REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA

NACRT PRIJEDLOGA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2011. GODINU

Zagreb, travanj 2012.

SADRŽAJ
 Prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka o Račun prihoda i rashoda o Izvršenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2010. i 2011. godini o Račun financiranja za 2011. godinu o Račun financiranja za 2011. godinu – analitika  Posebni dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu po proračunskim korisnicima o Organizacijska klasifikacija o Ekonomska klasifikacija o Programska klasifikacija (programi, aktivnosti i projekti)         Izvještaj o zaduživanju na domaćem i inozemnom tržištu novca i kapitala u 2011. godini Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2011. godini Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima u 2011. godini Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja u 2011. godini Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2011. godini Izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika u 2011. godini Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika u 2011. godini Deficit općeg proračuna u 2011. godini 33 38 158 460 str. 3 5 13

24 27

467 476

493 502

520

574

577

2

PRIKAZ UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

3

Izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu I. OPĆI DIO

Državni proračun Republike Hrvatske za 2011. godinu (Narodne novine, broj 140/10.) ostvaren je u 2011. godini, kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PLAN 2011. IZVRŠENJE 2011. INDEKS

PRIHODI POSLOVANJA PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK

107.051.946.862 351.270.025 120.529.498.252 1.759.529.494 -14.885.810.859

107.069.669.876,26 347.008.007,12 119.939.510.606,11 1.485.978.176,55 -14.008.810.899,28

100,02 98,79 99,51 84,45 94,11

B. RAČUN FINANCIRANJA
PLAN 2011. IZVRŠENJE 2011. INDEKS

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA NOVČANA SREDSTVA NA POČETKU FISKALNE GODINE PROMJENA U STANJU DEPOZITA NETO FINANCIRANJE VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE

24.474.903.903 11.741.093.044 2.152.000.000

24.493.509.707,10 12.683.568.396,32

100,08 108,03

2.198.869.588,50 14.885.810.859 0 14.008.810.899,28 0,00 94,11

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u 2011. godini kako slijedi:

4

RAČUN PRIHODA I RASHODA

5

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI POSLOVANJA NAZIV 6 61 611 6111 6112 6113 6114 6115 6116 6117 PRIHODI POSLOVANJA Prihodi od poreza Porez i prirez na dohodak Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava Porez i prirez na dohodak od kapitala Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi PLAN 2011. 107.051.946.862 60.996.547.488 1.056.739.245 1.595.358.500 184.369.683 47.543.205 22.425.600 196.470.155 5.215.355 -994.643.253 0 5.685.161.602 5.585.890.290 78.764.202 20.507.110 504.133.992 504.133.992 52.068.826.723 39.313.720.552 127.982.288 11.531.738.850 603.607.736 6.384.083.713 206.000.402 673.981.848 126.136.765 3.352.457.702 159.600.862 25.869.822 565.784.161 49.782.482 479.818.390 1.681.685.926 1.681.685.926 1.454.592.992 227.092.934 0 0 39.316.927.042 18.099.794.215 17.515.929.886 583.864.329 19.358.792.181 19.358.792.181 1.858.340.646 IZVRŠENJE 2011. INDEKS 107.069.669.876,26 61.088.579.331,62 1.307.485.859,94 1.666.166.899,20 144.309.327,04 32.078.755,97 11.007.143,44 150.655.556,47 10.115.719,92 -734.888.167,10 28.040.625,00 7.288.029.752,77 7.173.696.284,32 89.426.362,01 24.907.106,44 448.489.037,97 448.489.037,97 50.244.064.924,85 37.718.153.978,14 129.672.348,27 11.215.053.502,90 663.585.380,11 5.978.412.656,04 172.082.997,95 653.951.126,94 123.347.152,60 3.473.375.396,35 126.423.939,74 23.874.853,17 514.816.671,36 30.995.151,96 635.373.272,22 1.766.355.801,49 1.766.355.801,49 1.548.668.418,30 217.687.383,19 34.153.954,60 34.153.954,60 38.605.066.634,24 17.722.809.921,20 17.166.343.699,38 556.466.221,82 19.075.125.032,95 19.075.125.032,95 1.807.131.680,09 128,19 128,43 113,54 121,46 88,96 88,96 96,50 95,94 101,32 97,25 109,94 93,65 83,54 97,03 97,79 103,61 79,21 92,29 90,99 62,26 132,42 105,03 105,03 106,47 95,86 100,02 100,15 123,73 104,44 78,27 67,47 49,08 76,68 193,96 73,88

612

613 614

615

616 62 621

622 623

6119 Povrat više ostavrenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije Porez na dobit 6121 Porez na dobit od poduzetnika 6122 Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge 6123 Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti Porezi na imovinu 6134 Povremeni porezi na imovinu Porezi na robu i usluge 6141 Porez na dodanu vrijednost 6142 Porez na promet 6143 Posebni porezi i trošarine Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove Trošarine na energente i električnu energiju Trošarina na alkohol i alkoholna pića Trošarina na pivo Poseban porez na bezalkoholna pića Trošarina na duhanske proizvode Poseban porez na kavu Poseban porez na luksuzne proizvode 6146 Ostali porezi na robu i usluge 6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću 6148 Naknade za priređivanje igara na sreću Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije 6151 Carine i carinske pristojbe Carine na uvoz robe i usluga Carinske pristojbe Ostali prihodi od poreza 6162 Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe Doprinosi Doprinosi za zdravstveno osiguranje 6211 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 6212 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu Doprinosi za mirovinsko osiguranje 6221 Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zapošljavanje

98,19 97,92 98,00 95,31 98,53 98,53 97,24

6

NAZIV 6232 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna Pomoći od inozemnih vlada 6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada 6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU Pomoći iz proračuna 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 6333 Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU 6334 Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna Prihodi od imovine Prihodi od financijske imovine 6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6414 Prihodi od zateznih kamata 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule 6416 Prihodi od dividendi 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 6419 Ostali prihodi od financijske imovine Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine Prihodi od kamata na dane zajmove 6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada Upravne i administrativne pristojbe 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 6514 Ostale pristojbe i naknade Prihodi po posebnim propisima 6521 Prihodi državne uprave

PLAN 2011. 1.858.340.646 1.254.531.556 37.344.210 30.794.210 6.550.000 1.152.271.202 12.399.928 8.768.308 526.078.737 605.024.229 59.956.144 58.628.172 1.327.972 0 0 4.960.000 2.460.000 2.500.000 1.392.811.046 426.864.182 221.874 8.105.598 8.536.710 0 40.000.000 370.000.000 0 859.494.576 566.349.725 67.403.470 225.741.381 0 106.452.288 0 69.034.309 37.417.979 3.471.684.084 837.274.250 342.139.381 205.108.603 290.026.266 2.634.409.834 217.660.648

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 1.807.131.680,09 941.286.312,69 39.130.293,69 3.755.724,28 35.374.569,41 827.431.862,53 65.524.986,86 117.654,95 438.060.442,14 323.728.778,58 68.504.552,60 52.123.512,36 6.407.987,83 9.864.995,32 108.057,09 6.219.603,87 4.795.583,62 1.424.020,25 2.063.382.571,97 1.086.363.706,59 8.658,23 22.881.099,85 15.204.779,93 123.721.390,55 286.579.199,27 637.227.818,50 740.760,26 900.079.330,87 541.769.904,85 77.723.625,56 280.393.611,33 192.189,13 76.939.534,51 18.329.324,68 58.610.209,83 0,00 3.767.450.257,00 832.488.218,24 333.606.713,63 138.214.917,50 360.666.587,11 2.934.962.038,76 584.131.073,60 125,40 194,94 56,96 148,15 254,50 3,90 282,29 178,11 97,24 75,03 104,78 12,20 540,07 71,81 528,43 1,34 83,27 53,51 114,26 88,91 482,54

63 631

632

633

634

64 641

716,45 172,22

642

104,72 95,66 115,31 124,21 72,28

643

84,90 0,00 108,52 99,43 97,51 67,39 124,36 111,41 268,37

65 651

652

7

NAZIV 6526 Ostali nespomenuti prihodi 6527 Naknade od financijske imovine Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba 6615 Prihodi od pruženih usluga Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 6631 Tekuće donacije 6632 Kapitalne donacije Kazne, upravne mjere i ostali prihodi Kazne i upravne mjere 6811 Kazne za carinske prekršaje 6812 Kazne za devizne prekršaje 6813 Kazne za porezne prekršaje 6814 Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe 6815 Kazne za prekršaje u prometu 6816 Kazne i druge mjere u kaznenom postupku 6818 Upravne mjere 6819 Ostale kazne Ostali prihodi 6831 Ostali prihodi

PLAN 2011. 2.416.749.186 0 83.714.026 69.694.666 3.053.000 66.641.666 14.019.360 12.099.280 1.920.080 535.731.620 535.731.620 47.450.221 7.258.179 44.926.945 176.574 276.622.985 25.541.776 0 133.754.940 0 0

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 2.349.571.075,86 1.259.889,30 69.470.684,57 50.376.164,37 839.102,18 49.537.062,19 19.094.520,20 15.472.317,90 3.622.202,30 534.434.084,17 517.868.866,64 46.678.265,01 4.481.898,57 33.042.665,01 3.780,18 260.257.145,58 20.740.150,36 819.602,02 151.845.359,91 16.565.217,53 16.565.217,53 97,22 82,99 72,28 27,48 74,33 136,20 127,88 188,65 99,76 96,67 98,37 61,75 73,55 2,14 94,08 81,20 113,53

66 661

663

68 681

683

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE NAZIV 7 71 711 7111 7112 72 721 7211 7212 7213 7214 722 7221 7222 7223 7225 7227 723 7231 7233 74 741 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava Zemljište Rudna bogatstva Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine Prihodi od prodaje građevinskih objekata Stambeni objekti Poslovni objekti Ceste, željeznice i ostali prometni objekti Ostali građevinski objekti Prihodi od prodaje postrojenja i opreme Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Instrumenti, uređaji i strojevi Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu PLAN 2011. 351.270.025 32.400.000 32.400.000 32.400.000 0 318.300.000 309.400.000 288.625.406 20.030.277 744.317 0 5.500.000 3.195 0 4.141 0 5.492.664 3.400.000 3.152.796 247.204 570.025 570.025 570.025 IZVRŠENJE 2011. INDEKS 347.008.007,12 44.805.882,98 44.805.882,98 44.716.382,98 89.500,00 301.438.276,25 298.919.218,56 289.361.302,61 9.438.527,68 0,00 119.388,27 42.493,00 1.870,00 24.223,00 0,00 16.400,00 0,00 2.476.564,69 1.469.689,70 1.006.874,99 763.847,89 763.847,89 763.847,89 98,79 138,29 138,29 138,01 94,70 96,61 100,25 47,12

0,77 58,53

0,00 72,84 46,62 407,31 134,00 134,00 134,00

Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine Prihodi od prodaje zaliha 7411 Strateške zalihe

8

IZVRŠENJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE U 2010. I 2011. GODINI

13

PRIHODI POSLOVANJA 6 61 611 NAZIV PRIHODI POSLOVANJA Prihodi od poreza Porez i prirez na dohodak 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi 6119 Povrat više ostavrenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije Porez na dobit 6121 Porez na dobit od poduzetnika 6122 Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge 6123 Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti Porezi na imovinu 6134 Povremeni porezi na imovinu Porezi na robu i usluge 6141 Porez na dodanu vrijednost 6142 Porez na promet 6143 Posebni porezi i trošarine Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove Trošarina na energente i električnu energiju Trošarina na alkohol i alkoholna pića Trošarina na pivo Poseban porez na bezalkoholna pića Trošarina na duhanske proizvode Poseban porez na kavu Poseban porez na luksuzne proizvode 6146 Ostali porezi na robu i usluge 6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću 6148 Naknade za priređivanje igara na sreću Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije 6151 Carine i carinske pristojbe Carine na uvoz robe i usluga Carinske pristojbe Ostali prihodi od poreza 6162 Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe Doprinosi Doprinosi za zdravstveno osiguranje 6211 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 6212 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu Doprinosi za mirovinsko osiguranje 6221 Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zapošljavanje 6232 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti IZVRŠENJE 2010 IZVRŠENJE 2011. INDEKS 107.466.351.150,58 107.069.669.876,26 99,63 61.808.896.416,77 61.088.579.331,62 98,83 1.201.546.452,89 1.307.485.859,94 108,82 1.756.319.535,55 1.666.166.899,20 94,87 150.124.597,23 144.309.327,04 96,13 35.240.219,59 10.707.295,01 199.475.702,38 5.322.771,66 -955.643.668,53 32.078.755,97 11.007.143,44 150.655.556,47 10.115.719,92 -734.888.167,10 28.040.625,00 6.407.083.664,71 6.252.671.682,30 130.866.545,40 23.545.437,01 443.982.617,73 443.982.617,73 50.247.846.786,68 37.688.520.292,39 123.904.647,99 11.239.712.249,50 589.983.005,78 6.200.095.197,39 207.445.097,30 655.266.344,32 121.615.337,47 3.292.992.865,87 149.681.692,69 22.632.708,68 524.077.914,82 48.961.853,00 622.669.828,98 1.644.447.503,49 1.644.447.503,49 1.429.034.722,07 215.412.781,42 1.863.989.391,27 1.863.989.391,27 38.712.382.061,15 17.751.622.659,91 17.189.854.211,88 561.768.448,03 19.153.377.842,36 19.153.377.842,36 1.807.381.558,88 1.807.381.558,88 7.288.029.752,77 7.173.696.284,32 89.426.362,01 24.907.106,44 448.489.037,97 448.489.037,97 50.244.064.924,85 37.718.153.978,14 129.672.348,27 11.215.053.502,90 663.585.380,11 5.978.412.656,04 172.082.997,95 653.951.126,94 123.347.152,60 3.473.375.396,35 126.423.939,74 23.874.853,17 514.816.671,36 30.995.151,96 635.373.272,22 1.766.355.801,49 1.766.355.801,49 1.548.668.418,30 217.687.383,19 34.153.954,60 34.153.954,60 38.605.066.634,24 17.722.809.921,20 17.166.343.699,38 556.466.221,82 19.075.125.032,95 19.075.125.032,95 1.807.131.680,09 1.807.131.680,09 113,75 114,73 68,33 105,78 101,01 101,01 99,99 100,08 104,65 99,78 112,48 96,42 82,95 99,80 101,42 105,48 84,46 105,49 98,23 63,30 102,04 107,41 107,41 108,37 101,06 1,83 1,83 99,72 99,84 99,86 99,06 99,59 99,59 99,99 99,99 91,03 102,80 75,53 190,05 76,90

612

613 614

615

616 62 621

622 623

14

63 631 6311 6312 632 6321 6322 6323 6324 633 6331 6332 6333 6334 634 6341 6342 64 641 6412 6413 6414 6415 6416 6417

NAZIV IZVRŠENJE 2010 IZVRŠENJE 2011. INDEKS Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata 706.501.775,82 941.286.312,69 133,23 unutar općeg proračuna Pomoći od inozemnih vlada 13.235.488,29 39.130.293,69 295,65 Tekuće pomoći od inozemnih vlada 12.811.068,85 3.755.724,28 29,32 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada 424.419,44 35.374.569,41 8334,81 615.102.283,03 827.431.862,53 134,52 Pomoći od međunarodnih organizacija te isntitucija i tijela Eu Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 347.940.854,09 65.524.986,86 18,83 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija 232.287.179,93 117.654,95 0,05 Tekuće pomoći od insitucija i tijela EU 34.874.249,01 438.060.442,14 1256,11 Kapitalne pomoći od insitucija i tijela EU 0,00 323.728.778,58 69.414.560,28 68.504.552,60 98,69 Pomoći iz proračuna Tekuće pomoći iz proračuna 55.743.980,87 52.123.512,36 93,51 Kapitalne pomoći iz proračuna 13.670.579,41 6.407.987,83 46,87 0,00 9.864.995,32 Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem 0,00 108.057,09 prijenosa sredstava EU Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg 8.749.444,22 6.219.603,87 71,09 proračuna Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg 6.100.000,00 4.795.583,62 78,62 proračuna Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg 2.649.444,22 1.424.020,25 53,75 proračuna Prihodi od imovine 2.120.301.598,50 2.063.382.571,97 97,32 457.356.279,12 1.086.363.706,59 237,53 Prihodi od financijske imovine Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima 201.764,46 8.658,23 4,29 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 17.860.037,67 22.881.099,85 128,11 Prihodi od zateznih kamata 9.052.289,13 15.204.779,93 167,97 0,00 123.721.390,55 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule Prihodi od dividendi 111.303.091,25 286.579.199,27 257,48 Prihodi od dobiti trgovačkih društava, kreditnih i 318.373.976,19 637.227.818,50 200,15 ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 565.120,42 1.564.971.537,63 504.936.493,78 97.508.586,87 224.875.445,61 732.613.460,35 5.037.551,02 97.973.781,75 17.840.699,14 740.760,26 900.079.330,87 541.769.904,85 77.723.625,56 280.393.611,33 192.189,13 76.939.534,51 18.329.324,68 58.610.209,83 80.133.082,61 3.525.772.355,93 866.054.443,39 315.071.889,01 139.901.935,52 411.080.618,86 2.659.717.912,54 550.263.965,02 2.109.453.947,52 0,00 0,00 3.767.450.257,00 832.488.218,24 333.606.713,63 138.214.917,50 360.666.587,11 2.934.962.038,76 584.131.073,60 2.349.571.075,86 1.259.889,30 0,00 106,85 96,12 105,88 98,79 87,74 110,35 106,15 111,38 131,08 57,51 107,29 79,71 124,69 0,00 3,82 78,53 102,74

642

643

65 651

652

6419 Ostali prihodi od financijske imovine Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 6424 Naknade za ceste 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine Prihodi od kamata na dane zajmove 6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada Upravne i administrativne pristojbe 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 6514 Ostale pristojbe i naknade Prihodi po posebnim propisima 6521 Prihodi državne uprave 6526 Ostali nespomenuti prihodi 6527 Naknade od financijske imovine

15

66 661 6614 6615 663 6631 6632 68 681 6811 6812 6813 6814 6815 6816 6817 6818 6819 683 6831

NAZIV IZVRŠENJE 2010 IZVRŠENJE 2011. INDEKS Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih 67.702.263,33 69.470.684,57 102,61 usluga i prihodi od donacija Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih 51.762.344,69 50.376.164,37 97,32 usluga Prihodi od prodaje proizvoda i robe 2.535.750,94 839.102,18 33,09 Prihodi od pruženih usluga 49.226.593,75 49.537.062,19 100,63 15.939.918,64 19.094.520,20 119,79 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna Tekuće donacije 12.656.138,39 15.472.317,90 122,25 Kapitalne donacije 3.283.780,25 3.622.202,30 110,31 524.794.679,08 534.434.084,17 101,84 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 511.904.153,87 517.868.866,64 101,17 Kazne i upravne mjere Kazne za carinske prekršaje 63.098.259,83 46.678.265,01 73,98 Kazne za devizne prekršaje 3.786.412,13 4.481.898,57 118,37 Kazne za porezne prekršaje 34.730.580,40 33.042.665,01 95,14 193.665,20 3.780,18 1,95 Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe Kazne za prekršaje u prometu 247.705.592,57 260.257.145,58 105,07 Kazne i druge mjere u kaznenom postupku 22.348.102,09 20.740.150,36 92,80 Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima 500,00 0,00 0,00 Upravne mjere 605.851,47 819.602,02 135,28 Ostale kazne 139.435.190,18 151.845.359,91 108,90 12.890.525,21 16.565.217,53 128,51 Ostali prihodi Ostali prihodi 12.890.525,21 16.565.217,53 128,51

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE IZVRŠENJE 2010 IZVRŠENJE 2011. INDEKS NAZIV 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE 318.306.051,25 347.008.007,12 109,02 IMOVINE 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne 45.932.529,11 44.805.882,98 97,55 imovine 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih 45.932.529,11 44.805.882,98 97,55 bogatstava 7111 Zemljište 45.932.529,11 44.716.382,98 97,35 7112 Rudna bogatstva 0,00 89.500,00 266.419.102,60 301.438.276,25 113,14 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 263.915.272,75 298.919.218,56 113,26 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 Stambeni objekti 248.499.643,28 289.361.302,61 116,44 7212 Poslovni objekti 15.056.470,68 9.438.527,68 62,69 7214 Ostali građevinski objekti 359.158,79 119.388,27 33,24 73.107,44 42.493,00 58,12 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 7221 Uredska oprema i namještaj 5.583,44 1.870,00 33,49 7222 Komunikacijska oprema 2.900,00 24.223,00 835,28 7225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00 16.400,00 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 64.624,00 0,00 0,00 2.428.517,41 2.476.564,69 101,98 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 2.245.016,41 1.469.689,70 65,46 7233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 183.501,00 1.006.874,99 548,70 726 Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine 7264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine Prihodi od prodaje zaliha 7411 Strateške zalihe 2.205,00 2.205,00 5.954.419,54 5.954.419,54 5.954.419,54 0,00 0,00 763.847,89 763.847,89 763.847,89 0,00 0,00 12,83 12,83 12,83

74 741

PRIMCI NAZIV IZVRŠENJE 2010 IZVRŠENJE 2011. INDEKS

16

8 81 812

8121 8122 814 8141 816

8163 8164 817 8173 8174 82 822 8221 8222 83 832 8321 84 841

8413 8414 842 8422 8424 844 8443

NAZIV PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti Povrat zajmova danih gradskim proračunima Povrat zajmova danih općinskim proračunima Primici od izdanih vrijednosnih papira Obveznice Obveznice - tuzemne Obveznice - inozemne Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru Primici od zaduživanja Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru Primljeni krediti i zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

IZVRŠENJE 2010 IZVRŠENJE 2011. INDEKS 35.539.036.115,52 24.493.509.707,10 68,92 711.327.962,09 55.814.914,62 818.476.830,53 86.414.043,21 115,06 154,82

53.837.892,62 1.977.022,00 0,00 0,00 653.090.801,86

84.620.974,82 1.793.068,39 517.812.174,54 517.812.174,54 211.953.966,42

157,18 90,70

32,45

652.519.373,85 571.428,01 2.422.245,61 1.061.156,27 1.361.089,34 23.393.725.700,00 23.393.725.700,00 16.221.188.200,00 7.172.537.500,00 7.344.826,67 7.344.826,67 7.344.826,67 11.426.637.626,76 2.288.605.480,91

211.578.189,92 375.776,50 2.296.646,36 555.528,39 1.741.117,97 19.300.265.700,01 19.300.265.700,01 5.972.578.200,00 13.327.687.500,01 0,00 0,00 0,00 4.374.767.176,56 2.170.768.013,73

32,42 65,76 94,81 52,35 127,92 82,50 82,50 36,82 185,82 0,00 0,00 0,00 38,29 94,85

2.007.521.188,80 281.084.292,11 120.288.585,85 120.288.585,85 0,00 9.017.743.560,00 9.017.743.560,00

1.661.769.923,73 508.998.090,00 31.224.991,95 11.846.402,50 19.378.589,45 2.172.774.170,88 2.172.774.170,88

82,78 181,08 25,96 9,85

24,09 24,09

17

RAČUN FINANCIRANJA ZA 2011. GODINU

24

B. RAČUN FINANCIRANJA NAZIV NETO FINANCIRANJE Promjena u stanju depozita državnog proračuna PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 8122 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 8141 Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 8164 Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima 817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 8173 Povrat zajmova danih gradskim proračunima 8174 Povrat zajmova danih općinskim proračunima Primici od izdanih vrijednosnih papira Trezorski zapisi (neto) 8211 Trezorski zapisi - tuzemni Obveznice 8221 Obveznice - tuzemne 8222 Obveznice - inozemne Primici od zaduživanja Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija 8414 Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto) 8424 Primljeni krediti i zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto) PLAN 2011. IZVRŠENJE 2011. INDEKS 14.885.810.859 14.008.810.899,28 94,11 2.152.000.000 2.198.869.588,50 24.474.903.903 24.493.509.707,10 100,08 1.080.984.774 818.476.830,53 75,72 182,25 47.415.260 86.414.043,21 47.415.260 84.620.974,82 1.793.068,39 748.000.000 748.000.000 283.369.514 283.369.514 0 2.200.000 1.600.000 600.000 20.679.623.745 0 0 20.679.623.745 7.350.000.000 13.329.623.745 2.714.295.384 2.714.295.384 1.972.695.384 741.600.000 0 0 0 0 0 517.812.174,54 517.812.174,54 211.953.966,42 211.578.189,92 375.776,50 2.296.646,36 555.528,39 1.741.117,97 19.300.265.700,01 0,00 0,00 19.300.265.700,01 5.972.578.200,00 13.327.687.500,01 4.374.767.176,56 2.170.768.013,73 1.661.769.923,73 508.998.090,00 31.224.991,95 11.846.402,50 19.378.589,45 2.172.774.170,88 2.172.774.170,88 104,39 34,72 290,19 93,33 0,00 0,00 93,33 81,26 99,99 161,18 79,98 84,24 68,64 69,23 69,23 74,80 74,67 178,47

8 81 812

814

816

82 821 822

84 841

842

844

25

5 51 512

NAZIV IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA Izdaci za dane zajmove Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 5122 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu

PLAN 2011. IZVRŠENJE 2011. INDEKS 11.741.093.044 12.683.568.396,32 108,03 1.233.123.500 1.842.897.991,00 149,45 45.000.000 85.386.821,91 189,75 45.000.000 0 1.000.000.000 1.000.000.000 20.123.500 8.123.500 12.000.000 168.000.000 168.000.000 558.713.244 350.000.000 180.000.000 170.000.000 2.000.000 2.000.000 6.713.244 6.713.244 200.000.000 200.000.000 1.901.024.933 1.042.554.608 1.037.450.714 0 5.103.894 143.376.200 142.651.200 725.000 698.930.198 307.971.723 390.958.475 16.163.927 16.163.927 8.048.231.367 0 0 8.048.231.367 2.543.231.367 5.505.000.000 83.593.753,52 1.793.068,39 1.543.629.122,02 1.543.629.122,02 19.658.862,60 10.122.588,97 9.536.273,63 194.223.184,47 194.223.184,47 556.000.700,21 350.000.000,00 180.000.000,00 170.000.000,00 660.000,00 660.000,00 5.340.700,21 5.340.700,21 200.000.000,00 200.000.000,00 1.794.821.269,53 985.548.721,61 947.427.448,84 33.006.839,35 5.114.433,42 133.171.310,33 132.530.570,73 640.739,60 659.937.310,75 285.362.434,15 374.574.876,60 16.163.926,84 16.163.926,84 8.489.848.435,58 259.302.567,11 259.302.567,11 8.230.545.868,47 2.689.440.868,47 5.541.105.000,00 100,21 92,88 92,91 88,38 94,42 92,66 95,81 100,00 100,00 105,49 185,76 0,00 154,36 154,36 97,69 124,61 79,47 115,61 115,61 99,51 100,00 100,00 100,00 33,00 33,00 79,55 79,55 100,00 100,00 94,41 94,53 91,32

514 516

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 5164 Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima Dani zajmovi drugim razinama vlasti 5176 Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna Izdaci za dionice i udjele u glavnici Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5312 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru 5314 Dionice i udjeli glavnici ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru

517 53 531

532

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

533

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija

534

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

54 541

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija 5414 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU

542

5416 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 5424 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 5446 Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise 5511 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji 5522 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu

545

55 551 552

102,27 105,75 100,66

26

RAČUN FINANCIRANJA ZA 2011. GODINU - ANALITIKA

27

B. RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA
NAZIV PLAN 2011. IZVRŠENJE 2011. INDEKS

NETO FINANCIRANJE Promjena u stanju depozita državnog proračuna PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 8141 816 8163 8164 817
8173 8174 Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru - dugoročni

14.885.810.859,00
2.152.000.000

14.008.810.899,28 2.198.869.588,50 24.493.509.707,10 818.476.830,53 86.414.043,21 84.620.974,82 1.793.068,39 517.812.174,54 517.812.174,54 211.953.966,42 211.578.189,92 375.776,50 2.296.646,36 555.528,39 1.741.117,97 19.300.265.700,01 0,00 0,00 19.300.265.700,01 5.972.578.200,00 13.327.687.500,01 4.374.767.176,56 2.170.768.013,73 1.661.769.923,73 43.651.472,36 0,00 0,00 62.004.207,00 0,00 45.041.477,15 79.596.107,50 10.394.655,73 215.557.872,84 48.478,82 8.577.922,27 18.927.837,66 0,00 65.856.199,13 5.681.347,89 1.106.092.500,00 339.845,38 1.661.769.923,73

94,11

8

24.474.903.903 1.080.984.774 47.415.260 47.415.260 0 748.000.000 748.000.000 283.369.514 283.369.514 0 2.200.000 1.600.000 600.000 20.679.623.745 0 0 20.679.623.745 7.350.000.000 13.329.623.745 2.714.295.384 2.714.295.384 1.972.695.384 14.541.585 1.066.290 60.000.000 62.248.418 1.550.000 49.458.031 72.158.000 3.158.760 128.000.000 0 6.746.000 12.806.457 0,00 0,00 5.900.000,00 1.470.000.000,00 1.887.633.541

100,08 75,72 182,25 178,47

812 8121 8122 814

69,23 69,23 74,80 74,67 104,39 34,72 290,19 93,33 0,00 0,00 93,33 81,26 99,99 161,18 79,98 84,24 300,18 0,00 0,00 99,61 0,00 91,07 110,31 329,07 168,40

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora
Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni Povrat zajmova danih općinskim proračunima - dugoročni

82 821

Primici od prodaje vrijednosnih papira Trezorski zapisi (neto) 8211 Trezorski zapisi - tuzemni 822 Obveznice 8221 Obveznice - tuzemne 8222 Obveznice - inozemne 84 Primici od zaduživanja Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i 841 međunarodnih financijskih organizacija 8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih financijskih organizacija Zajmovi Svjetske banke 841320108 08050 Zajam za Hrvatski projekt tehnologijskog razvitka, IBRD br.73200-HR Zajam za Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka na područjima od 841320111 06505,22005 posebne državne skrbi, IBRD FSL br. 72830-HR Zajam za Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području, 841320113 06005,07505 IBRD br. 72260-HR Zajam za Projekt unaprjeđenja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD br. 841320114 08050 73320-HR 841320115 10005 Zajam za Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD br. 73070-HR Zajam za Projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog 841320116 10005 planiranja u zdravstvu IBRD 75980-HR Zajam za Projekt pravnog i institucionalnog usklađivanja u području 841320118 06005 poljoprivrede s pravnom stečevinom EU, IBRD 73600 Zajam za Projekt modernizacije Porezne uprave, IBRD br. 74710-HR 841320121 02515 Zajam za Projekt unutarnjih voda, IBRD br. 74530 - HR 841320122 06205 Predzajam za pripremu Projekta ulaganja u zaštitu prirode, IBRD 841320124 05530 PPA,br.P4500-HR Zajam za projekt integracije u EU Natura 2000 841320126 05530 Zajam za projekt potpore pravosudnom sektoru, IBRD 78880-HR 841320127 11005 Zajam za Projekt ublažavanja i prilag. rizika od katastrofa 841320128 04020 Zajam za Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobal.područ.IBRD 7640 841320129 06005,07505 (II faza) Predzajam za pripremu Projekta implement.integr.sustava zemlj.adminis. 841320130 04020 IBRD P459 Zajam za razvojnu politiku u fiskalnom, socijalnom i financ.sektoru, IBRD 841320131 80630 u pripremi 841320132 11005 Projekt implem. integr. sustava zemlj. admin IBRD 8086 Ukupno Svjetska banka Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe Zajam za Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima, CEB br. F/P 1498 Zajam za Projekt istraživanja, obnove i revitalizacije kulturne baštine IlokVukovar-Vučedol, CEB br. F/P 1511 Zajam za Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH, CEB br. F/P 1576

127,16 147,80

96,29 75,24 88,03

841320404 841320406 841320407

06505 05560 10005

11.000.000 35.790.000 38.206.843

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

28

NAZIV

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011.

INDEKS

841320409

Zajam za Projekt obnove i nadogradnje zatvora u Zagrebu Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU Zajmovi Europske investicijske banke Okvirni višesektorski zajam za komunalnu infrastrukturu za Program integralnog razvoja lokalne zajednice, EIB br.22881 Zajam za Projekt sufinanciranja EU ISPA-IPA 2007-2011 Ukupno Europska investicijska banka
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto) Primljeni krediti i zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto)

65.000 85.061.843 741.600.000

0,00 0,00 508.998.090,00 66.911.490,00 442.086.600,00 66.911.490,00 31.224.991,95 11.846.402,50 19.378.589,45 2.172.774.170,88 2.172.774.170,88

0,00 0,00 68,64 82,61 0,00 9,02

8414 841420202 841420205 06505 02506

81.000.000 660.600.000 741.600.000 0 0 0 0 0

842
8422 8424

844
8443

29

NAZIV

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011.

INDEKS

5 51 512 5121 04605 07520 07520 04805

5122 514 5141

02506 516 5161 5163 04605 09005 05065 5164 517 5176 06205 53 531 5312 02506 5314 05005 532 5321 02506 06005 533 5332 02506 534 5341 06505 54 541 5413 541320200 541320300 541320400 541320604 541320700 541320800 541320900 541321100 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 05065

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA Izdaci za dane zajmove Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata Društveno poticana stanogradnja Zajmovi za poticanje prodaje stanova Administracija i upravljanje Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru Jamstvena pričuva Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora Dani zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora Obnova voznog parka Administracija i upravljanje Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora Jamstvo za malo gospodarstvo Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima Dani zajmovi drugim razinama vlasti Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna Projekt Unutarnje vode-zajam IBRD-a br. 74530-HR - darovnica iz zajma Projekt zaštite Jadrana od onečišćenja, IBRD i domaća komponenta Izdaci za dionice i udjele u glavnici Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a - poticanje izvoza, infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru Ulaganja u temeljni kapital Projekti od zajedničkog interesa Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora Udio u glavnici trgovačkog društva "Bina-Istra" Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija Otplata glavnice - Projekt obnove željezničkih lokomotiva - EBRD 733 Otplata glavnice - Projekt veletržnica - EBRD 627 Otplata glavnice na Zajam za tržište kapitala IBRD - 39990-HR Otplata glavnice za projekt u sektoru cesta - IBRD 38690-HR Otplata glavnice za Projekt hitne obnove prometa i razminiranja - IBRD 41040-HR Otplata glavnice za Projekt razvoja službi za potporu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava IBRD - 39880-HR Otplata glavnice - Projekt oporavka investicija Alpe Jadran banka - u stečaju IBRD 42490-HR Otplata glavnice -Projekt tehničke pomoći IBRD - 39890-HR

11.741.093.044 1.233.123.500 45.000.000 45.000.000 30.000.000 8.000.000 7.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 20.123.500 123.500 93.500 30.000 8.000.000 8.000.000 12.000.000 168.000.000 168.000.000 108.000.000 60.000.000 558.713.244 350.000.000 180.000.000

12.683.568.396,32 1.842.897.991,00 85.386.821,91 83.593.753,52 34.578.470,04 43.250.535,09 5.764.748,39 1.793.068,39 1.543.629.122,02 1.543.629.122,02 1.543.629.122,02 19.658.862,60 0,00 0,00 0,00 10.122.589 10.122.588,97 9.536.273,63 194.223.184,47 194.223.184,47 128.366.985,34 65.856.199,13 556.000.700,21 350.000.000,00 180.000.000,00

108,03 149,45 189,75 185,76 115,26 540,63 82,35 154,36 154,36 154,36 97,69 0,00 0,00 0,00 126,53 126,53 79,47 115,61 115,61 118,86 109,76 99,51 100,00 100,00 100,00

180.000.000 170.000.000 170.000.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 6.713.244 6.713.244 6.713.244 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.901.024.933 1.042.554.608 1.037.450.714 17.500.008 2.351.412 4.428.401 59.504.400 54.707.915 8.699.520 1.237.701 2.520.000

180.000.000 170.000.000,00 170.000.000,00 660.000,00 660.000,00 660.000,00 5.340.700,21 5.340.700,21 5.340.700,21 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1.794.821.269,53 985.548.721,61 947.427.448,84 15.668.340,48 2.386.827,80 4.475.786,34 56.774.305,59 55.290.211,94 8.442.243,06 1.254.343,80 2.209.092,90 100,00 100,00 33,00 33,00 0,00 66,00 79,55 79,55 79,55 100,00 100,00 100,00 94,41 94,53 91,32 89,53 101,51 101,07 95,41 101,06 97,04 101,34 87,66

30

NAZIV

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011.

INDEKS

541321200 02506 541321300 541321400 541321500 541321800 541321900 541322000 541322101 541323303 541323000 541323304 541323301 541323307 541323315 541323313 541323314 541323308 541323311 541323317 54 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 10015

Otplata glavnice -Projekt tehničke pomoći u svezi s institucionalnim i zakonodavnim promjenama s ciljem razvoja privatnog sektora, IBRD 44600-HR Otplata glavnice - Projekt obnove dijela područja istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema, IBRD 43510-HR Otplata glavnice - Projekt osuvremenjivanja i restrukturiranja željeznica IBRD 44330-HR Otplata glavnice - Projekt zdravstvenog sustava IBRD 45130-HR Otplata glavnice - Prilagodba financijskog sektora i poduzeća - EFSAL IBRD 41590-HR Otplata glavnice - Projekt hitne obnove -IBRD 37600-HR Otplata glavnice - Projekt obnove i zaštite obalnih šuma IBRD 41190-HR Otplata glavnice na kredite Hrvatskih željeznica - EUROFIMA No. 2547 Otplata glavnice - Projekt tehničke pomoći u vezi sa stečajevima, IBRD 46130-HR Otplata glavnice - Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra IBRD 4674 0 HR Otplata glavnice - Zajam za strukturnu prilagodbu (SAL), IBRD 46410 HR Otplata glavnice - Projekt olakšavanja trgovine i transporta u jugoistočnoj Europi, IBRD 45820-HR Otplata glavnice - Projekt ulaganja u mirovinski sustav, IBRD 46720-HR Otplata glavnice - Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR Otplata glavnice - Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja, IBRD 73200HR Otplata glavnice - Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR Otplata glavnice - Kontrola zagađivanja obalnih gradova, IBRD 72260-HR Otplata glavnice - Projekt gospodarskog i socijalnog oporavka, IBRD 72830 HR Otplata glavnice - Projekt pravnog i institucionalnog usklađivanja u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU, IBRD 73600-HR EIB (541323302+541323310) CEB (541323312+541323305+541323200+541323100+54132600) Opremanje zdravstvenih ustanova Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU Kredit za pamuk USDA-PL-480 Kredit za suncokretovo ulje USDA Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - neto Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru Otplata glavnice - Hrvatske željeznice, ug. G - 18/03 Tehnološka obnova brodogradilišta (TOB) Otplata glavnice - HŽ G-17/03 PIK Vrbovec RG-06/02 PIK Vrbovec RG-22/01 PIK Vrbovec RG-09/01 TLM-HBOR G-13/04 TLM-HBOR G-10/04 Program pomoći BiH u sustavu znanosti, obrazovanja i športa

87,66 4.342.680 26.638.034 62.682.132 15.561.600 60.046.119 48.293.520 22.939.800 73.400.000 2.743.200 19.056.389 121.200.000 10.138.008 11.820.853
22.753.993 22.342.882 50.703.947 28.992.582 25.750.622 14.218.279

3.806.898,23 26.921.561,93 63.525.010,27 14.104.502,54 60.909.588,26 45.395.234,51 22.206.159,99 74.610.300,00 2.486.342,75 19.274.823,36 106.246.849,00 10.254.429,36 10.455.012,50 22.968.694,59 19.180.496,71 45.623.939,04 1.884.801,63 26.000.092,79 46.125.303,75 0,00 157.570.007,46 21.376.248,26 33.006.839,35 5.114.433 3.458.904,54 1.655.528,88 133.171.310,33 0,00 132.530.570,73 27.817.344,68 14.752.340,35 45.532.250,20 4.393.214,07 3.816.586,83 962.700,13 12.552.869,82 22.703.264,65 640.739,60 101,06 101,34 90,64 101,44 94,00 96,80 101,65 90,64 101,15 87,66 101,15 88,45 100,94 85,85 89,98 6,50 100,97 324,41 0,00 83,48 99,42 100,21 104,48 92,32 92,88 0,00 92,91 102,59 0,00 102,35 0,00 101,71 101,22 101,38 101,44 100,90

541320000 5414 5416

32.616.249 188.760.468 21.500.000 5.103.894
3.310.594 1.793.300

542

143.376.200 0 142.651.200 27.114.370 12.630.009 44.487.890 14.504.848 4.319.349 3.770.514 949.562 12.374.658 22.500.000 725.000

5422 542220001 542220003 542220002 542220004 542220005 542220007 542220006 542220099 5424 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506

544 5443 5443 544320001 544320002 544320007 02506 02506 02506

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - neto Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora Zaba - nekretnine Ksaver Zaba - nekretnine Gajeva Sindicirani kredit HŽ 77 mln EUR (ZABA, PBZ,SBS, ERSTE/2003)

698.930.198 0 307.971.723 847.337 2.601.815 62.797.778

659.937.310,75 0,00 285.362.434,15 858.282,31 2.635.425,25 63.931.388,92

94,42

92,66 101,29 101,29 101,81

31

NAZIV

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011.

INDEKS

544320005 544320000 544320000 544320000 544320099 544320099 544320099 544320099 544320000 544320008 5446 544620012 544620013 544620002 544620003 544620004 544620005 544620006 544620007 544620009 544620010 544620011 544620008 544620001 545 5453

02506 02515 04005 06025 06030 08043 08043 08043 08043 11005 11005 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 04805

03005 55 551 5511 552 5521 552120200 552120200 552120300 552120500 552120600 552120700 5522 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506 02506

Valjaonica cijevi Sisak 2006 Zgrada Porezne uprave Nadogradnja digitalno-radio komunikacijske mreže MUP-a TETRA MUPNET Opremanje Hrvatske agencije za hranu Agencija za plaćanje u poljoprivredi Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti Sveučilište u Splitu Sveučilište u Rijeci Sveučilište u Zagrebu Upravni sud RH (otplata kredita) Visoki trgovački sud RH (otplata kredita) Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija Zajam za izgradnju cesta Bechtel A (EXIM BANK) Zajam za izgradnju cesta Bechtel B (EXIM BANK) HŽ - zajam za modernizaciju KfW - 10725 HŽ - zajam za modernizaciju KfW - 11272 HŽ - zajam za modernizaciju KfW - 11273 HŽ - zajam za modernizaciju KfW - 12900 HŽ - West LB 2003 HŽ - West LB komercijalni 2003 US Exim Lockheed Martin - Tranša A US Exim Lockheed Martin - Tranša B US Exim Lockheed Martin - Tranša C TLM - West LB Diplomatski i konzularni poslovi u inozemstvu Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora Funkcioniranje oružanih snaga RH Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise - neto Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji Velike obveznice serije A II (Erste banka) Velike obveznice serije A II (Splitska banka) Obveznice PBZ III serija A DAB obveznice II serija D DAB obveznice III serija B DAB obveznice IV serija C Velike obveznice 1 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu Euro-EUR obveznice III (750 mln EUR)

5.684.793 3.700.000 21.000.000 500.000 1.500.000 13.500.000 58.000.000 57.400.000 76.390.000 2.250.000 1.800.000 390.958.475 89.492.838 59.668.435 51.380.000 33.958.510 19.230.800 27.550.690 24.964.375 4.405.479 27.204.822 21.684.670 7.664.856 22.353.000 1.400.000 16.163.927 16.163.927 16.163.927 8.048.231.367 0 0 8.048.231.367 2.543.231.367 43.483.177 41.197.925 77.480.400 29.153.770 80.341.005 39.907.013 2.231.668.077 5.505.000.000 5.505.000.000

4.848.310,42 3.001.614,14 20.858.600,00 493.061,70 13.728.371,64 40.880.058,24 57.951.294,20 72.126.067,33 2.249.979,51 1.799.980,49 374.574.876,60 81.800.928,55 54.539.933,85 52.119.970,01 34.373.460,79 19.465.787,79 27.894.341,70 25.441.656,60 4.454.256,79 24.504.063,28 19.531.924,13 6.903.924,03 22.674.926,08 869.703,00 16.163.926,84 16.163.926,84 16.163.926,84 8.489.848.435,58 259.302.567,11 259.302.567,11 8.230.545.868,47 2.689.440.868,47 44.095.344,42 41.778.096,55 78.476.232,16 29.528.093,78 81.373.603,20 40.419.404,07 2.373.770.094,29 5.541.105.000,00 5.541.105.000,00

85,29 81,12 99,33 98,61 0,00 101,69 70,48 100,96 94,42 100,00 100,00 95,81 91,40 91,41 101,44 101,22 101,22 101,25 101,91 101,11 90,07 90,07 90,07 101,44 62,12 100,00 100,00 100,00 105,49 0,00 92,90 102,27 105,75 101,41 101,41 101,29 101,28 101,29 101,28 106,37 100,66 100,66

32

POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2011. GODINU PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

33

KORISNIK PRORAČUNA UKUPNO 010 01005 Hrvatski sabor 01015 Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa 01020 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 013 PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku 01305 obnašanja dužnosti 015 URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske 017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 01705 Ustavni sud Republike Hrvatske AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG 018 NATJECANJA 01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 02005 Vlada Republike Hrvatske 02006 Ured Predsjednice Vlade Republike Hrvatske 02010 Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge 02021 Savjet za nacionalne manjine 02025 Ured za nacionalne manjine 02030 Ured za zakonodavstvo Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade 02035 Republike Hrvatske Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike 02040 Hrvatske 02042 Ured za protokol Vlade RH 02044 Ured Vlade RH za unutarnju reviziju 02046 Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom 02050 Ured za odnose s javnošću 02087 Ured za ljudska prava 02089 Ured za socijalno partnerstvo 02090 Ured za suzbijanje zlouporabe droga 02092 Ured za ravnopravnost spolova 022 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU 02205 Središnji državni ured za e-Hrvatsku SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU 023 STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU Središnji državni ured za razvojnu strategiju i 02305 koordinaciju fondova EU SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE 024 DRŽAVNOM IMOVINOM Središnji državni ured za upravljanje državnom 02405 imovinom 025 MINISTARSTVO FINANCIJA 02505 Ministarstvo financija 02506 Ministarstvo financija - ostali izdaci države 02510 Carinska uprava 02515 Porezna uprava 02520 Financijska policija Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa 02535 i projekata Europske unije Agencija za reviziju sustava provedbe programa 02540 Europske unije 027 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA 02705 RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA 030 MINISTARSTVO OBRANE 03005 Ministarstvo obrane

PLAN 2011. IZVRŠENJE 2011. INDEKS 134.030.120.790 134.109.057.178,98 100,06 262.065.000 241.292.103,52 92,07 145.569.000 138.634.664,39 95,24 3.122.500 2.135.419,02 68,39 113.373.500 100.522.020,11 88,66 1.219.000 1.219.000 55.174.000 55.174.000 57.284.461 57.284.461 19.903.870 19.903.870 213.225.052 29.434.500 2.723.500 40.594.252 42.536.818 15.440.673 8.228.000 42.107.646 3.836.000 1.585.000 1.861.850 6.179.000 5.345.500 5.179.863 1.343.000 4.489.750 2.339.700 18.399.567 18.399.567 19.159.000 19.159.000 5.990.675 5.990.675 23.969.310.688 226.933.516 22.171.164.123 619.895.942 879.980.262 32.314.190 30.595.755 8.426.900 364.359.000 364.359.000 5.059.132.617 5.059.132.617 854.143,55 854.143,55 44.708.989,51 44.708.989,51 49.153.083,62 49.153.083,62 16.854.606,91 16.854.606,91 213.057.313,37 27.798.701,78 2.400.900,52 55.876.982,77 42.293.441,44 10.617.885,05 7.764.648,92 38.354.583,94 2.978.262,92 1.447.459,80 1.747.084,82 5.352.555,81 4.399.398,53 5.509.002,40 1.149.938,79 3.344.863,82 2.021.602,06 16.284.838,92 16.284.838,92 19.996.457,66 19.996.457,66 5.990.657,58 5.990.657,58 24.584.290.793,79 189.098.828,33 22.846.278.382,85 591.709.636,04 887.797.024,67 31.304.095,93 30.343.902,83 7.758.923,14 359.031.417,54 359.031.417,54 5.024.667.202,10 5.024.667.202,10 70,07 70,07 81,03 81,03 85,81 85,81 84,68 84,68 99,92 94,44 88,15 137,65 99,43 68,77 94,37 91,09 77,64 91,32 93,84 86,62 82,30 106,35 85,62 74,50 86,40 88,51 88,51 104,37 104,37 100,00 100,00 102,57 83,33 103,05 95,45 100,89 96,87 99,18 92,07 98,54 98,54 99,32 99,32

34

KORISNIK PRORAČUNA 040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 04005 Ministarstvo unutarnjih poslova 04030 Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja 21908 Hrvatska vatrogasna zajednica 28305 Državna uprava za zaštitu i spašavanje 04035 Hrvatski centar za razminiranje MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I 046 MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske 04605 solidarnosti 04630 Obiteljski centri MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I 048 EUROPSKIH INTEGRACIJA 04805 050 05005 05010 05020 05025 05030 05045 05065 44014 44389 44508 46237 05070 05075 05080 05085 055 05505 05530 05535 05540 05565 01046 22339 23585 23608 25878 25917 44926 45189 060 06005 06025 06030 06035 06040 06045 Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Ravnateljstvo za robne zalihe Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Hrvatski zavod za zapošljavanje Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Središnji registar osiguranika Agencije u gospodarstvu Agencija za javno-privatno partnerstvo Agencija za opremu pod tlakom Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca Hrvatska agencija za malo gospodarstvo Državni zavod za mjeriteljstvo Državni zavod za intelektualno vlasništvo Hrvatski zavod za norme Hrvatska akreditacijska agencija MINISTARSTVO KULTURE Ministarstvo kulture Nacionalni parkovi i parkovi prirode Arhivi Muzeji i galerije Ostali proračunski korisnici iz područja kulture Ansambl Lado Hrvatski restauratorski zavod Hrvatska knjižnica za slijepe Zavod za obnovu Dubrovnika Hrvatsko narodno kazalište Hrvatska matica iseljenika Hrvatski audiovizualni centar Međunarodni centar za podvodnu arheologiju MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Hrvatska agencija za hranu Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo Agencija za poljoprivredno zemljište Hrvatska poljoprivredna agencija

PLAN 2011. IZVRŠENJE 2011. INDEKS 4.902.052.996 4.888.165.345,73 99,72 4.481.473.733 4.471.910.583,26 99,79 185.712.726 177.770.671,73 95,72 16.802.619 10.635.882,04 63,30 168.910.107 167.134.789,69 98,95 234.866.537 238.484.090,74 101,54 4.033.320.300 4.012.276.290 21.044.010 555.244.000 555.244.000 38.741.697.069 720.998.277 25.432.870 35.528.777.645 2.083.654.428 68.567.641 77.251.453 175.335.323 6.903.466 5.141.900 88.830.021 74.459.936 20.731.415 18.858.639 13.502.804 8.586.574 954.116.719 486.363.066 65.610.030 81.362.161 87.760.233 233.021.229 12.721.818 73.492.730 2.915.328 6.865.421 93.981.629 5.767.242 36.714.211 562.850 4.600.377.064 4.422.663.055 5.274.897 126.564.803 21.699.912 1.374.897 22.799.500 4.037.753.788,20 4.019.447.066,03 18.306.722,17 584.306.418,94 584.306.418,94 38.613.158.397,40 687.700.821,62 12.299.752,32 35.475.966.234,55 2.072.878.498,43 57.472.940,68 90.157.918,78 158.258.351,11 5.996.756,36 3.429.741,38 66.328.837,50 82.503.015,87 20.427.477,16 18.062.713,44 11.926.537,95 8.007.151,36 955.171.636,45 491.844.631,96 62.272.807,97 81.356.339,03 87.758.545,21 231.939.312,28 12.686.104,48 73.481.725,74 2.913.535,26 6.865.421,00 93.155.250,69 5.865.715,79 36.408.709,32 562.850,00 4.580.746.835,57 4.422.584.745,24 5.035.464,85 108.145.371,26 21.397.954,68 799.833,49 22.783.466,05 100,11 100,18 86,99 105,23 105,23 99,67 95,38 48,36 99,85 99,48 83,82 116,71 90,26 86,87 66,70 74,67 110,80 98,53 95,78 88,33 93,25 100,11 101,13 94,91 99,99 100,00 99,54 99,72 99,99 99,94 100,00 99,12 101,71 99,17 100,00 99,57 100,00 95,46 85,45 98,61 58,17 99,93

35

KORISNIK PRORAČUNA MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, 062 ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog 06205 gospodarstva 06220 Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske MINISTARSTVO MORA, PROMETA I 065 INFRASTRUKTURE 06505 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 06545 Agencija za obalni linijski promet 06550 Agencija za vodne putove 06551 Agencije u prometu i infrastrukturi 44934 Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda 45084 zrakoplova 45228 Agencija za sigurnost željezničkog prometa 06560 Hrvatski hidrografski institut MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, 075 PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i 07505 graditeljstva 07515 Agencija za zaštitu okoliša 07520 07525 080 08005 08006 08008 08009 08011 08091 21836 21852 21869 23665 23962 38487 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama Državna geodetska uprava MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj Javni instituti u Republici Hrvatskoj Državni hidrometeorološki zavod Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske Bicro Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i športu Nacionalna i sveučilišna knjižnica Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet Leksikografski zavod Miroslav Krleža Sveučilišni računski centar SRCE Agencija za odgoj i obrazovanje Agencija za znanost i visoko obrazovanje

PLAN 2011. 1.845.745.906 1.835.627.906 10.118.000 6.459.081.985 6.017.639.545 385.675.305 24.828.900 18.833.565 4.659.524 11.031.981 3.142.060 12.104.670 605.145.884 248.386.139 15.136.000 123.911.041 217.712.704 11.878.460.964 8.276.388.998 2.745.405.346 338.175.255 103.782.493 6.625.000 408.083.872 52.210.732 87.355.625 25.362.669 30.755.113 42.736.904 20.901.295 43.282.083 47.792.977 375.562 57.310.912 239.552.000 239.552.000 382.633.745 34.822.640 347.811.105 25.494.631.978 1.154.088.183 2.710.191.055 21.613.113.146 17.239.594 62.730.000

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 1.715.186.531,11 1.707.401.862,69 7.784.668,42 6.222.652.951,79 5.796.812.434,53 385.510.166,17 22.757.674,35 6.096.448,86 2.526.720,14 2.643.949,09 925.779,63 11.476.227,88 661.805.208,64 247.976.316,23 15.212.735,02 185.008.394,04 213.607.763,35 11.931.135.508,92 8.345.103.074,93 2.737.118.363,66 338.144.550,09 96.982.829,75 6.624.999,05 407.161.691,44 52.070.095,03 85.526.027,79 25.331.847,56 27.752.504,29 40.974.559,47 20.150.643,28 45.753.522,32 46.459.582,67 315.952,45 62.826.956,58 233.746.750,33 233.746.750,33 375.599.768,08 30.341.410,08 345.258.358,00 25.538.913.262,43 1.111.428.259,67 2.714.954.267,87 21.702.410.204,99 10.120.529,90 57.446.761,85 92,93 93,01 76,94 96,34 96,33 99,96 91,66 32,37 54,23 23,97 29,46 94,81 109,36 99,84 100,51 149,31 98,11 100,44 100,83 99,70 99,99 93,45 100,00 99,77 99,73 97,91 99,88 90,24 95,88 96,41 105,71 97,21 84,13 109,62 97,58 97,58 98,16 87,13 99,27 100,17 96,30 100,18 100,41 58,71 91,58

40883 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja 43335 Agencija za mobilnost i programe Europske unije 43450 Javna ustanova Hrvatski olimpijski centar Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje 46173 odraslih 090 MINISTARSTVO TURIZMA 09005 Ministarstvo turizma 095 MINISTARSTVO UPRAVE 09505 Ministarstvo uprave 09510 Uredi državne uprave u županijama MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE 100 SKRBI 10005 Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi 10008 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi 10015 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 10030 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I 106 UMJETNOSTI

36

KORISNIK PRORAČUNA 10605 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 110 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA 11005 Ministarstvo pravosuđa 11006 Pravosudna akademija 11010 Zatvori i kaznionice 11015 Vrhovni sud Republike Hrvatske 11020 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske 11025 Upravni sud Republike Hrvatske 11027 Upravni sudovi 11030 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske 11040 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske 11045 Županijski sudovi 11050 Trgovački sudovi 11055 Županijska državna odvjetništva 11065 Općinski sudovi 11070 Općinska državna odvjetništva 11075 Prekršajni sudovi 11091 120 12005 121 12105 122 12205 123 12305 160 16005 185 18505 196 19605 225 22505 230 23005 235 23505 240 24005 241 24105 242 24205 250 25005 Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA Ured pučkog pravobranitelja PRAVOBRANITELJ ZA DJECU Pravobranitelj za djecu PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM Pravobranitelj za osobe s invaliditetom DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU Državni zavod za statistiku DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Državni ured za reviziju DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave DRŽAVNI INSPEKTORAT Državni inspektorat KOMISIJA ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA Komisija za odnose s vjerskim zajednicama HRVATSKA INFORMACIJSKODOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST Ured vijeća za nacionalnu sigurnost OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA Zavod za sigurnost informacijskih sustava AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA Agencija za zaštitu osobnih podataka

PLAN 2011. IZVRŠENJE 2011. INDEKS 62.730.000 57.446.761,85 91,58 2.712.685.111 2.659.074.302,47 98,02 411.970.034 366.212.370,10 88,89 16.509.500 14.611.556,31 88,50 539.055.000 538.931.393,12 99,98 32.938.300 32.197.762,07 97,75 19.327.500 18.961.596,39 98,11 26.545.400 26.318.483,59 99,15 2.700 24.049.311 23.677.236,60 98,45 26.159.500 25.944.329,58 99,18 304.823.450 304.516.243,08 99,90 89.335.000 89.152.370,41 99,80 81.457.200 80.778.935,89 99,17 734.150.476 732.943.868,73 99,84 161.472.500 160.417.963,34 99,35 222.050.140 221.960.904,06 99,96 22.839.100 9.410.637 9.410.637 5.728.930 5.728.930 2.915.602 2.915.602 3.364.748 3.364.748 212.166.566 212.166.566 52.772.000 52.772.000 8.717.000 8.717.000 151.060.340 151.060.340 664.576 664.576 5.587.000 5.587.000 22.116.000 22.116.000 18.266.900 18.266.900 13.291.500 13.291.500 11.360.340 11.360.340 22.449.289,20 9.466.710,99 9.466.710,99 5.406.902,26 5.406.902,26 2.753.351,45 2.753.351,45 3.296.496,41 3.296.496,41 183.379.231,25 183.379.231,25 52.164.310,41 52.164.310,41 7.752.433,01 7.752.433,01 146.781.824,78 146.781.824,78 644.701,93 644.701,93 5.528.780,20 5.528.780,20 21.566.279,71 21.566.279,71 17.313.867,39 17.313.867,39 12.969.139,79 12.969.139,79 8.988.073,42 8.988.073,42 98,29 100,60 100,60 94,38 94,38 94,44 94,44 97,97 97,97 86,43 86,43 98,85 98,85 88,93 88,93 97,17 97,17 97,01 97,01 98,96 98,96 97,51 97,51 94,78 94,78 97,57 97,57 79,12 79,12

37

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

38

KORISNIK PRORAČUNA UKUPNO 010 01005 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 372 3721 381 3811 412 4123 422 4221 4222 4223 HRVATSKI SABOR Hrvatski sabor Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu

PLAN 2011. 134.030.120.790 262.065.000 145.569.000 80.806.000

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 134.109.057.178,98 241.292.103,52 138.634.664,39 80.558.935,26 78.466.730,02 2.092.205,24 1.136.002,26 1.136.002,26 13.991.921,45 12.536.114,10 1.455.807,35 8.790.613,77 6.500.970,37 2.173.472,77 100,06 92,07 95,24 99,69

1.280.000 14.062.000

88,75 99,50

9.530.000

92,24

4.660.000

116.170,63 4.155.695,21 1.134.143,65 2.541.959,99 186.017,44 86.726,98 206.847,15 15.260.199,33 731.739,27 1.550.195,85 899.769,67 524.461,62 6.554.798,30 1.236.058,08 2.223.181,09 1.117.247,71 422.747,74 674.365,56 674.365,56 10.923.266,31 7.524.669,35 115.266,77 2.453.733,53 560.363,54 269.233,12 43.350,73 18.212,56 25.138,17 122.628,24 122.628,24 1.068.728,00 1.068.728,00 350.588,78 350.588,78 1.399.611,88 1.253.552,67 92.096,03 37.083,41

89,18

19.103.000

79,88

800.000 11.920.000

84,30 91,64

65.000

66,69

140.000 1.109.000 351.000 1.583.000

87,59 96,37 99,88 88,42

39

KORISNIK PRORAČUNA 4227 424 4241 4242 426 4262 01015 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3225 323 3231 3233 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3293 3299 343 3431 3433 412 422 4221 4223 01020 311 3111 3113 312 3121 313 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti Knjige u knjižnicama Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Oprema za održavanje i zaštitu Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 16.879,77

70.000

69.902,80 30.191,07 39.711,73

99,86

90.000 3.122.500 1.752.000

88.854,81 88.854,81 2.135.419,02 1.189.512,12 1.065.064,84 124.447,28 27.710,10 27.710,10 204.596,05 184.374,35 20.221,70 99.199,22 63.867,38 29.311,84

98,73 68,39 67,89

60.500 318.000

45,80 64,34

163.500

60,67

38.000

353.000

30.000 321.000

6.020,00 21.147,05 20.544,33 602,72 222.375,85 17.611,95 22.337,33 50.469,90 15.400,00 51.504,43 53.259,00 11.793,24 25.479,91 25.479,91 308.555,87 284.976,00 23.272,37 307,50 79,83 50,00 29,83 36.763,02 28.699,14 8.063,88 100.522.020,11 2.835.299,97 2.743.917,60 91.382,37 28.068,64 28.068,64 487.671,40

55,65

63,00

84,93 96,12

3.000

2,66

20.000 63.500

57,89

113.373.500 3.039.000

88,66 93,30

40.000 523.000

70,17 93,25

40

KORISNIK PRORAČUNA 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 363 3631 372 381 412 4123 422 4221 4222 4223 426 4262 013 01305 311 3111 3113 Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Tekuće donacije Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 439.471,29 48.200,11 72.933,76 35.403,14 29.427,70 6.492,60 1.610,32 457.221,37 320.371,70 113.375,85 4.759,80

110.000

66,30

605.000

75,57

22.479.000

18.714,02 21.196.762,15 393.990,73 38.008,34 3.741.493,72 16.145,06 159.890,58 21.550,50 4.250.931,02 9.902.029,64 2.672.722,56 71.080.286,52 70.945.716,41 4.591,23 120.811,39 8.167,50 999,99 964,62 488,08 476,54 4.021.798,36 4.021.798,36

94,30

2.000 81.466.000

87,25

4.000

24,12

4.500.000 2.000 187.500 15.000 316.000

89,37

85.000

14.605,64 14.605,64 245.473,68 49.104,36 170.946,45 25.422,87 80.934,00 80.934,00 854.143,55 854.143,55 215.332,00 181.363,07 33.968,93

97,37 77,68

95,22

1.219.000 1.219.000 277.000

70,07 70,07 77,74

41

KORISNIK PRORAČUNA 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3293 3299 343 3431 3433 412 4123 422 4221 4227 426 015 01505 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Nematerijalna proizvedena imovina URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE Ured Predsjednika Republike Hrvatske Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju

PLAN 2011. 20.500 48.000

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 2.500,00 2.500,00 37.037,12 33.376,48 3.660,64 76.192,29 73.240,29 2.952,00 12,20 77,16

113.000

67,43

136.000

67.654,45 24.011,49 39.904,33 2.596,13

49,75

456.000

4.500 110.000

2.500

8.000 35.000

1.142,50 359.676,64 131.226,42 31.654,18 25.848,00 12.272,65 4.457,64 4.600,00 102.415,34 14.514,00 32.688,41 1.704,75 1.704,75 74.841,61 53.975,53 20.866,08 1.217,15 594,97 622,18 1.309,95 1.309,95 16.677,59 13.776,00 2.901,59 44.708.989,51 44.708.989,51 20.150.222,50 19.323.961,07 826.261,43 580.150,94 580.150,94 3.487.014,88 3.124.079,54 362.935,34 2.434.747,07 1.831.626,28 562.563,28

78,88

37,88 68,04

48,69

16,37 47,65

8.500 55.174.000 55.174.000 21.940.000 81,03 81,03 91,84

650.000 3.832.000

89,25 91,00

2.812.000

86,58

5.715.000

40.557,51 4.634.719,01

81,10

42

KORISNIK PRORAČUNA 3221 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 372 3721 412 4123 422 4221 4222 4223 4227 424 4241 425 426 4262 017 01705 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti Knjige u knjižnicama Višegodišnji nasadi i osnovno stado Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Ustavni sud Republike Hrvatske Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 733.041,74 544.513,23 2.274.399,33 478.739,31 202.379,39 401.646,01 9.553.411,03 1.881.647,03 1.426.669,34 630.105,82 1.237.891,02 3.006.884,37 248.225,01 607.186,15 88.490,58 426.311,71 14.205,66 14.205,66 1.850.924,94 2.403,92 807.186,23 3.640,00 1.037.694,79 63.328,46 11.012,48 52.315,98 414.900,00 414.900,00 227.274,25 227.274,25 1.176.544,17 936.520,59 46.616,90 85.969,62 107.437,06 490,00 490,00

15.615.000

61,18

55.000 2.295.000

25,83 80,65

85.000

74,50

450.000 250.000 1.300.000

92,20 90,91 90,50

5.000 20.000 150.000 57.284.461 57.284.461 20.113.417

9,80

370.125 3.512.702

1.601.000

121.056,60 121.056,60 49.153.083,62 49.153.083,62 19.868.848,27 18.690.033,66 1.178.814,61 345.847,88 345.847,88 3.437.170,76 3.079.543,38 357.627,38 1.091.565,84 290.512,11

80,70 85,81 85,81 98,78

93,44 97,85

68,18

43

KORISNIK PRORAČUNA 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3292 3293 3299 343 3431 3433 422 4221 4222 431 4312 451 4511 018 01805 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 568.556,55

1.600.000

232.497,18 1.317.350,06 473.163,20 654.959,50 91.387,59 52.839,77 45.000,00 3.127.596,83 603.500,69 299.839,01 109.560,98 149.731,95 612.478,64 147.540,00 795.091,44 72.988,32 336.865,80 258.602,67 6.271,32 141.734,69 110.596,66 1.284,92 1.203,82 81,10 5.741.672,47 5.739.181,61 2.490,86 43.127,73 43.127,73

82,33

4.143.000

75,49

877.000

29,49

3.000

42,83

9.390.000

61,15

80.000

53,91

15.594.217 19.903.870 19.903.870 8.057.050 193.150 1.400.787

13.920.016,19 13.920.016,19 16.854.606,91 16.854.606,91 7.778.099,54 7.778.099,54 188.725,57 188.725,57 1.323.501,36 1.186.909,16 136.592,20 720.660,95 384.280,63 217.434,20

89,26 84,68 84,68 96,54 97,71 94,48

721.640

99,86

324.000

118.946,12 323.520,15 193.216,85 100.813,25 11.427,90 7.080,65

99,85

44

KORISNIK PRORAČUNA 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3292 3293 3294 343 3431 422 4221 4222 426 4262 020 02005 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3292 3293 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Vlada Republike Hrvatske Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija

PLAN 2011. 8.940.016

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 10.981,50 6.255.891,38 263.986,77 60.759,42 57.043,55 208.604,28 1.745.729,55 3.661.452,09 142.925,83 115.389,89 57.329,23 16.866,63 34.713,70 5.748,90 2.895,98 2.895,98 119.131,69 108.139,68 10.992,01 84.851,06 84.851,06 213.057.313,37 27.798.701,78 8.074.176,53 7.894.641,29 179.535,24 171.660,01 171.660,01 1.387.413,12 1.243.057,95 144.355,17 368.136,28 192.728,51 175.407,77 69,98

59.090

97,02

4.000 119.277

72,40 99,88

84.860 213.225.052 29.434.500 8.233.000

99,99 99,92 94,44 98,07

243.000 1.421.000

70,64 97,64

704.000

52,29

2.005.000

1.720.163,40 404.212,03 1.182.645,87 123.955,19

85,79

7.127.500

20.000 580.000

9.350,31 6.812.686,71 606.511,84 564.317,75 78.522,60 165.587,00 4.436.970,87 71.400,00 274.333,18 541.591,14 73.452,33 18.089,50 18.089,50 458.115,22 3.070,30 379.337,61

95,58

90,45 78,99

45

KORISNIK PRORAČUNA 3294 3299 343 3431 3433 372 3721 412 4123 422 4221 4222 4223 426 4262 02006 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 322 3221 3225 323 3231 3233 3239 324 329 3294 343 3431 3433 02010 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Ured Predsjednice Vlade Republike Hrvatske Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 1.200,00 74.507,31 22.301,40 6.862,80 15.438,60 8.011.873,75 8.011.873,75 198.465,90 198.465,90 303.642,16 238.497,46 57.619,56 7.525,14 251.977,80 251.977,80 2.400.900,52 1.751.449,93 1.337.545,44 413.904,49 27.671,78 27.671,78 301.249,31 271.474,72 29.774,59 76.690,87 46.893,84 29.797,03

43.000

51,86

8.200.000 265.000 333.000

97,71 74,89 91,18

260.000 2.723.500 1.848.000

96,91 88,15 94,78

34.000 319.000

81,39 94,44

183.000

41,91

156.000

173.000

123.462,03 123.364,03 98,00 118.739,03 87.682,68 29.894,00 1.162,35 200,00 200,00 1.437,57 215,31 1.222,26 55.876.982,77 1.469.699,94 1.364.432,05 105.267,89 43.005,88 43.005,88 252.788,31 227.803,42 24.984,89 194.856,02 140.532,96 46.934,06 7.389,00

79,14

68,64

1.000 6.000 3.500

3,33 41,07

40.594.252 1.667.000

137,65 88,16

83.000 305.000

51,81 82,88

292.000

66,73

46

KORISNIK PRORAČUNA 322 3221 3224 323 3231 3232 3233 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3293 3294 343 3431 3433 381 3811 382 3821 412 4123 422 4221 4222 02021 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 322 3221 3224 323 3231 3232 3233 3235 3237 3238 Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija Članarine Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Savjet za nacionalne manjine Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge

PLAN 2011. 50.000

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 31.118,74 30.500,41 618,33 62,24

1.179.000

56.000 692.250

1.085.215,41 104.507,65 2.027,04 73.494,40 563.732,63 12.783,00 170.404,88 66.809,98 91.455,83 36.885,41 36.885,41 709.429,17 379,00 77.506,54 631.543,63 4.794,76 3.427,63 1.367,13 51.656.612,74 51.656.612,74 318.197,46 318.197,46 11.737,02 11.737,02 62.641,91 59.330,75 3.311,16 42.293.441,44 564.330,29 531.884,26 32.446,03 7.500,00 7.500,00 97.064,76 87.471,15 9.593,61 39.570,16 14.647,73 24.922,43

92,05

65,87 102,48

5.500

87,18

36.184.242

142,76

12.000 68.260

97,81 91,77

42.536.818 583.000

99,43 96,80

15.500 100.600

48,39 96,49

52.500

75,37

20.800

19.709,58 19.631,59 77,99

94,76

57.300

37.531,53 9.741,38 940,95 17.496,60 395,81 8.608,77 348,02

65,50

47

KORISNIK PRORAČUNA 324 3241 329 3291 3293 343 3431 3433 381 3811 412 422 4221 4222 02025 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3224 323 3231 3232 3233 3235 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3293 3299 343 3431 3433 363 3632 372 381 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Ured za nacionalne manjine Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Tekuće donacije

PLAN 2011. 60.500 341.400

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 47.797,40 47.797,40 314.538,62 308.527,62 79,00 92,13

800

41.268.918 2.500 33.000

6.011,00 305,58 302,22 3,36 41.137.519,24 41.137.519,24 27.574,28 22.977,13 4.597,15 10.617.885,05 1.049.620,16 1.029.869,58 19.750,58 30.142,62 30.142,62 180.534,65 162.691,09 17.843,56 191.100,60 141.345,40 26.200,20

38,20

99,68

83,56

15.440.673 1.079.000

68,77 97,28

52.000 186.000

57,97 97,06

245.000

78,00

44.000

23.555,00 39.026,05 38.896,34 129,71

88,70

1.813.375

30.000 90.000

787.192,68 9.157,40 7.852,57 60.534,58 33.448,42 667.081,63 7.501,28 1.616,80 8.147,16 8.147,16 70.930,14 35.801,91 34.728,23 400,00 1.312,77 1.299,12 13,65 5.671.600,27 5.671.600,27

43,41

27,16 78,81

5.000

26,26

8.863.298 4.000 2.993.900

63,99

2.562.931,82

85,61

48

KORISNIK PRORAČUNA 3811 412 4123 422 4221 4222 02030 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3225 323 3231 3232 3233 3236 3237 3238 3239 324 329 3293 343 3431 3433 372 3721 412 4123 422 4221 4222 02035 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 Tekuće donacije u novcu Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Ured za zakonodavstvo Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima

PLAN 2011. 10.100 25.000

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 2.562.931,82 10.039,65 10.039,65 15.306,48 13.365,30 1.941,18 7.764.648,92 2.537.549,89 2.323.457,31 214.092,58 63.366,15 63.366,15 436.458,60 393.320,19 43.138,41 210.670,74 95.489,42 45.183,32 99,40 61,23

8.228.000 2.786.000

94,37 91,08

91.000 484.000

69,63 90,18

234.000

90,03

109.000

4.467.500

69.998,00 68.043,55 67.135,82 907,73 4.412.875,78 13.675,72 3.502,06 7.646,99 33.330,00 4.353.406,80 674,61 639,60 9.057,77 9.057,77 626,68 607,23 19,45 4.900,00 4.900,00 11.648,81 11.648,81 9.450,95 7.663,88 1.787,07 38.354.583,94 18.822.413,47 16.536.059,35 2.286.354,12 1.316.082,21 1.316.082,21 3.297.466,18 2.954.377,00 343.089,18 2.315.344,03

62,43

98,78

1.000 10.000 3.500

90,58 17,91

10.000 12.000 20.000

49,00 97,07 47,25

42.107.646 19.486.600

91,09 96,59

1.561.846 3.411.400

84,26 96,66

2.465.000

93,93

49

KORISNIK PRORAČUNA 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 329 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 372 3721 412 4123 422 4221 4222 4223 4227 426 4262 02040 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 590.290,94 1.710.420,23

8.280.000

14.632,86 6.636.586,84 800.990,69 2.650.309,27 2.124.222,94 556.913,07 262.125,42 242.025,45 5.094.208,82 2.296.835,08 928.230,00 79.008,14 129.889,47 881.314,41 172.805,00 199.972,96 290.671,24 115.482,52 239.142,81 232.514,31 368,50 5.760,00 500,00 30.497,33 2.561,53 27.935,80 4.400,00 4.400,00 59.609,67 59.609,67 430.285,08 87.739,01 185.963,62 99.866,58 56.715,87 108.547,50 108.547,50 2.978.262,92 1.979.371,07 1.972.222,61 7.148,46 60.855,78 60.855,78 340.452,02 306.802,55 33.649,47 106.718,13 28.955,62

80,15

5.868.000

86,81

3.000 349.800

68,37

42.000

72,61

10.000 65.000 450.000

44,00 91,71 95,62

115.000 3.836.000 2.097.000

94,39 77,64 94,39

67.000 387.000

90,83 87,97

177.000

60,29

50

KORISNIK PRORAČUNA 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 324 329 3293 3295 3299 343 3431 3433 412 4123 422 4221 4222 02042 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 322 3221 3225 323 3231 3233 3237 3238 3239 324 329 3293 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Ured za protokol Vlade RH Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 59.609,71

124.000

18.152,80 55.252,27 33.968,04 19.582,91 1.003,91

44,56

765.000

697,41 318.930,92 86.126,05 14.409,52 42.019,11 8.423,91 10.654,20 92.203,29 58.895,27 6.199,57 2.563,87 1.783,37 350,00 430,50 513,30 260,85 252,45 29.840,34 29.840,34 83.765,22 83.521,68 243,54 1.447.459,80 1.011.594,83 672.799,92 338.794,91 13.500,00 13.500,00 173.994,29 156.797,20 17.197,09 83.360,65 68.734,97 14.625,68

41,69

3.000 8.000

32,05

3.000

17,11

50.000 155.000

59,68 54,04

1.585.000 1.038.000

91,32 97,46

22.000 179.000

61,36 97,20

89.000

93,66

19.000

104.100

15.680,60 15.557,60 123,00 62.590,97 26.616,83 6.168,00 2.974,18 613,28 26.218,68 67.381,41 19,50

82,53

60,13

800 108.100

62,33

51

KORISNIK PRORAČUNA 3299 343 3433 412 4123 422 4221 02044 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 322 3221 323 3231 3233 3238 324 329 343 3433 412 4123 422 4221 02046 311 3111 312 3121 313 3131 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Zatezne kamate Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Ured Vlade RH za unutarnju reviziju Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Računalne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Zatezne kamate Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

