Você está na página 1de 14

Audit facebookovch strnek vybranch eskch rdi

Zpracovala: Simona Bernkov

vod
Pro projekt auditu facebookovch strnek jsem zvolila strnky 5 rdiovch stanic vyslajcch na FM a na internetu. Snahou bylo, aby si jednotliv stanice nebyly v zamen na nr a posluchaskou skupinu pli podobn, a aby tak bylo mon vysledovat rzn strategie a chovn administrtor strnky a fanouk na jej zdi. Pro analzu jsem si vybrala strnky nsledujcch stanic: Rdio Beat stanice pokrvajc velk zem ech a Moravy, hraje classic rock, adult oriented rock Rdio Wave hudebn stanice Ro vyslajc na internetu, zamena pedevm na mlad alternativn posluchae, mapovn hudebn produkce, nov hudebn trendy Rdio City lokln stanice vyslajc v Praze hrajc adult contemporary s menm podlem mluvenho slova a zpravodajstvm Rdio Impuls celoplon stanice hrajc adult contemporary se znanm podlem mluvenho slova a drazem na zpravodajstv tzn. News/talk Rdio Classic FM lokln rdio vyslajc v Praze, soust mediln skupiny Mafra, hraje klasickou hudbu

Metodika
Analzu pti facebookovch strnek rdiovch stanic jsem rozdlila na nkolik st. V nich jsem podle rznch kritri jednotliv strnky zhodnotila a porovnala komparativn metodou. V prvn sti jsem se zamila pedevm daje informanho charakteru jako je vzhled strnky, Info o strnce, pozice strnek ve vyhledvach, oblbenost strnky, nabdka zloek, dodrovn pravidel Facebooku, aj. Dleit bylo zmapovn prvotnho dojmu, kter strnka na pchozho uivatele vytvo. Dal st jsem vnovala interakci strnky s fanouky, tedy pspvkm administrtor a reakcm na n, vetn analzy charakteru pspvk na zdi. Tet st jsem vnovala naopak interakci fanouk s oblbenou strnkou, jej soust byla i praktick vyzkouen, reakce administrtor na dotaz fanouka. Zajmala jsem se o vzkazy a dotazy na zdi od fanouk a reakce administrtor na n. Zvrem jsem celkov strnky zhodnotila s pihldnutm ke konkrtn posluchask skupin, na kterou jsou zameni, zpsobu prezentace obsahu na facebookov strnce a interakc s fanouky. Zhodnocen je mon brt tak sten jako doporuen pro administrtory jednotlivch strnek.

Realizace auditu
1. Informace o strnce V nsledujc tabulce je een prmt uivatel FB, metriky O tom mluvse svmi minimy a maximy v korelaci s aktulnm dnm. stanice Rdio Classic FM Vvoj metriky Mluv o tom v obdob 13.4. 12.5. 25 20.4. 21 30.4. 10 12 Rdio Impuls
13.4.

21 258 4.5.

12.5.

29.4. 290

123 Rdio Wave 324 24.4.

7.5.

102

106 434
10.5.

293 194 Rdio City 589 26.4. 144 3.5.

285 Rdio Beat

145 618 10.5.

331

239 3.5.

