P. 1
Bahasa Melayu

Bahasa Melayu

|Views: 703|Likes:

More info:

Published by: MaG'z Berryanacarmine Chiva on Mar 30, 2012
Direitos Autorais:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2013

pdf

text

original

Sections

 • Jenis-jenis morfem
 • Morfem bebas Morfem terikat/imbuhan
 • Morfem terikat/imbuhan
 • Imbuhan kata nama
 • Awalan ke-
 • Kata Akar Kata Terbitan Keterangan
 • Awalan pe(N)-
 • Varian pe-
 • Kata Akar Kata Terbitan
 • Varian pen-
 • Varian pem-
 • Varian peny-
 • Varian peng-
 • Varian penge-
 • Kesamaran: Imbuhan untuk k
 • Kata Akar Jenis Imbuhan Kata Terbitan
 • Pembentukan Imbuhan Me N...i
 • Kata Dasar Imbuhan Me N...i
 • Analisis
 • Maksud Imbuhan Me N...i
 • Rumusan
 • Pembentukan Imbuhan Me N...kan
 • Maksud Kata Dasar Imbuhan Me N...kan
 • Maksud Dalam Imbuhan Me N...kan
 • Kata majmuk terbahagai kepada tiga :
 • Nota Tambahan Kata Majmuk
 • Kata Majmuk Umum
 • Kata majmuk umum terbahagi kepada:
 • Kata Majmuk Istilah Khusus
 • Kata Majmuk Kiasan
 • Kata dasar 1 Kata dasar 2 Kata majmuk dieja sebagai satu perkataan
 • Pengimbuhan Kata Majmuk
 • Kata Majmuk Apitan Ejaan kuat kuasa peN...an Penguatkuasaan kemas kini
 • Melipatgandakan anak tiri meN...kan Menganaktirikan ibu bapa Ke...an Keibubapaan
 • Imbuhan Kata Majmuk Kata Majmuk Terbitan
 • Penggandaan Kata Majmuk
 • Melibatkan unsur pertama kata sahaja. Contoh:-
 • alat-alat tulis
 • gambar-gambar rajah
 • balai-balai raya
 • kapal-kapal terbangsuku-suku kata
 • garis-garis pusatMenteri-Menteri besar
 • Penggandaan
 • Penggandaan penuh
 • Kata nama tunggal
 • Kata nama terbitan
 • Penggandaan Berentak
 • Rentak pada pengulangan vokal atau diftong
 • Rentak pengulangan konsonan
 • Penggandaan suku kata awal
 • Penggandaan suku kata akhir
 • Penggandaan konsonan
 • Penggandaan bersisipan
 • Penggandaan berakhiran
 • Penggandaan separa
 • Kata dasar Penggandaan penuh Penggandaan separa
 • Kata dasar Kata terbitan Kata ganda
 • Penggandaan Makna
 • Makna Penggandaan
 • Lampiran 1 Bentuk Kata Majmuk yang telah Mantap
 • Kata dasar 1 Kata dasar 2 Kata majmuk dieja sebagai satu perkataan
 • Kata Majmuk Apitan Ejaan
 • Imbuhan Kata Majmuk Kata Majmuk Terbitan
 • Contoh:
 • Contoh :
 • a) imbuhan awalan
 • b) imbuhan akhiran
 • c) imbuhan apitan
 • d) imbuhan sisipan
 • Kata Terbitan Berawalan
 • Kata Terbitan Berakhiran
 • Jenis - jenis kata adjektif
 • 1. sifat - menerangkan sifat keadaan atau seseorang
 • 2. warna
 • 3. ukuran
 • 4. bentuk
 • 5. waktu
 • 6. jarak
 • 7. cara
 • 8. pancaindera
 • rasa:
 • 9. perasaan
 • Darjah Perbandingan Kata Adjektif
 • 1.Darjah biasa - dinyatakan dengan menggunakan kata adjektif biasa
 • 2.Darjah perbandingan : - merupakan perbandingan sama, lebih atau kurang
 • 3. Darjah penghabisan : - menerangkan adjektif paling atau penghabisan
 • A. Kata Kerja Transitif
 • B.Kata Kerja Tak Transitif
 • A. Kata Kerja Transitif (KKT)
 • 1. Kata kerja transitif (KKT)
 • Contohnya: Atan mendengar radio
 • Contoh ayat :
 • Contoh Tambahan
 • Subjek
 • Kata kerja transitif penyambut ( Objek )
 • B. Kata Kerja Tak Transitif (KKTT)
 • Kata kerja tak Transitif keterangan
 • 7.1 Kata Kerja Tak Transitif
 • 7.3 Kata Kerja Pasif
 • NOTA TAMBAHAN
 • KATA KERJA TAK TRANSITIF
 • KATA KERJA TRANSITIF
 • Kata Kerja Transitif Objek
 • Nama Am
 • Kata Nama Khas
 • Perbandingan Kata Nama Am dan Kata Nama Khas
 • Kata nama Terbitan
 • kelas kata kata dasar kata terbitan
 • Kata Penguat
 • Contoh
 • Kata Penegas
 • 3. KESALAHAN PENGGUNAAN
 • KATA SENDI NAMA
 • 10. ‘demi’ dan ‘untuk’ tidak boleh digabungkan. (gunakan salah satu sahaja)
 • KATA HUBUNG
 • POLA-POLA AYAT DASAR
 • Binaan Frasa
 • Frasa Nama
 • Inti + Inti
 • Frasa Kerja
 • Frasa Adjektif
 • FA sebagai predikat
 • FA sebagai unsur keterangan (KK)
 • FA sebagai penerang KN dalam predikat
 • Frasa Sendi Nama
 • Sendi Nama + Frasa Nama
 • Sendi Nama + Kata Nama Arah + Frasa Nama
 • Sendi Nama + Kata Nama Arah + Frasa Nama + Ayat Komplemen
 • Sendi Nama + Kata Nama Arah + Frasa Nama + Frasa Keterangan
 • Nota Tambahan
 • Rumus Frasa Nama (FN)
 • Frasa Nama Nota
 • Penentu belakang
 • Frasa Kerja (FK)
 • Frasa kerja Frasa Kerja Transitif Frasa Kerja Tak Transitif
 • Frasa kerja tak transitif berpelengap
 • Subjek Predikat
 • Frasa Nama Frasa kerja Kata bantu Kata kerja Keterangan
 • Frasa nama Frasa kerja Kata bantu Kata kerja pelengkap Penerang keterangan
 • Predikat
 • Penguat hadapan Kata Adjektif Penguat Belakang
 • Frasa sendi nama
 • Predikat Frasa sendi nama Kata bantu Kata sendi nama Kata arah Frasa nama
 • Klausa bebas
 • Klausa Ayat Subjek Predikat Subjek Predikat
 • a. Ayat Tunggal
 • Pengenalan
 • Ayat Tunggal
 • AYAT MAJMUK
 • Ayat Majmuk Gabungan
 • Ayat Komplemen Ayat Keterangan
 • Contoh-contoh kata hubung dalam ayat keterangan :
 • Ayat Pancangan Komplemen
 • Ayat Majmuk Pancangan Keterangan
 • Contoh-contoh kata hubung dalam ayat keterangan :
 • Contoh 1
 • Contoh 2
 • PROSES PENGGUGURAN
 • Pengguguran FN sebagai subjek
 • Pengguguran frasa predikat
 • (i) Pengguguran oleh FN dalam ayat pasif
 • (ii) Pengguguran kata bantu yang serupa
 • (iii) Penggunaan FN sebagai objek yang serupa
 • (iv) Penggunaan FN sebagai objek selepas KK yang membawa makna adjektif
 • (v) Pengguguran FN yang menduduki frasa relatif
 • vi) Pengguguran KN yang berfungsi sebagai inti dalam FN
 • PROSES PENYUSUNAN SEMULA
 • PROSES PELUASAN
 • Ayat Aktif Ayat Pasif Subjek Predikat Subjek Predikat
 • (Objek) Frasa Nama Kata Kerja Frasa Nama (Objek)

MORFOLOGI

Definisi Morfologi 1. Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur kata, binaan kata, bentuk kata dan golongan kata. 2. Struktur kata ialah susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. 3. Unsur-unsur yang membina sesuatu kata dikenali sebagi morfem. 4. Golongan kata ialah proses menjeniskan kata dengan berpandukan fungsinya sama ada kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas.

*Morfem Morfem ialah unit terkecil yang menjadi unsur perkataan. Sekiranya kata tidak boleh dipecahkan kepada unit bermakna atau nahu yang lebih kecil, maka kata-kata ini terdiri daripada satu unit atau satu morfem. Misalnya minum. Minum tidak akan berfungsi dan memberi makna jika dipecahkan kepada mi dan num. Sebaliknya, kata diminum boleh dipecahkan kepada dua morfem, iaitu di dan minum.Kesimpulannya, perkataan boleh terdiri daripada beberapa morfem. Jenis-jenis morfem Morfem dapat dibahagikan kepada dua iaitu morfem bebas dan morfem terikat Morfem bebas Morfem terikat/imbuhan 1. Dapat berdiri sendiri, misalnya, minum, 1. Bentuk imbuhan, misalnya, mem, per, cuti, sekolah, periksa kan, ber 2. Mempunyai makna sendiri 2. Tidak mempunyai makna, tapi mempunyai fungsi tatabahasa atau nahu. Boleh mengubah makna sesuatu kata, dan seterusnya makna ayat.

Morfem terikat/imbuhan Awalan - ditambah pada bahagian depan kata dasar - cthnya, membaca, menghafal. Akhiran - ditambahkan pada bahagian belakang kata dasar- cthnya simpan kan Sisipan - diselitkan di antara unsur-unsur kata dasar - misalnya, telapak (tapak). Apitan - ditambahkan serentak pada awalan dan akhiran kata dasar. Misalnya, imbuhan per……..an, permainan

PROSES PEMBENTUKAN KATA

*Pengimbuhan

Imbuhan kata nama Kata Nama menerima empat jenis imbuhan; awalan, akhiran, apitan dan sisipan. Imbuhan awalan ialah imbuhan yang berada di hadapan kata akar, contohnya pe(N), me(N), ter dan sebagainya. Imbuhan akhiran terletak di akhir kata akar dan imbuhan apitan mengapit kata akar. Imbuhan sisipan pula tersisip di tengah perkataan. Awalan keAwalan ke- boleh membentuk kata bilangan himpunan, kata bilangan tingkat dan kata nama. Huruf akar akan kekal biarpun setelah digabung dengan kata imbuhan ini. Bukan semua perkataan boleh digabungkan dengan awalan ke-. Kebanyakannya memerlukan akhiran -an untuk membentuk perkataan yang tepat. Kata Akar Kata Terbitan kasih lima tiga tua Awalan pe(N)Awalan pe(N) menerbitkan kata nama, dengan pe(N) boleh wujud dalam bentuk bentuk seperti berikut; pe-, pem-, pen- peng-, dan peny-. Bentuk bentuk imbuhan ini bergantung kepada huruf awal kata akar. Kata akar ini selalunya kata kerja. Awalan pe(N) memberi maksud tertentu kepada perkataan dasar yang diimbuhkannya. Contohnya:
       

kekasih kelima ketiga ketua

Keterangan Penanda orang atau benda dengan memberi tumpuan kepada maksud kata dasar (kata nama) Membentuk kata bilangan tingkat Membentuk kata bilangan himpunan Membentuk kata nama

alatan/perkakas: pembakar, pengasah, penukul, penapis orang yang membuat: penulis, pencipta, pentadbir sesuatu yang menyebabkan jadi...: pengasih, pemanis, pendingin orang yang selalu atau suka...: penidur, pemalas, perokok orang yang mempunyai sifat...:pemalu, pemurah, pembengis milik sifat seseorang: pemuda, pembesar ukuran bagi waktu atau tempat: pemeluk, penanak, pelaung hasil atau kesan daripada sesuatu: penyakit, pendapat

Varian peImbuhan ini digunakan untuk kata akar yang bermula dengan huruf l, m, w, n dan r. Kata Akar lawat lari makan masak nafi rokok wangi Varian penImbuhan ini digunakan untuk kata akar yang bermula dengan c, d, j atau t. Kata Akar curi cuci dengar duduk jual jemput tipu tari tukar tulis Kata Terbitan pencuri pencuci pendengar penduduk penjual penjemput penipu penari penukar penulis Kata Terbitan pelawat pelari pemakan pemasak penafi perokok pewangi

Bagi perkataan yang bermula dengan c, d dan j, kata akarnya kekal tetapi bagi perkataan yang bermula dengan t, huruf pertamanya akan hilang setelah bergabung dengan imbuhan pen-. Varian pemImbuhan ini digunakan untuk kata akar yang bermula dengan huruf b',f dan p Kata Akar baca beri Kata Terbitan pembaca pemberi

buat bantu beli pakai pukul pasang punggah pungut fitnah

pembuat pembantu pembeli pemakai pemukul pemasang pemungah pemungut pemfitnah

Perkataan yang bermula dengan huruf b dan f akan menggunakan huruf akar, tetapi bagi perkataan bermula dengan huruf p, huruf pertama kata akar tersebut akan digugurkan. Varian penyImbuhan ini digunakan untuk kata akar yang bermula dengan huruf s, dengan huruf pertama perkataan tersebut digugurkan. Kata Akar sokong sembah sapu saring Varian pengImbuhan ini digunakan untuk huruf a, g, h, i, dan u. Bagi perkataan yang bermula dengan huruf k, huruf pertama kata akar tersebut akan digugurkan. Kata Akar ambil ajar gosok goreng hantar hisap ikut isi ulang uji Kata Terbitan pengambil pengajar penggosok penggoreng penghantar penghisap pengikut pengisi pengulang penguji Kata Terbitan penyokong penyembah penyapu penyaring

atau penge. sebutan perkataan berubah misalnya pengambil (ambil) akan disebut sebagai pe-ngam-bil dan penguji (uji) disebut pe-ngu-ji. Perkataan yang bermula dengan k boleh diimbuhkan untuk pe-. peng.Varian pengeImbuhan ini digunakan untuk perkataan yang terdiri daripada satu suku kata. t dan p) bunyi perkataan asal akan dikekalkan seperti penggosok disebut peng-go-sok’ . Bagi perkataan yang bermula dengan huruf vokal. perkataan yang mempunyai dua huruf konsonan di awal perkataan seperti kritik dan khayal akan mengekalkan kata dasarnya dan menggunakan imbuhan peng-. s. Berbeza dengan huruf yang bermula dengan konsonan (kecuali k. Kata dasar dikekalkan tanpa mengira huruf pertama. Kata Akar cat bom tin sah Kesamaran: Imbuhan untuk k Imbuhan untuk huruf k berubah mengikut perkataan tersebut. Berikut merupakan contoh contoh kata terbitan: Kata Akar kerja kenal karang khayal kritik keluar kesan Jenis Imbuhan pepengpengpengpengpengepengeKata Terbitan pekerja pengenal pengarang pengkhayal pengkritik pengeluar pengesan Kata Terbitan pengecat pengebom pengetin pengesah Jika diperhatikan.