PLAN 2011. 600 9.400 15.000 1.861.850 1.431.000 52.000 247.000

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 67.361,91 13,28 13,28 9.383,77 9.383,77 9.960,00 9.960,00 1.747.084,82 1.374.404,23 1.374.404,23 39.599,66 39.599,66 236.397,46 213.032,46 23.365,00 51.521,47 500,00 51.021,47 2,21 99,83 66,40 93,84 96,05 76,15 95,71

68.500

75,21

10.800 29.000

10.153,22 10.153,22 16.606,23 9.903,19 1.770,00 4.933,04

94,01 57,26

1.000 1.200 350 11.000 10.000 6.179.000 3.657.000 63.000 1.121.000

317.000

73,44 73,44 9.079,51 9.079,51 9.249,60 9.249,60 5.352.555,81 3.644.495,90 3.644.495,90 52.451,48 52.451,48 1.118.727,53 483.723,99 573.047,05 61.956,49 193.780,93 91.079,27 91.532,00

20,98 82,54 92,50 86,62 99,66 83,26 99,80

61,13

232.500

11.169,66 38.227,68 3.528,41 34.618,52 11,70

16,44

587.500

69,05 302.007,93 1.976,05 37.260,18

51,41

52

KORISNIK PRORAČUNA 3234 3236 3237 3238 3239 324 329 3292 3299 343 3431 3433 412 422 02050 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 322 3221 3224 323 3231 3232 3233 3235 3237 3238 324 3241 329 3293 3294 3299 343 3431 3433 372 412 422 4221 4222 426 02087 311 Komunalne usluge Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Ured za odnose s javnošću Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Nematerijalna proizvedena imovina Ured za ljudska prava Plaće

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 172,56 106,20 261.252,65 437,97 802,32

10.000 141.000

7.000

2.491,26 246,17 2.245,09 373,10 223,77 149,33

1,77

5,33

10.000 33.000 5.345.500 2.317.000

0,00 4.399.398,53 2.166.638,33 1.699.034,64 467.603,69 68.082,80 68.082,80 372.661,72 335.828,89 36.832,83 106.039,78 49.093,82 56.945,96 82,30 93,51

106.000 408.000

64,23 91,34

153.000

69,31

129.000

86.813,92 86.786,37 27,55

67,30

2.075.000

40.000 14.000

3.500

1.554.155,48 300.565,21 6.571,39 228.817,87 2.195,76 783.215,45 232.789,80 26.900,99 26.900,99 1.097,00 497,00 400,00 200,00 1.184,40 611,30 573,10

74,90

67,25 7,84

33,84

5.000 15.000 50.000 15.824,11 15.084,07 740,04 5.509.002,40 1.401.755,97 31,65

30.000 5.179.863 1.449.000

106,35 96,74

53

KORISNIK PRORAČUNA 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3293 343 3431 3433 381 3811 412 4123 422 4221 4222 02089 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Ured za socijalno partnerstvo Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 1.318.257,70 83.498,27 44.818,62 44.818,62 241.101,59 217.271,76 23.829,83 160.214,97 110.919,48 49.295,49

62.000 250.000

72,29 96,44

180.500

88,76

86.000

68.081,39 34.295,22 32.459,20 625,72

79,16

1.319.963

4.100 145.500

701,25 1.593.944,13 120,76 119.767,11 18.024,98 135.929,42 14.175,10 78.871,72 9.234,00 1.144.382,29 55.740,84 17.818,67 48.165,00 1.174,76 48.165,00 159.680,04 109,75 122.340,60

2.800

1.593.400 17.000 69.600

1.343.000 751.000

42.000 137.000

45.000

37.339,44 2.197,28 1.133,22 1.064,06 1.725.013,67 1.725.013,67 16.474,58 16.474,58 47.555,16 41.954,34 5.600,82 1.149.938,79 708.319,55 673.822,90 34.496,65 19.109,34 19.109,34 121.830,92 109.789,48 12.041,44 29.718,13 12.083,89 17.634,24

78,47

108,26 96,91 68,33

85,62 94,32

45,50 88,93

66,04

54

KORISNIK PRORAČUNA 322 3221 3224 3225 323 3231 3232 3233 3235 3236 3237 3238 324 3241 329 3291 3293 3294 343 3431 3433 412 4123 422 4221 02090 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija Članarine Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Ured za suzbijanje zlouporabe droga Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge

PLAN 2011. 32.000

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 30.970,05 30.154,22 726,83 96,78

118.000

43.500 144.000

89,00 68.704,16 13.186,05 1.199,58 8.925,78 3.827,20 8.037,88 14.297,57 19.230,10 21.028,90 21.028,90 134.237,46 118.367,96 934,50 14.935,00 315,85 310,78 5,07 8.309,67 8.309,67 7.394,76 7.394,76 3.344.863,82 1.107.892,05 1.004.563,20 103.328,85 23.500,00 23.500,00 190.557,57 171.723,32 18.834,25 277.326,22 197.973,98 41.194,82

58,22

48,34 93,22

2.500

12,63

15.000 13.000 4.489.750 1.241.000

55,40 56,88 74,50 89,27

46.000 215.000

51,09 88,63

335.000

82,78

61.000

38.157,42 53.173,93 20.950,67 28.886,38 1.776,56

87,17

1.125.000

1.560,32 1.004.672,01 83.697,62 17.688,79 81.833,99 19.905,90 53.817,79 17.943,00 603.685,29 10.954,80

89,30

55

KORISNIK PRORAČUNA 3239 324 3241 329 3291 3293 3299 343 3431 3433 363 3631 372 3721 412 4123 422 4221 4222 4223 426 4262 02092 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 323 3231 3233 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3293 343 3431 Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Ured za ravnopravnost spolova Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa

PLAN 2011. 16.000 847.750

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 115.144,83 12.445,88 12.445,88 91.189,56 26.121,85 64.467,71 600,00 2.535,56 2.100,94 434,62 509.500,00 509.500,00 22.350,00 22.350,00 23.437,52 23.437,52 16.320,52 12.657,59 3.216,93 446,00 9.963,00 9.963,00 2.021.602,06 831.793,23 811.957,57 19.835,66 27.658,34 27.658,34 143.068,64 128.928,10 14.140,54 128.571,39 95.077,55 31.898,84 77,79 10,76

5.000

50,71

510.000 23.000 30.000 25.000

99,90 97,17 78,13 65,28

10.000 2.339.700 881.000

99,63 86,40 94,41

40.000 159.000

69,15 89,98

224.500

57,27

22.000 608.000

60.000 80.500

1.595,00 21.969,91 21.969,91 558.581,91 11.400,81 169.316,49 40.280,00 4.137,50 252.532,77 429,29 80.485,05 15.809,46 15.809,46 56.199,93 36.902,43

99,86 91,87

26,35 69,81

2.200

19.297,50 843,00 525,89

38,32

56

KORISNIK PRORAČUNA 3433 372 381 3811 412 4123 422 4221 4222 426 022 02205 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3293 3294 343 3431 3433 372 3721 381 3811 Zatezne kamate Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Nematerijalna proizvedena imovina SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA EHRVATSKU Središnji državni ured za e-Hrvatsku Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Članarine Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 317,11

1.000 222.000 10.000 25.500 218.500,00 218.500,00 6.182,65 6.182,65 12.423,60 11.391,81 1.031,79 16.284.838,92 16.284.838,92 1.870.146,62 1.776.705,12 93.441,50 56.604,20 56.604,20 321.665,23 289.872,74 31.792,49 269.440,26 203.280,90 52.807,71 162.962 13.351,65 121.793,62 27.649,29 79.709,06 1.024,51 11.596.000 13.410,76 10.209.503,59 3.138.143,78 45.099,19 3.238.405,15 37.063,89 104.743,84 340,00 2.842.938,36 665.848,22 136.921,16 27.129,72 27.129,72 3.087.234,59 40.971,11 3.046.263,48 11.663,56 10.500,42 1.163,14 93.350,00 93.350,00 85.000,00 85.000,00 88,04 74,74 98,42 61,83 48,72

4.000 18.399.567 18.399.567 2.051.000 88,51 88,51 91,18

78.000 355.000

72,57 90,61

276.000

97,62

50.000 3.209.605

54,26 96,19

16.000

72,90

100.000 90.000

93,35 94,44

57

KORISNIK PRORAČUNA 412 4123 421 422 4221 4222 023 02305 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 329 3293 3294 3299 343 3431 3433 372 3721 412 4123 422 4221 4222 426 Nematerijalna imovina Licence Građevinski objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Nematerijalna proizvedena imovina

PLAN 2011. 61.000 269.000 85.000

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 59.966,70 59.966,70 71.340,83 43.882,30 27.458,53 19.996.457,66 19.996.457,66 5.537.784,47 5.380.894,40 156.890,07 189.965,99 189.965,99 956.803,49 857.252,10 99.551,39 616.192,91 362.627,63 212.771,28 98,31

83,93

19.159.000 19.159.000 6.160.000

104,37 104,37 89,90

244.000 1.080.000

77,85 88,59

709.250

86,88

154.480

40.794,00 129.051,22 125.777,79 2.043,43

83,54

10.291.646

1.230,00 12.092.630,69 293.281,63 17.258,61 132.091,92 476,01 2.985.420,78 69.747,84 8.362.490,92 137.692,35 94.170,63 61.372,25 51.750,25 1.250,00 8.372,00 2.670,93 1.918,84 752,09 69.969,89 69.969,89 122.497,38 122.497,38 131.492,24 130.197,57 1.294,67 86.026,20

117,50

3.000 61.547

99,72

4.650

57,44

70.000 125.500 157.544

99,96 97,61 83,46

97.383

88,34

58

KORISNIK PRORAČUNA 4262 024 02405 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 422 4221 4222 4227 426 4262 025 02505 311 3111 Ulaganja u računalne programe SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe MINISTARSTVO FINANCIJA Ministarstvo financija Plaće Plaće za redovan rad

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 86.026,20

5.990.675 5.990.675 907.377

5.990.657,58 5.990.657,58 907.375,41 810.442,06 96.933,35 14.343,83 14.343,83 156.068,55 140.643,18 15.425,37 51.604,14 5.556,00 44.088,14

100,00 100,00 100,00

14.344 156.070

100,00 100,00

51.605

100,00

729.718

1.960,00 729.714,44 65.760,69 546.367,54 59.495,44 4.150,27 53.940,50 3.948.417,79 92.261,18 536.193,50 4.620,40 1.641.951,08 1.043.640,70 1.400,00 529.337,55 1.500,00 97.513,38 1.668,66 1.668,66 64.409,75 8.138,11 1.986,93 555,00 53.429,71 300,00 5.899,98 4.906,90 993,08 36.155,78 5.759,01 6.183,98 24.212,79 74.999,25 74.999,25 24.584.290.793,79 189.098.828,33 41.755.989,21 39.933.393,11

100,00

3.948.423

100,00

1.669 64.411

99,98 100,00

5.901

99,98

36.157

100,00

75.000 23.969.310.688 226.933.516 42.430.000

100,00 102,57 83,33 98,41

59

KORISNIK PRORAČUNA 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3291 3293 3299 343 3431 381 3811 411 4111 412 421 4212 422 4221 4222 4223 426 4262 02506 323 3237 3238 3239 329 3292 3294 3299 341 Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Materijalna imovina - prirodna bogatstva Zemljište Nematerijalna imovina Građevinski objekti Poslovni objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Ministarstvo financija - ostali izdaci države Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Kamate za izdane vrijednosne papire

PLAN 2011. 1.603.750 7.316.000

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 1.822.596,10 1.519.848,00 1.519.848,00 7.185.486,19 6.438.911,92 746.574,27 3.834.674,51 1.644.286,67 2.067.058,66 94,77 98,22

4.400.000

87,15

16.120.000

78.514.766

739.000

123.329,18 14.025.117,51 2.802.785,36 11.185.023,09 1.621,60 35.687,46 72.344.423,49 11.022.015,25 16.190.506,94 80.143,34 2.660.748,84 5.799.401,19 35.500,00 22.210.499,84 163.910,64 14.181.697,45 415.919,84 202.379,68 209.496,13 4.044,03 5.982,08 5.982,08 2.225.633,75 2.225.633,75 1.988.027,48 1.988.027,48 39.602.449,05 39.602.449,05 2.265.856,08 1.706.649,00 21.437,67 537.769,41 1.929.421,14 1.929.421,14 22.846.278.382,85 202.266.352,27 1.212.682,98 200.824.000,00 229.669,29 67.094.692,64 11.410.407,92 55.630.164,72 54.120,00 5.737.602.376,05

87,00

92,14

56,28

10.000 1.000.000 2.300.000 200.000 67.600.000 4.300.000

59,82 222,56 86,44

58,58 52,69

400.000 22.171.164.123 207.799.200

482,36 103,05 97,34

72.504.195

92,54

5.743.604.690

99,90

60

KORISNIK PRORAČUNA 3411 3413 342 3421 3422 3423 343 3431 3434 352 3521 361 3611 363 3631 3632 372 3721 3722 381 3811 382 3821 383 3831 3834 385 386 3861 Kamate za izdane trezorske zapise Kamate za izdane obveznice Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija u javnom sektoru Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ostali nespomenuti financijski rashodi Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora Pomoći inozemnim vladama Tekuće pomoći inozemnim vladama Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Naknade građanima i kućanstvima u naravi Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Kazne, penali i naknade štete Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama Ugovorene kazne i ostale naknade šteta Izvanredni rashodi Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima izvan javnog sektora Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Nematerijalna proizvedena imovina Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Dion.i udjeli u gl.ban.i ost.fin.inst.u jav.sekt. Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 739.657.022,78 4.997.945.353,27 1.354.929.638,81 258.799.948,54 28.751.848,72 1.067.377.841,55

1.382.626.544

98,00

240.425.772

208.134.398,96 12.401.145,64 195.733.253,32 301.720.471,67 301.720.471,67

86,57

301.800.000

99,97

16.000.000 2.055.510.373

16.000.000,00 16.000.000,00 2.084.042.960,91 2.072.803.193,07 11.239.767,84 164.038.236,63 27.918.437,42 136.119.799,21 347.473.980,05 347.473.980,05 8.798.393,21 8.798.393,21 199.952.616,46 21.640.266,27 178.312.350,19 208.038.591,39 20.000.000,00

100,00 101,39

142.000.000

115,52

324.261.996 5.500.000 172.950.736

107,16 159,97 115,61

230.000.000 209.650.000

0,00 99,23

3862 3863 426 514 5141 531 5312 532 533

188.008.591,39 30.000,00 100.000 1.000.000.000 1.543.629.122,02 1.543.629.122,02 180.000.000 180.000.000,00 180.000.000,00 1.000.000 6.713.244 5.340.700,21 79,55 100,00 154,36

61

KORISNIK PRORAČUNA 5332 541 5413 5414 5416 542 5422 544 5443 5446 551 5511 552 5521 5522 02510 311 3111 312 3121 313 3131 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti,inozemnih vlada i međunarodnih organizacija Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih lada izvan Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih reditnih i Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu Carinska uprava Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 5.340.700,21

1.021.054.608

964.172.473,35 926.051.200,58 33.006.839,35 5.114.433,42

94,43

142.651.200

132.530.570,73 132.530.570,73

92,91

666.780.198

630.664.371,91 256.959.198,31 373.705.173,60 259.302.567,11 259.302.567,11

94,58

8.048.231.367

8.230.545.868,47 2.689.440.868,47 5.541.105.000,00

102,27

619.895.942 303.026.539 13.700.000 67.842.550

27.574.000

591.709.636,04 300.309.386,75 300.309.386,75 12.427.675,92 12.427.675,92 66.580.134,05 15.116.781,07 46.377.923,96 5.085.429,02 27.038.899,20 3.271.358,41 22.855.053,14 468.472,25 444.015,40 15.128.580,82 4.205.625,04 5.940.050,92 191.114,85 264.134,51 4.527.655,50 124.699.493,10 13.818.750,17

95,45 99,10 90,71 98,14

98,06

18.528.050

81,65

148.453.640

84,00

62

KORISNIK PRORAČUNA 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 412 4123 422 4221 4222 4223 4224 4225 4227 423 4231 4233 425 426 4262 451 4511 02515 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 3227 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Medicinska i laboratorijska oprema Instrumenti, uređaji i strojevi Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu Višegodišnji nasadi i osnovno stado Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Porezna uprava Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 1.957.979,00 139.309,96 1.532.689,60 9.355.095,74 458.621,89 6.559.156,22 70.274.210,14 20.603.680,38

86.150 2.005.000

1.347.470,04 126.430,28 523.425,89 90.708,48 595.884,40 11.020,99 1.824,01 1.824,01 734.541,15 734.541,15 22.439.395,80 11.697.840,97 3.972.980,71 422.613,89 988.219,03 5.081.468,26 276.272,94 13.968.291,56 2.268.137,96 11.700.153,60

67,21

5.000 1.380.000 27.782.673

36,48 53,23 80,77

8.999.840

155,21

40.000 6.830.991,91 6.830.991,91 202.951,73 202.951,73 887.797.024,67 412.030.328,50 412.030.328,50 17.320.131,14 17.320.131,14 71.406.873,42 63.977.270,88 7.429.602,54 34.655.928,69 7.933.403,83 25.582.667,82 38.816.400 1.139.857,04 38.809.838,11 28.588.226,12 9.844.248,40 158.350,67 217.528,99 1.483,93 99,98

472.500 879.980.262 415.588.270 18.300.000 72.314.000

42,95 100,89 99,14 94,65 98,75

35.800.000

96,80

63

KORISNIK PRORAČUNA 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3292 3293 3294 3299 342 3423 343 3434 381 3811 412 4124 421 4212 422 4221 4222 4223 424 4242 426 4262 544 5443 02520 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora Ostali financijski rashodi Ostali nespomenuti financijski rashodi Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Nematerijalna imovina Ostala prava Građevinski objekti Poslovni objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in Financijska policija Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

PLAN 2011. 259.985.082

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 278.233.665,82 69.946.160,73 10.265.650,73 1.575.603,04 6.346.850,29 16.298.490,66 39.600,00 10.443.939,90 143.664.913,88 19.652.456,59 1.723.832,97 364.666,70 294.753,81 877.687,47 186.724,99 181.611,73 181.611,73 107,02

1.755.750

98,18

1.600.000

11,35

200.000 200.000 5.600.000 10.964.760 13.600.000

130.836,03 130.836,03 160.000,00 160.000,00 10.060.176,15 10.060.176,15 6.422.383,12 6.422.383,12 12.110.693,45 11.323.276,01 194.603,01 592.814,43 56.000,00 56.000,00

65,42 80,00 179,65 58,57 89,05

56.000

100,00

1.500.000

1.493.111,40 1.493.111,40 3.001.614,14 3.001.614,14

99,54

3.700.000

81,12

32.314.190 19.000.000 700.000 3.404.970

1.869.920

31.304.095,93 18.694.777,81 18.694.777,81 643.270,07 643.270,07 3.233.567,35 2.898.502,39 335.064,96 1.861.961,07 879.297,18 687.069,40

96,87 98,39 91,90 94,97

99,57

666.573

295.594,49 468.678,90 273.058,63

70,31

64

KORISNIK PRORAČUNA 3223 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3292 3299 343 412 4124 422 4221 4222 02535 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3292 3293 3295 Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Nematerijalna imovina Ostala prava Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Pristojbe i naknade

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 192.409,98 3.210,29 5.857.571,56 551.018,65 647.946,74 36.705,86 767.207,26 2.906.976,02 57.400,00 279.824,54 2.822,86 607.669,63 3.436,96 1.820,54 1.616,42 415.111,04 415.111,04 125.721,17 124.821,17 900,00 30.343.902,83 17.196.645,28 16.958.719,24 237.926,04 465.053,01 465.053,01 2.933.015,29 2.627.846,08 305.169,21 971.113,08 257.535,30 568.516,91

5.887.727

99,49

17.400

19,75

1.600 510.000 256.000

81,39 49,11

30.595.755 17.205.818

99,18 99,95

467.000 2.939.937

99,58 99,76

1.011.231

96,03

480.464

7.283.463

102.842

145.060,87 479.219,86 236.446,56 44.384,01 185.701,31 6.752,15 5.935,83 7.267.427,37 249.096,42 32.358,49 112.719,76 898.523,39 4.104.872,09 285,00 1.366.974,87 276.453,34 226.144,01 87.961,55 12.841,07 37.037,34 15.974,84

99,74

99,78

85,53

65

KORISNIK PRORAČUNA 3299 343 3431 3433 372 3721 422 4221 4222 4223 426 4262 02540 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3293 3299 343 3431 412 422 4221 4222 4223 426 4262 027 02705 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA

PLAN 2011. 5.000

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 22.108,30 3.593,66 3.577,77 15,89 151.595,72 151.595,72 527.028,36 421.973,29 100.221,91 4.833,16 261.249,65 261.249,65 7.758.923,14 4.819.839,56 4.819.839,56 88.250,00 88.250,00 789.087,16 711.095,98 77.991,18 419.775,66 206.768,80 152.336,10 71,87

162.000 608.000

93,58 86,68

330.000 8.426.900 4.889.750 88.250 811.400

79,17 92,07 98,57 100,00 97,25

442.000

94,97

243.000

1.727.500

52.000

2.000 40.000 85.000

60.670,76 208.154,34 103.935,75 89.548,24 14.670,35 1.286.995,73 105.270,00 5.674,36 1.850,00 12.387,51 864.029,50 97.432,50 110.973,06 89.378,80 24.979,43 22.905,23 2.074,20 1.785,57 1.785,57 74.545,69 50.787,05 19.908,59 3.850,05 45.510,00 45.510,00 359.031.417,54 359.031.417,54

85,66

74,50

48,04

89,28

87,70

46.000 364.359.000 364.359.000

98,93 98,54 98,54

66

KORISNIK PRORAČUNA 030 03005 311 3111 3112 3113 312 3121 313 3131 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 3434 372 3721 383 3831 545 MINISTARSTVO OBRANE Ministarstvo obrane Plaće Plaće za redovan rad Plaće u naravi Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Vojna oprema Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Kazne, penali i naknade štete Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava,obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora

PLAN 2011. 5.059.132.617 5.059.132.617 2.173.137.375

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 5.024.667.202,10 5.024.667.202,10 2.172.883.566,67 2.150.694.848,60 18.234.778,33 3.953.939,74 116.401.000,00 116.401.000,00 610.339.117,00 216.595.937,00 354.768.011,08 38.975.168,92 279.326.627,59 18.984.239,38 258.067.858,32 99,32 99,32 99,99

116.401.000 610.339.117

100,00 100,00

279.856.178

99,81

1.180.515.382

2.274.529,89 1.165.793.261,18 18.743.864,12 18.645.134,80 169.844.983,61 62.636.027,97 3.121.440,71 825.883.063,06 66.918.746,91 553.298.793,82 110.047.908,54 170.569.689,74 3.719.950,74 69.014.046,74 30.540.584,41 5.508.120,82 16.093.765,56 1.316.725,00 146.488.002,27 59.547.158,07 224.920,68 25.303.181,16 1.580.206,08 28.605.265,74 3.833.584,41 41.669.492,41 1.595.003,35 1.299.072,21 38.775.416,85 9.145.948,53 9.145.948,53 98.309,99 98.309,99 16.163.926,84

98,75

570.636.308

96,96

60.720.330

98,07

41.725.000

99,87

9.232.000 406.000

99,07 24,21

16.163.927

100,00

67

KORISNIK PRORAČUNA 5453 040 04005 311 3111 3113 312 3121 313 3131 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3294 3295 3299 342 3423 343 3431 3432 3433 3434 372 3721 381 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih t govačkih d MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Ministarstvo unutarnjih poslova Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Negativne tečajne razlike i valutna klauzula Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 16.163.926,84

4.902.052.996 4.481.473.733 2.469.307.896

119.752.324 617.260.000

198.591.000

4.888.165.345,73 4.471.910.583,26 2.469.307.894,00 2.405.542.250,88 63.765.643,12 119.716.074,00 119.716.074,00 617.260.000,00 191.106.207,19 382.019.981,67 44.133.811,14 197.823.306,15 28.940.194,55 166.613.250,40

99,72 99,79 100,00

99,97 100,00

99,61

317.200.263

2.269.861,20 317.948.884,75 23.713.775,42 58.125.017,82 140.730.030,16 13.473.851,64 11.377.680,03 70.528.529,68 478.903.321,83 44.498.313,53 62.153.646,64 7.504.499,62 24.995.940,47 126.160.783,33 3.026.385,84 24.607.061,65 16.333.852,83 169.622.837,92 24.065.489,13 150.029,00 14.214.435,08 1.474.661,14 30.342,34 137.835,27 8.058.186,30 2.649.933,85 2.649.933,85

100,24

486.704.522

98,40

24.770.000

97,16

2.650.000

100,00

2.224.000

2.224.000,00 184.908,71 1,26 1.779.737,46 259.352,57 14.513.000,00 14.513.000,00 900.000,00

100,00

14.513.000 900.000

100,00 100,00

68

KORISNIK PRORAČUNA 3811 383 3834 412 4123 421 4212 422 4221 4222 4223 4224 4227 423 4231 4233 425 4252 426 4262 451 4511 544 5443 04030 21908 311 3111 3113 312 3121 313 3131 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 Tekuće donacije u novcu Kazne, penali i naknade štete Ugovorene kazne i ostale naknade šteta Nematerijalna imovina Licence Građevinski objekti Poslovni objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Medicinska i laboratorijska oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu Višegodišnji nasadi i osnovno stado Osnovno stado Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja Hrvatska vatrogasna zajednica Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

PLAN 2011. 15.028.000 5.500.000 11.996.209 81.879.787

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 900.000,00 15.028.000,00 15.028.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 11.996.208,19 11.996.208,19 69.975.427,16 20.317.490,53 3.212.517,64 43.847.512,55 663.996,09 1.933.910,35 86.246.904,37 15.430.251,40 70.816.652,97 100,00 100,00 100,00 85,46

74.574.320

115,65

216.000 5.571.490 11.834.922

216.000,00 216.000,00 829.630,55 829.630,55 15.947.909,28 15.947.909,28 20.858.600,00 20.858.600,00

100,00 14,89 134,75

21.000.000

99,33

185.712.726 16.802.619 1.257.835

177.770.671,73 10.635.882,04 1.213.033,82 1.202.494,14 10.539,68 52.067,76 52.067,76 214.787,55 13.822,59 181.102,16 19.862,80 478.630,81 86.193,70 80.544,64

95,72 63,30 96,44

65.568 222.503

79,41 96,53

840.130

56,97

2.823.900

311.892,47 1.727.576,25 232.943,36 515.963,61 228.407,76 75.308,24 52.181,66 622.771,62 1.975.661,90 402.519,56 187.323,41

61,18

2.557.135

77,26

69

KORISNIK PRORAČUNA 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 362 363 381 3811 382 3821 383 386 412 4123 4124 422 4221 4222 4227 423 426 4262 28305 311 3111 3113 312 3121 313 3131 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Pomoći međunarodnim organizacijama Pomoći unutar opće države Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Kazne, penali i naknade štete Kapitalne pomoći Nematerijalna imovina Licence Ostala prava Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Prijevozna sredstva Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Državna uprava za zaštitu i spašavanje Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 103.231,96 241.642,59 94.582,00 900,00 296.649,85 103.104,09 545.708,44 171.119,24 171.119,24 125.518,52 12.416,98 75.057,84 9.221,52 28.498,18 324,00 2.479,61 1.843,88 635,73

220.019 137.000

77,77 91,62

10.000

24,80

1.214.130 102.304 3.224.000 1.846.000 4.000 55.790 1.137.360

2.641.120,90 2.641.120,90 1.179.278,90 1.179.278,90

81,92 63,88

754.945

629.976,13 60.549,47 569.426,66 144.830,65 90.723,35 7.155,93 46.951,37 79.800,00 79.800,00 167.134.789,69 71.030.957,72 70.512.987,37 517.970,35 2.720.833,04 2.720.833,04 13.096.433,89 809.442,53 11.074.284,83 1.212.706,53 8.792.945,85 1.257.425,87 7.437.743,76

55,39

19,18

250.000 80.000 168.910.107 71.075.107

99,75 98,95 99,94

2.725.000 13.146.000

99,85 99,62

8.871.000

99,12

9.425.110

97.776,22 9.229.175,91 751.172,13 1.084.663,76 3.287.395,58

97,92

70

KORISNIK PRORAČUNA 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 3434 363 3631 372 3721 381 3811 383 3834 412 4123 422 4221 4222 4223 4227 423 4233 426 4262 451 4511 04035 311 3111 312 3121 313 3131 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kazne, penali i naknade štete Ugovorene kazne i ostale naknade šteta Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Hrvatski centar za razminiranje Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 423.663,54 438.409,77 3.243.871,13 21.343.566,68 6.441.548,65 4.948.087,59 933.443,63 890.617,41 4.714.579,39 96.569,49 404.497,12 493.916,01 2.420.307,39 3.805.003,55 3.805.003,55 1.763.279,72 626.370,71 158.918,89 952.669,52 4.851,60 20.469,00 64.459,26 9.685,58 31.157,68 23.616,00 3.865.957,43 3.865.957,43 115.091,39 115.091,39 24.551.292,85 24.551.292,85 16.617,28 16.617,28 28.413,00 28.413,00 5.486.734,75 1.154.375,91 1.499.028,23 2.538.751,76 294.578,85 49.999,99 49.999,99

22.439.400

95,12

3.810.000 2.224.600

99,87 79,26

99.000

65,11

3.870.000 140.000 24.579.000 20.000 40.000 5.171.493

99,90 82,21 99,89 83,09 71,03 106,10

50.000

100,00

462.000 762.397 234.866.537 23.494.535 685.000 6.463.978

457.422,02 457.422,02 716.605,36 716.605,36 238.484.090,74 23.332.602,62 23.332.602,62 649.386,63 649.386,63 6.372.888,88 2.359.485,74

99,01 93,99 101,54 99,31 94,80 98,59

71

KORISNIK PRORAČUNA 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 351 3512 383 3831 3834 422 4221 4222 4223 4225 4227 046 04605 311 3111 312 3121 313 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Kazne, penali i naknade štete Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama Ugovorene kazne i ostale naknade šteta Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Instrumenti, uređaji i strojevi Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 3.616.819,13 396.584,01 2.959.372,74 1.336.507,29 1.599.773,15

3.173.000

93,27

3.570.024

194.394.000

1.187.000

23.092,30 3.363.163,24 333.523,45 15.568,49 2.543.412,90 16.563,62 454.094,78 199.000.959,32 451.296,67 1.706.292,05 143.464,61 58.250,64 191.811,69 21.664,29 2.812.309,43 181.584,44 193.434.285,50 1.052.023,85 380.002,06 373.281,18 74.151,52 17.301,50 207.287,59 12.816,17 1.904,00 10.912,17 300.000,00 300.000,00

94,21

102,37

88,63

15.000

85,44

300.000

100,00

1.281.000

303.000

1.154.886,99 1.154.436,99 450,00 285.990,30 185.779,48 18.741,91 8.866,32 55.993,90 16.608,69 4.037.753.788,20 4.019.447.066,03 20.786.293,88 20.786.293,88 829.959,99 829.959,99 3.577.533,00 3.224.166,01

90,16

94,39

4.033.320.300 4.012.276.290 21.516.000 887.000 3.730.600

100,11 100,18 96,61 93,57 95,90

72

KORISNIK PRORAČUNA 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 3434 352 3523 363 3631 3632 372 3721 381 3811 382 3821 421 4214 422 4221 4222 4223 426 4262 Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Građevinski objekti Ostali građevinski objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe

PLAN 2011. 1.753.000

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 353.366,99 1.658.832,97 353.000,28 1.228.828,96 94,63

2.785.500

77.003,73 2.442.550,43 757.700,58 1.503.926,02 50.201,08 129.277,65 1.445,10 30.764.037,83 1.959.666,47 2.848.798,31 461.504,29 1.003.234,50 5.724.873,70 11.338,39 12.611.437,33 537.050,49 5.606.134,35 28.944.117,64 10.280,47 120.057,31 13.251.042,40 125.553,60 15.437.183,86 888.528,51 874.720,19 13.755,59 52,73 3.337.919,57 3.337.919,57

87,69

34.021.150

90,43

29.995.000

96,50

1.256.500

70,71

3.950.000

84,50

48.550.500

48.477.080,00 46.907.080,00 1.570.000,00 3.755.780.838,98 3.755.780.838,98 85.751.804,21 85.751.804,21 500.000,00 500.000,00 772.224,74 772.224,74 231.414,24 181.650,88 9.873,21 39.890,15 125.460,00 125.460,00

99,85

3.765.205.100 66.547.840 500.000 1.069.600 245.000

99,75 128,86 100,00 72,20 94,45

170.000

73,80

73

KORISNIK PRORAČUNA 512 5121 516 04630 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3223 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3292 3293 3299 343 3431 3433 412 4124 422 4221 4222 4223 426 4262 048 04805 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanimai kućanstvima Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora Obiteljski centri Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Nematerijalna imovina Ostala prava Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija

PLAN 2011. 30.000.000

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 34.578.470,04 34.578.470,04 115,26

93.500 21.044.010 11.193.200 524.100 1.954.200 18.306.722,17 10.491.827,03 10.491.827,03 439.218,97 439.218,97 1.804.515,11 1.626.161,85 178.353,26 1.013.183,52 274.211,63 570.530,28 164.209,61 4.232,00 834.903,53 510.527,37 259.631,96 64.744,20 3.140.877,24 341.991,06 140.055,57 259.461,69 140.857,22 416.901,27 19.868,50 992.187,84 420.643,42 408.910,67 2.702,50 2.702,50 144.744,90 48.773,04 51.655,06 44.316,80 716,60 226,64 489,96 137.727,21 137.727,21 216.797,74 177.871,47 25.379,05 13.547,22 79.507,82 79.507,82 584.306.418,94 584.306.418,94 86,99 93,73 83,80 92,34

1.296.560

78,14

1.024.700

81,48

4.018.600

78,16

271.600

53,29

9.300

7,71

307.000 349.750

44,86 61,99

95.000 555.244.000 555.244.000

83,69 105,23 105,23

74

KORISNIK PRORAČUNA 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3294 3295 3299 342 3423 343 3431 3433 3434 363 3631 372 3721 3722 381 3811 383 Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Naknade građanima i kućanstvima u naravi Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kazne, penali i naknade štete

PLAN 2011. 267.527.025

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 266.419.182,96 263.079.635,07 3.339.547,89 5.246.174,06 5.246.174,06 29.609.581,20 27.017.272,94 2.592.308,26 29.123.742,84 22.852.315,86 5.785.346,47 452.162,51 33.918,00 16.373.889,69 3.923.768,52 192.510,99 10.469.005,67 982.703,77 795.921,83 9.978,91 192.233.799,55 17.277.881,07 4.799.569,67 10.366.004,76 3.357.307,33 91.917.906,67 7.640.023,55 30.786.364,25 3.669.329,55 22.419.412,70 12.566.744,44 296.034,54 2.663.911,85 7.488.988,21 1.478.883,96 174.698,50 464.227,38 419.150,00 419.150,00 99,59

6.030.000 29.980.000

87,00 98,76

31.151.000

93,49

17.947.000

91,23

157.221.657

122,27

13.371.148

93,98

550.000

76,21

2.278.000

2.500.000 8.778.670

1.934.605,96 1.848.113,78 79.724,21 6.767,97 2.499.500,00 2.499.500,00 12.377.280,31 12.271.753,01 105.527,30 3.793.234,59 3.793.234,59 1.678.768,24

84,93

99,98 140,99

2.660.000 205.000

142,60 818,91

75

KORISNIK PRORAČUNA 3831 422 4221 4222 4223 4227 423 4231 424 4242 426 4262 431 451 4511 512 5122 544 5446 050 05005 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanimai kućanstvima Dani zajm.neprofit.organizac, građanima i kućanst. Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih reditnih i MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge

PLAN 2011. 12.174.500

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 1.678.768,24 6.580.550,41 4.119.860,59 1.116.470,18 1.114.008,32 230.211,32 212.149,00 212.149,00 2.416,00 2.416,00 54,05

50.000

4,83

350.000 20.000 1.050.000

297.523,37 297.523,37 275.354,93 275.354,93 1.793.068,39 1.793.068,39

85,01

26,22

1.400.000

869.703,00 869.703,00

62,12

38.741.697.069 720.998.277 40.241.760

38.613.158.397,40 687.700.821,62 39.112.334,57 38.039.248,05 1.073.086,52 1.438.990,46 1.438.990,46 6.721.223,20 6.021.905,26 699.317,94 6.070.462,99 3.796.745,43 1.952.018,17

99,67 95,38 97,19

1.500.000 6.850.000

95,93 98,12

6.509.524

93,26

7.623.654

321.699,39 7.215.281,89 772.053,96 6.116.390,29 195.620,60 108.784,89 22.432,15 81.001.707,15 3.594.292,44 11.868.943,08 4.086.079,51 2.790.600,51 1.317.642,57 228.010,74

94,64

105.308.679

76,92

76

KORISNIK PRORAČUNA 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 3434 352 3521 3522 3523 363 3631 3632 372 3721 381 3811 382 3821 386 3863 412 422 4221 4222 4223 423 4231 531 5314 05010 311 3111 312 3121 313 3132 Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Ravnateljstvo za robne zalihe Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 49.838.148,60 1.980.977,08 5.297.012,62 205.726,18 205.726,18 24.667.701,71 3.137.060,98 213.809,49 409.371,02 20.892.276,56 15.183,66 8.431.014,99 81.830,25 218.693,47 8.130.491,27 228.371.595,77 1.267.119,04 167.229.946,53 59.874.530,20

524.987 25.377.111

39,19 97,20

9.796.096

86,07

232.859.672

98,07

82.163.338

82.163.338,00 31.163.338,00 51.000.000,00 239.186,80 239.186,80 10.193.843,45 10.193.843,45 2.839.999,34 2.839.999,34 15.659.000,00 15.659.000,00

100,00

316.000 10.247.200 2.850.000 15.659.000

75,69 99,48 99,65 100,00

492.424 1.778.832

900.000 170.000.000

2.774.505,58 2.473.137,13 32.611,41 268.757,04 594.909,54 594.909,54 170.000.000,00 170.000.000,00

155,97

66,10 100,00

25.432.870 1.881.203 119.375 323.568

12.299.752,32 1.785.695,36 1.785.695,36 65.921,07 65.921,07 307.139,60 276.782,77

48,36 94,92 55,22 94,92

77

KORISNIK PRORAČUNA 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3239 329 3292 3293 3295 3299 343 3433 3434 422 4221 4223 441 4411 451 4511 05020 311 3111 3112 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3223 3224 3225 Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Oprema za održavanje i zaštitu Strateške zalihe Strateške zalihe Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Plaće Plaće za redovan rad Plaće u naravi Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume

PLAN 2011. 204.370

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 30.356,83 143.451,85 45.771,23 83.032,80 70,19

276.600

8.328.954

1.817.800

430.000

51.000

11.000.000 1.000.000 35.528.777.645 285.800.000

14.100.000 50.000.000

14.750.000

14.647,82 154.001,14 38.536,03 105.390,32 5.020,61 5.054,18 4.733.773,52 113.487,11 1.573.495,89 17.746,00 739.851,89 2.126.525,90 140.140,38 22.526,35 1.391.175,87 1.217.870,22 6.170,50 14.869,88 152.265,27 430.000,00 425.700,00 4.300,00 50.097,78 29.549,52 20.548,26 3.236.606,13 3.236.606,13 1.890,00 1.890,00 35.475.966.234,55 285.088.723,05 282.488.793,29 2.060.287,66 539.642,10 13.138.443,24 13.138.443,24 48.853.102,59 44.024.670,00 4.828.432,59 13.425.533,11 824.685,70 12.028.678,13 519.643,28 52.526,00 17.919.171,63 8.631.579,15 9.027.715,35 168.432,64 71.633,45

55,68

56,84

76,53

100,00

98,23

29,42 0,19 99,85 99,75

93,18 97,71

91,02

18.150.000

98,73

78

KORISNIK PRORAČUNA 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3432 3433 3434 371 3711 372 3721 383 412 4123 4124 421 4212 422 4221 4222 4223 4224 4225 4227 426 4262 451 4511 05025 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Negativne tečajne razlike i valutna klauzula Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja Naknade građanima i kućanstvima u novcu Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Kazne, penali i naknade štete Nematerijalna imovina Licence Ostala prava Građevinski objekti Poslovni objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Medicinska i laboratorijska oprema Instrumenti, uređaji i strojevi Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Hrvatski zavod za zapošljavanje Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima

PLAN 2011. 72.716.000

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 19.811,04 70.419.829,60 24.380.392,90 20.289.962,45 519.478,72 4.014.961,06 8.905.514,71 539.585,77 1.222.430,08 4.785.974,78 5.761.529,13 9.568.155,15 526.115,22 817.094,51 105.393,20 11.720,00 164.098,65 7.943.733,57 107.904.347,94 107.457.481,50 23.235,93 422.513,11 1.117,40 27.944.642.076,62 27.944.642.076,62 96,84

9.720.000

98,44

108.474.000

99,47

28.037.253.645

99,67

6.885.120.000 50.000 1.950.000

6.942.865.717,73 6.942.865.717,73 1.838.610,14 1.818.807,14 19.803,00 284.941,02 284.941,02 6.991.342,61 6.199.665,50 395.843,69 159.362,33 6.312,25 15.311,04 214.847,80 1.604.141,40 1.604.141,40 11.422.098,72 11.422.098,72 2.072.878.498,43 115.352.449,94 115.352.449,94 4.870.404,44 4.870.404,44 19.947.891,31 17.864.491,35 2.083.399,96 7.139.021,39

100,84

94,29

300.000 9.350.000

94,98 74,77

4.500.000 16.544.000 2.083.654.428 115.564.000 4.871.200 19.993.040

35,65 69,04 99,48 99,82 99,98 99,77

7.310.680

97,65

79

KORISNIK PRORAČUNA 3211 3212 3213 322 3221 3223 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 3434 352 3522 3523 363 3633 371 3711 372 3721 3722 381 3811 412 4124 421 4212 Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja Naknade građanima i kućanstvima u novcu Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Naknade građanima i kućanstvima u naravi Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Nematerijalna imovina Ostala prava Građevinski objekti Poslovni objekti

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 1.744.158,97 5.212.869,73

7.737.513

67.650.916

4.000 1.679.676

181.992,69 7.892.408,03 102,00 3.004.010,47 4.688.491,39 166.903,98 33.002,19 65.705.972,92 97,13 7.994.335,40 4.906.138,64 909.186,29 1.987.712,71 4.568.690,87 1.598,89 36.941.369,56 4.494.034,85 3.902.905,71 241.348,51 6.033,71 241.348,51 1.932.344,02 115,04 524.416,58 275.279,57 651.971,75 74.743,08 393.009,46 12.923,58 1.793.369,76 1.786.014,59 6.444,67 910,50 68.192.768,47 38.194.684,36 29.998.084,11

1.805.670

99,32

68.200.000

99,99

16.033.656

13.420.019,03 13.420.019,03

83,70

1.494.555.000

1.494.461.487,41 1.494.461.487,41

99,99

225.177.900

222.287.655,63 1.471.277,44 220.816.378,19 40.965.180,93 40.965.180,93 239.739,30 239.739,30 140.400,00 140.400,00

98,72

31.763.145 240.000

128,97 99,89

80

KORISNIK PRORAČUNA 422 4221 4222 4223 426 4262 451 4511 452 4521 05030 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 372 3721 3722 412 422 Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Naknade građanima i kućanstvima u naravi Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema

PLAN 2011. 17.644.067

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 4.919.920,85 4.577.388,81 248.838,36 93.693,68 2.352.928,50 2.352.928,50 988.201,87 988.201,87 34.986,12 34.986,12 57.472.940,68 1.546.834,96 1.543.426,12 3.408,84 44.766,47 44.766,47 265.846,74 239.571,19 26.275,55 130.378,32 60.881,93 56.871,39 27,88

2.375.000 1.013.965 35.000 68.567.641 1.571.391

99,07 97,46 99,96 83,82 98,44

47.835 271.180

93,59 98,03

156.000

83,58

227.068

12.625,00 150.647,93 43.311,02 101.038,54 263,64

66,34

3.529.397

355.275

6.034,73 3.027.224,07 767.621,59 501.684,66 52.571,46 93.332,14 727.269,03 706.856,27 19.869,42 158.019,50 332.073,16 291.744,96 13.465,15 26.083,05 400,00 380,00 1.822,59 1.822,42 0,17 50.309.213,76 49.369.000,76 940.213,00

85,77

93,47

2.441

74,67

60.612.908

83,00

10.302 117.000

106.460,68

90,99

81

KORISNIK PRORAČUNA 4221 426 4262 05045 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 3434 412 4123 422 4221 4222 4227 426 4262 454 05065 44014 311 3111 Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Središnji registar osiguranika Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU Agencije u gospodarstvu Agencija za javno-privatno partnerstvo Plaće Plaće za redovan rad

PLAN 2011. 1.666.844 77.251.453 5.766.192 204.200 1.000.536

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 106.460,68 1.557.672,00 1.557.672,00 90.157.918,78 5.591.153,28 5.591.153,28 181.744,55 181.744,55 961.838,61 866.702,03 95.136,58 312.475,15 105.931,73 166.798,43 93,45 116,71 96,96 89,00 96,13

330.000

94,69

643.868

39.744,99 441.926,94 178.063,52 179.574,56 82.259,36

68,64

68.088.927

489.123

2.029,50 81.875.761,51 530.370,24 272.792,02 10.064,23 55.551,10 172.840,53 35.316,99 166.891,64 80.631.934,76 409.620,47 293.617,62 33.023,86 5.170,37 65.487,06 12.321,56 2.251,39 660,88 129,51 1.461,00 51.118,56 51.118,56 296.655,96 203.052,07 93.103,10 500,79 33.372,36 33.372,36

120,25

83,75

6.383

35,27

85.977 459.598

59,46 64,55

148.519 28.130 175.335.323 6.903.466 2.874.466

22,47

158.258.351,11 5.996.756,36 2.747.851,79 2.747.851,79

90,26 86,87 95,60

82

KORISNIK PRORAČUNA 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3234 3235 3237 3238 3239 329 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 372 3721 412 422 4221 4222 4227 426 44389 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 322 Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Nematerijalna proizvedena imovina Agencija za opremu pod tlakom Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju

PLAN 2011. 70.000 500.000

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 40.326,00 40.326,00 472.630,29 425.917,05 46.713,24 413.381,84 276.374,06 85.324,20 57,61 94,53

428.000

96,58

207.000

51.683,58 117.315,29 52.438,53 63.124,93 642,31

56,67

2.452.000

105.000

12.000

1.109,52 2.016.441,75 238.761,65 39.722,22 86.759,35 1.102.082,40 344.574,42 66.420,00 138.121,71 95.774,87 26.063,03 67.176,84 1.575,00 560,00 400,00 845,12 843,69 1,43 44.425,41 44.425,41

82,24

91,21

7,04

45.000 50.000 125.000

98,72

47.764,00 36.569,49 6.644,73 4.549,78 3.429.741,38 1.684.255,54 1.666.432,59 17.822,95 37.500,00 37.500,00 289.691,94 261.059,60 28.632,34 679.994,70 615.710,70 64.284,00

38,21

35.000 5.141.900 2.200.000

66,70 76,56

100.000 452.000

37,50 64,09

805.000

84,47

302.000

81.107,27

26,86

83

KORISNIK PRORAČUNA 3221 3225 323 3231 3232 3233 3235 3237 3238 3239 329 3291 3293 3294 343 3433 3434 412 422 4221 4222 426 44508 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3291 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija Članarine Ostali financijski rashodi Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Nematerijalna proizvedena imovina Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 81.003,95 103,32 419.385,41 69.497,95 8.105,01 300,00 1.240,00 320.527,49 19.542,24 172,72 192.794,94 181.309,44 6.485,50 5.000,00 425,31 173,16 252,15 44.586,27 43.849,50 736,77 66.328.837,50 1.709.490,57 1.709.490,57 40.838,64 40.838,64 294.032,40 264.971,05 29.061,35 119.178,36 18.804,19 72.388,12

937.000

44,76

230.000

83,82

6.900

6,16

1.000 107.000

41,67

1.000 88.830.021 1.864.800 42.750 320.900 74,67 91,67 95,53 91,63

133.600

89,21

244.600

27.986,05 217.583,20 64.468,32 50.748,32 63.764,40

88,95

1.111.000

191.000

38.602,16 952.047,47 134.497,11 94.338,71 3.726,90 42.282,68 377.795,38 16.010,00 131.851,35 34.917,36 116.627,98 188.024,75 145.459,08

85,69

98,44

84

KORISNIK PRORAČUNA 3292 3293 3294 3299 343 3431 371 372 3721 412 4123 422 4221 4223 426 46237 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3295 3299 343 3431 Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Oprema za održavanje i zaštitu Nematerijalna proizvedena imovina Hrvatska agencija za malo gospodarstvo Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 8.969,51 31.708,36 220,00 1.667,80 20,00 20,00

13.200 98.000 84.586.171 15.000 105.000

0,15

62.704.833,62 62.704.833,62 4.229,97 4.229,97 98.558,52 93.356,52 5.202,00 82.503.015,87 4.747.360,20 4.687.887,03 59.473,17 161.045,41 161.045,41 792.937,57 714.565,85 78.371,72 292.309,23 87.213,91 140.161,74

74,13 28,20 93,87

104.000 74.459.936 6.421.254

110,80 73,93

161.046 1.370.082

100,00 57,88

435.000

67,20

355.000

1.655.000

384.618

64.933,58 262.331,43 101.706,18 146.778,85 13.846,40 1.045.337,36 160.084,58 92.697,41 103.312,40 106.247,56 14.400,00 56.150,00 287.359,86 6.146,93 218.938,62 302.145,85 198.107,02 23.018,93 18.214,59 2.068,48 60.736,83 1.205,36 1.205,36

73,90

63,16

78,56

75.400

1,60

85

KORISNIK PRORAČUNA 352 3523 381 3811 412 4123 422 4221 426 516 5163 5164 05070 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3292 3293 3294 3299 343 3431 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima Državni zavod za mjeriteljstvo Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa

PLAN 2011. 39.971.626

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 53.937.742,00 53.937.742,00 134,94

3.280.910 60.000 170.000 120.000 20.000.000

1.243.037,62 1.243.037,62 33.417,87 33.417,87 25.283,37 25.283,37

37,89 55,70 14,87

19.658.862,60 10.122.588,97

98,29

20.731.415 9.110.405

447.500 1.600.790

1.730.000

9.536.273,63 20.427.477,16 8.725.419,70 8.666.125,62 59.294,08 415.965,78 415.965,78 1.500.771,48 1.352.439,66 148.331,82 1.729.971,96 1.158.852,60 486.104,98

98,53 95,77

92,95 93,75

100,00

1.852.000

85.014,38 1.851.709,94 225.092,70 544.241,35 952.540,41 25.281,58

99,98

5.203.218

253.720

10.000

104.553,90 5.437.895,48 596.514,95 1.240.992,48 62.247,02 114.244,04 2.282.800,16 47.868,65 583.274,79 261.993,73 247.959,66 239.572,74 96.415,50 16.561,04 123.339,00 3.257,20 9.195,03 5.137,15

104,51

94,42

91,95

86

KORISNIK PRORAČUNA 3433 3434 412 4123 422 4221 4223 426 4262 05075 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3235 3236 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 422 4221 4222 4223 424 Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Oprema za održavanje i zaštitu Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Državni zavod za intelektualno vlasništvo Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 3.567,88 490,00 263.588,03 263.588,03 149.587,02 128.953,79 20.633,23 103.800,00 103.800,00 18.062.713,44 10.160.511,90 9.817.127,35 343.384,55 350.952,65 350.952,65 1.775.625,84 1.590.878,30 184.747,54 1.023.920,00 531.227,43 444.610,84

268.330 151.652

98,23 98,64

103.800 18.858.639 10.779.927

100,00 95,78 94,25

371.257 1.864.928

94,53 95,21

1.158.000

88,42

532.000

48.081,73 450.296,94 324.886,06 79.866,26 38.068,37 3.148,54 3.108,31 1.219,40 2.303.029,41 431.286,81 73.559,81 96.426,87 342.572,89 37.489,01 903.817,15 273.307,37 144.569,50 1.406.453,46 563.155,25 3.190,12 44.583,62 1.080,00 794.444,47 13.773,85 13.545,29 228,56 574.850,29 561.543,32 3.348,00 9.958,97 3.299,10

84,64

2.190.227

105,15

1.256.300

111,95

16.000

86,09

680.000

84,54

10.000

32,99

87

KORISNIK PRORAČUNA 4241 05080 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3235 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 3434 412 4123 422 4221 4223 426 4262 05085 311 3111 3113 312 3121 313 3132 Knjige u knjižnicama Hrvatski zavod za norme Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Oprema za održavanje i zaštitu Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Hrvatska akreditacijska agencija Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje

PLAN 2011. 13.502.804 5.740.440

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 3.299,10 11.926.537,95 5.271.060,46 5.264.351,47 6.708,99 254.311,87 254.311,87 911.893,50 817.014,21 94.879,29 908.047,28 444.075,92 355.038,53 88,33 91,82

292.250 986.480

87,02 92,44

1.100.000

82,55

396.000

108.932,83 300.552,46 233.639,81 23.261,33 17.128,11 1.021,43

75,90

1.763.690

1.942.000

25.501,78 1.659.827,68 232.196,42 128.692,95 89.302,30 29.550,85 977.614,13 94.234,32 108.236,71 1.940.980,28 313.072,98 8.789,43 50.248,88 1.567.068,99 1.800,00 19.864,69 19.385,46 60,78 418,45 150.122,50 150.122,50 481.567,55 477.634,01 3.933,54 28.309,68 28.309,68 8.007.151,36 3.068.205,04 2.949.137,37 119.067,67 112.469,48 112.469,48 527.731,14 475.571,88

94,11

99,95

27.000

73,57

160.000 574.717

93,83 83,79

520.227 8.586.574 3.070.000

5,44 93,25 99,94

120.000 537.000

93,72 98,27

88

KORISNIK PRORAČUNA 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3235 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 422 4221 426 4262 055 05505 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe MINISTARSTVO KULTURE Ministarstvo kulture Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

PLAN 2011. 564.165

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 52.159,26 564.165,00 425.594,08 102.096,76 100,00

147.000

36.474,16 146.828,68 65.163,29 23.894,99 43.626,22 5.756,69

99,88

3.543.000

190.000 290.209

8.387,49 2.986.956,40 101.339,63 49.015,84 23.572,08 67.514,36 2.575.102,79 112.632,73 57.778,97 190.000,00 190.000,00 289.929,19 103.989,51 15.126,00 27.244,40 139.834,74 3.734,54 11.958,27 11.953,59 4,68 54.107,23 54.107,23 54.800,93 54.800,93 955.171.636,45 491.844.631,96 45.909.578,00 45.909.578,00 1.879.424,57 1.879.424,57 7.942.389,00 7.116.508,00 825.881,00 4.924.614,66 2.366.601,99 2.500.461,83

84,31

100,00 99,90

15.200

78,67

55.000 55.000 954.116.719 486.363.066 45.909.578 1.879.425 7.942.389

98,38 99,64 100,11 101,13 100,00 100,00 100,00

5.035.000

97,81

4.010.000

57.550,84 3.883.479,76 1.719.660,56 1.967.832,04 24.177,50

96,84

89

KORISNIK PRORAČUNA 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 352 3522 363 3631 3632 372 3721 381 3811 382 3821 383 3834 422 4221 451 4511 05530 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Kazne, penali i naknade štete Ugovorene kazne i ostale naknade šteta Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Nacionalni parkovi i parkovi prirode Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 159.264,66 12.545,00 46.371.398,87 4.942.784,31 3.705.013,34 21.721.685,86 334.290,41 1.562.829,96 5.200,00 8.747.169,24 3.534.210,39 1.818.215,36 3.096.686,45 168.291,80 89.894,79 2.608.186,05 55.076,70 175.237,11 47.552,15 47.552,15 13.789.693,00 13.789.693,00

49.786.318

93,14

3.161.985

97,93

70.000

67,93

13.800.000

99,93

61.891.250

62.131.078,39 22.392.354,33 39.738.724,06 38.683.099,95 38.683.099,95 117.219.179,69 117.219.179,69 141.911.020,52 141.911.020,52 50.000,00 50.000,00 3.796.521,45 3.796.521,45 208.915,50 208.915,50 62.272.807,97 32.512.807,00 32.512.807,00 1.520.589,19 1.520.589,19 5.574.106,00 5.016.236,00 557.870,00 2.183.839,87 558.208,00 1.501.153,87

100,39

38.835.491 104.574.950 144.198.500 50.000 4.988.180 230.000 65.610.030 32.512.807 1.525.863 5.574.106

99,61 112,09 98,41 100,00 76,11 90,83 94,91 100,00 99,65 100,00

2.184.900

99,95

2.481.082

124.478,00 2.118.099,74 529.706,77

85,37

90

KORISNIK PRORAČUNA 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 324 3241 329 3292 3293 3294 3299 343 3431 421 4214 422 4221 4223 4224 4227 423 4231 4233 426 4263 451 4511 452 4521 454 4541 05535 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Građevinski objekti Ostali građevinski objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Oprema za održavanje i zaštitu Medicinska i laboratorijska oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu Nematerijalna proizvedena imovina Umjetnička, literarna i znanstvena djela Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu Arhivi Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 1.004.609,97 344.447,00

14.420.738

147.000 659.534

76.000 1.500.000 1.394.000

243.000

239.336,00 11.652.283,02 784.706,22 399.000,00 1.414.734,57 317.347,00 232.287,57 7.328.036,26 164.850,00 1.011.321,40 873,23 873,23 457.472,20 213.099,97 38.308,50 33.184,00 172.879,73 54.738,00 54.738,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.563.999,89 989.999,95 500.000,00 36.999,97 36.999,97 242.999,96 205.999,99 36.999,97

80,80

0,59 69,36

72,02 100,00 112,20

100,00

37.000 2.395.000 239.000 220.000

36.999,97 36.999,97 2.394.999,93 2.394.999,93 239.000,00 239.000,00 219.999,97 219.999,97

100,00 100,00 100,00 100,00

81.362.161 46.952.316 1.725.517 8.064.328

3.185.500

81.356.339,03 46.952.316,00 46.952.316,00 1.725.517,00 1.725.517,00 8.064.328,00 7.269.664,00 794.664,00 3.185.078,41 796.578,41 2.120.000,00 268.500,00

99,99 100,00 100,00 100,00

99,99

91

KORISNIK PRORAČUNA 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3292 3294 3299 343 3431 422 4221 451 4511 05540 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3292 3294 Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Muzeji i galerije Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Članarine

PLAN 2011. 6.911.300

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 6.910.900,00 2.986.900,00 2.862.000,00 640.500,00 99,99

9.871.500

363.200

78.500 500.000 3.710.000 87.760.233 41.073.538 1.639.951 7.067.294

3.689.400

421.500,00 9.866.500,00 1.249.700,00 1.206.500,00 493.000,00 1.603.800,00 327.001,00 2.260.999,00 859.500,00 1.866.000,00 363.199,62 160.542,00 38.994,00 163.663,62 78.500,00 78.500,00 500.000,00 500.000,00 3.710.000,00 3.710.000,00 87.758.545,21 41.073.538,00 41.073.538,00 1.639.951,00 1.639.951,00 7.067.294,00 6.373.847,03 693.446,97 3.689.400,00 1.573.400,00 1.900.000,00

99,95

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

8.333.200

216.000,00 8.333.200,00 2.314.700,00 4.549.555,00 708.745,00

100,00

17.812.700

945.150

760.200,00 17.811.508,69 1.347.000,00 1.430.136,69 690.500,00 4.879.668,00 934.200,00 5.224.834,00 391.178,00 2.913.992,00 944.668,52 599.585,52 45.602,00

99,99

99,95

92

KORISNIK PRORAČUNA 3299 343 3431 422 4221 451 4511 05565 01046 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3292 3299 343 3431 422 4227 22339 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Ostali proračunski korisnici iz područja kulture Ansambl Lado Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Postrojenja i oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Hrvatski restauratorski zavod Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju

PLAN 2011. 99.000 1.000.000 6.100.000 233.021.229 12.721.818 8.739.670 299.500 1.378.648

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 299.481,00 98.985,00 98.985,00 1.000.000,00 1.000.000,00 6.100.000,00 6.100.000,00 231.939.312,28 12.686.104,48 8.739.669,78 8.739.669,78 283.468,14 283.468,14 1.378.647,56 1.242.385,81 136.261,75 525.319,00 122.500,00 382.819,00 99,98 100,00 100,00 99,54 99,72 100,00 94,65 100,00

545.000

96,39

600.000

809.000

60.000

10.000 280.000 73.492.730 30.572.239 1.399.042 5.275.449

1.810.000

20.000,00 600.000,00 300.000,00 250.000,00 50.000,00 809.000,00 300.000,00 40.000,00 130.000,00 100.000,00 50.000,00 119.000,00 50.000,00 20.000,00 60.000,00 40.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 280.000,00 280.000,00 73.481.725,74 30.572.239,00 30.572.239,00 1.399.042,00 1.399.042,00 5.275.449,00 4.725.874,00 549.575,00 1.798.999,74 230.004,00 1.388.995,74

100,00

100,00

100,00

100,00 100,00 99,99 100,00 100,00 100,00

99,39

2.346.000

180.000,00 2.345.998,00

100,00

93

KORISNIK PRORAČUNA 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3292 3294 3299 343 3431 422 4221 451 4511 23585 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3292 3294 3299 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Hrvatska knjižnica za slijepe Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 1.200.000,00 999.999,00 45.999,00

28.285.000

275.000

30.000 500.000 3.000.000 2.915.328 1.850.550 70.037 313.741

80.000

100.000,00 28.284.998,00 900.000,00 1.400.000,00 84.996,00 600.000,00 750.003,00 549.999,00 350.000,00 23.650.000,00 275.000,00 150.000,00 55.000,00 70.000,00 30.000,00 30.000,00 500.000,00 500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.913.535,26 1.850.549,23 1.850.549,23 70.036,90 70.036,90 313.740,28 282.347,00 31.393,28 78.208,85 5.000,00 68.208,85

100,00

100,00

100,00 100,00 100,00 99,94 100,00 100,00 100,00

97,76

110.000

5.000,00 110.000,00 50.000,00 40.000,00 10.000,00

100,00

456.000

30.000

10.000,00 456.000,00 32.000,00 22.000,00 100.000,00 40.000,00 834,00 199.166,00 32.000,00 30.000,00 30.000,00 5.000,00 15.000,00 10.000,00

100,00

100,00

94

KORISNIK PRORAČUNA 343 3431 23608 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3292 3294 3299 421 4214 25878 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zavod za obnovu Dubrovnika Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Građevinski objekti Ostali građevinski objekti Hrvatsko narodno kazalište Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge

PLAN 2011. 5.000 6.865.421 762.030 35.000 131.391

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 5.000,00 5.000,00 6.865.421,00 762.030,00 762.030,00 35.000,00 35.000,00 131.391,00 118.416,00 12.975,00 59.000,00 22.440,00 26.560,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

59.000

100,00

108.000

10.000,00 108.000,00 36.000,00 60.000,00 6.000,00

100,00

150.000

20.000

5.600.000 93.981.629 58.231.726 2.000.000 9.838.465

3.753.342

6.000,00 150.000,00 35.000,00 25.000,00 30.000,00 12.000,00 500,00 24.500,00 18.000,00 5.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 93.155.250,69 58.224.416,61 58.224.416,61 2.000.000,00 2.000.000,00 9.803.359,49 8.799.477,73 1.003.881,76 3.639.787,59 1.519.087,59 2.072.430,00

100,00

100,00

100,00 99,12 99,99 100,00 99,64

96,97

2.736.274

48.270,00 2.736.274,00 686.274,00 1.350.000,00 699.834,00

100,00

12.113.982

166,00 11.753.272,00

97,02

95

KORISNIK PRORAČUNA 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3239 329 3292 3299 343 3431 422 4221 4222 4223 451 4511 25917 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3292 3294 3299 44926 311 3111 312 3121 Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Hrvatska matica iseljenika Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Hrvatski audiovizualni centar Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 550.000,00 820.560,00 618.948,00 649.020,00 485.776,00 40.000,00 7.608.576,00 980.392,00 3.045.959,00 150.000,00 2.895.959,00 98.039,00 98.039,00 1.091.758,00 213.650,00 174.050,00 704.058,00 762.385,00 762.385,00 5.865.715,79 2.947.767,95 2.947.767,95 93.955,55 93.955,55 507.016,47 456.904,24 50.112,23 323.119,82 200.000,00 118.119,82

3.189.215

95,51

98.039 1.226.469

100,00 89,02

794.117 5.767.242 2.947.768 93.956 507.018

96,00 101,71 100,00 100,00 100,00

325.644

99,22

544.745

5.000,00 544.745,00 153.414,00 381.331,00 5.000,00

100,00

1.271.461

76.650

36.714.211 1.076.817 22.250

5.000,00 1.372.461,00 500.000,00 63.594,00 113.506,00 97.407,00 106.741,00 405.163,00 56.050,00 30.000,00 76.650,00 25.150,00 1.500,00 50.000,00 36.408.709,32 1.076.816,16 1.076.816,16 22.250,00 22.250,00

107,94

100,00

99,17 100,00 100,00

96

KORISNIK PRORAČUNA 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3292 3294 3299 343 3431 352 3522 381 3811 45189 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3225 323 3231 3232 Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Međunarodni centar za podvodnu arheologiju Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

PLAN 2011. 174.144

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 174.143,16 156.935,55 17.207,61 39.500,00 20.000,00 14.500,00 100,00

45.000

87,78

74.000

5.000,00 74.000,00 30.000,00 29.000,00 10.000,00

100,00

204.800

15.700

1.500

5.000,00 204.800,00 35.000,00 34.999,00 8.000,00 28.000,00 20.001,00 28.800,00 43.000,00 7.000,00 15.700,00 10.000,00 700,00 5.000,00 1.500,00 1.500,00 34.500.000,00 34.500.000,00

100,00

100,00

100,00

34.500.000

100,00

600.000 562.850 300.000 6.250 51.600

54.300

300.000,00 300.000,00 562.850,00 300.000,00 300.000,00 6.250,00 6.250,00 51.600,00 46.500,00 5.100,00 54.300,00 24.300,00 10.000,00

50,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

21.000

122.700

20.000,00 21.000,00 10.000,00 9.000,00 2.000,00 122.700,00 10.000,00 30.000,00

100,00

100,00

97

KORISNIK PRORAČUNA 3234 3237 3238 3239 329 3294 3299 060 06005 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3295 3299 342 3423 Komunalne usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 2.000,00 60.000,00 5.700,00 15.000,00 7.000,00 2.000,00 5.000,00 4.580.746.835,57 4.422.584.745,24 94.358.925,71 91.730.081,00 2.628.844,71 3.781.131,09 3.781.131,09 16.034.260,96 14.366.728,82 1.667.532,14 19.104.512,48 4.592.886,20 6.839.336,92 4.196.111,45 3.476.177,91 6.833.222,50 3.196.753,45 525.651,78 2.546.282,89 59.247,95 381.525,98 123.760,45 364.315.526,58 8.449.641,46 3.136.144,21 3.734.353,54 1.150.152,46 7.204.664,62 299.001.159,80 28.023.260,43 7.734.698,12 5.881.451,94 476.152,01 476.152,01 5.173.141,98 1.123.639,62 700.430,35 249.167,44 2.890.172,96 63.327,89 146.403,72 475.993,28 475.993,28

7.000

100,00

4.600.377.064 4.422.663.055 94.397.635

99,57 100,00 99,96

3.824.985 16.239.226

98,85 98,74

17.900.000

106,73

7.517.500

90,90

401.031.207

90,84

200.000 5.996.500

238,08 86,27

513.260

92,74

98

KORISNIK PRORAČUNA 343 3431 3433 3434 352 3522 3523 381 3811 382 3821 386 3863 412 4123 421 4212 4214 422 4221 4222 4223 4224 4225 4227 423 4231 4233 426 4262 532 5321 06025 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Nematerijalna imovina Licence Građevinski objekti Poslovni objekti Ostali građevinski objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Medicinska i laboratorijska oprema Instrumenti, uređaji i strojevi Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru Dionice i udjeli u glavnici trgovackih društava u javnom sektoru Hrvatska agencija za hranu Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

PLAN 2011. 2.189.500

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 1.537.438,01 1.376.733,71 92.934,09 67.770,21 3.687.312.711,57 9.757.743,17 3.677.554.968,40 70,22

3.586.554.970

102,81

65.424.730 3.817.250 38.542.576

65.726.022,93 65.726.022,93 3.816.617,09 3.816.617,09 45.057.689,60 45.057.689,60

100,46 99,98 116,90

2.358.000 103.623.480

49.693.210

15.389.026

1.887.250,20 1.887.250,20 58.209.074,90 57.723.984,49 485.090,41 31.052.709,61 12.914.554,83 201.262,95 19.924,68 16.400.318,13 177.766,61 1.338.882,41 11.413.706,18 9.895.148,18 1.518.558,00

80,04 56,17

62,49

74,17

6.450.000 1.000.000

5.358.658,56 5.358.658,56 660.000,00 660.000,00

83,08 66,00

5.274.897 2.310.990

110.000 405.583

425.780

5.035.464,85 2.248.688,94 2.243.723,10 4.965,84 87.579,32 87.579,32 395.372,72 357.310,56 38.062,16 378.815,55 193.145,34 57.045,00

95,46 97,30

79,62 97,48

88,97

151.750

128.625,21 139.993,28 65.310,05

92,25

99

KORISNIK PRORAČUNA 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3299 342 3423 343 3431 3433 3434 412 4123 422 4221 4222 4223 4227 544 5443 06030 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 63.386,71 9.047,34

809.240

432.874

2.249,18 771.125,57 79.902,97 12.157,60 57.125,45 8.848,89 165.046,33 359.168,05 19.426,62 69.449,66 417.458,37 360.413,74 19.588,35 17.567,98 19.888,30 50.348,38 50.348,38

95,29

96,44

60.000

83,91

4.756

50.000 13.924

3.895,78 2.151,08 996,79 747,91 42.042,74 42.042,74 7.082,50 1.299,98 2.120,89 1.819,54 1.842,09 493.061,70 493.061,70

81,91

84,09 50,87

500.000

98,61

126.564.803 56.600.000

108.145.371,26 56.430.686,57 53.756.978,52 2.673.708,05 1.505.410,34 1.505.410,34 9.652.704,43 8.648.957,32 1.003.747,11 4.224.877,65 1.014.214,71 2.953.528,66 160.740,88 96.393,40 2.422.538,97 1.096.965,46

85,45 99,70

2.000.000 9.860.000

75,27 97,90

4.450.000

94,94

3.909.803

61,96

100

KORISNIK PRORAČUNA 3222 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3295 3299 342 343 3431 3433 3434 412 4123 422 4221 4222 4223 426 544 06035 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3213 322 3221 3222 323 3236 3237 Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Kamate za primljene zajmove Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Nematerijalna proizvedena imovina Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Rashodi za usluge Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 188.038,46 1.056.323,58 8.991,81

36.365.000

150.000 750.000

72.219,66 30.172.911,65 4.514.445,39 6.715.764,06 128.744,54 409.195,44 6.300.169,83 11.424.788,05 679.804,34 150.000,00 150.000,00 517.758,32 193.094,01 199.444,20 35.095,46 12.105,00 67.581,50 10.438,15

82,97

100,00 69,03

100.000 80.000

2.700.000 2.300.000

18.393,04 2.902,32 15.438,11 52,61 2.638.339,53 2.638.339,53 411.750,76 329.835,21 79.416,55 2.499,00

22,99

97,72 17,90

5.800.000 1.500.000 21.699.912 17.180.281 21.397.954,68 17.180.280,52 16.914.999,09 265.281,43 690.513,37 690.513,37 2.955.008,22 2.662.943,46 292.064,76 85.000,00 48.302,25 36.697,75 227.974,25 207.974,45 19.999,80 109.178,32 80.000,00 812,70 98,61 100,00

714.622 2.955.009

96,63 100,00

125.000

68,00

424.187

53,74

150.813

72,39

101

KORISNIK PRORAČUNA 3239 426 4262 06040 322 323 3232 3233 3237 3238 329 3299 343 412 4123 422 4221 426 4262 06045 311 3111 313 3131 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3222 3223 3224 3225 323 3231 3232 3234 3235 3237 3239 422 4222 423 4231 062 06205 311 3111 312 Ostale usluge Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Agencija za poljoprivredno zemljište Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Hrvatska poljoprivredna agencija Plaće Plaće za redovan rad Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Postrojenja i oprema Komunikacijska oprema Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene

PLAN 2011. 150.000 1.374.897 100.000 714.897

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 28.365,62 150.000,00 150.000,00 799.833,49 632.012,38 24.651,73 7.255,00 515.017,94 85.087,71 1.051,00 1.051,00 79.704,00 79.704,00 62.564,51 62.564,51 24.501,60 24.501,60 22.783.466,05 8.515.371,19 8.515.371,19 3.117.000,00 1.665.900,00 1.299.400,00 151.700,00 5.255.726,00 857.481,68 1.918.293,33 76.328,45 2.403.622,54 3.022.988,27 2.516.803,72 356.853,93 67.576,54 100,00 58,17 88,41

50.000 10.000 90.000 250.000 160.000 22.799.500 8.515.374 3.117.000

2,10

88,56 25,03 15,31 99,93 100,00 100,00

5.255.726

100,00

3.023.000

100,00

2.532.500

223.400 132.500 1.845.745.906 1.835.627.906 51.060.800 1.945.000

81.754,08 2.532.489,46 1.550.231,83 280.022,82 69.804,17 357.240,96 99.468,82 175.720,86 223.392,14 223.392,14 116.498,99 116.498,99 1.715.186.531,11 1.707.401.862,69 51.052.257,27 51.052.257,27 1.787.734,70

100,00

100,00 87,92 92,93 93,01 99,98 91,91

102

KORISNIK PRORAČUNA 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3222 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3295 3299 342 3422 343 3431 3433 351 3512 361 3611 363 3631 3632 3633 3634 Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija u javnom sektoru Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Pomoći inozemnim vladama Tekuće pomoći inozemnim vladama Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa

PLAN 2011. 8.790.100

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 1.787.734,70 8.776.702,05 7.863.520,04 913.182,01 6.972.704,48 2.962.766,63 3.357.643,45 502.168,88 150.125,52 7.590.251,65 1.117.014,23 142.137,86 6.150.707,20 83.491,83 99,85

9.023.200

77,28

8.621.500

88,04

74.649.548

6.972.033

96.900,53 67.471.744,02 5.818.108,24 3.870.500,74 6.523.625,76 1.697.822,49 18.280.067,44 510.443,63 22.428.613,27 4.404.486,04 3.938.076,41 316.753,09 316.753,09 5.466.607,48 2.023.852,34 227.261,64 457.778,66 1.374.675,34 106,10 1.382.933,40 13.180,19 13.180,19

90,38

78,41

29.000

45,45

388.400

96.689,15 96.486,43 202,72 3.953.977,43 3.953.977,43

24,89

20.156.107 769.396.550

18.346.264,14 18.346.264,14 634.064.389,84 175.596,41 622.983.914,00 7.635.870,36 3.269.009,07

91,02 82,41

103

KORISNIK PRORAČUNA 372 3721 381 3811 382 3821 3822 383 386 3861 3863 412 4123 421 4211 4212 422 4221 4222 4223 4227 426 4262 517 5176 542 5424 06220 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Kapitalne donacije građanima i kućanstvima Kazne, penali i naknade štete Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Nematerijalna imovina Licence Građevinski objekti Stambeni objekti Poslovni objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Dani zajmovi drugim razinama vlasti Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnogproračuna Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih fi ancijskih Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge

PLAN 2011. 17.936.269 10.571.436 339.335.594

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 17.892.845,90 17.892.845,90 7.993.466,34 7.993.466,34 335.031.172,89 41.044.548,98 293.986.623,91 155.519.105,09 154.309.284,39 1.209.820,70 99,76 75,61 98,73

50.000 151.831.259

102,43

1.780.000 186.046.000

2.304.110

6.016.000 168.000.000

1.432.718,00 1.432.718,00 185.151.312,48 171.888.544,34 13.262.768,14 1.749.511,73 1.435.051,71 247.496,48 54.771,65 12.191,89 1.858.550,70 1.858.550,70 194.223.184,47 194.223.184,47

80,49 99,52

75,93

30,89 115,61

725.000

640.739,60 640.739,60

88,38

10.118.000 5.250.000 250.000 985.000

7.784.668,42 4.620.612,92 4.620.612,92 79.083,90 79.083,90 794.745,40 716.195,00 78.550,40 724.168,35 437.542,94 139.411,40

76,94 88,01 31,63 80,68

1.100.000

65,83

405.000

147.214,01 202.036,32 126.750,80 59.439,81 686,34

49,89

1.223.000

15.159,37 797.860,09

65,24

104

KORISNIK PRORAČUNA 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3299 343 3431 412 4123 422 4221 4222 4223 426 4262 065 06505 311 3111 3113 3114 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Plaće za posebne uvjete rada Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 133.196,12 64.515,46 79.277,87 516,60 73.149,61 18.250,00 224.965,03 199.227,07 4.762,33 152.567,05 67.287,66 6.646,02 76.249,57 2.383,80 2.327,38 2.327,38 33.136,20 33.136,20 243.039,91 214.867,88 1.998,00 26.174,03 135.090,90 135.090,90 6.222.652.951,79 5.796.812.434,53 72.911.137,22 68.709.447,50 2.764.338,40 1.437.351,32 2.702.827,41 2.702.827,41 12.590.678,71 11.280.665,94 1.310.012,77 6.721.665,66 3.007.368,77 3.553.377,22 119.622,45 41.297,22 13.137.230,22 2.146.861,17 9.432.839,00 891.249,88 296.996,40 369.283,77 64.976.184,84 11.222.555,29 9.176.445,12 1.233.355,04 2.247.002,79 9.709.004,50

