Você está na página 1de 7

Instrukcja instalacji

CZUJKI

F2-221

F2-221 Instrukcja instalacji

F2-221
Czujka dualna ruchu (PIR + mikrofala)

Dwa niezale ne czujniki PIR: jeden ustawiony na wykrywanie w bliskiej odlegoci, drugi optymalizowany na wykrywanie odlegych obiektw. Czujnik PIR z ukadem wielopoziomowej detekcji Cyfrowa kompensacja temperatury Cyfrowa obrbka sygnau mikrofalowego Technologia DRO obrbki sygnau mikrofalowego gwarantujca waciwe dziaanie przy niskich sygnaach Regulacja mikrofali dla lepszego dopasowania obszaru detekcji Zabezpieczenie antyelektrostatyczne Odporno na zakcenia radiowe Odporno na olepienie wiatem biaym Technologia SMD Opcjonalnie styk sabota owy

Czujki FORCE2 z serii 220 to dualne czujki o zwikszonym zasigu detekcji, zo one z ukadu czujnika mikrofalowego i pasywnego czujnika podczerwieni. Poczenie obu czujnikw ukadem mikroprocesorowym stworzyo inteligentn czujk ruchu odporn na faszywe alarmy. Podkreli nale y takie waciwoci urzdzenia, jak: czujnik PIR z wielopoziomow detekcj sygnau, cyfrowa kompensacja zmian temperatury, du a odporno na faszywe alarmy, cyfrowa obrbka sygnau mikrofalowego. Czujniki PIR i MW zaprojektowano jako dwa niezale ne wysokiej jakoci czujniki ruchu. Ich poczenie daje w rezultacie czujk o doskonaych waciwociach. Urzdzenia serii FORCE2 generuj alarm jedynie w przypadku wykrycia ruchu przez oba czujniki. Pierwszy z czujnikw, ktry wykry ruch w swoim polu detekcji aktywuje 10 sekundowy okres czasu (prealarm), podczas ktrego drugi czujnik musi wykry ruch aby urzdzenie weszo w stan alarmu. Je eli w cigu 10 sekund od wykrycia ruchu przez pierwszy czujnik, drugi nie potwierdzi stanu alarmowego, wtedy czujka przechodzi w stan czuwania.

CHARAKTERYSTYKI DETEKCJI
Widok z gry
9m 6m 3m 0m 3m 6m 9m 0m 3m 6m 9m 12m 15m 18m 21m Rys. 1 0m 3m 6m 9m 12m 15m 18m 21m Rys. 2 2,25m 1,2m

Widok z boku

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

F2-221 Instrukcja instalacji

WYBR MIEJSCA INSTALACJI


Czujka przeznaczona jest do pracy w suchych pomieszczeniach wewntrznych. Czujk nale y umieci w taki sposb aby jej zasig dziaania obj chronione pomieszczenie. Podczas monta u nale y stosowa si do poni szych zasad:

Czujka powinna by umieszczona na wysokoci od 2,1m do 2,4m. Zapewni to maksymalne wykorzystanie waciwoci
czujnikw. Monta powy ej wysokoci 2,4m spowoduje zwikszenie zasigu czujnika PIR, czego konsekwencja bdzie powikszenie strefy martwej pod czujk. Monta poni ej wysokoci 2,1m ograniczy zasig czujki PIR oraz zmniejszy stref martw. Uwaga! Optymalne warunki pracy detektora wystpuj, gdy zasigi dziaania obu czujnikw PIR i MW pokrywaj si. R nice w zasigu dziaania obu czujnikw mog prowadzi do zmniejszenia efektywnoci urzdzenia.

Nie nale y umieszcza czujki w pobli u powierzchni odbijajcych lub metalowych, ktre mog zakca dziaanie czujnika PIR, za drgajcy metal mgby zosta wykryty przez czujnik mikrofalowy.

FORCE2 zabezpieczony jest przed ruchem powietrza, jednak e nie nale y umieszcza czujki w pobli u urzdze takich
jak wentylatory, klimatyzatory, czy w pobli u otwartych okien.