342

V prvn z tabulek je vidt vznamnost strnky mezi jejmi fanouky, tedy, to zda se o strnce zmiuj, zda je soust jejich interakce na Facebooku i nikoli. Toto, v ase promnliv, slo je pravideln nejni u rdia Classic, kde se pohybuje pouze v du destek uivatel, co souvis s obecn nejnim potem fanouk ze vech auditovanch strnek. Ve vech ppadech lze okolo potku dubna zaznamenat velk pokles. Na vin jsou podle veho pedevm prodlouen vkendy blzk dvma sttnm svtkm, kdy se posluchai radji vnovali zbav a relaxaci mimo Facebook. Co se te vrchol, lze z aktivity na Facebooku i webovch strnek st odhadovat, nebo nelo dohledat dnou zaznamenatelnou zvenou aktivitu na Facebooku i v aktulnm dn na internetu, kter by mohla statistiky zvednout. Samozejm se tak mohlo stt prostednictvm probhajcch sout, urench pedevm do teru vysln. Tuto teorii vak nebylo mon v rmci auditu potvrdit. U dalch strnek se metrika Mluv o tom pohybuje v dech stovek zmnek, piem z dvodu sttnch svtk je v okolnch dnech tak patrn pokles aktivity. V ppad rdia Wave byl 10. kvtna linkovn lnek o uzaven klubu Flda, co vyvolalo boulivj reakce u fanouk v podob zvenho likovn, komentovn a sdlen. Na rdiu City probhala v obdob nejvy aktivity fanouk sout o vstupenky na kest alba jedn z modertorek rdia. Na rdiu Beat byl tden mezi 3. a 10. kvtnem ve znamen velkho zvratu v klesajc tendenci a to pedevm dky poutavmu vkendovmu

programu, kter byl skrz Facebookovou strnku komunikovn a uveejnn informace o koncert Metalicy. 1.1. Fanouci Nsledn tabulka zobrazuje aktuln stav fans k datu, prmrn prstek v procentech a dvru fanouk ve znaku rdia, jeho strnku sleduj. Stanice Beat Classic Impuls City Wave Fans aktuln 37 527 571 9073 4180 7917 Prstek prmr 3,4 % 0,7% 6,6% 1,4 % 6,9% Dvra fanouk ve znaku aktuln 37 527/335 112,6 zmn se 8,9 % 571/21 27,1 zmn se 36 % 9 073/104 87,2 -11,4% 4 180/144 29 zmn se 34 % 7 917/292 27,1 zmn se 36 %

V tabulce ve se nzorn ukazuje, e strnka s nejvym potem fanouk i nejvym procentem prmrnho prstku fanouk, mezi nimi nemus povat nejvt dvry/nedvry ve znaku. To znamen vli zmnit se o znace dl. Zde je vidt, e rdio s jinak velmi chabmi statistikami a nepromylenou strategi prezentace, vetn nejmenho potu fanouk a s nejnim prstkem, je pro sv fanouky ze sledovanch nejdvryhodnj znakou. Co funguje i naopak. Strnka s jinak velmi dobrou interakc fanouk a irokou zkladnou dosahuje pouze tvrtinov dvry. Tato metrika je samozejm diskutabiln, nebo jde o daje promnliv v ase a je tedy dleit monitorovat aktuln situaci. Legenda: Beat City Wave Impuls Classic

Ponkud mn zeteln graf zobrazuje denn pbytek fanouk jednotlivch strnek. Kivka je vsledkem monitorovn daj, kolik pibylo vzhledem k pedchozmu konkrtnmu dni fanouk. (tedy m se rozdl mezi napklad dvma terky). Pokles vak neznamen bytek fanouk, ale pouze ne tak vrazn pbytek. daj je konstantn nejni je opt u rdia Classic. Dal rdia, akoli maj velmi rozdln poet fanouk celkem, maj v podstat velmi podobn prmrn denn prstek.

1.2. Popis Nsledujc tabulka se vnuje popisu vzhledu a zkladnch informac o dan strnce pslun stanice. Zkoum vztah profilu k webu stanice a stanici samotn, vzhled strnky a nabdku aplikac. Stanice Krtk URL Oficilnost profilu
deklarovno v popisu

sprva
Outsource Socialvisage; standa@radiobe at.cz

zloky

Prce s cover photo


Barevn karikatura znmch rockovch zpvk, logo, reklamn slogan Vizul aktuln reklamn kampan, velmi stdm

Beat

/radiobeat

poznmky

Classic

/RADIOCLASSICFM

Odkaz na FB na webov strnce

Odbavuje modertor ve studiu, technik

Play.cz poznmky Uslyte smv.cz Play.cz Poll Sout Videa poznmky Mobiln aplikace videa

