Você está na página 1de 2

1

D&D
DOUBLE & DUAL ZEWNTRZNY MIKROPROCESOROWY PASYWNY CZUJNIK PODCZERWIENI

INFORMACJE OGLNE D & D jest pasywnym mikroprocesorowym czujnikiem podczerwieni, specjalnie przeznaczonym do pracy w trudnych zewntrznych warunkach. Mikroprocesor D & D analizuje energi podczerwieni dostarczan za porednictwem podwjnej optyki do dwch DUAL PIR-elementw. Jej zadaniem jest m.in. optyczna eliminacja zakce pochodzcych od gwatownych ruchw ciepego powietrza oraz od poruszajcych si drobnych zwierzt (mae psy), owadw I przedmiotw. Mikroprocesor automatyczne wykonuje autotest czujnika po ka dym wczeniu zasilania. Mikroprocesor zapewnia najwy szy stopie ochrony przed zakceniami RFI i EMI.

Czujnik D & D posiada wbudowany zaawansowany ukad podwjnej kompensacji temperatury w bardzo szerokim zakresie od -20C to +50C pozwalajc na skuteczn detekcj energii podczerwieni charakterystycznej dla ciaa ludzkiego.

1. Mikroprocesor D & D dziaa w oparciu


o specjalny algorytm ktrego zadaniem jest zapamitanie termicznej mapy obiektu I rejestrowanie wszelkich zmian energii podczerwieni wystpujcych na jej tle. Jednoczenie program nie wywouje alarmu sugerowanego przez cyklicznie powtarzajce si zmiany. Ma to na celu nie wywoywanie faszywych alarmw pochodzcych np. od poruszajcych si rozgrzanych gazi drzew I krzeww.

ELECTRONIC ENGINEERING LTD. INSTRUKCJA INSTALACJI P/N: 7101143

MONTA CZUJNIKA Podczas monta u nale y pamita, e Dual PIR-element jest du o bardziej czuy na obiekty przemieszczajce si w poprzek jego stref detekcji ni wzdu osi czujnika. Wysoko monta u powinna uwzgldnia maksymalny zasig czujnika. Montujc czujnik powinno si w miar mo liwoci umieszcza go tak aby patrzy na jak najbardziej stabilne to. Je eli czujnik musi by zamontowany w szczeglnie ci kich warunkach nale y przewidzie ewentualne osony przeciwsoneczne lub przeciwniegowe.

Unikaj monta u w nastpujcych miejscach: W miejscach silnie nasonecznionych. Na wprost powierzchni silnie odbijajcych wiato, jak np. baseny czy szyby okien itp. Na powierzchniach silnie absorbujcych ciepo jak np. czarna ciana, metalowa brama gara owa itp. W pobli u urzdze chodniczych Ponad oknami I drzwiami

MONTA CZUJNIKA Aby otworzy czujnik wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Zdejmij pokryw zewntrzn, wykr 4-ry wkrty zabezpieczajce I zdejmij pokryw gwn. 2. Wyjmij pytk elektroniki. 3. Wykonaj potrzebne otwory monta owe. Przykr obudow czujnika do ciany I pokryj ruby mocujce silikonem. 4. Przeprowad przewody przez specjalny przygotowany fabrycznie otwr.

WA NE: W obiektach gdzie przebywaj mae zwierzta, czujnik powinien by montowany na wysokoci 2.1m lub wy ej od poziomu podo a.

9 Zacisk 5 - oznaczony C . Wsplny zacisk NO/NC wyjcia alarmowego (przekanik) w czujniku. U yj go odpowiednio w parze z zaciskiem 5 lub 7 w zale noci od typu wejcia w centrali alarmowej.. Zacisk 6 - oznaczony NC . Zacisk wyjcia alarmowego (przekanik) w czujniku - wyjcie typu N.C. u ywany w parze z zaciskiem 5. Zacisk 7 - oznaczony NO. Zacisk wyjcia alarmowego (przekanik) w czujniku wyjcie typu N.O. u ywany w parze z zaciskiem 5. Zacisk 8 - oznaczony M (memory) patrz punkt FUNKCJA PAMICI ALARMU.

5. Zamontuj pytk elektroniki I wykonaj proces kalibracji pionowej. Skala do kalibracji pionowej powinna znale si na wysokoci znacznika z prawej strony obudowy, w pozycji wynikajcej z wysokoci monta u czujnika oraz potrzebnego zasigu (patrz tabela w oknie 14 I 15). 6. U ywajc czujnika w terenie na ktrym czsto wystpuj ulewne deszcze otwr z przewodami powinien pozosta otwarty (bez dodatkowego uszczelnienia). U ywajc czujnika w miejscach szczeglnie zapylonych uszczelnij dodatkowo otwr z przewodami za pomoc silikonu.

LISTWA ZACISKOWA
1 2 3 4 5 6 7 8

- +

12VDC

NC TAMPER

NC NO RELAY

Zacisk 1 - oznaczony " - " Podcz do masy zasilania centrali alarmowej. Zacisk 2 - oznaczony + " Podcz do plusa zasilania (8.7 - 16 Vdc) przeznaczonego dla czujnikw w centrali. Zaciski 3 & 4 - oznaczone TAMPER . Podcz do linii 24-godzinnej w centrali alarmowej.