2.i.i juga terbentuk daripada beberapa kelas kata dasar dan membawa makna yang tertentu. Jepun telah menduduki Tanah Melayu selama lebih kurang empat tahun. Dia akan mengirimi bapanya sepucuk surat pada setiap bulan. Objek-objek tersebut menerima sesuatu daripada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.... Dia memukuli lembu yang memasuki kebunnya dengan sebatang kayu. semua objek kena secara tidak langsung. 3.Imbuhan MeN..... Kata Dasar Imbuhan Me N. Analisis Dalam ketiga-tiga ayat di atas. Contohnya dalam ayat (1) „bapa‟ sebagai objek tepat menerima surat bukannya benda yang dikirimkan kepada seseorang. . Imbuhan Me N..i Pagar Memagari = Meletakkan sesuatu (kata Nama) sebagai pagar Pukul Memukuli = Melakukan perbuatan (kata kerja) berkali = kali pada objek Duduk = Menduduki Melakukan perbuatan (kata kerja) pada objek Kirim = Mengirimi Menyebabkan objek (kata kerja) menerima sesuatu Contoh 1.i Pembentukan Imbuhan Me N.

Sultan Selangor telah berkenan mengurniai ahli sukan itu bintang kebesaran sempena Hari Keputeraan baginda..i Secara umum. manakala benda yang diterima daripada perbuatan itu dinyatakan sebagai objek sipi.kan s eperti yang telah dibincangkan. Kanak-kanak membalingi rakannya dengan sebiji bola. Perbezaan yang paling ketara ialah apabila kedua-dua imbuhan apitan ini menggunakan kata dasar yang sama dan menerima dua objek iaitu objek tepat dan objek sipi.Maksud Imbuhan Me N. imbuhan apitan Me N. Orang tua itu memukuli anaknya dengan sebatang tongkat. Petani itu memagari ladangnya dengan kawat berduri. Maksud ayat juga menunjukkan bahawa objek tepat tidak bergerak tetapi objek sipi yang bergerak menuju ke arah objek tepat. (4) dan (5) ladangnya menerima kawat berduri. Lihat contoh ayat berikut untuk pemahaman yang lebih jelas. 5.. Bandingkan ketiga-tiga ayat yang menerima apitan Me N. pelajar akan mendapati terdapat perbezaan yang ketara di antara kedua-dua imbuhan itu.. Dalam konteks ayat (1).i....i dengan ayat-ayat yang menerima apitan Me N. . Terdapat juga apitan Me N.. Dia menghadiahi isterinya seutas rantai mutiara..i menunjukkan maksud perbuatan yang berulang-ulang dilakukan ke atas objek tepat.. rakannya menerima balingan dan ahli sukan menerima kurniaan.. 2.. 3.. (3). 4.i Sekiranya pelajar meneliti pembentukan kedua-dua imbuhan tersebut. menunjukkan maksud objek tepat menerima sesuatu daripada pelaku perbuatan.kan dan Imbuhan Me N. Contoh 1. isterinya menerima rantai mutiara... Teliti ayat (2) yang menunjukkan maksud anaknya menerima pukulan berulang kali. Perbezaan Makna Dalam Imbuhan Me N.

Contoh 1. Amin melontarkansepotong kayu ke arah lembu itu. (objek tepat) (objek sipi ) 2. Amin melontari lembu itu dengan sepotong kayu. (objek tepat) (objek sipi) 3. Amin membacakan adiknyabuku cerita itu. (objek tepat) (objek sipi) 4. Amin membacabuku cerita itu untuk adiknya. (objek tepat) (objek sipi) Ulasan ringkas Ayat (1) dan (2) menggunakan kata dasar yang sama iaitu lontar (kata kerja) tetapi menggunakan apitan yang berbeza. Oleh itu pembentukan objek dan maknanya juga berbeza. Perkataan melontarkan menunjukkan maksud sepotong kayu sebagai objek tepat menjadi alat atau bahan yang digunakan untuk melakukan perbuatan. Manakala perkataan melontari menunjukkan maksud lembu itu sebagai objek, menjadi penerima perbuatan melontari. Oleh itu jika ayat (1) menerima apitan Me N...kan , maksudnya menunjukkan lembu itu menjadi alat atau bahan untuk perbuatan melontar, ini pasti mustahil kerana tidak mungkin Amin mampu mengangkat lembu itu dan melontarkannya. Rumusan Kekeliruan yang kerap berlaku dalam kalangan pelajar dari segi pembentukan kedua-dua apitan tersebut disebabkan para pelajar kurang memahami maksud perkataan yang digunakan dan kekeliruan membezakan objek tepat dan objek sipi. Oleh itu, para pelajar perlu meneliti imbuhan apitan Me N...kan dan Me N...i dengan meneliti kesesuaian maksud ayat dengan penggunaan objek tepat dan objek sipi yang dinyatakan dalam ayat. Para pelajar juga perlu meneliti logik ayat dari segi maksud sama ada sesuai atau tidak.

Imbuhan MeN...kan Pembentukan Imbuhan Me N...kan Imbuhan Me N...kan membentuk kata kerja transitif yang terbit daripada kata dasar yang terdiri daripada beberapa jenis golongan kelas kata. Penggunaan golongan kata tertentu akan menunjukkan makna yang tertentu apabila menerima imbuhan Me N...kan . Maksud Kata Dasar Imbuhan Me N...kan Buku (kata nama) Membukukan = Menjadikan buku Darat (kata nama) Mendaratkan = Membawa ke darat Gemuk (kata adjektif) Menggemukkan = Menjadikan gemuk Jatuh (kata kerja) Menjatuhkan = Menyebabkan jatuh Beli (kata kerja) Membelikan = Membeli untuk Tindih (kata kerja) Menindihkan = Menggunakan alat Pagar (kata kerja) Memagarkan = Menjadikan sebagai Dua (kata bilangan) Menduakan = Menjadikan dua Contoh ; 1. Pemain pertahanan pasukan itu telah menjatuhkan penyerang pasukan lawan dalam kawasan penalti. 2. Lelaki itu telah menduakan isterinya dengan berkahwin lagi. 3. Dia telah membukukan pengalamannya semasa zaman pemerintahan Britisih. 4. Mereka telah membasahkan kepala masing-masing dengan air sungai itu. 5. Ahmad melontarkan basikal adiknya ke dalam kolam. Analisis Semua ayat yang menerima imbuhan Me N...kan menunjukkan maksud bahawa objek tepatnya (kata nama selepas kata kerja) kena secara langsung oleh perbuatan iaitu kena „jatuhkan‟, kena „duakan‟, kena „bukukan‟ kena „basahkan‟ dan kena „lontarkan‟.

Maksud Dalam Imbuhan Me N...kan Secara umum, imbuhan apitan Me N...kan menunjukkan dua maksud yang kerap menimbulkakn kekelirukan. i) Maksud sesuatu perbuatan itu dilakukan secara langsung kena ke atas objek tepat dalam ayat dan menjadi alat atau bahan untuk melakukan perbuatan ke atas objek sipi Contoh Amin melontarkan sepotong kayu ke arah lembu itu. (objek tepat) (objek sipi) Dalam konteks ayat di atas Amin menggunakan sepotong kayu (objek tepat) untuk melakukan perbuatan ke atas lembu itu (objek sipi). Teliti contoh ayat berikut yang sama maksud pembentukannya dengan ayat di atas. Contoh 1. Petani itu memagarkan kawat berduri di ladangnya. 2. Orang tua itu memukulkan sebatang tongkat ke atas anaknya. 3. Dia menghadiahkan rantai mutiara kepada isterinya. 4. Kanak-kanak itu membalingkan bola kepada rakannya. 5. Sultan Selangor telah berkenan mengurniakan bintang kebesaran kepada ahli sukan tersebut sempena Hari Keputeraan baginda. ii) Maksud sesuatu perbuatan dilakukan ‘untuk’ objek tepat Hal ini bermaksud sesuatu perbuatan itu dilakukan untuk orang lain iaitu pelaku melakukan perbuatan untuk objek tepat manakala objek sipi merupakan sesuatu yang dilakukan perbuatan ke atasnya.

Contoh Amin membacakan adiknya buku cerita itu. (objek tepat) (objek sipi) Dalam konteks ayat di atas bermaksud Amin membaca buku untuk adiknya bukan untuk dirinya, manakala buku iaitu objek sipi merupakan alat yang dibaca dan adiknya sebagai objek tepat merupakan penerima perbuatan Amin. Jika buku cerita mahu dijadikan objek tepat, maka akhiran „kan‟ mesti digugurkan seperti dalam ayat berikut: Contoh Amin membacabuku cerita itu untuk adiknya. (objek tepat) (objek sipi ) Untuk lebih jelas, teliti ayat-ayat berikut: Contoh 1. Ibu menjahitkan kakak sehelai baju kurung sutera. (maksud menjahit untuk kakak) 2. Rahim mencarikan isterinya buah mempelam muda (maksud mencari buah mempelam muda untuk isterinya) 3. Dia melukiskan adiknya sekeping gambar helang. (maksud melukis gambar helang untuk adik)

Kesimpulan Imbuhan Me N...kan menunjukkan maksud objek tepat sebagai alat atau bahan untuk melakukan perbuatan ke atas sesuatu. Selain itu, juga membawa maksud sesuatu perbuatan

balai-balai raya. makan angin. raja muda. setiausaha. mata pelajaran. terima kasih. pesuruhjaya-pesuruhjaya. beritahu. kanta tangan. Kata majmuk dapat dibentuk melalui pelbagai cara: duka + cita = dukacita jawatan + kuasa = jawatankuasa pindah milik / dipindahmilikkan tukar ganti / ditukargantikan campur aduk / bercampur aduk temu bual / ditemu bual Terdapat sebilangan kecil kata majmuk yahg penggunaanya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan yang utuh. Contohnya setiausaha-setiausaha. *Pemajmukan Kata majmuk didefinisikan sebagai bentuk kata yang wujud apabila dua kata dasar atau lebih dirangkaikan menjadi satu kesatuan sintaksis yang membawa makna tertentu. manakala perbuatannya dilakukan ke atas ‘objek sipi. Dalam kategori ini termasuk bentuk kata yang digunakan sebagai gelaran seperti perdana menteri.itu dilakukan untuk benda lain iaitu ‘ untuk objek tepat’ . garis pusat. bumiputera. Walaupun bentuk kata tersebut ternyata mengandungi dua kata dasar. kata majmuk dapat dipisahkan kepada tiga kelompok: Contohnya gambar rajah. profesor madya. . Penggandaan kata majmuk melibatkan penggandaan unsur pertama kata sahaja. duit kopi. Contohnya kaki ayam. kertas kerja. buah hati. kuning langsat. melainkan kata majmuk yang telah mantap. jawatankuasa. perkataan yang demikian tetap dieja sebagai satu perkataan. Contohnya model linear. menteri besar. Contohnya antarabangsa. biru laut. pilih kasih. contohnya alatalat tulis. Kata majmuk bertindak sebagai satu unit dan dieja terpisah. Penggandaan yang melibatkan bentuk yang telah mantap melibatkan seluruh unsur. Kata majmuk terbahagai kepada tiga : Berdasarkan jenisnya.

lapangan terbang. jalan raya. Peguam Negara. tebal muka. batu kapur. urus setia. nasi minyak. teknologi maklumat. kuning langsat ii. misalnya: Masam muka. meja tulis. kereta api. atur cara. luar biasa. Telefon mudah alih. mogok umum. Timbalan Menteri. Ketua Setiausaha Negara. Raja Muda Kata Majmuk Istilah Khusus i. kapal terbang. . Kata gandingan untuk istilah-istilah yang khusus dalam pelbagai bidang. air hujan. reka bentuk. Perdana Menteri. Kata majmuk jenis ini mempunyai maksud lain selain maksud sebenarnya. pita suara Kata Majmuk Kiasan i.Kata Majmuk Gelaran Ketua Polis Negara.Nota Tambahan Kata Majmuk Kata Majmuk Umum Kata majmuk umum terbahagi kepada: i. kemas kini. Kata yang dipilih untuk digandingkan sama ada daripada kata-kata umum atau istilah khusus.Kata majmuk biasa . kertas kerja. adat resam. curi tulang. terima kasih. gambar rajah. program bahasa. lipas kudung . makan angin .yang terdiri daripada rangkai kata bebas Alat tulis. tengah hari. Duta Besar.

kata majmuk dieja terpisah kecuali beberapa perkataan yang sudah mantap.Dalam sistem baku.(lihat lampiran 1 di bawah) Bentuk Kata Majmuk yang telah Mantap Kata dasar 1 Antara Apa Apa Apa Bagai Barang Beri Bumi Dari Dari Duka Jawatan Kaki Ke Kerja Mana Mata Olah Pada Pesuruh Setia Suka Suruhan Tanda Tanggung Warga Kata dasar 2 bangsa bila kala lagi mana kali tahu putera hal pada cita kuasa tangan pada sama kala hari raga hal jaya usaha rela jaya tangan jawab negara Kata majmuk dieja sebagai satu perkataan Antarabangsa Apabila Apakala Apalagi Bagaimana Barangkali Beritahu Bumiputera Darihal Daripada Dukacita Jawatankuasa Kakitangan Kepada Kerjasama Manakala Matahari Olahraga Padahal Pesuruhjaya Setiausaha Sukarela Suruhanjaya Tandatangan Tanggungjawab Warganegara .

Manakala akhiran.an Untuk awalan. seperti contoh pada jadual di bawah: Kata Majmuk Apitan kuat kuasa peN.Pengimbuhan Kata Majmuk Sungguhpun kata majmuk dieja terpisah.. Imbuhan berRmeNpeN-an -kan terima kasih ambil alih cari gali daya serap urus niaga berterima kasih meng ambil alih pen cari gali daya serapan urus niagakan Kata Majmuk garis pusat Kata Majmuk Terbitan ber garis pusat Penggandaan Kata Majmuk Melibatkan unsur pertama kata sahaja. Lihat jadual di bawah... tetapi akan dieja/ditulis sebagai satu perkataan apabila menerima apitan (imbuhan).an kemas kini meN.kan lipat ganda anak tiri ibu bapa Ejaan Penguatkuasaan Mengemaskinikan Melipatgandakan Menganaktirikan Keibubapaan meN.kan Ke.. Contoh:alat-alat tulis gambar-gambar rajah balai-balai raya kapal-kapal terbangsuku-suku kata garis-garis pusatMenteri-Menteri besar Penolong-Penolong Pendaftar .. imbuhan dirangkaikan pada hujung kata yang terakhir... kata majmuk diimbuhkan kepada kata pertama dalam kata majmuk berkenaan...

Kata yang digandakan itu boleh terdiri daripada kata nama tunggal. iaitu Penggandaan  Semua bentuk kata nama. atau sebahagian sahaja. iaitu kata nama tunggal. kata nama terbitan dan kata nama majmuk boleh digandakan. Ada empat jenis kata nama ganda.Ada empat jenis kata nama ganda. iaitu     Gandaan penuh Gandaan separa Gandaan berentak Gandaan makna  Bagaimana pun ada ahli bahasa yang men membahagikan kata ganda kepada tiga jenis iaitu    penggandaan penuh penggandaan berentak pengandaan separa. dan kata nama majmuk. Kata yang digandakan ini dipisahkandengan menggunakan sengkang.*Penggandaan   Semua bentuk kata nama. iaitu kata nama tunggal. kata nama terbitan dan kata nama majmuk boleh digandakan. atau sebahagian sahaja. Penggandaan ialah proses pengulangan kata dasar sepenuhnya. Contoh-contoh mengikut jenis kata adalah seperti berikut: Kata nama tunggal Alat Budak Rumah Murid Kura Makan Tadika alat-alat budak-budak rumah-rumah Murid-murid Kura-kura Makan-makan Tadka-tadika . Penggandaan ialah proses pengulangan kata dasar sepenuhnya. kata nama terbitan. Penggandaan penuh    Sesuatu kata nama itu digandakan seluruhnya.

