Você está na página 1de 195

KurnIndaSerisi2

Bismillahirrahmanirrahim (yiliisonsuz,ikrambolAllahnadyla)

Bubereketlibirkitaptr.Onusanaindirdik ki,yetlerindekiilikilerangrsnlerveii temizolanlaronukafalarnayerletirsinler.


(Sd38/29)

KurnIndaAraclkveirk

Kuran Inda Araclk


ve

irk
KNCBASKI Prof.Dr.AbdulazizBayndr stanbulniversitesi lahiyatFakltesi retimyesi

1993

SleymaniyeVakfYaynlar
stanbul2006

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

GENELDAITIMve

HaberlemeAdresi

SLEYMANYEVAKFI

HocaGyaseddinMah.ifahaneSok.No:20 34470EMNN/STANBUL Tel:(0212)51300 93Faks:(0212)5112169

WEBSTELERMZ

www.suleymaniyevakfi.org www.kurandersi.com www.hablullah.com www.musulmanlar.com www.koranika.com 4

KurnIndaAraclkveirk

NDEKLER

NSZ11 GR 15 BRNCBLM DN 17

AALLAHLEALDANMA 23 1AllahilePeygamberleriniAyrma 2SorumluluuAllahaYkleme 3YanlTevekkl 29 4AllahnAffileAldanma 31 5AllahnGcileAldanma 33 B MAN 34

24 26

CRKVEKFR 36 1KendiniTanrEdinenler 39 2AracTanrArayanlar 42 aMrikAllahananr bMrikAllahabadetEder cMrikAraclarananr dMrikAraclarnefaatinenanr eMrikirkiReddeder fTanrEdinilenAraclarMrikleriKabulEtmez gAklirkiReddeder

44 45 46 49 49 51 51 5

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

KNCBLM ARACILIKNANCI 55 59

AKATOLKLERDEARACILIKNANCI 1Allah 59 2sa(Oul) 60 3KutsalRuh 64 4MeryemAna 65 5Havariler 66 6Kilise 68 7Rahipler 68 a Episkoposlar bPapa cPapazlar 8Vaftiz 70 9Gnahkarma 71 10lahlarPiramidi 71 B TAOZMDEARACILIK 74 1Tao 76 2Te 76 3lmszRuhlarveLatifGler 4AtaRuhlar 78 5Bilgeler,Meleksistatlar 78 6Rabta 79 NCBLM EHLKTABAZENENMSLMANLAR ARKREDDEDERGZKME 81

68 69 69

77

81

B PEYGAMBERTANRILATIRMA 83 6

KurnIndaAraclkveirk

CDNBYKLERNKUTSALLATIRMA 86 DDNBYKLERNTANRILATIRMA 90

ENSANSZNALLAHINSZSAYMA 91 FARACILIKNANCI 98 GNCELEDMZTARKATLARDAARACILAR 1HakkatiMuhammediye 99 2nsanKmil 100 3Kutbul rad 102 4RicalulGayb 104 5Kutup 104 6Gavs 104 7Revs 105 8Tarikateyhi 105 HARACILARINGAYBIBLDNANCI 1KatoliklerdeGaybBilgisi 111 2TarikatveCemaatlerdeGaybBilgisi 112 aGaybKimseBilemez 113 bGemiGaybKimseBilemez 114 cKudsYasakddias 115 109 99

ARACILARINEFAATEDECENANCI 116 1Katoliklerdeefaatnanc 116 2Tarikatlardaefaatnanc 117 JLDENYARDIMSTEME 1KatoliklerinldenYardmstemesi 121 2TarikatveCemaatlerdeldenYardmsteme 125 aUydurulanHadis 126 bTahrifEdilenyetler 127 1)DuayabadetAnlamVerme 130 2)MenKelimesinemAnlam 132 7

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

3)Hum Zamirinehiye Anlam 4)CemiMzekkerSalimeYanlAnlam133 5)AhkafSuresinin6.AyetineDikkatEtmeme cldenYardmsteyenlerernekler 135 1)SaidNursrnei 135 2)FethullahGLENrnei 137

133 133

KCEMAATOLUTURMAVENURCEMAAT 145 1SaidNursyeYaktrlanzellikler 147 aBirlikmakamndaolduuiddias 147 bBediuzzamanolduuiddias 151 clemlererahmetolduuiddias 152 dDardakalanayardmettiiiddias154 eKurnveAllahnisimlerinitadiddias 155 fHerdevirdefarklkimlikleortayakmaiddias 156 gEnbykmritvemceddidolduuiddias 160 h Mehdiolduuiddias 161 iBeklenenMesiholduuiddias 164 jSaidNursninkurtarcolduuiddias 164 kSaidNursninefaatiolacaiddias 165 2RisaleiNurlarnKutsallatrlmas 166 aRisaleiNurunonaylandiddias 167 bRisaleiNurunTrkeolmas 168 cRisaleiNurungnahakefaretolduu 168 dRisaleiNuruokuyannalimolduuiddias 168 eRisaleiNurlarkutsallatrmayarnek 169 1)SaidNursyeyazdrldiddias 169 2)AdnHz.Alininverdii iddias 169 3)Hz.AlininRisaledenefaatdiledii iddias 169 4)Risaleninlilheillallahadelilolduu 169 5)Risaleninkurtarclkyapt iddias 170 6)Birmaazayyangndankoruduu iddias 170 3KurtuluunNurCemaatindeOlaca 171 LCEMAATBYTMENNHEDEFOLMASI172 8

KurnIndaAraclkveirk

M NSANLIIKUCAKLAMADDASI DRDNCBLM SADNURSVEKURN AEBCEDVECFR 177 177

175

B RSALENURLARLALGLARETLER179 CSADNURSLELGLARETLER 183 187 188

DRSALENURLARINYAZIMINAARETLER E RSALENURLARINDEERNEARETLER

F RSALENURLARIOKUYANLARAARETLER 189 KAYNAKA 193

KurnIndaAraclkveirk

NSZ

eytan Allaha yle demiti: ... Ne olursa olsun, onlar iin, senin doru yolunun stnde oturaca m.Sonranlerinden,arkalarndan,salarndanve sollarndan geleceim. Greceksin, onlarn ou, sanateekkretmeyecektir.(Arf7/1617)
1 eytaninsandanvecindenolur tuzandoruyolun stne kurar. Onun en byk tuza, irk tuzadr. nk Allah irki balamaz, onun dnda kalan dilediikimseiinbalar.(Nisa4/48)

irk, ortak etmek demektir. Allaha irk komak, ona ait zelliklerdenbirini veya bir kan baka bir varlkta da grmektir. Bu varlk daha ok Allaha yakn saylan din bykleri arasndan seilir. eytanlar, onlarn Al lahn dostu olduunu, Allah ile olacak ilerde destek vereceklerini,arabulucuveefaatiolacaklarnfsldar lar.Onlarateslimolmakgerektiini,zerinebasabasa sylerler.

1 Enam6/112Nas114/6.

11

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

AklveKurn,butuzanikibykengelidir.eytan lar, engelleri amak iindinin akl deil, gnl ii oldu unu ve Kurn herkesin anlayamayacan sylerler. nsanlarn nne, kendilerinin kutsad baka kitaplar koyar ve okumalarn isterler. Bu tuzaa denler, Kurna olan sayglarn kaybetmezler ama onu anla yamayacaklarn kabul ederek Kurn, kendilerine ka palsayarlar.Sonrabueytanlar,uydurduklaryeniiba dettrlerinidevreyesokarakokaibadettavsiyeeder veinsanlarndoruyoldaolduklarndaneminolmalarn salarlar. Onlar da bunlar Allahn dostu bilip kulkle olurlar.Sonundakendilerineolangvenlerikaybolurve doruyollailikilerikesiliramakendilerinioyolunorta sndasanrlar.AllahTelylebuyurur: Kim Rahmann Zikrini (Kurn) grmezlikten gelirseonunbanabireytansararz.Oonunarka daolur. Onlar bunlar yoldan evirirler ama bunlar doru yolagirdiklerinihesapederler.(Zuhruf43/3637) Allahadnakonumakdaouinsanndttuzak lardandr.BukonudayaAllahngcne,yabyklerin szlerineyahutkitaplardakihurafeleredayanlr.Yanl sz sylememek iin Kurna bakmak gerekirken Kurnn, bu yanllar destekleyecek ekilde yorum lanmasiirndankarr. Bukitabnamac,iyimslmanolmakiinyolakan larnkolaycadtbutuzaklar,Kurnndaorta ya karmak ve uyarlar yapmaktr. Bizim hatalarmz grenlerindeaynekildebiziuyarmasnbekliyoruz. Gerei anlamak kolay, kabul etmek zordur. Allah
12

KurnIndaAraclkveirk

Tel yle buyurur: Bir cemaati yola getirdikten sonra,nedensaknacaklarnakakendilerinebil dirmeden Allahn onlar yoldan karma ihtimali yoktur.(Tevbe9/115) Allahakaryalanuyduran,yadaogerekken disine gelince ona kar yalan syleyip durandan daha zalim kim olabilir? O nankrler iin Cehen nemdeyermiyok? (Allah diyor ki) Her kim bizim urumuzda gayret gsterirse onlar kesinkes yollarmza sokarz. Al lah, kukusuz iyi davrananlarla beraberdir. (Ankebt
29/6869)

Gayretbizden,baarAllahtandr. Mays2006stanbul AbdulazizBAYINDIR

13

KurnIndaAraclkveirk

GR
AllahTelylebuyurur: De ki, Rabbim sadece unlar haram etti: ster 2 3 ak,istergizliolsun,hertrlfuhu ,ism ,haksz saldr, Allahn hakknda bir belgeindirmedii eyi ona irk komanz ve Allah hakknda bilmediinizi sylemeniz.(Araf7/33) irk, ortak etmek demektir. Allaha irk komak, ona ait zelliklerdenbirini veya bir kan baka bir varlkta dagrerekonuokonudaAllahileortaksaymaktr.Bu nukabuledenemrikdenir.Mrik,ovarlAllahile kendi arasnda arac yapar ve ona kulkle olur.
2 FuhukelimesiKurandahem zina(sra 17/32)hem de ecinsellik(Neml 27/5458)anlamndakullanlmtr. 3 sm ( ) gnah diye tercme edilir. Zenb ve cnaha da ayn anlam verilincearadakifarkkaybolmakta,bundandoanzihinkarklilemesela Kurnda ikinin haram olduuna dair bir hkmn olmadn syleyenler kmaktadr. Halbuki Bakara 2/219a gre iki ve kumarda byk bir ism vardr.Yukardakiyetegreism,Allahnharamkldeylerdenolduuna greikiharamdr.Busebeplekelimeyitecmeetmedik.

15

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

Kurnn hemen her sayfasnda bununla ilgili uyarlar bulunur.nkbu,balanmazbirsutur.AllahTel ylebuyurur: Allah irki balamaz, bunun dn daolandilediikimseiinbalar.(Nisa4/48) MriktevbeedersebalanrilkMslmanlar,irk tentevbeedipslamagirmilerdi.yleyseirkindn dakalangnahlarileyenkii,tevbeetmedenlsebile, tamamenbalanabilir. irk konusunda, peygamberler bile uyarlmtr. Allah Telylebuyurmutur:(YaMuhammed,)Sanada, senden nceki elilere de u, kesin olarak bildiril mitir:Eerirkedersenyaptnyanargiderve sen kaybedenlerden olursun. Hayr yalnz Allaha kulluketvekredenlerdenol. (Zmer39/6566) Peygamberlerin bile serte uyarld irk konusuna gereken nem verilmelidir. Yoksa yaplan iyi ilerin ve ibadetlerinsevabyokolurgider.

16

KurnIndaAraclkveirk

BRNCBLM DN
Din konusunda insan en ok aldatan, Allah var ve bir kabul etmenin yeterli olaca kuruntusudur. Oysa onunvarlnherkeskabuleder.AllahTelylebu yurur: Rabbin, demoullarndan, onlarn bellerinden nesillerini aldnda onlar kendilerine kar yle ahittuttu:BensizinRabbinizdeilmiyim?Onlar da: Evet Rabbimizsin. Biz buna ahidiz. dediler. Artk kyamet gn biz bunun farknda deildik diyemezsiniz. unu da diyemezsiniz: nceden or tak koanlar babalarmzd. Biz ise onlardan sonra gelenbirnesilidik.Obatlasapanlarnilediklerin den tr biziyok mu edeceksin?te o belgeleri byle ak ak anlatrz. Belki dnerler. (Araf 7/172
174)

Halk arasnda bezmi elestte alnan misak veya elestubirabbikumdenenbuolay,insann,akvenet olarak, Allahn varln ve birliini kabul etmesi olay dr.Ayetbuilemin,demoullarnnbellerindennesil lerinin alnmas srasnda kesinletiini bildirmektedir. Neslinbeldenalnmas,neslidevamettirecektohumun alnmasdr.Kiibudurumageldiignerginlikana girer. nsan, dnyaya gzn at andan itibaren Allahn yetleriniokumayabalar.nkAllahnayetleriyalnz Kurnda olanlar deildir. Tm varlklarda gklerde, yerde, hayvanlarda, bitkilerde hsl her yerde onun
17

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2 4 ayetlerivardr .AllahTelylebuyurur:"Bizonlara hemdevredehemdekendiilerindeolanayetle rimizi gstereceiz sonunda onun (o Kurnn) doru olduu onlar asndaniyice ortayakacak tr.(Fussilet41/52)

nsanndevresindevekendiilemindeokuduu yetler, ona bir yaratcnn olduunu haber verir. Bu sebepleinsan,henzocukyataikenAllahileilgilen meyebalar. Bu konuda evresini soru yamuruna tu tar. Sonunda Allahn var ve bir olduunu tam olarak kavrar. Karsna kan bu yetlerle sanki Allah ona, Benseninrabbindeilmiyim?diyesorar.Odatambir kararllkla evet, Rabbimsin, ben buna tanklk ediyo rum der. nsanbuyetleri mr boyuokuduu iin o nun Allah ile ilgisi srekli canl kalr. Benzeri sorularla kendiilemindehemenhergnkarlar. Mrik, ortak koan demektir. Ortaklk iin en az iki varlk gerekir. Bunlardan birincisi daima Allahtr. Al lahn var ve bir olduunun saysz delili olduu halde ortakkoulanvarlklarlailgilibirdelilyoktur.Busebeple hibirmrik,kendiiinhaklbirgerekebulamayacak veuszsyleyemeyecektir: nceden ortak koanlar atalarmzd. Biz ise on lardan sonra gelen bir nesil idik. imdi o batla sa panlarn ilediklerinden tr bizi yok mu edecek
4 lgi duyanlar u ayetleri inceleyebilirler: Bakara 2/164 Ali mrn 3/190 Enam 6/97, 99 Araf 7/26, 58 Yunus 10/5, 6, 67, 92, 101 Yusuf 12/7, 35 Rad 13/2, 3, 4 Nahl 16/13, 65, 66, 67, 68, 69, 79 sr 17/12 Kehf 18/9 Meryem19/10Th20/128Ankebt29/24,33,34,35Rum30/21,22,23, 24, 28 Lokman 31/31, 32 Secde 32/26 Sebe 34/15 Zmer 39/42, 52 Mmin 40/13 Csiye 45/3, 4, 5, 6 Zariyt 51/22, 23, 35, 36, 37 Kamer 54/12,13,14,15.

18

KurnIndaAraclkveirk

sin. (Araf7/174) Erginlik a nemlidir. Sorumluluk bu ada balar. Babalar aksini sylese de erginlik ana giren insan, Allahnvarlnavebirliine,onuntmvarlklarnsahibi ve efendisi olduuna kesinkes tank olur. Kimi bunu aa vurur. Kimi de nemli olaylar karsnda ortaya karr. KendilerinetanrtanmazdiyenateistlerAllahilerine kartrmak istemeyenlerdir. Onlar kendilerini tanrlat rrvekendilerininefendisiolmayaalrlar.Dierm rikler ise Allah ile beraberbakaefendilerbulur,onlar Allahabenzerkonumagetirirveilikilerinionlararacl ylayrtmeyealrlar. Kurndaska, zikir kknden tremi kelimeler ge er.Zikir,birbilgiyizihinde,kullanmahazrtutma,onu 5 kalbe ve dile getirme ve hatrlama anlamlarna gelir . Zihindevarolanbilgiyihareketegeirmeyedetezekkr denir. nsan, doumundan lmne kadar, Allahn ayetleriileyzyzeyaar.Allahnyetleri,onunindir diikitaplardaolanlarlasnrldeildir.nsannhemd evresinde,hemdeilemindeolanayetlerdevardr. nsan,oubilgiyi,devredenvekendiileminden okuduuyetlerdenalr.Busebepleonlartabiihukukun ve ahlakn evrensel kurallarn gsterirler. Kurnn, Tevratn, ncilin ve dier ilahi kitaplarn ortak ad da 6 Zikirdir . nk d evrede ve insann i leminde olan yetlerle Kurn yetleri arasnda tam bir uyum
5 Rab elsfahn, Mfredt, (Tahkik: Safvan Adnan Davud), Dmk ve Beyrut,1412/1992, maddesi. 6 Bkz. Ali mran 3/58, Araf 7/63, Hicr 15/6,9 Nahl 16/44, Enbiya 21/2,50,105Furkn25/18Yasin36/11Sd38/8Kamer54/25.
)(

19

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

vardr.AllahTelylebuyurur:Bizonlarahemd evrede hem de kendi ilerinde olan ayetlerimizi gstereceiz sonunda onun (Allahn gsterdii yolun) doru olduu onlar asndan iyice ortaya kacaktr. (Fussilet41/52) Busebeplepeygamberlerinsanlartezekkre,yanizi hinlerine kazl bilgilerden yararlanmaya armlardr. brahimaleyhisselamnmriklere,...tezekkretmez 7 misiniz? yani ocukluunuzdan beri edindiiniz bil gilerle benim szlerimi karlatrp yaptnz yanl grmezmisiniz?demesibundandr. Bilindiigibibrahimaleyhisselamnkavmi,gklerive yeri Allahn yarattn ama "melektunu" yani yneti mini gnee, aya ve yldzlara braktn iddia ediyor lard.Buvarlklaryerelyneticigibigryorlar,herbiri nebirruhaniyetveriyorlard.Busebepleisteklerinionla ra sunuyorlar, Allah ile ilikilerini onlar aracl ile y rtmeye alyorlard. Onlarn heykelleri karsnda saygyla eiliyor, onlara kurbanlar sunarak ilgilerini ekmeyealyorlard.Bu,onlarAllahaortaksaymak t.Sosyalyapydabunagreoluturmulard.brahim aleyhisselam, yapt gzlemler sonucunda onlarn y netimde pay sahibi olamayacan aklaynca tehlikeli olmayabalamt.AllahTelylebuyurur: tebyle.brahim'egklerinveyerinynetimini gsterdikki,kesinbilgisiolanlardanolsun.

7Enam6/80.

20

KurnIndaAraclkveirk

Gecenin karanl zerine knce bir yldz gr d, "Bu benim Rabbimdir" dedi. I kaybolunca, "Benkaybolanlaristemem."dedi. Ay doarken grd, "bu benim Rabbimdir" dedi. Onundakaybolunca"Rabbimbanadoruyolu gstermezse gerekten ben de yoldan km olan bukavimdenbiriolurum"dedi. Gnei doarken grd "te benim Rabbim bu durbudahabyk"dedionundakaybolunca dediki"Eykavmim!Sizinortaksaydnznevarsa benonlarnhepsindenuzam." "Ben yzm dosdoru, gkleri ve yeri yaratana evirdim.Benortakkoanlardandeilim." Kavmi onunla tartmaya girince brahim dedi ki, "Siz benimle Allah hakknda m tartyorsunuz? Hemdebanadoruyugstermiken.Benonaortak saydklarnzdan korkmam. Ama Rabbim bir eyi dilemise o baka. Rabbim her eyi bilgisiyle ku atmtr.Tezekkretmezmisiniz?"(En'am6/7580) Tezekkr etmez misiniz? demek, benim grd msizlerdegryorsunuzbunlarnynetimdeetken olamayacaklarn,sizlerdeanlamsnzdr.Bubilginizi kullansanzolmazm?demektir. brahimaleyhisselamonlara"Benyzmdosdo ru,gkleriveyeriyaratanaevirdim.Benortakko anbirideilim."Dediizamanonlardanhibirigk leri ve yeri yaratan da kim? diye sormamtr. nk onuzatenbiliyorlard.

21

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

Sonraszlerineyledevametti:"Onaortaksayd nzdan ben niye korkaym? Ama siz, delil olarak indirdii bir ey yokken, Allah'a ortak komaktan korkmuyorsunuz. Bu iki taraftan hangisi, gvende olmayadahalayktr?Eerbilginizvarsasyleyin.
(Enam6/81)

Ortakkoanenazikitanrtanr.Bunlarnbirincisida ima Allahtr. Dieri ise araclk yaptna inand ey dir. Bu konuda tek dayana, byklerinden duy duklardr. Bunlar akllarn kullanmazlar. Allah Tel ylebuyurur: Onlara,AllahneindirmiseonaveoEliyege lindeninceylederler:Atalarmzdanebulmu sak o bize yeter. Ya atalar bir ey bilmez, doru yolu da tutmaz kimseler idiyse ne olacak? (Maide 5/104) Allah o pislii akln kullanamayanlarn

stnebrakr.(Yunus10/100)
Allahnvarvebirolduunuahsigzlemlerimizlekav rarz.EheduenlilheillallahyaniBentanklkede rimki,Allahtanbakailahyoktur.dememizbundandr. Bunun iin peygambere ihtiya olsayd Ben tanklk ederimki...yerineupeygamberinbildirdiinegre... demekgerekirdi.BusebeplehibirpeygamberAllahn varln ispatla megul olmam, ama Allahtan baka tanrolmadn,yalnzonakulolmakgerektiinianlat makla megul olmutur. Zaten akln altran herkes bunun byle olduu kolayca grebilir. Peygamberlere kar kanlar daima, yanl inan zerine kurduklar dzenin bozulacandan korkanlar ile onlarn etkiledik lerikiilerolmulardr.
22

KurnIndaAraclkveirk

Peygamberevegetirdiikitabainananlardazamanla kitabkendilerineuydurmaya,birokayetinigrmemeye vebunagrebirhayatkurmayabalamlardr.Yahudi ve Hristiyanlar ile Mslmanlardan bazlar bu gruba girerler.


AALLAHLEALDANMA

AllahTelylebuyurur: Eyinsanlar!Allahnsizeolannimetinidnn. Size gkten ve yerden rzk veren, Allahtan baka biryaratcmvar?Hayr,ondanbakatanryoktur. Nasliftirayasrkleniyorsunuz? Sana yalan sylerlerse senden nce nice pey gambere de yalan sylendi. Her iin sonu Allaha varr. Ey insanlar! Allahn verdii sz dorudur sakn sizi bu hayat aldatmasn. O ok aldatan (eytan), saknsiziAllahilealdatmasn. O eytan size dmandr onu dman bilin. O, kendine taraf olan, lgn alevlere arkada olmaya arr. Buuyarlargzardedenler,etinbirazapgrr ler.nanan ve iyi ileryapanlar da bavebyk birdlbeklemektedir.(Fatr35/37) De ki: u ortaklarnza, Allah ile aranza koyup yardmaardklarnzadnpbaktnzm? Gste rin bana, onlar bu topraklarn hangi parasn ya ratmlardr?Yoksagklerdeortaklklarmvar?Ya daonlarayazlbirbelgeverdikdeondakiakh
23

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

kmlere gre mi davranyorlar? Hayr bu zalimler denbirinindierineverdiisz,onualdatmadn dabiranlamtamaz.(Fatr35/40) Eyinsanlar!Rabbinizdensaknnbirgnnkor kusunutaynki,,ognnebabaoluadnademe yapabilecek, ne de oul babas adna bir demede bulunabilecektir. Allahn verdii sz dorudur sa knbuhayatsizialdatmasn.Ookaldatan(eytan), saknsiziAllahilealdatmasn.(Lokman31/33) Allahilealdatmannbirkaeklivardr: 1AllahilePeygamberleriniAyrma Dahance zerinde durulduu gibi her insan Allaha inanr ve bu inancn bir ekilde ifade eder. Tanrtan mazdiyeadlandrlanateistdeyledir.AdnaisterDo a, ister Gk Tanr isterse ne denirse densin, Allah inkar mmkn olmadndan tanrtanmaz, babasn tanmazlk edene benzer. O, sknca nasl babasnn desteini ararsa bu da Allahn desteini arar. Allahn her ey vermesini ama emir vermemesini ister. Byle birinin peygambere inanmas beklenemez. Allah Tel ylebuyurur: Allahvepeygamberlerinigzardeden,Allahla peygamberleri arasn ayrmak isteyen, Allaha ina nrpeygamberitanmayz,diyenveikisiarasndabir yoltutmakisteyenler,iteonlargerekkfirlerdir.O kfirlereaalaycbirazaphazrlamzdr.Allaha ve peygamberlerine inananlara ve onlardan birini dierinden ayrmayanlara gelince Allah, ite onlar dllendirecektir. Allah balar, ikram oktur.
(Nisa4/150152)

24

KurnIndaAraclkveirk

Peygamber tanmayanlarla yaptmz baz grme leryledir: Peygamber tanmaz Benim Allahma inancm son suzdur. Bayndr Allaha herkes inanr, bu her insan iin ka nlmazdr. Peygamber tanmaz Ben zaman zaman Allahma snr, onun yardm ve desteini isterim. Byle yapt mzamanrahatlar,mutluolurum. BayndrBunuherkesyapar.ZorolanAllahnemir lerineuymak,yaniPeygambereuymaktr.SizPeygam bere uyma yerine gnlnzce yaamak istiyorsunuz deilmi? Peygamber tanmaz Elbette. Hayat benim hayatm bunakimkarabilir? BayndrOhayatverenAllahkaramazm?teAl lahnelileri,onunbukonuileilgiliemirlerinigetirirler. Peygamber tanmaz Ama bu konuda, bir biriyle tu tarsz,samasapanokeyduydum.Bunlarnbirou hurafedenibaret,sonradanuydurulmueyler. Bayndr Doru karar vermenin yolu, dini kaynan dan renmektir. Dinin kayna Kurndr. Kurn an layarakokuyun.Eeronun,ancakAllahnkitabolabi leceikanaatinevarrsanz,Muhammedaleyhisselamn daAllahnElisiolduunainanmakzorundakalrsnz. EskibirpeygambertanmazBenateisttim.Eerin sanlarndinadnaanlattklarnabaksaydmdinsizkalr dm. Ben tp doktoruyum. Bir gn Kurn aldm ve in
25

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

celedim. Maksadm Kurnn gerekten Allahn kitab olup olmadn anlamakt. Orada tpla, bilhassa ocu un ana rahminde geirdii safhalarla ilgili ylebilgiler buldumki,bunlarnodevirdebilinmesimmkndeildi. Dahabakaeylerdegrdmvekesinolarakanladm ki,buAllahnkitabdr.teozamanmslmanoldum. Bayndrtebyleyapmakgerekir.Bakalarnaba karakdeil,dnerekvearatrarakkararvermekge rekir. Bunun olmazsa olmaz art, Kurn anlayarak incelemektir. 2SorumluluuAllahaYkleme BirokkimseyaptyanllarnsorumluluunuAllaha ykler.AllahTelylebuyurur: irke dm olanlar yle diyeceklerdir: Eer Allahdileseydiirkedmezdik,babalarmzday le.Hibireyiharamdaklmazdk.Onlardannce kiler deaynyalansylediler de basknmzaura dlar. De ki, Elinizde, gsterebileceiniz bir bilgi var m? Siz ancak kuruntuya uyuyor ve sadece tahmin yrtyorsunuz. De ki: En kapsaml delil Allahnkidir. O dileseydi hepinizi yola getirirdi.
(Enam6/148149)

Allahndilemesiyaniiradesiikitrldrbiriteri,di eri tekvn iradedir. Tekvn irde Allahn bir eyi ya ratma konusundaki iradesidir. Yaratmak istedii eye, oldeyinceoluverir.AllahTelylebuyurur: Bir eyi istedii zaman onun ii sadece ol de mektiroihemenoluverir.(Yasin36/82)

26

KurnIndaAraclkveirk

Allahnteriiradesiiseinsanlarndavranlarileilgili iradesidir. O, koyduu kanun ve kurallara uyulmasn isteramakimseyizorlamaz.Buiradeninyerinegelmesi, insanngayretinebaldr.AllahTelylebuyurur: Deki:BugerekRabbinizdendiristeyeninansn, isteyendegzardetsin.Amabiz,yanlyapanlara yle bir ate hazrladk ki, duman onlar iine ala caktr. Yardm isterlerse, erimi maden gibi yzleri kavuran su ile yardmlarna koulacaktr. Ne kt iecekvenefenabirliktelik! (Kehf18/29) AllahTel,dinkonusundabaskyapmadgibikim senin bask yapmasna da raz olmaz. O bu konuda Muhammedaleyhisselamyleuyarmtr: Rabbin dilese, yeryznde kim varsa hepsi top taninanr.nanncayakadarinsanlar,senmibask altndatutacaksn? (Yunus10/99) Onlarn yz evirmesi sana ar geldiinde yeri delmeye veya ge merdiven dayamaya ve onlara bir mucize getirmeye gcn yetiyorsa hi durma! Allahdileseonlarkolaycadoruyoldatoplayverir. Saknha,cahillerdenolma!(Enam6/35) AllahTel,istekliolmayanhikimseyiyolagetirmez. O,ylebuyurur: Allahkfirtoplumuyolagetirmez.(Maide5/67) Allahzalimtoplumuyolagetirmez.(Tevbe9/199) Allahfasktoplumuyolagetirmez. (Tevbe9/24) Allah, yalnzca istekli olanlar yola getirir. Bu konuda ylebuyuruyor:
27

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

Biz, her eliyi kendi toplumunun dili ile gnder dik ki, onlara aklamay iyi yapsn. Bundan sonra Allahdileyenisapklktabrakr,dileyenideyolage 8 tirir . Gl olan o, doru karar veren odur. (brahim
14/4)

nsannyolagelmesi,istekliolarakAllahaynelmesi nebaldr.AllahTelylebuyurur: Allah, isteyeni sapklkta brakr, kendineynele nideyolagetirir.(Rad13/27) yilii sonsuz Allah, yola geldikten sonra yanl iler yapan bir kulunu uyarmadan yoldan kmasn onayla maz.Bukonudaylebuyurur: Allahbircemaatiyolunakabulettiktensonra,ne den saknacaklarn kendilerine aka bildirmeden onlaryoldankarmasihtimaliyoktur.(Tevbe9/115) Saptanlar,akuyarlardikkatealmayanlardr.Byle birtoplum,ncerefahakavuur,sonrahibeklemedii birandacezayaarptrlr.AllahTelylebuyurur: Nezamankiyaplanuyarlargzardettiler,biz
8 Ulaabildiimizmealler ayeteu anlam vermilerdir:Biz,her eliyikendi toplumunun dili ile gnderdik ki, onlara iyice aklasn. Bundan sonra Allah dilediini sapklkta brakr, dilediini de yola getirir. Gl olan o, doru kararverenodur. Bumeal,hemArapadilkurallarna,hemdeKurannbtnlneaykrdr. Allah dilediini yola getirecek ve dilediini saptracaksa neden eli gnder sin?Budurumdaelinin,otoplumundiliileaklamayapmasnnneanlam olur?ByleanlamszbiriAllahayaktrlabilirmi? elikiler, =isterfiilininfailiolanozamirini,Arapdilikurallarnaaykr olarak,Allahlafzngsterirsaymaktankaynaklanmtr.Halbukizamir,yan banda bulunan = kimi gsterir. Uza gstermesi iin karine gerekir. Burada byle bir karine yoktur. Ayetin doru anlam yledir: ... Bundan sonraAllahdileyenisapklktabrakr,dileyenideyolagetirir...

28

KurnIndaAraclkveirk

dezerlerinehereyinkaplarnaverdik.Kendile rine verilenlerle tam ferahladklar bir srada onlar kskvrak yakaladk. Hepsi bir anda umutsuzlua dtler.(Enam6/44) Allah, uyarlmam bir topluma ceza vermez. Bu ko nudaylebuyurur: Kim yola gelse kendi iin gelir. Kim de sapsa kendi aleyhine sapar. Kimse kimsenin gnahn ekmez. Bir eli gnderinceye kadar kimseye azap etmeyiz.(sra17/15) 3YanlTevekkl Tevekkl,biriteacizkaldnkabulediponubaka 9 snabrakmaktr .Allahatevekklise,biriteyapabile ceihereyiyappgerisiniAllahabrakmakolur.Fakat tevekkl zamanla, kendini yormadan ii Allaha brak ma eklinde anlalmtr. Baz yetler de buna gre yorumlannca tembellie ak ama gelimelere kapal vesorumluluuAllahaykleyenbirdavranbiimior taya kmtr. Hlbuki Allah Tel yle buyurur: n sann almasndan bakas kendinin deildir.
(Necm53/39)

nsanlardankimiderki:Rabbimiz!Bizenevere ceksen,budnyadaver!OnunAhirettealacabir eykalmaz.Onlardankimideyleder:Rabbimiz! Bize bu dnyada gzellik ver, Ahirette de gzellik ver.Bizioateinazabndankoru! Onlardan her birine kazandklarndan bir payvar
9 Mtercim Asm, Kmus Tercmesi (Firuzabdnin), Bahriye Matbaas
)(

1305,

maddesi.

29

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

dr.Allahhesababukgrr.(Bakara2/200202) Demekki,dnyayisteyenalmakzorundadr.Hem dnyay hem ahireti isteyen de almak zorundadr. almayana bir ey yoktur. Baarnn iki art vardr biri istemek, dieri gerekli gce sahip olmaktr. Allah Telyle buyurur: Senin Rabbinrzk, isteyen ve gcyeteniinyayar.O,kullarnniinibilirveon largrr.(sra17/30) Yeryzndepeynir,ekmek,avs.hazrvaziyetteyok tur.AmaAllah,onlareldeetmeimknlarnyaratmtr. Bu imknlar kullanmayanlar, o nimetlere ulaamazlar. O, yle buyurur: Allah yeryzndeki yiyecekleri, drtgndebelirlemitir.Bunlararatranlariineit uzaklktadr. (Fussilet41/10) Kimgereklialmayyapar saonimetlereulaabilir. BulunduumuzblgedeAllah, hangi nimet ve imkn lar yaratmsa ancak onlar bulabiliriz. Allah kendine yleseslenmemiziistemitir:Dilediinehesapsz rzkverirsin.(Alimran3/27) mknlar bol olsa ama gerekli gce sahip olmazsak veya gcmz olduu halde almazsak elimize bir ey gemez. Bu sebeple gerekli gc elde etmeli ve baariineldengeleniyapmaldr.Kuraklk,arya mur ve deprem gibi afetlere kar gcmz olmadn dan ogibi konulardadabtn tedbirleri aldktansonra Allahatevekkletmeliyiz. Tefsir ve meallerde baz ayetlere farkl anlam verile rek, yanl tevekklanlaykrklenmitir.Meselayu kardamealiniverdiimizsra17/30.yetineylemeal verilmitir:
30

KurnIndaAraclkveirk

Senin Rabbin dilediine rzk geniletir ve daral tr.O,kullarnniinibilirveonlargrr. Farklanlamnsebebi,ayetteki =isterve =gcyeterfiillerininfailiolanozamirininneyigs terdiiileilgilitercihtir.Arapadazamirenyaknngs terir, uzak iin karine gerekir. Byle bir karine olmad ndanburadazamir, =kimigsterir.Amatefsirve meallerdezamirin,uzaktabulunan lafzngsterdii kabul edilmitir. Bunabir rnekdeSebe suresinin 39. yetidir.Elimizdekimealleruekildedir: De ki: Dorusu Rabbim, kullarndan dilediine 10 rzkbolverir,dilediinedeksar Arapabakmndandoruanlamyleolur: De ki: Rabbim, kullarndan isteyen ve gc ye teniinrzkyayar. 4AllahnAffileAldanma okkimse,Allahbizeniyeazapetsinki?Yaratt, besleyipbyttkulunaazapedermi?gibiszlerle kendinialdatr.Kimilerideyaptklarbaziyiilerinkur tulularna sebep olacan sanr. Bedirde Peygambe rimizin amcas Abbas ve arkadalar esir olunca Ms lmanlaronlarmrikolduklariinayplamlard.Ab basylededi:VallahibizdeMescidiHaramibadete
10 Bu meal, Kuran Yolu Trke Meal ve Tefsirden alnmtr. Bu tefsir, Hayrettin KARAMAN, brahim Kfi DNMEZ, Mustafa AIRICI ve SadrettinGMtarafndanhazrlanmolup2004teDiyanetleriBakan ltarafndanyaynlanmtr.

31

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

ak tutar, skntda olann skntsn giderir, Kbeyi korur,haclara su datrz. Bununzerine u ayet in 11 di : Siz, hacca gelenlere suvermeyi,Mescidi Haram ibadete ak tutmay, Allaha ve ahiret gnne ina nan ve Allah yolunda cihat eden kiinin yapt ile birmitutuyorsunuz?Hayr,Allahkatndabunlarbir tutulamazlar.Allahzalimlertopluluunudoruyola getirmez.(Tevbe9/19) KendiniAllahn aff ilealdatanlarn ahirettekidurumu ileilgiliayetlerdenbiriudur:Yanlyapanlarnelinde budnyannbtnmallarvebirokadardahaolsa, kyamet gnndeki azabn verdii skntdan kur tulmak iin feda ederlerdi. nk onlarn Allahtan beklemedikleri eyler, karlarna kacaktr. (Zmer
39/47)

Allah inananlar dabirok imtihandan geirecektir. O, bukonudaylebuyuruyor: Elif, Lam, Mim. nsanlar ne sanyorlar, inandk dedilerdiyedenemeyetabitutulmadanbraklacak lar,ylemi? Dorusu, biz onlardan ncekileri denedik. Allah, doru olanlar elbette ortaya karacaktr. Elbette yalanclardaortayakaracaktr. Yoksaktlkyapanlarelimizdenkurtulacaklarn mhesapediyorlar?Nedektkararveriyorlar! Kim Allaha kavuma umudu iinde ise Allahn
11smailb.merb.Kesir(v.774h./1373.),TefsruibnKesr,Beyrut1401, c.II,s.342.

32

KurnIndaAraclkveirk

belirlediivakit,kesinolarakgelecektir.Oiitirve bilir.
12 Kim cihad ederse cihad kendi iin yapar . Al lahnkimseyeihtiyacyoktur.

nanan ve iyi iler yapanlarn ktlklerini kesin rteriz. Alacaklar karlk da kesin olarak yaptkla rnndahaiyisiileolacaktr.(Ankebut29/17) 5AllahnGcileAldanma Baz kimseler Allah ile ilgili olur olmaz eyler syler, delil olarak da Allahn buna gc yetmez mi?derler. Bukonudabireyhilearamzdageenkonumay ledir: Bayndr Medinede haclarla sohbet ederken gayb Allahtan bakasnn bilemeyeceinden bahsettim. Mridelerinizden bir hanm dedi ki yle diyorsunuz amabiliyorumkibenimeyhim,geceyataktakakere saasoladndmbilebilir. eyhEfendiAllahbildirirsebilemezmi?Allahnbu nagcyetmezmi? BayndrAllahngcnnyetmediinevarki?Ama onun gcyle delil getirilmez. Allah dilerse Elisi Mu hammedi cehenneme, eytan da cennete koyamaz m?Onunbunagcyetmezmi? eyhEfendiElbetteyeter. Bayndr Ama o, eytan cehenneme koyacan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi de cennette
12Faydasnkendigrr.

33

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

Makm Mahmud denen en st makama getireceini 13 bildirmitir . Artk Allahn gc delil getirilerek buna aykrbiriddiayaplamaz.Allahsizegaybbildirecek deildir. (Ali mran 3/179) yetinden sonra da kimse, Al lahngcndeliligetiripbununaksiniiddiaedemez.
BMAN

man, emn ( ) kkndendir. Emn, korkuyu atp rahatlama ve gven duyma anlamna gelir. man, emn iine girmek, yani bir konu ile ilgili korkular atp ona gvenmekveinanmakdemektir.Busebepleiman,ke sin bilgiye dayanmaldr. Yukarda belirtildii gibi Allah konusundaherinsan,yaknveuzakevresindeyapt gzlemlerlekesinbilgiyeular.Kurnda,Allahnvar ln ispatla ilgili ayet olmamas ve peygamberlerin bu konuileuramamalarbundandr. Allah, emirlerini peygamberleri aracl ile gnderir. Her peygambere, taklit edilmesi imknsz bir belge ve rir.Busebepleobelgeyemucizedenir.Mucizeyigren ler, o ahsn Allahn peygamberi olduunda phe et mezler. Son peygamberin mucizesi Kurndr. Kurn zerinde dnen herkes, onun ancak Allahn Kitab olabileceini anlar. Onu getiren de, zorunlu olarak Al lahn Peygamberi olacaktr. O zaman Allaha inanan ve gvenen her insann, o Kitaba inanmas ve gven mesikanlmazolur. Allah bilmek ile Allaha inanmak farkl eylerdir. Ta ndnzvebildiinizbiriiinbenonainanmamder
13 Geceleyin uyanp, yalnz sana mahsus olarak fazladan namaz kl. Ba karsnRabbinseniMakamMahmdaykseltir. (sra17/79)

34

KurnIndaAraclkveirk

siniz.Bu,onagvenmediinizigsterir.Allahainanmak iinonagvenmekgerekir.Onagvenmek,onunbtn emir ve yasaklarna gvenmekle olur. Herhangibir ko nuda gsterilen gvensizlik, imanszlk saylr. Allah Telylebuyurur: Ey nananlar! Allaha ve Elisine inann. Elisine indirdiibuKitabavedahanceindirdiiKitaplara dainann.KimAllah,meleklerini,kitaplarn,elile rini ve ahiret gnn gz ard ederse, gerekten derinbirsapkladmolur.(Nisa4/136) Ey ehli Kitap! Dininizde arlk etmeyin, Allah hakkndasadecegereisyleyin.Meryemolusa Mesih, baka deil, yalnzca Allahn elisidir, Mer yemeulatrdolszyleolmutur.O,Allahtan bir ruhtur. yle ise Allaha ve elilerine inann. Tanrtrdemeyinbunusylemektenvazgein, bylesisiziniiniyiolur.AllahtekTanrdr,bakas da yoktur. Byleyken onun ocua ne ihtiyac o lur!.. Gklerde ne var, yerde ne varsa hepsi onun dur.KoruyucuolarakAllahyeter.(Nisa4/171)

35

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

CRKVEKFR

irk, Allaha ait baz zellikleri baka varlklarda da grerekonlaratanrsalnitelikvermektir.Bukonuyuka rdagemiti.Aadadahageniaklamalargelecek tir. Kfr, kfirlik demektir. Kelimenin kk kfr ve kfrdur,rtmevegrmezliktengelmeanlamnagelir. Yaplan iyilikleri grmezlikten gelen kiiye Arapada kfir, Trkede nankr denir. Allahn varl ak bir gerekikenbirokkimse,onuhesabakatmadanhaya tn srdrr. Allah hesaba katanlarn birou, ilikile rini araclarla yrttne inand iin onu, bu ere veninelverdiikadarhesabakatar. Kfirvemrikkelimeleri,ayneyinikifarklyzn gsterir. Yani her kfir mrik ve her mrik kfirdir. Allah Tel yle buyurur: Ehli Kitaptan ve mrik lerdenkfirolanlar,kendilerinegerekleriaklayan birigelinceyekadarzlecekdeillerdir. O, Allah adna gelen bir elidir tertemiz sayfalar okur.Osayfalardakesinvedoruhkmlervardr.
(Beyyine98/23)

Ayette geen = mrikler kelimesi marifedir. Belirli bir mrikkesimi yaniehli kitabn dnda kalan mrikleri ifade eder. Yoksa ehli kitabn mrik olma dngstermez.nkonlardankfirolanlarnmrik olduklarn gsteren ayetler vardr. Allah Tel yle buyurur:Hahamlarnvepapazlarn,Allahilekendi aralarnda arac rabler edindiler. Meryem olu Me sihi de yle. Oysa onlara verilen emir, sadece tek birTanryakulolmalaridi.Ondanbakatanryok
36

KurnIndaAraclkveirk

tur.Allah,onlarnirkindenuzaktr.(Tevbe9/31) Hertoplumungemiindebirpeygambervardr.Allah Tel yle buyuruyor: Ya Muhammed, seninle o gerei (Kurn), mjdeci ve uyarc olasn diye gnderdik.Hermmetingemiindebiruyarc,ke sin vardr. (Fatr 35/24) Mekke toplumunun gemiinde brahim ve smail peygamberler vard. Kureyliler bra 14 himsoyundangelmeklenr ,ondankalmahacve umreibadetlerinikesintisizyerinegetirirlerdi.Amaelle rindeonaaitbirilahikitapyoktu.Busebepleonlarehli kitap deillerdi. Yahudilerin gemiinde Musa aleyhisselamla birlikte birok peygamber ve onlardan kalma Tevrat vardr. Hristiyanlarn gemiinde ise sa peygamber ve ellerinde ncil vardr. Bu sebeple onlar ehlikitapsaylmlardr. Tevratvencil,ilksaflilekorunamamtr.Amate melkonulardaKurnileortakhkmlerivardr.Buse beple Kurn onlar, bu temel noktalara arr. Allah Telylebuyurur Deki:EyKitapehli!Gelin,sizegredebizeg rededoruolanuszdebirleelimAllahtanba kasnakul olmayalm. Ona bir eyi ortak komaya lm.HibirimizAllahilekendiarasnabirilerinikoya rak rabler edinmesin. Eer yz evirirlerse deyin ki:ahitolun,bizteslimolmukimseleriz.(Alimran
3/64)

Mekkelimriklerinvedierlerininelindebylebirme tinolmadiinonlara,akllarnvebilgilerinikullanma
14 bnHiam,SiretunNeb,M. MuhyiddinAbdlhamidintahkikiyle,Beyrut, 1401/1981,c.I,216.

37

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

arsyaplmtr.AllahTelylebuyurur:tebu, Rabbinin, dosdoru yoludur. Akln bana alacak kimseler iin bu ayetleri uzun uzadya akladk.
(Enam6/126)

Doru yol kendisine apak belli olduktan sonra kim bu Eliden ayrlr, inananlarn yolundanbaka bir yola girerse onu dnd yne eviririz ve ce hennemesokarz.Orasnektbirdnyeridir!
(Nisa4/115)

Tevratve ncile sahip olmalar, Yahudi ve Hristiyan larnmrikolmalarnaengelolamamtr.nemliolan bir ilah kitaba sahip olmak deil,ona uymaktr.Elinde Kurnolan,hattaonuezberleyenveonunilminiyapan nicemslmanndairkedtngryoruz. Allahatamgvenmevekaytszartszboyuneme, imann olmazsa olmaz artdr. Ama insanlarn ou, Allaha kar baz artlar ileri srerler. Kimileri artlar kendileribelirler,kimileridebozulmubirdininveyabir tarikatn ileri srd artlar uygun bulurlar. Kendini veya bakasn, Allaha art ileri srecek seviyede g ren,onuokonudaAllahileeitgrmvetanredinmi olur. Bunlar zor durumda kaldklar zaman kotuklar btnartlarunuturvesamimiolarakAllahaynelirler. Allah Tel yle buyurur: Denizde banza bir s knt gelse, yardma ardnz herkes kaybolur yalnz Allah kalr. Allah sizi kurtarp karaya kard m, yz evirirsiniz. nsan, yaplan iyilii grmez.
(sra17/67)

Mriklerbirkaksmaayrlrlar:

38

KurnIndaAraclkveirk

1KendiniTanrEdinenler Allaha inanmadklarn syleyenlerin tamam mrik tir.OnlarnhepsiAllahvarvebirbilir.AllahTelyle buyurur: Onlara sorsan ki:Gkleri ve yeri yaratan, G nee ve Aya boyun ediren kimdir? Kesinlikle Allahtrderler.yleyseneredendestekalyorda 15 halden hale giriyorlar ? Allah rzk, kullarndan is teyen ve gerekli gce sahip olan iin yayar. Allah her eyi bilir. Onlara sorsan ki Gkten su indirip l topra dirilten kimdir? phesiz Allahtr diyeceklerdir.DekiAllahneylersegzeleyler.Ama onlarnoubunudnmezler.(Ankebut29/6163) Desenki:Gktenveyerdensizerzkverenkim? Ya da iitmeyi ve grmeyi salayan kim? Kimdir o diriyi lden karan, ly de diridenkaran? Ya her ii ekip eviren kim? Allahtr diyeceklerdir. Dekiyleysehisaknmazmsnz?tesizinger ekRabbinizAllahtr.Hakkntesisapklkdeildir de ya nedir? Nasl da dndrlyorsunuz? (Yunus
10/3132)

Allah,demesecdeemriverinceblis,kendiartlar nauymadiinsecdeetmemiti.Konuileilgiliayetler yledir: Bir gn Rabbin meleklere demiti ki: Ben, ku rumuamurdan,deikenkarabalktanbirinsan yaratacam. Onu dzenleyip iine ruhumdan fle diim zaman ona secde edin. Btn melekler he
15Ayetiyianlalsndiyetefsirimanaverilmitir.

39

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

men topluca secde ettiler. blis yle yapmad. O, secdeedenlerekatlmamaktadirendi.Allahdediki: blis! Senin neyin var ki, onlarla birlikte secde et medin?Dediki,Kvamnagelmivekurumuka rabalktanyarattninsanasecdeedemem.Allah dediki,yleysekoradan,nksenkovuldun.
(Hicr15/2834)

O, direnmi, byklk taslam ve kfirlerden olmutu. (Bakara2/34) blisin byklk taslamas deme deil, Allaha kar yd.nkuygunbulmad,Allahnemriydi.Buyz denAllahona,..noradan,oradabyklenmeksana dmezk,senalantekisin demiti.(Araf7/13) blis, Allahn ne varln, ne birliini inkr etmitir. Sapksayldktansonrabileyledemitir: ..DorusubenAllahtankorkarm,Allahncezas pekardr.(Enfal8/48) blisahiretedeinanr.nkkovuluncayledemiti: Rabbim!Hiolmazsa,tekrardirileceklerigneka darbanasretan.(Hicr15/36) Allah, melekleri ve ahirette yeniden dirilmeyi kabul edenbylebirinebirokkimseiyiMslmandiyeba kabilir.stelikbliskfirolduuzaman,neinanacabir peygamber ne de indirilmi kitap vard. Onun kfirlii, birkonudaAllahaartilerisrmesiilebalad. Tanrtanmazdenenateistlerdeyledir.Onlardaher konuda, kendi artlarna uyarlar. Allahn emirlerinden kendilerineuygun geleni beenir, gelmeyeni reddeder ler. Sknca da Allaha snr ve ondan yardm ister
40

KurnIndaAraclkveirk

ler.Bunlarntanrsncekendileri,sonraAllahtr.Allah Telylebuyurur: Kendi arzusunu kendine tanr edineni grmen gerekmez mi? Ona sen mi vekil olacaksn? Yoksa sen zannediyor musun ki, onlarn ou sz dinler veya akln altrr? Onlar koyun, sr ve deve gibidirler hayr, daha dk seviyededirler. (Furkan
25/4344)

Kendi arzusunu kendine tanr edineni grebildin mi? Bilgili olduu halde Allah onu sapk saym, kulanavekalbineizlerkoymu,gznnnnde perde oluturmutur. Allah sapk saydktan sonra onu kim yola gelmi kabul edebilir? Kafanz kul lanmazmsnz?(Casiye45/23) Herkeste ebedi yaama duygusu vardr. Her insan, hilmeyecekmigibidavranr.Ahiretinancbuduygu yu tatmin eder. Kendini tanr edinenlerinden kimileri duygularn reenkarnasyon ile tatmine alrlar. Yani lecekleriniveyenibirbedenletekrardirileceklerinisy lerler. Derler ki Bu dnyadaki hayatmzdan bakas yoktur. lrz ve diriliriz bizi mahveden, sadece yalanmadr.Onlarnbuhusustabirbilgisiyoktur, sadecetahminyrtrler.(Casiye45/24) Kimileri de lmle her eyin biteceini ve hesap g nnn yalan olduunu syleyerek duygularn bastr mayaalrlar.AllahTelylebuyurur: Oyalansayanlarn,ognbalarnagelecekvar! Hesap gnn yalan sayanlar var ya, ite onla
41

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

rn Onu,taknlkedenvegnahadknolanlardan bakasyalansaymaz. Onlara ayetlerimiz okununca Eskilerin masalla rderler. Yok,yledeilaslndaonlarnyappettikleriey lerkalplerinipaslandrmtr. OnlarognRablerindenuzakkalacaklardr. SonraonlarCehennemdekzartlacaklardr. Sonra onlara yle denecektir: Sizinyalan sayp durduunuzitebudur.(Mutaffifn83/1018) 2AracTanrArayanlar nsanlardankimi,kendiileAllaharasndaaraclkya pacan hayal ettii eylere tutulur. Oysa bu bo bir kuruntudur. Allah Tel yle buyurur: Biz bu Kitab sana gereklerle dolu olarak indirdik. yle ise sen budini,AllahiinsafveduruhaldetutarakAllaha kulol.(Zmer39/2) Dini, Allah iin saf ve duru tutmak, Kurna uymakla olur.Bunu,dinikullanarakdnyalkeldeetmeyidn meyenleryapabilirler.Onlar,dintebliiyaptklar kiile re,peygamberlerinsyledikleriuszsylerler: Sizden, bu yaptma bir karlk beklemem. Bu herkese, sadece grevini hatrlatmadr, o kadar.
(Enam6/90)

Dini kullanarak dnyalk elde etmek isteyenler, dini kendilerineuydururlar. Bunu ancako dinhakknda ye
42

KurnIndaAraclkveirk

terli bilgiye sahipolanlar yapabilirler.Onlarn hedef kit lesi,doruyoldaolanlardr. Her insan gibi, doru yola girenlerin de baz istekleri vegelecekleilgiliendielerivardr.Tuzaklar,asloyu nu burada oynarlar. Din byklerine, Allaha ait baz zellikler ykler, onlarn aracl ile sunulan isteklerin kabuledileceiniveAhiretteefaatlerindenyararlanla can, stnebasa basa sylerler. Allahn kitabn da bunauygunyorumlar,aykrgelenayetleribakatarafa ekerler. Hepsidelmolanobykleri,kendileritemsileder ler. Buna layk olduklarn gstermek iin farkl giyinir, farkl konuur ve farkl davranrlar. Byklere ait oldu unu syledikleri hayali hikyelerle kendilerine destek ararlar. Akln kullanan herkes, bunun bir oyun olduunu an lar,amaarzularokadiinbirokkimsebundanetki lenir. Byle kimseler balangta, akllaryla duygular arasnda atma yaarlar. Sonra duygular ar basar ve tuzaa derler. Daha sonra en kk tesadf tu zaklarnkerametisayar,onlarakulkleolurlar.Hepsi de bu oyunun farknda olduu iin bir su etesi gibi birbirlerinekenetlenirler. Allahaynelenher insanbutuzaklarla karlar. Bu gibilerounlukladuyguyklolurlar.Onlarnduygula r,evrelerindeoluturulanyounhurafebombardman ile birleince tuzaa dmeleri kolaylar. Nesilden nesile yaplan eklemelerle Allahn dinindenuzak, ama onuistismaredenbykbircemaatortayakar. Mrikleribirazyakndangrmeyealalm.
43

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

aMrikAllahananr Mrik,ortakkoananlamnadr.Ortaklkenazikiey arasnda olur. Mrik iin bunlarn birincisi daima Al lahtr.Onunmrikolmasbirvarl,Allahahasze liklerdenbazsnasahipgrmesisebebiyledir. Hikimse,irkesalambirgerekebulamaz.AmaAl laha yakn olduuna ve manevi yardm yapacana inanlan kimselerin etrafnda bir cemaat oluur.Onlara katlanlar orada olmann baz faydalarn grebilirler. Bunlarorayabalayan,bumenfaatilikisidir.uayet, onadikkatekmektedir: (brahimyle)demiti:Allahtannceputlaratu tulmanz sadece bu hayatta birbirinize kar bir sevgi ortam olusun diyedir. Sonra, kyamet g nndebirinizdierinitanmayacakvebirinizdieri ne lanet edecektir. Varacanz yer o atetir size yardmedendeolmayacaktr.(Ankebt29/25) Bunlar,dinadaltnda,menfaatedayalbirrgteka tldklarnn farkndadrlar. Bu sebeple, yarn Allaha karunudiyemeyeceklerdir: nceden ortak koanlar babalarmzd. Biz ise onlardan sonra gelen bir nesil idik. imdi o batla sapanlarn ilediklerinden tr bizi yok mu ede ceksin?(Araf7/174) nk irke denler ...Allaha verdikleri szn kesinlemesinden sonra caym, Allahn birleti rilmesini emrettii eyi (yani Allah ile ilikilerini) kes miolurlar.(Bakara2/27) BunlarkendileriniAllahilealdatmolurlar.nkhe
44

KurnIndaAraclkveirk

deflerinin Allaha yaklamak olduunu sylerler. Allah Telylebuyurur: yibilki,safdinAllahndinidir.Onunyaknndan veliler edinenler yle derler: Bizim onlara kul ol mamz, sadece bizi Allaha iyice yaklatrsnlar di yedir.(Zmer39/3) Fakat bunlarn onlar, Allaha yaklatracana dair belgeleriyoktur. bMrikAllahabadetEder Hac ve umre, brahim aleyhisselamla birlikte bala mtr. 9. hicri senede Minada, Ali tarafndan halka hi taben u ayet okununcaya kadar Mekke mrikleri bu ibadetleri,kesintisizyapmlard. Eyinananlar!Mrikler sadece bir pisliktir.Artk bu yldan sonra Mescidi Harama yaklamasnlar.
(Tevbe9/28)

Arafatta vakfe, hac ibadetinin ana direidir. Ama Mekkeli mrikler hac iin Arafata kmazlard. Arafat, hill denen Mekke snrlarnn dndadr. Diyorlard ki, Biz brahimin oullaryz, saygn bir topluluuz, K beninidarecileriveMekkeninyerlileriyiz.Araplariinde bize denk olan yoktur. Kimse bizim yerimize denk bir yeresahipdeildir.BizimleilgilisylenenlerhibirArap iin sylenmemitir. yleyse hibir yere Harem kadar deer veremeyiz, yoksa Araplarn bize olan sayglar 16 azalr .AllahTelbunuyasaklamveoeksiinta mamlanmasnemretmitir:

16bnHiam,SiretunNeb,c.I,216.

45

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

Hacc ve umreyi Allah iin, eksiksiz yerine ge tirin...(Bakara2/196) Hac mevsimi ile ilgili bir deiikliin yaplmadn da uayettenreniyoruz: Hac bilinen aylarda olur. Her kim o aylarda hac ibadetine balarsa artk hac srasnda onun iin e ineyaklamak,yoldankmakvedvmediyebir eyolamaz...(Bakara2/197) Daha nce anlatld gibi mrikler haclara su ver mek ve Mescidi haram ibadeteak tutmak gibi ey lerlevnrlerdi. cMrikAraclarananr Mrik, Allah yeryz krallarna benzeterek kendin denuzaksayar.Kralaulamakisteyenin,onayaknl olan biri aracl ile ulamak istemesi gibi mrik de Allahaulamakiinonayaknolduunainandbirini arac yapmak ister. Hristiyanlarn say Allahn olu, 17 Mekkeli mriklerin putlarn Allahn kzlar , bykle rinin ruhlarndan yardm umanlarn da onlar, Allahn zeldostlarsaymalarbundandr. Mrikaracy,manevigcolanbirvarlksayar,ona yaknlk iin kurbanlar sunar, hatras karsnda sayg ileeilir.Onunlailikilerinicanltutarki,odaonun,Al lahileilikilerinicanltutsun.AllahTelylebuyurur: nsanlar arasnda Allahn yaknndan endd edi nenler vardr. Onlar, Allah sever gibi severler.
(Bakara2/165) 17 Muhammed b. Cerr etTaber, Camiulbeyn f tefsrilKuran (Taberi Tefsiri),Beyrut1412/1992,c.11,s519,Necm19.Ayet.

46

KurnIndaAraclkveirk

Endd, niddin ouludur. Nidd, Allaha benzer baz nitelikleresahipgrlenveaykreylerisavunabilece 18 ine inanlan varlktr . Allahn onlar krmayacana, gerekirseAllaha,onunistemediibireyikabulettirebi leceklerine, onlarn bu gc Allahtan aldklarnainan lr. Birdemrikler,buarabulucularnkendilerineefaat iolacaklarnainanrlar.AllahTelylebuyurur: Allahakaryalanuydurandanveyaonunayetle ri karsnda yalan syleyenden daha zalim kim o labilir?Busuuileyenlerumduklarnbulamazlar. Onlar,Allahtannceyleeyekulolurlarki,onla ra ne faydas olur ne de zarar. Derler ki, Bunlar, Allahkatndabizimefaatilerimizdir.Deki:Gk lerde ve yerde, Allahn bilmedii bir eyi mi ona haberveriyorsunuz?Allah,onlarnirkindenuzak trveycedir.(Yunus10/1718) Peygamberlerinsanlar,yalnzAllahakulolmayaa 19 rmlardr . Yalnz Allaha kul olan, yardm yalnz ondan ister. Mslmanlar, namazlarn her rektnda Yalnzsanakulolurveyalnzsendenyardmdile riz.(Fatiha1/4) derler. AllahTelylebuyurur: De ki: Allah ile kendi aranza koyup yardma a rdklarnzakulolmambanayasakland.Buyasak, Rabbimden bana, ak yetler geldii vakit kondu.
18Bkz.bnManzr,LisnulArab, mad.DaruSdr,Beyrut,c.III,s.420. 19lgiliayetlerdenbirkaunlardr:Enam6/56Rad13/36Enbiy,21/25 Zmer39/11.
)(

47

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

Benvarlklarnsahibineteslimolmaemiraldm. Sizi yaratan odur. O, nce topraktan, sonra 20 21 nutfeden , sonra da alakadan yaratr sonra sizi birbebekolarakdarkarrkiglkuvvetlihale gelesiniz ve nihayet ihtiyar kiilere dnesiniz. Kiminizdahancelr,kiminizde,belirlibirsreye kadaryaar.Belkiaklnzkullanrsnz. Can veren odur ldren de o. O bir ie karar ve rirse,sadeceOlder,hemenoluverir. Allahn ayetleri karsnda hakl kmaya alan lar grmez misin? Bunlar nereden destek alarak 22 haldenhalegiriyorlar ? Bunlar yle kimselerdir ki, hem Kitap karsnda, hemdeelilerimizegnderdiimizeylerkarsnda yalansylerler.Amaelbettereneceklerdir. Hemdeboyunlarndahalkalarvarkenvezincirler lesrklenirkenreneceklerdir. KaynarsuyuniindesrklenirkenSonraatete kzartlacaklardr. Sonra onlara yle denecek: O irk kotuunuz eylernerede?Allahilekendiaranzakoyduklarnz vardyaiteonlar?Diyeceklerki,Onlarbizdenay rldlar. Aslnda biz, eskiden de Allahtan baka bir eyden yardm istemezdik. Allah, o kfirleri, ite butavrlarndandolaysapksayar.
20 Meniden. 21Anarahmindeasldurancanl. 22Ayetiyianlalsndiyetefsrmanaverilmitir.

48

KurnIndaAraclkveirk

Banza gelen bu eyler, yeryznde hakszyere marmanzavebbrlenmenizekarlktr. Girin Cehennemin kaplarndan hi kmamak zere girin! Kendini byk grenlerinyerigerek tennektym!(Mmin40/6676) slamndndakibtndinlerdearaclkinancvardr. Araclarnadnndeimesiiledinlerinaddeiir.Allah Telylebuyurur:urasbirgerekki,insanya ratan biziz. Ona ahdamarndan da yaknz. Bu se bepleiininonanefsldadnbiliriz.(Kaf50/16) dMrikAraclarnefaatinenanr Allah Tel yle buyurur: Onlar Allahtan nce, kendilerine ne zarar ne de fayda verecek durumda olmayan eylere kul olurlar. Derler ki, Onlar Allah katndabizimefaatilerimizdir.Dekigklerdeve yerde Allahn bilmedii bir ey var da siz onu mu haberveriyorsunuz?yleeyolurmu?Allah,onla rnirklerindenuzaktr.(Yunus10/18) eMrikirkiReddeder Mrikler, asl hedeflerinin Allaha yaklamakolduu nusylerler.Allahayaknsaydklarbirksmvarlklara, araclkveefaatilikgreviyklemeleribundandr.Bu sebeple, hibir eyi Allaha, tam ortak saymadklarn dnrler.AllahTelylebuyurur: Onlarnhepsinibirarayatoplayacamzgn,or tak komu olanlara unu diyeceiz: Hani nerede osizinkuruntusunuettiinizeyler? Onlarn kaamak cevab u olacaktr: Rabbimiz Allahaandolsunkibizlermrikdeildik.
49

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

Bak ite, kendilerini nasl da yalanladlar. Allaha kar e kotuklar eyler kendilerinden nasl da uzaklat.(Enam6/2224) Mriklerbukaamaktutumudnyadadasergilerler. Mekkeli mriklerin, Kbeyi tavaf ederken syledikleri uszdeonlarnbututumlarneleveriyor.EmretAl 23 lahm, Senin hibir ortan yoktur. Yalnz bir ortan 24 vardrki,onundabtnyetkilerinindesahibisensin . Mriklerinkafasokkarkolur.Oortanvebtn yetkilerinin sahibi Allahtr demekle kendilerini kurtara caklarnsanrlar.Kutup,gavs,evtadvs.adlarlaandk lar kiilere olaanst yetkiler yaktran tarikatlar da yledir.OnlardabuyetkiyiAllahnverdiinisyleyince iiniindensyrlacaklarnsanrlar. Mriklerinkendilerinihakyoldagrdkleriileilgiliu ayetlerzerindedednmekgerekir. Allahinsanlarnbirtakmnyolagetirdi,birtak m da sapknla dmeyi hak etti. nk bunlar Allahtan nce o eytanlar kendilerine evliya edin diler. stelik bir de kendilerini doru yolu tutmu sanrlar.(Araf7/30) Kim Rahmann Zikrini (Kurn) grmezlikten gelirseonunbanabireytansararz.Oonunarka daolur. Onlar bunlar yoldan evirirler ama bunlar doru yolagirdiklerinihesapederler.(Zuhruf43/3637)
23 Kbenin etrafndaki herput birkabileye aitti.Herbiri kendi putu aracl ileAllahaulamayaaltndanhermrikinbirputuvard. 24Mslim,Hacc,3,221185.

50

KurnIndaAraclkveirk

Oinsanlarbirarayagetirildiign,bunlaronlara dmanolacak,onlarakullukettiklerinikabuletme yeceklerdir.(Ahkaf46/6) O saat geldii gn sulular mitsizlie g mleceklerdir. Ortaklar arasnda kendilerine arka kan ol mayacak, onlar da ortaklarn kabul etmez ola caklardr.(Rum30/1213) fTanrEdinilenAraclarMrikleriKabulEtmez AllahTelylebuyurur: Onlarnhepsinitoplayacamzgn,omriklere unudiyeceiz:Haydiyerlerinize!Hemsizhemde ortak saydklarnz Artk onlarn aralarn ayrm zdr. O ortak saydklar yle diyeceklerdir: Siz sadecebizetapmyordunuzki!Bizimlesizinaranz da tank olarak Allahyeter. Dorusu sizin bize tap tnznfarkndabiledeildik.(Yunus10/2829) Kendilerine dayanak olsun diye, Allahn yak nndan tanrlar edindiler. Tam tersi onlar bunlarn ibadetlerinitanmayacakvebunlaradmanolacak lardr.(Meryem19/8182) gAklirkiReddeder Akln kullananhi kimse irki kabul etmez. Mrikle rin tek dayana gelenektir. Bu sebeple Kurn, insan aklnkullanmayaarr.AllahTelylebuyurur: Allah o pislii aklnkullanmayanlarn stne b rakr.(Yunus10/100) Kurnbirdeatalardangelenleriaklszgecindenge
51

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

irmeyearr.AllahTelylebuyurur: Onlara,AllahneindirmiseonaveoEliyege lin.Deninceatalarmzdanebulmusakobizeye ter derler.Yaatalar bir ey bilmez, doru yolu da tutmazkimseleridiyse?..(Maide5/104) Mriklik bo bir kuruntudur. Allah Tel yle buyu rur:unubilinki,gklerdekimvar,yerdekimvar sa hepsi Allahndr. Allahn yaknndan ortaklar aranlar neyin peindeler? Onlar kendilerini sa decebirkuruntuyakaptrmlardr.Onlarnkisadece samalamadr. (Yunus10/66) irk konusunda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellembileuyarlmtr.AllahTelylebuyurur:Al lahn yetleri sana indirildikten sonra sakn seni onlardan evirmesinler. Sen Rabbine ar sakn ha! Mriklerden olma. Allahla beraber baka bir tanr arma. Ondan baka tanr yoktur. Her ey yok olacak yalnz onun zat kalacaktr. Hkm o nundurveonadndrleceksiniz.(Kasas28/8788) Bu konuda, birikimi olan herkes uyarlmtr. Allah Telylebuyurur:Sizdenncekidevirlerdeyaa yanlardanbirikimiolanlar,ortalktakikokumulua kar kmal deiller miydi? Kendilerini kurtard mz pek az bunu yapmtr. O zalimler,kendilerine verilen refahn peine takldlar da sulu kimseler oldular. Yoksa senin Rabbin, halk iyi duruma gel miken,olkelerihakszyerehelakedecekdeildi ya?(Hud11/116117) Rablerinin huzurunda toplanacaklar gnden korkanlar Kurn ile uyar onlarn Allahtan baka
52

KurnIndaAraclkveirk

nebirdostlarnedeefaatilerivardr.Belkikendi lerinikorurlar.(Enam6/51) AllahnindirdiiKitapilearalarndahkmet.Sa knonlarnheveslerineuyma.Dikkatliol,yoksase ni, Allahn sana indirdiinin birksmndan saptrr lar. Eer yz evirirlerse bilesin ki, Allah baz g nahlarnakarlkonlarnbanabirktlkgelme siniistiyordur.nsanlardanou,gerektenyoldan kmtr.
25 Yoksa cahiliye devri hkmn m aryorlar? yi bilen bir millet iin kimin hkm Allahn hk mndengzelolabilir?(Mide5/49,50)

nananlarngnllerininAllahanmasveondan inen geree iten balanmas zaman henz gel medimi?Sakndahancekendilerinekitapverilen ler gibi olmasnlar zerlerinden uzun zaman geti de kalpleri katlat. Onlardan ou yoldan km tr.(Hadd57/16)

25MekkelilerinMslmanolmadanncekidneminecahiliyedevridenir.

53

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

54

KurnIndaAraclkveirk

KNCBLM ARACILIKNANCI
Kurnn irkle ilgili yetlerinde, taplan ve yardma arlan hayal ilahlarn yeri = Allahn dnundanszyleifadeedilir.Dnszlktestnzd d,enstmertebedenberi,ondanaaca,bakaveen 26 yakn anlamlarna gelir . Allahn dnundan,Allahtan aaseviyede,demekolur. MriklerAllah,birkralgibikendilerindenuzaksa nr,onaulamakiinAllahayaknbildikleribazvarlk lar arac koyarlar. Hristiyanlarn saya Allahn olu, Mekkeli mriklerin taptklar ruhanilere Allahn kzla 27 r , bykleriniarackoyanlarnonlara,Allahnevliya s,yanidostlardemeleribundandr. Mrikler Allahn zatna ortak komazlar. Yani bir denfazlaAllahnvarolduunuiddiaetmezler.Onlarn iddias,sfattaortaklktr.Yaniarackoyduklarvarlkla ra, Allaha ait zellikler yaktrmalardr. Bu sebeple onlar lmszletirir, olaanst duyma, grme, anla maveyardmetmezelliklerinesahipsayarlar.stelik buzelliklerivebtnyetkileri,Allahnverdiineinanr lar. Mekkeli mrikler Kbeyi tavaf ederken yle der
26 Dn ile ilgili olarak Kmus Tercmesinde unlar yer alr: Dn, fevk'in zdddr, en st mertebeden beri demektir, ondan aaca diye ifade edilir. Bazlar bunun dnvn maklbu olduunu sylemitir. Kelime "gayr" ma nasnadagelir."Akreb"manasnadaolurki,zarfolur.Onaokyaknmana snaHazadnehudenir.Dne,kablmanasnadagelir.Bireybrnden birazaadaoluncaHazadnezkedenir.. 27etTaber,Camiulbeync.11,s519,NecmSuresi,19.Ayetintefsiri.

55

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

lerdi:Lebbeyk l erke lek ill eriken huve lek temlikuhuvemmelek Emret Allahm, senin ortan yoktur. Yalnz bir or 28 tan varki,onunda,yetkilerinindesahibisensin. Abbasdiyorki,onlar:Lebbeyklerkelek.Emret, senin hibir ortan yoktur dediklerinde, Muhammed sallallahualeyhivesellemylederdi:Yazksize!Bu 29 radakesin,buradakesin! . irkinyapsaadakigibigsterilebilir:

RKNGENELYAPISI
28 Kbenin etrafndakiputlarn herbiribirkabileye aitti.Herkes,kendiputu araclileAllahaulamayaaltndanherbirininsadecebirputuvard. 29Mslim,Hacc,3/221185.

56

KurnIndaAraclkveirk

ekildeyeralangelerebakalm: 1 Srat Mstakim (Doru yol): Bu, Allahn istedii yoldur.Doruinancasahipolanvedorudavrangs terenherkesoyolagirmiolur.Dorudavran,Allahn istedii davrantr. Allah, kiiye ah damarndan daha yakndr. Doruyol,blisinyanieytannaslalmaalandr. Allahtan yetki alnca yle demiti: ... Ne olursa ol sun,onlariin,senindoruyolununstndeotura cam.Sonranlerinden,arkalarndan,salarndan vesollarndangeleceim.Greceksin,onlarnou, sanateekkretmeyecektir.(Arf7/1617) Aslsknt,insaneytanlarnnverdiiskntdr.Onlar dadoru yolaotururlar. Allah insandanuzak gsterir, boluukendilerinindolduracaniddiaederler. 2Tanrlar: Allahileinsanarasndayeraldnaina nlan,birynyleAllaha,birynyledeinsanabenzeti len,busebeplearacsaylanvarlklardr. 3 Ata ruhlar: nsanlar, lm byklerini kutlu kii saymaktan pek holanr, onlara, Allaha ait zellikler yklerler.Fenafillah,yaniAllahtayokolmavevahdeti vcut gibi dncelerin kayna bu olsa gerektir. Bu, onlartanrlatrmaktr. 4 Din adamlar: nsanlarla ilikidebulunan veyuka rdakiyapydinolaraksunankiilerdir.Tanrlarlainsan lararasndaaraclkyaptnainanldiinyarinsan, yartanrgibikabuledilirler. 5 nsan: Oluturulan bu ilikiler a, insandaki din
57

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

duygusunu istismara yol aar. nsanlar bu organizas yonuniineatanaslsebep,oradaolmannfaydalarn grmek ve menfaat ilikisine girmektir. u ayet, ona dikkatekmektedir: (brahim yle) demiti: Allahtan nce putlara tu tulmanz sadece bu hayatta birbirinize kar bir sevgi ortam olusun diyedir. Sonra, kyamet g nndebirinizdierinitanmayacakvebirinizdieri ne lanet edecektir. Varacanz yer o atetir size yardmedendeolmayacaktr.(Ankebt29/25) Hak dinindndaki btn dinler, byle bir yaplanma iindedirler. Allah Tel, baz Yahudi ve Hristiyanlar hakknda yle buyurur: Hahamlarn ve rahiplerini, Allahn yaknndan rabler edindiler. Meryem olu Mesihi de yle. Oysa onlara verilen emir, sadece tek bir Tanrya kul olmalar idi. Ondan baka tanr yoktur.Allah,onlarnirkindenuzaktr.(Tevbe9/31) Adiyy b. Hatim diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi veselemegeldim,boynumdaaltnhavard.Adiyy,at o putu dedi. Ondan u ayeti iittim: Hahamlarn ve rahiplerini, Allahn yaknndan rabler edindiler Dedi ki, Onlar bunlara ibadet etmediler, ama bir eyi helal sayarlarsahelalsaydlar,haramsayarlarsaharamsay 30 dlar .Onlarrabedinmeleribyleoldu. Doru yolda, yani srat mstakimde olmak isteyen her insann nne engeller kar. nk srat msta kim, eytann alma sahasdr. O, tuzaklarn orada kurar. Oraya gelenlere araclardan bahseder, onlarn
30 Tirmz, TefsrulKuran, bab 10, hadis no 3095, stanbul, 1981/1401, c. V,s.278.

58

KurnIndaAraclkveirk

Allaha yakn ve onunla dost olduklarn, Allaha giden yolda onlarn desteklerine ihtiya olduunu, arabulucu ve efaati olabileceklerini sylerler. Hayali hikyeler anlatarak Allahn onlar krmayacan iddia ederler. Dolaysylaonlarateslimolmagereizerindedururlar. Bukonudaenbykdestei,aklnkullanmayaninsan lardan ve gelenekten alrlar. Bylece o insanlar Al lahtan nce, arac saydklar varlklara kul olurlar. Bu daonlarnAllahileilikilerinikeser.Bunaikirnekveri lecektir bir ehli kitaptan Katolikler, dieri de Taoistlerdir.
AKATOLKLERDEARACILIKNANCI

Rahipleri rab edinmenin arkasnda Baba, Oul ve Kutsal Ruh inanc vardr. Bu inan, ou Hristiyan mezheplerinde ayndr. Her birinin farkl inanlar da vardr. Katolikleri ele alarak sa aleyhisselamn tebli ettii saf dinin, nasl tannmaz hale geldiini grmeye alalm. 1Allah Katoliklere gre Allah birdir ondan baka Tanr yok 31 tur . O, gerein kendisidir. Yeri ve g tek bana yaratmtr. Yaratl dzenini ayarlayan ve dnyay 32 33 yneten odur . O insanlara yakndr ve her eyi bi
31 KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,stanbul2000,paragraf.200ve212. (Papa14.Luinin(EpiskoposII.JeanPaul)emriyle1986daKardinalJoseph Ratzinger bakanlnda kurulan 12 kiilik bir heyetin alt yllk almasyla meydana getirilmi ve Vatikan Kilisesi tarafndan kabul edilmi retileri ierir. Dominik PAMR Trkeye evirmi, Trkiye Episkoposlar Konferans adnaneredilmitir.BuradaAllahyerineTanrkelimesikullanlmaktadr.) 32KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.215,216ve222.

59

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2 34 35 lir .Oherzamanvardr ,varlnnbavesonuyok tur. Her ey varln ona borludur. Sahip olduumuz 36 hereyondangelmektedir .O,kendiliindenvarolan 37 Allahn Baba olarak adlandrlmas, her eyin dr . balangc ve akn otorite sahibi olmasndan ve tm ocuklarnnstnetitreyensevgidoluiyiliindendola 38 ydr.Allahneerkektir,nekadnAllah,Allahtr .

Baz Hristiyanlar, Allah ile insan arasnda bir boluk olduunusyler,arayarabulucularladoldururlar.imdi Katoliklerinarabulucusaydklarvarlklarabakalm: 2sa(Oul)
39 Katoliklere gre sa, Babann elisidir . Baba onu kutsal ruhla meshetmi, rahip,peygamber ve kral yap 40 mtr . O, kendiliinden bir ey yapamaz. Her eyi 41 kendisini gnderen Babadan alr . imdi o, Babann yannda Hristiyanlarn avukatln yapyor. Onlar lehi ne araclk etmek iin hep canldr. Allahn huzurunda 42 daima hazr bulunmaktadr . Kendisi aracl ile Al 43 lahayaklaanlartamamenkurtarmayagcyeter .

33KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri, par.206. 34KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.208. 35KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.212. 36KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.224. 37KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.212. 38KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.239. 39KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.858. 40KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.783. 41KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.859. 42KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.519. 43KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.2634.

60

KurnIndaAraclkveirk

Hristiyanlardainsannkonumuyledir:

Bu anlaya gre Kutsal Tanr yani Allah ile gnahl insan arasnda byk bir boluk vardr. Oklar insann Allaha ve onun sunduu yaama ulamak iin gster diiabaysimgeler. Aadakiresimayrlkapatacakyoluaklar.

44 Hristiyanlardasannkonumu

Hristiyanlara gre Allah ile insan arasndaki kuzu


44Resimveyazlar,www.incil.comdanalnmtr.

61

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

sadr.O,insanlnkurtuluuiinkendinikurbanetmi 45 tir.Pavlusun Timoteosamektubundauszyeralr: TekbirAllahveAllahileinsanlararasndatekbirArac vardr. Bu da insan olan ve kendisini herkes iin fidye 46 olaraksunmubulunanMesihsadr . asrsonrakabulgrenoulnitelemesi:Havari ler zamannda sa, gerek anlamda insan saylrd. O nun Allahn olu olduu iddiasn nce Pavlus ortaya att. Bu iddiay doru sayan karar, nc yzyldan 47 sonraAntakyadaalnd . 325te toplanan kmenik znik Konsili, sann yara tlmolmadna,Babadandoduunaveonunlaayn 48 zdenolduunakararverdi . 431de, nc kmenik Efes konsili ukarar ald: sa,kendikiiliini,akllruhlacanlandrlmbirbeden lebirletirerekinsanolmutur.MeryemAnaise,gerek anlamdaTanrnnAnasdr. 451de toplanan drdnc kmenik Kadky konsili onungerektanrolduunuyleilanetti:

45 Pavlus'un Mektuplar elimizdeki ncilin bir paras saylmaktadr. Bunu Kur'an kabul edemez. nk Kur'an'a gre ncil Allah'n kitab, sa, onun elisidir. Pavlus ise say grmemitir. Elimizdeki ncil'de Pavlusun asl adnn Saul olduu (Elilerin leri 13/9), azl bir Hristiyan dman iken amyolundaanszngktenparlayanbirnurunevresinisard,sa'nnona seslendii (Elilerin leri 9/36) sonra onun sa'ya inand ve vaftiz edildii (Elilerin leri 9/18 vd.) ifade edilmektedir. Buna gre Pavlus, sradan bir Hristiyandr.Onunsznnncildeyeralmaskabuledilemez. 46 ncil, 1.Timoteos 2/56.(KutsalKitap, Eski ve Yeni Ahid /Tevrat vencil, KitabMukaddesirketi,stanbul1981,s.218.) 47KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.465. 48KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.465.

62

KurnIndaAraclkveirk

Rabbimiz Mesih sann mkemmel Tanrla vem kemmel insanla sahip,gerek Tanrve gerek insan olduunu, akll bir ruhtan ve bedenden olutuunu, TanrlkasndanBabaileinsanlkasndandabizim le ayn zde olduunu, gnah dnda hepimize her eyde benzer olduunu, Tanrlk asndan yzyllar ncesinden Babadan doduunu, insanlk asndan bizim esenliimiz iin bakire Meryemden doduunu 49 oybirliiilekabulettiimiziresmenbeyanederiz . AllahTelylebuyuruyor: Yahudiler,zeyrAllahnoludurdedilerHris tiyanlardaMesihAllahnoludurdediler.Bunlar dillerine doladklar kendi szleridir. Kendilerinden nce kfir olanlarn szlerine benzetiyorlar. Allah kahretsin onlar! Bu iftiraya nereden srkleniyor lar?(Tevbe9/30) Gerek Allah ve gerek insan: say arac sayabil mekiinonagerekAllahvegerekinsandemilerdir. Katoliklerbunuyleaklarlar: Mesih sa, gerek Allah ve gerek insandr. te bu 50 nedenle insanlarla Allah arasnda tek aracdr . imdi o,BabannyanndaHristiyanlarnavukatlnyapyor. Onlar lehine araclk etmek iin hep canldr. Allahn 51 huzurunda daima hazr bulunur . Kendisi aracl ile 52 Allahayaklaanlartamamenkurtarmayagcyeter .

49KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.467. 50KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.480. 51KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.519. 52KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.2634.

63

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

Bu inan akla ters dtnden sorumluluu Kilise stlenmektedir.ylediyorlar: mannnedeni,aklanangereklerindoalaklmzla 53 anlalmalar ve gerek olarak grlmeleri deildir . nanmak birKiliseeylemidir. Kilisenin iman bizim ima nmzdan nce gelir, imanmz tar ve besler. Kilise tminananlarnanasdr.AnasKiliseolmayannBaba 54 sTanrolamaz . Allah Tel yle buyurur: Allah Meryemin olu Mesihtir diyenler tam kfir oldular. Oysa Mesih yle demitir: Ey srail oullar! Rabbim ve Rab binizolanAllahakulolun.urasbirgerekkikim Allaha irk koarsa Allah onacenneti haram eder, varaca yer atetir. Zalimlerin yardmclar da ol maz.(Maide5/72) 3KutsalRuh KatolikleregreKutsal Ruhda Tanrdr. Baba ve O 55 ul ile ayn zdendir . O da arac ve efaati olur. Pavlusun Romallara mektubunda u ifadeler yer alr: Kutsal Ruh, bizim zayflmza yardm eder, nk nasl dua etmemiz gerektiini bilmiyoruz ama Ruhun kendisi szle anlatlamayan iniltilerle bizim iin efaat eder. nsanlarn yreklerini aratran Allah, Ruhun d ncesininneolduunubilir. nk Ruh, Allahn iste ine gre kutsallar iin efaat eder. Allahn ilerinin 56 etkeniolan Kutsal Ruh,duann da efendisidir . Kutsal
53KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.156. 54KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.181. 55KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.689. 56ncil,Romallar8/2628.KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.741.

64

KurnIndaAraclkveirk

Ruh olmadan Tanrnn Olunu grmek mmkn de ildir. Oul olmadan da hi kimse babaya yaklaa 57 maz . 4MeryemAna Katoliklere gre Meryem Ana, gerek anlamda Tan 58 rnn Anasdr . Onun anal bitmemitir. Yinelenen arabuluculuuileebediesenliklersalayanarmaanlar garanti altna almaya devam etmektedir. Meryem A nayaKilisedeavukat,yardmc,yardmakoan,arabu 59 luculukyapanderler . Onlarbu szleriyle Meryem Anay tanr yapm olur lar. Bir gn Allah yle diyecektir: Ey Meryem olu sa!nsanlarasendedinmiki,BeniveanamAllah ile aranzda iki arac tanr edinin? sa yle diye cektir:Seninbyleeyleneilginolur?Benimdo ru olmayan sylemem olacak ey deildir. Eer sylediysem, elbette bilirsin. Sen, benim iimde olan bilirsin ama ben senin iinde olan bilmem btnbilinmeyenleribilensadecesensin. Bananeemrettiysenonlaraonusyledim.Benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allaha kul olun de dim. Aralarnda bulunduum srece onlara tank tm. Beni vefat ettirdikten sonra onlar sadece sen grp gzettin. Sen her eye tanksn. (Maide 5/116
117)

57KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.683. 58KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.467. 59KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,paragraf969.

65

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

5Havariler
60 Havariler ,saaleyhisselamadestekveren12kiidir. 61 sa, srail oullarnn kendini tanmazlk ettiklerini se zince Allah yolunda bana kim yardm eder? de miti. Havariler Allah iin bizler yardm ederiz. nk biz Allaha inandk. ahit ol biz ona teslim olmu kimseleriz diye cevap vermilerdi. (Ali mran 3/52)

Elimizdekincilegresaarmhagerilipdefnedildik tengnsonrakabrindenkm,Celilede11havari sinegrnmveyledemitir:Gkteveyeryzn de btn yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, btn uluslarrencilerimolarakyetitirin.OnlarBaba,Oul ve Kutsal Ruhun adyla vaftiz edin. Size buyurduum hereyeuymayonlararetin.teben,dnyannso nunadekheransizinlebirlikteyim.(Matta28/1620). Bu szler ncile ait olamaz. Gerek ncil yalnz Al lahnszleriniierir.sannlmndensonrahavarile rinegrndiddiaskabuledilemez.AllahTely lebuyurur: srail Peygamberlerinin arkasndan Meryem olu say,nndekiTevratdorusayanbireliolarak gnderdik. Ona da yol gsterici ve aydnlatc olan
60ncildeHavarilerleilgiliolarakuszleryeralr:sa,daakarakistedii kiileri yanna ard. Onlar da yanna gittiler. sa bunlardan on iki kiiyi yannda bulundurmak, Tanr szn duyurmaya gndermek ve cinleri kov maya yetkiliklmak zereseti.Setii bu on iki kiiunlardr:Petrus adn verdii Simun, Beni Rege, yani Gk grlts Oullar' adn verdii Zebedi'nin oullar Yakup ve Yuhanna, Andreya, Filipus, Bartalmay, Matta, Tomas, Alfay olu Yakup, Taday, Yurtsever Simun ve sa'y ele veren Yahudaskariyot.(Markos3/1419) 61Bkz.SaffSuresi,61/14.

66

KurnIndaAraclkveirk

nciliverdik.O,nndekiTevratdorusayan,yol gsteren ve saknanlara t veren bir kitaptr.


(Maide5/46)

MeryemoluMesihsadecebirelidir.Ondann ce de eliler gelip gemitir. Annesi dosdoru bir kadndr.Herikisideyemekyerlerdi.imdisenon lara bu belgeleri nasl akladmza bak. Bir de onlarnyalananaslitildiklerinebak!(Maide5/75) sa aleyhisselam vefat edince dnya ile iliii kesildi. O,ahiretteAllahaylediyecektir: lerinde bulunduum srece onlar gzeti yordum. Beni vefat ettirince artk onlar zerine g zetleyiciyalnzsenoldun.Senhereyigrpgze tirsin.(Mide5/116117) Dolaysylasannvefatndansonrasylediiiddiae dilenyukardakiszlernencilinbirparasnedesa aleyhisselamnszolabilir. ncileyaplanbutreklemeleredayanlarakhavarile re ruhani yetkiler verilmitir. Bu eklemelerden birine gresa,12havarisindenbirkuruloluturmuveba na Petrusu getirmi, ona yle demitir: Gklerin e gemenliinin anahtarn sana vereceim. Yeryznde balayacan her ey gklerde de balanm olacak. Yeryznde zecein her ey, gklerde de zlm olacak.(Matta16/19) Balamavezmeyetkisiyleyorumlanr:Havarile rin, toplulua (Kiliseye) kabul edecekleri veyatopluluk

67

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

tan atacaklar kiiler, Allah tarafndan da kabul edilir 62 veyaatlr.Kiliseylebarma,Allahilebarmadr . 6Kilise KatolikleregreKilise,hiyerarik organlardan veMe sihinmistikbedenindenolumubirtopluluktur.Gksel armaanlarla donatlmtr. Kilisenin, biri insani dieri 63 ilahiolanikifarklyapsvardr .KiliseinsanlklaAllah 64 arasndakibirlemeniniaretivearacdr . 7Rahipler Katolikleregrerahipler,insanlarnAllahileolaniliki lerindegnahlarakarlkadaklarvekurbanlarsunmak 65 zereatanankiilerdir .ButanmbranilereMektupla rn 5. blmnn 1. cmlesine dayanlarak yaplmtr. BuMektuplar,elimizdekincilinbirblmdr.Onlarn giri cmlesine gre mektuplar kimin yazd belli de ildir. Katolik rahipler episkoposlar, Papa ve papazlar ol makzereblmdeincelenecektir. aEpiskoposlar Episkopos, gzetmen ya da bakan anlamna gelir. Katoliklere gre Kilisenin en yetkili kiileridir. Kilise, Mesihin yeniden geliine kadar, havarilerin takipileri olan episkoposlar araclyla havariler tarafndan ei

62 KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.1445. 63KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.771. 64KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.775. 65KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.1539.

68

KurnIndaAraclkveirk 66 tilmeye, kutlulamaya ve ynetilmeye devam eder . Episkoposlar dinleyen Mesihi dinlemi, onlar redde den Mesihi ve Mesihin gnderdii kiiyi reddetmi o 67 lur .

bPapa Papa,HavariPetrusunhalefiveepiskoposlarkurulu nun lideridir. Bu kurulun btn Kilise zerinde tam ve ycebiryetkisivardr.Buyetki,yalnzcaPapannrza 68 sylaortayakonabilir .Herepiskopos,Petrusunhalefi ve episkoposlar kurulunun nderi olan Roma episkoposuyaniPapailebirlikiindegrevyapar.Papa 69 veepiskoposlarkuruluyanlmazdr . Katoliklere gre Rab sa, Havari Petrusu Kilisenin gzle grlr temeli yapt. Ona Cennetin anahtarlarn verdi.HavariPetrusunhalefi,RomaKilisesiepiskoposu olanPapa, Mesih sann Vekili ve yeryzndekibtn 70 Kiliseninobandr .Papa,canlarnzerindeTanrsal atamasayesindeyce,tam,dolaysz,evrenselyetkiye 71 sahiptir . cPapazlar Rahip veya Khin denen papazlar Katoliklere gre Allahla ilgili konularda insanlar temsil etmek iin ata

66KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.857. 67KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.862. 68KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.877,880,883. 69KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.891. 70KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.936. 71KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.937.

69

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2 72 nrlar ve episkoposlarnn ynetimi altndaki 73 episkoposluk blgesinde grev yaparlar . Papazln kayna Mesihin bizzat kendisidir. Papazl o kurdu 74 onayetki,misyon,ynelimvegverdi .Papaz,kii selyetkisiyleinsanlaraseniBabannadnavaftizedi 75 yorum,senibalyorumdiyebilir .

Gregorius gen bir papaz iken unlar yazm: ....Papaz gerein savunucusudur. Meleklerle birlikte dikelmekte, bameleklerle birlikte hamd etmekte, mih rapzerindekurbanlarsunmaktadr.Mesihinrahiplii nekatlmakta,yaratyenidenbiimlendirmekte,yara t Tanr suretine yeniden kavuturmakta, br dnya iinyaratyenidenyaratmakta,dahadanemlisiken 76 ditanrlatgibitanrlatrmaktadrda . 8Vaftiz Vaftiz,suyabatrmakdemektir.KatolikleregreVaftiz, 77 Hristiyan olmann ilk artdr . Rab sa, gnahlarn 78 balanmasn inanca ve vaftize balamtr . Vaftiz srasndaalnanbaylesinetamveeksiksizdirki,ne ilk gnahta ne de zgr irade ile ilenen gnahlarda 79 silinecek bir ey veya cezas denecek bir su kalr .
72branilereMektup,5/1. 73KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.877 74KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.874 75KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.878. 76 KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.1589. 77 KatolikKilisesiDin veAhlaklkeleri,par.1213 vdAbdurrahmanKk, DinlerTarihi,OcakYaynlar,Ankara,1997,s.268. 78KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.977. 79KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.978.

70

KurnIndaAraclkveirk

Vaftiz, Baba Tanrda Olu araclyla Kutsal Ruhta yeniden douu salayan lutfu verir. nk Tanrnn ruhunutayanlarOulaynelirler,OulonlarBabaya 80 takdimeder,babadaonlarabozulmazlkverir . 9Gnahkarma Katoliklere gre yalnz Allah gnahlar balar. Bir KiliseruhanisignahlarnbalandderkenAllahaait 81 biryetkiyikullanr .Busebeplenekadarbykolursa 82 olsun Kilisenin balayamayaca gnah yoktur . Gnahlar balama yetkisi yalnz Papaya ve onun tarafndanyetkiverilenyerelepiskoposayadapapaza 83 aittir . Allah Tel yle buyurur: ... Gnahlar Allahtan bakakimbalayabilir?(Alimran3/135) BunuKatolik ler de kabul ettiine gre Allah tarafndan verilmi bir yetkiye dayanmadan, gnah balamaya kalkmalar bykbiryetkiihlaliolur. 10lahlarPiramidi Katoliklere ait bilgileri deerlendirdiimiz zaman kar mza bir ilahlar piramidi kar. En stte Allah vardr. Sonra srayla sa,Kutsal Ruh, MeryemAna, Havariler, Papa,EpiskoposlarvePapazlargelir.Bunlarnherbiri ne Allaha ait yetkiler verilmi, Kutsal Ruh dndakiler yar tanr, yar insan saylmlardr. Bu, o varlklar Al lahaortakkomaktr.AllahTelylebuyurur:
80KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.683. 81Bkz.KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.1441vd. 82KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.982. 83KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.1463.

71

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

Hahamlarn ve rahiplerini, Allah ile kendi arala rndaaracrableredindiler.MeryemoluMesihide yle. Oysa onlara verilen emir, sadece tek bir Tan rya kul olmalar idi. Ondan baka tanr yoktur. Al lah,onlarnirkindenuzaktr.(Tevbe9/31) Allahnncsdrdiyenlertamkfiroldu lar.OysatekTanrdanbakatanryoktur.Eerde diklerindenvazgemezlerse,onlardankfirolanlar, elemvericibirazapelbettearpacaktr.(Maide5/73) Katolikleregresa,KutsalRuh,MeryemAnaveHa varileriKilisetemsileder.BusebepleasltanrKilisedir. Kilise, hiyerarik organlardan ve Mesihin mistik be deninden oluan bir topluluktur. Gksel armaanlarla donatlmtr.Biriinsanidieriilahiolanikifarkl yaps 84 vardr . Kilise insanlkla Allah arasndaki birlemenin 85 iaretivearacdr . Mesihebenzeyenkilisegrevlileri Mesihin kullardr. nk syledikleri szler ve verdik leriihsankendilerinindeil,bakalarnaverilmekzere 86 kendilerineemanetedilenMesihinszveihsandr . Bir Protestan papaz ile yaptm u konuma, kilise ninkendini,Allahnyerinekoyduunugsterir: Dedim:Hristiyanolmannennemliartnedir?
87 Dedi:Vaftizolmaktr .

84KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.771. 85KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.775. 86KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.876. 87 Vaftiz, daldrmak ya da suya batrmak demektir. Mesihin lmnde g mlmesiniveonunlabirliktedirilerekyenibiryaratkolarakortayakmasn simgeler.(KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.1214.)

72

KurnIndaAraclkveirk

Dedim: Kilisenin btn inan ve ibadetlerini iten ka buleden,ayinlerekatlan,kiliseyedzenliyardmeden amavaftizolmayanbiriHristiyansaylrm? Dedi:Hayr.nkherinsangibiodademiniledi i asli gnahla domutur. Ondan ve btn gnahlar dan temizlenmesi ancak vaftizleolur. Vaftiz kiiyi Tan 88 rnnhalkiinekatar . Dedim:Birkiivaftiziinbavursaamakabuledilme se, bir baka kiliseye giderken yolda lse cennete mi gider,cehennememi? Dedi:Cehenneme.nkvaftizolmamtr. Dedim:Bebekikenvaftizolmu,sonrakiliseyehiu ramam, gnahlarla dolu bir hayat yaam bir kii lncenereyegider? Dedi:Cennete.nkvaftizleTanrnnhalkndanol mutur. Dedim:BugnbirokyerdeMslmanolanHristiyan larvar.BunlarsizegredeMslmansaylrlarm? Dedi:Hayr,onlarHristiyandr.nkbizonlarKili sedenkarmadkki! Dedim:YaniHristiyanlktankmakiindesizinona ynzgerekiyor,isterseyenidomubirbebekikenvaf tizolmuolsunylemi?

88 Katoliklere gre de vaftiz ile, btn gnahlar, asli gnah ve tm kiisel gnahlarcezalarylabirliktebalanm olur.Vaftizle arnmkiilerin,Tan rnn krallna girmelerine artk ne Ademin gnah, ne kiisel gnahlar ne de hepsindenktsTanrdan ayrlma olangnahn getirdiitrden engel lerkalr.Bkz.KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.1263.

73

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

Dedi:Evetyle. Dedim: Bu dine girmek de sizin kararnzla oluyor, kmakda.OzamanbuAllahndeil,kilisenindiniolur. Cevapyok.


BTAOZMDEARACILIK

Taoizm,inintemelinanlarndandr.Kurucususay lanLaoTzunun,Konfysten53yabykolduuna inanlr.LaoTzu,hayatnnsonunadoruindenkp batya gitmi ve orada Budaya dnmtr. Bu se beple Tao Konfyslk, Budizm, ve Hint dinlerinin ortakdeeriolmutur. Allah her topluma peygamber gndermitir. O yle buyurur: Ya Muhammed, seninle o gerei (Kurn),mjdeciveuyarcolasndiyegnderdik. Her mmetin gemiinde bir uyarc, kesin vardr. (Fatr35/24)Kurndaadgeenpeygamberler,Mekkenin yakn evresine yani Ortadouya gnderilmi olanlar dr. AllahnkitaplardaTevrat,Zebur,ncilveKurndan ibaret deildir. Allah Tel yle buyurur: uras ke sin ki, biz elilerimizi ak belgelerle gnderdik ve beraberlerinde kitap ve l indirdik. Bunu, insan laradilbirdzenkursunlardiyeyaptk.(Hadd57/25) Taoistlerin gemiinde de mutlaka bir peygamber ve tebliettii bir kitap vardr. brahim ve smail peygam berlerin gelmesinden sonra eski Mekkeliler irke d mlerdi. Hristiyanlarn byk bir blm ise, mrn irklemcadeleyleadamsaaleyhisselamveKutsal
74

KurnIndaAraclkveirk

Ruhu yani Cebraili sonradan Allaha ortak saymlar dr. Her toplumda benzeri durumlar olmaldr. nk toplumlarn inan yaplarnda gl bir Allah inanc ol duunu, onunla iliki kurduuna inanlan arac tanrlar ve tanrsal kiiler bulunduunu gryoruz. Bu, slam ncesi Mekke toplumu ile Hristiyanlarn birounda grlenyaplanmayabirebirbenzemektedir. Aadakitablo,bubenzerliisergilemektedir.

TAOSTLERDEARACITANRILAR 75

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

1Tao Tao,Tabiatdzenininidarecisivehereyinstndeki yaratc kudrettir. Hrmet ve ibadet edilmesi gereken yce hkmdardr. Kinatn dzenini o kurmutur. Sa 89 bahTaoyuzikredenakamrahatlr . Ouludur,ycedir.Yerdekiinsanlarahkmederkt ler oalnca hkm amansz olur. lmek ve dirilmek, 90 erefvezenginlik,onuntakdirindedir .Oezelidir,ebe 91 didir, her yerde vardr, nasl olduu bilinmez . Onu 92 Yaratlma zihninde resmetmeye kalkan kaybeder . 93 94 mtr,hereyiyaratanodur .Deimez ,herzaman 95 Her eyi aka grr vardr ve her zaman hazrdr . 96 vebtnilerdeinsanlarlaberaberdir . TaoilekastedileninAllahTelolduuaktr. 2Te
97 Taonun gerek varlnn ortaya k , insanda ve teki varlklarda grnen halidir. Btn varlklar Tao meydana getirir Te besler, bytr, ekilverir ve kuv

89Tmer,Kk,a.g.e,s.62. 90Tmer,Kk,a.g.e.s.63. 91Yener,Osman,a.g.e,s.16,26,46. 92 LaoTzu,Bilinmeyenretiler(HuaHuKing),ev.smailTapnar,Ami neGlahCokun,KaknsYaynlar,stanbul,1999.s.20. 93LaoTzu,a.g.e,s.92. 94LaoTzu,a.g.e,s.88. 95LaoTzu,a.g.e,s.36. 96Tmer,Kk,a.g.e.s.63. 97Tmer,Kk,a.g.e,s.6970.

76

KurnIndaAraclkveirk

vetini tamamlar. Her varlk Taoyu ykseltir ve Teye 98 deerverir . Yin Yang: Bunlar kinat dzeninin ynlendirici ve ynetici iki byk gcnn evrensel simgesidir. Bu iki g birbirinden bamsz olarak varlklarn srdre 99 mezler .HereyYinveYangngizemliilikisisonucu latif lemdendnyayakartlr.BuprensibiTaoyarat m, sonra Taonun yaratma gc YinYang ikilisine gemitir. Bu noktada Te bu iki kuvveti birlik iinde u 100 yumlubirbiimdetutar .
101 Taodanbirdoar,birdeniki(YinveYang) ,kiden ,tenonbineydoarbtnvarlklaruyumiinde, 102 Yinibarndrr,Yangkucaklar .

Taonun yaratma vasf Teye verilmitir. O bunu, Yin ve Yang ikilisi ile gerekletirmektedir. Yaratlan her eyiTekontroleder. 3lmszRuhlarveLatifGler Taoilehayatnadzenvereniinkaranlkileaydn lk, hayat ile lm arasndaki aldatc snrlar kalkar. Pekokyksekruhluvarlndostluunukazanr.On lar arasnda, olumsuz etkilenmelerden korunur ve yok edilemezyaamagcnesahipolur.Bylecelmsz

98 J.C cooper, Erdemin I (Taoculuk), ev. smet Zeki Eyubolu, Say Yaynclk,stanbul,1994,s.39. 99 zutsu Toshihiko, Taoculukdaki Anahtar Kavramlar, ev. Ahmet Yksel zemre,KaknsYaynlar,stanbul,2001,s.164. 100LaoTzu,a.g.e,s.65. 101YenerOsman,a.g.e,s.60. 102LaoTzu,a.g.e,s.51.

77

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2 103 le ular . Aalar ve hayvanlar, insanlar ve b cekler, iekler ve kular... Bunlar yldzlardan evrene akan latif glerin canl hayalleridir. Onlar birbirleriyle veyeryzndekivarlklarlakarlaarakonlarlabirlee 104 rektmcanllarahayatverirler.

4AtaRuhlar Her aile, ata ruhlarn zel koruyucu olarak grr ve 105 evinde onlar iin yer ayrr . Bazen atalar arlr ve nemlikonularhaberverilipyardmlaristenir.Mezarlar, bereket versin diye tarlalarda yaplr, ilkbaharda sp rlrvehediyelersunulur106. 5Bilgeler,Meleksistatlar Gayb bildiine inanlan bilgeler, lmszler ve me leksi statlar ilahi gce ulamann yollardr. Bunlar a raclylalmszolunur,fenayitmmaulalr.Bun larilahivarlkileinsanarasndakiaraclardr. Bunlar:Kaplarnnnnekmadanevrenibilir,pen cereden bakmadan, gkyzn grrler. Gitmeden 107 bilir, bakmadan grr, yapmadan baarrlar . Bu meleksistatlarbulunamazlartalipolanlaronlarbulur lar. Bundan sonra yksek feraset ve temyiz erdemi yardmyla lahi mlk ile balant kurulduunda nihai
103LaoTzu,a.g.e,s.52. 103Demekki,atalaraaitzeltapnaklarbulunmaktadr. 104Tmer,Kk,a.g.e,s.58. 105Tmer,Kk,a.g.e.s.58. 106Yener,Osman,a.g.e,s.65. 106LaoTzu,a.g.e,s.82. 107Yener,Osman,a.g.e,s.65.

78

KurnIndaAraclkveirk

manevi hakikatlerin nakli de peinden gelecektir. Bu, tm meleklerin ilahi mlke giderken izledikleri 108 yoldur . ... mkemmel yol sresince meydanagelecek ilerle meninherbasamandayarndnyamlkndetutkulu grnene deil, bugn manevi mlkte nemli olana deervermeyireneceksin.Ozamanmistikkapa lacak,senkoskocamanevreninynetmeyenyneticile 109 rine,yaratmayanyaratclarnakatlacaksn . ...tm mritler ve teknikler geicidir asl gerekle me,kiininvarlnnTaonunilahienerjisiilebirleme 110 sindenortayakar . 6Rabta KimTaoyaulamakisterse,meleksistatlardanbiriy lerabtakurmakzorundadr.Bukii,statlarnnreti lerizerindealmal,ikilemleilgilitmkavramlar zmlemeli, bakalarna hizmet iinelinden geleni yap maldr.temizliiniyerinegetirmeli,hocasngereksiz engellerle rahatsz etmemeli, hocasnn ilahi gc ile manevi rabtay korumaldr. Bylece karsndaki tm engelleri aar, mutlak samimiyetini daima muhafaza eder. Kinatn duyarlln andran alak gnlll, 111 azmiveuyumyeteneionuilahikladoldurur .

108LaoTzu,a.g.e,s.82. 109LaoTzu,a.g.e,s.83. 110LaoTzu,a.g.es.96. 111LaoTzu,a.g.e,s.32.

79

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

80

KurnIndaAraclkveirk

NCBLM EHLKTABAZENENMSLMANLAR
Ebu Sad elHudrnin bildirdiine gre Allahn Elisi sallallahualeyhivesellemyledemitir: Sizden ncekilerin izlerini, kukusuz kar kar, ar narntakipedeceksiniz.Onlarbirkertenkeledelii negirseler,sizarkalarndangideceksiniz. DedikkiYahudiveHristiyanlarm?
112 Yakimolabilir?dedi .

Bugn Hristiyanlar daha etkin olduundan karla trma baz cemaat ve tarikatlarla Katolikler arasnda olacaktr.
ARKREDDEDERGZKME

Katoliklere gre irk en byk gnahtr. Birinci buy rukirkiyasaklar.Allahtanbakatanrlarainanmakve Tek olandan baka ilahlara sayg gstermek yasaktr. 113 Putlarreddetmekgerekir .KutsalKitaptaylege er: Dinle ey srail, Allahmz Rab, bir olan Rabdir. (ncil,Markos12/29). sayledemitir:TanrnolanRabbetap,yalnzona kulluket.(ncil,Luka4/58)
112Buhr,tisambisSnne,14. 113KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.2112.

81

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

ncildebyleolmasnaramenHristiyanlar,Allahile aralarna,4asrsonraaraclarkoymulardr.325yln da toplanan znik Konsili, inan ilkelerini yleakla mtr:Tanrnnbiricikolu,ezeldeBabadandomu, nurdangelennur,gerekTanrdangelengerekTanr, 114 yaratlmolmaypBabaileaynzdendir . KatoliklermriksaylmamakiinBaba,OulveKut salRuhlsnbirtekTanrgibigstermeyealr lar. yle derler: Kdir Baba ve Onun biricik Olu ve 115 KutsalRuhbirtekTanrdr:okKutsallBirlik . Ancak bunun gerei gstermediini bilirler. nk ylederler:Tanrdakikiilerbirbirindenfarkldr.Oul olankiiBabadeildir.BabaolankiideOuldeildir. KutsalRuholankiideneBabadr,neOul.Temelle rinden gelen ilikiler yznden birbirinden farkldr 116 lar . Allah Tel yle buyurur: Allah n ncs drdiyenlertamkfiroldular.OysaTekTanrdan baka tanr yoktur.Eer dediklerindenvazgemez lerse, onlardan kfir olanlar, elem verici bir azap elbettearpacaktr.(Maide5/7273) Mslmanlarntarikatvecemaatlerinegredeirken bykgnahtr.nkAllahTelylebuyurur:Al lah irki balamaz, onun dnda olan diledii kimseiinbalar. (Nisa4/48) Kurn Kerimin hemen her sayfasnda irkle ilgili
114KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.242. 115KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleripar.233. 116KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.254.

82

KurnIndaAraclkveirk

yetleryeralr.Amamslmanlarninanlarnanlatan kitaplardabuayetlerzerindeyeterincedurulmamtr. Hatta birok ayetin st adeta rtlmtr. Bunun so nucu olarak baz tarikat ve cemaatler, irk konusunda kendiyolunubrakm,Hristiyanlarnyolunagirmitir.
BPEYGAMBERTANRILATIRMA

eytan, Allaha yle demiti: ... Ne olursa olsun, onlar iin, senin doru yolunun stnde oturaca m.Sonranlerinden,arkalarndan,salarndanve sollarndan geleceim. Greceksin, onlarn ou, sana teekkr etmeyecektir. (Arf 7/1617) eytan, doru yola girenleri engellemeye alr. Peygamberi, insanstkonumdagstermek,onunennemlituzak larndandr.Bukonudaonadestekvereninsaneytan lar da vardr. Peygamberi insanstgstermekkolay dr nk insanlar, onlarn kendileri gibi biri olmasn kabuldezorlanmlardr.AllahTelylebuyurur: nsanlara doru yolu gsteren bir eli geldii zaman inanmalarna tek engel, onlarn u szleri olmutur:Allaheliolarakbirinsanmgnderir? De ki: Yeryznde dolaanlar melek olsayd ve orayayerlemibulunsalard,bizdeonlaraeliola rakgktenbirmelekindirirdik.(sra17/9495) Mekkeliler Peygamberimizle ile ilgili aknlklarn yle dile getirmilerdi: Bu elinin zellii ne ki? O dayemekyiyor,odasokaklardageziyor!.Onabir melek indirilse de birlikte uyarclk yapsa olmaz m?(Furkan25/7) Bugn birok kimse, u ayet karsnda akna d
83

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

nyor: De ki, ben de tpk sizin gibi bir insanm. Bana, tanrnzn bir tek tanr olduu vahyediliyor. (Kehf 18/110) nk Peygamberimiz insanst bir varlk sanlyor. Hristiyanlar sa aleyhisselam tanr yaptlar. Bu konu dahancegeti.MeselaKatolikleregresaolmasayd kinat yaratlmazd. Gklerde ve yeryznde grnen vegrnmeyeneyler,tahtlar,egemenlikler,ynetimler vehkmranlklarHereyonunaraclylaveonun 117 iinyaratlmtr . Buyanlinan,mslmanlarninancnadakarm tr. Halk tarafndan kabul gren bir uydurma hadiste Allah Telnn Peygamberimiz iin yle dedii iddia 118 edilir: Sen olmasaydn kinat yaratmazdm . Kimi tarikatlara gre Muhammed aleyhisselam, var oluun balangcdr.Allahtanbakahibireyyokkenilkdefa hakkati Muhammediye var olmu, btn yaratklar ondan ve onun iin yaratlmtr. Hakkati Muhammediye nur olmas bakmndan lemi yaratma ilkesi ve onun asldr. Bu nur lmsz ve ebedi oldu undanPeygamberiinlddenmez.Allah,varveya yok,ezelivehadis(sonradanolma)diyenitelenmedii haldehakkatiMuhammediyevarveezeldiyenitelen dirilir. Hakkati Muhammediye btn peygamberlerin vevelilerinlednnvebtnbilgilerialdklarkaynaktr. Bu hakikat Haktan gelen feyzin halka ulamasnda
117KatolikKilisesiKatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.331. 118 smail b. Muhammed elAcln, Kef'ulHaf, Beyrut 1988/1408, c. II s. 164Aclnbueserini,halkarasndahadisdiyebilinenszleri,erisiyledo rusuyla ortaya karmak iin yazmtr. Bu sebeple o kitapta ok sayda uydurmahadisvardr.Buhadisdeuydurmadr.