335.000

45,54

10.000 60.000 350.000

23,27 55,23 69,44

150.000 6.459.081.985 6.017.639.545 74.210.000

90,06 96,34 96,33 98,25

2.900.000 12.880.000

93,20 97,75

7.442.000

90,32

15.285.000

85,95

78.681.967

82,58

105

KORISNIK PRORAČUNA 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 351 3512 352 3522 3523 362 3621 363 3631 3632 372 3721 3722 381 3811 382 3821 386 3861 412 4123 4126 422 4221 4222 4223 4225 4227 423 4231 Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Pomoći međunarodnim organizacijama Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Naknade građanima i kućanstvima u naravi Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru Nematerijalna imovina Licence Ostala nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Instrumenti, uređaji i strojevi Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 23.975,70 17.178.978,73 7.700.156,68 6.484.710,99 3.600,00 3.600,00 11.991.765,44 6.573.343,65 503.430,37 287.415,04 2.532.923,58 2.052,67 2.092.600,13 2.621.291,53 24.414,12 2.596.877,41 1.585.800.000,00 1.585.800.000,00

60.000 14.945.092

6,00 80,24

2.692.000

97,37

1.585.800.000

100,00

52.030.000

51.946.613,31 48.446.613,32 3.499.999,99

99,84

1.453.000 1.539.514.380

1.460.854,73 1.460.854,73 1.530.106.695,80 2.158.271,32 1.527.948.424,48 58.218.898,24 5.954.254,83 52.264.643,41 81.754.987,72 81.754.987,72 99.864.565,94 99.864.565,94 1.984.154.384,89 1.984.154.384,89

100,54 99,39

59.128.503

98,46

79.827.554 148.757.937 2.118.891.034

102,41 67,13 93,64

2.839.500

7.050.000

4.599.426

2.259.938,26 1.784.311,96 475.626,30 4.648.721,34 1.532.316,44 297.246,88 79.166,11 20.908,77 2.719.083,14 2.585.318,44 999.425,44

79,59

65,94

56,21

106

KORISNIK PRORAČUNA 4233 426 4262 4263 451 4511 452 453 4531 534 5341 06545 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3225 323 3231 3232 3233 3234 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3295 3299 343 3433 351 3512 422 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Umjetnička, literarna i znanstvena djela Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnogsektora Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovackih društava izvan javnog sektora Agencija za obalni linijski promet Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Zatezne kamate Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Postrojenja i oprema

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 1.585.893,00

5.385.000

1.942.152 125.000 1.200.000 200.000.000

4.000.704,91 3.311.904,91 688.800,00 2.007.558,59 2.007.558,59 346.811,33 346.811,33 200.000.000,00 200.000.000,00

74,29

103,37

28,90 100,00

385.675.305 1.616.527 31.250 278.211

101.500

385.510.166,17 1.581.706,72 1.581.706,72 30.750,00 30.750,00 272.558,10 245.619,20 26.938,90 96.443,42 51.215,42 37.228,00

99,96 97,85 98,40 97,97

95,02

91.800

455.900

5.000 269.000

8.000,00 85.398,84 32.861,03 42.755,55 9.782,26 388.003,36 46.930,75 41.456,66 96.998,66 2.596,00 135.248,34 25.996,43 38.776,52 696,52 696,52 260.170,14 189.175,08 23.992,42 34.128,44 4.655,00 7.149,20 1.070,00 22,07 22,07 382.794.417,00 382.794.417,00

93,03

85,11

13,93 96,72

1.700 382.794.417

1,30 100,00

30.000

107

KORISNIK PRORAČUNA 06550 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3295 3299 343 3433 3434 412 4126 421 4214 422 4221 4223 4225 4227 451 4511 454 Agencija za vodne putove Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Nematerijalna imovina Ostala nematerijalna imovina Građevinski objekti Ostali građevinski objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Oprema za održavanje i zaštitu Instrumenti, uređaji i strojevi Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU

PLAN 2011. 24.828.900 2.633.000

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 22.757.674,35 2.437.168,61 2.434.031,49 3.137,12 104.964,03 104.964,03 424.298,94 380.429,89 43.869,05 655.527,96 193.233,05 448.056,91 8.336,00 5.902,00 1.167.990,37 59.954,59 906.957,78 163.966,35 25.049,76 12.061,89 5.329.926,44 125.780,83 4.817.243,28 66.959,61 5.032,18 38.500,00 7.248,00 135.714,30 14.110,56 119.337,68 446.249,12 312.379,84 82.037,22 40.869,60 7.962,46 3.000,00 668,32 268,32 400,00 2.160.459,51 2.160.459,51 8.084.012,64 8.084.012,64 613.555,81 45.107,76 20.802,38 7.653,80 539.991,87 265.212,60 265.212,60 1.067.640,00 91,66 92,56

107.000 503.000

98,10 84,35

825.500

79,41

1.170.000

99,83

5.383.200

99,01

517.000

86,32

1.200

55,69

3.967.000 7.680.000 672.000

54,46 105,26 91,30

300.000 1.070.000

88,40 99,78

108

KORISNIK PRORAČUNA 4541 06551 44934 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3291 3293 3299 343 3431 3433 422 4221 426 431 4312 45084 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu Agencije u prometu i infrastrukturi Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 1.067.640,00

18.833.565 4.659.524 1.449.214

6.096.448,86 2.526.720,14 1.285.980,20 1.281.511,01 4.469,19 26.000,00 26.000,00 221.188,59 199.326,93 21.861,66 225.484,66 162.798,40 29.994,26

32,37 54,23 88,74

26.250 252.220

99,05 87,70

1.770.840

12,73

104.000

774.000

171.000

32.692,00 79.146,45 44.660,06 29.885,17 4.601,22 517.445,71 68.540,72 42.849,61 21.387,64 3.659,24 157.143,99 5.900,00 136.139,13 73.937,87 7.887,51 128.046,09 97.872,60 28.252,33 1.921,16 947,79 533,52 414,27 38.480,65 38.480,65 4.000,00 4.000,00

76,10

66,85

74,88

3.000

31,59

62.000 30.000 17.000

62,07

23,53

11.031.981 1.430.000

2.643.949,09 1.224.683,15 1.180.615,97 44.067,18 21.250,00 21.250,00 210.645,48 189.825,87 20.819,61

23,97 85,64

60.000 223.500

35,42 94,25

109

KORISNIK PRORAČUNA 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3235 3237 3238 3239 329 3292 3293 3295 343 3431 372 382 412 4123 422 4221 4222 4227 451 4511 45228 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 322 3221 323 3231 3237 3239 324 Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Pristojbe i naknade Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Kapitalne donacije Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Agencija za sigurnost željezničkog prometa Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

PLAN 2011. 470.000

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 374.745,89 259.072,68 19.720,00 79,73

250.000

95.953,21 81.515,86 36.895,03 3.683,31 3.925,44 25.255,45 11.756,63 499.700,55 63.019,30 7.979,81 2.431,00 36.494,72 100.708,51 67.108,80 221.958,41 10.603,25 4.931,48 5.384,17 287,60 1.778,50 1.778,50

32,61

2.487.094

20,09

140.000

7,57

19.000 10.000 4.913.200 50.000 924.187

9,36

55.000 3.142.060 618.660 50.000 106.400

190.000

47.648,43 47.648,43 120.034,09 18.299,85 92.554,69 9.179,55 51.343,89 51.343,89 925.779,63 330.475,59 330.475,59 7.500,00 7.500,00 56.841,85 51.223,73 5.618,12 8.212,40 4.007,40 4.205,00

95,30 12,99

93,35 29,46 53,42 15,00 53,42

4,32

150.000 842.000

903,67 903,67 269.323,11 312,88 251.200,10 17.810,13

0,60 31,99

20.000

110

KORISNIK PRORAČUNA 329 3291 3293 343 3431 412 422 423 426 431 06560 311 3111 312 3121 313 3132 3133 322 3223 323 3232 422 4221 4225 4227 075 07505 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Prijevozna sredstva Nematerijalna proizvedena imovina Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti Hrvatski hidrografski institut Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Rashodi za materijal i energiju Energija Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Instrumenti, uređaji i strojevi Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge

PLAN 2011. 490.000

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 252.423,01 250.310,01 51,51

10.000 30.000 250.000 250.000 85.000 50.000 12.104.670 7.906.823 300.000 1.367.882

2.113,00 100,00 100,00

1,00

950.000 791.105 788.860

11.476.227,88 7.824.991,00 7.824.991,00 299.300,84 299.300,84 1.353.723,45 1.212.873,61 140.849,84 506.898,95 506.898,95 782.593,49 782.593,49 708.720,15 188.860,00 219.860,15 300.000,00 661.805.208,64 247.976.316,23 69.506.091,74 64.769.713,09 4.736.378,65 2.319.886,70 2.319.886,70 11.900.307,17 10.725.556,01 1.174.751,16 6.406.601,89 2.791.644,92 3.177.034,42

94,81 98,97 99,77 98,96

53,36 98,92 89,84

605.145.884 248.386.139 69.500.000

109,36 99,84 100,01

2.350.000 11.910.000

98,72 99,92

7.189.560

89,11

5.110.000

62.029.090

437.922,55 4.844.475,86 1.488.463,93 231.446,87 2.884.446,54 218.263,07 21.855,45 45.816.117,41 4.890.740,44 3.420.451,57 328.660,96 4.756.840,05

94,80

73,86

111

KORISNIK PRORAČUNA 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3293 3294 3299 343 3431 3433 3434 363 3631 3632 381 3811 412 4123 421 4211 4214 422 4221 4222 4223 4227 423 4231 426 4262 07515 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3222 3223 Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Nematerijalna imovina Licence Građevinski objekti Stambeni objekti Ostali građevinski objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Agencija za zaštitu okoliša Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 3.479.761,65 241.479,86 25.183.378,62 657.034,50 2.857.769,76 324.715,32 324.715,32 5.448.388,51 4.138.838,44 67.427,53 1.188.254,83 53.867,71 18.089,11 2.294,52 12.262,19 3.532,40 3.288.241,88 2.477.065,25 811.176,63 881.000,00 881.000,00 245.505,11 245.505,11 91.752.756,56 42.873.559,00 48.879.197,56 4.618.203,16 354.913,79 79.199,00 70.058,34 4.114.032,03 547.756,81 547.756,81 58.179,00 58.179,00 15.212.735,02 5.754.745,68 5.513.927,86 240.817,82 188.254,00 188.254,00 993.303,30 895.307,04 97.996,26 606.748,88 236.896,58 250.675,83 107.576,47 11.600,00 439.469,26 82.541,51 25.636,22 136.242,37

6.783.000

80,32

35.000

51,68

3.500.000

93,95

900.000 250.000 68.813.109

97,89 98,20 133,34

9.936.380

46,48

80.000 15.136.000 5.757.000

72,72 100,51 99,96

210.000 1.002.000

89,64 99,13

610.000

99,47

458.000

95,95

112

KORISNIK PRORAČUNA 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 3434 412 4123 422 4221 4222 4223 451 4511 07520 311 3111 3112 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3223 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama Plaće Plaće za redovan rad Plaće u naravi Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 166.392,97

6.012.200

5.000 472.000

28.656,19 6.412.690,11 333.029,92 705.820,86 139.841,23 52.203,57 186.452,17 24.176,00 4.565.218,18 191.106,04 214.842,14 1.208,45 1.208,45 329.097,78 194.394,72 66.290,73 12.276,00 10.105,00 46.031,33 326,08 218,40 72,18 35,50 378.454,82 378.454,82 102.779,48 47.231,87 19.999,93 35.547,68 5.657,18 5.657,18 185.008.394,04 7.324.388,47 7.290.338,55 28.000,00 6.049,92 252.706,00 252.706,00 1.255.318,98 1.131.246,95 124.072,03 518.264,33 161.924,60 327.062,32 10.970,41 18.307,00 654.356,19 234.265,94 395.348,98 1.499,24

106,66

24,17 69,72

10.000

3,26

469.800 110.000

80,56 93,44

20.000 123.911.041 7.327.000

28,29 149,31 99,96

260.000 1.257.000

97,19 99,87

607.000

85,38

794.500

82,36

113

KORISNIK PRORAČUNA 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3292 3293 3299 342 3422 343 3431 3433 3434 371 3711 421 4211 422 4221 4222 4227 512 5121 07525 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3223 3224 3225 3227 Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija u javnom sektoru Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja Naknade građanima i kućanstvima u novcu Građevinski objekti Stambeni objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanimai kućanstvima Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu Državna geodetska uprava Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

PLAN 2011. 6.283.000

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 23.242,03 5.882.677,84 523.362,22 228.470,84 686.719,74 1.186.688,77 196.842,15 1.828.531,16 1.021.881,42 210.181,54 124.343,38 70.375,01 19.966,74 34.001,63 261.630,40 261.630,40 93,63

176.000

70,65

270.000

96,90

36.000

19.289,67 9.190,54 12,10 10.087,03 27.884.018,60

53,58

91.695.541 205.000

27.884.018,60 91.695.541,00 91.695.541,00 120.575,70 45.246,33 73.941,18 1.388,19 49.015.283,48 49.015.283,48

100,00 58,82

15.000.000

326,77

217.712.704 87.540.000

4.690.000 15.127.000

10.905.000

213.607.763,35 87.525.617,61 86.600.021,97 925.595,64 4.662.304,25 4.662.304,25 15.125.933,91 13.552.129,43 1.573.804,48 10.584.098,59 2.160.798,88 7.876.708,98 534.965,73 11.625,00 9.334.031,22 1.779.601,25 5.570.587,63 1.788.161,49 189.680,85 6.000,00

98,11 99,98

99,41 99,99

97,06

9.103.000

102,54

114

KORISNIK PRORAČUNA 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 3434 412 4123 421 4212 4214 422 4221 4222 4223 4225 426 4262 431 4312 452 4521 080 08005 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Nematerijalna imovina Licence Građevinski objekti Poslovni objekti Ostali građevinski objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Instrumenti, uređaji i strojevi Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika

PLAN 2011. 65.466.022

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 70.081.440,84 7.076.854,95 4.939.589,93 599.543,58 893.919,92 4.535.522,54 83.240,41 34.344.710,08 12.609.574,77 4.998.484,66 70.590,80 70.590,80 4.014.802,10 3.363.159,30 296.689,98 144.257,64 136.003,97 968,25 73.722,96 21.988,76 10.037,73 3.175,26 8.775,77 2.849.686,25 2.849.686,25 2.340.474,19 2.240.720,57 99.753,62 2.484.993,70 2.355.886,84 79.309,51 45.367,61 4.429,74 757.415,55 757.415,55 3.694.305,00 3.694.305,00 107,05

80.000 5.111.163

88,24 78,55

28.000

78,53

1.855.000 2.625.519

153,62 89,14

10.852.000

22,90

1.171.000 3.096.000

64,68 119,33

63.000 11.878.460.964 8.276.388.998 5.983.101.174 280.782.929 1.015.079.752

60.080,58 60.080,58 11.931.135.508,92 8.345.103.074,93 5.983.055.939,33 5.983.055.939,33 279.578.609,85 279.578.609,85 1.015.072.143,84 914.010.685,54 101.061.458,30 255.874.310,57 1.513.571,93 254.144.081,82 216.656,82

95,37 100,44 100,83 100,00 99,57 100,00

257.065.467

99,54

115

KORISNIK PRORAČUNA 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3434 351 3512 352 3522 363 3631 3632 372 3721 381 3811 412 4123 421 4212 422 4221 4222 4225 426 4262 451 Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ostali nespomenuti financijski rashodi Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Nematerijalna imovina Licence Građevinski objekti Poslovni objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Instrumenti, uređaji i strojevi Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

PLAN 2011. 8.089.918

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 7.353.833,18 692.880,56 6.299.820,46 208.824,60 124.895,06 27.412,50 48.864.042,81 1.916.204,14 483.606,97 490.720,26 5.654.559,71 9.639.687,08 532.402,00 25.874.542,84 2.509.228,74 1.763.091,07 10.000,00 10.000,00 65.569.472,48 150.360,41 271.636,98 64.479.231,66 2.648,10 665.595,33 26.071.355,75 190.630,36 25.880.725,39 36.447.545,81 36.447.545,81 90,90

72.616.168

67,29

10.000 40.116.885

100,00 163,45

26.404.360

98,74

12.365.636

294,75

17.806.139

17.806.139,00 17.806.139,00

100,00

260.519.585

261.330.733,16 259.945.442,18 1.385.290,98 10.946.602,58 10.946.602,58 180.359.058,29 180.359.058,29 11.552.620,20 11.552.620,20 88.460.040,64 88.460.040,64 46.873.862,84 36.851.130,84 84.303,73 9.938.428,27 3.545.268,84 3.545.268,84 6.324.513,80

100,31

11.069.959 160.542.690 11.564.736 88.642.917 19.801.327

98,89 112,34 99,90 99,79 236,72

4.349.977 6.424.514

81,50 98,44

116

KORISNIK PRORAČUNA 4511 452 4521 08006 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3291 3292 3294 3299 342 3423 343 3431 372 3721 381 3811 421 4212 451 4511 08008 311 3111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Građevinski objekti Poslovni objekti Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Javni instituti u Republici Hrvatskoj Plaće Plaće za redovan rad

PLAN 2011. 34.865 2.745.405.346 1.712.756.580 50.912.620 288.422.026

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 6.324.513,80 6.981,96 6.981,96 2.737.118.363,66 1.712.649.807,06 1.712.649.807,06 50.894.331,23 50.894.331,23 288.421.963,99 259.485.495,00 28.936.468,99 67.051.026,01 10.723.881,00 54.197.375,01 20,03 99,70 99,99 99,96 100,00

67.936.697

98,70

55.341.861

2.129.770,00 55.297.389,91 15.221.365,00 2.089.612,00 27.833.538,00 9.682.985,91

99,92

92.638.348

8.126.859

469.889,00 92.355.579,73 10.826.695,00 19.194.896,70 1.774.404,00 7.687.981,00 2.648.172,00 2.321.340,00 23.522.846,03 2.320.931,00 22.058.314,00 8.126.859,00 1.965.001,00 874.689,00 940.762,00 4.346.407,00 256.966,00 256.966,00

99,69

100,00

256.966

100,00

522.132 194.623.500 265.447.607 6.678.618 1.741.532 338.175.255 239.792.469

522.132,00 522.132,00 189.294.151,80 189.294.151,80 263.984.336,86 263.984.336,86 6.522.288,07 6.522.288,07 1.741.532,00 1.741.532,00 338.144.550,09 239.792.469,00 239.792.469,00

100,00 97,26 99,45 97,66 100,00 99,99 100,00

117

KORISNIK PRORAČUNA 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3292 3293 3294 3299 08009 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Državni hidrometeorološki zavod Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

PLAN 2011. 6.766.564 41.214.388

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 6.742.377,43 6.742.377,43 41.214.388,00 37.054.123,00 4.160.265,00 10.437.511,00 2.519.510,00 6.977.683,00 99,64 100,00

10.437.511

100,00

12.603.190

940.318,00 12.603.190,00 2.860.975,00 1.784.362,00 6.426.840,00 1.229.435,00

100,00

24.722.312

2.638.821

103.782.493 35.689.757 1.731.731 6.171.804

7.201.000

301.578,00 24.715.793,66 2.984.248,00 5.355.946,00 492.146,00 3.523.336,00 2.526.118,00 362.274,00 6.050.342,66 741.154,00 2.680.229,00 2.638.821,00 610.369,00 723.366,00 547.941,00 757.145,00 96.982.829,75 35.689.756,97 35.689.756,97 1.684.915,99 1.684.915,99 6.171.802,78 5.529.650,26 642.152,52 7.022.223,04 4.363.681,57 2.227.911,68

99,97

100,00

93,45 100,00 97,30 100,00

97,52

19.950.500

430.629,79 17.473.477,65 1.199.213,71 10.678.098,35 2.463.072,83 2.631.880,42 449.123,84 52.088,50 23.754.965,30 2.865.378,68 5.378.803,92

87,58

26.530.200

89,54

118

KORISNIK PRORAČUNA 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 3434 372 3721 412 4123 421 4214 422 4221 4222 4223 4225 4227 423 4231 424 4241 426 4262 452 4521 08011 381 3811 08091 21836 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Nematerijalna imovina Licence Građevinski objekti Ostali građevinski objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Instrumenti, uređaji i strojevi Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti Knjige u knjižnicama Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i športu Nacionalna i sveučilišna knjižnica Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 56.640,40 397.364,09 1.967.311,97 852.048,69 11.284.180,33 376.504,12 576.733,10 572.593,47 145.931,96 16.728,57 56.336,20 72.219,11 281.377,63 92.302,86 55.440,13 12.782,50 24.080,23 131.206,23 131.206,23 291.888,31 291.888,31 113.283,00 113.283,00 3.066.089,86 229.281,55 476.165,67 47.217,21 1.853.677,46 459.747,97 16.990,00 16.990,00 9.215,29 9.215,29 98.141,70 98.141,70 793.977,30 793.977,30 6.624.999,05 6.624.999,05 6.624.999,05 407.161.691,44 52.070.095,03 28.287.661,25 28.287.661,25 1.186.206,47 1.186.206,47 4.789.129,39 4.315.785,40 473.343,99 2.144.299,92 231.085,00

505.001

113,38

107.000

86,26

182.300 300.000 220.000 3.424.000

71,97 97,30 51,49 89,55

200.000 15.000 304.200 1.250.000 6.625.000 6.625.000 408.083.872 52.210.732 28.287.662 1.211.370 4.789.130

8,50 61,44 32,26 63,52 100,00 100,00 99,77 99,73 100,00 97,92 100,00

2.259.772

94,89

119

KORISNIK PRORAČUNA 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3236 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 3434 372 3721 424 4241 4242 4244 21852 311 3111 3112 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti Knjige u knjižnicama Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) Ostale nespomenute izložbene vrijednosti Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet Plaće Plaće za redovan rad Plaće u naravi Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 1.779.873,92

5.158.698

133.341,00 5.158.698,00 1.684.071,00 3.208.998,00 244.578,00

100,00

8.587.504

363.573

21.051,00 8.587.504,00 557.968,00 3.589.876,00 33.815,00 1.779.510,00 45.119,00 1.010.443,00 1.073.193,00 497.580,00 363.573,00 107.781,00 3.679,00 82.651,00 101.044,00 68.418,00 72.700,00 24.233,00 29.080,00 19.387,00 116.748,00 116.748,00

100,00

100,00

72.700

100,00

116.748

100,00

1.363.575

1.363.575,00 1.108.380,00 150.115,00 105.080,00

100,00

87.355.625 16.946.409

85.526.027,79 16.733.407,40 16.707.211,15 26.196,25 367.995,00 367.995,00 2.882.180,46 2.597.313,77 284.866,69 1.526.774,69 797.027,14 448.560,00

97,91 98,74

373.385 2.930.911

98,56 98,34

1.585.450

96,30

509.000

281.187,55 506.821,00 114.631,12 139.048,18

99,57

120

KORISNIK PRORAČUNA 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 412 4123 4124 421 4214 422 4221 4222 4223 4225 424 4241 426 4262 21869 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 323 3236 3237 23665 311 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Nematerijalna imovina Licence Ostala prava Građevinski objekti Ostali građevinski objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Instrumenti, uređaji i strojevi Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti Knjige u knjižnicama Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Leksikografski zavod Miroslav Krleža Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za usluge Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Sveučilišni računski centar SRCE Plaće

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 251.548,85

54.653.370

567.720

1.592,85 54.515.844,16 36.862.919,01 3.776.119,09 463.968,59 90.415,51 1.294.081,65 4.256.766,09 6.675.001,36 1.096.572,86 1.100,00 1.100,00 521.749,76 67.287,13 174.415,06 88.295,51 176.544,07 15.207,99 69.498,06 49.240,55 20.257,51 154.447,32 150.767,77 3.679,55 319.391,73 319.391,73 7.347.361,27 2.683.322,77 4.550.360,38 75.461,92 38.216,20 147.200,00 147.200,00 432.256,94 432.256,94 25.331.847,56 20.327.667,69 20.327.667,69 686.701,79 686.701,79 3.486.288,08 3.141.713,62 344.574,46 588.428,00 19.273,00 569.155,00

99,75

91,90

123.860

56,11

154.600

99,90

421.000 7.352.720

75,87 99,93

150.000 1.587.200 25.362.669 20.327.668 686.828 3.498.980

98,13 27,23 99,88 100,00 99,98 99,64

606.431

97,03

242.762

30.755.113 14.575.996

242.762,00 25.938,00 216.824,00 27.752.504,29 13.637.328,61

100,00

90,24 93,56

121

KORISNIK PRORAČUNA 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 372 3721 412 4123 422 4221 4222 23962 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Agencija za odgoj i obrazovanje Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

PLAN 2011. 519.983 2.516.510

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 13.637.328,61 486.148,45 486.148,45 2.335.579,10 2.092.998,58 242.580,52 1.227.187,52 328.242,43 663.338,75 93,49 92,81

1.884.343

65,13

3.123.527

235.606,34 3.086.648,24 433.754,32 2.309.250,88 296.542,86

98,82

4.275.393

468.968

47.100,18 3.211.343,03 294.676,05 676.930,62 85.958,53 288.799,84 78.854,08 79.994,29 913.732,69 84.202,11 708.194,82 399.844,44 72.659,10 81.989,81 38.326,24 149.741,38 57.127,91 2.556,17 2.556,17 91.454,63 91.454,63 346.256,10 346.256,10 2.928.158,00 2.285.000,00 643.158,00 40.974.559,47 13.216.164,47 13.216.164,47 541.499,28 541.499,28 2.287.514,90 2.049.507,56 238.007,34 9.140.366,09 8.517.069,43 582.426,40

75,11

85,26

6.800 108.593 346.842 2.928.158

37,59 84,22 99,83 100,00

42.736.904 13.285.750 544.918 2.381.627

95,88 99,48 99,37 96,05

9.733.482

93,91

122

KORISNIK PRORAČUNA 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 363 3631 412 4123 422 4221 4222 423 4231 426 38487 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Nematerijalna proizvedena imovina Agencija za znanost i visoko obrazovanje Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume

PLAN 2011. 1.334.917

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 40.870,26 969.416,63 326.156,08 412.732,23 53.713,51 72,62

11.398.416

520.000 328.241

176.814,81 10.911.437,08 442.757,92 468.187,11 179.125,36 206.759,70 1.714.834,68 7.072.302,96 6.396,00 821.073,35 488.064,06 488.064,06 287.941,94 99.642,19 70.620,72 28.631,26 3.360,42 85.687,35 4.838,20 4.838,20 2.917.170,67 2.917.170,67 43.048,83 43.048,83 86.656,40 83.622,70 3.033,70 80.440,92 80.440,92 20.150.643,28 7.296.630,80 7.296.630,80 271.014,84 271.014,84 1.258.344,83 1.127.418,78 130.926,05 2.274.739,01 1.761.931,50 353.807,96

95,73

93,86 87,72

10.000 2.919.112 50.000 100.000

48,38 99,93 86,10 86,66

80.441 50.000 20.901.295 7.296.631 271.015 1.258.346

100,00

96,41 100,00 100,00 100,00

2.424.848

93,81

205.000

158.999,55 204.692,01 124.912,87 28.999,35 26.288,00 24.491,79

99,85

123

KORISNIK PRORAČUNA 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 3434 412 4123 422 4221 4222 4223 4227 426 4262 40883 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ostali nespomenuti financijski rashodi Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge

PLAN 2011. 7.514.865

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 6.965.062,29 397.401,33 63.992,81 81.278,10 20.688,09 1.199.999,62 31.500,00 5.016.589,38 125.913,88 27.699,08 779.612,14 99.499,96 30.200,00 75.031,67 344.863,39 230.017,12 39.358,42 29.462,30 9.896,12 99.999,69 99.999,69 127.189,51 58.492,93 17.099,91 12.996,75 38.599,92 833.999,74 833.999,74 45.753.522,32 4.435.553,11 4.435.553,11 299.124,36 299.124,36 779.595,84 697.634,24 81.961,60 1.084.697,72 662.261,32 189.886,00 92,68

829.990

93,93

39.400

99,89

100.000 127.200

100,00 99,99

834.000 43.282.083 4.435.554 299.300 791.614

100,00 105,71 100,00 99,94 98,48

1.084.758

99,99

836.417

232.550,40 836.007,62 572.531,61 215.267,65 35.031,36

99,95

32.209.211

13.177,00 34.693.460,18 1.177.320,64 253.499,67 125.186,01 425.303,46 3.577.771,90 41.000,00

107,71

124

KORISNIK PRORAČUNA 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 363 3631 412 4123 422 4221 4222 423 4231 43335 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Agencija za mobilnost i programe Europske unije Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 21.912.249,50 69.585,97 7.111.543,03 1.852.476,22 78.086,00 40.825,11 7.193,51 1.685.817,17 40.554,43 2.670,00 2.670,00 283.858,91 283.858,91 96.078,36 96.078,36 1.190.750,00 1.080.750,00 110.000,00 199.250,00 199.250,00 46.459.582,67 3.448.630,80 3.448.630,80 460.516,64 460.516,64 580.503,73 523.128,26 57.375,47 1.066.131,28 749.072,66 153.063,12

1.852.483

100,00

2.670 283.997 96.079 1.190.750

100,00 99,95 100,00 100,00

199.250 47.792.977 4.893.599 488.690 842.591

100,00 97,21 70,47 94,23 68,90

1.408.519

75,69

358.555

163.995,50 234.180,57 126.704,84 45.668,54 7.872,61

65,31

4.100.317

644.144 843.502

53.934,58 3.400.079,60 197.884,47 60.617,52 429.030,64 75.408,43 465.530,34 25.600,00 1.642.365,39 167.800,84 335.841,97 685.797,91 685.797,91 317.988,05 84.264,16

82,92

106,47 37,70

125

KORISNIK PRORAČUNA 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 352 3522 3523 363 3633 381 3811 412 4124 422 4221 4222 4223 426 4262 43450 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 323 3231 3235 3237 3238 3239 329 3299 343 3431 382 3821 412 Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Nematerijalna imovina Ostala prava Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Javna ustanova Hrvatski olimpijski centar Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Nematerijalna imovina

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 6.833,55 184.752,09 100,00 42.038,25 20.781,98 20.619,24 162,74 3.462.411,65 3.047.270,97 415.140,68

76.351

27,22

21.201.705

25.241.531,81 25.241.531,81

119,05

12.452.625 96.250 318.019

68.110 375.562 159.041 2.500 27.351

14.661

7.071.936,43 7.071.936,43 125.003,50 125.003,50 278.173,35 271.987,72 3.094,68 3.090,95 65.915,37 65.915,37 315.952,45 153.081,36 153.081,36 1.250,00 1.250,00 26.330,04 23.727,60 2.602,44 2.116,20 1.046,20 570,00

56,79 129,87 87,47

96,78 84,13 96,25 50,00 96,27

14,43

18.374

113.717

4.284 1.962 27.073 2.092

500,00 1.300,00 1.000,00 300,00 102.189,07 3.235,07 85.680,00 3.000,00 1.230,00 9.044,00 1.000,00 1.000,00 1.612,99 1.612,99 27.072,79 27.072,79

7,08

89,86

23,34 82,21 100,00

126

KORISNIK PRORAČUNA 422 46173 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 363 3631 412 4123 422 4221 4222 423 4231 426 090 09005 311 3111 Postrojenja i oprema Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Nematerijalna proizvedena imovina MINISTARSTVO TURIZMA Ministarstvo turizma Plaće Plaće za redovan rad

PLAN 2011. 4.507 57.310.912 7.873.797 339.873 1.324.055

IZVRŠENJE 2011. INDEKS

62.826.956,58 7.870.390,76 7.870.390,76 336.173,05 336.173,05 1.322.553,93 1.191.836,40 130.717,53 859.684,57 398.047,02 340.324,41

109,62 99,96 98,91 99,89

962.149

89,35

624.926

121.313,14 561.265,10 232.804,61 277.420,87 41.610,26

89,81

42.983.514

70.000 608.067

9.429,36 49.200.288,86 277.040,03 422.560,83 395.017,88 95.314,44 1.897.013,67 45.572.569,74 304.735,25 236.037,02 42.926,75 42.926,75 368.177,71 276.002,30 23.688,55 21.381,09 200,00 2.523,90 44.381,87 748,64 748,64 1.905.328,91 1.905.328,91 52.973,34 52.973,34 299.147,12 199.277,56 99.869,56 7.297,84 7.297,84 233.746.750,33 233.746.750,33 11.277.265,61 10.614.013,49

114,46

61,32 60,55

1.703 2.011.867 67.161 300.000

43,96 94,70 78,88 99,72

43.800 100.000 239.552.000 239.552.000 11.377.000

16,66

97,58 97,58 99,12

127

KORISNIK PRORAČUNA 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3235 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3432 3433 351 352 3522 3523 363 3631 3632 372 3721 Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Negativne tečajne razlike i valutna klauzula Zatezne kamate Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu

PLAN 2011. 315.000 2.010.000

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 663.252,12 263.377,67 263.377,67 1.950.293,92 1.747.373,17 202.920,75 2.159.181,39 1.451.353,32 472.481,30 154.597,94 80.748,83 651.129,16 266.166,39 320.768,40 4.969,49 43.401,29 15.823,59 4.123.741,43 565.839,71 222.382,61 279.294,70 845.352,73 1.666.476,08 268.474,09 275.921,51 85.048,94 85.048,94 1.651.188,67 63.962,04 47.373,23 621.849,80 887.251,52 19.040,00 11.712,08 16.738,04 6.063,86 30,00 10.644,18 83,61 97,03

1.966.659

109,79

826.000

78,83

5.197.297

79,34

210.000 2.253.952

40,50 73,26

28.000

59,78

200.000 80.542.787 79.953.299,10 8.316.000,00 71.637.299,10 9.954.955 9.452.955,00 4.273.955,00 5.179.000,00 1.448.050,00 1.448.050,00 94,96 99,27

1.655.000

87,50

128

KORISNIK PRORAČUNA 381 3811 382 3821 3822 386 3862 3863 412 4123 4126 422 4221 4222 426 4262 451 453 516 095 09505 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Kapitalne donacije građanima i kućanstvima Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima izvan javnog sektora Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Nematerijalna imovina Licence Ostala nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora MINISTARSTVO UPRAVE Ministarstvo uprave Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

PLAN 2011. 103.787.647 4.883.000

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 103.615.646,50 103.615.646,50 4.717.000,00 4.157.000,00 560.000,00 10.043.516,03 415.000,00 9.628.516,03 99,83 96,60

11.788.000

85,20

2.134.703

262.000

110.000 10.000 10.000 30.000 382.633.745 34.822.640 13.550.092

2.114.245,80 89.542,80 2.024.703,00 114.941,32 80.128,91 34.812,41 109.131,75 109.131,75

99,04

43,87

99,21

539.302 2.341.263

1.520.722

375.599.768,08 30.341.410,08 13.518.519,87 13.420.884,82 97.635,05 476.818,61 476.818,61 2.335.372,32 2.092.564,14 242.808,18 1.283.029,72 428.275,45 590.289,65

98,16 87,13 99,77

88,41 99,75

84,37

1.401.196

264.464,62 1.144.402,23 448.863,81 670.055,19 15.976,37

81,67

10.386.762

15.000

9.506,86 7.151.219,74 751.684,35 436.082,59 41.646,40 234.892,64 4.381,00 5.075,08 3.371.428,40 1.767.430,91 538.598,37 2.941,47

68,85

19,61

129

KORISNIK PRORAČUNA 3241 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 3434 412 4123 422 4221 4222 426 09510 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Nematerijalna proizvedena imovina Uredi državne uprave u županijama Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

PLAN 2011. 3.789.303

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 2.941,47 3.560.637,60 3.244.182,56 18.880,38 24.080,48 179.189,55 94.304,63 9.815,49 7.520,67 1.829,88 464,94 571.243,52 571.243,52 287.409,51 278.587,95 8.821,56 345.258.358,00 214.974.348,39 213.251.840,61 1.722.507,78 12.194.260,41 12.194.260,41 37.107.812,13 33.341.610,68 3.766.201,45 20.067.586,01 902.009,45 18.575.850,00 570.556,56 19.170,00 20.321.617,22 10.039.229,80 406.760,00 9.016.174,34 185.697,18 418.169,92 255.585,98 35.421.314,84 13.594.745,04 6.817.494,97 400.875,69 2.723.451,79 3.388.430,95 72.903,86 3.008.261,00 918.468,14 4.496.683,40 165.651,70 165.651,70 2.117.231,64 960.822,83 93,97

26.000

37,75

676.000 496.000

84,50 57,95

81.000 347.811.105 215.920.284

99,27 99,56

12.518.006 37.328.245

97,41 99,41

20.428.480

98,23

20.676.400

98,28

34.980.602

101,26

180.356 2.853.466

91,85 74,20

130

KORISNIK PRORAČUNA 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 3434 422 4221 4222 4223 423 4231 426 4262 100 10005 311 3111 3112 3113 3114 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Plaće Plaće za redovan rad Plaće u naravi Plaće za prekovremeni rad Plaće za posebne uvjete rada Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 583.932,12 159.127,00 7.280,00 406.069,69 214.545,09 151.233,44 61.771,80 1.539,85 1.953.921,63 1.447.656,82 166.510,42 339.754,39 540.145,01 540.145,01 179.923,93 179.923,93 25.538.913.262,43 1.111.428.259,67 64.390.152,46 58.538.795,52 8.500,00 2.362.478,49 3.480.378,45 2.310.276,35 2.310.276,35 11.035.745,44 9.888.657,60 1.147.087,84 11.511.781,46 5.981.450,02 3.388.932,76 2.138.398,68 3.000,00 5.275.005,00 1.660.568,85 238.833,55 2.966.655,36 115.494,35 277.462,89 15.990,00 53.888.383,19 6.418.532,46 4.344.556,81 3.625.829,00 1.894.962,11 6.055.845,75 8.162.335,67 14.612.196,39 3.368.485,78 5.405.639,22 10.080,00 10.080,00 12.345.344,27

224.743

95,46

1.956.653

99,86

551.820 192.050 25.494.631.978 1.154.088.183 64.774.480

97,88 93,69 100,17 96,30 99,41

2.381.610 11.137.440

97,00 99,09

15.955.420

72,15

5.346.700

98,66

64.888.168

83,05

20.000 13.433.500

50,40 91,90

131

KORISNIK PRORAČUNA 3291 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 3434 361 3612 363 3631 3632 371 3712 372 3721 3722 381 3811 383 3831 412 4123 4124 421 4212 422 4221 4222 4223 4224 4225 423 4231 426 4262 10008 311 3111 3114 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Pomoći inozemnim vladama Kapitalne pomoći inozemnim vladama Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja Naknade građanima i kućanstvima u naravi Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Naknade građanima i kućanstvima u naravi Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kazne, penali i naknade štete Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama Nematerijalna imovina Licence Ostala prava Građevinski objekti Poslovni objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Medicinska i laboratorijska oprema Instrumenti, uređaji i strojevi Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi Plaće Plaće za redovan rad Plaće za posebne uvjete rada Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 8.263.270,03 216.425,14 272.865,76 3.449.086,17 6.178,50 137.518,67 5.402.361,40 3.257.076,19 1.723.129,59 422.155,62 5.459.237,96 5.459.237,96 105.797.715,18 10.617.190,26 95.180.524,92 26.526.029,65 26.526.029,65

5.767.550

93,67

5.529.092 103.380.547

98,74 102,34

27.012.700

98,20

535.698.690

587.601.156,24 348.582.222,16 239.018.934,08 15.279.102,94 15.279.102,94 1.643.024,84 1.643.024,84 983.239,17 928.239,17 55.000,00 57.699.853,32 57.699.853,32 118.976.752,47 2.527.314,87 200.870,08 198.907,89 116.035.542,13 14.117,50 25.123.555,67 25.123.555,67 169.462,66 169.462,66 2.714.954.267,87 561.510.416,05 450.899.511,28 110.610.904,77 26.716.002,10 26.716.002,10 96.583.300,20 86.917.970,47 9.665.329,73 36.711.400,20 2.368.779,42 33.773.297,47 559.979,31

109,69

9.237.200 1.677.850 1.250.000

165,41 97,92 78,66

78.736.173 162.748.742

73,28 73,10

19.649.000 25.463.321 2.710.191.055 562.114.524

127,86 0,67 100,18 99,89

27.172.000 96.805.000

98,32 99,77

37.499.500

97,90

132

KORISNIK PRORAČUNA 3214 322 3221 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3291 3292 3294 3295 3299 343 3431 3433 3434 363 3633 371 3712 372 3721 3722 412 4123 421 4212 422 4221 4222 4227 423 4231 426 4262 451 4511 452 4521 Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja Naknade građanima i kućanstvima u naravi Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Naknade građanima i kućanstvima u naravi Nematerijalna imovina Licence Građevinski objekti Poslovni objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

PLAN 2011. 133.986.706

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 9.344,00 127.436.471,20 12.913.152,83 66.423.227,62 40.297.924,83 3.611.231,28 2.902.599,87 1.288.334,77 109.303.578,32 3.648.701,84 12.485.716,08 652.176,46 16.993.160,00 2.519.356,02 1.397.848,65 69.599.014,14 467.484,26 1.540.120,87 1.955.469,77 551.379,79 526.034,27 1.749,00 7.446,81 868.859,90 40.851.470,22 40.459.121,48 24.321,04 368.027,70 260.000,00 260.000,00 95,11

110.518.400

98,90

3.253.000

60,11

41.436.000

98,59

1.885.394

1.885.394,00 1.885.394,00

100,00

1.660.542.531

1.678.341.947,78 1.655.692.453,90 22.649.493,88 2.000.000,00 2.000.000,00 15.404.140,34 15.404.140,34 12.601.974,04 10.656.838,89 18.767,34 1.926.367,81 118.196,11 118.196,11 79.950,00 79.950,00 2.052.639,20 2.052.639,20 1.141.918,34 1.141.918,34

101,07

2.000.000 25.555.000 6.973.000

100,00 60,28 180,73

145.000

81,51

305.000

673,00

133

KORISNIK PRORAČUNA 10015 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3294 3295 3299 342 3421 343 3431 3433 3434 371 3711 3712 372 3721 383 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja Naknade građanima i kućanstvima u novcu Naknade građanima i kućanstvima u naravi Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Kazne, penali i naknade štete

PLAN 2011. 21.613.113.146 203.903.714

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 21.702.410.204,99 203.032.790,44 201.684.907,40 1.347.883,04 11.234.353,13 11.234.353,13 35.098.123,55 31.629.405,00 3.468.718,55 14.196.506,07 1.226.989,81 11.868.441,75 462.893,93 638.180,58 15.582.722,87 7.055.035,52 7.513.405,50 849.074,64 157.632,93 7.574,28 45.519.600,27 15.041.933,69 6.384.031,15 844.415,52 2.465.317,30 11.442.821,26 13.375,55 4.689.124,86 2.459.765,14 2.178.815,80 998.002,28 659.120,51 75.199,28 141.506,10 3.755,00 56.398,59 62.022,80 274.494,78 274.494,78 100,41 99,57

12.553.317 35.762.839

89,49 98,14

14.919.362

95,15

23.451.270

66,45

59.345.685

76,70

2.426.014

41,14

500.000

54,90

5.158.122

1.950.075,29 1.175.468,30 645.030,00 129.576,99 21.301.077.061,45 2.608.276.367,10 18.692.800.694,35

37,81

21.167.199.005

100,63

37.000.000 9.000.000

34.568.404,49 34.568.404,49 8.996.363,01

93,43 99,96

134

KORISNIK PRORAČUNA 3831 412 4123 421 4212 422 4221 4222 4223 4227 426 4262 451 4511 541 5413 10030 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama Nematerijalna imovina Licence Građevinski objekti Poslovni objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti,inozemnih vlada i međunarodnih organizacija Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja

PLAN 2011. 2.100.962 3.050.000 10.212.856

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 8.996.363,01 1.908.785,34 1.908.785,34 1.401.690,13 1.401.690,13 2.513.477,74 1.522.717,20 479.163,31 456.279,51 55.317,72 1.358.106,28 1.358.106,28 1.323.399,61 1.323.399,61 21.376.248,26 21.376.248,26 90,85 45,96 24,61

1.800.000 3.230.000

75,45 40,97

21.500.000

99,42

17.239.594 4.331.300

10.120.529,90 3.354.003,61 3.337.372,09 16.631,52 87.347,20 87.347,20 576.888,66 519.870,59 57.018,07 595.451,81 434.440,24 85.711,41

58,71 77,44

116.900 745.800

74,72 77,35

1.121.256

53,11

445.000

75.300,16 264.557,65 71.128,69 144.910,03 22.508,67

59,45

7.711.778

613.000

26.010,26 4.749.317,37 434.016,84 540.608,21 36.075,77 193.632,46 1.417.323,44 1.119,70 525.752,26 199.898,23 1.400.890,46 43.301,00 43.301,00 291.035,60 9.574,90 54.990,74

61,59

47,48

135

KORISNIK PRORAČUNA 3293 3294 3299 343 3431 412 4123 422 4221 4222 4223 426 4262 106 10605 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3292 3293 3294 3295 3299 381 3811 412 4124 422 Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Nematerijalna imovina Ostala prava Postrojenja i oprema

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 21.283,49 98.529,27 106.657,20 5.256,21 5.256,21 3.987,02 3.987,02 103.714,24 84.317,24 5.481,76 13.915,24 45.669,53 45.669,53 57.446.761,85 57.446.761,85 26.000.000,00 26.000.000,00 16.729.000,00 16.729.000,00 4.478.000,00 4.034.000,00 444.000,00 967.661,58 36.933,58 910.000,00

9.000 85.000 1.920.560

58,40 4,69 5,40

140.000 62.730.000 62.730.000 26.553.000 16.729.000 4.575.000

32,62 91,58 91,58 97,92 100,00 97,88

990.000

97,74

1.874.000

8.480.000

140.000 859.000

1.126.000 24.000 70.000

20.728,00 1.843.633,43 449.989,36 1.359.975,59 18.668,48 15.000,00 4.822.675,90 569.988,82 879.896,91 64.922,89 720.995,53 10.654,92 30.000,00 449.076,52 64.599,10 2.032.541,21 138.959,37 138.959,37 537.928,78 330.000,00 56.971,38 20.000,00 11.042,70 119.914,70 1.126.000,00 1.126.000,00 24.000,00 24.000,00 69.894,75

98,38

56,87

99,26 62,62

100,00 100,00 99,85

136

KORISNIK PRORAČUNA 4221 424 4241 451 4511 110 11005 311 3111 312 3121 313 3131 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3294 3299 342 3423 343 3431 3434 372 3721 381 3811 412 4126 421 Uredska oprema i namještaj Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti Knjige u knjižnicama Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima MINISTARSTVO PRAVOSUĐA Ministarstvo pravosuđa Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ostali nespomenuti financijski rashodi Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Nematerijalna imovina Ostala nematerijalna imovina Građevinski objekti

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 69.894,75

180.000 1.130.000 2.712.685.111 411.970.034 56.430.000 2.700.000 12.446.000

179.920,95 179.920,95 529.087,09 529.087,09 2.659.074.302,47 366.212.370,10 56.202.319,95 56.202.319,95 2.688.799,94 2.688.799,94 12.390.431,87 2.715.142,32 8.668.475,24 1.006.814,31 8.668.682,79 3.287.825,18 5.128.881,82

99,96 46,82 98,02 88,89 99,60 99,59 99,55

9.056.100

95,72

13.666.900

171.786.944

5.177.280

251.975,79 12.806.010,18 10.308.374,97 2.293.573,24 204.061,97 155.441.138,10 4.140.138,95 2.565.172,82 594.742,67 1.473.524,97 16.368.706,27 162.216,00 73.250.201,10 56.686.628,94 199.806,38 4.963.786,12 3.675.039,85 38.451,82 468.019,55 177.980,88 604.294,02 476.681,27 476.681,27

93,70

90,48

95,88

1.852.500

25,73

43.572.743

43.612.456,64 339.147,84 43.273.308,80 2.175.260,73 2.175.260,73 700.000,00 700.000,00 48.251,36 48.251,36 2.414.165,65

100,09

2.282.000 700.000 3.154.000 2.500.000

95,32 100,00 1,53 96,57

137

KORISNIK PRORAČUNA 4212 422 4221 4222 4223 4224 4225 4227 426 4262 451 4511 544 5443 11006 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3292 3293 3294 3299 343 3431 3434 422 4221 Poslovni objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Medicinska i laboratorijska oprema Instrumenti, uređaji i strojevi Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in Pravosudna akademija Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ostali nespomenuti financijski rashodi Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj

PLAN 2011. 42.383.723

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 2.414.165,65 30.273.107,48 24.980.556,18 3.891.024,57 934.477,72 177.696,43 234.433,08 54.919,50 27.117,07 27.117,07 29.274.200,95 29.274.200,95 4.049.960,00 4.049.960,00 71,43

302.032 39.909.812

8,98 73,35

4.050.000

100,00

16.509.500 3.970.000 130.000 703.000

1.962.000

14.611.556,31 3.834.278,23 3.834.278,23 104.520,35 104.520,35 636.199,31 573.318,97 62.880,34 1.472.290,42 1.049.307,00 120.606,24

88,50 96,58 80,40 90,50

75,04

926.000

302.377,18 724.792,06 488.317,46 148.496,17 67.541,42

78,27

8.391.500

290.000

17.000

120.000

20.437,01 7.579.334,93 269.806,74 67.904,98 74.349,55 49.251,67 1.799.245,57 7.326,00 5.075.601,52 46.653,21 189.195,69 156.064,48 1.000,00 67.169,70 74.500,00 13.394,78 4.766,70 4.700,00 66,70 99.309,83 55.895,89

90,32

53,82

28,04

82,76

138

KORISNIK PRORAČUNA 4222 11010 311 3111 312 3121 313 3131 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3236 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3299 343 3431 11015 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 Komunikacijska oprema Zatvori i kaznionice Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Vrhovni sud Republike Hrvatske Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine

PLAN 2011. 539.055.000 286.380.000 15.510.000 80.286.300

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 43.413,94 538.931.393,12 286.377.241,88 286.377.241,88 15.508.573,56 15.508.573,56 80.286.183,16 31.038.158,21 44.249.884,20 4.998.140,75 19.594.897,62 1.175.569,48 18.231.970,44 99,98 100,00 99,99 100,00

19.638.100

99,78

78.363.500

187.357,70 78.363.492,51 5.719.399,67 41.519.999,36 27.624.099,53 2.999.994,86

100,00

49.597.400

9.142.200

499.999,09 49.538.622,97 2.363.599,29 3.585.599,30 251.986,69 18.769.999,81 21.858.087,62 2.069.351,40 389.999,78 249.999,08 9.124.881,56 7.839.347,08 542.353,30 73.199,61 669.981,57 137.499,86 137.499,86 32.197.762,07 23.906.326,17 23.767.353,38 138.972,79 313.479,90 313.479,90 4.111.888,92 3.705.481,01 406.407,91 729.472,53 153.336,59 521.175,94

99,88

99,81

137.500 32.938.300 24.175.000

100,00 97,75 98,89

315.000 4.185.600

99,52 98,24

770.000

94,74

881.700

54.960,00 837.718,05 488.953,21 30.039,72

95,01

139

KORISNIK PRORAČUNA 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 11020 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3292 3293 3294 3299 Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 288.176,09 6.783,61 18.199,82 5.565,60 2.108.498,82 480.142,45 414.653,09 15.335,80 149.346,17 170,00 70.220,81 897.396,48 81.234,02 9.977,00 9.977,00 172.444,96 19.623,53 122.348,34 20.262,41 10.210,68 7.955,72 5.962,50 1.993,22 18.961.596,39 14.511.555,92 14.283.127,67 228.428,25 189.784,23 189.784,23 2.495.987,42 2.249.291,16 246.696,26 703.031,55 290.145,13 343.597,69

2.331.000

90,45

10.000 259.000

99,77 66,58

11.000

72,32

19.327.500 14.651.000

98,11 99,05

200.000 2.497.000

94,89 99,96

737.600

95,31

528.500

633.800

73.600

69.288,73 474.963,19 229.028,63 226.755,04 19.179,52 509.580,74 129.765,42 76.108,35 11.703,40 146.926,07 3.100,00 9.815,60 99.577,71 32.584,19 72.031,04 6.894,84 57.500,00 200,00 7.436,20

89,87

80,40

97,87

140

KORISNIK PRORAČUNA 343 3431 11025 311 3111 312 3121 313 3131 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3236 3238 3239 324 3241 329 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 11027 311 312 313 321 322 323 324 329 343 11030 311 3111 Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Upravni sud Republike Hrvatske Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zdravstvene i veterinarske usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Upravni sudovi Plaće Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Državno odvjetništvo Republike Hrvatske Plaće Plaće za redovan rad

PLAN 2011. 6.000 26.545.400 19.930.000 350.000 3.469.000

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 4.662,30 4.662,30 26.318.483,59 19.925.225,24 19.925.225,24 348.030,71 348.030,71 3.425.960,53 3.859,46 3.083.409,75 338.691,32 620.757,06 50.000,00 459.757,06 77,71 99,15 99,98 99,44 98,76

621.000

99,96

868.600

111.000,00 708.612,35 385.315,77 49.703,34 239.957,35 9.928,99 13.900,75 9.806,15 1.233.955,15 668.232,66 226.990,87 18.960,00 168.199,12 2.000,00 97.354,50 52.218,00 5.000,00 5.000,00 48.000,00 10.000,00 10.000,00 19.300,00 200,00 8.500,00 2.942,55 1.700,00 1.242,55

81,58

1.244.800

99,13

5.000 53.800

100,00 89,22

3.200

91,95

2.700 100 100 200 300 500 700 100 500 200 24.049.311 13.500.000

23.677.236,60 13.209.007,16 13.209.007,16

98,45 97,84

141

KORISNIK PRORAČUNA 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3223 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3292 3293 3294 3299 343 3431 372 3721 11040 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3225 323 Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge

PLAN 2011. 200.000 2.335.500

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 170.056,26 170.056,26 2.285.158,47 2.047.396,50 237.761,97 1.238.403,71 710.000,00 413.403,71 95.000,00 20.000,00 690.000,00 235.300,00 400.100,00 34.600,00 20.000,00 5.891.600,00 410.000,00 285.100,00 50.600,00 89.600,00 55.000,00 100,00 4.921.200,00 20.000,00 60.000,00 100,00 100,00 164.811,00 31.111,00 100.600,00 13.500,00 19.600,00 28.000,00 28.000,00 100,00 100,00 25.944.329,58 20.533.072,35 20.533.072,35 212.678,77 212.678,77 3.531.687,93 3.182.626,11 349.061,82 439.090,53 120.000,00 262.590,53 85,03 97,84

1.239.200

99,94

690.000

100,00

5.891.600

100,00

100 164.811

100,00 100,00

28.000 100 26.159.500 20.535.000 240.000 3.540.000

100,00 100,00 99,18 99,99 88,62 99,77

470.300

93,36

640.000

687.100

56.500,00 632.900,00 390.000,00 240.000,00 2.900,00 564.000,00

98,89

82,08

142

KORISNIK PRORAČUNA 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3239 329 3292 3293 3299 343 3431 3433 11045 311 3111 312 3121 313 3131 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3292 3293 3299 343 3431 422 4221 4222 4223 11050 Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Županijski sudovi Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Trgovački sudovi

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 270.000,00 105.000,00 1.000,00 63.500,00 100.000,00 4.500,00 20.000,00 29.000,00 10.000,00 17.000,00 2.000,00 1.900,00 900,00 1.000,00 304.516.243,08 187.586.566,37 187.586.566,37 3.489.432,41 3.489.432,41 36.208.761,89 3.898.869,73 29.039.761,41 3.270.130,75 6.764.559,30 629.000,00 5.885.559,30

43.600

66,51

3.500

54,29

304.823.450 187.588.700 3.500.000 36.325.000

99,90 100,00 99,70 99,68

6.767.150

99,96

10.042.000

250.000,00 9.966.272,99 3.586.992,95 74.660,04 6.124.620,00 20.000,00

99,25

57.851.600

2.646.000

80.000 23.000

89.335.000

160.000,00 57.766.583,39 5.799.999,92 1.565.040,79 129.999,85 1.422.109,01 194.000,00 60.000,00 47.697.599,75 50.000,00 847.834,07 2.634.306,53 139.999,30 85.500,00 2.408.807,23 80.000,00 80.000,00 19.760,20 3.850,00 910,20 15.000,00 89.152.370,41

99,85

99,56

100,00 85,91

99,80

143

KORISNIK PRORAČUNA 311 3111 312 3121 313 3131 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3292 3293 3299 343 3431 3434 422 4222 11055 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3225 Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ostali nespomenuti financijski rashodi Postrojenja i oprema Komunikacijska oprema Županijska državna odvjetništva Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume

PLAN 2011. 60.770.000 2.250.000 10.354.000

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 60.763.596,96 60.763.596,96 2.199.019,71 2.199.019,71 10.339.823,57 938,86 9.317.019,77 1.021.864,94 3.778.998,97 291.999,00 3.248.679,97 99,99 97,73 99,86

3.779.000

100,00

3.779.000

238.320,00 3.734.820,05 1.960.627,03 1.666.190,43 48.915,08 47.646,91 11.440,60 8.148.126,12 5.883.373,69 462.827,26 413.699,70 558.998,42 620.000,00 64.700,00 58.638,43 12.336,20 73.552,42 85.998,58 34.998,58 26.000,00 25.000,00 100.000,00 95.400,00 4.600,00 1.986,45 1.986,45 80.778.935,89 60.654.488,59 60.654.488,59 888.341,24 888.341,24 10.448.777,51 9.403.561,26 1.045.216,25 2.090.331,55 416.100,00 1.550.381,55

98,83

8.173.000

99,70

86.000

100,00

100.000

100,00

44.000 81.457.200 60.656.000 900.000 10.520.000

4,51 99,17 100,00 98,70 99,32

2.110.707

99,03

1.848.200

123.850,00 1.819.423,00 909.423,00 850.000,00 60.000,00

98,44

144

KORISNIK PRORAČUNA 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3292 3293 3294 3299 343 3431 422 11065 311 3111 312 3121 313 3131 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3292 3293 3299 343 3431 Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Postrojenja i oprema Općinski sudovi Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa

PLAN 2011. 5.073.893

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 4.543.684,00 1.131.320,00 270.481,00 63.200,00 1.320.084,40 280.000,00 19.893,00 1.167.990,00 40.800,00 249.915,60 298.840,00 63.440,00 24.000,00 1.400,00 210.000,00 35.050,00 35.050,00 732.943.868,73 444.748.396,39 444.748.396,39 17.129.471,55 17.129.471,55 76.587.273,83 424.883,78 68.565.315,14 7.597.074,91 32.840.199,10 1.295.027,11 30.645.279,09 89,55

308.400

96,90

38.000 2.000 734.150.476 444.951.000 17.300.000 76.591.600

92,24

99,84 99,95 99,01 99,99

33.040.200

99,39

30.175.951

899.892,90 29.974.580,65 16.424.451,09 51.000,00 13.069.861,31 102.938,97 311.598,66 14.730,62 128.976.999,29 54.619.424,00 4.393.647,64 311.187,80 4.402.874,95 769.255,50 342.985,20 60.588.411,65 179.383,41 3.369.829,14 1.711.110,24 269.546,90 139.282,93 1.302.280,41 508.000,00 508.000,00

99,33

129.062.920

99,93

1.723.617

99,27

508.000

100,00

145

KORISNIK PRORAČUNA 422 4221 4222 4223 11070 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3292 3293 3294 3299 343 3431 422 11075 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Općinska državna odvjetništva Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Postrojenja i oprema Prekršajni sudovi Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija

PLAN 2011. 797.188

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 467.837,68 296.535,82 116.412,76 54.889,10 160.417.963,34 119.263.894,25 119.263.894,25 2.534.797,29 2.534.797,29 20.362.933,07 18.328.161,08 2.034.771,99 7.133.338,16 989.000,00 5.901.038,16 58,69

161.472.500 119.265.000 2.600.000 20.374.000

99,35 100,00 97,49 99,95

7.138.728

99,92

3.965.972

7.739.000

309.200

76.000 4.600 222.050.140 145.088.000 4.370.000 24.990.000

243.300,00 3.909.912,40 2.577.230,40 1.243.810,00 88.872,00 6.838.748,17 2.859.000,00 751.319,00 120.000,00 676.840,15 607.570,57 40.000,00 1.449.478,60 75.440,00 259.099,85 308.700,00 85.500,00 19.000,00 4.200,00 200.000,00 65.640,00 65.640,00 221.960.904,06 145.087.133,27 145.087.133,27 4.369.618,98 4.369.618,98 24.954.757,06 22.450.954,02 2.503.803,04 9.015.336,31 600.000,00 8.165.336,31

98,59

88,37

99,84

86,37

99,96 100,00 99,99 99,86

9.015.750

100,00

8.131.100

250.000,00 8.095.697,33 5.622.045,39 2.292.013,81

99,56

146

KORISNIK PRORAČUNA 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 3434 422 4221 11091 311 3111 312 3121 313 3131 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3223 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 324 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 113.037,99 66.500,14 2.100,00 30.141.654,91 17.489.921,83 732.985,80 67.584,06 1.552.219,28 1.812.045,86 129.719,84 7.974.981,63 120.000,00 262.196,61 205.849,20 29.350,00 24.999,58 1.300,00 150.199,62 85.300,00 68.950,00 12.550,00 3.800,00 5.557,00 5.557,00 22.449.289,20 12.715.811,35 12.715.811,35 105.683,44 105.683,44 3.397.525,12 1.202.057,35 1.967.037,46 228.430,31 470.228,79 181.000,00 275.228,79 10.000,00 4.000,00 569.740,50 290.040,50 230.000,00 34.700,00 15.000,00 4.945.300,00 440.000,00 232.000,00 20.800,00 67.900,00 100.000,00 3.982.500,00 50.000,00 52.100,00 30.000,00

30.147.140

99,98

205.850

100,00

85.300

100,00

17.000 22.839.100 12.716.000 110.000 3.459.600

32,69 98,29 100,00 96,08 98,21

533.500

88,14

729.700

78,08

5.045.300

98,02

30.000

100,00

147

KORISNIK PRORAČUNA 3241 329 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 120 12005 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3292 3293 3294 3299 343 3431 422 4221 426 4262 121 12105 311 3111 3113 312 3121 313 3132 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA Ured pučkog pravobranitelja Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe PRAVOBRANITELJ ZA DJECU Pravobranitelj za djecu Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje

PLAN 2011. 196.000

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 30.000,00 196.000,00 80.000,00 45.000,00 1.000,00 10.000,00 60.000,00 19.000,00 19.000,00 9.466.710,99 9.466.710,99 5.250.528,93 5.250.528,93 118.425,00 118.425,00 903.090,97 813.831,99 89.258,98 220.323,46 60.584,67 142.738,79 100,00

19.000 9.410.637 9.410.637 5.250.530 118.425 904.624

100,00 100,60 100,60 100,00 100,00 99,83

236.700

93,08

207.280

2.397.478

68.000

2.000 151.422 74.178 5.728.930 5.728.930 3.051.800

55.000 526.400

17.000,00 207.162,32 88.665,41 109.267,90 9.229,01 2.475.412,47 100.376,24 73.251,65 5.564,83 67.544,10 98.268,19 1.958.852,75 90.077,90 81.476,81 67.814,61 10.107,38 10.923,58 44.883,65 1.900,00 1.999,03 1.999,03 215.889,11 215.889,11 6.065,09 6.065,09 5.406.902,26 5.406.902,26 3.026.903,36 3.013.379,85 13.523,51 51.880,81 51.880,81 520.627,37 467.955,42

99,94

103,25

99,73

99,95 142,57 8,18 94,38 94,38 99,18

94,33 98,90

148

KORISNIK PRORAČUNA 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3292 3293 3294 3299 343 3431 412 4123 422 4221 4222 423 122 12205 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Prijevozna sredstva PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju

PLAN 2011. 326.600

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 52.671,95 314.039,40 201.824,36 70.200,58 96,15

278.800

42.014,46 268.598,14 190.062,32 4.400,94 67.839,57 2.177,13

96,34

873.100

41.000 60.700

4.300 12.000 272.000

4.118,18 847.944,06 160.268,69 91.658,32 137.008,21 31.585,84 122.981,75 8.000,00 127.567,79 99.575,81 69.297,65 40.388,82 40.388,82 53.363,78 16.088,96 25.448,31 8.858,30 2.968,21 3.808,29 3.808,29 11.547,80 11.547,80 267.800,43 251.800,43 16.000,00 2.753.351,45 2.753.351,45 1.645.210,49 1.595.960,49 49.250,00 26.750,00 26.750,00 280.479,74 253.065,00 27.414,74 63.323,69 24.082,02 25.915,69 11.492,98 1.833,00 115.513,90

97,12

98,51 87,91

88,56 96,23 98,46

227.230 2.915.602 2.915.602 1.661.225 94,44 94,44 99,04

44.897 280.480

59,58 100,00

75.200

84,21

118.100

97,81

149

KORISNIK PRORAČUNA 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3292 3293 3294 343 3431 3433 3434 412 4123 422 4221 426 4262 123 12305 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 72.700,38 33.888,94 3.399,27

608.900

23.600 26.900

10.300

15.000 32.600 18.400 3.364.748 3.364.748 1.859.625

5.525,31 544.346,75 56.596,36 12.642,57 60.222,82 8.646,62 79.709,25 1.167,39 223.735,61 71.041,48 30.584,65 2.080,62 2.080,62 15.267,46 8.549,49 6.361,71 356,26 1.951,33 1.311,58 0,15 639,60 12.162,82 12.162,82 28.429,65 28.429,65 17.835,00 17.835,00 3.296.496,41 3.296.496,41 1.840.868,59 1.829.685,73 11.182,86 30.606,36 30.606,36 316.203,84 284.920,25 31.283,59 75.380,88 30.603,20 33.637,68 9.160,00 1.980,00 89.036,67 36.134,28 32.604,16 13.700,00

89,40

8,82 56,76

18,94

81,09 87,21 96,93 97,97 97,97 98,99

30.607 317.516

100,00 99,59

86.500

87,15

90.068

98,85

802.300

6.598,23 772.415,35 106.682,67

96,28

150

KORISNIK PRORAČUNA 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 324 3241 329 3292 3293 3294 343 3431 3433 412 4123 422 4221 423 4231 426 160 16005 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Nematerijalna proizvedena imovina DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU Državni zavod za statistiku Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 202.498,97 68.666,97 2.039,40 65.223,09 310.370,05 1.489,84 15.444,36 7.163,48 7.163,48 31.284,57 8.735,38 22.089,19 460,00 521,21 300,00 221,21 9.386,57 9.386,57 20.297,48 20.297,48 103.331,41 103.331,41 183.379.231,25 183.379.231,25 51.391.085,59 48.175.507,57 3.215.578,02 2.433.148,04 2.433.148,04 8.891.540,54 7.966.408,14 925.132,40 7.019.050,02 3.848.682,19 2.763.237,57 348.180,26 58.950,00 5.012.631,07 2.530.703,94 556.612,33 1.843.782,38 49.629,69 15.834,10 16.068,63 103.836.638,47 3.003.375,29 4.549.052,17 163.986,37 569.266,56 4.764.031,65 237.067,96 87.288.185,21 261.853,41

2.300 30.500

311,46 102,57

1.000

52,12

10.000 23.000 103.332 8.000 212.166.566 212.166.566 57.234.414

93,87 88,25 100,00

86,43 86,43 89,79

2.442.540 9.900.925

99,62 89,81

9.345.452

75,11

6.187.151

81,02

118.789.298

87,41

151

KORISNIK PRORAČUNA 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 372 3721 412 4123 422 4221 4222 4227 423 426 4262 451 185 18505 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Prijevozna sredstva Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Dodatna ulaganja na građevinskim objektima DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Državni ured za reviziju Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 2.999.819,85 208.300,32 208.300,32 128.926,45 19.493,90 10.121,55 58.545,48 8.203,02 32.562,50 41.033,49 27.240,17 13.793,32 343.211,93 343.211,93 76.889,59 76.889,59 3.104.524,57 2.924.740,93 60.076,35 119.707,29 892.251,17 892.251,17 52.164.310,41 52.164.310,41 36.902.716,24 36.902.716,24 1.170.000,00 1.170.000,00 6.391.836,08 5.782.040,51 609.795,57 2.090.726,21 509.241,91 1.542.142,30

189.483

68,04

173.764

23,61

453.000 537.608 4.081.974

75,76 14,30 76,05

230.000 1.298.342 1.302.615 52.772.000 52.772.000 37.001.000 1.170.000 6.450.000

68,72

98,85 98,85 99,73 100,00 99,10

2.110.000

99,09

1.730.000

39.342,00 1.706.760,49 781.341,73 825.018,23 21.631,85 66.268,68 12.500,00 3.263.121,44 673.243,58 666.102,16 74.837,92 346.570,37 371.134,26 41.200,23 170.944,90 919.088,02

98,66

3.540.000

92,18

152

KORISNIK PRORAČUNA 329 3291 3292 3293 3294 3299 371 372 3721 422 4221 4222 4223 196 19605 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3292 3293 3299 343 3431 3433 3434 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi

PLAN 2011. 221.000

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 208.710,10 10.992,93 72.698,31 73.521,24 7.715,00 43.782,62 94,44

20.000 160.000 370.000 65.296,16 65.296,16 365.143,69 266.630,05 10.270,50 88.243,14 7.752.433,01 7.752.433,01 4.602.167,00 4.502.167,00 100.000,00 86.617,00 86.617,00 789.244,46 711.180,12 78.064,34 207.931,53 43.366,33 111.844,61 375.000 52.720,59 282.033,05 104.731,93 151.977,47 14.124,00 1.853.000 11.199,65 1.647.762,50 259.827,46 106.814,47 8.687,50 133.513,30 832.390,68 120.916,79 55.495,25 130.117,05 17.613,80 5.393,59 11.665,21 555,00 982,61 507,13 75,48 400,00 88,92 75,21 40,81 98,69

8.717.000 8.717.000 4.821.250

88,93 88,93 95,46

102.750 836.000

84,30 94,41

410.000

50,72

144.000

12,23

3.000

32,75

153

KORISNIK PRORAČUNA 412 4123 422 4221 424 426 225 22505 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3292 3293 3294 3299 343 3431 3434 412 4123 422 4221 4222 4223 423 4231 426 4262 230 23005 Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti Nematerijalna proizvedena imovina DRŽAVNI INSPEKTORAT Državni inspektorat Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ostali nespomenuti financijski rashodi Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe KOMISIJA ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA Komisija za odnose s vjerskim zajednicama

PLAN 2011. 20.000 115.000 7.000 30.000 151.060.340 151.060.340 91.105.000

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 20.000,00 20.000,00 98.081,06 98.081,06 100,00 85,29

3.680.700 15.765.500

6.100.000

146.781.824,78 146.781.824,78 91.086.920,40 89.677.008,93 1.409.911,47 3.561.682,31 3.561.682,31 15.762.138,07 14.122.146,84 1.639.991,23 6.055.263,14 1.002.118,26 4.998.477,68

97,17 97,17 99,98

96,77 99,98

99,27

4.724.000

22.424.710

347.200

40.000

715.000 2.832.230

3.169.000 157.000 664.576 664.576

54.667,20 4.609.131,72 792.764,95 3.688.358,35 128.008,42 22.693.099,95 2.894.363,35 1.676.214,63 215.303,00 777.759,79 14.180.716,82 972.953,23 377.171,72 1.598.617,41 337.631,27 257.322,25 60.042,29 10.171,50 10.095,23 29.322,31 183,00 29.139,31 713.223,39 713.223,39 1.125.823,17 1.015.092,50 98.388,67 12.342,00 664.306,35 664.306,35 143.282,70 143.282,70 644.701,93 644.701,93

97,57

101,20

97,24

73,31

99,75 39,75

20,96 91,26 97,01 97,01

154

KORISNIK PRORAČUNA 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 323 3231 3232 3234 3238 329 3292 3293 235 23505 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3234 3235 3236 3237 3238 Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge Računalne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija HRVATSKA INFORMACIJSKODOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge

PLAN 2011. 353.000 39.360 60.716

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 351.221,72 351.221,72 35.437,82 35.437,82 60.410,15 54.439,36 5.970,79 25.026,68 7.578,68 15.480,00 99,50 90,04 99,50

30.000

83,42

13.500

159.300

8.700

1.968,00 13.086,79 9.268,48 3.818,31 153.062,10 19.993,92 2.693,29 123.176,93 7.197,96 6.456,67 2.689,20 3.767,47 5.528.780,20 5.528.780,20 3.485.307,00 3.473.500,81 11.806,19 132.000,12 132.000,12 599.472,42 540.222,50 59.249,92 198.187,69 7.131,10 151.564,66

96,94

96,08

74,21

5.587.000 5.587.000 3.490.105

98,96 98,96 99,86

135.000 601.355

97,78 99,69

199.800

99,19

319.550

39.491,93 311.619,24 122.719,48 178.811,22 1.499,99 6.998,55 1.590,00 719.067,99 135.529,03 107.392,29 97.659,58 7.197,22 330,00 32.225,42 204.412,25

97,52

746.200

96,36

155

KORISNIK PRORAČUNA 3239 329 3293 3294 3299 343 3431 372 412 4123 422 4221 426 4262 240 24005 241 24105 242 24205 250 25005 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST Ured vijeća za nacionalnu sigurnost OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA Zavod za sigurnost informacijskih sustava AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA Agencija za zaštitu osobnih podataka Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge

PLAN 2011. 7.840

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 134.322,20 7.803,77 2.999,39 4.404,38 400,00 689,51 689,51 99,54

1.030 11.300 24.120 18.700 32.000 22.116.000 22.116.000 18.266.900 18.266.900 13.291.500 13.291.500 11.360.340 11.360.340 3.824.717 59.000 664.777

66,94

24.120,00 24.120,00 18.532,46 18.532,46 31.980,00 31.980,00 21.566.279,71 21.566.279,71 17.313.867,39 17.313.867,39 12.969.139,79 12.969.139,79 8.988.073,42 8.988.073,42 3.777.847,79 3.777.847,79 59.000,00 59.000,00 644.741,08 581.016,70 63.724,38 511.372,04 219.534,39 217.305,66

100,00 99,10 99,94 97,51 97,51 94,78 94,78 97,57 97,57 79,12 79,12 98,77 100,00 96,99

496.990

102,89

304.490

74.531,99 304.489,80 117.509,14 135.553,73 31.133,78 18.818,15 1.475,00 1.435.108,00 205.392,24 184.093,22 76.815,96 104.984,69 669.117,03 50.382,47 55.638,67 88.683,72

100,00

3.708.303

38,70

156

KORISNIK PRORAČUNA 329 3292 3293 3299 343 3431 412 4123 4126 422 4221 4222 4223 426 4262 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Nematerijalna imovina Licence Ostala nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe

PLAN 2011. 27.558

IZVRŠENJE 2011. INDEKS 27.558,00 100,00 15.440,50 7.717,19 4.400,31 1.000,00 100,00 1.000,00 109.509,35 2.190,19 5.000,00 104.509,35 1.819.827,71 80,22 1.802.988,40 2.583,00 14.256,31 297.619,65 297.619,65

1.000 5.000

2.268.505

157

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA (PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

158

KORISNIK PRORAČUNA UKUPNO 010 01005 2101 A501000 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 372 3721 422 4221 4222 4223 4227 HRVATSKI SABOR Hrvatski sabor PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

PLAN 2011. 134.030.120.790 262.065.000 145.569.000 145.569.000 138.289.000 80.806.000

IZVRŠENJE 2011 134.109.057.178,98 241.292.103,52 138.634.664,39 138.634.664,39 133.009.082,65 80.558.935,26 78.466.730,02 2.092.205,24 1.136.002,26 1.136.002,26 13.991.921,45 12.536.114,10 1.455.807,35 8.561.322,02 6.271.678,62 2.173.472,77

INDEKS 100,06 92,07 95,24 95,24 96,18 99,69

1.270.000 14.062.000

89,45 99,50

9.290.000

92,16

4.435.000

116.170,63 4.018.763,00 1.065.509,65 2.541.959,99 186.017,44 18.428,77 206.847,15 14.053.614,18 731.739,27 1.550.195,85 685.399,12 524.461,62 5.952.121,12 1.236.058,08 1.878.466,75 1.117.247,71 377.924,66 658.667,93 658.667,93

90,61

16.503.000

85,16

750.000

87,82

10.590.000

9.647.598,15 7.524.669,35 115.266,77 1.178.065,37 560.363,54 269.233,12 43.350,73 18.212,56 25.138,17 122.628,24 122.628,24 146.376,63 317,42 92.096,03 37.083,41 16.879,77

91,10

60.000

72,25

140.000 313.000

87,59 46,77

159

KORISNIK PRORAČUNA 424 4241 4242 A501004 381 3811 A501026 381 3811 A501029 312 343 A501032 381 3811 A501033 323 K501013 412 4123 422 4221 426 4262 K501027 422 4221 T501035 321 3211 322 3221 3225 323 3233 3235 3237 3239 324 3241 329 3293 01015 2102 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti Knjige u knjižnicama Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC) Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA Ostali rashodi za zaposlene Ostali financijski rashodi SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu IPA I 2007 - PODRŠKA HRVATSKOM SABORU U PRIPREMAMA ZA PRISTUP EU Rashodi za usluge INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe SABORSKA TELEVIZIJA Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj ZASJEDANJE PARLAMENTARNE SKUPŠTINE OESS-A Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

