Você está na página 1de 29

EN NU VOOR CURAAO! Actieprogramma van de partij PAR voor de Statenverkiezingen van 19 oktober 2012.

EEN NIEUWE KANS VOOR CURAAO: voorstellen voor herstel en verruiming van: onze democratie onze autonomie ons welzijn.

Partij programma PAR 2012-2016

INHOUD. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Inleiding Curaao verdient een nieuw begin. Een democratisch Curaao zonder dictatuur. Een veilig Curaao: veiligheid en gelijkheid voor elke burger. Een Curaao met werkgelegenheid voor iedereen. Een solidair en sociaal Curaao. Een Curaao met onderwijs en vorming voor iedereen. Een gezond Curaao met aandacht voor het milieu en de natuur. Een innovatief en efficint Curaao met betaalbare energie. Een Curaao met een adequate infrastructuur. Een Curaao dat haar financile autonomie terugverovert. Een Curaao verbonden met de wereld. Een Curaao met goed bestuur.

1. Inleiding Curaao verdient een nieuw begin. De verwachtingen voor het nieuwe Curaao waren hoog en op 10 oktober 2010 werd de vlag van de Nederlandse Antillen gestreken en die van Curaao gehesen, nu als autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. De toekomst zag er prachtig uit, omdat Curaao begon met een goede verhouding met de andere partners in het Koninkrijk, onze autonomie was gegarandeerd, en de financile situatie was gezond. Dit betekende dat Curaao begon met een schuld die betaalbaar was volgens internationale financile normen. De nieuwe regering van Curaao bleek echter een teleurstelling en bracht Curaao naar een crisissituatie. Zij profileerde zich met bestuurders die: Het volk bewust en schaamteloos misleiden; Corrupte handelingen uitvoeren en ondersteunen; Op grote schaal geld verkwisten; Misbruik maken van macht en regels. Met andere woorden een dwalend, corrupt, leugenachtig en dictatoriaal bestuur, dat tot resultaat heeft gehad: de financile situatie van Curaao is in enkele maanden verslechterd; de economie is tot stilstand gekomen; de misdadigheid heeft grote onrust onder de bevolking gebracht; het onderwijs is totaal verward; de gezondheidszorg, sporten cultuur zijn in crisis; de water- en stroomvoorziening zijn ernstig in gevaar; ons vliegveld is onderhevig aan een zeer slechte internationale beoordeling; belangrijke delen van veiligheid en bestuur van ons eiland zijn onder curatele van Nederland gebracht; Onze goede naam in het buitenland heeft grote schade geleden. Bovendien zijn de verhoudingen binnen onze gemeenschap en binnen het Koninkrijk zeer slecht geworden vanwege brute taal, verbale en fysieke intimidatie tegen burgers en onterechte beschuldigingen van de zijde van de coalitiepartners. Er heerst een angstcultuur. In de regering is er een tendens om de confrontatie te zoeken met alle Koninkrijkspartners. Curaao verdient deze situatie niet. Curaao verdient beter en daarom vraagt de PAR om uw steun op 19 oktober aanstaande om Curaao weer op te heffen. De eerste stap die de PAR zal zetten aan het hoofd van de regering, is om al het nodige te doen om de begroting in evenwicht te brengen, dus om de inkomsten en uitgaven in balans te brengen. In dit kader zal de PAR de beslissingen van de vorige regering in alle beleidsgebieden inventariseren, hun effect evalueren en waar nodig correctieve maatregelen nemen. Aan het hoofd van de regering zal de PAR al het mogelijke doen om:

Hoop en vertrouwen terug te brengen door het duurzaam verbeteren van onze economische en financile situatie, opdat de overheid weer ruimte krijgt om te investeren op alle bestuursterreinen. Het accent zal worden gelegd op ondersteuning van alle private projecten met economische activiteiten die nieuwe instroom van deviezen en werkgelegenheid genereren. Om hieraan inhoud te geven, zal een nationaal herstelplatform worden opgezet dat de overheid adviseert over oplossingen voor een nieuwe jumpstart van de economie van Curaao. Intensivering van het gevecht ter verbetering van de leefomstandigheden en bestrijding van de armoede, opvoering van de onderwijskwaliteit en bevordering van het gevoel van veiligheid overal in ons land. Instellen van een nationaal herstelplatform met deelname van alle relevante partners en sectoren om een concreet meerjarenplan voor de ontwikkeling van ons land op te zetten. Het bestuur weer voor iedereen te maken. Dus een bestuur dat eenieder gelijk behandelt zonder onderscheid van ras, geloof, politieke voorkeur, kleur en oorsprong. Het bestuur van PAR zal gelijke mogelijkheden geven aan alle burgers en zal voortdurend een opbouwende dialoog voeren met alle sociale groeperingen. Dit vergezeld van een sterke afkeuring van discriminatie, bedreiging en ongefundeerde beschuldigingen. Het bestuur van PAR zal onze professionelen het respect teruggeven dat zij verdienen. Curaao weer terugbrengen op de weg naar autonomie en emancipatie, met gecordineerde inspanningen om de toestand van alle zorggebieden te verbeteren. Dit op de eerste plaats met inzet van onze eigen mensen en waar nodig in nauwe samenwerking met de andere landen in het Koninkrijk. Maximaal profijt trekken uit de relatie met Nederland om voordeel voor Curaao te behalen op het gebied van sociaaleconomische ontwikkeling en andere zorggebieden van de overheid. Invoeren van geschikte wetgeving voor de bestrijding van corruptie en omkoping door bestuurders, Statenleden, ambtenaren en bestuurders van overheidsbedrijven en stichtingen, en hen verantwoordelijk stellen voor terugbetalingen van publieke middelen die verloren zijn gegaan door slecht beleid of corruptie.

Wij verbinden ons om, met uw steun, Curaao een nieuwe kans te geven. Laten we nu werkelijke en positieve inhoud geven aan het land Curaao om ons eiland opnieuw een model te maken voor het Caribisch gebied. Laten we onze krachten verenigen om van Curaao een welvarende en democratische gemeenschap te maken met burgers die hard werken om vooruit te gaan en die met elkaar leven in vrede en harmonie. Laten we Curaao weer oprichten. En nu gaan voor Curaao!

2.

Een democratisch Curaao zonder dictatuur.

Het is niet altijd zo dat de dictatuur zich vestigt via een staatsgreep of een burgeroorlog. Een dictator of een dictatoriale groepering kan ook aan de macht komen via democratische verkiezingen. Maar, na aan de macht te zijn gekomen, worden langzamerhand alle democratische instituten gelimineerd of monddood gemaakt. Een andere tactiek is om in alle sleutelposities mensen te benoemen waarvan de dictator zeker weet dat zij zijn instructies volgen. In Europa, Afrika en Latijns Amerika hebben dictatoriale regimes veel moorden en lijden veroorzaakt. Fascisme is een vorm van politiek gedrag, dat is gekarakteriseerd door een obsessie met nationalisme en een zogenaamde vernedering en slachtofferrol in het verleden, die dit wil compenseren met het propageren van etnische en culturele zuiverheid in de gemeenschap. Fascisme bevordert politiek geweld om nationale eenheid teweeg te brengen. Het gebruikt socialistische terminologie om haar in essentie rechtse karakter te verbergen. In de praktijk is het meestal zo dat sektarische organisaties van militante nationalisten, in onstabiele maar effectieve samenwerking met traditionele elites, ernaar streven om democratische structuren te vervangen door geweld en intimidatie, zonder juridische of ethische grenzen. Vaak hebben zij banden met de criminaliteit. Het doel is om de absolute macht te verwerven. Binnen onze politieke werkelijkheid zijn de laatste tijd sterke aanwijzingen voor klassiek dictatoriale en fascistisch gedrag op te merken. Bijvoorbeeld: Bedreiging en intimidatie van eenieder wiens mening niet in de smaak valt van MFK, PS en MAN. Misbruik van frustraties en minderwaardighei9dscomplexen om haat te creren tegen Nederland. Zo wordt er een externe vijand geschapen als factor om op Curaao de absolute macht te verkrijgen. Ministers die doen waar zij zin in hebben zonder enige participatie te geven aan sociale groepen en vakbonden. Propageren van de raciale superioriteit van een etnische groep en diaboliseren van de andere. Verbaal en fysiek geweld tegen etnische groepen. Geschiedvervalsing om haatgevoelens te bevorderen. Minachting van vrouwen. De macht grijpen binnen de administratieve organisatie van de overheid en democratische instituten (VDC, Burgerlijke Stand, Aqualectra, CPA, Curoil, de Centrale Bank, het Openbaar Ministerie, het gerechtshof, Sedreko, vakbonden). Besmeuren van intellectuelen die in het buitenland hebben gestudeerd (de zogenaamde zwarte jetset). Uitgebreide en voortdurende propaganda en indoctrinatie via de communicatiemedia om de werkelijkheid te verdraaien. Pogingen om greep te krijgen op het onderwijs.

Antidemocratisch optreden om de oppositie in het parlement de mond te snoeren (door agendapunten af te voeren en te weigeren openbare vergaderingen op te roepen).

Deze ontwikkeling brengt de veiligheid van de burgers en de vrijheid om zich uit te spreken in gevaar. Bovendien leidt dit ertoe dat bedrijven zich ernstig bedenken alvorens in Curaao te investeren. Het gevolg is achteruitgang van de economie, verlies van arbeidsplaatsen en uiteindelijk is de kleine man het slachtoffer. Zij die daartoe de gelegenheid hebben zullen hun boeltje pakken en vertrekken. Daarom moeten wij voor het welzijn van onze kinderen en kleinkinderen, ons uit alle macht verzetten tegen het fascisme om een democratisch en politiek stabiel stelsel te behouden met nauwe banden met het Koninkrijk en de wereld. Het is de prioriteit van PAR om dit te bereiken met alle beschikbare democratische middelen. Enige concrete acties: Versterking van onze democratische instituties. Er moet onder andere wetgeving komen om het functioneren van de staten te regelen, het gedrag van de Statenleden en om misbruik van politieke macht strafbaar te stellen. Implementeren van de wet op de financiering van politieke partijen en waar nodig aanpassing van deze wet aan de huidige werkelijkheid. Een majeure inspanning om de bevolking van Curaao bewust te maken van het gevaar van dictatuur/fascisme dat het welzijn van Curaao en toekomstige generaties bedreigt. Bevordering en educatie van de gemeenschap over de aspecten vrijheid, democratie en fundamentele rechten van ieder mens, opdat onze mensen het belang begrijpen om deze aspecten te waarderen, beschermen en verdedigen. Bevorderen en strijden voor Curaao als een sterke pluralistische gemeenschap, met vrijheid van meningsuiting en vereniging. Evaluatie van kandidaat-bestuurders voor en na hun zittingsperiode. Regelmatige internationale evaluatie van het niveau van corruptie in ons land.

Het volk van Curaao heeft recht op goed bestuur. Dit houdt in een goed beheer van de middelen en zaken van ons land op open, transparante, verantwoorde en rechtvaardige wijze, dat tegemoet komt aan de fundamentele behoeften en vrijheden van de burgers.

3.

Een veilig Curaao: veiligheid en gelijkheid voor elke burger.

Het uitgangspunt van de PAR is: Gerechtigheid voor mij, voor u en voor iedereen. Dit houdt in dat er een strikte scheiding moet zijn tussen het bestuur en het recht. Er moet worden vermeden dat de overheid zich mengt in het werk van het openbaar ministerie en het gerechtshof. In dit kader is het belangrijk dat onze veiligheidsdienst weer professioneel en betrouwbaar kan functioneren, om zo mogelijke banden van politici en bestuurders met de lokale en internationale misdaad te bestrijden. Ook moet er weer prioriteit komen voor de bescherming van de burgers tegen criminaliteit, in het bijzonder gewelddadige misdrijven. In dit kader moet er gewerkt worden aan het efficinte en effectieve functioneren van het politiekorps. Dit zowel in preventieve als in repressieve zin. Een andere prioriteit moet zijn een beleid voor het begeleiden en ondersteunen van ouders en jongeren die gevaar lopen in de criminaliteit te belanden of al misdrijven hebben begaan. Het optimale functioneren van de justitile organisatie moet worden bevorderd met een vorm van directe interactie tussen lokale en rijksinstanties, voor het combineren van technologie en kennis. In dit kader pleiten wij voor het oprichten van een criminal intelligence group om effectief de binnenkomst van georganiseerde internationale criminaliteit en van illegale wapens in ons land te bestrijden. PAR zal zich maximaal inspannen om de drastische toename van de criminaliteit tegen te gaan en een duidelijk signaal te geven aan misdadigers dat zij het gezag moeten respecteren. In de komende bestuursperiode zal de PAR zich onder andere richten op: Invoering van strengere wetgeving tegen opruiing, smaad en laster. Uitvoeren van een nationaal plan voor veiligheid in de wijken. Investering in veiligheidstechnologie, onder andere door bewakingscameras te installeren op strategische punten. Bestuderen van de mogelijkheid om minimumstraffen voor gewelddadige overvallen en misdaad in het algemeen te verhogen. Invoeren van wetgeving en een beleid voor slachtofferhulp. Meer samenwerking tussen VDC, RST en de politie. Intensivering van de douanecontrole in de containerhaven en de havens voor jachten en kleine boten. Ontwerpen van een immigratiebeleid dat de lokale arbeid beschermt zonder de ontwikkeling van de economie in gevaar te brengen. Ontwerp van een nieuw plan om illegale wapens op Curaao te elimineren. Versterking van instituten voor de begeleiding en resocialiseren van de jeugd, zoals internaten, de Voogdijraad, de Reclassering, GOG, de

Gezinsvoogdij, het Centrale meldpunt van de Voogdijraad, wijkpolitie die zich exclusief bezighoudt met jongeren in de buurt. Instelling van intensieve resocialiseringsprogrammas in de gevangenis. Uitbreiding van verkeers- en andere controles. Gelden beschikbaar stellen voor de reparatie en bemanning van politiewachten. Samen met het openbaar ministerie invoeren van een systeem van snelrecht voor kleine overtredingen. Dit zal de betrokkenen helpen zich goed te bedenken alvorens een misstap te begaan, omdat de straf onmiddellijk in uitvoer wordt gebracht. Het criminaliteitsfonds moet worden ingezet voor de financiering van nieuwe technologie en als er voldoende middelen beschikbaar zijn voor investering in de gevangenis. Invoering van een waarborgfonds ter dekking van de kosten van ongelukken veroorzaakt door automobilisten die niet hebben voldaan aan hun verplichting om een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te sluiten. Regelmatige, effectieve en rigoureuze controle om te voorkomen dat onverzekerde automobilisten gebruik maken van de openbare weg.

4.

Een Curaao met werkgelegenheid voor iedereen.

Onze visie voor de economische sector is om in het belang van het algemeen welzijn een solide, concurrerende en groeiende economie te scheppen, die voor eenieder inkomsten genereert en diensten van hoge meerwaarde aanbiedt. Duurzame economische ontwikkeling is noodzakelijk om mensen de gelegenheid te geven om zichzelf en hun gezin waardig te onderhouden en om de overheid de nodige inkomsten te brengen om in de behoeften van de gemeenschap te voorzien. Het accent zal worden gelegd op stimulering van de deviezen genererende sectoren. Er wordt gericht op het volgende: 1. Faciliteren van de private sector om te investeren in nieuwe economische activiteiten die deviezen en werkgelegenheid genereren. 2. Aanpakken van de uitdaging van 2019 als het contract van de Isla verloopt en van kracht maken van veranderingen in vroegere fiscale verdragen voor de sector van internationale financile dienstverlening. 3. Verlagen van de uitgaven op de begroting. Het is duidelijk dat de enige manier om weer economische groei te bewerkstelligen, is om het vertrouwen in een gezond en positief leiderschap van de overheid te herstellen. Dit is alleen mogelijk met een goede verhouding met strategische partners binnen en buiten het Koninkrijk, met het accent op gemeenschappelijke voordelen. Om dit te bereiken is het essentieel om een sfeer te scheppen van interne samenwerking en participatie op basis van een voortdurende en intensieve dialoog met sociale partners om te komen tot gedeelde verantwoordelijkheid voor onze economische en sociale ontwikkeling. Er moet een strategisch nationaal economisch plan komen met een integratie van sociale en milieu doelen. Samen met de landen in het Koninkrijk moeten wij mogelijkheden zoeken om weer een overstap te worden naar Latijns Amerika, waar de komende decennia de grootste economische groei zal plaatsvinden. Dus er moet een economische corridor geschapen worden tussen Nederland (Europa) en Curaao (en onze naburige eilanden en landen) ter facilitering van handel en investering. Wij denken hier onder andere aan financile, logistische, medische en kennis diensten. Om dit te realiseren moeten wij samen met onze Koninkrijkspartners een instituut oprichten dat zich richt op marketing van deze corridor naar Latijns Amerika, onderzoek, lobbyen en onderhandelen van sterke economische banden met Latijns Amerikaanse landen, ontwikkelen van aantrekkelijke economische producten, en advisering van de landen in het Koninkrijk over verbetering van de corridor. Dit instituut moet onder supervisie en beleid vallen van de publieke en private sector van de landen in het Koninkrijk. Er moeten bilaterale platformen komen (zoals CTB en CIFC) voor alle belangrijke sectoren van ons land zoals de logistische sector.

Enige actiepunten: Op korte termijn weer een nationale dialoog instellen met de sociaaleconomische partners. De problemen met de betalingsbalans structureel aanpakken om de deviezen genererende sectoren te stimuleren. Instellen van een organisatie die belast is met sociaaleconomische planning. Veranderingen aanbrengen in economische wetgeving, belasting en invoer en regulering om lokale en internationale investering te stimuleren. In samenwerking met de private sector instellen van een platform Curaao-Nederland, om gebruik te maken van de meerwaarde van het Koninkrijk om economische groei te stimuleren. Instellen van een verantwoord energiebeleid, dat ervoor zorgt dat energie voor bedrijven en woningen beschikbaar blijft tegen betaalbare tarieven. Blijven stimuleren van innovatie in de bedrijven in onze gemeenschap. Blijven stimuleren van de organisatie van het kleinbedrijf. Ervoor zorgen dat de toeristische sector kan beschikken over de noodzakelijke middelen voor promotie in de buitenlandse markten. Deskundige aandacht voor de ontwikkeling van de landbouw met betere middelen (ploegen, zaden, dammen, markten) en helpen bestrijden van diefstal en vernieling. Stimuleren van horticultuur. Bevorderen van moderne technologie in deze sector, om zo natuurlijke belemmeringen zoals watergebrek, windoverlast, schade door dieren en insecten, op te lossen. Het orgaan voor arbeidscontrole in staat stellen te zorgen voor rechtvaardige arbeidsomstandigheden. Een oplossing zoeken voor moeders die verplicht worden om s zondags te werken in supermarkten en daardoor niet goed voor hun gezin kunnen zorgen. Waarborgen dat mogelijke natuurlijke rijkdommen onder de wateren rond Curaao (het uitgebreide economische territorium) of in de ondergrond van Curaao, het eigendom blijven van het hele volk van Curaao. Inkomsten verkregen uit exploitatie van onze natuurlijke rijkdommen moeten worden genvesteerd in de sociaaleconomische ontwikkeling van Curaao en haar mensen. Erop toezien dat geen enkele economische of politieke groepering zich deze rijkdommen toe-eigent voor eigen gewin. Garanderen dat de staten vergunningen voor exploratie en exploitatie alleen toekent op grond van strikte regelgeving met betrekking tot transparantie en goed bestuur. Exploratie van de natuurlijke rijkdommen in de zeebodem en de ondergrond, kan alleen plaatsvinden onder strikte voorwaarden om schade aan de natuur en het milieu op het land en in de zee zoveel mogelijk te beperken.

10

5.

Een solidair en sociaal Curaao.

PAR streeft naar een sociaal Curaao, waarin overheidsorganisaties, de private sector, de niet commercile sector en de culturele sector samenwerken aan een oplossing voor de huidige crisis, in voortdurende dialoog om een gemeenschap te bereiken die is gestoeld op vrede, gelijkheid en harmonie. Zoals vastgesteld in het Sociaaleconomisch Initiatief (SEI) moet het uitgangspunt zijn versterking van de wijken om daar oplossingen te zoeken voor problemen met misdaad, werkeloosheid, geweld, verslaving, schooluitval en jeugdzwangerschap. Prioriteit binnen de sociale sector is snelle en verantwoordelijke aanpak van de problematiek van pensioenen en basisverzekering. Ook moet op korte termijn gewerkt worden aan reductie van armoede en werkeloosheid, samen met waardige bevordering van persoonlijke en intellectuele ontwikkeling. Het beleid om dit te bereiken moet gebaseerd zijn op vijf aandachtspunten: werkgelegenheidsbeleid; beleid voor personen met een handicap; jeugdbeleid; ouderenbeleid; wijkbeleid. Enige actiepunten: Invoering van een wet voor integrale armoedebestrijding, samen met een integraal uitvoeringsplan en een toezichtstructuur. Invoering van verplichte cursussen voor onderstand trekkers, in sectoren waar arbeid nodig is, bijvoorbeeld toerisme en technische vakken. Taallessen in Engels, Nederlands en Papiaments worden een essentieel deel van het programma. Het doel is niet alleen voorbereiding op de arbeidsmarkt, maar ook vorming van een volk dat gelooft in vooruitgang op basis van werk, dat trots is op zijn land, dat kan meevoelen met andere mensen, dat zelfverzekerd is, dat kan omgaan met conflicten en dat verschillen kan aanpakken. Opnieuw inhoud geven aan verplichte sociale vorming van de jeugd. Een betere cordinatie tussen vacatures en lokale werkzoekenden. De dienst voor arbeidszorg moet zorgen voor een bemiddelende instantie om dit te cordineren en die directe informatie krijgt van de immigratiedienst om te weten te komen voor welke arbeidsplaatsen mensen worden gezocht. Formuleren van een immigratiebeleid dat duidelijk is voor zowel de aanvrager als de behandelaar. Erop toezien dat de immigratie de behoeften van onze economie aanvult zonder de toegang van lokale werkenden tot de arbeidsmarkt te belemmeren. Zorgen voor een effectieve en goede communicatie met de aanvrager. Zorgen dat het departement voor immigratie beschikt over alle nodige instrumenten om

11

effectief en volgens de vigerende regels te functioneren, en met respect voor de aanvragers. Onderzoeken of de onderstand voor degenen die niet in staat zijn om te werken, en het minimumloon, verhoogd kunnen worden tot een acceptabel leefniveau. Herziening van het pensioenstelsel, inclusief een graduele verhoging van de pensioenleeftijd naar 65 jaar. Uiteraard met een redelijke overgangsperiode. Invoeren van algemene wetgeving voor bedrijven die garandeert dat hun werknemers een pensioen krijgen en dus niet alleen aangewezen zullen zijn op hun AOV. Thans vervallen vele werknemers die jarenlang voor een bedrijf gewerkt hebben in armoede als zij met pensioen gaan. Scheppen van de nodige voorwaarden opdat Fundashon Kas Popular kan voldoen aan haar taak om volkswoningen te bouwen en ook om middenklassers te ondersteunen om een eigen huis te verkrijgen. FKP moet volkswoningen produceren en tevens helpen met middenklasse woningen, om de lange wachtlijst te elimineren. Zorgen voor een oplossing van de schuld van de overheid aan FKP en voor het verrichten van mogelijke betalingen die FKP in staat stellen haar taken uit te voeren. In samenwerking met Reda Sosial, werken in de wijken aan reparatie en bouw van huizen, zoeken van werk voor werkelozen, zorgen voor vorming, recreatie en educatie van de bewoners. Ondersteuning van gezinnen en ervoor zorgen dat iedereen zich veilig kan voelen. Tijdens dit traject zal het langzamerhand op duurzame en integrale wijze worden uitgebreid naar andere wijken van Curaao. Aandachtspunten zijn de bestrijding van jeugdzwangerschap, de introductie van verplichte cursussen voor tienerouders, opvoedingsondersteuning van ouders, voldoende subsidie voor voorschoolse educatie van o-4 jaar voor onbemiddelde ouders. Blijven werken aan het bereiken van de millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties, die erop gericht zijn de armoede in de wereld uit te bannen. Ambulante zorgt en beschermd wonen voor gehandicapte personen, controle op de kwaliteit van de zorg in bejaardentehuizen en ondersteuning van organisaties van ouderen in de buurten, en programmas voor versterking van de jeugd zoals jeugdtelevisie en een raad voor jongeren. Ervoor zorgen wereldwijd erkende doelen te bereiken zoals de millenniumdoelen die on andere gericht zijn op bestrijding van armoede en jeugdzwangerschap.

12

6. Een Curaao met onderwijs en vorming voor iedereen. Op zeer verwarde en ongeorganiseerde wijze, heeft de regering de bestaande structuur om deelname van kinderen van onbemiddelde ouders in het onderwijs te ondersteunen, vernietigd. Dit heeft grote problemen veroorzaakt voor ouders en schoolbesturen. Onze prioriteit is om deze structuur te herstellen zodat het onderwijs opnieuw toegankelijk wordt voor kinderen van alle sociale lagen, rekening houdend met de verschillende soorten subsidie die onbemiddelde ouders kregen en die nu zijn weggevallen. In dit kader moet het stelsel ter compensatie van studiekosten worden aangepast. Aandacht voor de organisatie en kwaliteit van het onderwijs blijft noodzakelijk. Een punt dat diepgaande aandacht nodig heeft is hoe er meer aandacht gegeven kan worden aan vakonderwijs als basis voor werkgelegenheid en een beter evenwicht op de arbeidsmarkt. Ook moet de invoering van digitaal materiaal in het onderwijs worden voorbereid, opdat de behoefte aan boeken en andere papieren media vervangen kan worden. Samen daarmee moet de huidige nadruk op uit het hoofd leren, worden vervangen door het aanleren van de vaardigheid om informatie te zoeken, evalueren en combineren. Om de scholen te ontwikkelen tot moderne informatiecentra moet er genvesteerd worden in meer computers en snellere internetcapaciteit. Er moet een plan komen om open source te introduceren in onderwijscomputers om het onderwijs zo te verlossen van hoge bijdragen aan commercile programmas. Investering in de opleiding en voortdurende nascholing onderwijskrachten en in een passende beloning voor hun werk is noodzakelijk. Recreatieve en competitieve sport moeten weer de aandacht, subsidie en middelen krijgen waarvan zij genoten voordat de regering Schotte aantrad. Hetzelfde geldt voor culturele instituten en organisaties. Enige actiepunten: Een plan uitvoeren om zowel overdag als buiten de schooluren de veiligheid op school te verhogen. Een mogelijkheid hiervoor is de invoering van een concirge die op het schoolterrein woont en ook om schoolgebouwen te gebruiken voor sociale activiteiten in de buurt buiten de schooltijden. Ook invoeren van een structureel beleid voor preventieve controle binnen en buiten de school. Versnellen van het programma voor schoolonderhoud. Het door middel van fiscale incentives stimuleren van bedrijven om een of meer scholen te adopteren en te investeren in hun technologische ontwikkeling en hun veiligheid. Afmaken en optimaliseren van de 8 leergebieden in het funderend onderwijs. De voorwaarden scheppen opdat leerlingen zich beter kunnen voorbereiden op het voortgezet onderwijs, onder andere door

13

veranderingen in het beleid m.b.t. eindexamens en het opnemen van rekentesten. Versterken van het beleid voor studie in de regio. Invoeren van studies voor noodzakelijke beroepen zoals kleermaker, loodgieter, lasser, metselaar, tegelzetter, schilder, enz. In dit kader moeten er beslissingen genomen worden over de toekomst van Feffik. Opzetten van een nieuwe organisatie die de behoeften van de arbeidsmarkt verbindt met het niveau en de kwaliteit van het onderwijs dat aan jongeren wordt aangeboden. Maximalisering van de participatie van ouders in het onderwijs. Bij wet regelen van de participatie van de ouders in het beleid van de school. Vast stellen van een maximaal bedrag dat scholen voor voortgezet onderwijs mogen vragen als ouderbijdrage. Invoering van belastingaftrek voor de maximale ouderbijdrage. Bevorderen van groei van de universiteit. Afronding van het lopende accreditatietraject. Bevorderen dat de universiteit een regionaal onderwijscentrum wordt om zo studenten aan te trekken die bijdragen aan de kosten. Bevorderen dat Engels instructietaal wordt op de universiteit om deze te internationaliseren. Invoering van een systeem om studenten die hun studie aan de UNA in 4 jaar afmaken te belonen. Dit zal subsidiekosten besparen, die gebruikt kunnen worden voor verbetering van het universitaire onderwijs. Herinvoering van de leerstoel van de Unesco pa kleine eilandstaten, zodat de universiteit zich kan presenteren met het logo van Unesco. Intensivering van de banden van UNA met regionale universiteiten zoals de University of West Indies, Suriname en ook universiteiten in Aruba, Sint Maarten, Nederland en de Verenigde Staten. DE mogelijkheid creren dat ook gepensioneerden een studie aan de universiteit kunnen volgen. Onderwerpen van private onderwijsinstituten aan strikte regulering en controle door de overheid. Opzetten van een strategisch meerjarenplan ter verbetering van de sportinfrastructuur op Curaao. Invoeren van een sportlotto om de hierdoor opgebrachte middelen te gebruiken voor meer sportprojecten voor jongeren. Sport behandelen als een prioritaire component van het jeugdbeleid. Verhoging van het aantal uren dat jongeren wekelijks moeten wijden aan lichamelijke vorming, inclusief sport, hygine, gezond eten en drinken en gezonde beweging. Invoeren in het programma van alle scholen op Curaao, gerichte cursussen voor burgerschap, wijsbegeerte, cultuur, gedrag, menselijke ontwikkeling en staatsinrichting.

14

Ondersteuning van sport organisaties om cursussen op te zetten sportleiders en andere sportfunctionarissen om zo het niveau van de sport te verhogen. Betere ondersteuning van sportfederaties om nationale kampioenschappen verantwoord te organiseren en hun atleten beter voor te bereiden op internationale competities. Bevorderen van een cultuurbeleid dat de principes van culturele diversiteit integreert en bijdraagt aan sociaal-culturele harmonie. Versterken van Kas di Kultura en professionaliseren van de interne organisatie.

15

7.

Een gezond Curaao met aandacht voor het milieu en de natuur.

Toegang tot medische zorg van goede kwaliteit en een goed en gezond milieu zijn het recht van iedereen. De PAR is ervan overtuigd, dat de enige manier om te komen tot gedragen consensus om de kosten van de gezondheidszorg te beheersen, een nationale dialoog is hoe een betaalbare en duurzame gezondheidszorg van hoge kwaliteit te garanderen. De prioriteit moet uitgaan naar de preventie van ziekte, onder andere via informatiecampagnes voor de gehele bevolking om een gezonde levensstijl en voeding te bevorderen en meer te bewegen (sport, lopen). Daarnaast moet er een noodplan komen om financiering van de kosten van de gezondheidszorg voor de periode 2012 2016 te garanderen. Dit plan moet zijn overeengekomen tussen alle instanties en belangengroepen, om zo algemene acceptatie te waarborgen. Op zijn minst moet het plan afspraken inhouden over de samenstelling van het pakket van de basisverzekering, de uitvoeringsstructuur, juridische voorwaarden, verdeling van de markt en de beste manier om de bestaande schulden te saneren. Tegelijk moet de kwaliteit van de zorg worden verzekerd via de wet en een goed inspectie en toezichtstelsel. Het is een feit dat er een nieuw ziekenhuis moet komen dat wij ons financieel kunnen veroorloven en van een zo hoog mogelijk niveau. Dit kan gerealiseerd worden door onder andere de opzet van een gentegreerd medisch instituut, dat naast de reguliere zorg ook medische opleiding aanbiedt en diverse commercile medische diensten op verschillende gebieden die medisch toerisme omvatten. Dit zal de kosten van de zorg voor de gemeenschap omlaag brengen. Er moet ook een verplichte verzekering komen voor iedereen, met een basispakket dat voor eenieder gelijk is, onafhankelijk van de verzekeraar van de patint. Een andere prioriteit is om te komen met een verantwoord beleid voor de begroting van medicijnen, zoveel mogelijk gebaseerd op generieke medicijnen. Ook moet er werk van gemaakt worden om Curaao te laten vallen binnen de groep landen die in aanmerking komen voor gereduceerde medicijnenprijzen. Het gebied van de gezondheidszorg vereist een deskundig en serieus beleid. Het fundament daarvan moet een stelsel van budgetfinanciering zijn voor de totale Curaaose gezondheidszorg, dat is afgeleid van een percentage van ons Bruto Nationaal Product. Binnen dit stelsel moeten beslissingen worden genomen over het invoeren van macro-financiering, jaarlijkse financile verslagen, door bedrijven en verzekeringsmaatschappijen vastgestelde begrotingen en begrotingen voor de zorgverleners. De gezondheidszorg op Curaao kan alleen dan verbeteren, als wij de beschikbare middelen efficint aanwenden en allokeren, volgens prioriteiten die wij allemaal samen bepalen.

16

Een belangrijke factor voor de bevordering van de volksgezondheid is de kwaliteit van het milieu. Wij moeten meer verontreiniging van de lucht, de omgeving en de natuur zoveel mogelijk voorkomen en de bestaande vervuiling terugbrengen. Hiervoor moeten wetten en regels beslist en met harde hand worden toegepast. Enige actiepunten: Samen met belangengroepen, een urgentieplan opmaken om de leefsituatie en de zorg voor mensen met een fysieke of geestelijke handicap te verbeteren. De toegankelijkheid van openbare gebouwen voor mensen met een handicap verbeteren. Het preventieve aspect intensiveren door middel van informatie via de media over algemeen voorkomende chronische ziektes en de manier om deze te vermijden met een gezonde levensstijl. Bevorderen van decentrale zorgcentra rond Curaao, die het mogelijk maken dat huisartsen, apothekers, wijkverpleging en andere zorgverleners 24 uur per dag integraal samenwerken voor het welzijn van de patint. Hiermee wordt ook het probleem van de doktershulp s nachts en in het weekeinde opgelost. Ook wordt zo verlichting gebracht voor de eerste hulpafdeling van het ziekenhuis, die nu voor echte noodgevallen gereserveerd kan worden. Investering in preventie met informatieve programmas over een gezonde levensstijl en bestrijding van overgewicht (obesitas). Meet aandacht in het onderwijs voor preventie van drugsgebruik. Op korte termijn instellen van basale tandartszorg voor de bevolking, met speciale aandacht voor minvermogenden. Uitbreiding en verbetering van de zorg in bejaardenhuizen. Onder andere door meer ondersteuning van de instituten die zorg dragen voor de opleiding van de werkenden in deze zorg. Er moet gezorgd worden voor strikte normen waaraan deze huizen moeten voldoen en voor goede controle en inspectie. Door middel van nationale dialoog tot een consensus komen hoe een betaalbare gezondheidszorg van hoge kwaliteit te waarborgen, en door middel van wetgeving en goede inspectie en toezicht in stand te houden. Bestrijding en eliminatie van alle verspilling en fraude in ons stelsel om de zorg te financieren en erop toezien dat wij in de toekomst precies weten waaraan wij onze financile middelen spenderen op verantwoorde wijze en in het belang van eenieder. Zorgen voor rigoureuze controle op alle illegale handelingen die schade toebrengen aan onze natuur, zoals platwalsen van terreinen zonder vergunning, opgraven van grond en vuilnis gooien in de natuur. In dit kader is het belangrijk om het departement voor milieuhygine opnieuw op te zetten en te reorganiseren, zodat het haar taken van toezicht, inspectie en handhaving adequaat kan uitvoeren. Het is belangrijk om de bestaande wetgeving zodanig aan te passen dat het departement het noodzakelijk autonome gezag heeft om haar werk te doen. 17

Van kracht maken van de daling van de luchtvervuiling beneden de Isla/BOO om zo vervuiling tegen te gaan die gevaarlijk is voor de bewoners en jongeren die scholen in de buurt bezoeken en voor de zwakste groepen in de gemeenschap zoals ouderen en kinderen, en deskundigen een professionele en diepgaande studie laten verrichten over de toekomst van de raffinaderij. Een studie laten verrichten naar de mogelijkheid voor het opzetten van een waste to energy plant waar vuilnis wordt gebruikt voor de productie van elektriciteit en water. Dit zal de hoeveelheid vuilnis op de landfill helpen verminderen en helpen voorkomen dat deze vol raakt. Het systeem van recyclage van glas, papier, blik en ander materiaal herstructureren, om zo de hoeveelheid vuilnis die de gemeenschap produceert te verminderen. Het rioleringsstelsel verbeteren om vervuiling van de zee en de stranden te vermijden. Opmaken van een nationaal plan voor de bestrijding van invasieve soorten die onze flora en fauna bedreigen. Invoeren van wetgeving om de leefkwaliteit van dieren op ons eiland te verbeteren.

18

8.

Een innovatief en efficint Curaao met betaalbare energie.

PAR zal door deskundigen een meerjarig energetisch plan laten opmaken met op zijn minst een evenwichtige vermenging van traditionele en alternatieve energievormen, die moet zorgen voor een betaalbare, duurzame en ecologisch gezonde energievoorziening voor de gehele gemeenschap van Curaao. Tegelijkertijd moeten de basisvoorwaarden geschapen worden voor een duurzame sociaaleconomische ontwikkeling. In dit kader moeten het beleid en de strategische bedrijfsdoelen van de Islaraffinaderij, BOO, Curoil en Aqualectra worden gesynchroniseerd, gezien de huidige verschillen in de bedrijfsbelangen. In het licht van de complexiteit en diversiteit van de energiesector, staan wij voor de oprichting van een energiekamer. Deze kamer moet de overheid adviseren over verschillende aspecten van het energiebeleid, met inbegrip van cordinatie van exploratie en mogelijke exploitatie van onze natuurlijke rijkdommen. Bij het vaststellen van het energiebeleid moet met de volgende factoren rekening gehouden worden: Automatische aanpassing van de energieprijs aan de olieprijs op de internationale markt, door een regulerend orgaan dat volledig onafhankelijk is van de regering. Het is niet acceptabel om daarmee een overheidsafdeling zelf te belasten. Zoveel mogelijk toepassen van alternatieve energie zoals wind, zon, koud diep zeewater, biobrandstof, biogas enz., maar op verantwoorde wijze die ongestoorde toelevering garandeert. Bewustwording van de gemeenschap hoe energie verantwoord en economisch te gebruiken. Enige actiepunten: Zo spoedig mogelijk een oplossing zoeken voor de financile problemen van Aqualectra zodat deze weer efficint en effectief kan functioneren in investeren in vernieuwing. Werken aan reductie van het zogenaamde lekverlies. Binnen zes maanden vaststellen van een transparante tarievenstructuur, die duidelijkheid schept over componenten zoals de productiekosten, distributiekosten, de kosten van de grondstoffen en tenslotte de totale kosten om elektriciteit op te wekken en water te produceren. Bij het vaststellen van de nieuwe tarieven moet rekening gehouden worden met de draagkracht van de bevolking en het solidariteitsprincipe, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen; ook met categorien van klanten als ziekenhuizen en industrien, die in aanmerking komen voor een gereduceerd tarief. Ingeval Aqualectra gebruik maakt van derden voor de productie van energie, mag dit alleen op transparante wijze en op grond van openbare aanbesteding met goed omschreven voorwaarden in een Terms of Reference. Geist moet worden dat er tenminste 10 megawatt per dag 19

wordt geleverd en dat de energie uitsluitend wordt opgewekt door nietfossiele middelen. Deze eis geldt niet voor individuele klanten die thuis of in hun bedrijf alternatieve energie opwekken voor eigen gebruik, en de overproductie willen doorverkopen aan Aqualectra. De positie van Curoil moet geherevalueerd worden in het licht van de wens en behoefte om te komen zogeheten strategische reserves. De tanks bij COT moeten gebruikt gaan worden als oliestation voor de internationale handel, maar ook voor voorziening in lokaal gebruik. Via fiscale incentives moet het gebruik worden gestimuleerd van voertuigen die minder benzine gebruiken, mede in het licht van reductie van vervuiling. Zodanige aanpassing van de bouwvoorschriften, dat in de bouwvergunning meer economisch energiegebruik wordt bevorderd, en stimulering van besparing op fossiel energieverbruik en gebruik van alternatieve energie door een gericht fiscaal beleid en bewustmaking. Een beleid om voortdurend informatie te verschaffen om bewuster en economischer energieverbruik te stimuleren bij de overheid zelf, de gemeenschap en de individuele gebruiker.

20

9.

Een Curaao met een adequate infrastructuur.

Er is een urgentieplan nodig voor de verbetering van onze wijken en wegen met duurzaam materiaal dat minder onderhoud behoeft. Bijvoorbeeld beter asfalt, lED straatverlichting en stoplichten die wanneer mogelijk werken op alternatieve energie. In dit plan moet er rekening worden gehouden dat de uitbreiding van de verstedelijking de nodige infrastructuur vereist om de toename van de bevolking te omvatten. In goede dialoog met de betrokkenen, moet een plan worden opgezet voor een effectief, toegankelijk en betrouwbaar openbaar vervoer, met een infrastructuur in optimale staat die ruime mogelijkheden voor betrouwbaar transport. Het goede functioneren van onze haven en luchthaven is cruciaal voor het overleven van onze economie. Recentelijk zijn er manipulaties uitgevoerd om in het bijzonder onze haven te onttrekken aan een professioneel beleid. Al het nodige moet gedaan worden voor het redden van ons verbindingsnet met de wereld, dat cruciaal is voor onze economie en ons investeringsklimaat. Er moet ook gecontroleerd worden of contracten die zijn gesloten met verscheidene bedrijven om werk te verrichten voor de overheid, voldoen aan de geldende regels van comptabiliteit en openbare aanbesteding. Enige actiepunten: Herstel van de internationale rating van onze luchthaven. Ondersteuning van de plannen voor uitbreiding van onze internationale luchthaven. Doorgaan met de ontwikkeling van Curaao als logistische overslag voor koopwaar en vracht en faciliteren en stimuleren van de ontwikkeling van Curaao als centrum voor distributie, redistributie en uitvoer. Uitbreiding van de e-zone in deze sector om meer vrachtvervoer te genereren. Zorgen dat het beleid en het functioneren van onze havens weer wordt geprofessionaliseerd. Zorgen dat de Stichting Monumentenzorg alle achterstallige betalingen ontvangt opdat deze haar taken weer adequaat kan uitvoeren. Dit is belangrijk voor het behoud van ons nationale patrimonium en voor stimulering van het toerisme. De overheid moet het onderhoud van onze monumenten ondersteunen, bijvoorbeeld door deze gebouwen te huren in plaats van bij particulieren. Opzetten van een meerjarenplan voor de financiering en verbetering van de kwaliteit van onze infrastructuur, in het bijzonder het wegennet. Onderzoek een systeem om de betaling van autonummers te vervangen door een heffing op de benzineprijs. Verkeersopstoppingen vanuit verscheidene wijken in Banda Riba en Banda Bou vereisen spoedige aandacht. De capaciteit van het wegennet moet worden verhoogd. Het aanbod van volkswoningen en huizen voor de

21

middenstand moet groter worden en meer gedifferentieerd, rekening houdend met jongeren, ouderen en gehandicapten. Het aantal ongelukken en doden in het verkeer is de laatste jaren veel te hoog. Er moet een studie komen van het wegennet om vast te stellen waar aanpassingen ter verhoging van de veiligheid nodig zijn. Er moet ook meer controle komen op het gebruik van genotsmiddelen zoals alcohol en drugs in het verkeer. Herstructurering van het stelsel van openbaar vervoer zodat de bevolking zich zonder problemen kan verplaatsen en de positie van de chauffeurs wordt verbeterd.

22

10.

Een Curaao dat haar financile autonomie terug verovert.

Onze inspanningen en handelingen moeten erop gericht zijn om binnen redelijke tijd de staat van de openbare financin weer gezond en stabiel te maken. De huidige moeizame staat van de openbare financin, gepaard met de economische recessie die wij doormaken, moet een stimulans zijn om de krachten van onze gemeenschap te verenigen om ons land te redden en vooruit te brengen. Een gezamenlijke inspanning is nodig om gezonde en stabiele openbare financin te verwezenlijken. De reden om de openbare financin te saneren is dat grote begrotingstekorten onzekerheid voor de toekomst teweeg brengen. Onzekerheid en wantrouwen leiden tot minder investering in economische activiteit. Als gevolg gaan er arbeidsplaatsen verloren in plaats dat er nieuwe arbeidsplaatsen bijkomen. Op zijn beurt betekent dit minder belastinginkomsten voor de overheid dus minder middelen om te investeren in de zorggebieden van de regering. Er moet vermeden worden dat opnieuw een groot deel van de begroting opgaat aan de betaling van schulden en dat er geen geld overblijft voor de aanpak van onder andere de criminaliteit, het onderwijs, de veiligheid en andere basisbehoeften van het volk. De weg naar een gezonde en stabiele staat van de overheidsfinancin bestaat uit: een rationeel en solide financieel beleid; een efficint en rechtvaardig fiscaal beleid. Een krachtig financieel beleid houdt in dat de overheidsuitgaven worden beperkt tot wat werkelijk noodzakelijk is. Het houdt tegelijk in te streven naar een inkomstenniveau voor een minstens sluitende begroting. De belastingen zijn de voornaamste inkomstenbron van de overheid. Daarom moet het belastingstelsel eenvoudig zijn en zo begrijpelijk mogelijk voor de burgers. Ons belastingstelsel moet gericht zijn op de volgende doelstellingen: stimulering van de burgers om te werken en te sparen; een ruimere basis creren zodat de algemene zwaarte van de belastingen kan dalen; minimaliseren van de mogelijkheden om de belastingen te ontduiken en verbetering van het controlesysteem; vereenvoudiging van het belastingstelsel. Het beleid moet gericht zijn op handhaving van een sterke munt en een evenwichtige openbare begroting. Dus in ons eigen belang, moeten wij de normen zoals overeengekomen in de consensuswetten, zoals ondertekend maar niet nagekomen door de regering, permanent handhaven. Dit op basis van een kostenplan gebaseerd op geen verspilling en meer productiviteit, dat verzekert

23

dat de beschikbare publieke middelen zo effectief mogelijk worden ingezet in het belang van de gemeenschap. De ervaring met de regering Schotte laat ook zien dat de controle op ongebruikelijke financile transacties gentensiveerd moet worden en dat de autonome bevoegdheid van het openbaar ministerie om strafbare feiten in dit kader te onderzoeken moet worden beschermd. Een zeer groot werk voor de volgende regering zal zijn om te inventariseren met welke onverantwoordelijke kosten en verplichtingen deze regering Curaao heeft gecompromitteerd. Enige actiepunten: Opzetten van een meerjarig plan en begroting, rekening houdend met de beschikbare middelen en mogelijkheden. Redden wat er te redden valt van de onverantwoordelijke uitgaven en verplichtingen van deze regering. Trachten om onjuiste uitgaven terug te vorderen. Handhaven en versterken van de begrotingsdiscipline. Volgens de letter nakomen van de wettelijk vastgelegde normen. Begrotingsdiscipline moet leiden tot het op korte termijn elimineren van financile curatele en toezicht op grond van artikel 38 van het statuut en de weg openen voor een stelsel van toezicht dat volledig is verankerd in lokale wetgeving. Om dit te bereiken moeten wij de versterking van onze financile instituties zoals het departement van financin, de algemene rekenkamer en de belastingdienst voortzetten. Ook moeten wij alle achterstanden bij de productie van begrotingen en jaarrekeningen wegwerken. We moeten ons belastingstelsel vereenvoudigen om de inning gemakkelijker te maken en minder druk te leggen op de overheidsorganisatie. Dit zal ook verlichting brengen voor de belastingbetaler, voor wie het gemakkelijker wordt gemaakt te voldoen aan zijn fiscale verplichtingen. Deze verplichting moet onder andere inhouden eliminatie van verscheidene vrijstellingen, eliminatie van kleine heffingen die niet veel geld in het laatje brengen maar waarvan de inning veel kost, en samenvoeging van diverse belastingen. Nauwe samenwerking tussen de partners in de sector van de internationale financile dienstverlening is nodig om samen met de overheid te versterken en internationaal te promoten. In dit kader moet de uitvoering van de aanbevelingen van het rapport Ellis worden voortgezet. Ook moet het beleid om het net van fiscale verdragen uit te breiden worden voortgezet, met de nadruk op Latijns Amerika, zodat Curaao kan functioneren als trampoline tussen Europa en Latijns Amerika. Uitbreiding van onze beurs van waardepapieren (Dutch Caribbean Securities Exchange) moet worden ondersteund. De verhouding tussen de regering van Curaao en de Centrale Bank van Curaao en Sint Maarten moet worden verbeterd.

24

Binnen de Centrale Bank moet de samenwerking tussen Curaao en Sint Maarten worden verbeterd om de stabiliteit van onze gulden te waarborgen.

25

11.

Een Curaao verbonden met de wereld.

De banden met het Koninkrijk brengen veel voordeel voor Curaao. Een blik op onze regio toont aan, dat wij dank zij onze relatie met Nederland ver vooruit zijn. Het feit, dat burgers uit de landen die ons omringen, waaronder veel grotere en machtigere landen dan wij, op grote schaal bij ons een toevluchtsoord zoeken, bewijst dit. Onze Koninkrijksbanden brengen ons onder andere bescherming tegen externe en interne bedreigingen, samenwerking, deskundigheid en ondersteuning op velerlei gebied, een goed rechtssysteem en ingang tot Europa. Daarom moeten wij al het mogelijke doen om de goede contacten te herstellen, met trots op onze eigen identiteit en middelen, maar zonder complexen die ons verhinderen hulp te aanvaarden waar wij die nodig hebben. Wij verliezen niets door de meerwaarde die onze positie als Koninkrijkspartner met zich meebrengt, te gebruiken voor de oogst van wederzijdse voordelen. Ook moeten wij onze vriendschapsbanden met de andere landen in de omgeving blijven versterken, om zo regionale economische en culturele samenwerking te bevorderen. Curaao heeft altijd zijn geografische ligging, infrastructuur en talenkennis weten te gebruiken om diensten te verlenen aan andere landen, hetzij op het gebied van olieraffinage, scheepsreparatie, vrachtdistributie, financile diensten en natuurlijk toerisme. Wij moeten blijven fungeren als een brug tussen Latijns Amerika, het Caribisch gebied, Europa en de Verenigde Staten, gebruik makend van onze banden met verschillende regios en landen en tegelijk als deel van het Koninkrijk met bijzondere banden met de Europese gemeenschap. Enige actiepunten: Het initiatief nemen voor een Koninkrijksconferentie om samenwerkingsgebieden en projecten aan te wijzen en afspraken te maken over de toekomstige ontwikkeling van het Koninkrijk. Pleiten voor meer participatie in besprekingen en beslissingen in de Koninkrijksregering. Al het mogelijke doen om een verantwoordelijk beleid te voeren dat de huidige curatele op ons financieel beleid en onze veiligheidsdienst overbodig maakt en zo het gevaar van meer interventie in onze aangelegenheden wegneemt. Dit om onze autonomie terug te veroveren en te versterken. Wij moeten werkelijke inhoud geven aan onze autonomie en onze verantwoordelijkheid dragen zoals het hoort om elk ingrijpen van het Koninkrijk in onze interne zaken te vermijden. Door middel van samenwerking binnen het Koninkrijk, de regionale en internationale positie van Curaao versterken met meer vertegenwoordigers in de diplomatieke posten van het Koninkrijk, in het bijzonder in de regio. Versterking van onze deelname aan verscheidene regionale Caribische organisaties zoals ACS, Caricom, ECLAC en PAHO.

26

Met hulp van het Koninkrijk, weer serieuze onderhandelingen opstarten met Venezuela om overeenstemming te bereiken over de toekomst van de raffinaderij en andere samenwerkingsgebieden. Om onze financile dienstverlening te bevorderen, sluiten van meer fiscale verdragen, verdragen voor uitwisseling van informatie en douaneverdragen zowel in onze Latijns Amerikaanse en Caribische regio als in andere delen van de wereld. Bovendien alle noodzakelijke maatregelen nemen opdat Curaao als financieel centrum, de internationale bepalingen nakomt om te vermijden dat andere landen ons land plaatsen op de zwarte lijst van landen die deze internationale bepalingen niet nakomen.

27

12.

Een Curaao met goed bestuur.

Bij de voorbereidingen voor de oprichting van het land Curaao heeft de toenmalige regering destijds veel werk verzet om een sterke, effectieve en efficinte overheidsorganisatie te ontwerpen. Voor alle ministeries waren gedetailleerde beleidsplannen ontworpen. Bovendien was een extern bedrijf ermee belast om op objectieve wijze, zonder interferentie van de regering in die tijd, de beste kandidaten te selecteren voor de cruciale functies om de openbare organisatie te leiden. Het uitgangspunt voor de nieuwe bestuurlijke organisatie was, dat de bestuurders zouden zorgen voor de visie, cruciale lijnen en beslissingen, terwijl de ambtenaren zouden zorgen voor advies en uitvoering. De beleidsplannen voor alle zorggebieden moeten worden gevalueerd om te waarborgen dat zij in overeenstemming zijn met het regeerprogramma en met een goede ontwikkeling van het land. PAR zal geen wraakzuchtig beleid voeren. Waar wij constateren dat de benoemde functionarissen voldoen aan de noodzakelijke criteria voor de functie en dat de benoeming correct is verlopen, zullen wij geen veranderingen aanbrengen, zolang de betrokken functionarissen hun taken loyaal en deskundig uitvoeren. Ons doel is een democratisch, stabiel en inzichtelijk beleid te voeren, gericht op versterking van onze economie en ons sociale welzijn, en daarmee op versterking van onze autonomie. Wij zullen voldoen aan de criteria van goed bestuur, zoals een evenwichtige begroting, schulden waarvan de rente beperkt is tot 5% van de begroting, een goed beleid voor de overheidsbedrijven en een correct rechtssysteem zonder interferentie vanuit de regering. Dit met behulp van professionele, effectieve en efficinte overheidsorganisatie dat moderne systemen, processen en instrumenten van hoge kwaliteit inzet en dat zorgt voor goede dienstverlening aan de gemeenschap. Enige actiepunten: Invoeren van een ethische code voor de staten van Curaao. Instelling van een Statencommissie met als taak toe te zien op het nakomen van de ethische code en om aanbevelingen te doen voor sancties tegen het gedrag van een Statenlid dat ingaat tegen de ethische regels te sanctioneren. Stimuleren van voortdurende sociale dialoog via een communicatie platform met sociale partners. Een programma opnemen in het beleidsplan van ieder ministerie om de kwaliteit van alle overheidsinstanties te ontwikkelen en moderniseren. Invoeren van wetgeving om wetten, overheidsbeslissingen en beleidsdocumenten publiek te maken op de website van de overheid en andere media.

28

Instellen van een inspectoraat om erop toe te zien dat alle diensten en instanties van de overheid de kwaliteit van dienstverlening leveren waarop de burgers recht hebben en dat daarover rapporteert aan het betrokken hoofd. Dit gebeurt in samenwerking met de ombudsman. Het beleid van overheidsbedrijven moet deskundig zijn en in overeenstemming met goed beleid. De rol van de verschillende actoren in deze bedrijven moet daarom goed zijn afgebakend om verwarring te voorkomen. Het zal niet worden toegestaan dat het commissariaat de verantwoordelijkheid van de directeur overneemt, noch dat de directeur optreedt als commissaris of eigenaar. Ook moet de rol van de aandeelhouder voor eenieder duidelijk zijn, in het kader van de noodzakelijke doorzichtigheid. Commissarissen zullen worden benoemd op basis van capaciteit. Instelling van een regulatory board dat onafhankelijk is van de overheid. Alle departementen, diensten, stichtingen en instituten die afhankelijk zijn van de overheid moeten zich houden aan de regels van goed bestuur. Er zal een programma worden opgesteld met de betrokken regels en de daaraan verbonden sancties. Versterking van de staatsorganen en controleorganen, zoals de Algemene Rekenkamer, de interne begrotingscontrole, de ombudsman en de Raad van Advies. Instelling van een Constitutioneel Hof voor de oplossing van mogelijke verschillen in de interpretatie van zaken die verband houden met het functioneren van staatsorganen.

29