84

KurnIndaAraclkveirk 119 aracolur .

Katoliklere gre Mesih sa, gerek Allah ve gerek insandr. te bu nedenle insanlarla Allah arasnda tek 120 aracdr . Kimi tarikatlara gre de Allah ile hakkati 121 Muhammediye ayn gerein n ve arka yzleridir . Bukonudaylebiriirsylerler: AhadAhmeddir,kimmimederfark, Btnlemommireolurgark.
122 AhadyaniAllahtr .

Ahmed,MuhammedaleyhisselamnKurndadage en isimlerindendir. Ahad Ahmeddir Ahad Allahtr sznn tabii sonucu, Allah Ahmeddir yani Muham medtir olur. Bu iire gre, Ahad ( ) ile Ahmed ( ) arasndafarklolarakbirmimharfivardr.Bufarkyaz ltadrveAhmedinlehinedir.nkonlaragrebtn lem o mimin iindedir!.. Bu inancn slam ile ilgisinin olmadaktr.AllahTelylebuyuruyor: Muhammed, baka deil, sadece bir elidir on danncedeniceelilergelmitir.(Alimran3/144)
119MehmetDEMRC,HakikatiMuhammediye,DA,c.XV,s.179180. 120KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri, par.480. 121MehmetDEMRC,HakikatiMuhammediye,DA,c.XV,s.179180. 122 AliRamazanDN,kiCihanServeriPeygamberiZnmz,YeniDn yaDergisi,5859saylar,AustosEyll1998,s.32. Buahs,NakibenditarikateyhlerdendirvelahiyatFakltesimezunudur. Bu yazy dergide grdm gn onu, stanbul Gedikpaada bulunan bir mridinin evindeziyaret ederek gerekli uyary yaptm.Ancak o,bununsev giden kaynaklandn iddia edip kendini canla bala savundu. naallah lmedentevbeeder.Gnahyazlilediiiintevbesideyazlolmaldr.

85

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

De ki: Ben baka deil, tpk sizin gibi bir in sanm. Bana Tanrnzn bir tek tanr olduu bildi riliyor. Artk ona kar drst olun ve ondan ba dileyin.Yazkoekoanlara.(Fussilet41/6) De ki: Benim size ne zarar vermeye gcm ye ter,nedesiziolgunlatrmaya. De ki: Beni Allahn azabndan hi kimse kurta ramaz.Benondanbakabirsnakdabulamam. Benimkisi yalnz Allahtan olan, onun gnder dikleriniteblidir,okadar.(Cin72/2123)
CDNBYKLERNKUTSALLATIRMA

Din by olarak bilinen kimselerin, halk zerinde etkisini artrmak iin olaanst kiilie brndrlp kutsallatrlmasyaygnbirdurumdur.BunaSaidNurs rnekverilebilir.RisaleiNurlaragreSaidNurs,yirmi senede renilmesi gereken ilim ve fenlerin zn aydakavrayarakreniminitamamlamtr.Hangiilim den olursa olsun, sorulan her soruya, tereddtsz ve 123 derhal cevap vermitir . nk ryasndaPeygam berimizdenilimistemi,odammetinesorusormamak artylaonaKurnilmininretileceinimjdelemi,bu sebepledahaocukkenasrnbilginiolaraktannmve kimseye soru sormam, ama sorulan btn sorulara

123 Bediuzzaman Said Nurs, Kaynaklndeksli Risalei Nur Klliyat, Yeni Asya Yaynlar,stanbul 1995, TariheiHayat, c.II,s.2124.(Takdim yaz sndabukitabn1958dehazrland,BediuzzamanSaidNursninkontrol ettiiveonundzelttiiekildeyaynlandifadeedilmektedir.)

86

KurnIndaAraclkveirk 124 mutlakacevapvermitir .

iilerde de byle bir iddia vardr. Onlar bunu, Alinin soyundangelenimamlariinsylerler.ylederler:... mamlardan hibiri bir retmene gitmemi, bir eitim cidenbireyrenmemitir....Hibiribirhocadanders almam,hibiribirmektebe,birmedreseyegitmemi tir. Byle olduu halde kendilerine bir ey sorulunca derhal en doru cevab verirler. Dillerine bilmiyorum szgelmediigibicevapvermekiindnmeleriya hut cevab bir mddet geciktirmeleri de vaki deil 125 dir... mamn ilah hkmlere, ilah maarife, btn bilgilere sahip olmas, peygamber yahut kendisinden ncekimamvastasyladr...126 Birinsannbylebirbilgiyesahipolmasnnmmkn olamayaca aktr. Bu zellik her hangi bir peygam berdedeolmaz.AllahTelylebuyurur: De ki, ben de tpk sizin gibi bir insanm. Bana, tanrnzn bir tek tanr olduu bildiriliyor. Artk kim Rabbinekavumayumuyorsahemeniyibiriyap sn ve Rabbine ibadette kimseyi ortak etmesin.
(Kehf18/110)

Deki:Benimsizenezararvermeyegcmvar dr,nedesiziolgunlatrmaya. Deki:BeniAllahnazabndankimsekurtaramaz. Ondanbakabirsnakdabulamam.


124 BediuzzamanSaidNurs,TariheiHayat,lkHayat,Haiye2,a.g.e,c. II,s.2123. 125 Muhammed Rza'lMuzaffer, Akidlmmiyye, ia nanlar (eviren: AbdlbakiGLPINARLI)stanbul1978,s.5253. 126MuhammedRza'lMuzaffer,iananlar,s.52.

87

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

Benimkisi yalnz Allahtan olan, onun gn derdikleriniteblidirokadar.(Cin72/2123) Said Nurs daha ileri giderek unlar syler: Benim zelstadmolanmamRabbn,AbdulkdirGeylni ile Cevenl Kebir mnctn kendilerinden rendi im mm Gazl ve Zeynelbidn (R.A.) bir de otuz seneden beri Hazreti Hseyin ve mm Ali'den (Kerremallh Vecheh) aldm ders ve zellikle Cevenl Kebr vastasyla onlarla kurduum manevi ba sayesinde gemi gerekleri ve imdiki Risalei 127 Nur'danbizegelenmerebialdm . Said Nurs ile ilgili iddialarn gereklerle ilgisi olama yaca aktr. Zaten kendiel yazs ile yazd zge miine gre ilkrenimden sonra eyh Muhammed Celalnin ders halkasna katlm, okunmas adet olan kitaplar okumu ve daha sonra Vanda 15 yl kadar 128 eitimveretimlemegulolmutur . Tarihei Hayatnda verilen bilgiye gre de nce SarfveNahivilemegulolmu,zharakadarokumu, sonraeyhMehmedCellninyannagitmi,hertrl ilimeaiteserleriincelemeyekoyulmuveslamilimler
127 Emirda Lahikas, c. II, s. 1 1768. Yaz sadeletirilmitir. Asl yledir: Yeni Said'in husus stad olan mam Rabban, Gavs Azam ve mam Gazal, Zeynelbidn (R.A.) hususan Cevenl Kebir mnacatn bu iki i mamdan ders almm ve Hazreti Hseyin ve mam Ali'den (Kerremallah Vechehu)aldmders,otuzsenedenberi,hususanCevenlKebir'ledaima onlara manev irtibatmda, gemi hakikat ve imdiki Risalei Nur'dan bize gelenmerebialmm. 128 Buzgemi,stanbulMftlArivinde,OsmanlUlemasnaaitsicil dosyalararasndaikendahasonradosyanniibilinmeyenkiilertarafndan boaltlmtr.SadkALBAYRAKbunlarevvelceyazpnerettiiiinsadece onun kitabnda bulunmaktadr. Bkz. Sadk ALBAYRAK, Son Devir Osmanl Ulemas,stanbul.1996,c.IV,s.271.

88

KurnIndaAraclkveirk

leilgilikrkkadarkitabezberlemitir.AyrcaSeyyidNur Mehmed, eyh Abdurrahman T, eyh Fehim, eyh Mehmed Kfrev, eyh Emin Efendi, Molla 129 FethullahveeyhFethullahdandadersleralmtr . Busebeple,onunilimhayatnaydatamamlad, sorulanhersoruya,tereddtszvederhalcevapverdii ve bu zelliin ona ryasnda Peygamberimiz tarafn dan verildii iddias onu kutsallatrma abasndan bakabiranlamtamaz. Kutsallatrma abalarnn ncs bizzat Said Nursdir. O, 70 yana vardktan sonra bile u szleri syleyebilmitir: Ondrtyanda idim.O zamandiplo ma sahibi olmann gstergesi olarak hoca tarafndan bana sark sarlmas ve cbbe giydirilmesinin nne engellerkmt.Yamkkolduuiinbykhoca lara zel olan giysi bana yaktrlmamt. Dier yan danbyklimlerbanahocadeil,yarakipoluyor,ya dakarmdakonuamyorlard.Kendinibenimyanmda hocagrecekbirikmamt.Benbuhakkellialtse ne sonra kullanabildim. Bundan yz sene nce lm Mevlna Zlcenaheyn Hlid Ziyaeddin bana, kendi cbbesi ile birlikte bir sark gnderdi, imdi o cbbeyi giyiniyorum. Bu mbarekemaneti, Risalei Nur talebe lerinden ve hiret kardelerimizden siye adnda bir 130 muhteremhanmneliylealdm .

129TariheiHayat,lkHayat,s.2129. 130 Kastamonu Lahikas, Yirmi Yedinci Mektup,c.II, s.1609. Eski zaman da, ondrt yanda iken icazet almann almeti olan stad tarafndan sark sardrmak, bir cbbe bana giydirmek vaziyetine mniler bulundu. Yamn kklyle, memleketimizde byk hocalara mahsus kisveyi giymek ya kmad...

89

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

SaidNurs,14yandaikenrakipsizbirilimadaml payesine ulatn iddia ede dursun Tarihei Haya tnda on be on alt yalarna kadar btn bilgisinin 131 ifade edilmektedir. snuhat kabilinden olduu Snuhat, kiinin aklna ve hatrna gelen eylere de 132 nir .Onlarailimdenselimolmayankalmaz.
DDNBYKLERNTANRILATIRMA

eytan ve yardmclar, Peygamberi tanrlatrdktan sonradinbyklerinitanrlatrmayakoyulurlar.Bunun enkestirmeyolu,kendilerininpeygamberitemsilettiini sylemektir. Bunu Hristiyanlar yapmlar, kimi mslmanlardaonlartakipetmilerdir. Katoliklere gre say Kilise temsil eder. Kilise,hiye rarik organlardan ve Mesihin mistik bedeninden olu anbirtopluluktur.Kilisenin,biriinsanidieriilahiolan 133 iki farkl yaps vardr . Kilise insanlkla Allah arasn

Sniyen: O zamanda byk limler, bana kar stadlk vaziyeti deil, ya rakib veyahut teslimiyet derecesine girdikleriiin, banacbbe giydirecek ve stadlk vaziyetini alacak kendilerine gvenenler bulunmad. Ve evliyay azmedendrtbeztnvefatetmelericihetinde,ellialtsenediricazetinzahir almeti olan cbbeyi giymek ve bir stadn elini pmek, stadln kabul etmek hakkm bugnlerde, yz senelik bir mesafede Hazreti Mevlna ZlcenaheynHlidZiyaeddinkendicbbesini,ocbbeyesarlanbirsarkile pek garib bir tarzda bana giydirmek iin gnderdiini baz emarelerle bana kanaat geldi.Bende o mbarek ve yz yandacbbeyi giyiyorum.Cenab Hakk'a yzbinler krediyorum (Haiye) Bu mbarek emaneti, Risalei Nur talebelerinden ve hiret hemirelerimizden siye namnda bir muhterem hanmneliylealdm. 131Tariheihayat,lkHayat,c.II,s.2128. 132 emseddinSami,KamusiTrk,s.738. 133KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.771.

90

KurnIndaAraclkveirk 134 daki birlemenin iareti ve aracdr . Papann btn 135 Kilisezerindetamveycebiryetkisivardr .Papa, 136 yanlmazbirotoritedir .

Kimi tarikat ve cemaatlerde de insan kmil diye bir kavram vardr. Onlara gre insan kmil, Hakikati 137 Muhammediyeyi temsiledervemaddmanevibtn 138 kemlmertebelerinikapsar .Hertarikat,kendieyhi niinsankmilbilir.Maddmanevibtnkemlmerte beleri yalnz Allahta bulunabileceinden, onlara gre tarikat eyhi,Allahn etekemiebrnm haliolarak deerlendirilir. Allahn byle eylerle ilgisi olmaz. n sankmilkonusunatekrardneceiz.
ENSANSZNALLAHINSZSAYMA

ncil,Allahnsaaleyhisselamaindirdiikitaptr.Allah Telylebuyurur:Kendilerinencilgnderilenler onuniindeAllahnindirdiihkmlerleyarglasn lar. (Maide5/47) Amaeldekincileinsanszkarm 139 tr. OnunbykblmPavlusun , bir ksm havari lerinvekimliibilinmeyenkiilerinmektuplarndanolu
134KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.775. 135KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.877,880,883. 136KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.891. 137HakikatiMuhammediyekonusuilerideanlatlacaktr. 138 Hasan Kmil YILMAZ, nsn Kmil, Altnoluk Mecmuas, Temmuz 1996,say125,s.31. 139 Pavlussaygrmemitir.Elimizdekincil'dePavlus'unasladnnSaul olduu, (Elilerin leri 13/9) azl bir Hristiyan dman iken, am yolunda anszn gkten parlayan bir nurun evresini sard, sa'nn ona seslendii (Elilerin leri 9/36), sonra onun sa'ya inand ve vaftiz edildii (Elilerin leri 9/18 vd.) ifade edilmektedir. Buna gre Pavlus, Kur'an'n tanmlad havarilerdendeildir.

91

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

ur. Katoliklere gre nciller btn blmleriyle kutsal ve Kilise yasalarna uygundur. Kutsal Ruhun vahyi ile 140 yazldklarndan yazar Allahtr . Allah, Kilise ile ko 141 numaysrdrmektedir.Kilise,ncilincanlsesidir . KurniseAllahnMuhammedaleyhisselamaindirdii sonkitaptr.Onainsanszkarmamtr.nkonu korumay bizzat kendisi stlenmitir. Allah Tel yle buyurur: O Zikri (Kurn) biz indirdik. Ne olursa olsunonukoruyacakolandabizleriz.(Hicr15/9) Milyonlarca mslmann hafzasnda olan ve saysz nshalar bulunan bir kitaba ekleme yapmak mmkn olamayaca iin dini kendilerine gre dzenlemek is teyenler, o kitab hayatn dna itmeye, yerine baka kitaplar koymaya alm ve bunu kendi cemaatleri iinde baarmlardr. Mesela Nurculara gre Risalei Nurbuasrda,Kurnnenyksekveenkutsaltefsiri dir. Bildirdii gerekler gkten inmedir, Kurna aittir. 142 Kurnokunduka,odaokunacaktr . SaidNursyleder:KurnngizligerekleriRisa lei Nur ile birlikte bize iniyor!!Peygamber devrinde Kurnn vahiy suretiyle inmesi gibi, her asrda, Kurnn artaki yerinden ve manevi mucizesinden fe yizveilhamyoluylaonungizligereklerivegerekleri 143 ninkesindelilleriiniyor .
140KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.105. 141KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.79. 142rtulcz,DiyarbakrSulhCezaMahkemesine,c.II,s.1274. 143 ualar,Birinciua,YirmidrdncAyetveAyetler,ncNokta,c.I, s. 842. fadeler sadeletirilmitir. Asl yledir: Kurann gizli hakikatleri RisaleiNurilebirliktebizeiniyor!!TenzillKitabcmlesininsarihbirmanas asr saadette vahiy suretiyle Kitab Mbn'in nzul olduu gibi, manay

92

KurnIndaAraclkveirk

Yani Risalei Nur, Kurnn indii yerden Kurnn inmesigibivahiysuretiyleinerekonungizlikalmger ekleriniveogereklerinkesindelilleriniSaidNursye getirmi oluyor. Nurculara gre o, ilim elde etmek iin bir zorlua ve ders alma skntsna ihtiya duymadan 144 kendikendinenurlanmvelimolmutur . Buszler,birpeygamberlikiddiastamaktadr.Said Nursnin, Kurnda aklanmam gereklerin kendine indirildiini sylemesi ise kendi kitabnn Kurndan nemliolduuiddiasndanbakabiranlamtamaz. AllahTelyledemitir:EyEli!Rabbindensa naindirilenhereyitebliet,eerbunuyapmazsan onuneliliiniyapmamolursun.(Maide5/67) Said Nursnin iddia ettii eyler Peygamberimize bil dirilseydionlaraklamakzorundaolurdu.Oiddiaettii eyler,sadecekendinebildirilmiolmaldr. RisaleiNurun,Kurnnalndyerdenalndiddi as,birkakeztekrarlanr.Onlardanbiriudur: Risalei Nurlar, ne Dounun kltrnden ve ilimle rinden, ne de Batnn felsefe ve bilimlerinden alnm veiktibasedilmibirnurdur.O,gkteninmiKurnn, DounundaBatnndastndeolanArtakiyerinden 145 alnmtr .
iarsiylede,herasrdaoKitabMbin'inmertebeiariyesindenvemu'cizei maneviyesindenfeyzveilhamtarkylaonungizlihakikatlarvehakikatlarnn brhanlariniyor,nzulediyor... 144 ualar, Birinci ua, c. I, s. 833. fadeler sadeletirilmitir. Asl yledir: ResailinNurmellifidahiatesizyanar,tahsiliinklfetvedersmeakkati nemuhtaolmadankendikendinenurlanr,limolur. 145 ualar, Birinci ua, c. I, s. 833. fadeler sadeletirilmitir. Asl yledir: Resailin Nur dahi ne arkn malmatndan, ulmundan ve ne de garbn

93

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

SaidNurs,dahailerigiderekunlarsyler: Risalei Nur denilen otuz aded Sz, otuz aded Mektub, otuzbir aded Lemalar, bu zamanda, Kurndakiyetlerinyetleridir.Yanionungereklerinin gstergeleridir. Onun hak ve hakikat olduunun kesin delilidir.Kurnyetlerindeyeralaninanlailgiligerek 146 leringayetkuvvetlibelgeleridir . Demekki,KurnnaslTevratvencilitasdikedenbir kitapsa, Said Nursnin bu iddiasna gre Risalei Nur daKurntasdikedenbirkitaptr.BusebepleRisalei Nurunyetleri,Kurnyetlerinindeliliolmutur. Said Nurs, tek kalmamak iin Hz. Aliye de Sekine adnda bir kitap indiini, gemi ve gelecek btn ilim vesrlarnokitaptaolduunuveoradaRisaleiNurlara 147 iaretedildiinideiddiaeder vezetleyleder: HazretiCebrail,Sekineadylabirsayfadayazlsm i zam, Peygamberimizin yannda Hz. Alinin (r.a.) kucanadrd.Hz.Alidiyorki:BenCebrailinah sn yalnz gk kua eklinde grdm. Sesini iittim, sayfay aldm, bu isimleri iinde buldum. smi zam
felsefe ve fnunundan gelmi bir mal ve onlardan iktibas edilmi bir nur deildir.Belkisemav olan Kur'an'n,arkve garbnfevkindekiyksekmer tebeiarsindeniktibasedilmitir. 146 ualar, Birinci ua, Yirmiikinci Ayet ve Ayetler, c. I, s. 841. fadeler sadeletirilmitir. Asl yledir: ResailinNur denilen otuz aded Sz ve otuz aded Mektub ve otuzbir aded Lem'alar, bu zamanda, Kitab Mbin'deki yetlerin yetleridir. Yani, hakaiknn almetleridir ve hak ve hakikat olduunun brhanlardr. Ve o yetlerdeki hakaiki imaniyenin gayet kuvvetlihccetleridir. 147 Sikkei Tasdiki Gayb, Onsekizinci Lema, c. II, s. 2078. Orada geen ifade aynen yledir: Risalei Nur akirtlerine ve nairlerine kar Hazreti Ali'nin(r.a.)iradkranevetevecchkranebakmasveiaretetmesidir.

94

KurnIndaAraclkveirk

danbahsederekbazolaylaranlattktansonradiyorki: Dnyannbandankyametekadarilimlervenemli srlar bize, tanklk derecesinde ald. Kim ne isterse 148 sorsun,szmzdenpheyedenlerzelilolurlar . ylebirsahifeki,iindednyannbandankyamete kadarolanilimlervenemlisrlaryeralyor.Bubirsahi fedeil,okbykbirkitapolur.CebrailinAliyebyle bir kitap verdiini kabul etmek, onu Peygamber say maktr. O kitapta var olduu sylenen ilim ve srlar PeygamberimizinbilmediikesinolduuiinAliondan stnbirkonumagetirilmiolur. ButriddialariinAllahTelylebuyurur:Vayo kimselere ki, kendi elleriyle kitap yazarlar, sonra buAllahkatndandrderler.Hedefleri,onunkar 149 lnda bir eyler almaktr . Vay o ellerinin yazd ndandolayonlara!Vayokazandklarndandolay onlara!.(Bakara2/79) SaidNurs,RisaleiNurlarnkutsalsaylmasiinakla 150 gelenhereyisylemitir.DiyorkiSzler phesiz Kurnnnurluparltlardr.Aklanmayamuhtayerleri
148 Sikkei Tasdiki Gayb, Onsekizinci Lema, c. II, s. 2079 Metnin asl yledir: Hazreti Cebrail'in, l Nebiyyina (a.s.m.) huzuru Nebevide getirip Hz. Ali'ye Sekine namyla bir sayfada yazl smi zam, Hz. Ali'nin (r.a.) kucanadm.Hz.Alidiyor:"BenCebrail'inahsnyalnzalimssema suretinde grdm. Sesini iittim, sayfay aldm, bu isimleri iinde buldum" diyerekbuIsmizamdanbahsilebazhadisatzikirdensonratahdisinimet suretinde diyor ki: "Evveli dnyadan kyamete kadar ulumu esrar mhimme bize mehud derecesinde inkiaf etmi, kim ne isterse sorsun, szmzepheedenlerzelilolur." 149 KarlndaAhiretiverdikleriiinaldklarneolursaolsun,azdr....Bu hayatnsaladfaydaAhiretyanndapekazolur.(Tevbe9/38) 150Szler,RisaleiNurlarnbirblmnoluturur.

95

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

eksikolmamaklabirliktetmylekusursuzveeksiksiz 151 dir . Risalei Nur bu asrda, bu tarihte bir urvetl vskadr. Yani ok salam, kopmaz bir zincir ve bir hablullah yani Allahn ipidir. Ona elini atan, yapan 152 kurtulur . Urvetl vska ve hablullah Kurna ait zellikler 153 dir .SaidNursikitaplarnauzelliklerideekler: Risalei Nur hem eriat, hem dua, hem hikmet, hemibadet,hememirvedavet,hemzikir,hemfikir, hemhakikat,hemtasavvuf,hemmantk,hemkelm bilgisi, hem ilahiyat bilgisi, hem sanata zendirme, hem belgat,hem de vahdaniyeti ispat kitabdr. O, 154 kartlarnetkisizhalegetirirvesusturur . Risalei nurlarda ok tekrar vardr. Said Nurs bunun Kurndadaolduunubelirterekyleder: Kurndaki tekrarn birok hikmeti RisaleinNurda davardr.yleki,hervakitbtnKurnokunamaya
151 Barla Lhikas, Yirmi Yedinci Mektub ve Zeyilleri, c. II, 1415. fadeler sadeletirilmitir. Asl yledir: Mbarek Szler bhesiz Kitab Mbin'in nurlu lemetdr. inde izaha muhta yerler eksik olmamakla beraber kll halindekusursuzvenoksanszdr. 152 Said Nurs, ualar, On Birinci ua, Onbirinci Meselenin haiyesinin bir lahikasdr,a.g.e,c.I,s.985. 153Bkz.,Bakara2/256Alimrn3/103. 154EmirdaLahikasI,c.II,s.1719.Yazsadeletirilerekzetlenmitir.Asl yledir: Risalei Nur emsi Kur'an Mu'cizl Beyan'n elvan seb'as, Risalei Nur'un menuru hakikatnda tam tecelli ettiinden, hem bir kitab eriat, hem bir kitab dua, hem bir kitab hikmet, hem bir kitab ubudiyet, hembirkitabemrdavet,hembirkitabzikir,hembirkitabfikir,hembir kitabhakikat,hembirkitabtasavvuf,hembirkitabmantk,hembirkitab lmiKelm,hembirkitablmilahiyat,hembirkitabtevikisan'at,hembir kitabbelgat,hembirkitabisbatvahdaniyetmuarzlarnabirkitabilzam veiskttr.

96

KurnIndaAraclkveirk

candan her sure Kurn hkmne gemi, hair, tevhid ve Msa aleyhisselamn hikayesi gibi konular tekraredilmitir.Aynekildeimannincehakikatlerive kuvvetlideliller,benimhaberimolmadan,birokrisale de de tekrar edilmitir. Neden bunlar tekrar yazdrld diyehayretederdim.Sonrakesinolarakanladmkibu zamanda Risalei Nura herkes muhta olduu halde herkestamamnokuyamaz.Amaihtiyaduyduuey 155 lerikkbirRisaledenokuyabilir . Bukonu,birbakaadantekrarelealnacaktr.

155 Kastamonu Lahikas, Yirmi Yedinci Mektup, c. II, s. 1589 Sikkei Tas dikiGayb,Szler Yaynevi stanbul1991,s.33. Yazsadeletirilerek zet lenmitir. Asl yledir: Ondokuzuncu Sz'n hirinde Kur'andaki tekrarn ekser hikmetleri RisaleinNurda dahi cereyan eder. Bilhassa ikinci hikmeti tamtamnavardr.Ohikmetudurki:HerkesKur'anamuhtatr,fakatherkes her vakit btn Kur'an okumaya muktedir olamaz, fakat bir sureye galiben muktedirolur.OnuniinenmhimmakasdKur'aniye,ekseruzunsureler de dercedilerekherbirsure bir Kur'anhkmne gemi.Demekhi kimseyi mahrum etmemek iin, Hair ve Tevhid ve Kssai Msa (A.S.) gibi bz maksadlartekraredilmi.Aynen bu ehemmiyetli hikmet iindirki,bz def'a haberim olmadan, ihtiyarm ve rzam olmad halde, ince hakaik maniye ve kuvvetli hccetler, mteaddit risalelerde tekrar edilmi. Ben ok hayret ediyordum:Nedenbunlarbanaunutturulmu,tekraryazdrlm?Sonrakat' bir surette bildim ki: Herkes bu zamanda Risalei Nura muhtatr, fakat u mumunueldeedemezetsedetamokuyamazfakatkkbirRisaleinNur hkmnegemibirrisaleicmiayeldeedebilirveekservakitlerdemuhta olduumes'eleleriondanokuyabilir.Vegdagibi,herzamanihtiyatekerrr ettiigibiodamtalasntekrareder.

97

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

FARACILIKNANCI

Hristiyanlkta araclk inanc olduu genice anlatl mt. Ona benzer bir inancn bir ksm tarikatlarda da olduunu gstermeye alacaz. Aslnda inceledii miz tarikatlarn tamamnda araclk inancnn var oldu unu grdk. Tarikatlarn hepsini incelemediimiz iin ihtiyatl bir dil kullanmay uygun bulduk. Tarikatlardaki araclar,HristiyanlardaveTaoistlerdeolanabenzerbir yapoluturmaktadr.Buyap,yaklakolarakyledir:

TARKATLARDAGRDMZARACILAR
98

KurnIndaAraclkveirk

GNCELEDMZTARKATLARDAARACILAR

Allah tanmlamada sknt yoktur. Sknt, Allah ile i likilerdeortaya kar. Allah Tel yle buyurur: u ras bir gerek ki, insan yaratan biziz.Ona ahda marndandayaknolduumuzdanbiz,iininonane fsldadnbiliriz.(Kaf50/16) Kullarm sana beni sorarlarsa, ben onlara yak nm. Bana dua edince, duaedenin duasnakarlk veririm. Onlar da bana karlk versinler bana g vensinler.Belkiolgunlarlar.(Bakara2/186) ncelediimiz tarikatlarn her birinde, Allahn insana ah damarndan yakn olduuna ve iten geen her eyibildiineinanlr.HristiyanlaragredeAllahinsan 156 157 larayakndr vehereyibilir ,insanlarnyrekleri 158 Taoistlere gre de Allah her nin derinliklerine iner . eyi aka grr ve btn ilerde insanlarla beraber 159 dir .Bunlararamen,Allahileinsanlararasnaarac lar konur. ncelediimiz tarikatlarda arac yaplanlar unlardr: 1HakkatiMuhammediye ButarikatlaragreHakkatiMuhammediyevaroluun balangcdr. Onunla Allah, ayn gerein n ve arka yzleridir. Allahtan baka hibir ey yokken ilk defa hakkati Muhammediye var olmu, btn yaratklar ondan veonun iin yaratlmtr. O, btn peygamber
156KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.206. 157KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.208. 158KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.2766. 159Tmer,Kk,a.g.e.s.63.

99

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

lerinvevelilerinlednnvebtnbilgilerialdklarkay 160 naktr . Hakkati Muhammediye Katoliklerdeki sa inanc ile Taoistlerdeki Te inancnn karm gibidir. Kimi Hristi yanlar sa Allahtr derler. Hakikati Muhammediye inancnda da Muhammed Allahtr anlamna gelen szlersylenir.Bukonuyukardagemiti. 2nsanKmil ncelediimiz tarikatlarda insan kmil Muham meddir. Ama onun tarihi ahsiyeti deil, Adem balk halindeyken peygamber olan Muhammed, yani Haki katiMuhammediyedir.nsankmil,varlnvehilkatin gayesidir. Zira ilh irade ancak onun araclyla ger ekleir. Eer insan kmil olmasa Allah bilinemezdi. nsankmil,maddmanevibtnkemlmertebele rinikapsar.OnunkalbiAra,benliiKrsye,makam Sidrei mntehya, akl Klemi alya, nefsi Levhi 161 mahfza,tabiatansrerbaayabalantldr . Birokkimseinsankmilterimini,olgunvernekin sandiyealglaramatarikatlar,buterimleKatoliklerdeki Kiliseinancnabenzerbirinanoluturmulardr.Kilise, naslyaayansaise,onlaragrensanKamildeya
160MehmetDEMRC,HakikatiMuhammediye,DA,c.XV,s.179180. 161 Hasan Kmil YILMAZ, nsn Kmil, Altnoluk Mecmuas, Temmuz 1996,say,125s.31. Ar: Tm lemi kuatan, insan aklnn kavrayamayaca en yksek kat, gkler, Cennet, Sidre ve Krs hep onun altnda dnlr. Krs: Allahn kudret ve hakimiyetinin sembol. Sidrei mnteh: Yedi kat gn stnde bir makam, Cennetlmev onun yanndadr. Klemi al: lahi bilgilerin yazldenyksekklem.Levhimahfz:Allahnilminin,kainattaolmuve olacak eylerin yazl olduu levha. Ansr erbaa: Maddi lemin kendisin denmeydanageldiineinanlantoprak,su,havaveate.

100

KurnIndaAraclkveirk

ayan Hakikati Muhammediyedir. Her tarikat kendi eyhiniinsankmilbilir.Derlerki:nsankmillem de daima vardr, birden fazla olmaz. nsan kmil iin mlkte, melektta ve ceberttahibir eygizli deildir. O eyay ve eyann hikmetini olduu gibi bilir... Bu hakikat, her devirde deien isim ve suretlerde pey 162 gamberveyaveliolarakortayakar .SaidNursye yaktrlanolaanstzelliklerbalaltndabuko nuyatekrardnlecektir. MlktetasarrufAllahaaityetkilerikullanmademek tir.Melektdamlkanlamnadr,amayalnzAllahaait 163 mlkdemektir .Cebertdamanaleminevegklere 164 hakimiyetanlamlarnagelir . Tarikatlarinsanlarsnflaraayrrlar.Srlarnbilenlere havassulhavas, az bilenlere havas, dierlerine avam derler. Bildiklerini iddia ettikleri srlar, tamamen hayal rn eylerdir. Kendilerini, din bykleri ve Allah ile ilikide gstererek farkllklarn vurgulamaya alrlar. AllahTelylebuyurur: Allahakaryalanuydurandanveyakendinebir ey vahyedilmedii halde Bana vahiy gelir diyen den, bir de Allahn indirdii gibi ben de indirece imdiyendendahazalimikimolabilir?Buzalimleri canekiirlerkenbirgrsen!..Meleklerelleriniuza tr yle derler: Verin bakalm canlarnz! Siz, Al laha kar gerek d eyler sylerdiniz, kendinizi onun yetlerinden yukar bir yerde grrdnz.
162HasanKmilYILMAZ,a.g.e,s.31. 163Rabelsfahn,Mfredt, maddesi.
)(

164 emseddinSami,KmsiTrk,Dersaadet1317,

)(

maddesi.

101

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

Ona karlk bugn alaltc bir cezaya arptrla caksnz. Bakn bize teker teker geldiniz tpk sizi ilk defa yarattmz gibi. Size yaptmz ikramlar arkanz da braktnz. Yannzda efaatilerinizi de gremi yoruz onlarn size elik edeceini umuyordunuz. Bakn, aranzdaki balar tmyle kopmu. Umut beslediklerinizsizdenayrlpgitmiler.(Enam6/9394) 3Kutbulrad
165 mam Rabbnye gre Kutbulirad son derece az bulunur. Uzun zamanlar ve asrlar getikten sonra ortaya kar, hidayet ve zuhurunun nuru ile karanlk cihan aydnlatr. Onun irad btn cihana yaygndr. Artan yeryznn merkezine kadar her kime rt, hi dayet,imanvemarifetularsaonunyolundanularve ondanalnr.Onunaraclolmadanbudevletkimseye nasip olmaz. Onun nuru, mesela byk okyanus gibi cihankaplamtrdabudenizdehibirhareketmeyda na gelmemitir, sanki donmu gibi durmaktadr. Ona ynelen ve samimiyetle inanan yahut onun yneldii talibinynelmesrasndasankikalbindenbirpencere alr ve bu yoldan, yneli ve samimiyeti nispetinde nasip alr ve doyar. nkr ettii iin deil de onu tan mad, bilmedii iin (dorudan)Allahnzikri ile me gulolanvegnlnAllahayneltenkimsedetpko kutba ynelenler gibi ondan istifade ederler ancak birinci durumdaki istifade daha ziyadedir. Kutbu inkar

165 ncelediimiztarikatlarntamammamRabbnyebyknemverirve onun Mektubatn nemli kaynaklardan grrler. Bu sebeple bu konuyu onunkitabndanalyoruz.

102

KurnIndaAraclkveirk

eden yahut ondan rahatsz olan kimselere gelince, Al lahzikirilemegulolsalarbilegerekrdvehidayet tenmahrumolurlar.Onuinkrverahatszetmekkiinin feyz yolunu tkar, kutub onu faydalandrmamay, ona zarar vermeyi istemese bile o gerek hidayetten uzak kalr.Ondabulunan,ancakrtvehidayetingrn dr(suretidir).Manadanuzak,iibosuretinfaydasda azdr.Okutbusevenveonaiteninanankimseler,ona gnlleriyleynelmeseler,Allahzikirilemegulolma salardahi,yalnzcasevgilerisebebiilertvehidayetin 166 nuruonlaraular . Demek ki, Kutbulirad denen ahs inkr eden, Al lahnzikriilemegulolsadahigerekrtvehidayet ten mahrum kalrken, onu seven ve ona iten inanan, Allahn zikri ile megul olmasa bile rt ve hidayetin nurunakavuuyor.Bunlar,akaAllahaiftiradr.Allah Telylebuyuruyor: Allaha kar yalan uydurandan daha zalimikim dir? Onlar Rablerinin huzuruna karlacaklar ve hallerinetankolanlarylediyeceklerdir:tebun lar, Rablerine kar yalan syleyenlerdir. Bilin ki Allahnlanetiozalimlerinzerindedir. OnlarAllahnyolunaengelkoyar,gerievirmeye alrlar.Onlarahiretigzardedenkimselerdir. BunlaryeryzndeAllahacizbrakacakdeiller dir.Allahtanbakadostlardayoktur.Azaplariki yekatlanacaktr.Onlargerekleri,neiitmeyenede
166mamRabbn,elMektbt,Arapansha,tarihveyeryok,c.I,s.254, 260. mektubun son blm. Yukardaki tercme iin bkz. Hayreddin Kara man,mamRabbaniveslamTasavvufu,stanbul,1992,s.219220.

