Você está na página 1de 195

Kur’ân Işığında Serisi 2 

 

Bismillahirrahmanirrahim  (İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla) 

“Bu bereketli bir kitaptır. Onu sana indirdik  ki, âyetlerindeki ilişkiler ağını görsünler ve içi  temiz olanlar onu kafalarına yerleştirsinler.” 
(Sâd 38/29)

‫ﻪﺘﺎﻴﺁ ﺍﻭﺭﺒﺩﻴﻟ ﻙﺭﺎﺒﻤ ﻙﻴﻟﺇ ﻩﺎﻨﻟﺯﻨﺃ ﺏﺎﺘﻜ‬ ِ ‫ ﹶ‬ َ  ‫ ﹶ ﹾ‬ ِ‫ ﹶ‬      ‫ ﱢ‬     ِِ

‫ﻡﻴﺤﺭﻟﺍ ﻥﻤﺤﺭﻟﺍ ﷲﺍ ﻡــﺴﺒ‬

 

‫ﺏﺎﺒﻟﺄﻟﺍ ﺍﻭﻟﻭُ ﺭﻜﺫﺘﻴﻟﻭ‬ ِ  ‫ ﱠ ﹶ ﹶ‬ ‫ ﺃ‬‫ﹸ‬ ‫ ﹾ َﹾ‬ ِ

Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk 

Kur’an Işığında Aracılık
ve

Şirk
İKİNCİ BASKI  Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır  İstanbul Üniversitesi  İlahiyat Fakültesi  Öğretim Üyesi 

1993 

Süleymaniye Vakfı Yayınları 
İstanbul 2006

3

org  www.com  www. No:20  34470 EMİNÖNÜ / İSTANBUL  Tel: (0212) 513 00 93 Faks: (0212) 511 21 69  WEB SİTELERİMİZ  www.musulmanlar.suleymaniyevakfi.koranika.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  GENEL DAĞITIM ve  Haberleşme Adresi  SÜLEYMANİYE VAKFI  Hoca Gıyaseddin Mah.com 4  .com  www.hablullah. Şifahane Sok.com  www.kurandersi.

Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  İÇİNDEKİLER  ÖNSÖZ11  GİRİŞ  15  BİRİNCİ BÖLÜM  DİN  17  A­ ALLAH İLE ALDANMA  23  1­ Allah ile Peygamberlerini Ayırma  2­ Sorumluluğu Allah’a Yükleme  3­ Yanlış Tevekkül  29  4­ Allah’ın Affı ile Aldanma  31  5­ Allah’ın Gücü ile Aldanma  33  B­ İMAN  34  24  26  C­ ŞİRK VE KÜFÜR  36  1­ Kendini Tanrı Edinenler  39  2­ Aracı Tanrı Arayanlar  42  a­ Müşrik Allah’a İnanır  b­ Müşrik Allah’a İbadet Eder  c­ Müşrik Aracılara İnanır  d­ Müşrik Aracıların Şefaatine İnanır  e­ Müşrik Şirki Reddeder  f­ Tanrı Edinilen Aracılar Müşrikleri Kabul Etmez  g­ Akıl Şirki Reddeder  44  45  46  49  49  51  51 5  .

Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  İKİNCİ BÖLÜM  ARACILIK İNANCI  55  59  A­ KATOLİKLERDE ARACILIK İNANCI  1­ Allah  59  2­ İsa (Oğul)  60  3­ Kutsal Ruh  64  4­ Meryem Ana  65  5­ Havariler  66  6­ Kilise  68  7­ Rahipler  68  a­ Episkoposlar  b­ Papa  c­ Papazlar  8­ Vaftiz  70  9­ Günah Çıkarma  71  10­ İlahlar Piramidi  71  B­ TAOİZM’DE ARACILIK  74  1­ Tao  76  2­ Te  76  3­ Ölümsüz Ruhlar ve Latif Güçler  4­ Ata Ruhları  78  5­ Bilgeler. Meleksi Üstatlar  78  6­ Rabıta  79  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  EHL­İ KİTABA ÖZENEN    MÜSLÜMANLAR  A­ ŞİRKİ REDDEDER GÖZÜKME  81  68  69  69  77  81  B­ PEYGAMBERİ TANRILAŞTIRMA  83 6  .

Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  C­ DİN BÜYÜKLERİNİ KUTSALLAŞTIRMA  86  D­ DİN BÜYÜKLERİNİ TANRILAŞTIRMA  90  E­ İNSAN SÖZÜNÜ ALLAH’IN SÖZÜ SAYMA  91  F­ ARACILIK İNANCI  98  G­ İNCELEDİĞİMİZ TARİKATLARDA ARACILAR  1­ Hakîkat­i Muhammediye  99  2­ İnsan­ı Kâmil  100  3­ Kutb’ul­ İrşad  102  4­ Rical’ul­Gayb  104  5­ Kutup  104  6­ Gavs  104  7­ Revâsî  105  8­ Tarikat Şeyhi  105  H­ ARACILARIN GAYBI BİLDİĞİ İNANCI  1­ Katoliklerde Gayb Bilgisi  111  2­ Tarikat ve Cemaatlerde Gayb Bilgisi  112  a­ Gaybı Kimse Bilemez  113  b­ Geçmiş Gaybı Kimse Bilemez  114  c­ Kudsî Yasak İddiası  115  109  99  İ­ ARACILARIN ŞEFAAT EDECEĞİ İNANCI  116  1­ Katoliklerde Şefaat İnancı  116  2­ Tarikatlarda Şefaat İnancı  117  J­ ÖLÜDEN YARDIM İSTEME  1­ Katoliklerin Ölüden Yardım İstemesi  121  2­ Tarikat ve Cemaatlerde Ölüden Yardım İsteme  125  a­ Uydurulan Hadis  126  b­ Tahrif Edilen Âyetler  127  1) Duaya İbadet Anlamı Verme  130  2) “Men” Kelimesine “mâ” Anlamı  132 7  .

 Ali’nin verdiği iddiası  169  3) Hz.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  3) “Hum   ” Zamirine “hiye  ” Anlamı  4) Cem’i Müzekker Salime Yanlış Anlam 133  5) Ahkaf Suresinin 6. Ayetine Dikkat Etmeme  c­ Ölüden Yardım İsteyenlere Örnekler  135  1) Said Nursî Örneği  135  2) Fethullah GÜLEN Örneği  137  ‫ﻲﻫ‬ ‫ﻡﻫ‬ 133  133  K­ CEMAAT OLUŞTURMA VE NUR CEMAATİ  145  1­ Said Nursî’ye Yakıştırılan Özellikler 147  a­ Birlik makamında olduğu iddiası  147  b­ Bediuzzaman olduğu iddiası  151  c­ Âlemlere rahmet olduğu iddiası  152  d­ Darda kalana yardım ettiği iddiası 154  e­ Kur’ân’ı ve Allah’ın isimlerini taşıdığı iddiası  155  f­ Her devirde farklı kimlikle ortaya çıkma iddiası  156  g­ En büyük mürşit ve müceddid olduğu iddiası  160  h­ Mehdi olduğu iddiası  161  i­ Beklenen Mesih olduğu iddiası  164  j­ Said Nursî’nin kurtarıcı olduğu iddiası  164  k­ Said Nursî’nin şefaatçi olacağı iddiası  165  2­ Risale­i Nurların Kutsallaştırılması  166  a­ Risale­i Nur’un onaylandığı iddiası  167  b­ Risale­i Nur’un Türkçe olması  168  c­ Risale­i Nur’un günaha kefaret olduğu  168  d­ Risale­i Nur’u okuyanın alim olduğu iddiası  168  e­ Risale­i Nurları kutsallaştırmaya örnek  169  1) Said Nursî’ye yazdırıldığı iddiası  169  2) Adını Hz. Ali’nin Risale’den şefaat dilediği iddiası  169  4) Risale’nin lâ ilâhe illallah’a delil olduğu  169  5) Risale’nin kurtarıcılık yaptığı iddiası  170  6) Bir mağazayı yangından koruduğu iddiası  170  3­ Kurtuluşun Nur Cemaatinde Olacağı 171  L­ CEMAATİ BÜYÜTMENİN HEDEF OLMASI 172 8  .

Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  M­ İNSANLIĞI KUCAKLAMA İDDİASI  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  SAİD NURSİ VE KUR’ÂN  A­ EBCED VE CİFR  177  177  175  B­ RİSALE­İ NURLARLA İLGİLİ İŞARETLER 179  C ­ SAİD NURSİ İLE İLGİLİ İŞARETLER  183  187  188  D ­ RİSALE­İ NURLARIN YAZIMINA İŞARETLER  E ­ RİSALE­İ NURLARIN DEĞERİNE İŞARETLER  F ­ RİSALE­İ NURLARI OKUYANLARA İŞARETLER  189  KAYNAKÇA  193 9  .

.

 sağlarından ve  sollarından  geleceğim.  onların  Al­  lah’ın  dostu  olduğunu.  Göreceksin. (Arâf 7/16–17)  1  Şeytan insandan ve cinden olur  ; tuzağını doğru yolun  üstüne  kurar.  ortak  etmek  demektir.  sana teşekkür etmeyecektir”.  Allah’a  şirk  koşmak.. ‫ﻰﻠﻋ ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻭ ﺓﻼﺼﻟﺍ ﻭ ﻥﻴﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﺏﺭ ﷲ ﺩﻤﺤﻟﺍ‬ ‫ﻥﻴﻌﻤﺠﺃ ﻪﺒﺤﺼ ﻭ ﻪﻟﺁ ﻰﻠﻋ ﻭ ﺩﻤﺤﻤ ﺎﻨﻟﻭﺴﺭ‬ .  senin  doğru  yolunun  üstünde  oturaca­  ğım.  onların  çoğu.  onun  dışında  kalanı  dilediği kimse için bağışlar. Sonra önlerinden..  onlar  için.  Şeytanlar.  şirk  tuzağıdır.  ona  ait  özelliklerden birini  veya  bir  kaçını  başka  bir  varlıkta  da  görmektir.” (Nisa 4/48)  Şirk.    ‫ﻡﻴﺤﺭﻟﺍ ﻥﻤﺤﺭﻟﺍ ﷲﺍ ﻡﺴﺒ‬ 11  .  Allah  ile  olacak  işlerde  destek  vereceklerini.  Çünkü  “Allah  şirki  bağışlamaz. arkalarından.  Onun  en  büyük  tuzağı.  Ne  olursa  olsun. Onlara teslim olmak gerektiğini.  1  En’am 6/112; Nas 114/6.  Bu  varlık  daha  çok  Allah’a  yakın  sayılan  din  büyükleri  arasından  seçilir. üzerine basa basa  söylerler.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  ÖNSÖZ  Şeytan  Allah’a  şöyle  demişti:  “. arabulucu ve şefaatçi olacaklarını fısıldar­  lar.

 Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “Kim  Rahman’ın  Zikri’ni  (Kur’ân’ı)  görmezlikten  gelirse onun başına bir şeytan sararız. Bu konuda ya Allah’ın gücüne.  kendilerinin  kutsadığı  başka  kitaplar  koyar  ve  okumalarını  isterler.  kabul  etmek  zordur.  bu  yanlışları  destekleyecek  şekilde  yorum­  lanması işi çığırından çıkarır.  Bu kitabın amacı. Şeytan­  lar.  gönül  işi  oldu­  ğunu  ve  Kur’ân’ı  herkesin  anlayamayacağını  söylerler.  İnsanların  önüne.  Allah 12  .  kendilerine  ka­  palı sayarlar. uydurdukları yeni iba­  det türlerini devreye sokarak çokça ibadet tavsiye eder  ve insanların doğru yolda olduklarından emin olmalarını  sağlarlar. Kur’ân ışığında orta­  ya  çıkarmak  ve  uyarılar  yapmaktır.  Onlar  bunları  yoldan  çevirirler  ama  bunlar  doğru  yola girdiklerini hesap ederler. bu tuzağın iki büyük engelidir. ya büyüklerin  sözlerine yahut kitaplardaki hurafelere dayanılır.  Kur’ân’a  olan  saygılarını  kaybetmezler  ama  onu  anla­  yamayacaklarını  kabul  ederek  Kur’ân’ı.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Akıl ve Kur’ân. O onun arka­  daşı olur. iyi müslüman olmak için yola çıkan­  ların kolayca düştüğü bu tuzakları.” (Zuhruf 43/36–37)  Allah adına konuşmak da çoğu insanın düştüğü tuzak­  lardandır.  Onlar  da  bunları  Allah’ın  dostu  bilip  kul­köle  olurlar. Sonunda kendilerine olan güvenleri kaybolur ve  doğru yolla ilişkileri kesilir ama kendilerini o yolun orta­  sında sanırlar. Sonra bu şeytanlar.  Gerçeği  anlamak  kolay.  Bu  tuzağa  düşenler.  Bizim  hatalarımızı  görenlerin de aynı şekilde bizi uyarmasını bekliyoruz.  engelleri  aşmak  için dinin  akıl  değil. Yanlış  söz  söylememek  için  Kur’ân’a  bakmak  gerekirken  Kur’ân’ın.

  Al­  lah.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  Teâlâ  şöyle  buyurur:  “Bir  cemaati  yola  getirdikten  sonra.  kuşkusuz  iyi  davrananlarla  beraberdir. neden sakınacaklarını açıkça kendilerine bil­  dirmeden  Allah’ın  onları  yoldan  çıkarma  ihtimali  yoktur.”  (Ankebût  29/68–69)  Gayret bizden. başarı Allah’tandır. ya da o gerçek ken­  disine  gelince  ona  karşı  yalan  söyleyip  durandan  daha  zalim  kim  olabilir?  O  nankörler  için  Cehen­  nem’de yer mi yok?  (Allah  diyor  ki;)  Her  kim  bizim  uğrumuzda  gayret  gösterirse  onları  kesinkes  yollarımıza  sokarız.” (Tevbe 9/115)  “Allah’a karşı yalan uyduran.  Mayıs 2006 İstanbul  Abdulaziz BAYINDIR 13  .

.

  ona  ait  özelliklerden birini  veya  bir  kaçını  başka  bir  varlıkta  da görerek onu o konuda Allah ile ortak saymaktır. Bu sebeple kelimeyi tecüme etmedik. Yukarıdaki âyete göre ism.  Allah’a  şirk  koşmak.  ortak  etmek  demektir. ‫ﻡﺜﻹﺍ‬ 15  . o varlığı Allah ile  kendi  arasında  aracı  yapar  ve  ona  kul­köle  olur.” (Araf 7/33)  Şirk.  Zenb  ve  cünah’a  da  aynı  anlam  verilince aradaki fark kaybolmakta.  3  İsm  ( )  “günah”  diye  tercüme  edilir. Allah’ın haram kıldığı şeylerden olduğuna  göre içki haramdır. Müşrik.  Rabbim  sadece  şunları  haram  etti:  “İster  2  3  açık.  Halbuki  Bakara  2/219’a  göre  içki  ve  kumarda  büyük  bir  ism  vardır. ister gizli olsun.  Allah’ın  hakkında  bir  belge indirmediği  şeyi  ona  şirk  koşmanız  ve  Allah  hakkında  bilmediğinizi  söylemeniz. Bu­  nu kabul edene müşrik denir. haksız  saldırı. bundan doğan zihin karışıklığı ile mesela  Kur’ân’da  içkinin  haram  olduğuna  dair  bir  hükmün  olmadığını  söyleyenler  çıkmaktadır.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  GİRİŞ  Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “De  ki.  2  Fuhuş kelimesi Kur’an’da hem  zina (İsra  17/32) hem  de  eşcinsellik (Neml  27/5458) anlamında kullanılmıştır. her türlü fuhuş  . ism  .

16  . bağışlanmaz bir suçtur.” (Nisa 4/48)  Müşrik tevbe ederse bağışlanır; ilk Müslümanlar.  peygamberler  bile  uyarılmıştır.) Sana da.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Kur’ân’ın  hemen  her  sayfasında  bununla  ilgili  uyarılar  bulunur. şirk­  ten tevbe edip İslam’a girmişlerdi.  Allah  Teâlâ şöyle buyurmuştur: “(Ya Muhammed.”  (Zümer 39/65–66)  Peygamberlerin  bile  sertçe  uyarıldığı  şirk  konusuna  gereken  önem  verilmelidir. Allah Teâlâ  şöyle buyurur:  “Allah  şirki  bağışlamaz. Çünkü bu. tevbe etmeden ölse bile.  Yoksa  yapılan  iyi  işlerin  ve  ibadetlerin sevabı yok olur gider.  Hayır;  yalnız  Allah’a  kulluk et ve şükredenlerden ol.  kesin  olarak  bildiril­  miştir: “Eğer şirke düşersen yaptığın yanar gider ve  sen  kaybedenlerden  olursun. Öyleyse şirkin dışın­  da kalan günahları işleyen kişi.  senden  önceki  elçilere  de  şu.  Şirk  konusunda.  bunun  dışın­  da olanı dilediği kimse için bağışlar.  tamamen bağışlanabilir.

  İnsan. Çünkü Allah’ın ayetleri yalnız  Kur’ân’da  olanlar  değildir.  Âdemoğullarından.  yerde. Ayet bu işlemin.  dünyaya  gözünü  açtığı  andan  itibaren  Allah’ın  âyetlerini okumaya başlar.  Biz  ise  onlardan  sonra  gelen bir nesil idik.  Biz  buna  şahidiz.  onların  bellerinden  nesillerini  aldığında  onları  kendilerine  karşı  şöyle  şahit tuttu: “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” Onlar  da:  “Evet  Rabbimizsin.  Şunu  da  diyemezsiniz:  “Önceden  or­  tak  koşanlar  babalarımızdı. açık ve net  olarak.  Belki  dönerler”. nesli devam ettirecek tohumun  alınmasıdır.  hayvanlarda.  Artık  kıyamet  günü;  “biz  bunun  farkında  değildik”  diyemezsiniz. Âdemoğullarının “bellerinden nesil­  lerinin  alınması”  sırasında  kesinleştiğini  bildirmektedir.  Allah’ı  var  ve  bir  kabul  etmenin  yeterli  olacağı  kuruntusudur.  Allah’ın  varlığını  ve  birliğini  kabul  etmesi  olayı­  dır.”  dediler.  Tüm  varlıklarda;  göklerde.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  BİRİNCİ BÖLÜM  DİN  Din  konusunda  insanı  en  çok  aldatan. Kişi bu duruma geldiği gün erginlik çağına  girer.  (Araf  7/172–  174) Halk  arasında  “bezm­i  elest’te  alınan  misak”  veya  “elestu birabbikum” denen bu olay. O batıla sapanların işlediklerin­  den  ötürü  bizi yok  mu  edeceksin?” İşte  o  belgeleri  böyle  açık  açık  anlatırız. insanın. Allah Teâlâ şöyle bu­  yurur:  “Rabbin.  Neslin belden alınması.  Oysa  onun varlığını herkes kabul eder.  bitkilerde  hâsılı  her  yerde  onun 17  .

  5.  Müşrik.  37;  Kamer  54/12.  ona  bir  yaratıcının  olduğunu  haber  verir.  68.  Bu  sebeple insan.  Biz  ise  on­  lardan  sonra  gelen  bir  nesil  idik.  69.  Bunlardan  birincisi  daima  Allah’tır.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  4  ayetleri vardır  .  35. 23.  Karşısına  çıkan  bu  âyetlerle  sanki  Allah  ona.  65.  İnsan bu âyetleri  ömür  boyu okuduğu  için  o­  nun  Allah  ile  ilgisi  sürekli  canlı  kalır.  99;  Araf  7/26.  4.  52;  Mümin  40/13;  Câsiye  45/3.  92.  6;  Zariyât  51/22.  23. 18  .  Al­  lah’ın  var  ve  bir  olduğunun  sayısız  delili  olduğu  halde  ortak koşulan varlıklarla ilgili bir delil yoktur. 33.  67.  79;  İsrâ  17/12;    Kehf  18/9;  Meryem 19/10; Tâhâ 20/128; Ankebût 29/ 24. 15.  Ortaklık  için  en  az  iki  varlık  gerekir. 34.  6.  66.  32;  Secde  32/26;  Sebe’  34/15;  Zümer  39/42.  Rabbimsin.  101;  Yusuf  12/7. kendi için haklı bir gerekçe bulamayacak  ve şu sözü söyleyemeyecektir:  “Önceden  ortak  koşanlar  atalarımızdı. Allah Teâlâ şöyle buyurur: "Biz onlara  hem dış çevrede hem de kendi içlerinde olan ayetle­  rimizi  göstereceğiz;  sonunda  onun  (o  Kur’ân’ın)  doğru  olduğu  onlar  açısından iyice  ortaya çıkacak­  tır. 35; Rum 30/21. 22.  ben  buna  tanıklık  ediyo­  rum”  der.  28;  Lokman  31/31.  35;  Ra’d  13/2. Bu sebeple  hiçbir müşrik.  Sonunda  Allah’ın  var  ve  bir  olduğunu  tam  olarak  kavrar.  Şimdi  o  batıla  sa­  panların  işlediklerinden  ötürü  bizi  yok  mu  edecek­  4  İlgi  duyanlar  şu  ayetleri  inceleyebilirler:  Bakara  2/164;  Ali  İmrân  3/190;  En’am  6/97.  ortak  koşan  demektir.  “Ben senin rabbin değil miyim?” diye sorar.  24. 14.” (Fussilet 41/52)  İnsanın dış çevresinde ve kendi iç âleminde okuduğu  âyetler.  67. henüz çocuk yaşta iken Allah ile ilgilen­  meye başlar.  4;  Nahl  16/13.  58;  Yunus  10/5.  36. 13. O da tam bir  kararlılıkla  “evet.  3.  Bu  konuda  çevresini  soru  yağmuruna  tu­  tar.  Benzeri  sorularla  kendi iç âleminde hemen her gün karşılaşır.

 hem de iç âleminde olan ayetler de vardır.  Kendilerine tanrıtanımaz diyen ateistler Allah’ı işlerine  karıştırmak  istemeyenlerdir. Zikir.  Enbiya  21/2.  Araf  7/63.  Allah’ın varlığına ve birliğine.  Çünkü  dış  çevrede  ve  insanın  iç  âleminde  olan  âyetlerle  Kur’ân  âyetleri  arasında  tam  bir  uyum  5  Rağıb  el­İsfahânî. onları  Allah’a benzer konuma getirir ve ilişkilerini onlar aracılı­  ğıyla yürütmeye çalışırlar.  Kur’ân’ın.  Tevrat’ın.  Kur’ân’da sıkça.  zikir  kökünden  türemiş  kelimeler  ge­  çer.  Sorumluluk  bu  çağda  başlar. bir bilgiyi zihinde.  Müfredât. )‫(ﺭﻜﺫ‬ 19  .  6  Bkz.  İnsan. İnsanın hem dış  çevresinde. çoğu bilgiyi. dış çevreden ve kendi iç âleminden  okuduğu âyetlerden alır.  Babaları  aksini  söylese  de  erginlik  çağına  giren  insan.  İncil’in  ve  diğer  ilahi  kitapların  ortak  adı  da  6  “Zikir”dir  .  Hicr  15/6.105; Furkân 25/18; Yasin 36/11; Sâd 38/8; Kamer 54/25.  Onlar  kendilerini  tanrılaştı­  rır ve kendilerinin efendisi olmaya çalışırlar. onu  5  kalbe  ve  dile  getirme  ve  hatırlama  anlamlarına  gelir  .    maddesi.  Allah’ın  ayetleri ile yüz yüze yaşar. Diğer müş­  rikler  ise  Allah  ile  beraber başka efendiler bulur.”  (Araf 7/174)  Erginlik  çağı  önemlidir.9;  Nahl  16/44. onun tüm varlıkların sahibi  ve  efendisi  olduğuna  kesinkes  tanık  olur. 1412/1992.  Kimi  de  önemli  olaylar  karşısında  ortaya  çıkarır.  İnsan. kullanıma hazır tutma.  Al­i  İmran  3/58. Allah’ın âyetleri.  (Tahkik:  Safvan  Adnan  Davudî).  Dımışk  ve  Beyrut.  Zihinde var olan bilgiyi harekete geçirmeye de tezekkür  denir.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  sin. onun indir­  diği kitaplarda olanlarla sınırlı değildir.  doğumundan  ölümüne  kadar.  Kimi  bunu  açığa  vurur. Bu sebeple onlar tabii hukukun  ve  ahlakın  evrensel  kurallarını  gösterirler.50.

 İbrahim  aleyhisselam.  7 En’am 6/80. yani zi­  hinlerine  kazılı  bilgilerden  yararlanmaya  çağırmışlardır.  Allah  ile  ilişkilerini  onlar  aracılığı  ile  yü­  rütmeye  çalışıyorlardı.  Bilindiği gibi İbrahim aleyhisselamın kavmi. ”  (Fussilet 41/52)  Bu sebeple peygamberler insanları tezekküre. Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Biz onlara hem dış  çevrede  hem  de  kendi  içlerinde  olan  ayetlerimizi  göstereceğiz;  sonunda  onun  (Allah’ın  gösterdiği  yolun)  doğru  olduğu  onlar  açısından  iyice  ortaya  çıkacaktır.  Onların  heykelleri  karşısında  saygıyla  eğiliyor.  aya  ve  yıldızlara  bıraktığını  iddia  ediyor­  lardı.  İbrahim aleyhisselamın müşriklere. onları Allah’a ortak saymak­  tı. 20  . Bu. gökleri ve  yeri  Allah’ın  yarattığını  ama  "melekûtunu"  yani  yöneti­  mini  güneşe. kesin bilgisi olanlardan olsun. İbrahim'e göklerin ve yerin yönetimini  gösterdik ki. her biri­  ne bir ruhaniyet veriyorlardı. tezekkür etmez  7  misiniz?  ”  yani  “çocukluğunuzdan  beri  edindiğiniz  bil­  gilerle  benim  sözlerimi  karşılaştırıp  yaptığınız  yanlışı  görmez misiniz?” demesi bundandır.. Bu sebeple isteklerini onla­  ra  sunuyorlar.  onlara  kurbanlar  sunarak  ilgilerini  çekmeye çalışıyorlardı. “..  yaptığı  gözlemler  sonucunda  onların  yö­  netimde  pay  sahibi  olamayacağını  açıklayınca  tehlikeli  olmaya başlamıştı. Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “İşte böyle. Sosyal yapıyı da buna göre oluşturmuşlardı.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  vardır. Bu varlıkları yerel yönetici gibi görüyorlar.

" dedi. Ben ortak ko­  şan biri değilim. 21  .  Çünkü  onu zaten biliyorlardı.  İbrahim aleyhisselam onlara; "Ben yüzümü dosdoğ­  ru.  Güneşi  doğarken  gördü  "İşte  benim  Rabbim  bu­  dur; bu daha büyük" dedi; onun ışığı da kaybolunca  dedi ki; "Ey kavmim! Sizin ortak saydığınız ne varsa  ben onların hepsinden uzağım.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  Gecenin  karanlığı  üzerine  çökünce  bir  yıldız  gör­  dü.  Ama  Rabbim  bir  şeyi  dilemişse  o  başka. sizler de anlamışsınızdır."  Kavmi  onunla  tartışmaya  girince  İbrahim  dedi  ki.  "bu  benim  Rabbimdir"  dedi.  Ayı  doğarken  gördü.  "Bu  benim  Rabbimdir"  dedi.  "Ben ışığı kaybolanları istemem." Dediği zaman onlardan hiçbiri; “gök­  leri  ve  yeri  yaratan  da  kim?”  diye  sormamıştır. Bu bilginizi  kullansanız olmaz mı?” demektir."  "Ben  yüzümü  dosdoğru.  Onun ışığı da kaybolunca "Rabbim bana doğru yolu  göstermezse  gerçekten  ben  de  yoldan  çıkmış  olan  bu kavimden biri olurum" dedi.  Rabbim  her  şeyi  bilgisiyle  ku­  şatmıştır. Tezekkür etmez misiniz?" (En'am 6/75­80)  “Tezekkür  etmez  misiniz?”  demek.  Işığı  kaybolunca.  “benim  gördü­  ğümü sizler de görüyorsunuz; bunların yönetimde etken  olamayacaklarını.  gökleri  ve  yeri  yaratana  çevirdim. Ben ona ortak  saydıklarınızdan  korkmam. Ben ortak koşanlardan değilim.  "Siz  benimle  Allah  hakkında  mı  tartışıyorsunuz?  Hem de bana doğruyu göstermişken. gökleri ve yeri yaratana çevirdim.

.    Allah'a  ortak  koşmaktan  korkmuyorsunuz. Bunların birincisi da­  ima  Allah’tır.  Peygamberlere  karşı  çıkanlar  daima. yalnız ona kul olmak gerektiğini anlat­  makla  meşgul  olmuştur.  Diğeri  ise  aracılık  yaptığına  inandığı  şey­  dir.  Allah  Teâlâ  şöyle buyurur:  “Onlara.  Zaten  aklını  çalıştıran  herkes  bunun  böyle  olduğu  kolayca  görebilir.“ yerine “Şu peygamberin bildirdiğine göre. Bu sebeple hiçbir peygamber Allah’ın  varlığını  ispatla  meşgul  olmamış.  Bu  iki  taraftan  hangisi.”  demek gerekirdi.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Sonra sözlerine şöyle devam etti: "Ona ortak saydı­  ğınızdan  ben  niye  korkayım?  Ama  siz...  güvende  olmaya daha layıktır? Eğer bilginiz varsa söyleyin.  Bunlar  akıllarını  kullanmazlar.  ama  Allah’tan  başka  tanrı olmadığını.  büyüklerinden  duy­  duklarıdır.”  (En’am 6/81)  Ortak koşan en az iki tanrı tanır. 22  ..  Bu  konuda  tek  dayanağı.” (Yunus 10/100)  Allah’ın var ve bir olduğunu şahsi gözlemlerimizle kav­  rarız. Allah’tan başka ilah yoktur.  doğru  yolu  da  tutmaz  kimseler  idiyse  ne  olacak?”  (Maide  5/104)  “Allah  o  pisliği  aklını  kullanamayanların  üstüne bırakır.  delil  olarak  indirdiği  bir  şey  yokken.  yanlış  inanç  üzerine  kurdukları  düzenin  bozulacağından  korkanlar  ile  onların  etkiledik­  leri kişiler olmuşlardır.  Bunun  için  peygambere  ihtiyaç  olsaydı  “Ben  tanıklık  ederim ki. “Eşhedu en lâ ilâhe illallah” yani “Ben tanıklık ede­  rim ki. “Allah ne indirmişse ona ve o Elçi’ye ge­  lin” denince şöyle derler: “Atalarımızda ne bulmuş­  sak  o  bize  yeter”.” dememiz bundandır.  Ya  ataları  bir  şey  bilmez.

  çılgın  alevlere  arkadaş  olmaya  çağırır. ondan başka tanrı yoktur.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  Peygambere ve getirdiği kitaba inananlar da zamanla  kitabı kendilerine uydurmaya. çetin bir azap görür­  ler.” (Fatır 35/3–7)  “De  ki:  “Şu  ortaklarınıza. birçok ayetini görmemeye  ve buna göre bir hayat kurmaya başlamışlardır.  Bu uyarıları göz ardı edenler.  A­ ALLAH İLE ALDANMA  Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “Ey insanlar! Allah’ın size olan nimetini düşünün. Yahudi  ve  Hıristiyanlar  ile  Müslümanlardan  bazıları  bu  gruba  girerler.  O  Şeytan  size  düşmandır;  onu  düşman  bilin.  O.  O  çok  aldatan  (şeytan).  Her  işin  sonu  Allah’a  varır.  Allah  ile  aranıza  koyup  yardıma çağırdıklarınıza dönüp baktınız mı?  Göste­  rin  bana.  Nasıl iftiraya sürükleniyorsunuz?  Sana  yalan  söylerlerse  senden  önce  nice  pey­  gambere  de  yalan  söylendi.  sakın sizi Allah ile aldatmasın.  Allah’tan  başka  bir yaratıcı mı var? Hayır.  kendine  taraf  olanı.  Ey  insanlar!  Allah’ın  verdiği  söz  doğrudur;  sakın  sizi  bu  hayat  aldatmasın. İnanan  ve  iyi  işler yapanları  da  bağış ve büyük  bir ödül beklemektedir.  Size  gökten  ve  yerden  rızık  veren.  onlar  bu  toprakların  hangi  parçasını  ya­  ratmışlardır? Yoksa göklerde ortaklıkları mı var? Ya  da onlara yazılı bir belge verdik de ondaki açık hü­ 23  .

”  (Nisa 4/150­ 152) 24  .” (Lokman 31/33)  Allah ile aldatmanın birkaç şekli vardır:  1­ Allah ile Peygamberlerini Ayırma  Daha önce  üzerinde  durulduğu  gibi  her  insan  Allah’a  inanır  ve  bu  inancını  bir  şekilde  ifade  eder. onu aldatma dışın­  da bir anlam taşımaz. O çok aldatan (şeytan). Allah’la  peygamberleri  arasını  ayırmak  isteyen.  Allah’a  ina­  nır peygamberi tanımayız.  ne  de  oğul  babası  adına  bir  ödemede  bulunabilecektir.  Allah  Teâlâ  şöyle buyurur:  “Allah’ı ve peygamberlerini göz ardı eden.” (Fatır 35/40)  “Ey insanlar! Rabbinizden sakının; bir günün kor­  kusunu taşıyın ki.  Tanrıtanı­  maz diye adlandırılan ateist de öyledir. O  kâfirlere aşağılayıcı bir azap hazırlamışızdır.  ister  Gök  Tanrı  isterse  ne  denirse  densin..  Allah’ı  inkar  mümkün  olmadığından  tanrıtanımaz.  babasını  tanımazlık  edene  benzer.  O.  Allah’ın  verdiği  söz  doğrudur;  sa­  kın bu hayat sizi aldatmasın. Allah’a  ve  peygamberlerine  inananlara  ve  onlardan  birini  diğerinden  ayırmayanlara  gelince  Allah.  Allah  bağışlar. işte onlar gerçek kâfirlerdir.  sakın sizi Allah ile aldatmasın.  Böyle  birinin  peygambere  inanması  beklenemez. o gün ne baba oğlu adına ödeme  yapabilecek.  ikramı  çoktur.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  kümlere  göre  mi  davranıyorlar?  Hayır;  bu  zalimler­  den birinin diğerine verdiği söz.  işte  onları  ödüllendirecektir. diyen ve ikisi arasında bir  yol tutmak isteyenler.  Allah’ın  her  şey  vermesini  ama  emir  vermemesini  ister.  sıkışınca  nasıl  babasının  desteğini  ararsa  bu  da  Allah’ın  desteğini  arar. Adına ister Do­  ğa.

  bu  her  insan  için  ka­  çınılmazdır.  onun  yardım  ve  desteğini  isterim. Bunların bir çoğu  hurafeden ibaret.  Bayındır­  Doğru  karar  vermenin  yolu. Zor olan Allah’ın emir­  lerine uymak.  Bayındır­ Bunu herkes yapar.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  Peygamber  tanımayanlarla  yaptığımız  bazı  görüşme­  ler şöyledir:  Peygamber  tanımaz­  Benim  Allah’ıma  inancım  son­  suzdur.  Bayındır­  Allah’a  herkes  inanır.  Peygamber  tanımaz­  Ama  bu  konuda. sonradan uydurulmuş şeyler.  Bir  gün  Kur’ân’ı  aldım  ve  in­ 25  . yani Peygambere uymaktır.  Peygamber  tanımaz­  Ben  zaman  zaman  Allah’ıma  sığınır.  Böyle  yaptı­  ğım zaman rahatlar.  bir  biriyle  tu­  tarsız. Siz Peygam­  bere  uyma  yerine  gönlünüzce  yaşamak  istiyorsunuz  değil mi?  Peygamber  tanımaz­  Elbette. saçma sapan çok şey duydum. onun bu konu ile ilgili emirlerini getirirler. Muhammed aleyhisselamın  da Allah’ın Elçisi olduğuna inanmak zorunda kalırsınız.  Hayat  benim  hayatım;  buna kim karışabilir?  Bayındır­ O hayatı veren Allah karışamaz mı? İşte Al­  lah’ın elçileri.  Kur’ân’ı  an­  layarak okuyun.  Dinin  kaynağı  Kur’ân’dır.  Ben  tıp  doktoruyum. mutlu olurum.  Eski bir peygamber tanımaz­ Ben ateisttim.  dini  kaynağın­  dan  öğrenmektir. Eğer onun. Eğer in­  sanların din adına anlattıklarına baksaydım dinsiz kalır­  dım. ancak Allah’ın kitabı olabi­  leceği kanaatine varırsanız.

  bilhassa  çocu­  ğun  ana  rahminde  geçirdiği  safhalarla  ilgili  öyle bilgiler  buldum ki. babalarımız da öy­  le.  Bayındır­ İşte böyle yapmak gerekir. bu Allah’ın kitabıdır. düşünerek ve araştırarak karar vermek ge­  rekir.  “ol” deyince oluverir.  (En’am 6/148–149)  Allah’ın dilemesi yani iradesi iki türlüdür; biri teşriî. Hiçbir şeyi haram da kılmazdık.” Onlardan önce­  kiler  de aynı yalanı söylediler  de  baskınımıza uğra­  dılar.  gösterebileceğiniz  bir  bilgi  var  mı?”  Siz  ancak  kuruntuya  uyuyor  ve  sadece  tahmin  yürütüyorsunuz.  “Elinizde. bunların o devirde bilinmesi mümkün değildi.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  celedim.  Bunun  olmazsa  olmaz  şartı.  Kur’ân’ı  anlayarak  incelemektir.  De  ki:  “En  kapsamlı  delil  Allah’ınkidir. Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “Şirke  düşmüş  olanlar  şöyle  diyeceklerdir:  “Eğer  Allah dileseydi şirke düşmezdik.  O  dileseydi  hepinizi  yola  getirirdi”.  De  ki. İşte o zaman müslüman oldum.  Yaratmak  istediği  şeye. di­  ğeri  tekvînî  iradedir.  Tekvînî  irâde  Allah’ın  bir  şeyi  ya­  ratma  konusundaki  iradesidir.  Orada  tıpla.  Maksadım  Kur’ân’ın  gerçekten  Allah’ın  kitabı  olup  olmadığını  anlamaktı.  Daha başka şeyler de gördüm ve kesin olarak anladım  ki.” (Yasin 36/ 82) 26  .  2­ Sorumluluğu Allah’a Yükleme  Birçok kimse yaptığı yanlışların sorumluluğunu Allah’a  yükler. Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “Bir  şeyi  istediği  zaman  onun  işi  sadece  “ol”  de­  mektir; o iş hemen oluverir. Başkalarına ba­  karak değil.

  insanın gayretine bağlıdır.  yalnızca  istekli  olanları  yola  getirir.  O. Ama biz. yanlış yapanlara  öyle  bir  ateş  hazırladık  ki.  isteyen de göz ardı etsin.  erimiş  maden  gibi  yüzleri  kavuran  su  ile  yardımlarına  koşulacaktır. cahillerden olma!” (En’am 6/35)  Allah Teâlâ.  O  bu  konuda  Muhammed aleyhisselamı şöyle uyarmıştır:  “Rabbin  dilese.  Ne  kötü  içecek ve ne fena birliktelik!”  (Kehf 18/29)  Allah Teâlâ.” (Tevbe 9/199)  “Allah fasık toplumu yola getirmez. şöyle buyurur:  “Allah kâfir toplumu yola getirmez.  dumanı  onları  içine  ala­  caktır. Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “De ki: Bu gerçek Rabbinizdendir; isteyen inansın. sen mi baskı  altında tutacaksın?”  (Yunus 10/99)  “Onların  yüz  çevirmesi  sana  ağır  geldiğinde  yeri  delmeye  veya  göğe  merdiven  dayamaya  ve  onlara  bir  mucize  getirmeye  gücün  yetiyorsa  hiç  durma!  Allah dilese onları kolayca doğru yolda toplayıverir. istekli olmayan hiç kimseyi yola getirmez.  O.  Yardım  isterlerse.”  (Tevbe 9/24)  Allah. din konusunda baskı yapmadığı gibi kim­  senin  baskı  yapmasına  da  razı  olmaz.  koyduğu  kanun  ve  kurallara  uyulmasını  ister ama kimseyi zorlamaz.  yeryüzünde  kim  varsa  hepsi  top­  tan inanır.  Sakın ha.” (Maide 5/67)  “Allah zalim toplumu yola getirmez. Bu iradenin yerine gelmesi.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  Allah’ın teşriî iradesi ise insanların davranışları ile ilgili  iradesidir.  Bu  konuda  şöyle buyuruyor: 27  . İnanıncaya kadar insanları.

 Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “Ne zaman ki yapılan uyarıları göz ardı ettiler.  doğru  karar  veren  odur.  Allah  dilediğini  yola  getirecek  ve  dilediğini  saptıracaksa  neden  elçi  gönder­  sin? Bu durumda elçinin.. sonra hiç beklemediği  bir anda cezaya çarptırılır. dileyeni de yola getirir.” (Ra’d 13/27)  İyiliği  sonsuz  Allah..” (Tevbe 9/115)  Sapıtanlar. istekli olarak Allah’a yönelmesi­  ne bağlıdır. ne­  den  sakınacaklarını  kendilerine  açıkça  bildirmeden  onları yoldan çıkarması ihtimali yoktur.”  (İbrahim  14/4)  İnsanın yola gelmesi.. her  elçiyi kendi  toplumunun  dili  ile  gönderdik  ki.  Bundan  sonra Allah dileyeni sapıklıkta bırakır.  her  elçiyi  kendi  toplumunun  dili  ile  gönder­  dik  ki. o toplumun dili ile açıklama yapmasının ne anlamı  olur? Böyle anlamsız bir iş Allah’a yakıştırılabilir mi?  Çelişkiler.  Güçlü  olan  o.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  “Biz. biz  8  Ulaşabildiğimiz mealler  ayete şu  anlamı  vermişlerdir: “Biz.  Ayetin  doğru  anlamı  şöyledir:  “.  Uzağı  göstermesi  için  karine  gerekir.” 28  ‫ﻥﻤ‬  ‫ﺀﺎﺸﻴ‬  ‫ﹶ‬ . Böyle  bir toplum. Arap dili kurallarına aykırı  olarak. yanı  başında  bulunan  “   =  kim’i  gösterir.  yola  geldikten  sonra  yanlış  işler  yapan  bir  kulunu  uyarmadan  yoldan  çıkmasını  onayla­  maz.  onlara  açıklamayı  iyi  yapsın. Bu konuda şöyle buyurur:  “Allah bir cemaati yoluna kabul ettikten sonra. hem de Kur’an’ın bütünlüğüne aykırıdır. Allah lafzını gösterir saymaktan kaynaklanmıştır.  Burada  böyle  bir  karine  yoktur. dileyeni de yola ge­  8  tirir  .  kendine yönele­  ni de yola getirir.  Bundan  sonra  Allah  dilediğini  sapıklıkta  bırakır.  doğru  karar veren odur. Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “Allah.”  Bu meal.  dilediğini  de  yola  getirir.  Bundan  sonra  Allah dileyeni sapıklıkta bırakır. önce refaha kavuşur..  onlara  iyice  açıklasın.  isteyeni  sapıklıkta  bırakır. Halbuki zamir. açık uyarıları dikkate almayanlardır. “   = ister” fiilinin faili olan “o” zamirini.  Güçlü  olan  o. hem Arapça dil kurallarına.

  Bahriye  Matbaası  )‫(لﻜﻭ‬ 1305. Allah’a tevekkül ise.  Bu  ko­  nuda şöyle buyurur:  “Kim  yola  gelse  kendi  için  gelir. 29  . bu dünyada ver!” Onun Ahirette alacağı bir  şey kalmaz.  Hepsi  bir  anda  umutsuzluğa  düştüler.  Kimse  kimsenin  günahını  çekmez.” (En’am 6/44)  Allah.  Bazı  âyetler  de  buna  göre  yorumlanınca  tembelliğe  açık  ama  gelişmelere  kapalı  ve sorumluluğu Allah’a yükleyen bir davranış biçimi or­  taya  çıkmıştır.  uyarılmamış  bir  topluma  ceza  vermez.  kendini  yormadan  “işi  Allah’a  bırak­  ma”  şeklinde  anlaşılmıştır.”  (Necm 53/39)  “İnsanlardan kimi der ki: “Rabbimiz! Bize ne vere­  ceksen. Fakat  tevekkül  zamanla.    maddesi. Bizi o ateşin azabından koru!  Onlardan  her  birine  kazandıklarından  bir  pay var­  9  Mütercim  Asım. bir işte aciz kaldığını kabul edip onu başka­  9  sına bırakmaktır  . Onlardan kimi de şöyle der: “Rabbimiz!  Bize  bu  dünyada  güzellik  ver. Kendile­  rine  verilenlerle  tam  ferahladıkları  bir  sırada  onları  kıskıvrak  yakaladık.  Kim  de  sapsa  kendi  aleyhine  sapar.” (İsra 17/15)  3­ Yanlış Tevekkül  Tevekkül.  Ahirette  de  güzellik  ver.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  de üzerlerine her şeyin kapılarını açıverdik.  Bir  elçi  gönderinceye  kadar  kimseye  azap  etmeyiz.  Hâlbuki  Allah  Teâlâ  şöyle  buyurur:  “İn­  sanın  çalışmasından  başkası  kendinin  değildir. bir işte yapabile­  ceği her şeyi yapıp gerisini Allah’a bırakmak olur.  Kâmus  Tercümesi    (Firuzabâdî’nin).

” (İsra 17/30)  Yeryüzünde peynir.  diğeri  gerekli  güce  sahip  olmaktır.  yanlış  tevekkül anlayışı körüklenmiştir. aş vs. dünyayı isteyen çalışmak zorundadır. Mesela yu­  karıda mealini verdiğimiz İsra 17/30.  şöyle  buyurur:  “Allah  yeryüzündeki  yiyecekleri.  Başarının  iki  şartı  vardır;  biri  istemek. Ama Allah.  Bu  sebeple  gerekli  gücü  elde  etmeli  ve  başarı için elden geleni yapmalıdır.”  (Fussilet 41/10)  Kim gerekli çalışmayı yapar­  sa o nimetlere ulaşabilir. Bunlar araştıranlar için eşit  uzaklıktadır.  hangi  nimet  ve  imkân­  ları  yaratmışsa  ancak  onları  bulabiliriz. O. âyetine şöyle meal  verilmiştir: 30  . Allah hesabı çabuk görür.  Bu  imkânları  kullanmayanlar.  dört günde belirlemiştir. Kuraklık.  isteyen  ve  gücü yeten için yayar.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  dır. aşırı yağ­  mur  ve  deprem  gibi  afetlere  karşı  gücümüz  olmadığın­  dan  o gibi  konularda da bütün  tedbirleri  aldıktan sonra  Allah’a tevekkül etmeliyiz.  Allah  kendine  şöyle seslenmemizi istemiştir: “… Dilediğine hesapsız  rızık verirsin.  o  nimetlere  ulaşamazlar.” (Al­i İmran 3/27)  İmkânlar  bol  olsa  ama  gerekli  güce  sahip  olmazsak  veya  gücümüz  olduğu  halde  çalışmazsak  elimize  bir  şey  geçmez.  Çalışmayana  bir  şey  yoktur.” (Bakara 2/200­202)  Demek ki.  O.  Allah  Teâlâ şöyle  buyurur:  “Senin  Rabbin rızkı.  Tefsir  ve  meallerde  bazı  ayetlere  farklı  anlam  verile­  rek.  Bulunduğumuz bölgede Allah. Hem  dünyayı  hem  ahireti  isteyen  de  çalışmak  zorundadır. hazır vaziyette yok­  tur. onları elde etme imkânlarını yaratmıştır. kullarının içini bilir ve on­  ları görür. ekmek.

  Bedir’de  Peygambe­  rimizin  amcası  Abbas  ve  arkadaşları  esir  olunca  Müs­  lümanlar onları müşrik oldukları için ayıplamışlardı.  âyetidir.”  4­ Allah’ın Affı ile Aldanma  Çok kimse. Kimileri de yaptıkları bazı iyi işlerin kur­  tuluşlarına  sebep  olacağını  sanır.  kullarından  dilediğine  10  rızkı bol verir. Ama tefsir ve  meallerde zamirin. kullarının içini bilir ve onları görür.  Hayrettin  KARAMAN. O.  kullarından  isteyen  ve  gücü  ye­  ten için rızkı yayar.  besleyip büyüttüğü kuluna azap eder mi?” gibi sözlerle  kendini aldatır. ayetteki “   = ister” ve “    = gücü yeter” fiillerinin faili olan “o” zamirinin neyi gös­  terdiği ile ilgili tercihtir. Ab­  bas şöyle dedi: “Vallahi biz de Mescid­i Haramı ibadete  10  Bu  meal.  Böyle  bir  karine  olmadı­  ğından burada zamir.  Buna bir  örnek de Sebe’  suresinin  39.  Bu  tefsir.  İbrahim  Kâfi  DÖNMEZ. Elimizdeki mealler şu şekildedir:  “De  ki:  “Doğrusu  Rabbim.  Mustafa  ÇAĞIRICI  ve  Sadrettin GÜMÜŞ tarafından hazırlanmış olup 2004’te Diyanet İşleri Başkan­  lığı tarafından yayınlanmıştır. ‫ﺭﺩﻘﻴ‬ ‫ﺀﺎﺸﻴ‬  ‫ﹶ‬ ‫ﷲﺍ‬ ‫ﻥﻤ‬  31  . uzakta bulunan    lafzını gösterdiği  kabul  edilmiştir. “Allah bize niye azap etsin ki?” “Yarattığı.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  “Senin  Rabbin  dilediğine  rızkı  genişletir  ve  daral­  tır.”  Farklı anlamın sebebi. Arapça’da zamir en yakınını gös­  terir. “  = kim”i gösterir.  Kur’an  Yolu  Türkçe  Meal  ve  Tefsir’den  alınmıştır. dilediğine de kısar  ”  Arapça bakımından doğru anlam şöyle olur:  “De  ki:  “Rabbim.  uzak  için  karine  gerekir.

”  (Zümer  39/47)  Allah  inananları  da birçok  imtihandan  geçirecektir.  sıkıntıda  olanın  sıkıntısını  giderir.  O. Mescidi  Haramı  ibadete  açık  tutmayı. Allah zalimler topluluğunu doğru yola  getirmez. öyle mi?  Doğrusu. s. Beyrut 1401.  Çünkü  onların  Allah’tan  beklemedikleri  şeyler.” (Tevbe 9/19)  Kendini Allah’ın  affı  ile aldatanların  ahiretteki durumu  ile ilgili ayetlerden biri şudur: “Yanlış yapanların elinde  bu dünyanın bütün malları ve bir o kadarı daha olsa.  doğru  olanları  elbette  ortaya  çıkaracaktır.  Lam.). 774 h.  karşılarına  çıkacaktır.  kıyamet  günündeki  azabın  verdiği  sıkıntıdan  kur­  tulmak  için  feda  ederlerdi.  Kâbe’yi  korur. Tefsîru ibn Kesîr.  İnsanlar  ne  sanıyorlar. 32  .  Allah’a  ve  ahiret  gününe  ina­  nan  ve  Allah  yolunda  cihat  eden  kişinin  yaptığı  ile  bir mi tutuyorsunuz? Hayır.  Mim.  Elbette  yalancıları da ortaya çıkaracaktır.  c.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  açık  tutar. II.  Allah. 342. hacılara  su  dağıtırız. /1373.”  Bunun üzerine  şu  ayet  in­  11  di  :  “Siz.  biz  onlardan  öncekileri  denedik.  Yoksa kötülük yapanlar elimizden kurtulacaklarını  mı hesap ediyorlar? Ne de kötü karar veriyorlar!  Kim  Allah’a  kavuşma  umudu  içinde  ise  Allah’ın  11 İsmail b.  bu konuda şöyle buyuruyor:  “Elif.  inandık  dediler diye denemeye tabi tutulmadan bırakılacak­  lar. Ömer b. Allah katında bunlar bir  tutulamazlar.  hacca  gelenlere  su vermeyi. Kesir (v.

