OOBOR ZA STANOAROE FINANCIJSKOG IZVJESTAVANJA

IZVJESCE 0 RADU ZA 2011. GOOINU

veljaca 2012.

Pravni polofa], organizacija i zadaci
Odbor za standarde financijskog izvjestavanja (dalje u tekstu: Odbor) tijekom 2011. godine obavljao je poslove temeljem odredbi Zakona 0 racunovodstvu (Narodne novine, broj 109/07) koji je stupio na snagu 1. sijecnja 2008. godine. Odbor je osnovan temeljem clanka 19. Zakona 0 racunovodstvu (Narodne novine, broj 146/0S), koji je bio na snazi od 1. sijecnja 2006. godine do 31. prosinca 2007. godine. Prema odredbama clanka 14. novog Zakona 0 racunovodstvu (Narodne novine, 109/07; dalje u tekstu: Zakon) kojeg je donio Hrvatski Saber zbog uskladivanja europske pravne stecevine s hrvatskim zakonodavstvom Odbor je definiran kao strucno tijelo od devet clanova, koje na prijedlog ministra financija imenuje i razrjesava Vlada Republike Hrvatske. SjediSte Odbora je u Zagrebu pri Ministarstvu financija, Katanciceva S. Ministarstvo financija osigurava prostor za odrZavanje sjednica Odbora te pruza nuznu administrativnu i tehnicku podrsku za nesmetan rad Odbora. Mandat clanova Odbora traje pet godina. Za clana Odbora mofe biti imenovan drZavljanin Republike Hrvatske koji ima visoku strucnu spremu, odgovarajuce strucno znanje i radno iskustvo iz podrucja financija, racunovodstva iii revizije sto ga cini sposobnim i dostojnim obavljati poslove Odbora. Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici odrzano] 4. travnja 2008. godine Rjesenje 0 imenovanju clanova Odbora koje je objavljeno u Narodnim novinama, broj 41/08 (dr.sc. Vlado Brkanlc, Zeljko Faber, prof.dr.sc. Danimir Gulin, Damir Kaufman, mr.sc. Ivica Mladineo, mr.sc. Ante Samodol, lvica Smiljan, prof.dr.sc. Stjepan Tadljancevic i prof dr.sc. Lajos Zager). Predsjednika Odbora imenovali Ivica Smiljan. su clanovi na svojoj konstitulrajuco] sjednici. Predsjednik Odbora je

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske odrzano] 3. kolovoza 2011. razrijesen je dumostl clana Odbora mr.sc. Ivica Mladineo te je za novog clana Odbora imenovan Josip Lozancic (Narodne novine, broj 133/11). Unutarnji ustroj te nacln rada Odbora ureduje se Pravilnikom. Odbor je donio Pravilnik 0 nacinu rada na koji je Vlada Republike Hrvatske dala suglasnost (Narodne novine, broj 114/08). Pravilnik sadrf odredbe 0 ciljevima, pravima i duznosttma clanova, naclnu rada, poslovima, sjediStu, financiranju i javnosti rada. Odbor jednom godisnje 0 svojem radu izvjescuje Vladu Republike Hrvatske. Prema odredbama zadaci Odbora su: a) analiza i pracenje razvoja teorije i prakse racunovodstva i financijskog izvjestavanja, Zakona i Pravilnika
0

nacinu rada Odbora za standarde financijskog

izvjestavanja

b) donosen]e Hrvatskih standarda financijskog izvjestavanja (dalje u tekstu: HSFI), c) donosen]e turnacenja HSFI, d) priprema za objavu i objavljivanje e) objavljivanje HSFI, u raspravi 0 njihovim nacrtima i prijedlozima, sustava i njihove primjene

prijevoda MSFI i sudjelovanje

f) oblikovanje i objavljivanje stavova glede nacela racunovodstvenog te sastavljanja financijskih lzvjestaja,