103

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

grmeyetahammledebilirler. Onlardeerleriniyitirmikimselerdir.Uydurdukla reylerdekaybolupgidecektir. Hi phesiz ahirette en ok kayba urayacak olanlarbunlarolacaktr. nananveiyiileryapanlarveRablerineitenbo yuneipbakabirarayagirmeyenlervarya,ite onlarcennetliklerdiroradatemellikalacaklardr. Buikikesimindurumu,hemkrhemsarolanile grmesiveiitmesiiyiolankimsenindurumugibi dir. Bunlar hi eit olabilirler mi? Artk bilgilerinizi gzdengeirmeyecekmisiniz?(Hd11/1824) 4RicalulGayb Bunlar, kimliklerini gizlediine inanlan ve kutup, gavs,evtd,revs,nukebvenucebadverilenkim selerdir.Buterimleruanlamlardakullanlmtr: 5Kutup Enbykvelbilinir.Tarikatlaragre,erenlerinba veAllahnizniylekinattatasarrufsahibidir.Yanievre niynetmedeyetkisahibidir. 6Gavs Tarikatlarn darda kalnca sndklar ve yardm is tedikleri kutuptur. Darda kalan sfiler, Yeti yaGavs! diye gavsa snrlar. Gavs olarak bilinenler, esm ve sftilahmazharsaylrlar.YaniAllahnisimvesfat larnn onlarn ahsnda ortaya ktna inanrlar. Abdlkadir Geyln, Gavs azam = en byk gavs lakabylanldr.
104

KurnIndaAraclkveirk

7Revs Dalar,evtddirekleranlamnagelir.Onlaragrefe laketzamanndakullarevtda,evtddarevsyeyne lir.RevsyiKutupidareeder. Kutuptansonragelenikikiiyeimmnderler.Bun lardan birine imam yemn, dierine imam yesr ad verilir. mam yemn (sadaki imam) kutbun h kmlerine, imam yesr (soldaki imam) da hakikatine mazhar saylr. Yani biri kutbun kararlarn, dieri de gerekynnbilir,derler.Kutuplnceyerineimam yesrgeer.Kutupileikiimam,lerioluturur. Bunlardan baka, saylar sekiz veya krk olan ncebilesaylaronveyayzolannukebbu lunduu ve onlarn insanlarn i dnyalarndan haber 167 darolduukabuledilir . Bunlar, Kurnn, kfr ve irk sayarak yasaklad eylerdir.Mslmanlar,namaznherrektndaYalnz sanakulolurveyalnzsendenyardmisteriz (Fatiha 1/5) diyerek zihinlerini canl tutarlar ki, bu hale dme sinler. 8Tarikateyhi Tarikattaeyhhereydir.O,heminsankmildirve HakikatiMuhammediyeyitemsilederhemkutup,hem de gavstr. Mrit, Allah ile bitecek iin, ancak eyhin 168 araya girmesi ile olacana inanr . Tarikatta mrid,
167HasanKamilYILMAZ,Rical'lGaybGaybErenleri,AltnolukMecmua s,Aralk1995. 168 Muhammedb.AbdullahHani,Adb,(Mtercim:AbdulkadirAKEK), stanbul,1396/1976.s.172.

105

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

nefsini ldrme adna ok alaltlr. Derler ki, eyhe 169 karmrit,ykaycnndekilgibiolur . Allahmahhasyanielletutulanvegzlegrlenbir varlk deildir. Tarikata gre onu kavramak iin kulun zihnen ve manen younlamasn salayacak mah has(somut)bireyeihtiyagrlr.Tasavvuftabuobje Allahn en mkemmel tecellilerinin mazhar saylan insn kmil konumundaki eyhtir. Yani mridin Al lahagereigibikulolmasiinnceeyhekulolmas ve kulluk eitiminden gemesi istenir. Bunu salamak iin rbta gerekli grlmtr. ....Slik nce insan kmil olan eyhe, ardndan Rasle, onun ardndan Allaha kalbini balamal ve bu suretle huzuri kalbe eripfenafillhavarmaldrderler.nkrbtayAllah 170 ilemurKbeyevarmakiinyaparlar . Onlara gre murKbe ve tevecche devam eden kiiye vezaret, yani bakanlk verilir. Buna sahip olan, mlkvemelekttakolaycatasarrufa(hAllahnyet kilerinikullanmaya)balarhatrlardangeenilerev kfolur.Gnllerihidayetnuruylaaydnlatmakdaonun 171 iinmmkndr . Tarikatlara gre eyhin bak kalp hastalklarna ifadr. Yzngstermesi, manevi hastalklar giderir. O,anlatlanolgunluklarnsahibi,vaktinimam,zamann halifesidir. Kutuplar,bedeller onun makamlar sayesin deyetiipyaarlar.Evtd,nceb,onunkemaltdeni zindenakpgelenbirkatredir.Onuniradgnemisa
169Muhammedb.AbdullahHani,Adb,s.173. 170Muhammedb.AbdullahHani,Adb,s.268. 171Muhammedb.AbdullahHani,Adb,s.268.

106

KurnIndaAraclkveirk 172 lidir.Kendiistemedenhereyefeyziniyadrr... .

Rbtayapanmrit,eyhinindndahereydenilgi sini kesmek ve kalbinde yalnz ona yer vermek zorun 173 dadr . O, eyhin suretini alnnn ortasnda hayal e der, sonra onu kalbinin ortasna indirir, kendini yok, 174 eyhinivarbilir .Biridouda,biribatdadaolsa,ey hinruhaniyetionurbtaileterbiyeederveAllahaula 175 trr . Tarikatlara grehakiki eyh, mritle Allaharasnda vastadr.OndanyzevirmekAllahtanyzevirmek 176 tir .Mritinanrki,eyhinineredednse,ruhaniyeti oradahazrolur.Yineinanrki,eyhinruhanitasarrufla 177 rAllahntasarruflardr . ncelediimiz tarikatlardaeyh, tmyle Allahnyeri nekonur.Kilisededepapazyledir.BuirktenAllaha snmakgerekir. ButarikatlaragreMriteyhininkendisineemrettii eyiyapmaktaaceleetmeli,onuderhalyerinegetirme lidir.Hibirtevilvetehiryolunasapmamaldr.Ziratevil 178 vetehiryolkesicilerinenbydr . Slik, mridinin yannda ve uzanda daima onun rzasneldeedeceiyoldayrmeebakmaldr.Mr
172Muhammedb.AbdullahHani,Adb,s.238. 173SadkDn,AltnolukSohbetleriI,s.3940. 174Muhammedb.AbdullahHani,Adb,s.239242. 175Muhammedb.AbdullahHani,Adb,s.239242. 176Muhammedb.AbdullahHani,Adb,s.244. 177Muhammedb.AbdullahHani,Adb,s.239242. 178Muhammedb.AbdullahHani,Adb,s.172,173.

107

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

idinin nelerden holanacan anlamak ve ona gre 179 almakzorundadr . slamla uzaktan yakndan alakasolmayan iddialarn ylesrdrrler:MridlerAllahTelnnbulunduu oturumda bulunurlar, dolaysyla Allah Tely zikirle elde edilecek fayda, bu zatlar grmekle aynen elde edilir. Allahn Elisine tam uymay, bu kmil eyhin 180 sevgisiilebirtutmakgerekir . Bunlar hibir delile dayanmadan baz kimselere kul olmaktr.AllahTelylebuyurur: Allah ile kendi aralarna koyduklar yle eylere kul olurlar ki, Allah onun hakknda hi bir delil in dirmemitir. Onunla ilgili kendilerinin de bir bilgisi yoktur.Ozalimlerinyardmcsolmaz. (Hacc22/71) Sonu olarak Kurnda = Allahn dnun dan ifadesinin getii yerlerin bykbir blm, arac saylan tanrlara yaktrlan yer anlalr. Yukardaki iddialar,oaraclarnnegibihayaliyetkilerledonatld ngstermektedir.

179SadkDn,AltnolukSohbetleriI,s.4142.Metinsadeletirilmitir. 180Muhammedb.AbdullahHani,Adb,s.235.

108

KurnIndaAraclkveirk

HARACILARINGAYBIBLDNANCI

Gayb,kiininduyularndanuzakvehakkndabilgisa 181 hibiolmadeyedenir .KyametinvaktigibiAllah' tanbakasnnbilemeyeceieylergaybmutlak,yani tamgaybdr.Hakkndabirbilgivebelgekalmamtarihi olaylardamutlakgaybadnr.Birbakasnnbildii eyisegreceligaybolur.Meselaiinizdennegetiini benbilememamasizbilirsiniz.O,banagregaybolur sizegreolmaz. Gaybneinsan,nemeleknecinnedeAllahnElileri bilebilirler.AllahTelylebuyurur:Deki,gklerde veyerde,hikimsegaybbilmez,onusadeceAllah bilir.(Neml27/65) u ayetler, zellikle meleklerle ilgilidir. Allah Tel ylebuyurur: uras bir gerek ki, insan yaratan biziz. Ona ahdamarndan da yakn olduumuzdan biz, iinin onanefsldadnbiliriz. Sandavesolundaoturmuikikaytmemurubu lunur. Busebepleazndankanherszkaytiinha zrbekleyenbirgzcmutlakavardr.(Kaf50/1618) Demekki,Allahkiininiinibildiihaldemelekleran cakazdankanszbilebilirler. Cinleringaybbilemeyecekleriileilgiliolarakdayle buyurulur:
181Rabelsfahn,Mfredt,

maddesi.

)(

109

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

Rabbininizniyle,yanndaalacakcinleriS leymann emrine verdik. Onlardan hangisi buyru umuzdanksaonaalevliateinazabntattrrdk. Sleymann istedii her eyi, yksek binalar, heykelleri ve byk havuzlara benzer anaklar ve tanmasgkazanlaryaparlard.EyDavudaile si, kredin! Kullarmdan kredenler pek azdr dedik. Sleymann lmne karar verdiimiz zaman, onun ldn gsterecek bir iaret yoktu yalnz bir gve bcei deneini yiyordu. Ne zaman S leyman yere ykld, iyice ortaya kt ki eer cinler gayb bilselerdi, kendilerini kk dren o azap iindekalmazlard.(Sebe34/1214) Peygamberler sadece Allah'n kendilerine vahyettii eyleribilirler.AllahTelylebuyurur: "De ki: "Ben size, Allah'n hazineleri yanmdadr, demiyorum. Gayb da bilmem. Size, "ite ben bir meleim."dedemiyorum.Benbanavahyolunandan bakasna uymam." De ki: "Grenle grmeyen bir olurmu?Hizihniniziyormazmsnz?"(En'am6/50) "De ki: "Eer gayb bilseydim, daha ok iyilik yapmakisterdimvebanaktlkdegelmezdi.Ben, inanan kesim iin bir uyarc ve bir mjdeciden bakabireydeilim." (Araf7/188) Gayb ile ilgili baz haberler, Allah Tel tarafndan peygamberlerinevahiyyoluylabildirilir,bizdebunlaro ekilde renebiliriz. Ancak gerek Hristiyanlar ve ge rekse kimi tarikat ve cemaatler gaybn bilinebilecei
110

KurnIndaAraclkveirk

iddiasndadrlar. 1KatoliklerdeGaybBilgisi Daha nce grld gibi Katolikler Mesih saya ve Kutsal Ruha Tanr derler. Onlara gre Episkoposluk aamasn alan kii Mesihinyerinegeer ve onun g revini stlenir. Byle birinin gayb bileceine tam bir inanbulunur. Papazlar ise episkoposlarn yardmcla rdr onlar da gayb bilirler. Katoliklerin konu ile ilgili grleriyledir: MesihsannhavarilerineemanetettiimisyonuKili 182 se Ruhbanlk srr ile devam ettirir . Episkoposluk 183 ruhbanlk srrnn en yksek derecesidir . Episkoposluk aamasn alan kii, sekin ve ak bir ekildeEfendi,obanveRahipolanMesihinyerinialr ve onun grevini stlenmiolur.Kendine verilmi olan kutsalruhsayesindeepiskoposlarmanevikrallkyada 184 obanlk ve peygamberlik yetkilerine sahip olurlar . Papazlar, episkoposlarn yardmclar olarak Mesihin 185 emanet ettii grevin gereklemesine alrlar . Kutsal ruhun zel lutfu, ruhbanlk srrn alan kiiyi ra hip,retmenveobanolaraktamMesihsayabenze 186 tir .

182KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par. 1536 183KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par. 1555 184KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.1558 185KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.1562 186KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par. 1585

111

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

2TarikatveCemaatlerdeGaybBilgisi Baz tarikat ve cemaatler, Allahn veli kulu diyenite ledikleri baz kiilerin gayb bilgisine sahip olduklarn iddia ederler. Mesela Said Nursiye gre, Hz. Ali ve AbdlkadirGeylanigibizatlargaybbildikleriiinasrlar ncesinden kendinden bahsetmilerdir. O, iddiasn ylebirsoruvecevaplaortayakoyar: Soru: Abdlkadir Geyln gibi byk veliler, baz za manlarda,gemiivegeleceibugngibigrpbildik lerihaldenedengemileilgiliolanlarakasylyor larda,gelecektenstkapalsimgelervegizliiaretler leszediyorlar? Cevap:GaybAllah'tanbakasbilmez.AyetiileO btn gayb bilir, gaybn kimseye aklamaz. Ancak 187 diledii peygamber bunun dndadr . Ayetinin koy duukutsalyasaakarkulluayakrbirgzeledep taknmak iin aklama yapmayp iaretle syleme yo luna girmiler, iaret ve simgeler kullanmlardr ki, gaybileilgilibubilginin,kendilerinintercihiveyaniyetiy ledeil,Allahnretmesiyleolduuanlalsn.nk geleceeaitgaybbilgileri kiininahsi tercihi veniyeti ile verilmedii gibi niyet ile ie girmek, o yasaa kar 188 itaatsizlikhavasveriyor .
187 Cin72/2627 188SaidNursi,SikkeiTasdikiGayb,SekizinciLema,a.g.e,c.II,2091. Yukardakiifadelersadeletirilmitir.Aslyledir: Sul:GavsAzamgibibykveller,bazevktta,mazivemstakbelihazr gibi mhede ederler. Neden mziye ait cihette sarahat sretinde haber veriyorlarda,istikbaldenhafremizlerlegizliiaretlerlebahsediyorlar? Elcevap:lyalemumenfissemavativelerdilgaybeillallahyetiyle, limulaybifelayuzhirualgaybihiahadillmenirtedminresl.

112

KurnIndaAraclkveirk

Buiddiaadanyanltr: aGaybKimseBilemez AllahTelylebuyurur:"Allahsizi,gaybbilirha legetirecekdeildir.(Aliimran3/179) Allah Tel, aklamak istedii gayb, peygamberleri yoluyla aklar. Bunun zel bir usul vardr. O, yle buyurur: Allah btn gayb bilir, gaybn kimseye akla maz. Diledii peygamber bunun dndadr. Onun n nevearkasnagzclerdiker. Byleceo(peygamber)bilsinki,onlar(omelekler) Allahn gnderdiklerini tastamam ulatrm, (ken diside)onlarnyanndaolankavramvehereyi birbirsaymtr.(Cin72/2628) Vahiydensonraobilgilergaybolmaktankar.Melek lerin gzc yaplmas, gelen bilgilerin Allahtan olduu konusunda,peygamberkukuduymasn,diyedir.n kAllahTelylebuyurur: Senden nce gnderdiimiz bir tek nebi ve eli yoktur ki, bir eyi arzulad zaman eytan onun arzusunavesvesesokuturmuolmasn.Allahey tannsokuturduunugiderir,sonraAllahyetlerini pekitirir.Allahbilendir,hakmdir.(Hacc22/52)
Ayeti ifade ettikleri, kudsi yasaa kar ubdiyetkrne bir hsn edep taknmakiin,tasrihteniaretmesleinegirmiler.Tki,iaretlerile,remzile anlalsn ki, ihtiyarsz, niyetsiz bir srette tlimi ilh ile olmutur. nk istikbl olangaybiyat, niyetve ihtiyar ileverilmediigibiniyet ile demd haleetmek,oyasaakarademiitatimamediyor.

113

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

Baz tefsirlerde, En'am suresinin inii ile ilgili olarak Enes b. Malik'ten gelen yle bir rivayetten bahsedilir: "Allah'n Elisi dedi ki: Kurn'dan En'am suresinin d nda bir sure bana toptan inmedi. eytanlar, bu sure iintoplandklarkadarhibirsureiintoplanmamlar d.Busurebana,Cebrailileberaberindeellibinmelek olduu halde gnderildi. Bunu kuatmlar, bir dn 189 debdebesiyle getirdiler ." Bylece o Eli, kendine geleninvahiymeleiolduunavevahye,eytanvesve sesikarmadnagvenmiolur. SaidNurs,Peygamberlerevahyinnaslgeldiinibildi renyukardakiayeti,velileringaybrenebileceklerine delilgetirmitir.Dorusubu,okartcbiriddiadr. bGemiGaybKimseBilemez SaidNursdiyorkiAbdlkadirGeylngibibykve liler, baz zamanlarda, gemii ve gelecei bugn gibi grpbildiklerihalde...190 Bylebiriddianaslkabuledilebilir!AllahTelyle buyurur:Deki,gklerdeveyerde,hikimsegayb bilmez, onu sadece Allah bilir. (Neml 27/65) Ayet, sa dece insanlarn deil, meleklerin ve cinlerin de gayb bilmediklerinibildirmektedir. Allah Tel, Nuh aleyhisselamn bandan geenleri anlattktansonraPeygamberimizeylebuyuruyor:

189 ElmallMuhammedHamdi YAZIR,HakDiniKur'anDili,stanbul1936, c.III,s.18611862. 190SaidNursi,SikkeiTasdikiGayb,SekizinciLema,a.g.e,c.II,2091.

114

KurnIndaAraclkveirk

Bunlar gayb haberlerindendir, onlar sana vahyediyoruz. Bundan nce onlar ne sen bilirdin, nedeseninkavmin.(Hud11/49) Bukonudaoksaydaayetvardr.uayetleredeba klabilir: Ali mran 3/44 Araf 7/101 Hud 11/120123 Yusuf12/102 cKudsYasakddias Said Nurs, Allah'tan bakasnn gayb bilemeyecei konusunu kuds yasak diye nitelemitir. Sanki Allah Tel, gayb kimse bilemezdememi de Kimse,ge lecekle ilgili bildii bir eyi aklamasn demitir. Bu iddiakiiyi,Allahkarsndaokktbirdurumasokar. AllahTelylebuyurur: Allahsizegaybbildi recekdeildir...(Alimran3/179) Said Nursnin yukardaki iddiasna gre Abdlkadir Geylngibibykvelileringaybbilmesi,kenditercih leri ve niyetleriyle deil, Allahn retmesiyle imi(!) Yoksa isteyerekgayb bilme iine girimeleri itaatsizlik havasverirmi(!) Demek ki, Allah hem Gayb kimse bilmez, onu kimseyeaklamamdiyecek,hemdetutupbazkim selereaklayacak!Okimselerdegemileilgiliolanla raklamaktabirsakncagrmeyecekleramagelecek le ilgili gayblar, anlayan anlasn diye rtl iaretlerle geitirecekler!Bunu,Allahakarbiritaatsizlikhavas domasndiyeyapacaklar!!!... BuinantanAllahasnmakgerekir.

115

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

ARACILARINEFAATEDECENANCI

1Katoliklerdeefaatnanc Katoliklere gre efaat, sann duasna uyumlu klan 191 dilek duasdr . Onlar efaat yerine kurtarclk keli mesini kullanrlar. Katoliklere gre Mesih sa, Ba bannyanndaHristiyanlarnavukatlnyapyor.On larlehinearaclketmekiinhepcanldr.Allahnhuzu 192 runda daima hazr bulunur . Kendisi aracl ile Al 193 lahayaklaanlartamamenkurtarmayagcyeter . KutsalRuholmadanTanrnnOlunugrmekmm kndeildir.Oulolmadandahikimsebabayayakla amaz.nkBabaytanmakOuldur.Tanrolunu 194 tanmakdaKutsalRuharaclylaolur . MeryemAnaavukatveyardmcdr.MeryemAnann anal bitmemitir. Yinelenen arabuluculuu ile ebedi esenlikler salayan armaanlar garanti altna almaya 195 devametmektedir . KatolikleregrepapazAllahlailgilikonulardainsan 196 lar temsil etmek iin atanr . O, kiisel yetkisiylein 197 sanlaraBabannadnasenibalyorumdiyebilir .

191KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.2634. 192KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.519. 193KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.2634. 194KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.683. 195KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,paragraf969. 196branilereMektup,5/1. 197KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.878.

116

KurnIndaAraclkveirk

2Tarikatlardaefaatnanc ncelediimiz tarikatlarda da Katoliklerinkine benzer bir inan vardr. Onlar, kurtarclk yerine daha ok efaatilik kelimesini kullanrlar. Bir eyh Efendi ve tarikatnnilerigelenleriileyaptmzgrmeninkonu ileilgiliblmyledir: Mrit Bizim eyh Efendiye bakmz, onun bize yardmcolacayolundadr. Meselabugnmahkeme de avukat tutma zorunluluu yoktur. Ama genellikle avukattutanlardavaykazanrlar.eyhEfendidebizim avukatmzdr. BayndrSiz,gizliakhereyibilenAllahhkimle birmitutuyorsunuz?AllahTelylebuyurur: O gnkiikardeinden,anasndan, babasndan, eindenveoullarndankaacaktr.Ognherkesin iibandanaacaktr.(Abese80/3437) DurumbyleikeneyhEfendineredenfrsatbulacak dasizisavunacaktr? Ensardanmmlaldiyorki,muhacirlerekuraeki lincebizeOsmanb.Mazndt.Onuevlerimizeyer letirdik. Sonra lmne sebep olan hastala tutuldu. Vefatedinceykandvekendielbiseleriiinekefenlen di.Muhammedsallallahualeyhivesellemierigirdi.O 198 sradadedimki,EbusSib !Allahsanarahmetey lesin. Allahn sana gerekten ikramda bulunduuna ahidim. Bunun zerine Muhammed sallallahu aleyhi vesellemylebuyurdu:Allahnonaikramettiinine biliyorsun?Dedimki,BabamsanakurbaneyAllahn
198Osmanb.Maz'unradyallahuanhnlakabdr.

117

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

Elisi! Allah ya kime ikram eder? Muhammed sallallahualeyhi ve sellem buyurdu ki, Evet ona ka nlmazgerekgeldi.Vallahionuniinhephayrlarbek liyorum. Ama ben Allahn Elisi olduum halde nasl karlanacamvallahibilmiyorum. mmlaldediki,Vallahibundansonrahikimseyi 199 aklamam . Ama siz eyhinizin cennete gideceinden phe et mediiniz gibi Allahn huzurunda sizi savunacan sylemecesaretinibilegsteriyorsunuz. Bize ahdamarmzdandaha yakn olanAllahn g znden kaan bir ey mi var ki avukatlnz yapacak olan eyh, h, Allahn huzurunda onu hatrlatacak? Ya da Allah, h, yarglamada hata m yapacak ki, eyhiniz ona engel olacak? Ne kadar yanl bir yolda olduunuzuanlyorsunuzdeilmi?
200 Mrit Mftlkte bir mft ile grmek istesen arayabirkapcnngirmesi,birkiininsenimftyetak dimetmesigerekir.Arayakimsegirmedenbiryetkiliyle, birbakanlapatdiyegrebilirmisin?teeyhEfendi de bizimle Allah arasnda bir vesile, bir vasta ol maktadr.

Bayndr Bize ah damarmzdan daha yakn olan AllahTeliinbusznaslsylenebilir!?.. Bu inan insan irke sokar. irk zaten Allah ile kul arasnavastakoymaktr.Zmersuresindebunadikkat ekilmektedir:
199Buhr,Ceniz,3. 200BugrmeninyapldgnlerdestanbulMftlndealyordum.

118

KurnIndaAraclkveirk

yibilki,safdinAllahndinidir.Onunyaknndan velileredinenlerBizonlarabakadeilsadecebizi Allaha tam yaklatrsnlar diye kulluk ediyoruz. derler. te Allah, onlarn aralarnda tartp dur duklareydehkmnverecektir.Allah,yalancve gerekleri rtp duran kimseleri doru yola sok maz.(Zmer39/3) Butrinanlardanltfenvazgein.nkeytanin sanhepbumetotlasaptrmaktadr. Ltfenbanasylermisin,yaratan,besleyen,byten vesanasendenyaknolanAllahmsenidahaiyitanr, yoksaeyhEfendimi? Mrit Tabiiki,Allahtanr. BayndreyhEfendiseninneyiniAllahatantacak? Mrit?! Grme, eyhin yannda gereklemi ve o, bu du rumuonaylamtr.Mritkelimesiilekonumayakatlan vetarikatnilerigelenlimlerindenolankiilerkastedil 201 mektedir . AllahTelylebuyurur: Allahnyaknndan,yleeyekulolurlarki,ken dilerinenebirfaydasalayabilirnedezararverebi lir. Derler ki bunlar Allah katnda efaatilerimiz dir.Deki:Gklerdeveyerde,Allahnbilmediibir eyimionahaberveriyorsunuz?Allah,onlarnor takkotuklarndanuzakveycedir.(Yunus10/18)
201 Grmenin tamam iin bkz. Abdulaziz BAYINDIR, Kuran Inda TarikatlaBak,Drdncbask,stanbul,2005,s.126131.

119

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

Allahkime efaatyetkisi verirse yalnz onlar, Allahn diledii kimselere efaat edebilirler, kendi dilediklerine deil. De ki: efaat yetkisi, btnyle Allaha aittir.
(Zmer39/44)

Allah onlarn yaptklarn da yapacaklarn da bi lir. efaate yetkili kldklar, onun raz olduu kii lerden bakasna efaat edemezler. Kendileri de onunkorkusundantitrerler. Onlardan kim, Ben Allahayakn bir ilahm der se, onu cehennemle cezalandrrz. te o zalimleri bylecezalandrrz.(Enbiya21/28) EbuHureyreradiyellahuanhbildiriyor: Kabilenin enyaknlarn uyar. (uar 26/214) ayeti i nince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalkt ve ylebirkonumayapt: EyKureytopluluu!KendinizikurtarmayabaknAl lahn yannda size hi bir faydam olmaz. Ey Abdulmenaf oullar! Allahn yannda size hi bir fay 202 dam olmaz. Ey Abdulmuttalib olu Abbas ! Allahn yannda sana hi bir faydam olmaz. Ey Safiyye, (Resulullahnhalas)!Allahnyanndasanahibirfay dam olmaz. Ey Muhammedin kz Fatma! Allahn ya 203 nndasanahibirfaydamolmaz.

202Peygamberimizinamcas. 203Buhr,Vesy,11.

120

KurnIndaAraclkveirk

JLDENYARDIMSTEME

Hristiyanlar,lmdinbyklerindenyardmisterler. Ayn eyi kimi tarikat ve cemaatler de yaparlar. Onlar dalmdinbyklerininyardmnalmak,onlararac veefaatiyapmakiinmezarlarnziyaretetmeyi,on laraadaklaradamaydindarlnbirparassayarlar. 1KatoliklerinldenYardmstemesi PapaII.JeanPaul,MeryemAnayaracyaparaky leduaediyor:
204 nsanolmuKelmn AnnesiveKiliseninAnnesi olanok kutsal Bakire Meryeme Kilisenin yenibir H ristiyanlatrma abasna arld bu zamandabtn Kilisenin btn seviyelerinde din dersi almalarna gl araclyla destek olmas iin dua ediyo 205 rum .

Asrlarca nce lm Meryemi yardma aran Pa pa, onun kendine, gl aracl ile destek olacana inandna gre, Meryemin onu tandna ve ary iittiine de inanm olmaldr. Bu durumda ona, baz ilahisfatlarvezelliklervermiolur.Bunlarhayat,ilim, sem,basar,irade,kudretvebenzerisfatlardr. Hayatdirilikdemektir.KatolikleregrelekesizBakire, yeryzndeki yaamn tamamladktan sonra, gnah ve lm yenen Rablerin Rabbi Oluna daha uygun olabilmek iin ruhu ve bedeniyle ge karld. Rab tarafndan evrenin kraliesi olarak yceltildi. Meryem
204 saaleyhisselam. 205 PapaJeanPaulIIninKatolikKilisesiDin ve Ahlaklkelerikitabnn n szndeyeralanduas,s.22.

121

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

Anann ge kartlmas Olunun diriliine esiz bir 206 katlmvetekiHristiyanlarndiriliinincelemektir . MeryemAnayaverildiiiddiaedilenevreninkralielii yetkisionudnyannsonunakadardirisaymaygerek tirir.Yenidendiriliekatlmiddiasdakyametsrasn da diri kalacan kabul etmek olur. Kyametten sonra lm olmayacana gre Katolikler onulmszkabul etmi olurlar. lmszlk Allaha hastr. Meryemi de lmszsaymakonu,Allahaortaksaymakolur. lim,bilmekvekavramakdemektir.nsandailimsfat vardramaVatikandaolanbiri,Meryemi,aracolmaya ardna gre onun, hem kendisini tandna, hem de istedii eyi, en az Allah kadar bildiine inanm olmaldr.nkaracolmakiinbubilgiarttr.Oza mano,MeryemiAllahnsnrszbilgisininbirblmne ortaksaymolur. Sem, iitme gcdr. Allah insana iitme gc ver mitiramabu,belliuzaklktan,bellititreimdekisesler le snrldr. Vatikandan Meryeme seslenen, onu Al lahniitmesfatnadaortaketmiolur.Buekildebir iitme,Allahtanbakasiinszkonusudeildir.ste likMeryemlmtr.lyebireyiittirmeyebizimg cmz yetmez. Allah Tel, Elisi Muhammede hita benylebuyuruyor: Senllereiittiremezsin.(Neml27/80) phesiz Allah dilediine iittirir. Ama sen ka birdekilerebireyiittiremezsin.(Fatr35/22) Meryem lm olduu iin kimse ona bir ey iittire
206KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.966.

122

KurnIndaAraclkveirk

mez. Bedir savanda ldrlen mrikler bir kuyuya g mldkten sonra Allahn Elisi sallalahu aleyhi ve selleminonlarnyannagelipyledediibildirilmitir: Ey falan olu falan! Ey falan olu falan! Allahn ve Elisinin size verdii szn hak olduunu grdnz m? nkben Allahn bana verdii sznhak oldu unugrdm. mer dedi ki, Ey Allahn Elisi! Ruhsuz cesetlerle nasl konuursun? O, yle cevap verdi: Sylediimi siziniitmenizonlarnkindendahaiyideildir.Amaon 207 larbanahibirekildecevapveremezler . Allah, o an iin Peygamberimizin sesini onlara iittir mi olabilir. Bunca ayete ramen byle zel bir olaya dayanlarakfarkl hkm verilemez. Onlar iitseler bile cevapveremeyeceklerdir. Kyamete kadar, hibir ekilde cevap veremeyecek olan llerden yardm isteme ii u ayetin kapsamna girer. Allahnyaknndankymetgnnekadarkendi sinecevapveremeyecekkimseleriarandandaha sapk kimdir? Oysaki bunlar onlarn arsnn far kndadeillerdir.(Ahkaf46/5) Basar,grmegcdemektir.Birlyyardmaa ran, onun kendini grebildiine inanmaldr. Fiziki en gellerle snrlanamayan bir grme, yalnz Allaha mah sus olduundan bu ahs Meryemi, Allahn grme s
207Mslim,elCennehvesfatunamiha,Bab17,hadisno76(2873)

123

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

fatnadaortaksaymolur. rade,dilemekvetercihetmektir.Kudretdebireye g yetirme anlamna gelir. nsann iradesi de kudreti de snrldr. lnce her ey biter. Meryemin, ary kabul ettiini ve gerekli yardm yapabildiini hayal e den,onabuikisfatdavermiolur.Bu,olaandbir irade ve kudret yaktrmasdr. Bu anlamda irade ve kudret sahibi tek varlk Allah Teldr. Bylece Papa, MeryemiAllahnbuikisfatnadaortaksaymolur. PapailebirliktebinlerceHristiyanda,kendidilleriile Meryemi arac olmaya ard iin onun, her istek sahibinitandna,dilinibildiine,isteklerianlaypkav radna, onlar kartrmadan deerlendirebildiine de inanmalar gerekir. Bu da yalnz Allahn sahip olabile ceibykbirilimvekudretigerektirir.BunlarMeryemi bukonudadaAllahaortakgrmekzorundadrlar. nsanlarn isteklerinden haberi olmayan, ancak kya metgndirilecekolanbirl,bizeahdamarmzdan dayaknolanvehereyibilenAllahakarnaslarac lkedebilir? Meryeminaracolabilmesiiinonun,yukardakisfat lara sahip olmas gerekir. O sfatlar, Allahn isimlerin den tretilmitir. Bunlar, hay, alm, semi, basr, mrd vekadrisimleridir.AllahTelyledemitir: EngzelisimlerAllahndr.Sizonu,onlarlaa rn. Onun isimleri konusunda yamukluk yapanlar brakn. Onlar bu ettiklerinin karln grecekler dir.(Araf7/180) Allah, Meryem Anada var saylan yetkileri elilerine
124

KurnIndaAraclkveirk

bilevermemitir.O,sonElisineylebuyurur: Bizsenionlarnzerindebirkoruyucuyapmadk. Sen onlarn zerinde bir vekil de deilsin. (Enam


6/107)

Sensadecebiruyarcsn.HereyevekilolanAl lahtr.(Hud11/12) 2TarikatveCemaatlerdeldenYardmsteme Kurnn birok yeti, Allahtan bakasndan yardm istemeyi mriklerin en belirgin zelliklerinden sa 208 yar .nsanlarenokduaveibadetkonusundayanl dklar iin eliler uyarlarn bu iki konuda younlatr mlardr. Namaz, oru, hac, zekt,helaller ve haram larla ilgili yet says az olduu halde Kurn'n byk bir blm, Allah'tan bakasna ibadeti, darda kalnca bakasndan bir ey beklemeyi irk sayp yasak lamaktadr.AllahTelylebuyurur: "Darda kalm kii dua ettii zaman onun yar dmna kim yetiiyor da sknty gideriyor ve sizi yeryznn hkimleri yapyor? Allah ile beraber baka bir tanr m var? Ne kadar az dnyor sunuz."(Neml27/62) Bu konuda hadis uydurulmu, ilgili ayet ve hadisler bakaynlereekilmivesnrlaralmtr.
208 Nisa4/117En'am6/40,41,56,64,71,108Araf7/37,194,195,197Yunus 10/38,66,106 Hd 11/101 Ra'd 13/14 Nahl 16/20,86 isra 17/56, 57,67 Kehf 18/14 Meryem 19/48Hacc22/12,13,62,73 Mminun 23/117Furkn 25/68 uar 26/72,213 Kasas 28/64,88 Ankebt 29/42 Lukman 31/30 Sebe' 34/22 Fatr 35/13,14,40 Safft 37/125 Zmer 39/38 Mmin 40/20,66,73,74 Fussilet 41/48 Zuhruf 43/86 Ahkf 46/4,5 Cin 72/18. 26 suredetoplam50ayet.

125

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

aUydurulanHadis lden yardm isteme konusunda u hadis uydurul mutur: lerinizde ne yapacanz ardnzda ka 209 birehlindenyardmisteyiniz . Bu, Acln'nin Kef'lHaf adl kitabnda yer alr. Acln,busziin"bniKemalPaa'nnelErban'inde bylegeer."ifadesinikullanr.bniKemaloszpey gamberimize mal etmi ama hibir kaynak gs 210 termemitir . Bununla kalmam, szn doruluunu ispatiinfelsefiizahlaragirmitir.Kimitarikatlardabu szdenhareketlebirvelilnceruhu,knndankm 211 klngibiolur derler. Acln,halkarasndahadisdiyebilinenszleritopla mveonlarndorusuileaslszolannayrmayaa lmtr.Busebepleokitaptaoksaydauydurmaha dis vardr. Kitabn banda Peygamberimizin u sz vardr: "Kim benden sylemediim bir eyi naklederse 212 cehennemdeoturacayerehazrlansn ."

209 MahmutUSTAOSMANOLU(MahmutEfendi)bakanlndabirheyet, Ruh'ulFurkanTefsiri,stanbul1992,c.II,s.82. 210 bni Kemal Paa, elErben, v. 360. Sleymaniye Ktphanesi, Esad Efendi,1694. bniKemal,YavuzSultanSelim'inmehureyhlislam'dr.1469'daTokat'ta domu,1534'testanbuldalmtr.Peygamberimizlearasnda900sene den fazla bir fark varken hibir kaynak gstermeden ve anlam da Kur'an'a taban tabana zt olan bir sz hadis olarak nmze srmesi kabul edile mez.bnKemalkaynakgstermeyerine,busznhadisolduunuispatiin hibirdinidayanaolmayanfelsefiizahlaragirmitir. 211RuhulFurkan,c.II,s.67. 212smailb.MuhammedelAcln,Kef'ulhaf,c.I,s.8.

126

KurnIndaAraclkveirk

bTahrifEdilenyetler Kurnda hem ibadet, hem de dua kelimeleri geer. badet, kulluk etmek dua, arda bulunmak, yardm istemekanlamnadr.Tefsirvemeallerinounda,dua yaibadetanlamverilerekaslanlamnkaybolmasna yol almtr. badet, yaplan duann kabul edilmesi maksadna ynelik olaca iin bu iki kelime arasnda sk bir ba vardr. Bu sebeple Peygamberimiz Dua 213 ibadetin iliidir, zdr demitir. Ama duaya, ibadet denirse, birini olaan d yollarla yardma armann ibadetolduuanlamkaybolur.Bubirtahrifsaylabilir. Tahrif, harf kkndendir. Harf szlkte u, ky, sivri 214 vekeskintarafanlamlarnagelir .Sztahrif,ikitara fayklenebilecekanlamtayanbirszyalnzbirtara 215 faekmektir .uayettahrifi,rneklerleaklamtr. KimiYahudilerkelimeleriyerlerindentahrifeder ler(yerleikanlamlarndankaydrrlar). bir de derler. Bunu dillerini bkerek ve dine saldrarak yaparlar. Eer bunlarn yerine bir de deselerdi elbette daha iyi ve daha doru olurdu. Ama tanmazlk etmelerinden dolay Allah onlar lanetle di.Artkpekazinanrlar.(Nisa4/46) Ayettekicmledenherbirininikianlamvardr.

cmlesininbir anlam dinledik vesk

213Tirmiz,Dua,1,hadisno3371. 214MtercimAsm,Kamus, maddesi.


)(

215Rabelsfehan,Mfredt,

maddesi.

