Você está na página 1de 63

ID_NO IAP.ADOL.PED./001 IAP.ADOL.PED./002 IAP.ADOL.PED./003 IAP.ADOL.PED./004 IAP.ADOL.PED./005 IAP.ADOL.PED./006 IAP.ADOL.PED./007 IAP.ADOL.PED./008 IAP.ADOL.PED./009 IAP.ADOL.PED./010 IAP.ADOL.PED./011 IAP.ADOL.PED./012 IAP.ADOL.PED./013 IAP.ADOL.PED.

/014 IAP.ADOL.PED./015 IAP.ADOL.PED./016 IAP.ADOL.PED./017 IAP.ADOL.PED./018 IAP.ADOL.PED./019 IAP.ADOL.PED./020 IAP.ADOL.PED./021 IAP.ADOL.PED./022 IAP.ADOL.PED./023 IAP.ADOL.PED./024 IAP.ADOL.PED./025 IAP.ADOL.PED./026 IAP.ADOL.PED./027 IAP.ADOL.PED./028 IAP.ADOL.PED./029 IAP.ADOL.PED./030 IAP.ADOL.PED./031 IAP.ADOL.PED./032 IAP.ADOL.PED./033 IAP.ADOL.PED./034 IAP.ADOL.PED./035 IAP.ADOL.PED./036 IAP.ADOL.PED./037 IAP.ADOL.PED./038 IAP.ADOL.PED./039 IAP.ADOL.PED./040 IAP.ADOL.PED./041 IAP.ADOL.PED./042 IAP.ADOL.PED./043 IAP.ADOL.PED./044 IAP.ADOL.PED./045 IAP.ADOL.PED./046 IAP.ADOL.PED./047 IAP.ADOL.PED./048 IAP.ADOL.PED./049 IAP.ADOL.PED./050 IAP.ADOL.PED./051 IAP.ADOL.PED./052 IAP.ADOL.PED./053 IAP.ADOL.PED./054 IAP.ADOL.PED./055 IAP.ADOL.PED./056 IAP.ADOL.PED./057

MEM_SHIP_NO_2 F /2000/S-38
L L L F /1992/G-275 /1992/S-491 /1988/B-86 /1998/S-36

NAME Dr.DALJITH Dr.ASHOK KUMAR Dr.PRAVEEN C. Dr.AVINASH Dr.DB Dr.SANGITA Dr.AMANCHI Dr.TS Dr.VRR Dr.RAJ K. Dr.PRATIMA RAJU Dr.MANORAMA Dr.ALOK Dr.CM Dr.ASHOK Dr.RAJESH Dr.DILIP K Dr.SRI Dr.D VIJAYA Dr.RAJU C. Dr.SWATI.Y Dr.RK Dr.S SACHIDANANDA Dr.SANJATA ROY Dr.MKC Dr.NIRANJAN Dr.MS Dr.AJITH Dr.REENA Dr.JIJI MARY Dr.SURESH Dr.R Dr.R Dr.DIPTI Dr.S SUYAMBU Dr.JAISINH A Dr.J Dr.SANTHANU Dr.ARUNIMA Dr.NIRMAL KUMAR Dr.CS Dr.S LAKSHMI Dr.N Dr.PUKHRAJ Dr.VINOD Dr.HP Dr.JYOTI Dr.V Dr.SRIKANTHA Dr.R Dr.MR Dr.T HIMABINDU Dr.LEENA Dr.R RAJENDRA V Dr.ANIL KUMAR Dr.VIJAY B

TITLE SINGH GUPTA SOBTI BANSAL SHARMA YADAV VENKAIAH JAIN BHUPATHI KAYAL SHAH VERMA GUPTA CHHAJER RAI MEHTA MUKHERJEE VANANDA SEKHARAN SHAH BHAVE AGARWAL KAMATH CHOUDHARY NAIR MOHANTY RAJU AIYAPPAN KURIAN ANTONY BABU SR SUNDARESAN VIRUDHAGIRI JAIN RAJAN RAORANE AMBROSE BHAKTA BHATTACHARYA JAIN KAMALA NARAYANAN GANGA BAFNA TAJEJA SINGH SINGH ARUMUGAM BASU AHUJA LOKESHWAR SINGH DAS DESHMUKH GUPTA SHAH

cancelled
F /1998/S-36 L L F F F F L L L L L F F F F L L L S L L L /1987/J-38 /1999/B-622 /2004/K-24 /2004/K-24 /2004/K-24 /2004/K-24 /1996/C-230 /1991/R-182 /1991/R-182 /1991/R-182 /1991/R-182 /1993/S-21 /1993/S-21 /1999/A-8 /1999/K-17 /1988/C-37 /1988/C-37 /1988/C-37 /2000/A-55 /1998/K-710 /2001/A-558 /1994/B-325

L/1999/S-1399 ( )
F /2003/V-9 L /1998/R-529

L/1994/R-320 ( )
L /1987/A-35

L /1996/B-374
L /1995/B-343

L /1995/B-343
L L L F F F L L L L L L L /1987/K-40 /1986/L-8 /1994/G-335 /1992/B-13 /1992/B-13 /1992/B-13 /1989/K-163 /1991/A-132 /2002/A-600 /1987/L-10 /1996/S-820 /1998/D-427 /1992/D-154

L /1998/S-1242

IAP.ADOL.PED./058 IAP.ADOL.PED./059 IAP.ADOL.PED./060 IAP.ADOL.PED./061 IAP.ADOL.PED./062 IAP.ADOL.PED./063 IAP.ADOL.PED./064 IAP.ADOL.PED./065 IAP.ADOL.PED./066 IAP.ADOL.PED./067 IAP.ADOL.PED./068 IAP.ADOL.PED./069 IAP.ADOL.PED./070 IAP.ADOL.PED./071 IAP.ADOL.PED./072 IAP.ADOL.PED./073 IAP.ADOL.PED./074 IAP.ADOL.PED./075 IAP.ADOL.PED./076 IAP.ADOL.PED./077 IAP.ADOL.PED./078

L /2000/N-326 L /2000/N-326 L /2000/N-326 L L L O L L L L L L L L L L /2000/N-326 /1989/S-210 /1987/A-40 /1982/B-155 /1998/P-513 /1986/T-3 /1987/T-27 /1995/S-709 /1994/S-644 /1996/M-490 /1988/M-85 /1997/N-191 /1997/K-579 /1998/K-711

L /1991/U-23 L /1986/B-7

Dr.USHA NUVAID Dr.VISWAMBHAR PURIGOSWAMY Dr.P KRISHNA KUMAR Dr.VONTELA RAM NARASIMHA REDDY Dr.YASHWANT PATIL Dr.SURENDRA KUMARSONKHYA Dr.VIJAY KUMAR AHUJA Dr.SATNAM KAUR BAJAJ Dr.B.K. PANDEY Dr.Dinesh Kumar TIWARI Dr.RAJ TILAK Dr.SUNIL SRINIVASAN Dr.D SAMINATHAN Dr.NIRMALA MANICKAM Dr.K MUTHUKUMAR Dr.K. Nagaraju Dr.GEETA KHANNA Dr.MAHESH KHATTAR Dr.M ASHAF MALIK Dr.JEESON C UNNI Dr.RAKESH C BHARADWAJ

IAP.ADOL.PED./079 IAP.ADOL.PED./080 IAP.ADOL.PED./081 IAP.ADOL.PED./082 IAP.ADOL.PED./083 IAP.ADOL.PED./084 IAP.ADOL.PED./085 IAP.ADOL.PED./086 IAP.ADOL.PED./087 IAP.ADOL.PED./088 IAP.ADOL.PED./089 IAP.ADOL.PED./090 IAP.ADOL.PED./091 IAP.ADOL.PED./092 IAP.ADOL.PED./093 IAP.ADOL.PED./094 IAP.ADOL.PED./095 IAP.ADOL.PED./096 IAP.ADOL.PED./097 IAP.ADOL.PED./098 IAP.ADOL.PED./099 IAP.ADOL.PED./100 IAP.ADOL.PED./101 IAP.ADOL.PED./102 IAP.ADOL.PED./103 IAP.ADOL.PED./104 IAP.ADOL.PED./105 IAP.ADOL.PED./106 IAP.ADOL.PED./107 IAP.ADOL.PED./108 IAP.ADOL.PED./109 IAP.ADOL.PED./110 IAP.ADOL.PED./111 IAP.ADOL.PED./112 IAP.ADOL.PED./113 IAP.ADOL.PED./114 IAP.ADOL.PED./115 IAP.ADOL.PED./116 IAP.ADOL.PED./117 IAP.ADOL.PED./118 IAP.ADOL.PED./119 IAP.ADOL.PED./120 IAP.ADOL.PED./121 IAP.ADOL.PED./122 IAP.ADOL.PED./123 IAP.ADOL.PED./124 IAP.ADOL.PED./125 IAP.ADOL.PED./126 IAP.ADOL.PED./127 IAP.ADOL.PED./128 IAP.ADOL.PED./129 IAP.ADOL.PED./130 IAP.ADOL.PED./131 IAP.ADOL.PED./132 IAP.ADOL.PED./133 IAP.ADOL.PED./134 IAP.ADOL.PED./135 IAP.ADOL.PED./136