2

g) predlafe strukturu

i sadrza] godiSnjih financijskih

izvjestaja ministru financija,

h) obavlja ostale poslove utvrdene Zakonom 0 racunovodstvu, Aktivnosti Odbora u 2011. godini

Odbor je tijekom 2011. godine odrfao ukupno 11 sjednica. Pregled dnevnih redova odrzanih sjednica Odbora daje se u Prilogu I. ovog izvjesca. Prevodenje i objavljivanje Medunarodnih standarda financijskog izvjestavanja (MSFI)

Prema odredbama clanka 34. Zakona 0 racunovodstvu Odbor je ovlasten do stupanja Republike Hrvatske u punopravno clanstvo Europske unije, Medunarodne standarde financijskog lzvjestavanja utvrditi i objaviti u Narodnim novinama. Nakon stupanja Republike Hrvatske u punopravno clanstvo Europske unije utvrdivanje i objavljivanje Medunarodnih standarda financijskog lzvjestavanja obavljat ce Komisija i Parlament Europske unije. U vezi s navedenim potrebno je napomenuti Odborom za medunarodne racunovodstvene kako je Odbor dana 17. srpnja 2006. potpisao Ugovor s standarde iz Londona (IASB) prema kojim odredbama je

ovlasten prevoditi i objavljivati Medunarodne standarde financijskog izvjestavanja. Nairne prema pravilima navedena institucije nije dozvoljeno prevodenje i objavljivanje Medunarodnih standarda financijskog izvjestavanja bez ugovorne dozvole i placanja naknade. Godisnja obveza placanja za licencu prevodenja i objavljivanje Medunarodnih standarda financijskog izvjestavan]a je 3.500 GBP (slovima: trilpoltisucafunti]. Iznos naknade sastavni je dio proracuna Odbora. Sukladno stajalistlma Europske unije koja su propisana Poglavljem 6. - Pravo trgovacklh drustava, a koje je zatvoreno u pregovorima jos u listopadu 2009. godine Odbor je zauzeo stajaliste prevodenja i objavljivanja (utvrdivanja) onih Medunarodnih standarda financijskog izvjestavanja koje usvoji i objavi Europska unija. Na taj nacln postigli smo punu uskladenost s racunovodstvenim standardima koji se primjenjuju u Europskoj uniji. Vremenski razmak u objavljivanju je najvise mjesec dana. Na sjednici Odbora odrzano] 18. travnja 2011. zbog uskladivanja s Uredbom Komisije (EZ) broj

149/2011 kojom se izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) broj 1126/2008 kojom se usvajaju odredeni medunarodni racunovodstveni standardi u skladu s Uredbom (EZ-a) broj 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeca u vezi s doradom Medunarodnih standarda financijskog Izvjestavanja, donesena je Odluka 0 izmjenama i dopunama Odluke Izmijenjeni su i dopunjeni: • • • • • • • • • • MSFI 3 - Poslovna spajanja, MSFI 7 - Financijski instrumenti: MRS 1- Prezentiranje financijskih Objavljivanje, izvjestaja,
0

objavljivanju

MSFI (Narodne novine, broj 58/11).

MSFI 1 - Prva primjena Medunarodnih

standarda financijskog izvjestavanja,

MRS 21- Ucinci primjena tecaja stranih valuta, MRS 28 - Udjeli u zajednlcklm pothvatima, MRS 32 - Financijski instrumenti: MRS 39 - Financijski instrumenti: prezentiranje priznavanje i mjerenje i MRS 34 - Financijsko izvjestavanje za razdoblja tijekom godine, IFRICTumacen]e 13 - Programi nagradivanja lojalnosti kupaca.

Odbor je na sjednici odrzanoj u studenome 2011. donio Ispravak Odluke 0 objavljivanju MSFI vezano uz MSFI 5 - Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja (Narodne novine, 140/11).