Impuls

/raaaadio

Deklarovno v popisu

Modertoi ve studiu, redakce webu

S cover photo nepracuje

City

/city937

Odkaz provzn s oficilnm webem

Modertoi ve studiu

Wave

/croradiowave

Odkaz provzn s oficilnm webem

Redakce

ne

Promo plakt aktuln probhajcm soutm na rdiu Vizul rdia, reklamn slogan, ernobl kombinace

Vechny strnky zobrazuj v pkazovm dku vyhledvae takzvanou krtkou URL adresu, kter identifikuje stanici. Od prostho nzvu (Beat) po reklamn slogan (Impuls) a pslunost k mdiu (Wave). Vechny profily jsou tak deklarovny jako profily oficiln. Tato informace se nachz bu pmo v popisu, v kategorii About, ppadn je na webovch strnkch na tuto facebookovou strnku vyveden odkaz a ta zase zptn odkazuje na oficiln web. V drtiv vtin si strnky spravuj stanice samy, tak aby npl odpovdala aktulnmu dn v teru a bylo tak mon neprodlen reagovat na vysln a zmny. Zde tak zle na zvolen strategii, zda autor pe v 1. i 3. osob mnonho, ppadn 1. osob jednotnho sla. Identifikace modertor v podob jmen v zvorkch nen bn. Radiu Beat navc se sprvou strnky a image na socilnch stch pomh jet firma SocialVisage. U zloek je zpravidla odkaz na web Play.cz, co je platforma pro spoutn online vysln rdia importovan pmo do prosted FB. Inovac v pstupu k pehrvn rdi na internetu je aplikace do mobilu rdia City. Je mon si zde pmo nainstalovat pehrvn tto stanice a jejch webovch rdi vetn monosti nkupu skladeb na iTunes. Aplikace zvld zobrazit obrzek prv hranho alba /

singlu, odehran playlist , texty psniek, akce rdia City a Facebook rdia City. Impuls do zloky videa nahrv tzn. behind the scene videa o krtk stopi a umouje tak poslucham nahldnout do provozu redakce a vysln. Prce s cover photo je dalm bodem, na kter jsem se zamila. Jedinou tmavou vjimku tvo Impuls, kter s cover fotografi aktuln nepracuje. Ostatn strnky ji vyuvaj k obrazov a sloganov identifikaci. Pouze City raz postup, e cover photo je jakousi reklamn plochou pro pipomenut aktuln probhajc kampan i soute. V profilovm fotu je potom logo rdia, co respektuj i dal strnky krom jedin. Stanice Beat profilov foto vyuv k propagaci akc, na nich se partnersky nebo organizan podl. Tuto taktiku zvolili sprvci pravdpodobn proto, aby nemohlo dojt k poruen podmnek uvn FB, nebo aktuln plakt obsahuje mnoho textovch informac, kter by mohly bt pedmtem sporu v souvislosti s pravidly o strnkch. Stanice Basic
Joined FB, nr, vyslac frekvence, msto

Info Contact Mission Company overview


0

About Biography Jin


Deklarace oficiality a sprva

Beat

website

Classic

Founded location

Telefon studio, produkce Website, www.play.cz

Impuls

Founded Produkcts odkazy na mikrosites Zaloeno, nr, manaer, clov skupina poslucha, zamstnanci Joint FB, location

website

Rozshl a podrobn historie stanice, tm rdia, poady, formt a zamen rdia PR text o uniktnosti stanice a jejm zamen

Poslechovost stanice

City

Wave

Website Press contact Boxing agent Current location website telefon, telefon do studia

Rozshl popis programu, poslechovost umstn a signl

Zkladn popis pslunosti stanice a zamen

Tabulka popisuje vechny potebn informace o stavu informan strnky. Rdio Beat m v tto sekci pouze kus informace, podobn jako Wave. Popis zbylch stanic jsou co do informac a obshlosti velmi podrobn vyveden, soust je podrobn historie, zmny vlastnk, lenov redaknho a manaerskho tmu, vetn kontakt na pslun msta a daj o poslechovosti a zamen. Rdio

Impuls dalo pednost sebepropaganmu textu, kter je napsn poutav a pedstavuje misi, posln rdia, tedy pedkldan hodnoty, kvli nim by ml poslucha stanici vyhledvat.