)(

127

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

tuttuk dieri ise dinledik ve isyan ettik eklindedir. nk(as= )hemisyan,hemdedeneesarlr 216 gibisarlmaanlamnagelir . Eer Dinledik ve boyun edik deselerdi szbakaanlamaekme,yanitahrifimknkalmaya candandahaiyivedahadoruolacakt. 2 cmlesininbiranlam,ltfendinle, sana sz sylemek haddimize deil ama.. dieri ise 217 dinle,szdinlemezadam eklindedir.Eersadece dinle anlamna gelen, " ifadesi kullanlsayd bakaanlamaekilemezdi. 3 cmlesinin anlamlarndan biri bizi gt di eribizigzeteklindedir."Bizigt"szndebirine leme vardr. Yani "Sen bizi hayvan gder gibi gtmek istiyorsun, yleyse gt." demi olurlar. Dillerini biraz eer,aynharfiniuzatarakranderlersebizimoban demi olurlar. Eerbunun yerine deselerdi bizi gzetdndabiranlamaekilemezdi. Kurn ancak byle tahrif edilebilir. nk o, milyon larca insann hafzasndadr ve saysz nshas bulun maktadr.Onubakabirekildetahrifmmkndeildir. Ayetteyeralan ... Bunu dillerini bkerek vedine saldrarakyaparlar.cmlesitahrifiinktniyetiart komaktadr.Yoksabirdenfazlaanlamierenbirszle ilgili her yanl tercih tahrif kapsamna girmez. Dua
216 esShah,Tacularus,LisanulArab. Ulaabildiimiztefsirvemeallerdebuinceliktespitedilememitir. 217 Elmall MuhammedHamdi Yazr,HakDiniKuranDili.Nisa46. ayetin tefsiri.

128

KurnIndaAraclkveirk

kelimelerinebirdeliledayanmadanibadetanlamve renlerbunudinesaldrmaamacylayapmamolabilir ler.Amadinesaldrmakisteyenlerealetolduklardabir gerektir. Ahkaf Suresinin 4, 5 ve 6. yetlerini rnek vererek,duayaibadetanlamvermenin,yetlerinerele retadngrmeyealalm: Allah Tel yle buyurur: De ki, baksanza, Al lahn yaknndan neyi aryorsunuz? Gsterin bana, onlarn yeryznde yaratm olduklar ne vardr?Yoksaonlarn gklerde bir pay m bulunu yor?Bukonudabana,bundanncegelmibirkitap veya bir bilgi kalnts getirin bakalm. Eer doru szlkimseleriseniz. Allahn yaknndan kyamet gnne kadar kendi sinecevapveremeyecekkimseleriarandandaha sapk kimdir? Oysaki bunlar onlarn arsnn far kndadeillerdir. nsanlar, ahirette bir araya getirildii gn, bunlar onlara dman olacak ve onlarn kulluunu kabul etmeyeceklerdir.(Ahkaf46/4,5,6) Birokmealdebuayetlere,uekildeanlamverilmi tir: De ki: Sylesenize,Allah brakp taptnz eyler yeryznde ne yaratmlar, gstersenize bana. Yoksa onlarngklereortaklklarmvardr?Eerdorusyle yenlerdeniseniz,bundanevvel(sizeindirilmi)birkitap yahutbirbilgikalntsvarsaonubanagetirin. Allah brakp da kyamet gnne kadar kendisine cevap veremeyecek eylere tapandan daha sapk kim olabilir? (Oysa) onlar, bunlarn tapmalarndan haber sizdirler.
129

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

nsanlarbirarayatoplandklarzaman(mrikler)on lara (tapndklarna) dman kesilirler ve onlara kulluk ettikleriniinkrederler.(Ahkaf46/4,5,6)218 Duaya ibadet anlam verince, ona bal olarak yeni anlamkaymalarkanlmazhalegelmitir.Hata,hatay dourmu,yukardakiayettekihatasaysbeek mtr.Buhatalarunlardr: 1)DuayabadetAnlamVerme Dua,aranlamnamastardr.Dahasonrakkten bye, aadan yukarya iletilen istek ve ihtiya an lamna rf olmu, isim olarak da kullanlmtr. Dua 219 dinledim,duaokudumdenmesibundandr . badetisetaatanlamnagelirtaatboyunemekde mektir, daha ok emre uymak ve izinden gitmek anla 220 mnda kullanlr . Trkede buna kulluk denir. Terim olarak ibadet, Allahn emrini yerine getirmek iin sa miminiyetlenamazklmaveorututmagibieylemlere verilenaddr.
218 Hayrettin KARAMAN, Ali ZEK, brahim Kfi DNMEZ, Mustafa AIRICI, Sadrettin GM, Ali TURGUT, Kuran Kerim ve Aklamal Meli, TDV yaynlar, Ankara 1997. (Bu melin Suudiarabistan basksnda zedokunmayanfarkllklarvardr.) 219 Elmall Muhammed Hamdi YAZIR, Hak Dini Kuran Dili, c. I, s. 662, (Bakara186.Ayetintefsiri)stanbul1935. 220bnManzr,LisanulArab. taat, tav kkndendir. Tav boyun emek demektir. Zdd kerih grmek, holanmamaktr. Ayette yle buyurulur: Sonra, duman halinde bulunan ge yneldi, ona ve yeryzne: "steyerek veya istemeyerek buyruuma gelin"dedi.kiside"steyerekgeldik"dediler.(Fussilet41/11) Taatdaaynkktendir,geneboyunemekanlamnagelirvedahaokEm re uymak ve izinden gitmek. anlamnda kullanlr. (Rab elsfahn, el Mfredt, maddesi.

130

KurnIndaAraclkveirk

Dua ile ibadet arasnda sk bir ba vardr. badetin asl hedefi duadr. Yani insan, Allaha ibadet ederek baz isteklerinieldeetmek ister. Allah Tel daduala rmzn kabul iin hem namaz klmamz, hem de sa brl olmamz emrederek yle buyurur: Ey iman e denler! Sabr gstererek ve namaz klarak yardm isteyin. Allah sabredenlerle beraberdir. (Bakara 2/153) Bir ayet de yledir: Kullarm sana beni sorarlarsa, benyaknm.Banaduaedince,duaedeninduasna karlk veririm. Onlar da bana karlk versinler. Banagvensinler.Belkiolgunlarlar.(Bakara2/186) Kii, Allahtan istekte bulunduu zamanona daha iyi kul olma gayreti iine girer. Bu sebeple ibadet kabuk, dua z gibidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 221 yle demitir: Dua ibadettir . Dua ibadetin iliidir, 222 zdr .Aslama,Allahaisteklerinikabulettirmek tir. Dua yerine ibadet kelimesi kullanlnca bu ilikiler tmylekaybolur.Ozamaninsanlar,araclardanmedet ummayabalarlar. steklerinibirveli,birruhaniaraclileAllahasunan, nceonu razetmek ister. Ona,hediyeler, adaklar su nar, manevi huzurunda eilir. Bunun ona kulluk yani ibadetolduuAhkaf6.ayetteyleifadeedilmitir: Oinsanlarbirarayagetirildiign,bunlaronlara dmanolacak,onlarnkulluunu(ibadetlerini)ka buletmeyeceklerdir. (Ahkaf46/6) uayetdebuiinirkolduunuhkmebalamakta dr. Allah Tel yle buyurur: De ki ben sadece
221Tirmiz,Dua,1,Hadisno3372. 222Tirmiz,Dua,1,Hadisno3371.

131

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

Rabbime dua ederim ona kimseyi irk komam.


(Cin72/20)

Sonu olarak, duaya ibadet anlam vermek, baz a yetleriKurndankarpatmakgibidir.Meselabutavr, yukardaki ayetiputa tapanlarahas hale getirmitir. Allah Tel, ibadet ve dua kelimelerini farkl yerlerde kullandnagreKurnntefsiriniveevirisiniyapan larnbufarknemsemelerigerekir. 2)MenKelimesinemAnlamVerme Arapada men kimse veyakimseler anlamnagelir 223 ve akll varlklar iin kullanlr . M ise ey veya eylerdemektir.Ahkaf5.yettekeremenkelimesi geer. Duaya ibadet anlam verenler, onlardan ikisine men=kimsencsnedem=eyanlamver mek zorunda kalnca ayetin anlam esastan deimi, uhalialmtr:Allahbrakpdakyametgnnekadar kendisine cevap veremeyecek eylere tapandan daha sapkkimolabilir? Bumealegreyardmaarlanlar putlar olur ve bir ruhanyi yardma aran kii yetin kapsamnagirmez.Amabiranlamkaymasyapmadan menkelimesinekimseveyakimseleranlamnverin ce u meal ortaya kar: Allahn yaknndan kymet gnne kadar kendisine cevap veremeyecek kimseleri arandan daha sapk kimdir? Bu doru anlam, bir ruhandenyardmistemeninnnkapar.
223 Cmle iinde akll varlklarla birlikte baka varlklar da geerse men kelimesi, akll olmayanlar iin de kullanlabilir. Buna u ayet rnek verilir: Allah btn canllar sudan yaratt. Onlardan kimi karn stnde srnr, kimi iki ayak zerinde yrr, kimi de drt ayak zerinde yrr. (Nur 24/45) Bu ayette kimi diye tercme edilen men kelimesidir. ki ayak stnde yryen insanlar, canllar kapsamnda olduu iin dier canllara da men denmesiuygundmtr.

132

KurnIndaAraclkveirk

Buhata,zorunluolarakaadakihatalardourmu tur:

3)Hum Zamirinehiye

AnlamVerme

Bunlar diye tercme edilen hum, Arapada akll erkek varlklar gsterir. Ama Mene eyler anlam verildiiiinhumzamirinedeyameninlafzngste ren huve ya da manasn gsteren hiye anlamn vermezorunluluudomutur.Buhafifealnamayacak birhatadr. 4)CemiMzekkerSalimeYanlAnlamVerme Habersizdirlerdiyetercmeedilengfilnkelimesi cemimzekkersalimdiryaniakllerkekleriinkullan lr. Mene eyler anlam verilmesi bu anlam da yok etmitir.Budanemlibirhatadr. 5)AhkafSuresinin6.AyetineDikkatEtmeme Menin eyler diye tercme edilmesi, 5. yetle 6. yetin ilikisini koparmtr. Bu ilikinin kopmamasnn tek yolu o kelimenin kimseler diye tercme edil mesidir.Ayetyledir: nsanlar ahirette bir araya getirildii gn, bunlar onlara dman olacak ve onlarn kulluunu kabul etmeyeceklerdir. Putlarahirette,canlanpinsanlarlabirarayagelmeye ceinden yette sz edilenler, hesaba ekilen akll varlklardr. Bunlar da ruhlarndan medet umulan b yklerdir. Ayetlerin mealindekibu hatalar,trbe ziyareti ileilgili u inanca yol amtr: Allah bu sevgili kullarna baz
133

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

yetkiler,imknlar,zelliklerbahetmitir,bunlarefaat ilerimizdir, bizler gnahkr olduumuz iin dorudan Allahtan istemeye yzmz yok, belki bunlar sayesin 224 deAllahdileklerimizikabuleder. Bu gibi yanllar sebebiyle, lm bir din byn Allahn yakn dostu saymak, ona hayali yetkiler verip Allahaonunaraclileulamayaalmakslamle mininentemelhastalklarndanolmutur.Ahkaf4.ye tedoruanlamverincebuyoltamamentkanr.Ayetin doruanlamyledir: Deki,baksanza,Allahnyaknndanneyiar yorsunuz? Gsterin bana, onlarn yeryznde ya ratm olduklar ne vardr? Yoksa onlarn gklerde bir pay m bulunuyor? Bu konuda bana, bundan nce gelmi bir kitap veya bir bilgikalnts getirin bakalm.Doruszlkimseleriseniz. Bu tenkitler, yukardaki ayet esas alnarak yapl mtr.Aynhatalar,iindeduakkndenkelimelerbu lunan birok ayetin Trkeye evrilmesinde de grl mektedir. Daha garibi, birka dnda btn Trke meallerdeaynhatalarntekrarlanmolmasdr.Buda, Allahnaslabalamayacanbildirdiiirkgnahn, Mslmanlarnkolaycailemesineyolamtr. Kurnmealiyapanlarnbuhatalara,bilerekveisteye rekdtsylenemez.AmaonlarnouAllahnne dediinebakmayerinencekilimlerinbuyetlerinasl anladnabakarlar.Buda,vaktiyleyaplmbirhatay kemikletirir.
224HayrettinKARAMAN,RamazandaTrbeZiyaretleri10.12.2000tarihli YeniafakGazetesi,FkhKesi.

134

KurnIndaAraclkveirk

cldenYardmsteyenlerlelgilirnekler 1)Nurcurnei BirksmNurcularuiiri,AbdlkadirGeylnnin,se kizasrnceSaidNursiiinyazdniddiaederler: Biziaracyap,herkorkuvedarlkda. Hereydeherzaman,candankoarmimdada Benkorurummridimikorktuuhereyde. Koruyuculukederimona,herervefitnede. Mridimisterdoudaolsunisterbatda 225 Hangiyerdeolursaolsunyetiirimimdada
226 Bu iddiay Said Nursnin 23 akirdi yapar . spati 227 denen hayali eylere dayanr ve iirde, in, cifr Abdulkadir Geylnnin uanlam sakladn sylerler: Mridim SaidKrd, Rusyadaesirken kuzeydou As yadanbidatlarneliyleAsyannbatsnasrgnedil diiveSibiryataraflarndankapokfazlayeridola makzorundakaldsradaAllahnizniileonayardm ederimveimdadnayetiirim.

Yardmnnaslgerekletiideyleanlatlyor:Evet Hazreti Gavsn mridim dedii Said, esir olarak sene Asyann kuzeydousunda, yok edici zorluklar iindehepkorundu.drtaylkyolu,kaarakam, okehirlerigezmiamaGavsndediigibihepkoru
225 SaidNursi,SikkeiTasdikiGayb,SekizinciLema,a.g.e,c.II,s.2083. 226 simleri yledir: Sleyman, Sabri, Zeki, sm, Re'fet, Ali, Ahmed Husrev, Mustafa Efendi, Rt, Ltf, aml Tevfik, Ahmed Galib, Zht, Bekir Bey, Ltfi, Mustafa, Mustafa, Mes'ud, Mustafa avu, Hfz Ahmed, HacHfz,MehmedEfendi,AliRza. 227 Cifrkonusudahasonragelecektir.

135

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

maaltndaolmutur. stadmz diyor ki: Ben sekizdokuz yanda iken, nahiyemizdeveetrafndabtnahaliNakTarikatnda veoradaGavsHzanadylamehurbirzattanyardm isterken, ben akrabama ve btn ahaliye aykr olarak Y Gavs Geylan derdim. ocukluk itibariyle gibi ehemmiyetsiz bir eyim kaybolsa, Y eyh! Sana bir fatiha,senbenimbueyimibuldurderdim.artcdr ama yemin ederim ki, byle bin defa Hazreti eyh, 228 himmetveduasylaimdadmayetimitir ." BuinancnKurnaaykrlngsterenyetlerdaha nceokunmutu.Biryetdeyledir: Darda kalm kii dua ettii zaman onun yar dmna kim yetiiyor da sknty gideriyor ve sizi yeryznn hkimleri yapyor? Allah ile beraber baka bir tanr m var? Ne kadar az dnyorsu nuz..(Neml27/62) Gyetirilemeyenkonulardabakasndanyardmal nabilirse artk kim Allaha snr? Allah Tel yle buyuruyor: De ki, Allahn dnda kuruntusunu ettiklerinizi arn bakalm onlar, skntnz ne gidermeye, ne debirbakatarafaevirmeyegyetirebilirler. arp durduklar bu kimseler de Rablerine han gisidahayakndiyevesileararlar,rahmetiniumar, azabndan korkarlar. nk Rabbinin azab cidden korkuntur.(isr17/5657)
228 SaidNursi,SikkeiTasdikiGayb,SekizinciLema,a.g.e,c.II,s.2084.

136

KurnIndaAraclkveirk

Allah neyi gizlediinizi, neyi aa vurduunuzu bilir. Allahn yaknndan ardklar ise bir ey ya ratamazlaresasenkendileriyaratlmtr. Onlarldrler,dirideil.Nezamandirileceklerini debilemezler.(Nahl16/1921) Onlara sorsan Gkleri ve yeri, kim yaratt? diye, kesinkes Allah diyeceklerdir. De ki: Allahn yaknn dan neyi ardnza baktnz m? Allah bana bir s kntvermeyiistemiolsa,onlarbuskntyfarkedebi lirler mi? Ya da Allah bana iyilik etmeyi istemi olsa, onlar onun bu iyiliini nleyebilirler mi? De ki: Allah banayeter.Dayanacakolanlaronadayansnlar. (Zmer
39/38)

2)Dierrnek PeygamberimizinamcasHamza,UhutsavandaAl lah yolunda ldrlm ve anlayamayacamz bir ha yatla yaamaya devam etmektedir. Bazlar da onu yardmaarr.Bunlardanbirininszleriyledir: Ankaradanstanbula geliyoruz... Kartal civarna ka dargeldik.Havahafifhafifyayordu.Oralardaukurca bir yer varm tam biz oraya yaklamtk ki, yamur olancahzylaiddetlendi.Rampanndibineindiimizde debujilerisualdvearabastopetti.Birikidakikaiinde su kabard ve bizim arabay yzdrmeye balad. Her geen dakika su daha da kabaryor ve bir afet halini alyordu. yle ki ksa bir mddet sonra kalas ykl kamyonlarbilekaldrp,saasolasrklemeyebala d.Cambirazaaym,dedim,ieriyedolansum z de srlsklam slatt. Hemen cam kapattm. Elden
137

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

bir ey gelmiyordu. Koca otobs ve kamyonlar dahi suyunyzndeadetasamanpnednmlerdi.Hat taonlardanbirka,samzdan,solumuzdangeerken Geen sene buradabir sr taksi srklendigitti. di yerek moralimizi de bozdular...Yaaraba kydaki bari yerlerevururdaparalanrsahalbukiemanet..durma danbunlardnyorum... Birarabaktmbykbirkalasbizedorugeliyor.Ak lmdan, u kalasbizim ile stre arasnda dursa hi ol mazsa araba kydaki strelere arpmaz diye dn dm ve tam o esnada arkadalara dua edin dedim. KendimdeYaSeyyidenaHamza!YaSeyyidenaHam za! diyerek o yce ruhu, imdadmza gndersin diye Cenab Hakka dua ettim. zerimize doru gelmekte olankalas,yanmzdangeerekgzdenkayboldu...Ve hayrettir selin mecras birden deiti, hz da azald... Olayn ahitleri var. Bu deiiklii ve birden selin hz nn azalmasn fiziki kanunlarla izah imknsz. Hibiri mizinphesikalmadki,CenabHakkomukaddesve yceruhuistihdambuyurduveyardmmzagnderdi... 229 . Hem Ya Seyyiden Hamza! Ya Seyyiden Hamza! yani Efendimiz Hamza, efendimiz Hamza yeti!.. di yor, hem de o yce ruhu, imdadmza gndersin diye CenabHakkaduaettimdiyor. BununneresiAllahadua?Sonraylediyor: Ehli tahkik, ahslardan istimdat etmeyi mahzurlu
229 Kk Dnyam 2, Zaman Gazetesi 28 Kasm 1996, ayrca http://arsiv.zaman.com.tr/1996/11/28/kose/hocaefendi/index.html (30/11/2003)

138

KurnIndaAraclkveirk

grrler.Kanaatimcehermeseledeolduugibi,bume seledede ly iyiayarlamak, ifrat vetefrittenkan mak gerekir. Bize gre byk ve mukaddes ruhlardan istimdat olabilir fakat kalbin ibresi her an Cenab Hakkgstermelidir.Yanibubyklere,vesilevevas talktan te tasarruf adna hibir paye verilmemelidir. Zaten onlar vesile olarak istihdam buyuracak da yine Cenab Haktr. O dilemedikten sonra, hi kimsenin, hibir meselede yardmc olmas, bir ey yapmas mmkndeildir.AmaHaktecellieyleyinceheriiasa nederhalkederesbabnbirlahzadaihsaneder.Bu hususu da byle tespit ettikten sonra: Byk ve mu kaddesruhlarcesetkafesindenkurtulduklarnda,adeta bir melek haline gelirler... Hele bunlardan, canlarn yce,yksekbiridealvedavayaadamolanlar,kendi leriyle ayn dnceyi paylaanlar Allahn izniyle her zaman destekler, onlara arka kar ve onlar korurlar. Amaarzettiimgibifrekansbirliiarttr. sayaAllahdiyenKatoliklerdebenzeriifadelerikulla narak yle diyorlar: sa kendiliinden bir ey yapa 230 maz. Her eyi kendisini gnderen Babadan alr . imdi o, Babann yannda Hristiyanlarn avukatln yapyor. Onlar lehine araclk etmek iin hep canldr. 231 Allahn huzurunda daima hazr bulunmaktadr . Al lahTelylebuyurur: te Rabbiniz olan Allah Hkimiyet onundur. Onunyaknndanardklarnzbirekirdekzarna bilehkmedemezler.
230KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.859. 231KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.519.

139

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

Onlar arsanz, arnz iitmezler iitmi ol salarbilesizekarlkveremezlerkymetgnde sizin ortak saymanz tanmazlar. Hi kimse sana, her eyin i yzn bilen Allah gibi, haber ver emez. (Fatr35/1314) De ki: Sizi karann ve denizin karanlklarndan kurtarankimdir?Bundanbizikurtarrsankreden lerden olacaz diye ona gizli gizli yalvarr yakarr snz. Deki:Allahsiziondanveherskntdankurtarr, sonradaonaortakkoarsnz. (Enam6/6364) Gemiye bindiklerinde, irkten uzak bir ekilde, yalnz ona boyun eerek Allaha yalvarrlar. Allah onlar karaya kard m, bir de bakarsn ona e komayakalkyorlar.(Ankebut29/65) Hamza gibi ehitlerin lmediini ispat iin u ayete dayanlyor: Allah yolunda ldrlenlere ller demeyin. Hayr, onlar diridirler. Ama siz bunu fark edemezsiniz. (Bakara 27154) Allah,sizbunufarkede mezsiniz dediine gre bize sz dmez. Onlardaki canllk,insannfarkedebileceicinstenolsayd,nce liklePeygamberimizfarkeder,Hamzannlmnepek fazlazlmezdi.Abdullahb.Mesuddiyorkibizonun, Hamzayaaladkadarbireyealadngrmedik. Onukbleyedorukoydu,cesedininbandadurduve 232 sesliolarak,hkrahkraalad . Konuileilgilidieryetleryledir:
232 SafiyyurRahmn 1408/1988,s.255256. elMubrekfr, erRahikulMahtm, Beyrut,

140

KurnIndaAraclkveirk

Allahyolundaldrlenlerilsanma.Hayr,on lardiridirler,Rablerikatndarzklanrlar. Onlarn ileri alr nk onlara Allah, kendi ik ramndan vermitir. Arkadan gelip kendilerine he nz katlmam olanlar adna da sevinirler. nk onlar korkutacak veya zlmelerine sebep olacak bireyyoktur. Allahn nimeti ve ikram sebebiyle de sevinirler. Allah,mminlerinalacakarlazaltmayacaktr.
(Alimran3/169171)

Biraniinsizbunufarkedemezsinizhkmnnol madnveiyimminlerinonlarnfarknavardnd nelim. Bu durumdafark edilecek tek ey, iinde bu lunduklar nimetler olur. Bu, onlarn insanlara yardm edeceine delil olmaz. Onlardan yardm isteyenlerin durumu,uayetteaklanandanbakasdeildir: Allahnyaknndankymetgnnekadarkendi sine cevap veremeyecek kimseyi arandan daha sapk kimdir? Oysaki bunlar onlarn arsndan habersizdirler.(Ahkaf46/5) Mekke mrikleri de tanrlarnda var saydklar gc Allahn verdiine inanrlard. Kbeyi tavaf ederken ylederlerdi: Lebbeyklerkelekillerkunhuvelektemlikuhu vemmelek EmretAllahm,Seninhibirortanyoktur.Yalnzbir ortan vardr ki, onun da btn yetkilerinin de sahibi sensin. Bu, delilsiz bir iddiayd. Bunu bize nakleden bn Ab
141

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

bas diyor ki, onlar Lebbeyk l erke lek = Emret Al lahm, Senin hibir ortan yoktur. dediklerinde Mu hammedsallallahualeyhivesellemylederdi:Yazk 233 larolsunburadakesin,buradakesin . AllahTelylebuyuruyor: Desenki:Gktenveyerdensizerzkverenkim? Ya da iitmenin ve gzlerin sahibi kim? Kimdir o diriyi ldenkaran, ly de diridenkaran? Ya her ii dzenleyen kim? Onlar: Allahtr! di yeceklerdir.DekiOhaldeonakargelmektensa knmazmsnz? te sizin gerek Rabbiniz Allah budur. Hakkn tesisapklkdeildirdeyanedir?Nasldaevrili yorsunuz? (Yunus10/3132) Bizi, merkezi ynetimin tayin ettii kiiler idare eder. Meselavali,devletivehkmetitemsileder.Kimileride Allaha yakn grd baz kiileri Allahn tayin edip yetki verdii kiiler olarak kabul ediyor. Tayin belgesi olmayan kiiyi vali saymak, nasl merkezi idareye ba kaldrmaanlamnageliyorsaAllahnverdiibirbelgeye dayanmadan baz kimseleri Allaha ait yetkilere sahip grmekdeAllahabakaldrmakolur. Hamzay, Abdulkadir Geylnyi veya bakasn yar dmaaranlarlazamanzamanylekonumalarya parz: BayndrOnlarsizitanyormu? Allahtantamazm?
233Mslim,Hacc,22,Hadisno1185.

142

KurnIndaAraclkveirk

BayndrOnlarsiziduyabilirlermi? Allahduyuramazm? BayndrOnlarsizinkonutuunuzdilibilirlermi? Allahretemezmi? BayndrPekionlarlmemilermidir? Onlar lmezler, desem okuduun ayetlere gre bununbirfaydasyoktur. BayndrDemekAllahTelnceonlaradirilikvere cek,sonrasizionatantacak,sesiniziduyuracak,dilinizi retecekvesizianlamasnsalayacaksonradasizin lehinizearaclkyapmasna,kendinekarsndasizisa vunmasna msaade edecek. Size gre ayn anda on binlerce kii onlara bavurmakta ve yardm istemekte dir. Bunlarn her birini anlamas ve sraya koymas da gerekecektir.Bu,ancakhayallemindeolabilir! AllahTelylebuyurur: Allahn yaknndan ardklarnz da, sizin gibi kullardr.Eerhaklysanzonlararndasizece vapversinlerbakalm. Onlarn yryecek ayaklar m var, yoksa tutacak ellerimivar,yadagrecekgzlerimivarveyaii tecek kulaklar m var? De ki: Ortaklarnz arn sonrabanatuzakkurun,higzatrmayn. nk benim velim Kitap indiren Allahtr. O, iyilerevelilikeder. Onun yaknndan ardklarnz kendilerine yar dmedemezlerkisizeyardmetsinler. (Araf7/191197)
143

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

234 3)BireyhEfendirnei

Buzatlaaramzda,ylebirkonumagemiti: eyhEfendiSiznedersenizdeyinbizevliyannve bykeyhlerinruhlarnnAllahilekullararasndavas ta olduuna inanrz. Onlarn ruhaniyet inden medet umar,yardmisteriz. Bayndr Peki ya iyyke nestan= yalnz senden yardm isteriz (Fatiha 1/5) yeti nerede kald? Bu ayeti hernamazdaokuruz.Bununsebebineolabilir? AllahTelylebuyurur:urasbirgerekki,in san yaratan biziz. Ona ahdamarndan da yakn olduumuzdan biz, iinin ona ne fsldadn bili riz.(Kaf50/16) Allahahdamarmzdanyaknolduunagrebyk lerinruhlarneredebolukbulurdaarayagirerler? eyh Efendi Abdlkadir Geyln hazretleri bir iirle rindebuyururlarki: Mridimisterdoudaolsunisterbatda
235 Hangiyerdeolsadayetiirimimdada

BayndrBu,oksaydayeteakaaykrdr.Allah Telylebuyurur:
234 stanbul Fatihte bulunan smail Aa camiinin emekli imam Mahmut USTAOSMANOLUdur. Mahmut Efendi diye anlr. Bu zatla ve beraberin deki kiilerle yaptmz grmenin tamam Kuran Inda Tarikatla Bakadlkitabmzdayeralmaktadr. 235 Bu iir, Said Nurs'nin Sikkei Tasdki Gayb adl kitabnda geer. Bkz. RisaleiNurKlliyat,c.II,s.2083.

144

KurnIndaAraclkveirk

Darda kalm kii dua ettii zaman onun yar dmna kim yetiiyor da sknty gideriyor ve sizi yeryznn hkimleri yapyor? Allah ile beraber baka bir tanr m var? Ne kadar az dnyorsu nuz.(Neml27/62) eyh Efendi Sen Abdlkadir Geylaniye inan myorsanseninlekonuacakbireyimizyoktur. BayndrAbdlkadirGeylaniyeinanmakimannart larndan deildir. Biz ondan deil, Allahn kitabndan sorumlututulacaz. Burnekler,MslmanlarnMslmanlklanelde ilgiliolduklarnakbirekildeortayakoymaktadr.
KCEMAATOLUTURMAVENURCEMAAT

Din by saylan bir kiiye olaan st zellikler yaktrlrsa insanlar onun etrafnda toplamak kolay olur.OnunAllahayaknolduunavurguyaplarakarac vekurtarcsaylmassalanr.SonraAllahnilhamyla yazd iddia edilen kitaplar oluturulur. Bylece ayr ad, ayr nderi ve ayr kitab olan bir cemaat oluur. Sonra srekli byleyici szler sylenir. Bu cemaate girmeyeninkurtuluaeremeyeceinevurguyaplr. Katolik kilisesi bu ekilde oluan bir Hristiyan cema attir.Kiliseilecamiokfarkldr.Camibiribadetyeridir. Amakilisecanlbirvarlk,sannMistikBedenivehiye 236 237 rarik birtoplumkabuledilir .Onlaragre Kilise
236Hiyerari,alttanstedorurtbevemakamsralamasdzenianlamna gelir. Kilisede, en alt grevliden Papaya kadar olan sralamaya hiyerarik yapdenir.

145

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2 238 tektir, kutsaldr ve Katoliktir . Kilisenintekbir Rabbi, tekbirimanvardr.Tekbirvaftizdendoar,tekumutla 239 tekbirRuhtarafndancanlandrlantekbirBedendir . Katolik Kilisesi btn insanl, Mesihin nderliinde, onunRuhununbirliindeierdiiiyiliklerlebirliktetopar 240 lamayaalmaktadr .

Katoliklerin, Dini Gelenek dedikleri zel kitaplar var dr.Onlarn,KutsalRuhuncanlaktarmyanivahyiile olutuuna inanrlar. Tevrat ve ncil ile ayn ilahi kay naktan fkrm saydklar iin ayn saygy gsterir 241 ler . Katoliklerin asl vurgusu udur: Katolik Kilisesine 242 girmeyenkurtuluaeremez . Nurculardayukardakigibiolumutur.SaidNursye olaanst zellikler yaktrlarak onun mceddid, mehdi,beklenensaveGavsazamolduu,birlikma kamnda bulunduu, Hakikati Muhammediyenin onda tecelli ettii ve nurculara efaat edecei vurgulanm, sonra Risalei Nurlara kutsallk verilmi ve kurtuluun ancak Nur cemaatine girmekle mmkn olaca sy lenmitir.Bylecefarklbirad,farklbirkitabvefarkl bir lideri olan yeni bir cemaat ortaya kmtr. imdi bununlailgiliiddialarabakalm:

237KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.779. 238KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.846. 239KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.866. 240KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.831. 241KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.7782. 242KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.846.

146

KurnIndaAraclkveirk

1SaidNursyeYaktrlanzellikler Birok tarikatta olan Nuru Muhammed ve Hakikati MuhammediyeinancNurculardadavardr.SaidNurs, kendisinin Hakikati Muhammediyeyi temsil ettiini do layl yoldan anlatr. Ona gre Risalei Nurun kayna 243 veesasNuruMuhammeddir .Kendisiiseorisale 244 lerin hakikati ve manevi kiiliidir . Bunun anlam, Nuru Muhammedyi yani Hakikati Muhammediyeyi kendisinintemsilettiidir.RisalenurlardaSaidNursnin buzellikleresahipolduunugsterenifadelervardr. aBirlikmakamndaolduuiddias AllahilehakikatiMuhammediye,ayngereinnve arka yzleri sayldndan Hakikati Muhammediyeyi temsil eden kii, Birlik makamnda kabul edilir. Said Nurs, u szleriyle kendinin bu makamda olduunu iddiaeder: Amay aklmdan bile geirmediimbir srr amaya mecburkaldm.yleki: Risalei Nur'un manev kiilii (Said Nurs) ve onu temsil eden has akirtlerinin manevi kiilikleri "Ferd = Birtekolma"makamylaereflendikleriiinonlarnze rinde, nebir lkenin kutbununne de zamannnbyk blmn Hicaz'da geiren kutbu zamn yetkisi var dr.Bu sebeple kutbu zamn dahi emrine girmek zo runda deillerdir. Her devirde var olan iki imam gibi, onutanmayamecburolmazlar.Ben,eskidenRisalei
243 Emirda Lhikas (1) Mektup No: 71, a.g.e, c. II, s.1725 Risalei Nur hakkndaveoNurunmenbaveesasolanNuruMuhammed(a.s.m.) 244 Emirda Lhikas(1) MektupNo: 71, a.g.e,c.II,s.1725Geri o hir kasidesindeRisaleiNur'unhakikatiniveahsmnevisinimuradetmi

147

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

Nur'un manev kiiliini (Said Nursyi), o imamlar dan biri zannederdim. imdi anlyorum ki Gavs zam, hem kutub hem gavs hem de "Ferdiyet = Birlik" makamnda olduundan, hir zamanda, akirtlerinin baland Risalei Nur, o Ferdiyet = Birlik makamyla ereflenmilerdir.Gizlemeyelykbubyksrragre, Mekkei Mkerremede hi beklenemeyecek bir ey olsadaRisaleiNuraleyhinekutbuzamdanbiritiraz gelse, Risalei Nur akirtleri sarslmamal, o mbarek kutbu zamn itiraznbir iltifat ve selm gibi saymal, ilgisini kazanmak iin, itirazn odakland noktalar o byk stadlarna izah etmeli ve ellerini 245 pmelidirler . Kutupenbykvelbilinir.Tarikatlaragre,erenle rin ba ve Allahn izniyle kinatta tasarruf sahibidir. Yanievreniynetmedeyetkisahibidir. Kutuptansonragelenikikiiyeimmnderler.Bun lardan birine imam yemn, dierine imam yesr
245KastamonuLhikasMektupNo:121,a.g.e,c.II,s.1644.Yazsadele tirilmitir, asl yledir: F etmek hatrma gelmeyen bir srr, f etmeye mecburoldum.yleki: RisaleiNur'unahsmnevsiveoahsmnevyitemsiledenhasakirtle rininahsmnevsi"Ferid"makamnamazharolduklariin,deilhususbir memleketin kutbu, belki ekseriyeti mutlakayla Hicaz'da bulunan kutbu zamntasarrufundanhariolduunuveonunhkmaltnagirmeyemecbur deil. Her zamanda bulunan iki imam gibi, onu tanmaya mecbur olmuyor. Ben,eskide,RisaleiNur'unahsmnevsini,oimamlardanbirisinizanne diyordum.imdianlyorumki,Gavszam'da,kutbiyetve gavsiyetle bera ber, "Ferdiyet" dahi bulunduundan, hirzamanda, akirtlerinin baland RisaleiNur,oFerdiyetmakamnnmazhardr.Bugizlenmeyelykolanbu srr azime binaen Mekkei Mkerremede dahi farz muhal olarak Risalei Nur'un aleyhinde bir itiraz kutbu zamdan dahi gelse, Risalei Nur akirtleri sarslmayp, o mbarek kutbu zamn itirazn iltifat ve selm suretinde telkkiedip,tevecchndekazanmakiin,medritiraznoktalarobyk stadlarnakarizahetmek,ellerinipmektir...SaidNurs.

148

KurnIndaAraclkveirk

ad verilir. mam yemn (sadaki imam) kutbun h kmlerine, imam yesr (soldaki imam) da hakikatine mazhar saylr. Yani biri kutbun kararlarn, dieri de gerekynnbilir,derler.Kutuplnceyerineimam 246 yesrgeer.Kutupileikiimam,lerioluturur .Yu karda getii gibi Said Nurs nceleri kendisinin bu imamlardanbiriolduunuzannedermi. Birden ok kutubdan sz edildiinden ba Kutba Kutbu'lAktabdenir.Ona,kendisinesnanlarayardm eden anlamnda Gavs ya da Gavs Azam da denir. SaidNursdekendisineGavszamdemitir. Bu inan mensuplarna gre Kutub, Hakikat Muhammediyeninkendisindegrndkiidir.Hasan Feyznin Said Nurs iin yazd ve onun Pek parlak kasidediyevdiirdebuanlamlarkullanlmtr: nksensinbuasrdaRahmetenli'lleminincilve si, nksensinimdiefi'lMznibninvrisi. AisnyGyse'lMstasn"birduas, 247 EyuleirahmetilemRisalet'nNur ! iirylesadeletirilebilir: nk sensin bu asrda lemlere rahmet olan Mu hammedingrnts nksensinimdignahkrlaraefaatedecekolan Muhammedinvarisi Gnahkrlarnsanaudurbirars:Yardmetbize, eyyardmisteyenlerinyardmcs! EylemerahmetMuhammedinalevi,NurElisi!
246HasanKamilYILMAZ,AltnolukMecmuas,Aralk1995. 247SikkeiTasdikiGayb,a.g.e,c.II,s.2102

149

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

Bu makamn Kutb'ulrad ve Kutbu'lVcud denilen ikieidivardr.OnlaragreKutbu'lrad,peygamber lik kurumunun i yzn Kutbu'l Vcud ise Hakikat 248 Muhammediyenin i yzn temsil eder . Kutbul iradileilgiliolarakmamRabbnninszleridahan ce gemiti. Kutbu'l Vcudun her dnemde ancak bir tane bulunabilecei kabul edilir. te Said Nurs kendi sinin bu birlik makamnda olduunu iddia eder. Kendi orada olduu iin Risalei Nur akitlerini de yanna al moluyor. ki imamdan sonra yeryznn drt ynn ynettii iddiaedilenEvtadErbaann(DrtDirek),dahaaa lardaiseyediiklimiynettiiiddiaedilenYedilerin(Ab dal,Ahyar)vehalkayardmettiiiddiaedilenKrklarn (Nceb) ve insanlar gzetleyip denetledii iddia edi len yzlerin (Nkeba) var olduu kabul edilir. Said Nursyegre,yeryznynetenlerinbaolankutbu zamnmakam,Risaleinurakirtlerininmakamndan okdktr.Busebepleonlar,Kutbuzamnemrine girmekzorundadeillerdir.Zateno,RisaleiNurukav rayamayabilir.BylebirininRisaleiNuraleyhineitiraz da bulunmas mmkndr. Risalei Nur akirtleri bun dan dolay sarslmamal, o mbarek Kutbu zamn itirazn bir iltifat ve selm gibi saymal, ilgisini kazan mak iin, itirazn odakland noktalar o byk stadlarnaizahetmeliveellerinipmelidirler. Allah Tel yle buyurur: nsanlardan kimi Al lahtan nce, ona benzer sayd eylere tutulur. Onlar Allah' sever gibi severler. man edenlerin
248 Bkz.HasanKamil YILMAZ,RiclulGayb,AltnolukMecmuas,Aralk 1995.

