768
vozidiel v roku 2006. Ldrom z pohadu znaiek je Iveco (trhov podiel cca 40%).Poet registrci v kategrii N3 (nad 12 t) do-
siahol v roku 2006 poet 3 365 novch strednch a akch nkladnch automobilov, o predstavuje nrast o cca 31 %. Na prv
miesto v tomto segmente sa prepracoval Mercedes-Benz (trhov podiel cca 20%).
Predaj novch autobusov na Slovensku zaznamenal v roku 2006 nrast o cca 90 %, v absoltnom vyjadren 518 predanch
kusov. Vedcu pozciu si upevnila znaka Karosa (249 predanch ks), s trhovm podielom viac ako 50 %.
PREDAJ NOVCH AUTOMOBILOV V SR SALES OF NEW PASSENGER CARS IN SLOVAKIA
Znaka Predaj Predaj Trhov podiel Trhov podiel Najpredvanej typ Podiel
Marke Verkauf Verkauf Marktanteil Marktanteil Der bestverkaufe model Anteil
Brand Cars sold Cars sold Market share Market share The best selling model Share
2006 2005 2006 (%) 2005 (%) 2006 2006
koda 16 854 17 220 28,53 30,26 Fabia 70,22
Volkswagen 4 690 3 770 7,94 6,62 Polo 28,78
Peugeot 9 972 3 941 6,72 6,92 Peugeot 206 52,64
Renault 3 516 3 612 5,95 6,35 Thalia 34,61
Suzuki 3 338 3 221 5,65 5,66 Swift 35,05
Opel 2 812 2 751 4,76 4,83 Astra 32,50
Ford 2 723 2 568 4,61 4,51 Fiesta 39,26
Citron 2 661 2 884 4,50 5,07 C 3 53,66
Toyota 2 367 1 953 4,01 3,43 Yaris 34,94
Seat 2 217 1 840 3,75 3,23 Ibiza 50,70
Fiat 1 967 1 956 3,33 3,44 Punto 34,42
Hyundai 1 779 1 596 3,01 2,80 Getz 38,45
Nissan 1 354 885 2,29 1,56 Almera 25,26
Kia 1 173 537 1,99 0,94 Rio 31,03
Chevrolet 1 090 1 977 1,84 3,47 Aveo/Kalos 57,52
Honda 1 049 890 1,78 1,56 Civic 39,85
Audi 1 018 915 1,72 1,61 A 3 48,62
Dacia 1007 1 140 1,70 2,00 Logan 100,00
Mercedes 838 757 1,42 1,33 E trieda 21,24
Mazda 720 743 1,22 1,31 M 3 45,97
BMW 512 656 0,87 1,15 rad 5 33,20
Mitsubishi 324 235 0,55 0,41 Colt 74,07
Volvo 244 154 0,41 0,27 S60, V50 48,77
Lada-VAZ 194 236 0,33 0,41 Niva 93,30
Land Rover 133 115 0,23 0,20 Discovery/Rr/Fr/Df 100,00
Ostatn 532 364 0,90 0,64
Zdroj: Zdruenie automobilovho priemyslu SR
000CA_Autokontakt 2007-8_auto-mo68 68 28/8/07 10:24:55
E69
AutoMoto
PREDAJ NOVCH OSOBNCH AUTOMOBILOV V ZPADNEJ EURPE
SALES OF A NEW PASSENGER CARS IN WEST EUROPE
Vrobca Registrcie Registrcie Zmena (%) Trhov podiel Trhov podiel
Hersteller Registrationen Registrationen nderung (%) Marktanteil Marktanteil
Car producer Registrations Registrations Change (%) Market share Market share
2006 2005 2006 2005
VW Group 3 111 855 2 955 176 5,3 20,3 19,4
PSA Group 2 019 540 2 062 162 -2,1 13,1 13,5
Ford Group 1 623 532 1 635 572 -0,7 10,6 10,7
GM Group 1 585 022 1 626 629 -2,7 10,3 10,7
Renault Group 1 324 119 1 488 131 -11,0 8,6 9,8
FIAT Group 1 156 152 989 269 16,9 7,5 6,5
DaimlerChrysler 922 461 914 461 0,8 6,0 6,0
Toyota Group 896 831 817 587 9,7 5,8 5,4
Ostatn 2 725 486 2 762 369 -1,3 17,7 18,1
Vetky znaky 15 364 997 15 254 593 0,7 100,0 100,0
Zdroj: ACEA
PREDAJ NOVCH NKLADNCH AUTOMOBILOV A AUTOBUSOV V SR
SALES OF NEW VEHICLES AND BUSES IN SLOVAKIA

Znaka Predaj Predaj Trhov podiel Trhov podiel
Marke Verkauf Verkauf Marktanteil Marktanteil
Brand Cars sold Cars sold Market share Market share
2006 2005 2006 (%) 2005 (%)
koda 4 532 2 557 8,5 14,11
Mercedes 2 485 1 697 10,2 9,37
Volkswagen 2 022 1 338 8,3 7,39
Citron 1 893 1 646 7,7 9,09
Peugeot 1 445 1 230 5,9 6,79
Renault 1 390 1 331 5,7 7,35
Fiat 1 144 927 4,7 5,12
Iveco 1 030 944 4,2 5,21
Hyundai 923 619 3,8 3,42
Opel 786 651 3,2 3,59
Ford 698 358 2,9 1,98
BMW 685 372 2,8 2,05
Volvo 652 531 2,7 2,93
Scania 633 517 2,6 2,85
MAN 601 356 2,5 1,97
KIA 537 553 2,2 3,05
DAF 400 268 1,6 1,48
Audi 289 161 1,2 0,89
Ostatn 2 290 2 061 9,37 11,38

Zdroj: Zdruenie automobilovho priemyslu SR
000CA_Autokontakt 2007-8_auto-mo69 69 28/8/07 10:24:56
AutoMoto
E70
AUTOMOBIL ROKA CAR OF THE YEAR
Porota, zloen z motoristickch novinrov 22 krajn, hodnotila 41 nominovanch automobilov. Do druhho kola vybrala 8 finalistov,
z ktorch po absolvovan porovnvacch testov rozhodla o vazovi pre rok 2007. Kad porotca mal k dispozcii 12 bodov a svoj verdikt
psomne zdvodnil.
Car of the Year 2007 podmienky nomincie
prihlsen automobil mus by absoltna novinka, a nie verzia u znmeho vozidla
vrobca garantuje zaiatok produkcie ete v roku voby, priom do konca roka sa vyrob minimlne 5 000 ks automobilov
de pred vobou sa model mus predva minimlne v 5 ttoch Eurpy.
Porota, zloen z novinrov slovenskch periodk, udelila najvy poet 60 bodov a titul Auto roka 2007 na Slovensku, tak
isto ako ich eurpski kolegovia, automobilu Ford SMax. Na druhom mieste sa umiestnil Citron C4 Picasso a tretiu prieku
obsadila koda Roomster.
Podmienky nomincie na titul Auto roka SR
automobil je komplet novinkou importr garantuje zaiatok predaja v roku nomincie
FORD S-MAX OPEL CORSA CITRON PICASSO C4
Automobil roka 1990 2007
Wagen des Jahres 1990 2007
Cars of the Year 1990 2007
Rok Typov rad
Jahr Typ
Year Type
1990 Citron XM
1991 Renault Clio
1992 VW Golf
1993 Nissan Micra
1994 Ford Mondeo
1995 Fiat Punto
1996 Fiat Bravo/Brava
1997 Renault Mgane Scnic
1998 Alfa Romeo 156
Rok Typov rad
Jahr Typ
Year Type
1999 Ford Focus
2000 Toyota Yaris
2001 Alfa 147
2002 Peugeot 307
2003 Renault Mgane
2004 Fiat Panda
2005 Toyota Prius
2006 Renault Clio
2007 Ford S-Max
Automobil roka na Slovensku 20022007
Wagen des Jahres in der Slowakei 20022007
Cars of the Year in Slovakia 20022007
Rok Typov rad
Jahr Typ
Year Type
2002 Peugeot 307
2003 Renault Mgane
2004 Ford Focus C-Max
2005 Citron C4
2006 Honda Civic
2007 Ford S-Max
FORD S-MAX
Automobil roka 2007
Wagen des Jahres 2007
Car of the Year 2007
Typov rad Body
Typ Punkte
Type Points
1. Ford S-Max 235
2. Opel Corsa 233
3. Citron C4 Picasso 222
4. koda Roomster 189
5. Honda Civic 148
6. Peugeot 207 144
7. Volvo C30 141
8. Fiat Grande Punto 138
Auto roka 2007 na Slovensku
Wagen des Jahres 2007 in der Slowakei
Car of the Year 2007 in Slovakia
Typov rad Body
Typ Punkte
Type Points
1. Ford S-Max 60
2. Citron C4 Picasso 54
3. koda Roomster 49
4. Peugeot 207 42
5. Kia Ced 40
6. Opel Corsa 32
7. Suzuki SX4 16
8. Fiat Grande Punto 7
000CA_Autokontakt 2007-8_auto-mo70 70 28/8/07 10:24:58
E71
AutoMoto
LZINGOV TRH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE LEASING COMPANIES PROVIDING CAR LEASING
Lzingov trh sa v roku 2006 vyplhal k hodnote skoro 50 mld. korn, priom podiel osobnch ut na tomto objeme predstavoval
cca 50 %. Kategria nkladnch automobilov, ahaov a prvesov predstavovala cca 16 mld. korn a podiel itkovch vozidiel
cca 11 milird korn. as lzingovch spolonost na prefinancovan novch vozidiel bola na rovni cca 60 %, o pred stavuje
cca 35 000 uzatvorench zmlv v roku 2006.
Ldrom z pohadu jednotlivch lzingovch spolonost zostal aj v roku 2006 Volkswagen Finann sluby Slovensko s objemom
obchodov cca 4,7 mld. Sk, druh poradie obsadil UniCredit Leasing Slovakia (cca 3,4 mld. Sk) a tretiu prieku zaujal SOB Leasing
s objemom cca 2,95 mld. Sk.
ALD Automotive spol. s r. o.
Obchodn 2
811 06 Bratislava 1
tel.: 02/54 41 04 84
fax: 02/54 43 54 12
martin.kovac@aldautomotive.com
www.ald-automotive.sk
Operatvny leasing automobilov
ARVAL SLOVAKIA, s. r. o.
Karpatsk 18
811 05 Bratislava 1
tel.: 02/57 10 80 00
fax: 02/57 10 80 01
arval@arval.sk
www.arval.sk
Operatvny leasing automobilov
B.O.F., a. s.
Miletiova 1
821 08 Bratislava
tel.: 02/50 20 12 11
fax: 02/55 42 31 76
bof@bof.sk
www.bof.sk
Finann a operatvny lzing dopravnej techniky
Benefit Leasing, s. r. o.
Jantrov 30
040 01 Koice
tel.: 055/67 80 747
fax: 055/67 80 417
info@benefitleasing.sk
www.benefitleasing.sk
Finann lzing novch a ojazdench automobilov
BPT LEASING, a. s.
Drieov 34
821 02 Bratislava
tel.: 02/48 70 50 11
vtomek@bptleasing.sk
www.bptleasing.sk
Lzing novch a ojazdench automobilov
Business Lease Slovakia, s. r. o.
Mlynsk nivy 73
821 05 Bratislava
tel.: 02/58 10 38 10
fax: 02/58 10 38 11
info@bl.sk
www.businesslease.sk
Operatvny lzing automobilov
UniCredit Leasing Slovakia, a. s.
Hurbanovo nmestie 1
814 99 Bratislava
tel.: 02/59 27 12 00
fax: 02/59 27 18 19
info@unicreditleasing.sk
www.cac-leasing.sk
Finann a operatvny lzing automobilov
Car Detect, spol. s r. o.
Kopianska 94
851 01 Bratislava
tel.: 042/47 10 760
fax: 02/63 53 20 30
cardetect@cardetect.sk
www.crdetect.sk
Overovanie pvodu ojazdench automobilov
Consumer Finance Holding, a. s.
Hlavn nmestie 12
060 01 Kemarok
tel.:052/78 87 771
fax. 052/78 61 856
info@quatrocar.sk
www.quatrocar.sk
Jazdn aut na spltky
SOB Leasing, a. s.
Pannska cesta 11
852 01 Bratislava
tel.: 02/68 20 2111
fax: 02/63 81 5248
info@csobleasing.sk
www.csobleasing.sk
Lzing novch a ojazdench automobilov
DaimlerChrysler Financial Services Slovensko,
s. r. o.
Tuhovsk 11
831 07 Bratislava
tel.: 02/49 29 46 00
fax. 02/49 29 46 66
leasing@dcfs.sk
www.dcsb.sk
Lzing dopravnch prostriedkov
Deutsche Leasing Slovakia, spol. s r. o.
Vysok 26
811 06 Bratislava
tel.: 02/57 78 9211
fax: 02/57 78 9222
info@dlslovakia.sk
www.deutsche-leasing.sk
Lzing technologickch celkov a strojnch
zariaden
Finanz Servis, s. r. o.
Zvolensk cesta 20
974 01 Bansk Bystrica
tel.: 048/43 24 357
fax: 048/43 24 347
info@finanzservis.sk
www.finanzservis.sk
Finann lzing automobilov
Forward, s. r. o.
Nm. A. Hlinku 36/9
017 01 Povask Bystrica
tel.: 042/43 27 600
fax: 042/43 27 983
leasing@forward.sk
www.forward.sk
Lzing automobilov a dopravnej techniky
GE Money, a. s.
Bottova 7
811 09 Bratislava 1
tel.: 02/59 22 52 11
fax: 02/59 22 51 70
www.gemoney.sk
Finann lzing a poskytovanie verov
na automobily
GMAC, a. s., organizan zloka
Prievozsk 2/A
821 09 Bratislava
tel.: 02/65 44 05 13
fax: 02/65 44 05 15
gmac.czech@gmacio.com
www.gmac.sk
Lzing automobilov
000CA_Autokontakt 2007-8_auto-mo71 71 28/8/07 10:25:22
AutoMoto
E72
IKB Leasing SR, s. r. o.
Preovsk 43
821 02 Bratislava
tel.: 02/49 11 2 700
fax: 02/49 11 27 10
info@ikb-leasing.sk
www.ikb-leasing.sk
Leasingov spolonos pre podnikateov
Istroleasing, s. r. o.
Meden 22
811 01 Bratislava
tel.: 02/57 37 66 69
fax: 02/57 37 66 63
info@istroleasing.sk
www.istroleasing.sk
Lzing dopravnej techniky
Kofis Leasing, a. s.
Mlynsk nivy 48
821 09 Bratislava
tel.: 02/58 23 96 01
fax: 02/58 23 96 09
kofisleasing@kofisleasing.sk
www.kofisleasing.sk
Lzing automobilov a dopravnej techniky
LeasePlan Slovakia B. V.
Dbravsk cesta 2
841 04 Bratislava
tel.: 02/20 64 92 00
fax: 02/20 64 92 05
leaseplan@leaseplan.sk
www.leaseplan.sk
Operatvny lzing osobnch a itkovch
automobilov
Leasing Slovenskej sporitene, a. s.
Priemyseln 1/A
821 09 Bratislava
tel.: 02/5070 9444
info@lslsp.sk
www.leasingslsp.sk
Lzing automobilov, dopravnej techniky
MONAQ Leasing, s. r. o.
Pansk 13
811 01 Bratislava
tel.: 02/59 30 00 77
fax: 02/59 30 00 78
pabklesing@padbleasing.sk
www.pabkleasing.sk
Lzing automobilov
NOREA leas, s. r. o.
Sv. Vincenta 6
821 03 Bratislava
tel.: 02/48 20 68 11
fax: 02/48 20 68 16
norea.leas@stonline.sk
www.norealeas.sk
Lzing technolgi a nehnutenost
OTP Leasing, a. s.
Tallerova 10
813 08 Bratislava
tel.: 02/35 00 21 31
fax: 02/35 00 21 02
centrala@otplesing.sk
www.otpleasing.sk
Lzing novch a ojazdench vozidiel
Prington Leasing, a. s.
Farsk 10
949 01 Nitra
tel.: 037/65 03 987
fax. 037/65 25 156
manager@prington.sk
www.prington.sk
Univerzlny lzing
REOS-LEASING, spol. s r. o.
Na Rivire 7/A
841 04 Bratislava
tel.: 02/6542 5250
fax. 02/6542 4304
leasing@reos.sk
www.reosleasing.sk
Finann lzing hnutench predmetov
SECO leasing, a. s.
Jesenskho 25
036 01 Martin
tel.: 043/42 11 221
fax. 043/42 24 821
consulting@seco.sk
www.seco.sk
Lzing osobnch automobilov
S Slovensko, spol. s r. o.
Tomikova 17
821 02 Bratislava
tel.: 02/48 26 94 54
fax. 02/48 26 94 51
info@sslovensko.sk
www.sslovensko.sk
Lzing osobnch a nkladnch automobilov
SG Equipment Finance Czech Republic, s. r. o.
organizan zloka
Obchodn 2
810 00 Bratislava
tel.: 02/59 20 67 21
fax: 02/59 20 67 67
sg.ef@socgen.com
www.sgef.sk
Lzing dopravnej techniky okrem osobnch automobilov
Sincom Leasing, a. s. organizan zloka
Trnavsk cesta 50/B
821 02 Bratislava
tel.: 02/44 63 79 54
fax: 02/44 63 79 56
sincom@sincom.sk
Lzing strojov a technolgi
Summit Finance Slovakia s. r. o.
Tuhovsk 9
831 07 Bratislava
tel.: 02/33 52 62 00
fax: 02/33 52 62 90
finance@summit.sk
Finann leasing pre osobn a itkov vozidl
Tatra-Leasing, s. r. o.
Tovrensk 10
811 09 Bratislava
tel.: 02/59 19 31 68
fax. 02/59 19 30 48
info@tatraleasing.sk
www.tatraleasing.sk
Lzing automobilov, ahaov, nvesov
TOP Leasing, s. r. o.
Streansk 4056
955 01 Topoany
tel.: 038/53 28 481
fax. 038/53 28 482
sekretariat@topleasing.sk
www.topleasing.sk
Lzing dopravnch prostriedkov
Toyota Financial Services Slovakia, s. r. o.
Gagarinova 7/B
821 03 Bratislava
tel.: 02/48 21 38 54
fax: 02/48 21 38 71
tfssk@toyota-fs.com
www.toyotafinance.sk
Finann sluby na vozidl znaky Toyota
VB Leasing SK, s. r. o.
Nmestie 1. Mja 11
810 00 Bratislava
tel.: 0800/606 006
fax: 02/59 98 7913
info@vbleasing.sk
www.vbleasing.sk
Lzing automobilov
VOLKSWAGEN Finann sluby Slovensko,
s. r. o.
Vajnorsk 98
831 04 Bratislava
tel.: 02/49 29 20 10
fax: 02/49 29 20 16
info@vwfs.sk
www.vwfs.sk
Lzing osobnch a itkovch automobilov
Zdroj: Asocicia lzingovch spolonost
000CA_Autokontakt 2007-8_auto-mo72 72 28/8/07 10:25:26
E73
AutoMoto
POISTN TRH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE INSURANCE COMPANIES IN SLOVAKIA
AEGON ivotn poisova, a. s.
Slviie dolie 106
811 02 Bratislava
tel.: 02/20 66 81 11
fax: 02/20 66 81 10
aegon@aegon.sk
www.aegon.sk
Allianz - Slovensk poisova, a. s.
Dostojevskho rad 4
815 74 Bratislava 1
infolinka: 0800/122 222
allianzsp@allianzsp.sk
www.allianzsp.sk
Amslico AIG Life poisova a. s.
Hviezdoslavovo nm. 20
811 02 Bratislava 1
tel.: 02/59 36 32 25
fax: 02/59 36 32 55
amslico@amslico.sk
www.amslico.sk
AXA ivotn poisova, a. s.
Laurinsk 18
811 01 Bratislava
tel.: 02/59 49 11 11
fax: 02/59 49 11 12
info.zp@axa-sk.com
www.axa-sk.com
esk poisova Slovensko a. .s.
Plynrensk 7/C
824 79 Bratislava 26
tel.: 02/58 27 65 01
fax. 02/58 27 61 00
cps@cps.sk
www.cps.sk
SOB Poisova, a. s.
Vajnorsk 100/B
820 09 Bratislava 29
tel.: 02/48 24 82 00
fax: 02/48 24 84 00
infolinka@csobpoistovna.sk
www.csobpoistovna.sk
D.A.S. poisova prvnej ochrany, a. s.
umavsk 34
820 05 Bratislava 25
tel.: 02/55 64 91 21
fax: 02/55 57 30 22
das@das.sk
www.das.sk
Generali Poisova, a. s.
Mlynsk nivy 1
P. O. Box 10
820 04 Bratislava 24
tel.: 02/59 33 22 11
fax: 02/59 33 22 00
info@generali.sk
www.generali.sk
ING ivotn poisova, a. s.
Jesenskho 4/C
P. O. Box 134
811 02 Bratislava 1
tel.: 02/59 31 37 00
fax: 02/54 41 52 65
klient@ing.sk
www.ing.sk
Komunlna poisova a. s.
Ul. Dr. V. Clementisa 10
821 02 Bratislava 2
tel.: 02/48 21 05 11
fax: 02/48 21 05 15
gr@kpas.sk
www.kpas.sk
Kontinuita poisova, a .s.
Rajsk 15
P. O. Box 240
814 99 Bratislava 1
tel.: 02/57 37 02 02
fax: 02/57 37 02 91
poistovna@kontinuita.sk
www.kontinuita.sk
KOOPERATIVA poisova, a. s.
tefanoviova 4
816 23 Bratislava 1
tel.: 02 /57 29 91 98
fax: 02/57 29 92 39
info@koop.sk
www.kooperativa.sk
OTP Garancia ivotn poisova, a. s.
Klemensova 2
811 09 Bratislava
tel.: 02/59 79 55 05
fax: 02 /52 92 21 67
olga.kovacsova@otpgarancia.sk
www.otpgarancia.sk
Poisova AIG Slovakia, a. s.
AC DIPLOMAT
Palisdy 29
811 06 Bratislava
tel.: 02/59 10 21 11
fax: 02/59 10 21 80
reception.bratislava@aig.com
www.aig.com
Poisova Cardif Slovakia, a. s.
Plynrensk 7/C
821 09 Bratislava
tel.: 02/58 24 00 11
fax: 02/28 24 00 19
cardifslovakia@cardif.com
www.cardif.sk
Poisova HDI-Gerling Slovensko, a. s.
trova 11
811 02 Bratislava 1
tel.: 02/52 92 79 92
fax: 02/52 92 79 91
gsk@gerling.sk
www.gerling.sk
Poisova Slovenskej sporitene, a. s.
Priemyseln 1/A
821 09 Bratislava 2
tel.: 02/50 70 93 00
fax: 02/50 70 93 09
pslsp@pslsp.sk
www.pslsp.sk
Poisova TATRA, a. s.
Preovsk 38
820 07 Bratislava 27
tel.: 02/49 25 96 01
fax: 02/49 25 96 03
sekretariat@ptatra.sk
www.ptatra.sk
Zoznam poisovn s licenciou na povinn zmluvn poistenie
1. Allianz Slovensk poisova, a. s.
2. esk poisova Slovensko, a. s.
3. SOB Poisova, a. s.
4. Generali Poisova, a. s.
5. Komunlna poisova, a. s.
6. KOOPERATVA poisova, a. s.
7. UNIQA poisova, a. s.
8. WSTENROT poisova, a. s.
Komern poisovne psobiace na Slovensku:
000CA_Autokontakt 2007-8_auto-mo73 73 28/8/07 10:25:27
AutoMoto
E74
Prv eskoslovensk poisova Rapid, a. s.
Garbiarska 2
P. O. Box A - 41
040 71 Koice
tel.: 055/68 03 131
fax: 055/68 03 275
sekretariat@pcspa.sk
www.pcsp.sk
Q B E poisova, a. s.
trova 27
042 80 Koice
tel.: 055/68 26 222
fax: 055/68 26 250
info@qbe-slovakia.sk
www.qbe-slovakia.sk
Union poisova, a. s.
Bajkalsk 29/A
813 60 Bratislava
tel.: 02/5831 9104
fax: 02/5342 1111
union.direct@union.sk
www.union.sk
UNIQA poisova, a. s.
Lazaretsk 15
820 07 Bratislava 27
tel.: 02/57 88 32 11
fax: 02/57 88 32 10
poistovn@uniqa.sk
www.uniqa.sk
Victoria Volksbanken Poisova, a. s.
ajakova 18
839 25 Bratislava
tel.: 02/52 62 63 62
fax: 02/52 62 63 63
victoria@victoria-volksbanken.sk
www.victoria-volksbanken.sk
Wstenrot poisova, a. s.
Karadiova 17
825 22 Bratislava 26
tel.: 02/57 88 99 01
fax: 02/57 88 96 87
info@wuestenrot.sk
www.wuenstenrot.sk
V

e
t
k
o

v

j
e
d
n
e
j

p
u
b
l
i
k

c
i
i
a
u
t
o

d
i
r
e
c
t
o
r
y


d
i
r
e
c
t
o
r
y

o
f

t
o
u
r
i
s
m
TURIZMUS
Historick pamiatky, mze
Kpele, jaskyne
Kultra, port, relax
AUTOADRESR
1 000 aktulnych autokontaktov
Auto-moto vroba, predaj, servis
Sluby, lzing, poistenie
CESTOVN RUCH
Ubytovacie a rekrean sluby
Retauran zariadenia
Mest a turistick reginy
MOTORIZMUS
Vzdialenosti miest
Hranin priechody
Rebrky predaja a spoahlivosti
automobilov
1
2
.

r
o

k
2
0
0
7
/
2
0
0
8
AUTOATLAS SLOVENSKEJ REPUBLIKY
AUTOMAPY MIEST
pomocnk motoristu po cel rok
w
w
w
.
a
u
t
o
-
k
o
n
t
a
k
t
.
s
k
000CA_Autokontakt 2007-8_auto-mo74 74 28/8/07 10:25:28
E75
Cestovn ruch
NAPAMF Nrodn park Mal Fatra
Sprva Nrodnho parku Mal Fatra
Nmestie sv. Florina 1002, 013 03 Varn
Tel.: 041/569 23 34, 569 53 31
Fax: 041/569 21 01
NAPAMP Nrodn park Murnska planina
Sprva nrodnho parku Murnska planina
Janka Kra 12, 050 01 Revca
Tel./fax: 058/442 20 61
snpmp@sopsr.sk
www.muranska-planina.net
NAPANT Nrodn park Nzke Tatry
Sprva Nrodnho parku Nzke Tatry
Zelen 5, 974 01 Bansk Bystrica
Tel.: 048/413 08 88, 9
Tel./Fax: 048/413 08 20
napant@sopsr.sk
www.napant.sk
NAPAPO Nrodn park Poloniny
Sprva nrodnho parku Poloniny
Ul. Mieru 193, 067 61 Stakn
Tel./fax: 057/762 44 24
poloniny@soprs.sk
NAPASK Nrodn park Slovensk kras
Sprva nrodnho parku Slovensk kras
Hmosiho 188, 049 51 Brzotn
Tel.: 058/732 68 15
Fax. 058/734 67 69
kilik@sopsr.sk
www.sopsr.sk/slovkras
NAPASR Nrodn park Slovensk raj
Sprva Nrodnho parku Slovensk raj
Leteck 3, 052 01 Spisk Nov Ves
Tel.: 053/442 20 10
slovraj@soprs.sk
www.slovenskyraj.sk
NAPAVF Nrodn park Vek Fatra
Sprva nrodnho parku Vek Fatra
achovsk rad . 7, 038 61 Vrtky
Tel.: 043/428 33 45
www.sopsr.sk/velkafatra
PIENAP Pieninsk nrodn park
Sprva nrodnho parku Pieniny
059 06 erven Kltor
Tel.: 052/482 23 95
Fax: 052/482 23 95
pienap@sopsr.sk
www.pieniny.sk
TANAP Tatransk nrodn park
Sprva Tatranskho nrodnho parku
Biosfrick rezervcia Tatry
P.O.Box 21
059 41 Tatransk trba 75
tel./fax: 052/448 42 17
e-mail: tanap@tanap.org
www.tanap.org
CESTOVN RUCH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE TOURISM IN SLOVAKIA
Rok 2006 sa niesol v znamen pokraovania pozitvneho trendu predchdzajceho roku. Prjmy z turizmu prvkrt v histrii prekroili
hranicu miliardy eur a dosiahli rove 1,2 miliardy eur, o predstavuje nrast o cca 24% oproti roku 2005. Z pohadu slovenskej meny
prjmy dosiahli hodnotu cca 45 milird Sk (cca 20% nrast), svoju lohu zohralo samozrejme aj zhodnocovanie domcej meny v sledovanom
obdob.
Pozitvne tendencie sa prejavili aj v potoch prjazdov zahraninch nvtevnkov (cca 29 500, nrast cca 4%), mnostve ubytovanch
(3 428 turistov, nrast o cca 6,4 %), stagnovala jedine priemern dka pobytu na rovni z minulho roku (3,1 noci).
Z hadiska ttov, z ktorch k nm prichdzali turisti, prv miesto obsadilo esko (cca 28%), nasledovan Poskom a Nemeckom. Z krajn
mimo Eurpy dominovali Krejania.
Vdavky Slovkov na zahranin cestovn ruch predstavovali v roku 2006 cca 840 milinov eur (nrast o cca 24%). Poet vycestovan
obanov SR stpol medzirone o 1,3% na 22 668 078 prechodov hranc v roku 2006.
Najobbenejie destincie v roku 2006 koprovali vvoj z predchdzajceho roku. Dominovala Bratislava, regin Vysok Tatry, termlne
kpalisk a aquaparky
Zdroj: tatistick rad SR
KRASOV OBLASTI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE CARST LOCALITES IN SLOVAKIA
Jaskya/Cave/Grotte Mesto/City/Stadt e-mail telefn/ Mapa/ Otvoren/
phone Map/ Open/
Karte Geoffnet
Belianska jaskya Tatransk Kotlina belianj@ssj.sk 052/446 73 75 M14 I.15. XI.
Bystrianska jaskya Brezno bystrj@ssj.sk 048/619 51 33 M43 I.X.
Demnovsk jaskya slobody Demnovsk Dolina djslob@ssj.sk 044/559 16 73 M27 I.15. XI.
Demnovsk adov jaskya Liptovsk Mikul demladj@ssj.sk 044/554 81 70 M27 15. V.IX.
Dobinsk adov jaskya Dobin dobslj@ssj.sk 058/788 14 70 M29 15. V.IX.
Jaskya Domica Dlh Ves domica@ssj.sk 058/788 20 10 M45 II.XII.
Jaskya Driny Smolenice driny@ssj.sk 033/558 62 00 M37 IV.X.
Gombaseck jaskya Pleivec gombj@ssj.sk 058/788 20 20 M45 IV.X.
Harmaneck jaskya Doln Harmanec harmanj@ssj.sk 048/419 81 22 M42 15. V.X.
Jasovsk jaskya Jasov jasovj@ssj.sk 055/466 41 65 M47 IV.X.
Ochtinsk aragonitov jaskya Ochtin oaj@ssj.sk 058/488 10 51-2 M45 IV.X.
Vaeck jaskya Vaec vazecj@ssj.sk 044/529 41 71 M28 II.XI.
NRODN PARKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE NATIONAL PARKS IN SLOVAKIA
000CA_Autokontakt 2007-8_auto-mo75 75 28/8/07 10:26:06
Cestovn ruch
E76
KPEN OBLASTI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE SPAS LOCALITES IN SLOVAKIA
Balneologick kpele / Balneologic spa / Balnologische Bden
Bardejovsk kpele (M17)
F choroby trviaceho strojenstva, ltkovej vmeny, choroby z povolania a nepecifick choroby dchacch ciest
F diseases of digestive tract, diseases of metabolism, occupational diseases and nonspecific diseases of respiratory organs
F Krankheiten der Verdauungsorgane, des Stoffwechsels, Berufskrankheiten und nichtspezifizierte Krankheiten der oberen Atmungsorgane

Pieany (M38)
F choroby pohybovho strojenstva
F diseases of moving parts
F Krankheiten der Bewegungsorgane
Bojnice (M40)
F choroby pohybovho strojenstva a nervov choroby
F diseases of moving parts and nerve diseases
F Krankheiten der Bewegungsorgane und Nervenkrankheiten
Brusno (M43)
F pramene zemitej sadrovo-uhliitej vody, ktor sa vyuvaj pri liebe chorb zavacieho strojenstva
F springs of the earthy gypsum-carbonate water that are used at the treatment od diseases of digestive organs
F Quellen des erdhaltigen Gipsen-Kohlenwassers, die man bei Heilung der Verdauungsorganenkrankheiten ausnutzt
(M61)
F choroby pohybovho strojenstva a niektor choroby obehovho strojenstva
F diseases of moving parts and some diseases of circulation organs
F Krankheiten der Bewegungsorgane und einige Krankheiten der Kreislaufsorgane
Dudince (M57)
F choroby pohybovho strojenstva a nervov choroby
F diseases of moving parts and nerve diseases
F Krankheiten der Bewegungsorgane und Nervenkrankheiten
Korytnica (M26)
F choroby trviaceho systmu, choroby zaprinen poruchou ltkovej vmeny a choroby ttnej azy
F diseases of the digestive system, metabolic disorders and diseases of the endocrine glands
F Krankheiten des Verdauungsapparates, durch Stoffwechselstrungen von Drsen mit innerer Sekretion hervorgerufene Krankheiten
Kovov (M42)
F choroby pohybovho strojenstva, choroby nervovho systmu
F diseases of the locomotive organs, diseases of the nervous system
F Krankheiten des Bewegungsapparates, Nervekrankheiten
Kunerad (M25)
F choroby pohybovho strojenstva
F diseases of the locomotive organs
F Krankheiten des Bewegungsapparates
Lky (M27)
F gynekologick choroby
F gyneaecological diseases
F Frauenkrankheiten
Nimnica (M24)
F nepecifick choroby dchacch ciest, choroby trviaceho strojenstva a poruchy ltkovej vmeny
F non-specific diseases of respiratory organs, diseases of the digestive tract and indigestion disorders
F nicht-spezifizierte Krankheiten der Atmungsorgane, Krankheiten der Verdauungsorgane und Stoffwechselstrungen
000CA_Autokontakt 2007-8_auto-mo76 76 28/8/07 10:26:09
E77
Cestovn ruch
Rajeck Teplice (M25)
F choroby pohybovho strojenstva, nervov a duevn choroby
F diseases of moving parts, nerve and psychical diseases
F Krankheiten der Bewegungsorgane, Nerven- und Seelenkrankheiten
Sklen Teplice (M41)
F choroby pohybovho strojenstva a nervov choroby
F diseases of moving parts and nerve diseases
F Krankheiten der Bewegungsorgane und Nervenkrankheiten
Slia (M42)
F choroby obehovho strojenstva
F diseases of circulation organs
F Krankheiten der Bewegunsorgane
Smrdky (M37)
F choroby pohybovho strojenstva, choroby nervovho systmu, kon choroby
F diseases of locomotive organs, diseases of the nervous system, diseases of the skin
F Krankheiten des Bewegungsapparates, Nervenkrankheiten, Hautkrankheiten
Trenianske Teplice (M23)
F choroby pohybovho strojenstva, nervov choroby
F diseases of moving parts, nerve diseases
F Krankheiten der Bewegungsorgane, Nervenkrankheiten
Turianske Teplice (M25)
F choroby pohybovho strojenstva, choroby obliiek a moovch ciest
F diseases of moving parts, diseases of kidneys and urine organs
F Krankheiten der Bewegungsorgane, Nierenkrankheiten und Harnwegekrankheiten
Vyn Rubachy (M15)
F choroby nervov, choroby z povolania, krvnho tlaku a duevn choroby
F nerve diseases, occupational diseases, diseases of blood pressure and mental diseases
F Nervenkrankheiten, Berufskrankheiten, Blutdruckskrankheiten und Seelenkrankheiten
Klimatick kpele / Climatic spa / Klimatische Bder
Luivn (M29)
F choroby dchacch ciest
F diseases of respiratory organs
F Krankheiten der Atmungsorgane
ubocha (M26)
F choroby dchacch ciest
F diseases of respiratory organs
F Krankheiten der Atmungsorgane
ts (M46)
F choroby dchacch ciest, choroby z povolania
F diseases of respiratory organs, occupational diseases
F Krankheiten der Atmungsorgane, Berufskrankheiten
Vysok Tatry (M29)
F choroby dchacch ciest
F diseases of respiratory diseases
F Krankheiten der Atmungsorgane
000CA_Autokontakt 2007-8_auto-mo77 77 28/8/07 10:26:13
Cestovn ruch
E78
HISTORICK PAMIATKY A MZE V SR HISTORICAL MONUMENTS AND MUSEUMS
MESTO/CITY/STADT POPIS/DESCRIPTION/BESCHREIBUNG MAPA/MAP/KARTE
Hrady, zmky, katiele
Antol katie/Manor-house/Kastell ML 57B
Bansk tiavnica zmok/Castle/Schloss ML 41F
Beckov hrad/Stronghold/Burg ML 39A
zrcanina/Ruin/Ruine
Betliar katie/Manor-house/Kastell ML 46C
Bojnice zmok/Castle/Schloss ML 40B
Bratislava hrad/Stronghold/Burg ML 52F
Budmerice katie/Manor-house/Kastell ML 53B
Byta katie/Manor-house/Kastell ML 9F
achtice hrad/Stronghold/Burg ML 38B
erven Kame hrad/Stronghold/Burg ML 23B
erven Kltor katie/Manor-house/Kastell ML 14D
Devn hrad/Stronghold/Burg ML 52C
zrcanina/Ruin/Ruine
Hronsk Beadik katie/Manor-house/Kastell ML 56B
Jasov hrad/Stronghold/Burg ML 47C
Kemarok zmok/Castle/Schloss ML 29B
Krsnohorsk Pohdradie hrad/Stronghold/Burg ML 46C
Kremnica hrad/Stronghold/Burg ML 41B,D
Kunerad katie/Manor-house/Kastell ML 25A
Levice hrad/Stronghold/Burg ML 56D
Markuovce hrad/Stronghold/Burg ML 30E
zrcanina/Ruin/Ruine
Nitra hrad/Stronghold/Burg ML 55A,D
Oravsk Podzmok hrad/Stronghold/Burg ML 12E
Smolenice zmok/Castle/Schloss ML 37F
Spisk Hrhov katie/Manor-house/Kastell ML 30D
Star ubova hrad/Stronghold/Burg ML 15F
Streno hrad/Stronghold/Burg ML 25B
zrcanina/Ruin/Ruine
Topoianky katie/Manor-house/Kastell ML 56A
Trenn hrad/Stronghold/Burg ML 23E
Zvolen zmok/Castle/Schloss ML 42C,E
ehra hrad/Stronghold/Burg ML 30D
Mze v prrode
Bansk tiavnica Bansk mzeum v prrode ML 41F
Mining museum in nature
Schachtmuseum in Natur
Bardejovsk Kpele Expozcia udovej architektry ML 17E
Exhibition of the popular architecture
Exposition der volkstmlichen Architektur
Humenn Expozcia udovej architektry a bvania ML 33F
Exhibition of the popular architecture and living
Exposition der volkstmlichen Architektur und Wohnung
Martin Mzeum slovenskej dediny ML 25B,D
Museum of the Slovak village
Museum des Slowakischen Dorfes
Nitra Slovensk ponohospodrske mzeum Slovak agricultural museum ML 55A,D
Slowakisches Landwirtschaftliches Museum
Ponitrianske mzeum v Nitre ML 55A
Nov Bystrica-Vychylovka Mzeum kysuckej dediny ML 11C
Museum of the Kysuce village
Museum des Dorfes von Kysuce
Pribylina Mzeum liptovskej dediny v Pribyline ML 28A
Museum of the Liptov village in Pribylina
Museum des Liptauer Dorfes in Pribylina
Star ubova ubovnianske mzeum v prrode ML 15F
ubova museum in nature
Museum in Natur von ubova
Svidnk Mzeum ukrajinsko-rusnskej kultry ML 18E
Museum of the Ukrainian-Ruthenian culture
Museum der ukrainisch-russinischer Kultur
Zuberec-Brestov Mzeum oravskej dediny ML 12F
Museum of the Orava village
Museum des Dorfes von Orava
Rezervcie udovej architektry
Brhlovce (Levice) Rezervcie udovej architektry
imany (ilina) Reserves of the popular architecture
Ostura (Poprad) Reservationen der volkstmlichen Architektur
Plaveck Peter (Senica nad Myjavou
Podbiel (Doln Kubn)
Sebechleby (Zvolen)
pania dolina (Bansk Bystrica)
Vek Levre (Senica)
Vlkolnec (Ruomberok)
diar (Poprad)
Ponitrianske mzeum v Nitre tel.: 037/651 00 00
tefnikova trieda 1, 949 01 Nitra fax: 037/741 97 71 www.muzeum.sk
000CA_Autokontakt 2007-8_auto-mo78 78 28/8/07 10:26:16
E79
Cestovn ruch
Kultrne a informan stredisko
SNP 14
974 01 Bansk Bystrica
Tel.: 048/16 186, 415 50 85
M: 0907/846 555
Fax: 048/415 22 72
e-mail: kis@pkobb.sk
www.kisbb.sk
Mestsk turistick informan kancelria
Nmestie sv. Trojice
969 01 Bansk tiavnica
Tel.: 045/694 96 53
Fax: 045/694 96 53
e-mail: tikbs@banskastiavnica.sk
www.banskastiavnica.sk
Turisticko - informan kancelria a cestovn
agentra
Mgr. Lucia Jesensk
Radnin nmestie 21
085 01 Bardejov
Tel.: 054/474 40 03
e-mail: tikbardejov@proxisnet.sk
www.bardejov.sk
www.tikbardejov.sk
Turistick informan centrum Herkules
Kino riedlo
086 31 Bardejovsk Kpele
Tel.: 054/477 44 78
M: 0905/330 834
Fax: 054/474 47 44
e-mail: infa@herkules.sk
www.bardejovske-kupele.sk
Informan centrum JASED
Jasensk dolina, Kaov
038 11 Bel - Dulice 385
Tel.: 043/429 77 17
M: 0905/838 999
Fax: 043/429 77 17
e-mail: jesed@jasenskadolina.sk
www.jasenskadolina.sk
Bratislavsk kultrne a informan stredisko
Klobuncka 2
814 28 Bratislava
Tel.: 02/16 186, 544 337 15
Fax: 02/544 327 08
e-mail: info@bkis.sk
www.bkis.sk
Poboky: Hlavn eleznin stanica
Predstanin nmestie 1
Letisko M.R.tefnika, Ivnska cesta
Osobn lodn prstav, Fajnorovo nbreie 2
BRATISLAVA TOURIST SERVICE, s. r. o.
Zichyho palc, Ventrska 9
811 01 Bratislava
Tel.: 02/546 412 71
Fax: 02/546 417 96
e-mail:office@bratislava-info.sk
www.bratislava-info.sk
Turisticko-informan kancelria
Nmestie M. R. tefnika 3
977 01 Brezno
Tel.: 048/611 42 21
Fax: 048/611 42 21
e-mail: tik@brezno.sk
www.brezno.sk
Informan centrum mesta adca
Nmestie slobody 30
022 01 adca
Tel.: 041/433 26 11
Fax: 041/433 26 12
e-mail: ikcadca@stonline.sk
www.mestocadca.sk
Milena Dutkov free way-sk
Radlinskho 27
026 01 Doln Kubn
Tel.: 043/586 33 84
Fax: 043/586 33 84
e-mail: freeway@dkubin.sk
Info Donovaly, s. r. o.
Nm. Sv. Antona Padunskho 136
976 39 Donovaly
Tel.: 048/419 99 00
Fax: 048/419 99 09
e-mail: info@infodonovaly.sk
www.parksnow.sk/donovaly/infodonovaly
Turisticko informan kancelria ZOHD
Nmestie bankov 5
972 51 Handlov
Tel: 046/518 61 02
Fax: 046/518 61 02
e-mail: tik@handlova.info
www.handlova.info
Turistick informan kancelria Komrno
upn ulica 5
945 01 Komrno
Tel.: 035/773 00 63
Fax: 035/773 00 63
e-mail: tik@infokomarno.sk
www.infokomarno.sk
Mestsk informan centrum Koice
Hlavn 2 (OD DARGOV)
040 01 Koice
Tel.: 055/16 186
Fax: 055/623 09 09
e-mail: info@mickosice.sk
www.mickosice.sk
Hlavn 111 (Obchodn dom TESCO)
040 01 Koice
Tel.: 055/16 186
Fax: 055/623 09 09
e-mail: info@mickosice.sk
www.mickosice.sk
Informan centrum mesta Koice
Hlavn 59
040 01 Koice
Tel.: 055 /625 88 88, 625 45 02
Fax: 055/625 45 02
e-mail: icmk@kosice.sk
www.kosice.sk
Informan centrum mesta Kremnica
tefnikovo nmestie 35/44
967 01 Kremnica
Tel.: 045/674 43 88
M: 0911/270 538
Fax: 045/674 28 56
e-mail: infocentrum@kremnica.sk
www.kremnica.sk
Levick informan agentra
Holubyho 6
934 01 Levice
Tel.: 036/631 80 37
Fax: 036/631 80 37
e-mail: lia7@stonline.sk
www.mskslevice.sk/lia.htm
Turistick informan kancelria DEKAMPO
Sv. Michala 2
934 01 Levice
Tel.: 036/622 22 19, 631 78 98
Fax: 036/631 78 98
e-mail: dekampo@mail.t-com.sk
www.dekampo.sk
SZ informan kancelria
Nmestie Majstra Pavla 58
054 01 Levoa
Tel.: 053/16 188, 451 37 63
Fax: 053/451 37 63
e-mail: ikle@levoca.sk
http://suz.levoca.sk
Informan centrum Mesta Liptovsk Hrdok
Hotel Smrek
Ul. SNP 172
033 01 Liptovsk Hrdok
Tel.: 044/522 25 72
Fax: 044/522 24 91
e-mail:recepcia@smrek.sk
www.liptov-online.com
hotline@liptov-online.com
INFORMAN CENTR V SLOVENSKEJ REPUBLIKE INFORMATION CENTERS IN SLOVAKIA
000CA_Autokontakt 2007-8_auto-mo79 79 28/8/07 10:26:20
Cestovn ruch
E80
Informan centrum Mesta Liptovsk Mikul
Nmestie mieru 1
031 01 Liptovsk Mikul
Tel.: 044/16 186, 552 24 18
Fax: 044/551 44 48
e-mail: info@mikulas.sk
www.mikulas.sk
Mestsk informan centrum
Masarykova 14
984 01 Luenec
Tel.: 047/451 20 22-23, 433 15 13
Fax: 047/433 15 13
e-mail: mic@lucenec.sk
www.lucenec.sk
Turisticko-informan kancelria mesta Malacky
Bernolkova 1/A
901 01 Malacky
Tel.: 034/772 20 55
Fax: 034/772 20 55
e-mail: info@tikmalacky.sk
www.tikmalacky.sk
Turisticko-informan kancelria Martin
M.R. tefnika 9A
036 01 Martin
Tel.: 043/16 186, 423 87 76
Fax: 043/423 87 76
e-mail: tik@martin.sk
www.turiecinfo.sk
www.tikmartin.sk
www.martin.sk
Turisticko informan kancelria
Mierov 325
068 01 Medzilaborce
Tel.: 057/732 11 83
Fax: 057/732 11 83
e-mail: tikml@mail.t-com.sk
www.medzilaborce.mesto.sk
Malokarpatsk turistick informan kancelria
trova 117
900 01 Modra
Tel.: 033/647 43 02
M: 0903/814 841
Fax: 033/647 43 02
e-mail: tik@post.sk
www.tik.sk
Mestsk informan centrum
trova 59
900 01 Modra
Tel.: 033/647 23 12
Fax: 033/647 22 13
e-mail: infomodra@stonline.sk
www.modra.sk
infomodra@centrum.sk
Infocentrum
Hlavn 58
045 01 Moldava nad Bodvou
Tel.: 055/489 94 21
M: 0905/278215
e-mail: info@moldava.sk
www.moldava.sk
NISYS Nitriansky informan systm
tefnikova 1
949 01 Nitra
Tel.: 037/16 186, 741 09 06
Fax: 037/741 09 07
e-mail: info@nitra.sk
www.nitra.sk
Informan centrum mesta Nov Baa
Nmestie slobody 2
968 01 Nov Baa
Tel.: 045/685 64 86
Fax: 045/685 64 86
e-mail: info@novabana.sk
www.novabana.sk
Mestsk informan centrum KC Pezinok
Radnin nmestie 9
902 01 Pezinok
Tel.: 033/641 25 50, 690 11 07
Fax: 033/641 25 50
e-mail:informacne.centrum@msupezinok.sk
www.pezinok.sk
Pieansk informan centrum
Pribinova 2
921 01 Pieany
Tel.: 033/771 96 21-3
e-mail: info@pic.piestany.sk
www.pic.piestany.sk
Informan centrum Pieany
Nlepkova 2
921 01 Pieany
Tel.: 033/ 774 33 55
Fax: 033/774 33 55
e-mail: ivcotravel@ivcotravel.com
www.ivcotravel.com
Mestsk informan centrum Poprad
Nmestie sv. Egdia 15
058 01 Poprad
Tel.: 052/16 186, 772 17 00
Fax: 052/772 13 94
e-mail: infopp@msupoprad.sk
www.poprad.sk
PX CENTRUM Turistick informan kancelria
trova 5/9
017 01 Povask Bystrica
Tel.: 042/16 186, 426 05 98
Fax: 042/432 65 45
e-mail: tikpb@stonline.sk
www.tikpb.sk
PIS, s. r. o. Preovsk informan servis
Hlavn 67
080 01 Preov
Tel.: 051/16 186, 773 11 13
Fax: 051/759 32 81
e-mail: mic@pis.sk
www.pis.sk
Turistickoinforman kancelria Horn Nitra
Nmestie slobody 4
971 01 Prievidza
Tel.: 046/16 186
e-mail: tik@prievidza.sk
www.prievidza.sk/tik
Hurbanovo nmestie 19/41
972 01 Bojnice
Tel.: 046/540 32 51, 543 96 73
e-mail: tik.bojnice@stonline.sk
www.bojnice.sk
Turistick informan centrum Rajeck
Pohoda
Osloboditeov 90
013 13 Rajeck Teplice
Tel:041/549 43 68
M: 0908/935 321,0903/735 321
Fax: 041/549 43 66
e-mail: infocentrum@rajeckapohoda.sk
www.rajeckapohoda.sk
Turistick informan centrum
Hlavn nmestie 2
979 01 Rimavsk Sobota
Tel.: 047/562 36 45
Fax: 047/562 36 45
e-mail: tic@rimavskasobota.sk
www.rimavskasobota.sk
Turistick informan centrum Roava
Nmestie bankov 32
048 01 Roava
Tel.: 058/732 81 01
Fax: 058/732 48 37
e-mail: tic.roznava@stonline.sk
www.roznava.sk
www.ticroznava.sk
Informan centrum
A. Bernolka 1
034 01 Ruomberok
Tel.: 044/432 10 96, 431 36 11
Fax: 044/431 36 11
e-mail: info@ruzomberok.sk
www.ruzomberok.sk
Turistick informan kancelria Senec
Mierov nmestie 19
903 01 Senec
Tel.: 02/459 282 24
Fax: 02/459 282 24
000CA_Autokontakt 2007-8_auto-mo80 80 28/8/07 10:26:23
E81
Cestovn ruch
e-mail: scr@slnecnejazerasenec.sk
www.slnecnejazerasenec.sk
INFOSEN Informan kancelria mesta
Senica
Nmestie oslobodenia 17 (Dom kultry)
905 01 Senica
Tel.: 034/651 64 59
Fax: 034/ 651 64 59
e-mail: infosen@stonline.sk
www.rsms.sk
Turistick informan kancelria mesta
Skalica
Nmestie slobody 14
909 01 Skalica
Tel.: 034/664 53 41
M: 0915/723 216
Fax: 034/660 02 41
e-mail: tik@skalica.sk
www.skalica.sk
Turisticko-informan centrum Mikroreginu
Pod Panskm dielom
Nmestie SNP 13
976 13 Slovensk upa
Tel.: 048/472 32 16
Fax: 048/472 32 17
e-mail:tic@slovenskalupca.sk
www.slovenskalupca.sk
Turisticko informan kancelria pri
CA UNITUR
Strojrska 102
069 01 Snina
Tel.: 057/16 186, 768 57 35
Fax: 057/768 22 85
e-mail: unitur@stonline.sk
Turistick informan centrum + Brantner
NOVA s. r. o.
Cestovn centrum Letn 49
052 01 Spisk Nov Ves
Tel.: 053/16 186, 429 82 93
Fax: 053/442 82 92
e-mail: brantnercc@stonline.sk
www.slovenskyraj.sk
INFOTUR Informan kancelria mesta
Husitsk cesta 253/3
916 01 Star Tur
Tel.: 032/776 38 93
Fax: 032/776 38 93
e-mail: infotur@stonline.sk
www.staratura.sk
Informan centrum Mesta Stropkov
Hlavn 38/2
091 01 Stropkov
Tel.: 054/742 32 88
e-mail: tic@stropkov.sk
www.stropkov.sk
Zdruenie turizmu Terchov
Ul.Sv.Cyrila a Metoda 96
013 06 Terchov
Tel.: 041/599 31 00, 500 23 07
Fax: 041/569 53 07
e-mail: ztt@terchova.sk
www.ztt.sk
Kultrno-informan centrum
Sldkoviova 1
911 01 Trenn
Tel.: 032/16 186, 743 35 05
Fax: 032/743 35 05
e-mail: kic@trencin.sk
www.trencin.sk
TINS Trnavsk informan servis
Trojin nmestie 1
917 01 Trnava
Tel.: 033/551 10 22
Fax: 033/551 10 22
e-mail: TINS@stonline.sk
www.trnava.sk
Turistick informan centrum v Trstenej
Ul. elezniiarov 253/1
028 01 Trsten
Tel.: 043/532 45 08-10
M: 0902/038 067
www.oravatic.sk
Turistick informan centrum
Partiznska 1
039 01 Turianske Teplice
Tel.: 043/490 12 78
Fax: 043/492 26 67
e-mail: tic@turciansketeplice.sk
www.turciansketeplice.sk
TIK Snowland
Valianska dolina 1055
038 35 Vala
Tel.: 043/430 43 70
M: 0903/112 211
Fax: 043/430 43 71
e-mail: snowland@stonline.sk
www.snowland.sk
Mestsk informan centrum pri CK Prima
Nmestie Slobody 969
093 01 Vranov nad Topou
Tel.: 057/446 46 48
Fax: 057/446 46 48
e-mail: ckprima@ckprima.sk
www.ckprima.sk
Tatransk informan kancelria
Dom sluieb 24, Star Smokovec
062 01 Vysok Tatry
Tel.: 052/442 34 40
e-mail: smokovec@tatryinfo.eu
www.tatryinfo.sk
www.tatryinfo.eu
www.vysoketatry.eu
Tatransk informan kancelria
059 60 Tatransk Lomnica
Tel.: 052/446 81 19
e-mail:lomnica@tatryinfo.eu
Turistick informan kancelria Zuberec
Hlavn 289
027 32 Zuberec
Tel.: 043/532 07 77
M: 0903/548 080
Fax: 043/539 51 97
e-mail: tik@zuberec.sk
www.zuberec.sk
www.rohace.sk
Informan centrum mesta Zvolen
Trhov 4
960 01 Zvolen
Tel.: 045/542 92 68
Fax: 045/542 92 68
e-mail: infocentrum@zv.psg.sk
www.zvolen.sk
CK Selinan, s. r. o.
Burianova medzierka 4
010 01 ilina
Tel.: 041/562 07 89, 562 14 78
Fax: 041/562 31 71
e-mail: selinan@selinan.sk
www.selinan.sk
Mimoriadny len:
Slovensko-vajiarske zdruenie pre rozvoj
cestovnho ruchu
Tajovskho 10
974 00 Bansk Bystrica
Tel./fax: 048/415 27 82
e-mail: patus@ef.umb.sk
Slovensk agentra pre cestovn ruch
Slovak Tourist Board
Nmestie . tra 1, P. O. Box 35
974 05 Bansk Bystrica
Tel.: 048/413 61 46-48
Fax: 048/413 61 49
e-mail: sacr@sacr.sk
www.slovakiaturism.sk
Slovensk agentra pre cestov ruch
Slovak Tourist Board
Bajkalsk 27, P. O. Box 76
850 05 Bratislava 55
Tel.: 02/534 210 23-5
Fax: 02/534 210 21
e-mail: sacrba@sacr.sk
www.slovakiaturism.sk
Zdroj: Asocicia informanch centier Slovenska
000CA_Autokontakt 2007-8_auto-mo81 81 28/8/07 10:26:26
Ubytovacie, rekrean a stravovacie zariadenia Piktogramy
F82
Hotel, Hotel, Hotel
Penzin, Pension, Boarding-house
Botel, Botel, Botel
Motel, Motel, Motel
Turistick ubytova, Touristenherberge,
Tourist Accommodation
Chata (chatov osada), Berghtte, Cottage
Kemping, Camp, Camp
Monos stanovania, Zeltmglichkeit, Tenting
Autocamping, Autocamp, Auto Camp
Grand hotel, Grand Hotel, Grand Hotel
Izba, Zimmer, Room (......)
Apartmn, Appartement, Apartment (......)
Lka, Betten, Beds (......)
Tepl voda, Warmes Wasser, Hot Water
Sprcha, Dusche, Shower
Sprcha na izbe, Dusche im Zimmer,
Shower in the Room
Vaa, Badewanne, Bath
WC, Toilette, Toilet
WC na izbe, Toilette im Zimmer, Toilet in the Room
Televzor, TV (Fernseher), Television Set
Satelit, Satellit, Satellite
Telefn na izbe, Telefon im Zimmer,
Telephone in the Room
Retaurcia, Restaurant, Restaurant (......)
Salnik, Salon, Small Drawing Room (......)
Vinre, Weinstube, Wine Tavern (......)
Bar, Bar, Night Club (......)
Kaviare, Caf, Caf (......)
Bufet, Bffet, Snack bar
Hostinec, Gasthaus, Inn
Kuchynka, Kche, Small Kitchen
Chladnika, Khlschrank, Refrigerator
Raajky, Frhstck, Breakfast
Obed, Mittagessen, Lunch
Veera, Abendessen, Dinner
Parkovanie, Parkplatz, Parking Place
Parkovanie kryt, Gedeckter
Parkplatz, Covered Parking
Parkovanie stren, Bewachter
Parkplatz, Parking Quard
Loptov hry, Ballspiele, Ball Games
Tenis, Tennis, Tennis
Kpalisko kryt, Hallenbad, Swimming Pool
Kpalisko otvoren, Freibad, Open Air Swimming Pool
Termlne kpalisko, Thermalbad, Thermal Spa
Turistika, Touristik, Tourism (Travelling)
Lyovanie, Schilaufen, Skiing
Jazda na koni, Reiten, Riding
Sauna, Sauna, Sauna
Fitnes, Fitness, Fitness
Kultrno-historick pamiatky, Kultur-historische
Denkmler, Cultural-historical Monuments
ZOO, ZOO (Tiergarten), ZOO
Objekt v centre, Objekt im Zentrum,
Object in the Centre
Objekt v tichom prostred, Objekt in ruhiger
Gegend, Object in the quiet Surroundings
Zmenre, Wechselstube, Money Exchange
Hovorme nemecky, Wir sprechen Deutsch,
Speaking German
Hovorme anglicky, Wir sprechen
Englisch, Speaking English
Hovorme franczsky, Wir sprechen Franzsisch,
Speaking French
Hovorme taliansky, Wir sprechen
Italienisch, Speaking Italian
Hovorme rusky, Wir sprechen
Russisch, Speaking Russian
Hovorme maarsky, Wir sprechen
Ungarisch, Speaking Hungarian
Hovorme posky, Wir sprechen
Polnisch, Speaking Polish
Celoron prevdzka, Ganzjhriger
Betrieb, Whole Years Service
Pre telesne postihnutch, Fr krperlich
Behinderte, For handicap people
Bazn, Bassin, Pool
Stravn lstky, Ticket Restaurant, Tickets Restaurant
Zvieratm vstup povolen, Tieren Eintritt
erlaubt, Entrance for animals permitted
Diskotka, Disco, Disco
Kongresov sla, Kongresshalle, Congress Hall
Vodn porty, Wassersporten, Water Games
Ptnick miesto, Wallfahrort, Pilgrim place
Vah, Aufzug, Elevator
Detsk ihrisko, Kinderspielplatz, Children Playground
Squash, Squash, Squash
Minigolf, Minigolf, Minigolf
Horsk cyklistika, Berg-Fahrradsport, Mountain Biking
Monos rybolovu, Fischfangmglichkeit,
Possible Fishing
Monos lovu, Jagdmglichkeit, Possible Hunting
American Express, American
Express, American Express
VISA, VISA, VISA
Eurocard Mastercard, Eurocard
Mastercard, Eurocard Mastercard
Dinners Club, Dinners Club, Dinners Club
Celodenn strava, Ganztgliche
Verpflegung, All-day food
Jaskya, Hlle, Cave
Loveck izba s kozubom, Jagdstube mit
Kamin, Hunter Room with Fireplace
Motorest, Raststtte, Motorest
Monos stravovania,
Verpflegungsmglichkeit, Catering
Poiova bicyklov, Fahrradverleihung,
Bicycle Lending
Telefn, Telefon, Telephone
Umel vodn ndr, Stausee, Artificial Water Reservoir
Prevdzka NONSTOP, NONSTOP Betrieb,
NONSTOP Working
Mase, Massage, Massage
Vriv kpe, Whirpool, Whirpool
Biliard, Pool & Billiard, Billiards
Bowling, Bowling, Bowling
Stoln tenis, Tischtennis, Table tennis
Detsk ktik, Spielecke, Kids Corner
000CRp_Autokontakt 2007-8_piktog82 82 29/8/07 17:11:31
000CR_Autokontakt 2007-8_cestovn83 83 27/8/07 16:50:14
Cestovn ruch Zpadoslovensk regin
F84
Bratislavsk kraj
Veobecn charakteristika:
Prevane rovinat kraj na pt Malch Karpt. Va-
ka vhodnej polohe pri rieke Dunaj sa stal vznamnou
kriovatkou obchodnch ciest, spjajcich Alpy s Kar-
patskmi reginmi a jadransk tty s pobaltskmi,
u v dvnoveku. Dnes je dleitm dopravnm uzlom,
v ktorom sa zbiehaj medzinrodn dianice Praha
Brno Bratislava, ako aj spojnica Viede Bratisla-
va a Gyr Bratislava. Tento regin je praliv pre
vetky zujmov skupiny nvtevnkov, najm vak pre
tie skupiny, ktor sa zaujmaj o kultrno-historick
pamiatky Slovenska. Okrem zachovanch pozostatkov
z ias Rmskej re (Gerulata Rusovce) sa tu mono
stretn s pozostatkami habnskej kultry zo 16. stor.
(Stupava, Modra). Vhodn klimatick podmienky
vytvorili predpoklady pre pestovanie vinia a ma-
lokarpatsk vna, pochdzajce z tohto reginu sa
preslvili na celom svete u v ase Raksko Uhorskej
monarchie. Administratvnym centrom kraja je Brati-
slava, ktor je sasne hlavnm mestom Slovenska.
a) hrady, zmky, pozoruhodnosti:
Bratislava: Bratislavsk hrad, hrad Devn, zmok
Rusovce, Academia Istropolitana, Evanjelick lceum,
star radnica, rokokov Dom U dobrho pastiera, Dm
sv. Martina, kostol a kltor klarisiek, Michalsk brna,
Plffyho palc, Frantiknske nmestie, Mirbachov
palc, Frantiknsky kostol, Jezuitsk kostol, star
radnica, Rolandova fontna, Primacilny palc, kostol
a kltor Uruliniek, sdlo prezidenta Grassalkovichov
palc, historick jadro mesta, Slavn 50 m vysok
pylnovit pomnk padlm v II. svet. vojne; Pezinok:
gotick kostol zo 14. stor., barokov kostol z 18. stor.,
renesann radnica, Fabinov mlyn; Modra: historic-
k jadro - mestsk pamiatkov zna, pamtnk . t-
ra; Svt Jur: hrad Biely kame z 13. stor., dreven
zvonica z 10. stor., gotick kostol z 12. stor., historick
jadro je vyhlsen za mestsk pamiatkov rezervciu,
prrodn rezervcia r zachovan barinat lesy
a raelinisk; ast: Katie erven kame z 13.
stor.; Budmerice: romantick zmok Plffyovcov;
Stupava: renesann zmok s anglickm parkom,
pozostatky rmskeho tboriska z 2. 3. stor. n. l., slo-
vansk pohrebisko zo 6.9. stor., barokov zmok zo
17. stor. zachovan habnska pec z 18. stor.; Senec:
kltor piaristov z 18. stor., renesann katie zo 16.
stor., Tureck dom z 18. stor., idovsk synagga z 18.
stor.; Bernolkovo: barokov katie z 18. stor.;
Vek Biel: barokov katie z 18. stor.; Baldog:
kame s rmskym npisom z r. 150; Most pri Brati-
slave: mohyla gen. tefnika; Malacky: nlezisk
z obdobia Rmskej re a Vekej Moravy, klasicistick
katie, renesanno-barokov kostol a kltor.;
Vek Levre: pamiatkov rezervcia udovej
architektry habnsky dvor; Borinka: zrcaniny
hradu Pajtn, zrcanina stredovekej strnej vee;
Plaveck Podhradie: Plaveck hrad z 13. stor.
b) mze a galrie:
Bratislava: Slovensk nrodn mzeum, Prro-
dovedn mzeum, Archeologick mzeum, Historick
mzeum, Hudobn mzeum, Mzeum mimoeurp-
skych kultr, Mzeum idovskej kultry, antick Ge-
rulata v Rusovciach, iv mzeum obchodu, mzeum
polcie SR, udov dom Vajnory, Slovensk nrodn
galria, Galria mesta Bratislavy; Modra: mzeum
. tra, Expozcia keramickej tvorby nr. umelca I.
Bizmayera; Pezinok: Malokarpatsk mzeum a vs-
tava vinohradnctva, Galria insitnho umenia, Galria
NINON, Galria G5; ast: Mzeum historickch
zbran, nbytku, vtvarnch diel; Doany: pamtn
dom Juraja Fndlyho, rodn dom Juraja Palkovia;
Krov pri Senci: velrske mzeum a skanzen;
Kostolite: rodn dom nr. umelca M. Benku;
Stupava: dom nr. umelca a keramikra, F. Kostku .
c) kultrno-spoloensk podujatia:
Bratislava: Bratislavsk hudobn slvnosti (IX-
X), ITF Slovakiatour (I.), Incheba - medzinrodn che-
mick vetrh (VI.), Flra medzinrodn vetrh kvetn
(IV.), CONECO medzinrodn vetrh stavebnctva (V.),
Tenis ATP Challenger (V.), Junior mting medzinrodn
juniorsk mting v atletike (VI.), Bratislavsk lra (VI.),
Kultrne leto (VII.VIII.), Cyrilometodsk slvnosti na
Devne (VII.), Bratislavsk jazzov dni (X.), Biblioteka
medzinrodn knin vetrh (XI.); Svt Jur: Svto-
jursk hody (IV.); Pezinok: Vnne trhy (IV.), Pezinsk
kopek festival dychoviek (V.), CIBULK medzinr.
prehliadka divadelnch sborov (VI.), SLOVAKIA MATA-
DOR medzinr. automobilov preteky (VII.), Malokar-
patsk strapec- medzinrodn parkr (IX.); Doany:
P na kalvrii (V.); Modra: Malokarpatsk pohr
medzinr. preteky v lukostrebe (VIII.), Vinobranie
(VIII.), Slovensk Grob: husacie hody (IX.XII.);
Chorvtsky Grob: husacie hody (IX.XII.); Se-
nec: Seneck kultrne leto (VII.); Malacky: Malack
hudobn jar (III.IV.), Zhorcke udov slvnosti (IX.);
Stupava: Stupavsk krdlovka festival dychoviek
(VI.), Stupavsk jarmok (VII.), Stupavsk hody (VIII.),
Stupavsk irk country festival (VIII.), De zel
- slvnosti kapusty (IX.); Marinka: p (IX.);
d) portovo rekrean monosti: kpa-
nie, rybolov a vodn porty: pri ramench
Dunaja v oblasti chrnench lunch lesov, Zlat
piesky, Slnen jazer pri Senci, Mal Levre-
Rudava (letn rekrean stredisko pri trkoviskch)
- rekrean stredisk pre nronch milovnkov
vodnch portov; zimn a letn rekrecia:
vrch Kamzk: monos peej turistiky v Malch Kar-
patoch - zjazdovka, sedakov vah, lyiarske vleky,
rekrean stredisko, Pezinsk Baba, Zochova
chata, Piesok; Bernolkovo: golfov arel.
Bratislava Region
General characteristic:
Mostly plain region on the foothills of the Little
Carpathia (Mal Karpaty). Its amenity on both sides
of the river Danube has created a good conditions
for merchant activities in antique period and was
an important crossroad, that connected Alps with
Carpathian regions and Adriatic regions with Baltic
regions. In present is this region an important junc-
tion for international railways Prague-Brno-Bratislava
and Vienna-Gyr-Bratislava. Is attractive for all of the
groups of interest, mainly for the visitors interesting
in cultural and historical monuments of the Slovakia.
Apart from well preserved remains of a Roman Empire
(Gerulata-Rusovce) we can see the remains of the
Habane-culture from 16
th
century (Stupava, Modra).
Mild climate in this region has created a good condi-
tions for wine growing and Carpathian wine are well
known in the world as early as the period of Habsburg-
Monarchy. Administrative centre of this region is
Bratislava a capital of the Slovak Republic.
a) Castles, Chteaus and Places of Interest:
Bratislava: Bratislava castle, mansion in Rus-
ovce, Academia Istropolitana, Evangelical Lyceum, the
Old Town Hall, Good Shepherds House, St, Martins
Cathedral, Churches and Monasteries, Michael Gate
with the Tower, Palffy Palace, Franciscans Church
and Monastery, Mirbach Palace, Rolands Fountain,
Primatial palace, Grassalkovich Palace- the seat of
the president of Slovak Republic, historical Centre of
the Old Town, Slavn- Memorial and cemetery to the
soldiers who died during the Second World War; Pe-
zinok: gothic church from the 14
th
century, baroque
church from the 18
th
century, renaissance Town Hall,
Fabian Mill with original equipment; Modra: historic
centre is a conservation area, Memorial to the national
builder . tr; Svt Jur: ruins of Biely kame
Castle from the 13
th
century, wooden bell-tower from
the 10
th
century, gothic church from the 12
th
century,
historic centre is a conservation area, national nature
reserve r marshes with alder forests and peat
bogs; ast: erven kame Castle (13
th
century);
Budmerice: romantic chteau of the Plffy family;
Stupava: renaissance castle, remains of a Roman
military camp from the 2
nd
3
th
century, baroque castle
from the 17
th
century, well preserved Habane oven
from the 18
th
century; Senec: Piarist Monastery from
the 18
th
century, renaissance castle from the 16
th