1.3. Pozice ve vyhledvach Nsledujc tabulka zkoum pozici v obvyklch a pouvanch vyhledvach Google.com a vyhledva Facebooku. V ppad Google.com jsem nevyhledvala pomoc zadnsearch Facebook a pslun strnky, nebo vrt vdy prvn msto. Hledala jsem pouze vraz shodn s nzvem stanice. Pozice ve vyhledvn v: Facebook search Google search 2. v poad 6. v poad 2. v poad Neoficiln 10. v poad; Oficiln se nepodailo najt 20. v poad 1. v poad 8. v poad 10. v poad 15. v poad 3. v poad

Stanice: Beat Classic Impuls City Wave

Zjitn tchto daj bylo mon pouze zzenm falenho profilu a nslednho vyhledvn, kter tak mohlo bt provedeno ve Facebook Search bez zahrnut dalch preferenc, jako je zahrnut v oblbench strnkch nebo ovlivnn vsledk oblbenmi ptel. V Google Search probhalo toto oven po odhlen z tu. 2. Interakce strnky s fanouky Nsledujc graf ukazuje aktivitu strnek v rozdlen na jednotliv typy post, nicmn nezabv se zatm dle odezvou na tuto aktivitu od fanouk. Vrtm-li se zpt k tabulce, kde jsou vypsny poty fanouk, je evidentn, e vztah tchto dvou metrik rozhodn nen pmou ani nepmou mrou. Pesto vak ze vech strnek vykazuje nejvt aktivitu prv ta s nejmenm potem fanouk strnka rdia ClassicFM. in tak ale velmi jednotvrnm zpsobem. Zamuje se vhradn na vizuln a audiovizuln obsah. Obecn vzato, videa jsou pravdpodobn nejmn komentovanm, sdlenm a likovanm typem postu vbec, pesto se na zdi rdia Classic objevilo v prmru jedenkrt denn a v relu i 7 vide za den. Bohuel strategie administrtor je takov, e vechny pspvky vpoutj do newsfeedu za sebou v krtkch intervalech zhruba 2x denn. Na doporuen, v jakou denn dobu pispvat neberou dn ohled, zpravidla postuj dopoledne okolo 10. hodiny a krtce po poledni okolo 13. 15. hodiny. Alerty na poady dky tomuto systmu tak asto zapadnou. Cituji: Slavnostn symfonii E dur, op. 6 Bedicha Smetany jste si vybrali do Koncertu na pn na sobotu 7. dubna po 18. Hodin. Zahraje esk filharmonie, kterou d Karel ejna. Ukzka pedstavuje st dla v jin interpretaci. Tento pspvek spolen s ukzkou z Youtube se objevil 1 a pl dne ped vyslnm koncertu v 11: 28. A 3. nejaktivnj strnkou je strnka s nejvym potem fanouk rdio Beat. Zde je vidt znan pestrost pspvk. Jistou zvltnost je absence postovn jakchkoli videozznam.

Druh nejpoetnj komunita fanouk je na Impulsu a konzumuje od sv oblben page naopak pspvk nejmn. Patrn je tu tak absence vide, kter jsou ale zaazena ve zvltn zloce speciln uren pro tento typ obsahu. Zde se objevuj videa z vysln, backstage videa, pohledy do zkulis vysln - posluchai tak maj monost vidt sv oblben modertory pi prci. Rdio City m nejvt podl status a Wave velmi asto sdl obsah ze zpravodajsk sti webu eskho rozhlasu. V nsledujcch grafech bude mon lpe rozplst vztah typu post a zjmu fanouk o interakci.