3

Obzirom kako je u studenome 2011. objavljena Uredba Komisije (El) broj 1205/2011 kojom se izmjenjuje i dopunjuje Uredba (El-a) broj 1126/2008 kojom se usvajaju odredeni medunarodni racunovodstvenl standardi u skladu s Uredbom (El) broj 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeca u vezi s Medunarodnim standardom financijskog izvjestavanja (MSFI)7, Odbor je 0 prijevodu navedene Uredbe te 0 donosenju Odluke 0 izmjenama i dopunama Odluke 0 objavljivanju MSFI raspravljao na sjednici u sijecnju 2012. godine. Odluke Odbora daju se u Prilogu II. ovog lzvjesca. Izmjene i dopune Hrvatskih standarda financijskog izvjestavanja Na sjednici odrzanoj 18. travnja 2011. Odbor je donio Odluku 0 izmjenama Odluke 0 objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog lzvjestavanja (Narodne novine, broj 58/11) kojom se mijenja HSFI9 - Financijska imovina (izmjene su bile potrebne zbog donosenja Pravilnika 0 izmjenama i dopunama Pravilnika 0 strukturi i sadrzaju godlsnjih financijskih izvjestaja (dalje u tekstu: Pravilnik) donesenog u studenome 2010. i objavljenog u Narodnim novinama, broj 130/10 kojim se vlastite dionice i udjeli iskazuju kao odbitna stavka unutar kapitala). Vezano uz isto raspravljalo se i 0 ukidanju Stava Odbora broj 2 0 iskazivanju otkupa vlastitih dlonlca odnosno vlastitih udjela, od 17. studenoga 2008. (objavljen na internetskoj stranici Odbora) te je zakljuceno kako je donosenjern navedenog Pravilnika prestao vaziti navedeni Stay. Tijekom 2011. otvorila se rasprava i 0 potencijalnim izmjenama HSFI te su clanovi Odbora dostavill prijedloge (vezano uz HSFI2 - Konsolidirani financijski lzvjestajl, HSFI6 - Dugotrajna materijalna imovina, HSFI 11 - Potraflvanja, HSFI 12 - Kapital, HSFI14 - Vremenska razgranlcenja, HSFI 15 Prihodi, HSFI16 - Rashodi i HSFI17 - Poljoprivreda). Odbor je pokrenuo javnu raspravu 0 potencijalnim izmjenama HSFI(putem Internetske stranice) te zatrafio ocltovanje i prijedloge izmjena HSFI od sljedeCih institucija: Hrvatske narodne banke, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Hrvatske revizorske komore, Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske udruge banaka. Odbor ce nastaviti prikupljati prijedloge izmjena HSFI koje ce kasnije objediniti (potrebno je pracenje procesa izmjena 4. i 7. Direktive). Odbor je na sjednici odrzanoj u studenome 2011. donie Ispravak Odluke 0 objavljivanju HSFIvezano uz HSFI8 - Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja (Narodne novine, 140/11)0 Pracenje Registra godisnjih financijskih lzvlestala Sjednicama Odbora u 2011. prisustvovao je Dragutin Kovacic, predstavnik Financijske agencije koji je izvjestavao Odbor 0 broju zaprimljenih godiSnjih financijskih izvjestaja za potrebe jayne objave i statlsticke i druge potrebe. Na inicijativu Odbora Financijska agencija lzradila je Analizu 0 financijskom izvjestavanju u RH koja je u srpnju 2011. dostavljena Ministarstvu financija. Rasprava 0 objavljivanju Okvira za sastavljanje i prezentiranje financijskih izvjestaja Tijekom veljace 2011. godine clanovi Odbora raspravljali su 0 objavljivanju Okvira za sastavljanje i prezentiranje financijskih izvjestaja ,te je na sjednici odrzano] 14. veljace 2011. zakljuceno kako se navedeni Okvir zasada nece objaviti. Naime navedeni Okvir za sastavljanje i prezentiranje financijskih lzvjestaja je opd okvir koji sadrf opca racunovodstvena nacela. Medutim Europska Unija nije sluzbeno objavila navedena nacela. Odbor je u svojim raspravama bio u dilemi da Ii bi bilo potrebno ipak objaviti navedeni okvir iako to Europska Unija nije ucinlla iii u situaciji povecanog nadzora nad naslrn postupcima odgoditi donosenje. Prevladalo je stanoviSte da se nece objaviti navedeni Okvir do daljnjega kako se ne bi
4

ugrozilo ni na koji nacin zatvoreno poglavlje Pravo Trgovacklh drustava ciji je sastavni dio zakonodavni okvir racunovodstvo i revizija.

