Você está na página 1de 1470

* *******************************************************

* tantraraajatantra
* with the commentary manorama by subhagaanandanaatha
*
* edited by lak.sma.na "saastrii
*
* published in the tantrik texts series
*
* general editor arthur avalon (john woodroffe)
*
* calcutta 1929
*
* ********************************************************

ौीौीतराजतम।्

ौी-आथार-एवलनने ूवित ं पवित।


 े

महामहोपााय ौीलणशािणा सािदतम।्

किलकातानगा

महामायाये

े ु ु
ौीिसरचतधिरणा ु
मिितम।्

लडनराजधाा ं ाक ् एड का ं ककण


 े
ूकािशतम।्

ख ृ अ: १९२९


ौीगणशाय नमः।

अथ तराजः।

मनोरमाटीकासिहतः।

ूथमः पटलः।


अनाोऽपराधीनः ाधीनभवनऽयः।
जयिवरतो ािवः कालो िवनायकः॥ १॥

--------------------------------------------

मनोरमाटीका ूारत।े


ौीगणशाय नमः।
े ूबवााथगभ
आोकन ु िबयत।े तऽ
  िवनायकितः
अनाः कालाऽरिहतात।् अपराधीनः इतरूरणािवधरः।
े ु

ाधीनभवनऽयः े ु
ायातृानयाभवनऽयः।
 अिवरतः काल समानात।्
जयित िवोोभवतीथः


ािवः दशपाामनविात।् काल इित िवशषण


नाम। िवनायकः िवरो िवगतनायक इित च। एतं भवित
ु कालपो िवनायकः सवो
एवमः ृ भवतीित तथािवधो

ृ भवतीित च। तने कालपपरमाथाया
िवगतनाकः कालो िवोो
लिलतािनाया िवमयं साधकाना ं तादा ं च
 े
ूबवााथनाऽ ू ु
सिचतिमपिदशि ू
पपादाः॥ १॥

--------------------------------------------

p. 2) भगवन ् सवतािण
 ु
भवतोािन म े परा।
िनाना ं षोडशाना ं च नवतािण कशः॥
ृ २॥

े े
तषामोसापाायत े मितिवॅमः।
ता ु िनरप
े ं म े त ं तासा ं वद ूभो॥ ३॥
ण ु कािदमत ं त ं पणमानपया।
ू  े
 े गोपन ं तचोिदतम॥् ४॥
गो ं सवूयन

ू महर
कथ ं कािदमत ं नाा त े ॄिह े ।
ु तत े मया॥ ५॥
कािदकालीितशी ः परा

ूोे त े कािदकालीमता े तने नामतः।


ण ु तवताणा
  ् ६॥
ं राजान ं सविसिदम॥

ं भविपा
कािदसा  े
ू सा शिः सविसय।
ु े नवनाथ ैरकयत॥् ७॥
त ं मं भवन

ु े त ं क े क े िवजृत।े
तया त ैभवन
े माम॥् ८॥
अवसानषे ु काना ं सा त ैः सा ोज

--------------------------------------------

े मािमःै सिभः
अथ भगविािदिभः ोज

ोकै ावतार बममपिदशित। 
तऽ सवतािण
 ु ु
िनाषोडशकाणवोियामलािदचतःषिमखािन तािण।
नवतािण
ु 
सरीदयिनाषोडशकाणवचानमातृ ं
कातसमोहनत
े े ूाराािन
-वामकरबपाकूारिचामिणम

इित। अोसापात ्  ू े
तारोाथपजाीकारणोात।्

िवॅमः ामोहः। तासा ं षोडशाना ं िनानाम।् अानपया ू ृ े
इतरतोाथपजाीकारमकोपदशात।् गोपन ं तचोिदतिमित

पिऽश े े े 
ं े पटले षाशोकोसतिवधाननथः।

नवनाथ ैः ितीयपटले ूितपािदतप ैः। अकयत ूसारयित ।
तया कािदशा। त ैः नवनाथ ैः। सा त ैः सा ोज
े मा ं
कावसानषे ु सा

--------------------------------------------

p. 3) आ े तावतारािद ितीय े नाथमडलम।्ृ े ात लिलताचा
िनोारतीय  तयोयोः॥
 ९॥

े ्
न ैिमिकं तथा कामचन ं षके भवत।

कामरी समके परतो भगमािलनी॥ १०॥

िनिा त ु नवम े भडा


े ृ
दशम े ता।
एकादश े विवािसथ वळरी
े मता॥ ११॥

ऽयोदश े भवती ु  े
े ू िरता ातदश।
ु ु 
कलसतोऽिन ्
िनािना त ु षोडश॥
े १२॥

ततो नीलपताका ाद ् िवजयाऽादश े पर।ेसवमलिनाऽतो ं
ालामािलिनसिका॥ १३॥


एकिवशितम ु ु नर।े
े िचऽा कका
ं े त ु वाराहीानािन तदनर॥
ऽयोिवश े १४॥

ं े मातृकािः षिश
पिवश ं े मवैभवाः।
ं े त ु लोकता॥ १५॥
ं े ासपा अािवश
सिवश


अनरे कडि
ृ  होमक  च।

--------------------------------------------


कािदशिनवनाथ 
े च सा मिय िवलीना िततीथः।॥
ैण
२॥ ३॥ ४॥ ५॥ ६॥ ७॥ ८॥
आ इािदिभः सह इःै दशिभः ोकै टलान ्

तदथाोपिदशित। तयोयोः ु 
 चतथपमयोः। परतः अम।े
अथ ादशे

--------------------------------------------

p. 4) ं े त च होमाः काा महोदयाः॥ १६॥


एकिऽश

ं े त ु पटले यािण फलभदतः।


ऽयिश े
ु ं े त ु नामािन पिऽशऽ
चतिश ं े वासना॥ १७॥

ं े ाकथनमायािवमहाः।
षिश
ूाय ं शतोकाः ादवे ं तसमहः॥
ं १८॥


सरः ु ु ः सलभो
समखः ु बतिवत।्

असशयः ं
सशयििरपो ु 
े गमतः॥ १९॥


सौयमनवं ु
प े सौमता ु
पनः।
े ू 
रपवािभभािषं ृ
ताऽिजविता॥ २०॥
 सोषो बतता।
सौलमगिवं

असशयबोध े तिूितपादनात॥् २१॥

े े
न ैरपमिवा ु िहतवािदता।
गं

एविवधो ु 
गयितरः िशःखदः॥ २२॥

ु  ैः सय
चतिभरा ् ु
ं ु ं ौावान सिराशयः।

--------------------------------------------

् े ततः सदश।े परे एकोनिवश।


अिन पदशक। ं े अतः िवश।
ं े
अनरे ािवश। ु  े अनरे एकोनिऽश।
ं े तदनरे चतिवश। ं े
े त ािऽश।
त िऽशम।
ं ं े अ उपासनादः।

ं ् ९॥ १०॥ ११॥ १२॥ १३॥ १४॥
तिवमहाः षट ् िऽशािविशात॥
१५॥ १६॥ १७॥ १८॥
ु इािदिभः ःखद इ
सर ु 
ै तिभः
 ु
ोकै दिशकलणमपिदशित। ू  ूितपादनात ्
तऽ सोषः पणता।

त। इतरः उलणिवहीनोदिशकः। िशःखदः िश
े ु  १९॥ २०॥ २१॥ २२॥
िवापहारशरीरशबिामोहािदिभिरथः॥
--------------------------------------------

p. 5) े
अः िरगाऽ ूाकारी े
िजतियः॥ २३॥

ु म े सदैवत।े
आिको ढभि गरौ

एविवधो े
भविितरो ृ ु
ःखकरोः॥ २४॥


गमान े वचन े दािद ं वचः सदा।
े े तथित
ूसीद नाथ दवित ् २५॥
े च कतादरम॥


ूणोपिवशा े ु
 तथा गदनया।

मखावलोकी ु  ् २६॥
े े कादािदमादरात॥
सवत

े े न ब ूलपदिप।
अस ं न वददम े
ु ् २७॥
काम ं बोध ं तथा लोभ ं मान ं ूहसन ं ितम॥

 पिरदवनम।
चापलािन च िजािन नमािण े ्

ू ं बयिवबयम॥् २८॥
ऋणदान ं तथाऽदान ं वना

ु  ु
न कयाणा ू ु कदाचन।
सा िशो भः
ु िशवः साा ं वन
यतो गः ्
ु ूणमन ् े ् २९॥
भजत॥


यथा दवे े तथा म े यथा म े तथा गरौ।

--------------------------------------------

ु 
चतिरिभिरािदना ु ु
े ोकयने िशलणमपिदशित
गरोिरल , तऽ

ु  ैः सयः
चतिभरा ु 
ं ु गरोलणनोै
े ः
ु ु   े ैः उपतः।
सरािदिभतिभिवशषण े ु
इतरः उगणिवहीनः
् ु अकीनथिचदहशा
ृ गरोः
ःखकत   े े ैः॥ २२॥ २३॥ २४॥

गमान ् े
इािदिभः ूणमन भजिद ःै पिभः

ोकै ः िशाचारबममपिदशित। ु ापरयो। िजािन
तऽ ितः

किटलािन ू ु िजजीिवषः।
े ं ूलापः। भः
पिरदवन ् े े २५॥ २६॥
ु भजते सवत॥

२७॥ २८॥

यथा दवे इािदिभभिसमित 
इदै शिभःोकै ः

पपादो -

--------------------------------------------

p. 6) ु तथा ावे ं भिबमः िूय े ॥ ३०॥


यथा गरौ

गरो ु जिदवस े कयावमादरात।
ु  ्

 ् ३१॥
े ू ं योिगो भोजन ं तदाचनम॥
िवशषपजा

ा े रगत े प ू े ु
ू ं पजयदमजािदष।
े र े योजनबमात॥् ३२॥
े े िनसवा
एकदश

ु ं ृ वष  षोजनार।े
एकािद ऋतसवा
े तदाापिरपालनम॥् ३३॥
ततोऽरगत े सवा

ू ं पाका ं तथा।
आसन ं शयन ं व ं भषण
ू े ् ३४॥
छाया ं कलऽम ये ं त ु पजयत॥

ु  ु
ू ं न कयादननया।
एकमाम े पृथजा

पजाम े ् ३५॥
ू े ना िित ं वदत॥
े समायात े प

े ु कयाो
े शषिमः
िवधिह ु  चदाया।

वतत ु 
 सोऽिप तषे ं कयािलमानसः॥ ३६॥


पजाम ु प
े गरौ ू े  े वऽिप समागत।े
ृ े ं समि
कमव े ् ३७॥
ु ं मौन ं त ैन  समाचरत॥

गु ं न म बत


ु े यिद बत
ु े त त।ु

--------------------------------------------


पािबममपिदशित। तऽ ा े लोकारं गत।े रगत े
े ं गत।े
वमाणषोजनापिरसािविशयोजनदश
अमजािदष ु गु ं तदमज इापिरात
ु ्

ु े एकदश
वमाणानपिदशािदशन। े े
े 
मामनगरमडलखटखवटपनािदष ु
ु गिशयोः ितौ।

योजनबमात र इयः। एकमाम इित
ू ु
पवनगरादीनामपलणम।् पृथजा
ू ं
ु े े ं
गमरणाषा

--------------------------------------------

p. 7) े  ैवा  दवपजन
न कदािप भवििम े ू ैः॥ ३८॥

े त िनयत ं पजा
मण ु 
ू ं काथोिदता।

ता ं च तटले सक ् ाा भिसमितः॥ ३९॥

ु ं च नावां
िनाना ं ऽैपराणा े शकादयः।
तथाऽोत े िकिदिभचारािदिसय॥
े ४०॥

 ्
अिािदष ु ऋषे ु िबसगाविजतम।

ु योजयदाान
चतरो े ्
िबसग त ु सवगौ॥
 ४१॥

तने मािदवणन नााारण


े च।
े षं वाऽम ं ादश ं त ु वा॥ ४२॥
गणयऽ


िरपोमावण  ात ् तने तािहत ं भवत।
े ्
रािशऽ ऋषे ु सपतृतीयग ैः॥ ४३॥

े ं ु े
साानामिप िवयमशकामनमह।

--------------------------------------------


दवताना ू ं य ं न कयात
ं वा पजा ्
ु  इित। ू े  े वा तदमतः
प
ूािविमािदतम।े तटले ितीयपटल॥
े २९॥ ३०॥ ३१॥ ३२॥ ३३
॥ ३४॥ ३५॥ ३६॥ ३७॥ ३८॥ ३९॥
िनानािमािदिभः सवत इै ािवशा
 ं
 ं ु
ोकै माणामशकािदकमपिदशित। तऽ अशकादय
ं इऽ
अशकशो
ं राँयािदवाचकः। आिदशने िसािदचबगणन ऋण-
ऋिण ूभृतय उ।े अिािदष ु ऋषमषािदष
े ु े ु रािशिथः।

  ं िबिवसजनीयकाररिहतम।
िबिवसगाविजत  ् चतरु इित

ंु
पिलितीयाबवचनम। ्
् आान अकाराान ्  े
वणािनितशषः।
िबसग त ु सवगौ
 िबसगयोः ् 
 िशवशिपात सवाता। तने
रािशष ु योिजतारबमण।
े एतं भवित ूरं

सिऽपादायिशिटकाः सवि तािभः
ं ं जानीयात ्
सासाधकयोरशक

--------------------------------------------

p. 8) यत े तिवानरिहताने चोिदतम॥् ४४॥


ूादिणोदक च सऽपकयोगतः।
् े ् ४५॥
ु े ु वणान बमािखत॥
कोािन षोडशाऽऽ ष

ु ु  े े कयािन
चततिवभागन े वै बमात।्
ूथमूथम े ा ं ितीयूथम े तथा॥ ४६॥


ितीयमतात तथाऽदिप े ्
कयत।
् ् ४७॥
तकोषे ु िविलखते तममरम॥

े ्
ु ु े ु ााविध समािलखत।
एव ं चतषकोष

--------------------------------------------

् ु
इित। गणयते िरपनामाररािशमार मारराँय ं
गिणते
 ैररातरिभचारािदक
षामादशरािशगतारािदकै म े ं
ु   रािशष ु ूोिमितशषः।
कयािदथः। े ऋषे ु अिािदष।ु
नऽषे ु सपतृतीयग ैः ूावत ्

िरपनामारनऽमार मारराँय ं गिणत े
  ैािभचारािदकं
सपतृतीयनऽगतावणम
ु   साानािमािद
कयािदथः।
उपिरामाणसासाधकिसाषे ु िऽषपासकष
ू े ु
ूथम तानरिहतात ्
ु ं ु े े  ४०॥ ४१॥ ४२॥ ४३॥
ूागाशकामनमहवणीयिमथः॥
४४॥ ४५॥

वणान बमािखिदऽ
े बमशाथः ूदँयत े
ु ु  े षोडशकोािन ूादियने चािर चािर
चततिवभागन
ु  ु स। ूथमूथम े
वमाणसािससिसािरवगष

ूथमचतूथमको े ् ितीयूथम े
े आमरं िलखत।

ितीयचतूोबमूथमको ू  ु
े तथा यथा पवचतय
ु   ितीय माकारं
ूथमकोः कितः अऽािप तथा कयािदथः।
े ् अत तृतीयचतूोबमूथमको।
िलखत। ु े अत ्
े ् तथाऽदिप कयते तथा
तृतीयिमकारं िलखत। ् यथा
ू  ु
पवचतऽयम।् अत चतथचतम।
् ु  ु ् अिपः समय। ् े ्
ु े कयते िविलखत
ु 
। चतथमीकार ु  ु ूो-
ं चतथचत

--------------------------------------------

p. 9) नामारं यऽ को े सँयत े ततः॥ ४८॥

् े  ्
िसादीन गणयावारदशनम।
् ु
िसिसो जपािते िगणािसाकः॥ ४९॥

--------------------------------------------
 तोषे ु
ूथमूथमको े िलखिदथः।

ु ु े ु तम ं
उचतचतयितीयकोष।
ूथमूथमितीयतृतीयकोिलिखताराणा ं पमारािण

िविलखिदथः। ्
 एव ं ूावत ितीयकोाराणा ं
े ् तृतीयकोाराणा ं
पमारािण तृतीयकोषे ु िविलखत।
पमारािण चतथकोष े ् उे चतचत
ु  े ु िविलखत। ु ु े ूक
े ं
ु पनः
को े पनः ु पमारलखनतः
े ााविध
ु े ् एव ं िलिखत े सित
ु े समािलखत।
चतचतयऽिप

ूथमचतूथमको 
े अकथह इित चायरािण।
तितीयको े उङप इित ऽीिण। ततीयको
ृ े लझम
ृ इित ऽीिण।
ु  े ओडव इित ऽीिण। ितीयचतूथमको
ततथको ु े आखदल इित
चािर अरािण। तितीयको े उचफ इित ऽीिण। ततीयको
ृ े लऽय

ु  े ओढश इित ऽीिण। तृतीयचतूथमको
इित ऽीिण। ततथको ु े
इगध इित चािर। तितीयको े ऋव इित ऽीिण। ततीयको
ृ े एटर
ु  े अणष
इित ऽीिण। ततथको ु  ु
ं इित ऽीिण। चतथचतूथमको े
इधन इित ऽीिण। तितीयको े ऋजभ इित ऽीिण ततीयको
ृ े ऐठल इित
ु  े अः त स इित ऽीिण। एव ं िलिखत े
ऽीिण। ततथको
ु ु
ूथमचतकोाराणामपिरतनारािण
ु े ु यथाबम ं ँय।े
ितीयचतकोष

अकारािदकारााकपाशदरािण तषे ु षोडशकोषे ु

ाकलबमािण  ४६॥ ४७॥
ँय इित ूथमूोबमशाथः॥
४८॥ ४९॥

िसिस इािदिभः सिनितिम  ैः षिः
रै ा
ोकै षा ु
े ं षोडशकोाराणा ं फलापिदशित। तऽ

अतोऽथा सिससाादः अनरभतः ु
ू सिस 
इथः।
अिभचारे िरपोरवे ं यिद ािवपय े िरपोरिभचारकाले त
ु ु े
सिससिसदिभचारमािभचारक ैव िनधनाय

भवतीथः।
ऋणिसािदयोगषे ु मदान े िवशषतः।

--------------------------------------------

p. 10) ु
िस े सिसः  गोऽजान।्
साा िसािरहि
े ं े
सािसऽितसशात ् ृ ् ५०॥
सासाोऽितःखकत॥


सा े सिसो े ्
भजनााािरः ा ं िौय ं हरत।

सिसिसोऽयनात ् ं दाथितम॥
फल े ् ५१॥


सिससाो जापा ैः िसय े ादतोऽथा।
ु े त ु ूिस ु पवजकतौमः॥
सिस ू  ृ ५२॥

तात त् ु सविसीना
 े ु ्
ं साधन े यो जपनम।
अिभचारे िरपोरवे ं यिद ािवपय॥
े ५३॥

ु ु े ु ्
े े कलााशयवम।
सिसोिररशषण
अिरिसः सतु ं हादिरसाः योिषतम॥् ५४॥


अिरः सिसोम ु कलोादनकन
ु ृ ैः।
ु ् ५५॥
 ाहा मः सा ैव सिनितम॥
अयिरः

 ्
नामारमार यावािदवणकम।

ृ रैिभात
िऽधा का ् ् ५६॥
तदिपरीतकम॥

--------------------------------------------


ूिसं नाम गीयात ् ु यने जामित॥ ५०॥ ५१॥ ५२॥ ५३॥ ५४॥ ५५
ूसा

नामारिमािदिभः सवत इःै षिः ोकै ः
  तलािन चोपिदशित। तऽ
साधकमयोमणाधमणं
 ं मातृकारबमण
यावमािदवणक े नामारमार
े  िऽधा का
माराविध गणयिदथः। ृ ता ं सा ं
ु ु  ् रैः रशने षोडशसिऽसा उ।े तऽ
िऽगणीकयात।
् ृ
सदायात ससाऽीकता। ्
िभात तया ता ं
े ् तदत मारमार
सामाहरत। ्

नामाराविध मातृकारािण। िवपरीतकं सिभः


ं  िऽिभराहरिदथः।
सव े  एतं भवित सवषा
 ं
िवामाणा ं सवषा  
 ं साादीना ं च उमणाधमणं
ु ु
ातमपायः े नामारमार
मातृकारपाठकमण

उँय

--------------------------------------------

p. 11) ृ
काऽिधको ऋणी यो ु
े ऋणी चममम।
े ्


य ं ऋणी च ् ू  ऋणी यतः॥ ५७॥
ं जते पव

कथ ं ऋिणं माणा ं साधकाना ं च म े वद ।


ू  ृ
पवजकताास ृ ् ५८॥
े पापादाफलािकत॥

पाप े न े फलावािः काले दहयाणी।े ् ५९॥
े ूानः िसय े भवत॥
मः सािमाऽण

ु 
िसमारोलमो यः िसिभारः।
लीमदादना म े भोगमवावान॥् ६०॥

ू  ्
े भजन ं त पवगम।
स ऋणी यो

ताणिवशि ु काया  सव
 ु सवतः॥
 ६१॥


िा ैरिप पा ैः पऽजीवै ु
ः कचन ैः।
ािटकै  ूवालै मौिकै हमिनिमत ैः॥ ६२॥

--------------------------------------------

् ू 
आरात पवारािण ु ृ
गणिया ता ं सा ं िऽगणीक
सिभरा िशसा ं िवाय तथा मारािद
 
नामाराविध गणिया ता ं सा ं सिभवधिया
िऽिभरा िश ं च जानीयािदित। कािदना
ृ े एतं भवित
ू  ु 
पवोकोिशसयोरिधकसायोऽधमणः
ु उमणः।
हीनसाय  तऽ म अधमण
 े

फलभयं  े न ै ं तनोमणिवादीन
ाधमण े  ्
पिर अधमणानव ु 
 े ीकयािदित। सवः साधकै ः साधय ै।
 मषे ु िवास ु चथः॥
सवतः े  ५६॥ ५७॥ ५८॥ ५९॥ ६०॥ ६१॥ ६२॥

िा ैिरािदिभजपिम  ु 
ै तिभः

ोकै रमालािदकमपिदशित। ु
तऽ कचन ैः रचन ैः॥ ६३॥ ६४॥
६५॥

--------------------------------------------

p. 12) 
राजत ैजपमाला ् ू  पवू  फलः।
ात पव े ु

आिदारै रैः ादमाला यथाथतः॥ ६३॥


अनलोमिवलोमाा े ्
ं मातृकािरता ं जपत।
एव ं सवगणोपतो  ् ६४॥
 ु े जायत े सविसिमान॥


तजनीरिहत ु  ु
ैः कयादम 
ैजपिबयाम।्

 ं
अलीपवसशादिप
ु े ् ६५॥
 वा गणयपम॥

ु ू  िविहत े िनिष े कमिण


अबिपव  ितम।
ु ्


िवा ं जपत ु
ं तने तापात ु ् ६६॥
े ीवम॥
े ्
िनाितबमदोषाणा ं शा ै िवा ं शत ं जपत।
न ैिमिकाितबमण े सहॐ ं ूजपदा॥
े ६७॥

ु े
िवशदहवदनः ु
शारधरः ु
शिचः।
िवमखः े  े ु च॥ ६८॥
ु परिनास ु दवतादशनष

 ू
पराथविनताभिमपीडास ु िवगतृहः।
 े ूाकारी
दयाितः सवजन े गतृहः॥ ६९॥


आिको गभ िनशो िनयमाितः।
यः स सवगणोपतो ु ् ७०॥
 ु े िवािसिमवायात॥


अथा वतमानो यो िवाभजनवाँिरम।्

न त िसदिभः कऽािप कदािच कथन॥ ७१॥

--------------------------------------------


अबीािदना े ु
े ोकयने ूायिमपिदशित॥
तदन ६६
॥ ६७॥
ु े
िवशािदिभः े
कथन  ु  ोकै ः
ै तिभः

साधकसमाचारमपिदशित। े  े ु दवतास
तऽ दवतादशनष े  े ुच
ु दशनष

िनास ु िवमखः।
ु  े ु वैिदकवैवशैवािदष॥
दशनष ु ६९॥ ७०॥ ७१॥ ७२॥

--------------------------------------------

p. 13) आदौ योगो भवद ु


े े पवः सटोयोः।
एकारं त ु मथन ं िवदभरीकतः॥
ृ ७२॥

ं ु िवाय गः
मदोषा ु पिरहरत ्
े णात।्

ु िश ं िनहवािचरात
अथा स गः े ् ु ् ७३॥
ीवम॥

--------------------------------------------


आदौ योगािदना े मषे ु
ोकन
 ु
साकमयोजनूकारमपिदशित। तऽ एतं भवित
 ं योजन े योग इित सा।
मिवयोरादौ साधकसाकमणा ं

मिवयोर े पवयोजनात ्
पव ं
इित सा।
ू ं ु इित सा।
मिवयोरायोः पवयोजनापट ं

मिवयोः ूागाना े
एकै कारतोऽोसलनात ्


मथनिमित सा। ू
मिवयोः पवाना ंच

अोमरययोजनात िवदभ  इित सा।
ं स च िऽिवधः
मारयारे साारमकमक ् े ूकारः।
े े ं योजयते इकः
े ं योजयते ्
सााराणा ं यारे मादीनामरमक
सोऽपरः। मादीनामरयारे साादीनामरं य ं
े े
य ं योजयदषोऽः। एव ं ऽैिविमित॥ ७३॥
ु
मदोषािनािदिभगिर 
नै विभः
 ु
ोकै मदोषािदकमपिदशित। ु
तऽ स गिरऽ सशो मिवषयः
 ु
 ितिरयोयोयगपठनात।
। सणगः ् अिधकै जपात
 ्

अिधकदवताम ु े
ैः सा िदवतामजपात ् ु
ि ऽासः
। गिवतः ु
 साधकानिभमखः। े
अिविधूाः दीािदिविधमरण

साः। वैिरकोगाः पववै  ु
िरवगचतकोगाः।
 परािजताः। कमबाात
िनिजताः  ्
साधक
ूाजृ तबाात।् अहसाः हकारसकाररिहताः। सविजताः

ू 
बलहीनाः। अपणपाः ु
वा अपलाराः। िछाः

महावयिवन एकदशात।् िताः साधकािभमतूदानष।
े ु

साननािसकाः  
शवगारूायाः। अकालिविनयोगने म
े ु ूयोगािदष ु िविनयोगन।
ापकालष े माणा ं
 ु े
ापूबोधयोलणमत।

ूणवकाररफहकारारूायााा े
आयाः।
इरूाया माः सौाः। साधक ास े दिणनासापटु े
ू  ूवहित सित आये -
पिरपण

--------------------------------------------

p. 14) तने तिरहार ण ु दिव


े समािहता।
पिरहारूकार ु व े योगषे ु ततः॥ ७४॥

 ्
 मः ऽः ादिधकै जपात।
दधः षणगो

गिवतिविधूाः शऽवो वैिरकोगाः॥ ७५॥

ु 
ृ गवरािताः।
बाला लरूाया व
 कमबाादहसाः
िनिजता  
सविजताः॥ ७६॥

--------------------------------------------

े ं सौादीना ं तदा ापकाल


मादीना ं ूबोधकालः। इतरषा
एव। वामनासापटु े ास े ूवहित सित सौमादीना ं
े े
ूबोधकालः। इतरषामायानामाणा ं तदा ापकाल
् े ु कायष ु िविनयोजकः
एतकलमिवाय मान मनीिषतष
े ू  े
साधकषाछाशकारी  मिछताः
भवतीथः। ू 

िनापाराः। ं
साधकसमीिहतसपादन 
े िनापारा 
इथः।

ापगाः सवत ् ु
साधकानिभमखाः। अजपात ्
ु 
गरोिवािधगमिदवसमार तबमभजनानीकारात।् अऽ
सििदादिच। मा माः समीचीनभजनशील

साधकाथानथ  पऽषे ु पठनात ्
सम ं साधयीथः।
ु ु ु
े यतः कतित
यथािविध गमखादिधगममरण ् े ु मादीन ्
पऽष
 अवणः मारो
ा तऽ पिठा जपािदथः। े
बिहभतू  ैः। तषा
े ं तऽ नाम साधकानवधानपठनाा

 ु ु
सवः। कीिलताः यथा कालाः शिमकािदष ु


िभपः तामसासाधकानवधानसपािदत ैररैः
 ाः िनाः िनवािरता इथः।
कीिलता इथः।  िवसिकाः
ु ृ े
िवगतसिकाः गणवियणादशािदूाौ सा ं अकतसिकाः।


ूाःखा ूाशाः। वैिरसमिताः वैिरमा ैः

सहोपािसताः मामो ं वैरलणमपिरात ्
वासनापटले
वमाणािदह नोम।् खडीभताः
ू िभिवमहाः।
अशजापात
ं ् े े
मिवानामकदशजापात।् अहीनाः

ं ृ अगोिपताः। गोिपतने गौरव ं


अासमहीनाः। असवताः
ूकाशनने न ै ं

--------------------------------------------
p. 15) ू 
अपणपािँछाः ःु िताः साननािसकाः।

अकालिविनयोगने ूबोधः ापगा जपात॥् ७७॥

 ु कीिलताः।
माः पऽषे ु पठनादवण
ा िवसिकाः ूाःखा वैिरसमिताः॥ ७८॥


खडीभतां ं ृ
शजापादहीनासवताः।
ू 
अपणनोपिदा  ु त े मताः॥ ७९॥
य े हीनवीया

् ु
सदा ूयोगात कठं िताऽितिवलनात।्

णा ूलपन ैजापादम ैः सहािवलाः॥ ८०॥


उपावया ् षादवमािनताः।
जापात वै

पिवशितिा ं
दोषाान ् े ु
शमयः॥ ८१॥

--------------------------------------------

 े
च सवमदवताना  े अपणन
ं सवऽोत। ु
ू  अनमहिवधौ
ू  े ु  ृ े हीनवीयाः
े ूवन।
पणािभषकािदगवाामरण
ु ं
ीणबलाः अनकरणादसजातशिना ्
ूितपािदतात अिन ्
िश े
  ु
े  कठम
कायकरादभजनादनथकराथः। ्


अकायकरम।् सिसा
ु 
अिप मादयः सवदा
ु ु
िविनयोीशवठाः  िता
िन ैा भवीथः।

शािद ्
तम अितिवलनात।् उकालादिधकं िवल


मादीनामरावतनात।् णाः पीिडताः। ूलपन ैापात
 ्
अयोय ैरालाल जापात।् अम ैः जमानादम ैः।

आिवलाः ाकलाः एकि े जमान े अम म े म े
 ु
जपत उभयोरिप मयोाकलता 
भवित तयोनानथादयः

े पिरागः। अनवया जापात ्
 उपा
सवीथः।
ु 
गकोकितमागतममपहाय
यथोिहतबमजापािदथः। ्
 वैषात माणा े
ं दवताना ंच

जपपजाहोमािदष ु वैषात।् िवषमभावात हीनािधत
् 
इथः।

अवमािनताः पिरभताः। ु वमाणोपायनथः॥
शमयदे ् गः े े  ७४
॥ ७५॥ ७६॥ ७७॥ ७८॥ ७९॥ ८०॥ ८१॥ ८२॥

--------------------------------------------

p. 16) ु
बन ं योिनमिाया 
माणा ं वीययोजनम।्

उभय ं बोधयन िश ं े ु ् ८२॥
ं सररावान॥
ु  े
गरोलणमतावदािदमा े े ्
ु वदयत।

आिदमािवहीना ु वणाः ःु शरदवत॥् ८३॥

ु 
तादािदत एवासौ कयादहितः।

यदहारिवानामोजायत े नरः॥ ८४॥

ं कायोजनात।्
अनािदबमसिसमातृ
  ् ८५॥
तादािसिं ता ं िवि सवमाथिवमहाम॥

िजातीना ं त ु सार
ं ु
े ं समदातम।
ं वदो ्

े ् ८६॥
े ं च तऽ तऽािप िवया िविधमाचरत॥
तषा


ु  िकया
स िवारण ं कयात ं सवऽ चोिदताम।्
ु ् ८७॥
तने तयतािसिः सवऽ भवित ीवम॥
--------------------------------------------


बनिमािदिभिवमहाम ्
इ  ु  ोकै दिशक
ै तिभः 
 ु
कतमपिदशित। ् ु
तऽ बनम अनसानम।् योिनमिाया
ु उरऽ
ू
होमपटले ूाणमानसयोमलाधारािदॄराविध
ु ु े गमागमपा योिनमिा
सषारालन ु
ु तदनसान ं

योिनमिाब  वीययोजनम
इथः।  ्
उरऽ वासनापटले ूो
 मण
मवीय े साधकन  
े च योजन ं मवीययोजनिमथः।

एतदारामखात ् ु
टतरमवगम।् आिदमाम ्

आिदमम। आिदमािवहीनाः
आिदमाानसिवहीनाः। वणाः कवलमरिवमहा

 तदहं कितम
मा इथः। ृ ् काया
मातृ
आारयािकाम॥् ८३॥ ८४॥ ८५॥ ८६॥
े ैतं भवित।
अनादीािदना ोकन

अनािदिसबमाणामराणा ं समदायपाया मातृकायाः
् ं
ूथमचरमायोरकारहकारयोयजनात सजातपमहं शं
तदथ च आूाितायने ानो मातृकाता ं तत ्
 े
वाऽप ं सवदवताता े
ं चित॥ ८७॥

--------------------------------------------

p. 17) े
अषामिप वणाना ु े ्
 ं िवया समपाचरत।
् े ् ८८॥
िनधन े िवया दाहो िवयाऽत समाचरत॥

ू भोजयदकमनक
स े े े ं वा शितः।
ू  िनमितम॥् ८९॥
योिगन ं िवया िसं पवत


उिमकावसना ू
ै ं पजिया ूण च।

िवया िवसृजी िवािसय े िशव े ॥ ९०॥


गरो ु जिदवस ं िवाूाििदन ं तथा।

जिदवस ं नाथािवासरमवे च॥ ९१॥

ू  ं तथा।
अरऽयसातिदन ं पणािदन
 ् ९२॥
 िविशािन सदश सपवकम॥
षवािण

ु  े े ु पजनम।
 वाऽिप कयादतष
मासतो वषतो ू ्


गरो ् ९३॥
ु जीिवत े िना े तऽकािदकम॥

ू े
पजयम े ्
ं त ं च ूणामा ैपाचरत।

तदभाव े तलीन  े ् ९४॥
ं तं वा समचयत॥

--------------------------------------------
िजातीनािमािदिभः िशव े इःै पिभः
 ृ ु
ोकै नाथकमपिदशित। तऽ िजातीना ं
ॄाणिऽयवैँयानाम।् सार
ं 
ं जातकमािदकम।् अषा
े ं

वणानाम ् ू
शिाणाम ् ु
अनलोमूितलोमसराना ं च॥ ८६॥ ८७॥ ८८
॥ ८९॥ ९०॥
ु  े
गरोिरािदिभभविद ःै पिभः ोकै ः
 ु
पवािदकमपिदशित। ं
तऽ अरऽयसपातिदनम ्
उरऽ मातृकापटले
वमाणाराकिदनषे ु वगारय
 ं घिटकारं च
् े सगतािन
ऽीयरािण यिन िदन ं भवि तदरऽयसातिदनम।्

तकार तऽैव टतरं वमाणािदह न ूपितम॥् ९१॥
९२॥ ९३॥ ९४॥ ९५॥

--------------------------------------------

p. 18) ु पिभः ोकै ि ं सविसय।


वीत  े

ूातः ूबोधसमय े जपािदवस े ् ९५॥
ं भवत॥

नम े नाथ भगवन ् िशवाय िशविपण।ेिवावतारसिस ृ े
ै ीकतानकिवमह ॥ ९६॥


नवाय नवपाय परमाथकिपण।

 े
सवाानतमोभदभानव े िचनाय त॥
े ९७॥
ताय दयािवमहाय
ृ िशवान।े
े ९८॥
परताय भाना ं भाना ं भिपण॥


िवविकना े
ं िववकाय िवमशाय िवमिशनाम।
 ्

े ९९॥
ूकाशाना ं ूकाशाय ािनना ं ानिपण॥

ु ु 
 पृ े नमयापयधः।
पराायोः 
सदा म े िचपण े भवदासनम॥् १००॥
े िवधिह


भिमतमयी ाििरित समीिरता।

--------------------------------------------
नम इा ैरासनिमःै पिभः
 ु
ोकै ाथोऽमपिदशित। 
तऽ नवाय सवदा
नवनवृहणीयाय। नवपाय नवसािविशिवमहाय।
परमाथकिपण
 े 
े िशवने ैकिवमहायथः।
े    ूकाशानाम ्
िववकिवमशयोिरदाहयोयाथाानमथः।
सपाणाम॥् ९६॥ ९७॥ ९८॥ ९९॥ १००॥

परािदािदना े ैतं भवित।
ोकन
े यता ं म े िवध े हीित िशवम॥् १०१॥
दशकालाकारै

--------------------------------------------

p. 19) ृ ् १०१॥
अा िनःफालनाि े तं ासातम॥

इित षोडशिनात े ौीकािदमत े ूथम ं पटलम॥् १॥

--------------------------------------
इित षोडशिनातषे ु ौीकािदमता पिरपण
ू  त

ूपसारिसहराजूकाशािभधानन ु
े सभगाननाथन

िवरिचताया ं मनोरमााया ं ााया ं
ू 
तावतारािदूकाशनपरं ूथम ं पटलं पिरपण
परामृम ्

॥ मसा।

ूथम े यमक ्
े ं ात मसा शतारम।्
िऽषििरित िनिद ं ाान ं सगीणात॥्

अथ ितीय ं पटलम ्

अथ नाथान ूवािम मिपान
ू ्
िनिवमहान।्

ू ं ू ं तथा॥ १॥
िवावतारसोपानभताजन

ूकाशोऽथ िवमशऽानोऽपर इिप।नामभदादह ्
ं लोके कयन िदपतः॥ २॥

ऽयः ु
े समाः िसा ऽय एव त।े
ानः सः पण ु
ू  इित ौीमखा े समीिरताः॥ ३॥


िदा मदिके िन ं िसा भमािवहािप च।
िनवसि ततः ु
े समायथा॥ ४॥

् ु े नामतः।
ाभावः ूितभत सभगित
ू े सतत ं िनवसि मदाकाः॥ ५॥
त े भमावव


एव ं त ैनविभ ं लोके ूिथतवैभवम।्

अकयत कािदशिदना ु े ६॥
ृ े यग॥
कत

एत े िनऽा
े िभजा ं ु
ु लिलताकारसयताः।
े वराभयकरािताः॥ ७॥
ूसवदनाः रा

--------------------------------------------

ितीय ं पटलम।्

ू 
पविन ्
ूथम ु
े पटले तावतारािदकमपिदँयानरं
ु 
सकलपषाथूकाशकाना ं तावतारकाणा ं नवाना ं
 े ु
नाथाना ं प ं तपयािवशषािदकमपिदशित

--------------------------------------------

p. 21) ू एव ं िवधाः मडलािदष ु पजन।


पा ू े
े ौीचबसा
दवी ं ु दाकारादाया॥
े ८॥

ं ु
िूयारािभधाना े सवऽानसयताः।

े ु नाथााः शा दिव
मडलष े मडल॥
े ९॥


माया लािदकावाणााथा े ्
भवत।

नवाना ं सवशीना े
ं दवताना ू े १०॥
ं च पजन॥

या िवा सवसोषकािरणी 
सविसिदा।
साया  तया दिव ू े ू  ् ११॥
े पजयामपवकम॥

ता ं म े कथय िवा ं त ु या सविूयकािरणी।ण ु दिव  ं
े महािसिकरी सविूयकरी॥ १२॥

--------------------------------------------

अथ नाथािनािदना तत इोकशताना ितीयने पटलन। ू 
तऽ अथ नाथािनािदिभामपवकिम े
रै कादशिभः
ोकै वाना ु
 ं नाथानामिबम ं ताय

त ैिवाूसारण ं ताोपिदशित।
ं ु
तऽ मिपािना

िनिवमहम।् तथित ु े ौीमखाः
े समय। ु ौीशासाः।

मदाकाः िशविपणः। एत े असाधारणाः रनामानः।

सवसाधारणाः े िदाः िसा
ं नव। िऽिऽबमण
रसा

मानवा विदता  एतषा
इथः। े ं नवाना ं
 े
नाथानामसाधारणरनामाथूितपादननाखडिवमहिशव ्

ु े
अ-पमारामखादवाऽवगम।् मडलािदिऽ

मडलारऽ 
वित। आिदशः शीषािदिवषयः।
ं ु इित आनशोपतसा
आनसयता  नवानाम ्
े ं इथः।
् ू  ् १॥ २॥ ३॥ ४॥ ५
ू  तामपवकम॥
े नामपवकम
नाथानािमित शषः।
॥ ६॥ ७॥ ८॥ ९॥ १०॥ ११॥

ता े इा ैनमसािितिर ःै पिभः ोकै ः

सकलशितसाधारण सारं ममपिदशित। तऽ या
सारी िवा। जवी पकारः। मत ्

--------------------------------------------

p. 22) जवी ममोपतो ु


े गोऽा च धरया यता।
् तीयकम॥् १३॥
ु स नभः ात तृ
ूाणोऽिप मता यः

ु  योपतो
पनजवी े ा च वातसमिता।
ा ं मख ं षं नभोऽिः समारम॥् १४॥

एव ं सारी ूोा शितषे ु िसिदा।सवासामिप े
शीना ं दवताना ं च नामिभः॥ १५॥

े ू  सा िस ै साधारण ं तथा।


योजयामपवा
ू े ु नमसा िितः॥ १६॥
शितािहभततष
 पृथक ् पृथक।्
नवाना ं नव नामािन नवाणािन
े ं षोडशारम॥् १७॥
तािन सारीयोगाक

े ु
िनाषोडशपािण तािन यानबमात।्

े ं नवाना ं नामािन मडलीकरण ं िूय े ॥ १८॥


तषा


पारिमित 
ूोमाििवायितौ।
ु े शिः
तने शन ु ािायामथाऽथा॥ १९॥

--------------------------------------------

े ूाणः ककारः। मता


आकारः। गोऽा दकारः। धरया उकारण।
ूावत।् नभः मकारः िबिरथः। ्
 तृतीयकम अरिमित े जवी
शषः।
ूावत।् या उकारण।
े ा जकारः। वातः अकारः। ाम ्

यकारः। मत ूावदाकारः। नभः ूावत।् अिः ईकारः।
े ु पिवषया॥
दवतानािमिः ंु १२॥ १३॥ १४॥ १५॥ १६॥
नवानािमािदना नामानीने सिऽपादने ोकन

े ं नवाना ं नाथाना ं षोडशारािण
षोडशिनाना ं तषा

नामापिदशित। ् े शषः॥
तऽ। षोडशारम नामित े १७॥ १८॥
मडलीकरणिमािदना अथा इने पादािदना ोकन

 ु
पारयािविमपिदशित। तऽ मडलीकरण ं आयोः

सबतः। आिः ूामायम।् अयः सितः॥ १९॥

--------------------------------------------

p. 23) साधकाना ं त ु नामािन िदनपयायतोिप


 वा।
िदनारायिप तथा अमायोऽनमवे च॥ २०॥


नाम पयायतः ूा ं कालावािमित यम।्
ूिसं बातो य ऽीिण नामािन साधके ॥ २१॥


तात सािव ु ्
ु साधक ैििभः तम।

ू ु कयात
पजाोकतीः ्
ु  पारयूिसय॥
 े २२॥


गमडलपजा ु 
ू ं त ु कयास ु पवस।
 ु
ू  ं षोडशाणािन
पणाया ू े ् २३॥
 नामाािल पजयत॥

 े त ु नवाणाव
अऽ पवष े े ्
 े लखयत।
पजयऽ ्
ू े तऽािप वदन सार िशव े ॥ २४॥
ु ू
गमडलपजास ु सवऽ नव चोिदताः।
ं ैः पजयत
उपचाराता ् ु तािप॥ २५॥
ू े ण

--------------------------------------------

साधकानािमािदिभः ूिसय े इिै िभः


ोकै माना ु
  ं ऽयाणा ं ौोतािन ऽीिण नामापिदशित। तऽ
ु े तने नामय ं भवतीथः।
वा समय।  िदनारािण

पिवशपटले वमाणािन। तथा िूकारािण। अमायः

अिवसजनीयः। अनः अने कारण
े रिहतः ूकार इित शषः।

एतं भवित उपिरामाणषे ु घिटकारषे ु
 े ृ एकमपा पाशदरािण
िवसजनीयकारयोरकमीक

भवीित। पयायतः ् ु 
ूाम गरोनामारतः ूाम।्
् ु
कालावाम यगािदिदवसमार िवाूाििदवसाविध नव

नवसया तषे ु यगिदवसष
ु े ु िशिदनसया
ं ूा ं नाम।
् दम।् त ैििभः नामिभिरित शषः।
बातः िसम मातािपतृ े
ू ु
पजाोकतीिरऽ मडलािदष ु पजा
ू ं पयायूान
 े नाैव
ु  ् २०॥ २१॥ २२॥
कयात॥
ु ू
गमडलपजािमािदिभः समीिरता इ ु  ोकै ः
ै तिभः

पजामडल े ु
े नामारलखनबमािदकमपिदशित। तऽ

सपवायापटलोािन। तऽ तऽािप

--------------------------------------------

p. 24) ु ं तथा धपू ं दीप ं न ैवक


ग ं प े ं तथा।
ू ं नमन ं ोऽ ं ानित
ताल े समीिरताः॥ २६॥

ु ु  े
 ं पीठे कयाहिर
गमडलिनमाण ।
ु ु े ससम
फलकाया ं ले वािप सश ु े िर॥
े २७॥


ूागदिणोदक च सऽािण े ्
दश िवसत।
पालारालािन
ु े े जायत॥
ततो दविश े २८॥


एकाशीितपदोपते ं चतरॐ ु मडलम।्

तवम े ूथम ं ितीय ु परोगत॥
ु े २९॥

ताम े ततीय े
ृ ं चािलखवनविप।
 ु ३०॥
एव ं नवनवोपते ं मडलं सपवस॥
ू 
ृ म े सऽयापणात।
नवकं नवधा का ्

तषे ु नामाणनवकमािलाचयत
 ् ् ३१॥
 े बमात॥

ू  पविण
पणा  त े का ू
ृ सऽऽय ं ऽयम।्

--------------------------------------------

वमाणषे ु मडलष
े ु सारीयै
ु नामिभः
 ू े 
पजयिदथः।
 ् २३॥ २४॥ २५॥ २६॥
ाना ासमपणात॥
ु े
गमडलािदिभः बमािदःै पिभः ोकै ः ष 
पवस ू ु
 ु पजनीयगमडललखनपजािदकमपिदशित।
े ू ु तऽ

आिलखवनविप े ु नाथाना ं नवनवकाािलखिदित।
नवस ु नवकष े
एतं भवित। एकाशीितकोषे ु मनवकमार
ू 
तवािदगतनवकािदष ु अषे ु नवकष
े ु ूादियने नवाना ं
े तकोावान ं
नाथाना ं बमण
े ु े
इतरषामबमणािभतोऽवान जानीयािदित। तषे ु
नामाणनवक ु
 ं ममपब ू  े
पवािदूादियन
े  २७॥ २८॥ २९॥ ३०॥ ३१॥
िलखिदथः॥
ू 
पणािदिभः ू  ु
िसय े इःै पिभः ोकै ः पणास
ू ु े ु
पजनीयगमडलिवशषािदकमपिदशित।
--------------------------------------------

p. 25) षोडशीक े े ं िलखामािन


ृ तव े तािन वै॥ ३२॥

ु जीवपत
ू गरौ
एव ं पजा ु े े माममिन
ू वै।
े े मत॥
ृ तऽ चाऽलखन
ानािन मडलीक े ३३॥

ू े
एव ं यः पजयाथान ् ु 
पवविहतः िशव े ।

स दिशकवरः िसः तािािमा॥ ३४॥


अथाऽवािभयोरनथाय सिनितम।्

 े मृितः॥ ३५॥
ािधशािदपीडा वा िचॅािजल

ृ
इािदसनूािनपादशिनतो मृितः।
े ैव कयात
ताबमण ्  
ु  सवाथिसय॥
े ३६॥

ु 
एकििऽचतःपवषायालो योयताम।्

भियान ् ु ं
गणाािप बमाणष ु सर॥
े ३७॥
े ैव वदिामनधीः।
पाबमण े
े े
अथा चदाश ु ु ् ३८॥
ं सिशो गरायात॥

--------------------------------------------

े े ं िलखिदऽ
तऽ तव े  े
एविमित पारयूासदायबमण

िलखिदथः। ु े वामाधःित ं
 तथा मचतय
ु ं ूादियने परीामबम
कोमार मचतय ु ं
बिहरिप तथा परीयात।् मामपत
ु े े म।
ु े मडलीक
ृ वमािल।

ु 
अथा गमडलाािवरिहता  इािदिरऽािदशः
इथः।
  ु ् ३१॥ ३२॥ ३३॥ ३४॥ ३५॥ ३६॥
सवानथिनवारणादीनामपलणम॥
ु ्
ु इन
एकीािदना गरायात े ोकयने
 ु
वणानपतः ु
िश परीाकालािदकमपिदशित। तऽ योयता

ूोसमाचारशवािद॥ ३७॥ ३८॥

--------------------------------------------

p. 26) चबे दा


े ं तथा िश े ूिता िऽिवधोत।े

सा त ु तिवदा काया  सदायानरोिधना॥ ३९॥

िरे शभमहोपतऽनकल ु
े े ु ू े गणशािलिन।
मत ् ू  ं वा शभोदय॥
ु  कारयदे ् िवान पणाया ु े ४०॥

ू 
अरऽयसातिदन े पणािदनऽय।

े ु पषे ु सवदा
ूोष ु
 वा शभोदय॥
े ४१॥

कयात ्
ु  ूिता 
ं िसाा नो ानगिवतः।
ु  ु त े मोहाोभाद ् वा कत
गवनामृ ु े यिद॥ ४२॥


सपऽदारो ु
िनधन ं ूाविरय े ्
ं ोजत।
् ू  े े ूाानः
तात पणािभषकण े ् ४३॥
ु समाचरत॥


ौिाधःै ूथम ं नािलकरासा ततः।

--------------------------------------------

चबे दािमािदिभः
े े
समाचरिद ःै पिभः ोकै ः

े ैिवािदकमपिदशित।
ूितयऽ  े दाम
तऽ चबे लिलतााचब। े ्

दवीमत। ु
े ू सदायानरोिधना े
िविदततनािप
े िरे राशािवित शषः।
िनन ैिमिकोपाििनरतन। ु ू इित
े अनकल

िदनािदिवषय। गणशािलनीित ु  े
मिवशषणम।् या तदिसौ।

ू  ं िवशषतः
वा अवधारण।े पणाया े ु
ास े शभोदय ु  ्
े कयात।
े े े  अरऽयसातिदन े
तिदतरतथः।
ं े िदनिनाघिटकारकार
पिवशपटलोिदतारबमण े े
् े तििथः।
िऽानदशन ं यिन िदन  पणािदनऽय
ू  े
पमीदशमीपदशीष ु ितिथष।ु ूोष ु े ु
े ु पषे ु ूागष
सस ु पवस
 ु अऽोिदत ं पवय
 ं वजिया
 अषे ु पिथः।

सवदा ु
 वा शभोदय ू 
े वा पार।े ितिथवारयोगनऽपणािदवत ्

ूोमिखलमनव ु
े ानः ास शभोदय एव
ु  े पः िसिवषयः। िसाा तिवत।् मोहः अानम ्
कयािदकः

। लोभः िवा। े ् ३९॥ ४०॥ ४१॥ ४२॥ ४३॥
िनरय ं शानम॥
े 
ौिािदिभभिवती रै िभः ोकै ः

ौीचबूितािदकमपिदशित।

--------------------------------------------

p. 27) अिभिषाथ तोयने िथतनारौषधः॥


े ै ४४॥

आवाा  त े चबे सा


ं ू े ्
पजयत।
िनातािकालोिवयाऽ  ताः बमात॥् ४५॥
् े करामण
ृशन जपत ् ू े
े ौीचबं पजयदिप।
एव ं िदनऽय ं का े ् ४६॥
ृ ततो िनबम ं भजत॥

ु  धपू  ैदप ैनवतपण


ग ैः पैनवै  े  ैः।
ू े े योिगनीयोिगिभः समम॥् ४७॥
िऽराऽ ं पजयव


एव ं दवीूिताया ं बम,ह ् सािकारकः।
गरव ्
ु े दिणा ं दात ूाय े ४८॥
िशवान॥

 ं वा तदध वा तदध वा तदाया।


सव

न चिसािः कथम भिवित॥ ४९॥

े ु ु ्
गजामिहषीमषपशदासीमहीयतम।
ू ं वासो भवन ं वाऽदीितम॥् ५०॥
ु  भषण
सवण

--------------------------------------------


तऽ िथतनारौषधः ं
ै पिऽशपटलोै ः

पचाशदरौषधः।
ै िनातािकालोिवया

पिवशपटलूोकालावातिनिनािवया। ताः बमात ्
ं ं
तटलूोषिशशतािधकिवशितसहॐािण िना िवाः।

अिपिभबमः। ् े  एतं भवित
अिप वा ृशन जपिदथः।
ू े
आवाहनानरिनिनािवया मलिवातातयखडन

मलिवया े ं िऽवारम  बमसपयानर
च ूक  ं
ू े ् अिप वा ृौीचबः ूोसािविशाः
तािभः पजयत।

कालिनाा जपिदित।  ैः ूीितदायकै रमृत ैः। एव ं दवीित।
तपण े

पवबमािदित शषः। ु
े तदाया गरोिरया। े
भवन ं वऽ
ु े शितः यथािवभवम।् तदायः सम ं
वाशः समय।
ु ु   ४४॥ ४५॥ ४६॥ ४७॥ ४८॥ ४९॥ ५०॥
े कयािदथः॥
ापारदनमतमव
५१॥

--------------------------------------------

p. 28) 
दाशिता भा शो यिद सवथा।

सवदासौ 
तदाऽयने िसिभिवित॥ ५१॥


(वामशनािप सप ु
ं ू तलमवायात।्

काया  योगषे ु योगषे ु वाऽरितरिप॥


े े
 ं
वारितिथसूोम े वाऽ ै दैवत ैः।
ृ  े
आवामचयदिरोवावीशिदगत ैः॥


रोगशािसमोगफलािन ु
समवायात।्


वाणािमिधया ूोा ितिथनऽदवताः॥


ऋ-ऋािथीना ं च वद म े परमर
े ।

विदॐामािवो ु
भजगा ु रिवः॥
षमखो

मातर तथा गा  िदशो यरो


े हिरः।

े ितथीशाः पिरकीितताः॥
यमो हरः शशी चित


नऽदवताािप ण ु व े यथािविध।
 चः िशवोऽिदितः॥
अिनौ च यमो विधाता

ु  िपतरः अयमा
गरसपा  भग एव च।

ृ तथा ा मताििमऽकाः॥
िदनक


इिनर-ऋित यािन िव े दवा
े हिवथा।
वसवो वणः पादज एकपदथा॥
ु
अिहबथा ू ूोा नऽदवताः।
पषा े

काररामलकोरो जकथा॥

ृ ं च िपलौ नागरोिहणौ।
खिदरः कवशौ
ु
पलाशः काः िबाजनिवकताः॥

--------------------------------------------

p. 29)  ु पनसथा।
वरलः सरलः सजबकलः
अकः शमी कदाभतो
ूं िनथाितमः॥

ु े सोा वाभाना
मधकित ृ ं बमाढमी।
 च िवडािलका॥
अ ं गजमदं मज ं सप सिपणी

ु मषकी
अमारीमखा ू ृ
वषमािहषी।
ु किपः॥
ाय मिहषो ायी मृगी मृगशनी

ु च नगो गजाः।
गोखडवानरा नारी तरी
् ू  म े सतु ैः॥
यदा रोगािदःखािः भवते तव
ु  सया
मतः ं चित ु े
े शािः ािगणनधीः।
ु ्
आधारे प चबािण ािधान े चतयम॥

े ु भावयािन
ूोष े ू े
तावि मिणपरक।
े ्
अनाहत े ततः प यािण पिरभावयत॥


िवशा े त ु चािर पाायोिमित बमात।्
तििथिदनव ्
े े ं भावयते षोडष ं
िशवा॥

े पजयत
तबगता ं दव ् 
ू े सवसद।

आधारािदष ु चबािण भावयानयोगतः॥

नन ु सवऽ सवािण
 भाव कदाचन।
भावयानामशाना ं तािहथा॥

 े
ृ तऽाचयििधम।
ूोााधारपािन का ्

एव ं िदनषे ु वारषे ु पजयबगता


ू े ं िशवाम॥्

ं ू दवीिमािन
सप े ूायात ्
ु ूोवासरै
ः।
े े वासरषे ु यथािविध॥
बिलं च दाव


पाशिथनाऽ े 
ूोे चबराऽक।

माे सयोािप चबानामपीरी॥

--------------------------------------------

p. 30) शिचबं मचबमािनना ं गािमना-ं ---।कटाना ु
ं मपािण ूोािन टमीरी॥

े ं तषे ु कालष
वैषा े ु बिलं दाथोरैः।
े ु
दानमहूोः िनवै ैिसकं महत॥्

िनधाय त म े त ु का ु ्
ृ दीप ं घृततम।
ु ु ्
िनधाय तऽ त ै ु िमथनानामनबमात॥

े ं दाना
ूक े 
ं ने िसिभिवित। )


उलणस ं िशमाचारभषणम।्

पषटिवाा
 ं शोिधत ं बवासरैः॥ ५२॥
कलशैरिभिषाश ु ौीचबे सिवँय
े च।
ू  चबं सि मतः॥ ५३॥
आधारे दय े मि


ाादावा सा सप ं ु
ं ू ाससयताम।्

िऽशो ्  दाा
ं िवा ं वदते कण े ू 
पणमानसः॥ ५४॥

े ु े
ै ं भावयिया।
दवतागमात

शत ं जपदमो े ् ५५॥
िनकटे िऽिदन ं वसत॥

--------------------------------------------

े 
उािदिभनािदिभिर ःै षिः ोकै ः
े ु े
सिोपदशबममपदशानरं िशक
ृ ं चोपिदशित। तऽ

शोिधत ं बवासरैः आिोपािभीना ं  ैयानाथ 
बवासरशोधनम।् कलशैः नविभतिभरकन
ु  े े वा। मतः
् े
ौीचबऽयमतः। ाात दिशक ानः। अऽा ु
े ु े चायािभषकसमय
परोथ दिशकमखादवा  े े लािदह नोः।