century - Turkish house, Jewish synagogue from the
19
th
century; Bernolkovo: baroque castle from
the 18
th
century; Vek Biel: baroque castle from
the 18
th
century; Baldog: a stone with a Roman text
from the year 150; Most pri Bratislave: tomb of
the General M. R. tefnik; Malacky: citadel of the
Old Slavs and remains of the Roman Empire, renais-
sance church and monastery; Vek Levre: well
preserved reserve of folk architecture of Habans;
Borinka: ruins of the Pajtn castle; Plaveck
Podhradie: Plaveck castle from the 13
th
century.
b) Museums and Galleries:
Bratislava: Slovak National Museum, Natural
Museum, Archeological Museum, Historical Museum,
Musical Museum, Museum of non- European cultures,
Jewish Museum , Roman Gerulata in Rusovce, Living
Museum of Trade, Museum of Slovak Police, Peoples
000CR_Autokontakt 2007-8_cestovn84 84 27/8/07 16:52:12
F85
Zpadoslovensk regin Cestovn ruch
House in Vajnory, Slovak National Gallery, Bratislava
Town Gallery; Modra: Museum and memorial to the
national builder . tr, Exhibition of Ignac Bismayer
ceramics; Pezinok: Museum of Wine-cultivation
around the Little Carpathia, Gallery of Native Art, Gal-
lery NINON, Gallery G5; ast: Museum of histori-
cal furniture, weapons and crafted items; Doany:
A memorial house of the important Enlightenment
writer Juraj Fandly, Birthplace of the National Re-
vival figure Juraj Palkovi; Krov pri Senci:
Museum of Apiculture and Skanzen; Kostolite:
Birthhouse of National painter M. Benka; Stupava:
Birthhouse of National artist-ceramist F. Kostka.
c) Cultural and social events: Bratislava:
Bratislava music festival, (IX-X), ITF Slovakiatour
(I.), Incheba International chemistry fair (VI.), Flra
International flower fair (IV.), CONECO International
building industry fair (V.), Tenis ATP Challenger (V.),
Junior mting International junior meeting on athletics
(VI.), Bratislava lyre (VI.), Cultural Summer in Bratis-
lava (VII.VIII.), St. Cyril and St. Methodius Slovakia
wide festivals at Devn (VII.), Bratislava jazz days (X.),
Biblioteka International book fair (XI.); Svt Jur:
St. Jurs Feast (IV.); Pezinok: Wine markets (IV.), Pe-
zinsk kopek festival of blow music (V.), CIBULK
International show of theatrical ensembles (VI.), SLO-
VAKIA MATADOR International uphill car races (VII.),
Malokarpatsk strapec- International equestrian races
in parcur jumping (IX.); Doany: Pilgrimage to the
Calvary (V.); Modra: Carpathian Cup international
Archers competition (VIII.), Vintage festival (VIII.);
Slovensk Grob: Geese feasts (IX.XII.), Chor-
vtsky Grob: Geese feasts (IX.XII.); Senec: Cul-
ture summer (VII.); Malacky: Malacky Musical Spring
(III.IV.), Zhorie Folk Celebrations (IX.); Stupava:
Stupavsk krdlovka Brass Band Music Festival (VI.),
Stupavsk jarmok Stupavas Fair (VII.), Stupavsk
hody - Stupavas church -ale (VIII.), Stupavsk irk
Country music festival (VIII.), De zel Cabbage
Celebrations (IX.); Marinka: Pilgrimage (IX.);
d) Sports- and recreation opportunities:
summer sports, fishing, swimming,
water sports: Danube and its side channels
in the area of Swampy woods, Zlat piesky in
Bratislava, Slnen jazer (Sunny Lakes) in
Senec, Rudava in Mal Levre ( recreational
centres for pretentious visitors), winter and sum-
mer sports: Kamzk: walking paths in the Mal
Karpaty, ski-lifts, j-bar lifts; Pezinsk Baba ,
Zochova chata, Piesok; Bernolkovo:golf course.
Region Bratislava
Allgemeine Charakteristik:
berwiegend ebene Oberflche, die die Hnge
der Kleinen Karpaten berhrt. Dank gnstiger Lage
auf den beiden Donauufern ist in diesem Raum eine
bedeutende Kreuzung der Verkehrswege entstanden.
Sie verbanden die Alpen- mit den Karpatenlndern
und die adriatische mit der baltischen Kste schon
im Neolit. Heute ist es ein wichtiger Verkehrskno-
tenpunkt, wo sich die internationale Autobahnen
Prag-Brno (Brnn)-Bratislava (Pressburg), sowie die
internationale Bundesstraen Wien-Bratislava und
Gyr-Bratislava befinden. Diese Region bietet ihren
Besuchern viele Mglichkeiten des Kennenlernens der
Region an, vor allem den Liebhabern von Geschichte,
Architektur und Kulturdenkmler. Auer der rmischen
Militrstation (Gerulata-Rusovce) finden wir hier auch
die Denkmler der Habaner Kultur aus dem 16. Jh
(Stupava, Modra). Miges Klima in dieser Region
hat gute Bedingungen zum Weinrebebau erstellt und
durch ihre Spitzenweine schon in den Habsburgzeiten
weltbekannt wurde. Verwaltungszentrum der Region
und zugleich die Hupstadt der Slowakei ist Bratislava.
a) Burgen, Schler, Sehenswrdigkeiten:
Bratislava: Bratislava - Burg, Devn Burg,
Rusovce- Schlo, Academia Istropolitana, Evange-
lisches Lyzeum, Altes Rathaus, Rokokohaus zum
guten Hirten, St. Martinsdom, Kirchen und Klster
in dem historischen Stadtkern, Michaelstor mit dem
Turm, Palffy Palast, Franziskanerkirche und Kloster,
Mirbachspalast, Rolandsfontne, Primizienpalast,
Grassalkovichpalast- die Residenz des Prsidenten
der Slovakischen Republik, historisches Stadtzentrum
Altstadt, Slavn- Denkmal und Friedhof der gefalle-
nen whrend des 2. Weltkrieges; Pezinok: gotische
Kirche aus dem 14 Jh., barocke Kirche aus dem 8
.
Jh.,
renaissance Rathaus, Fabians Mhle mit ursprngli-
cher Ausstattung; Modra: historisches Stadtzentrum
ist zur Stadtgedenkreservation erklrt, Denkmal des
nationalen Erweckers . tr; Svt Jur: Ruinen der
Burg Biely kame aus dem 13. Jh., hlzerner Glocken-
turm aus dem 10. Jh., gothische Kirche aus dem 12.
Jh., historisches Stadzentrum ist zur Stadtgedenkre-
servation erklrt, staatliche NationalNaturreservation
r erhaltenen Sumpf , torfmoorhaltige Erlenwldern
und Torfgrund; ast: Burg erven kame (13. Jh.);
Budmerice: romantisches Schloss der Familie
Plffy; Stupava: Renaissance Burg, rmische Mi-
litrstation aus dem 2.3. Jh, Barock- schloss aus
dem 17. Jh., original Habaner Ofen aus dem 18. Jh.;
Senec: Piaristenkloster aus dem 18. Jh., Renais-
sanceSchloss aus dem 16. Jh. Trkisches Haus,
Jdische Synagoge aus dem 19. Jh.; Bernolkovo:
Barockschloss aus dem 18. Jh.; Vek Biel: Ba-
rockschloss aus dem 18. Jh.; Baldog: ein Stein mit
rmischer Anschrift aus dem Jahre 150; Most pri
Bratislave: Gedenkgrabhgel von General M. R.
tefnik; Malacky: Fundsttte aus rmischen und
gromhrischen Zeiten, RenaissanceKirche und Klo-
ster; Vek Levre: Gednkstttereservation der
Volksarchitektur Habanischer Hof; Borinka: Ruine
der gotischen Burg Pajtn; Plaveck Podhra-
die: Ruinen der Burg Plaveck aus dem 13. Jh.
b) Museen und Galerien:
Bratislava: Slowakisches Nationalmuseum,
Naturwissenschaftliches Museum, Archeologisches
Museum, Historisches Museum, Musikmuseum,
Museum fr auereuropische Kultur, Museum
der Judenkultur, die antische Gerulata in Rusovce,
das lebendige Museum des Handels, das Museum
der Polizei der Slowakischen Republik, Volkhaus in
Vajnory, Slowakische Nationalgalerie, Galerie der
Stadt Bratislava; Modra: . tr - Museum, Kera-
mikausstellung des Nationalknstlers I. Bizmayer;
Pezinok: Malokarpatsk Museum stndige
Exposition Weingrtnerei und Weinbau unter Mal
Karpaty, Galerie der naiven Kunst, Art Gallery NI-
NON, Galerie G5; ast: Museum der historischen
Mbel, Waffen, Gemlde; Doany: Gedenkhaus des
bedeutenden Schriftstellers Juraj Fndly, Geburtshaus
des Nationalerweckers Juraj Palkovi; Krov pri
Senci: Museum fr Bienenzucht und ein Volksnatur-
knstliches Museum; Kostolite: Geburtshaus des
Nationalknstlers M. Benka; Stupava: Gedenkhaus
des Nationalknstlers Ferdi Kostka-Keramiker.
c) Kulturelle und gesellschaftliche Veranstal-
tungen:
Bratislava: Bratislavaere Musikfeste (IXX), ITF
Slovakiatour (I.), Incheba Internationale chemische
Messe (VI.), Flra Internationale Blumenmesse
(IV.), CONECO Internationale Baumesse (V.), Tenis
ATP Challenger (V.), Junior mting Internationaler
Juniorteffpunkt in der Athletik (VI.), Bratislavaere Lyra
(VI.), Kultursommer (VII.VIII.), gesamtslowakische Fe-
ste von Zyril und Methodius am Devn (VII.), Jazztage in
Bratislava (X.), Bibliotheka Internatioanle Buchmes-
se (XI.); Svt Jur: Schmaus in Svt Jur (IV.); Pezi-
nok: Weinjahrmarkt (IV.), Pezinsk kopek Festspiel
der Blasmusik (V.), CIBULK Internationale Besichti-
gungen von den Theaterensemblen (VI.), SLOVAKIA
MATADOR - Internationaler Autobergrennenwettkampf
(VII.), Malokarpatsk strapec Internationaler Reiter-
wettkampf im Parkurspringen (IX.); Doany: Wallfahrt
auf Kalvaria (V.); Modra: Malokarpatsk pohr In-
ternationaler Bogenschtzenwettkampf (VIII.), Wein-
lesefest (VIII.); Slovensk Grob: Gansfestessen
(IX.XII.); Chorvtsky Grob: Gansfestessen
(IX.XII.); Senec: Kultursommer (VII.); Malacky:
Malacky - Musikfrhling (III.IV.), Zhorie - Folkfeste
(IX.); Stupava: Stupavsk krdlovka Festspiele
der Blasmusik (VI.), Jahrmarkt in Stupava (VII.), Stu-
pavsk hody Schmaus in Stupava (VIII.), Stupavsk
irk Festspiele Countrymusik (VIII.), De zel
Krautfestspiele (IX.); Marinka:Wallfahrt (IX.);
d) Sport- und Erholungsmglichkeiten:
Baden, Fischen, Wassersporte: Donau
Fluarme, im Gebiet von Auenwldern, Zlat pies-
ky, Slnen jazer pri Senci (Sonnenseen),
Mal Levre- Rudava (Erholungszentrum an den
Kieselgruben) Erholungszentren fr Winter und Som-
mersport: Kamzk, Pezinsk Baba, Zochova
chata, Piesok (Wanderweg in Mal Karpaty, Skipi-
sten, Sessellifte, Skilifte); Bernolkovo: Golfplatz.
000CR_Autokontakt 2007-8_cestovn85 85 27/8/07 16:52:21
Cestovn ruch Zpadoslovensk regin
F86
Nitriansky kraj
Veobecn charakteristika:
Tento kraj patr k takm reginom Slovenska,
ktor priahuj nvtevnkov nielen pre svoje pr-
rodn krsy, ale aj milovnkov kultrno-historickch
pamiatok. Zmienka o prvom slovanskom osdlen
a vznik prvho slovanskho knieatstva podiarkuje
historick vznam tohto kraja. Centrom reginu je
historick mesto Nitra, ktor sa uvdza ako jedno
z najstarch mestskch sdiel Slovenska. Nitriansky
hrad bol sdlom panovnkov Vekomoravskej re.
Zvlnen kopcovit relif kraja ponka monosti
pre nenron letn i zimn turistiku, junejie
oblasti a po Dunaj s znme vinohradnctvom ale
i mnostvom termlnych prameov, pri ktorch sa
vybudovali znme kpalisk a rekrean stredisk.
Rieka Hron pretekajca malebnm dolm je splavn
pre ahk kajaky od Hronskho Beadika po Dunaj,
je mimoriadne praliv pre milovnkov tohto portu.
a) hrady, zmky, pozoruhodnosti:
Nitra: Nitriansky hrad, romnska rotunda, bis-
kupsk katedrla, barokovo klasicistick frantikn-
sky kostol a kltor, piaristick kostol s kltorom,
synagga, kostol sv. tefana z 12. stor., kaplnka sv.
Kra na kalvrii, barokov zmok a zrcaniny hradu
Gme; Beladice: barokov zmok; Kostoany
pod Trbeom: nrodn kultrna pamiatka kostol
sv. Juraja so vzcnymi freskami z 11. stor., zachovan
predromnska architektra, romnsky kostol; Zlat
Moravce: renesann zmok, klasicistick kostol,
kostol sv. Michala Archanjela z 13. stor., mauzleum
rodiny Migazzi a katie z 18. stor.; Topoianky:
renesann zmok (letn sdlo Habsburgovcov), Zubria
obora; Jedov Kostoany: Hruovsk hrad, rene-
sann zmok; Tesrske Mlyany: neoklasicistic-
k zmok v znmej botanickej zhrade ARBORETUM
(najvia zbierka drevn v Eurpe); Draovce:
vykopvky slovanskho osdlenia, romnsky kostol;
Oponice: zrcaniny hradu; Topoany: barokov
kostol, renesann zmok, zrcaniny Topoianskeho
hradu; Radoina: ertova pec-najstarie jaskynn
sdlisko loveka na zem Slovenska, renesann
katie; Nitrianska Blatnica: archeologick nle-
zisk, renesann katiele; Komrno: protitureck
pevnos s batami, pravoslvny barokov kostol,
neoklasicistick radnica, prstav na Dunaji; Aplsky
ostrov: prrodn rezervcia lun lesy; Radva
nad Dunajom: archeologick nlezisko; Baj:
archeologick nlezisko z ias Vekomoravskej re,
romnsky kostol z 11.13. stor.; Hurbanovo: ar-
cheologick nlezisko z ml. doby kamennej, hvezdre
technick pamiatka; Nov Str: klasicistick
zmok; Ia: vykopvky z ias Rmskej re; Nov
Zmky: protitureck pevnos, frantiknsky kostol
a kltor, kalvria, vodn mlyn (17. stor.); urany: z-
mok; aa: neskororomnsky kostol; eliezovce:
barokov katie; Levice: Levick hrad; Brhlovce:
uniktne obydlia vytesan do tufovej skalnej steny.
b) mze a galrie: Nitra:
Ponitrianske mzeum, Slovensk ponohospodr-
ske mzeum; Levice: Tekovsk mzeum; Topo-
any: Trbesk mzeum; Nov Zmky: vlasti-
vedn mzeum, umeleck galria stredoeurpskych
majstrov; Zlat Moravce: Ponitrianske mzeum
c) kultrno-spoloensk podujatia:
Nitra: ponohospodrska vstava Agrokomplex
(VIII.), divadeln festival (IX.), Cyrilo-Metodsk oslavy
(VII.), Pribinove slvnosti (X.), Hudobn jar (III.,IV.,V.),
Hudobn jese (X.XI.); Vrble: Spevcka sa I.
Godina (VI.), Slvnosti vinobrania (IX.); Nov Ves
nad itavou: Marinska p (VIII.); Topoany:
Kultrne leto (VI.IX.), Topoianska hudobn jar
(III.VI.), Topoianska opona prehliadka amatr-
skych divadelnch sborov (IV.), TOP DANCING sa
v disko-tancoch (VIII.), Festival malch dychovch
hudieb (VI.); Zlat Moravce: Ponitrianska sa
folklrnych sborov (III.), Majstrovsv SR v autokrose
(VI.), P na sv. Annu (VII.), Majstrovstv Eurpy
v autokrose (VIII.); Topoianky: Zmock kutrne
leto (VII.VIII.); Komrno: Komransk dni(IV.),
Lehrove dni (IV.), Jkaiho dni (VI.), Junoslovensk
detsk folklrne slvnosti (VII.), TID- medzinrodn
plavba po Dunaji (VII.), Matin dni (IX.X.).
d) portovo-rekrean monosti:
Topoianky: jazdeck port, poovnctvo
;Vrble: Vrbesk vodn ndr vodn porty,
letn rekrecia; Topoany: jazero Duchonka
vodn porty, kpanie; termlne kpalisk: Levi-
ce, Podhjska, trovo, Patince, aa,
Komrno, Nov Zmky, Nitra, Santovka.
V tomto kraji mono ochutna okrem vbornch
vn v pivniciach a vinrnikch, bohat vber pe-
cialt zo sladkovodnch rb, ktor ponkaj tlovo
zariaden retaurcie, najm v junej asti kraja.
Nitra Region
General characteristic:
This region belongs to the attractive regions of
Slovakia, not only for its beauties of nature but
also for numerous historical monuments, too.
It was an important centre in the Great Mora-
vian Empire. An administrative centre of region
is Nitra a seat of Great Moravian Earl Pribina.
The Danubian Highlands and part of the Trbe
range offers the opportunities to rest and winter and
summer sports activities. This region is also well
known for its wine and thermal and mineral waters.
The region is crossed by the river Hron , navigable
for kayaks from Hronsk Beadik to Danube.
a) Castles, Chteaus, Places of Interest:
Nitra: Nitriansky castle, Roman rotunda, Bishops
palace, baroque- classic Franciscan church and
monastery, Piarist monastery and church, Synagogue,
Romanesque church of St. Stephen from the 12
th

century, a Calvary Chapel, baroque castle, ruins of
rococo- castle Gme; Beladice: baroque castle;
Kostoany pod Trbeom: national cultural
monument- Church of St. George with valuable fres-
coes from the 11
th
century, oldest completely pre-
served Pre-Roman architecture in Slovakia, Roman
church; Zlat Moravce: renaissance castle, classic
church, St. Michael church from the 13
th
century,
Mausoleum of the Migazzi family from the 18
th
century;
Topoianky: renaissance castle (residence of the
Hapsburg family), mountain-bisons park; Jedov
Kostoany: Hruovsk castle, renaissance castle;
Tesrske Mlyany: neo-classic chteau in well
known botanic park - ARBORETUM (largest collec-
tion of trees in Europe; Draovce: remains of Great
Moravian seat, roman church; Oponice: ruins of
a royal castle from the 13
th
century; Topoany:
baroque church, renaissance castle, ruins of
Topoiansky castle; Radoina: protected archeo-
logical site the natural cave - ertova pec- the oldest
human cave dwelling found in Slovakia, renaissance
chteau ; Nitrianska Blatnica: archeological site,
renaissance chteaus; Komrno(well known Dan-
ube dock) : a mediaeval fortress and bastions built to
defend against the Turks, baroque church, neo- classic
Town Hall; Aplsky ostrov: nature reserve at the
mouth of the Nitra, and Vh with water meadows and
forests; Radva nad Dunajom: an archeological
site; Baj: an archeological site from the Period of
Great Moravia, a Romanesque church from the 11
th
-
13
th
century; Hurbanovo: archeological site from the
Early Bronze Age, observatory from the 19
th
century
a technical monument; Nov Str: neo- classic
castle; Ia: archeological site from the Roman Period;
Nov Zmky: a mediaeval fortress built to defend
against the Turks, Franciscans church and monastery,
Calvary, water-mill from the 17
th
century; urany:
castle; aa:Renaissance church; eliezovce:
baroque chteau ; Levice: Levick castle;
Brhlovce: unique mansions carved into rock wall.
b) Museums and Galleries:
Nitra: Ponitrie Museum, Slovak Agricultural
Museum; Levice: Tekov Museum; Topoany:
Trbe Museum; Nov Zmky: Natural Sci-
ence Museum, Art Gallery of the Central-European
Masters; Zlat Moravce: Ponitrie Museum
000CR_Autokontakt 2007-8_cestovn86 86 27/8/07 16:52:27
F87
Zpadoslovensk regin Cestovn ruch
c) Cultural and social events:
Nitra: National Exhibition Agrokomplex (VIII.),
Theatrical festival (IX.), National Celebrations of St.
Cyril and St. Methodius (VII.), Earl Pribina - Celebra-
tions (X.), Musical Spring (III.,IV.,V.), Musical Autumn
(X.XI.); Vrble: Song Contest of I. Godin (VI.), Vin-
tage Celebrations (IX.); Nov Ves nad itavou:
National Pilgrimage of the Assumption of the Virgin
Mary (VIII.); Topoany: Cultural summer (VI.IX.),
Topoany Musical Spring (III.VI.), Topoany Cur-
tain- a revue of amateur dramatic creation (IV.), TOP
DANCING- National Competition for disco-dancing
groups (VIII.), Festival of Small Brass Bands (VI.);
Zlat Moravce: Competition of Folk Ensembles
(III.), SR championship in car cross (VI.), Pilgrim-
age to St. Ann (VII.), European Championship in car
cross (VIII.); Topoianky: Cultural Summer at the
Castle (VII.VIII.); Komrno: Komrno Days(IV.),
Lehr Days (IV.), Jkai Days (VI.), South Slovakian
childrens folklore festival (VII.), TID- International
cruise on the Danube (VII.), Matica Days (IX.X.).
d) Sports- and recreation opportunities:
Topoianky: cavalry, hunting ;Vrble: Wa-
ter reservoir: water sports, fishing, holiday centre;
Topoany: the Duchonka Lakewater sports,
swimming pool; thermal swimming pools:
Levice, Podhjska, trovo, Patince, aa,
Komrno, Nov Zmky, Nitra, Santovka.
Apart from delicious wine can the visitors
to taste a specialties of fish dishes, mainly in
southern part of the region in original inns.
Region Nitra
Allgemeine Charakteristik: Diese Region
gehrt zu den Regionen der Slowakei, die nicht nur
durch ihre Naturschonheiten, sondern auch durch
ihr kultur-historische Erbe die Besucher anziehen.
Schon die Ankunft der slawischen Stmme in die-
sem Gebiet, ihre Konzentration in der Umgebung
von Nitra und die Entstehung der ersten slawischen
Frstentmer, unterstreichen deren historische
Bedeutung. Zentrum der Region die Stadt Nitra
wurde schon im 7. Jahrhundert zum Zentrum der
slawischen Stmme. Die Burg von Nitra wurde zur
Residenz der Herrscher des Gromhrisches Reiches.
Hauptschlich Hgelland bedeckt diese Re-
gion, die ist auch durch Thermalwasser und
guten Wein bekannt. Der Flu Hron fliet durch
malerisches Tal und von Hronsk Beadik ist
fr Paddelboote bis zur Donau flobar.
a) Burgen, Schler, Sehenswrdigkeiten:
Nitra: die Nitriansky Burg, romanische Rotunde,
Bischofskathedrale, barock- klassizistische Franzis-
kanenkirche und das Kloster, Piaristekirche mit dem
Kloster, Synagoge, St. Stephan Kirche aus dem 12.
Jh., Kalvarienkapelle, Barockschlo und Burgruinen
Gme; Beladice: Barockschlo; Kostoany
pod Trbeom: National Kulturdenkmal das
Freskogemlde in der St. Juraj Kirche aus dem 11.
Jh., erhaltene vorromanische Architektur, romanische
Kirche; Zlat Moravce: Renaissanceschlo, klas-
sizistische Kirche, St. Michael Kirche aus dem 13Jh.,
Mausoleum der Famile Migazzi und das Kastell aus
dem 18. Jh.; Topoianky: RenaissanceSchlo
mit dem englischen Park (Sommerresidenz von J. A.
Habsburg), Tiergarten und Wildgehege fr Auerochse;
Jedov Kostoany: die Hruovsk Burg, Rea-
naissanceSchlo; Tesrske Mlyany: neoklas-
sizistische Schlo in dem bekannten Botanikgarten
- ARBORETUM (die grte Sammlung von Gehlzen
in Europa); Draovce: gromhrische Ausgra-
bungen, romanische Kirche; Oponice: Burgruinen;
Topoany: Barockkirche, Renaissanceschlo,
Burgruinen Topoiansky Burg; Radoina: ertova
pec-geschtzte archologische Lokalitt Naturhhle
die lteste Hhlenwohnsttte der Menschen in der
Slowakei, Renaissancekastell; Nitrianska Blat-
nica: archologische Ausgrabungen, renaissance
Kastelle; Komrno: atitrkische Fort mit den Ba-
steien, Orthodoxkirche, neoklassizistische Rathaus,
Donauhafen; Aplsky ostrov: staatliche Natur-
reservation Auwald; Radva nad Dunajom:
archologische Funde; Baj: archologische Lokalitt
aus den Gromhrischen Zeiten, romanische Kirche
aus dem 11.13. Jh.; Hurbanovo: archologische
Lokalitt, Sternwarte im historisierenden Stil- tech-
nisches Denkmal; Nov Str: klassizistisches
Schlo; Ia: archologische Fundstte aus dem
Rmerreich ; Nov Zmky: antitrkische Befesti-
gung, Franziskanenkirche und Kloster, Kalvarienberg,
Wassermhle (17. Jh.); urany: Schlo; aa:
sptromnische Kirche; eliezovce: Barockka-
stell; Levice: die Levice Burg; Brhlovce: unikate
Wohnsttten einzigartig ausgebauten im Tuffstein.
b) Museen und Galerien:
Nitra: das Ponitrianske Museum, Slowaki-
sche Landwirtschaftliches Museum; Levice:
Tekov. Museum; Topoany: Trbe Museum;
Nov Zmky: das Heimatmuseum, Kunstgal-
lerie von Mitteleuropischen Knstlern; Zlat
Moravce: das Ponitrianske Museum.
c) Kulturelle und gesellschaftliche Veranstal-
tungen:
Nitra: Internationale Landwirtschaftsmesse
Agrokomplex (VIII.), Theater Festspiele (X.), Gesamt-
slowakische Feste der Hl. Zyril und Methodius (VII.),
Frst Pribina Feste (X.), Musikfrhling (III.,IV.,V.),
Musikherbst (X.XI.); Vrble: Singwettbewerb von
I. Godina (VI.), Feste der Weinlese (IX.), Nov Ves
nad itavou: Nationale Wallfahrt Mari - Himmel-
fahrt (VIII.); Topoany: Kultursommer (VI.IX.),
Musikfrhling (III.VI.), Topoany Vorhang Schau
der Amateurensemble des Theaters (IV.), TOP DAN-
CING- Disco-Tanzen Wettbewerb (VIII.), Fesspiele
der jungen Blasmusiker (VI.); Zlat Moravce:
Folklorgruppen Wettbewerb (III.), Meisterschaft im
Autocross (VI.), St. Anna Wallfahrt (VII.), Europamei-
sterschaften im Autocross (VIII.); Topoianky:
Sommerschlokulturfest (VII.VIII.); Komrno:
Komrno Tage (IV.), Franz Lehr Tage (IV.), Jkai Tage
(VI.), Sdslowakische Kinderfeste (VII.), TID- interna-
tionale Donauschiffahrt (VII.), Matica Tage (IX.X.).
d) Sport- und Erholungsmglichkeiten:
Topoianky: Reitsport, Jgerei ;Vrble:
Vrbesk Wasserreservoir Wassersporte Som-
mererholung; Topoany: Duchonka See Was-
sersporte, Baden, Angeln; Thermalbadenbecken:
Levice, Podhjska, trovo, Patince, aa,
Komrno, Nov Zmky, Nitra, Santovka.
Auer den guten Weinen knnen die
Besuchern in dieser Region verschiede-
ne Fisch Spezialitten kosten.
000CR_Autokontakt 2007-8_cestovn87 87 27/8/07 16:52:34
Cestovn ruch Zpadoslovensk regin
F88
Treniansky kraj
Veobecn charakteristika: Typick vzhad
a charakter tohto reginu vytvra najdlhia rieka Slo-
venska - Vh. Rznorodosou geologickho relifu so
zaujmavou faunou i flrou, malebnmi dolinami ako
aj viacermi chrnenmi oblasami poskytuje tento
kraj vetky predpoklady pre cestovn ruch. Admini-
stratvnym centrom kraja je starobyl Trenn, ktor
sa stal krovskm mestom u v 11. storo. Znmy
npis (Laugarcio) na skale trenianskeho hradu
sved o prtomnosti rmskych lgi v tomto meste
a patr k najznmejm pamtihodnostiam reginu.
a) hrady, zmky, pozoruhodnosti: Trenn:
Treniansky hrad, mestsk hradby, gotick a barokov
kostol a kltor, piaristick kostol, Doln mestsk
brna a barokov morov stp zo 16. stor., jadro mesta
je mestskou pamiatkovou rezervciou; Trenianske
Teplice: svetoznme kpele u od 14. stor., kpen
dom Hamman v orientlnom tle, kpen dvorana;
Skalka: ptnick miesto kaplnka sv. Benedikta
z 13. stor., Vek Skalka- jaskya ptnikov; Melice-
Lieskov: klasicistick katie, pamtnk nr. umelca
J. Smreka; Doln Sa: zvyky stredovekho hradu;
Dubnica nad Vhom: barokov kostol a dva ka-
tiele; Moteice: najvia kryt jazdiare v strednej
Eurpe; Zblatie: renesann katie v chrnenom
parku; Brezov pod Bradlom: mohyla M. R.
tefnika (nrodn kultrna pamiatka); Brodzany:
renesann katie zo 17. stor.; Ostratice: rene-
sann a barokov katie v emprovom slohu, dve
klasicistick krie; Nov Mesto nad Vhom:
neskororomnsky farsk kostol, zachovan renesan-
n a barokov historick jadro mesta; achtice:
zrcaniny znmeho achtickho hradu, renesann
kria; Star Tur: husitsk vea; Povask
Inovec: hrad Tematn v prrodnej rezervcii Tema-
tnske vrchy; Beckov: nrodn kultrna pamiatka,
hrad Beckov; v prrodnej rezervcii Tematnske vrchy;
Trenianske Bohuslavice: rokokov kaplnka
ako sas neskorobarokovho katiea zo 16. stor.;
Zemianske Podhradie: emprov vojensk kos-
tol zo 16. stor., romnsky kostolk z r. 1240; Vek
Lopenk: zrcanina romnskeho kostola; Ilava:
starobyl protitureck opevnenie a barokov kostol,
Ilavsk hrad; Vrateck bradl: zrcanina krov-
skej hraninej pevnosti; Lednica: stredovek hradn
zrcanina, barokov kostol zo16. stor.; Lednick
Rovn: renesann katie v anglickom parku;
Pchov: renesann katolcky kostol a novogotick
evanjelick kostol; Povask Bystrica: renesan-
no barokov zmok, barokov kaplnke sv. Heleny;
Povask Podhradie: zrcanina mestskho hra-
du, zmok Orlov; Jasenica: renesanno-barokov
katie zo 17. stor.; Povask Tepl: Mannska
tiesava (Nrodn prrodn rezervcia); Novky:
tri renesann katiele, klasicistick kria, zmok
v Chamlovej, ereanoch, Zemianskych Kostoanoch
z polovice 17. storoia; Bojnice: romantick zmok,
zoologick zhrada, zvyky starobylho mestskho
opevnenia, renesann a barokov historick jadro;
Poruba: stredovek nstenn maby v kostole sv.
Mikula; Prievidza: piaristick kltor a kostol,
klasicistick historick jadro; Chrnen krajinn oblas
Ponitrie a Strovsk vrchy; Handlov: gotick kos-
tol; Partiznske: gotick zmok, neskororomnsky
kostol; Bnovce nad Bebravou: romnsky kos-
tol, ssoie . tra; Uhrovec: katie a park, rodn
dom . tra a A. Dubeka; Kinn: romnsky kostol
z 13. stor.; Podhorie: zvltne prrodn kazy v Sla-
tinskej doline; Jankov vok: mohyla padlm v SNP.
b) mze a galrie: Koarisk: Slovensk
nrodn mzeum pamtn dom M. R. tefnika;
Bojnice: Mzeum Bojnice; Ilava: mzeum obcho-
du; Myjava: Mzeum slovenskch nrodnch rd;
Lednick Rovn: sklrske mzeum; Pova-
sk Bystrica: mestsk mzeum; Prievidza:
Hornonitrianske mzeum; Trenn: Trenianske
mzeum, Vstavisko TMM (Trenn-mesto mdy).
c) kultrno-spoloensk podujatia: Tren-
n: Trenianska hudobn jar (III.V.), Trenianske
hudobn leto (VI.VII.), Non prehliadky hradu
(VI.VIII.), Jazz pod hradom medzinrodn prehliad-
ka jazzovej hudby (X.); Trenianske Teplice:
ART FILM medzinrodn festival dokumentrnych
filmov (VI.), Hudobn leto vna hudba (VI.VI-
II.); Novky: Festival detskej populrnej piesne
Studnika (IV.); Prievidza: bancky jarmok (IX.);
Povask Bystrica: kultrne leto (VI.); Horn
Markov: Markovsk folklrne slvnosti (VIII.);
Myjava: folklrne slvnosti (VI.); Brezov pod
Bradlom: Country festival; Bojnice: Medzinrodn
festival duchov a straidiel (IV.V.), Bojnick kultrne
leto (VI.VIII.), Hornonitrianske folklrne slvnosti
ereany (VI.) ; Nov Mesto nad Vhom: Fes-
tival ochotnckych divadiel (IV.), Folklrne slvnosti
(VII.), Novomestsk jarmok (IX.), Novomestsk oste
vstava karikatry (IX.), Festival dychovch hudieb
(IX.); Star Tur: Staroturansk jarmok (VI.);
d) portovo-rekrean monosti: Trenn:
peia turistika znakovan trasy lesopark Brezina,
Povask Inovec, Strovsk vrchy, Biele Karpaty, cyk-
loturistika- trasy: Vska cyklomagistrla, Soblahov,
Selec, Trenianske Stankovce; vodn porty, let-
n rekrecia: Zelen aba, Nemov, vodn ndr
Svinica, Myjava Star Myjava (vodn ndr), Ve-
k Uherce ( rekrean stredisko); Nov Mesto
nad Vhom - Zelen voda, Nitrianske Rudno:
vodn ndr s plovm kpaliskom, Star Tur
(stredisko vodnch portov Dubnk), Bojnice: terml-
ne kpalisko; zimn rekran stredisk; Vra-
tec, Zliechov , Homka, Handlov: stredisko
zimnch a letnch portov Remata, Vek Javorina.
Tento regin je praliv pre najirie zujmov
sku pi ny nvtevnkov. Milovnkom dobrch
ovocnch des tiltov je iste znma kvalitn Bocka
sli vo vica, ktor pochdza prve z tohto kraja.
Trenn Region
General characteristic: A typical character-
istic of this region creates the Vh river a largest
river in Slovakia. Variability of geographical relief
with interesting faun and flora, splendid valleys
and protected natural objects, create appropriate
conditions for development of tourism. Administra-
tive centre of the region is the ancient town Trenn
a royal town from 11
th
century. Well known is an
inscription from the year 179 BC the oldest epi-
graphic monument for the Roman military stay at
the settlement Laugaritio (Treniansky castle).
a) Castles, chteaus, places of interest:
Trenn: Treniansky castle, gothic and baroque
church and monastery, Lower Town Gate, Piaristic
church, Karner of St. Michael, historical centre is
a conservation area; Trenianske Teplice: world
famous spa form 14
th
century, exceptionally valuable
building in the spa is Hamman in the style of Oriental
building, Spa-courtier; Skalka: the cave of pilgrims
(Vek Skalka), remains of the Benedictine abbey
from the 12
th
century; Melice:Lieskov: neo.
classic chteau of the Silvays, memorial room and
monument of Jn Smrek; Doln Sa: ruins of
mediaeval castle; Dubnica nad Vhom: baroque
church and two chteaus; Moteice: biggest inside
ridding school in Central Europe; Zblatie: renais-
sance chteau in from the 17
th
century in protected
old park; Brezov pod Bradlom: a memorial to
M. R. tefnik (national cultural monument); Brod-
zany: renaissance chteau from the 17
th
century; Os-
tratice: renaissance and baroque chteau in empire
style; Nov Mesto nad Vhom: well preserved
historical town centre (renaissance and baroque);
achtice: ruins from the 13
th
century, renaissance
chteau; Star Tur: a Hussite tower; Povask
Inovec: ruins oh Tematin castle in protected natural
area of the Tematnske vrchy; Beckov: Beckov
castle (national cultural monument); Trenianske
Bohuslavice: rococo chapel as the part of neo-
baroque chteau from the 16
th
century; Zemianske
Podhradie: empire evangelical and military church
from the 16
th
century, roman church from the 13
th

century; Vek Lopenk: ruins of roman church;
Ilava: baroque church, Ilavsk castle, town fortifica-
tion from the Turkish period; Vrateck bradl:
ruins of the royal citadel; Lednica: mediaeval ruins
of Lednica castle, baroque church from the 16
th

century; Lednick Rovn: renaissance chteau
in the English park with many valuable trees; P-
chov: Renaissance Catholic church and Neo- Gothic
Evangelical church; Povask Bystrica: renais-
sance- baroque castle, baroque chapel of St. Helena;
Povask Podhradie: ruins of Povask castle,
Orlov castle; Jasenica: renaissance- baroque ch-
teau from the 17
th
century; Povask Tepl: Mann
Ravine (national natural reserve); Novky: three
renaissance chteaus, classic chteau, castles in sur-
roundings: Chamlov, ereany, Zemianske Kostoany
from the17
th
century; Bojnice: Romantic chteau,
ZOO, remains of town-fortification, renaissance and
baroque historical centre; Poruba: mediaeval murals
in St. Nicholas church; Prievidza: Piarist monas-
tery and church, classical historical centre; Natural
reserve Ponitrie and Strovsk vrchy; Handlov:
000CR_Autokontakt 2007-8_cestovn88 88 27/8/07 16:52:46
F89
Zpadoslovensk regin Cestovn ruch
gothic church; Partiznske: gothic castle, late-ro-
man church; Bnovce nad Bebravou: Roman
church, sculptural group of . tr; Uhrovec: chteau
and park, birthplace of udovt tr and Alexander
Dubek (memorial room; Kinn: roman church from
the 13
th
century; Podhorie: beautiful natural scenery
in Slatinsk Valley; Jankov vok: a memorial to
Partisans died during the Slovak National Uprising.
b) Museums and Galleries:
Koarisk: Slovak National Museum, Memorial
house of M. R. tefnik; Bojnice: Bojnice Museum;
Ilava: Museum of Trade; Myjava: Museum of Slovak
National Parliaments; Lednick Rovn: Glass Mu-
seum; Povask Bystrica: Town Museum; Prievi-
dza: Hornonitrianske Museum; Trenn: Trenn Mu-
seum, Exhibition site TMM (Trenn-town of fashion).
c) Cultural and social events:
Trenn: Trenn Music Spring (III.V.), Trenn
Music Summer (VI.VII.), Guided tour of the castle by
night (VI.VIII.), Jazz under the Castle international
show of jazz music (X.); Trenianske Teplice:
ART FILM international festival of documentaries
(VI.), Music Summer (VI.VIII.); Novky: Festival
of childrens songs Studnika (IV.); Prievidza:
Mining Fair (IX.); Povask Bystrica: Cultural
Summer (VI.); Horn Markov: Folk Celebrations
of Markov (VIII.); Myjava: Folk Celebrations (VI.);
Brezov pod Bradlom: Country- music festival;
Bojnice: International Festival of Ghosts and Mon-
sters (IV.V.), Bojnice Summer of Culture (VI.VIII.),
Horn Nitra Folk Celebrations in ereany (VI.) ; Nov
Mesto nad Vhom: Festival of amateur theater
groups (IV.), Folk Celebrations (VII.), Novomestsk
Fair (IX.), Novomestsk oste exhibition of humor-
ous drawings and caricatures (IX.), Festival of blow
music (IX.); Star Tur: Staroturansk Fair (VI.);
d) Sports- and recreation opportunities:
Trenn: marked foot paths Woods- park
Brezina, Povask Inovec, Strovsk vrchy, Biele
Karpaty, cyclo -tourism: marked cyclo artiers: Vska
cyklomagistrla, Soblahov, Selec, Trenianske
Stankovce; water sports: Zelen aba, Nemov,
Svinica dam; Myjava Star Myjava (reservoir);
Vek Uherce (holiday centre); Nov Mesto
nad Vhom: Zelen voda (Green Water); Nitri-
anske Rudno: dam and swimming pool; Star
Tur (centre of water sports Dubnk); Bojnice:
thermal swimming pool; winter sports cen-
tres: Vratec, Zliechov, Homka; Hand-
lov: holiday centre of summer and winter sports
Remata, Vek Javorina. (tourist centre of winter
and summer sports places suitable for skiing).
This region is attractive for numerous foreign visi-
tors. For lovers of good spirits is well known the Plum
brandy Bocka slivovica origined from this Region.
Region Trenn
Allgemeine Charakteristik:
Die Waag, der lngste Flu der Slowakei gibt dieser
Region seinen typischen Anblick und Charakter. Die
vielfltige geologische Struktur, die Reliefgliede-
rung, die Tler der Waagzuflsse mit interessanter
Fauna und Flora, sowie mehrere Naturschutzgebiete
bilden eine gute Basis fr Tourismus, so da diese
Region zu den reizvollsten in der Slowakei gehrt.
Verwaltungszentrum der Region ist historische
Stadt Trenn, die seit dem 11. Jh wie Knigsburg
entwickeln begann. Die bekannte Aufschrift an der
Felsenwand (Laugarcio) ist ein einzigartiger authen-
tischer Beweis fr den Aufenthalt der Rmerlegion
in dem slowakischen Gebiet und gehrt zu den
bedeutesten Sehenswrdigkeiten der Region.
a) Burgen, Schler, Sehenswrdigkeiten:
Trenn: die Treniansky Burg, Stadtbefestigung,
gotische und barocke Kirche und Kloster, Turm des
Oberen Tores, barocke Kirche und Pestsule aus dem
16. Jh., historische Stadtkern- unter Denkmalschutz;
Trenianske Teplice: weltberhmte Kurort
vom 14. Jh., Kurhaus Hamman erbaut im orietalen
Baustil; Skalka: Wallfahrtort die Kapelle von St.
Benedikt aus dem 13. Jh.; Vek Skalka- Hhle
der Pilger St. Benedikt; Melice-Lieskov: klas-
sizistisches Kastell, Gedenkzimmer und Denkmal
zu Ehre von Jn Smrek; Doln Sa: Burgruinen;
Dubnica nad Vhom: barocke Kirche und zwei
Kastelle; Moteice: der grte bedeckte Tattersall
in Mitteleuropa; Zblatie: renaissances Kastell
in geschtztem Park; Brezov pod Bradlom:
Grabhgel von M. R. tefnik (Nationales Kulturdenk-
mal); Brodzany: renaissances Kastell aus dem 17.
Jh.; Ostratice: renaissances u. barockes Kastell,
zwei klassizistische Kurien; Nov Mesto nad
Vhom: sptromanische Pfarrkirche, renaissance
und barocker Stadtkern; achtice: Burgruinen
achtick Burg, renaissance Kurie; Star Tur:
Husitenturm; Povask Inovec: die Tematn Burg
in der Nationale Naturreservation Tematnske vrchy;
Beckov: nationale Kulturdenkmal die Beckov Burg;
Trenianske Bohuslavice: Rokokokapelle
Bestandteil des sptbarockes Kastell aus dem
16. Jh.; Zemianske Podhradie: empire Kirche
aus dem 16. Jh., romanische Kirche aus dem 1240
Jahr; Vek Lopenk: Ruinen von romanischer
Kirche; Ilava: Stadtbefestigung aus den Trkenzei-
ten, barocke Kirche, die Ilavsk Burg; Vrateck
bradl: Ruinen der kniglichen Grenzbefestigung;
Lednica: mittelalterliche Burgruinen, barocke Kirche
aus dem 16. Jh.; Lednick Rovn: renaissances
Kastell in englischem Park; Pchov: renaissance
katolische Kirche und neogotische evangelische Kir-
che, Povask Bystrica: renaissance-barockes
Schlo, barocke Kapelle von St. Helena; Povask
Podhradie: Burgruinen, das Orlov Schlo; Jase-
nica: renaissance-barockes Kastell aus dem 17. Jh.;
Povask Tepl: Engpass von Mann (Naturat-
traktion); Novky: drei renaissance Kastelle, klassi-
zistische Kurie, das Chamlov Schlo aus dem 17Jh;
Bojnice: romantisches Schlo, ZOO-Park, Reste der
Stadtbefestigung, renaissance barocker Stadtkern;
Poruba: mittellterliche Malereien in der St. Mikul
Kirche; Prievidza: piaristische Kirche und Kloster,
klassizistischer historische Stadtkern; Geschtzte
Gebiete Ponitrie und Strovsk vrchy; Handlov:
gotische Kirche; Partiznske: gotisches Schlo,
sptromanische Kirche; Bnovce nad Bebravou:
romanische Kirche, Denkmal zur Ehre von . tr;
Uhrovec: Kastell und Park, Geburtshaus von . tr
und A. . Dubek; Kinn: romanische Kirche aus
dem 13. Jh.; Podhorie: die Mikroregion Unterberg
wunderliche Naturszenerien in der Slatinsk Tal;
Jankov vok: Grabhgel zur Ehre der Gefallenen
whrend des Slowakischen Nationalaufstandes.
b) Museen und Galerien:
Koarisk: Slowakisches Nationalmuseum-
Gedenkhaus von M. R. tefnik; Bojnice: das
Museum Bojnice; Ilava: Museum des Handels;
Myjava: Museum der Slowakischen Nationalrte;
Lednick Rovn: das Glasmuseum; Povask
Bystrica: das Stadtmuseum; Prievidza: das
Hornonitrianske Museum; Trenn: Trenn Museum,
Messegelnde TMM (Trenn- Stadt der Mode).
c) Kulturelle und gesellschaftliche Veranstal-
tungen:
Trenn: Musikfrhling (III.V.), Musiksommer
(VI.VII.), Nachtbesichtigungen der Burg (VI.VI-
II.), Jazz unter der Burg internationale Show der
Jazzmusik (X.); Trenianske Teplice: ART FILM
internationale Festspiele der Dokumentarfilmen
(VI.), Musiksommer Klassische Musik (VI.VIII.);
Novky: Festspiele der populren Kinerlieder
Studnika (IV.); Prievidza: Bergmannsjahrmarkt
(IX.); Povask Bystrica: Kultursommer (VI.);
Horn Markov: Folkfestspiele von Markov
(VIII.); Myjava: Folkfestspiele (VI.); Brezov pod
Bradlom: Country Festival; Bojnice: Internationale
Festspiele von Geistern und Gespenstern (IV.V.),
Kultursommer (VI.VIII.), Folkfestspiele Hornonitrians-
ke in ereany (VI.) ; Nov Mesto nad Vhom:
Theaterfestspiele der Laienspielgruppen (IV.), Folk-
lorfestspiele (VII.), Jahrmarkt (IX.), Novomestsk
Stachel Karikaturausstellung (IX.), Festspiele der
Blasmusik (IX.); Star Tur: Jahrmarkt (VI.);
d) Sport- und Erholungsmglichkeiten:
Trenn: markierte Wanderweg- Waldpark
Brezina, Povask Inovec, Strovsk vrchy, Biele
Karpaty, Radsport: markierte Magistrale: Vska
cyklomagistrla, Soblahov, Selec, Trenianske
Stankovce; Wassersporte, Sommererho-
lung: Thermalbad Zelen aba, Nemov, Myjava
Star Myjava (Wasserreservoir), Vek Uherce(
Erholungszentrum); Nov Mesto nad Vhom
- Zelen voda (Grnes Wasser), Nitrianske Rud-
no: Wasserreservoir mit dem Schwimmbad, Star
Tur (Wassersportzentrum - Dubnk), Bojnice:
Thermalbad; Wintersportzentren: Vratec,
Zliechov , Homka, Handlov: Winter und
Sommersportzentrum Remata, Vek Javorina.
Diese Region ist attraktiv fr verschiedenste
Interessengruppen von Touristen. Die Liebha-
ber des guten Fruchtbranntweines knnen die
Besichtigung dieser Region sehr angenehm
bei einem Schluck des Sliwowitzes von Boca
beenden der aus dieser Region kommt.
000CR_Autokontakt 2007-8_cestovn89 89 27/8/07 16:52:48
F90
Trnavsk kraj
Veobecn chrakteristika:
Vaka svojej geografickej polohe (doln tok Vhu
a povodie Dunaja) a klimatickm podmienkam patr
k najhustejie osdlenm oblastiam Slovenska u
od predhistorickch db, o om svedia poetn
archeologick nlezy (Trnava, Cfer, Moravany nad
Vhom). Regin preslvili najm lieiv termlne
pramene v Pieanoch, Smrdkoch, v okol Galanty
a Dunajskej Stredy s mnostvom termlnych kpalsk.
Okrem toho je tento kraj znmy aj svojou vinrskou
tradciou. Sdlo kraja Trnava je najstarm mestom
na Slovensku (zaloen r. 1238) a historick jadro
Trnavy je chrnenou pamiatkovou rezervciou.
a) hrady, zmky, pozoruhodnosti:
Trnava: rezidencia ostrihomskho arcibiskupa,
klasicistick radnica, gotick bazilika, chrm sv.
Mikula, barokov kostol sv. Heleny, Marinsky se-
minr, 13 kostolov rznych architektonickch slohov;
atn Stre (ptnick mesto): barokov ba-
zilika ppeom uznan ako bazilika Minor, renesan-
no-barokov zmok; Hol: barokovo-klasicistick
zmok s hviezdicovitm opevnenm z ias tureckch
njazdov, frantiknsky a jezuitsk kltor, kalvria,
vetern mlyn; Kopany-tt: barokov koniare,
archeologick lokalita; Skalica: romnska rotunda
z 12. storoia; Senica: neskorobarokov katie,
gotick kaplnka z 15. stor.; Cerov: barokov katie;
Podbran: zrcanina hradu Bran; Smolenice:
vpencov jaskya Driny, archeologick nlezisko
Molpr; Doln Krup: klasicistick katie Brun-
swickovcov, kde dajne L. V. Beethoven skomponoval
Mesan sontu; Pieany: najvznamnejie
slovensk kpele (vskyt srnatho lieivho bahna):
klasicistick kostol a kltor, Napolenske kpele;
Vrbov: ikm vea, idovsk synagga v maurskom
tle; Moravany nad Vhom: archeologick
lokalita (Moravsk venua), renesann zmok zo 16.
stor.; Ducov: archeologic nlezisko pohrebia
z ias Vekomoravskej re; Hlohovec: farsk kostol
z 13. stor., kltor z 15. stor.; Galanta: neogotick
katie, renesann katie; Sere: intavsk vodn
hrad; intava: kolov vodn mlyny; amorn:
renesann radnica, gotick a barokov kostol
b) mze a galrie:
Dunajsk Streda: itnoostrovn mzeum;
Galanta: Dudvske mzeum; Hlohovec: mzeum
Hlohovec; Pieany: Balneologick mzeum; Kra-
kovany: pamtn izba udovho umenia; Morava-
ny nad Vhom: galria plastk z celho sveta; Ska-
lica: Zhorsk mzeum; Trnava: Zpadoslovensk
mzeum; Gbely: Naftrske mzeum,archeologick
lokalita; Senica: Hornozhorsk galria
c) kultrno-spoloensk podujatia:
atn: pravideln pte k Sedembolestnej Mrii
(V., IX.); Pieany: kadorone organizovan Hu-
dobn leto, letn folklrne slvnosti (VI.,VII.,VIII.);
Dunajsk Streda: festival detskch a dospelch
folklrnych sborov (IV.X.); Gabkovo: kultr-
ne slvnosti Csemadoku (VI.); Trnava: Hudobn
jar M. Sch. Trnavskho, predstavenia divadelnch
sborov v najstarom divadle na Slovensku, Dob-
rofest Trnava (VIII.); Skalica: folklrne slvnosti
vinobrania; Senica: Zhorcky maratn (VI.);
Rallye Senica (VI.), Festival divadla mladch (VII.),
Medzinrodn festival zborovho spevu (IX.)
d) portovo rekrean monosti:
letn rekrecia, rybolov, vodn por-
ty: Senica (vodn ndr Kunov, Borsk sv.
Jur: vodn ndr Tomky, Jahodnk; Pieany:
Sava; vodn dielo Krov ; Gabkovo :
priehrada na Dunaji- vlety loou; Adamov: re-
krean stredisko; termlne a plaveck kpalisk:
Dunajsk Streda, Galanta; Vincov les pri
Sldkoviove; amorn: jazdecvo, dostihov
port (medzinrodn parkr); zimn a letn
rekrecia, peia turistika: Zlatncka dolina
Regin ponka monosti oddychu a rekrecie aj
tm najnronejm turistom a pre svoju rozmanitos si
zskal obubu irokej vrstvy zahraninch nvtevnkov.
Trnava region
General characteristic:
For its geographical locating sake (nether flow
of the Vh river and the Danube river basin) and
mild climate belongs this region to most populated
regions in the Slovakia as early as prehistorical
period, which demonstrate numerous archeological
excavations (Trnava, Cfer, Moravany nad Vhom).
This region is well known for its thermal water in
Pieany Spa, Smrdky Spa and numerous thermal
swimming pools around of Galanta and Dunajsk
Streda. Apart from thermal waters is this region
well known for its wine growing, too. Centre of the
region is the town Trnava. Trnava is one of the oldest
towns (in 1238 was proclaimed a free royal town)
in Slovakia and historical centre (largest complex
in Slovakia) is national cultural monument.
a) Castles, Chteaus and Places of Interest:
Trnava: Archbishops Palace, renaissance town
tower, Town Hall, Gothic Basilica, St. Nicholas church,
baroque church of St. Helena, Renaissance Seminary,
13 churches built in different architectonic styles;
atn Stre (place of Pilgrimage): Baroque
basilica proclaimed by Pope to Basilica Minor, renais-
sance- baroque castle; Hol: baroque-late baroque
castle and town wall fortifications Franciscans church,
Calvary, old wind-mill; Kopany-tt: Old baroque
Stable , archeological locality (barokov koniare);
Skalica: well preserved old town centre is a perfect
model of mediaeval town, roman Rotunda from the
12
th
. century; Senica: late baroque chteau, gothic
chapel from the 15
th
. century; Cerov: baroque
chteau; Podbran: ruins of the Bran castle from
the 13
th
century; Smolenice: limestone cave Driny,
archeological site Molpr; Doln Krup: Bruns-
wick- chteau, where L. V. Beethoven has composed
Moonlight Sonata; Pieany: most important Slovak
Spa (thermal water and sulphur mud): old Napoleon
Spa; Vrbov: remarkable historical monument is
the oblique tower, and Jewish synagogue in Moor-
ish style; Moravany nad Vhom: archeological
site (Moravian Venus 2300 BC), renaissance castle
from the 16
th
. century; Ducov: archeological site
of the Great Moravian culture; Hlohovec: church
from the 13
th
century., Monastery from the 15
th