Medunarodna suradnja

Predstavnici Ministarstva financija kontinuirano su izvjestavali clanove Odbora 0 najnovijim informacijama iz Europske unije, posebice vezano uz sastanke EU Odbora za racunovodstvenu regulativu ("Accounting Regulatory Committee's koji se odrZavaju u Bruxellesu te procese izmjene Cetvrte Direktive Vijeca 78/660/EEZ od 25. srpnja 1978. na temelju clanka 54. (3) (g) Ugovora 0 godlsnjim financijskim izvjestajima odredenih vrsta drustava i Sedme Direktive Vljeca 83/349/EEZ od 13. Iipnja 1983. na temelju clanka 54. (3) (g) Ugovora 0 konsolidiranim izvjestajima, te izmjena u procesu financijskog izvjestavanja za mikro subjekte, male i srednje poduzetnike. Predstavnici Ministarstva financija obavijestili su Odbor kako je 25. Iistopada 2011. Europska komisija predstavila Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeca 0 godiSnjim financijskim lzvjestajima, konsolidiranim financijskim izvjestajlrna i povezanim izvjescima za odredene vrste trgovackih drustava ("Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakingsll). Prema navedenom prijedlogu nove Direktive koja objedinjuje Cetvrtu i Sedmu direktivu odredene su nove odredbe sastavljanja financijskih izvjestaja za sva trgovacka drustva koja ne primjenjuju Medunarodne standarde financijskog lzvjestavanja, a primjenjuju nacionalne standarde koji moraju biti uskladeni s navedenim prijedlogom nove direktive. To znad da ce sve zemlje clanice Europske unije morati svoje zakonodavstvo uskladiti s novim prijedlogom. U nasern slucaju to znaci da ce se morati uskladiti Hrvatski standardi financijskog izvjestavanja s navedenom novom direktivom. Odbor je u studenom i prosincu 2011. godine imao na dnevnom redu preliminarnu raspravu 0 navedenom i zakljucio kako je potrebno form irati radnu skupinu koja ce izraditi sve potrebne promjene. U sklopu promjena koje se ocekuju nova Direktiva definira i mikro-subjekte koji mogu primjenjivati pojednostavljenu racunovodstvenu regulativu i obveze objavljivanja. Okrugli stol UNCTAD-a Clanovi Odbora sudjelovali su na Okruglom stolu Meduvladine radne skupine strucnjaka 0 medunarodnim standardima racunovodstva i lzvjestavanja (Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting - ISAR) Konferencije 0 trgovini i razvitku Ujedinjenih naroda (United Nation Conference on Trade and Development - UNCTAD). Predmet rasprave Okruglog stoia bio je Nacrt upitnika za procjenu kapaciteta zemlje za izradu visoko kvalitetnih korporativnih izvjestaja. Obzirom je Republika Hrvatska relativno brzo uspjela uskladiti svoje zakonodavstvo s pravnom stecevlnom Europske unije u dijelu koji se odnosi na racunovodstvene standarde i financijsko lzvjestavanje predsjednik Odbora bio je pozvan na 28. plenarnu sjednicu UNCTAD-ISAR(vezano uz navedeni Nacrt upitnika) i radionicu 0 racunovodstvu i lzvjestavanju, a vezano uz financijske instrumente i primjenu zahtjeva za mjerenje fer vrijednosti ("Technical Accounting Workshop on Accounting and reporting for financial instruments and application of fair value measurement requirements"). Navedena plenarna sjednica i radionica odrzane su 11. - 14. Iistopada 2011. u Zenevi. Na navedenoj plenarnoj sjednici predsjednik Odbora odrfao je prezentaciju koje se odnosiJa na iskustva Republike Hrvatske u financijskom izvjestavanju.