Lihat contoh-contoh di bawah. konsonan atau sebahagian bunyi kata dasar. 4. konsonan atau sebahagian bunyi kata dasar. 2. Seluruh kata nama itu digandakan danbunyi-bunyi konsonan dan vokal tertentu diulang dan diubah. Rentak yang digunakan mungkin pengulangan vokal. Penggandaan beretak boleh dibahagikan kepada lima jenis pula. penggandaan berentak biasanya dilihat daripada aspek fonologi. penggandaan suku kata awal penggandaan suku kata akhir penggandaan konsonan penggandaan bersisipan penggandaan berakhiran   Bagaimanapun. iaitu: 1. 5. 3.Kata nama terbitan Ke tua Pe kebun Makanan Per satuan pe juang Ke dutaan ketua-ketua pekebun-pekebun makanan-makanan persatuan-persatuan pejuang-pejuang Kedutaan-kedutaan Penggandaan Berentak      Pengulangan kata dasar mengikut rentak bunyi kata dasar. atau cara sebutan dan bunyi yang dikeluarkan. Kata yang digandakan itu dipisahkan dengan menggunakan sengkang (-) Rentak pada pengulangan vokal atau diftong Cerai cerai-berai Hina Hina-dina Sayu Sayur-mayur Rentak pengulangan konsonan gunung Gunung-ganang susap Susap-sasap simpang Simpang-siur . Rentak yang digunakan mungkin pengulangan vokal.

Bentuk gandaannya menerima sisipan –em. Contoh: Bukit Warna Batu bukit-bukau warna warni batu-batan Penggandaan suku kata akhir Vokal atau konsonan dalam suku kata akhir kekal.Penggandaan suku kata awal Vokal dalam suku kata awal diulang.selepas konsonan pertama bentuk ulangannya.Contoh: Sayur Kuih Lauk sayur mayur kuih-muih lauk pauk Penggandaan konsonan Penggandaan jenis isni hanya mngulkang konsonan dalam kata dasar. dan vokal dalam suku kata akhir berubah. tetapi vokalnya berubah.Contoh: Gunung Guruh gunung-ganang guruh-garah Penggandaan bersisipan Seluruh kata dasar diulang.Contoh: Tali Gunung Jari tali-temali gunung-ganang jari jemari .

2. Kata tunggal (a) Penggandaan separa merupakan varian kepada sesetengah penggandaan penuh. .Penggandaan berakhiran Penggandaan penuh juga bolehmenerima akhiran –an. Pengulangan berlaku pada kata dasar dengan dua cara. Kata dasar diulang sepenuhnya dan awalamn dirangkaikan pada bahagian depan kata yang pertama atau atau penggandaan separa depan. Pengulangan tetapi dipisahkan dengan sengkang. Kata dasar diulang sepenuhnya tetapi imbuhan dirangkaikan di bahagian depan kata yang kedua atau penggandaan separa belakang. 1. Penggandaan boleh berlaku pada kata dasar atau kata terbitan. Akhiran –an menambahkan maknannya menjadi pelbagai.Contoh: Sayur Biji Barang sayur-sayuran Biji-bijian barang-barangan Penggandaan separa   Penggandaan separa ialah pengulangan sebahagian daripada kata dasar. Lazimnya gandaan penuh menunjukkan jamak. Suku kata akhir kata dasar digugurkan dan vokal asal suku kata pertama yang dulang dilemahkan menjadi vokal tengah atau / a / Contoh: Kata dasar laki langit suatu budak siku  Penggandaan penuh Laki-laki Langit-langit Satu-satu Budak-budak Siku-siku Penggandaan separa Lelaki Lelangit Sesuatu Bebudak sesiku Kata terbitan (a) penggandaan ini melibatkan kata yang sudah mengalami proses pengimbuhan.

membentuk nama haiwan biri-biri kupu-kupu kunang-kunang buku-buku ketua-ketua jabatan-jabatan gunung-ganang bukit-bukau . Imbuhan di depan kata pertama (penggandaan separa belakang) Kata dasar bual cari gila borak akan Kata terbitan Ber + bual Ter + cari Ter + gila Ber + borak Se + akan Kata ganda Berbual-bual Tercari-cari Tergila-gila Berborak=borak Seakan-akan  Imbuhan di depan kata kedua (penggandaan separa depan) Kata dasar anak kejar Kata terbitan Ber + anak Men + kejar Kata ganda Anak-beranak Kejar-mengejar Penggandaan Makna  Kata nama tertentu digandakan dengan perkataan yang sama maknanya. Contoh: Ipar Ipar Saudara ipar duai ipar lamai saudara mara Makna Penggandaan Ada empat makna tambahan kepada kata nama apabila digandakan. menunjukkan banyak buku ketua jabatan gunung bukit b. iaitu: a.

kereta api. kemas kini. terima kasih. Contoh: Telefon mudah alih. luar biasa. Timbalan Menteri. Perdana Menteri. jalan raya. Raja Muda Kata Majmuk Istilah Khusus i. atur cara. membentuk nama bagi benda yang menyerupai langit siku orang d. kertas kerja. lapangan terbang. nasi minyak. Peguam Negara. mogok umum. gambar rajah. Ketua Setiausaha Negara. Kata Majmuk Gelaran Ketua Polis Negara.yang terdiri daripada rangkai kata bebas Alat tulis. reka bentuk. Kata gandingan untuk istilah-istilah yang khusus dalam pelbagai bidang. urus setia. batu kapur. Kata majmuk biasa . kuning langsat ii. pita suara . air hujan. meja tulis. Kata yang dipilih untuk digandingkan sama ada daripada kata-kata umum atau istilah khusus. teknologi maklumat. Duta Besar. kapal terbang. tengah hari. adat resam. Menunjukkan pelbagai jenis sayur kuih saudara sayur-mayur kuih-muih saudara-mara langit-langit (menyerupai langit) siku-siku (menyerupai siku) orang-orang (menyerupai orang) BENTUK KATA *Kata Majmuk Kata Majmuk Umum Kata majmuk umum terbahagi kepada: i.c. program bahasa.

tebal muka. makan angin . curi tulang. lipas kudung dan lain-lain.Kata Majmuk Kiasan i. Kata majmuk jenis ini mempunyai maksud lain selain maksud sebenarnya. kata majmuk dieja terpisah kecuali beberapa perkataan yang sudah mantap. misalnya: Masam muka. Dalam sistem baku.(lihat lampiran 1 di bawah) Lampiran 1 Bentuk Kata Majmuk yang telah Mantap Kata dasar 1 Antara Apa Apa Apa Bagai Barang Beri Bumi Dari Dari Duka Jawatan Kaki Ke Kerja Mana Mata Olah Pada Pesuruh Setia Suka Suruhan Tanda Tanggung Warga Kata dasar 2 Bangsa Bila Kala Lagi Mana Kali Tahu Putera Hal Pada Cita Kuasa Tangan Pada Sama Kala Hari Raga Hal Jaya Usaha Rela Jaya Tangan Jawab Negara Kata majmuk dieja sebagai satu perkataan antarabangsa Apabila Apakala Apalagi Bagaimana Barangkali Beritahu Bumiputera Darihal Daripada Dukacita jawatankuasa Kakitangan Kepada Kerjasama Manakala Matahari Olahraga Padahal Pesuruhjaya Setiausaha Sukarela Suruhanjaya Tandatangan Tanggungjawab warganegara .

kata majmuk diimbuhkan kepada kata pertama dalam kata majmuk berkenaan.. Manakala akhiran.. tetapi akan dieja/ditulis sebagai satu perkataan apabila menerima apitan (imbuhan)..kan Ejaan penguatkuasaan Mengemaskinikan melipatgandakan menganaktirikan keibubapaan dikuatkuasakan persuratkhabaran meN..kan peR. Lihat jadual di bawah.. Imbuhan berRmeNpeN-an -kan terima kasih ambil alih cari gali daya serap urus niaga berterima kasih meng ambil alih pen cari gali daya serapan urus niagakan Kata Majmuk garis pusat Kata Majmuk Terbitan ber garis pusat Penggandaan Kata Majmuk Melibatkan unsur pertama kata sahaja...an di.kan Ke.. seperti contoh pada jadual di bawah: Kata Majmuk kuat kuasa kemas kini lipat ganda anak tiri ibu bapa kuat kuasa surat khabar Apitan peN. Contoh:alat-alat tulis gambar-gambar rajah balai-balai raya kapal-kapal terbang suku-suku kata garis-garis pusat Menteri-Menteri besar Penolong-Penolong Pendaftar .an meN..an Untuk awalan..Pengimbuhan Kata Majmuk Sungguhpun kata majmuk dieja terpisah. imbuhan dirangkaikan pada hujung kata yang terakhir...

Kata tunggal boleh terdiri daripada satu suku kata dan dua atau lebih suku kata.*Kata Tunggal Bentuk kata tunggal ialah bentuk kata yang terdiri daripada hanya satu bentuk kata dasar yakni tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan atau kata dasar lain. iaitu unit yang yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi memerlukan sekurangkurangnya satu unit yang bebas untuk melaksanakan tugas nahunya. gitar. Bentuk-bentuk singkatan ini terdiri daripada suku kata atau huruf-huruf tertentu. aku Berasaskan perlaksanaan tatabahasa. Contoh: satu suku kata – am. demi. botol Kata tugas. pada. Contoh : dari. skru dua suku kata – itu. untuk Kata akronim. dan. kata tunggal dapat dibahagikan kepada tiga jenis:    Kata tunggal yang merupakan unit bebas dan dapat berdiri sendiri sebagai satu perkataan yang bermakna. ubi. Kebanyakan kata tunggal dalam Bahasa Melayu mempunyai potensi untuk diperluaskan dengan bentuk terbitan. dan. iaitu perkataan yang diterbitkan melalui proses penggabungan beberapa perkataan dan membentuk satu perkataan yang utuh. Contoh : orang. pen. Contoh : berdikari – berdiri di atas kaki sendiri komuter – keretapi berkomputer kugiran – kumpulan gitar rancak pawagam – panggung wayang gambar . roh.

an‟ dalam „pendidikan‟ pen+didik+an d) imbuhan sisipan . Kata Terbitan Berawalan Kata Terbitan Berakhiran Kata Terbitan Berapitan Kata Terbitan Bersisipan Imbuhan ialah unit-unit bahasa yang ditambahkan pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya.unsur imbuhan yang hadir selepas kata dasar Contoh : imbuhan „-an‟ dalam „makanan‟ à makan+an imbuhan „-kan‟ dalam „kembalikan‟ à kembali+kan c) imbuhan apitan . Kata terbitan ini terbentuk melalui proses pengimbuhan iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar dan menghasilkan empat bentuk kata terbitan : 1.imbuhan yang hadir secara melingkungi kata dasar iaitu dua bahagian imbuhan yang hadir serentak pada awal dan akhir perkataan Contoh : imbuhan „men…. 2.unsur imbuhan yang ditambahkan pada bahagian hadapan kata dasar.*Kata Terbitan Kata terbitan ialah bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang mendapat atau menerima imbuhan. 4. 3. Bentuk ini tidak lagi produktif dalam pembentukan kata terbitan.. Contoh : imbuhan „ber‟ dalam „bersukan‟ à ber+sukan b) imbuhan akhiran .unsur imbuhan yang hadir di celahan kata dasar.kan‟ dalam „mendebarkan‟ à men+debar+kan imbuhan „pe….Imbuhan dapat dibahagikan pada empat jenis : a) imbuhan awalan . iaitu kata terbitan baru tidak lagi dibentuk dengan imbuhan sisipan Contoh : imbuhan „…er…‟ dalam „keruping‟ imbuhan „…el…‟ dalam „telunjuk‟ .

seniman („-man‟) peragawati. supranasional („supra‟) b) Kata Kerja : melawan. besarkan. jahitan. mengikat.Kata Terbitan Berawalan Kata terbitan berawalan dapat wujud dalam kata nama terbitan. tercantik (‘ter’) secerah. perasaan (‘pe…an’) kelainan. buatkan (‘-kan’) duduki. berserta („ber‟) c) Kata Adjektif : terbesar. Contoh : a) Kata Nama : pelaksanaan. Contoh : a) Kata Nama : pakaian. disirami („di…i‟) dipergunakan („diper…kan‟) memperdagangkan („memper…kan‟) keselesaan („ke…an‟) . berganti. Contoh : a) Kata Nama : pelari. kedukaan („ke…an‟) b) Kata Kerja : memainkan. pembuat („pem‟) suprakelas. seniwati („-wati‟) nasionalisme. mainan (‘-an’) sasterawan. setebal. turuti. senipis („se‟) Kata Terbitan Berakhiran Kata terbitan berakhiran dapat wujud dalam kata nama terbitan dan kata kerja terbitan sahaja. berkati („-i‟) Kata Terbitan Berapitan Kata terbitan berapitan dapat wujud dalam kata nama terbitan. angkasawan („-wan‟) budiman. merasa (‘me’) berjalan. melukakan (‘me…kan’) beralaskan.dan kata adjektif terbitan.dan kata adjektif terbitan. patriotisme („-isme‟) b) Kata Kerja : gunakan. perakus ( imbuhan ‘pe’) pembawa. kata kerja terbitan. kata kerja terbitan. berlaukan („ber…kan‟) diyakini.

seruling („. masih lebat lagi. nipis. bentuk contoh: bujur. secantik. Bentuk-bentuk kata sisipan sudah membeku dalam kata terbitan tertentu dan tidak dapat hadir dalam perkataan –perkataan lain kecuali dalam beberapa istilah yang baru dicipta..el. jingga. kukuh. ungu.menerangkan sifat keadaan atau seseorang contoh: baik..jenis kata adjektif Kata adjektif terbahagi kepada 9 subgolongan: 1. telunjuk (‘.‟) GOLONGAN KATA *Kata Adjektif Adjektif . panjang. Kata terbitan bersisipan dapat wujud dalam kata nama terbitan dan kata adjektif terbitan. Kata adjektif boleh dikenali jika kata berkenaan didahului atau diikuti oleh kata penguat seperti amat. sifat .’) keruping. sudah lama sungguh. lemah. Contoh : a) Kata Nama : kelingking.er. juga dikenali sebagai kata sifat. kejap. ialah kata yang menjadi inti dalam frasa adjektif seperti manis sekali. terkuat 2.. paling. kuning langsat 3. dalam. besar 4. kemas. lurus . Kata-kata dalam golongan kata adjektif menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama. berani. tebal. putih. sangat. sekali Jenis .c) Kata Adjektif : kemelayuan (‘ke…an’) Kata Terbitan Bersispan Bentuk sisipan tidak lagi produktif dalam pembentukan kata terbitan. cerdik. ukuran contoh: pendek. warna contoh: merah. yakni kata terbitan baru tidak lagi dibentuk dengan sisipan.. hitam.

kasar. sayang. hodoh. laju. lembab. halus. silam 6. cara contoh: selalu. segera. lemak. pedas. lalu.5. lambat. tampan dengar: bising. benci. . kerap. marah. jarang. cantik. kadang kadang. muram 8.dinyatakan dengan menggunakan kata adjektif biasa. senyap bau : busuk. Contoh:   Baju dia cantik. jelita. jauh 7. senang. rindu. lazat. jarak contoh: dekat. lewat. hangit. suntuk. lampau. payau pandang: buruk. hapak sentuh: kesat. pancaindera rasa: contoh: sedap. perasaan contoh: takut. Buah betik itu manis. sunyi. deras. manis. licin 9. lambat. seram. wangi.Darjah biasa . jelas. waktu contoh: lama. hampir. pahit. gembira Darjah Perbandingan Kata Adjektif Darjah perbandingan atau tahap adjektif ada tiga : 1.