L L L L

/1995/M-392 /1997/G-466 /1986/J-24 /1995/K-471

L /1998/G-608 L /1998/G-608 L /1990/T-75

L L L L L L L L L

/2002/T-318 /1994/A-238 /1990/B-167 /1995/S-771 /2000/A-503 /2000/A-503 /1996/U-45 /1996/U-45 /1996/U-45

L /1997/K-624 L /1999/B-643 ( ) L /1992/P-265 L /1986/J-11 L /1988/S-184 ( )

Dr.TAPISHA KUMAR Dr.KUNDAN KUMAR Dr.GHANSHYAM Dr.URMILA Dr.RAMAN Dr.S Dr.MAHESH Dr.PAWAN Dr.LN Dr.RADHAKRISHNAN Dr.GUDIDURI RAVI Dr.PRITA Dr.MUKESH Dr.ANIL Dr.SK Dr.MADAN LAL Dr.SUKHMEET Dr.KE Dr.AJAY Dr.NIKHIL M Dr.P Dr.G VIJAYA Dr.BANOTH Dr.MANAVENDRA Dr.PNN Dr.KC Dr.UV Dr.CHITRA Dr.MADHUSRI Dr.VG Dr.P Dr.S Dr.G. Dr.K.OBULA Dr.DEVINDER R Dr.SARALA Dr.K Dr.M Dr.C Dr.SNEH PRABHA Dr.NITIN Dr.NAGAMANI Dr.V. Dr.ABHY V Dr.CHHAYA A Dr.SL Dr.ARVIND DR DINESH B Dr.KV Dr.MMH Dr.AK Dr.KAMAL KUMAR Dr.ARUN K Dr.MURALIDHAR L Dr.RT Dr.JOSEPH M Dr.SATISH

GUPTA MITTAL GUPTA JOHRI KUNDRA MENON GOEL JAIN TANEJA VEERANNA TREHAN AGARWAL BAJAJ SONDHI ARORA SINGH URMILA GAUR KHAROD RAMESH KUMAR BALRAM GUPTA PISHARODY JAIN SHENOY DIVAKAR DESHPANDEY GEORGE SUDEVAN RAJU BHASKAR REDDY GAUR SABAPATHY NEMINATHAN MURUGESAN KAMARAJ CHOUDHARY KADAM YALAMANCHILI ARAMAMURTHY SHAHAPURKAR PUROHIT CHAWLA AGARWAL POTDAR GIRIDHAR MALIK JAIN JAIN PUNETHA KULKARNI MAROOTHI PHILIPOSE JAWA

L /1998/S-1277

L/1987/R-40 ( )
L /2000/R-738 AL /1994/G-100

L/2000/S-1658 ( )
L /1998/N-254 O /1978/M-135

L/1999/K-827 ( )
L L L L /1997/K-561 /1997/N-199 /1996/M-447 /1996/S-803

L/1997/P-488 ( ) L/1986/C-5 ( )
L /1999/A-478

L /1999/P-701 ( )
L /2002/G-829 L /1987/M-46 L /1992/J-127

L/1994/P-330 ( ) F/1991/K-10 ( ) L/1992/M-255 ( )


L /1997/P-472

L/1987/J-31 ( )

IAP.ADOL.PED./137 IAP.ADOL.PED./138 IAP.ADOL.PED./139 IAP.ADOL.PED./140 IAP.ADOL.PED./141 IAP.ADOL.PED./142 IAP.ADOL.PED./143 IAP.ADOL.PED./144 IAP.ADOL.PED./145 IAP.ADOL.PED./146 IAP.ADOL.PED./147 IAP.ADOL.PED./148 IAP.ADOL.PED./149 IAP.ADOL.PED./150 IAP.ADOL.PED./151 IAP.ADOL.PED./152 IAP.ADOL.PED./153 IAP.ADOL.PED./154 IAP.ADOL.PED./155 IAP.ADOL.PED./156 IAP.ADOL.PED./157 IAP.ADOL.PED./158 IAP.ADOL.PED./159 IAP.ADOL.PED./160 IAP.ADOL.PED./161 IAP.ADOL.PED./162 IAP.ADOL.PED./163 IAP.ADOL.PED./164 IAP.ADOL.PED./165 IAP.ADOL.PED./166 IAP.ADOL.PED./167 IAP.ADOL.PED./168 IAP.ADOL.PED./169 IAP.ADOL.PED./170 IAP.ADOL.PED./171 IAP.ADOL.PED./172 IAP.ADOL.PED./173 IAP.ADOL.PED./174 IAP.ADOL.PED./175 IAP.ADOL.PED./176 IAP.ADOL.PED./177 IAP.ADOL.PED./178 IAP.ADOL.PED./179 IAP.ADOL.PED./180 IAP.ADOL.PED./181 IAP.ADOL.PED./182 IAP.ADOL.PED./183 IAP.ADOL.PED./184 IAP.ADOL.PED./185 IAP.ADOL.PED./186 IAP.ADOL.PED./187 IAP.ADOL.PED./188 IAP.ADOL.PED./189 IAP.ADOL.PED./190 IAP.ADOL.PED./191 IAP.ADOL.PED./192 IAP.ADOL.PED./193 IAP.ADOL.PED./194

L/1992/P-229 ( ) L/1989/K-167 ( ) L/1992/L-53 ( ) AL/2000/N-69 ( ) L/1998/S-1138 ( ) L/1987/D-52 ( ) L/1993/S-544 ( ) AL/1997/A-81 ( ) L/1987/S-109 ( ) L/1993/G-301 ( ) L/1994/R-298 ( ) L/1994/B-362 ( ) L/1986/C-13 ( ) L/1994/A-228 ( ) L/1996/P-444 ( ) L/1990/G-133 ( ) L/1993/N-113 ( ) L/1991/J-110 ( ) O/1987/P-282 ( ) L/2001/A-548 ( ) L/1988/D-64 ( ) L/1998/S-1281 ( ) L/1997/B-429 ( ) L/1990/P-163 ( ) L/1986/M-18 ( ) L/1995/R-334 ( ) F/1996/N-6 ( )
L /1989/M-146

L/1988/C-48 ( ) L/1986/M-34 ( ) L/1989/T-58 ( ) L/1994/P-336 ( ) L/1996/P-450 ( ) L/1998/H-97 ( ) L/1993/B-283 ( ) AL/2001/A-129 ( )


L /2000/S-1665

L/1989/K-165 ( ) L/1998/K-659 ( ) L/2000/J-456 ( ) L/1987/P-46 ( ) L/1995/T-145 ( ) L/2001/C-401 ( ) L/2000/S-1610 ( ) L/1990/S-313 ( ) L/1998/T-217 ( ) L/1999/M-784 ( ) L/1999/S-1550 ( ) L/1998/P-597 ( ) L/1998/S-1135 ( ) L/1994/M-351 ( ) L/2001/S-1695 ( ) L/1997/S-1039 ( ) O/1988/K-347 ( ) L/1995/M-426 ( ) L/1999/D-493 ( ) O/2001/N-177 ( ) L/1996/G-435 ( )