5

Damir Kaufman, clan Odbora i ravnatelj Uprave za financijski sustav pri Ministarstvu financija imenovan je clanom Savjetodavne sku pine UNCTAD-ISAR, te je predsjedavao navedenom plenarnom sjednicom, sto je bilo vellko priznanje naso] delegaciji. Svjetska banka Predsjednik Odbora sudjelovao je na MSFI konferenciji koju je orgamzirao Centar za reformu

financijskog lzvjestavanja Svjetske banke 30. lipnja 2011. u Varsavi, Poljska. Navedenim sudjelovanjem Odbor je nastavio vrlo uspjesnu suradnju sa Svjetskom zapocela u vrijeme kada je Odbor osnovan i traje sve do danas. Izvrsenje financijskog plana za 2011. godinu
0

bankom koja je

Sukladno odredbama Zakona vlastitih prihoda iz naknada.

racunovodstvu

Odbor se financira iz sredstava drfavnog

proracuna i

U slijedeco] tablici prikazano je izvrsenje financijskog plana Odbora za 2011. godinu. PRIHODI Prihodi iz proracuna RH 600.000,00 RASHODI Bruto naknade clanovima Odbora za 2011. godinu Clanarina IFRS 327.660,24

Prihodi od kamata

373,74

30.747,32

Odrfavanje

Internet stranice

7.380,00

Troskovi racunovodstva

i tajnistva

69.489,59

Troskovi prijevoda direktiva i racunovodstvenlh standarda Troskovi sluzbenog puta

19.439,92

34.439,03

Ostali troskovi [troskovi platnog prometa - Hrvatska postanska banka) Nabava sefa

1.775,58

5.825,28

UKUPNO: Visak prihoda 31.12.2011.

600.373,74 103.616,78

UKUPNO:

496.756,96

ViSak od 103.616,78 kn vracen je u proracun 17. veljace 2012. Sukladno Odluci 0 privremenom proracunsklh korisnika drfavnog financiranju poslova, funkcija i programa drzavnlh tijela i drugih proracuna Republike Hrvatske u prvom trornjesecju 2012. godine financijskog izvjestavanja za prvo

{Narodne novine, broj 131/11} poticaji Odboru za standarde tromjesecje 2012. iznose 100.000 HRK (slovima: stotlsucakuna).

6

Planirane aktivnosti u 2012. godini

Slijedom Prijedloga nove racunovodstvene direktive (Prijedlog direktive 0 godiSnjim financijskim izvjestajima, konsolidiranim financijskim Izvjestajlma i povezanim izvjescima za odredene vrste poduzeca) kojom se mijenja direktiva 78/660/EEZ i direktiva 83/349/EEZ, te slijedom prijedloga izmjena i dopuna 4. direktive (Prijedloga direktive Europskog parlamenta i Vijeca kojom se mijenja Direktiva Vijeca 78/660/EEZ-a 0 godisnjlm financijskim izvjestajima odredenih vrsta trgovackih drustava u dijelu koji se odnosi na mikro-subjekte) planira se rad na izmjenama hrvatskih racunovodstvenih propisa (Zakona 0 racunovodstvu te podzakonskih akata) i hrvatskih standarda financijskog izvjestavanja. U vezi s navedenim usvojenim prijedlozima na razini Europske unije, Odbor ce formirati razliclte radne grupe na celu s izvjestiteljima kojima ce se pokriti cetiri kljucna podrucja: (1) vezano uz izmjene i dopune direktive 78/660/EEZ, a tice se mikro-subjekata, (2) vezano uz prijedlog nove racunovodstvene direktive, a obuhvaca izmjene direktive 78/660/EEZ, (3) vezano uz prijedlog nove racunovodstvene direktive, a obuhvaca izmjene direktive 83/349/EEZ - konsolidacija, (4) prijedlog izmjena i dopuna direktive 0 transparentnosti (2004/109/EZ). Nadalje, Odbor u 2012. planira aktivnosti prevodenja, donosenja te izmjena i dopuna sljedecih Medunarodnih standarda financijskog lzvjestavanja sukladno Izvjescu Skupine tehnickih strucnjaka Europske savjetodavne skupine za financijsko lzvjestavanje (EFRAG):MSFI 9, MSFI 10, MSFI 11, MSFI 12, MSFI 13, MRS 27, MRS 28, MSFI 7, MRS 12, MSFI 1, MRS 1, MRS 19, IFRIC20. Nadalje, Odbor u 2012. planira sudjelovanje na sastancima EU Odbora za racunovodstvenu regulativu te provodenje medunarodne suradnje.