”  Şeyh Efendi ­ Allah bildirirse bilemez mi? Allah’ın bu­  na gücü yetmez mi?  Bayındır­ Allah’ın gücünün yetmediği ne var ki? Ama  onun  gücüyle  delil  getirilmez.  Müridelerinizden  bir  hanım  dedi  ki;  “öyle  diyorsunuz  ama biliyorum ki benim şeyhim.  Bayındır­  Ama  o.  şeytanı  da  cennete  koyamaz  mı? Onun buna gücü yetmez mi?  Şeyh Efendi ­ Elbette yeter.  delil  olarak  da  “Allah’ın  buna  gücü  yetmez  mi?” derler.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  belirlediği vakit.  12  Kim  cihad  ederse  cihadı  kendi  için  yapar  .  Allah  dilerse  Elçisi  Mu­  hammed’i  cehenneme. gece yatakta kaç kere  sağa sola döndüğümü bile bilir. 33  .  Alacakları  karşılık  da  kesin  olarak  yaptıkla­  rının daha iyisi ile olacaktır.  Bu konuda bir Şeyh ile aramızda geçen konuşma şöy­  ledir:  Bayındır­  Medine’de  hacılarla  sohbet  ederken  gaybı  Allah’tan  başkasının  bilemeyeceğinden  bahsettim.  şeytanı  cehenneme  koyacağını  Muhammed  sallallahu  aleyhi  ve  sellemi  de  cennette  12 Faydasını kendi görür.” (Ankebut 29/1–7)  5­ Allah’ın Gücü ile Aldanma  Bazı  kimseler  Allah  ile  ilgili  olur  olmaz  şeyler  söyler.  O işitir ve  bilir. kesin olarak gelecektir.  İnanan  ve  iyi  işler  yapanların  kötülüklerini  kesin  örteriz.    Al­  lah’ın kimseye ihtiyacı yoktur.

  zorunlu  olarak  Al­  lah’ın  Peygamberi  olacaktır.    Kur’ân  üzerinde  düşünen  herkes.  yalnız  sana  mahsus  olarak  fazladan  namaz  kıl.  yani  bir  konu  ile  ilgili  korkuları  atıp  ona  güvenmek ve inanmak demektir. Bu sebeple o belgeye mucize denir.  Artık  Allah’ın  gücü  delil  getirilerek  buna  aykırı bir iddia yapılamaz.  onun  ancak  Allah’ın  Kitabı  olabileceğini  anlar.  taklit  edilmesi  imkânsız  bir  belge  ve­  rir.  Emn. “Allah size gaybı bildirecek  değildir.”  (Al­i  İmran  3/179)  âyetinden  sonra  da  kimse.  emn  ( )  kökündendir. ke­  sin  bilgiye  dayanmalıdır.  B­ İMAN  İman. Kur’ân’da.  Her  peygambere. Mucizeyi gören­  ler. Allah’ın var­  lığını  ispatla  ilgili  ayet  olmaması  ve  peygamberlerin  bu  konu ile uğraşmamaları bundandır.  Allah.  Allah’ı  bilmek  ile  Allah’a  inanmak  farklı  şeylerdir.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Makâm­ı  Mahmud  denen  en  üst  makama  getireceğini  13  bildirmiştir  .  emn  içine  girmek.  Ba­  karsın Rabbin seni Makamı Mahmûda yükseltir.  o  Kitaba  inanması  ve  güven­  mesi kaçınılmaz olur.  Ta­  nıdığınız ve bildiğiniz biri için; “ben ona inanmam” der­  13  “Geceleyin  uyanıp.  Son  peygamberin  mucizesi  Kur’ân’dır.  Al­  lah’ın gücünü delili getirip bunun aksini iddia edemez.” (İsra 17/79) ‫ﻥﻤﺃ‬ 34  . Bu sebeple iman.  İman.  Yukarıda  belirtildiği  gibi  Allah  konusunda her insan.    O  zaman  Allah’a  inanan  ve  güvenen  her  insanın.  emirlerini  peygamberleri  aracılığı  ile  gönderir.  o  şahsın  Allah’ın  peygamberi  olduğunda  şüphe  et­  mezler.  korkuyu  atıp  rahatlama  ve  güven  duyma  anlamına  gelir. yakın ve uzak çevresinde yaptığı  gözlemlerle kesin bilgiye ulaşır.  Onu  getiren  de.

  böylesi sizin için iyi olur. Koruyucu olarak Allah yeter.  “Tanrı üçtür” demeyin; bunu söylemekten vazgeçin.  Allah  Teâlâ şöyle buyurur:  “Ey  İnananlar!  Allah’a  ve  Elçisine  inanın. onun bütün  emir  ve  yasaklarına  güvenmekle  olur.  Herhangi bir  ko­  nuda  gösterilen  güvensizlik. başkası  da  yoktur. Allah’tan  bir  ruhtur. Bu. ona güvenmediğinizi gösterir. Allah’a inanmak  için ona güvenmek gerekir.  imansızlık  sayılır. Ona güvenmek.  yalnızca  Allah’ın  elçisidir..Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  siniz. elçile­  rini  ve  ahiret  gününü  göz  ardı  ederse.  Mer­  yem’e ulaştırdığı “ol” sözüyle olmuştur.  yerde  ne  varsa  hepsi  onun­  dur. Kim Allah’ı. Allah tek Tanrı’dır. meleklerini.” (Nisa 4/171) 35  .  Böyleyken  onun  çocuğa  ne  ihtiyacı  o­  lur!. Meryem oğlu İsa  Mesih. kitaplarını.  Göklerde  ne  var. O.  başka  değil.  Allah  hakkında sadece gerçeği söyleyin.” (Nisa 4/136)  “Ey  ehl­i  Kitap!  Dininizde  aşırılık  etmeyin.  Öyle  ise  Allah’a  ve  elçilerine  inanın.  Elçisine  indirdiği bu Kitaba ve daha önce indirdiği Kitaplara  da inanın.  gerçekten  derin bir sapıklığa düşmüş olur.

 Ondan başka tanrı yok­ 36  ‫ﻥﻴﻜﺭﺸﻤﻟﺍ‬ .  kâfirlik  demektir. Allah ile kendi  aralarında  aracı  rabler  edindiler.  Yapılan  iyilikleri  görmezlikten  gelen  kişiye  Arapça’da  kâfir. aynı şeyin iki farklı yüzünü  gösterir. O sayfalarda kesin ve doğru hükümler vardır”.  Küfür.  Kelimenin  kökü  küfr  ve  küfûr’dur.  Allah  adına  gelen  bir  elçidir;  tertemiz  sayfalar  okur.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  C­ ŞİRK VE KÜFÜR  Şirk.  Allah’ı  hesaba  katanların  birçoğu.  Oysa  onlara  verilen  emir. onu hesaba katmadan haya­  tını  sürdürür.  Allah’ın  varlığı  açık  bir  gerçek iken birçok kimse.  (Beyyine 98/2–3)  Ayette  geçen  “ =  müşrikler”  kelimesi  marifedir.  Allah’a  ait  bazı  özellikleri  başka  varlıklarda  da  görerek onlara tanrısal nitelik vermektir.  Türkçe’de  nankör  denir.  Yoksa  ehl­i  kitabın  müşrik  olma­  dığını göstermez. Çünkü onlardan kâfir olanların müşrik  olduklarını  gösteren  ayetler  vardır.  Kâfir ve müşrik kelimeleri.  Meryem  oğlu  Me­  sih’i  de  öyle. kendilerine gerçekleri açıklayan  biri gelinceye kadar çözülecek değillerdir.  Allah  Teâlâ  şöyle  buyurur:  “Ehl­i  Kitaptan  ve  müşrik­  lerden kâfir olanlar.  Yani  her  kâfir  müşrik  ve  her  müşrik  kâfirdir.  Allah  Teâlâ  şöyle  buyurur: “Hahamlarını ve papazlarını.  Belirli  bir  müşrik kesimi  yani ehl­i  kitabın  dışında  kalan  müşrikleri  ifade  eder.  sadece  tek  bir Tanrı’ya kul olmaları idi.  O. Bu konu yuka­  rıda geçmişti. örtme ve görmezlikten gelme anlamına gelir.  ilişkile­  rini  aracılarla  yürüttüğüne  inandığı  için  onu.  bu  çerçe­  venin elverdiği kadar hesaba katar. Aşağıda daha geniş açıklamalar gelecek­  tir.

 Allah  Teâlâ  şöyle  buyuruyor:  “Ya  Muhammed.  Muhyiddin Abdülhamid’in tahkikiyle. I.  Allah  Teâlâ şöyle buyurur;  “De ki: “Ey Kitap ehli! Gelin. Her ümmetin geçmişinde bir uyarıcı.  Kureyşliler  İbra­  14  him soyundan gelmekle öğünür  . Beyrut. 37  . Hiçbirimiz Allah ile kendi arasına birilerini koya­  rak  rabler  edinmesin”.  Yahudilerin  geçmişinde  Musa  aleyhisselamla  birlikte  birçok  peygamber  ve  onlardan  kalma  Tevrat  vardır.  Bu  sebeple  onlar  ehl­i kitap sayılmışlardır.  seninle  o  gerçeği  (Kur’ân’ı). Ama elle­  rinde ona ait bir ilahi kitap yoktu.  Ona  bir  şeyi  ortak  koşmaya­  lım. Bu se­  beple  Kur’ân  onları. M. ilk saflığı ile korunamamıştır.”  (Fatır  35/24)  Mekke  toplumunun  geçmişinde  İbrahim  ve  İsmail  peygamberler  vardı. biz teslim olmuş kimseleriz”. Ama te­  mel konularda Kur’ân ile ortak hükümleri vardır. ke­  sin  vardır. akıllarını ve bilgilerini kullanma  14  İbn Hişam.  1401/1981.  Eğer  yüz  çevirirlerse  deyin  ki: “Şahit olun. Bu sebeple onlar ehl­i  kitap  değillerdi.  Tevrat ve İncil.  müjdeci  ve  uyarıcı  olasın  diye  gönderdik. onların şirkinden uzaktır. size göre de bize gö­  re de doğru olan şu sözde birleşelim; Allah’tan baş­  kasına kul  olmayalım. (Al­i İmran  3/64)  Mekkeli müşriklerin ve diğerlerinin elinde böyle bir me­  tin olmadığı için onlara. c.” (Tevbe 9/31)  Her toplumun geçmişinde bir peygamber vardır.  bu  temel  noktalara  çağırır. ondan kalma hac ve  umre ibadetlerini kesintisiz yerine getirirlerdi.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  tur. Allah. 216. Siret’un­Nebî.  Hıristiyanların  geçmişinde  ise  İsa  peygamber  ve  ellerinde  İncil  vardır.

  Allah  Teâlâ  şöyle  buyurur:  “Denizde  başınıza  bir  sı­  kıntı  gelse.”  (İsra 17/67)  Müşrikler birkaç kısma ayrılırlar: 38  . Allah Teâlâ şöyle buyurur: “İşte bu. Elinde  Kur’ân olan. Önemli olan  bir  ilahî  kitaba  sahip  olmak  değil.  Allah  sizi  kurtarıp  karaya  çıkardı  mı.  Ama  insanların  çoğu.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  çağrısı yapılmıştır.  dosdoğru  yoludur. onu o konuda Allah ile eşit görmüş ve tanrı edinmiş  olur.  Kimileri  şartları  kendileri belirler.  Kendini  veya  başkasını.  yardıma  çağırdığınız  herkes  kaybolur;  yalnız  Allah  kalır. hatta onu ezberleyen ve onun ilmini yapan  nice müslümanın da şirke düştüğünü görüyoruz.    İnsan.  yüz  çevirirsiniz.  Aklını  başına  alacak  kimseler  için  bu  ayetleri  uzun  uzadıya  açıkladık. kimileri de bozulmuş bir dinin veya bir  tarikatın  ileri  sürdüğü  şartları  uygun  bulurlar.”  (En’am 6/126)  “Doğru  yol  kendisine  apaçık  belli  olduktan  sonra  kim  bu  Elçi‘den  ayrılır.  Allah’a tam güvenme ve kayıtsız şartsız boyun eğme.  Allah’a  karşı  bazı  şartlar  ileri  sürerler. Orası ne kötü bir dönüş yeridir!”  (Nisa 4/115)  Tevrat ve  İncil’e  sahip  olmaları. ona  uymaktır.  Bunlar  zor  durumda  kaldıkları  zaman  koştukları  bütün şartları unutur ve samimi olarak Allah’a yönelirler.  Yahudi  ve  Hıristiyan­  ların müşrik olmalarına engel olamamıştır.  imanın  olmazsa  olmaz  şartıdır.  inananların  yolundan başka  bir  yola  girerse  onu  döndüğü  yöne  çeviririz  ve  ce­  henneme sokarız.  Rabbinin.  Allah’a  şart  ileri  sürecek  seviyede  gö­  ren.  yapılan  iyiliği  görmez.

Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk 

1­ Kendini Tanrı Edinenler  Allah’a  inanmadıklarını  söyleyenlerin  tamamı  müşrik­  tir. Onların hepsi Allah’ı var ve bir bilir. Allah Teâlâ şöyle  buyurur:  “Onlara  sorsan  ki:“Gökleri  ve  yeri  yaratan,  Gü­  neş’e  ve  Ay’a  boyun  eğdiren  kimdir?”  Kesinlikle  “Allah’tır” derler. Öyleyse nereden destek alıyor da  15  halden  hale  giriyorlar  ?  Allah  rızkı,  kullarından  is­  teyen  ve  gerekli  güce  sahip  olan  için  yayar.  Allah  her  şeyi  bilir.  Onlara  sorsan  ki;  “Gökten  su  indirip  ölü  toprağı  dirilten  kimdir?”  Şüphesiz  “Allah’tır”  diyeceklerdir. De ki; Allah neylerse güzel eyler. Ama  onların çoğu bunu düşünmezler.” (Ankebut 29/61–63)  “Desen ki: Gökten ve yerden size rızık veren kim?  Ya  da  işitmeyi  ve  görmeyi  sağlayan  kim?  Kimdir  o  diriyi  ölüden  çıkaran,  ölüyü  de  diriden çıkaran?  Ya  her  işi  çekip  çeviren  kim?  “Allah’tır”  diyeceklerdir.  De ki; öyleyse hiç sakınmaz mısınız? İşte sizin ger­  çek Rabbiniz Allah’tır. Hakkın ötesi sapıklık değildir  de  ya  nedir?  Nasıl  da  döndürülüyorsunuz?”  (Yunus 
10/31–32) 

Allah, Âdem’e secde emri verince İblis, kendi şartları­  na uymadığı için secde etmemişti. Konu ile ilgili ayetler  şöyledir:  “Bir  gün  Rabbin  meleklere  demişti  ki:  “Ben,  ku­  rumuş çamurdan, değişken kara balçıktan bir insan  yaratacağım.  Onu  düzenleyip  içine  ruhumdan  üfle­  diğim  zaman  ona  secde  edin.  ”Bütün  melekler  he­ 
15 Ayet iyi anlaşılsın diye tefsiri mana verilmiştir.

39 

Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2 

men  topluca  secde  ettiler.  İblis  öyle  yapmadı.  O,  secde edenlere katılmamakta direndi. Allah dedi ki:  “İblis!  Senin  neyin  var  ki,  onlarla  birlikte  secde  et­  medin?” Dedi ki, “Kıvamına gelmiş ve kurumuş ka­  ra balçıktan yarattığın insana secde edemem.”Allah  dedi ki, “Öyleyse çık oradan, çünkü sen kovuldun.” 
(Hicr 15/28­34) 

“O,  direnmiş,  büyüklük  taslamış  ve  kâfirlerden  olmuştu.”  (Bakara 2/34)  İblis’in  büyüklük  taslaması  Âdem’e  değil,  Allah’a  kar­  şıydı. Çünkü uygun bulmadığı, Allah’ın emriydi. Bu yüz­  den Allah ona, “..İn oradan, orada büyüklenmek sana  düşmez; çık, sen alçağın tekisin”  demişti. (Araf 7/13)  İblis,  Allah’ın  ne  varlığını,  ne  birliğini  inkâr  etmiştir.  Sapık sayıldıktan sonra bile şöyle demiştir:  “..Doğrusu ben Allah’tan korkarım, Allah’ın cezası  pek ağırdır.” (Enfal 8/48)  İblis ahirete de inanır. Çünkü kovulunca şöyle demişti:  “Rabbim! Hiç olmazsa, tekrar dirilecekleri güne ka­  dar bana süre tanı.” (Hicr 15/36)  Allah’ı,  melekleri  ve  ahirette  yeniden  dirilmeyi  kabul  eden böyle birine birçok kimse “iyi Müslüman” diye ba­  kabilir. Üstelik İblis kâfir olduğu zaman, ne inanacağı bir  peygamber  ne  de  indirilmiş  kitap  vardı.  Onun  kâfirliği,  bir konuda Allah’a şart ileri sürmesi ile başladı.  Tanrı tanımaz denen ateistler de öyledir. Onlar da her  konuda,  kendi  şartlarına  uyarlar.  Allah’ın  emirlerinden  kendilerine uygun  geleni  beğenir,  gelmeyeni  reddeder­  ler.  Sıkışınca  da  Allah’a  sığınır  ve  ondan  yardım  ister­
40 

Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk 

ler. Bunların tanrısı önce kendileri, sonra Allah’tır. Allah  Teâlâ şöyle buyurur:  “Kendi  arzusunu  kendine  tanrı  edineni  görmen  gerekmez  mi?  Ona  sen  mi  vekil  olacaksın?  Yoksa  sen  zannediyor  musun  ki,  onların  çoğu  söz  dinler  veya  aklını  çalıştırır?  Onlar;  koyun,  sığır  ve  deve  gibidirler;  hayır,  daha  düşük  seviyededirler.”  (Furkan 
25/43–44) 

“Kendi  arzusunu  kendine  tanrı  edineni  görebildin  mi?  Bilgili  olduğu  halde  Allah  onu  sapık  saymış,  kulağına ve kalbine izler koymuş, gözünün önünde  perde  oluşturmuştur.  Allah  sapık  saydıktan  sonra  onu  kim  yola  gelmiş  kabul  edebilir?  Kafanızı  kul­  lanmaz mısınız?” (Casiye 45/23)  Herkeste  ebedi  yaşama  duygusu  vardır.  Her  insan,  hiç ölmeyecekmiş gibi davranır. Ahiret inancı bu duygu­  yu  tatmin  eder.  Kendini  tanrı  edinenlerinden  kimileri  duygularını  reenkarnasyon  ile  tatmine  çalışırlar.  Yani  öleceklerini ve yeni bir bedenle tekrar dirileceklerini söy­  lerler.  “Derler  ki;  “Bu  dünyadaki  hayatımızdan  başkası  yoktur.  Ölürüz  ve  diriliriz;  bizi  mahveden,  sadece  yaşlanmadır.” Onların bu hususta bir bilgisi yoktur,  sadece tahmin yürütürler.” (Casiye 45/24)  Kimileri  de  ölümle  her  şeyin  biteceğini  ve  hesap  gü­  nünün  yalan  olduğunu  söyleyerek  duygularını  bastır­  maya çalışırlar. Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “O yalan sayanların, o gün başlarına gelecek var!  Hesap  gününü  yalan  sayanlar  var  ya,  işte  onla­
41 

”  (En’am 6/90)  Dini  kullanarak  dünyalık  elde  etmek  isteyenler.  Bunu  ancak o  din hakkında  ye­ 42  .Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  rın…  Onu.  o  kadar.  sadece  görevini  hatırlatmadır.  Yok.  Onlar o gün Rablerinden uzak kalacaklardır. Onlar. peygamberlerin söyledikleri şu sözü söylerler:  “Sizden.  Oysa  bu  boş  bir  kuruntudur.” (Mutaffifîn 83/10–18)  2­ Aracı Tanrı Arayanlar  İnsanlardan kimi. dini kullanarak dünyalık elde etmeyi düşün­  meyenler yapabilirler.  Sonra onlar Cehennemde kızartılacaklardır.  Kur’ân’a  uymakla  olur.  Sonra  onlara  şöyle  denecektir:  “Sizin yalan  sayıp  durduğunuz işte budur.  dini  kendilerine uydururlar. öyle değil; aslında onların yapıp ettikleri şey­  ler kalplerini paslandırmıştır.  Bu  herkese.  Öyle  ise  sen  bu dini. Allah için saf ve duru halde tutarak Allah’a  kul ol.  bu  yaptığıma  bir  karşılık  beklemem. kendi ile Allah arasında aracılık ya­  pacağını  hayal  ettiği  şeylere  tutulur. taşkınlık eden ve günaha düşkün olanlardan  başkası yalan saymaz. Bunu.” (Zümer 39/2)  Dini.  Onlara  ayetlerimiz  okununca  “Eskilerin  masalla­  rı…” derler.  Allah  için  saf  ve  duru  tutmak. din tebliği yaptıkları  kişile­  re.  Allah  Teâlâ  şöyle  buyurur:  “Biz  bu  Kitabı  sana  gerçeklerle  dolu  olarak  indirdik.

  Sonra  duyguları  ağır  basar  ve  tuzağa  düşerler. çevrelerinde oluşturulan yoğun hurafe bombardımanı  ile  birleşince  tuzağa  düşmeleri  kolaylaşır. ama arzuları okşadığı için birçok kimse bundan etki­  lenir. 43  .  Bu  gibiler çoğunlukla duygu yüklü olurlar. Tuzakçılar.  Müşrikleri biraz yakından görmeye çalışalım.  Böyle  kimseler  başlangıçta.  Din  büyüklerine.  Hepsi de ölmüş olan o büyükleri.  Buna  layık  olduklarını  göstermek  için  farklı  giyinir.  Allah’a yönelen her  insan bu tuzaklarla  karşılaşır.  onların  aracılığı  ile  sunulan  isteklerin  kabul edileceğini ve Ahirette şefaatlerinden yararlanıla­  cağını.  Her  insan  gibi. onlara kul­köle olurlar. Onların duygula­  rı.  üstüne basa  basa  söylerler.  doğru  yola  girenlerin  de  bazı  istekleri  ve gelecekle ilgili endişeleri vardır.  Allah’a  ait  bazı  özellikler  yükler. asıl oyu­  nu  burada  oynarlar.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  terli  bilgiye  sahip olanlar  yapabilirler.  Daha  sonra  en  küçük  tesadüfü  tu­  zakçıların kerameti sayar. Hepsi  de  bu  oyunun  farkında  olduğu  için  bir  suç  çetesi  gibi  birbirlerine kenetlenirler.  bunun  bir  oyun  olduğunu  an­  lar.  akıllarıyla  duyguları  arasında  çatışma  yaşarlar. aykırı gelen ayetleri başka tarafa  çekerler.  Büyüklere  ait  oldu­  ğunu  söyledikleri  hayali  hikâyelerle  kendilerine  destek  ararlar.  Nesilden  nesile  yapılan  eklemelerle  Allah’ın  dininden uzak. Onların  hedef  kit­  lesi. doğru yolda olanlardır.  ama  onu istismar eden büyük bir cemaat ortaya çıkar.  Aklını  kullanan  herkes.  Allah’ın  kitabını  da  buna uygun yorumlar.  farklı  konuşur  ve  farklı  davranırlar. kendileri temsil eder­  ler.

 Şu ayet.” (Bakara 2/27)  Bunlar kendilerini Allah ile aldatmış olurlar. Allah’a has öze­  liklerden bazısına sahip görmesi sebebiyledir. menfaate dayalı bir örgüte ka­  tıldıklarının  farkındadırlar.  Bunları oraya bağlayan.  Bu  sebeple. Onlara  katılanlar  orada  olmanın  bazı  faydalarını  görebilirler. ortak koşan anlamınadır.  Allah’ın  birleşti­  rilmesini  emrettiği  şeyi  (yani  Allah  ile  ilişkilerini)  kes­  miş olurlar.  Biz  ise  onlardan  sonra  gelen  bir  nesil  idik. Ama Al­  lah’a  yakın  olduğuna  ve  manevi  yardım  yapacağına  inanılan  kimselerin  etrafında  bir  cemaat  oluşur.” (Ankebût 29/25)  Bunlar.  ona dikkat çekmektedir:  “ (İbrahim şöyle) demişti: Allah’tan önce putlara tu­  tulmanız  sadece  bu  hayatta  birbirinize  karşı  bir  sevgi  ortamı  oluşsun  diyedir.  kıyamet  gü­  nünde biriniz diğerini tanımayacak ve biriniz diğeri­  ne  lanet  edecektir.Allah’a  verdikleri  sözün  kesinleşmesinden  sonra  caymış.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  a­ Müşrik Allah’a İnanır  Müşrik.  Sonra. Onun müşrik olması; bir varlığı. Ortaklık en az iki şey  arasında  olur.  yarın  Allah’a  karşı şunu diyemeyeceklerdir:  “Önceden  ortak  koşanlar  babalarımızdı..  Müşrik  için  bunların  birincisi  daima  Al­  lah’tır. Çünkü he­ 44  . din adı altında.  Hiç kimse.  Varacağınız  yer  o  ateştir;  size  yardım eden de olmayacaktır. bu menfaat ilişkisidir. şirke sağlam bir gerekçe bulamaz.  Şimdi  o  batıla  sapanların  işlediklerinden  ötürü  bizi  yok  mu  ede­  ceksin?” (Araf 7/174)  Çünkü  şirke  düşenler;  “..

 Araplar içinde  bize  denk  olan  yoktur.” Allah Teâlâ bunu yasaklamış ve o eksiğin ta­  mamlanmasını emretmiştir:  16 İbn Hişam.  İbrahim  aleyhisselamla  birlikte  başla­  mıştır.  Ali  tarafından  halka  hi­  taben  şu  ayet  okununcaya  kadar  Mekke  müşrikleri  bu  ibadetleri. 45  . Bizimle ilgili söylenenler hiçbir Arap  için  söylenmemiştir. I.  Öyleyse  hiçbir  yere  Harem  kadar  değer  veremeyiz.  saygın  bir  topluluğuz.  “Ey inananlar! Müşrikler  sadece  bir  pisliktir.  sadece  bizi  Allah’a  iyice  yaklaştırsınlar  di­  yedir. Siret’un­Nebî.  Allah’a  yaklaştıracağına  dair  belgeleri yoktur.  yoksa  Arapların  bize  olan  saygıları  16  azalır  . c.  “Biz  İbrahim’in  oğullarıyız.  Kâ­  be’nin idarecileri ve Mekke’nin yerlileriyiz.  “hill”  denen  Mekke  sınırlarının  dışındadır. Artık  bu  yıldan  sonra  Mescid­i  Haram’a  yaklaşmasınlar.  Arafat.  Diyorlardı  ki.  b­ Müşrik Allah’a İbadet Eder  Hac  ve  umre.  hicri  senede  Mina’da. 216. Onun yakınından  veliler  edinenler  şöyle  derler:  “Bizim  onlara  kul  ol­  mamız. saf din Allah’ın dinidir.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  deflerinin  Allah’a  yaklaşmak  olduğunu  söylerler.  Kimse  bizim  yerimize  denk  bir  yere sahip değildir.  Ama  Mekkeli  müşrikler  hac  için  Arafat’a  çıkmazlardı.  9. kesintisiz yapmışlardı.  hac  ibadetinin  ana  direğidir.”  (Tevbe 9/ 28)  Arafat’ta  vakfe.  Allah  Teâlâ şöyle buyurur:  “İyi bil ki.” (Zümer 39/3)  Fakat  bunların  onları.

” (Bakara 2/197)  Daha  önce  anlatıldığı  gibi  müşrikler  hacılara  su  ver­  mek  ve  Mescid­i  haram’ı  ibadete açık  tutmak  gibi  şey­  lerle övünürlerdi. ona yakınlığı  olan  biri  aracılığı  ile  ulaşmak  istemesi  gibi  müşrik  de  Allah’a ulaşmak için ona yakın olduğuna inandığı birini  aracı  yapmak  ister. Ayet.  Allah’ı  yeryüzü  krallarına  benzeterek  kendin­  den uzak sayar.  büyükle­  rinin  ruhlarından  yardım  umanların  da  onları.  Onları.  Allah’ın  özel dostları saymaları bundandır. yoldan çıkmak ve dövüşme diye bir  şey olamaz.  Cami’ul­beyân  fî  tefsîr’il­Kur’an  (Taberi  Tefsiri). 11. o da onun.. Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “İnsanlar  arasında  Allah’ın  yakınından  endâd  edi­  nenler  vardır.. Necm 19. Beyrut 1412/1992.  Müşrik aracıyı. Al­  lah ile ilişkilerini canlı tutsun. Onunla ilişkilerini canlı tutar ki.  hatırası  karşısında  saygı  ile eğilir.  c­ Müşrik Aracılara İnanır  Müşrik.”  (Bakara 2/165)  17  Muhammed  b.. s 519. manevi gücü olan bir varlık sayar. ona  yakınlık  için  kurbanlar  sunar.  Hıristiyanların  İsa’yı  Allah’ın  oğlu.  Cerîr  et­Taberî. Krala ulaşmak isteyenin. c.  Allah’ı  sever  gibi  severler.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  “Haccı  ve  umreyi  Allah  için.  eksiksiz  yerine  ge­  tirin.  17  Mekkeli  müşriklerin  putlarını  Allah’ın  kızları  . 46  .  Her  kim  o  aylarda  hac  ibadetine  başlarsa  artık  hac  sırasında  onun  için  e­  şine yaklaşmak.” (Bakara 2/196)  Hac  mevsimi  ile  ilgili  bir  değişikliğin  yapılmadığını  da  şu ayetten öğreniyoruz:  “Hac  bilinen  aylarda  olur..

 Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “Allah’a karşı yalan uydurandan veya onun ayetle­  ri  karşısında  yalan  söyleyenden  daha  zalim  kim  o­  labilir? Bu suçu işleyenler umduklarını bulamazlar.    mad.” (Yunus 10/17–18)  Peygamberler insanları.  Derler  ki. Allah’tan önce öyle şeye kul olurlar ki.  açık  âyetler  geldiği  vakit  kondu. )‫(ﺩﻨ‬ 47  .  Müslümanlar.  19 İlgili ayetlerden bir kaçı şunlardır: En’am 6/56; Ra’d 13/36; Enbiyâ.  Allah’a  benzer  bazı  niteliklere sahip görülen ve aykırı şeyleri savunabilece­  18  ğine  inanılan  varlıktır  . yalnız Allah’a kul olmaya ça­  19  ğırmışlardır  . c.  Rabbimden  bana. İbn Manzûr. 420.  yardımı  yalnız  ondan  ister. onun istemediği bir şeyi kabul ettirebi­  leceklerine.  gerekirse Allah’a.  Allah’ın  bilmediği  bir  şeyi  mi  ona  haber veriyorsunuz?” Allah. Daru Sâdır. Beyrut.  Allah’ın  onları  kırmayacağına. III. onla­  ra  ne  faydası  olur  ne  de  zararı. bu arabulucuların kendilerine şefaat­  çi olacaklarına inanırlar.” (Fatiha 1/4)  derler.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  Endâd.  Onlar.  onların  bu  gücü  Allah’tan  aldıklarına inanı­  lır.  18 Bkz. onların şirkinden uzak­  tır ve yücedir. s.  Yalnız  Allah’a  kul  olan. 21/25;  Zümer 39/11. Lisânu’l­Arab.  Allah katında bizim şefaatçilerimizdir.  Nidd.  namazların  her  rekâtında  “Yalnız sana kul olur ve yalnız senden yardım dile­  riz.  nidd’in  çoğuludur.  Bir de müşrikler. Bu yasak.  ‘Bunlar.  Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “De  ki:  Allah  ile  kendi  aranıza  koyup  yardıma  ça­  ğırdıklarınıza kul olmam bana yasaklandı.’ De ki: “Gök­  lerde  ve  yerde.

  Allah’ın  ayetleri  karşısında  haklı  çıkmaya  çalışan­  ları  görmez  misin?  Bunlar  nereden  destek  alarak  22  halden hale giriyorlar  ?  Bunlar  öyle  kimselerdir  ki.  Can  veren  odur;  öldüren  de  o. kiminiz de.  eskiden  de  Allah’tan  başka  bir  şeyden  yardım  istemezdik. 48  . sadece “Ol” der.  o  kâfirleri.  O.  O  bir  işe  karar  ve­  rirse.  Kaynar suyun içinde sürüklenirken… Sonra ateşte  kızartılacaklardır. hemen oluverir.  hem de elçilerimize gönderdiğimiz şeyler karşısında  yalan söylerler.  22 Ayet iyi anlaşılsın diye tefsîrî mana verilmiştir.  Hem de boyunlarında halkalar varken ve zincirler­  le sürüklenirken öğreneceklerdir.  sonra  da  alakadan  yaratır;  sonra  sizi  bir bebek olarak dışarı çıkarır ki güçlü kuvvetli hale  gelesiniz  ve  nihayet  ihtiyar  kişilere  dönüşesiniz. Belki aklınızı kullanırsınız.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Ben varlıkların sahibine teslim olma emir aldım.  hem  Kitap  karşısında. “Onlar bizden ay­  rıldılar.  21 Ana rahminde asılı duran canlı.  Kiminiz daha önce ölür.  Sonra  onlara  şöyle  denecek:  O  şirk  koştuğunuz  şeyler nerede? Allah ile kendi aranıza koyduklarınız  vardı ya işte onlar? Diyecekler ki. belirli bir süreye  kadar yaşar.    işte  bu tavırlarından dolayı sapık sayar.  20  Meniden.  önce  topraktan. Ama elbette öğreneceklerdir.”  Allah.  Sizi  yaratan  odur.  Aslında  biz.  sonra  20  21  nutfeden  .

 Allah  Teâlâ şöyle buyurur: “Şurası bir gerçek ki. Bu  sebeple.” (Yunus 10/18)  e­ Müşrik Şirki Reddeder  Müşrikler. insanı ya­  ratan  biziz.  Ona  şahdamarından  da  yakınız.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  Başınıza  gelen  bu  şeyler.” 49  . De ki; göklerde ve  yerde  Allah’ın  bilmediği  bir  şey  var  da  siz  onu  mu  haber veriyorsunuz? Öyle şey olur mu? Allah.  yeryüzünde  haksız yere  şımarmanıza ve böbürlenmenize karşılıktır.  hiçbir  şeyi  Allah’a.  kendilerine  ne  zarar  ne  de  fayda  verecek  durumda  olmayan  şeylere  kul  olurlar.  Bu  se­  beple içinin ona ne fısıldadığını biliriz. onla­  rın şirklerinden uzaktır. Allah’a yakın saydıkları bir kısım varlıklara.  “Onlar  Allah  katında bizim şefaatçilerimizdir”.  Aracıların adının değişmesi ile dinlerin adı değişir. Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “Onların hepsini bir araya toplayacağımız gün. or­  tak  koşmuş  olanlara  şunu  diyeceğiz:  “Hani  nerede  o sizin kuruntusunu ettiğiniz şeyler?”  Onların  kaçamak  cevabı  şu  olacaktır:  “Rabbimiz  Allah’a and olsun ki bizler müşrik değildik.  asıl  hedeflerinin  Allah’a  yaklaşmak olduğu­  nu söylerler.  aracılık ve şefaatçilik görevi yüklemeleri bundandır.  “Girin  Cehennemin  kapılarından;  hiç  çıkmamak  üzere  girin!”  Kendini  büyük  görenlerin yeri gerçek­  ten ne kötüymüş!” (Mümin 40/66–76)  İslam’ın dışındaki bütün dinlerde aracılık inancı vardır.  Derler  ki.  tam  ortak  saymadıklarını  düşünürler.” (Kaf 50/16)  d­ Müşrik Aracıların Şefaatine İnanır  Allah  Teâlâ  şöyle  buyurur:  “Onlar  Allah’tan  önce.

  Kâbe’yi  tavaf  ederken  söyledikleri  şu söz de onların bu tutumlarını ele veriyor. adlarla andık­  ları  kişilere  olağanüstü  yetkiler  yakıştıran  tarikatlar  da  öyledir.”  Müşriklerin kafası çok karışık olur. bir takı­  mı  da  sapkınlığa  düşmeyi  hak  etti.  Senin  hiçbir  ortağın  yoktur.  22­1185.  Mekkeli  müşriklerin.  Yalnız  bir  ortağın  24  vardır ki. gavs.” (Araf 7/30)  “Kim  Rahman’ın  Zikri’ni  (Kur’ân’ı)  görmezlikten  gelirse onun başına bir şeytan sararız.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Bak  işte. Hacc.  Allah’a  karşı  eş  koştukları  şeyler  kendilerinden  nasıl  da  uzaklaştı.  24 Müslim.” (En’am 6/22–24)  Müşrikler bu kaçamak tutumu dünyada da sergilerler. O onun arka­  daşı olur. Kutup.  Çünkü  bunlar  Allah’tan  önce  o  şeytanları  kendilerine  evliya  edin­  diler. onun da bütün yetkilerinin de sahibi sensin  . evtad vs. Herbiri  kendi  putu  aracılığı  ile Allah’a ulaşmaya çalıştığından her  müşrikin  bir putu vardı. 3. “O ortağın ve bütün  yetkilerinin  sahibi  Allah’tır”  demekle  kendilerini  kurtara­  caklarını sanırlar.  Onlar  bunları  yoldan  çevirirler  ama  bunlar  doğru  yola girdiklerini hesap ederler. 50  .  “Allah insanların bir takımını yola getirdi. “Emret Al­  23  lah’ım.  kendilerini  nasıl  da  yalanladılar.  Üstelik  bir  de  kendilerini  doğru  yolu  tutmuş  sanırlar. Onlar da bu yetkiyi Allah’ın verdiğini söyleyince  işin içinden sıyrılacaklarını sanırlar.” (Zuhruf 43/36 37)  23  Kâbe’nin  etrafındaki  her put  bir kabileye  aitti.  Müşriklerin kendilerini hak yolda gördükleri ile ilgili şu  ayetler üzerinde de düşünmek gerekir.

” (Yunus 10/28–29)  “Kendilerine  dayanak  olsun  diye.  O  ortak  saydıkları  şöyle  diyeceklerdir:  “Siz  sadece bize tapmıyordunuz ki! Bizimle sizin aranız­  da  tanık  olarak  Allah yeter.” (Yunus 10/100)  Kur’ân bir de atalardan gelenleri akıl süzgecinden ge­ 51  . bunlar onlara  düşman olacak.  Tam  tersi;  onlar  bunların  ibadetlerini tanımayacak ve bunlara düşman olacak­  lardır.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  “O insanlar bir araya getirildiği gün.  Bu  sebeple  Kur’ân.  Ortakları  arasında  kendilerine  arka  çıkan  ol­  mayacak. Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “Allah  o  pisliği  aklını kullanmayanların  üstüne  bı­  rakır.  Allah’ın  yakı­  nından  tanrılar  edindiler.  insanı  aklını kullanmaya çağırır.  Doğrusu  sizin  bize  tap­  tığınızın farkında bile değildik.” (Ahkaf 46/6)  “O  saat  geldiği  gün  suçlular  ümitsizliğe  gö­  müleceklerdir. o müşriklere  şunu diyeceğiz: “Haydi yerlerinize! Hem siz hem de  ortak  saydıklarınız…”  Artık  onların  aralarını  ayırmı­  şızdır.  onlar  da  ortaklarını  kabul  etmez  ola­  caklardır.” (Rum 30/12–13)  f­ Tanrı Edinilen Aracılar Müşrikleri Kabul Etmez  Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “Onların hepsini toplayacağımız gün.” (Meryem 19/81–82)  g­ Akıl Şirki Reddeder  Aklını  kullanan hiç  kimse  şirki  kabul  etmez. onlara kulluk ettiklerini kabul etme­  yeceklerdir.  Müşrikle­  rin  tek  dayanağı  gelenektir.

”  (Yunus 10/66)  Şirk  konusunda  Muhammed  sallallahu  aleyhi  ve  sellem bile uyarılmıştır.  Her  şey  yok  olacak  yalnız  onun  zatı  kalacaktır.  Allah  Teâlâ şöyle buyurur: “Sizden önceki devirlerde yaşa­  yanlardan birikimi olanlar.  halkı  iyi  duruma  gel­  mişken. ortalıktaki kokuşmuşluğa  karşı  çıkmalı  değiller  miydi?  Kendilerini  kurtardığı­  mız  pek  azı  bunu  yapmıştır.  O  zalimler.  birikimi  olan  herkes  uyarılmıştır. göklerde kim var. Onlarınki sadece  saçmalamadır.  Allah’ın  yakınından  ortaklar  çağıranlar  neyin  peşindeler?  Onlar  kendilerini  sa­  dece bir kuruntuya kaptırmışlardır.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  çirmeye çağırır. kendilerine  verilen  refahın  peşine  takıldılar  da  suçlu  kimseler  oldular.  yerde kim var­  sa  hepsi  Allah’ındır.  Sen  Rabbine  çağır;  sakın  ha!  Müşriklerden  olma.    Allah’la  beraber  başka  bir  tanrı  çağırma. ‘Allah ne indirmişse ona ve o Elçi’ye ge­  lin.  Hüküm  o­  nundur ve ona döndürüleceksiniz.’ Denince; ‘atalarımızda ne bulmuşsak o bize ye­  ter’  derler.” (Kasas 28/87–88)  Bu  konuda. Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Al­  lah’ın  âyetleri  sana  indirildikten  sonra  sakın  seni  onlardan  çevirmesinler.  Ondan  başka  tanrı  yoktur. Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “Onlara.. Ya ataları  bir  şey  bilmez.  doğru  yolu  da  tutmaz kimseler idiyse?. o ülkeleri haksız yere helak edecek değildi  ya?” (Hud 11/116–117)  “Rablerinin  huzurunda  toplanacakları  günden  korkanları  Kur’ân  ile  uyar;  onların  Allah’tan  başka 52  .  Allah  Teâlâ  şöyle  buyu­  rur: “Şunu bilin ki.” (Maide 5/104)  Müşriklik  boş  bir  kuruntudur.  Yoksa  senin  Rabbin.

  Allah  bazı  gü­  nahlarına karşılık onların başına bir kötülük gelme­  sini istiyordur.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  ne bir dostları ne de şefaatçileri vardır. 53  .  Allah’ın  sana  indirdiğinin  bir kısmından  saptırır­  lar. Dikkatli ol.” (Hadîd 57/16)  25 Mekkelilerin Müslüman olmadan önceki dönemine cahiliye devri denir. gerçekten yoldan  çıkmıştır.” (En’am 6/51)  “Allah’ın indirdiği Kitap ile aralarında hükmet. yoksa se­  ni. Belki kendi­  lerini korurlar. İnsanlardan çoğu. Sa­  kın onların heveslerine uyma.  Eğer  yüz  çevirirlerse  bilesin  ki.50)  “İnananların gönüllerinin Allah’ı anması ve ondan  inen  gerçeğe  içten  bağlanması  zamanı  henüz  gel­  medi mi? Sakın daha önce kendilerine kitap verilen­  ler  gibi  olmasınlar;  üzerlerinden  uzun  zaman  geçti  de  kalpleri  katılaştı.  Onlardan  çoğu  yoldan  çıkmış­  tır.  25  Yoksa  cahiliye  devri  hükmünü  mü  arıyorlar?  İyi  bilen  bir  millet  için  kimin  hükmü  Allah’ın  hük­  münden güzel olabilir?” (Mâide 5/49.

Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  54 .

 19. s 519.  Müşrikler  Allah’ın  zatına  ortak  koşmazlar.  Yani  bir­  den fazla Allah’ın var olduğunu iddia etmezler.  27 et­Taberî.  büyüklerini aracı koyanların onlara.  en  üst  mertebeden  beri  demektir. Allah’tan  aşağı seviyede.  ondan  aşağıca  diye  ifade  edilir. Dûne. yani dostları demeleri bundandır.. Ayetin tefsiri.  Mekkeli  müşrikler  Kâbe’yi  tavaf  ederken  şöyle  der­  26  Dûn  ile  ilgili  olarak  Kâmus  Tercümesi’nde  şunlar  yer  alır:  “Dûn. Onların  iddiası.”  Allah’ın  dûnundan. ‫ﻥﻤ‬ ‫ﻥﻭﺩ‬ ‫ﷲﺍ‬ 55  . ona ulaşmak için Allah’a yakın bildikleri bazı varlık­  ları  aracı  koyarlar. en üst mertebeden beri. Necm Suresi. Ona çok yakın mana­  sına “Haza dûnehu” denir. "Akreb" manasına da olur ki. Üstelik  bu özellikleri ve bütün yetkileri. başka ve en  26  yakın  anlamlarına  gelir  . kabl manasına da gelir. 11. Allah’ın verdiğine inanır­  lar.  Kelime  "gayr"  ma­  nasına da gelir.  anla­  ma ve yardım etme özelliklerine sahip sayarlar. Allah’ın evliya­  sı. Bir şey öbüründen  biraz aşağıda olunca “Haza dûne zâke” denir.  Bu  sebeple  onları  ölümsüzleştirir.  Bazıları  bunun  dünüv’ün  maklûbu  olduğunu  söylemiştir. ondan aşağıca. bir kral gibi kendilerinden uzak sa­  nır.  fevk'in  zıddıdır. sıfatta ortaklıktır.  görme. demek olur.  Allah’a  ait  özellikler  yakıştırmalarıdır. Dûn sözlükte; üstün zıd­  dı. Yani aracı koydukları varlıkla­  ra.  tapılan  ve  yardıma  çağrılan  hayalî  ilahların  yeri  “   =  Allah’ın  dûnundan” sözüyle ifade edilir.  Hıristiyanların  İsa’ya  Allah’ın  oğlu. Cami’ul­beyân c. zarf olur.  Müşrikler Allah’ı.  olağanüstü  duyma.  Mekkeli  müşriklerin  taptıkları  ruhanilere  Allah’ın  kızla­  27  rı  .Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  İKİNCİ BÖLÜM  ARACILIK İNANCI  Kur’ân’ın  şirkle  ilgili  âyetlerinde.

  Şirkin yapısı aşağıdaki gibi gösterilebilir:  ŞİRKİN GENEL YAPISI  28  Kâbe’nin  etrafındaki putların  her biri bir kabileye  aitti. Emret.  29 Müslim. kendi putu  aracılığı ile Allah’a ulaşmaya çalıştığından her birinin sadece bir putu vardı. onun da.  Yalnız  bir  or­  28  tağın  var ki. 3/ 22–1185. yetkilerinin de sahibi sensin.”  Abbas diyor ki. burada kesin!  ”.  senin  hiçbir  ortağın  yoktur”  dediklerinde. Hacc. Herkes.  senin  ortağın  yoktur.  Muhammed  sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: “Yazık size! Bu­  29  rada kesin. 56  . onlar: “Lebbeyk lâ şerîke lek.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  lerdi:“Lebbeyk  lâ  şerîke  lek  illâ  şeriken  huve  lek  temlikuhu ve mâ melek”  “Emret  Allah’ım.

  Doğru yol. senin doğru yolunun üstünde otura­  cağım.  kişiye  şah  damarından  daha  yakındır.  onları tanrılaştırmaktır.  Allah’tan  yetki  alınca  şöyle  demişti:  “. (Arâf 7/16–17)  Asıl sıkıntı.  Allah. bir yönüyle de insana benzeti­  len. yani Allah’ta yok olma ve vahdet­i  vücut  gibi  düşüncelerin  kaynağı  bu  olsa  gerektir.  Allah’ın  istediği  yoldur.  yarı tanrı gibi kabul edilirler.  2­ Tanrılar:  Allah ile insan arasında yer aldığına ina­  nılan.. Fena fillah. arkalarından. İblis’in yani Şeytanın asıl çalışma alanıdır.  ölmüş  büyüklerini  kutlu  kişi  saymaktan  pek  hoşlanır..  Allah’a  ait  özellikler  yüklerler.  Bu.  5­  İnsan:  Oluşturulan  bu  ilişkiler  ağı. Doğru inanca sahip olan ve doğru davranış gös­  teren herkes o yola girmiş olur.  insandaki  din 57  . Göreceksin. Doğru davranış. insan şeytanlarının verdiği sıkıntıdır.  Ne  olursa  ol­  sun. Tanrılarla insan­  lar arasında aracılık yaptığına inanıldığı için yarı insan. bir yönüyle Allah’a. onlar için.  onlara.  boşluğu kendilerinin dolduracağını iddia ederler. bu sebeple aracı sayılan varlıklardır. Allah’ın  istediği  davranıştır.  Allah’ı  insandan uzak  gösterir.  3­  Ata  ruhları:  İnsanlar. onların çoğu. Onlar  da doğru  yola otururlar.  4­  Din  adamları:  İnsanlarla  ilişkide bulunan  ve yuka­  rıdaki yapıyı din olarak sunan kişilerdir. sağlarından  ve sollarından geleceğim.  sana teşekkür etmeyecektir”. Sonra önlerinden.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  Şekilde yer alan ögelere bakalım:  1­  Sırat­ı  Müstakim  (Doğru  yol):  Bu.

  1981/1401.  yani  sırat­ı  müstakimde  olmak  isteyen  her  insanın  önüne  engeller  çıkar.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  duygusunu  istismara  yol  açar.  sadece  tek  bir  Tanrı’ya  kul  olmaları  idi.  O.  Peygamber  sallallahu  aleyhi  ve seleme geldim.  Ondan  şu  ayeti  işittim:  “Hahamlarını  ve  rahiplerini.” (Tevbe 9/31)  Adiyy  b.  Varacağınız  yer  o  ateştir;  size  yardım eden de olmayacaktır.” (Ankebût 29/25)  Hak  dinin dışındaki  bütün  dinler. at  o  putu”  dedi.  bab  10.  hadis  no  3095.  İstanbul.  tuzaklarını  orada  kurar. boynumda altın haç vardı. 58  .  Hatim  diyor  ki. Allah.  onların  30  Tirmîzî.  Doğru  yolda.  Oraya  gelenlere  aracılardan  bahseder.  Şeytanın  çalışma  sahasıdır.  Çünkü  sırat­ı  müsta­  kim. orada olmanın faydalarını  görmek  ve  menfaat  ilişkisine  girmektir.  Tefsîr’ul­Kur’an. 278.  İnsanları  bu  organizas­  yonun içine atan asıl sebep.  böyle  bir  yapılanma  içindedirler.  Allah’ın  yakınından  rabler  edindiler…”  Dedi  ki.  kıyamet  gü­  nünde biriniz diğerini tanımayacak ve biriniz diğeri­  ne  lanet  edecektir.  Şu  ayet.  c.  “Onlar  bunlara  ibadet  etmediler. onların şirkinden uzaktır.  Meryem  oğlu  Mesih’i  de  öyle. “Adiyy.  Ondan  başka  tanrı  yoktur.  Allah’ın  yakınından  rabler  edindiler.” Onları rab edinmeleri böyle oldu. s.  Sonra.  ona  dikkat çekmektedir:  “(İbrahim  şöyle)  demişti:  Allah’tan  önce  putlara  tu­  tulmanız  sadece  bu  hayatta  birbirinize  karşı  bir  sevgi  ortamı  oluşsun  diyedir. haram sayarlarsa haram say­  30  dılar  .  Allah  Teâlâ.  ama  bir  şeyi  helal  sayarlarsa helal saydılar.  Oysa  onlara  verilen  emir.  bazı  Yahudi  ve  Hıristiyanlar  hakkında  şöyle  buyurur:  “Hahamlarını  ve  rahiplerini.  V.

 Jean Paul) emriyle 1986’da Kardinal Joseph  Ratzinger  başkanlığında  kurulan  12  kişilik  bir  heyetin  altı  yıllık  çalışmasıyla  meydana  getirilmiş  ve  Vatikan  Kilisesi  tarafından  kabul  edilmiş  öğretileri  içerir.  diğeri  de  Taoistlerdir.  Bu  da onların Allah ile ilişkilerini keser.  1­ Allah  Katoliklere  göre  Allah  birdir;  ondan  başka  Tanrı  yok­  31  tur  . 215.  O.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  Allah’a  yakın  ve  onunla  dost  olduklarını.  O  insanlara  yakındır  ve  her  şeyi  bi­  31  Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  Hayali  hikâyeler  anlatarak  Allah’ın  onları  kırmayacağını  iddia  ederler.  Bu  inanç.  Böylece  o  insanlar  Al­  lah’tan  önce. paragraf.  Allah’a  giden  yolda  onların  desteklerine  ihtiyaç  olduğunu. İstanbul 2000.)  32 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  Türkiye  Episkoposlar  Konferansı  adına neşredilmiştir. 59  .  Oğul  ve  Kutsal  Ruh  inancı  vardır.  Her  birinin  farklı  inançları  da  vardır.  Katolikleri  ele  alarak  İsa  aleyhisselamın  tebliğ  ettiği  saf  dinin.  çoğu  Hıristiyan  mezheplerinde  aynıdır.  nasıl  tanınmaz  hale  geldiğini  görmeye  çalışalım.  par.  aracı  saydıkları  varlıklara  kul  olurlar. 200 ve 212.  Dolayısıyla onlara teslim olma gereği üzerinde dururlar.  Yeri  ve  göğü  tek  başına  yaratmıştır. Lui’nin (Episkopos II.  A­ KATOLİKLERDE ARACILIK İNANCI  Rahipleri  rab  edinmenin  arkasında  Baba.  Dominik  PAMİR  Türkçe’ye  çevirmiş. aklını kullanmayan insan­  lardan  ve  gelenekten  alırlar. Burada Allah yerine Tanrı kelimesi kullanılmaktadır.  arabulucu  ve  şefaatçi  olabileceklerini  söylerler.  Bu konuda en büyük desteği. 216 ve 222.  Yaratılış  düzenini  ayarlayan  ve  dünyayı  32  33  yöneten  odur  . Buna iki örnek veri­  lecektir;  bir  ehl­i  kitaptan  Katolikler.  gerçeğin  kendisidir.  (Papa 14.

