Você está na página 1de 8

\)t.~x~e.

t\~~ ~
~~~
c~~
<\"<'1

\Ju.. M
c\lh ue !.
~... ~ ..... e..

-A
~

~Q.~€.f.)
~ ~e.t\

cVG\
,\l..e__ - :~e{"
~C"(,S

Ma..tho.~
)~
~o.fo.

ckse.~

",\J..e.. os ~
esc, ~e{\a.._
()l;

~ -

=n. ~,.

~1'"1aDo

~,

de~eJ\ k

afa.feu.y
.uS\.

.A-uto~-~~~\i\<>-

l'ols a(Ie_~e
~o.e..~~o..<;,
I

Ul(\'5e(l.Uel\t_~

_l'o~
Se..
11&0

1xo.\:o.r
SaloeAes
~

c:.<l.S

~o~e..
a..

fC(~
!\CI.._ "\-~

~ocko -~l:P-r
0. --~

<O"'l{lor~lloS

~\o

~~Q__el"

uloQ€l\c.t:Q.

---fClO.e
~~

~ves

r.c'bo.s, ~

{i~'(Jl.f
~

,\ue
Is,o

\).,~ t..e.~os

de.

e."c...el"\\("Q..{

t'e.!b

te.1'
0...

t"€..~e.AL()

- A~
e,
oS

l"'uQee.ceL

tr~1;L

----~I..
'1<>....

-f11_
{_ClC.e-

o.s ~~
~MeS

~11~
~e_{6in

-\_(o.~stb(~

o.{

~t

<.t>.C\- _ e:;.~

~ueClo$s.

~~~-"---tKQ~("
(\Ob

~L~k
\e.("o,
~Ioe(\
~
o,s

ok.

't.e.f ~ Co n uertc..el\

~e.1I~

I"his e. d..e_~
t\(l1\.

f\'IJJ£2£~--,,-o_'/l se,

cleUCaM\\CS

c\...(<;.~ru...'tox: __

"rue..
~~o

QUa.\.
0..

()otoe(

reY' e."tLf
Vor os." .

ck;
~'i.

I\.OSo"S. ~lQl'o6
~e.\'i.OOS, <;;e~e.s

ou.-bot ~Wtv.>

o-s{

o.(\\_l'-(1..{s

.4
_05

\leo. ~~

fS-:c...6~ II:~UJ..
~

SotVlO!;
"(\0(\

\)<<)0'5.

~tl

es kl"\().~s

e. ~ho..
h!:>.Me--S

-teoe~

Ge-~e.\.to-C"'O.ts.
e.",te

q_-'(2_~~~<:l'i.

-1 (cite."MOS
I ,\'-'e e
-~
'(I.,o{(

~~*es~~
'n~\.e..t,_c..,:ot\~
Co.d,o._ ~s

.c..o(\

L!\S~ebas

\'I<:>'o~~
~1\1.()...

~
o, 0

6<:0..
~s~

MO.~

rUo.
~

o~ M.\.\.eeeJ~ 'ki'te.{\

Oi'rJ!l.~A.r:~,<;.i-&-o.M.cs o..o(c~
t)_~

6,or

!"o is
~tli:.
...J

\wl'o\tl

=-<> {\e <'~'S.I:> ~o.(<;.,


eo,

\,e«(o.c.hoS

""U-efe.n!· s S\ "'<\l\\\)tr
PO{ ut\~

0 "\.'10..:>
o._ ~(~,

~-ee.ren
_,'te..c..\kt.r Seu. ~c&.

~(\e.n
-k~e.(\r

6e.."",:,()..(\
o.a{e.<;.\6
II

,+'=€t)\o_

'>ev--

I"a.{,c\ ..

~
~

00 t\
0

u.w-o..

o..~(b,,--

dol>.. ~\\

Qa.fru;lQlI.
~I"\

- pQIl€.IM.19->
f~M()s

(jAe
~oll..

!k ~ ~ CO~i.CiI.

p(oc,~
o~~~

p~

C~

S~

fl<!
)e_

te.tt_

fod?_

~~o

d1e

9e.~C).