Nie nale y poddawa czujki bezporedniemu dziaaniu par oleju, pary wodnej itp. FORCE 2 jest odporny na dziaanie wiata, jednak nale y unika miejsc w ktrych urzdzenie mogoby zosta czasowo
olepione np. wiatem sonecznym zwaszcza rano lub wieczorem.

Ponadto nie nale y kierowa czujki na obiekty zmieniajce swoj temperatur takie jak piece, termowentylatory, itp. Nale y tak e unika umieszczania obiektw w polu widzenia urzdzenia, poniewa mog one przesania obszar detekcji urzdzenia.

MONTA URZDZENIA
Aby zdj oson urzdzenia nale y nacisn wkrtakiem zaczep blokujcy, a nastpnie pocign do gry przedni cz obudowy. W celu wymontowania pytki drukowanej z obudowy, nale y nacisn delikatnie grn cz anteny mikrofalowej (w pobli u zaciskw czeniowych) w taki sposb aby caa pytka przesuna si do dou. W celu ponownego trwaego umocowania pytki w obudowie nale y umieci j tak, by plastikowe uchwyty blokujce znalazy si w rowkach, po czym nale y lekko popchn ca pytk do gry. Uwaga! Przy demonta u i monta u pytki nie naciska na ukady elektroniczne rozmieszczone na pytce. Do wykonania otworw na przewody w tylnej ciance obudowy nale y u y wkrtaka, wypychajc odpowiednio zaznaczone miejsca. Mo na dokona tego po uprzednim wyjciu pytki drukowanej.

Nacisn tu by wyj pytk drukowan Otwory monta owe

Nacisn tu by ponownie umieci pytk drukowan

Szyny su ce do monta u pytki

Rys. 3

Uchwyty DM-W i DM -C FORCE 2 zaprojektowano z myl o monta u z wykorzystaniem uchwytw ciennych DM-W lub sufitowych DM-C. Uchwyty te umo liwiaj dowolne ustawienie czujki i obracanie jej w paszczynie poziomej i pionowej w celu ustawienia jej w optymalnym poo eniu. Uwaga! Maksymaln sprawno detekcji na danym obszarze urzdzenia uzyskuj w przypadku ich pionowej instalacji na wysokoci 2,12,4m.

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

F2-221 Instrukcja instalacji

OPIS ZACISKW
Po zamontowaniu czujki nale y dokona pocze zgodnie z poni szym schematem.
Zasilanie Wyjcie alarmowe Wyjcie sabota owe

Rys. 4

Opcja

Opcja

Zasilanie Po wczeniu zasilania przez pierwsze 80 sekund bdzie wieci dioda LED wskazujca proces stabilizacji dziaania czujki. Podczas tego okresu przekanik alarmowy pozostanie zatrzanity. Po 80 sekundach dioda zganie a czujka bdzie gotowa do waciwej pracy. Sygnalizacja alarmu w czujce Zwora J1 pozwala na ustawienie sygnalizacji optycznej stanu alarmu. W pozycji OFF dioda LED wieci tylko przy wykryciu przez czujk ruchu, za w pozycji ON dioda jest stale wyczona. Regulacja zasigu Czujka F2-221 posiada funkcj regulacji zasigu dziaania czujnika mikrofalowego w zakresie od 9m do 21m. Regulacj mo na wykona obracajc potencjometrem MW Adjust. Przekrcajc potencjometr zgodnie z ruchem wskazwek zegara zwikszamy zasig, przekrcajc potencjometr w kierunku przeciwnym, zmniejszamy zasig. Czujki F2-221 fabrycznie ustawione s na maksymalny zasig detekcji. Przed regulacj zasigu nale y ustawi zwor J1 w pozycji OFF. Nastpnie przy u yciu potencjometru zmieni zasig dziaania urzdzenia tak by idc jak najdalej od detektora w chronionym pomieszczeniu czujka przestaa generowa alarmy (dioda LED nie wieci). Nastpnie nale y zwikszy zasig (potencjometrem) tak aby doprowadzi do wywoania alarmu przy poruszaniu si t sam drog. Uwaga! Nale y pamita, e mikrofala mo e przenika przez szko i ciany. Nale y zwrci uwag, by detektor nie wykrywa obiektw poza chronionym obszarem. Test instalacji Po zamontowaniu i uruchomieniu czujki nale y zawsze przeprowadzi test instalacji urzdzenia. Po zakoczeniu testu zaleca si by zwora J1 bya w pozycji ON wyczajcej diod LED. Zaleca si poinstruowanie kocowego u ytkownika o sposobie przeprowadzania testu ruchu i sprawdzanie czujki co najmniej raz do roku. Soczewki PIR Waciwe zamontowanie soczewki PIR gwarantuje uzyskanie waciwych parametrw pracy urzdzenia. Soczewka powinna by zamontowana gadk stron na zewntrz, a ukad rzeby powierzchni powinien wyglda tak jak na poni szym rysunku.