150

KurnIndaAraclkveirk

Allah sevgisi ise dahakuvvetlidir. Bu yanla d enler, btn kuvvetin Allah'a ait olduunu ve Al lahn azabnn pek ar olduunu keke o azab greceklerigngibigrebilselerdi. nder saylan kiiler o gn, kendilerine uyanlar dansyrlpuzaklarlar.Artkoazabgrmlerve aralarndakibtnbalarkopmutur. Onlara uyanlar yle diyeceklerdir: "Ah, elimize bir frsat daha gese de biz de onlardan uzakla sak!Tpkonlarnimdibizdenuzaklatklargibi... te byle!.. Allah onlara, kendilerinin yaptklarn gsterirken ileri yanacaktr. Artk o ateten ka cakdeillerdir.(Bakara2/165166167) bBediuzzamanolduuiddias Bediinszlkteikianlamvardr:Birirneiveben zeri olmayan yaratmaktr. Bu zellik yalnz Allahta o lur. O, gklerin ve yerin bediidir. (Bakara 2/117) Yani gkleriveyeri,rneivebenzeriyokkenyaratandr. Bediinikincianlamrneivebenzeriolmayanvar 249 lktr Buna gre Bedizzaman bu zamann, rnei vebenzeriolmayankiisi,demekolur.Buzelliksade ceinsankmilvehakikatiMuhammediyekavramlar nauygunder.SaidNursnin,Pekparlakbirkaside diyevdbiriirindeHasanFeyzionuyleanlatr: Aslevvelisinbaln,ekerin, Deryassncmleilmin,hnerin,

249 emseddin Sami, Kamusi Trk, stanbul 1317 tarihli nshadan ofset bask,stanbul,1999.

151

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

Gelmedicihanabyleeserbenzerin 250 Eymir'trahmetilemRisalet'nNur ! iirylesadeletirilebilir: lkkaynasnbaln,ekerin Hemdenizisinilmin,hnerin Gelmedicihanabyleeserbenzerin EylemerahmetMuhammedinaynasNurElisi! Buradaki Risalet'nNur Nur Elisi anlamnadr. Risalet, elilik demektir. Mastara ismi fail anlam veri lebildii iin eli anlamna da gelir. Saysz yerde Ri saleiNurszyleSaidNursninmanevikiiliininkas tedildii ifade edildii iin Risalet'nNura NurElisi anlamverildiiortayakmaktadr. ddiayagreBedizzamanlakabona,pekgenya taiken,olaanstzelliklereveokyanusbykln debirilmesahipolduunugrenilimadamlartarafn 251 danverilmitir . clemlererahmetolduuiddias Allah Tel Peygamberimiz iin yle buyurur: Biz, seniancaklemlererahmetolarakgnderdik. (Enbi
ya21/107)

HasanFeyzi,buayetinSaidNursyeiaretettiiiddi asyla bir iir yazm, Said Nurs de o iir iin unlar sylemitir:RisaleiNur,okllrahmetinbirgrn ts, bir rnei olduundan, hakikati Muhammediye nin (a.s.m.) bir ksm zellikleri, mecz anlamda cz'
250SikkeiTasdikiGayb,a.g.e,c.II,s.2102. 251TariheiHayat,lkHayat,a.g.e,c.II,s.2129.

152

KurnIndaAraclkveirk

bir vrisine verilebilir diye, bu parlak kasideye ilime dim. Yalnz Hakikati Ahmediye (a.s.m) ile aynas ara 252 sndaki farka iaret iin kelimeler ilve edildi . iir okuzunolduuiinbazblmlerinialmaklayetinece iz. Huzurbulurbugnseninlelem, Ey bu asrda rahmeti lem Risalet'nNur! (Nur Elisi!) ()Buhastagnlleroktanperian, VarsasendeeerLokman'dannian, Birifasun,gel,eymahbubuzian, EycilveirahmetilemRisalet'nNur! Sonikimsrauekildesadeletirilebilir: Birifasun,gel,eyAllahnsevgilisi Ey lemlere rahmet olann (Muhammed aleyhiselamn)grnts,NurElisi. ()Fahrilem,Artanbuyereindi, hVelyetgelipDldl'ebindi, Zlfikar'abugn,artknurdendi, EybuzamandarahmetilemRisalet'nNur! Drtlkuekildesadeletirilebilir: leminiftiharettiiMuhammedArtanbuyereindi VelilerpadiahAliDldlebindi
252 SikkeiTasdikiGayb,a.g.e,c.II,s.21012102.Yazsadeletirilmitir, aslyledir:RisaleiNur,okllrahmetinbircilvesi,birnmunesiolma sndan,hakikatiMuhammediyenin(a.s.m.)birksmevsafn,mnymecz ile cz' bir vrisine verilebilir diye, bu parlak kasideye ilimedim. Yalnz HakikatiAhmediye(a.s.m)ileaynasnnfarknaiaretenbazkelimelerilve edildi.

153

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

ZlfikaradlklcnabugnNurdendi EybuzamandalemerahmetNurElisi! ()Yolumuz,buNurunbunurluyolu, OldukhepimizoNurunbirkulu, Nuryolundayryenhemnemutlu EynmuneirahmetilemRisalet'nNur! (Eylemdekirahmetinrnei,NurElisi!) ()Bulemdemaddedeil,birzsn, Herzerredenbakanbtnbirgzsn, Kinathayranedenbtnbiryzsn, EymisalirahmetilemRisalet'nNur! (Ey leme Rahmet Muhammedin rnei, Nur Eli 253 si!) . dDardakalanayardmettiiiddias Hasan Feyzinin yazd ve Said Nursnin beendii iirdeuiddialaryeralr: Crmmzleklhangibiprnrz, Dertelindenhemhergnzruzrz. Affetbizimademsanahepyrz, EynururahmetilemRisalet'nNur! Busatrlaruekildesadeletirilebilir: Gnahmzlaklhanlargibiyanarz Dertelindenhergniniminiminleriz. Affetbizimademsanayarz EylemlererahmetMuhammedinnuru,NurElisi! ()Gklersaldbel,yerverdibel, Sarstfkbiracvaveyl,
253SikkeiTasdikiGayb,a.g.e,c.II,s.21022103.

154

KurnIndaAraclkveirk

Rahmetetleme,eynuruMevl! EycilveirahmetilemRisalet'nNur! Busatrlaruekildesadeletirilebilir: (Gklerdenbelayad,yerdenbelafkrd Drtbiryanaclklarsard. AcbulemeeyMevlannnuru EylemlererahmetMuhammedingrnts,NurEl isi! evrildiatelebukocadnya, Bircehennemgibikaynadderya. Yetiimdadaeyhevliya! 254 EybuzamandarahmetilemRisalet'nNur! . eKurnveAllahnisimlerinitadiddias SaidNurs,HasanFeyzininbiriirisebebiyleusz leri sylemitir: Risalei Nurun has akirtlerinden ve eski retmenlerinden Hasan Feyz, gayet samim bir kanaatle ve kuvvetli bir itimatla ve derin bir ilimle ve 255 parlakbirimanlaveSikkeiTasdikiGayb'den ald ilhamlaRisaleiNur'unmahiyetinitarifveoNurunkay naveesasolanNuruMuhammed(a.s.m.)vehaki katiKur'nvesrrimantarifiinbukasideyiyazm 256 tr .
254SikkeiTasdikiGayb,a.g.e,c.II,s.2102 255SikkeiTasdikiGayb,SaidNursninkitaplarndanbirininaddr. 256EmirdaLhikas(1),MektupNo:71,a.g.e,c.II,s.1725.Yazsadele tirilmitir.Aslyledir:Gayetsamimbirkanaatlevekuvvetlibir itimatlave derinbirilimleveparlakbirimanlaRisaleiNur'unmahiyetiniikidefadrtarif edenRisaleiNur'unhasakirtlerindenveehemmiyetli eskimuallimlerinden Hasan Feyzi'nin Sikkei Tasdiki Gayb'den ald bir ilhamla Risalei Nur hakknda ve o Nurun menba ve esas olan Nuru Muhammed (a.s.m.) ve hakikatiKur'nvesrrimantrifindebukasideyiyazmtr.

155

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

Burada geen Nuru Muhammed, hakikati Kur'n ve srr iman szleri nemlidir. Kendisini Risalei Nurunhakikivemaneviahsiyetisaymassebebiyleo, bu zelliklerin tamamn kendinde grmektedir. Bunlar Hakkati Muhammediye inancna tam olarak uyar. nk Hakikati Muhammediyenin, btn peygamber lerinvevelilerinlednnvebtnbilgilerialdklarkay nak olduu, Haktan gelen feyzin halka ulamasnda 257 arac olduu iddia edilir . Bu sebeple Said Nurs ve Risalei Nurlar, hakikati Kurn, yani Kurnn asl ve gerei saylyor ve srr iman, yani imann srr kabul ediliyor.HasanFeyzibunudahaakifadeeder: Dertleredermansn,mahbubucansn, Hemcmi'lesmve'lKur'n'sn, HemdenuruHaktanbizeihsansn, 258 EybirrahmetilemRisalet'nNur! . Busatrlaruekildesadeletirilebilir: Dertleredermansn,sevgilisisincann, HemKurnkapsarsn,hemisimleriniAllahn, HemdeHakknnurundanbizeihsansn, Eylemerahmet,NurElisi! fHerdevirdefarklkimlikleortayakmaiddias Hakikati Muhammediye, Muhammed aleyhisselamn tarihiahsiyetideildir.Bunainananlaragreohakikat, herdevirdedeienisimvesuretlerdepeygamberveya

257MehmetDEMRC,HakikatiMuhammediye,DA,c.XV,s.179180. 258iirintamamiinbkz.SikkeiTasdikiGayb,a.g.e,c.II,s.21022103.

156

KurnIndaAraclkveirk 259 veli olarak ortaya kar . Said Nurs kendisinin yle olduunainanr.Onunszleriyledir:

Ben bu anda, seksen Said'in z olarak ortaya k mm.Onlarzincirlemeahskyametlervezincirleme tenash, yani ruh g ile alkalanp beni u zamana frlatmlardr. uSaid yetmi dokuz l vebir konuan canlnn zetidir. Eer zamann suyu donup dursa ve farkl be denlerdeortayakanSaid'lerbirbirlerinigrseler,ciddi farkllklardan dolay birbirlerini tanmayacaklardr. Ben o bedenlerin stnde yuvarlandm iyilikler ve lezzetler dald gitti. Sknt ve zntler birikti kald. O konak yerlerinin her birinde ben bendim. lmmden sonra gelecek konaklarda da yine ben ben olacam.Bu ko nak yerinde yani vcuttaki hcreler nasl ylda iki kere vcuttanayrlyorsabendeoekildeelbisedeitiririm 260 yrtlmSaid'iatar,yeniSaid'igiyerim . Ben bu anda, seksen Said'in z olarak ortaya k mm sz nemlidir. nk Tevrata gre dem
259 Hasan Kmil YILMAZ, nsn Kmil, Altnoluk Mecmuas, Temmuz 1996,say:125,s. 31. 260 Said Nurs, rt, a.g.e, c. II, s. 2340. fadeler sadeletirilmitir. Asl yledir: Ben bu anda, seksen Said'den telhis ile tezahr etmiim. Onlar mselselahskyametlervemteselsil istinsahlarilealkalanpuzamana benifrlatmlar. u Said yetmi dokuz meyyit, bir hayy ntkn fihristesidir. Eer zamann suyu donup dursa, mtemessil olan o Said'ler birbirlerini grseler, iddeti tehalften birbirlerini tanmayacaklardr. Ben onlarn stnde yuvarlandm hasenat,lezzatdaldkald.Seyyiat,lmtopland,yklendi.Naslkiimdi omerhalelerdedaimabenbenim.ylede,mevtimlegelecekmenzillerdede yine benbenim.Lkinhersenedeu menzilhanelerdekizerrat, iki muhace reti umumyaptndan,enedahi libasndeitirir,yrtlmSaid'i atar,yeni Said'igiyer.

157

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

aleyhisselamdanYakupaleyhisselamnlmnekadar 2413senegemitir.Yusufaleyhisselam110yanda, 261 Musa aleyhisselam da 120 yanda vefat etmiti . Yakuptansaaleyhisselamndoumunakadardatop lam 1600 sene gemi olsa Yaklak 4000 yl eder. SaidNurs1960tavefatettiinegreTevratagreilk insandanonunlmnekadar5960senegemiolur. Bunu seksene blnce onun girdiini iddia ettii her bedeninortalamamr75yleder.Busebeplesekse nincibedensz,dnlereksylenmibirszdr. Bu, reenkarnasyon inancdr. Said Nurs en tepede olduunu,kyametekadardaentepedekalacansy lyor. Yani gelmi byk peygamberler ile her devirde gelen mrit, mceddid, Mehdi ve beklenen sa odur. RisaleiNurlarnkonuileilgiliifadeleriyledir: OlnurdaniinYnus'uhfzeylediolht, OlnurilekahreyledihemkavminiolLt. Busatrlaruekildesadeletirilebilir: OnurdandolaybalkYunusaleyhisselamkorudu. Lutaleyhisselamkavminionurileyoketti. ()okahsvel,nurilehemettikanaat, okahsden,nurilehembuldukermet.! Buikisatruekildesadeletirilebilir: oksaydaevliyaonurileiknaoldu. oksaydaalakinsan,onurilekerameteerdi. Derhalalpgkyzhemparladolnurdangelen Rislei'nNur Hallk Rahm eyledi mahlkunu mes
261 Baknz,Tevrat,Yaradl,Bap646.

158

KurnIndaAraclkveirk

rur. Busatrlaruekildesadeletirilebilir: Derhal alp gkyz ve o nurdan gelen Risalei nur parlad. krambolyaratcbyleceyaratklarnmutluetti. Oltazegne,lkeyeserptikeklar, Hepdolacak,evkbulacakkalbikrklar. () Ey nuru Risaletten gelen bir burhan Kur'n! EysrrFurkan'dankanhccetiiman! Sonikisatruekildesadeletirilebilir: EyPeygamberliknurundangelenbirKurndelili EyAllahnsrrndankanimanndelili. Sendinbizematlub,yinesendinbizemev'ud, Sayendebugnherkesolurzindevemes'ud. Buikisatruekildesadeletirilebilir: stediimizsen,bizeszverilendesendin HerkesseninglgendeglvemutluBugn Heransenibeklervesayklardbudnya, Hakkendinigsterdi,bugnbittiorya. Binyzsenedirtopraadnmnicemilyar M'minvemuvahhidsenigzlerdihepeyyr! Herhepsidesendenyanasylerdikelm Herhepsideheransanaeylerdiselm. ()Vallah,ezeldenbunubeneyledimezber: Risalei'nNurdurvallahosonmceddidiekber. Sonikisatruekildesadeletirilebilir:
159

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

Vallahiezeldenberiezberimdeolanbudur VallahienbykmceddidRisaleiNurdur. AffetbenieyaffbykltfubykRisalei'nNur! Bir dem bile hem eyleme senden beni y Rabben 262 mehcur ! Buikisatruekildesadeletirilebilir: AffetbenieyaffbykltfubykNurElisi! EyRabbimiz!Eylemebenibiranbilesendenmahrum birisi. Nurakna,Hakakna,dostaknaeynur! 263 Nurunlavesrrnlabugnklbizimesrur . ciz,bretalebenizHasanFeyzi gEnbykmritvemceddidolduuiddias NurcularSaidNursyiyletantrlar: BedizzamanSaidNurs,HicrondrdncveMila d yirminci asrn minaresinin tepesindedurup, ada lar olan mslmanlara ve insanla baryor ve bu asrn arkasndadizilmi ve gelecek sralarndasaf tut muolangeleceknesilileenbykmritveenbyk 264 mceddidolarakkonuuyor .
262Buszleronunsaaleyhisselamgibitanrlatrldngstermektedir. 263 EmirdaLhikas(1),SraNo:72,a.g.e,c.II,s.1725vd.(iirokuzun olduuiinbazblmlerialnabilmitir.)SaidNursninRisaleiNurunhakiki ve maneviahsiyeti olduudaha nce gemiti.BuradaRisaleiNur yerine Said Nurs konunca Hristiyanlktaki sa inanc ile bire bir rtt ortaya kmaktadr. 264 TariheiHayat,BarlaHayat,s.2144. Yazsadeletirilmitir asl y ledir: Bedizzaman Said Nurs, on drdnc asr Muhammednin ve yir minci asrMildninminaresinintepesinde durup,muasrlar olan ehlislm

160

KurnIndaAraclkveirk

hMehdiolduuiddias Risalei Nurun bir ksm nemli akirtleri, Said Nursyeslarlaunusorarlar: Ahirzamanda,Peygamberimizinailesindengelecek olanobykmridinsenolduunudnyoruz.Ama senbu kanaatimizi srarla kabul etmiyor, ekiniyorsun. Bubirelikidir.elikininhalliniisteriz". SaidNursbusoruyaucevabverir: GelecekMehdiResulntemsilettiikutsalcemaa tin manevi ahsiyetinin grevi vardr. Bunlar iman kurtarmak, Peygamberin halifesi unvanyla slamn farkl ynlerini ihy etmek ve zamann etkisiyle Kurn hkmlerinde ve eriat kanunlarnda grlen bir ok deiikliksebebiyleoztbuenbykgreviyapmaya alr. NurakirtleribirincigrevitamolarakRisaleiNur'da grdklerinden, ikinci, nc grevler buna nispetle ikinci, nc derecede olduundan, Risalei Nur'un manevi kiiliini (Said Nursyi) hakl olarak bir eit mehdi diye alglyorlar. Hatta bir ksm evliya, gayb ile ilgili kerametlerinde Risalei Nur'un (Nur Elisi Said Nursnin) tam o hir zamann hidyet edicisi olduu, incelemeveyorumla,anlalrdiyorlar. ki noktada karklk olduundanyoruma ihtiyavar dr: Birincisi:Peygamberinhalifesiolmaveslmbirlii
ve insaniyete baryor ve bu asrn arkasnda dizilmi ve mstakbel srala rnda saf tutmu olan nesli ti ile bir mridi zam, bir mceddidi ekber olarakkonuuyor.

161

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

halka,siyasetilerevezelliklebuasrdakidncelere grebirincigrevdenbinderecegenigrnyor.Ger iherasrdahidayetedicibirnevimehdvemceddid gelmitir, ama her biri grevden birisini bir ynyle yapt iin hir zamann byk mehdsi unvann almamlardr. kincisi: hir zamann o byk ahsnn Peygamber ailesinden olmasdr. Aslnda ben Hazreti Ali'nin (r.a.) manevi evlad hkmndeyim. Ondan hakikat dersini aldm. Muhammed (a.s.m.)n ailesi bir manada hakik Nur akirtlerini de iine aldndan, ben de o aileden 265 saylabilirim .
265 ular,OnDrdnc u, a.g.e,c.II,s.1064.fadelersadeletirilmiti asl yledir: "Nurun ehemmiyetli bir ksm akirtleri pek musrrne olarak hirzamandagelenliBeytinbykbir mridisenizannediyorlar.Sen de onlarn fikirlerini musrrne kabul etmiyorsun, ekiniyorsun. Bu bir tezattr. Hallini isteriz" diye sormalar sebebiyle, onlara cevap olmak zere, bundan sonragelecekMehdiResulntemsilettiikudscemaatinahsmnevsi nin vazifesi olduu, bunlarn iman kurtarmak, hilfeti Muhammediye (a.s.m.) nvanyla eiri slmiyeyi ihy etmek ve inklbt zamaniye ile ok ahkm Kur'niyenin ve eriat Muhammediyenin (a.s.m.) kanunlarnn bir derecetdile uramasylaoztbuvazifeiuzmyyapmayaalr.Nur akirtleri birinci vazifeyi tamamyla Risalei Nur'da grdklerinden, ikinci, ncvazifeleride,bunanisbetenikinci,ncderecededirdiye,Risalei Nur'un ahs mnevsini hakl olarak bir nevi mehdi telkki ediyorlar. Bir ksm,oahsmnevninbirmmessili olan baretercmannzannettikle rinden, bazan o ismi ona da veriyorlar. Hatt, evliyann bir ksm, kerameti gaybiyelerinde Risalei Nur'u ayn o hirzamann hidyet edicisi olduu, bu tahkikatlatevilleanlalrdiyorlar.kinoktadabiriltibasvartevillzmdr. Birincisi:hirdeikivazife,gerihakikatnoktasndabirincivazifederecesinde deiller. Fakat hilfeti Muhammediye (a.s.m.) ve ittihad slm avamda ve ehli siyasette, hususan bu asrn efkrnda o birinci vazifeden bin derece genigrnyor.Geriherasrdahidayetedicibirnevimehdvemceddid geliyor ve gelmi. Fakat her biri vazifeden birisini bir cihette yapmas itibaryla,hirzamannbykmehdsinvannalmamlar. kincisi: hirzamann o byk ahs, li Beytten olacak. Geri mnen ben HazretiAli'nin(r.a.) birveledi mnevsihkmndeyim.Ondanhakikatder

162

KurnIndaAraclkveirk

Krkgndebirekmekyiyipbakagnlerdeyemeyen mehur veli Osman Hlid ile Ispartann tannm limlerinden Topal kr, bir gerei akagrm ve habervermilerdir.Ogerekudur: mmetin, hir zamanda gelmesini bekledii kiinin grevindenennemlisiveenbygerekman yaymak ve ehli man sapklktan kurtarmak olduun dan, o grevi tmyle Risalei Nurda grmlerdir. Bu sebepledir ki, Hz. Ali, Abdlkadir Geylan ve Osman Hlid gibi zatlar, gelecek ztn makamn Risalei Nu runmanevikiiliinde(SaidNursde)gzleriylegrm gibiiaretetmilerdirBugerekgsteriyorkigelecek o mbarek zat, Risalei Nuru kendi program olarak 266 uygulayacaktr .

sini aldm. Ve li Muhammed (a.s.m.) bir mnda hakik Nur akirtlerine milolmasndan,bendeliBeyttensaylabilirim. 266 Sikkei Tasdiki Gayb, a.g.e, c. II, s. 2061. www.bediuzzaman.net ve www.risaleinur.com.tr Yaz sadeletirilerek zetlenmitir. Asl yledir: Ev vel: Nurun fevkalde has kirdleri, "Sikkei Gaybiye" mtemiltiyle, o evliyay mehreden, krk gnde bir def'a ekmek yeyip krk gn yemeyen OsmanHlid'ninsarihihbarveevldlarnavasiyetiileveIspartannme hur ehli kalb limlerinden Topal kr'nn zhir haber vermesiyle ok e hemmiyetli birhakikatdva edip, fakat iki iltibas iindebu bre, ehemmi yetsizkardeleriSaid'e bindereceziyadehissevermiler.Onsenedenberi kanaatlarn tdile altm halde, o bahadr kardeler kanaatlarnda ileri gidiyorlar.Evetonlar,OnsekizinciMektuptakiikiehlikalbobannmaceras gibi,hakbirhakikatgrmler,fakattbiremuhtatr.Ohakikatdaudur: mmetinbekledii,hirzamandagelecekztnvazifesindenenmhimmi ve en by ve en kymetdar olan man tahkikyi ner ve ehli man dalletten kurtarmak cihetiyle, o en ehemmiyetli vazifeyi aynen bitemmiha Risalei Nurda grmler. mam Ali ve Gavs zam Osman Hlid gibi zatlar, bu nokta iindir ki, o gelecek ztn makamn Risalei Nurun ahs mnevsindekefengrmlergibiiaretetmiler.Bzandaoahsmne vyi bir hdimine vermiler, o hdime mltefitane bakmlar. Bu hakikatdan anlalyorkisonragelecekombarekzat,RisaleiNurubirprogramolarak nervetatbikedecek.

163

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

iBeklenenMesiholduuiddias Risalei nurlara gre, gelmesi beklenen sa, Said Nursdir.nksaybekleyenler,onunDeccalild 267 receine inanrlar . Said Nursnin pek parlak kaside diyevdiirdebuhususdilegetirilmektedir: Heryangnseninnurunsndrr, Herbiryeribirgleneseninnurundndrr, Deccldabirgngelirelbetteldrr 268 EynururahmetilemRisalet'nNur! jSaidNursninkurtarcolduuiddias Nurcular onun bu dnyada kendilerini kurtaracana inanrlar.SaidNursninPekparlakkasidediyevd iirdekonuileilgiliuifadeleryeralr: ifabulsunimdibirazyaramz, Revabulsungemezolanparamz, Sanurunu,akadnsnkaramz, EyziyayrahmetilemRisalet'nNur! ()klarnArakanferyad Alatyoropkruhluecdad, Allahiineylebizeimdad, EymuhtalararahmetilemRisalet'nNur! Gklersaldbel,yerverdibel, Sarstfkbiracvaveyl, Rahmetetleme,eynuruMevl! EycilveirahmetilemRisalet'nNur! Biryandaselvar,biryandakanakar,
267 Bkz.KastamonuLahikas,YirmiYedinciMek,a.g.e,c.II,s.1601. 268SikkeiTasdikiGayb,a.g.e,c.II,s.2102.

164

KurnIndaAraclkveirk

Bubelateilemiyakar, Alayanbubeerhepsanabakar, EynmuneirahmetilemRisalet'nNur! evrildiatelebukocadnya, Bircehennemgibikaynadderya. Yetiimdadaeyhevliya 269 EybuzamandarahmetilemRisalet'nNur! . Yeti imdada ey ah evliya demek, Ey evliyalar padiahimdadayetidemektir.SaidNurs,kimekar imdadaarlmaktadr.Dnyayateleevirip,denizle ribircehennemgibikaynatankimdir?Allahakarim dada arlan bu zatn, Allahtan gl, daha merha metli olmas ve insanlar daha iyi tanmas gerekmez mi?BevakitnamazndaYalnzsanakuloluruzve yalnzsendenyardmdilerizdiyenbirMslmanbu bykgnahanasldebilir?! kSaidNursninefaatiolacaiddias Nurcular, Said Nursnin efaatine inanrlar. Konu ile ilgiliszlerindenbirksmyledir: O nurun mbarek tercmannn ve mbarek ahs mnevsinin (Said Nursnin) yapt u dua Bizi kur tar, anababamz, Risalei nur talebelerini ve ana babalarn ateten kurtar ile benzeri dualarnn kabu lyle, efaatiyle ve hrmetine, onun akirtleri, hiz metileri ve risalelerini koruyan maazalar, nasl zd olmu,kurtulmuisesizlerdeombarekakirtlergibi, o mbarek kutsal ereveye girdiinizde dnya ve ahiretle ilgili dehetli atelerden kurtulacak ve evlt ve
269SikkeiTasdikiGayb,a.g.e,c.II,s.2102.

165

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

ailenizinbirneviobanolmanzsebebiyleosevgilileri nizi de kurtaracaksnz. Her birerleriniz madd ve ma nevfelhvesaadetenailolacaksnz..270" Ey Nurcular! Nurun efaati, Nurun duas, Nurun 271 himmetisizlerikurtaracaktr . 2RisaleiNurlarnKutsallatrlmas RisaleinurlardaRisaleinurlar,SaidNursyiveta lebelerini kutsayan o kadar ok blm vardr ki, onlar karlsa kitaplar ciddi anlamda klrler. Bunlarn bir ksmndan daha nce sz edilmiti bir ksmna daha gzatalm: Buacayipvedehetlivehimisligrlmemidevir de,zelliklemminlerinoksarsntlargeirdiiveok dehetli dmanlar karsnda bulunduu ve katksz kfirlikateininmahallemizisardbirzamanda,ancak veancak,gvenimizinensalam,gl,yklmaz,sar slmaz donanmna sahip olan Risalei Nur'un nuran siperlerine snmakla ve onun kutsal erevesine gir meklekurtulacakveimannzkurtararak,ebedyokluk

270 Emirda Lhikas (1 Mektup No: 81), a.g.e, c. II, , s. 1733. fadeler sadeletirilmitir asl yledir: Ve ite o nurun mbarek tercmannn ve mbarekahsmnevsinindualarnnkabulyle,efaatiylevehrmetine, benim dehetli, fakat Cehennem atei yannda hi ehemmiyeti olmayan ateimden, onun akirtlerinin, hdimlerinin ve risalelerinin muhafz bulunan maazalar, nasl zd olmu, kurtulmusa, sizler de o mbarek akirtler gibi,ombarekdaireikudsiyeyedehaletettiinizde,dnyevveuhrevdeh etli atelerdenkurtulacakveevltve iylinizin birneviobanolmakhase biyle,osevgililerinizidekurtaracaksnz.Veherbirerlerinizmaddvemanev felhvesaadetenailolacaksnz 271EmirdaLhikas(1),MektupNo:81,a.g.e,c.II,s.1733.

166

KurnIndaAraclkveirk 272 zannettiinizlmbirebedihayataevireceksiniz . "Onlar,ruhumuzungdasveebedsaadetimizinanah 273 tardr .

imdi bu kitaplara yaktrlan zelliklerden bazlarn grelim: aRisaleiNurunonaylandiddias Nurcularn iddia ettii gibi, kurtulu, ancak Risalei nurlarlammknolacaksaonlarn,ncekiilahikitaplar tarafndan haber verilmesi ve onaylanmas gerekir. SaidNursbutarafdaihmaletmemi,Sikkeitasdiki gaybyanigayplailgilionaydamgasadnverdiibir risaleyazmtr.Risaledeylediyor:Burisalebatan sona bine yakn iaretle bir tek eyi Risalei Nur'un uygungrlponaylandnispateder.Birdvada,bu kadarokvebirbirindenfarklbinlerceemareveiare tin olmas yalnz kesin bilgi derecesinde deil, belki gzlegrmevekesinkanaatderecesindeodvayis 274 pateder .
272 EmirdaLhikas(1),MektupNo:81,a.g.e,c.II,s.1733.fadelersade letirilmitiraslyledir:Buacipvedehetlivehimisligrlmemidevir de, hususan ehli imannoksarsntlargeirdiiveokdehetli dmanlar karsnda bulunduu ve kfr mutlak ateinin mahallemizi sard bir za manda, ancak ve ancak, gvenimizin en mstahkem, kav, yklmaz, sarsl maz tahkimatolanRisaleiNur'un nurnsiperlerine iltica etmekle veonun daireikudsiyesinedehaletetmeklekurtulacakveimannzkurtararak,idam ebedzannettiinizlmbirhayatbkiyeyetebdiledeceksiniz. 273ualar,OnDrdncu,a.g.e,c.I,s.1111,Ceylanalkannmda faasndan. 274 KastamonuLahikas,a.g.e,c.II,s.1651, Yazsadeletirilerekzetlen mitir.Aslyledir:BurisaleSikkeiGaybiyebatanaayakadarbirtek neticeyebakar.Bineyaknemarelerle,RisaleiNur'unmakbliyetinebirimza basldn isbatediyor.Byle birtek dvayabu derecekesretlive ayrayr cihetlerde binler emareler ve malar onu gstermesi, ilmelyakn deil, belki aynelyakn,belkihakkalyaknderecesindeodvayisbateder.

167

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

Bu ispatn nasl olduunu grmek isteyenler, bundan sonra gelecek olan SAD NURS VE KURN b lmnebakabilirler.
bRisaleiNurunTrkeolmas AllahTelylebuyurur:Biz,hereliyikenditop lumunun dili ile gnderdik ki, onlara iyice akla sn. (brahim 14/4) Said Nurs bu ayeti, Risalei Nurlarn Trkeoluunundelilisayarveyleder: Elilik ve Peygamberliin naib ve vekillerinin her asrda bulunmas bir kural olduu iin bu ayet, bir mi raslk grevi yapan Risalei Nuru kendi fertleri iine bir iaret anlamyla sokuyor ve dilinin Arapa olmayp 275 Trkeolmasnnsebebinibelirliyor . cRisaleiNurungnahakefaretolduuiddias Said Nursye gre Kuran lemeatlarna ve Risalei Nur'adeililimek,onutamamylakabuledipyaylma snaalmakgerekir.Buonun,gemidehetlignah larakefaretolmasvegelecekmthibellaraveanar 276 iyeengelolabilmesiiinarttr . dRisaleiNuruokuyannalimolduuiddias SaidNursyegreeskimedreselerdebeonsenede renilen bilgiler Nur Medreselerinde be on haftada 277 renilebilmekteveaynsonueldeedilebilmektedir .
275ualar,Birinciua,DrdncAyet,a.g.e,c.I,s.847. 276SikkeiTasdikiGayb,a.g.e,c.II,s.2061. 277 SikkeiTasdikiGayb, a.g.e,c.II,s. 2061. Yazsadeletirilmitir. Asl yledir:Eskimedreselerdebeonseneyemukabil,inaallahNurMedrese leribeonhaftadaaynneticeyiteminedecekveyirmisenedirediyor.

168

KurnIndaAraclkveirk

eRisaleiNurlarkutsallatrmayarnek RisaleiNurlarkutsallatrmaileilgiliyazlarkarlsa kitaplarn hacmi olduka klr. Bunlardan yeti Kbrayrnekveripburadakiiddialaradmadmizle yelim: 1)SaidNursyeyazdrldiddias
SaidNursyetiKbraadnverdiirisalesiningiriksm nuzatncaylediyor:

Bu risalenin giriinin buderece uzun olmas isteme 278 denolmutur.Demekihtiyavarki,yleyazdrld . 2)AdnHz.Alininverdiiiddias


SaidNurs,burisaleiinylediyor:

Bu risalenin yle bir ehemmiyeti var ki mam Ali (R.A.) gaipten gsterdii kerametlerle bu risaleye, 279 yetiKbraveAsyMusaadlarnvermitir . 3)Hz.AlininRisaledenefaatdilediiiddias SaidNursdiyorki:mamAli(R.A.),Nurunblm lerinden haber verdii srada AyetlKbr hakk iin beni ani lmden koru deyip o yetl Kbray 280 efaatyapt 4)Risaleninlilheillallahndeliliolduuiddias SaidNursdiyorki:Lilheillallahndelili,basl
278ular,Yedinciu,a.g.e,c.I,s.895. 279ular,Yedinciu,a.g.e,c.I,s.895.

280 ular,OnBeinci u, a.g.e,c. I,s.1116.

Arap adafecetdiyebirkelime olmad iinfce kabul edilerek anlam veril mitir.

169

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

yetlKbraRisalesidir.Oemsalsizhccetinhrikal 281 iindirkimamAli(R.A.),onuefaatiyapmtr . 5)Risaleninkurtarclkyaptiddias Said Nurs diyor ki: .. o Risalenin hem Ankara hem Denizli Mahkemelerinde galip gelmesiyle ve perde al tndan etkili bir ekilde yaylmasyla talebelerine berat 282 kazandrmaasebepolduu 6)Birmaazayyangndankoruduuiddias Said Nurs diyor ki: (Ispartada) hkmet dairele rindenbirisigeceninensoukanndasaatyand. Yangn bitiikteki maazaya hzla ilerliyordu. Maaza RisaleiNurunbirtalebesineaitti.Bizyanyoruz,mah volduk. diyerek yanma geldi. Ben de iki gn evvel maazada bulunan yetl Kbrann baz nshalarn istemitimamagetirmemiti.Demekoateisndrmek iinkalmt.RisaleiNuruveyetlKbrayefaat yapp:YaRabbikurtardedim.saatodehetliyan gn, btn o byk daireyi mahvetti. Altnda ve bitii indekidkknlartamamenyakt,ykt.RisaleiNurun ve yetl Kbrann korumasnda olan maazaya ili 283 medi.Altndakiakirdindkkndasalamkald
281 ular,On Beinciu, a.g.e,c.I,s.1116. Bu ibarede ksaltma yapl mtr. Tamam yledir: Birinci Kelime tr. Bundaki hccet ise matbu' yetlKbra Risalesidir. O emsalsiz hccetin hrikal iindir ki mam Ali(R.A.),Nur'un eczalarndan haber verdiisrada (Ayetl Kbr hakk iin beni ani lmden koru. A. Bayndr) deyip o yetlKbra'yefaatyaparak 282ular,OnBeinciu,a.g.e,c.I,s.1116.

