Você está na página 1de 5

t

REGERING VAN
STATEN VAN CURAVAO
Ontv.: 2 6 OHT. 2012
No.:04.9 ( / ':l - /3
Aan
de Voorzitter van de Staten
Wilhelmina plein 4
Alhier
Datum: 26 oktober 2012 Contactpersoon E-mail
Uw brief d.d. Uw kenmerk Ons nummer Zaaknummer
2012/064 766
Onderwerp:Verzoek om
medewerking te verlenen aan
Informateur mr. G. Camelia
betreffende kantoorruimte en andere
logistieke benodigdheden Pagina Aantal Bijlagen 2
Persbericht wnd,
1 van 1 Gouverneur
Geachte Voorzitter,
Gaarne vraag ik hierbij uw aandacht en medewerking voor het volgende.
De waarnemend Gouverneur van heeft de Heer mr. G. Camelia belast met het onderzoek naar de
mogelijkheid een kabinet te vormen waarvan de samenstelling recht doet aan de verkiezingsuitslag.
Ik verwijs kortheidshalve naar bijgesloten persbericht ter zake in het Papiaments en Nederlandse taal.
De Informateur mr. G. Camelia heeft de wens uitgesproken om kantoor te kunnen houden in het gebouw van
de Staten te Breedestraat nr.1( Punda ).
ans om al het nodige te willen doen om medewerking in deze te verlenen aan de Informateur
A/l-
Fort Amsterdam 17 I Willemstad, Cura<;ao I T. (+599 9) 463-0495 I F. (+599 9) 461-7199 I www.gobiemu.cw
" ,
PERSBERICHT
De waarnemend Gouverneur van Curac,:ao, mevr. mr. A.P. van der Pluijm-Vrede, heeft deze week de
ondervoorzitter van de Raad van Advies, de voorzitter van de Staten, de Minister van Staat en de
lijsttrekkers van de politieke partijen die een of meer zetels in de Staten hebben behaald,
geconsulteerd in verband met de vorming van een nieuw kabinet. Op basis van de uitgebrachte
adviezen heeft de waarnemend Gouverneur op 25 oktober 2012 een gesprek gehad met de heer mr.
G. Camelia. De waarnemend Gouverneur heeft de heer Camelia verzocht een onderzoek te doen
naar de mogelijkheid een kabinet te vormen waarvan de samenstelling recht doet aan de
verkiezingsu itslag.
Op 19 oktober jl. vonden voor de eerste maal sedert de realisatie van de autonome status van
Curac,:ao op 10 oktober 2010 verkiezingen plaats voor de Staten van Curac,:ao. Curac,:ao staat voor
grote uitdagingen, lOwel op financieel, sociaal en economisch gebied, als ook op beleidsterreinen als
onderwijs, volksgelOndheid en de aanpak van criminaliteit. De verhoudingen in het land zelf en met
de overige landen van het Koninkrijk vragen om een heldere koers en een transparante dialoog.
Tevens is van belang dat het beleid dat van overheidswege wordt gevoerd, aan stabiliteit en rust in
de samenleving, alsmede aan breed gedragen vertrouwen in het bestuur, bijdraagt en gebaseerd is
op onderling respect.
Het is om die reden dat de waarnemend Gouverneur de heer Camelia heeft verzocht om in het licht
van het bovenstaande zo spoedig te onderzoeken welke politieke partijen met een of meer zetels in
de Staten bereid zijn een samenwerking aan te gaan die gebaseerd is op een gemeenschappelijk
visie op de aanpak van de uitdagingen waar ons land voor staat en daartoe als eerste te
onderzoeken de mogelijkheid van vorming van een kabinet waarvan de samenstelling recht doet aan
de verkiezingsuitslag.
Dit onderzoek zal moeten leiden tot de vorming van een kabinet dat:
steunt op een brede meerderheid in de Staten van Curac,:ao;
blijk geeft van besef van urgentie in de aanpak van de uitdagingen waar Curac,:ao voor staat;
bereid is en in staat is zich te committeren aan de uitvoering van een regeerprogramma met
daarin maatregelen voor de komende jaren, waarin in ieder geval de navolgende prioriteiten
zijn uitgewerkt:

o de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in
o een integrale aanpak van de financiele en inhoudelijke problematiek in de
volksgelOndheidssector, daarbij inbegrepen de bouw van een nieuw ziekenhuis;
o het meerjarig op orde brengen van de overheidsfinancien van mede gezien
het ernstige financiele beeld lOals dat onlangs is vastgesteld;
o de urgente aanpak van het criminaliteitsprobleem en het initieren van beleid op het
gebied van socia Ie en educatieve vorming;
o het versterken van de saamhorigheid in de samenleving;
o het uitwerken van een visie op de toekomst van de (staatkundige) verhouding
tussen en de andere landen in het Koninkrijk der Nederlanden.
De waarnemend Gouverneur heeft de heer Camelia in overweging gegeven om, indien hij
gedurende zijn onderzoek de overtuiging ontwikkelt dat hij de informatieopdracht succesvol zal
kunnen afronden, in overleg met de betrokken politieke partijen en door tussenkomst van de
Ondervoorzitter van de Raad van Advies, conform artikel 2, vijfde lid, van de Landsverordening
integriteit (kandidaat-) ministers, het justitieel onderzoek en het staatsveiligheidsonderzoek van de
kandidaat-formateur te doen initieren teneinde voortgang te behouden in de kabinetsvorming.
De waarnemend Gouverneur heeft de heer Camelia verzocht uiterlijk op 5 november 2012 te
rapporteren over zijn bevindingen en op 1 november 2012 een tussentijdse rapportage over de
voortgang van zijn informatiewerkzaamheden in te leveren.
Willemstad, 25 oktober 2012
,
/ ~ ' . ' ~ , ' \
KABINET VAN DE GOUVERNEUR
VAN CURACAO
KOMUNIKAOO 01 PRENSA
Gobernador interino di Korsou, senora mr. A. P. van de der Pluijm-Vrede a konsulta den kuadro di
formashon di un gabinete nobo, visepresidente di Konseho Konsultativo, presidente di Staten,
Minister van Staat i lidernan di tur partido polftiko ku a haria un of mas asiento den Staten. A base di
e konsehonan risibf, Gobernador interino senora mr. A. P. van de der Pluijm-Vrede awe a hiba un
kombersashon ku senor mr. G. (amelia. Gobernador interino a pidi senor (amelia pa hasi un
investigashon na e posibilidat pa forma un gabinete a base di un konstelashon ku ta hustifika
resultado di e ultimo elekshon na Korsou.
19 di oktober ultimo a tuma luga pa di prome bes elekshon di Staten di Korsou, for di dia realisashon
di e status out6nomo di Korsou a tuma luga riba e fecha di 10 di oktober 2010. Korsou ta para dilanti
di desafionan grandi tantu riba tereno finansiero, sosial i ekon6miko komo tereno di maneho di
ensenansa, di salubridat publiko i di kombatimentu di kriminalidat . Relashonnan den Korsou mes f ku
e otro pafsnan den Reino Hulandes ta pidi pa tin un direkshon kla i un dialogo transparente. Ademas
ta di importansia pa e maneho hiba pa gobiernu aporta na stabilidat i trankilidat den komunidat i
tambe na un konfiansia ampliamente karga pa ku e gobernashon, basa riba respet mutuo.
Pa e motibu akf Gobernad6 interino a pidi senor (amelia pa den kuadro di tur loke ta aparese ariba
den e komunikado akf, investiga mas lihe posibel kua ta e partidonan polftiko ku un Of mas asiento
den Staten ku ta dispuesto pa vega na un kolaborashon a base di un vishon komun pa loke ta trata
aserkamentu di e desaffonan ku nos pafs tin di enfrenta i p'esei na prome luga investiga tambe e
posibilidat pa formashon di un gabinete ku un konstelashon ku ta hustifika e resultado di elekshon.
E investigashon akf 10 mester vega na formashon di un gabinete ku:
tin sosten di un mavoria den Staten di Korsou;
ta duna muestra di ta konsiente di un aserkamentu di urgensia enkuanto e desafionan ku
Korsou ta konfrontando;
ta dispuesto i tin e kapasidat pa kompromete su mes na ehekushon di un programa di
gobernashon den kua ta aparese medfdanan pa e ananan benidero huntu ku en todo kaso e
prioridatnan ku mester sigui ta aparese:
o mehorashon di kalidat di Ensenansa na Korsou;
o un aserkamentu integral di e problematika finansiero i di kontenido den e sektor di
salubridat publiko, inkluso konstrukshon di un hospital nobo;
o tresementu di ordu den finansas di gobiernu di Korsou, enbista di e situashon
finansiero grave ku a keda stipula resientemente;
o un aserkamentu urgente di e problematika di kriminalidat i di dunamentu di inisio
riba tereno di formashon sosial i di formashon edukativo;
o fortifikashon di e espfritu di solidaridat den komunidat di Korsou;
o preparashon di un vishon enkuanto e futuro relashon (estatal) entre Korsou i e otro
paisnan den Reino Hulandes
Gobernador interino a duna senor (amelia pa tuma na konsiderashon, pa si durante su
investigashon eta konvensf ku 10 e por term ina e tarea di informashon eksitosamente den konsulta
ku e respektivo partidonan politiko i mediante intermediashon di e visepresidente di Konseho
Konsultativo, pa konforme artfkulo 2, insiso 5, di Lei di Integridat di (kandidato-) minister, kuminsa
ku un investigashon hustisial i di seguridat estatal di e kandidato-formad6 pa asina mantene
adelanto den formashon di un gabinete.
Gobernad6 interino a pidi senor (amelia pa mas tarda 5 di november 2012 e raporta e resultado
optenf i pa prome di november e entrega un raport intermedio tokante e progreso di su trabou
komo informad6.
Willemstad, 25 di oktober 2012