Dr.GEETA Dr.M HUSSAIN Dr.HARBANS Dr.SUNNY Dr.P Dr.NS Dr.VASANTH V Dr.MEETA Dr.S Dr.RAJESH C Dr.ATUL DR ANGEL Dr.UMA Dr.ASHWANI K Dr.NAGESWARA RAO Dr.MINAXI M Dr.CA Dr.ANNIE Dr.MAYANK R Dr.RAKESH Dr.RASHVI Dr.PK Dr.RAMESH K Dr.KISHAN N Dr.D Dr.A RUDRA Dr.P Dr.RK Dr.INDRADEO P Dr.GA Dr.SATISH K Dr.DIVYAKANT K Dr.PRAMILA P Dr.NABIN C Dr.VITHAL A Dr.CHANDRIKA Dr.KAMLESH Dr.AM Dr.RATNA Dr.PRIYANKA Dr.SUNITHA Dr.SUCHIT S Dr.SANKAR KUMAR Dr.VEENA Dr.VARINDER Dr.SUSHIL Dr.ANIL KUMAR Dr.TARUN Dr.PALETI DURGA Dr.MADOORI Dr.KSHITINDRA M Dr.C Dr.ASHISH Dr.JAI PAL Dr.RATNA Dr.BHAGWAN Dr.MOHON Dr.RAVINDER K

PATIL KUNCHI LAL NARULA CHANDRASEKHAR DESHPANDE SHETTY ARORA SIVASWAMY GUPTA RASTOGI BENNET CHATURVEDI AGRAWAL PATNALA GONDALIA NARASIMHA JOSE PITALIA ADIGA DWIVEDY SINGH BACHANI PATIL MEIKANDAN NAGENDRARAO NALINI MEHRA CHOUDHARY MANJUNATH TIWARI PATEL PATIL HAZARIKA BHOSALE AZAD SHRIVASTAVA KURHADE KHULLAR JAIN POOSARLA TAMBOLI CHATTERJEE SINGH SINGH TYAGI MALIK SETHI PRASAD SRINIVAS MISHRA SUDHAKAR SAHANI KAPOOR MAJUMDAR DAS NAUG GUPTA

IAP.ADOL.PED./195 IAP.ADOL.PED./196 IAP.ADOL.PED./197 IAP.ADOL.PED./198 IAP.ADOL.PED./199 IAP.ADOL.PED./200 IAP.ADOL.PED./201 IAP.ADOL.PED./202 IAP.ADOL.PED./203 IAP.ADOL.PED./204 IAP.ADOL.PED./205 IAP.ADOL.PED./206 IAP.ADOL.PED./207 IAP.ADOL.PED./208 IAP.ADOL.PED./209 IAP.ADOL.PED./210 IAP.ADOL.PED./211 IAP.ADOL.PED./212 IAP.ADOL.PED./213 IAP.ADOL.PED./214 IAP.ADOL.PED./215 IAP.ADOL.PED./216 IAP.ADOL.PED./217 IAP.ADOL.PED./218 IAP.ADOL.PED./219 IAP.ADOL.PED./220 IAP.ADOL.PED./221 IAP.ADOL.PED./222 IAP.ADOL.PED./223 IAP.ADOL.PED./224 IAP.ADOL.PED./225 IAP.ADOL.PED./226 IAP.ADOL.PED./227 IAP.ADOL.PED./228 IAP.ADOL.PED./229 IAP.ADOL.PED./230 IAP.ADOL.PED./231 IAP.ADOL.PED./232 IAP.ADOL.PED./233 IAP.ADOL.PED./234 IAP.ADOL.PED./235 IAP.ADOL.PED./236 IAP.ADOL.PED./237 IAP.ADOL.PED./238 IAP.ADOL.PED./239 IAP.ADOL.PED./240 IAP.ADOL.PED./241 IAP.ADOL.PED./242 IAP.ADOL.PED./243 IAP.ADOL.PED./244 IAP.ADOL.PED./245 IAP.ADOL.PED./246 IAP.ADOL.PED./247 IAP.ADOL.PED./248 IAP.ADOL.PED./249 IAP.ADOL.PED./250 IAP.ADOL.PED./251 IAP.ADOL.PED./252

L/2001/B-739 ( ) L/1998/B-581 ( ) L/1997/S-952 ( ) L/1986/K-16 ( ) L/1997/R-435 ( ) L/2000/B-714 ( )


L /1987/J-37

L/1988/G-72 ( ) L/2001/G-803 ( ) L/1998/A-401 ( ) L/1996/K-537 ( ) L/1998/P-558 ( ) L/1998/V-196 ( ) L/1998/S-1226 ( ) AL/1991/P-42 ( ) L/1988/S-181 ( ) L/1994/B-300 ( ) L/1997/S-991 ( ) L/1998/G-553 ( ) O /2000/T-161 ( ) L/1998/S-1094 ( ) O/1997/S-948 ( ) L/1997/G-508 ( ) L/1986/K-29 ( ) L/1987/V-25 ( ) L/1987/P-43 ( ) L/2001/S-1737 ( ) L/1996/M-495 ( ) L/1996/M-496 ( ) L/2000/S-1611 ( ) AL/1996/L-17 ( ) L/1992/V-93 ( ) L/1990/L-34 ( ) F/1990/M-13 ( ) L/1998/B-587 ( ) L/1999/K-895 ( ) O/1999/G-361 ( ) L/1994/J-172 ( ) L /2002/M-955 L/1998/R-513 ( ) O/1997/C-257 ( ) L/1990/K-227 ( ) L/1997/D-356 ( ) O/1980/V-64 ( ) AL/2001/M-171 ( ) L/1998/M-699 ( )
F /1978/K-1

A/1999/K-258 ( ) L/1996/V-170 ( ) L/1998/A-385 ( ) L/1989/B-101(CM) L/1994/I-14 ( ) L/1992/P-276 ( )


L /1995/L-72

L/2002/P-817 ( ) L/1991/S-362 ( ) L/2001/Z-14 ( ) L/1988/P-80 ( )

Dr.SUNIL PRAKASH Dr.RAJENDRA K Dr.BM SHIVA Dr.Pradeep Kumar Dr.ANJU Dr.RAJENDRAN Dr.KK Dr.SAILESH G Dr.RAJEEV Dr.ROUSHAN ALI Dr.ANIL P Dr.RAJEEV Dr.P Dr.MANJU LATA Dr.AK Dr.K Dr.AMRIT LAL Dr.Y MANICHANDRA Dr.M DR HIBU Dr.RAJESH M Dr.VINODKUMAR T Dr.PREETI M Dr.VASANT Dr.CSN Dr.SR Dr.NABARUN Dr.ASWINI KUMAR Dr.RENUKA Dr.TEJINDER Dr.M Dr.R RAVEENDRA Dr.CHANDREVEE Dr.SUSHIL Dr.ANIL D Dr.ATUL M Dr.ATUL Dr.NARESH KUMAR Dr.SUMIT Dr.ARUP Dr.ANIL J Dr.PREMALATHA Dr.KANTA Dr.R Dr.NAZAKAT HUSAIN Dr.PRABHAT Dr.KANWAR K Dr.VIPIN Dr.SHAILENDRA Dr.KISHORE S Dr.SC Dr.T Dr.G.S. Dr.VN LATA Dr.C Dr.HS Dr.MD Dr.SANJAY KANTILAL

BANG BAXI SHANKER Kar RASTOGI BABURAJ JAIN GUPTA GAMBHIR AHMED KHATRI PRAKASH VISWANATHAN SHARMA PUROHIT SUDHAKAR BAIRWA SINGH BALAGOPAL TAGYUNG SARAF SAKHRANI GALAGALI KHATAV VITTAL PATEL SARKAR MOHANTY MOHANTY SINGH LAKSHMANAN VARMA LUTHRA MADAN BHOI KANIKAR GOEL JAIN MEHNDIRATTA ROY CHERIAN KRISHNAN DUTTA VENUGOPAL MIRZA MAJEE KAUL KUMAR VERMA AGARWAL BANAPURMATH ILANGOVAN PANDYA VAMANAN PRASANNA SABHARWAL SHAMSUZZOHA PARIKH