century; Galanta: Neo-gothic chteau, Renais-
sance chteau; Sere: Moated castle of intavsk;
intava: old pan water-mills; amorn: renais-
sance Town Hall, gothic and baroque churches.
b) Museums and Galleries:
Dunajsk Streda: Museum of itn ostrov;
Galanta: Museum of Dudvh; Hlohovec:
Museum of Hlohovec; Pieany: Museum of
Balneology; Krakovany: Ethnographical room
of folk culture; Moravany nad Vhom: Gal-
lery with works of plastic art from all over the world;
Skalica: Zhorie Museum; Trnava: Museum
of Western Slovakia; Gbely: Gbely-Museum, Ar-
cheological exhibition; Senica: Zhorie Gallery.
c) Cultural and social events:
atn: National Pilgrimage to our Lady of Sorrows
(V.,IX.); Pieany: Music Festival and folk festival
(VI.,VII.,VIII.); Dunajsk Streda: Folk Festival
of childrens and adult dance ensembles (IV.X.);
Gabkovo: Cultural Celebrations of Csemadok
Cestovn ruch Zpadoslovensk regin
000CR_Autokontakt 2007-8_cestovn90 90 27/8/07 16:52:59
F91
(VI.); Trnava: M. Sch. Trnavsk Musical Spring, and
Autumn , theatrical ensembles Show in the oldest
Theater in Slovakia, Dobrofest Trnava (VIII.); Skalica:
folklore vintage festival; Senica. Zhorie-maraton
(VI.), Rallye Senica (VI.), Festival of Youth Theatre
(VII.), International Festival of Ensemble Singing (IX.).
d) Sports- and recreation opportunities:
summer recreation, fishing, water
sports: Senica (water reservoir Kunov, Borsk
sv. Jur: reservoir Tomky, Jahodnk; Pieany:
Sava; Krov Dam; Gabkovo : Danube
Dam- sightseeing trips by boat; Adamov: holiday
centre; Thermal and swimming pools:
Dunajsk Streda, Galanta; Vincov les pri
Sldkoviove; amorn: riding sport (interna-
tional parcur); winter and summer recrea-
tion, tourism: Zlatncka Valley near Skalica.
This region proposes a various possibilities to
rest and recreation for pretentious visitors, too and
for its variability is attractive for foreign tourists.
Region Trnava
Allgemeine Charakteristik:
Dank seiner geografischen Lage (Unterlauf des
Flusses Vh und Donauwassergebiet ) und klima-
tischen Bedingungen ist diese Region eine der am
frhesten und am dichtesten besiedelten Gebiete
der Slowakei, was die archeologischen Funde
mehrerer Orte (z. B. Trnava, Cfer, Moravany nad
Vhom) belegen. Die Region ist auch durch ihren
Heilwasserquellen in Pieany, Smrdky, Galanta,
Dunajsk Streda berhmt. Auerdem ist sie auch
durch mehr als 700-jhriger Winzertradition bekannt.
Administratives Zentrum der Region ist die berhm-
te mittelalterliche Stadt Trnava (im Jahre 1238
wurde sie zur kniglichen Freistadt erhoben). Der
historische Stadtkern steht unter Denkmalschutz.
a) Burgen, Schler, Sehenswrdigkeiten:
Trnava: estergomer Erzbischof s Residenz, klas-
sizistisches Rathaus, gotische dreischifige Basilika,
Sankt Helene Kirche im Barockstil, Klarissinenkloster,
Marienseminar, 13 Kirchen in den verschiedenen
Stilen; atn Stre (Wallfahrtsort): Wall-
fahrtskirche der Jungfrau Maria im Barockstil wurde
zur Basilika MINOR erhoben, renaissance-barockes
Schlo; Hol: barock-klassizistisches Schlo mit
sternfrmiger Befestigung aus den Trkenzeiten, Fran-
ziskanerkirche und Kloster, Kalvarienberg, Windmhle;
Kopany-tt: barocker Pferdestall, archeologische
Lokalitt; Skalica: romanische Rotunde aus dem
12. Jh; Senica: sptbarockes Kastell, gotische
Kapelle aus dem 15. Jh; Cerov: barockes Kastell;
Podbran: Schloruinen Bran; Smolenice:
Karsthle Driny, archeologische Lokalitt Molpr;
Doln Krup: klassizistisches Kastell der Bruns-
wick-Familie wo L. V. Beethoven die Mondsonate
komponiert hat; Pieany: bedeutendstes Kurort
der Slowakei (hier befindet sich schwefelhaftiger Heil-
schlamm), klassizistische Kirche und Kloster, Napo-
leon Bad; Vrbov: schiefe Turm, jdische Synagoge
in maurischem Stil; Moravany nad Vhom:
archeologische Lokalitt (Fundsttte von Moravsk
Venua), Renaissanceschlo aus dem 16. Jh.; Du-
cov: archeologische Lokalitt aus der Zeit des Gro-
mhrischen Reiches; Hlohovec: Kirche aus dem 13.
Jh., Kloster aus dem 15. Jh.; Galanta: neogotisches
Kastell, Renaissancekastell; Sere: Wasserburg
intava; intava: Wasserwerk Krov; amorn:
Renaissancerathaus, gotische und barocke Kirche
b) Museen und Galerien:
Dunajsk Streda: das itnoostrovn
Museum, Galanta: das Dudvske Museum;
Hlohovec: Museum Hlohovec; Pieany: das
balneologische Museum; Krakovany: Folkkunst-
denkraum; Moravany nad Vhom: Galerie der
Plastik der ganzen Welt; Skalica: das Zhorsk
Museum; Trnava: Westslowakisches Museum;
Gbely: das Erdlfund Museum, archeologische
Lokalitt; Senica: die Hornozhorsk Galerie.
a) Kulturelle und gesellschaftliche Veranstal-
tungen:
atn: die regelmigen Wallfahrten zu der
Jungfrau Maria von atn (V., IX.); Pieany: Misik-
sommer, Folklorfestspiele (VI.,VII.,VIII.); Dunajsk
Streda: Musikfestspiele der Kinder und Erwachsen-
entanzensembles (IV.X.); Gabkovo: Kulturfest-
spiele Csemadok (VI.); Trnava: Musikfrhling zu Ehre
von M. Sch. Trnavsk, Vorstellungen des Schauspiele-
nensembles in einem der ltesten Theater der Slowa-
kei, Dobrofest Trnava (VIII.); Skalica: Weinlesefest
(IX); Senica: Marathon von Zhorie (VI.), Rallye Se-
nica (VI.), Festival Festspiele des Theaters der Jugend
(VII.), Internationale Festspiele des Chorgesangs (IX.)
b) Sport- und Erholungsmglichkeiten:
Sommererholung, Fischerei, Wasser-
sportmglichkeiten: Senica (Wasserreservior
Kunov, Borsk sv. Jur: Wasserreservoir Tomky,
Jahodnk; Pieany: Sava- Wasserreservoir;
Wassersperre Krov ; Gabkovo : Wasser-
kraftwerk (Donau) - Ausflugsdampfer; Adamov:
Erholungszentrum; thermal- und schwimmbad:
Dunajsk Streda, Galanta; Vincov les pri
Sldkoviove; amorn: Reitsport (internatio-
nales Springreiten); Winter und Sommer-Er-
holungszentren, Touristik: Zlatncka dolina.
Region erfllt die Erwartungen der verschie-
densten Interessen der Touristen und erwarb
sich Popularitt der fremden Besuchern.
Zpadoslovensk regin Cestovn ruch
000CR_Autokontakt 2007-8_cestovn91 91 27/8/07 16:53:30
F92
Banskobystrick kraj
Veobecn charakteristika:
Horsk masvy tohto kraja, bohat na rudy, vytvorili
zklad pre vznik typickch banskch miest u v 11.
storo. Milovnkov kultrnohistorickch a technickch
pamiatok z obdobia aby zlata a striebra a medi, ale
aj obdivovateov prrodnch krs a rekreantov uspokoj
v tomto kraji ich bohat vber. Geografick stred Eu-
rpy sa nachdza prve v tomto kraji, v Kremnickch
Baniach, nealeko banskho mesta Kremnica.
Takto charakteristick rz banskho mes-
ta m aj krajsk mesto Bansk Bystrica.
Na juhovchode kraja v oblasti Poltra mono vidie
mnostvo malch sklrn, ktor preslvili tento kraj je-
dinenmi vrobkami z olovnatho a hutnckeho skla.
a) hrady, zmky, pozoruhodnosti:
Bansk Bystrica: zachovan baty mestskho
opevnenia, starobyl mestsk hrad, romnsky farsk
kostol, kostol sv. Kra zo 16. stor., gotick radnica,
renesann Thurzov dom, mestsk hodinov vea;
Brezno: historick jadro v klasicistickom tle je
mestskou pamiatkovou znou, je vchodiskovm
mestom do Nrodnho parku Nzke Tatry (Bystrianska
jaskya, Jaskya mtvych netopierov, Dobrosk pra-
les); ierny Balog: starobyl iernohronsk lesn
eleznika; udov tradcie a udov architektra sa za-
chovala najm v obciach: ierny Balog, umiac,
Telgrt, Hepa, Pohorel, Zvadka, Polo-
mka; Harmanec: kvapv jaskya; Kremnica:
mestsk pamiatkov rezervcia gotick farsk kostol,
najstaria mincova na svete; iar nad Hronom:
renesanno-barokov katie, zrcaniny hradu ov;
Sklen Teplice: najstarie slovensk kpele- ra-
rita: kpe v skalnej jaskyni Parenica (52 C horca
voda) ; Bansk tiavnica: mestsk pamiatkov
rezervcia- mestsk zmok, renesann protitureck
pevnos, gotick kostol sv. Katarny z 15. stor., Trojin
stp, starobyl klopaka, bansk kanlov vodn sys-
tm-jedinen eurpsky unikt z 18. stor.;
Sv. Anton: zmok z 18. stor. s uniktnymi zbierkami;
tiavnick Bane: zvyky renesannho opevne-
nia, barokov kostol, kltor, klasicistick kaplnka;
Dudince kpele: termlno-minerlne pramene;
Hronsk Beadik: Benediktnsky kostol a kltor
z 11. stor., gotick kostol zo 14. stor.; pania Doli-
na: uniktna bansk pamiatkov rezervcia; Star
Hory: neskorogotick kalvria, ptnick miesto;
Slovensk upa:zmok z 13. stor.; Zvolen:
Zvolensk zmok, gotick kostol sv. Albety, neskoro-
renesann katie, Pust hrad z 12. stor.; Krupina:
Dobronivsk hrad, protitureck pevnos, romnska
bazilika z 13. stor., abradsk hrad; Detva: Vgask
zmok, klasicistick kostol, skaln vee a komny
vytvoren spoenou innosou- Kalamrka; Vek
Krt: archeologick nlezisko z doby bronzovej,
neskorenesann zmok zo 17. stor; Modr Ka-
me: zrcaniny gotickho zmku, neskorobarokov
kalvria; Doln Strehov: rokokovo-klasicistick
katie; Rimavsk Sobota: Hajnka- hrad z 13. stor.,
klasicistick kostol a barokovo klasicistick kalvnsky
kostol; : jodobromov kpele; Poltr: baro-
kovo-klasicistick kostol, busta rakskej cisrovnej
Albety (Sissi), Kamenn tureck mostzo 17. stor.;
Kalinovo: romnsky kotol z 13. stor.; Ozdn: zr-
caniny gotickho hradu z 13. stor.; Ruin: Divnsky
hrad zo 16. stor., barokov kostol, renesann katie;
Luenec: starobyl idovsk synagga, mestsk
pamiatkov zna s historickmi stavbami kalvnskeho
a katolckeho kostola a budovou Reduty; Fiakovo:
zrcaniny mestskho hradu, barokov kostol a kl-
tor; Hali: renesann zmok zo 17. stor., park so
vzcnymi drevinami; Star Hali: nrodn kultrna
pamiatka- stredovek nstenn maby v kostole sv.
Juraja, dreven zvonica zo 17. stor.; omoka:
prrodn rezervcia- kamenn adiov vodopd
spsoben sopenou innosou-eurpska rarita.
b) mze a galrie:
Bansk Bystrica: Stredoslovensk mze-
um, mzeum SNP; Kremnica mzeum minc;
Bansk tiavnica: Bansk technick mzeum
s monosou prehliadky historickej tlne pod zemou,
Mineralogick mzeum; Krupina: mestsk mze-
um A. Sldkovia; Sebechleby: mzeum udovej
architektry; Luenec: Novohradsk mzeum
a galria; Rimavsk Sobota: Gemersk mzeum.
c) kultrno-spoloensk podujatia:
Bansk tiavnica: Trienle drobnej plastiky
a maby (VI.), Strunobrania festival folkovej, country
a trampskej hudby (VII.), Banskotiavnick kultr-
ne leto (VII.VIII.), tiavnick p na kalvrii (IX.);
Sebechleby: Slovensk dionzie (V.); Krupina:
Playback-show (III.), Krupinsk filmov leto (VI.IX.),
Hontianske spievanky (VI.); Dudince: Gorazdove
dni (VII.); Zvolen: Hudobn jar (IV.V.); Zmock
hry zvolensk- vystpenia divadelnch sborov
(VI.VII.), Zvolensk kultrne leto (VII.VIII.); Detva:
kadoron folklrne festivaly- Podpolianske folklrne
slvnosti (VII.); Hriov: Petro-Pavlovsk jarmok
(VI.), iar nad Hronom: iarska hudobn jar (III.VI.),
Dni Maximilna Hella hvezdre a planetrium (V.);
Kremnica: Biela stopa SNP (II.) Festival dychovch
hudieb (V.); Vek Krt: slvnosti vinobrania (X.),
Bancky jarmok (IX.); Slia kpele: kultrne
leto (VII.VIII.); Rimavsk Sobota: Dobinsk
rozprvkov Gemer (IX.), Festival dychiovch hudieb
Gemera (V.); Klenovec: Gemersko-malohontsk
folklrne slvnosti (VII.); Kokava nad Rimavi-
cou: medzinrodn prehliadka sborov mladch
folkloristov (VIII.); Luenec: Medzinrodn keramick
sympzium (VII.VIII.), Podipesk slvnosti (VII.VIII.)
d) portovo-rekrean monosti:
vodn porty, letn rekrecia: Hodrusk
jazero lnkovanie, plvanie, Pvadlo plov
kpalisko, lnkovanie, Richavsk jazero lnkova-
nie, plvanie, Mov rybolov, surfing, plvanie,
Ruin rybolov, plvanie, Tepl Vrch lnkovanie,
plvanie, surfing; termlne kpalisk: Sklen
Teplice, Kovov, Brusno, Slia, Dudince; zimn
a letn horsk turistika, zimn porty:
Donovaly, Brestov pri Zvolene, Poana, Ltky pri
Detve, Tureck, Tle- Bystr, Krova Hoa .
Region Bansk Bystrica
General characteristic:
The Mountains in this region are abundant in
metals (gold, silver, iron, copper) and as early as
the 11
th
century began to rise here a typical miners
settlements. The lovers of historical and techni-
cal monuments of this period but also the lovers
of natural beauties have possibility to choose from
numerous localities of this region. A geographical
centre of Europe lies exactly in this region- in Krem-
nick Bane near the mining town Kremnica.
A mining character has the regional
centre Bansk Bystrica, too.
In the south-eastern part of the region can the
visitors to see many glassworks which is renowned
by products from crystal and melting glass.
a) Castles, chteaus, places of interest:
Bansk Bystrica: well preserved town bastions,
town castle, Romanesque church, St. Cross church
from the 16
th
century, gothic Town Hall, Renaissance
Thurzo house, Clock Tower; Brezno: historical cen-
tre in the classical style is a conservation area, this
town is an entry point to the Nzke Tatry (Low Tatras)
National Park (Bystrianska cave, cave of Dead Bats,
Virgin forest Dobro); ierny Balog: old forest
railway iernohronsk; folk traditions and folk archi-
tecture is well preserved in these villages: ierny
Balog, umiac, Telgrt, Hepa, Pohorel,
Zvadka, Polomka; Harmanec: dripstone cave;
Kremnica: protected urban area a mining town
(gold was found in the 11
th
century) Gothic Church of
St. Catherine, a hospice church from the 15
th
century,
the oldest mint of the world; iar nad Hronom:
renaissance baroque chteau, ruins of ovsk
castle; Sklen Teplice: the oldest Slovak Spas
- rarity: rocky cave with the hottest thermal spring in
Slovakia - Parenica(52C); Bansk tiavnica:
protected urban area most important mining town
in Slovakia Town Castle, Renaissance a mediaeval
fortress and bastions built to defend against the Turks,
Gothic church of St. Catherine from the 15
th
century,
The Trinty Statue, Mine bell Tower, mining channel sys-
tem european unique from the 18
th
century; Sv. An-
ton: Castle from 18
th
century with unique collections;
tiavnick Bane: remains of a Renaissance fortifi-
cation from the 16
th
century, Baroque church and mon-
astery, Classicist chapel; Dudince- spa: thermal
and mineral springs; Hronsk Beadik: Benedic-
tine abbey from the 11
th
century, gothic church from
the 14the century; pania Dolina: unique pro-
tected mining village; Star Hory: Gothic Calvary,
Pilgrimage place; Slovensk upa: Castle from
the 13
th
century; Zvolen: Zvolensk Castle, Gothic
church of St. Elisabeth, late renaissance chteau,
Pust castle from the 12
th
century., Krupina: Do-
bronivsk castle, watch tower and town fortification,
Romanesque Basilica from the 13
th
century, abradsk
castle; Detva: Vgask castle, classicist church,
rock walls, towers and chimneys, remains of volcanic
eruptions - Kalamrka; Vek Krt: archeological
site from the Bronze Era, late renaissance castle from
the 17
th
century; Modr Kame: ruins of gothic
castle, late-baroque Calvary; Doln Strehov:
rococo-classicist chteau; Rimavsk Sobota:
Hajnka castle from the 13
th
century and Baroque-
Cestovn ruch Stredoslovensk regin
000CR_Autokontakt 2007-8_cestovn92 92 27/8/07 16:53:54
F93
classical Calvin church; : iodine-bromine spa;
Poltr: Baroque Classicistic church, bust of Austrian
Empress Elisabeth (Sissi), stone bridge a Turkish
Bridge from the 17
th
century; Kalinovo: Romanesque
church from the 13
th
century.; Ozdn: ruins of a Gothic
castle from the 13
th
century.; Ruin: Divnsky castle
from the 16
th
century, Baroque church, renaissance
chteau; Luenec: old Jewish Synagogue, zone of
monuments with historical buildings and Catholic and
Calvin churches and secession buildings; Fiakovo:
ruins of the Town Castle, baroque church and mon-
astery; Hali: Renaissance castle from the 17
th

century, park with rare trees; Star Hali: National
Cultural Monument mediaeval wall-paintings in the
St. Georges church, wooden bell tower from the 17
th

century; omoka: national natural reserve ba-
salt-stone hill (volcanic origin) an European unique.
b) Museums and Galleries:
Bansk Bystrica: Museum of Central Slovakia,
Museum of Slovak National Uprising; Kremnica:
Museum of coins and medals; Bansk tiavnica:
Slovak Mining Museum, Mining Technique Museum
with opportunity to see a underground galleries and
tunnels, Mineralogical- Museum; Krupina: Town
Museum of A. Sldkovi; Sebechleby: Museum of
Folk Architecture; Luenec: Novohrad- Museum and
Gallery; Rimavsk Sobota: Museum of Gemer.
c) Cultural and social events:
Bansk tiavnica: Triennial of plastic Crafts
and Painting (VI.), Strunobrania Slovakia wide fes-
tival of folk, country and bluegrass and tramp music
(VII.), Summer of Culture (VII.VIII.), Pilgrimage to
Calvary (IX.); Sebechleby: Slovak Dionysians (V.);
Krupina: Playback-show (III.), Krupina Film Summer
(VI.IX.), The Songs of Hont (VI.); Dudince: Gorazd
Days (VII.); Zvolen: Music Spring (IV.V.); Castle
Performances (VI.VII.), Zvolen Cultural Summer(VII.
VIII.); Detva: Folk festivals (VII.); Hriov: Fair of St.
Peter and St. Paul (VI.); iar nad Hronom: Music
Spring (III.VI.), The Days of Maximiln Hell Observa-
tory and Planetary (V.); Kremnica: The white Trail of
the Slovak National Uprising (II.), Blow- music festival
(V.); Vek Krt: Traditional district wine harvest-
ing celebrations (X.), Mining Fair (IX.); Slia-spa:
Cultural Summer (VII.VIII.); Rimavsk Sobota:
Tale Teller Pavol Dobinsk- Fairy Tale Gemer (IX.),
Brassband MusicFestival of Gemer (V.); Klenovec:
Gemer Malohont Folk Celebrations (VII.); Kokava
nad Rimavicou: International show of Youth Folk
Groups (VIII.); Luenec: International Ceramic Sympo-
sium (VII.VIII.), Podipesk Celebrations (VII.VIII.)
d) Sports- and recreation opportunities:
water sports, summer recreation: Hodrusk Lake
rowing, swimming, Povadlo Lake holiday centre
Richavsk Lake rowing swimming, Mov fishing,
windsurfing, swimming, Ruin fishing, swimming,
Tepl Vrch Dam holiday centre; thermal swim-
ming pools: Sklen Teplice, Kovov, Brusno,
Slia, Dudince; winter sports and mountain
tourism: Donovaly, Brestov pri Zvolene, Poana,
Ltky pri Detve, Tureck, Tle - Bystr, Krova Hoa .
Region Bansk Bystrica
Allgemeine Charakteristik:
Die metallreiche (Gold, Silber, Kupfer) Berg-
massive in dieser Region haben das Fundament
fr die Grubenwerke im 11. Jh erstellt und so einen
Charakter haben auch die Bergstdte die sich hier
befinden. Die Liebhaber der technischen Denkm-
ler aus dieser Zeit aber auch die Touristen die die
Naturschnheiten bevorzugen haben hier reiche
Auswahl davon. Geographischer Mittelpunkt Euro-
pas befindet sich genau in dieser Region in Krem-
nick Bane nicht weit von der Stadt Kremnica.
Zentrum der Region Bansk Bystrica in der Ver-
gangenheit frderte als freie knigliche Stadt Gold
und Silber. Sd-ostliche Teil der Region ist durch
Glasshtten berhmt (Kristall und Httenglass).
a) Burgen, Schler, Sehenswrdigkeiten:
Bansk Bystrica: der Stadtkern steht unter
Denkmalschutz erhaltene Basteien der Stadtfe-
stung, Burgruinen, romanische Pfarrkirche, Kirche des
heiligen Kreuzes aus dem 16Jh., gotische Rathaus,
renaissances Thurzo- Haus, Uhrturm aus dem 16. Jh;
Brezno: historische Stadtkern im klassizistischem
Still steht unter Denkmalschutz, die Stadt ist gleichzei-
tig touristische Ausgangspunkt in National Park Niedere
Tatra (Bystrianska Hhle, Hhle den toten Fledermu-
sen, staatliche Naturreservation Dobrosk Urwald);
ierny Balog: alte Waldeisenbahhn iernohronsk
lesn eleznika; erhaltene Volkstraditionen und
Volksarchitektur: ierny Balog, umiac, Tel-
grt, Hepa, Pohorel, Zvadka, Polomka;
Harmanec: Tropfsteinhhle; Kremnica: alter-
tmliche Bergbaustadt (goldene Berge)- stdtische
Denkmalreservation gotische Pfarrkirche, die lteste
Mnzanstalt auf der Welt (aus dem 1328 J.); iar
nad Hronom: renaissance-barockes Kastell, Bur-
gruinen von ov; Sklen Teplice: gehrt zu den
ltesten Slowakischen Kurorten- Raritt: Bad in der
Steinhhle Parenica (52C die wrmste Thermalquel-
le); Bansk tiavnica: (Hauptproduzent von Silber
in Habsburgzeiten) - Stdttische Denkmalreservation-
Stadtburg, renaissance antitrkische Stadtfestung,
gotische Kirche von St. Katharina aus dem 15. Jh.,
Dreifltigkeitsule, technische Bau Klopfturm-ein
Turm der die Bergleute zusammenrief, Unikat Europas-
Sammelkanalesystem aus dem 18. Jh.; Sv. Anton:
Schlo aus dem 18. Jh mit unikaten Sammlungen;
tiavnick Bane: Reste von Renaissancefestung,
Barockkirche, Kloster, klassizistische Kapelle; Dudin-
ce- kpele: Thermalquellen; Hronsk Beadik:
Benediktkirche und Kloster aus dem 11. Jh., gotische
Kirche aus dem 14. Jh.; pania Dolina: unikate
Bergdenkmalreservation; Star Hory: sptgotische
Kalvarienberg, Wallfahrtort; Slovensk upa:
Schlo aus dem 13. Jh.; Zvolen: das Zvolensk
Schlo, gotische Kirche, sptrenaissances Kastell, die
Pust Burg aus dem 12. Jh; Krupina: die Dobroniv-
sk Burg, antitrkische Festung, romanische Basilika
aus dem 13. Jh., die abradsk Burg; Detva: das
Vgask Schlo, klassizistische Kirche, vulkanische
Steintrme - Kalamrka; Vek Krt: archeologi-
sche Lokalitt aus der Bronzezeit, sptrenaissances
Schlo aus dem 17. Jh; Modr Kame: gotische
Burgruinen, sptbarocke Kalvarie; Doln Strehov:
rokoko-klassizistisches Kastell; Rimavsk Sobota:
Hajnka- die Burg aus dem 13. Jh., klassizistische
Kirche und barocke Kirche; : jodbrome Kurort;
Poltr: barock-klassizistische Kirche, Bste von ster-
reichische Keiserin (Sissi), trkische Steinbrcke aus
dem 17. Jh.; Kalinovo: romanische Kirche aus dem
13. Jh.; Ozdn: Burgruinen aus dem 13. Jh., Ruin:
die Divnsky Bur aus dem 16. Jh., barocke Kirche,
renaissances Kastell; Luenec: Judische Synagoge,
stdtische Denkmalreservation; Fiakovo: Burgrui-
nen, barocke Kirche und Kloster; Hali: renaissances
Schlo aus dem 17. Jh., Park mit einmaligen Bumen;
Star Hali: Nationalkulturdenkmal- mittelterliche
Gemlde in die St. Juraj Kirche, hlzerne Glockturm
aus dem 17. Jh.; omoka: Naturreservation vul-
kanische Basaltsteinfall - europeische Raritt.
b) Museen und Galerien:
Bansk Bystrica: Mittelslowakisches Muse-
um, Museum des Slowakischen Nationalaufstandes;
Kremnica: Mnzen und Medaillen Museum;
Bansk tiavnica: das Bergwerksgeschich-
te Museum mit Mglichkeit des Absteiges in den
historischen Stollen, Mineralogisches Museum;
Krupina: das A. Sldkovi Museum; Sebech-
leby: das Freilichtmuseum der Volksarchitektur;
Luenec: das Novohradsk Museum und Galerie;
Rimavsk Sobota: das Gemersk Museum.
c) Kulturelle und gesellschaftliche Veranstal-
tungen:
Bansk tiavnica: Trienalle feiner Plastik und
Gemlde (VI.), SaitenleseFestspiele der Folk -Country
und Bluegrass Musik (VII.), Kultursommer (VII.VIII.),
Wallfahrt (IX.); Sebechleby: Slowakische Dionysien
(V.); Krupina: Playback-show (III.), Filmsommer
(VI.IX.), Musikfestspiele (VI.); Dudince: die
Gorazd Tage (VII.); Zvolen: Musikfrhling (IV.V.);
Schlospiele (VI.VII.), Kultursommer (VII.VIII.);
Detva: Folklorfeste (VII.); Hriov: Peter-Paul
Jahrmarkt(VI.); iar nad Hronom: Musikfrhling
(III.VI.), Maximiln Hell Tage (V.); Kremnica:
Weie Spur SNP (II.) Festspiele der Blasmusik (V.);
Vek Krt: Weinlesefest (X.), Bergerjahrmarkt
(IX.) Slia-kpele: Kultursommer (VII.VIII.); Ri-
mavsk Sobota: Dobinsk Mrchenland - Gemer
(IX.), Blasmusikfespiele vo Gemer (V.); Klenovec:
Folklorfest (VII.); Kokava nad Rimavicou:
Internationale Schau von jugendlichen Folksgrup-
pen (VIII.); Luenec: Internationale Symposium der
Keramiker (VII.VIII.), Folklorfestspiele (VII.VIII.)
d) Sport- und Erholungsmglichkeiten:
Wassersporte, Sommerferien: Hodrusk
See Paddeln, Schwimmen, Pvadlo Badestrand,
Paddeln, Richavsk jazero Paddeln, Schwimmen,
Mov Angeln, Surfing, Schwimmen, Ruin An-
geln, Schwimmen, Tepl Vrch Surfing, Schwimmen;
Thermalbaden: Sklen Teplice, Kovov, Brusno,
Slia, Dudince; Winter und Sommersport-
zentren: Donovaly, Brestov pri Zvolene, Poana,
Ltky pri Detve, Tureck, Tle- Bystr, Krova Hoa .
Stredoslovensk regin Cestovn ruch
000CR_Autokontakt 2007-8_cestovn93 93 27/8/07 16:53:58
F94
ilinsk kraj
Veobecn charakteristika:
Tento hornat kraj v severnej asti Slovenska je
vznamnou kriovatkou v smeroch vchod zpad
a sever juh (hranin priechody s eskou repub-
likou: Makov, Klokoov, Svrinovec; s Poskom:
Skalit, Oravsk Polhora, Jablonka, Trsten). Je
vyhadvan najm milovnkmi letnej a zimnej tu-
ristiky a obdivovatemi prrodnch krs a udovch
tradci. Jeho historickm a kultrnym centrom je
krajsk mesto ilina na strednom toku rieky Vh.
Historick jadro iliny z obdobia renesancie s typic-
kmi arkdami je chrnenou mestskou pamiatkou.
a) hrady, zmky, pozoruhodnosti:
ilina: Trojin kostol s renesannou zvonicou,
starobyl radnica, Frantiknsky kostol a kltor,
Jezuitsk kostol a kltor, neskororomnsky kostol
a kaplnka v mestskej asti Zvodie, Budatnsky z-
mok s vstavou drotrstva, zrcaniny hradu Streno
a Starhrad a nealek Hriovsk hrad; Krasany:
neskorobarokov katie; Lietava: Lietavsk hrad;
Kunerd: klasicistick zmok; imany: udov
architektra; Rajec: mestsk pamiatkov zna re-
nesann radnica, gotick kostol; Rajeck Lesn:
ptnick miesto, rezbrsky unikt-pohybliv Betlehem;
Radoa: renesann katie; Kysuck Nov
Mesto: starobyl pivovar zo 17. stor., renesann
jadro mesta; adca barokov kostol; Turzovka:
ptnick miesto s lieivou vodou; Oadnica:
kalvria s kamennm kostolom, katie s prrodnm
parkom, prrodn rezervcia jedobuinovho porastu
Vek Raa; Nov Bystrica: nrodn kultrna
pamiatka- historick lesn eleznica s parnou trakciou
svetov rarita v elezninej doprave; Klokoov:
prrodn rezervcia- paleognne pieskovcov tvary,
zachovan udov architektra; Makov: Jedobu-
inov pralesovit porast; Kora: ojedinel vskyt
povrchovho ropnho pramea; Velin: zachovan
udov architektra, starobyl zemianska kria, z-
mok z 18. stor.; Doln Kubn: historick nmestie,
zemianska kria, upn dom, historick cintorn;
Istebn: dreven kostol zo 16. stor.; Letiny:
dreven kostol z 15. stor.; Jasenov: rodn dom M.
Kukuna; Vyn Kubn: vznamn archeologick
lokalita z doby bronzovej; Oravsk Podzmok:
zachovan Oravsk hrad z 13. stor.; Tvrdon: gotick
kostol z dreva 16. stor.; Ruomberok: barokov
kostol, pamtnk Andreja Hlinku, pamtnk obetiam
nsilnej maarizcie a rodn dom A. Hlinku (mestsk
as ernov); Lky-kpele: klasicistick kostol,
chrnen prrodn tvar-vodopd a travertny; Ka-
lameny: Liptovsk hrad; ubocha: klimatick
kpele, secesn hrazden budovy; Vlkolnec:
pamiatkov rezervcia udovej architektry-prijat do
zoznamu svetovho kultrneho dedistva UNESCO;
Liptovsk Mara (Havrnok): archeologick
lokalita- pozostatky keltskho sdliska; Beeov:
renesann katie, travertnov tvary, termlne pra-
mee; Liptovsk Mikul: Pongrcova kria z 15.
stor., renesann palatnska kria, barokov jezuitsk
kltor; Demnovsk dolina: sstava kvapo-
vch jask; Vaec: Vaeck jaskya; Liptovsk
Jn: 24 zmockch sdiel zo 16.17. stor., termlne
pramene; Paldzka: barokov zmok; Liptovsk
Hrdok- zrcaniny gotickho hradu z 13. stor., rene-
sann katie; Kvaany: Kvaianska dolina:
krasov tiesavy s vodopmi, technick pamiatka-
vodn mlyn a vodn pla; Martin: gotick kostol z 13.
stor., Matica slovensk, Divadlo SNP; Turianska
tiavnika: zmok zo 16. stor; Mochovce: roko-
kovo-klasicistick katie; Kltor pod Znievom:
hrad Zniev, ranogotick kostol a kltor z 13. stor.
b) mze a galrie:
ilina: Povask mzeum a galria; Terchov:
pamtn izba Juraja Jnoka; imany: etnogra-
fick vstava; Martin: Nrodn cintorn, Nrodn
mzeum, galria Martina Benku; Blatnica: mzeum
Karola Plicku; Vychylovka: mzeum Kysuckej
dediny; Doln Kubn: Mzeum P. O. Hviezdoslava,
regionlna galria; Podbiel: Mzeum Oravskej
dediny; Tvrdon: Galria Mrie Medveckej;
Ruomberok: Liptovsk mzeum, Galria .
Fullu; Liptovsk Mikul: Literrno-historick
mzeum a galria, Mzeum jaskyniarstva; Liptov-
sk Hrdok: Liptovsk vlastivedn mzeum
c) kultrno-spoloensk podujatia:
Terchov: kadoron folklrne slvnosti Jno-
kove dni(VIII.), Cyrilometodsk dni (VII.); Rajec: Ra-
jeck maratn; Skalit Zwardo: Medzinrodn
lyiarske preteky (I.), Goralsk slvnosti (VI.); Turzov-
ka: Beskydsk slvnosti folklrna tvorba; Oadnica:
Kysuck p (VIII.); adca: Divadlo a deti- prehliadka
detskch ochotnckych divadiel (IX.); Kubnska ho-
a: lyiarske preteky na poes obet lavn (II.); Orav-
sk Podzmok: prehliadka divadelnch sborov
(VII.); akov: akovsk minimaratn beeck
preteky (VII.); Liptovsk Mikul iarska
dolina majstrovstv Slovenska v skialpinizme (III.),
Medzinrodn Tatransk slalom vodn slalom na V-
hu (V.), Nrodn vstup na Kriv (V.), Nrodn sa
Deti a udov tvorba, Tatransk kamzk- medzinrod-
n sa amatrskych filmov (X.), Liptovsk maratn
(XI.); Martin: Tradin udov podujatia v skanzene
(V.X.), Scnick atva- prehliadka amatrskych
divadiel (IX.), Slovensk Pyreneje-cyklistick preteky
(IX.);Turianske Teplice: Hudobn leto; Slanick
ostrov ( Oravsk priehrada) ostrov umenia- hu-
dobn leto, vstavy obrazov; Jasn: kadoron
celoeurpska sa v lyovan Vek cena Slovenska;
d) portovo-rekrean monosti:
vodn porty, letn rekrecia: Streno:
splavovanie Vhu na pltiach, rafting, Podbansk- Vav-
riovo: rafting na rieke Bel; Rajec, Rajeck Teplice,
Turianske Teplice, Beeov, Liptovsk Jn: ter-
mlne kpalisk; Oravsk priehrada, Liptovsk
Mara: surfovanie, vlety na lodi, kpanie, jachting,
rybolov; lyovanie, horsk turistika, zimn
porty: Sov, Terchov-Vrtna, Vek Raa, Skalit,
Makov, adca-Husrik, Ruomberok-Malin Brdo,
Martin- Martinsk hole, Liptovsk Mikul- Jasn,
Doln Kubn - Kubnska hoa, Zpadn Tatry-Rohe.
Region ilina
General characteristic:
This largely mountainous region in the Northern
part of Slovakia and it is important national and inter-
national junction in the direction East- West and South
North (crossing points with Czech Republic: Makov,
Klokoov, Svrinovec; and Poland: Skalit, Oravsk
Polhora, Jablonka, Trsten). A region is attractive for
lovers of winter sports, hiking, natural beauties and
folklore. Historical and administrative centre of the
region is ilina. A historical renaissance centre with
typical arcades is proclaimed for conservation area.
a) Castles, chteaus, places of interest:
ilina: Church of Holy Trinity with renaissance
bell-tower, the Old Town Hall, Franciscans church
and monastery, Jesuit church and monastery, Church
of St. Stephen the oldest preserved example of
a Romanesque church from 14
th
century, Budatn
castle with exhibition of wicker products, ruins of
Streno castle and Hriov castle; Krasany: a late
baroque chteau; Lietava: ruins of Lietavsk castle;
Kunerd: classicist castle; imany: a folk ar-
chitecture reserve; Rajec: urban preservation area
renaissance Town Hall, gothic church; Rajeck
Lesn: place of Pilgrimage, unique exhibit of carv-
ing art movable Bethlehem; Radoa: renaissance
chteau; Kysuck Nov Mesto: renaissance his-
torical centre; adca: baroque church; Turzovka:
place of Pilgrimage with healing water; Oadnica:
Calvary with stone church, chteau and a national
park with preserved remains of beechwood forest
(Vek Raa); Nov Bystrica: Historic forest railway
with original steam engine- only one of its kind in the
world (track has a turntable); Klokoov: Natural
reserve- paleographical sandstones, folk architecture;
Makov: an example of young fir beechwood forest;
Kora: unique example of surface oil sources- gey-
sers in Slovakia; Velin: folk architecture, castle
from the 18
th
century; Doln Kubn: historical
preserved town centre, District house Renais-
sance-Baroque building with an arcaded central inner
courtyard, National cemetery; Istebn: wooden
church from the16th century.; Letiny: wooden
church from the 15
th
century; Jasenov: Memorial
house of the Slovak writer M. Kukun; Vyn Kubn:
an important archeological locality form the Bronze
age (Tup skala hill) and remains of the settlement
from the period of the people of urn fields; Oravsk
Podzmok: well preserved Oravsk castle from the
13
th
century; Tvrdon: gothic wooden church from
the 16
th
century., Ruomberok: baroque Town Hall,
Memorial to Andrej Hlinka ( a national cultural monu-
ment), Memorial to sacrificies of violent Magyarization
and memorial house of Andrej Hlinka ( ernov);
Lky-kpele: classicist church, protected natural
creations-waterfall and travertine stones; Kala-
meny: Liptovsk castle; ubocha: a climatic
mountain spas, bulwarked buildings; Vlkolnec:
protected area of folk architecture included in the
index of the worlds cultural heritage (UNESCO);
Liptovsk Mara (Havrnok): archeological
locality remains of Celtic settlement; Beeov:
renaissance chteau , travertine creations, thermal
springs; Liptovsk Mikul: Pongrc curia from
the 15
th
century, renaissance Selig House, Baroque
Cestovn ruch Stredoslovensk regin
000CR_Autokontakt 2007-8_cestovn94 94 27/8/07 16:54:03
F95
Jesuit monastery; Demnovsk dolina: dripstone
caves; Vaec: Vaeck cave; Liptovsk Jn: 24
chteaus from the 16
th
17
th
century, thermal water;
Paldzka: baroque castle; Liptovsk Hrdok:
ruins of zrcaniny gothic castle from the 13
th
century,
renaissance chteau; Kvaany: Kvaianska
dolina karst ravines, wooded cliff faces, canyons,
caverns and waterfalls, examples of folk engineer-
ing water mills and water saw mill; Martin: gothic
church from the 13
th
century, Matica slovensk, SNP
Theater; Turianska tiavnika: castle from
the 16
th
century; Mochovce: classicist chteau;
Kltor pod Znievom: Zniev castle, early-gothic
church and monastery from the 13
th
century.
b) Museums and Galleries:
ilina: Povask Museum and Gallery; Ter-
chov: Memorial room of National hero Juraj
Jnok; imany: Folk architecture exhibition;
Martin: National Cemetery, National Museum,
Martina Benka Gallery; Blatnica: Karol Plicka
Museum; Vychylovka: Folk architecture skan-
zen; Doln Kubn: Museum of P. O. Hviezdoslav,
Regional Gallery; Podbiel: Museum of Oravsk vil-
lage- skanzen, Tvrdon: Mria Medveck Gallery;
Ruomberok: Liptov Museum, Gallery of . Fulla;
Liptovsk Mikul: Historical and Literature
Museum and Gallery, Slovak Museum of Environment
and Caves; Liptovsk Hrdok: Museum of Liptov.
c) Cultural and social events:
Terchov: Folk Celebrations Jnokove
dni(VIII.), St. Cyril and St. Methodius Days (VII.); Ra-
jec: Rajec Marathon; Skalit Zwardo: International
ski championship(I.), Goral festivals (VI.); Turzovka:
Folk festival of Beskydy folk art; Oadnica:
Pilgrimage of Kysuce (VIII.); adca: The Theatre
and Children a national revue of amateur drama and
interpretations of classic works of Slovak drama (IX.);
Kubnska hoa: International Ski Races- memo-
rial of the victims of avalanches (II.), Oravsk
Podzmok: Orava Theatre Podzmok (VII.);
akov: akov marathon athletics competition
(VII.); Liptovsk Mikul: iarska Valley Slovakian
Championship in ski-alpinism (III.), International Tatra
Slalom the water slalom (V.), National Climb on
Kriv (V.), National competition children and folk art
work, Tatransk kamzk (Tatra Chamois) Internation-
al Festival of Amateur Films and Video programs (X.),
Liptov marathon (XI.); Martin: Traditional Folk Gath-
ering in a Skanzen (V.X.), Harvest Stage- Revue of
amateur dramatics groups (IX.), The Slovak Pyrenees-
Cycling races (IX.); Turianske Teplice: Music
Summer; Slanica Island ( Oravsk dam) Island of
Art- Music Summer, art-works exhibition; Jasn:
European championship in skiing Slovak Grand Price.
d) Sports- and recreation opportunities:
water sports, fishing, summer
holiday: Streno: Floating on the Vh river, raft-
ing; Podbansk- Vavriovo: rafting on the Bel
river; Rajec, Rajeck Teplice, Turianske Teplice,
Beeov, Liptovsk Jn: thermal swimming
pools; Oravsk Dam, Liptovsk Mara Dam; ski-
ing, mountain tourism, winter sports:
Sov, Terchov-Vrtna, Vek Raa, Skalit, Makov,
adca-Husrik, Ruomberok-Malin Brdo, Martin-
Martinsk hole, Liptovsk Mikul- Jasn, Doln
Kubn - Kubnska hoa, Zpadn Tatry-Rohe.
Region ilina
Allgemeine Charakteristik:
Bergketten, bizzare Felsen, Talengen, Volksarchitek-
turbauten das ist die Charakteristik dieser nordlichen
Region, die eine wichtige Kreuzung in den Richtungen
West Ost und Nord Sd ist (Grenzbergangen
mit der Tschechischen Republik: Makov, Klokoov,
Svrinovec; mit dem Polen: Skalit, Oravsk Polhora,
Jablonka, Trsten). Region ist von den Liebhabern
der Wintertouristik und Sommertouristik besucht,
aber auch die Bewunderer der Naturschnheiten und
Volkstraditionen kommen sich hier auf ihre Kosten.
Historische und kulturzentrum der Region ist die Kreis-
stadt ilina die grte Stadt des mittleren Waagtales.
Historisches Stadtkern mit den Renaissancehusern
und typischen Lauben steht unter Denkmalschutz.
a) Burgen, Schler, Sehenswrdigkeiten:
ilina: Dreifaltigkeitskirche mit einem Renaissan-
ceglockenturm, alte Rathaus, Franziskanekirche mit
Kloster, Jesuitenkirche und Kloster, sptromanische
Kirche und Kapelle im Stadtteil Zvodie, Budatnsky
Schlo mit der Drahtbinderausstellung, Burgruinen
von Streno, StarBurg und Hriovsk Burg; Kras-
any: sptbarockes Kastell; Lietava: die Lietava
Burg; Kunerd: klassizistisches Schlo; imany:
Folksarchitektur; Rajec: Bruntlandstadt stdtis-
che Denkmalzone renaissances Rathaus, gotische
Kirche; Rajeck Lesn: Wallfahrtort, Holzschnitzli-
ches Unikat bewegliche Weihnachtskrippe; Radoa:
renaissances Kastell; Kysuck Nov Mesto: Alte
Brauhaus aus dem 17. Jh., renaissance- Stadtkern;
adca: Barockkirche; Turzovka: Wallfahrtort mit
Heilwasser; Oadnica: Kalvarienberg mit Stein-
kirche, Kastell in dem Naturpark, Naturschutzgebiet
mit erhalteten Resten der Waldgemeinschaften der
Tannen-Buchenwlder Vek Raa; Nov Bystrica:
Nationales Kulturdenkmal historische Waldeisen-
bahn mit Dampfantrieb Weltraritt der Kehrteil auf
der Strecke; Klokoov: Naturreservation- kugelfor-
mige Ausscheidungen der palogenen Sand, erhaltene
Volksarchitektur; Makov: Tannen-Buchenurwald;
Kora: vereinzelte Tagerdlquelle im Flyschgebiet
der Slowakei; Velin: erhaltene Volksarchitektur,
uralte Kurie, Schlo aus dem 18. Jh; Doln Kubn:
historisches Stadtzentrum, Herrensitz, Gauhaus- do-
ppelstockiges renaissance-barockes Gebude mit
Arkadenhof, historische Friedhof; Istebn: Holzkirche
aus dem 16. Jh.; Letiny: Holzkirche aus dem 15.
Jh.; Jasenov: Geburtshaus von M Kukun; Vyn
Kubn: bedeutende archeologische Lokalitt aus
der Bronzezeit; Oravsk Podzmok: erhaltene
Oravsk Burg aus dem 13. Jh., Tvrdon: gotische
Holzkirche aus dem 16. Jh.; Ruomberok: barocke
Kirche, Denkmal zu Ehre Andrej Hlinka, Denkmal den
Opfern der gewaltigen Ungarisation und Geburts-
haus von A. Hlinka (Ruomberok Stadtteil ernov);
Lky-kpele: klassizistische Kirche, Naturschutz-
gebiet- Wasserfall und Travertine; Kalameny: die
Liptovsk Burg; ubocha: klimatische Kurort;
Vlkolnec:Denkmalreservation der volkstmlichen
Architektur ins Verzeichnis der weltlichen Kulturerbe
eingetragen wurde (UNESCO); Liptovsk Mara
(Havrnok): archeologische Lokalitt- die Reste der
keltische Siedlung; Beeov: renaissances Kastell,
Travertinformationen, thermale Quellen; Liptovsk
Mikul: Pongrc Kurie aus dem 15Jh., renais-
sance Palatinkurie, Barockkloster; Demnovsk
dolina: Tropfsteinhhle; Vaec: Vaeck Hhle;
Liptovsk Jn: 24 Herrensitze aus dem 16.17.
Jh., Thermalquelle; Paldzka: Barockschlo;
Liptovsk Hrdok- Burgruinen aus dem 13. Jh.,
Renaissancekastell; Kvaany: Kvaianska doli-
na: Karsttalenge und Wasserflle, technische Denk-
mal Wassermhle und Wssersgewerk; Martin:
gotische Kirche aus dem 13. Jh., Matica slovensk,
Theater SNP; Turianska tiavnika: Schlo
aus dem 16. Jh; Mochovce: rokoko-klassizistisches
Kastell; Kltor pod Znievom: die Burg Zniev,
frhgotische Kirche und Kloster aus dem 13 Jh.
b) Museen und Galerien:
ilina: das Povask Museum Und Galerie; Ter-
chov: Gedenkzimmer von Jurej Jnok; imany:
etnographische Ausstellung; Martin: National
Friedhof, Nationales Museum, Martin Benka Galerie;
Blatnica: Karol Plicka Galerie;Vychylovka:
Kysuce- Dorf Museum- Volksarchitektur; Doln
Kubn: Museum von P. O. Hviezdoslav, Regionale
Galerie; Podbiel: das Museum von Orava Dorf-
Volksarchitektur, Tvrdon: Galrie von Mria
Medveck; Ruomberok: das Liptovsk Muse-
um, Galerie von . Fulla; Liptovsk Mikul:
Literatur-historisches Museum und Galerie, das
Slowakische Museum fr Naturschutz und Hhlen-
kunde; Liptovsk Hrdok: das Heimatmuseum.
c) Kulturelle und gesellschaftliche Verans-
taltungen:
Terchov: Folklorfestspiele zu Ehre von
Jnok(VIII.), Tage der Hl. Zyril und Methodius (VII.);
Rajec: Rajec Marathon; Skalit Zwardo:
Internationale Skiwettbewerbe (I.), Bergvolksfeste
(VI.); Turzovka: Beskydsk Feste Volksbildung;
Oadnica: Wallfahrt (VIII.); adca: Theter und Kin-
der- Schau der Kindertheaterensemblen (IX.); Kubn-
ska hoa: Skiwettbewerbe zu Ehre der Lavinenopfer
(II.); Oravsk Podzmok: Theterfestspiele (VII.);
akov: akovsk Marathon Laufrennen (VII.);
Liptovsk Mikul-iarska dolina- Meister-
schaften der Slowakei im Skialpinismus (III.), Inter-
nationaler Tatraslalom Wasserslalom (V.), nationale
Besteigung des Bergs Kriv (V.), Nationalwettkampf
, Kinder und das traditionelleVolksschaffen, Ta-
transk kamzk- Internationale Wettbewerb von den
Amateurfilmen und Videoprogrammen (X.), Liptovsk
Marathon (XI.); Martin: Traditionelle Volksfestspiele
im Freilichtmuseum (V.X.), Bhnenernte- Schau
der Amateur Theaterensembles (IX.), Slowakische
Pyrenen Fahrradrennen (IX.);Turianske Tep-
lice: Musiksommer; Slanick ostrov (Oravsk
priehrada- Wasserreservoir) die Insel der Kunst-
Musiksommer, Gemldeausstellungen, Jasn:
Europeische Skiwettbewerb Grand Prix Slovakia.
d) Sport- und Erholungsmglichkeiten:
Wassersporte, Sommerferien: Streno:
Rafting, Flerei auf den Floen, Podbansk- Vav-
riovo: Rafting auf dem Flu Bel; Rajec, Rajeck
Teplice, Turianske Teplice, Beeov, Liptovsk Jn:
thermal Badebecken, Oravsk priehrada, Lip-
tovsk Mara: Surfing, Baden, Schwimmen, Angeln;
Schilaufen, Touristik, Wintersportzen-
tren: Sov, Terchov-Vrtna, Vek Raa, Skalit,
Makov, adca-Husrik, Ruomberok-Malin Brdo,
Martin- Martinsk hole, Liptovsk Mikul- Jasn,
Doln Kubn - Kubnska hoa, Zpadn Tatry-Rohe.
Stredoslovensk regin Cestovn ruch
000CR_Autokontakt 2007-8_cestovn95 95 27/8/07 16:54:06
F96
Koick kraj
Veobecn charakteristika:
Svojou rozmanitosou a lenitosou od po-
horia Slovenskho Rudohoria, Slovenskho
Krasu a po mierne zvlnen oblas Horndskej
a Moldavskej niny vytvra tento kraj dobr
predpoklady pre rozvoj cestovnho ruchu.
Metropolou kraja je najvie mes-
to Vchodnho Slovenska - Koice.
a) hrady, zmky, pozoruhodnosti:
Koice: historick jadro mesta je najvou pa-
miatkovou rezervciou (466 historickch pamiatok):
gotick Dm sv. Albety najv na Slovensku zo
14. stor, Frantiknsky kltor, Levosk dom, univer-
zitn kostol, ttne divadlo, Jasov: kltor a barokov
kostol, gotick kostol z 15. stor., zrcaniny gotickho
hradu, Jasovsk kvapov jaskya; Zdielsk ties-
ava: ttna prrodn rezervcia kaon s 250 m vy-
sokmi skalnmi stenami v Slovenskom krase; Hera-
ny: studen gejzr (do vky 20 m) eurpska rarita;
Medzev: barokovo-klasicistick kostol; Sobrance:
Nrodn prrodn rezervcia- Morsk oko (zaliaty kr-
ter sopky); Turnianske podhradie: gotick kostol
a zmok, zrcanina Turnianskeho hradu, Slansk hrad;
Kysak: zrcaniny dvoch hradov; Spisk Nov
Ves: 86 m vysok vea gotickho chrmu zo 14. stor.,
Murnsky hrad; Predn Hora: neobarokov zmok;
Gelnica: gotick zmok z 13. stor., mestsk pamiat-
kov zna udov a metianske domy, kamenn most
technick pamiatka; Kluknava: cestn dreven
most, renesann katie, vodn mlyn; Smolnk:
trojin stp s plastikou, ptnick kostol v tskych
horch; Run: barokov katie; Spisk Vlachy:
star radnica z 15. stor.; ehra: romnsko-gotick
kostol z 13. stor.; Spisk Kapitula: mestsk pa-
miatkov rezervcia z 13. stor.; Pleivec: zrcanina
gotickho vodnho hradu, kostol zo 14. stor.; Roa-
va: bansk mesto s gotickmi metianskymi domami,
mestsk vea zo 17. stor., star radnica a mincova,
biskupsk rezidencia; Krsna Hrka: zmok z 13.
stor., mramorov mauzleum rodiny grfa Andrssyho,
najlepie udriavan zmok na Slovensku, dva sarko-
fgy z bieleho carrarskho mramoru; Betliar: p-
vodne renesann poovncky katie cena EUROPA
NOSTRA za pamiatkov obnovu; Dobin: bansk
mesto-bansk technick pamiatky, kostol z 15. stor.,
Dobinsk adov jaskya- najvia na Slovensku;
Silick adnica: 91 m hlbok krasov jama
s adovou vzdobou (archeologick nlezisko obydlia
praloveka); Domica: kvapov jaskya (archeolo-
gick nlezisko z neolitickej doby); Gombasek:
Gombaseck kvapov jaskya; Ochtin: Ochtinsk
aragonitov jaskya svetov unikt (chrnen pr-
rodn vtvor); CHKO Slovensk kras: biosferick
rezervcia chrnen UNESCO; Trebiov: zrcanina
hradu Pari, barokov zmok, neskorogotick kostol
a kltor; Bora: renesann katie zo 16. stor.; Le-
les: budova prepotstva premontrtov z 15. stor., go-
tick kltorn kaplnka so zachovanmi stredovekmi
mabami, gotick kostol zo 14. stor.; Michalovce:
barokovo-klasicistick zmok zo 17. stor., predromn-
ska rotunda z 13. stor.; Viniky: pvodne tokajsk
pivnice z 15. stor.; Vinn: ranogotick kostol, Vi-
niansky hrad, katie zo 17. stor.; CHKO Latorica:
sstava mtvych ramien Latorice, Ondavy a Laborca
lun lesy s vskytom endemitov medzinrodnho
vznamu; Remetsk Hmre: poovncky zmok.
b) mze a galrie:
Koice Slovensk technick mzeum, Vcho-
doslovensk mzeum, Mzeum Vojtecha Lfflera;
Medzev: Mzeum vodnho kovstva (rekontruova-
n vyha z r. 1495), rezervcia udovej architektry;
Krompachy: Mzeum Krompachy; Slavoovce:
pamtn izba Pavla Dobinskho; Betliar: galria
a mzeum; Michalovce: Zemplnske mzeum; Tre-
biov: Zemplnske mzeum; Roava: Bancke m-
zeum; Pozdiovce: vstava hrniarstva a keramiky
c) kultrno-spoloensk podujatia:
Koice: kadoron Medzinrodn maratn mieru;
Trebiov: Gorazdov ekumenick festival sakrlnych
skladieb(VI.), Majstrovstv zny strednej Eurpy
autokros (VI.), Zemplnske kultrne dni Zempln
(VII.), Vinohradncke dni- Krovsk Chlmec (IX.);
Michalovce: Medzinrodn festival piesn a tancov
Zemplna (VII.); Gelnica: Medzinrodn hokejov
turnaj dorastencov (II.), Spisk slvnosti dychovch
hudieb (VII.), Majstrovstv sveta v motokrose (VII.)
Gelnick jarmok (VIII.), P panny Mrie Snenej
horn (VIII.); Roava: Bancke Turce v Dobinej
(VI.), Dobinsk kopec- automobilov preteky (II.),
Roavsk jarmok (IX.); Gombasek: Celottne kul-
trne slvnosti; Rejdov: Folklrne slvnosti (VIII.);
d) portovo-rekrean monosti:
stredisk letnch a zimnch portov
a lyovania: Dedinky, Mlynky, Plejsy pri Krom-
pachoch, Kojovsk Hoa pri Koiciach; letn re-
krecia, vodn porty, rybolov: Bukoveck
vodn ndr, Palcmansk Maa, vodn ndr Run,
anianske jazero, Zemplnska rava, Vinianske jazero
Milovnkov dobrch tokajskch vn uspokoj ich
bohat vber najm v juhovchodnej asti reginu.
Koice region
General Characteristic:
The colorfulness and variety of a terrain that
alternates plains (Moldavian Lowlands, Hornd
Lowlands) with hills (Slovak Ore Mountains, Slo-
vak Karst) makes this a good area to develop
hiking, recreational activities and sports.
A centre of the Region is the biggest
town in eastern Slovakia - Koice.
a) Castles, Chteaus and Places of Interest:
Koice: historical centre is biggest memorial town
reserve (466 listed historical monuments), most im-
portant monument is St. Elisabeth Cathedral from the
14
th
century, Franciscans monastery, Levosk house,
University church, State Theater; Jasov: monastery
and baroque church, gothic church from the 15
th

century, ruins of gothic castle, Jasovsk cave; Zdiel-
sk tiesava: a state nature reserve canyon with
up to 250 m high walls in Slovak Karst; Herany:
Geyser a rarity in Central Europe (shoots up to 20 m);
Medzev: baroque classicist church; Sobrance:
National Nature Reserve - Morsk oko (Lake formed by
volcanic crater); Turnianske podhradie: gothic
church and castle, ruins of Turniansky castle, Slansk
castle; Kysak: ruins of two castles; Spisk Nov
Ves: 86 m high Gothic Church Tower from the 14
th

century, Murnsky castle; Predn Hora: neo- ba-
roque castle; Gelnica: gothic castle from the 13
th

century, urban preservation area folk houses, stone
bridge a technical memorial; Kluknava: a wooden
bridge, renaissance chteau, water mill; Smolnk:
a triple pillar with a plastic, Pilgrimage church in ts
Hills; Run: baroque chteau; Spisk Vlachy:
old Town Hall from the 15
th
century; ehra: Roman-
esque gothic church from the 13
th
century; Spisk
Kapitula: urban reservation area from the 13
th

century, Pleivec: ruins of the Gothic water castle,
church from the 14
th
century; Roava: mining town
with a gothic burgher houses, Town Tower from the 17
th

century, old Town Hall and Mint, Bishops Cathedral;
Krsna Hrka: castle from the 13
th
century, private
mausoleum of Andrssy family- best preserved castle
in Slovakia, two sarcophaguses made of white Carrara
marble; Betliar: Original renaissance chteau
prestigious price EUROPA NOSTRA for monument res-
toration, ; Dobin: mining town b mining technical
monuments, church from the 15
th
century, Dobinsk
Ice Cave the largest ice cave in Slovakia; Silick
adnica-cave: 91 m deep hole with ice decoration
(archeological site from prehistoric period); Domica:
Limestone cave (archeological finds of Neolithic
inhabitants); Gombasek: Gombaseck dripstone
cave; Ochtin: Ochtinsk aragonite cave preserved
natural creation (world rarity); CHKO Slovensk
kras(preserved Country Region the Slovak
Karst: a biospheric reserve recorded by the UNESCO;
Trebiov: ruins of Pari castle, baroque castle, late-
gothic church and monastery; Bora: renaissance
chteau from the 16
th
century; Leles: the building of
the former provost of Pratum monstratum from the 15
th

century, gothic chapel with well preserved mediaeval
wall- painting, gothic church from the 14
th
century;
Michalovce: baroque classicist castle from the 17
th

century, Pre-Romanesque rotunda from the 13
th
cen-
tury; Viniky: original Tokay vine cellars from the 15
th

