Você está na página 1de 2

Antropologia kultury 21.11.

2012 Bronisaw Malinowski i jego badania antropologiczne Malinowski pracujc, nie tworzy dystansu midzy sob, a badanym ludem, w przeciwiestwie do Radcliffea Browna. Malinowski w 1908 r. zrobi doktorat z filozofii. Potem wyjecha do Lipska, a nastpnie do Londynu. Pniej napisa drugi doktorat na temat rodziny, u australijskich Aborygenw. W 1939 r. chcia wrci do Polski, jednake nie uczyni tego z powodu wybuchu II Wojny wiatowej. Zmar nagle w 1942 r. aden Polak po Malinowskim nie zapisa si tak mocno w antropologii wiatowej. 1922 r. umowna data powstania antropologii funkcjonalnej Funkcjonalna rewolucja w antropologii: 1. Antropologia staa si dyscyplin socjologiczn 2. Systemowe podejcie do przedmiotu bada, czyli uwidacznianie podbudowy teoretycznej i zaoenie podporzdkowania pewnym zaoeniom. 3. Dostrzeenie, e wiedza nie jest bezinteresowna. Starano si wychodzi od faktw. Wedug Malinowskiego nie ma czego takiego, jak czyste dowiadczenie i czysty opis. Badacz jest aktywny w poznaniu, informacje filtruje przez swoje wczeniejsze dowiadczenia. Mia on te bardzo krytyczny stosunek do szkoy kulturowo historycznej, za to bardzo ciepo odnosi si do szkoy ewolucjonistycznej. Na kultur patrzy przez pryzmat funkcji. Malinowski prowadzi badania terenowe i chocia robili to te inni, to jednak zupenie inaczej ni on. Malinowski badajc dany lud, uczy si jego jzyka, mieszka z nim, poznawa jego obyczaje i bra udzia w jego rytuaach. Malinowski w badaniach podpiera si 3 rodzajami danych: 1. Relacje krajowcw 2. Prba odpowiedzi na pytanie, jak si rzeczy faktycznie maj 3. Przysowia i charakterystyczne wypowiedzi Rozumienie kultury przez Malinowskiego: 1. Stanowi ona pewn zamknit cao. Znaczy to, e pewne jej elementy nie mog by oderwane od caoci, lecz musz by traktowane integralnie. 2. Kultura tworzy zintegrowan cao, a wszystkie jej elementy s funkcjonalne. 3. Prawdziwym przedmiotem antropologii s funkcje, jakie speniaj poszczeglne elementy kulturowe Ten holistyczny obraz kultury wychodzi naprzeciw okrelonym potrzebom.

Malinowski wyrni nastpujce potrzeby: - Podstawowe - Pochodne - Integracyjne 2 orientacje dotyczce religii w kulturach: a) Strukturalna zakada autonomi religii b) Materializujca (pozytywistyczna) neguje autonomi religii Zdaniem Malinowskiego religia ma charakter funkcjonalny. Mwi, e oferuje ona poczucie pewnoci, pomaga eliminowa strach. Pomaga take zaakceptowa mier, poniewa normalnie czowiek nie jest w stanie pogodzi si z tym faktem i jego konsekwencjami. Funkcje, jakie peni religia: 1. Poznawczo psychologiczna Religia dostarcza wyjanie o naturze i strukturze wiata i tym samym uwalnia czowieka od swego rodzaju niepokoju zwizanego z niewiedz i w konsekwencji tego z niepewnoci. 2. Umacnianie solidarnoci spoecznej na podstawie wsplnych wierze. Religia scala w procesie ideologizacji. Naley zwrci uwag na to, i religia nie polega na dogadywaniu si, co do pewnych wartoci ju istniejcych. Religia stwarza wartoci, ktre scalaj grup wyznaniow. 3. Wierzenia i rytuay magiczno religijne Podstawow form wierze jest mit. Mity nios pewien przekaz symboliczny. Wyrniamy nastpujce rodzaje wierze: a) Nuklearne dogmaty b) Pomocnicze np. prywatne objawienia, w ktre mona, ale nie trzeba wierzy c) Peryferyjne s one pynne, zmienne