Buah jambu itu semanis gula. Contoh:   Tenaganya sekuat Badang.merupakan perbandingan sama.Darjah perbandingan : . Darjah penghabisan : . lebih atau kurang. mengambil. Kata Kerja Transitif B. . Kata Kerja TransitIf ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuatnya kepada benda lain. Benda yang kena oleh perbuatan itu dipanggil penyambut (objek ). Menara KLCC bangunan yang ter tinggi di Malaysia Dialah yang paling pandai dalam *Kata Kerja Kata kerja terbahagi kepada : A. menduduki. Kata Kerja Transitif (KKT) 1.2.Kata Kerja Tak Transitif A. Kata kerja ini biasanya mempunyai imbuhan „me-„ sama ada sebagai awalan atau sebahagian daripada imbuhan contohnya. membacakan. mempersilakan. Ayat mesti ada penyambutnya ( objek ) 3. 3. Contoh:    Gunung Kinabalu ialah gunung yang paling tinggi di Malaysia. 2.menerangkan adjektif paling atau penghabisan. mendermakan.

. dan memper. 2. (b) Orang ramai diminta menjauhi kawasan itu. men . perempuan itu menjual sayur. (a) Pak Abu menjala ikan.. Contoh ayat : 1.kan. Dalam ayat ketiga Bapa ialah pembuat. Dalam ayat kedua Perempuan ialah pembuat.. Kucing itu menangkap seekor burung.memper.memper.1. (e) Pihak polis mempertemukan ibu itu dengan anaknya. (d) Jangan suka memperdaya orang yang lemah. menulis ialah perbuatan dan surat ialah benda yang kena buat atau penyambut.... Bapa sedang menulis surat. menjual ialah perbuatan melampau dan sayur ialah benda yang kena buat atau penyambut." kata ketua kampung.   mendengar ialah kata kerja transitif radio ialah objek (kata nama) Kata kerja transitif menggunakan imbuhan men. iaitu kata nama..i. men .kan. Contohnya: Atan mendengar radio. (c) "Kita tidak harus membiarkan perkara ini berterusan. menangkap ialah perbuatan melampau dan seekor burung ialah benda yang kena buat atau penyambut. Kata kerja transitif (KKT)  ialah kata kerja yang mesti disertai oleh objek.i. Dalam ayat pertama Kucing ialah pembuat.. 3. .

Ayat ketiga hujan melakukan turun. ke sekolah. kuih-muih. tidak kepada benda lain. Mereka berjalan pada hari cuti. Hujan turun dengan lebatnya semalam. . tidak kepada benda atau orang lain. tidak kepada benda lain. seekor ular. 3. Oleh itu KKTT tidak mempunyai penyambut. 3. 2. Ayat kedua anjing melakukan tidur. Dalam ayat pertama mereka melakukan berjalan. dengan kuat ke sekolah. 2. Subjek (pembuat ) Kami Dia Saya Hassan Kata kerja tak Transitif keterangan mandi senyum menyanyi berjalan di kolam itu. semasa berjalan.Contoh Tambahan Subjek (pembuat ) Dia suka Jamilah Abidin Ramli Kereta itu Kata kerja transitif penyambut ( Objek ) membaca memukul menjual berjalan melanggar buku. Anjing itu sedang tidur. seekor lembu. B. Contohnya : 1. Kata Kerja Tak Transitif (KKTT) Kata kerja tak transitif ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuat itu sendiri kepada diri pembuat itu sendiri. 1. tidak kepada benda lain.

. dan ber. Pekerja itu menurunkan barang-barang dari atas lori.kan. Emak sedang menidurkan adik. persilakan. ter.dan sebagainya. Contoh: (a) Ravi belum datang lagi. Halim mengikuti perbualan mereka. (c) Sungai itu mengalir deras. yakni tidak memerlukan objek lagi. 3. Saya sudahi syarahan saya ini dengan ucapan salam. Mereka menjalankan jentera itu. 4. 2. 2. (b) Murid-murid sedang belajar. ber. Contoh ayat: 1. Kata kerja pasif ialah kata kerja yang berasal daripada kata kerja transitif tetapi yang tidak berawalan men. berikan.7. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang dapat berdiri sendiri dalam ayat.. 5.. atasi. men.pelajari.3 Kata Kerja Pasif 1. an. Contohnya:angkat.1 Kata Kerja Tak Transitif 1. Kata kerja tak transitif ada yang berbentuk asal dan ada yang berimbuhan ber. Peringatan Tiap-tiap kata kerja tak transitif boleh dijadikan kata kerja transitif dengan menambah „kan‟ atau „i‟ di hujungnya.. 7. .

dan dipersilakan NOTA TAMBAHAN KATA KERJA TAK TRANSITIF Kata kerja tak transitif merupakan kata kerja yang dapat berdiri sendiri dan terdiri daripada bentuk yang berikut. Kata kerja pasif diri kedua ialah yang berimbuhan ka-.berdayung.berkeliaran. Ada tiga jenis kata kerja pasif.dan sebagainya.2.memasak.terhidang dan sebagainya. 4. kauatasi.mendarat. kauberikan. Contohnya: diangkat. diatasi. dan kupersilakan.minum.ber -dayung. kaupercepat.bergentayangan. kuberikan.berbelanja. Berawalan meN-seperti perkataan menyanyi.bersenam.menyampuk.berdiri. kuatasi.berbelanja.bersalaman. kupelajari.berbaring.belajar. Berawalan teR-seperti perkataan termenung. Contohnya: kuangkat.berdua-duaan. kupercepat.tersungkur.bermain.terjebak.      Kata kerja asal –merupakan kata kerja bebas dan tidak berimbuhan seperti perkataan makan.brerlarilarian.berdukacita. 5 Kata kerja pasif diri ketiga ialah yang berimbuhan di-.duduk.masuk.datang.keluar.terbaring.bersenam. Berapitan beR-…-an –seperti perkataan berjauhan.terserempak. (a) kata kerja pasif diri pertama (b) kata kerja pasif diri kedua (c) kata kerja pasif diri ketiga 3.tertidur. Kata kerja pasif diri pertama ialah kata kerja pasif yang berimbuhan ku-.tidur.melompat. Contohnya: kauangkat. dipercepat. diberikan.berpadanan dan sebagainya. dipelajari. . Berawalan beR-seperti perkataan bersalam.berdiri.lahir dan sebagainya.menari dan sebagainya. kaupelajari. dan kaupersilakan.

menyakiti .mengingati. Contoh:Mereka mengembara dengan berpandukan peta.…i menaiki. Peringatan.memaksa.beralaskan.berselimutkan.menolak.menyuruh.Peringatan.berbantalkan.kelima-lima jenis kata kerja di atas boleh berdiri sendiri iaitu dapat dititik selepas perkataan tersebut di dalam ayat.kata sendi perlu digunakan.mencintai.objek yang hadir selepas kata kerja transitif mestilah terdiri daripada kata nama. Awalan meN. (kata sendi digunakan untuk memperluas ayat)  Berapitan beR-…-kan seperti perkataan berpandukan.mendengar.berpaksikan dan sebagainya. Contoh: Kata Kerja Transitif Objek membaca buku cerita menaiki basikal menendang bola Kata kerja transitif terdiri daripada beberapa bentuk.(betul) Mereka mengembara dengan berpandukan pada peta.iaitu seperti yang berikut.Perkataan berapitan beR-…-kan perlulah diikuti dengan pelengkap dan tidak boleh disertai kata sendi.jika ayat tersebut hendak diperluas.memiliki.(salah) KATA KERJA TRANSITIF Kata kerja transitif merupakan kata kerja yang memerlukan objek untuk membentuk frasa kerja yang dapat bertugas sebagai predikat dalam ayat. Contoh: Ibu sedang tidur.melontar Apitan meN. Ibu sedang tidur di dalam bilik.berdasarkan.

Imbuhan rangkap memper-yang bergabung dengan kata dasar yang terdiri daripada kata sendi dan kata adjektif tidak boleh disertai akhiran.mempersenjatai.memperdagangkan.terdengar Peringatan a. Apitan mempeR…kan mempersembahkan.memperoleh. Contoh…menceritakan masalahnya(Betul) …menceritakan tentang masalahnya(Salah) b.mempertontoni.mempercantik Apitan mempeR…i memperingati.memperbesar.Tidak boleh hadir sebarang perkataan selepas kata kerja transitif selain objek yang terdiri daripada kata nama.memperluas.Awalan rangkap mempeR.kan. a) Kata Nama Am b) Kata Nama Khas c) Kata Ganti Nama d) Kata Nama Terbitan e) Kata bilangan .terambil. Contoh …memperdalam(Betul) …memperdalamkan (salah) *Kata Nama Perkataan NAMA terbahagi kepada dua bahagian yang besar iaitu NAMA BETUL dan GANTINAMA dan satu lagi dipanggil NAMA TERBITAN.memperlihatkan Awalan teR…tersepak.

atau dapat dilihat (b) abstrak.kerajaan tahu . Manusia . doktor.ketua raja .pengetahuan Kata nama am hendaklah ditulis dengan menggunakan huruf kecil melainkan pada awal ayat. Dengan kata lain perkataan Nama Am digunakan bagi menyebut sesuatu secara am atau umum. bandar. 4. sekolah. kuda. Kata nama am konkrit dan abstrak boleh terdiri daripada kata asal dan kata nama terbitan. rumah. iaitu nama sesuatu yang dapat dipegang.tumbuhan benda tempat ayah. Contoh: Dia sedang menjinakkan seekor gajah. perempuan. Pada akhir ayat Pada awal ayat . iaitu nama sesuatu yang hanya dapat dibayangkan atau dikhayalkan. guru. haiwan. dan sesutu yang tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan. radio. kerani. Motorkar.Dibahagi kepada dua jenis iaitu Nama Am dan Nama Khas. Nama Am 2. betik. rumput. buku. dan sebagainya. Gajah itu berbadan besar. orang binatang tumbuh. dll pejabat. lalang dll pasir. kerbau anjing. benda. burung. pen. kampung. gajah. negeri dll 3.buaian tua . Kata nama am dapat dibahagikan kepada kata nama yang: (a) konkrit. tempat . Berikut adalah beberapa contoh kata nama terbitan:     buai . polis. askar dll ayam.1. Kata Nama Am ialah kata yang digunakan untuk menjelaskan nama sesuatu yang bernyawa seperti orang. pulau. atau dapat dirasa. kayak. ikan dll pokok. 5.

Hikayat Hang Tuah. manusia Zaidi. Shah Alam. 2. Seiko (jam) binatang tempat bangunan judul buku benda . Long dll c) binatang . a) benda. Seremban (bandar). dan sebagainya. Perkataan Nama Khas digunakan bagi menyebut sesuatu yang tertentu. Jalak (ayam) Muar (daerah). Volvo. Pak Belang. misalnya : Cik Rafidah. Benda-benda yang bernyawa ialah nama manusia dan nama binatang. Dr.dll d) tempat . Menara Tun Razak (pejabat) Keluarga (majalah). Subramaniam Tompok (kucing). misalnya : Kampung Bahru. Kamus Dewan ( buku) Proton Perdana (kereta). misalnya : Seri Aman. Parker 45. misalnya : Blacky. Inspektor Azman. judul buku. Sang Kancil. dll b) orang. Kata nama khas ialah kata nama yang secara khususnya digunakan untuk menyebut nama sesuatu bendasama ada benda yang bernyawa dan yang tidak bernyawa. Mei Fong. Rentong (novel). nama bangunan.Kata Nama Khas 1. Pilot (pen). Kuala Lumpur dll Biasanya huruf pertama perkataan nama khas ini hendaklah ditulis dengan huruf besar. Benda-benda yang tidak bernyawa ialah nama tempat. Jepun (negara) Pudu Raya (perhentian bas dan teksi). khusus atau khas.

Perbandingan Kata Nama Am dan Kata Nama Khas Kegunaan Benda Kata Nama Am bangunan kereta buku sekolah Kata Nama Khas Bangunan Tabung Haji Proton Saga Bahasa Melayu S. Darau Doktor Efendi Puan Zainun Cikgu Azmi Muhamad Fauzi Si Tompok Si Belalang Si Puru Denak Si Murai Terengganu Jerteh Kampung Pasir Akar Tasek Perdana Orang doktor kerani guru budak lelaki kucing lembu katak ayam burung negeri bandar kampung tasek pisang cili jambu limau Binatang Tempat Tumbuhan .K.

Imbuhan yang membentuk kata nama terbitan boleh diletakkan : di awal kata ( awalan ) di akhir kata ( akhiran ) di awal dan di akhir kata ( apitan ) contoh-contoh imbuhan : di awal kata pe. -wati. dan kedi akhir kata -nita.-an. pen-..-an. pen. -man. pe.-an. pem.-an Kata dasar yang diberi imbuhan untuk dijadikan kata nama terbitan terdiri daripada beberapa kelas iaitu :kelas kata kata kerja kata dasar peraga latih bawa lawan oleh untuk lombong rumah guru cantik besar tinggi kata terbitan peragawati latihan pembawaan perlawanan perolehan peruntukan perlombongan perumahan perguruan kecantikan pembesar ketinggian kata sendi kata nama kata adjektif . pem-. per-.-an. penge-. peng-.-an.Kata nama Terbitan Kata nama Terbitan wujud apabila kata nama am diberi imbuhan. -an. penge. dan -wan di awal dan di akhir kata per. dan ke.-an. peng.

Kata penguat seperti agak. 3.*Kata Tugas Kata Penguat dan Kata Penegas Kata Penguat 1. Kata penguat seperti sekali. Suhu di kawasan kutub amat sejuk. Pemandangan di tepi pantai itu sungguh indah. Kata penguat seperti sangat. Contoh Paling Terlalu Agak Nian Sungguh Benar Amat 3. paling. dan nian diletakkan selepas kata adjektif (Kata penguat belakang). Kata penguat boleh hadir sebelum atau selepas kata adjektif. 2. Kereta api itu sangat laju. 4. Murid yang paling pintar di sekolah rendah itu ialah Latipah. dan terlalu diletakkan sebelum kata adjektif (kata Penguat hadapan). 5. Contoh 1. dan sungguh boleh diletakkan sama ada sebelum atau selepas kata adjektif ( kata penguat hadapan dan belakang) . 4. 2. Kata Penguat ialah perkataan yang digunakan untuk menguatkan maksud kata adjektif. amat. Rumah itu besar sangat untuk saya dan ibu. 5. benar. .