10

11

12

FUNKCJA PAMICI ALARMU

FUNKCJE PRZECZNIKW

LINIE DETEKCJI
W SOCZEWCE SUPER SZEROKOKTNEJ (01DD)
19.4 10m
0

Funkcja Pamici Alarmu pozwala na PRZECZNIK 1 LICZNIK IMPULSW identyfikacj czujnika ktry wywoa alarm, w 1. Przecznik 1 pozwala na przypadku takiego wykonania instalacji dopasowanie trybu pracy Licznika alarmowe gdzie na jednej Linii centrali Impulsw czujnika do warunkw podczonych zostao kilka czujnikw. otoczenia. Aby wykorzysta t funkcj postpuj Pozycja ON (grna) reakcja na 3 nastpujco: bipolarny impuls, zalecana do Podcz napicie +12 Vdc do zacisku M pracy w trudnych warunkach. na czas gdy chcesz aby fakt Pozycja OFF (dolna) reakcja na 1 ewentualnego alarmu zosta zapisany w bipolarny impuls. Ustawienie pamici czujnika czyli na czas zalecane do pracy w stabilnych uzbrojenia Systemu alarmowego. warunkach. Aby odczyta zapis w pamici odcz PRZECZNIK 2 DIODA LED przewd od zacisku M lub podaj na Pozycja ON (grna) dioda LED niego mas (-). wyczona. W czujniku w ktry wywoa alarm dioda Pozycja OFF (dolna) dioda LED LED zapali si na stae do czasu wczona. skasowania pamici czujnika. Aby skasowa pami ponownie docz I Uwaga! Pamitaj, e sposb dziaanie zdejmij napicie 12Vdc do zacisku M. diody LED (wczona lub wyczona) nie ma adnego wpywu na dziaanie przekanika wyjcia alarmowego.
13 14 SOCZEWKA DALEKIEGO ZASIGU (02DD)
2.4m

WIDOK Z GRY

5m

5m

10m

2.1m

WIDOK Z BOKU
1.7m 4.6m 7.7m 15.3m

15 SOCZEWKA DALEKIEGO ZASIGU (02DD)


Skala / Wys. Monta u 1.0 m 1.2 m 1.5 m 1.8 m 2.1 m 2.4 m 2.7 m 3.0 m +5 5,0 6,0 7,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 +4 6,0 7,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,5 +3 7,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,5 22,0 +2 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,5 22,0 25,0 +1 10,0 12,0 14,0 16,0 18,5 22,0 25,0 29,0 0 12,0 14,0 16,0 18,5 22,0 25,0 29,0 30,5 -1 14,0 16,0 18,5 22,0 25,0 29,0 30,5 > -2 16,0 18,5 22,0 25,0 29,0 30,5 > > -3 18,5 22,0 25,0 29,0 30,5 > > > -4 22,0 25,0 29,0 30,5 > > > > -5 25,0 29,0 30,5 > > > > >

KALIBRACJA PIONOWA CZUJNIKA SOCZEWKA SUPER SZEROKOKTNA (01DD)

WIDOK Z GRY

3m

2.4m

WIDOK Z BOKU
2.1m

30m

Skala / Wys. Monta u 1.0 m 1.2 m 1.5 m 1.8 m 2.1 m 2.4 m 2.7 m 3.0 m

+5 3 3,5 4,0 5,0 6,0 8,0 9,5 11,0

+4 3,5 4,0 5,0 6,0 8,0 9,5 11,0 12,5

+3 4,0 5,0 6,0 8,0 9,5 11,0 12,5 14,5

+2 5,0 6,0 8,0 9,5 11,0 12,5 14,5 16,5

+1 6,0 8,0 9,5 11,0 12,5 14,5 16,5 18,0

0 8,0 9,5 11,0 12,5 14,5 16,5 18,0 >

-1 9,5 11,0 12,5 14,5 16,5 18,0 > >

-2 11,0 12,5 14,5 16,5 18,0 > > >

-3 12,5 14,5 16,5 18,0 > > > >

-4 14,5 16,5 18,0 > > > > >

-5 16,5 18,0 > > > > > >

KURTYNA PIONOWA (03DD) KURTYNA PIONOWA (03DD)


WIDOK Z GRY

WIDOK Z BOKU

Skala / Wys. Monta u 1.0 m 1.2 m 1.5 m 1.8 m 2.1 m 2.4 m 2.7 m 3.0 m

+5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 13,0 16,5

+4 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 13,0 16,5 19,5

+3 5,0 6,0 8,0 10,0 13,0 16,5 19,5 22,5

+2 6,0 8,0 10,0 13,0 16,5 19,5 22,5 >

+1 8,0 10,0 13,0 16,5 19,5 22,5 > >

0 10,0 13,0 16,5 19,5 22,5 > > >

-1 13,0 16,5 19,5 22,5 > > > >

-2 16,5 19,5 22,5 > > > > >

-3 19,5 22,5 Over > > > > >

-4 22,5 Over Over > > > > >

16 DANE TECHNICZNE
Zasilanie Pobr prdu Czuwanie Alarm Czuo Wyjcie alarmowe Tamper Temperatura pracy Wilgotno Metoda detekcji Odporno RFI Odporno EMI Auto test 8.7 - 16 Vdc 13 mA @ 12 Vdc 8.5 mA @ 12 Vdc 1.1C przy 0.9 m/sec N.C. 100 mA przy 24 Vdc (rezystor zabezpieczajcy 10 w linii) N.C. 100 mA przy 24 Vdc (rezystor zabezpieczajcy 10 w linii) -20C do +50C Do 95% (bez kondensacji) 2 x DUAL PIR-element z podwjn optyk 30 V/m przy 10-1000 MHz 50,000 V dioda LED pulsuje 8 razy w cigu 12 sec

17 GWARANCJA:

18

5
LAT
N345

Wymiary 135mm x 85mm x 43.4mm Waga 150 gr

Crow zastrzega sobie mo liwo zmian

3514301c