दाा ू 
पणमानसः े
प ं दवीप ं िवभा ाान ं
े ं दवतापो
तय ं बा। एतं भवित कवल े दयामयने
े े े े िवाकारणोपिदशिदित।
िचनतरिनरपण े े
े ु
दवतागमातम
ै ् े ु
दवतागमाणा ं ाना ततः
ु  े सचािरणी
चतथपटलावसानोकोूकारण। ं

--------------------------------------------

p. 31) ् ं
नोचते सचािरणी ु े न सशयः।
शिगमित ं

तात तदिक ू े ृ े ् ५६॥
े तईय पजादशािदकवत॥

ु 
तादामानो ल ं गरोमानो यतः।
ततदा समार तदायोधनािदिभः॥ ५७॥

े ं ििवध ं समवा तदाया।


अथािभषक

अनमहािद ु
कवत े ् ५८॥
िसय े नाथा भवत॥

ु ं िनधाय त।ु
िवधाय चबं त े योा ं क
ु   े ु ् ५९॥
ाथोदकै ः समापयािभिषािभवदनम॥

बमागतसमाचारिनरत े शिशािलिन।

ितीयमिभषक ु े
ु कयाािसय॥
े ६०॥
ु ं चबं ूितयोिन च षोडश।
िवर िवपल
े ् ६१॥
ु ं त ु िवसत॥
िऽकोणािन िवधायाऽ म े क

--------------------------------------------


चचला। ु  े
मानः चतथपटलावसानोूकारण।
ृ े ु
धनािदिभिरऽािदशने गहऽादी॥
े ५२॥ ५३॥ ५४॥ ५५॥ ५६॥
५७॥
े ं ििवधिमािदिभः समाचरिद
अथािभषक े ःै
े ं
पदशिभः ोकै ः साधकाना ं ििवधमिभषक
ु े ूयोगा
तकारािदकं चोपिदशित। तऽ अनमहादीऽािदशन

उ।े िवधाय चबम ऽयिशटलो
ं ू
ं पजायम।्

ाथोदकै ः वमाणारौषिधिभः िथतशीत ैदकै ः। बमो


् ू  े ् िवपल
िनबमः। ितीयम पणािभषकम। ु ं
ु ं चबं ूाग

लिलतापजाचब ु
ं वमाणकिनधानयोयूमाण ं
े  तमाण ु तऽैव वामः। ूितयोिन च षोडश
िवरथः।
िऽकोणािन िनधाय ूितिऽकोण ं ऽयिशटल
ं े वमाणने
 ू नवरखा
ूमाणने तीयमपा े ् तने
े यथासदाय ं िविलखत।
षोडश िऽकोणािन सवि।
--------------------------------------------

p. 32)  े वा।
सौवण राजत ं ताॆ ं काच ं माितकमव
ू ं खािरतोयने िथतनारौषधः॥
पिरत े ै ६२॥

िनि नवरािन धाािन िविवधािन च।


े े ् ६३॥
िहरयािन सताॆािण वासोामिभवयत॥


राा ं चन ैतपनसापवै
ः।

शतबतलताबै ु
ः मातफलाित ैः॥ ६४॥

े ्
े े कशोसत।
िवधाय कलशानानकै
सा सहॐ ं षिशत
ं ् ं
पसाः बमोिदताः॥ ६५॥

े ु तोयािद काऽवाािभप
म े चबष ृ ू च।
ू  े ६६॥
ं जिपा पववासर॥
कालािनामा

--------------------------------------------

ु े ु हितानष
एतं भवित ौीचबे चतरॐपदलदवताानष
े े े ु
 े
च िऽकोणािन षोडश िऽकोणगभायािलखिदित। म े
 े (खारीतोयने खारीूमाणतोयन।
सवमम। े खारी च पल

४०९६। उ पला कडवः ू आढकी िोण एव च।

धाािदमान े बोाः। िोणी षोडशिभः खारी कः
 िवशितः।
काय ं ) नवरािन वमाणािन


परागमाूवालवै  ु े
डू यपराजवळनीलगोमदमरकताान ्

ु ू
इ। धाािन ोीिहितलममाषयवगोधमादीिन। पविवधान ं
ु ु
सरिमशाखावासनया। ु
मातफलोा
े ु
नािरकरफलािदकमपलयित। े
लतापवादीना ं दशीसा
ं च
ु े सा सहॐ ं
प े मखागमिवषय।
ं े े ं
षिशषासा ं
पनवितसानाना ं
े ं
ौीचबानामावरणशीना ं ूक
ू े
मलदवतावोडशिवमहवात।् (तने पनवितशीना ं

षोडशभदैे ः पदशशतािन िवशिधकािन


ं भवि।
षोडशभदा ू े
े मलदवतायाः। एव ं षिशदिधकािन


पदशशतािन शीनामताव एव काः ू े
पवूकारण
ु  ) एतं भवित
े जाता इथः।
पिवधकसाबमण

आयधाना ्
ं ैिवात अौ 
षोडशौ गभवि
े ु
वळाकारणाोमिभमखािन
--------------------------------------------

p. 33) ू े ्
ज  ूाताय िना ं तऽ पजयत।

सहॐ ं ूजपाोम ं का
ृ समतः॥ ६७॥

काहलशािदवासीतनतन ैः।
ु ैयिगनीवै
मिदत े कं दवतािभः॥
ृ रकै े ६८॥


ृ ैः सिजत
व  े ु यम।्
ैः सामिभिषः

बम ं त कथयदा ूभृित सोऽिप तम॥् ६९॥

ु े
अनितदिवि ु
पयाय ं त िवतौ।
े े ् ७०॥
सहॐ ं ूजपिामिभषकसमितम॥

अथवा षव ु कलशाऽ


ं े ्
िवसत।
तषे ु शीः समावा स े े ् ७१॥
ू ैवािभषचयत॥

े े ्
एकं वा कलश ं जिदन े काऽिभषचयत।

े ् ७२॥
एव ं न ैिमिकं िनमिवि ं समाचरत॥
--------------------------------------------


समािल सवमिऽकोण  े
कोणऽय े ितयमखाऽयण
े ऽीिण
 का
िऽकोणािन षोडशिऽकोणगभािण े
ृ तषामराले वमािल


त े योिनषोडशौगभवि
े ु े
वळाकारणाोमिभमखमािलखिदित।
ं े पटले वमाणान ्
कालािनामािवश
तिनिनामान।् एतं भवित सवऽािभषकष
 े े ु पविन
ू  ्
िदवस े
ू  े ु ु  ् अथवा सोिधवास ं
े ं कयात।
अिधवासनपवमरिभषक
िवदधीत। ज  िश जिदन े पणािभषक ु 
ू  े ं कयािदथः।

होम ं कयात ्
ु  िनहोमोबमतः े समत
इित शषः।

ृ ैः दवतान
इोपिरादयः। व ू 
े पवािभमित ैः।  ं

बमम अरबमम।् अिविपयायम ् 
 पयायशन

ं ु ु  ते
े एतं भवित गवाामृ
षिशिना।

पयायिविौ ु
े ं ससहॐ ं ूायिमम।
सािभषक ्

े ं साऽयषिघिटका जप-
िवििदनाना ं ूक

--------------------------------------------

p. 34) ै िनािभः कालिना त ु िवया।


नाथ ै
ू  िनशाकर॥
आधारे दय े शीष  वौ सय े ७३॥


ायिस ्
ं ूजपते सवग  नरम।्
े मातृकाान े तदा तहिसय॥
स े े ७४॥

महाणा ं वैपरीषे ु ज  महण े योः।कूाौ ु  े ् ७५॥
ु े े कयादवािभषचनम॥
िरपश े

तने दोषाः ृशने ं न कदाचन तलात।्िािण ू  का
बरकमािण ृ ु
िरपकिताः॥ ७६॥

--------------------------------------------

ूायि ं शतवार का े ् तऽ इित कवल


ृ तिनािद भजत। े एव
े एकं वित
ौीचब। े पः कािवषयः॥ ५८॥ ५९॥ ६०॥ ६१॥ ६२॥ ६३॥ ६४॥
६५॥ ६६॥ ६७॥ ६८॥ ६९॥ ७०॥ ७१॥ ७२॥
नाथ ैिरािदना िसय इने ोकयने
साऽयभजन ं काासिवशषे ं चोपिदशित। तऽ एतं
भवित आान नाथोपबमा ैः ूातः सा िव

षिशानाऽवानान ्
मािनसा ,
् ं
ू  साय
िनािवापपरामशन पािरपयात

साऽनीयत 
े इित। सवग नरिमाथ

पिवशपटले वमाणािदह न ूपितः। स

मातृकाान े पदशपटले वमाणमातृकाासानषे ु
सवष ु बमागततदरैः सा तिनिनाोपता
े ं
े ु
ौीिवा ं सिदपरः सदायः॥ ७३॥ ७४॥

महाणािमा ैरिभषचनिम ःै पिभः
े ु ं चोपिदशित। महण े योः
े ं तदनभाव
ोकै रिभषककालिवशष
ू 
चसययोः। ु
िािण े
िवषणोाटनादीिन। े
शाः
े  िच
आािकािधदैिवकािधभौितकाः। अशषःखािः
ं ु  ७५॥ ७६॥ ७७॥ ७८॥ ७९॥
सकिचतःखािः॥

--------------------------------------------

p. 35) ्
बलं कथ ं भवते त े
सक े ।
परमर
ू म े तलं यने शा
ॄिह े नँयशषतः॥
े ७७॥

ू  े जलन
सोमसयािपण 
े शमाऽतः।
े दोषाः ताकसमो
नँयशषतो े न िह॥ ७८॥
ू 
सोमसयािपं  ्
जलोपिर कीिततम।
े 
तादशषःखाितशा े ् ७९॥
ै ादिभषचनम॥

ू े ु कालष
ससऽष े ु चादरात।्
े ु पयष
ु े
ु 
कयादिणा ु ूमवे वा॥ ८०॥
ू ं गरोः
ं पजा

े ू े ु पजयत
उषातजातष ्  ु ः।
ू े णपकै
अिभिष ु िविधना ूदािणा ं गरोः॥
ु ८१॥

गु ं तदमतः ूािव ं तदनज


ु ं तथा।
ु ु ं तु ं च ामतो लिवकात॥् ८२॥
गरोग

ू े
ूणामपजावनसवािदिभपासन ैः।

तोषयदथा े ् ८३॥
शिः ीया तािमनी भवत॥

ु ू ु ैः।
चचनकाँमीरलघकिरकायत
 ु ् ८४॥
 गमडलकनम॥
पै िवदावऽ
--------------------------------------------

 े
सिािदिभभविद 
ै तिभः ु ू
ु  ोकै गपजािदकमपिदशित।

तऽ ूमवे वा इऽ एवकारोऽवँयकरणीयूितपादकः

वाशोऽधमसचकः। ू ं ममः
िवािदिभः ूितमासपजन
े ु पयसमयष
पः। सस ु च पवष
 ु े ु िवािदिभः
ू ु
पजनममः पः। उातजातषे ु
े े ु उपासनम ्
िदािरभौमऽ ैिवजातषे ु िवकारिवशषष।
ु ृ
िचानविः। ु
ीया िशगता। तािमनी गगािमनी॥ ८०॥ ८१॥ ८२॥ ८३॥

चािदना े े ोकयने
परमरीन
ु  ु
गमडलिनाणिािदकमपिदशित। ू ्
तऽ चं कपरम।

लघःु अगः।  कथयित। सवतः
भाल इािदना अवँयधायं 
सवऽ िसित॥ ८४॥ ८५॥

--------------------------------------------

p. 36) ू
पजा 
े माजिया ताले चोरिस चासयोः।

े  ल रसारमरी॥
धारयवतो े ८५॥

ू ू े
े े यािन ानािन पजन।
पवमडलव
े ् ८६॥
 पािन पिरकयत॥
ूोािन तािन सवािण


पजादाववसान ् े
े च पोकान जपतः।

दां ु 
गरोला े ् ८७॥
ोकादशकं जपत॥


गणशमहनऽयोिगन रािशिपणीम।्
े ममय नौिम मातृका ं पीठिपणीम॥् ८८॥
दव

े मातृका ं परमरीम।
ूणमािम महादव े ्

कालहोहलोोलकलनाशमकािरणीम॥् ८९॥

--------------------------------------------

ू 
पवािदना ु ु ु
े ूागगमडलिवशषिवधानमपिदशित।
ोकन े

एतं भवित नविभनविभः 
कोैः सकिणकमदलप ं
यथािविध िवधाय तषे ु नामारािण पिबमणािलखिदित।
े े

तान ं तिमाणूकार ु ं वामः॥ ८६
ं च यपटले स


पजादािवािदना े नाथदैवतयोः
ोकन

ोऽयजपकालमपिदशित। े े भासत इित
तऽ नाथ एव दवतापण
ु े  ८७॥
परमाथ बथः॥

अतःपरं दवीोऽोकादशक ू  े
पवमव
िनाषोडशकाणव े महािभः काँमीिरिभााताषा
 े ं
ादशाना ं ोकानामऽ ाा स ैव िलत।े गणशित।
े े गणशो

ू 
िवनायकः। स च कालपी किथतः। महाः सयादयः। नऽािण
अिादीिन। तािद च ताम चाम े वित। योिगो

विशााः। रािशः मषािदः। ् ं कारणात।् दवीिमित
िपणीम एषा े

पजोिः। ्
ममयीम अरमयात।् नौिम नमन ं तादामम।
ु ्

मातृका ं मातृवातृकाम िवूसिवऽीम।् पीठिपणीम ्

 पाम।् एतं भवित शराशःे काल


उूकारैः सवाधार

च ाने भावना ैय जीवििरित। ूणमामीित।

कालहोहलोोलकलनाशमकािरणीम काल

--------------------------------------------

p. 37) यदरैकमाऽऽिप ं े त े नरः।


े सिस
  ु
रिवताकपशरानलिविभः॥ ९०॥


यदरशिशोामिडत ं भवनऽयम।्

व े सवर
 े महाौीिसमातृकाम॥् ९१॥
दव

ू े
यदरमहासऽूोतमतगयम।्

ॄाडािदकटाहा ं ता ं व े िसमातृकाम॥् ९२॥यदकादशमाधारं बीज ं कोणऽयोवम।्
े ९३॥
ॄाडािदकाटाहा ं जगदािप ँयत॥

--------------------------------------------


होहलो वगः। ू
उोलकलना पवरसः। एतं भवित
ू ं
पवभावनामसिसौ ् े न भवतीित।
कालपारवँयात शो

े एकमाऽ इाथ  आरापादमखादवगः।
यदरित।
सिस ू
ं े पपादै  े
े रिवणा ूकाशािदना त।
ूकारण।
 चबिवषहरणािदना। इना चामृतमयािदना। कपण
ताण 
े चानमयािदतः। अनलन
सौभायािदतः। शरण े च
ु च िवाािदतः। एतं भवित
ूतापािदतः। िवना
े े सिस
मातृकायामकारऽिप ं े तथा िसतीित॥ ८८॥ ८९॥ ९०॥

े शशी अमृतमयात ोा
यदरित। ूकाशपवाचकम।्
मिडत ं तम।् भवनऽय
ु े
ं ातृानयापम।्

िसमातृका ं सवषा े  े एतं भवित


 ं शादवाथूितपः।
  े
शाथयोिनरवशषाािरानः े यदरित।
िसित। े

महासऽूोत ं महमनाात।् सचनात
ू ् े  ं
िवशषाणामथाना
ू ं ूोत ं िनयतसः। एतिदित ूम।्
सऽ।
ॄाडािदकटाहा ं ॄाडिमपिम ं बहं

कटाहिमवरं सौम।् एतं भवित
  े
ूावाथयोिनरवशषाौ सा ं

ूितिनयतावारसमपिदँय े
तयता चानः िसित॥ ९१
॥ ९२॥
े े
यदकित। आधारः अिधकरणम।् बीज ं कारणम।् कोणऽयोव ं
् े
यत कोणाऽयाकारतामकादशारोा ततं


जगिसं ँयत इथः ूागूप ूिमित

दशयित। े
एतं भवित मातृकायामकाराऽिप

जगारणमीपिदँय े शषः॥
तयता ानः िसित े ९३॥

--------------------------------------------

p. 38) अकचािदटतोपयसारविगणीम।्
े किटपादिनवािसनीम॥् ९४॥
ाबाृ

तामीकारारोारा ं साराारा ं पराराम।्


े परमानिपणीम॥् ९५॥
ूणमािम महादव


अािप या जानि न मनागिप दवताः।
् े े सपापभावनाम॥् ९६॥
े ं कात कनित
कय

व े तामहममातृकारिपणीम।्
दव ु
े कलकलोोलूोस परा ं िशवा॥
ं ९७॥

--------------------------------------------

े वमाणविशािदशकपण
अकचित। े समन।


े े प ै मातृकारैः सवतः
ाित

शरीिरनावभासमानाम।् एतं भवित मातृकायाः

समसासपण ु
े शरीिरणा ं शरीिरतामपिदँय तयता ानः
े शषः।
िसित े उारो िलिपपः साराारा ं य ं च।
 परारािमित। परमानिपणीम।्
उभयसारशिवषय ं दशयित

इकार िबिवसगानः। िशवशोः सामरपात।् एतं
ू  
भवित मातृकायाः कारणभतयोिबिवसजनीययोरै
प
ं े वमाण ाने भावनाया ं
इकार िबसकित
ु इित॥ ९४॥ ९५॥
परमानानभव
ू ं रह ं ौित। दवताः
अापीित पव े े ं
इियािण। कय

पतः। कातोः। ु े कनोपायनित।
 कऽान। े े े
सपभावनामपभावना ं च। एतं भवित

अदिशककटािवै ं
ः षििरिय ैः िकपा े
कातोः

कऽान े कनोपायनित
े े े सपभावनामपभावना ं चाािप
 मनागीषदिप न जानीित। अऽ
सवदा
ु ु
ूचतयमारापादमखादवगम।् अितरहािदह

नोािटतम॥् ९६॥
व े इित। अहम।् आूाा मातृकाप आा। अयाम।्

अकारकारयोमजाम ् कारिपणीम।्
मातृ
ू  ु
े वनाकल
समसऽूकािशतन

--------------------------------------------

p. 39)  ु े या माऽाकं ितम।्


वगानबमयोगन
व े तामवगमहािसकर॥
े ९८॥

ू  
कामपणजकाराौीपीथािनवािसनीम।्

ु ु ् ९९॥
ू ं नौिम ौीिऽपरामहम॥
चतरााकोशभता

 ृ ्
इित ादशिभः ोकै ः वन ं सविसिकत।

दाखडपायाः वन ं तव ततः॥ १००॥
--------------------------------------------

् ु ं शरीरं पृिथा ं लीयमानात।् कला


कलोोूोसीम कल

एकदशः। ् खयापरा
उोलं उ ूोसीम वै  ं
अिचभाववैभवाम।् िचयतः। एतं भवित। अप ं

प ं च मातृकाया पमिँय े
तयता ानः िसित॥
९७॥

 अनबमयोगन
वगित। ू
े समसऽोपिदन।
े मातृकाकं
तदिप तऽोम।् अवगमहािसकरीम
े ्


ूितवगािणमािदिसकरीम।् एतं भवित। मातृकाया


अौ वगादिधाोऽमातरासा े
ं ूकोािणमा
िसय सभय ु
ं ू चतःषिः। तासा ं िशीना ं
ू समिशिः ाने िसित।
कारणभता े अऽािप रहमि
ु ् ९८॥
तदवगमाराचरणमखात॥

े जकारा ं जकारो य पीठा ं तत जकाराम
कामित। ्

जालं धरपीठम।् ौीपीठं औाणपीठं दावासात।


े ्

ू ु ू े सवऽ िनवािसनीम।्
ु ं िवयिपण
भजलािवायपपीठचतय

चतराा ू ं आा पवाायािदः।
कोशभता ू  ू ं
कोशभता
समकारणात।् िऽपरा
ु मातृका मातृकािभः

ातृानयािभरापतात ै?तु ं

परयतीित। एतं भवित
े े ु
एकादशिभसऽू ैपिदवैभवमातृकादशिवशषष

े े ु च ाा िवूपपा शिः ाने िसित
तिवशषष े
। इतः परमाा॥ ९९॥

े ोऽजपफलमपिदशित।
इित इािदना ोकन

तऽाखडपायाः दशाकारै
रनविाया
मातृकायाादाािदित िशवम॥् १००॥

--------------------------------------------

p. 40) तोयतमयी ाििरित सक ् ूदिशता।् १०१॥
अा िनःफालनाि े तं ासातम॥

इित षोडशिनातषे ु ौीकािदमत े ितीय ं पटलम॥् २॥

--------------------------------------------

इित ौीषोडशिनातषे ु ौीकािदमता पिरपण


ू  त

ूपसारिसहराजूकाशािभधानन ु
े सभगाननाथन

िवरिचताया ं मनोरमाया ं ााया ं

नवनाथवैभवपजािभधानािदूकाशनपरं ितीय ं पटलं
ू  परामृम॥् २॥
पिरपण

अथ तृतीय ं पटलम ्

अथ षोडशिनाना ं बमािा ु षोडश।


ु ु
वाराा ककाया आनोऽार च॥ १॥


भताना े ैव बमााँण
ं च बल ं ु िूय े ।
ु े ैिलपीना
ूोत े साधसत  ु
ं ूागदीिरत ैः॥ २॥

े ं
ाणलाहसदाहविै  े
लिलतिरता।
ं े े ण ु ता यथाबमम॥् ३॥
िऽिवधा हसभदन
--------------------------------------------

अथ तृतीय ं पटलम।्

ू 
पविन ्
ितीय े पटले
ू ु
नवनाथवैभवपजािवधानािदकमपिदँयानरं
षोडशिनाना ं षोडशमादमाव
ं ू
च, सय
ं ु
पिवशितमानपिदशित े
, अथ षोडशािदना े  ु े
बलमनिरन
े तृतीयने पटलन।
ोकशतपण े तऽ अथ षोडशािदना


ूागदीिरत े ु
ैिरने ोकयने पटलाथशािदकमपिदशित। तऽ

े ैः सामियकै नामिभः।
सत ु
ूागदीिरत ू  े
ैः पवत

पिऽशटले ूोै ः॥ १॥ २॥

िदा ैः समीिरत िै िभः ोकै राा अििनाया लिलता
े ु
िवायाः प ं तभदािदकमपिदशित। ्
तऽ त सकारः।
ूाणः ककारः। इला लकारः हसः े
ं हकारः। दाहः रफः। विः
ं े
ईकारः।  ं िबः। हसािदना िमने खोत
े े ॑ इित।
े शषः।
लिलता िवित े हसभदन
ं े े हकारयोजनाभदन॥
े े ३॥ हसाया

हकाराया। लिलता

--------------------------------------------

p. 42) ं
हसायाऽा ं
मा ादािदमहसया।

तृतीया ूकितः ु  त ैरमायया॥ ४॥
स ैव तया

आस ु तया
ु  भव ु सद।े
े ु ै ितॐोऽाः 
ु ु
इित िऽपरसया  िवा सक ् समीिरता॥ ५॥
सिचः ु
ु ने यताो लिलता ाितीयकः।
ू ु ं पाियो ाने सयतः॥
शमियत ं ु ६॥

ू ु ं चराितम।्
ूाणो रसािसिहतः शयम
ु ैषा दाहन
नभो गोऽा पन े समयोिजता॥ ७॥

ं ु ं वनशियतु ं च त।्
अ ु ारसय

--------------------------------------------

े शषः।
िवयित े आिदमहसयऽ
ं े े ककारोपिर। स ैव
मित
ु  चतथ।
लिलता िव ैव। तया ु त ैरमायया त ैः

कटऽयगत े
ैररैः। अमायया अखया। एतं

भवित ूोकटऽयारै
ः ूोबमगत ैः ूथम
ू े
ितीयकटचरमगतखािवरिहत ृ ू
ैतीयकटचरमगत -

खासिहत ु
ैः समाा तरीया े
िवित॥ ४॥ आस ु चतसृष ु िवास॥
ु ५॥
ु े े
शिचिरािदिभरकादशार िै िभः ोकै ितीयायाः

कामरीिनाया ु
एकादशार िवामपिदशित। ु
तऽ शिचः
ु  ं िबः। तने यः
ऐकारः। ने यतः ु ऐ  इित। आो वण  इित शषः।

ू ं नकारः। अियतु ं अिलिरकारः तने
लिलता ूागिभिहता िवा। श
ं ु ा ं यकारने
सिहत ं िन इित। रयः तकारः। ाने सयतः
ं ु  इित॥ ६॥ ूाणः ककारः रसािसिहतः रसा लकारः।
सयः
ू ु ं नकारयम।्
अििरकारः ताा ं सिहतः ि इित। शयम
चराित ं चरः एकारने सिहत ं  े इित। नभोमकारः।

--------------------------------------------

p. 43) े
एषा कामरी िना कामदैका दशारा॥ ८॥

े 
कामयािदरािदः ािसःचाथ िरा रसः।
ु ् सचरा पात िरा
धरायक ् ृ
पािसः तः॥ ९॥

ु े ं ु े रसः ादनरम।्
िराशऽिसय

िरा भःसिहता गोऽा सदाहोी रसः िरा॥ १०॥

ु ं रसा चरसमिता।
नभ मता य

--------------------------------------------

ु ैषा पनरिप
गोऽा दकारः। पन ु े समयोिजता दाहो
दकारः। दाहन
थक ् योिजता॥ ७॥ अ ु वकारः। चरसय
े तनाऽपृ
रफः े ं ु ं चर एकारः
तने सिहत ं व े इित। वनशियतु ं वन ं औकारः, शििवसजनीयः
 
ताा ं सिहतम।् त सकारः
् सौः इित।
ु  ८॥
े ैकादशारथः॥
एवमूकारण े
े 
कामयािदिभः मोिहनी ं
ै योिवशितिभः ोकै ः

तृतीयाया भगमािलनीिनायाः पिऽशछतार

िवामपिदशित। े  िबसिहत ऐकारः ऐ  इित। रसः
तऽ कामयािदः
ु ् धरा उकारः तने
भकारः। िरा गकारः। रसो भकारः। धरायक
ु भ ु इित। सचरा एकारसिहता। िरा गकारः ग े इित। रसः भकारः॥ ९
यः
॥ िराश ं ु े इकारण
ू े गकारनकारौ। अिसय े ूक ं ु
े ं सयौ

िगिन इित। रसः भकारः। िरा गकारः। भःसिहता भ ू ऊकारः तने
सिहता। भःू सिहतित
े साशपोपादान
ं ं भःू इित
ं े े
सोपतनारणथः। ्
े े  एवमिन ूकरणऽऽ
े 
सवऽािप
 गो इित। गोऽा दकारः। सदाहः रफसिहतः।
िनवाहः। े अिः इकारः िर इित।
ु ं
रसो भकारः। िरा गकारः॥ १०॥ नभः मकारः। मता य

मत आकारः ु ं मा इित। रसा लकारः। चरसमिता
तने य

--------------------------------------------

p. 44) ततो रसः िरा पाता सह योिजता॥ ११॥


अ ु हस
ं ु
सचरो रसोऽथ ािरायतः।
ं ाने च चरण
िरा धरािता हसो े च॥ १२॥

रसः िरा ततो ा ं भयत ू ु ्


ू ु ं शमियक।
ु मत॥् १३॥
ू ं जिवयतो
रसः िरा ततः सािः श

ू ं चाियतु ं ाहः सातः परम।्


रयः श

रसः िराऽ ु च िवयत यत
ु ं ूाण एव च॥ १४॥


दाहोियमसात ्
िरा ं ु
ा दाहसयता।

--------------------------------------------

े सिहता ले इित। रसः भकारः। िरा गकारः। मता सह योिजता


एकारण
े सह पृथयोिजता गा इित॥ ११॥ अ ु वकारः। हसो
आकारण ं हकारः।
े सिहतः हे इित। रसो भकारः। िरा गकारः। धरािता
सचर एकारण
े सिहता ग ु इित हसो
उकारण ं हकारः। ाने यकारण।
े चरण
े एकारण

ु  े इित॥ १२॥ रसो भकारः। िरा गकारः। ां
ताा ं यः
ू ु ं ओकारसिहत ं यो इित। श
यकारः। भयत ु ्
ू ं नकारः। अियक
े सिहत ं िन इित। रसो भकारः। िरा गकारः। सािः इकारण
इकारण े
सिहतम।् श
ू ं नकारः। साििरित सििवशषणपरोऽय
ं े ं िनदशः


शाोवण  इकारसिहतः ािदथः। ्
 अिन ूकरण े सवऽ
ं ं े
े िवशषणिलाना
सासिपरन ं िनदशिनयमो
 बोः।

तऽ सिपरो 
िलिनदशिनयमििवधः  े
वणशापया

अरशापया े
िलिपशापया ु पकारण
च। तने िन इित। जिवयतः े

सिहतः। मत आकारः ू ं नकारः।
पा इित॥ १३॥ अथ रयः तकारः। श
अियतु ं इकारण ् ू
े सिहत ं एतत श ्
े ं िन इित। त सकारः।
ैव िवशषण

दाहः रफः। सा ु वकारण
े सिहत ं भवित व  इित। रसः भकारः।

िरा गकारः। अ ु वकारः। िवयत सकारः। यतु ं िबना सिहत ं

स ं इित। ूाणः ककारः॥ १४॥ दाहः रफः। ु ् इकारण
अियक े सिहतः िर इित
। रसः भकारः। िरा गकारः। ा ऊकारः।

--------------------------------------------

p. 45) ू 
सचर जवी पविवातातयतः बमात॥् १५॥

ु  ं रसदन ु च िरा।
चतयमथाणाना
ु ु ् या दाहः सचरः ावी च त॥् १६॥
दयक

दाहोऽमता ु ोम साी रसतः।
यो
ु श
िरा (त)ु ऽिप मता या ू ं साि नभरौ॥ १७॥

ं ामः
हसो ू ं ामतोऽ ु च।
ु श
ु तथा दाहथा रयः॥ १८॥
दाहो गोऽा चरयता

रासिहत ं दाहरयौ चरससमितौ।


े ् १९॥
रसः िरा ततः ूाणो रसािसिहतो भवत॥

--------------------------------------------

ं ु दाहः रफः
दाहसयता ं ु रफसिहता
े तने सयता े  इित। सचरः
ू 
े सिहतः। जवी पकारः प े इित। पविवातातयतः
एकारण बमात ्
ु  ं तृतीयािदवणाना
चतयमथाणाना ु
 ं चतयिमथः।

एतं भवित
े ृ ु 
कामरीिनािवायातीयचतथपमषा -रािण
चािर (न प े इारं) िनि े एतिहािन यािन॥
े १५॥ रसो

भकारः। िरा गकारः। त सकारः। अ ु वकारः। या
े सिहतः। दाहो रफः
ऊकारण े  इित। जवी पकारः। चरण
े एकारण


सिहतः प े इित। त सकारः॥ ु
१६॥ दाहोऽमता ु
यः
ु दाहने सवा  इित। ोम णकारः। सािः
वकाराकाराा ं यो
इकारण ्
े सिहतः िण इित। रसो भकारः। िरा गकारः। अिन ूकरण े
सवऽिप शः समय। ु आकारण
ु े मता या ु गा इित। श
े या ू ं
े सिहतः िन इित। नभरौ नभो मकारः चर
नकारः। साि इकारण
 १७॥ हसो
एकारः एकारसिहतो मकारः इथः॥ ं हकारः।

ु ा ं यकारः। मत आकारः
ामः ु
ताा ं यः
े अ ु
ू ं नकारः। ा ं यकारः। अतः परिमित शषः।
ा इित। श

वकारः। दाहो रफः। ु एकारसिहता द े इित। तथा
गोऽा दकारः। चरयता
े एकारसिहत इथः रे इित। तथा रयः एकार सिहतकार
दाहः रफः

इथः त े इित॥ १८॥ त सकारः। धरासिहत ं उकारसिहत ं स ु इित।

दाहरयौ रफतकारौ। े
चरसमितौ एकारसिहतौ। रफतकारौ
े े े सिहतािवथः रत
ूकमकारण े े इित। रसो भकारः। िरा गकारः।

--------------------------------------------

p. 46) ू ु ं चरयतु ं ततः पवमतः


शयम ू  परम।्

शयम ् ु ु चरः॥ २०॥
ु ं च गोऽा ात दाहयाना

ु गोऽा ामतःपरम।्
ूाणो रसाचरयतो
े ् २१॥
ु  ु ामतो भवत॥
गोऽा दाहमा
े समितम।्
ू ु ं वारण
वातो नभ भय
ु ु ं चराितम॥् २२॥
रसः िराऽियतु ं वाययम

ु पािसः शा समितः।


मासोधरायतः

मासो भःसिहतो े रसो ा ं तत त॥् २३॥
दिव


दाहना ्
ु च ात रयोऽमदितः।

ू ं च कवल
श े ं भिे रस सचरा िरा॥ २४॥

--------------------------------------------

ूाणः ककारः। रसािसिहतः रसा लकारः। अििरकारः ताां


ू ु ं नकारय ं चरयतम
सिहतः ि इित॥ १९॥ शयम ्
ु एकारण

ू 
सिहत ं  े इित। ततः पवमतःपरं अार
ू  े
पवारमवोरारिमथः। ू ु ं
 ि इित। शयम
ु वकारण
नकारय ं  इित। गोऽा दकारः दाहसिहतः ि इित। अना े
सिहतः। चर एकारः॥ २०॥ ूाणः ककारः। रसा लकारः। चर
एकाराा ं सिहतः े इित। गोऽा दकारः। ा ं यकारः। गोऽा
ु दाहः रफः।
दकारः। दाहमा े ्
मत आकारः िा इित। अ ु
वकारः। ा ं यकारः॥ २१॥ वातः अकारः। नभो मकारः।
ू ु ं ऊकार य
भय ु ं मो इित। वाः घकारः। चरण
े समित ं
े सिहत ं घ े इित। रसो भकारः। िरा गकारः। अ ु वकारः।
एकारण
अियतु ं इकारण ु ु ं चकारयम।् चराित ं
ु ं िव इित। वाययम
े य
ु उकारयतः
एकारसिहत ं च े इित॥ २२॥ मासः कारः। धरायतः ु  ु इित।
 े सिहतः भः इित। मासः
रसो भकारः। शा समितः िवसजनीयन
कारः। भःू सिहतः ओकारण
े सिहतः भःू सिहतः इऽािप

साशपोपादान ं भ ू इित सोपतनथः
ं े े े  ो इित।

दवीित ु
सिः। ्
रसो भकारः। ा ं यकारः। त सकारः॥ २३॥
े रफण
दाहन े े सिहतिमित शषः। ्
े अ ु वकारः व  इित। त सकारः। रयः

तकारः। अमदितः अ ु वकारः मदाकारः ा इित। श
ू ं
नकारः।

--------------------------------------------

p. 47) िवयदयत ु ् यतः


ु ु ं दाहियक ु शिचः।

ु प ैकािरताः िताः॥ २५॥
ू रसाायता
भमी

ं ु
तदिरतबीजािन सयािन प वै।
् सचरो रसो भ
तािन बमात ा ु
ू नभोयता॥ २६॥

हसरयतो ्
ु िःात ततः ु ्
ूाणो रसाियक।
ू ु ं चरयतु ं ाहोऽ ु मतः॥
शयम ु २७॥

ोमािसिहत ं पािस मता िरा।


ु  े सिहत ं िूय े ॥ २८॥
ू ं साि नभः कयारण
श

--------------------------------------------

कवल ्
े ं च ररिहत ं न इित। भिे इित दवीसोधन
े ं मानिरतम।्
े सिहता, िरा गकारः ग े इित॥ २४॥ िवयत ्
रसः भकारः। स चरा एकारण
सकारः। अयतु ं वकारयतम
ु ् इित। दाहो रफः ु ् इकारण
े अियक े

सिहतः िर इित।  ं िबने यतः। ु एकारः ऐ  इित। भिमः
शिचः ू बकारः।
ु रसा लकारः। ा उकारः।  ं िबः त ैः
रसाायता
ं ु ँ इित। प ैकािरता िताः ँ इतटार
सया े ू ं
एतदामकैे कारािरत ं पकः
ृ 
ूयोिमथः।
ं ु
तदिरतबीजािन सयािन प वै ूो ँ इित
े ु उपिरितािन सिबिन बीजािन प तािन बमात ्
बीजारालष
े ा जकारः ज ं इित। सचरः एकारसिहतो, रसः
कथयामीित शषः।

भकारः भ इित। भःू ओकारः। ु नभो मकारः तने सिहता
नभोयता
ु एकारसिहतः ह इित। िमित
ं हकारः। चरयतः
माँ इित॥ २६॥ हसो
् े
ूो पम बीजा े च ात हिमित बीज ं वारय ं
 यथा ँ जँ ँ म ँ ू ह ँ ह एव ं ूकारण।
ािदथः। े
ु ् रसा लकारः। अि िरकारः ताा ं सिहतः
ूाणः ककारः। रसाियक
ू ु ं नकारयम।् चरयतु ं एकारण
ि इित। शयम े सिहत ं  े इित।

त सकारः। े
दाहो रफः। अ ु मतः ्
ु अ ु वकारः। मत आकारः
ताा ं सिहतः वा इित॥ २७॥ ोम णकारः। अिसिहत ं िण इित। रसो
े सिहतित
भकारः। मता आकारण े शषः।
े िरा गकारः गा इित।
ू ं नकारः। साि इकारण
श े सिहत ं िन इित। नभो मकारः। चरण

े सिहत ं म े इित
सिहत ं एकारण

--------------------------------------------

p. 48) अ ु पाियाभ ु मदितम।्


ु ं रयदाहवििभः॥ २९॥
ू ं ा ं च 
श


ं सदाहोऽरसाचरै
हसः ः सयतो े ्
ं ु भवत।
ु ु ् ३०॥
ं ााहविैयममदीिरतम॥
हसः


पिऽशताणः
 ािाऽसौ भगमािलनी।

किथता परमशािन विनताजनमोिहनी॥ ३१॥


हस ु दाहविैयः
ु ूथममत।
ु े
े  ृ 
कामयातीयािदवणानामक े ् ३२॥
ं भवत॥

द ु मता य
ु ं हस
ं ु
मता यतः।
एकादशारी िनिा िना समीिरता॥ ३३॥

--------------------------------------------

े सोधनम॥् २८॥ अ ु वकारः। िवयत सकारः।


िूय े इित दवी ् नभः

मकारः। तशः ु े मदित ं आकारण
समय। े सिहत ं मा इित।

ू ं नकारः। ा ं यकारः। त सकारः।
श ु ं
य

रयदाहवििभः रयकारः। दाहो रफः।  ं िब। विः
ु ं  इित॥ २९॥ हसो
इकारः। त ैय े
ं हकारः। सदाहः रफसिहतः।

अरसाचरै ं ु अ ु वकारः रसा लकारः चर एकारः  ं
ः सयतः
ं ु
िबः एत ैः सयः। े
एतं भवित हकाररफवकार लकार-
एकारिबिभरक ू
े ं कटिमित ं हकारः। दाहविैः
अँ ू इित। हसो
सयतम ्
ं ु दाहो े
रफः। ं ु ्
विः इकारः।  ं िबः। त ैः सयतम।
अ ं बीजिमित शषः।  भगमािलनी िना िवित
े ॑कारिमथः। े
े परमशानीित
शषः। े े ु
दवीसिः॥ ३०॥ ३१॥
ं े
हसािदिभः ु
सरी ु 
िै िभः ोकै ः चता
िनिाया िनाया एकादशार िवा ं तपािदफलं
ु दाहो रफः
ं हकारः। दाहविैयः
चोपिदशित। तऽ हसो े विः
ं ु खथः।
इकारः  ं िबः त ैः सयः े े  ॑ इित ूथम ं
 ृ 
े कामयातीयािदवणानामक
बीजिमित शषः। े ं भवते ्
े  िना िवा तृतीयमरमार
कामयािद
 ं अऽ ितीयारादीारािण तने
दशमारपय

नवारािण सािन। त सकारः। अ ु मता यः

--------------------------------------------

p. 49) 
विनतानवनीताना ं िावकोऽिजपािदना।
 ु
जायत े साधको िन ं कपािधकसरः॥ ३४॥

ु ूथम ं ूाणो दाहन


भःू ने या ु ्
े ततम।
े त
रसो दाहन ु ् ३५॥
ु ं ूाणो दाह वन  यक॥

ु ं ूभा दाहन
े त
कं च दाहन ु
े तता।
ु िनिातो यम॥् ३६॥
े ता
ा च दाहन

एषा नवारी िना भडा 
सविसिदा।
े ं िऽिवध ं णात॥् ३७॥
याः रणतो नँयरल

--------------------------------------------


अ ु वकारः। मत आकारः। ु ं ा इित। हसो
ताा ं य ं हकारः।
ु ॑ इथः।
े यः
मता आकारण  विनतानवनीताना ं
 े
िावकोऽिः। एतं भवित एत िवािस दशनादव

विनताः अथ  ूाणापकािरका वँया भवि॥ ३२॥ ३३॥ ३४॥
भःू नािदिभः
े े णािदिै िभः ोकै ः पा

भडािनाया ु
नवार िवामपिदशित। तऽ भःू ओकारः।
ु िबना सिहता, ओिमित। ूथम ं बीजिमित शषः।
ने या े ूाणः
े रफण।
ककारः। दाहन े े ं ु ं
ततु ं ओकारय
ककारारिमथः ब इित। रसो भकारः। दाहन
े रफण।
े े ु ं
त
ं ु ं भकारारिमथः ॅ इित। ूाणः ककारः।
ओकारय
ु ् दाहो रफः।
दाहवनयक े ं ु
वन ं ओकारः।  ं िबः एत ैः सयतः
े रफण।
ं झकारः। दाहन
ब इित॥ ३५॥ कच े े त ं ु ं
ु ं ओकारय
झकारारिमथः ऴ इित। ूभा छकारः। दाहन
े रफण
े े ,
ं ु ं छकारारिमथः  इित। ा जकारः।
ु ं ओकारय
त
े रफण।
दाहन े े त ं ु ं जकारारिमथः ळ इित।
ु ं ओकारय
िन िाऽतोय ं िनिा (िना) िवाया अः
 ६३॥ िना भडा
अरय ं ाहा इथः॥ े े शषः।
िना िवित े
े े तऽ ावरं
गरलं िवष ं िऽिवध ं ावरजमकिऽमभदन।

काररकरवीरािद, जम ं फिणगोनासािद। किऽम
ृ ं
ु ू
िलकचरसकपरािद॥ ३७॥

--------------------------------------------

p. 50) े
भडािमहा ं ाििानरम।्
ततोऽ ु श ु
ू ं हसाियम
ं ु ् ३८॥
ु मतम॥

दिना यतु ं श ु
ू ं ाने शिचना ु ्
च यक।
ू ं नभःशियतु ं नवाणयमदीिरता॥
श  ु ३९॥

  विवािसनी िवघरा।
िना सवाथदा
ु ् ४०॥
याः रणतो वँय ं जायत े भवनऽयम॥

ु  ्
ितीय ं विवािसा िनिा चतथकम।

पम ं भगमाला ं भडाया ितीयकम॥् ४१॥
--------------------------------------------

े े
भडाािदिभयिम िै िभः ोकै ः षा

विवािसनीिनाया नवार िवामपिदशित। तऽ

भडािमहा ् े
ं ात भडािनािवाया आमरं
वि वािसनीिनािवाया आमरं भवतीथः तने ओिमित
िसम।् िनिानरं िनिा िनािवाया आमरं
 ततः अनरम।् अ ु वकारः।
॑कारोऽा ितीयमरिमथः।
श ं ु ं हकारकाराा
ू ं नकारः हसािय े ं सिहत ं वि
 अ ु वकारः। म
इथः। ु ं वा इित॥ ३८॥ त ्
ु ं आकारय
सकारः। अिना यतु ं इकारण ू ं नकारः। ाने
े सिहत ं िस इित। श
यकारण। ु
े शिचना ु ् यतु ं आा ं ाा ं
े च यक
च एकारण
ु ू ं नकारः। नभो मकारः। शियतु ं
  ै इित। श
यिमथः

िवसजनीयसिहत ं मः इित॥ ३९॥ िवघरा ूलय े िवमासकरी॥ ४०॥
ितीयिमािदिभः तािरणीिमिै िभः ोकै ः सा

महावळरीिनाया ु
ादशार िवामपिदशित। तऽ ितीय ं
विवािसाः विवािसनीिनािवायाः ितीयमरं अा
ु  ं पम
आारं ॑ इित। िनिा चतथक
े  भगमाला ं ऐकारः।
िनिथः।  े
भडाया ितीयकं
बकारः॥ ४१॥ िनिाितीय ं च तृतीय ं च िन इरयम।्
 अम ं नवम ं पात ्
ष समौ ता एव (मद) इथः।
ता एवामारं नवमारं च ाताम (् िवे) इथः।

े  आ ं ॑कार इथः।
एतदा ं अा महावळया 
े  ४३॥
ःखसाततािरणी अिववकतािरणीथः॥

--------------------------------------------

p. 51) िनिाितीय ं च तृतीय ं षसमौ।


े ् ४२॥
अम ं नवम ं पादतदािमतीिरतम॥


महावळरी िना ादशाणा  समीिरता।

काारसागरबरःखसाततािरणी॥ ४३॥

े 
वळयमा ं ाियदियतु ं ततः।
अ ु ाता य
ु ं गोऽा ासयता
ं ु ततः॥ ४४॥


रयो ाने शिचना ्
यतु ं ात तदनरम।्

अाण विवािसा ती िना समीिरता॥ ४५॥


सारी समापािरणी िवरिनी।

ौीकारी िशवतावािकािरणी सविसिदा॥ ४६॥

आ ु विवािसा ािददनरम।्


ं धरासयः
हसो े ् ४७॥
ं ु तजरसमितम॥

--------------------------------------------


वळरीािदिभः े
िसिद ःै िऽिभः ोकै ः अा

तीिनायाः सार िवामपिदशित। तऽ
े 
वळयमा ् े
ं ात वळरीिनायाः अमरं अा ं
 िवयदियतु ं िवयत ्
तीिनायामामरं भवित ॑ इथः।
शकारः। अि यतु ं इकारसिहतम।् ततः ितीयिमथः िश इित। अ ु
ु ं अ ु वकारः। मता य
ाता य ु ं आकारण
े सिहत ं वा इित
तृतीयमरम।् गोऽा ासयता
ं ु ततः गोऽा दकारः। या यता

ु  ् ४४॥ रयो ाने शिचना
े सिहता  इित चतथमरम॥
ऊकारण ु यतु ं

ात तदनरं रयकारः। ाने यकारण ु
े शिचना े
ऐकारण
यतु ं  ै इित। अाण विवािसाः नम इथः॥
 ४५॥

समापािरणी अिववकापाशकरी॥ ४६॥
आिमािदिभः कािरणी इ ु 
ै तिभः

ोकै नवािरतािनाया ु
ादशार िवामपिदशित। तऽ
आ ु विवािसाः ॐ इथः। ्
 ािद तदनरम ॑कारो
ितीय ं बीजम।् हसोधरासयः
ं ं ु हसो
ं हकारः। धरा उकारः
ु कारः
 ं िब ाा ं यः ँ तृतीय ं बीजम।् तजर
े -

--------------------------------------------

p. 52) वायःु ूभा चरयता


ु मासः शि समितः।

े दाहन
दा रयण े विः ादम ं िूय े ॥ ४८॥

ं ायतो
हसः ु ितीयकम।्
ु मासरयो
ु  ु िना िरता ादशारी॥ ४९॥
ितनादयता

ु ृ ्
लीकाियशोिवाधनारोयायरािकत।

िवषःखूशमनी सवाभीािकािरणी॥ ५०॥

शिचः ु
ु ने यताो रसा वि-समितः।
ु वनििभः परः॥ ५१॥
ूाणो ितीयः यतो

ु ु
इतीिरता री ािाऽसौ कलसरी।
याः रणमाऽण 
े सवं े ५२॥
ूजायत॥

--------------------------------------------

् े खकारः। चरण
समितम तजः े एकारण ु  ् ४७
े समितः ख े इित चतथम॥
॥ वायःु चकारः। (पदाम) ् ूभा छकारः। चरयता
ु एकारया
ु छे इित

षम।् मासः शिसमितः मासः कारः। शा िवसजनीयन


 े
समितः ः इित समम।् दा रयण
े दाहन
े विः सकार तकार
े ईकारैः ी इम ं बीजम।् िूय े इित दवी
रफ ु
े सिः॥ ४८॥
ु ँ इित नवमम।् मासरयतः
ं ायतः
हसः ु  े इित दशमम।्


ितीयकं अा एव ितीय ं बीज ं ॑ इकादशम।् ितनादयता
ु  ु
ु फट ् इित ादश ं बीजम॥् ४९
ु फकारः। नादः टकारः तने या
ितः
 ,ं ःख ं दािरािदज ं
॥ िवषःखूशमनी िवष ं सपािदज

योनाशकरी॥ ५०॥

शिचिरािदना जायत े इने ोकयने दशाः
ु ु
कलसरीिनायारा ु
ं िवामपिदशित ु
ु ने यतः
तऽ शिचः
िबना सिहत ऐकारः ऐ  इित ूथम ं बीजम।् रसाविसमितः रसा

लकारः, विरीकारः ताा ं समितः। ूाणः ककारः, यतः
ु  इित ितीयम।् वनििभः परः सौः इित तृतीय ं बीजम॥्
िबयतः
ु े  ५२॥
े जपाराधनािदवैगयनापीथः॥
५१॥ याः रणमाऽण
--------------------------------------------

p. 53) ं
हस ु  समितः।
ाणरसादाहकिभः
ु ु
िवया कलसया  योिजतः सदायतः॥ ५३॥


िना िना रा ात षिः ू
कटारै ु
यता।

ूितलोमािदभी प ैासितिभराहता॥ ५४॥

् े
या भजनतः िसो नरः ात खचरः ु
सखी।
िनमहानमहौ े ् ५५॥
ु चा जायत े याऽिनशम॥

ु  ु ्
िरतोपामा ं ाद ् ितदाहचरयक।
 दाहायतु ं वळशी
े पम ं ततः॥ ५६॥

--------------------------------------------


ं इािदिभः अिनशिमिै िभः ोकै रकादँया
हस
े ं ं चोपिदशित। तऽ
िनायारा ं िवा ं तदसा

हस ाणरसादाहकिभः ं हकारः। त ्
ु  समिता हसो
े कःु उकारः।
सकारः। ूाणः ककारः। रसा लकारः। दाहः रफः

पिभः हसाो हकारः सिहतः ात।् एतं भवित

एत ैहकारािदिभः उकाराःै षिररैः
े ु े
ूकमनलोमबमणाबमयोिजत े ं षदिभ
ैरव े ैदन ु

उकारािदिभहकारा े ं ूितलोमबमण
ःै ूक े
े ं
चाबमयोिजत ैरव

षदिभ ुू ु
ैदनकलसरीिनािवायाः ृ ू
ूकितभतया े
सत
िवया षकारिभया सदायतो योिजत ैः िनािवाया
ासितभदाः े
 सवि, ताा े
ूधाना सयिमित॥ ५३॥

िनािनािदना े िनािनािवाया उपिरामाणषे ु
ोकन
ं े े ु ासितिभदिः
िवशिधकशतभदष े ु तषे ु बमागताना ं
 े  ५४॥ या
े ं ूयोगूाधादशनायथः॥
िवभवभदाना
े िवािस साम कथयित।
भजनत इािदना ोकन

तऽया ु
उपिरािािनापटलोिनमहानमह
 ५५॥
योगबलािदथः॥

िरतािदिभः े
कामदोिदत 
ःै पिभः ोकै ादँया

नीलपताकािनायाः सदशारा ं िवामपिदशित , तऽ

ू  ष् १ श २  ् ३ ह ४
िरतोपा ं उपा ं अारावम
ु े
 ५  ६ एव ं अनलोमबमण
--------------------------------------------

p. 54) ् ु मा े दशाः बमशः त।


मत यो ृ े
ू रसाायता
भमी े षतः बमात॥् ५७॥
ु वळशी

षडरािण िरता तृतीय ं तदनरम।्


ु  े अा आमनरम॥् ५८॥
ितदाहचरन

उा नीलपताकाा िना सदशारी।


समरे िवजय ं खपाकानिसिदा॥ ५९॥

े े
वतालपिणीचटिपशाचािदूसाधनी।
िनधानिवलिसासाधनी कामदोिदता॥ ६०॥

--------------------------------------------


षदाः। इं १ ि २  ३ ु ४ ः ु ५ ु ६ एव ं ूितलोमबमण


षदाः। े े ु षिधसतिवायोजनात
एव ं ादशभदष े ्

े सवि। ऐ ई ॐ १ ई ऐ ॐ २। ई ॐ ऐ ३। ऐ ॐ इ ४। ॐ ई ऐ ५। ओ
ासितभदाः
े ू े
ई ऐ ६। एतमलसतिवा े साा खा
सदाः े ॑ इित
ु  ु ् फकाररफ
े ितदाहचरयक
ूथम ं बीजिमितशषः। े -
ु ृ इित ितीयम।्  दाहायतु ं
एकारिबिभयः
सकाररफ ु ं तृतीय ं ॐ ू इित। वळशी
े -ऊकारिबिभय े पम ं
ं ु  ु िबसिहत
 ५६॥ ततः मयः
ततः ओकारतथिमथः॥
आकारः। आँ इित पमम।् मा े दशाः बमशः त
ृ े
ु ु
दशाः कलसरीिनायाः मा ं बीजय ं  ऐ ं इित

अाः सं सम ं चारय ं ािदथः।
ू ु वकारः लकार-ऊकारिबिभयः
भमीरसाायता ु ँ ू इित
् े षतः बमात॥् ५७॥
अम ं बीजम वळशी

षडरािण (ऽ) तािन िनमदिव।े इित। एिभः षिम
ु
चतशारािण िरता तृतीय ं तदनरं ँ इित पदश ं बीजम ्
ु  े फकार रफ
। ितदाहचरन ु
े -एकारिबिभयमाःितीय ं
ू ं ृ इित षोडशमरम।् अा आमनरं ॑कारः
कट
 ५८॥
सदशिमथः॥

--------------------------------------------

p. 55) ू 
रसो नभथा दाहो ा ं ा वनपिवका।
ु भविािवजय
ने या े ैकारी मता॥ ६१॥
ृ े वहारे सदा जयम।्
वादषे ु समरे क
िवध े रणादवे िवजया िववैभवा॥ ६२॥

ु ् 
ु ं  ं िना ात सवमला।
दवनय

एकायाऽनया िसो जायत े खचरः
े णात॥् ६३॥

ू रसाथ िरा ु च।
ू ू े नभसा भ
भःश
ु रसा मत॥् ६४॥
ु ाऽ ु मा
रयोऽिना यतो

ु ं रसाशऽिसयत।
नभ मता य ू े ं ु े

--------------------------------------------


खपाकादीिन उपिराीलपताकािनािवधानपटलषे ु
ं वमाणाऽ ूौित॥ ५९॥ ६०॥
े े ोकयने ऽयोदँया
रस इािदना वैभवन
ु ं चोपिदशित तऽ रसो
िवजयािनाया एकार िवा ं तदनभाव

भकारः। नभः मकारः। दाहो रफः। ा ं यकारः। ा

ू  औकारया।
उकारः। वनपिवका ु िबना सिहता।
ने या

एतवित भकारमकाररफयकारौकार ू
िबिभः कटपा
ू ् ६१॥ समरे क
े े इित कटम॥
एकारी िवित। ृ े यु े जय॥
 े ६२

द ु इािदना ोकन ु 
े चतदँयाः 
सवमलािनाया
एकार िवा ं तदनभाव ु
ु ं चोपिदशित। तऽ दवनय
ु ं
ु ं कट
 ं सकारवकार औकारिबिभय ू ं  इकारी॥
े ६३

ू ू े इािदिभभविद
भःश  े रै िभः ोकै ः

पदँयाः ालामािलनीिनाया िषरा ं िवामपिदशित
तऽ भःू ओकारः श
ू े नकारय ं ित।
े नभसा भःू
मकारसिहत ओकारः मो इित। रसो भकारः। िरा गकारः। अ ु वकारः
ु इकार सिहतः ित इित। ा जकारः।
। रयः तकारः। अिना यतः
ु ् इित॥ ६४॥
ु ा इित। रसामत ला
ु वकाराकारया
अमा
ु मा इित। रसाश
े यः
नभो मकारः। मता आकारण ू े लकारो
नकार।

--------------------------------------------

p. 56) े सिहता अ ु पवार


गोऽा चरण ू  ं तथा॥ ६५॥


अी त सदाहा ु ्
ु रसारययक।

हस ु
मता दाहः ूाण मता यतः॥ ६६॥

दाहः सािः ूाणचरौ ा मिहता रयः।चरणा ु च गोऽा ाि ारसा ु ् ६७॥
ु यक॥

रयः साि ा ु रसा पनरतौ


ु े जवी ततः।
े े त े िः ात हसो
दाहनानन ु ् ६८॥
् ं दाहमयक॥


हस  ु सः।
दाहविैदाहायत

स दाहातोऽाः रमाा ु प वै॥ ६९॥

--------------------------------------------

ं ु े इकारसिहतो िलिन इित। गोऽा दकारः। चरण


अिसयत े सिहता एकारण

सिहता द े इित। अ ु वकारः। पवार
ू  ं तथा वकार पवार
ू  ं दे
इित॥ ६५॥

अी अ ु वकारः अििरकारः िव इित। त सकारः। दाहा ु

रफवकारौ व  इित। रस ा रसः भकारः ा ऊकारः भ ू इित।

रयः तकारः। त सकारः। ु ् िबयम।
यक ु ् यिगितसकार
ु ैव
े ं स ं इित। हस
िवशषण ं मता यतु इित सः हा इित।
ु का इित॥ ६६॥ दाहः साििरित।
े र इित। ूाण मता यः
दाहोरफः
े ईकारसिहतः िर इित। ूाणचरौ के इित। ा मिहता जा इित। रयः
रफः