Temos

mesmo dereito
0

ainda hai xente que non

reconece

00 ~
(fIan ('rOJ)

rrn~
~

.:0

(1l'W~

por eso eu me despeito escribindo este romance. A(nda non estou feito nin a noso alcance pero si algun dia son de prov,eito espero que alguen me alce . Creo que non hai dereito que
0

.De, tMn
elJ ITl1U~

V-€.cA1

-PoI2~
~

trnab«m

.h.ed

~
~&1

&0, -e.
/hClIJ
.c;,~

clioh.aftYl.p
I
~

cLcum~
6u

~-'UV~

c:.c~,J.t,
c:tJl<tk._

I c.... ~

~V~,
rmVi\;~ a..\ba. /

home crece

2 OI.Je
1

-lentil o.s - rr-wJk-es q.ue- M'l kt.en 05 I"D~?

ea muller doutro xeito decrece. A min ensinaronme de feito

Comk..~
O1l)oll

xe, ~_

~~

rack.
o,

;fcodo. osc
~
~ti>

fbbre.

OJ
·W

~f't"OQ2)

4fn_dum JaJhc._ch-(QJ /
o.m.,~Al)

--~

{YUJ}e.r (.

o, dtoda.

que

home ea muller nace

C-tIJ c,-,

che~Jo .

muJ)€Ye~ . acos~s

hw""e1J ,
~

do mismo xeito
-e. floC)

Ii
~Ite

~
0

~~
J),GYl11ttrrJ~1

l-wiYles
lG.S

~lIe_

foSoe.h.

o dereito de igualdade crece.

q.ue.
a.

f-enen
(\.S

'freslocodas
.'l<.A3 meALte.s

sa.k~~

o dereito

de igualdade crece

grazas ao feito de que decrece o maltrato.

A'Y1.donL

AUo ~

IT~-s
)(0

....

lP0
(2)

haho-

que
)'X)~

~D-me.

gar-a. de.
co.odo

CO.3a.

cso roo
I

JClci"Q..

€XU

asiofo
o.

'Xa

Cf!-'e.

emw:lo tesk~o')

C00+ub><:

Fo:o..

hc...btG.

Ardr:o_

GnOSQ

Tab..

<

I.

mLnu
CP
C'5=>

~_~_1_A
At: ~
mrw-milL ~'t ...

oDE s

A\...
I

QC\

cYcLeo....
~~'::.,

CClS(l
I

o...i.. oS>

C0-XY\i.X'\()'O:,.
~O-.

cxe,

~\G.\.

't11'- Lev ck ~JCek6 ~ .... rth


(}J}

a ~ -fAn.ll.~ ~ ~

.~

N'lek...\..S\-oI..J.S'CJS,
<:.QS,o..

trrWn.-/

. cU,

<A.

cla..

oid.e..cJ.

I (!_ e-

~J:It,

.\.,-AnU,

(\.CAM\..

J~.
eAf.2l'.Q/Y'k

-WYl.,.

Ali ,~ &aMWr.a..u,nk ~
~ crm:k cit
e/.u.

~a.o~=~
~-4JI., ~ (9')~

A("
.c:U

~e..
~

oQn,

o.,

{\J<;!"~,

A m-JL.~ ~
hlo.. ~

mt\."tCM'lc:.0S'()'£:',

'YfW!lJ1Qfl

. oi. ~ .oJ.. 0..

~o...s
~(),_

?~,~/
c:oc..l:(\O-. d£. ~o...\-Gs,
O-S J

c t-C'n'.er J, J.~ al~~ ~,_ ~ t».x.¢ .."..~ 0'r'~~.tk_.


~ ~ IY'A

wJ.~~~~~

1~~G(.~14.

~~&bJa~
CfbI2Ql.~ ~

1)~1

):..{~~~f.1)-Jhm.
Q. ~~

Ew.. ~

rw:J -' ~
~~.

rmoL

A'l~

Cf.=> QS,

me..us,
)(C()....'(\.\..n

ff'r>-tlJr1--

~um..~

c...o_s\Li) waS. <10.. m;_~o,- .Q.e.';s'Cno....\


.. oJ... C6

el

i:.l9V.Lrt.
00 ~ IMt

Cl'1I'I'.c-

!?nJ,.';"_.

9'-W/ti a. ~'r7Uma;ua.7

mu,w. ~ h ~ a.
rpt
(}'J

E~
~

ckiit14

a~~~~
~JI_~ (,g~2-

f'\i-~
_0ic:,..l.