PLAN 2011. 70.000

IZVRŠENJE 2011 69.902,80 30.191,07 39.711,73

INDEKS 99,86

360.000 360.000

360.000,00 360.000,00 360.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

100,00 100,00

500.000 500.000 15.000 10.000 5.000 249.000 249.000

100,00 100,00

208.728,00 208.728,00 208.728,00

83,83 83,83

360.000 360.000 741.000 351.000 300.000 90.000 970.000 970.000 4.085.000 240.000 225.000 730.554,78 350.588,78 350.588,78 291.111,19 291.111,19 88.854,81 88.854,81 962.124,06 962.124,06 962.124,06 2.864.174,90 229.291,75 229.291,75 136.932,21 68.634,00 68.298,21 1.206.585,15 214.370,55 602.677,18 344.714,34 44.823,08 15.697,63 15.697,63 1.330.000 3.122.500 3.122.500 1.275.668,16 1.275.668,16 2.135.419,02 2.135.419,02 95,91 68,39 68,39 98,59 99,88 97,04 98,73 99,19 99,19 70,11 95,54 60,86

2.240.000

53,87

50.000

31,40

160

KORISNIK PRORAČUNA A847003 321 324 3241 329 3291 A847004 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3225 323 3231 3233 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3293 3299 343 3431 3433 422 4223 K847002 412 422 4221 01020 2103 A501002 321 RAD POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA Naknade troškova zaposlenima Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Postrojenja i oprema Oprema za održavanje i zaštitu INFORMATIZACIJA UREDA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA PROVEDBA IZBORA Naknade troškova zaposlenima

PLAN 2011. 326.000 11.000 25.000

IZVRŠENJE 2011 309.930,91

INDEKS 95,07

24.954,91 24.954,91

99,82

290.000

284.976,00 284.976,00

98,27

2.746.500 1.752.000

60.500 318.000

152.500

1.796.788,97 1.189.512,12 1.065.064,84 124.447,28 27.710,10 27.710,10 204.596,05 184.374,35 20.221,70 99.199,22 63.867,38 29.311,84

65,42 67,89

45,80 64,34

65,05

38.000

353.000

6.020,00 21.147,05 20.544,33 602,72 222.375,85 17.611,95 22.337,33 50.469,90 15.400,00 51.504,43 53.259,00 11.793,24 525,00 525,00

55,65

63,00

5.000

10,50

31.000

3.000

33.500

23.579,87 23.272,37 307,50 79,83 50,00 29,83 8.063,88 8.063,88 28.699,14

76,06

2,66

24,07

50.000 20.000 30.000 113.373.500 113.373.500 107.020.500 5.000

57,40

28.699,14 28.699,14 100.522.020,11 100.522.020,11 95.854.193,48 1.610,32

95,66 88,66 88,66 89,57 32,21

161

KORISNIK PRORAČUNA 3214 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3235 3237 3238 3239 324 329 3291 3293 343 363 3631 381 A501024 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 324 329 Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija Ostali financijski rashodi Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Tekuće donacije ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

PLAN 2011. 350.000

IZVRŠENJE 2011 1.610,32 296.364,23 235.968,89 44.578,75 379,20

INDEKS 84,68

21.965.000

15.437,39 20.883.850,90 282.369,62 17.193,98 3.717.262,23 57.486,34 4.237.407,17 9.899.409,00 2.672.722,56

95,08

1.000 80.010.000 70.650.569,67 70.537.625,77 112.943,90 2.000 4.500.000 187.500 5.206.000 3.039.000 4.021.798,36 4.021.798,36 4.532.089,48 2.835.299,97 2.743.917,60 91.382,37 28.068,64 28.068,64 487.671,40 439.471,29 48.200,11 71.323,44 35.403,14 29.427,70 255.000 6.492,60 160.857,14 84.402,81 68.797,10 4.380,60 514.000 3.276,63 312.911,25 111.621,11 20.814,36 24.231,49 16.145,06 102.404,24 21.550,50 13.523,85 2.620,64 60,88 63,08 89,37 88,30

87,06 93,30

40.000 523.000

70,17 93,25

105.000

67,93

1.000 456.000 429.716,85 94,24

162

KORISNIK PRORAČUNA 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 372 422 4221 4222 4223 A501034 329 K501030 412 4123 422 4221 426 4262 013 01305 2105 A845001 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu PROVEDBA REFERENDUMA Ostali nespomenuti rashodi poslovanja INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 408.090,64 4.591,23 7.867,49 8.167,50 999,99 964,62 488,08 476,54

INDEKS

2.000

48,23

2.000 269.000 205.276,17 8.906,85 170.946,45 25.422,87 76,31

1.000.000 1.000.000 147.000 15.000 47.000 85.000 135.737,15 14.605,64 14.605,64 40.197,51 40.197,51 80.934,00 80.934,00 854.143,55 854.143,55 854.143,55 852.833,60 215.332,00 181.363,07 33.968,93 2.500,00 2.500,00 37.037,12 33.376,48 3.660,64 76.192,29 73.240,29 2.952,00 136.000 67.654,45 24.011,49 39.904,33 2.596,13 456.000 1.142,50 359.676,64 131.226,42 31.654,18 25.848,00 12.272,65 78,88 49,75 92,34 97,37 85,53 95,22

1.219.000 1.219.000 1.219.000 1.199.500 277.000

70,07 70,07 70,07 71,10 77,74

20.500 48.000

12,20 77,16

113.000

67,43

163

KORISNIK PRORAČUNA 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3293 3299 343 3431 3433 422 4221 4227 K845003 412 4123 422 426 015 01505 2104 A504000 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3225 3227 323 3231 3233 3235 3236 3237 3239 324 Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Nematerijalna proizvedena imovina URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE Ured Predsjednika Republike Hrvatske DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 4.457,64 4.600,00 102.415,34 14.514,00 32.688,41

INDEKS

4.500

1.704,75 1.704,75

37,88

110.000

2.500

32.000

74.841,61 53.975,53 20.866,08 1.217,15 594,97 622,18 16.677,59 13.776,00 2.901,59 1.309,95 1.309,95 1.309,95

68,04

48,69

52,12

19.500 8.000 3.000 8.500 55.174.000 55.174.000 55.174.000 41.909.000 21.940.000

6,72 16,37

44.708.989,51 44.708.989,51 44.708.989,51 34.471.927,12 20.150.222,50 19.323.961,07 826.261,43 580.150,94 580.150,94 3.487.014,88 3.124.079,54 362.935,34 2.350.281,43 1.765.230,64 562.563,28

81,03 81,03 81,03 82,25 91,84

645.000 3.832.000

89,95 91,00

2.662.000

88,29

765.000

8.775.000

22.487,51 508.302,00 234.711,59 87.193,47 186.396,94 4.741.377,56 106.919,08 603.461,67 2.993.157,57 211.250,00 531.399,71 295.189,53 14.205,66

66,44

54,03

50.000

28,41

164

KORISNIK PRORAČUNA 3241 329 3293 3294 3299 343 3431 3433 372 3721 422 4221 4222 4223 4227 424 4241 A504001 321 3211 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 329 3292 343 3433 A504023 312 343 K504004 412 4123 422 4221 426 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti Knjige u knjižnicama TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Ostali financijski rashodi Zatezne kamate OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA Ostali rashodi za zaposlene Ostali financijski rashodi INFORMATIZACIJA Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 14.205,66

INDEKS

2.292.000

43.000

1.848.521,02 807.186,23 3.640,00 1.037.694,79 27.209,79 11.012,48 16.197,31 414.900,00 414.900,00 349.251,34 109.227,76 46.616,90 85.969,62 107.437,06 490,00 490,00

80,65

63,28

450.000 450.000

92,20 77,61

5.000

9,80

11.988.000 150.000

9.061.438,71 84.465,64 66.395,64 18.070,00 4.126.417,01 498.330,15 544.513,23 2.274.399,33 478.739,31 115.185,92 215.249,07 4.812.033,47 1.774.727,95 1.426.669,34 26.644,15 1.237.891,02 13.726,80 36.975,01 75.786,44 88.490,58 131.122,18

75,59 56,31

4.950.000

83,36

6.840.000

70,35

5.000 3.000 40.000 7.000 5.000 2.000 1.250.000 250.000 850.000 150.000 2.403,92 2.403,92 36.118,67 36.118,67 80,13 90,30

1.175.623,68 227.274,25 227.274,25 827.292,83 827.292,83 121.056,60

94,05 90,91 97,33 80,70

165

KORISNIK PRORAČUNA 4262 K504016 425 017 01705 2106 A506000 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3236 3237 3238 3239 329 3292 3293 3299 343 3431 3433 422 4221 4222 431 4312 A506037 321 3211 323 3237 329 3293 Ulaganja u računalne programe UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA Višegodišnji nasadi i osnovno stado USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Ustavni sud Republike Hrvatske DJELOVANJE USTAVNOG SUDA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti MEĐUNARODNA SURADNJA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 121.056,60

INDEKS

20.000 20.000 57.284.461 57.284.461 57.284.461 30.065.244 20.113.417 49.153.083,62 49.153.083,62 49.153.083,62 28.242.539,55 19.868.848,27 18.690.033,66 1.178.814,61 345.847,88 345.847,88 3.437.170,76 3.079.543,38 357.627,38 856.980,51 55.926,78 568.556,55 1.600.000 232.497,18 1.317.350,06 473.163,20 654.959,50 91.387,59 52.839,77 45.000,00 1.900.534,61 603.500,69 299.839,01 109.560,98 149.731,95 147.540,00 243.418,78 10.077,40 336.865,80 191.123,03 6.271,32 111.915,32 72.936,39 1.284,92 1.203,82 81,10 280.271,78 277.780,92 2.490,86 43.127,73 43.127,73 960.000 300.000 318.000 342.000 554.004,71 234.585,33 234.585,33 251.939,74 251.939,74 67.479,64 29.819,37 57,71 78,20 79,23 19,73 82,33 85,81 85,81 85,81 93,94 98,78

370.125 3.512.702

93,44 97,85

1.101.000

77,84

2.460.000

77,26

270.000

70,79

3.000

42,83

555.000

50,50

80.000

53,91

166

KORISNIK PRORAČUNA 3299 K506003 323 3238 422 4221 K506032 422 4221 451 4511 K506036 323 3235 T506033 323 3237 T506034 321 323 329 018 01805 3212 A507008 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3239 329 3292 3293 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja INFORMATIZACIJA Rashodi za usluge Računalne usluge Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj ADAPTACIJA PALAČA TRG SV. MARKA 3 i 4 Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima OBNOVA VOZNOG PARKA Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine NADZOR NAD PROVEDBOM IZBORA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge OBILJEŽAVANJE 20. OBLJETNICE USTAVNOG SUDA RH Naknade troškova zaposlenima Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija

PLAN 2011. 415.000 80.000 335.000 24.094.217 8.500.000 15.594.217 750.000 750.000 500.000 500.000 500.000 200.000 35.000 265.000 19.903.870 19.903.870 19.903.870 13.370.470 8.057.050 193.150 1.400.787

IZVRŠENJE 2011 37.660,27 390.681,37 62.910,92 62.910,92 327.770,45 327.770,45 19.053.646,43 5.133.630,24 5.133.630,24 13.920.016,19 13.920.016,19 612.478,64 612.478,64 612.478,64 299.732,92 299.732,92 299.732,92

INDEKS 94,14 78,64 97,84 79,08 60,40 89,26 81,66 81,66 59,95 59,95

16.854.606,91 16.854.606,91 16.854.606,91 13.003.074,43 7.778.099,54 7.778.099,54 188.725,57 188.725,57 1.323.501,36 1.186.909,16 136.592,20 720.660,95 384.280,63 217.434,20

84,68 84,68 84,68 97,25 96,54 97,71 94,48

721.640

99,86

324.000

118.946,12 323.520,15 193.216,85 100.813,25 11.427,90 7.080,65 10.981,50 2.568.486,71 263.986,77 60.759,42 57.043,55 208.604,28 1.745.729,55 116.973,25 115.389,89 57.329,23 16.866,63 34.713,70

99,85

2.570.753

99,91

59.090

97,02

167

KORISNIK PRORAČUNA 3294 343 3431 422 4221 4222 K507005 323 3238 422 4221 426 4262 T507012 323 3237 T507013 323 020 02005 2107 A508000 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 Članarine Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema INFORMATIZACIJA Rashodi za usluge Računalne usluge Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe PROVOĐENJE POLITIKE ZAŠTITE TRŽIŠNOG NATJECANJA I DRŽAVNIH POTPORA - IPA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge PODRŠKA PROCESU PRIVATIZACIJE BRODOGRADNJE U REPUBLICI HRVATSKOJ- IPA 2008 Rashodi za usluge VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Vlada Republike Hrvatske PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

PLAN 2011. 4.000 40.000

IZVRŠENJE 2011 5.748,90 2.895,98 2.895,98 39.854,94 28.862,93 10.992,01 307.053,64 142.925,83 142.925,83 79.276,75 79.276,75 84.851,06 84.851,06 3.544.478,84 3.544.478,84 3.544.478,84

INDEKS 72,40 99,64

307.637 143.500 79.277 84.860

99,81 99,60 100,00 99,99

5.763.987 5.763.987

61,49 61,49

461.776 461.776 213.225.052 29.434.500 29.434.500 20.064.500 8.233.000

213.057.313,37 27.798.701,78 27.798.701,78 18.837.329,18 8.074.176,53 7.894.641,29 179.535,24 171.660,01 171.660,01 1.387.413,12 1.243.057,95 144.355,17 368.136,28 192.728,51 175.407,77

99,92 94,44 94,44 93,88 98,07

233.000 1.421.000

73,67 97,64

704.000

52,29

2.005.000

1.720.163,40 404.212,03 1.182.645,87 123.955,19

85,79

6.762.500

9.350,31 6.574.790,49 606.511,84 444.501,53 78.522,60 165.587,00 4.436.970,87 71.400,00 274.333,18 423.511,14 73.452,33 18.089,50

97,22

20.000

90,45

168

KORISNIK PRORAČUNA 3241 329 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 422 4221 4222 4223 A508015 372 3721 A508024 323 3238 A508025 312 343 372 3721 K508012 323 3232 412 4123 422 4221 4222 426 4262 02006 2107 A696002 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 322 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH Rashodi za usluge Računalne usluge OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA Ostali rashodi za zaposlene Ostali financijski rashodi Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu INFORMATIZACIJA I ZAŠTITNI SUSTAVI U VLADI RH Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Ured Predsjednice Vlade Republike Hrvatske PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 18.089,50

INDEKS

580.000

38.000

68.000

7.750.000 7.750.000

458.115,22 3.070,30 379.337,61 1.200,00 74.507,31 22.301,40 6.862,80 15.438,60 42.483,23 15.013,43 19.944,66 7.525,14 7.577.070,11 7.577.070,11 7.577.070,11

78,99

58,69

62,48

97,77 97,77

140.000 140.000 465.000 10.000 5.000 450.000

118.080,00 118.080,00 118.080,00 434.803,64

84,34 84,34 93,51

434.803,64 434.803,64

96,62

1.015.000 225.000 265.000 265.000

831.418,85 119.816,22 119.816,22 198.465,90 198.465,90 261.158,93 223.484,03 37.674,90 251.977,80 251.977,80 2.400.900,52 2.400.900,52 2.400.900,52 1.751.449,93 1.337.545,44 413.904,49 27.671,78 27.671,78 301.249,31 271.474,72 29.774,59 76.690,87 46.893,84 29.797,03

81,91 53,25 74,89 98,55

260.000 2.723.500 2.723.500 2.723.500 1.848.000

96,91 88,15 88,15 88,15 94,78

34.000 319.000

81,39 94,44

183.000

41,91

156.000

123.462,03

79,14

169

KORISNIK PRORAČUNA 3221 3225 323 3231 3233 3239 324 329 3294 343 3431 3433 02010 2108 A509000 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3224 323 3231 3232 3233 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3293 343 3431 3433 422 4221 4222 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 123.364,03 98,00 118.739,03 87.682,68 29.894,00 1.162,35

INDEKS

173.000

68,64

1.000 6.000 3.500 200,00 200,00 1.437,57 215,31 1.222,26 55.876.982,77 55.876.982,77 2.851.190,29 1.469.699,94 1.364.432,05 105.267,89 43.005,88 43.005,88 252.788,31 227.803,42 24.984,89 194.856,02 140.532,96 46.934,06 49.500 7.389,00 31.118,74 30.500,41 618,33 866.000 820.754,87 104.507,65 2.027,04 38.043,10 500.867,82 12.783,00 83.670,15 66.809,98 12.046,13 11.928,96 11.928,96 12.000 5.500 9.840,38 9.840,38 4.794,76 3.427,63 1.367,13 12.402,43 9.091,27 3.311,16 82,00 87,18 94,78 62,87 3,33 41,07

40.594.252 40.594.252 3.301.000 1.667.000

137,65 137,65 86,37 88,16

83.000 305.000

51,81 82,88

280.000

69,59

15.000

79,53

18.000

68,90

170

KORISNIK PRORAČUNA A509014 381 3811 A509024 323 3233 3235 3237 3239 324 329 3293 A509025 323 3237 3239 324 A509030 323 3237 324 3241 329 3291 A509035 381 3811 A509036 329 3294 A509037 381 3811 A509041 381 A509042 323 3233 3235 NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST UREDA ZA UDRUGE Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično CARDS 2004 - DOBRO UPRAVLJANJE, VLADAVINA PRAVA I RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu PHARE 2006 - PROGRAMI ZAJEDNICE EUROPA ZA GRAĐANE Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine PHARE 2006 - OMOGUĆAVANJE AKTIVNOG DOPRINOSA SEKTORA CIVILNOG DRUŠTVA U PRETPRISTUPNOM PROCESU Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu CARDS 2004 - PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA OD STRANE NEPROFITNOG SEKTORA Tekuće donacije PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine

PLAN 2011. 23.150.000 23.150.000

IZVRŠENJE 2011 34.592.692,54 34.592.692,54 34.592.692,54 60.226,00 52.867,79 7.158,30 10.077,80 21.671,19 13.960,50

INDEKS 149,43 149,43

81.500 61.500

73,90 85,96

5.000 15.000 65.000 60.000 7.358,21 7.358,21 51.908,56 51.908,56 18.255,76 33.652,80 49,05 79,86 86,51

5.000 60.000 35.000 20.000 14.088,26 5.040,96 5.040,96 8.668,30 8.668,30 5.000 379,00 379,00 242.568,69 242.568,69 242.568,69 474.937 474.937 473.956,39 473.956,39 473.956,39 340.069,20 340.069,20 340.069,20 99,79 99,79 7,58 23,48 14,40 43,34

454.238 454.238

74,87 74,87

364.884 364.884 57.000 52.000 142.149,55 84.543,55 1.968,00 22.029,30 249,39 162,58

171

KORISNIK PRORAČUNA 3237 3239 324 3241 329 3293 A509043 329 3294 A509044 321 322 323 3233 3235 3237 3239 324 3241 329 3293 381 3811 A509045 381 3811 382 3821 Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE EUROPA ZA GRAĐANE Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP) Naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu IPA 2008 - JAČANJE KAPACITETA SEKTORA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PRAĆENJE PRIMJENE EUROPSKE PRAVNE STEČEVINE Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama IPA 2009 - JAČANJE ODRŽIVOSTI I RAZVOJ ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA (OCD-a) KAO PRO-AKTIVNIH DRUŠTVENIH DIONIKA PRI PROVEDBI PRAVNE STEČEVINE EU Tekuće donacije IPA I 2009 FFP RAC - JAČANJE KAPACITETA UREDA ZA UDRUGE VLADE RH U BORBI PROTIV KORUPCIJE Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 34.846,33 25.699,92

INDEKS

5.000

10.636,00 10.636,00 46.970,00 46.970,00

212,72

158.313 158.313 150.000 12.000 500 104.500

157.587,24 157.587,24 157.587,24 134.089,78

99,54 99,54 89,39

70.099,68 26.325,00 30.757,71 6.920,49 6.096,48 5.652,15 5.652,15

67,08

6.000

94,20

27.000

13.337,95 13.337,95 45.000,00 45.000,00 11.486.887,61 11.168.690,15 11.168.690,15 318.197,46 318.197,46

49,40

6.541.000 6.541.000

175,61 170,75

A509047

5.299.000

381 A509050 381 3811 A509051 381 3811 K509020 412 4123 422 4221

5.299.000 375.120 375.120 217.439,41 217.439,41 217.439,41 5.050.152,75 5.050.152,75 5.050.152,75 61.976,50 11.737,02 11.737,02 50.239,48 50.239,48 57,97 57,97

62.260 12.000 50.260

99,54 97,81 99,96

172

KORISNIK PRORAČUNA 02021 2109 A732003 381 3811 A732004 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 322 3221 3224 323 3231 3232 3233 3235 3237 3238 324 329 3293 343 3431 3433 422 4222 A732005 321 323 324 3241 329 3291 K732001 412 422 4221 02025 Savjet za nacionalne manjine ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Postrojenja i oprema Komunikacijska oprema RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE Naknade troškova zaposlenima Rashodi za usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Ured za nacionalne manjine

PLAN 2011. 42.536.818 42.536.818 41.268.918 41.268.918 838.000 583.000

IZVRŠENJE 2011 42.293.441,44 42.293.441,44 41.137.519,24 41.137.519,24 41.137.519,24 776.620,05 564.330,29 531.884,26 32.446,03 7.500,00 7.500,00 97.064,76 87.471,15 9.593,61 39.570,16 14.647,73 24.922,43

INDEKS 99,43 99,43 99,68 99,68 92,68 96,80

15.500 100.600

48,39 96,49

43.500

90,97

20.800

19.709,58 19.631,59 77,99

94,76

56.300

37.531,53 9.741,38 940,95 17.496,60 395,81 8.608,77 348,02

66,66

500 7.000 800 6.011,00 6.011,00 305,58 302,22 3,36 4.597,15 4.597,15 356.325,02 85,87 38,20

10.000 404.400 9.000 1.000 60.000

45,97 88,11

47.797,40 47.797,40

79,66

334.400

308.527,62 308.527,62

92,26

25.500 2.500 23.000 15.440.673

22.977,13 22.977,13 22.977,13 10.617.885,05

90,11 99,90 68,77

173

KORISNIK PRORAČUNA 2109 A513000 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3224 323 3231 3232 3233 3235 3237 3238 3239 329 3293 3299 343 3431 3433 422 4222 A513002 321 3211 323 3235 3237 329 3293 372 381 A513013 321 3211 323 3233 3235 3237 324 3241 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Postrojenja i oprema Komunikacijska oprema PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Tekuće donacije PROGRAMI ZA ROME Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

PLAN 2011. 15.440.673 1.670.000 1.079.000

IZVRŠENJE 2011 10.617.885,05 1.512.649,68 1.049.620,16 1.029.869,58 19.750,58 30.142,62 30.142,62 180.534,65 162.691,09 17.843,56 100.269,35 50.514,15 26.200,20

INDEKS 68,77 90,58 97,28

52.000 186.000

57,97 97,06

124.000

80,86

44.000

23.555,00 39.026,05 38.896,34 129,71

88,70

165.000

5.000

5.000

10.000 525.900 40.000 60.000

20.000 2.000 403.900 1.438.000 81.000 170.000

105.097,90 9.157,40 7.852,57 53.334,58 1.167,17 24.468,10 7.501,28 1.616,80 4.705,00 4.505,00 200,00 1.312,77 1.299,12 13,65 1.941,18 1.941,18 47.537,00 20.600,00 20.600,00 19.780,80 14.616,90 5.163,90 7.156,20 7.156,20

63,70

94,10

26,26

19,41 9,04 51,50 32,97

35,78

1.301.955,42 70.231,25 70.231,25 101.576,25 7.200,00 17.664,35 76.711,90 8.147,16 8.147,16

90,54 86,71 59,75

30.000

27,16

174

KORISNIK PRORAČUNA 329 3291 3293 3299 372 381 3811 A513023 323 3237 363 3632 A513025 381 3811 K513010 412 4123 422 4221 T513020 323 3237 363 3632 02030 2404 A514000 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3225 323 3231 3232 3233 3236 3237 3238 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu IPA 2008 - PROJEKT POTPORE ROMIMA, FAZA III Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu INFORMATIZACIJA UREDA ZA NACIONALNE MANJINE Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj PHARE 2006 - PROJEKT PODRŠKE ROMIMA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države Ured za zakonodavstvo USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge

PLAN 2011. 65.000

IZVRŠENJE 2011 59.068,94 35.801,91 23.067,03 200,00

INDEKS 90,88

2.000 1.090.000 5.904.483 1.197.185 4.707.298 1.500.000 1.500.000 25.100 10.100 15.000 4.377.190 221.190 4.156.000 8.228.000 8.228.000 3.880.000 2.786.000 1.062.931,82 1.062.931,82 1.528.899,90 363.990,92 363.990,92 1.164.908,98 1.164.908,98 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 23.404,95 10.039,65 10.039,65 13.365,30 13.365,30 4.703.438,10 196.746,81 196.746,81 4.506.691,29 4.506.691,29 7.764.648,92 7.764.648,92 3.424.798,11 2.537.549,89 2.323.457,31 214.092,58 63.366,15 63.366,15 436.458,60 393.320,19 43.138,41 210.670,74 95.489,42 45.183,32 109.000 69.998,00 68.043,55 67.135,82 907,73 84.673,78 13.675,72 3.502,06 7.646,99 33.330,00 25.204,80 674,61 62,43 97,52 25,89 30,40 24,75 100,00 100,00 93,25 99,40 89,10 107,45 88,95 108,44 94,37 94,37 88,27 91,08

91.000 484.000

69,63 90,18

234.000

90,03

141.500

59,84

175

KORISNIK PRORAČUNA 3239 324 329 3293 343 3431 3433 372 3721 422 4221 4222 A514013 323 3237 K514012 412 4123 422 02035 2110 A515000 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema IPA 2007 - RAZVOJ KOORDINACIJE PROCJENE UČINKA PROPISA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 639,60

INDEKS

1.000 10.000 3.500 9.057,77 9.057,77 626,68 607,23 19,45 4.900,00 4.900,00 9.450,95 7.663,88 1.787,07 4.328.202,00 4.328.202,00 4.328.202,00 11.648,81 11.648,81 11.648,81 38.354.583,94 38.354.583,94 38.140.179,88 18.822.413,47 16.536.059,35 2.286.354,12 1.316.082,21 1.316.082,21 3.297.466,18 2.954.377,00 343.089,18 2.315.344,03 590.290,94 1.710.420,23 8.280.000 14.632,86 6.636.586,84 800.990,69 2.650.309,27 2.124.222,94 556.913,07 262.125,42 242.025,45 5.094.208,82 2.296.835,08 928.230,00 79.008,14 129.889,47 881.314,41 172.805,00 199.972,96 80,15 90,58 17,91

10.000 10.000

49,00 94,51

4.326.000 4.326.000 22.000 12.000 10.000 42.107.646 42.107.646 41.874.646 19.486.600

100,05 100,05 52,95 97,07

91,09 91,09 91,08 96,59

1.558.846 3.411.400

84,43 96,66

2.465.000

93,93

5.868.000

86,81

176

KORISNIK PRORAČUNA 3238 3239 324 329 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 372 3721 422 4221 4222 4223 4227 A515017 312 343 3433 K515008 412 4123 422 4221 426 4262 02040 2407 A846001 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA Ostali rashodi za zaposlene Ostali financijski rashodi Zatezne kamate INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske SREDIŠNJA JAVNA NABAVA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 290.671,24 115.482,52

INDEKS

3.000 349.800 239.142,81 232.514,31 368,50 5.760,00 500,00 20.769,78 2.561,53 18.208,25 4.400,00 4.400,00 393.765,74 51.219,67 185.963,62 99.866,58 56.715,87 9.727,55 9.727,55 9.727,55 204.676,51 59.609,67 59.609,67 36.519,34 36.519,34 108.547,50 108.547,50 2.978.262,92 2.978.262,92 2.925.844,55 1.979.371,07 1.972.222,61 7.148,46 60.855,78 60.855,78 340.452,02 306.802,55 33.649,47 106.718,13 28.955,62 59.609,71 124.000 18.152,80 55.252,27 33.968,04 19.582,91 1.003,91 765.000 697,41 318.930,92 86.126,05 41,69 44,56 68,37

32.000

64,91

10.000 410.000

44,00 96,04

13.000 3.000 10.000

74,83 97,28

220.000 65.000 40.000 115.000 3.836.000 3.836.000 3.756.000 2.097.000

93,03 91,71 91,30 94,39 77,64 77,64 77,90 94,39

67.000 387.000

90,83 87,97

177.000

60,29

177

KORISNIK PRORAČUNA 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 324 329 3293 3295 3299 343 3431 3433 422 4221 4222 K846003 412 4123 422 4221 02042 2107 A686000 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 322 3221 3225 323 3231 3233 3237 3238 3239 324 329 3293 3299 343 3433 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema INFORMATIZACIJA UREDA ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Ured za protokol Vlade RH PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Zatezne kamate

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 14.409,52 42.019,11 8.423,91 10.654,20 92.203,29 58.895,27 6.199,57

INDEKS

3.000 8.000 2.563,87 1.783,37 350,00 430,50 513,30 260,85 252,45 61.187,19 60.943,65 243,54 52.418,37 29.840,34 29.840,34 22.578,03 22.578,03 1.447.459,80 1.447.459,80 1.428.116,03 1.011.594,83 672.799,92 338.794,91 13.500,00 13.500,00 173.994,29 156.797,20 17.197,09 83.360,65 68.734,97 14.625,68 19.000 15.680,60 15.557,60 123,00 62.590,97 26.616,83 6.168,00 2.974,18 613,28 26.218,68 82,53 32,05

3.000

17,11

125.000

48,95

80.000 50.000 30.000 1.585.000 1.585.000 1.565.600 1.038.000

65,52 59,68 75,26 91,32 91,32 91,22 97,46

22.000 179.000

61,36 97,20

89.000

93,66

104.100

60,13

800 108.100 67.381,41 19,50 67.361,91 13,28 13,28 62,33

600

2,21

178

KORISNIK PRORAČUNA 422 K686009 412 4123 422 4221 02044 2107 A687000 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 322 3221 323 3231 3233 3238 324 329 343 3433 K687003 412 4123 422 4221 02046 2406 A691000 311 3111 312 3121 313 3131 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 Postrojenja i oprema INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL VLADE RH Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Ured Vlade RH za unutarnju reviziju PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Računalne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Zatezne kamate INFORMATIZACIJA UREDA VLADE RH ZA UNUTARNJU REVIZIJU Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju

PLAN 2011. 5.000 19.400 9.400 10.000 1.861.850 1.861.850 1.840.850 1.431.000 52.000 247.000

IZVRŠENJE 2011

INDEKS

19.343,77 9.383,77 9.383,77 9.960,00 9.960,00 1.747.084,82 1.747.084,82 1.728.755,71 1.374.404,23 1.374.404,23 39.599,66 39.599,66 236.397,46 213.032,46 23.365,00 51.521,47 500,00 51.021,47

99,71 99,83 99,60 93,84 93,84 93,91 96,05 76,15 95,71

68.500

75,21

10.800 29.000

10.153,22 10.153,22 16.606,23 9.903,19 1.770,00 4.933,04

94,01 57,26

1.000 1.200 350 21.000 11.000 10.000 6.179.000 6.179.000 6.156.000 3.657.000 63.000 1.121.000 73,44 73,44 18.329,11 9.079,51 9.079,51 9.249,60 9.249,60 5.352.555,81 5.352.555,81 5.352.555,81 3.644.495,90 3.644.495,90 52.451,48 52.451,48 1.118.727,53 483.723,99 573.047,05 61.956,49 193.780,93 91.079,27 91.532,00 232.500 11.169,66 38.227,68 16,44 20,98 87,28 82,54 92,50 86,62 86,62 86,95 99,66 83,26 99,80

317.000

61,13

179

KORISNIK PRORAČUNA 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3234 3236 3237 3238 3239 324 329 3292 3299 343 3431 3433 422 K691008 412 422 02050 2107 A518000 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 322 3221 3224 323 3231 3232 3233 3235 3237 3238 324 3241 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Postrojenja i oprema INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIM ZRAKOPLOVOM Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Ured za odnose s javnošću PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 3.528,41 34.618,52 11,70

INDEKS

587.500

69,05 302.007,93 1.976,05 37.260,18 172,56 106,20 261.252,65 437,97 802,32

51,41

10.000 141.000 2.491,26 246,17 2.245,09 373,10 223,77 149,33

0,00 1,77

7.000

5,33

20.000 23.000 10.000 13.000 5.345.500 5.345.500 5.270.500 2.317.000 0,00 0,00 4.399.398,53 4.399.398,53 4.384.314,46 2.166.638,33 1.699.034,64 467.603,69 68.082,80 68.082,80 372.661,72 335.828,89 36.832,83 106.039,78 49.093,82 56.945,96 129.000 86.813,92 86.786,37 27,55 2.075.000 1.554.155,48 300.565,21 6.571,39 228.817,87 2.195,76 783.215,45 232.789,80 26.900,99 26.900,99 74,90 67,30 82,30 82,30 83,19 93,51

106.000 408.000

64,23 91,34

153.000

69,31

40.000

67,25

180

KORISNIK PRORAČUNA 329 3293 3294 3299 343 3431 3433 372 422 4222 K518003 412 422 4221 426 02087 2111 A681000 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 329 3293 343 3431 3433 422 4222 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Postrojenja i oprema Komunikacijska oprema INFORMATIZACIJA UREDA Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ured za ljudska prava PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Postrojenja i oprema Komunikacijska oprema

PLAN 2011. 14.000

IZVRŠENJE 2011 1.097,00 497,00 400,00 200,00 1.184,40 611,30 573,10

INDEKS 7,84

3.500

33,84

5.000 20.000 75.000 15.000 30.000 30.000 5.179.863 5.179.863 2.265.500 1.449.000 740,04 740,04 15.084,07 15.084,07 15.084,07 5.509.002,40 5.509.002,40 2.140.984,37 1.401.755,97 1.318.257,70 83.498,27 44.818,62 44.818,62 241.101,59 217.271,76 23.829,83 88.805,29 39.509,80 49.295,49 64.000 57.970,18 30.098,54 26.544,67 625,72 322.500 701,25 293.554,16 94.068,77 16.036,44 16.242,78 4.342,32 55.704,33 9.234,00 37.848,01 42.258,84 17.818,67 91,02 90,58 3,70 20,11 50,28

106,35 106,35 94,50 96,74

62.000 250.000

72,29 96,44

100.500

88,36

500 10.000 2.000 9.711,92 9.711,92 2.000,00 1.033,22 966,78 1.266,64 1.266,64 97,12 100,00

5.000

25,33

181

KORISNIK PRORAČUNA A681022 323 3237 381 3811 A681023 321 3211 322 323 3234 3235 3237 324 3241 329 3293 A681042 381 3811 A681047 321 3211 323 3233 3235 3237 3238 324 3241 329 3293 381 3811 A681050 321 3211 322 3221 3223 323 3231 3232 3234 3235 3237 324 329 DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu PROGRESS - NE-DISKRIMINACIJA I RAZLIČITOST Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu POVJERENSTVO ZA AZIL Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

PLAN 2011. 1.034.400 11.000 1.023.400 180.600 65.000 500 102.500

IZVRŠENJE 2011 1.015.547,62 5.040,95 5.040,95 1.010.506,67 1.010.506,67 160.630,09 57.896,00 57.896,00 94.392,75 4.426,54 7.699,50 82.266,71 2.457,00 2.457,00

INDEKS 98,18 45,83 98,74 88,94 89,07

92,09

2.600

94,50

10.000 570.000 570.000

5.884,34 5.884,34 570.000,00 570.000,00 570.000,00 567.147,63 4.521,42 4.521,42 351.287,95 119.686,64 15.292,00 202.827,31 13.482,00 45.708,00 45.708,00 21.123,26 21.123,26 144.507,00 144.507,00 183.131,28 8.992,26 8.992,26 10.111,21 4.196,68 5.914,53 40.870,01 25.698,34 1.988,54 5.406,24 175,89 7.601,00

58,84 100,00 100,00

213.100 15.000 21.500

85,94 59,95 47,03

49.300

82,90

1.000 125.500 122.960,52 97,98

182

KORISNIK PRORAČUNA 3291 3293 343 3431 3433 A681051 323 3237 422 4221 4222 K681037 412 4123 02089 2112 A685000 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 322 3221 3224 3225 323 3231 3232 3233 3235 3236 3237 3238 329 3293 3294 343 3431 3433 422 K685003 412 4123 422 4221 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate IPA I 2009 - USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema INFORMATIZACIJA Nematerijalna imovina Licence Ured za socijalno partnerstvo SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Članarine Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Postrojenja i oprema INFORMATIZACIJA UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 122.340,60

INDEKS

800

619,92 197,28 100,00 97,28 855.086,83 808.798,31 808.798,31 46.288,52 41.954,34 4.334,18 16.474,58 16.474,58 16.474,58 1.149.938,79 1.149.938,79 979.702,41 708.319,55 673.822,90 34.496,65 19.109,34 19.109,34 121.830,92 109.789,48 12.041,44 29.718,13 12.083,89 17.634,24

24,66

899.263 834.663 64.600

95,09 96,90 71,65

17.000 17.000 1.343.000 1.343.000 1.107.500 751.000

96,91 96,91 85,62 85,62 88,46 94,32

42.000 137.000

45,50 88,93

45.000

66,04

32.000

30.970,05 30.154,22 726,83

96,78

75.000

18.000

2.500

89,00 53.569,07 13.186,05 1.199,58 7.090,00 3.827,20 8.037,88 998,26 19.230,10 15.869,50 934,50 14.935,00 315,85 310,78 5,07 15.704,43 8.309,67 8.309,67 7.394,76 7.394,76

71,43

88,16

12,63

5.000 23.000 15.000 8.000 68,28 55,40 92,43

183

KORISNIK PRORAČUNA T685012 329 3291 T685015 323 3233 T685016 323 3237 324 3241 02090 3607 A530000 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3293 3299 JAČANJE SOCIJALNOG DIJALOGA I PARTNERSTVA U RH Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično NACIONALNO VIJEĆE ZA ZAŠTITU NA RADU Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja MIRENJE U RADNIM SPOROVIMA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ured za suzbijanje zlouporabe droga SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

PLAN 2011. 126.000 126.000

IZVRŠENJE 2011 118.367,96 118.367,96 118.367,96

INDEKS 93,94 93,94

3.000 3.000 83.500 40.000 43.500

1.835,78 1.835,78 1.835,78 34.328,21 13.299,31 13.299,31 21.028,90 21.028,90

61,19 61,19 41,11 33,25 48,34

4.489.750 4.489.750 2.169.000 1.241.000

3.344.863,82 3.344.863,82 1.881.145,97 1.107.892,05 1.004.563,20 103.328,85 23.500,00 23.500,00 190.557,57 171.723,32 18.834,25 189.258,81 118.356,57 41.194,82

74,50 74,50 86,73 89,27

46.000 215.000

51,09 88,63

227.000

83,37

61.000

29.707,42 53.173,93 20.950,67 28.886,38 1.776,56

87,17

272.000

1.560,32 228.442,14 78.585,88 17.688,79 10.518,59 19.905,90 18.842,73 17.943,00 47.471,32 10.954,80 6.531,13 5.376,48 5.376,48

83,99

7.000

76,81

52.000

46.401,50 26.121,85 19.979,65 300,00

89,23

184

KORISNIK PRORAČUNA 343 3431 3433 372 3721 422 4221 4222 4223 A530001 323 3231 3233 3235 3237 3239 324 3241 329 3293 3299 363 3631 A530020 321 3211 3213 323 3237 324 329 3293 363 3631 A530025 329 K530017 412 4123 422 4221 426 4262 02092 2113 A532004 311 3111 3113 Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države IPA 2007 - PROGRAMI ZAJEDNICE EUROPSKI CENTAR ZA PRAĆENJE DROGA I OVISNOSTI O DROGAMA Ostali nespomenuti rashodi poslovanja INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Ured za ravnopravnost spolova ZASTUPANJE JEDNAKOSTI SPOLOVA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad

PLAN 2011. 5.000

IZVRŠENJE 2011 2.535,56 2.100,94 434,62 22.350,00 22.350,00 11.657,93 7.995,00 3.216,93 446,00 873.486,88 336.916,41 5.111,74 71.315,40 34.975,06 116.900,51 108.613,70 7.069,40 7.069,40

INDEKS 50,71

23.000 20.000

97,17 58,29

946.000 407.000

92,33 82,78

8.000

88,37

41.000

490.000 581.000 108.000

40.001,07 39.701,07 300,00 489.500,00 489.500,00 552.167,86 88.067,41 79.617,41 8.450,00 439.313,46 439.313,46

97,56

99,90 95,04 81,54

446.000 1.000 6.000 20.000

98,50

4.786,99 4.786,99 20.000,00 20.000,00

79,78 100,00

748.750 748.750 45.000 30.000 5.000 10.000 2.339.700 2.339.700 1.263.200 881.000 38.063,11 23.437,52 23.437,52 4.662,59 4.662,59 9.963,00 9.963,00 2.021.602,06 2.021.602,06 1.141.695,96 831.793,23 811.957,57 19.835,66 84,58 78,13 93,25 99,63 86,40 86,40 90,38 94,41

185

KORISNIK PRORAČUNA 312 3121 313 3132 3133 321 3212 3213 322 3221 323 3231 3233 3236 3238 329 3293 343 3431 3433 372 422 4222 A532009 321 3211 323 3231 3233 3235 3237 3239 324 3241 329 3291 3293 381 3811 A532012 321 3211 323 324 3241 329 A532013 Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Zdravstvene i veterinarske usluge Računalne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Postrojenja i oprema Komunikacijska oprema PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE PROGRESS Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA

PLAN 2011. 40.000 159.000

IZVRŠENJE 2011 27.658,34 27.658,34 143.068,64 128.928,10 14.140,54 33.493,84 31.898,84

INDEKS 69,15 89,98

60.000

55,82

22.000 83.000

4.500 2.200

1.595,00 21.969,91 21.969,91 77.815,71 7.815,83 65.433,09 4.137,50 429,29 4.021,50 4.021,50 843,00 525,89 317,11

99,86 93,75

89,37 38,32

1.000 10.500 1.031,79 1.031,79 755.331,83 28.872,24 28.872,24 460.901,70 3.584,98 103.883,40 40.280,00 240.767,82 72.385,50 13.379,46 13.379,46 66.000 52.178,43 36.902,43 200.000 36.000 6.000 15.000 5.000 2.430,00 2.430,00 10.000 53.000 18.795,00 35,46 48,60 15.276,00 200.000,00 200.000,00 8.425,75 5.995,75 5.995,75 100,00 23,40 99,93 79,06 9,83

838.500 53.500 474.000

90,08 53,97 97,24

45.000

29,73

186

KORISNIK PRORAČUNA 321 3211 323 324 381 3811 A532016 321 3211 323 3237 3239 324 K532005 412 4123 422 4221 426 022 02205 2408 A677009 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U PODRUČJU RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA EHRVATSKU Središnji državni ured za e-Hrvatsku INFORMATIZACIJA UPRAVE ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

PLAN 2011. 10.000 16.000 5.000 22.000 120.000 95.000 20.000

IZVRŠENJE 2011 295,00 295,00

INDEKS 2,95

18.500,00 18.500,00 79.779,06 59.914,56 59.914,56 19.864,50 11.764,95 8.099,55

84,09 66,48 63,07 99,32

5.000 29.000 10.000 15.000 4.000 18.399.567 18.399.567 11.395.962 3.879.962 2.051.000 16.284.838,92 16.284.838,92 9.578.933,68 3.475.185,75 1.870.146,62 1.776.705,12 93.441,50 56.604,20 56.604,20 321.665,23 289.872,74 31.792,49 269.440,26 203.280,90 52.807,71 162.962 13.351,65 121.793,62 27.649,29 79.709,06 1.024,51 754.000 13.410,76 669.982,33 155.269,76 45.099,19 87.056,59 37.063,89 35.908,83 340,00 50.023,01 137.099,02 122.122,04 31.900,11 88,86 74,74 88,51 88,51 84,06 89,57 91,18 17.574,46 6.182,65 6.182,65 11.391,81 11.391,81 60,60 61,83 75,95

78.000 355.000

72,57 90,61

276.000

97,62

52.000

61,35

187

KORISNIK PRORAČUNA 3293 3294 343 3431 3433 372 3721 422 4221 4222 A677016 323 3235 3237 3238 324 A757012 323 3231 3237 412 421 K677011 412 4123 422 4221 3804 A677012 329 3294 A677017 329 3294 A757010 323 3233 3235 3237 3239 324 3241 329 3293 381 3811 Reprezentacija Članarine Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema ELEKTRONIČKA UPRAVA Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Intelektualne i osobne usluge Nematerijalna imovina Građevinski objekti INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E - HRVATSKU Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA CIP ICT - SUDJELOVANJE SDUeH U PROGRAMIMA EU Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine ISA - SUDJELOVANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA e-HRVATSKU U PROGRAMIMA EU Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 31.500,11 400,00 11.663,56 10.500,42 1.163,14 93.350,00 93.350,00 28.639,82 1.181,29 27.458,53 3.013.286,20 3.013.286,20 1.476,00 2.483.061,00 528.749,20

INDEKS

16.000

72,90

100.000 35.000

93,35 81,83

4.046.000 4.036.000

74,48 74,66

10.000 3.360.000 3.090.000 2.987.794,02 2.987.794,02 2.982.874,02 4.920,00 88,92 96,69

1.000 269.000 110.000 60.000 50.000 7.003.605 2.736.610 2.736.610 102.667,71 59.966,70 59.966,70 42.701,01 42.701,01 6.705.905,24 2.750.822,96 2.750.822,96 2.750.822,96 295.040,52 295.040,52 295.040,52 3.660.041,76 3.538.441,04 3.151.348,56 67.359,01 304.934,35 14.799,12 27.129,72 27.129,72 10.000 90.000 9.471,00 9.471,00 85.000,00 85.000,00 94,71 94,44 93,33 99,94 85,40 95,75 100,52 100,52

410.995 410.995 3.856.000 3.716.000

71,79 71,79 94,92 95,22

40.000

67,82

188

KORISNIK PRORAČUNA 023 02305 2201 A680012 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3239 324 329 3293 3294 3299 343 3431 3433 372 3721 422 4221 4222 A680013 323 3237 A680014 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU STRATEŠKO PLANIRANJE I KOORDINACIJA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema PHARE 2006 - RAZVOJ INSTITUCIONALNE SPOSOBNOSTI I SREDSTVA ZA PRIPREMU PROJEKATA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge INFORMIRANJE O PROGRAMIMA EU PROVEDBA KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE

PLAN 2011. 19.159.000 19.159.000 19.159.000 12.147.572 6.160.000

IZVRŠENJE 2011 19.996.457,66 19.996.457,66 19.996.457,66 11.158.553,16 5.537.784,47 5.380.894,40 156.890,07 189.965,99 189.965,99 956.803,49 857.252,10 99.551,39 616.192,91 362.627,63 212.771,28

INDEKS 104,37 104,37 104,37 91,86 89,90

244.000 1.080.000

77,85 88,59

709.250

86,88

136.000

40.794,00 129.051,22 125.777,79 2.043,43

94,89

3.648.082

1.230,00 3.584.040,03 293.281,63 17.258,61 132.091,92 476,01 2.929.103,09 69.747,84 125.400,30 16.680,63

98,24

1.000 61.547 61.372,25 51.750,25 1.250,00 8.372,00 2.670,93 1.918,84 752,09 69.969,89 69.969,89 10.701,98 9.407,31 1.294,67 2.993.946,03 2.993.946,03 2.993.946,03 253.001,34 99,72

4.650

57,44

70.000 33.043

99,96 32,39

2.071.673 2.071.673

144,52 144,52

274.972

92,01

189

KORISNIK PRORAČUNA 323 3235 3237 3238 3239 324 A680015 323 3237 A758008 323 3235 3237 324 A758010 322 323 3235 3237 324 A758011 323 3237 A758015 323 3237 A758018 323 3237 K758004 412 4123 422 4221 426 4262 T758017 323 3237 024 02405 2410 A520009 322 Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa PHARE 2006 - PRIPREMA PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDOVE Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge KOORDINACIJA PROGRAMA EU Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa OBRAZOVANJE O PROGRAMIMA EU Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa IZGRADNJA SUSTAVA KVALITETE Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge PRIPREMA STRATEŠKIH DOKUMENATA I PRAĆENJE NJIHOVE PROVEDBE Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge IPA TAIB 2008 - PERIODIČNA EVALUACIJA GODIŠNJEG PROGRAMA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe IPA TAIB 2007 PERIODIČNA EVALUACIJA GODIŠNJEG PROGRAMA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM ODRŽAVANJE KVALITETE I FUNKCIONALNOSTI OBJEKATA Rashodi za materijal i energiju

PLAN 2011. 274.472

IZVRŠENJE 2011 253.001,34 7.000,00 30.818,99 137.692,35 77.490,00

INDEKS 92,18

500 3.331.982 3.331.982 78.850 78.350 3.912.505,48 3.912.505,48 3.912.505,48 31.570,47 31.570,47 15.287,03 16.283,44 117,42 117,42 40,04 40,29

500 326.440 18.480 306.960 220.028,26 220.028,26 34.030,66 185.997,60 67,40 71,68

1.000 7.500 7.500 95.282 95.282 4.608,99 4.608,99 4.608,99 93.022,65 93.022,65 93.022,65 615.708,73 615.708,73 615.708,73 347.384 125.500 124.501 97.383 477.345 477.345 5.990.675 5.990.675 5.990.675 2.799.709 529.153 329.313,84 122.497,38 122.497,38 120.790,26 120.790,26 86.026,20 86.026,20 384.198,71 384.198,71 384.198,71 5.990.657,58 5.990.657,58 5.990.657,58 2.799.705,60 529.151,85 94,80 97,61 97,02 88,34 80,49 80,49 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 61,45 61,45 97,63 97,63

190

KORISNIK PRORAČUNA 3223 3224 323 3231 3232 3234 3237 3239 422 4227 A759005 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3225 3227 323 3231 3232 3233 3235 3236 3237 3239 324 3241 329 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 422 4221 4222 A759009 323 3235 Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Postrojenja i oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema IDENTIFIKACIJA I PRILAGOĐAVANJE STATUSA NEKRETNINA Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 469.656,41 59.495,44

INDEKS

2.246.343

24.213 1.741.741 907.377

14.344 156.070

51.605

2.246.340,96 23.069,66 372.723,99 1.641.951,08 115.198,68 93.397,55 24.212,79 24.212,79 1.741.728,62 907.375,41 810.442,06 96.933,35 14.343,83 14.343,83 156.068,55 140.643,18 15.425,37 51.604,14 5.556,00 44.088,14

100,00

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00

100,00

200.565

327.855

1.960,00 200.562,59 65.760,69 76.711,13 4.150,27 53.940,50 327.852,72 69.191,52 163.469,51 4.620,40 16.241,95 1.400,00 68.813,51 4.115,83 1.668,66 1.668,66

100,00

100,00

1.669

99,98

64.411

5.901

11.944

64.409,75 8.138,11 1.986,93 555,00 53.429,71 300,00 5.899,98 4.906,90 993,08 11.942,99 5.759,01 6.183,98 1.220.967,15 1.220.967,15 1.027.398,75

100,00

99,98

99,99

1.220.968 1.220.968

100,00 100,00

191

KORISNIK PRORAČUNA 3237 A759010 323 3237 K520010 323 3238 426 4262 025 02505 2203 A538000 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3291 3293 3299 343 3431 A538018 381 3811 A538033 381 3811 Intelektualne i osobne usluge RAZVOJ PROCESA EVIDENTIRANJA IMOVINE Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI INFORMACIJSKOG SUSTAVA Rashodi za usluge Računalne usluge Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe MINISTARSTVO FINANCIJA Ministarstvo financija UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa POTICAJI ODBORU ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu ODBOR ZA JAVNI NADZOR REVIZIJE Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 193.568,40

INDEKS

151.757 151.757 76.500 1.500 75.000 23.969.310.688 226.933.516 104.933.516 73.354.750 42.430.000

151.756,96 151.756,96 151.756,96 76.499,25 1.500,00 1.500,00 74.999,25 74.999,25 24.584.290.793,79 189.098.828,33 101.956.700,25 70.665.672,45 41.755.989,21 39.933.393,11 1.822.596,10 1.519.848,00 1.519.848,00 7.185.486,19 6.438.911,92 746.574,27 3.834.674,51 1.644.286,67 2.067.058,66

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 102,57 83,33 97,16 96,33 98,41

1.603.750 7.316.000

94,77 98,22

4.400.000

87,15

3.220.000

13.735.000

640.000

123.329,18 2.982.895,08 1.472.400,74 1.473.185,28 1.621,60 35.687,46 13.052.309,04 2.753.912,72 4.350.717,82 80.143,34 473.093,49 1.123.191,70 35.500,00 1.814.758,48 163.910,64 2.257.080,85 328.488,34 202.379,68 122.064,63 4.044,03 5.982,08 5.982,08 600.000,00 600.000,00 600.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00

92,64

95,03

51,33

10.000 600.000 600.000 400.000 400.000

59,82 100,00 100,00 100,00 100,00

192

KORISNIK PRORAČUNA A538040 323 3237 K113290 323 3232 3237 412 K253049 323 3232 K253057 323 3235 422 4221 4222 4223 K538003 323 3237 422 4221 426 4262 K538015 323 3237 IPA I 2008 - POTPORA FINANCIJSKOM UPRAVLJANJU, MONITORINGU I EVALUACIJI STRUKTURNIH FONDOVA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Intelektualne i osobne usluge Nematerijalna imovina PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja OPREMANJE Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu INFORMATIZACIJA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe PHARE 2006 - RAZVOJ PRORAČUNSKIH PROCESA S CILJEM IZGRADNJE EFIKASNOG SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge PHARE 2006-INTEGRACIJA INFORMATIČKIH SUSTAVA ZA PRAĆENJE FINANCIJA U PODRUČNIM RIZNICAMA SA INFORMACIJSKIM SUSTAVOM DRŽAVNE RIZNICE I IZGRADNJA SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE MATIČNIM PODACIMA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge RAZVOJ UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA I PREUREĐENJE KONFERENCIJSKIH DVORANA I ARHIVE S KNJIŽNICOM Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge IPA 2007 - POTPORA NACIONALNOM FONDU U DALJNJEM RAZVOJU DECENTRALIZIRANOG MENADŽMENTA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge IDF DAROVNICA ZA JAČANJE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U RH Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge

PLAN 2011. 6.861.853 6.861.853 9.960.000 9.760.000

IZVRŠENJE 2011 5.988.694,64 5.988.694,64 5.988.694,64 7.999.558,17 7.999.558,17 2.782.408,25 5.217.149,92 1.044.041,41 1.044.041,41 1.044.041,41 1.470.626,43 1.417.206,77 1.417.206,77 53.419,66 22.274,10 21.437,67 9.707,89 3.734.935,75 527.162,65 527.162,65 1.278.351,96 1.278.351,96 1.929.421,14 1.929.421,14 4.197.046,15 4.197.046,15 4.197.046,15

INDEKS 87,28 87,28 80,32 81,96

200.000 1.930.000 1.930.000 4.460.000 4.360.000 100.000

54,10 54,10 32,97 32,50 53,42

2.700.000 700.000 1.600.000 400.000

138,33 75,31 79,90 482,36

2.317.809 2.317.809

181,08 181,08

K538024

661.926,96

323 3237 K538030 323 3237 T538037 323 3237 T538041 323 3237

661.926,96 661.926,96 1.740.000 1.740.000 623.675,54 623.675,54 623.675,54 510.721,90 510.721,90 510.721,90 499.966,50 499.966,50 499.966,50 35,84 35,84

193

KORISNIK PRORAČUNA T538042 323 3237 T538044 323 3235 3237 3239 329 3293 T538046 323 3237 T538047 381 3811 T538048 323 3237 2207 A538035 322 3221 3223 323 3231 3232 3234 3235 3239 K538036 422 4221 4223 K538043 411 4111 421 4212 02506 2114 A539232 381 3811 2202 JAČANJE AFCOS SUSTAVA U RH S CILJEM ZAŠTITE FINANCIJSKIH INTERESA EU Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge SUSRET VIŠIH PRORAČUNSKIH SLUŽBENIKA SREDNJE, ISTOČNE I JUGOISTOČNE EUROPE Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija IPA - 2007 POTPORA NDO/NF U IMPLEMENTACIJI SAPARD-A I IPA-E 5. KOMPONENTE - RURALNI RAZVOJ Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge RAZVOJ UČINKOVITOG SUSTAVA ZA BORBU PROTIV KRIVOTVORENJA NOVČANICA I KOVANOG NOVCA U RH Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu IPA 2007 TAIB-TAF-DALJNJE JAČANJE I POBOLJŠANJE UNUTARNJE FINANCIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU U REPUBLICI HRVATSKOJ Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Ostale usluge OPREMANJE Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Oprema za održavanje i zaštitu IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA Materijalna imovina - prirodna bogatstva Zemljište Građevinski objekti Poslovni objekti Ministarstvo financija - ostali izdaci države POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE

PLAN 2011. 361.104 361.104

IZVRŠENJE 2011 206.874,09 206.874,09 206.874,09 193.093,50 105.662,00 67.163,55 28.290,00 10.208,45 87.431,50 87.431,50 300.303,57 300.303,57 300.303,57 1.225.633,75 1.225.633,75 1.225.633,75 1.633.929,44 1.633.929,44 1.633.929,44

INDEKS 57,29 57,29

248.000 149.000

77,86 70,91

99.000

88,31

122.000.000 49.500.000 12.900.000

87.142.128,08 44.617.567,09 11.042.222,43 1.330.384,62 9.711.837,81 33.575.344,66 8.268.102,53 8.013.339,46 2.187.655,35 3.191.839,17 11.914.408,15 934.084,46 934.084,46 406.022,94 528.061,52 41.590.476,53 1.988.027,48 1.988.027,48 39.602.449,05 39.602.449,05 22.846.278.382,85 58.961.994,20 58.961.994,20 58.961.994,20 58.961.994,20 748.725,61

71,43 90,14 85,60

36.600.000

91,74

2.600.000 2.600.000

35,93 35,93

69.900.000 2.300.000 67.600.000 22.171.164.123 58.961.996 58.961.996 58.961.996 2.200.000

59,50 86,44 58,58 103,05 100,00 100,00 100,00 34,03

194

KORISNIK PRORAČUNA A538029 323 426 A539018 323 3237 2203 A538019 323 3238 A539161 323 3238 A539231 343 3431 A557034 343 3431 2204 A538027 363 3631 A539150 363 3631 2205 A539068 363 3631 A539069 363 3631 A539070 363 3631 A539075 363 3631 A539076 363 3631 A539077 363 3631 A539078 INTRASTAT - IZGRADNJA SUSTAVA Rashodi za usluge Nematerijalna proizvedena imovina NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA Rashodi za usluge Računalne usluge USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA Rashodi za usluge Računalne usluge USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA PRIJENOS SREDSTAVA ZA ZAPOSLENE U JLP(R)S TEMELJEM ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI OPĆINA MIKLEUŠ Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA VOĆIN Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države GRAD LIPIK Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA OKUČANI Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA STARA GRADIŠKA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države GRAD BENKOVAC

PLAN 2011. 200.000 100.000 100.000 2.000.000 2.000.000 213.139.200 11.039.200 11.039.200 190.000.000 190.000.000 11.600.000 11.600.000 500.000 500.000 1.672.792.426 47.730.000 47.730.000 1.625.062.426 1.625.062.426 308.136.617 592.909 592.909 919.307 919.307 1.345.306 1.345.306 281.556 281.556 911.854 911.854 277.535 277.535 184.695

IZVRŠENJE 2011

INDEKS

748.725,61 748.725,61 748.725,61 212.840.272,64 10.824.000,00 10.824.000,00 10.824.000,00 190.000.000,00 190.000.000,00 190.000.000,00 11.837.209,68 11.837.209,68 11.837.209,68 179.062,96 179.062,96 179.062,96 1.672.744.560,35 47.728.244,28 47.728.244,28 47.728.244,28 1.625.016.316,07 1.625.016.316,07 1.625.016.316,07 305.300.400,27 592.909,00 592.909,00 592.909,00 919.307,00 919.307,00 919.307,00 1.345.306,00 1.345.306,00 1.345.306,00 281.556,00 281.556,00 281.556,00 911.854,00 911.854,00 911.854,00 277.535,00 277.535,00 277.535,00 184.695,00

37,44 37,44 99,86 98,05 98,05 100,00 100,00 102,04 102,04 35,81 35,81 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,08 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

195

KORISNIK PRORAČUNA 363 3631 A539083 363 3631 A539106 363 3631 A539107 363 3631 A539109 363 3631 A539110 363 3631 A539111 363 3631 A539113 363 3631 A539114 363 3631 A539115 363 3631 A539116 363 3631 A539118 363 3631 A539119 363 3631 A539120 363 3631 A539122 363 3631 A539123 363 3631 A539129 363 3631 A539130 363 3631 A539132 363 3631 A539133 363 Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države VARAŽDINSKA ŽUPANIJA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države GRAD GRUBIŠNO POLJE Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA ĐULOVAC Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA DONJI LAPAC Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA LOVINAC Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA UDBINA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA VRHOVINE Pomoći unutar opće države

PLAN 2011. 184.695 387.945 387.945 2.329.673 2.329.673 1.233.884 1.233.884 1.367.320 1.367.320 2.553.937 2.553.937 3.895.993 3.895.993 1.979.794 1.979.794 3.884.741 3.884.741 3.220.861 3.220.861 8.470.075 8.470.075 2.887.539 2.887.539 1.417.478 1.417.478 6.788.603 6.788.603 2.920.589 2.920.589 2.248.730 2.248.730 549.182 549.182 439.023 439.023 727.597 727.597 850.229 850.229

IZVRŠENJE 2011 184.695,00 184.695,00 387.945,00 387.945,00 387.945,00 2.329.673,00 2.329.673,00 2.329.673,00 1.233.884,00 1.233.884,00 1.233.884,00 1.367.320,00 1.367.320,00 1.367.320,00 2.553.937,00 2.553.937,00 2.553.937,00 3.895.993,00 3.895.993,00 3.895.993,00 1.979.794,00 1.979.794,00 1.979.794,00 3.884.741,00 3.884.741,00 3.884.741,00 3.220.861,00 3.220.861,00 3.220.861,00 8.470.075,00 8.470.075,00 8.470.075,00 2.887.539,00 2.887.539,00 2.887.539,00 1.417.478,00 1.417.478,00 1.417.478,00 6.788.603,00 6.788.603,00 6.788.603,00 2.920.589,00 2.920.589,00 2.920.589,00 2.248.730,00 2.248.730,00 2.248.730,00 549.182,00 549.182,00 549.182,00 439.023,00 439.023,00 439.023,00 727.597,00 727.597,00 727.597,00 850.229,00 850.229,00

INDEKS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

196

KORISNIK PRORAČUNA 3631 A539140 363 3631 A539141 363 3631 A539142 363 3631 A539176 363 3631 A539180 363 3631 A539181 363 3631 A539182 363 3631 A539183 363 3631 A539184 363 3631 A539185 363 3631 A539186 363 3631 A539187 363 3631 A539188 363 3631 A539189 363 3631 A539195 363 3631 A539200 363 3631 A539201 363 3631 A539206 363 3631 A539207 363 3631 Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA TRPINJA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA NEGOSLAVCI Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA MARKUŠICA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA ŠODOLOVCI Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države GRAD SKRADIN Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države GRAD VODICE Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA CIVLJANE Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA ERVENIK Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA KIJEVO Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA KISTANJE Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA PROMINA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA BISKUPIJA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA RUŽIĆ Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države GRAD ILOK Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA NIJEMCI Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države MEĐIMURSKA ŽUPANIJA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države GRAD GLINA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA DONJI KUKURUZARI Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA DVOR Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države

PLAN 2011. 464.757 464.757 32.992 32.992 777.105 777.105 406.039 406.039 1.536.889 1.536.889 20.016 20.016 940.256 940.256 1.325.963 1.325.963 617.857 617.857 3.127.647 3.127.647 298.093 298.093 1.235.915 1.235.915 767.257 767.257 1.962.832 1.962.832 197.285 197.285 2.245.561 2.245.561 1.073.242 1.073.242 1.009.195 1.009.195 1.061.487 1.061.487

IZVRŠENJE 2011 850.229,00 464.757,00 464.757,00 464.757,00 32.992,00 32.992,00 32.992,00 777.105,00 777.105,00 777.105,00 406.039,00 406.039,00 406.039,00 1.536.889,00 1.536.889,00 1.536.889,00 20.016,00 20.016,00 20.016,00 940.256,00 940.256,00 940.256,00 1.325.963,00 1.325.963,00 1.325.963,00 617.857,00 617.857,00 617.857,00 3.127.647,00 3.127.647,00 3.127.647,00 298.093,00 298.093,00 298.093,00 1.235.915,00 1.235.915,00 1.235.915,00 767.257,00 767.257,00 767.257,00 1.962.832,00 1.962.832,00 1.962.832,00 197.285,00 197.285,00 197.285,00 2.245.561,00 2.245.561,00 2.245.561,00 1.073.242,00 1.073.242,00 1.073.242,00 1.009.195,00 1.009.195,00 1.009.195,00 1.061.487,00 1.061.487,00 1.061.487,00

INDEKS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

197

KORISNIK PRORAČUNA A539212 363 3631 A539217 363 3631 A539219 363 3631 A539221 363 3631 A539223 363 3631 A539224 363 3631 A539292 363 3631 A539293 363 3631 A539304 363 3631 A539305 363 3631 A539306 363 3631 A539308 363 3631 A539309 363 3631 A544020 363 3631 A544021 363 3631 A557035 363 3631 A557036 363 3631 2206 A539298 323 3237 OPĆINA SUNJA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA CETINGRAD Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA KRNJAK Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA PLAŠKI Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA SABORSKO Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA TOUNJ Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države GRAD KARLOVAC Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA GVOZD Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA VOJNIĆ Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države GRAD OBROVAC Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA BOROVO Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA STANKOVCI Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA VELIKA PISANICA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA GRAČAC Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPĆINA ČAČINCI Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države KARLOVAČKA ŽUPANIJA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge

PLAN 2011. 600.085 600.085 369.268 369.268 1.103.493 1.103.493 646.945 646.945 750.602 750.602 147.388 147.388 106.301 106.301 936.333 936.333 441.660 441.660 729.696 729.696 1.507.646 1.507.646 89.021 89.021 851.193 851.193 1.152.361 1.152.361 65.341 65.341 1.872.541 1.872.541 225.000.000 225.000.000 31.581.330 31.581.330 3.500.000

IZVRŠENJE 2011 600.085,00 600.085,00 600.085,00 369.268,00 369.268,00 369.268,00 1.103.493,00 1.103.493,00 1.103.493,00 646.945,00 646.945,00 646.945,00 750.602,00 750.602,00 750.602,00 147.388,00 147.388,00 147.388,00 106.301,00 106.301,00 106.301,00 936.333,00 936.333,00 936.333,00 441.660,00 441.660,00 441.660,00 729.696,00 729.696,00 729.696,00 1.507.646,00 1.507.646,00 1.507.646,00 89.021,00 89.021,00 89.021,00 851.193,00 851.193,00 851.193,00 1.152.361,00 1.152.361,00 1.152.361,00 65.341,00 65.341,00 65.341,00 1.872.541,00 1.872.541,00 1.872.541,00 222.163.783,27 222.163.783,27 222.163.783,27 720.971,86 720.971,86 314.219,35 314.219,35

INDEKS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,74 98,74 2,28 2,28 8,98

198

KORISNIK PRORAČUNA 343 363 3632 2304 A539032 329 3294 A539053 533 5332 2305 A539061 361 3611 2403 A539005 329 3292 2813 A538021 343 383 3834 A539287 383 3834 A539294 323 T544013 343 3434 3210 A539052 514 5141 A544001 Ostali financijski rashodi Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države SUDJELOVANJE I PARTICIPACIJA U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA EUROPSKE UNIJE MEĐUNARODNE ČLANARINE Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija OBVEZE RH PREMA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA S BIH POTICAJ ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH Pomoći inozemnim vladama Tekuće pomoći inozemnim vladama PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI Ostali financijski rashodi Kazne, penali i naknade štete Ugovorene kazne i ostale naknade šteta OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA U TIJEKU Kazne, penali i naknade štete Ugovorene kazne i ostale naknade šteta ZASTUPANJE PRED INOZEMNIM SUDOVIMA Rashodi za usluge ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU Ostali financijski rashodi Ostali nespomenuti financijski rashodi KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU JAMSTVENA PRIČUVA Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

PLAN 2011. 7.000.000 21.081.330

IZVRŠENJE 2011 406.752,51 406.752,51 60.970.864,93 55.630.164,72 55.630.164,72 55.630.164,72 5.340.700,21 5.340.700,21 5.340.700,21

INDEKS 1,93

66.242.439 59.529.195 59.529.195 6.713.244 6.713.244

92,04 93,45 93,45 79,55 79,55

16.000.000 16.000.000 16.000.000 12.975.000 12.975.000 12.975.000 227.525.772 82.000.000 1.800.000 80.200.000 65.000.000 65.000.000 1.000.000 1.000.000 79.525.772 79.525.772 1.418.550.000 1.000.000.000 1.000.000.000

16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 11.410.407,92 11.410.407,92 11.410.407,92 11.410.407,92 192.582.740,33 79.456.608,81 79.456.608,81 79.456.608,81 33.600.359,52 33.600.359,52 33.600.359,52

100,00 100,00 100,00 87,94 87,94 87,94 84,64 96,90 99,07 51,69 51,69

79.525.772,00 79.525.772,00 79.525.772,00 1.961.170.371,86 1.543.629.122,02 1.543.629.122,02 1.543.629.122,02

100,00 100,00 138,25 154,36 154,36

237.400.000

237.400.000,00

100,00

352

237.400.000

237.400.000,00

100,00

199

KORISNIK PRORAČUNA 3521 Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Dion.i udjeli u gl.ban.i ost.fin.inst.u jav.sekt. PRAĆENJE I PRIPREMA OBJAVLJIVANJA PRAVILA EU VEZANIH UZ DRŽAVNE POTPORE Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge ULAGANJA U TEMELJNI KAPITAL Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA MEIP PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH) Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima izvan javnog sektora POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama RAZVOJ ŠPORTA - RUKOMETNE ŠPORTSKE DVORANE REALIZACIJA SPORAZUMA O FINANCIRANJU ZAKUPNINE ZA GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 237.400.000,00

INDEKS

A544005

180.000.000

180.000.000,00

100,00

531 5312 A557020 323 3237 T544015 532 3404

180.000.000

180.000.000,00 180.000.000,00

100,00

150.000 150.000 1.000.000 1.000.000 20.000.000

141.249,84 141.249,84 141.249,84

94,17 94,17

20.000.000,00

100,00

A544002 386 3861 3506 A539042 386 3862 3913 A539026 381 3811 A539060 381 3811 A539214 382 3821 3914

20.000.000 20.000.000

20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

100,00 100,00

189.650.000 189.650.000 189.650.000

188.008.591,39 188.008.591,39 188.008.591,39 188.008.591,39

99,13 99,13 99,13

270.800.000 245.000.000 245.000.000 20.300.000 20.300.000

269.857.246,22 245.000.000,00 245.000.000,00 245.000.000,00 19.538.853,01 19.538.853,01 19.538.853,01 5.318.393,21 5.318.393,21 5.318.393,21

99,65 100,00 100,00 96,25 96,25

5.500.000 5.500.000

96,70 96,70

53.500.000

53.437.067,53

99,88

A544018 363 3631

53.500.000 53.500.000

53.437.067,53 53.437.067,53 53.437.067,53

99,88 99,88

200

KORISNIK PRORAČUNA 4004 A544024 381 3811 T538034 372 3722 4104 A539274 352 3521 4201 A539099 342 3422 POTPORE ORGANIZACIJAMA KUĆANSTVIMA I GOSPODARSTVU POMOĆI ORGANIZACIJAMA ZA HUMANITARNE SVRHE Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu STRUKTURNE POTPORE SEKTORU STANOVNIŠTVA I GOSPODARSTVA Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u naravi POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija u javnom sektoru Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI Kamate za izdane vrijednosne papire Kamate za izdane obveznice Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI Kamate za izdane vrijednosne papire Kamate za izdane trezorske zapise Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise

PLAN 2011. 142.000.000

IZVRŠENJE 2011 136.269.799,21 150.000,00 150.000,00 150.000,00

INDEKS 95,96

142.000.000 142.000.000

136.119.799,21 136.119.799,21 136.119.799,21

95,86 95,86

64.400.000 64.400.000 64.400.000

64.320.471,67 64.320.471,67 64.320.471,67 64.320.471,67

99,88 99,88 99,88

7.634.835.418 145.434.171 25.282.971

7.680.488.297,58 133.850.758,54 24.023.452,46 24.023.452,46

100,60 92,04 95,02

542 5422 A539100 342 3423

120.151.200

109.827.306,08 109.827.306,08

91,41

1.033.662.530 961.730.807

1.016.512.641,54 944.239.234,64 944.239.234,64

98,34 98,18

544 5443 A539103 341 3413 552 5521 A539105 341 3411 551

71.931.723

72.273.406,90 72.273.406,90

100,48

5.379.088.717 2.835.857.350 2.543.231.367

5.492.821.363,85 2.803.380.495,38 2.803.380.495,38 2.689.440.868,47 2.689.440.868,47

102,11 98,85 105,75

750.000.000 750.000.000

998.959.589,89 739.657.022,78 739.657.022,78 259.302.567,11

133,19 98,62

201

KORISNIK PRORAČUNA 5511 A544019 342 3422 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija u javnom sektoru Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 259.302.567,11

INDEKS

26.660.000 4.160.000

27.431.660,91 4.728.396,26 4.728.396,26

102,89 113,66

542 5422 A767010 342 3423

22.500.000

22.703.264,65 22.703.264,65

100,90

104.590.000 28.200.000

94.822.536,05 22.696.468,72 22.696.468,72

90,66 80,48

544 5443 A767011 342 3423

76.390.000

72.126.067,33 72.126.067,33

94,42

90.050.000 32.050.000

68.349.827,65 27.469.769,41 27.469.769,41

75,90 85,71

544 5443 A818009 342 3423 A818010 342 3423

58.000.000

40.880.058,24 40.880.058,24

70,48

5.400.000 5.400.000

2.431.538,55 2.431.538,55 2.431.538,55

45,03 45,03

65.500.000 8.100.000

73.771.834,35 15.820.540,15 15.820.540,15

112,63 195,32

544 5443 A818011 342 3423

57.400.000

57.951.294,20 57.951.294,20

100,96

34.450.000 20.950.000

30.839.113,36 17.110.741,72 17.110.741,72

89,52 81,67

202

KORISNIK PRORAČUNA 544 5443 4202 A539097 342 3421 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti,inozemnih vlada i međunarodnih organizacija Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih lada izvan ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti,inozemnih vlada i međunarodnih organizacija Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih reditnih i IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU Kamate za izdane vrijednosne papire Kamate za izdane obveznice Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA TROŠKOVI Ostali financijski rashodi Ostali nespomenuti financijski rashodi POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE Ostali financijski rashodi Ostali nespomenuti financijski rashodi PRORAČUNSKA ZALIHA PRORAČUNSKA ZALIHA Rashodi za usluge Ostale usluge

PLAN 2011. 13.500.000

IZVRŠENJE 2011 13.728.371,64 13.728.371,64

INDEKS 101,69

9.510.113.189 6.004.588 900.694

9.486.164.483,06 6.065.338,26 950.904,84 950.904,84

99,75 101,01 105,57

541 5416 A539098 342 3421

5.103.894

5.114.433,42 5.114.433,42

100,21

1.279.840.507 263.889.793

1.216.907.083,63 257.849.043,70 257.849.043,70

95,08 97,71

541 5413 5414 A539101 342 3423

1.015.950.714

959.058.039,93 926.051.200,58 33.006.839,35

94,40

421.520.754 31.962.279

411.314.721,96 37.609.548,36 37.609.548,36

97,58 117,67

544 5446 A539153 341 3413 552 5522 A539164 343 3434 A539165 343 3434 4301 A539019 323 3239

389.558.475

373.705.173,60 373.705.173,60

95,93

7.662.747.340 2.157.747.340 5.505.000.000

7.735.669.857,89 2.194.564.857,89 2.194.564.857,89 5.541.105.000,00 5.541.105.000,00

100,95 101,71 100,66

90.000.000 90.000.000 50.000.000 50.000.000 230.000.000 230.000.000

78.399.898,31 78.399.898,31 78.399.898,31 37.807.583,01 37.807.583,01 37.807.583,01 175.829.794,66 175.829.794,66 229.669,29 229.669,29

87,11 87,11 75,62 75,62 76,45 76,45

203

KORISNIK PRORAČUNA 329 3299 343 3431 363 3631 3632 372 3721 381 3811 382 3821 383 3831 3834 385 386 3863 4303 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Kazne, penali i naknade štete Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama Ugovorene kazne i ostale naknade šteta Izvanredni rashodi Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA Kazne, penali i naknade štete Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama Carinska uprava DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 54.120,00 54.120,00 384.873,00 384.873,00 52.154.180,25 41.321.164,92 10.833.015,33 27.918.437,42 27.918.437,42 23.823.132,84 23.823.132,84 3.480.000,00 3.480.000,00 67.755.381,86 2.500.000,00 65.255.381,86

INDEKS

230.000.000 30.000,00 30.000,00 27.760.736 19.148.754,45

0,00

68,98

A539020 323 3237 A539025 383 3831 02510 2207 A540000 311 3111 312 3121 313 3131 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3223 3224

10.000 10.000 27.750.736 27.750.736 619.895.942 619.895.942 475.328.189 303.026.539 13.700.000 67.842.550