तकारः चरणा ्
ु च व े इित। गोऽा दकारः। त सकारः। सािः िस इित।
ु ् लं इित॥ ६७॥ रयः अिना सिहतः ित इित। ाबं ु
ाबं ु  इित। रसा यक
 इित। रसा लकारः। पनरत ् ू
ु े े एतत पवारतय ु
ं पनरिप ्
ात ल
ु पकारोरफण
े यतः
इित। जवीदाहन े े यतः ् े
ु ू इित। अनने त े िः ात अनन

ूरण ू 
े त े इित पववीितमरय ं िः लल इित ूल

ऽीयरािण िरिदथः। ्
 ािदोपिरात इयः।
ं ु
हसोदाहमयािदित  ६८॥ हस
॑ इथः॥ ं
दाहविैिरित ॑ इथः। ु स इित हसः
 दाहायत ं
े  ततः
ृ उरिदथः।
हकार एव ँ इित। सदाहाः र इित सक
अनरम।् अाः िवाया इित शषः। ु
े िरित
ू  े अमाा ु पवै
काकािगोलकायववापरयोरित।
अा िवाया

--------------------------------------------

p. 57) उपााधःित ं नीलपताकाया अनरम।्िरता भडा अम ं नवम ं तथा॥ ७०॥

ालामािलिनिनाऽसौ िऽषणसमीिरता।
े  े
वधाकषणसापवँयावशकरी े ् ७१॥
भवत॥


वायूाणवनै
ः सा िचऽा ादरया।
े ७२॥
या िसिधनधाािनिधलाभाय कत॥

ु नाथ
शिचः े ू ं ाभसा भरसः
श ू िरा।
अ ु पाियः सािमताऽरयौ
 ु तथा॥ ७३॥

ु े
इलायतोऽिरतािन ु
पनर ु ्
ु मतम।

ं े
दाह मता हसिरतय ु
ं पनः॥ ७४॥

--------------------------------------------

अमारमार ादशाराविध पारािण


ु  ६९॥ उपााधः ित ं नीलपताकाया
ालामािलनी इित िरथः॥
् ू  ं
अनरं नीलपताका िनािवाया अारात पवार
ू   ं इित। िरता ं िरता
पवितमरिमथः
 भडा
िवायारमारं फारिमथः। े अम ं

नवम ं तथा भडािवाया अमनवमारय ं ाहा
 ७०॥
इथः॥
े अा अरसामसाधारणािन
ालामािलनीािदना ोकन
पफलािन चोपिदशित॥ ७१॥

वायिरािदना े षोडँयािऽािनाया र
ोकन

िवा ं तििफलं चोपिदशित। तऽ वायूाणवनै

 तऽ चकारः ूथमारम।्
चकारककार औकारिबिभिरथः।
आलाभः पानम॥् ७२॥
ु े े
शचीािखलद 
ःै षोडशिभः ोकै वाराा
ु ने
दशोरशतार िवा ं तामािदकं चोपिदशित तऽ शिचः
ू ं नकारः। नभसा भःू मो इित। रसो भकारः। िरा
ए ँ इित। श
गकारः। अ ु वकारः। रयः सािः ित इित। मता ु वा इित। रयौ
तकारयम।् तथा मदित ं ा इित॥ ७३॥ इला यतोऽिः
ु इला लकारः।
ु उािन ऽीयरािण
अिः इकारः िल इित। एतािन पनः
ु ु े  अ ु
पनररिदथः।

--------------------------------------------

p. 58) ु
अदाहो ु हसोऽथधरया
मो ं नभः।

तजोऽिना पनः ु
ु प वातः ने समायतः॥ ७५॥
े तवू  तोयमियतु ं ततः।
तोय ं चरण

ू ं ाने शिचना
श श ु ् ७६॥
ु ं शा नभोयतम॥

दाहोधरासिहतोय ं चरसमितम।्
ू 
एतवमधः ु
ूोचतयमतः परम॥् ७७॥

ू  ्
ु सचरो रस ैत पवकम।
ा ने या
ु ूोचतात
रसोऽिना पनः ु ्
ऽयमतः॥ ७८॥

ु चरणािप
नभो भवा े ं े
हसत ू  ्
पवकम।

हसोऽिना ु ् ७९॥
ूाितय ं दय ं समायतम॥

--------------------------------------------

ु िह इित।
मतु ं वा इित। दाह मता रा इित। हसियतः

ु एतािन ऽीयरािण पनरिप
एतय ं पनः ु े  ७४॥ अ ु
वदिदथः॥
ु रा इित हसो
वकारः। दाहो मः े
ं हकारः। धरया उकारण।
नभो मकारः म ु इित। तजोऽिना
े ु प
े खकारः िख इित। पनः
तजः
ु ु
े पनााः।
ूोािन वाराहमखीपारायव वातः ने
ु वातः अकारः ॐ इित॥ ७५॥ तोय ं चरण
समायः े तोय ं धकारः ध े इित।
े अ ं इित तोयमियतु ं िध इित। ततः उपिर।
तवू  अरिमित शषः।
श ु
ू ं नकारः। ाने शिचना ु
यतिमित ू ं
े  ै इित। श
शषः
नकारः। शा नभोयतु ं शििवसजनीयः
   ७६॥ दाहो
मः इथः॥
धरासिहतः ं इित।  ं चरसमित ं ध े इित। एतवू  ं
इथः। ु
 अधःूोचतयमतः ू 
परं ं ध े इावित ं
ु े  ७७॥ ा
िध ै नम इरचतयमोपिराोजयिदथः॥
ु िबयो
ने या ु जकारः ज ं इित। सचरो रसः भ े इित। एत पवक
ू  ं
ू 
उार पवमर  रसोऽिना यतु इित शषः
ं ज ं इथः। े िभ
ु ूोचतायमतः
इित। पनः ु ू
पविध ु े
ै नम इित चत

ूथमारवज  ै नमः इरऽय ं उपिराोजयिदथः

॥ ७८॥ नभो भवा ु
ु यतिमित े मो इित। चरणािप
शषः े ु े
ं अिपः समय
हसः
हे इित।

--------------------------------------------

p. 59) रसरण ू 
े तवमिना ु
च रसा यतः।

पाऽय ं वाताधरया च नभः िूय े ॥ ८०॥

ु पादय
ूाणः ने यतः ृ ं यतु ं रसः।

ामतय ृ े ु ं ु ् ८१॥
ं पााहनासयतम॥
ु श नादयो
गोऽा धरायता ु जवी यतः।

ु ् ८२॥
े पवू  पवू  च पवू  च मता यतम॥
दाहन

श े ु चरः।
ू ं मसिहत ं ाहनाना
े ु ं ु ् ८३॥
श मसिहतो ाहनासयतम॥

ं तथा ु मता सह।


ं ु हसः
ािः सयतो
दयने ने यतु ं रस ने सयतः॥
ं ु ८४॥

ु पनौ
ूाणदाहौ धरायौ ु विना िवयत।्
 ु ु ं ु ् ८५॥
वादाहयमाियासयतम॥

--------------------------------------------

ू  ं हे इ पवू  मो इथः।


एत पवक  हसोऽिना
ं िह इित।
ु ं  ैनमः इरऽयम।् दय ं
ूाितय ं ूाग
समायतु ं  ं इित॥ ७९॥ रसरण
े भ े इित। तवू  भ े इत

ू 
पवमर ु च कारः समय
ं  ं इित। अिना च रसो यतः ु े िभ इित।
ु ं  ैनम इित िऽतयम।् वातः अकारः। धरया
पाऽय ं ूाग
े ु
च नभः य ु इित। िूय े इित दवीसिः॥ ु कं इित।
८०॥ ूाणः ने यतः
दय ं यतु ं  ं इित। रसो भकारः। ा ं यकारः। एतय ं
् ं भय
पात ूो ्
ं इक।क़रऽय ु
ं पनरिप ्
ािदित। त सकारः।
े ु सय
दाहनाना ं ु ं व  इित॥ ८१॥ गोऽा दकारः। धरािता  इित।
ु शः षकारः। नादः टकारः  इित। जवी दाहन
श नादयः े
ु पकारो रफण
यतः ु ू इित। पवू  ू
े े यतः
ू 
इादरावार ू 
पवमरं  इित। पवू  च मता
यतम ् पवशः
ु अऽ ू  े
 इत ू  
ं ?ा इथः॥
पवारिवषय◌ः
८२॥ श ्
ू ं मसिहत ं ना ं इित त सकारः। े ु चरः
दाहनाना

व इित। शमसिहतः षा ं इित। त सकारः। े ु ं ु ं
दाहनासयत
ं ु िज इित। हसथा
व इित॥ ८३॥ ािः सयतः ं ु मता सह तथा इित
ु  ा इित। दयने ने यतु ं  ं इित।
 ूकरण े समयाथः
सवऽाऽ
ं ु भ ं इित॥ ८४॥ ूाण-
रस ने सयतः

--------------------------------------------

p. 60) ू 
पविवण च शिचः ु
ु ने यतथा।

िरा रसा वनने दावौ हसो ु ् ८६॥


ं धरायक॥

ु 
ितनादवती पाद ु ्
ृ ु मता यतम।

हस मता िवा दशोरशतारी॥ ८७॥


वाराही पमी िविवजया भिकौमदी।
 चितिवाता
वाताली े े
नािखलदा॥ ८८॥

ु पनरा
ूाणदाहौ धरायौ ु ं रस े मत।्
ु ततयम॥् ८९॥
ा ं मियतु ं भःया

े समयोिजतम।्
ु ं चरण
अादौ त ु रसायम
े विशिा ं यतो
दाहन ं ् ९०॥
ु हसतःपरम॥


नभो िदाहा ु ा श ं ु ्
ू ं नसयतम।

--------------------------------------------

ु ूकिमित
दाहौ धरायौ े ु इित। पनौ
े क
शषः ु ु
पनरिप ु इित
क
् इित। वाः दाहय
वण। विना िवयत शी ु ं वाः घकारः य इित। अ ु

ं ु ं ँय ं इित॥ ८५॥ पविवण


वकारः। िवयासयत ू 

वँय ं इतदार ू  ु
पवातयारात ् ू  क
पव ु इथः
ु ऐ ं इित। िरा रसावनने यित
ु ने यतः
। शिचः ु े शषः
े ठल इित।
दावौ ठकारय ं ठठ इित। हसो ु ् ँ इित॥ ८६॥
ं धरायक
ु 
ितनादवती ्
पात अनरं फट ् इित। द ु मता यतु ं ा इित

हस ु इित शषः
मता य े हा इित॥ ८७॥
े दा
वाराहीािदना ोकन े नामपकं कथयित॥ ८८॥

ूाणािदिभः ु ु
बमािदःै पिभः ोकै ः ककायाः

पिवशर सार ऽयोदशार च

िवामपिदशित। ु ूकिमित
तऽ ूाणदाहौ धरा यौ े ु इित
े क
शषः

। पनरा ु
ं पनरिप ्
तयो रा ं कु इित। रस े लयम मत ्
आकारः ा
ु ॐ इित। ततयम॥्
इित। ा ं मियतु ं याः इित। भःू या
ु कु
८९॥ अादौ त ु ॐ िमोपिर अ मािदभतू ं क

इरऽय ं भविदथः। ु ं चरण
 रसायम े समयोिजत ं े इित।
दाहन ु हसतः
े विशिा ं यतो ं ् इित॥ ९०॥ नभो िः
परम ॑ीः
े मम इित।
ािदित शषः

--------------------------------------------

p. 61) अ ु पािय
ु ं मता त ु नभः िूय े ॥ ९१॥

श ु हसः
ू ं ा ं भवा ू 
ं पवाौ ु
ानऽयम।्


अ षािदपाणादौ ादा ईिरतः॥ ९२॥

एकादशारादौ ितीयः दीिरतः।
ं  ूोा मा इित बमात॥् ९३॥
तृतीयः पिवशाणः

ू े हसो
भःन ु ने हसकः।
ं दाहवियतः ं
ायया भवा ् े हसः
ु ात न ं समितः॥ ९४॥

ु ु
ककावण ृ
च ादााारः तः।
  ं
सवाभीाथसिस ु
ै सलभोऽय ु ु
ं सरिमः॥ ९५॥


सतोदीिरत    
ैवणदशिभदशिभः पृथक।्

--------------------------------------------


त सकारः। सदाहा ु दाहसिहत ं म इथः व  इित। ा जकारः।

ू ं ने यतु ं न इित। अ ु पात अनर
श ं वकारः। िवयत ्
ु ं ) मता य
सकारः। (य ् इित। िूय े इित
ु ं नभ इित यावत मा

े ु ु ९१॥ श
दवीसः॥ ु
ू ं नकारः। ा ं यकारः। भवा
ं इित शषः
हस ू 
े हो इित। पवाौ पमोिवाचरमारय ं
ु ं अयमवे मः
 ानऽय
ाहा इथः।
 अ षािद
अरिवभागयोगबमाऽय ं भवतीथः।

पाणादौ ादा ईिरतः। एतं भवित अ

पिवशारम षारमार
े ् तने सारी
ु  ततः परं ाहा इित वदत।
दशमारामाय

ूथमा िवा भवतीित॥ ९२॥ एकादशारादौ ितीयः समदीिरतः
। एतं भवित अ ैव पिवशाराारमार

ु  ततःपरं तरमभताहा
एकादशारामाय ू

इरययोजनात ऽयोदशारी िवा भवतीित। तृतीयः
ं  ूागवािभिहतः
पिवशाणः े ृ ू
ूथमितीययोः ूकितभतः

सपिवशाण  ९३॥
मः तृतीय इथः॥
ू े े
भःनािदना ु ु इने
सरिम

ोकयनााार ु
ूपयागिवामपिदशित। तऽ भःू
ने ॐ इित। हसो
ं दाहविने ॑कारःने हसकः
ं हं इित।
ु इित शषः
ायया य े स इित। भवा ् इित। ने हसः
ु ात सो ं
ु कावण
समितः हं इित। क ु  ९५॥
च ाहा इथः॥
े े े
सतनािदना चराचरिमने ोकयने

पभताना े े
ं ूकमक

--------------------------------------------
p. 62) ु
ूाणाीलाऽशाखािभः शिसारीयतु ैः॥ ९६॥


भतमाः ु
समिाः  
प सवाथिसिदाः।

यषामालोकतो िव ं वतत े सचराचरम॥् ९७॥

ू 
पवाौ ु 
च तवू  चतदशतदकौ।
ु  स श
अनािवाः ू ं ूाणो जलरयाितः॥ ९८॥

--------------------------------------------


िवशरान ् ु
मानपिदशित। े
तऽ सतोदीिरत  
ैवणिरित। एतं

भवित वातो मिदािदिभः पिऽशटलोै ू े ु
ः ोकै भतष
िवभाना ं मातृकाराणा ं सािभदीिरत
ं ैः।
े ं दशिभररैपता
ूाणाीला शाखािभः ूक े

ााशिशसायाः एव ं
े े ं
ूकमकिवशराारो ं
िवशरोममसिहता
एव ं पमाः। ूोबमण ू
े पाना ं भताना ु
ं िरित। ते
े ं पानामिप माणा ं प ं
यथा तषा
 े ममिलिखतमिप अऽ तषा
लिलतािनासपयाबम े ं प ं
ूकटं ूकाँयत े ूाक ् ूक ् दिणोदक ् च एकादश षट ् रखाः

समारालं िविल तास ु दशदशकोास ु पस ु पिष
ं ु
 बमण
उाधः े अकारादीिन अ इ उ ऋ ऌ इित ॑पारािण
ूथमपौ समािल तितीयपौ आ ई ऊ ॠ ॡ इित

दीघारपकं बमादािल तृतीयपौ ए ऐ ओ औ अ ं इित

वणपक ु  ु पिष ु ूोबमण
ं समािल चतािदष े

ककारादीन शकाराान ् ्
 पशः
षगान समािल

सवापौ े ्
षलसह इित पारािण चािल पँयत।

सवपिकोदशारािण ूाणाकािन। तदधः
ितितीयपिकोदशकािन दशारािण अाकािन।
तदधःिततृतीयपिकोदशकितदशारािण इलाकािन।
ु 
तदधःितचतथपिकोदशकितािन अबाकािन। तदधः
ितपमपिकोदशकािन दशारािण खाकािन।
े ं दशानाम े तामरािण ोः एकारं च
तषा
े ् ७६॥ एव ं कत
सवऽ शीित रं तपिर सार च योजयत॥ ृ े

ं दशाराः पभतमा
एकिवशा े
भवि। तषामालोकतः
 वतत े अािप िबयत े इथः॥
ूभावािदथः।  ९७॥
ू   ु
पवािदिभमनिर िै िभः ोकै ः षोडशिनाना ं

साधारण ं षोडशारं बिलममपिदशित। ू 
तऽ पवाौ च
ु  ू ूणवखावण
ूागाााणामािदभतौ े अ
ु 
 तव चतदशतदकौ
ूथमितीयवण ातािमथः।
--------------------------------------------

p. 63) ु 
रसः ाामायाा ं तृतीयोऽ चतथकः।
ु े परमिर
रसः या रयो यरण े ॥ ९९॥

ु ाभा
रसो यो ू ं हसः ु
ं ायततः।
ू   ु षोडशाण बलमनः॥
पवावणािवः े  ु १००॥

वि तमयी ाििरित सक ् सभीिरताः।अा िनःकालनात िच ् १०१॥
े तं ासातम॥

इित षोडशिनातुषे ु ौीकािदमत े तृतीय ं पटलम।्

--------------------------------------------

ू  ू
आाारम पवभतायाः ु ु
ककािवायाः
ु 
चतदशपदशार ु  े
े सव  इित े अ तृतीयचतथार
 अ ु नािः यतु इित शषः
ातािमथः। ू ं य इित
े िव इित। वाः सश
। ूाणो जलरयाितः ककारो ऋकारतकाराा ं सिहतः कत ्
ृ इित॥ ९८॥

रसः ात ामायाा ं  इित। मायाशः
् े खा
शिशािन त 
े िवसजनीयोरकै
े कािभधायकौ,
 तृतीयोऽ
एव ं ित े अतरयोजन ं सदायबलािदथः।
चतथकः ु इित शषः
ु  सव  इित नवमदशमार।े रसः य य े भू
इित एकादशमरम।् रयो यरण
ु े त े इित ादशम।् परमरीित


सिः॥ ९९॥ रसो यो ू ं ो इित ऽयोदशम।् हसः
ु ाभा ं

ा यततः ु 
ं इित चतदशमरम।् पवावण
ू 

आाारमौ ाहा इित पदश। षोडशाण इः
े  ु एव ं षोडशारः सवासा
षोडशाण बलमनः  ं
 १००॥
षोडशिनाना ं बिलम उ इथः॥

इित ौीषोडशिनातषे ु ौीकािदमता पिरपण


ू  त

ूपसारिसहराजूकाशािभधानन ु
े सभगाननाथन

िवरिचताया ं मनोरमााया ं ााया ं
ू 
िनािवापूकाशनपरं तृतीयपटलं पिरपण
परामृम॥्


मसा तृतीय े यमक
े ं ााान ं मसया


शतय ं सनवितसिहत ं सामीिरतम।्
ु 
अथ चतथपटलारः।

ू ं िूय े ।
अथ षोडशिनानामाायाः पजन
  ् १॥
े ैव िन ं सवाथिसिदम॥
कथयािम बमण

न ैिमिकं तथा का ं ण ु ं पटलैििभः।


े ु
यनाितपापयोऽिप ु ् २॥
े सिनितम॥
िसिमित


ासऽय माँ आसनाना ं चतयम।्

आवाहनमन ं ु पात समाचामन
 ं ु तथा॥ ३॥

ु ु
मिायधाना ु े
ं बीजािन मिारचनवासन।

ान ं सपिरवाराया िनपजािविधबमौ॥ ४॥

 ं तथा।
नवावरणशीणा ं नामाचाबम
् ् ५॥
 उपचारान जपबमम॥
मायोगमचाया

ं ु
वातः सयता ं मने ितीयकम।्
नने समायने तृतीय ं ूथमा सौ॥ ६॥
--------------------------------------------

ु 
अथ चतथपटलारः।

ू 
पविन ् तीयपटले
तृ

षोडशिनािवािदकमपिदँयानरमििनायाः ूधानाया

लिलता िवायािनन ैिमिकाा ं समाराधनबममपिदशित। अथ

षोडशिनािदिभयो े
भविद े ं
िै िभः पटलैः ूक

ोकशतप ैः। तऽ अथ षोडशिनािदिभः बमिमःै
ु   ु
पिभः ोकै तथपमषपटलाथानिशित। तऽ
ू  न ैिमिकं तथा का ं पजनिम
िन ं पजनिमथः। ू

िवशषणम।् अितपापयोऽिप
ु े े
िववकषी॥ े
२॥ ासऽयािदना
बीजानीने पादािधकन
े ािवशोशकः
ं े ृ तऽ
कतः
े ु  
े बमोििप ोकसौकयथित
ासऽयिश
 ं ु बीजयपम॥् ५॥
सदायः। समाचामन

वातािदना  े  े ोकन
माजनािदनाािधकन े

करशििवा ं शोधन ूकारं चोपिदशित। तऽ वातः
ं ु
सया ं ॐ इित ूथम ं बीजमने

--------------------------------------------
p. 65) अनयोः करयोः शि ु 
ु ं कयादोमाजनात।
 ्

िर िशखावम  नऽम


े ं षडकम॥् ७॥

ु ु
े या िना कलसरी।
ितीयया सा िवया
े े
तृतीया स ैव शाा दाासनमतया॥ ८॥

िऽष ु हससमायोगाबासनमदीिरतम।
ं ु ्


हसा 
ं पमी च सवमासन ं तथा॥ ९॥

--------------------------------------------

ितीयकं आ ं इित ितीयकम।् नने समायने तृतीय ं सौः इित


तृतीयम।् ूथमा सौ िवित
े शषः॥
े ु
६॥ शििमित। ु
शिः
 
सपयपकरणशाहताकरणम।् अोमाजनात
 ्


वामदिणकरतलृयोिरित शषः।
ु े  े षडं
िदािदना सरीनायन
षडासिवा ं चोपिदशित। तऽ ितीयया उिािऽश
ं ु

े शषः॥
ितीयया िवयित े ७॥

तृतीयािदना एतया इने उरान

े ु
दाासनिवामपिदशित। तऽ तृतीया स ैव षडास े
ु ु
ूोकलसरी े
िव ैव। शाा। अऽ शिः खा।
े तने ैतं
उरोकागत ं िऽिितपदमावाहनिवामित।
भवित ऽीिण बीजािन ूक े ु
े ं खापरःसरािण ु 
कयािदित। ॑ ऐ  ॑

 ॑ स◌ः इित। दाासन े
ं पिरििवमहाणा ं दाना ं

सवशीनामासन  ं
ं उपलिान ं सवासा
े ु  अऽ उशबममपहाय
दवतानामपलिानिमथः। े

कथनमासनिवाचतय ु
ितीयिवानबिात ्   ्
सौकयाथम।
  ८॥
े पिरगणनबम सौकयाथः॥
तृतीयित
िऽिािदना ोकपवान ु
ू   चबासनिवामपिदशित तऽ

हससमायोगात ्
बालायािष ु बीजषे ु ूक
े ं

हकारोपबममारण ु चबासनिवथः
ं ह अ असौः चतथ े 
। चबासनिमित। सवषा े
 ं मदवता ू
भताना ं
याणामासन ं उपलिानम।्
ं े  ु
 सवमासनिवामपिदशित।
हसािदनोरान तऽ

हसा े े शषः।
ं समतित े ूावीिण बीजािन ूक
े ं

हकारसकारोपबमोारणात अस

--------------------------------------------
p. 66) ततो ु च रसोपते ं चरसिहत ं च तत।्
े मा या सा षी समीिरता॥ १०॥
त श


सािसासन ं दात तया 
े ै समचनात।
द ्

ु 
साऽवाहन ं कयामसोिऽखडया॥ ११॥

--------------------------------------------


अः अस◌ः पमी सवमासनिवा। 
सवमासनिमित
ौीचब कथनम।् अकथािदमातृकाकने िऽकोणरखाणा
े ंच
्  ं माणामपलिानिमथः॥
वमाणात सवषा ु  ९॥
 े े
 ोकन
तत इािदना समचनािदनान

सािसासनिवामपिदशित। तऽ ततोऽ ु च रसोपते ं

चरसिहत ं च तत अ ु वकारः। चकारः समय
ु े रसा लकारः। चर

एकारः।  ं िबाा ं सिहतम।् चकारः समय।


ु े तो

िविशप ं परामृशित। एतं भवित


ु ं  इित कटार
वकारलकारिबिभय ू े
ं ािदित। तश
मा या सा षी समीिरता त ूो कार। शःे

खायाः।   े  एतं
मा एतयोयोमथः।
भवित ता ु बालायाीिण बीजािन ॑कारोपबमािण 
े ु ॑ ऐ  ॑  स◌ः  एव ं पा सा बाला
कारावसनािन च भवयः
 ं
सािसासनिवाािदित॥ १०॥ सािसासनिमित। सवषा

साानामिभमताना ं िसीनामपलिान ं
अखडाकपिवमश  िसिरथः।
े  अऽ द 
े ै समचनािदित
ु े ु
े एताऽसनचतय
आसनचतयऽित। मयोजनाूकारं
पम े पटले वित।

सािदना े  े ैकन
समीिरत इनाान े ोकन


समीमावाहनिवामपिदशित। े शषः।
तऽ सा िवयित े
ु े शषः
नमसा ययित े  उिऽखडया
े नमःशायथः।
ु े शषः।
मियित े उरऽ वमामाणमिप उिमित सवऽ कथयित।

हसाहसया ्
ं ु स ैव ात समी मता एतं भवित

हकारसकाररफारै े ं िऽष ु बीजषे ु या
ः ूक ु कलसरीिवा
ु ु
े  मम े दाहयोग ु ना े समीिरतः
आवाहनिवथः।

ममबीज हकार सकारौ परात ् ं
सयो े ं लकारा े
रफ
े  तने हकार सकारककारलकाररफ
योजयिदथः। े -
 ं बीज ं मायाम।् इतरि
ईकारिबिभमम ं ु

--------------------------------------------

p. 67) ं
हसाहसया ्
ं ु स ैव ात समी मता।
मम े दाहयोग ु ना े समीिरतः॥ १२॥


िवयत सदाह ् ं भवत।
ं विशा ं ात य े ्

तदािदकाः सवशीबा  े ् १३॥
नामिभजपत॥


दाहभमीरसााै 
विशनीबीजमीिरतम।्

े  ं महत॥् १४॥
ु कामयर
ूाणोरसाशियतः

ू ु
शमरसावियोगाोिहनी ु
मनः।
ा ं रसाायतु ं िवमलाबीजमीिरतम॥् १५॥


ा नभोविदाहयोग ैः ादणा मनः।

--------------------------------------------

 े रफ
सकाररयोम े  तने हकारसकारयरफ
े ं योजयिदथः। े
 ैरबीज ं माया ं अस अःॉ अःॐ◌ः नमः इित॥
औकारिवसजनीय
१२॥
े लिलतायाः ौीचबाविताना ं शीना ं
िवयिदािदना ोकन

पजानामपमाणा ु
ं ूणवभतू ं बीजयमपिदशित। तऽ

िवयत सकारः। े ईकारिबसिहत ं ौ इित।
सदाहवि ं रफ

शा ं खाम।् एतं भवित। खा
े ौीबीजोपबमैः

पजानामम ैः सवाः शीः पजयिदित॥
ू े १३॥

दाहभमीादीना ोकन ू
े विशनीकटारिवा ं
े ू
कामरीकटारिवा ू
ं चोपिदशित। दाहभमीरसााै


रफवकारलकार ु
-ऊकारिविभः ँ ू इित। ूाणो रसाशियतः

ूाणः। ककारः। रसा लकारः। शिः खा। ु ककार
त ैयः

लकार खािभः ू ं ॑ इित॥ १४॥
कट

शिमािदना े मोिहनीिवमलयोः
ोकन
ू ु
कटारीिवायमपिदशित। ू ं नकारः।
तऽ श

अरसावियोगात ्
वकारलकार ईकारिबयोगािदथः  इित।
ा ं यकारः। रसाायतु ं लकार उकारिबसिहत ं ं इित
॥ १५॥
ू  
ा नभो इािदना ोकपवान
ू ु
अणाकटारीिवामपिदशित।

--------------------------------------------

p. 68) ं सिसाःु ाााैयतो


हसः ु मनः॥
ु १६॥
जिया ु समिः
ु सवऽ जयदायकः।
वादषे ु वहारषे ु समरषे ु च िनितम॥् १७॥

कं नभोदाहसिहत ं ाायतु ं मनः।


  समाातः सविसिकरः
सवयाः  सदा॥ १८॥

ु कौिलनीमनः।
मासो नभोदाहविैयः ु
 ु
एत ैमनिभरािभः   ं ु ैः॥ १९॥
शििभवगसयत


वादवता   ाने दाको
ै ासः े े ्
भवत।

मिप पत े ः सवः सवऽ सवदा॥
े दवै  २०॥

--------------------------------------------


तऽ ा नभोदाहवियोग ैः जकारमकाररफ

ईकारिबनामोमबमयोगात ्
ॆ इित॥ १६॥
ं े
हसािदना े  े ैकन
िनितिमनाान े ोकन
े जियन

कटारिवा ं ताम चोपिदशित। तऽ हसो
ं हकारः।
सिसाःु सकारलकारवकारसिहतः। ााैयतः
ु यकार

ऊकारिबिभ यः। एतं भवित
ू ं अःँू इित॥ १७
हकारसकारलकारवकारयकार ऊकारिबिभः कट

े  े ैकन
किमािदना सदा इनाान े ोकन

 ू
सवरीकटारिवा ु ं चोपिदशित। कं लकारः।
ं तदनभाव
् े
नभोदाहसिहतम मकाररफसिहतम।् ाायतु ं यकार

ऊकारिबसिहतम।् एतं भवित लकारमकार रफयकारऊकारिबिभः ँू इित॥ १८॥

मासािदना ू  
ोकपवान
ू ु
कौिलनीकटारिवामपिदशित तऽ मासः कारः।
े ईकारिबिभः आॆ इित।
नभोदाहविैः मकाररफ
 इनाान
एत ैिरािदना सवदा े  े ैकन
े ोकन

विशादीना ं ासबम ं तलं चोपिदशित। तऽ

मनिभरािभः ू
ूोकटारै े शििभः
िरित शषः।

--------------------------------------------

p. 69) े ्
र े भाले तथाऽाया ं गले िद तथा सत।

नाभावाधारके पादय े मलामकाविध॥ २१॥

गोऽादाहमैः ादाोऽो यादसौ।मोः ूाणरसाविैः ातीयकः। २२॥

ु चतथः
ू रसाायता
भमी ु  शिरः।
ू े
ूाणने दाहभनानरः ु
समः पनः॥ २३॥


ं दा तजसा
हसो च ा ु ्
ु दाहचरयक।

अमो हसावनै ु
ः समदीिरतः॥ २४॥

शिचः ु
ु ने यतवमः 
पिरकीिततः।

एत े एकारा मा मिापा े
महिर ॥ २५॥

--------------------------------------------

 ु िरित शषः।
ूोै विशाशििभयै  ं ु ैः
े वगसयत

अकचटतपयषारा ैः वादवता े ् १९॥ वादवतित।
ःै ूकम॥ े े

चतररनामा   े दाकः
ै ासन। े े
दविवमहः े
दा ु

 एतं भवित
े िवमहवािदथः।
अरैरव

अकारािदिवसजनीयाान ्
षोडश ् ु  तपिर ँ ृ इित
रान सिबनाय
ू ु  विशनी वादवताय
कटारमाय े ु े ्
ै नम इरसत।
्  े
एवमासमान वगबीजनामवादवतानमो 
ै सत ्
 े ूो
् ु 
िवमहान कयािदथः। ु
 अऽ नमःशयोजनमरऽ ू
पजाया ं
े ू  िवधानात॥् २०॥
नमः पद े इापपव

रािदना े
ोकन

विशाशिमासानापिदशित। तऽ र े
ु  े मलामकाविध
ॄर।े आाया ं ॅवोम। ू
ू
पादयोमलादारामकाविध करतलयने सम ं मोारं
े  अनरं मलिवायाः
परामृशिदथः। ू ूथमखडने
ू 
मािददया े दािदूपदा,ं
,ं ितीयखडन

तृतीयखडने ूपदािददया,ं करयने


े 
दिशकूदिशतूिबयया ु  ् अ
अ,ं ापकास ं िऽःकयात।
ु ु े
वासना गमखादवावगा॥ २१॥
े  े
गोऽािदिभमहरी  ु  ोकै ः नवाना ं
ै तिभः

मिाणा ् े
ं नवबीजमान बमणोपिदशित। तऽ गोऽा दकारः।
े अकारिबिभः
दाहमैः रफ

--------------------------------------------

p. 70) े े ण ु सौभायदािन वै।


बाणारािण दविश
् २६॥
ा ं दाहो रसा ु यतु ं पृथक॥

मिारािण पादौ बाणाः ःु सवजृ
 णाः।
े पप समीिरताः॥ २७॥
शााः शैवा िवयाः

ं ु े धनषी
िशिखतोय े सय ु सवमोहन।
 े

--------------------------------------------


िाँ इित। अः ितीयः। मोयादसौ ि इित मः।
ू  ्
े आकारान े ईकारं योजयते इित।
एतं भवित। पवबीजव

ूाणरसाविैः ककारलकार ईकारिबिभः  इित॥ २२॥ भमी
ु लकार ऊकारिबिभया
वकारः। रसाायता ु ँ ू इित। शि

कारो िवसजनीयौ  परः पम सः इित। ूाणने
इथः।
ककारण ू े रफः
े दाहभन े औकारिबसिहतः। अनरः षः

ं दा तजसा
ब इित॥ २३॥ हसो च ा ु ् हसो
ु दाहचरयक। ं हकारः
े तजसा
। दा सकारण। े े ा
खकारण। े यतु इित शषः।
ु फकारण े
ु ् रफ
दाहचरयक ु
े एकारिबयः। एतं भवित हकारः
े खकारण
सकारण े फकारण
े एकारण ु
े िबना यः

कटारपः समो मः ािदित। अःृ इित। अमो हस

े हकारसकार
ावनैः म इित शषः।
ु
औकारिबिभयोऽमः ु ऐ  इित।
ु ने यतः
अस इित॥ २४॥ शिचः

मिापाः ु
मिाणा ू ू
ं लसपरन
े ऽैिवाकाः

लाः अरािकाः साः ु ् २५॥
वासनािका परा इात॥

बाणािदना समीिरता इने ोकयने ििवधािन
बाारािण दशतैिव ं चोपिदशित। तऽ ा ं दाहो
रसा ु यतु ं पृथक ् यकाररफ

ु
े ं आकारिबिभयािन
लकारवकारसकारारािण प ूक

शःे नव बाणारािण याँ राँ लाँ वाँ साँ इित प मिारािण।
े ु मिारष
पादौ ूोष ु े ु आिदतः िाँ ि  ँ ू सः इित
 णाः
पारािण। कामनः िशव सवजृ
 ं
सवकािमनीवशकराः। ू ू
बाणाना ं लसपरन

त ैिव ं पम े पटले वित॥ २६॥ २७॥
िशखीािदना ोकपवान ु
ू   चापारयमपिदशित। तऽ
िशिखतोये

--------------------------------------------

p. 71)  ः सने मता तथा॥ २८॥


ं ैदाहविै
हसग


पाशौ तयोः समिौ 
तथा सववशरौ।

सवकरःतको ु षोऽशयोः॥
े मिा  २९॥

आवाहन ं ापन ं च सिरोधोऽवगठनम।्

े ु नमिया॥ ३०॥
ं ं च हितमिा
सिधापनस

ं  ं ु
सोभिावणाकषवँयोादमहाकशाः।
खचरी ु
े बीजयोाा सापनिमिप॥ ३१॥

ु िवशितिाासा
मिा ं ं िवरचन ं ण।ु

यािभिवरिचतािभ ु माः िसि यतः॥ ३२॥


कताली े े
ृ दनािमक।
करौ का

तख े तजनीम े िऽखडा लिलतावहा॥ ३३॥

--------------------------------------------

सय ं ु े थ ं ध ं इित बमण


ं ु े थकारधकारारे िबसय े
िशवयोापारयम।् चापयो ैिव ं पम े पटले िवित।
ं े
हसािदा ं च वशरािवाा ं
ोकोरापवााा ु
 ू   ं पाशयोररयमपिदशित। तऽ
हसग 
ं ैदाहविै े
ः ॑ इित। सनमता आ ं इित। पाशौ तयोः

समिौ ूावभयोः पाशार एत।े
 े 
सवािदनोरानोभयसाधारणमशा
 -
े ु ु
े तऽ मिाषः
रमकमत। बकारः॥ २८॥ २९॥
आवाहनिमािदिभः अयत इिै िभः
 ु ं ु
ोकै िवरचनीयमिािवशितनामापिदशित। तऽ सिधापन ं
ु े  हितपदन
ं मिथः।
सिधापनसा े े
ु ु
 उ,े तने चतॐोमिाः॥
बाणधनःपाशाशा ३०॥ ३१॥ ३२॥
ृ े
कतािदना े आवाहनाथ
ोकन
ु ु
िऽखडामिािवरचनूकारमपिदशित। ्
िऽखडाकारात िऽिभः

ातृानयािभः ं
ससारखडना। लिलतावहा
आानकरी। अऽ िवािकाया लिलताया आान ं नाम पिरिा

वणिमित ् ु ् ३३॥
सदायः। अत सगमम॥

--------------------------------------------

p. 72) अधोमखौ ु ं ु
ु करौ िौ ूसृतािलसयतौ।

िवदात ापनी ु सवा  सापनी
मिा ं मता॥ ३४॥

ं ु ु
अगामनखाऽिकिनाममिकौ।

करौ सिनखरौ मिैु षा सिरोिधनी॥ ३५॥
ु  ु
ऋजतजिनमिा  ू
ं कराा ं पाबिमतः।
े े ् ३६॥
ौपकराॅाोपबम े तौ िनवशयत॥


एषाऽवगठनी ु सिधानकरी पनः।
मिा ु

मिािल ु िवया ु ु
े ूसृता मकलािप वा॥ ३७॥

ु ान
बाणकोदडमिा ु
ु े मिना।
ु त ु तने ैव तजयोगतः॥
पाशमिा  ु ३८॥

ु ु तजनी।
किनानािमकयो पृ े ाद 

किटला ु
ऋजमा ु
मिासावशािभधा॥
 ३९॥

--------------------------------------------


अधोमखािवािदना  ं
सिरोिधनीने ोकयने सवासा

दवताना ं
ु ु
साधारणापनतिरोधनमिायिवरचनबममपिदशित। तऽ

सिरोधन ं नाम दवताया  ् ३४॥ ३५॥
अनिचूाथनम॥
ु ु
ऋिािदना मकलािप वा इने
े ु ु
ोकयनावगठनमिािवरचनबम ं

सिधापनमिािवरचनबम ं चोपिदशित। तऽ उपबम े
दिणकरोपबम े वामकर िवौािः वामकरोपबम े
ु ं नाम
े  अवगठन
दिणकर िवौािथः।
अयोयिवषयापादनपरम।् सिधापन ं
ु े  ् ३६॥ ३७॥
नामािभमनोपचाराीकरणूाथनपरम॥

बाणािदना ोकन ु
े बाणमिािवरचनबम ं

पाशमिािवरचनबम  ु योगतः
ं चोपिदशित। तऽ तज
 ु
तजयोरमयोगत  ३८॥
इथः॥

किनािदना  ु ु
े अशमिािवरचनबममपिदशित
ोकन तऽ
ऋाकारममािलिथः।
ु े ु
े  एतातॐो हितमिाः

दवतायाः पूितपौ

--------------------------------------------

p. 73) े  वमाणाया मम े करपृग।े


खचया
ु ं े मिैु षोा नमृ तौ॥ ४०॥
 ऋजसि
तजौ

किनाऽनािमका मा नख ैरोसता।काऽौ ु  तजनी॥
ु किनाौ ऋज ू कया  ४१॥
 ं
सवसोभणी ु ऽैलोोभकािरणी।
मिा
एता मम े दिव 
े तजनीवत
ृ े सित॥ ४२॥

--------------------------------------------

तरानषे ु तदायधाना
ु ं पिरभावनम।् एताः ानो
े े ु समिवरचन े
े ैव िवरचनीयाानष।
दवताभावन
तोपते ं िवरचयिदित
े  ३९॥
सदायाथः॥
े  इािदना ोकन
खचया ु ु
े नमारमिािवरचनबममपिदशित
 वनीयाने
। तऽ नमृ ितनाम
े 
ापृथावनािभनयूदशनिमित। ु
अपरः
 तने ैव सवऽ ूणाम ूसादापादकम।्
सदायाथः।

ापन नमारााना ं पाना ं मिाणा ं ूदशन ं
ू ु 
तीयखडने कयािदित
मलिवातृ सदायः॥ ४०॥

किनािदना े  े ोकन
कािरणीनाािधकन े
ं ु
सोभणीमिािवरचन ु
बममपिदशित। 
तऽ तजनी

तजािवथः। ु
 ऽैलोोभकािरणी सखकािरणी।  े
सवदवताना ं

सवयोिषता ं च एतशनात ्
 दयोासो  ४१॥
भवतीथः॥
े  े ोकन
एता इािदना योिषतािमनायन े
 ु ु
सविविावणीमिािवरचनबममपिदशित। तऽ एताः
ं ु
सोभणीमिायाः। म े अली े दवीित
ु इित शषः। े ं ु
सबिः।
 ू ृ े ातािमथः।
ृ े ऋजकत
तजनीवत  सित एव ं कत
ृ े सित
इाहरणीयम॥् ४२॥ सविविावणी
  ं दवताना
सवासा े ं
्  ं योिषता ं योन
वशीकरणात सवासा े िविावणात।्

--------------------------------------------

p. 74) 
सविविावणी ु सवासामिप
मिा  योिषताम।्
ताामशपाा
 ं  मता॥ ४३॥
ं सिाऽकषणी


पिरवाली ृ नखाितलौ करौ।
ु का
अौ 
ु तजनीिौ े
नख ैरावशकािरणी॥ ४४॥

कराम े ूसृत े का ्


ृ ते तिनिक।

े भु े ममऽनािमक
तदमाषतो े ू ४५॥
े ऋज॥

तख े त ु तजावौ
 ु ममोपिर।

इयमािदनी ु सवादनकािरणी॥ ४६॥
मिा
अानािमके भु े तजावशाकती।
  ृ
एषा महाशा ु नाऽकषकािरणी॥
 मिा  ४७॥

सदकरौ सक ् परोपिर।


े ू 
मिणब े च बीयादली मपृयोः॥ ४८॥

--------------------------------------------

ताािमािदना
  ु ु
ोकोरानाकषणीमिािवरचनबममपिदशित। तऽ ताा ं
अशपाा
  ु
े याा
ं ूावदशपण ं

ममातजनीा ं सिा
ं े एतं
अनािमकयोिरित शषः।
ु ु वानािमकाय े
भवित ूागिािवणीमिै
अशाकारममातजनीसषात
 ्
 ं े आकषणी ु ात।्
 मिा
आकषः समीपानयनम।् आग िनजवाा(याः) कािरे
  ४३॥
 ैयिमथः॥
ृ े
पिरवािदना े े ु ु
ोकनाऽवशनमिािवरचनबममपिदशित।

तऽ पिरवाली
ु ाली।
ु े
आवशकािरणी

दवताभावोोधनकािरणी॥ ४४॥

करामािदना कािरणीने
े ु ु
ोकयनोािदनीमिािवरचनबममपिदशित। तऽ
 ु
सवादकािरणी सवयोिषतामादकरी े  ४६॥
दनकरीथः॥

 ु ु
े महाशमिािवरचनबममपिदशित।
अा इािदना ोकन

तऽ अाः उािदनीमिायाः। भु े अामाषतः॥
ु े ४७॥
े 
सािदिभदवता इिै िभः ोकै ः
े ु ु
खचरीमिािवरचनबममपिदशित। तऽ मपृयोः
ममािलपृ े खचरिसिकरी।
ु योः। खचरी े अऽ
ु े ु मषे ु सगमात
मिािवरचनूितपादकष ु ्
ाा े ४८
न िलत॥
॥ ४९॥ ५०॥

--------------------------------------------

p. 75) िवधाय भु े तजावौ


 े ू
ु कारयज।
ु 
किनाऽनािमके कयाकरपृ
े ग॥े ४९॥

ु लिलताूीितकािरणी।
े मिा
इय ं सा खचरी
अा िवरचनने ैव सवाः िसि दवताः॥
े ५०॥

 किनाम े िवपययात।
ममा मपााधः  ्


अनािमकऽधो 
े तजावशाकती॥
 ृ ५१॥
ु े
इतरे तखामाम े बीजमियमीिरता।

ु ं े महायोिनिखिडका॥ ५२॥
किनासषा

किनाऽनािमकामा ाः पृतः बमात।्


विलतावयोगन ु 
ू  े ऋजतजिनकौ करौ॥ ५३॥

--------------------------------------------


ममािदना िऽखिडका इने ोकयने

बीजमिारचनाबम ु
ं महायोिनमिारचनाबम ं चोपिदशित। तऽ
िवपयात ्
 िवपरीत  बीजमिा
े ातािमथः।  ्
ु सविसिकारणात॥

५२॥

किनािदना समीिरतिमने ोकयने
ु ु ु
शापनमिािवरचनबममपिदशित। तऽ समािधः
सगाधीयत े इित समािधः ािन दवताऽहाव
े 
इथः।

मतकरण े
ं दवताया ू  े दह
मितन े  ५४॥
कनिमथः॥
ु इािदिभः िशव
मिा े ु
ःै पिभः ोकै मिाणा ं
ु  ं तपपािदकं
ऽैिव ं तासना ं मिाशिनवचन
  अतः
चोपिदशित। तऽ तं तावः याथािमथः। ु
् ु
बमात अमार ोमािदपृिथबमात।् माया
प ूपाानितरोधान ं सादात ्

दािसःे रातीित रादान े इित धातोिनः 
ददातीथः।
् 
े कोपहषािवऽ
भदात ु े क े
ूहारूणामयोमरै
ु ,े हषिवपरीत
मिणब े िकिबता आजव ं भदे इत  ं
 े े तं भवित।
कोप ं कोपवीपरीत ं हष

ूहारूणामयोवबावबपाया ु े
एका मः
ु ु ं
कोपूसादयोावक े ूसादूितपािदका मिमिासिका
ु े े
कोपूितपािदका मिरवित॥ ५९॥

--------------------------------------------

p. 76) ु
शापनमिै ू ु
ु षा जपपजासमािधष।
ू े
मकरणमता रचनने समीिरतम॥् ५४॥

मिाः ु
ु ििवधा े रचनामततः।
दिव
ू ू
लसपरााता  ैिव ं ण ु िूय े ॥ ५५॥

रचनामयोप ं किथत ं तव सातम।्


तपायलयो
ु ू
भतातः
ु बमात॥् ५६॥
 े त ु कत।े
तासरचना दशनन
ू
तव मायाबिहभतसादादहिित॥ ५७॥

मदु ं रातीित मिा ु े त।ु


ु ाने ैका (?) मिरव

भदात ्
े कोपहष ूािणना ं जनयतः॥ ५८॥

 े
तने ैव सवदवाना ु हषूदा
ं मिा  मता।

पजाकाल 
े दशनीया ु
मिााः  िशव े ॥ ५९॥
सवदा

--------------------------------------------


िऽलोहािदना े े ोकयने
िशवन
 
पिवधमपाऽमकनूकारािदकं चोपिदशित। तऽ
ु  ु
िऽलोहशने सवणरजतताॆाय।
े एकितम।े

अकन ं पमपटले वमाणूकारण
े कित े
े ु  े ् धनमिाब
ु े दशयत।
 े धनयोिनमि
तिजल े ु ु ु

ािलबममिल
ु 
ं बा वामदिणतजनीय ं
दिणवामममािला
ु ं े
ं दडव
तामदिण े किनाय ं दिणवामानािसकाा ं
ं े
(दडव तामदिण े किनाय ं
ं े े ् एषा सरिभमिा।
दिणवामानािमकाां) दडवषयत। ु ु

तशनूकार ु ु े ् तशनानर
ं गमखादवगत।  ं
े कं दशवारतः जपनित
षडिनातातयरकै े े )।

षडिनामाणामकवार ू
ं मलिवातृ
तीयखड
े  तदन ु
दशवारं जप े बमो वा समचन ं वथः।

तिनिनािवया िऽखडपया मलिवया  े ्
च िऽवारमचयत
े े ु  िवापण
जपानौिवकोऽथः। 
े ूोबमतः एतदजल

िवशषणम।् िवया लिलतया िऽखडनथः। ु े
े े  अणन
िवातापादनम॥् ६०॥ ६१॥

--------------------------------------------

p. 77) े े 
िऽलोहकाचमृाऽकिकनम।्

े कं दशवारतः॥ ६०॥
षडिनातातय ैरकै

जपने िवापण े 
े ूोयदवािरणा।
ू े ं िवया िशव े ॥ ६१॥
ापजोपकरणाशष

लोिहता ं लिलता ं बाणचापपाशसृणीः करैः।


ं े यिता ं मिदता
दधान ं कामराजाक े ् ६२॥
ु ं रत॥

े समता
काानोपण ृ
े ं शििभवताम।्

 े ु सवऽ ूों न ैिमिकाचन॥


िनाचनष  े ६३॥


मूधानदा ु समासाकतः।

े ् ६४॥
े सम ं भवत॥
नवावरणशीना ं ान ं दा

ू  ु
कामायादऽ भषावणायधािदकम।्


तम ं परमशािन े
चबानामशषतः॥ ६५॥

अिणमा लिघमा पािहमा तदनरम ।्

--------------------------------------------

लोिहता ं इािदना अचन े इने ोकयने लिलताया


 ु
िनन ैिमिकयोानमपिदशित। तऽ बाणचापपाशसृणीः करैः
ु  ु
दिणाधोभजािददिणोभजा ु ु ु े ु
ं अूादियने चतषभजष
े ु
ूोबमणायधाना ं िितः। यितािमाथ
ु ु े
गमखादवावगः। ु ं आनशतिवमहात।्
मिदता
े े
काानोपणित
ू ु ं ु
नपरवीरवलयाशकरचनािकहारम े ु
ैवयकादवलयमििका
 ु ु ु े
कणाभरणमकटापतपा च
  े  ६२॥ ६३॥
िनन ैिमिकाचनयोातथः॥
े े इने ोकयने
मािदनाऽशषत
ृ ु
पिरवारशिवानमपिदशित। ु
तऽ समासाकतः।

दा ु बा ं ूजायये इित समोगात।
ु ्


कामायादऽऽ ु ु े
रहाथ गमखादवावगः॥ ६४
॥ ६५॥

अिणमािदिभः ृ
ूथमावतािव ःै पिभः ोकै ः
ु े
ूथमावरण े चतरॐ

--------------------------------------------

p. 78) े
तथिशं ु ं ु
विशं च ूाकाा भिसयता॥ ६६॥

ु सवाः कामाः ःु िसयो दश।


इारसयताः
ं ु
बीजयााः िसाः साया  च सयताः॥ ६७॥


ॄाी माहरी ्
पात कौमारी वैवी तथा।

वाराही च तथाणी ु तदनरम॥् ६८॥
चामडा

् आवलोन
ोक ६९ िमि इन ् ्
एिदितन ?्


महालीित किथताः शयतरॐगाः।

एतााौ तयााः सायगाः बमात॥् ७०॥

ारकोणिदगासीना अध ऊ च सिताः।ूादियने ताः सवाः पजयथमावतौ॥
ू े ृ ७१॥

ु ं ं शं श ततः परम।्


काम ं बिमहकार
प ं रस ं तथा ग ं िच ं धयै  ित
ृ ं तथा॥ ७२॥

नाम बीज ं तथाा च अमृत ं सशरीरकम।्िबजयराा आकिषयकाः बमात॥् ७३॥

--------------------------------------------

ं ू
शादशक माजाबम े ं
ं चोपिदशित। तऽ तषा

ोकाना ं सगमाासा ं मक 
े े ं ूदँयाानव
े ं
े ु े
योजयिदतऽािभः। यथा ॑ ौ अिणमािसिपाका ं

पजायामीािद। ू 
ारे पवपिम।
े कोणाः िविदशः िदशौ

दिणोरौ, अध ऊकन ू 
ं पवपिमारोपकठयोः।
ु े ६६॥ ६७॥ ६८॥ ६९॥ ७०॥ ७१॥
ृ चतरॐ॥
ूथमावतौ

कामिमािदिभः सिर इिै िभः ोकै ः षोडशदले
ू ू
ितीयावरण े शिषोडशक पजनमाजाबम
ं ं
 सशरीरकं शरीरिमथः।
चोपिदशित। तऽ आा आानिमथः। 

अऽािप गढाना ु 
ं सगमाथात ्
एक मप ं ूदँय 
ु े
एवमदिप कनीयिमतऽािभः ृ
मिवितभीा।

पालं दाः  ॑ ौ अकामाकिषणीिना
अमदलिमथः। 

कलापाका ं पजयािम। े पदशमा ऊहनीयाः॥ ७२॥
एवमिप
७३॥ ७४॥

--------------------------------------------

p. 79) े च ततः सायाऽचयत


िना कलित ्
  े बमात।्


पालं समार वामावतन सिर ?॥ ७४॥

ु ु मखला
कसमा े ु
पादना मदनातरा।
े च विगनी
रखा े पादशा
 मािलनीित च॥ ७५॥
यानािदकाः सवाः सायगा
 अिप।
 ूदिणम॥् ७६॥
ूाािदिद ु ाािदकोणाः

अिप च पऽषे ु तृतीयावरण े िताः।


ु
अतशारादौ पिमादूदिणम॥् ७७॥


सोभणी त ु ूथमा िविािवयनरा।

आकिषयाादिनका ततः सोिहनीित च॥ ७८॥

िनी जिनी पाशरी च रनी।


उािदनी ततो या 
े ततः ादथसाधनी॥ ७९॥

--------------------------------------------

ु ु े
कसमािदना े  ोकयने
िता इनान

तृतीयावरण े अदलशकमाँ जाबम ं चोपिदशित।
े  े
तऽाकमूदशनना े समा योाः ॑ ौ
ु ु
अनकसमापाका ू
ं पजयािम इािद॥ ७५॥ ७६॥
 ं
अिरािदना अथसिका े  े
इनाान
ु 
े चतथावरण
ोकऽयण ु  े शिचतदशकमान
े चतदशार ु  ्

दशा()रयशिपजाबम ं चोपिदशित। तऽ
ु  ()रादािवऽािदशने दशा()रयिप
चतदशा े दाः

ू े ु
अममार अूादियने पजयिदत।
े वशिर वशरी
 यसवािदकाः
इथः।   ं
उबीजयोपिर सवश
ु 
चतदशानामादौ े ् शिसारी इऽ शि
योजयत।
ृ े न त ु िवसजनीय॑कारािवित
इरयमवे गत  सदायः।
े उिबमण।
बमण े शिूक
े ं ूितकोण ं

दमकोणमार ू े  ॑ ौ
पजयिदथः।
 ं
सवसोभणीशिपाका ू
ं पजयािम। एवमान ्
् े ् ७७॥ ७८॥ ७९॥
ऽयोदशमान योजयत॥

--------------------------------------------

p. 80) ू ममयी यरी।


सिपरणी

यसवािदकाः ु
सवा  शिसारीयताः॥ ७९॥

सो ओन े ओफ़ ् थ े िलनस
े बन ्
् े े िथस ् ु े े ् इचोर
नरद  ्


पाः े दविश
बमण   ं
े े सवाथसिका।
 ु े त ु दवी
अदशारयम े सारािका॥ ८०॥
िसिसद े पातीया
ृ त ु िूयरी।
ु शिरााता तथा मलकािरणी॥ ८१॥
चतथ

कामूदा ततो ःखारत िवमोचनी।मृूशमनी पाथा िविनवािरणी॥ ८२॥


असिरका पाथा सौभायदाियनी।
ू यसवािदकाः
दशैताः शयः पा  बमात॥् ८३॥

 ानमयी मता।
ानशिः तथ ैयूदा
ूोा सा पमी शिथा ािधिवनािशनी॥ ८४॥

ूोाऽधारपाऽा तथा पापहराऽपरा।


उै वमानमयी तथा रािपणी॥ ८५॥

--------------------------------------------

 े
अदशारािदना े 
बमािदनाािदना े
ोकऽयण
ू ु
पमावरण े पशिदशकमानपिदशित। े
तऽ दवी

े इित अरयम तदन
सारािकाः दवी ु सार दशस ु

े ु अदशा
मष। े ् ८०॥ िसिसदे
 ()रमदशके च योजयत॥

सविसिूदा सदा च। ःखारत िवमोचनी
् ु ् ८२॥ असिरका
 अत सगमम॥
ःखिवमोिचनी इथः। ु
ु  यसवा( ा)िदकाः उबीजयारं
असरीथः।

सवश ् ौ
एतशारशिमाणामािदतो योजयते ॑
 े
सविसिूदादवीपाका ू
ं पजयािम। े नवमा
एवमऽिप
योजनीयाः॥ ८३॥

ानािदना े े ोकऽयण
यजिदन े षावरण े
ू ु
ितीयदशारे पशिदशकमानपिदशित।

--------------------------------------------

p. 81) दशमी शििदता ादीितफलूदा।यसवािदका े ् ८६॥
ैताः षाऽवरणगा यजत॥

अरिप तथा पिमादूदिणम।्


् े ूावत
विशादीन यजत ् ्
साया  नमः पद॥
े ८७॥

 े ्
म ं िऽकोणमिभतः शराापमथाचयत।

े ु ं तजािक॥
पाशमशिमतत
 ु े ८८॥


बीजाािन े
नामािन नमोािन महिर ।
े जियनीिवमलार॥
नाथाँ पृतो दा े ८९॥

--------------------------------------------

तऽ ा सवथः। ् ौ सवा
 े  ूावत ॑  दवीपाका
े ं

पजयािम। ् े ् ८४॥ ८५॥ ८६॥
एवमानिप नवमान योजयत॥

े समावरण े अारे पशक
अिरािदना ोकन

माँजाबम ्
ं चोपिदशित। तऽ पिमात अममार

ूाविदित वगबीजािद योजनिवषयः साया  सािमित
 े
शषः।
नमः पद े ासबमूोनमः शमपा तान े
सारीमस ु मषे ु योजयिदथः।
े  ॑ ौ अँ आँ इ ँ  उँ ऊँ ऋँ
ॠँ लँृ ॡँ ए ँ ऐ  ओ ँ औ  अँ अः ँ ु विशनीवादवतापाका
े ू
ं पजयािम।
े मा योजनीयाः। अऽािप बीजययोजन ं ूथमिवधानात ्
एवमिप

