Você está na página 1de 2

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag DKR KV Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011

2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl Contactpersoon Linda Bronsvoort T (070)426 6224 linda.bronsvoort@minbzk.nl

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Kenmerk 2012-0000581735

Datum

11 oktober 2012 Berichtgeving inzake Curaao

Tijdens de regeling van werkzaamheden van 9 oktober jl. heeft het lid Van Raak (SP) verzocht om een toelichting op de berichtgeving dat de voormalige minister-president van Curaao banden onderhoudt met de maffia. Bekend is dat de voormalige minister-president van Curaao, de heer Schotte, de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken schriftelijk heeft benaderd. Zoals blijkt uit deze brief die is gepubliceerd in het Antilliaans Dagblad van 9 oktober jl, heeft de heer Schotte de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken om een bewijs van goed gedrag van de heer Corallo verzocht. De heer Schotte deed dit verzoek zonder daarbij het ministerie van Buitenlandse Zaken te betrekken. De regering Schotte is naar aanleiding hiervan op hoog ambtelijk niveau medegedeeld dat hij niet op deze eigenstandige manier had mogen handelen. De heer Schotte zou de intentie hebben gehad de heer Corallo een belangrijke positie te geven. In reactie op het verzoek werd Harer Majesteits ambassade in Rome (HMA Rome) mondeling door het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken genformeerd dat, ofschoon van de heer Corallo geen strafrechtelijke veroordelingen bekend zijn, er toch redenen zijn om gevraagde verklaring niet af te geven. HMA Rome informeerde op 26 mei 2011 de heer Schotte hierover. Op 3 augustus 2011 deelden Italiaanse autoriteiten per fax aan HMA Rome mee dat de Italiaanse ministeries van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken in de bescheiden/stukken van zowel het ministerie van Binnenlandse Zaken als het ministerie van Buitenlandse Zaken niets blijkt over bovengenoemde heer Corallo. De fax had dus een andere strekking dan de eerdere brief. Deze fax werd door HMA Rome doorgezonden aan de Directie Buitenlandse Betrekkingen te Curaao. Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat bekend was dat de heer Schotte de heer Corallo in aanmerking wilde laten komen voor een functie. Geconstateerd kan worden dat de heer Schotte de heer Corallo niet heeft voorgedragen voor een specifieke ambtelijke of bestuurlijke functie. Indien de op dat moment beschikbare informatie daartoe aanleiding had gegeven, was het in de eerste plaats aan de bevoegde strafrechtelijke autoriteiten van Curaao geweest tot nadere actie over te gaan. Zoals ik ook in antwoord op de schriftelijke vragen van het lid Van Dam (PvdA) inzake onrechtmatigheden bij de verkiezingen op Curaao (aangeboden op 9 oktober jl., kenmerk
Pagina 1 van 2

2012Z16918) heb gemeld, behoort de wijze waarop financiering van politieke partijen op Curaao is geregeld, tot de verantwoordelijkheid van het land Curaao. De Gouverneur heeft op 24 september jl. een formateur aangesteld voor de vorming van een interim-kabinet. En van de beleidsmatige punten die hierbij nadrukkelijk genoemd is, is dat het interim-kabinet maatregelen voorbereidt die een ordentelijk verloop van het proces van de screening van kandidaat-bewindspersonen na de verkiezingen van 19 oktober jl. verzekeren. Dit heb ik op 2 oktober jl. tijdens het Mondelinge Vragenuur met uw Kamer gewisseld. Over de voorbereiding van een landsverordening heb ik op 10 oktober jl. contact gehad met de ministerpresident van Curaao, de heer Betrian. Het oogmerk van deze landsverordening is volgens de heer Betrian ervoor te zorgen dat de na de verkiezingen te vormen regering bestaat uit gekwalificeerde mensen. Hij liet mij weten dat de door de Raad van Ministers goedgekeurde landsverordening vandaag aan de Staten van Curaao zal worden aangeboden en dat hij de Staten heeft verzocht om deze voor 18 oktober 2012 te behandelen. De landsverordening voorziet in onderzoek naar de justitile antecedenten, de staatsveiligheid, de fiscale gegevens inclusief onderzoek naar ongebruikelijke transacties, de medische gesteldheid, waaronder gebruik verdovende middelen en meer in het algemeen onderzoek naar het leven van de kandidaten inclusief nevenfuncties. Ik ben van oordeel dat de interim-kabinet van Curaao op deze manier invulling geeft aan de opdracht die zij van de Staten heeft gekregen.

Datum 11 oktober 2012 Kenmerk 2012-0000581735

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Mevrouw mr. drs. J.W.E. Spies

Pagina 2 van 2