  38 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. ne kadın; Allah.  Her  şey  varlığını  ona  borçludur.  Baba  onu  kutsal  ruhla  meshetmiş.  par.O.  Kendisi  aracılığı  ile  Al­  43  lah’a yaklaşanları tamamen kurtarmaya gücü yeter  .  kendiliğinden  bir  şey  yapamaz.  başlangıcı  ve  aşkın  otorite  sahibi  olmasından  ve  tüm  çocuklarının üstüne titreyen sevgi dolu iyiliğinden dola­  38  yıdır. 208.  Baba’nın  yanında  Hıristiyanların  avukatlığını  yapıyor. 224.  Onlar  lehi­  ne  aracılık  etmek  için  hep  canlıdır.  par.  Şimdi  o. 239.  39 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  43 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  Her  şeyi  41  kendisini  gönderen  Baba’dan  alır  . 212. 519.  par.  40 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  par. kendiliğinden var olan­  37  Allah’ın  Baba  olarak  adlandırılması. 783. 212.  par.  par.  37 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. peygamber  ve  kral  yap­  40  mıştır  . 2634.  Baba’nın  elçisidir  .  O.  41 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. arayı arabulucularla doldururlar.  Bazı  Hıristiyanlar.  Allah’ın  huzurunda  42  daima  hazır  bulunmaktadır  .  par. Allah ne erkektir. 859.  rahip.  34 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  35 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. 858.  par. Şimdi  Katoliklerin arabulucu saydıkları varlıklara bakalım:  2­ İsa (Oğul)  39  Katoliklere  göre  İsa.  33 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  her  şeyin  dır  .Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  34  35  lir  .  36 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  par. 60  .  Allah  ile  insan  arasında  bir  boşluk  olduğunu söyler. 206.  par.  Sahip  olduğumuz  36  her şey ondan gelmektedir  . O her zaman vardır  .  42 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  par. varlığının başı ve sonu yok­  tur. Allah’tır  .

incil. 61  . www.com’dan alınmıştır.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  Hıristiyanlarda insanın konumu şöyledir:  Bu  anlayışa  göre  Kutsal  Tanrı  yani  Allah  ile  günahlı  insan  arasında  büyük  bir  boşluk  vardır.  Aşağıdaki resim ayrılığı kapatacak yolu açıklar.  44  Hıristiyanlarda İsa’nın konumu  Hıristiyanlara  göre  Allah  ile  insan  arasındaki  kuzu  İ­  44 Resim ve yazılar.  Oklar  insanın  Allah’a  ve  onun  sunduğu  yaşama  ulaşmak  için  göster­  diği çabayı simgeler.

 218.  Kitabı Mukaddes şirketi.  Bu  iddiayı  doğru  sayan  karar. İstanbul 1981.  Elimizdeki  İncil'de  Pavlus’un  asıl  adının  Saul  olduğu  (Elçilerin  İşleri  13/9). O. Onun sözünün İncil’de yer alması kabul edilemez.  üçüncü  yüzyıldan  47  sonra Antakya’da alındı  .  gerçek  anlamda  insan  sayılırdı. (Kutsal Kitap.  üçüncü  Ökümenik  Efes  konsili  şu kararı  aldı:  “İsa.  48 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  Eski  ve  Yeni  Ahid  /Tevrat  ve İncil.  par.  431’de.”  451’de  toplanan  dördüncü  ökümenik  Kadıköy  konsili  onun gerçek tanrı olduğunu şöyle ilan etti:  45  Pavlus'un  Mektupları  elimizdeki  İncil’in  bir  parçası  sayılmaktadır.)  ifade  edilmektedir. s. akıllı ruhla canlandırılmış bir beden­  le birleştirerek insan olmuştur. Meryem Ana ise. Pavlus’un  Timoteos’a mektubunda şu söz yer alır:  “Tek bir Allah ve Allah ile insanlar arasında tek bir Aracı  vardır.)  47 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. İsa'nın ona  seslendiği  (Elçilerin  İşleri  9/36)  sonra  onun  İsa'ya  inandığı  ve  vaftiz  edildiği  (Elçilerin  İşleri  9/18  vd.  46  İncil.  1.  azılı  bir  Hıristiyan  düşmanı  iken  Şam yolunda ansızın gökten parlayan bir nurun çevresini sardığı. Timoteos  2/56.  İsa’nın  yara­  tılmış olmadığına.  İsa.  onun  elçisidir. kendi kişiliğini. gerçek  anlamda Tanrı’nın Anasıdır.  Çünkü  Kur'an'a  göre  İncil  Allah'ın  kitabı.  par. 465.  Bu  da  insan  olan  ve  kendisini  herkes  için  fidye  46  olarak sunmuş bulunan Mesih İsa’dır  .  Pavlus  ise  İsa’yı  görmemiştir. 465. Baba’dan doğduğuna ve onunla aynı  48  özden olduğuna karar verdi  .  Buna  göre  Pavlus.”  Üç asır sonra kabul gören oğul nitelemesi: Havari­  ler  zamanında  İsa.  O­  nun  Allah’ın  oğlu  olduğu  iddiasını  önce  Pavlus  ortaya  attı. insanlığın kurtuluşu için kendini kurban etmiş­  45  tir.  325’te  toplanan  Ökümenik  İznik  Konsili.  Bunu  Kur'an  kabul  edemez. 62  .Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  sa’dır.  sıradan  bir  Hıristiyandır.

  51 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  par. “Üzeyr Allah’ın oğludur” dediler; Hıris­  tiyanlar da “Mesih Allah’ın oğludur” dediler.  İşte  bu  50  nedenle  insanlarla  Allah  arasında  tek  aracıdır  . Baba’nın yanında Hıristiyanların avukatlığını yapıyor. 480.  Tanrılık  açısından  yüzyıllar  öncesinden  Baba’dan  doğduğunu.  par.  par.  Allah  kahretsin  onları!  Bu  iftiraya  nereden  sürükleniyor­  lar?” (Tevbe 9/30)  Gerçek  Allah  ve  gerçek  insan:  İsa’yı  aracı  sayabil­  mek için ona gerçek Allah ve gerçek insan demişlerdir.  Kendilerinden  önce  kâfir  olanların  sözlerine  benzetiyorlar.  Katolikler bunu şöyle açıklarlar:  “Mesih  İsa.  insanlık  açısından  bizim  esenliğimiz  için  bakire  Meryem’den  doğduğunu  49  oybirliği ile kabul ettiğimizi resmen beyan ederiz  .  par.  Onlar  lehine  aracılık  etmek  için  hep  canlıdır. gerçek  Tanrı ve  gerçek  insan  olduğunu.  gerçek  Allah  ve  gerçek  insandır.  akıllı  bir  ruhtan  ve  bedenden  oluştuğunu. Bunlar  dillerine  doladıkları  kendi  sözleridir.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  “Rabbimiz  Mesih  İsa’nın  mükemmel  Tanrılığa  ve mü­  kemmel  insanlığa  sahip.  50 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  Kendisi  aracılığı  ile  52  Allah’a yaklaşanları tamamen kurtarmaya gücü yeter  .  günah  dışında  hepimize  her  şeyde  benzer  olduğunu.”  49 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  Allah’ın  51  huzurunda  daima  hazır  bulunur  .  Şimdi  o.  Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:  “Yahudiler. 63  .  Tanrılık açısından Baba ile insanlık açısından da bizim­  le  aynı  özde  olduğunu. 519. 467. 2634.  52 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.

  Kutsal  53 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  Ruh’un  dü­  şüncesinin ne olduğunu bilir.  Allah’ın  işlerinin  56  etkeni olan  Kutsal  Ruh.  54 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. 689. açıklanan gerçeklerin doğal aklımızla  53  anlaşılmaları  ve  gerçek  olarak  görülmeleri  değildir  .  bizim  zayıflığımıza  yardım  eder. duanın  da  efendisidir  .  55 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. 741. 156.  varacağı  yer  ateştir.  par.  Oysa  Mesih  şöyle  demiştir:  “Ey  İsrail  oğulları!  Rabbim  ve  Rab­  biniz olan Allah’a kul olun. par.  par.  Zalimlerin  yardımcıları  da  ol­  maz. 64  . Anası Kilise olmayanın Baba­  54  sı Tanrı olamaz  .  Pavlus’un  Romalılara  mektubunda  şu  ifadeler  yer  alır:  “Kutsal  Ruh.  Kilisenin  imanı  bizim  ima­  nımızdan  önce  gelir.  O  da  aracı  ve  şefaatçi  olur.  Allah’ın  iste­  ğine  göre  kutsallar  için  şefaat  eder. Şöyle diyorlar:  “İmanın nedeni.  Baba  ve  O­  55  ğul  ile  aynı  özdendir  . 181.  par. Şurası bir gerçek ki; kim  Allah’a  şirk  koşarsa  Allah  ona cenneti  haram  eder.”  Allah  Teâlâ  şöyle  buyurur:  “Allah  Meryem’in  oğlu  Mesih’tir”  diyenler  tam  kâfir  oldular.”  İnanmak  bir Kilise eylemidir. Romalılar 8/2628.  çünkü  nasıl  dua  etmemiz  gerektiğini  bilmiyoruz;  ama  Ruh’un  kendisi  sözle  anlatılamayan  iniltilerle  bizim  için  şefaat  eder.  56 İncil.  İnsanların  yüreklerini  araştıran  Allah.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Bu  inanç  akla  ters  düştüğünden  sorumluluğu  Kilise  üstlenmektedir.  Kilise  tüm inananların anasıdır.  Çünkü  Ruh.  imanımızı  taşır  ve  besler. Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.” (Maide 5/72)  3­ Kutsal Ruh  Katoliklere göre Kutsal  Ruh da  Tanrı’dır.

  Meryem  A­  na’ya Kilise’de avukat.  59 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  “Onun  analığı  bitmemiştir.  4­ Meryem Ana  Katoliklere  göre  Meryem  Ana.  58 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.”  (Maide  5/116–  117)  57 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  gerçek  anlamda  Tan­  58  rı’nın  Anasıdır  .  Eğer  söylediysem.  par.  Yinelenen  arabuluculuğu ile ebedi esenlikler sağlayan armağanları  garanti  altına  almaya  devam  etmektedir. “Beni ve anamı Allah  ile  aranızda  iki  aracı  tanrı  edinin?”  İsa  şöyle  diye­  cektir: “Senin böyle şeyle ne ilgin olur? Benim doğ­  ru  olmayanı  söylemem  olacak  şey  değildir. Benim  Rabbim  ve  sizin  Rabbiniz  olan  Allah’a  kul  olun  de­  dim.  Sen  her  şeye  tanıksın.  Sen.  elbette  bilirsin. 467.  Oğul  olmadan  da  hiç  kimse  babaya  yaklaşa­  57  maz  .”  Onlar bu  sözleriyle  Meryem  Ana’yı  tanrı  yapmış  olur­  lar.  Aralarında  bulunduğum  sürece  onlara  tanık­  tım.  Bir  gün  Allah  şöyle  diyecektir:  “Ey  Meryem  oğlu  İsa! İnsanlara sen dedin mi ki. 65  .  par.  benim  içimde  olanı  bilirsin  ama  ben  senin  içinde  olanı  bilmem;  bütün bilinmeyenleri bilen sadece sensin. 683. paragraf 969. arabu­  59  luculuk yapan derler  .”  “Bana ne emrettiysen onlara onu söyledim. yardıma koşan.  Beni  vefat  ettirdikten  sonra  onları  sadece  sen  görüp  gözettin. yardımcı.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  Ruh  olmadan  Tanrı’nın  Oğlu’nu  görmek  mümkün  de­  ğildir.

  Bu  sözler  İncil’e  ait  olamaz.  Bu  nedenle  gidin.  Alfay  oğlu  Yakup.  Şahit  ol;  biz  ona  teslim  olmuş  kimseleriz”  diye  cevap  vermişlerdi. Allah Teâlâ şöy­  le buyurur:  “İsrail  Peygamberlerinin  arkasından  Meryem  oğlu  İsa’yı.  Ona  da  yol  gösterici  ve  aydınlatıcı  olan  60 İncil’de Havarilerle ilgili olarak şu sözler yer alır: İsa. Saff Suresi.  Matta.  yani  ‘Gök  gürültüsü  Oğulları'  adını  verdiği  Zebedi'nin  oğulları  Yakup  ve  Yuhanna. Celile’de 11 havari­  sine görünmüş ve şöyle demiştir: «Gökte ve yeryüzün­  de  bütün  yetki  bana  verildi.  Tanrı  sözünü  duyurmaya  göndermek  ve  cinleri  kov­  maya  yetkili kılmak  üzere seçti. Seçtiği  bu  on  iki  kişi şunlardır: Petrus  adını  verdiği  Simun. önündeki Tevrat’ı doğru sayan bir elçi olarak  gönderdik.  İsa  bunlardan  on  iki  kişiyi  yanında  bulundurmak. 61/14.  Gerçek  İncil  yalnız  Al­  lah’ın sözlerini içerir.  İsrail  oğullarının  kendini  tanımazlık  ettiklerini  se­  zince;  “Allah  yolunda  bana  kim  yardım  eder?”  de­  mişti. Onları Baba. (Markos 3/1419)  61 Bkz. İsa aleyhisselama destek veren 12 kişidir. Oğul  ve  Kutsal  Ruh’un  adıyla  vaftiz  edin. 66  .  Bartalmay.  Havariler;  “Allah  için  bizler  yardım  ederiz.  Yurtsever  Simun  ve  İsa'yı  ele  veren  Yahuda İskariyot.  Tomas. dünyanın so­  nuna dek her an sizinle birlikteyim. dağa çıkarak istediği  kişileri  yanına  çağırdı.  61  İsa.  Size  buyurduğum  her şeye uymayı onlara öğretin.  Filipus.» (Matta 28/16–20).  bütün  ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin.  Taday.  Beni  Regeş.  Andreya.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  5­ Havariler  60  Havariler  .  Çünkü  biz  Allah’a  inandık. İşte ben.”  (Al­i  İmran  3/52)  Elimizdeki İncil’e göre İsa çarmıha gerilip defnedildik­  ten üç gün sonra kabrinden çıkmış.  Onlar  da  yanına  gittiler. İsa’nın ölümünden sonra havarile­  rine göründüğü iddiası kabul edilemez.

”  (Maide 5/46)  “Meryem oğlu Mesih sadece bir elçidir.  göklerde  de  çözülmüş  olacak.  Bir  de  onların yalana nasıl itildiklerine bak!” (Maide 5/75)  İsa  aleyhisselam  vefat  edince  dünya  ile  ilişiği  kesildi. ahirette Allah’a şöyle diyecektir:  “İçlerinde  bulunduğum  sürece  onları  gözeti­  yordum.  Bu  eklemelerden  birine  göre İsa. önündeki Tevrat’ı doğru sayan.  İncil’e yapılan bu tür eklemelere dayanılarak havarile­  re  ruhani  yetkiler  verilmiştir. Ondan ön­  ce  de  elçiler  gelip  geçmiştir.” (Mâide 5/116–117)  Dolayısıyla İsa’nın vefatından sonra söylediği iddia e­  dilen yukarıdaki sözler; ne İncil’in bir parçası ne de İsa  aleyhisselamın sözü olabilir.  O.  Beni  vefat  ettirince  artık  onlar  üzerine  gö­  zetleyici yalnız sen oldun. Şimdi sen on­  lara  bu  belgeleri  nasıl  açıkladığımıza  bak. Her ikisi de yemek yerlerdi.  ona  şöyle  demiştir:  “Göklerin  e­  gemenliğinin  anahtarını  sana  vereceğim.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  İncil’i verdik.  topluluğa  (Kiliseye)  kabul  edecekleri  veya topluluk­ 67  . O. Sen her şeyi görüp göze­  tirsin. 12 havarisinden bir kurul oluşturmuş ve başı­  na  Petrus’u  getirmiş.  Yeryüzünde  bağlayacağın  her  şey  göklerde  de  bağlanmış  olacak.  Annesi  dosdoğru  bir  kadındır. yol  gösteren  ve  sakınanlara  öğüt  veren  bir  kitaptır.” (Matta 16/19)  Bağlama ve çözme yetkisi şöyle yorumlanır: Havarile­  rin.  Yeryüzünde  çözeceğin  her  şey.

  par.  Kilisenin. 771.  par. 68  .  par. Göksel  armağanlarla  donatılmıştır. insanların Allah ile olan ilişki­  lerinde günahlara karşılık adaklar ve kurbanlar sunmak  65  üzere atanan kişilerdir  .  Bu Mektuplar.  Papa  ve  papazlar  ol­  mak üzere üç bölümde incelenecektir.  a­ Episkoposlar  Episkopos.  elimizdeki İncil’in bir bölümüdür. Onların  giriş  cümlesine  göre  mektupları  kimin  yazdığı  belli  de­  ğildir.  Allah  tarafından  da  kabul  edilir  62  veya atılır. Bu tanım İbranilere Mektupla­  rın  5.  Mesih’in  yeniden  gelişine  kadar.  Kilise. Kiliseyle barışma.  Katoliklere  göre  Kilise’nin  en  yetkili  kişileridir.  bölümünün  1. hiyerarşik  organlardan  ve Me­  sih’in mistik bedeninden oluşmuş bir topluluktur.  cümlesine  dayanılarak  yapılmıştır.  64 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. Allah ile barışmadır  .  7­ Rahipler  Katoliklere göre rahipler.  par.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  tan  atacakları  kişiler.  havarilerin  takipçileri  olan  episkoposlar  aracılığıyla  havariler  tarafından  eği­  62  Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  63 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. 775.  6­ Kilise  Katoliklere göre Kilise. Kilise insanlıkla Allah  64  arasındaki birleşmenin işareti ve aracıdır  .  Katolik  rahipler;  episkoposlar.  65 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. 1539.  biri  insani  diğeri  63  ilahi olan iki farklı yapısı vardır  .  gözetmen  ya  da  başkan  anlamına  gelir. 1445.

”  c­ Papazlar  Rahip  veya  Kâhin  denen  papazlar  Katoliklere  göre  “Allah’la  ilgili  konularda  insanları  temsil  etmek  için  ata­  66 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  par. Her episkopos. 883. evrensel yetkiye  71  sahiptir  .  par. 862. Bu yetki. yalnızca Papa’nın rıza­  68  sıyla ortaya konabilir  .  par.  par. Roma Kilisesi episkoposu  olan Papa.  69 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. 937. dolaysız.  70 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  Katoliklere  göre  Rab  İsa. 880.  Episkoposları  dinleyen  Mesih’i  dinlemiş. 936. Havari Petrus’un halefi.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  66  tilmeye.  b­ Papa  Papa.  67 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  par.  Bu  kurulun  bütün  Kilise  üzerinde  tam  ve  yüce bir yetkisi vardır. Papa.  onları  redde­  den  Mesih’i  ve  Mesih’in  gönderdiği  kişiyi  reddetmiş  o­  67  lur  .  par.  71 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. 891.  Havari  Petrus’u  Kilisenin  gözle  görülür  temeli  yaptı. 69  . tam.  68 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. “canların üzerinde Tanrısal  atama sayesinde yüce. Papa  69  ve episkoposlar kurulu yanılmazdır  . Petrus’un halefi  ve  episkoposlar  kurulunun  önderi  olan  Roma  episkoposu yani Papa ile birlik içinde görev yapar. 857. Havari Petrus’un halefi ve episkoposlar kurulu­  nun  lideridir. 877.  kutlulaşmaya  ve  yönetilmeye  devam  eder  .  Ona  Cennetin  anahtarlarını  verdi.  Mesih  İsa’nın  Vekili  ve  yeryüzündeki bütün  70  Kilise’nin çobanıdır  .

 978.  76  Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.Papaz  gerçeğin  savunucusudur. 268. Ocak Yayınları. ne  ilk  günahta  ne  de  özgür  irade  ile  işlenen  günahlarda  79  silinecek  bir  şey  veya  cezası  ödenecek  bir  suç  kalır  . yara­  tığı  Tanrı  suretine  yeniden  kavuşturmakta. daha da önemlisi ken­  76  di tanrılaştığı gibi tanrılaştırmaktadır da  .”  8­ Vaftiz  Vaftiz.  Papazlığı  o  kurdu;  74  ona yetki. suya batırmak demektir. 874  75 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. kişi­  sel yetkisiyle insanlara; “seni Baba’nın adına vaftiz edi­  75  yorum.  öbür  dünya  için yaratığı yeniden yaratmakta.  77  Katolik Kilisesi Din  ve Ahlak İlkeleri. misyon.  Rab  İsa. s.  77  Hıristiyan  olmanın  ilk  şartıdır  .. yaratığı yeniden biçimlendirmekte.  par. 1589.  79 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  Papazlığın  kaynağı  Mesih’in  bizzat  kendisidir.  par.  par. Ankara. yönelim ve güç verdi  .  72 İbranilere Mektup. Mesih’in rahipliği­  ne katılmakta. 70  .. 977. seni bağışlıyorum” diyebilir  .  başmeleklerle  birlikte  hamd  etmekte. Katoliklere göre Vaftiz.  günahların  78  bağışlanmasını  inanca  ve  vaftize  bağlamıştır  . 878.  Vaftiz  sırasında alınan bağış öylesine tam ve eksiksizdir ki.  par. 5/1.  Dinler Tarihi.  Meleklerle  birlikte  dikelmekte.  par. 877  74 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. 1213  vd; Abdurrahman Küçük.  78 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  Gregorius  genç  bir  papaz  iken  şunları  yazmış:  “.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  72  nırlar  ”  ve  episkoposlarının  yönetimi  altındaki  73  episkoposluk  bölgesinde  görev  yaparlar  .  mih­  rap üzerinde kurbanları sunmaktadır.  par..  par. 1997. Papaz.  73 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.

  Bu.  Baba  Tanrı’da  Oğlu  aracılığıyla  Kutsal  Ruh’ta  yeniden  doğuşu  sağlayan  lutfu  verir.  Bir  Kilise ruhanisi “günahların bağışlandı” derken Allah’a ait  81  bir yetkiyi kullanır  .  En  üstte  Allah  vardır.  Çünkü  Tanrı’nın  ruhunu taşıyanlar Oğul’a yönelirler.  par. 1463..”  9­ Günah Çıkarma  Katoliklere  göre  “yalnız  Allah  günahları  bağışlar”. Bunların her biri­  ne  Allah’a  ait  yetkiler  verilmiş.  Allah  Teâlâ  şöyle  buyurur:  “.    günah  bağışlamaya  kalkmaları  büyük bir yetki ihlali olur.  par. Kutsal  Ruh. 982.  Papa. 1441 vd.  par.  yarı  insan  sayılmışlardır. Episkoposlar ve Papazlar gelir. Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  83 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  par.  o  varlıkları  Al­  lah’a ortak koşmaktır.  10­ İlahlar Piramidi  Katoliklere  ait  bilgileri  değerlendirdiğimiz  zaman  kar­  şımıza  bir  ilahlar  piramidi  çıkar. Oğul onları Baba’ya  80  takdim eder.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  “Vaftiz. Allah Teâlâ şöyle buyurur:  80 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. baba da onlara bozulmazlık verir  . Bu sebeple ne kadar büyük olursa  82  olsun  Kilise’nin  bağışlayamayacağı  günah  yoktur  . 71  .  Sonra  sırayla  İsa. 683.  Meryem Ana..  Havariler.  Günahları  bağışlama  yetkisi  yalnız  Papa’ya  ve  onun  tarafından yetki verilen yerel episkoposa ya da papaza  83  aittir  .  81 Bkz.  Günahları  Allah’tan  başka kim bağışlayabilir?” (Al­i İmran 3/135)  Bunu Katolik­  ler  de  kabul  ettiğine  göre  Allah  tarafından  verilmiş  bir  yetkiye  dayanmadan.  Kutsal  Ruh  dışındakiler  yarı  tanrı.  82 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.

Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  “Hahamlarını  ve  rahiplerini. (Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  Al­  lah.  elem verici bir azap elbette çarpacaktır.  kilise­  nin kendini.  par. Bu sebeple asıl tanrı Kilise’dir.” (Tevbe 9/31)  “Allah üçün üçüncüsüdür” diyenler tam kâfir oldu­  lar.  Kilise  insanlıkla  Allah  arasındaki  birleşmenin  85  işareti ve aracıdır  . başkalarına verilmek üzere  86  kendilerine emanet edilen Mesih’in sözü ve ihsanıdır  . Meryem oğlu Mesih’i de  öyle.  Ondan  başka  tanrı  yoktur. Oysa tek Tanrı’dan başka tanrı yoktur.  par. Kutsal Ruh.  Mesih’in  ölümünde  gö­  mülmesini ve onunla birlikte dirilerek yeni bir yaratık olarak ortaya çıkmasını  simgeler. 775.  87  Vaftiz.  sadece  tek  bir  Tan­  rı’ya  kul  olmaları  idi. 771. onlardan kâfir olanları. 1214. 876. Biri insani diğeri ilahi olan iki farklı  yapısı  84  vardır  .  Oysa  onlara  verilen  emir.  par. Eğer de­  diklerinden vazgeçmezlerse.  daldırmak  ya  da  suya  batırmak  demektir.  par.) 72  .  84 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.” (Maide 5/73)  Katoliklere göre İsa.  85 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  “Kilise. Meryem Ana ve Ha­  varileri Kilise temsil eder. onların şirkinden uzaktır.  Allah  ile  kendi  arala­  rında aracı rabler edindiler.  86 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  Mesih’e benzeyen kilise görevlileri  Mesih’in  kullarıdır.  Göksel  armağanlarla  donatılmıştır. Allah’ın yerine koyduğunu gösterir:  Dedim: Hıristiyan olmanın en önemli şartı nedir?  87  Dedi: Vaftiz olmaktır  .  Çünkü  söyledikleri  sözler  ve  verdik­  leri ihsan kendilerinin değil.  hiyerarşik  organlardan  ve  Mesih’in  mistik  be­  deninden  oluşan  bir  topluluktur.  Bir  Protestan  papazı  ile  yaptığım  şu  konuşma.

 ayinlere katılan.  bütün  günahlar. Tan­  rı’nın  krallığına  girmelerine  artık  ne  Adem’in  günahı. sonra kiliseye hiç uğ­  ramamış. Çünkü biz onları Kili­  seden çıkarmadık ki!  Dedim: Yani Hıristiyanlıktan çıkmak için de sizin ona­  yınız gerekiyor. Çünkü vaftiz olmamıştır.  ne  kişisel  günahlar  ne  de  hepsinden kötüsü Tanrı’dan  ayrılma  olan günahın  getirdiği türden  engel­  ler kalır.  Dedim: Bir kişi vaftiz için başvursa ama kabul edilme­  se.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  Dedim:  Kilisenin  bütün  inanç  ve  ibadetlerini  içten  ka­  bul eden. Bkz. onlar Hıristiyan’dır. Bunlar size göre de Müslüman sayılırlar mı?  Dedi: Hayır. Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. Çünkü vaftizle Tanrı’nın halkından ol­  muştur. 73  .  Dedim: Bebek iken vaftiz olmuş.  par. Vaftizle  arınmış kişilerin. 1263. cehenneme mi?  Dedi: Cehenneme.  Vaftiz  kişiyi  Tan­  88  rı’nın halkı içine katar  . kiliseye düzenli yardım eden  ama vaftiz olmayan biri Hıristiyan sayılır mı?  Dedi: Hayır.  Dedim: Bugün birçok yerde Müslüman olan Hıristiyan­  lar var. Çünkü her insan gibi o da Âdem’in işledi­  ği  asli  günahla  doğmuştur.  bir  başka  kiliseye  giderken  yolda  ölse  cennete  mi  gider.  günahlarla  dolu  bir  hayat  yaşamış  bir  kişi  ö­  lünce nereye gider?  Dedi: Cennete. isterse yeni doğmuş bir bebek iken vaf­  tiz olmuş olsun; öyle mi?  88  Katoliklere  göre  de  vaftiz  ile.  asli  günah  ve  tüm  kişisel  günahlar cezalarıyla birlikte bağışlanmış  olur.  Ondan  ve  bütün  günahlar­  dan  temizlenmesi  ancak  vaftizle olur.

  Allah’ın kitapları da Tevrat. kilisenin dini olur.  B­ TAOİZM’DE ARACILIK  Taoizm.  Bunu.  ömrünü  şirkle mücadeleyle adamış İsa aleyhisselamı ve Kutsal 74  .  Bu  se­  beple  Tao;  Konfüçyüsçülük. Mekke’nin  yakın  çevresine  yani  Ortadoğu’ya  gönderilmiş  olanlar­  dır.  İbrahim  ve  İsmail  peygam­  berlerin  gelmesinden  sonra  eski  Mekkeliler  şirke  düş­  müşlerdi.  Hıristiyanların  büyük  bir  bölümü  ise. O zaman bu Allah’ın değil. Lao­Tzu.  kesin  vardır.”  (Fatır 35/24) Kur’ân’da adı geçen peygamberler.  çıkmak da.  biz  elçilerimizi  açık  belgelerle  gönderdik  ve  beraberlerinde  kitap  ve  ölçü  indirdik. Konfüçyüs’ten 53 yaş büyük olduğuna  inanılır.  Budizm.  Dedim:  Bu  dine  girmek  de  sizin  kararınızla  oluyor.  seninle  o  gerçeği  (Kur’ân’ı).  Allah  her  topluma  peygamber  göndermiştir.  Her  ümmetin  geçmişinde  bir  uyarıcı.” (Hadîd 57/25)  Taoistlerin  geçmişinde  de  mutlaka  bir  peygamber  ve  tebliğ ettiği  bir  kitap  vardır.  insan­  lar adil bir düzen kursunlar diye yaptık. Kurucusu sayı­  lan Lao­Tzu’nun. hayatının sonuna doğru Çin’den çıkıp  batıya  gitmiş  ve  orada  Buda’ya  dönüşmüştür. müjdeci ve uyarıcı olasın diye gönderdik.  O  şöyle  buyurur:  “Ya  Muhammed.  Cevap yok. Çin’in temel inançlarındandır.  Allah  Teâlâ  şöyle  buyurur:  “Şurası  ke­  sin  ki.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Dedi: Evet öyle. İncil ve Kur’ân’dan  ibaret  değildir. Zebur.  ve  Hint  dinlerinin  ortak değeri olmuştur.

  Bu.  Çünkü  toplumların  inanç  yapılarında  güçlü  bir  Allah  inancı  ol­  duğunu.  İslam  öncesi  Mekke  toplumu  ile  Hıristiyanların  birçoğunda  görülen yapılanmaya birebir benzemektedir.  Her  toplumda  benzeri  durumlar  olmalıdır. bu benzerliği sergilemektedir.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  Ruh’u  yani  Cebrail’i  sonradan  Allah’a  ortak  saymışlar­  dır.  onunla  ilişki  kurduğuna  inanılan  aracı  tanrılar  ve  tanrısal  kişiler  bulunduğunu  görüyoruz.  Aşağıdaki tablo.  TAOİSTLERDE ARACI TANRILAR 75  .

 1999.  Sa­  89  bah Tao’yu zikreden akşam rahat ölür  . a. Yerdeki insanlara hükmeder; kötü­  ler  çoğalınca  hükmü  amansız  olur.  94 Lao­Tzu. Küçük. s.  O uludur. s.g. İsmail Taşpınar.  90  şeref ve zenginlik.  nasıl  olduğu  bilinmez  . Küçük.g.92.88.  şekil verir  ve  kuv­  89 Tümer.  insanda  ve  öteki  varlıklarda  görünen  halidir.e. s. a. a.e. s.46.g. 62.  Tao ile kastedilenin Allah Teâlâ olduğu açıktır.g.  2­ Te  97  Tao’nun  gerçek  varlığının  ortaya  çıkışı  . Çev.  63. O ezelidir. Tabiat düzeninin idarecisi ve her şeyin üstündeki  yaratıcı  kudrettir. Küçük. ebe­  91  didir.  96  ve bütün işlerde insanlarla beraberdir  .g. a.e.e.e . Osman.  91 Yener.e. yücedir. a. s. onun takdirindedir  .  95 Lao­Tzu. Küçük.g. a.  90 Tümer.  Onu  92  Yaratılma­  zihninde  resmetmeye  kalkan  kaybeder  . Ami­  ne Gülşah Coşkun.e. 20. her zaman  95  Her  şeyi  açıkça  görür  vardır  ve  her  zaman  hazırdır  .  97 Tümer. s. 36. her şeyi yaratan odur  .g. a. s.e . İstanbul.  Hürmet  ve  ibadet  edilmesi  gereken  yüce  hükümdardır.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  1­ Tao  Tao. Kaknüs Yayınları. Değişmez  .  96 Tümer. 76  . 69­70.g.  Kâinatın  düzenini  o  kurmuştur.  92  Lao­Tzu. Bilinmeyen Öğretiler (Hua Hu King).  93  94  mıştır.  93 Lao­Tzu.  Bütün  varlıkları  Tao  meydana  getirir;  Te  besler.26. s.  her  yerde  vardır.  büyütür. s. a.  63.  Ölmek  ve  dirilmek.16.

  Taoculuk’daki  Anahtar  Kavramlar.g.e. 77  . s.  Erdemin  Işığı  (Taoculuk). s.  100 Lao­Tzu. On­  lar  arasında. 1994.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  vetini  tamamlar.  Bu  iki  güç  birbirinden  bağımsız  olarak  varlıklarını  sürdüre­  99  mezler  . 2001.  Yaratılan  her  şeyi Te kontrol eder.  Ahmet  Yüksel  Özemre. 65.  101  “Tao’dan bir doğar. Bu prensibi Tao yarat­  mış. İkiden  üç. s.  Yin  ­  Yang:  Bunlar  kâinat  düzeninin  yönlendirici  ve  yönetici  iki  büyük  gücünün  evrensel  simgesidir.C  cooper. s.e.g.  sonra  Tao’nun  yaratma  gücü  Yin­Yang  ikilisine  geçmiştir.g. s.39.  Bu  noktada  Te  bu  iki  kuvveti  birlik  içinde  u­  100  yumlu bir biçimde tutar  .  Say  Yayıncılık. 60. Yang’ı kucaklar  .  102 Lao­Tzu.”  Tao’nun  yaratma  vasfı  Te’ye  verilmiştir. birden iki (Yin ve Yang)  . Böylece ölümsüz­  98  J. Kaknüs Yayınları. üçten on bin şey doğar; bütün varlıklar uyum içinde.  İsmet  Zeki  Eyuboğlu.  O  bunu.  Yin  ve  Yang  ikilisi  ile  gerçekleştirmektedir.  3­ Ölümsüz Ruhlar ve Latif Güçler  “Tao ile hayatına düzen veren için karanlık ile aydın­  lık. a.164.  Her  varlık  Tao’yu  yükseltir  ve  Te’ye  98  değer verir  .  Pek çok yüksek ruhlu varlığın dostluğunu kazanır.  101 Yener Osman. İstanbul. a. İstanbul.  102  Yin’i barındırır.  99  İzutsu  Toshihiko.  Çev. 51.  olumsuz  etkilenmelerden  korunur  ve  yok  edilemez yaşama gücüne sahip olur.  hayat  ile  ölüm  arasındaki  aldatıcı  sınırlar  kalkar.  Çev. Her şey Yin ve Yang’ın gizemli ilişkisi sonucu  latif  âlemden dünyaya çıkartılır. a.e.

  58.  bereket  versin  diye  tarlalarda  yapılır. s.  gökyüzünü  görürler.  5­ Bilgeler.  103 Demek ki.  106 Yener. atalara ait özel tapınaklar bulunmaktadır.g.e.”  “Ağaçlar  ve  hayvanlar.e. s.  Bunlar  yıldızlardan  evrene  akan  latif  güçlerin  canlı  hayalleridir. s. fena­yi tâmma ulaşılır.g.  Onlar  birbirleriyle  ve yeryüzündeki varlıklarla karşılaşarak onlarla birleşe­  104  rek tüm canlılara hayat verirler.  ilkbaharda  süpü­  rülür ve hediyeler sunulur 106 . Küçük. Osman. Küçük.  ata  ruhlarını  özel  koruyucu  olarak  görür  ve  105  evinde  onlar  için  yer  ayırır  .  bakmadan  görür. Meleksi Üstatlar  Gaybı  bildiğine  inanılan  bilgeler.g.g.g. a.  106 Lao­Tzu.”  4­ Ata Ruhları  Her  aile.  Gitmeden  107  bilir.  ölümsüzler  ve  me­  leksi  üstatlar  ilahi  güce  ulaşmanın  yollarıdır. 78  . s. Osman.  Bundan  sonra  yüksek  feraset  ve  temyiz  erdemi  yardımıyla  İlahi  mülk  ile  bağlantı  kurulduğunda  nihai  103 Lao­Tzu.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  103  lüğe  ulaşır  .  104 Tümer. Mezarlar.  Bunlar: “Kapılarının önüne çıkmadan evreni bilir.  yapmadan  başarırlar  ..  Bunlar  a­  racılığıyla ölümsüz olunur. 65.  çiçekler  ve  kuşlar.  105 Tümer. a. s.g.  58.e. 52 . pen­  cereden  bakmadan. s.e. a. Bun­  lar ilahi varlık ile insan arasındaki aracılardır.e. a.e .  Bazen  atalar  çağrılır  ve  önemli konular haber verilip yardımları istenir. a. a.  107 Yener..”  “Bu  meleksi üstatlar bulunamazlar; talip olanları onlar bulur­  lar. 65. 82.  insanlar  ve  bö­  cekler.

Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk 

manevi  hakikatlerin  nakli  de  peşinden  gelecektir.  Bu,  tüm  meleklerin  ilahi  mülke  giderken  izledikleri  108  yoldur  .”  “...  mükemmel  yol  süresince  meydana gelecek  ilerle­  menin her basamağında yarın dünya mülkünde tutkulu  görünene  değil,  bugün  manevi  mülkte  önemli  olana  değer vermeyi öğreneceksin. O zaman mistik kapı açı­  lacak, sen koskocaman evrenin yönetmeyen yöneticile­  109  rine, yaratmayan yaratıcılarına katılacaksın  .”  “...tüm  mürşitler  ve  teknikler  geçicidir;  asıl  gerçekleş­  me, kişinin varlığının Tao’nun ilahi enerjisi ile birleşme­  110  sinden ortaya çıkar  .”  6­ Rabıta  Kim Tao’ya ulaşmak isterse, meleksi üstatlardan biriy­  le rabıta kurmak zorundadır. Bu kişi, üstatlarının öğreti­  leri üzerinde çalışmalı, ikilemle ilgili tüm kavramları çö­  zümlemeli,  başkalarına  hizmet  için elinden  geleni  yap­  malıdır. İç temizliğini yerine getirmeli, hocasını gereksiz  engellerle  rahatsız  etmemeli,  hocasının  ilahi  gücü  ile  manevi  rabıtayı  korumalıdır.  Böylece  karşısındaki  tüm  engelleri  aşar,  mutlak  samimiyetini  daima  muhafaza  eder.  Kâinatın  duyarlılığını  andıran  alçak  gönüllülüğü,  111  azmi ve uyum yeteneği onu ilahi ışıkla doldurur  ”. 

108 Lao­Tzu, a.g.e, s. 82.  109 Lao­Tzu, a.g.e, s. 83.  110 Lao­Tzu, a.g.e s. 96.  111 Lao­Tzu, a.g.e, s. 32.

79 

Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2 

80

Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  EHL­İ KİTABA ÖZENEN MÜSLÜMANLAR 
Ebu  Saîd  el­Hudrî’nin  bildirdiğine  göre  Allah’ın  Elçisi  sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir:  “Sizden  öncekilerin  izlerini,  kuşkusuz  karış  karış,  ar­  şın arşın takip edeceksiniz. Onlar bir kertenkele deliği­  ne girseler, siz arkalarından gideceksiniz.  Dedik ki; “Yahudi ve Hıristiyanlar mı?” 
112  ­Ya kim olabilir? dedi  ”. 

Bugün  Hıristiyanlar  daha  etkin  olduğundan  karşılaş­  tırma  bazı  cemaat  ve  tarikatlarla  Katolikler  arasında  olacaktır. 
A­ ŞİRKİ REDDEDER GÖZÜKME 

Katoliklere  göre  şirk  en  büyük  günahtır.  “Birinci  buy­  ruk şirki yasaklar. Allah’tan başka tanrılara inanmak ve  Tek  olandan  başka  ilahlara  saygı  göstermek  yasaktır.  113  Putları reddetmek gerekir  .” Kutsal Kitap’ta şöyle ge­  çer:  “Dinle  ey  İsrail,  Allah’ımız  Rab,  bir  olan  Rab’dir”.  (İncil, Markos 12/29).  İsa şöyle demiştir: “Tanrın olan Rabb’e tap, yalnız ona  kulluk et.” (İncil, Luka 4/5–8) 
112 Buhârî, İ’tisam bi’s­Sünne, 14.  113 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri, par. 2112.

81 

  116 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  Şöyle  derler:  “Kâdir  Baba  ve  Onun  biricik  Oğlu  ve  115  Kutsal Ruh bir tek Tanrı’dır: Çok Kutsal Üçlü Birlik  ”.  115 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri par. ezelde Baba’dan doğmuş. Allah ile  aralarına. Baba olan kişi de Oğul değildir.  elem  verici  bir  azap  elbette çarpacaktır.  onlardan  kâfir  olanları.  inanç  ilkelerini  şöyle açıkla­  mıştır: “Tanrı’nın biricik oğlu. Oysa Tek Tanrı’dan  başka  tanrı  yoktur. par. Oğul ve Kut­  sal Ruh üçlüsünü bir tek Tanrı gibi göstermeye çalışır­  lar. 254.  Katolikler müşrik sayılmamak için Baba.  114  yaratılmış olmayıp Baba ile aynı özdendir  ”.  Ancak  bunun  gerçeği  göstermediğini  bilirler. 4 asır sonra aracılar koymuşlardır.  nurdan gelen nur. Eğer  dediklerinden vazgeçmez­  lerse. 325 yılın­  da   toplanan  İznik  Konsili.  onun  dışında  olanı  dilediği  kimse için bağışlar. 242. ne Oğul. Temelle­  rinden  gelen  ilişkiler  yüzünden  birbirinden  farklıdır­  116  lar  ”. gerçek Tanrı’dan gelen gerçek Tanrı. 82  .  Allah  Teâlâ  şöyle  buyurur:  “Allah  üçün  üçüncüsü­  dür” diyenler tam kâfir oldular.” (Maide 5/72–73)  Müslümanların tarikat ve cemaatlerine göre de şirk en  büyük günahtır.  Çünkü  şöyle derler: “Tanrı’daki kişiler birbirinden farklıdır. par.  Kutsal Ruh olan kişi de ne Baba’dır. Çünkü Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Al­  lah  şirki  bağışlamaz.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  İncil’de böyle olmasına rağmen Hıristiyanlar. 233.”  (Nisa 4/48)  Kur’ân­ı  Kerim’in  hemen  her  sayfasında  şirkle  ilgili  114 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. Oğul  olan kişi Baba değildir.

”  (Arâf  7/16–17)  Şeytan. o da sokaklarda geziyor!.  Göreceksin.  Bunun  so­  nucu  olarak  bazı  tarikat  ve  cemaatler.  insanüstü konumda göstermek. arkalarından.  Ona bir  melek  indirilse  de  birlikte  uyarıcılık  yapsa  olmaz  mı?” (Furkan 25/7)  Bugün  birçok  kimse.  Allah’a  şöyle  demişti:  “.  senin  doğru  yolunun  üstünde  oturaca­  ğım..  onların  şu  sözleri  olmuştur: “Allah elçi olarak bir insanı mı gönderir?”  De  ki:  “Yeryüzünde  dolaşanlar  melek  olsaydı  ve  oraya yerleşmiş bulunsalardı.  Ne  olursa  olsun.  onların  çoğu.  Peygamberi  insanüstü göstermek kolay­  dır  Çünkü  insanlar. Bu konuda ona destek veren insan şeytan­  ları  da  vardır. Ama müslümanların inançlarını anlatan  kitaplarda bu ayetler üzerinde yeterince durulmamıştır.  B­ PEYGAMBERİ TANRILAŞTIRMA  Şeytan.  Peygamberi.” (İsra 17/94–95)  Mekkeliler  Peygamberimizle  ile  ilgili  şaşkınlıklarını  şöyle  dile  getirmişlerdi:  “Bu  elçinin  özelliği  ne  ki?  O  da  yemek yiyor.  şu  ayet  karşısında  şaşkına  dö­ 83  .Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  âyetler yer alır.  Hatta  birçok  ayetin  üstü  adeta  örtülmüştür.. Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “İnsanlara  doğru  yolu  gösteren  bir  elçi  geldiği  zaman  inanmalarına  tek  engel.  onlar  için. biz de onlara elçi ola­  rak gökten bir melek indirirdik.  doğru  yola  girenleri  engellemeye  çalışır. Hıristiyanların yoluna girmiştir. onun en önemli tuzak­  larındandır.  onların  kendileri  gibi  biri  olmasını  kabulde zorlanmışlardır.  sana  teşekkür  etmeyecektir. Sonra önlerinden.  şirk  konusunda  kendi yolunu bırakmış. sağlarından ve  sollarından  geleceğim.

Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  nüyor:  “De  ki.  Hıristiyanlar  İsa  aleyhisselamı  tanrı  yaptılar.  Bana. Allah. Bu hadis de uydurmadır.  Bu yanlış inanç.  Muhammed  el­Aclûnî. 84  .  Hakîkat­i  Muhammediye  bütün  peygamberlerin  ve velilerin ledünnî ve bâtınî bilgileri aldıkları kaynaktır.  Bu  nur  ölümsüz  ve  ebedi  oldu­  ğundan Peygamber için “öldü” denmez. Allah’tan başka hiçbir şey yokken ilk defa  hakîkat­i  Muhammediye  var  olmuş.  ben  de  tıpkı  sizin  gibi  bir  insanım.  118  İsmail  b.  Halk  tarafından  kabul  gören  bir  uydurma  hadiste  Allah  Teâlâ’nın  Peygamberimiz  için  şöyle  dediği  iddia  118  edilir:  “Sen  olmasaydın  kâinatı  yaratmazdım  ”. tahtlar.  Keşf'ul­Hafâ.  Göklerde  ve  yeryüzünde  görünen  ve görünmeyen şeyler. Mesela Katoliklere göre İsa olmasaydı  kâinat  yaratılmazdı.  II  s. 331.  par.  Bu  sebeple  o  kitapta  çok  sayıda  uydurma hadis vardır. eğrisiyle doğ­  rusuyla  ortaya  çıkarmak  için  yazmıştır. müslümanların inancına da karışmış­  tır.  bütün  yaratıklar  ondan  ve  onun  için  yaratılmıştır. ezeli ve hadis (sonradan olma) diye nitelenmediği  halde hakîkat­i Muhammediye var ve ezelî diye nitelen­  dirilir.  Hakîkat­i  Muhammediye  nur  olması  bakımından  âlemi  yaratma  ilkesi  ve  onun  aslıdır.  Bu  konu  daha önce geçti. var veya  yok.  Beyrut  1988/1408.  Kimi  tarikatlara  göre  Muhammed  aleyhisselam.  c. egemenlikler.  tanrınızın  bir  tek  tanrı  olduğu  vahyediliyor. yönetimler  ve hükümranlıklar…  Her şey onun aracılığıyla ve onun  117  için yaratılmıştır  .  164 Aclûnî bu eserini.  var  oluşun  başlangıcıdır.”  (Kehf  18/110)  Çünkü  Peygamberimiz  insanüstü  bir  varlık  sanılıyor.  Bu  hakikat  Hak’tan  gelen  feyzin  halka  ulaşmasında  117 Katolik Kilisesi Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. halk arasında hadis diye bilinen sözleri.

 Çünkü onlara göre bütün  âlem  o  mimin  içindedir!.”  Ahmed. s. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:  “Muhammed.  İnşaallah  ölmeden tevbe eder. kim mim eder fark.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  119  aracı olur  . 480.  Bu  yazıyı  dergide  gördüğüm  gün  onu.  İstanbul  Gedikpaşa’da  bulunan  bir  müridinin  evinde ziyaret  ederek  gerekli  uyarıyı  yaptım..  Katoliklere  göre  “Mesih  İsa. 179­180.  Bütün âlem o mîm içre olur gark.  122  Ali Ramazan DİNÇ.  122  Ahad yani Allah’tır  . DİA. Günahı yazılı işlediği için tevbesi de yazılı olmalıdır. Ancak  o.  par. c.” (Al­i İmran 3/144)  119 Mehmet DEMİRCİ. 179­180. c. s. bunun sev­  giden  kaynaklandığını  iddia  edip  kendini  canla  başla  savundu. Ağustos­Eylül 1998. 32. s.  Bu şahıs.  120 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. İki Cihan Serveri Peygamberi Zîşânımız.  başka  değil. Muhammed aleyhisselamın Kur’ân’da da ge­  çen  isimlerindendir. 58­59 sayılar.  Kimi  tarikatçılara  göre  de  Allah  ile  hakîkat­i  121  Muhammediye  aynı  gerçeğin  ön  ve  arka  yüzleridir  . “Hakikati Muhammediye”. “Hakikati Muhammediye”.  Bu konuda şöyle bir şiir söylerler:  “Ahad Ahmed’dir. Yeni Dün­  ya Dergisi.  121 Mehmet DEMİRCİ. Bu fark yazı­  lıştadır ve Ahmed’in lehinedir.  İşte  bu  nedenle  insanlarla  Allah  arasında  tek  120  aracıdır  . XV.  Ahad  ( )  ile  Ahmed  ( )  arasında farklı olarak bir mim harfi vardır.  Bu  şiire  göre. ‫ﺩﻤﺤﺃ‬ ‫ﺩﺤﺃ‬ 85  .  “Ahad  Ahmed’dir”  “Ahad  Allah’tır”  sözünün  tabii  sonucu.  sadece  bir  elçidir;  on­  dan önce de nice elçiler gelmiştir. XV. Nakşibendi tarikatı şeyhlerdendir ve İlahiyat Fakültesi mezunudur.  “Allah  Ahmed’dir  yani  Muham­  med’tir”  olur. DİA.  gerçek  Allah  ve  gerçek  insandır.  Bu  inancın  İslam  ile  ilgisinin  olmadığı açıktır.

 o kadar. ne de sizi olgunlaştırmaya.  Bediuzzaman  Said Nursî’nin kontrol  ettiği ve onun düzelttiği şekilde yayınlandığı ifade edilmektedir.  Artık  ona  karşı  dürüst  olun  ve  ondan  bağış  dileyin. Risale­i Nurlara göre Said Nursî.  Bana;  Tanrınızın  bir  tek  tanrı  olduğu  bildi­  riliyor.  Tarihçe­i Hayat.  sorulan  her  soruya.  tereddütsüz  ve  123  derhal  cevap  vermiştir  .  Benimkisi  yalnız  Allah’tan  olanı.  Yeni  Asya  Yayınları. o da ümmetine soru sormamak  şartıyla ona Kur’ân ilminin öğretileceğini müjdelemiş. Ben ondan başka bir sığınak da bulamam. s.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  “De  ki:  ‘Ben  başka  değil.  De  ki:  “Beni  Allah’ın  azabından  hiç  kimse  kurta­  ramaz. II.” (Fussilet 41/6)  “De  ki:  “Benim  size  ne  zarar  vermeye  gücüm  ye­  ter.”  Çünkü  “rüyasında Peygam­  berimizden ilim istemiş. Buna Said Nursî  örnek verilebilir. Yazık o eş koşanlara.  tıpkı  sizin  gibi  bir  in­  sanım.  halk  üzerinde  etkisini  artırmak  için  olağanüstü  kişiliğe  büründürülüp  kutsallaştırılması yaygın bir durumdur. bu  sebeple daha çocukken asrın bilgini olarak tanınmış ve  kimseye  soru  sormamış.  Kaynaklı­İndeksli  Risale­i  Nur  Külliyatı. İstanbul  1995.  c. (Takdim  yazı­  sında bu kitabın 1958’de hazırlandığı. “yirmi  senede  öğrenilmesi  gereken  ilim  ve  fenlerin  özünü  üç  ayda kavrayarak öğrenimini tamamlamıştır.  ama  sorulan  bütün  sorulara  123  Bediuzzaman  Said  Nursî.” (Cin 72/21–23)  C­ DİN BÜYÜKLERİNİ KUTSALLAŞTIRMA  Din  büyüğü  olarak  bilinen  kimselerin. Hangi ilim­  den  olursa  olsun. 2124.) 86  .  onun  gönder­  diklerini tebliğdir.

 bir medreseye gitmemiş­  tir.  tanrınızın  bir  tek  tanrı  olduğu  bildiriliyor. 52­53.  De ki: “Beni Allah’ın azabından kimse kurtaramaz..  ilahî  maarife.  Böyle  olduğu  halde  kendilerine  bir  şey  sorulunca  derhal  en  doğru  cevabı  verirler..  126 Muhammed Rıza'l­Muzaffer.  ben  de  tıpkı  sizin  gibi  bir  insanım..  Artık  kim  Rabbine kavuşmayı umuyorsa hemen iyi bir iş yap­  sın  ve  Rabbine  ibadette  kimseyi  ortak  etmesin. s. hiç biri bir mektebe.  Ondan başka bir sığınak da bulamam. Şöyle derler: “.  II.. 2123.. Şia İnançları.. 52. 87  .  bir  eğitim­  ciden bir şey öğrenmemiştir.  Bu  özellik  her  hangi  bir  peygam­  berde de olmaz. Haşiye 2.e. s. Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “De  ki..  bütün  bilgilere  sahip  olması.  Ali’nin  soyundan gelen imamlar için söylerler. ne de sizi olgunlaştırmaya.  125  Muhammed  Rıza'l­Muzaffer.  Bana.  124  Bediuzzaman Said Nursî.  Şia  İnançları  (çeviren:  Abdülbaki GÖLPINARLI) İstanbul 1978. .  İmamlardan  hiçbiri  bir  öğretmene  gitmemiş. İlk Hayatı.”  (Kehf 18/110)  “De ki: “Benim size ne zarar vermeye gücüm var­  dır.Hiç biri bir hocadan ders  almamış..Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  124  mutlaka cevap vermiştir  ”.g.  Dillerine  bilmiyorum  sözü gelmediği gibi cevap vermek için düşünmeleri ya­  hut  cevabı  bir  müddet  geciktirmeleri  de  vaki  değil­  125  dir.  ”  İmamın  ilahî  hükümlere.  Akâidü’l­İmâmiyye. a. s.  Şiilerde  de  böyle  bir  iddia  vardır. Tarihçe­i Hayat. 126 ”  Bir insanın böyle bir bilgiye sahip olmasının mümkün  olamayacağı  açıktır. c.  peygamber  yahut  kendisinden  önceki İmam vasıtasıyladır.  Onlar  bunu.

