Você está na página 1de 3

ACTA tai tarptautin prekybos sutartis, ginanti intelektin nuosavyb, taiau paeidianti mogaus teises.

. Sankcijos Kiekviena alis nustato sankcijas u 23 straipsnio (Nusikalstamos veikos) 1, 2 ir 4 dalyse nurodytus nusikaltimus, kurios apima kalinim ir pakankamai dideles pinigines baudas1, kad bt atgrasoma nuo galim paeidim ateityje, ir kurios atitinka u panaaus sunkumo nusikaltimus skiriam sankcij lyg. PPO Pasaulio prekybos organizacija; ir q) PPO susitarimas 1994 m. balandio 15 d. Marakeo susitarimas, kuriuo steigta Pasaulio prekybos organizacij

IO SUSITARIMO ALYS, PAYMDAMOS, kad veiksmingas intelektins nuosavybs teisi gynimas yra btinas vis pramons ak ekonominiam augimui visame pasaulyje skatinti; PAYMDAMOS, kad suklastot ir piratini preki ir intelektins nuosavybs teises paeidianios mediagos platinimo paslaug plitimas kenkia teistai prekybai ir darniam pasaulio ekonomikos vystymuisi, teisi turtojai ir teisti verslo subjektai patiria dideli finansini nuostoli, o kai kuriais atvejais tai tampa pajam organizuotam nusikalstamumui altiniu ir kelia kitoki pavoj visuomenei; NORDAMOS glaudesniu tarptautiniu bendradarbiavimu ir veiksmingesne tarptautine veikla kovoti su tokiu plitimu; KETINDAMOS numatyti TRIPS sutart papildanias veiksmingas ir tinkamas priemones intelektins nuosavybs teisms ginti ir atsivelgdamos atitinkam teisini sistem ir praktikos skirtumus; NORDAMOS utikrinti, kad paios priemons ir procedros intelektins nuosavybs teisms ginti netapt klitimis teistai prekybai; NORDAMOS sprsti intelektins nuosavybs teisi paeidimo problemas, skaitant skaitmeninje erdvje daromus paeidimus, vis pirma atsivelgdamos autori ar gretutines teises, tokiu bdu, kad bt derinamos susijusi teisi turtoj, paslaug teikj ir naudotoj teiss ir interesai; NORDAMOS skatinti paslaug teikjus ir teisi turtojus bendradarbiauti sprendiant atitinkam skaitmenins erdvs paeidim klausimus; NORDAMOS, kad is Susitarimas bt naudingas ir tarptautinei teisi gynimo veiklai, ir atitinkam tarptautini organizacij bendradarbiavimui; PRIPAINDAMOS principus, nustatytus 2001 m. lapkriio 14 d. Ketvirtojoje PPO ministr konferencijoje patvirtintoje Dohos deklaracijoje dl TRIPS sutarties ir visuomens sveikatos;

Laikinasis reikal patiktinis Japonijoje Albertas Algirdas Dambrauskas sausio 26 dien Lietuvos
1