Rys. 5

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

F2-221 Instrukcja instalacji

Dioda LED

Rys. 6

Zwora J1

Regulacja mikrofali

Czujniki PIR

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Model Napicie zasilania Pobr prdu w stanie czuwania Pobr prdu w stanie alarmu Temperatura pracy Wilgotno (bez kondensacji) Zasig detekcji Regulacja zasigu mikrofali Wskanik stanu Wykrywalna prdko ruchu Przekanik Styk sabota owy Czas aktywacji wyjcia alarmowego F2-221 9 - 14,5V= 30mA 30mA 0C do 50C 5% do 95% 21 x 18m 9 - 21m dioda LED 0,15m/s do 3m/s 150mA @ 24V, 10 NC 2 sek. / 0,25W

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone.

AAT Holding sp. z o.o.

ul. Puawska 431, 02-801 Warszawa tel. 0 22 546 05 46, faks 0 22 546 05 01 e-mail: aat.warszawa@aat.pl, www.aat.pl ul. Koniczynowa 2a, 03-612 Warszawa tel./faks 0 22 743 10 11 e-mail: aat.warszawa-praga@aat.pl, www.aat.pl ul. czycka 37, 85-737 Bydgoszcz tel./faks 0 52 342 91 24, 342 98 82 e-mail: aat.bydgoszcz@aat.pl, www.aat.pl ul. Ks. W. Siwka 17, 40-318 Katowice tel./faks 0 32 351 48 30, 256 60 34 e-mail: aat.katowice@aat.pl, www.aat.pl ul. Prosta 25, 25-371 Kielce tel./faks 0 41 361 16 32, 361 16 33 e-mail: aat.kielce@aat.pl, www.aat.pl ul. Mieszczaska 18/1, 30-313 Krakw tel./faks 0 12 266 87 95, 266 87 97 e-mail: aat.krakow@aat.pl, www.aat.pl ul. Energetykw 13a, 20-468 Lublin tel. 0 81 744 93 65-66, faks 0 81 744 91 77 e-mail: aat.lublin@aat.pl, www.aat.pl 90-019 d, ul. Dowborczykw 25 tel./faks 0 42 674 25 33, 674 25 48 e-mail: aat.lodz@aat.pl, www.aat.pl ul. Racawicka 82, 60-302 Pozna tel./faks 0 61 662 06 60, 662 06 61 e-mail: aat.poznan@aat.pl, www.aat.pl Al. Niepodlegoci 659, 81-855 Sopot tel./faks 0 58 551 22 63, 551 67 52 e-mail: aat.sopot@aat.pl, www.aat.pl ul. Zielona 42, 71-013 Szczecin tel./faks 0 91 483 38 59, 489 47 24 e-mail: aat.szczecin@aat.pl, www.aat.pl ul. Na Niskich kach 26, 50-422 Wrocaw tel./faks 0 71 348 20 61, 348 42 36 e-mail: aat.wroclaw@aat.pl, www.aat.pl

Warszawa

Warszawa II

Bydgoszcz

Katowice

Kielce

Krakw

Lublin

Pozna

Sopot

Szczecin

Wrocaw

NIP 525-23-98-192, REGON 141047400 Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000286127, Nr rej. GIO: E0001894WZ wysoko kapitau zakadowego: 121 600 z