Cestovn ruch Vchodoslovensk regin
000CR_Autokontakt 2007-8_cestovn96 96 27/8/07 16:54:13
F97
century; Vinn: early- gothic church, Viniansky castle,
chteau from the 17
th
century, CHKO (protected
countryside) Latorica: complex of backwaters
forests and alluvial fields these forests are quite
extraordinary for its rare and unique fauna and flora-
ornithological reserve of international importance;
b) Museums and Galleries:
Koice Slovak Technical Museum, East
Slovakia Museum, Museum of Vojtech Lffler,
Medzev: Museum of Water Smithery (well pre-
served forge from the 1495 year), open air mu-
seum of folk architecture- skanzen; Krompachy:
Museum Krompachy; Slavoovce: A Memorial
room of tale teller P. Dobinsk; Betliar: Gallery
and Museum; Michalovce: Zempln Museum;
Trebiov: Zempln Museum; Roava: Mining
Museum; Pozdiovce: Exposition of Ceramics.
c) Cultural and social events:
Koice: International Marathon; Trebiov:
Gorazd Ecumenical Festival of Sacral Compositions
(VI.), Championship of Central European zone in car
cross (VI.), Zempln Cultural Days (VII.), Wine picking
Celebrations - Krovsk Chlmec (IX.); Michalovce:
International Folk Songs and dances festival (VII.);
Gelnica: International Ice-Hockey Championship
(II.), Spi Celebrations of brass bands (VII.), World
Championship in car cross (VII.) Gelnica Fair (VIII.),
St. Mary - Pilgrimage horn (VIII.); Roava:
Miners Fair in Dobin (VI.), Dobinsk kopec- car
races (II.), Roava Fair (IX.); Gombasek: National
Cultural Celebrations; Rejdov: Folk Festivals (VIII.);
d) Sports- and recreation opportunities:
summer and winter sports centres:
Dedinky, Mlynky, Plejsy pri Krompachoch, Kojovsk
Hoa pri Koiciach; summer and water
sports, fishing: Bukoveck water reservoir,
Palcmansk Maa- lake, Run Dam, anianske
Lake, Zemplnska rava Lake, Vinianske Lake.
A large variety of Tokay wine covers a claims of its
lovers mainly in South Eastern part of this region.
Region Koice
Allgemeine Charakteristik: Vielfltigkeit und
Gelndegliederung dieser Region von Slovensk Rudo-
horie und Slovensk Kras Gebirge bis ebene Oberfl-
che der Moldavsk und Horndska Niederung erstellen
die gute Bedingungen fr Fremdenverkehr Enwicklung.
Die grte Stadt der Ostslowakei - Koice ist
zugleich Verwaltungszentrum dieser Region. .
a) Burgen, Schler, Sehenswrdigkeiten:
Koice: die grste Attraktion der Stadt ist der
historische Stadtkern mit spindelfrmigem Marktplatz
steht unter Denkmalschutz (466 historische Denk-
mler): gotische St. Elisabeth Dom die grte Kirche
der Slowakei aus dem14. stor, Franziskanerkloster,
Levoa-Haus, Universittskirche, Staattheater; Ja-
sov: Kloster und barocke Kirche, gotische Kirche aus
dem 15. Jh.,Burgruinen, Jasovsk Tropfsteinhhle;
Zdielsk tiesava: Naturreservation- Talenge-
Canon mit 250 m hhen Steinwnden in Slovensk
Kras; Herany: euroische Unikat Geiser (sprht
bis 20 m Hhe); Medzev: barock-klassizistische Kir-
che; Sobrance: nationale Naturreservation - Morsk
oko (bergeschwemmter Vulkankrater); Turnianske
podhradie: gotische Kirche und Schlo, Burgruinen,
die Slansk Burg, Kysak: zwei Burgruinen, Spisk
Nov Ves: 86 m hhe Turm der gotischen Kirche
aus dem14. Jh., die Murnsky Burg; Predn Hora:
neobarockes Schlo, Gelnica: gotisches Schlo
aus dem 13. Jh., stdtische Denkmalzone- Volks- und
Brgerhuser, Steinbrcke technische Denkmal;
Kluknava: Holzbrcke, renaissances Kastell, Was-
sermhle; Smolnk: Dreifltigkeitsule mit Plastik,
Wallfahrtkirche in tske Gebirge; Run: Barockka-
stell; Spisk Vlachy: alte Rathaus aus dem 15.
Jh.; ehra: romanisch-gotische Kirche aus dem 13.
Jh.; Spisk Kapitula: stdtische Denkmalreser-
vation aus dem 13. Jh., Pleivec: Wasserburgrui-
nen, Kirche aus dem14. Jh.; Roava: Bergstadt
mit gotischen Brgerhusern, Stdtturm aus dem17.
Jh., alte Rathaus und Mnzanstallt, Bischoffsresidenz;
Krsna Hrka: Schlo aus dem 13. Jh., Marmor-
mausoleum der Familie Graf Andrssy, das best erhal-
tene Schlo der Slowakei, zwei Sarkophags aus dem
Carraramarmor; Betliar: renaissances Kastell der
Preis von EUROPA NOSTRA fr Denkmalrenovierung;
Dobin: Bergstadt- technische Denkmler, Kirche
aus dem 15. Jh., die Dobinsk Eishle- dei grte der
Slowakei; Silick adnica: 91 m tiefe Karsthhle
mit Eisdekoration (archeologische Lokalitt - Forzeit-
menschsiedlung); Domica: Tropfseinhhle (archeo-
logische Fundstelle aus Neolit); Gombasek: die
Gombaseck Steintropfhhle; Ochtin: die Ochtinsk
Aragonithhle Weltunikat (geschtzte Naturforma-
tion); CHKO Slovensk kras (Slowakische
Karst): biospherische Resevation von UNESCO regi-
striert; Trebiov: Burgruinen Pari, BarockSchlo,
sptgotische Kirche und Kloster; Bora: renaissances
Kastell aus dem 16. Jh.; Leles: Gebude des ehe-
maligen Prmons von den Prmonstratenser aus dem
15. Jh., gotische Klosterkapelle mit erhaltenen mitte-
llterlichen Gemlden, gotische Kirche aus dem14,.
Jh.; Michalovce: barock-klassizistisches Schlo
aus dem17. Jh., frhromanische Rotunde aus dem
13. Jh.; Viniky: ursprnglich Tokaier Weinkeller aus
dem 15. Jh.;Vinn: frhgotische Kirche, die Viniansky
Burg, Kastell aus dem 17. Jh.; CHKO Latorica: das
geschtzte Landesgebiet mit den Systemen von Totar-
men von Latorica, Laborec und Ondava und anliegen-
den Auwldern und alluvialen Wiesen (eingegliedert
zwischen den Ramsaerlokalitten der internationalen
Bedeutung); Remetsk Hmre: das JgerSchlo.
b) Museen und Galerien:
Koice Slowakische Technisches Museum,
Ostslowakisches Museum, Vojtech Lfflers Museum;
Medzev: Wasserschmiedehandwerk - Museum
(rekonstruierte Feueresse aus dem 1495 J), Freilichts-
museum der Volksarchitektur; Krompachy: das
Krompachy Museum; Slavoovce: Denkzimmer von
Mrchendichter Pavol Dobinsk; Betliar: Galerie
und Museum; Michalovce: das Zempln Muse-
um; Trebiov: das Zempln Museum; Roava:
Bergmuseum; Pozdiovce: Keramikausstellung.
c) Kulturelle und gesellschaftliche Veranstal-
tungen:
Koice: Friedenmarathon ; Trebiov: Gorazd
Festspiele der Sakrallieder (VI.), Meisterschaften
der Zone in mittleren Europa im Auto-Cross (VI.),
Kulturtage von Zempln (VII.), Weinlesefest- Krovsk
Chlmec (IX.); Michalovce: Internationale Festspiele
der Lieder und Tanzen von Zempln (VII.); Gelnica:
Internationale Eishockeyturnier der Nachwuchsspieler
(II.), Blasmusikfeste von Spi (VII.), Weltmeister-
schaft im Moto-Cross (VII.) Jahrmarkt in Gelnica
(VIII.), Marienwallfahrt - horn (VIII.); Roava:
Bergpfingstfest in Dobin (VI.), Dobin - Autorallye
(II.), Roava - Jahrmarkt (IX.); Gombasek: Natio-
nale Kulturfeste; Rejdov: Folklor - Feste (VIII.);
d) Sport- und Erholungsmglichkeiten:
Sommer- und Wintersportzentren
und Skizentren: Dedinky, Mlynky, Plejsy bei
Krompachy, Kojovsk Hoa bei Koice; Som-
merferienzentren- Wassersporte, An-
geln: Bukoveck Wasserreservoir, Palcmansk
Maa Wasserreservoir Run, anianske See,
Zemplnska rava- See, Vinianske See.
Die Liebhaber der guten Tokajerweine kommen sich
sicher auf ihre Kosten in dem sdlichen Teil der Region.
Vchodoslovensk regin Cestovn ruch
000CR_Autokontakt 2007-8_cestovn97 97 27/8/07 16:54:34
F98
Preovsk kraj
Veobecn charakteristika:
Severn hranicu kraja s Poskom lemuj nae
najmenie vehory Vysok Tatry. S vari najzn-
mejou a najpropagovanejou asou Slovenska,
ale Preovsk kraj a k vchodnej hranici s Ukraji-
nou zaleka neponka len krsy Vysokch Tatier.
Hodn obdivu s i zvltne prrodn vtvory ako
jaskyne (Belianska), vodopdy (Vysok Tatry,
Litmanov-Jarabinsk prielom, Kamenn Baba-
Lipovce) a predovetkm pohostinn udia.
Krajsk mesto Preov je kultrnym
a hospodrskym centrom kraja.
a) hrady, zmky, pozoruhodnosti:
Preov: historick as mesta je vyhlsen za
mestsk pamiatkov rezervciu: starobyl kalvria,
gotick chrm sv. Mikula zo 14. stor., Rkociho dom
zo 14. stor., renesann kostol a evanjelick kolgium
zo 17. stor., barokov grkokatolcky biskupsk kostol,
frantiknsky kostol a kltor, pozostatky stredovek-
ho mestskho opevnenia; Sabinov: zrcaniny ari-
skho hradu, gotick kostol zo 14. stor., renesann
lceum; arisk Michaany: arisk hrad, re-
nesann katie zo 16. stor., barokov kaplnka; Bar-
dejov: gotick mesto cena UNESCO za zchranu
umeleckch pamiatok, Kapuiansky hrad, zachovan
mestsk hradby, gotick kostol, chrm sv. Egdia z 15.
stor., renesann Star radnica (nrodn kultrna
pamiatka), starobyl gymnzium zo 16. stor.; Barde-
jovsk kpele: Rkociho vila, kpen kolonda;
Svidnk: dreven kostoly pravoslvnej a grkokato-
lckej cirkvi zo 17. stor.; Dukla: pamtnk padlm v 2.
svetovej vojne; Poprad: kostol sv. Egdia z 13. stor.,
starobyl zvonica, barokov marinsky stp; Spisk
Sobota: mestsk pamiatkov rezervcia; diar:
rezervcia udovej architektry; Kemarok: mestsk
pamiatkov rezervcia, Kemarsk zmok, starobyl
lceum, vchodisko do Pieninskho nrodnho parku;
Spisk Bel: komplex katieov a zvonica z 15.
stor.; Spisk Star Ves: gotick kostol; erve-
n Kltor: kartuzinsky kltor zo 14. stor.; Star
ubova: ranogotick kostol z 13. stor., prrodn
tvar jaskya Aksamitka v Haligovskch skalch,
ubovniansky hrad zo 14. stor., skanzen udovej
architektry a umenia; Vyn Rubachy: zacho-
van pamiatky z 15. stor., krter sopenho pvodu
s termlnou vodou; Podolinec: mestsk pamiatkov
rezervcia piaristick kostol a kltor, renesann
zvonica, pozostatky mestskch hradieb; Spisk
Podhradie: najvie zrcaniny hradu z 13. stor.
v Eurpe na zozname svetovho kultrneho dedistva
UNESCO, mestsk pamiatkov rezervcia; Spisk
tvrtok: pseudogotick kaplnka z 15. stor. postave-
n poda vzoru Siant Chapelle v Pari, katolcky kostol
z 13. stor., zbarokizovan kltor minoritov zo 17. stor.,
obec je vchodiskom do Nrodnho parku Sloven-
sk raj, archeologick lokalita; Levoa: mestsk
pamiatkov rezervcia kostol sv. Jakuba z 13. stor.
najv gotick vyrezvan dreven oltr na svete
dielo majstra Pavla z Levoe, radnica z 15. stor.,
zachovan historick jadro mesta, mestsk hradby;
Dlh nad Cirochou: klasicistick zmok; Medzi-
laborce: barokov kltor monastyr; Snina: vrch
Kremenec najvchodnej bod SR a zrove bod, kde
sa stretvaj hranice Poska, Ukrajiny a Slovenska,
klasicistick katie v anglickom parku s bronzovou
sochou Herkulesa (jeden z troch exemplrov v Eurpe);
Stropkov: gotick trojloov kostol zo 14. stor., Po-
toky: dreven kostol zo 17. stor. nrodn kultrna
pamiatka; Krsny Brod: franczsky romantick
kltor; Humenn: klasicistick katie, kltor a go-
tick kostol; Hanuovce nad Topou: pamiatkov
zna- renesann katie z 18. stor., ranogotick farsk
kostol z 13. stor.; Vranov nad Topou: barokov
kostol z 18. stor., zrcaniny ranogotickho hradu iva.
b) mze a galrie:
Medzilaborce: mzeum a galria modernho
umenia Andyho Warhola, Snina: Galria MIRO
(vye 1 000 diel svetovch majstrov); Hanuovce
nad Topou vlastivedn mzeum; Levoa
mzeum stredovekho sakrlneho umenia, Spisk
mzeum, stla vstava rezbrskeho umenia majstra
Pavla; Bardejov najvia stla vstava ikn
v ariskom mzeu; Svidnk Vojensk mzeum
s pamtnkmi padlm v II. svet. vojne, Mzeum ukra-
jinsko-rusnskej kultry; Preov Mestsk mzeum;
Vyn Rubachy celoron vstava sch;
erven Kltor uniktne muzelne zbierky
z ias Raksko-Uhorskej monarchie; Ostura m-
zeum goralskej dediny; diar mzeum goralskej
dediny; Tatransk Lomnica mzeum TANAP;
Mengusovsk dolina symbolick cintorn;
Poprad: Podtatransk mzeum; Spisk Bel
Mzeum Michala Greisigera, Petzvalovo mzeum;
Star ubova ubovnianske mzeum.
c) kultrno-spoloensk podujatia:
Preov: arisk pohr sa v spoloenskch
tancoch (I.), lyiarsky prechod Slnskymi vrchmi (I.),
Preovsk hudobn jar (III.V.), Vek cena Preova
cyklistika ien (V.VI.), Detsk folklrny festival (VI.),
Preovsk kultrne leto (VII.IX.), Marinska p
Vek ari (VII.), Preovsk vstavn trhy (IX.), Me-
dzinrodn jazdeck preteky (IX.X.), Medzinrodn
dezov festival (X.); Poprad: Maratn aerobic (I.),
Popradsk hudobn jar (IV.V.), Medzinrodn festival
krojovanch bbik (V:), Medzinrodn stretnutie ml-
dee na Rysoch; Kemarok: Majstrovstv v loveckej
lukostrebe (V.), Kemarsk folklrne dni (V.), Literrny
Kemarok (V.VI.), Eurpske udov remeslo (VII.),
Medzinrodn pieninsk slalom na Dunajci (VIII.);
Star ubova: medzinrodn folklrne festivaly
(V.,VI.,VII.), Splav po rieke Poprad do Noweho Saczu
(VII.), ubovniansky jarmok (IX.), Vansovej Lomni-
ka umeleck prednes (X.); Levoa: Slvnostn
ootvorenie sezny na Spiskom hrade vystpenia
folklrnych sborov a skupn historickho ermu (V.),
Levosk hlavn p (VII.), Medzinrodn festival his-
torickho ermu (VIII.); Sabinov: Lyiarsky prechod
ergovom (II.), Sabinovsk jarmok (VI.), Folklrne
slvnosti Krivany (VIII.), Preteky horskch bicyklov (IX.),
Sabinovsk hudobn jese (X.); Bardejov: Bardejov-
sk hudobn jar (III.), Jazdeck preteky v parkrovom
skkan (V.), Medzinrodn organov festival (VII.);
Svidnk: Folklrne festivaly (V.VII.), Slvnosti kul-
try Rusnov a Ukrajincov (VI.), Dukliansky beh mieru
(IX.); Stropkov-Mikov: Sviatok kultry a portu
na poes A. Warhola (VII.); Snina: Podvihorlatsk
folklrny festival (VI.), festival tradinch udovch
remesiel v Dlhej nad Cirochou (VI.), Turistick pochod
po stopch A. Duchnovia Stakn (VII.), Medzin-
rodn vtvarn festival (IX.), Festival duchovnej piesne
(XI.); Humenn: Humensk hudobn jar (IV.V.),
Humensk jarmok (VIII.), Zemplnske slvnosti zbo-
rovho spevu (X.), Spievajce rodiny (XI.); Vyn
Rubachy: kadoron medzinrodn sympzi
sochrskeho umenia; Vranov nad Topou: Zem-
plnsky maratn (V.), Vranovsk ptnstka - medzin-
rodn chodeck preteky GRAND PRIX Slovakia (VIII.),
Zlat gatan spevcka sa populrnych piesn (IX.).
d) portovo-rekrean monosti:
zimn a letn turistika, zimn por-
ty, horolezectvo - Vysok Tatry, Drienica
Lys, Spisk Magura; vodn porty, letn
rekrecia: Vyn Rubachy, Vrbov (termlne
kpalisk), vodn ndr Vrbov (lnkovanie, ry-
bolov), Pieniny (kajakrstvo, rafting, rybolov),
jazero Domaa (surfing, rybolov plvanie).

Cestovn ruch Vchodoslovensk regin
000CR_Autokontakt 2007-8_cestovn98 98 27/8/07 16:54:52
F99
Preov Region
General characteristic:
Northern part of this region create board with Po-
land the range of the High Tatra the most popularized
high mountains in Slovakia. Preov region offers to
the visitors not only The High Tatra beauties or natural
creations (waterfalls, caves ) but to eastern board with
Ukraine can the visitors to see a various monuments of
Slovakian history and to meet a friendly people, too.
A regional seat is the town Preov his-
torical and economical centre. ari.
a) Castles, Chteaus and Places of Interest:
Preov: The historic part of the town has been
designated an urban preservation area: The old
Calvary, gothic church of St. Nicholas from the 14
th

century, Rkoci house from the 14
th
century, Renais-
sance church and evangelical College from the 17
th

century, baroque bishops cathedral, Franciscans
church and monastery, remains of the Town Fortifi-
cation; Sabinov: ruins of the ari castle, gothic
church from the 14
th
century, renaissance seminary;
arisk Michaany: arisk castle, renais-
sance chteau from the 16
th
century, baroque chapel;
Bardejov: Gothic Town from the 14
th
century was
awarded the European Gold Medal for Conservation
and Renovation of Cultural Monuments by UNESCO,
Kapuiansky castle, well preserved town fortifications,
gothic church, St. Egidius church from the 15
th
century,
Renaissance Town Hall (national cultural monu-
ment); Bardejov spa: Rkoci chteau, colonnade;
Svidnk: wooden churches of Orthodox and Catholic
clergy from the 17
th
century; Dukla: The Monument
for the Red Army; Poprad: St. Egidius church from
the 13
th
century, old bell tower, Baroque Marian Col-
umn; Spisk Sobota: Urban preservation area;
diar: an important ethnographical area and folk
architecture; Kemarok: urban preservation area,
Kemarsk castle, the Old College, an entry point to
the National Park of Pieniny; Spisk Bel: ch-
teaus and belltower from the 15
th
century.; Spisk
Star Ves: Gothic church; erven Kltor:
Carthusian Monastery from the 14
th
century; Star
ubova: early gothic church from the 13
th
century,
precious natural formation Aksamitka Cave - a part
of Haligovsk Rocks, ubovniansky castle from the
14
th
century, open-air museum of folk architecture and
folk art; Vyn Rubachy Spa: well preserved
monuments from the 15
th
century, protected natural
feature- small travertine lake (crater) with thermal wa-
ters; Podolinec: urban preservation area Piaristic
church and monastery, renaissance Belltower, remains
of town fortifications; Spisk Podhradie: the
ruins of largest castle in Central Europe from the
13
th
century entered in the UNESCO Index of World
Cultural and Natural Heritage; Spisk tvrtok:
gothic chapel from the 15
th
century an imitation of
the Saint Chapel in Paris, Catholic church from the
13
th
century, baroque monastery from the 17
th
cen-
tury, a village is the point of departure for visiting the
national Park Slovensk raj, archeological site;
Levoa: urban preservation area- a treasure house
of historical monuments: St. Jacobs church from the
13
th
century the largest gothic wooden altar in the
world by master Pavol, Town Hall from the 15
th
century,
well preserved historical town centre, town wall for-
tifications; Dlh nad Cirochou:classicist castle;
Medzilaborce: baroque monastery monastery;
Snina: Kremenec- Hill the most easterly point in Slo-
vakia it shares border with both Poland and Ukraine,
classicist chteau in the English park with a bronze
statue of Herkules one of its three exemplars in Eu-
rope); Stropkov: gothic church from the 14
th
century;
Potoky: wooden church from the 17
th
century na-
tional cultural monument; Krsny Brod: a French
romantic monastery; Humenn: classicist chteau,
monastery and gothic church; Hanuovce nad
Topou: preservation area renaissance chteau
from the 18
th
century, early-gothic church from the 13
th

century; Vranov nad Topou: Baroque church from
the 18
th
century, ruins of early gothic castle of iva.
b) Museums and Galleries:
Medzilaborce: Museum of modern Art in honour
of Warhol family, Snina: Gallery MIRO (collection of
more than 1000 world masters pieces); Hanuovce
nad Topou: National Museum; Levoa: Museum
of Mediaeval Sacral Art, Spi Museum, Exhibition of
works of Master Pavol; Bardejov: ari Museum;
Svidnk Military Museum, Museum of Ukraine-
Russian culture; Preov: Town Museum; Vyn
Rubachy: Sculpture Exposition; erven
Kltor: Unique collection from the Hapsburg
period ; Ostura: preserved timbered mountain
houses; diar: Museum of folk architecture; Tat-
ransk Lomnica: Museum TANAP(High Tatra);
Mengusovsk dolina symbolic cemetery of
mountain victims; Poprad: Podtatransk Museum;
Spisk Bel: Museum of Michal Greisiger, Petzval
Museum; Star ubova: ubovnianske Museum.
c) Cultural and social events:
Preov: ari Cup Ballroom dancing (I.), Ski run
to the Slnske Hills (I.), Preov Music Spring (III.V.),
Preov Grand Prix womens cycling (V.VI.), Childrens
folk festival (VI.), Preov cultural Summer (VII.IX.),
Pilgrimage to St. Mary in Vek ari (VII.), Preov Ex-
hibition Markets (IX.), International Dukla Races (IX.
X.), International Jazz Festival (X.); Poprad: Marathon
aerobic (I.), Poprad Musical Spring (IV.V.), Interna-
tional festival of dolls in national customs (V:), Interna-
tional Youth Gathering on Rysy; Kemarok: Archers
- Championship (V.), Kemarok Folklore Days (V.), Lit-
eral Kemarok (V.VI.), European folk art (VII.), Inter-
national Pieniny slalom on Dunajec river (VIII.); Star
ubova: International folk festivals (V.,VI.,VII.),
a swim in the river Poprad from Star ubova to Nowy
Sacz (VII.), ubovniansky Fair (IX.), Vansovej Lomnika
Recitation of Poetry and Prose national competi-
tion (X.); Levoa: The Official Opening of the season
on the Spisk castle folk ensembles and historical
fencing (V.), Levosk Pilgrimage (VII.), International
Festival of Historical Fencing (VIII.); Sabinov: Ski run
to the ergov (II.), Sabinov Fair (VI.), Folk Celebrations
in Krivany (VIII.), Mountain bike races (IX.), Sabinov
Musical Autumn (X.); Bardejov: Bardejov Musical
Spring (III.), Bardejov Steeplechase (V.), International
Organ Festival (VII.); Svidnk: Folk Festivals (V.VII.),
Folk Celebration of Ukraine and Russian Culture (VI.),
Dukla Run of Peace (IX.); Stropkov-Mikov: Cul-
ture and Sport Bank Holiday in honour of Andy Warhol
(VII.); Snina: Podvihorlat Folk Festival (VI.), Festival
of Traditional Folk Crafts in Dlh nad Cirochou (VI.),
A. Duchnovi Tourist March Stakn (VII.), Interna-
tional Art Festival (IX.), Festival of Spirituals (XI.); Hu-
menn: Humensk Music Spring (IV.V.), Humensk
Fair (VIII.), Zempln Celebrations of Ensemble Singing
(X.), Singing families (XI.);Vyn Rubachy:
International Symposium of Sculptors; Vranov
nad Topou: Zempln marathon (V.), Vranovsk
ptnstka an International walking race GRAND PRIX
Slovakia (VIII.), Zlat gatan (Golden Chestnut) an
amateur singers competition of popular songs (IX.).
d) Sports- and recreation opportunities:
winter and summer sports, climbing:
High Tatra, Drienica - Lys, Spisk Magura; winter
and summer tourism, winter sports Dri-
enica Lys, Spisk Magura; summer sports,
swimming summer holidays: Vyn Rubachy,
Vrbov (thermal swimming pools), water reservoir Vrbov
(fishing, swimming), Pieniny (kayak, rafting, fishing),
The Lake Domaa (surfing, fishing, swimming).
Vchodoslovensk regin Cestovn ruch
000CR_Autokontakt 2007-8_cestovn99 99 27/8/07 16:54:59
F100
Region Preov
Allgemeine Charakteristik:
Nordliche Grenze mit Polen bilden unsere attrak-
tivste Hochgebirge -Hohe Tatra. In diesem Gebiet sind
die Besucher nicht nur von dem typischen Glazial- und
Felshochgebirgsrelief sondern auch von der einzigar-
tigen Fauna, Flora und vor allem von den freundlichen
Leuten bis zu Ukrainische Grenzen, beeidruckt.
Kreisstadt Preov ist kultur-und hi-
storirisches Zentrum der Region.
a) Burgen, Schlsser, Sehenswurdigkeiten:
Preov: historische Stadteil steht unter Denkmal-
schutz: uralte Kalvarienberg, gotische Kirche des St.
Nikolaus aus dem 14. Jh., Rkoci Haus aus dem 14.
Jh., renaissance Kirche und evangelische Kollegium
aus dem 17. Jh., barocke Orthodoxkirche, Franzis-
kanerkirche und Kloster, Reste der Stadtfestung;
Sabinov: Burgruinen arisk Burg, gotische Kirche
aus dem 14. Jh., renaissance Lyzeum; arisk
Michaany: die arisk Burg, renaissances Ka-
stell aus dem 16. Jh., barocke Kapelle; Bardejov:
gotische Stadt aus der Mitte des 14. Jh. wurde von
UNESCO fr Rettung und Erneuerung der Kulturdenk-
mler mit goldene Medaille erteilt, die Kapuiansky
Burg, erhaltene Stadtfestungen mit den Basteien,
gotischeKirche, St. Egdius Kirche aus dem 15. Jh.,
renaissance Rathaus (Nationales Kulturdenkmal),
Gymnasium aus dem 16. Jh.; Bardejovsk kpe-
le: Rkoci Ville, Kurort-Kolonade; Svidnk: hlzerne
Kirchen aus dem 17. Jh.; Dukla: Denkmal zu Ehre den
Gefallenen in dem 2-ten Weltkrieg; Poprad: Kirche
von St. Egdius aus dem 13. Jh., alte Glockenturm,
barocke Mariensule; Spisk Sobota: stdttische
Denkmalreservation; diar: Freilicht Reservation der
Volksarchitektur; Kemarok: stdttische Denkmalre-
servation, das Kemarsk Schlo, uralte Lyzeum, Aus-
gangspunkt in Nationalpark Pieniny; Spisk Bel:
Baukomplex der Kastelle a Glockturm aus dem15. Jh.;
Spisk Star Ves: gotischeKirche; erven
Kltor: kartusianer Kloster aus dem 14. Jh.;
Star ubova: frhgotischeKirche aus dem
13. Jh., unikate Naturformation Hhle Aksamitka
in Haligovsk skaly, die ubovniansky Burg aus dem
14. Jh., Freilichtsmuseum der Volksarchitektur; Vyn
Rubachy: erhaltene Denkmale aus dem 15. Jh.,
Travertinsee-Krater mit thermalem Wasser; Podoli-
nec: stdttische Denkmalreservation Piaristkirche
und Kloster, renaissance Glockenturm, Reste der
Stadtfestung; Spisk Podhradie: die grte Bur-
gruinen in Mitteleuropa aus dem 13. Jh. auf der Liste
des UNESCO-Kulturerbes, stdttische Denkmalreser-
vation; Spisk tvrtok: pseudogotische Kapelle
aus dem 15. Jh., katolische Kirche aus dem 13. Jh.,
Kloster im Barockstill aus dem 17. Jh., Ausgangpunkt
in National Park Slovensk raj, archeologische
Lokalitt; Levoa: stdttische Denkmalreservation -
Kirche St. Jakob aus dem 13. Jh. die grte gotische
Altar auf der Welt Kunststck von Meister Paulus aus
Levoa, Rathaus aus dem 15. Jh., erhaltenes histori-
sche Stadtkern, Stadtfestung mit den Basteien; Dlh
nad Cirochou: klassizistisches Schlo; Medzila-
borce: barock Kloster monastyr; Snina: Berg Kre-
menec- der stlichste Punkt der Slowakei - hier treffen
sich Staatgrenzen dreier Saaten: Slowakei, Polen,
Ukraine, klassizistisches Kastell in englischem Park mit
Bronzenstatue von Herkules (ein von den drei Exem-
plaren in Europa); Stropkov: gotische dreischiffige
Kirche aus dem 14. Jh.; Potoky: hlzerne Kirche
aus dem17. Jh. nationaler Kulturdenkmal; Krsny
Brod: franzsische romantisches Kloster; Humen-
n: klassizistisches Kastell, Kloster und gotische
Kirche; Hanuovce nad Topou: Denkmalzone-
renaissances Kastell aus dem 18. Jh., frhgotische
Pfarrkirche aus dem 13. Jh.; Vranov nad Topou:
Barockkirche aus dem 18. Jh., Burgruinen iva.
b) Museen und Galerien:
Medzilaborce: das Museum und Galerie der
modernen Kunst der Warhol Familie, Snina: Galerie
MIRO (mehr als 1000 Kunststcke); Hanuovce
nad Topou Heimatmuseum, Levoa das Sa-
kralkunst - Museum, das Spisk Museum, stndige
Austellung der Holzschnitzreikunst des Meister Paulus
aus Levoa; Bardejov die grte Ausstellung
der Ikonen im arisk Museum; Svidnk das
Museum der ukrainischen und ruthenischen Kultur,
Preov Stadtmuseum; Vyn Rubachy
Freilichtgalerie im Travertinbruch mit Statue;
erven Kltor unikate Sammlungen aus
den Habsburg Zeiten; Ostura Freilichtmuseum
der Volksarchitektur, diar Freilichtmuseum der
Volksarchitektur; Tatransk Lomnica das
TANAP Museum; Mengusovsk dolina Sym-
bolische Friedhof; Poprad Hohe Tatra Museum,
Spisk Bel Michal Greisigers Museum, das
Petzval Museum; Star ubova Stadtmuseum.
c) Kulturelle und gesellschaftliche Veranstal-
tungen:
Preov: ari Pokal Gesellschaftstanz (I.), Ski-
bergang des Berges Slnsky vrch (I.), Musiksommer
(III.V.), Groer Preis - Frauenradfahren (V.VI.),
Folklorefestspiele der Kinder (VI.), Kultursommer
(VII.IX.), Wallfahrt in Vek ari (VII.), Austellungs-
mrkte (IX.), Internationale Reitrennen (IX.X.),
Internationale Jazzfestspiele (X.); Poprad: Marathon
aerobic (I.), Musikfrhling (IV.V.), Internationale
Ausstellung der Puppen in nationalen Kostmen (V:),
Internationales Jugendtreffen auf Rysy; Kemarok:
Meisterschaften im Jagdbogenschieen (V.), Folklor
Tage (V.), Literarisches Kemarok (V.VI.), Eropische
Volkshandwerk (VII.), Internationale Wasserslalom auf
Dunajec; (VIII.)- Star ubova: Internationale
Folklorefestspiele(V.,VI.,VII.), Fahrt auf dem Flu Po-
prad nach Nowy Sacz (VII.), Jahrmarkt (IX.), Vansovej
Lomnika knstlerische Rezitation (X.); Levoa:
Festliche Saisonerffnung an der Spisk Burg Auf-
fhrung der Folklorensemble und historischen Fechte
(V.), Hauptwallfahrt (VII.), Internationale Festspiele
des historischen Fechtes (VIII.); Sabinov: Skiber-
gang durch ergov (II.), Jahrmarkt in Sabinov (VI.),
Folklorfestspiele in Krivany (VIII.), Rennen der Gebirgs-
fahrrder (IX.), Musikherbst (X.); Bardejov: Musik-
frhling (III.), Parkur Rennen (V.), Internationale Orgel-
musik Festspiele (VII.); Svidnk: Folklorefestspiele
(V.VII.), Festspiele der ukrainischen und ruthenischen
Kultur (VI.), Friedenslauf von Dukla (IX.); Stropkov-
Mikov: Kulturfest zu Ehre A. Warhol (VII.); Snina:
Vihorlat Folklorefest (VI.), Festspiele der traditionellen
Handwerke in Dlh nad Cirochou (VI.), Touristische
Wanderung nach den Spuren von A. Duchnovi
Stakn (VII.), Internationale Festspiele der bildenen
Kunst (IX.), Festspiele der geistlichen Lieder (XI.);
Humenn: Musikfrhling (IV.V.), Jahrmarkt (VIII.),
Festspiele des Chorgesangs (X.), Singende Familien
(XI.);Vyn Rubachy: internationale Symposien
der Bildhauerkunst; Vranov nad Topou: Zempli-
ner Marathon (V.), Internationale Wettbewerb- Vrano-
ver Fnfzehnte GRAND PRIX Slovakia (VIII.), Goldene
Kastanie- Wettbewerb der Amateursnger (IX.).
d) Sport- und Erholungsmglichkeiten:
Wintersporte und Sommertouristik,
Hochgebirgtouristik- Hohe Tatra, Drienica
Lys, Spisk Magura; Wassersporte, Som-
merferien: Vyn Rubachy, Vrbov (thermale Ba-
debecken), Wasserreservoir Vrbov (Paddeln, Angeln,
Schwimmen), Pieniny (Kajaksport,Rafting, Fischerei),
See Domaa (Surfing, Angeln, Schwimmen).
Cestovn ruch Vchodoslovensk regin
000CR_Autokontakt 2007-8_cestovn100 100 27/8/07 16:55:12
Lipov 21
900 26 Slov. Grob
Tel.:
033/6478 397
033/6478 550
0903 718 252
Fax./zznamnk
033/6478 397
Internet. adresa:
www.husacinaugalika.sk
E-mail adresa:
husacinaugalika@zoznam.sk
CATERING
Poiova pohrov
a jedlenskho servisu
Otvracia doba:
Po - Pia 12.00 22.00
So 12.00 23.00
Ne 13.00 18.00
SI NA CESTE Z BRATISLAVY, ALEBO DO BRATISLAVY?
SI HLADN?
Sme pri kaplnke nie na hlavnej ceste
KAPACITA:
Retaurcia 1 x 60, Jedle 1 x 20,
Mal krb 1 x 8, Poovn miestnos 1 x 14,
Vek krb 1 x 16, a 45 miest zhradn sedenie v letnej sezne
Rozvoz peench hus, kac, lok a prasiat
na objednvku z celej SR
- DENN MENU -
Otvoren denne, po cel rok aj pri prleitosti rodinnch oslv, priateskch
stretnut a obchodnch rokovan, zabezpeovanie recepci, plesov,
spoloenskch zbav (vinobrania, hody, kultrne a spoloensk akcie)
PRE CESTOVN KANCELRIE PONKAME ZAVY
- RETAURCIA -
O
bec Slovensk Grob sa nachdza len 15 km od Bratisla-
vy, v okrese Pezinok. Je preslven u viac ako 100-ro-
nou tradciou Husacch hodov. Na tto tradciu nadviazala
aj retaurcia s celoronou prevdzkou Husacina u Galika,
Gastro Paula, s.r.o. Nvtevnci si u ns mu vybra z boha-
tej ponuky peen husi, peen kaice, husaciu peienku
a loke pripravovan na viac spsobov.
Na vopred dohodnut objednvku Vm mimo husacch pe-
cialt pripravme aj peen prasiatko, vegetarinske jedl poda
vlastnho vberu a peciality slovenskej kuchyne. Ak niekto
neodol sladkostiam, urite ochutn trdu jablkovo-makov,
jablkovo-tvarohov.
Vinotku, v ktorej mme viac ako 100 druhov vn, vieme obo-
hati na poiadavku zkaznka o vno z akejkovek vinrskej
oblasti. Pre nronejch klientov zabezpeme posedenie pri
cimbalovej hudbe.
Nvtevnkom retaurcie s k dispozcii hlavn retau-
ran as s kapacitou 60 miest, dva salniky s kapacitou 20
a 14 miest a dva salniky s krbom s kapacitou 16 a 8 miest.
V letnch mesiacoch je prjemn posedenie na letnej terase pri
bazne s toboganom, kror nvtevnci s obubou vyuvaj.
V areli retaurcie sa nachdza aj penzin. pecifikom
retaurcie je dovoz peench hus, kac, lok a peench
prasiatok priamo k vm domov alebo do vaej firmy.
Bliie informcie zskate na strnke:
www.husacinaugalika.sk
Pozvame Vs na prjemn posedenie
v naej retaurcii a prajeme Vm
pocit asnho gurmnskeho zitku
z chrumkavej Grobskej husacinky.
001CR_Autokontakt 2007-8_cestovn101 101 28/8/07 17:10:14
Cestovn ruch Ubytovacie a retauran zariadenia Zpadoslovensk regin
F102
Slovport BTS, s. r. o.
Ivnska cesta 81 smer letisko
821 04 Bratislava
Tel.: 02/43 42 21 23
Fax: 02/43 42 30 32
Mobil: 0905/32 53 62
o ns
Vzdialenos od terminlu letiska M. R. tefnika 1 000 m
Priame autobusov spojenie z Hlavnej elezninej stanice
Recepcia penzinu s nepretritou prevdzkou
Bezplatn parkovanie
Blzko obchodnho centra Avion a IKEA monos nkupu, zmenre,
oberstvenie, stravovanie
Priame napojenie na dianicu
ubytovanie
Apartmny- dvojlkov izby
Byty = bunkov systm v dvoj, troj a tvorlkovch izbch
Vybavenie bytu vstupnou halou, kuchykou, kpeou a WC.
V kuchyniach je k dispozcii vari, chladnika a rchlovarn konvica.
M

5
2
F
Hotel Panorma** sa nachdza v tichom a prjemnom prostred mesta Komrno. Ponka tandardn ubytovanie v 2-, 3- a 4 -lkovch
izbch a v jednom apartmne. Vetky izby s vybaven vlastnou kpeou, farebnm televzorom, WC a telefnom. Celkov kapacita hotela
je 68 lok. Sasou hotela je retaurcia s bohatm vberom jedl, npojov a mal bar. Spoloensk miestnos vhodn pre firemn akcie
a rodinn udalosti.
Autokemping poskytuje dostatone vea miesta pre obytn prvesy aj pre stany. Nvtevnci maj k dispozci sprchy s teplou aj studenou
vodou, toalety a kuchynku. Okolie je mimoriadne vhodn pre cykloturistiku, vodn porty alebo rybolov.
Ul. portov 1
945 01 Komrno
tel.: 035/771 31 13
fax: 035/771 31 56
e-mail: info@komarnohotel.sk
www.komarnohotel.sk
Hotel Panorma Autokemping
Termlne kpalisko v Komrne m dva termlne pramene s teplotou vody 42 C a 37 C, ktor maj lieiv inky na kbov, reumatick
a ensk choroby a s vhodn na rekrean ely.
V letnej asti sa nachdza portov bazn, detsk bazn, bazn pre neplavcov, sedac bazn a zrekontruovan rekrean bazn. Novinkou
termlneho kpaliska je plne nov sedac bazn s mobilnm prestreenm monosou celoronho vyuitia. Bazn s atrakciami ( vzduchov
lehtka, nerezov vodopd, intenzvna hydromas, hydromas s prisvanm vzduchu) m kapacitu 60 osb. V areli strediska s plov
priestory, ihrisko na plov volejbal, stoly na vonkaj stoln tenis, ihrisko na petang, preliezky, pieskovisko a alie atrakcie pre deti.
Ul. vntorn okrun
945 01 Komrno
tel.: 035/771 30 14
mobil: 0911/10 50 07 (vedca kpaliska)
e-mail: termal.komarno@mail.t-com.sk
Termlne kpalisko Komrno
Slovensk stredn hvezdre
Komransk 134
947 01 Hurbanovo
tel.: 035/760 24 84-6
fax: 035/760 24 87
e-mail: suh@suh.sk
www.suh.sk
H
vezdre v Hurbanove patr medzi historicky najstarie
a najvznamnejie intitcie vedeckej kultry na
Slovensku. innos za 137 rokov jej trvania, charakte-
rizuj nielen bohat aktivity v odborno-pozorovateskej a vskumnej
oblasti, ale aj pozoruhodn vsledky na seku kultrno-vchovnej
a vzdelvacej prce: vye jeden a tvrstoroie zdokonaovan
systematick pozorovania Slnka so svetoznmymi vsledkami, objavy
novch plantok, ktor boli pomenovan poda vznamnch osobnost
slovenskej vedy a kultry, spen expedcie za plnmi zatmeniami
Slnka do rznych konn sveta, ale aj sttisce zanietench nvtev-
nkov, astronmov amatrov a posluchov, ktor sa zastnili na
zaujmavch astronomickch programoch a podujatiach hvezdrne.
Pre vopred ohlsench nvtevnkov je hvezdre otvoren
v pracovnch doch od 8.00 do 15.00 h.,
v piatok aj vo veernch hodinch.
M

6
7

E
,

F
M

6
7

E
,

F
M

6
7
D
BOWLING-PENZIN
035/77 32 237
Rezervcie:
e-mail:penzion@bowlingcentrum.sk
SQUASH-FITNESS-SOLRIUM
035/77 31 818
0902 555 334
www.bowlingcentrum.sk
Priamo v areli sa nachdza penzin s dvojl-
kovmi izbami a apartmnmi v rznych cenovch
relcich. Vetky izby s nadtandardne vybaven
a klimatizovan. Hostia apartmnov maj bezplatne
k dispozcii aj nae Fitness centrum. Parkovanie
ut je zabezpeen vo dvore na parkovisku a krytou
garou 15 ut.
BOWLING CENTRUM KOMRNO
trova 1017, 945 01 Komrno
Penzin Villa Ester m 3 izby po 2 lkch, nad-
tandardn vybavenie, konferenn miestnos pre
35 ud, WiFi, internet, sauna, vlastn kuchyka,
zimn zhrada, biliard.
M

6
7
E
,

F
001CR_Autokontakt 2007-8_cestovn102 102 28/8/07 17:10:24
F103
Zpadoslovensk regin Ubytovacie a retauran zariadenia Cestovn ruch
Termlne kpalisko Horn Saliby sa nachdza medzi mestami aa a Galanta. Kadorone sa zveauje
a buduj sa nov zariadenia. Priamo v areli je celoron ubytovanie v novom tlovom penzine s retaurciou
KOML, alebo chatkch Hargita a oklovch chatkch. Na kpalisku sa nachdza nov relaxano-rehabilita-
n centrum s celoronou prevdzkou a retaurcia. Vonkajie bazny a tobogn s v prevdzke seznne.
Mria Chovancov
Termlne kpalisko ubytovanie
Horn Saliby . 258
825 03 Galanta
tel.: 031/785 21 29
mobil: 0903/11 07 99
Penzin KOML:
tel.: 031/785 20 02
e-mail:
postmaster@kupaliskohs.sk
komlos@atlas.sk
internet:
www.kupaliskohs.sk

Termlne kpalisko s celoronou prevdzkou. Termlna voda je slan, zhodn s analgiou mtveho mora, liei
dchacie strojenstvo, kon ochorenia, pohybov strojenstvo. Rekrean zna: 10 baznov, 14 bufetov rchleho
oberstvenia, hotel, bungalovy, retaurcia. K dispozcii relaxano-rekondin komplex s doplnkovmi slubami,
tobogn, portovisk, prrodn solri.
Termlne kpalisko
Podhjska, s. r. o.
941 48 Podhjska 493
tel.: +421/35/658 61 95
fax: +421/35/658 62 33
e-mail: termalnekupalisko@obecpodhajska.sk
www.obecpodhajska.sk
Termlne kpalisko sa nachdza v atraktvnom prostred V areli je 5 baznov
s teplotou od 26 do 40 C K dispozcii je stoln tenis, futbal, volejbal i
streetball, lezeck stena, detsk preliezaky, vek trampolna Monosti
oberstvenia a stravovania Parkovisko Sasou kpaliska je autocamping
a ubytovanie v chatkch
Termlne kpalisko
Vincov les, s. r. o.
Fukova 340
925 21 Sldkoviovo
tel: 033/784 1201
mobil: 0911/45 80 59
e-mail: chuda@vincovles.com
www.vincovles.com
M

5
4
E
,

F
M

5
6
E
M

5
4
C
Agropenzin Bouqet, Prostredn 13/49, 900 21 Svt Jur, tel.: 02/449 710 04
Agropenzin Vintop Kark, Pivnin rad, 946 35 B, tel.: 0905 645 200
Agroturistick ubytova Kava, Vrbov nad Vhom, 946 65 Vrbov nad Vhom, tel.: 035/770 34 33
Arel zdravia Rozlka, Suvorovova 9, 902 01 Pezinok, tel.: 033/640 20 32
Bistro Penzin Quarto, Podzmska 2, 920 01 Hlohovec, tel.: 033/742 47 43
City Hotel, Svtoplukovo nm. 1, 949 01 Nitra, tel.: 037/652 12 03
City Hotel Paradiso, Krajinsk 11, 921 01 Pieany, tel.: 033/762 53 93
Club Hotel, Dolnozoborsk 18, 949 01 Nitra, tel.: 037/651 17 05
Domov mldee Krupa DM, Pekn cesta 4, 831 52 Bratislava, tel.: 02/448 837 06
der Pension & restaurant, Obchodn 19, 946 51 Nesvady, tel.: 035/769 28 92
Film hotel, Vysok 27, 811 06 Bratislava, tel.: 02/529 316 00
Furmansk dvor, Bratislavsk 18, 908 51 Hol, tel.: 0908 777 268
Green House Pension, Krtka 7-13, 943 01 trovo, tel.: 0905 131 364
Holiday Inn Bratislava, Bajkalsk 25/A, 825 03 Bratislava, tel.: 02/482 451 11
Horsk chata Den, Den 686, 020 52 Lys pod Makytou, tel.: 042/468 04 74
Horsk chata Pod vrchom, Borinka, 900 32 Borinka, tel.: 02/659 381 68
Horsk hotel Istota, Kuidorfsk dolina 6, 902 01 Pezinok, tel.: 033/640 29 37
Horsk hotel Matador, Lazy pod Makytou, 020 55 Lazy pod Makytou, tel.: 042/468 19 30
Hotel retaurcia Haffner, Piesok 4073, 900 01 Modra, tel.: 033/647 01 91
Hotel Retaurcia Nostalgia, Lichnerova 28 (peia zna), 903 01 Senec, tel.: 02/459 230 97
Hotel *** + Magnlia, kpt. Nlepku 1, 921 01 Pieany, tel.: 033/762 62 51
Hotel A Zlat kik, Svtoplukovo nm. 1, 949 01 Nitra, tel.: 037/652 12 03
Hotel Antares, ulekova 15/A, 811 03 Bratislava, tel.: 02/546 489 71
Hotel rpd, Hlavn 1040, 930 05 Gabkovo, tel.: 031/559 55 55
Hotel Astra, Prievozsk 14/A, 821 09 Bratislava, tel.: 02/582 381 11
Hotel Atm, Krajinsk 32, 921 01 Pieany, tel.: 033/772 63 11
Hotel Atm, Sv. Michala 2, 934 01 Levice, tel.: 036/631 22 22
Hotel trium, tefnikova 8, 949 01 Nitra, tel.: 037/652 37 90
Hotel Barbakan, tefnikova 11, 917 00 Trnava, tel.: 033/551 40 22
Hotel Capital, Farsk 16, 949 01 Nitra, tel.: 037/692 52 01
Hotel Carpatia, Pon mlyn 1, 841 06 Bratislava, tel.: 02/647 748 64
Hotel Dom portu, Juncka 6, 832 80 Bratislava, tel.: 02/492 494 80
Hotel Domus, M. R. tefnika 311, 972 71 Novky, tel.: 046/546 13 17
Hotel Dunstav, Priemyseln 4, 929 01 Dunajsk Streda, tel.: 031/552 62 31
Hotel Dynamic, Topoov 2, 018 51 Nov Dubnica, tel.: 042/443 07 00
Hotel Eden, Winterova 60, 921 01 Pieany, tel.: 033/772 47 09
Hotel Flra, Seneck 2, 820 14 Bratislava, tel.: 02/442 579 88
Hotel Fortuna, Slnen jazer juh, 903 01 Senec, tel.: 02/459 151 94
Hotel Garni Vinrsky dom, Holubyho 27, 902 01 Pezinok, tel.: 033/640 09 33
Hotel Gladius, Kriv 445, 930 11 Toponky, tel.: 031/558 21 34
Hotel Grand, Pribinova 19, 940 01 Nov Zmky, tel.: 035/640 44 24
Hotel Harmony, Rekrean 9, 921 01 Pieany, tel.: 0905 774 401
Hotel Hubert, Budovatesk 2, 940 64 Nov Zmky, tel.: 035/642 64 80
Hotel Hutnk, eleznin 1151/28, 926 01 Sere, tel.: 031/789 04 35
Hotel Hydrostav Karpaty, Pla, 900 89 ast, tel.: 033/649 52 04
Hotel Javorina, Dukelsk 1, 915 01 Nov Mesto nad Vhom, tel.: 032/771 20 67
Hotel Junior, Drieov 14, 821 01 Bratislava, tel.: 02/433 380 00
Hotel Kamila, ierna Voda 611, 831 07 Bratislava, tel.: 02/459 436 11
Hotel Kanada, Bernolkova, 957 01 Bnovce nad Bebravou, tel.: 038/760 34 53
Hotel Korekt, Odborrska 8, 921 01 Pieany, tel.: 033/772 52 14
Hotel Kormorn, ilistov, 931 01 amorn, tel.:031/590 91 00
Hotel Korzo, Rkcziho 12, 940 01 Nov Zmky, tel.: 035/640 04 32
Hotel Kotva, Bernolkovsk 66, 900 28 Ivanka pri Dunaji, tel.: 02/459 432 10
Hotel Kyjev, Rajsk 2, 814 48 Bratislava, tel.: 02/596 411 11
001CR_Autokontakt 2007-8_cestovn103 103 28/8/07 17:13:23
Cestovn ruch Ubytovacie a retauran zariadenia Zpadoslovensk regin
F104
M

6
9
E
Hotel Leonor, Kostoln nm. 13, 946 03 Kolrovo, tel.: 035/777 13 41
Hotel Limbach, SNP 18, 900 91 Limbach, tel.: 033/647 72 81
Hotel London, Kapitulsk 5, 917 00 Trnava, tel.: 033/534 05 86
Hotel Lux, erven Vea Banka 5, 921 01 Pieany, tel.: 033/772 48 33
Hotel Matyk, Prask 15, 811 04 Bratislava, tel.: 02/206 340 01
Hotel Maxim, Bratislavsk 52/11, 900 21 Svt Jur, tel.: 02/446 473 37
Hotel Miva, Bzovcka ul. 38, 851 07 Bratislava, tel.: 02/638 225 56
Hotel Modra, trova 111, 900 01 Modra, tel.: 033/647 22 66
Hotel Montanara, Mula 713, 943 52 Mula , tel.: 036/758 32 00
Hotel Moravia, Opletalova, 841 07 Bratislava, tel.: 02/647 777 66
El Camino - Hotel & Restaurant
tuln a moderne vybaven izby,
retaurcia so pecialitami,
mediternska terasa s mnostvom programov a ivou hudbou nielen pre ptnikov,
s monosou parkovania priamo v areli.
Toto vetko za prijaten ceny
a s vysoko kvalikovanou obsluhou.
Srdene vtame kadho
zkaznka.
Adresa: Jesenskho 22,
943 01 trovo
Tel.: 036/749 46 21
Fax: 036/749 46 21
Mobil: 0907/328 183
E-mail: elcamino@mail.t-com.sk
M

6
9
E
bazn s umelm vlnobitm
9 baznov kryt komplex
ubytovanie stravovanie
minigolf go kart plov volejbal
detsk ihrisko tenisov kurty
trovo, Pri Vadai 2
tel.: +421/(0)36/75 60 111
e-mail: hotel@vadas.sk
001CR_Autokontakt 2007-8_cestovn104 104 28/8/07 17:14:27
F105


Hotel sa nachdza v centre mesta ilina nealeko elezninej
a autobusovej stanice. Poskytuje kompletn hotelov
a retauran sluby. K dispozcii je vlastn uzamykaten
parkovisko vo dvore.
HOTEL SLOVAN***
Kmeova 2
010 01 ilina
tel.: 041/500 51 82-4
tel. recepcia: 041/562 01 34
fax: 041/562 14 30
e-mail: hotel_slovan@stonline.sk
www.slovan-hotel.sk
prevdzkov hodiny: 7.0022.00
v prpade poiadavky neobmedzene
hotel nonstop
Motel Ran poskytuje ubytovanie v kompletne zrenovovanch jednoposteovch, dvojposteovch izbch a apartmnoch. Kapacita motela je 41 lok. Skladba izieb je nasledovn: 3 jednoposteov,
13 dvojposteov a 3 apartmny, z toho jeden je bezbarirov. Kapacitu ubytovania je mon rozri ete o 10 prstelok. Vetky izby s moderne zariaden, vybaven TV, telefnom, rdiom, kpelou
so sprchovacm ktom a WC. Motel m bezbarirov prstup a je vybaven ploinou pre imobilnch host. Ubytovanm hosom je k dispozcii vek neplaten parkovisko. Strvi pekn chvle je mon
aj v areli motela, kde je k dispozcii detsk ihrisko, minigolf, vek otvoren ohnisko. Zo portovch aktivt mono spomen squash, stoln tenis, kolky, alebo biliard, ktor s tie sasou arelu.
Motel RAN
Pri Vhu 540/71
034 06 Ruomberok
tel.: 044/43 03 342 recepcia
fax: 044/43 03 341
e-mail: motelranc@stonline.sk
www.motelranc.sk
3 70 20 41 16
Kontakt:
tel.: 045/67 72 505
fax: 045/67 72 505
www.penzionmichaela.sk
Penzin je v kpenom mesteku Vyhne
len 100 m od novho termlneho kpa-
liska Vodn Raj Vyhne s celoronm k-
panm. Preite dovolenku uprostred hr
a jazier v prekrsnom prostred tiavnic-
kch vrchov nealeko historickho mesta
Bansk tiavnica zapsanho v UNESCO.
K atrakcim patr prrodn
rezervcia Kamenn more. V zime je
monos vyui lyiarsky vlek a mno-
stvo upravench beeckch trat. Vyh-
ne s znme aj najstarm pivovarom
na Slovensku zaloenm v roku 1473.
Penzin Michaela
966 02 Vyhne 492
Radnin nmestie . 1
969 24 Bansk tiavnica
tel.: 045/69 49 610
fax: 045/69 21 207
e-mail: primator@banskastiavnica.sk
www.banskastiavnica.sk
Bansk tiavnica
M

1
0
E
M

2
6
B
M

4
1
E
M

4
1
F
Stredoslovensk regin Ubytovacie a retauran zariadenia Cestovn ruch
Apartman Hotel, Tle 528, 976 51 Brezno, tel.: 048/670 00 28
Apartmn U arky, Cesta osloboditeov 36, 976 46 Valask, tel.: 048/617 66 13
Apartmny Slovakia, trova 7, 031 01 Liptovsk Mikul, tel.: 044/554 10 92
Domov mldee, Okrun 61, 979 01 Rimavsk Sobota, tel.: 047/562 15 27
Hont-stav apartmny, Kuzmnyho 22, 963 01 Krupina, tel.: 045/551 10 30
Horsk chata Berg, Mto pod umbierom 469, 976 44 Mto pod umbierom, tel.: 048/619 54 18
Horsk centrum Spariny, Praiv 4, 985 45 Ltky, tel.: 045/537 63 29
Horsk rekrean zariadenie Chata iar, Rajeck Lesn, 013 15 Rajeck Lesn, tel.: 041/548 82 24
Horsk hotel Fortuna, Skalka, 967 01 Kremnica, tel.: 045/674 21 18
Horsk hotel Krov studa, Harmanec, 976 03 Harmanec, tel.: 048/412 59 84
Horsk hotel Poana, Hriov, 962 05 Hriov, tel.: 045/549 72 04
Horsk hotel Vky, Vky . 368, 976 67 Zvadka nad Hronom, tel.: 0905 313 764
Hotel Academic, Hviezdoslavova 13, 961 50 Zvolen, tel.: 045/533 04 57
Hotel Altenberg, Star Hory 328, 976 02 Star Hory, tel.: 048/419 92 00
Hotel Belez, Beovolehotsk 2508, 026 01 Doln Kubn, tel.: 0907 724 930
Hotel Bernard, Starojnska 24, 032 03 Liptovsk Jn, tel.: 044/528 03 04
Hotel Biatlon, Osrblie, 976 45 Hronec, tel.: 048/617 91 04
Hotel Biela medvedica, Bystr 115, 977 01 Tle, tel.: 048/619 53 23
Hotel Biotika, Krpovo 472, 976 98 Lopej, tel.: 048/617 00 53
Hotel Blaufuss, Krahule 59, 967 01 Krahule , tel.: 045/674 32 89
Hotel Brnica, Brnica, 013 05 Bel, tel.: 041/569 30 35
Hotel Brusno, Brusno 642, 976 62 Brusno , tel.: 048/419 41 67
Hotel Bystrina, Demnovsk dolina 23, 032 51 Demnovsk dolina , tel.: 044/554 81 63
Hotel Centrl, Doln 40, 967 01 Kremnica, tel.: 045/674 42 10
Hotel Detva, Zhradn 22, 962 12 Detva, tel.: 045/545 43 92
Hotel Dolina, Nm. kulttyho 2, 990 01 Vek Krt, tel.: 047/483 00 12
Hotel Donovaly, Donovaly 777, 976 39 Donovaly , tel.: 048/419 98 25
Hotel umbier, Nm. M. R. tefnika 31/37, 977 01 Brezno, tel.: 048/611 33 24
Hotel Elan, 1. mja 35/115, 031 01 Liptovsk Mikul, tel.: 044/551 44 14
Hotel Flra, Kpen 101, 962 71 Dudince, tel.: 045/558 37 42
Hotel Flra, Beeov 58, 034 83 Beeov , tel.: 044/430 31 34
Hotel Gader, Blatnica, 038 15 Blatnica, tel.: 043/494 81 06
Hotel Garni, Vysokokolkov 4, 011 32 ilina, tel.: 041/724 61 53
Hotel Golf, Horn Lehota 100, 911 01 Brezno , tel.: 048/671 24 01
Hotel Grand Matej, Kammerhofsk 5, 969 01 Bansk tiavnica, tel.: 045/692 12 13
Hotel Hepa, Hlavn 65/35, 976 68 Hepa, tel.: 048/618 62 35
Hotel Hrdok, Jelava, 049 16 Jelava, tel.: 058/486 02 00
Hotel Hron, A. Kmea 9, 968 01 Nov Baa, tel.: 045/685 77 50
001CR_Autokontakt 2007-8_cestovn105 105 28/8/07 17:15:19
F106
HOTEL*** LESN
Star Lesn 157
88 lok + 24 prsteliek
Cena od 800 Sk / osoba a noc s polpenziou
tel.: 052/446 75 56
fax: 052/446 75 59
e-mail: lesna@stonline.sk
www.hotellesna.sk
Hotel*** Lesn
Obben hotel pre rodiny s demi.
Vhodn pre remn out-doorov aktivity.
HOLIDAY VILLAGE - VYSOK TATRY
Hotel***+ Forton
Hotel v modernom tle pre kvalit-
n letn aj zimn dovolenku, rem-
n stretnutia a kolenia.
HOTEL***+ FORTON
Star Lesn 154
64 lok
Cena od 900 Sk / osoba a noc s raajkami
tel.: 052/446 74 61
fax: 052/446 77 68
info@hotelforton.sk
www.hotelforton.sk
M

2
9
B
Cestovn ruch Ubytovacie a retauran zariadenia Vchodoslovensk regin
001CR_Autokontakt 2007-8_cestovn106 106 28/8/07 17:16:16
F107
Oddychov centrum
LIABKY DUBOVICA
Mimo zimnej sezny okolie hotela
ponka monos cyklotrs, vych-
dzok do ndhernej prrody, pose-
denie pri ohnisku, ako aj vyuitie
ihriska na rzne porty. V jesen-
nom obdob okolit lesy ponkaj
zber hb a inch lesnch plodov.
Pri vychdzke na horizont sa vm
naskytne pohad na panormu
Vysokch Tatier.
V priestoroch hotela Holcija sa
nachdza retaurcia s kapacitou
120 miest, bar, sa-
lnik, v ktorch je
mon organizo-
va rzne rodinn
oslavy, kolenia
Hotel poskytuje
ubytovanie v 23
posteovch izbch s kapacitou
90 miest. K dispozcii s biliard,
stoln tenis a in spoloensk hry.
Hotel Holcija
30 2 90 120 50 90
Dubovica
Lyiarske stredisko Dubovica
liabky sa nachdza v prekrs-
nom lesnom prostred, zhruba
12 km od Sabinova.
Disponuje 2 lyiarskymi vlekmi.
Stredisko ponka monosti lyo-
vania pre zaiatonkov, ale aj pre
nronch lyiarov. Monos vyui-
tia beeckch trat v bezprostrednej
blzkosti arelu.
Zkladn informcie:
Dka vlekov: 400 m a 1 200 m
Nadmorsk vka:
zkladne zjazdoviek: 570 m n. m.
vrcholy zjazdoviek: 810 m n. m.
Poet zjazdoviek: 5
Celkov dka zjazdoviek: 5 km
Celkov prepravn kapacita:
1 000 osb/h
Veern lyovanie:
no od 18:00 do 21:00
Dka osvetlench trs: 400 m
Otvoren denne od 9:00 do 16:00
Lyiarska kola, pohostinstvo/
bufet, retaurcia
Kontakt:
Hotel Holcija
Dubovica 321
tel./fax: +421/51/4573 160
mobil: +421/905/72 49 91
e-mail: holcija@skidubovica.sk
www.skidubovica.sk
... nechajte ns
rozmazna vs
M

3
1
A
Vchodoslovensk regin Ubytovacie a retauran zariadenia Cestovn ruch


s
t
r
.

C

6
1
001CR_Autokontakt 2007-8_cestovn107 107 28/8/07 17:17:31
F108
M

1
7
E
M

1
5
E


INDIKCIE: Choroby OBEHOVHO a TRVIACEHO strojenstva, DCHACCH CIEST, poruchy LTKOVEJ vmeny, LIAZ, PO-
HYBOV a SRDCOVO CIEVNE. Minerlne PRAMENE vhodn na KPEN liebu, PITN kry, INHALOVANIE. LIEEBN,
REKONDINOREHABILITAN, VEKONON, VIANON, SILVESTROVSK, ODTUOVACIE a RODINN pobyty.
BARDEJOVSK KPELE a. s.
086 31 BARDEJOVSK KPELE
tel.: 054/477 43 46
fax: 054/472 35 49
e-mail: rezervacie@kupele-bj.sk
www.kupele-bj.sk
Cestovn ruch Ubytovacie a retauran zariadenia Vchodoslovensk regin
KPELE VYN RUBACHY, a. s.
SPA VYN RUBACHY, a. s.
065 02 Vyn Rubachy 48, Slovakia
tel.: 00421/52/42 66 111 444 777
fax: 00421/52/42 66 560
e-mail: ruzbachy@ruzbachy.sk
www.ruzbachy.sk
VAA POHODA VAE ZDRAVIE NAE KPELE
YOUR HEALTH OUR SPA
Komfortn hotelov izby Grand Hotela Strand * * * * ,
tlov vajiarske domeky alebo tuln hotelov
izby v hoteloch Travertn zabezpeia pohodu starm
rodiom, rodiom aj najmenm klientom. Naa
starostlivos, pikov kuchya, lieebn procedry
spolu s balneo rehabilitanm programom uspo-
koja kad duu i telo.
Eurohotel Laborec, Andyho Warhola 195/28, 068 01 Medzilaborce, tel.: 057/732 13 07
Eurohotel Vihorlat, Strojrska 2206, 069 01 Snina, tel.: 057/758 10 71
Horsk hotel Canyon, Lipovce 158, 082 36 Lipovce , tel.: 051/791 82 31
Horsk hotel Javorn, Drienica 501, 083 01 Sabinov, tel.: 051/489 12 00
Hotel Akadmia, Jun trieda 10, 040 01 Koice, tel.: 055/726 07 00
Hotel Arkda, Nm. Majstra Pavla 26, 054 01 Levoa, tel.: 053/451 23 72
Hotel Armales, Duchnoviova 282/1, 067 61 Stakn, tel.: 057/767 42 47
Hotel Autis, Doln Smokovec 298, 059 81 Vysok Tatry, tel.: 052/442 53 31
Hotel Bankov, Doln Bankov . 2, 040 01 Koice, tel.: 055/632 45 22
Hotel Bel, Koick Bel 220, 044 65 Koick Bel , tel.: 055/696 13 01
Hotel Bodva, kolsk 5, 045 01 Moldava nad Bodvou, tel.: 055/460 27 08
Hotel Bratislava, 059 52 Star Lesn 156, 059 52 Star Lesn , tel.: 052/446 75 95
Hotel Centrum, Jun trieda 2/A, 043 23 Koice, tel.: 055/678 31 01
Hotel ingov, ingov Hradisko 8, 053 11 Smiany, tel.: 053/443 36 33
Hotel Domaa Bogrka, Domaa Stred Dobr, 094 02 Slovensk Kaja, tel.: 057/449 42 74
Hotel Dukla, Nmestie Legionrov 2, 080 01 Preov, tel.: 051/772 27 41
Hotel Ferum, eleziarensk 49, 040 15 Koice, tel.: 055/684 13 42
Hotel Flra, ingov 123, 053 11 Smiany, tel.: 053/449 11 29
Hotel Gua, Osloboditeov 231, 059 35 Batizovce, tel.: 052/775 69 42
Hotel Hrabina, Bukovec 190, 044 20 Mal Ida, tel.: 055/685 31 52
Hotel Chemes, Kalua 219, 072 36 Zemplnska rava, tel.: 056/649 21 01
Hotel Chemes, Nm. Slobody 51, 066 01 Humenn, tel.: 057/776 26 09
Hotel Jalta, Nm. Osloboditeov 70, 071 01 Michalovce, tel.: 056/642 60 87
Hotel Jazero, Vinianske Jazero, 072 31 Vinn, tel.: 056/649 22 08
Hotel Kamei, RO Sninsk Rybnky, 069 01 Snina, tel.: 057/768 26 05
Hotel Kohal, Trieda SNP 61, 040 11 Koice, tel.: 055/642 65 04
Hotel Kolowrat, Belianske Tatry 27, 059 56 Javorina, tel.: 052/476 31 11
Hotel Kontakt, Star Lesn 180, 059 60 Star Lesn , tel.: 052/446 81 85
Hotel Korzo, Dargovskch hrdinov 64, 078 01 Seovce, tel.: 056/678 39 79
Hotel Kras, afrikova 52, 048 01 Roava, tel.: 058/788 60 40
Hotel Life, Zemplnska rava Kamenec, 072 36 Kalua, tel.: 056/649 21 42
Hotel Merkr, Medvedia Hora, 072 36 Kalua, tel.: 056/649 23 79
Hotel Metropol, tefnikovo nm. 2, 052 01 Spisk Nov Ves, tel.: 053/442 22 41
Hotel Mier, Bardejovsk Kpele, 086 31 Bardejovsk Kpele, tel.: 054/488 85 51
Hotel Mlados, Jilemnickho 31, 059 21 Svit, tel.: 052/775 66 41
Hotel Moravia, Tatransk Lomnica, 059 60 Vysok Tatry, tel.: 052/446 76 41
Hotel Opl, Dubovica liabky 366, 082 71 Lipany nad Torysou, tel.: 0908 985 914
Hotel Panda, Pekn Vhliadka, 062 01 Horn Smokovec II/13, tel.: 052/442 30 31
Hotel Patriot, B. Nmcovej 1, 093 01 Vranov nad Topou, tel.: 057/442 34 27
Hotel Petra Slovensk raj, Gatanova 18, 053 15 Hrabuice, tel.: 053/429 92 64
Hotel Plejsy, Cintornska, 053 42 Krompachy, tel.: 053/429 80 15
Hotel Pltnk, erven Kltor 93, 059 06 erven Kltor , tel.: 052/482 26 56
Hotel Preveza, Za Horndom 12, 052 01 Spisk Nov Ves, tel.: 053/442 23 71
Hotel Priehrada, Dedinky 107, 049 73 Dedinky, tel.: 058/798 12 12
Hotel Primtor, Tatransk 189, 059 52 Vek Lomnica, tel.: 052/456 12 31
Hotel Raj, Dobinsk Maa 71, 049 73 Dedinky, tel.: 058/798 12 13
Hotel Ran, ebastovsk 4, 040 17 Koice, tel.: 055/678 30 03
Hotel Restaurant Dlia, Lfflerova 1, 040 01 Koice, tel.: 055/799 43 21
Hotel Retaurcia Cyprin, 1. mja 301, 061 01 Spisk Star Ves, tel.: 052/482 23 42
Hotel Rotunda, afrikova 17/A, 048 01 Roava, tel.: 0904 666 522
Hotel Rubn, Centrlna 274, 089 01 Svidnk, tel.: 054/752 42 10
Hotel Runa, Bancke nmestie 6, 056 01 Gelnica, tel.: 053/482 19 35
Hotel Secon, Mierov 1439/5, 066 01 Humenn, tel.: 057/775 70 27
Hotel Sentor, Hlavn 67, 080 01 Preov, tel.: 051/773 11 86
Hotel Sipox, Mlynsk, 059 38 trba, tel.: 052/779 11 31
Hotel Smokovec, Star Smokovec 25, 062 01 Vysok Tatry, tel.: 052/442 51 91
Hotel ari, Sabinovsk 1, 080 01 Preov, tel.: 051/771 63 51
Hotel port, T. Vansovej 1, 052 01 Spisk Nov Ves, tel.: 053/442 67 53
Hotel port, Domaa Valkov, 091 01 Turany nad Ondavou, tel.: 054/749 13 22
Hotel tart, Pod lesom 24, 060 01 Kemarok, tel.: 052/452 30 87
Hotel Ztoka, Rekr. stredisko Eva 353, 094 05 Holkovce, tel.: 057/449 92 38
Hotel Zempln, M. R. tefnika 861/230, 075 01 Trebiov, tel.: 056/672 43 81
Chalupa Erida, Ardovo 72, 049 55 Dlh Ves, tel.: 0907 587 210
Chalupa Ida, Slavec 5, 049 51 Slavec , tel.: 0907 047 280
Chalupa Nra, Hradn 212, 049 41 Krsnohorsk Podhradie, tel.: 0905 110 023
Chalupa Valika, Dlh Ves 107, 049 55 Dlh Ves , tel.: 0911 661 803
Chata Alpina, Drienica 514, 083 01 Sabinov, tel.: 0915 888 899
Chata Boena, Verliky 22, 065 46 Mal Lipnk, tel.: 052/432 23 53
Chata Carmen, Biele Vody 231, 053 76 Mlynky, tel.: 053/449 32 79
Chata erte, Medvedie 22, 090 14 Medvedie, tel.: 0905 341 115
Chata Jana, Brestov 19, 066 01 Humenn, tel.: 057/775 36 16
Chata Sigord, Zlat Baa, 082 52 Kokoovce, tel.: 051/779 88 88
Chata Vlasta, Tomovsk 32, 053 11 Smiany, tel.: 053/443 13 49
Chata Zaja Bank, ingov 30, 052 01 Slovensk raj Spisk Tomovce, tel.: 053/442 34 27
Jahodn portovo-rekrean stredisko Koice, Jahodn, 040 01 Koice, tel.: 055/696 73 95
Motel Bukay, Zemplnska rava, 072 31 Vinn, tel.: 0905 243 221
Motel Jami, Kranovce . 10, 087 01 Giraltovce, tel.: 054/732 29 22
Motel Vargas, Behrovce 37, 053 05 Behrovce , tel.: 053/469 93 23
001CR_Autokontakt 2007-8_cestovn108 108 28/8/07 17:18:11
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.1 1 28/8/07 18:32:31
M2
Automapa Slovensk republika
OBSAH
CONTENTS INHALTSVERZEICHNIS
AUTOATLAS SLOVENSK REPUBLIKA 1 : 200 000
8. vydanie, 2007
Spracovala a vydala
MAPA Slovakia Plus, s. r. o.
Staromlynsk 29, 821 06 Bratislava 214
MAPA Slovakia Plus, s. r. o.
tel./fax: +421/2/45 52 20 92
e-mail: mapa@mapa.sk
http://www.mapa.sk
Bratislava (M88-89), Bansk Bystrica (M90), Bansk tiavnica (M91), Dubnica ad Vhom (M92),
Koice (M93), Liptovsk Mikul (M94), Nitra (M95), Pieany (M96), Preov (M97), Roava (M98),
Ruomberok (M99), Senec (M100), Sldkoviovo (M101), opora (M102), urany (M103), Teplika
nad Vhom (M104), Trebiov (M105), Trenn (M106), Trnava (M107), Turianske Teplice (M108),
Vrbov (M109), Zvolen (M110), ilina (M113)
AUTOMAPA ROAD MAP AUTOKARTE
Vysvetlivky Legend Zaichenerklrung M3
Klad listov Sheet lines Blattschnitt M45
Slovensk republika Slovak republic Slowakische Republik M67
1 : 1 450 000
Automapa Road map Autokarte M869
1 : 200 000
Hranin priechody Border crossings Grenzbergnge M8687
Tabuka vzdialenost Table of distances Entfernungstabelle M85
REGISTER SDIEL INDEX OF PLACE NAMES
ORTSNAMENVERZEICHNIS
Register sdiel Index of place names Ortsnamenverzeichnis M7084
PLNY MIEST CITY MAPS STADTPLNE
Plny miest City maps Stadtplne M88113
1 : 10 000
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.2 2 28/8/07 18:33:00
M3
Slovensk republika automapa
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.3 3 28/8/07 18:33:02
M4
Automapa Slovensk republika
KLAD LISTOV AUTOMAPY
SHEET LINES BLATTSCHNITT
VILLA NEAS
Safonk Group, s. r. o.
Celulzka 3494 010 61 ilina
tel.: +421/41/509 10 10
www.villanecas.sk
Klimatizovan izby vyieho tandardu s
moderne a elovo zariaden, vybaven
TV prijmami, modernm zvukovm systmom,
mini barom, pripojenm na internet. K dispozcii
je fnska sauna.
svojim zariadenm dotvraj prjemn atmosf-
ru s historickm ndychom. Kad zo salnikov
m vlastn vstup, o umouje organizovanie
uzavretch spoloenskch akci a obchodnch
stretnut. Servis a podvan jedl s na vyej
rovni gastronmie.
na przem nesie neformlny a exibiln
charakter. Otvoren priestor poskytuje idelne
miesto pre oslavy rznych prleitost ako
svadieb, krstn, promci, jubile a rautov
s kapacitou a 120 host. Retaurcia ponka
obedy formou vedskch stolov.