IAP.ADOL.PED./253 IAP.ADOL.PED./254 IAP.ADOL.PED./255 IAP.ADOL.PED./256 IAP.ADOL.PED./257 IAP.ADOL.PED./258 IAP.ADOL.PED./259 IAP.ADOL.PED./260 IAP.ADOL.PED./261 IAP.ADOL.PED./262 IAP.ADOL.PED./263 IAP.ADOL.PED./264 IAP.ADOL.PED./265 IAP.ADOL.PED./266 IAP.ADOL.PED./267 IAP.ADOL.PED./268 IAP.ADOL.PED./269 IAP.ADOL.PED./270 IAP.ADOL.PED./271 IAP.ADOL.PED./272 IAP.ADOL.PED./273 IAP.ADOL.PED./274 IAP.ADOL.PED./275 IAP.ADOL.PED./276 IAP.ADOL.PED./277 IAP.ADOL.PED./278 IAP.ADOL.PED./279 IAP.ADOL.PED./280 IAP.ADOL.PED./281 IAP.ADOL.PED./282 IAP.ADOL.PED./283 IAP.ADOL.PED./284 IAP.ADOL.PED./285 IAP.ADOL.PED./286 IAP.ADOL.PED./287 IAP.ADOL.PED./288 IAP.ADOL.PED./289 IAP.ADOL.PED./290 IAP.ADOL.PED./291 IAP.ADOL.PED./292 IAP.ADOL.PED./293 IAP.ADOL.PED./294 IAP.ADOL.PED./295 IAP.ADOL.PED./296 IAP.ADOL.PED./297 IAP.ADOL.PED./298 IAP.ADOL.PED./299 IAP.ADOL.PED./300 IAP.ADOL.PED./301 IAP.ADOL.PED./302 IAP.ADOL.PED./303 IAP.ADOL.PED./304 IAP.ADOL.PED./305 IAP.ADOL.PED./306 IAP.ADOL.PED./307 IAP.ADOL.PED./308 IAP.ADOL.PED./309 IAP.ADOL.PED./310

L/1990/L-31 ( ) L/2000/S-1628 ( ) L/1992/G-238 ( ) L/1988/R-76 ( ) O/1996/H-62 ( ) L/1996/S-839 ( ) L/1990/G-153(CM) L /1987/V-28 L/1986/P-31 ( )


AL /2002/S-388

F/1984/T-3 ( ) L/1989/W-9 ( ) O/1996/R-454 ( ) AL/1998/B-111 ( ) L/2000/N-333 ( ) L/1998/G-648 ( ) L/1988/D-61 ( ) L/1995/S-764 ( ) L/1991/L-37 ( ) L/1990/P-180 ( ) L/1998/N-229 ( ) L/1998/D-377 ( ) L/1991/N-78 ( ) L/1989/S-240 ( ) L/1998/M-588 ( ) L/1996/P-443 ( ) L/2001/G-782 ( ) L/1992/G-236 ( ) L/1999/K-863 ( )

L/1998/G-624 ( ) L/1997/K-582 ( ) L/1994/M-367 ( ) L/1988/P-105 ( ) O/1988/I-20 ( ) L/1991/R-180 ( ) L/1999/S-1457 ( )


L /1994/S-637

L/1995/R-330 ( ) S/1998/S-135 ( ) L/1991/G-195 ( ) L/1986/C-14 ( ) O/1990/M-396 ( ) L/1998/B-494 ( ) L/1998/R-494 ( ) S/2000/K-82 ( ) O/1994/G-283 ( ) L/1999/S-1550 ( ) AL/1989/S-39 ( ) F/2000/S-40 ( ) L /1987/P-67

L/1989/K-156 ( )

Dr.G LAKSHMI Dr.MADHU SINHA Dr.PREM PRAKASH GUPTA Dr.UDAYAN A RANA Dr.DIPALI CHAWLA LUTHRA Dr.ALOK HALDAR Dr.BN . SHRIKRISHNA Dr.AJAI GOPAL Dr.VIPIN VAISH Dr.SATYA PRAKASH Dr.ASWINI KUMAR SACHDEVA Dr.C THIRUGANANASAMBANDHAM Dr.ARUN WADHWA Dr.D RAJACHANDRASEGARAN Dr.NANDITA BHARDWAJ Dr.NANDKUMAR MARUTI NANEKAR Dr.YALLAPPA A GUDAGUDI Dr.KAMLA DHAMIJA Dr.NANDITA SARMAH Dr.KAMLESH RADHAKRISHNA LALA Dr.PRANAB KUMAR PATI Dr.M NARAYANAN Dr.NIMAI CHAND DE Dr.NIMAIN C NANDA Dr.R SATPATHY Dr.SUMUKHAN T MENON Dr.MADHAVI PARADKAR Dr.KRUTIKA G GADHAVI Dr.NEELAM GROVER Dr.VIJAY KATYAL Dr.PUNAM KUMAR Dr.SASHI KUMAR SRIVASTAVA Dr.AMIT GARG Dr.C KESAVAN Dr.ANIRUDDHA MAITRA Dr.UTTAM PAL Dr.CJ ISHA Dr.JS RAJPUROHIT Dr.DV SALWAN Dr.RAHUL SAPRA Dr.K NAGAMALLESHWARA RAO Dr.RAVI MOHAN SINGH Dr.PV RANGAIAH GUPTA Dr.GYAN CHANDRA Dr.AVINASH C MISHRA Dr.B SUDHAGAR Dr.RAJESH K BAGGA Dr.T RAVI KUMAR Dr.RACHNA KHERA Dr.G GOPALAN Dr.TARUN SETHI Dr.AKHIL SINGHAL Dr.KSH CHOURJIT SINGH Dr.Satish V. PANDYA Dr.G PREETI Dr.B. UMADEVI Dr.Y. JAYARAM Dr.VA KANDHARKAR

IAP.ADOL.PED./311 IAP.ADOL.PED./312 IAP.ADOL.PED./313 IAP.ADOL.PED./314 IAP.ADOL.PED./315 IAP.ADOL.PED./316 IAP.ADOL.PED./317 IAP.ADOL.PED./318 IAP.ADOL.PED./319 IAP.ADOL.PED./320 IAP.ADOL.PED./321 IAP.ADOL.PED./322 IAP.ADOL.PED./323 IAP.ADOL.PED./324 IAP.ADOL.PED./325 IAP.ADOL.PED./326 IAP.ADOL.PED./327 IAP.ADOL.PED./328 IAP.ADOL.PED./329 IAP.ADOL.PED./330 IAP.ADOL.PED./331 IAP.ADOL.PED./332 IAP.ADOL.PED./333 IAP.ADOL.PED./334 IAP.ADOL.PED./335 IAP.ADOL.PED./336 IAP.ADOL.PED./337 IAP.ADOL.PED./338 IAP.ADOL.PED./339 IAP.ADOL.PED./340 IAP.ADOL.PED./341 IAP.ADOL.PED./342 IAP.ADOL.PED./343 IAP.ADOL.PED./344 IAP.ADOL.PED./345 IAP.ADOL.PED./346 IAP.ADOL.PED./347 IAP.ADOL.PED./348 IAP.ADOL.PED./349 IAP.ADOL.PED./350 IAP.ADOL.PED./351 IAP.ADOL.PED./352 IAP.ADOL.PED./353 IAP.ADOL.PED./354 IAP.ADOL.PED./355 IAP.ADOL.PED./356 IAP.ADOL.PED./357 IAP.ADOL.PED./358 IAP.ADOL.PED./359 IAP.ADOL.PED./360 IAP.ADOL.PED./361 IAP.ADOL.PED./362 IAP.ADOL.PED./363 IAP.ADOL.PED./364 IAP.ADOL.PED./365 IAP.ADOL.PED./366 IAP.ADOL.PED./367 IAP.ADOL.PED./368

L /2002/G-827

AL/1998/P-124 ( ) L/1995/J-223 ( ) L/1994/Y-13 ( ) L/1990/B-173 ( ) O/1998/R-437 ( ) L/1992/V-95 ( ) L/1994/N-138 ( ) AL/1994/J-63 ( ) L/1996/S-861 ( ) F/1993/S-22 ( ) L/1991/S-357 ( ) L/1996/S-928 ( ) L/1999/A-497 ( ) L/1997/T-196 ( ) L/1998/A-402 ( ) L/1992/B-216 ( )
O /1994/K-427

L/1994/D-216 ( ) L/1998/D-375 ( ) L/1987/T-26 ( ) L/1990/D-116 ( ) L/2000/B-682 ( ) L/1999/M-774 ( ) L/1991/G-206 ( ) L/1990/G-174 ( ) L/1989/B-96 ( )


L /2001/R-830 L /1988/S-189

L/2001/M-906 ( ) L/1999/C-334 ( )
L /1994/K-419

L/1994/K-440 ( ) L/1992/C-118 ( ) F/2002/B-22 L/1987/A-22 ( ) L/1993/R-279 ( ) F/1997/K-14 ( )