rdio Wave

11

37

10

rdio Impuls

14

70 statusy links obrzky

rdio City 44

28

42

10

rdio ClassicFM

42

86

videa

rdio Beat 0

18 20

25 40

30 60

0 80 100 120 140

a) Graf aktivita status


Obrzek 1 Atraktivita status

rdio Wave

rdio Impuls

0 0 3 1.2 4.5 0 0 5 0.14 5 3.3 0 02 0.5 1 0.25 2 4 10

17 15 13 19 sdlen max. sdlen prmr komente maximum komente prmr likes max 71 30 40 50 60 70 80

26

rdio City

31

rdio Classic FM

rdio Beat 0

14 16 18 20

V tomto grafu je patrn aktivita fanouk u statusovho typu postu. Obsah status je velmi rznorod, jde napklad o pravideln dotazy k aktulnmu dn na radiu City, kter vtinou spadajc do oblasti lifestylu. Rno postovan dotazy maj velk poet oznaen lb se mi a zajmav tmata

maj i znan poet reakc v komentch. Nesdlej se. Maximln aktivity ve sledovanm obdob doshl status s tmatem zdraovn vstupnho v ZOO a dotazem, na nejoblbenj zve, velk aktivity povalo i tma cyklojzdy a zombiewalku. Dotazy se tkaj zejmna loklnch problm, kter pslu oblasti vyslacch frekvenc rdia. Impuls postoval za sledovan obdob tm nejmn status, vdy jde o velmi neutrln statusy, kter ve sv podstat pli nevybz k jin ne likovac aktivit. Pklad: Krsn den, Impulsci;-) S smvem a dobrmi skutky jde vechno lp! Pojte do toho s nmi!!;-). Nejvce ohlas se dokal status souvisejc s hrou na Impulsu Hal, tady Impulsovi. Rdio Classic se tak pli statusy nezabv. Veker jeho statusov aktivita se vztahuje ke sdlen njak udlosti. Tomu odpovd tak nulov aktivita fanouk u tohoto typu pspvku. Typick status strnky rdia Beat obsahuje program poadu, upoutvku na zajmav program, ke ktermu nestihli administrtoi opatit obrazov materil, ppadn hork novinka ze svta rockov hudby i vyhlen soute. Vybuzen aktivity je obvykle dosaeno informac o iroce oblbenm hudebnkovi, konkrtn pklad je status, jeho stednm tmatem byl hudebnk Mejla Hlavsa, ten ve sledovanm obdob zvtzil ve vech kategorich maximum lb se mi, koment i sdlen. Statusy s obsahem playlist poad (pedevm poad Hard&Heavy v nedli od 20 hodin) jsou postovny na ze zhruba pl hodiny ped zatkem poadu, tak, aby se poad pipomenul tm, kte jsou u svch pota a jsou tak potencilnmi posluchai. Rdio Wave pracuje se statusy podobn jako pedel strnka. Tedy sdlen upozornn na poady s krtkm vypchnutm zajmavho faktu, pozvnky na koncerty asto tch, kde inkuje nkter z modertor rdia. V nkterch ppadech jde i o bleskov zajmav zprvy z hudebnho svta koncerty v echch, mrt. b) Graf aktivita link
14 17 sdlen max. 10 17 18 14 11 rdio Classic FM 0 0 0 0 3 1 2.5 4 0 10 11 40 21 20 30 40 50 60 70 71 80 45 29 sdlen prmr komente maximum komente prmr likes max likes prmr

rdio Wave

rdio Impuls

0.6 5 0.75 4 2 0.5 4 2.5 4

rdio City

rdio Beat

Za posty v podob link byl v tomto ppad povaovn jakkoli obsah, jen byl nadepsn XXX Shared a link, tj. veker obsah, kter odkazoval, linkoval na jinou strnku.