Apatah dayaku untuk menolongnya. 4. Itulah rumah kakak saya. 2. 3. Barang-barang itu dibawa juga ke rumah neneknya. -lah Sahaja Pun -tah hanya jua memang Kata Sendi Nama 1. CONTOH SENDI NAMA Kata sendi Fungsi atau kegunaan Di [tempat / arah] Ke [tempat / arah / masa] Dari [tempat / arah / masa] Daripada [manusia / asal kejadian / sumber / ahli] Pada [tempat / masa / benda / perkara] Kepada [manusia / binatang / naik atau turun / pembahagian] Demi [tujuan] Untuk [tujuan / kepada / bahagian] Bagi [tujuan] . Hanya dia yang belum membayar yuran. 2. MAKSUD Perkataan yang digunakan untuk menyambungkan sesuatu perkataan dengan kata nama. Contoh -kah Juga Lagi Contoh 1. Ayah seorang sahaja yang berbaju Melayu. 5.Kata Penegas Kata penegas ialah kata yang digunakan untuk memberikan penekanan atau menegaskan bahagian-bahagian yang tertentu dalam ayat.

(arah) -Pos itu terletak diantara tol dengan pejabat. -Anda sentiasa di hati saya. -Dia merantau ke timur Semenanjung. -Pada zaman dahulu ada raja yang zalim. (benda) Betul: -Dia tinggal di belakang rumah saya. ‘ke’ mesti dijarakkan jika diikuti dengan ‘tempat.3.’ dan bukan kata sendi) Salah: -Dia pergi kebandar itu semalam. KESALAHAN PENGGUNAAN KATA SENDI NAMA 1. (tempat) -Anda sentiasa dihati saya. . ‘di’ mesti dijarakkan jika diikuti dengan ‘tempat. (‘ke’ yang dirapatkan bermaksud ‘imbuhan ‘ke….’ dan bukan kata sendi) Salah: -Dia tinggal dibelakang rumah saya. benda atau arah’. (arah) -Ahmad belajar dari pagi kemalam hari. (‘di’ yang dirapatkan bermaksud imbuhan ‘di…. Betul: -Dia sampai ke Melaka pada waktu malam. -Pos itu terletak di antara tol dengan pejabat. -Di zaman dahulu ada raja yang zalim. 3. (tempat) -Kami berlari kepokok itu. -Kami berlari ke pokok itu. arah atau masa’. benda. (masa) Betul: -Dia pergi ke bandar itu semalam. (gunakan ‘pada’) Salah: -Dia sampai ke Melaka di waktu malam. -Ahmad belajar dari pagi ke malam hari. 2. (benda) -Dia merantau ketimur Semenanjung. ‘di’ tidak boleh diikuti dengan ‘masa/ waktu/ zaman/ tahun’.

arah dan tempat’. (benda) 6. (manusia) -Tayar kereta itu diperbuat daripada getah asli. (sumber) -Peserta itu adalah dari Persatuan Bahasa Malaysia sekolah saya. (masa) -Pemandu itu datang daripada selatan tanah air. (arah) -Pemuda bermisai tebal itu berasal dari Melaka . -Dia telah sampai di sana pada petang tadi. Salah: -Saya akan sampai di sana sebentar lagi. (asal kejadian) -Syair ini saya ambil daripada buku Sejarah Melayu Lama. (benda) Betul: -Saya sampai di sini sejak dari petang tadi lagi. (sudah berlaku) Betul: -Saya akan sampai ke sana sebentar lagi. (manusia) -Tayar kereta itu diperbuat dari getah asli. (selain itu gunakan ‘daripada’) Salah: -Saya sampai di sini sejak daripada petang tadi lagi. ‘di’ untuk perkara sudah berlaku. 5. (sumber) -Peserta itu adalah daripada Persatuan Bahasa Malaysia sekolah saya. (asal kejadian) -Syair ini saya ambil dari buku Sejarah Melayu Lama. (ahli) . (tempat) -Kucing itu berlari daripada pokok kelapa itu. ‘dari’ hanya untuk ‘masa. ‘daripada’ hanya untuk ‘manusia. sumber dan ahli’. (tempat) -Kucing itu berlari dari pokok kelapa itu.4. (ahli) Betul: -Hadiah itu daripada ibu saya di Johor Baharu. (masa) -Pemandu itu datang dari selatan tanah air. . asal kejadian. (belum berlaku) -Dia telah sampai ke sana pada petang tadi. (arah) -Pemuda bermisai tebal itu berasal daripada Melaka . Salah: -Hadiah itu dari ibu saya di Johor Baharu. ‘ke’ untuk perkara belum berlaku.

-Saya pergi ke sekolah untuk menuntut ilmu pengetahuan. Salah: -Buku itu ada kepada Cikgu Saleha. dan perkara. benda. naik/ turun dan pembahagian’. . tampat. (benda) -Pada/ Dalam mesyuarat itu. (pembahagian) Betul: -Beri surat ini kepada bapa awak dengan secepat mungkin. 9. (masa) -Dia mengikat kambingnya pada pokok besar itu. (manusia) -Chong Seng memberikan susu pada anak kucingnya . mereka membantah cadangan saya. ‘demi’ dan ‘untuk’ tidak boleh digabungkan. (binatang) -Harga minyak telah meningkat pada USD50 setong. Jika ayat mempunyai perkataan ‘ada’ hanya ‘pada’ boleh digunakan walaupun untuk manusia. Salah: -Saya berlatih badminton di pukul lima petang. Betul: -Buku itu ada pada Cikgu Saleha. Betul: -Saya pergi ke sekolah demi menuntut ilmu pengetahuan. (masa) -Dia mengikat kambingnya di pokok besar itu. (pembahagian) 10. (binatang) -Harga minyak telah meningkat kepada USD50 setong. mereka membantah cadangan saya. Salah: -Beri surat ini pada bapa awak dengan secepat mungkin. (perkara) Betul: -Saya berlatih badminton pada pukul lima petang.7 . (perkara) 8. ‘pada’ untuk ‘masa. binatang. (benda) -Di mesyuarat itu. (gunakan salah satu sahaja) Salah: -Saya pergi ke sekolah demi untuk menuntut ilmu pengetahuan. ‘kepada’ digunakan untuk ‘manusia. (naik/ turun) -Cikgu Samad membahagikan pelajar itu kepada tiga kumpulan . (naik/ turun) -Cikgu Samad membahagikan pelajar itu pada tiga kumpulan . (manusia) -Chong Seng memberikan susu kepada anak kucingnya .

11. JENIS KATA HUBUNG: a. Salah: . . serta.malah . sehingga. -Bandingkanlah di antara anda dengan saya . . Pengulangan ‘dari’ untuk masa perlu sama pada bahagian awal dan akhir.Dari semasa ke semasa dia sedar juga. semenjak. dia lebih suka minum KATA HUBUNG 1. walaupun – namun.Dari masa ke semasa dia sedar juga. kerana. MAKSUD: Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menyambung atau menghubungkan sesuatu kata atau frasa dalam sesuatu ayat. Kata hubung pancangan: Contoh : sejak.Dari sehari ke hari dia membesar. bukan sahaja . sama ada – mahupun. Kata hubung gabungan: Contoh : dan. hingga. Betul: . lalu.dari hari ke hari dia membesar. -Di antara makan dan minum . . sambil.dari semasa ke semasa dia terus tekun berusaha. antara. ‘di antara' mesti diikuti perkataan ‘dengan’. atau. apabila c. meskipun – namun. -Bandingkanlah di antara anda dan saya . dia lebih suka minum. tetapi. 12 .daripada masa ke semasa dia terus tekun berusaha. Salah: -Sungai itu terletak di antara Melaka dan Johor . biarpun – tetapi. 2.dari masa ke masa dia terus tekun berusaha. baik – mahupun. . Betul: -Sungai itu terletak di antara Melaka dengan Johor . . . -Di antara makan dengan minum . Kata hubungan berpasangan : Contoh : oleh sebab – maka. maka b.Dari sehari ke sehari dia membesar.

-Ibu menghantar saya dari rumah sehingga ke tepi jalan.3. -Pelajar itu menghisap rokok atau menghisap dadah. Jangan gunakan dua kali perkataan ‘dan’ untuk tujuan sama dalam satu ayat. b. ‘hingga/ sehingga’ tidak boleh digunakan bersama-sama dengan ‘ke’. Salah: -Awak datang dari Melaka atau Johor. (gunakan berselang dengan ‘serta’) Salah: -Dia bekerja dan berniaga pada waktu siang dan berehat pada waktu malam. -Ibu menghantar saya dari rumah ke tepi jalan. . -Pelajar itu menghisap rokok atau dadah. -Kamu boleh membawa buku sejarah atau matematik. Jika ‘atau’ digunakan. d. Betul: -Anda boleh makan atau minum di kantin ini pada waktu rehat nanti. -Ibu menghantar saya dari rumah sehingga tepi jalan. KESALAHAN PENGGUNAAN KATA HUBUNG a. (pilih salah satu sahaja) Salah: -Dia belajar dari pagi hingga ke petang hari. perkataan sebelumnya mesti diulang tulis. -Kamu boleh berehat di hotel atau di rumah tumpangan. Gunakan ‘atau’ jika bermaksud membuat pilihan Salah: -Anda boleh makan dan minum di kantin ini pada waktu rehat nanti. c. Betul: -Dia belajar dari pagi hingga petang hari. -Dia belajar dari pagi ke petang hari. -Kamu boleh berehat di hotel dan di rumah tumpangan. Betul: -Dia bekerja dan berniaga pada waktu siang serta berehat pada waktu malam. Betul: -Awak datang dari Melaka atau dari Johor. -Kamu boleh membawa buku sejarah atau buku matematik.

Jika ‘di antara’ digunakan untuk ‘pilihan’ atau ‘had’.) Salah: -Antara membaca dan menulis. Tidak ada kata hubung ‘oleh kerana’ dalam bahasa Malaysia. f. h. . saya lebih suka menulis. (Jangan gunakan ‘dan’ ) Salah: -Di antara makan dan minum. -Kedudukan rumahnya terletak di antara pejabat pos dengan kedai. -Dia malas membuat ulang kaji tetapi lulus dengan cemerlang. -Dia malas membuat ulang kaji dan lulus dengan cemerlang. ‘antara’ perlu diletak imbuhan 'di' jika menunjukkan ‘pilihan’ atau menunjukkan ‘had’ serta bergabung perkataan 'dengan'. Betul: -Oleh sebab sakit. -Kedudukan rumahnya terletak di antara pejabat pos dan kedai. Salah: -Dia kaya dan dia kedekut. gunakan ‘dengan’ sahaja. Betul: -Dia kaya tetapi dia kedekut. adik saya lebih suka makan. (Jika umum. Jika dua perkara bersifat bertentangan. saya lebih suka menulis. Betul: -Di antara makan dengan minum. adik saya lebih suka makan. -Rumahnya terletak antara kedai dengan pejabat pos.e. dia tidak hadir ke sekolah pada hari itu. dia tidak hadir ke sekolah pada hari itu. gunakan ‘antara’ : Antara faktor tersebut ialah ……. Salah: -Oleh kerana sakit. -Rumahnya terletak di antara kedai dengan pejabat pos. g. gunakan ‘tetapi’. Betul: -Di antara membaca dengan menulis.

dia melompat-lompat sehingga seliparnya putus. Jika perkara pertama berlaku menyebabkan perkara kedua. Betul: -Dia malas membuat ulang kaji maka dia gagal dalam peperiksaan. ‘oleh sebab’ tidak boleh diletak di tengah ayat. -Kami terpaksa membatalkan lawatan itu oleh sebab hari hujan. -Dia tidak hadir ke sekolah sebab terlibat dengan ujian memandu kenderaan. -Dia tidak hadir ke sekolah kerana terlibat dengan ujian memandu kenderaan.i. dia melompat-lompat sehingga seliparnya putus. Salah: -Kerana terlalu gembira. gunakan ‘maka’. Salah: -Dia malas membuat ulang kaji dan dia gagal dalam peperiksaan. ‘kerana’ tidak boleh diletak di depan ayat. ‘Sebab’ tidak boleh diletak di tengah ayat. Betul: -Oleh sebab terlalu gembira. -Dia terjatuh dari atas pokok maka kaki kanannya patah. -Kami terpaksa membatalkan lawatan itu kerana hari hujan . -Dia terjatuh dari atas pokok dan kaki kanannya patah. j.

Ayat dasar ialah ayat yang menjadi dasar atau sumber bagi pembentukan semua ayat lain dalam sesuatu bahasa. Daripada pola-pola ayat dasar itu terbit ayat lain iaitu: AYAT TUNGGAL /AYAT MAJMUK /AYAT AKTIF/AYAT PASIF 4 pola ayat dasar ~Pola 1 : Frasa Nama + Frasa Nama (FN + FN) ~Pola 2 : Frasa Nama + Frasa Kerja (FN + FK) ~Pola 3 : Frasa Nama + Frasa Adjektif (FN + FA) ~Pola 4 : Frasa Nama + Frasa Sendi Nama (FN + FS) FN + FN = Abangsayadoktor. frasa kerja (FK). 3. iaitu unit-unit yang membentuk ayat. FN + FS = Saya bersekolah di SMK Bandar Tasik Kesuma . frasa adjektif(FA) dan frasa sendi nama (FS) . Contohnya : Ahmad sedang membuat kerja rumah Contoh ayat di atas terdiri daripada dua bahagian iaitu (i) Ahmad sedang dan bahagian (ii) membuat kerja rumah. FN + FK =Pelajar-pelajar berhimpun di dewan besar FN + FA = Ibu saya rajin.SINTAKSIS *Ayat         Ayat ialah binaan yang terdiri daripada unsur ayat. Dapat menjadi ayat dasar pada ayat-ayat lain. Subjek dan prediket pula mempunyai unsur-unsur. merupakan bahagian utama yang membentuk klausa atau ayat bahasa Melayu. 2. iaitu sama ada: frasa nama (FN). POLA-POLA AYAT DASAR 1. Bahagian subjek dan predikat.

Inti frasa Binaan Frasa Terbahagi kepada 4 jenis:     Frasa Nama (FN) Frasa Kerja (FK) Frasa Adjektif (FA) Frasa Sendi Nama (FS) Frasa Nama Boleh terletak pada bahagian subjek atau predikat. kasut baharu. Contohnya: Buku tebal itu / sudah hilang. gelang kaki. rumah di kampung  Inti + Inti Contoh: datuk nenek. pinggan mangkuk.*Frasa Frasa ialah binaan yang terdiri daripada sekurang-kurangnya satu perkataan yang berpotensi untuk menjadi unit yang lebih besar ataupun sederetan perkataan. Kata nama adalah sebagai kata intinya dan boleh hadir dengan penerang atau tidak. budakperempuan. bilik mesyuarat  o Inti + Penerang Bukan Nama Contoh: seekor burung. teruna dara . Binaan FN boleh terdiri daripada:  Inti + Penerang o Inti + Penerang Nama Contoh: askarMelayu. kampung halaman.