  Aslı  şöyledir:  “Yeni  Said'in  hususî  üstadı  olan  İmamı  Rabbanî.  onun  gön­  derdiklerini tebliğdir o kadar.  Gavsı  Azam  ve  İmamı  Gazalî. c. İstanbul. İstanbul Müftülüğü Arşivi’nde.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Benimkisi  yalnız  Allah’tan  olanı.  s.A.  Yazı  sadeleştirilmiştir. s.  sonra Şeyh Mehmed Celâlî’nin yanına gitmiş.)  bir  de  otuz  seneden  beri  Hazret­i  Hüseyin  ve  İmâm­ı  Ali'den  (Kerremallâhü  Vechehû)  aldığım  ders  ve  özellikle  Cevşen­ül  Kebîr  vasıtasıyla  onlarla  kurduğum  manevi  bağ  sayesinde  geçmiş  gerçekleri  ve  şimdiki  Risale­i  127  Nur'dan bize gelen meşrebi aldım  ”. Sadık ALBAYRAK bunları evvelce yazıp neşrettiği için sadece  onun  kitabında  bulunmaktadır. 88  .  Bkz.  geçmiş  hakikatı  ve  şimdiki  Risale­i  Nur'dan  bize  gelen meşrebi almışım.  II. otuz seneden beri.A.  c. hususan Cevşenül Kebir'le daima  onlara  manevî  irtibatımda.” (Cin 72/21–23)  Said  Nursî  daha  ileri  giderek  şunları  söyler:  “Benim  özel üstadım olan İmam­ı Rabbânî.  Tarihçe­i  Hayatı’nda  verilen  bilgiye  göre  de;  “önce  Sarf ve Nahiv ile meşgul olmuş.  Son  Devir  Osmanlı  Uleması. İzhar’a kadar okumuş. Osmanlı Ulemasına ait sicil  dosyaları arasında iken daha sonra dosyanın içi bilinmeyen kişiler tarafından  boşaltılmıştır.  Zeynelâbidîn  (R.)  hususan  Cevşenül  Kebir  münacatını  bu  iki  i­  mamdan  ders  almışım  ve  Hazreti  Hüseyin  ve  İmamı  Ali'den  (Kerremallahü  Vechehu) aldığım ders.  Zaten  kendi el  yazısı  ile  yazdığı  özgeç­  mişine  göre  ilköğrenimden  sonra  Şeyh  Muhammed  Celalî’nin  ders  halkasına  katılmış.”  128  Bu özgeçmiş. Abdulkâdir Geylâni  ile  Cevşen­ül  Kebir  münâcâtını  kendilerinden  öğrendi­  ğim  İmâm­ı  Gazâlî  ve  Zeynelâbidîn  (R.  1  1768.  Said  Nursî  ile  ilgili  iddiaların  gerçeklerle  ilgisi  olama­  yacağı  açıktır.  okunması  adet  olan  kitapları  okumuş  ve  daha  sonra  Van’da  15  yıl  kadar  128  eğitim ve öğretimle meşgul olmuştur  . her türlü  ilime ait eserleri incelemeye koyulmuş ve İslamî ilimler­  127  Emirdağ  Lahikası. 1996.  Sadık  ALBAYRAK. 271. IV.

  129 Tarihçe­i Hayatı.. Yaşım küçük olduğu için büyük hoca­  lara  özel  olan  giysi  bana  yakıştırılmamıştı.  Bu sebeple.  Kutsallaştırma  çabalarının  öncüsü  bizzat  Said  Nursî’dir.  Bu  mübarek emaneti.  “Eski  zaman­  da.  kendi  cübbesi  ile  birlikte  bir  sarık  gönderdi..  Yirmi  Yedinci  Mektup. ya  da karşımda konuşamıyorlardı. Ayrıca Seyyid Nur  Mehmed.  Diğer  yan­  dan büyük âlimler bana hoca değil.1609. O  zaman diplo­  ma  sahibi  olmanın  göstergesi  olarak  hoca  tarafından  bana  sarık  sarılması  ve  cübbe  giydirilmesinin  önüne  engeller çıkmıştı.  sorulan her soruya.  Şeyh  Fehim.  s. s. Ben bu hakkı elli altı se­  ne  sonra  kullanabildim.  Yaşımın  küçüklüğüyle. onun ilim hayatını üç ayda tamamladığı.  Molla  129  Fethullah ve Şeyh Fethullah’dan da dersler almıştır  .  şimdi  o  cübbeyi  giyiniyorum. c.  Risale­i  Nur  talebe­  lerinden  ve  âhiret  kardeşlerimizden  Âsiye  adında  bir  130  muhterem hanımın eliyle aldım  ”.  Şeyh  Emin  Efendi.  Bundan  yüz  sene  önce  ölmüş  Mevlâna  Zülcenaheyn  Hâlid  Ziyaeddin  bana.  memleketimizde  büyük  hocalara  mahsus  kisveyi  giymek  ya­  kışmadığı. tereddütsüz ve derhal cevap verdiği  ve  bu  özelliğin  ona  rüyasında  Peygamberimiz  tarafın­  dan  verildiği  iddiası  onu  kutsallaştırma  çabasından  başka bir anlam taşımaz.  130  Kastamonu  Lahikası. Kendini benim yanımda  hoca görecek biri çıkmamıştı. II.  Şeyh  Abdurrahman­ı  Tâğî.  Şeyh  Mehmed  Küfrevî.  O.  ondört  yaşında  iken  icazet  almanın  alâmeti  olan  üstad  tarafından  sarık  sardırmak. 2129. ya rakip oluyor.  bir  cübbe  bana  giydirmek  vaziyetine  mâniler  bulundu.  70  yaşına  vardıktan  sonra  bile  şu  sözleri  söyleyebilmiştir:  “Ondört yaşında  idim. İlk Hayat.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  le ilgili kırk kadar kitabı ezberlemiştir. 89  .

  Kilise.  D­ DİN BÜYÜKLERİNİ TANRILAŞTIRMA  Şeytan  ve  yardımcıları.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Said Nursî.  par. 14 yaşında iken rakipsiz bir ilim adamlığı  payesine  ulaştığını  iddia  ede  dursun  Tarihçe­i  Haya­  tı’nda  on  beş­  on  altı  yaşlarına  kadar  bütün  bilgisinin  131  ifade  edilmektedir.  133 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. 771. II.  sünuhat  kabilinden  olduğu  Sünuhat. hiye­  rarşik  organlardan  ve  Mesih’in  mistik  bedeninden  olu­  şan bir topluluktur. Cenabı  Hakk'a  yüzbinler  şükrediyorum  (Haşiye)  Bu  mübarek  emaneti.  Peygamberi  tanrılaştırdıktan  sonra din büyüklerini tanrılaştırmaya koyulurlar. İlk Hayatı. s. 90  . o cübbeye sarılan bir sarık ile  pek  garib  bir  tarzda  bana  giydirmek  için  gönderdiğini  bazı  emarelerle  bana  kanaat  geldi. Ben de  o  mübarek  ve  yüz  yaşında cübbeyi  giyiyorum.  kimi  müslümanlar da onları takip etmişlerdir.  Katoliklere  göre  İsa’yı  Kilise  temsil  eder. 738.  bana cübbe  giydirecek  ve  üstadlık  vaziyetini  alacak  kendilerine  güvenenler  bulunmadı. Kilisenin. ellialtı senedir icazetin zahir  alâmeti  olan  cübbeyi  giymek  ve  bir  üstadın  elini  öpmek. Bunun  en kestirme yolu. s.  kişinin  aklına  ve  hatırına  gelen  şeylere  de­  132  nir  .  Ve  evliyayı  azîmeden dörtbeş zâtın vefat etmeleri cihetinde.  Bunu  Hıristiyanlar  yapmışlar. Onlara ilim dense âlim olmayan kalmaz. c. kendilerinin peygamberi temsil ettiğini  söylemektir. biri insani diğeri ilahi olan  133  iki  farklı  yapısı  vardır  .2128.  Kilise  insanlıkla  Allah  arasın­  Sâniyen:  O  zamanda  büyük  âlimler.  üstadlığını  kabul  etmek  hakkımı  bugünlerde. Kamusi Türkî.  ya  rakib  veyahut  teslimiyet  derecesine  girdikleri için.  131 Tarihçe­i hayatı.  132  Şemseddin Sami.  bana  karşı  üstadlık  vaziyeti  değil.  Risale­i  Nur  talebelerinden  ve  âhiret  hemşirelerimizden  Âsiye  namında  bir  muhterem  hanımın eliyle aldım”.  yüz  senelik  bir  mesafede  Hazreti  Mevlâna  Zülcenaheyn Hâlid Ziyaeddin kendi cübbesini.

 880.    İsa'nın  ona  seslendiği  (Elçilerin  İşleri  9/36).  135 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. Allah’ın İsa aleyhisselama indirdiği kitaptır.  136 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  Buna  göre  Pavlus.  Şam  yolunda  ansızın  gökten  parlayan  bir  nurun  çevresini  sardığı.  139  Pavlus  İsa’yı görmemiştir. 91  .  par.  Allah’ın  böyle  şeylerle  ilgisi  olmaz. Maddî­manevi bütün kemâl merte­  beleri  yalnız  Allah’ta  bulunabileceğinden. sayı 125.  Temmuz  1996. Allah  Teâlâ şöyle buyurur: “Kendilerine İncil gönderilenler  onun içinde Allah’ın indirdiği hükümlerle yargılasın­  lar.  Onlara  göre  insan­ı  kâmil. Her tarikat. 775.  sonra  onun    İsa'ya  inandığı  ve  vaftiz  edildiği  (Elçilerin  İşleri  9/18  vd.  bir  kısım  havari­  lerin ve kimliği bilinmeyen kişilerin mektuplarından olu­  134 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  par.  136  yanılmaz bir otoritedir  . 31.  138  Hasan  Kâmil  YILMAZ. 891.  Kur'an'ın  tanımladığı  havarilerden değildir.  Altınoluk  Mecmuası. s.  İnsânı  Kâmil.  onlara  göre  tarikat  şeyhi.  137 Hakikat­i Muhammediye konusu ileride anlatılacaktır.  İn­  san­ı kâmil konusuna tekrar döneceğiz. Papa.  Hakikat­i  137  Muhammediyeyi  temsil eder ve maddî­manevi bütün  138  kemâl mertebelerini kapsar  . Allah’ın  ete kemiğe bürünmüş  hali olarak  değerlendirilir.  Kimi  tarikat  ve  cemaatlerde  de  insan­ı  kâmil  diye  bir  kavram  vardır.  Papa’nın  bütün  135  Kilise üzerinde tam ve yüce bir yetkisi vardır  .  Onun büyük bölümü Pavlus’un  .  E­ İNSAN SÖZÜNÜ ALLAH’IN SÖZÜ SAYMA  İncil.  par.  (Elçilerin  İşleri  13/9)  azılı  bir  Hıristiyan  düşmanı  iken. kendi şeyhi­  ni insan­ı kâmil bilir. 883.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  134  daki  birleşmenin  işareti  ve  aracıdır  .”  (Maide 5/47)  Ama eldeki İncil’e insan sözü karışmış­  139  tır. Elimizdeki İncil'de Pavlus'un asıl adının Saul  olduğu.)  ifade  edilmektedir. 877.

  manayı 92  .  Katoliklere  göre  İnciller;  bütün  bölümleriyle  kutsal  ve  Kilise  yasalarına  uygundur.  141 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  842. II. Kilise. Üçüncü Nokta.  Kur’ân ise Allah’ın Muhammed aleyhisselama indirdiği  son kitaptır.  Kur’ân’a  aittir.  Ne  olursa  olsun onu koruyacak olan da bizleriz.  Allah.” (Hicr 15/9)  Milyonlarca  müslümanın  hafızasında  olan  ve  sayısız  nüshaları  bulunan  bir  kitaba  ekleme  yapmak  mümkün  olamayacağı  için  dini  kendilerine  göre  düzenlemek  is­  teyenler.”  140 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  Aslı  şöyledir:  “Kur’an’ın  gizli  hakikatleri  Risale­i Nur ile birlikte bize iniyor!! Tenzil’ül­Kitab cümlesinin sarih bir manası  asrı  saadette  vahiy  suretiyle  Kitab­ı  Mübîn'in  nüzulü  olduğu  gibi.  Allah  Teâlâ  şöyle  buyurur:  “O  Zikr’i  (Kur’ân’ı)  biz  indirdik.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  şur.  Kutsal  Ruh’un  vahyi  ile  140  yazıldıklarından  yazarı  Allah’tır  . Ona insan sözü karışmamıştır. Çünkü onu  korumayı  bizzat  kendisi  üstlenmiştir. par. 105.  142  Kur’ân okundukça. I.  Said Nursî şöyle der: “Kur’ân’ın gizli gerçekleri Risa­  le­i  Nur  ile  birlikte  bize  iniyor!! …Peygamber  devrinde  Kur’ân’ın  vahiy  suretiyle  inmesi  gibi. 1274.  Mesela  Nurculara  göre  Risale­i  Nur bu asırda. o da okunacaktır  . par. Kur’ân’ın en yüksek ve en kutsal tefsiri­  dir.  Kur’ân’ın  arştaki  yerinden  ve  manevi  mucizesinden  fe­  yiz ve ilham yoluyla onun gizli gerçekleri ve gerçekleri­  143  nin kesin delilleri iniyor  .  c. s. Yirmidördüncü Ayet ve Ayetler. c.  Kilise  ile  ko­  141  nuşmayı sürdürmektedir.79.  s.  Bildirdiği  gerçekler  gökten  inmedir. Diyarbakır Sulh Ceza Mahkemesine.  her  asırda.  143  Şualar. İncil’in canlı sesidir  .  yerine  başka  kitaplar  koymaya  çalışmış  ve  bunu  kendi  cemaatleri  içinde  başarmışlardır.  o  kitabı  hayatın  dışına  itmeye.  142 İşârât’ul­İcâz.  İfadeler  sadeleştirilmiştir. Birinci Şua.

 O iddia ettiği  şeyler. sadece kendine bildirilmiş olmalıdır. Kur’ân’ın alındığı yerden alındığı iddi­  ası. âlim olur..  s.” (Maide 5/67)  Said  Nursî’nin  iddia  ettiği  şeyler  Peygamberimize  bil­  dirilseydi onları açıklamak zorunda olurdu.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  Yani  Risale­i  Nur.  İfadeler  sadeleştirilmiştir. Onlardan biri şudur:  “Risale­i  Nurlar. bir peygamberlik iddiası taşımaktadır.  Aslı  şöyledir:  Resaili’n­ Nur müellifi dahi ateşsiz yanar.  Bu sözler.  Kur’ân’da  açıklanmamış  gerçeklerin  kendine  indirildiğini  söylemesi  ise  kendi  kitabının  Kur’ân’dan  önemli olduğu iddiasından başka bir anlam taşımaz.  ne  Doğu’nun  kültüründen  ve  ilimle­  rinden. tahsil için külfet ve ders meşakkati­  ne muhtaç olmadan kendi kendine nurlanır.  Birinci  Şua.  833. her asırda o Kitabı Mübin'in mertebe­i arşiyesinden ve mu'cize­i  maneviyesinden feyz ve ilham tarîkıyla onun gizli hakikatları ve hakikatlarının  bürhanları iniyor.  ne  de  Batı’nın  felsefe  ve  bilimlerinden  alınmış  ve iktibas edilmiş bir nurdur.  c.  I.”  işarîsiyle de.”  144  Şualar.  Birinci  Şua.  c.  s.  Risale­i Nur’un. Said  Nursî’nin.  Doğunun da Batı’nın da üstünde olan Arş’taki yerinden  145  alınmıştır  .  I.  Aslı  şöyledir:  “Resailin  Nur  dahi  ne  şarkın  malûmatından. birkaç kez tekrarlanır. gökten inmiş Kur’ân’ın.  Allah Teâlâ şöyle demiştir: “Ey Elçi! Rabbinden sa­  na indirilen her şeyi tebliğ et. O.”  145  Şualar.  Kur’ân’ın  indiği  yerden  Kur’ân’ın  inmesi gibi vahiy suretiyle inerek onun gizli kalmış ger­  çeklerini ve o gerçeklerin kesin delillerini Said Nursî’ye  getirmiş  oluyor.  Nurculara  göre  o. eğer bunu yapmazsan  onun elçiliğini yapmamış olursun.  ulûmundan  ve  ne  de  garbın 93  . nüzul ediyor.  833..  İfadeler  sadeleştirilmiştir.  ilim  elde  etmek  için  bir  zorluğa  ve  ders  alma  sıkıntısına  ihtiyaç  duymadan  144  kendi kendine nurlanmış ve âlim olmuştur  .

  Aslı  şöyledir:  “Resail’in­Nur  denilen  otuzüç  aded  Söz  ve  otuzüç  aded  Mektub  ve  otuzbir  aded  Lem'alar.  Peygamberimizin  yanında  Hz. Sekine adıyla bir sayfada yazılı İsm­  i  Âzam’ı. Bu sebeple Risale­i  Nur’un âyetleri.  Onun  hak  ve  hakikat  olduğunun  kesin  delilidir. Ali diyor ki: “Ben Cebrail’in şah­  sını  yalnız  gök  kuşağı  şeklinde  gördüm.  2078.  sayfayı  aldım.  bu  zamanda.)  kucağına düşürdü.  147  Sikke­i  Tasdik­i  Gaybî.) irşadkârane ve teveccühkârane bakması ve işaret etmesidir”. 94  .  otuzüç  aded  Mektub. daha ileri giderek şunları söyler:  “Risale­i  Nur  denilen  otuzüç  aded  Söz.  c.”  Demek ki. Kur’ân âyetlerinin delili olmuştur. Kur’ân âyetlerinde yer alan inançla ilgili gerçek­  146  lerin gayet kuvvetli belgeleridir  .  841.a.  Kur’ân’daki âyetlerin âyetleridir.  s. Hz.  Ve  o  âyetlerdeki  hakaiki  imaniyenin  gayet  kuvvetli hüccetleridir”.  c.a.  İsm­i  Âzam­  felsefe  ve  fünunundan  gelmiş  bir  mal  ve  onlardan  iktibas  edilmiş  bir  nur  değildir.  İfadeler  sadeleştirilmiştir.  Yirmiikinci  Ayet  ve  Ayetler.  Orada  geçen  ifade  aynen  şöyledir:  “Risale­i  Nur  şakirtlerine  ve  naşirlerine  karşı  Hazreti  Ali'nin (r.  II. Kur’ân nasıl Tevrat ve İncili tasdik eden bir  kitapsa.  Birinci  Şua.  s.  Kitabı  Mübin'deki  âyetlerin  âyetleridir.  bu  isimleri  içinde  buldum”.  hakaikının  alâmetleridir  ve  hak  ve  hakikat  olduğunun  bürhanlarıdır.  Sesini  işittim.  bu  zamanda.  geçmiş  ve  gelecek  bütün  ilim  ve sırların o kitapta olduğunu ve orada Risale­i Nurlara  147  işaret edildiğini de iddia eder  ve özetle şöyle der:  “Hazret­i Cebrail.  I.  Yani.  Said  Nursî.  otuzbir  aded  Lem’alar.  Said  Nursî’nin  bu  iddiasına  göre  Risale­i  Nur  da Kur’ân’ı tasdik eden bir kitaptır. Yani onun gerçeklerinin  göstergeleridir.”  146  Şualar.  Onsekizinci  Lem’a.  Ali’nin  (r. Belki semavî  olan  Kur'an'ın.  tek  kalmamak  için  Hz.  Ali’ye  de  Sekine  adında  bir  kitap  indiğini. şark ve  garbın fevkindeki yüksek mer­  tebe­i arşîsinden iktibas edilmiştir.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Said Nursî.

95  .  kim  ne  isterse  sorsun. sözümüzden şüpheye düşenler zelil olurlar  ..  Kim  ne  isterse  148  sorsun. Hz.  Bu tür iddialar için Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Vay o  kimselere  ki.” (Tevbe 9/38)  150 Sözler.m.  c. Açıklanmaya muhtaç yerleri  148  Sikke­i  Tasdik­i  Gaybî.)  kucağına düşmüş. onun karşı­  149  lığında  bir  şeyler  almaktır  . Bu bir sahi­  fe değil.  II. “.a.  Hz. Risale­i Nurlar’ın bir bölümünü oluşturur.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  dan bahsederek bazı olayları anlattıktan sonra diyor ki:  “Dünyanın başından kıyamete kadar ilimler ve önemli  sırlar  bize.  sayfayı  aldım.  s.  2079;  Metnin  aslı  şöyledir:  “Hazreti  Cebrail'in. azdır..  Âlâ  Nebiyyina  (a. Hedefleri.  Ali'ye  Sekine  namıyla  bir  sayfada  yazılı  İsmi  Âzam.  onu  Peygamber  say­  maktır.  Sesini  işittim.  sonra  “bu Allah katındandır” derler.”  Öyle bir sahife ki.  kendi  elleriyle  kitap  yazarlar.  Onsekizinci  Lem’a."  149  Karşılığında Ahireti verdikleri için aldıkları ne olursa olsun.  tanıklık  derecesinde  açıldı. içinde dünyanın başından kıyamete  kadar olan ilimler ve önemli sırlar yer alıyor. Ali diyor: "Ben Cebrail'in şahsını yalnız alâim’üs­sema  suretinde  gördüm.  Ali'nin  (r.  O  kitapta  var  olduğu  söylenen  ilim  ve  sırları  Peygamberimizin bilmediği kesin olduğu için Ali ondan  üstün bir konuma getirilmiş olur.  bu  isimleri  içinde  buldum"  diyerek bu Ismi Âzamdan bahs ile bazı hadisatı zikirden sonra tahdis­i nimet  suretinde  diyor  ki:  "Evveli  dünyadan  kıyamete  kadar  ulum­u  esrar­ı  mühimme  bize  meşhud  derecesinde  inkişaf  etmiş.” (Bakara 2/79)  Said Nursî.  Vay  o  ellerinin  yazdı­  ğından dolayı onlara! Vay o kazandıklarından dolayı  onlara!.)  huzuru  Nebevide  getirip  Hz. Risale­i Nurların kutsal sayılması için akla  150  gelen her şeyi söylemiştir.s. Bu  hayatın sağladığı fayda Ahiret yanında pek az olur. Diyor ki; “Sözler”  şüphesiz  Kur’ân’ın nurlu parıltılarıdır. Cebrail’in Ali’ye böyle  bir  kitap  verdiğini  kabul  etmek.  sözümüze şüphe edenler zelil olur.  çok büyük bir kitap olur.

  hem  sanata  özendirme. hem bir kitab­ı zikir.  154  karşıtlarını etkisiz hale getirir ve susturur  .  İçinde  izaha  muhtaç  yerler  eksik  olmamakla  beraber  küll  halinde kusursuz ve noksansızdır”.  Yirmi  Yedinci  Mektub  ve  Zeyilleri.  On  Birinci  Şua. hem  de  vahdaniyeti  ispat  kitabıdır. Said Nursi kitaplarına şu özellikleri de ekler:  “Risale­i  Nur;  hem  şeriat. a.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  eksik olmamakla birlikte tümüyle kusursuz ve eksiksiz­  151  dir  . hem kelâm  bilgisi.  153 Bkz. Aslı  şöyledir:  “Risale­i  Nur  Şems­i  Kur'an­ı  Mu'cizül  Beyan'ın  elvan­ı  seb'as­ı.  hem  dua..  Ona  elini  atan.  hem  belâgat.  hem  bir  kitab­ı  hikmet.  1415.  bu  tarihte  bir  “urvet­ül  vüska”dır. Bakara 2/256; Ali İmrân 3/103.  hem  ilahiyat  bilgisi.  hem hakikat.  İfadeler  sadeleştirilmiştir. hem bir kitab­ı tasavvuf. 1719. s. her vakit bütün Kur’ân okunamaya­  151  Barla  Lâhikası. I.  154 Emirdağ Lahikası I.  hem ibadet. hem bir  kitab­ı hakikat.  Şualar.  yapışan  152  kurtulur  .  152  Said  Nursî.e. hem emir ve davet.  O.  hem bir kitab­ı emr­ü davet. Şöyle ki. s. hem bir kitabı teşviki san'at. 985.  hem  bir  kitab­ı  dua. hem tasavvuf.  c.  Yani  çok  sağlam. hem mantık.  II.  hem  hikmet. hem zikir.”  “Risale­i  Nur  bu  asırda. hem bir kitab­ı İlmi İlahiyat. c. c.  kopmaz  bir  zincir  ve  bir  “hablullah”  yani  Allah’ın  ipidir. hem bir kitab­ı fikir.  Said  Nursî  bunun  Kur’ân’da da olduğunu belirterek şöyle der:  “Kur’ân’daki  tekrarın  birçok  hikmeti  Risale­in­Nurda  da vardır. hem bir  kitabı belâgat.  Aslı  şöyledir:  “Mübarek  Sözler  şübhesiz  Kitabı  Mübin'in  nurlu  lemeâtıdır.  Risale­i  Nur'un  menşur­u  hakikatında  tam  tecelli  ettiğinden.  hem  bir  kitab­ı  şeriat.”  Risale­i  nurlarda  çok  tekrar  vardır.  “Urvet­ül  vüska”  ve  “hablullah”  Kur’ân’a  ait  özellikler­  153  dir  . hem bir kitab­  ı İlmi Kelâm. Yazı sadeleştirilerek özetlenmiştir. 96  . II. hem bir kitab­ı mantık. hem bir kitabı isbat­ı vahdaniyet; muarızlarına bir kitab­ı ilzam  ve iskâttır”.g.  Onbirinci  Meselenin  haşiyesinin  bir  lahikasıdır. hem fikir.  hem  bir  kitab­ı  ubudiyet.

 bâzı  def'a  haberim  olmadan.  fakat  u­  mumunu elde edemez; etse de tam okuyamaz; fakat küçük bir Risale­’in­Nur  hükmüne geçmiş bir risale­i câmiayı elde edebilir ve ekser vakitlerde muhtaç  olduğu mes'eleleri ondan okuyabilir.  II.  155  Kastamonu  Lahikası. ekser uzun sureler­  de  dercedilerek herbir sure  bir  Kur'an hükmüne  geçmiş.” 97  . Demek hiç  kimseyi  mahrum  etmemek  için.  fakat  bir  sureye  galiben  muktedir olur.)  gibi  bâzı  maksadlar tekrar edilmiş. Sözler  Yayınevi  İstanbul 1991.  haşir.  tevhid  ve  Mûsa  aleyhisselamın  hikayesi  gibi  konular  tekrar edilmiştir. O hikmet şudur ki: Herkes Kur'ana muhtaçtır.  ihtiyarım  ve  rızam  olmadığı  halde. Ama ihtiyaç duyduğu şey­  155  leri küçük bir Risaleden okuyabilir  .  ince  hakaik­ı  îmaniye  ve  kuvvetli  hüccetler. Aynen  bu  ehemmiyetli  hikmet  içindir ki. birçok risale­  de  de  tekrar  edilmiştir. benim haberim olmadan. her zaman ihtiyaç tekerrür  ettiği gibi o da mütalâasını tekrar eder. Sonra kesin olarak anladım ki; bu  zamanda  Risale­i  Nura  herkes  muhtaç  olduğu  halde  herkes tamamını okuyamaz. bir başka açıdan tekrar ele alınacaktır.  Yirmi  Yedinci  Mektup.  1589;  Sikke­i  Tas­  dik­i Gaybî.”  Bu konu.  Haşir  ve  Tevhid  ve  Kıssa­i  Mûsa  (A. tekrar yazdırılmış? Sonra kat'î  bir  surette  bildim  ki:  Herkes  bu  zamanda  Risale­i  Nura  muhtaçtır.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  cağından  her  sure  Kur’ân  hükmüne  geçmiş. 33.  Neden  bunlar  tekrar  yazdırıldı  diye hayret ederdim.  müteaddit  risalelerde  tekrar  edilmiş.S.  Bilhassa  ikinci  hikmeti  tamtamına vardır. Onun için en mühim makasıd­ı Kur'aniye.  c. fakat herkes  her  vakit  bütün  Kur'anı  okumaya  muktedir  olamaz. s.  Aslı  şöyledir:  “Ondokuzuncu  Söz'ün  âhirinde  Kur'andaki  tekrarın  ekser  hikmetleri  Risale’in­Nurda  dahi  cereyan  eder. Ve gıda gibi.  s.  Yazı sadeleştirilerek  özet­  lenmiştir. Aynı şekilde imanın ince hakikatleri ve  kuvvetli deliller.  Ben  çok  hayret  ediyordum: Neden bunlar bana unutturulmuş.

 Hıristiyanlarda ve Taoistlerde olana benzer bir  yapı oluşturmaktadır.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  F­ ARACILIK İNANCI  Hıristiyanlıkta  aracılık  inancı  olduğu  genişce  anlatıl­  mıştı.  Tarikatların  hepsini  incelemediğimiz  için  ihtiyatlı  bir  dil  kullanmayı  uygun  bulduk. yaklaşık olarak şöyledir:  TARİKATLARDA GÖRDÜĞÜMÜZ ARACILAR 98  .  Ona  benzer  bir  inancın  bir  kısım  tarikatlarda  da  olduğunu  göstermeye  çalışacağız.  Tarikatlardaki  aracılar. Bu yapı.  Aslında  incelediği­  miz  tarikatların  tamamında  aracılık  inancının  var  oldu­  ğunu  gördük.

  Allah  ile  i­  lişkilerde ortaya  çıkar.  158 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.” (Bakara 2/186)  İncelediğimiz  tarikatların  her  birinde.  aynı  gerçeğin  ön  ve  arka  yüzleridir.  157 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.” (Kaf 50/16)  “Kullarım  sana  beni  sorarlarsa.  par.  Allah  Teâlâ  şöyle  buyurur:  “Şu­  rası  bir  gerçek  ki. Allah ile insanlar arasına aracı­  lar  konur.  Sıkıntı.  Allah’tan  başka  hiçbir  şey  yokken  ilk  defa  hakîkat­i  Muhammediye  var  olmuş.  İncelediğimiz  tarikatlarda  aracı  yapılanlar  şunlardır:  1­ Hakîkat­i Muhammediye  Bu tarikatlara göre Hakîkat­i Muhammediye varoluşun  başlangıcıdır. Ona  şahda­  marından da yakın olduğumuzdan biz.  dua edenin  duasına karşılık  veririm.  O.e .  Onlar  da  bana  karşılık  versinler;  bana  gü­  vensinler. içinin ona ne  fısıldadığını biliriz.  bütün  peygamber­  156 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  insanı  yaratan  biziz.  ben  onlara  yakı­  nım. Bunlara rağmen.  Onunla  Allah. insanların yürekleri­  158  Taoistlere  göre  de  Allah  her  nin  derinliklerine  iner  . s. a.  Allah’ın  insana  şah  damarından  yakın  olduğuna  ve  içten  geçen  her  şeyi bildiğine inanılır.  par. Hıristiyanlara göre de Allah insan­  156  157  lara yakındır  ve her şeyi bilir  .  bütün  yaratıklar  ondan  ve onun  için  yaratılmıştır. Belki olgunlaşırlar. Küçük.  Bana  dua  edince. 206. 99  . 2766. 208.  159 Tümer.  63.  şeyi  açıkça  görür  ve  bütün  işlerde  insanlarla  beraber­  159  dir  .g.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  G­ İNCELEDİĞİMİZ TARİKATLARDA ARACILAR  Allah’ı  tanımlamada  sıkıntı  yoktur.  par.

100  . Levh­i mahfûz: Allah’ın ilminin. maddî­manevi bütün kemâl mertebele­  rini kapsar.  Altınoluk  Mecmuası. DİA. “Hakikati Muhammediye”.  2­ İnsan­ı Kâmil  İncelediğimiz  tarikatlarda  insan­ı  kâmil  Muham­  med’dir. XV.  Adem  balçık  halindeyken  peygamber  olan  Muhammed. varlığın ve hilkatin  gayesidir. 179­180.  gökler. c.  nasıl yaşayan İsa ise.  Hakikat­i  Muhammediye  inancında  da  “Muhammed  Allah’tır”  anlamına  gelen  sözler söylenir.  yani  Haki­  kat­i Muhammediyedir. Kilise. İnsan­ı kâmil. kainatta olmuş ve  olacak  şeylerin  yazılı  olduğu  levha. makamı  Sidre­i  müntehâya. 125; s. Onun kalbi Arş’a.  Eğer  insan­ı  kâmil  olmasa  Allah  bilinemezdi.  Sidre  ve  Kürsü  hep  onun  altında  düşünülür. s. olgun ve örnek in­  san diye algılar ama tarikatlar.  Arş:  Tüm  âlemi  kuşatan. tabiatı anâsır­ı erbaaya bağlantılıdır  ”. su.  Cennet. Bu konu yukarıda geçmişti.  Ama  onun  tarihi  şahsiyeti  değil.  Anâsır­ı  erbaa:  Maddi  âlemin  kendisin­  den meydana geldiğine inanılan toprak.  İnsânı  Kâmil.  nefsi  Levh­i  161  mahfûz’a.  Kâlem­i  a’lâ:  İlahi  bilgilerin  yazıldığı en yüksek kâlem.  Birçok kimse insan­ı kâmil terimini.  insan  aklının  kavrayamayacağı  en  yüksek  kat. onlara göre İnsan­ı Kamil de ya­  160 Mehmet DEMİRCİ. 31.  161  Hasan  Kâmil  YILMAZ.  Kürsü:  Allah’ın  kudret  ve  hakimiyetinin  sembolü. benliği Kürsü’ye. bu terimle Katoliklerdeki  Kilise inancına benzer bir inanç oluşturmuşlardır.  Zira  ilâhî  irade  ancak  onun  aracılığıyla  ger­  çekleşir.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  lerin ve velilerin ledünnî ve bâtınî bilgileri aldıkları kay­  160  naktır  . sayı.  Cennet’ül­me’vâ  onun  yanındadır.  … İnsan­ı kâmil. hava ve ateş.  Sidre­i  müntehâ:  Yedi  kat  göğün  üstünde  bir  makam.  Hakîkat­i  Muhammediye;  Katoliklerdeki  İsa  inancı  ile  Taoistlerdeki  Te  inancının  karışımı  gibidir.  aklı  Kâlem­i  a’lâ’ya.  Temmuz  1996.  Kimi  Hıristi­  yanlar  “İsa  Allah’tır”  derler.

  Al­  lah’a  karşı  gerçek  dışı  şeyler  söylerdiniz. s. Melekût da mülk anlamınadır.  diğerlerine  avam  derler.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  şayan  Hakikat­i  Muhammediye’dir. maddesi.  )‫( ﱪﺟ‬ 164  Şemseddin Sami. ama yalnız Allah’a ait  163  mülk demektir  .  birden  fazla  olmaz. Melekler ellerini uza­  tır  şöyle  derler:  “Verin  bakalım  canlarınızı!  Siz.  Kendilerini. Dersaadet 1317.  kendinizi  onun  âyetlerinden  yukarı  bir  yerde  görürdünüz.  az  bilenlere  havas.  din  büyükleri  ve  Allah  ile  ilişkide  göstererek  farklılıklarını  vurgulamaya  çalışırlar. 31. Kâmûsi Türkî. Sırlarını bilenlere  havass’ul­havas.  O  eşyayı  ve  eşyanın  hikmetini  olduğu  gibi  bilir. Derler ki: “İnsan­ı kâmil âlem­  de  daima  vardır.  Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “Allah’a karşı yalan uydurandan veya kendine bir  şey  vahyedilmediği  halde  ‘Bana  vahiy  gelir’  diyen­  den.. )‫(ﻚﻠﻣ‬ maddesi.. Ceberût da mana âlemine ve göklere  164  hakimiyet anlamlarına gelir  .  İnsan­ı  kâmil  için  mülkte. a.  Bildiklerini  iddia  ettikleri  sırlar.”  “Bu  hakikat.g..  163 Rağıb el­İsfahânî.  melekûtta  ve  ceberûtta hiçbir  şey gizli  değildir.  tamamen  hayal  ürünü  şeylerdir. 101  .e. Müfredât.  Tarikatlar insanları sınıflara ayırırlar.  bir  de;  ‘Allah’ın  indirdiği  gibi  ben  de  indirece­  ğim’ diyenden daha zalimi kim olabilir? Bu zalimleri  can çekişirlerken bir görsen!.  Her  tarikat  kendi  şeyhini insan­ı kâmil bilir.  162 Hasan Kâmil YILMAZ. “Said Nursî’ye  yakıştırılan olağanüstü özellikler” başlığı altında bu ko­  nuya tekrar dönülecektir.  “Mülkte tasarruf” Allah’a ait yetkileri kullanma demek­  tir.  her  devirde  değişen  isim  ve  suretlerde  pey­  162  gamber veya veli olarak ortaya çıkar  .

  bilmediği  için  (doğrudan) Allah’ın zikri  ile  meş­  gul olan ve gönlünü Allah’a yönelten kimse de – tıpkı o  kutba  yönelenler  gibi­  ondan  istifade  ederler;  ancak  birinci  durumdaki  istifade  daha  ziyadedir.  Uzun  zamanlar  ve  asırlar  geçtikten  sonra  ortaya  çıkar.  mesela  büyük  okyanus  gibi  cihanı kaplamıştır da bu denizde hiçbir hareket meyda­  na  gelmemiştir. 102  .  Ona  yönelen  ve  samimiyetle  inanan  yahut  onun  yöneldiği  talibin ­yönelme sırasında­ sanki kalbinden bir pencere  açılır  ve  bu  yoldan.  sanki  donmuş  gibi  durmaktadır.  Bakın.  Bakın  bize  teker  teker  geldiniz;  tıpkı  sizi  ilk  defa  yarattığımız  gibi.  yöneliş  ve  samimiyeti  nispetinde  nasip  alır  ve  doyar.  Onun  nuru.” (En’am 6/93–94)  3­ Kutb’ul­ İrşad  165  İmam  Rabbânî’ye  göre  Kutb’ul­irşad  son  derece  az  bulunur. Onun aracılığı olmadan bu devlet kimseye  nasip  olmaz.  Bu  sebeple  bu  konuyu  onun kitabından alıyoruz.  hidayet  ve  zuhurunun  nuru  ile  karanlık  cihanı  aydınlatır.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Ona  karşılık  bugün  alçaltıcı  bir  cezaya  çarptırıla­  caksınız.  Umut  besledikleriniz sizden ayrılıp gitmişler.  Yanınızda  şefaatçilerinizi  de  göremi­  yoruz;  onların  size  eşlik  edeceğini  umuyordunuz.  aranızdaki  bağlar  tümüyle  kopmuş.  Arştan  yeryüzünün  merkezine  kadar  her  kime  rüşt.  İnkâr  ettiği  için  değil  de  onu  tanı­  madığı. iman ve marifet ulaşırsa onun yolundan ulaşır ve  ondan alınır.  Onun  irşadı  bütün  cihana  yaygındır.  “Kutbu  inkar  165  İncelediğimiz tarikatların tamamı İmam Rabbânî’ye büyük önem verir ve  onun  Mektubat’ını  önemli  kaynaklardan  görürler.  hi­  dayet.  Size  yaptığımız  ikramları  arkanız­  da  bıraktınız.

  260.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  eden  yahut  ondan  rahatsız  olan  kimselere  gelince.  onu  seven  ve  ona  içten  inanan. Onda bulunan. ona  gönülleriyle yönelmeseler.  geri çevirmeye  çalışırlar.  Bilin  ki  Allah’ın laneti o zalimlerin üzerindedir. Bunlar.  Demek  ki. el­Mektûbât. açıkça Allah’a iftiradır.  kutub  onu  faydalandırmamayı. Allah’ı zikir ile meşgul olma­  salar dahi. Azapları iki­  ye katlanacaktır. Allah’tan başka dostları da yoktur. Allah  Teâlâ şöyle buyuruyor:  “Allah’a  karşı  yalan  uydurandan  daha  zalimi kim­  dir?  Onlar  Rablerinin  huzuruna  çıkarılacaklar  ve  hallerine tanık olanlar şöyle diyeceklerdir: ‘İşte bun­  lar. tarih ve yer yok. İstanbul. Onlar ahireti göz ardı eden kimselerdir. 1992. s.  Yukarıdaki  tercüme  için  bkz. Manadan uzak.  Al­  lah’ı zikir ile meşgul olsalar bile gerçek rüşd ve hidayet­  ten mahrum olurlar. O kutbu seven ve ona içten inanan kimseler.  mektubun  son  bölümü.  Allah’ın  zikri  ile  meşgul  olmasa  bile  rüşt  ve  hidayetin  nuruna kavuşuyor. 103  .  Al­  lah’ın zikri ile meşgul olsa dahi gerçek rüşt ve hidayet­  ten  mahrum  kalırken.  Kutb’ul­irşad  denen  şahsı  inkâr  eden. Onlar gerçekleri.  ona  zarar  vermeyi  istemese  bile  o  gerçek  hidayetten  uzak  kalır. Onu inkâr ve rahatsız etmek kişinin  feyz  yolunu  tıkar. ne işitmeye ne de  166 İmam Rabbânî.  Hayreddin  Kara­  man. c. İmamı Rabbani ve İslam Tasavvufu. ancak rüşt ve hidayetin görünüşü­  dür (suretidir). yalnızca sevgileri sebebi ile rüşt ve hidayetin  166  nuru onlara ulaşır  .  Bunlar yeryüzünde Allah’ı aciz bırakacak değiller­  dir. Arapça nüsha. içi boş suretin faydası da  azdır.  Rablerine  karşı  yalan  söyleyenlerdir’.  Onlar Allah’ın yoluna engel koyar. s. I.  219­220. 254.

 Tarikatçılara göre.  esmâ  ve  sıfât­ı ilahî mazharı sayılırlar. hem kör hem sağır olan ile  görmesi ve işitmesi iyi olan kimsenin durumu gibi­  dir.  “Yetiş  ya Gavs!”  diye  gavsa  sığınırlar. Yani Allah’ın isim ve sıfat­  larının  onların  şahsında  ortaya  çıktığına  inanırlar. erenlerin başı  ve Allah’ın izniyle kâinatta tasarruf sahibidir. Yani evre­  ni yönetmede yetki sahibidir. 104  .  İnanan ve iyi işler yapanlar ve Rablerine içten bo­  yun eğip başka bir arayışa girmeyenler var ya.  Bu iki kesimin durumu.  Darda  kalan  sûfiler. Bu terimler şu anlamlarda kullanılmıştır:  5­ Kutup  En büyük velî bilinir.  kimliklerini  gizlediğine  inanılan  ve  kutup.  Bunlar  hiç  eşit  olabilirler  mi?  Artık  bilgilerinizi  gözden geçirmeyecek misiniz?” (Hûd 11/18–24)  4­ Rical’ul­Gayb  Bunlar.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  görmeye tahammül edebilirler. evtâd.  Onlar değerlerini yitirmiş kimselerdir. Uydurdukla­  rı şeyler de kaybolup gidecektir.  6­ Gavs  Tarikatçıların  darda  kalınca  sığındıkları  ve  yardım  is­  tedikleri  kutuptur.  Gavs  olarak  bilinenler.  gavs. revâsî. nukebâ ve nucebâ adı verilen kim­  selerdir. işte  onlar cennetliklerdir; orada temelli kalacaklardır.  Hiç  şüphesiz  ahirette  en  çok  kayba  uğrayacak  olanlar bunlar olacaktır.  “Gavs­ı  azam  =  en  büyük  gavs”  lakabıyla ünlüdür.  Abdülkadir  Geylânî.

  ancak  şeyhin  168  araya  girmesi  ile  olacağına  inanır  . Onlara göre fe­  laket zamanında kullar evtâda.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  7­ Revâsî  Dağlar. Altınoluk Mecmua­  sı.  sayıları  sekiz  veya  kırk  olan  “nücebâ” ile sayıları on veya üç yüz olan “nukebâ” bu­  lunduğu  ve  onların  insanların  iç  dünyalarından  haber­  167  dar olduğu kabul edilir  . Revâsîyi Kutup idare eder.  8­ Tarikat Şeyhi  Tarikatta şeyh her şeydir. Adâb.  Kutuptan sonra gelen iki kişiye “imâmân” derler.  167 Hasan Kamil YILMAZ. üçleri oluşturur.  Yani  biri  kutbun  kararlarını.  Bunlardan  başka. s. (Mütercim: Abdulkadir AKÇİÇEK).  Tarikatta  mürid. Abdullah Hani.  bu  hale  düşme­  sinler. Kutup ölünce yerine imam­ı  yesâr geçer.  küfür  ve  şirk  sayarak  yasakladığı  şeylerdir.  Kur’ân’ın. hem  de  gavstır.  imam­ı  yesâr  (soldaki  imam)  da  hakikatine  mazhar  sayılır.  Mürit. 1396/1976.  Bunlar. evtâd direkler anlamına gelir. namazın her rekâtında “Yalnız  sana kul olur ve yalnız senden yardım isteriz”  (Fatiha  1/5)  diyerek  zihinlerini  canlı  tutarlar  ki. Müslümanlar.  diğerine  “imam­ı  yesâr”  adı  verilir. Kutup ile iki imam. hem insan­ı kâmildir ve  Hakikat­i Muhammediyeyi temsil eder; hem kutup. O.  168  Muhammed b. evtâd da revâsîye yöne­  lir. Ricalü'l­Gayb ­ Gayb Erenleri.  İmam­ı  yemîn  (sağdaki  imam)  kutbun  hü­  kümlerine.  diğeri  de  gerçek yönünü bilir. Bun­  lardan  birine  “imam­ı  yemîn”.  İstanbul. Aralık 1995. 172. 105  .  Allah  ile  bitecek  işin. derler.

 yıkayıcı önündeki ölü gibi olur  . anlatılan olgunlukların sahibi.  Derler  ki. Çünkü râbıtayı Allah  170  ile murâKâbeye varmak için yaparlar  .  Tarikatçılara  göre;  “şeyhin  bakışı  kalp  hastalıklarına  şifadır. vaktin imamı. 268.  mülk ve melekûtta kolayca tasarrufa (hâşâ Allah’ın yet­  kilerini kullanmaya) başlar; hatırlardan geçen işlere vâ­  kıf olur.  Bunu  sağlamak  için  râbıta  gerekli  görülmüştür. Adâb. s.. Adâb.  yani  bakanlık  verilir.”  Allah müşahhas yani elle tutulan ve gözle görülen bir  varlık  değildir. Abdullah Hani.  manevi  hastalıkları  giderir.Sâlik  önce  insan­ı  kâmil  olan  şeyhe. Evtâd. 173.  170 Muhammed b. onun kemalât deni­  zinden akıp gelen bir katredir.  O. Abdullah Hani. bedeller  onun  makamları  sayesin­  de yetişip yaşarlar. zamanın  halifesidir.  Onlara  göre;  “murâKâbe  ve  teveccühe  devam  eden  kişiye  vezaret.  Yani  müridin  Al­  lah’a gereği gibi kul olması için önce şeyhe kul olması  ve  kulluk  eğitiminden  geçmesi  istenir. Abdullah Hani.  Buna  sahip  olan. Tasavvufta bu obje  Allah’ın  en  mükemmel  tecellilerinin  mazharı  sayılan  “insân­ı  kâmil”  konumundaki  şeyhtir. Onun irşadı güneş misa­  169 Muhammed b. 268.  Yüzünü göstermesi.  ardından  Rasûl’e.  171 Muhammed b. 106  .  “Şeyhe  169  karşı mürit.. Adâb. Gönülleri hidayet nuruyla aydınlatmak da onun  171  için mümkündür  ”..  onun  ardından  Allah’a  kalbini  bağlamalı  ve  bu  suretle  huzur­i  kalbe  erip fena fillâh’a varmalıdır” derler. s. s.  Tarikata  göre  onu  kavramak  için  kulun  zihnen  ve  manen  yoğunlaşmasını  sağlayacak  müşah­  has (somut) bir şeye ihtiyaç görülür.  Kutuplar.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  nefsini  öldürme  adına  çok  alçaltılır.  “. nücebâ.

 Mür­  172 Muhammed b. Adâb. Abdullah Hani.  müritle  Allah arasında  vasıtadır. Adâb. s. Biri doğuda.  sonra  onu  kalbinin  ortasına  indirir.  İncelediğimiz  tarikatlarda Şeyh. Adâb. şey­  hin ruhaniyeti onu râbıta ile terbiye eder ve Allah’a ulaş­  175  tırır  .. s. Altınoluk Sohbetleri I. Adâb. Adâb. Hiçbir tevil ve tehir yoluna sapmamalıdır. Kendi istemeden her şeye feyzini yağdırır. s. şeyhini nerede düşünse.”  “Sâlik.  174 Muhammed b. şeyhin ruhani tasarrufla­  177  rı Allah’ın tasarruflarıdır  . şeyhinin dışında her şeyden ilgi­  sini  kesmek  ve  kalbinde  yalnız  ona  yer  vermek  zorun­  173  dadır  . 239­242.  Bu tarikatlara göre “Mürit şeyhinin kendisine emrettiği  şeyi yapmakta acele etmeli.. s. biri batıda da olsa. 39­40. 239­242.  ”. Bu şirkten Allah’a  sığınmak gerekir. Mürit inanır ki.  174  şeyhini var bilir  . 173.  175 Muhammed b. Yine inanır ki.  173 Sadık Dânâ. Abdullah Hani.  Râbıta yapan mürit.  O. Abdullah Hani. 107  .Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  172  lidir.  şeyhin  suretini  alnının  ortasında  hayal  e­  der.  178 Muhammed b. 238. s.  Tarikatçılara  göre hakiki  şeyh. Kilisede de papaz öyledir. onu derhal yerine getirme­  lidir. Ondan yüz çevirmek Allah’tan yüz çevirmek­  176  tir  . Abdullah Hani.  kendini  yok. Abdullah Hani. Abdullah Hani. ruhaniyeti  orada hazır olur. s.  176 Muhammed b.  177 Muhammed b.  mürşidinin  yanında  ve  uzağında  daima  onun  rızasını elde edeceği yolda yürümeğe bakmalıdır. s. 244. 172. Zira tevil  178  ve tehir yol kesicilerin en büyüğüdür  . 239­242. Adâb.  tümüyle  Allah’ın yeri­  ne konur.