अऽानिवधानात ्  ८७॥
सवऽ॥

मािदना े े
महरीनान े
 ैकन
े ु
ोकनायधाना ू
ं पजामान ् ू
पजाबम ं चोपिदशित। तऽ

म ं िऽकोणमिभत इत े
ं भवित। ूधानदवता

वाससवमिऽकोणमिभतः े ु तदायधािन
तजानष
ु ु
 े ् बीजाानीित।
बाणाशामचयत।
 ु एतं भवित ॑ ौ

इित पविबीज या े याँ राँ लाँ वाँ शाँ िाँ ि  ँ ू सः
 े बाणो
सवजनो े नमः इित बाणमः। ततोऽिप ॑ ौ इित

ूोबीजया े थँ ध ँ सवमोहनाय धनषु े नम इित धनमः।
ु 

तदन ु च ॑ ौ इित ूोबीजया े

--------------------------------------------

p. 82) े कैे व षोडशाकारतः िता।


मदवी
 े ् ९०॥
यतानौ ता अाः पदशाचयत॥

मिऽकोणकोणषे ु पिमादूदिणम।्

कामर े तथा च भगमािलनीम॥् ९१॥
सवळश

ू  ं ततो िवा कैे कं पीठनाम च।


पवय
े ु ् ९२॥
ततो नामािन शीना ं दवीसारीयतम॥

त ैाः समयत ्
 े पात ्
म े दव  े ्
े तथाऽचयत।
े ु ् ९३॥
य ं समा ं िवा ं च पीठदिभधायताम॥
े े ु ं तव पजनम।
दवीसारोपतिम ू ्

ूितचबं च मा ं िवया नवनामिभः॥ ९४॥

--------------------------------------------


॑ आँ सववशीकरणाय पाशाय नमः इित पाशमः। ततोऽिप च

ौ ॑ इित ूो बीजया े सवनाय अशायनमः

इशमः।
 अऽािप बीजययोजन ं ूावत।्
 नवाना ं
नाथािनािदना ोकोरान
 ु
नाथानामचनानमपिदशित॥ ८८॥

मािदना े दाः
ोकन े षोडशिनाकं तने
ता िवमहे अासा ं पदशीना ं ितिथिनानामचन ं चोपिदशित
॥ ९०॥

मिऽकोणािदना  े े षडरािधकन
समचयिदन े

ोकयनामावरण ू
े मिऽकोणकोणऽय े पजनीयशिऽय ं

ताँजाबम ं चोपिदशित। तऽ

पिमामकोणमार े ं खडं
िवाया एकमक
े  पीठािन
एकै काः शिरथः।
ू  ं
कामपपणिगिरजालधराािन ऽीिण, नामािन शीनां
े े
कामरीवळरीभगमािलनीित े ु ं दवी
ऽीिण। दवीसारोयत े
् ं ौीपवा
इर यात पर ्
ू  सार योजयते इित। ौ ॑

मलिवाूथमखड ं कामपपीठे कामरीदवी
े े

ौीपाका पजयािम। एवमौ ौ मौ योजनीयौ। अऽ
ौीशूयोगः सदायात॥् ९२॥

--------------------------------------------

p. 83) साया  समते ं त ु पजय  े ्


ू े तथाऽचयत।
यमता ु
े इित ूोा गणाोिग इिप॥ ९५॥

ृ े
अिभधामावता ू ं गिितबमात।
पजा ृ ्

दा ृ
े गिित े ैिव ं ण ु िूय॥
भवऽ े ९६॥

--------------------------------------------

ू े  े
े दशारानाधयन
पािदािदना पजनिमन

नवमावरण े सवम े दाः
े ू ू ु
लपपजनमपिदशित। तऽ
ु ं िवाम।्
ु ं तरीया
समा ं िवा ं ूागा
े ु ं पीठािभधा दिभधा
पीठदिभधायता े े तऽ
चित।
पीठािभधा ं ओानपीठे इित। दिभधा
े ु ु
ौीमहािऽपरसरी इित।
े े ं ूाववी
दवीसारोपत ु  ौीपवा
े इरयमाय ू 
ु े  ॑ ौ समा ं मलिवा
सारीमरिदथः। ू ं
ु ु
ओानपीठे ौीमहािऽपरसरीदवीपाका
े ू
ं पजयािम , अऽािप

् ् ९३॥
ौीशयूयोगः ूावत सदायात॥
े े 
ूित चबिमािदना भविदनाािदना िऽपादाने ैकन

े दाः
ोकन े नवावरणषे ु ूक
े ं

नवनामिभजनमाव ू 
तजापणमाव चोपिदशित।
तऽ नवनामिभः पम े पटले
ु  ु िपरािदिभनामिभप
चतदशपदशोकाामै ुे  -े
ू े  तऽ योजना
त ैऽोयोजनाूकारै म ैः पजयिदथः।
ू ु
ूकारो यथा मलिवािऽपरािनापाका ू
ं पजयािम। इवे ं

बमणाा े ् अऽ मनवकऽिप
नौ योजयत। े बीजययोजन ं न
ािदित सदायः। नवम े च ौीशयूयोगः ात ्

सदायतः। तत तिदित ू ं यिमित बीजयय।ं
ििवध ं पजन

गणान ्
ूकटािदकान।् ौीशिसागणान।
ं ु ् तऽिप
े पम े पटले
ादशऽयोदशाा ं ोकाा ं ूोाः। योिग इित ूोा
े िदात।्
े ूोित
इऽाित।
ृ े 
अिभधामावतनवानामावरणचबाणा ं ऽैलोमोहनािदकाः

साः। ता पम े पटले नवदशमाा ं अिभिहताः। त े
ू ं
यथा ॑ ौ एताः ूकटयोिग ैलोमोहन े चबे पजा

गिित। एवमानौ

--------------------------------------------

p. 84) ल ू ं मतन ं ु तथा।


ू ं समया नाा स
 े िविदत ं पजन
परप ं पणन ू ं िशव॥
े ९७॥


े तरीयरशखरम।
िवा बीजऽय ं दिव े ्


तरीयप ं त ु िबऽयवदीिरतम॥् ९८॥


तदाकं दा े ्
े साधक च यवत।
् ९९॥
तावना ं ण ु ूा े महोदयकर शभाम॥

--------------------------------------------

् े ् तऽ चरम ु ॑ ौ एषा अितरहयोिगनी सवा 


मान योजयत।

नमय े महाचबे महापजाफल ृ
ं गािित। अऽािप
महाशूयोगः सदायात॥् ९४॥ ९५॥
तऽैिविमािदना िशव े इने पादािधकन
े माया

दाः ू ू ु
े िऽपमपिदशित
लसपरन ू ं
, तऽ ल

लोिहतिमािदनों पम।् समया िवया तरीयया


ु िवया
ू े  नामनाा नामपया िवया स
पजयिदथः। ू ं प ं
ू े
पजयिदित यावत।् मतन ं ु अरिवमहिमथः।
 एतत ्
ू े े दाः
सपिमननाित। े
ू  परप ं
सपिमराकिमथः।

दशकालािदिभरनविम।् अपणन
 े पजािनवदनन
ू ू े
े े पजयिदित े
शषः।

दाः ू े ू े  मलािन
े पजयिदथः।
परप ं पजािनवदनमण
 द
सवािण े ै िनवदनीयाव।
े ू ंच
े अत एव मलतरं तजन

त ैव िनवदनीयिमित ायने सवऽ दवताजन
े ू ंच
े  िविदत ं पिजत
िनवदनीयिमथः। ू ं भविदित
े े िविदा
शषः।
ू े  एतं भवित दाः
पजयिदथः। े ू ं प ं
ल

समाया तरीयया ू
िवया, समराकं प ं

नामपया िवया, परं पमपणिवया ू
च पजयामीित िविदा
ू े ् एवमिप
पजयत। े बोम॥् ९६॥ ९७॥

िवािदिभः े
भावयिद िै िभः ोकै ः
ु े
गमदवतााै ु
योगभावनामपिदशित।

अाथाितरहादूकाँयोऽिप नाथाया िविवोत,े िवा

बीजऽय ं मलिवाखडऽय ु े ं
,ं तरीयरशखर

ु 
चतथरावसान 
ं ईकारावसान ं इथः।
--------------------------------------------

p. 85) ऊ िबाकं चबमधोिबयाकम।्कचप तषे ैः शषाािन
े े ् १००॥
च भावयत॥


वायतमयी ाििरित सक ् समीिरता।
् १०१॥
अा िनालनाि े तं ासातम॥

इित ौीषोडशिनात े कािदमत े लिलताचन ं नाम चतथु  पटलम॥्

--------------------------------------------


तरीयप ु
ं त तरीयप 
ईकार पिमथः।
 ु िलिपष ु
ु ,े िबऽयवदीिरत ं सवास
पिमित िलिपपमत

तरीयप िबऽयाता िवत एव, तने च ैतदाकं
ु े
गदवतासाधकाना ं ूितपादयित। तावना ं
तदाभावनाम।् महोदयकर अखडापलाभात॥् ९९॥

ऊािदना ोकन ु
े गमदवताना
े ं

ाैिसिकरयोगभावनाबममपिदशित। तऽ ऊ

िबाकिमित। एतं भवित मलिवायाः खडऽयािप
चतथरै ्
ु  कावसानात तप च िबऽयवा

िबनावदन ं अधः ितिबयने कचय ,ं

े े
तदरशषरखया े
ता दाः ू  ं एव ं
पिरपणानवयवा।
े ु
क ं तने गानोतपित
दवतामयोरै ं
े े तादािसा ूोािन फलािन
भावयिमा ं िवा ं जपन
ु 
े े गरोमाकं
िसवित। ु ् १०१॥
तखादवगम॥

इित ौीषोडशिनातषे ु ौीकािदमता पिरपण


ू 

त ूपसारिसहराजूकाशािभधानन ु
े सभगान
नाथने िवरिचताया ं मनोरमााया ं ााया ं लिलता-

िनािनसपयाबमूकाशनपर ु 
ं चतथपटल ू 
ं पिरपण
परामृम।्

अथ पम ं पटलम ्

भावनने त ु तने ैव जपिासमािहतः।ु ं िसवे न सशयः॥
मान े साय ं १॥

ु  ू
िवातृतीयखडने कयाोपचारकान।्

पाााचमन ं ान ं वसनाभरणािन च॥ २॥

ु ं धपदीपौ
गप ू े
न ैवाचमन ु
ं पनः।
ू 
तालमचनाोऽ  ं च नमियाम॥् ३॥
ं तपण

-------------------------------

मसा - चतथु  पटले य ं नाि ाानगािमनी।


मसाऽसाऽिधकं िशत ं
े ्
भवत॥

अथ पम ं पटलम।्

ू  तथु  पटले लिलतािनािवायाः


पविँ
ु े
गमदवताै ू ु
योगभावनातिपजामपिदँया -नरं

ता लिलतादाः िनाराधनबम े ूोशषािदक
े ं
ू  ु
कमिवभागामपिदशित े
भावनािदना े े
तथोकशतपण
पमने पटलन।
े तऽ भावननािदना
े े े मजपूकारं
ोकन

िसरिभचािरं चोपिदशित। तऽ तने ैव त ु भावनने
ू 
पवपटलावसान े
ु े े 
पभावनायोगने ैवथः।
गमदवताानामै
ु ं तादाम॥् १॥
साय

िवािदना ू   दवताया
ोकपवान े
े ु
उपचारिनवदनममपिदशित। े े ु े
तऽ तृतीयखडनऽिप
ु  , नाथाया तथा कतिमित
े े तने त े कयािदित
तिनिनया समतन 
सदायः॥ २॥

पाािदना े  े ोकन
नमियािमनाधान े
् ु
तसाधारणान षोडशोपचारानपिदशित। े
तऽ िनवाात ्

ु 
े न गयत।े तपणिमित
ितीयमाचमनमपचारन
े ु े ु यथालाभ ं
ौिधनािलकराफलिवादकष
े ु
िनवदनमम।् नमिया ं मिासमयूोमिाः।
ु एव ं
् ू
षोडशसाकान पजोपचारान ् ु 
कयािदयः॥ ३॥

--------------------------------------------

p. 87) एव ं स ु ूोयोगसमितम।्


ू परतः

जपहॐमथवा शत ं तिनज ु वा॥ ४॥


ततो दाः े ्
ूसादने ाान ं तम ं रत।

ासऽय ं िवधायाथ दाा े ु
िवहरखी॥ ५॥
एव ं िनबम ं य ु कवन ् ु
ु  गपरो नरः।

न त कऽिचत ्
कित ्
कदािचत ् े
शसवः॥ ६॥


यामलं शमपा े ्
ु े ं वा समाचरत।
ु  ं िह तत॥् ७॥
तावयोः ूसादने तािन लण

नवावरणनामािन तािभधाथा।
ण ु य ैरतला ् ८॥
े ु पजनात॥
ु िसिबष ू

 ू
ऽैलोमोहन ं बा ं सवाशापिरपरकम।्

 ं
सवसोभण  ् ९॥
ं सवसौभायपिरदायकम॥

-------------------------------

ु े ोकयने
एविमािदना सखीन
ू ृ ु
पजावसानकमपिदशित। ु दम
तऽ परतः े े तिनज ं

तजािदनजम।् वा अवधारण।े ूातःसो नववारं,


मिनसोषिऽशारं, सायसोषोडशवार
ं ं
तिनघिटकासोषिवारं च ैव ं

एकिवशिधकशतवार े  ४॥ ूसादने
ं जपिदथः॥
े  
दवभाविवतीणतादाभावनासामन।

दाासानर े ु सदा िवचरिदथः॥
ं दवताऽहावयः े  ५

एविमािदना तिदने ोकयने
ु ु
िनबमोपासकानभावमपिदशित। ु
तऽ गपरः

तदायसवापारः॥ ् े शषः।
६॥ लण ं िह तत िनबमोपासकित े
ुू ू े
एतं भवित िनबमोपासकानकूाितकोपा
े ु े
(नवावरणिनबम॑ासवपा ुू े
कािरणी) अदानकोपा
ृ े ूसादने सवीित॥ ७॥
वाा ं कतन

नवािदना े नवावरणनािन तिनामािन च ूौित।
ोकन
तऽ य ैः नामिभः॥ ८॥

--------------------------------------------

p. 88)  
सवाथसाधन 
ं सवरोगतो हरमवे च।

सवराकर 
ं सविसिूदमतः परम॥् १०॥


सवानमय ं मिबान ं िशवाकम।्

एव ं नवािन नामािन गणयोगीिन  ॥ ११॥
पावित

ूकटा बागा गातो ु
गतरादा।
ु 
सदायादाः कलकौलिनगिभकाः॥ १२॥


रहाः दा परापररहकाः।
ू 
अितपवरहा ु माः लिवमहाः॥
ू १३॥

ु िऽपरशी
िऽपरा ु
ु े ारी ु
सरवािसनी।
ु ु
ौीमािलनी च िसाा महािऽपरसरी॥ १४॥

-------------------------------


ऽैलोािदिभः 
पावती ःै िऽिभः

ोकै नवावरणचबाणा ं अथािन ु
 नवनामापिदशित। तऽ
 ं
सवसोभण  ं
ं सवसोभकरम ्
सक ् ूथाकरं

ूिसिकरिमथः। ु
 पिरदायकिमऽ पिर इपसगः

ू  सवसौभायदायकिमथः॥
ोकपरणाथः।   ९॥ सवरोगतो


हरं सवरोगशात ् ं हरशं योजयते सवरोगहरिमथः।
पर ्  

सविसिूद 
ं सविसिमयात ् 
सविसिूद 
ं सविसिमयिमित
सदायः॥ १०॥ िबान ं ममिबानम।्

सवानमय ं िशवाकिमयः। िबान ं ॄवत ्

सवमिमथः। ु
 गणयोगीिन  पावतीित
अथािन।  ु
सिः॥ ११॥
ूकटा इािदना िवमहा इने ोकयने
नवावरणशीनामथािन ु
 नवनामापिदशित। तऽ तासा ं

िवशषणािन िनपािधकभावानीित सदायः। तऽ
 ु ं
तृतीयचरमावरणशोगणसाशाः ु
यथा गतरा
योिग इािद। अितरहा योिगनी इित। अा ु समगणसाशाः
ु ं

यथा गयोिग ु
इािद। कलकौलाः ु
कलोीणा  इित चोभय ं

सदायवत यथा े ु े  िनगिभकाः
नाथादशमनयिमथः। 
िनगभा  इथः॥
 १२॥ परापररहकाः परापररहा इथः।

ू 
अितपवरहा ू 
अितशपवरहाः 
अित रहा इथः।

माः लिवमहाः माः सिवमहाः अितरहा इथः
ू ं प ं सप
। अऽ ल ू मावरण ं परं प ं

दशकालाकारै

--------------------------------------------

p. 89) मषे त ु परतिपरितपदाित


ु ुे ैः।
े  े ् १५॥
िवासारीमयोिजत ैरिभरचयत॥

पजाबम ्
े िवासाधनकम
ं तिशषान  च।
साधकोतचया च िसििचािनमवे (?) च॥ १६॥


िऽपराानमाान े ू  रगम।्
ं भावयि
ू  े (?) िवमहाः॥ १७॥
ोितप ं च नाथािमित

 ु
नानावणाऽयधाकारवाहनाभरणाः ियः।
 सवगाः
सवदा  सविसिदा
 बिलदानतः॥ १८॥
-------------------------------
रिनयितम।् लसप
ू ू े परप ूापके अवितया

आवरकवात इावरणिमपरः  १३॥
सदायाथः॥
ुे  े े ोकयने दाः
िऽपरािदनाऽचयिदन े
नवावरणषे ु ूावरण ं ूितिनयतािन नवनामािन च त ैऽ तऽ
ु े िऽपररी
ू  मयोजनाबम ं चोपिदशित। तऽ िऽपरशी
पजाथ ुे
ु े ु ष  नामस।ु तऽ
 मषे सयााष
इथः। 

परवािसनी ु
इऽ िऽपरवािसनी  िऽशमवे योजयिदित
इथः। े च

सदायः। िवा ौीिवा। मनयोजनाूकारः ू 
पविन ्


पटलऽिभिहतोऽािभः॥ १४॥ १५॥
ू े
पजाबमािदना े
ोकनाथ ्
पूान करोित। तऽ

े सोचबमपान।
तिशषान ् िसििचािन िवािसििचािन॥ १६॥

िऽपराानिमािदना दानत इने ोकयने साधक

ूातः ूबोधसमयिवधातमपिदशित। तऽ उानसमय।े
ू 
मिभावनानर ु
ं तदनरं ासः िऽपराान ं
ु ु
वमाणगमागमानसानपरःसर े
ं दवीप ं
े  बिलदानतः षोडशारमणित
प ं भावयिदथः। े े

े पानसिहतो
शषः। 
बिलः तानतः सविसिदा े ु
भवयिरित
शषः। 
े एव ं ाा सविसय े ूातबिल ् शषः॥
 ं दात इित े १७॥ १८

--------------------------------------------

p. 90) ू ू
रगारः ॐवी रभषािदभिषतः।
ू
े कपरवािसता
ूसचताः ावरावान॥् १९॥


पासनः ूावदनः ूाणानाय सयतः।
 े ु ् २०॥
े बिलं दाऽचयन॥
षोडशारमण

् ू ं कयाथािविध।
ू  ताया पात पजा
मि ु 

नाथ ं च तयीभतू ं ााऽान ं तदाकम॥् २१॥


नवरमय ं ीप ं नवखडिवरािजतम।्
 े ् २२॥
मातृकाने ताा नमोने समचयत॥

-------------------------------


रािदिभदाकिम िै िभः ोकै ः
 ु
सपयासमारबममपिदशित। तऽ पासनः।
उपिरामाणािदह नोत।े ूाणानाय ूाणायाम ं

का। उपिरामाणमिप ूाणायाम ं िकिदऽ ाकरोिम
े वामनासारिनरोधने ास ं मात ं
दिणनासारण

यथा शा िनगम अनरं दिणनासारिनरोधने
े यथाबलं ूवँय
वामनासारण ु े ं
े ासमात,ं पनरव
रचक ू ं च का
े ं परक 
ृ यथाबलं तमिवधाय पान ैः
ु े
शन ैः त ं मिदित। एव ं सवऽ ूाणायामबमः सयतः


सकलािवषयिनवबााः े
करणः। षोडशारमण
े बिलं दा ूावदचयत।
तृतीयपटलावसानोपिदपण ु ्
 े ् गन
मि ्
ू  ॄर े ितान यथासदाय ू े  तित
ं पजयिदथः। े
े नाथ ं च
नाथिवषयः। यथा िविध वमाणूकारण।
तयीभतू ं नाथ एव दवीपण
े ु े  १९॥ २०॥ २१
े ित इित बथः॥

े  इरै िभः
नवरािदिभमातर
 
ोकै दवीिनवासानाचनबम ं ताँोपिदशित। तऽ
े े अकारािदकारााकपाशदरािण
मातृकानित। े सिबिन
ु ु  तपिर ताम तदन ु च नमः शं
बीजयपररमाय
े  यथा ॑ ौ अँ आँ इँ  उँ ऊँ ऋँ ॠँ लँृ ॡँ ए ँ ऐ  ओ ँ औ  अँ अः
योजयिदथः॥
कँ खँ गँ घँ ङँ चँ छँ जँ झँ ञँ टँ ठँ डँ ढँ णँ तँ थँदँ ध ँ नँ
पँ फँ बँ भँ मँ यँ रँ लँ वँ शँ षँ सँ हँ लँ ँ नवरीपाय

नमः इनन।

--------------------------------------------

p. 91) ु ं नीलं च वैडू य िविम


प ु ं मौिकं तथा।
ईशारकत ं वळ ं गोमदे ं परागकम॥् २३॥

 े ्
ू ािप समचयत।
ककोानम ै ऋतँ
े ् २४॥
इियायपािण तऽ पिमतो यजत॥


इियाथान गजान ् ू  ताैव समचयत।
पव  े ्
पिमािद त ु मा ं िवलोमावरकम॥् २५॥
ु मातृका च र ं दशो
कालो मिा ु
े गथा।
ू  चबयनामकः॥
तं महा मित े  २६॥

-------------------------------

ू े ् २२॥
 नमोने ैव ताा पजयत॥
अऽ ूकरण े इियाथाविध

पिमािदना ोकन ु
े नवरनामापिदशित तऽ
ु पिम ं परागिमित
ईशारकतिमिः ु ु ु
ककापटले

वमाणात ूादियबम ं ूदशयित ्
 , ईशात ईशानदश
े े
 २३॥ ककोान ं ॑ ौ ककोानाय नमः। अऽ ैव
इथः॥
ु नमः। इियािण
रीप े ॑ ौ ऋतो
ु  ू
ौोऽिजायाणवाािणपादपायपािन दश।

पिमतः दवीमडपामतः े नमः।
॑ ौ इियाो
इियाथान ्
 
शशपरसगवचनादानगितिवसगानाान ् े
बमण
दश। पवू  दवीमडप
े  े
पृभागतः ॑ ौ इियाथगजो
 े
नमः। नवरकमचयिदित॥ २४॥ २५॥
ु इािदना ोकन
कालो मिा े कालािदपनवरमयाना ं
े ं नवनाथाना ं
नवाना ं खडाना ं ूक
ू ु
पजामानपिदशित। ु  इथः।
गनाथ  तऽ काल नवधां

घिटकायामाहोराऽवारितिथपमास-ऋपतः। मिाया
ु ं
नवधां ूागसोभणािदिभः। मातृकाया नवधां

उपिरामाणवगबमतः। र नवधां ूोपतः

। दश नवधां रनवधावत।् नाथाना ं नवधां

ूोबमतः। ताना ं नवधां ातृानयप
िऽक पीकरणूिबयया। एतिवाीकारतः। महाणां
ु ू
े मतना
नवधां सूकटमव। ं नवधां
ं े ु
गसृासमदोिमाशबौजःूाणातः
े 
चबयनामकाः॥ २६॥

--------------------------------------------

p. 92) उबमण ू तबरी


े स े िूय े ।
कणातोयपिरख ं ममािणमडपम॥् २७॥

ू े ्
े ं कालं तथाऽकारं शं कोणषे ु पजयत।
दश
िपणीशिसिहत ं ततः सगीितयोिगनीः॥
ं २८॥


समगूकटिसयोिगिन ु ्
चबयक।

सारैपता ु पजयत ् 
ू े सवमातरः॥ २९॥
ु ू ु ्
रोचनाचकाँमीरलघकिरकायतम।

हमािदपाऽ े  ु
े साधारे ापयदमना॥ ३०॥

े ू  ू
भावयिसयभतािन े
परमिर ।
 े े योिगनी॥ ३१॥
े दशवारं तपयन
जप

-------------------------------

े े ूोा एता नव चबरीः


बमणित े शिनामा े

चबर ् ू े  ॑ ौ
इित वदन पजयिदथः।

कालचबरीशिपाका ू
ं पजयािम। एवमऽ शिशः

पारयूाः। े ं नवपावचनम।् िूय े
नवाना ं ूक
े ु
इित दवीसिः। े
कणातोयपिरखिमित दाः
ू  
ृ ं मािणमडपिमथः।
कणामयतोयपिरपणपिरखापिरवत
॑ ौ कणातोयपिरखाय नमः ॑ ौ मािणमडपाय
नमः अऽािप नमःशयोजन ं सदायात॥् २७॥

दशिमािदना सोचकािरकाः शीपिदशित। तऽ ॑ ौ

दशिपणीशिपाका ू
ं पजयािम। एवम े मायः तथा िनर-्

ऋािदिवलोमतः। अऽ दशकालाकारशाना ं िपादान ं
 ु  ं नवधाभतू ं ूथम,ं
े तऽ कायप
कायकारणानपन
कारणप ं ितीयम।् सगीतयोिगनीः
ं ृ
नगीतवािवनोिदकाः

शीः ॑ ौ सगतयोगीनीशिपाकाः ू
पजयािम। अऽािप
शिशयोजन ं बवचन ं च ूावत॥् २८॥
ु े ू   अारवज
समगािदोकपवा
 तऽ योिगिन योिगनी इथः।
मपिमथः।  ॑ ौ

समगूकटिसियोिगनीचब

--------------------------------------------

p. 93) े ्
आधारे दय े र े िवाखडऽय ं रत।

लोिहत ं तभावधाोिहत ु ३२॥
ं च िनज ं वपः॥

ूाणायाम ं िवधायाथ कोकरशोधनम।


ृ ्

आयाऽथ तृतीयािदषािभः तथासनम॥् ३३॥

--------------------------------------------


ौीपाकाः पजयािम। अऽािप बावचन ं
ौीशूयोग ूावत।् सवमातरः
  
सवशीिरथः।
एतारीयोजन ं तिसाधारणिमित यावत।् अिभरत
े ैः

ोकै रतं भवित।
े े  ूितपा
दहियपिवमहोिदतशकितपूाभावा
े इित॥ २९॥
दवी
े े
हमािदना योिगनीिरने ोकयने दवतायाः

  
सपयाथमकनूकारं तििनयोग ं चोपिदशित। तऽ चः
ू  ् लघःु अगः॥
कपरम। ु ३०॥

परमरीित े ु
दवीसिः। ्
े दशवारं तत तिदित
जप

िवायातीयखडमत  ु योिगनी इित दाः
ु ,े तने अाना। े

ू शीः कथयित। एतं भवित आधारचषकािन
पिरवारभताः
ू 
विसयसोमािवाखडऽयाकं बा ्
ु तिन ािन

े पृिथािदपभताकााकल
पिािण बमण
ु े ु ु े ौीचबं च
ु े ूदँय  अम
े धनयोिनमि
ूागबमण
िवभा तऽ िनिापटले वमाणबाािदबमात ्
षडम ैः षोडशिनाम ै ैकै कवारं

िवातृतीयखडने दशवारं मलिवािदनिनाा ं
ूितिऽवारं चा  जिपा अदकन ु  ् ३१॥
 कयात॥
े ूोकायािण
आधार इािदना िवधायाथ इने पादािधकन
े ोकन


ूाणायामकालभावनीयमपिदशित तऽ र े ॄर।े

तभावधात ् े ं ूभावधात।
तषा े ् वधः
े तयीभावः।
आधारॄरगतयोरीषोमािवाूथम

चरमखडयोयोजसी बमण  ु
े ऊाधोमखूसर े
ू 
दयगतसयाममखड े ू 
े तजाधःूसरणन


ताा ं सीिलत ं भवित, एतं भवित मलाधार

ूथमखडवितजसा ू  े
खिचत ं दयगत ं ितीयखडसयतजः
े ु ं
ूसरं तनानष

ॄरगततृतीयखडचमजःूसर े ं
ं च ऽीिण तजािस
  े
अिवभाकारिमिलतप ं अबिहभावयिदित। ूाणायाम ं ूावत, ्
ू -
लिलतािवाजपपजा

--------------------------------------------

p. 94) ू े 
पजयीनमनसोम  ु ्
ैनामिभयतम।
े ् ३४॥
ततो ितीयया ूोषडािन समाचरत॥

े ैव पािणना दय ं िशरः।


ूसािरततलन
ूोा िशखा तथा सगधोन ु
ु े मिना॥ ३५॥


तथािवधाा ं पािणा ं वमािदनािभगम।्


तजनीममानामा े
ूोा नऽऽय े (च) बमात॥् ३६॥
ूसािरततलाा ु तालऽयमदीिरतम।
ु ्

 े ु ् ३७॥
सशं तजनीायोगादमदीिरतम॥

िदिविदोपिर तथा ाधो म े च िवत।्


ततः का ु
ृ विशािद ास ं ूागयोगतः॥ ३८॥

-------------------------------

समािधष ु ूाणायाम एव ं िवाखडऽयप ं तजय


े ं
भावनीयम।् अऽ कवल
े ं तजय
े ं आधारऽयगत ं भावनीयम॥्
३२॥
ृ े
कािदिभयगत इिै पादािधकै ः पिभः
 ु
ोकै ासऽयािदकमपिदशित ू 
, तऽ आया पवपटले वातः
ं ु इाया।
सयत ु
 ु ं
तृतीयािदषािभतसृिभिवािभरासनचतय
 े  बीजनमसोम
समचयिदथः।   ु ् ूोाना ं
ैनामिभयतम।
ू ु ूक
िवाकटाराणामपिर े ं तदासननाम
ु  ु ततो नमःशं च योजयिदथः।
चतमा े  ॑ ए ँ ॑ 

॑ सौः दाासनाय नमः। ॑ ः असौः चबासनाय नमः।

अस अः अस सवमासनाय नमः। ॑ ऐ   स◌ः ँ ू
ु े आदौ बीजय ं न
सािसाय नमः इऽासनमचतय

सयोत े सदायात।् ितीयया पविन
ू  ्
पटले िर इऽ
ु ु
ूोकलसरीिवया। ऐ   स दयाय नमः ऐ   सौः िशरस े
ाहा ऐ   सौः िशखाय ै वषट ् ऐ   सौः कवचाय म ऐ्   सौः

नऽऽयाय वौषट ् ऐ   सौः अाय फट॥
् ३३॥ ३४॥
े 
ूसािरततलािदिभिद िै िभरः ोकै ः

षडासूकारमपिदशित। तऽ तालऽय ं सशं करतलयोः
िऽराालनम।् िऽः ूोया कलसरीिवयित
ु ु े शषः।

--------------------------------------------

p. 95) ु 
साऽवाहन ं कयाियाऽथ िऽखडया।
े ताम॥् ३९॥
अममचबयोिनम े िनवँय

 े ्
ु ं ूदशयत।
तथािवधा ं सावरणा ं ाा मिा

ूोाः सदशाथ ैनामपचारै  े ् ४०॥
ः समचयत॥

् यजिशः।
जियनीिवमलाम े नाथान नव े

ततो दाः ू 
मितािाः पदशािप च॥ ४१॥
े ू जपिािभयी
दवीमत े बमात।्
 े ् ४२॥
आर पिमारदशाखामथाचयत॥

अिभतास ु तथा िदधो तथिरताः।तथा ॄाािदका अौ पजयत ्
ू े ूथमावतौ॥
ृ ४३॥

-------------------------------


सवऽ ासऽय े बीजयाता न भवित। ूागयोगतः
ू  ू
पवपटलूितपािदतवयकटारािदयोगतः॥ ३५॥ ३६॥ ३७॥ ३८॥

सावाहनिमा ैः सखी ं
ःै पिवशा
ू ं िनहोमिविध ं पजावसान
 िनपजा
ोकै दा ू ं चोपिदशित, तऽ
सा िवयित ू 
े सः। पविन ्
पटल ु
े हसिदाया

ु े े तथािवधा ं पविन
िऽखडया मियितशषः। ू  ्
पटले
 े ् ूोाः
ु ूदशयत।
लोिहतािमािदोकोवैमहा ं मिाः
े ु
सदशापनािदहितचतयााः ू 
पवपटलोाः सदश
ु ूदशयिदथः।
मिाः  े  उपचारैः षोडशिभः पिभवा,
पोपचारा ु गपधपदीपन
ु ू े
ैवािन॥ ९३॥ ९४॥
् ् े
ु दवीवामभागािद
िऽशः ऽ ीन िदिसिमानषान
दिणभागा ं िऽपपिवान
ु ् े े
दविणः। तयी
े े
तपणावानमता े  बमात ्
एवथः।

एकािदविबमात , ् दशाा ं ार दाः

े ् ४१॥ ४२॥ अिभत इित, अऽ ूथम ं िद,ु ततो
सतरभागशाखाम॥
िविद,ु तऽ तऽािप दाः
े दिणभाग,े तथा अिणमािदवत ्

ॄाािदकाऽ तऽ दवीसभाग े

--------------------------------------------

p. 96) ू ु ैः ूोनामिभमतो
मलिवायत  े ्
यजत।
नवाविष   ु बमात॥् ४४॥
ृ ु ूोै नविभमनिभः

ू ं मिाः
े े तजा
िनवदय ु  कशः।
ु कयावै
ु ृ
षोडशारे दले तथा ततरावतौ॥ ४५॥

े ्
ू ं समाचरत।
ूोािभः शििभः ूोबमाजा

मयोनरममल    े ् ४६॥
ू े पायोबिहरचयत॥

् तथा चाप ं पाशमशमीिर


बाणान प  ।

बाादीशामिभतो वामावन सितः॥ ४७॥

बाणाः ििवधाः ू ू
ूोाः लसपरतः।
लाः ु
ू पमयाः ू
, साः माानः समीिरताः॥ ४८॥

परा वासनाया ं त ु ूोाः लान


ू ् ु िूय े ।
ण

कमलं कै रव ं रं कारीवरं तथा॥ ४९॥

ु ं पपकमीिर
सहकारजिम ु ।

माथोभजनकं पजाहोमिवधानतः॥ ५०॥

-------------------------------

ुे ु ः।
ूोनामिभिपराै

ूागदीिरतबमतःूोै े
ःूागवाािभरिप

ृ ैरपणम
ूकटीकत ैः॥ ४३॥ ४४॥ तजा ू ू
ू ं लसप ं
पजा ु
ू ं ूागाम।् एकै कशः ूावरणिमितशषः॥
े ४५॥

ूोबमािदामािभरिप ूागवे ूोमवे
ू   मयोनबिहः।
अममलपायोबिहः े  विशाकोाना ं
मावकाश इथः॥ े ्
 ४६॥ ४७॥ ४८॥ रशः कै रविवशषणम॥

४९॥ सहकारज ं पिमित े माथ ं कामसि
शषः।
ंु े
ोभजनकं ीपसयोिरतरतरूयोगः  
िचाकषकिमथः।

पजाहोमिवधानतः ु
े पपकन
उन ू
े पजािदिवधानात ्

 म ै ु पिभः
ोभकरं तिदथः।
 सवऽ शैवःै पिभबाणम
शैवबाणसििभिरथः।  ैः

जपपजािद ु  ू ू
 ५०॥ तथािवध ं लसभदन
कयािदथः॥ े े
ु े ु
पसकाडजापिमयः। यथा पाशाशयोः
 ू ं
ल
ं 
पसौवणमयिमित ू
सदायः। सपरप े ूावत।्
् ु
ूोबमात ूागबमतः ्
ूागिभिहतबमात चािर

--------------------------------------------

p. 97) जपमूयागादौ िसम ै * पिभः।


ु े ु ् ५१॥
ू ं पसकाडजम॥
तथािवध ं ााप ं ल


मयोमकोणािदसाः ् े ्
ूोबमात यजत।
े 
कामािदकाः े ् ५२॥
शीः तथा म े िशवा ं यजत॥


ूदँय  मिानवकं चािर च ततः बमात।्

उपचारान िवधायाथ ूोयोगसमितम॥् ५३॥

े ु ्
जिपा दशवार ाान ं दवतातनम।

रािन  े ् ५४॥
ताः पदश िनाः समचयत॥


ततो भतािभः पम ैर  भितः।

े पजिया
आाारमण े ् ५५॥
ततो जपत॥

ु दाः
सहॐ ं परतो े शत ं तिनज ं त ु वा।
ु ं वा ूोपतः॥ ५६॥
साऽय ं षिसम

--------------------------------------------

ु ु
इित मिाचतयम।् बमात उबमात।
् ् ु
् उपचारान ूागान।् बमात ्


िवातातीयखडिदनिनािवाा ं षोडशोपचारान ्
 ूोयोगसमित ं पवपटलावसान
िवदािदथः। ू  े ूोम॥् ५२

॥ ५३॥ पदशितकथन ं ानः
े  ५४॥ भतािभः
षोडशीलिलतािवाऽकिसिरथः॥ ू
े सोऽिप
तृतीयपटलोपिद ैः। आाारमण

तृतीयपटलोपिदपः। भतामाणा ं बीजयाता भवित,
् ् ५५॥
आम सारीयोजन ं च न भवते सदायात॥
ु ु
े जप मगौणपावपिदशित।
सहॐिमािदना ोकन तऽ
ु ूायिपायगािमनी। उं वा
शतिमिः
ु प-
ूोपत इिः

--------------------------------------------

p. 98) ु
ततः पािलं का ू े
ृ मलना े ्
 होमयत।
कड  ु कशै
ु े िडलम े वा सोााना ु ः॥ ५७॥


रखातॐः ं े ्
ूागमा उरामा सिलखत।
म े तथाऽिमाधाय बादाश े ् ५८॥
ं ं पिरजत॥

े ्
ं पिरीय  विवीय  िवभावयत।
पिरिष
ु  घृतातीः॥ ५९॥
े ं सिजास ु कयाव
ूक

ू ू
े ैव ा षोडश मलतः।
ततः पजाबमण
े ् ६०॥
तता ं िबग े धाि िवलीना ं पिरभावयत॥

ु ु ु
बिलं दातम े ककामनऽयात।्

ु ु े
अनपादाननोपतः॥ ६१॥

--------------------------------------------
ं  सदा दय े वतमानात।
िवशटलोाथ  ् वा

 एतं भवित ूोिबयया तिनजभता


शोऽवधारणाथः। ू ं
साऽयसा ं षिघिटकासा ं च एव ं
ू े सा ं जपिदित॥
सयोामव े ५६॥ ततः जपानरम।् मलन
ू े

मलिवया। अ  वौ सिधयिमित।
े ु े
कड
ं े िडलम े वा िडलिमित
एकोनिऽशटलोप।
हायामिवारं एकालोध
ु ु
े ं वाकाकित ं चतरॐप ं
े े ५७॥ म े कशै
िधिवशषमिभध॥ े ु नवस ु कोषे ु
ु िविलिखतष

 सवऽाऽ
मको े इथः। ु
 मानौ
िवातृतीयखडतिनिनािव े मौ यािवित
े े
शषः।
बादाश ्
ं ं पिरजते बादो
े नम इित अारशकलं
े  ५८॥ पिरिष
दिणा ं िदँयपाथः॥ े ं
ं पिरषचन
ु दभवा
ूादियबमतः कशै े सिजास ु
   इित शषः।
ं ु
एकोनिऽशटलवमाणिहरयाािदष।
तिारणपवू  िवातृतीयखडिदनिनाा ं आतीः
ु 
कयािदित सदायः। अऽ सवऽ तिानामिभः॥ ५९॥ मलतः

ू े होमा े तसा ं सवऽ जपिदित
मलन। े सदायः।

िबगधाि ु  े इथः॥
ॅवोम  ६०॥ अम े दवतायाः।
े ु
मनऽयात ्

िऽिभम ु ु
 ैः ककाया ्
बिलं दात इित। उपतः

गपया

--------------------------------------------

p. 99) अ  दव


े चबा ं तथा तिपवान
ू ्
यम।्

ु शिचबं खचयािन
मिया े  े ् ६२॥
योजयत॥

ततोासऽय ं का ु
ृ ूाणायामपररम।्

ु ं दाा
जिपा ोऽयगल े ् ु
े सखी॥
िवचरत ६३॥

ू ् े े ण ु िन ं बमोिदतान।्
े दविश
पजािवशषान
अशाना ं त ु िवारे तथाऽप ु च शत॥
े ६४॥


अथाऽनथकारी ् 
ात सोचाचनमीरी (?)।

े 
हितिभममा ्
ं ात ितीय ु ६५॥
ं नवयोिनष॥

ु  ु  ूोपतः।
चतदशारााातथ
 
पम ं सवःखाितनाशन ं वाितूदम॥् ६६॥

--------------------------------------------

मिया। सा च करतलयोििभराालनपवू 

ूसािरततजनीयाा ु
ं उभयकरमिा ं

ऊाधःिितपाा े
ं दवताया
े  े ु
िनविदतबिलिदशनपरपा॥ ६१॥ तया तिपवान
ू ्

े 
दवतािवीणलूसादसावान।् मिया

ू े ु भािवतिवाखडऽयपया
मलाधारदयॄरष

ूागदीिरतया ु ु
महािऽपरमिया। ् ृ
शिचबम शिवम।् खचया
े 

ूागपिदिवरचनािकया ु
मिया। सतरणम।् आिन
ु ु
योजनाूकारोगमखादवगः॥ ु
६२॥ ोऽयगलम ् े
नाथदवयोः।

दाा ु ृ  ् ६३॥
ासऽयािदतः सखीकतािखलकतात॥
ू े
पजािदिभः िसिदा इ ु  ोकै ः
ै तिभः
 ु
सोचिवकासपतः पिवधा ं सपयाूिबयामपिदशित। तऽ
अशादीना ं राजविनतादीनाम।् आप ु अिपातरािदष॥
ु ६४॥

अथाऽनथकारी ृ   ्
 ैरतः सोचाचनम।
िवतसपयासमथ

अनथकारी ्   हितिभममा
इित ातात अनथकारीथः। े  ं
् े ु 
ात हितचतयाचनसिहत े ु  ,ं
ं मदवताचतयाचन

 े
सिचताम।् ितीय ं नवयोिनष ु नवयोािदममा ं

अचन ं ितीयिमथः॥ ु 
 ६५॥ चतदशारावा
ु  े  चतथु 
ं सपया  तृतीयथः।
चतदशारािदमाता
--------------------------------------------

p. 100) तकार ु दविश ु ु  े ण।ु


े े ककाचन
इित पूकाराऽचा  ूोा सवाथिसिदा॥
  ६७॥

 े च।
िवायाः साधन ं िसिं तत ं वमव

तदािभमिचािन िवािन ूानातः॥ ६८॥

ण ु बमण
े दविश  ूीितकारकम।्
े े सवदा

यने मिप िसते जीवोभवयः॥ ६९॥


ातः सगसिललै ू
ः ूाजाूोपवान।्

े ् ७०॥
गु ं िवने सो रागारे बम ं भजत॥


े जपवान सहॐ
साऽयऽिप ं ु
ं मौनसयतः।
ु  े ् ७१॥
े ं पयःपायसमपयत॥
मोचागडिसतोपत

--------------------------------------------
ु ु 
 ं चतथिमथः।
ूोपताः, चतरॐािदममामचन 

पम ं अचनिमित े
शषः॥ 
६६।।तकारिमित। पमसपयाूिबया
ु ु
ं े ककापटल
ािवश े वत।े तऽैव ता ं ण ु इथः॥
 ६७॥
िवाया इािदना भवय इने ोकयने

षडथूावना ं िसिफलं चोपिदशित। तऽ िवायाः साधन ं

पररणम।् िसिं पररणिसिम।
ु ् तत ं


िवापररणोतम।् व िवासाधनसमय े सवकाल
 े च।

तदािभमिचािन ु
िवािभमिचािन िवािन

आिभमिवािन।  ् ६८॥ यषे ु
ूानातः वासनाितसात॥
ूीितकारकं यषा ु
े ं एषा ं फलप ं ाानसान ं भवित
तािन िवित। यने फलपण
े भवयः दवीिवमहः॥
े ६९॥
ात इािदिभः बमिमरै ः सिभः ोकै ः

िवायाः साधनूकारं तररणिसि ं चोपिदशित। तऽ

ूाजाूोपवान ् ू ूोिवमहः। सो िवािदिभः।
िनापजा

ु े गणा
सन ु
अनिश ु  ् बम ं िनबमम॥् ७०॥
एव कयात।
 मोचा कदलीफलम।् िसताः
सहॐ ं ूितस ं सहॐिमथः।

शकराः। अपयत ् े े ूितसिमित
 े िनवदयत ् े
शषः॥ ७१॥

--------------------------------------------
p. 101) ु 
नीराजन ं च कपरैू  ः कयाास ु तािप।

होम ं दशाशतः
ं ु   ं चमलै
कयापण े ः॥ ७२॥


िनाताजा ं िसहॐ ं िदन ं ूित।
कयान ् ू  ल ं पणामीिर
ु  े भवते पण ू  ॥ ७३॥

एव ं लऽय ं ूों ूथम े त ु कत ु े


ृ े यग।

ऽताया ं िगण ्
ु ं तत ापर े िऽगण ृ ् ७४॥
ु ं तम॥

ु ु ं ूोमराणा ं च सया।
कलौ चतगण ं
तातयससा सा तने ादकिवशितः॥
े ं ७५॥

--------------------------------------------

ू
ं ं जपसायाः। इमलैः कपरवािसतजलै
दशाश  ं
ः। तपण
े दशाशतः
च। चकारण ं ृ
इाकत॥ 
े ७२॥ िनातः

िनोसाऽयषिघिटकाजपसापररणजपसा
ू इथः।
याः पृथता ू  ु ूितिदन ं
 ल ं पणािमा
ु ं
चतिशदिधक 
ं िऽशत ं िऽसहॐा जपिदथः।


एतं भवित पररण ं िचकीषःु गु ं शानप
ु ं

िव ैरारा तदनातो ू
लोिहतिमािदकपजामडपव
ु े
अयोूलापरिहतः िनयताहारः ीसवज अाकलचताः

सगिसिललै  े
ः ातः परााणारलपनॐगाभरणः
ु ष ु िनबमानरं ूोपा ं बमपजा
सासितसृ ू ं का

ूितस ं ादशािधकशत ं सहॐवारं जप ं

तशाशस ं च तपण ु ैः
 ं ताविमै ः पलाशप
ु ु ु ु ः कारैवा  दशाशबमहोम
कसकसमै ं ं च का

ु ु ः सौरभा ैवा  समचन ं जप ं च
तयाऽण ैः कसमै
ू  , पना
तणािद ू ु
ू  ं लसा ं परयलसा ं
्  े
जपते सवऽित॥ ७३॥ एव ं लऽयिमित। एतं भवित सवष ु
 े ु अपनारािण
िपडकरीबीजमष ु े
ूकमरिऽल ं
कतयग े ् ऽताापरकिलयगष
ृ ु े जपत। े ु े ु िऽष ु
 ं
पादािऽपादयापसा ु िगणा
ूागा ु िऽगणा

ु ु चित।
चतगणा े एकािदनवारााना ं माणा ं
 ं ु े
िपडकतरीबीजसकानामपनारलण
ु ं
ृ जपः। दशारािदिवशारााना
ूोयगबमािभवा ं
् ु ु
माणा ं ूावत यगानपमरल ं जपः।

एकिवशािदशताराादीना ं माणा ं

--------------------------------------------
p. 102) े े ु यगष
तनाष ् ं
ु े ु ात साविदीिरता।

विनताोभतोभोगा िव ं जायत े यिद॥ ७६॥

तास ु सास
ं ु पणास
ू  ु सा  ाौयमम।
े ्

 ण ु दविश
वािन े े तिनषे ु सदािप च॥ ७७॥


नािकै ः सह सलापा मैथनु ं परिनितम।्
े ् ७८॥
िनिाशोकौ तथाऽलाप ं दशारपिरॅमम॥

तारषे ु वािन
 ूोाािन शािर ।
ण ु सवऽ सवषा  नाशकािन च॥ ७९॥
 ं सवदा

े ृ
परऽगहीवाातिनािन च।
े ् ८०॥
िष ु राष ं ूहारं च ािप न योजयत॥
--------------------------------------------

कवल 
े ं लमाऽ ं जपः,। तसािविशाराणा ं
माणा ं दशसहॐो जपः। इवे ं मतूकािशकोः।
  े
एतविँ
ु े ु े ् ७४॥
पररणजपसािवशषानाववाीकरणीयम॥
तातयससा सा िवायाातयखडे
ु ृ
साराणामपनराविात।् एकिवशितः
ं े ूथम े
लिमित शषः।
ृ ु े सय
कतयग ू जपसा एकिवशितलिमथः॥
ं  ७५॥ तने
े अषे ु यगष
बमण। ु विनताोभतो भोगात ्
ु े ु ऽतािदष।

ु ु
यवितजनानातो ु
भोगतः। ूोपररणजपसाायाः
ु ् ७६॥ सितः
यवितजनभोगिवरिहतम॥ ू  िसिः। बम ं
ु ्
िनानानूोम॥
 
 िवाजनपरािण भवािन
वानीािदनाोकोरान
ु े ु  सविन
ूौित। तऽ तिन े पररणिदनषसवदा  ् े च॥ ७७॥
काल

नािकै िरािदिभयजयिद ु
िै िभः ोकै ः पररणकाले

 े च वजनीयापिदशित॥
सवकाल  ७८॥ तऽ तासरषे ु
ु े ु अािन। सवकालवािन॥
पररणािदिदनष   ७९॥ तिनािन

परिननािन। ािप अिवधयािप॥ ८०॥

--------------------------------------------

p. 103) िसिचािन चोािन वासना कथन े मया।


ुू
आनक िचािन ण ु साधयतदा॥ ८१॥
 े पोतषे ु विनतावै ं े ं िनिश।
ृ ः समलन
 ् ८२॥
े ु िवहारो राजदशनम॥
गजाििसौधष

गजानामनाना ं च दशन ं नगीतयोः।ु ं  ं शन ं तथा॥ ८३॥
उव ं ससरामासदशन

िनािन ण ु दविश 
े े िवानथकरािण च।

कवणभटै े ् ८४॥
  ः  े ूहार ैललपनम॥

मैथनु ं परनारीिभिरियवन ं तथा।


ु ु ् ८५॥
राोभो विवायजलभीबनाशनम॥

ु ु े  ू ं ािधबाधनम।्
गरावपाऽसिवना

अमाचनौा  े ् ८६॥
िवो िनाचनऽिनशम॥

ु ैः कत
नराणा ं य य  ु जस।ु
ृ ैबष
े ् ८७॥
ौा ैय सदायिसििनाचन ं भवत॥

--------------------------------------------

िसािदिभथा इिै िभः ोकै ः साधक
े ु ु
दवतामिचापिदशित। तऽ वासना कथन े पिऽश
ं े पटल।े
ु े सवकाल॥
साधयतः साधनपर। तदा ूाग  े ८१॥
ृ  
नगीतयोदशनिमयः। शन ं तथा तयोिरित शषः॥
े ८२॥ ८३॥
िनानीािदिभः अिनशिमिै िभः ोकै ः
े ु ू ु
ूानपापबाावतािभमूहिचापिदशित। तऽ

िवानथकरािण 
च िवकरािण अनथकरािण

वनामसििरयः। एतं भवित अऽ
ृ 
कवणभटत े  ु े
ैलाियवनदशनगपामार
े े
भजनौा चतािन 
पानथकरािण। इतरािण िवकराणीित॥ ८४
॥ ८५॥ ८६॥

नराणािमािदना ोकन
  ु
सि ैयसदायिनाचनूािकारणमपिदशित।

--------------------------------------------

p. 104) ू 
कमिितमिवाय योजपािदिविधितः।

स नाोित फलााथा े च॥ ८८॥
नाशमित

् ू 
तात कमिवभाग े ्
ं त ु िवायाऽिखलमाचरत।
् ु िूय े ॥ ८९॥
ु  ततोलोके तकारान ण
स चता

ूथ ु परः कतो


ू  े
दशगतथा।
ृ ु  तविितः॥ ९०॥
े चतधा
मामगोगहगित

े ं माम ं गहृ ं वा ु नवधा िवभजतः।


दश े
े ् ९१॥
ूागािद पिमा ं त ु कािदमाािन िवसत॥

 े ्
अरािण समावे चािर परयोसत।
े ् ९२॥
ईश े यमथोम े राागािद िवसत॥

--------------------------------------------

बष ु जस ु िचरकालम।् सदायिसििरऽ सदायश  े अिभयोिः।
अथिनवाह

ु ं ूणोष
समा समिदत े  दायतः।
व,ु तनोमा
े ु सदायत इित॥
िवा साऽनः

एतं भवित सरोः


ु सदाय ला

मनीिषताथूािकरीिवा सदायवतीित॥ ८७॥
ू 
कमािदिभः े
सदा इरै कादशिभः ोकै ः

सवतसाधारण ू 
ं कमिित िवभाग ं तानफलं
तदनीकरण े ूवाय ं चोपिदशित। उािन दवताभजनादीिन

े ं ूोफलानािः अिखलं
ूोािन। अथा न कवल
ृ े  ् ८८॥ स कमः।
गहमडलमामनगरपनखटखवटािदकरणम॥ ू 
ू  ् ८९॥ परः कमः
तकारं कमिितूकारम॥ ू 
ू 
 पृिथा धारकःिरः कमः।
पाशोिटयोजनिवीणायाः
ततः ितीय इित उूकारण। ू 
े तविितः कमविितः॥ ९०॥
े , एतं भवित। ूादिणोदक ् च
नवधा िवभजिदित
समारालन े ु े नवकोािन भवि। तषे ु
े रखाचतयन
ूािदिकोमार पिमिदिम े कोा े
पस ु कोषे ु ूितकों ूादियने प पबमण
े कािद
 समािल तदन ु यािद
माारािण वगशः

हकाराारािण चािर चािर वायरिदगतयोः

--------------------------------------------

p. 105) े ्
ईशा े ििशः पाामाण यतो भवत।
ु ं पायोः
तख ु पादौ तततः॥ ९३॥
 पाणी की
ु े
पमकमथो म े पृमवे ं षडवत।्
ु े सवाथिसिः
मख   ृ ् ९४॥
ारयोरिसिकत॥


कोिनन  ृ ्
ै ं पादयोः सवःखकत।
ु े मृ
प   ् ९५॥
ु ु िनयत ं पृ े सवाथदायकम॥

् ु िवाय कयात
तात साध ्  समीिरतम।्
ु  सव
् ृ ू  राथा॥ ९६॥
े ू  * ात गहकम
न ं दशकम

ू  न तयम।्
ू  ितय ं परकम
मामािदकम
ू  ु याने तििरीिरता॥ ९७॥
िन ं पवमखो

--------------------------------------------


कोयोिविल अविश ं ल इरय ं ईशको े

समािलखिदित। 
सवमको े ूागािदष ु ईशाास ु िद ु
ूक 
े ं अकारािदिवसजनीयाान ्
षोडश ् े य ं
रान ूादियन
े ् एव ं कत
य ं समािलखत। ु
ृ े ूागाना ृ
ं गहादीना ं
् े ँयत े तों त
नामारं ूोे चबे यिन को
ू  मख
कम े , ् तोपायोः
ु ं यम  ित ं कोय ं
ू  करयगु ं तदनरं कोय ं त जठरम॥् ९३॥
त कम
ु ं सवम
े ं कों त प
तदनरमक  ं रारोपते ं
तवमकों त पृ,ं एवं
ु ु ाषडव कम
मखकरजठरपादपपृ ू 
ू 
पं, सवऽ नामारकोमार त कम

मखािदकनिमित॥  
९४॥ सवाथदायक े
ं भजनिमितशषः॥ ९५॥ सव
े न ं नामारगतम।्
समीिरत ं भजनूयोगािदित शषः।
राः नामारगताः॥ ९६॥ य ं रारं नारं
े ू  नामारे
च। एतं भवित। ूोे चबे दशकम
ु ं
नारं यऽ को े ँयत े त मख
ृ ू 
गहकमनामार े रारं य को े ँयत े त

--------------------------------------------

p. 106) ू 
एव ं कमिवभागोऽयमीिरत ु 
े चतिवधः।
माणा ं तने िसिः ावषा 
 ं सवतदा॥ ९८॥


सायामिवारं ाऽािभ ु शषतः।

िवाय वग तकमा
े े े ् ९९॥
ं नाि ूकयत॥
ु े ्
े ु ूिसं नामतो भवत।
वाातपष
तानषे ु िनयतमनथ शता
ू तथा॥ १००॥

ोमतमयी ाििरित सक ् समीिरता।


् १०१॥
अा िनालनाि े तं ासातम॥

--------------------------------------------

मखम ्
ु मामादीना ू  नामारे रनारे यऽ
ं कम
ु ं
को े ँय े त े त मखतयानगण ु  ्
ु ु े अे उािन कयात।

तयाोाननगणष े ु ु े अे
ु ु े े ु यथमतरानगण
ु  ् दशकम
कयात। े ू  नामारे कवल
े ं रारे सित
तोिदगतबाको ं मख े ् पवािभमखः
ु ं त कयत। ू  ु
ू  इित शषः।
परकम ्
े तने िनयतिितात तििरीिरता
ू  िवभागानन॥
तदवयवावानाधीना॥ ९७॥ यने कम े ९८॥