8.488,18 8.488,18 8.488,18 19.140.266,27 19.140.266,27 19.140.266,27 591.709.636,04 591.709.636,04 457.470.710,81 300.309.386,75 300.309.386,75 12.427.675,92 12.427.675,92 66.580.134,05 15.116.781,07 46.377.923,96 5.085.429,02 26.579.425,71 2.811.884,92 22.855.053,14 468.472,25 444.015,40 15.128.580,82 4.205.625,04 5.940.050,92 191.114,85

84,88 84,88 68,97 68,97 95,45 95,45 96,24 99,10 90,71 98,14

27.422.000

96,93

18.528.050

81,65

204

KORISNIK PRORAČUNA 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3239 324 329 3291 3292 3293 3299 343 3431 A540005 321 323 3231 3232 3235 3237 3238 412 4123 422 4221 4222 A540020 321 3211 329 3294 A540024 323 3237 A540025 323 3237 K310009 422 4221 4222 4223 Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE Naknade troškova zaposlenima Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema IPA 2010 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE CUSTOMS 2013 Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine IPA I 2008 JAČANJE KAPACITETA CARINSKE UPRAVE U BORBI PROTIV KORUPCIJE Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge IPA I 2009 HARMONIZACIJA CARINSKOG SUSTAVA UPRAVLJANJA RIZICIMA S NAJBOLJOM PRAKSOM I STANDARDIMA EU Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 264.134,51 4.527.655,50 35.692.097,91 4.494.551,22 1.912.367,84 139.309,96 1.532.689,60 5.794.204,40 458.621,89 756.672,62 20.603.680,38

INDEKS

43.302.900

82,42

86.150 1.415.000 751.585,64 126.430,28 523.425,89 90.708,48 11.020,99 1.824,01 1.824,01 99.036.560,19 83.213.457,24 9.324.198,95 45.611,16 3.560.891,34 8.545,65 70.274.210,14 734.541,15 734.541,15 15.088.561,80 11.132.521,85 3.956.039,95 1.055.357,89 459.473,49 459.473,49 595.884,40 595.884,40 1.364.293,02 1.364.293,02 1.364.293,02 1.478.598,13 1.478.598,13 1.478.598,13 1.571.447,26 1.331.890,73 565.319,12 16.940,76 422.613,89 53,12

5.000 118.926.000 5.000 101.492.000

36,48 83,28 81,99

1.380.000 16.049.000

53,23 94,02

737.000 147.000 590.000

143,20 312,57 101,00

1.689.000 1.689.000

80,78 80,78

1.480.000 1.480.000 2.290.500 1.778.000

99,91 99,91 68,61 74,91

205

KORISNIK PRORAČUNA 4225 4227 423 4231 425 451 4511 K540021 426 4262 K540026 323 3237 422 4224 K540027 422 4225 423 4231 4233 02515 2207 A541000 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 Instrumenti, uređaji i strojevi Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Višegodišnji nasadi i osnovno stado Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima FINANCIRANJE PHARE PROGRAMA 2006 U NADLEŽNOSTI CARINSKE UPRAVE Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe IPA I 2007 RAZVOJ SUSTAVA CARINSKIH LABORATORIJA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Postrojenja i oprema Medicinska i laboratorijska oprema IPA I 2007 OPREMANJE JEDINICA ZA BORBU PROTIV KRIJUMČARENJA Postrojenja i oprema Instrumenti, uređaji i strojevi Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu Porezna uprava DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 50.744,02 276.272,94 36.604,80 36.604,80

INDEKS

40.000 472.500

202.951,73 202.951,73 6.830.991,91 6.830.991,91 6.830.991,91

42,95

2.790.942 489.740 2.301.202 16.654.311 7.654.471 8.999.840

3.939.265,83 2.951.046,80 2.951.046,80 988.219,03 988.219,03 18.962.411,00 5.030.724,24 5.030.724,24 13.931.686,76 2.231.533,16 11.700.153,60

141,14 602,57 42,94 113,86 65,72 154,80

879.980.262 879.980.262 817.098.670 415.588.270 18.000.000 72.314.000

887.797.024,67 887.797.024,67 810.605.059,64 412.030.328,50 412.030.328,50 17.272.623,92 17.272.623,92 71.406.873,42 63.977.270,88 7.429.602,54 34.655.928,69 7.933.403,83 25.582.667,82

100,89 100,89 99,21 99,14 95,96 98,75

35.100.000

98,73

38.816.400

1.139.857,04 38.809.838,11 28.588.226,12 9.844.248,40 158.350,67 217.528,99 1.483,93 235.246.325,19 69.946.160,73 10.265.650,73 1.575.603,04 6.346.850,29 10.266.289,99 39.600,00 5.585.195,28 114.525.541,46

99,98

236.000.000

99,68

206

KORISNIK PRORAČUNA 3239 329 3292 3293 3294 3299 343 3434 A541015 381 3811 A541016 342 3423 A541017 544 5443 A541018 323 3239 A541021 329 3294 A541023 312 3121 A541024 321 K270143 412 4124 421 4212 K270151 422 4221 4222 4223 K270160 323 3238 412 4124 422 4221 426 Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Ostali nespomenuti financijski rashodi HUMANITARNE POMOĆI Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA KAMATA) Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA GLAVNICE) Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA Rashodi za usluge Ostale usluge IPA 2010 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EU- FISCALIS 2013 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013 Naknade troškova zaposlenima OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE Nematerijalna imovina Ostala prava Građevinski objekti Poslovni objekti OPREMANJE Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE Rashodi za usluge Računalne usluge Nematerijalna imovina Ostala prava Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina

PLAN 2011. 1.080.000

IZVRŠENJE 2011 16.695.433,67 1.052.305,78 364.666,70 294.753,81 206.160,28 186.724,99 130.836,03 130.836,03 160.000,00 160.000,00 160.000,00 181.611,73 181.611,73 181.611,73

INDEKS 97,44

200.000 200.000 200.000 1.600.000 1.600.000

65,42 80,00 80,00 11,35 11,35

3.700.000 3.700.000

3.001.614,14 3.001.614,14 3.001.614,14

81,12 81,12

4.500.000 4.500.000

2.957.022,92 2.957.022,92 2.957.022,92 671.527,19 671.527,19 671.527,19 47.507,22 47.507,22 47.507,22

65,71 65,71

675.750 675.750 300.000 300.000

99,38 99,38 15,84 15,84

700.000 700.000 13.000.000 4.000.000 9.000.000 4.800.000 4.800.000

11.900.000

1.600.000 8.800.000 1.500.000

14.949.903,60 8.527.520,48 8.527.520,48 6.422.383,12 6.422.383,12 3.341.196,52 3.341.196,52 2.553.779,08 194.603,01 592.814,43 40.934.636,42 29.139.372,42 29.139.372,42 1.532.655,67 1.532.655,67 8.769.496,93 8.769.496,93 1.493.111,40

115,00 213,19 71,36 69,61 69,61

343,99

95,79 99,65 99,54

207

KORISNIK PRORAČUNA 4262 K310033 323 424 4242 K541007 323 3235 K541020 323 3237 K541025 323 3237 421 K541026 323 T541028 323 Ulaganja u računalne programe IZLOŽBA U GALERIJSKOM PROSTORU Rashodi za usluge Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) OBNOVA VOZNOG PARKA Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine PHARE 2006 JAČANJE I MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU PDV-A PREMA EVROPSKIM STANDARDIMA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE (ZAJAM IBRD I UČEŠĆE RH) Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Građevinski objekti UVOĐENJE OSOBNOG IDENTIFIKACIJSKOG BROJA Rashodi za usluge IPA I 2009 JAČANJE ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU REVIZIJE Rashodi za usluge IPA 2008 FPP RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU RAZMJENE INFORMACIJA VEZANIH ZA OPOREZIVANJE DOHOTKA OD ŠTEDNJE ISPLAĆENOG U OBLIKU KAMATA Rashodi za usluge IPA 2008 FPP RAC JAČANJE POREZNE UPRAVE U BORBI PROTIV KORUPCIJE Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge IPA I 2010 TAIB JAČANJE ADMINISTRATIVNOG I INSTITUCIONALNOG KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE U PODRUČJU PRIMJENE PDV-a NA ZAJEDNIČKOM TRŽIŠTU EU Rashodi za usluge Financijska policija DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FINANCIJSKE POLICIJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje

PLAN 2011. 70.000 14.000 56.000

IZVRŠENJE 2011 1.493.111,40 56.000,00 56.000,00 56.000,00

INDEKS 80,00 100,00

6.600.000 6.600.000

6.032.200,67 6.032.200,67 6.032.200,67 1.100.386,05 1.100.386,05 1.100.386,05 2.423.360,03 2.423.360,03 2.423.360,03

91,40 91,40

1.479.825 1.479.825 3.158.760 1.194.000 1.964.760 100.000 100.000 3.382.857 3.382.857

74,36 74,36 76,72 202,96

T541029

340.400

323 T541030 323 3237

340.400 1.702.000 1.702.000 1.334.998,54 1.334.998,54 1.334.998,54 78,44 78,44

T541031

4.672.000

323 02520 2207 A542000 311 3111 312 3121 313 3132 3133

4.672.000 32.314.190 32.314.190 30.878.190 19.000.000 700.000 3.404.970

31.304.095,93 31.304.095,93 30.110.537,61 18.694.777,81 18.694.777,81 643.270,07 643.270,07 3.233.567,35 2.898.502,39 335.064,96

96,87 96,87 97,51 98,39 91,90 94,97

208

KORISNIK PRORAČUNA 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3292 3299 343 K542001 422 4221 4222 K542002 323 3235 K542003 412 4124 422 4221 K542004 412 02535 2206 Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi OPREMANJE Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema OBNOVA VOZNOG PARKA Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine INFORMATIZACIJA Nematerijalna imovina Ostala prava Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj OBJEKTI ZA POTREBE FINANCIJSKE POLICIJE Nematerijalna imovina Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja

PLAN 2011. 1.869.920

IZVRŠENJE 2011 1.861.961,07 879.297,18 687.069,40

INDEKS 99,57

666.573

5.217.727

17.400

295.594,49 468.678,90 273.058,63 192.409,98 3.210,29 5.204.845,45 551.018,65 647.946,74 36.705,86 767.207,26 2.254.249,91 57.400,00 279.824,54 2.822,86 607.669,63 3.436,96 1.820,54 1.616,42 10.425,03 10.425,03 9.525,03 900,00 652.726,11 652.726,11 652.726,11 530.407,18 415.111,04 415.111,04 115.296,14 115.296,14

70,31

99,75

19,75

1.600 106.000 106.000

9,83 9,83

670.000 670.000 610.000 460.000 150.000 50.000 50.000 30.595.755 30.595.755

97,42 97,42 86,95 90,24 76,86

30.343.902,83 30.343.902,83

99,18 99,18

A825001 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211

29.911.755 17.205.818

29.759.530,92 17.196.645,28 16.958.719,24 237.926,04 465.053,01 465.053,01 2.933.015,29 2.627.846,08 305.169,21 971.113,08 257.535,30

99,49 99,95

467.000 2.939.937

99,58 99,76

1.011.231

96,03

209

KORISNIK PRORAČUNA 3212 3213 322 3221 3222 3223 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3292 3293 3295 3299 343 3431 3433 372 3721 422 4221 4222 4223 K825004 422 4221 426 4262 02540 2206 A829002 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu INFORMATIZACIJA Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 568.516,91

INDEKS

480.464

7.283.463

102.842

5.000

145.060,87 479.219,86 236.446,56 44.384,01 185.701,31 6.752,15 5.935,83 7.267.427,37 249.096,42 32.358,49 112.719,76 898.523,39 4.104.872,09 285,00 1.366.974,87 276.453,34 226.144,01 87.961,55 12.841,07 37.037,34 15.974,84 22.108,30 3.593,66 3.577,77 15,89 151.595,72 151.595,72 203.906,10 98.851,03 100.221,91 4.833,16 584.371,91 323.122,26 323.122,26 261.249,65 261.249,65 7.758.923,14 7.758.923,14 7.655.082,57 4.819.839,56 4.819.839,56 88.250,00 88.250,00 789.087,16 711.095,98 77.991,18 419.775,66 206.768,80 152.336,10 60.670,76

99,74

99,78

85,53

71,87

162.000 254.000

93,58 80,28

684.000 354.000 330.000 8.426.900 8.426.900 7.844.900 4.889.750 88.250 811.400

85,43 91,28 79,17 92,07 92,07 97,58 98,57 100,00 97,25

442.000

94,97

210

KORISNIK PRORAČUNA 322 3221 3223 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3293 3299 343 3431 422 4221 4223 A829005 323 K829001 412 422 4221 4222 426 4262 Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Oprema za održavanje i zaštitu REVIZIJA PROJEKATA Rashodi za usluge INFORMATIZACIJA Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe IPA 2009 - FPP RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE ZA REVIZIJU KOHEZIJSKIH, POLJOPRIVREDNIH I RIBARSKIH INSTRUMENATA EUROPSKE UNIJE Rashodi za usluge RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA MINISTARSTVO OBRANE Ministarstvo obrane ZAŠTITA SUVERENITETA I TERITORIJALNE CJELOVITOSTI REPUBLIKE HRVATSKE FUNKCIONIRANJE ORUŽANIH SNAGA RH Plaće Plaće za redovan rad Plaće u naravi Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje

PLAN 2011. 243.000

IZVRŠENJE 2011 208.154,34 103.935,75 89.548,24 14.670,35 1.286.995,73 105.270,00 5.674,36 1.850,00 12.387,51 864.029,50 97.432,50 110.973,06 89.378,80 24.979,43 22.905,23 2.074,20 1.785,57 1.785,57 16.215,12 12.365,07 3.850,05

INDEKS 85,66

1.291.500

99,65

52.000

48,04

2.000 25.000

89,28 64,86

1.000 1.000 146.000 40.000 60.000

103.840,57 58.330,57 38.421,98 19.908,59 45.510,00 45.510,00

71,12 97,22

46.000

98,93

T829006

435.000

323 027 02705 030 03005 2501 A545019 311 3111 3112 3113 312 3121 313 3131 3132 3133

435.000 364.359.000 364.359.000 5.059.132.617 5.059.132.617 4.555.540.790 3.028.407.227 1.855.592.000 359.031.417,54 359.031.417,54 5.024.667.202,10 5.024.667.202,10 4.526.377.857,91 3.024.304.599,52 1.855.338.191,67 1.836.038.904,19 17.081.047,74 2.218.239,74 85.997.000,00 85.997.000,00 492.248.000,00 172.761.000,00 287.871.000,00 31.616.000,00 98,54 98,54 99,32 99,32 99,36 99,86 99,99

85.997.000 492.248.000

100,00 100,00

211

KORISNIK PRORAČUNA 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3239 329 3292 3293 3294 3299 343 3433 383 3831 545 5453 A545023 312 3121 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 323 3231 3232 3233 Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Vojna oprema Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Zatezne kamate Kazne, penali i naknade štete Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava,obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih t govačkih d IZOBRAZBA I PROFESIONALNI RAZVOJ Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Vojna oprema Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja

PLAN 2011. 67.040.300

IZVRŠENJE 2011 66.534.219,59 3.607.204,16 62.863.205,00

INDEKS 99,25

239.493.887

63.810,43 237.962.441,46 11.452.392,38 12.938.555,66 130.385.656,57 27.667.375,99 2.377.220,42 4.977.351,91 48.163.888,53 266.469.268,80 62.102.652,84 68.569.811,05 474.783,98 18.640.871,90 10.825.210,26 2.042.567,11 1.389.680,94 102.423.690,72 3.512.070,42 3.095.073,94 213.230,52 36.660,00 167.105,96 2.755,02 2.755,02 76.725,72 76.725,72 16.163.926,84 16.163.926,84

99,36

267.644.313

99,56

3.946.800

88,99

10.000 271.000

27,55 28,31

16.163.927

100,00

58.023.177 21.500.000 1.620.000

56.530.725,39 21.500.000,00 21.500.000,00 1.620.000,00 410.000,00 130.000,00

97,43 100,00 100,00

12.923.177

1.080.000,00 12.923.177,00 1.198.048,73 279.017,19 6.061.557,35 259.832,35 18.690,39 611.118,81 4.494.912,18 13.247.319,98 1.082.709,60 1.897.297,15 602.744,42

100,00

14.527.000

91,19

212

KORISNIK PRORAČUNA 3234 3236 3237 3239 329 3291 3294 3299 372 3721 383 A545025 321 3211 3213 322 3223 3224 3226 323 3231 3232 3235 3237 3238 3239 A545027 321 3211 322 3223 3226 323 3231 3232 3234 3237 329 3299 A545029 311 3111 3112 3113 312 3121 313 3131 3132 3133 321 3211 3212 3213 Komunalne usluge Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Kazne, penali i naknade štete OPREMANJE I MODERNIZACIJA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Vojna oprema Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge OBJEKTI I INFRASTRUKTURA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za materijal i energiju Energija Vojna oprema Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja UPRAVNI I OPĆI POSLOVI Plaće Plaće za redovan rad Plaće u naravi Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 2.074.013,16 286.092,92 487.580,56 6.816.882,17 219.279,88 198.134,48 4.630,00 16.515,40

INDEKS

331.000

66,25

7.107.000 15.000 788.060.449 1.580.105

7.020.948,53 7.020.948,53 790.153.044,28 1.580.105,00 1.265.084,29 315.020,71 777.797.913,41 2.024,40 12.742.096,67

98,79

100,27 100,00

771.497.554

100,82

14.982.790

78.707.106 380.000 33.186.306

44.890.800

250.000 584.634.131 317.545.375

8.904.000 70.308.000

11.475.490

765.053.792,34 10.775.025,87 361.644,30 973.302,20 7.337.751,64 629.179,30 1.316.725,00 156.423,43 63.064.963,56 380.000,00 380.000,00 17.831.371,50 229.180,19 17.602.191,31 44.638.494,32 175.089,37 2.615.999,61 40.566.110,63 1.281.294,71 215.097,74 215.097,74 575.808.670,94 317.545.375,00 314.655.944,41 1.153.730,59 1.735.700,00 8.904.000,00 8.904.000,00 70.308.000,00 19.773.000,00 45.637.831,08 4.897.168,92 11.452.020,00 2.375.401,66 8.806.660,00 269.958,34

71,92

80,13 100,00 53,73

99,44

86,04 98,49 100,00

100,00 100,00

99,80

213

KORISNIK PRORAČUNA 322 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3239 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 3434 372 3721 383 3831 A545031 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 3226 323 3231 3233 3236 3237 3239 329 3293 2502 Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Vojna oprema Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Kazne, penali i naknade štete Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama OBUKA I OSTALE AKTIVNOSTI OS Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Vojna oprema Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija DOPRINOS KOLEKTIVNOJ OBRANI I MEĐUNARODNOJ SIGURNOSTI

PLAN 2011. 43.012.331

IZVRŠENJE 2011 38.948.450,44 2.630.517,90 1.593.148,82 13.718.062,39 514.088,42 226.570,49 19.531.553,32 734.509,10 80.108.492,16 34.547.353,53 23.710.147,47 1.872.548,61 6.688.752,75 320.022,30 412.336,88 4.878.470,00 7.678.860,62 6.354.011,68 117,40 2.445.337,14 131.099,28 342.592,55 3.434.865,31 41.666.737,39 1.595.003,35 1.296.317,19 38.775.416,85 500.000,00 500.000,00 21.584,27 21.584,27 16.515.854,22 6.029.700,00 2.989.100,00 2.606.095,00

INDEKS 90,55

84.411.405

94,90

6.642.530

95,66

41.715.000

99,88

500.000 120.000 17.708.700 6.029.700

100,00 17,99 93,26 100,00

2.484.800

434.505,00 2.484.800,00 70.178,78 323.112,61 1.058.488,09 28.655,09 13.958,10 990.407,33 7.987.471,99 1.120.519,55 497.806,91 12.513,36 6.068.200,00 288.432,17 13.882,23 13.882,23 387.330.349,34

100,00

9.117.200

87,61

77.000 387.757.827

18,03 99,89

214

KORISNIK PRORAČUNA A545008 321 3211 3213 322 3221 3223 3224 3225 3226 3227 323 3231 3232 3233 3235 3236 3237 3239 329 3291 3292 3293 3294 372 3721 A545037 313 3131 3132 3133 321 3211 3212 322 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3239 329 3292 MEĐUNARODNA SURADNJA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Vojna oprema Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu TROŠKOVI MIROVNIH MISIJA Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Vojna oprema Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja

PLAN 2011. 57.881.000 7.008.000

IZVRŠENJE 2011 57.694.361,55 7.008.000,00 6.896.764,59 111.235,41 851.966,57 146.077,64 546.838,98 47.839,51 25,77 75.554,57 35.630,10 17.217.014,86 3.663.873,21 188.017,46 265.459,26 11.863.985,86 4.637,86 10.000,00 1.221.041,21 30.992.380,12 26.668,80 1.551.658,08 1.192.670,05 28.221.383,19

INDEKS 99,68 100,00

852.000

100,00

17.403.000

98,93

30.993.000

100,00

1.625.000 329.876.827 47.783.117

1.625.000,00 1.625.000,00 329.635.987,79 47.783.117,00 24.061.937,00 21.259.180,00 2.462.000,00 179.710.083,00 1.003.184,68 178.706.898,32

100,00 99,93 100,00

179.710.083

100,00

44.393.327

44.393.327,00 1.012.749,76 1.357.255,33 5.344.712,96 5.853.832,38 323.876,10 17.041.093,47 13.459.807,00 39.509.024,79 5.229.586,27 3.117.516,41 6.607,56 1.040.260,67 193.614,35 2.749.972,69 1.110.784,22 26.060.682,62 18.240.436,00 18.211.112,00

100,00

39.510.300

100,00

18.480.000

98,70

215

KORISNIK PRORAČUNA 3293 2503 A545035 321 3211 3212 322 3221 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3239 A545039 321 3211 3212 322 3221 3222 3223 3224 323 3231 3232 3234 3237 3239 040 04005 2601 A553131 311 3111 3113 312 3121 313 3131 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 Reprezentacija OSTALE ZADAĆE ORUŽANIH SNAGA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Ostale usluge OBALNA STRAŽA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Ministarstvo unutarnjih poslova JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

PLAN 2011. 115.834.000 88.409.000 4.475.000

IZVRŠENJE 2011 29.324,00 110.958.994,85 83.533.994,85 4.475.000,00 25.000,00 4.450.000,00

INDEKS 95,79 94,49 100,00

21.847.000

21.774.813,80 2.107.431,49 1.000.000,00 5.409.939,04 13.066.343,83 161.099,44 30.000,00 57.284.181,05 1.513.952,55 54.042.173,15 1.728.055,35 27.425.000,00 537.500,00 32.500,00 505.000,00

99,67

62.087.000

92,26

27.425.000 537.500

100,00 100,00

10.825.000

10.825.000,00 126.467,44 1.154.045,19 7.088.523,64 2.455.963,73

100,00

16.062.500

16.062.500,00 250.527,32 15.455.425,24 4.037,63 238.575,83 113.933,98 4.888.165.345,73 4.471.910.583,26 3.581.947.849,75 3.346.709.409,28 1.901.507.896,00 1.846.710.921,35 54.796.974,65 102.716.074,00 102.716.074,00 472.260.000,00 147.299.152,38 291.652.968,59 33.307.879,03 148.820.983,92 22.077.730,16 124.733.713,02

100,00

4.902.052.996 4.481.473.733 3.588.403.706 3.352.164.521 1.901.507.896

99,72 99,79 99,82 99,84 100,00

102.717.324 472.260.000

100,00 100,00

148.891.000

99,95

228.216.801

2.009.540,74 222.891.679,39 23.575.852,97

97,67

216

KORISNIK PRORAČUNA 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3239 329 3291 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3432 3433 3434 372 3721 381 3811 383 3834 K260056 421 4212 422 4221 451 4511 K553009 322 3221 3222 3225 3227 329 3299 422 4221 4222 4223 4227 425 4252 Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Negativne tečajne razlike i valutna klauzula Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kazne, penali i naknade štete Ugovorene kazne i ostale naknade šteta IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA Građevinski objekti Poslovni objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima POLICIJSKA OPREMA Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Višegodišnji nasadi i osnovno stado Osnovno stado

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 36.727.268,27 137.653.153,75 13.243.815,32 11.256.573,78 435.015,30 443.332.806,54 44.329.366,97 60.837.923,55 848.321,97 24.995.162,29 124.991.013,32 2.950.926,96 14.839.859,45 169.540.232,03 22.514.969,43 150.029,00 13.900.335,60 1.381.456,15 29.676,63 137.835,27 6.915.636,78 2.224.000,00 184.908,71 1,26 1.779.737,46 259.352,57 14.513.000,00 14.513.000,00 900.000,00 900.000,00 15.028.000,00 15.028.000,00 23.831.130,19 11.996.208,19 11.996.208,19 1.000.000,00 1.000.000,00 10.834.922,00 10.834.922,00 96.636.261,32 74.957.000,00 6.888,00 12.156.637,79 71.449,47 62.722.024,74 1.000.000,00 1.000.000,00 20.463.261,32 1.885.113,89 176.999,09 16.548.423,67 1.852.724,67 216.000,00 216.000,00

INDEKS

443.386.500

99,99

22.520.000

99,98

2.224.000

100,00

14.513.000 900.000 15.028.000 23.831.131 11.996.209 1.000.000 10.834.922 96.637.000 74.957.000

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.000.000 20.464.000

100,00 100,00

216.000

100,00

217

KORISNIK PRORAČUNA K553026 323 3237 3238 422 4221 4224 4227 426 4262 K553087 321 3211 3212 322 3221 3222 3223 323 3231 3234 3235 3236 3239 329 3292 3293 422 4221 4223 4227 K553092 321 3211 3213 322 3221 3222 3224 3225 3227 323 3232 3233 3237 329 3294 3299 422 4221 4222 4223 423 IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Medicinska i laboratorijska oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe MIROVNE MISIJE Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Oprema za održavanje i zaštitu Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Prijevozna sredstva

PLAN 2011. 728.000 450.000

IZVRŠENJE 2011 691.362,62 413.362,62 171.204,93 242.157,69 78.000,00 51.001,86 2.008,45 24.989,69 200.000,00 200.000,00 5.934.737,07 3.850.000,00 3.835.586,98 14.413,02

INDEKS 94,97 91,86

78.000

100,00

200.000 5.943.000 3.850.000

100,00 99,86 100,00

100.000

1.225.000

400.000

368.000

99.999,99 13.644,58 49.479,00 36.876,41 1.225.000,00 32.102,92 778,18 1.123.559,71 62.684,10 5.875,09 400.000,00 314.099,48 85.900,52 359.737,08 231.527,31 77.780,02 50.429,75 48.065.876,08 287.197,87 26.877,41 260.320,46 8.793.111,25 102.321,94 1.159.188,90 120.909,00 49.435,38 7.361.256,03 10.434.366,78 1.315.723,09 6.494.183,13 2.624.460,56 67.928,03 665,71 67.262,32 8.940.033,47 3.048.155,03 30.352,55 5.861.525,89 15.430.251,40

100,00

100,00

100,00

97,75

40.000.000 750.000

120,16 38,29

2.491.500

352,92

18.904.250

55,20

705.000

9,64

5.249.250

170,31

7.900.000

195,32

218

KORISNIK PRORAČUNA 4231 426 451 4511 K553110 323 3237 422 4224 K553116 422 K553117 323 3237 422 426 K553125 312 321 322 3221 3222 3224 3225 3227 323 3231 3233 3235 3236 3237 3239 329 3293 3299 422 4221 4222 4223 4227 K553129 323 3238 342 3423 422 4222 544 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Nematerijalna proizvedena imovina Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima IPA 2007-SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA I ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Postrojenja i oprema Medicinska i laboratorijska oprema IPA 2009 NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA POLICIJSKE POSTAJE Postrojenja i oprema IPA 2009 JAČANJE KAPACITETA NA PODRUČJU BORBE PROTIV SEKSUALNOG ISKORIŠTAVANJA I ZLOSTAVLJANJA DJECE Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Postrojenja i oprema Nematerijalna proizvedena imovina POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE Ostali rashodi za zaposlene Naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene KOMUNIKACIJSKA OPREMA Rashodi za usluge Računalne usluge Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora Postrojenja i oprema Komunikacijska oprema Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

PLAN 2011. 4.000.000

IZVRŠENJE 2011 15.430.251,40 4.112.987,28 4.112.987,28

INDEKS

3.952.334 3.287.334 665.000 5.880.000 5.880.000 5.345.720 1.756.350 2.847.880 741.490 1.100.000 35.000 100.000 90.000

3.377.525,03 2.715.537,39 2.715.537,39 661.987,64 661.987,64

85,46 82,61 99,55

3.194.211,57 3.194.211,57 3.194.211,57

59,75 181,87

841.695,86

76,52

156.042,14 4.015,95 32.443,86 109.127,32 221,40 10.233,61 361.466,15 1.968,00 161.994,52 46.210,30 12.774,78 61.787,75 76.730,80 82.591,67 7.304,47 75.287,20 241.595,90 182.042,69 5.166,00 48.620,97 5.766,24 29.508.533,85 3.000.000,00 3.000.000,00 2.649.933,85 2.649.933,85

173,38

580.000

62,32

145.000

56,96

150.000

161,06

29.650.000 3.000.000 2.650.000

99,52 100,00 100,00

3.000.000

3.000.000,00 3.000.000,00 20.858.600,00

100,00

21.000.000

99,33

219

KORISNIK PRORAČUNA 5443 K553132 323 3238 412 4123 422 4221 426 4262 2602 A553102 311 3111 3113 312 3121 313 3131 3132 3133 321 3212 323 3231 K553074 321 3211 322 3222 3223 323 3237 422 4221 4223 423 4233 451 4511 K553108 423 4233 K553115 323 422 K553127 322 3221 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in INFORMATIZACIJA Rashodi za usluge Računalne usluge Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SUSTAVOM DRŽAVNE GRANICE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza IZGRADNJA KAPACITETA U SUSTAVU SCHENGENSKE GRANICE Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za materijal i energiju Materijal i sirovine Energija Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Oprema za održavanje i zaštitu Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima IPA 2008-NADZOR PLAVE GRANICE-FAZA II Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu IPA 2009 MODERNIZACIJA KONTROLE DRŽAVNE GRANICE Rashodi za usluge Postrojenja i oprema IPA - PREKOGRANIČNA SURADNJA S MAĐARIMA Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 20.858.600,00

INDEKS

23.172.000 13.092.000 5.500.000 3.950.000 630.000 893.070.027 771.800.000 567.800.000

23.157.106,88 13.091.695,14 13.091.695,14 5.500.000,00 5.500.000,00 3.935.781,19 3.935.781,19 629.630,55 629.630,55 889.962.733,51 771.799.998,00 567.799.998,00 558.831.329,53 8.968.668,47 17.000.000,00 17.000.000,00 145.000.000,00 43.807.054,81 90.367.013,08 10.825.932,11 41.865.124,36 41.865.124,36 134.875,64 134.875,64

99,94 100,00 100,00 99,64 99,94 99,65 100,00 100,00

17.000.000 145.000.000

100,00 100,00

42.000.000

99,68

98.871.545 3.000.000 11.040.000

98.871.544,63 3.000.000,00 3.000.000,00 11.040.000,00 8.000.000,00 3.040.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 31.191.224,63 9.983.868,56 21.207.356,07 51.640.320,00 51.640.320,00

100,00 100,00 100,00

1.000.000 31.191.225

100,00 100,00

51.640.320

100,00

1.000.000 15.034.000 15.034.000

1.000.000,00 1.000.000,00 19.176.332,97 19.176.332,97 19.176.332,97

100,00 127,55 127,55

6.359.520 23.088 6.336.432 1.004.962 304.962 114.857,91 11.051,98 11.051,98 11,43 3,62

220

KORISNIK PRORAČUNA 422 4223 04030 21908 2603 A554000 311 3111 3113 312 3121 313 3131 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 383 422 4221 4222 4227 Postrojenja i oprema Oprema za održavanje i zaštitu Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja Hrvatska vatrogasna zajednica ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Kazne, penali i naknade štete Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

PLAN 2011. 700.000 185.712.726 16.802.619 16.802.619 5.015.906 1.213.040

IZVRŠENJE 2011 103.805,93 103.805,93 177.770.671,73 10.635.882,04 10.635.882,04 3.656.534,47 1.213.033,82 1.202.494,14 10.539,68 52.067,76 52.067,76 214.787,55 13.822,59 181.102,16 19.862,80 151.155,86 23.378,75 80.544,64

INDEKS 14,83 95,72 63,30 63,30 72,90 100,00

63.068 214.798

82,56 100,00

152.000

99,44

1.881.000

47.232,47 906.340,67 212.468,57 407.342,13 188.496,82 57.679,49 28.219,72 12.133,94 934.865,69 220.569,40 59.849,93 40.021,95 158.599,03 94.582,00 900,00 92.959,27 58.104,09 209.280,02 77.886,15 77.886,15

48,18

1.261.000

74,14

109.000

71,46

63.000

10.000

60.433,58 1.180,15 49.931,25 500,00 8.498,18 324,00 2.479,61 1.843,88 635,73 43.483,78 6.269,02 7.155,93 30.058,83

95,93

24,80

4.000 45.000

96,63

221

KORISNIK PRORAČUNA A554001 321 3211 3213 322 3221 3222 3223 3227 323 3231 3233 3237 324 3241 329 3292 3293 3294 381 3811 A554002 321 3211 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3239 324 3241 329 3292 3293 3295 381 3811 412 4124 422 4227 PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR) Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Pristojbe i naknade Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Nematerijalna imovina Ostala prava Postrojenja i oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

PLAN 2011. 340.820 76.750

IZVRŠENJE 2011 292.919,87 76.543,35 52.113,68 24.429,67 39.088,11 2.324,21 19.874,00 3.015,50 13.874,40 34.520,82 27.078,50 5.442,32 2.000,00 54.767,69 54.767,69

INDEKS 85,95 99,73

46.000

84,97

67.500

51,14

62.570

87,53

21.000

67.000 1.363.729 105.380

21.000,00 2.252,12 10.026,36 8.721,52 66.999,90 66.999,90 1.243.951,68 104.903,60 5.946,27 98.957,33 208.136,32 16.750,26 5.544,00 16.553,51 17.628,75 23.961,94 127.697,86 225.153,48 6.257,36 127.473,48 114,00 79.521,64 11.787,00 38.465,40 38.465,40

100,00

100,00 91,22 99,55

221.900

93,80

227.000

99,19

48.449

79,39

41.000

45.000 655.000 20.000

40.473,68 5.373,45 15.100,23 20.000,00 40.500,00 40.500,00 569.426,66 569.426,66 16.892,54 16.892,54

98,72

90,00 86,94 84,46

222

KORISNIK PRORAČUNA A554003 321 3211 322 3221 3222 323 3231 3233 3237 3239 329 3292 381 3811 A554004 321 3213 322 3227 381 3811 382 3821 423 K554006 323 3238 412 4123 422 4221 426 4262 K554010 382 3821 K554011 311 312 313 322 3221 3223 323 3234 362 363 386 412 422 PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA Naknade troškova zaposlenima Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Prijevozna sredstva INFORMATIZACIJA Rashodi za usluge Računalne usluge Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe POTPORA OPREMANJU DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama IPA - IZGRADNJA, OPREMANJE I ODRŽAVANJE VATROGASNOG MUZEJA Plaće Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Rashodi za usluge Komunalne usluge Pomoći međunarodnim organizacijama Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema

PLAN 2011. 854.600 10.000 88.000

IZVRŠENJE 2011 832.670,05 4.755,00 4.755,00 83.703,80 500,32 83.203,48 732.599,99 148.614,30 57.653,69 201.690,58 324.641,42 3.611,26 3.611,26 8.000,00 8.000,00 4.265.238,32 141.273,00 141.273,00 469.065,42 469.065,42 2.525.621,00 2.525.621,00 1.129.278,90 1.129.278,90

INDEKS 97,43 47,55 95,12

732.600

100,00

12.000 12.000 6.200.000 496.000 558.000 3.100.000 1.796.000

30,09 66,67 68,79 28,48 84,06 81,47 62,88

250.000 275.000 45.000 65.000 85.000 80.000 50.000 50.000

269.803,80 45.000,00 45.000,00 60.549,47 60.549,47 84.454,33 84.454,33 79.800,00 79.800,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

98,11 100,00 93,15 99,36 99,75 100,00 100,00

2.683.564 44.795 2.500 7.705 14.000

8.641,00

0,32

220.035 1.214.130 102.304 55.790 417.360 604.945

6.384,00 900,00 5.484,00 2.257,00 2.257,00

45,60

1,03

223

KORISNIK PRORAČUNA K554012 322 3223 323 3234 28305 2603 A553101 381 3811 A553128 311 3111 3113 312 3121 313 3131 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3292 3293 3294 3295 3299 343 IPA- IZGRADNJA, OPREMANJE I ODRŽAVANJE VATROGASNOG VJEŽBALIŠTA Rashodi za materijal i energiju Energija Rashodi za usluge Komunalne usluge Državna uprava za zaštitu i spašavanje ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi

PLAN 2011. 19.000 15.000 4.000 168.910.107 168.910.107 6.000.000 6.000.000 121.423.817 71.075.107

IZVRŠENJE 2011 16.122,85 14.857,93 14.857,93 1.264,92 1.264,92 167.134.789,69 167.134.789,69 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 120.462.816,73 71.030.957,72 70.512.987,37 517.970,35 2.720.833,04 2.720.833,04 13.096.433,89 809.442,53 11.074.284,83 1.212.706,53 8.138.685,94 1.063.059,96 6.991.748,76

INDEKS 84,86 99,05 31,62 98,95 98,95 100,00 100,00 99,21 99,94

2.725.000 13.146.000

99,85 99,62

8.196.000

99,30

5.375.110

83.877,22 5.225.286,18 658.721,18 266.566,90 3.205.825,34 423.663,54 370.608,65 299.900,57 18.585.140,15 6.056.464,11 3.102.351,84 523.695,66 889.721,97 4.639.131,19 96.569,49 384.565,82 493.916,01 2.398.724,06 5.003,55 5.003,55

97,21

19.131.000

97,15

10.000

50,04

846.600

99.000

818.790,20 626.370,71 158.918,89 8.180,00 4.851,60 20.469,00 64.459,26

96,72

65,11

224

KORISNIK PRORAČUNA 3431 3433 3434 372 3721 383 3834 412 4123 422 4221 K260089 321 3211 3212 322 3221 3222 3223 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3239 324 3241 363 3631 381 3811 422 4222 4223 K553121 329 3294 K553130 323 3232 422 4221 4222 4227 426 4262 451 4511 Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Kazne, penali i naknade štete Ugovorene kazne i ostale naknade šteta Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Postrojenja i oprema Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu IPA 2010-MEMORANDUM O FINANCIJSKOM INSTRUMENTU ZA CIVILNU ZAŠTITU Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine INTEGRIRANI SUSTAV 112 Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 9.685,58 31.157,68 23.616,00

INDEKS

140.000 20.000 40.000 620.000 34.620.000 600.000

115.091,39 115.091,39 16.617,28 16.617,28 28.413,00 28.413,00 617.105,13 617.105,13 34.298.111,03 580.396,38 134.401,38 445.995,00

82,21 83,09 71,03 99,53 99,07 96,73

3.720.000

1.901.000

3.705.404,45 92.450,95 798.455,73 70.000,00 49.981,05 2.694.516,72 1.665.720,48 385.084,54 1.048.335,71 147.553,26 895,44 75.448,20 8.403,33 3.750.000,00 3.750.000,00

99,61

87,62

3.750.000

100,00

3.870.000 18.579.000 2.200.000

3.865.957,43 3.865.957,43 18.551.292,85 18.551.292,85 2.179.339,44 499.122,93 1.680.216,51 944.489,52 944.489,52 944.489,52 2.456.214,35 781.558,14 781.558,14 1.177.607,27 537.270,78 560.755,49 79.581,00 457.422,02 457.422,02 39.626,92 39.626,92

99,90 99,85 99,06

1.368.000 1.368.000 2.180.000 850.000 828.000

69,04 69,04 112,67 91,95 142,22

462.000 40.000

99,01 99,07

225

KORISNIK PRORAČUNA K553133 422 4222 K553134 321 3211 3213 322 3222 3223 3225 3227 323 3232 3233 3237 3239 324 3241 329 422 4223 4227 423 4233 451 4511 04035 2604 A672007 321 3212 323 3237 3239 329 3299 A672025 351 3512 A672032 311 3111 312 3121 313 3131 3132 3133 KOMUNIKACIJSKI SUSTAV OPERATIVNIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA Postrojenja i oprema Komunikacijska oprema OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Materijal i sirovine Energija Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Postrojenja i oprema Oprema za održavanje i zaštitu Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Hrvatski centar za razminiranje PROTUMINSKO DJELOVANJE RAZMINIRANJE Naknade troškova zaposlenima Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja POTPORA RADU CENTRA Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje

PLAN 2011. 440.893 440.893 2.877.397 75.000

IZVRŠENJE 2011 439.149,81 439.149,81 439.149,81 2.534.008,25 73.863,53 59.964,53 13.899,00 298.485,28 19.641,13 11.570,24 17.820,07 249.453,84 311.147,91 15.841,90 262.194,71 19.931,30 13.180,00 50.000,00 50.000,00

INDEKS 99,60 99,60 88,07 98,48

330.000

90,45

557.400

55,82

50.000

100,00

10.000 1.082.600

50.000

1.073.533,10 858.535,25 214.997,85 49.999,99 49.999,99

99,16

100,00

722.397 234.866.537 234.866.537 191.769.000 1.260.000

676.978,44 676.978,44 238.484.090,74 238.484.090,74 196.785.200,82 1.234.360,79 1.234.360,79

93,71 101,54 101,54 102,62 97,97

190.314.000

195.000 300.000 300.000

195.377.639,65 2.607.624,37 192.770.015,28 173.200,38 173.200,38 300.000,00 300.000,00 300.000,00

102,66

88,82 100,00 100,00

42.627.537 23.494.535 685.000 6.463.978

41.229.536,14 23.332.602,62 23.332.602,62 649.386,63 649.386,63 6.372.888,88 2.359.485,74 3.616.819,13 396.584,01

96,72 99,31 94,80 98,59

226

KORISNIK PRORAČUNA 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 383 3831 3834 422 4221 4222 4223 4225 4227 K672008 422 4221 046 04605 3911 Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Kazne, penali i naknade štete Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama Ugovorene kazne i ostale naknade šteta Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Instrumenti, uređaji i strojevi Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene INFORMATIZACIJA Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU Rashodi za usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

PLAN 2011. 1.913.000

IZVRŠENJE 2011 1.725.011,95 1.336.507,29 365.412,36

INDEKS 90,17

3.570.024

4.080.000

992.000

23.092,30 3.363.163,24 333.523,45 15.568,49 2.543.412,90 16.563,62 454.094,78 3.623.319,67 451.296,67 1.706.292,05 143.464,61 58.250,64 191.811,69 21.664,29 204.685,06 181.584,44 664.270,22 878.823,47 380.002,06 373.281,18 74.151,52 17.301,50 34.087,21 12.816,17 1.904,00 10.912,17 1.154.886,99 1.154.436,99 450,00 116.636,52 16.425,70 18.741,91 8.866,32 55.993,90 16.608,69 169.353,78 169.353,78 169.353,78 4.037.753.788,20 4.019.447.066,03 5.198.888,67

94,21

88,81

88,59

15.000

85,44

1.281.000

90,16

133.000

87,70

170.000 170.000 4.033.320.300 4.012.276.290 5.681.200

99,62 99,62 100,11 100,18 91,51

A522021 323 3239 329 3299

1.637.400 270.000 1.367.400

1.549.464,66 202.131,05 202.131,05 1.347.333,61 1.347.333,61

94,63 74,86 98,53

227

KORISNIK PRORAČUNA A753011 322 3223 323 3232 3234 K558037 323 3233 3237 329 3299 421 4214 K754007 382 3821 4005 A558047 323 3233 3237 3239 329 3299 363 3631 381 3811 A558049 323 3233 3235 3237 3239 329 3299 381 3811 A558053 323 3237 381 3811 A653000 311 3111 312 3121 313 MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR Rashodi za materijal i energiju Energija Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Građevinski objekti Ostali građevinski objekti SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE POLITIKA ZA MLADE Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće

PLAN 2011. 2.166.000 73.000 2.093.000

IZVRŠENJE 2011 2.087.959,93 70.612,72 70.612,72 2.017.347,21 1.947.340,63 70.006,58 1.061.464,08 32.919,07 6.514,74 26.404,33 256.320,27 256.320,27 772.224,74 772.224,74 500.000,00 500.000,00 500.000,00

INDEKS 96,40 96,73 96,39

1.377.800 37.200

77,04 88,49

271.000 1.069.600 500.000 500.000

94,58 72,20 100,00 100,00

2.981.100.428 1.241.350 115.000

2.983.506.980,55 1.207.796,67 81.446,67 7.380,00 70.056,87 4.009,80 76.350,00 76.350,00 370.000,00 370.000,00 680.000,00 680.000,00 812.740,47 158.500,85 6.150,00 7.822,85 35.968,20 108.559,80 46.239,62 46.239,62 608.000,00 608.000,00 4.785.121,53 59.157,53 59.157,53 4.725.964,00 4.725.964,00 4.742.360,29 3.241.878,34 3.241.878,34 137.283,41 137.283,41 558.820,66

100,08 97,30 70,82

76.350 370.000 680.000 891.690 181.000

100,00 100,00 100,00 91,15 87,57

69.000 641.690 2.896.916 62.550 2.834.366 5.436.100 3.605.000 175.000 621.500

67,01 94,75 165,18 94,58 166,74 87,24 89,93 78,45 89,91

228

KORISNIK PRORAČUNA 3132 3133 321 3211 3212 322 3221 3223 323 3231 3232 3235 3236 3237 3239 329 3293 3299 343 3431 3433 A653006 323 3233 3237 3239 381 3811 A653012 323 3237 343 372 3721 A653028 372 3721 A653029 323 3237 3239 381 3811 A753020 329 3294 A754015 381 3811 4006 Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu DOPLATAK ZA DJECU Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali financijski rashodi Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICEMLADI NA DJELU Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU" Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 503.709,07 55.111,59 331.353,58 101.720,97 229.632,61

INDEKS

335.000

98,91

219.600

338.500

137.000

4.500

853.500 246.500

607.000 1.727.989.800 380.000 10.000 1.727.599.800

184.603,79 95.838,50 88.765,29 202.567,58 19.019,20 83.601,97 12.992,20 2.095,00 82.239,31 2.619,90 82.782,66 67.800,20 14.982,46 3.070,27 3.069,00 1,27 750.183,36 150.271,36 12.190,00 71.853,12 66.228,24 599.912,00 599.912,00 1.727.271.311,27 318.004,23 318.004,23 1.726.953.307,04 1.726.953.307,04

84,06

59,84

60,43

68,23

87,89 60,96

98,83 99,96 83,69

99,96

1.219.800.000 1.219.800.000

1.215.760.725,75 1.215.760.725,75 1.215.760.725,75

99,67 99,67

2.578.000 95.000

2.427.238,81 64.636,81 14.661,91 49.974,90 2.362.602,00 2.362.602,00 13.249.502,40 13.249.502,40 13.249.502,40 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 63.136.876,89

94,15 68,04

2.483.000 13.171.000 13.171.000 6.242.072 6.242.072 56.555.491

95,15 100,60 100,60 200,25 200,25 111,64

229

KORISNIK PRORAČUNA KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države ODOBRAVANJE FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA Rashodi za materijal i energiju Energija Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge Ostale usluge Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanimai kućanstvima Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011

INDEKS

A522019 323 3237 3239 A558051 323 3237 3239 329 3299 381 3811 A754005 372 3721 A754010 363 3632 A754019 323 3233 3237 381 3811 4007 A522022 322 3223 323 3232 3234 3239 343 3431 512 5121 A558041 311 3111 312 3121 313 3132

70.000 70.000

59.250,00 59.250,00 22.079,40 37.170,60 252.256,28 84.610,97 72.766,07 11.844,90 87.645,31 87.645,31 80.000,00 80.000,00 26.007.734,46 26.007.734,46 26.007.734,46

84,64 84,64

301.350 122.600

83,71 69,01

98.750 80.000

88,75 100,00

29.000.000 29.000.000

89,68 89,68

1.500.000 1.500.000

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 35.317.636,15 72.298,04 3.075,00 69.223,04 35.245.338,11 35.245.338,11 910.904.696,13 37.435.259,64 20.500,00 20.500,00 2.089.659,07 1.037,23 589.866,84 1.498.755,00 746.630,53 746.630,53 34.578.470,04 34.578.470,04

100,00 100,00

25.684.141 113.500

137,51 63,70

25.570.641 911.716.971 33.345.700 20.500 2.225.200

137,84 99,91 112,26 100,00 93,91

1.100.000 30.000.000

67,88 115,26

38.012.900 16.002.000 645.000 2.780.000

36.082.950,56 15.675.651,46 15.675.651,46 644.389,83 644.389,83 2.696.986,48 2.430.526,98

94,92 97,96 99,91 97,01

230

KORISNIK PRORAČUNA 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 3434 372 3721 422 4221 4222 4223 A558043 323 3237 329 3299 372 3721 A558063 329 3299 A558070 323 3237 Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge

PLAN 2011. 1.243.000

IZVRŠENJE 2011 266.459,50 1.190.520,35 198.607,98 924.805,04

INDEKS 95,78

2.170.000

67.107,33 1.974.193,59 608.603,14 1.184.666,62 50.201,08 129.277,65 1.445,10 13.419.868,47 1.770.118,90 727.270,90 304.042,92 317.881,78 5.298.383,10 8.824,39 841.686,88 537.050,49 3.614.609,11 291.316,20 10.280,47 35.147,13 1.540,00 125.553,60 118.795,00 23.627,71 9.820,66 13.754,32 52,73 29.795,37 29.795,37 136.601,10 86.837,74 9.873,21 39.890,15 43.488.555,24 3.599,92 3.599,92 255.183,18 255.183,18 43.229.772,14 43.229.772,14

90,98

14.541.900

92,28

408.000

71,40

26.000

90,88

52.000 145.000

57,30 94,21

43.647.300 22.000 300.000 43.325.300

99,64 16,36 85,06 99,78

450.000 450.000 700.000 700.000

129.693,69 129.693,69 129.693,69 641.395,76 641.395,76 641.395,76

28,82 28,82 91,63 91,63

231

KORISNIK PRORAČUNA A753003 372 3721 A753004 372 3721 A753008 323 3237 329 3299 343 3431 372 3721 A753009 323 3233 329 3299 352 3523 372 3721 381 3811 A753014 322 3221 3223 323 3231 3232 3234 3235 3237 329 3299 A753015 329 3299 ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu TRAJNA PRAVA ( OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO) Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja UDRUGE BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

PLAN 2011. 1.910.000 1.910.000

IZVRŠENJE 2011 1.910.000,00 1.910.000,00 1.910.000,00

INDEKS 100,00 100,00

350.000 350.000

344.250,27 344.250,27 344.250,27

98,36 98,36

741.665.000 5.650.000 200.000 115.000 735.700.000

740.115.045,76 5.146.424,40 5.146.424,40 28.880,00 28.880,00 115.000,00 115.000,00 734.824.741,36 734.824.741,36

99,79 91,09 14,44 100,00 99,88

22.603.000 170.000 250.000

21.122.932,31 88.739,83 88.739,83 206.893,91 206.893,91 3.337.919,57 3.337.919,57

93,45 52,20 82,76

3.950.000

84,50

5.583.000 12.650.000

5.189.379,00 5.189.379,00 12.300.000,00 12.300.000,00 10.967.347,22 139.858,27 43.485,15 96.373,12 5.308.049,43 123.426,54 56.126,06 25.479,30 15.235,08 5.087.782,45 5.519.439,52 5.519.439,52 16.524.392,48 504.404,38 504.404,38

92,95 97,23

11.560.500 224.200

94,87 62,38

5.786.300

91,73

5.550.000 14.679.071 550.000

99,45 112,57 91,71

232

KORISNIK PRORAČUNA 381 3811 A754011 323 3231 372 3721 K558061 323 3235 516 K558062 323 3235 422 4221 426 4262 4008 A522013 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 322 3221 3223 323 3231 3232 3237 3239 329 343 3431 A522014 329 3299 4103 A754000 311 3111 312 3121 313 Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu OBNOVA VOZNOG PARKA Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe ZATOČENI I NESTALI ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće

PLAN 2011. 14.129.071 2.025.000 140.000 1.885.000 213.500 120.000

IZVRŠENJE 2011 16.019.988,10 16.019.988,10 1.532.159,59 1.026,00 1.026,00 1.531.133,59 1.531.133,59 105.467,05 105.467,05 105.467,05

INDEKS 113,38 75,66 0,73 81,23 49,40 87,89

93.500 555.000 285.000 100.000 170.000 8.151.900 1.108.400 740.000 17.000 128.000 505.246,56 284.973,42 284.973,42 94.813,14 94.813,14 125.460,00 125.460,00 7.820.282,62 988.374,71 699.764,08 699.764,08 14.109,32 14.109,32 120.625,86 108.729,96 11.895,90 33.916,20 19.988,22 13.927,98 57.400 46.523,72 3.515,45 43.008,27 73.235,53 33.595,83 33.421,52 4.941,53 1.276,65 200,00 200,00 6.831.907,91 6.831.907,91 6.831.907,91 48.879.341,17 1.516.321,27 1.169.000,00 1.169.000,00 34.177,43 34.177,43 201.100,00 81,05 91,04 99,99 94,81 73,80 95,93 89,17 94,56 83,00 94,24

45.000

75,37

101.000

72,51

19.000 1.000

20,00

7.043.500 7.043.500 49.070.300 1.567.800 1.169.000 50.000 201.100

97,00 97,00 99,61 96,72 100,00 68,35 100,00

233

KORISNIK PRORAČUNA 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 323 3231 3236 3237 3239 329 3299 A754002 321 3211 323 3233 3237 329 3299 363 3631 3632 381 3811 A754006 321 3211 323 3233 3237 3239 329 3293 363 3631 381 3811 04630 4005 A558065 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja IZVANINSTITUCIONALNE USLUGE ZA STARIJE Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Obiteljski centri SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 181.200,00 19.900,00 80.167,48 9.807,75 60.463,33

INDEKS

90.000

89,07

20.800 28.900

8.000 46.764.500 15.000 47.000

9.896,40 6.258,34 6.258,34 18.503,02 12.480,00 419,00 856,22 4.747,80 7.115,00 7.115,00 46.669.153,81 7.837,41 7.837,41 32.216,40 12.216,40 20.000,00 6.000,00 6.000,00 46.508.100,00 46.438.100,00 70.000,00 115.000,00 115.000,00 693.866,09 15.037,95 15.037,95 47.738,16 21.195,40 22.336,16 4.206,60 17.109,98 17.109,98 98.980,00 98.980,00 515.000,00 515.000,00 18.306.722,17 18.306.722,17 16.857.552,14 10.491.827,03 10.491.827,03 439.218,97 439.218,97 1.804.515,11 1.626.161,85 178.353,26 862.242,60 148.018,81

30,09 64,02

88,94 99,80 52,25 68,55

6.000 46.581.500

100,00 99,84

115.000 738.000 25.000 79.000

100,00 94,02 60,15 60,43

20.000 99.000 515.000 21.044.010 21.044.010 18.681.160 11.193.200 524.100 1.954.200

85,55 99,98 100,00 86,99 86,99 90,24 93,73 83,80 92,34

1.070.410

80,55

234

KORISNIK PRORAČUNA 3212 3213 3214 322 3221 3223 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3292 3293 3299 343 3431 3433 422 4221 4222 4223 A754021 321 3211 3213 322 3221 323 3231 3233 3235 3236 3237 3239 329 3293 3299 A754022 321 3211 3213 322 3221 323 3233 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu PROVEDBA NACIONALNIH DOKUMENATA VLADE RH Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja SAVJETODAVNI RAD U ZAJEDNICI Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 570.530,28 139.461,51 4.232,00 620.284,41 295.908,25 259.631,96 64.744,20 2.310.340,27 341.860,14 140.055,57 95.345,01 140.857,22 416.055,27 17.998,50 416.427,17 420.643,42 321.097,97 2.702,50 2.702,50

INDEKS

752.200

82,46

2.721.100

84,90

153.900

9.300

302.750

108.906,91 48.773,04 25.764,15 34.369,72 716,60 226,64 489,96 216.797,74 177.871,47 25.379,05 13.547,22 914.144,00 100.715,91 87.142,31 13.573,60 150.543,08 150.543,08 631.246,42 130,92 115.677,58 846,00 1.870,00 452.944,04 59.777,88 31.638,59 21.850,11 9.788,48 317.791,00 50.225,01 39.050,51 11.174,50 64.076,04 64.076,04 199.290,55 48.439,10

70,76

7,71

71,61

1.483.550 151.550

61,62 66,46

209.900 1.036.700

71,72 60,89

85.400

37,05

430.300 74.600

73,85 67,33

62.600 260.800

102,36 76,42

235

KORISNIK PRORAČUNA 3237 3239 329 3293 3299 K754008 412 4124 422 426 4262 048 04805 2301 A776009 372 3721 3722 A776056 323 3233 372 3721 A777046 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3222 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja OPREMANJE OBITELJSKIH CENTARA Nematerijalna imovina Ostala prava Postrojenja i oprema Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN RH Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Naknade građanima i kućanstvima u naravi PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 122.816,63 28.034,82 4.199,40 4.040,80 158,60 217.235,03 137.727,21 137.727,21 79.507,82 79.507,82 584.306.418,94 584.306.418,94 146.103.375,35 2.327.900,30 2.327.900,30 2.222.373,00 105.527,30

INDEKS

32.300

13,00

449.000 307.000 47.000 95.000 555.244.000 555.244.000 159.571.648 2.380.000 2.380.000

48,38 44,86

83,69 105,23 105,23 91,56 97,81 97,81

1.400.000 70.000 1.330.000 130.311.148 78.890.000

1.470.340,00 9.840,00 9.840,00 1.460.500,00 1.460.500,00 125.524.574,40 78.224.402,03 74.884.854,14 3.339.547,89 3.102.103,13 3.102.103,13 13.533.311,16 12.125.164,80 1.408.146,36 9.933.467,26 6.855.495,26 3.027.412,99 47.641,01 2.918,00 4.330.658,28 1.193.036,24 192.510,99 2.658.270,09 140.590,67

105,02 14,06 109,81 96,33 99,16

3.630.000 13.780.000

85,46 98,21

10.000.000

99,33

5.050.000

85,76

16.000.000

146.250,29 13.943.622,39 4.793.653,04 982.293,05 1.160.881,27 537.469,07

87,15

236

KORISNIK PRORAČUNA 3235 3236 3237 3239 329 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 3434 381 3811 383 K776046 381 3811 K776047 321 3211 322 323 3231 3233 3235 3237 3238 3239 329 3293 343 422 K776053 321 323 3238 422 4221 4222 4223 K777042 322 3224 323 3232 3235 3238 422 4221 4222 4223 Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kazne, penali i naknade štete RAZVOJNA SURADNJA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu SVJETSKA IZLOŽBA EXPO Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali financijski rashodi Postrojenja i oprema USPOSTAVA ŠENGENSKOG AKCIJSKOG PLANA Naknade troškova zaposlenima Rashodi za usluge Računalne usluge Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA Rashodi za materijal i energiju Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Zakupnine i najamnine Računalne usluge Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 2.718.399,83 250.650,00 2.649.051,85 851.224,28 2.280.085,61 274.456,69 585.680,30 1.336.484,63 3.439,50 80.024,49 148.924,54 62.442,83 79.724,21 6.757,50 28.000,00 28.000,00 1.499.836,43 1.499.836,43 1.499.836,43 333.028,22 82.321,21 82.321,21 246.722,86 42.324,49 18.903,59 29.199,52 107.214,48 32.176,80 16.903,98 3.984,15 3.984,15

INDEKS

2.756.148

82,73

150.000

99,28

50.000 5.000 1.500.000 1.500.000 710.000 70.000 62.000 550.000

56,00

99,99 99,99 46,91 117,60

44,86

6.000 10.000 12.000 9.991.500 1.095.000 2.000.000 6.896.500

66,40

3.928.909,82 1.657.558,84 1.657.558,84 2.271.350,98 1.568.900,55 243.239,35 459.211,08 5.195.367,89 142.666,73 142.666,73

39,32 82,88 32,93

6.965.000 300.000

74,59 47,56

3.700.000

2.615.000

2.975.015,06 76.590,83 1.046.322,89 1.852.101,34 1.780.162,73 1.193.113,08 580.254,64 6.795,01

80,41

68,08

237

KORISNIK PRORAČUNA 426 4262 K777043 323 422 4221 4222 4227 424 431 451 4511 T776037 321 3211 3213 322 3221 323 3235 3237 3239 329 3293 343 3431 T776044 321 3211 3213 323 3233 3235 3237 329 3293 422 T776048 322 3223 323 3234 3235 T776049 321 3211 322 3221 323 3231 3233 3235 3237 3239 Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe OPREMANJE I ADAPTACIJA Rashodi za usluge Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima DIPLOMATSKA AKADEMIJA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa NATO AKTIVNOSTI Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Postrojenja i oprema ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA Rashodi za materijal i energiju Energija Rashodi za usluge Komunalne usluge Zakupnine i najamnine MEĐUNARODNA KONFERENCIJA CROATIA SUMMIT Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge

PLAN 2011. 350.000 730.000 100.000 530.000

IZVRŠENJE 2011 297.523,37 297.523,37 521.093,90 487.018,97 459.124,16 1.458,99 26.435,82

INDEKS 85,01 71,38 91,89

30.000 20.000 50.000 384.000 55.000 34.074,93 34.074,93 421.910,06 211.077,27 133.135,62 77.941,65 190,00 190,00 133.353,46 12.314,18 102.229,27 18.810,01 76.738,52 76.738,52 550,81 550,81 178.182,77 113.877,11 113.358,81 518,30 52.566,66 40.088,31 3.622,35 8.856,00 11.739,00 11.739,00 3.591.264,72 66.264,72 66.264,72 3.525.000,00 556.618,24 2.968.381,76 1.110.966,84 499.991,70 499.991,70 10.000,00 10.000,00 450.975,14 6.000,00 368.114,40 5.159,00 16.236,00 55.465,74 68,15 109,87 383,78

5.000 314.000

3,80 42,47

10.000

767,39

375.000 120.000

47,52 94,90

195.000

26,96

50.000 10.000 3.625.000 100.000 3.525.000

23,48

99,07 66,26 100,00

1.200.000 500.000 10.000 540.000

92,58 100,00 100,00 83,51

238

KORISNIK PRORAČUNA 329 3293 2302 A776010 372 3721 A777000 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3239 329 3292 3294 3295 3299 342 3423 343 3431 3434 372 3721 381 3811 383 3831 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST POMOĆI NACIONALNIM MANJINAMA U INOZEMSTVU Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ostali nespomenuti financijski rashodi Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kazne, penali i naknade štete Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

PLAN 2011. 150.000 365.907.352 1.200.000 1.200.000 354.326.352 188.637.025 2.400.000 16.200.000

IZVRŠENJE 2011 150.000,00 150.000,00 417.786.124,41 3.459.831,25 3.459.831,25 3.459.831,25 402.819.411,10 188.194.780,93 188.194.780,93 2.144.070,93 2.144.070,93 16.076.270,04 14.892.108,14 1.184.161,90 16.314.916,51 13.397.703,03 2.757.933,48 128.280,00 31.000,00 11.817.057,96 2.713.490,28 7.744.470,86 699.446,37 649.671,54 9.978,91 154.324.946,77 12.349.704,43 3.528.289,39 1.098.680,62 2.263.220,02 85.014.015,84 7.389.373,55 21.820.072,89 20.861.590,03 3.046.507,29 2.372.247,07 142.399,33 171.259,00 360.601,89 419.150,00 419.150,00

INDEKS 100,00 114,18 288,32 288,32 113,69 99,77 89,34 99,24

17.206.000

94,82

12.405.000

95,26

107.168.327

144,00

2.950.000

103,27

550.000

76,21

2.110.000

1.781.715,96 1.781.705,49 10,47 4.290.456,92 4.290.456,92 67.998,16 67.998,16 1.678.768,24 1.678.768,24

84,44

3.000.000 100.000 200.000

143,02 68,00 839,38

239

KORISNIK PRORAČUNA 512 5122 544 5446 A777002 329 3293 K777044 422 4221 4222 4223 4227 423 4231 424 4242 451 4511 T777036 321 3211 322 3221 323 3231 3233 3235 3237 3239 329 3292 3293 3299 381 3811 2303 A777045 321 3211 3213 323 3231 3232 3233 3235 3237 3239 329 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanimai kućanstvima Dani zajm.neprofit.organizac, građanima i kućanst. Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih reditnih i DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija ADAPTACIJA I OPREMANJE Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima PROMOCIJA KULTURE U SVIJETU Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA INFORMIRANJE I OBRAZOVANJE O EU Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 1.793.068,39 1.793.068,39

INDEKS

1.400.000

869.703,00 869.703,00

62,12

6.580.000 6.580.000 3.101.000 2.081.000

6.351.822,14 6.351.822,14 6.351.822,14 2.497.862,73 2.042.017,73 898.722,80 291.517,20 648.002,23 203.775,50 212.149,00 212.149,00 2.416,00 2.416,00

96,53 96,53 80,55 98,13

20.000

12,08

1.000.000 700.000 150.000 5.000 464.000

71.000

10.000 29.765.000 21.868.330 700.000

241.280,00 24,13 241.280,00 2.657.197,19 379,60 353.049,66 235,37 353.049,66 4.348,00 86,96 4.348,00 769.019,69 165,74 10.883,45 81.087,55 81.892,79 291.169,89 303.986,01 254.879,84 358,99 5.821,29 225.457,55 23.601,00 1.275.900,00 12.759,00 1.275.900,00 20.416.919,18 12.752.480,70 414.738,68 240.447,16 174.291,52 8.883.374,32 75.315,66 212.396,40 7.588.409,02 38.598,51 657.222,08 311.432,65 33.367,70 68,59 58,31 59,25

17.303.330

51,34

335.000

9,96

240

KORISNIK PRORAČUNA 3293 363 3631 381 3811 422 A778002 321 3211 3213 322 3221 323 3237 3238 A778023 323 3237 329 3292 343 3431 372 3721 A778051 321 3211 323 3237 329 3291 3293 050 05005 3201 A560000 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 Reprezentacija Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Postrojenja i oprema PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge STIPENDIJE ZA EUROPSKE POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE U INOZEMSTVU I RH Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu KOORDINACIJA ISPUNJAVANJA OBVEZA IZ ČLANSTVA U EU I TAJNIŠTVO PREGOVARAČKE SKUPINE Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva UPRAVLJANJE PROGRAMIMA POTICANJA GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja

PLAN 2011. 2.500.000 1.000.000 30.000 5.305.000 135.000

IZVRŠENJE 2011 33.367,70 2.499.500,00 2.499.500,00 921.500,00 921.500,00 5.292.554,71 129.850,71 106.360,68 23.490,03 2.704,00 2.704,00 5.160.000,00 5.032.507,43 127.492,57 854.274,09 880,80 880,80 11.386,80 11.386,80 3.414,65 3.414,65 838.591,84 838.591,84

INDEKS 99,98 92,15

99,77 96,19

10.000 5.160.000

27,04 100,00

891.670 2.000 13.000 8.000 868.670

95,81 44,04 87,59 42,68 96,54

1.700.000 1.120.000 130.000 450.000

1.517.609,68 1.070.452,73 1.070.452,73 100.923,56 100.923,56 346.233,39 296.034,54 50.198,85

89,27 95,58 77,63 76,94

38.741.697.069 720.998.277 352.487.722 100.725.227 39.985.206

38.613.158.397,40 687.700.821,62 334.559.430,85 94.456.515,03 38.244.054,71 37.170.968,19 1.073.086,52 1.438.990,46 1.438.990,46 6.570.757,48 5.887.094,89 683.662,59 5.726.176,03 3.537.404,51

99,67 95,38 94,91 93,78 95,65

1.500.000 6.796.331

95,93 96,68

5.929.577

96,57

241

KORISNIK PRORAČUNA 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 3434 372 3721 A560004 352 3522 A817003 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora PHARE 2006 - PODRŠKA POVEĆANJA KONKURENTNOSTI I IZVOZA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima IPA III C - OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Stručno usavršavanje zaposlenika

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 1.952.018,17

INDEKS

7.623.654

236.753,35 7.215.281,89 772.053,96 6.116.390,29 195.620,60 108.784,89 22.432,15 25.804.972,21 3.594.184,33 10.515.809,54 1.475.684,51 2.790.600,51 1.126.383,58 228.010,74 999.642,83 674.060,51 4.400.595,66 192.191,99 192.191,99

94,64

28.471.535

90,63

300.000

64,06

9.495.480

8.805.020,47 3.137.060,98 213.809,49 273.262,67 5.165.703,67 15.183,66 342.882,99 81.830,25 218.693,47 42.359,27 116.186,80 116.186,80

92,73

438.444

78,20

185.000

62,80

1.500.000 1.500.000

1.356.384,18 1.356.384,18 1.356.384,18 -177.444,18

90,43 90,43

352 3523 A817006 321 3211 3213

-177.444,18 -177.444,18 184.619 70.000 71.232,74 46.718,84 10.568,09 36.150,75 38,58 66,74

242

KORISNIK PRORAČUNA 323 3233 3238 329 A817012 352 3522 3523 381 3811 A817024 323 3237 A822025 323 3237 3239 A822026 323 3233 3239 K310113 323 3232 K406386 323 3238 412 422 K560021 422 4221 4222 4223 K560102 323 3235 423 4231 K817019 323 3237 K822018 323 3237 422 Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Računalne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja POTICANJE IZVOZA Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu IPA I 2008 JAČANJE KAPACITETA ZA OTKLANJANJE NEPRAVILNOSTI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE - TWL Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge RAZVITAK ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge PROMOCIJA HRVATSKOG GOSPODARSTVA Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Ostale usluge INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78 Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja INFORMATIZACIJA Rashodi za usluge Računalne usluge Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema OPREMANJE Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu OBNOVA VOZNOG PARKA Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu IPA III C 3. TEHNIČKA POMOĆ Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge IPA III C 2. OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Postrojenja i oprema

PLAN 2011. 94.619

IZVRŠENJE 2011 24.513,90 7.441,50 17.072,40 25.319.750,00 22.119.800,00 18.139.300,00 3.980.500,00

INDEKS 25,91

20.000 25.319.800 22.119.800

100,00 100,00

3.200.000

3.199.950,00 3.199.950,00 1.357.535,62 1.357.535,62 1.357.535,62 825.781,33 825.781,33 358.146,97 467.634,36 135.054,00 135.054,00 12.300,00 122.754,00 733.213,54 733.213,54 733.213,54 181.061,90 181.061,90 181.061,90

100,00

1.361.660 1.361.660 1.000.000 1.000.000

99,70 99,70 82,58 82,58

2.000.000 2.000.000

6,75 6,75

1.165.147 1.165.147 723.899 230.000 492.424 1.475 1.038.456 1.038.456

62,93 62,93 25,01 78,72

1.050.000 150.000 900.000 7.841.828 7.841.828 38.577.086 38.577.086

902.067,19 902.067,19 600.698,74 32.611,41 268.757,04 735.000,25 140.090,71 140.090,71 594.909,54 594.909,54 5.709.982,84 5.709.982,84 5.709.982,84 32.953.296,41 31.582.349,55 31.582.349,55 1.370.946,86

86,87 86,87

70,00 93,39 66,10 72,81 72,81 85,42 81,87

243

KORISNIK PRORAČUNA 4221 T544022 531 5314 3202 A560087 352 3523 381 3811 A560089 363 3632 A560091 352 3521 363 3631 A560093 323 3233 3239 381 3811 A560097 352 3523 381 3811 A560099 Uredska oprema i namještaj ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA POTICANJE EDUKACIJE Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu POTICANJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države SUBVENCIJE KAMATA ZA KREDITE I POTPORE Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Ostale usluge Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu POTICANJE ZADRUGARSTVA Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu POTICANJE PROIZVODNJE - PROIZVODI, INOVACIJA I POVEZIVANJE SA ZNANOŠĆU Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu POTICANJE ULAGANJA U CLUSTERE

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 1.370.946,86

INDEKS

170.000.000 170.000.000

170.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00

100,00 100,00

188.847.045 4.800.000 3.800.000

186.807.250,89 4.799.300,00 3.799.300,00 3.799.300,00

98,92 99,99 99,98

1.000.000 51.000.000 51.000.000 32.430.978 1.267.640

1.000.000,00 1.000.000,00 51.000.000,00 51.000.000,00 51.000.000,00 32.430.457,04 1.267.119,04 1.267.119,04

100,00 100,00 100,00 100,00 99,96

31.163.338 2.100.000 1.600.000

500.000 2.000.000 1.500.000

31.163.338,00 31.163.338,00 2.077.100,00 1.594.100,00 1.394.100,00 200.000,00 483.000,00 483.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

100,00 98,91 99,63

96,60 100,00 100,00

500.000

500.000,00 500.000,00 29.533.000,00

100,00

29.911.000

98,74

352 3523 372 3721 381 3811 A560113

29.000.000

29.000.000,00 29.000.000,00

100,00

131.000 780.000 5.017.900

123.000,00 123.000,00 410.000,00 410.000,00 5.014.529,10

93,89 52,56 99,93

244

KORISNIK PRORAČUNA 321 3211 323 3235 329 3293 352 3522 3523 A563018 321 3211 323 3233 3239 A563101 352 3523 381 3811 A563116 352 3523 386 3863 A648006 323 3237 343 3434 A817018 352 3523 381 3811 A822015 329 3294 Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima NACIONALNO SAVJETOVANJE O MALOM GOSPODARSTVU Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Ostale usluge MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu POTICANJE PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima POTICANJE RAZVOJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ORIJENTIRANIH NA IZVOZ I NOVO ZAPOŠLJAVANJE Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali financijski rashodi Ostali nespomenuti financijski rashodi PODUZETNIŠTVO ŽENA Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu IPA I 2011 PROGRAM ZAJEDNICE ZA PODUZETNIŠTVO I INOVACIJE - EIP Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine

PLAN 2011. 50.000 5.400 62.500

IZVRŠENJE 2011 46.709,10 46.709,10 5.335,00 5.335,00 62.485,00 62.485,00 4.900.000,00 2.650.000,00 2.250.000,00

INDEKS 93,42 98,80 99,98

4.900.000

100,00

1.240.982 107.330 1.133.652

1.240.565,78 107.325,78 107.325,78 1.133.240,00 1.117.395,00 15.845,00 370.100,00 171.100,00 171.100,00

99,97 100,00 99,96

370.116 171.116

100,00 99,99

199.000 16.603.000 3.103.000

199.000,00 199.000,00 16.603.000,00 3.103.000,00 3.103.000,00

100,00 100,00 100,00

13.500.000

13.500.000,00 13.500.000,00

100,00

9.557.652 200.000 9.357.652 14.068.316 13.734.316

8.251.866,80 163.734,80 163.734,80 8.088.132,00 8.088.132,00 13.953.316,00 13.734.316,00 13.734.316,00

86,34 81,87 86,43 99,18 100,00

334.000 7.913.761 7.913.761

219.000,00 219.000,00 7.913.754,43 7.913.754,43 7.913.754,43

65,57 100,00 100,00

245

KORISNIK PRORAČUNA A822029 352 3523 381 3811 382 3821 386 3863 K105579 323 3232 3237 3238 3239 422 4221 K310197 382 3821 3203 A560006 352 A560050 352 3522 A817028 352 3522 A822028 352 3522 3204 A560107 OBRAZOVANJE U OBRTNIŠTVU Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj USPOSTAVA ZADRUŽNOG REGISTRA RH Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama POTICANJE INDUSTRIJSKOG RAZVITAKA I RESTRUKTURIRANJA RAZGRADNJA KOKSARE D.O.O. BAKAR Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI BRODOGRADNJE Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI INDUSTRIJE Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora REFORMA ENERGETSKOG SEKTORA UKLANJANJE PREPREKA POBOLJŠANJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SEKTORU STANOVANJA I USLUGA

PLAN 2011. 9.357.000 2.513.800

IZVRŠENJE 2011 9.282.072,17 2.513.758,38 2.513.758,38

INDEKS 99,20 100,00

2.034.200 2.650.000

1.969.314,45 1.969.314,45 2.639.999,34 2.639.999,34

96,81 99,62

2.159.000

2.159.000,00 2.159.000,00

100,00

2.276.340 2.026.340

2.138.189,57 1.896.433,68 619.920,00 84.809,73 1.101.520,35 90.183,60 241.755,89 241.755,89 200.000,00 200.000,00 200.000,00

93,93 93,59

250.000 200.000 200.000

96,70 100,00 100,00

149.250.000 500.000 500.000 21.050.000 21.050.000

145.084.262,35

97,21

18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00

85,51 85,51

18.500.000 18.500.000

17.884.262,37 17.884.262,37 17.884.262,37

96,67 96,67

109.200.000 109.200.000

109.199.999,98 109.199.999,98 109.199.999,98

100,00 100,00

21.596.033 2.000.000

11.533.790,68

53,41

246

KORISNIK PRORAČUNA 323 A560112 321 324 329 3294 A560123 323 3237 381 3811 A817026 323 3237 329 3294 A817027 323 A822024 323 K310121 323 K817014 323 3237 422 4221 3206 A560054 323 3233 3238 381 3811 4010 A817025 311 3111 313 3132 3133 321 3211 Rashodi za usluge IPA I 2011 PROGRAM ZAJEDNICE INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE - IEE Naknade troškova zaposlenima Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine PROJEKT OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (DAROVNICA GEF/IBRD) Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine IPA 2009 I FPP-RAC JAČANJE I DALJNI RAZVOJ UNUTARNJEG ENERGETSKOG TRŽIŠTA U DOMENI UGOVORA O ENERGETSKOJ ZAJEDNICI Rashodi za usluge IPA I 2008 - PRAĆENJE SIGURNOSTI OPSKRBE ENERGENTIMA Rashodi za usluge INFORMATIZACIJA KATASTRA ISTRAŽNIH PROSTORA I EKSPLOATACIJSKIH POLJA Rashodi za usluge IPA I 2007 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE PODACIMA U PODRUČJU ENERGETIKE Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj ZAŠTITA POTROŠAČA NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Računalne usluge Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI OPERATIVNI PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA Plaće Plaće za redovan rad Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja

PLAN 2011. 2.000.000 5.649.139 180.613 224.987 5.243.539 50.440 50.440

IZVRŠENJE 2011

INDEKS

5.243.527,13

92,82

5.243.527,13 5.243.527,13 777.290,09 50.435,54 50.435,54 726.854,55 726.854,55 2.598.328,35 2.277.395,27 2.277.395,27 320.933,08 320.933,08

100,00 1.541,02 99,99

2.751.000 2.381.000 370.000

94,45 95,65 86,74

2.496.833 2.496.833 5.621.000 5.621.000 1.250 1.250 3.026.371 2.692.870 333.501 1.998.200 1.998.200 548.200 2.914.645,11 2.692.865,95 2.692.865,95 221.779,16 221.779,16 1.500.544,87 1.500.544,87 86.420,42 79.158,50 7.261,92 1.414.124,45 1.414.124,45 8.215.541,98 1.381.177,75 868.279,86 868.279,86 150.465,72 134.810,37 15.655,35 143.533,24 94.737,95 96,31 100,00 66,50 75,09 75,09 15,76

1.450.000 6.819.277 1.046.020 256.554 53.669

97,53 120,48 132,04 338,44 280,36

172.004

83,45

247

KORISNIK PRORAČUNA 3213 323 3231 3235 3237 324 3241 329 3293 381 3811 A822013 329 3294 Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu IPA I 2011 - PROGRAM ZAJEDNICE ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST - PROGRESS Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine IPA I 2009 - JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI NADLEŽNIH INSTITUCIJA I PROVEDBENIH AGENCIJA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge IPA I 2007 ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Ravnateljstvo za robne zalihe STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Intelektualne i osobne usluge

PLAN 2011. 276.962

IZVRŠENJE 2011 48.795,29 59.141,39 108,11 45.833,28 13.200,00 13.534,19 13.534,19

INDEKS 21,35

36.831 250.000

73.623,35 73.623,35 72.600,00 72.600,00 2.248.358,25 2.248.358,25 2.248.358,25

199,90 29,04

2.235.000 2.235.000

100,60 100,60

A822023

3.382.857

4.548.049,50

134,44

323 3237 K817013 422 4221 05010 4302 A561000 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3237

3.382.857

4.548.049,50 4.548.049,50 37.956,48 37.956,48 37.956,48 12.299.752,32 12.299.752,32 6.905.180,77 1.785.695,36 1.785.695,36 65.921,07 65.921,07 307.139,60 276.782,77 30.356,83 143.451,85 45.771,23 83.032,80

134,44

155.400 155.400 25.432.870 25.432.870 9.114.716 1.881.203 119.375 323.568

24,43 24,43 48,36 48,36 75,76 94,92 55,22 94,92

204.370

70,19

276.600

4.040.800

14.647,82 154.001,14 38.536,03 105.390,32 5.020,61 5.054,18 2.607.247,62 113.487,11 1.573.495,89 17.746,00 739.851,89 140.140,38

55,68

64,52

248

KORISNIK PRORAČUNA 3239 329 3292 3293 3295 3299 343 3433 3434 422 4223 A561001 323 3235 K400262 422 4221 K561016 441 4411 K561022 451 4511 05020 4101 A688026 311 3111 3112 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Postrojenja i oprema Oprema za održavanje i zaštitu SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine INFORMATIZACIJA Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE Strateške zalihe Strateške zalihe DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće u naravi Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja

PLAN 2011. 1.817.800

IZVRŠENJE 2011 22.526,35 1.391.175,87 1.217.870,22 6.170,50 14.869,88 152.265,27 430.000,00 425.700,00 4.300,00 20.548,26 20.548,26 2.126.525,90 2.126.525,90 2.126.525,90 29.549,52 29.549,52 29.549,52 3.236.606,13 3.236.606,13 3.236.606,13 1.890,00 1.890,00 1.890,00 35.475.966.234,55 481.041.763,70 435.817.669,96 285.088.723,05 282.488.793,29 2.060.287,66 539.642,10 13.138.443,24 13.138.443,24 48.853.102,59 44.024.670,00 4.828.432,59 13.425.533,11 824.685,70 12.028.678,13 519.643,28 52.526,00 17.919.171,63 8.631.579,15 9.027.715,35 168.432,64 71.633,45 19.811,04 44.303.195,23 24.380.392,90 4.593.014,13 519.478,72

INDEKS 76,53

430.000

100,00

21.000 4.288.154 4.288.154 30.000 30.000 11.000.000 11.000.000 1.000.000 1.000.000 35.528.777.645 498.900.000 444.656.000 285.800.000

97,85 49,59 49,59 98,50 98,50 29,42 29,42 0,19 0,19 99,85 96,42 98,01 99,75

14.100.000 50.000.000

93,18 97,71

14.750.000

91,02

18.150.000

98,73

46.416.000

95,45

249

KORISNIK PRORAČUNA 3234 3235 3236 3237 3239 329 3291 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3432 3433 3434 371 372 3721 383 412 4124 421 4212 422 4221 4222 4223 4224 4225 4227 K688055 451 4511 K688056 323 3232 3235 3238 412 4123 422 4221 426 4262 4102 A688022 343 3431 3433 Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Negativne tečajne razlike i valutna klauzula Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Kazne, penali i naknade štete Nematerijalna imovina Ostala prava Građevinski objekti Poslovni objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Medicinska i laboratorijska oprema Instrumenti, uređaji i strojevi Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima INFORMATIZACIJA Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Zakupnine i najamnine Računalne usluge Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 4.014.961,06 3.271.803,44 539.585,77 1.222.430,08 5.761.529,13 9.568.155,15 526.115,22 817.094,51 105.393,20 11.720,00 164.098,65 7.943.733,57 297.235,34 100.828,13 23.235,93 172.053,88 1.117,40

INDEKS

9.720.000

98,44

730.000

40,72

20.000 220.000 50.000 50.000 300.000 4.350.000 190.436,10 190.436,10 19.803,00 19.803,00 284.941,02 284.941,02 2.728.930,50 1.937.253,39 395.843,69 159.362,33 6.312,25 15.311,04 214.847,80 11.422.098,72 11.422.098,72 11.422.098,72 33.801.995,02 26.116.634,37 15.696.948,32 5.633.711,27 4.785.974,78 1.818.807,14 1.818.807,14 4.262.412,11 4.262.412,11 1.604.141,40 1.604.141,40 34.994.924.470,85 107.607.112,60 107.607.112,60 107.356.653,37 250.459,23 39,61 94,98 62,73 86,56

16.544.000 16.544.000 37.700.000 26.300.000

69,04 69,04 89,66 99,30

1.900.000 5.000.000 4.500.000 35.029.877.645 107.744.000 107.744.000

95,73 85,25 35,65 99,90 99,87 99,87

250

KORISNIK PRORAČUNA OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja Naknade građanima i kućanstvima u novcu MIROVINE HRVATSKE VOJSKE Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu MIROVINE HAZU Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu MIROVINE BORACA NOR-A Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu MIROVINE MUP-A Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA STAROSNE MIROVINE Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja Naknade građanima i kućanstvima u novcu MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA INVALIDSKE MIROVINE Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja Naknade građanima i kućanstvima u novcu

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011

INDEKS

A688025

11.050.000

10.735.281,81

97,15

371 3711 A688037 372 3721 A688038 372 3721 A688039 372 3721 A688040 372 3721 A688041 372 3721 A688042 372 3721 A688043 372 3721 A688044 372 3721 A688045 372 3721 A688046 371 3711 A688047 371 3711

11.050.000 450.100.000 450.100.000 61.800.000 61.800.000 371.600.000 371.600.000

10.735.281,81 10.735.281,81 449.671.592,33 449.671.592,33 449.671.592,33 61.510.242,86 61.510.242,86 61.510.242,86 370.305.783,31 370.305.783,31 370.305.783,31

97,15 99,90 99,90 99,53 99,53 99,65 99,65

31.050.000 31.050.000

30.917.544,67 30.917.544,67 30.917.544,67

99,57 99,57

111.500.000 111.500.000 13.400.000 13.400.000 459.050.000 459.050.000 406.100.000 406.100.000

110.412.399,54 110.412.399,54 110.412.399,54 12.981.321,73 12.981.321,73 12.981.321,73 453.333.961,01 453.333.961,01 453.333.961,01 404.797.954,03 404.797.954,03 404.797.954,03

99,02 99,02 96,88 96,88 98,75 98,75 99,68 99,68

120.300.000 120.300.000

119.010.953,22 119.010.953,22 119.010.953,22

98,93 98,93

17.365.943.645 17.365.943.645

17.331.533.049,01 17.331.533.049,01 17.331.533.049,01

99,80 99,80

5.856.150.000 5.856.150.000

5.818.553.280,41 5.818.553.280,41 5.818.553.280,41

99,36 99,36

251

KORISNIK PRORAČUNA A688048 371 3711 A688049 371 3711 A753010 372 3721 T753022 372 3721 05025 3301 A689013 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA OBITELJSKE MIROVINE Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja Naknade građanima i kućanstvima u novcu OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ) Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja Naknade građanima i kućanstvima u novcu MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Hrvatski zavod za zapošljavanje AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

PLAN 2011. 4.774.090.000 4.774.090.000

IZVRŠENJE 2011 4.755.055.756,14 4.755.055.756,14 4.755.055.756,14

INDEKS 99,60 99,60

30.000.000 30.000.000 4.860.000.000 4.860.000.000

28.764.709,25 28.764.709,25 28.764.709,25 4.808.218.603,93 4.808.218.603,93 4.808.218.603,93 121.514.925,00 121.514.925,00

95,88 95,88 98,93 98,93

2.083.654.428 589.099.428 189.462.814 115.564.000 4.871.200 19.993.040

121.514.925,00 2.072.878.498,43 578.417.011,02 189.064.910,87 115.352.449,94 115.352.449,94 4.870.404,44 4.870.404,44 19.947.891,31 17.864.491,35 2.083.399,96 7.037.064,05 1.642.201,63 5.212.869,73

99,48 98,19 99,79 99,82 99,98 99,77

7.218.680

97,48

7.619.763

29.098.103

181.992,69 7.486.331,25 2.643.781,07 4.664.715,38 144.832,61 33.002,19 29.140.861,57 7.979.120,87 4.815.433,54 384.334,47 1.987.712,71 4.309.223,16 1.598,89 2.155.806,26 4.472.324,85 3.035.306,82 158.649,65 158.649,65

98,25

100,15

4.000

3.966,24

1.529.626

1.533.209,57 524.416,58

100,23

252

KORISNIK PRORAČUNA 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 3434 412 4124 422 4221 4222 4223 451 4511 452 4521 A689016 372 3721 A689023 352 3522 3523 372 3722 A689027 372 3722 A813020 Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Nematerijalna imovina Ostala prava Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u naravi AKCIJSKI PLAN DESETLJEĆA ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2005. - 2015. Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u naravi OSPOSOBLJAVANJE ZA ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA KOJIMA PRIJETI NEZAPOSLENOST I DUGOTRAJNO NEZAPOSLENIH OSOBA Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna INFORMATIZACIJA HZZ Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 1 POBOLJŠANJE PRISTUPA ZAPOŠLJAVANJU I ODRŽIVO UKLJUČIVANJE U TRŽIŠTE RADA Rashodi za usluge

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 275.279,57 268.283,78 74.743,08 382.139,46 8.347,10 1.793.369,76 1.786.014,59 6.444,67 910,50 239.739,30 239.739,30 481.752,04 367.376,87 20.681,49 93.693,68 988.201,87 988.201,87 34.986,12 34.986,12 1.471.277,44 1.471.277,44 1.471.277,44 281.316.366,09 68.192.768,47 38.194.684,36 29.998.084,11

INDEKS

1.802.570

99,49

240.000 472.867

99,89 101,88

1.013.965 35.000

97,46 99,96

1.760.000 1.760.000 281.402.900 68.200.000

83,60 83,60 99,97 99,99

213.202.900

213.123.597,62 213.123.597,62

99,96

7.065.000 7.065.000

7.061.805,27 7.061.805,27 7.061.805,27

99,95 99,95

3.150.000

372 K813001 422 4221 4222 426 4262 K813009 323

3.150.000 6.172.000 3.797.000 6.117.581,47 3.764.652,97 3.536.496,10 228.156,87 2.352.928,50 2.352.928,50 45.196.760,17 14.390.092,20 99,12 99,15

2.375.000

99,07

47.142.954 16.155.946

95,87 89,07

253

KORISNIK PRORAČUNA 3237 363 3633 381 3811 422 K813011 323 3237 363 3633 422 T813008 323 3237 T813010 323 3237 381 3811 T813014 323 3237 T813015 321 3211 322 3221 3223 3225 323 3231 3232 3233 3235 3237 3238 3239 324 3241 329 3293 3295 3299 343 Intelektualne i osobne usluge Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Postrojenja i oprema IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 4 TEHNIČKA POMOĆ Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU Postrojenja i oprema AKADEMIJA TRŽIŠTA RADA HZZ-A Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 2 JAČANJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA OSOBA KOJIMA JE OTEŽAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu PRIPREMA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA EURES (WEB PORTAL EUROPSKIH SLUŽBI ZA ZAPOŠLJAVANJE) Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi

PLAN 2011. 7.181.980

IZVRŠENJE 2011 14.390.092,20 8.756.057,50 8.756.057,50

INDEKS 121,92

15.425.828 8.379.200 22.196.900 8.350.224 8.851.676

22.050.610,47 22.050.610,47 7.110.328,44 2.446.366,91 2.446.366,91 4.663.961,53 4.663.961,53

142,95

32,03 29,30 52,69

4.995.000 1.688.000 1.688.000

1.935.467,35 1.935.467,35 1.935.467,35 28.876.586,28 9.962.015,82 9.962.015,82 18.914.570,46 18.914.570,46 -269.046,46 -269.046,46 -269.046,46 10.192.744,25 101.641,25 101.641,25 406.076,78 360.229,40 23.776,01 22.071,37 7.764.486,77 15.214,53 90.705,10 524.851,82 259.467,71 6.007.111,92 21.710,00 845.425,69 82.698,86 82.698,86

114,66 114,66

26.483.360 10.146.043 16.337.317

109,04 98,19 115,78

340.000 340.000 1.575.500 92.000 117.750

-79,13 -79,13 646,95 110,48 344,86

1.212.600

640,32

150.050

392.949,45 377.502,97 10.870,00 4.576,48

261,88

3.100

254

KORISNIK PRORAČUNA 372 3722 421 4212 422 4221 T813016 321 3211 323 3237 3239 329 3293 4011 A689014 371 3711 05030 3301 A741003 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u naravi Građevinski objekti Poslovni objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj PROGRAM PROGRESS, PROJEKT POTICANJE RAVNOPRAVNOSTI NA HRVATSKOM TRŽIŠTU RADA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA NAKNADE NEZAPOSLENIMA Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja Naknade građanima i kućanstvima u novcu Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 630.975,30 630.975,30 140.400,00 140.400,00 673.515,84 673.515,84

INDEKS

660.000

342.229,85 316,09 316,09 335.728,76 313.555,56 22.173,20 6.185,00 6.185,00 1.494.461.487,41 1.494.461.487,41 1.494.461.487,41 1.494.461.487,41

51,85

660.000

50,87

1.494.555.000 1.494.555.000 1.494.555.000

99,99 99,99 99,99

68.567.641 68.567.641 5.378.167 1.571.391

57.472.940,68 57.472.940,68 4.770.745,14 1.546.834,96 1.543.426,12 3.408,84 44.766,47 44.766,47 265.846,74 239.571,19 26.275,55 130.378,32 60.881,93 56.871,39

83,82 83,82 88,71 98,44

47.835 271.180

93,59 98,03

156.000

83,58

227.068

12.625,00 150.647,93 43.311,02 101.038,54 263,64

66,34

2.746.977

355.275

6.034,73 2.298.374,97 75.471,58 501.684,66 52.571,46 93.332,14 690.569,94 706.856,27 19.869,42 158.019,50 332.073,16

83,67

93,47

255

KORISNIK PRORAČUNA 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 A741005 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u naravi OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu OPREMANJE Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj INFORMATIZACIJA Nematerijalna imovina Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe OBNOVA VOZNOG PARKA Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine Središnji registar osiguranika PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 291.744,96 13.465,15 26.083,05 400,00 380,00 1.822,59 1.822,42 0,17 940.213,00

INDEKS

2.441

74,67

1.251.500

75,13

372 3722 A741006 372 3721 A741007 323 3231 372 3721 K741004 422 4221 K741008 412 426 4262 K741009 323 3235 05045 4101 A539048 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221

1.251.500

940.213,00 940.213,00

75,13

43.111.408 43.111.408

34.319.334,96 34.319.334,96 34.319.334,96

79,61 79,61

16.992.420 742.420 16.250.000 117.000 117.000 1.677.146 10.302 1.666.844 40.000 40.000 77.251.453 77.251.453 10.643.627 5.766.192 204.200 1.000.536

15.741.815,81 692.150,01 692.150,01 15.049.665,80 15.049.665,80 106.460,68 106.460,68 106.460,68 1.557.672,00 1.557.672,00 1.557.672,00 36.699,09 36.699,09 36.699,09 90.157.918,78 90.157.918,78 9.347.479,50 5.591.153,28 5.591.153,28 181.744,55 181.744,55 961.838,61 866.702,03 95.136,58 312.475,15 105.931,73 166.798,43

92,64 93,23 92,61 90,99 90,99 92,88 93,45 91,75 91,75 116,71 116,71 87,82 96,96 89,00 96,13

330.000

94,69

643.868

39.744,99 441.926,94 178.063,52

68,64

256

KORISNIK PRORAČUNA 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3239 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 3434 422 4221 4222 4227 454 A772002 323 3239 K539301 323 3238 412 4123 422 4221 426 4262 K772001 323 3235 05065 44014 3201 Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA Rashodi za usluge Ostale usluge INFORMATIZACIJA Rashodi za usluge Računalne usluge Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe OBNOVA VOZNOG PARKA Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine Agencije u gospodarstvu Agencija za javno-privatno partnerstvo UPRAVLJANJE PROGRAMIMA POTICANJA GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 179.574,56 82.259,36

INDEKS

1.890.594

489.123

2.029,50 1.316.185,39 530.370,24 272.792,02 10.064,23 55.551,10 113.474,14 35.316,99 298.616,67 409.620,47 293.617,62 33.023,86 5.170,37 65.487,06 12.321,56 2.251,39 660,88 129,51 1.461,00 130.283,72 36.679,83 93.103,10 500,79

69,62

83,75

6.383

35,27

284.601

45,78

28.130 65.812.298 65.812.298 723.500 314.007 85.977 174.997 148.519 72.028 72.028 175.335.323 6.903.466 6.903.466 80.333.318,09 80.333.318,09 80.333.318,09 417.754,80 166.891,64 166.891,64 51.118,56 51.118,56 166.372,24 166.372,24 33.372,36 33.372,36 59.366,39 59.366,39 59.366,39 158.258.351,11 5.996.756,36 5.996.756,36 122,06 122,06 57,74 53,15 59,46 95,07 22,47 82,42 82,42 90,26 86,87 86,87

A775008 311 3111 312 3121 313

6.423.466 2.874.466 70.000 500.000

5.684.833,43 2.747.851,79 2.747.851,79 40.326,00 40.326,00 472.630,29

88,50 95,60 57,61 94,53

257

KORISNIK PRORAČUNA 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3234 3235 3237 3239 329 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 372 3721 422 4221 4222 4227 A775009 323 3237 3239 329 3293 K775011 323 3238 412 422 4221 4222 426 44389 3205 A817022 311 3111 3113 Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene PROMIDŽBA JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija INFORMATIZACIJA Rashodi za usluge Računalne usluge Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Nematerijalna proizvedena imovina Agencija za opremu pod tlakom STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 425.917,05 46.713,24 413.381,84 276.374,06 85.324,20

INDEKS

428.000

96,58

207.000

51.683,58 117.315,29 52.438,53 63.124,93 642,31

56,67

2.142.000

90.000

12.000

1.109,52 1.797.767,31 238.761,65 39.722,22 86.759,35 1.102.082,40 207.965,58 122.476,11 35.646,61 26.063,03 7.048,58 1.575,00 560,00 400,00 845,12 843,69 1,43 44.425,41 44.425,41 14.643,77 4.741,99 5.352,00 4.549,78 212.382,70 152.254,44 136.608,84 15.645,60 60.128,26 60.128,26 99.540,23 66.420,00 66.420,00 33.120,23 31.827,50 1.292,73 3.429.741,38 3.429.741,38 3.429.741,38 1.684.255,54 1.666.432,59 17.822,95

83,93

39,61

7,04

45.000 55.000

98,72 26,63

245.000 230.000

86,69 66,20

15.000 235.000 80.000 50.000 70.000

400,86 42,36 83,03

47,31

35.000 5.141.900 5.141.900 5.089.900 2.200.000

66,70 66,70 67,38 76,56

258

KORISNIK PRORAČUNA 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 322 3221 3225 323 3231 3232 3233 3235 3237 3238 3239 329 3291 3293 3294 343 3433 3434 422 4221 4222 K822022 412 426 K822030 323 44508 4011 A837001 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija Članarine Ostali financijski rashodi Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema INFORMATIZACIJA Nematerijalna imovina Nematerijalna proizvedena imovina OBNOVA VOZNOG PARKA Rashodi za usluge Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume

PLAN 2011. 100.000 452.000

IZVRŠENJE 2011 37.500,00 37.500,00 289.691,94 261.059,60 28.632,34 679.994,70 615.710,70 64.284,00

INDEKS 37,50 64,09

805.000

84,47

302.000

887.000

230.000

81.107,27 81.003,95 103,32 419.385,41 69.497,95 8.105,01 300,00 1.240,00 320.527,49 19.542,24 172,72 192.794,94 181.309,44 6.485,50 5.000,00 425,31 173,16 252,15 44.586,27 43.849,50 736,77

26,86

47,28

83,82

6.900

6,16

107.000

41,67

2.000 1.000 1.000 50.000 50.000 88.830.021 88.830.021 3.776.650 1.864.800 42.750 320.900 66.328.837,50 66.328.837,50 3.460.978,48 1.709.490,57 1.709.490,57 40.838,64 40.838,64 294.032,40 264.971,05 29.061,35 119.178,36 18.804,19 72.388,12 211.600 27.986,05 192.029,47 64.468,32 50.748,32 63.764,40 13.048,43 90,75 74,67 74,67 91,64 91,67 95,53 91,63

133.600

89,21

259

KORISNIK PRORAČUNA 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3239 329 3291 3293 3294 3299 343 3431 422 4221 4223 A837002 323 3237 343 371 372 3721 K837004 322 3225 323 3238 412 4123 422 4221 426 K837005 322 3225 323 3235 329 3292 46237 3202 A560095 352 3523 Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Oprema za održavanje i zaštitu OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali financijski rashodi Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu INFORMATIZACIJA Rashodi za materijal i energiju Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Računalne usluge Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina OBNOVA VOZNOG PARKA Rashodi za materijal i energiju Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Hrvatska agencija za malo gospodarstvo JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA POTICANJE CILJNIH SKUPINA DRUŠTVA Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

PLAN 2011. 958.000

IZVRŠENJE 2011 867.401,80 134.497,11 94.338,71 3.726,90 42.282,68 336.167,07 16.010,00 123.751,35 116.627,98 179.055,24 145.459,08 31.708,36 220,00 1.667,80 20,00 20,00 58.932,00 53.730,00 5.202,00 62.712.933,62 8.100,00 8.100,00

INDEKS 90,54

181.000

98,93

4.000 60.000

0,50 98,22

84.733.371 40.000 9.200 98.000 84.586.171 229.000 18.000 47.000 15.000 45.000 104.000 91.000 15.000 66.000 10.000 74.459.936 74.459.936 4.000.000 4.000.000

74,01 20,25

62.704.833,62 62.704.833,62 89.327,58 10.553,73 10.553,73 34.917,36 34.917,36 4.229,97 4.229,97 39.626,52 39.626,52 65.597,82 15.000,00 15.000,00 41.628,31 41.628,31 8.969,51 8.969,51 82.503.015,87 82.503.015,87 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

74,13 39,01 58,63 74,29 28,20 88,06

72,09 100,00 63,07 89,70 110,80 110,80 100,00 100,00

260

KORISNIK PRORAČUNA A563025 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3295 3299 343 3431 412 4123 422 4221 426 A563026 516 5163 5164 A563040 352 3523 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima POTICANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

PLAN 2011. 11.207.400 6.421.254

IZVRŠENJE 2011 7.663.373,65 4.747.360,20 4.687.887,03 59.473,17 161.045,41 161.045,41 792.937,57 714.565,85 78.371,72 292.309,23 87.213,91 140.161,74

INDEKS 68,38 73,93

161.046 1.370.082

100,00 57,88

435.000

67,20

355.000

1.655.000

384.618

64.933,58 262.331,43 101.706,18 146.778,85 13.846,40 1.045.337,36 160.084,58 92.697,41 103.312,40 106.247,56 14.400,00 56.150,00 287.359,86 6.146,93 218.938,62 302.145,85 198.107,02 23.018,93 18.214,59 2.068,48 60.736,83 1.205,36 1.205,36 33.417,87 33.417,87 25.283,37 25.283,37 19.658.862,60 19.658.862,60 10.122.588,97 9.536.273,63

73,90

63,16

78,56

75.400 60.000 170.000 120.000 20.000.000 20.000.000

1,60 55,70 14,87

98,29 98,29

5.000.000 5.000.000

4.994.116,00 4.994.116,00 4.994.116,00

99,88 99,88

261

KORISNIK PRORAČUNA A563103 352 3523 381 3811 A563117 352 3523 381 3811 A563118 352 3523 A563119 352 3523 A563120 381 05070 3205 A762000 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 IZOBRAZBA I RAZVOJ MREŽE KONZULTANATA Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu RAZVOJ OBRTA Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu POTICANJE KONKURENTNOSTI ZADRUGA Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima POTICANJE KONKURENTNOSTI SUBJEKATA MALOG GOSPODARSTVA Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima FINANCIJSKA I TEHNIČKA PODRŠKA ZA MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO UNDP Tekuće donacije Državni zavod za mjeriteljstvo STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija

PLAN 2011. 1.100.000 40.000

IZVRŠENJE 2011 1.071.537,62 12.000,00 12.000,00

INDEKS 97,41 30,00

1.060.000 5.843.201 5.659.701

1.059.537,62 1.059.537,62 5.843.201,00 5.659.701,00 5.659.701,00

99,96 100,00 100,00

183.500 2.000.000 2.000.000

183.500,00 183.500,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

100,00 100,00 100,00

23.271.925 23.271.925

37.271.925,00 37.271.925,00 37.271.925,00

160,16 160,16

2.037.410 2.037.410 20.731.415 20.731.415 20.197.633 9.110.405

20.427.477,16 20.427.477,16 19.910.502,11 8.725.419,70 8.666.125,62 59.294,08 415.965,78 415.965,78 1.500.771,48 1.352.439,66 148.331,82 1.729.971,96 1.158.852,60 486.104,98

98,53 98,53 98,58 95,77

447.500 1.600.790

92,95 93,75

1.730.000

100,00

1.852.000

85.014,38 1.851.709,94 225.092,70 544.241,35 952.540,41

99,98

262

KORISNIK PRORAČUNA 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 3434 K762002 422 4221 4223 K762003 323 K762004 412 4123 422 4221 426 4262 05075 3205 A763000 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Oprema za održavanje i zaštitu OBNOVA VOZNOG PARKA Rashodi za usluge INFORMATIZACIJA ZAVODA Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Državni zavod za intelektualno vlasništvo STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 25.281,58

INDEKS

5.193.218

253.720

10.000

104.553,90 5.437.895,48 596.514,95 1.240.992,48 62.247,02 114.244,04 2.282.800,16 47.868,65 583.274,79 261.993,73 247.959,66 239.572,74 96.415,50 16.561,04 123.339,00 3.257,20 9.195,03 5.137,15 3.567,88 490,00 65.266,27 65.266,27 44.633,04 20.633,23

104,71

94,42

91,95

66.652 66.652

97,92 97,92

10.000 10.000 457.130 268.330 85.000 103.800 18.858.639 18.858.639 17.483.639 10.779.927

451.708,78 263.588,03 263.588,03 84.320,75 84.320,75 103.800,00 103.800,00 18.062.713,44 18.062.713,44 16.458.404,80 10.160.511,90 9.817.127,35 343.384,55 350.952,65 350.952,65 1.775.625,84 1.590.878,30 184.747,54 1.023.920,00 531.227,43 444.610,84

98,81 98,23 99,20 100,00 95,78 95,78 94,14 94,25

371.257 1.864.928

94,53 95,21

1.158.000

88,42

532.000

48.081,73 450.296,94 324.886,06 79.866,26 38.068,37

84,64

263

KORISNIK PRORAČUNA 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3235 3236 3237 3239 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 422 4221 4222 4223 424 4241 K763001 323 3235 3238 422 4221 K763003 323 3237 05080 3205 A651002 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti Knjige u knjižnicama INFORMATIZACIJA ZAVODA Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine Računalne usluge Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj INFORMATIZACIJA ZAVODA - PHARE 2006 Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Hrvatski zavod za norme STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 3.148,54 3.108,31 1.219,40 1.241.316,56 431.286,81 73.559,81 96.426,87 35.218,27 37.489,01 422.766,29 144.569,50 1.406.453,46 563.155,25 3.190,12 44.583,62 1.080,00 794.444,47 13.773,85 13.545,29 228,56 32.254,50 18.947,53 3.348,00 9.958,97 3.299,10 3.299,10 1.123.257,78 580.661,99 307.354,62 273.307,37 542.595,79 542.595,79 481.050,86 481.050,86 481.050,86 11.926.537,95 11.926.537,95 11.315.740,68 5.271.060,46 5.264.351,47 6.708,99 254.311,87 254.311,87 911.893,50 817.014,21 94.879,29 908.047,28 444.075,92 355.038,53

INDEKS

1.440.227

86,19

1.256.300

111,95

16.000

86,09

55.000

58,64

10.000 1.375.000 750.000

32,99 81,69 77,42

625.000

86,82

13.502.804 13.502.804 12.312.577 5.740.440

88,33 88,33 91,90 91,82

292.250 986.480

87,02 92,44

1.100.000

82,55

396.000

108.932,83 300.552,46 233.639,81

75,90

264

KORISNIK PRORAČUNA 3222 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3235 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 3434 422 4221 4223 K651011 412 4123 422 4221 426 4262 05085 3205 A652002 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Oprema za održavanje i zaštitu INFORMATIZACIJA Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Hrvatska akreditacijska agencija STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 23.261,33 17.128,11 1.021,43

INDEKS

1.763.690

1.942.000

25.501,78 1.659.827,68 232.196,42 128.692,95 89.302,30 29.550,85 977.614,13 94.234,32 108.236,71 1.940.980,28 313.072,98 8.789,43 50.248,88 1.567.068,99 1.800,00 19.864,69 19.385,46 60,78 418,45 49.202,46 45.268,92 3.933,54 610.797,27 150.122,50 150.122,50 432.365,09 432.365,09 28.309,68 28.309,68 8.007.151,36 8.007.151,36 7.913.113,90 3.068.205,04 2.949.137,37 119.067,67 112.469,48 112.469,48 527.731,14 475.571,88 52.159,26 564.165,00 425.594,08 102.096,76

94,11

99,95

27.000

73,57

64.717

76,03

1.190.227 160.000 510.000 520.227 8.586.574 8.586.574 8.491.574 3.070.000

51,32 93,83 84,78 5,44 93,25 93,25 93,19 99,94

120.000 537.000

93,72 98,27

564.165

100,00

147.000

36.474,16 146.828,68 65.163,29 23.894,99 43.626,22 5.756,69 8.387,49

99,88

265

KORISNIK PRORAČUNA 323 3231 3232 3233 3235 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 422 4221 K652006 422 4221 426 4262 055 05505 3401 A779003 323 3237 A779006 323 3237 3238 329 3294 372 3721 381 3811 383 3834 K784004 323 3237 422 3901 A564000 311 Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj INFORMATIZACIJA Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe MINISTARSTVO KULTURE Ministarstvo kulture ZAŠTITA PRIRODE FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge ZAŠTITA PRIRODE Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kazne, penali i naknade štete Ugovorene kazne i ostale naknade šteta IPA I 2009 PRIPREMA PLANOVA UPRAVLJANJA I JAČANJE INSPEKCIJE NATURA 2000 Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Postrojenja i oprema UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće

PLAN 2011. 3.543.000

IZVRŠENJE 2011 2.986.956,40 101.339,63 49.015,84 23.572,08 67.514,36 2.575.102,79 112.632,73 57.778,97 190.000,00 190.000,00

INDEKS 84,31

190.000

100,00

290.209

289.929,19 103.989,51 15.126,00 27.244,40 139.834,74 3.734,54 11.958,27 11.953,59 4,68 14.870,70 14.870,70 94.037,46 39.236,53 39.236,53 54.800,93 54.800,93 955.171.636,45 491.844.631,96 14.483.850,64 610.000,00 610.000,00 610.000,00 9.797.661,24 4.400.000,00 1.427.282,48 2.972.717,52 349.911,24 349.911,24 3.500.000,00 3.500.000,00 1.497.750,00 1.497.750,00 50.000,00 50.000,00 4.076.189,40 4.076.189,40 4.076.189,40 81.916.277,06 79.465.730,77 45.909.578,00

99,90

15.200

78,67

15.000 95.000 40.000 55.000 954.116.719 486.363.066 17.351.250 610.000 610.000 9.797.750 4.400.000

99,14 98,99 98,09 99,64 100,11 101,13 83,47 100,00 100,00 100,00 100,00

350.000 3.500.000 1.497.750 50.000

99,97 100,00 100,00 100,00

6.943.500 5.839.320 1.104.180 82.348.392 79.828.392 45.909.578

58,71 69,81

99,48 99,55 100,00

266

KORISNIK PRORAČUNA 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 422 4221 451 4511 K310252 422 4221 3903 A565027 363 3631 381 3811 3904 A565030 363 3631 381 3811 Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima INFORMATIZACIJA Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu

PLAN 2011. 1.879.425 7.942.389

IZVRŠENJE 2011 45.909.578,00 1.879.424,57 1.879.424,57 7.942.389,00 7.116.508,00 825.881,00 4.836.277,68 2.278.265,01 2.500.461,83

INDEKS 100,00 100,00

4.945.000

97,80

4.010.000

57.550,84 3.883.479,76 1.719.660,56 1.967.832,04 24.177,50 159.264,66 12.545,00 13.893.721,35 4.942.784,31 3.705.013,34 8.714,40 334.290,41 1.562.829,96 5.200,00 1.047.010,51 561.492,87 1.726.385,55 497.417,60 168.291,80 89.894,79 8.917,20 55.076,70 175.237,11 47.552,15 47.552,15 366.975,16 366.975,16 208.915,50 208.915,50 2.450.546,29 2.450.546,29 2.450.546,29 11.696.419,86 11.696.419,86 1.603.573,33 1.603.573,33 10.092.846,53 10.092.846,53 33.634.294,74 33.634.294,74 6.475.236,50 6.475.236,50 27.159.058,24 27.159.058,24

96,84

13.920.015

99,81

551.985

90,11

70.000 370.000 230.000 2.520.000 2.520.000 10.850.000 10.850.000 1.400.000 9.450.000 27.520.000 27.520.000 6.050.000 21.470.000

67,93 99,18 90,83 97,24 97,24 107,80 107,80 114,54 106,80 122,22 122,22 107,03 126,50

267

KORISNIK PRORAČUNA 3905 A781002 352 3522 363 3631 381 3811 A781003 363 3631 381 3811 A784002 323 3237 363 3631 381 3811 3906 A565012 323 3233 A565026 381 3811 A570036 381 3811 A729024 352 3522 3907 A564015 381 3811 A565003 381 3811 A565011 372 3721 A565015 372 KNJIŽNIČNA DJELATNOST KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA INFORMATIVNE USLUGE HINA-i Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE" Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora OSTALE DJELATNOSTI KULTURE HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

PLAN 2011. 52.470.000 29.000.000 12.500.000

IZVRŠENJE 2011 52.437.173,95 28.979.744,61 12.489.693,00 12.489.693,00

INDEKS 99,94 99,93 99,92

500.000 16.000.000 18.100.000 13.000.000 5.100.000 5.370.000 200.000 815.000 4.355.000 36.279.720 21.679.720 21.679.720 10.000.000 10.000.000 3.300.000 3.300.000 1.300.000 1.300.000

500.000,00 500.000,00 15.990.051,61 15.990.051,61 18.090.750,64 13.000.000,00 13.000.000,00 5.090.750,64 5.090.750,64 5.366.678,70 200.000,00 200.000,00 813.544,50 813.544,50 4.353.134,20 4.353.134,20 36.279.719,72 21.679.719,72 21.679.719,72 21.679.719,72 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00

100,00 99,94 99,95 100,00 99,82 99,94 100,00 99,82 99,96 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

99.418.541 200.000 200.000 5.750.000 5.750.000 1.500.000 1.500.000

105.553.988,63 701.764,00 701.764,00 701.764,00 5.750.000,00 5.750.000,00 5.750.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

106,17 350,88 350,88 100,00 100,00 100,00 100,00

33.015.491 33.015.491

32.863.099,95 32.863.099,95

99,54 99,54

268

KORISNIK PRORAČUNA 3721 A565021 381 3811 A565033 381 3811 A565034 381 3811 A565056 372 3721 A576226 321 3211 323 3233 3237 3239 381 3811 A576227 329 3294 A784003 381 3811 A785008 381 3811 K564016 363 3632 382 3821 K565018 363 3632 382 3821 K565029 422 4221 3908 A565010 363 3632 Naknade građanima i kućanstvima u novcu MATICA HRVATSKA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu NOVE MEDIJSKE KULTURE Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu KULTURNA KONTAKT TOČKA (EU-KKT) Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu ČLANARINE ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE ZA KULTURU Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine PODUZETNIŠTVO U KULTURI Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu POTPORA HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države

PLAN 2011. 5.000.000 5.000.000 2.400.000 2.400.000 8.252.200 8.252.200

IZVRŠENJE 2011 32.863.099,95 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 4.854.725,31 4.854.725,31 4.854.725,31 11.629.099,76 11.629.099,76 11.629.099,76 820.000,00 820.000,00 820.000,00 1.148.936,92 88.336,98 88.336,98 460.599,94 33.251,74 335.518,39 91.829,81 600.000,00 600.000,00 2.249.357,61 2.249.357,61 2.249.357,61 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 988.700,00 488.700,00 488.700,00 500.000,00 500.000,00

INDEKS 100,00 100,00 202,28 202,28 140,92 140,92

820.000 820.000 1.150.600 90.000 460.600

100,00 100,00 99,86 98,15 100,00

600.000 2.260.000 2.260.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 500.000 500.000

100,00 99,53 99,53 100,00 100,00 100,00 100,00 98,87 97,74 100,00

34.076.250 10.626.250 23.450.000

34.069.305,08 10.626.250,00 10.626.250,00 23.443.055,08 23.443.055,08

99,98 100,00 99,97

994.000 994.000 160.125.163 89.528.500 29.000.000

979.000,00 979.000,00 979.000,00 155.842.907,36 88.942.682,48 28.623.774,06 28.623.774,06

98,49 98,49 97,33 99,35 98,70

269

KORISNIK PRORAČUNA 382 3821 A565036 381 3811 A784001 382 3821 Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (ZAJAM CEB-a) Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama IPA I 2009 OBNOVA MAŠKOVIĆA HANA I GOSPODARSKA REVITALIZACIJA MJESTA VRANA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Nacionalni parkovi i parkovi prirode ZAŠTITA PRIRODE UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA, PARKOVA PRIRODE I DRŽAVNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja

PLAN 2011. 60.528.500

IZVRŠENJE 2011 60.318.908,42 60.318.908,42

INDEKS 99,65

8.200.000 8.200.000 5.000.000 5.000.000

8.199.999,40 8.199.999,40 8.199.999,40 2.929.057,02 2.929.057,02 2.929.057,02

100,00 100,00 58,58 58,58

K565057 382 3821 K781005 323 3237 05530 3401 A779000 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3292

54.720.000 54.720.000

54.720.000,00 54.720.000,00 54.720.000,00

100,00 100,00

2.676.663 2.676.663 65.610.030 65.610.030 47.346.320 32.512.807 1.525.863 5.574.106

1.051.168,46 1.051.168,46 1.051.168,46 62.272.807,97 62.272.807,97 47.333.610,99 32.512.807,00 32.512.807,00 1.520.589,19 1.520.589,19 5.574.106,00 5.016.236,00 557.870,00 2.183.839,87 558.208,00 1.501.153,87

39,27 39,27 94,91 94,91 99,97 100,00 99,65 100,00

2.184.900

99,95

2.114.082

124.478,00 2.113.539,97 525.147,00 1.004.609,97 344.447,00

99,97

2.985.028

395.534

239.336,00 2.983.287,96 784.706,22 399.000,00 314.734,57 317.347,00 232.287,57 523.065,00 164.850,00 247.297,60 391.441,00 193.129,00

99,94

98,97

270

KORISNIK PRORAČUNA 3294 3299 343 3431 A779021 323 3233 3237 3239 421 4214 422 4221 4223 451 4511 452 4521 K779022 322 3221 323 3237 3239 324 3241 329 3292 3293 3299 343 3431 422 4221 4224 4227 423 4231 4233 426 4263 451 4511 454 4541 T779023 323 T779024 323 Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa ZAŠTITA PRIRODE Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Građevinski objekti Ostali građevinski objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Oprema za održavanje i zaštitu Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi PROJEKT INTEGRACIJE U EU NATURA 2000 Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Medicinska i laboratorijska oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu Nematerijalna proizvedena imovina Umjetnička, literarna i znanstvena djela Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu IPA I 2007 UTVRĐIVANJE POTENCIJALNIH NATURA 2000 PODRUČJA U MORU Rashodi za usluge IPA I 2007 USPOSTAVA FAUNISTIČKE I SPELEOLOŠKE BAZE PODATAKA Rashodi za usluge

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 33.184,00 165.128,00 54.000,00 54.000,00 9.574.379,37 4.715.379,37 1.100.000,00 2.885.379,37 730.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.020.000,00 520.000,00 500.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 239.000,00 239.000,00 5.364.817,61 4.559,77 4.559,77 3.953.615,69 3.919.591,89 34.023,80 873,23 873,23

INDEKS

54.000 8.749.000 4.060.000

100,00 109,43 116,14

1.500.000 850.000

100,00 120,00

2.100.000 239.000 6.746.000 367.000 4.607.000

100,00 100,00 79,53 1,24 85,82

147.000

0,59

264.000

22.000 544.000

243.000

66.031,20 19.970,97 38.308,50 7.751,73 738,00 738,00 543.999,89 469.999,95 36.999,97 36.999,97 242.999,96 205.999,99 36.999,97

25,01

3,35 100,00

100,00

37.000 295.000 220.000

36.999,97 36.999,97 294.999,93 294.999,93 219.999,97 219.999,97

100,00 100,00 100,00

1.880.710 1.880.710 888.000 888.000

271

KORISNIK PRORAČUNA 05535 3902 A565028 321 3211 322 3221 3225 323 3233 3237 3239 422 4221 451 4511 A783000 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3292 3294 3299 343 3431 05540 3903 A780000 311 3111 312 3121 313 Arhivi ARHIVSKA DJELATNOST PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Muzeji i galerije MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće

PLAN 2011. 81.362.161 81.362.161 9.460.000 175.000 1.675.000

IZVRŠENJE 2011 81.356.339,03 81.356.339,03 9.454.178,41 174.578,41 174.578,41 1.674.600,00 1.499.600,00 175.000,00 3.395.000,00 175.000,00 1.695.000,00 1.525.000,00 500.000,00 500.000,00 3.710.000,00 3.710.000,00 71.902.160,62 46.952.316,00 46.952.316,00 1.725.517,00 1.725.517,00 8.064.328,00 7.269.664,00 794.664,00 3.010.500,00 622.000,00 2.120.000,00

INDEKS 99,99 99,99 99,94 99,76 99,98

3.400.000

99,85

500.000 3.710.000 71.902.161 46.952.316 1.725.517 8.064.328

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3.010.500

100,00

5.236.300

268.500,00 5.236.300,00 1.487.300,00 2.862.000,00 640.500,00

100,00

6.471.500

363.200

78.500 87.760.233 87.760.233 71.410.233 41.073.538 1.639.951 7.067.294

246.500,00 6.471.500,00 1.249.700,00 1.206.500,00 318.000,00 1.603.800,00 327.001,00 565.999,00 859.500,00 341.000,00 363.199,62 160.542,00 38.994,00 163.663,62 78.500,00 78.500,00 87.758.545,21 87.758.545,21 71.408.545,21 41.073.538,00 41.073.538,00 1.639.951,00 1.639.951,00 7.067.294,00

100,00

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

272

KORISNIK PRORAČUNA 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3292 3294 3299 343 3431 A780001 321 3211 322 3221 3225 323 3233 3237 3239 422 4221 451 4511 05565 01046 3904 A836001 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Ostali proračunski korisnici iz područja kulture Ansambl Lado KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 6.373.847,03 693.446,97 2.829.400,00 713.400,00 1.900.000,00

INDEKS

2.829.400

100,00

7.133.200

216.000,00 7.133.200,00 1.614.700,00 4.549.555,00 708.745,00

100,00

10.622.700

945.150

99.000 16.350.000 860.000 1.200.000

260.200,00 10.621.508,69 1.347.000,00 1.430.136,69 380.500,00 4.879.668,00 934.200,00 844.834,00 391.178,00 413.992,00 944.668,52 599.585,52 45.602,00 299.481,00 98.985,00 98.985,00 16.350.000,00 860.000,00 860.000,00 1.200.000,00 700.000,00 500.000,00 7.190.000,00 310.000,00 4.380.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 6.100.000,00 6.100.000,00 231.939.312,28 12.686.104,48 12.686.104,48 12.194.604,48 8.739.669,78 8.739.669,78 283.468,14 283.468,14 1.378.647,56 1.242.385,81 136.261,75 422.819,00 20.000,00

99,99

99,95

99,98 100,00 100,00 100,00

7.190.000

100,00

1.000.000 6.100.000 233.021.229 12.721.818 12.721.818 12.227.818 8.739.670 299.500 1.378.648

100,00 100,00 99,54 99,72 99,72 99,73 100,00 94,65 100,00

440.000

96,10

273

KORISNIK PRORAČUNA 3212 3213 322 3221 3223 3225 323 3231 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3292 3299 343 3431 A836002 321 3211 323 3232 3237 422 4227 22339 3908 A834001 323 3239 422 4221 451 4511 A834002 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa PROGRAMI ANSAMBLA LADA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Intelektualne i osobne usluge Postrojenja i oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Hrvatski restauratorski zavod ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA Rashodi za usluge Ostale usluge Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 382.819,00

INDEKS

600.000

700.000

60.000

10.000 494.000 105.000 109.000

280.000 73.492.730 73.492.730 26.800.000 23.300.000 500.000 3.000.000 46.692.730 30.572.239 1.399.042 5.275.449

20.000,00 600.000,00 300.000,00 250.000,00 50.000,00 700.000,00 300.000,00 130.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 20.000,00 60.000,00 40.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 491.500,00 102.500,00 102.500,00 109.000,00 40.000,00 69.000,00 280.000,00 280.000,00 73.481.725,74 73.481.725,74 26.800.000,00 23.300.000,00 23.300.000,00 500.000,00 500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 46.681.725,74 30.572.239,00 30.572.239,00 1.399.042,00 1.399.042,00 5.275.449,00 4.725.874,00 549.575,00 1.798.999,74 230.004,00 1.388.995,74

100,00

100,00

100,00

100,00 99,49 97,62 100,00

100,00 99,99 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 99,98 100,00 100,00 100,00

1.810.000

99,39

2.346.000

180.000,00 2.345.998,00 1.200.000,00 999.999,00 45.999,00

100,00

4.985.000

100.000,00 4.984.998,00

100,00

274

KORISNIK PRORAČUNA 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3292 3294 3299 343 3431 23585 3905 A835001 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3292 3294 3299 343 3431 23608 3908 A833001 421 4214 A833002 Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Hrvatska knjižnica za slijepe KNJIŽNIČNA DJELATNOST ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zavod za obnovu Dubrovnika ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA PROGRAMI ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA Građevinski objekti Ostali građevinski objekti ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAVODOM ZA OBNOVU DUBROVNIKA

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 900.000,00 1.400.000,00 84.996,00 600.000,00 750.003,00 549.999,00 350.000,00 350.000,00 275.000,00 150.000,00 55.000,00 70.000,00 30.000,00 30.000,00 2.913.535,26 2.913.535,26 2.913.535,26 1.850.549,23 1.850.549,23 70.036,90 70.036,90 313.740,28 282.347,00 31.393,28 78.208,85 5.000,00 68.208,85

INDEKS

275.000

100,00

30.000 2.915.328 2.915.328 2.915.328 1.850.550 70.037 313.741

100,00 99,94 99,94 99,94 100,00 100,00 100,00

80.000

97,76

110.000

5.000,00 110.000,00 50.000,00 40.000,00 10.000,00

100,00

456.000

30.000

5.000 6.865.421 6.865.421 5.600.000 5.600.000 1.265.421

10.000,00 456.000,00 32.000,00 22.000,00 100.000,00 40.000,00 834,00 199.166,00 32.000,00 30.000,00 30.000,00 5.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 6.865.421,00 6.865.421,00 5.600.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 1.265.421,00

100,00

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

275

KORISNIK PRORAČUNA 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3292 3294 3299 25878 3904 A832001 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3234 3235 3236 Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Hrvatsko narodno kazalište KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge

PLAN 2011. 762.030 35.000 131.391

IZVRŠENJE 2011 762.030,00 762.030,00 35.000,00 35.000,00 131.391,00 118.416,00 12.975,00 59.000,00 22.440,00 26.560,00

INDEKS 100,00 100,00 100,00

59.000

100,00

108.000

10.000,00 108.000,00 36.000,00 60.000,00 6.000,00

100,00

150.000

20.000

93.981.629 93.981.629 79.877.422 58.231.726 2.000.000 9.838.465

6.000,00 150.000,00 35.000,00 25.000,00 30.000,00 12.000,00 500,00 24.500,00 18.000,00 5.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 93.155.250,69 93.155.250,69 79.835.007,10 58.224.416,61 58.224.416,61 2.000.000,00 2.000.000,00 9.803.359,49 8.799.477,73 1.003.881,76 2.120.700,00 2.072.430,00

100,00

100,00

99,12 99,12 99,95 99,99 100,00 99,64

2.120.700

100,00

2.736.274

48.270,00 2.736.274,00 686.274,00 1.350.000,00 699.834,00

100,00

3.525.748

166,00 3.525.748,00 550.000,00 820.560,00 649.020,00 485.776,00 40.000,00

100,00

276

KORISNIK PRORAČUNA 3239 329 3292 3299 343 3431 A832002 321 3211 323 3233 3237 329 3299 422 4221 4222 4223 451 4511 25917 3907 A565022 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3292 3294 3299 44926 3906 Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Hrvatska matica iseljenika OSTALE DJELATNOSTI KULTURE HRVATSKA MATICA ISELJENIKA Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Hrvatski audiovizualni centar PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

PLAN 2011. 1.326.470

IZVRŠENJE 2011 980.392,00 1.326.470,00 150.000,00 1.176.470,00 98.039,00 98.039,00 13.320.243,59 1.519.087,59 1.519.087,59 8.227.524,00 618.948,00 7.608.576,00 1.719.489,00 1.719.489,00 1.091.758,00 213.650,00 174.050,00 704.058,00 762.385,00 762.385,00 5.865.715,79 5.865.715,79 5.865.715,79 2.947.767,95 2.947.767,95 93.955,55 93.955,55 507.016,47 456.904,24 50.112,23 323.119,82 200.000,00 118.119,82

INDEKS 100,00

98.039 14.104.207 1.632.642 8.588.234

100,00 94,44 93,04 95,80

1.862.745 1.226.469

92,31 89,02

794.117 5.767.242 5.767.242 5.767.242 2.947.768 93.956 507.018

96,00 101,71 101,71 101,71 100,00 100,00 100,00

325.644

99,22

544.745

5.000,00 544.745,00 153.414,00 381.331,00 5.000,00

100,00

1.271.461

76.650

36.714.211 36.714.211

5.000,00 1.372.461,00 500.000,00 63.594,00 113.506,00 97.407,00 106.741,00 405.163,00 56.050,00 30.000,00 76.650,00 25.150,00 1.500,00 50.000,00 36.408.709,32 36.408.709,32

107,94

100,00

99,17 99,17

277

KORISNIK PRORAČUNA A785006 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3292 3294 3299 343 3431 A785007 381 3811 A785009 352 3522 45189 3908 A843001 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa KULTURNA KONTAKT TOČKA PROGRAMA MEDIA - MEDIA desk Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu PROGRAMI HRVATSKOG AUDIOVIZUALNOG CENTRA Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora Međunarodni centar za podvodnu arheologiju ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja

PLAN 2011. 1.614.211 1.076.817 22.250 174.144

IZVRŠENJE 2011 1.608.709,32 1.076.816,16 1.076.816,16 22.250,00 22.250,00 174.143,16 156.935,55 17.207,61 39.500,00 20.000,00 14.500,00

INDEKS 99,66 100,00 100,00 100,00

45.000

87,78

74.000

5.000,00 74.000,00 30.000,00 29.000,00 10.000,00

100,00

204.800

15.700

1.500 600.000 600.000 34.500.000 34.500.000

5.000,00 204.800,00 35.000,00 34.999,00 8.000,00 28.000,00 20.001,00 28.800,00 43.000,00 7.000,00 15.700,00 10.000,00 700,00 5.000,00 1.500,00 1.500,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 34.500.000,00 34.500.000,00 34.500.000,00

100,00

100,00

100,00 50,00 50,00 100,00 100,00

562.850 562.850 562.850 300.000 6.250 51.600

54.300

562.850,00 562.850,00 562.850,00 300.000,00 300.000,00 6.250,00 6.250,00 51.600,00 46.500,00 5.100,00 54.300,00 24.300,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

278

KORISNIK PRORAČUNA 3212 3213 322 3221 3223 3225 323 3231 3232 3234 3237 3238 3239 329 3294 3299 060 06005 3001 A401104 323 3233 A401123 323 A401136 381 3811 382 3821 A401137 381 3811 382 3821 A568000 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM PRIPREMA I PROVEDBA IPARD PROGRAMA Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja IPA 2008 POTPORA PROVEDBI ZAJEDNIČKE ORGANIZACIJE POLJOPRIVREDNOG TRŽIŠTA Rashodi za usluge JAVNA POLJOPRIVREDNA SAVJETODAVNA SLUŽBA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama HRVATSKI CENTAR ZA KONJOGOJSTVO DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK (HCK) Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 10.000,00

INDEKS

21.000

122.700

7.000

20.000,00 21.000,00 10.000,00 9.000,00 2.000,00 122.700,00 10.000,00 30.000,00 2.000,00 60.000,00 5.700,00 15.000,00 7.000,00 2.000,00 5.000,00 4.580.746.835,57 4.422.584.745,24 356.419.298,93 133.983,90 133.983,90 133.983,90

100,00

100,00

100,00

4.600.377.064 4.422.663.055 367.148.229 218.026 218.026

99,57 100,00 97,08 61,45 61,45

1.702.000 1.702.000 38.700.000 38.192.500 507.500 38.700.000,00 38.192.500,00 38.192.500,00 507.500,00 507.500,00 11.122.600 7.812.850 3.309.750 11.121.967,09 7.812.850,00 7.812.850,00 3.309.117,09 3.309.117,09 181.860.846 94.397.635 174.209.244,18 94.358.925,71 91.730.081,00 2.628.844,71 3.781.131,09 3.781.131,09 16.034.260,96 14.366.728,82 1.667.532,14 14.802.507,30 4.276.304,96 6.836.438,10 95,79 99,96 99,99 100,00 99,98 100,00 100,00 100,00

3.824.985 16.239.226

98,85 98,74

16.640.000

88,96

279

KORISNIK PRORAČUNA 3213 3214 322 3221 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 3434 381 3811 422 4221 4222 4223 A568116 323 3238 A568250 323 3237 329 A568268 323 3238 A568306 323 Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - PROVEDBA I USPOSTAVA Rashodi za usluge Računalne usluge TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI I OPREMANJE Rashodi za usluge Računalne usluge MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI Rashodi za usluge

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 213.586,33 3.476.177,91 6.630.903,16 3.061.872,55 525.651,78 2.546.282,89 59.247,95 381.525,98 56.322,01 30.749.724,08 7.031.436,14 2.550.374,21 1.300.644,07 1.150.152,46 7.204.664,62 75.523,42 5.847.268,49 3.435.820,55 2.153.840,12 199.971,96 199.971,96

INDEKS

6.947.500

95,44

34.368.500

89,47

200.000

99,99

5.173.500

4.717.112,40 799.327,15 650.430,35 249.167,44 2.890.172,96 63.327,89 64.686,61 1.525.547,80 1.364.843,50 92.934,09 67.770,21 1.236.073,16 1.236.073,16 173.086,56 65.607,75 87.554,13 19.924,68 5.535,00 5.535,00 5.535,00 372.310,71 372.310,71 372.310,71 24.575,40 24.575,40 24.575,40 1.545.000,00 1.545.000,00

91,18

2.169.500

70,32

1.260.000 640.000

98,10 27,04

51.250 51.250 700.000 600.000 100.000 85.500 85.500 1.545.000 1.545.000

10,80 10,80 53,19 62,05

28,74 28,74 100,00 100,00

280

KORISNIK PRORAČUNA 3233 3239 A650060 321 3211 3213 323 3237 324 3241 381 3811 A650122 323 3237 A650133 323 3237 K401088 321 3211 3213 322 323 3233 3237 3239 324 3241 329 386 3863 422 4221 4224 426 K401119 423 4231 K568070 412 4123 422 4221 426 4262 Usluge promidžbe i informiranja Ostale usluge NIZOZEMSKA DAROVNICA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu DALJNJE JAČANJE KAPACITETA U PODRUČJU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA I OSTATKA PESTICIDA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge SUSTAV POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA (FADN) Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge GEF DAROVNICA PROJEKT KONTROLE ONEČIŠĆENJA U POLJOPRIVREDI Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Medicinska i laboratorijska oprema Nematerijalna proizvedena imovina USPOSTAVA FINANCIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI - NABAVA OPREME Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu INFORMATIZACIJA Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 1.072.500,00 472.500,00 8.594.388,06 4.109.535,85 273.909,48 3.835.626,37 1.415.600,72 1.415.600,72 161.553,54 161.553,54 2.907.697,95 2.907.697,95

INDEKS

2.000.000 1.050.000

429,72 391,38

950.000

149,01

1.730.091 1.730.091 125.416 125.416 4.000.000 200.000

1.263.072,87 1.263.072,87 1.263.072,87 123.056,88 123.056,88 123.056,88 10.425.889,53 189.570,51 42.671,76 146.898,75 2.475.758,71 1.841,33 1.767.057,79 706.859,59 111.222,67 111.222,67

73,01 73,01 98,12 98,12 260,65 94,79

220.000 500.000

495,15

50.000 2.800.000

7.060.191,96 7.060.191,96

252,15

220.000

589.145,68 22.693,52 566.452,16

267,79

10.000 2.639.026 2.639.026 3.103.000 1.608.000 1.045.000 450.000 1.037.246,22 1.037.246,22 1.037.246,22 2.548.755,95 1.144.747,28 1.144.747,28 954.008,67 954.008,67 450.000,00 450.000,00 39,30 39,30 82,14 71,19 91,29 100,00

281

KORISNIK PRORAČUNA K568254 323 3238 422 4221 4225 K568273 321 3212 322 3221 323 3231 3233 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 343 3431 421 4212 422 4221 4224 4227 423 4231 426 4262 K650046 342 3423 421 4212 T401111 323 3237 T568066 381 3811 USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE Rashodi za usluge Računalne usluge Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Instrumenti, uređaji i strojevi PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S PRAVNOM STEČEVINOM EU (ZAJAM IBRD I UDIO RH) Naknade troškova zaposlenima Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Građevinski objekti Poslovni objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Medicinska i laboratorijska oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA FINANCIJSKI LEASING Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora Građevinski objekti Poslovni objekti USPOSTAVA FINANCIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI - TEHNIČKA POMOĆ Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu

PLAN 2011. 410.616 80.360 330.256

IZVRŠENJE 2011 373.198,61 67.896,00 67.896,00 305.302,61 127.536,00 177.766,61 76.100.956,02 2.898,82 2.898,82

INDEKS 90,89 84,49 92,44

75.208.000 10.000

101,19 28,99

60.000 19.348.000

43.951,92 43.951,92 5.758.361,09 93.982,05 130.384,24 3.280.709,93 2.149.936,50 103.348,37 3.403,84 3.403,84

73,25 29,76

160.000

43.430,90 43.430,90

27,14

20.000 20.950.000 20.510.000

9.850.000 4.300.000 20.297.986 513.260

11.890,21 11.890,21 35.221.322,64 35.221.322,64 22.820.392,28 6.755.762,15 14.851.853,47 1.212.776,66 8.857.901,96 8.857.901,96 3.337.402,36 3.337.402,36 20.253.415,67 475.993,28 475.993,28

59,45 168,12 111,26

89,93 77,61 99,78 92,74

19.784.726

19.777.422,39 19.777.422,39 5.284.576,34 5.284.576,34 5.284.576,34 200.000,00 200.000,00 200.000,00

99,96

13.648.272 13.648.272 200.000 200.000

38,72 38,72 100,00 100,00

282

KORISNIK PRORAČUNA T568210 381 3811 T650110 323 3237 3002 A401121 426 A568024 UDRUGA SINJSKA ALKA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu USPOSTAVA FINANCIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI - TWINNING Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge POLJOPRIVREDA USPOSTAVA PANELA ZA SEZONSKE ANALIZE MASLINOVOG ULJA Nematerijalna proizvedena imovina POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima ISPITIVANJE DUHANSKIH PRERAĐEVINA (DUHANSKI INSTITUT) Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu TRŽIŠNE INTERVENCIJE Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI) Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD) Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge IZRADA RAZVOJNIH STRATEGIJA Rashodi za usluge SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu SUFINANCIRANJE SELEKCIJSKOG RADA UZGOJNIH ORGANIZACIJA Tekuće donacije KATASTAR PČELINJIH PAŠA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE MONITORING PROGRAMI Rashodi za usluge Zdravstvene i veterinarske usluge PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA Tekuće donacije

PLAN 2011. 400.000 400.000

IZVRŠENJE 2011 400.000,00 400.000,00 400.000,00 3.702.126,50 3.702.126,50 3.702.126,50 2.954.762.705,76

INDEKS 100,00 100,00

7.400.600 7.400.600 2.956.056.215 50.000 50.000 2.870.522.013

50,02 50,02 99,96

2.870.522.013,00

100,00

352 3523 A568042 381 3811 A568050 352 3523 A568058 323 3237 A568112 323 3237 A650098 323 A650126 381 3811 A650137 381 T401091 323 3237 3003 A401084 323 3236 A401098 381

2.870.522.013

2.870.522.013,00 2.870.522.013,00

100,00

688.197 688.197 80.692.290 80.692.290

688.197,00 688.197,00 688.197,00 80.446.643,91 80.446.643,91 80.446.643,91

100,00 100,00 99,70 99,70

1.048.715 1.048.715 680.000 680.000 47.500 47.500 1.330.000 1.330.000 950.000 950.000 47.500 47.500 384.125.362 20.552.000 20.552.000 1.173.067 1.173.067

1.048.351,87 1.048.351,87 1.048.351,87 680.000,00 680.000,00 680.000,00

99,97 99,97 100,00 100,00

1.329.999,98 1.329.999,98 1.329.999,98

100,00 100,00

47.500,00 47.500,00 47.500,00 309.940.995,21 19.991.438,44 19.991.438,44 19.991.438,44 1.165.185,87 1.165.185,87

100,00 100,00 80,69 97,27 97,27 99,33 99,33

283

KORISNIK PRORAČUNA 3811 A401116 323 3236 329 3299 422 4221 A401132 381 3811 A568001 322 3221 323 3236 3238 3239 329 3291 3299 422 4227 A568007 381 3811 A568057 323 3236 A650132 381 3811 K650077 323 3238 412 4123 422 4221 426 4262 K650124 323 3237 421 4212 422 Tekuće donacije u novcu SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE Rashodi za usluge Zdravstvene i veterinarske usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj MONITORING OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Zdravstvene i veterinarske usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Postrojenja i oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE Rashodi za usluge Zdravstvene i veterinarske usluge POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI SUSTAV Rashodi za usluge Računalne usluge Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe IPA I 2008 DALJNJE JAČANJE KAPACITETA VETERINARSKE, FITOSANITARNE I SANITARNE GRANIČNE INSPEKCIJE Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Građevinski objekti Poslovni objekti Postrojenja i oprema

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 1.165.185,87

INDEKS

42.628.500 42.013.500 65.000 550.000 1.000.000 1.000.000 180.911.084 100.000 179.573.084

49.636.134,38 49.091.652,91 49.091.652,91 44.481,47 44.481,47 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 179.285.568,97 90.928,98 90.928,98 178.750.417,03 176.295.697,77 9.815,40 2.444.903,86 318.117,21 280.881,57

116,44 116,85 68,43 90,91 100,00 100,00 99,10 90,93 99,54

398.000

79,93

840.000 475.000 475.000 37.500.000 37.500.000 13.116 13.116 795.000 130.000 50.000 475.000 140.000

37.235,64 126.105,75 126.105,75 256.817,00 256.817,00 256.817,00 36.698.906,53 36.698.906,53 36.698.906,53 2.070,94 2.070,94 2.070,94 694.371,00 85.116,00 85.116,00 50.000,00 50.000,00 475.000,00 475.000,00 84.255,00 84.255,00 2.354.090,77 378.406,65 378.406,65 1.975.684,12 1.975.684,12

15,01 54,07 54,07 97,86 97,86 15,79 15,79 87,34 65,47 100,00 100,00 60,18

34.392.200 3.317.200 26.672.000 4.403.000

6,84 11,41 7,41

284

KORISNIK PRORAČUNA K650125 323 3236 422 4224 K650127 323 3237 421 4212 422 T568081 323 3236 3004 A401117 381 3811 386 3863 A568022 352 3523 A568028 IPA I 2008 PODRŠKA KONTROLI/ISKORJENJIVANJU ŽIVOTINJSKIH BOLESTI U HRVATSKOJ Rashodi za usluge Zdravstvene i veterinarske usluge Postrojenja i oprema Medicinska i laboratorijska oprema IPA I 2009 UNAPREĐENJE ČETIRI ODABRANA DUGOROČNA VETERINARSKA I FITOSANITARNA GRANIČNA PRIJELAZA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Građevinski objekti Poslovni objekti Postrojenja i oprema USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA Rashodi za usluge Zdravstvene i veterinarske usluge RURALNI RAZVOJ RAZVOJ SELA I SEOSKOG PROSTORA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima ZAŠTIĆENE PASMINE Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima INVESTICIJSKA POTPORA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima MANIFESTACIJE I SAJMOVI Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu IPARD Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

PLAN 2011. 20.326.125 9.614.344 10.711.781

IZVRŠENJE 2011 10.129.953,23 9.147.940,73 9.147.940,73 982.012,50 982.012,50 1.026.458,08 276.902,74 276.902,74 749.555,34 749.555,34 7.700.000,00 7.700.000,00 7.700.000,00 724.832.421,60 5.385.941,03 4.540.941,03 4.540.941,03 845.000,00 845.000,00

INDEKS 49,84 95,15 9,17

36.659.270 3.837.610 32.331.100 490.560 7.700.000 7.700.000 624.425.667 10.945.000 4.870.000 6.075.000

2,80 7,22 2,32

100,00 100,00 116,08 49,21 93,24 13,91

25.000.000 25.000.000

24.618.659,98 24.618.659,98 24.618.659,98

98,47 98,47

130.000.000

129.984.000,00

99,99

352 3523 A568047 352 3523 A650131 381 3811 T401118 352 3522 3523

130.000.000

129.984.000,00 129.984.000,00

99,99

310.000.000 310.000.000

539.224.083,12 539.224.083,12 539.224.083,12

173,94 173,94

3.922.000 3.922.000 144.140.667 144.140.667

2.856.850,00 2.856.850,00 2.856.850,00 22.344.887,47 22.344.887,47 9.757.743,17 12.587.144,30

72,84 72,84 15,50 15,50

285

KORISNIK PRORAČUNA T650119 381 3811 3005 A401124 323 3237 A401128 386 3863 A401130 323 3233 A568004 381 3811 A568059 381 3811 A650058 386 3863 A650061 323 3237 DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA GUDOVAC Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu RIBARSTVO IPA I 2008 POTPORA UPRAVI ZA RIBARSTVO U USPOSTAVLJANJU OKVIRA ZA SAKUPLJANJE PODATAKA U SKLADU SA EU ACQUISOM Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge PRILAGODBA RIBARSKE FLOTE Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima TEHNIČKA POMOĆ PRI PROVEDBI STRUKTURNE POTPORE Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu POTICANJE USTROJA UDRUGA PROIZVOĐAČA Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge IPA I 2008 POTPORA HRVATSKOJ RIBARSKOJ ADMINISTRACIJI U RAZVOJU OPERATIVNOG PROGRAMA I S TIM POVEZANE PROMIDŽBENE STRATEGIJE Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU PROIZVODA RIBARSTVA Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Postrojenja i oprema Komunikacijska oprema IPA I 2008 JAČANJE TRŽIŠNE KOMPONENTE U HRVATSKOM RIBARSKOM SEKTORU

PLAN 2011. 418.000 418.000 90.907.582 585.256 585.256 13.659.752 13.659.752

IZVRŠENJE 2011 418.000,00 418.000,00 418.000,00 76.629.323,74 489.527,91 489.527,91 489.527,91 12.555.558,63 12.555.558,63 12.555.558,63

INDEKS 100,00 100,00 84,29 83,64 83,64 91,92 91,92

1.095.000 1.095.000 1.770.000 1.770.000 950.000 950.000 5.000.000 5.000.000

1.095.000,00 1.095.000,00 1.095.000,00 1.770.000,00 1.770.000,00 1.770.000,00 948.840,00 948.840,00 948.840,00 7.089.562,10 7.089.562,10 7.089.562,10

100,00 100,00 100,00 100,00 99,88 99,88 141,79 141,79

590.000 590.000

570.018,40 570.018,40 570.018,40

96,61 96,61

A650123

1.477.633

823.373,29

55,72

323 3237 A650134 386 3863 K401095 323 3231 3232 422 4222 K401125

1.477.633 9.507.824 9.507.824

823.373,29 823.373,29 9.507.376,91 9.507.376,91 9.507.376,91

55,72 100,00 100,00

4.676.000 2.510.000

1.928.702,09 1.814.993,27 1.324.223,27 490.770,00 113.708,82 113.708,82 3.704.726,49

41,25 72,31

2.166.000

5,25

11.075.117

33,45

286

KORISNIK PRORAČUNA 323 3237 421 4214 422 4221 K401129 352 532 5321 Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Građevinski objekti Ostali građevinski objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj PROJEKTI OD ZAJEDNIČKOG INTERESA Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru Dionice i udjeli u glavnici trgovackih društava u javnom sektoru IPA I 2009 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA U PODRUČJU STRUKTURNE POLITIKE I DRŽAVNIH POTPORA U RIBARSTVU Rashodi za usluge INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH Rashodi za usluge Računalne usluge Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE Rashodi za materijal i energiju Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu RAZVOJ AKVAKULTURE, GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA SLATKIM VODAMA, PRERADE I MARKETINGA PROIZVODA RIBARSTVA Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Kapitalne pomoći ODRŽIVI RAZVITAK PODRUČJA I ZAJEDNICA KOJE OVISE O RIBARSTVU

PLAN 2011. 1.377.850 3.885.654 5.811.613 1.200.000 200.000 1.000.000

IZVRŠENJE 2011 653.399,34 653.399,34 485.090,41 485.090,41 2.566.236,74 2.566.236,74 660.000,00

INDEKS 47,42 12,48 44,16 55,00

660.000,00 660.000,00

66,00

K401138 323 K650064 323 3238 412 4123 422 4221 426 4262 K650095 352 3523 K650108 322 3227 323 3232 329 3292 423 4233

2.886.000 2.886.000 5.700.000 2.000.000 700.000 1.500.000 1.500.000 10.000.000 10.000.000 5.583.217,39 1.956.003,27 1.956.003,27 692.502,92 692.502,92 1.447.710,00 1.447.710,00 1.487.001,20 1.487.001,20 9.995.741,43 9.995.741,43 9.995.741,43 3.235.000 190.000 95.000 50.000 2.900.000 1.730.996,44 67.438,44 67.438,44 95.000,00 95.000,00 50.000,00 50.000,00 1.518.558,00 1.518.558,00 53,51 35,49 100,00 100,00 52,36 97,95 97,80 98,93 96,51 99,13 99,96 99,96

K650128

10.000.000

8.901.682,66

89,02

352 3523 386 K650129

9.000.000

8.901.682,66 8.901.682,66

98,91

1.000.000 7.500.000 9.275.000,00 123,67

287

KORISNIK PRORAČUNA 352 3523 386 3863 06025 3001 A815001 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3299 343 3431 3433 3434 K815000 342 3423 412 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Hrvatska agencija za hranu UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora Nematerijalna imovina

PLAN 2011. 7.000.000

IZVRŠENJE 2011 1.275.000,00 1.275.000,00

INDEKS 18,21

500.000

8.000.000,00 8.000.000,00

1.600,00

5.274.897 5.274.897 4.650.973 2.310.990

5.035.464,85 5.035.464,85 4.442.929,53 2.248.688,94 2.243.723,10 4.965,84 87.579,32 87.579,32 395.372,72 357.310,56 38.062,16 378.815,55 193.145,34 57.045,00

95,46 95,46 95,53 97,30

110.000 405.583

79,62 97,48

425.780

88,97

151.750

128.625,21 139.993,28 65.310,05 63.386,71 9.047,34

92,25

809.240

432.874

2.249,18 771.125,57 79.902,97 12.157,60 57.125,45 8.848,89 165.046,33 359.168,05 19.426,62 69.449,66 417.458,37 360.413,74 19.588,35 17.567,98 19.888,30 3.895,78 2.151,08 996,79 747,91 592.535,32 50.348,38 50.348,38

95,29

96,44

4.756

81,91

623.924 60.000

94,97 83,91

50.000

42.042,74

84,09

288

KORISNIK PRORAČUNA 4123 422 4221 4222 4223 4227 544 5443 06030 3001 Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine

PLAN 2011. 13.924

IZVRŠENJE 2011 42.042,74 7.082,50 1.299,98 2.120,89 1.819,54 1.842,09 493.061,70 493.061,70

INDEKS 50,87

500.000

98,61

126.564.803 114.864.803

108.145.371,26 99.974.746,72

85,45 87,04

A841001 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3222 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294

97.764.803 56.600.000

90.934.771,83 56.430.686,57 53.756.978,52 2.673.708,05 1.505.410,34 1.505.410,34 9.652.704,43 8.648.957,32 1.003.747,11 4.224.877,65 1.014.214,71 2.953.528,66 160.740,88 96.393,40 2.422.538,97 1.096.965,46 188.038,46 1.056.323,58 8.991,81

93,01 99,70

2.000.000 9.860.000

75,27 97,90

4.450.000

94,94

3.909.803

61,96

18.365.000

72.219,66 15.600.651,75 4.514.445,39 314.128,70 128.744,54 409.195,44 6.300.169,83 3.350.595,90 583.371,95 150.000,00 150.000,00

84,95

150.000

100,00

750.000

517.758,32 193.094,01 199.444,20 35.095,46 12.105,00

69,03

289

KORISNIK PRORAČUNA 3295 3299 343 3431 3433 3434 422 4221 4222 4223 K841002 323 3232 412 4123 422 426 K841004 342 544 3002 K650068 323 3237 3239 422 06035 3001 A842001 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 322 3221 K842004 426 4262 3003 A842006 321 3211 3213 322 3221 Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu INFORMATIZACIJA Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Nematerijalna proizvedena imovina KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE-WMD Kamate za primljene zajmove Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora POLJOPRIVREDA USPOSTAVA INTERGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Postrojenja i oprema Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi INFORMATIZACIJA Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 67.581,50 10.438,15 18.393,04 2.902,32 15.438,11 52,61 411.750,76 329.835,21 79.416,55 2.499,00 9.039.974,89 6.401.635,36 6.401.635,36 2.638.339,53 2.638.339,53

INDEKS

80.000

22,99

1.600.000

25,73

15.500.000 6.500.000 2.700.000 500.000 5.800.000 1.600.000 100.000 1.500.000 11.700.000 11.700.000 11.500.000