Takov obsah tm nesdl rdio ClassicFM, stane-li se tak, je to opt odkzan na hudebn obsah na Youtube. Podobn tm nelinkuje strnka radia City, za zmnn stoj napklad odkaz na informace o akci Hran v metru, kter probhalo v dubnu. Jedn se spe o zleitost informativnho charakteru, kter by byly pli dlouh na vysvtlen ve statusu. Administrtor by se navc mohl dopustit chyby. Linky jsou naopak nejastj formou komunikace strnek Impulsu se svmi fanouky. By se prakticky nesdl dle, jsou pomrn zhusta oznaen, e se lb a kupodivu se schz i hodn koment. Jedn se pedevm o odkazy na hlavn strnku webu Impulsu, kde najdou posluchai aktuality. Ppadn na lnky, kter o akcch Impulsu vyly v jinch mdich. V souasnosti b pedevm charitativn projekt Poli to dl, kter pomh fyzicky a psychicky znevhodnnm lidem splnit pn. Jednotliv pbhy jsou nsledn medializovan a sdlen formou linku i na Facebook. asto jsou tak sdleny lnky o vhercch v dlouhodob souti Hal, tady Impulsovi. Rdio Beat pracuje s linky podobn jako Impuls, i kdy v daleko vt me. Sdleny jsou pedevm odkazy na uritou strnku webu Beatu. Obvykle jde opt o informace z hudebnho odvtv, ppadn pipomnky poad. Zpravidla jsou jet doplnny o krtk status, kter m zvit atraktivitu. To se docela spn da, tm vechny sledovan doshly dvoumstnch pot oznaen lb se mi, vce ne polovina i pes destku koment a stejn mnostv link bylo alespo jednou sdleno. Nejvt mnostv link m na sv strnce umstno rdio Wave. Z velk sti jsou odkazovanmi lnky na webov strnce rdia Wave, podstrnky eskho rozhlasu. Jde o informace z kultury, oznmen koncert, vydn alb, aj. zpravidla jde o zprvy, kter se zajmaj o takov typ kulturnch udlost, kter jsou v eskch mdich mlo exponovan. Akoli je stanice clena na mlad publikum, pli aktivity smrem k linkm vyvjeno ze strany fanouk nen. V tomto smru se boue aktivity zvedla u odkazu na lnek o omezen provozu brnnskho klubu Flda.

c) Graf aktivita vide


2 0.6 2 7 rdio Impuls 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0.02 1 0.02 0.5 0 0 0 0 0 0 0 17 11 11 rdio Classic FM 7 37

rdio Wave

9 25 sdlen max. sdlen prmr komente maximum komente prmr likes max likes prmr

rdio City

rdio Beat

10

20

30

40

Ve ve uvedenm grafu je zeteln vidt jeden zsadn fakt sprvci strnek Impulsu a Beatu s videem jako typem postu nepracuj, jejich statistiky tak zstvaj ve vech formch aktivity nulov. eho je velmi dleit si vimnout, je mra zahlcen strnky ClassicFM tmto typem post a naprosto neadekvtn fanoukovsk reakce. Veker aktivita strnky zstv v porovnn s mnostvm dosti zanedbateln. Fanouci jsou zahlceni odkazy z Youtube, navc asto v dobu, kdy vtina z nich nezvld reagovat nebo hlavn postovac asy m strnka mezi 9. a 12. a mezi 13. a 15. V tuto dobu pichz do newsfeedu smr ukzek skladeb, kter budou v cel podob vyslny v teru nebo upoutvky na hosty poadu. Rdio Wave vyuv videa k ilustraci npln poad, nicmn, nijak zhusta. Za zmnku stoj posledn dubnov video, kter se vzalo ke smrti lena skupiny Beastie boys. To vede tak statistiky tohoto typu postu na strnkch Wavu. Nejaktivnji reaguj na vloen videa posluchai a fanouci rdia City. Jist vliv na tento fakt me mt i mobiln aplikace City, kter umouje prohlet Facebookov profil a youtubov kanl i na mobilnch zazench. Sprvci videa vyuvaj jako upozornn na zajmav skladby, kter ve vysln zaznly a napklad se po nich asto posluchai ptaj.