सािदना े े ोकयने महादीना ं
तथन
ु े ं
ूोवािवशषाणामातसाना ं

नामकनूकारमपिदशित।  े अािभः
तऽ आयामने दैमानन।

असािभः। शषतः े
आवाहनशषतः। े ् तषे ु
वग अकम।
 े ु एकं अरं आमरम॥् ९९॥ अातपषे ु
वगारष
अातनामस।ु एतं भवित अातनामक मनीिषत
ं  ता ं सा ं असया
वाोः आयामने िवारं सव
आ अविशसायाः रषे ु अकचटतपयशपवगष ु
 े े ु अतमारा
अतम ं ाा तगजरष

नाम कयिदित। ु
ूिसं नामतः ातनामस ु वािित े
शषः।
ू 
तने कमावयवान ् ् े ु पादपकिानष।
े तानष
कयत ु ु े ु

शता िनलता॥ १००॥

p. 107) इित ौीषोडशिनातषे ु ौीकािदमत े पम ं पटलं


ू  परामृम।्
पिरपण

--------------------------------------------

इित ौीषोडशिनातषे ु ौीकािदमतापिरपण


ू  त

ूपसारिसहराजूकाशािभधानन ु
े सभगाननाथन

िवरिचताया ं मनोरमााया ं ााया ं

लिलतािनाचनबमािदूकाशनपर ू 
ं पम ं पटलं पिरपण
परामृम।्
मसा

पम े यमक ्
े ं ात माानगािमनः।
े ्
शतय ं पषा समतिमितवीितम॥

अथ षं पटलम ्


अथ षोडशिनाना ं िनाचािनरतानाम।्

े ं ण ु सिर
न ैिमिकं च का ं च वऽह ु ॥ १॥

ू  ू 
े ं पवपवतः।
िन ं न ैिमिकं का ं साप

अथा भजन ं चन ् करोापरराम॥् २॥

 ्
 ैः िसैः काय न ैिमिकाचनम।
िनाचनरत

तिधानमतो व े च ैऽा ं फानाविध॥ ३॥

च ैऽ े दमनकै ः कयात ् ू वाऽथ


ु  समलै ु
 गकै ः।
ू  ु  ं िनिश सा
पवपचतदँया ं िवया॥ ४॥

--------------------------------------------
अथ षं पटलम ्

ू 
पविन ्
पटल ू ु
े लिलता िनपजािवधानमपिदँयानरं

तिाना ं सविनासाधारण ं
ू ु
न ैिमिककापजाबममपिदशित े
अथ षोडशिनािदना
े े ोकशतपण
तयोभविदन े षने पटलन।
े तऽ अथ

षोडशािदिभः े
त
 ं
पीैािऽशोकै  ु
निमिकाचनबममपिदशित।
 तऽ अथ

षोडशािदना आपररािमने ोकयने

पटलाथशा ु े ूवाय ं
ैिमिककायोरूाबमानान

चोपिदशित। तऽ न ैिमिकं का ं च अचनिमित े
शषः॥ े ं
१॥ साप
ू  ू  सापम
पवपवतः ्
े एत  े
ं भवितिनाचािनरतानामव
 ु योयता, उभयाचािनरताना
न ैिमिकाचास  ं कााचा  योयतित।


अथा भजन ं उबमिवपयासभजनम , ् एतवसाधारणम॥
 ् २॥

िनाचन इािदना ोकन  ं न ैिमिकाचािवधानन


े सवासा  े

गणिवधान ं तकारं च ूौित॥ ३॥
ू े  े ैकन
च ैऽ े इािदना पजनिमनाान े ोकन

 ु
दमन ैचनबममपिदशित ू ः दमनकै िरितशषः।
, समलै ु
े गकै ः
े ं एष गौणपः। सा
शाखािभः तषा ं िवया, एतं
 ु ूोािन पजािािण
भवित सवऽ न ैिमिकाचास ू ू  ु 
पविनिश
ु े िनधाय तिनिनािवया च
पिवऽ े पाऽ े िवाित
ु ू
गपधपदीपन े
ैवनमारै

--------------------------------------------

p. 109) े ु  ू
परिनपजा ु  े ै ु पजनम।
े कयादत ू ्

अिास े च पणाया ू ् ५॥
ू  ं वसोवपजनम॥

ु  ू ैः ूसनू ैाचन ैः।


कयाालसत
सौगिकै ः सकाँमीरैः पजा ू  ् ६॥
ू ं पववलाम॥

ू े े ु ः।
ू  ं पजयमपरै
वैशाख े मािस पणाया

अिप वा चकरीचन ैः िशिशरोदकै ः॥ ७॥

ू  ं कदलीपनसाॆज ैः।
जे े मािस च पणाया
फलै ु पजयव
ू े े पववत ् 
ू  सविसय॥
े ८॥

आषाढे मािस पणाया ु 


ू  ं चन ैः कमाित ैः।
ू े ् ९॥
एला कोलजातीिभपते ैः पजयिवाम॥
ू  ं पिवऽ ैः पजयिवाम।
ौावण े मािस पणाया ू े ्

तिधानिमद ं भिे ण ु सौभायदायकम॥् १०॥

--------------------------------------------

नमारैः पिभपचारैः सम  िचपयाान


 े
े ु िनाबमाचना
िनधाय॥ ४॥ परः  ू ं
े त ैः सिवशषे ं पजन
ु ू ं च कयािदित॥
यथाशि िव ैगपजन ु  ५॥
े  े ोकन
अििािदना उलिमनाान े
ू ु
वसोवपजनमपिदशित। ् े च ैऽमास।े
अिन मास
ू
चनकपरसौगिकै ु  े ैः
ः सकलहारैः सकाँमीरैः कमोपत
् ु ू  ् ६॥
ू  ूागािधवासपवकम॥
पववत

वैशाखािदना ू ु
े वैशाखमासपजामपिदशित।
ोकन तऽ
े पारम।् अशिवषयः।
ु ः िहमजलैरिप चित
िहमपरै

चकरीचन ू  ं
े अऽािधवासपवक
ैः वािसत ैिरित शषः।
 ् ७॥
कतम॥
े े
ािदना ोकन े ू ु
े मासपजामपिदशित। तऽ तऽ
् ् ७॥
ू  सािधवासम॥
पववत

आषाढािदना े ू ु
ोकनाषाढपजामपिदशित अऽािप
ू े ् ९॥
सािधवास ं पजयत॥
े 
ौावणािदिभिवनँयती 
दै शिभः ोकै ः ौावण े मास े
 ु
पिवऽारोपणोवाचनबममपिदशित।

--------------------------------------------

p. 110)  सऽैः
सौवण  राजत ैवािप ु ः।
ू पसमवै

कापाससवै ु ैः शभु ैः॥ ११॥
 गिणत
रै नवधा

ु 
कयािवऽ ु ः।
 ं षोडशालै
ं शीना ं सवासा
ं ु ् १२॥
ु वा  त ै सरमािदसयतम॥
नवालै


अथवा विशीना ं तालािदकम।
ु ्

ृ ू  त ु पजय
काऽिधवासपव  ् १३॥
ू े ैयथाबमम॥

होम े कसरमि
े तान ं ािवऽकम।्
ु 
ू कयाा
अोरशत ैः सऽैः ् १४॥
* च तारकम॥

े ्
ू िवरसानने िवतानादवलयत।
पजा
ु ु
वाराहीककािदशीना ू ् १५॥
ं मलशिवत॥
--------------------------------------------


तऽ पिवऽ ैवमाण ैः तािभः। तिधान ं पिवऽिवधानम॥्
ु 
१०॥ वा पार।े रै ः कमचनािणत ैः॥ ११॥
नवालै ू
ु ः सऽैिरयः। वा पार,े
तासरमािदसयतम ्
ं ु षोडशालायामप
ु े
ु  ् नवलायामप
षोडशसरं षोडशमिकं च कयात। ु े
ु  ् अऽािदशो रनिवषयः
नवसरं नवमिकं च कयात।

ु  इथः॥
ूितमिरन ं कयात े पारं परम।्
 १२॥ अथवित
तालािदकम
ु ्
अऽािदशः सरमािदिवषयः। एतं
भवित यििावरण े या या शिसा
ं ु ं पिवऽ ं कयािदकः
तावालायामसरमिसयत
ु ु  े
् े हतोनामालायाममासरमिक
पः। इिन प े ु ं,
नवाना ं नाथाना ं नवालायाम
ु ं नवसरमिकं ,
े  ं ितसॄणा ं लायाम
कामयादीना ु ं िऽसरमिकं ,
मायाः ूधानायाः षोडशिनाकात ्
षोडशसरमिकं , अासा ं पदशिनाना ं

लिलताभताना ं पदशालायाम
ु ं

पदशसरमिक ु 
ं पिवऽ ं कयािदित। ृ े अधादयः।
कित
अिधवासपवू  ूावत।् त ैः पिवऽ ैः॥ १३॥ तान ं पऽय े
ु िरित
ृ ं तानायाम,ं त ैरोरशत ैः सरमियै
यदीकत

शषः॥ ु ु
१४॥ वाराहीककािदशीना ं आिदशने पदशिना

उ।े मलशिवत ् े
ूधानदवतायाः

--------------------------------------------

p. 111) े
माननानः कयात ्
ु  पिवऽ ं ूोसया ।
ु ् १६॥
बमागमिशाणामावमदीिरतम॥

े ं योिगशीनामकमिसर
अषा े े न च।

पिरधानूमाणने मडप ैकसऽतः॥ १७॥

सरमलै ु ं षनवा त ु सया।


ु य
ृ पिवऽिऽतय ं तािन द
का  े ् १८॥
े ै समपयत॥


े े ं मा ं भवित सवतः।
उमानऽयक
ु 
न कयाानसाय ु 
 यिद कयािनँयित॥ १९॥

ू  ं कतकोवै
अथ भािपद े मािस पणाया े ः।
ूसनू ैरचयव
 े े पविविधना
ू ु ् २०॥
यतम॥

े ु दशाूितपििथम।
ु ं िवशष
आया  ्

आर पजयव ु
ू े े गपोपहारकै ः॥ २१॥

होम े शतािद ता ू  ं षतािधकम।्


ृ पणाया

सहॐ ं जयाि े ् २२॥
ं जप ं च ैव समाचरत॥

--------------------------------------------

ूोपऽय े यः पोऽीकतत।
ृ ् अिनाना ं

ु 
चतदशसरािदक ् १५॥ मानने
, मायाः पदशसरािदकम॥

ािदनाविधना। बमः अरबमः। आगमः कािदमतािद॥ १६


॥ पिरधान ूमाणने शियोिगनीना ं मानन॥
े १७॥

सरमाः ू ु
ु पःपवपऽयानानाशिवषयः
॥ १८॥ मानसाय  उाना ं पऽयाणामोमानसाम ्
॥ १९॥

अथ भािपदािदना ू ु
े भािपदमासपजामपिदशित
ोकन ,


तऽ पविविधना ू  ् २०॥
यतु ं अिधवासपवम॥
ु 
आयािमािदिभरचनिम  ु 
ै तिभः
ु ू ु
ोकै रायजमासपजाबममपिदशित। 
तऽ दशाूितपििथ ं
अमावाानरूितपििथम।् उपहारः िनवम॥
े ् ३१॥
शतािदता ृ
ृ शतािदशतवा। ू  ं
एव ं पणाया
षतािधकं

--------------------------------------------

p. 112) ककाया ं समावा दव ू


े सभितः।

दा भषणवािद ु े ् २३॥
दिणा ं च समरत॥

े ू  ं पजयत
ं ृ पणा
एवमकािदसवा ् े।
ू े िूय
् े
तने िवान भविो ु े  ् २४॥
ृ ं कतऽचकम॥
नपित

 े मािस पणाया
काितक ू  ं कमन  े ्
ु  े समचयत।

राऽौ ूदीपकै हमैः कयात ् तसमिधत


ु  घृ े ैः॥ २५॥

े े ापयीपान
दम े ्
िवया षोडश बमात।्
े े ं त ु ापयदमतः॥
शीनामकमक े २६॥

अथवा भाजन े म े क
े ं तमिभतो नव।
े े ू
ृ िनवदयलिवया
का ू ् २७॥
सूसनकम॥

  च पणाया
मागशीष ू  ं नािलकरा
े ु ्।
ु चयक

े  े ू ैयथािविध॥
िनवाचयाषिपापप  २८॥

--------------------------------------------


मलिवया ु ्
 जप ं च ैवम शतािदता
जयािदथः। ृ जप ं च
े  स
समाचरिदथः। ू िनोबमण॥
े २३॥
े ं ृ पणाया
एवमकािदसवा  े ् तने
ू  ं षोडश काः समचयत।
यजनन। े े 
े एतं भवित दवीशषाचाहोमानरं
ककापजन ु 
ू ं कयािदित॥ २४॥
 े
कािकािदिभः ू
ूसनकिम िै िभः ोकै ः
 ू ु
कािकदीपोवपजाबममपिदशित , तऽ होम ं कयात ्
ु  िनोमत
ु ु
इित॥ २५॥ िवया ौीिवया। शीना ं वाराहीककादीना ं
े े शषः।
पिरवारशीना ं तणित ् े
े अिन प
पदशिनाना ं पृथक ् पजाया
ू ् े ्
ं पदशदीपान ापयत
ु  ् २६॥ अथवा
तिािभिरित सदायः। वाराहीकयोदवीवत॥
पारं एष गौणः पः॥ २७॥
 
मागशीषािदना ोकन   ू ु
े मागशीषमासपजामपिदशित।
ु ् कपरयतम।
तऽ चयक ू  ु ् नािरकला
े ु िनव
े तदपते ं
माषिपापपू ैः पजयिदथः।
ू े ू  ् २८॥
 यथािविध अिधवासपवम॥

--------------------------------------------

p. 113) ु मािस च पणाया


प  ु े वा।
ू  ं शकरािभगडन
ू े ं
पजयिदसिस े े ् २९॥
ै ग ं ध ं िनवदयत॥

ू  ं ितलैः शैु थतरै


माघ े मािस च पणाया े ः।
ू े ु ैविसतापपािदिभः
पजयधन े ू सदा॥ ३०॥

फानु े मािस पणाया


ू  ं पज ैः णराजत
 ैः।
ू ु ः पजयदीिताय॥
चतसौगिमधकै ू े े ३१॥

ु ु
 ु यगािदष
िवषवायनदशास  ।्
ु समचनम
ु  शिषक
कयाै ु े े ु तिप॥
े ं पयागमोष े ३२॥

 ु िनरताना ं यतानाम।्
िनन ैिमिकाचास
 समचन ैः॥ ३३॥
ूो े कापािण षमािण
 ू ैः।
यहोमिबयाानयोगतपणपजन
ूोािन काकमािण े  े ् ३४॥
 ूयोगऽमचयत॥

--------------------------------------------

ु े मासीािदना ोकन
प ु ू ु
े पमासपजामपिदशित तऽ वा
पार।े ग ं गोसि। गमहण ं
ृ  ् २९॥
अजमिहािदीरावथम॥
माघ े मासीािदना ोकन ू ु
े माघमासपजामपिदशित तऽ
ु ः ते ैः। इतरैः कै
शै 
े पार।े िसता शकरा।
ृ ः। तथित
  े ु ३०॥
आिदशः फलािदिवषयः। सदा सविदनाचनष॥
फानु े मासीािदना ोकन ु ू ु
े फानमासपजामपिदशित।

तऽ णराजत ु
ैः पैिरित े
शषः॥ ३१॥
ु े
िवषवािदना ु े ु िदवसषे ु पजािवशषानपिदशित।
े पयष
ोकन ू े ु

तऽ यगािदष ु यगािदसास
ु ं ु वैशाखािदमासोास ु ितिथष।ु
े ं िःबमाचन ं िनाचन ं न ैिमिकाचन ं च।
वैशिषक
आगमोष ु
े ु गजिदवसािदष॥
ु ३२॥


अनरं िनािदिभरषा ोकै ः
ू ु
कापजािवधानमपिदशित। े
तऽ िनािदना  े
समचनािदन

ोकयने कापजाकरणयोयान ् ू ैव कामावाि ं
पजय

चोपिदशित। तऽ यताना ं िवविकनाम।् कापािण यािन


 समचन ैः यहोमािदिवकारैः। िबया पिलकास
अिभमतानीथः। ु

कटकवधनािदः।

p. 114)  लाभो िनमहो िनधन ं तथा।


रा शािजयो
े ं न पृथक ् िितः॥ ३५॥
 तदादषा
षमािण

 ।
तािन च ैऽािद च ैऽा ं ितिथवारै पावित

पजाि  ु ् ३६॥
ः क े सानबमात॥
ैदशकालै

ू ु े शा ै पजयािरमडल।
राय ै भपर ू े े
जयाय दहनागारे लाभायािनलमडल॥
े ३७॥

े े े
शषयोमगहऽाः े
पीताताणािसत ैः।
ू े ् ३८॥
ि ैः षोढा िवभाहः बमािािऽ ं च पजयत॥


तािन च ैऽािद-ऋतवः खडािन समदीिरताः।

तािन पजािवधौ 
ूोै दा 
ैनवनामिभः॥ ३९॥

े े  बमात।्
लिलता कामदा कामतािभादश
च ैऽािदमासनामािन तषे ु त ैदानपजन
 ू ैः॥ ४०॥

--------------------------------------------


ान ं भतोदयसमयरणम।् योगः

साानोरैभावनम॥् ३३॥ ूयोगऽत


े ् 
समचनात।् एतं

ु ु े ु ूोष
भवित काावापायभतष े ु सस ु चरमभतात
ू ्
् ू े अऽ कवल
समात पजनादपिरात। े ं समने
 े े ैव वाितािकथनिमित॥ ३४॥
सपयािवशषण

रािदना ोकन  ु
े षमपमपिदशित े ं
तऽाषा
 े ् ३५॥
वँयाकषणिवषणादीनाम॥

तानीािदना ोकन
ू ु
कापजािवधानबमकथनूकारमपिदशित। 
तऽ तािन षमािण

। दशकालै ु 
िरऽ कालशोमतािदवाचो॥ ३६॥

रािदिभः समतु इःै पदशिभः ोकै ः
ू े ु पजया
भतमडलष ू ु े ु ििवशषे ैः पजया
ऋतमासितिथवारष ू च
े ु
फलिवशषानपिदशित। ू ु े रखामाकशलोपत
तऽ भपर े ु े
ू े े चतरॐ।

वािरमडले अचाकार े यपोपते े मडल।े
दहनागारे ूितकोण ं िकोपते े िऽकोण।े अिनलमडले
  ु े व॥
एकािरतमबिहिवरिचतिबषय ृ े ३७॥ शषयोः

िनमहिनधनयोः। ोमगहे े कवल
े े

--------------------------------------------

p. 115) अभी ं समवाोित बलारायािदिसििभः।


ोीिहमाषयवौिघृतत ैलपयोरैः॥ ४१॥


े र ं ितलं मिमित
हम ु
िायनबमात।्

े  े ् ४२॥
च ैऽािदष ु त ं नादं दािािवदऽचयत॥


ाककरािनाकदकाः *।


िबोवट मातॄणा ं पादपाः समदीिरताः॥ ४३॥


ू  ू मपीठगाः।
चनयकपरचता
तषे ु च ैऽािदष ु यजदाािसिढा
े े ् ४४॥
 भवत॥

ु  े ्
ू ैः ूसनू ैिनमचयत।
च ैऽािद-ऋतसत 
आयःु काि ं िौय ं भिम ु े ४५॥
ू ं िवजय ं शदत॥

े ृ
ूितपििथमार बमादकािभवितः।
मोचा ं गडु ं नािरकल ू  ं होमयदिप॥
े ं पणा े ४६॥

ततः ूितपदारिदनमकैे कशः बमात।्


दश कमथ
े ् ृ े ला नपो
ैव ं ात कत े ् ४७॥
ृ भवत॥

--------------------------------------------

ृ े पीतताणािसत
व। े ु
ैः वायनाभसोरिसतवणः।
 एतािन िािण
ू ू े षोढािवभाहः पिभः
भतमडलपजायामव।

पिभघिटकािभः े िविभ॥ ३८॥ खडािन
रािऽ ं च उबमण
े ु िवषयषे ु (?)। अह रािऽ ं च
घिटकाः। पपाितकष

पिभघिटकािभः षोढा िविभ तषे ु षड-ऋतभतष
् ु ू े ु

बमािादीिनकयात ्
ु  इित। ुे
नवनामिभः िऽपरािदिभः॥ ३९॥ बमात ्

उानीितशषः॥ े पयः ीरम॥् ४१॥ हम
४०॥ िसििभः समिमित शषः। े

इित पददः। अचयत ्
 े तिमित े
शषः॥ ४२॥ मातॄणां
 ् ४३॥ मपीठगा
विशािदपरमाथानाम॥ ु इित। एतं भवित।
ू ू
चतकपररचनचनााः
ू 
कामपपणिगिरजालरोानपीठगा इित। तषे ु ादशस ु
े ु ४४॥ िन ं िनक॥
िवरष॥ ्
 ४५॥ होमयते िनहोमा े िवया

ूोिसायया ु ् ४६॥ ततः पणािदनात।
जयात॥ ू  ् एव ं कत
ृ े
ृ े
लानपोभविदयः॥ ४७॥

--------------------------------------------

p. 116) े
रिववारऽणाोज ु ु ः सोमवारक।
ैः कमदै े
भौम े रोलैः सौ े वारे तगरसवैः॥ ४८॥

ु े ु कारैः शबवार
गवारष ु ु ैः।
े िसताज
् ४९॥
उलैः शिनवारषे ु पजयदमादरात॥
ू े

् े ु रिववारािदसस।ु
े े बमाष
िनवदयत
पायस ं धकदलीनवनीत ं िसत े घृतम॥् ५०॥

े गािदिभः बमात।्
एवमं समारा दव
महिपडा ं िविजाश ु मखािन
ु ु े ५१॥
च समत॥


ु ं समार नव चबायनबमात।
चतरॐ ्

उतोतमामाबं ािधन ं धनम॥् ५२॥

् ु
िऽिऽबमात ं तत सूजं े ्
िौय ं लभत।
े ५३॥
एक िषमोामः िौय ै की  च कत॥

  े
नवािन समपािण सवाभीाथिसय।
र े हमिन
े  े च ताॆ े षिद च बमात॥् ५४॥

--------------------------------------------

  ४८॥ ४९॥ िसते


तगरसवैः जलजिवशषे ैः नावतवा॥
े ५०॥ गािदिभिरऽ आिदशने
िपडिसकतािवमह॥
ु े ५१॥
उपचाराराय॥

चतरॐिमािदिभः  इःै षिः ोकै ः
सवथा
 े े
ौीचबिनमाणपिवशषण
े ु े ैः
फलिसििवशषानपादानििवशष

फलिवशषाििषािधकरणािन तषे ु करण े ूवाय ं चोपिदशित।
् े
तऽ आमात दवतािनवासिऽकोणमाविध िनधन ं

धनावानरिनधन ं भवित॥ ५२॥ िऽिऽबमातं

चतरॐपयपात ् ु  ु ं
चतदशारदशारयमत
तावयोिनकम।् तत ौीचबिमितशषः।
् े एकिषमोामः

चतरॐोत ् ु ं तातदशारािदक
पयमत ु  ु ् ५३॥
ं समतम॥
नवािन इित
--------------------------------------------

p. 117) ृ ौीचबिनमाण
का ् ू े
 ं ापयते पजयदिप।
ु े ५५॥
लीकाियशःपऽधनारोयािदिसय॥


सीसकाािदष ु पनः ू ृ ्
ु पविवपरीतकत।

फलकाया ं पटे िभौ ापय


े कदाचन॥ ५६॥

ािपत ं यिद लोभने मोहनाऽानतोऽिप


े वा।

कलिवमप ू
ं च िनमलयित 
सवथा॥ ५७॥

 े यजव
पवताम ु ु िनिश।
े े पलाशकसमै 
् े े ् ५८॥
े ं भवत॥
िसि ै (?) साहात खचरीमलन

ु े वा धरणीभृताम।्
ू े वा क
अरय े वटमल

कदजातीपाा े ् ५९॥
ं िसि ैः िशवा ं यजत॥

मासने िसा यियः ूा वाितूदाः।


े ु ु ः िसाटका
कतकीकसमै े े े ६०॥
वािरधट॥
ु ्
आामभीा ं विनता ं रण े माया ं महातम।
ू मालाभषािद
वसिन ू े ् ६१॥
दादयाऽिनशम॥

--------------------------------------------

े  समपािण नवचबािण इथः।


िदावथः।  समलािन।
र े षोडश तम।े षिद िशलायाम।् एतािधकरणािन
 
सविनाचनूारसाधारणािन॥ ्
५४॥ ापयते ूिता ु  ्
ं कयात॥

५५॥ सीसकाादीऽािदशन ृ
े नागमायस ं च गाित।
ू ्  ५६॥ लोभने िवया।
ृ अलािदकरिमथः॥
पविवपरीतकत े
े अिववकात।
मोहन े ् अानतः िनषधाानतः॥
े ५७॥
 े इािदिभिवनोदवािन
पवताम  ःै पदशिभः ोकै ः
ु ु
सिवधिसपायमपिदशित। तऽ िसि ैः िसि ं
ु ु े
गमखादवागम।् खचरीमलन
े ् ५८॥ क
े ं अरोमलनम॥
े ु े

करायाम॥् ५९॥ यियः नीलपताकापटले वमाणाःषिशिमहाः। े
चटकाः े
चटकानाम ु
चतःषििवमहाः

दवताटले वमाणाः॥ ६०॥ माया ं इाधीनान ्

किऽमिवमहान ्  ं ु साम
दशियत
--------------------------------------------

p. 118) पीठमिमै
ु ः का े यजििश।
ृ तऽ दव े
ु ु ः िसि ैमास
शालीकसमै  ं त ु िनभयः॥
 ६२॥

ँमशान े दवदविश
े े े िस िपशािचकाः।
अँमपातूहारा ैर ि िषिरम॥् ६३॥

िनजन े िविपन े राऽौ मासमाऽ ं त ु िनभयः।े े चबगता ं िसिसमिताम॥् ६४॥
यजव

ु े ु बमात।्
मालतीजाितपागकतकीमनिभः
तने िसि वतालाा
े े
ना या े ् ६५॥
चरत॥

ँमशान े चिडकागहे े िनजन े िविपनऽिपवा।मराऽ े यजव ू
े े कवािदभषणः॥
ृ ६६॥


कचबे ितका ु
ृ ं तामितबाशयो े ्
जपत।
े े ् ६७॥
सायोिन ं तदम े त ु बिलं दािवदयत॥
िसिसमोपते ं मास ं ताललोचनात।्
जाय े भीषणाः कााः
ृ े े ् ६८॥
सा ं िनवदयत॥

ं ु पनयाि
िवसहारसाः ु  िनजया।

े ःु ूाथनन
े ललाटनऽाः
दा  े ितरोिहताः॥ ६९॥

--------------------------------------------

दात, ् एकै क इित शषः॥


े  िपशाचािददशनात
६१॥ िनभयः ्
 अचिकतिचः॥

६२॥ िपशािचकाः िपशािचका नाम कान भीमिवमहा दवताः॥ ६३॥

चबगता ं िनसपयाूोचब े सस ु
े तूकारण
ु े ु समचयिदथः।
ूोिसपायष  े  अासामिप तिपजाचब
ू े
 ् ६४॥ वतालाः
न ैिमिककााचनम॥ े त े च िवपाः। भीषणाकाराः

असाताः कान दवताः॥ ृ ू
६५॥ कवािदभषणः
ु े ् ६६॥ कचब
आिदशने गमाानलपनािदकम॥ ृ े

अनिवागपङकाा  े सायोिन ं उर
ं िनिमत।
ऽवमाणा ं सानऽयोिनम।् तासा ं

--------------------------------------------
p. 119) ू े ू
रभषारालपमालाभिषतिवमहः।
उान े िनजन े दव ू े ् ७०॥
े चबे सि पजयत॥

कारचकाशोकपाटलाशतपऽकै ः।
 िसि मासतः॥ ७१॥
िसिसमोपते ैमायाः

यासा ं ूसादलाभने कामपोभवरः।
यािभिवमयोिवचारी िविवनोदवान॥् ७२॥

ू े ्
षडाधाराम े त ु चबं सि पजयत।
ू गनािभमहोदय
चचनकरीमृ  ैः॥ ७३॥

े ्
े े तषे ु सिविचयत।
िऽकालो भवव
ू 
पणूतीतौ े ् ७४॥
भािन िवकलऽभमीिरतम॥

े चबण
दव े सिहता ं चक े ्
ु े सिलले रत।

ताकम॥् ७५॥
मातृकासिहता ं िवा ं िऽरावामृ

् े ्
नाड सारत िजा ं दीपाकारा ं रन िपबत।
ु  ं त पािड ं भिव
अातिवध ु जायत॥
े ७६॥
--------------------------------------------


िवमहानपिराित॥ ु
 े यसादात
६७॥ ूाथनन ्

िसममीिहतम, ् यथागत ं गत इित ूाथनन॥


 े ६८॥ ६९॥

मालाभिषतिवमहः े
साधकः इित शषः॥ ७०॥ कारािदिभः

सम ैरतमने वा। एव ं सवऽािप॥ ७१॥ िविवनोदवान ्
 े ७२॥
इजालािदूदशनन॥

षडाधारािदना ईिरत इने ोकयने
 
भिवतमानाथापरोो ु
पायमपिदशित। तऽ
े े
षडाधाराादीिन उरऽ वित। चबं सि ततम।
ु ु
महोदयः गमखादवगः॥ े लिलताम।् सक ्
७३॥ दव

िनपजोिवमहतः। ू 
पणूतीतौ ूोपभावनािसौ।
े िवकले
भािन मलािन िसीित शषः।
ु 
आयधवणावयवािदवै ु े अभ ं अमलम॥् ७४॥
करण।

दवीिमािदिभरािविद िै िभः
ु  ु
ोकै तिवधपािडािदिसपाय

--------------------------------------------
p. 120) ु
एव ं िनमषःकाल ु 
े यः कयामानसः।
स योगी ॄिवानी िशवयोगी तथाऽिवत॥् ७७॥


अनमहोचबा े तािभवता
ं दव े ्
ृ  ं यजत।

चकीवरै  ु े ७८॥
मासादारोयमपजायत॥

ू ्
रभतमहोादशीितकाकामलािक।
 ू ु ु
दकणरिशरःशलगािदकिजाः॥ ७९॥

े 
ोणूमहछशमहयिदोषजाः।

सव तया सम ं याि पजया े
परमिर ॥ ८०॥


 े काँमीरं समदीिरतम।
ि ं चब िनमाण ्


िसरं ग ैिरकं लाा दरदं चनऽिपवा॥ ८१॥

िबलारे िलखब ं ु ्
े ं षोडशॐसयतम।

दरदना ू े े ् ८२॥
मा ं पजयरमरीम॥

--------------------------------------------

मपिदशित। े
तऽ अमृताकं सिललिमित शषः॥ ७५॥ िजा ं एतं

भवित सरतीनाडीिवमहा ं िजा ं ातजोिवमहा ं िवभा

तजिस ु िपबिदित।
तदमृत ं होम बा े ु  ं पािड ं
चतिवध
वािदकिववािमाातृपम॥् ७६॥ िन ं यावीवम।्

सयोगीा े एव ं
पूकार ैकऽिप
ु  ् ७७॥
नानापकथन ं लोकोनमथम॥
ु े
अनमहोािदना े े ोकऽयण
परमरीन े
 ू ु
सवािधपिरहारपजामपिदशित। ु
तऽ अनमहोचबा ं

िनािनापटलोानमहचबाम।् तािभः

 ं  े ् तऽोिवधानत
तऽोािभडािकािदिभरचािरशििभयजत।
े इीवरैनलोलैः॥ ७८॥ र इािद
इित शषः।
षोडशिवधािधकथन ं सवषा ु  ्
 ं ाधीनामपलणाथम।

तऽ दकणर ू ं
इऽ रशः पीडावाची। िशरःशल

िशरोरोगः। िऽदोषजाः वातिपणा 
ं एकै कािधसीणजिनता

रोगाः सवरोगा े
इित शषः॥ ७९॥ ८०॥
े अिभषकािदष
ििमािदना ोकन े ु
 ु
ौीचबिनमाणिसकमपिदशित। तऽ चन े शीतर॥
े ८१॥

--------------------------------------------
p. 121) ु
तािभििभःसाकं िसि ैः सगििभः।
ु ु मासमाऽण
कसमै  ् ८२॥
े नागकाः समतम॥

े ु रमयि िूयािरम।्
पातालािदष ु लोकष

यरासगविसिवाधरानाः॥ ८३॥


िपशाचा गका वीराः िकरा उरगाः िूय े ।

िसि पजनाऽ तथा तोकालतः॥ ८४॥

ं ु भषणावा
िकशकै ू  े
ै पाटलैगजिसय।
ु ु ः खरिसय॥
रोलैरिस ै कमदै े ८५॥


उलैसिस ु े
ै तगरैः पशिसय।

जीरैमिहषावा ु ैरजिसय॥
ै लकच े ८६॥

 ं
दािडमैिनिधसिस ै मधकैु नागिसय।
 े
ु रनािस ै कारैः पऽिसय॥
बकलै ु े ८७॥


शतपऽ ैजयावा ै कतकै 
े वाहनाय।

सौरभा ैः ूसनू ै ु िन ं सौभायिसय॥
े ८८॥
--------------------------------------------

िबलारे इािदिभः कालतः इ ु 


ै तिभः
 े ु ु
ोकै नागकाकादशिसपायमपिदशित। तऽ िबलारे
े 
पातालूवशमागारोपकठतः। ं ु ं
षोडशॐसयत
ू  े
पणािभषकूोूियया॥ ८१॥ तािभः षणवितसातािभः।
ं ु
तििभः सचािरशतःशतािधकसहॐसातािभः।
एतबाचन ं लिलतािनाया एव, नाासाम।् त ं साधकम॥् ८२॥

यादयो े े
दवतािवशषाः॥ ु
८३॥ तऽ वीरा मनिसपाः॥ ८४॥
ं ु िरािदिभः सौभायिसय े इ
िकशकै ु  ोकै ः
ै तिभः
पदशिवधःै ूसनू ैरचनात
 ्


पदशिवधवाितिसिमपिदशित। ु ु ः।
तऽ रोलैः रकसमै
तगरैः ूावत।् जीरैः नारैः। वाहनाय े
े ८५॥ ८६॥ ८७॥ ८८॥
नाोिलकािदिसय॥

--------------------------------------------

p. 122) ू े
पजयासमाऽ ु ं िऽगण
ं वा िगण ु ं त ु वा।

 तपायस ैः॥ ८९॥


यावलाि वा ीरशकराघृ
े सिललमगाम।्
सचबपिरवारा ं ता ं दव
तपयत ् ु ु ः साः सवपवशाय॥
 े कसमै े ९०॥

ू  ु िस ै ौिैः सौभायिसय।े


घृत ैः पणायषः

धरारोयसिस
ै  े ९१॥
ै िऽिभरैयिसय॥


नािलकरोदकै ृ े
ः ूी ै िहमतोय ैनपाय।
 
सवाथिसय ् ९२॥
े तोय ै रिभिषहरीम॥
े े


पगोान े े िसि ैिदवाऽिनशम।्
े यजव

िनवसऽ ु  े मथोऽपरः॥ ९३॥
तैजायत

ू  ु िनयत ं दव
पणास  े ्
े ककाया ं समचयत।

काः े
परिरता ु
मा िवमखाान ्
मसि वै॥ ९४॥

--------------------------------------------

ू े
पजयिदािदना ् 
े काफलावािकालान सवऽ
ोकन

िनविािण चोपिदशित। तऽ ीरादीिन चािर िािण
सवन ैवानीथः॥
े  ८९॥

सचबािदना े सवपिवशा ै सा *
ोकन
 ु
बमतपणािदकमपिदशित। तऽै तं भवित
 ु जलाशय े
राजबोधिऽिवधोातवैिरपीडामहवैकृ तरोगाािदष

ातः धौतारः पिवरोपिवः कतासः ृ
कताच

नाथाया ौीचबं सिललोपिर िवभा तगा ं दव
 े ू ं सिललं अ
णताॆतमचषकपिरत
ू
कपरािदिभः ु ू ु ं ूितशिकं
सरिभूसनज

िनपजाम ् े सवपवशािभवित॥
े दात तन
ैमण  ९०॥
े े ोकयने दाः
घृत ैिरािदना महरीिमन े

षिरिभषकि े ं तलािन चोपिदशित। तऽ
ैः सिवधािभषक
ृ  े ९२॥
िऽिभः ूोै ः॥ ९१॥ ूी ै िनवय॥
ू े
पगािदिभः घोरतरैरपीःै षिः ोकै ः
ूितोकमकैे कूकारण

--------------------------------------------

p. 123) े चबािभः शििभः।


िलऽयगता ं दव

पजयिमिखल े परऽ च॥ ९५॥
ं लभतऽऽ
 ु ैः सौरवािसत ैः।
ृ ैः णप
शतमानकत
ू े  ु
े ूाजाघ ैिवमत॥
पजयासमाऽण े ९६॥

ू े ्
तथा र ै नविभः मास ं मास ु पजयत।
ु सवपापौघ
िवमः  ु
ैा ं पँयित च चषा॥ ९७॥

ं ु रचयव
अशकै ु
 े े मासमाऽ ं सगििभः।

मत े पापकािदःख
ृ ैघरतरैरिप॥ ९८॥


दवीप ं माान ं चबं शीः समततः।

ु पजययो
भावयिषय ैः पैः ू ं े ् ९९॥
भवत॥

--------------------------------------------


षकारभजनमपिदशित। ु पगूसन
तऽ तैः ू ू ैः॥ ९३॥ ९४॥
ु े
िलऽयगता ं यबाणतरिला ं

मलाधारदयॄरगताम।् चबािभः अिणमािदिभः। अऽ

इदािवषय।े परऽ पराहािवषय।े एतं भवित


ू े ु अतम े िनसपयाूोचबा
मलाधारदयॄरष  ं

ृ ं िवभा पजयन
तऽािभरिणमािदिभः पिरवता ्
इफल े े
ं लभतित
 
॥ ९५॥ ूाजाघ ैः िचरनािभवासनािभः॥ ं ं
९६॥ मासमास
ूितरमकैे कं मासम।् पापौघ ैः सोचभावैः। चषा

ु मनसाऽनभविस
इा ु ं कथयित॥ ९७॥ पापकािदःख
ृ ैः
पाप ैः कीयिववकैे ः। कािदःख
ृ 
ैरराितिभयोगोािभः

तािभः कािदिभः ू
आिदशने यचणषधिनपा
े उ े त ै
 ९८॥
 ैिरथः॥
जिनत ैःख

दवीपिमािदना े
ोकन
े ु
अखडिवपतादवताभावनाीवप ू 
ं पिरपण

फलमपिदशित। े ू ं ौीचबम।् शीः
तऽ चबं सकलदवतावासभत
आवरणशानसाशीः। िवषय ैः शािदप ैः।

तयोभवते तदहार  ९९॥
े ाहारं िवलापयिदथः॥

--------------------------------------------

p. 124) े
दवीप ं माान ं चबं शीः समततः।

ु पजययो
भावयिषय ैः पैः ू ं े ् १००॥
भवत॥

गतमयी ाििरित सक ् समीिरता।


् १०१॥
अा िनालनाि े तं ासातम॥

इित ौीषोडशिनातषे ु कािदमत े षं पटलम।्

--------------------------------------------

इित ौीषोडशिनातषे ु ौीकािदमत ेूपसारिसहराजूकाशािभधानन ु
े सभगाननाथन

िवरिचताया ं मनोरमााया ं ााया ं

षोडशिनान ैिमिककााचनूकाशनपरं षं पटलं
ू  परामृम॥् ६॥
पिरपण

मसा

ु 
ष े यािण स ाा मशतारम।्

षिपादािषिः िरित सक ् समीिरतम॥्

अथ सम ं पटलम ्

अथ षोदशिनास ु ितीया या समीिरता।कामरीित 
ताः सवकामदाः ण ु ततः॥ १॥
े ं ू
तास ं ानभदाीपजनम।्

े ं 
तोगबदाायभीाथूदािन च॥ २॥

िवाप ं त ु त े दिव ु
े ूों ूागवे तटम।्


मलिवारै
रव ु 
े ं कयादािन षमात॥् ३॥

े दय ं शीष तावताथोऽय ं यात।्


एकन
े े चोिदतम॥् ४॥
ु   ं तदमकन
चतिभनयन

--------------------------------------------

अथ सम ं पटलम ्

पवू  ूथमाया अििनालिलतायाः िनपजा


ू ं

सविनासाधारणन 
ैिमिककासपयािदबम ं
ु  पिदँयानरं ितीयायाः
चतथपमषपटलै

कामरीिनाया ु
िवधानमपिदशित े
अथ षोडशािदना िचिदने
े समपटलन।
ोकशतपण े तऽ अथ षोडशािदना
े 
अथूदािन
 ु
च इने ोकयने पटलाथानपिदशित। तऽ ततः यथावत॥् १॥
ू शीिरथः॥
तीः तदावरणभताः  २॥
े वै इ
िवापिमािदना बमण ु 
ै तिभः
 ु
ोकै िवाासबममपिदशित। ऐ  ः िनि े मदिवसौः।
े तऽ
ूागवे तृतीयपटल॥
े ३॥ एकन
े दयिमित। तावता एकन।
े एतं भवित
े ू
कामरीमलिवायाः े दय,ं ितीयने शीष,
ूथमारण
ु  ं िशखा, पमषाा ं कवच,ं
तृतीयचतथाा
ु   ,ं एकादशनानाम।
समामनवमदशमैतिभनऽ े े ्

ु े मलमण
एव ं षोढा िविभने जाितयन ू े षडास ं
ु  , उरऽ नवम े पटले
करामयोः कयािदित

--------------------------------------------

p. 126) ु े
॒ोऽनासाितय े िजाािभगक।
ापकने सवा े मािद
ू  ूपदाविध॥ ५॥

े े ु ानषे ु तदनरम।्
सिारायष
ु 
समने ापक ु कयाबमण
े े वै॥ ६॥


अथ ान ं ूवािम िनपजास ु चोिदतम।्

यने दवी ु
े सूसा ददातीमयतः॥ ७॥

बालाककोिटसाशा ु ु
ं मािणमकटोलाम।्

हारमवै  ू ु
े यकाीिभिमकानपरािदिभः॥ ८॥

मिडता ं रवसना ं राभरणशोिभतात।्


 ं ऽीणािमकलाकिलतमौिलकाम॥् ९॥
षजा


पाषोडशषोणचतरॐगाम।्

मितोसा ं दयामरवीणाम॥् १०॥

--------------------------------------------

यमवे वित यथा अािदकिना


ु ं अध ऊ
े दयािदिभनऽा
बमण  ु ु
ःै उभयकरपालीष

अणाोमाजनात ्
 करतलय े
(े न) च सिदित। ऐ  दयाय नमः
इािदिभः॥ ४॥

े वै इने ोकयने िवाया


िगािदना बमण
ू  ं ु
े मािदपादयागिलनखाविध
एकादशारण
करतलाा ं परामृँय पादयामादार
े ् दय े अ ं
ू  परामृशत।
दयाम

नाथदिशतूिबयया ु 
ापकं ास ं कयािदित। एव ं सवषा
 ं

माणा ं सवासा ु  
े ापकं ास ं कयािदथः।

मारासबममपिदशित। ु े मलाधार।
तऽ गक ू े
ू 
मािदूपदाविध। एतं भवित एष ु ूोष
े ु दशस ु ानषे ु
सवा े च समने मलमणितशषः।
ू ू  ्
े े े ापकं च पववत

पनरिप ु   ६॥
कयािदथः॥


अथ ानिमािदिभः तऽ वै इःै षिः ोकै दा
 ु
िनसपयाानमपिदशित। तऽ यने ानन॥ 
े ७॥ ऊिमका
् ८॥ इकलाकिलतमौिलका ं चकलावतसं
अलीयकम॥
ु ं
पदशाना ं िनाना ं साधारण ं नाम॥ ९॥

पाषोडशषोणचतरॐगाम।् एतं ात ्


समारालं सऽयम

--------------------------------------------

p. 127) पाशाशौ ु े ु ं पिशलीमखम।


 च पसचाप ु ु ्

ु ू  वरदं िबॅत करैः॥ ११॥


रतपाऽ ं सधापण
 े े िनपजास
एव ं ााऽचयव ू ु िसय।े

ूयोगािदष ु सवऽ व े ानािन तऽ वै॥ १२॥

मदनोादनौ पाथा दीपनमोहनौ।


शोषणित ु
े किथता बाणाः प परोिदताः॥ १३॥

ु ु मखला
कसमा े ु
पादना मदनातरा।
ू 
अनपदपवााः े
पमी मदविगनी॥ १४॥


ततो भवनपाला ् े नरा।
ात शिशरखा
ू 
े गगनपवाऽा
रखा ू पऽषे ु चास॥
पा ु १५॥

--------------------------------------------

बिहिवभागन ु
  े समचतरॐाकारं का ृ
ृ तदवय ं का
ृ तऽ
च वमाणबमण ृ
े षोण ं िवधाय तदवय ं
एकालाराल
ु ु ु
ं िवधाय तदतरलारालं व
ृ ं का

े े व
तदरकालमानन
ु ृ ं का े
ृ एव ं ूवशगा ृ
िऽः का
ृ
समाववीा ं प दलािन का
ृ तिहः ववीा
ृ ं
ृ तिहरिप ववीा
अदलािन का ृ ु  ् एव ं
ं षोडशपऽािण कयात।
ु  एतषा
पदलादलषोडशदलषोणचतरॐगािमथः। े ं
े उपिरामाणािदह न ूपितः॥ १०॥
मानिवशष
पाशाशािवित।
 ु 
एताायधािदवामोहािद
वामाधरहां
े  े ् ११॥
े च कयत॥
वामदिणबमणाधरहयोदिणवामबमण
े े ु १२॥
तऽ वै ूयोगोपदशानष॥

मदनोाद इािदना ोकन े ु पाः


े पस ु दलष ू

पबाणशीपिदशित। तऽ परोिदताः ु
ूागदीिरताः।
् ु 
पबाणशीः। एतं ात चतथपटलोशै
वबाणपकै ः
ू  मदनोादनािदिभनामिभः
एकै कारमपवः े 
ू े ् १३॥
पबाणशीः पजयत॥

ु ु े
कसमािदना अिने ोकयने ितीयतृतीयावरण े
े ु
अस ु दलष

--------------------------------------------

p. 128) ौा ूीती रित ैव धितः 


ृ कािमनोरमा।
े साऽऽ मनोरथा॥ १६॥
मनोहराऽमी ूोा दवी
मदनोािदनी पाोिहनी दीपनी ततः।

शोषणी च वशकारी ं
िसिजनी ु
सभगा ततः॥ १७॥

सराः षोडश ूोाः िूयदशन कािकाः।पााः ूितप ं त ु ूक
े ं षोडशद॥
े १८॥

पषोवशा ु
ू े समनसा ृ
रितः ूीितधितथा।

विसौा ु
मरीिच परतंशमािलनी॥ १९॥

ू 
शिशनी चािरा छाया ततः सणमडला।
ु ताा किथताः कलाः ःु सरा िवधोः॥ २०॥
ताऽमृ


षोडशिप ू े यथाबमम।्
पऽषे ु पजया
 े ् २१॥
बिहः षोणकोणषे ु डािकााथाऽचयत॥

--------------------------------------------


पाः ू  इित पवातॐः
शीपिदशित। तऽ अनपदपवाा ू
् ु ु अनमखला
एत ात अनकसमा े अनमदना
ु इित॥ १४॥ रखा
अनमदनातरा ू  गगनरखथः।
े गगनपवा े े  अा
अमी॥ १५॥


ौािदिभः षोडशद े इःै तृतीयावरण े
े ू
षोडशदलपाः े
शीपिदशित। तऽ अमी मनोरथयः॥ १६॥

मदनोािदनीका। ं  १७॥ सराः
वशकारीथः॥
षोडशरारषे ु एकै कारपिवकाः।
ू  
िूयदशनकािकाः
 इथः॥
षोडश िूयदशना  १८॥

ू े
पषािदना े  ोकयने
यथाबमिमनान
ु 
चतथावरण े बिहः षोडशपऽषे ु पाः
ू शीपिदशित॥ १९॥

तामृ ु सह अमृता तििरका
ता ता ु  सरा
े अमृता इकथः।
े े
एता ूावत।् रारषे ु एकै कारपिवकाः
ू  िवधोधः च॥

 पमावरण े षोणषे ु
बिहिरािदना ोकोरान

पाः शीपिदशित।

--------------------------------------------

p. 129) ु
तिहः चतरॐा ं लोकशा े ्
े ं तमा ं यजत।
ु ं गणप ं गा ऽश
बटक े ् २२॥
े े ं चािभतो यजत॥

अाॐषे ु िवािद सायराित


 ैः।
 ं तो
तामिबिल े दाािद चोिदत ैः॥ २३॥

 पजयिवाम।
ततामिवाा ं ाः
ृ ू े ्

ु पचारा ैहम ं कयातथा॥


ूागै ु  २४॥

--------------------------------------------

तऽ तथाऽचयत ्
 े एत ् े
ं ात उपिरािािनापटलूोबमण
् ु े ु ूोबमण
िनर-ऋितवायवासवकोणष े , डािकनीरािकनीलािकनी
शिऽयम  वीशवणकोणषे ु िऽष ु ूोबमण

कािकनीशािकनीहािकनीित शिऽयमचयत ्
 े इित॥ २१॥

ु े
तिहिरािदना चोिदत ैिरने ोकयने षावरण े चतरॐ
ु े पशािदकमपिदशित।
तदः कोणचतय ू ु तिहः
षोणािहः। लोके शान (् ?) शीिरित शषः।
े तमाः
े  ु
ूधानदवतासमानवणाभरणकरायधधराः।

एतवावरणशिसाधारण े ् ूागादीशामस ु िद ु अध
ं यजत।
ं ु
ऊ च ूादियने , अा
े  ं
षोणमरणावरणशीदमादार
े  े
ूादियनाचयिदित  २२॥ अाॐषे ु
सदायाथः॥
ु ृ े ु िवािदसायराित
चतरॐषोणबावारालष।  ैः
् 
तामिभः। एतं ात ूोानामावणशीना  ं
ं सवासा
ू ु
मलिवारपररै  ःै
ः तामिभः साय
े िवारानरं षोडशरारसिहत ं
षोडशदयिप
ूोबमण ू े ् तः
े पजयत।  े
े बटकगणपितगाऽपालः।
ु े
 ैिरित शषः॥
गािदचोिदत ैः वमाण ैि े २३॥


तत इािदिभः िसीःै पादािधकै ििभः ोकै दा

िनपजाबम ं तलं चोपिदशित। तऽ अिवाा ं
ाः
ृ ्
 एतं ात ूावदाधारचषकसिललािन
ू 
विसयसोमाकािन ु तडम ैः
बा

ूोबमणा  ृा मलिवामकादशवार
ू े ं जिपा
े ्
 ूावत सपया
सािधतनाण  कयात ्
ु  इित।  ं
एव ं सवासा
वमाणाना ं िनानामघ  ििवधयथः।
ृ  े े 

--------------------------------------------
p. 130)  ु वा  ूसनू ैरण ैः शभु ैः।
घृताै मधराै

अााा ं ूजयातः ् े ् २५॥
ूावत समापयत॥

ू ु ु
एव ं िन ं पजियतरायरारोयसदः।

लोकानरन 
ं नारीनपावजनकम
ृ  च। २६॥

् ु सिर।
अपृथने िसि तोगान ण ु
ं ैलोोभणमान॥् २७॥
महाचमारकरा

ु दवी
परा ् ानाकािजान।्
े प कामान प
् ु ् २८॥
ु ं िऽिवधान ूागदीिरतान॥
ससज  बाणाना

--------------------------------------------

ु पचारा ैः सपयािवशष
ूागै  े ैिरित शषः।
े तथा
लिलतािवाहोमूोबमवत॥् २४॥ ूावत समापयत।
् े ् एतं ात ्

दवतातनौ े
तिरवारशी जोपाः ु ता ं च
समािवा बा

तजोिपण  खचया
ूवहासामागण ु ा ं नीा
े  मिया
् ्
े इित।
ूावत समापयत े ु े े
पदशाना ं िनाना ं िवशषानपदश
े बिलूदानम।् अवसान े
 े षोडशारमण
सपयार
ु ु
ककासाया  बिलूदान ं सवावरणादौ
 े
दवतापिमभाग े

ूावत िऽपिक नाथनवक पजन ु 
ू ं च कयािदथः॥
 २५॥
आवजन ं वशीकारः॥ २६॥ अपृथन े े  अऽािप
े अनवानथः।
ु ु
यगानपमरल ं जिपा तशाश 
ं ं तपणहोमािदकं च
ु 
कयािदित।

ु े िऽपादाने ोकन
तोगािनािदना ूागदीिरतािनन े

ु े ैतान ूौित।
पकामवनमखन तऽ तोगान ्

पकामादवीमययोगान।् महाचमारकरान ्


मनीिषताथूापकतः।  ्
चमार आयम।
् े ु
ऽैलोोभणमान अशषभवनूथाकरान , ् एतोगािन

े ् २७॥ दवी
िवशषणम॥ े कामरीसदायः।

े े
मदनोादनािदशिनोान ्
पानाकान ्


पियानिवमहान ्  ं ानियानाकात।
सवषा े ्

ससज  तिपण ् ू ू
े  िऽिवधान लसपरन।
ू े पिरणतथः। े

ूागदीिरतान ्
पम ु
े पटले बाणाः िरािदिभः ूोान॥् २८॥

--------------------------------------------

p. 131) तषा ं बमतः ण।ु


े ं नामािन पािण मा
 ं वशमायाित णाावनािदना॥ २९॥
य ैिव

ूथमः कामराजाो ितीयोमथथा।


 ृ ु
कपतीयोऽभतो े
मकरकतनः॥ ३०॥

् े
मनोभवः पमः ात नामातािन वै बमात।्
े ं ण ु ूा े िविवोभकािरणाम॥् ३१॥
ान ं तषा


पीतताणाकारायोऽौ ू
धॆनीलकौ।
सव िनऽा ु रवसरोहाः॥
े िभजाः े ३२॥

ु े ु ु े ु भताकाः
पसचापपषधरा ू बमात।्
िवाकारा िवमनोिवोभिनयताकाः॥ ३३॥

् ु ूा े बमादकारानिप।
एषा ं मान ण े
े कैः सत ै यािण ःु पृथक ् पृथक॥
य ैरकै ् ३४॥


सहसदाहविै
ः कामराजः समीिरतः।

ूाणोरसावियतथा े
नािप मथः॥ ३५॥
--------------------------------------------

तषा े  े ोकयने
े ं नामानीािदना बमािदनाािधकन

े ं कामाना ं नामपमूावपवू  नामापिदशित।
तषा
े ं पाना ं कामानाम।् य ैः नामपम ै।
तऽ तषा
े ं नाममपाणाम।्
तावनािदना तषा

आिदशोऽिभषकासािदिवषयः॥ ृ
२९॥ ततीयः तषे ु तृतीयः॥ ३०॥

ान ं इािदना िनयताका इने तषा


े ं
े ु
यपायपिदशित॥ े
३१॥ तऽ पीतताणाकारायः। ौ

धॆनीलकौ। ू  ३२॥
पभतशिपातवणाः॥


भताकाः ू 
भतसामिवमहाः। िवाकाराः
ू 
भतसामपात।् िवमनोिवोभकरं च

ू े ३३॥
भताकादव॥

े तषा
एषािमािदना ोकन ्
े ं मान यािण च ूौित तऽ
ु ैः पिभीिण
एकै कैः एकै कारतः एकै कयसत ैः समिदत
यािण॥ ३४॥

ं े
सहसािदना े  ोकयने
मनोभव इनान
े े
तषामकारान ् ु
पमानपिदशित।

--------------------------------------------

p. 132) ु सयतः
शिचः ु ु ्
ं ु ूोः कपऽरसायतम।
या ने च सोः सोऽय ं मकरकतनः॥
े ३६॥


सिय ैदाहविै ू
ोभनोभवः।
ु े ासतमी॥ ३७॥
भालवसािभगष

् ु ु  े े मलतः।
समाशगान कयबाणानव ू

भाला ं िवसि 
ं यः स सवानारः॥ ३८॥

 ऽैलोोभणािन च।
एषा ं यािण सवािण
े कथयााकणय समािहता॥ ३९॥
तािन बमण

--------------------------------------------


तऽ सहसदाहविै 
ः ॑कारः कामराजम इथः।
ु े
ूाणोरसावियतःनािप ककारलकार ईकारिबिभः कारः
ं ु िबसिहतादशरः
ु सयतः
मथमः॥ ३५॥ शिचः
ं 
कदपमः। ं ु
अबरसाया ने च वकारलकार

ऊकारिबिभः मकरकतनः॥ 
३६॥ िय ैदाहविै

े ईकारिबिभः  मनोभवमः।
सकारतकाररफ

े  े ैकन
भाल इािदना र इनाान े ोकन


ताणा ं बाणमाणा ं च ासानबममपिदशित। तऽ
भालं ललाटम।् गिमितमलाधारानमत।
ु ू ु े अमी

पकाममाः॥ ३७॥ बाणान बाणाना ं शैवानामकैे कारान ्

कटमान।् एवे उष
े ु ानषे ु एव। मलतः
ू ू
मलाधारमार
े ं कामाना ं
। एतं भवित पाना ं तषा
े े ू
ूकमकारभतान ्
ूोान ् ू
कटपान ्
पमान ्
् ू
तााऽितान ललाटािदमलाधारा े ु पस ु
ं ूोष
ानषे ु  मलाधारािदललाटा
ू े ु िव
ं च ूोष
ु  े
चतथपटलोानकारान ् ू
कटपान ्
पसान ्

शैवबाणमान तानािद ् े
नमोऽान िवसिदित॥ ३८॥

 ः पिभः
एषािमािदिभः िशव े इरै ािधकै
े ं कामाना ं ूक
ोकै षा े ं बमण ु
े प यायपिदशित।
तऽ बमण ू
े ूोकटमबमण॥
े ३९॥
--------------------------------------------

p. 133) तषे ु पस ु बीजषे ु पनििवविजत


ु  ैः।

योजयदिभ ्
ै ैः रान षोडश मायया॥ ४०॥

ं ं ु ं शत ं तने भवि वै।


अािवशितसय

त ैयािण े
िवधयािन े ४१॥
पाना ं बमतः िशव॥


वऽय ृ म े मरम।्
ं षोण ं का
् ् ु
े ं ष  कोणषे ु तत पनः॥
िलखते साायोपत ४२॥

--------------------------------------------


पनििवविजत ु
 ैः अपनराविप
ृ े
ैः। अिभः हकाररफककारलकार
ऐकारवकारसकारतकारैः तथािवधररै े अऽ
ै िरितशषः।