PREDSJEDNIK ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJESTAVANJA

7

PRILOG I PREGLED DNEVNOG REDA ODRZANIH SJEDNICA ODBORA U 2010. GODIN I

Usvojeni dnevni red 4. izvanredne 1. Donosen]e Odluke
0

sjednice Odbora od 27. sijecnja 2011. Okvira za sastavljanje i prezentiranje financijskih lzvjestaja.

objavljivanju

*

*

*

Usvojeni dnevni red 26. sjednice Odbora od 14. veljace 2011.

1. Usvajanje dnevnog reda 26. sjednice Odbora,
2. 3. Usvajanje Zapisnika s 25. sjednice Odbora, odrfane 9. prosinca 2010. i Zapisnika s izvanredne sjednice odrzane 27. sijecnja 2011. godine, Rasprava i donosenje Izvjesca 0 radu Odbora za 2010. godinu, Rasprava Rasprava
0 0

4. 5.
6.

prevodenju MSFI, izmjeni Hrvatskih standarda financijskog prezentiranja

izvjestavanja,
stranici Odbora,

7.

Rasprava 0 poboljsanju Razno.

HSFI i MSFI na Internetskoj

*

*

*

Usvojeni dnevni red 27. sjednice Odbora od 7. ozujka 2011. 1. 2. 3. Usvajanje Usvajanje Rasprava Rasprava Rasprava dnevnog reda 27. sjednice Odbora, Zapisnika s 26. sjednice Odbora, odrzane 14. veljace 2011. godine, i donosenje Izvjesca 0 radu Odbora za 2010. godinu, 0 prevodenju Medunarodnih standarda financijskog lzvjestavanja, 0 uskladenosti Medunarodnih standarda financijskog izvjestavanja unijom i Odborom za medunarodne racunovodstvene standarde

4.
5.

u RH s

Europskom (lASS), 6. Razno.

iz Londona

*

*

*

Usvojeni dnevni red 28. sjednice Odbora od 18. travnja 2011. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Usvajanje dnevnog reda 28. sjednice Odbora, Usvajanje Zapisnika s 27. sjednice Odbora, odrrane 7. ofujka 2011. godine, Rasprava i donosenle Odluke 0 izmjenama Odluke 0 objavljivanju Hrvatskih financijskog izvjestavanja, Rasprava 0 ukidanju Stava Odbora odnosno vlastitih udjela, Rasprava i donosenje Odluke Razno.
0

standarda dionica

broj 2. vezano uz iskazivanje
0

otkupa

vlastitih

izmjenama i dopunama Odluke

objavljivanju

Medunarodnih

standarda financijskog izvjestavanja,

*

*

*

Usvojeni dnevni red 29. sjednice Odbora od 9. svibnja 2011. 1. Usvajanje dnevnog reda 29. sjednice Odbora,

8

2. Usvajanje Zapisnika s 28. sjednice Odbora, odrzane 18. travnja 2011. godine, 3. lzvjesce 0 podnosenju godiSnjih financijskih lzvjestaja u Registar FINE: - izvjestitelj: Dragutin Kovacic 4. Razno.