Objek yang menjadi penyambut tak langsung dipanggil objek sipi (objek yang kedua).   Objek yang menjadi penyambut langsung dipanggil objek tepat (objek yang pertama).Frasa Kerja Berfungsi sebagai predikat. Kata kerja sebagai kata intinya.   FK Tanpa Objek FK tanpa objek dengan keterangan (boleh digugurkan) Contoh: Datuk sedang mandi (di sungai itu) Emak sudah pergi (ke pasar)  FK tanpa objek dengan keterangan yang (tidak boleh dgugurkan) Contoh: Ali berada di dalam rumahnya Sarimah menjadi penyanyi   FK Dengan Objek FK dengan satu objek Contoh: Saya menjawab surat itu Penumpang itu menaiki feri  FK dengan dua objek Contoh: Tuhan mengurniakan rahmat kepada makhluk-Nya Kakak memasak makanan untuk kami . Bersifat transitif (dengan objek) dan tak transitif (tanpa objek).

sungguh Contoh: Tentera kita sungguh berani / Tentera kita berani sungguh .Frasa Adjektif Kata adjektif sebagai kata intinya. benar. terlalu Contoh: Suasana di stesen bas itu terlalu bising  Penguat Belakang : sekali. Berfungsi sebagai:  FA sebagai predikat Contoh: Suara penyanyi itu merdu Warna bajunya kemerah-merahan  FA sebagai unsur keterangan (KK) Contoh: Mereka pulang segera Kereta bergerak terlalu laju  FA sebagai penerang KN dalam predikat Contoh: Nasi lemak masakan popular Usman Awanag Pensyair Agung Mempunyai unsur penguat yang terbahagi kepada 3 jenis:  Penguat Hadapan : paling. nian Contoh: Buah durian yang dipamerkan itu besar sekali  Penguat Bebas : amat.

Frasa Sendi Nama Tidak ada kata inti. Antara binaan FS:  Sendi Nama + Frasa Nama Contoh: ke sekolah rendah daripada kayu jati  Sendi Nama + Kata Nama Arah + Frasa Nama Contoh: ke luar jendela dari dalam hatinya  Sendi Nama + Kata Nama Arah + Frasa Nama + Ayat Komplemen Contoh: ke dalam medan pertempuran untuk mempertahankan negara  Sendi Nama + Kata Nama Arah + Frasa Nama + Frasa Keterangan Contoh: di atas pangkuan ibu setiap malam ke utara Semenanjung Malaysia pada tahun hadapan Nota Tambahan Frasa Nama Ingat. frasa boleh terdiri daripada satu perkataan atau atau beberapa perkataan. Jika terdiri daripada beberapa perkataan maka inti frasa hendaklah kata nama. Contoh: Bas awam Basikal adik Basikal Raleigh . Terdiri daripada satu kata sendi nama dan diikuti FN.

peraturan ini dipanggil hukum D-M. atau inti frasa. umumnya susunan unsur frasa nama menurut hukum D-M terdapat beberapa kekecualian dalam beberapa keadaan frasa nama yang mempunyai penerangan mengenai nama jawatan atau gelaran dan bilangan bukan ordinal. yakni hukum Diterangkan . hadir dahulu dan kata yang menerangkan.pisang goreng Sungguhpun begitu.Menerangkan. Dalam bahasa Melayu. Perhatikan contoh-contoh kekecualian berikut: Frasa Nama Penerang Perdana Tuan Timbalan Inti Menteri Ahmad Menteri Pelancongan Nota Penerang nama jawatan Penerang gelaran/panggilan Penerang nama jawatan Bilangan Frasa Nama Penjodoh bilangan inti Nota Lapan bilah pedang Semua Enam ekor murid buaya Penerang kata bilangan dan penjodoh bilangan Penerang kata bilangan Kata bilangan dan penjodoh bilangan . Contohnya . Kata yang menyusul ialah penerang frasa. inti frasa ialah bas dan basikal. Rumus Frasa Nama (FN) Kata yang diterangkan. atau penerang hadir kemudian.Contoh di atas.

(ii) (kata bantu) + kata kerja + objek tepat + objek sipi + (keterangan) (ii) (kata bantu) + kata kerja + (penerang) + (keterangan) Tanda kurung menunjukkan unsur yang boleh ada atau tiada Tanda kurung menunjukkan unsur yang boleh ada atau tiada. ( i) (kata bantu) + kata kerja + objek + (penerangan) + (keterangan) Tanda kurung menunjukkan unsur yang boleh ada atau tiada. 4. . Binaan frasa kerja secara umumnya sama dengan kata kerja (lihat nota kata kerja) Pembahagian jenis-jenis frasa kerja boleh diringkaskan seperti di bawah: Frasa kerja Frasa Kerja Transitif Frasa Kerja Tak Transitif Frasa kerja tak transitif Frasa kerja tak tanpa pelengkap transitif berpelengap (i) (kata bantu) + kata kerja + (keterangan) ( kata bantu) + kata Tanda kurungan kerja + pelengkap + menunjukkan unsur yang (penerang) + boleh ada atau tiada keterangan tanda kurung menunjukkan unrus yang boleh ada atau tiada. Frasa kerja terbahagi kepada dua jenis. Dalam ayat. Frasa kerja boleh terdiri daripada satu atau beberapa perkataan dengan kata kerja sebagai intinya. 3. frasa kerja wujud dalam predikat.Selain susunan unsur mengikut hukum D-M. iaitu frasa kerja transitif dan frasa kerja tak transitif. 2. Contoh: Inti Kereta Penerang Adjektif berkilat Penerang Kata Nama/Frasa Nama ayah Penentu belakang itu Frasa Kerja (FK) 1. penerang adjektif yang menerangkan inti frasa hendaklah hadir sesudah inti frasa dn diikuti oleh penerang lain dan diakhiri oleh penentu belakang.

manakala sebagai unsur penerang FA hadir setelah kata nama atau FN. Frasa adjektif boleh menjadi predikat. contoh 2 .Binaan frasa kerja tak transitif tanpa pelengkap Subjek Frasa Nama Lelaki itu Cikgu bayi itu Jamal Khatib Kata bantu sedang masih sedang akan sedang Predikat Frasa kerja Kata kerja makan menulis merangkak datang berkhutbah Nota Keterangan di atas meja.Binaan frasa kerja tak transitif berpelengkap Predikat Frasa kerja Frasa nama Kata bantu Kata kerja pelengkap Penerang Mereka Ahmad Saya akan ingin pulang menjadi tinggal ke rumah penyanyi di Klang secepat mungkin yang terkenal Subjek Nota keterangan dalam minggu ini di negara ini pelengkap frasa sendi nama pelengkap kata nama Pelengkap frasa sendi nama Frasa Adjektif Frasa Adjektif sebagai frasa endosentrik berintipati kata adjektif. dengan laju. Sebagai unsur keterangan. . FA hadir setelah kata kerja atau FK.contoh 1 . esok di surau maksud ayat lengkap jika keterangan dibuang. di papan hitam.

Contoh: Predikat Subjek Ahli Gusti itu Ali Awak Penguat hadapan sungguh sangat Kata Adjektif handal pandai hebat Penguat Belakang Nota betul Frasa sendi nama Frasa sendi nama wujud bersama frasa nama dan mungkin diikuti oleh kata arah sebelum frasa nama. ia hanya wujud bersama frasa nama. Contoh: Predikat Frasa sendi nama Kata sendi nama Kata arah dari arah selatan ke di depan Subjek Kata bantu Alias Rombongan sekolah Kedai Pak Abu akan Frasa nama Tanjung Malim Menara Kuala Lumpur masjid *Klausa Klausa ialah satu lagi unit ayat yang agak berbeza daripada frasa. . iaitu unsure utama yang wajib untuk status ayat. Sebagai unsur ayat. klausa boleh dibahagikan kepada dua jenis. Frasa ini boleh didahului oleh kata bantu Oleh kerana sifatnya eksosentrik. Frasa tidak mungkin menjadi ayat yang lengkap tetapi klausa mungkin menjadi ayat yang lengkap kerana klausa mempunyai subjek dan predikat.iaitu klausa bebas dan klausa tak bebas.

kita dapati pula ayat aktif dan ayat pasif. Ayat Majmuk Pancangan 1.i. Perhatikan contoh berikut: Klausa Subjek Predikat mendengar budak itu radio ujian tadi amat susah jambatan itu jambatan kayu mereka ke pantai Ayat Subjek Budak itu Ujian tadi Jambatan itu Mereka Predikat mendengar radio amat susah jambatan kayu ke pantai BENTUK-BENTUK AYAT a.Klausa bebas. ayat perintah dan ayat seru. iaitu ayat yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Jika dipandang ayatnya dari segi ragamnya. maka kita dapati pula ayat penyata. Ayat Tunggal b. Jika kita amati pula tujuan ayat. Sebelum ini kita telah melihat binaan ayat dan kita temui ayat dasar dan ayat terbitan. Majmuk Campuran Pengenalan       Ayat sebagai unit bahasa yang tertinggi boleh dibahagikan kepada dua jenis. . Klausa bebas bersifat ayat yang lengkap (ada subjek dan predikat) dan denan itu boleh berdiri sendiri sebagai ayat apabila diucapkan atau dituli. Ayat Majmuk Gabungan ii. Ayat Tunggal  Ayat tunggal ialah ayat terbentuk daripada satu klausa. ayat tanya. Majmuk Pancangan Komplemen 3. Majmuk Pancangan Keterangan 4. Majmuk Pancangan Relatif 2. Ayat Majmuk :. Di samping itu kita juga juga mengkaji pola ayat dasar. Penjenisan ini dibuat berasaskan bilangan klausa dalam ayat berkenaan. iaitu ayat tunggal dan ayat majmuk.

Koma mungkin digunakan jika gabungan terdiri daripada tiga atau lebih klausa . atau. Contoh : Lelaki itu /sedang menembak burung. tetapi. Begitu juga dengan predikat ayat tunggal boleh terdiri daripada frasa nama. kecuali. Subjek ayat tunggal boleh terdiri daripada frasa nama. Ayat dasar merupakan ayat tunggal jenis ayat penyata dalam ragam ayat aktif.ayat tunggal disambungkan oleh perkataan Kata Hubung seperti dan. Di dalam almari tali leher ayah. Gunung Kinabalu gunung tertinggi di Asia Tenggara. lalu dan sebagainya. frasa kerja. seraya dan lain-lain. Selainnya ialah predikat). Ayat Majmuk Gabungan Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang dibina oleh dua atau lebih klausa bebas dengan menggunakan kata hubung seperti dan. Ibu negara Malaysia Kuala Lumpur.  Ayat-ayat berikut ialah contoh ayat-ayat tunggal (subjek ditebalkan. sambil. frasa adjektif.tetapi. tetapi bukan semua ayat tunggal dapat dianggap sebagai ayat dasar. Ayat ini juga dikenali sebagai ayat mudah atau ayat selapis.(pasif) Nama encik siapa? Berapakah keuntungan kita hari ini?    Telah dinyatakan bahawa ayat tunggal terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Subjek = Lelaki itu Predikat = sedang menembak burung . Cuba teliti contoh di bawah. dan frasa sendi nama. . atau. frasa kerja dan frasa adjektif.    Ayat dasar juga adalah ayat tunggal. serta. AYAT MAJMUK 1. Terdiri daripada lebih daripada satu klausa 2. Ayat Majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat .

bahawa. Kedua-dua ayat (2) dan (3) dihubungkan dengan menggunakan kata hubung dan. Lihat contoh berikut: (1) Pengetahuan pemidato itu sempit. kata hubungan seperti tetapi. sambil dan sebagainya digunakan. Klausa (2) dan (3) sama tarafnya iaitu klausa utama. sungguhpun dan sebagainya. kata hubung seperti dan. serta. tambahan. (2) Aminah pandai menyanyi (3) Aminah pandai menari Ayat yang (1) berasal daripada ayat (2) dan (3). Untuk fakta yang bertentangan. jika. apabila. hujah-hujahnya cetek serta contoh-contoh yang dinyatakan tidak menarik. (3) dan (4). sebaliknya.(1) Aminah pandai menyanyi dan menari. Untuk fakta yang bertentangan. Ayat kecil dipancangkan di dalam ayat utama dengan menggunakan kata hubungan seperti yang. Ayat Majmuk Pancangan Ayat majmuk pancagan ialah ayat yang dibentuk oleh klausa yang tidak setara. Ayat majmuk gabungan boleh jadi ayat yang mengandungi fakta yang sejajar atau fakta yang bertentangan . Ketiga-tiga ayat digabungkan menjadi satu ayat dengan menggunakan koma dan kata hubung “serta”. Semua klausa sama tarafnya. Ayat (1) berasal daripada daripada ayat-ayat (2). pula. kerana. iaitu klausa utama. (2) Pengetahuan beliau sempit (3) Hujah-hujahnya cetek (4) Contoh-contoh yang dinyatakan tidak menarik. . Ini bermakan dalam ayat berkenaan terdapat satu klausa bebas atau ayat utama dan satu atau lebih klausa tak bebas atau ayat kecil. padahal dan sebagainya digunakan .

ayat majmuk pancangan dapat dibahagikan kepada tiga jenis iatu ayat relatif. Atan menerima empat saman. dan ayat keterangan. jika. lantaran. sementara. ketika. Jika sesuatu itu diterangkan Oleh sebab dia memandu terlalu laju. sebab. Perhatikan contoh berikut: Perhatikan contoh berikut: Dia memberitahu sesuatu Pemain hoki negara gagal kerana tidak bersedia. kepada ayat utama. tatkala. setelah. hingga sehingga. (3) Kanak-kanak itu cedera Dia memberitahu giginya Ayat majmuk keterangan dibina untuk pelbagai tujuan dengan sakit menggunakan kata hubung yang Ayat (3) telah dipancangkan Dia memberitahu membeli tertentu kepada subjek ayat utama dan baju baru dijadikan ayat kecil dengan Contoh-contoh kata hubung menggugurkan “kanak-kanak itu'' dalam ayat keterangan : Dia memberitahu akan dan menggunakan kata hubung bertolak ke Kuala Lumpur yang. iaitu ayat komplemen dapat (2) Kanak-kanak itu rupadibentuk dengan rupanya anak Pak Leman menggunakan kata hubung Pemain hoki negara gagal dan Atan menerima empat saman. bahawa atau yang. kalau. Kuala Lumpur esok'' maka keterangan menerangkan kata kerja dalam ayat utama. sambil. andainya. kerana. esok. dalam contoh di atas . Ayat kecil yang ditaip tebal sekiranya. Ayat kecil dipancangkan ke dalam subjek ayat utama atau predikat ayat utama dengan menggunaka kata hubung . ayat komplemen. oleh. Contoh: Ayat majmuk komplemen ialah ayat utama yang Ayat relatif terdiri daripada satu dipancangkan dengan ayat klausa bebas atau ayat utama dan kecil yang seterusnya satu atau lebih klausa terikat atau menjadi komplemen ayat kecil. sebagai ``giginya sakit'' atau ``membeli baju baru'' 1) Kanak-kanak yang cedera itu Ayat kecil dalam ayat majmuk atau ``akan bertolak ke rupa-rupanya anak Leman. Jenis-Jenis Ayat Majmuk Pancangan Ayat Majmuk Pancangan Ayat Relatif Ayat Komplemen Ayat Keterangan Ayat majmuk keterangan ialah ayat majmuk yang terdiri daripada satu ayat utama dan satu atau lebih ayat kecil yang bertugas sebagai keterangan kepada predikat.Dalam bahasa Melayu.

bak. maka ayat komplemen dapat dibina dengan menggunakan ayat kecil pada subjek ayat utama. (3) Atan cepat naik angin (4) Budak itu suka mengintai orang kampung. Bahawa pembuangan putung rokok merata-rata telah menyebabkan kebakaran. demi. transitif. supaya. bagi. meskipun. boleh diterangkan sebagai umpama. Atan yang cepat naik angin menampar budak yang suka mengintai orang kampung itu. .merupakan objek kata kerja agar. sekalipun. sungguhpun. (1). ( 1) Jefri membeli novel Samad Said yang baru dipasarkan (2) Jefri membeli novel Samad Said (3) Novel Samad Said baru dipasarkan. ayat kecil dan menjadi komplemen ayat utama. Perhatikan pula contoh yang berikut: Lihat contoh berikut: Sesuatu telah menyebabkan kebakaran itu. untuk. subjek juga seperti. Kesimpulanya. Selain itu. walaupun. kalau-kalau. (2) Atan menampar budak itu. Bahawa mancis api telah menyebabkan kebakaran itu. dengan. bagai. Ayat (3) dipancangkan kepada subjek ayat utama dalam ayat (1) dan ayat (4) dipancangkan kepada objek ayat utama. macam. Jika sesuatu itu diterangkan sebagai “Mancis api” atau “pembuangan putung rokok merata-rata''. ayat (1) terdiri daripada satu ayat utama dan dua ayat kecil yang dipancangkan ke dalam ayat utama.

dan dijadikan Lihat contoh berikut: Sesuatu telah menyebabkan kebakaran itu. Bahawa mancis api telah menyebabkan kebakaran itu.Prehatikan lagi contoh berikut: Ayat (3) telah dipancangkan dalam objek ayat utamaayat kecil dengan menggugurkan Novel Samad Said dan penggunaan kata yang. . maka ayat komplemen dapat dibina dengan menggunakan ayat kecil pada subjek ayat utama. Jika sesuatu itu diterangkan sebagai ”Mancis api'' atau “pembuangan putung rokok merata-rata'' . Bahawa pembuangan putung rokok merata-rata telah menyebabkan kebakaran.

