ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Α΄ ΜΕΡΟΣ

)
Α΄-Β΄ΚΛΙΣΗ
1. Να συμπληρώσεις στην κατάλληλη πτώση τις λέξεις της παρένθεσης:
Πιστεύω τ ῷ …………………. ( ῷ φίλος).
Πιστ ὸν …………………. ( ὸ φίλος) ὸν το ὸς …………………. ( ὸ κίνδυνος) γιγνώσκεις.
Το ὸς τ ὸν φίλων …………………. ( ὸ λόγος) ὸε ὸ πιστεύομεν.
Ο ὸ γ ὸρ ὸπιστοι …………………. ( ὸ φίλος) ο ὸ μετέχουσι το ὸ …………………. ( ὸ κίνδυνος).
Το ὸς τ ὸν ὸνθρώπων ………………….( ὸ τρόπος) γιγνώσκετε. Τ ὸ γ ὸρ …………………. ( ὸ
θεός) πιστεύουσιν.
ὸ …………………. ( ὸ φίλος), ὸ θε ὸς το ὸς ὸγ αθο ὸς …………………. ( ὸ ὸνθρωπος) ο ὸ
Πολλο ὸ ὸνθρωποι τ ὸ …………………. ( ὸ πλο ὸτος) μ ὸλλον ὸ τ ὸ …………………. ( ὸ θεός)
πιστεύουσιν.
2. Συμπλήρωσε τις καταλήξεις των ουσιαστικών:
- ὸ Κ ὸρος ὸπ οπέμπει το ὸς δασμ__ τ ὸ ὸδ ελφ__.
- ὸντα ὸθ ά ε ὸσι μεγάλοι κ ὸπ__ πλήρεις ὸγ ρίων ζ ὸ__.
- ὸμε ὸς τ ὸν ὸκρων ὸσ μ ὸν φρουρ__ το ὸς τοξ__ κα ὸ ὸκοντί__.
- Τ ὸ δένδρ__ ὸνευ το ὸ ὸμβρ__ κα ὸ το ὸ ὸλί__ ο ὸ φέρουσι καρπ__.
- ὸ κυνηγ ὸς τ ὸν ὸλαφ__ ὸν τ ὸ ὸμπέλ__ ε ὸρίσκει.
- Οὸ γεωργ__ τοὸς ὸγρ__ θεραπεύουσιν.
- ὸλέξανδρος παρ ὸ το ὸ διδασκάλ__ ὸμάνθανε τοξεύειν.
- Δόξα τ ῷ θε__ πάντων ῷνεκεν.
- Δίδασκε ὸ διδάσκαλ__ τ ὸν ὸρ ετήν.
- ὸ Α ὸσωπος το ὸς ζ ὸ__ φων ὸν ὸδωκε.
3. Να συμπληρωθούν με τον κατάλληλο τύπο του ουσιαστικού στην παρένθεση οι παρακάτω
προτάσεις :
ὸΙ ατρ ὸς τ ὸν ______ ( ὸτυχ ὸα ) ὸ χρ ὸνος ὸσ τ ὸ.
Ο ῷτως ο ῷ ν ῷοι ῷν _________ (μετρία δίαιτα) δι ῷγουσιν.
ὸΕν ταὸς _______ (τρὸοδος) ποτὸ οὸ ὸμὸτεροι _______ (πρὸγονος) δεὸπνον _______
(πτωχὸς).
ὸΗμε ὸς ________ (πολ ὸτης) ________ (ψυχ ὸ) τ ὸς _______ (πολιτεία) νομ ὸζομεν.
4. Να κλιθούν οι πλάγιες πτώσεις ενικού και πληθυντικού αριθμού των παρακάτω ουσιαστικών :
ὸ θεατὸς
ὸ νικητὸς
ῷ κοχλῷας
ῷ σκαπῷνη
ῷ ῷμιλλα
ὸ ὸλὸθεια
ῷ κλῷνη
5. Να βάλετε την ίδια πτώση του άλλου αριθμού στα παρακάτω ουσιαστικά :
τὸν πολὸτην
τοῷ νεανῷου
το ὸς δεσμ ὸτας
τ ὸν μηνυτ ὸν
τῷς κλῷνης
τάς ῷμῷλλας
τ ὸν δαφν ὸν
τὸν μὸλισσαν
τὸν προδὸτην
τ ῷ πατρι ῷτ ῷ
τοὸς ὸππὸταις
τ ὸν μαζ ὸν

ταῷς ῷληθεῷαις
ΡΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΦΩΝΟΛΗΚΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ
ΟΥΡΑΝΙΚΟΛΗΚΤΑ
(κ, γ , χ, ή -σσω ,-ττω)

ξω

ξα

χα

χειν

ΧΕΙΛΙΚΟΛΗΚΤΑ
(π, β , φ )

ψω

ψα

φα

φειν

ΟΔΟΝΤΙΚΟΛΗΚΤΑ
( τ ,δ , θ )

σω

σα

κα

κειν

ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ
ΟΥΡΑΝΙΚΟΛΗΚΤΑ
(κ, γ , χ, ή -σσω ,-ττω)

ξομαι

ξάμην

γμαι

γμην

ΧΕΙΛΙΚΟΛΗΚΤΑ
(π, β , φ )

ψομαι

ψάμην

μμαι

μμην

ΟΔΟΝΤΙΚΟΛΗΚΤΑ
( τ ,δ , θ )

σομαι

σάμην

σμαι

σμην

1.Σχηματίστε την οριστική όλων των χρόνων στο πρόσωπο που βρίσκεται ο
καθένας από τους παρακάτω τύπους:

2. Να αντικαταστήσεις τα ρήματα σε όλους τους χρόνους προσέχοντας το πρόσωπο και τον αριθμό:
Ενεστώτας
βλάπτομαι
πολιτεύῷ/ει

Παρατατικός

πείθομαι
παιδεύεται
λύονται
διώκῷ/ει
στρατεύομαι
ταράττονται
γράφεται
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ῷλλάττεται
κελεύετε
πράττονται
βουλεύω
παύεσθε
διαλύουσιν
δεχόμεθα
εῷχομαι

Μέλλοντας

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ

Αόριστος

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

Παρακείμενος

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

Υπερσυντέλικος

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ

γέγραφε

-

επαιδεύσαμεν
πέμψεις
έταττον

χορεύομεν
φυλάξετε
πράττει
έθυες
εδίωξε
έπαυσα
εταράττομεν
πεφύτευκα
πείσουσιν

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ
1. Να εντοπίσετε τα υποκείμενα, αντικείμενα και κατηγορούμενα στα παραδείγματα:
- Περικλ ὸς ὸρχων κα ὸ στρατηγ ὸς ὸρέθη.
- ὸρακλ ὸς τ ὸς ὸλλάδος κατέστη ε ὸεργέτης.
- Μιλτιάδην ὸδίωξαν ο ὸ ὸ χθροί.
- Οῷ θεοῷ δίκαιοί εῷσιν.
- ὸ ὸπαινος ὸρχὸ φιλίας γίγνεται.
- ὸτε τα ὸτα ὸγίγνετο, ὸ ὸλιος ὸδύετο.
- Χαλεπῷ τῷ δεινῷ ῷστιν.
- ὸποκλείουσιν οὸ βάρβαροι ὸμὸς τὸς ὸδοὸ.
- Δημοσθένης συνεβούλευεν ὸθηναίοις ὸκπολεμ ὸσαι ὸλυνθίους.
- Τοῷ πολέμου ῷπαύσαντο οῷ Λάκωνες.
- ὸναμνήσω ὸμὸς τοὸς τὸν προγόνων κινδύνους.
2. Να χαρακτηρίσετε τα απαρέμφατα (ειδικά - τελικά) και να βρείτε το υποκείμενό τους:

- Νομίζομεν ὸμ ὸς πιστο ὸς φίλους ε ὸναι.
- Κ ὸρος παραγγέλλει τ ὸ Κλεάρχ ὸ ὸκειν.
- ῷλεγον Κ ῷρον ῷριστον ῷρχοντα γενέσθαι.
- Κροὸσος ὸπεισεν αὸτὸν γυναὸκα ὸγεσθαι.
- ῷμοσαν ο ῷ τε ῷλληνες κα ῷ ῷρια ῷος σύμμαχοι ῷσεσθαι.
- Κὸρος ὸπέσχετο δώσειν πέντε μνὸς.
- Λύσανδος ὸκέλευσε πλεὸν τὸν ταχίστην.
2. Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τα αντικείμενα προσέχοντας: α) αν τα ρήματα είναι
αμετάβατα ή μεταβατικά (μονόπτωτα ή δίπτωτα), β) ποιο είναι το άμεσο και ποιο το έμμεσο
αντικείμενο, σε ποια πτώση βρίσκεται το καθένα και γ) αν υπάρχει κατηγορούμενο του
αντικειμένου:
- Κ ῷρος ῷπεμελε ῷτο τ ῷν βαρβάρων.
- Συνάχθομαι τοῷς φίλοις.
- ὸ πάππος τὸν Κὸρον καλὸν στολὸν ὸνέδυσε.
- Λακεδαιμόνιοι καλοῷσι Κάστορα καῷ Πολυδεύκην θεούς.
- Οὸ Θετταλοὸ ὸκώλυον τὸν ὸγησίλαον τὸς παρόδου.
- Πολυκράτης ῷτυράννει Σάμου.
- ὸγὸ στρατηγήσω ταύτην τὸν στρατηγίαν.
- ῷδίας νόμιζε τ ῷς τ ῷν φίλων συμφοράς.
- Δαρεὸος ὸπέδειξε τὸν Κὸρον σατράπην.
- Παὸς τὸ δωρησαμένὸ τι ὸντεδωρήσατο ὸστραγάλους.
- Οῷ παῷδες γυμνάζονται καθ’ ῷμέραν.
- ὸθηνα ὸοι τ ὸν Σόλωνα νομοθέτην ὸνόμαζον.
- Ε ὸλκε ὸχιλλε ὸς ὸκτορα τ ὸς ζώνης.
- Μὸ ὸποτρέπὸςς με τὸς προσπαθείας.

3. Να χαρακτηρισθούν τα ρήματα (μονόπτωτα ή δίπτωτα) και να γραφεί η πτώση ή οι πτώσεις με
τις οποίες εκφέρονται τα αντικείμενά τους:
- Δαρεῷος ῷπεμψε τριακοσίας ναῷς. ___________ ___________
- Οῷ ῷλληνες ῷπεβούλευον ταῷς Σάρδεσιν. ___________ ___________
- ὸ Δὸτις ὸχειρώσατο τοὸς ὸρετριεὸς. ___________ ___________
- ῷπόδοτε τῷ τοῷ Καίσαρος τῷ Καίσαρι. ___________ ___________
- Κὸρος ὸλπίδων ὸνέπλησε τοὸς ὸλληνας. ___________ ___________
- ῷλέξανδρος ῷπεκράτησε τῷν πολεμίων. ___________ ___________
- Τι σοι προσενέγκωμεν; ___________ ___________
- Πείσομαι τοῷς θεσμοῷς. ___________ ___________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful