Você está na página 1de 3

Assunto : Apoio Finanseiru ba Estajio (KKN) no Hakerek Skripsi ba Programa Licenciatura Hatoo ba: Sua Excelncia Dr.

Joo Cncio Freitas Dili-Timor-Leste

Ho respeito, Baseia ba assuntu iha leten, hau Naran Kompletu Fatin no Data Moris Fatin Estudo Fakuldade Departemento Nmero Kartaun Estudante Nmero Telefone Kontakto Elektrniku : Martinha da Costa Pereira Neto : Dili, 6 de Novembro 1987 : Universidade Sanata Dharma, Yogyakarta Indonsia : IKIP : Fizika : 081 424 001 : +6281215568869 : tinhaneto.mc@gmail.com

Mai iha Senhor Ministro da Educao RDTL nia oin atu husu ajuda apoio finanseiru ba Estajiu (KKN) no hakerek Skripsi iha area Fisika nia iha Universidade Sanata Dharma, Yogyakarta-Indonesia. Hanesan Universidade privadu ou Swasta iha Yogyakarta ho Akreditas B iha nvel Edukasaun Nasional iha Indonsia. Agora iha semester 6 no sei halao estaju (KKN), hakerek Skripsi iha semester 7 neeb komesa estaju dadauk ona iha fulan Julho 2011. Ho ida nee hau hakarak hatoo hau nia difikuldade ka susar neeb hau hetan ba Senhor Ministro da Edukasaun hodi bele tulun no ajuda hau para bele kontinua hau nia estudo neeb besik remata ona iha area Fizika nia. Liu husi karta ida nee atan hau Martinha da Costa Pereira Neto, husu tulun ba nasaun TimorLeste liu husi Ministrio da Educao, hodi bele Responde ba difikuladade neeb mak atan hau hasoru kona ba orsamento estuda nian, ho ida nee hau mos prontu atu hakas an hodi estuda makas. Mak nee deit ba Senhor Ministro da Educao nia tulun no ajuda atan hau la haluha hatoo obrigada wain. Yogyakarta, 11 de Julho de 2011 Requirente

Martinha da Costa Pereira Neto

Budget Orsamento No. 1. 2. 3. 4. 5. Total Partisipantes Estajiu (KKN) 1 Propinas Semester 6 ho 7 1 Perpanjang Visa (Kitas) 1 ba tinan ida (1) nia Livru, Transportes no 1 aluga uma Dewan bimbingan dan 1 Sidang Skripsi Total : Deskrisaun Presu Unidade (USD) 100.00 350.00 100.00 250.00 200.00 Presu Total (USD) 100.00 350.00 100.00 250.00 200.00 USD 1,000.00

Total orsamento neeb mak presiza hamutuk: USD 1,000.00 Hakerek:


Rihun Ida Dolar Amerikano

Yogyakarta, 11 de Julho de 2011 Requirente

Martinha da Costa Pereira Neto

Hatoo ba: Sua Excelncia Dr. Joo Cncio Freitas Dili-Timor-Leste

Ho respeito, Liu husi karta ida nee, hau mak assina iha kraik: Naran Kompletu Fatin no Data Moris Fatin Estudo Fakuldade Departemento Nmero Kartaun Estudante Nmero Telefone Kontakto Elektrniku : Martinha da Costa Pereira Neto : Dili, 6 de Novembro 1987 : Universidade Sanata Dharma, Yogyakarta Indonsia : IKIP : Fizika : 081 424 001 : +6281215568869 : tinhaneto.mc@gmail.com

Hau hakarak hatoo katak durante hau nia estudo iha Yogyakarta hau hetan ajudu (Bolsuestudu) husi Escola Secundaria Sao Jose, maibe tanba problema interna nebe akontese iha Eskola Secundaria Sao Jose foin lalais ne iha impaktu ba hau nia bolsu estudo. Orsamento nebee durante hare hau nia eskola ne laiha tiha ona needuni husi Escola Secundaria Sao Jose rasik labele kontinua hare hau nia eskola too remata. Problema ida nee mos hatoo ona ba hau nia Pai ho Mae maibe tanba ami mos iha kondisaun ekonomia nebee ladun forte, nee duni ho hakraik-an hau presija tebes Senhor Ministro nia ajudu ba orsamento eskola nian. Mak nee deit karta nebee hau halo, ba senhor Ministro nia laran luak hau hatoo obrigado wain.

Yogyakarta, 11 de Julho de 2011 Requirente

Martinha da Costa Pereira Neto