(2) Kanak-kanak itu rupa-rupanya anak Pak Samad.Ayat Relatif Ayat relatif terdiri daripada satu klausa bebas atau ayat utama dan satu atau lebih klausa terikat atau ayat kecil. Kesimpulannya. Ayat (3) dipancangkan kepada subjek ayat utama dalam ayat (1) dan ayat (4) dipancangkan kepada objek ayat utama. ayat (1) terdiri daripada satu ayat utama dan dua ayat kecil yang dipancangkan ke dalam ayat utama. (3) Atan cepat naik angin (4) Budak itu suka mengganggu orang kampung. Atan yang cepat naik angin menampar budak yang suka mengintai orang kampung itu. (1). (2) Atan menampar budak itu. Ayat kecil dipancangkan ke dalam subjek ayat utama atau predikat ayat utama dengan menggunaka kata hubung. ( 1) Jefri membeli novel Samad Said yang baru dipasarkan (2) Jefri membeli novel Samad Said . Perhatikan contoh berikut: 1) Kanak-kanak yang cedera itu rupa-rupanya anak Pak Samad. Ayat (3) telah dipancangkan kepada subjek ayat utama dan dijadikan ayat kecil dengan menggugurkan ``kanak-kanak itu'' dan menggunakan kata hubung yang. (3) Kanak-kanak itu cedera.

Ayat Pancangan Komplemen Ayat majmuk komplemen ialah ayat utama yang dipancangkan dengan ayat kecil yang seterusnya menjadi komplemen kepada ayat utama. Ayat kecil yang ditaip tebal dalam contoh di atas merupakan objek kata kerja transitif. Sesuatu telah menyebabkan kebakaran itu. Jika sesuatu itu diterangkan sebagai “Mancis api'' atau “pembuangan putung rokok merata-rata”. . maka ayat komplemen dapat dibina dengan menggunakan ayat kecil pada subjek ayat utama . Perhatikan contoh berikut: Dia memberitahu sesuatu Jika sesuatu itu diterangkan sebagai “giginya sakit'' atau “membeli baju baru'' atau “akan bertolak ke Kuala Lumpur esok'' maka ayat komplemen dapat dibentuk dengan menggunakan kata hubung bahawa atau yang. Selain itu.(3) Novel Samad Said baru dipasarkan . Prehatikan lagi contoh berikut: Ayat (3) telah dipancangkan dalam objek ayat utama dan dijadikan ayat kecil dengan menggugurkan Novel Samad Said dan penggunaan kata yang. Dia memberitahu giginya sakit Dia memberitahu membeli baju baru Dia memberitahu akan bertolak ke Kuala Lumpur esok. subjek juga boleh diterangkan sebagai ayat kecil dan menjadi komplemen ayat utama.

. Contoh: Pemain hoki negara gagal kerana tidak bersedia. Lihat contoh berikut: Sesuatu telah menyebabkan kebakaran itu. Ayat majmuk keterangan dibina untuk pelbagai tujuan dengan menggunakan kata hubung yang terte Ayat majmuk keterangan dibina untuk pelbagai tujuan dengan menggunakan kata hubung yang tertentu.Bahawa mancis api telah menyebabkan kebakaran itu. Ayat Majmuk Pancangan Keterangan Ayat majmuk keterangan ialah ayat majmuk yang terdiri daripada satu ayat utama dan satu atau lebih ayat kecil yang bertugas sebagai keterangan kepada predikat. Bahawa pembuangan putung rokok merata-rata telah menyebabkan kebakaran. Bahawa pembuangan putung rokok merata-rata telah menyebabkan kebakaran. Bahawa mancis api telah menyebabkan kebakaran itu. Jika sesuatu itu diterangkan sebagai “Mancis api'' atau “pembuangan putung rokok merata-rata'' . iaitu Pemain hoki negara gagal dan Atan menerima empat saman. Oleh sebab dia memandu terlalu laju. Ayat kecil dalam ayat majmuk keterangan menerangkan kata kerja dalam ayat utama. Atan menerima empat saman. maka ayat komplemen dapat dibina dengan menggunakan ayat kecil pada subjek ayat utama.

sungguhpun. contoh 2: Apabila kami tiba di Langkawi (K1) kami disambut oleh jawatankuasa (U1) dan kami diperkenalkan kepada Pegawai Daerah (U2) serta ahli Jawatankuasa Kemajuan Kampung (U3). oleh. untuk. ayat jenis ini panjang. dengan. agar. sekalipun. kalau-kalau. Panjang pendek bukanlah kriteria ayat majmuk campuran tetapi bilangan subjek dan predikatnya atau bilangan klausanya. Perhatikan contoh-contoh di bawah. sambil. sebab. supaya. contoh 1 : Negara mengalami masalah ekonomi (U1) tetapi keadaannya bertambah baik (U2) apabila pertumbuhan eknomi mula berkembang semula (K1). seperti. hingga sehingga. jika. Ayat Majmuk Campuran Ayat majmuk campuran ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat. ketika. setelah. demi. bagai. meskipun.Contoh-contoh kata hubung dalam ayat keterangan : kerana. sementara. atau dua ayat utama dan satu ayat kecil. macam. sekiranya. ayat kecil ditandakan 'K' dan bilangannya dinomborkan. lantaran. andainya. tatkala. (Ayat campuran terdiri daripada tiga ayat utama dan satu ayat kecil) . kalau. walaupun. bak. (Ayat campuran ini terdiri daripada ayat gabungan dan ayat keterangan waktu. Ayat ini mungkin terdiri daripada ayat tunggal dan ayat majmuk gabungan atau ayat majmuk pancangan. Klausa utama ditandakan `U' dan bilangannya dinomborkan. Biasanya. bagi. umpama.

. contoh 4: Projek-projek besar kerajaan diharap menjana pertumbuhan ekonomi negara (U1) dengan meluaskan pekerjaan (K1) serta menggerakkan pelbagai sektor ekonomi pembinaan (K2) selain menyediakan infrastruktur negara (U2). atau ayat tunggal dengan ayat keterangan waktu dan keterangan pertentangan).contoh 3: Ketika pihak bomba sampai (K1) kebakaran itu mula merebak (U1) walaupun penduduk di situ cuba mengawal api (K2). (Ayat campuran yang mengandungi satu klausa utama dan dua ayat kecil. (Ayat campuran yang terdiri daripada ayat gabungan ayat keterangan cara).

Ayat Majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat . Begitu juga dengan predikat ayat tunggal boleh terdiri daripada frasa nama. kecuali. frasa kerja. Ayat dasar merupakan ayat tunggal jenis ayat penyata dalam ragam ayat aktif. *Ayat Majmuk 1.*Ayat Tunggal      Ayat tunggal ialah ayat terbentuk daripada satu klausa . Ayat dasar juga adalah ayat tunggal. Ibu negara Malaysia Kuala Lumpur. frasa adjektif. Ayat ini juga dikenali sebagai ayat mudah atau ayat selapis. Selainnya ialah predikat). Contoh : Lelaki itu /sedang menembak burung. dan frasa sendi nama. Subjek ayat tunggal boleh terdiri daripada frasa nama. Ayat majmuk terdiri daripada (a) ayat majmuk gabungan (b) ayat majmuk pancangan (c) ayat majmuk campuran Ayat Majmuk Gabungan . frasa kerja dan frasa adjektif. Terdiri daripada lebih daripada satu klausa.   Ayat-ayat berikut ialah contoh ayat-ayat tunggal (subjek ditebalkan. seraya dan lain-lain. tetapi bukan semua ayat tunggal dapat dianggap sebagai ayat dasar. tetapi. iaitu ayat yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat.ayat tunggal disambungkan oleh perkataan Kata Hubung seperti dan. Subjek = Lelaki itu Predikat = sedang menembak burung . Di dalam almari tali leher ayah. Gunung Kinabalu gunung tertinggi di Asia Tenggara.(pasif) Nama encik siapa? Berapakah keuntungan kita hari ini?    Ayat tunggal terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. atau. 3. 2. sambil.

lalu. seperti 2. padahal dan sebagainya digunakan Contoh 1 (1) Aminah pandai menyanyi dan menari.tetapi. (3) Aminah pandai menari. dengan menggunakan kata hubungan seperti tetapi. 3. (2) Aminah pandai menyanyi. Koma digunakan jika gabungan terdiri daripada tiga atau lebih klausa . (2) Pengetahuan pemidato itu sempit. atau. Kedua-dua ayat (2) dan (3) dihubungkan dengan menggunakan kata hubung dan. (4) Contoh-contoh yang dinyatakan tidak menarik. sebaliknya. Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terdiri daripada dua atau lebih ayat tunggal yang setara sifatnya yang digabungkan dengan menggunakan kata hubungdan. hujah-hujahnya cetek serta contoh-contoh yang dinyatakan tidak menarik. lalu dan sebagainya. Ayat majmuk gabungan terbahagi kepada (i) gabungan yang susunan fakta-faktanya berurutan dengan menggunakan kata hubung gabungan seperti dan. Contoh 2 (1) Pengetahuan pemidato itu sempit. (ii) gabungan yang susunan fakta-fakta membawa maksud yang bertentangan. (3) Hujah-hujahnya cetek. Ayat yang (1) berasal daripada ayat (2) dan (3). . serta.1. lagi serta dan sambil.

kerana. Ayat relatif terdiri daripada satu klausa bebas atau ayat utama dan satu atau lebih klausa terikat atau ayat kecil. Ayat majmuk pancangan ialah ayat yang dibentuk oleh klausa yang tidak setara. (3) dan (4). Azman. Ayat (3) telah dipancangkan kepada subjek ayat utama dan dijadikan ayat kecil dengan menggugurkan kanak-kanak itu dan menggunakan kata hubung yang. *Ayat Majmuk Pancangan Relatif 1. jika. Ayat kecil dipancangkan ke dalam subjek ayat utama atau predikat ayat utama dengan menggunakan kata hubung. apabila. Dalam ayat berkenaan terdapat satu klausa bebas atau ayat utama dan satu atau lebih klausa tak bebas atau ayat kecil. sungguhpun dan sebagainya. 3.Ayat (1) berasal daripada daripada ayat-ayat (2). Perhatikan contoh berikut: (1) Kanak-kanak itu cedera. Ayat kecil dipancangkan dalam ayat utama dengan menggunakan kata hubungan seperti yang. (2) Kanak-kanak itu rupa-rupanya anak En. 3. 2. . 2. bahawa. Dalam Bahasa Melayu. ayat majmuk pancangan dapat dibahagikan kepada tiga jenis iaitu: (a) ayat majmuk pancangan relatif (b) ayat majmuk pancangan komplemen (c) ayat majmuk pancangan ayat keterangan. (3) Kanak-kanak yang cedera itu rupa-rupanya anak En. Ketiga-tiga ayat digabungkan menjadi satu ayat dengan menggunakan koma dan kata hubung serta. Azman. 4. Ayat Majmuk Pancangan 1.

menyatakan. Samad Said. iaitu yang berfungsi sebagai pelengkap kepada frasa kerja tak transitif seperti berpendapat dan beranggapan.melaporkan. menyedari. menafikan. mengharapkan. menyebut.. iaitu yang berfungsi sebagai objek tepat kepada kata kerja transitif seperti mengumumkan dan menjelaskan. mengesahkan . c). Selain menjadi objek. ayat komplemen juga menjadi pelengkap kepada frasa kerja tak transitif yang lazimnya menggunakan imbuhan ber-. Contohnya: a). (3) Jefri membeli novel A. Ayat majmuk komplemen ialah ayat utama yang dipancangkan dengan ayat kecil yang seterusnya menjadi komplemen kepada ayat utama. Terdapat kata kerja transitif lain yang perlu diikuti oleh ayat komplemen yang berfungsi sebagai objek supaya maksud ayat tersebut lengkap. 5. selain menjadi pelengkap kepada ayat utama. 3. Mereka berpendapat bahawa masalah itu telah selesai. contohnya. Ketua Pengarah Kesihatan mengumumkan bahawa kematian akibat wabak denggi semakin meningkat . 6. mengakui. *Ayat Majmuk Pancangan komplemen 1. Bahagian yang bergaris dalam ayat di atas ialah ayat komplemen. a).. (2) Novel A. Kami beranggapan bahawa penyelesaian itu hanya sementara .(1) Jefri membeli novel A. 4. Samad Said yang baru dipasarkan. . Ayat majmuk pancangan komplemen ditandai oleh penggunaan kata hubung komplemen bahawa dan untuk. 2. Samad Said baru dipasarkan. Sungguh sukar untuk saya melengkapkan tugasan itu . Pengetua menjelaskan bahawa kelas tambahan akan mula diadakan pada bulan Mac. b). menegaskan. Ayat (3) telah dipancangkan dalam objek ayat utama dan dijadikan ayat kecil dengan menggugurkan Novel Samad Said dan penggunaan kata yang. antaranya. b). Bahagian yang bergaris dalam ayat di atas ialah ayat komplemen.

andainya. dengan. berpendirian. sekiranya. 2. contoh : 1. (e) Keterangan pertentangan. Ketika remaja lagi bakat kepemimpinanya sudah terserlah. Pemain hoki negara gagal kerana tidak bersedia. (b) Keterangan musabab. meskipun. macam. 2.7. Kesimpulannya. oleh. kalau-kalau. sungguhpun. antaranya. contoh : 1. demi. bagai. tatkala. Terdapat sebilangan kata kerja tak transitif lain yang perlu diikuti oleh ayat komplemen yang berfungsi sebagai pelengkap supaya maksud ayat tersebut lengkap. supaya. walaupun. setelah. berfahaman. Dia masih belum mendapat pekerjaan walaupun telah berusaha bersungguh-sungguh. Beberapa buah rumah di pantai timur musnah kerana dilanda ribut dan puting beliung. untuk. Azmi akan membawa anak-anaknya pergi melancong kalau mereka lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan. kalau. contoh : 1. seperti. Pihak sekolah akan mengambil tindakan tegas terhadap pelajar yang bersalah itu sekiranya tuduhan itu benar. berdasarkan kata kerja atau frasa kerja dalam ayat utama. Dia hidup senang setelah menjalankan perniagaan sendiri. 3. lantaran. 2. agar. bersetuju. Murid-murid itu bermain hingga lupa hendak waktu rehat telah habis. contoh: 1. Ayat majmuk pancangan keterangan terbahagi kepada lapan jenis. Ayat majmuk keterangan ialah ayat majmuk yang terdiri daripada satu ayat utama dan satu atau lebih ayat kecil yang bertugas sebagai keterangan kepada predikat. Sungguhpun gagal ke peringkat akhir. . ketika. 2. contoh : 1. sementara. En. jika. Angin terlalu kencang hingga banyak pokok yang tumbang. *Ayat Majmuk Pancangan Keterangan 1. (d) Keterangan waktu. bagi. berharap. 8. bermaksud. hingga sehingga. (c) Keterangan syarat. sambil. sebab. Contoh-contoh kata hubung dalam ayat keterangan : kerana. 2. Oleh sebab salah faham Azli dan adiknya sering bergaduh. 2. (a) Keterangan akibat. 2. berpandangan. dia tetap berpuas hati akan prestasinya. ayat pancangan komplemen berfungsi sebagai objek dan pelengkap. sekalipun. bak. umpama.