*

*

*

Usvojeni dnevni red 30. sjednice Odbora od 6. Iipnja 2011. 1. Usvajanje dnevnog reda 30. sjednice Odbora, 2. Usvajanje Zapisnika s dvadeset i devete sjednice Odbora, odrzane 9. svibnja 2011., 3. Rasprava 0 Nacrtu Upitnika Meduvladine radne skupine strucnjaka 0 medunarodnim standardima racunovodstva i lzvjestavanja (ISAR) dio Konferencije 0 trgovini i razvitku Ujedinjenih naroda (UNClAD), 4. Razno.

*

*

*

Usvojeni dnevni red 31. sjednice Odbora od 4. srpnja 2011. 1. 2. 3. 4. Usvajanje dnevnog reda 31. sjednice Odbora, Usvajanje Zapisnika s tridesete sjednice Odbora, odrfane 6. lipnja 2011., Rasprava0 izmjenama Hrvatskih standarda financijskog lzvjestavanja, Rasprava 0 izvjestaju Financijske agencije vezano uz financijsko izvjestavanje u Republlci Hrvatskoj, 5. lzvjesta] sa sastanka Odbora za racunovodstvenu regulativu ("Accounting Regulatory Committee'1 odrzanog 23. lipnja 2011. u Bruxellesu, 6. Razno.

*

*

*

Usvojeni dnevni red 32. sjednice Odbora od 14. rujna 2011. 1. Usvajanje dnevnog reda 32. sjednice Odbora, 2. Usvajanje Zapisnika s 31. sjednice Odbora, odrfane 4. srpnja 2011. godine, 3. Rasprava 0 potencijalnim izmjenama i dopunama Hrvatskih standarda financijskog izvjestavanja, 4. Informacija 0 zaprimanju godiSnjih financijskih izvjestaja za potrebe javne objave, 5. Novosti iz Europske unije: a) Radni dokument Europske komisije 0 priblizavanju MSFI i GAAP-ova ("Commission staff working paper: State of play on convergence between International Financial Reporting Standards and third country national Generally Accepted Accounting Principles"), b) Obavijest Europske komisije 0 sastanku strucne skupine vezano uz objavljivanje nefinancijskih informacija trgovacklh drustava, 6. Razno.

*

*

*

Usvojeni dnevni red 33. sjednice Odbora od 18. Iistopada 2011. 1. Usvajanje dnevnog reda 33. sjednice Odbora, 2. Usvajanje Zapisnika s 32. sjednice Odbora, odrfane 14. rujna 2011. godine, 3. Informacija 0 odrfano] konferenciji Meduvladine radne skupine strucnjaka 0 medunarodnim standardima racunovodstva i izvjestavanja - UNClAD, ISAR(10.-15.listopada 2011., Zeneva),
9

Izvjestitelji: 4.

Ivica Smiljan, predsjednik Odbora i Damir Kaufman, clan Odbora regulativu - ARC (4. Iistopad,

Informacija 0 odrzanom sastanku Odbora za racunovodstvenu 2011., BruxelJes), Izvjestitelj: Branka Augustinovic, tajnica Odbora

5. 6. 7.

Izvjesce 0 podnosenju godlsnjih financijskih izvjestaja u Registar FINE, Izvjestitelj: Dragutin Kovacic, direktor grupe proizvoda, FlNA Rasprava 0 zaprimljenom upitu "Marine Studio d.o.o." vezano uz tumacenje standarda financijskog izvjestavanja, Razno.

Hrvatskih

*
Usvojeni dnevni 1. 2. 3. 4. 5.

*

*

red 34. sjednice Odbora od 8. studenoga 2011.