CP

~was,

towJ£l

o, ~'f-.o..

e...couo..

as c.c~
c.obo.\b.M._l te.L.\-L\.~OS, y:>--\-oco....s

~1Y1Rll

ao ~

,,~C0~~~ R-~.

do.. ~a.
. OS

a. cl.uvu.m.UntVt
,1tlln

.
dvze~ (

o
e, I
(r

~$YT>4f~

~(~

iuJ.eul
eo ~
<~

~_ck;"k
~~~Q_~,

~
ctb£m~

~.~ ~~

.. e:U...
d..c:&

os, \om~,
~l<e.Q..12.S1

~.&I't.

vJ..;w.

a,

e4a. fTYt~

("lM-- ~

.c0.- ~

ViP /lW.>1b
f'9'lI}VZ_ ~

F
~

rKn

~1

f1n_~ CL ~? p(9I!J<f<l ao ~? p~'!.?o.i <to ~ 7


Pm ~
fN.>ClJL -u,n ~

I~~~a-~_
~
1(10

ck~ ckk~/

fHl. i.w.....c:Jm'~ i-~ J.o.. !O"Jkt.

.Ak
~

Fo&o-~k~

as

es.~,,\MQ.o~1

1\R.aM....R-

~
-'

c.i- as es\l~1 c.;._ 0 IY\i...Qfu rn.oUic

k-u; ~ ~/
il'Ul>"<v

-rnvJ..f')'O!

lIlit,.r
Gtmuilel ~.

-F"~

ljrvrv ~
~~:k~

r~ ~.
~

----:-----------

minu.

GI.{rOO.

d.a.

'm.vvo-

\ OD0S C'6 bo\-\\wG-O<J

~~DsmL?
ctL wU.Vlll.
Q_'t-~ ,~

o, ().I)

tdcLn
~

V'({)

wJo_
~

In
~

a..utSO-

ch_ -\~
~t()..._~'t9Q.

A1OClo.. de e_yJQ

co..ru:k-

eh. em._~~ .in


0-

~ t1wv"(Ql(_
~t!MCL~
~ ~n.(96~

MoiA_ ~

~t'CR e;xk.

a. CcMo.. ~

Ce
~e~

k~

~iai1o-

ros
.. ~

k db &.'\~ e_ ett-is-Wdos,

e,

cu. .vYU.J?~

a.

o.ra-AAX~®.a..X

useQ.b .

&. r0->WlreUv-:, cu.nhQ.. dJr.e. & ClecSoS c::l\ :;et'.:L&r, .

~
-':Idm

& £k. <a''1O.-YI!:.k.


AD-I§. -~~

~ro-CC<Y\O ~
_
~
~O\..L •

crutQ.()

6~o.s

..vro.~

C\.

~or{'()eS 'P-r~
~(O~'k-

un oJ\)Ce.Q.;\,,,.

CO-tLl4,

~~f'ni2_

~ ('~A

rcl1m
ero';) '-'"

Q..

~PIJ.:,

Na..~ ~
~cW

...v\@~

~
~p. ~""
OJI)<u

o~~rWt~elL f>co10cJ2Pa.>c
s-

x+
~

9-

ctiL\.

nu.V\.Co..

ic:uJzLlk..

e(e; 0 1"12\..) Cf\Jlo

c\c. 5c..rcl::..
m<..
(O~

coro..@

~po\coJ
o
1.0

p~
.~
~~\.ll..

~'=Q.

en. d0.
c_hCU'ht9~
~l

~nha_

Jec\,Q

Ce ~p ib~\o.-w;.,

"
1tf- 1, oi-z.

ce
A

,,\'\6X. ~

C'flQ. ~~~

t.
(p(\

0 Meu.

crrQ\JeS::J.&e;

~LCU~_-

sci

V@SOS

cO(Y\O JJI

'C

r'0

rre, ():2f'\o(Qd~.

(;,

------------

-_

_~ As (lIlA leres tIler"lOle~ 1. 2 As !"nul\er~ rneoore.'!.?


,

----~-ci» ~ ~ .. ,

As ~~
fun __ c.cmo_ClS ««,EIn ct~

c6~

kl~e.

&1\ ¥o..

C Os

hOlY'le'S

rT'>o...(

ores

7
I

PO'IS

n6::.

0--';>

m.\Jlle~s

ti\lemo~
po..rCl....
non
to._

~ve- +ro...,bo...\\~" (o-...s v <A...c..C\.5 ;

,eJ{we'®.ocen ~~_

ord..eoo...r-.

E
~~
GJ)

m~-~~--

l( be~haS
I'Y)

do

rrxe.o \ ed'e

erec.ia..s

I b:~ e._~
ft'itt\~~-~-

pc~h:. ; Coll(O$ rnoLt-C\-S

borrQ..ch.ercu;.

e-s:,b-e_ ~

mcuks.

~,

~~~S

0..-

escol~

a...prel)ded~iS
o., rY"IlJL'plLCo..r/
0..
_eK'e:9

CA.. SUfha.rl

do

reS+QI/

CA.__

Jjiv,'dcr- e _..