d)

Graf aktivita fotografi

sdlen max. sdlen prmr komente maximum komente prmr likes max likes prmr

50

100

150

200

250

Graf ukazuje, e v ppad rdia ClassicFM je ze strany fanouk vyvinuta opt pouze minimln aktivita, pestoe mnostv fotografi, kter se dostanou do newsfeedu je znan a v porovnn s dalmi strnkami je na elnch pozicch. Fotografie se opt v k programu ivho vysln, kdy se postuj zpravidla podobizny skladatel, fotografie koncertnch sn nebo fotografie host v poadech. Tuto formu vyuvaj administrtoi zejmna k propagaci poadu elzka v ohni, kdy se do vysln zvou mlad skladatel a interpreti. Fotografie nezajmaj pli ani fanouky a administrtory strnky Wavu. Ti jejich prostednictvm rovn pli nekomunikuj. Sdl pedevm alba fotografi pozench jako report z hudebn/mdn/populrn alternativn/subkulturn akce. Vedle redaknho fotografa dvaj sprvci prostor i fanoukm, kte mohou poskytnout fotografie sv. Co do interakce zvtzil fotoreport z jarnho Code:Mode. Rdio Impuls vnuje fotografim zhruba tvrtinu vekerho obsahu a podobn jako v ppad link se fotografie vztahuj k probhajcmu projektu Poli to dl, a zobrazeni jsou ti, kte tohoto projektu vyuili. Ke snmku je vdy doplnn doprovodn koment, kter pibliuje pozad pbhu tchto osob. Dalm typem fotografi, kter Impuls sdl, jsou fotografie ze zkulis vysln, velmi atraktivn se ukzala bt napklad srie fotografi Vclava Moravce pi vysln Impuls VM. Zbyl dv stanice s obrzky pracuj velmi intenzivn. Rdio City sdl jak fotografie z aktulnho dn okolo aktivit rdia rzn akce, vherce sout pi pebrn cen, modertory pi kestech vlastnch publikac, ppadn fotografie ze zajmavch koncert. Na druhou stranu velkou st fotografi tvo obrzky, monte, obrazov vtipy, kter jsou obsahov naprosto irelevantn a jejich clem je pouze podpoit aktivitu fanouk a zvednout tak povdom o strnce. Tento typ obrzk m nejvce likes, koment a sdlen. Beat pracuje s fotografiemi opt ponkud jinak jsou spe ilustracemi pro doprovodn text, koment, kter je asto upoutvkou na poad, tematick vkendov program, vysvtlen, co dan

mont znamen, ppadn informaci z hudebnho prosted. Na fotografii bv grafick znzornn poadu, jaksi plakt k vysln, interpret i skupina nebo fotografie obalu alba. Tento typ obrazovho materilu sklz znan zjem u fanouk, kte likuj a komentuj a sdlej tm vce, m je oblbenost skupiny masovj. Jedinou vjimku, kter ale znan zamchala statistikami tvo fotografie firemnho Jeepu rdia Beat. Zbyl fotografie maj nejastji mezi 20 a 80 liky, okolo 6 koment a 1 a 3 sdlen. Touto formou komunikuj administrtoi strnky s fanouky nejastji a viditeln jde o spnou metodu.

3. Interakce fanouk se strnkou V nsledujc sti jsem se zamila na interakci fanouk se strnkou a jejmi sprvci. V tabulce je popsna doba, kter zhruba dl umstn pspvku na ze a odpovdi na nj. stanice Reakce na dotazy fanouk Beat
cca 4 hodiny asto nereaguj vbec;