 Altınoluk Sohbetleri I.  dolayısıyla  Allah  Teâlâ’yı  zikirle  elde  edilecek  fayda. s. Abdullah Hani. 235. Adâb. Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “Allah  ile  kendi  aralarına  koydukları  öyle  şeylere  kul  olurlar  ki.  Allah  onun  hakkında  hiç  bir  delil  in­  dirmemiştir.  aracı  sayılan  tanrılara  yakıştırılan  yer  anlaşılır. s.  Onunla  ilgili  kendilerinin  de  bir  bilgisi  yoktur.”  (Hacc 22/71)  Sonuç  olarak  Kur’ân’da  “   =  Allah’ın  dûnun­  dan”  ifadesinin  geçtiği  yerlerin  büyük bir  bölümü.  bu  kâmil  şeyhin  180  sevgisi ile bir tutmak gerekir  .  ‫ﷲﺍ ﻥﻭﺩ ﻥﻤ‬ 179 Sadık Dânâ.”  Bunlar  hiçbir  delile  dayanmadan  bazı  kimselere  kul  olmaktır. 41­42.  Yukarıdaki  iddialar. O zalimlerin yardımcısı olmaz. o aracıların ne gibi hayali yetkilerle donatıldığı­  nı göstermektedir.  bu  zatları  görmekle  aynen  elde  edilir.  180 Muhammed b. 108  .”  İslamla  uzaktan  yakından  alakası olmayan  iddialarını  şöyle sürdürürler: “Mürşidler Allah Teâlâ’nın bulunduğu  oturumda  bulunurlar.  Allah’ın  Elçisine  tam  uymayı.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  şidinin  nelerden  hoşlanacağını  anlamak  ve  ona  göre  179  çalışmak zorundadır  . Metin sadeleştirilmiştir.

 O. yani  tam gaybdır. göklerde  ve yerde.  Sağında ve solunda oturmuş iki kayıt memuru bu­  lunur. onu sadece Allah  bilir. Allah kişinin içini bildiği halde melekler an­  cak ağızdan çıkan sözü bilebilirler. Allah Teâlâ şöyle buyurur: “De ki. Hakkında bir bilgi ve belge kalmamış tarihi  olaylar da mutlak gayba dönüşür.  Bu sebeple ağzından çıkan her sözü kayıt için ha­  zır bekleyen bir gözcü mutlaka vardır”.  Cinlerin gaybı bilemeyecekleri ile ilgili olarak da şöyle  buyurulur:  181 Rağıb el­İsfahânî. )‫(ﺏﻴﻏ‬ 109  . Kıyametin vakti gibi Allah'­  tan başkasının bilemeyeceği şeyler gayb­ı mutlak.” (Neml 27/65)  Şu  ayetler.  içinin  ona ne fısıldadığını biliriz. Mesela içinizden ne geçtiğini  ben bilemem ama siz bilirsiniz.  Ona  şahdamarından  da  yakın  olduğumuzdan  biz.    maddesi. bana göre gayb olur;  size göre olmaz. Müfredât.  Gaybı ne insan. Bir başkasının bildiği  şey ise göreceli gayb olur.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  H­ ARACILARIN GAYBI BİLDİĞİ İNANCI  Gayb. hiç kimse gaybı bilmez. (Kaf 50/16–18)  Demek ki.  özellikle  meleklerle  ilgilidir. kişinin duyularından uzak ve hakkında bilgi sa­  181  hibi olmadığı şeye denir  .  Allah  Teâlâ  şöyle buyurur:  “Şurası  bir  gerçek  ki.  insanı  yaratan  biziz. ne melek ne cin ne de Allah’ın Elçileri  bilebilirler.

  demiyorum.  Süleyman’ın  istediği  her  şeyi.  kendilerini  küçük  düşüren  o  azap  içinde kalmazlardı.  iyice  ortaya  çıktı  ki  eğer  cinler  gaybı  bilselerdi."  De  ki:  "Görenle  görmeyen  bir  olur mu? Hiç zihninizi yormaz mısınız?" (En'am 6/50)  "De  ki:  "Eğer  gaybı  bilseydim.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  “… Rabbinin izniyle.  Ancak  gerek  Hıristiyanlar  ve  ge­  rekse  kimi  tarikat  ve  cemaatler  gaybın  bilinebileceği 110  . Ben." de demiyorum.” (Sebe 34/12–14)  Peygamberler  sadece  Allah'ın  kendilerine  vahyettiği  şeyleri bilirler.  Allah  Teâlâ  tarafından  peygamberlerine vahiy yoluyla bildirilir.  Gaybı  da  bilmem.  şükredin!  Kullarımdan  şükredenler  pek  azdır»  dedik. «Ey Davud aile­  si.  onun  öldüğünü  gösterecek  bir  işaret  yoktu;  yalnız  bir  güve  böceği  değneğini  yiyordu.  "işte  ben  bir  meleğim."  (Araf 7/188)  Gayb  ile  ilgili  bazı  haberler.  heykelleri  ve  büyük  havuzlara  benzer  çanakları  ve  taşınması güç kazanları yaparlardı. yanında çalışacak cinleri Sü­  leyman’ın  emrine  verdik.  Onlardan  hangisi  buyru­  ğumuzdan çıksa ona alevli ateşin azabını tattırırdık. biz de bunları o  şekilde  öğrenebiliriz.  Süleyman’ın  ölümüne  karar  verdiğimiz  zaman.  daha  çok  iyilik  yapmak isterdim ve bana kötülük de gelmezdi.  yüksek  binaları. Ben bana vahyolunandan  başkasına  uymam.  inanan  kesim  için  bir  uyarıcı  ve  bir  müjdeciden  başka bir şey değilim. Allah Teâlâ şöyle buyurur:  "De  ki:  "Ben  size.  Ne  zaman  Sü­  leyman  yere  yıkıldı.  Size.  Allah'ın  hazineleri  yanımdadır.

  Katoliklerin  konu  ile  ilgili  görüşleri şöyledir:  “Mesih İsa’nın havarilerine emanet ettiği misyonu Kili­  182  se  Ruhbanlık  sırrı  ile  devam  ettirir  .  Böyle  birinin  gaybı  bileceğine  tam  bir  inanç bulunur.  1­ Katoliklerde Gayb Bilgisi  Daha  önce  görüldüğü  gibi  Katolikler  Mesih  İsa’ya  ve  Kutsal  Ruh’a  Tanrı  derler.  Episkoposluk  aşamasını  alan  kişi.  seçkin  ve  açık  bir  şekilde Efendi.  episkoposların  yardımcıları  olarak  Mesih’in  185  emanet  ettiği  görevin  gerçekleşmesine  çalışırlar  . 1558  185 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  ruhbanlık  sırrını  alan  kişiyi  ra­  hip. öğretmen ve çoban olarak tam Mesih İsa’ya benze­  186  tir  .  1555  184 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. Kendine  verilmiş  olan  kutsal ruh sayesinde episkoposlar manevi krallık ya da  184  çobanlık  ve  peygamberlik  yetkilerine  sahip  olurlar  .Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  iddiasındadırlar.  Kutsal  ruhun  özel  lutfu.  par.  1585 111  . Çoban ve Rahip olan Mesih’in yerini alır  ve  onun  görevini  üstlenmiş olur.  Papazlar.  Papazlar  ise  episkoposların  yardımcıla­  rıdır;  onlar  da  gaybı  bilirler.  par. 1562  186 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  Episkoposluk  183  ruhbanlık  sırrının  en  yüksek  derecesidir  .”  182 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  1536  183 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  Onlara  göre  Episkoposluk  aşamasını  alan  kişi  Mesih’in yerine geçer  ve  onun  gö­  revini  üstlenir.  par.  par.  par.

  gayb ile ilgili bu bilginin.  187  Cin 72/26­27  188 Said Nursi.  Yukarıdaki ifadeler sadeleştirilmiştir.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  2­ Tarikat ve Cemaatlerde Gayb Bilgisi  Bazı  tarikat  ve  cemaatler. kendilerinin tercihi veya niyetiy­  le değil. geçmişi ve geleceği bugün gibi görüp bildik­  leri halde neden geçmişle ilgili olanları açıkça söylüyor­  lar da.  Ancak  187  dilediği  peygamber  bunun  dışındadır  .  Neden  mâziye  ait  cihette  sarahat  sûretinde  haber  veriyorlar da. bazı evkâtta. II.  “Âlimu’l­ğaybi fela yuzhiru alâ gaybihi ahadâ; illâ men’irtedâ min resûl.  Mesela  Said  Nursi’ye  göre. Sekizinci Lem’a.  gaybını  kimseye  açıklamaz. Allah’ın öğretmesiyle olduğu anlaşılsın.”  Ayetinin  koy­  duğu kutsal yasağa karşı kulluğa yakışır bir güzel edep  takınmak  için  açıklama  yapmayıp  işaretle  söyleme  yo­  luna  girmişler.  O.  Hz. a.  o  yasağa  karşı  188  itaatsizlik havası veriyor  .  Ali  ve  Abdülkadir Geylani gibi zatlar gaybı bildikleri için asırlar  öncesinden  kendinden  bahsetmişlerdir. 2091.e.” 112  . c. istikbalden hafî remizlerle gizli işaretlerle bahsediyorlar?  Elcevap: “lâ ya’lemu men fi’s­semavati ve’l­erdi’l­gaybe illa’llah” âyetiyle. gelecekten üstü kapalı simgeler ve gizli işaretler­  le söz ediyorlar?  Cevap: “Gaybı Allah'tan başkası bilmez. Çünkü  geleceğe ait gayb bilgileri  kişinin şahsi  tercihi  ve niyeti  ile  verilmediği  gibi  niyet  ile  işe  girmek.” Ayeti ile “O  bütün  gaybı  bilir.  Allah’ın  veli  kulu  diye nite­  ledikleri  bazı  kişilerin  gayb  bilgisine  sahip  olduklarını  iddia  ederler.g. mazi ve müstakbeli hazır  gibi  müşâhede  ederler. Sikke­i Tasdik­i Gaybî.  bazı  za­  manlarda. Aslı şöyledir:  Suâl: Gavsı A’zam gibi büyük velîler.  işaret  ve  simgeler  kullanmışlardır  ki.  iddiasını  şöyle bir soru ve cevapla ortaya koyar:  Soru:  Abdülkadir  Geylânî  gibi  büyük  veliler.

  O.  Çünkü  istikbâlî  olan gaybiyat. işaretler ile.  ihtiyarsız. hakîmdir.  Dilediği  peygamber  bunun  dışındadır. Tâ ki.  gaybını  kimseye  açıkla­  maz. Allah bilendir. sonra Allah âyetlerini  pekiştirir.  Bunun  özel  bir  usulü  vardır.  niyetsiz  bir  sûrette  tâlim­i  ilâhî  ile  olmuştur. peygamber kuşku duymasın. onlar (o melekler)  Allah’ın  gönderdiklerini  tastamam  ulaştırmış. Allah şey­  tanın sokuşturduğunu giderir. o yasağa karşı adem­i itâat­ı işmam ediyor”.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  Bu iddia üç açıdan yanlıştır:  a­ Gaybı Kimse Bilemez  Allah Teâlâ şöyle buyurur: "Allah sizi. Çün­  kü Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “Senden  önce  gönderdiğimiz  bir  tek  nebi  ve  elçi  yoktur  ki.  bir  şeyi  arzuladığı  zaman  şeytan  onun  arzusuna vesvese sokuşturmuş olmasın. 113  . gaybı bilir ha­  le getirecek değildir.  peygamberleri  yoluyla  açıklar.  şöyle  buyurur:  “Allah  bütün  gaybı  bilir.  Onun  önü­  ne ve arkasına gözcüler diker.  kudsi  yasağa  karşı  ubûdiyetkârâne  bir  hüsn­ü  edep  takınmak için. diyedir.  Böylece o (peygamber) bilsin ki.  (ken­  disi de) onların yanında olanı kavramış ve her şeyi  bir bir saymıştır.” (Cin 72/26–28)  Vahiyden sonra o bilgiler gayb olmaktan çıkar. Melek­  lerin  gözcü  yapılması.  gelen  bilgilerin  Allah’tan  olduğu  konusunda. tasrihten işaret mesleğine girmişler.” (Al­i imran 3/179)  Allah  Teâlâ.  niyet ve  ihtiyar  ile verilmediği gibi; niyet  ile  de müdâ­  hale etmek. remz ile  anlaşılsın  ki.” (Hacc 22/52)  Ayeti  ifade  ettikleri.  açıklamak  istediği  gaybı.

  geçmişi  ve  geleceği  bugün  gibi  görüp bildikleri halde. Bu sure bana.  c.  bir  düğün  189  debdebesiyle  getirdiler  . 2091.  kendine  gelenin vahiy meleği olduğuna ve vahye. II. Sekizinci Lem’a. a.  En'am  suresinin  inişi  ile  ilgili  olarak  Enes  b. göklerde ve yerde.  bazı  zamanlarda.  Said Nursî. Doğrusu bu."    Böylece  o  Elçi.  Malik'ten  gelen  şöyle  bir  rivayetten  bahsedilir:  "Allah'ın  Elçisi  dedi  ki:  Kur’ân'dan  En'am  suresinin  dı­  şında  bir  sure  bana  toptan  inmedi. 190 ”  Böyle bir iddia nasıl kabul edilebilir! Allah Teâlâ şöyle  buyurur: “De ki. çok şaşırtıcı bir iddiadır.  onu  sadece  Allah  bilir. velilerin gaybı öğrenebileceklerine  delil getirmiştir. Peygamberlere vahyin nasıl geldiğini bildi­  ren yukarıdaki ayeti.  b­ Geçmiş Gaybı Kimse Bilemez  Said Nursî diyor ki; “Abdülkadir Geylânî gibi büyük ve­  liler.  meleklerin  ve  cinlerin  de  gaybı  bilmediklerini bildirmektedir. hiç kimse gaybı  bilmez.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Bazı  tefsirlerde. c. 114  .e. İstanbul 1936.  Bunu  kuşatmışlar. Cebrail ile beraberinde elli bin melek  olduğu  halde  gönderildi.  190 Said Nursi. s. şeytan vesve­  sesi karışmadığına güvenmiş olur.  Nuh  aleyhisselamın  başından  geçenleri  anlattıktan sonra Peygamberimize şöyle buyuruyor:  189  Elmalılı Muhammed Hamdi  YAZIR.g.  Şeytanlar.  bu  sure  için toplandıkları kadar hiçbir sure için toplanmamışlar­  dı.. III. Hak Dini Kur'an Dili..  Allah  Teâlâ.  sa­  dece  insanların  değil. Sikke­i Tasdik­i Gaybî.”  (Neml  27/65)  Ayet. 1861–1862.

  Bu  iddia kişiyi.  ne de senin kavmin.  Allah’ın  öğretmesiyle  imiş(!)  Yoksa  isteyerek gaybı  bilme  işine  girişmeleri  itaatsizlik  havası verirmiş(!)”  Demek  ki.” (Ali­İmran 3/179)  Said  Nursî’nin  yukarıdaki  iddiasına  göre;  Abdülkadir  Geylânî gibi büyük velilerin gaybı bilmesi.  Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “… Allah size gaybı bildi­  recek değildir... ge­  lecekle  ilgili  bildiği  bir  şeyi  açıklamasın”  demiştir.  onları  sana  vahyediyoruz.  Bu inançtan Allah’a sığınmak gerekir.  “gaybı  kimse  bilemez” dememiş  de  ”Kimse. “kendi tercih­  leri  ve  niyetleriyle  değil.” (Hud 11/49)  Bu konuda çok sayıda ayet vardır.  Bundan  önce  onları  ne  sen  bilirdin.  Allah'tan  başkasının  gaybı  bilemeyeceği  konusunu  “kudsî  yasak”  diye  nitelemiştir. Allah’a karşı bir itaatsizlik havası  doğmasın diye yapacaklar!!!. Şu ayetlere de ba­  kılabilir:  Ali  İmran  3/44;  Araf  7/101;  Hud  11/120–123;  Yusuf 12/102  c­ Kudsî Yasak İddiası  Said  Nursî.  onu  kimseye açıklamam” diyecek. Allah karşısında çok kötü bir duruma sokar. 115  .  anlayan  anlasın  diye  örtülü  işaretlerle  geçiştirecekler! Bunu.  Allah  hem  “Gaybı  kimse  bilmez...Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  “Bunlar  gayb  haberlerindendir. hem de tutup bazı kim­  selere açıklayacak! O kimseler de geçmişle ilgili olanla­  rı açıklamakta bir sakınca görmeyecekler ama gelecek­  le  ilgili  gaybları.  Sanki  Allah  Teâlâ.

  par. 2634.  Kendisi  aracılığı  ile  Al­  193  lah’a yaklaşanları tamamen kurtarmaya gücü yeter  . paragraf 969.  197 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  193 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. Çünkü Baba’yı tanımak Oğul’dur. Oğul olmadan da hiç kimse babaya yakla­  şamaz. “Meryem Ananın  analığı  bitmemiştir.  195 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  191 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. 5/1.  par. 519.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  İ­ ARACILARIN ŞEFAAT EDECEĞİ İNANCI  1­ Katoliklerde Şefaat İnancı  Katoliklere  göre  şefaat.  196 İbranilere Mektup. Tanrı oğlunu  194  tanımak da Kutsal Ruh aracılığıyla olur  ”.  par. 2634.  Ba­  ba’nın yanında Hıristiyanların avukatlığını yapıyor.  194 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  kişisel  yetkisiyle in­  197  sanlara; “Baba’nın adına seni bağışlıyorum diyebilir  ”. 116  .  İsa’nın  duasına  uyumlu  kılan  191  dilek  duasıdır  .  “Meryem Ana avukat ve yardımcıdır.  O. par.  Onlar  şefaat  yerine  “kurtarıcılık”  keli­  mesini  kullanırlar.  Katoliklere göre papaz “Allah’la ilgili konularda insan­  196  ları  temsil  etmek  için  atanır  ”. Allah’ın huzu­  192  runda  daima  hazır  bulunur  .”  “Kutsal Ruh olmadan Tanrı’nın Oğlu’nu görmek müm­  kün değildir.  Yinelenen  arabuluculuğu  ile  ebedi  esenlikler  sağlayan  armağanları  garanti  altına  almaya  195  devam etmektedir  ”. 683. 878.    Katoliklere  göre  “Mesih  İsa.  par. On­  lar lehine aracılık etmek için hep canlıdır.  192 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.

  Onlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem içeri girdi. gizli açık her şeyi bilen Allah’ı hâkimle  bir mi tutuyorsunuz? Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “O  gün kişi kardeşinden. muhacirlere kur’a çeki­  lince bize Osman b. Maz'un radıyallahu anhın lakabıdır.  Ama  genellikle  avukat tutanlar davayı kazanırlar. 117  .  Allah’ın  sana  gerçekten  ikramda  bulunduğuna  şahidim.  Mesela bugün mahkeme­  de  avukat  tutma  zorunluluğu  yoktur. Şeyh Efendi de bizim  avukatımızdır. O  198  sırada dedim ki. Onu evlerimize yer­  leştirdik. “Ebu’s­Sâib  ! Allah sana rahmet ey­  lesin.” (Abese 80/34–37)  Durum böyle iken Şeyh Efendi nereden fırsat bulacak  da sizi savunacaktır?  Ensar’dan Ümmü’l­alâ diyor ki.  “kurtarıcılık”  yerine  daha  çok  “şefaatçilik”  kelimesini  kullanırlar. Maz’ûn düştü.  Vefat edince yıkandı ve kendi elbiseleri içine kefenlen­  di.  Bir  Şeyh  Efendi  ve  tarikatının ileri gelenleri ile yaptığımız görüşmenin konu  ile ilgili bölümü şöyledir:  Mürit­  Bizim  Şeyh  Efendi’ye  bakışımız.  eşinden ve oğullarından kaçacaktır. anasından.  onun  bize  yardımcı olacağı yolundadır.  Bayındır­ Siz.”  Bunun  üzerine  Muhammed  sallallahu  aleyhi  ve sellem şöyle buyurdu: “Allah’ın ona ikram ettiğini ne  biliyorsun?” Dedim ki.  Sonra  ölümüne  sebep  olan  hastalığa  tutuldu.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  2­ Tarikatlarda Şefaat İnancı  İncelediğimiz  tarikatlarda  da  Katoliklerinkine  benzer  bir  inanç  vardır. “Babam sana kurban ey Allah’ın  198 Osman b. O gün herkesin  işi başından aşacaktır.  babasından.

. “Vallahi bundan sonra hiç kimseyi  199  aklamam  .  bir bakanla pat diye görüşebilir misin? İşte Şeyh Efendi  de  bizimle  Allah  arasında  bir  vesile.  yargılamada  hata  mı  yapacak  ki.  şeyhiniz  ona  engel  olacak?  Ne  kadar  yanlış  bir  yolda  olduğunuzu anlıyorsunuz değil mi?  200  Mürit­  Müftülükte  bir  müftü  ile  görüşmek  istesen  araya bir kapıcının girmesi.  “Evet  ona  kaçı­  nılmaz gerçek geldi.”  Ama  siz  şeyhinizin  cennete  gideceğinden  şüphe  et­  mediğiniz  gibi  Allah’ın  huzurunda  sizi  savunacağını  söyleme cesaretini bile gösteriyorsunuz.  Allah’ın  huzurunda  onu  hatırlatacak?  Ya  da  Allah. bir kişinin seni müftüye tak­  dim etmesi gerekir. 3.”  Ümmü’l­alâ dedi ki.  Ama  ben  Allah’ın  Elçisi  olduğum  halde  nasıl  karşılanacağımı vallahi bilmiyorum. Zümer suresinde buna dikkat  çekilmektedir:  199 Buhârî. Cenâiz.  bir  vasıta  ol­  maktadır.  Bize  şah damarımızdan daha  yakın  olan Allah’ın  gö­  zünden  kaçan  bir  şey  mi  var  ki  avukatlığınızı  yapacak  olan  şeyh. Araya kimse girmeden bir yetkiliyle. Vallahi onun için hep hayırlar bek­  liyorum.  Bayındır­  Bize  şah  damarımızdan  daha  yakın  olan  Allah Teâlâ için bu söz nasıl söylenebilir!?.  hâşâ.  Bu  inanç  insanı  şirke  sokar. 118  .Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Elçisi!  Allah  ya  kime  ikram  eder?”  Muhammed  sallallahu aleyhi  ve  sellem  buyurdu  ki.  hâşâ.  Şirk  zaten  Allah  ile  kul  arasına vasıta koymaktır.  200 Bu görüşmenin yapıldığı günlerde İstanbul Müftülüğünde çalışıyordum.

 Allah tanır.  Abdulaziz  BAYINDIR. Onun yakınından  veliler edinenler “Biz onlara başka değil sadece bizi  Allah’a  tam  yaklaştırsınlar  diye  kulluk  ediyoruz. 126­131.’ De ki: ‘Göklerde ve yerde. saf din Allah’ın dinidir. Dördüncü baskı. ken­  dilerine ne bir fayda sağlayabilir ne de zarar verebi­  lir. 2005. 119  . besleyen.  Lütfen bana söyler misin.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  “İyi bil ki.  bu  du­  rumu onaylamıştır. öyle şeye kul olurlar ki.  yoksa Şeyh Efendi mi?  Mürit­  Tabii ki.”  derler. Çünkü şeytan in­  sanı hep bu metotla saptırmaktadır. büyüten  ve sana senden yakın olan Allah mı seni daha iyi tanır.  İşte  Allah.  onların  aralarında  tartışıp  dur­  dukları şeyde hükmünü verecektir.” (Yunus 10/18)  201  Görüşmenin  tamamı  için  bkz. onların or­  tak koştuklarından uzak ve yücedir. yaratan. s. yalancı ve  gerçekleri  örtüp  duran  kimseleri  doğru  yola  sok­  maz. Allah’ın bilmediği bir  şeyi mi ona haber veriyorsunuz?’ Allah. Allah.  Derler  ki;  ‘bunlar  Allah  katında  şefaatçilerimiz­  dir.  şeyhin  yanında  gerçekleşmiş  ve  o.” (Zümer 39/3)  Bu tür inanışlardan lütfen vazgeçin.  Kur’an  Işığında  Tarikatçılığa Bakış. Mürit kelimesi ile konuşmaya katılan  ve tarikatın ileri gelen âlimlerinden olan kişiler kastedil­  201  mektedir  .  Bayındır­ Şeyh Efendi senin neyini Allah’a tanıtacak?  Mürit­ ?!  Görüşme.  Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “Allah’ın yakınından. İstanbul.

  Ey  Abdulmenaf  oğulları!  Allah’ın  yanında  size  hiç  bir  fay­  202  dam  olmaz.  Onlardan  kim.  (Resulullah’ın halası)! Allah’ın yanında sana hiç bir fay­  dam  olmaz.  “Ben  Allah’a yakın  bir  ilahım”  der­  se.  Şefaate  yetkili  kıldıkları.  Ey  Safiyye.” (Enbiya 21/28)  Ebu Hureyre radiyellahu anh bildiriyor:  “Kabilenin  en yakınlarını  uyar.  Ey  Muhammed’in  kızı  Fatma!  Allah’ın  ya­  203  nında sana hiç bir faydam olmaz. Vesâyâ.  İşte  o  zalimleri  böyle cezalandırırız.”  (Şuarâ  26/214)  ayeti  i­  nince  Peygamber  sallallahu  aleyhi  ve  sellem  kalktı  ve  şöyle bir konuşma yaptı:  “Ey Kureyş topluluğu! Kendinizi kurtarmaya bakın; Al­  lah’ın  yanında  size  hiç  bir  faydam  olmaz.  onun  razı  olduğu  kişi­  lerden  başkasına  şefaat  edemezler.  onu  cehennemle  cezalandırırız. 120  .Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Allah kime  şefaat yetkisi  verirse  yalnız  onlar.  Allah’ın  dilediği  kimselere  şefaat  edebilirler.  203 Buhârî. 11.  Ey  Abdulmuttalib  oğlu  Abbas  !  Allah’ın  yanında  sana  hiç  bir  faydam  olmaz.  Kendileri  de  onun korkusundan titrerler.  “De  ki:  Şefaat  yetkisi.  kendi  dilediklerine  değil.”  202 Peygamberimizin amcası.”  (Zümer 39/44)  “Allah  onların  yaptıklarını  da  yapacaklarını  da  bi­  lir.  bütünüyle  Allah’a  aittir.

 ilim. Katoliklere göre lekesiz Bakire.  205  Papa Jean Paul II’nin Katolik Kilisesi Din  ve  Ahlak İlkeleri kitabının  ön­  sözünde yer alan duası.  Bu  durumda  ona.  yeryüzündeki  yaşamını  tamamladıktan  sonra.  Hayat dirilik demektir.  bazı  ilahi sıfatlar ve özellikler vermiş olur. onları aracı  ve şefaatçi yapmak için mezarlarını ziyaret etmeyi.  Rab  tarafından  evrenin  kraliçesi  olarak  yüceltildi.  günahı  ve  ölümü  yenen  Rablerin  Rabbi  Oğluna  daha  uygun  olabilmek  için  ruhu  ve  bedeniyle  göğe  çıkarıldı. basar.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  J­ ÖLÜDEN YARDIM İSTEME  Hıristiyanlar. irade.”  Asırlarca  önce  ölmüş  Meryem’i  yardıma  çağıran  Pa­  pa. 121  .  Onlar  da ölmüş din büyüklerinin yardımını almak.  1­ Katoliklerin Ölüden Yardım İstemesi  Papa II.  Meryem  204  İsa aleyhisselam.  güçlü  aracılığı  ile  destek  olacağına  inandığına  göre. ölmüş din büyüklerinden yardım isterler. on­  lara adaklar adamayı dindarlığın bir parçası sayarlar. Bunlar hayat. kudret ve benzeri sıfatlardır. s.  onun  kendine.  sem’. Meryem Anayı aracı yaparak şöy­  le dua ediyor:  204  “İnsan olmuş Kelâm’ın  Annesi ve Kilise’nin Annesi  olan çok  kutsal  Bakire  Meryem’e  Kilise’nin  yeni bir  Hı­  ristiyanlaştırma  çabasına  çağrıldığı  bu  zamanda bütün  Kilise’nin  bütün  seviyelerinde  din  dersi  çalışmalarına  güçlü  aracılığıyla  destek  olması  için  dua  ediyo­  205  rum  .  Aynı  şeyi  kimi  tarikat  ve  cemaatler  de  yaparlar. 22.  Meryem’in  onu  tanıdığına  ve  çağrıyı  işittiğine  de  inanmış  olmalıdır. Jean Paul.

  Meryem Ana’ya verildiği iddia edilen evrenin kraliçeliği  yetkisi onu dünyanın sonuna kadar diri saymayı gerek­  tirir.  hem  de  istediği  şeyi. Yeniden dirilişe katılımı iddiası da kıyamet sırasın­  da  diri  kalacağını  kabul  etmek  olur. Meryem’i. O za­  man o.  Ama  sen  ka­  birdekilere bir şey işittiremezsin.  Vatikan’dan  Meryem’e  seslenen.  en  az  Allah  kadar  bildiğine  inanmış  olmalıdır. İnsanda ilim sıfatı  vardır ama Vatikan’da olan biri.  hem  kendisini  tanıdığına.  Elçisi  Muhammed’e  hita­  ben şöyle buyuruyor:  “Sen ölülere işittiremezsin. Çünkü aracı olmak için bu bilgi şarttır. Üste­  lik Meryem ölmüştür. bilmek ve kavramak demektir.  İlim. Ölüye bir şey işittirmeye bizim gü­  cümüz  yetmez. par. Allah’tan başkası için söz konusu değildir. Meryem’i Allah’ın sınırsız bilgisinin bir bölümüne  ortak saymış olur.  işitme  gücüdür. belli titreşimdeki sesler­  le  sınırlıdır.  onu  Al­  lah’ın işitme sıfatına da ortak etmiş olur.  Meryem’i  de  ölümsüz saymak onu. Allah’a ortak saymak olur. 122  .  Allah  insana  işitme  gücü  ver­  miştir; ama bu. Bu şekilde bir  işitme.  Ölümsüzlük  Allah’a  hastır.” (Neml 27/80)  “Şüphesiz  Allah  dilediğine  işittirir.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Ana’nın  göğe  çıkartılması  Oğlunun  dirilişine  eşsiz  bir  206  katılımı ve öteki Hıristiyanların dirilişini öncelemektir  .” (Fatır 35/22)  Meryem  ölmüş  olduğu  için  kimse  ona  bir  şey  işittire­  206 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. belli uzaklıktan. aracı olmaya  çağırdığına  göre  onun.  Allah  Teâlâ.  Kıyametten  sonra  ölüm  olmayacağına  göre  Katolikler  onu ölümsüz kabul  etmiş  olurlar. 966.  Sem’.

”  Ömer  dedi  ki. görme gücü demektir.”  Allah. Ama on­  207  lar bana hiçbir şekilde cevap veremezler  .  onun  kendini  görebildiğine  inanmalıdır. hadis no 76 (2873) 123  .  Onlar  işitseler  bile  cevap veremeyeceklerdir.  “Allah’ın yakınından kıyâmet gününe kadar kendi­  sine cevap veremeyecek kimseleri çağırandan daha  sapık  kimdir?  Oysaki  bunlar  onların  çağrısının  far­  kında değillerdir.  yalnız  Allah’a  mah­  sus  olduğundan  bu  şahıs  Meryem’i.  Kıyamete  kadar.  o  an  için  Peygamberimizin  sesini  onlara  işittir­  miş  olabilir. Bab 17.  hiçbir  şekilde  cevap  veremeyecek  olan  ölülerden  yardım  isteme  işi  şu  ayetin  kapsamına  girer. el­Cenneh ve sıfatu naîmiha.  Bunca  ayete  rağmen  böyle  özel  bir  olaya  dayanılarak farklı  hüküm  verilemez.  Allah’ın  görme  sı­  207 Müslim. Bir ölüyü yardıma çağı­  ran.  Bedir  savaşında  öldürülen  müşrikler  bir  kuyuya  gö­  müldükten  sonra  Allah’ın  Elçisi  sallalahu  aleyhi  ve  sellemin onların yanına gelip şöyle dediği bildirilmiştir:  “Ey  falan  oğlu  falan!  Ey  falan  oğlu  falan!  Allah’ın  ve  Elçisi’nin  size  verdiği  sözün  hak  olduğunu  gördünüz  mü?  Çünkü ben  Allah’ın  bana  verdiği  sözün hak  oldu­  ğunu gördüm.” (Ahkaf 46/5)  Basar.  “Ey  Allah’ın  Elçisi!  Ruhsuz  cesetlerle  nasıl  konuşursun?  O.  şöyle  cevap  verdi:  “Söylediğimi  sizin işitmeniz onlarınkinden daha iyi değildir.  Fiziki  en­  gellerle  sınırlanamayan  bir  görme.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  mez.

 olağan dışı bir  irade  ve  kudret  yakıştırmasıdır.  Bunlar.  Bu  da  yalnız  Allah’ın  sahip  olabile­  ceği büyük bir ilim ve kudreti gerektirir.  İnsanların  isteklerinden  haberi  olmayan.” (Araf 7/180)  Allah.  alîm. bize şah damarımızdan  da yakın olan ve her şeyi bilen Allah’a karşı nasıl aracı­  lık edebilir?  Meryem’in aracı olabilmesi için onun.  İrade. kendi dilleri ile  Meryem’i  aracı  olmaya  çağırdığı  için  onun.  Onlar  bu  ettiklerinin  karşılığını  görecekler­  dir.  Ölünce  her  şey  biter.  her  istek  sahibini tanıdığına.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  fatına da ortak saymış olur.  O  sıfatlar. Bu. dilini bildiğine. Bunlar Meryem’i  bu konuda da Allah’a ortak görmek zorundadırlar.  Meryem  Ana’da  var  sayılan  yetkileri  elçilerine 124  .  Bu  anlamda  irade  ve  kudret  sahibi  tek  varlık  Allah  Teâlâ’dır. istekleri anlayıp kav­  radığına.  Papa ile birlikte binlerce Hıristiyan da.  Allah’ın  isimlerin­  den  türetilmiştir.  Böylece  Papa.  Meryem’i Allah’ın bu iki sıfatına da ortak saymış olur. yukarıdaki sıfat­  lara  sahip  olması  gerekir.  İnsanın  iradesi  de  kudreti  de  sınırlıdır. ona bu iki sıfatı da vermiş olur.  basîr.  çağrıyı  kabul  ettiğini  ve  gerekli  yardımı  yapabildiğini  hayal  e­  den.  Meryem’in. dilemek ve tercih etmektir.  ancak  kıya­  met günü dirilecek olan bir ölü.  Onun  isimleri  konusunda  yamukluk  yapanları  bırakın.  mürîd  ve kadîr isimleridir. onlarla çağı­  rın.  onları  karıştırmadan  değerlendirebildiğine  de  inanmaları  gerekir. Allah Teâlâ şöyle demiştir:  “En güzel isimler Allah’ındır.  hay. Siz onu.  semi’. Kudret de bir şeye  güç  yetirme  anlamına  gelir.

  hac.73.14.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  bile vermemiştir.13.  26  surede toplam 50 ayet.  208  Nisa 4/117; En'am 6/40.40;  Saffât  37/125;  Zümer  39/38;  Mümin  40/20. helaller  ve  haram­  larla  ilgili  âyet  sayısı  az  olduğu  halde  Kur’ân'ın  büyük  bir  bölümü.88;  Ankebût  29/42;  Lukman  31/30;  Sebe'  34/22;  Fatır  35/13.195.213;  Kasas  28/64. son Elçisine şöyle buyurur:  “Biz seni onların üzerinde bir koruyucu yapmadık.56. İnsanlar en çok dua ve ibadet konusunda yanıl­  dıkları  için  elçiler  uyarılarını  bu  iki  konuda  yoğunlaştır­  mışlardır.  “Allah’tan  başkasından  yardım  isteme”yi  müşriklerin  en  belirgin  özelliklerinden  sa­  208  yar  .  Allah'tan  başkasına  ibadeti.41.62.86;  isra  17/56.194.106;    Hûd  11/101;  Ra'd  13/14;  Nahl  16/20.  oruç.71. Allah Teâlâ şöyle buyurur:  "Darda  kalmış  kişi  dua  ettiği  zaman  onun  yar­  dımına  kim  yetişiyor  da  sıkıntıyı  gideriyor  ve  sizi  yeryüzünün  hâkimleri  yapıyor?  Allah  ile  beraber  başka  bir  tanrı  mı  var?  Ne  kadar  az  düşünüyor­  sunuz. 125  .67;  Kehf  18/14;  Meryem  19/48; Hacc 22/12.”  (En’am  6/107)  “Sen sadece bir uyarıcısın.  ilgili  ayet  ve  hadisler  başka yönlere çekilmiş ve sınırlar aşılmıştır. Her şeye vekil olan Al­  lah’tır.73;  Müminun  23/117; Furkân  25/68;  Şuarâ  26/72.  57.66.74;  Fussilet  41/48;  Zuhruf  43/86;  Ahkâf  46/4. O.” (Hud 11/12)  2­ Tarikat ve Cemaatlerde Ölüden Yardım İsteme  Kur’ân’ın  birçok  âyeti.64.5;  Cin  72/18.  zekât.  darda  kalınca  başkasından  bir  şey  beklemeyi  şirk  sayıp  yasak­  lamaktadır.  Sen  onların  üzerinde  bir  vekil  de  değilsin.108; Araf 7/37.197; Yunus  10/38.66.  Namaz." (Neml 27/62)  Bu  konuda  hadis  uydurulmuş.

 II. İbn­i Kemal o sözü pey­  gamberimize  mal  etmiş  ama  hiçbir  kaynak  gös­  210  termemiştir  . I. II.  Bununla  kalmamış. 1469'da Tokat'ta  doğmuş.  Aclûnî."  209  Mahmut USTAOSMANOĞLU (Mahmut Efendi) başkanlığında bir heyet. Yavuz Sultan Selim'in meşhur Şeyhülislamı'dır.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  a­ Uydurulan Hadis  Ölüden  yardım  isteme  konusunda  şu  hadis  uydurul­  muştur:  “İşlerinizde  ne  yapacağınızı  şaşırdığınızda  ka­  209  bir ehlinden yardım isteyiniz  . c.  Kitabın  başında  Peygamberimizin  şu  sözü  vardır:  "Kim  benden  söylemediğim  bir  şeyi  naklederse  212  cehennemde oturacağı yere hazırlansın  . s.  v.  211 Ruh’ul­Furkan. İbn Kemal kaynak gösterme yerine. Keşf'ul­hafâ.  İbni Kemal.  Aclûnî'nin  Keşf'ül­Hafâ  adlı  kitabında  yer  alır. s.  Aclûnî. Muhammed el­Aclûnî.”  Bu. Peygamberimizle arasında 900 sene­  den  fazla  bir  fark  varken  hiçbir  kaynak  göstermeden  ve  anlamı  da  Kur'an'a  taban  tabana  zıt  olan  bir  sözü  hadis  olarak  önümüze  sürmesi  kabul  edile­  mez. c.  212 İsmail b.  360. kınından çıkmış  211  kılınç gibi olur  ” derler. 8. İstanbul 1992. c.  Süleymaniye  Kütüphanesi. bu söz için "İbn­i Kemal Paşa'nın el­Erbaîn'inde  böyle geçer. 1694.82." ifadesini kullanır.  210  İbni  Kemal  Paşa. Bu sebeple o kitapta çok sayıda uydurma ha­  dis  vardır. 67. 126  . bu sözün hadis olduğunu ispat için  hiçbir dini dayanağı olmayan felsefi izahlara girmiştir. 1534'te İstanbul’da ölmüştür. halk arasında hadis diye bilinen sözleri topla­  mış ve onların doğrusu ile asılsız olanını ayırmaya ça­  lışmıştır.  Esad  Efendi. Kimi tarikatçılar da bu  sözden hareketle “bir veli ölünce ruhu.  el­Erbeûn. s.  sözün  doğruluğunu  ispat için felsefi izahlara girmiştir.  Ruh'ul­Furkan Tefsiri.

  sivri  214  ve keskin taraf anlamlarına gelir  .  Ama  tanımazlık  etmelerinden  dolayı  Allah  onları  lanetle­  di.” (Nisa 4/46)  Ayetteki üç cümleden her birinin iki anlamı vardır. ‫ﺎﻨﺭﻅﻨﺍ‬ ‫ ﹸ‬‫ﹶ‬ ‫ﺎﻨـﻋﺍﺭ‬  ِ‫ﹶ‬ ‫ﻊﻤﺴﺍ‬   )‫( ﻑﺮﺣ‬ ‫ﺎﻨﻌﻁﺃﻭ ﺎﻨﻌﻤﺴ‬  ِ ‫ﹶ‬ َ ‫ ﹶ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﻊﻤﺴﻤ ﺭﻴﻏ ﻊﻤﺴﺍﻭ‬     ‫ﹶ‬     ٍ 127  .  Eğer  bunların  yerine  “    ”  “ ”  bir  de  “ “  deselerdi  elbette  daha  iyi  ve  daha  doğru  olurdu.  ibadet  denirse.  )‫( ﻑﺮﺣ‬ 215 Rağıb el­İsfehanî. Şu ayet tahrifi. Müfredât.  özüdür  ”  demiştir. maddesi.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  b­ Tahrif Edilen Âyetler  Kur’ân’da  hem  ibadet. Tefsir ve meallerin çoğunda.  İbadet.  çağrıda  bulunmak.  yapılan  duanın  kabul  edilmesi  maksadına  yönelik  olacağı  için  bu  iki  kelime  arasında  sıkı  bir  bağ  vardır.  ‫ﺎﻨﻴﺼﻋﻭ ﺎﻨﻌﻤﺴ‬  ِ ‫ ﹶ‬   ‫ﹶ‬ ‫ﺎ ﻨﻴﺼﻋﻭ ﺎﻨﻌﻤﺴ‬  ِ ‫ ﹶ‬   ‫ﹶ‬ 1­“ ”  cümlesinin bir  anlamı  “dinledik  ve sıkı  213 Tirmizî.  “Kimi Yahudiler kelimeleri yerlerinden tahrif eder­  ler (yerleşik anlamlarından kaydırırlar).  Bunu  dillerini  bükerek  ve  dine  saldırarak  yaparlar.  İbadet.1. Dua.  hem  de  dua  kelimeleri  geçer.  Ama  duaya. dua­  ya “ibadet” anlamı verilerek asıl anlamın kaybolmasına  yol  açılmıştır. Bu bir tahrif sayılabilir. “ ”  “ ”  bir  de  “ “  derler. Artık pek az inanırlar. Sözü tahrif. hadis no; 3371.  yardım  istemek anlamınadır.  kulluk  etmek;  dua.  kıyı. örneklerle açıklamıştır.  birini  olağan  dışı  yollarla  yardıma  çağırmanın  ibadet olduğu anlamı kaybolur. iki tara­  fa yüklenebilecek anlam taşıyan bir sözü yalnız bir tara­  215  fa çekmektir  .  Tahrif. Kamus.  214 Mütercim Asım.  Bu  sebeple  Peygamberimiz;  “Dua  213  ibadetin  iliğidir.  harf  kökündendir. maddesi.  Harf  sözlükte  uç.

  öyleyse  güt. Eğer sadece  “dinle”  anlamına  gelen.. hem de değneğe sarılır  216  gibi sarılma anlamına gelir  .  Eğer  “ ”  “Dinledik  ve  boyun  eğdik”  deselerdi  sözü başka anlama çekme. yani tahrif imkânı kalmaya­  cağından daha iyi ve daha doğru olacaktı.  ayetin  tefsiri.  “Dua”  216  es­ Sıhah. Nisa 46.  Çünkü (asâ =  ); hem isyan.  milyon­  larca  insanın  hafızasındadır  ve  sayısız  nüshası  bulun­  maktadır. Hak Dini Kur’an Dili. "Bizi güt" sözünde bir iğne­  leme  vardır. ayn harfini uzatarak raînâ derlerse “bizim çoban”  demiş  olurlar.  sana  söz  söylemek  haddimize  değil  ama.  Kur’ân  ancak  böyle  tahrif  edilebilir.  "  “  ifadesi  kullanılsaydı  başka anlama çekilemezdi. Yoksa birden fazla anlam içeren bir sözle  ilgili  her  yanlış  tercih  tahrif  kapsamına  girmez.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  tuttuk”  diğeri  ise  “dinledik  ve  isyan  ettik”  şeklindedir.” cümlesi tahrif için kötü niyeti şart  koşmaktadır.”  diğeri  ise  217  “dinle. ‫ﺎﻨﺭﻅﻨﺍ‬ ‫ ﹸ‬‫ﹶ‬ ‫ﺎﻨـﻋﺍﺭ‬  ِ‫ﹶ‬ ‫ﻊﻤﺴﺍ‬   ‫ﻊﻤﺴﻤ ﺭﻴـﻏ ﻊﻤﺴﺍﻭ‬    َ     ٍ ‫ﺎﻨﻌﻁَﻭ ﺎﻨﻌﻤﺴ‬  ِ  ‫ ﹶ‬‫ ﹶ ﺃ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﻰﺼﻋ‬ 128  . “lütfen dinle..  Çünkü  o."  demiş  olurlar.  3­  “ “  cümlesinin  anlamlarından  biri  “bizi  güt”  di­  ğeri “bizi gözet” şeklindedir.  Ulaşabildiğimiz tefsir ve meallerde bu incelik tespit edilememiştir.  2­ “ ” cümlesinin bir anlamı.  Yani  "Sen  bizi  hayvan  güder  gibi  gütmek  istiyorsun. Tac’ul­ arus.  Dillerini  biraz  eğer. Lisan’ul­Arab. Onu başka bir şekilde tahrif mümkün değildir.  Eğer bunun  yerine  “ “  deselerdi  “bizi  gözet” dışında bir anlama çekilemezdi. söz dinlemez adam  ” şeklindedir.  Bunu  dillerini  bükerek  ve dine  saldırarak yaparlar.  217  Elmalılı  Muhammed Hamdi  Yazır.  Ayette yer alan;  “..

  5  ve  6. 129  .  onların  yeryüzünde  yaratmış  oldukları  ne  vardır? Yoksa onların  göklerde  bir  payı  mı  bulunu­  yor? Bu konuda bana.  göstersenize  bana. Allah’ı  bırakıp  taptığınız  şeyler  yeryüzünde  ne  yaratmışlar.  bunların  tapmalarından  haber­  sizdirler.  Al­  lah’ın  yakınından  neyi  çağırıyorsunuz?  Gösterin  bana.6)  Birçok mealde bu ayetlere.  Allah’ın  yakınından  kıyamet  gününe  kadar  kendi­  sine cevap veremeyecek kimseleri çağırandan daha  sapık  kimdir?  Oysaki  bunlar  onların  çağrısının  far­  kında değillerdir. bundan önce gelmiş bir kitap  veya  bir  bilgi  kalıntısı  getirin  bakalım.  âyetlerini  örnek  vererek. âyetleri nerele­  re taşıdığını görmeye çalışalım:  Allah  Teâlâ  şöyle  buyurur:  “De  ki. bundan evvel (size indirilmiş) bir kitap  yahut bir bilgi kalıntısı varsa onu bana getirin.5.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  kelimelerine bir delile dayanmadan “ibadet” anlamı ve­  renler bunu dine saldırma amacıyla yapmamış olabilir­  ler.  ahirette  bir  araya  getirildiği  gün.  Yoksa  onların göklere ortaklıkları mı vardır? Eğer doğru söyle­  yenlerden iseniz. Ama dine saldırmak isteyenlere alet oldukları da bir  gerçektir.  bunlar  onlara  düşman  olacak  ve  onların  kulluğunu  kabul  etmeyeceklerdir.  Eğer  doğru  sözlü kimseler iseniz.  Allah’ı  bırakıp  da  kıyamet  gününe  kadar  kendisine  cevap  veremeyecek  şeylere  tapandan  daha  sapık  kim  olabilir?  (Oysa)  onlar.  İnsanlar.  Ahkaf  Suresinin  4. şu şekilde anlam verilmiş­  tir:  “De  ki:  Söylesenize.  baksanıza.” (Ahkaf 46/4. duaya ibadet anlamı vermenin.

  c.  Hak  Dini  Kur’an  Dili.  Terim  olarak  ibadet.  218  Hayrettin  KARAMAN.  I. Daha sonra küçükten  büyüğe.  ona  ve  yeryüzüne:  "İsteyerek  veya  istemeyerek  buyruğuma  gelin" dedi.5.  İtaat.  Kur’anı  Kerim  ve  Açıklamalı  Meâli. Ayetin tefsiri) İstanbul 1935.  Ayette  şöyle  buyurulur:  “Sonra. hatayı  doğurmuş.”  İbadet ise taat anlamına gelir; taat boyun eğmek de­  mektir. gene boyun eğmek anlamına gelir ve daha çok “Em­  re  uymak  ve  izinden  gitmek.  tav’  kökündendir. çağrı anlamına mastardır.  Allah’ın  emrini  yerine  getirmek  için  sa­  mimi niyetle namaz kılma ve oruç tutma gibi eylemlere  verilen addır.  220 İbn Manzûr.  Ankara  1997.  Ali  ÖZEK.  (Bakara 186.  “Dua  219  dinledim.”  anlamında  kullanılır.  hoşlanmamaktır.  isim  olarak  da  kullanılmıştır.  (Rağıb  el­İsfahânî.  Türkçe’de  buna  kulluk  denir. İkisi de "İsteyerek geldik" dediler.  el­  Müfredât.  TDV  yayınları.” (Fussilet 41/11)  Taat da aynı köktendir. dua okudum” denmesi bundandır  . 130  ‫ﻉﻭﻁ‬ .  Mustafa  ÇAĞIRICI.  duman  halinde  bulunan  göğe  yöneldi.  ona  bağlı  olarak  yeni  anlam kaymaları kaçınılmaz hale gelmiştir.6) 218 ”  Dua’ya  ibadet  anlamı  verince.  İbrahim  Kâfi  DÖNMEZ.   maddesi.  Sadrettin  GÜMÜŞ.  662.  Tav’  boyun  eğmek  demektir. yukarıdaki üç ayetteki hata sayısı beşe çık­  mıştır. (Ahkaf 46/4. Hata.  aşağıdan  yukarıya  iletilen  istek  ve  ihtiyaç  an­  lamına  örf  olmuş.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  İnsanlar bir araya toplandıkları zaman (müşrikler) on­  lara  (tapındıklarına)  düşman  kesilirler  ve  onlara  kulluk  ettiklerini inkâr ederler.)  219  Elmalılı  Muhammed  Hamdi  YAZIR.  daha  çok  emre  uymak  ve  izinden  gitmek  anla­  220  mında  kullanılır  . Bu hatalar şunlardır:  1) Duaya İbadet Anlamı Verme  “Dua.  Zıddı  kerih  görmek.  s. Lisan’ul­Arab.  Ali    TURGUT.  (Bu  meâlin  Suudiarabistan  baskısında  öze dokunmayan farklılıklar vardır.

 hediyeler.” Asıl amaç.  İsteklerini bir veli. Bana dua edince.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  Dua  ile  ibadet  arasında  sıkı  bir  bağ  vardır.  Bunun  ona  kulluk  yani  ibadet olduğu Ahkaf 6. bunlar onlara  düşman olacak.  Allah’tan  istekte  bulunduğu  zaman ona  daha  iyi  kul  olma  gayreti  içine  girer. onların kulluğunu (ibadetlerini) ka­  bul etmeyeceklerdir.  Ona.  Yani  insan.  hem  de  sa­  bırlı  olmamızı  emrederek  şöyle  buyurur:  “Ey  iman  e­  denler!  Sabır  göstererek  ve  namaz  kılarak  yardım  isteyin.  manevi  huzurunda  eğilir.  Allah  Teâlâ  da duala­  rımızın  kabulü  için  hem  namaz  kılmamızı.  Allah’a  ibadet  ederek  bazı  isteklerini elde etmek  ister. Dua.  Muhammed  sallallahu  aleyhi  ve  sellem  221  şöyle  demiştir:  “Dua  ibadettir  .”  (Ahkaf 46/6)  Şu ayet de bu işin şirk olduğunu hükme bağlamakta­  dır. Dua.1.  Dua  yerine  ibadet  kelimesi  kullanılınca  bu  ilişkiler  tümüyle kaybolur.  222  özüdür  .  Bu  sebeple  ibadet  kabuk.  Dua  ibadetin  iliğidir. bir ruhani aracılığı ile Allah’a sunan. Hadis no; 3372. ayette şöyle ifade edilmiştir:  “O insanlar bir araya getirildiği gün.”  (Bakara  2/153)  Bir  ayet  de  şöyledir:  “Kullarım  sana  beni  sorarlarsa.  Allah  sabredenlerle  beraberdir.  önce onu  razı etmek  ister. O zaman insanlar.” (Bakara 2/186)  Kişi.  adaklar  su­  nar. 131  .  ben yakınım.  Bana güvensinler.1. Belki olgunlaşırlar. Allah’a isteklerini kabul ettirmek­  tir.  Onlar  da  bana  karşılık  versinler.  dua  öz  gibidir. dua edenin duasına  karşılık  veririm.  Allah  Teâlâ  şöyle  buyurur:  “De  ki  ben  sadece  221 Tirmizî. aracılardan medet  ummaya başlarlar.  222 Tirmizî.  İbadetin  asıl  hedefi  duadır. Hadis no; 3371.

  onlardan  ikisine  “men = kimse” üçüncüsüne de “mâ = şey” anlamı ver­  mek  zorunda  kalınca  ayetin  anlamı  esastan  değişmiş.  bazı  a­  yetleri Kur’ân’dan çıkarıp atmak gibidir.  Buna  şu  ayet  örnek  verilir:  “Allah  bütün  canlıları  sudan  yarattı.  dua’ya  ibadet  anlamı  vermek. Ama bir anlam kayması yapmadan  “men” kelimesine “kimse veya kimseler” anlamını verin­  ce  şu  meal  ortaya  çıkar:  “Allah’ın  yakınından  kıyâmet  gününe  kadar  kendisine  cevap  veremeyecek  kimseleri  çağırandan  daha  sapık  kimdir?”  Bu  doğru  anlam.  yukarıdaki  üç  ayeti puta  tapanlara has  hale  getirmiştir.  şu hali almıştır: Allah’ı bırakıp da kıyamet gününe kadar  kendisine  cevap  veremeyecek  şeylere  tapandan  daha  sapık kim olabilir?  Bu meale göre yardıma çağrılanlar  putlar  olur  ve  bir  ruhanîyi  yardıma  çağıran  kişi  âyetin  kapsamına girmez. âyette üç kere “men” kelimesi  geçer.”  (Nur  24/45)  Bu  ayette  “kimi”  diye  tercüme  edilen  “men”  kelimesidir.  kimi  de  dört  ayak  üzerinde  yürür.  akıllı  olmayanlar  için  de  kullanılabilir.  2) “Men” Kelimesine “mâ” Anlamı Verme  Arapça’da  “men”  kimse  veya kimseler  anlamına gelir  223  ve  akıllı  varlıklar  için  kullanılır  .  ibadet  ve  dua  kelimelerini  farklı  yerlerde  kullandığına göre Kur’ân’ın tefsirini ve çevirisini yapan­  ların bu farkı önemsemeleri gerekir. Mesela bu tavır.  kimi  iki  ayak  üzerinde  yürür.  “Mâ”  ise  şey  veya  şeyler demektir. Ahkaf 5.  canlılar  kapsamında  olduğu  için  diğer  canlılara  da  “men”  denmesi uygun düşmüştür. 132  .  Onlardan  kimi  karnı  üstünde  sürünür.  223  Cümle  içinde  akıllı  varlıklarla  birlikte  başka  varlıklar  da  geçerse  men  kelimesi.”  (Cin 72/20)  Sonuç  olarak.  İki  ayak  üstünde  yürüyen  insanlar.  bir  ruhanîden yardım istemenin önünü kapar.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Rabbime  dua  ederim;  ona  kimseyi  şirk  koşmam.  Allah  Teâlâ.  Dua’ya  ibadet  anlamı  verenler.

  bunlar  onlara  düşman  olacak  ve  onların  kulluğunu  kabul  etmeyeceklerdir.  5. Bu da önemli bir hatadır.  Bunlar  da  ruhlarından  medet  umulan  bü­  yüklerdir.  âyetin  ilişkisini  koparmıştır. türbe  ziyareti  ile ilgili  şu  inanca  yol  açmıştır:  “Allah  bu  sevgili  kullarına  bazı 133  .Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  Bu hata. canlanıp insanlarla bir araya gelmeye­  ceğinden  âyette  sözü  edilenler.  hesaba  çekilen  akıllı  varlıklardır.”  Putlar ahirette.  Bu  ilişkinin  kopmamasının  tek  yolu  o  kelimenin  “kimseler”  diye  tercüme  edil­  mesidir. Bu hafife alınamayacak  bir hatadır. Ayet şöyledir:  “İnsanlar  ahirette  bir  araya  getirildiği  gün.  âyetle  6. Ayetine Dikkat Etmeme  “Men”in  “şeyler”  diye  tercüme  edilmesi.  5) Ahkaf Suresinin 6. zorunlu olarak aşağıdaki hataları doğurmuş­  tur:  ‫ﻲﻫ‬ 3) “Hum   ” Zamirine “hiye  ‫ﻡﻫ‬ ” Anlamı Verme  “Bunlar”  diye  tercüme  edilen  hum.  “Men”e  “şeyler”  anlamı  verilmesi  bu  anlamı  da  yok  etmiştir.  Arapça’da  akıllı  erkek  varlıkları  gösterir.  Ayetlerin  mealindeki bu  hatalar.  4) Cem’i Müzekker Salime Yanlış Anlam Verme  “Habersizdirler” diye tercüme edilen “gâfilûn” kelimesi  cem’i müzekker salimdir; yani akıllı erkekler için kullanı­  lır.  Ama  “Men”e  “şeyler”  anlamı  verildiği için hum zamirine de ya “men”in lafzını göste­  ren  “huve”  ya  da  manasını  gösteren  “hiye”  anlamını  verme zorunluluğu doğmuştur.

 bunlar şefaat­  çilerimizdir. Ahkaf 4. bilerek ve isteye­  rek düştüğü söylenemez.  Müslümanların kolayca işlemesine yol açmıştır.  ona  hayali  yetkiler  verip  Allah’a onun aracılığı ile ulaşmaya çalışmak İslam âle­  minin en temel hastalıklarından olmuştur. vaktiyle yapılmış bir hatayı  kemikleştirir. 12. “Ramazanda Türbe Ziyaretleri” 10. imkânlar.”  Bu  tenkitler.  birkaçı  dışında  bütün  Türkçe  meallerde aynı hataların tekrarlanmış olmasıdır. âye­  te doğru anlam verince bu yol tamamen tıkanır. özellikler bahşetmiştir. Allah’ın yakınından neyi çağırı­  yorsunuz?  Gösterin  bana.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  yetkiler. Aynı hatalar. Bu da.  Allah’ın asla bağışlamayacağını bildirdiği şirk günahını.  ”  Bu  gibi  yanlışlar  sebebiyle. 134  .  Daha  garibi.  bundan  önce  gelmiş  bir  kitap  veya  bir  bilgi kalıntısı  getirin  bakalım. 2000 tarihli  Yeni Şafak Gazetesi.  yukarıdaki  üç  ayet  esas  alınarak  yapıl­  mıştır.  ölmüş  bir  din  büyüğünü  Allah’ın  yakın  dostu  saymak.  bizler  günahkâr  olduğumuz  için  doğrudan  Allah’tan  istemeye  yüzümüz  yok.  belki  bunlar  sayesin­  224  de Allah dileklerimizi kabul eder.  Kur’ân meali yapanların bu hatalara. Ayetin  doğru anlamı şöyledir:  “De ki. Fıkıh Köşesi. içinde dua kökünden kelimeler bu­  lunan  birçok  ayetin  Türkçe’ye  çevrilmesinde  de  görül­  mektedir.  224 Hayrettin KARAMAN. baksanıza. Doğru sözlü kimseler iseniz. Bu da. Ama onların çoğu Allah’ın ne  dediğine bakma yerine önceki âlimlerin bu âyetleri nasıl  anladığına bakarlar.  onların  yeryüzünde  ya­  ratmış  oldukları  ne  vardır?  Yoksa  onların  göklerde  bir  payı  mı  bulunuyor?  Bu  konuda  bana.

  Ahmed  Galib.  Müridim ister doğuda olsun ister batıda  225  Hangi yerde olursa olsun yetişirim imdada  ”  226  Bu  iddiayı  Said  Nursî’nin  23  şakirdi  yapar  .  esir  olarak  üç  sene  Asya’nın  kuzeydoğusunda.  Ali. her korku ve darlıkda.  Mes'ud.  Hacı Hâfız.  yok  edici  zorluklar  içinde hep korundu.  Lütfi. Üç­dört aylık yolu.  Ahmed  Husrev.  Re'fet.  Âsım. Sikke­i Tasdik­i Gaybî.  227  Cifr konusu daha sonra gelecektir.  Sabri. Ali Rıza.  Mustafa.  çok şehirleri gezmiş ama Gavs’ın dediği gibi hep koru­  225  Said Nursi. se­  kiz asır önce Said Nursi için yazdığını iddia ederler:  “Bizi aracı yap.  Rüştü.e. kaçarak aşmış.  Zühtü.  Hâfız  Ahmed.  Koruyuculuk ederim ona. Abdülkadir Geylânî’nin. 135  .Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  c­ Ölüden Yardım İsteyenlerle İlgili Örnekler  1) Nurcu Örneği  Bir kısım Nurcular şu şiiri. candan koşarım imdada  Ben korurum müridimi korktuğu her şeyde.  Lütfü. Mehmed Efendi.  Her şeyde her zaman. 2083.  Rusya’da esirken  kuzeydoğu  As­  ya’dan bidatçıların eliyle Asya’nın batısına sürgün edil­  diği ve Sibirya taraflarından kaçıp çok fazla yeri dolaş­  mak zorunda kaldığı sırada Allah’ın izni ile ona yardım  ederim ve imdadına yetişirim.  çin.  Bekir  Bey.  Mustafa. a. her şer ve fitnede.  cifr  Abdulkadir  Geylânî’nin  şu anlamı  sakladığını  söylerler:  “Müridim  Said Kürdî.  İspat i­  227  denen  hayali  şeylere  dayanır  ve  şiirde.  Mustafa  Çavuş. s.  Mustafa  Efendi. II.g.  Zekâi. c.  Şamlı  Tevfik. Sekizinci Lema.  226  İsimleri  şöyledir:  Süleyman.”  Yardımın nasıl gerçekleştiği de şöyle anlatılıyor: “Evet  Hazret­i  Gavs’ın  “müridim”  dediği  Said.

” (Neml 27/62)  Güç yetirilemeyen konularda başkasından yardım alı­  nabilirse  artık  kim  Allah’a  sığınır?  Allah  Teâlâ  şöyle  buyuruyor:  “De  ki.  “Yâ  Şeyh!  Sana  bir  fatiha. Bir âyet de şöyledir:  “Darda  kalmış  kişi  dua  ettiği  zaman  onun  yar­  dımına  kim  yetişiyor  da  sıkıntıyı  gideriyor  ve  sizi  yeryüzünün  hâkimleri  yapıyor?  Allah  ile  beraber  başka  bir  tanrı  mı  var?  Ne  kadar  az  düşünüyorsu­  nuz. a. 136  . 2084. Sekizinci Lema.  Üstadımız  diyor  ki:  “Ben  sekiz­dokuz  yaşında  iken. c.  ne  de bir başka tarafa çevirmeye güç yetirebilirler.” (isrâ 17/56–57)  228  Said Nursi. Sikke­i Tasdik­i Gaybî."  Bu inancın Kur’ân’a aykırılığını gösteren âyetler daha  önce okunmuştu.  ben  akrabama  ve  bütün  ahaliye  aykırı  olarak  “Yâ  Gavs­ı  Geylanî”  derdim.  Çünkü  Rabbinin  azabı  cidden  korkunçtur.  228  himmet ve duasıyla imdadıma yetişmiştir  . sen benim bu şeyimi buldur” derdim.  böyle  bin  defa  Hazret­i  Şeyh..  Çocukluk  itibariyle  gibi  ehemmiyetsiz  bir  şeyim  kaybolsa.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  ma altında olmuştur.  Çağırıp  durdukları  bu  kimseler  de  Rablerine  han­  gisi daha yakın diye vesile ararlar.  nahiyemizde ve etrafında bütün ahali Nakşî Tarikatında  ve orada Gavs­ı Hîzan adıyla meşhur bir zattan yardım  isterken. s.g. Şaşırtıcıdır  ama  yemin  ederim  ki.  sıkıntınızı  ne  gidermeye.e.  Allah’ın  dışında  kuruntusunu  ettiklerinizi  çağırın  bakalım;  onlar. II.  azabından  korkarlar. rahmetini umar.

  Bazıları  da  onu  yardıma çağırır. dedim.  onlar  onun  bu  iyiliğini  önleyebilirler  mi?”  De  ki:  “Allah  bana yeter. Rampanın dibine indiğimizde  de bujileri su aldı ve araba stop etti.  neyi  açığa  vurduğunuzu  bilir. Bunlardan birinin sözleri şöyledir:  “Ankara’dan İstanbul’a  geliyoruz. Bir­iki dakika içinde  su  kabardı  ve  bizim  arabayı  yüzdürmeye  başladı. onlar bu sıkıntıyı fark edebi­  lirler  mi?  Ya  da  Allah  bana  iyilik  etmeyi  istemiş  olsa. sağa sola sürüklemeye başla­  dı. Oralarda çukurca  bir  yer  varmış;  tam  biz  oraya  yaklaşmıştık  ki.  Hemen  camı  kapattım.  Allah’ın  yakınından  çağırdıkları  ise  bir  şey  ya­  ratamazlar; esasen kendileri yaratılmıştır. diri değil. Camı biraz açayım.”  (Zümer  39/38)  2) Diğer Örnek  Peygamberimizin amcası Hamza.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  “Allah  neyi  gizlediğinizi.  Her  geçen  dakika  su  daha  da  kabarıyor  ve  bir  afet  halini  alıyordu.  kim  yarattı?”  diye.. içeriye dolan su üçümü­  zü  de  sırılsıklam  ıslattı. Dayanacak olanlar ona dayansınlar..  Elden 137  .  kesinkes  “Allah”  diyeceklerdir.” (Nahl 16/19–21)  “Onlara  sorsan;  “Gökleri  ve  yeri. Ne zaman dirileceklerini  de bilemezler. Hava hafif hafif yağıyordu. Uhut savaşında Al­  lah  yolunda  öldürülmüş  ve  anlayamayacağımız  bir  ha­  yatla  yaşamaya  devam  etmektedir.  Onlar ölüdürler.  yağmur  olanca hızıyla şiddetlendi.  De  ki:  “Allah’ın  yakının­  dan  neyi  çağırdığınıza  baktınız  mı?  Allah  bana  bir  sı­  kıntı vermeyi istemiş olsa.  Kartal  civarına  ka­  dar geldik.  Öyle  ki  kısa  bir  müddet  sonra  kalas  yüklü  kamyonları bile kaldırıp.

tr/1996/11/28/kose/hocaefendi/index.  hızı  da  azaldı.  229  . sağımızdan.  Koca  otobüs  ve  kamyonlar  dahi  suyun yüzünde adeta saman çöpüne dönmüşlerdi. Ak­  lımdan. Hat­  ta onlardan birkaçı.  imdadımıza  göndersin  diye  Cenab­ı  Hakk’a  dua  ettim. durma­  dan bunları düşünüyorum..  efendimiz  Hamza  yetiş!.com.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  bir  şey  gelmiyordu.zaman. Ve  hayrettir  selin  mecrası  birden  değişti.  Kendim de “Ya Seyyidena Hamza! Ya Seyyidena Ham­  za!”  diyerek  o  yüce  ruhu.  şu  kalas bizim  ile  sütre  arasında  dursa  hiç  ol­  mazsa  araba  kıyıdaki  sütrelere  çarpmaz  diye  düşün­  düm  ve  tam  o  esnada  arkadaşlara  “dua  edin”  dedim.”  di­  yerek  moralimizi  de  bozdular.  imdadımıza  göndersin  diye  Cenab­ı Hakk’a dua ettim” diyor....  Hem  “Ya  Seyyidenâ  Hamza!  Ya  Seyyidenâ  Hamza!”  yani  “Efendimiz  Hamza. Ya araba  kıyıdaki  bari­  yerlere vurur da parçalanırsa; halbuki emanet..  ayrıca  http://arsiv.  Olayın  şahitleri  var.. yanımızdan geçerek gözden kayboldu.  şahıslardan  istimdat  etmeyi  mahzurlu  229  Küçük  Dünyam  2.  Hiçbiri­  mizin şüphesi kalmadı ki.. Cenab­ı Hakk o mukaddes ve  yüce ruhu istihdam buyurdu ve yardımımıza gönderdi. solumuzdan geçerken  “Geçen  sene  burada bir  sürü  taksi  sürüklendi gitti.  Zaman  Gazetesi  28  Kasım  1996..  Bunun neresi Allah’a dua?  Sonra şöyle diyor:  “Ehl­i  tahkik...  Bu  değişikliği  ve  birden  selin  hızı­  nın  azalmasını  fiziki  kanunlarla  izah  imkânsız.  Üzerimize  doğru  gelmekte  olan kalas..  hem  de  “o  yüce  ruhu.  Bir ara baktım büyük bir kalas bize doğru geliyor.”  di­  yor.html;  (30/11/2003) 138  ..

139  .  Hele  bunlardan.  O  dilemedikten  sonra.  hiçbir  meselede  yardımcı  olması.  par. yüksek bir ideal ve davaya adamış olanlar.  canlarını  yüce.  ifrat  ve tefritten kaçın­  mak  gerekir. Yani bu büyüklere.  Onun yakınından çağırdıklarınız bir çekirdek zarına  bile hükmedemezler.  231  Allah’ın  huzurunda  daima  hazır  bulunmaktadır”  . adeta  bir  melek  haline  gelirler.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  görürler.  Zaten  onları  vesile  olarak  istihdam  buyuracak  da  yine  Cenab­ı  Hak’tır. bu me­  selede de  ölçüyü  iyi ayarlamak.” Bu  hususu  da  böyle  tespit  ettikten  sonra:  Büyük  ve  mu­  kaddes ruhlar ceset kafesinden kurtulduklarında.  Ama arz ettiğim gibi frekans birliği şarttır”.  onlara  arka  çıkar  ve  onları  korurlar.  par. kendi­  leriyle  aynı  düşünceyi  paylaşanları  Allah’ın  izniyle  her  zaman  destekler.  hiç  kimsenin. vesile ve vası­  talıktan  öte  tasarruf  adına  hiçbir  paye  verilmemelidir... 519.  Onlar  lehine  aracılık  etmek  için  hep  canlıdır.  Al­  lah Teâlâ şöyle buyurur:  “İşte  Rabbiniz  olan  Allah…  Hâkimiyet  onundur.  230 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. Ama Hak tecelli eyleyince her işi asa­  n eder; halk eder esbabını bir lahzada ihsan eder.  Şimdi  o. Kanaatimce her meselede olduğu gibi.  bir  şey  yapması  mümkün değildir.  Baba’nın  yanında  Hıristiyanların  avukatlığını  yapıyor.  İsa’ya Allah diyen Katolikler de benzeri ifadeleri kulla­  narak  şöyle  diyorlar:  “İsa  kendiliğinden  bir  şey  yapa­  230  maz.  231 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  Her  şeyi  kendisini  gönderen  Baba’dan  alır  . 859.  Bize  göre  büyük  ve  mukaddes  ruhlardan  istimdat  olabilir;  fakat  kalbin  ibresi  her  an  Cenab­ı  Hakk’ı göstermelidir.

 “siz bunu fark ede­  mezsiniz”  dediğine  göre  bize  söz  düşmez.  140  .”  (Fatır 35/13–14)  “De  ki:  “Sizi  karanın  ve  denizin  karanlıklarından  kurtaran kimdir? Bundan bizi kurtarırsan şükreden­  lerden  olacağız  diye  ona  gizli  gizli  yalvarır  yakarır­  sınız.  her  şeyin  iç  yüzünü  bilen  Allah  gibi. önce­  likle Peygamberimiz fark eder.  Onu kıbleye doğru koydu.  haber  ver­  emez.”  De ki: “Allah sizi ondan ve her sıkıntıdan kurtarır.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Onları  çağırsanız. el­Mubârekfûrî. 255­256.  Konu ile ilgili diğer âyetler şöyledir:  232  Safiyyu’r­Rahmân  1408/1988.  sonra da ona ortak koşarsınız.  Onlardaki  canlılık.  Hayır.” (Ankebut 29/65)  Hamza  gibi  şehitlerin  ölmediğini  ispat  için  şu  ayete  dayanılıyor:  “Allah  yolunda  öldürülenlere  ‘ölüler’  demeyin. Mes’ud diyor ki; “biz onun.”  (En’am 6/63–64)  “Gemiye  bindiklerinde. hıçkıra hıçkıra ağladı”  .  bir  de  bakarsın  ona  eş  koşmaya kalkışıyorlar. s.  Allah  onları  karaya  çıkardı  mı. Hamza’nın ölümüne pek  fazla üzülmezdi. insanın fark edebileceği cinsten olsaydı.  Ama  siz  bunu  fark  edemezsiniz.  er­Rahiku’l­Mahtûm.”  (Bakara  27154)  Allah.  Hamza’ya ağladığı kadar bir şeye ağladığını görmedik.  yalnız  ona  boyun  eğerek  Allah’a  yalvarırlar.  çağrınızı  işitmezler;  işitmiş  ol­  salar bile size karşılık veremezler; kıyâmet günü de  sizin  ortak  saymanızı  tanımazlar.  şirkten  uzak  bir  şekilde.  Hiç  kimse  sana.  onlar  diridirler.  Beyrut. Abdullah b. cesedinin başında durdu ve  232  sesli olarak.

 on­  lar diridirler.  Allah’ın  nimeti  ve  ikramı  sebebiyle  de  sevinirler.  Arkadan  gelip  kendilerine  he­  nüz  katılmamış  olanlar  adına  da  sevinirler.”  Bu.  Onlardan  yardım  isteyenlerin  durumu. Senin hiçbir ortağın yoktur.  Çünkü  onları  korkutacak  veya  üzülmelerine  sebep  olacak  bir şey yoktur.  kendi  ik­  ramından  vermiştir.  onların  insanlara  yardım  edeceğine  delil  olmaz.  Kâbe’yi  tavaf  ederken  şöyle derlerdi:  “Lebbeyk lâ şerîke lek illâ şerîkun huve lek temlikuhu  ve mâ melek”  “Emret Allah’ım.  Onların  içleri  açılır;  çünkü  onlara  Allah.” (Ahkaf 46/5)  Mekke  müşrikleri  de  tanrılarında  var  saydıkları  gücü  Allah’ın  verdiğine  inanırlardı.  içinde  bu­  lundukları  nimetler  olur.  Bu  durumda fark  edilecek  tek  şey.  Bunu  bize  nakleden  İbn  Ab­ 141  . Hayır. Yalnız bir  ortağın  vardır  ki.  Allah. şu ayette açıklanandan başkası değildir:  “Allah’ın yakınından kıyâmet gününe kadar kendi­  sine  cevap  veremeyecek  kimseyi  çağırandan  daha  sapık  kimdir?  Oysaki  bunlar  onların  çağrısından  habersizdirler.  delilsiz  bir  iddiaydı.  Bu.”  (Al­i İmran 3/169–171)  Bir an için “siz bunu fark edemezsiniz” hükmünün ol­  madığını ve iyi müminlerin onların farkına vardığını dü­  şünelim.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  “Allah yolunda öldürülenleri ölü sanma. müminlerin alacağı karşılığı azaltmayacaktır. Rableri katında rızıklanırlar.  onun  da  bütün  yetkilerinin  de  sahibi  sensin.

  Mesela vali. devleti ve hükümeti temsil eder. Hacc.  Abdulkadir  Geylânî’yi  veya  başkasını  yar­  dıma çağıranlarla zaman zaman şöyle konuşmalar ya­  parız:  Bayındır­ Onlar sizi tanıyor mu?  ­ Allah tanıtamaz mı?  233 Müslim.”  dediklerinde  Mu­  hammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: “Yazık­  233  lar olsun; burada kesin. Hadis no; 1185.  ölüyü  de  diriden çıkaran?  Ya  her  işi  düzenleyen  kim?’  Onlar:  ‘Allah’tır!’  di­  yeceklerdir.  Hamza’yı.  merkezi  yönetimin  tayin  ettiği  kişiler  idare  eder. Kimileri de  Allah’a  yakın  gördüğü  bazı  kişileri  Allah’ın  tayin  edip  yetki  verdiği  kişiler  olarak  kabul  ediyor. burada kesin  ”. Deki; ‘O halde ona karşı gelmekten sa­  kınmaz mısınız?’  İşte  sizin  gerçek  Rabbiniz  Allah  budur.  nasıl  merkezi  idareye  baş  kaldırma anlamına geliyorsa Allah’ın verdiği bir belgeye  dayanmadan  bazı  kimseleri  Allah’a  ait  yetkilere  sahip  görmek de Allah’a baş kaldırmak olur.  onlar  “Lebbeyk  lâ  şerîke  lek  =  Emret  Al­  lah’ım. 22. 142  .  Tayin  belgesi  olmayan  kişiyi  vali  saymak.  Senin  hiçbir  ortağın  yoktur.  Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:  “Desen ki: ‘Gökten ve yerden size rızık veren kim?  Ya  da  işitmenin  ve  gözlerin  sahibi  kim?  Kimdir  o  diriyi  ölüden çıkaran.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  bas  diyor  ki.  Hakkın  ötesi sapıklık değildir de ya nedir? Nasıl da çevrili­  yorsunuz?”  (Yunus 10/31–32)  Bizi.

  yoksa  tutacak  elleri mi var.”  “Çünkü  benim  velim  Kitap’ı  indiren  Allah’tır.    O. ancak hayal âleminde olabilir!  Allah Teâlâ şöyle buyurur:  “Allah’ın  yakınından  çağırdıklarınız  da.”  (Araf 7/191–197) 143  . dilinizi  öğretecek ve sizi anlamasını sağlayacak; sonra da sizin  lehinize aracılık yapmasına. Bu. kendine karşısında sizi sa­  vunmasına  müsaade  edecek. Eğer haklıysanız onları çağırın da size ce­  vap versinler bakalım.  Bunların  her  birini  anlaması  ve  sıraya  koyması  da  gerekecektir.  Bayındır­ Demek Allah Teâlâ önce onlara dirilik vere­  cek.  Size  göre  aynı  anda  on  binlerce  kişi  onlara  başvurmakta  ve  yardım  istemekte­  dir. hiç göz açtırmayın.”  “Onun  yakınından  çağırdıklarınız  kendilerine  yar­  dım edemezler ki size yardım etsinler. sonra sizi ona tanıtacak.  iyilere velilik eder.  Onların  yürüyecek  ayakları  mı  var.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  Bayındır­ Onlar sizi duyabilirler mi?  — Allah duyuramaz mı?  Bayındır­ Onlar sizin konuştuğunuz dili bilirler mi?  — Allah öğretemez mi?  Bayındır­ Peki onlar ölmemişler midir?  —  Onlar  ölmezler.  sizin  gibi  kullardır. sesinizi duyuracak. ya da görecek gözleri mi var veya işi­  tecek  kulakları  mı  var?  De  ki:  “Ortaklarınızı  çağırın  sonra bana tuzak kurun.  desem  okuduğun  ayetlere  göre  bunun bir faydası yoktur.

  235  Bu  şiir.  Bu  zatla  ve  beraberin­  deki  kişilerle  yaptığımız  görüşmenin  tamamı  “Kur’an  Işığında  Tarikatçılığa  Bakış” adlı kitabımızda yer almaktadır.  Bkz.  içinin  ona  ne  fısıldadığını  bili­  riz.  Mahmut  Efendi  diye  anılır.  Said  Nursî'nin  Sikke­i  Tasdîki  Gaybî  adlı  kitabında  geçer. s.II. c. 2083. in­  sanı  yaratan  biziz. yardım isteriz. Allah  Teâlâ şöyle buyurur:  234  İstanbul  Fatih’te  bulunan  İsmail  Ağa  camiinin  emekli  imamı  Mahmut  USTAOSMANOĞLU’dur. 144  . çok sayıda âyete açıkça aykırıdır.  Risale­i Nur Külliyatı.  Ona  şahdamarından  da  yakın  olduğumuzdan  biz.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  234  3) Bir Şeyh Efendi Örneği  Bu zatla aramızda. Bunun sebebi ne olabilir?  Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Şurası bir gerçek ki.  Bayındır­  Peki  ya  “iyyâke  nestaîn=  yalnız  senden  yardım  isteriz”  (Fatiha  1/5)  âyeti  nerede  kaldı?  Bu  ayeti  her namazda okuruz.” (Kaf 50/16)  Allah şah damarımızdan yakın olduğuna göre büyük­  lerin ruhları nerede boşluk bulur da araya girerler?  Şeyh  Efendi­  Abdülkadir  Geylânî  hazretleri  bir  şiirle­  rinde buyururlar ki:  “Müridim ister doğuda olsun ister batıda  235  Hangi yerde olsa da yetişirim imdada  ”  Bayındır­ Bu. şöyle bir konuşma geçmişti:  Şeyh Efendi­ Siz ne derseniz deyin; biz evliyanın ve  büyük şeyhlerin ruhlarının Allah ile kullar arasında vası­  ta  olduğuna  inanırız.  Onların  ruhaniyet­  inden  medet  umar.

  K­ CEMAAT OLUŞTURMA VE NUR CEMAATİ  Din  büyüğü  sayılan  bir  kişiye  olağan  üstü  özellikler  yakıştırılırsa  insanları  onun  etrafında  toplamak  kolay  olur.  en  alt  görevliden  Papa’ya  kadar  olan  sıralamaya  hiyerarşik  yapı denir. Onlara göre  “Kilise  236 Hiyerarşi. alttan üste doğru rütbe ve makam sıralaması düzeni anlamına  gelir.  Bu  cemaate  girmeyenin kurtuluşa eremeyeceğine vurgu yapılır.” (Neml 27/62)  Şeyh  Efendi­  Sen  Abdülkadir  Geylani’ye  inan­  mıyorsan seninle konuşacak bir şeyimiz yoktur.  Katolik  kilisesi  bu  şekilde  oluşan  bir  Hıristiyan  cema­  attir.  ayrı  önderi  ve  ayrı  kitabı  olan  bir  cemaat  oluşur. Kilise ile cami çok farklıdır. Müslümanların Müslümanlıkla ne ölçüde  ilgili olduklarını açık bir şekilde ortaya koymaktadır.  Allah’ın  kitabından  sorumlu tutulacağız. İsa’nın Mistik Bedeni ve hiye­  236  237  rarşik  bir toplum kabul edilir  . Onun Allah’a yakın olduğuna vurgu yapılarak aracı  ve kurtarıcı sayılması sağlanır.  Bu örnekler.  Ama kilise canlı bir varlık.  Biz  ondan  değil.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  “Darda  kalmış  kişi  dua  ettiği  zaman  onun  yar­  dımına  kim  yetişiyor  da  sıkıntıyı  gideriyor  ve  sizi  yeryüzünün  hâkimleri  yapıyor?  Allah  ile  beraber  başka  bir  tanrı  mı  var?  Ne  kadar  az  düşünüyorsu­  nuz.  Böylece  ayrı  adı.  Bayındır­ Abdülkadir Geylani’ye inanmak imanın şart­  larından  değildir. Cami bir ibadet yeridir.  Kilise’de. Sonra Allah’ın ilhamıyla  yazdığı  iddia  edilen  kitaplar  oluşturulur.  Sonra  sürekli  büyüleyici  sözler  söylenir. 145  .

  tek bir imanı vardır.  par.  Tevrat  ve  İncil  ile  aynı  ilahi  kay­  naktan  fışkırmış  saydıkları  için  aynı  saygıyı  gösterir­  241  ler  .  Katoliklerin  asıl  vurgusu  şudur:  “Katolik  Kilisesine  242  girmeyen kurtuluşa eremez  . tek umutla  239  tek bir Ruh tarafından canlandırılan tek bir Beden’dir  .  239 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  kutsaldır  ve  Katolik’tir  .  242 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. 831.  mehdi. 146  .  Mesih’in  önderliğinde.  Kilisenin tek bir  Rabbi. Kutsal Ruh’un canlı aktarımı yani vahyi ile  oluştuğuna  inanırlar.  Hakikat­i  Muhammediye’nin  onda  tecelli  ettiği  ve  nurculara  şefaat  edeceği  vurgulanmış. Tek bir vaftizden doğar.7782.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  238  tektir.  par.  Dini  Gelenek  dedikleri  özel  kitapları  var­  dır. Onların.  240 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. 846.  par.  sonra  Risale­i  Nurlar’a  kutsallık  verilmiş  ve  kurtuluşun  ancak  Nur  cemaatine  girmekle  mümkün  olacağı  söy­  lenmiştir.”  Nurcular da yukarıdaki gibi oluşmuştur. 846.  onun Ruh’unun birliğinde içerdiği iyiliklerle birlikte topar­  240  lamaya çalışmaktadır  . 779.  Şimdi  bununla ilgili iddialara bakalım:  237 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  par. Said Nursî’ye  olağanüstü  özellikler  yakıştırılarak  onun  müceddid. farklı bir kitabı ve farklı  bir  lideri  olan  yeni  bir  cemaat  ortaya  çıkmıştır. birlik ma­  kamında  bulunduğu.  238 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  241 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  par. 866. beklenen İsa ve Gavs­ı azam olduğu. Böylece farklı bir adı.  Katolik  Kilisesi  bütün  insanlığı.”  Katoliklerin.  par.

  onu tanımaya mecbur olmazlar.    şu  sözleriyle  kendinin  bu  makamda  olduğunu  iddia eder:  “Açmayı  aklımdan  bile  geçirmediğim bir  sırrı  açmaya  mecbur kaldım.  a.1725  “Gerçi  o  âhir  kasidesinde Risale­i Nur'un hakikatini ve şahs­ı mânevisini murad etmiş…” 147  .    Said  Nursî. c.  a.  kendisinin  Hakikat­i  Muhammediyeyi  temsil  ettiğini  do­  laylı  yoldan  anlatır.e.1725  “Risale­i  Nur  hakkında ve o Nurun menbaı ve esası olan Nuru Muhammedî (a.  c. s.e.  II.  Her  devirde  var  olan  iki  imam  gibi.  Nur­u  Muhammedîyi  yani  Hakikat­i  Muhammediyeyi  kendisinin temsil ettiğidir. Bu  sebeple  kutb­u  âzamın  dahi  emrine  girmek  zo­  runda  değillerdir.  s.  “Birlik”  makamında  kabul  edilir. II.g.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  1­ Said Nursî’ye Yakıştırılan Özellikler  Birçok  tarikatta  olan  Nur­u  Muhammedî  ve  Hakikat­i  Muhammediye inancı Nurcularda da vardır.) …”  244  Emirdağ  Lâhikası (1)   Mektup No:  71.  Bunun  anlamı.m.g.  ne bir  ülkenin  kutbunun ne  de  zamanının büyük  bölümünü  Hicaz'da  geçiren  kutb­u  âzamın  yetkisi  var­  dır. Şöyle ki:  Risale­i  Nur'un  manevî  kişiliği  (Said  Nursî)  ve  onu  temsil  eden  has  şakirtlerinin  manevi  kişilikleri  "Ferîd  =  Bir tek olma" makamıyla şereflendikleri için onların üze­  rinde. eskiden Risale­i  243  Emirdağ  Lâhikası  (1)    Mektup  No:  71. Kendisi ise o risale­  244  lerin  hakikati  ve  manevi  kişiliğidir  . Ben. Risale nurlarda Said Nursî’nin  bu özelliklere sahip olduğunu gösteren ifadeler vardır.  Ona  göre  Risale­i  Nur’un  kaynağı  243  ve esası Nur­u Muhammedî’dir  . Said Nursî. aynı gerçeğin ön ve  arka  yüzleri  sayıldığından  Hakikat­i  Muhammediyeyi  temsil  eden  kişi.s.  a­ Birlik makamında olduğu iddiası  Allah ile hakikat­i Muhammediye.

 Said Nursî. Şimdi anlıyorum ki.  Şimdi  anlıyorum  ki  Gavs­ı  ­  zam.  "Ferdiyet"  dahi  bulunduğundan.. II.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Nur'un  manevî  kişiliğini  (Said  Nursî’yi).  belki  ekseriyet­i  mutlakayla  Hicaz'da  bulunan  kutb­u  âzamın tasarrufundan hariç olduğunu ve onun hükmü altına girmeye mecbur  değil.  aslı  şöyledir:  “Fâş  etmek  hatırıma  gelmeyen  bir  sırrı. Risale­i Nur'un şahs­ı mânevîsini.  onu  tanımaya  mecbur  olmuyor. Bun­  lardan  birine  “imam­ı  yemîn”.  Risale­i  Nur  şakirtleri  sarsılmamalı. erenle­  rin  başı  ve  Allah’ın  izniyle  kâinatta  tasarruf  sahibidir.  fâş  etmeye  mecbur oldum. o Ferdiyet makamının mazharıdır. değil hususî bir  memleketin  kutbu. kutbiyet ve  gavsiyetle  bera­  ber.  o  mübarek  kutb­u  âzamın  itirazını bir  iltifat  ve  selâm  gibi  saymalı.  Mekke­i  Mükerreme’de  hiç  beklenemeyecek  bir  şey  olsa da Risale­i Nur aleyhine kutb­u âzamdan bir itiraz  gelse.” 148  .  şakirtlerinin  bağlandığı  Risale­i  Nur. s. Bu gizlenmeye lâyık olan bu  sırr­ı  azime  binaen  Mekke­i  Mükerremede  dahi  farz­ı  muhal  olarak  Risale­i  Nur'un  aleyhinde  bir  itiraz  kutbu  âzamdan  dahi  gelse. a. teveccühünü de kazanmak için.  âhir  zamanda.  o  Ferdiyet  =  Birlik  makamıyla  şereflenmişlerdir. c. o imamlardan birisini zanne­  diyordum. Yazı sadeleş­  tirilmiştir.. Şöyle ki:  Risale­i Nur'un şahsı mânevîsi ve o şahs­ı mânevîyi temsil eden has şakirtle­  rinin şahsı mânevîsi "Ferid" makamına mazhar oldukları için.  diğerine  “imam­ı  yesâr”  245 Kastamonu Lâhikası Mektup No: 121. ellerini öpmektir.  ilgisini  kazanmak  için.  o  imamlar­  dan  biri  zannederdim. medâr­ı itiraz noktaları o büyük  üstadlarına karşı izah etmek.  hem  kutub  hem  gavs  hem  de  "Ferdiyet  =  Birlik"  makamında  olduğundan.g.  Ben.”  Kutup; en büyük velî bilinir.  Kutuptan sonra gelen iki kişiye “imâmân” derler. Gizlemeye lâyık bu büyük sırra göre. 1644.  âhirzamanda.  Her  zamanda  bulunan  iki  imam  gibi. Tarikatçılara göre.  o  mübarek  kutb­u  âzamın  itirazını  iltifat  ve  selâm  suretinde  telâkki edip.e.  şakirtlerinin  bağlandığı  Risale­i Nur.  itirazın  odaklandığı  noktaları  o  büyük  üstadlarına  izah  etmeli  ve  ellerini  245  öpmelidirler  . eskide.  Yani evreni yönetmede yetki sahibidir. Gavs­ı Âzam'da.  Risale­i  Nur  şakirtleri  sarsılmayıp.

 Hasan  Feyzî’nin  Said  Nursî  için  yazdığı  ve  onun  “Pek  parlak  kaside” diye övdüğü şiirde bu anlamlar kullanılmıştır:  “Çünkü sensin bu asırda Rahmeten li'l­Âleminin cilve­  si. Kutup ile iki imam. Kutup ölünce yerine imam­ı  246  yesâr geçer. s.g. Yu­  karıda  geçtiği  gibi  Said  Nursî  önceleri  kendisinin  bu  imamlardan biri olduğunu zannedermiş.  Ağisnâ yâ Gıyâse'l­Müstağîsîn" bir duası.  247 Sikke­i Tasdik­i Gaybî.  Birden  çok  kutubdan  söz  edildiğinden  baş  Kutba  Kutbu'l­Aktab denir. Aralık 1995.2102 149  . Ona.  Çünkü sensin şimdi Şefiü'l­Müznibînin vârisi. derler.  ey yardım isteyenlerin yardımcısı!”  Ey âleme rahmet Muhammed’in alevi. Nur Elçisi!  246 Hasan Kamil YILMAZ.  247  Ey şule­i rahmet­i âlem Risaletü'n­Nur”  !  Şiir şöyle sadeleştirilebilir:  Çünkü  sensin  bu  asırda  âlemlere  rahmet  olan  Mu­  hammed’in görüntüsü  Çünkü sensin şimdi günahkârlara şefaat edecek olan  Muhammed’in varisi  Günahkârların sana şudur bir çağrısı: “Yardım et bize.  Bu  inanç  mensuplarına  göre  Kutub.  İmam­ı  yemîn  (sağdaki  imam)  kutbun  hü­  kümlerine. kendisine sığınanlara yardım  eden  anlamında  Gavs  ya  da  Gavs­ı  Azam  da  denir.  imam­ı  yesâr  (soldaki  imam)  da  hakikatine  mazhar  sayılır. II.  diğeri  de  gerçek yönünü bilir.  Said Nursî de kendisine Gavs­ı Âzam demiştir. Altınoluk Mecmuası.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  adı  verilir.  Yani  biri  kutbun  kararlarını.  Hakikat­ı  Muhammediye’nin kendisinde göründüğü kişidir. üçleri oluşturur  . c.e. a.

 Kutb­u âzamın emrine  girmek zorunda değillerdir.  itirazın  odaklandığı  noktaları  o  büyük  üstadlarına izah etmeli ve ellerini öpmelidirler. Böyle birinin Risale­i Nur aleyhine itiraz­  da  bulunması  mümkündür. Ahyar) ve halka yardım ettiği iddia edilen Kırkların  (Nücebâ)  ve  insanları  gözetleyip  denetlediği  iddia  edi­  len  Üç  yüzlerin  (Nükeba)  var  olduğu  kabul  edilir. Onlara göre Kutbu'l İrşad. peygamber­  lik  kurumunun  iç  yüzünü;  Kutbu'l  Vücud  ise  Hakikat­ı  248  Muhammediye’nin  iç  yüzünü  temsil  eder  . Bu sebeple onlar.  ilgisini  kazan­  mak  için.  Onları  Allah'ı  sever  gibi  severler. 150  .  ­  İman  edenlerin  248  Bkz. “Ricâl’ul­Gayb”. Altınoluk Mecmuası. Risale­i Nuru kav­  rayamayabilir.  Kutbu'l  Vücud’un  her  dönemde  ancak  bir  tane  bulunabileceği  kabul  edilir.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Bu  makamın  Kutb'ul­İrşad  ve  Kutbu'l­Vücud  denilen  iki çeşidi vardır. Risale­i nur şakirtlerinin makamından  çok düşüktür. yeryüzünü yönetenlerin başı olan kutb­u  âzamın makamı.  Risale­i  Nur  şakirtleri  bun­  dan  dolayı  sarsılmamalı.  Allah  Teâlâ  şöyle  buyurur:  “İnsanlardan  kimi  Al­  lah’tan  önce.  Kendi  orada  olduğu  için  Risale­i  Nur  şakitlerini  de  yanına  al­  mış oluyor.  Said  Nursî’ye göre.  İki  imamdan  sonra  yeryüzünün  dört  yönünü  yönettiği  iddia edilen Evtad­ı Erbaanın (Dört Direk).  İşte  Said  Nursî  kendi­  sinin  bu  birlik  makamında  olduğunu  iddia  eder. daha aşağı­  larda ise yedi iklimi yönettiği iddia edilen Yedilerin (Ab­  dal.  ona  benzer  saydığı  şeylere  tutulur.  o  mübarek  Kutb­u  âzamın  itirazını  bir  iltifat  ve  selâm  gibi  saymalı. Hasan Kamil  YILMAZ.  Kutb’ul­  irşad ile ilgili olarak İmam Rabbânînin sözleri daha ön­  ce  geçmişti. Zaten o. Aralık  1995.

  Bedi’in ikinci anlamı; “örneği ve benzeri olmayan var­  249  lıktır  ”  Buna  göre  Bediüzzaman;  bu  zamanın. 151  . 1999.  Kamusi  Türkî... örneği ve benzeri yokken yaratandır. Artık o azabı görmüşler ve  aralarındaki bütün bağlar kopmuştur. demek olur..  Artık  o  ateşten  çıka­  cak değillerdir”.  249  Şemseddin  Sami.  göklerin  ve  yerin  bedi’idir.  İstanbul  1317  tarihli  nüshadan  ofset  baskı. şekerin. hünerin.  kendilerinin  yaptıklarını  gösterirken  içleri  yanacaktır.”  (Bakara  2/117)  Yani  gökleri ve yeri.  Onlara  uyanlar  şöyle  diyeceklerdir:  "Ah.  elimize  bir  fırsat  daha  geçse  de  biz  de  onlardan  uzaklaş­  sak! Tıpkı onların şimdi bizden uzaklaştıkları gibi.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  Allah  sevgisi  ise  daha kuvvetlidir.  Önder  sayılan  kişiler  o  gün.  Allah  onlara. İstanbul. Bu özellik sade­  ce insan­ı kâmil ve hakikat­i Muhammediye kavramları­  na uygun düşer.  ­  Bu  yanlışa  dü­  şenler. “Pek parlak bir kaside”  diye övdüğü bir şiirinde Hasan Feyzi onu şöyle anlatır:  “Asl­ı evvelisin balın.  “O.”  İşte  böyle!.  Deryasısın cümle ilmin.  Bu  özellik  yalnız  Allah’ta  o­  lur.  kendilerine  uyanlar­  dan sıyrılıp uzaklaşırlar. (Bakara 2/165–166–167)  b­ Bediuzzaman olduğu iddiası  Bedi’in sözlükte iki anlamı vardır: Biri; örneği ve ben­  zeri  olmayanı  yaratmaktır. Said Nursî’nin.  bütün  kuvvetin  Allah'a  ait  olduğunu  ve  Al­  lah’ın  azabının  pek  ağır  olduğunu  keşke  o  azabı  görecekleri gün gibi görebilselerdi.  örneği  ve benzeri olmayan kişisi.

  c­ Âlemlere rahmet olduğu iddiası  Allah  Teâlâ  Peygamberimiz  için  şöyle  buyurur:  “Biz. şekerin  Hem denizisin ilmin.  Risalet.g.  hakikat­i  Muhammediye  nin  (a.  elçilik  demektir. 2102. olağanüstü özelliklere ve okyanus büyüklüğün­  de bir ilme sahip olduğunu gören ilim adamları tarafın­  251  dan verilmiştir  .e. II.s.  Sayısız  yerde  Ri­  sale­i Nur sözüyle Said Nursî’nin manevi kişiliğinin kas­  tedildiği  ifade  edildiği  için  “Risaletü'n­Nur”a  “Nur Elçisi”  anlamı verildiği ortaya çıkmaktadır. a.  (Enbi­  ya 21/107)  Hasan Feyzi.g. pek genç yaş­  ta iken. a. s. o küllî rahmetin bir görün­  tüsü.)  bir  kısım  özellikleri.  seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik”. s.  bir  örneği  olduğundan. 2129. hünerin  Gelmedi cihana böyle eser benzerin  Ey âleme rahmet Muhammed’in aynası Nur Elçisi!  Buradaki  “Risaletü'n­Nur”  Nur  Elçisi  anlamınadır. II. c. c.m.  251 Tarihçe­i Hayat.  mecâzî  anlamda  cüz'î  250 Sikke­i Tasdik­i Gaybî.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Gelmedi cihana böyle eser benzerin  250  Ey mir'ât­ı rahmet­i âlem Risaletü'n­Nur”  !  Şiir şöyle sadeleştirilebilir:  İlk kaynağısın balın. 152  . bu ayetin Said Nursî’ye işaret ettiği iddi­  asıyla  bir  şiir  yazmış. İlk Hayatı.  Said  Nursî  de  o  şiir  için  şunları  söylemiştir: “… Risale­i Nur.e.  Mastara  ism­i  fail  anlamı  veri­  lebildiği  için  “elçi”  anlamına  da  gelir.  İddiaya göre Bediüzzaman lakabı ona.

Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk 

bir  vârisine  verilebilir  diye,  bu  parlak  kasideye  ilişme­  dim.  Yalnız  Hakikat­i  Ahmediye  (a.s.m)  ile  aynası  ara­  252  sındaki  farka  işaret  için  kelimeler  ilâve  edildi  .”  Şiir  çok uzun olduğu için bazı bölümlerini almakla yetinece­  ğiz.  “Huzur bulur bugün seninle âlem,  Ey  bu  asırda  rahmet­i  âlem  Risaletü'n­Nur!  (Nur  Elçisi!)  (…) Bu hasta gönüller çoktan perişan,  Varsa sende eğer Lokman'dan nişan,  Bir şifa sun, gel, ey mahbub­u zişan,  Ey cilve­i rahmet­i âlem Risaletü'n­Nur!”  Son iki mısra şu şekilde sadeleştirilebilir:  Bir şifa sun, gel, ey Allah’ın sevgilisi  Ey  âlemlere  rahmet  olanın  (Muhammed  aleyhiselamın) görüntüsü, Nur Elçisi.  “(…) Fahr­i Âlem, Arştan bu yere indi,  Şâh­ı Velâyet gelip Düldül'e bindi,  Zülfikar'a bugün, artık nur dendi,  Ey bu zamanda rahmet­i âlem Risaletü'n­Nur!”  Dörtlük şu şekilde sadeleştirilebilir:  Âlemin iftihar ettiği Muhammed Arştan bu yere indi  Veliler padişahı Ali Düldüle bindi 
252  Sikke­i Tasdik­i Gaybî, a.g.e, c. II, s. 2101–2102. Yazı sadeleştirilmiştir,  aslı şöyledir: “… Risale­i Nur, o küllî rahmetin bir cilvesi, bir nümunesi olma­  sından, hakikati Muhammediyenin (a.s.m.) bir kısım evsafını, mânâyı mecâzî  ile  cüz'î  bir  vârisine  verilebilir  diye,  bu  parlak  kasideye  ilişmedim.  Yalnız  Hakikati Ahmediye (a.s.m) ile aynasının farkına işareten bazı kelimeler ilâve  edildi”.

153 

Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2 

Zülfikar adlı kılıcına bugün Nur dendi  Ey bu zamanda âleme rahmet Nur Elçisi!  “(…)Yolumuz, bu Nurun bu nurlu yolu,  Olduk hepimiz o Nurun bir kulu,  Nur yolunda yürüyen hem ne mutlu”  Ey nümune­i rahmet­i âlem Risaletü'n­Nur!  (Ey âlemdeki rahmetin örneği, Nur Elçisi!)  “(…) Bu âlemde madde değil, bir özsün,  Her zerreden bakan bütün bir gözsün,  Kâinatı hayran eden bütün bir yüzsün,  Ey misal­i rahmet­i âlem Risaletü'n­Nur!”  (Ey  âleme  Rahmet  Muhammed’in  örneği,  Nur  Elçi­  253  si!)  .  d­ Darda kalana yardım ettiği iddiası  Hasan  Feyzi’nin  yazdığı  ve  Said  Nursî’nin  beğendiği  şiirde şu iddialar yer alır:  “Cürmümüzle külhan gibi pürnârız,  Dert elinden hem her gün zâr u zârız.  Affet bizi madem sana hep yârız,  Ey nur­u rahmet­i âlem Risaletü'n­Nur!”  Bu satırlar şu şekilde sadeleştirilebilir:  Günahımızla külhanlar gibi yanarız  Dert elinden her gün inim inim inleriz.  Affet bizi madem sana yarız  Ey âlemlere rahmet Muhammed’in nuru, Nur Elçisi!  “(…) Gökler saldı belâ, yer verdi belâ,  Sarstı âfâkı bir acı vaveylâ, 
253 Sikke­i Tasdik­i Gaybî, a.g.e, c. II, s.2102­2103.