Vinotka v pivninch priestoroch s pvodnmi
tehlovmi stenami a klenbovm stropom,
je miestom pravidelnch ochutnvok vn
s komfortnm sedenm pre 40 host. Vinotka
m svoju vnnu banku s kapacitou 3 800 ia.
Njdete tu komplexn ponuku slovenskch
a svetovch vn, spestren o irok vber syrov,
prosciutto a jamon.
VKENDOV POBYTY
Gurmnsky
Romantick
HOTEL
RETAURCIA
SALNIKY
VINOTKA
Turistick
Cyklistick
Detsk domov Necpaly
poskytuje komplexn starostlivos a vchovu deom s nariadenou stavnou starostlivosou
a mladm dospelm maximlne do 25. roku veku, ako aj tehotnm enm a matkm po pro-
de s demi, najdlhie do 6 mesiacov veku ich dieaa. Ide o deti, mladch ud a eny z probl-
movch a disfunknch rodn. Detsk domov Necpaly je jednm zo zariaden s najmodernejm
priestorovm a materilnym vybavenm. Doasne nahrdza dieau prirodzen rodinn
prostredie zabezpeovanm kompletnch sluieb a starostlivosti, vrtane poskytovania
ubytovania, stravovania, osobnho vybavenia, zaopatrenia, vykonvania lieebnej-vchovnej
a psychologickej starostlivosti, poradenstva, ako aj utvrania podmienok na zujmov,
kultrnu, rekrean innosa pracovn uplatnenie.
Kontakt: Detsk domov Necpaly, 038 12 Necpaly 44
Tel.: 043/42 96 218, 95, 0907/85 27 64, Fax: 043/4303 788,
E-mail: dednecpaly@stonline.sk
str. C56
str. C53
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.4 4 28/8/07 18:33:07
M5
Slovensk republika automapa
str. C38
a had
zamestnanie?
M
vodisk
preukaz
typu C
www.profesionalnaarmada.sk
www.personal.mil.sk
Relax Hotel*** Avena
Jnska dolina 345, 032 03 Liptovsk Jn Slovakia
tel.: +421/(0)44/5263 401 fax.: +421/(0)44/5263 136 www.avena.sk


s
t
r
.

C

5
7
POLCIA ZCHRANN SLUBA POIARNA OCHRANA
SK 112 112 112
CZ 158 155 150
PL 997 999 998
UA 02 03 01
H 107 104 105
A 133 144 122
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.5 5 28/8/07 18:34:13
M6
Automapa Slovensk republika
SLOVENSK REPUBLIKA
SLOVAK REPUBLIC SLOWAKISCHE REPUBLIK
1 : 1 450 000
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.6 6 28/8/07 18:36:08
M7
Slovensk republika automapa
OBEC VYHNE, 966 02 Vyhne 100
tel.: +421/45/67 72 353, 463
+421/45/67 72 482
tel./fax: +421/45/67 72 110
mobil: +421/903 470 185
e-mail: vyhne@vyhne.sk
internetov strnka: www.vyhne.sk

VODN RAJ VYHNE aquapark a wellness:
Vyhne 26, 966 02
tel: +421/45/69 49 712 recepcia
+421/45/69 49 711 office
+421/45/69 49 715 wellness
fax: +421/45/69 49 777
mobil: +421/905/43 45 77
e-mail: vodnyrajvyhne@vodnyrajvyhne.sk
internetov strnka: www.vodnyrajvyhne.sk


Ubytovatelia:
Chata Strojr Vyhne obecn chata
tel: +421/907/80 96 41
+421/45/67 72 482
e-mail: obnik@vyhne.sk
internetov strnka: www.vyhne.sk
hotel Sitno Vyhne
Vyhne 103
hotel Terml Vyhne
Vyhne 249
penzin Sasanka
Vyhne 99
penzin na Slnenej strni
Vyhne 363
penzin Michaela,
Vyhne 492
chata pod Kamennm morom
Vyhne 54
chata Lesk Vyhne
chata Regija
Vyhne 559
chata Valachovka
Vyhne 13
ubytovanie tefan Truban
Vyhne 483
VZ FCHPT STU Margiho vila
Vyhne 57
50
str. C55, M-41E
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.7 7 31/8/07 14:02:29
M8
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.8 8 28/8/07 18:37:14
M9
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.9 9 28/8/07 18:37:42
M10
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.10 10 28/8/07 18:38:11
Safe home on the roads for you and your cars
Hviezdoslavova 22, 010 01 ilina
tel.: 00421/41/504 88 88
fax: 00421/41/504 83 33
e-mail: recepcia@palacehotelpolom.sk
www.palacehotelpolom.sk
M10A_B_Palace Hotel Polom_Festa 1 1 28/8/07 14:33:04
tel.: +421/41/500 19 95
fax: +421/41/500 19 96
mobil: +421/903/ 54 04 04
20 44 82
52 22 35
str. C52
M10A_B_Palace Hotel Polom_Festa 2 2 28/8/07 14:33:17
M11
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
str. C53
stavebn
obchodn
dopravn
potravinrsku
pekrensk
sprostredkovatesk
medzinrodn
prepravu
Teme sa na vs!
tel.: 043/55 92 237, 55 92 156
fax: 043/55 92 156
mobil: 0902/95 98 09, 95 98 05
e-mail: klibos@klibos.sk
v
y
k
o
n

v
a

i
n
n
o
s

:
Naa firma m
k dispozcii 7 autobusov
Karosa 734 lux.
z

j
a
z
d
y
s
v
a
d
b
y
v

l
e
t
y
v
s
t
a
v
y


s
t
r
.

C

5
6
Penzin ***Oravsk horre
Oravsk Podzmok (lokalita Zbava pri Hrutne) mobil: +421/918/494 494
e-mail: info@oravskahoraren.sk horaren@stonline.sk www.oravskahoraren.sk
K
r

s
a

a

t
i
c
h
o

l
i
e

i
a

d
u

u
!
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.11 11 28/8/07 18:38:38
M12
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.12 12 28/8/07 18:39:19
M13
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.13 13 28/8/07 18:39:33
M14
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.14 14 28/8/07 18:39:50
M15
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.15 15 28/8/07 18:40:00
M16
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.16 16 28/8/07 18:40:14
M17
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.17 17 28/8/07 18:40:27
M18
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.18 18 28/8/07 18:40:40
M19
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.19 19 28/8/07 18:40:54
M20
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.20 20 28/8/07 18:41:06
M21
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.21 21 28/8/07 18:41:31
M22
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.22 22 28/8/07 18:41:57
M23
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
str. C37
Brnianska 1, 911 01 Trenn
Ponka nasledujce
sluby:
Vcvik vedenia motorovch
vozidiel na sk. M, A, B, C, T, D, E
Monos 2 spltok
kolenie vodiov z povola-
nia a vodiov referentskch
vozidiel
kolenie z vyhlky SBP .
208/91 Zb. zkon 121/2004 Z. z.
Vcvik a kolenia vykonva aj
stredisko na Malinovskho ul.
41 v Novom Meste nad Vhom
Vykonva STK na vetky
druhy osobnch a naklad-
nch vozidiel, aj ADR, CEMT,
Trenianska Turn Zajarie pri
kruhovom objazde
032/649 11 48-49-50 od
7
00
16
00
Kontrola bzd
na brzdovej stolici
Emisn kontroly
na analyztore spaln
SUN MGA1200 pre
zihov a vzneto-
v motory a plynov
pohon a katalyztory
Po Pia 7.00 15.00
tel.: 032/652 52 48-9
tel.: 032/771 26 25
(Nov Mesto nad Vhom)
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.23 23 28/8/07 18:42:22
M24
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.24 24 28/8/07 18:42:45
M25
A B
C D
E F
Slovensk republika automapa
str. C51
lokalizcia
vozidiel
prostrednctvom
GPS
navigcia vozidiel
automatick
spracovanie
vkonov vozidiel a
vodiov
SW pre nkladn
dopravu
komunikcia
medzi vozidlom a
dispeerskm
pracoviskom
EMTEST, a.s.
Bnovsk cesta 7
010 01 ilina
tel.: 041 / 700 13 50-2
fax: 041 / 763 57 02
www.emtest.sk
emtest@emtest.sk
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.25 25 28/8/07 18:43:10
M26
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
str. C55
ubocha je lieebn a turisticko-lyiarske stredisko
dolnho Liptova. Le pri st rieky ubochnianky do Vhu,
zo vetkch strn je obkolesen pohorm Vekej Fatry.
Najstaria znma psomn zbierka o obci je z roku 1287.
ubocha m bohat histriu. Nachdzala sa tu sklrska
huta, elezn hmor, mlyn, ply, plilo sa dreven uhlie,
prv elektrifkovan lesn eleznica v strednej Eurpe
a hydroelektrre, ktor je v prevdzke dodnes.
ubocha ponka letn a zimn turistiku v najdlhej doline
Vekej Fatry po upravench znakovanch turistickch chodn-
koch, cyklotrasch a na upravench lyiarskych svahoch. alej
ponka prechdzky v parku, tenisov kurty, futbalov tadin
a monos plvania. V obci je mnostvo zariaden, ktor
ponkaj monos stravovania, spoloenskho posedenia,
ubytovania a sluieb: Retaurcia pod lipami, Retaurcia
Anderka, Krma Skalka, Vila Hanka, Penzin Slovenka, Ast-
ria, Chata Dolina, lyiarske stredisko Vyn Krtke, Turistick
ubytova a Caf bar pri starej plavrni.
V obci sa nachdza Nrodn endokrinologick a diabetolo-
gick stav s celoslovenskou psobnosou.
ubocha 143
034 91 ubocha
tel.: 044/439 12 15
fax: 044/439 14 09
e-mail: obeclubochna@stonline.sk
internet: www.lubochna.sk
LYIARSKE STREDISKO
VYN KRTKE
NRODN
ENDOKRINOLOGICK
A DIABETOLOGICK STAV
tel.: 044/430 61 11-3
Obec ubocha
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.26 26 28/8/07 18:43:34
Obec Motyky
Motyky 14
976 02 Star Hory
tel.: 048/41 99 288
mobil: 0908/93 38 78
e-mail: obec.motycky@orangemail.sk
www.motycky.sk
Obec Motyky sa sklad z 3 dedn: Motyky, tubne,
Jergaly a 2 osd: Mce a Bukovec. Leia v Starohorskch
horch v doline Starohorskho potoka ( Jordn). V minu-
losti sa v obci vyrbali pleten iernobiele vzorovan kapce
z ovej vlny, podit sknom. Najstarou pamiatkou v obci
je rmskokatolcky barokov kostol Nanebovzatia Panny
Mrie z r. 175354 a stp sv. Jna Nepomuckho. Poloha
obce poloen v Starohorskch horch umouje vcho-
diskov turistick a cykloturistick trasy. V zimnom obdo-
b s vborn podmienky na beeck lyovanie a projekto-
vo je pripraven vstavba lyiarskych vlekov a lyiarskeho
centra toto vetko so zachovanou paletou prrodnch krs,
ktor preduruje kataster obce a jeho okolie s monosou
oddychu, naerpanie novch sl a optimizmu v sinnosti
s ochranou ivotnho prostredia.
str. C55
26A_B_OU Motycky.indd 1 28/8/07 10:04:19
Obec Motyky
Motyky 14
976 02 Star Hory
tel.: 048/41 99 288
mobil: 0908/93 38 78
e-mail: obec.motycky@orangemail.sk
www.motycky.sk
Apartman Eva a Adam
Motyky 36
0915/77 40 53
0903/86 24 14
Vidiecka Chalupa
Motyky 19
0907/83 69 40
0903/50 71 11
Farsk rad Motyky
Motyky 13
048/41 99 204
0907/09 00 46
Hotel turec
Motyky 5
048/41 99 414
0905/57 37 65
Chalupa Motyky 1
Motyky 1
0915/26 02 44
Chalupa Jergaly 13
Jergaly 13
0915/77 40 21
ubytovatelia v obci Motyky:
str. C55
26A_B_OU Motycky.indd 2 28/8/07 10:05:13
M27
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.27 27 28/8/07 18:44:22
M28
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
Prv psomn zmienka o obci sa
uvdza z roku 1280. Le v najv-
chodnejej asti Liptovskej kotliny.
Nad junm okrajom obce sa dvha
pahorkatina s oznaenm Vaeck
kras. Je rozloen v priestore asi
30 km
2
. Tu sa geomorfologicky
utvorili krasov tvary, z ktorch
najvznamnejia je verejnosti
sprstupnen Vaeck jaskya.
Z obce ved turistick chodnky
do Vysokch Tatier, najm do ob-
lasti Kriva a trbskho plesa, ako
aj do oblasti zaujmavho dolia
ierneho Vhu.
Obecn mzeum
vystaven dokumenty o osobnos-
tiach, ktor zasvetili svoj ivot,
tvorbu vaeckej kultre
Vojensk nemeck cintorn
najznmej cintorn padlch ne-
meckch vojakov v druhej svetovej
vojne
Vaeck jaskya
bohat kvapov vzdoba prevane
bielej farby
kosti jaskynnho medvea
dka 350 m, sprstupnench 235 m
Mzeum udovch tradci
ponohospodrske nstroje
starodvne vybavenie dieln aj obyt-
nch miestnost
dobov odev kroje
Lyiarsky vlek Birutova dolinka
dka 400 m
tra aj pre menej zdatnch
Obec VAEC
Na Harte 19
032 61 VAEC
tel.: 044/529 41 21
fax: 044/529 43 38
e-mail:
obecvazec@stonline.sk
str. C55
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.28 28 28/8/07 18:44:34
Mesto Poprad je administratvnym, hospodrskym a kultrnym centrom
podtatranskho reginu. Svojou polohou, v bezprostrednej blzkosti Vysokch
Tatier, Poprad zskal prvlastok brna Tatier. Vznikol spojenm piatich,
v minulosti plne samostatnch spiskch mesteiek Spisk Sobota,
Vek, Matejovce a Stre pod Tatrami, ktor v 20. storo zjednotil rozmach
hospodrstva, rozvoj turistiky a cestovnho ruchu. Naozajstnou ozou pokoja
a oddychu pre obyvateov Popradu sa stala Kvetnica, ktor je znma od kon-
ca 19. storoia svojimi klimatickmi kpemi. Vhodn geograck poloha
a dobr dopravn spojenie ( dleit uzol cestnej, elezninej a leteckej
dopravy ) umouj prstup na zemie tyroch nrodnch parkov (Tatransk
Nrodn park, Nzkotatransk nrodn park, Pieninsk nrodn park a Nrod-
n park Slovensk raj ) ktor je kad inej povahy.
Historickm skvostom je Mestsk pamiatkov rezervcia Spisk Sobota
so stredovekm nmestm a Kostolom sv. Juraja s dielami Majstra Pavla
z Levoe. Vznamnou sasou mesta s kultrne intitcie Podta-
transk mzeum, Tatransk galria a modern viacelov portov hala
Arna Poprad. Arel Aqua City poskytuje celoron termlne bazny,
kryoterapiu a ostatn sluby vodnho sveta. Okrem novozriadench
retaurci a kaviarniiek m mesto bohat zastpenie aj v sieti ubytovn,
penzinov a hotelov. Rozvinut sie sluieb, obchodov a supermarketov
oraz viac lka domcich a zahraninch nvtevnkov Vysokch Tatier
a irokho okolia.
Mestsk rad
Nbreie Jna Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Slovensk republika
tel: + 421/52/71 67 111
fax: + 421/52/77 21 218
www.poprad.sk
Mestsk informan centrum
Nmestie sv. Egdia 5
058 01 Poprad
tel: + 421/52/ 77 21 700 | + 16186
fax: + 421/52/77 21 394
e-mail: infopp@msupoprad.sk
POPRAD
M28A-B_Aqua City Poprad_Poprad m1 1 28/8/07 09:15:55
Kryt 50m
plaveck bazn,
detsk bazn,
parn sauny,
tnes centrum,
spinning
N
O
V
I
N
K
A


L
E
T
A

2
0
0
7

Kryoterapia:
oetrenie uren
na zlepenie
zdravia a kondcie
a preistenie
organizmu
Retaurcia High
Tatras, Lobby bar,
Caf bar, Vital bar,
Fast food,The
Hollywood
Suite&Cocktail bar
Info:
+421 52 7851 111
Hotel:
+421 52 7851 222
info@aquacity.sk
www.aquacity.sk
Vonkajie
termlne bazny,
Maysk pyramda,
tobogany, vodn
hrby, trysky,
masne perliky
Blue Sapphire:
nov kryt
termlne bazny,
masne trysky,
chromoterapia,
jedinen laser
Dreamlight Show
Hotely
Mountain View****
Seasons***
Apartmny Viktoria
Kongresov
centrum
Blue Diamond:
exkluzvne
termlne bazny
s masnymi
tryskami a barmi
s bohatou ponu-
kou npojov
PLNE NOV
SPSOB PREITIA
DOVOLENKY
Vitlny svet:
sauny, inhalcie,
solrium, vrivka,
snen raj, vodn
cesta, tepidrium,
mase ...
str. C58
M28A-B_Aqua City Poprad_Poprad m2 2 28/8/07 09:16:12
M29
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.29 29 28/8/07 18:45:46
M30
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
Historicko-architektonick pamiatky:
> Rmskokatolcky farsk kostol Nanebovza-
tia Panny Mrie s najvyou veou na Slo-
vensku - 87 metrov
> Levosk brna - Provinn dom
> Reduta
> oovkovit nmestie, najdlhie v SR
Trhy:
> Spisk trh, Spisk vstavn trhy (jl)
> Trh udovch remesiel (september)
> Vianon trh (december)
Kadoron podujatia:
> Otvorenie letnej turistickej sezny
> Musica Nobilis
> Divertimento Musicale
> Strunobranie
> Veern beh mestom
> Dni cyklistiky na Spii
port:
> Kryt plavre, letn kpalisko, sauna:
+421/53/44 262 18
> Zimn tadin: +421/53/44 610 86
> portov hala: +421/53/44 262 40
> Futbalov tadin: +421/53/44 669 91
> Kolkre: +421/53/44 633 65
> Fitness centrum: +421/905/959 765
> Jazdeck arel: +421/908/634 722
> Lyiarske stredisko: +421/53/44 247 40
> Parautizmus: +421/905/858 960
> Squash centrum: +421/53/44 224 44
Kultrno-spoloensk intitcie:
> TIC vstup na veu: +421/53/44 282 92
> MKC kultra: +421/53/44 256 52
> STEZ port: +421/53/44 647 56
> Galria umelcov Spia: +421/53/44 647 10
> Mzeum Spia: +421/53/44 237 57
> Spisk divadlo: +421/53/41 732 75
> Zoologick zhrada: +421/53/44 626 31
Mesto Spisk Nov Ves
brna do Slovenskho raja
Spisk Nov Ves s rozlohou
66,7 km
2
a potom oby va-
teov 37 727 (2006) je hos-
podrskym, kultrnym a tu-
ristickm centrom re ginu
Spi.
Prvkrt sa mesto historicky
spomna ako Villa Nova v listine ostri-
homskho arcibiskupa Filipa z 29. novem-
bra 1268.
Mesto sa rozprestiera na junom okraji Hor-
ndskej kotliny a je sasne brnou do N-
rodnho parku Slovensk raj, ktor je turis-
ticky vyhadvan pre svoje prrodn krsy
(tiesavy, vodopdy, jaskyne a pod.).
Kontakt: Mestsk rad
Radnin nmestie 7
052 70 Spisk Nov Ves
tel.: +421/53/41 766 10
fax: +421/53/44 269 80
e-mail: radnica@mestosnv.sk
www.mestosnv.sk
str. C47
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.30 30 28/8/07 18:46:00
M31
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.31 31 28/8/07 18:48:52
M32
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.32 32 28/8/07 18:49:59
M33
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.33 33 28/8/07 18:50:14
M34
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.34 34 28/8/07 18:50:28
M35
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.35 35 28/8/07 18:50:40
M36
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
Malacky s okresnm mestom a so svojimi
viac ako 18 000 obyvatemi a polohou
v strede Zhoria s vznamnm kultrnym,
portovm, hospodrskym a administratvnym
centrom celho Dolnho Zhoria.
Poloha Malaciek v strede Zhoria mesto
preduruje, aby sa v blzkej budcnosti
neustle rozvjalo po vetkch strnkach.
Mesto sanachdza na kriovatkch dleitch
eurpskych systmov, o umonilo blzko
Malaciek vystava priemyselnotechnologick
park Eurovalley, ktor poskytne prcu
uom z mesta i jeho okolia.
Malacky ij po cel rok bohatmi kultrnymi
a portovmi podujatiami, medzi najznmejie
patria: Prvomjov Malacky, Adventn Malacky,
Malack kultrne leto a mnoho alch, ktor si
u nali svojich stlych obdivovateov.
Turisticko informan kancelria Malacky
Bernolkova 1/A, 901 01 Malacky
tel: 034/772 20 55
fax: 034/772 20 55
e-mail: info@tikmalacky.sk
web: www.tikmalacky.sk
web: www.malacky.sk
MESTO MALACKY
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.36 36 28/8/07 18:50:52
M37
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.37 37 28/8/07 18:51:30
M38
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.38 38 28/8/07 18:51:55
M39
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
MESTO KREMNICA
Vzniklo v roku 1328,
kedy boli banckej
osade pridelen
privilgi slobodnho
krovskho banskho
a minciarskeho mesta.
Historick centrum je
mestsk pamiatkov rezervcia
a Mestsk hrad je nrodnou kul-
trnou pamiatkou.
Mesto kadorone ova poduja-
tiami ako Dobjanie Kremnickho
hradu, Hudba pod diamantovou
klenbou, Kremnick hradn
organ, i Kremnick gagy. Pre mi-
lovnkov beeckho aj zjazdovho
lyovania je neodolaten zima
v Kremnickch vrchoch. Vytrva-
lostn beh na lyiach Biela stopa
sa tohto roku uskuton po 35-krt.
Informan centrum mesta
tefnikovo nm. 35/44
967 01 Kremnica
tel./fax: 045/67 42 856
e-mail:
infocentrum@kremnica.sk
www.kremnica.sk
Nrodn banka Slovenska
MZEUM MINC A MEDAIL
Jedinen pecializovan
mzeum prezentujce
komplexn dejiny peaz
na Slovensku, ako aj histriu
mesta Kremnica, vs pozva
na prehliadku svojich expozci.
Cesty zberatestva
Umenie 15.18. storoia
Tel.: 045/67 44 165
Galria
Tel.: 045/67 43 261
Lce a rub peaz
Numizmaticko-historick
expozcia
Tel.: 045/67 42 696
Mestsk hrad
s kostolom sv. Katarny
Tel.: 045/67 43 968
str. M41B, D
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.39 39 28/8/07 18:52:17
M40
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
Atraktivitu Bojnc do tretice dopa najstar-
ia, najvia a najnavtevovanejia Zoolo-
gick zhrada na Slovensku.
Ku klenotom Bojnc neodmyslitene patr
aj mnostvo historicky cennch sakrlnych
a inch kultrnych pamiatok.
Mestsk rad
Sldkoviova 176/1
972 01 Bojnice
Tel.: +421 46 543 03 34
Fax:+ 421 46 543 04 83
e-mail: urad@bojnice.sk
Informan centrum i AiCES
Hurbanovo nmestie 47
972 01 Bojnice
Tel.: +421 46 543 03 03
+421 46 540 32 51
e-mail: tik.bojnice@stonline
BOJNICE
Malebn mesteko Boj-
nice, nazvan tie perla
Hornej Nitry, je jednm
z najvznamnejch cen-
tier cestovnho ruchu
v Slo venskej republike. Bojnice s znme
romantickm zmkom, dominujcim nad
mestom, ktor je vidie zo irokho okolia.
V termlnych vodch Bojnickch kpe-
ov sa lieia choroby nervov, reumatick
a choroby pohybovho strojenstva.
Nevyerpaten s tie monosti zaujma-
vch vletov do okolia Bojnc.
To vetko, spolu so srdenosou a pohos-
tinnosou obyvateov mesta, rob v sas-
nosti Bojnice vyhadvanm a runm tu-
ristickm mestom.
Bojnice s cieom mnohch milovnkov
prrodnch krs, kultry, umenia, portu
i zbavy.
Kad, kto tu len chvu pobudol, rd sa
do Bojnc op vracia.
Mesto Bojnice
www.bojnice.sk
str. C54
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.40 40 28/8/07 18:52:37
M41
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
Celoron ubytovanie
s kapacitou 24 lok, objekt
je disponovan ako dva bloky,
ktor s nezvisl od seba.
JAZDECK AREL
SV. FRANTIKA
Ing. Daniela varalov
966 71 Horn Hmre 283
mobil: 0904/96 63 02
e-mail: farm@farm.sk
www.farm.sk
str. C35
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.41 41 28/8/07 18:53:09
M42
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
str. C52
GRAJCIAR, s. r. o.
976 61 Luatn 182
tel.: 048/4191 209
mobil: 0903/56 08 88
www:grajciar.sk
Len 15 km
od Banskej Bystrice smer
Brezno je tlov gazdovsk
dom preroben na penzion
a retaurciu GRAJCIAR.
Pripravujeme jedl slovenskej
kuchyne ako aj tradin
peciality. Retaurcia
disponuje vlastnm
parkoviskom, detskm
ihriskom, guliskom.
Usporiadanie pre vs gul
prty. Pre vodkov mme
vlastn kotvisko len 30 m
od retaurcie. Penzin m
kapacitu 4 dvojlkovch
izieb zariadench na eurpsky
tandard.
GRAJCIAR
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.42 42 28/8/07 18:53:43
M43
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
MESTO KREMNICA
Vzniklo v roku 1328,
kedy boli banckej
osade pridelen
privilgi slobodnho
krovskho banskho
a minciarskeho mesta.
Historick centrum je
mestsk pamiatkov rezervcia
a Mestsk hrad je nrodnou kul-
trnou pamiatkou.
Mesto kadorone ova poduja-
tiami ako Dobjanie Kremnickho
hradu, Hudba pod diamantovou
klenbou, Kremnick hradn
organ, i Kremnick gagy. Pre mi-
lovnkov beeckho aj zjazdovho
lyovania je neodolaten zima
v Kremnickch vrchoch. Vytrva-
lostn beh na lyiach Biela stopa
sa tohto roku uskuton po 35-krt.
Informan centrum mesta
tefnikovo nm. 35/44
967 01 Kremnica
tel./fax: 045/67 42 856
e-mail:
infocentrum@kremnica.sk
www.kremnica.sk
Nrodn banka Slovenska
MZEUM MINC A MEDAIL
Jedinen pecializovan
mzeum prezentujce
komplexn dejiny peaz
na Slovensku, ako aj histriu
mesta Kremnica, vs pozva
na prehliadku svojich expozci.
Cesty zberatestva
Umenie 15.18. storoia
Tel.: 045/67 44 165
Galria
Tel.: 045/67 43 261
Lce a rub peaz
Numizmaticko-historick
expozcia
Tel.: 045/67 42 696
Mestsk hrad
s kostolom sv. Katarny
Tel.: 045/67 43 968
str. M41B, D
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.43 43 28/8/07 18:54:18
M44
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.44 44 28/8/07 18:54:31
M45
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.45 45 28/8/07 18:54:46
M46
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
str. C58
AUTOCENTRUM
Attila Ondrej
PREDAJ VOZIDIEL
H
ZRUN
A POZRUN SERVIS
H
PREDAJ ORIGINLNYCH
NHRADNCH DIELOV
H
ODAHOV SLUBA
NON STOP
mobil: 0905/34 14 52
H
POIOVA
AUTOMOBILOV
ZNAKY CHEVROLET
Kontakt:
AUTOCENTRUM
Attila Ondrej
Gemersk 563 Brzotn as BAK
048 01 Roava, Slovakia
Tel.:
00421/58/73 29 764,
73 28 155,
73 31 661, 73 31 770
Fax:
058/73 29 504
email:
auto_centrum@stonline.sk
web:
http://autocentrumroznava.sk
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.46 46 28/8/07 18:55:02
M47
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.47 47 28/8/07 18:55:18
M48
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
HEJCE
Mieto tragdie
Havarovan lietadlo s posdkou
19. 1. 2006
Materil: David Tk Pripravil: Cyril Bahurinsk
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.48 48 28/8/07 18:55:33
M49
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.49 49 28/8/07 18:55:54
M50
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
Centrom zemia v blzkosti ttnej
hranice s Ukrajinou je okresn mesto
Sobrance. Prv psomne doloen
zmienka o tomto meste pochdza z roku
1344. Sobrance boli okresnm sdlom
u v obdob I. svetovej vojny do roku
1926. Najv rozmach zaznamenali
po II. svetovej vojne, kedy sa stali a
do roku 1960 administratvnym, obchod-
nm, kolskm a kultrnym centrom
sobranskho reginu. Dnen Sobrance
s mestom s vye 6000 obyvatemi.
Maj dobre vybudovan sie kolskch
a predkolskch zariaden matersk
kola, 2 zkladn koly, pecilna
zkladn kola, gymnzium, stredn
odborn uilite ponohospodrske,
obchodn akadmia a centrum vonho
asu. Deti s umeleckmi zujmami mu
navtevova zkladn umeleck kolu
v odboroch hudobn, vtvarn, tanen
a literrno-dramatick. kolu i mesto
u 20 rokov vemi dobre reprezentuje
doma i v zahrani detsk spevcky zbor
Magnlia, ale aj nedvno zaloen akor-
denov sbor Toccata. Profesionlnu
i miestnu kultru zabezpeuje mestsk
kultrne stredisko, ktorho sasou
je eurpsky unikt gitarov mzeum
s ojedinelou zbierkou elektronickch
gitr reprezentujcou ich histriu
a vvoj. Okolie Sobraniec, hlavne sever-
n lesnat as, m mnoho zaujmavch
a turisticky pralivch miest, napr.
jazero Morsk oko, ktor je ttnou pr-
rodnou rezervciou s chrnenou rou
a faunou. N regin je znmy svojimi
kvalitnmi vnami, ktor reprezentuj
Pivnica Tibava s. r. o. a REGIA TT, s. r. o. ,
Orechov. Vek perspektvy m cel
regin v rozvjan novch foriem cestov-
nho ruchu, zvl agroturistiky. Sobran-
sko je doteraz z turistickho hadiska
krajinou ticha a novch objavov, ktor
tu skromne akaj na vetkch svojich
nvtevnkov.
Mestsk rad
tefnikova 23
073 01 SOBRANCE
Tel.: 056/652 22 10
Fax: 056/652 2410
sekretariat@sobrance.sk
www.sobrance.sk
SOBRANCE
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.50 50 28/8/07 18:56:06
M51
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.51 51 28/8/07 18:56:24
M52
Automapa Slovensk republika
str. C39
ONOVA - AUTO, s.r.o.
vajnorska 5, 831 04 8raLislava
Kazanska 54, 821 0 8raLislava
Predaj vozidiel: (+421) 2 442 5 20
Servis: (+421) 2 443 72 0, 8
lax: (+421) 2 443 72 078
Mobil: (+421) 15 45 821
haj/eps/e adtes, pte rs 0/tteea!
9ajaetsk 05
8ataask 54
www.ciLroen-vajnorska.sk
A B
C D
E F
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.52 52 28/8/07 18:56:36
M52a_52b_Autogrand_Hotel Turist.1 1 28/8/07 09:04:58
CELORONE
8 baznov s teplotou vody 28 38 C
Vodn relaxan atrakcie masne lavice, vodn trysky,
protiprdy, vodn chrli, vzduchov gejzr, vodn ddnik
uren na aktvny oddych a regenerciu
Long way celorone kryt tobogn, zbava pre malch i vekch
Oberstvenie retaurcia, coctail bar, port bar,
palmov zhrada
LETN SEZNA
13 baznov rznych teplt a vekost
Tobognov vea AQUA FUN 10 jedinench vzruujcich
vodnch atrakci pre milovnkov adrenalnu a zbavy najdlh,
najvy, najrchlej a najblznivej farebn svet
Plov volejbal, minifutbal, poiova potovch potrieb
pre aktvny oddych
SAUNOV SVET
Fnska such sauna a parn sauna
adov sprcha
Perlikov whirlpool bazny
Mase rzne druhy
PRE NAJMENCH
Detsk bazny s vodnmi atrakciami
Detsk ktik, detsk ihrisko
Animovan programy poas celho roka
Plaveck kurzy pre deti od 3 mesiacov do 3,5 roka
Aquathermal Senec, a.s., Slnen jazer sever, 903 01 Senec,
www.aquathermal.sk
sauna
mas
vrivka
tenisov kurty
beach volejbal
letn ach
minigolf
petanque
bowling
squash
stoln tenis
biliard
pky
fitness
letn animtor
baby sitting
tel.: 02/ 4592 72 55 - 66
e-mail: recepcia@hotelsenec.sk
www.hotelsenec.sk
Celorone
konferencie
seminre
kolenia
svadby
promcie
a rodinn oslavy
V lete, idelne miesto
pre rodinn rekrecie
s demi!
Hotel TURIST ponka cenovo vhodn ubytovanie
s parkovanm i pre autobusy.
Hosom je k dispozcii retaurcia, konferenn
miestnos a kadernctvo.
Hotel je vzdialen len 1,5 km od historickho centra,
1,2 km od elezninej a autobusovej stanice, 5 km
od letiska. V blzkosti sa nachdza nkupn centrum
Polus City Center, Zimn tadin, portov hala
Pasienky, ako aj in portov objekty.
Turistika, s. r. o, Ondavsk 5, P. O. Box 128, 820 05 Bratislava 25
99 1 225 88
Rodinn penzin v Bratislave vo Vajno-
roch nachdzajci sa pod bom Malch
Karpt. peciality vajnorskej domcej
kuchyne, skvel vna malokarpatskho
reginu si vychutnte v prjemnom pro-
stred retaurcie pre 40 osb a barom
pre 20 osb. Ubytovanie poskytujeme
v 6 tlovo zariadench izbch s plnm
komfortom ubytovania, klimatizciou, TV,
internetom a barom. Parkovanie v areli
penzinu a raajky pre ubytovanch host
s poskytovan zdarma. V areli penzi-
nu ponkame jazdu na koni, prehliadku
malej ZOO, detsk ihrisko, chytanie rb,
posedenie pri grile na terase, pedikru
s manikrou, mase, kadernctvo, gol-
fov simultor, biliard a alie monosti
relaxu poas pobytu u ns.
Teme sa na vau nvtevu.
str. C36 str. C28 str. C39
M52a_52b_Autogrand_Hotel Turist.2 2 28/8/07 09:05:12
M53
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
str. C40
Penzin Karolna
Vajnorsk cesta 2
900 26 Slovensk Grob
tel.: 033/647 82 64
mobil: 0905/47 82 64
e-mail: karolina@nextra.sk
internet: www.penzion-karolina.sk
tlov interir penzinu vychdza z pouitia
drevench masvnych stropov a ostatnch
doplujcich interirovch prvkov
z drevenho masvu. Hlavn ubytovacia
kapacita sa nachdza na prvom podla. Izby
ponkaj ndhern vhad na Mal Karpaty.
Stravovanie nvtevnkov poskytujeme
v retaurcii so zimnou zhradou.
Podvame peen husi
a husacie peciality.
Pivnica u Zlatej husi
Pezinsk 2
900 26 Slovensk Grob
tel.: 033/647 82 25
fax: 033/647 82 25
mobil: 0905/52 54 17, 41 02 69
e-mail: pivnica@zlatahus.sk
internet: www.zlatahus.sk
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.53 53 28/8/07 18:56:54
M54
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
str. C43
VAJDA SERVIS
PREDAJ
NHRADNCH
DIELOV
Bratislavsk 51
Galanta
tel.: 031/789 96 96
oltesova 53
Zlat Moravce
tel.: 037/642 10 14
0915/98 25 47
0911/46 66 65
0605/60 56 61
t. Majora 44
925 22 Vek any
tel./fax: 031/787 85 31
mobil: 0905/60 56 61
IVECO, NKLADN
AJ OSOBN VOZIDL
www.ivecodiely.sk
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.54 54 28/8/07 18:57:40
M55
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
str. C41
Retauran
a stravovacie
zariadenia
tel.: 031/7781314
Plavba
vletnou loou
po rieke Vh
tel.: 0903/15 95 50
Jazda a relax
na kooch
v okol rieky Vh
tel.: 031/77 81 226
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.55 55 28/8/07 18:58:17
M56
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.56 56 28/8/07 18:59:11
M57
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.57 57 28/8/07 18:59:24
M58
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
Obecn rad
Hruov 526
991 42 Hruov
tel. +421/47/48 80 122, 48 80 127
e-mail: obechrusov@slovanet.sk
www.hrusov.sk
HRUOV
A HONTIANSKA PARDA
Prv psomn zmienka je z roku 1285.
K najstariemu pvodu mena obce sa
viae legenda o vekom vskyte pla-
nch hruiek.
Obec Hruov m zvlnen podhorsk
charakter s rozsiahlym laznckym osd-
lenm, mnostvom tichch prrodnch
zkut, vhodnch pre turistiku, oddych
a poovnctvo. Tri okruhy Nunho
chodnka obce v celkovej dke 16 km
pribliuj prostrednctvom 37 popisnch
miest architektonick, udovo tradin
a prrodn hodnoty zemia.
Charakteristick kolorit dotvraj pivnice
vytesan v tufopieskovcovch masvoch.
Bohat kultrne dedistvo je dodnes
zachovan v ivch folklrnych tradcich
a zvyklostiach, ktor sa prezentuj hlavne
festivalom Hontianska parda ale i tm,
e eny vyieho veku nosia kroj ako
ben odev.
Pre nvtevnkov
rzovit obec Hruov
ponka:
O Festival udovej kultry a remesiel
Hontianska parda, ktor okrem
folklru naivo predstavuje tradin
roncke prce, udov remesl
z minulosti a tradin jedl. Ochutnali
ste chlieb z kamennej pece? Videli ste
vrobu drevnho uhlia alebo tradin
atvu? Posedeli ste si v pieskovcovej piv-
nici pri ochutnvke miestnych pecia-
lt? Mte radi folklr na scne a v jeho
prirodzenom prostred? Zaujma vs
prca udovch remeselnkov? Ak no,
mete kadorone koncom augusta
navtvi festival Hontianska parda.
O De v hruovskom dvore ponka
skupinm nvtevnkov jednodov
program s ponukou tradinej kuchyne,
folklru, udovej hudby, hrukovice
a ukok remeselnch prc v auten-
tickom prostred udovho domu
a pieskovcovch pivnc.
str. C55
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.58 58 28/8/07 18:59:39
M59
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.59 59 28/8/07 19:00:03
M60
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.60 60 28/8/07 19:00:21
M61
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.61 61 28/8/07 19:00:42
M62
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.62 62 28/8/07 19:01:02
M63
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.63 63 28/8/07 19:01:15
M64
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
Obec Vrak sa nachdza v strede itnho
Ostrova medzi Dunajskou Stredou a Gabko-
vom. Spojenm dvoch obc Vrak (Vrkony)
a Nekyje (Nykvrkony) vznikla v roku
1940 dnen obec Vrak. Prv zmienka
o obci je z roku 1015, kde je spomenut ako
Warkun. Vrak (Vrkony) bol rodovm
majetkom Amadeovcov, ktor tu mali hradn
katie. V obci sa nachdza katie, ktor dal
v roku 1940 v slohu lusies postavi najv
zemepn Matej Pfeifer. Rmko-katolcky
kostol Sv. Jakuba zo XIV. storoia, ktor bol
postaven v gotickom tle asi na zkladoch
kostola z doby Sv. tefana. Zlen obec Ne-
kyje na ostrove je doloen pod nzvom Neek
v listine z roku 1165, kde sa spomna ako
majetok preporskho hradu. Neskr patrila
viacerm achtickm rodinm. Nachdza
sa tu aj barokov kaplnka Sv. Trojice z roku
1740. Obce oddeuje zregulovan kanl,
Koryto bvalho mohutnho potoka. udia
ij hlavne z ponohospodrstva.
str. C39
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.64 64 28/8/07 19:01:29
M65
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
N
o
v

z
n
a

k
a
n
a
S
lo
v
e
n
s
k
u
u
za
417
9
0
0
S
k
bez DPH
u
za
4
8
1
5
8
0
S
k

bez DPH
str. C36
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.65 65 28/8/07 19:02:14
M66
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
str. C35
Komransk cesta 3
940 37 Nov Zmky
tel./fax: 035/64 26 066, 64 26 063
e-mail: info@elesvit.sk
www.elesvit.sk
VROBA A PREDAJ
SVIETIDIEL,
PRSLUENSTVA
A SVETELNCH
ZDROJOV
castrum novum
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.66 66 28/8/07 19:02:58
M67
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
str. C44
VVD Vinohradncko
vinrske drustvo
Branovsk cesta 1926
941 31 Dvory nad itavou
tel./fax: 035/648 48 21
e-mail:
vvd-dvory@stonline.sk
vroba kvalitnch
akostnch
a prvlastkovch vn
donkov sluba
vna
ochutnvka,
degustcia vn
VVD Vinohradncko
vinrske drustvo
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.67 67 28/8/07 19:03:13
M68
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
Termlne kpalisko, 946 39 Patince
tel.: ++421/35/778 77 90
fax: ++421/35/770 22 02
e-mail: kupele@bonaparte.sk
Letn termlne kpalisko v Patinciach sa nachdza
15 km od Komrna v okol termlneho pramea,
ktor vyviera z hbky 180200 m. Teplota termlnej
vody v baznoch je od 24 C do 33 C a m
blahodarn vplyv na pohybov strojenstvo a kon
choroby. Letn termlne kpalisko v Patinciach
poskytuje pre svojich nvtevnkov monos kpania
a plvania v piatich rekontruovanch baznoch:
portov bazn s hbkou 115180 cm,
detsk bazn s hbkou 2040 cm,
rekrean detsk bazn s hbkou 70100 cm,
sedac bazn s hbkou 90100 cm,
plaveck bazn s hbkou 15060 cm.
Celorone poskytuje v Patinciach svoje sluby
Wellness-centrum (baznov svet, saunov svet,
mase, bahenn zbaly, at.) Jazero o rozlohe
1,4 ha sli na pestovanie vodnch portov, lnkova-
nie, jazdu na vodnch bicykloch ako aj na rybolov.
str. C37
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.68 68 31/8/07 16:20:43
M69
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
str. C34
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.69 69 28/8/07 19:04:25
M85
Slovensk republika automapa
TABUKA VZDIALENOST
TABLE OF DISTANCE ENTFERNNUNGSTABELLE
Maximlna dovolen rchlos (km/h)
speed limit erlaubte Hchstgeschwindigkeit
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.85 85 28/8/07 19:07:18
M86
Automapa Slovensk republika
HRANIN PRIECHODY
BORDER CROSSING GRENZBERGNGE
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.86 86 28/8/07 19:07:43
M87
Slovensk republika automapa
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.87 87 28/8/07 19:07:47
M88
RUOMBEROK BRATISLAVA
Automapa Bratislava Slovensk republika
str. C42
TAMEX, s. r. o.
Star Vajnorsk 3, 831 04 Bratislava
Tel.: +421/2/444 549 20 a 22
Fax: +421/2/444 549 35
Mobil: +421/903/55 66 00
E-mail: tamex@tamex.sk
http://www.tamex.sk
Vyhodnocovanie polohy a pohybu v relnom ase
so sptnou projekciou
Vyhodnocovanie prevdzkovch parametrov vrtane
spotreby paliva
Vytvranie knihy jzd, elektronickej stazky,
objednvok, monos sahovania dt z tachokarty
vodia, at.
Monitorovanie vozidiel
Predajmontservis GPS-GSM palubnch GPRS
komuniktorov a zznamnkov (elektronick stazka,
navigcia, zber dt z Can Bus, at.), dodvka systmov
v Of a On line vyhotoveniach
Kompletn sluby na analgov a digitlne tachografy
Predaj-mont-servis-overovanie
Sahovanie-prenos-archivcia dt
Vyhodnocovanie dt + tachokrkov
Vyhodnocovanie jzd + priestupkov
Plnovanie jzd, kontrola vyuitia pracovnho asu,
vyhodnotenie volnch dn + tla EU potvrdenia, at.
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.88 88 28/8/07 19:07:52
M89
TRNAVA BRATISLAVA
Slovensk republika Bratislava Automapa
str. C30
Najlepie ceny BMW
BMW Service
R
o

a
v
s
k

letisko, Ikea
Slovnaft
Trnavsk cesta
T
r
n
a
v
s
k

c
e
s
ta
T
o
m

ik
o
v
a
T
o
m

i
k
o
v
a
Auto Motiv
Kontakt na predaj:
mobil: 0911 935 301
mobil: 0902 935 301
predaj@auto-motiv.sk
Adresa:
Auto Motiv s.r.o.
Trnavsk cesta 67
821 01 Bratislava
Kontakt na servis:
tel.: 02/4363 7728
mobil: 0902 935 300
servis@auto-motiv.sk
Otvoren:
Po-Pi: 8.00 - 18.00 (predaj vozidiel)
7.30 - 17.30 (servis)
So: 9.00 - 13.00 (predaj vozidiel)
www.auto-motiv.sk
BMW
Service
www.auto-motiv.sk
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.89 89 28/8/07 19:10:29
M90
RUOMBEROK BANSK BYSTRICA
Automapa Bansk Bystrica Slovensk republika
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.90 90 28/8/07 19:12:17
M91
TRNAVA BANSK TIAVNICA
Slovensk republika Bansk tiavnica Automapa
str. C37
Komfortne zariaden penzin, 70 lok. Po-
nkame aj izbu pre rodinu s malm dieaom,
vybaven detskou postiekou. Kad izba
m svoju kpelu. V penzine Kachelman
sa nachdza aj retaurcia s vynikajcou
kuchyou. Na przem njdete aj komplexne
vybaven relaxan centrum so saunou
a hydromasnym baznom. V objekte sa
nachdza stren parkovisko, ktor je k dis-
pozcii pre ubytovanch host zdarma.
Penzin Kachelman
Kammerhofsk 18
969 00 Bansk tiavnica
tel.: +421/45/692 23 19
fax: +421/45/692 23 20
mobil: 0903/20 63 85
www.kachelman.sk
LEKRE HELIOS
pod potou
Doln 3
Bansk tiavnica
Tel.: 045/692 23 22
Ponka lieky na predpis, vek vber vonopredajnch
liekov, kozmetiky, veterinrnych liekov
Otvoren: POPIA: 8
00
16
30
aj SO: 8
00
11
00
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.91 91 28/8/07 19:14:25
M92
RUOMBEROK DUBNICA NAD VHOM
Automapa Dubnica nad Vhom Slovensk republika
str. C48
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.92 92 31/8/07 14:21:23
M93
TRNAVA
Slovensk republika Koice Automapa
KOICE
str. C51
INFORMCIE, SUVENRY,
SPRIEVODCOVSK SLUBA,
INTERNET KLUB,
PREDPREDAJ VSTUPENIEK
TOURIST INFORMATION,
SOUVENIRS, GIFTS,
TOURIST GUIDES, INTERNET
CLUB, TICKETS AND SERVICE
otvracie hodiny/opening hours:
PoPi / MonFri: 9 18
So / Sat: 9 13
Ne / Sun: 13 17
Hlavn 59, Koice
Star radnica,
oproti ttnemu Divadlu
na vchodnej strane
Old Town Hall
accross the State Theatre
at the east side
tel.: 00421/-55/ 625 88 88
fax: 00421/-55/625 45 02
e-mail: icmk@kosice.sk
www.kosice.sk
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.93 93 28/8/07 19:16:23
M94
RUOMBEROK
Automapa Liptovsk Mikul Slovensk republika
LIPTOVSK MIKUL
str. C54
Poloha mesta:
Mesto sa nachdza v strede liptovskej kotliny,
na vchodnom brehu vodnej ndre Liptovsk
Mara v nadmorskej vke 577 m. Je hospodr-
skym, kultrnym a turistickm centrom reginu
Liptov. Ponka mnostvo kultrno-historickch pa-
miatok: Kostol sv. Mikula, Mzeum Janka Kra,
Synaggu, Galriu P. M. Boha, Centrum
Kolomana Sokola, Slovensk mzeum ochrany
prrody a jaskyniarstva, Liptovsk mzeum
(ierny orol) a alie. V jeho bezprostrednej blz-
kosti sa nachdzaj znme lyiarske a turistick
stredisk Nzkych a Zpadnch Tatier, lieiv
termlne kpalisk, vodn ndr Liptovsk Mara,
i uniktne jaskyne. Sasou mesta je aj najv
vodn arel zbavy a relaxu na Slovensku Aqua-
park Tatralandia. Najznmejie lyiarske stredisko
Jasn s 31 km zjazdovch trat, 16 vlekmi
a lanovkami s prepravnou kapacitou 20 985 osb
za hodinu je od mesta vzdialen 12 km.
Kontakt na mesto Liptovsk Mikul:
Mesto Liptovsk Mikul
trova ulica 1989/41
031 42 Liptovsk Mikul
Slovensk republika
tel.: +421/(0)44/556 51 11
fax: +421/(0)44/562 13 96
e-mail: lmikulas@mikulas.sk
http://www.lmikulas.sk
Kontakt na Informan centrum mesta:
Informan centrum mesta
Nmestie mieru 1
031 01 Liptovsk Mikul
tel.: +421/(0)44/552 24 18,
+421/(0)/441 61 86
fax: + 421/(0)44/551 44 48
e-mail: info@mikulas.sk
http://www.lmikulas.sk
Liptovsk Mikul
Rozloha mesta:
70 km
Poet obyvateov:
33 000
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.94 94 28/8/07 19:17:40
M95
TRNAVA NITRA
Slovensk republika Nitra Automapa
str. C41
Far#k 36
949 01 Nitra
tel.:
+421/37/652 27 13
otvracie hodiny: 11
00
24
00
boccaccio@boccaccio.#k
www.boccaccio.#k
pizza
cestoviny
grilovan peciality
erstv morsk ryby
iv hudba
TYPICK TALIANSKA
KLIMATIZOVAN RETAURCIA
TIPICO
RISTORANTE ITALIANO
Associazione Italiana
Ristoratori in Slovacchia
Asocicia talianskych retaurci
na Slovensku
s
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.95 95 28/8/07 19:19:05
M96
RUOMBEROK PIEANY
Automapa Pieany Slovensk republika
str. C38
PIEANY
Mestsk rad
Nmestie SNP . 3
921 45 Pieany
tel.: 033/ 77 65 311
fax: 033/ 77 65 333
e-mail: sekretariat@piestany.sk
www.piestany.sk
www.pic.piestany.sk
Informcie pre turistov:
info@pic.piestany.sk
Pieany patria oddvna k najnavtevo-
vanejm mestm na Slovensku. Svis to
s ich prrodnm bohatstvom, ktorm je
lieiv termlna voda a bahno, ale aj pre
ich idelnu polohu a ahk dostupnos
(Bratislava 82 km, Viede 145 km).
Prv psomn zmienka o Pieanoch
pochdza z roku 1113, dnes m mesto
viac ako 30 000 obyvateov. Pre svojich
obyvateov a nvtevnkov ponka irok
monosti rekrecie, dovolenky, zbavy,
kultrneho a spoloenskho vyitia.
Okrem prvlastku mesto zdravia s
Pieany aj mestom parkov, oddychu,
kultry, kongresov a vyhadvanm mies-
tom stretnut umelcov, politikov a inch
vznamnch osobnost. U tradine sa tu
konaj rzne vznamn kultrne podu-
jatia (koncerty, lmov festivaly, divadl,
kvetinov prehliadky, vstavy umeleckch
diel), ako aj portov aktivity medzinrod-
nho vznamu. S tu idelne podmienky
pre vyznvaov vodnch portov, lyova-
nia, loptovch hier, tenisu, ba i golfu, ale aj
turistickch vychdzok do okolia bohatho
na histriu a krsnu prrodu. V meste je
mnoho hotelov, penzinov, retaurci
a kaviarn, ktor najm v lete svojimi tera-
sami spestruj peiu znu. Osobitn arm
peej zne dodvaj umeleck fontny.
Pieany maj najv poet slnench
dn na celom zem Slovenska. Tto vni-
mone vhodn klma tu umouje strvi
prjemn chvle poas celho roka.
Mj december: Jazzov Pieany
Jn: Otvorenie letnej kpenej sezny
Pieansk festival
Nrodn leteck dni
Truck Country
Jl: Hodokvas
August: Cena Slovenska, automobilo-
v preteky
Country Lodenica
September: Cinematik lmov
festival
Victoria Regia, kvetinov korzo
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.96 96 28/8/07 19:20:27
M97
TRNAVA PREOV
Slovensk republika Preov Automapa
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.97 97 28/8/07 19:21:44
M98
RUOMBEROK
Automapa Roava Slovensk republika
ROAVA
Roava, mesto slvnych tradci banctva,
kolstva a remesiel, biskupsk sdlo,
administratvne a kultrne centrum Hornho
Gemera. Prv psomn zznam je z r. 1291,
kedy uhorsk kr Ondrej III. daroval toto
zemie ostrihomskmu arcibiskupovi. Prv
mestsk vsady udelil mestu kr udovt
Vek v roku 1382.
V Roave sa v stredoveku ailo zlato
striebro, elezo, neskr me a Roava sa
stala centrom priemyselnej vroby a kolstva.
Od r. 1775 je Roava biskupskm sdlom.
Zachovalo sa tu tvorcov nmestie
najvie svojho druhu na Slovensku
s mnostvom pamiatok. Z renesannej
Strnej vee mu nvtevnci obdivova
nae skvosty. Najstarou pamiatkou je
Katedrla Nanebovzatia Panny Mrie.
TIC ponka pre nvtevnkov
V blzkosti Roavy sa nachdzaj najvz-
namnejie historick pamiatky Gemera: hrad
Krsna Hrka, katie Betliar a jedinen
kostoly na Gotickej ceste.
V oblasti Nrodnho parku
Slovensk kras sa nachdza:
Niekoko sprstupnench jask: Domica,
Gombasek, Ochtinsk aragonitov
jaskya.
Krsy prrody je mon obdivova na dobre
znaench turistickch a cyklotrasch.
Najzaujmavejie podujatia:
Dni mesta vdy zaiatkom februra
Tempus Art medzinrodn divadeln fes-
tival
Roavsk jarmok zaiatkom septembra
Mestsk rad Roava
afrikova 29, 048 01 Roava
Tel. 058/777 31 11

Turistick informan centrum Roava
Nmestie bankov 32, 048 01 Roava
Tel.: 058/732 81 01
www.roznava.sk, www.ticroznava.sk
Roava
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.98 98 28/8/07 19:23:29
M99
TRNAVA
Slovensk republika Ruomberok Automapa
RUOMBEROK
str. C54
Mesto Ruomberok
Nm. A. Hlinku 1
034 01 Ruomberok
tel.: 044/431 44 49
fax: 044/431 44 40
e-mail: murk@murk.sk
e-mail: majerikova@murk.sk
internet: www.ruzomberok.sk
Ruomberok je mesto s bohatou histriou
a modernou rozvjajcou sa sasnosou, je
administratvnym centrom dolnho Liptova.
Medzi vznamn historick dominanty patr
Rmsko-katolcky farsk kostol sv. Ondreja,
Piaristick kltor, kltorn kostol sv. Kra
a Piaristick gymnzium. Dominantou peej
zny mesta je Kultrny dom Andreja Hlinku,
ktor nesie meno vznamnho slovenskho
nrodnho dejatea, intelektula, kaza
a rodka z ernovej. Pri prehliadke mesta
nie je mon opomen Liptovsk mzeum
a Galriu . Fullu, umelca a vtvarnka svetovho
mena. Ruomberok m vborn podmienky
pre rozvoj cestovnho ruchu. Najvm
strediskom zimnch portov je Skipark. Arel
Skiparku pozostva z troch lokalt, ktor s
vzjomne prepojen zjazdovkami a horskmi
dopravnmi zariadeniami. Kabnkov lanovka
spja Hrabovo s hlavnou asou lyiarskeho
strediska, ktor sa vol Malin Brdo. M
7 lyiarskych vlekov a tvormiestnu sedakov
lanovku. V letnej sezne je Skipark zameran
na agroturistiku a do budcnosti by malo by
vybudovan prepojenie s Vlkolncom, ktor
je zapsan v zozname Svetovho kultrneho
dedistva UNESCO. Nealeko od mesta
le obec Beeov, v ktorej sa nachdza
znme termlne kpalisko atraktvne svojou
prstupnosou kpania pod holm nebom nielen
v lete, ale aj v zime. Nie je mon nenavtvi
objemom najviu slovensk umel vodn
ndr priehradu Liptovsk Mara, ktor v lete
nvtevnkom poskytuje osvieenie i monosti
vyitia v rznych druhoch vodnch portov.
Podrobn a aktulne informcie
na tel. sle: 044/432 10 96
INFOCENTRUM, Antona Bernolka 1
www.ruzomberok.sk
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.99 99 28/8/07 19:25:05
M100
RUOMBEROK
Automapa Senec Slovensk republika
SENEC
CELORONE
8 baznov s teplotou vody 28 38 C
Vodn relaxan atrakcie masne lavice, vodn trysky,
protiprdy, vodn chrli, vzduchov gejzr, vodn ddnik
uren na aktvny oddych a regenerciu
Long way celorone kryt tobogn, zbava pre malch i vekch
Oberstvenie retaurcia, coctail bar, port bar,
palmov zhrada
LETN SEZNA
13 baznov rznych teplt a vekost
Tobognov vea AQUA FUN 10 jedinench vzruujcich
vodnch atrakci pre milovnkov adrenalnu a zbavy najdlh,
najvy, najrchlej a najblznivej farebn svet
Plov volejbal, minifutbal, poiova potovch potrieb
pre aktvny oddych
SAUNOV SVET
Fnska such sauna a parn sauna
adov sprcha
Perlikov whirlpool bazny
Mase rzne druhy
PRE NAJMENCH
Detsk bazny s vodnmi atrakciami
Detsk ktik, detsk ihrisko
Animovan programy poas celho roka
Plaveck kurzy pre deti od 3 mesiacov do 3,5 roka
Aquathermal Senec, a.s.,
Slnen jazer sever, 903 01 Senec,
+421 (2) 45 64 80 21, www.aquathermal.sk
str. C28
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.100 100 28/8/07 19:25:56
M101
TRNAVA
Autoumyvre nkladnch
a osobnch vozidiel,
run umvanie vozidiel,
vystriekavanie podvozkov,
bezdotykov umvane vozidiel
S.T.K. SLOVAKIA, s. r. o.
Abrahmska 1344
925 21 Sldkoviovo
tel./fax: 031/78 41 245
mobil: 0903/311 934,
0905/327 069
e-mail:
stk.slovakia@stonline.sk
AUTOUMYVRE
OTVOREN:
PONDELOK a SOBOTA
8.00 20.00
NEDELA
9.00 12.00
kontakt: tel./fax: 031/784 12 45
mobil: 0903/311 934, 0905/327 069
STANICA
TECHNICKEJ
KONTROLY
S.T.K. SLOVAKIA, s. r. o.
SLDKOVIOVO
spol. s r. o.
prevdzka Sldkoviovo
OTVOREN:
PONDELOK a UTOROK
7.00 15.30
STREDA
7.00 18.00
TVRTOK a PIATOK
7.00 15.30
SLDKOVIOVO
Slovensk republika Sldkoviovo Automapa
str. C41
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.101 101 28/8/07 19:34:58
M102
RUOMBEROK
Automapa opora Slovensk republika
OPORA
Obec opora s osadou trkovec m 4110 obyvate-
ov. Le na rodnej rovine, po avej strane rieky Vh,
na ktorej je vybudovan vodn dielo Krov.
Prv psomn zmienka o obci je z roku 1251 pod
nzvom Supurni. Z histrie sa zachovali prekrsne
udov kroje, zvyky, tance a piesne, ktor ria nai
dchodcovia, nia ien a detsk folklrny sbor
Vainka. Vivky predkov ria ruky naich ien
v podobe opornianskych obrzkov.
Obec je znma aj rybolovom v lokalitch na starom
ramene Vhu a na Vodnom diele Krov. Nv-
tevnci obce si mu pozrie Izbu tradci (udov
bvanie a odievanie) v priestoroch kultrneho domu.
Zoznam kultrno-spoloenskch podujat
Rybrsky ples - Poovncky ples Batkov muzika
Oslava da ien Stavanie mja Rybrske
preteky Oslava da matiek Slvnostn zpis
50-ronch Oslava da det Juniles (poovnci)
Obecn de Vstava palikovej ipky Tradin
hody Tenisov turnaj Streleck pretek O pohr
starostu opornianska 12. (sprievodnou aciou je
vstava ovocia a zeleniny) Mesiac cty k starm
Slvnstn zpis 70-ronch Mikulsky program
Predvianon koncert (koledy, spevy, tanec)
OPORA
obec opora
Obecn rad 1179
925 52 Galanta
tel.: 031/787 42 82
fax: 031/787 43 87
mobil: 0905/65 31 02
e-mail:
soporna@stonline.sk
www.soporna.sk
str. C39
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.102 102 28/8/07 19:36:51
M103
TRNAVA
Slovensk republika urany Automapa
URANY
str. C31


s
m
e
r

M
o

o
v
c
e
a jeho spolupracovnci z
Dobr chu Vm praje
O
d
b
y
t
o
v

v
o
d

u
r
a
n
y
D
r
u

s
t
e
v
n


5

(
a
r
e

l

E
l
i
t
e
x
)
9
4
2

0
1

u
r
a
n
y
t
e
l
.
/
f
a
x
:

0
3
5
/
6
5

0
0

0
5
8
,

6
5

0
3

3
5
6
m
o
b
i
l
:

0
9
0
2
/
8
3

7
6

3
4
w
w
w
.
p
a
r
a
p
e
t
r
o
l
.
s
k

P
o
s
k
y
t
u
j
e
m
e

s
e
r
v
i
s
o
v
a
n
i
e

v
o
z
i
d
i
e
l

a

p
r
e
d
a
j

n

h
r
a
d
n

c
h

d
i
e
l
o
v
,

P
N
E
U
S
E
R
V
I
S
P
r
e
d

v
a
m
e

o
l
e
j
e

p
r
v
o
t
r
i
e
d
n
e
j

k
v
a
l
i
t
y

z
n
a

k
y

P
A
R
A
M
O

a

M
O
G
U
L
P
r
e
d
a
j

a
s
f
a
l
t
o
v

c
h

v

r
o
b
k
o
v
,

s
u
c
h

c
h

o
m
i
e
t
k
o
v

c
h

z
m
e
s


a

k
o
m
p
l
e
t
n


b
a
l

k

p
r
e
d
a
j
a

v

o
b
l
a
s
t
i

z
a
t
e
p

o
v
a
n
i
a
,

h
y
d
r
o
i
z
o
l

c
i
e

a

s
a
n

c
i
e
A
u
t
o
s
e
r
v
i
s

t
e
l
.
:

0
9
0
3
/
6
0

2
0

1
2

1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.103 103 28/8/07 19:40:53
M104
RUOMBEROK TEPLIKA NAD VHOM
Automapa Teplika nad Vhom Slovensk republika
str. C56
Na zklade najstarch zachovanch archvnych
listn obec jestvovala u v r. 1267 pod nzvom
Teplucha, potom Toplica, Teplicza a od r. 1927
u ako Teplika nad Vhom. V r. 1757 bola
poven na mesteko a dostala patent na
jarmon prvo od cisrovnej Mrie Terzie.
Spoiatku patrila panstvu Varn a neskr pod
Streno.
Najvznamnejou kultrnou pamiatkou je
katie, ktor bol pvodne postaven v rene-
sannom slohu a dal ho postavi grf Dersffy.
Zaiatkom 18. storoia bolo zpadn prieelie
doplnen tvorhrannmi veami a v r. 1750
k nemu pristavili barokov kaplnku. V r. 1928
katie vyhorel. alou vznamnou kultrnou
pamiatkou je rmskokatolcky kostol sv. Martina
z r. 1589 a v r. 1750 bola k nemu pristaven
barokov kaplnka. V kostole sa nachdzaj
telesn pozostatky oe Bosniakovej, manelky
grfa Frantika Vesselenyiho.
V r. 1767 v obci zaloili textiln manufaktru
a v r. 1912 bola zaloen sklre, ktor v r. 1925
vyhorela. Hasisk zbor vznikol v r. 1890.
Obec sa nachdza v severnej asti ilinskej
kotliny pod vrchmi Dube a Strank.
V sasnosti m Teplika nad Vhom
samostatn sprvu a poloha tesne na trase
do turistickho centra Malej Fatry z nej rob
idelne miesto pre pracovn a rekrean pobyt.
V sasnosti m obec 3 600 obyvateov a pod-
nikatesk subjekty vytvraj v obci ubytovacie
a retauran sluby. as obyvateov si nala
prcu v automobilke KIA a v zvode MOBIS.
Obec sa stala svojou infratruktrou vznam-
nm zemm pre verejnos na kpu pozemkov
a nsledne vstavbou rodinnch domov. V zim-
nom obdob s k dispozcii 2 lyiarske vleky
a vrch Strank nad obcou poskytuje vynikajce
podmienky pre zvesn bezmotorov lietanie
(rogall) a paragliding.
TEPLIKA NAD VHOM
Teplika nad Vhom
Obecn rad
Nm. Sv. Florina 2/290
013 01 Teplika nad Vhom
tel.: 041/598 21 28
fax: 041/598 22 96
mobil: 0905 850 661
e-mail: obec.teplickanv@stonline.sk
www.teplickanadvahom.sk
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.104 104 28/8/07 19:41:59
M105
TRNAVA
Slovensk republika Trebiov Automapa
TREBIOV
str. C60
Du-Bal Trans, s. r. o.
Transport Logistik
ul. kpt. Nlepku 1058/27
075 01 Trebiov
tel./fax: 056/64 33 424
mobil: 0915/948 766
e-mail: dubal.trans@centrum.sk
medzinrodn
kaminov doprava
vntrottna
kaminov doprava
preprava
expresnch zsielok
Slovensko + E
logisticko-pedin
sluby
autobusov doprava
predaj stavebnho
materilu
obchodn innos
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.105 105 28/8/07 19:44:28
M106
TRENN
Automapa Trenn Slovensk republika
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.106 106 28/8/07 19:46:15
M107
TRNAVA TRNAVA
Slovensk republika Trnava Automapa
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.107 107 28/8/07 19:47:29
M108
TURIANSKE TEPLICE
Automapa Turianske Teplice Slovensk republika
48,5 x 229
mm
(mapov as)
www.turciansketeplice.sk
Mesto
Turianske
Teplice
Raj kpenctva a turizmu
Poet obyvateov: 6 946
Rozloha: 33,48 km
2
Leto: SPA & Aquapark, termlne
kpalisko, lanov centrum,
tenisov kurty, turistika,
cykloturizmus
Podujatia:
jn Cesta rozprvkovm lesom,
Dni mesta, Teplick jarmok
jl Kovske dni
jl, august Hudobn kpen
leto
august Doinkov slvnosti
Zima: lyiarske svahy s vlekmi
v okol, umel adov plocha
Podujatia:
december - vianon trhy
februr - Turiec - SPA (eurpsky
pohr psch zprahov)
Galria Mikula Galandu rod-
ka z Turianskych Teplc, zakladatea
slovenskej vtvarnej moderny.
str. C54
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.108 108 28/8/07 19:49:57
M109
VRBOV
Navtvte mesteko Vrbov, ktor
je znme ikmou veou a svojimi
rodkmi Mricom Beovskm, krom
Madagaskaru, a Jozefom Adamcom,
krom futbalovch strelcov. Kria
M. Beovskho zo 17. stor., vodn n-
dr erenec, vchodisko turistickho
chodnka na achtick hrad (4 hod.).
Besuchen Sie das Stadtchen
Vrbov, das durch den schiefen
Turm und durch seine Landsleute
Mric Beovsk (Knig von Mada-
gaskar) und Jozef Adamec (Knig
der Fuballschtzen) bekannt ist.
M. Beovsk-Kurie aus dem 17. Jh.,
Wasserbecken erenec, Ausgangs-
punkt des touristischen Pfades zur
Burg achtice (4 Std.).
Visit the small town of Vrbov
which became famous by its
leaning tower and its countrymen
Mric Beovsk (King of Madagascar)
and Jozef Adamec (king of football
scorers). You can visit the house of
Mric Beovsk from the 17th century
and the water tank erenec where the
tourist path to the castle achtick
hrad begins.
Slovensk republika Vrbov Automapa
str. C38
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.109 109 28/8/07 19:52:18
M110
ZVOLEN
Automapa Zvolen Slovensk republika
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.110 110 28/8/07 19:53:58
M70
A
belov (LC) 59A
Abovce (RS) 61D
Abrahm (GA) 54C
Abrahmovce (BJ) 32A
Abrahmovce (KK) 29D
Abramov (TR) 25E
Abranovce (PO) 32E
Adamov (SI) 36B
Adamovce (TN) 23E
Adamovsk Kocha novce (TN) 23E
Adidovce (HE) 34C
Agta (LV) 57E
Albnov (TV) 49A
Alekince (NR) 55A
Alpnka (KE) 47B
Albetin dvor (SC) 53E
Ambrzov hon (KN) 67C
Ambruovce (SB) 31B
Aala (KN) 67B
Anda (NR) 55A
Andice (LM) 27D
Andovce (NZ) 67A
Andrejov (BJ) 17E
Andrejovka (SL) 16E
Anglet (ZC) 40F
Antalov laz (KA) 58C
Antonov sad (KN) 68C
Antoovsk vrch (PP) 14F
Arad (NZ) 68C
Ardanovce (TO) 39E
Ardovo (RV) 45F
Arma (LV) 68B
Arnutovce (SN) 30C
Asd (DS) 66B
B
Bb (NR) 54B
Babiar (PB) 9E
Babie (VT) 32D
Babn (NO) 12E
Babin Potok (PO) 32A
Babin (RS) 44C
Babin (ZV) 58A
Babindol (NR) 55D
Babinec (RS) 44F
Babie (BY) 9D
Babiovci (BY) 9D
Babkov (ZA) 25A
Babulicov Vrch (MY) 38A
Bacch (BR) 28E
Bacrov (ZV) 42E
B (DS) 65A
Baala (NR) 55C
Baka (TV) 63A
Bakov (TV) 49A
Bakovk (KS) 48B
Bovce (KA) 57D
Baan (BS) 57B
Bdice (NR) 55B
Badn (BB) 42C
Bagov (RS) 60D
Bho (PK) 53B
Bachledova dolina (PP) 14F
Bajany (MI) 50D
Baj (KN) 67D
Bajerov (PO) 31F
Bajerovce (SB) 30B
Bajka (LV) 56F
Bajtava (NZ) 69C
Baka (DS) 65D
Bakanovci (LC) 59A
Bakov (RS) 60F
Bakta (RS) 61A
Baaovci (CA) 10C
Bale (BB) 42B
Balov (PB) 9E
Bald (BR) 43B
Baldovce (LE) 30D
Balog nad Ipom (VK) 58E
Balo (DS) 66C
Blovci (ZA) 10E
Balvany (KN) 67C
Baa (LC) 59D
Baa (SP) 33A
Baa Lucia (KS) 47A
Banisko (DT) 42F
Banka (PN) 38D
Banky (PD) 40B
Banky (ZH) 41F
Bnov (NZ) 67B
Bnov (ZA) 25A
Bnovce nad Bebra vou
(BN) 39B, 40A
Bnovce nad Onda vou (MI) 49D
Bansk (PD) 40F
Bansk Bel (BS) 41F
Bansk Bystrica (BB) 42A
Bansk Hodrua (ZC) 41E,F
Bansk kolnia (PD) 41A
Bansk tiavnica (BS) 41F
Bansk (VT) 49A
Bansk Studenec (BS) 57B
Bara (TV) 62A
Baranie (SB) 31B
Baratsko-majere (NR) 55B
Barca (KE) 48C
Barca (RS) 61A
Barianska samota (RS) 61A
Bardejov (BJ) 17E
Bardejovsk Nov Ves (BJ) 17E
Bardejovsk Zbava (BJ) 17E
Bardejovsk Kpele (BJ) 17E
Bardoovo (NZ) 56E
Barina (NM) 22F
Barnovci (PU) 23B
Barta (RS) 60D
Barta (RS) 61B
Bartkovci (PB) 9E
Bartoova Lehtka (ZH) 41D
Bartoovce (BJ) 32A
Baka (KS) 47D
Bakovce (HE) 33D
Bakovce (SO) 50B
Banrovci (MY) 37B
Baovce (PN) 38D
Batn (PE) 39F
Batizovce (PP) 29C
Btka (RS) 61A
Bakov (DT) 43D
Batkovci (MY) 38A
Btorov (VK) 58F
Btorove Kosihy (KN) 68C
Btovce (LV) 57C
Bazalovci (PB) 24B
Bazgerka (CA) 10A
Beckov (NM) 39A
Beckovsk Vieska (NM) 39A
Beov (BB) 42D
Bednrovci (MY) 21F
Beharovce (LE) 30D
Behynce (RA) 61A,B
Behynce (TO) 39E
Becherov (BJ) 17C
Beketfa (DS) 65B
Bel (MT) 26C
Bel (NZ) 68D
Bel (TN) 23E
Bel (ZA) 10F
Bel nad Cirochou (SV) 34C,D
Beladice (ZM) 56A
Bel-Dulice (MT) 25D, 26C
Belajka (CA) 10D
Belajky (KM) 10D
Belkov (KA) 58B
Belanovci (ZC) 41E
Belanskovci (MY) 37B
Belejov (PB) 9E
Belejovce (SK) 17D
Belek (NZ) 56E
Belianske kpele (KK) 30A
Belice (TN) 39A
Beln (RS) 61A
Belina (LC) 60C
Belince (TO) 39F
Bellova Ves (DS) 53F
Belovea (BJ) 17E
Beluj (BS) 57B
Beluja (VK) 58E
Belua (PU) 24A
Belusk Slatiny (PU) 24C
Bela (KS) 48E
Beadikov (LM) 27D
Beadikovce (SK) 17F
Beadn (PU) 8F
Beadovo (NO) 12C
Beatina (SO) 51A
Beniakovce (KS) 48A
Benice (LM) 27D
Benice (MT) 25D
Benkovce (VT) 33E
Beov (BY) 24B
Beova Lehota (DK) 11F
Beovo (RA) 44D
Beu (BR) 44A
Beuovce (LM) 27B
Berntovce (KS) 48C
Bernolkovo (SC) 53C
Bertotovce (PO) 31D
Besn (PB) 9E
Bestinn (NM) 22F
Bea (LV) 56E
Bea (MI) 50E
Beeov (NZ) 67B
Beeov (RK) 27A
Ber (NZ) 55F
Bter (LC) 59D
Betlanovce (SN) 29D
Betlenovce (MI) 49B
Betliar (RV) 46C
Bekovci (TN) 24E
Beovce (SO) 50D
Bidovce (KS) 48B
Biel (TV) 63A
Biela (DK) 11E
Biela Bukovina (TO) 39A
Biela hlina (PD) 24C
Biela hora (MI) 50A
Biela Voda (PD) 24F
Bielikovci (NM) 38A
Biele Vody (DT) 43D
Biele Vody (SN) 29F
Bielovce (LV) 69A
Biely Kostol (TT) 53B
Biely kr (CA) 9B
Biely Potok (RK) 26D
Bieari (BY) 9F
Bijacovce (LE) 30D
Blkove Humence (SE) 37C
Ba (NZ) 68D
Bindt (SN) 30E
Bovce (TT) 37F
Biskupice (BN) 39B
Biskupice (LC) 60C
Biskupice (TN) 23E
Biskupov (TO) 39E
Bitava (SE) 37A
Bitarov (ZA) 10E
Blahov (DS) 53F
Blahovci (MY) 38A
Blaatsk dolina (PP) 14E
Blatn na Ostrove (DS) 65B
Blatn Polianka (SO) 50C,D
Blatn (SC) 53D
Blatn Remety (SO) 50D
Blatn Revitia (SO) 50A
Blatnica (MT) 25F
Blaice (KS) 48D
Blakov (CA) 10D
Blakovci (CA) 10C
Blaov (DS) 66A
Blaovce (TR) 25F
Blesovce (TO) 39C
Blhovce (RS) 60D
Blskavica (DT) 42F
Bobot (TN) 39B
Bobotsk Lehota (TN) 39B
Boboty (ZA) 11E
Bobrov (NO) 12D
Bobrovek (LM) 27B
Bobrovec (LM) 27B
Bobrovnk (LM) 27A
Boiar (KS) 48E
Bodice (LM) 27D
Bodky (DS) 65B
Bodin (PB) 24B
Bodochovo (DT) 43E
Bodok (TO) 39E
Bodorov (TR) 25F
Bodov (SC) 53D
Bodovce (SB) 31B
Bodrog (TV) 62B
Bodrual (SK) 18C
Bodza (KN) 66D
Bodzianske Lky (KN) 66D
Bogliarka (BJ) 16F
Bohovci (ZC) 41E
Bohat (KN) 67D
Bohdanovce (KS) 48D
Bohdanovce nad Trnavou (TT) 38E
Boheov (DS) 66A
Bohunice (IL) 23D
Bohunice (LV) 57A
Bohovo (RV) 45F
Bojkov (TN) 23C
Bojn (TO) 39C
Bojnice (PD) 40B
Bojnice-kpele (PD) 40B
Bojniky (HC) 54B
Bokro (KN) 67F
Boka (SP) 33A
Bo (TV) 50E
Boldog (SC) 53D
Bolerz (TT) 37F
Boleov (IL) 23D
Bolguovci (CA) 11E
Boliarov (KS) 48B
Bokovce (LC) 60A
Bokovsk osada (LC) 59B
Borcov (TR) 25F
Borany (BN) 39D
Borice (TN) 23D
Borda (KS) 48B
Borda-kpele (KS) 48B
Borinka (MA) 52D
Borisko (ZM) 40F
Borody (HC) 54B
Borov (ML) 18F
Borov (TT) 53B
Borovce (PN) 38D
Boroviny (ZV) 42F
Borsk Mikul (SE) 37C
Borsk Peter (SE) 37C
Borsk Svt Jur (SE) 36D
Bora (TV) 62A
Bory (LV) 57E
Boca (NM) 22F
Boany (PE) 39D
Boianska Nepo ra dza (TN) 23F
Boany (TV) 63A
Bottovo (RS) 61C
Boice (TV) 49A
Brka (RV) 46D
Bracovce (MI) 49D
Brdno (RS) 44F
Bran (NR) 55D
Branovo (NZ) 68A
Bratislava (BA) 52F
Bratkovica (DT) 43D
Bratkovsk most (DT) 43D
Bravcovo (BR) 28E
Brn (MT) 25D
Brdrka (RV) 45B
Brehov (TV) 49F
Brehy (ZC) 57A
Brekov (HE) 33F
Brestina (LC) 43F
Brestov (HE) 33F
Brestov (PO) 32E
Brestov nad Labor com (ML) 34A
Brestovany (TT) 54A
Brestov (NM) 22F
Brestov (SE) 37B
Brestovec (KN) 66D
Brestovec (MY) 38A
Brestovky (SL) 15D
Bretejovce (PO) 48A
Bretka (RV) 45F
Breza (NO) 12C
Brezany (PD) 41A
Brezany (ZA) 25A
Breziansky mlyn (NO) 11D
Brezie (VK) 58D
Brezina (RS) 44F
Brezina (SE) 37D
Brezina (TV) 49E
Breziny (LV) 57A
Breziny (ZC) 41E
Breziny (ZV) 42E
Breziny (ZV) 42D
Breznica (SP) 33A
Breznika (PT) 60A
Breznika (SP) 18E
Brezno (BR) 43B
Brezolupy (BN) 40A
Brezov (BJ) 32B
Brezov tl (ZM) 40F
Brezov (PU) 24A
Brezov pod Brad lom (MY) 38C
Brezovec (SV) 35E
Brezovica (SB) 31A
Brezovica (TS) 12D
Brezovika (SB) 31A
automapa abecedn register Slovensk republika
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.70 70 28/8/07 10:37:15
M71
Slovensk republika abecedn register automapa
Brezovka (BJ) 17F
Brezovo (LC) 43E
Breany (PO) 31D
Brhlovce (LV) 57C
Briestiny (LC) 43F
Brietie (TR) 25E
Brieky (PT) 59B
Briovka (NO) 11D
Brlon jama (ZA) 10C
Brnice (LM) 27A
Brodno (ZA) 10E
Brodsk (SI) 36B
Brodzany (PE) 40C
Brlica (BY) 9F
Bruchaka (BR) 43B
Brunovce (NM) 38B
Brsne (TN) 23E
Brusnica (SP) 33A
Brusnk (RA) 45E
Brusnk (VK) 59C
Brusno (BB) 43A
Brusno (PD) 41A
Brusno-kpele (BB) 43A
Brutovce (LE) 30D
Bruty (NZ) 68D
Brvnite (PB) 9F
Brzotn (RV) 46C
Buclovany (BJ) 32A
B (KN) 68E
Buany (TT) 54A
Bukovec (NM) 22F
Bsky majer (KN) 68E
Buuhza (DS) 65A
Budatn (ZA) 10E
Budatnska Lehota (KM) 10F
Buda (ZV) 42C
Budika (ZV) 42C
Budikovany (RS) 44F
Budimr (KS) 48A
Budin (LC) 59A
Budince (MI) 50F
Budinsk Lazy (LC) 43E
Budi (TR) 25E
Bdkovany (SI) 37A
Budkovce (MI) 50C
Budmerice (PK) 53B
Budulov (KS) 47E
Budzn (SB) 31A
Buglovce (LE) 30D
Bujakovo (BR) 43B
Bukov (CA) 10D
Bukov (BY) 10E
Bukov (TT) 37D
Bukovce (SP) 18E
Bukovec (KS) 47D
Bukovec (MY) 37B
Bukovec (PD) 24E
Bukovec (VK) 59C
Bukovina (BN) 39B
Bukovina (LM) 27A
Bukovina (ZC) 56B
Bukovina (ZH) 41E
Bukovinka (DT) 43E
Bukovinka (LC) 60E
Bukovinka (LE) 30C
Bulhary (LC) 60C
Bully (BB) 26F
Bunde (PO) 31D
Bunetice (KS) 32F
Bunkovce (SO) 50B
Burda (RS) 44A
Buince (VK) 59E
Buovce (KK) 30A
Btelek (DS) 53F
Buzica (KS) 47F
Buzice (KS) 48C
Bzikovci (NM) 22E
Buzitka (LC) 60C
Byster (KS) 48C
Bystr (BR) 27F
Bystr (SP) 18F
Bystrany (SN) 30F
Bystr (VT) 32D
Bystr-Vrtka (DT) 43C
Bystriany (PD) 40D
Bystrika (KN) 68E
Bystrika (MT) 25D
Bystrika (PT) 43F
Bystr potok (GL) 46B
Byta (TV) 48F
Byta (BY) 9F
Bytica (ZA) 25A
Bzenica (ZH) 41E
Bzenov (PO) 31F
Bzince (TO) 39E
Bzince pod Javori nou (NM) 38B
Bziny (DK) 11F
Bzovk (KA) 58A,C
Bzovsk Lehtka (ZV) 58A
Bany (SP) 33C
C
Cabaj (NR) 55C
Cabaj-por (NR) 55C
Cabov (VT) 49A
Cakov (RS) 61A
Cejkov (TV) 49F
Celulzka (ZA) 10E
Cemjata (PO) 31D
Cenigovci (CA) 10C
Cernina (SK) 17F
Cerov (PU) 24A
Cerov (PD) 40D
Cerov (SE) 37D
Cerov (TT) 37D
Ceroviny (NR) 55A
Cerovo (KA) 58C
Cestice (KS) 47F
Cetuna (NM) 22F
Cibuka (RS) 44C
Cfer (TT) 53B
Cige (PD) 41A
Cigeka (BJ) 16D
Cigla (SK) 17D
Ciglt (SE) 36D
Cimenn (BN) 39B
Cinobaa (PT) 59B
Cisrske (RS) 44C
Cunn (SI) 36B