Usvajanje dnevnog reda 34. sjednice Odbora, Usvajanje Zapisnika s 33. sjednice Odbora, odrzane 18. Jistopada 2011. godine, Rasprava i donosen]e Odluke 0 Medunarodnim standardima financijskog lzvjestavanja, Informacija 0 usvojenom prijedlogu Europske komisije od 25. listopada 2011. vezano uz izmjene i dopune 4. i 7. Direktive, Razno.

*

*

*

Usvojeni dnevni red 35. sjednice Odbora od 13. prosinca 2011. 1. 2. 3. 4. Usvajanje dnevnog reda 35. sjednice Odbora, Usvajanje Zapisnika sa 34. sjednice Odbora, odrzane 8. studenoga 2011. godine, Izvjesce Financijske agencije 0 izradenoj AnaJizi obveznika koji nisu predaJi godisnje financijske izvjestaje za javnu objavu, Informacije 0 novostima u Europskoj uniji: (i) informacija 0 usvojenoj Uredbi vezano uz izmjene i dopune MSFI 7 (od 22. studenog 2011.), (ii) informacija 0 Prijedlogu izmjena i dopuna 4. direktive vezano uz mikro-subjekte, Rasprava 0 formiranju radne skupine vezano uz izmjene racunovodstvenih direktiva, Usvajanje privremenog financijskog plana Odbora za prvo trornjesecje 2012., Informacija Razno.
0

5. 6. 7. 8.

stanju financijskog racuna Odbora,

*

*

*

NAPOMENA: Dvadeset sesta sjednica Odbora, sazvana za 17. sijecnja 2011., nije odrzana buduci da nije bio prisutan Biljeske. kvorum, odnosno nije bilo prisutno pet clanova Odbora, te su
0

tome

sastavljene

10

PRILOG II

Odluke OSFI RH

NN

Kratice standarda

Odluke EU

Odluke lASS

Primjena od 1. siiecnja 2010.

Primjena

Uredba EK bro;

Primjena

Konsolidirani tekst MSFI/IFRSkoji je objavljen u EU Primjena od 1. siiecnja 2011.

136/2009

Da

1126/2008

Odluke Odbora u 2011. godini:

1. Medunarodni racunovodstvenl standard 1- Prezentiranje financijskih izvjestaja
2. Medunarodni racunovodstveni standard 21- Uclnd promjena tecaja stranih valuta

58/2011

MRSl

Da

149/2011

Da

58/2011

MRS21

Da

149/2011

Da

3. Medunarodni racunovodstveni standard 28 - Ulaganja u prldrufene subjekte

58/2011

MRS 28

Da

149/2011

Da

4. Medunarodni racunovodstvenl standard 31- Udjeli u zajednlckim pothvatima

58/2011

MRS31

Da

149/2011

Da

5. Medunarodni racunovodstveni standard 32 - Financijski instrumenti: prezentiranje

58/2011

MRS 32

Da

149/2011

Da

6. Medunarodni racunovodstveni standard 34 - Financijsko izvjestavanje za razdoblja tijekom godine 7. Medunarodni racunovodstvenl standard 39 - Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje 8. Medunarodni Medunarodnih lzvjestavanja standard financijskog standarda financijskog

58/2011

MRS34

Da

149/2011

Da

58/2011

MRS 39

Da

149/2011

Da

izvjestavanja 1- Prva primjena 58/2011 MSFll Da 149/2011 Da

9. Medunarodni standard financijskog lzvjestavanja 3 - Poslovna spajanja

58/2011

MSFI3

Da

149/2011

Da

11

10. Medunarodni standard financijskog izvjestavanja 7 - Financijski instrumenti: objavljivanje 11. Turnacenje broj 13. Odbora za tumacenle medunarodnog financijskog izvjestavanja - Programi nagradiv~nja lojalnosti kupaca 12. Ispravak Odluke Medunarodnih lzvjestavanja
0

58/2011

MSFI7

Da

149/2011

Da

58/2011

IFRIC 13

Da

149/2011

Da

objavljivanju 140/2011 MSFI5

standarda financijskog

12