154 

Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk 

Rahmet et âleme, ey nur­u Mevlâ!  Ey cilve­i rahmet­i âlem Risaletü'n­Nur!”  Bu satırlar şu şekilde sadeleştirilebilir:  (Göklerden bela yağdı, yerden bela fışkırdı  Dört bir yanı acı çığlıklar sardı.  Acı bu âleme ey Mevla’nın nuru  Ey âlemlere rahmet Muhammed’in görüntüsü, Nur El­  çisi! “Çevrildi ateşle bu koca dünya,  Bir cehennem gibi kaynadı derya.  Yetiş imdada ey şâh­ı evliya!  254  Ey bu zamanda rahmet­i âlem Risaletü'n­Nur!”  .  e­ Kur’ân’ı ve Allah’ın isimlerini taşıdığı iddiası  Said Nursî, Hasan Feyzi’nin bir şiiri sebebiyle şu söz­  leri  söylemiştir:  “Risale­i  Nur’un  has  şakirtlerinden  ve  eski  öğretmenlerinden  Hasan  Feyzî,  gayet  samimî  bir  kanaatle  ve  kuvvetli  bir  itimatla  ve  derin  bir  ilimle  ve  255  parlak bir imanla ve Sikke­i Tasdik­i Gaybî'den  aldığı  ilhamla Risale­i Nur'un mahiyetini tarif  ve o Nurun kay­  nağı ve esası olan Nur­u Muhammedî (a.s.m.) ve haki­  kat­i Kur'ân ve sırr­ı imanı tarif için bu kasideyi yazmış­  256  tır  . 
254 Sikke­i Tasdik­i Gaybî, a.g.e, c. II,  s.2102  255 Sikke­i Tasdik­i Gaybî, Said Nursî’nin kitaplarından birinin adıdır.  256 Emirdağ Lâhikası (1),  Mektup No: 71, a.g.e, c. II, s. 1725. Yazı sadeleş­  tirilmiştir. Aslı şöyledir: “Gayet samimî bir kanaatle ve kuvvetli bir  itimatla ve  derin bir ilimle ve parlak bir imanla Risale­i Nur'un mahiyetini iki defadır tarif  eden Risale­i Nur'un has şakirtlerinden ve ehemmiyetli  eski muallimlerinden  Hasan  Feyzi'nin  Sikke­i  Tasdik­i  Gaybî'den  aldığı  bir  ilhamla  Risale­i  Nur  hakkında  ve  o  Nurun  menbaı  ve  esası  olan  Nuru  Muhammedî  (a.s.m.)  ve  hakikat­i Kur'ân ve sırr­ı iman târifinde bu kasideyi yazmıştır.”

155 

  Hem de nur­u Haktan bize ihsansın.  her devirde değişen isim ve suretlerde peygamber veya  257 Mehmet DEMİRCİ.  Bu  sebeple  Said  Nursî  ve  Risale­i  Nurlar. XV.  Ey âleme rahmet.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Burada  geçen  “Nur­u  Muhammedî.  258 Şiirin tamamı için bkz.  hakikat­i  Kur’ân.2102–2103. c.  258  Ey bir rahmet­i âlem Risaletü'n­Nur!  . 179­180. s.  hakikat­i  Kur'ân  ve  sırr­ı  iman”  sözleri  önemlidir. Buna inananlara göre o hakikat.  yani  imanın  sırrı  kabul  ediliyor. sevgilisisin canın.  Hak’tan  gelen  feyzin  halka  ulaşmasında  257  aracı  olduğu  iddia  edilir  . 156  . Sikke­i Tasdik­i Gaybî.  Muhammed  aleyhisselamın  tarihi şahsiyeti değildir.  Bunlar  Hakîkat­i  Muhammediye  inancına  tam  olarak  uyar.  Bu satırlar şu şekilde sadeleştirilebilir:  Dertlere dermansın.g.  yani  Kur’ân’ın  aslı  ve  gerçeği  sayılıyor  ve  sırr­ı  iman. DİA.  Hem câmiü'l­esmâ ve'l­Kur'ân'sın. Nur Elçisi!  f­ Her devirde farklı kimlikle ortaya çıkma iddiası  Hakikat­i  Muhammediye.  Çünkü  Hakikat­i  Muhammediyenin. s. Hasan Feyzi bunu daha açık ifade eder:  “Dertlere dermansın. II. c. mahbub­u cansın.e. “Hakikati Muhammediye”.  bu  özelliklerin  tamamını  kendinde  görmektedir.  Hem de Hakk’ın nurundan bize ihsansın. a.  Hem Kur’ân’ı kapsarsın.  bütün  peygamber­  lerin ve velilerin ledünnî ve bâtınî bilgileri aldıkları kay­  nak  olduğu.  Kendisini  Risale­i  Nur’un hakiki ve manevi şahsiyeti sayması sebebiyle o. hem isimlerini Allah’ın.

Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  259  veli  olarak  ortaya  çıkar  .  Said  Nursî  kendisinin  öyle  olduğuna inanır. Onun sözleri şöyledir: 

“Ben  bu  anda,  seksen  Said'in  özü  olarak  ortaya  çık­  mışım. Onlar zincirleme şahsî kıyametler ve zincirleme  tenasüh,  yani  ruh  göçü  ile  çalkalanıp  beni  şu  zamana  fırlatmışlardır.  Şu Said  yetmiş  dokuz  ölü  ve bir  konuşan  canlının  ö­  zetidir.  Eğer  zamanın  suyu  donup  dursa  ve  farklı  be­  denlerde ortaya çıkan Said'ler birbirlerini görseler, ciddi  farklılıklardan  dolayı  birbirlerini  tanımayacaklardır.  Ben  o  bedenlerin  üstünde  yuvarlandım;  iyilikler  ve  lezzetler  dağıldı  gitti.  Sıkıntı  ve  üzüntüler  birikti  kaldı.  O  konak  yerlerinin  her  birinde  ben  bendim.  Ölümümden  sonra  gelecek  konaklarda  da  yine  ben  ben  olacağım. Bu  ko­  nak  yerinde  yani  vücuttaki  hücreler  nasıl  yılda  iki  kere  vücuttan ayrılıyorsa ben de o şekilde elbise değiştiririm;  260  yırtılmış Said'i atar, yeni Said'i giyerim  .”  “Ben  bu  anda,  seksen  Said'in  özü  olarak  ortaya  çık­  mışım”  sözü  önemlidir.  Çünkü  Tevrat’a  göre  Âdem 
259  Hasan  Kâmil  YILMAZ,  “İnsânı  Kâmil,  Altınoluk  Mecmuası”,  Temmuz  1996, sayı: 125,  s.  31.  260  Said  Nursî,  İşârât,  a.g.e,  c.  II,    s.  2340.  İfadeler  sadeleştirilmiştir.  Aslı  şöyledir:  “Ben  bu  anda,  seksen  Said'den  telhis  ile  tezahür  etmişim.  Onlar  müselsel şahsî kıyametler ve müteselsil istinsahlar ile çalkalanıp şu zamana  beni fırlatmışlar.  Şu  Said  yetmiş  dokuz  meyyit,  bir  hayyı  nâtıkın  fihristesidir.  Eğer  zamanın  suyu  donup  dursa,  mütemessil  olan  o  Said'ler  birbirlerini  görseler,  şiddet­i  tehalüften  birbirlerini  tanımayacaklardır.  Ben  onların  üstünde  yuvarlandım;  hasenat, lezzat dağıldı kaldı. Seyyiat, âlâm toplandı, yüklendi. Nasıl ki şimdi  o merhalelerde daima ben benim. Öyle de, mevtimle gelecek menzillerde de  yine  ben benim. Lâkin her senede şu  menzilhanelerdeki zerrat,  iki  muhace­  reti  umumî yaptığından, ene dahi  libasını değiştirir, yırtılmış Said'i  atar, yeni  Said'i giyer”.

157 

Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2 

aleyhisselamdan Yakup aleyhisselamın ölümüne kadar  2413 sene geçmiştir. Yusuf aleyhisselam 110 yaşında,  261  Musa  aleyhisselam  da  120  yaşında  vefat  etmişti  .  Yakup’tan İsa aleyhisselamın doğumuna kadar da top­  lam  1600  sene  geçmiş  olsa  Yaklaşık  4000  yıl  eder.  Said Nursî 1960’ta vefat ettiğine göre Tevrat’a göre; ilk  insandan onun ölümüne kadar 5960 sene geçmiş olur.  Bunu  seksene  bölünce  onun  girdiğini  iddia  ettiği  her  bedenin ortalama ömrü 75 yıl eder. Bu sebeple sekse­  ninci beden sözü, düşünülerek söylenmiş bir sözdür.  Bu,  reenkarnasyon  inancıdır.  Said  Nursî  en  tepede  olduğunu, kıyamete kadar da en tepede kalacağını söy­  lüyor.  Yani  gelmiş  büyük  peygamberler  ile  her  devirde  gelen  mürşit,  müceddid,  Mehdi  ve  beklenen  İsa  odur.  Risale­i Nurların konu ile ilgili ifadeleri şöyledir:  “Ol nurdan için Yûnus'u hıfz eyledi ol hût,  Ol nur ile kahreyledi hem kavmini ol Lût.”  Bu satırlar şu şekilde sadeleştirilebilir:  O nurdan dolayı balık Yunus aleyhisselamı korudu.  Lut aleyhisselam kavmini o nur ile yok etti.  “(…) Çok şahs­ı velî, nur ile hem etti kanaat,  Çok şahs­ı denî, nur ile hem buldu kerâmet.!  Bu iki satır şu şekilde sadeleştirilebilir:  Çok sayıda evliya o nur ile ikna oldu.  Çok sayıda alçak insan, o nur ile keramete erdi.  “Derhal açılıp gökyüzü hem parladı ol nurdan gelen  Risâlei'n­Nur  Hallâk­ı  Rahîm  eyledi  mahlûkunu  mes­ 
261  Bakınız, Tevrat, Yaradılış, Bap 646.

158 

Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk 

rur.”  Bu satırlar şu şekilde sadeleştirilebilir:  Derhal  açılıp  gökyüzü  ve  o  nurdan  gelen  Risalei  nur  parladı.  İkramı bol yaratıcı böylece yaratıklarını mutlu etti.  “Ol taze güneş, ülkeye serptikçe ışıklar,  Hep şâd olacak, şevk bulacak kalbi kırıklar.  (…)  Ey  nur­u  Risaletten  gelen  bir  burhan­ı  Kur'ân!  Ey sırr­ı Furkan'dan çıkan hüccet­i iman!”  Son iki satır şu şekilde sadeleştirilebilir:  Ey Peygamberlik nurundan gelen bir Kur’ân delili  Ey Allah’ın sırrından çıkan imanın delili.  “Sendin bize matlub, yine sendin bize mev'ud,  Sayende bugün herkes olur zinde ve mes'ud.”  Bu iki satır şu şekilde sadeleştirilebilir:  İstediğimiz sen, bize söz verilen de sendin  Herkes senin gölgende güçlü ve mutlu Bugün  “Her an seni bekler ve sayıklardı bu dünya,  Hak kendini gösterdi, bugün bitti o rüya.  Bin üç yüz senedir toprağa dönmüş nice milyar  Mü'min ve muvahhid seni gözlerdi hep ey yâr!  Her hepsi de senden yana söylerdi kelâmı  Her hepsi de her an sana eylerdi selâmı.  (…) Vallah, ezelden bunu ben eyledim ezber:  Risalei'n­Nurdur vallah o son müceddid­i ekber. ”  Son iki satır şu şekilde sadeleştirilebilir:
159 

  Âciz.g. s.e.2144.  “Nur aşkına. c. (Şiir çok uzun  olduğu için bazı bölümleri alınabilmiştir.  Yazı sadeleştirilmiştir;  aslı  şöy­  ledir:  “Bediüzzaman  Said  Nursî.) Said Nursî’nin Risale­i Nur’un hakiki  ve  manevi şahsiyeti  olduğu daha  önce  geçmişti.  çağdaş­  ları  olan  müslümanlara  ve  insanlığa  bağırıyor  ve  bu  asrın  arkasında dizilmiş  ve  gelecek  sıralarında saf  tut­  muş olan gelecek nesil ile en büyük mürşit ve en büyük  264  müceddid olarak konuşuyor  ”.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Vallahi ezelden beri ezberimde olan budur  Vallahi en büyük müceddid Risalei Nur’dur.  s.  262 Bu sözler onun İsa aleyhisselam gibi tanrılaştırıldığını göstermektedir. Hak aşkına.  Barla Hayatı. II. Burada Risale­i Nur  yerine  Said  Nursî  konunca  Hıristiyanlıktaki  İsa  inancı  ile  bire  bir  örtüştüğü  ortaya  çıkmaktadır. dost aşkına ey nur!  263  Nurunla ve sırrınla bugün kıl bizi mesrur”  .  263  Emirdağ Lâhikası (1). Sıra No: 72.1725 vd. Hicrî on dördüncü ve Mila­  dî  yirminci  asrın  minaresinin  tepesinde durup.  “Affet beni ey affı büyük lütfu büyük Risalei'n­Nur!  Bir  dem  bile  hem  eyleme  senden  beni  yâ  Rabbenâ  262  mehcur  !”  Bu iki satır şu şekilde sadeleştirilebilir:  Affet beni ey affı büyük lütfu büyük Nur Elçisi!  Ey Rabbimiz! Eyleme beni bir an bile senden mahrum  birisi. bîçâre talebeniz Hasan Feyzi  g­ En büyük mürşit ve müceddid olduğu iddiası  Nurcular Said Nursî’yi şöyle tanıtırlar:  “Bediüzzaman Said Nursî.  on  dördüncü  asr­ı  Muhammedînin  ve  yir­  minci  asr­ı Milâdînin minaresinin tepesinde  durup. a. muasırları  olan  ehli İslâm 160  .  264  Tarihçe­i Hayat.

  Risale­i  Nur'un  manevi  kişiliğini  (Said  Nursî’yi)  haklı  olarak  bir  çeşit  mehdi  diye  algılıyorlar. Çelişkinin hallini isteriz".  üçüncü  derecede  olduğundan.  Peygamberin  halifesi  unvanıyla  İslam’ın  farklı  yönlerini  ihyâ  etmek  ve  zamanın  etkisiyle  Kur’ân  hükümlerinde  ve  şeriat  kanunlarında  görülen  bir  çok  değişiklik sebebiyle o zât bu en büyük görevi yapmaya  çalışır. Peygamberimizin ailesinden gelecek  olan o büyük mürşidin sen olduğunu düşünüyoruz.  Nur şakirtleri birinci görevi tam olarak Risale­i Nur'da  gördüklerinden.  inceleme ve yorumla.  Said  Nursî’ye ıslarla şunu sorarlar:  ­ Ahir zamanda.  İki  noktada  karışıklık  olduğundan yoruma  ihtiyaç var­  dır:  Birincisi: … Peygamberin halifesi olma ve İslâm birliği;  ve  insaniyete  bağırıyor  ve  bu  asrın  arkasında  dizilmiş  ve  müstakbel  sırala­  rında  saf  tutmuş  olan  nesl­i  âti  ile  bir  mürşid­i  âzam.  Bu bir çelişkidir. Ama  sen bu  kanaatimizi  ısrarla  kabul  etmiyor.  çekiniyorsun.  gayb  ile  ilgili  kerametlerinde  Risale­i  Nur'un  (Nur  Elçisi  Said  Nursî’nin)  tam  o  âhir  zamanın  hidâyet  edicisi  olduğu. anlaşılır diyorlar.  Bunlar;  imanı  kurtarmak.  Said Nursî bu soruya şu cevabı verir:  ­ Gelecek Mehdî­i Resulün temsil ettiği kutsal cemaa­  tin  manevi  şahsiyetinin  üç  görevi  vardır. 161  .  ikinci.  …  Hatta  bir  kısım  evliya.  üçüncü  görevler  buna  nispetle  ikinci.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  h­ Mehdi olduğu iddiası  Risale­i  Nurun  bir  kısım  önemli  şakirtleri.  bir  müceddid­i  ekber  olarak konuşuyor”.

  keramet­i  gaybiyelerinde  Risale­i  Nur'u  aynı  o  âhirzamanın  hidâyet  edicisi  olduğu.)  ünvanıyla  şeâir­i  İslâmiyeyi  ihyâ  etmek  ve  inkılâbât­ı  zamaniye  ile  çok  ahkâmı  Kur'âniyenin  ve  şeriatı  Muhammediyenin  (a.  ikinci.  Ondan  hakikat  dersini  aldım. Nur  şakirtleri  birinci  vazifeyi  tamamıyla  Risale­i  Nur'da  gördüklerinden.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  halka. Gerçi her asırda hidayet edici bir nevi mehdî ve müceddid  geliyor  ve  gelmiş. İfadeler sadeleştirilmişti;  aslı  şöyledir:  "Nurun  ehemmiyetli  bir  kısım  şakirtleri  pek  musırrâne  olarak  âhirzamanda gelen Âl­i Beytin büyük bir  mürşidi seni zannediyorlar.  Hattâ.  bazan  o  ismi  ona  da  veriyorlar.g.  çekiniyorsun.1064. o şahsı mânevînin bir mümessili  olan  bîçare tercümanını zannettikle­  rinden.  Aslında  ben  Hazret­i  Ali'nin  (r.m.  hilâfet­i  Muhammediye  (a.s.  İkincisi:  Âhir  zamanın  o  büyük  şahsının  Peygamber  ailesinden  olmasıdır.  Hallini  isteriz"  diye  sormaları  sebebiyle.  onlara  cevap  olmak  üzere.s. Risale­i  Nur'un  şahsı  mânevîsini  haklı  olarak  bir  nevi  mehdi  telâkki  ediyorlar.  hususan  bu  asrın  efkârında  o  birinci  vazifeden  bin  derece  geniş görünüyor. Ger­  çi her asırda hidayet edici bir nevi mehdî ve müceddid  gelmiştir.m. Sen  de  onların  fikirlerini  musırrâne  kabul  etmiyorsun.  Bir  kısmı.  bu  tahkikatla teville anlaşılır diyorlar.)  kanunlarının  bir  derece tâdile  uğramasıyla o zât bu vazife­i uzmâyı yapmaya çalışır.  evliyanın  bir  kısmı.a. Ondan hakikat der­ 162  .  Muhammed  (a. On Dördüncü  Şuâ.  Birincisi: Âhirde iki vazife.  Bu  bir  tezattır.  Fakat  her  biri  üç  vazifeden  birisini  bir  cihette  yapması  itibarıyla.m.)  manevi  evladı  hükmündeyim.s.  ama  her  biri  üç  görevden  birisini  bir  yönüyle  yaptığı  için  âhir  zamanın  büyük  mehdîsi  unvanını  almamışlardır.  265  Şuâlar. siyasetçilere ve özellikle bu asırdaki düşüncelere  göre birinci görevden bin derece geniş görünüyor. âhirzamanın büyük mehdîsi ünvanını almamışlar.  üçüncü vazifeleri de.  İkincisi:  Âhirzamanın  o  büyük  şahsı. buna nisbeten ikinci.  a. İki noktada bir iltibas var; tevil lâzımdır. gerçi hakikat noktasında birinci vazife derecesinde  değiller.  Âl­i  Beytten  olacak. c.  bundan  sonra gelecek Mehdî­i Resulün temsil ettiği kudsî cemaatin şahs­ı mânevîsi­  nin  üç  vazifesi  olduğu. üçüncü derecededir diye.s.)’ın  ailesi  bir  manada  hakikî  Nur  şakirtlerini  de  içine  aldığından.)  bir veled­i  mânevîsi hükmündeyim. s.  Gerçi  mânen  ben  Hazret­i Ali'nin (r.)  ve  ittihad­ı  İslâm  avamda  ve  ehli  siyasette.  bunların  imanı  kurtarmak.  Fakat  hilâfet­i  Muhammediye  (a.m.  ben  de  o  aileden  265  sayılabilirim  . II.e.a.

  gelecek  zâtın  makamını  Risale­i  Nu­  run manevi kişiliğinde (Said Nursî’de) gözleriyle görmüş  gibi işaret etmişlerdir… Bu gerçek gösteriyor ki; gelecek  o  mübarek  zat.  o  gelecek  zâtın  makamını  Risale­i  Nurun  şahs­ı  mânevîsinde keşfen görmüşler gibi işaret etmişler.s.  âhir  zamanda  gelmesini  beklediği  kişinin  üç görevinden en önemlisi ve en büyüğü gerçek îmanı  yaymak  ve  ehl­i  îmanı  sapıklıktan  kurtarmak  olduğun­  dan.m.”  sini  aldım.  o  evliyayı  meşhûreden.)  bir  mânâda  hakikî  Nur  şakirtlerine  şâmil olmasından.  ehemmi­  yetsiz kardeşleri Said'e  bin derece ziyade hisse vermişler.  o  hâdime  mültefitane  bakmışlar.  bir  gerçeği  açıkça görmüş  ve  haber vermişlerdir.  o  görevi  tümüyle  Risale­i  Nurda  görmüşlerdir.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  “Kırk günde bir ekmek yiyip başka günlerde yemeyen  meşhur  veli  Osman­ı  Hâlidî  ile  Isparta’nın  tanınmış  â­  limlerinden  Topal  Şükrü. hak bir hakikatı görmüşler. Onsekizinci Mektuptaki iki ehl­i kalb çobanın macerası  gibi.  s. fakat tâbire muhtaçtır. Evet onlar.  Bu  hakikatdan  anlaşılıyor ki; sonra gelecek o mübarek zat. On seneden beri  kanaatlarını  tâdile  çalıştığım  halde.  Ali. Bâzan da o şahs­ı mâne­  vîyi  bir  hâdimine  vermişler.com.tr  Yazı  sadeleştirilerek  özetlenmiştir.  www.net  ve  www.  "Sikke­i  Gaybiye"  müştemilâtiyle.  Ve  Âl­i  Muhammed  (a. ben de Âl­i Beytten sayılabilirim.  bu  nokta  içindir  ki.e.  Aslı  şöyledir:  “Ev­  velâ:  Nurun  fevkalâde  has  şâkirdleri. 163  .  fakat  iki  iltibas  içinde bu  bîçâre.  2061. O gerçek şudur:  “Ümmetin.  o  en  ehemmiyetli  vazifeyi  aynen  bitemâmiha  Risale­i  Nurda  görmüşler.  Risale­i  Nuru  kendi  programı  olarak  266  uygulayacaktır  .”  266  Sikke­i  Tasdik­i  Gaybî.  İmamı  Ali  ve  Gavsı  Âzam  Osman­ı  Hâlidî  gibi  zatlar. O hakikat da şudur:  Ümmetin beklediği.  II.risale­inur.  Hz.  o  bahadır  kardeşler  kanaatlarında  ileri  gidiyorlar.  Abdülkadir  Geylanî  ve  Osman­ı  Hâlidî  gibi  zatlar.  a. âhir zamanda gelecek zâtın üç vazifesinden en mühimmi  ve  en  büyüğü  ve  en  kıymetdarı  olan  îman­ı  tahkikîy­i  neşr  ve  ehli  îmanı  dalâletten  kurtarmak  cihetiyle.bediuzzaman.g. Risale­i Nuru bir programı olarak  neşr ve tatbik edecek”.  c.  kırk  günde  bir  def'a  ekmek  yeyip  kırk  gün  yemeyen  Osman­ı Hâlidî'nin sarih ihbarı ve evlâdlarına vasiyeti ile ve Ispartanın meş­  hur  ehl­i  kalb  âlimlerinden  Topal  Şükrü'nün  zâhir  haber  vermesiyle  çok  e­  hemmiyetli  bir hakikatı dâva  edip.  Bu  sebepledir  ki.

 c. 164  .  Said  Nursî’dir. ey nur­u Mevlâ!  Ey cilve­i rahmet­i âlem Risaletü'n­Nur!  Bir yanda sel var. a.  Ey muhtaçlara rahmet­i âlem Risaletü'n­Nur!  Gökler saldı belâ.  Ey ziya­yı rahmet­i âlem Risaletü'n­Nur!  “(…) Âşıkların Arşa çıkan feryadı  Ağlatıyor o pâk ruhlu ecdadı. s.  s. bir yanda kan akar.e.  Her bir yeri bir gülşene senin nurun döndürür.  Revaç bulsun geçmez olan paramız. 1601. onun Deccal’i öldü­  267  receğine  inanırlar  .  Sarstı âfâkı bir acı vaveylâ.g.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  i­ Beklenen Mesih olduğu iddiası  Risale­i  nurlara  göre.e. Çünkü İsa’yı bekleyenler.  268 Sikke­i Tasdik­i Gaybî. 2102.  gelmesi  beklenen  İsa.  Deccâlı da bir gün gelir elbette öldürür  268  Ey nur­u rahmet­i âlem Risaletü'n­Nur!”  j­ Said Nursî’nin kurtarıcı olduğu iddiası  Nurcular  onun  bu  dünyada  kendilerini  kurtaracağına  inanırlar. c.  267  Bkz. II.  Allah için eyle bize imdadı. aka dönsün karamız. Kastamonu Lahikası. yer verdi belâ. Said Nursî’nin “Pek parlak kaside” diye övdü­  ğü şiirde konu ile ilgili şu ifadeler yer alır:  “Şifa bulsun şimdi biraz yaramız. II. a.  Saç nurunu.  Rahmet et âleme. Yirmi Yedinci Mek.g.  Said  Nursî’nin  pek  parlak  kaside  diye övdüğü şiirde bu husus dile getirilmektedir:  “Her yangını senin nurun söndürür.

  Ağlayan bu beşer hep sana bakar.g. Said Nursî.  “Yetiş  imdada  ey  şah­ı  evliya”  demek. II.  nasıl  âzâd  olmuş.  o  mübarek  kutsal  çerçeveye  girdiğinizde  dünya  ve  ahiretle  ilgili  dehşetli  ateşlerden  kurtulacak  ve  evlât  ve  269 Sikke­i Tasdik­i Gaybî.  Allah’tan  güçlü.  hiz­  metçileri  ve  risalelerini  koruyan  mağazalar. 165  .2102. kurtulmuş ise sizler de o mübarek şakirtler gibi.  daha  merha­  metli  olması  ve  insanları  daha  iyi  tanıması  gerekmez  mi? Beş vakit namazında; “Yalnız sana kul oluruz ve  yalnız senden yardım dileriz” diyen bir Müslüman bu  büyük günaha nasıl düşebilir?!  k­ Said Nursî’nin şefaatçi olacağı iddiası  Nurcular.  Bir cehennem gibi kaynadı derya.e.  s.  Ey nümune­i rahmet­i âlem Risaletü'n­Nur!  Çevrildi ateşle bu koca dünya.  “Ey  evliyalar  padişahı imdada yetiş” demektir.  şefaatiyle  ve  hürmetine. a. c.  …  onun  şakirtleri.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  Bu belâ ateşi âlemi yakar. kime karşı  imdada çağırılmaktadır.  ana­babamızı. Dünyayı ateşle çevirip.  Konu  ile  ilgili sözlerinden bir kısmı şöyledir:  “O  nurun  mübarek  tercümanının  ve  mübarek  şahs­ı  mânevîsinin  (Said  Nursî’nin)  yaptığı  şu  dua;  “Bizi  kur­  tar.  Said  Nursî’nin  şefaatine  inanırlar.  Risale­i  nur  talebelerini  ve  ana­  babalarını  ateşten  kurtar”  ile  benzeri  dualarının  kabu­  lüyle. denizle­  ri bir cehennem gibi kaynatan kimdir? Allah’a karşı im­  dada  çağırılan  bu  zatın.  Yetiş imdada ey şâh­ı evliya  269  Ey bu zamanda rahmet­i âlem Risaletü'n­Nur!”  .

  sizler  de  o  mübarek  şakirtler  gibi. Mektup No: 81.  s.e. yıkılmaz. Said Nursî’yi ve ta­  lebelerini  kutsayan  o  kadar  çok  bölüm  vardır  ki.  Nurun  271  himmeti sizleri kurtaracaktır  .g.  onun  şakirtlerinin. c.  a. güçlü.  benim  dehşetli. özellikle müminlerin çok sarsıntılar geçirdiği ve çok  dehşetli  düşmanlar  karşısında  bulunduğu  ve  katıksız  kâfirlik ateşinin mahallemizi sardığı bir zamanda..Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  ailenizin bir nevi çobanı olmanız sebebiyle o sevgilileri­  nizi  de  kurtaracaksınız. sar­  sılmaz  donanımına  sahip  olan  Risale­i  Nur'un  nuranî  siperlerine  sığınmakla  ve  onun  kutsal  çerçevesine  gir­  mekle kurtulacak ve imanınızı kurtararak.  II.  fakat  Cehennem  ateşi  yanında  hiç  ehemmiyeti  olmayan  ateşimden. 270 "  Ey  Nurcular!  …  Nurun  şefaati.  kurtulmuşsa. o sevgililerinizi de kurtaracaksınız. o mübarek dairei kudsiyeye dehalet ettiğinizde.  hâdimlerinin  ve  risalelerinin  muhafızı  bulunan  mağazaları. güvenimizin en sağlam.  nasıl  âzâd  olmuş. a.  c. 166  . şefaatiyle ve hürmetine. s.  2­ Risale­i Nurların Kutsallaştırılması  Risale­i nurlarda; Risale­i nurları.  onlar  çıkarılsa  kitaplar  ciddi  anlamda  küçülürler.    . ebedî yokluk  270  Emirdağ  Lâhikası  (1  Mektup  No:  81). II.  1733.  İfadeler  sadeleştirilmiştir;  aslı  şöyledir:  “  Ve  işte  o  nurun  mübarek  tercümanının  ve  mübarek şahs­ı mânevîsinin… dualarının kabulüyle. ancak  ve ancak.  Her  birerleriniz  maddî  ve  ma­  nevî felâh ve saadete nail olacaksınız.g.  Bunların  bir  kısmından  daha  önce  söz  edilmişti;  bir  kısmına  daha  göz atalım:  “Bu acayip ve dehşetli ve hiç misli görülmemiş devir­  de.1733. dünyevî ve uhrevî deh­  şetli  ateşlerden kurtulacak ve evlât ve  iyâlinizin  bir nevi çobanı olmak hase­  biyle.e.  Nurun  duası. Ve her birerleriniz maddî ve manevî  felâh ve saadete nail olacaksınız…”  271 Emirdağ Lâhikası (1).

  ilmelyakîn  değil. c.1733.  ancak  ve  ancak.g. On Dördüncü Şuâ. önceki ilahi kitaplar  tarafından  haber  verilmesi  ve  onaylanması  gerekir. Bir dâvada. a. Risalede şöyle diyor: “Bu risale baştan  sona  bine  yakın  işaretle  bir  tek  şeyi;  Risale­i  Nur'un  uygun görülüp onaylandığını ispat eder. 167  .  yıkılmaz.1111. Böyle  bir tek  dâvaya bu  derece kesretli ve  ayrı ayrı  cihetlerde  binler  emareler  ve  îmalar  onu  göstermesi.  Said Nursî bu tarafı da ihmal etmemiş. idam­  ı ebedî zannettiğiniz ölümü bir hayat­ı bâkiyeye tebdil edeceksiniz”. “Sikke­i tasdik­i  gaybî” yani “gaypla ilgili onay damgası” adını verdiği bir  risale yazmıştır. ruhumuzun gıdası ve ebedî saadetimizin anah­  273  tarıdır  . Risale­i Nur'un makbûliyetine bir imza  basıldığını  isbat ediyor. Ceylan Çalışkan’ın müda­  faasından. a.  Mektup No: 81. s. belki hakkalyakîn derecesinde o dâvayı isbat eder”.e. s.  kurtuluş.  hususan  ehl­i  imanın çok sarsıntılar geçirdiği ve çok dehşetli  düşmanlar  karşısında  bulunduğu  ve  küfr­ü  mutlak  ateşinin  mahallemizi  sardığı  bir  za­  manda.  ancak  Risale­i  nurlarla mümkün olacaksa onların.e.a.”  "Onlar.  Şimdi  bu  kitaplara  yakıştırılan  özelliklerden  bazılarını  görelim:  a­ Risale­i Nur’un onaylandığı iddiası  Nurcuların  iddia  ettiği  gibi. bu  kadar çok ve birbirinden farklı binlerce emare ve işare­  tin  olması  yalnız  kesin  bilgi  derecesinde  değil. 1651.  272  Emirdağ Lâhikası (1).  Yazı sadeleştirilerek özetlen­  miştir. c.g. Aslı şöyledir: “Bu risale Sikke­i Gaybiye baştan aşağıya kadar bir tek  neticeye bakar.  kavî.  s. II.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  272  zannettiğiniz ölümü bir ebedi hayata çevireceksiniz  . c.e.  sarsıl­  maz  tahkimatı olan Risale­i Nur'un  nurânî siperlerine  iltica  etmekle  ve onun  daire­i kudsiyesine dehalet etmekle kurtulacak ve imanınızı kurtararak. I.  274  Kastamonu Lahikası.g.  273 Şualar. Bine yakın emarelerle.  güvenimizin  en  müstahkem.  belki  gözle görme ve kesin kanaat derecesinde o dâvayı is­  274  pat eder”  .  belki  aynelyakîn. II. İfadeler sade­  leştirilmiştir; aslı şöyledir: “Bu acip ve dehşetli ve hiç misli görülmemiş devir­  de.

 Birinci Şua.  2061.  Risale­i  Nurların  Türkçe oluşunun delili sayar ve şöyle der:  “…  Elçilik  ve  Peygamberliğin  naib  ve  vekillerinin  her  asırda  bulunması  bir  kural  olduğu  için  bu  ayet. s. a.” 168  .  276 Sikke­i Tasdik­i Gaybî.  a.e. I. a.  (İbrahim  14/4)  Said  Nursî  bu  ayeti.  d­ Risale­i Nur’u okuyanın alim olduğu iddiası  Said Nursî’ye göre eski medreselerde beş on senede  öğrenilen  bilgiler  Nur  Medreselerinde  beş  on  haftada  277  öğrenilebilmekte ve aynı sonuç elde edilebilmektedir  .  bir  mi­  rasçılık  görevi  yapan  Risale­i  Nur’u  kendi  fertleri  içine  bir  işaret  anlamıyla  sokuyor  ve  dilinin  Arapça  olmayıp  275  Türkçe olmasının sebebini belirliyor”  . II.  c­ Risale­i Nur’un günaha kefaret olduğu iddiası  Said  Nursî’ye  göre  “Kur’an  lemeatlarına  ve  Risale­i  Nur'a değil ilişmek.g. her elçiyi kendi top­  lumunun  dili  ile  gönderdik  ki.e.  Aslı  şöyledir: “Eski medreselerde beş on seneye mukabil. geçmiş dehşetli günah­  lara kefaret olması ve gelecek müthiş belâlara ve anar­  276  şiye engel olabilmesi için şarttır”  . Bu onun. inşaallah Nur Medrese­  leri beş on haftada aynı neticeyi temin edecek ve yirmi senedir ediyor. onu tamamıyla kabul edip yayılma­  sına çalışmak gerekir. s.g.  Yazı sadeleştirilmiştir.g. c. Dördüncü Ayet.  b­ Risale­i Nur’un Türkçe olması  Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Biz.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Bu  ispatın  nasıl  olduğunu  görmek  isteyenler.  c. II. s. 2061.  onlara  iyice  açıkla­  sın”.  277  Sikke­i Tasdik­i Gaybî.  bundan  sonra  gelecek  olan  “SAİD  NURSİ  VE  KUR’ÂN”  bö­  lümüne bakabilirler. 847. c.e.  275 Şualar.

  279 Şuâlar. a. 895.e. s. Ali’nin Risale’den şefaat dilediği iddiası  Said Nursî diyor ki: “İmam­ı Ali (R. s. 895. Nur’un bölüm­  lerinden  haber  verdiği  sırada  “Ayet’ül­Kübrâ  hakkı  için  beni  ani  ölümden  koru”  deyip  o  Âyet­ül  Kübra’yı  280  şefaatçı yaptı…  ”  4) Risale’nin lâ ilâhe illallah’ın delili olduğu iddiası  Said Nursî diyor ki: “Lâ ilâhe illallah’ın delili. 1116. öyle yazdırıldı”  .  Bunlardan  “Âyet­i  Kübra” yı örnek verip buradaki iddiaları adım adım izle­  yelim:  1) Said Nursî’ye yazdırıldığı iddiası  Said Nursî Âyet­i Kübra adını verdiği risalesinin giriş kısmı­  nı uzatınca şöyle diyor:  “Bu  risalenin  girişinin  bu derece  uzun  olması  isteme­  278  den olmuştur. “ ” Arap­  ça’da “fecet” diye bir kelime  olmadığı  için “füc’e”  kabul  edilerek  anlam  veril­  miştir. c. Ali’nin verdiği iddiası  Said Nursî.g.  ‫ﺖﺠﻔﻟﺍ ﻦﻣ ﲏﻣﺃ ﻯﱪﻜﻟﺍ ﺔﻳﻵﺎﺑﻭ‬ 280  Şuâlar. I.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  e­ Risale­i Nurları kutsallaştırmaya örnek  Risale­i Nurları kutsallaştırma ile ilgili yazılar çıkarılsa  kitapların  hacmi  oldukça  küçülür.  2) Adını Hz. Demek ihtiyaç var ki.A.e.)  gaipten  gösterdiği  kerametlerle  bu  risaleye.  I. I. s.g. basılı Â­  278 Şuâlar. c. a.e.g.  a.A.  “­  279  yet­i Kübra” ve “Asâ­yı Musa” adlarını vermiştir”  .  3) Hz. bu risale için şöyle diyor:  “Bu  risalenin  öyle  bir  ehemmiyeti  var  ki;  İmam­ı  Ali  (R. Yedinci Şuâ. Yedinci Şuâ. On Beşinci  Şuâ. 169  . c.).

Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  yet­ül Kübra Risalesidir.  Anlamı  bozmayacak kısaltmalar yapılmıştır.”  diyerek  yanıma  geldi.  Bayındır)  deyip  o  Âyetü’l­Kübra'yı şefaatçı yaparak…”  282 Şuâlar. O emsalsiz hüccetin hârikalığı  281  içindir ki; İmam­ı Ali (R. Risale­i Nur’u ve Âyet­ül Kübra’yı şefaatçı  yapıp: “Ya Rabbi kurtar” dedim.  1723.).  s.A. I. onu şefaatçi yapmıştır  . c. s.  Tamamı  şöyledir:  “  Birinci  Kelime tır. a.  Bu  ibarede  kısaltma  yapıl­  mıştır.).  II.e. mah­  volduk. On  Beşinci Şuâ. Üç saat o dehşetli yan­  gın. yıktı.  Yangın;  bitişikteki  mağazaya  hızla  ilerliyordu.  a. Nur'un  eczalarından  haber  verdiği sırada (Ayetül  Kübrâ  hakkı  için  beni  ani  ölümden  koru.  Ben  de  iki  gün  evvel  mağazada  bulunan  Âyet­ül  Kübra’nın  bazı  nüshalarını  istemiştim ama getirmemişti.  s. 170  .g.e.A.  o  Risalenin  hem  Ankara  hem  Denizli  Mahkemelerinde  galip  gelmesiyle  ve  perde  al­  tından  etkili  bir  şekilde  yayılmasıyla  talebelerine  berat  282  kazandırmağa sebep olduğu…  ”  6) Bir mağazayı yangından koruduğu iddiası  Said  Nursî  diyor  ki:  “…  (Isparta’da)  hükûmet  dairele­  rinden birisi… gecenin en soğuk anında üç saat yandı.  Bundaki  hüccet  ise  matbu'  Âyetü’l­Kübra  Risalesidir.. “Biz yanıyoruz.  ‫ﺖﺠﻔﻟﺍ‬ ‫ﻦﻣ ﲏﻣﺃ ﻯﱪﻜﻟﺍ ﺔﻳﻵﺎﺑﻭ‬ ‫ﷲ ﺍ ﻻﺇ ﻪﻟﺇ ﻻ‬ 283  Emirdağ  Lahikası.g.  a. I. Demek o ateşi söndürmek  için kalmıştı.g.  c.  Yirmi  Yedinci  Mektup. On Beşinci Şuâ.  Altında  ve  bitişi­  ğindeki dükkânları tamamen yaktı.  A. Altındaki şakirdin dükkânı da sağlam kaldı…  ”  281  Şuâlar.  Mağaza  Risale­i Nur’un bir talebesine aitti. c. 1116.  5) Risale’nin kurtarıcılık yaptığı iddiası  Said  Nursî  diyor  ki:  “.  bütün  o  büyük  daireyi  mahvetti. Risale­i Nur’un  ve  Âyet­ül  Kübra’nın  korumasında  olan  mağazaya  iliş­  283  medi.e.  O  emsalsiz  hüccetin  hârikalığı  içindir  ki;  İmam­ı  Ali (R. 1116.

  Ali’nin  ve  Abdulkadir  Geylânî’nin  284  müjdeleri vardır  . s.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  3­ Kurtuluşun Nur Cemaatinde Olacağı  Nurculara  göre  “Risale­i  Nur  şakirtlerinin  kurtuluşa  ereceklerine  ve  mutlu  olacaklarına  dair  Kur’ân’ın  kuv­  vetli  işaretleri.g.  Onları. a.  sizin  dininizdir;  bir  tek  din.  Sonra  insanlar.” (En’am 6/159)  “Bu  din.  Ben  de Rab­  binizim; öyleyse Benden sakının. Onların işi Allah’a kalmıştır. Yirmi Yedinci Mektup.  daldıkları  hayalleri  içinde  bırak;  bir  süre  böyle  git­  sin.  sen  hiçbir  konuda  onlardan  değilsin.”  (Müminûn  23/53)  284 Kastamonu Lahikası.  Onlara  mal  ve  oğullar  vermemizi  nasıl  değer­  lendiriyorlar?  Onlara  mal  kazandırmak  için  mi  ko­  şuyoruz? Hayır; fark edemiyorlar.  Her  bölük  kendi  yanında  olandan  mutludur.  bir  takım  kitapların  etrafında  kümeleşip  din konusunda  bölük  bölük  oldular. İbarenin  aslı şudur: “Risale­i Nur şakirtleri hakkında necatlarına ve ehl­i saadet olduk­  larına  dair  kuvvetli  işaret­i  Kur'aniyeyi  ve  beşaret­i  Aleviyeyi  ve  Gavsiyeyi  düşündüm…” 171  .  bir  takım  kitapların  etrafında  kü­  meleşip  din  konusunda  bölük  bölük  oldular. Şu âyetler. 1608. bu tür cemaat ve tarikat­  ların durumunu anlatmaktadır:  “Dinlerini  bölük  bölük  ayırıp  her  biri  ayrı  bir  ce­  maat  olanlar  var  ya. II.” (Müminûn 23/52­56)  Son âyet şöyledir:  ‫ﻥﻭﺤﺭﻓ ﻡﻬﻴﺩﻟ ﺎﻤﺒ ﺏﺯﺤ لﻜ ﺍﺭﺒﺯ ﻡﻬﻨﻴﺒ ﻡﻫﺭﻤﺃ ﺍﻭﻌﻁﻘﺘﻓ‬ ‫ ﱠ ﹶ ﹶﹶ‬ َ     ‫ ﹶ‬    ‫ ِ ﱡ ﹸ‬ ٍ ِ  ‫ ﹶ‬  ِ  ‫ ِ ﹶ‬    “Sonra  insanlar.  kendi  yanındakine  güveni  tamdır. c.e.  Hz. Sonra onların  yaptıkları kendilerine bildirilecektir.  Her  bölüğün.

 İnsanlar.  âyette  şöyle  buyurulmuştur:  “ =  O  Kur’ân. 775. kendi hâkimiyetlerini pekiştirmenin bir  vasıtası  olarak  kullanırlar.  Kutsal  Ruh’u.  L­ CEMAATİ BÜYÜTMENİN HEDEF OLMASI  Dine uyma yerine dini kendilerine uyduranlar.  Dinlerini  bölük  bölük  ayıranların  kitaplarına  da  zebur  denmesi.  par. önceki Peygamberlere inen kitaplardır.  Nitekim  Şuarâ  196.  o  kitaplara  ilahi  kitap  havası  verdiklerine  işaret sayılabilir. Zebur.  “Kilise.  Biri  insani  diğeri  ilahi  olan  iki  farklı  yapısı  285  vardır  . daha  çok  dindarlaşmak  isterken  Allah  yerine  Kilise’ye  bağlı  hale  gelirler. Kilise’nin Hıristiyan ce­  maat üzerindeki hâkimiyetini pekiştirmenin aracı olarak  kullanılır. başkalarına verilmek üzere  kendilerine  emanet  edilen  Mesih’in  sözü  ve  ihsanı­  285 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. hiyerarşik organlardan ve Mesih’in mistik bede­  ninden oluşan bir topluluktur. Çünkü söyledikleri sözler ve verdik­  leri ihsan kendilerinin değil.  Meryem  Ana’yı  ve  Havarileri  Kilise  temsil  eder.  Kilise  insanlıkla  Allah  arasındaki  birleşmenin  286  işareti ve aracıdır  .  par. Göksel armağanlarla do­  natılmıştır.  ayrıca  Davud  aleyhisselama  inen  kitabın  da  adıdır. Mesih’e benzeyen kilise görevlileri  Mesih’in kullarıdır.  Mesela  Katoliklere  göre  İsa’yı. Bu büyük bir din sömürüsüdür. 172  ‫ﻪﻨِﻭ‬ ‫ ﱠﺇ‬ ‫ﺭﻭﺒﺯ‬ ‫ﻲﻔﹶ‬ ‫ِﻟ‬ ‫ﺭﺒﺯ‬  ِ ‫ﻥﻴﻟﻭﺄﻟﺍ‬ ‫ َﹾ‬ِ  ‫ﺭﺒﺯ‬ .  286 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  Mesela  Hıristiyanlıktaki  Ba­  ba.”  Öncekilerin  kitapları. Oğul ve Kutsal Ruh inancı.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Buradaki  zübür  ( )  Zebur  ( )’un  çoğuludur;  kitap  anlamına  gelir. 771.  öncekilerin  kitaplarında  da  vardır. o dinin  temel inançlarını.

  Ortaçağ  engizisyonunu  aratmayacak  yöntemlerle  yerli  inanç  ve  kültürler yok edilmiş ve halk Hıristiyanlaştırılmıştır.  21 Tanrı'nın  Yasa­  sına  sahip  olmayan  biri  değilim. kendine bağlı olanların sayısını artırmak için her  yola başvurmaktadır. bir dini in­  sanlara  anlattıktan  sonra  inanma  konusunda  onları  serbest bırakmaktır. Kendim Kutsal Yasa'nın denetimi altında olma­  dığım halde. Misyonerlik. 18. 876.  20  Yahudileri kazanmak için Yahudilere Yahudi gibi dav­  randım.  Onun  Korintlilere yazdığı mektupta şu cümleler yer alır:  Ben  özgürüm.  Ama  daha  çok  kişi  kazanayım  diye  herkesin  kölesi  oldum. Hıristiyanlığı Allah’ın dini olmak­  tan  çıkarmış.  Misyonerler. Misyonerlik.  Bu şekilde Katolikler.  Misyonerlik. Yasa altında olanları kazanmak için onlara  Yasa  altındaymışım  gibi  davrandım.  kimsenin  kölesi  değilim. Din tebliği.  Aziz  Pavlus'un  yolundadırlar. “19  173  . Onların bu faaliyetine misyonerlik denir. Yeni Zelanda ve batı emperyalizmini  yaşayan  Afrika  ülkelerinde  ve  dünyanın  diğer  bölgele­  288  rinde de olmuştur  .Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  287  dır  . Pavlus’un yaptığı gibi  insanları Kilisenin emellerine hizmet eder hale getirmek  için  her  yola  başvurma  faaliyetidir.  par.  Kilisenin  dini  haline  getirmişlerdir. Yasa'ya sahip olmayanları kazan­  mak  için  Yasa'ya  sahip  değilmişim  gibi  davrandım. Mahmut Aydın.  Şimdi  Kilise.  288 Şinasi Gündüz. Aynı  durum Avustralya. Buna karşın.  287 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri.  Mesih'in  Yasası  altın­  dayım. Bunu diğer kiliseler de yapmakta­  dır.  Nitekim  Amerika  kıtasını  işgalin  üzerinden  200  yıl  geçmeden. din tebliği değildir. İstanbul 2002. s.

  grupları.  Cemaatlerinin  büyümesini  İslam’ın  yayılması  sayar. 9/1923  290 Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri. Bunun  amacı  insanları  adım  adım  Hıristiyanlaştır­  maktır.  par.  İnkültürasyon.  İncil’i  halkların  kültürlerinde  canlandırmak  için  bir  inkültürasyon  süreci  başlar.  Kilise onlara adım adım ulaşır ve nüfuz eder.  23 Bunların hepsini. Sakın hocaların Cuma ve cemaatlerine ilişmeyiniz.  Halkları.  Birçok müslüman cemaat ve tarikatta da benzeri işler  yapılır. Bu.  Bunu.  İslam’ı  kendilerinin  temsil  ettiklerine  inanırlar.  Onlara  katılmasanız  da. Müjde (İncil)’de payım olsun  289  diye Müjde'nin uğruna yapıyorum  . İncil’i  290  kabul etmeyenlerle saygılı bir diyalog gerektirir  .  Said  Nursî’nin  aşağıdaki görüşleri buna örnektir:  “Risale­i  Nur'un  İslâm  Âleminde  yayılmasına  karşı  sosyal  ve  siyasal  açıdan  engeller  çıkmaması  için  Nur  şakirtleri barışçı bir davranış sergilemekle yükümlüdür­  ler.  Ne  yapıp  yapıp  bazılarını  kurtarmak  için  herkesle  her  şey  oldum.  diğer  kültürlere  uygun  hale  getiri­  lir.  Hıristiyan  cemaatle­  rin  ve  yerel  Kiliselerin  kurulması  izler.  kişileri  ilgilendiren  konularda.  katılanları  tenkit  etmeyiniz.  büyümeyi  ana  hedef  haline  getirirler.”  Misyonerlik.854 ve 856.  Hıristiyanlık  me­  sajı  ve  hayat  tarzı. Pavlus'un Korintlilere Birinci Mektubu.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  22  Güçsüzleri  kazanmak  için  onlarla  güçsüz  oldum. 174  .  İncil’i  halklara  ve  Mesih’e  inanmayan  gruplara  bildirmekle başlar.  Gerçi  İmam­ı  Rabbanî;  "Bid'at  olan  yerlere  girmeyiniz"  289 İncil.  İncil’in  mesajını  Hıristiyan  olmayan  ül­  kelerin  kültürlerine  sokmak  demektir.

e. elbette bir za­  292  man dünyayı çınlatan nurlu sesini yükseltecektir  . gerçek mutluluğa kavuşacak ve yeryüzünün ma­  hiyetini  anlayacaktır. şeria­  tın  ve  Kur'ân'ın  yüzden  ziyade  tılsımını." Maksadı.  İştirak  etmeseniz  de.  Risale­i  Nur'dan ders  almalıdır.  M­ İNSANLIĞI KUCAKLAMA İDDİASI  Nurcular derler ki; “Kim gerçekler peşinde koşuyorsa. II. Eğer namazın sevabını bile almayacaksa  oraya  gider  mi?  Said  Nursî.  Nur  yolunda  giden  her  aydın.g.e.  bu  yolla  Nurcuların  kendi  mescitlerini oluşturmalarının işaretini vermiş olmaktadır..  Yazı  sadeleştirilmiştir;  aslı  şöyledir:  “Risale­i  Nur'un  Âlem­i  İslâm'da  intişarına  karşı. a. 2204.  "Bid'at  olan  yerlere  girmeyiniz"  sözünün  camileri  he­  def aldığı açıktır.  iştirak  edenleri  tenkid etmeyiniz.”  Nurcular. Isparta Hayatı.  davalarını  yaymak  için  herkesle  iyi  ilişkiler  içinde olmaya çalışır ve tartışmaya girmezler.  a. namaz battal olur değil.  muammasını  çözüp  ortaya  çıkaran  ve  en  inatçı  dinsizleri  susturup  cevapsız bırakan; Miraç ve ahirette ruh ve cesedin bir­  likte  dirileceği  gibi akıldan  çok  uzak  zannedilen Kur'ân  291  Kastamonu  Lahikası.  s. Sakın hocaların  Cuma  ve  cemaatlerine  ilişmeyiniz.  c. c.  II.  1667. s. Müslüman. “sevabı olmaz” demektir; yoksa. hayat­ı içtimaiye ve siyasiye cihetinde maniler çıkmamak için.g. 175  .  Yirmi  Yedinci  Mektup.  Ebedî  hayat  hazinesini  gösteren  Kur'ân­ı Hakîmin nuru olan Risale­i Nur.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  demiştir  ama  onun  maksadı  bunun  sevabının  olmaya­  cağını  bildirmektir;  yoksa  namazın  batıl  olacağını  söy­  291  lemek değildir  . Gerçi İmamı Rabbanî demiş ki: "Bid'a olan yerlere girmeyi­  niz.”  Said Nursî daha ileri gider ve şöyle der: “Dinin.”  292 Tarihçe­i Hayat. Risale­i  Nur şakirtleri musalahakârane vaziyeti almaya mükelleftirler. daha çok sevap almak için  camiye gider.

 bu zamanın müthiş yaralarına tam bir ilâçtır.e.A. 176  .)  hakikî  ruhanîsi  de  o  daireye  gireceklerine  emareler  var.  din­i  İsa'nın  (A.  O  daire  294  bize kâfi geldiği için ondan dışarı çıkmıyoruz  .S.  Demek  İmam­ı  Ali'nin  (R.e.1695.  Demek  İmam­ı  Ali'nin  (R.)  otuz­kırk  işaretiyle  sarahat  derece­  sinde haber verdiği Risale­i Nur.  c.  bu  zamanın  dehşetli  yaralarına  tam  bir  ilâçtır.g.  a.  yani  Hıristiyanlığın  gerçek  ruhanîsinin  de  (yani  İsa  aleyhisselamın) o daireye gireceğine dair işaretler var­  dır. II.”  “Şialıkta mutaassıb ve Vehhabîlikte de aşırı.  Mektup No: 24.A.g.  s.  Aslı  şöyledir:  “Şîalıkta  mutaassıb  ve  Vehhabîlikte  de  müfrit.  Birbirine  hücum  değil;  belki  bir  tesanüd.  şeriatın  ve  Kur'ân'ın  yüzden  ziyade  tıl­  sımlarını.  feylesofların  en  maddîsi ve  mütefennini ve mutaassıb hocaların en  enaniyetlisi. elbette küre­i arz ve küre­i havâiyeyi kendi  ile alâkadar eder ve bu  asrı  ve  istikbali  kendiyle  meşgul  edecek  bir  hakikat­i  Kur'âniyedir  ve  ehl­i  iman elinde bir elmas kılınçtır.  c.  II. filozofla­  rın en inatçısı ve âlimi.) otuz­  kırk işaretiyle açık bir şekilde haber verdiği Risale­i Nur. s.  elbette  bütün  dünyayı ve uzayı kendi ile alâkadar edecek ve bu asrı  ve  istikbali  kendiyle  meşgul  edecek  bir  Kur’ân  gerçeği  293  ve ehl­i iman elinde bir elmas kılınçtır  .  Bunlar  birbirine  hücum  etmiyor;  aksine  bir  daya­  nışma ve bir barışın gereğini hissedip tartışmalı konula­  rı  ortaya  atmıyorlar.  Aslı  şöyledir:  “Evet.”  294  Emirdağ  Lâhikası.”  293 Emirdağ Lâhikası (1).  dinin.  Yazı  sadeleştirilmiştir. a.  1769.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  gerçeklerini en yobaz ve en inatçı filozoflara ve zındık­  lara  karşı  güneş  gibi  ispat  eden  ve  onların  bir  kısmını  imana  getiren  Risale­i  Nur  nüshaları. mutaassıb hocaların en kibirlisi  hep beraber Nur dairesine girmeğe başladılar ve şimdi  kardeş  gibidirler.  Hattâ  bazı  misyonerler  de. beraber Nur  dairesine  girmeğe  başlamışlar  ve  kısmen  şimdi  de  kardeşçe  bulunuyorlar.  bir  musalaha  lüzumunu  hissedip  medar­ı  münakaşa  meseleleri  ortaya  atmıyorlar.  Hatta  bazı  misyonerler.  muammâlarını hal ve keşfeden ve  en  muannid dinsizleri susturup  ilzam eden ve Miraç ve haşr­i cismânî  gibi sırf  akıldan çok uzak zannedilen  Kur'ân  hakikatlerini  en  mütemerrid  ve  en  muannid  filozoflara  ve  zındıklara  karşı güneş gibi ispat eden ve onların bir kısmını imana getiren Risale­i Nur  eczaları.  İsa  dininin. Yazı sadeleş­  tirilmiştir.