58,32 98,49 97,72

8.170.624,54 8.170.624,54 8.170.624,54 8.074.192,15 96.432,39 21.397.954,68 21.125.759,78 20.975.759,78 17.180.280,52 16.914.999,09 265.281,43 690.513,37 690.513,37 2.955.008,22 2.662.943,46 292.064,76 149.957,67 149.957,67 150.000,00 150.000,00 150.000,00 272.194,90 272.194,90 85.000,00 48.302,25 36.697,75 78.016,58 58.016,78

69,83 69,83 71,05

200.000 21.699.912 21.149.912 20.999.912 17.180.281 98,61 99,89 99,88 100,00

714.622 2.955.009

96,63 100,00

150.000 150.000 150.000 550.000 550.000 125.000

99,97 100,00 100,00 49,49 49,49 68,00

274.187

28,45

290

KORISNIK PRORAČUNA 3222 323 3236 3237 3239 06040 3001 A850001 322 323 3232 3233 3237 3238 329 3299 343 412 4123 422 4221 426 4262 06045 3001 A852001 311 3111 313 3131 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3222 3223 3224 3225 323 3231 3232 3234 3235 3237 3239 K852006 422 Materijal i sirovine Rashodi za usluge Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Agencija za poljoprivredno zemljište UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Hrvatska poljoprivredna agencija UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE Plaće Plaće za redovan rad Doprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranje Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge INFORMATIZACIJA Postrojenja i oprema

PLAN 2011. 150.813

IZVRŠENJE 2011 19.999,80 109.178,32 80.000,00 812,70 28.365,62 799.833,49 799.833,49 799.833,49

INDEKS 72,39

1.374.897 1.374.897 1.374.897 100.000 714.897

58,17 58,17 58,17

50.000 10.000 90.000 250.000 160.000 22.799.500 22.799.500 22.443.600 8.515.374 3.117.000

632.012,38 24.651,73 7.255,00 515.017,94 85.087,71 1.051,00 1.051,00 79.704,00 79.704,00 62.564,51 62.564,51 24.501,60 24.501,60 22.783.466,05 22.783.466,05 22.443.574,92 8.515.371,19 8.515.371,19 3.117.000,00 1.665.900,00 1.299.400,00 151.700,00 5.255.726,00 857.481,68 1.918.293,33 76.328,45 2.403.622,54 3.022.988,27 2.516.803,72 356.853,93 67.576,54

88,41

2,10

88,56 25,03 15,31 99,93 99,93 100,00 100,00 100,00

5.255.726

100,00

3.023.000

100,00

2.532.500

223.400 223.400

81.754,08 2.532.489,46 1.550.231,83 280.022,82 69.804,17 357.240,96 99.468,82 175.720,86 223.392,14 223.392,14

100,00

100,00 100,00

291

KORISNIK PRORAČUNA 4222 K852007 423 4231 062 06205 2901 A587034 363 3632 A587036 363 3631 A828001 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3294 3299 Komunikacijska oprema VOZNI PARK Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA PHARE 2005 CBC PROJEKT PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE, SLOVENIJE I MAĐARSKE Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države PHARE 2005 CBC PROJEKT PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE I ITALIJE Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

PLAN 2011. 132.500 132.500

IZVRŠENJE 2011 223.392,14 116.498,99 116.498,99 116.498,99 1.715.186.531,11 1.707.401.862,69 307.148.843,10 -358.669,50 -358.669,50 -358.669,50 -82.816,39 -82.816,39 -82.816,39 109.106.412,78 51.052.257,27 51.052.257,27 1.787.734,70 1.787.734,70 8.776.702,05 7.863.520,04 913.182,01 6.306.035,10 2.456.141,47 3.357.643,45

INDEKS 87,92 87,92

1.845.745.906 1.835.627.906 368.062.241

92,93 93,01 83,45

111.463.780 51.060.800 1.945.000 8.790.100

97,89 99,98 91,91 99,85

6.806.500

92,65

5.790.000

492.250,18 5.370.544,54 1.002.680,42 142.137,86 4.045.481,10 83.344,63

92,76

33.191.000

2.159.900

96.900,53 32.651.808,18 5.815.925,52 2.340.650,21 3.467.586,11 1.095.373,51 8.546.014,90 32.591,38 5.579.677,27 2.073.063,87 3.700.925,41 1.770.088,37 722.394,68 227.261,64 303.626,49 205.524,95 311.280,61

98,38

81,95

292

KORISNIK PRORAČUNA 343 3431 3433 381 3811 422 4221 4222 4223 4227 A828031 323 3233 3237 K549024 421 4212 K570341 363 3632 K820022 323 3237 363 3633 3634 381 382 386 K821021 363 K828002 323 3238 412 4123 422 4221 4222 426 4262 T570346 363 3632 2902 A549017 382 3821 K549034 Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge OBNOVA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA (CEB V) Građevinski objekti Poslovni objekti REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države IPA III C OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa Tekuće donacije Kapitalne donacije Kapitalne pomoći INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE EIB III Pomoći unutar opće države INFORMATIZACIJA Rashodi za usluge Računalne usluge Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB) Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA OBNOVA I RAZVOJ VUKOVARA Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama OBNOVA I IZGRADNJA OBJEKATA DRUŠTVENE NAMJENE

PLAN 2011. 94.900

IZVRŠENJE 2011 91.789,26 91.619,49 169,77 368.669,50 368.669,50 930.783,81 645.550,51 218.269,76 54.771,65 12.191,89 500.000,00 500.000,00 230.133,00 269.867,00 13.262.768,14 13.262.768,14 13.262.768,14 42.985.797,87 42.985.797,87 42.985.797,87 5.471.094,82 2.263.888,97 2.263.888,97 3.207.205,85 753.092,25 2.454.113,60

INDEKS 96,72

568.670 1.056.910

64,83 88,07

500.000 500.000

100,00 100,00

13.500.000 13.500.000 57.960.000 57.960.000 43.425.961 2.212.052 30.964.811

98,24 98,24 74,16 74,16 12,60 102,34 10,36

3.416.366 3.416.366 3.416.366 100.000 100.000 11.112.500 2.385.000 1.780.000 997.500 6.295.802,13 2.281.393,17 2.281.393,17 1.432.718,00 1.432.718,00 723.140,26 693.913,54 29.226,72 1.858.550,70 1.858.550,70 129.968.453,25 129.968.453,25 129.968.453,25 108.213.141,92 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 31.000.000 26.811.775,10 86,49 56,66 95,66 80,49 72,50

5.950.000 130.000.000 130.000.000 124.710.700 40.000.000 40.000.000

31,24 99,98 99,98 86,77 100,00 100,00

293

KORISNIK PRORAČUNA 363 3632 K549109 363 3632 K549110 363 3632 K549131 363 3632 2903 A587024 363 3632 A761014 361 3611 A828007 363 3632 K761040 321 322 323 3237 3238 324 3241 329 3293 343 363 3633 381 382 422 426 K761041 321 323 3237 363 381 3811 Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države OBNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI (EIB) Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države PREKOGRANIČNA I TRANSNACIONALNA SURADNJA CARDS 2004-SURADNJA U GRANIČNIM REGIJAMA Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države SKRB O PROGNANICIMA U BIH Pomoći inozemnim vladama Tekuće pomoći inozemnim vladama PHARE 2006 CBS PROJEKTPREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE I ITALIJE Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države IPA II 2009 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA Naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali financijski rashodi Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU Tekuće donacije Kapitalne donacije Postrojenja i oprema Nematerijalna proizvedena imovina IPA II 2009 TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN Naknade troškova zaposlenima Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Pomoći unutar opće države Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu

PLAN 2011. 31.000.000 5.300.000 5.300.000 35.410.700 35.410.700

IZVRŠENJE 2011 26.811.775,10 26.811.775,10 3.569.213,19 3.569.213,19 3.569.213,19 27.378.446,13 27.378.446,13 27.378.446,13 10.453.707,50 10.453.707,50 10.453.707,50 43.622.041,96 51.664,43 51.664,43 51.664,43 16.960.921,50 16.960.921,50 16.960.921,50 -180.795,55 -180.795,55 -180.795,55

INDEKS 86,49 67,34 67,34 77,32 77,32

13.000.000 13.000.000 55.451.456

80,41 80,41 78,67

17.000.000 17.000.000

99,77 99,77

5.503.000 4.000 22.000 598.000

859.047,85

15,61

341.748,86 340.673,86 1.075,00 29.768,19 29.768,19

57,15

40.000 80.000 3.315.200

13.970,00 13.970,00 473.560,80 473.560,80

34,93

14,28

994.560 426.240 3.000 20.000 1.252.300 174.100 131.000 947.200 788.515,81 788.515,81 802.641,52 14.125,71 14.125,71 64,09 10,78

294

KORISNIK PRORAČUNA K819040 321 323 3237 329 363 422 K819041 321 322 323 3233 3237 324 3241 329 3293 343 363 3633 422 426 K819043 323 329 363 K820040 321 322 323 329 363 3633 381 382 422 K820041 363 K820043 321 323 3233 329 422 K821022 321 IPA II 2009 TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE Naknade troškova zaposlenima Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Pomoći unutar opće države Postrojenja i oprema IPA II 2009 PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA Naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali financijski rashodi Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU Postrojenja i oprema Nematerijalna proizvedena imovina IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Pomoći unutar opće države IPA II 2009. PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA Naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU Tekuće donacije Kapitalne donacije Postrojenja i oprema IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA Pomoći unutar opće države IPA II 2008 TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE Naknade troškova zaposlenima Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Postrojenja i oprema IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA Naknade troškova zaposlenima

PLAN 2011. 2.838.000 70.000 330.000 50.000 2.368.000 20.000 1.971.500 4.000 40.000 1.215.500

IZVRŠENJE 2011 10.245,51 10.245,51 10.245,51

INDEKS 0,36 3,10

1.144.669,00

58,06

476.912,77 1.751,22 475.161,55 57.671,23 57.671,23

39,24

75.000 30.000 592.000

13.205,00 13.205,00 596.880,00 596.880,00

17,61

100,82

11.000 4.000 2.332.000 1.160.320 479.280 692.400 3.108.000 18.000 26.000 670.000 20.000 1.657.600 240.039,99 7,72

240.039,99 240.039,99

14,48

497.280 213.120 6.000 592.000 592.000 470.000 70.000 330.000 50.000 20.000 738.439 8.000 3.525.380,53 12.597,00 477,41 157,46 2.871,87 2.871,87 2.871,87 0,61 0,87

295

KORISNIK PRORAČUNA 3211 322 3221 323 3233 3237 3239 324 3241 329 3293 343 351 3512 363 3633 381 3811 422 426 K821024 321 323 329 363 3633 3634 381 3811 422 4221 K821040 363 3633 K828008 323 3237 363 3633 381 3811 K828009 323 3237 363 Službena putovanja Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali financijski rashodi Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Postrojenja i oprema Nematerijalna proizvedena imovina IPA II 2007 TRANSNACIONALNI PROGRAM SEES Naknade troškova zaposlenima Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj IPA II 2008 TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu IPA II 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA -SRBIJA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Pomoći unutar opće države

PLAN 2011. 15.000 466.000

IZVRŠENJE 2011 12.597,00 13.214,12 13.214,12 538.566,39 67.760,40 469.285,99 1.520,00 10.490,78 10.490,78

INDEKS 88,09 115,57

56.000 60.000

12.350,41 12.350,41 1.062.611,02 1.062.611,02

22,05

117.439

1.040.427,23 1.040.427,23 835.123,58 835.123,58

885,93

7.000 9.000 480.000 70.000 310.000 60.000 108.057,09 47.152,06 60.905,03 195.109,12 195.109,12 18.446,31 18.446,31 337.624,66 337.624,66 337.624,66 1.629.661,67 -81.705,95 -81.705,95 1.104.584,84 1.104.584,84 606.782,78 606.782,78 2.882.798,84 -60,15 -60,15 753.990,44 321.612,52 67,00

40.000

46,12

296

KORISNIK PRORAČUNA 3634 381 3811 382 3821 K828010 323 3237 351 3512 363 3633 381 3811 K828011 321 3211 322 3221 323 3233 3235 3237 329 3293 3299 343 3431 361 3611 363 3631 422 4221 426 K828012 321 3211 3213 322 3221 323 3231 3233 3235 3237 329 3293 3299 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama IPA II 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu IPA II 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Pomoći inozemnim vladama Tekuće pomoći inozemnim vladama Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina IPA II 2007 - PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SLOVENIJA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 753.990,44 1.584.319,57 1.584.319,57 544.548,98 544.548,98 3.821.764,88 -1.016,55 -1.016,55 1.371.850,40 1.371.850,40 1.347.944,52 1.347.944,52 1.102.986,51 1.102.986,51

INDEKS

4.274.557 113.000 50.000 1.435.450

2.589.403,90 9.098,77 9.098,77 37.500,00 37.500,00 1.074.156,37 1.990,00 1.219,51 1.070.946,86 6.659,31 6.504,06 155,25 4.072,91 4.072,91 1.193.379,57 1.193.379,57 258.412,80 258.412,80 6.124,17 6.124,17 1.955.281,31 34.185,73 24.267,03 9.918,70 10.050,01 10.050,01 1.430.374,59 914,63 1.990,00 29.382,22 1.398.087,74 36.951,25 31.425,20 5.526,05

60,58 8,05 75,00 74,83

60.000

11,10

15.000 2.096.107 485.000 10.000 10.000 5.351.100 479.100

27,15 56,93 53,28 61,24

36,54 7,14

16.500 2.524.000

60,91 56,67

103.000

35,88

297

KORISNIK PRORAČUNA 343 3431 361 3611 381 3811 422 4221 426 K828013 321 3211 322 3221 323 3233 3235 3237 329 3293 343 361 363 422 4221 426 K828021 321 322 3221 323 3233 3237 3239 324 3241 329 3293 351 3512 363 3633 422 K828022 321 322 3221 323 3233 Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Pomoći inozemnim vladama Tekuće pomoći inozemnim vladama Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina IPA II 2007 JADRANSKA PREKOGRANIČNA SURADNJA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali financijski rashodi Pomoći inozemnim vladama Pomoći unutar opće države Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - CRNA GORA Naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU Postrojenja i oprema IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA Naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja

PLAN 2011. 15.000 560.000 1.600.000 48.500 5.000 2.708.720 190.000 85.000 1.625.720

IZVRŠENJE 2011 794,03 794,03 191.963,07 191.963,07 219.950,04 219.950,04 31.012,59 31.012,59 1.565.858,34 68.396,00 68.396,00 14.495,65 14.495,65 1.381.417,60 2.447,70 4.480,00 1.374.489,90 61.544,50 61.544,50

INDEKS 5,29 34,28 13,75 63,94

57,81 36,00 17,05 84,97

165.000 23.000 500.000 50.000 55.000 15.000 1.051.840 36.000 29.000 859.000

37,30

40.004,59 40.004,59 1.807.963,50 5.448,75 5.448,75 400.387,52 66.529,00 332.958,52 900,00 42.392,81 42.392,81

72,74

171,89 18,79 46,61

55.000

4.688,00 4.688,00 735.784,61 735.784,61

8,52

59.140

619.261,81 619.261,81

1.047,11

13.700 1.044.000 4.000 30.000 708.500 3.293.385,69 315,46

27.541,58 27.541,58 626.980,75 24.886,24

91,81 88,49

298

KORISNIK PRORAČUNA 3237 324 3241 329 3293 343 351 3512 363 3633 381 3811 422 426 K828039 363 381 382 3006 A568060 321 3211 3214 322 323 3233 3237 3239 324 3241 329 3291 3299 381 3811 382 3821 383 422 A820038 321 3211 3214 322 3224 323 Intelektualne i osobne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali financijski rashodi Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Postrojenja i oprema Nematerijalna proizvedena imovina IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA Pomoći unutar opće države Tekuće donacije Kapitalne donacije GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI UNAPREĐENJE LOVSTVA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Kazne, penali i naknade štete Postrojenja i oprema UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Rashodi za usluge

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 602.094,51 51.558,58 51.558,58

INDEKS

75.000 70.000

10.465,00 10.465,00 783.731,40 783.731,40

13,95

148.000

1.075.302,20 1.075.302,20 717.806,18 717.806,18

726,56

5.500 3.000 4.736.000 3.315.200 994.560 426.240 11.935.000 4.580.000 310.000 10.418.294,65 4.191.053,06 248.675,12 117.039,60 131.635,52 1.465.643,77 845.047,01 399.665,76 220.931,00 11.448,00 11.448,00 450.000 890.086,17 50.495,17 2.000.000 500.000 839.591,00 1.075.200,00 1.075.200,00 500.000,00 500.000,00 50.000 10.000 2.960.000 430.000 53,76 100,00 197,80 87,29 91,51 80,22

10.000 1.250.000

117,25

2.456.927,19 193.088,45 174.598,45 18.490,00 147,20 147,20

83,00 44,90

550.000

351.662,48

63,94

299

KORISNIK PRORAČUNA 3233 3237 3238 324 3241 329 3291 3294 3295 3299 386 3861 A821038 323 K568285 323 329 3299 K821018 321 3211 323 3233 3237 381 3811 K828037 323 3237 386 3861 K828038 323 3237 381 3811 386 3861 3007 A821043 329 3291 Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru MJERE ŠUMARSKE POLITIKE U PRIVATNIM ŠUMAMA Rashodi za usluge GOSPODARENJE SMEĐIM MEDVJEDOM Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA POSTUPCI CERTIFICIRANJA Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 287.585,61 15.122,87 48.954,00 113.423,50 113.423,50

INDEKS

380.000

198.605,56 6.709,82 14.091,01 106,10 177.698,63 1.600.000,00 1.600.000,00

52,26

1.600.000

100,00

250.000 250.000 70.000 10.000 60.000 525.000 100.000 125.000 630,00 630,00 630,00 423.904,31 99.904,31 99.904,31 24.000,00 10.500,00 13.500,00 300.000,00 300.000,00 1.444.993,24 200.000,00 200.000,00 1.244.993,24 1.244.993,24 2.000.000 800.000 200.000 1.000.000 1.900.786,85 740.335,38 740.335,38 199.003,25 199.003,25 961.448,22 961.448,22 80.085.000 150.000 150.000 64.176.488,65 28.773,17 28.773,17 28.773,17 80,14 19,18 19,18 95,04 92,54 99,50 96,14 0,90 1,05 80,74 99,90 19,20

300.000 1.550.000 200.000 1.350.000

100,00 93,23 100,00 92,22

300

KORISNIK PRORAČUNA K650048 363 3632 K761042 363 3632 K819025 363 K819042 363 3632 K820025 363 K828014 363 3632 K828015 363 3632 K828016 363 3632 K828041 363 3632 K828043 363 T568108 323 3233 329 3291 363 3632 3207 A819039 321 323 3237 K828006 321 323 3233 386 NAVODNJAVANJE BIĐ - BOSUTSKOG POLJA Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPTOL Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države SUSTAV NAVODNJAVANJA MEĐIMURJE Pomoći unutar opće države SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPINCI VAŠKA Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države SUSTAV NAVODNJAVANJA BAŠTICA Pomoći unutar opće države PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA OPATOVAC Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA KAŠTELA-TROGIR-SEGET Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države SUSTAV NAVODNJAVANJA POLJOPRIVREDNOG DOBRA POLJOPRIVREDNO - ŠUMARSKE ŠKOLE VINKOVCI Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države PROGRAM GRADNJE I SANACIJE SUSTAVA OBRANE OD POPLAVA Pomoći unutar opće države SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE Naknade troškova zaposlenima Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA Naknade troškova zaposlenima Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Kapitalne pomoći

PLAN 2011. 41.956.000 41.956.000 3.482.000 3.482.000 1.100.000 1.100.000 9.200.000 9.200.000 1.200.000 1.200.000 2.625.000 2.625.000 2.317.000 2.317.000 2.357.000 2.357.000

IZVRŠENJE 2011 36.045.116,46 36.045.116,46 36.045.116,46 2.422.594,69 2.422.594,69 2.422.594,69

INDEKS 85,91 85,91 69,57 69,57

7.633.942,74 7.633.942,74 7.633.942,74

82,98 82,98

2.621.010,82 2.621.010,82 2.621.010,82 1.816.978,97 1.816.978,97 1.816.978,97 752.721,70 752.721,70 752.721,70 3.435.422,43 3.435.422,43 3.435.422,43

99,85 99,85 78,42 78,42 31,94 31,94

4.546.000 4.546.000 100.000 100.000 11.052.000 350.000 30.000

75,57 75,57

9.419.927,67 25.713,60 25.713,60 14.452,29 14.452,29

85,23 7,35 48,17

10.672.000 68.103.500 31.588 6.500 25.088 68.071.912 100.000 1.500.000 66.471.912

9.379.761,78 9.379.761,78 67.861.922,33 25.088,33 25.088,33 25.088,33 67.836.834,00 1.486.834,00 1.486.834,00 66.350.000,00

87,89 99,65 79,42 100,00 99,65 99,12 99,82

301

KORISNIK PRORAČUNA 3861 3406 A650006 321 3211 323 3236 329 3291 A650016 323 3237 329 3291 A650019 329 3294 A650037 329 3294 K401079 363 3632 K568292 323 3237 363 3632 K568298 363 3632 K650034 363 3632 K650038 363 3632 386 3861 K650039 363 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Zdravstvene i veterinarske usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDOVE EU Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ŽUPANJA Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države ISPA PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA KARLOVCA Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA Pomoći unutar opće države

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 66.350.000,00

INDEKS

502.315.946 630.000 10.000 580.000 40.000

513.360.456,89 493.155,25 724,00 724,00 477.852,25 477.852,25 14.579,00 14.579,00

102,20 78,28 7,24 82,39 36,45

600.400 390.000 210.400

386.904,99 195.876,56 195.876,56 191.028,43 191.028,43

64,44 50,22 90,79

705.000 705.000

704.993,74 704.993,74 704.993,74 450.065,64 450.065,64 450.065,64 2.986.695,73 2.986.695,73 2.986.695,73 4.127.523,10 2.565.194,26 2.565.194,26 1.562.328,84 1.562.328,84 3.461.945,86 3.461.945,86 3.461.945,86 21.820.171,00 21.820.171,00 21.820.171,00 72.899.311,41 2.306.505,45 2.306.505,45 70.592.805,96 70.592.805,96

100,00 100,00

450.400 450.400 3.150.000 3.150.000

99,93 99,93 94,82 94,82

2.000.000

206,38

2.000.000 4.500.000 4.500.000 22.400.000 22.400.000

78,12 76,93 76,93 97,41 97,41

65.270.000 5.220.000 60.050.000

111,69 44,19 117,56

5.700.000 5.700.000

883.923,11 883.923,11

15,51 15,51

302

KORISNIK PRORAČUNA 3632 K650078 363 3632 K650079 363 3632 K819014 363 3632 517 5176 K820020 363 3632 K820021 363 3632 K821013 363 3632 K821020 363 K821042 363 K828005 363 3632 K828019 363 3632 K828032 363 3632 K828033 363 3632 K828035 363 3632 K828036 386 3861 Kapitalne pomoći unutar opće države IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE MEĐIMURSKA ŽUPANIJA Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države UNUTARNJE VODE-ZAJAM IBRDDAROVNICA IZ ZAJMA ZA HRVATSKE VODE Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države Dani zajmovi drugim razinama vlasti Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnogproračuna SUSTAVI ODVODNJE - BJELOVARSKOBILOGORSKA ŽUPANIJA Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države SUSTAVI ODVODNJE - BISTRA Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJAJLP(R)S Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države SUSTAVI ODVODNJE - SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA Pomoći unutar opće države IPA III B SISAK Pomoći unutar opće države IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VARAŽDIN-NOVI MAROF Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države SUSTAVI ODVODNJE - ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države IPA III B - SLAVONSKI BROD Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države IPA III B - DRNIŠ Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države IPA III B - KNIN Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države ISPA PRIPREMA PROJEKATA Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA IBRD I DOMAĆA KOMPONENTA

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 883.923,11

INDEKS

4.900.000 4.900.000 4.800.000 4.800.000

2.480.572,11 2.480.572,11 2.480.572,11 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 215.482.099,83 87.115.114,49 87.115.114,49 128.366.985,34 128.366.985,34

50,62 50,62 100,00 100,00

128.000.000 20.000.000 108.000.000

168,35 435,58 118,86

1.500.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000 7.493.600 7.493.600 500.000 500.000 21.900.000 21.900.000 4.200.000 4.200.000 2.000.000 2.000.000 48.479.448 48.479.448 20.717.779 20.717.779 46.930.319 46.930.319 589.000 589.000

1.092.027,74 1.092.027,74 1.092.027,74 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 6.857.105,45 6.857.105,45 6.857.105,45

72,80 72,80 100,00 100,00 91,51 91,51

3.891.657,81 3.891.657,81 3.891.657,81 796.596,54 796.596,54 796.596,54 43.591.688,58 43.591.688,58 43.591.688,58 8.643.906,57 8.643.906,57 8.643.906,57 18.257.346,67 18.257.346,67 18.257.346,67 1.408.472,77 1.408.472,77 1.408.472,77

92,66 92,66 39,83 39,83 89,92 89,92 41,72 41,72 38,90 38,90 239,13 239,13

T650040

102.900.000

95.844.292,99

93,14

303

KORISNIK PRORAČUNA 363 3632 517 5176 3508 A650027 323 A695074 542 5424 A695075 342 3422 A820042 321 329 3291 K568131 363 3632 K568132 363 3632 K568135 363 3632 K568136 363 3632 K650036 363 3632 K650071 363 3632 K650072 363 3632 Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države Dani zajmovi drugim razinama vlasti Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnogproračuna RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM PRIPREMNE RADNJE ZA DODJELU KONCESIJA NA VODAMA Rashodi za usluge OBNOVA OBJEKATA VODOPRIVREDE PROJEKT HITNE OBNOVE (GLAVNICA) Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih fi ancijskih OBNOVA OBJEKATA VODOPRIVREDE PROJEKT HITNE OBNOVE (KAMATA) Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija u javnom sektoru VIJEĆE ZA VODNE USLUGE Naknade troškova zaposlenima Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (HRVATSKO ZAGORJE) Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (ISTOČNA SLAVONIJA) Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA) Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA) Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države VODOOPSKRBA Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV DALMACIJE Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države

PLAN 2011. 42.900.000 60.000.000

IZVRŠENJE 2011 29.988.093,86 29.988.093,86 65.856.199,13 65.856.199,13

INDEKS 69,90 109,76

102.728.000 300.000 300.000 725.000 725.000

74.538.269,65

72,56

640.739,60 640.739,60 640.739,60

88,38 88,38

29.000 29.000

13.180,19 13.180,19 13.180,19

45,45 45,45

1.020.000 20.000 1.000.000

995.419,78 995.419,78 995.419,78

97,59 99,54

11.600.000 11.600.000 16.650.000 16.650.000

7.600.000,00 7.600.000,00 7.600.000,00 10.650.000,00 10.650.000,00 10.650.000,00 6.450.000,00 6.450.000,00 6.450.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 12.587.431,26 12.587.431,26 12.587.431,26 5.941.726,39 5.941.726,39 5.941.726,39 3.399.854,13 3.399.854,13 3.399.854,13

65,52 65,52 63,96 63,96

8.450.000 8.450.000

76,33 76,33

4.000.000 4.000.000 14.800.000 14.800.000 10.200.000 10.200.000 4.400.000 4.400.000

75,00 75,00 85,05 85,05 58,25 58,25 77,27 77,27

304

KORISNIK PRORAČUNA K650073 363 3632 K650075 363 3632 K761037 386 3861 K819037 386 K820013 363 3632 K820019 363 3632 K821019 363 3632 K828018 363 3632 4009 A549007 382 3822 A761001 322 3223 323 3232 3234 3237 329 3299 372 3721 A761015 382 3822 K549030 382 REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV NERETVA-KORČULA-PELJEŠAC-LASTOVOMLJET Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države VODOOPSKRBNI SUSTAV OTOKA KRKA PONIKVE Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru IPA I KOMPONENTA - USKLAĐIVANJE S DIREKTIVAMA O OPASNIM TVARIMA Kapitalne pomoći VODOOPSKRBA-JLP(R)S Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države VODOOPSKRBA BISTRA Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države VODOOPSKRBA - SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države VODOOPSKRBA - ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA POTICANJE OBNOVE KUĆA I - III STUPANJ OŠTEĆENJA Kapitalne donacije Kapitalne donacije građanima i kućanstvima SKRB O PROGNANICIMA (REPUBLIČKI FOND "KRALJ ZVONIMIR") Rashodi za materijal i energiju Energija Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu NAKNADA ZA ULAGANJE U ZAUZETU IMOVINU Kapitalne donacije Kapitalne donacije građanima i kućanstvima OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA Kapitalne donacije

PLAN 2011. 3.850.000 3.850.000

IZVRŠENJE 2011 3.848.431,43 3.848.431,43 3.848.431,43 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00

INDEKS 99,96 99,96

5.000.000 5.000.000 3.400.000 3.400.000

80,00 80,00 100,00 100,00

3.404.000 3.404.000 8.400.000 8.400.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 3.500.000 3.500.000 522.236.063 6.065.904 6.065.904 23.006.322 2.170.000 2.852.000 6.772.968,66 6.772.968,66 6.772.968,66 1.499.981,22 1.499.981,22 1.499.981,22 1.274.904,80 1.274.904,80 1.274.904,80 2.463.632,19 2.463.632,19 2.463.632,19 518.062.403,54 6.065.158,23 6.065.158,23 6.065.158,23 22.047.520,74 1.869.643,17 1.869.643,17 2.236.979,81 1.505.403,22 545.296,24 186.280,35 48.051,86 48.051,86 17.892.845,90 17.892.845,90 500.000 500.000 133.113.802 133.113.802 136.884,65 136.884,65 136.884,65 133.111.349,46 133.111.349,46 27,38 27,38 100,00 100,00 80,63 80,63 100,00 100,00 84,99 84,99 70,39 70,39 99,20 99,99 99,99 95,83 86,16 78,44

48.053 17.936.269

100,00 99,76

305

KORISNIK PRORAČUNA 3822 K549117 322 3223 323 3234 3235 K570480 322 3221 3223 323 3231 3232 3234 3237 3239 343 3433 386 3863 K570492 363 3632 382 3822 421 4211 K761004 363 3632 K761026 322 3223 323 3234 3235 K761027 323 3237 K820016 386 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima STAMBENO ZBRINJAVANJE POVRATNIKA IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI Rashodi za materijal i energiju Energija Rashodi za usluge Komunalne usluge Zakupnine i najamnine SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRB I (IBRD) Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali financijski rashodi Zatezne kamate Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države Kapitalne donacije Kapitalne donacije građanima i kućanstvima Građevinski objekti Stambeni objekti KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NA PPDSOBITELJSKE KUĆE I STANOVI Rashodi za materijal i energiju Energija Rashodi za usluge Komunalne usluge Zakupnine i najamnine UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKOPRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS (INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE) Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA Kapitalne pomoći

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 133.111.349,46

INDEKS

1.700.000 100.000 1.600.000

1.332.507,69 63.291,95 63.291,95 1.269.215,74 37.275,38 1.231.940,36 1.940.169,04 30.293,13 6.083,70 24.209,43 700.022,26 1.268,09 24.447,31 14.598,86 645.908,00 13.800,00 32,95 32,95 1.209.820,70 1.209.820,70

78,38 63,29 79,33

2.464.804 38.000

78,71 79,72

667.118

104,93

500 1.759.186

6,59 68,77

332.245.636 5.025.714 154.673.922 172.546.000

331.247.472,50 4.685.696,59 4.685.696,59 154.673.231,57 154.673.231,57 171.888.544,34 171.888.544,34 1.486.465,51 1.486.465,51 1.486.465,51 8.620.390,50 148.081,55 148.081,55 8.472.308,95 5.278,50 8.467.030,45 3.322.921,02 3.322.921,02 3.322.921,02 8.751.564,20 8.751.564,20

99,70 93,23 100,00 99,62

1.500.000 1.500.000

99,10 99,10

9.161.800 200.000 8.961.800

94,09 74,04 94,54

3.587.000 3.587.000 8.790.795 8.790.795

92,64 92,64 99,55 99,55

306

KORISNIK PRORAČUNA 3861 K828020 363 06220 2901 A828030 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3239 329 3291 3292 3293 3299 343 3431 422 4221 K828029 323 3238 412 4123 422 4221 4222 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru OBNOVA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA - CEB VII Pomoći unutar opće države Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ Rashodi za usluge Računalne usluge Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 8.751.564,20

INDEKS

100.000 100.000 10.118.000 10.118.000 9.538.000 5.250.000 250.000 985.000 7.784.668,42 7.784.668,42 7.247.578,15 4.620.612,92 4.620.612,92 79.083,90 79.083,90 794.745,40 716.195,00 78.550,40 724.168,35 437.542,94 139.411,40 405.000 147.214,01 202.036,32 126.750,80 59.439,81 686,34 1.023.000 15.159,37 598.633,02 133.196,12 64.515,46 79.277,87 516,60 73.149,61 18.250,00 224.965,03 4.762,33 152.567,05 67.287,66 6.646,02 76.249,57 2.383,80 2.327,38 2.327,38 73.403,81 73.403,81 537.090,27 199.227,07 199.227,07 33.136,20 33.136,20 169.636,10 141.464,07 1.998,00 58,52 49,89 76,94 76,94 75,99 88,01 31,63 80,68

1.100.000

65,83

335.000

45,54

10.000 180.000 580.000 200.000 60.000 170.000

23,27 40,78 92,60 99,61 55,23 99,79

307

KORISNIK PRORAČUNA 4223 426 4262 065 06505 3101 A250997 329 3299 343 3433 A570000 311 3111 3113 3114 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3295 3299 Oprema za održavanje i zaštitu Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Zatezne kamate ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Plaće za posebne uvjete rada Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

PLAN 2011. 150.000 6.459.081.985 6.017.639.545 180.531.196 4.440.500 2.008.500 2.432.000 152.634.000 74.210.000

IZVRŠENJE 2011 26.174,03 135.090,90 135.090,90 6.222.652.951,79 5.796.812.434,53 160.383.845,83 4.440.500,00 2.008.500,00 2.008.500,00 2.432.000,00 2.432.000,00 142.240.800,42 72.911.137,22 68.709.447,50 2.764.338,40 1.437.351,32 2.702.827,41 2.702.827,41 12.590.678,71 11.280.665,94 1.310.012,77 6.660.169,07 3.001.093,97 3.553.377,22 65.259,71 40.438,17 8.713.372,98 2.008.603,17 6.267.322,22 110.472,26 296.996,40 29.978,93 31.377.282,60 11.190.270,73 273.341,08 881.903,30 1.175.168,49 1.761.333,86 23.975,70 9.771.353,07 7.000,00 6.292.936,37 3.600,00 3.600,00

INDEKS 90,06 96,34 96,33 88,84 100,00 100,00 100,00 93,19 98,25

2.900.000 12.880.000

93,20 97,75

7.310.000

91,11

10.140.000

85,93

36.377.000

86,26

20.000

18,00

7.637.000

6.707.598,49 6.100.670,76 49.823,12 287.415,04 203.536,77 2.052,67 64.100,13

87,83

308

KORISNIK PRORAČUNA 343 3431 3433 363 372 3721 381 3811 422 4221 4222 4223 4227 A570497 329 3294 K570319 323 3232 3235 329 3292 K570321 322 3224 323 3232 3235 3238 412 4123 422 4221 4222 4225 426 4262 K810016 323 3232 412 451 4511 452 K820035 386 K821029 412 4126 Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Pomoći unutar opće države Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene SEETO-FINANCIRANJE TAJNIŠTVA SEETOA Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine OBNOVA VOZNOG PARKA Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Zakupnine i najamnine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja INFORMATIZACIJA Rashodi za materijal i energiju Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Zakupnine i najamnine Računalne usluge Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Instrumenti, uređaji i strojevi Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Nematerijalna imovina Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi IPA IIIA 2007-POTPORA OPERATIVNOJ STRUKTURI ZA PROMET U SAMOSTALNOJ IDENTIFIKACIJI, OCJENJIVANJU I PRIPREMI PROJEKATA Kapitalne pomoći IZRADA OPERATIVNOG PROGRAMA (OP) ZA PROMET Nematerijalna imovina Ostala nematerijalna imovina

PLAN 2011. 260.000

IZVRŠENJE 2011 189.291,53 24.414,12 164.877,41 98.254,83 98.254,83 1.000,00 1.000,00 285.587,58 46.931,01 195.212,93 3.687,54 39.756,10 507.769,94 507.769,94 507.769,94 2.695.078,75 2.360.412,29 1.157.388,40 1.203.023,89 334.666,46 334.666,46 9.042.110,45 7.589,28 7.589,28

INDEKS 72,80

10.000 155.000 30.000 705.000 63,39 3,33 40,51

508.000 508.000 3.065.000 2.725.000

99,95 99,95 87,93 86,62

340.000 12.014.136 100.000

98,43 75,26 7,59

8.344.136

1.440.000 1.430.000

700.000

6.309.406,72 506.393,35 128.050,69 5.674.962,68 1.309.126,62 1.309.126,62 1.060.375,92 1.019.981,77 19.485,38 20.908,77 355.611,91 355.611,91 1.339.890,80 1.144.788,26 1.144.788,26 195.102,54 195.102,54

75,61

90,91 74,15

50,80

2.269.652 1.500.000 52.500 592.152 125.000 2.527.500 2.527.500 150.000 150.000

59,04 76,32

32,95

110.561,62 110.561,62 110.561,62

73,71 73,71

309

KORISNIK PRORAČUNA IPA IIIA 2007-TEHNIČKA POMOĆ OPERATIVNOJ STRUKTURI ZA PROMET ZA UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I PROVEDBU PROJEKATA Kapitalne pomoći IPA IIIA 2010-STRATEGIJA PROMETNOG RAZVITKA Rashodi za usluge IPA II 2010-SURADNJA NA PROMETNIM OSIMA U JUGOISTOČNOJ EUROPI-SEETAC (SOUTH EAST EUROPE TRANSPORT AXIS COOPERATION) Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Ostale naknade troškova zaposlenima RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROMETA Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE U PREDPRISTUPNOM PROCESU Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu POTICANJE ŽELJEZNIČKOG KOMBINIRANOG PRIJEVOZA Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA DIONICE PRUGE OKUČANI-NOVSKA Kapitalne pomoći RAZVOJ ŽIČARA U HRVATSKOJ Naknade troškova zaposlenima Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011

INDEKS

K821035 386 T819036 323 T821036 321 3211 3214 3102 A570334 351 3512 A570491 323 329 3294 381 3811 A761010 351 3512 A761011 351 3512 K761009 386 3861 K761029 386 K761033 321 323 3237 329

1.220.408 1.220.408 1.660.000 1.660.000 42.000 42.000 7.133,85 7.133,85 6.274,80 859,05 2.027.655.985,78 1.085.800.000,00 1.085.800.000,00 1.085.800.000,00 480.000 100.000 230.000 150.000 37.500.000 37.500.000 299.473,34 62,39 16,99 16,99

2.151.453.637 1.085.800.000 1.085.800.000

94,25 100,00 100,00

199.473,34 199.473,34 100.000,00 100.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00

86,73 66,67 100,00 100,00

360.000.000 360.000.000

360.000.000,00 360.000.000,00 360.000.000,00

100,00 100,00

195.850.000 195.850.000

195.850.000,00 195.850.000,00 195.850.000,00

100,00 100,00

39.375.946 39.375.946 125.000 5.000 105.000 5.000 25.487,60 25.487,60 25.487,60 20,39 24,27

310

KORISNIK PRORAČUNA 422 426 K761035 386 3861 Postrojenja i oprema Nematerijalna proizvedena imovina IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA DIONICE PRUGE NOVSKA-DUGO SELO Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru IPA IIIA 2007-POTPORA HŽ INFRASTRUKTURI U OCJENI NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE ZA RADOVE Kapitalne pomoći RJEŠAVANJE ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIH PRIJELAZA Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru PHARE 2006-RESTRUKTURIRANJE I RAZVOJ HRVATSKOG ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA U OKVIRIMA ZAKONODAVSTVA EUROPSKE UNIJE Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge SREDSTVA ZA ZBRINJAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru ISPA 2005-REHABILITACIJA ŽELJEZNIČKE PRUGE VINKOVCI-TOVARNIK-DRŽAVNA GRANICA Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru NABAVA NOVIH ŽELJEZNIČKIH VOZILA Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru IPA IIIA 2007- IZGRADNJA CENTRA ZA OBUKU I CERTIFICIRANJE IZVRŠNIH RADNIKA U ŽELJEZNICAMA U RH Kapitalne pomoći IPA IIIA 2007-PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA PRUGE HRVATSKI LESKOVAC-KARLOVAC Kapitalne pomoći

PLAN 2011. 5.000 5.000 16.288.000 16.288.000

IZVRŠENJE 2011

INDEKS

24.214.923,48 24.214.923,48 24.214.923,48

148,67 148,67

K810013 386 K819033 386 3861

237.291 237.291 5.000.000 5.000.000 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 100,00

K820030 323 3237 T570336 351 3512 T570365 386 3861 T587030 386 3861 T761012 386 3861

1.210.901,03 1.210.901,03 1.210.901,03 8.000.000 8.000.000 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 91.638.425 91.638.425 98.068.145,60 98.068.145,60 98.068.145,60 10.000.000 10.000.000 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 185.000.000 185.000.000 185.000.000,00 185.000.000,00 185.000.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 107,02 107,02 100,00 100,00

T810025 386 T810026 386

3.478.400 3.478.400 26.877.900 26.877.900

311

KORISNIK PRORAČUNA IPA IIIA 2007-PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT IZGRADNJE DRUGOG ŽELJEZNIČKOG KOLOSIJEKA GOLJAK-SKRADNIK Kapitalne pomoći IPA IIIA 2007-SUSTAV SIGNALNOSIGURNOSNIH UREĐAJA NA ZAGREBAČKOM GLAVNOM KOLODVORU Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru RAZVOJ I SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O. Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O. Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države VOĐENJE JEDINSTVENOG REGISTRA PRIJEVOZNIKA U DOMAĆEM CESTOVNOM PRIJEVOZU Rashodi za usluge Računalne usluge UDIO U GLAVNICI TRGOVAČKOG DRUŠTVA "BINA-ISTRA" Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnogsektora Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovackih društava izvan javnog sektora NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora KAPITALNA ULAGANJA U AUTOCESTE Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU AUTOCESTE ZAGREB MACELJ Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA Rashodi za usluge

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011

INDEKS

T810027 386 T821028 386 3861 3103 A570504 386 3861 A570506 363 3632 A810020 323 3238 A819031 534 5341 A820029 352 3522 A821001 386 3861

40.314.500 40.314.500 45.488.175 45.488.175 16.687.054,73 16.687.054,73 16.687.054,73 3.036.366.397 1.390.000.000 1.390.000.000 3.035.423.858,68 1.390.000.000,00 1.390.000.000,00 1.390.000.000,00 1.390.000.000 1.390.000.000 1.390.000.000,00 1.390.000.000,00 1.390.000.000,00 625.824,00 625.824,00 625.824,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 500.000 500.000 500.000,00 500.000,00 500.000,00 12.000.000 12.000.000 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,97 100,00 100,00 36,68 36,68

800.000 800.000 200.000.000 200.000.000

78,23 78,23 100,00 100,00

K570344

38.000.000

38.000.000,00

100,00

352 3522 K761028 323

38.000.000

38.000.000,00 38.000.000,00

100,00

370.000 40.000

122.821,15 16.740,30

33,19 41,85

312

KORISNIK PRORAČUNA 3232 422 4227 426 K819028 323 3237 422 4227 423 4231 426 3104 A250999 382 3821 A570017 321 3213 322 3221 3223 3227 323 3232 3235 3237 3239 329 3292 3294 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Postrojenja i oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Nematerijalna proizvedena imovina IPA I 2008-UČINKOVITO DJELOVANJE SUSTAVA INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Postrojenja i oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Nematerijalna proizvedena imovina RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKIH LUKA Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama SIGURNOST PLOVIDBE Naknade troškova zaposlenima Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Članarine SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE I NADGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ŽUPANIJE Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama POTICANJE GRADNJE BRODOVA ZA HRVATSKE BRODARE TE IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PLOVNIH OBJEKATA U HRVATSKIM BRODOGRADILIŠTIMA Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA VRAĆANJE OBVEZA PO ZAJMU EDCF PROJEKT "SAMSUNG" Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu

PLAN 2011. 260.000 70.000 4.696.397 3.056.971 150.000 999.426 490.000 254.291.148 475.000 475.000

IZVRŠENJE 2011 16.740,30 106.080,85 106.080,85

INDEKS 40,80

4.175.213,53 3.056.970,44 3.056.970,44 118.817,65 118.817,65 999.425,44 999.425,44 216.601.445,63 327.428,00 327.428,00 327.428,00

88,90 100,00 79,21 100,00

85,18 68,93 68,93

5.805.000 75.000 3.950.000

1.230.000

550.000

4.971.549,30 52.153,40 52.153,40 3.641.251,27 136.429,65 3.165.516,78 339.304,84 814.758,02 10.921,17 537.867,10 132.691,04 133.278,71 463.386,61 118.940,79 344.445,82

85,64 69,54 92,18

66,24

84,25

A570219

26.500.000

22.165.404,58

83,64

382 3821

26.500.000

22.165.404,58 22.165.404,58

83,64

A570288 386 3861

25.000.000 25.000.000

24.406.419,42 24.406.419,42 24.406.419,42

97,63 97,63

A570293 381 3811

18.000.000 18.000.000

18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00

100,00 100,00

313

KORISNIK PRORAČUNA POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu OBJEKTI SIGURNOSTI PLOVIDBE I POMORSKA RADIJSKA SLUŽBA PLOVPUT, SPLIT Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKE PODGRADNJE U LUKAMA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTUREDOMAĆA KOMPONENTA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA POMORACA Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) I EUROPSKE BANKE (EBRD)PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama POTPORA LUČKOJ UPRAVI ZADAR ZA OTPLATU KREDITA FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE (HPB-a ZAGREB) Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011

INDEKS

A570294 381 3811 A570322 386 3861

25.000.000 25.000.000

25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1.459.307,87 1.459.307,87 1.459.307,87

100,00 100,00

1.500.000 1.500.000

97,29 97,29

A570325 382 3821 A570348 363 3631 A570350 329 3291

6.705.556 6.705.556

6.005.374,33 6.005.374,33 6.005.374,33

89,56 89,56

200.000 200.000 97.592 97.592

200.000,00 200.000,00 200.000,00 97.591,26 97.591,26 97.591,26

100,00 100,00 100,00 100,00

A570464 381 3811 382 3821

16.000.000 13.000.000 3.000.000

16.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

100,00 100,00 100,00

A570482

6.100.000

5.647.600,00

92,58

372 3721

6.100.000

5.647.600,00 5.647.600,00

92,58

A570503

16.500.000

9.576.298,77

58,04

382 3821 A587040 381 3811

16.500.000

9.576.298,77 9.576.298,77

58,04

3.240.000 3.240.000

3.240.000,00 3.240.000,00 3.240.000,00

100,00 100,00

314

KORISNIK PRORAČUNA A587041 352 3522 POTICANJE BRODARA U NACIONALNOJ PLOVIDBI Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIKDOMAĆA KOMPONENTA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama TEHNIČKO ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE ŠKOLSKIM BRODOM Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM Rashodi za materijal i energiju Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Komunikacijska oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Prijevozna sredstva Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE Rashodi za materijal i energiju Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA I ISPOSTAVA Rashodi za materijal i energiju

PLAN 2011. 6.000.000 6.000.000

IZVRŠENJE 2011 5.916.992,12 5.916.992,12 5.916.992,12

INDEKS 98,62 98,62

A810019

6.928.000

3.473.055,22

50,13

381 3811 382 3821 A820026 323 3232 3237 3239 K103278 322 3224 323 3232 412 422 4222 4227 423 453 4531 K250796 322 3224 323 3232 3237 3238 412 4123 422 4221 426 4262 K570411 322

928.000 6.000.000

724.725,12 724.725,12 2.748.330,10 2.748.330,10

78,10 45,81

3.425.000 3.425.000

2.419.846,34 2.419.846,34 2.321.422,04 59.333,35 39.090,95 3.061.691,08 749.485,93 749.485,93

70,65 70,65

7.420.000 1.000.000

41,26 74,95

2.650.000 70.000 500.000

1.715.134,31 1.715.134,31 250.259,51 82.548,57 167.710,94 346.811,33 346.811,33 5.060.253,02 824,50 824,50

64,72

50,05

2.000.000 1.200.000 7.140.000 40.000

28,90 70,87 2,06

2.350.000

750.000 600.000 3.400.000

1.220.902,11 329.432,21 43.005,90 848.464,00 475.185,34 475.185,34 437.048,07 437.048,07 2.926.293,00 2.926.293,00 1.418.640,59 22.877,91

51,95

63,36 72,84 86,07

3.595.000 50.000

39,46 45,76

315

KORISNIK PRORAČUNA 3224 323 3232 3237 422 4221 4223 451 4511 K570413 386 3861 K587039 381 3811 382 3821 K819001 323 3237 423 4233 K819013 323 3232 3235 3237 412 4126 422 4227 3105 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Intelektualne i osobne usluge Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Oprema za održavanje i zaštitu Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima PROŠIRENJE I PRODUBLJENJE PLOVNOG PUTA MALI ŽDRELAC Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru IZGRADNJA TRAJEKTNE LUKE GAŽENICA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama GRADNJA ŠKOLSKOG BRODA - "LOGER" Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Nematerijalna imovina Ostala nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKIH GRAĐEVINA U LUKAMA UNUTARNJIH VODA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 22.877,91

INDEKS

2.045.000

400.000

1.100.000 4.200.000 4.200.000

921.149,98 802.700,98 118.449,00 103.834,16 28.355,59 75.478,57 370.778,54 370.778,54 4.199.854,38 4.199.854,38 4.199.854,38

45,04

25,96

33,71 100,00 100,00

57.000.000 15.086.265 41.913.735

47.784.498,73 15.086.265,00 15.086.265,00 32.698.233,73 32.698.233,73

83,83 100,00 78,01

1.660.000 60.000 1.600.000

1.645.893,00 60.000,00 60.000,00 1.585.893,00 1.585.893,00

99,15 100,00 99,12

5.800.000 2.650.000

4.523.747,62 2.087.449,02 898.183,02 159.900,00 1.029.366,00 149.581,00 149.581,00 2.286.717,60 2.286.717,60 30.994.879,35

78,00 78,77

150.000 3.000.000

99,72 76,22

56.674.448

54,69

A570445 363 3632 A570447 381 3811 382 3821

632.500 632.500

300.000,00 300.000,00 300.000,00 22.304.423,33 3.700.000,00 3.700.000,00 18.604.423,33 18.604.423,33

47,43 47,43

22.410.500 3.700.000 18.710.500

99,53 100,00 99,43

316

KORISNIK PRORAČUNA A810015 352 3522 A821014 372 3721 K570297 323 3235 329 3294 K587029 323 3237 3238 412 4126 451 4511 K810007 386 3861 K810017 382 3821 K819034 382 K820033 382 K820034 382 K821027 382 3821 K821034 382 POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI I UČENIKA SREDNJE ŠKOLE Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu RAD SAVSKE I DUNAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine NCC-NACIONALNI KONTROLNI CENTAR Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Nematerijalna imovina Ostala nematerijalna imovina Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA I UNAPREĐENJE PLOVNIH PUTOVA RIJEKE SAVE Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama IPA IIIA 2010-IZRADA MASTER PLANA NOVA LUKA SISAK Kapitalne donacije IPA I 2010-AKCIJSKI PLAN ZA RAZVOJ BRODARSTVA Kapitalne donacije IPA IIIA 2010-TERMINAL ZA OPASNE TERETE SLAVONSKI BROD Kapitalne donacije IPA IIIA 2007-REKONSTRUKCIJA LUKE VUKOVAR-NOVA LUKA ISTOK Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama IPA IIIA 2010-REKONSTRUKCIJA JUŽNE OBALE OSIJEK Kapitalne donacije

PLAN 2011. 530.000 530.000

IZVRŠENJE 2011 529.621,20 529.621,20 529.621,20

INDEKS 99,93 99,93

219.000 219.000

208.400,00 208.400,00 208.400,00

95,16 95,16

994.000 530.000 464.000 471.000 140.000

946.442,94 490.514,40 490.514,40 455.928,54 455.928,54 2.435.372,37 893.841,00 349.935,00 543.906,00 99.853,86 99.853,86 1.441.677,51 1.441.677,51 443.546,41 443.546,41 443.546,41

95,22 92,55 98,26 517,06 638,46

81.000 250.000

123,28 576,67

5.894.489 5.894.489

7,52 7,52

2.500.000 2.500.000

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

100,00 100,00

4.223.750 4.223.750 1.850.000 1.850.000 6.675.000 6.675.000 4.719.209 4.719.209 497.083,74 497.083,74 497.083,74 5.555.000 5.555.000 829.989,36 829.989,36 14,94 14,94 10,53 10,53

317

KORISNIK PRORAČUNA 3821 3106 A570001 321 3213 322 3221 323 3231 3235 329 3294 A570193 363 382 3821 386 3861 A570249 381 3811 382 3821 A570312 329 3291 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE POVEZIVANJE I SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U ZRAKOPLOVSTVU Naknade troškova zaposlenima Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Zakupnine i najamnine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine RAZVOJ INFRASTRUKTURE ZRAČNOG PROMETA Pomoći unutar opće države Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama NACIONALNA POVJERENSTVA IZ PODRUČJA ZRAČNOG PROMETA Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično ODRŽAVANJE RAZINE STRUČNOSTI PREMA STANDARDIMA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U ZRAČNOM PROMETU Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Kapitalne pomoći Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ) Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 829.989,36

INDEKS

114.777.149 460.000 10.000 5.000 55.000

113.469.821,73 405.674,61 2.209,34 2.209,34 1.828,35 1.828,35 35.974,56 32.284,56 3.690,00 365.662,36 365.662,36 5.110.148,00 112.000,00 112.000,00

98,86 88,19 22,09 36,57 65,41

390.000 5.800.000 600.000 200.000

93,76 88,11 56,00

5.000.000

4.998.148,00 4.998.148,00

99,96

650.000 250.000 400.000

650.000,00 250.000,00 250.000,00 400.000,00 400.000,00

100,00 100,00 100,00

670.000 670.000

364.992,11 364.992,11 364.992,11

54,48 54,48

A570332 323 3237 A570333 351 3512 386 3861

120.000 120.000 19.500.000 7.500.000

100.319,20 100.319,20 100.319,20 19.326.985,00 7.500.000,00 7.500.000,00

83,60 83,60 99,11 100,00

12.000.000

11.826.985,00 11.826.985,00

98,56

A587050 351

87.000.000 87.000.000

87.000.000,00 87.000.000,00

100,00 100,00

318

KORISNIK PRORAČUNA 3512 Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru IPA I 2008-POMOĆ ACZ-U I OSTALIM NADLEŽNIM TIJELIMA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO U PRIPREMI ICAO AUDITA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu STRATEGIJA ZRAČNOG PROMETA Rashodi za usluge RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja IPA I 2007-JAČANJE KAPACITETA HAKOMA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije IPA I 2009-PODRŠKA HAKOM-U U PODRUČJU RAČUNOVODSTVENOG RAZDVAJANJA POŠTANSKIH USLUGATWINNING LIGHT Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije IPA II 2010-DIGITALNA TELEVIZIJA U JUGOISTOČNOJ EUROPI-HAKOM Kapitalne donacije POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI NA OTOCIMA I U PRIOBALJU POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Tekuće donacije

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 87.000.000,00

INDEKS

A761034 323 3237 381 3811 K271210 323 3107

527.149 143.860 383.289 50.000 50.000 4.810.187

511.702,81 138.253,39 138.253,39 373.449,42 373.449,42

97,07 96,10 97,43

2.979.210,14

61,94

A570340 323 3237 329 3294 3299 A810012 381 3811 382 T810021 381 3811 382 T810022 382 3211 A570356 352 3522 3523 A819012 323 3233 3237 3239 329 3291 381

2.380.000 350.000 2.030.000

744.661,96 268.555,15 268.555,15 476.106,81 456.106,81 20.000,00 1.201.713,92 1.201.713,92 1.201.713,92

31,29 76,73 23,45

510.562

235,37

510.562 1.480.000 1.032.834,26 1.032.834,26 1.032.834,26 1.480.000 439.625 439.625 7.195.000 7.000.000 7.000.000 7.134.860,27 6.999.999,99 6.999.999,99 3.500.000,00 3.499.999,99 195.000 170.000 134.860,28 114.770,76 101.454,24 3.911,56 9.404,96 10.089,52 10.089,52 10.000 10.000,00 100,00 69,16 67,51 99,16 100,00 100,00 69,79

15.000

67,26

319

KORISNIK PRORAČUNA 3811 3403 A570501 323 3233 362 3621 A576182 323 3234 3235 3237 324 A819003 323 3233 3237 T810018 426 4263 3507 A570463 323 3239 363 3631 3632 381 3811 382 3821 A820012 363 3631 3632 381 3811 K587038 412 4126 426 4262 K810028 363 3632 Tekuće donacije u novcu ZAŠTITA OKOLIŠA U TRANSPORTU IPA I 2009-SUDJELOVANJE U PROGRAMU UNIJE-MARCO POLO II Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Pomoći međunarodnim organizacijama Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama PLANOVI INTERVENCIJA Rashodi za usluge Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa PROMOCIJA INTERMODALNOSTI I RAZVOJ AUTOCESTA MORA (MOS) Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge UPRAVLJANJE I NADZOR BALASTNIH VODA I TALOGA Nematerijalna proizvedena imovina Umjetnička, literarna i znanstvena djela POTICANJE KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA OTOCIMA I U PRIOBALJU RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA Rashodi za usluge Ostale usluge Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Kapitalne donacije Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama RAZVOJ PRIOBALJA I INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVITKA OTOKA Nematerijalna imovina Ostala nematerijalna imovina Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe IZGRADNJA NATKRIVENOG PLIVAČKOG BAZENA U KORČULI Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države

PLAN 2011. 10.158.000 1.563.000 110.000 1.453.000

IZVRŠENJE 2011 10.000,00 9.706.558,09 1.510.854,23 49.999,50 49.999,50 1.460.854,73 1.460.854,73

INDEKS 95,56 96,66 45,45 100,54

6.805.000 6.765.000

6.645.780,86 6.645.780,86 1.071.834,30 5.424.624,56 149.322,00

97,66 98,24

40.000 1.100.000 1.100.000 861.123,00 861.123,00 199.998,00 661.125,00 688.800,00 688.800,00 688.800,00 140.197.325,62 22.534.145,16 10.000,00 10.000,00 22.114.145,16 993.871,78 21.120.273,38 10.000,00 10.000,00 400.000,00 400.000,00 35.111.880 35.071.880 33.223.131,23 33.198.131,23 964.399,54 32.233.731,69 25.000,00 25.000,00 145.629,82 115.629,82 115.629,82 30.000,00 30.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 94,62 94,66 78,28 78,28

690.000 690.000

99,83 99,83

148.727.880 25.440.000 30.000 25.000.000

94,26 88,58 33,33 88,46

10.000 400.000

100,00 100,00

40.000

62,50

176.000 146.000 30.000 12.000.000 12.000.000

82,74 79,20 100,00 100,00 100,00

320

KORISNIK PRORAČUNA SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VIŠENAMJENSKE GRADSKE DVORANE ŠPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA "VIŠNJIK" U ZADRU Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA HRVATSKIM OTOCIMA (CEB IV) Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II) Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države PROJEKT RAZVOJA OTOKA i PRIOBALJA (EIB III) Pomoći unutar opće države POBOLJŠANJE ŽIVOTNIH UVJETA STANOVNIŠTVA OTOKA I PRIOBALJA POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u naravi VODOOPSKRBA JADRANSKIH OTOKA Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u naravi RAZVITAK ENERGETIKE NA OTOCIMA Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u naravi Agencija za obalni linijski promet RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI PROMET Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011

INDEKS

K819011 363 3632 T570462 363 3632 T821011 363 3632 T821032 363 4012 A570352 372 3722 A570354 372 3722 A820011 372 3722 06545 3104 A570323 351 3512 A587023 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221

11.000.000 11.000.000

11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 19.771.343,25 19.771.343,25 19.771.343,25 41.523.076,16 41.523.076,16 41.523.076,16

100,00 100,00

21.000.000 21.000.000 42.000.000 42.000.000 2.000.000 2.000.000 52.654.503 36.700.000 36.700.000 15.500.000 15.500.000 454.503 454.503 385.675.305 385.675.305 382.794.417 382.794.417

94,15 94,15 98,86 98,86

52.264.643,41 36.692.085,70 36.692.085,70 36.692.085,70 15.118.055,24 15.118.055,24 15.118.055,24 454.502,47 454.502,47 454.502,47 385.510.166,17 385.510.166,17 382.794.417,00 382.794.417,00 382.794.417,00

99,26 99,98 99,98 97,54 97,54 100,00 100,00 99,96 99,96 100,00 100,00

2.880.888 1.616.527 31.250 278.211

2.715.749,17 1.581.706,72 1.581.706,72 30.750,00 30.750,00 272.558,10 245.619,20 26.938,90 96.443,42 51.215,42 37.228,00

94,27 97,85 98,40 97,97

101.500

95,02

91.800

8.000,00 85.398,84 32.861,03

93,03

321

KORISNIK PRORAČUNA 3223 3225 323 3231 3232 3233 3234 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3295 3299 343 3433 422 06550 3105 A570448 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Zatezne kamate Postrojenja i oprema Agencija za vodne putove RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 42.755,55 9.782,26 388.003,36 46.930,75 41.456,66 96.998,66 2.596,00 135.248,34 25.996,43 38.776,52 696,52 696,52

INDEKS

455.900

85,11

5.000

13,93

269.000

260.170,14 189.175,08 23.992,42 34.128,44 4.655,00 7.149,20 1.070,00 22,07 22,07 22.757.674,35 22.757.674,35 6.530.533,94 2.437.168,61 2.434.031,49 3.137,12 104.964,03 104.964,03 424.298,94 380.429,89 43.869,05 604.857,65 142.562,74 448.056,91 8.336,00 5.902,00 1.167.990,37 59.954,59 906.957,78 163.966,35 25.049,76 12.061,89 749.683,09 125.780,83 318.899,93 66.959,61 5.032,18 38.500,00

96,72

1.700 30.000 24.828.900 24.828.900 7.021.200 2.633.000

1,30

91,66 91,66 93,01 92,56

107.000 503.000

98,10 84,35

675.000

89,61

1.170.000

99,83

765.000

98,00

322

KORISNIK PRORAČUNA 3236 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3295 3299 343 3433 3434 422 4221 4223 4225 4227 K810001 323 3232 412 4126 421 4214 451 4511 454 4541 K810006 412 4126 K810008 321 3211 323 3237 3239 412 4126 422 4221 06551 44934 3102 A839001 Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Oprema za održavanje i zaštitu Instrumenti, uređaji i strojevi Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Nematerijalna imovina Ostala nematerijalna imovina Građevinski objekti Ostali građevinski objekti Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA Nematerijalna imovina Ostala nematerijalna imovina IPA II 2007-MREŽA POVEZIVANJA USTANOVA ZA PRAĆENJE I UPRAVLJANJE VODNOG PUTA NA RIJECI DUNAVNEWADA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Nematerijalna imovina Ostala nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Agencije u prometu i infrastrukturi Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 7.248,00 55.214,30 14.110,56 117.937,68 446.249,12 312.379,84 82.037,22 40.869,60 7.962,46 3.000,00 668,32 268,32 400,00 594.653,81 26.205,76 20.802,38 7.653,80 539.991,87 15.330.048,10 4.498.343,35 4.498.343,35 1.414.839,51 1.414.839,51 8.084.012,64 8.084.012,64 265.212,60 265.212,60 1.067.640,00 1.067.640,00

INDEKS

517.000

86,32

1.200

55,69

650.000

91,49

16.750.000 4.500.000 3.200.000 7.680.000 300.000 1.070.000

91,52 99,96 44,21 105,26 88,40 99,78

700.000 700.000

700.000,00 700.000,00 700.000,00 197.092,31 50.670,31 50.670,31 81.900,00 80.500,00 1.400,00 45.620,00 45.620,00 18.902,00 18.902,00 6.096.448,86 2.526.720,14 2.526.720,14 2.526.720,14

100,00 100,00

357.700 150.500 118.200

55,10 33,67 69,29

67.000 22.000 18.833.565 4.659.524 4.659.524 2.979.524

68,09 85,92 32,37 54,23 54,23 84,80

323

KORISNIK PRORAČUNA 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3291 3293 3299 343 3431 3433 422 4221 426 431 4312 K839002 323 T839003 321 45084 3106 A838002 311 3111 Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti OBNOVA VOZNOG PARKA Rashodi za usluge IPA I 2009-JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA Naknade troškova zaposlenima Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA Plaće Plaće za redovan rad

PLAN 2011. 1.449.214

IZVRŠENJE 2011 1.285.980,20 1.281.511,01 4.469,19 26.000,00 26.000,00 221.188,59 199.326,93 21.861,66 225.484,66 162.798,40 29.994,26

INDEKS 88,74

26.250 252.220

99,05 87,70

290.840

77,53

104.000

574.000

171.000

32.692,00 79.146,45 44.660,06 29.885,17 4.601,22 517.445,71 68.540,72 42.849,61 21.387,64 3.659,24 157.143,99 5.900,00 136.139,13 73.937,87 7.887,51 128.046,09 97.872,60 28.252,33 1.921,16 947,79 533,52 414,27 38.480,65 38.480,65 4.000,00 4.000,00

76,10

90,15

74,88

3.000

31,59

62.000 30.000 17.000

62,07

23,53

200.000 200.000 1.480.000 1.480.000 11.031.981 11.031.981 4.072.500 1.430.000 2.643.949,09 2.643.949,09 2.634.190,00 1.224.683,15 1.180.615,97 23,97 23,97 64,68 85,64

324

KORISNIK PRORAČUNA 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3235 3237 3238 3239 329 3293 3295 343 3431 372 412 4123 422 4221 4222 4227 451 4511 K838001 323 382 422 K838003 323 3232 3239 329 3292 45228 3102 Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Pristojbe i naknade Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima IPA I 2009-JAČANJE TEHNIČKE SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA Rashodi za usluge Kapitalne donacije Postrojenja i oprema OBNOVA VOZNOG PARKA Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Agencija za sigurnost željezničkog prometa RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA

PLAN 2011. 60.000 223.500

IZVRŠENJE 2011 44.067,18 21.250,00 21.250,00 210.645,48 189.825,87 20.819,61 374.745,89 259.072,68 19.720,00

INDEKS 35,42 94,25

470.000

79,73

250.000

95.953,21 81.515,86 36.895,03 3.683,31 3.925,44 25.255,45 11.756,63 494.872,94 63.019,30 5.079,90 2.431,00 36.494,72 100.708,51 67.108,80 220.030,71 5.671,77 5.384,17 287,60 1.778,50 1.778,50

32,61

1.245.000

39,75

100.000

5,67

19.000 10.000 50.000 160.000

9,36

55.000

47.648,43 47.648,43 120.034,09 18.299,85 92.554,69 9.179,55 51.343,89 51.343,89

95,30 75,02

93,35

6.809.481 1.132.094 4.913.200 764.187 150.000 110.000

40.000 3.142.060 3.142.060

9.759,09 4.827,61 2.899,91 1.927,70 4.931,48 4.931,48 925.779,63 925.779,63

6,51 4,39

12,33 29,46 29,46

325

KORISNIK PRORAČUNA A840001 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 322 3221 323 3231 3237 3239 324 329 3291 3293 343 3431 422 431 K840002 323 412 422 426 K840003 323 329 423 06560 3104 A663000 311 3111 312 3121 313 3132 3133 322 3223 323 3232 K663002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Postrojenja i oprema Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti INFORMATIZACIJA Rashodi za usluge Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Nematerijalna proizvedena imovina OBNOVA VOZNOG PARKA Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Prijevozna sredstva Hrvatski hidrografski institut RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Rashodi za materijal i energiju Energija Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja INFORMATIZACIJA

PLAN 2011. 2.427.060 618.660 50.000 106.400

IZVRŠENJE 2011 925.779,63 330.475,59 330.475,59 7.500,00 7.500,00 56.841,85 51.223,73 5.618,12 8.212,40 4.007,40 4.205,00

INDEKS 38,14 53,42 15,00 53,42

190.000

4,32

150.000 662.000

903,67 903,67 269.323,11 312,88 251.200,10 17.810,13

0,60 40,68

20.000 470.000 252.423,01 250.310,01 10.000 100.000 50.000 330.000 65.000 30.000 150.000 85.000 385.000 115.000 20.000 250.000 12.104.670 12.104.670 11.315.810 7.906.823 300.000 1.367.882 2.113,00 100,00 100,00 1,00 53,71

11.476.227,88 11.476.227,88 10.767.507,73 7.824.991,00 7.824.991,00 299.300,84 299.300,84 1.353.723,45 1.212.873,61 140.849,84 506.898,95 506.898,95 782.593,49 782.593,49 188.860,00

94,81 94,81 95,15 98,97 99,77 98,96

950.000 791.105 188.860

53,36 98,92 100,00

326

KORISNIK PRORAČUNA 422 4221 K663003 422 4225 4227 075 07505 3402 A576007 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3225 3227 323 3231 3233 3234 3235 3236 3237 3239 329 3293 343 3431 3433 3434 A576169 321 3211 324 3241 329 Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj NABAVA UREĐAJA ZA HIDROGRAFIJU I POMORSKU KARTOGRAFIJU Postrojenja i oprema Instrumenti, uređaji i strojevi Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva ZAŠTITA OKOLIŠA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OKOLIŠEM, PROSTORNIM UREĐENJEM I GRADITELJSTVOM Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

PLAN 2011. 188.860 600.000 600.000

IZVRŠENJE 2011 188.860,00 188.860,00 519.860,15 519.860,15 219.860,15 300.000,00 661.805.208,64 247.976.316,23 130.651.262,05 102.003.138,22 69.368.558,41 64.769.713,09 4.598.845,32 2.319.886,70 2.319.886,70 11.876.539,31 10.704.238,37 1.172.300,94 3.912.147,11 297.190,14 3.177.034,42

INDEKS 100,00 86,64 86,64

605.145.884 248.386.139 141.585.400 102.480.000 69.400.000

109,36 99,84 92,28 99,53 99,95

2.350.000 11.880.000

98,72 99,97

4.160.000

94,04

3.310.000

11.295.000

50.000 35.000

437.922,55 3.188.903,41 1.471.901,93 32.436,42 1.570.794,85 91.914,76 21.855,45 11.294.999,82 4.890.694,44 131.468,75 755.169,98 2.536.466,05 241.479,86 570.197,48 2.169.523,26 24.014,35 24.014,35 18.089,11 2.294,52 12.262,19 3.532,40 1.502.754,86 241.488,18 241.488,18 64.821,76 64.821,76

96,34

100,00

48,03 51,68

1.500.000 300.000

100,18 80,50

1.200.000

1.196.444,92

99,70

327

KORISNIK PRORAČUNA 3291 A576173 321 3211 323 3237 329 3293 3294 A576181 322 3223 3225 323 3232 3235 3239 A576189 323 3234 3237 329 3293 3294 A576196 381 3811 A576208 323 3233 3235 3237 3239 329 3291 3293 A576231 323 3237 A576234 323 A576235 323 3234 3237 3239 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Članarine ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA Rashodi za materijal i energiju Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Zakupnine i najamnine Ostale usluge NADZOR OKOLIŠA Rashodi za usluge Komunalne usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Članarine POTICANJE NEVLADINIH UDRUGA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I IZGRADNJA SPOSOBNOSTI - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 3.1. Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge NACIONALNO IZVJEŠĆE O STANJU JADRANSKOG MORA Rashodi za usluge IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM Rashodi za usluge Komunalne usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 1.196.444,92

INDEKS

2.680.000 1.100.000 260.000 1.320.000

2.375.028,14 996.679,84 996.679,84 246.923,71 246.923,71 1.131.424,59 10.263,74 1.121.160,85 2.990.000,00 1.440.000,00 1.313.651,69 126.348,31 1.550.000,00 1.157.342,04 24.984,00 367.673,96 1.696.617,99 1.649.719,05 1.594.546,65 55.172,40 46.898,94 24.498,94 22.400,00 881.000,00 881.000,00 881.000,00 1.210.371,95 371.519,11 133.720,63 5.000,00 203.663,66 29.134,82 838.852,84 830.202,34 8.650,50

88,62 90,61 94,97 85,71

2.990.000 1.440.000

100,00 100,00

1.550.000

100,00

1.730.000 1.650.000

98,07 99,98

80.000

58,62

900.000 900.000

97,89 97,89

1.740.000 740.000

69,56 50,21

1.000.000

83,89

2.712.000 2.712.000 100.000 100.000 7.430.000 5.520.000

3.138.412,61 3.138.412,61 3.138.412,61

115,72 115,72

5.549.520,52 3.923.320,94 1.037.844,36 2.837.298,88 48.177,70

74,69 71,07

328

KORISNIK PRORAČUNA 329 3291 363 3631 A576247 323 329 A576248 323 329 A576257 321 323 3237 A576258 323 3237 A576261 323 K576155 323 3232 422 4221 4222 4223 4227 K576157 323 3232 3235 3238 412 4123 422 4221 426 4262 K576223 321 3211 322 3221 323 3231 3233 3237 422 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja NACIONALNI AKCIJSKI PLAN ZA ODRŽIVU PROIZVODNJU I POTROŠNJU 2010-2011 UNEP/MAP Naknade troškova zaposlenima Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge IPA 2009 - USPOSTAVA CENTARA ZA PROVEDBU IPPC DIREKTIVE NA REGIONALNOM NIVOU U HRVATSKOJ Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge IPA I 2007-JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU SAPARD (mjera 1 i 2) I IPARD PROGRAMA (mjere 101 i 103) Rashodi za usluge OPREMANJE ZGRADA Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene INFORMATIZACIJA UPRAVE Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Zakupnine i najamnine Računalne usluge Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe MONTREALSKI PROTOKOL Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Postrojenja i oprema

PLAN 2011. 300.000

IZVRŠENJE 2011 16.199,58 16.199,58

INDEKS 5,40

1.610.000

1.610.000,00 1.610.000,00

100,00

100.000 50.000 50.000 100.000 50.000 50.000 182.000 14.560 167.440 25.282,40 13,89

25.282,40 25.282,40 2.395.295,96 2.395.295,96 2.395.295,96

15,10

7.459.200 7.459.200

32,11 32,11

1.300.000 1.300.000 1.230.000 900.000 330.000

2.800.000 2.190.000

250.000 280.000 80.000 300.000 10.000 10.000 270.000

1.181.124,56 851.124,56 851.124,56 330.000,00 176.683,66 79.199,00 70.058,34 4.059,00 2.525.004,45 2.043.090,21 916.771,58 522.752,23 603.566,40 245.505,11 245.505,11 178.230,13 178.230,13 58.179,00 58.179,00 153.909,29 1.870,81 1.870,81 16.562,00 16.562,00 135.476,48 46,00 63.471,58 71.958,90

96,03 94,57 100,00

90,18 93,29

98,20 63,65 72,72 51,30 18,71 165,62 50,18

10.000

329

KORISNIK PRORAČUNA K576225 422 USPOSTAVA SUSTAVA PRAĆENJA I UPRAVLJANJA KAKVOĆOM ZRAKA PHARE 2006 Postrojenja i oprema PROVEDBA NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI OKOLIŠA USKLAĐENOG S LEGISLATIVOM EU U SLUČAJU KAZNENIH DJELA PROTIV OKOLIŠA-IPA 2008 Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge GOSPODARENJE OTPADOM SANACIJA LOKACIJA VISOKO ONEČIŠĆENIH OTPADOM (CRNE TOČKE) IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 1.2. Rashodi za usluge RAZVIJANJE SUSTAVA GOSPODARENJA OPASNIM OTPADOM UKLJUČUJUĆI ODREĐIVANJE I UPRAVLJANJE "CRNIM TOČKAMA" U HRVATSKOJ Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge PROVEDBA PROJEKTA IZGRADNJE REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM - BIKARAC ISPA 2005 Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Građevinski objekti Ostali građevinski objekti Postrojenja i oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM MARIŠĆINA IPA OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1 Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Građevinski objekti Ostali građevinski objekti IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM KAŠTIJUN IPA OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1 Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Građevinski objekti Ostali građevinski objekti IPA OP 2007-2011 - IZGRADNJA POSTROJENJA ZA MEHANIČKO-BIOLOŠKU OBRADU OTPADA NA RCGO BIKARAC I IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI Rashodi za usluge Građevinski objekti

PLAN 2011. 765.200 765.200

IZVRŠENJE 2011

INDEKS

K576250

3.087.000

3.023.801,10

97,95

323 3237 3405 A576233 323 K576229 323 3237 K576249 323 3237 421 4214 422 4227 423 4231 K576253 323 3237 421 4214 K576254 323 3237 421 4214

3.087.000 50.319.180 2.320.000 2.320.000 6.000.000 6.000.000

3.023.801,10 3.023.801,10 63.545.707,20

97,95 126,29

5.224.949,95 5.224.949,95 5.224.949,95 28.438.895,31 3.355.754,70 3.355.754,70 20.425.410,77 20.425.410,77 4.109.973,03 4.109.973,03 547.756,81 547.756,81 14.658.998,42 739.989,34 739.989,34 13.919.009,08 13.919.009,08 15.222.863,52 688.085,81 688.085,81 14.534.777,71 14.534.777,71