L /2002/N-358

L/1999/S-1466 ( ) L/1995/A-246 ( )
L /2002/A-615 L /1996/T-149 ( )

L/1992/G-229 ( )
L /1998/R-509 ( ) L /1990/K-216 ( )

L/1993/G-309 ( )
L L L F /2000/N-327 ( ) /1993/S-548 ( ) /1996/R-400 ( ) /2002/A-13 ( )

Dr.NEERAJ GUPTA Dr.BIREN A PATEL Dr.JASWANT S JASROTIA Dr.Y SUDHAKARARAO Dr.PC BHANDARI Dr.P RASHEEDA Dr.P VELUSAMY Dr.RAMESH S NANDEKAR Dr.VIRUPAKSHA S JAVALI Dr.SISTER SUDHA Dr.SP SRIVASTAVA Dr.SUMAN LATA SETHI Dr.VINOD KUMAR SINHA Dr.DINESH C AGARWAL Dr.PANKAJ TOSHNIWAL Dr.SANJEEV AGARWAL Dr.B BHASKAR Dr.SM KOTHARI Dr.PADMADHAR DEKA Dr.DIMPLE DHALIWAL Dr.BABURAM THAPA Dr.NANDITA DE SOUZA Dr.HARIT BHANDARI Dr.BINOY KUMAR MISHRA Dr.VA GOPALANI Dr.KRISHNA GOWDA Dr.RAJENDRA BEDMUTHA Dr.A SUDHARANI Dr.DEEPAK SETH Dr.UMESH MEHTA Dr.SR POULINA CHERIAN Dr.SHAMA KULKARNI Dr.ADITI DHAVALE Dr.ASHOKA AGARWAL Dr.SHAMSUNDAR D KAKANI Dr.JOSE CHERIAN Dr.C.P. BANSAL Dr.ABDUL RAZAK ARAKKAL Dr.S NATARAJ RATHINAM Dr.VEENA KALRA Dr.SURINDER NANGAL Dr.Niruprabha Saharia Dr.SHABINA AHMED Dr.ANJANI AGARWAL Dr.CHETAN RAMASHEWAR MUNDADA Dr.J.H. TAKVANI Dr.SATISHKUMAR B GUPTA Dr.RV KRISHNA RAO Dr.ARUN KUMAR Dr.TANGATURU S GUPTA Dr.HARISH NAIR Dr.S.B.P. SINGH Dr.SELVA PRAMILA RAJASEKHAR Dr.ARUN KUMAR AGARWAL Dr.ASHISH Dr.SUKUMAR Dr.RESHMI DASGUPTA SAHA GAPCHUP

L /2002/D-570 ( ) L /1995/S-724 ( ) L /1990/G-131 ( )

IAP.ADOL.PED./369 IAP.ADOL.PED./370 IAP.ADOL.PED./371 IAP.ADOL.PED./372 IAP.ADOL.PED./373 IAP.ADOL.PED./374 IAP.ADOL.PED./375 IAP.ADOL.PED./376 IAP.ADOL.PED./377 IAP.ADOL.PED./378 IAP.ADOL.PED./379 IAP.ADOL.PED./380 IAP.ADOL.PED./381 IAP.ADOL.PED./382 IAP.ADOL.PED./383 IAP.ADOL.PED./384 IAP.ADOL.PED./385 IAP.ADOL.PED./386 IAP.ADOL.PED./387 IAP.ADOL.PED./388 IAP.ADOL.PED./389 IAP.ADOL.PED./390 IAP.ADOL.PED./391 IAP.ADOL.PED./392 IAP.ADOL.PED./393 IAP.ADOL.PED./394 IAP.ADOL.PED./395 IAP.ADOL.PED./396 IAP.ADOL.PED./397 IAP.ADOL.PED./398 IAP.ADOL.PED./399 IAP.ADOL.PED./400 IAP.ADOL.PED./401 IAP.ADOL.PED./402 IAP.ADOL.PED./403 IAP.ADOL.PED./404 IAP.ADOL.PED./405 IAP.ADOL.PED./406 IAP.ADOL.PED./407 IAP.ADOL.PED./408 IAP.ADOL.PED./409 IAP.ADOL.PED./410 IAP.ADOL.PED./411 IAP.ADOL.PED./412 IAP.ADOL.PED./413 IAP.ADOL.PED./414 IAP.ADOL.PED./415 IAP.ADOL.PED./416 IAP.ADOL.PED./417 IAP.ADOL.PED./418 IAP.ADOL.PED./419 IAP.ADOL.PED./420 IAP.ADOL.PED./421 IAP.ADOL.PED./422 IAP.ADOL.PED./423 IAP.ADOL.PED./424 IAP.ADOL.PED./425 IAP.ADOL.PED./426

L /1986/S-29 ( ) L /1992/P-240 ( )

Dr.ANITA Dr.SM

SHARMA PRASAD

L /2002/O-22 ( ) L /1989/L-23 ( ) L /2001/R-824 ( ) L /1999/V-297 ( ) L /1990/G-169 ( ) L /1999/R-652 ( ) L L L L /2001/V-329 ( ) /1998/N-271 ( ) /1998/T-213 ( ) /1991/J-116 ( )

L/2000/K-933 ( )
L /1998/P-568 ( ) F /1982/K-6 ( )

L/1994/B-317 ( )
L /1986/K-29 ( ) L /2003/S-1886 ( ) L /1996/D-295 ( )

L/1999/A-482 ( ) DB/ASSOC/2001/S2 ASSOC/02/7

L/1991/P-207 ( ) L/1997/S-1009 ( )
F /2000/S-39 ( ) L /2003/Y-44 ( ) L /2003/D-616 ( )

IAP.NO. L/1997/R-474 ( ) L/1999/S-1409 ( )


L /2000/P-752 ( )

L/1997/D-362 ( ) L/2000/D-568 ( ) L/1998/S-104 ( ) DB/L/2002/58


L /2000/P-752 ( )

L/1996/N-163 ( ) IAP.NO. A/2001/J-146 ( ) AL/1996/B-97 ( ) L/1992/T-94 ( ) L/1988/S-145 ( ) L/1986/S-54 ( ) L/1998/M-581 ( ) L/2000/P-755 ( ) IAP.NO.

Dr.PRADEEP SHARMA Dr.LEKSHMY MARY OOMEN Dr.T LALHMANGAIHI Dr.V. SHOBA Dr.LATHA RAVICHANDRAN Dr.P VINEETHA Dr.ALKA AHUJA Dr.PK GUPTA Dr.INDRA VIJ Dr.RADHA RAJAGOPALAN Dr.VEDAVATI SUBRAMANYAM Dr.M VIJAYA RANI Dr.SOMASEKHARAN NIMBALKAR Dr.ANITHA TOPNO Dr.GEETHA JAGANATH Dr.ANIL KUMAR KHATRI Dr.UP PANDEY Dr.RUKMI BORTHAKUR Dr.KG KAMALA Dr.HEM CHANDRA BARUAH Dr.JAI PRAKASH Dr.VASANT A KHATHAV Dr.PRAKASH RAO Dr.N.SEETHA LAKSHMI Dr.SUHAS DHONDE Dr.DEVENDER KUMARARORA Dr.SUDHA SOOD Dr.MALINI KAPOOR Dr.VIPIN KUMAR Dr.SL SAHU Dr.ARCHANA BEHRAMPATEL Dr.SUPRATIK SENGUPTA Dr.AG SHINGWEKAR Dr.S YAMUNA Dr.ARAVIND DASHOTTAR Dr.SHAILENDRA KUMAR Dr.ZEEBA ZAKA-UR-RAB Dr.CHITRANJAN SINGH Dr.HARISH KUMAR PEMDE Dr.PREM N DUBEY Dr.PRADEEP KUMAR DEY Dr.MRIDULA SINGH Dr.PRADEEP KUMAR AGARWAL Dr.ANJALI SAXENA Dr.KAMNA S NIGAM Dr.KANWALJIT KAUR Dr.JYOTIRMAY JAIN Dr.ANIL KUMAR BHALLA Dr.KAILASH C TAMARIA Dr.SHAH ASHVIN R Dr.RENUKA SETHI Dr.SHIKHA MAHAJAN Dr.KN SHARMA Dr.VIDHYA POONACHA TANEJA Dr.SANGEETA CHAUDHARIY