ऐकाररयोजन ं नाम अकारािदिवसजनीयााना ं षोडशराणा ं

यथाबममारणम।् एव ं सवऽ रषे ु रयोजनमत

राणा ं ातात।् मायया िवसजनीयन
 े तषा
े ं
े एतं भवित तषे ु पस ु काममषे ु
षोडशरयोजनन।

अपनै 
हकारािदिभरिभररै 
े ं िवसजनीयाान
ः ूक ्
् ् े
े तनोसारािण
षोडश रान योजयत भवीित। त े यथा हः

हाः इादयः। पिऽशदरष ु   ् ४०॥ त ैः
े ु पनिवसजनीययोजनम॥

रिवकतारै
ः॥ ४१॥


वऽयिमािदना े  े ोकयने
िशव े इनाािधकन

पाना ं याणा ं पमपिदशित। ्
तऽ  मरम पस ु
ू े ु ािभिहतमकमरम।
कामकटारष े ् एतं भवित

ू ु
इूमाणने ॅमणने मसऽपरःसरं व
ृ ं िना
 े ॄसऽवसियावन
तासामानन ू ृ े
ृ  
वपायोलानािन ृ तषे ु वाविधक
का ृ ं दिणोरं

सऽमाा ू  ू ृ
तयोः पवसऽामयवसिमवल
ू ृ
मसऽपिमामवस ू
ं सऽयमाा तत ्
ू  ं तयात ्
पिमसऽपय
ू ू  ृ ू
मसऽपवामवसविधसऽयमाा एव ं
षोण ं का ्
ृ तत षोण  े
ं ितयमरवाृ
ाृिकया
ृ ं का
मतोव ृ
ू  ृ े
पविलिखतषोणबावािहरकालाराल
ु े
ं बमण

वय 
ं िना सवमवम
ृ ू
े कामकटार मषे ु
पस ु ूथमारभता
ू ं खा
े ं सिबकामािल ता

रफगभ ु 
 सााा ं चतथरगभ 

साधकाामभयोररा कम  च समािल बिहः ष  कोणषे ु
अधनषे ु

--------------------------------------------

p. 134) ्
िवभ िबमायाामध ऊ िलखते बमात।्


वारालयोबा ु
 े चतःषा े ् ४३॥
िरािलखत॥

एव ं यािण प ःु पाना ं बमतः िशव।े


ु ू ् ४४॥
पिभ ैकम ं समहदतम॥

ितीय जठरे ा ं सनाम िविलखयोः।ृ े े ् ४५॥
े षोणने ूवयत॥
बिहतीयपण

् े े ु षिप पावित।
चतथु  िविलखते कोणष 

े े पमन
वयत  ् ४६॥
े ैव त ं सवमोहनम॥

--------------------------------------------
िऽष ु कोणषे ु ता ं खा
े ं सिबकामािल उपिरतनषे ु िऽकोणषे ु

तामवे िवसजनीयाा ं समािल षोणबाववीा
ृ ं

ूोरिवकतारािण बमण ्
े अमात ूादियन


ूथमचतःषि ं ताववीा
ृ ु
ं तृतीयचतःषिमरािण
च समािल मनीिषतषे ु कमस ु
 ु िनयात।् एवमािप


कटारािण चािर तथािवध े य े ूोबमण
े समािल

ूावभारषोडशकािदकं
ु े ् एव ं प यािण
बाचतःषिकयमािलखत।
मनीिषतथष ु ् ४२॥ ४३॥
े  ु िविनयात॥


पिभिरािदना सवमोहन े  े ोकयने
ं इनाान
ू ु
ूोकटमपकसमदायाक ु
ं षं यमपिदशित॥ ४

॥ तऽ ितीयकटजठर ू
े मथकटजठर। ू
े आ ं कामराजकटम।्


सनाम सासाकनामकमसिहत 
ं साधकानामकमसिहतम।्

ू
े कपकटपण।
तृतीयपण 
े सोणने कपमप

ादश र िलिपवशात िऽकोणाकं ु
, तगलयोगतः

षोणम॥् ४५॥ चतथु  मकरकतनकटम।


े ू ् पमने

मनोभवकटन।  े एतं ात ्


ू े त ं एव ं िनिमतिमितशषः।
ू ं
े ं ूावामसिहता ं समािल ता ं ूथमभता
खा

ितीय कटार  ं का
गभगा ृ तितीयतृतीयने
ु े े त ष  कोणषे ु
े िऽकोणपिटतपषोणनाव
एकारपण
चतथु  मकरकतनकटारमािल
े ू तोण ं

पमकटारविानग ं यथा ाथा (कोणं)

गबमतः समािल वािताथष ु िविनयािदित॥
ु ४६॥

--------------------------------------------

p. 135) तािप परतो बा े त ैराव ु


े परोिदत ैः।
यारं त ु जनयिहमातृ
े  कयाऽिप च॥ ४७॥

यायौ भववे ं प कामाकािन वै।


त ैरसा ं जगषे ु न िकि कदाचन॥ ४८॥

ु े ं वा मिहला ं वा मदािवलाम।्
ु ं मनजश
मनज
असष ् े तजसा॥
ू े ु म ं भावयते न े ४९॥

एकीभतू ं जपदतारायिप
े े प त ैः।
ं ु ् ५०॥
तने त े वशगाः िू ं यावीवसिनितम॥

--------------------------------------------
तापीािदना कदाचन इने ोकयने सममम ं
ु ं चोपिदशित। तऽ त
च यय ं तािनगमन ं तदनभाव
ूोप ष महाय। परतः परं सम ं
यिमथः। ु
 परोिदत ैः त ैः रवित ैरिभररैिरथः।

एतं भवित षयबाारृाृ ं व
ृ ं का।

े कालाराल
तिहः ूावदकै ु ं वय
ृ ं िवधाय

यबावऽयवीथीय े पववत ् ु
ू  चतःषिय े ्
ं समािलखत।

एतत सम ं य,ं यारं अम ं यम।् बिहः
ु े े मातृकया
ूोचतःषियवनािदितशषः।

अकारािदकारारै कपाशदरै े  अिपचित
ररावनािदथः। े
( च) ु े एतं भवित समयप
समय।
े ु
बिहरकालारालं व
ृ ं िवधाय ता ं वीा ं
े े
ूावदािदाारािण समािलखदतदम ं यिमित॥ ४७॥
े ं पाना ं कामाना ं ूोयिवमहण
तषा े ू
े लं
ूोमपकिवमहण ू
े सं
,

ू  े
ूोपभतसामपपियूभवान -
ु त ैरसाकथनिमािद
े परपं च बा
पकिवमहण
 ४८॥
सदायरहाथः॥
ु ं इािदिभमिया
मनज ु इःै पिभः ोकै ः
 े
ूोानामाना ं याणा ं मनीिषताथयोगन

ानारभावनया फलावािमपिदशित। तऽ सदािवला ं
गगजवत।् असष
ू े ु ूकिमितशषः।
े े ने तजसा


ापण॥ ४९॥

--------------------------------------------

p. 136) तषे ु ममामासा े जपाणम।्ताणूकाशै ृ  ् ५१॥
 तथाऽणतरैवतम॥


भावयाना म ं जपारायिप।

तने त े वशगाः िू ं दःु ूाणान धनािन च॥ ५२॥

त ष मबीज े मण े े ्


े वयत।
ु ु  े ु
ूाविजसषाभावयोिनमिया॥ ५३॥

ु ं का
एव ं तदम ं क ृ यथािविध।
े ्  ु े ५४॥
े दौभायरोगदािरमय॥
यनािभिषत

कचनन ैवा  िसरैगिरकै   ु वा।
 दरदै
ू फलकाया ं िशलास ु च॥ ५५॥
ृ चबाकं भमौ
का

--------------------------------------------


एकीभतिमऽ ु ु
भावनाूकारोगमखादवगः।
 ेे ू
त ैमरकीभतिमयः। े े ू  तने
मतजोिभरकीभतिमथः।

ूयोगण॥ े
५०॥ तिािदः ोकः ाथः॥ ्
 ५१॥ ूाणान धनािन च
ु ू  ५२॥ मबीजे
िकमतावनीथः॥
ू  मण
कामराजमथकटयिमथः। े कामरीिवया।

ु ु  े ु मयोत।े यथा ष मबीज
अऽ गमखावााथिवशष
ु ूोानामाना ं याणा ं म ं बीज ं
इा

कामरीिनािवया वयत ् े
े े तनाौ यािण भवि। एव ं
ु अऽ पकामूसात ्
ू षोडश यािण ः।
सय

कामरीिवया े
वनसो ािपत इित ूावत ्

माणूकाशै ु ु
े योिनमिया
िराूकारण।
ु ु ू
उपिरामाणया सषामलाधारािद ॄरा ं
ू  े ु
े गमागमानसान
विसयसोमाकतजयाकपण

योिनमिाब ं , तया एषां
इित सामियकी सा
े ं च याणा ं साधारणपतित
षोडशानामषा े सदायः॥
५३॥

े ूोस
एतिदािदना ोकन े ु यषे ु
े े ु यषे ु च कापन
सदायूाष ु े े ं
ं तनािभषक
तलं चोपिदशित, तऽ यथािविध एतं भवित।
ु े े ू ु -
तवनिऽलोहधानवरूपमलपवमखिप
ु े ्  ू  ं उँय
ं कलावतनपवक
धानवासोयगलवनािऽशत े ं
े  े
तमणाचयिदित॥ ५४॥

--------------------------------------------

p. 137) म े िवावत
ृ ं का ू ताम।्
ृ तऽाऽबाािभप

कामरीतदमो े ं पयोोतः॥ ५६॥
जप


तना ू 
पवजा ृ तापयाि वै।

अिन जिन ु े े ५७॥
सीमवा सखमधत॥

नरं नारी नपृ ं चा ं नगरं वाऽथ पनम।्


े ं जनपदं िव ं त े ूिविल तत॥् ५८॥
दश
ू े
पजयदण ैः पैग ं ु ैः।
ु  ैः काँमीरसयत

न ैव 
े ैः कदलीधशकरापायसािदिभः॥ ५९॥

मडलं वा तद वा सवासरमवे वा।कपसमसौभायो जायत े िनयत ं नरः॥ ६०॥

ु  ु सिल
सवणािदष ं धारणारणीतल।े
ू  ु ् ६१॥
लीकािधनारोय ैरायःु पणमवायात॥

--------------------------------------------


कचन े े इिै िभः
ैिरािदिभरधत
 े े ैषे ु कामरीिनाचनबमतः
ोकै यलखनििवशष े 

फलापिदशित। ु ं
तऽ चबाकिमनने रहयाकम
ृ ं ूावत।् तऽ ूक
भवित॥ ५५॥ म े िवावत े ं
े ु अिभप
यषोडशक मष। ू उबमतः। पयोोतः
ू 
ीराहारी॥ ५६॥ पवजाृ 
तािन िचरकालोपाािन मािण
इथः। ्
 अिन जिन े ५७॥
तादािककाल॥


नरिमािदिभरायािद  ु  ोकै  ैरव
ै तिभः े
 ु
य ैिववशीकरणोपायमपिदशित। तऽ त े
् ् ५८॥ पायसािदिभः
ूोयषोडशक म।े तत यम॥
े ू
अऽािदशनापपािदकं कथयित॥ ५९॥ मडलं मडलिमित
े े
साना ं वाराणा ं ूकमािभावन

सिवधादकोनपाशिनािन े ६०॥
सव॥

ु  ू  ु
े रजतताॆभजपऽादी।
सवणािदिऽािदशन े

सिल े
यषोडशकिमित शषः॥ ६१॥

--------------------------------------------

p. 138) ृ ै ु िवाणः षोडशरयोजनात।्


अनाव
ानवा शत ं वणा  जाय े मसवाः॥ ६२॥

 े े ु योजन ं कन
राणा ं सवमष े ु
े हतना।
िबयत े परमशान
े त े कथय सातम॥् ६३॥


े े नािन तथा पनः।
राः षोडश दविश
पिऽशत ्
ं समाात ं तयोरोसत ैः॥ ६४॥

 ैः रयोजनम।्
े ू ै ैन
भारा दहभत

ताणयोजन ं िवि रह ं परमिर॥ ६५॥


भारा वणपाया हसौ नऽे े समीिरत।े
ूाणाः राः समााता िबसग त ु चतना॥
े ६६॥


अावयवािन रािन े
परमिर।

तने तितो वणाः ूसीदि न चाऽथा॥ ६७॥

ु  े च पमम।्
िबसग हसा तयरःचित
भारा मातृकादहे े िवि च ैतजृणम॥् ६८॥

--------------------------------------------

अनाव 
ृ ैिरािदिभः िसिदा इदै शिभः ोकै ः

कामरीम े अनाव े 
ृ ैरकारािदिभादशिभररै
ः।

षोडशरयोजन ं अषामिप  ं माणा ं तथा
सवषा
रयोजन ं तासना ं चोपिदशित। तऽ अनाव ु
ृ ैः अपनराव
ृ ैः।

िवाणः कामरीिनािवारै 
ादशिभिरित े तािन कािन
शषः।
ू 
। ऐ  सकलहरनतयमदव इित। अऽ पवलकाराीकारात ्
लकार े
उपितः
े ् ६२॥ योजन ं अपनराव
ललयोरभदात॥ ु ्
े तत कारण
ृ ैररैिरित शषः। ं

कथययः॥ ं
६३॥ नािन कािदाािन। पिऽशिदित

निवशषणम।् समाात ं तयोः

 ६४॥
े समाातिमथः॥
रनयोरोसत ैरव

कथिमपायामाह भाराः इित। भारा मातृकायाः।
े ू ैः अवययभतू ैः। ताणयोजन ं भाराः ूाणयोजनम॥्
दहभत
६५॥ हसौ हकारसकारौ। नऽे े िशवशिपात।् चतना ् ६६॥
े िचिपम॥

तने कारणन। ु
े तितः हकारसकाररैयगतः॥ ६७॥

--------------------------------------------

p. 139) तने त ैहनपा ु मा िवाथाऽपर।ेिनाणदहवत ्  े
कायकरणमाः ृ
ताः॥ ६९॥

तने सवऽ त ु मया रैयग उदीयत।


 े

य े य े माः ूोवणिवहीना े ् ७०॥
ै योजयत॥

तने त े बलवः ःु कायष ु च फलािताः।


्  सयोगात
तात सवऽ ं ् ः सवाथिसिदाः॥
रै   ७१॥

े जाय े यािण सबलािन वै।


एव ं त ैरव

ािऽशििनयोगाँ े ु ् ७२॥
 व े तषामनबमात॥


वयाः ृ म े िनजितम।
षोण ं का े ्

मायागभ समािल वयातृ


े े कारैः॥ ७३॥

--------------------------------------------


िबसगािवािदना े उमथ िनगमयित।
ोकन
च ैतजृण ं च ैतूसरः॥ ६८॥ ६९॥ त ैः पिभः
े े
परतजोपदवतायाः। 
ूोवणिवहीनाः ूोवण  पकिवहीनाः
े  े
। योजयणपकिमितशषः॥ ७०॥ त े मााः। अऽ दशिभः

ोकै रतं भवित आिदाारपमातृकाकािवमहाया
 ू े ु सवारष
भाराः सवावयवभतष  े ु ितिप


तरीयरिबरा े ं
हकारसकारषोडशराराणा ं दिहना
े े ु ूाणच ैतािदिवजृणवत ्
दहष
 
कायकारणाणपकिवहीनष ् 
े ु तकयोजनात सवऽ
रयोगने च सवषा
 ं बलयोजन ं च भवित॥ ७१॥

े कामरीिवायाः
एविमािदना ोकन े
रिवकत  ं
ृ ैररैािऽशािण ूौित। तऽ त ैः

कामरीिवायाः
रवित ैानविधकशतस
  ७२॥
ैररैिरथः॥

ृ े
वयािदना े ािऽशसाधारण
ोकन ं ं

पमपिदशित। तऽ मायागभ खाम।
े े समािल
ूावत।् एतं भवित ूावमण ृ ं िना तऽ ूावत ्
े व
ृ त े खा
षोण ं का े ं ूोबमण

 
वािताथिलिपगभामािल षोणकोणषे ु ष  अमादार
ूादियने कामरीिवायाः
े ृ े ु
रिवकतष
े े ु आिदषमािल
ानविधकशतसरष

--------------------------------------------

p. 140) ू
ूथम े कनकावािितीय े भषणोदयः।
तृतीय े ककािसितथु  भपिरमहः॥
ू ७४॥

पम े वाहनावािः ष े ीवँयमीिरतम।्


े ु
सम े भवनावािरम े धनसमः॥ ७५॥

े ू ं दशम े वारण ं हयम।्


नवम े वशयप
एकादशने िवजयी नरः समरसीमिन॥ ७६॥

वादषे ु वहारषे ु तष


ू े ु िविवधिप।


ादशऽभीिताऽवािः े ् ७७॥
परणािरिवनाशनम॥

गजवािजरोाणा ं नरगोमृगपिणाम।्
ु े
भजमषमिहषवािजनााश ु नाशनम॥् ७८॥


तिच च तिकै िलिखत ं तऽ तऽ च।

ािपत ं मडलाासात सराऽादथािप वा॥ ७९॥

ु  े विः
चतदशन ् े जृण ं िरपोः।
ृ ात परण
ु ु ् ८०॥
े ीवम॥
बोधवैरसमोगगमनादरिप

--------------------------------------------

ृ े
वािहरकालाराल
ु ं व
ृ ं िना तीा ं
े ् एतत ूथम
ूावदािदाारािण िलखत। ् ं यम।् अ ैव
य ष  कोणषे ु पवू 
े ् एतत ितीय
यिलिखतारषापिरतनारषमािलखत। ् ं
यम।् एव ं तषे ु ष  कोणषे ु बमण
े षडरत आसमाि लखनात
े ्

ू ािऽशािण
सय ं िबय इित॥ ७३॥


ूथम इािदिभयशय इरै ादशिभः
 ं
ोकै ािऽशाणामसाधारणािन ु
फलापिदशित। तऽ
 यािण ूक
सवािण 
े ं सवाभीूदािन। अिमतावाििरादीिन
अिमतावाििरािदिनयमादसाधारणात।् िविवधषे ु

सजीविनजवभदतः॥ े ऽयोदशन।
७४ - ७६॥ परण े गजादीना ं नाशन ं
ऽयोदशने यण॥
े ७७॥ ७८॥

--------------------------------------------

p. 141) षोडशने घृतनाौ


े ू
भता ैनव बात।े
े यण
ततः परण े खातने धरिणतल॥
े ८१॥

ु ्
रा भवित सवऽ ूािणना ं भवित ीवम।
् े 
अनराा ं खननात कलहोगयोयोः॥ ८२॥

 भहामिप।
े नाशः
साना ं बिभः शै ू

दशानामिप ्
चाोकलहात पीडन े ् ८३॥
ं भवत॥
े यण
अनरण े िवरोधो भबजा े ्
ू ु ं भवत।
रासितले त खनननाकालतः॥
े ८४॥

ं े यण
एकिवशन ु ्
े रोगाता  वैिरणो ीवम।
ं े दिनाम॥् ८५॥
ं े गवा ं रोगयोिवशन
ािवशन

 े वाहाना ं पिवशन
चौिवशन ू ु
ं े भभजाम।्

े ् ८६॥
ं े ूधानाना ं रोगावािढ ं भवत॥
षिशन

ं े तषा
सिवशन े ु ूोाना ं शनाशनम।
े ्

ं े यण
अािवशन  े ८७॥
े काूितिनवतत॥

् ृ
ू ु खननात वामािदष
धारणाष ु बनात।्
ू 
तडागकपवाािदपणााित ु ् ८८॥
सा ीवम॥

े यण
ततः परण ू
े वामी मकोऽिप जायत।े
 यण
तत ऊन ् े ् ८९॥
े वैिरवानम भवत॥

ं े यण
एकिऽशन े वाहाना ं दिनामिप।
ू ु खननाारणादिप॥ ९०॥
रा भवित तष

--------------------------------------------

् ् ७९॥ ८०॥ ८१॥


े ु मडलात ूावत॥
तऽतऽ गजादीनामालानानष।
खननात।् सादीना ं ानिथः॥
े  ८२॥ ूोानामऽ ूकरणे
े ् ८३॥ ८४॥ ८५॥ ८६॥ ८७॥
शनाशनम॥

--------------------------------------------

p. 142) ं े ु पोता न िँयि कदाचन।


ािऽशनाधौ

पारं ूयाि चाऽशाििचऽा यशयः॥ ९१॥

े ं ितिथष ु बमात।्
षोडशाना ं त ु िनाना ं ूक

तिथौ तजन ं जपहोमाचनािदना॥ ९२॥

 धमपपू ं कदलीफलम।्
घृत ं च शकरा
ौिं गडु ं नािलकर
े ं फलं लाजा ं ितलं दिध॥ ९३॥

े े ्
ु ं चणकं मु ं पायस ं च िनवदयत।
पृथक
ूितपििथमार बमादशिप॥ ९४॥

े 
कामयािदशीना 
ं सवासामिप चोिदताम।्
आाया लिलताया ु सवायतािन
 े 
सवदा॥ ९५॥

िनवदय ु
े े जयाौ दाृणामिप।
े ् ९६॥
िवाशिमता ं िनमभीावायऽिनशम॥

तिारूोमौषध ं तमाणतः।

सिप ु
गिटका ं का े ् ९७॥
ृ तािभः सवऽ साधयत॥

--------------------------------------------

ूोाना ं धारणािदित। सवऽ यािण धारणापनाचना


 ैः
 ८८॥ ८९॥ ९०॥ ९१॥
फलूदानीथः॥

े ूितपदािदपदँयास ु ितिथष ु
षोडशानािमािदना ोकन

तििथिनाभजनबममपिदशित। 
तऽ जपहोमाचनािदना आिदशने
 े उ॥
तपणाऽिभषका े ९२॥
घृतिमािदिभरिनशिम ु  ोकै ः पदशस ु
ै तिभः
ितिथष ु पदशिनविािण
े ं
तिनयोगूकाराोपिदशित। तऽ

बमािदित। शिितिथिनविाणा 
े ं बम ं दशयित।
ं ूक
 े
सवायतािन े
िनविादीिन। 
सवदासवा  अिप
पदशिनामयात॥् ९३॥ ९४॥ ९५॥ ९६॥

--------------------------------------------

p. 143)   ं िन ं ान ं पान ं च भोजनम।्


अवपण
पटीरसयत  ृ ् ९८॥
ं ु ं भाले धारण ं सविसिकत॥

ु  े ै ु िनशः।
े रा ं कयादत
राा ं िवशषतो

ान े पान े धारण े च गिलकायोजनन
े वै॥ ९९॥

ुृ
रोगापमृकािददोषा ु
महसमवाः।
् ृ े िचत॥् १००॥
 े गह
न बाध े ततो िनमचयत

एषा रसमयी ाििरित समीिरता।


् १०१॥
अा िनालनाि े तं ासातम॥

इित ौीषोडशिनातषे ु ौीकािदमत े सम ं पटलं पिरपण
ू 
परामृम॥् ७॥

--------------------------------------------


तिदािदिभः िचत इ  ं िवाना ं
ःै ोकै ः सवासा
ु  ं तििनयोग ं तलं चोपिदशित।
तदरौषिधिभगिलकािनमाण
ृ ं
तऽ तमाणतः तदराविसामानतः॥ ९७॥ पटीरं
चनम॥् ९८॥ एत ैः गिलकाकत
ु ै ९९॥ िचद ्
ृ ैरौषधः॥
े  े १००॥ १०१॥
दवतासपयाान॥

इित ौीषोडशिनातषे ु ौीकािदमत ेूपसारिसहराजूकाशािभधानन ु
े सभगाननाथन

िवरिचताया ं मनोरमााया ं ााया ं

कामरीिनािभधानूकाशपर ू 
ं सम ं पटलं पिरपण
परामृम॥् ७॥

मसा

यािण ःु समऽौ


े चािरश
ं सया।
ु  ् १॥
ाामाः सिऽपादाः चतदशशतयम॥

अथ अम ं पटलम ्

अथ षोडशिनास ु तृतीया ं भगमािलनीम।्


े ूवािम साा ं सावरणा ं बमात॥् १॥
ण ु दिव


तदाथ तान ं तदावरणदवताः।

तजायाः बम ं होम ं यािण िविवधािन च॥ २॥

ू  े मया तव।
तोार उिदतः पवमव
अािन मवणः ादाने दीिरतम॥् ३॥

तततिभः ्
ु  शीष ात िशखा िऽिभदीिरता।

चतयऽय े
ैः शषायािन षिडित बमात॥् ४॥


अणामणाका ं सर ु
सिताननाम।्

े ं कमलासनाम॥् ५॥
े ं बािभः षिपता
िऽनऽा

--------------------------------------------
अथ अम ं पटलम ्

ू 
पविन ्
सम े पटले ितीयायाः कामरीिनाया


िवधानमपिदँयानरं तृतीयाया भगमािलनीिनाया

िवधानबममपिदशित। े
अथ षोडशािदना अ सा इने
े े पटलन।
ोकशतपणामन े तऽाऽथ षोडशािदना
े िविवधािन
े  ु
े ोकयने पटलाथानिशित॥
चन २॥

तोार इािदना बमािदने ोकयनेषडासबममपिदशित। तऽ पवू  तृतीयपटल।े अािन

षसिदित शषः। ू िवाया आनारण॥
े आने मल े े ३॥

चतयऽय ु  ु  ः। शषायािन
ैः चतिभतिभररै े

कवचनऽाािण। ु  ् ४॥
अऽािप ूावाितयोजन ं कयात॥


अणािमािदिभमदािभिर 
िै िभः ोकै दाः

ू ानमपिदशित
सपिरवाराया िनपजा , तऽ कमलासनाम ्


अजासन े िताम।् वामबािभािदबमतः॥
 ६॥

--------------------------------------------
p. 145) ु े ु
कारपाशपसकोदडाामबािभः।
दधाना ं दिण ैः पमश ु ् ६॥
 ं पसायकम॥

ृ ं शिगण ैतु ैः।


तथािवधािभः पिरतो वता
अरोथािभरािभः रोादमदािभः॥ ७॥

ं  ै िपणीशिपकम।्
पिऽशताण

सार च सयो े ् ८॥
शीका यजत॥

ु ं शभाम।
मदना ं मोिहन लोला ं जिनीममा ु ्

ािदन िािवण ूीित ं रित ं रा ं मनोरमाम॥् ९॥

 ु
सवादा ं सवसखाममनामिभतोमाम।्

े १०॥
अना ं िवभवा ं िविवधोभिवमह॥

एताः ःु शयः पपाशिः शतयम।


ं ्

ृ  ं त ु ता ं दव
तािभवता ू े
े पजयािताय॥
े ११॥

--------------------------------------------
ु ातात।् अािभः
तथािवधािभः शिगण ैिरिः
मदनािमाािभररशिितिरािभः। रोादमदािभः
े ं एतिशषण
रोादमद यषा े ं
 ् ७॥
सवशिगणसाधारणम॥

(एवं) ं
पिऽशितािदना े दाः
ोकन े ू
पिरवारभता

मारािकाः पिऽशतसाताः
शीावािाोपिदशित। एतं भवित सिबकं
ु  तदन ु मारािण
ादशरमाय

पिऽशतसाकािन े ु  तपिर
बमतः ूकमाय

िपणीशिपाका ं पजयािमरत ् े
ु े तन


पिऽशदिधकशतिवारसाका िवाावाः
शय सवि॥ ८॥


मदनािमािदिभवािताय इिै िभः
 
ोकै िवशितशििभमारशििभावरणय ु
-मपिदशित।
तऽ िविवधोभिवमहे िविवधिवमहा ोभिवमहा च॥ ९॥ १०॥ एताः
ःु शय इित। मदनाािभिवशितशििभररोािभः

--------------------------------------------

p. 146) ू
अथ पजाबम े ण ु सवाथदायकम।
ं दिव   ्


यने िव ं वश े भयादिप ावरजमम॥् १२॥


चतरॐय ं का ु  ं त ु पिम।े
ृ कयाार
े ं पदलं का
तऽ  ् १३॥
ृ तिणकागतम॥

ं  े ितयमखािवधानतः।
योिनयतयोम  े

पिऽशत ं सायोनयः पिरतःिताः॥ १४॥

अमािलोमगाा ु शीः सा


ं ू े ्
पजयत।
म े वऽय
ृ ु  िवशितरखया॥
ं कयाऽ ं े १५॥


िना तावतीयनीमदनााः  े ्
समचयत।

वाराले िभता यजदािन
े षट ् बमात॥् १६॥

--------------------------------------------

 य ं
शििभ पपाशत ं शय इथः।
े ूोसाः शयः ूोबमण
आवरणयोिरितशषः। े
 ११॥
आवरणयिमथः॥

ू े 
अथ पजािदिभनरािधपािन  योदशिभः
रै ािधकै

 िनपजाबम
ोकै दा ं तलािन चोपिदशित। तऽ यने
ू े
पजाबमण॥ ु
१२॥ चतरॐयिमािदिभः बमािद ु 
ै तिभः

ोकै रतं भवित अबिहिवभागन ु ु
  े चतरलाराला ं
ु ं वीथ का
समचतरॐा ृ ताः पिमिदागतो म े ारं

ृ त चतरॐ
का म े पदलकमलं िवधाय
ृ ु
वययाया 
ं तिणकाया े ं
ं समिऽरखा
 ृ ाॐऽया ं यथामान ं योिन ं का
किणकामवृ ृ (त
ु 
े ं चतिवशितधा
एका ं रखा ं योिवशितिचािन
िवभ त ैरशै ं
ृ तािसृष ु रखास
का े ृ तषे ु
ु तथा का


एकाशमानमिभता ् े ं योिन ं
तदः ूावत समिऽरखा
े े ं
िवाय) ता योा एका ं रखामकिवशितधा िवभ तषे ु

िवशितिचािन े
रखास ु ूक ृ तषे ु बाारिचषे ु
े ं का
िचािचिमित बमण ं े  ू
े पचािरशिखाियमपाः
ूितपा िविलखत।
े एव ं कत
ृ े बारखामािण
े े
आररखामािण च
ं ं
िऽकोणािन पिऽशदिधकशतसाकािन भवि। तद
--------------------------------------------

p. 147) त े भगमाला ं तामावाोिपणीम।्


ं  ु  े
सापनािदिभयामचयपचारकै ः॥ १७॥

  मलन
अमै ं ु मलतः।
ू े ससाा ू
 े  े ् १८॥
ार पायोरागषशीथाऽचयत॥

ू  ्
शश तथा प ं रस ं ग ं च पववत।

तदवयोम  े ् १९॥
 े षडािन तथाऽचयत॥


तदभगमालाया  े ्
ं मदनााथाऽचयत।
म े च दवीमिभतो
े े ु
(षडे) यजताायधािप॥ २०॥

े षोडशिभपचारैदीिरत ैः।
ततो दव
ू े  िवदािलयम॥् २१॥
पजयदावणन

--------------------------------------------


ॐरखाऽयृ े ं ॅमण
रख े व े
ृ ं िना तदरऽिप
ं ं े व
तासपमाशमानॅमण ृ ं िना
 ं
तयोिवषोडशाशसिहत ु ृ तत ्
ं िवमान ं िऽगणीक

समदायमान ं दशधा िवभ तषे ु एकै काशिचािन

पिरतय
ृ े दश दश िवधाय तषे ु बमण
े बाादारं
ु  ू िवशितरखा
े ितयमपा
ताािमित गोमिऽकाबमण ं े ्
े िविलखत।
ृ े बावृ
एव ं कत ृ ृ
ामािण आरवामािण च

ॐायिभतो िवशितसािन   े
सवि। अबिहिवभागन
ु ु
चतरलाराला ु ं वीथ तषे ु सवष ु उबमण
ं समचतरा े
ू े
उाः शीः पजयिदित॥ ु ाादीिन।
१३॥ १४॥ १५॥ १६॥ १७॥ अ

मलतः ू
मलिवया। ्
ू  िपणीित
पववत रसिहतम॥् १८॥
ृ  े पदल प किणकावयवीाम।
तदवयोम  ृ ्


तथाच वायािदबमण
 ं
तदयोमपिऽशतसािऽकोण -मषे,ु
अमाूादियन॥ 
े १९॥ तदभगमालाया ं
 ं े ु मऽथ
ृ ()योमिवशितिऽकोणष
व े दवीमिभतः

ृ
एतं भवित तदववीथीम े दाः
े ु
षडायधािन। ता ं

ववीथ  े
ितयमखाषोण े
ं षोढा िवभ दा
वामाधरहादीिन दिणाधरहाािन
े  े
अमाूादियने बमणाचयिदित॥ २०॥ आवणन

मानारण 
े सािमित ू
े मलमार
शषः। ं
सिबकं ादशरं

--------------------------------------------

p. 148) े
जपदोरशतमम े दा
े ु िनशः।
ु ं का
ूावदिमख ु  ं
ृ होम ं कयाशाशतः॥ २२॥


सयो ू े
िबौ ता ं ूायो मलना  ता ं तथा।
ु े ् २३॥
े महरीम॥
ाासयूकारण े


दाा े ं नरनारीनरािधपान।्
वशयि
काहोममथो व े नानाभीािदायकम॥् २४॥


िऽमै ः पडरीकै े ्
हमािूा वश ं नयत।
ै ु राजान ं करवीरै ु वैँयकम॥् २५॥
आरवध

 े ं विनता ं जपया त ैः।


उलैवशयि
  े भा
िबैलीभवोमै ू  ् २६॥
ैः कमलैतात॥


कै रवैवाहनावािव ु ैमहशः।
( द)रप 
े ् २७॥
सौभाय ं चकै ः िसै रसौगिकं नत॥

 ं
तगरैवसिस ु ैभषणाय।
ै पाग ू े
मधकैु ः ककािस ै पलाशैः णिसय॥
 े २८॥

--------------------------------------------


सवासामावरणशीना ं मारं कयात ्
ु  इथः।
 बिलय ं

पजार े षोडशारमण ू
े पजावसान ु ु
े ककासाया च
। सवऽ पजादाववसान
ू ु 
े च नाथाचन ं कयािदित 
सदायाथः॥

२१॥ दशाशतः ं ू े
बमहोमानरं जपदशाशमलमण
ु  ् एतत सवासा
होम ं कयात। ्  ं साधारणम॥् २२॥ (उूकारण


ूधानदाः ू
पजावसान े उन
े बमण॥
े े
२३॥ दाा

ूावासदवीपायभावनयथः। ु
े  अऽािप पररणाथ 
े ं दशसाहॐ ं िवा जिपा तशाश
कवल 
ं ं तपणािदकं
ु 
कयािदित  २४॥
सदायाथः॥


काहोमिमािदिभः परमरी  पिभः
रै ाः
 ु
ोकै ः नानािवधिहोमैनानाफलावािमपिदशित। तऽ
ू ौिाधािन
िऽमै ः िऽमधिन
--------------------------------------------

p. 149) ं ु रंशकावा
िकशकै ु ु े
ै पाटलैः पशिसय।

रोलैः सवािस े े
ै होमयरमिर॥ २९॥


अथ यािण वािम वािताथूदािन त।ु
ु ू  े ् ३०॥
ू ु  िै लकत॥
चनागकपरकरीकम

 सवतो
सवािण ु
 यायभीावािकामकः।
ु  रजत े ताॆ े ंशक
सवण ु े भजपऽक॥
ू  े ३१॥

ू  बाोवा  कठे का ं ूकोक।


धारण ं मि े
िनधाय ािप पजा ु 
ू ं वा कयाायशषतः॥
े ३२॥

ृ  े का
षोण ं वयोम ृ ततथा।
योिन ं िविल त े माया ं सासमिताम॥् ३३॥

िविल कोणिऽतय े वि षिप े ्


े सिलखत।

ृ  े शषाणािन
एकै कवयोम े े ् ३४॥
 समािलखत॥

बिहमातृ कया ववािबयया।
े ृ
    े ् ३५॥
एव ं यािण माणदशिभदशिभभवत॥

--------------------------------------------


ौिधदधीिन वा। अिन ूकरण  ूोािन होमिािण
े सवािण
ु  सवऽ काहोमषे ु पवू 
िऽमावे जयािदथः।
 
िनबम ं िनवानरं वौ तिायाः
पिरवारातोा ्
 पात ूोि ं ं
ैः ूोस
ू ु
े ूोफलावाय े जयात।
तलमण ् होमषे ु सवऽ होमा े

तस ू
ं ं मलम े
ं जपिदित 
सवऽसमयः॥ २५॥ २६॥ २७॥ २८॥
ु ु ः॥ २९॥
रोलैः रकमदै

े इिै िभः
अथ यणीािदिभरशषत
 ू  तसाधारण ं यलखनि
ोकै यकथनूावपव े ं
यािधकरणािन यधारणूकाराँोपिदशित॥ ३०॥ ३१॥ ३२॥


षोणिमािदिभिवधीयत इःै (ििभः) षिः
ु   ु
ोकै तदशयिनमाणबममपिदशित। े
तऽ माया ं खाम।्

सासमिताम ूावऽ

--------------------------------------------

p. 150) चरमऽमृ ं ू े
े तष ैव शषे ं सपजयिव।


ा कादावोऽ ु ने माययाऽमृतपकम॥् ३६॥

 
तकं रैभदादशीितमायया तथा।
े ् ३७॥
त ैः षढहीन ैः षिः ाायया च तथा भवत॥

 तिवमहम।्
ु ं वणमृ
षा शत ं समि
े ं सवऽ तऽिन
तषा े ् े ३८॥
िविनयोगोिवधीयत॥

--------------------------------------------

मायाम े एकमक
े ं मारं च िलखिदित
े सदायः॥ ३३॥ ३४॥
े  बमण
शषाणािन े पिवशिधकशतसािन॥
ं ं ३५॥ चरमे
ु  ु
े अमृतषा वमाणया ाकं दावोनित
चतदशय। े े
। ा जकारः। कं सकारः। दावः ठकारः। अ वकारः। त ्
 े ३६॥ मायया तथा।
सकारः। ने िबना। मायया िवसजनीयन॥
िबसिहतषे ु रभदादशीितसातमृ
े ं े तारषे ु िबमपा
सवऽ िवसजनीययोजनात
 ् े
तावारािण अशीरािण
 षढहीन
भवीथः। ं ैः ऋ ऋ लृ लॄ इरिवहीन ैः। मायया च
् ु
तथाभवते षढचतयहीन  
ैिवसजनीययोिजत ैरिप षरािण
ु ु ु
 ३७॥ षाशत ं समििमिः
िरथः॥
ु े
षढचतयोपतात।् वणष ु मातृकायाम।् अमृतिवमहं

 े अऽ चतदश
वणपकिमितशषः। ्
ु  षढान िवनाऽमृ
ताराणा ं

सा िवशिधक े तषा
ं शतमव। ु
े ं षढयाना ं
ु 
षिशतसानाममृताराणा ं चतदशाना ं याणा ं
िवरचनाबमोयथा एकै कालारालािन
ु ृ
ऽीिण वािन
े   े का
ॅमणाबिहिवभागन ृ तषे ु अतृतीयवम
ृ े
यथामान ं षोण ं िवधाय त े समिऽरखा
े ं
ु ं योिन ं िविल त े नामोपता
ािभमखा े ं खामािल

 ं े मारमािल बिहिकोणषे ु म
तदमायाश
ु 
ितीयतृतीयचतथारायािल बिहः ष  कोणषे ु

अमािदूादियने पमािददशमाािन वणाािल
ृ
तिहववीा ं (एकादशारादीिन
ं ं
पिवशिधकशतसािन े
मशषारािण ूावत ्
ृ
समािल तिहववीा ं तथ ैव सिबकारािण ूावत ्
ृ
समािल तिहववीा ं तथ ैव सिबकारािण

आिदाािन समािलखते एतत ्
ूथम ं यम।् ितीयािदऽयोदशाषे ु

--------------------------------------------

p. 151) ु 
चतदशाना ं याणा ं िविनयोग ं ण ु िूय।े
 ं मारोय ं िवजय ं िौयम॥् ३९॥
वँयमाकषण

े ु
रा ं गजागोमषमिहषाणामनबमात।्


नरनारीनपाणा े ् ४०॥
ं च ूोयोगने साधयत॥

ू  लिलतारिहत ै ु त ैः।
अमृताणः मलाणः
ु  े े च॥ ४१॥
िनाचतदशाणाकषिशतन

ु ु
षाशमोपते ं चतःशतमदीिरतम।्


त ैयरचनायोग ं फलािन च ण ु िूय॥
े ४२॥

--------------------------------------------

ादशस ु यषे ु ूथमयिलिखतारदशकोपिर ं दशकं


ु  तीयदशकं एव ं बमण
ितीय े तृतीय े तयरतृ े ादशस ु समािल
े े े
बिहः शषारवन
ं ं
पिवशिधकशतसारिसथ 

तिलिखतारदशकदशमारापिरतनमपिरतन -

मारमार खा
ू  ू 
मिलिखतारपवारपवाराविध े ्
अरािण समािलखत।
ु  े य े षोणितीयकोणािदष ु पस ु
चरम े चतदश
 े
पामृतारािण सिबकाािल बिहमशषार
वीा ं िवषढरारिवकतािन
ृ सिबिन तदमृतषरािण
 ु
ततावे िवसजनीययािन 
, ततः सिवसजनीयामृ
तपारािण
च ैव ं पिवशिधकशतारािण
ं े
समािलखिदित॥ ३८॥

ु 
चतदशानािमािदना े े ोकयने
साधयिदन
ु 
चतदशयाणा ु  ु
ं यथाबम ं चतदशफलापिदशित। तऽ

ूोयोगने साधयते धारणिनपािदना॥
े ३९॥ ४०॥

अमृताणिरािदना
 े  े ोकन
उदीिरतिमनाािधकन े
ं   माराणा ं सािवशषान
ऽयिशिनमाणाथ ं े ्

ं ू सा
सभय ं ं चोपिदशित। तऽैतं भवित
ं ैरमृताणः
षिधकशतस
ं ू
ं ैः मलिवाणः
पिऽशदिधकशतस  लिलता ं िवना

मलिवारिहत ु 
ैर ैतदशिनािवारै
रके -
ं ू सा
षिशतसात ै सभय ं षाशमोपते ं
ु ु
चतःशतमदीिरतिमित॥ ४१॥

त ैिरािदना ोकोरान 
 त ैयािण ्
तत फलािन च ूौित।
ं ैररैः॥ ४२॥
तऽ त ैः ूोस

--------------------------------------------

p. 152) ृ
िऽकोणमपऽा ं बिहवय ं तथा।
ृ नामिऽकोणगम॥् ४३॥
िवधाय म े माया ं का

अरालऽय ं िऽ ं बिहः पऽागािमव।


ु  
चतदशाणमािल ृ
वम े त ु मातृकाम॥् ४४॥

 े
िविलाचातजपसकिसािन े ्
योजयत।

ऽयिशम ं य ं सशमृतपकै ः॥ ४५॥

ु  े गद।े
रे घोरे शीितकाया ं तथा चातिथक

ोटे मसिरकाया े
ं च नऽाा ु ं े ४६॥
ं किसभव॥
--------------------------------------------

िऽकोणिमािदिभः पकै िरिै िभः ोकै ः ूोै ः


षाशतःु शतवणरमृ
 तपारैः शाया

खया ं ू ु
च ऽयिशिपयिवरचनाबममपिदशित। तऽ
च ैतं भवित इमानने ॅमण   े
े वयमबिहिवभागन

एकालाराल
ु े वन
ं िना तदालारालन
ु  ं
ृ े किणका
ं ु े वन
तिहगलारालन  ं
ृ े किणका
तिहवीामपऽािण
ु च का 
ृ किणकाम े
समिऽरखा  ृ
े ं किणकावृ ृ त े
ाॐऽया ं योिन ं का
े ं खामािल
ूावामोपता े तदॐषे ु िऽष ु
े े ु आिदतः ऽय ं किणका
ूोसरष  वयोॐारालऽय
ृ े
ऽय ं बिहरस ु पऽषे ु अमािदूादिय े नाारािण च ैव ं
ु 
चतदशारायािल ृ
बाववीामकारािदकाराा ं
् े
मातृका ं तथ ैवािभ िलखते एतरािदतः
े ु 
चतदशिभररै

ूथम ं यम।् एव ं
ु 
ूोचतदशारापिरतन ु  ितीय ं यम।्
ैतदशिभररै

एवमपिर ु  ु 
ैतदशिभतदशिभररै े
ः बमणाािन च

िऽशािण चरमयम।्
ं ु े त-पारण
ऽयिशिविनयाविशाराकनामृ े

खया ु 
च एव ं चतदशिभररै ु  , ् एवं
ः कयात

ऽयिशािण ू
ृ पजाहोमजपािभषकै
का  ंु
े िविनयािदित।

अऽाचाजपािदकं मातृकया तििखतारै, एवं
 े ु िवधानम॥् ४५॥
सवऽारयष


रािदिभरीरी  ु 
ै तदशिभः

ोकै यिशाणा ं बमण ं ु
े ऽयिशलापिदशित।
तऽ चातिथक ु  े ु पीडाकरशाि
ु  े चतथािदवसष

--------------------------------------------

p. 153)  े
यराकसगविपशाचोरगपीडन।
 े बा े वैिरपीडन॥
बालमहात दौभाय े ४७॥

वाद े चोादन े राजबोध े चोरभय े तथा।


डािकािदगण ैः षिराबाा ं ॄरास ैः॥ ४८॥

े दोषजषे ु िऽष ु बमात।्


ूमहकामलाछिद

योजयिविधना ं
ऽयिशिदतीिर॥ ४९॥
े 
कामयािदिनाना  ्
ं साधारणसमचनम।
ण ु दिव 
े ूवािम सवााियोगतः॥ ५०॥

तासा ं पदशाना ु मवणाः समीिरताः।


ू ् ५१॥
शतय ं षणवित ं त ैबं तऽ पजनम॥

े ं े ्
ूादिणोद रखािवशितमािलखत।

तने कोािन जाय े चतरॐािण 
पावित॥ ५२॥

--------------------------------------------

कागद॥ ु े ४८॥
े ४६॥ ४७॥ षिराबाािमित षिधािन फला॥
दोषजषे ु िऽष ु वातिपजष
े े ु रोगवगष ु िऽिवधष।
े ु उिविधना

अचाजपािदना॥ ४९॥

े 
कामयादीािदना े लिलताया
ोकन

अभतानामासा ं (पदशाना ं िनानामोािगन
ं े
तासां) पदशूकारं साधारणमचन ं ूौित। तऽ
े 
कामयािदिनाना े
ं पदशानािमित शषः॥ ५०॥
े लिलतादीना ं पदशाना ं तासा ं
तासािमािदना ोकन
सय ु
ू मारसामपिदँय त ैररैासा ं

साधारण ं कापजाचबं च ूौित। तऽ त ैः
ूोस ैररैः॥ ५१॥

ू े
ूािगािदिभः पजयिद 
िै वशा ोकै ः
ू  ू  ं पजाबम
पिरपणपजाचबिनमाण ू ू े
ं पजोपकरणिवशषािदकं
चोपिदशित। तऽ ूाक ् इािदिभः बमण
े वै इरै कादशिभः

 ं तऽ पदशिनाना ं पजाबम
ोकै बिनमाण ू ं

--------------------------------------------

p. 154) शतऽय ं कषा


े े
तीशािदूदिणम।्


ूदशगा े
िविलखाव ं यथारम॥् ५३॥

पषिषे ु िद ु ूागािदष ु चतयम।


ु ्

े े ु िदकीकतष
अविश ं भवष े े ृ े ु च॥ ५४॥

ु े
माया ं चतयामािलखाित ं बमात।्
े े ू (े न)ष ु तऽ वै॥ ५५॥
एकोनपाशोकीभत

ु 
प ं चतदशदल ृ
ं बिहवय ं तथा।

िलिखा किणकाम े ् ५६॥
े योिन ं मायोदरा ं िलखत॥


दलिप तथा शिं चतदशस ं े ्
ु  ु सिलखत।
 े
भगमाला ं मशामावााचयिहः॥ ५७॥

ू े ्
पिमािद त ु वामा आवा पजयत।
े ् ५८॥
यथाबमिमदं चबमासा ं साधारण ं भवत॥

म े म े (तथा) त ु या पा
ू शषाऽ
े दलािौताः।
यथाबमण ू े
े िचऽााः पजयिवमहाः॥ ५९॥

--------------------------------------------

चोपिदशित तऽ यथारा पषिरविशािन कोािन


े ु े  ५२॥ ५३॥ तषे ु पषिष।ु ूागािदिित। यथा
भवयथथः॥
ु ं मतोऽविश ं ात।् तषे ु
ु ं चतय
ूागािदिद ु चतय
ु ु े ु एकीकतष
चतचतयष ृ े ,ु मरखाऽयमाजनित
े  े शषः॥
े ५४॥
एकोनपाशोषे ु एकीभतष
ू े ु तऽ वै॥ ५५॥ पं
ु 
चतदशदल ु े मतः
ं समचतरॐपण
ृ ु ु ू
एकीकतिदगतचतरॐचतासऽाविध एकोनपाशोािन
ु   ५६॥ मशां
ृ तऽ ूोप ं प ं कयािदथः॥
एकीक

मशि खा॥ ु 
५७॥ अाः चतदशिनाः। आसा-ं

--------------------------------------------

p. 155) ु
चतरॐय ृ ारािण िद ु च।
ं बा े का
 कोणचयादश
ाराणा ं पायोः े  े बमात॥् ६०॥


ॄाी माहर ारे पिम े सदिण।े
ू  े ६१॥
कोमार वैव सौ े वारा ै च पवग॥


चामडास ु महालीया
 े वाािदकोणगाः।

दशकालौ े वै॥ ६२॥
तथाकारशौ ूोबमण

ू े
पजयोप ै ु (श)ूोपा ताः बमात।्
ं ैम
उपचारैरासवै मास ु ं त ैः॥ ६३॥
 ैः ससृ
--------------------------------------------

ु  ् ५८॥ ५९॥ ६०॥ पवग


चतदशिनानाम॥ ू  े ारे इित शषः॥
े ६१॥ ६२॥
एवमते ैरकादशिभः
े े
ोकै रतं भवित
ं ं ु
प(िऽं)िवशगलाराल ु ं का
ं समचतरॐ ृ
तालादः
ु ु ं िविल तलवीा
समचतरॐ ु ं
ु  ु ाराणीित। अलमानन
चतिद ु ु ं चािर सऽािण
े (समचतरॐ ू )

ृ तऽ म े दिणोरािण ूािमाािन
का
च ैकै के कालारालािन
ु ू
अऽाादशाादशसऽायाा

सवम े एकोनपाशोाकीक
े ृ तऽ वय
ृ ं
ु ू ाृिकया ॅमण
चतरॐसऽृ  ं
े िना त े सकिणक
ु 
चतदशदलप 
ं िवधाय तिणकाम े वॐृ
ृ ा ं
े ं योिन ं का
समिऽरखा ृ त े खामािल
े तिहः
े ु
ु  ु दलष
पिमािदवाा ं (बाां) वामावतन चतदशस

े ं समािल तचतरॐािहः
ूितदलं खा
ु  ु मतािर कोाबिहिवभागन
ूागािदचतिद   े ैकीक

  समािल बिहः
े ं ूावािताथगभा
तऽ खा

सवबापििशवािदकोमार े
ूादियबमण

ूवशगा ु
अनबम ं षणविधकशतयसषे ु कोषे ु
े 
तािन पदशिनािवारािण कामयािदिचऽा ं
े समािल चतषु ु सवबाचतरॐारष
बमण  ु े ु पिमािद
दिणा ं ूादियने ॄााशीः

सदिणशाखयोििबमणा  (वाा)बाािदष ु िनर-्
ऋषे ु कोणषे ु दशकालाकाशश
े ं शीः सम  तदः
ु े ु कोषे ु ईशकोािदूवशगा
ूागष े ूादियने
पदशिनािवारािण त ै ैररैर  पिमािदष ु
चतसृष ु वाितगभखास
 े ु भगमालाम  सवम
 ेच
तामवे तियाऽ  पिमािदवाय ं (बाां)

--------------------------------------------

p. 156) अपपू ैः पायस ैधः


 ै सत ं ु ैः।
ु ैः िसतसयत
 ु े च॥ ६४॥
कदलीपनसा ै फलैमधिभरव

े ैः ूीणयव
न ैव े े नगीतािदिभथा।

एकराऽ ं िऽराऽ ं वा पराऽ ं त ु स वा॥ ६५॥

ू  ं त ु वा।
नवराऽ ं तथा प ं मास ं पणािदक

वष वा फाना  ् ६६॥
ं वा ामाितनाशनम॥

ू े ु दीघरागष
महाणा ं ूाितकष  े ु वैकृ त।े

दवतानामथोात े िऽिवध े िभचारक॥
े ६७॥

दािरिवजयूाा ं िभ ु
 े शऽपीडन।

ृ े
कषे ु घोरषे ु पज
ू ैषा सवकामदा॥
 ६८॥

ु े का
पीठे वा ससम े
ृ विदकामडन े त ु वा।
ृ ै
कतोप  े ् ६९॥
ं च ूोि ैथाऽचयत॥

--------------------------------------------

े ु िनिािदकामयातदशिनाः
तादलष े  ु 

 े एवमास
समचयत ु चतदशिनािप
ु  माया अनरिनािद
ू 
तविना ं तथाऽचयत ्
 े इित॥ ६२॥

ू े
पजयिदािदिभः ू े
पजयिद 
नै विभः ोकै ः
े े ं
िनवििवशषाऽ ू कालाविध ं
पजा

पजािवधानसमयािदकं चोपिदशित। तऽ ूोप ैः

रगािदना। े ूोपाः तऽ
साधक इित शषः।

मिनासमानिवमहाभरणायधाः
ु 
बादलातदशिनाः े े
अऽ ूोिनवििवशषाः। अिन ्
 े ु पदशस ु
पदशाना ं अािभावकाचनबमूोष
े ु िनवदनीयाः।
चबष े सवऽ सवासा
 ं षोडशिनादीना ं

न ैिमिककायोरवे एत ैििवशष ू
े ैः पजािदक ु  ु
ं कािदरऽ
ु ोदैः॥ ६४॥ ६५॥ ६६॥ दीघरोगष
यमवे वित॥ ६३॥ मधिभः  े ु
े ु कत
वातामहोरोगष। ृ े दवतानाम।
े ् दवताूाितकात
े ू ्
समी

िबयमाणिप

--------------------------------------------

p. 157) े ु ु ु ैः।
नमचकाशोकपागबकलाज
मिकामालतीजातीशतपऽोलािदिभः॥ ७०॥


सगििभथाऽ ू े ू 
ै पजयणमानसः।
ु ू े ् ७१॥
ं पजयत॥
एतिाभिपाियताना

ं ु े सरे त ु वा चताक
वषत े  (त)परस।
ं वािप
ू ु (ु वा) चावन ं (सका) शक॥
यजाधाहीना पिवॄत ं

े ु
िमणथूाया ु ं न(म) स कगावस(ण)ी
ौक
ाथाडी (ीीाली) माय ैतग ै।
ृ (िवो)
ितिऽिवधवं ं (े) तत
ु े ७४॥
िवतवल माषीगौचत॥

ं े े ं
जििपाचसोड ं (ादोलकामा)
षामगौडतनाथूी

े )
(ोकल ु ्
े ािमािलोिवसिक
मताि(त)मदमपत ्

ेे
चपटतकामजः ु ु
सनोतरकीमधा।
(मौाथो) ू ं ूे
ायो भरवासाोमरयसकिन।्

--------------------------------------------

सवऽ वैपरी े उात े िऽिवध े िदािरभौमने ूो॥


े ६७॥
िभ ृ े ु दशूामायािदष।
 े अ॑ास।े कष े  ु पज
ू ैषा
पदशिवधा॥ ६८॥ ूोपं

पदशिनासाधारणाचनचबम।् सवऽ ूोष
े ु

महूाितकािदष ु ूोििवशषे ैः तिपजाचबष
ू े ु (न )
ू े
पजयिदित ू  निप॥ ७०॥ ७१
सदायः। अाँ सदायबिहभता

े ाायत।े
अतःपरं नव ं ोकपण
ु े े
चतःषितमोपतािःसादयोऽम॥

ं ोका ाकिलताराः॥
नवान ैकिवशाः
े 
दवीताथगामी ु े
यादाजशखरः।

--------------------------------------------

p. 158) े े ं े
ऽतसतमागमातरिसमजिनन।
ू े
पयषो ु
े ज(श)सः गयो
(िलगलालप ैः)गशागौगात ् ु
ध।
ू ं ं ं )मावयोमस
(गानधमाचसशय एीडी
े े
िूय ैनायिण।
तोधग ु अन ैःलं पशयडौिन
े ु ् े
योत।

न तऽिषिदपते रजः ु े
(यं)िषकरसातकतम।्

न वाम े धिदतः
ृ ् ं
ाय े वा ं तन े पिनात लोत॥

े (ऊ)डधपु ैकं िलमत ं िगािन ज।


दयकिल ू 
ं ृ ु े िवमधिणड।
य े जलवधिवत ं े ं ं
ु )
(रोसाणिऽ  ं ं
िवूामातयदानालायरवाषाी।
ू ु े ू
वा(था)लालं िपषमफाािसध।
जथमृ

िकभमत ं धीशतिषम े
(विौ)चन(शै)सलिस।

(से)शाच ूाकया(न)त् िदसिलत
् ु
ं व िमहं ापिल।
ु े 
जात ं गाभ ं यरं नोशमनाक।
र ु िलवातः ाताताललथिहधडाततम।
ं ्