87,08 87,08

26.720.000 4.370.000 14.950.000 7.400.000

106,43 76,79 136,62 55,54

5.482.500 1.223.000 4.259.500

267,38 60,51 326,78

5.242.500 1.255.000 3.987.500

290,37 54,83 364,51

K576260

4.554.180

323 421

660.450 2.742.550

330

KORISNIK PRORAČUNA 422 3501 A576060 321 3211 322 3222 323 3234 3235 3237 3239 A576097 321 3211 323 3239 329 3291 A576150 321 3211 363 3631 A576151 323 3237 363 3631 A576192 323 3237 A576199 363 3631 K576116 323 3235 3237 3502 A576056 321 3211 323 3237 3238 Postrojenja i oprema RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM NADZOR AKATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za materijal i energiju Materijal i sirovine Rashodi za usluge Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge RAD SAVJETA PROSTORNOG PLANIRANJA DRŽAVE Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA REPUBLIKE HRVATSKE - GIS Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge

PLAN 2011. 1.151.180 7.240.000 3.450.000 850.000 350.000 2.250.000

IZVRŠENJE 2011

INDEKS

6.463.904,67 3.142.820,18 820.925,56 820.925,56 199.010,45 199.010,45 2.122.884,17 1.369.279,06 240.559,37 464.749,02 48.296,72 1.060.689,19 141.658,70 141.658,70 29.030,49 29.030,49 890.000,00 890.000,00

89,28 91,10 96,58 56,86 94,35

1.090.000 170.000 30.000 890.000

97,31 83,33 96,77 100,00

400.000 60.000 340.000 700.000 300.000 400.000 800.000 800.000 150.000 150.000

367.992,91 50.927,66 50.927,66 317.065,25 317.065,25 537.900,66 137.900,66 137.900,66 400.000,00 400.000,00 556.291,73 556.291,73 556.291,73 150.000,00 150.000,00 150.000,00 648.210,00 648.210,00 150.000,00 498.210,00 2.735.739,55 331.176,27 34.165,11 34.165,11 250.490,55 197.022,45 53.468,10

92,00 84,88 93,25 76,84 45,97 100,00 69,54 69,54 100,00 100,00

650.000 650.000

99,72 99,72

4.248.000 620.000 55.000 500.000

64,40 53,42 62,12 50,10

331

KORISNIK PRORAČUNA 329 3291 3294 A576115 321 3211 323 3237 3239 329 3291 A576187 311 3113 313 3132 3133 323 3237 329 3291 A576190 321 3211 323 3237 324 3241 A576256 323 3237 329 K576117 321 3211 323 3504 K576202 321 3211 323 3232 3237 329 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Članarine USKLAĐIVANJE GRAĐEVNOTEHNIČKOGA ZAKONODAVSTVA S TEHNIČKIM ZAKONODAVSTVOM EU Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA Plaće Plaće za prekovremeni rad Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično TEHNIČKI PREGLEDI Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa UNAPREĐENJE KOMUNALNOG GOSPODARSTVA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ODRŽIVA GRADNJA, ENERGETSKA EFIKASNOST I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge POTICANJE STAMBENE GRADNJE STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

PLAN 2011. 65.000

IZVRŠENJE 2011 46.520,61 1.826,63 44.693,98

INDEKS 71,57

715.000 100.000 545.000

423.896,58 37.218,31 37.218,31 368.859,41 202.926,60 165.932,81 17.818,86 17.818,86

59,29 37,22 67,68

70.000

25,46

2.330.000 100.000 30.000

1.472.119,60 137.533,33 137.533,33 23.767,86 21.317,64 2.450,22 124.472,30 124.472,30 1.186.346,11 1.186.346,11

63,18 137,53 79,23

700.000 1.500.000

17,78 79,09

400.000 200.000 200.000

454.555,38 89.596,74 89.596,74 105.065,08 105.065,08 259.893,56 259.893,56

113,64 44,80 52,53

108.000 100.000 8.000 75.000 50.000 25.000 43.993.559 43.993.559 120.000 800.000

15.167,27 15.167,27 15.167,27

14,04 15,17

38.824,45 38.824,45 38.824,45 43.768.526,13 43.768.526,13 41.099,42 41.099,42 800.000,00 495.213,39 304.786,61 53.867,71 53.867,71

51,77 77,65

99,49 99,49 34,25 100,00

200.000

26,93

332

KORISNIK PRORAČUNA 421 4211 3910 K576118 363 3632 07515 3402 A730007 322 3224 323 3237 3238 329 3299 A730009 321 3211 323 3237 3239 329 A730012 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3222 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 Građevinski objekti Stambeni objekti OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE SANACIJA OBJEKATA SANACIJA OSJEČKE TVRĐE Pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države Agencija za zaštitu okoliša ZAŠTITA OKOLIŠA INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA Rashodi za materijal i energiju Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge

PLAN 2011. 42.873.559 1.000.000 1.000.000 1.000.000 15.136.000 15.136.000 979.000 150.000

IZVRŠENJE 2011 42.873.559,00 42.873.559,00 811.176,63 811.176,63 811.176,63 811.176,63 15.212.735,02 15.212.735,02 925.931,31 148.370,50 148.370,50

INDEKS 100,00 81,12 81,12 81,12 100,51 100,51 94,58 98,91

794.000

35.000 1.150.200 155.000 970.200

770.641,08 579.535,04 191.106,04 6.919,73 6.919,73 897.437,81 153.829,79 153.829,79 743.608,02 686.108,02 57.500,00 9.410.993,53 5.754.745,68 5.513.927,86 240.817,82 188.254,00 188.254,00 993.303,30 895.307,04 97.996,26 438.561,16 68.708,86 250.675,83 107.576,47 11.600,00 291.098,76 82.541,51 25.636,22 136.242,37 18.022,47

97,06

19,77 78,02 99,25 76,64

25.000 9.625.000 5.757.000 97,78 99,96

210.000 1.002.000

89,64 99,13

440.000

99,67

308.000

94,51

1.581.000

28.656,19 1.456.825,65 333.029,92 272.697,72 50.078,58 52.203,57 186.452,17 24.176,00 380.845,55

92,15

333

KORISNIK PRORAČUNA 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 3434 A730029 321 3211 323 3233 3237 329 3299 K730008 323 3232 412 4123 422 4221 4222 K730010 422 4223 451 4511 T730038 323 329 T730045 323 3237 329 3299 T730047 323 3237 T730048 Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja INFORMATIZACIJA AGENCIJE Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema OPREMANJE ZGRADE Postrojenja i oprema Oprema za održavanje i zaštitu Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05) Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja GEF - JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja IPA 2008-VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA PROJEKT SUDJELOVANJA ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U RADU EUROPSKE AGENCIJE ZA OKOLIŠ Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge IPA I 2007 TAF - UNAPREĐENJE IZVJEŠĆIVANJA O OKOLIŠU HRVATSKE

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 157.342,14

INDEKS

5.000

1.208,45 1.208,45

24,17

312.000

286.670,45 194.394,72 66.290,73 12.276,00 10.105,00 3.604,00 326,08 218,40 72,18 35,50 1.261.262,53 14.357,93 14.357,93 1.221.993,50 89.762,65 1.132.230,85 24.911,10 24.911,10 878.809,76 433.123,14 433.123,14 378.454,82 378.454,82 67.231,80 47.231,87 19.999,93 41.204,86 35.547,68 35.547,68 5.657,18 5.657,18

91,88

10.000

3,26

1.385.000 15.000 1.345.000

91,07 95,72 90,85

25.000 1.039.800 500.000 469.800 70.000

99,64 84,52 86,62 80,56 96,05

60.000 40.000 20.000

68,67 88,87 28,29

195.000 180.000 15.000 560.000 500.000 60.000 272.035,50 261.439,00 261.439,00 10.596,50 10.596,50 141.837,69 141.837,69 141.837,69 1.383.222,03 48,58 52,29 17,66

142.000 142.000

99,89 99,89

334

KORISNIK PRORAČUNA 323 3237 07520 3503 A551000 311 3111 3112 3113 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 3214 322 3221 3223 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3293 3299 343 3431 3433 3434 422 4221 4222 4227 K260345 323 3232 3237 3238 329 3299 342 3422 Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama PROMETOVANJE NEKRETNINAMA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće u naravi Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija u javnom sektoru

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 1.383.222,03 1.383.222,03

INDEKS

123.911.041 106.495.041 13.178.000 7.327.000

185.008.394,04 105.817.298,10 12.702.719,21 7.324.388,47 7.290.338,55 28.000,00 6.049,92 252.706,00 252.706,00 1.255.318,98 1.131.246,95 124.072,03 518.264,33 161.924,60 327.062,32 10.970,41 18.307,00 516.843,57 234.265,94 259.335,60 23.242,03 2.684.008,99 523.362,22 76.443,78 287.392,41 662.834,30 196.842,15 316.815,01 419.438,12 200.881,00 39.116,13 19.966,74 19.149,39 19.289,67 9.190,54 12,10 10.087,03 92.783,07 17.453,70 73.941,18 1.388,19 92.861.182,39 889.158,75 7.235,03 629.355,12 252.568,60 14.852,24 14.852,24 261.630,40 261.630,40

149,31 99,36 96,39 99,96

260.000 1.257.000

97,19 99,87

607.000

85,38

575.000

89,89

2.955.000

90,83

46.000

85,04

36.000

53,58

115.000

80,68

92.959.541 964.000

99,89 92,24

30.000 270.000

49,51 96,90

335

KORISNIK PRORAČUNA 421 4211 K551003 422 4221 K551022 322 3224 323 3232 3239 329 3292 3504 A551007 322 3223 323 3232 3233 3234 3237 3238 K576201 512 5121 T551023 512 5121 T551024 371 3711 07525 3505 A251923 311 3111 A664000 311 3111 3113 312 3121 313 3132 3133 321 Građevinski objekti Stambeni objekti INFORMATIZACIJA Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj OBNOVA VOZNOG PARKA Rashodi za materijal i energiju Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja POTICANJE STAMBENE GRADNJE UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM Rashodi za materijal i energiju Energija Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanimai kućanstvima Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu ZAJMOVI ZA POTICANJE PRODAJE STANOVA Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanimai kućanstvima Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja Naknade građanima i kućanstvima u novcu Državna geodetska uprava IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA Plaće Plaće za redovan rad ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima

PLAN 2011. 91.695.541 90.000 90.000 267.500 9.500

IZVRŠENJE 2011 91.695.541,00 91.695.541,00 27.792,63 27.792,63 27.792,63 225.603,87 1.499,24 1.499,24

INDEKS 100,00 30,88 30,88 84,34 15,78

158.000

100.000 17.416.000 2.416.000 210.000 2.206.000

153.729,62 144.429,08 9.300,54 70.375,01 70.375,01 79.191.095,94 2.291.793,86 136.013,38 136.013,38 2.155.780,48 362,95 399.327,33 523.854,47 882.361,03 349.874,70 43.250.535,09 43.250.535,09 43.250.535,09

97,30

70,38 454,70 94,86 64,77 97,72

8.000.000 8.000.000

540,63 540,63

7.000.000 7.000.000

5.764.748,39 5.764.748,39 5.764.748,39 27.884.018,60 27.884.018,60

82,35 82,35

217.712.704 217.712.704 10.000 10.000 148.849.214 85.806.000

27.884.018,60 213.607.763,35 213.607.763,35 1.121,92 1.121,92 1.121,92 153.296.413,53 85.800.495,69 84.874.900,05 925.595,64 4.537.304,25 4.537.304,25 14.826.933,91 13.284.129,43 1.542.804,48 9.917.121,78

98,11 98,11 11,22 11,22 102,99 99,99

4.565.000 14.828.000

99,39 99,99

10.150.000

97,71

336

KORISNIK PRORAČUNA 3211 3212 3213 3214 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 324 3241 329 3291 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 3434 A664001 323 3237 329 3291 A664002 323 3237 3239 A664003 323 3237 3238 A664004 323 3237 Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 1.967.260,73 7.426.708,98 511.527,07 11.625,00 9.219.669,79 1.665.239,82 5.570.587,63 1.788.161,49 189.680,85 6.000,00 28.063.961,82 6.667.101,61 4.839.766,89 497.214,05 613.919,92 4.444.419,14 83.240,41 903.131,19 5.440.594,31 4.574.574,30 70.590,80 70.590,80

INDEKS

8.973.000

102,75

23.576.000

119,04

80.000

88,24

843.214

838.346,73 261.617,52 296.689,98 117.570,51 119.710,82 968,25 41.789,65 21.988,76 10.037,73 3.175,26 8.775,77 18.414.560,36 17.758.906,78 17.758.906,78 655.653,58 655.653,58

99,42

28.000

78,53

19.405.654 17.850.000 1.555.654

94,89 99,49 42,15

660.000 660.000

682.246,28 682.246,28 313.513,72 368.732,56 679.647,05 679.647,05 100.000,00 579.647,05 468.703,80 468.703,80 419.799,00

103,37 103,37

600.000 600.000

113,27 113,27

468.704 468.704

100,00 100,00

337

KORISNIK PRORAČUNA 3239 A664006 322 3221 323 3237 3238 329 3291 A664021 323 3237 A664033 321 3211 3213 323 3231 3233 3239 329 3291 3293 3294 A664034 323 3231 3238 K251615 431 4312 K664013 323 3238 412 4123 422 4221 426 4262 452 4521 K664014 323 3235 421 4212 Ostale usluge REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično REGISTRACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Reprezentacija Članarine VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Računalne usluge DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti INFORMATIZACIJA Rashodi za usluge Računalne usluge Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine Građevinski objekti Poslovni objekti

PLAN 2011. 4.349.318 50.000 2.579.318

IZVRŠENJE 2011 48.904,80 4.424.526,96 50.000,00 50.000,00 2.654.526,96 1.779.318,00 875.208,96 1.720.000,00 1.720.000,00

INDEKS 101,73 100,00 102,92

1.720.000

100,00

400.000 400.000

291.909,95 291.909,95 291.909,95 529.023,24 133.281,97 109.843,31 23.438,66 242.000,00 163.282,40 72.444,60 6.273,00 153.741,27 112.006,26 25.441,86 16.293,15

72,98 72,98

518.000 135.000

102,13 98,73

242.000

100,00

141.000

109,04

4.275.000 4.275.000

4.274.366,20 4.274.366,20 50.000,00 4.224.366,20 3.694.305,00 3.694.305,00 3.694.305,00

99,99 99,99

3.096.000 3.096.000

119,33 119,33

5.466.000 1.200.000 1.235.000 1.797.000 1.171.000 63.000

5.835.981,57 1.216.988,66 1.216.988,66 2.249.686,25 2.249.686,25 1.551.810,53 1.551.810,53 757.415,55 757.415,55 60.080,58 60.080,58 1.357.275,93 91.103,40 91.103,40 995.441,00 895.687,38

106,77 101,42 182,16 86,36 64,68 95,37

1.600.000 95.000 1.100.000

84,83 95,90 90,49

338

KORISNIK PRORAČUNA 4214 422 4221 4222 4223 4225 K664031 421 4212 422 4221 K664032 321 3212 323 3237 329 3291 3299 K664035 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3212 323 3234 3237 3238 412 4123 K664037 321 3211 322 3221 323 3231 3232 3233 3237 Ostali građevinski objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Instrumenti, uređaji i strojevi IZGRADNJA I OPREMANJE SREDIŠNJEG UREDA I PODRUČNIH UREDA ZA KATASTAR Građevinski objekti Poslovni objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj UKNJIŽBA NEKRETNINA SA PRAVOM VLASNIŠTVA ILI DRUGIM STVARNIM PRAVOM RH Naknade troškova zaposlenima Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Ostali nespomenuti rashodi poslovanja NACIONALNI PROGRAM,USPOSTAVA SUSTAVA ZA IDENTIFIKACIJU ZEMLJIŠNIH ČESTICA (LPIS) U REPUBLICI HRVATSKOJ Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za usluge Komunalne usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Nematerijalna imovina Licence PREDZAJAM ZA PRIPREMU PROJEKTA IMPLEMENTACIJA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE IBRD BR.P459-HR Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge

PLAN 2011. 405.000

IZVRŠENJE 2011 99.753,62 270.731,53 141.624,67 79.309,51 45.367,61 4.429,74 1.415.033,19 1.345.033,19 1.345.033,19 70.000,00 70.000,00 989.117,19 100.000,00 100.000,00

INDEKS 66,85

1.595.519 1.525.519 70.000

88,69 88,17 100,00

1.041.295 100.000

94,99 100,00

420.000 521.295

370.880,00 370.880,00 518.237,19 511.294,99 6.942,20

88,30 99,41

5.698.000 1.724.000 125.000 299.000

7.443.370,00 1.724.000,00 1.724.000,00 125.000,00 125.000,00 299.000,00 268.000,00 31.000,00 350.000,00 350.000,00

130,63 100,00 100,00 100,00

350.000

100,00

2.600.000

600.000

4.345.370,00 280.000,00 3.793.707,41 271.662,59 600.000,00 600.000,00 3.516.436,04 83.694,84 83.694,84 64.361,43 64.361,43 2.749.691,75 196.470,94 99.823,04 29.884,93 2.422.405,84

167,13

100,00

3.800.000 170.000 80.000 2.900.000

92,54 49,23 80,45 94,82

339

KORISNIK PRORAČUNA 3238 329 3293 3299 412 422 4221 K664038 323 329 3291 422 T664009 323 3237 T664010 323 3237 080 08005 3701 A577000 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3239 Računalne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Nematerijalna imovina Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj IPA 2010 - ILAS IMPLEMENTACIJA I IZGRADNJA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Postrojenja i oprema KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge

PLAN 2011. 30.000

IZVRŠENJE 2011 1.107,00 26.236,38 1.245,27 24.991,11 592.451,64 592.451,64 102.586,95

INDEKS 87,45

20.000 600.000

98,74

8.880.000 600.000 300.000

1,16

102.586,95 102.586,95

34,20

7.980.000 2.600.000 2.600.000 4.400.000 4.400.000 11.878.460.964 8.276.388.998 227.011.938 77.800.049 33.180.264 1.331.797 6.306.333 2.195.623,22 2.195.623,22 2.195.623,22 3.995.514,97 3.995.514,97 3.995.514,97 11.931.135.508,92 8.345.103.074,93 211.985.647,10 73.832.384,66 32.907.953,66 32.907.953,66 1.323.333,19 1.323.333,19 6.259.223,26 5.641.034,04 618.189,22 2.698.022,39 1.157.626,69 1.338.319,20 7.521.773 202.076,50 6.811.321,83 312.548,57 6.299.820,46 46.645,24 124.895,06 27.412,50 23.132.731,67 1.913.574,39 422.831,03 331.194,45 5.654.559,71 9.639.687,08 58.081,00 3.423.975,67 1.688.828,34 90,55 84,45 84,45 90,81 90,81 100,44 100,83 93,38 94,90 99,18 99,36 99,25

3.219.229

83,81

24.877.005

92,99

340

KORISNIK PRORAČUNA 324 3241 329 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 372 3721 422 4221 451 A577009 363 3631 A577012 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3212 323 3236 3237 329 3299 343 3431 A577013 363 3631 A577015 363 3631 372 3721 A577016 363 3631 A577028 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Dodatna ulaganja na građevinskim objektima PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za usluge Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U OSNOVNOŠKOLSKOM I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE

PLAN 2011. 10.000

IZVRŠENJE 2011 10.000,00 10.000,00

INDEKS 100,00

938.919

169.729 45.000 100.000 100.000 422.571 422.571 23.728.873 18.905.239 203.935 2.030.353

547.776,94 150.360,41 262.915,98 525,00 2.648,10 131.327,45 67.603,06 67.603,06 36.000,00 36.000,00 38.418,66 38.418,66 416.195,80 416.195,80 416.195,80 23.570.507,25 18.890.622,99 18.890.622,99 203.935,00 203.935,00 2.026.673,98 1.892.893,06 133.780,92 1.089.807,42 1.089.807,42

58,34

39,83 80,00 38,42

98,49 98,49 99,33 99,92 100,00 99,82

1.215.008

89,70

1.256.396

17.721 100.221

1.255.575,69 13.821,00 1.241.754,69 17.672,17 17.672,17 86.220,00 86.220,00 92.368,00 92.368,00 92.368,00 766.244,48 111.244,48 111.244,48 655.000,00 655.000,00 227.215,00 227.215,00 227.215,00 13.463.244,53

99,93

99,72 86,03

92.368 92.368

100,00 100,00

781.917 111.917 670.000 227.451 227.451 17.415.267

98,00 99,40 97,76 99,90 99,90 77,31

341

KORISNIK PRORAČUNA 381 3811 A577124 363 3631 A577130 381 3811 A577131 381 3811 A577132 363 3631 A577133 321 3211 363 3631 A577137 381 3811 A577149 321 323 329 343 3431 A577150 321 3211 323 3237 329 3299 343 3431 A577151 321 323 329 343 Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu POVEZIVANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA SA AKADEMIJOM U PODRUČJU MEDICINE ZDRAVLJA SMES GO HEALTH/FP6 Naknade troškova zaposlenima Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE U BIOTEHNOLOGIJI ERA-IB Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa PROJEKT POVEZIVANJA ZNANSTVENIKA U REGIJI ERA-WESTBALKAN+/EU FP6 Naknade troškova zaposlenima Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI I BIOTEHNOLOGIJI U SEDMOM OKVIRNOM PROGRAMU, JAČAJUĆI MREŽU NACIONALNIH KONTAKT OSOBA U TOM PODRUČJU FOOD-N-CO

PLAN 2011. 17.415.267 490.000 490.000 8.850.381 8.850.381 2.950.000 2.950.000 126.700 126.700 377.243 21.843 355.400

IZVRŠENJE 2011 13.463.244,53 13.463.244,53 477.703,84 477.703,84 477.703,84 4.770.000,00 4.770.000,00 4.770.000,00 2.950.000,00 2.950.000,00 2.950.000,00 126.657,51 126.657,51 126.657,51 349.026,00 2.287,00 2.287,00 346.739,00 346.739,00 1.841.878,17 1.841.878,17 1.841.878,17 159,67

INDEKS 77,31 97,49 97,49 53,90 53,90 100,00 100,00 99,97 99,97 92,52 10,47 97,56

1.844.000 1.844.000

99,88 99,88

100.000 33.000 51.700 13.600 1.700 100.000 33.000 51.700 13.600 1.700 100.000 33.000 51.700 13.600 1.700

0,16

159,67 159,67 15.402,75 7.137,44 7.137,44 2.619,72 2.619,72 5.314,58 5.314,58 331,01 331,01

9,39 15,40 21,63 5,07 39,08 19,47

A577152

46.279

342

KORISNIK PRORAČUNA 321 323 329 343 A577155 321 323 3237 329 343 Naknade troškova zaposlenima Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi UKLJUČIVANJE ZEMALJA ISTOČNE EUROPE U EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE SEE-ERA.NET/EU FP6 Naknade troškova zaposlenima Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi ZEMLJE ZAPADNOG BALKANA: MREŽA ZA TRENING I UNAPREĐENJE SURADNJE U ISTRAŽIVAČKIM AKTIVNOSTIMA U SKLOPU TEMATSKOG PRIORITETA HRANA, POLJOPRIVREDA I BIOTEHNOLOGIJA SEDMOG OKVIRNOG PROGRAMA EU-BALKAN-FABnet Naknade troškova zaposlenima Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OŠ Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine MULTILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države BILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države

PLAN 2011. 15.000 21.700 7.879 1.700 155.250 65.000 68.000 19.250 3.000

IZVRŠENJE 2011

INDEKS

51.668,45

33,28

51.668,45 51.668,45

75,98

A577156

100.000

79,13

0,08

321 323 329 343 3431 A579004 363 3631 A580003 363 3631 A580006 363 3631 A621034 372 3721 A679005 329 3294 A679006 363 3631 A679007 363 3631

33.000 51.700 13.600 1.700

79,13 79,13 4.365.134,10 4.365.134,10 4.365.134,10 3.694.664,71 3.694.664,71 3.694.664,71 1.051.923,40 1.051.923,40 1.051.923,40 277.800,00 277.800,00 277.800,00

4,65

4.365.153 4.365.153

100,00 100,00

3.694.850 3.694.850

99,99 99,99

1.052.101 1.052.101 292.500 292.500

99,98 99,98 94,97 94,97

2.908.541 2.908.541 2.131.125 2.131.125 4.867.550 3.967.550

2.908.521,82 2.908.521,82 2.908.521,82 2.104.616,65 2.104.616,65 2.104.616,65 4.825.010,23 3.925.072,48 3.925.072,48

100,00 100,00 98,76 98,76 99,13 98,93

343

KORISNIK PRORAČUNA 372 3721 A679008 363 3631 372 3721 A679009 363 3631 A679010 363 3631 A679047 363 3631 A679049 381 3811 A679053 372 3721 A679063 321 3211 323 329 3299 343 3431 A767002 352 3522 A767003 372 3721 381 3811 A767004 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu STIPENDIJE I TEHNIČKA SURADNJA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države EUROPSKE INTEGRACIJE Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu STIPENDIJE ZA POSLIJEDIPLOMSKE, DOKTORSKE, POSDOKTORSKE STUDIJE Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU ZEMALJA EU I ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC -INCO.NET Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME-REF Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA

PLAN 2011. 900.000 4.097.373 1.154.373 2.943.000 4.580.723 4.580.723

IZVRŠENJE 2011 899.937,75 899.937,75 4.044.177,51 1.113.491,68 1.113.491,68 2.930.685,83 2.930.685,83 4.558.381,77 4.558.381,77 4.558.381,77 1.823.572,00 1.823.572,00 1.823.572,00 4.321.181,27 4.321.181,27 4.321.181,27 5.290.000,00 5.290.000,00 5.290.000,00 109.459,00 109.459,00 109.459,00

INDEKS 99,99 98,70 96,46 99,58 99,51 99,51

1.824.000 1.824.000 4.378.267 4.378.267 5.290.000 5.290.000 109.459 109.459

99,98 99,98 98,70 98,70 100,00 100,00 100,00 100,00

100.000 33.000 51.700 13.600 1.700 323.150 323.150

28.458,70 22.030,66 22.030,66 6.178,05 6.178,05 249,99 249,99 323.150,00 323.150,00 323.150,00

28,46 66,76

45,43 14,71 100,00 100,00

4.370.000 1.600.000 2.770.000 750.000

2.325.502,69 1.598.820,00 1.598.820,00 726.682,69 726.682,69 750.000,00

53,22 99,93 26,23 100,00

344

KORISNIK PRORAČUNA 352 3522 A767008 343 3434 A767015 381 3811 A767016 321 3211 323 3237 329 3299 343 3431 A767027 323 3237 343 3431 A818019 363 3631 A818021 323 3237 K589078 363 3631 3702 A578003 363 3631 A578004 363 3631 A578008 363 3631 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA Ostali financijski rashodi Ostali nespomenuti financijski rashodi POTICAJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PREDŠKOLE ZA ROME Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu FP7 PROJEKTI (C-ENERGY, ERACOBUILD ERA-NET, ENV NCPS TOGETHER, TRANSCO SMES,SMARTGRIDS ERA-NET, EURO RIS NET) Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa NACIONALNI DOPRINOS ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge CARDS 2003 JAČANJE ŠKOLA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE - OSNIVANJE CENTARA IZVRSNOSTI Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države PREDŠKOLSKI ODGOJ ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE) Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države

PLAN 2011. 750.000

IZVRŠENJE 2011 750.000,00 750.000,00

INDEKS 100,00

350.000 350.000 1.600.000 1.600.000

332.342,94 332.342,94 332.342,94 1.537.849,72 1.537.849,72 1.537.849,72 135.959,87 30.621,35 30.621,35 12.207,92 12.207,92 92.379,33 92.379,33 751,27 751,27 175.309,75 174.713,52 174.713,52 596,23 596,23

94,96 94,96 96,12 96,12

150.000 60.000 67.500 20.000 2.500

90,64 51,04 18,09 461,90 30,05

43.734.484 43.734.484 334.313 334.313

44.091.360,00 44.091.360,00 44.091.360,00 187.766,53 187.766,53 187.766,53 -227.230,80 -227.230,80 -227.230,80 14.627.439,70 1.445.500,00 1.445.500,00 1.445.500,00 9.037.940,70 9.037.940,70 9.037.940,70 2.712.200,00 2.712.200,00 2.712.200,00

100,82 100,82 56,16 56,16

14.627.513 1.445.500 1.445.500

100,00 100,00 100,00

9.038.014 9.038.014 2.712.200 2.712.200

100,00 100,00 100,00 100,00

345

KORISNIK PRORAČUNA A578009 363 3631 K578010 421 4212 3703 A577004 323 3237 363 3631 A579000 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3212 A579003 363 3631 A579015 312 3121 A579069 323 3237 363 3631 K321069 451 4511 K579037 421 4212 K579041 421 4212 K579062 451 4511 ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA Građevinski objekti Poslovni objekti OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA) Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države JUBILARNE NAGRADE Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene PROJEKT REFORME OSNOVNOG OBRAZOVANJA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OSNOVNA ŠKOLA BANOVA JARUGA I OSNOVNA ŠKOLA KONČANICA Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima IZGRADNJA ŠKOLSKOG PROSTORA U ZAMJENU ZA VRAĆENU CRKVENU IMOVINU Građevinski objekti Poslovni objekti IZGRADNJA ZGRADE CENTRA TOMISLAVA ŠPOLJARA, VARAŽDIN Građevinski objekti Poslovni objekti ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

PLAN 2011. 1.068.300 1.068.300 363.499 363.499 4.761.133.022 821.021 766.054 54.967 4.654.625.094 3.642.009.278 150.512.748 622.122.246

IZVRŠENJE 2011 1.068.300,00 1.068.300,00 1.068.300,00 363.499,00 363.499,00 363.499,00 4.765.276.002,11 608.846,65 582.002,65 582.002,65 26.844,00 26.844,00 4.653.719.956,61 3.641.995.810,40 3.641.995.810,40 149.637.982,49 149.637.982,49 622.122.245,52 560.015.562,97 62.106.682,55 239.963.918,20 239.963.918,20

INDEKS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,09 74,16 75,97 48,84 99,98 100,00 99,42 100,00

239.980.822

99,99

22.042.000 22.042.000 30.064.427 30.064.427 134.080 114.720 19.360 5.456.614 5.456.614

22.010.849,87 22.010.849,87 22.010.849,87 30.064.426,20 30.064.426,20 30.064.426,20 103.995,47 99.436,11 99.436,11 4.559,36 4.559,36 5.456.613,80 5.456.613,80 5.456.613,80 65.406,18 65.406,18 65.406,18 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 767.900,00 767.900,00 767.900,00

99,86 99,86 100,00 100,00 77,56 86,68 23,55 100,00 100,00

353.500 353.500 2.500.000 2.500.000

18,50 18,50 100,00 100,00

767.900 767.900

100,00 100,00

346

KORISNIK PRORAČUNA K579064 323 3237 421 4212 422 4221 K767020 421 4212 3704 A580000 311 3111 312 3121 313 3132 3133 A580004 363 3631 A580011 312 3121 A580014 363 3631 A580044 321 3211 323 3237 363 3631 A580050 323 3237 A767013 321 3211 323 3233 3237 329 363 3631 A818006 311 KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Građevinski objekti Poslovni objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj DOGRADNJA I IZGRADNJA OSNOVNIH ŠKOLA U SLAVONSKOM BRODU Građevinski objekti Poslovni objekti SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države JUBILARNE NAGRADE Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene OBRAZOVANJE ODRASLIH-DESETLJEĆE PISMENOSTI 2003.-2012 Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA OPĆE, STRUKOVNO I UMJETNIČKO OBRAZOVANJE Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države PRIPREMA I PROVEDBA EU PROGRAMA IPA Plaće

PLAN 2011. 44.364.848 2.850.000 33.927.130 7.587.718 3.538 3.538 2.501.427.339 2.434.832.542 2.019.913.347 75.653.491 339.265.704

IZVRŠENJE 2011 49.974.469,33 2.682.587,76 2.682.587,76 40.791.351,24 40.791.351,24 6.500.530,33 6.500.530,33 3.538,00 3.538,00 3.538,00 2.526.211.746,06 2.434.502.716,10 2.019.896.843,65 2.019.896.843,65 75.343.985,01 75.343.985,01 339.261.887,44 305.608.057,98 33.653.829,46 866.949,92 866.949,92 866.949,92 14.415.663,80 14.415.663,80 14.415.663,80 4.160.209,43 4.160.209,43 4.160.209,43 207.423,36 78.828,00 78.828,00 119.567,41 119.567,41 9.027,95 9.027,95 222.246,83 222.246,83 222.246,83 190.846,41 38.737,22 38.737,22 127.641,10 81.364,50 46.276,60 24.468,09 24.468,09 425.057,54 272.309,38

INDEKS 112,64 94,13 120,23 85,67 100,00 100,00 100,99 99,99 100,00 99,59 100,00

867.000 867.000 14.415.664 14.415.664 4.200.000 4.200.000 414.902 80.000 226.491 108.411

99,99 99,99 100,00 100,00 99,05 99,05 49,99 98,54 52,79 8,33

450.426 450.426 373.508 90.000 173.508

49,34 49,34 51,10 43,04 73,56

60.000 50.000 144.358

48,94 294,45

347

KORISNIK PRORAČUNA 3111 313 3132 3133 321 3211 3213 323 3233 3237 K109927 421 4212 K252925 451 4511 K580015 421 4212 K580038 422 4221 K589060 421 4212 K733045 421 4212 K767026 421 4212 K818013 323 3237 421 4212 422 4221 3705 A621049 343 3434 3801 A621047 321 3211 Plaće za redovan rad Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE GIMNAZIJE POŽEGA Građevinski objekti Poslovni objekti SANACIJA ZGRADE GIMNAZIJE DUBROVNIK Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima IZGRADNJA OBRTNO-TEHNIČKE ŠKOLE I DVORANE SPLIT Građevinski objekti Poslovni objekti IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SREDNJE TALIJANSKE ŠKOLE PULA Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURAVANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM Građevinski objekti Poslovni objekti IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE ROVINJ Građevinski objekti Poslovni objekti UČENIČKI DOM BJELOVAR Građevinski objekti Poslovni objekti KAPITALNE INVESTICIJE U SREDNJEM ŠKOLSTVU Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Građevinski objekti Poslovni objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj VISOKO OBRAZOVANJE KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA Ostali financijski rashodi Ostali nespomenuti financijski rashodi ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 272.309,38 47.109,47 42.207,95 4.901,52 26.755,22 19.076,90 7.678,32 78.883,47 29.427,33 49.456,14 34.491,00 34.491,00 34.491,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 9.186,00 9.186,00 9.186,00 1.201.177,79 1.201.177,79 1.201.177,79 300.000,00 300.000,00 300.000,00 21.786.012,72 21.786.012,72 21.786.012,72 3.538,00 3.538,00 3.538,00 47.786.227,16 841.120,47 841.120,47 21.247.067,22 21.247.067,22 25.698.039,47 25.698.039,47 25.548.382,45 25.548.382,45 25.548.382,45 25.548.382,45 565.659.635,08 1.355.271,32 12.262,16 12.262,16

INDEKS

20.338

131,55

124.020

63,61

270.000 270.000 100.000 100.000 9.186 9.186 1.400.000 1.400.000

12,77 12,77 100,00 100,00 100,00 100,00 85,80 85,80

312.645 312.645 21.950.000 21.950.000 3.538 3.538 21.683.570 950.000 15.549.881 5.183.689 25.729.801 25.729.801 25.729.801 571.588.942 1.547.754 45.506

95,96 95,96 99,25 99,25 100,00 100,00 220,38 88,54 136,64 495,75 99,29 99,29 99,29 98,96 87,56 26,95

348

KORISNIK PRORAČUNA 323 3233 3237 3239 329 3293 372 3721 A622002 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3212 323 3236 A622003 323 3237 363 3631 A622004 323 3237 352 3522 A622005 323 3237 363 3631 A622006 352 3522 A622007 381 3811 A622008 Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za usluge Zdravstvene i veterinarske usluge PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENO STRUČNIH UDRUGA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA

PLAN 2011. 368.596

IZVRŠENJE 2011 274.196,16 35.259,18 193.682,63 45.254,35 3.813,00 3.813,00 1.065.000,00 1.065.000,00

INDEKS 74,39

13.652 1.120.000

27,93 95,09

335.261.858 269.093.046 8.600.867 45.355.116

335.249.224,58 269.092.399,25 269.092.399,25 8.589.284,16 8.589.284,16 45.355.004,17 40.810.929,54 4.544.074,63 11.752.037,00 11.752.037,00

100,00 100,00 99,87 100,00

11.752.037

100,00

460.792

460.500,00 460.500,00 106.807.083,56 925.165,93 925.165,93 105.881.917,63 105.881.917,63 8.706.296,92 125.796,92 125.796,92 8.580.500,00 8.580.500,00

99,94

107.066.066 1.181.538 105.884.528 8.726.118 145.618

99,76 78,30 100,00 99,77 86,39

8.580.500

100,00

2.029.011 18.239 2.010.772 8.152.489 8.152.489

2.029.010,26 18.238,60 18.238,60 2.010.771,66 2.010.771,66 8.152.489,00 8.152.489,00 8.152.489,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

606.651 606.651 24.470.128

606.651,00 606.651,00 606.651,00 23.988.142,48

100,00 100,00 98,03

349

KORISNIK PRORAČUNA 343 3431 363 3631 A622009 363 3631 A622010 363 3631 A622119 329 3294 A767017 363 3631 A767019 323 3237 329 3293 A818002 323 3237 363 3631 A818003 321 323 3237 363 3631 3632 K622118 363 3631 K818007 421 4212 3802 A676005 381 3811 A676007 Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države PROGRAMI EUROPSKE ZAJEDNICE NACIONALNI DOPRINOS Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine PROGRAM EUREKA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države IPA III C 2007 OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Reprezentacija POTICANJE ZNANSTVENE IZVRSNOSTI Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države IPA III C 2007 FOND ZA ULAGANJE U ZNANOST I INOVACIJE-NACIONALNI DOPRINOS Naknade troškova zaposlenima Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Kapitalne pomoći unutar opće države ZNANSTVENA OPREMA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države IPA IIIC-BIOCENTAR IZGRADNJA INKUBACIJSKOG CENTRA ZA BIOZNANOST I KOMERCIJALIZACIJU TEHNOLOGIJE-NACIONALNI DOPRINOS Građevinski objekti Poslovni objekti TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK PROJEKTI I PROGRAMI TEHNOLOGIJSKOISTRAŽIVAČKE I RAZVOJNE DJELATNOSTI Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu POTICAJI TEHNOLOGIJSKOJ INFRASTRUKTURI

PLAN 2011. 38.909 24.431.219

IZVRŠENJE 2011 34.640,00 34.640,00 23.953.502,48 23.953.502,48 5.547.720,34 5.547.720,34 5.547.720,34 1.220.436,00 1.220.436,00 1.220.436,00 61.570.184,84 61.570.184,84 61.570.184,84 2.809.563,00 2.809.563,00 2.809.563,00 40.280,03 35.372,03 35.372,03 4.908,00 4.908,00 552.843,00 9.840,00 9.840,00 543.003,00 543.003,00 5.202.165,14

INDEKS 89,03 98,04

5.547.921 5.547.921 1.220.436 1.220.436 35.552.484 35.552.484 2.809.563 2.809.563 40.281 35.373 4.908 552.843 9.840 543.003

100,00 100,00 100,00 100,00 173,18 173,18 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

24.005.339 66.000 23.939.339

21,67

600.000 600.000

3.315.959,43 3.315.959,43 1.886.205,71 500.914,73 1.385.290,98 466.322,33 466.322,33 466.322,33 1.355.951,28 1.355.951,28 1.355.951,28 74.113.563,30 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 11.781.523,92

13,85

77,72 77,72

13.400.000 13.400.000 41.490.177 5.000.000 5.000.000 11.781.524

10,12 10,12 178,63 100,00 100,00 100,00

350

KORISNIK PRORAČUNA 381 3811 A676049 321 3211 323 3237 381 K676045 323 3231 3233 3237 351 3512 422 4221 4225 426 4262 3803 A577143 321 3213 322 3221 3224 323 3232 3238 412 4123 422 4221 4222 426 4262 452 4521 A628003 363 3631 K252755 412 4123 422 4221 426 4262 Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu ANALIZA I PRAĆENJE TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Tekuće donacije PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA (ZAJAM IBRD) Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Instrumenti, uređaji i strojevi Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA Naknade troškova zaposlenima Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Računalne usluge Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe

PLAN 2011. 11.781.524 207.021 6.056 172.921 28.044 24.501.632 10.000.055

IZVRŠENJE 2011 11.781.523,92 11.781.523,92 13.925,67 3.670,00 3.670,00 10.255,67 10.255,67 57.318.113,71 10.723.169,86 2.629,75 2.700,00 10.717.840,11 36.447.545,81 36.447.545,81

INDEKS 100,00 6,73 60,60 5,93

233,94 107,23

12.365.636

294,75

1.988.481

147.460 25.233.107 5.416.318 27.132 568.145

10.067.530,98 129.102,71 9.938.428,27 79.867,06 79.867,06 23.925.836,34 4.709.094,95 6.902,00 6.902,00 542.511,35 380.331,99 162.179,36

506,29

54,16 94,82 86,94 25,44 95,49

2.789.079

624.736 813.785

558.576 34.865 2.505.194 2.505.194

2.570.004,68 60.775,94 2.509.228,74 624.735,34 624.735,34 640.638,07 556.334,34 84.303,73 317.321,55 317.321,55 6.981,96 6.981,96 2.413.248,76 2.413.248,76 2.413.248,76 4.543.521,34 4.500.000,00 4.500.000,00 27.527,54 27.527,54 15.993,80 15.993,80

92,15

100,00 78,72

56,81 20,03 96,33 96,33

4.543.522 4.500.000 27.528 15.994

100,00 100,00 100,00 100,00

351

KORISNIK PRORAČUNA K621173 426 4262 K628060 412 4123 422 4221 K628067 426 4262 3915 A577030 381 3811 A577031 381 3811 A577032 381 A577127 372 3721 A577129 363 3631 381 3811 A768006 321 323 3233 3237 3239 372 3721 A768012 323 329 A768016 329 3299 RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U VISOKIM UČILIŠTIMA I JAVNIM INSTITUTIMA Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU MATURU Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe RAZVOJ ŠPORTA POTICANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA ŠPORTA (HOO) Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu POTICANJE BAVLJENJA ŠPORTOM INVALIDNIH OSOBA - HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu POTICANJE OLIMPIJSKOG ŠPORTA U HRVATSKOM OLIMPIJSKOM CENTRU BJELOLASICA Tekuće donacije DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA ŠPORTSKA POSTIGNUĆA Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu POTICAJI MEĐUNARODNE ŠPORTSKE SURADNJE Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu DRŽAVNA NAGRADA ZA ŠPORT "FRANJO BUČAR" Naknade troškova zaposlenima Rashodi za usluge Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu POTICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA U ŠPORTU Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja HRVATSKI SVEUČILIŠNI ŠPORTSKI SAVEZ Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

PLAN 2011. 1.131.037 1.131.037

IZVRŠENJE 2011 635.186,43 635.186,43 635.186,43 9.127.884,86 6.427.884,86 6.427.884,86 2.700.000,00 2.700.000,00 2.496.900,00 2.496.900,00 2.496.900,00 137.754.822,79 112.551.668,62 112.551.668,62 112.551.668,62 7.583.999,68 7.583.999,68 7.583.999,68

INDEKS 56,16 56,16

9.140.126 6.440.000 2.700.126 2.496.910 2.496.910 108.147.159 85.046.378 85.046.378

99,87 99,81 100,00 100,00 100,00 127,38 132,34 132,34

6.110.680 6.110.680

124,11 124,11

91.000 91.000 3.000.000 3.000.000 2.983.900,00 2.983.900,00 2.983.900,00 757.529 52.164 705.365 466.450 3.641 72.809 716.267,04 10.902,04 10.902,04 705.365,00 705.365,00 441.030,92 51.030,92 10.774,80 11.247,74 29.008,38 390.000,00 390.000,00 30.717 21.616 9.101 400.000 400.000 667.575,11 400.000,00 400.000,00 166,89 100,00 94,55 20,90 100,00 94,55 70,09 99,46 99,46

390.000

100,00

352

KORISNIK PRORAČUNA 381 3811 A768020 381 3811 A768028 381 3811 A768031 363 3631 A768039 381 3811 A768040 381 3811 A768041 321 323 3237 329 3299 T767021 321 3211 323 3237 329 3299 T768043 381 3811 08006 3705 A621001 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu PREVENCIJA NASILJA ŠPORTOM U ŠKOLAMA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu ŠPORTSKI PROGRAMI TIJEKOM LJETNIH I ZIMSKIH PRAZNIKA "OTVORENA ŠKOLA" Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu OBUKA NEPLIVAČA U ŠKOLAMA Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ GLUHIH Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu NACIONALNO VIJEĆE ZA ŠPORT Naknade troškova zaposlenima Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ORGANIZIRANJE IX. KONFERENCIJE "ALPE JADRAN" Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PREOBLIKOVANJE ŠPORTSKIH KLUBOVAUDRUGA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj VISOKO OBRAZOVANJE REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 267.575,11 267.575,11

INDEKS

93.236 93.236

93.225,06 93.225,06 93.225,06 513.800,00 513.800,00 513.800,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 8.638.541,84 8.638.541,84 8.638.541,84 1.869.088,14 1.869.088,14 1.869.088,14 722.171,53 717.556,87 717.556,87 4.614,66 4.614,66 205.590,04 141.294,51 141.294,51 56.186,44 56.186,44 8.109,09 8.109,09 167.964,81 167.964,81 167.964,81 2.737.118.363,66 2.736.712.443,66 1.254.800.542,86 925.018.096,49 925.018.096,49 27.861.261,88 27.861.261,88 155.878.333,00 140.362.878,00 15.515.455,00 33.421.872,17 2.930.809,00 28.949.989,17

99,99 99,99

513.800 513.800 600.000 600.000 8.109.508 8.109.508 1.511.253 1.511.253 802.000 35.000 747.000 20.000 389.005 197.855 114.720 76.430 225.603 225.603 2.745.405.346 2.744.999.426 1.256.213.083 925.122.548 27.861.336 155.878.333

100,00 100,00 100,00 100,00 106,52 106,52 123,68 123,68 90,05 96,06 23,07 52,85 71,41 48,98 10,61 74,45 74,45 99,70 99,70 99,89 99,99 100,00 100,00

33.707.891

99,15

37.395.247

1.541.074,00 37.395.247,00 10.524.694,00 1.201.474,00

100,00

353

KORISNIK PRORAČUNA 3223 3224 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3292 3294 3299 342 3423 343 3431 372 3721 381 3811 A621002 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 18.630.269,00 7.038.810,00

INDEKS

53.426.910

1.893.565

120.267

53.426.910,00 6.956.032,00 13.652.480,00 865.292,00 5.770.698,00 1.385.899,00 1.343.500,00 11.788.872,00 1.206.643,00 10.457.494,00 1.893.565,00 445.849,00 572.976,00 874.740,00 120.267,00 120.267,00

100,00

100,00

100,00

352.899 17.930.000 2.524.087 261.573.587 197.292.808 5.660.167 34.190.572

352.899,00 352.899,00 16.908.004,32 16.908.004,32 2.524.087,00 2.524.087,00 260.876.785,53 197.292.808,00 197.292.808,00 5.660.165,53 5.660.165,53 34.190.572,00 30.776.223,00 3.414.349,00 7.662.527,00 903.687,00 6.575.566,00

100,00 94,30 100,00 99,73 100,00 100,00 100,00

7.662.527

100,00

2.958.067

183.274,00 2.958.067,00 841.178,00 229.125,00 749.089,00 1.091.121,00

100,00

8.210.333

47.554,00 8.210.333,00 560.429,00 1.187.331,00 9.193,00 303.288,00 303.268,00 237.524,00 944.586,00 286.572,00

100,00

354

KORISNIK PRORAČUNA 3239 329 3292 3294 3299 343 3431 372 3721 381 3811 A621003 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 322 3221 3222 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3292 3294 3299 343 3431 372 3721 381 3811 A621004 311 3111 312 Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene

PLAN 2011. 607.746

IZVRŠENJE 2011 4.378.142,00 607.746,00 118.310,00 54.143,00 435.293,00 56.072,00 56.072,00 3.703.200,00 3.703.200,00 535.295,00 535.295,00 252.841.289,57 187.384.607,00 187.384.607,00 5.729.919,84 5.729.919,84 32.054.109,00 28.867.758,00 3.186.351,00 9.277.753,73 2.505.007,00 6.772.746,73

INDEKS 100,00

56.072 4.400.000 535.295 253.452.907 187.385.221 5.729.922 32.054.109

100,00 84,16 100,00 99,76 100,00 100,00 100,00

9.390.155

98,80

5.954.916

5.954.916,00 1.416.451,00 113.028,00 3.978.503,00 296.240,00

100,00

6.282.516

1.063.554

95.699 4.850.000 646.815 256.149.125 191.907.993 5.502.923

150.694,00 6.282.516,00 711.982,00 738.299,00 136.316,00 454.128,00 144.726,00 238.952,00 1.679.229,00 252.224,00 1.926.660,00 1.063.554,00 38.217,00 112.546,00 912.791,00 95.699,00 95.699,00 4.351.400,00 4.351.400,00 646.815,00 646.815,00 255.259.978,91 191.907.993,00 191.907.993,00 5.491.662,91

100,00

100,00

100,00 89,72 100,00 99,65 100,00 99,80

355

KORISNIK PRORAČUNA 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3292 3294 3299 372 3721 381 3811 A621021 381 3811 A621022 381 3811 A621023 381 3811 A621024 381 3811 A621026 Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB SUFINANCIRANJE Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK SUFINANCIRANJE Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA SUFINANCIRANJE Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT SUFINANCIRANJE Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK SUFINANCIRANJE

PLAN 2011. 32.303.089

IZVRŠENJE 2011 5.491.662,91 32.303.089,00 28.993.307,00 3.309.782,00 6.979.194,00 2.243.081,00 4.591.815,00

INDEKS 100,00

7.195.080

97,00

3.925.355

144.298,00 3.925.355,00 1.086.395,00 89.761,00 2.042.711,00 654.223,00

100,00

9.447.826

658.885

52.265,00 9.447.826,00 517.307,00 1.092.942,00 136.345,00 495.384,00 180.656,00 232.288,00 2.934.250,00 207.926,00 3.650.728,00 658.885,00 7.954,00 157.932,00 492.999,00 3.718.000,00 3.718.000,00 827.974,00 827.974,00 104.350.000,00 104.350.000,00 104.350.000,00 25.560.000,00 25.560.000,00 25.560.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 22.800.000,00 22.800.000,00 22.800.000,00 336.971,63

100,00

100,00

4.380.000 827.974

84,89 100,00

104.350.000 104.350.000

100,00 100,00

25.560.000 25.560.000

100,00 100,00

20.000.000 20.000.000

100,00 100,00

22.800.000 22.800.000

100,00 100,00

603.000

55,88

356

KORISNIK PRORAČUNA 381 3811 A621028 381 3811 A621029 381 3811 A621030 381 3811 A621031 381 3811 A621038 323 3237 A621058 381 3811 A621074 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN SUFINANCIRANJE Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA SUFINANCIRANJE Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC SUFINANCIRANJE Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge

PLAN 2011. 603.000

IZVRŠENJE 2011 336.971,63 336.971,63 509.000,00 509.000,00 509.000,00 3.018.447,97 3.018.447,97 3.018.447,97 1.825.000,00 1.825.000,00 1.825.000,00 1.549.251,73 1.549.251,73 1.549.251,73 2.454.238,00 2.454.238,00 2.454.238,00 55.326.632,75 55.326.632,75 55.326.632,75 90.853.374,30 65.417.744,00 65.417.744,00 1.845.745,03 1.845.745,03 10.994.274,00 9.840.489,00 1.153.785,00 1.838.498,27 398.007,00 1.405.408,27

INDEKS 55,88

509.000 509.000

100,00 100,00

3.020.000 3.020.000

99,95 99,95

1.825.000 1.825.000

100,00 100,00

1.556.667 1.556.667 2.454.238 2.454.238 55.326.653 55.326.653 91.864.477 65.417.744 1.845.756 10.994.274

99,52 99,52 100,00 100,00 100,00 100,00 98,90 100,00 100,00 100,00

1.853.090

99,21

895.550

35.083,00 895.550,00 236.941,00 21.710,00 429.709,00 194.549,00

100,00

1.374.159

12.641,00 1.374.159,00 85.640,00 292.171,00 33.206,00 120.457,00 43.878,00 73.780,00

100,00

357

KORISNIK PRORAČUNA 3237 3238 3239 329 3292 3294 3299 372 3721 381 3811 A621138 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 323 3231 3232 3234 3236 3237 3238 3239 329 3291 3292 342 3423 343 3431 372 3721 381 3811 A621148 311 Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Kamate za primljene zajmove Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA Plaće

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 219.627,00 50.655,00 454.745,00 74.664,00 1.924,00 38.381,00 34.359,00 1.303.500,00 1.303.500,00 7.109.240,00 7.109.240,00 45.764.546,48 29.338.172,00 29.338.172,00 965.499,48 965.499,48 4.902.766,00 4.399.485,00 503.281,00 1.294.877,00 189.308,00 1.073.116,00

INDEKS

74.664

100,00

2.300.000 7.109.240 47.071.979 29.338.172 965.922 4.902.766

56,67 100,00 97,22 100,00 99,96 100,00

1.316.257

98,38

821.436

32.453,00 821.436,00 140.628,00 28.507,00 540.876,00 111.425,00

100,00

2.437.852

205.532

2.437.852,00 292.072,00 33.428,00 108.176,00 44.500,00 1.501.062,00 10.818,00 447.796,00 205.532,00 183.897,00

100,00

100,00

136.699

21.635,00 136.699,00 136.699,00

100,00

11.413 550.000 6.385.930 124.312.661 84.675.369

11.413,00 11.413,00 300.300,00 300.300,00 5.350.000,00 5.350.000,00 123.200.535,70 84.675.369,00

100,00 54,60 83,78 99,11 100,00

358

KORISNIK PRORAČUNA 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3291 3292 3299 372 3721 381 3811 A621168 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

PLAN 2011. 2.514.845 12.825.614

IZVRŠENJE 2011 84.675.369,00 2.514.835,08 2.514.835,08 12.825.614,00 11.495.274,00 1.330.340,00 5.343.831,84 1.300.906,00 3.865.429,84

INDEKS 100,00 100,00

5.579.225

95,78

3.085.573

177.496,00 3.085.573,00 900.756,00 385.813,00 1.395.188,00 201.245,00

100,00

7.866.329

2.334.760

202.571,00 7.842.831,00 1.653.651,00 2.089.913,00 593.254,00 408.894,00 562.995,00 117.000,00 1.783.598,00 280.847,00 352.679,00 2.334.760,00 1.781.104,00 230.347,00 323.309,00

99,70

100,00

5.200.000 230.946 43.531.920 30.636.442 784.249 5.104.892

4.499.100,00 4.499.100,00 78.621,78 78.621,78 43.193.064,09 30.636.442,00 30.636.442,00 784.241,48 784.241,48 5.104.892,00 4.603.291,00 501.601,00 1.232.472,00 253.076,00 963.304,00

86,52 34,04 99,22 100,00 100,00 100,00

1.232.472

100,00

305.717

16.092,00 261.245,91 74.322,00 20.194,00 67.193,00 95.372,91

85,45

359

KORISNIK PRORAČUNA 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3292 3294 3299 343 3431 372 3721 381 3811 A621171 329 3299 A621172 323 3237 A621180 329 3299 A621183 372 3721 A621184 381 3811 A621185 311 3111 312 3121 313 3132 3133 A622122 372 3721 K407410 421 4212 Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu PROVEDBA BOLONJSKOG PROCESA Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge REKTORSKI ZBOR Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu NACIONALNA ZAKLADA ZA POTPORU UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje TROŠKOVI ŠKOLARINE ZA DIPLOMSKI I PREDDIPLOMSKI STUDIJ Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE Građevinski objekti Poslovni objekti

PLAN 2011. 774.140

IZVRŠENJE 2011 4.164,00 745.162,70 49.582,00 108.332,70 798,00 26.956,00 26.750,00 33.796,00 83.632,00 25.246,00 390.070,00 53.459,00 10.453,00 4.784,00 38.222,00 6.049,00 6.049,00 732.100,00 732.100,00 3.637.000,00 3.637.000,00 646.752,00 646.752,00 646.752,00 133.752,03 133.752,03 133.752,03 182.022,00 182.022,00 182.022,00 5.818.639,83 5.818.639,83 5.818.639,83

INDEKS 96,26

53.459

100,00

6.049 997.500 3.637.000 646.752 646.752 364.045 364.045 182.022 182.022 6.000.000 6.000.000

100,00 73,39 100,00 100,00 100,00 36,74 36,74 100,00 100,00 96,98 96,98

8.000.000 8.000.000 1.196.160 980.283 47.500 168.377

8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 1.187.890,56 978.575,57 978.575,57 41.000,00 41.000,00 168.314,99 146.790,00 21.524,99 147.959.907,65 147.959.907,65 147.959.907,65 2.458.468,00 2.458.468,00 2.458.468,00

100,00 100,00 99,31 99,83 86,32 99,96

148.016.000 148.016.000 2.458.468 2.458.468

99,96 99,96 100,00 100,00

360

KORISNIK PRORAČUNA K621061 451 4511 K621142 421 4212 K621166 421 4212 K621177 421 4212 3801 A622012 329 3299 08008 3801 A622000 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3292 3293 3294 3299 ODRŽAVANJE OBJEKATA Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Dodatna ulaganja na građevinskim objektima SVEUČILIŠTE U ZADRU Građevinski objekti Poslovni objekti SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU Građevinski objekti Poslovni objekti SVEUČILIŠTE U PULI Građevinski objekti Poslovni objekti ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Javni instituti u Republici Hrvatskoj ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

PLAN 2011. 1.741.532 1.741.532 2.220.150 2.220.150 500.000 500.000 1.500.000 1.500.000 405.920 405.920 405.920 338.175.255 338.175.255 337.887.370 239.792.469 6.766.564 41.214.388

IZVRŠENJE 2011 1.741.532,00 1.741.532,00 1.741.532,00 2.185.975,93 2.185.975,93 2.185.975,93 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.377.844,14 1.377.844,14 1.377.844,14 405.920,00 405.920,00 405.920,00 405.920,00 338.144.550,09 338.144.550,09 337.863.183,43 239.792.469,00 239.792.469,00 6.742.377,43 6.742.377,43 41.214.388,00 37.054.123,00 4.160.265,00 10.437.511,00 2.519.510,00 6.977.683,00

INDEKS 100,00 100,00 98,46 98,46 100,00 100,00 91,86 91,86 100,00 100,00 100,00 99,99 99,99 99,99 100,00 99,64 100,00

10.437.511

100,00

12.603.190

940.318,00 12.603.190,00 2.860.975,00 1.784.362,00 6.426.840,00 1.229.435,00

100,00

24.703.272

2.369.976

301.578,00 24.703.272,00 2.984.248,00 5.355.946,00 492.146,00 3.523.336,00 2.526.118,00 362.274,00 6.037.821,00 741.154,00 2.680.229,00 2.369.976,00 610.369,00 723.366,00 547.941,00 488.300,00

100,00

100,00

361

KORISNIK PRORAČUNA A622011 323 3237 329 3299 08009 3407 A654000 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3222 3223 3224 3225 3227 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3292 3293 3294 3295 3299 343 3431 3433 3434 372 3721 422 4221 424 4241 REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Državni hidrometeorološki zavod METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti Knjige u knjižnicama

PLAN 2011. 287.885 19.040 268.845 103.782.493 103.782.493 63.179.293 35.689.757 1.731.731 6.171.804

IZVRŠENJE 2011 281.366,66 12.521,66 12.521,66 268.845,00 268.845,00 96.982.829,75 96.982.829,75 63.085.304,73 35.689.756,97 35.689.756,97 1.684.915,99 1.684.915,99 6.171.802,78 5.529.650,26 642.152,52 5.911.334,46 3.593.881,30 2.227.911,68

INDEKS 97,74 65,77 100,00 93,45 93,45 99,85 100,00 97,30 100,00

5.945.000

99,43

5.020.000

89.541,48 5.019.713,21 1.162.277,65 129.701,46 2.463.072,83 841.127,49 415.561,28 7.972,50 7.936.700,00 2.785.797,68 1.971.167,75 56.640,40 397.364,09 694.388,10 516.831,69 913.273,13 50.796,04 550.441,12 482.001,00 145.931,96 16.728,57 6.677,00 72.219,11 240.444,36 91.883,80 55.021,07 12.782,50 24.080,23 72.206,23 72.206,23 20.000,00 20.000,00 4.990,29 4.990,29

99,99

7.936.700

100,00

482.001

100,00

105.000

87,51

72.300 20.000 5.000

99,87 100,00 99,81

362

KORISNIK PRORAČUNA A654015 322 3222 3224 323 3237 A654017 323 3237 A654018 323 3237 A654021 321 3213 322 3222 3224 3227 323 3232 3235 3236 3237 3238 372 3721 A654057 321 3211 3213 322 3221 3222 3224 3225 323 3231 3232 3235 3237 K654050 421 4214 422 4222 4223 4225 4227 K654052 323 MOTRENJE VREMENA I KLIME Rashodi za materijal i energiju Materijal i sirovine Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge HIDROLOŠKA MJERENJA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge LABORATORIJSKE ANALIZE I UMJERAVANJA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge PRAĆENJE I UBLAŽAVANJE POSLJEDICA NEPOGODA Naknade troškova zaposlenima Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Materijal i sirovine Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge UREĐAJI ZA POVEĆANJE NIVOA USLUGA Građevinski objekti Ostali građevinski objekti Postrojenja i oprema Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Instrumenti, uređaji i strojevi Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene INFORMATIZACIJA Rashodi za usluge

PLAN 2011. 5.200.000 3.200.000

IZVRŠENJE 2011 5.200.000,00 3.200.000,00 3.134.273,72 65.726,28

INDEKS 100,00 100,00

2.000.000 1.650.000 1.650.000 20.000 20.000 20.660.000 190.000 10.370.000

2.000.000,00 2.000.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 15.106.935,03 184.837,80 184.837,80 7.977.119,82 7.002.695,12 930.308,70

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 73,12 97,28 76,92

9.990.000

44.116,00 6.909.977,41 669.292,72 76.443,26 335.217,00 5.803.316,35 25.708,08 35.000,00 35.000,00

69,17

110.000

31,82

5.530.000 690.000

5.514.713,56 674.713,56 528.986,15 145.727,41 1.235.000,00 36.198,06 411.428,05 763.940,89

99,72 97,78

1.235.000

100,00

3.605.000

3.090.000 220.000 2.870.000

2.280.200 300.000

23.433,00 3.605.000,00 78.643,40 2.632.103,65 716.512,94 177.740,01 2.801.280,99 113.283,00 113.283,00 2.687.997,99 476.165,67 47.217,21 1.722.579,14 442.035,97 1.613.934,18 300.000,00

100,00

90,66 51,49 93,66

70,78 100,00

363

KORISNIK PRORAČUNA 3238 412 4123 422 4221 426 4262 452 4521 K654054 321 3211 322 323 3237 3239 343 3431 372 3721 422 4221 426 K654055 321 3211 3213 322 323 3231 3237 329 343 3431 372 3721 422 4221 4225 426 K654056 321 3213 322 3225 323 343 422 426 K654059 321 3211 322 3221 3224 Računalne usluge Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi PROJEKT EUMETRAIN Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Nematerijalna proizvedena imovina PROJEKT NITROEUROPE (NEU) Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Instrumenti, uređaji i strojevi Nematerijalna proizvedena imovina PROJEKT EMEP4RH Naknade troškova zaposlenima Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Ostali financijski rashodi Postrojenja i oprema Nematerijalna proizvedena imovina CENTAR ZA POPLAVE U VENECIJI Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

PLAN 2011. 300.000 230.000 200.200 1.250.000 120.000 45.000 2.500 52.500

IZVRŠENJE 2011 300.000,00 291.888,31 291.888,31 129.926,87 129.926,87 98.141,70 98.141,70 793.977,30 793.977,30 275.497,36 56.276,79 56.276,79 186.764,13 184.096,74 2.667,39 100,00 100,00 6.000,00

INDEKS 97,30 56,49 49,02 63,52 229,58 125,06

355,74

10.000 10.000 200.000 90.000

6.000,00 26.356,44 26.356,44 240.121,21 74.818,63 73.241,53 1.577,10 20.136,20 456,20 19.680,00 319,06 319,06 6.000,00

263,56

120,06 83,13

30.000 4.000

503,41

3.000 1.000

31,91

60.000

6.000,00 138.847,32 30.245,70 108.601,62 11.514,46 8.946,00 8.946,00 2.568,46 2.568,46

231,41

12.000 130.000 60.000 13.000 16.000 1.000 28.000 12.000 510.000 40.000 70.000

8,86 14,91 19,76

339.785,14 16.875,18 16.875,18 39.076,16 738,00 30.777,06

66,62 42,19 55,82

364

KORISNIK PRORAČUNA 3225 323 3231 3232 3237 3239 329 3294 3299 372 3721 422 4221 4225 4227 423 4231 426 K654060 321 3211 322 323 3232 3237 3239 372 3721 422 4221 424 4241 426 K654061 321 3211 323 3237 K654062 323 3235 K654063 323 3237 K654064 321 3211 323 3237 K654066 Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Instrumenti, uređaji i strojevi Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Nematerijalna proizvedena imovina JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti Knjige u knjižnicama Nematerijalna proizvedena imovina CENTAR ZA PRAĆENJE SUŠE U JUGOISTOČNOJ EUROPI (DMCSEE) Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge OBNOVA VOZNOG PARKA Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge MODERNIZACIJA PRAĆENJA KAKVOĆE ZRAKA NA DRŽAVNOJ I LOKALNOJ RAZINI Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge UBLAŽAVANJE I PRILAGOĐAVANJE RIZIKU KATASTROFA (DRMAP)

PLAN 2011. 40.000

IZVRŠENJE 2011 7.561,10 118.127,51 481,40 30.000,00 77.823,54 9.822,57 85.602,47 49.659,20 35.943,27 6.000,00

INDEKS 295,32

20.000

428,01

90.000

200.000 50.000 326.000 90.000 10.000 80.000

6.000,00 57.113,82 16.905,12 22.496,70 17.712,00 16.990,00 16.990,00 74.741,94 24.766,75 24.766,75 33.902,77 19.167,80 932,95 13.802,02 6.000,00

63,46

8,50

22,93 27,52

42,38

116.000 10.000 20.000 22.000 11.000 11.000 485.000 485.000 150.000 150.000

6.000,00 5.847,42 5.847,42 4.225,00 4.225,00 177.465,61 22.658,26 22.658,26 154.807,35 154.807,35 479.967,67 479.967,67 479.967,67 150.000,00 150.000,00 150.000,00 79.952,76 40.000,00 40.000,00 39.952,76 39.952,76 149.629,50

5,04 42,25

806,66 205,98 1.407,34 98,96 98,96 100,00 100,00

80.000 40.000 40.000 150.000

99,94 100,00 99,88 99,75

365

KORISNIK PRORAČUNA 323 3232 3237 K654067 321 3211 329 3299 08011 3802 A676006 381 3811 A676050 381 3811 08091 21836 3801 A622017 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3236 3237 3238 3239 329 3291 Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Intelektualne i osobne usluge LOKALNE KLIMATSKE INFORMACIJE U PODRUČJU SREDOZEMLJA - CLIM-RUN Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK RAZVOJ NA ZNANJU UTEMELJENIH MALIH I SREDNJIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu RAZVOJ TEHNOLOŠKE INFRASTRUKTURE TEHCRO Tekuće donacije Tekuće donacije u novcu Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i športu Nacionalna i sveučilišna knjižnica ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST REDOVNA DJELATNOST NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

PLAN 2011. 150.000

IZVRŠENJE 2011 149.629,50 57.072,00 92.557,50 11.985,61 6.995,61 6.995,61 4.990,00 4.990,00

INDEKS 99,75

6.625.000 6.625.000 4.560.000 4.560.000 2.065.000 2.065.000 408.083.872 52.210.732 52.210.732 50.847.157 28.287.662 1.211.370 4.789.130

6.624.999,05 6.624.999,05 4.559.999,05 4.559.999,05 4.559.999,05 2.065.000,00 2.065.000,00 2.065.000,00 407.161.691,44 52.070.095,03 52.070.095,03 50.706.520,03 28.287.661,25 28.287.661,25 1.186.206,47 1.186.206,47 4.789.129,39 4.315.785,40 473.343,99 2.144.299,92 231.085,00 1.779.873,92

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,77 99,73 99,73 99,72 100,00 97,92 100,00

2.259.772

94,89

5.158.698

133.341,00 5.158.698,00 1.684.071,00 3.208.998,00 244.578,00

100,00

8.587.504

363.573

21.051,00 8.587.504,00 557.968,00 3.589.876,00 33.815,00 1.779.510,00 45.119,00 1.010.443,00 1.073.193,00 497.580,00 363.573,00 107.781,00

100,00

100,00

366

KORISNIK PRORAČUNA 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 3434 372 3721 K622116 424 4241 4242 4244 21852 3803 A628009 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 324 3241 329 Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Ostali nespomenuti financijski rashodi Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti Knjige u knjižnicama Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) Ostale nespomenute izložbene vrijednosti Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 3.679,00 82.651,00 101.044,00 68.418,00 72.700,00 24.233,00 29.080,00 19.387,00 116.748,00 116.748,00

INDEKS

72.700

100,00

116.748

100,00

1.363.575 1.363.575

1.363.575,00 1.363.575,00 1.108.380,00 150.115,00 105.080,00

100,00 100,00

87.355.625 87.355.625 30.674.215 10.901.409 373.385 1.875.911

85.526.027,79 85.526.027,79 31.931.118,61 12.467.809,98 12.467.809,98 367.995,00 367.995,00 2.145.390,45 1.933.345,58 212.044,87 1.526.774,69 797.027,14 448.560,00

97,91 97,91 104,10 114,37 98,56 114,37

1.585.450

96,30

509.000

281.187,55 506.821,00 114.631,12 139.048,18 251.548,85

99,57

14.717.100

1.592,85 14.301.285,54 494.795,76 1.743.339,19 463.968,59 90.415,51 1.294.081,65 4.048.164,77 5.641.436,87 525.083,20 1.100,00 1.100,00

97,17

567.720

521.749,76

91,90

367

KORISNIK PRORAČUNA 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 3433 422 4225 A628011 323 3231 A628015 323 3231 A628068 311 3111 3112 313 3132 3133 323 3239 343 3431 A628070 323 3232 3237 3238 K406669 412 4123 4124 421 4214 422 4221 4222 4223 K628069 422 4221 4222 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate Postrojenja i oprema Instrumenti, uređaji i strojevi PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PANEUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PANEUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE Plaće Plaće za redovan rad Plaće u naravi Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Rashodi za usluge Ostale usluge Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA Rashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA Nematerijalna imovina Licence Ostala prava Građevinski objekti Ostali građevinski objekti Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011 67.287,13 174.415,06 88.295,51 176.544,07 15.207,99 53.975,99 33.718,48 20.257,51 38.216,20 38.216,20 25.766.123,25 25.766.123,25 25.766.123,25 10.602.000,00 10.602.000,00 10.602.000,00 5.589.399,16 4.265.597,42 4.239.401,17 26.196,25 736.790,01 663.968,19 72.821,82 571.489,66 571.489,66 15.522,07 15.522,07 3.274.945,71 3.274.945,71 2.032.779,90 208.601,32 1.033.564,49 4.479.152,36 154.447,32 150.767,77 3.679,55 319.391,73 319.391,73 4.005.313,31 861.081,97 3.068.769,42 75.461,92 3.883.288,70 3.303.831,76 1.822.240,80 1.481.590,96

INDEKS

104.240

51,78

40.000 25.773.000 25.773.000

95,54 99,97 99,97

10.602.000 10.602.000

100,00 100,00

7.405.490 6.045.000

75,48 70,56

1.055.000

69,84

285.870 19.620

199,91 79,11

3.275.400 3.275.400

99,99 99,99

4.583.940 154.600

97,71 99,90

421.000 4.008.340

75,87 99,92

5.041.580 3.304.380

77,03 99,98

368

KORISNIK PRORAČUNA 424 4241 426 4262 21869 3801 A622107 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 323 3236 3237 23665 3803 A628018 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti Knjige u knjižnicama Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Leksikografski zavod Miroslav Krleža ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Rashodi za usluge Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Sveučilišni računski centar SRCE RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge

PLAN 2011. 150.000 1.587.200 25.362.669 25.362.669 25.362.669 20.327.668 686.828 3.498.980

IZVRŠENJE 2011 147.200,00 147.200,00 432.256,94 432.256,94 25.331.847,56 25.331.847,56 25.331.847,56 20.327.667,69 20.327.667,69 686.701,79 686.701,79 3.486.288,08 3.141.713,62 344.574,46 588.428,00 19.273,00 569.155,00

INDEKS 98,13 27,23 99,88 99,88 99,88 100,00 99,98 99,64

606.431

97,03

242.762

30.755.113 30.755.113 27.480.113 14.575.996 519.983 2.516.510

242.762,00 25.938,00 216.824,00 27.752.504,29 27.752.504,29 24.478.090,19 13.637.328,61 13.637.328,61 486.148,45 486.148,45 2.335.579,10 2.092.998,58 242.580,52 1.227.187,52 328.242,43 663.338,75

100,00

90,24 90,24 89,08 93,56 93,49 92,81

1.884.343

65,13

3.123.527

235.606,34 3.086.648,24 433.754,32 2.309.250,88 296.542,86

98,82

4.275.393

47.100,18 3.211.343,03 294.676,05 676.930,62 85.958,53 288.799,84 78.854,08 79.994,29 913.732,69 84.202,11 708.194,82

75,11

369

KORISNIK PRORAČUNA 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 3431 372 3721 K628055 412 4123 422 4221 4222 23962 3701 A733001 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3294 3299 343 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA Nematerijalna imovina Licence Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Agencija za odgoj i obrazovanje RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zapošljavanje Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali financijski rashodi

PLAN 2011. 468.968

IZVRŠENJE 2011 399.844,44 72.659,10 81.989,81 38.326,24 149.741,38 57.127,91 2.556,17 2.556,17 91.454,63 91.454,63 3.274.414,10 346.256,10 346.256,10 2.928.158,00 2.285.000,00 643.158,00 40.974.559,47 40.974.559,47 22.139.717,29 13.216.164,47 13.216.164,47 541.499,28 541.499,28 2.287.514,90 2.049.507,56 238.007,34 816.644,77 193.348,11 582.426,40

INDEKS 85,26

6.800 108.593 3.275.000 346.842 2.928.158

37,59 84,22 99,98 99,83 100,00

42.736.904 42.736.904 22.992.443 13.285.750 544.918 2.381.627

95,88 95,88 96,29 99,48 99,37 96,05

869.243

93,95

1.315.589

40.870,26 961.267,88 318.007,33 412.732,23 53.713,51

73,07

4.250.961

234.355

176.814,81 4.020.676,80 442.757,92 468.187,11 179.125,36 206.759,70 1.702.978,68 713.554,87 6.396,00 300.917,16 204.454,59 99.642,19 70.620,72 28.631,26 3.360,42 2.200,00 4.838,20

94,58

87,24

10.000

48,38

370

KORISNIK PRORAČUNA 3431 422 4221 4222 A733003 321 3211 323 3235 3237 A733008 321 3211 323 3235 3237 A733027 321 3211 323 3235 3237 363 3631 A733028 321 3211 323 3237 A733032 321 3211 322 3221 323 3237 3239 324 3241 363 3631 A767022 321 3211 322 323 3237 324 3241 Bankarske usluge i usluge platnog prometa Postrojenja i oprema Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema NACIONALNI PROGRAMI Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge STRUČNO USAVRŠAVANJE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNIH ŠKOLA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge NATJECANJA I SMOTRE Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNOOBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

PLAN 2011. 100.000

IZVRŠENJE 2011 4.838,20 86.656,40 83.622,70 3.033,70 83.904,24 36.609,13 36.609,13 47.295,11 5.000,00 42.295,11 332.134,93 33.455,93 33.455,93 298.679,00 5.856,00 292.823,00 1.745.507,93 16.729,20 16.729,20 29.667,69 1.000,00 28.667,69 1.699.111,04 1.699.111,04 328.631,85 312.600,18 312.600,18 16.031,67 16.031,67 11.181.189,67 6.829.923,92 6.829.923,92 8.148,75 8.148,75 2.906.712,27 2.386.556,08 520.156,19 238.159,79 238.159,79

INDEKS 86,66

151.961 48.636 103.325

55,21 75,27 45,77

383.707 82.100 301.607

86,56 40,75 99,03

1.745.510 16.730 29.668

100,00 100,00 100,00

1.699.112 400.000 360.000 40.000 11.594.673 7.034.673 10.000 3.080.000

100,00 82,16 86,83 40,08 96,43 97,09 81,49 94,37

270.000

88,21

1.200.000

1.198.244,94 1.198.244,94 5.039.983,81 1.094.402,96 1.094.402,96 3.592.374,54 3.592.374,54 249.904,27 249.904,27

99,85

5.288.169 1.322.100 9.328 3.592.855 250.000

95,31 82,78

99,99 99,96

371

KORISNIK PRORAČUNA 329 3299 363 3631 K733024 412 4123 426 K733026 423 4231 38487 3705 A621153 321 3211 323 3237 329 3299 A621155 311 3111 312 3121 313 3132 3133 321 3211 3212 3213 322 3221 3223 3224 3225 323 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 329 3291 3292 3293 3294 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Pomoći unutar opće države Tekuće pomoći unutar opće države OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA Nematerijalna imovina Licence Nematerijalna proizvedena imovina OBNOVA VOZNOG PARKA Prijevozna sredstva Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Agencija za znanost i visoko obrazovanje VISOKO OBRAZOVANJE TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKU NAOBRAZBU Naknade troškova zaposlenima Službena putovanja Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE Plaće Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposlene Ostali