IAP.ADOL.PED./427 IAP.ADOL.PED./428 IAP.ADOL.PED./429 IAP.ADOL.PED./430 IAP.ADOL.PED./431 IAP.ADOL.PED./432 IAP.ADOL.PED./433 IAP.ADOL.PED./434 IAP.ADOL.PED./435 IAP.ADOL.PED./436 IAP.ADOL.PED./437 IAP.ADOL.PED./438 IAP.ADOL.PED./439 IAP.ADOL.PED./440 IAP.ADOL.PED./441 IAP.ADOL.PED./442 IAP.ADOL.PED./443 IAP.ADOL.PED./444 IAP.ADOL.PED./445 IAP.ADOL.PED./446 IAP.ADOL.PED./447 IAP.ADOL.PED./448 IAP.ADOL.PED./449 IAP.ADOL.PED./450 IAP.ADOL.PED./451 IAP.ADOL.PED./452 IAP.ADOL.PED./453 IAP.ADOL.PED./454 IAP.ADOL.PED./455 IAP.ADOL.PED./456 IAP.ADOL.PED./457 IAP.ADOL.PED./458 IAP.ADOL.PED./459 IAP.ADOL.PED./460 IAP.ADOL.PED./461 IAP.ADOL.PED./462 IAP.ADOL.PED./463 IAP.ADOL.PED./464 IAP.ADOL.PED./465 IAP.ADOL.PED./466 IAP.ADOL.PED./467 IAP.ADOL.PED./468 IAP.ADOL.PED./469 IAP.ADOL.PED./470 IAP.ADOL.PED./471 IAP.ADOL.PED./472 IAP.ADOL.PED./473 IAP.ADOL.PED./474 IAP.ADOL.PED./475 IAP.ADOL.PED./476 IAP.ADOL.PED./477 IAP.ADOL.PED./478 IAP.ADOL.PED./479 IAP.ADOL.PED./480 IAP.ADOL.PED./481 IAP.ADOL.PED./482 IAP.ADOL.PED./483 IAP.ADOL.PED./484

L/1995/K-460 ( ) L/1992/K-314 ( ) L/1993/A-207 ( ) L/1994/G-354 ( ) L/1988/S-162 ( ) L/1989/G-118 ( ) L/1990/J-130 ( ) L/1999/K-856 ( ) L/2000/S-1606 ( ) L/1998/N-207 ( ) F/1997/M-19 ( ) L/1989/D-25 L/1989/W-20 ( ) A/1998/T-93 ( )
L /2002/M-944 ( )

L/1995/A-260 ( ) L/1986/M-34 ( ) IAP.NO. IAPNO:Asso.LifeMember, IAP.NO. IAP.NO. L/1993/S-568 ( ) DB/AFFIL/02/M-I IAP.NO. L/1995/P-369 ( ) L/1998/P-555 ( ) L/1993/M-329 L/1989/P-155
L /1992/D-181 ( ) L /1998/M-610 ( )

L/1989/S-210 ( ) L/1992/V-89 ( ) L/1999/R-651 ( ) L/1989/C-62 ( ) L/1998/R-533 ( ) L/1998/M-698 ( ) L/1990/C-91 L/1989/P-156 L/1994/V-123 ( ) L/1989/C-65 ( ) L/1987/P-58 ( ) IAP.NO. A/2000/R-223 ( ) IAP.NO. IAP.NO. L/1992/M-310 ( ) F/1996/R-13 ( ) L/1996/C-228 ( ) L/1993/B-277 ( )
L /2003/L-156 ( )

L/1993/K-388 ( ) L/2001/M-890 ( ) L/1996/M-431 ( ) IAP.NO. L/1990/M-205 ( ) L/1998/S-1125 ( ) L/1992/K-332 ( ) L/1988/G-19 ( )

Dr.NEERAJ KUMAR Dr.OMESH KHURANA Dr.RAJEEV ARYA Dr.ASHOK KUMAR GUPTA Dr.N JAYASHREE Dr.PURSHOTTAM DAS GARG Dr.VASDEV DEWAN Dr.GURMEET KAUR Dr.S SETHURAMAN Dr.SUNIL KUMAR NAKRA Dr.PSN MENON Dr.CHITRA PRASANNADABHOLKAR Dr.WAIRAGKAR MRUDULA V Dr.RICHA THUKRAL Dr.RATNA MULAY Dr.SURINDERJIT K ARORA Dr.GA MANJUNATH Dr.ASHA RAWAL Dr.RAHUL BANSAL Dr.RANJANA GARG Dr.SANCHITA BHATTACHARYA Dr.AMIT P SHAH Dr.SUBIR KUMAR MAJUMDAR Dr.M RENUKA Dr.DEEPAK PANDE Dr.SC PATEL Dr.P MURUGAN Dr.DP PANDE Dr.JAGDISH DUBAL Dr.SANJIV MEHTA Dr.SURENDRA KUMARSONKHYA Dr.ASHOK KUMAR VIJ Dr.G VENKATESWARARAO Dr.SUKANTA CHATTERJEE Dr.MUNNI RAY Dr.MANOJ J MAHAJAN Dr.JUGESH CHHATWAL Dr.OP PATHAK Dr.G VENKATESAN Dr.RANJANA CHATTERJEE Dr.MS PRAKASH Dr.SONAL M DESAI Dr.N RATHINAVELU Dr.R K SIVAKUMAR Dr.SANGEETA SAKSENA Dr.PRAVAKAR MISHRA Dr.M INDRA SEKHARRAO Dr.GURMEET KAUR CHAUDHRY Dr.JB BANSAL Dr.DILEEP S LOMTE Dr.RAJEEV KRASHAK Dr.KUSUM MAHAJAN Dr.SUBHOMOY MUKHERJEE Dr.YATIN KUMAR VERMA Dr.NILRATAN MAJUMDAR Dr.S NAUNIHAL SINGH Dr.WASUDEO M KHASBAGE Dr.YOGESH GUPTA

IAP.ADOL.PED./485 IAP.ADOL.PED./486 IAP.ADOL.PED./487 IAP.ADOL.PED./488 IAP.ADOL.PED./489 IAP.ADOL.PED./490 IAP.ADOL.PED./491 IAP.ADOL.PED./492 IAP.ADOL.PED./493 IAP.ADOL.PED./494 IAP.ADOL.PED./495 IAP.ADOL.PED./496 IAP.ADOL.PED./497 IAP.ADOL.PED./498 IAP.ADOL.PED./499 IAP.ADOL.PED./500 IAP.ADOL.PED./501 IAP.ADOL.PED./502 IAP.ADOL.PED./503 IAP.ADOL.PED./504 IAP.ADOL.PED./505 IAP.ADOL.PED./506 IAP.ADOL.PED./507 IAP.ADOL.PED./508 IAP.ADOL.PED./509 IAP.ADOL.PED./510 IAP.ADOL.PED./511 IAP.ADOL.PED./512 IAP.ADOL.PED./513 IAP.ADOL.PED./514 IAP.ADOL.PED./515 IAP.ADOL.PED./516 IAP.ADOL.PED./517 IAP.ADOL.PED./518 IAP.ADOL.PED./519 IAP.ADOL.PED./520 IAP.ADOL.PED./521 IAP.ADOL.PED./522 IAP.ADOL.PED./523 IAP.ADOL.PED./524 IAP.ADOL.PED./525 IAP.ADOL.PED./526 IAP.ADOL.PED./527 IAP.ADOL.PED./528 IAP.ADOL.PED./529 IAP.ADOL.PED./530 IAP.ADOL.PED./531 IAP.ADOL.PED./532 IAP.ADOL.PED./533 IAP.ADOL.PED./534 IAP.ADOL.PED./535 IAP.ADOL.PED./536 IAP.ADOL.PED./537 IAP.ADOL.PED./538 IAP.ADOL.PED./539 IAP.ADOL.PED./540 IAP.ADOL.PED./541 IAP.ADOL.PED./542

L/1994/G-327 ( ) L/1996/V-152 ( ) IAP.NO.