लका ं सहोसाभवसरिनरला।
ं ं

िलतकफना े ु े ं
तशनािलयतिशसथगल।

--------------------------------------------


साधको वाचयते ोकानम ु ्
े ाकलबमान॥

एष वाचनाोकः िऽसादयः ोका नवा दशा च।


सबोधाथा  अिप  ं ािबय े तततः।
ाानमिप तषा  ु
े ं त ु ोकै ाकिलतारै
ः।

षििविलत े त ै ु वाचयोपतः।


ण ं सिनमाऽावत   ैिमिकाः
े तीरोथिमकाचान
ैः रःपमवी

कं रमान ािदका ु
बतः॥ १॥ गयोत ु कीलधारणतगग
ं ु ु
ु )ु
(गग ु पस॥
योचना। ाशः िलिलतसतनः घनः मापलो ु २॥
--------------------------------------------

p. 159) िापफ ्
 ु आयते ितासयिनरतस ए।
े ु
तवै आवदत ं शत ं विप दात े रणस।
् े   िनरोात ै।
े ौायते वावादथ
िदविभ

ृ े ं ातात िसयदािनरताध।
कतदय

हाकोयसाचािधिपसोिचत ् े
चिस।
े े ु 
दािपनतवविदिनिपतताकनवी।
चवायः नोवलमयाः रोच ै।
् ु
ु चपात गिसवा।
कित नव ं भवित तीकी
े समावसाविप रादडयः।
नादया

कीजपा च स ए ाचपानिवतधयो।

रसाकसा े
ं च मीिरमसकां सदा।
ूोविशवत ्
 े योतोभसो या॥ ९०॥

अथा ं ण ु दविश  ्
े े चबमतदशनम।


योणवा  ् ९१॥
ं विनतागवपवतवळकम॥

--------------------------------------------
य ं लमातो
ं ु
गसयजः   त ु तत।्
धाकीितरय
े शाव
नसलिस े ूाक ् तच  चोगः िद(शू ं सऽयो॥ ३॥
्  ्
ु ं िनमलम।
ु  लत ु त ं यते िवयोकर
श तडया
ु ु ु ् ४॥
िदशीिलका मृत ं णदीतिरगमचम॥
ु
ू ू  ं रगतः यो इििरतोगा।
योपफपल

लारैऽहावतः  
दासिसियावसः॥ ५॥
ऽातादारूाक ् चदका
 े
दशगौ।
् कत
ाज एधो वयत वा ् े
ृ कामथा सद॥ ६॥


अथािदािदिभर सा इदै शिभः ोकै ः
 ं ु
योणवामभग

--------------------------------------------

p. 160) ं े का
षिशालमानन
ु ृ योिनसम े तल।े
तऽ लमानष
ु े  े ् ९२॥
े ु सऽायकादशापयत॥

े योोजाय े िऽकोणािन शतारम।्


तनाऽ

चािरश चािर तषे ु मारािण त॥
ु ९३॥
े ु िनररम।्
े (े न) त ु िविलख
ूादियूवश

मऽविशनवक 
े नववगसमित॥
े ९४॥

्  ं ु ्
नाथाव िलखते पााााकमसयतम।
सवऽ िविलखयो ू ु ९५॥
 े त॥
े ू भयोावतनन

 े त ु ता ं साा ं रदनविना।
अराऽ
ं ं मकािपतािलम॥् ९६॥
दमाना ं ताता

 े
िवकीणकशीमालोललोचनमणाणाम।्

ु े े ् ९७॥
वायूताकापटोपमकलवराम॥

े ु ं मा ं मानलाभयाितगाम।्
िववकिवधरा
े  े
िचयाचयबम े िदगराम॥् ९८॥
े दव

ू ं ु
जपादािडमबकिकशका  े ्
ैः समचयत।

अ ैः सगिश ्
(े षत)फािल ु ु ैः सगििभः॥
कसमा ु ९९॥


िऽसराऽादायाित ूोपा मदाकला।
यावरीरपात ु छायवाऽनपगाऽ
े सा॥ १००॥
--------------------------------------------

विनता सलन ू
 ं य ं तान ं तजाजपबम ं
तलप ं चोपिदशित। तऽ मारािण भगमािलनीिवायाः

पिऽशदिधकशतारािण॥ 
९१॥ ९२॥ ९३॥ नववगसमितम।्

अकारादीिन षोडश रारािण िधा िवभाािन कािदाािन


े ् एव ं कत
अरािण पशो िवभजत। ृ े लकचटतपयसा
ृ इादयो

--------------------------------------------

p. 161) पतमयी ाििरित सक ् समीिरता।


् १०१॥
अा िनालनािच े तं ासातम॥

इित ौीषोडशिनातषे ु ौीकािदमतऽम


े ं पटलम॥् ८॥

--------------------------------------------

े ं शरीरम॥् ९७॥ ९८॥


नववगा  नवनाथाकाः॥ ९४॥ ९५॥ ९६॥ कलवर
९९॥ ूोपा मदनविना दमानिमािदना। अनपगा अनगा।

अऽ एिभः दशिभः ोकै रतं भवित, वाः

ं े
षिशालमानरखाऽया
ु ु ताः का
ं योिन ं ािभमख ृ
े ं ादशधा िवभ तषे ु िचाकादश
ता एका ं रखा े ृ
का

एवमििप रखाय े िचािन का ्
ृ िचात िचिमित े
बमण
ू े ् एव ं कत
एकादश सऽायाालयत। ु
ृ े चतािरशदिधक
ं ं
शत ं ॐािण सवि। तषे ु
 े
वामोािदूादियूवशगा भगमािलनीिवायाः

पिऽशदिधकशतारािण समािल म े ऽविशनवके

ूोनववगपतनाथनवक े ं नवारािण समािल
ूक

सवऽ चतािरशदिधकशतिऽकोणिप
ं े

सासाधककमााः ूोबमण ्
े ूावत समािल त े

दवीमावा े ाा अ  ूोकालात ्
े दव
ूोबमण

ूोफलमवायािदित॥ १००॥

इित ौीषोडशिनातषे ु ौीकािदमता पिरपण


ू  त

ूपसारिसहराजूकाशािभधानन ु
े ौीसभगाननाथन

िवरिचताया ं मनोरमााया ं ााया ं
भगमािलनीिनािवािवधानूकाशनपरं अम ं पटलं
ू  परामृम॥् ८॥
पिरपण
मसा


िऽषिरम े यायथ ाानवितनः।

माः शतारं सामशीितिरित वीितम॥्

अथ नवम ं पटलम ्

ु ण ु पावित।
अथ षोडशिनास ु चतथ 
ु ् १॥
िनिािवधानाना ं त ं ूागदीिरतम॥


तदािन च तान ं तीािभरचनाम।्

 े ं यािण फलभदतः॥
होमतपणभदा े २॥

िनिद ं बमतो व े सम ं परमिर।ु ् ३॥
आने मवणन दय ं समदीिरतम॥

 ं ाा ं ाा ं यने च।


ततो ाा ं पौराा
ु  े
कयाषािण ् ् ४॥
चाािन करयो सते बमात॥

त े षडमों तऽ तऽ करय।े
े ु ू
सदमलािद ू  ् ५॥
किनामामगम॥

शषे ं तलय े ा ोऽण 


े सायोः।
े ् ६॥
  ं सत॥
िच ज े च पायौ च पादयोवणक

--------------------------------------------

अथ नवम ं पटलम ्

ू 
पविम े पटले तृतीयाया भगमािलनीिनािवाया

िवधानमपिदँयानर ु  िनिािनािवाया
ं चता

िवधानमपिदशित। े
अथ षोडशािदिवमहािदत इने
े नवमपटलः।
ोकशतपण े तऽ अथ षोडशािदना

े े  ु
 ोकयने पटलाथानिशित।
परमरीनान तऽ

त ं ूागदीिरत े तािभः पिरवारशििभः
ं तृतीयपटल इित शषः।

सािमितशषः। 
े िनिद ं अथजातिमित े
शषः॥ २॥

े े  े  ैििभः ोकै ः
आनािदिभसिदरा

षडासबममपिदशित। तऽ ाा ं िवारााम।्

शषािण प बमात॥् ३॥ ४॥ तऽ षडिमािदना
--------------------------------------------

p. 163) ं ु
अणामाणाकामणाशकधािरणीम।्

े ु ु ् ७॥
े ं ता ं चारमखाजाम॥
अणासृिवलपा


नऽऽयोसा  ु
ं भाले घमामौिकै ः।
े ् ८॥
िवराजमाना ं मारलसदशखराम॥

ु  
चतिभबािभः  ं पानपाऽकम।्
पाशमश
अभय ं िवॅत पमासीना ं मदालसाम॥् ९॥

ू े
ावै ं पजयि िािना ं शििभः।
ोिभणीमोिहनीलीलािऽकोणािौष ु शयः॥ १०॥


िना िनरना िा िदनी ु
सदनातरा।
मदिवा िािवणी च िवधानाचापऽगा॥ ११॥

मदािवला मला च मथाता  मनिनी।


मोहाऽमोदा मानमयी मायामामनोवतीः॥ १२॥

चतरॐगताः ू मदाणचलणाः।
पा े
 ु
मिना समाकारवणबाहायधािताः॥ १३॥

--------------------------------------------

ा इपादािधकोकोाथः ूागवाािभरिभिहतः।


े िच
 े ज े महन।
सवा। ु े पादयोरकमरिमित
े े पायौ गद। े े
शषः॥ ५॥
६॥


अणािमािदिभमदालसा े
ं इिै िभः दा

िनसपयाान ं ोकै ः (षडासबमम)ु पिदशित। तऽ
ु  
चतिभबािभः  े
वामोािदवामदिणबमण॥ ७॥ ८॥ ९॥

ाविमािदिभरिता
ै इ ु 
ै तिभः
े े
ोकै दावरणशीपिदशित। तऽ मोहकाशिः आमोदा इित च॥ १०
॥ ११॥ १२॥ १३॥

--------------------------------------------
p. 164) ु
चतरॐय ं का ं ु ्
ृ ूाारसयतम।

तधऽदलं प ं त े ॐकं तथा॥ १४॥


अ षडमलाा ं का ु  े ्
ृ ता ं ूाखोऽचयत।

ु े पिमािदिनर-ऋ
चतरॐ े ताम॥् १५॥
ं यज

ू े ्
ारपाष ु कोणषे ु िद ु ता दश पजयत।
तदराऽपऽषे ु पिमािदूदिणम॥् १६॥

 े
अचयदशीादयिनकोणगाः।

अमात ूदिण ं ितॐः शीोिवधानतः॥ १७॥

 े े वाीशविष।ु
किणकायोिनमदश

िनर-ऋा ु
ं परतोिद ु यजदािन
े षट ् बमात॥् १८॥

ततो दव ु े ्
े त ु ता ं िनिािनामदीरयत।
ू  ् १९॥
 े बिलं दा पववत॥
उपचारैरचय


तदमतो जपिा ं सहॐ ं यिद वा शतम।्
ु 
ततोऽ  िशवा ं होम ं कयाबमण ु २०॥
े त॥
--------------------------------------------


चतरॐयिमािदना े दा
ोकन  ु
े िनसपयाचबमपिदशित।
तऽ चबिनमाण ु ं काऽचयिदितशषः॥
 ं सकर ृ  े े १४॥

 े
अिमािदिभरिद 
रै िभः ोकै दा
 ु
िनसपयाबममपिदशित। ु इित सवऽ साधारणम॥्
तऽ ूामख

१५॥ ारपािित ं
, एतात ्
मदािवलााः दशशीः
चतरॐ ु े
ु े पिमारदिणिदगतकामार वायसोमशानिद ु
ू 
पवार  
उरदिणपायोवियमिनर ्
-ऋितिद ु च पजयिदित।
ू े
े अममार ूादियन।
पिमािदूदिण ं दा े एवदऽ
 ् १६॥ ताः िनाािॐः
सवपिरवारशिसाधारणम॥
ु े े  १७॥
ोिभयााः। उिवधानतः एवमबमणथः॥
े 
वाीशािदषडावरणाचनबमः
  
सवऽाघािदषडाचनिवधान ु दवतायाः॥
े साधारणः। परतो े १८
ू  ्
े पववत
॥ उपचारैः षोडशिभिरितशषः।
ु ु
षोडशारमककािवाा ं

--------------------------------------------
p. 165) ं
आिसाधसाऽन ु  सौरभाित ैः।
े पैवा

जयााविदतस ं ूावमा तत॥् २१॥

अ  दवीमथ
े ु
ता ं ाा ू  ्
पववत।
े ् २२॥
ृ ोऽयगु ं जिपा तयरत॥
ास ं का

िवायाः साधन ं सक ् समीिहतफलूदम।्


ण ु दिव े ् २३॥
े ूवािम ूयोगाह यतो भवत॥


िजतियो हिवाशी िऽसाचारतो े ्
 जपत।
ूाव ं तशाश
ं ं कयाोम  ् २४॥
ु  ं च तपणम॥

ू ु ैमै
मधकप   ु
बकलो ैरथािप वा।

चचनकरीवािसत  े ः॥ २५॥
ैपयलै


ततोिना ूयोगाहिनाचािनरतथा।
ु  ं न चाऽथा॥ २६॥
सहॐजापी तः कया

--------------------------------------------
 १९॥ उबमण।
बिलदानमायोिरथः॥ ् ु
े ूावत अिमखािदकं
ृ े  २०॥ असा अन।
कथः॥ ् ू
े ूावत िनपजाबमण।

उिदतस ं जपदशाशसम।
ं ् तत हवनम॥
् ् २१॥ अ


मलिवया। ् े े ायजनम।् ोऽयगु ं
ू  तजःपण
पववत

पोकप ं ादशोकप ं च। एष ोऽयगजपः

सविनासाधारणः। तयः ूावत॥् २२॥
िवाया इािदिभरथा इ ु 
ै तिभः
 ु ु
ोकै िवापररणूकारमपिदशित। तऽ यतः साधनतः॥ २३॥

 िऽसास ु लिलतासाधनवत भजनपरः।
िऽसाचारतः ूावत ्
ु ु े
ल ं िवाया यगानपमरलबमण॥ २४॥
ू ु ैिरािदना ोकन
मधकप े यथाबम ं
ु 
पररणहोमतपणिािण कथयित। तऽ (िऽ) मै ः

िऽमधिसै  ू ु ैजहयािदितशषः॥
मधकप ु े ्
२५॥ उान ूयोगान।्


िनाचनािनरत ु
इािदना एतं भवित पररणानरमिप

िनाचािनरतः ु
ूितिदन ं सहॐजापी िवागभः साधकः
 े ् २६॥
े ) सवदवतासाधारणम॥
ूयोगािभः नािमित (नाथित

--------------------------------------------
p. 166) ु
परै ै िमै हमाीमवायात।्

े ् २७॥
तथ ैव कै रवैरै रना ु वश ं नयत॥


समानपवायाः शाया पयःतु ैः।
 े ् २८॥
मिकामालतीजातीशतपऽ ैत ैभवत॥


कीितिवाधरारोयसौभायिवजयािदकम।्

े ् २९॥
आरवधूसनू ै ु ौिाै हवनावत॥

 न ं शऽोः नपादीना


णािः ृ ु
ं बधोऽिप वा।
आाै ः करवीरो ैः ूसनू ैरण ैत ैः॥ ३०॥

ू  ं तथा।
रारािण विनताभपमवश

भषावाहनवािणिसया वािताः॥ ३१॥

लवण ैः सषप ैगरैिरतरैवा( )ऽथ होमतः।त ैलाै िनशाम े ानयािता
े ू ् ३२॥
ं वधम॥

ु
त ैलाै जयाा
ृ ु ैिनशारा।
दरप 
ु ् ३३॥
 े भवित ीवम॥
मासादरातःे तीोाितरण

आरधताै  होमतः।
ीज ैिनिश
ु 
शऽोदह े ोणािन ःसाािन िचिककै ः॥ ३४॥

ु  यमालयम।्
े िलता ु िरपयाित
त ैरव

तथा त ैलसिसै बज ैरारकै रिप॥ ३५॥

--------------------------------------------


पिै रािदवधिम ःै षिः
 ु
ोकै नानािवधहोमतोनानाफलावािमपिदशित। तऽ

समानपवायाः शवाया  २७॥ २८॥ २९॥ ३०॥ ३१॥
इथः॥
इतरैः कै 
ृ ः। वा पार।े त ैलाै ः सषपयत ैलाै ः॥ ३२॥

त ैलाै िरािदिभरपीःै िऽिभः ोकै ः शऽिनमहाथ 

होममपिदशित। तऽ तीज ैः आरबीज ैहमने यथोफलूािः॥
३३॥ ३४॥ ३५॥

--------------------------------------------

p. 167) 
मरीच ैः सषपााै  होमा ु मासतः।
िनिश
 ु ् ३६॥
े ् ीवम॥
वािता ं विनता ं कामरातामानयद

 े ैः सवारात ैिनिश।
मरीच ैः सषपोपत 
ै  ु िन
धयमानकलै े ू ् ३७॥
 ं ापामानयधम॥

ु
अा ैजयाि ं शतमोरं त ु वा।
े ू  ु
तनापणभवनोभोा च भवित िूय े ॥ ३८॥

ु ु
शालीिभरायािभहमाछालीमवायात।्

मैु ः मु ं धत  े ् ३९॥


ृ ैरािम ैिर ं त ैभवत॥

 ृ ं ू ं िपपादरजःकताम।
सावसभता ृ ्


राजीमरीचलोणोा ं पल ु
जयाििश॥ ४०॥

ु ू ु
ूपदाा ं च जाा ं जानामयमतः।
े े
नाभरधादयािनाकठतथा॥
ृ ४१॥

ु े वै बमात।्
े िछा शऽण
िशरसा च सतीन
एव ं ादशधा होमारनािरनरािधपाः॥ ४२॥
वँया भवि साहाराता  चा वाया।
ूयाि िनधन ं चा वायाऽनयोगतः॥ ४३॥

--------------------------------------------

ू े ोकयने
मरीच ैिरािदना वधिमन
 ु
विनताकषणहोममपिदशित। ु  ३६॥ ३७॥
तऽ सगमोऽथः॥
े े ोकयने
अा ैिरािदना भविदन

अािदिहोमिवधानालािमपिदशित। तऽ त ु वााथः।

ु े ३८॥ ३९॥ सा वः।
चःसमय॥ ृ अिादीना ं

सिवशितनऽाणा ृ ु
ं वानरऽ यमवे वित। राजी
 लोण ं लवणम।् एतं भवित
सषपः।
ृ े सााशकूोमागणोपता
साजनऽूोवण ं  े ं

पिलका े
ं वा सापादरजःसमतिपमय तथािवधा ं वा

सषपमरीिचलवण  णपिषत
ैमसृ े ैः कता ु
े जयािदित॥
ृ ं वा ूोबमण

४०॥ ूपदाा ं पािसििछाा ं अमपादाा ं
ु ं
जाा ं जानोरधािाा ं जाना

--------------------------------------------
p. 168) ु ु े मरीच ैजरकै यताम।
िपने गडयन ु ्


ृ पिलका
का ु
ं सानामयामथो िद॥ ४४॥

ं त े सपा
सनामहोमसपातघृ ं ु
त े पनः।
े ु ् ४५॥
े सहॐ ं ूजपनम॥
ृशिजकरामण

् तां भयिया
अ  तत घृ े जपन।्

नरनारीनपा ु 
वँयाः ँयमरणाविध॥ ४६॥

त ैरव ृ  ं त ु का
े िप ैव ृ ततथा।
ु ं का
सानाम ट ् ं
ृ ूावत सपा भणात॥् ४७॥

ू ु तामाणाित
वँया े वरं भयः  ैथा।

काऽिभपा भा ु वशयाँ  ् ४८॥
े दकम॥

--------------------------------------------


तपिरिछााम।् (ऊ) यमतः


कटीसििछनाभरधात ् े े े 
े खडनथः।
नािभदशिन
् े खडनितशषः।
आदयात िभन े े े आकठतः कठात ्
िछनथः॥ ्
े े  ४१॥ िशरसा कठात उपिरन। ् े ैतािन
बमात उबमण
ु  ४२॥ अनयोगतः
िछा एत ैजयािदथः॥
े  ४३॥
ाैभावनयथः॥
े 
िपािदिभमरणाविध ु
इिै िभः ोकै ः पिलकाभण े
ृ ु
नरनारीनपािदवँयमपिदशित। ु
तऽ पिलका े
ं ूावमानोपताम ्


। िद पिलकादय  ४४॥
,े ूावििखतसासािमथः॥

ं ते
सनामहोमसपातघृ
े  ता ं
त े इथः।
सानामसिहतिवाहोमूावशिषतघृ
ु ् ४५॥ अ  ूाणूितािवया तत घृ
पिलकाम॥ ् तां

ं ताम।् तिया साभणिधया॥ ४६॥


सपातघृ
 े
त ैिरािदना तदधकिमन
े ू े ु
े वशीकरणमपिदशित।
ोकयनापपिवशषभणन े
तऽ त ैरव
ू ु ु ः। व
पवगडािदयै ू  ूावत ्
ृ ं मडलं अपपिमथः।
ं ं े
तपाचनािदिभः॥ ४७॥ नरादयः। वरं असयोग
सपातातघृ
ितीया। वरणथः। ू ु
े े  भयिर ्
िदात प ं न िच ं
ू ु  तामाणाित
भयासिरथः।  ु ः िप ैः
ं त ैः ूागै
ैः सृ
सानामािभपं

--------------------------------------------
p. 169) े 
नािलकरफलाोिभपणािनता वशाः।
ू
कपरवािसत  ु
ैोय ैमनाः ु  े िताः॥ ४९॥
वश


तपणावणाोिभः ु
सव  िकराः।
ु े तोयने विनता वशाः॥ ५०॥
तथा लवणयन

ु े वािरणा मास ं तद सराऽकम।्


शन
 े
तपय नाैव स त ाशोऽिनशम॥् ५१॥


कतकीवािसत े ु ः करफलोदकै
ैयै े ः।

तपणािनता वँया दःु ूाणािज ं धनम॥् ५२॥


नमवािसत 
ैोय ैपणात ् ू
भिमपा वशाः।

चकै वािसतजलै
ः तपण  ् ५३॥
 ं सवरनम॥

 ैजलै
पाटलीशतपऽाा ं वािसत ैपण  ः।

सवलोकचमारकारी भवित िनशः॥ ५४॥

ू ृ ्
 ं सविसिकत।
करीवािसताोिभपण 
 ् ५५॥
इचनसौरवािसताःूतपणम॥
 सिसि
वािताथ ं ् ु े ीवम।
ं मडलात कत ु ्
ु राो धनधाािदिभिरम॥् ५६॥
सिमौजलै

--------------------------------------------

ृ े तािदना वीितान *् । तान नरादीन


 तथा ूावत।् सपातघृ
कथः। ं ् ्

 ं षमासम।् ूावत ितीया


। तदधक ् े े  ४८॥
षमासनथः॥
े े 
नािलकरािदिभिवनाशकिम ःै सारिभः


ोकै नानाकातपण ु
 ूयोगमपिदशित। े
तऽ नािलकरफलाोिभः

नािलकरफलोदकै ः॥ ४९॥ ५०॥ ५१॥ ५२॥ नमः ु
े सरपण॥ ५३॥ ५४॥ इः
ू  ् ५५॥ मडलात मडल
कपरम॥ ् ं नाम एकोनपाशिनािन।
 ५६॥
आढयः धनधाािदिभिरथः॥

--------------------------------------------

p. 170) ु
गडिमौजलै  ं िवनाश(क)नम।्
राऽौ तपण
 े ् ५७॥
 षाय तपयत॥
िचाफलरसोपते ैजलै

 े िरमृव।े
उोदकै ः समिरच ैपयै

कवलोोदकै ु
 तीोरसमवः॥ ५८॥

ु  ् िषाम।्
िनपऽरसोपते ैरिभपणाद
े ु ु ५९॥
र ं तने त े नाशमायः॥
जायतऽोवै


तथ ैव सषपितलै  िरणोभृशम।्
पणाै
े े ् ६०॥
अितसारािदिभदष ैरौदरैः शमावहत॥

े े ण ु वााूदािन वै।
अथ यािण दविश
ृ ैः िसयो ह े भवि भजनादिप॥ ६१॥
य ैः कत

षोण ं वयोम
ृ ृ म े सनामकम।्
 े का
िवावण िविलखितीयादीिन
े षट ् बमात॥् ६२॥

ष  कोणषे ु िविलखिवणचतयम।
े  ु ्


वयोररा िद ु िलखोणारालतः॥
े ६३॥


भताारिण े त।ु
बमशो दश ििऽबमण

एवमकादशिवध ं मऽषा े ् ६४॥
े े ं िनवशनात॥
--------------------------------------------

े े
िचािदिभरावहिद  ैििभः
रै ा
 ु
ोकै विरिनमहतपणमपिदशित।
 तऽ िचाफलं ितिडीफलम॥् ५७॥

५८॥ ५९॥ अितसारािदिभः रािदिभः॥ ६०॥

अथ याणीािदिभः तथा इरै कादशिभः
ृ ू
ोकै रिवकतमलिवारै
ः पपाशािण तलािन
ु 
चोपिदशित। तऽ भजनादपीियाणा ं फलूाौ

दौूितपादनपरा॥ ६१॥ ६२॥ कोणारालतः उबचतय

--------------------------------------------

p. 171) ू
भताराणा े ं योगााशताऽितम।्
ं ूक

पकं परमशािन ण ु तािन यथाबम॥् ६५॥

एष ु सवऽ ता े व ृ च मातृकाम।्


ृ ं का

िविलखदिभतः े ६६॥
पाििनयोगमथोत॥

वँय े ऽयमथाकष  य ं शाा ं य ं तथा।


े े ् ६७॥
म े नामारासभदादकनम॥
े ु सिवशितधा
एव ं तलभद ं े ्
भवत।

शषािण ण ु दविश
े े बमण
े िविनयोगतः॥ ६८॥


न ं मोहन ं पािषोाटन ं तथा।
मारण ं ािधिभः श ु
े ं कलोादकरं तथा॥ ६९॥

--------------------------------------------

ु ६३॥ भतारािण
मकोणिद॥ ू बमशो दश तािन

उारसतोदशारािण॥ ६४॥ षोणिमािदिभः
ु  ोकै रत
पािदिै पादािधकै तिभः े ं ात ्
अभीमानने व ृ त े ूोबमण
ृ ं का े षोण ं िवधाय
तात
ृ ् े कालमानन
बिहरकै ु े वय
ृ े िना
ं ॅमण
 ृ े
सवबाववीामकारािदकारााकपाशद -रािण

सिबकािन अमाादियनाऽिल 
सवम े
ू ू ं खा
मलिवािदभता ्
े ं ूावत सनामारामािल
िवाितीयारािद समाराािन षडरािण ष  कोणषे ु

अमािदूादियनाऽिल ु ं
िवायाः िशारचतय
ृ े चतसृष ु िद ु
षोणबाववीाममािदूादियन
समािल तीा ं कोणिद ु चतसृष ु च वायािदिनर-ऋं


भतारािण  ु
दशकानपािण े े ्
य ं ऽय ं इित बमणाऽिलखत

एतत ूथम ं यम।् अ ैव सवम
 े िवाितीयारं अिभतः
बमण ू 
े िशारािण च मिलिखत पवामािलखदतितीय
े े ं
यम।् अ ैव सवम
 े एवमकादशनामाराणा
े ं
े ु े
िवागताना ं तृतीयािद चरमा ं ूकमबमण

िवलखनााा  े
ं सामकादश यािण सवीित। एवे
े ं ूोबमात ्
ूक
ू े
पभतारदशकिवासभदापाशािण भवि

इित॥ ६५॥ िविनयोगः। पपाशाणािमितशषः॥ ६६॥ वँये

ऽय ं ीपषराजिवषयतििवध े वँय े यऽयम।्

--------------------------------------------

p. 172) े
गजाोखराणा ं च रा मिहषमषयोः।
गवा ं नराणा ं नारीणा ं िवजयः समरिषाम॥् ७०॥

यु े तथा वाद े वहारषे ु सवतः।ू े च रानगरमाममलके तथा॥ ७१॥
त

िवाया ं पनािन  तािप।
िहा वणािन
एकादश  ्
ु ैः ूावत रयोगाहिर॥
े ७२॥

 ं मगािमनाम।्
षा शत ं ूों वणाना
ूोयषे ु िविलखदकादशिवभागतः॥
े े ७३॥

ु 
े कयाामयोजनम।
मातृकािवयाऽव ्

े ७४॥
षोडशाना ं च याणा ं िविनयोगमथोत॥

--------------------------------------------


आकष  ीपषयोरोिवषयतो ििवध े आकष  यम।् शाा ं
उपिवोातिवषयतो ििवधाया ं शाा ं ययम।्

तदकन े ् ६७॥ एवम उूकारण।
ं यभदकनम॥ ् े
े यफलभदः।
तलभदः े सिवशितधा


वँयाकषणशाििभिसृ ु 
िभः नािदिभतिवशितिभ।

वँय ं ऽयिमािदिभः तयै े
ः पिभः ोकै रतं भवित

ूोािन पपाशािण वँयिवषय े ऽीिण। आकषणिवषय ेच
यम।् शाििवषय े च यम।् अषा
े ं नादीना ं
ु 
मडलरााना ं चतिवशितिवधाना े ं
ं ूयोगाना ं ूक
य ं य ं एव ं पपाशाणा ं

सिवशितिवधफलयोजन ं तषे ु सवऽ नामारिवास
 े
े तऽ तऽ ऽैिवािदकन,ं तने सवायतािन
ूकारकौशलन
पपाशािण एकै कं सिवशितिवधफलूदािन
ं इित॥ ६८॥
६९॥ ७०॥ ७१॥
े  े ोकयने
िवायािमािदना योजनिमनाािधकन
ृ ू
रिवकतमलिवारै ु
ः षोडशयायपिदशित। तऽ एकादश

हकाररफनकारतकारयकारककारलकारमकारदकारवकार -
ं ु ् ७२॥ ूोयषे ु
सकाराः। नाऽासयराभावारोपादानम॥

पाशोयरखािवासत  एकादश िवभागतः।
इथः।

ूोरिवकतारािण  ७३॥ तऽैतं
एकादशैकादशत इथः॥

--------------------------------------------

p. 173) ूथमने त ु यण े ्


े ककाः वश ं नयत।
तने ैव तासामाि च शमयकधारण
े े ैः॥ ७५॥

ावश ु 
े ं च तने ैव कयाजप ं तथा।

तय(ता ं च ) भावया ं धपू ैः सरस  े ् ७६॥
 ैदहत॥
आिव े ता ं सम  ूोै  ैपचारकै ः।
े 
पृवाितानथानाच े साऽनः सदा॥ ७७॥


ततोऽाना े
यो ं ता ं तदाा भवयम।्


तासामवाम ै शमयद धारणात॥् ७८॥

ितीयने त ु यण
े कपट े ग ैिरकिवैः।
े े जयाद
िलखन े े ूितवािदनमरा॥ ७९॥

ापना िनयतमितूौढोऽिप तणात।्िजो िनोगः शाो लोललोचनः॥ ८०॥

--------------------------------------------

् े मषोणषे
भवित ूोे तिन य
ृ ु  ु यथाबम ं
अववीथीमचतिद

तदकादशारायािल ृ
बाववीा ं मातृकाम े
े ं तदतयाऽिभधया सहामािदूादियनािल
िवयोपता े

सवमारम े च ूावाम समािलखिदित।
े एव ं

तदरैिविलिखत े
ैरकादशवणपिर े े
ैरकादशिभरकादशिभ -
ररैः षोडशयकनम।् मातृका े मलयोजन
ू ं तद े
ृ तने वनिमित
नामारयोजन ं का े 
सदायाथः।
 ैः
षोडशानािमािदिभः महािदत इरै ा

पिवशा ोकै षा ु
े ं िविनयोगबममपिदशित॥ ७४॥ तऽ तने ैव
े तासा ं ककानाम॥् ७५॥  दवतावशन
ूथमने यण। े े ं
तने ैव कयात ्
ु  तिन ्
ूथम 
े य े कका ं ापियथः।


म ं मलिवा े
ं तय दवतामयीम।् सरस
 ैः सरसोनाम

ू े
धपििवशषः॥ ७६॥ आिव े दवताया
े े े सित। ता ं
आवश

दवतािवा ं ककाम।् आच े सा दवताऽिवककितशषः॥
े े े ७७॥
अ  मलिवया।
ू ता ं

--------------------------------------------

p. 174) ्
िवलोकयन दशिदशलः पलायत।े
े पादयोः िू ं िजतोऽीित या वदन॥् ८१॥
पता

तृतीयने िनशािपतोयने िलिखतने त।ु


कपट े खपर े वािप ािपतनोभतल॥
े ू े ८२॥


चधो े ु ं िरपोः।
वा िदन ैिऽ ैः यढ
 े च॥ ८३॥
रोष ं गित ं मित ं िजा ं समरं सवमव

 े खनिदम।्
आयाममतोराऽौ मागम
बिलं दा ु तोा तऽोया पनः॥
ु ८४॥


तने तृतना ॅा णा गतसममा।
ु जात ु घटत े यवैभवात॥् ८५॥
भीता न तखा

ु  ृ े
चतथनािरनऽवोफलकातल।
ु े ािपतने परु ं िरपोः॥ ८६॥
िलिखतने परोन

े िरपःु कै
नाशमित ृ विररोगािदसवै
 ः।
तषे ु तषे ु ूयोगषे ु कयािामथानः॥
ु  ८७॥


पमनाथ षने समनामन
े े च।

नवमने च कवत ु े ८८॥
रा ं रापरालय॥

--------------------------------------------


दवताम।् तदाा दवताा।
े तासा ं ककानाम।् अ ैरिप
िपशाचािदिभः। अ ूथम य
े ु े
धारणादिभषकपरःसरािदितशषः॥ ७८॥ अरा ापनािदयः।

तयोिरितशषः॥ ७९॥ त ितीयय॥ ८०॥ ८१॥ िनशािपने तोयने
े े  कपट े व।े खपर े मृमय े कपाल॥
िपहिरिारसनथः। े ८२॥

वा पार।े चधः। अँमकाधः वा ूावत॥् ८३॥ आयां
े े इदं तृतीययम॥् ८४॥ घटत े चत॥
िरप ं ु ाितशषः। े े ८५॥
े ८६॥ तषे ु तषे ु अमलपषे ु रा ं
ु े हिरिारसन॥
परोन

अिभषकािदतः॥ ८७॥

पमािदिभः ूयोजकिम ु  ोकै रत
ै तिभः े ं
े ु
भवित ूोष

--------------------------------------------

p. 175) ूागािदष ु चतिद


ु  ु बाािदिदिप।

म े च ापय े ु कितम॥् ८९॥


े ं ताॆपष

े पम ं म े ापययोगतः।
बमण े
् े ् ९०॥
रा े नगरे राजगहृ े ूोबमात खनत॥

तने वैिरकताः
ृ ृ
काूयोगाः ू
बरिवमहाः।
े ु
ूवमऽाशा े नाशयि ूयोजकम॥् ९१॥

दशम े राजत े पिविल


े कवच ं दधत।्
े तत॥् ९२॥
रण ं वीरः ूिवँयाश ु नाशयदे ् िावय

एकादश ं िनशातोय े घृग ैिरकलखनात।


े ्

े ता ं रणम॥् ९३॥
कपट े ािपत ं शीय ं शमयभृ

े े ृ े त।ु
े धतन
ादशनकाँमीरिलिखतन
ू  ु े सक ् सवरा
भजपऽपट े णाम॥् ९४॥
 भवृ

ऽयोदशने यण ृ े त।ु


े तालपऽकतन

तालिलने काः े  े च॥ ९५॥
ािपतनािचतन


गहरा े ु
भवािधचोरमहभजमात।्


राजतो वैिरतो बाधादिािदतथा॥ ९६॥

ु  े यण
चतदशन ू  े ितने वै।
े भजपऽ
भृतने कािमनीना ं त ु सौभायमतल े ् ९७॥
ु ं भवत॥
--------------------------------------------

पयषे ु पमािद अमा ं यचत


ु ं ूागािदष ु िद ु
ु ं बाािदष ु कोणिद ु च सवम
पनु त  े ूोाना ं
पम ं नवम ं यम।् ूोबमण
े ापनतः ूोफलािन

िरित।  ८८॥
ूयोजकं ूयोारं वैिरप ं तितबलिमथः॥
ू  ् काँमीरं
८९॥ ९०॥ ९१॥ ९२॥ िनशा ूावत॥् ९२॥ ९३॥ इः कपरम।
ु  ् भजपऽ
कमम। ू  े भजिच॥
ू  ९४॥ तालिलने हिरतालिलन।


काः ् ृ
िभिमतः॥ ९५॥ राजतः बाधात राजकतात ्
बाधात।् एव ं

--------------------------------------------

p. 176) े
तथा पदशनािप  ृ े त।ु
णपधतन

वािप लभत े पऽु ं गणा  ् ९८॥
ं दीघजीिवनम॥

े े सािभषक
षोडशनोपण े ं धतन
ृ े वै।
सपीिप काने भतःु साऽवभा॥ ९९॥

ू  े धतन
भजन ृ े ैव ं सवषामिप
 
सवदा।
 ं राजचौरमहािदतः॥ १००॥
रा भवित माना

शतमयी ाििरित समीिरता।
् १०१॥
अा िनालनािच े तं ासातम॥

इित ौीषोडशिनातषे ु ौीकािदमत े नवम ं पटलम॥् ९॥

--------------------------------------------


वैिरत इादाविप। िािदतः ृ ु
वैिरकतिूयोगािदतः॥ ९६॥ ९७॥ ९८॥
उपण 
े णपािदष ु िविलिखतन॥
े ९९॥ धतन
ृ े ैव ं एव ं धतन
ृ े
े े  राजचौरमहािदत इऽ महः
षोडशने यणथः।
े े
दवतागणिवशषाः। ुृ ु
आिदशः शऽकतिूयोगािदिवषयः॥ १०१॥

इित ौीषोडशिनातषे ु ौीकािदमता पिरपण


ू  त

ूपसारिसहराजूकाशािभधानन ु
े ौीसभगाननाथन

िवरिचताया ं मनोरमााया ं ााया ं
भगमािलनीिनािवािवधानूकाशनपरं नवम ं पटलं
ू  परामृम॥् ९॥
पिरपण

मसा

एकसितसािन यािण नवम े तथा।
े ्
ाा मशत ं सिऽपादमकोनिवशकम॥

अथ दशमपटलम ्

अथ षोडशिनास ु भडा
े पमी त ु या।
तिधान ं ण ु ूा े कथयािम यथािविध॥ १॥

े ू ृ े
मोारः तृतीयऽभदाावितदवताः।

पजाबम ु ् २॥
ं च यािण तथ ैव िरपिनमहम॥

कीलूयोगािजय ं समरषे ु महीभृताम।्रा ं परगजााना ं राज()रा ं च वै बमात॥् ३॥


ु  षडकम।
आयम ैः षिः कयात ्

ु े ु ााचारपय॥
राामखकठष े ४॥


साणनवक ू  ्
 ं मातृकाासपवकम।

ततः शीराविता ान ं च ण ु पावित
 ॥ ५॥
--------------------------------------------

अथ दशम ं पटलम।्

ू 
पविवम ु  िनिािनाया
े पटले चता

िवामपिदँयानर े
ं पा भडािनाया

िवधानमपिदशित। े
अथ षोडशािदना तय इने
े दशमने पटलन।
ोकशतपण े तऽ अथ षोडशािदिभः

 ु
बमािदिै िभः ोकै ः पटलाथानिशित। तऽ कोलूयोगान त् ) ्
ृ े (् त)॥
े वैिरिनमहिवशषान
सानऽवािदकीलकापनन ् १॥ २॥ ३॥

 े ोकयने
आ इािदना पावतीन

ासजा(ता)लािदकमपिदशित। तऽ आयम ैः

आमकमर   षडािन
ं अतोय ं च िहाऽविश ैवणः
ु   र ं ॄरम।् आा ॅवोमम।
कयािदथः। ु  ्

पय े पादय े अरयम॥् ४॥ मातृकाासपवक


ू  ं
ु  ५॥
उपिरामाणमातृकाासपरःसरिमथः॥

--------------------------------------------
p. 178) ु
ृ त ु ॄााा यगशी
बाावौ ू े ्
ु पजयत।
् ६॥
तदरपऽषे ु िवजया ं िवमला ं सभाम॥

ू ं िवनता ं िविवधा ं िवरता ं बमात।्


िवा ं िवभित
तदरकोणषे ु कमला ं कािमन तथा॥ ७॥


िकराता ं तीितसिहता ु
ं कन ु ु
कलसरीम।्

ू े
काण कालकोला ं च पजययोगतः॥ ८॥

डािकन रािकन तािकण कािकन तथा।


 े ् ९॥
सािकन लािकन ष  कोणषे ु पिरतोऽचयत॥

 े ृ
इाानिबयाशीरचयदरावतौ।
अकोणारालष ू े ु ् १०॥
े ु पजयदायधाकम॥


चतरॐय ृ िद ु ारसमितम।्
ं का
ृ ु
तदरपऽा ं वयममथारा॥ ११॥

--------------------------------------------
(ॄे) े
बाािदिभरकिम ःै पिभः

ोकै रावरणशीपिदशित तऽ यगशीः ृ ु
कतयगशिः
े ु
ऽतायगशिः ु
ापरयगशिः ु े
किलयगशििरताः। अऽ
ॄााशीः पिमािदिद ु ितषे ु ारषे ु
े  पायो
दवीदिणभागािदपायोः  ृ ु
कतयगािदशीः
वाािदकोणषे ु ूादियनथः॥
े े  ६॥ ७॥ उयोगतः
बीजयसारीम े तामयोजनूादियािदयोगतः।
े ु सामाों
सवऽ पिरवारशीना ं िवशषानौ
बीजयमादाव े सार योजयिदित
े सदायः॥ ८॥ तथा न ैर-्
ॠतिदगािद॥ ९॥ १०॥
ु ृ
चतरॐयिमािदिभरावतािम े
िै िभः ोकै ः दा
 ु
िनसपयाचबमपिदशित। ू ु
तऽ अाॐ ं भपरात।् एतं

भवित ूाक ् सऽू ं का ू


ृ त सऽ मान ं दशधा िवभ
तषे ु पवामातीयाशावसान
ू  ृ ं े पिमामा तानने िचं

ृ त सऽ
का ू 
पवाममव तयोः पिमिचमानने
तिमाममव

--------------------------------------------

p. 179) ू ु
अाॐ ं भपरा ृ
वसमितम।्

ु  षोण
तदाश ं कयात ं वा त ु िवमहम॥् १२॥

ु 
तदाश कयाोिन े ्
ं ततोयजत।

भडा ु ् १३॥
ं पम िनामशििभरावताम॥


अ षदमलाा ं ससा
ं ूाखो े ्
ु यजत।

बिलं च षोडशाणन दादायोः बमात॥् १४॥


अथ ान ं ूवािम दाः  
सवाथिसिदम।्


तदाविशीना े ण ु पावित॥
ं बमण  १५॥

े ं नऽऽयािताम।
तकानसाशदहा े ्

चािताितमख ू ् १६॥
ु िदालारभिषताम॥

--------------------------------------------

ू  ्
े च ॅमणात दिणोरयोः
तयोः पविचमानन 
पायोः
मय ं िना तयमावने दिणोरं

सऽमाा ं े
पाहसपदमाराभीमानन
चतषु ु पासऽष
 ू े ु िचािन का
ृ तिमव
ं े चतषु ु कोणषे ु मािधाय तषे ु
महसपदाविधकमानन
ू ु े ् एव ं कत
े सऽचतयमाालयत।
मािमित बमण ृ े
ु ु ं भवित। तऽ
े ं समचतरॐ
चतोोपत

महसपदममव ु
चतरॐकोणमानन  े
े बिहॅमण
ृ ं का
व ू ु ं ताविध
ृ मसऽयामचतय ृ िवका
ूागमािणाम ं दिणामािमाम ं

पिमामाराममरामाागम ंच
ू ु े ् एव ं कत
सऽचतयमाालयत। ु
ृ े चतरॐयनास
े ु िद ु
 
अकोणािन सवीित। एव ं सवऽाकोणिनमाणबमः।
् ११॥ १२॥ ताश वसिहताम।
ताश ं वसिहतम॥
ृ ृ ्

चबिवरचनाबमो यथा चतिद ु ं चतरॐय


ु  ु ारय ु ं
यथामान ं का ृ  ं िवधाय तदरदलप ं का
ृ तदव ृ

तदयथामानमाॐ ं का ृ  ं तदः ूावत ्
ृ तदव
षोण ं का ृ
ृ तदवसिहता े ं योिन ं िना तऽ
ं समिऽरखा
े ु ू े
े पजयिदित॥
दवीमबमण १३॥

अिमािदना े 
ोकनाकन ं बिलदानािदकं चोपिदशित।
 बमा
तऽायोरिप षोडशाणन ैव बिलं दािदथः।
ु ् १४॥
िलि ं मिासिहतम॥
अथ ान ं इािदिभः सदा इःै पिभः ोकै ः

सपिरवाराया दा
--------------------------------------------

p. 180) े ू
ताटहारकयररवकमिडताम।्

ू ु ु ् १७॥
 ू ैरितसरीम॥
रसनानपरोािदभषण

पाशाशौ 
 चमखौ ु
गदावळधनःशरान।्


करैदधानामासीना ू
ं पजायामदा िताम॥् १८॥

े े
शी तमाकारतजोहितिभरिताः।
ू े
पजयदिभतः ु सदा॥ १९॥
ितसौमखः

े  े
एव ं दवीमावितिभरावतामचयथा।
ृ ृ

बिलमायोदात ् ू
पविविधना ु ् २०॥
यतम॥


ातोमौनी पयोभः ूजपवलकम।्

ं ं नदौ
तशाश ु े ैः॥ २१॥
े िऽमै ः कशशय

 े ैिरचनवािसत ैः।
ताव तपयोय
 े
अचयिशो े सहॐ ं ूजपदिप॥
दव े २२॥

ततः गणोिूयोगाििधना े ्
चरत।

अथा िनलं भयात ् ु ैन ं िनहि च॥ २३॥
ूत

--------------------------------------------

 ु
िनसपयाानमपिदशित। 
तऽ वामोहािद
े ु
दिणाधोहा ं वामािददिणबमणायधािन े ् १५॥ १६॥
कयत॥
् ू ् १९॥
े ु १८॥ तत पववत॥
१७॥ अदा ूयोगष॥
एविमािदना ोकन ू ु
े पजािनगमनमपिदशित। े
तऽ तथित

ूादिय ं बीजय सारीसमतं ू
चोत।े पविविधनित

अऽ नािदकं कथयित॥ २०॥

ात इािदिभः िनहि च 
िै िभः ोकै िवासाधनूकार
तििनयोगबममथा बमकरण े ूवाय ं चोपिदशित। तऽ
े े कवलमरस
नवलकिमित िवशषिवधानन े 
ं लिमथः॥
२१॥ २२॥ ूतु न कवल  २३॥
े ं न ै ं िवनाशमपीथः॥

--------------------------------------------

p. 181) ितीया ैििभबज ैः षने च समीिरतम।्िनमहाथमथा ै ु िऽिभरयने च॥ २४॥

ृ ु ं च का
षोण ं वयम े ्
ृ ततोिलखत।
ितीयाण सायतु ं कोणऽय
े े ् २५॥
ं िलखत॥

अधरषे ु समायािन तािन लािन


े 
सवदा।

वयोररा सासमते ैः पवनाणकै ः॥ २६॥

ं े तािन सज
सव ं िरपोरमरािशग।े
ँमशान े ापयऽ
े ल े िवषण े ् २७॥
े ं भवत॥

िनपऽरस े िपा ँमशानाारलखनात।


े ्


पृषदाखिच च वतहॐयजायत (?)॥ २८॥


ीिपविच िलख ु
ं गोमखिच।
ं ं त ु पविर
समािल सा ू  ु े िरपोः॥ २९॥

--------------------------------------------

े िवाया
ितीया ैिरािदना ोकन
ु 
िनमहानमहयोिवारािण िवभजित। तऽ अथा ै ु िऽिभः
ु 
अयने च शािकं कयािदित े
शषः॥ २४॥

षोणिमािदिभयमिम े
रै कादशिभः 
ोकै िवाया
ितीयारािदूधान ं य ं तने ं यण
े िवषण
े ं वादिवजय
े चतरः
उाटन ं मारण ं चित ु
ु ूयोगानपिदशित। तऽ ितीयाण
ु 
बकारः। अ ऽय ं म तृतीयचतथषारािण ऽीिण॥
२५॥ अधरषे ु समायािन षोणषे ु अधषे ु िऽष ु तारािण
 े ु ु
 तने उपिरतनाना ं िबयम
िवसजनीयसिहताािलखिदथः।
े ूादियने पवनारदशकलखनानर
मव। े ं
ु  ् ३६॥ तािन
े ं कयात॥
साारलखन
ु 
ितीयतृतीयचतथषारािण े २७॥
चािर। तऽ अमलोदय॥

पृषत िबडालः। आखःु मषकः।
ू (जायत े इन

े ् २८॥
िवषणूयोगकथनम॥

--------------------------------------------

p. 182)  े ्
उराधरमाधाय िशलाधः सयोजपत।
े ं ूितवािदनम॥् ३०॥
जिपा ूोस ं च जय

ु े ूितपादी हतोमः।
एतखावलोकन
े ु वा॥ ३१॥
िनरः पलायते िजतोऽीित वद

ु े त।ु
े घृने िनशारसयतन
हिरतालन
ु ु े वै॥ ३२॥
े (द)रिवजये()ु यममण
िविलखा

 (रन
चमिण ृ े
े ) ति िलिखत ं तििपोगह।
े ू
ूोकाले खनबमपजाजपाितः॥ ३३॥

े ं ु मासाियत ं यवैभवात।्
उाटयििप
ृ  च तििलिखत ं तमशानक॥
नचमिण े ३४॥

ू े ं िनखनकालतः।
पजाजपबमोपत े
ु यमम॥् ३५॥
मासने याित वैरी त ु दाहरयतो

तृतीय ं मतः का ्


ृ ितरान पिरतो े ्
िलखत।
 े ू े पीिडतम॥् ३६॥
सायोनिचतधिन

ू े
ँमशानभिलिखत ं िनि ं नकपक।
ूोकालसमोपते ं नाशयिलल
े ु ् ३७॥
े िरपम॥
--------------------------------------------

त ं पवू  िवषणो


े ं यम।् ीिपविच

गोमखिच े ु
च। लखनिमपिरामाण ं हिरतालम।्
ू 
पविन ् ु 
ायमखचमिण॥ ु  *
२९॥ उरे गोमखचिण
ु ं े ं (चम)
ं े ं चम  उर ं िरपसोपत
उराधरं सोपत

अधःित ं च। सयोः ूातनसायोः॥ ३०॥ ३१॥ उबमण

वै वादिवजय े नूोपािथवदशारै  े ् ३२॥ ३३॥ ३४॥
वयत॥
 ३५॥
उकालतः ूावदम े राशािवथः॥
तृतीयिमािदिभवभवात
 ्
इ े
रै कादशिभः 
ोकै िवाया ं
तृतीयारािदूधानय

--------------------------------------------

p. 183) तदवे विमलन ु जा।


ू े िपने मनजासृ
ु ु विना॥ ३८॥
िलिखत ं गोिच ि ं चामपिर


िलतनािनश े ु
ं मासादिनाऽौ पतििपः।
तृतीयने त ु मने वित
े ैिरतरैरिप॥ ३९॥
उककाकपा ं ूथमोन ं े ्
े सिलखत।

गदभिच ्
तत खाा ु
कडम 
े ततः॥ ४०॥

ृ े े वौ बीज ैसवैः।


सावन
कित
ु ैलतु ैहमाोऽिरिॆयत ु ् ४१॥
 े ीवम॥

 ृ
सावकीलं त ु ूोयसमितम।्

खरायिभराब ं खात ं वैिरपरु े िनिश॥ ४२॥

राशौ तदम े मासारु ं िपतृकाननम।्काकोकबकँयनकितििरपादयोः॥ ४३॥


िविल यायािन े
ूतचीर े िनब तत।्

खनलवार े त ु ूोकाले चतथ॥
ु े ४४॥

िऽसाहाजैे री ाो िदशो दश।


ु ितम॥् ४५॥
 ं तदालयभिव
तावे तम

े 
नाशयजमागोखरोाजस ैिरभान।्
साहा()याासा (?) िनयत ं यवैभवात॥् ४६॥
--------------------------------------------

िवधान ं तयोगायोदश
ं चोपिदशित। तऽ इतरान ्
ु 
ितीयचतथषान ् े ् सानऽयोनःे ूावत उः
िविलखत। ्


ािदयः। िदशोदश ोजिदयः। तावे याणीितशषः॥
े ३६

॥ ३७॥ ३८॥ ३९॥ ४०॥ ४१॥ ४२॥ ४३॥ ४४॥ ४५॥ स ैिरभान मिहषान।् अिन ूकरण
् े
ु ् ४६॥
 ं सकरम॥
यिनमाण

--------------------------------------------

p. 184) ताि ं ण ु दविश


े े यानािभषकतः।

 
तवणय ैिामाथवै भवात॥् ४७॥

ृ म े ा ं ामकम।्
पमदलं का
िलिखाऽस ु पऽषे ु चत े ् ४८॥
ु ं तिरािलखत॥

ृ
बिहवारा ु 
कयाातृ े
कारवनम।्
ु रव
ूागै  ैः सप
े त ैि ं ू िविनयोगतः॥ ४९॥

तशिवनाशः ्
ात तथा ु
मानभावतः।
िवजय ं समरे राा ं ण ु वैिरिवनाशतः॥ ५०॥

े ं योजयोडशरै
मारािण ूक े ः।
तने मारािण ःु सया च शत ं पनः॥
ु ५१॥


चािरश 
चािर त ैयरचन ं ण।ु
ु ् ५२॥
यने सवऽ समरे िवजयोभवित ीवम॥

--------------------------------------------


ताििमािदिभरनभावत इरै धििभः


ोकै िवाया ं ूथमपमसमामनवमारैः

पयािण त ैबरूयोगाणा ं शािूयोग ं चोपिदशित। तऽ
ान ं ानपटले वमाणम।् अिभषकतः
े यम े
े ैः ूावदरपकजपािदनथः॥
िनविशत ु ः
े  ४७॥ ४८॥ ूागै

*?िकमिण ू े ू ैः।
ूोिसतचनकपरािदलखनििसतूसना

िविनयोगतः साधारणसकािदतः। एतं भवित
ृ
यथामानमदलं प ं तीिहवय ं च िवधाय

तिणकाम े ूथमारं ससामािल

बिहरमािदूादियनास े ु
ु दलष

पमसमामनवमारािण िरािल
ृ े
बाववीाममािदूादियनािदाा ं
े ्
े ूथम
मातृकामािलखिदतत ं यम।् एवमषामिप

ु 
चतणामराणा े
ं ूकं मतोिनवशनात ्


तिदतरवनतािर ू प यािण
सय

ूागोपिवशािकारीणीित॥ ४९॥
 े
िवजयिमािदिभभविद  ैयोदशिभः
रै ा

ोकै िवाया ं रिवकतारािण
ृ   ं
ता ं त ैयिनमाण

तयोगाोपिदशित। े ु
तऽ मारािण ूकिमा

अपनारयोजन ं नाऽ िववितम॥् ५०॥ ५१॥ ५२॥

--------------------------------------------

p. 185) ु  े
ूादिणोद कयािखायोदश।
तने तावि कोािन सवि समतः॥ ५३॥


काऽाॐ ं ततो बा े वयम े ्
ृ ु ं ततोिलखत।
् ु ् ५४॥
अरािण िशवा ु िनर-ऋमनबमात॥
 े ु नवाा ं समािलखते ।्
तऽ माणकोष
बिहरस ु कोणषे ु ितीयाणािद े ् ५५॥
 सँिखत॥

े ु िविलखदा
अरालष े ं वयारा
ृ ्
(न )।

 
तावे मातृकाािभिवदिभतमथो े ् ५६॥
सत॥

् े समािल जीक
एतत पट ृ रणोम।े
 े े िरपवः पलाय े िदशो दश॥ ५७॥
दशयन

--------------------------------------------


तावि यावदरसािन
ु ं ं  समतः
चतािरशदिधकशतसानीथः।

समचतरॐपतः॥ ५३॥ अाॐ ं ूावत॥् ५४॥ ५५॥ तािन
िवारािण। नवमातृकारािभः मातृकारसाारैः।
िवदिभत ं रीकतम।
ृ ् िलखत।
े ् ूािगािदिभसिद
 े  ु 
ै तिभः

ोकै रतं भवित समारालािन ूागमािण

दिणोरामािण च ऽयोदशकोणसऽायाा तिहः
े व
कोणृाृिकया ॅमण ृ ं का
ृ तिहः
ु ं का
ूावतरॐ े
ृ तिहरकालाराल
ु ं वय
ृ ं िवधाय
तोषे ु िशवािदिनर-ॠ
् ं तािन रिवकतारािण
ृ ूितपि
उरार ं दिणावसान ं च समािल तऽ
े े ु सानाम िविल
मारनवकोपतनवकोष

तिहरमािदूादियनास ु कोणस
े ु
िवाितीयारादीारािण िविल ूथमारं

तदकोणारालािल ृ
बिहववीा ं
 
मातृकारसाारैिवदिभतािन े
िवारायािलखिदित। य
(य)म  रयोजन े कत
वण ् े योिजत े मारं
ृ े यिन र
् े पतित तऽ सा ं िलखत।
भवित तदरं यिन को े ् एव ं
 े ु अऽ
मनववणाौयकोष।
ु े   ओ ँ कारयोजन े
नविमितीयवण
ु   ॐकारयोजन े
मचतथवण

--------------------------------------------

p. 186) ूणमयिनजा ृ तणात।्


े ु  ं ल ूाभृतीक
तदवे वैिरिशिबरे िनखनदय
े े शनः॥
े ५८॥


े सिनितम।
सनोकलहााशमित ्

तदवे परु े म े ापयिषणोदय॥


े े ५९॥

परािभचारकािदिरतािन न तऽ वै।
ु ु
ं शि परााशनभावतः॥
सृ ६०॥

् ु
त ं ताॆपे त ु िविला  तत पनः।
् ू ु े ु े ६१॥
ापयते साभभतरकादशसमम॥

ृ े
गजवािजगह े ()मडप।े
()भाडागारऽ

् े ् ६२॥
 ु िद ु म े च तत खनत॥
अःपरु े नगया


यऽ सािपत ं य ं तऽाचा  िनशोनपः।

्  शत ं वय
े े तत सव
कारयन े ् ६३॥
ृ े भवत॥

े े
बीजािन तािन ूकमपऽसरोह।
े े कशः बमात॥् ६४॥
े ु पिरतो िलखदकै
म े दलष

बिहमातृ कयाऽव
े सा  िनशः।

जािदनवक ु  ु ् ६५॥
े कयाािमनबमात॥

यऽ े भवद
े महतो राजतोऽथ(िप) वा।
् े शामयत॥
रोगतो वैिरतो वाऽिप तिन तन े ् ६६॥

--------------------------------------------

  े तऽ न सािलखनिमित॥ ५६॥ ५७॥ तदवे


मवणपयवसानिप
े शनदय
तमव। े ु
े शिनितराँयदयकाल॥
े ५८॥ तदवे य।ं
िधषणोदय े िधषणो बहितोदयः
ृ ूावत॥् ५९॥ पराःान
ु ्