Ayat kecil dalam ayat majmuk keterangan menerangkan kata kerja dalam ayat utama. Ayat Majmuk Campuran Ayat majmuk campuran ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat. Orang Malaysia memang terkenal dengan sifat lemah lembut. 3. Atan menerima empat saman.(f) Keterangan harapan. Dia bekerja denan gigih supaya dapat membaiki taraf hidup keluarganya. 2. Ada beberapa jenis ayat kecil yang membentuk ayat majmuk di atas iaitu: 1. Ayat majmuk keterangan dibina untuk pelbagai tujuan dengan menggunakan kata hubung yang tertentu. 2. Program kitar semua diperkenalkan agar alam sekitar negara tidak tercemar. Contoh: Pemain hoki negara gagal kerana tidak bersedia. Orang Malaysia memang terkenal di seluruh dunia. iaitu yang terdiri daripada campuran ayat tunggal dengan ayat majmuk atau deretan jenis ayat majmuk dengan menggunakan pelbagai kata hubung. Orang Malaysia memang terkenal di seluruh dunia dengan sifat lemah lembut serta sopansantun yang tinggi nilainya lagi mulia. . Contoh: a. Orang Malaysia memang terkenal dengan sopan santun yang tinggi nilainya lagi mulia. contoh: 1. iaitu : Pemain hoki negara gagal dan Atan menerima empat saman. Oleh sebab dia memandu terlalu laju.

Contoh: Dia sangat pandai kerana dia rajin belajar = Dia sangat pandai kerana rajin belajar. 2. PROSES PENGGUGURAN 1. Struktur permukaan berpunca daripada suatu ayat yang lain kecuali menyerupai ayat dasar.penyusunan dan perluasan. = Adik Ali dan sepupunya belajar di England. 2. Pengguguran unsur-unsur daripada binaan ayat pada peringkat struktur permukaan unsur yang digugurkan tidak lagi wajib. Pengguguran frasa predikat 1. . FK yang serupa. Contoh: Adik Ali belajar di England dan sepupunya belajar di England.PROSES PENERBITAN AYAT KONSEP AYAT TERBITAN 1. Proses transformasi mengakibatkan pengguguran. Contoh: Awak semua pergi dari sini = Pergi dari sini. Pengguguran subjek serupa dalam kata majmuk. Pengguguran FN sebagai subjek 1. Proses gramatis melibatkan pelaksanaan rumus transformasi yang berfungsi mengubah struktur memperluas sesuatu unsur dalam ayat atau frasa. Kata ganti nama diri orang kedua dalam ayat perintah.Wujud pada peringkat struktur dalaman dan wujud dalam bentuk yang serupa. 3.

2. 4. . Contoh: Dia masih di kampung dan isterinya masih di kampung = Dia dan isterinya masih di kampung. (ii) Pengguguran kata bantu yang serupa. Contoh: Daud memukul penjahat itu dan Daud menumbuk penjahat itu = Daud memukul dan menumbuh penjahat itu. Contoh: Bendera Malaysia lambang negara dan lagu kebangsaan lambang negara. Pengguguran bahagian-bahagian frasa predikat. = Bendera Malaysia dan lagu kebangsaan lambang negara . 5. Contoh: Dia dipukul oleh bapanya = Dia dipukul . FA yang serupa. (iv) Penggunaan FN sebagai objek selepas KK yang membawa makna adjektif. (i) Pengguguran oleh FN dalam ayat pasif. Frasa Sendi Nama yang serupa. Contoh: Adik saya sangat rajin. Contoh: Kejadian itu sunguh menakjubkan kami = Kejadian itu sunguh menakjubkan. FN yang serupa. (iii) Penggunaan FN sebagai objek yang serupa . 3. Contoh: Dia boleh menyanyi dan dia boleh menari = Dia boleh menyanyi dan menari. Adik Ali sangat rajin = Adik saya dan adik Ali sangat rajin.

KN boleh digugurkan. (iv) Penyusunan semula melalui ayat songsang.Orang tua itu memakai songkok = Orang tua yang memakai serban itu datuk Azmi. 3. 2. Contoh: Orang tua itu pergi ke sungai = Ke sungai orang tua itu pergi. Contoh : kegiatan bersenam boleh menyihatkan badan = Bersenam boleh menyihatkan badan.masa. syarat dan musabab. 4. Ayat asal diubah susunannya dan diterbitkan semula dalam satu struktur ayat gramatis yang baharu. vi) Pengguguran KN yang berfungsi sebagai inti dalam FN FN penerangan bukan daripada kelas KN. Tidak membawa perubahan pada makna ayat. (v) Mengandungi keterangan tempat. (i) Berlaku melalui proses transformasi pasif. (ii) Penyusunan semula FN sebagai objek (iii) Mengandungi objek tepat dan objek sipi. Contoh: Ali memendang bola itu = Bola itu di tendang oleh Ali .(v) Pengguguran FN yang menduduki frasa relatif. Penyusunan semula. PROSES PENYUSUNAN SEMULA 1. Contoh: Ali menghadiahi Ahmad sebuah buku = Ali menghadiahkan sebuah buku kepada Ahmad . Contoh: Orang tua itu datuk Azmi . . Mengakibatkan perubahan kata-kata lain pada ayat yang diterbitkan.

jika dan walaupun. Peluasan dengan kata hubung. 2.PROSES PELUASAN 1. 4.Budak itu cantik = Ali mengusik budak yang comel itu. Contoh: Budak itu adik saya.tetapi. Peluasan frasa predikat FN direlativisasikan berfungsi sebagai subjek. Peluasan FN sebagai subjek Diluaskan melalui pemancangan ayat relatif. Menggunakan kata hubung seperti dan. Contoh: Ali pergi ke sekolah.Ayat akan di pancangkan. 3. Contoh: Ali mengusik budak itu. Budak itu membaca buku = Budak yang membaca buku itu adik saya. menghasilkan ayat terbitan bersifat peluasan. . Penambahan unsur-unsur dalam ayat yang baharu disebut peluasan ayat.kerana. Peluasan melalui proses komplementasi. Osman pergi ke sekolah = Ali dan Osman pergi ke sekolah. Contoh: Dia melaporkan sesuatu.Ali sakit tenat = Dia melaporkan bahawa Ali sakit tenat. Proses pengabungan ayat melibatkan 2 konstituen yang sama. Proses pengubahan ayat menjadi FN dan memancang pada ayat yang lain menghasilkan peluasan kepada ayat.

Subjek Frasa Nama Pak Ali Kereta itu Kucing itu Subjek Frasa Nama Rumput Tembok itu Ayam goreng ayam goreng itu itu Ayat aktif mementingkan frasa nama yang menjadi subjek. Di samping itu. yakni rumput. kata ganti nama berkenaan boleh digunakan sebagai penanda pasif pada dasar kata kerja. kami aku) dan orang kedua (seperti awak. objek tadi dijadikan subjek ayat pasif. . Dengan menggunakan imbuhan pasif di. Kata kerja tak transitif ini pula ada dua bentuk. Ayat yang menggunakan kata kerja transitif aktif mengandungi subjek dan predikt yang mengandungi objek.atau kata bantu pasif kena. ayat transitif aktif dapat ditukar ragamnya menjadi ayat pasif. dan oleh sebab itu. Ayat yang sama apabila dipasifkan. anda) . tembok itu dan ayam goreng itu. (lihat jadual di atas) Dalam hal ini berlaku perubahan peranan kepada frasa nama. kata kerja terdiri daripada dua jens. iaitu kata kerja tak transitif dan kata kerja transitif. terlanggar oleh kereta itu.Ragam Ayat Dalam penggolongan kata. kamu. Ayat Aktif Predikat Frasa Nama Kata kerja (Objek) memotong rumput melanggar tembok meratah Ayat Pasif Predikat Frasa Nama Kata Kerja (Objek) dipotong oleh Pak Ali. iaitu cikgu. engkau. ayat aktif yang subjeknya terdiri daripada kata ganti diri orang pertama ( seperi saya. iaitu aktif dan pasif. kena ratah oleh kucing itu. kereta itu dan kucing itu. mementingkan objek ayat aktif .

Ayat susunan biasa ialah ayat yang mendahulukan subjek dan mengemudiankan predikat. atau frasa sendi nama. iaitu frasa kerja. Mandi lagi adik-adik saya di sungai itu (FK mandi lagi -didepankan). Pendepanan boleh melibatkan bahagian-bahagian tertentu pada predikat. diikuti oleh predikat. frasa adjektif. Contohnya: . Ke Langkawi Ahmad dengan keluarganya (FS ke Langkawi didepankan). JIk dilihat dari sudut ini. Ahmad ke Langkawi dengan keluarganya. Setiap ayat terdiri daripada binaan subjek dan predikat. Susunan ayat dalam bahasa Melayu terdiri daripada dua. Susunan biasa ialah binaan ayat yang subjeknya terletak di hadapan ayat. Perhatikan contoh-contoh di bawah. ayat terbahagi kepada dua bentuk.Susunan Ayat Ayat bukan sahaja dapat dilihat dari segi unsur yang mendirika ayat tetpi juga dari segi susunan unsur-unsur itu. Nota Tambahan Susunan Ayat SUSUNAN ayat bermaksud kedudukan subjek dan predikat dalam ayat. iaitu susunan biasa dan susunan songsang. iaitu susunan biasa dan susunan songsang. Adik-adik saya mandi lagi di sungai itu. Jika susunan biasa itu diubah dan predikat didahulukan. maka ayat demikian dikatakan ayat songsang. Ayatayat dasar yang telah dibincangkan ialah ayat susunan biasa.

manakala “M” pula bermaksud unsur yang menerangkan. Dalam ayat (i). Maka lahirlah ayat berikut: 2. . dalam penggunaan bahasa sehari-hari. iaitu unsur tempat (di biliknya). Bahagian lain dalam ayat itu. Aiman sedang membaca majalah. Pada hakikatnya. Dari segi rumus tatabahasa. Dalam ayat (3). subjeklah yang lebih penting. dan tidak pada subjek. terdapat maklumat tambahan. bahagian predikat dibawa ke hadapan. predikat ayat dianggap lebih penting. bahagian yang di hadapan ayat itu yang dianggap lebih penting. yakni di bahagian belakang ayat. seluruh predikat telah dikedepankan. maka predikat ayat sedang membaca majalah kita tukarkan susunannya. yakni menerangkan unsur “D”. iaitu berada selepas predikat. Sementara predikatnya ialah membaca majalah yang hadir selepas subjek. Sedang membaca majalah/ Aiman. dikatakan susunan songsang. ayat itu boleh dipanjangkan menjadi ayat (3) berikut: 3. bentuk susunan ayat yang begini masih gramatis. Dengan mengambil ayat (1) sebagai contoh. Apakah maksud hukum D-M ini? “D” bermaksud unsur yang diterangkan. Tetapi kedudukan subjeknya telah berubah daripada kedudukan yang biasa. Dalam ayat songsang. manakala bahagian subjek dibawaka ke belakang. iaitu predikatnya mendahului subjek. dan oleh itu menjadi bahagian yang diterangkan (D). iaitu peraturan subjek diikuti oleh predikat. subjeknya ialah Aiman. Maka susunan ayat dalam bahasa Melayu yang biasa mematuhi peraturan ini. Namun demikian. tidak semua unsur dalam predikat ayat dikedepankan. iaitu predikat hanya memberikan keterangan kepada Aiman atau subjek ayat. Dalam hal ini. kadang-kadang kita menekankan bahagian predikat dan tidak bahagian subjek ayat. iaitu dilihat dari segi perubahan yang berlaku pada susunan subjek-predikatnya.1. iaitu Aiman. lalu dijadikan sebagai judul. tujuan penyongsangan ayat adalah untuk memberi tekanan kepada predikat. iaitu sedang membaca majalah. dalam susunan ayat songsang. Inilah susunan ayat yang dikatakan susunan biasa Mengikut rumus tatabahasa bahasa Melayu. Aiman sedang membaca majalah di biliknya. Oleh itu. Inilah yang dimaksudkan dengan ungkapan “songsang”. Dalam ayat contoh (2). Dengan kata-kata lain. Susunan sedemikian. Tetapi dalam susunan biasanya. Bentuk ini bertepatan dengan hukum D-M dalam bahasa Melayu. penyongsangan boleh berlaku sama ada pada seluruh predikat atau hanya pada bahagian-bahagian tertentu sahaja. Harus diingat. yang kedudukannya di bahagian awal ayat.

Satu cara adalah dengan mengedepankan seluruh predikat lalu menghasilkan ayat (3a) seperti yang berikut: 3. lalu membawa hanya bahagia tersebut ke hadapan. Aiman. selain menimbulkan kesan keindahan. (a) Sedang membaca majlah di biliknya Aiman Dalam ayat ini seluruh maklumat dalam predikat dianggap penting.Terdapat dua cara untuk menyongsangkan susunan ayat ini. Unsur penyongsangan ayat juga merupakan satu sifat bahasa Melayu jati dan harus kita fahami dan kuasai. Demikianlah susunan ayat dalam bahasa Melayu. Cara yang kedua adalah dengan menganggap hanya fakta sedang membaca majalah sahaja yang penting. di biliknya. (b) Sedang membaca majalah. Unsur ini menjadikan ayat bahasa Melayu pelbagai dan lebih menarik. Maka lahirlah ayat (3b): 3. .

You're Reading a Free Preview

Descarregar
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->