L /2002/D-586 ( )

L/1998/R-499
L /2003/A-627 ( )

L/2001/M-899 ( ) L/1988/R-67 ( ) L/1992/d-151 ( ) L/1997/N-186 ( ) L/1996/B-404 ( )


L /1995/G-371 ( )

L/1998/B-553 ( ) L/1995/M-420 ( ) L/1990/S-305 ( ) F/1999/A-9 ( ) F/1999/K-19 ( ) L/1996/R-380 ( )


L /1995/G-371 ( )

L/1989/K-135 ( ) L/1992/P-254 ( ) L/1992/R-247 ( ) L/1992/R-247 ( ) L/1986/P-15 ( ) L/1998/B-578 L/.


L /2001/R-828 ( )

Dr.RAVINDER Dr.NINA PIYUSH Dr.JN Dr.ASHOK L. Dr.K Dr.M ZULFIKAR Dr.MARUDALAM Dr.P AMUTHA Dr.KW Dr.LATHA Dr.DEBASIS Dr.MAMATHA Dr.SURENDER SINGH Dr.SAPNA Dr.SATISH KUMAR Dr.RK Dr.SA Dr.MINATI Dr.ASHOK Dr.VIBHA V Dr.VEENA R Dr.SHYAMAL Dr.VASUDHA A Dr.PRAJAPATI Dr.HOSENARA Dr.SAILAJA Dr.C. Dr.K.S Dr.RAMESWARI Dr.T. Dr.D.N. Dr.MOHINI MOHAN Dr.RAM KISHORE Dr.S Dr.PRASENJIT Dr.POONAM Dr.PANNA Dr.VIVEK Dr.SUNIL Dr.KIRAN Dr.HARENDRA Dr.ASHOK Dr.Y.P. Dr.MUKUL Dr.A.K. Dr.USHA Dr.ANNAPURNA Dr.PK Dr.J.C. Dr.SHIVJI Dr.MRSM MANJU Dr.RUCHI Dr.DEEPAK Dr.A.K. Dr.SNEHA Dr.RASHMI

GUPTA VAIDYA JADIA DETHE SRIMANNARAYANARAO AHAMED MANOHARAM RAJESWARI DEORAS NAIR BISWAS GUPTHA BISHT MITTAL SHARMA ANAND KRISHNA ROY GUPTA KOMAWAR PARMAR KANTIRAHA MASHANKAR BEGUM KRISHNA RAVICHANDRAN SANJIVI NALLUSWAMY ANANDAN BALPANDE DAS GOYAL GEETHA GHOSH GROVER CHOUDHURY BAGGA BHATNAGAR CHAUDHURY SINGH SINGHAL THAWRANI TIWARI BANGA BANGA GOYAL JAIN GARG PRASAD GARG YADAV AGRAWAL JAIN GADKAR GUPTA

L /1992/A-186 ( ) L /1986/B-32 ( )

FUNDPRINTING L/1991/D-147 ( ) L/1988/G-58 ( ) L/2001/G-783 ( ) L/1996/G-437 ( ) L/1994/G-336 ( ) F/1993/C-8 ( ) L/1988/B-54 ( ) L/1988/B-58 ( )


L L L L L /1991/C-114 ( ) /2001/C-406 ( ) /1999/S-1417 ( ) /1986/T-5 ( ) /1994/T-124 ( )

L /1990/B-150 (CM)

L /1996/Y-17 ( ) L /2003/A-648 ( )

L /1992/G-218 ( )

IAP.ADOL.PED./543 IAP.ADOL.PED./544 IAP.ADOL.PED./545 IAP.ADOL.PED./546 IAP.ADOL.PED./547 IAP.ADOL.PED./548 IAP.ADOL.PED./549 IAP.ADOL.PED./550 IAP.ADOL.PED./551 IAP.ADOL.PED./552 IAP.ADOL.PED./553 IAP.ADOL.PED./554 IAP.ADOL.PED./555 IAP.ADOL.PED./556 IAP.ADOL.PED./557 IAP.ADOL.PED./558 IAP.ADOL.PED./559 IAP.ADOL.PED./560 IAP.ADOL.PED./561 IAP.ADOL.PED./562 IAP.ADOL.PED./563 IAP.ADOL.PED./564 IAP.ADOL.PED./565 IAP.ADOL.PED./566 IAP.ADOL.PED./567 IAP.ADOL.PED./568 IAP.ADOL.PED./569 IAP.ADOL.PED./570 IAP.ADOL.PED./571 IAP.ADOL.PED./572 IAP.ADOL.PED./573 IAP.ADOL.PED./574 IAP.ADOL.PED./575 IAP.ADOL.PED./576(A) IAP.ADOL.PED./577 IAP.ADOL.PED./578 IAP.ADOL.PED./579 IAP.ADOL.PED./580 IAP.ADOL.PED./581 IAP.ADOL.PED./582 IAP.ADOL.PED./583 IAP.ADOL.PED./584 IAP.ADOL.PED./585 IAP.ADOL.PED./586 IAP.ADOL.PED./587 IAP.ADOL.PED./588 IAP.ADOL.PED./589 IAP.ADOL.PED./590 IAP.ADOL.PED./591 IAP.ADOL.PED./592 IAP.ADOL.PED./593 IAP.ADOL.PED./594 IAP.ADOL.PED./595 IAP.ADOL.PED./596 IAP.ADOL.PED./597 IAP.ADOL.PED./598 IAP.ADOL.PED./599 IAP.ADOL.PED./600

L L L L L

/1997/J-303 ( ) /1998/M-652 ( ) /1998/U-61 ( ) /1990/J-97 ( ) /1988/K-111 ( )

L /1987/J-37 ( ) L /2003/J-541 ( ) L /1994/A-224 ( ) L /1997/P-464 ( ) L L L L L L L L /2003/V-371 ( ) /1995/N-140 ( ) /1996/W-33 ( ) /2002/G-835 ( ) /1998/A-387 ( ) /1987/S-113 ( ) /1988/V-38 ( ) /1992/T-106 ( )

L /1989/M-146 ( ) L /1996/T-165 ( ) L /1998/G-580 ( )

L/2002/S-1866
L /1990/P-198 ( ) L /2000/T-285 ( )

L/2003/B-800 ( )
L /2001/D-546 ( )

L/1996/I-18 ( )
L /1997/S-1008 ( ) L /1996/N-171 ( ) L L L L L /1992/Y-10 ( ) /1989/S-268 ( ) /2004/C-473 ( ) /1998/K-761 ( ) /1990/S-308 (CM)

L /1988/S-152 ( ) L /1998/D-463 ( ) L /1993/B-298 ( ) L /1998/B-580 ( ) L /1994/B-318 ( ) L /1998/K-692 ( )

L L L L

/1990/G-178 ( ) /1999/T-267 ( ) /1992/M-314 ( ) /1988/D-70 ( )

Dr.ANURADHA Dr.PRAVEEN Dr.ANIL Dr.KALPANA Dr.ANANT N Dr.MUNISH Dr.KK Dr.VANDANA Dr.PV Dr.ANIL Dr.H.B. Dr.C.P. Dr.YOGENDRA Dr.VIJAY Dr.P.G. Dr.GAGAN Dr.SK Dr.Nitin K. Dr.SOMHEKHAR Dr.JOGENDRA SINGH Dr.BG Dr.SANJEEV Dr.RAJESH Dr.P.K.S. Dr.M.D. Dr.PRATIBHA Dr.PARAG Dr.HK Dr.DS Dr.PANKAJ VIMAL Dr.RACHANA Dr.J. Dr.SAVITA Dr.ROZA Dr.SANJAY Dr.CH Dr.UMESH Dr.UPENDRA Dr.RAMESH Dr.AJAY KUMAR Dr.MAYA Dr.ANJU Dr.ARCHNA Dr.KAUSTAV Dr.MADHUSMITA Dr.PRADEEP KUMAR Dr.SUPRATIM Dr.AJIT KUMAR Dr.SHUBHA Dr.N P Dr.SATYA BRATA Dr.UTTAM Dr.SHYAM SUNDAR Dr.PARIMALA BAI Dr.OP Dr.RK Dr.ANIL KUMAR Dr.P D