Classic FM
12 hodin

City
2-8 hodin; odpovdaj na vtinu posts by others, velk interakce s posluchai

Impuls
tak cca 5-8 hodin mlokdy odpovdaj, pokud,

Wave
35 min

Zkoumala jsem nejdve ji postnut pspvky a odpovdi na n a nsledn jsem se sama v experimentu dotzala na zdi, v jakch vyslacch asech je mon zavolat si o psniku na pn. V ppad City trvalo cca 3 a pl dne ne byl mj dotaz zodpovzen, nicmn velmi slun ochotn, by zamtav. Reakce na mj pspvek na zdi ClassicFM byla tm okamit, zhruba za 15 minut. Rdio Beat reagovalo tak velmi rychle, cca za hodinu, Wave tak neml tm prodlevu v reakci. Jedin Impuls na pspvky fanouk nereaguje stabiln. Na se fanouci ptaj, co pou V sti Posts by others je velk mnostv pspvk, velk st z nich je ale reklamnho a PR charakteru, kdy jsou sdleny rzn pozvnky na koncerty, videa, lnky, informace, fanouci se sna prodat pebvajc lstky na koncert. Typ pspvk, na kter sprvci zpravidla odpovdaj, se tk vtinou ex post nzv skladeb a jmen interpret, ppadn odpovdaj na pn k Velikonocm (City). Tento obsah se nedostane do hlavnho newsfeedu, administrtoi jej nesdlej.

Zvr:
Kad ze strnek si nala vlastn strategii, kterou se zaala stanici prezentovat na Facebooku. V ppad nkterch strnek by vak stlo za zven, zda tuto strategii nezmnit, co by mohlo vst ke zven interakce fanouk. Rdio Beat sprvci odhadli potencil znmch skupin, kter v pspvcch vb k interakci. Ze souhrnnho pohledu je ale struktura pspvk velmi ploch posty jsou omezeny prakticky jen na linky a obrzky. pln chyb psan statusy, se ktermi by se jist dalo pracovat a stimulovat tak aktivitu ve velmi poetn skupin fanouk. Strategie informovn o nplni poad t den, kdy jsou vyslny, je co do registrovn fanouky vcemn spnou strategi. Rdio ClassicFM strnka trp nedostatkem fanouk, kter se ale administrtoi ani nijak nesna pilkat a ty stvajc vybzet k njak aktivit. I proto se mnoha z nich nezobrazuj jej pspvky nebo jsou dky zahlcen videi a obrzky skryty. Problmem tto stanice me bt tak ni potaov gramotnost poslucha. eenm by mohlo bt umrnn v postovn a zamylenm se, zda nelze informace fanoukm sdlovat i jinak ne prostednictvm ryvk skladeb nalezench na Youtube. Kvantita nerovn se kvalita. Rdio City sna se usilovn s fanouky a posluchai komunikovat, a stimulovat jejich aktivitu napklad statusy s otzkou. Informan obsah je velmi odlehen, spe rubrika lifestyle. Zajmav vyuit vide a monosti mobiln aplikace. Za nevhodn povauji sdlen velkho mnostv obrzkovch vtip a karikaturnch kreseb, kter fanouci ve velkm likuj, komentuj a sdlej, by tento obsah nem s ostatnm obsahem na strnce nic spolenho. Rdio Impuls velmi mal aktivita strnky obecn, sprvci vcemn pouze sdl obsah webu a fotografie. Vtina pspvk se tk dvou stejnch projekt Impulsu Hal, tady Impulsovi a Poli to dl. Stlo by tedy za zven, zda nerozit tematickou npl pspvk. O videch v zloce by mli bt fanouci informovni lpe. Rdio Wave pevaha link na lnky souvis s pozic Wavu jako sousti veejnoprvnho mdia, informace, kter se v neewsfeedu ocitnou, jsou hodnotn. Plusovm bodem je jist odhadnut mry novch zprv tak, aby fanouci nebyli zahlceni. Pracuj se vemi typy pspvk. Statusy mohou vce vybzet ke komentm, podobn i doprovodn popisky u link, nyn jsou pravideln pouze likovan.

Zdroje: https://www.facebook.com/radiobeat https://www.facebook.com/city937 https://www.facebook.com/city937 https://www.facebook.com/raaaadio https://www.facebook.com/RADIOCLASSICFM