Você está na página 1de 6

Robin [arma

KALU\ER KOJI JE PRODAO SVOJ FERARI


Pri~a o tome kako da ostvarite svoje snove i uzmete sudbinu u svoje ruke

Mono & Maana 2005

Naslov originala The Monk Who Sold His Ferrari Robin S. Sharma Copyright 1997 by Robin S. Sharma Izdava~ Mono & Maana www.monoimanjana.co.yu Za izdava~a Miroslav Josipovi} Nenad Atanaskovi} Prevod Marina Aleksi} Korice Ateneum I izdanje

Mom sinu, Kolbiju, koji me svakodnevno podse}a na sve {to je dobro na ovom svetu. Budi blagosloven.

[tampa Beoknjiga, Beograd Tira` 1.000

Tehni~ki urednik Nenad \uri~i}

Lektura Tanja Stanojevi}

ISBN 86-7804-013-0

Za mene `ivot nije sve}a koja brzo gori. To je neka vrsta divne baklje, koju sam za momenat dr`ao i za koju `elim da plamti {to sjajnije, pre nego {to pre|e u ruke budu}ih generacija D`ord` Bernard [o

SADR@AJ
1. POZIV NA BU\ENJE 9

2. MISTERIOZNI POSETILAC MENTLA

3. ^UDESNI PREOBRA@AJ D@ULIJANA

17

4. MAGI^NI SUSRET SA MUDRACIMA SIVANE 36 5. DUHOVNI SLEDBENIK MUDRACA 6. MUDROST LI^NE PROMENE 7. NAJ^UDESNIJA BA[TA 40 46

22

8. PLAMEN UNUTRA[NJE VATRE SOBOM

9. DREVNA UMETNOST VLADANJA SAMIM 10. MO] DISCIPLINE

95 121

57

11. VA[E NAJDRAGOCENIJE DOBRO 12. KRAJNJI SMISAO @IVOTA 13. VE^NA TAJNA @IVOTNE SRE]E

214

197

180

223

Prvo poglavlje

Poziv na bu|enje

ozlilo mu je upravo usred prepune sudnice. Bio je jedan od najpoznatijih parni~nih advokata u ovoj zemlji. Isto tako bio je ~ovek poznat, kako po svojim italijanskim odelima od 3.000 dolara, tako i po nizu izvanrednih pravnih pobeda. Jednostavno sam stajao tamo, paralisan {okom zbog onoga {to sam upravo video. Veliki D`ulijan Mentl se pretvorio u `rtvu i sada se savijao na podu poput bespomo}nog deteta, tresu}i se, drhte}i i znoje}i se kao pomahnitao. Od tog trenutka, sve je izgledalo kao usporen film. Bo`e moj, D`ulijan je u nevolji, vrisnula je njegova asistentkinja, uzbu|eno nam pokazuju}i potresan prizor koji smo ve} i sami videli. Sudija je izgledala upani~eno i brzo je promrmljala ne{to u slu{alicu privatnog telefona, koji je tu postavila za hitne slu~ajeve. [to se mene ti~e, mogao sam samo da stojim tamo, o{amu}en i zbunjen. Molim te, nemoj da umre{ matora budalo. Prerano je za tebe da ode{. Ne zaslu`uje{ da umre{ tako.
9

Sudski ~uvar, koji je pre toga izgledao kao da je balzamovan u stoje}em stavu, pokrenuo se i po~eo da reanimira palog heroja sudnice. Pored njega bila je asistentkinja, ~iji su dugi plavi uvojci padali preko D`ulijanovog lica crvenog kao rubin, dok mu se obra}ala ne`nim re~ima utehe, koje on o~igledno nije mogao da ~uje. Poznavao sam D`ulijana sedamnaest godina. Prvi put smo se sreli kada me je kao mladog studenta prava, jedan od njegovih partnera anga`ovao preko leta kao istra`iva~a pripravnika. Ve} tada, on je imao sve. Bio je briljantan, lep, neustra{iv advokat koji je sanjao da postane veliki. D`ulijan je bio mlada zvezda firme, ~ovek od akcije koji je ~ekao svoj trenutak. Jo{ uvek se se}am kako sam jedne no}i dok sam radio do kasno, prolaze}i pored njegove kraljevski velike kancelarije, kri{om bacio pogled na uramljeni citat na njegovom masivnom hrastovom stolu. To je bio citat Vinstona ^er~ila o veli~ini ~oveka, kakav je bio D`ulijan: Siguran sam, da smo mi danas gospodari na{e sudbine, da zadatak koji je stavljen pred nas nije izvan na{ih mo}i, da muke i bol nisu van granica moje izdr`ljivosti. Dokle god verujemo u svoje sopstvene ideale i nesavladivu volju za pobedom, pobeda nam ne}e biti uskra}ena. D`ulijan je tako|e stajao iza svojih re~i. Bio je nepopustljiv, preoptere}en poslom i voljan da radi osamnaest ~asova dnevno radi uspeha za koji je verovao da
10

Robin [arma

je njegova sudbina. Uz ~a{u vina, ~uo sam da je njegov deda bio istaknuti senator, a njegov otac izuzetno po{tovan sudija Saveznog suda. Bilo je o~igledno da poti~e iz bogate porodice i da su na njegova ple}a ogrnuta Armanijem bila postavljena ogromna o~ekivanja. Ipak, prizna}u jednu stvar: on je tr~ao svoju sopstvenu trku. Bio je predodre|en da radi na svoj osobeni na~in voleo je da pravi predstavu. D`ulijanove skandalozne predstave u sudnici, redovno su punile naslovne strane novina. Bogati i slavni bi se sjatili oko njega kad god bi im zatrebao izvanredan pravni takti~ar agresivnog nastupa. Njegove vanprofesionalne aktivnosti su verovatno bile dobro znane. Kasne no}ne posete najboljim restoranima u dru{tvu seksepilnih mladih manekenki ili bezobzirno pijan~enje sa gomilom siled`ija koje je on nazivao svojim razbija~kim timom, postale su legenda u firmi. Jo{ uvek ne shvatam za{to je izabrao mene da radim s njim na senzacionalnom slu~aju ubistva, koji je on vodio tog prvog leta. Iako sam diplomirao na pravnom fakultetu na Harvardu, na kome je i on studirao, sigurno nisam bio najbolji pripravnik u firmi, a moje porodi~no poreklo nije bilo aristokratsko. Moj otac je proveo ceo `ivot kao ~uvar u lokalnoj banci nakon slu`be u marincima. Moja majka je odrasla u Bronksu, `ive}i sasvim jednostavno. Uprkos tome, on je izme|u svih koji su tiho lobirali kod njega za privilegiju da budu njegov potr~ko, u procesu poznatom pod imenom Prototip svih su|enja o ubistvima,
11

Kalu|er koji je prodao svoj ferari