ab (NR) 55A
abalovce (ML) 19E
abiny (ML) 33B
abradsk Vrbovok (KA) 58C
an (BB) 42D
ov (SE) 37A
adca (CA) 10D
adeka (CA) 10B
achtice (NM) 38B
ajakovo (LV) 69A
ajkov (LV) 56D
aka (LV) 68A,B
akajovce (NR) 55A
akanov (TN) 23D
akanovce (KS) 48B
akanovce (LC) 60C
akany (DS) 53E
aklov (VT) 33E
alovec (KN) 67C
alovo (DS) 66D
altice (PE) 40C
ambalovci (KM) 10E
amovce (LC) 60C
aa (KS) 48C
and (DS) 66A
ankov (LV) 57C
por (NR) 55C
aradice (ZM) 56B
ry (SE) 36B
ast (PK) 53A,B
sta (KN) 66D
astkov (SE) 37B
astkovce (NM) 38B
astobrezie (ZV) 42F
ata (LV) 68B
ataj (SC) 53D
avoj (PD) 24F
ebovce (VK) 58F
eehov (MI) 50A
eejovce (KS) 47D
enska Pot (DS) 65B
echnky (DT) 43F
echov (DS) 65B
echovo (RS) 44C
echy (NZ) 68A
echynce (NR) 55D
ekovce (KA) 58A
eadice (NR) 55B
eadince (TO) 39F
elre (VK) 59E
elkova Lehota (PB) 24D
elovce (PO) 32D
elovce (VK) 58E
eovce (TV) 49C
emern (VT) 33E
enice (PP) 29D
enkesta (DS) 66A
enkov (NZ) 68F
enkovce (DS) 53F
enta (RS) 60C
ereany (PD) 40D
erenany (RS) 60B
ereenky (TN) 23C
ereov (RS) 44C
ergov I (KN) 67C
ergov II (KN) 67C
ergy (KA) 58C
erht (KN) 67E
erhov (TV) 62A
ern (BB) 42D
erm (NR) 55C
ermany (TO) 39E
ernk (NZ) 55F
ernina (HE) 33D
ernochov (TV) 62A
ernochov Vrch (NM) 38A
ernov (RK) 26B
ertenie (VK) 58E
ertin (ML) 18D
ertov vrch (RS) 44F
ertovica (LM) 28E
erve (PT) 60A
erven hlina (KA) 58D
erven hora (KA) 58A
erven Skala (BR) 45A
erven Voda (SB) 31B
erveany (RA) 45C
erveany (VK) 59A
ervencovci (CA) 10A
erven (HE) 33D
erven (KM) 10C
ervenica (MI) 49D
ervenica (PO) 32F
ervenica pri Sabi no ve (SB) 31B
ervenk (HC) 38F
erven Hrdok (ZM) 56C
erven Kame (IL) 23B
erven Kltor (KK) 14D
erven Kltor- -kpele (KK) 14D
erven majer (LV) 69A
erven majer (NZ) 68A
esk Brezovo (PT) 44E
iakov (BY) 9D
iarovce (MI) 50E
iava (VT) 33E
ikovci (ZC) 41E
imany (ZA) 24D
ov (KN) 66E
ierna (TV) 63B
ierna Dolina (ZM) 56A
ierna Hora (GL) 46A
ierna Lehota (BN) 24E
ierna Lehota (RV) 45A
ierna nad Tisou (TV) 63A
ierna skala (RS) 44C
ierna Voda (GA) 54E
ierna Voda (SC) 53C
ierany (RK) 26C
ierne (BY) 9F
ierne (CA) 9D
ierne (CA) 10B
ierne (ZM) 56A
ierne nad Topou (VT) 33C
ierne Pole (MI) 50E
ierne zeme (ZH) 41D
ierny Balog (BR) 43B
ierny Brod (GA) 54E
ierny Chrbt (KN) 67C
ierny les (DS) 66C
ierny potok (BR) 43D
ierny Potok (RS) 60D
ierny Vh (LM) 28D
iera (KA) 58B
iera (PT) 43F
iertae (VK) 58E
ierae (ZC) 41E
ifre (NR) 56C
iky (NZ) 55E
ilk (RS) 61A
ilistov (DS) 65A
ilisk Radva (DS) 66C
imhov (TS) 12D
ingov (SN) 30E
ir (SL) 16E
(RS) 61D
iatice (KS) 48B
-kpele (RS) 61C
oltovo (RV) 45F
omor (VK) 59E
rge (DS) 53F
reha (CA) 10D
remo (RS) 44C
remon (TR) 25F
rcha (CA) 10D
rcha (DT) 42F
rchov (CA) 11C
rmn (BY) 9D
ubkova Samota (TV) 62A
uma (RV) 46C
ukalovce (SV) 34B
ukrska Paka (DS) 65B
uklasovce (BN) 39B
ulkov (CA) 10C
unovo (BA) 52F
upkov (BR) 45A
D
aov (SB) 31A
Daov Lom (VK) 58D
Daletice (SB) 31D
Dancov Potok (TV) 49E
Daniovce (SN) 30E
anov (MT) 25D
apalovce (VT) 33D
Dargov (TV) 49A
Dargovskch hrdinov (KE) 48A
Davidov (VT) 49A
Debnrov tl (ZC) 40F
Debra (KS) 47C
Dedaov (HE) 34C
Dedina Mldee (KN) 67A
Dedinka (DT) 43F
Dedinka (NZ) 56E
Dedinka pri Dunaji (SC) 53C
Dedinky (RV) 29F
Dedinsk (BR) 28F
Dedinsk ostrov (DS) 65D
Dedov (CA) 10D
Dechtice (TT) 38C
Dejovka (CA) 10A
Dek (BS) 57A
Delava (SN) 46A
Demandice (LV) 57E
Demnov (LM) 27D
Demnov (NO) 11C
Demnovsk Dolina (LM) 27D
Demjata (PO) 32A
Demkovsk (DK) 11E
Drrov mlyn (ZH) 41C
Den (PU) 8F
Detrk (VT) 33C
Detva (DT) 43E
Detva-sdlisko (DT) 43E
Detvianska Huta (DT) 43F
Deviany (LV) 57A
Deviie (KA) 58C
Devn (BA) 52C
Devnska Nov Ves (BA) 52C
Devnske Jazero (BA) 52C
Deerice (BN) 39B
Diakov (MT) 25D
Diakovce (SA) 54F
Diel (PT) 44E
Diely (MY) 38A
Dinkova dolina (MY) 38A
Diva (NZ) 68D
Diviacka Nov Ves (PD) 40B
Diviaky (TR) 25F
Diviaky nad Nitricou (PD) 40B
Divn (LC) 59A
Divina (ZA) 10E
Divincovci (CA) 10A
Divinka (ZA) 10E
Divnske Lazy (LC) 43E
Dlh (TT) 37F
Dlh Lka (BJ) 17E
Dlh lka (BR) 43D
Dlh Lka (LM) 27B
Dlh nad Kysucou (CA) 10C
Dlh nad Oravou (DK) 12E
Dlh nad Vhom (SA) 54D
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.71 71 28/8/07 10:37:16
M72
automapa abecedn register Slovensk republika
Dlh Ves (RV) 45F
Dlh diely (ZM) 40E
Dlh Klovo (VT) 49A
Dlh nad Cirochou (SV) 34E
Dlh Pole (ZA) 10E
Dlh Stre (LE) 30C
Dlhoa (SK) 18C
Dlh vok (MY) 38A
Dln (PD) 40B
Do Koniarov (ZH) 41E
Dobogov (LV) 56F
Dobr (RS) 61C
Dobr (TV) 63A
Dobr Niva (ZV) 42E
Dobr Voda (TT) 38C
Dobr Voa (SN) 30F
Dobro (BR) 43B
Dobro (LC) 43F
Dobron (PD) 24F
Dobrosk Lehota (LC) 43F
Dobroho (DS) 65A
Dobroslava (SK) 18C
Dobrte (RS) 60A
Dobin (RV) 45B
Dobinsk adov Jaskya (RV) 29F
Dobinsk Maa (RV) 29F
Dohnkovci (MY) 37B
Dohany (PU) 24A
Doj (SE) 37A
Doany (LE) 30D
Doany (PK) 37F
Dolina (BR) 43D
Dolina (BR) 43B
Dolina (BS) 41F
Dolina (DK) 11E
Dolina (NM) 39C
Dolina (NM) 39A
Dolina (PB) 24B
Dolina (PO) 31E
Dolina (VK) 58D
Dolinka (KA) 58D
Dolinka (VK) 58E
Dolinky (BY) 9D
Dolinky (PU) 9E
Dolinky (ZV) 42F
Doliny (PU) 9E
Doln Baba (LC) 60C
Doln Breznica (PU) 24A
Doln Bzov (LC) 43E
Doln Chrapkov (DT) 43C
Doln Krup (TT) 38E
Doln Lehota (BR) 27E
Doln Lehota (DK) 12E
Doln Liena (DT) 43E
Doln Marikov (PB) 9E
Doln Miin (BB) 42D
Doln Mla (BB) 42B
Doln Pavlov (VK) 58F
Doln Poruba (TN) 24E
Doln Rieka (DT) 43C
Doln Se (LV) 56F
Doln Streda (GA) 54D
Doln Stredn (IL) 24C
Doln Strehov (VK) 59C
Doln Sa (TN) 23C
Doln ajba (ZC) 40F
Doln tuba (TR) 25F
Doln Telka (LC) 59D
Doln Tiina (ZA) 10F
Doln Trnvka (ZH) 41E
Doln Ves (ZH) 41D
Doln Vrbina (VK) 58D
Doln Zvrsk (TN) 23C
Doln daa (ZH) 41E
Doln Borody (HC) 54B
Doln Breziny (ZV) 42E
Doln Drkovce (BN) 39B
Doln Dubov (TT) 38E
Doln Hmre (ZC) 41E
Doln Chlebany (TO) 39D
Doln Janky (DS) 53F
Doln Jaseno (MT) 26C
Doln Kamenin (NM) 22F
Doln Kokovce (PU) 24A
Doln Kopanice (KA) 58A
Doln Koarisk (MY) 38A
Doln Krkany (NR) 55C
Doln kty (TN) 24E
Doln lazy (DT) 43E
Doln Lefantovce (NR) 55B
Doln Lelovce (PD) 40B
Doln Lovice (TT) 54A
Doln Lno (ZM) 40F
Doln Mladonice (KA) 58A
Doln Mlynce (BN) 39B
Doln Moteice (TN) 23F
Doln Natice (BN) 39B
Doln Obdokovce (NR) 55B
Doln Oreany (TT) 37F
Doln Otrokovce (HC) 39E
Doln Ozorovce (BN) 39B
Doln Paseky (SE) 37D
Doln Plachtince (VK) 58F
Doln Prbelce (VK) 58F
Doln Rykynice (KA) 57F
Doln Saliby (GA) 54F
Doln Semerovce (LV) 57F
Doln Saany (ZM) 56A
Doln Srnie (NM) 22F
Doln Strhre (VK) 59C
Doln Trhovite (HC) 38F
Doln Turovce (LV) 57F
Doln Vestenice (PD) 40A
Doln Zahorany (RS) 60A
Doln Zelenice (HC) 54B
Doln Krovci (MY) 37B
Doln Kutlkovci (SE) 37B
Dolniianske lazy (VK) 58D
Doln Badn (KA) 58C
Doln Bar (DS) 66A
Doln Bukovec (VK) 59C
Doln ur (LV) 56C
Doln dvor (ZV) 42D
Doln Harmanec (BB) 42A
Doln Hostinec (KA) 58A
Doln Hriov (ZA) 10E
Doln Chotr (GA) 66B
Doln Jalovk (KA) 58C
Doln Jelenec (BB) 26E
Doln Jur (NZ) 67A
Doln Kalnk (MT) 25D
Doln Kubn (DK) 11F
Doln Lieskov (PB) 24C
Doln Lopaov (PN) 38C
Doln Majer (LV) 57E
Doln Milochov (PB) 24A
Doln mlyn (KA) 58B
Doln Motenec (PB) 24B
Doln Ohaj (NZ) 55F
Doln Pial (LV) 56E
Doln Smokovec (PP) 29A
Doln tl (DS) 66A
Doln tefanov (TS) 12D
Doln tvernk (MY) 37D
Doln Tara (NR) 55D
Doln Tisovnk (DT) 59A
Doln Turek (TR) 41B
Doln Vadiov (KM) 10F
Doma (SC) 53E
Domadice (LV) 57E
Domanky (KA) 57D
Domania (PB) 24D
Domanisk Lehota (PB) 24D
Domaovce (LE) 30F
Domaa (LV) 68B
Domask kolnia (LV) 68B
Domekov tl (ZC) 40F
Dominova Kopanica (NM) 39C
Domovina (TO) 39F
Dna (RS) 60D
Donovaly (BB) 26F
Dora (LC) 60A
Doroanka (CA) 9B
Dorotkovci (NM) 22F
Doten (SL) 15D
Doten (NO) 11D
Dovalovo (LM) 28C
Drbsko (BR) 43D
Drahov (MI) 50C
Drahoanka (CA) 10B
Drahov (PT) 44C
Drahovce (PN) 38F
Dravce (LE) 30C
Draice (RS) 60B
Drakovce (MT) 25D
Draovce (NR) 55A
Drovce (KA) 57D
Drhkovci (TN) 23C
Driena (SP) 18F
Drienany (RS) 44F
Drienica (SB) 31B
Drienov (PO) 32E
Drienovec (KS) 47C
Drienovo (KA) 58C
Drienovsk Nov Ves (PO) 32E
Drienovsk tl (ZM) 40F
Drietoma (TN) 23E
Dra (RS) 61C
Drnava (RV) 46D
Drnava (VK) 59C
Dropie (DS) 66B
Druh Strana (NO) 11B
Drustevn pri Hor n de (KS) 48A
Drenice (LV) 57C
Drkovce (RA) 45E
ubkovo (PT) 44E
Dubie (BJ) 32B
Dubie (KM) 10E
Dubinn (BJ) 17F
Dubkov (PU) 8F
Dubnica (PD) 40B
Dubnica nad Vhom (IL) 23D
Dubnika (BN) 40A
Dubnk (NZ) 68A
Dubnk (PO) 32F
Dubno (RS) 60F
Dubodiel (TN) 39B
Dubov (BR) 43A
Dubov (PK) 53A
Dubov (SK) 17D
Dubovany (PN) 38F
Dubovce (SI) 37A
Dubov (TR) 25E
Dubov (ZV) 42E
Dubovec (RS) 61C
Dubovec (RS) 61C
Dubovica (SB) 31A
Dbrava (KA) 58C
Dbrava (LE) 31C
Dbrava (LM) 27C
Dbrava (NM) 22E
Dbrava (PO) 32C
Dbrava (PO) 32E
Dbrava (SV) 35E
Dbrava (TN) 23C
Dbrava (VK) 59C
Dbrava (ZV) 42E
Dbravica (BB) 42D
Dbravka (BA) 52D
Dbravka (KA) 58C
Dbravka (MI) 49D
Dbravka (ZV) 42F
Dbravy (DT) 43C
Ducov (PN) 38D
Dukov (CA) 9D
Dudince (KA) 57F
Ddorov (PT) 43F
Duchenec (KA) 58D
Duchonka (TO) 39C
Dukovce (SK) 32B
Dulice (MT) 26C
Dulov (IL) 24C
Duov (NO) 11D
ulov Dvor (KN) 67F
ulov dvor (VK) 59C
Dulova Ves (PO) 32E
Dulovce (KN) 67D
Dulovo (RS) 61A
Dunajov (CA) 10D
Dunajsk Lun (SC) 53E
Dunajsk Streda (DS) 66A
Dunajsk Kltov (DS) 66A
Dupln (SP) 18E
urkovci (CA) 11E
urin (ZA) 25C
uro (VT) 32D
urok (KS) 48B
urov (PB) 24D
Durenda (RS) 60D
uriove tle (PD) 40D
urkov (KS) 48D
urkov (SL) 16E
urkovce (VK) 58E
urkovka (PT) 44C
Dava (RS) 60B
Dniky (TN) 22F
Dvor Mikul (NZ) 68A
Dvorany nad Nitrou (TO) 39F
Dvorec (BN) 39B
Dvorec (TR) 25F
Dvorianky (TV) 49A
Dvornky (HC) 54B
Dvornky (KA) 57D
Dvornky (KS) 47C
Dvornky nad Nitricou (PD) 40A
Dvornky-Velre (KS) 46D
Dvory nad itavou (NZ) 67B
Dyka (NR) 56C
Dzurkovec (NM) 22F
Dunga (KE) 48A
E
Egre (TV) 49C
Eliovce (DS) 53F
Embertelen (RS) 61C
Endresk (BR) 43A
Erika (GL) 47A
Etreho Kraany (DS) 65B
F
Fakov (ZA) 25C
Fafky (LC) 43F
Fajtov (BR) 43B
Fakov (DS) 53E
Falkuovce (MI) 49D
Fanov (PD) 40D
Farn (LV) 68B
Farsk (SI) 36B
Fatinovci (PE) 40D
Fedorov (ZA) 10C
Fejs (TV) 63A
Fekiovce (SO) 50A
Fiaice (LM) 27C
Ficberg (KA) 58A
Figa (RS) 61A
Fija (SK) 33A
Fiakovo (LC) 60C
Fiakovsk Kaany (LC) 60C
Fiakovsk Kove (LC) 60C
Filice (PP) 29D
Filier (RA) 44D
Filipovo (BR) 44A
Filov laz (BN) 24E
Fnske domeky (TR) 41B
Fintice (PO) 32C
Flajov (NO) 11D
Floret (PN) 38D
Folkuov (MT) 25D
Fonorda (BB) 42A
Forbaky-Klukany (ZA) 10E
Forbasy (SL) 15E
Francov tl (ZC) 40F
Francovce (SK) 32B
Frika (BJ) 16D
Frikovce (BJ) 32A
Friovce (PO) 31C
Frtlov vrch (ZC) 41E
Fulianka (PO) 32C
Furmanec (PO) 32A
Fuskovci (CA) 10D
Fsovci (PB) 9E
G
Gabkovo (DS) 66C
Gabovci (PU) 9E
Gbi (RS) 61A
Gaboltov (BJ) 16D
Gbovci (PU) 23B
Gacovci (PB) 9E
Gajary (MA) 36E
Gajdo (SO) 50B
Galanta (GA) 54C
Galierovci (KM) 10F
Galovany (LM) 27C
G (GA) 54C
Gnovce (PP) 29D
Gpel (PD) 24F
Garajovec (PU) 24A
Gakovce (PU) 9E
Gaparkovci (NM) 22F
Gaparovo (BR) 44A
Gbeany (ZA) 10F
Gbelce (NZ) 68D
Gbely (SI) 36B
Gea (KS) 48C
Gelnica (GL) 31E
Gemer (RA) 61B
Gemerek (RS) 60D
Gemersk Hrka (RV) 45F
Gemersk Panica (RV) 45F
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.72 72 28/8/07 10:37:19
M73
Slovensk republika abecedn register automapa
Gemersk Poloma (RV) 46C
Gemersk Ves (RA) 45E
Gemersk Dechtre (RS) 60D
Gemersk Micha lov ce (RS) 61A
Gemersk Teplice (RA) 45D
Gemersk Jablonec (RS) 60F
Gemersk Milhos (RA) 45D
Gemersk Sad (RA) 45F
Ga (LV) 56F
Geraltov (PO) 32A
Gerlachov (BJ) 16F
Gerlachov (PP) 29A
Giglovce (VT) 33C
Giraltovce (SK) 32B
Girovce (HE) 33D
Glabuovce (VK) 59E
Gledenovci (ZC) 41E
Goaltovo (RV) 45D
Goovo (RV) 45B
Golianovo (NR) 55D
Gombasek (RV) 46E
Gombo (KS) 47F
Gondovo (LV) 57C
Gorazdov (SA) 55C
Gortva (RS) 60D
Gortva (RS) 60D
Gtovany (LM) 27C
Grajciar (KS) 48C
Gran-Petrovce (LE) 30D
Gregorova Vieska (LC) 59B
Gregorovce (PO) 32C
Gribov (SP) 18E
Grodzin (VT) 32D
Gronrovo (BY) 9F
Groovka (RS) 60B
Gr (NM) 22F
Gr (NO) 12A
Grne (DK) 11E
Grupierovci (CA) 9D
Gruzovce (HE) 33D
Gg (NZ) 67A
Grovci (LC) 43E
Guttmanov dvorec (TV) 63A
Gyov (KS) 48E
H
Habny (SE) 37C
Habiovo (PT) 60A
Habovka (TS) 12F
Habura (ML) 18F
Haava (KS) 47C
Haava (RS) 44D
Haov (RS) 61A
Hadoe (PB) 9E
Hadovce (KN) 67E
Haduovce (SN) 30E
Hadviga (TR) 25E
Hgy (KK) 14F
Hj (IL) 24C
Hj (KS) 47C
Hj (PT) 44C
Hj (TR) 25F
Hajdarov (NM) 22F
Hje (PD) 40B
Hjiky-Maky (PT) 60A
Hajn Nov Ves (TO) 39E
Hajnka (RS) 60D
Hjnikov (DT) 42F
Hjniky (ZV) 42C
Hjske (SA) 54D
Hajovci (BN) 40A
Hajtovka (SL) 15F
Halabrnovci (SE) 37B
Halovce (BN) 39B
Hala (BS) 41F
Hali (LC) 59B
Haligovce (SL) 15C
Halubenec (RS) 44C
Haluzice (NM) 22F
Hmor (BR) 28E
Hmor (RA) 44D
Hmor (RV) 45D
Hmor (VK) 59C
Hmor (PT) 43F
Hmre (GL) 46A
Hmre (TN) 23E
Hamuliakovo (SC) 53E
Handrovci (PB) 9E
Handlov (PD) 41A
Hanigovce (SB) 31B
Haniska (KS) 48C
Haniska (PO) 32E
Hankov (RV) 45B
Hankovce (BJ) 32B
Hankovce (HE) 34C
Hanuovce nad Topou (VT) 32D
Hanzlov (CA) 10B
Hanzlovka (SE) 37B
Harakovce (LE) 31C
Hararovka (BJ) 17E
Harhaj (BJ) 32B
Harichovce (SN) 30E
Harmanec (BB) 42A
Harmnia (PK) 53A
Harvelka (CA) 11C
Hatalov (MI) 49D
Hate (MY) 21F
Hatiny (KS) 47D
Hatn (PB) 9E
Havaj (SP) 18F
Havka (KK) 14F
Havlovci (SE) 37B
Havran (SE) 37B
Havranec (SK) 17D
Havrania (DK) 11F
Havrania Dolina (SN) 29F
Havrilovo (PT) 44C
Han (MI) 50A
Han nad Cirochou (HE) 34E
Haln (BJ) 17F
Hebenete (DS) 66A
Helcmanovce (GL) 47A
Helenka (RA) 45E
Hepa (BR) 28F
Henckovce (RV) 45D
Henclov (GL) 46A
Hencovce (VT) 33E
Hendrichovce (PO) 31C
Herany (KS) 48B
Herman (LC) 43E
Hermanovce (PO) 31D
Hermanovce nad Topou (VT) 32D
Hertnk (BJ) 32A
Hervartov (BJ) 17E
Hetm (SA) 54F
Hiade (BB) 42B
Hincov (MY) 38A
Hincovce (SN) 30F
Hladovka (TS) 13C
Hlaovina (KA) 58C
Hlav (MY) 38A
Hlavice (CA) 10A
Hlbok (PB) 9E
Hlbok (SE) 37D
Hlbok nad Vhom (BY) 10E
Hlinen (CA) 10C
Hlink (KN) 67C
Hlink (LM) 27A
Hlink nad Hronom (ZH) 41E
Hlink nad Vhom (BY) 9F
Hlinka (LC) 59A
Hlinn (VT) 33E
Hlivitia (SO) 50B
Hlohovec (HC) 38F
Hloa (PU) 24C
Hlokovci (NM) 22F
Hniezdne (SL) 15E
Hnilk (SN) 30E
Hnilec (SN) 46A
Hnojn (MI) 50A
Hna (RS) 44F
Hodejov (RS) 60D
Hodejovec (RS) 60D
Hodkovce (KS) 47D
Hodkovce (SN) 30D
Hodrua-Hmre (ZC) 41E
Hodulov Vrch (MY) 38A
Hody (GA) 54C
Hoja (RS) 61A
Hokovce (LV) 57F
Holanovo (KN) 67D
Holbov (TN) 23C
Holcov majer (ZV) 42F
Holcov (PU) 23B
Holkovce (VT) 33C
Holiare (KN) 66D
Holice (DS) 65B
Hol (SI) 21E
Holiovci (MY) 38A
Holia (LC) 60C
Holize (VK) 58E
Holumnica (KK) 15E
Hol vrch (DT) 42F
Hol vrch (KA) 58A
Hol vok (DT) 58B
Honce (RV) 45D
Hontianska Vrbica (LV) 57E
Hontianske Moravce (KA) 57F
Hontianske Nemce (KA) 57D
Hontianske Tesre (KA) 57D
Hontianske Trsany (LV) 57C
Horelica (CA) 10D
Horenick Hrka (PU) 24A
Hora (SO) 50B
Horn Baba (LC) 60C
Horn Breznica (PU) 24A
Horn Bzov (LC) 43E
Horn Dolina (SE) 37B
Horn Hriov (DT) 43C
Horn Chrapkov (DT) 43C
Horn Krov (SA) 54D
Horn Krup (TT) 37F
Horn Lehota (BR) 27F
Horn Lehota (DK) 12E
Horn Liena (DT) 43E
Horn Marikov (PB) 9E
Horn Miin (BB) 42D
Horn Mla (BB) 42B
Horn Poruba (IL) 24C
Horn Pot (DS) 53F
Horn Pot-Lky (DS) 54E
Horn Rieka (DT) 43C
Horn Se (LV) 56D
Horn Slatinka (LC) 59B
Horn Streda (NM) 38D
Horn Stredn (IL) 24C
Horn Strehov (VK) 59C
Horn Sa (TN) 23C
Horn ajba (ZC) 40F
Horn tuba (TR) 41B
Horn Telka (LC) 59B
Horn Tiina (ZA) 11E
Horn Trnvka (ZH) 41C
Horn Ves (PD) 40D
Horn Ves (ZH) 41D
Horn Zvrsk (TN) 23C
Horn Zlatn (KN) 67E
Horn daa (ZH) 41E
Horany (TN) 39B
Horn Borody (HC) 54B
Horn Breziny (ZV) 42E
Horn Drkovce (BN) 39B
Horn Dubov (TT) 38E
Horn Hmre (ZC) 41E
Horn Chlebany (TO) 39D
Horn Janky (DS) 53F
Horn Jaseno (MT) 26C
Horn Kamenin (NM) 22F
Horn Kokovce (PU) 24A
Horn Kopanice (KA) 58A
Horn Koarisk (MY) 38C
Horn Krkany (NR) 55D
Horn kty (TN) 24E
Horn Lefantovce (NR) 55B
Horn Lelovce (PD) 40B
Horn Lovice (TT) 54A
Horn Lno (ZC) 40F
Horn Mladonice (KA) 58A
Horn Mlynce (BN) 39B
Horn Moteice (TN) 23F
Horn Mto (DS) 66B
Horn Natice (BN) 40A
Horn Obdokovce (TO) 39E
Horn Orechov (TN) 23E
Horn Oreany (TT) 37F
Horn Otrokovce (HC) 38F
Horn Ozorovce (BN) 39B
Horn Pankovo (DT) 43E
Horn Paseky (SE) 37B
Horn Plachtince (VK) 58D
Horn Prbelce (VK) 58F
Horn Prietoky (KA) 58C
Horn Prany (BB) 42C
Horn Rykynice (KA) 57D
Horn Saliby (GA) 54E,F
Horn Semerovce (LV) 57F
Horn Saany (ZM) 56A
Horn Srnie (TN) 23D
Horn Strhre (VK) 58D
Horn titre (TO) 39E
Horn Trhovite (HC) 38F
Horn Turovce (LV) 57F
Horn Vestenice (PD) 40A
Horn Zahorany (RS) 60B
Horn Zelenice (HC) 54B
Horn Badn (KA) 58C
Horn Bar (DS) 65B
Horn epe (GA) 54A
Horn Debernk (SE) 37B
Horn ur (LV) 56C
Horn Harmanec (BB) 42A
Horn Hriov (ZA) 10E
Horn Jalovk (KA) 58C
Horn Jatov (SA) 55E
Horn Jelenec (BB) 26E
Horn Jur (NZ) 67A
Horn Kalnk (MT) 25D
Horn Lieskov (PB) 24D
Horn Majer (LV) 57E
Horn Milochov (PB) 24A
Horn mlyn (KA) 58C
Horn Motenec (PB) 24B
Horn Ohaj (NR) 56C
Horn Pial (LV) 56E
Horn Smokovec (PP) 29A
Horn tefanov (TS) 12C
Horn tvernk (MY) 37B
Horn Tara (NR) 55D
Horn Tisovnk (DT) 58B
Horn Turek (TR) 41B
Horn Vadiov (KM) 10F
Horn vhon (MY) 38A
Horovce (MI) 49D
Horovce (PU) 24C
Hora (LV) 57C
Hoste (GA) 54C
Hostice (RS) 60D
Hostie (ZM) 40E
Hostiovce (RS) 45E
Hosov (NR) 55B
Hosovce (KS) 47E
Hosovce (ZM) 56A
Hostovice (SV) 34B
Hotin (PU) 24A
Hozelec (PP) 29D
Hrka (BY) 9F
Hrka (PP) 29D
Hrka nad Vhom (NM) 39A
Hrky (ZA) 10E
Hrabav (BB) 42D
Hrabiov (ZC) 41E
Hrabinky (ZH) 41D
Hrabiny (ZV) 42C
Hrabkov (PO) 31F
Hrabov Roztoka (SV) 35E
Hrabovk (SK) 17F
Hrabov (BY) 9F
Hrabov (NM) 22F
Hrabovec (BJ) 17F
Hrabovec nad Labor com (ML) 34A
Hrabovka (PU) 24A
Hrabovka (TN) 23C
Hrabovo (PT) 59B
Hrabovsk (PT) 43F
Hrabsk (BJ) 16F
Hrabuice (SN) 29D
Hradec (PD) 41A
Hradisko (KK) 30C
Hradisko (PO) 32A
Hradite (PE) 40C
Hradite (PT) 43F
Hradite pod Vrt nom (SE) 37D
Hraditsk Mova (MI) 49F
Hradn (BY) 24B
Hradn (DT) 42D
Hrdok (NM) 39A
Hrdok (RV) 45D
Hrachovisk (NM) 22E
Hrachovite (NM) 38B
Hrachovo (RS) 44F
Hra (TV) 49F
Hranica (PU) 8F
Hranin (SL) 15D
Hranovnica (PP) 29D
Hran (MY) 38A
Hraovk (KS) 48A
Hrboltov (RK) 26B
Hre (TV) 49E
Hrhov (RV) 46D
Hriadky (TV) 49C
Hrbovci (ZC) 41E
Hriovsk Podhra die (ZA) 10E
Hriov (DT) 43E
Hriovce (GL) 31E
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.73 73 28/8/07 10:37:20
M74
automapa abecedn register Slovensk republika
Hrk (RA) 45F
Hrkovce (LV) 57F
Hrlica (RA) 44D
Hrniarky (PT) 43F
Hrniarovce nad Parnou (TT) 54A
Hrniarov (NM) 22F
Hrniarska Ves (PT) 60A
Hrniarske Zalua ny (PT) 60A
Hrocho (BB) 42D
Hromo (SL) 15F
Hronok (BR) 43C
Hronec (BR) 43B
Hroniakov (ZV) 58B
Hronovce (LV) 69A
Hronsek (BB) 42C
Hronsk Breznica (ZV) 41F
Hronsk Dbrava (ZH) 41D
Hronsk Kaany (LV) 56D
Hronsk Kosihy (LV) 56D
Hronsk Beadik (ZC) 56B
Hrub Bora (SC) 53D
Hrub Strana (NM) 22F
Hruboovo (NR) 39E
Hrubov (HE) 33B
Hrub Buk (CA) 10A
Hrub r (SC) 53D
Hrudkov (BS) 41F
Hruov (GA) 54F
Hruov (RV) 46E
Hruov (TV) 62B
Hruov (VK) 58E
Hruovany (TO) 39F
Hruov (NM) 38B
Hruovo (RS) 44F
Hrtie (IL) 24C
Hrutn (NO) 12E
Hubice (DS) 53F
Hubina (PN) 38D
Huboovce (SB) 32A
Hubov (RK) 26B
Hubovo (RS) 61B
Hucn (RA) 45F
Hualov lazy (KA) 58D
Hudcovce (HE) 33F
Hujavovce (ZM) 40F
Hul (NZ) 55F
Humenkovci (MY) 38A
Humenn (HE) 33F
Humensk Rokytov (HE) 34A
Huncovce (KK) 29B
Hunkovce (SK) 18C
Hunkovce (TV) 49B
Hupkovci (PD) 24E
Hurbanova Dolina (MY) 38A
Hurbanova Ves (SC) 53F
Hurbanovce (NZ) 56E
Hurbanovo (KN) 67D
Husk (SO) 50D
Husin (RS) 60A
Huslov (CA) 9D
Hky (SE) 36D
Huta (ZV) 42C
Hutka (BJ) 17D
Huty (LM) 12F
Hvina (RS) 61B
Hviezdoslavov (DS) 53E
Hvozdnica (BY) 9F
Hvolovci (MY) 22E
Hybe (LM) 28C
Hov (KS) 47B
Ch
Chabadovci (ZA) 10F
Chalmov (PD) 40D
Chanava (RS) 61D
Charvtovci (ZA) 11E
Chaba (NZ) 69C
Chladn Studa (PT) 43F
Chlebnice (DK) 12E
Chlebnianovci (DT) 43E
Chlmec (HE) 34E
Chlmok (ZH) 41C
Chmelisko (PB) 24D
Chmeln (PT) 43F
Chmenica (SL) 15F
Chmeov (PO) 32D
Chmeov (BJ) 17C
Chmeovec (PO) 32C
Chmiany (PO) 31D
Chminianska Nov Ves (PO) 31D
Chminianske Jakubovany
(PO) 31C,D
Choa (ZM) 56A
Chodrovci (MY) 37B
Chocholn (TN) 23E
Chocholn-Velice (TN) 23E
Chokovce (SO) 50B
Chorepa (PT) 44C
Chorvatice (LV) 57F
Chorvtsky Grob (SC) 53C
Chorvty (KS) 47E
Chotr (ZC) 40F
Chota (SP) 18E
Chotn (KN) 67D
Chrabrany (TO) 39F
Chrmec (RS) 61C
Chras (KN) 67D
Chras nad Horn dom (SN) 30F
Chrastince (VK) 58F
Chrastn (KS) 48A
Chrenov (NR) 55B
Chrenovec (PD) 41A
Chrenovec-Brusno (PD) 41A
Chropov (SI) 37A
Chrany (VK) 59C
Chrumkovci (PD) 24F
Chtelnica (PN) 38C
Chud Lehota (BN) 39D
Chvalov (RA) 45E
Chvatimech (BR) 43B
Chvojnica (MY) 21F
Chvojnica (PD) 24F
Chym (KS) 47F
Chynorany (PE) 40C
Chyzerovce (ZM) 56A
Chyn (RA) 45C
I
Igram (SC) 53D
Ihany (KK) 30A
Ihr (ZH) 41D
Ihrite (PU) 24A
Ianovo (LM) 27D
Ilava (IL) 23D
Ilia (BB) 42C
Iliaov (VK) 58F
Iliaovce (SN) 30C
Iliavka (IL) 24C
Ilija (BS) 57B
Ime (KN) 67D
Imrov Kopec (VK) 59C
Ia (LV) 56E
Iaovce (MI) 50C
Inovce (SO) 51A
Inovec (ZC) 56B
Inoveck huta (ZM) 56B
Ipe (PT) 43F
Ipeka (LC) 60C
Ipesk Predmostie (VK) 58E
Ipesk any (LV) 58E
Ipesk Potok (PT) 43F
Ipesk Sokolec (LV) 69A
Irmasek (KS) 48D
Iskora (LV) 57F
Istebn (DK) 11F
Istebnk (TN) 23E
Ivachnov (RK) 27A
Ivanin (TR) 25F
Ivanice (RS) 61C
Ivaniovo (LC) 43E
Ivanka pri Dunaji (SC) 53C
Ivanka pri Nitre (NR) 55D
Ivanovce (TN) 23E
Ivanovo (RS) 60D
Iviny (DT) 43C
Izt (TO) 39D
Ia (KN) 67F
Iipovce (LM) 27A
Ikovce (MI) 50E
Iop (DS) 66C
J
Jablo (HE) 34C
Jablonec (PK) 53B
Jablonec (RS) 61A
Jablonec (VK) 58E
Jablonica (SE) 37D
Jablonka (MY) 38A
Jablonov (LE) 30D
Jablonov nad Turou (RV) 46F
Jabloovce (LV) 57A,C
Jablonov (BY) 24B
Jablonov (MA) 52B
Jabrikov (BB) 42A
Jacovce (TO) 39D
Jahodn (DS) 54E
Jahodn (KE) 47B
Jahodnk (TT) 37F
Jahodnky (MT) 25D
Jaklovce (GL) 31E
Jakovany (SB) 31B
Jakub (BB) 42A
Jakubany (SL) 15F
Jakubov (MA) 36E
Jakubova Voa (SB) 31B
Jakubovany (LM) 28A
Jakubovany (SB) 31B
Jakuovce (SP) 33B
Jalakov (LV) 57C
Jaln (ZH) 41D
Jalov (SV) 34D
Jalovec (LM) 27B
Jalovec (PD) 41A
Jalov (HC) 38F
Jalovk (KA) 58C
Jama (BY) 9D
Jamnk (LM) 27D
Jamnk (SN) 30F
Jancovsk (MY) 38C
Janokovci (ZC) 40F
Janice (RS) 61C
Jank (KS) 47E
Jankovce (NR) 55D
Jankovci (CA) 11C
Janky (DS) 53F
Jankov vok (PD) 40A
Jankovce (HE) 33D
Jnokov (SC) 53E
Jnokovci (ZA) 11E
Jnokovo (NZ) 55E
Jnokovo na Ostrove (DS) 66D
Jnoky (RS) 60D
Jnoovka (BR) 43B
Janov (PO) 31F
Janova Lehota (ZH) 41C
Janova Ves (PE) 40E
Janovce (BJ) 32A
Jnovce (GA) 53D
Jnovce (PP) 29D
Janovk (PO) 48A
Jarab (BR) 27F
Jarabina (SL) 15F
Jarky (TN) 23F
Jarm (KA) 58C
Jarn (TT) 53B
Jarok (LV) 69A
Jarok (NR) 55C
Jarovce (BA) 52F
Jarovnice (SB) 31D
Jasenica (PB) 24B
Jasenie (BR) 27E
Jasenie (DT) 59A
Jasenie (KA) 58C
Jaseninka (PT) 44C
Jasenov (HE) 33F
Jasenov (SO) 50B
Jasenov (DK) 26B
Jaseov (DT) 59A
Jasenovce (VT) 33D
Jasenov (ZA) 25A
Jasenovo (DT) 43E
Jasenovo (TR) 25E
Jasenovsk (NO) 11D
Jasienka (DT) 43D
Jaslovsk Bohunice (TT) 38E
Jasn (LM) 27D
Jasov (KS) 47C
Jasov (NZ) 68A
Jastrab (ZH) 41D
Jastrabie (BY) 9F
Jastrabie nad Topou (VT) 33E
Jastrabie pri Michalovciach (MI) 50C
Jaov Vrch (DT) 42F
Jatov (NZ) 55E
Javorec (SE) 37B
Javorina (BR) 43D
Javorina (RS) 44C
Javorinka (GA) 54E
Javorinka (LM) 28F
Javorov (CA) 9B
Javorov (PU) 8F
Jazernica (TR) 25F
Jazero (VK) 59C
Jazovec (ZV) 43C
Jazviny (NM) 22E
Jedlinka (BJ) 17C
Jedliny (ZM) 55B
Jedov Kostoany (ZM) 40F
Jedovnk (CA) 9D
Jelenec (NR) 55B
Jelenie (PT) 60A
Jelenie jamy (PN) 39C
Jelitov (CA) 10A
Jelka (GA) 53F
Jelava (RA) 45C
Jelavsk Teplica (RA) 45C
Jelovce (NR) 55A
Jelov (PB) 24A
Jelovec (LC) 59D
Jenkovce (SO) 50D
Jergaly (BB) 26F
Jergitla (BS) 41F
Jerichov (BN) 40A
Jesensk (LV) 56E
Jesensk (RS) 60D
Jestice (RS) 60D
Jekova Ves (PE) 40E
Jekova Ves nad Nitricou (PD) 40B
Jezersko (KK) 14F
Jeovci (PU) 23B
Jbova rztoka (LM) 27B
Jokalovci (ZC) 40F
Jovice (RV) 46C
Jovsa (MI) 50A
Judkovci (CA) 11C
Juh (KE) 48C
Jur (SB) 32C
Jur nad Hronom (LV) 56F
Jurkovci (TN) 23E
Jurkovci (MY) 38A
Jurkova Voa (SK) 17F
Jurov (DS) 65B
Jurovci (TN) 23C
Jursk (KK) 30A
Jursk Chlm (NZ) 68F
Juskova Voa (VT) 33E
K
Kacizsk dolina (RS) 44E
Kaanov (MI) 49D
Kae (SL) 15D
Kakovci (PU) 23B
Kadlecovci (MY) 22E
Kadlub (RS) 44F
Kahnova dolina (MY) 38A
Kachlkovci (MY) 37B
Kajal (GA) 54D
Kajanka (ZV) 42F
Kaamenov (TR) 25E
Kalameny (RK) 27A
Kaava (SN) 31E
Kalichovci (PB) 9E
Kaliniakovo (LV) 57C
Kalinka (DT) 42F
Kalinkovo (SC) 53E
Kalinov (CA) 10D
Kalinov (ML) 18F
Kalinovo (PT) 59B
Kaln (LV) 56D
Kaln (SV) 35C
Kaln nad Hronom (LV) 56D
Kaln Roztoka (SV) 35C
Kalnica (LV) 56D
Klnica (NM) 39A
Kalnite (SK) 32B
Kalonda (LC) 59D
Kaloa (RS) 61A
Kala (KS) 48D
Kalua (MI) 50A
Kamanov (TO) 39F
Kameany (RA) 45E
Kamenec (LV) 57C
Kamenec pod Vtnikom (PD) 40D
Kamenica (KN) 67D
Kamenica (SB) 31A
Kamenica nad Cirochou (HE) 34E
Kamenica nad Hronom (NZ) 69C
Kameniany (IL) 23D
Kamenin (KN) 67C
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.74 74 28/8/07 10:37:21
M75
Slovensk republika abecedn register automapa
Kamenn (NZ) 68D
Kamenn Poruba (VT) 33E
Kamenn Poruba (ZA) 25A
Kamenn (BS) 41F
Kamenn Kosihy (VK) 58F
Kamenn Chotr (LV) 57C
Kamenn Most (NZ) 68D
Kamienka (HE) 34E
Kamienka (SL) 15E
Kana (PO) 32C
Kanianka (PD) 40B
Kapince (NR) 39E
Kapiov (SK) 18E
Kaplna (RS) 61A
Kaplna (SC) 53B
Kapoa (TV) 50E
Kapr (RA) 45C
Kapuany (PO) 32C
Kapuianske Kaany (MI) 50E
Kapuianske Vojkovce (MI) 50F
Kardoova Vieska (PB) 24D
Karlov (VK) 59C
Karlov dvor (MA) 36E
Karlov (MT) 25D
Karlova Ves (BA) 52D
Karn (HE) 33D
Karolna (LV) 68B
Karuov (MY) 38A
Kaov (TV) 49F
Kaova Lehtka (ZV) 42C
Katarna (RS) 60D
Katarnska Huta (PT) 43F
Ktlina (PB) 9E
Ktlovce (TT) 38E
Ktov (SI) 21E
Katovka (VK) 58D
Kat (LE) 30D
Kava (KN) 67C
Kaveany (KE) 48A
Kazimr (TV) 49E
Kecerovce (KS) 48B
Kecerovsk Kostoany (KS) 48B
Kecerovsk Pekany (KS) 48B
Kecerovsk Lipovec (KS) 48B
K (KN) 66D
Kekovce (SK) 17D
Keovo (RV) 46E
Kechnec (KS) 48E
Kendere (NZ) 55E
Kendice (PO) 32E
Kesovce (RS) 61B
Kesovsk Pere (NR) 55E
Keeovsk (ZH) 41F
Ke (LV) 68B
Kevice (TR) 25F
Kemarok (KK) 29B
Kemarsk aby (PP) 29B
Kiarov (VK) 59E
Kine (TV) 49A
Kr (VK) 59E
Kiovce (PP) 29D
Kaany (HC) 54B
Kaany (TO) 39F
Kaany (ZH) 41D
Kaany (ZM) 40E
Kaany (ZM) 56A
Kae (ZA) 25A
Kano (PD) 25E
Kladivovci (BY) 9F
Kladzany (VT) 33F
Kak (ZC) 41C
Klasov (NR) 55D
Klastava (BS) 57B
Kltor pod Znievom (MT) 25C
Kltorisko (SN) 29F
Kltna (BR) 44B
Kltova Nov Ves (PE) 40C,E
Klov (LE) 30D
Klovany (TT) 37F
Klecenec (PU) 24A
Kleany (VK) 58E
Klenov (PO) 31F
Klenov (SV) 35E
Klenovec (RS) 44C
Klepetovec (NM) 22F
Klietina (PB) 24A
Klieovci (CA) 11C
Klimov (RS) 44F
Klin (CA) 9B, 10A
Klin (NO) 12C
Klin (PD) 24F
Klin nad Bodrogom (TV) 62A
Kl (PE) 40E
Klska Nem (KN) 66F
Klske Hradite (PE) 40E
Klobuice (IL) 23D
Kloko (DT) 42F
Klokoina (NR) 55A
Klokoov (CA) 9B
Klokoov (MI) 50A
Klubina (CA) 10D
Kuiare (SA) 55E
Kiarove Kraany (DS) 65B
Kov (TN) 23D
Kovec (DS) 66C
Kluknava (GL) 31E
Kuov (BJ) 17E
Kuovsk Zbava (BJ) 17E
Kmeovce (LV) 57C
Kmeovo (NZ) 55F
Kazova Lehota (ZA) 25A
Kaia (DK) 11F
Kobeliarovo (RV) 45B
Kobylnice (SK) 32D
Kobyly (BJ) 32A
Koca (DT) 42F
Koceovce (RV) 45D
Kociha (RS) 44F
Kocurany (PD) 40B
Kocurice (PN) 38D
Kon (BA) 52D
Kon (PN) 38C
Kon-Lanr (PN) 38C
Koovce (NM) 39A
Kohtov (NO) 12A
Kochanovce (BJ) 32B
Kochanovce (HE) 34E
Kochanovce (TN) 23E
Kochn (BN) 39B
Kojatice (PO) 31D
Kojatick Dolina (PO) 31D
Kojov (GL) 47A
Kokava nad Rimavicou (PT) 44E
Kokoovce (PO) 32E
Kokov-Baka (KS) 48C
Kolakov (SL) 15E
Kolano (PE) 40C
Kolre (VK) 58F
Kolrovice (BY) 9F
Kolrovo (KN) 67C
Kolbasov (SV) 35C
Kolbovce (SP) 33A
Koliba (BA) 52D
Kolibabovce (SO) 50B
Kolany (NR) 55B
Kolinovce (SN) 31E
Kolnia (DS) 53F
Kolnia (DS) 66A
Kolnia (DT) 42F
Kolnia (TV) 63A
Kolonica (SV) 34F
Kolta (NZ) 68A
Komankov (CA) 9D
Komrany (VT) 33E
Komrno (DT) 43F
Komrno (KN) 67E,F
Komrov (BJ) 17E
Komrovce (KS) 47F
Komrovce (SO) 50B
Komjatice (NZ) 55F
Komjatn (RK) 26B
Komjatn (PB) 9E
Komoa (NZ) 67A
Komov (BR) 43B
Koniny (MY) 38A
Kondrt (TN) 39A
Konen (CA) 9B
Koniarovce (TO) 55A
Konice (ZH) 41F
Konko (KN) 67D
Konkuova dolina (MY) 38A
Konrdovce (RS) 60C
Konsk (LM) 28A
Konsk (ZA) 25A
Konsk (KA) 58C
Konsk (MT) 26A
Kou (SO) 50B
Kopano (BR) 44A
Kopanica (IL) 24C
Kopanica (SA) 55E
Kopanica (ZH) 41C
Kopanice (CA) 9D
Kopanice (PD) 41A
Kopanice (ZC) 57A
Kopnky (MY) 21F
Kopany (SI) 20F
Kopec (IL) 24C
Kopec (NZ) 55F
Kopernica (ZH) 41D
Kopiovci (PU) 24A
Koplotovce (HC) 38F
Koprivnica (BJ) 32B
Kopnov (NM) 39A
Kordky (BB) 42A
Korejovce (SK) 18C
Korchanovci (CA) 10A
Korimovci (ZC) 41E
Korlt (LV) 56D
Kora (CA) 9D
Kornica (CA) 9B
Koroma (SO) 51A
Korunkov (SP) 33B
Korytrky (DT) 43E
Korytn (BY) 9D
Korytn (LE) 31C
Korytnianske kopanice (NM) 38B
Korytnica-kpele (RK) 26F
Kosihovce (VK) 58E
Kosihy nad Ipom (VK) 58E
Kosivn (ZA) 10C
Kosorn (ZH) 41D
Kostiviarska (BB) 42A
Kostoany nad Horndom (KS) 48A
Kostoany pod Tribeom (ZM) 55B
Kostolec (PB) 24B
Kostolite (MA) 36E
Kostoln (DT) 43C
Kostoln pri Dunaji (SC) 53D
Kostoln Ves (PD) 40B
Kostoln-Zrieie (TN) 23E
Kostoln (DT) 58B
Kostoln (MY) 38A
Kostoln Kraany (DS) 65B
Kostoln Mitice (TN) 23F
Kostoln Moravce (KA) 57F
Kostoln majer (NZ) 68A
Kostoln Sek (NZ) 55F
Ko (PD) 40B
Koarisk (MY) 38C
Koarisko (MA) 52B
Koarovce (HE) 33D
Koeca (IL) 24C
Koeck Podhradie (IL) 24C
Koeck Rovn (IL) 24C
Koice (KE) 48A,C
Koick Bel (KS) 47B
Koick Nov Ves (KE) 48A
Koick Polianka (KS) 48C
Koick Oany (KS) 48A
Koick Kleenov (KS) 48B
Kokrovci (PD) 24F
Kokovce (HE) 34C
Kokovci (LC) 59A
Kooln (TT) 37F
Koany (KS) 48C
Koany nad Turcom (MT) 25D
Koty (GA) 54C
Koty (MT) 25B
Kotelnica (KN) 67B
Koteov (BY) 9F
Kotrin Lka (ZA) 10F
Kovov (NZ) 69C
Kovov majer (BB) 43A
Kovov (LV) 56C
Kovov (RV) 46D
Kovov (ZV) 42C
Kovovce (VK) 59E
Kovlov (SE) 37A
Kovlovec (SI) 21E
Kovlovsk mlyn (SE) 37A
Kovarce (TO) 39F
Kozrovce (LV) 56B
Kozelec (SL) 16E
Kozelnk (BS) 41F
Koz Vrbovok (KA) 58C
Kozinsk (DK) 11F
Kozlov (BR) 43B
Koany (BJ) 32B
Kouchov (TV) 49E
Kouchovce (SP) 18E
Kranovce (SK) 32D
Krahuovo (PT) 44C
Krahule (ZH) 41B
Krajn Bystr (SK) 18C
Krajn Poana (SK) 18C
Krajn Porbka (SK) 18C
Krajn (MY) 38A
Krajn ierno (SK) 18C
Krakovany (PN) 38D
Kr (RS) 61D
Krlik (RA) 61B
Krliky (BB) 42A
Krka (KN) 67C
Krov Brod (GA) 54F
Krov (ZV) 42F
Krova Lehota (LM) 28C
Krov nad Vhom (SA) 54F
Krov pri Senci (SC) 53D
Krova p (ZV) 43C
Kraovany (DK) 26A
Krovce (KS) 48A
Krovce-Krniov (KA) 57B
Krovci (CA) 10B
Krovianky (DS) 65A
Kroviov (LV) 57F
Kroviove Kraany (DS) 65B
Krovsk Chlmec (TV) 63A
Krm (BR) 43B
Kramlite (BR) 43A
Kramnisk (BR) 43B
Krasank (KA) 58C
Kraskovo (RS) 44F
Krsna (LC) 60C
Krsna (NZ) 68A
Krsna (RS) 60B
Krsna Hrka (TS) 12F
Krsna Lka (SB) 30B
Krsna nad Horndom (KE) 48C
Krasany (ZA) 10F
Krsno (PE) 40C
Krsno nad Kysucou (CA) 10D
Krsnohorsk Dlh Lka (RV) 46C
Krsnohorsk Podhradie (RV) 46C
Krsnovce (MI) 49B
Krsny Brod (ML) 18F
Krsny Dub (TN) 23C
Krtke (BR) 44A
Krtke Kesy (KN) 67F
Krtkovci (DT) 43E
Kravany (PP) 29C
Kravany (TV) 49A
Kravany nad Dunajom (KN) 68E
Kravrska (ZA) 10C
Kravrska (ZA) 10C
Krava (MY) 37B
Krava (SO) 50D
Krovci (SE) 37B
Kremenisko (BS) 57B
Kremeovci (PB) 24B
Kremn (SL) 15D
Kremnica (ZH) 41B,D
Kremnick Bane (ZH) 41B
Kremnika (BB) 42C
Kresanovci (PB) 24B
Kristy (SO) 50D
Kriovce (SP) 33A
Kriovsk Lieskov (MI) 50C,E
Kritofkovci (ZA) 11E
Kritofovci (CA) 10C
Kriv (DK) 12E
Kriv Oka (ML) 33B
Kriv (DT) 43E
Krivany (SB) 31A
Kriv (BJ) 16F
Krivec I (DT) 43E
Krivec II (DT) 43E
Krivoklt (IL) 23D
Krivosd-Bodovka (TN) 23E
Krivoany (MI) 33F
Kr nad Vhom (NM) 38B
Krianovci (MY) 37B
Kre (BJ) 16F
Krne cesty (VK) 58E
Krny Vrch (LV) 56D
Krov Ves (KK) 30A
Krovany (PO) 31D
Kriovany nad Dudvhom (TT) 54A
Krme (LM) 27C
Krn (PT) 44E
Krna (TO) 39F
Krn (DT) 43E
Krokava (RS) 44D
Krompachy (SN) 31E
Krpovo (BR) 27F
Krpec (RS) 61B
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.75 75 28/8/07 10:37:24
M76
automapa abecedn register Slovensk republika
Krpeance (PD) 24F
Krpeany (MT) 26A
Krkovci (PD) 24E
Krkany (LV) 57C
Krlisko (CA) 9D
Krlovci (ZC) 41C
Krtovce (TO) 39E
Kruov (SP) 33A
Krupina (KA) 58A
Krpovo (RA) 44D
Kruetnica (NO) 12C
Kruinec (SP) 18E
Kruovce (TO) 39D
Krulov (BJ) 16F
Krulov (SK) 18C
Krulovsk Huta (BJ) 16F
Krun (RV) 46C
Kruno (RS) 60B
Krle (MY) 38A
Kinn (BN) 40A
Kubovo (LV) 69A
Kubiovci (MY) 37B
Kubkov (ZA) 11E
Kubnska (NO) 11D
Kubr (TN) 23F
Kubrica (TN) 23F
Kubrkov (CA) 10A
Kucany (MI) 49F
Kualach (KA) 58A
Kuciakovci (TN) 23C
Kun (BJ) 32B
Kun (VT) 33F
Kumn (PU) 24C
Kuchrisk (CA) 10A
Kuchya (MA) 36F
Kuklov (SE) 36D
Kukov (SK) 32B
Kukunov (LV) 57E
Kulantovo (LV) 56E
Kunerad (ZA) 25A
Kuneov (ZH) 41B
Kunov (SE) 37B
Kunova Teplica (RV) 45D
Kupa (ZH) 41D
Kuraany (LV) 68B
Kuricovci (PD) 24E
Kuricovci (ZH) 41D
Kurima (BJ) 17F
Kurimany (LE) 30C
Kurimka (SK) 17F
Kurinec (RS) 60B
Kurov (BJ) 16F
Kurt (LC) 60C
Kusn (MI) 50A
Kutnrovci (PD) 24E
Ktniky (DS) 66A
Kty (PD) 41A
Kty (SE) 36B
Kuzmice (TO) 39D
Kuzmice (TV) 49E
Kvaany (LM) 27B
Kvaany (PO) 31F
Kvakovce (VT) 33C
Kvana voda (PO) 32E
Kvaov (PU) 23B
Kvetnica (PP) 29D
Kvetoslavov (DS) 53E
Kera (CA) 10C
Kerka (CA) 9D
Kerka (CA) 10C
Kyjatice (RS) 44F
Kyjov (SL) 31A
Kykula (TN) 22F
Kynceov (BB) 42B
Kysak (KS) 32E
Kyselica (DS) 65B
Kyselka (RS) 60D
Kysl (BR) 27E
Kysl Voda (PO) 31F
Kyslinky (ZV) 43C
Kysta (TV) 49E
Kysuca (BR) 43D
Kysuck Nov Mesto (KM) 10E
Kysuck Lieskovec (KM) 10D
L
Lb (MA) 52A
Lackov (KA) 58D
Lackov (SL) 15E
Lackovce (HE) 34E
Laclav (TR) 25F
Lanov (PO) 31C
Lada (PO) 32C
Ladce (IL) 24C
Ladice (ZM) 55B
Ladislavov Dvor (LV) 56D
Ladmovce (TV) 62B
Ladomer (ZH) 41D
Ladomersk Vieska (ZH) 41F
Ladomirov (SV) 35E
Ladomirov (SK) 18E
Ladzany (KA) 57D
Lahne (NR) 55A
Lachovci (CA) 11E
Lajdovci (PN) 38C
Lakotovci (DT) 43E
Lakrska Nov Ves (SE) 37C
Lalinok (ZA) 10E
Lama (BA) 52D
Lamice (VK) 58F
Lame (PU) 9E
Lanr (PN) 38C
Lndor (KN) 67F
Lne (ZH) 41F
Lankovci (CA) 10C
Lny (CA) 11C
Lapovci (PD) 24E
Lascov (BJ) 32B
Laskr (MT) 25F
Laskr (PD) 40B
Lastomr (MI) 49D, 50C
Lastovce (TV) 49E
Lakovce (MI) 49D
Ltkovce (BN) 40A
Ltky (DT) 43F
Laurovci (ZC) 41E
Lazany (MT) 25D
Lazany (PD) 41A
Lazisko (LM) 27D
Lzky (MT) 25D
Lazy (LC) 59D
Lazy (PB) 24A
Lazy (PT) 43F
Lazy (ZH) 41C
Lazy pod Makytou (PU) 8F
Laany (PO) 31D
Laany (MI) 50A
Latek (KA) 58D
Lednica (PU) 23B
Lednick Rovne (PU) 24A
Lefantovce (NR) 55B
Legnava (SL) 16E
Lehnice (DS) 53F
Lehota (NR) 55A
Lehota nad Rimavi cou (RS) 44E
Lehota pod Vtni-kom (PD) 40D
Lehtka (LC) 59A
Lehtka pod Brehmi (ZH) 41E
Lechnica (KK) 14D
Lekrovce (SO) 50D
Leklinec (VK) 58E
Lea (NZ) 69C
Leles (TV) 50E
Lemeany (PO) 32E
Lenartov (BJ) 16F
Lenartovce (RS) 61D
Lendak (KK) 14F
Lenka (RS) 61B
Lentvora (LC) 59A
Leopoldov (HC) 38F
Lepe (RS) 61A
Lepeov laz (ZH) 41E
Lesenice (VK) 58F
Lesek (PO) 32F
Lesn (MI) 49B
Lesnica (SL) 15C
Letiny (DK) 27A
Letanovce (SN) 30C
Letniie (SI) 37A
Levre (RA) 45E
Levice (LV) 56D
Levkuka (RA) 61A
Levoa (LE) 30C
Levosk dolina (LE) 30C
Levosk kpele (LE) 30C
Levosk Lky (LE) 30C
Leiachov (MT) 25D
Libichava (BN) 39D
Licince (RA) 45F
Liartovce (PO) 32E
Lidr Tejed (DS) 66A
Liesek (TS) 12D
Lieskovany (SN) 30E
Lieskov (SE) 37D
Lieskovec (HE) 33F
Lieskovec (ZV) 42D,F
Liena (TN) 23C
Lienica (PT) 44E
Lieno (TR) 25E
Lieany (PD) 24F
Lietava (ZA) 25A
Lietavsk Lka (ZA) 25A
Lietavsk Svinn (ZA) 25A
Lietavsk Svinn- -Babkov (ZA) 25A
Lietavsk Zvadka (ZA) 25A
Lihotskovci (ZV) 42F
Lichovo (PT) 44C
Likavka (RK) 26B
Likier (RS) 44F
Limbach (PK) 53A
Lipany (SB) 31A
Lipnk (LV) 56D
Lipnk (PD) 41A
Lipnky (PO) 32D
Lipov (BJ) 17F
Lipov (NZ) 55F
Lipov (RK) 26C
Lipovany (LC) 59D
Lipovce (PO) 31C
Lipovce-chaty (PO) 31C
Lipov (KN) 66D
Lipov (PT) 44E
Lipovec (MT) 25B
Lipovec (RS) 44F
Lipovnk (RV) 46C
Lipovnk (TO) 39C
Liptovsk Anna (LM) 27A
Liptovsk Kokava (LM) 28C
Liptovsk Lna (RK) 26F
Liptovsk Ondraov (LM) 27B
Liptovsk Osada (RK) 26F
Liptovsk Porbka (LM) 28C
Liptovsk Sielnica (LM) 27A
Liptovsk tiavnica (RK) 27C
Liptovsk Tepl (RK) 27A
Liptovsk Teplika (PP) 29C
Liptovsk Beharovce (LM) 27B
Liptovsk Kaany (LM) 27C
Liptovsk Matiaovce (LM) 27B
Liptovsk Revce (RK) 26F
Liptovsk Hrdok (LM) 28C
Liptovsk Jn (LM) 27D
Liptovsk Michal (LM) 27A
Liptovsk Mikul (LM) 27B,D
Liptovsk Ondrej (LM) 28A
Liptovsk Peter (LM) 28C
Liptovsk Trnovec (LM) 27B
Liska (LV) 56C
Liskov (RK) 27A
Lka (KA) 58A
Liov (KA) 57D
Litava (KA) 58C
Litavsk chotr (KA) 58C
Litmanov (SL) 15C
Livina (PE) 39D
Livinsk Opatovce (PE) 39D
Livov (BJ) 16F
Livovsk Huta (BJ) 16F
Lodno (KM) 10D
Lohot (KN) 67C
Lohya (DT) 42F
Lok (LV) 56C,E,F
Lokca (NO) 12C
Lom nad Rimavicou (BR) 43D
Lomn (NO) 11D
Lomn (SP) 33A
Lomnica (PD) 24F
Lomnica (VT) 33E
Lomnika (SL) 15E
Lomno (ZV) 42F
Lonec (ZV) 58B
Lontov (LV) 69A
Lopaov (SI) 37A
Lopaty (KA) 58B
Lopej (BR) 43A
Lopchov (BJ) 32A
Lopun Paite (KM) 10F
Lorink (KE) 48C
Loonec (TT) 37F
Lovsovci (CA) 9D
Lovce (ZM) 40E
Lova (ZH) 41F
Lovica (ZH) 41C
Lovica-Trubn (ZH) 41C
Lovinobaa (LC) 59B
Lozorno (MA) 52B
Lon (MI) 49D
ub (NZ) 68D
ubea (LM) 27C
Lubenk (RA) 45C
ubianka (PD) 40D
ubica (KK) 29B
ubick kpele (KK) 30A
ubienka (PT) 44E
ubietov (BB) 43A
Lubina (NM) 38B
ubia (HE) 34C
ubocha (RK) 26B
ubora (TN) 23D
ubore (LC) 59C
uborieka (VK) 59C
ubotice (PO) 32C
ubotn (SL) 16E
ubovec (PO) 31F
ubovnianske kpele (SL) 15F
L na Ostrove (DS) 65B
Luatn (BB) 42B
Luenec (LC) 59B,D
Lina (PO) 32F
Luivn (DK) 11F
Luivn (PP) 29C
Lka (LE) 30D
Lka (RV) 46D
Lka (SB) 31A
Lka (SK) 32B
Lukovce (MI) 49B
Lky (BR) 43B
Lky (LM) 27D
Lky (MI) 50A
Lky (RK) 27A
Lky (TN) 23F
Lky (ZH) 41D
Lky-kpele (RK) 27A
Lnica nad itavou (NR) 55D
Lno (ZC) 40F
Ludanice (TO) 39F
udovtov (NZ) 67B
udovtov (NR) 55A
Ludrov (RK) 26D
Luhya (TV) 49E
Lka (NM) 38D
Lukaovce (HE) 33D
Lukovce (NR) 55A
Lukovci (NM) 22E
Lukavica (BJ) 17E
Lukavica (IL) 24C
Lukavica (ZC) 41E
Lukavica (ZV) 42D
Lukov (BJ) 16F
Lukov (ZV) 42D
Lukovitia (RS) 44F
ukva (RS) 60D
Lky (PU) 8F
Lky (ZA) 10E
Lula (LV) 56E
Lulovci (MY) 21F
uovka (DT) 43F
Lunk IX (KE) 48C
Lupo (LC) 59A
Luskovica (MY) 38A
Lutila (ZH) 41D
utina (SB) 31B
Lutie (ZA) 10F
utov (BN) 40A
Luany (TO) 39E
Luany pri Topli (SK) 32B
Luianky (NR) 55A
Lys nad Dunajcom (KK) 14D
Lys pod Makytou (PU) 8F
Lysica (ZA) 10F
M
Mackov (ZV) 43C
Mackov vok (VK) 58C
Macov (DS) 65B
Maisko (PU) 24A
Maon (GA) 66B
Maov (PD) 40B
Mad (DS) 66A
Madaka (LC) 59A
Madert (KN) 66D
Madoany (RK) 27A
Madunice (HC) 38F
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.76 76 28/8/07 10:37:26
M77
Slovensk republika abecedn register automapa
Madzn (BY) 9D
Magnezitovce (RA) 45C
Magura (DT) 43D
Magurka (LM) 27E
Machalovce (PP) 29D
Machn (TN) 23E
Machulince (ZM) 56A
Majcichov (TT) 54C
Majdan (SB) 31B
Majdan (TT) 37F
Majdlenovci (MY) 38A
Majer (BB) 42B
Majer (LV) 57E
Majer (PB) 9E
Majer (PD) 40B
Majer (VT) 33C
Majer (ZA) 25A
Majere (KK) 14D
Majere (LV) 57A
Majere (PU) 23B
Majerky (SE) 37B
Majerka (KK) 30A
Majerovce (VT) 33E
Majtnky (KM) 10E
Makov (CA) 9D
Makovce (SP) 18F
Makytka (PU) 8F
Mal Bara (TV) 62A
Mal Baraka (LV) 56E
Mal Budafa (DS) 65B
Mal Byta (BY) 9F
Mal alomija (VK) 58F
Mal ausa (PD) 41A
Mal ierna (ZA) 25A
Mal Dolina (LC) 43F
Mal Dolina (NR) 55C
Mal Domaa (VT) 33C
Mal Frankov (KK) 14F
Mal Hradn (BN) 39B
Mal Ida (KS) 47D
Mal Ia (KN) 67F
Mal Lehota (PD) 40B
Mal Lehota (ZC) 40F
Mal Lehtka (PD) 41A
Mal Lodina (KS) 31F
Mal L (DS) 65B
Mal Lula (LV) 56E
Mal Maa (GA) 54C
Mal Maa (NZ) 55F
Mal Mla (BB) 42B
Mal Mula (NZ) 68D
Mal nad Hronom (NZ) 69C
Mal Paka (DS) 53F
Mal Poana (SP) 18F
Mal pustatina (LV) 68B
Mal Tata (NZ) 68D
Mal Ta (TV) 62A
Mal Tur (LV) 56F
Mal Ves (LC) 59B
Mal Vieska (KS) 48A
Malacky (MA) 36F
Malachov (BB) 42A
Mla (LV) 68B
Malatin (DK) 27A
Malatny (LM) 27C
Malcov (BJ) 16F
Malice (MI) 49F
Mal Bedzany (TO) 39D
Mal Bielice (PE) 40C
Mal Bierovce (TN) 23E
Mal Borov (LM) 12F
Mal Brusn (PB) 9E
Mal Dlovce (LC) 59D
Mal Dvorany (TO) 39D
Mal Dvornky (DS) 66A
Mal Hoste (BN) 39B
Mal Chlievany (BN) 39B
Mal Chraany (ZM) 56A
Mal Chyndice (NR) 56C
Mal Kosihy (KN) 66F
Mal Kosihy (NZ) 69C
Mal Koeck Podhradie (IL) 24C
Mal Kozmlovce (LV) 56D
Mal Krteany (PE) 40C
Mal Lednice (PB) 24D
Mal Levre (MA) 36E
Mal Ludince (LV) 69A
Mal Orvite (PN) 38D
Mal Ostratice (PE) 40C
Mal Ozorovce (TV) 49C
Mal Podzmie (ZC) 41E
Mal Rakovce (MI) 49F
Mal Revite (ZV) 42F
Mal Ripany (TO) 39E
Mal Stankovce (TN) 23E
Mal Straciny (VK) 59C
Mal Teriakovce (RS) 60B
Mal Trakany (TV) 63B
Mal Uherce (PE) 40C
Mal Vozokany (ZM) 56A
Mal Zaluice (MI) 50A
Mal Zluie (NR) 39E
Mal Zlievce (VK) 59E
Malejov (MY) 37B
Maliarikovci (MY) 38A
Mlinec (PT) 43F
Malinn (RK) 26D
Malinn (TN) 22F
Malinov (PD) 25E
Malinovec (LV) 57E
Malinovo (SC) 53C,E
Maluin (LM) 28C
Mal Bysterec (DK) 11F
Mal Cetn (NR) 55D
Mal epn (TR) 25F
Mal Hore (TV) 63A
Mal Jatov (NZ) 55E
Mal Kamenec (TV) 62B
Mal Kiar (LV) 57E
Mal Kiarov (VK) 59E
Mal Kolan (IL) 23D
Mal Krt (VK) 58F
Mal Lap (NR) 55D
Mal Lg (DS) 53F
Mal Lipnk (SL) 15F
Mal Madaras (SC) 53E
Mal Mger (DS) 53F
Mal Modlatn (PB) 9E
Mal Ostrov (KN) 67A
Mal Pesek (LV) 57E
Mal Ruskov (TV) 49C
Mal Slanec (DT) 43E
Mal Slavkov (KK) 29B
Mal Slivnk (PO) 32A
Mal ari (PO) 31D
Mal r (SC) 53D
Malenice (TT) 38E
Maa (NZ) 55F
Mandelovci (MY) 21F
Mangtovo (DT) 43F
Mankovce (ZM) 56A
Mankovec (BN) 39A
Marcelov (KN) 67F
Marek (ZA) 10E
Marejkovci (CA) 9B
Margecany (GL) 31F
Margova osada (LC) 59D
Marha (BJ) 32B
Mria (KN) 68E
Mriaald (NZ) 56E
Marianka (MA) 52D
Mriin Dvor (NZ) 68D
Marinovci (BY) 9F
Markov laz (PU) 24A
Markov (SE) 37B
Markov (ZA) 10C
Markovce (MI) 49D
Markuka (RV) 45B
Markuovce (SN) 30E
Marov-Raov (BY) 24B
Martin (MT) 25B,D
Martin nad itavou (ZM) 56A
Martinek (RK) 26B
Martinov (PD) 24E
Martinkov tl (ZC) 40F
Martinkovci (MY) 38A
Martinov (NR) 55D
Martinov (RS) 61C
Martiovci (MY) 21F
Martiovci (PU) 24A
Martovce (KN) 67D
Marunovci (ZA) 11E
Maruin (BN) 40A
Maruov (LV) 56D
Maslovce (DS) 53F
Masnkovo (DS) 53F
Maa (PT) 43F
Maa (RS) 44D
Marovce (ZM) 40F
Makov (LC) 59D
Makovce (HE) 34C
Matinec (PT) 60A
Matejovce (PP) 29D
Matejovce (SN) 30F
Matejovec (MY) 38A
Matiaka (VT) 33C
Matiaov tl (ZC) 40F
Matiaovce (KK) 14D
Matilda-huta (GL) 47A
Matovce (SK) 32B
Maovce (MI) 50F
Maovsk Vojkovce (MI) 50F
Mate (PU) 8F
Matukov (PD) 24F
Matkovo (GA) 54C,E
Matysov (SL) 15F
Mazan (TR) 25F
Mazornkovo (BR) 43B
Mazrovci (CA) 10F
Meedelovce (LE) 30C
Medn (PU) 24A
Meov (MI) 50A
Medovarce (KA) 57D
Medveck (LV) 56F
Medvedie (BY) 9F
Medvedie (SK) 18C
Medvedie (TS) 12E
Medvedinec (PB) 9E
Medveov (BR) 43B
Medveov (DS) 66C
Medveovci (MY) 38B
Medzany (PO) 31D
Medzev (KS) 47C
Medzianky (VT) 32D
Medzibrod (BB) 42B
Medzibrodie (SL) 15D
Medzibrodie nad Oravou (DK) 12E
Medzihorie (NM) 39A
Medzihradn (DK) 26B
Medzilaborce (ML) 18F
Mechenice (NR) 55B
Melice (TN) 23E
Melice-Lieskov (TN) 23E
Melek (NR) 56C
Meliata (RV) 45F
Meliovci (SE) 37A
Mengusovce (PP) 29C
Meraice (HC) 39E
Meretice (PO) 31F
Mernk (VT) 33E
Merovce (KA) 57F
Mesteko (PU) 24A
Mestisko (SK) 18E
Metrov laz (VK) 58D
Miakovce (SK) 32B
Mikovci (TN) 23C
Mierovo (DS) 53F
Miezgovce (BN) 40A
Miezgovsk majer (BN) 40A
Mihov (BJ) 17E
Mihlovci (PD) 24E
Michajlov (SV) 35E
Michal na Ostrove (DS) 65B
Michal nad itavou (NZ) 55D
Michaany (TV) 49E
Michaliskovci (CA) 10C
Michalkov (ZV) 42E
Michalok (VT) 33C
Michalov (BR) 44A
Michalovce (MI) 49B, 50A
Mikluovce (PO) 31F
Mikluovci (PU) 9E
Mikolany (RA) 45F
Mikov (SP) 18F
Mikov (BY) 24B
Mikula (LV) 57E
Mikulov (SE) 37C
Mikulov (BJ) 17D
Mikuovce (IL) 23D
Mikuovce (LC) 59D
Mikuove lazy (VK) 58E
Milhos (KS) 48E
Milhostov (TV) 49C
Milinovice (DS) 66C
Milochov (PB) 24A
Miloslavov (SC) 53E
Miloovci (CA) 10A
Milovan (MI) 49B
Milpo (SB) 31A
Minriny (MY) 38A
Miovce (SP) 33A
Mirkovce (PO) 32E
Miroa (SK) 18E
Mistrky (BB) 26F
Miova dolinka (KA) 58B
Mitalovec (MY) 38A
Mitterovci (DT) 43E
Mituchovci (TN) 23C
Mlad Hora (KA) 57D
Mladoov (PU) 9E
Mlad Hj (SA) 54D
Mldzovo (PT) 59B
Mlky (DT) 43D
Mlieany (DS) 66A
Mlieno (DS) 65A
Mlyn (BS) 41F
Mlyany (ZM) 56A
Mlynrka (RS) 60B
Mlynrovce (SK) 17F
Mlyneky (KK) 29B
Mlynica (PP) 29B
Mlynisk (BJ) 16F
Mlynisko (DS) 66C
Mlynite (PB) 24D
Mlynky (SN) 29F
Mlynn (BY) 9F
Mlynsk Dolina (VK) 59C
Mnchova Lehota (TN) 23F
Mnany (RA) 45C
Mnek nad Hnilcom (GL) 46B
Mnek nad Popradom (SL) 15D
Moa (KN) 68E
Moarany (MI) 49B
Moarmany (PO) 32E
Moenok (SA) 55C
Moiar (BS) 41F
Moiar (PT) 59B
Moiar (VK) 58B
Moiare (PU) 23B
Moidl (SO) 50D
Moidl (RS) 61C
Moidany (SB) 31D
Modlatn (PB) 9E
Modo (ZM) 40F
Modra (PK) 53A
Modra nad Cirochou (HE) 34E
Modranka (TT) 54A
Modrany (KN) 68C
Modrov (NM) 39C
Modrovka (NM) 38D
Modr Kame (VK) 58D
Mochovce (LV) 56C
Mojn (RS) 60B
Mojmrovce (NR) 55C
Moj (ZA) 10F
Mojov Lka (ZA) 25B
Mojtn (PU) 24C
Mojzesovo (NZ) 55F
Mokr Lka (RA) 45C
Mokra (DK) 11F
Mokrance (KS) 47D
Mokriovci (PD) 24E
Mokroluh (BJ) 17E
Mokr Hj (SI) 21E
Moldava nad Bodvou (KS) 47C
Monastier (ML) 18F
Moravany (MI) 49B
Moravany nad Vhom (PN) 38D
Moravcovci (CA) 10B
Moravsk (CA) 9B
Moravsk Lieskov (NM) 22F
Moravsk Svt Jn (SE) 36D
Morovno (PD) 41A
Mosnkovci (PN) 38C
Most pri Bratislave (SC) 53E
Mostk (PT) 43D
Mostite (PU) 24A
Mostov (GA) 54E
Mokovec (TR) 25F
Moovce (NM) 38B
Moovce (TR) 25F
Motenica (BB) 42B
Mourov (PO) 32A
Moteice (TN) 23F
Motyky (BB) 26F
Mozoovci (ZV) 42E
Mcikovci (PD) 24E
Mla (BB) 42B
Mov (ZV) 42E
Mravcov (NM) 22F
Mrzikovci (TN) 23C
Mrzovce (SP) 33A
Mrzka (NO) 11D
Mrzka (NO) 11D
Mun (LC) 59D
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.77 77 28/8/07 10:37:28
M78
automapa abecedn register Slovensk republika
Mudrkovci (CA) 10A
Mudroovo (KN) 68C
Mudrovce (KS) 48B
Mua (VK) 59E
Muka (LC) 59D
Mur (RA) 44B
Murnska Dlh Lka (RA) 44B,D
Murnska Huta (RA) 45A
Murnska Lehota (RA) 44B
Murnska Zdychava (RA) 45A
Mtansk Pla (NO) 11B
Mtne (NO) 11D
Mtnik (RS) 44D
Mula (NZ) 68F
Myjava (MY) 38A
Myslava (KE) 48C
Myslenice (PK) 53C
Myslina (HE) 33F
Mysliny (PT) 43F
Mtna (LC) 43E,F
Mtne Ludany (LV) 57E
Mto pod umbierom (BR) 27F
N
Na Brehu (CA) 10D
Na Doline (NM) 38A
Na Dbravch (NM) 22F
Nacina Ves (MI) 49B
Nad chrastm (KA) 58A
Nad jazerom (KE) 48C
Nad mlynom (DS) 65D
Nadabula (RV) 46C
Nadlice (PE) 39D
agov (ML) 19E
Nah (TT) 38E
Nlepkovo (GL) 46A
Nmestovo (NO) 12C
Nna (NZ) 69E
Nandra (RA) 45C
rad (DS) 66C
Nvojovce (PE) 40C
Nebojsa (GA) 54C
Nebrov (IL) 23B
Necpaly (MT) 25D
Necpaly (PD) 41A
Nedanovce (PE) 40C
Nedaovce (BN) 40C
Neded (SA) 67A
Nededza (ZA) 10F
Nedelite (LC) 59A
Nedoery (PD) 25E
Nedoery-Brezany (PD) 41A
Nechvlova Polianka (HE) 34C
Neklen (PT) 44E
Nekyje na Ostrove (DS) 66A
Nemce (BB) 42B
Nemcovce (BJ) 32B
Nemcovce (PO) 32D
Nemeky (ZM) 40F
Nemice (TO) 39F
Nemiany (ZM) 56C
Nemeck (BR) 43A
Nemeky (TO) 39D
Nemeany (LE) 30D
Nemov (TN) 23D
Nenince (VK) 58F
Neporadza (RS) 61B
Neporadza (TN) 23F
Neresnica (ZV) 42E
Neresnica (ZV) 58B
Neslua (KM) 10E
Nesvady (KN) 67B,D
Neverice (ZM) 56A
Nevidzany (PD) 24F
Nevidzany (ZM) 56C
Nevon (ZH) 41D
Nezbudsk Lka (ZA) 25B
Nieree (PO) 32E
Nimnica (PU) 24A
Nimnica-kpele (PU) 24A
Nitra (NR) 55A-D
Nitra nad Ipom (LC) 60C
Nitrianska Blatnica (TO) 39C
Nitrianska Streda (TO) 39F
Nitrianske Hrniarovce (NR) 55B
Nitrianske Pravno (PD) 25E
Nitrianske Rudno (PD) 40B
Nitrianske Suany (PD) 40B
Nitriansky Hrdok (NZ) 55F
Nitrica (PD) 40B
Nivy (BA) 52F
Nixbrod (LV) 56D
Nin (PN) 38E
Nin (TS) 12F
Nin Boca (LM) 28E
Nin Hutka (KS) 48C
Nin Jablonka (HE) 34A
Nin Jedov (SK) 17F
Nin Kaloa (RS) 61A
Nin Kamenica (KS) 48B
Nin Kora (CA) 9D
Nin Mya (KS) 48C
Nin Olava (SP) 33A
Nin Petrov (CA) 10A
Nin Pisan (SK) 18C
Nin Pokoradz (RS) 60B
Nin Polianka (BJ) 17D
Nin Revca (RK) 26F
Nin Rybnica (SO) 50B
Nin Sitnica (HE) 33D
Nin Slan (RV) 45B
Nin ebastov (PO) 32C
Nin uava (PP) 29C
Nin Vladia (SP) 18F
Nin Voa (BJ) 17E
Nin Hgy (PP) 29A
Nin Hrable (GL) 46B
Nin Kamence (ZA) 11E
Nin Ladikovce (HE) 33D
Nin Malatny (LM) 27C
Nin Matiaovce (LM) 27B
Nin Megonky (CA) 10A
Nin Mikov (CA) 10A
Nin Nemeck (SO) 50D
Nin Raslavice (BJ) 32A
Nin Repae (LE) 30D
Nin Rubachy (SL) 15E
Nin Vane (CA) 10D
Nin Jankovci (ZA) 11E
Ninoslansk Baa (RV) 45B
Nin aj (KS) 48D
Nin Hrabovec (VT) 33F
Nin Hruov (VT) 49B
Nin Chmelinec (LM) 28C
Nin Kelov (CA) 9D
Nin Kltov (KS) 47B
Nin Komrnik (SK) 18C
Nin koniec (CA) 10D
Nin Kruov (VT) 33E
Nin Lnec (KS) 47F
Nin Medzev (KS) 47C
Nin Miroov (SK) 17D
Nin Moiar (PT) 59B
Nin Orlk (SK) 17F
Nin Petrovec (PT) 60A
Nin Sklnik (RS) 60B
Nin Slavkov (SB) 31A
Nin Slia (RK) 27C
Nin Tvaroec (BJ) 16D
Nin arnov (BY) 9F
Nin ipov (TV) 49E
Nocnrovo (BY) 9F
Nolovo (MT) 26A
Norovce (TO) 39D
Nosice (PU) 24A
Nov Baa (ZC) 56B
Nov Bata (RS) 60F
Nov Boca (NM) 22F
Nov Bystrica (CA) 11C
Nov Dedina (LV) 57C
Nov Dedinka (SC) 53C
Nov Dubnica (IL) 23D,F
Nov hora (KA) 58A
Nov Hora (NM) 22F
Nov Kela (VT) 33C
Nov Lehota (NM) 39C
Nov Lehota (PD) 41C
Nov Lesn (PP) 29B
Nov Lipnica (SC) 53E
Nov ubova (SL) 15F
Nov Maa (BR) 44B
Nov Osada (KN) 67E
Nov Osada (NZ) 68D
Nov Polhora (KS) 48A
Nov Polianka (PP) 29A
Nov Polianka (SK) 18E
Nov Sedlica (SV) 35D
Nov Str (KN) 67E
Nov Trsten (KN) 67D
Nov Ves (VK) 58F
Nov Ves nad Vhom (NM) 39A
Nov Ves nad itavou (NR) 56C
Nov Ves pri Dunaji (SC) 53C
Nov Vieska (NZ) 68C
Nov Vieska pri Bodrogu (TV) 62B
Novany (KS) 47D
Novany (RA) 45F
Novky (PD) 40B
Nov Brdno (RS) 61A
Nov Hony (PT) 60A
Nov Koarisk (SC) 53E
Nov Mesto (BA) 52D
Nov Mesto nad Vhom (NM) 38B
Nov mlyny (NM) 22F
Nov Nosice (PU) 24A
Nov Osady (GA) 54E
Nov Rastislavice (NZ) 55E
Nov Sady (NR) 55A
Nov Zmky (NZ) 67B
Novina (BN) 40A
Noviny (VK) 58E
Novosad (TV) 49F
Novosadovci (ZA) 11E
Novo (NO) 11D
Novotsk Duov (NO) 11D
Novovesk Huta (SN) 30E
Nov Diel (NZ) 67B
Nov dvor (GA) 54C
Nov dvor (GA) 54E
Nov Dvor (LV) 57F
Nov Dvor (MA) 52B
Nov dvor (NR) 55E
Nov Dvor (SA) 55E
Nov dvor (SE) 37A
Nov dvor (TR) 25F
Nov Gg (NZ) 67A
Nov majer (GA) 54C
Nov Majer (NR) 54D
Nov Majer (TV) 49D
Nov Mikulov (RS) 61A
Nov Mlyn (SE) 37A
Nov mlyn (VK) 58E
Nov Ruskov (TV) 49C
Nov Sad (LC) 60C
Nov Sala (KS) 48D
Nov Smokovec (PP) 29A
Nov Svet (DT) 43F
Nov svet (NZ) 55F
Nov svet (PT) 44E
Nov Svet (RS) 44F
Nov Svet (SC) 53D
Nov Tekov (LV) 56D
Nov Trh (DS) 53F
Nov ivot (DS) 53F
Nozdrkovce (TN) 23E
Nozdrovice (IL) 24C
Nrovce (LV) 68B
O
Obeckov (VK) 58F
Obid (NZ) 68F
Obidsk pustatina (NZ) 69E
Obiovce (KS) 32E
Oblazov (BY) 10E
Oborn (MI) 49F
Obrun (LC) 60E
Obrun (SL) 16E
Obsolovce (TO) 39E
Obyce (ZM) 56B
Okov (NM) 38D
Oov (ZV) 42D
Odorn (SN) 30F
Ohrady (DS) 66A
Ohradzany (HE) 33D
Ochodnica (KM) 10D
Ochtin (RV) 45D
Oknikovo (KN) 66F
Oko (DS) 66D
Okolin na Ostrove (KN) 66D
Okolin (LM) 27D
Okrhle (SK) 32B
Okrun (PO) 32C
Olcnava (SN) 30F
Odza (DS) 53F
Olejnkov (SB) 31B
Olen (CA) 10C
Olichov (ZM) 56B
Oka (ML) 33B
Olovry (VK) 59E
Oa (SN) 30F
Oavce (BJ) 32B
Oavica (LE) 30D
Oavka (SN) 30F
Oavka (SP) 18E
Olina (TV) 49D
Oinkov (ML) 34A
Oov (SB) 31A
Olovany (KS) 48D
Omastin (BN) 40A
Omenie (TN) 23F
Ona (TV) 63A
Ondavka (BJ) 17C
Ondavsk Matiaovce (VT) 33F
Ondraov (TR) 25F
Ondrov (PE) 40C
Ondraovce (PO) 31D
Ondrej (PP) 29D
Ondrej nad Hronom (BB) 43A
Ondrejkovci (PD) 24E
Ondrejovce (LV) 56F
Ondrochov (NZ) 55F
Ondrukovci (KM) 10C
Optik (RS) 60B
Optka (KS) 47B
Opatov (LC) 59B
Opatov (LV) 57C
Opatov (TN) 23F
Opatovce (TN) 23E
Opatovce nad Nitrou (PD) 40B
Opatov Moravce (KA) 57D
Opatovsk Nov Ves (VK) 58F
Opatovsk Sokolec (DS) 66D
Opava (VK) 58E
Opavsk lazy (VK) 58C
Opin (KS) 32F
Opoj (TT) 54A
Oponice (TO) 39F
Oravce (BB) 42D
Oravice (TS) 13E
Orvka (RS) 61C
Orvka (RS) 61C
Oravsk Jasenica (NO) 12C
Oravsk Lesn (NO) 11D
Oravsk Polhora (NO) 12A
Oravsk Poruba (DK) 26B
Oravsk Vesel (NO) 12A
Oravsk Biely Potok (TS) 12F
Oravsk Podzmok (DK) 12E
Ordzovany (LE) 30D
Orechov (SO) 50D
Orechov Pot (DS) 65B
Orechov Pot--Lky (DS) 54E
Orechov (TN) 23E
Oremov laz (KA) 58B
Oresk (MI) 33F
Oresk (SI) 37A
Oreany (TO) 39E
Orkucany (SB) 31B
Orlov (SL) 16E
Orlov (PB) 24B
Orovnica (ZC) 56B
Ort (MI) 49B
Ort (VK) 58F
Orte (KS) 48A
Ortov (MI) 50E
Ortuov (BJ) 17F
Osada (RV) 45F
Osdka (DK) 27A
Osadn (SV) 34B
Osiie (ZA) 10E
Osikov (BJ) 32A
Osikov Potok (TO) 39A
Oslanovci (ZC) 41E
Oslany (PD) 40D
Osobit (CA) 9D
Osrblie (BR) 43A
Ostr Lka (ZV) 42E
Ostrany (RS) 44F
Ostratice (PE) 40C
Ostrov (PN) 38D
Ostrov (SO) 50B
Ostrovany (SB) 31D
Ostr Gr (ZC) 41E
Ostura (KK) 14E
Osusk (SE) 37D
Osuie (VK) 59D
Oadnica (CA) 10D
Okerda (KM) 10E
Otrhnky (BN) 39B
Otrook (RA) 61B
Oviarsko (ZA) 10E
Ovie (PO) 31E
Ozdn (PT) 43F
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.78 78 28/8/07 10:37:31
M79
Slovensk republika abecedn register automapa
Oany (RS) 60A
P
Pc (TT) 53B
Paa (RV) 46C
Parok (KN) 67A
Pad (DS) 66A
Padnsky majer (DS) 66C
Padarovce (RS) 60B
Paderovce (TT) 38E
Pagaov (PB) 9E
Pakostov (HE) 33D
Palrikovo (NZ) 67A
Palcmansk Maa (SN) 29F
Palie (TN) 23E
Paln (MI) 50C
Palota (ML) 19E
Paovce (GA) 54F
Paldzka (LM) 27D
Palchovci (CA) 9D
Paa (NR) 55D
Panick Dravce (LC) 59D
Paovce (KS) 47D
Pansk (RA) 61B
Pansk lka (ZA) 11E
Papa (RS) 44F
Papiernika (PK) 53A
Papn (HE) 34A
Paprad (NM) 38A
Papradno (PB) 9E
Parchovany (TV) 49A
Parihuzovce (SV) 34B
Prnica (DK) 26B
Parobkovci (ZV) 42E
Provsk Hje (NR) 55C
Partiznska upa (LM) 27C
Partiznske (PE) 40C
Paseka (CA) 9D
Paseka (MI) 50C
Paseka (RS) 44C
Paseky (DT) 43F
Paseky (RA) 44D
Pasieka (PU) 9E
Pastorkovci (NM) 22F
Pastovce (LV) 69A
Pastuchov (HC) 38F
Paienka (GA) 54E
Pakov (RV) 45F
Patina Zvada (ZA) 10E
Pata (GA) 54D
Pata (DS) 66C
Ptina (BR) 44B
Patince (KN) 67F
Patk (KA) 57F
Pavina Lehota (LM) 27D
Pavany (LE) 30D
Pavlice (TT) 54C
Pavlnka (RS) 44C
Pavlov Dvor (KN) 67D
Pavlov tl (ZC) 40F
Pavlov (NZ) 69C
Pavlova Ves (LM) 27B
Pavlovce (RS) 60D
Pavlovce (VT) 32D
Pavlovce nad Uhom (MI) 50C
Pavlovo (TV) 62B
Pai (PE) 40C
Polin (SV) 34D
Peeady (PN) 38E
Peeany (BN) 39D
Peenice (LV) 57C
Peovsk Nov Ves (SB) 31B
Peder (KS) 47E
Peklina (ZA) 10E
Peklisko (SN) 46A
Pelikn (ML) 34A
Peakovci (CA) 10B
Pere (KE) 48C
Pere (KN) 68F
Pere (LV) 68B
Pere (NR) 55C
Pere (RS) 44C
Pere (VK) 58D
Pern (KS) 48E
Pern-Chym (KS) 47F
Perje (SA) 55E
Perkovce (NR) 55A
Pernek (MA) 52B
Peserany (VK) 58F
Peseta (RS) 61A
Petercov (LC) 59A
Petkovce (VT) 33C
Peov (VK) 59E
Peovka (TN) 23F
Petrnky (KM) 10C
Petre (RS) 60D
Petrkovce (MI) 49F
Petrov (BJ) 16D
Petrov (DT) 43D
Petrova Lehota (TN) 23F
Petrova Ves (SI) 37A
Petrovany (PO) 32E
Petrovce (RS) 60F
Petrovce (SO) 51C
Petrovce (VT) 32D
Petrovce nad Laborcom (MI) 49B
Petrovec (PT) 60A
Petrovice (BY) 9F
Petrovo (RV) 45D
Petralka (BA) 52F
Pezinok (PK) 53A
Peera (LV) 57E
Piesky (ZM) 40E
Piesok (BR) 43B
Piesok (PK) 53A
Pie I (DT) 43E
Pie II (DT) 43E
Pieany (PN) 38D
Pichne (SV) 34D
Pijavice (KA) 58A
Pikovce (KK) 30C
Pla (BB) 43A
Pla (CA) 10D
Pla (KK) 29F
Pla (LC) 43E
Pla (PK) 53A
Pla (SN) 29F
Pla (ZC) 40F
Pilhov (SL) 15D
Pilhovk (SL) 15D
Ply (MY) 37B
Ply (PD) 40B
Pincin (PT) 60A
Pinkovce (SO) 50D
Piskorovce (VT) 33A
Piojovci (CA) 11C
Pitekovci (PD) 24E
Pitelov (ZH) 41D
Plachtinsk lazy (VK) 58D
Plava (SE) 37B
Plne (BY) 9F
Plne (MI) 33F
Plaskurovci (CA) 10A
Plovce (LV) 57F
Plav Vozokany (LV) 56E
Plaveck Podhradie (MA) 37E
Plaveck Mikul (MA) 37E
Plaveck Peter (SE) 37E
Plaveck tvrtok (MA) 52A,B
Plave (SL) 16E
Plavnica (SL) 15F
Plechotice (TV) 49C
Plejsy (SN) 31E
Ple (LC) 60C
Pleiv (DK) 11F
Pleivec (RV) 45F
Plevnk-Drienov (PB) 24B
Plevovec (NM) 22F
Plieky (VK) 58D
Plieovce (ZV) 58A
Plosk (KS) 48A
Plosk (RA) 44D
Plotn (LM) 27D
Plotina (SE) 37B
Pikovci (DT) 43E
Pobedim (NM) 38D
Poarov (PB) 24B
Pokaj (KS) 47C
Povadlianske Jazero (BS) 57B
Povadlo (BS) 57B
Pod Braniskom (PO) 31C
Pod Dedovou (VK) 58D
Pod Dielom (RS) 44A
Pod Hjom (TN) 23E
Pod majerom (KM) 10F
Pod Murom (PP) 14E
Pod Pastviskom (PO) 31D
Pod Tlstou horou (TN) 23E
Pod vkom (KA) 57D
Pod obrkom (KA) 58A
Pdafa (DS) 66A
Podbansk (LM) 28B
Podbiel (TS) 12E
Podbran (SE) 37B
Podbrezov (BR) 43A
Podbykovo (DT) 43F
Podiva (VT) 33E
Poddrienie (MY) 38A
Podhj (DS) 53E
Podhj (KN) 68C
Podhj (MT) 25B
Podhj (NZ) 68A
Podhj (ZC) 40F
Podhjska (NZ) 56E
Podhnkov (ZV) 58A
Podhate (ZA) 11E
Podholie (BR) 28E
Podholienec (ZV) 42E
Podhora (ZH) 41C
Podhorany (KK) 15E
Podhorany (NR) 55B
Podhorany (PO) 32C
Podhorie (BS) 41F
Podhorie (IL) 23D
Podhorie (PU) 24C
Podhorie (SE) 37B
Podhorie (ZA) 25A
Podhoro (SO) 51A
Podhorskovci (DK) 11E
Podhrabina (PO) 32D
Podhradie (MT) 26A
Podhradie (PD) 41C
Podhradie (TO) 39C
Podhradk (PO) 32C
Podhradov (KE) 48A
Podjavorie (ZV) 58B
Podjavornk (PB) 9E
Podkonice (BB) 42B
Podkore (DT) 42F
Podkriv (LC) 43E
Podkera (BY) 9E
Podkylava (MY) 38A
Podln (PD) 24F
Podlavice (BB) 42A
Podlipa (BB) 43A
Podlipnky (VT) 32D
Podluany (BN) 39B
Podluany (LV) 56D
Podlysec (ZV) 42F
Podmalenica (PU) 24C
Podmann (PB) 24B
Podminrov (MY) 38A
Podnsad (ZV) 42F
Podolie (NM) 38D
Podolnec (SL) 15E
Podpro (LE) 30D
Podreany (LC) 59B
Podrycierov (CA) 11C
Podsadek (SL) 15F
Podsekier (ZV) 42F
Podskalie (PB) 24D
Podskalka (ZV) 42E
Podspdy (PP) 14E
Podstrne (MT) 25B
Podsuch (RK) 26D
Podture (LM) 27D
Podunajsk Biskupice (BA) 53E
Podvaie (IL) 23D
Podvaie (PB) 24B
Podvrch (MY) 38A
Podvky (CA) 10B
Podvysok (CA) 10C
Podvysok (ZA) 10E
Podzmok (ZV) 42E
Podzmok (SE) 37B
Podzvoz (CA) 10D
Podiar (PB) 9E
Pohorel (BR) 28F
Pohorelsk Maa (BR) 28F
Pohranice (NR) 55B
Pohronsk Polhora (BR) 44A
Pohronsk Bukovec (BB) 27E
Pohronsk Ruskov (LV) 69A
Pochabany (BN) 39B
Pokryv (DK) 27A
Polkov vrch (MY) 38A
Poana (CA) 9D
Poana (CA) 10B
Poana (KA) 58C
Poana (MY) 22E
Poana (RS) 44C
Poanovce (LE) 31C
Poany (TV) 50E
Polerieka (TR) 25E
Polgr (CA) 10C
Poliakovce (BJ) 17F
Poliakovci (ZA) 11E
Polianka (MY) 38A
Polianka (RS) 44C
Polianky (DT) 43D
Polichno (KA) 58A
Polichno (LC) 59A
Polina (RA) 45E
Poka (NZ) 68A
Polnky (TN) 23C
Pon Kesov (NR) 55E
Polom (RS) 44D
Poloma (SB) 31A
Poloma (VT) 33D
Polomka (BR) 28E
Polomy (ZV) 42F
Polomy (ZV) 42F
Poov (KE) 47D, 48C
Polmka (LC) 43E
Poltr (PT) 60A
Poluvsie (PD) 25E
Poluvsie (ZA) 25A
Pondelok (PT) 60A
Pongrcovce (LE) 31C
Ponick Huta (BB) 42D
Ponick Lehtka (BB) 42B
Poniky (BB) 42B
Poprad (PP) 29D
Popro (KS) 47C
Popro (RS) 44F
Popudinsk Moidany (SI) 21E
Por (SN) 30F
Porska dolina (SN) 30F
Poriadie (MY) 38A
Porieie (NO) 11D
Porostov (SO) 50D
Poruba (PD) 24F
Poruba pod Vihorlatom (MI) 50B
Porbka (BJ) 32B
Porbka (HE) 34E
Porbka (SO) 50B
Porbka (ZA) 25A
Posdka (HC) 54B
Poa (VT) 49B
Pfa (DS) 65B
Potrka (BJ) 17E
Potok (CA) 9D
Potok (CA) 10B
Potok (KK) 14F
Potok (PU) 9E
Potok (RK) 27A
Potok (RS) 44F
Potoky (BY) 9F
Potoky (BY) 9F
Potoky (SB) 31A
Potoky (SP) 18E
Potik (VK) 59E
Potky (SP) 33A
Potvorice (NM) 38B
Povaany (NM) 38B
Povask Bystrica (PB) 24A,B
Povask Tepl (PB) 24B
Povask Podhradie (PB) 24B
Povask Chlmec (ZA) 10E
Povina (KM) 10F
Povoda (DS) 66A
Povojn (DT) 58B
Povraznk (BB) 43A
Pozba (NZ) 56E
Pozdiovce (MI) 49B
Poehy (TR) 25F
Pbiovo (BR) 44A
Ptor (VK) 59C
Pdol (PE) 40D
Pradidovo (RS) 44C
Praha (LC) 59A
Prakovce (GL) 47A
Praice (TO) 39D
Pranica (BB) 26E
Prank (PN) 38C
Pravenec (PD) 25E
Pravica (VK) 59C
Pravotice (BN) 40C
Praznov (PB) 24B
Prznovce (TO) 39D
Praenkov (CA) 10B
Pren (PB) 24B
Pred dolinou (PD) 41A
Predajn (BR) 43A
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.79 79 28/8/07 10:37:33
M80
automapa abecedn register Slovensk republika
Preddechtrka (LM) 27C
Predhorie (PB) 24D
Predjastrabie (BY) 9F
Predmier (BY) 24B
Predmier (CA) 10C
Predn hora (RA) 45A
Predn atina (CA) 9D
Predn Halny (BR) 43B
Predn lazy (LC) 43E
Predn hmor (GL) 46A
Predn Madzn (BY) 9D
Predpoloma (NM) 22F
Prejta (IL) 23D
Prenov (BS) 57B
Preseany (TO) 39F
Preseany nad Ipom (LV) 57F
Prestavlky (ZH) 41C
Preov (PO) 32C
Pri Bystrej (LM) 28A
Pri rybnku (NR) 54D
Pri kole (PB) 9E
Prbelce (VK) 58F
Pribenk (TV) 63A
Pribeta (KN) 68C
Pribi (DK) 12E
Prboj (VK) 59A
Prbovce (MT) 25D
Pribylina (LM) 28A
Priene (MA) 36D
Priehalina (DT) 43C
Priehonisko (LC) 43E
Priechod (BB) 42B
Priekopa (MT) 25B
Priekopa (SO) 50B
Prieloh (VK) 59C
Priepasn (MY) 38A
Prietr (SE) 37B
Prietrka (SI) 21E
Prievaly (SE) 37D
Prievidza (PD) 41A
Prievoz (PT) 43F
Prievrana (PT) 60A
Prihradzany (RA) 45E
Prkra (SK) 18C
Prlepy (ZM) 56A
Prles (TN) 23D
Prlesie (PU) 23B
Primovce (PP) 29D
Prpory (ZA) 10C
Prslop (CA) 10D
Prslop (SV) 35C
Prstav (TS) 12D
Prituany (HE) 33B
Privarkovci (CA) 10B
Pro (PO) 32B
Prochot (ZH) 41C
Prokajov tl (ZC) 40F
Prosaov (VT) 32D
Prosiek (LM) 27A
Prosn (PB) 24A
Prostredn Mla (BB) 42B
Prostredniianske lazy (VK) 58D
Prostredn Hmor (SN) 29F
Pra (LC) 60C
Prusk (IL) 23D
Prusy (BN) 40A
Pruina (PB) 24D
Psiare (ZC) 56B
Pstrin (SK) 18F
Pstrua (DT) 42F
Purnovice (BY) 9F
Ptiie (HE) 34E
Ptruka (MI) 50F
Pucov (DK) 12E
Pkovci (PD) 24F
Pchov (PU) 24A
Pukanec (LV) 57A
Pukovci (ZC) 41E
Pupkovci (PB) 9E
Puraovci (CA) 10B
Pust Ves (PN) 38C
Pust (BR) 43B
Pust emern (MI) 33F
Pust pole (BR) 29E
Pust Pole (SL) 31A
Pust Sady (GA) 54B
Pust any (GA) 54C
Pustovec (KK) 15E
Pust hrad (VK) 58C
Pust Chotr (ZM) 55B
Puovce (PO) 32D
P (PD) 41A
Pytlovec (PU) 8F
R
Raba (NO) 12A
Rabice (NO) 12B
Raa (BA) 52D
Raice (PD) 40B
Rad (TV) 62B
Radaov (PO) 32E
Radatice (PO) 32E
Radava (NZ) 56E
Radimov (SI) 37A
Radia (BN) 40A
Radnovce (RS) 61A,C
Radobica (PD) 40D
Radoa (KM) 10F
Radoma (SK) 33A
Radoina (TO) 39E
Radoovce (SI) 37A
Radoovce (TT) 38E
Radstka (CA) 10F
Radva (BB) 42A
Radva nad Dunajom (KN) 68E
Radva nad Laborcom (ML) 34A
Radvanovce (VT) 32D
Radzovce (LC) 60C
Rafajovce (VT) 33C
Rafkovci (MY) 38A
Ragaov laz (DT) 59A
Rajany (TO) 39D
Rajec (ZA) 25A
Rajeck Lesn (ZA) 25C
Rajeck Teplice (ZA) 25A
Rajnohov tl (ZC) 40F
Rakouby (NM) 39A
Rko (KS) 48D
Rko (LC) 60C
Rko (RA) 45C
Rkosk Baa (RA) 45C
Rakov (RS) 60D
Rakov (CA) 10C
Rakov (RK) 26C
Rakovce (BN) 40A
Rakovk (SK) 18E
Rakovec (KA) 57D
Rakovec (SN) 45B
Rakovec nad Ondavou (MI) 49B
Rakovice (PN) 38D
Rakovnica (RV) 46C
Rakovo (MT) 25D
Raka (TR) 25F
Raksy (KK) 29B
Rakytie (KA) 58D
Rakytie (KN) 66D
Rakytn (DT) 43E
Rakytnk (RS) 61A
Rakytovce (BB) 42C
Randov (NO) 12A
Rankovce (KS) 48B
Rapovce (LC) 59D
Rro (LC) 59C
Raslavice (BJ) 32A
Rastice (DS) 53F
Rastislavice (NZ) 55E
Raice (RA) 45E
Ratka (LC) 60C
Ratkov (RA) 45C
Ratkovce (HC) 38F
Ratkovo (MT) 26A
Ratkovsk Lehota (RA) 45E
Ratkovsk Such (RS) 44F
Ratkovsk Zdychava (RS) 44D
Ratkovsk Bystr (RA) 44D
Ratnovce (PN) 38D
Ratvaj (SB) 32A
Rzton (RS) 44C
Rztono (PD) 41A
Rztoka (BR) 43A
Rztoka (PB) 9E
Rztoky (BY) 9D
Rztoky (DK) 11E
Rztoky (LM) 28F
Rztoky (SN) 30E
Raany (SB) 31D
Reca (SC) 53D
Regetovka (BJ) 17C
Rejdov (RV) 45B
Reov (KK) 14F
Remeniny (VT) 32D
Remeta (PD) 41A
Remetsk Hmre (SO) 34F
Reniov (SB) 31C
Repkovci (TN) 23C
Repkovci (CA) 10C
Repejov (ML) 33B
Repisk (LM) 27D
Repite (ZH) 41F
Repitia (RA) 45C
Repkovci (PD) 24E
Reica (KS) 47F
Reov (BJ) 17E
Revin (DK) 11F
Revite (PD) 24F
Revitsk Podzm ie (ZC) 41E
Revca (RA) 45C
Revcka Lehota (RA) 45C
Revka (RA) 45C
Rieka (BB) 42A
Rieka (RS) 61D
Rieky (CA) 10C
Rieky (VK) 58D
Rienica (CA) 11E
Riegler (NR) 55C
Rieka (CA) 10D
Rieka (KS) 47B
Rieka (PU) 8F
Richnava (GL) 31E
Richtrovci (PB) 9E
Richterov dvor (TT) 54A
Richvald (BJ) 17E
Rim (ZV) 42F
Rimavica (RS) 44E
Rimavsk Baa (RS) 44F
Rimavsk Pla (RS) 44D
Rimavsk Se (RS) 61C
Rimavsk Sobota (RS) 60B
Rimavsk Brezovo (RS) 44F
Rimavsk Janovce (RS) 60B
Rimavsk Zaluany (RS) 44F
Riovce (NR) 54B
Rohov (SE) 37B
Rohovce (DS) 65B
Rohon (BR) 44A
Rohonica (LV) 56D
Rohonk (HE) 33B
Rohonk (MA) 36F
Rochovce (RV) 45D
Rojkov (RK) 26A
Rokycany (PO) 31F
Rokytov (BJ) 16F
Rokytov pri Humennom (HE) 34A
Rokytovce (ML) 18F
Romanovci (CA) 11C
Rosina (ZA) 25A
Rosinky (ZA) 10E
Rosuchov (TT) 37D
Rokovce (LE) 30D
Rokovce (ML) 18F
Rotr (RV) 45D
Rove (KA) 58C
Rove (RS) 44A
Rovensko (SE) 37B
Rovinka (SC) 53E
Rovany (PT) 60A
Rovne (BS) 57B
Rovn (CA) 10B
Rovn (HE) 34C
Rovn (PB) 9E
Rovn (RS) 44F
Rovn (SK) 17F
Rozbehy (SE) 37D
Rozhanovce (KS) 48A
Rozina (LV) 68B
Rozko (NZ) 68A
Rozlon (RV) 45D
Roztoka (SV) 35C
Roztoky (SK) 17D
Rozvadze (TN) 23E
Rokovany (SB) 31A
Roava (RV) 46C
Roavsk Baa (RV) 46C
Roavsk Bystr (RV) 45D
Roov Mitice (TN) 23F
Rba (NZ) 68C
Ruckovci (CA) 10B
Ruckovci (ZV) 58A
Rudava (MA) 36E
Rudica (PD) 40D
Rudica (PE) 40C
Rudina (KM) 10E
Rudinka (KM) 10E
Rudinsk (KM) 10E
Rudlov (VT) 33E
Rudlov (BB) 42A
Rudn (RV) 46C
Rudany (SN) 30F
Rudnianska Lehota (PD) 40B
Rudnk (KS) 47D
Rudnk (MY) 38A
Rudno (TR) 25E
Rudno nad Hronom (ZC) 57A
Rumnkovci (MY) 38A
Rumanov (NR) 54B
Rumince (RS) 61B
Rumplovsk (ZH) 41E
Runina (SV) 35C
Rusk (MI) 50F
Rusk Bystr (SO) 35E
Rusk Kaja (HE) 33B
Rusk Nov Ves (PO) 32C
Rusk Poruba (HE) 33B
Rusk Voa (VT) 33A
Rusk Voa nad Popradom (SL) 16E
Rusk Volov (SV) 35E
Rusk Pekany (PO) 31F
Ruskov (KS) 48D
Ruskovce (BN) 39B
Ruskovce (SO) 50B
Rusk Hrabovec (SO) 35E
Rusk Potok (SV) 35C
Rusnkovci (PD) 24E
Rusovce (BA) 52F
Rubachy-kpele (SL) 15E
Ruin (LC) 59B
Ruindol (TT) 53B
Ruinov (BA) 52D
Ruomberok (RK) 26D
Ruov Dolina (TT) 37F
Rybany (BN) 40C
Rybre (ZV) 42C
Rybre (TT) 37E
Rybrie (CA) 9D
Rybrpole (RK) 26B
Rybky (SE) 37B
Rybnk (LV) 56D
Rybnk (RA) 45E
Rybnk (SN) 30E
Rybnky (PU) 24C
Rybnky (TN) 23D
Rykynice (KA) 57D
S
Sabinov (SB) 31B
Sabotovci (MY) 21F
Sabov (RS) 60B
Saurov (VT) 49A
Sad (TO) 39F
Sdon (PB) 24D
Sdok (PE) 40E
Sady (ZC) 41E
Sady nad Torysou (KS) 48C
Salajka (PT) 44E
Salajka (PT) 44C
Salae (KN) 66B
Salae (MY) 37B
Salaky (PT) 43F
Salky (BB) 26E
Salaovci (ZV) 42E
Salatn (RK) 26C
Salka (NZ) 69C
Salvtor (PO) 31C
Samkovci (ZA) 10F
Samkovci (NM) 38A
Sampor (ZV) 42D
Santovka (LV) 57E
Sap (DS) 66C
Sapnske (RS) 44C
Sarva (KN) 68E
Ssa (DS) 53F
Ssa (RA) 45E
Ssa (ZV) 58A
Sasinkovo (HC) 54B
Ssov (BB) 42A
Savina (IL) 23D
Sazdice (LV) 57E
Sebedn (BB) 42D
Sebedn-Beov (BB) 42D
Sebedraie (PD) 41A
Sebechleby (KA) 57D
Sebenin (PT) 43F
Se (PD) 24F
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.80 80 28/8/07 10:37:36
M81
Slovensk republika abecedn register automapa
Seianky (VK) 58E
Seovce (TV) 49C
Seovsk Polianka (VT) 49A
Sedn (GA) 54E
Sedliacka Dubov (DK) 12E
Sedlice (PO) 31F
Sedlin (TN) 23E
Sedlisk (VT) 33E
Sedmk (BR) 43D
Sedmerovec (IL) 23D
Sejkov (SO) 50D
Sekcia (DT) 43D
Sekier (ZV) 42F
Sekule (SE) 36D
Seany (VK) 58F
Selce (BB) 42B
Selce (KA) 58C
Selce (PT) 60A
Selec (TN) 39A
Seleka (KS) 47D
Seleany (VK) 58F
Selice (SA) 55E
Semerovo (NZ) 68A
Semete (CA) 9D
Semsrov (RS) 61A
Sea (KS) 48E
Senec (SC) 53D
Seniakovce (PO) 48A
Senica (BB) 42B
Senica (SE) 37B
Senkovci (PD) 24E
Senn (RS) 60D
Senn (MI) 50C
Senn (VK) 59C
Senohrad (KA) 58B
Serafnov (CA) 10B
Sere (GA) 54A-D
Setechov (BY) 9F
Sever (KE) 48A
Severn (PO) 32C
Siahovci (PB) 9E
Siaovo (BR) 43B
Sdlisko KVP (KE) 48C
Sdlisko ahanovce (KE) 48A
Sielnica (ZV) 42C
Sigord (PO) 32E
Siheln (NO) 12A
Sihla (BR) 43D
Shlovci (ZA) 10F
Siho (RS) 60D
Sikenica (LV) 57E
Sikenika (NZ) 69C
Sila (NR) 55A
Siladice (HC) 54B
Silica (RV) 46E
Silick Brezov (RV) 46E
Silick Jablonica (RV) 46E
Sinec (RS) 44E
Sirk (RA) 45C
Sirnk (TV) 49F
Sitnianska (BS) 57B
Sitnianska Lehtka (KA) 57D
Sitnk (SP) 33A
Skaany (PE) 40C
Skalica (BR) 43A
Skalica (SI) 21E
Skalianovci (CA) 10D
Skalianovci (ZA) 11E
Sklie (LC) 59A
Sklie (PU) 8F
Sklie (RS) 44D
Skalisko (DT) 43C
Skalit (CA) 10B
Skalka nad Vhom (TN) 23F
Skaln (SL) 15D
Sklnik (LC) 43E
Skro (KS) 48F
Skereovo (RA) 45E
Sklabin (VK) 58F
Sklabia (MT) 26C
Sklabinsk Podzmok (MT) 26C
Sklen (TR) 41B
Sklen Teplice (ZH) 41F
Skliarovo (DT) 43C
Skliarovo (DT) 43E
Skorinsk (VK) 58E
Skrabsk (VT) 33C
Skreln (CA) 11C
Skubn (BB) 42A
Skcov (ZM) 40E
Slae (PE) 40E
Sldkoviovo (GA) 54C
Sladk majer (KN) 67C
Slan Lehota (PT) 60A
Slan voda (NO) 12A
Slance (ZM) 56B
Slank (KS) 48D
Slanec (KS) 48D
Slanick Osada (NO) 12C
Slanisko (VK) 59E
Slansk Huta (KS) 48D
Slansk Nov Mesto (KS) 48D
Slask (ZH) 41D
Slatina (LV) 57F
Slatina nad Bebravou (BN) 24E
Slatinka (ZV) 42F
Slatinka nad Bebravou (BN) 23F
Slatinsk Lazy (DT) 42F
Slatvina (SN) 31E
Slavec (RV) 45F
Slavkovce (MI) 49D
Slavnica (IL) 23D
Slavoka (RV) 45B
Slavoovce (RV) 45D
Saany (ZM) 56A
Slepany (ZM) 56C
Slezkovci (PD) 24F
Sliackovci (DT) 42F
Slia (ZV) 42C
Sliae (RK) 27C
Slia-kpele (ZV) 42C
Sliaska Podpoana (DT) 43E
Sliepkovce (MI) 50C
Sliezska Osada (BN) 39B
Slivnk (TV) 48D
Slizk (RS) 44F
Slopkov (BY) 9F
Slopn (PB) 24C
Slovkov laz (DT) 58B
Slovany (MT) 25D
Slovensk Kaja (VT) 33E
Slovensk upa (BB) 42B
Slovensk Nov Ves (TT) 53D
Slovensk Ves (KK) 14F
Slovensk Volov (HE) 33D
Slovensk armoty (VK) 58F
Slovensk Kaany (VK) 59C
Slovensk Kriv (HE) 34C
Slovensk Nov Mesto (TV) 62A
Slovensk Pole (GA) 54F
Slovensk Pravno (TR) 25E
Slovensk Grob (PK) 53C
Slovinky (SN) 31E
Slukove tle (PD) 40D
Smilno (BJ) 17C
Smn (VK) 58C
Smiany (SN) 30E
Smolenica (PD) 24E
Smolenice (TT) 37F
Smolenick Nov Ves (TT) 37F
Smolinsk (SE) 36B
Smolncka Huta (GL) 46B
Smolnk (GL) 46B
Smrkovci (IL) 24C
Smrdky (SE) 37A
Smrdav (ZA) 10C
Smreany (LM) 27B
Snakov (BJ) 16F
Snenica (KM) 10F
Snina (SV) 34D
Snohy (DT) 43D
Soblahov (TN) 23F
Sobolnovci (CA) 10F
Sobolovci (CA) 11C
Sobo (SK) 32B
Sobotite (SE) 37B
Sobtka (RS) 60B
Sobrance (SO) 50B
Sobraneck kpele (SO) 50B
Socovce (MT) 25F
Sokol (IL) 24C
Soko (KS) 48A
Sokoany (KS) 48C
Sokolce (KN) 66D
Sokolnky (NR) 55B
Sokolovce (PN) 38F
So (VT) 33E
Solany (TO) 39F
Solianky (TO) 39D
Solisko (LC) 59D
Solivar (PO) 32C
Solka (PD) 25E
Son (BY) 9D
Sonika (TV) 50E
Sonk (SP) 33A
Solonica (MA) 37E
Somola (SA) 67A
Somorova Ves (PD) 40B
Somotor (TV) 62B
Sopkovce (HE) 33D
Sopkulovci (CA) 11E
Sopotnica (BB) 43A
Sotina (SE) 37B
Spisk Bel (KK) 29B, 30A
Spisk Nov Ves (SN) 30E
Spisk Sobota (PP) 29D
Spisk Star Ves (KK) 14D
Spisk Teplica (PP) 29C
Spisk Bystr (PP) 29C
Spisk Hanuovce (KK) 14F
Spisk Podhradie (LE) 30D
Spisk Tomovce (SN) 30E
Spisk Vlachy (SN) 30F
Spisk Hrhov (LE) 30D
Spisk Hruov (SN) 30F
Spisk tiavnik (PP) 29D
Spisk tvrtok (LE) 30C
Srdieko (BR) 27F
Sracie (DK) 27A
Srnosiete (ZH) 41F
Stakn (SV) 34D
Staknska Roztoka (SV) 34D
Stankov (PD) 24E
Stana (TV) 49E
Stankovany (RK) 26B
Stankovce (MI) 49B
Stankovce (TV) 49A
Star Bata (RS) 60F
Star Bystrica (CA) 10D
Star dedina (NZ) 68A
Star Gala (DS) 65B
Star Gta (KN) 67A
Star Hali (LC) 59B
Star hora (KA) 58A
Star Huta (BN) 39A
Star Huta (DT) 42F
Star Huta (ZC) 56B
Star Kremnika (ZH) 41D
Star Lehota (NM) 39C
Star Lesn (KK) 29B
Star ubova (SL) 15F
Star Myjava (MY) 22E
Star Tur (NM) 38A
Star Voda (GL) 46B
Star (MI) 33F
Star Hory (BB) 26E
Star Mesto (BA) 52D
Star Mesto (KE) 48C
Star Mesto (PD) 41A
Starina (SL) 16E
Stara (RA) 61B
Star dvor (SE) 36B
Star dvor (ZA) 11E
Star Hrdok (LV) 56F
Star majer (BB) 43A
Star Smokovec (PP) 29A
Star Tekov (LV) 56D
Stakov (CA) 10C
Stakovce (SP) 18F
Stavanie (BN) 40A
Stebncka Huta (BJ) 17C
Stebnk (BJ) 17C
Stehlkovci (KA) 58A
Stehlkovci (TN) 23C
Sterkovce (ML) 19E
Stolen (PB) 9E
Stolen (ZA) 10C
Stoliansko (DT) 43F
Stoice (LM) 27D
Stotince (KK) 30A
Stoky (RA) 44B
Stook (DT) 42F
Strachtka (RA) 44D
Strakoovci (BY) 9F
Strakovci (PU) 8F
Strany (MI) 50A
Strany (SL) 15C
Stravy (ZA) 25B
Strne pod Tatrami (KK) 29B
Strnska (RS) 61B
Strnske (ZA) 25A
Straten (RV) 29F
Stra (ZA) 10F
Stre nad Myjavou (SE) 36D
Stre pod Tatrami (PP) 29D
Strisko (PB) 24A
Strky (KK) 29B
Strne (TV) 62B
Strov (ZA) 10E
Strske (MI) 33F
Streno (ZA) 25B
Streda nad Bodrogom (TV) 62B
Stredn Revca (RK) 26F
Stredn Plachtince (VK) 58D
Stredn Turovce (LV) 57F
Stredn hmor (GL) 46A
Stredn Madzn (BY) 9D
Stredn Slia (RK) 27C
Strekov (NZ) 68C
Strelenka (PU) 8F
Strelnky (BB) 43A
Stretava (MI) 50C
Stretavka (MI) 50C
Streenice (PU) 24A
Strhrska Dolina (LC) 43E
Strieovce (RS) 44F
Strihovce (SV) 34F
Strm (DT) 42F
Stron (SK) 18E
Stropkov (SP) 33A
Strkov (IL) 24C
Strkovci (MY) 21F
Studen (RS) 60F
Studen (SC) 53E
Studenec (LE) 30D
Studenec (PD) 24E
Studienka (MA) 36D
Studnin (RK) 26B
Stuany (BJ) 32B
Stupava (MA) 52B,D
Stupn (PB) 24B
Suany (MT) 26A
Sudince (KA) 57D
Sdovce (KA) 57D
Such (SP) 18F
Such Dolina (PO) 31F
Such Hora (TS) 13C
Such nad Parnou (TT) 53B
Such (VK) 58D
Such (BY) 9F
Such (MI) 49B
Such Brezovo (VK) 58D
Such doly (RS) 44C
Suchohrad (MA) 36E
Suchovci (TN) 24E
Such potok (RS) 44F
Sukov (ML) 18F
Suany (NR) 39E
Suln (SL) 15D
Sov (BY) 24B
Sov (RV) 46A
Slovce (TO) 39F
Sov-Hradn (BY) 24B
Sunegovci (PD) 24F
S (NM) 22E
Suany (PT) 60A
Stor (RS) 61A
Svarn (LM) 28C
Svt Mria (TV) 62B
Svtoplukovo (NR) 55C
Svtoovo (LC) 43E
Svtu (SO) 50D
Svtua (NZ) 56E
Svtue (TV) 62B
Svt Anton (BS) 57B
Svt Jur (PK) 53C
Svt Kr (LM) 27D
Svt Kr (LV) 57C
Svt Martin (SC) 53C
Svt Peter (KN) 67D
Svt Vt (SI) 37A
Svedernk (ZA) 10E
Sverepec (PB) 24A
Sverov (BJ) 16F
Svetl (RS) 60A
Svetl (RS) 60D
Svetlice (ML) 34A
Svetlov (ZA) 10F
Svidnika (SK) 18C
Svidnk (SK) 18E
Svinia (PO) 31D
Sviniarky (MY) 38A
Svinica (KS) 48B
Svinice (TV) 62B
Svinn (TN) 39B
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.81 81 28/8/07 10:37:37
M82
automapa abecedn register Slovensk republika
Svit (PP) 29C
Svodn (NZ) 68D
Svodov (LV) 57E
Svrbice (TO) 38F
Svrinovec (CA) 10B
Sychrov (MY) 38A
Sykavka (SN) 46A