  Mesela  ona  göre  Kur’ân’ın  33  âyetinde  kendisine  ve  Risale­i  Nur’lara  295  işaret edilmektedir  .  Sekiz  kelimenin  birincisi  Ebced  olduğu  için  bu  hesaba  Ebced  hesabı  denmiştir.  A­ EBCED VE CİFR  28  harfli  Arap  alfabesi. Onun için.e. bu zamanın müthiş yaralarına tam bir ilâçtır. daha çok kendini. I. İddiasını ispat için Ebced ve cifri  kullanmaktadır. Birinci Şua. a.  Nur.  Ayet­  lerden bu tür anlamları çıkarmak mümkün olamayacağı  için  çok  yanlış  yollara  başvurur. 1’den 1000’e kadar rakam değerleri verile­  rek  bir  hesap  şekli  oluşturulmuştur. 831. çoğunlukla büyücülerin başvurduğu  yoldur.  Zaten  bu  tür  iddiaları  başka  bir  yolla  yapmak  mümkün değildir. Bu. c. o daire bize kâfi  gelmiş.  295 Şualar.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  SAİD NURSİ VE KUR’ÂN  Said  Nursî’nin  Kur’ân’a  yer  yer  doğru  yaklaştığı  göz­  lenmektedir.  sekiz  anlamsız  kelimede  bir­  leştirilmiştir. Bunlar:  ‫ﻎﻅﻀ ﺫﺨﺜ ﺕﺸﺭﻗ ﺹﻔﻌﺴ ﻥﻤﻠﻜ ﻲﻁﺤ ﺯﻭﻫ ﺩﺠﺒﺍ‬ ”    “  kelimeleridir.  Bu harflere. kitapla­  rını  ve  şakirtlerini  kutsallaştırmak  için  başvurur. Bu harfler ve karşılıkları aşağıdadır. harice çıkmıyoruz”.g. Ama o Kur’ân’a. 177  .

  X.  c...  Bu hesabı.  296  Bkz.  bâtıl  bir  yoldur.  DİA.  hiç  kimse  gaybı  bilemez. s.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  20  30  40  60  70  80  90  100  200  300  400  500  600  700  800  900  1000  Ebced hesabı daha çok.  Bu.göklerde ve yerde.  Daha  çok  Şiilerin  ve büyücülerin başvurduğu cifr’de harflerle sayılar ara­  sında  ilişki  kurularak  onlara  denk  gelen  işaretlere  ula­  296  şılmaya  çalışılır  .” (Neml 27/65)  “.  cinlerin  ve  peygamberlerin  dahi gaybı  bilemedikleri ortaya çıkmaktadır.  Mustafa  Uzun. bir cümlenin ya da beytin içi­  ne  önemli  olayların  tarihlerini. 178  ‫ﻍ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻅ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﺽ‬ ‫ل‬ ‫ﻙ‬ ‫ﺫ‬ ‫ﻱ‬ ‫ﺥ‬ ‫ﺙ‬ ‫ﻁ‬ ‫ﺕ‬ ‫ﺡ‬ ‫ﺵ‬ ‫ﺯ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻭ‬ ‫ـﻫ‬ ‫ﺹ ﻕ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻑ‬ ‫ﺝ‬ ‫ﺏ‬ ‫ﻉ‬ ‫ﺱ‬ ‫ﺍ‬ 50    . Allah Teâlâ şöyle buyurur: “De ki..  onu  sadece  Allah bilir.  Çünkü  Ebced  hesabının.  “Cefr”. gayb bilgisine ve gizli manalara ulaşma yolu  olarak  kullananlar  da  çıkmıştır.. gökler­  de  ve  yerde.  “Ebced”. DİA..  Bunlar. 215­218.” dediğine  göre  meleklerin. c.  s.  Buna  tarih  düşürme  denir. VII.  Cefr  ya da  Cifr  adını  verdikleri  bir  metot  kullanırlar.  anlamlı  kelimelerle  yer­  leştirmek  için  kullanılmıştır.  Kitap  ve  Sünnetten  bir  dayanağı  olmadığı  gibi gizli anlamlara yani gayb bilgisine ulaşmanın da bir  yolu yoktur.  68­70;  Metin  Yurdagür.

  sanki  inci  gibi  bir  yıldızdır;  doğuda  da  batıda  da  olmayan  bereketli  bir  zeytin  ağacından  tutuşturulmuştur.  Nur  üstüne nurdur.  Aşağıda  görüleceği  gibi  o.  istediği  rakamlara  ulaşmakta  zorlanmış. âyeti üzerinde durur. Bu âyetle ilgili iddia­  ları  görülünce  diğerlerine  ihtiyaç  kalmayacaktır.  Ateş  değmese  bile. Onun nuru.  Allah  her  şeyi  bilir”.  B­ RİSALE­İ NURLARLA İLGİLİ İŞARETLER  Said Nursî; kendisi. için­  de  ışık  bulunan  bir  kandil yuvası  gibidir.  dil  kurallarına  veya  Ebced  kurallarına  uymamaya  mecbur  kalmıştır.  (Nur  24/35) ‫ﺀﻲﻀﻴ ﺎﻬﺘﻴﺯ ﺩﺎﻜﻴ ﺔﻴﺒﺭﻏ ﺎﹶﻭ ﺔﻴﻗﺭﺸ ﺎﱠ ﺔﻨﻭﺘﻴﺯ ﺔﻜﺭﺎﺒﻤ ﺓﺭﺠﺸ‬ ‫ ﹶ‬  ٍ    ‫ ٍ ﹶ‬  ‫ ﹶ ﻟ ٍ ﹶ ﹸ‬ ِ  ٍ ‫ ﹶ ﻟ‬ ِ  ٍ  ‫ ﹶ‬   ‫ ﹸ‬  ِ  ‫ﺀﺎﺸﻴ ﻥﻤ ﻩﺭﻭﻨِ ﻪﱠﻟﺍ ﻱﺩﻬﻴ ﺭﻭﻨ ﻰﹶﻋ ﺭﻭﻨ ﺭﺎﻨ ﻪﺴﺴﻤﺘ ﻡﻟ ﻭﹶﻭ‬ ‫ ﻟ‬ ‫ ﹶ‬ ‫ ﹶ‬    ‫ ﹶ‬ ‫ ﱡ‬ ‫ ٍ ﹸ ﻠ‬  ِ ‫ ﻠ‬ ‫ ِ ِ ﹸﻟ‬  ‫ﹶ‬ ‫ﻡﻴِﻋ ﺀﻲﺸ لﻜﺒ ﻪﱠﻟﺍﻭ ﺱﺎﻨﻠِ لﺎﺜﻤﺄﻟﺍ ﻪﱠﻟﺍ ﺏﺭﻀﻴﻭ‬    ِ  ‫ ﻠ‬ ‫ َ ﹾ‬ ‫ ِ ﱠ ﻟ َ ﹶ‬ ‫ ﻠ‬ ِ ‫ ﹶ ﱢ ﹸ‬ ٍ ‫ ﻠ‬ ‫ﻥﻤ ﺩﻗﻭﻴ ﻱﺭﺩ ﺏﻜﻭﻜ ﺎﻬﻨﺄﻜ ﺔﺠﺎﺠﺯﻟﺍ ﺔﺠﺎﺠﺯ ﻲﻓ ﺡﺎﺒﺼﻤﻟﺍ‬ ‫ ِ ﹾ‬  ِ    ٍ    ‫ ﱠ َﹶ ﹸ‬ ‫ ﹶ‬ ‫ ﹶ‬     ‫ ﹶ‬ ِ   179  .  O  cam. Allah dileyeni nuruna yöneltir.  istediği  rakamla  aradaki  farka  “sırlı  fark”  diyerek işin içinden sıyrılmıştır.  bunun  için  âyetlerin  cümle  yapısını  bozmaya. Risaleleri ve öğrencileri ile işaret­  ler taşıdığını iddia ettiği 33 âyet arasından en fazla Nur  Suresinin 35.  Ayet  şöyledir:  ‫ﺡﺎﺒﺼﻤ ﺎﻬﻴﻓ ﺓﺎﻜﺸﻤﻜ ﻩﺭﻭﻨ لﺜﻤ ﺽﺭﺄﻟﺍﻭ ﺕﺍﻭﺎﻤﺴﻟﺍ ﺭﻭﻨ ﻪﱠﻟﺍ‬ ‫ﻠ‬ ‫ ﹸ‬    ِ  ‫ َﹾ‬ ِ  ‫ ِ ٍ ﹶ ﹾ ِ ﹶ ِ ِ ﹸ ُ ﹶ‬ ِ   “Allah göklerin ve yerin nurudur. Allah  insanlara  örnekler  verir.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  Cifr yoluyla gayb bilgisine ulaşmaya çalışanlardan biri  de  Said  Nursî’dir.  Bunlar  da  yetmeyince. O  ışık  bir  cam  içindedir.  nerdeyse  yağın  kendisi  aydınlatacak  gibidir.

 Bunun  ma­  kam­ı cifrîsi. Şed­  deli  nunu  iki  nun  sayarsak  Risalet­ün  Nur’un  rakam  değeri  de  aynı  olur.m) misâli  =  içinde  ışık  bulunan  bir  kandil yuvasıdır.  Bu  sebeple  âyet. Risale­i Nurların adına.”  Bu  sözüyle  o.  kitaplarına  Risale­i  Nur. yani cifre göre rakam değeri 998’dir.  Umarız  konu­  nun iyi anlaşılmasına yardımcı olur.  Birinci Cümle  Said Nursî’ye göre âyetin Risale­i Nur’a bakan birinci  cümlesi  şudur:    =  “O'nun  nuru.  içinde ışık bulunan bir kandil yuvası gibidir”.  O.  tamı  tamına  bu  isme işaret etmektedir.s.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Ayetin  meali  tarafımızdan  eklenmiştir. yazım tari­  hine  ve  içindeki  bilginin  değerine  işaretler  taşıdığını  iddia etmektedir.  Risalei’n­Nur diye bir ad olamaz.  Said Nursî âyetin.  Ona  göre  âyet. ne  Arapça’ya ne de Farsça’ya uyar.  Resail’in­Nur.  “Yani  Nuru  ilâhînin  veya  Nuru  Kur’ânî’nin  veya  Nuru Muhammedî’nin (a.  “ ”  ın  Risalet­ün  Nur  olduğunu  söylemiş  oluyor. Bu ne Türkçe’ye.  dört­beş  cümlesiyle  on  açıdan  bu  ki­  tapların adına işaret etmektedir.  Risalet­ün  Nur ve Risalei’n­Nur adlarını verir.  Onun  yukarıdaki  cümlesini  bu değişiklikle düzenlersek şöyle olur:  “Nuru ilâhînin ‫ﺓﺎﻜﺸﻤ‬ ِ ‫ٍ ﹶﹾ‬ ‫ﺎﻬﻴﻓ‬ ِ  ‫ﺡﺎﺒﺼﻤ‬ ِ   َ‫ﺡﺎﺒﺼﻤ ﺎﻬﻴﻓ ﺓﺎﻜﺸﻤ‬ ِ ‫ ِ ٍ ﹶ ﹾ‬ ِ   ‫ﺡﺎﺒﺼﻤ ﺎﻬﻴﻓ ﺓﺎﻜﺸﻤﻜ ﻩﺭﻭﻨ لﺜﻤ‬ ‫ ِ ٍ ﹶ ﹾ ِ ﹶ ِِ ﹸ ُ ﹶ‬ ِ   180  .

 sanki inci gibi bir  yıldızdır.  İkinci Cümle  Said  Nursî’ye  göre  âyetin  Risale­i  Nur’a  bakan  ikinci  cümlesi şudur:  “  = “O cam.s. Yine de rakamı tutturama­  yınca  dil  kurallarını  çiğneyerek  kitaplarının  adını  “Risalei’n­Nur”a  çevirmiştir.  Said Nursî.” Bunu açıkça söy­  lemiyor  ama  bunun  böyle  olduğunu.  dolayısıyla  Risaletü’n­Nur’un  Nuri  Muhammedî  olduğu  iddiası  da  vardır.  idğam­ı  şemsiye  olması  sebebiyle  ‘a  dönüşmesinden  doğan  sestir. rakamları denkleştirmek için âyetten aldığı  cümlenin yapısını bozmuş.”  Bu cümlenin rakam değeri 546’dır. Onun dediği iki  nun’dan  ikincisi.  Bunlara  rağmen  kalan  far­  297  Âyetin  Nur­i  Muhammedî’ye  işaret  ettiği.m) örneği Risalet­ün Nur’dur  . şöyle yazılır: “ ”.. Yeterli olmayınca Risalet­  ün  Nur  kelimesindeki    harf­i  tarifini    saymıştır.  Risalet­ün Nur.  Bu  konu  üzerinde  daha  önce  durulmuştu. sonra    kelimesinin ba­  şındaki    harfini kaldırmıştır..  ra­  kam tutmayınca onu izleyen fiil cümlesinin ilk kelimesini  almış ve cümle yapısını bozmuştur.  önce  bir  isim  cümlesi  almış.    harfinin.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  Veya  Nuru  Kur’ânî’nin  veya  Nuru  Muhammedî’nin  297  (a.  Bunları  yapmasa istediği rakama ulaşamayacaktır.  İkisi  arasında  sırlı  iki fark ile uyum olması bu isme tam olarak işaret eder. ‫ﺩﻗﻭﻴ ﻱﺭﺩ ﺏﻜﻭﻜ ﺎﻬﻨﺄﻜ ﺔﺠﺎﺠﺯﻟﺍ‬    ‫ ﱠَﹶ ﹸ‬ ‫ ﹶ‬ ‫ ﹶ‬     ‫ ﹶ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﺓﺎﻜﺸﻤﻜ‬ ‫ٍ ﹶﹾ ِﹶ‬ ‫ﺭﻭﻨﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭ‬ ‫لﺍ‬ ‫لﺍ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻙ‬ 181  . Yakılır.  Risale­i  Nur'un  değeri  ise  548  eder. Arapça bilmeyenler  mealden bunu anlayabilirler.”  Said  Nursî  âyetten.  aşağıda  başka  cümlelerle ifade edecektir.

  önce âyetten.  Eğer    deki  . Said Nursî’nin kitaplarına Risale­  i  Nur.  Üçüncü Cümle  Said Nursî’ye göre âyetin Risale­i Nur’a bakan üçün­  cü cümlesi şudur: “    = ağaçtan. uyuma zarar vermeyen pek az ve sırlı  beş  farkla  Risalet­ün  Nur’un  rakam  değeri  olan  998’e  uyum  gösterir.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  ka.  değeri  5  olan    ile  değiştirmiştir. o vakit makam­ı  cifrîsi 993 eder.  Anlamı  da  uyumlu  olduğu  için  âyet  bu  isme işaret eder. “sırlı iki fark” diyerek konuyu sır perdesi ile örtmüş­  tür. Sonra  rakam  değeri  400  olan    harfini.” “Eğer    ‫ ﻡ‬ deki    vakıflardaki  gibi    sayılsa  598  ederek  tamı  tamına Resail­in Nur ve Risale­in Nur’un rakam değeri  olan  598’e  denk  düşmekle  beraber  “ ”’in  (Furkan­ı hakîm’den) rakam değerine sırlı bir tek farkla  işaretli  bir  uyum  sağlayarak  hem  Resail­in  Nur'u kendi  içine katar. hem de Risale­in Nur'un “Furkan­ı Hakîm’in  bereketli bir ağacı” olduğunu gösterir. istediği rakamları denkleştirme  amacına yöneliktir.  Resail’in­Nur. bağlacıyla  beraber  tek bir kelime almış ve ona cümle adını vermiştir.”  Açıkça anlaşılıyor ki.    olarak kalsa. Her  şeye  rağmen  rakamlar  tutmayınca  yine  “sırlı  fark”  per­  desine  sığınmıştır.  Yukarıda  rakam  değerinin  548  olduğunu  söylediği Risale­in Nur'u bu defa 598’e çıkarmıştır.  Burada Said  Nursî.  Risalet­ün  Nur  ve  Risalei’n­Nur  diye farklı adlar vermesi.  Son  olarak  âyete;  Kur’ân’da  bulun­  mayan  “    “  =  Furkan­ı  hakîm’den”  şeklinde 182  ‫ـﻫ‬ ‫ﺓ‬ ‫ﻡﻴﻜﺤ ﻥﺎﻗﺭﻓ ﻥﻤ‬ ‫ﺓ‬ ‫ﺓ‬ ‫ﺓﺭﺠﺸ ﻥﻤ‬ ِ ‫ ﹶ‬ ٍ ِ‫ﺓﺭﺠﺸ ﻥ‬ ‫ ﹶ‬ ٍ ‫ﻥﻤ‬ ‫ﻥﺎﻗﺭﻓ‬ ‫ﻡﻴﻜﺤ‬ ‫ﺓﺭﺠﺸ ﻥﻤ‬ ِ ‫ ﹶ‬ ٍ ‫ـﻫ‬ ‫ﺓ‬ .

e.  Rakam  yine  de  tutmayınca  o  “sırlı  farka”  sığınılmış­  298  tır  . Bunun rakam  değeri  999  ederek  sırlı  bir  tek  farkla  Risalet­ün Nur’un  rakam değeri olan 998’e uyumlu olarak anlamının kuv­  vetli ilgisi ile işaret derecesinde imada bulunur.”  Sayıyı tutturmak için iki cümle bir araya getirilmiş ama  ikinci cümlenin tümleci. I.  içinde  ışık  bulunan  bir  kandil  yuvası  gi­  bidir.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  bir ekleme yaparak “Risale­in Nur'un Furkan­ı Hakîm’in  bereketli  bir  ağacı”  olduğu  sonucuna  varmıştır.. c. 832. O ışık bir cam içindedir. Doğuda da batıda da olmayan bereketli Risa­  le­i Nur’dan tutuşturulmuştur. 183  . Allah nuruna yöneltir”.  Bunu  âyetteki  yerine  yerleştirirsek şöyle  bir durum ortaya  çı­  kar; “O'nun  nuru. daha sonraki ifadeleri ile tam olarak  ortaya çıkacaktır. yani mef’ulün bihi ayıklanmıştır. sanki inci gibi bir  yıldızdır. a. O cam. Birinci Şua.  C ­ SAİD NURSİ İLE İLGİLİ İŞARETLER  ‫ﻩﺭﻭﻨِ ﻪﱠﻟﺍ ﻱﺩﻬﻴ ﺭﻭﻨ ﻰﹶﻋ ﺭﻭﻨ‬  ‫ﻠ‬ ‫ ٍ ﹸ‬ ِ ‫ ﻠ‬ ‫ِ ِ ﹸﻟ‬ Said Nursî’ye göre âyetin beşinci cümlesi şudur:    = İsteyeni  “Bu cümle gayet küçük bir farkla Risalet­  ün  Nur  müellifinin  ismiyle  meşhur  bir  lâkabına  uyum  ‫ﺀﺎﺸﻴ‬  ‫ﹶ‬ ‫ﻥﻤ‬  298 Bu bölümde geçen iddialar için bkz.  Dördüncü Cümle  Said  Nursî’ye  göre  âyetin  Risale­i  Nur’a  bakan  dör­  düncü cümlesi şudur:   ُ◌  = “Nur  üstüne nurdur.”  Onun bu iddiası. Şualar.g.

  301 Şualar.    nun  rakam  değeri  ise  407’dir.  20  yaşında  Arapça  okumaya  başlamıştır. Birinci Şua.  “.  h.  Kendisinin lakabından bahsetmemesi de ilginçtir.  Bize  göre  o  kelime  tederrüs yani ders okuma olmalıdır.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  gösterir. I. s. Tamı tamına uyum sağlar  .”  diyor.  Çünkü  rakam  değeri  409’dur.  Said Nursî sözüne şöyle devam ediyor: “   = bereketli bir ağaçtan” cümlesindeki birinci  ;  .. Çünkü Said Nursî’nin Arapça okuduğuna  dair bilgi var ama okuttuğuna dair bilgi yoktur.    daki mu­  kadder  zamir.  Demek  ki.  ‫ﺔﻜﺭﺎﺒﻤ ﺓﺭﺠﺸ ﻥﻤ‬ ِ ‫ ﹶ‬  ٍ   ‫ٍ ﹶ‬ ‫ﺓﺭﺠﺸ‬ ‫ ﹶ‬ ٍ ‫ﺓ ﺕ‬ ‫ـﻫ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﺓ‬ ‫ﺀﺎﺸﻴ‬  ‫ﹶ‬ ‫ﻪﺌﺎﺸﻴ ﻥﻤ‬   ‫ﹶ‬ ‫ﻭﻫ‬ ‫ﺀﺎﺸﻴ‬  ‫ﹶ‬ ‫ﻪﺌﺎﺸﻴ ﻥﻤ‬   ‫ﹶ‬ ‫ﺀﺎﺸﻴ‬  ‫ﹶ‬ ‫ﻪﺌﺎﺸﻴ ﻥﻤ‬   ‫ﹶ‬ 299 Şualar.  1290’da  doğmuştur.e. Birinci Şua. s.    ‘daki ‫  ﻩ‬ise  mahzuf olan mef’ul’dur. 184  . Sayı  denk  düşmediği  için  “el”  takısını  eklemek  gerekmiştir. 832.  Risalet­ün  Nur'un  mübarek  kutsi  ağacı  Kur’ân’ın  300  basamakları olan Arap Dilini okumaya  başladığı tari­  301  he tamı tamına işaret eder  . a.  Tarihçe­i  Hayat’ına  göre  o.  Resail­in  Nur  yazarı­  nın.e. c. onun faili olan  ’dir. ikinci  ;  ise  vakıf  yeri  olduğundan    sayılsa  ve    deki  tenvin    sayılsa  1311  eder.  Eğer  izhar  edilebilecek olsaydı ona mahzuf denirdi.  300  Burada  tedris  yani  ders  okutma  kelimesi  geçiyor.  A­  rapça  ‘da  mukadder  olan  izhar  edilemez. O Kürt olduğu için lakabı Saîd­i Kürdî’dir.  Eğer    daki  mukadder  zamir  izhar  edilirse  299   olur.g.”  Burada  sözü  edilen  lakap  el­Kürdî  olmalıdır.    daki  mukadder  zamir  izhar  edilirse. a.  Bu.g. I. c.. 832.  Said  Nursî  burada önemli  bir  dil  hatası  da  yapmıştır.

  hem  Resail­in  Nur'un  yakınlığını. 14 yaşında iken devrinin en büyük âlimlerin­  302  den olduğunu iddia etmektedir  .  nerdeyse  yağın  kendisi  aydınlata­  cak  gibidir. c. Birinci Şua. 185  .  Nur”  bülümü  ise. s. II.  işaret  eder  ki:  Resail­in  Nur  müellifi  de  ateşsiz  yanar. hem ondört sene sonra müellifinin doğumu­  nu    = nerdeyse kutsi kelimesiyle manen işaret eder.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  Hâlbuki o.  bu  mucizeli  cümlenin  üç  işareti  vardır;  ikisi  e­  lektriğe  ve  Resail­in  Nur’a  yaptığı  işarettir; bunlar  birer  gerçektir.  Nur  cümlesi. Ayrıca bir mucize parıltısı daha gösterir.  s.e. c.”  “Evet. a. Şöyle ki    =  “nerdeyse  yağın  kendisi  aydınlatacak  gibidir” cümlesinin makamı 1279’dur. 1609. a.  Üçüncüsü  de  müellif  hakkındadır;  o  da  tü­  müyle gerçektir.  İlim  elde  etmek  için  masrafa  ve  ders  sıkıntısına  ihtiyaç  duymadan  kendi  kendine  303  nurlanır.  303 Şualar. hem de müellifinin doğumunu işaret yoluyla haber  verir.   =  Ona ateş  değmese  bile. âlim olur  .  Said Nursî diyor ki: “   =  Ateş  değmese  bile. 833. Böylece hem elektriğin yay­  gınlaşmasının  yakın  olduğunu. I.  Ayetin o cümlesi cifrî ve ebcedî uyumla hem elektriğin  keşfinin yakınlığını.e.g.  Cifr ile de tamı tamına aynı tarihe uyum gösterir. Tarihçe­i hayatını okuyanlar ve hemşe­  rileri bilirler ki; medrese usulüne göre "İzhar" kitabından  sonra  onbeş  sene  ders  almakla  okunan  kitapları.g.  iki  tenvin  iki  "nun" sayılırsa 1284 eder. hem Resail­in Nur'un ortaya çıkma­  sını.  Resail­in Nur müellifi yalnız üç ayda okumuştur.  ‫ﺭﻭﻨ ﺭﺎﻨ ﻪﺴﺴﻤﺘ ﻡﻟ ﻭﹶﻭ‬ ‫ ﻟ‬ ‫ ﹶ‬ ‫ ﹶ‬    ‫ ﹶ‬ ‫ﱡ‬ ‫ﺀﻲﻀﻴ ﺎﻬﺘﻴﺯ ﺩﺎﻜﻴ‬  ‫ ﹶ‬  ‫ ﹸ‬  ِ  ‫ﺩﺎﻜﻴ‬ ‫ ﹶ‬ ‫ﺭﻭﻨ ﺭﺎﻨ ﻪﺴﺴﻤﺘ ﻡﻟ ﻭﻟﻭ ﺀﻲﻀﻴ ﺎﻬﺘﻴﺯ ﺩﺎﻜﻴ‬  ‫ ﹶ‬   ‫ ﹸ‬  ِ  ‫ ﹶ‬ ‫ ﹶ‬ ‫ ﹶ‬    ‫ ﹶ‬ ‫ ﱡ‬ 302 Kastamonu Lahikası.

 c.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Bilindiği gibi zayıf ve ince ipler birleştikçe kuvvetleşir.  olağa­  nüstü  bir  ilanda  bulunmuş.g. onun odasına kafileler halin­  de  gelmiş. Buna göre onun doğum tarihi h.  istediği  rakamı  elde  etmek  için  cümleleri  parçaladığı  gibi  harekeleri  de  harf  saymaktadır.”  Said  Nursî.  baştan  aşağı  yukarıdakilere  benzer  övgülerle  doludur.  Bu  sırra  göre.  delalet  dere­  304  cesine çıkar  . İstanbul 1993.  1279’dan 14 sene sonra dünyaya geldiğini söylemekte­  dir. Kendi el  yazısı  ile  yazıp  Şeyhülislamlığa  verdiği  özgeçmişinde  de  bu  tarih  vardır.”  Nedense kendine kafileler halinde gelen meşhur âlim  ve  allamelerden  bir  tanesinin  kim  olduğundan  bahset­  miyor ve verdiği cevaplardan bir tanesinin bile ne oldu­  ğunu söylemiyor.  bunun  üzerine  o  zamanın  meşhur âlim ve allâmeleri.  doğru  olarak  cevaplandır­  305  mıştır  .  305 Said Nursî.  Ama  burada önemli  bir  bilgi  ortaya  çıkmaktadır. s. 1293’tür. Sözler Yayınevi.  304  Şualar. 833.  kopmaz  bir  halat  olur. Birinci Şua. I. 186  . s.  Uyum  tam  ol­  mazsa  da  tam  hükmünde  olur  ve  işareti. 726.  Bu  sebeple  Tarihçe­i  hayatındaki  1290 tarihi yanlıştır.  Onlardan  biri  de  şudur:  “Said  Nursî  İstanbul'da  iken. Sözler. Said Nursî bu  soruları  hiç  duraklamadan.  "Kim  ne  isterse  sorsun"  diye. a.  Said  Nursî.  bu âyetin  bu  işa­  retleri  birbirine  kuvvet  ve  destek  verir.  her  çeşit  ilime  ve  farklı  konulara  dair  en  karmaşık.  Risale­i  Nurlar.e. en çözümsüz soruları sormuş.

 Bu  rakam.  Burada  dikkati  çeken  bir  başka  husus  şudur:  Birinci  bölümün l. Cümlesinde    kelimesinin başındaki  ‫ ﻙ‬ harfini kaldırmış ve sadece    =  içinde ışık  bulunan bir kandil yuvasıdır” üzerinden hesap yaparak  âyetin Risalet­ün Nur’a işaret ettiğini söylemiş.    sayılsa  1349  eder. ikincisi vakıf olmadığından   sayılır.    = İçinde ışık bulunan bir kandil yuvası gibidir.  ‫ ﺓ‬harfi­  nin  harekesini  hesaba  katmamıştı. şeddeli    iki  ; şeddeli  .  O  ışık  bir  cam  içindedir.  Bu  rakam.  Resail­in  Nur'un  yayılması.  Yani  burada  450  rakam değeri verdiği harfi orada 400 saymış. O  cam.  şöhret  bulması  ve  parlaması  tarihine  tamı  tamına  uygun  düşer.  istediği  rakama  ulaşabilmek  için  burada  da  âyetin  cümle  yapısını  bozuyor.  Çünkü  şeddeli   iki   .”  cümlesinde  ‫  ﻛﻣﺷﻛﺎﺓ‬deki  ٍ َ ْ  ِ  َ  tenvin vakıf yeri olmadığından nun sayılsa ve    vakıf  yeri  olduğundan  . aslı itibariyle  bir    bir    ve birinci    vakıf olduğundan oradaki  ;  . ikinci yerde 5 sayıyor.  sonra  ‫  ﺓ‬harfini  bir  yerde harekesiyle beraber 450.  Said  Nursî  sözlerine  şöyle  devam ediyor:    = “O ışık bir cam içindedir. Resail­in Nur'un en nuranî cüzlerinin yazılma ve  olgunlaşma zamanı olan 1349 tarihine tamı tamına işa­  ret etmektedir.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  D ­ RİSALE­İ NURLARIN YAZIMINA İŞARETLER  Said Nursî diyor ki; “Baştaki âyet. ‫ﻲﻓ ﺡﺎﺒﺼﻤﻟﺍ‬ ‫ ِ ﹾ‬  ِ ‫ﺡﺎﺒﺼﻤ ﺎﻬﻴﻓ ﺓﺎﻜﺸﻤ‬ ِ ‫ ِ ٍ ﹶ ﹾ‬ ِ   ‫ﺓﺎﻜﺸﻤﻜ‬ ‫ﹶﹾ ِﹶ‬ ‫ﺔﺠﺎﺠﺯ ﻲﻓ‬ ِ   ٍ ‫ﻲﻓ ﺡﺎﺒﺼﻤﻟﺍ ﺡﺎﺒﺼﻤ ﺎﻬﻴﻓ ﺓﺎﻜﺸﻤﻜ‬ ‫ ِ ٍ ﹶ ﹾ ِ ﹶ‬ ِ   ‫ ِ ﹾ‬   ِ ‫ﺓ‬ ‫ﺯ‬ ‫ـﻫ‬ ‫ﺓ‬ ‫ﺔﺠﺎﺠﺯ‬   ٍ ‫ـﻫ‬ ‫ﺓ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﺔﺠﺎﺠﺯ‬    ‫ﻱﺭﺩ ﺏﻜﻭﻜ ﺎﻬﻨﺄﻜ ﺔﺠﺎﺠﺯﻟﺍ ﺔﺠﺎﺠﺯ‬   ٍ    ‫ ﱠَﹶ ﹸ‬ ‫ ﹶ‬ ‫ ﹶ‬    ‫ﻥ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺯ‬ ‫ﺭ‬ ‫ل‬ 187  . Risale­in Nur'un a­  dına işaret ettiği gibi yazılma ve olgunlaşma tarihine de  tamı tamına işaret etmektedir. 20 rakam  değeri verdiği  ‫ ﻙ‬harfini dikkate almamıştı. sanki inci gibi bir yıldızdır” cümlesi 1345 eder.  Said  Nursî.

 s. 832.  Nur  kitapları  ile  ilgili  hazırlığa  306  başladığı tarihe tamı tamına uygun düşmektedir  . Birinci Şua. c. Sonra sözlerine şöyle devam ediyor:  “Eğer şeddeli    iki    sayılsa o vakit 1322 eder. s.  hem  elektriğe  hem  de  Resail­in  Nur'a  olan  manevi  ilgisini  açıkça  ortaya  koymaktır.g.  307  Şualar. I. c. aslı itibariyle bir   bir    “  sayılsa  diyerek  37  rakam  değeri  verdiği  harflere.  Bu  âyetin  ma­  nevi inceliklerinden biri de şudur: Mucizeli bir gayb ha­  beri  ile  elektriği  ve  Risale­i  Nur’u haber  verdiği  gibi  bu  ikisinin  ortaya  çıkış  zamanlarını  ve  ondan  sonra  mey­  dana gelecek gelişmeleri ve bu ikisinin olağan üstü du­  307  rumlarını da çok güzel göstermektedir  .  belki  kuvvetli  bir  delalettir.  Meselâ  “   = Doğuda da batıda da  olmayan  bir  zeytin”  cümlesi  şunu  söyler:  "Elektriğin  kıymetli metaı.e.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2    =  “O  ışık  bir  cam  içindedir”  cümlesini  bir  önceki  paragrafta  bir  başka  maksatla  değerlendir­  meye almıştı.e.”  Önceki paragrafta. rahmet hazinesin­  306 Şualar.  E ­ RİSALE­İ NURLARIN DEĞERİNE İŞARETLER  ‫ﺯ‬ ‫ل‬ ‫ﺯ‬ ‫ﺯ‬ ‫ﺯ‬ ‫ﺔﺠﺎﺠﺯ ﻲﻓ ﺡﺎﺒﺼﻤﻟﺍ‬ ‫ ِ ﹾ‬  ِ   ٍ Said Nursî diyor ki: Kur’ân ile bu kadar anlamlı ve çok  yönlü uyum. a. Birinci Şua. I. Bu da  Risale­in  Nur  yazarının. a. bunlar yalnız bir emare. ne doğudan ne de batıdan ithal edilmiş­  tir. O yukarıdan.g. 833. ‫ﺔﻨﻭﺘﻴﺯ‬  ‫ٍ ِ ﹸ‬ ‫ﺔﻴﺒﺭﻏ ﺎﻟﻭ ﺔﻴﻗﺭﺸ ﺎﱠ‬ ‫ ﹶ ﻟ‬ ِ  ٍ ‫ ﹶ ﹶ‬ ِ  ٍ 188  .  bu­  rada 14 rakam değeri vererek istediği sonuca ulaşmaya  çalışmıştır.  Belki  Kur’ân’ın. ittifakla gösterir ki. hava boşluğundan.  bir  işaret  değil. “şeddeli  .

 göklerden iner; her yerin malıdır. Diyor ki;    =  “Ateş  değmese bile.  yukarıdaki  iddialarıyla  tam  bir  bütünlük  oluşturuyor. asırda tavandan asılan lâmbalar ateşsiz ya­  narlar. normal olarak o yeni kitabı ve onu  tebliğ edecek kişiyi haber vereceğinden Said Nursî kur­  gusunu bu temel üzerine oturtuyor. Onu başka yerde  aramaya lüzum yoktur.  Onun  bu  iddiası.  ateş  dokunmadan  parlarlar. I. ne Doğu’nun kültüründen ve  ilimlerinden ne de Batı’nın felsefe ve fen bilimlerin­  den  gelmiş  bir  mal  ve  onlardan  iktibas  edilmiş  bir  nurdur.  talebelerini  de  unutmayıp  âyetten  onlara  da pay çıkarmıştır.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  den.  F ­ RİSALE­İ NURLARI OKUYANLARA İŞARETLER  Said  Nursî.  işaret  eder  ki:  "Hicrî  13.  Said  Nursî  elektriğin  nasıl  üretildiğini  bilmediği  için  onun  hava  boşluğundan  geldiğini;  kendi  kitabının  da  aynı  şekilde  gökten  geldiğini  iddia  ederek  onun  Kur’ân’dan  değil.g.  Ama  semavî  olan  Kur’ân'ın.  Doğu  ve  Ba­  tı’nın  üzerinde  olan  Arş’daki  yüksek  yerinden  alın­  mıştır 308 . s.  Oradan  daha  öne  alınmış olan Kur’ân. nerdeyse  yağın  kendisi  ay­  dınlatacak  gibidir.  Nur”  cümlesi.e. ‫ﺭﺎﻨ ﻪﺴﺴﻤﺘ ﻡﻟ ﻭﻟﻭ ﺀﻲﻀﻴ ﺎﻬﺘﻴﺯ ﺩﺎﻜﻴ‬  ‫ ﹶ‬   ‫ ﹸ‬  ِ  ‫ ﹶ‬ ‫ ﹶ‬ ‫ ﹶ‬    ‫ ﹶ‬ ‫ﺭﻭﻨ‬ ‫ ﱡ‬ 189  . Birinci Şua.”  Önce.  Ona  göre  Risale­i  Nurlar  Kur’ân’ın  alındığı  yerden  alınmıştır.  Sonra da  mucizeli  bir  gayb haberi  ele  geçirdiği  iddiasıyla  elektriğin  ve  kendi  kitaplarının  olağanüstü olduğunu vurguladı.  batıl  bir  yolla  âyetten  çıkardığı  işaretlere  kuv­  vetli  delaletler  dedi. 833. c.  Onun  zamanı  ya­  308  Şualar.  Kur’ân’ın  alındığı  Arş’tan  alındığını  söylüyor. a. ve 14. Manevî bir elektrik olan Resail­  in Nur da aynı şekilde.

 gerçekten çok ağır bir vebal altına girmektir. Mektup No: 24. harflerle sayılar arasında ilişki kurarak bazı işaret­  lere ulaşılmaya çalışmak ve onları âyetin bir hükmü gibi  göstermek. c. öğ­  renim  masrafına. Birinci Şua. 833.e. I. Onun tılsım ve muamma dediği. 190  . I.”  Said Nursî’ye göre Risale­i Nur. a.  meşakkat  ateşine  lüzum  kalmadan  anlayabilir.  derse  çalışmaya. yukarıdaki ifa­  deleri olmalıdır. c.g.  Eğer anlamasa bile Risale­i Nur şakirtlerinin bir manevi  kişiliği olduğu için o kişilik şüphesiz bu zamanın bir âli­  310  midir  .  Said  Nursî  bir  başka  yerde  şöyle  diyor:  “Bir  sene  bu  risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek oku­  yan;  bu  zamanın  önemli  ve  gerçekçi  bir  âlimi  olabilir.  Daha çok Şiilerin ve büyücülerin baş vurduğu cifr yo­  luyla. c.g. Lem’alar.  araştırmacı  ve  gerçekçi  bir  ilim  309  adamı olabilir  . Yirmi Birinci Lem’a.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  kındır. 672.e. Bu cümle ile elektri­  ğin  olağanüstü  durumuna  ve  geleceğine  işaretle  açık­  lama  yapıldığı  gibi  manevî  bir  elektrik  olan  Resail­in  Nur da gayet yüksek ve derin bir ilim olduğu halde. s.  başka  hocalardan  ders görmeye ve hocaların ağzından öğrenmeye ihtiyaç  kalmadan  herkes  derecesine  göre  o  yüksek  ilimleri.  kendi  kendine  istifade  eder.  310 Said Nursî. a.1695. yani 1280 tarihine yakındır. s.  311 Emirdağ Lâhikası (1).g. I.  Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:  309 Şualar. Kur’ânın yüzden fazla  tılsımlarını.e. a.  muammalarını  çözen  ve  ortaya  çıkaran  en  311  inatçı  dinsizleri  susturup  çaresiz  halde  bırakan  bir  kitaptır.

 a. bile bile söylerler”. On Dördüncü Şua. II.  hâlbuki  Allah  katından  değildir. 191  .g. s.  Onlar  o  yalanı  Al­  lah'a karşı. siz onu Kitaptan sanasınız. Ama o  Kitap'tan  değildir. s. Fârâbî ve İbn­i Rüşd’e Risale­i Nurun ilmî kudre­  tini göstermek mümkün olsaydı.  313 Sikke­i Tasdik­i Gaybî.e. c. a. (Al­i İmran 3/78)  Ayrıca Risale­i Nurların.g. c.e.  "Bu  Allah  katındandır"  derler. I.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  “Onlardan bir takımı da Kitab'ı okuyormuş gibi dil­  lerini bükerler ki. 1037. Keşke  onlardan  birer  kişinin  adını  ve  onları  hangi  bilgileriyle  susturup  hayran  bıraktıklarını  da  yazsalardı  bize  bir  değerlendirme imkânı vermiş olurlardı. 2104. en inatçı filozofları susturdu­  ğu  ve  binlerce  âlimi  hayran  bıraktığı  iddia  edilir  ama  312  bunlardan hiçbirinin kimliğinden bahsedilmez  .  312 Şualar. Aslında isim de  veriyorlar ama asırlar önce ölmüş filozofların ismini ve­  riyorlar. Diyorlar ki; en meşhur İslâm filozoflarından İbn­  i Sîna. onlar hemen diz çöküp  313  Risale­i Nurdan ders alırlardı  .

Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  192 .

  İmamı  Rabbani ve  İslam  Tasavvufu.  Dördüncü  Baskı.  Fethullah  GÜLEN.  Müslim.  Zaman  Gazetesi  28  Kasım 1996.  Abdurrahman KÜÇÜK.  İstanbul  2004.  Ali Ramazan DİNÇ.  Kur’an  Işığında  Tarikatçılığa  Bakış.  Yeni Dünya Dergisi. 2.  İstanbul  1993  Elmalılı  Muhammed  Hamdi  YAZIR.  Yeni  Asya  Yayınları.  Bediuzzaman  Said  Nursî.  Süleymaniye  Vakfı  Yayınları.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  KAYNAKÇA  Kur’an­ı Kerim. el­Câmiu’s­sahîh. İstanbul 2002.  İstanbul 1992. 193  .  İs­  tanbul 1936.  Hak  Dini  Kur'an  Dili.  İbrahim  Kâfi  DÖNMEZ. Ağustos – Eylül 1998. 1.  Mustafa  ÇAĞIRICI  ve  Sadrettin  GÜMÜŞ.  Altınoluk  Mecmuası. Anka­  ra 1997.  İnsânı  Kâmil.  Küçük  Dünyam  2. Ocak Yayınları. Ankara 2003. İstanbul. cilt 1995.  Tirmizî.  İncil  (Müjde).  Kutsal  Kitap. 58­59 sayılar. Dinler Tarihi.  Kur’an  Yolu  Türkçe  Meal  ve Tefsir. cilt 1994. İki Cihan Serveri Peygamberi Zîşânımız.  Sözler. İncil’in Çağdaş Türkçe Çevirisi.  Bediuzzaman  Said  Nursî.  Risale­i  Nur  Külliyatı.  Eski  ve  Yeni  Ahid  (Tevrat  ve  İncil)  Kitabı  Mu­  kaddes Şirketi.  Abdulaziz  BAYINDIR.  Temmuz 1996.  Sözler  Yayınevi.  Buhârî.  Hayrettin  KARAMAN.  Hayreddin  KARAMAN. Sahîh­u Muslim.  Yaşam Yayın­  ları. İstanbul 1981.  Hasan  Kâmil  YILMAZ. Sünenu’t­Tirmizî.

  İsmail  b.  Thk:  M.  İbn  Hişam. Ali  TURGUT.  Abdullah  Hani.  Lao  Tzu.  “Hakikati  Muhammediye”.  2000 tarihli Yeni Şafak Gazetesi. Tefsîru İbn Kesîr. Beyrut 1401. Kur’anı  Kerim ve Açıklamalı Meâli.  Mehmet  DEMİRCİ.  Ruhu'l­  Furkan Tefsiri.  Muhammed  b.  Türkiye  Diya­  net Vakfı İslam Ansiklopedisi. İstanbul.  İstanbul 2000.Süleymaniye Vakfı Yayınları                                     Kur’ân Işığında Serisi  2  Hayrettin  KARAMAN. el­Erbeûn.  (Hua  Hu  King).  Mustafa ÇAĞIRICI.  Muhyiddin  Abdülhamid.  Dominik  PAMİR.  Muhammed  el­Aclûnî. Sadrettin GÜMÜŞ. Süleymaniye Kütüphanesi.  Kaknüs  Yayınları.  Bilinmeyen  Öğretiler.  Keşf'ul­hafâ.  Cerîr  et­Taberî. Beyrut 1412/1992. 12.  Beyrut 1401/1981. TDV Yayınları.  Siret’un­Nebî. Kaknüs Yayınları. 1694.  Katolik  Kilisesi  Din  ve  Ahlak  İlkeleri.  J.  Mahmut  USTAOSMANOĞLU  (Mahmut  Efendi).  İsmail b. tarih ve yer yok.  Muhammed  b.  Beyrut  1988/1408. İstanbul 1992.  İmam Rabbânî. 194  .  İbn Kemal Paşa.  Çev.  Adâb. Ömer b. Akâid'ül­imâmiyye. İstanbul 1978.  İzutsu  TOSHİHİKO. Kesir.C  COOPER. İstanbul 2001.  Ahmet Yüksel Özemre. İstanbul 1994.  Erdemin  Işığı  (Taoculuk).  Amine  Gülşah  COŞKUN.  Ali  ÖZEK. el­Mektûbât. Ankara 1997.  Abdulkadir  AKÇİÇEK. 1396/1976. Arapça.  İsmail  TAŞPINAR.  İs­  tanbul 1999.  Muhammed Rıza'l­Muzaffer.  Hayrettin KARAMAN.  Çev. “Ramazanda Türbe Ziyaretleri” 12.  Çev.  İsmet  Zeki  Eyuboğlu.  Çev.  Câmi’ul­beyân  fî  tefsîr’il­  Kur’an (Taberi Tefsiri).  Çev. Esad  Efendi. Fıkıh Köşesi.  İbrahim  Kâfi  DÖNMEZ.  Taoculuk’daki  Anahtar  Kavramlar. Abdülbaki GÖLPINARLI. Şia İnançları  Çev. Say Yayıncılık.

  Sözlükler  el­Cevherî.risaleinur.)  el­Ayn.  Mütercim Asım.net  www.  Tâc’ul­arûs.com. İsmail b.tr/1996/11/28/kose/hocaefendi/index.  Şemseddin SAMİ.incil.  Thk:  Mehdî  el­  Mahzûmî ve İbrahim es­Sâmerrâî. Altınoluk Sohbetle­  ri I.tr 195  . Tao The Ching. İstanbul 1991. İstanbul 1998.  İbn Manzûr. Dersaadet 1317. Bahriye  Matbaası 1305.  Rağıb  el­İsfahânî.  er­Rahik'ul­mahtûm.  Mahmut  AYDIN.  Son  Devir  Osmanlı  Uleması.  Web Siteleri:  www.  1996. Lisan’ul­Arab.  Sadık DÂN (Alaaddin Attar’dan naklen).  Osman YENER. Kâmûsi Türkî.com.  Ahmed  (100­175  h.  Bey­  rut 1408/1988. Beyrut 1410/1990.  Thk:  Safvân  Adnan  Davudî  Dımaşk ve Beyrut 1412/1992.  Misyonerlik.  Şinasi  GÜNDÜZ. Hammâd.  el­Halil  b.  Zebîdî  (Muhammed  Murtazâ  ez­Zebîdî).  Safiyy'ur­Rahmân  el­Mubarekfûrî.com  http://arsiv. Yol ve Erdemin Kitabı. Erkam Yayınları.Kur’ân Işığında Aracılık ve Şirk  Sadık  ALBAYRAK. Çe­  viri. Anahtar Yayıncılık.  Mısır  1306.bediuzzaman. Kâmus Tercümesi  (Firuzabâdî’nin).zaman.  İstanbul  2002.  el­Müfredât. Yorum ve Notlar. Beyrut 1404/1984. es­Sıhah.  İstanbul.  html; (30/11/2003)  www. İran 1409.