जनािनितशषः॥ ू
६०॥ त ं पवम।् एकादशसमम
ु े सा

जलराशलराशवा े ६१॥ िद ु
े  एकादश े राशौ लगत॥
म े चित ृ ् ६२॥ तव ूोगजािदकम।्
े गजगहािदसामाम॥
ृ े व
वय े  ६३॥
ृ ै भविदथः॥

--------------------------------------------

p. 187) ृ त ु तने त।ु


माणथ भ ं य ं का

रा ं कवत 
 ं सवापारणाय
सवषा वै॥ ६७॥

त ं तिनषे ु ानपानासनािदना।


महज ं वैिरज ं ःख ं शावे न सशयः॥
ं ६८॥
े नवयािण नवमहमयािन त।ु
बमण
े ् ६९॥
े ं त ं (न) (च) शामयत॥
तातहश


साशत े (सकासन ू
) िवभािदूयोग ैिदत ैः बमात।्
े  ैजलिनव
िविवधािन िवषायिभय  (े िशत ैः) शन ैः॥ ७०॥


नाशयान े  े च।
(से)काा ं धारणनाचनन

एिभ ु नविभय ् सा ं न कऽिचत॥


 ैय( त) ु ् ७१॥

दश 
े े वा नगरे माम े मले पवतािदक।

ूथम ं मतः खाा ूागािदष ु ततोऽस॥
ु ७२॥

् लीिरित िरा।
ितीयादीिन त ु खनते तऽ
 चाितसवौ
धमाथ े ु
ं ृ भवतामयोगतः॥ ७३॥

े ्
ितीय ं मतः खाा ितरायिभतः खनत।
 े तऽाः ूसीदि च दवताः॥
धािमकान े ७४॥

सषे ु च तथा काारोययशोधन ैः।पऽानधााः
ै ूभवि च िनशः॥ ७५॥
षे ु घोरैः फिणिभः नविभनवरग
 ैः।
ु ् ७६॥
ान ैमृत ोऽिप माहााोित े ीवम॥

--------------------------------------------

बीजानीािदिभिय े इःै षोडशिभःोकै िवारै  
नविभनवयिवरचन ं तििनयोगालािन

चोपिदशित। तऽ ज जऽय ं

--------------------------------------------

p. 188) अिािदष ु ऋषे ु नवािन नवस ु बमात।्


े तऽा ं नवाकारा ं नविप॥ ७७॥
िविल दव

ू े
पजयपचारै ं ु
ा िनशोभिसयतः।

ूागपिरवारािदरिहता ू
ं पजयिप॥ ७८॥

े नरो भा परया चमितः।


िसिमित े

ीबालवाशाना ं गितरषा े ७९॥
े च () िसय॥

भडा    तदैव सः।
कणयोजािषात
 जायतऽिचा
िनिवषो े माणा ं शयः िशव े ॥ ८०॥


 भवताता।
ऽैलोमोहनी िवा सवतो
न कदािच ु सा ूोा ता ं म े ॄिह
ू महर
े ॥ ८१॥

 े माणा ं िवाना ं च यशििन ।


सवषामव

ु ् ८२॥
ाप ं ूवािम ण ु िमदमतम॥

यने नारीनरनपदवताः
ृ े 
सवजवः।
ु ् ८३॥
भजने ं यथा मा ं ं तयोगबलावम॥

अकारािदकारामै ातृ काणः सिविभः।े ं पिटतान
ूक ् ृ मािा अथािप च(वा)॥ ८४॥
का

् ु े
िवया मातृकावणान पटयतोऽिप वा।
ु े सा
ूों तनवकं क ं च ैतया॥ ८५॥

--------------------------------------------
ु एकै कनऽण
नवकिमा े चािभषकोऽिभिहतः।
े एषामाथः

सगमः॥ ६४॥ ६५॥ ६६॥ ६७॥ ६८॥ ६९॥ ७०॥ ७१॥ ७२॥ ७३॥ ७४॥ ७५॥ ७६॥ ७७॥ ७८॥
७९॥

भडािमािदना ु
े िवषापहरणमपिदशित
ोकन तऽाऽथः

सगमः॥ ८०॥

--------------------------------------------

p. 189)  
जपतपणहोमाचािसया े ईिरतः।
सक

कचन  वा  दरदैनथा॥
ैगिरकै े ८६॥

ु मैु िलैः कै


िसरैडलै ृ ः िसत ैरिप।
ु  े  ् ८७॥
नवाना ं नविभः कयादिभयूकनम॥


च ैऽािदिवषव 
े तथ ैवायनयोयोः।

रोरायोजिऽतय  बमात॥् ८८॥
े वषयोः


राजा वा राजमिहषी सनापािधपोऽथवा।
े े ् ८९॥
अोवाश(भ)िशीलाः कारयदिभषचनम॥
े े त ु दािर
दिणामिभषक ू शितः।

िवशा ं न कवत ु
यिद कवत लोभतः॥ ९०॥

ं े े ु
सदहपावकवऽलीकलऽकै ः(?)।
तावऽ तऽिन
े ्
िवशा े ् ९१॥
ं न िचयत॥


अिभषकफल े ण ु व े यथािविध।
ं दिव
ू  े जलनितमतः॥
सोमसयािपण े े ९२॥

--------------------------------------------


ऽैलोािदिभरिपवा  ु 
इरै तिभः

ोकै  ैलोमोहनिवायोगमपिदशित। तऽ ाप ं
े ् ८१॥ ८२॥ एन ं साधकम।्
अशषमसाधारणात॥
 ८३॥ ८४॥ िवाया
एतिाभजनपरं सव आवािमव भजीथः॥
 ु े
मातृकावणाटयतोिप ्
वा मातृकअरािण े ं िवया
ूक
ं ु ु  
े वा सपटीकयािदथः।
मण
े  े ोकयने
ूोिमािदना ूकनिमनाान
े ं नवयाणा ं िवलखनिािण
ऽैलोमोहनिवया अिभषक े
यथाबम ं नव चोपिदशित। तऽ एतया ऽैलोमोहनीिवया॥ ८५॥ ८६॥
नवाना ं यूकनिमित ातात॥् ८७॥
े े
च ैऽािदिभियिद  ु  ोकनवाना
ै तिभः े  ं
याणां
े े े ु 
नवािभषककालानिभषकयोयानिभषककतदिणाूदान -
मूदानने

--------------------------------------------

p. 190) ू
जपपजािदना े े
िसवैभवनािभषकतः।
 ु
लणसमािन 
तथा मजािन च॥ ९३॥

तनितजिनताािन
ु िरतािन च।
े े सिललैिरव पावकः॥ ९४॥
नाशयणावी

ु ु
अपऽोिविवायरारोयािदसमितान।्
् ु सखी
लभत े च बन पऽान ् ु च िचरमधत॥
े े ९५॥

े ु
कमिमािदयोगष ्
े ु ज तत ूानातः।

योभृश ं िनदा िवात िः े ९६॥
सोऽिप िौय ैधत॥
े ैः।
ूाजसित ैः पाप ैरपािदिनषवण
अनीा वैिरिविहत ैरिभचारािदिभ ु वा॥ ९७॥

य े रोगाः पीडयने ं त े िवनँयशषतः।
कािलीधनारोयिवािवजयकीितिभः॥ ९८॥

सिचर ु ु
ु ं जीवित ातः पऽपौऽािदिभयतः।
े ु िविधना चरन॥् ९९॥
े ं नवस ु ूोष
नवािभषक


अपमृ ं ु िविजाात भः ु
शामानसः।

जीविर ु जीवित मथः॥ १००॥
ं योगी भिव

शतमयी ाििरित सक ् समीिरता।अा िनालनात िच ् १०१॥
े तं ासातम॥

--------------------------------------------


ूवाय ं चोपिदशित। तऽ िवशा ं िविनगहनम।् अत सगम
् ु ं

तत॥् ८८॥ ८९॥ ९१॥अिभषकफल 
ं इािदिभमथ 
इनै विभः
े ु
ोकै रिभषकफलमपिदशित। तऽ पावकः नँयते इित शषः।

े ु
किममोनाम े नवस ु कालिितशषः।
िनदािरकरोयोगिवशषः। े े
मयः िशवाा॥ १००॥

--------------------------------------------

p. 191) इित ौी षोडशिनातषे ु ौीकािदमत े दशम ं पटलम॥् १०॥

--------------------------------------------

इित ौीषोडशिनातषे ु ौीकािदमता पिरपण


ू  त

ूपसारिसहराजूकाशािभधानन ु
े ौीसभगाननाथन

िवरिचताया ं मनोरमााया ं ााया ं
भगमािलनीिनािवािवधानूकाशनपरं नवम ं पटलं
ू  परामृम॥् १०॥
पिरपण

मसा।

दशम े पटले सि यायकोनिवशितः।


े ं

अाोरशत ं ाान ं मसया॥

एकादशपटलम ्

अथ षोडशिनास ु या षी समदीिरता।


सा िवा विवािसाः किथता त े नवारा॥ १॥

 ्
तदािन िलिपास ं ान ं शििभरचनम।
ताधनिविध ं ताः ूयोगाििवधानिप॥ २॥

होमयिवभदैे  कथयािम ण ु िूय।े


्  े ् ३॥
िवाितीयबीजने रान दीघाियोजयत॥

् े ्
े करायोः।
मायाान षिरवाााचरत
े ् ४॥
नवारािण िवाया नवरषे ु िवसत॥

ु े
ापकं च सने कयाािसय।


सवािप ् े ् ५॥
च िवास ु ापकं तत समाचरत॥

तने तयो भयााधकन
े िसयः।
े दवाना
तािचरण े ्
ं ूसादात सवि च॥ ६॥

--------------------------------------------

अथ एकादशपटलं ूारत।े

ू 
पविन ्
दशम े पटले पा भडािनािवाया


िवधानमपिदँयानरं षा विवािसनोिनािवाया

िवधानमपिदशित। े
अथ षोडशािद ु इने
भिव
े ैकादशने पटलन।
ोकशतपण े अथ षोडशािदना

े े
िूयनाािधकन  ु
 े ोकयने पटलाथानिशित। तऽ किथता
् ु ् १॥ २॥
तृतीय े पटल।े अत सगमम॥

िवािदिभः  ैः पिभः
समीिरत इरै ा
ु  ु
ोकै तिवधासािदकमपिदशित। ्  े ्
तऽ रान दीघाियोजयत।
् 
मायाान सविवषढान ् ई ऊ (ऐ) औ (औ) अः इतान
आ ् 
े षदीघरान ्

े ु षणान ्
कथयित॥ ३॥ नवरषे ु ॒ोऽनासाष।
े ु ु िऽष ु ऽय ं इितबमण
आमहनपायष े नवरषे ु
--------------------------------------------

p. 193) मातृकायाः षडं च मातृकाासमवे च।


 ं ूथम ं का
सवासा े ् ७॥
ृ पाऽोिदत ं सत॥

लिलताया ु वगोमािभरव
 े च।
तने ता ु िलिपशो ास ैव(?) समीिरतम॥् ८॥


तकानसाशा ं नवयौवनसरीम।्

े ु
चारमखाोजा ं िवसलयनऽयाम॥् ९॥

 ु ं मािणाभरणोलाम।्
अािभबािभया
ं ु े ् १०॥
परागिकरीटाशसदािणताराम॥


पीतकौशयवसना े
ं रमीरमखलाम।्

ं ् ११॥
रमौिकसिभबकाभरणोलाम॥

ु ु े ु ू 
राजकपसचापपणमडलाम।्

दधाना ं बािभवामै े ् १२॥


 ः कारं हमकम॥
ु े ु मातिल
पष ु ं च दधाना ं दिण ैः करैः।

समानािभरिभतः शििभः पिरवािरताम॥् १३॥

 े
एव ं ााऽचयिवािसन िविवमहाम।्

ािलनीिविलिौ ु
मला समनोहरा॥ १४॥

--------------------------------------------

े ् ापकं ूावत॥् ३॥ ४॥ ५॥ ६॥
नवारािण दिणपवू  सत।
मातृकायाः षडिमित। मातृकाास ं तडास ं च
ु ु
पदश े कलसरीपटले वमाणािदह न ाकरोिम॥ ७॥ ८॥
े 
तकानािदिभिविवमहािम ःै पिभः

ोकै दाः  ु
सपिरवाराया िनसपयाानमपिदशित। ु
तऽायधािन

ऊािदवामदिणयोः े ् ९॥ १०॥ ११॥ १२॥ १३॥
कयत॥

--------------------------------------------

p. 194) े
कनकाितवािवािविवधाचितशयः।
अ।ईटकोणषे ु सादमा
ू ् १५॥
(ु )ु ूदिणम॥
े ु ादशता
दलष  े ्
े रािशशीः समचयत।
े ं वषाया
मषा ृ ु ं ककटीमिप॥
ं शिं िमथना  १६॥

ु ं कीटा ं चापा ं च मकरामिप।


ं ं का ं तला
िसहा
ु ं मीना ं यजावदमादार
का े शािर॥ १७॥

ु े ु ारषे ु पायोः
चतरॐष  कोणिद ु च।
 े ् १८॥
अयो िदशोः शीः ूोा दश समचयत॥


मायासारीम े गत ैनामिभरीिरत ैः।

घरा सवभा च िवासा िविवधोवा॥ १९॥

िचऽपा िनःसा िनराता च पावनी।अिचवैभवा रा दशमी पिरकीितता॥ २०॥


बिलदवीित ु ु
सोा ककािवया।
 तऽ ताम॥् २१॥
े त ु बिलकमिण
यऽ नोा दवता

साया  समोपता
े ं िवदािलदवताम।
े ्

ृ 
वयोनवयोिन ं त ु का ु ् २२॥
ृ तिहरजम॥
ं ु ं िवदायमकम।
ादशछदसय ृ ु ्

ु े े ारयसमित॥
तिहतरॐ े २३॥

--------------------------------------------

 ं इरै िभः ोकै दा


ािलनीािदिभदवता 

आवरणशीजनूकारं तयोजनाूकारं चोपिदशित।
तऽ कीटं विकिमथः॥
ृ ु
 १४॥ १५॥ १६॥ १७॥ कोणिद ु वायािदष॥

१८॥ माया खा॥ ु ु
१९॥ २०॥ २१॥ साया  ककािवया॥

वयोिरािदिभः े
तिमःै पिभः ोकै ः दा
 ं तऽ
िनसपयाचब

--------------------------------------------

p. 195) ू 
पवपिमयोरऽ दव  े ्
े चबे तथाऽचयत।
ु े ू
अनमलााम  ससाधयथा॥
ं े २४॥

ु होमिवधौ घृतमामवे च।
िानौ
ु सहॐ ं ात ं वा तचोिदतम॥् २५॥
सानौ
ू े ु ूावदीिरता।
पजासमािरवमना

िवायाः साधन ं तऽिन ् े
परमिर॥ २६॥

े ू  नामनु तम।्
अमानपिाणं
काहोमिविध ं व े ण ु वाितदायकम॥् २७॥

शािलतडलमादाय
ु े ्
ू ं भाड े नव े िपत।

समानवणवाया राया गोपय (?) था॥ २८॥

िगण ् ं तऽनल।
ु ं तऽ िनि ौपयते सृ े े
घृतने िसं िस ं त ु का े २९॥
ृ तिसत ं कर॥

िनधाय िवामो शत ं जा नतः।
एव ं होमो महालीमावहितपतः॥
ृ ३०॥

ु े
शबवारिप तथा वषाृ े ्
 पसमोभवत।
पा ं त ु िवशषण े ् ३१॥
े े ूाोलं समाचरत॥

--------------------------------------------
 ं चोपिदशित। तऽ चबिनमाण
िनसपयाबम ु ् जपहोमयोः॥
 ं सगम।
् ू
२२॥ २३॥ २४॥ २५॥ ूावत लिलतापजावसानवत।् तत लिलतासाधनवत।
् ्


एतदकारािदनवारााना ु एषािप
ं माणा ं सानौ

नवाणात ्  अमना
लिलताविदथः। ् े
ु अिन त
ू  े
पवापरूोाीकारण॥ २६॥
े ू
काहोम ं िवशषपजाफलं चोपिदशित। तऽ सृ े
ं तऽनले
होमाथ िवधानूितित।े िसकं अिपडम।् सिसत ं
 ् २७॥ २८॥ २९॥ ३०॥
शकरासिहतम॥

--------------------------------------------

p. 196) 
ता ं ितथौ िऽमै मिका ैः िसत ैत ैः।
अााा ं त ु िनयत ं ााोभवरः॥
े ३२॥

यि वाित ं व ु तािन सवािण


 सवदा।

घृतहोमादवाोित तथ ैव ितलतडलै
ु ः॥ ३३॥

पमीष ु िवशषण े ्
ु  भवत।
ू ं कयाती
े े पजा
े ३४॥
ूितपििथमार पदँयमिक॥
े 
कामयािदिचऽाा े े किवमहाः।
दकै
ू तािदिभः॥ ३५॥
यतने ितथौ ताा पा

े ं ु
े भिसयतः।
ूीणयतससमतो
े ु 
तनायःौीधनारोयिवाकीितसमितः॥ ३६॥

े  ं भमौ
जीवषशत ु
ू का तली।
ु ् ३७॥
ु सममवायात॥
यिथौ या समााता सता

े ताः ूोाः पदशािप च।


िवािविधवदवै
  े
सा जपहोमाचायोगतपणसकतः॥ ३८॥

--------------------------------------------

तथा ूितपोमवत।् िवशषण


े े विवािसाः असाधारणितिथात।्
् ् ३१॥ ता ं पाम।् िसत ैः पैिरितशषः
ूावत ूितपोमवत॥ ु े
 सवदा
॥ ३२॥ तािन सवािण  घृतहोमादवाोित घृतहोमावाणीािन

विन ्
ू अवाोतीयः॥ ३३॥ ोती भवते ससिहतः॥ ३४॥

ूितपिदािदिभराचरिद ःै पिभः ोकै ः
पदशाना ं िनाना ं यथाबम ं पदशितिथमयं
तििथष ु तिाूाि ं भजनिवशषे ं चोपिदशित। तऽ
एकै किवमहाः एकै कितिथपाः। ोतसः ूावत॥् ३५॥ ३६॥
यिथौ यास ु ितिथिथः॥
 ३७॥ ३८॥ अिखलं ूयोगािद।

--------------------------------------------

p. 197) े
िवया दवताान े ्
ं सााऽिखलमाचरत।
ू सक ् ममाधना॥
िवाूाििविध ं दवे ॄिह ु ३९॥


आसा ं पदशाना ं च यने ैताः साधकोखाः।
ण ु वािम त े दिव ु ् ४०॥
े िवाूाििविध ं शभम॥

यने िवादवताामै
े योगने िसित।
तावमाययोरैपमानिवमहम॥् ४१॥

यदवा ं ु यतऽानक
े ु
े े मनयोऽिक।


कचन ु  वा  िसरैगिरकै
ैः कमै  ः शभु ैः॥ ४२॥

ु ं चबं रख
िवदािपल ु
े ं सशोभनम।्
ू े ४३॥
या यबमारात ं िनपजािविधबम॥

ु ं िनधायाजल
तऽ क  े स
ू दवताः।

ू  ु
ूोबमसमोपते ं पवगतनकौ॥
ृ ४४॥

ृ े ु ूावद  ता ं तथा।
कोवमथाः
तिथौ ूाख ु ं ु ् ४५॥
ु ं िशमलणसयतम॥

ु कजलै
तथािवधो गः ु े े ्
मिभषचयत।
ु ् ४६॥
ु ं सविसिदम॥
तलं ूागदिदग 

अास ु बमतोऽिनावाोित सिनितम।


ु ्

े ् ४७॥
विदाहं मृित ं रोग ं दािर ं दशमोचनम॥


बमाािद वा ं फलािन िरमािन वै।
ततोऽसौ पिरधायास ु शॅश
ु े ु े च वाससी॥ ४८॥

--------------------------------------------

िवाूाििविधिमािदिभः समीिरतिमरै ादशिभः


 ं िवाना ं साधारण ं
ोकै रिँ े सवासा
ू  ु
िवाूािूकारं ूपवकमपिदशित। े
तऽ यनिविधना॥ ३९॥ ४०
ं 
॥ ४१॥ ४२॥ ४३॥ ूोबमसमोपते मिऽशलाचनािद॥ ४४॥

--------------------------------------------

p. 198) ु
समाच िनज ैि ैः सम ैवा  परोिदत ैः।
ु ं
अ  पादयोनाथ ं पोकै ः विशः॥ ४९॥

ु े ्
ूणोाय परतोबािलकरोभवत।

ततोगमाय चब े िनवँय
े च॥ ५०॥


मनसा भावय ैमाान ं दवताना।
े ता ं दव
ूोबमण ु ् ५१॥
े िवापा ं महाितम॥

ू 
समावाा मािदिऽष ु ानषे ु त ु बमात।्


सा े ु ् ५२॥
ूोपा ं ता ं ााऽ  वदनम॥

ू दवताा
जीवकण  िऽशः पण े समािहतः।
ततऽ ैव ता ं िवा ं शत ं जादावान॥् ५३॥

पनदायोाय ु ु ्
 ं वन।
पैरत
ू 
ूण िऽपासीत मबािलः ु ् ५४॥
वन॥

आय बममाचारं ूोा सक ् भजित


े तम।्
े े
आिदशिशकािनादार सोऽिप ताम॥् ५५॥


िनशोजपपजा ु ्
ैपासीत िशवा ं गम।
एव ं पदशाना ं च िनाना ं बम ईिरतः॥ ५६॥

े सव समीिरतम।्
िवाूाििवधौ दिव
तासा ं न ैिमिकं का ं लिलतोिवधानतः॥ ५७॥

--------------------------------------------

् े
ूावत िनबमण॥ ु े ४६॥ ४७॥ ४८॥ ४९
४५॥ मिमऽ ईशानिदगत॥
॥ ५०॥ ५१॥ ५२॥ ५३॥ ५४॥ ५५॥ त ैः पिभः ोकै ः॥ ५६॥
े पदशाना ं िनाना ं
तासािमािदना ोकन

न ैिमिककािवधानमपिदशित। तऽ ूिता ं
 ू
तिसपयाचबमः। ू  े उत।े
आशने पणािभषक
ू  े
पणािभषक  े
तिसपयाचबण॥ ५७॥

--------------------------------------------

p. 199) ु  े ं यत एता ु तया।


कयाितामव

आसामोमािन पजास ु परमिर॥
े ५८॥


एकाि े िताऽात पिरवाराथािवधाः।
अदा ूोपााऽतऽाचन े मताः॥ ५९॥

तासा ं काकलावािान ं तटलोिदतम।्


एव ं सव समाात ं साधारणिवधानकम॥् ६०॥

िवामा इित ूों यदे ं वद ूभो।


ण ु दिव े ु सभ वै समऽिप
े िवशष े वा॥ ६१॥

 ं दवताभदा
वणाना े ु े शषतः।
े िधाः  े
ृ िवा मैवा ु मकाः॥ ६२॥
ैवाः ता


पनरा ु यािण तलािन ण ु िूय।े
े ृ
िवारनावाराय त ैथा॥ ६३॥

राणा ं समा िवशा


ं शतमीिरतम।्
ृ  े कोण े ततोयम॥् ६४॥
िवधाय वयोम

--------------------------------------------

े  े ोकयने
आसािमािदना िवधानकिमनाािधकन
पदशाना ं िनानामोािने िनन ैिमिककाषे ु च
े ं ूोिनगमन ं च करोित। तऽ तथािवधाः
ानोपदश
अिनासमानपाः। अदा पृथक ् पृथक ् ािपजास॥
ू ु ५८

॥ ५९॥ तटलोिदत ं ानपटलोिदतम।् एव ं उ ूकारण॥


े ६०॥
े  े ैकन
िवा इािदना मका इनाान ू  ं
े ूपवक
 ु
िवामयोभदमपिदशित। तऽ ैवाः ीदैवाः।
ु वाः॥ ६१॥ ६२॥
मैवाः पै
ु े
पनिरािदिभरशषतः इरै ः पिभः ोकै ः

षोडश यायपिदशित। तऽ अाः विवािसनीिनािवायाः।

अनावायरािण अौ

ॐकारहकाररफवकारनकारसकारपकारमकाराः
--------------------------------------------

p. 200) ृ तषे ु सणानौ


का े  त ु मतः।
माया ं नामािता ं का
ृ ता ं तारण े े ् ६५॥
े ूवयत॥


अवाराले तािखणान
ं ्
े  दशबमात।्

 ु
कमानपान ् े े वै॥ ६६॥
पाशिखबमण


वारा ूावदािदरािदाारािण च।
 ् ६७॥
एव ं षोडश यािण जाय े त ैयथाबमम॥

 ैः साधयि
त ैय े े
ं मनीिषतमशषतः।
ूथम ं खपर े रविमलन ं ु ् ६८॥
ू े सयतम॥

ू ं ु े
िसरं तिस े िपा धररससयत।
िलिखा खिदराारे तापयििश
े जापवान॥् ६९॥


नारी नरोनपोऽोवा समायाित च तलात।्
े े ताॆ े वा वा काो
तवतन े ् ७०॥
ं वा ूावदािलखत॥
--------------------------------------------
ु  ं ु
े  सवऽासयरोपादान
अपनारायथः। ं
ु 
भवित। राणा ं चापनवगतः। नानामरत इित
ृ  ं
सवऽ समयः॥ ६३॥ ततो य ं अकोणावयोय
ृ े  ६४॥ तारण
कथः॥ े ूणवन॥ ्
े ६५॥ तान ूावत।् ूादियने

ृ ः। यिवरचनाबमोयथा इमानने ॅमण


त ैः रिवकतारै े
एकालाराल
ु ं वय
ृ ं िना त े ूावदकोण ं
ृ तदरािप वय
का ृ ं िवधाय तषे ु अस ु कोणषे ु

अमािदूादियने आिदतः अौ समािल सवम े खा
े ं
ूावामसिहता ं ूणवने वितामािल
े ृ
अवारा
 ु
कमानपािण ू
पभतारािण दशदशसमािल
ृ े
बिहववीाममािदूादियन
े ्
े एतथम
अकारािदकारााकपाशदरायािलखत ं
यम।् अ ैवास ु कोणषे ु
ू  ू  ृ
पवपविलिखतिवारिवकताराकापिरतन -
े ् तने षोडशयािण सवि
मराकमराकं िविलखत।

त ैमनीिषत े
ं साधयिदित॥ ६९॥

--------------------------------------------
p. 201) ् ू ं फलमीिर।
तापनादिप भवते पव
े ् ७१॥
ितीय ं खपर े तने िविल िनिश तापयत॥

नारी वँया समायाित जाचारिवलिनी।


े ् ७२॥
तृतीय ं तने तऽैव िलिखा िनिश तापयत॥

ु े णाैिररातरा।
ँमशानाौ मकशा ु

तदवे दती दधवागारं त ु िनज॥


े ७३॥

रस े िपा िलिखाऽौ सता


ं े
िनरवनतः।

ँमशान े वैिरणा ं ूोकाले बाशयो े ् ७४॥
जपत॥

ु  े ्
मन ं ु तदवे साः िपशाचातिरपभवत।
चतथु  िविलखपचीरऽिसतार॥
े ृ े े ७५॥

ू 
पववऽ े ु े च।
िनखनिाऽावबमण
ु  यमालयम॥् ७६॥
े साहाििपयाित
दाहरण


पमऽथ  िलखयोः।
वा ष े योनाम े

कालोकजपोलखा  े ७७॥
खपरय॥

ँमशान े िनखनते ूावदीतीरय े यम।्
ं ु वािरणा पणा
नात ू  या ं षाायोिमथः॥
े  ७८॥

--------------------------------------------

ु इरै ा
ूथमिमािदिभभिव  ैः यिशिः

े ु षोडशयषे ु
ोकै ः ूोष
ु 
तृतीयचतथपमषसमाम  ैिनमहान
ःै षिय  ्


एकादशने िनमहानमहान ् े ैः शभाशभािन
शष ु ु चोपिदशित। तऽ
 रिचऽकम।् खिदराारे
तिस े रविरस।े रविनाम
े ू
े ६९॥ तने पविण।
खिदरनाार॥ ्
े अिन ूकरण े सवऽ
ु तापन ं खािदराार॥
िानौ े ७०॥ ७१॥ ७२॥ ७३॥ ूोकाले
ूावत॥् ७४॥ अिसतारे इित पवसः॥
ू  ू  ्
७५॥ पववत

--------------------------------------------

p. 202) सम े नाम सिल


ं े
िससपयथािविध।
िशरःकपाले िनःि ँमशान े िनखनििश॥
े ७९॥

िरपोः परोकाले त ु िपशाच ैमत ु
 े िरपः।
अम ं खपर े का ु े खनििश॥
ृ िरपार े ८०॥

साहाहाै ु
ृ री ूयाािटतोऽतः।
े का
नवम ं हि 
ृ तिमकाया ं वरे िदन॥
े ८१॥

िसयोग े शभु े ल े िधषणोदय एव वा।कापमृ ु े ु
रोगािदःखोमत े नरः॥ ८२॥

दशम ं राजत े पे का े


ृ वँमिन ु
कऽिचत।्

ू े े े ८३॥
िनधाय पजयँमँमपातािदशाय॥

ू े े
 रदत
तथा भतमहाता धारणात।्
एकादश े िलखज  ु तत॥् ८४॥
े ू  पाटीरिवै


उबमसमोपते ं गिलकीक ु
ृ ता ं पनः।
िसतिसमय े िले साा
ं ् ु
 तत पनः॥ ८५॥


ापयते ौिम े त ु पजयिश
ू े तत।्
सास ु सिसत
ु ैः पैः
ु सौरभा ैिवधानतः॥
 ८६॥

मासादााहश ु ्
े ःु शऽवो ीवम।
े ु  ु ु ८७॥
े घृतनारोयमायः।
भवयािधतान े

 ु िवशषण
राता ु
े े सिखताः ु
रयतः।
असौवीरम े िवषयित
े वैिरणौ॥ ८८॥

--------------------------------------------


िनरसािदना॥ ७६॥ योः ययोः। योः िवयोः॥ ७७॥ अऽािप

लखनि े
ं िनरसािद। एतदवाििमहूकरण ु
े िानौ
िम॥् ७८॥ ७९॥ ८०॥

--------------------------------------------

p. 203) े
तऽैव कथनािोग ं तयोादयदिप।

शठीमरीचिपः ु ू
ससाः ू 
पिरचिणताः॥ ८९॥


लकच े ्
े त े तििनिपत।
रसोपताः
् ु सास ु यऽाराित ु तखम॥
तापयते िऽष ु ् ९०

ूोकाले रैरातापतृ
ासमितः।
ादश ं खपर े रािऽरसनािल
े ु
तनः॥ ९१॥


इकायगम ं का ् े े
ृ तत षयढम।्

े ु
े े शारायतनऽिप
ापयिडकागह े वा॥ ९२॥

गहृ े िभिम े वा शयनापनतोऽिप वा।


ु ं वाऽथ िचनम॥् ९३॥
यैे िरणोरोषमोग

वहारं ऋण ं चादािहताकम।्
ू  े ु धारणतोऽना॥ ९४॥
ऽयोदशने भजनाश

वािप लभत े पऽु ं िविचऽा यशशयः।


ु 
चतदशगत ं नाम का
ृ भज ु े ९५॥
ू  चतथ॥

िसमगत ं का े े ्
ृ तिशीथऽिभतापयत।
ु नपाः॥
साहाशमायाि ियो वा पषा ृ ९६॥


गजा हया मृगा े य े जीवा भतलाौयाः।
ु े फलकािलिखतने वै॥ ९७॥
े नाा यन
परण

--------------------------------------------

िधषणोदयः ूावत।् वा पार॥


े ८२॥ ८३॥ ८४॥ िसतिसमये

िसतमधिमय। ्
े तत िलिमितशषः॥
े ८५॥ ८६॥ ८७॥ ८८॥ तऽैव
े ८९॥ ९०॥ रािऽरसने हिरिारसन॥
असौवीर॥ े ९१॥ ९२॥ ९३॥ ९४॥ ९५॥ ९६॥

--------------------------------------------

p. 204) ु
सखूसितः ्
ू ात ीणा ू े
ं तजाूणािदना।
षोडश े नाम सिल
ं धारणाािणना ं तथा॥ ९८॥

रा भवित सवऽ महरोगभयािदष।ुतदवे णप ु ् ९९॥
ं िवधाय िविधना यतम॥

 ू
ऊिमकादभषादौ ू  वा िबभृयातः।
मि
ु े
आिधािधिविनमोिनःसपोिजतियः॥ १००॥


भोा भ पयाना ु
े  ं भिव।
ं जीवषशत
योिनतमयी ाििरितसमीिरता॥ १०१॥

अा िनालनाि े तं ासातम।


ृ ्

इित ौीषोदशिनातषे ु िौकािदमता पिरपण


ू  -त
ू  ् ११॥
एकादशपटलं पिरपणम॥

--------------------------------------------

े पदशन॥
परण ु
े ९७॥ अऽानमहूकरण ु
े िानौ

पटीरािदणपदम।् हैमपोीणम॥
 ् ९८॥ ९९॥ आिधः मानसी
पीडा। अऽ ादशतमः ोकः षरणागाथा॥ १०१॥

इित ौीषोडशिनातषे ु ौीकािदमता त पिरपण


ू 
ं े
त ूपसारिसहराजूकाशािभधानन
ु े िवरिचताया ं मनोरमााया ं
ौीसभगाननाथन
ााया ं भगमािलनीिनािवािवधानूकाशनपरं
ू  परामृम॥् ११॥
एकादशपटलं पिरपण

मसा

यािण षोडश ाा म ैाािधका े ्
भवत।

चतःषििरितू े े ् ०॥
े ूोमकादशऽिखलम॥

ादशपटलम।्

अथ षोडशिनास ु समी या समीिरता।


् १॥
ता िवधान ं वािम ण ु सवाथसाधकम॥
 

ूोै व िवा ूागवे ादशारिवमहा।


 ् २॥
तदािन िलिपास ं ान ं शििभरचनम॥

 (सवतो
साधन ं होमकमािण  ) यािण फलभदतः।

े सकलं कथयािम यथािविध॥ ३॥
ूोबमण

यमकैे कमथ च य ं यमथो यम।्


ु ं का
मायया पिटत ु 
ृ कयादािन षमात॥् ४॥
े ं शिपिटत
ूक    े ्
ु ैमाणदशिभसत।

ु े ु च बमात॥् ५॥
॒ोऽनासावावोनािभगष


रा ं रारा ं रगमालािवभषणाम।्

ु ु ् ६॥
ु ु ं िऽनयना ं मािणमकटोलाम॥
चतभजा

--------------------------------------------

अथ ादशपटलम।्

ू  े
पविकादश े पटले षा

विवािसनीिना(या)िवािवधानमपिदँयानरं सा

महावळरीिनािवाया ु
िवधानमपिदशित। े
अथ षोड?शािदना
अवाय े इने ोकशतपण
े ादशने पटलन।
े तऽ अथ
े 
षोडशािदिभयथािविध  ु
इिै िभः ोकै ः पटलाथानिशित।
तऽ ूागवे तृतीयपटल॥
े १॥ २॥ ३॥

यिमािदना बमािदने ोकयने ासबममपिदशित
े मायया खया।
। तऽ एकै कं िशरः िश(व)खयोिरित शषः। े अािन

दयादीिन। बमााितयािन ु ैः खापिटत
शिपिटत े ु ैः दशिभः।
े  ु े ु एकै किमितशषः।
खायवजवावोनािभगष। े गु ं
े ् ४॥ ५॥
नाम महनम॥

रािमािदिभनाियकािम 
ःै पिभः ोकै दाः
ू ु
सपिरवाराया िनपजाानमपिदशित

--------------------------------------------

p. 206)  ु ं दािडमीसायकं तथा।


पाशाशािवचाप

दधाना ं बािभनऽ ैः दया (पर) दमसशीतलै
ः॥ ७॥

ुे
पँयी साधकं ॐषोणामहीपर।

चबम े सखासीना े ् ८॥
ं रवसरोहाम॥

ृ ं पोतमग।े
शििभः पािभरावता
ं े
िसहासनऽिभतः े
ूोतािभः शििभः॥ ९॥

ृ 
वाािभिवनोदािन यातायातािदिभः सदा।
ु 
कवाणामणाोधौ िचय े (ळ)नाियकाम॥् १०॥

इाानिबयाऽ िऽकोणा शयः।


डािकााः षडॐाः पादशपऽगाः॥ ११॥
े िदनी
खा े ु
िा ोिभणी मदनातरा।
िनरना रागवती तथ ैव मदनावती॥ १२॥


मखला े
िािवणी वगवती ादशशयः।
 े १३॥
ततः षोडशपऽाः शीराकणयािक॥

ु े
कमला ं कािमन का ं कला ं किलतकौतक।
ु ् १४॥
िकराता ं कालकदन े कौिशका ं कवािहनीम॥

--------------------------------------------


आयधकन 
ं वामोहािददिणाधरहा ं

वामदिणवामदिणबमण॥ ६॥ ७॥ ॐषोणामहोपरुे
चबम।े एतं भवित समिऽरखा
े ं योिन ं िवधाय

तिहयथामन ृ ता े ादशय ं
ं षोण ं का
ादशप ं िवधाय ता े षोडशदलं प ं का

ु  ु ारोपते ं समचतरॐय
तिहतिद ु ं कयात ् चबे
ु  तऽ

सखासीना े
ं ता ं िचयिदित॥ ८॥ ९॥ अणाोधौ शोणाोधौ॥ १०॥
े  े
इािदिभयजिद 
ःै सिभः ौकै दाः
् े
पिरवारशीपिदशित तऽ षडॐाः न ैर-ॠािदबमण॥ ११॥
ु मदना इित मदनातरा
मदनातरा ु इित च शी॥
े ु े
१२॥ १३॥ किलताकौतक
ु इित च शी।
किलता कौतका े

--------------------------------------------

p. 207)  ु
कातरा ं कपटा ं कीितकमार ु 
कमामिप।

चतरॐिता ं चािप शीराकणय बमात॥् १५॥


जिका विगनी े
नाी चपला पशला सती।
रितः ौा बोगलोभमदो े मनिनी॥ १६॥

िद ु ारषे ु (पाष)ु कोण (अिद) िद ु च सिताः


ं (ननाः)।

ु े े ् १७॥
े चतरॐऽिभतोजपत॥
ादशैता महादिव

ृ  ू
काऽममलाा  े ्
ं ूोप ं ततोऽचयत।

शोणाि ं हमपोत ् १८॥
ं च िसहासनमनारम॥

े ूावदावा शििभः।
तऽ चबं ततो दव
  े ् १९॥
ं ैनामिभरचयत॥
मायासारीमगत
बिलं च दादन ु साया  परोया।


दा ु ककाया
ु ु ु 
होम ं कयाथािविध॥ २०॥

े ्
ु त ैवा  होममाचरत।
घृताै रण ैः पैघृ
् े  ं त े समीिरतम॥् २१॥
ूावत समापयिदमचन

--------------------------------------------

कालकदन े कालाकदना इित च ॥


े १४॥ १५॥ मदो े मदा उा च इित
े १६॥ िद ु ितषे ु ारिथः।
॥ े  पाष ु ाराणािमितशषः।

ूथम ं पिमािदचतिद ्
ु ारपाष ु पात वाािदकोणिद ु
े  े ् सवऽावरणष
ूादियनाचयत।  ू े ् १७॥
े ु अमाादियने पजयत॥
ृ े
कािदिभः समीिरत ं इ ु  ोकै दा
ै तिभः 
ू ु
िनपजाबममपिदशित। तऽ ूोप ं
ू  ु ् शोणािः शोणसागरः॥ १८॥
अिसोमसयाकभावनािदयतम।

तऽ िसहासन े ितायािमितशषः। ् ु
े ूावत िऽखडामिािदिभः।

मायासारीमगत ैः खासारीमयोिजत ैः।
शोणसागरादीनामिप एवमवे मयोजनबमः। (माया)साया
ु ु
कका े  े ु
 अ()बलिवशषानौ
(िव)या सवऽ
ु ु
ककािवया ु े ् २०॥ ूावत ्
बिलं दात।् यथािविध अऽापतम॥

तजोपया ायोजनािदित॥ २१॥

--------------------------------------------

p. 208) ू 
वसकाले मी े वा पणामार े ्
साधयत।

हिवाषी पयोभः फलमलाशनोऽथ वा॥ २२॥


ातः सगिसिललै ं ु
रणाशकवान ् ु
शिचः।

चचनकाँमीरचचालोिहतिवमहः॥ २३॥

ु ु
अनााियगलालाणववान।्

ु  े
मखािपतशकलो े िजतियः॥
चता े २४॥


मौनी िऽकालपजास ु कतससाधनः।

नाशी तिशने जपिा
े ं समािहतः॥ २५॥


िनशोभो जपिाभान ् ु
भजनकौतकान।्

ऽयादहीना मधरु ं पायस ं भोभिमान॥् २६॥


े ु त।ु
ूणा  िवसृजिशिनष


गजीव ् २७॥
ं समासा ूणाऽसकदावान॥


धनधाारा ै ं सो तदनया।

कतारो ू े ं च भितः॥ २८॥
िनश पजय

अ े च िच ैः ोऽ ै त ं सतो


ं े ्
ृ भवत।
कती
िवशा ं च दप च द ं चासमवे च॥ २९॥


न कदािच कवत े ु
िवशषासिधौ।
् त ैः॥ ३०॥
ं ं नते घृ
एव ं लऽय ं जा तशाश

--------------------------------------------

वसकाले इािदिभः साधक इरै रकादशिभः


े

ोकै ः सविवासाधनसाधारण ु ु
ं गणिवधानमपिदशित। तऽ

हिवाशो िनलवणपोीिहतडलाहारी॥
ु २२॥ २३॥ २४॥

कतससाधनः ृ
कतसयोयबमः॥ ु
२५॥ भजनकौतकान ्

िनभजनिनरतान॥् २६॥ तिनषे ु पररणिदनष॥


ु े ु २७॥ २८॥ अे
ु ु ् द ं
े ोऽ ैः पिभः ोकै ः। त ं गम।
पररणावसान।
--------------------------------------------

p. 209)  ु
आरवधूसनू ै ूसनू ैबकलावै
ः।
ू ैकै वा  िऽमै  िनशः॥ ३१॥
मधकज

ू ु ृ ैः।
चचनकरीकाँमीरसरभीकत
तपयत ्
 े सिललै ्
ाविनशोभिमान ढः॥ ३२॥

एव ं सिसम
ं ु कयााािन
ु  साधकः।
ु ृ ृ ं ु
गभोिनककतससयतः॥ ३३॥

 
सहॐजापी िरधीमवीयिवदावान।्
् ु
यः सोऽिप काान कवत े ३४॥
ूयोगााथा िशव॥

यानने मोहन
े चापलनािप
े े ्
वाऽऽचरत।
् े
अनथान शनाशािद पीडा ं ूाोित िनितम॥् ३५॥

ु ु ु ैः।
अण ैः पज ैहम ं कयािमधरात
् )॥
मडलाभत े ल महत ािवमहम(हाम ् ३६॥

कारैः ौिसिसै  ं (िऽ)ति िदनाविध।
ः पौणा

जयािशोभा सहॐ ं िवकच ैः शभु ैः॥ ३७॥

तिनषे ु पवान
ू (् पू)भोजयपतः।

् ३८॥
ताव जाोमा े यावात ं कतम॥

--------------------------------------------

 ् २९॥ लऽयिमितिवशषिवधानावल
िमापिनवहणम॥ े े ं

लऽय ं जपिदथः॥ ् ं
 ३०॥ ३१॥ तावत दशाशतः। िदनशः
ूितिदनम।् अऽ पररणिवधौ
ु ु
ूोमिखलं सकलिवापररणम ्


॥ ३२॥ एव ं उूकारण॥ ३३॥

गभ े  े ोकयने
(िम)इािदना िनितिमनाान

ु े
पररणमरणािप ूयोगयोयतामथाकरण े ूवाय ं
ं ु इथः॥
चोपिदशित। तऽ अथा (अथा) अः न ैविवधगण  ३४॥ ३५

 े
अण ैिरािदिभभविद ं
ःै सिवशा
 ै  ैहमािदना
ोकै नानािवधि
--------------------------------------------

p. 210) चकै ः ोिसं(िस)यै ु ्


ु ः सहॐहवनावम।

लभत े णिनाणा ू  ् ३९॥
ं शत ं मासने पववत॥

पाटलैघतृ  सिसै
ं ः िऽसहॐ ं त ैः तथा।
 भत े िचऽािण वसनािन च॥ ४०॥
दशािदसासाँ

ू
कपरचनादीिन ु
सगीिन च मासतः।
ू लभत े  ैर ैभगोप(भो)योिगिभः॥ ४१॥
विन

े ्
शािलिभः ीरिसािभः समीष ु शत ं नत।

तने शािलसमृिः ात मास ं ् ४२॥
ैः षिरसशयम॥

 ु
ितलैत ैिवस े वषादारोयमायात।्

जस ु िऽष ु तथा वािभजहयाथा॥


 ु ४३॥

 जीवित।
िनरातो महाभोगः शत ं वषािण
ुू 
गडचीितलवािभिष े ् ४४॥
ु जस ु वा नत॥
े ु  ु
तनायःौीयशोभोगापयिना े ्
िदभावत।
ै ु त ैषे ु िऽष ु बमात॥् ४५॥
घृतपायसध


आयरारोयिवभवै ृ े
नपमाोभवथा।

सा ं कदलीहोमात सौभाय ं लभत े वतः॥
ृ ४६॥

--------------------------------------------


नानािवधफलावािमपिदशित। ् ् ३६॥
तऽ मडलान ूावत॥
ू 
तिनाविध पणािदनाविध॥ ३७॥ तिनषे ु सवूयोगिदनष।
 े ु

पवान ्
िवािवदः। ु
उपतः मधरसूायािद।

एतवूयोगसाधारणम।् ताविदा  ्
ु ं सवहोमसाधारणम॥

३८॥ ३९॥ दशाऽिदमासान ्  दशािमथः॥
दशािद   ४०॥ ४१॥ समीष ु
ु ु
ितिथष ु अ वासना गमखादवगा। एकादश े पटले ितिथष ु

िनाना ं िवशषतः ू
पजाहोमािदिवधानात ् षीिप
अऽ

िवशषिवधान  ् ४२॥ तिवस े साम।् जष ु िऽष ु
ं कतम॥
ं े ु
जनऽतशमैकोनिवशितनऽष।

--------------------------------------------
p. 211)   ु ूादशमाऽ
वािऽकै े ं ु ैः।
ैिासयत

जयािनशोघोर े सिपातरे गद॥
े ४७॥

महारोगषे ु वािभः
 ितलैििछोवैथा।
ु  ं ु ैः॥ ४८॥
िऽिभवा  िनशोहोम ं कयािासयत

ु सखी
षमासादतो वाऽिप रोगाः े ्
ु भवत।

तिनषे ु जपिा
े ं िनशः सिललं ृशत॥् ४९॥

े ्
सहॐवारं तोय ैः ान ं पान ं ाचरत।
ु  ु े ५०॥
े कयािोगिवमय॥
पाकामिप त ैरव

ं ू  लवं सषप ं ितलम।्


 ृ ं सचय
साव
िप ं च सापादो रजसा च समितम॥् ५१॥


ृ पिलका
का ं त ै ु दय े नाम सयताम।
ं ु ्


ूाविाऽयस ैी ैः श ैः पिलका े ् ५२॥
ं नत॥

एव ं िदन ैः सिभवा  िऽिभवकिदनन


 े वा।

साो वशो भवीयमिप रितो ढः॥ ५३॥

तथािवधा ं पिलका ु
ं कडम े खनिव।
े ु
े ् ५४॥
 िनधायाऽ िवया िदनशो(वं) नत॥
उपयि

--------------------------------------------

तथा शतम।् तथा अरोगः॥ ४३॥ िनरातः अाकलः।


ु ु ू अमृता।
गडची
ुू
गडादीिन ु
ऽीिण िािण जऽय े यथाबम ं जयात।् वा

पारे िऽष ु जिितशषः। ् ् ४५॥ ४६॥


े बमात यथाबमम॥
 ः िऽसािभः वािभिरथः।
वािऽकै  ं ु ैः
 िऽासयत
ु ं ु ः॥ ४७॥ महारोगषे ु महारोगा नाम वातादयोऽौ।
िऽमधरसयै

िछोवैः अमृतालतािभः एकै कैिरितशषः।

--------------------------------------------

p. 212) िऽसह ं िऽयामाया ं सषप ैिसतु ैः।शतयोजनरादानयिनता ं बलात॥् ५५॥

ता ं त ु पिलकाममधिसमिताम।
ु  ू ्


कतूाणूिता ं च ँमशान े िनखनििश॥
े ५६॥
सायोिन ं च तऽैव िछा दा बिलं ततः।
ृ े
कतािभषका े शतऽयम॥् ५७॥
ं िवा ं ूजप

े े राशौ मासाानािवधरिप।
अरातरम ै
ू ु ् ५८॥
 े सिनितम॥
ं े नाशमित
रोग ैभतािदसशै

ु ृ सिलले ता ं खनििश।
यरा सम े
ु सखी
े  ैः स िविनमः
शै ु जीवित भतल॥
ू े ५९॥

ृ े का
सावण 
ृ ता ं सषपा े िनविशताम।
े ्

तोयम े िनधाय ैताथयवासरै


े ः॥ ६०॥

े  कत
वैरी तीोरणातः ् ु भवत।
ृ े ूावत सखी े ्
े ् ६१॥
तामवे चिडकागहे े तथा बिलयतु ं खनत॥


साो नरत नारी ् ु
चते शारायतन े ्
े खनत।

तिधानने सिहत ं शऽादवान ् े ् ६२॥
भवत॥

--------------------------------------------

िऽिभः वािदिभः ु ैः। वा पार।े तिनषे ु
समिदत
े ु ४९॥ तोय ैः अिभमितजलैः
महारोगूतीकारूयोगिदनष॥
पाका ं अाम।् त ैरव
े जलैरव॥
े ५०॥ ५१॥ त ैः
 ृ ू 
सावचणािदिभः ु ैः॥ ५२॥ ५३॥ ५४॥ ५५॥
समिदत
 ू
अमधिसमिताम ्  ू
अाशमधिसिहत ैः
ूागै ृ ् ५६॥ कतािभषक
ु ः कताम॥ ृ े इािद
 ू ृ
सवबरूयोगानरकम।् अिभषक
े ु तवता

 े
िनसपयाचबण॥ ५७॥ अम े राशौ िनखनिदित
े सः। सवऽ

बरूयोगान ्
सा ु  ् ५८॥ ५९॥ ता ं पिलका
अम े राशौ कयात॥ ु ं
ँमशान े िनखाताम।् एतत सषपापाऽम।
्  ् उवासरैः मासािदिभः॥

ृ े
६०॥ ूावतसिललापन े कत।
ृ े तामवे सानऽवकताम।
ृ ृ ्

ु ् ६१॥
तथा बिलयतु ं सायोिनबिलयतम॥

--------------------------------------------

p. 213) ु
महावळ ं च वळ ं च यायानमात।्

ु ६३॥
ूयोगानिप वािम समािहतिधया ण॥

ूादिणोिदक ् च िवशऽािण
ं ू े ्
पातयत।
तने कोािन जाय े कषा
े शतऽयम॥् ६४॥

तषे ु कोण(उपाषे)ु चतऽिप


ु े ्
 े पकन
माजयत े च।

चािरशऽ े ् ६५॥
शषे ं वळाकारं यथा भवत॥

िद ु चािर चािर माजिया


 िऽकोणकम।्
ु  े
कयाषािण े ् ६६॥
कोािन पषा शत ं भवत॥

तषे ु पवािदपिरतो
ू  िलख(े दा)िारािण त।ु

ूावरिविभािन ूागिविधना तथा(तः)॥ ६७॥


चािरचािरश े ं त ु मतः।
शत ं तषा

एकिवशितकोािन ु े ६८॥
िशािन पनरिक॥

--------------------------------------------


नरनाययथाबम ृ  े तिधानने
ं चिडकाशाोगह।
अमराँयािद॥ ६२॥
 ु
महावळािमािदिभः कायानपत े
इरै कादशिभः
  ु
ोकै महावळािदयिनमाणबमपिदशित। तऽ ूावत ्

एकादशानावारािण ु
ूागिविधना े
ूादियूवशगा
े ं षिधकशतसारिवकतिवाराणा
तषा ृ ं
े ु षिमितशषः।
समित ं िशिवकतारष
ृ े

चकारािकतिवारसिहतिमितशषः। ु
े अगमम।् लखनबम


सदायूाात अयमऽ े
िवलखनबमः यथा ूाक ्
दिणोदक ् च समारालािन िवशितिवशितसऽािण
ं ं ू े ् एव ं कत
पातयत। ृ े
एकषिधकशतऽय ं कोािन सवि॥ ६३॥ ६४॥ तषे ु चतिद
ु ु
 ु  ् बावीा ं
सवमकोचतयवजम।
 े ् तदः
कोाािभतः ूितकोण ं सदशसदश माजयत।
् ू   ु एकमक
ितीयवीा ं ूावत पवपिरकोपाष े ं
कों पिर अािन ऽयोदश ऽयोदश कोािन
 े ् तदरिप
ूितकोणमिभतोमाजयत। ्
े तृतीयवीा ं ूावत एकमक
े ं
 े ् तदतथवीा
ा ूितकोण ं नव कोािन माजयत। ु  ं
े कं ा ूितकोण ं
ूावदकै

--------------------------------------------

p. 214) तषे ु पयायिनाणवणषसमितम।


 ु  ्


घिटकायगवण ् ु
च िलखते ूागयोगतः॥ ६९॥
िशषे ु िवावणा
 िलखादशशषयोः।
े े
े ु 
े पटयोयोः॥
साामािलखबमण ७०॥

ु  ु िलखोणिभतो
चतिद े े 
भौितकाणकान।्

े ूाोणयो ु ऽय ं ऽयम॥् ७१॥


ििऽबमण

् े ु सिल
एतत ूोष ं सप ु ्
ं ू िविधना यतम।
् े ं ु पािसहॐ ं तत ु तत(तम
ृशन जपन ् ७२॥
् )॥

ंु े ु कायष ु बमतः िशव।े


िविनयाथोष

भतारािण ु  े  ु
च पनिलखायानपतः॥ ७३॥

--------------------------------------------

 े ् तदः पवीा ं
पपकोािन माजयत।
े ं पिर ूितकोणमक
ूाव ैकै कमक  े ्
े ं एकं कों माजयत।
ृ े एकाशीिधकशतकोप ं ूितिदश ं एकािदूितपि
एव ं कत
ृ वळाकारं ँयत।े तषे ु
ूितपा एकै ककोािभवा
ु  ु ूथमितीयपिकोचतय
चतिद ु ं माजिया

े ु  ् एव ं कत
े िऽकोण ं कयात।
तऽोपारखामयावन ृ े
पषिधकशतकोािन ँय।े तषे ु
ू 
पवपिकोपकमकामार

सवबावीा ं ूादियने षिधकशतसषे ु
ृ े
रिवकतिवारािदतः ं
षिशदरायािल
तदितीयवीामिप ममकोमार
ू 
पविलिखतारो ािऽशदरािण
ं ूावदािल

तदतीयवीामिप

िलिखतारोपिरतनाािवशरायािल
ु 
तदतथवीामिप ु
अमारबम ु 
ं चतिवशरािण
ूावदािल तदः पमवीा ं तत ्

िवशरायािल ू
तदः षवीा ं चािर सय
ु ं
चतािरशदिधकशतारायािल ततः
े ं े े ु बमण
शषारािऽशशरष े ैकिवशितवणः
ं  सह
ं   ं ष 
पिवशपटलवमाणपयायिनावणष
समािल तदन ु यगघिटका
ु े
रय ं यथा सदायमकिन ्

कों समािल ततो ादशस ु कोषे ु िवाया अ(िव)िधकतािन
ादशारािण समािलाविशयोयोः

कोयोिलिखतारयम ु
े ूावदधाामपिरात ्

ु  ु िऽकोणषे ु ूागािदूादियने
 च समािल चतिद
साधककमणी

भतारािण ृ कादशकं
ििऽबमादािलाविशिवकतिवारै
--------------------------------------------

p. 215) महावळिमितात ं सवऽ ैवापरािजतम।्


े  ु ७४॥
िवजयिवषवँयोाटनकमस॥

् ु
रयते पिशा ु े
ै च तथ ैव िरपिनमह।
े ु े े  े
दशरापरमामिनवशादिवशषतः॥ ७५॥

े ु े ू भमौ
घौरषातजातष ू सिल
ं गिरकै ः।
म े दव ू े
े समावा पजयिशः िशवाम॥् ७६॥

सास ु ितसृष ु ूोबमाौराजन ं तथा।ु  िऽराऽ
कयात ु ं िऽगण
ं िगण ु ं कापतः॥ ७७॥

ु े े
राा ं वैिरिवरोधने परीमाऽावशिषत।
् ७८॥
िवभव े मडप े त ूोवज ं िलखहत॥

े  े
दरदनाचय म े दव ु
े शिचिताम।्


नगीतािदभीः सा सास ु च िवशषतः॥
े ७९॥

एव ं ूाविन ैै िवजयी ृ  े ्
नपितभवत।
वैिरनाशने वा त भासनतोऽिप वा॥ ८०॥


तताजिया त ु भाले का ु बलैः।
ृ पर
े ं म े गज े िजविर
ूतीया(परीया)िशक े ं सखी ् ८१॥
ु ( म) ॥

िनःसपो िनरातकः षडः ातवैभवः।एवमत  े