aca (KE) 47D


ahy (LV) 57F
achtika (BB) 42A
ajby (PD) 41A
ajdkove Humence (SE) 37C
aa (SA) 54F
algoka (GA) 54B
algovce (TO) 39E
algovk (PO) 32C
alkov (BB) 42B
alov (LV) 69A
ambron (SL) 15F
amorn (DS) 53E, 65A
amudovce (MI) 49D
ance (NM) 22F
andal (SP) 33A
ndor (LV) 69A
ndorhalma (LV) 56D
ankovce (RA) 45F
apinec (SK) 32B
ra (LC) 59D
arbov (SK) 18C
arisk Poruba (PO) 32D
arisk Trsten (PO) 32D
arisk Bohdanovce (PO) 32E, 48A
arisk ierne (BJ) 17F
arisk Dravce (SB) 31A
arisk Jastrabie (SL) 16E
arisk Luianky (PO) 31D
arisk Michaany (SB) 31D
arisk Sokolovce (SB) 31B
arisk tiavnik (SK) 32B
arkan (NZ) 68D
arovce (LV) 56F
aina (RS) 60D
aov (BJ) 17F
ovsk Podhradie (ZH) 41D
atn (SE) 36D
atn-Stre (SE) 36D
vo (LC) 60C
ebastovce (KE) 48C
ebeanov (PB) 24B
eligovci (PU) 23B
elpice (TT) 37F
emetkovce (SK) 18E
ema (KS) 47D
enkrikovci (MY) 38A
enkvice (PK) 53A
iance (NM) 22F
iatorsk (LC) 60E
iatorsk Bukovinka (LC) 60E
iba (BJ) 17E
d (LC) 60C
idlovec (PO) 32C
ikov (LC) 60C
imkovci (MY) 38A
imonovce (RS) 61C
indliar (PO) 31C
indliarovci (PD) 24F
intava (GA) 54D
ipice (KA) 57D
pkov (BN) 24E
pkov (ZA) 11E
pkov (PN) 38D
ipoovsk Kraany (DS) 65B
irkov (VK) 58E
irkovce (RS) 60D
irok (DK) 11F
irok (PO) 31C
irok (PU) 9E
irok lky (KA) 58A
irok lky (KA) 58C
iov (BN) 39D
iulky (SE) 36D
ivetice (RA) 45F
korov gr (CA) 9D
koruby (BY) 9F
kradn (CA) 9D
kradn (CA) 10B
kriavnik (VK) 58F
krpov (PD) 24E
meckov tl (ZC) 40F
mehlovci (ZA) 11E
migovec (SV) 35E
oltska (PT) 44E
opora (GA) 54D
oporovo (BB) 43A
paince (TT) 38E
pan laz (VK) 58D
pania Dolina (BB) 42A
panie Pole (RS) 45E
ramkovci (PD) 24E
robrka (RA) 45C
robrov (KN) 68E
tle (ZC) 40F
tefan (NZ) 68C
tefankovci (PT) 43F
tefnikova horre (PP) 29C
tefnkovci (TN) 23C
tefanov (SE) 37A
tefanov nad Oravou (TS) 12D
tefanov (PK) 53B
tefanov (ZA) 11E
tefanovce (PO) 31C
tefanovce (VT) 33F
tefanoviov (NR) 55C
tefansk Huta (GL) 31E
tefovci (MY) 38A
tefultov (BS) 57B
tefurov (SK) 32B
temberek (MY) 22E
terusy (PN) 38C
tetinovci (TN) 23C
tiavnick Bane (BS) 57B
tiavnika (BR) 43A
tiavnika (RK) 27C
tiavnik (BY) 9F
tiefleje (PD) 40D
titre (NR) 55B
ttnik (RV) 45D
ts (KS) 46D
ts-kpele (KS) 46B
tla (PP) 29C
trba (PP) 28D
trbkovci (PD) 24E
trbsk Pleso (PP) 28B
trkovec (DS) 65B
trkovec (GA) 54D
trkovec (RS) 61B
tubne (BB) 26F
trov (KN) 67C
trovo (NZ) 69E
tvern (MY) 37B
tvrte (PD) 41A
tvrtok (NM) 22F
tvrtok na Ostrove (DS) 53E
tyri lipy (IL) 24C
udovci (CA) 11C
uja (ZA) 25C
ua (VK) 59A
uany (DS) 65B
ulekovo (HC) 38F
uka (VK) 58F
ulsk (DT) 42F
umiac (BR) 45A
uava (PP) 29C
platka (ZV) 42E
urany (NZ) 55F
urianky (NR) 55A
urice (LC) 60C
rovce (TT) 54A
stov (PU) 8F
utova jama (PT) 43F
utovce (PD) 40B
tovo (MT) 26A
vb (KA) 58A
vbolka (BR) 44B
vbovce (PP) 29D
vancarovci (CA) 10B
vedlr (GL) 46B
voov (RK) 26B
vrkov Jarok (SE) 37B
T
Tabakovci (KM) 10C
ahanovce (KE) 48A
ahya (MI) 50C
Tachty (RS) 60F
Tjlak (DS) 66A
Tajn (NR) 56C
Tajov (BB) 42A
Tle (BR) 27F
Taka (PO) 32D
Taa (VT) 33E
Tanibokovci (MA) 36F
Tanenk (NO) 11D
Tovo (DT) 43F
apeovo (NO) 12C
apkov (PN) 38F
Tarabus (TN) 23C
Tarnov (BJ) 16F
Taua (SO) 50D
Tatransk Javorina (PP) 14E
Tatransk Kotlina (PP) 14F
Tatransk Lesn (PP) 29A
Tatransk Lomnica (PP) 29B
Tatransk Polianka (PP) 29A
Tatransk trba (PP) 28D
Tatransk Matliare (PP) 29B
Tatransk Zruby (PP) 29A
Tehla (LV) 56E
Tekolany (HC) 39E
Tekovsk Breznica (ZC) 56B
Tekovsk Nov Ves (LV) 56D
Tekovsk Luany (LV) 56F
Tekovsk Nemce (ZM) 56B
Tekovsk Hrdok (LV) 56F
Telgrt (BR) 29E
Telince (NR) 56C
Telka (LC) 59D
Teme (PD) 24F
Tepl (BS) 41F
Tepl Dolina (RS) 61C
Tepl voda (RA) 45C
Tepliany (KS) 48A
Teplika (SN) 30E
Teplika nad Vhom (ZA) 10F
Tepliky (HC) 38F
Tepliky (KA) 57B
Tepl Vrch (RS) 45E
Terany (KA) 57F
Terchov (ZA) 11E
Teriakovce (PO) 32C
Tera (PO) 32A
Terte (CA) 10D
Tesre (TO) 39D
Tesre nad itavou (ZM) 56A
Tesrske Mlyany (ZM) 56A
Teedkovo (SA) 54F
Temk (LV) 69B
Tiba (RV) 45F
Tibava (SO) 50B
Tich Voda (GL) 46A
Tich Potok (SB) 30B
Tildin dvorec (TV) 62A
Timoradza (BN) 39B
Tisinec (SP) 18E
Tisov (LC) 59A
Tisov (PU) 8F
Tisovec (RS) 44D
Tisovec (as)
(RS) 44A
Tlmae (LV) 56D
Tlst Hora (IL) 23D
Tonica (LC) 59B
Tokajk (SP) 33A
Tomikovo (GA) 54E
Tomov (SC) 53E
Tomov (BY) 9E
Tomovce (LC) 59B
Tomovce (RS) 61A
Tomany (MT) 25D
Tomky (SE) 36D
Tomov tl (ZC) 40F
Tonkovce (DS) 53F
Topoa (SV) 35C
Topoany (MI) 49B
Topoany (TO) 39D,F
Topoianky (ZM) 56A
Topoleck (NM) 22E
Toponica (GA) 54F
Toponky (DS) 66B
Topoovka (HE) 33F
Toporec (KK) 15E
Toporie (PD) 24E
Tornaa (RA) 61B
Torysa (SB) 31A
Torysky (LE) 30B
Tovarn (VT) 33F
Tovarnianska Polianka (VT) 33F
Tovarnky (TO) 39D
T (KN) 66D
Tbrtte (DS) 66A
Trakovice (HC) 38E
Tramka (MY) 21F
Trvnica (NZ) 56E
Trvnik (KN) 66F
Trebaovce (PE) 40C
Trebatice (PN) 38D
Trebejov (KS) 48A
Trebeovce (LC) 59D
Treben (NM) 38A
Trebichava (BN) 24E
Trebiov (TV) 49C
Trebostovo (MT) 25D
Trebua (ZV) 42C
Trebuovce (VK) 58F
Tren (LC) 59D
Trenianska Tepl (TN) 23F
Trenianska Turn (TN) 23E
Trenianska Zvada (TN) 23D
Trenianske Bohuslavice (NM) 38B
Trenianske Jastrabie (TN) 39B
Trenianske Mitice (TN) 23F
Trenianske Stankovce (TN) 23E
Trenianske Teplice (TN) 23F
Trenn (TN) 23E
Trhanov (TR) 25E
Trhanovci (PD) 24E
Trhov Hradsk (DS) 66A,B
Trhovite (MI) 49D
Trhya (LV) 69A
Tri Domeky (LM) 27D
Tri duby (ZV) 42C
Tri vody (BR) 43A
Triankovci (MY) 38A
Trnava (TT) 54A
Trnav Hora (ZH) 41D
Trnava pri Laborci (MI) 50A
Trnvka (BA) 52D
Trnvka (DS) 65B
Trnvka (TN) 23C
Trnvka (TV) 49C
Trnavy (DT) 43C
Tnie (ZV) 42C
Trnkov (PO) 32C
Trnov (ZA) 25A
Trnovec (SI) 21E
Trnovec nad Vhom (SA) 55E
Trnovo (MT) 25D
Troany (BJ) 32A
Trojaka (CA) 9D
Trokanovo (IL) 23B
Trpn (KA) 58C
Trsany (KS) 48B
Trsany (SN) 30F
Trsten (CA) 10A
Trsten (TS) 12D
Trsten (ZA) 25C
Trsten na Ostrove (DS) 65B
Trsten (LM) 27B
Trsten pri Hornde (KS) 48E
Trstice (GA) 66B
Tstie (PB) 24D
Trstn (TT) 37F
Trubn (ZH) 41C
Trvajov (MY) 38A
Tuhr (LC) 59A
Tuhrina (PO) 32F
Tuchya (IL) 23D
Tulk (PO) 32C
Tuneice (IL) 24C
Tup (LV) 57F
Tur (LV) 56F
Tur Lka (MY) 38A
Turany (MT) 26A
Turany nad Ondavou (SP) 33A
Turbovci (MY) 21F
Turcovce (HE) 33D
Turek (TR) 41B
Turianky (PE) 40C
Turianska tiavnika (MT) 26A
Turianske Jaseno (MT) 26C
Turianske Kaany (MT) 25B
Turianske Teplice (TR) 25F
Turiansky ur (MT) 25F
Turiansky Michal (TR) 25F
Turiansky Peter (MT) 25D
Turok (RA) 45C
Tureck (BB) 26E
Ture (SC) 53D
Turky (PT) 59B
Turie (ZA) 25A
Turk (RK) 27A
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.82 82 28/8/07 10:37:39
M83
Slovensk republika abecedn register automapa
Turkov (CA) 10C
Tura nad Bodvou (KS) 47C
Turnianska Nov Ves (KS) 47E
Turnite (KA) 58D
Turnite (KA) 58C
Turov (ZV) 42C
Turzov (GL) 31E
Turzovka (CA) 10C
Turzovka-stred (CA) 10C
Tuice (MI) 49B
Tuick Nov Ves (MI) 49B
Tuimka (DT) 43F
Tuina (PD) 25E
Tvaron (KK) 30C
Tvaron (LM) 27A
Tvrdomestice (TO) 39D
Tvrdon (TS) 12D, F
Tvrdoovce (NZ) 55E
U
U Hluka (CA) 10C
U Holch (CA) 10C
U Kukov (CA) 10C
U Polievkov (CA) 10C
U Rulcov (CA) 10C
U Sihenka (CA) 10C
Uba (SV) 35E
bre (SO) 50B
Udavsk (HE) 34C
Uderin (LC) 59B
Udia (PB) 24A
Udika (PB) 9E
dol (SL) 15F
Uhlisk (LV) 57A
Uhlisko (DT) 43E
Uhlisko (PD) 41A
Uhon (BY) 9F
horn (GL) 46D
Uhorsk Ves (LM) 27D
Uhorsk (PT) 44E
Uhrovec (BN) 40A
Uhrovsk Podhradie (BN) 40A
Uhry (PB) 24B
jazd (TN) 23D
Uanka (BB) 42A
any nad itavou (NZ) 55F
Ulk (CA) 9D
Uli (SV) 35C
Ulisk Kriv (SV) 35C
Uloa (LE) 30D
Uatn (KA) 58C
Unn (SI) 37A
Upohlav (PB) 24A
por (TV) 49E
Urmince (TO) 39F
stie nad Priehradou (TS) 12D
svit (PP) 29D
Uiakovci (MY) 38A
Utek (PT) 44C
tlaky (VK) 58D
tlaky (ZV) 58B
Uzovce (SB) 31D
Uzovsk Panica (RS) 61A
Uzovsk Pekany (SB) 31D
Uzovsk algov (SB) 31D
V
Vaovce (NM) 38B
Vagrinec (SK) 18E
Vhovce (GA) 54D
Vajdovky (NO) 11B
Vajka nad itavou (NR) 55D, 56C
Vajkovce (KS) 48A
Vajnory (BA) 53C
Vajskov (BR) 43A
Valachovci (LC) 43E
Valaliky (KS) 48C
Valask (BR) 43B
Valask Bel (PD) 24E
Valask Dubov (RK) 26B
Valakovce (HE) 34E
Vala (MT) 25D
Valenkovci (NM) 22E
Valentov (BB) 26E
Valentov (MT) 25D
Valentovce (ML) 34A
Valice (RS) 61A
Valkovce (SK) 32B
Vakova (BR) 44B
Vakovo (PT) 44E
Valov (NM) 22F
Valchovci (MY) 21F
Valuka (PT) 44C
Vanikovce (BJ) 32A
Vaovka (NO) 12C
Vpenica (PP) 29C
Vpenk (SK) 17D
Vpenky (MY) 38B
Varadka (BJ) 17D
Varechovce (SP) 18F
Varhaovce (PO) 32E
Varn (ZA) 25B
Varov r (TT) 54B
Vasiov (NO) 12C
Vakovci (MY) 38A
Vavreka (NO) 12C
Vavrinec (VT) 33C
Vavriovo (LM) 28C
Vavrovci (CA) 10C
Vaec (LM) 28D
Velre (KS) 46F
Velince (RS) 61B
Velinec (BB) 43A
Velinec (RS) 60B
Velny (TN) 23C
Vdoviakovci (MY) 22E
V (TV) 62B
Vea (SA) 54F
Veelkov (RS) 60F
Vechec (VT) 33E
Vk (KN) 67D
Veaty (TV) 49E
Velice (TN) 23E
Velice (ZM) 56A
Velin (DK) 11F
Vek (PP) 29C
Vek Bara (TV) 62A
Vek Budafa (DS) 65B
Vek alomija (VK) 58F
Vek ausa (PD) 41A
Vek ierna (ZA) 24B
Vek Dolina (LC) 43F
Vek Dolina (NR) 55C
Vek Frankov (KK) 14F
Vek Gta (KN) 67C
Vek Hradn (TN) 39B
Vek Ida (KS) 47D,F
Vek Lehota (PD) 40B
Vek Lehota (ZC) 40F
Vek Lehtka (PD) 41A
Vek Lesn (SL) 14F
Vek Lodina (KS) 31F
Vek Lomnica (KK) 29B
Vek L (DS) 65B
Vek Lka (ZV) 42C
Vek Maa (GA) 54C
Vek Maa (NZ) 56E
Vek nad Ipom (LC) 59D
Vek Paka (DS) 53F
Vek Such (PT) 60A
Vek Ta (TV) 49E
Vek Ves (LC) 59B
Vek Ves nad Ipom (VK) 58E
Vek Bedzany (TO) 39D
Vek Bielice (PE) 40C
Vek Bierovce (TN) 23E
Vek Blahovo (DS) 65B
Vek Borov (LM) 27A
Vek Brusn (PB) 9E
Vek Dlovce (LC) 59D
Vek Dravce (LC) 60A
Vek Drkovce (BN) 39B
Vek Dvorany (TO) 39E
Vek Dvornky (DS) 66A
Vek Hoste (BN) 39D
Vek Chlievany (BN) 39B
Vek Chraany (ZM) 56A
Vek Chyndice (NR) 56C
Vek Kapuany (MI) 50E
Vek Kosihy (KN) 66F
Vek Kostoany (PN) 38E,F
Vek Koeck Podhradie (IL) 24C
Vek Kozmlovce (LV) 56D
Vek Krteany (PE) 40C
Vek Levre (MA) 36F
Vek Lovce (NZ) 56E
Vek Ludince (LV) 68B
Vek lky (TN) 23F
Vek Orvite (PN) 38D
Vek Ostratice (PE) 40C
Vek Ozorovce (TV) 49C
Vek Pole (ZC) 40F
Vek Rakovce (MI) 49F
Vek Revitia (SO) 50A
Vek Ripany (TO) 39E
Vek Rovn (BY) 9F
Vek Slemence (MI) 50F
Vek Stankovce (TN) 23E
Vek Straciny (VK) 59E
Vek Teriakovce (RS) 60B
Vek Trakany (TV) 63A
Vek Turovce (LV) 57F
Vek Uherce (PE) 40C
Vek any (GA) 54C,E
Vek Vozokany (ZM) 56A
Vek Zaluice (MI) 50A
Vek Zluie (NR) 55C
Vek Zlievce (VK) 59E
Vekrop (SP) 18F
Vek Biel (SC) 53C
Vek Blh (RS) 61A
Vek Bysterec (DK) 26B
Vek Cetn (NR) 55D
Vek epn (TR) 25F
Vek ur (LV) 56C
Vek Dvor (LV) 68B
Vek Folkmar (GL) 31F
Vek Grob (GA) 53D
Vek Hore (TV) 62B
Vek Kamenec (TV) 62B
Vek kln (VK) 58F
Vek Kl (PE) 40E
Vek Kolan (IL) 23F
Vek Kov (DS) 66B
Vek Krt (VK) 58D
Vek Kr (NZ) 55D,F
Vek Lap (NR) 55D
Vek Lg (DS) 53F
Vek Ll (KN) 67E
Vek les (DS) 65D
Vek Lipnk (SL) 15C
Vek Lom (VK) 59A
Vek Meder (DS) 66D
Vek Modlatn (PB) 9E
Vek Ostrov (KN) 66B
Vek Pesek (LV) 57E
Vek potok (CA) 11C
Vek Ruskov (TV) 49C
Vek Sek (DS) 66D
Vek Slanec (DT) 43E
Vek Slavkov (PP) 29D
Vek Slivnk (PO) 32A
Vek ari (PO) 31D, 32C
Veopolie (HE) 34C
Veluovce (TO) 39D
Vencia (BJ) 16F
Vermeov majer (DS) 54E
Vernr (PP) 29E
Vesel (LV) 56F
Vesel (PN) 38F
Veselka (CA) 9D
Vekovce (MI) 50E
Vetern Poruba (LM) 27B
Vevericov (ZV) 43C
Vidin (LC) 59B
Vidoslav (LC) 60C
Vidov (RV) 45F
Vidova Vieska (RS) 61B
Vidovany (SI) 37A
Vieska (DS) 65B
Vieska (NM) 38B
Vieska (PD) 40D
Vieska (SI) 37A
Vieska (VK) 59C
Vieska (ZH) 41D
Vieska nad Blhom (RS) 61A
Vieska nad itavou (ZM) 56C
Vieska-Bezdedov (PU) 24A
Vga (DT) 42F
Vgask Huta (DT) 42F
Vgask Huta- -Kalinka (DT) 42F
Viharo (DS) 66D
Vikartovce (PP) 29C
Viliamov (RS) 44C
Vinre (LV) 57C
Vindilajta (ZH) 41F
Vinica (RS) 60D
Vinica (VK) 58E
Vinice (RS) 60B
Viniky (KA) 58C
Viniky (TV) 62B
Vinin (PK) 53C
Vinn (MI) 50A
Vinodol (NR) 55D
Vinohrady (NZ) 68A
Vinohrady nad Vhom (GA) 54B
Vinosady (PK) 53A
Violn (KN) 67C
Virt (KN) 68E
Vislanka (SL) 16E
Vislava (SP) 18E
Visolaje (PU) 24C
Viov (TV) 49A
Viov (BY) 9F
Viov (NM) 38B
Viov (RA) 45E
Viov (RS) 61C
Viov (ZA) 25A,B
Vituk (PK) 53B
Vitliovce (LM) 27D
Vitanov (TS) 13C
Vaz (PO) 31C
Vazovce (HE) 33D
Vtkovce (SN) 30F
Vtkovce (TO) 39D
Vlaa (VT) 32D
Vladia (SP) 18F
Vlachovo (RV) 45B
Vlachy (LM) 27A
Vlaky (LM) 27A
Vlany (SA) 67A
Vl Vrch (TN) 23C
Vlia dolina (TT) 53B
Vlie Kty (PD) 40B
Vlkov (PD) 24E
Vlkovany (SI) 37A
Vlkovce (TT) 54A
Vlkovci (CA) 10D
Vlkovci (MY) 38A
Vlkovo (BN) 39B
Vlovo (PT) 43F
Vlkanov (BB) 42C
Vlkanovo (KN) 67B
Vlkas (NZ) 55F
Vlkolnec (RK) 26D
Vlkov (PB) 9E
Vlkov (KK) 29D
Vlkovce (KK) 30C
Vlkovo (RS) 44E
Vlky (SC) 53C
Vlkya (RS) 61D
Voderady (PN) 38F
Voderady (TT) 54C
Vodnkovci (ZC) 41E
Vojakovci (PB) 9E
Vojany (MI) 50E
Vojice (TV) 49C
Vojka (TV) 62B
Vojka nad Dunajom (DS) 65A
Vojkovce (SN) 31E
Vojany (KK) 14F
Vojnatina (SO) 50B
Vojtechova samota (SN) 29F
Vojtechovce (DS) 53F
Vojtovce (SP) 33A
Vojty (CA) 10D
Voa (MI) 33F
Volica (ML) 33B
Volkovce (ZM) 56A,B
Voznica (ZC) 41E
Vozokany (GA) 54E
Vozokany (TO) 39C
Vozokany nad Hronom (LV) 69A
Vrble (NR) 56C
Vrdite (SI) 21E
Vrak (DS) 66A
Vrakua (BA) 53E
Vranie (ZA) 10E
Vranov nad Topou (VT) 33E
Vrbany (PD) 40B
Vrbina (DS) 66C
Vrbnica (MI) 49D
Vrbov (KK) 29D
Vrbov nad Vhom (KN) 67C
Vrbovce (MY) 21F
Vrbovce nad Rimavou (RS) 60B
Vrbov (PN) 38D
Vrbovec (MI) 50A
Vrbovka (VK) 59E
Vrchdobro (DT) 43F
Vrchdolinka (BR) 43B
Vrchpredmier (CA) 9B
Vrchslatina (DT) 43D
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.83 83 28/8/07 10:37:42
M84
automapa abecedn register Slovensk republika
Vrchtepl (PB) 24B
Vrcko (MT) 25C
Vratsk Podhradie (IL) 23B
Vok (ZA) 10E
Vrtier (PB) 24B
Vrtky (MT) 25B
Vrzavka (NM) 22F
Vechsvtch (KS) 48C
Vtkovce (KS) 32F
Vborn (KK) 14F
Vybchanec (MI) 49B
Vapy-Opatovce (NR) 55A
Vydra (ML) 19E
Vydrany (DS) 66A
Vydrn (PU) 9E
Vydrnk (PP) 29D
Vydrov (BR) 43B
Vydumanec (PO) 32C
Vyhnanec (DT) 43F
Vyhne (ZH) 41E
Vchodn (LM) 28C
Vychylovka (CA) 11C
Vrava (ML) 34A
Vysiela (PO) 32E
Vysock Dvor (MI) 50C
Vysoany (BN) 40C
Vysok (BS) 57A
Vysok (SB) 31A
Vysok nad Kysucou (CA) 9D
Vysok nad Uhom (MI) 50C
Vysok pri Morave (MA) 52A
Vysok Pole (KA) 57D
Vysok Tatry (PP) 29A
Vyehradn (PD) 25E
Vykovce (SP) 18E
Vykovce nad Ipom (LV) 69B
Vyn Boca (LM) 28E
Vyn Hutka (KS) 48C
Vyn Jablonka (HE) 34A
Vyn Jedov (SK) 17D
Vyn Kaloa (RS) 61A
Vyn Kamenica (KS) 48B
Vyn Kora (CA) 9D
Vyn Maa (RV) 45B
Vyn Mya (KS) 48D
Vyn Olava (SP) 33A
Vyn Petrov (CA) 10A
Vyn Pisan (SK) 18C
Vyn Pokoradz (RS) 60B
Vyn Polianka (BJ) 17C
Vyn Revca (RK) 26E
Vyn Rybnica (SO) 50B
Vyn Sitnica (HE) 33B
Vyn Slan (RV) 45B
Vyn ebastov (PO) 32C
Vyn uava (PP) 28D
Vyn Vladia (SP) 18F
Vyn Voa (BJ) 17E
Vyn Hgy (PP) 29A
Vyn Ladikovce (HE) 33D
Vyn Matiaovce (LM) 27B
Vyn Mikov (CA) 10A
Vyn nad Hronom (LV) 56F
Vyn Nemeck (SO) 50D
Vyn Optske (KE) 48C
Vyn Raslavice (BJ) 32A
Vyn Remety (SO) 50B
Vyn Repae (LE) 30D
Vyn Revitia (SO) 50A
Vyn Rubachy (SL) 15E
Vyn Valice (RS) 61A
Vyn Vane (CA) 10D
Vyn Jankovci (ZA) 11E
Vyn aj (KS) 48D
Vyn hmor (RV) 45B
Vyn hmor (RV) 46C
Vyn Hrabovec (SP) 33C
Vyn Hruov (HE) 34C
Vyn Kazimr (VT) 33E
Vyn Kelov (CA) 9D
Vyn Kltov (KS) 47B
Vyn Komrnik (SK) 18C
Vyn Koniec (CA) 10C
Vyn koniec (CA) 10D
Vyn Kruov (BJ) 32B
Vyn Kubn (DK) 26B
Vyn Lnec (KS) 47F
Vyn Medzev (KS) 47C
Vyn Miroov (SK) 17D
Vyn mlyn (DK) 12E
Vyn mlyn (RV) 46C
Vyn Moiar (PT) 59B
Vyn Orlk (SK) 17F
Vyn Petrovec (PT) 60A
Vyn Sklnik (RS) 44F
Vyn Slavkov (LE) 31C
Vyn Slia (RK) 27C
Vyn Tvaroec (BJ) 17C
Vyn arnov (BY) 9D
Vyn ipov (VT) 33C
Vtok (PN) 38C
Z
Za Bahaou (CA) 10A
Za rchou (CA) 10B
Za horou (SN) 30F
Za jamami (NM) 39C
Za Riekami (CA) 10B
Zbava (BB) 43A
Zbava (DK) 11F
Zbava (TN) 23D
Zbava (ZV) 58A
Zbiedovo (TS) 12F
Zabit (PU) 8F
Zblatie (TN) 23E
Zborie (MT) 26C
Zborsk (PO) 32E
Zbre (DK) 26B
Zabry (VK) 58D
Zabudiov (NM) 22F
Zadedov (CA) 10D
Zdiel (KS) 47C
Zadn Hrabov (BB) 42D
Zadn atina (CA) 9D
Zadn Halny (BR) 43B
Zadn lazy (PT) 43F
Zadn hmor (GL) 46A
Zadn Madzn (BY) 9D
Zdor (RS) 61C
Zdubnie (ZA) 10E
Zagrapa (CA) 10D
Zahjnica (GL) 46A
Zhor (SO) 50D
Zhorce (VK) 58F
Zhorie (ZH) 41E
Zhorie (MA) 37D
Zhorsk Bystrica (BA) 52D
Zhorsk Ves (MA) 52A
Zhrabina (PT) 44C
Zhrada (TO) 39C
Zhradn (PO) 32C
Zhrb (ZC) 56B
Zacharov tl (ZC) 40F
Zacharovce (RS) 60B
Zajaia dolina (LV) 57C
Zjeov (ZV) 42F
Zkamenn (NO) 11D
Zklino (PT) 43C
Zkopie (CA) 10C
Zkysuie (CA) 10D
Zalaba (LV) 69A
Zlago (LV) 56F
Zlesie (KK) 14F
Zlesie (SC) 53C
Zaluice (MI) 50A
Zluok (ZV) 58B
Zamarovce (TN) 23E
Zamlyn (ZV) 58A
Zmostie (BR) 43A
Zmutov (VT) 32F
Zpa (DT) 59A
Zpa (VK) 58E
Zpad (KE) 48C
Zpechov (IL) 23B
Zpriechody (DT) 43E
Zrieie (PU) 24A
Zrie-Keblov (ZA) 10E
Zskalie (DK) 11F
Zskalie (PB) 24B
Zstranie (ZA) 10F
Zatn (TV) 49F
Ztoka (CA) 9D
Zturie (MT) 25B
Zvada (HE) 33B
Zvada (LE) 30D
Zvada (PT) 43F
Zvada (TO) 39D
Zvada (VK) 59C
Zvada (ZM) 56A
Zvada pod iernym vrchom
(BN) 24E
Zvadka (GL) 30E
Zvadka (HE) 33F
Zvadka (MI) 50A
Zvadka (PO) 32A
Zvadka nad Hronom (BR) 28F
Zavar (TT) 54A
Zvan Poruba (LM) 27D
Zvask (PU) 24A
Zvod (MA) 36D
Zvodie (CA) 10C
Zvodie (SL) 15D
Zvodie (ZA) 10E
Zvozy (CA) 10D
Zzriv (DK) 11F
Zbehov (TV) 49C
Zbehov (NM) 22F
Zbehy (MY) 38A
Zbehy (NR) 55A
Zboj (SV) 35C
Zbojn (ML) 34A
Zbojsk (BR) 44A
Zbora (PU) 24A
Zborov (BJ) 17C
Zborov nad Bystricou (CA) 10D
Zbrojnky (LV) 57E
Zbudsk Bel (ML) 34A
Zbudsk Dlh (HE) 34C
Zbudsk Rokytov (HE) 34A
Zbudza (MI) 49B
Zbyov (ZA) 25A
Zdoba (KS) 48C
Zelenkovci (PD) 24E
Zelen (PT) 60A
Zelene (TT) 54A
Zelen Hj (KN) 67D
Zemanovci (MY) 38A
Zemianska Dedina (TS) 12E
Zemianska Ola (KN) 66D
Zemianska Zvada (PB) 24D
Zemianske Kostoany (PD) 40D
Zemianske Lieskov (TN) 23E
Zemianske Mitice (TN) 23F
Zemianske Podhradie (NM) 22F
Zemianske Sady (GA) 54B
Zemiansky Kvaov (PB) 24B
Zemiansky Vrbovok (KA) 58A
Zemn (NZ) 67A
Zempln (TV) 62B
Zemplnska Nov Ves (TV) 49E
Zemplnska irok (MI) 50C
Zemplnska Teplica (TV) 49C
Zemplnske Hmre (SV) 34F
Zemplnske Hradite (TV) 49F
Zemplnske Jastrabie (TV) 49F
Zemplnske Kopany (MI) 49D
Zemplnsky Bran (TV) 49E
Zemplnsky Kleenov (TV) 49E
Ziiho pustatina (VK) 58D
Zimmermanov tl (ZC) 40F
Zimn dolina (SN) 30E
Zimn Studa (PO) 32D
Zimovci (MY) 38A
Zlman (CA) 9D
Zlat Baa (PO) 32F
Zlat Idka (KS) 47A,B
Zlat Osada (KN) 67C
Zlat (BJ) 17E
Zlat Klasy (DS) 53F
Zlat Moravce (ZM) 56A
Zlatn na Ostrove (KN) 67E
Zlatn (PT) 44E
Zlatnk (VT) 32F
Zlatnky (BN) 39B
Zlatno (BR) 44B
Zlatno (PT) 44E
Zlatno (ZM) 40E
Zlatn (DT) 43E
Zlatovce (TN) 23E
Zliechov (IL) 24D
Zlie (ZA) 10F
Zlobiny (BN) 40A
Zmatkovci (CA) 10C
Zobor (NR) 55B
Zohor (MA) 52A
Zoln (ZV) 42D
Zombor (VK) 59E
Zubk (PU) 23B
Zuberec (TS) 12F
Zubn (HE) 34C
Zbrik (BR) 43B
Zubrohlava (NO) 12C
Zverovka (TS) 13E
Zvolen (ZV) 42C,E
Zvolensk Slatina (ZV) 42F
Zvonn (TT) 53B
Zvrten (TN) 23E

abany (MI) 49B


abica (DT) 43F
abie (NM) 22F
abokreky (MT) 25D
abokreky nad Nitrou (PE) 40C
adovec (MY) 38A
adovica (MY) 38A
ajovka (NO) 12A
akarovce (GL) 31E
akovce (KK) 29D
akl (BS) 41F
alobn (VT) 33E
alostin (MY) 21F
arnov (KS) 47E
arnovica (ZC) 41E
arnovick Huta (ZC) 41E
akov (DK) 26B
atkovce (PO) 32A
bince (MI) 49D
daa (KS) 48C
diar (PP) 14E
eha (PO) 32E
ehra (SN) 30D
elezn Breznica (ZV) 42C
elezn (LM) 27E
elezn (RA) 61B
eleznk (RA) 45C
eleznk (SK) 32D
eliezovce (LV) 69A
elmanovce (SK) 32B
elobudza (DT) 42D
elovce (VK) 58F
emberovce (LV) 57C
emliare (LV) 56F
eriavka (KM) 10E
iar (LM) 27B
iar (RA) 61A
iar nad Hronom (ZH) 41D
ibritov (KA) 57B
igmundov laz (KA) 58B
ihrec (SA) 54F
ihava (PT) 43F
ihava (VK) 59C
ikava (ZM) 40E
iln (PB) 9E
ilina (ZA) 10E
ilinsk Lehota (ZA) 10E
p (RS) 61A
ipov (PO) 31F
irany (NR) 55B
rovce (KS) 48B
itava (KN) 68E
itavany (ZM) 56A
itavce (NR) 56C
itn (BN) 40A
itn-Radia (BN) 40A
iovci (ZA) 10E
abina (SL) 15D
lkovce (HC) 38E
lt dom (KN) 68C
rnov (PB) 9E
rnov (TN) 23C
uhrka (LV) 57A
upany (PO) 31D
upkov (ZC) 41E
urkov mlyn (MY) 37B
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.84 84 28/8/07 10:37:44
111
Plon prezentcia firiem
MESTO ZVOLEN
Mestsk rad Zvolen, Nmestie slobody 22
960 01 Zvolen
tel.: 00421/45/530 31 11
fax: 00421/45/533 14 28
e-mail: mesto@zvolen.sk web: www.zvolen.sk
Zvolen, kedysi krovsk mesto, dnes sdlo okresu s pulzujcim
ivotom m vye 760 ron histriu. Nvtevnkov vta svojou domi-
nantou Zvolenskm zmkom, ktor vznikol ako poovncke sdlo
kra udovta I. Ve kho z Anjou na spsob talianskych mestskch
kastelov. Dnes je na zmku umiestnen expozcia Slovenskej nrodnej
galrie.
Srdcom mesta, tak ako v stredoveku, je aj dnes nmestie (Nmes-
tie SNP), jedno z najvch v strednej Eurpe. Po oboch stranch ho
lemuj historick metianske domy.
Neopakovatenou historickou a kultrnou pamiatkou Zvolena je Pus-
t hrad, ktor bol dleitm centrom krovskho komittu u v roku
1172. Rozlohou hradiska 7,6 ha predstihol aj Spisk hrad a rad
sa medzi najrozsiahlejie hrady v Eurpe. Pust hrad je v zozname
nrodnch kultrnych pamiatok Slovenska od roku 1965.
V meste sa nachdza Divadlo J. G. Tajovskho, Lesncke a drevrske
mzeum, kpalisk, zimn tadin. Okolie Zvolena poskytuje bohat
monosti oddychu i relaxcie, predovetkm v zimnom stredisku Kr-
ov a v kpench strediskch Slia a Kovov. Technick univerzita
jedin na Slovensku vychovva pecialistov v odboroch lesnctvo
a drevrstvo.
Bohat kultrna minulos mesta a okolia a aj in inpircie dvaj
impulzy k aliemu rozvoju kultry vo Zvolene. Vo Zvolene psobia
rzne kultrno-spoloensk, nboensk a vzdelvacie intitcie.
Tieto organizuj mnostvo zaujmavch podujat pre obyvateov
a nvtevnkov mesta. Najznmejm symbolom Zvolena je bezpochy-
by Zvolensk zmok. Priestory zmku v sasnosti slia Slovenskej
nrodnej galrii na intalciu stlych expozci a vstav starho i s-
asnho umenia. Medzi najznmejie kultrno-spoloensk intitcie
v meste nepochybne patr Divadlo Jozefa Gregora Tajovskho. Ako
repertorov divadlo tvor a verejne predvdza divadeln diela v n-
rovej rznorodosti. Poas svojej existencie (55 sezn) uviedlo vye
370 premir a odohralo vye 10 000 predstaven doma i v zahrani.
Je hlavnm organiztorom najstarieho plenrovho divadelnho festi-
valu na Slovensku Zmockch hier zvolenskch. Organiztori tohto
jedinenho festivalu kadorone vyuvaj atraktivitu Zvolenskho
zmku a jeho ndvoria. Na festivale sa poas 2 tdov prezentuj
divadeln sbory z celho Slovenska.
Navtvte ns a prte si pozrie niektor obben kultrne
a spoloensk podujatia v meste:
Celoslovensk turnaj v historickom erme aprl
trovo pero celoslovensk novinrska sa tudentov S a V aprl
Zmock-hudobn jar festival klasickej hudby aprlmj
Noc strachu a smiechu na zmku non podujatie na zmku aprl a oktber
Envirolm medzinrodn prehliadka lmov s
environmentlnou tmatikou mj
Medzinrodn detsk folklrny festival mj
Medzinrodn de det na zmku mj/jn
Stretnutie Fiatov 126 (v roku 2003 zapsan Guinessov
rekord 118 posdok Fiat 126) jn
Zmock hry zvolensk - letn medzinrodn festival divadla
a hudby jn/jl
Kultrne leto cyklus kultrnych aktivt na letn obdobie jnseptember
Akademick Zvolen medzinrodn folklrny festival jl
Letn kinozhrada jl/august
Zvolensk vtvarn saln august
Zvolensk hudobn povstanie august
Vstup na Pust hrad september
Nostalgia v oblakoch pary eurpska prehliadka a sa
historickch lokomotv september
trov Zvolen celoslovensk sa v rtorike oktber/
november
Literrny Zvolen celoslovensk literrna sa oktber/
november
Vkend atraktvneho divadla medzinrodn divadeln
festival spojen s almi formami alternatvneho umenia november
Mikul december
Silvester december
Turisticko-informan
centrum
Nmestie SNP 21/31
960 01 Zvolen
tel.: 00421/45/54 29 268
e-mail: infocentrum@zvolen.sk
web: www.zvolen.sk
str. C54
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.111 111 28/8/07 19:55:42
Plon prezentcia firiem
112
Komfortn domov na cestch pre Vs a Vae auto
Hviezdoslavova 22, 010 01 ilina
tel.: 00421/41/504 88 88
fax: 00421/41/504 83 33
e-mail: recepcia@palacehotelpolom.sk
www.palacehotelpolom.sk
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.112 112 28/8/07 19:57:22
M113
ILINA
Tto dopravn znaka
znamen:
A tu me ofrova opit
B pozor, policajti, kukuj
C nebezpeenstvo myku
Poistenie motorovch
vozidiel
Havarijn poistenie
Povinn zmluvn
poistenie
Cestovn poistenie
BEZPLATN INFOLINKA:
0800/120 000
www.koop.sk
Agentra ilina
Uhon 1
010 01 ilina
tel.: 041/50 33 110,
041/50 33 102 103
fax: 041/50 33 201
Obchodn zastpenie
J. Milca 9
010 01 ilina
tel.: 041/56 26 917
fax: 041/56 24 235
Slovensk republika ilina Automapa
str. C53
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.113 113 28/8/07 19:58:27
Plon prezentcia firiem
114
ESCORT service
BABYLON night club
OPEN
from 7pm to 6am
Starohjska 3
851 02 Bratislava
(arel dostihovej drhy)
Tel.:
+421 902 317 541
+421 262 317 541
Pick up of clients included!
Pick up of clients included!
S.L.C OLYMPIQUE, s.r.o.
Holska 27, 851 05 Bratislava
Tel.: +421 2 207 00 548
Fax: +421 2 207 00 549
olympique@olympique.sk
www.olympique.sk
open NON-STOP
Sport live club
Internet - Solf machine- Roulette
- TV live transmission- Betting office
str. C32 str. C39
1257-07_Autokontakt 2007-8_mapy.114 114 28/8/07 19:59:33
OSRAM LIGHT@DAY so ivotnosou dlhou o 300%.
Trv vene.
as je relatvny a svetelnm dkazom tejto skutonosti je OSRAM LIGHT@DAY

. Km in
druhy autoiaroviek Vs asto sklam po krtkom ase, OSRAM LIGHT@DAY

vydr trikrt
dlhie. Tto dlh ivotnos potvrdzuje aliu teriu: as s peniaze. Peniaze ktor usporte
pri vmene autoiaroviek s OSRAM LIGHT@DAY

.
www.osram.sk
03_Osram.indd 1 27/8/07 11:17:15
auris205x275 spadavka.indd 1 11. 7. 2007 19:12:06
04_Autogrand.indd 1 27/8/07 11:18:55