283 Emirda Lahikas, Yirmi Yedinci Mektup, a.g.e, c. II, s. 1723. Anlam bozmayacakksaltmalaryaplmtr.

170

KurnIndaAraclkveirk

3KurtuluunNurCemaatindeOlaca Nurculara gre Risalei Nur akirtlerinin kurtulua ereceklerine ve mutlu olacaklarna dair Kurnn kuv vetli iaretleri, Hz. Alinin ve Abdulkadir Geylnnin 284 mjdelerivardr .uyetler,butrcemaatvetarikat larndurumunuanlatmaktadr: Dinlerini blk blk ayrp her biri ayr bir ce maat olanlar var ya, sen hibir konuda onlardan deilsin.OnlarniiAllahakalmtr.Sonraonlarn yaptklarkendilerinebildirilecektir.(Enam6/159) Bu din, sizin dininizdir bir tek din. Ben deRab binizimyleyseBendensaknn. Sonra insanlar, bir takm kitaplarn etrafnda k meleip din konusunda blk blk oldular. Her bln, kendi yanndakine gveni tamdr. Onlar, daldklar hayalleri iinde brak bir sre byle git sin. Onlara mal ve oullar vermemizi nasl deer lendiriyorlar? Onlara mal kazandrmak iin mi ko uyoruz?Hayrfarkedemiyorlar.(Mminn23/5256) Sonyetyledir:

Sonra insanlar, bir takm kitaplarn etrafnda kmeleip dinkonusunda blk blk oldular. Her blk kendi yannda olandan mutludur. (Mminn
23/53) 284KastamonuLahikas,YirmiYedinciMektup,a.g.e,c.II,s.1608,barenin asludur:RisaleiNurakirtlerihakkndanecatlarnaveehlisaadetolduk larna dair kuvvetli iareti Kur'aniyeyi ve beareti Aleviyeyi ve Gavsiyeyi dndm

171

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

Buradaki zbr ( ) Zebur ( )un ouludur kitap anlamna gelir. Nitekim uar 196. yette yle buyurulmutur: = O Kurn, ncekilerin kitaplarnda da vardr. ncekilerin kitaplar,ncekiPeygamberlereinenkitaplardr.Zebur, ayrca Davud aleyhisselama inen kitabn da addr. Dinlerini blk blk ayranlarn kitaplarna da zebur denmesi, o kitaplara ilahi kitap havas verdiklerine iaretsaylabilir.
LCEMAATBYTMENNHEDEFOLMASI

Dineuymayerinedinikendilerineuyduranlar,odinin temelinanlarn,kendihkimiyetlerinipekitirmeninbir vastas olarak kullanrlar. Mesela Hristiyanlktaki Ba ba,OulveKutsalRuhinanc,KiliseninHristiyance maatzerindekihkimiyetinipekitirmeninaracolarak kullanlr.Bubykbirdinsmrsdr.nsanlar,daha ok dindarlamak isterken Allah yerine Kiliseye bal hale gelirler. Mesela Katoliklere gre say, Kutsal Ruhu, Meryem Anay ve Havarileri Kilise temsil eder. Kilise,hiyerarikorganlardanveMesihinmistikbede nindenoluanbirtopluluktur.Gkselarmaanlarlado natlmtr. Biri insani dieri ilahi olan iki farkl yaps 285 vardr . Kilise insanlkla Allah arasndaki birlemenin 286 iaretivearacdr .Mesihebenzeyenkilisegrevlileri Mesihinkullardr.nksyledikleriszlerveverdik leriihsankendilerinindeil,bakalarnaverilmekzere kendilerine emanet edilen Mesihin sz ve ihsan

285KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.771. 286KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.775.

172

KurnIndaAraclkveirk 287 dr .

BuekildeKatolikler,HristiyanlAllahndiniolmak tan karm, Kilisenin dini haline getirmilerdir. imdi Kilise,kendinebalolanlarnsaysnartrmakiinher yolabavurmaktadr.Bunudierkiliselerdeyapmakta dr.Onlarnbufaaliyetinemisyonerlikdenir. Misyonerlik,dintebliideildir.Dinteblii,birdiniin sanlara anlattktan sonra inanma konusunda onlar serbestbrakmaktr.Misyonerlik,Pavlusunyaptgibi insanlarKiliseninemellerinehizmetederhalegetirmek iin her yola bavurma faaliyetidir. Nitekim Amerika ktasn igalin zerinden 200 yl gemeden, Ortaa engizisyonunu aratmayacak yntemlerle yerli inan ve kltrleryokedilmivehalkHristiyanlatrlmtr.Ayn durumAvustralya,YeniZelandavebatemperyalizmini yaayan Afrika lkelerinde ve dnyann dier blgele 288 rindedeolmutur . Misyonerler, Aziz Pavlus'un yolundadrlar. Onun Korintlilereyazdmektuptaucmleleryeralr: Ben zgrm, kimsenin klesi deilim. Ama daha ok kii kazanaym diye herkesin klesi oldum. 20 YahudilerikazanmakiinYahudilereYahudigibidav randm.KendimKutsalYasa'nndenetimialtndaolma dmhalde,Yasaaltndaolanlarkazanmakiinonlara Yasa altndaymm gibi davrandm. 21Tanr'nn Yasa sna sahip olmayan biri deilim, Mesih'in Yasas altn daym.Bunakarn,Yasa'yasahipolmayanlarkazan mak iin Yasa'ya sahip deilmiim gibi davrandm.
287KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.876. 288inasiGndz,MahmutAydn,Misyonerlik,stanbul2002,s.18.
19

173

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2
22

Gszleri kazanmak iin onlarla gsz oldum. Ne yapp yapp bazlarn kurtarmak iin herkesle her ey oldum. 23Bunlarnhepsini,Mjde(ncil)depaymolsun 289 diyeMjde'ninurunayapyorum . Misyonerlik, ncili halklara ve Mesihe inanmayan gruplara bildirmeklebalar. Bunu, Hristiyan cemaatle rin ve yerel Kiliselerin kurulmas izler. ncili halklarn kltrlerinde canlandrmak iin bir inkltrasyon sreci balar. Halklar, gruplar, kiileri ilgilendiren konularda, Kiliseonlaraadmadmularvenfuzeder.Bu,ncili 290 kabuletmeyenlerlesayglbirdiyaloggerektirir . nkltrasyon, ncilin mesajn Hristiyan olmayan l kelerin kltrlerine sokmak demektir. Hristiyanlk me saj ve hayat tarz, dier kltrlere uygun hale getiri lir.Bunun amac insanlar adm adm Hristiyanlatr maktr. Birokmslmancemaatvetarikattadabenzeriiler yaplr. slam kendilerinin temsil ettiklerine inanrlar. Cemaatlerinin bymesini slamn yaylmas sayar, bymeyi ana hedef haline getirirler. Said Nursnin aadakigrleribunarnektir: Risalei Nur'un slm leminde yaylmasna kar sosyal ve siyasal adan engeller kmamas iin Nur akirtleribarbirdavransergilemekleykmldr ler.SaknhocalarnCumavecemaatlerineilimeyiniz. Onlara katlmasanz da, katlanlar tenkit etmeyiniz. Geri mam Rabban "Bid'at olan yerlere girmeyiniz"
289ncil,Pavlus'unKorintlilereBirinciMektubu,9/1923 290KatolikKilisesiDinveAhlaklkeleri,par.854ve856.

174

KurnIndaAraclkveirk

demitir ama onun maksad bunun sevabnn olmaya can bildirmektir yoksa namazn batl olacan sy 291 lemekdeildir . Nurcular, davalarn yaymak iin herkesle iyi ilikiler iindeolmayaalrvetartmayagirmezler.. "Bid'at olan yerlere girmeyiniz" sznn camileri he defaldaktr.Mslman,dahaoksevapalmakiin camiyegider.Eernamaznsevabnbilealmayacaksa oraya gider mi? Said Nurs, bu yolla Nurcularn kendi mescitlerinioluturmalarnniaretinivermiolmaktadr.
MNSANLIIKUCAKLAMADDASI

NurcularderlerkiKimgereklerpeindekouyorsa, Risalei Nur'danders almaldr. Nur yolunda giden her aydn,gerekmutluluakavuacakveyeryznnma hiyetini anlayacaktr. Ebed hayat hazinesini gsteren Kur'nHakminnuruolanRisaleiNur,elbettebirza 292 mandnyaynlatannurlusesiniykseltecektir . SaidNursdahailerigiderveyleder:Dinin,eria tn ve Kur'n'n yzden ziyade tlsmn, muammasn zp ortaya karan ve en inat dinsizleri susturup cevapszbrakanMiraveahiretteruhvecesedinbir likte dirilecei gibiakldan ok uzak zannedilenKur'n
291 Kastamonu Lahikas, Yirmi Yedinci Mektup, a.g.e, c. II, s. 1667. Yaz sadeletirilmitir asl yledir: Risalei Nur'un lemi slm'da intiarna kar,hayatitimaiyevesiyasiyecihetindemanilerkmamakiin,Risalei Nurakirtlerimusalahakranevaziyetialmayamkelleftirler.Saknhocalarn Cuma ve cemaatlerine ilimeyiniz. tirak etmeseniz de, itirak edenleri tenkidetmeyiniz.GerimamRabbandemiki:"Bid'aolanyerleregirmeyi niz."Maksad,sevabolmazdemektiryoksa,namazbattalolurdeil. 292TariheiHayat,IspartaHayat,a.g.e,c.II,s.2204.

175

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

gereklerinienyobazveeninatfilozoflaravezndk lara kar gne gibi ispat eden ve onlarn bir ksmn imana getiren Risalei Nur nshalar, elbette btn dnyayveuzaykendiilealkadaredecekvebuasr ve istikbali kendiyle megul edecek bir Kurn gerei 293 veehliimanelindebirelmasklntr . ialktamutaassbveVehhabliktedear,filozofla rneninatsvelimi,mutaassbhocalarnenkibirlisi hepberaberNurdairesinegirmeebaladlarveimdi karde gibidirler. Hatta baz misyonerler, sa dininin, yani Hristiyanln gerek ruhansinin de (yani sa aleyhisselamn)odaireyegireceinedairiaretlervar dr. Bunlar birbirine hcum etmiyor aksine bir daya nmavebirbarngereinihissediptartmalkonula r ortaya atmyorlar. Demek mam Ali'nin (R.A.)otuz krkiaretiyleakbirekildehaberverdiiRisaleiNur, bu zamann dehetli yaralarna tam bir iltr. O daire 294 bizekfigeldiiiinondandarkmyoruz .
293EmirdaLhikas(1),MektupNo:24,a.g.e,c.II,s.1695.Yazsadele tirilmitir. Asl yledir: Evet, dinin, eriatn ve Kur'n'n yzden ziyade tl smlarn, muammlarnhalvekefedenve en muanniddinsizlerisusturup ilzamedenveMiraveharicismn gibisrf akldanokuzakzannedilen Kur'n hakikatlerini en mtemerrid ve en muannid filozoflara ve zndklara kargnegibiispatedenveonlarnbirksmnimanagetirenRisaleiNur eczalar,elbettekreiarzvekreihaviyeyikendi ilealkadaredervebu asr ve istikbali kendiyle megul edecek bir hakikati Kur'niyedir ve ehli imanelindebirelmasklntr. 294 Emirda Lhikas, a.g.e, c. II, s. 1769. Yaz sadeletirilmitir. Asl yledir: alkta mutaassb ve Vehhablikte de mfrit, feylesoflarn en maddsive mtefenninivemutaassbhocalarnen enaniyetlisi,beraberNur dairesine girmee balamlar ve ksmen imdi de kardee bulunuyorlar. Hatt baz misyonerler de, dini sa'nn (A.S.) hakik ruhansi de o daireye gireceklerine emareler var. Birbirine hcum deil belki bir tesand, bir musalaha lzumunu hissedip medar mnakaa meseleleri ortaya atmyorlar. Demek mam Ali'nin (R.A.) otuzkrk iaretiyle sarahat derece sindehaberverdiiRisaleiNur,buzamannmthiyaralarnatambiriltr. 176

KurnIndaAraclkveirk

DRDNCBLM SADNURSVEKURN
Said Nursnin Kurna yer yer doru yaklat gz lenmektedir.AmaoKurna,dahaokkendini,kitapla rn ve akirtlerini kutsallatrmak iin bavurur. Ayet lerdenbutranlamlarkarmakmmknolamayaca iin ok yanl yollara bavurur. Mesela ona gre Kurnn 33 yetinde kendisine ve Risalei Nurlara 295 iaretedilmektedir .ddiasnispatiinEbcedvecifri kullanmaktadr.Bu,ounluklabyclerinbavurduu yoldur. Zaten bu tr iddialar baka bir yolla yapmak mmkndeildir.
AEBCEDVECFR

28 harfli Arap alfabesi, sekiz anlamsz kelimede bir letirilmitir.Bunlar:


kelimeleridir. Buharflere,1den1000ekadarrakamdeerleriverile rek bir hesap ekli oluturulmutur. Sekiz kelimenin birincisi Ebced olduu iin bu hesaba Ebced hesab denmitir.Buharflervekarlklaraadadr.
Nur,buzamannmthiyaralarnatambiriltr.Onuniin,odairebizekfi gelmi,haricekmyoruz. 295ualar,Birinciua,a.g.e,c.I,831.

177

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

10

20

30

40

60

70

80

90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Ebcedhesabdahaok,bircmleninyadabeytinii ne nemli olaylarn tarihlerini, anlaml kelimelerle yer letirmek iin kullanlmtr. Buna tarih drme denir. Buhesab,gaybbilgisinevegizlimanalaraulamayolu olarak kullananlar da kmtr. Bunlar, Cefr yada Cifr adn verdikleri bir metot kullanrlar. Daha ok iilerin vebyclerinbavurduucifrdeharflerlesaylarara snda iliki kurularak onlara denk gelen iaretlere ula 296 lmaya allr . Bu, btl bir yoldur. nk Ebced hesabnn, Kitap ve Snnetten bir dayana olmad gibigizlianlamlarayanigaybbilgisineulamanndabir yoluyoktur.AllahTelylebuyurur:Deki,gkler de ve yerde, hi kimse gayb bilemez, onu sadece Allahbilir.(Neml27/65) ...gklerdeveyerde...dediine gre meleklerin, cinlerin ve peygamberlerin dahigayb bilemedikleriortayakmaktadr.
296 Bkz., Mustafa Uzun, Ebced, DA, c. X, s. 6870 Metin Yurdagr, Cefr,DA,c.VII,s.215218.

178

50

KurnIndaAraclkveirk

Cifryoluylagaybbilgisineulamayaalanlardanbiri de Said Nursdir. Aada grlecei gibi o, istedii rakamlara ulamakta zorlanm, bunun iin yetlerin cmle yapsn bozmaya, dil kurallarna veya Ebced kurallarna uymamaya mecbur kalmtr. Bunlar da yetmeyince, istedii rakamla aradaki farka srl fark diyerekiiniindensyrlmtr. BRSALENURLARLALGLARETLER SaidNurskendisi,Risaleleriverencileriileiaret lertadniddiaettii33yetarasndanenfazlaNur Suresinin35.yetizerindedurur.Buyetleilgiliiddia lar grlnce dierlerine ihtiya kalmayacaktr. Ayet yledir:

Allahgklerinveyerinnurudur.Onunnuru,iin de k bulunan bir kandilyuvas gibidir.O k bir cam iindedir. O cam, sanki inci gibi bir yldzdr douda da batda da olmayan bereketli bir zeytin aacndan tututurulmutur. Ate demese bile, nerdeyse yan kendisi aydnlatacak gibidir. Nur stnenurdur.Allahdileyeninurunayneltir.Allah insanlara rnekler verir. Allah her eyi bilir. (Nur
24/35)

179

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

Ayetin meali tarafmzdan eklenmitir. Umarz konu nuniyianlalmasnayardmcolur. SaidNursyetin,RisaleiNurlarnadna,yazmtari hine ve iindeki bilginin deerine iaretler tadn iddiaetmektedir. O, kitaplarna Risalei Nur, ResailinNur, Risaletn NurveRisaleinNuradlarnverir. RisaleinNurdiyebiradolamaz.BuneTrkeye,ne ArapayanedeFarsayauyar. Ona gre yet, drtbe cmlesiyle on adan bu ki taplarnadnaiaretetmektedir. BirinciCmle SaidNursyegreyetinRisaleiNurabakanbirinci cmlesi udur: = O'nun nuru, iindekbulunanbirkandilyuvasgibidir. Yani Nuru ilhnin veya Nuru Kurnnin veya NuruMuhammednin(a.s.m)misli = iinde k bulunan bir kandilyuvasdr.Bunun ma kamcifrsi,yanicifregrerakamdeeri998dir.ed deli nunu iki nun sayarsak Risaletn Nurun rakam deeri de ayn olur. Bu sebeple yet, tam tamna bu ismeiaretetmektedir. Bu szyle o, n Risaletn Nur olduunu sylemi oluyor. Onun yukardaki cmlesini budeiiklikledzenlersekyleolur: Nuruilhnin

180

KurnIndaAraclkveirk

Veya Nuru Kurnnin veya Nuru Muhammednin 297 (a.s.m)rneiRisaletnNurdur .Bunuakasy lemiyor ama bunun byle olduunu, aada baka cmlelerleifadeedecektir. SaidNurs,rakamlardenkletirmekiinyettenald cmleninyapsnbozmu,sonra kelimesininba ndaki harfinikaldrmtr.YeterliolmayncaRisalet n Nur kelimesindeki harfi tarifini saymtr. RisaletnNur,yleyazlr: .Onundediiiki nundan ikincisi, harfinin, idam emsiye olmas sebebiyle a dnmesinden doan sestir. Bunlar yapmasaistediirakamaulaamayacaktr. kinciCmle Said Nursye gre yetin Risalei Nura bakan ikinci cmlesiudur: =Ocam,sankiincigibibir yldzdr.Yaklr... Bucmleninrakamdeeri546dr. Risalei Nur'un deeri ise 548 eder. kisi arasnda srl ikifarkileuyumolmasbuismetamolarakiareteder. Said Nurs yetten, nce bir isim cmlesi alm, ra kamtutmayncaonuizleyenfiilcmlesininilkkelimesini almvecmleyapsnbozmutur.Arapabilmeyenler mealdenbunuanlayabilirler.Yinederakamtutturama ynca dil kurallarn ineyerek kitaplarnn adn RisaleinNura evirmitir. Bunlara ramen kalan far
297 yetin Nuri Muhammedye iaret ettii, dolaysyla RisaletnNurun Nuri Muhammed olduu iddias da vardr. Bu konu zerinde daha nce durulmutu.

181

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

ka,srlikifarkdiyerekkonuyusrperdesiilertm tr. ncCmle SaidNursyegreyetinRisaleiNurabakann ccmlesiudur: =aatan.Eer deki vakflardaki gibi saylsa 598 ederek tam tamnaResailinNurveRisaleinNurunrakamdeeri olan 598e denk dmekle beraber in (Furkanhakmden)rakamdeerinesrlbirtekfarkla iaretli bir uyum salayarak hem Resailin Nur'ukendi iinekatar,hemdeRisaleinNur'unFurkanHakmin bereketlibiraacolduunugsterir. Eer deki , olarakkalsa,ovakitmakam cifrsi993eder,uyumazararvermeyenpekazvesrl be farkla Risaletn Nurun rakam deeri olan 998e uyum gsterir. Anlam da uyumlu olduu iin yet bu ismeiareteder. Akaanlalyorki,SaidNursninkitaplarnaRisale i Nur, ResailinNur, Risaletn Nur ve RisaleinNur diyefarkladlarvermesi,istediirakamlardenkletirme amacnayneliktir. BuradaSaid Nurs, nceyetten,balacyla beraber tekbirkelimealmveonacmleadnvermitir.Sonra rakam deeri 400 olan harfini, deeri 5 olan ile deitirmitir. Yukarda rakam deerinin 548 olduunu sylediiRisaleinNur'ubudefa598ekarmtr.Her eye ramen rakamlar tutmaynca yine srl fark per desine snmtr. Son olarak yete Kurnda bulun mayan = Furkan hakmden eklinde
182

KurnIndaAraclkveirk

bireklemeyaparakRisaleinNur'unFurkanHakmin bereketli bir aac olduu sonucuna varmtr. Bunu yetteki yerine yerletirirsekyle birdurumortaya kar O'nun nuru, iinde k bulunan bir kandil yuvas gi bidir.Okbircamiindedir.Ocam,sankiincigibibir yldzdr.DoudadabatdadaolmayanbereketliRisa leiNurdantututurulmutur. Onunbuiddias,dahasonrakiifadeleriiletamolarak ortayakacaktr. DrdncCmle Said Nursye gre yetin Risalei Nura bakan dr dnccmlesiudur: =Nur stnenurdur.Allahnurunayneltir.Bununrakam deeri 999 ederek srl bir tek farkla RisaletnNurun rakamdeeriolan998euyumluolarakanlamnnkuv vetliilgisiileiaretderecesindeimadabulunur. Sayytutturmakiinikicmlebirarayagetirilmiama ikincicmlenintmleci,yanimefulnbihiayklanmtr. Rakam yine de tutmaynca o srl farka snlm 298 tr .
CSADNURSLELGLARETLER

SaidNursyegreyetinbeincicmlesiudur: =steyeni BucmlegayetkkbirfarklaRisalet n Nur mellifinin ismiyle mehur bir lkabna uyum

298Bublmdegeeniddialariinbkz.,ualar,Birinciua,a.g.e,c.I,832.

183

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

gsterir. Eer daki mukadder zamir izhar edilirse 299 olur.Tamtamnauyumsalar . Burada sz edilen lakap elKrd olmaldr. nk rakam deeri 409dur. nun rakam deeri ise 407dir.OKrtolduuiinlakabSadiKrddir.Say denk dmedii iin el taksn eklemek gerekmitir. Kendisininlakabndanbahsetmemesideilgintir. Said Nurs buradanemli bir dil hatas da yapmtr. .. daki mukadder zamir izhar edilirse.. diyor. A rapa da mukadder olan izhar edilemez. Eer izhar edilebilecekolsaydonamahzufdenirdi. dakimu kadder zamir,onunfailiolan dir. daki ise mahzufolanmefuldur. SaidNursszneyledevamediyor: =bereketlibiraatancmlesindekibirinci ,ikinci ise vakf yeri olduundan saylsa ve deki tenvin saylsa 1311 eder. Bu, Resailin Nur yazar nn, Risaletn Nur'un mbarek kutsi aac Kurnn 300 basamaklarolanArapDiliniokumaya baladtari 301 hetamtamnaiareteder . Tarihei Hayatna gre o, h. 1290da domutur. Demek ki, 20 yanda Arapa okumaya balamtr.

299ualar,Birinciua,a.g.e,c.I,s.832. 300 Burada tedris yani ders okutma kelimesi geiyor. Bize gre o kelime tederrsyanidersokumaolmaldr.nkSaidNursninArapaokuduuna dairbilgivaramaokuttuunadairbilgiyoktur. 301ualar,Birinciua,a.g.e,c.I,s.832.

184

KurnIndaAraclkveirk

Hlbukio,14yandaikendevrininenbyklimlerin 302 denolduunuiddiaetmektedir . SaidNursdiyorki: = Ate demese bile, nerdeyse yan kendisi aydnlata cak gibidir. Nur cmlesi, iaret eder ki: Resailin Nur mellifi de atesiz yanar. lim elde etmek iin masrafa ve ders skntsna ihtiya duymadan kendi kendine 303 nurlanr,limolur . Evet, bu mucizeli cmlenin iareti vardr ikisi e lektrie ve Resailin Nura yapt iarettirbunlar birer gerektir. ncs de mellif hakkndadr o da t mylegerektir.Tariheihayatnokuyanlarveheme rileribilirlerkimedreseusulnegre"zhar"kitabndan sonra onbe sene ders almakla okunan kitaplar, ResailinNurmellifiyalnzaydaokumutur. Ayetinocmlesicifrveebceduyumlahemelektriin kefininyaknln,hemResailinNur'unortayakma sn,hemdemellifinindoumunuiaretyoluylahaber verir.Ayrcabirmucizeparltsdahagsterir.yleki = nerdeyse yan kendisi aydnlatacak gibidircmlesininmakam1279dur. = Onaate demese bile. Nur blm ise, iki tenvin iki "nun"saylrsa1284eder.Bylecehemelektriinyay gnlamasnn yakn olduunu, hem Resailin Nur'un yaknln,hemondrtsenesonramellifinindoumu nu =nerdeysekutsikelimesiylemaneniareteder. Cifriledetamtamnaayntariheuyumgsterir.

302KastamonuLahikas,a.g.e,c.II,s.1609. 303ualar,Birinciua,a.g.e,c.I,s.833.

185

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

Bilindiigibizayfveinceiplerbirletikekuvvetleir, kopmaz bir halat olur. Bu srra gre, buyetin bu ia retleri birbirine kuvvet ve destek verir. Uyum tam ol mazsa da tam hkmnde olur ve iareti, delalet dere 304 cesinekar . Said Nurs, istedii rakam elde etmek iin cmleleri paralad gibi harekeleri de harf saymaktadr. Ama buradanemli bir bilgi ortaya kmaktadr. Said Nurs, 1279dan14senesonradnyayageldiinisylemekte dir.Bunagreonundoumtarihih.1293tr.Kendiel yazs ile yazp eyhlislamla verdii zgemiinde de bu tarih vardr. Bu sebeple Tarihei hayatndaki 1290tarihiyanltr. Risalei Nurlar, batan aa yukardakilere benzer vglerle doludur. Onlardan biri de udur: Said Nurs stanbul'da iken, "Kim ne isterse sorsun" diye, olaa nst bir ilanda bulunmu, bunun zerine o zamann mehurlimveallmeleri,onunodasnakafilelerhalin de gelmi, her eit ilime ve farkl konulara dair en karmak,enzmszsorularsormu,SaidNursbu sorular hi duraklamadan, doru olarak cevaplandr 305 mtr . Nedensekendinekafilelerhalindegelenmehurlim ve allamelerden bir tanesinin kim olduundan bahset miyorveverdiicevaplardanbirtanesininbileneoldu unusylemiyor.

304 ualar,Birinciua,a.g.e,c.I,s.833. 305SaidNurs,Szler,SzlerYaynevi,stanbul1993,s.726.

186

KurnIndaAraclkveirk

DRSALENURLARINYAZIMINAARETLER

SaidNursdiyorkiBatakiyet,RisaleinNur'una dnaiaretettiigibiyazlmaveolgunlamatarihinede tamtamnaiaretetmektedir. =indekbulunanbirkandilyuvasgibidir. O k bir cam iindedir. cmlesinde deki tenvinvakfyeriolmadndannunsaylsave vakf yeri olduundan , saylsa 1349 eder. Bu rakam,ResailinNur'unennuranczlerininyazlmave olgunlamazamanolan1349tarihinetamtamnaia retetmektedir. Said Nurs, istedii rakama ulaabilmek iin burada da yetin cmle yapsn bozuyor, sonra harfini bir yerdeharekesiyleberaber450,ikinciyerde5sayyor. Burada dikkati eken bir baka husus udur: Birinci blmnl.Cmlesinde kelimesininbandaki harfinikaldrmvesadece = iindek bulunanbirkandilyuvasdrzerindenhesapyaparak yetinRisaletnNuraiaretettiinisylemi, harfi nin harekesini hesaba katmamt. Yani burada 450 rakamdeeriverdiiharfiorada400saym,20rakam deeriverdii harfinidikkatealmamt. Said Nurs szlerine yle devamediyor: =Okbircamiindedir.O cam,sankiincigibibiryldzdrcmlesi1345eder.Bu rakam, Resailin Nur'un yaylmas, hret bulmas ve parlamas tarihine tam tamna uygun der. nk eddeli iki ,eddeli iki eddeli ,aslitibariyle bir bir vebirinci vakfolduundanoradaki ,ikincisivakfolmadndan saylr.

187

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

= O k bir cam iindedir cmlesini bir nceki paragrafta bir baka maksatla deerlendir meyealmt.Sonraszlerineyledevamediyor: Eereddeli iki saylsaovakit1322eder.Buda Risalein Nur yazarnn, Nur kitaplar ile ilgili hazrla 306 baladtarihetamtamnauygundmektedir . ncekiparagrafta,eddeli ,aslitibariylebir bir saylsa diyerek 37 rakam deeri verdii harflere, bu rada14rakamdeerivererekistediisonucaulamaya almtr.
ERSALENURLARINDEERNEARETLER

SaidNursdiyorki:Kurnilebukadaranlamlveok ynluyum,ittifaklagsterirki,bunlaryalnzbiremare, bir iaret deil, belki kuvvetli bir delalettir. Belki Kurnn, hem elektrie hem de Resailin Nur'a olan manevi ilgisini aka ortaya koymaktr. Bu yetin ma neviinceliklerindenbirideudur:Mucizelibirgaybha beri ile elektrii ve Risalei Nuruhaber verdii gibi bu ikisinin ortaya k zamanlarn ve ondan sonra mey danagelecekgelimelerivebuikisininolaanstdu 307 rumlarndaokgzelgstermektedir . Mesel =Doudadabatdada olmayan bir zeytin cmlesi unu syler: "Elektriin kymetlimeta,nedoudannedebatdanithaledilmi tir.Oyukardan,havaboluundan,rahmethazinesin
306ualar,Birinciua,a.g.e,c.I,s.832. 307 ualar,Birinciua,a.g.e,c.I,s.833.

188

KurnIndaAraclkveirk

den,gklerdeninerheryerinmaldr.Onubakayerde aramayalzumyoktur.ManevbirelektrikolanResail inNurdaaynekilde,neDoununkltrndenve ilimlerindennedeBatnnfelsefevefenbilimlerin den gelmi bir mal ve onlardan iktibas edilmi bir nurdur. Ama semav olan Kurn'n, Dou ve Ba tnn zerinde olan Ardaki yksek yerinden aln mtr308. nce, batl bir yolla yetten kard iaretlere kuv vetli delaletler dedi. Sonrada mucizeli bir gaybhaberi ele geirdii iddiasyla elektriin ve kendi kitaplarnn olaanstolduunuvurgulad. Said Nurs elektriin nasl retildiini bilmedii iin onun hava boluundan geldiini kendi kitabnn da ayn ekilde gkten geldiini iddia ederek onun Kurndan deil, Kurnn alnd Artan alndn sylyor. Onun bu iddias, yukardaki iddialaryla tam bir btnlk oluturuyor. Ona gre Risalei Nurlar Kurnn alnd yerden alnmtr. Oradan daha ne alnmolanKurn,normalolarakoyenikitabveonu tebliedecekkiiyihabervereceindenSaidNurskur gusunubutemelzerineoturtuyor.
FRSALENURLARIOKUYANLARAARETLER

Said Nurs, talebelerini de unutmayp yetten onlara dapaykarmtr.Diyorki = Ate demesebile,nerdeyse yan kendisi ay dnlatacak gibidir. Nur cmlesi, iaret eder ki: "Hicr 13.ve14.asrdatavandanaslanlmbalaratesizya narlar, ate dokunmadan parlarlar. Onun zaman ya
308 ualar,Birinciua,a.g.e,c.I,s.833.

189

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

kndr,yani1280tarihineyakndr.Bucmleileelektri in olaanst durumuna ve geleceine iaretle ak lama yapld gibi manev bir elektrik olan Resailin Nurdagayetyksekvederinbirilimolduuhalde, renim masrafna, derse almaya, baka hocalardan dersgrmeyevehocalarnazndanrenmeyeihtiya kalmadan herkes derecesine gre o yksek ilimleri, meakkat ateine lzum kalmadan anlayabilir, kendi kendine istifade eder, aratrmac ve gereki bir ilim 309 adamolabilir . Said Nurs bir baka yerde yle diyor: Bir sene bu risalelerivebuderslerianlayarakvekabulederekoku yan bu zamann nemli ve gereki bir limi olabilir. EeranlamasabileRisaleiNurakirtlerininbirmanevi kiiliiolduuiinokiilikphesizbuzamannbirli 310 midir . SaidNursyegreRisaleiNur,Kurnnyzdenfazla tlsmlarn, muammalarn zen ve ortaya karan en 311 inat dinsizleri susturup aresiz halde brakan bir kitaptr.Onuntlsmvemuammadedii,yukardakiifa deleriolmaldr. Dahaokiilerinvebyclerinbavurduucifryo luyla,harflerlesaylararasndailikikurarakbaziaret lereulalmayaalmakveonlaryetinbirhkmgibi gstermek,gerektenokarbirvebalaltnagirmektir. AllahTelylebuyuruyor:

309ualar,Birinciua,a.g.e,c.I,s.833. 310SaidNurs,Lemalar,YirmiBirinciLema,a.g.e,c.I,672. 311EmirdaLhikas(1),MektupNo:24,a.g.e,c.I,s.1695.

190

KurnIndaAraclkveirk

OnlardanbirtakmdaKitab'okuyormugibidil lerinibkerlerki,sizonuKitaptansanasnz.Amao Kitap'tan deildir. "Bu Allah katndandr" derler, hlbuki Allah katndan deildir. Onlar o yalan Al lah'akar,bilebilesylerler.(Alimran3/78) AyrcaRisaleiNurlarn,eninatfilozoflarsusturdu u ve binlerce limi hayran brakt iddia edilir ama 312 bunlardanhibirininkimliindenbahsedilmez .Keke onlardan birer kiinin adn ve onlar hangi bilgileriyle susturup hayran braktklarn da yazsalard bize bir deerlendirmeimknvermiolurlard.Aslndaisimde veriyorlaramaasrlarncelmfilozoflarnisminive riyorlar.Diyorlarkienmehurslmfilozoflarndanbn iSna,FrbvebniRdeRisaleiNurunilmkudre tinigstermekmmknolsayd,onlarhemendizkp 313 RisaleiNurdandersalrlard .

312ualar,OnDrdncua,a.g.e,c.I,s.1037. 313SikkeiTasdikiGayb,a.g.e,c.II,s.2104.

191

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

192

KurnIndaAraclkveirk

KAYNAKA
KuranKerim. Buhr,elCmiussahh. Mslim,SahhuMuslim. Tirmiz,SnenutTirmiz. Kutsal Kitap, Eski ve Yeni Ahid (Tevrat ve ncil) Kitab Mu kaddesirketi,stanbul1981. ncil (Mjde),ncilinadaTrkeevirisi,YaamYayn lar,stanbul2002. Abdulaziz BAYINDIR, Kuran Inda Tarikatla Bak, Sleymaniye Vakf Yaynlar, Drdnc Bask, stanbul 2004.

AbdurrahmanKK,DinlerTarihi,OcakYaynlar,Anka
ra1997. AliRamazanDN,kiCihanServeriPeygamberiZnmz, YeniDnyaDergisi,5859saylar,AustosEyll1998. Bediuzzaman Said Nurs, Risalei Nur Klliyat, Yeni Asya Yaynlar,stanbul,1.cilt1994,2.cilt1995. Bediuzzaman Said Nurs, Szler, Szler Yaynevi, stanbul 1993 Elmall Muhammed Hamdi YAZIR, Hak Dini Kur'an Dili, s tanbul1936. Fethullah GLEN, Kk Dnyam 2, Zaman Gazetesi 28 Kasm1996. Hasan Kmil YILMAZ, nsn Kmil, Altnoluk Mecmuas, Temmuz1996. Hayreddin KARAMAN, mam Rabbanive slam Tasavvufu, stanbul1992. Hayrettin KARAMAN, brahim Kfi DNMEZ, Mustafa AIRICI ve Sadrettin GM, Kuran Yolu Trke Meal veTefsir,Ankara2003. 193

SleymaniyeVakfYaynlarKurnIndaSerisi2

Hayrettin KARAMAN, Ali ZEK, brahim Kfi DNMEZ, MustafaAIRICI,SadrettinGM,AliTURGUT,Kuran KerimveAklamalMeli,TDVYaynlar,Ankara1997. HayrettinKARAMAN,RamazandaTrbeZiyaretleri12.12. 2000tarihliYeniafakGazetesi,FkhKesi. bn Hiam, SiretunNeb, Thk: M. Muhyiddin Abdlhamid, Beyrut1401/1981. bnKemalPaa,elErben,SleymaniyeKtphanesi,Esad Efendi,1694. mamRabbn,elMektbt,Arapa,tarihveyeryok. smail b. Muhammed elAcln, Kef'ulhaf, Beyrut 1988/1408. smailb.merb.Kesir,TefsrubnKesr,Beyrut1401. zutsu TOSHHKO, Taoculukdaki Anahtar Kavramlar, ev. AhmetYkselzemre,KaknsYaynlar,stanbul2001. J.C COOPER, Erdemin I (Taoculuk), ev. smet Zeki Eyubolu,SayYaynclk,stanbul1994. Katolik Kilisesi Din ve Ahlak lkeleri, ev. Dominik PAMR, stanbul2000. Lao Tzu, Bilinmeyen retiler, (Hua Hu King), ev. smail TAPINAR, Amine Glah COKUN, Kakns Yaynlar, s tanbul1999. Mahmut USTAOSMANOLU (Mahmut Efendi), Ruhu'l FurkanTefsiri,stanbul1992. Mehmet DEMRC, Hakikati Muhammediye, Trkiye Diya netVakfslamAnsiklopedisi. Muhammed b. Abdullah Hani, Adb, ev. Abdulkadir AKEK,stanbul,1396/1976. Muhammed b. Cerr etTaber, Cmiulbeyn f tefsril Kuran(TaberiTefsiri),Beyrut1412/1992. MuhammedRza'lMuzaffer,Akid'limmiyye,iananlar ev.AbdlbakiGLPINARLI,stanbul1978. 194

KurnIndaAraclkveirk

Sadk ALBAYRAK, Son Devir Osmanl Ulemas, stanbul. 1996. SadkDN(AlaaddinAttardannaklen),AltnolukSohbetle riI,ErkamYaynlar,stanbul1991. Safiyy'urRahmn elMubarekfr, erRahik'ulmahtm, Bey rut1408/1988. inasi GNDZ, Mahmut AYDIN, Misyonerlik, stanbul 2002. OsmanYENER,TaoTheChing,YolveErdeminKitab,e viri,YorumveNotlar,AnahtarYaynclk,stanbul1998. Szlkler elCevher,smailb.Hammd,esShah,Beyrut1404/1984. elHalil b. Ahmed (100175 h.) elAyn, Thk: Mehd el MahzmvebrahimesSmerr,ran1409. bnManzr,LisanulArab,Beyrut1410/1990. MtercimAsm,KmusTercmesi(Firuzabdnin),Bahriye Matbaas1305. Rab elsfahn, elMfredt, Thk: Safvn Adnan Davud DmakveBeyrut1412/1992. emseddinSAM,KmsiTrk,Dersaadet1317. Zebd (Muhammed Murtaz ezZebd), Tculars, Msr 1306. WebSiteleri: www.incil.com http://arsiv.zaman.com.tr/1996/11/28/kose/hocaefendi/index. html(30/11/2003) www.bediuzzaman.net www.risaleinur.com.tr

195