~"lIO (X&eccb-Ul~~-do_-kmfO. _" __

g._

Eu j- uil
(4)"

lJa- t

0.(' •

Se

CD
~

~
~

c8i;t::.
~

~
\"'Y\.Qr

ceo

o...i)

rno
Y1o._

1"\

~e./

0...

pO/"l~ ~
e..r",",

e.
e,

YY'O~~~~~.

0.. ' V

r-e 1 e. ~CLc\.Cl..- •

e_

QJ.;;t o..._

Cacme AttL:_~ ~.
I

\)t:(\. vn rOCS1ro rTlCUlI!a.d.o b.. S tel ck*r,' d.o e ro,' J..c L

.
r
'r'" --\u_
<:u.e.1~<::>
\"Y\.o_ e,x1..().:('r;:)t€.
f

\J tl'\
e.u

Sa.fl7'~

ho r-,

()e(e~qrLo...,

S~A~ _ . P/ de.cL'cl~'1l u.r'\.

de:, krr l'eb..


,:>,'" (

E . 0....90
0...5
~oMO ')

De; x"eJ-de

e eleq',- ;
0-..

l~.
,.
Q~

~ fC"

e..o ci" --\ ~

ro--

e v Ie.

yY\.:-riq_s

trrnoC/s/ Lj"Jl'o._S ~ve.


c:t lLe
r]

rnulteres
t{_
f\

od.o~~~~
j:».J£S ~ <YU.. ~

~""~

':5/

ei ~o

o...,po..rf.e._

ts

I ...

iefV\o':l

1,0

\~ 6 ~

~"-=

de.c.i; ,
'I'CU..l..~D

COrc......~"

~Wl'l1.<\.9»

10

\ 5\'lt

{\to

\e. ~

\ I'-\e..

_~ As
J.r-s ~<li ~_c..crno_as~-~

C As C Os

rnA teres
rnul \er~

merlore~.
tk_
\).H'-

rnenol"e'i. (

Y\~
C

~
o;

J.,:\s

h)~e.

e1t\ 6(0.-

no~ LC\le.mo~
01') C<A...S

R·'

'nornes
o...?

rna..(ores7
rn.\J

U9~

c.()...~~

e d.Go..

~\CYU.O--

':tve.. +("0...,60...\\0."
do
ed-e {

IIereS

,~~~
I

~~~
\~~~~
~ c.o.>I'-~G 0-0

~ cA~wv-~\~~

rIW--

6-0.
\Jvo".

Q...AljIM-O c.6-~
>,>--0.

~t1f-

Q_

J.(5l

~ci~ 1€JO\te~ecen

vo...ct.\.s;

e. co\""-Cj

bu.~_

P a._,c..__
non

orckoo...r-.
~e_\) \

(_~--\cl~v...

\"f\5\",,-~li\('j

;.,(>_

~e

()-£..eA{"6l'J.-.

~ be6eJhas
to...__ pc~th. ;
ColllO$
1'Y"\

~
~O-'XQ...

~ ~~

1Q,\ew,

erec.lCLS

we.. ~~
\.>V)

~~~~

eM ~~
()..\~~
~

~<!-t',~ Ll9~

WQ.~'1 ~
rnol,\-~s

borrCl..ch.ero...s.

q),)...\!.., ~0-

~,

a__.p.enuedie.s
fnvlt"plico..r·,

Jo"~S

e s col«, (
<A... Sl)fha.r,

~ eA6...
TJ\()..\'\.I\~[)

~o-',

~w_ -\.~ 1, / qW?- CA>- lle. ~


eJ.Q_

, oJ\c&c.
l),.C1-~ ~

tb'f-Y"
C),,~

C)

Q._

0..
~~_&e:9
GJ.)

d()
<X&.ect:b-~.

~"lIO

U)_~~~60_

-tem~_ de 'nox~o..
GCO$'\.