vardu pasira Europos Sjungos ir jos valstybi nari, Australijos, Japonijos, JAV, Meksikos, Kanados, Piet Korjos, Maroko, Naujosios Zelandijos, Singapro ir veicarijos prekybos susitarim dl kovos su klastojimu. ACTA sutartis kelia rimt implikacij rizik, nes ji visikai nesugeba rasti deramo balanso tarp intelektins nuosavybs gynimo ir fundamentali mogaus bei visuomens teisi - odio laisvs, privatumo bei prieigos prie informacijos ir kultros - gynimo. Europarlamentaras Diskusija politinje frakcijoje dar kart parod, kad i sutartis, kuri jau pasira, bet jos dar neratifikavo dauguma Europos Sjungos ali, keli daug rimt abejoni dl mogaus teisi ir laisvi paeidimo bei dl bendro visuomens informacinio progreso stabdymo, savo laike H. Swobodai tvirtina Z. Balytis. ( frakcijos pirmininkas). A esu u tai, kad mes rastume efektyv mechanizm, kuris apsaugot autori teises interneto laikais, taiau netapt ingsniu atgal mogaus teisi utikrinimo srityje , sak Z. Balytis. EP nario teigimu, per savo darb Europos Parlamente jis pirm kart mato, kad pilieiai taip aktyviai reaguot ES institucij svarstom klausim. Teisingumo mininstras Lietuvoje dauguma aukiausi pareign kol kas susilaiko nuo ACTA vertinimo. Tik teisingumo ministras Remigijus imaius savo tinklaratyje prajusi savait ireik abejoni ne tik dl to, kaip ACTA buvo suderta, bet ir dl kai kuri jos nuostat, vis pirma numatani baudiamj atsakomyb u kinematografijos krini kopijavim bei udedani interneto paslaug tiekjams pareig teikti informacij valstybs institucijoms, kai esama tarim dl galimai nusikalstamos veikos. iuo konkreiu atveju dl ACTA dar galima padaryti, kad alos mogaus laisvei bt kuo maiau. Taiau dar svarbiau yra sivertinti, ar tikrai ant tvirt pamat stovi visa intelektins nuosavybs gynimo industrija. Ar tikrai ji tarnauja krjams, ar daugiau paiai iai industrijai, esmin klausim ikl R. imaius. alys Vasario 11 dien daugelyje ES valstybi nari organizuojamos masins protesto akcijos, nukreiptos prie ACTA ratifikavim. Iki iol penkios ES valstybs Estija, Kipras, Nyderlandai, Slovakija ir Vokietija sutarties dar nepasira, pasiteisinusios techninmis problemomis, o dvi alys Lenkija ir ekija paskelb stabdanios ratifikavimo procedr ir pradsianios isamias diskusijas iuo klausimu. Ministras Pirmininkas Susitarimu nustatomas tarptautinis standartas, pagrstas Pasaulio prekybos organizacijos TRIPS sutartimi. ACTA teisi turtojams suteikia galimybes ginti savo paeistas teises usienyje. Taigi Susitarimas bus naudingas ir ES eksportuotojams, veikiantiems pasaulio rinkoje ir iuo metu keniantiems dl sistemini ir plaiai paplitusi autori teisi, preki enkl, patent, dizaino ir geografini nuorod paeidim usienyje. ACTA yra darnus susitarimas, nes jame visapusikai atsivelgiama pagrindines mogaus teises (teiss nuosavyb, odio laisv, duomen apsaug yra pagrindiniai susitarimo principai), laisvos internetins erdvs svarb, ir suinteresuotj ali, kaip vartotoj, interneto paslaug teikj ir besivystani ali partneri, problemas. A.Mamontovas

A nelabai suprantu, i kur jis ia staiga atsirado, kas yra tie mons, kurie j staiga inicijavo. Tokio statymo reikjo prie deimt met, kai nelegalus keitimasis informacija tik atsirado. Dabar, a manau, per vlu tai daryti. Be to, iki galo nra aiku, ko yra siekiama todl, kad piratavimo tai vis tiek niekaip nesustabdys. Panau, kad nukreipta paprast vartotoj: grasinama, kad bus sodinami kaljim u tai, kad jie atsisis dain, kas, mano manymu, apskritai yra nesmon, sak A. Mamontovas. iam susitarimui es bt galima pritarti, jei jis kovot su nelegali informacij publikuojaniais piratiniais tinklalapiais. Puikiausiai veikia visi piratiniai puslapiai. Jie ten talpina filmus ir muzik, kuri neturi teiss talpinti ir platinti. Jei statymas veiks prie tikrus piratus, tada gerai, bet jeigu jis veiks prie mones, tuomet, mano manymu, ia elementarus terorizmas, teig A. Mamontovas. Vyriausyb sutart dl kovos su klastojimu (dar vadinam ACTA) ir dl jos vieojoje erdvje kylanius nuogstavimus, j pagrstum ada aptarti treiadien.