Ev j~
o, ,

res+a..r f o.: J}ivj'dLr- e - •• ex; t CAr.

rv..ti.o
(5)

\2.

o.JL

G ~"_CJ

I"fa-

~J.c,~'~~
~G C'7

c...oJ.it9

u~

o....!)

rrio

1"\

~e../

b-J~
Q_~~~~
~~"" ~

~
O-V\-l")..c.o-

~
~t:.CJ

,.-(\.&YI

0..

d.W:o-- k.~

Q_/

oM'; ()... ~

oM /Yl£!¥>

<90-1.~

As-rru~~
~~~~
~ c,~

F°('l~ ~
VeX"

~/-ln~
~CoAMo_~~.

r-e) (E!

rn

e,

Y1o._

OJ.;

;t o.__

(-CLd..o._. •

f1W~
"

~
~

~,,~
.I

~I'--~O-

~
~s
_mJ~

~ w-oO .lo k_
cle hoxe en
~(o...

\)

L r-, un

r 0 'S ho
d..o.J,e-r ,"cio

(Y\eu;lla.d.o
e

Q. IY\u.._ C9
l

C-r LS tel
\)ll'\
e.v

ro ," clc

" ~eAo0o
, w~C>

cku.. ~
o

~"'-eJ)q~0

~~nKl~o..~

L:_~-*
iSikGL._Cas+ro

F-:res_CA cs ro~

~_

-_

~e?,

>~il-~
ro--

Sa.(\7'-~1

h o r-,

()e(e~ct.rt'CL,

~~~e
-t.'~,z.~\."'o
l)Q. ""~ ~ ~ '\.}-i.A

d.c j,n,'cb.
~,'I'\.(

e
;

S'e_~~~
L6>1'.

cie.q'cl:'fI

Gaccro....

E ' a...9c
a..5

D e ~t~d-e

\AI"\.

e d.e~
0....

qw,.,. ~""'a\Q.~~.

/lR..~~
KWloMIN'\ds-

l~.
".

C~rN-~(9,

0-

IJJrL ~

e u Ie.

v.-q-.M.c>- ~ Q. iJ--<v0\ ~
Q~

Y'V'I':-t1c....s trrno::.fs/ 50MO~ L,J-0t'o.,__s ~ve.. Cl...:po..r/-e_ ~LLe ,.,t5/ ...


Co r""'-~"
~b{n

v:

hwlleres
c\'_t\

z,

L(9-',-

.cl....

~&J.,Q

. eJW

oM
M._~

.Q.

inJa,_

&r--

~~b

5,

t9--~c:k~
~o.~~.

tetv\o':l

be;

~J»

&i.).H'-

Y\~
Co

~
(J..

W'~

c.o-.~~

e. e.Ac...

~\cyu'(A.

J.'39

,OJ

~~~
~e.t'- ~

<k_

c.A
~~<3

6..0..
~\91}-_

Q.. \(t~O ,

W"-

~&-

Q.

d-<9

c.6-~
~
('..V..h-.

\{9~
~ 0--0
~(>_

~~
d--""",
~e D-LeA.{..6J-V...

C!. c..Of<'.G

C.~-\:_lj,,_c...
~~~~
~o-x~
I

yY\~""~li\(9

COJ('\.J-.~

D:,~

~~~~ \:me. c..:s>r..~


~Q_~1
, \}€.I)

eM wJek
o..\~~

kf'""

L<9~

~ C\)J...(1..

~u. ~

~o-l. 1.

\l.C..

TJ\O-\"\.~v:l(y_ qv-..e.. eo- ll.e.. ~

eAc;" o-.qui -\.~

'af\cJk
ue, ~
~ 0.£

~
~)<a

~r-I"O
C';'0&
.~~

~ e

f'V-v'.o
(9

E~~~
~

Ii) ~
.4.Q ~

--,-- __

~ ~.
ds v0c.n. k~

_
~ ~ ckt
12./

I~'
~

}J01_ ~

~~
0-- ~

~
~G C1

ck,~

c...oJi.~
4
~~o-b
o->f'..f>..-C-O

~~
Q__~

k"-0

fi\<!w1 e, ~

~hlil)
or;p

CCD.M~~fA
rQcE:\1\RB

0(ro$

e'.

\A~ ~
...o~~

<k:~~

c/tJ/
~/~~

oM /Yl£W>

<9oJ~

t~", ~
rvW~
.

~~~~.

~ ')c:Ao-.k
~~

~J\M w... 1'<\:I~~O/

Q..~C9~

.
'c..C)~t!>

~"'-

~~~e
-t.
\~e-

rs

I2))q~(J

~i.y("o

l)Q.

Y'-&r-- ~

com.

qw,....

~(>.A.

'\l-0\.

c...~rN-~(9.,

v..qv.i..e>e, '-<9\&'r~~C>

~(!.\)-"",\~Cb

a_

~~Q.

. eM).

oAf.Q. M.~

~J

6L~ck~
~o.~~.

11