JAIN MITTAL UPADHYAY JAIN KETKAR TIWARI JAIN JOSHI ARYA PATHAK POPLY GUPTA VERMA NATTU WALEKAR GUPTA AWADHIA Shah VELURY TOTEJA CHAVAN MEHRA MEHRA TOMAR GUPTA DHEER SHRIVASTVA PASTORE THAKUR BHANDARI CHOUDHURY DIXIT INAMDAR OLYAI SAXENA SHARMA NAMDEO DUBEY YELSANGIKAR SARAF CHANSURIA KAPOOR SHINGWEKAR NAYEK SENGUPTA DAS DATTA BISWAS BADAMI PUTHUA BANERJEE KOTHARI SINGH GUPTA THAKUR MAHESH DESHMUKH

IAP.ADOL.PED./601 IAP.ADOL.PED./602 IAP.ADOL.PED./603 IAP.ADOL.PED./604 IAP.ADOL.PED./605 IAP.ADOL.PED./606 IAP.ADOL.PED./607 IAP.ADOL.PED./608 IAP.ADOL.PED./609 IAP.ADOL.PED./610 IAP.ADOL.PED./611 IAP.ADOL.PED./612 IAP.ADOL.PED./613 IAP.ADOL.PED./614 IAP.ADOL.PED./615 IAP.ADOL.PED./616 IAP.ADOL.PED./617 IAP.ADOL.PED./618 IAP.ADOL.PED./619 IAP.ADOL.PED./620 IAP.ADOL.PED./621 IAP.ADOL.PED./622 IAP.ADOL.PED./623 IAP.ADOL.PED./624 IAP.ADOL.PED./625 IAP.ADOL.PED./626 IAP.ADOL.PED./627 IAP.ADOL.PED./628 IAP.ADOL.PED./629 IAP.ADOL.PED./630 IAP.ADOL.PED./631 IAP.ADOL.PED./632 IAP.ADOL.PED./633 IAP.ADOL.PED./634 IAP.ADOL.PED./635 IAP.ADOL.PED./636 IAP.ADOL.PED./637 IAP.ADOL.PED./638 IAP.ADOL.PED./639 IAP.ADOL.PED./640 IAP.ADOL.PED./641 IAP.ADOL.PED./642 IAP.ADOL.PED./643 IAP.ADOL.PED./644 IAP.ADOL.PED./645 IAP.ADOL.PED./646 IAP.ADOL.PED./647 IAP.ADOL.PED./648 IAP.ADOL.PED./649 IAP.ADOL.PED./650 IAP.ADOL.PED./651 IAP.ADOL.PED./652 IAP.ADOL.PED./653 IAP.ADOL.PED./654 IAP.ADOL.PED./655 IAP.ADOL.PED./656 IAP.ADOL.PED./657 IAP.ADOL.PED./658

L /1988/M-107 ( ) L /1994/S-683 ( )

L/1997/J-300 ( )
L /1986/K-24 ( ) L /1986/T-15 ( ) AL /2003/Z-5 ( )

L /1994/S-627 ( ) L /1990/K-211 ( ) L /1990/B-133 ( ) AL /1989/C-8 ( ) L /1992/V-85 ( ) F /1999/T-6 ( ) L /1999/M-762 ( )

F/2003/V-10 L/92/S-467 L/97/M-508 L/2002/K-1025 L/1992/C-142 L/2000/D-542 L/1992/D-161 L/1995/A-276 L/1996/A-276 L/2000/S-1673 L/1990/B-177 L/1990/K-235 L/1992/K314 L/1998/K-692 L/1998/P-521 L/1998/A-400
L /1997/B-434 ( ) L /1988/C-38 ( )

L-95/S/745 L-199/S/267 L-90/G-179 L-99/G666


L /2004/N-399 ( )

L-90/T-61 L-98/S-1212 L-1995/L-74 L-99/L-123 L-98/G-576


L /2004/D-656 ( ) AL /2003/J-120 ( ) L /1988/B-59 ( ) L /1999/B-631 ( ) L /1986/C-15 ( ) AL /1999/B-146 ( ) L /1999/B-619 ( ) L /1996/R-367 ( ) AL /1996/B-96 ( ) F /2004/G-21 ( ) L /1987/M-71 ( )

Dr.L N MAHAVAR Dr.B K SUDHINDRA Dr.K DHANA LAKSHMI Dr.NITIN JAIN Dr.VK KAPOOR Dr.ASHOK KUMAR TIWARI Dr.PRASHANT PURTI Dr.Y.G. ZHIMOMI Dr.OM PRAKASH MAHESHWARI Dr.D S PAWAR Dr.RAM NIWAS SHARMA Dr.SHANKAR KOHLI Dr.SARITA BADLANI BADLANI Dr.ALPNA CHAWLA CHAWLA Dr.KIRAN SK VASWANI Dr.NAVEEN THACKAR Dr.PARANG NARENDRA EHTA M Dr.ANOOP VERMA Dr.KP SARABHAI Dr.ASHOK MEHTA Dr.SUSHIL KUMAR Dr.PR CHOUDHURY Dr.HEMANT DIXIT Dr.KW DEORAS Dr.ASHOK AGRAWAL Dr.SHIKHA AGRAWAL Dr.AK SAWANT Dr.GS BHATIA Dr.MK KHANDUJA Dr.OMESH KHURANA Dr.UTTAM KOTHARI Dr.RP PATWA Dr.SANJAY AGRAWAL Dr.SAHILESH R. BRAR Dr.AJIT SINGH CHAWLA Dr.RAJENDER SINGH SIBIA Dr.HARMESH SINGH Dr.RAKESH KUMAR GUPTA Dr.DEEPAK GAUTAM Dr.JITENDRA NAGPAL Dr.KARUNA THAPAR DHAWAN Dr.HARINDER SINGH Dr.S.J.S. LUTHRA Dr.SURENDER LIKHI Dr.RAJINDER GULATI Dr.JS DARDI Dr.RAKHI JAIN Dr.KABERI BASU Dr.MAYYREYI BASU Dr.SWAPNA CHAKRABORTY Dr.AGNIHOTRI BHATTACHARYYA Dr.SHANTI GER Dr.PAPIYA BISWAS Dr.RAFIKUL RAHMAN Dr.KUNTAL BISWAS Dr.SUTAPA GANGULY Dr.DEBAJYOTI BURMANRAY Dr.ASHA MUKHERJEE

IAP.ADOL.PED./659 IAP.ADOL.PED./660 IAP.ADOL.PED./661 IAP.ADOL.PED./662 IAP.ADOL.PED./663 IAP.ADOL.PED./664 IAP.ADOL.PED./665 IAP.ADOL.PED./666 IAP.ADOL.PED./667 IAP.ADOL.PED./668 IAP.ADOL.PED./669 IAP.ADOL.PED./670 IAP.ADOL.PED./671 IAP.ADOL.PED./672 IAP.ADOL.PED./673 IAP.ADOL.PED./674 IAP.ADOL.PED./675 IAP.ADOL.PED./676 IAP.ADOL.PED./677 IAP.ADOL.PED./678 IAP.ADOL.PED./679 IAP.ADOL.PED./680 IAP.ADOL.PED./681 IAP.ADOL.PED./682 IAP.ADOL.PED./683 IAP.ADOL.PED./684 IAP.ADOL.PED./685 IAP.ADOL.PED./686 IAP.ADOL.PED./687 IAP.ADOL.PED./688 IAP.ADOL.PED./689 IAP.ADOL.PED./690 IAP.ADOL.PED./691 IAP.ADOL.PED./692 IAP.ADOL.PED./693 IAP.ADOL.PED./694 IAP.ADOL.PED./695 IAP.ADOL.PED./696 IAP.ADOL.PED./697 IAP.ADOL.PED./698 IAP.ADOL.PED./699 IAP.ADOL.PED./700 IAP.ADOL.PED./701 IAP.ADOL.PED./702 IAP.ADOL.PED./703 IAP.ADOL.PED./704 IAP.ADOL.PED./705 IAP.ADOL.PED./706 IAP.ADOL.PED./707 IAP.ADOL.PED./708 IAP.ADOL.PED./709 IAP.ADOL.PED./710 IAP.ADOL.PED./711 IAP.ADOL.PED./712 IAP.ADOL.PED./713 IAP.ADOL.PED./714 IAP.ADOL.PED./715 IAP.ADOL.PED./716

L L L L

/1989/G-113 /1996/N-151 /1996/P-397 /1993/G-310

( ( ( (

) ) ) )

L /1989/S-258 ( ) L L L L L L L L L L L /1988/M-118 ( ) /2001/G-790 ( ) /1986/K-10 ( ) /2001/C-414 ( ) /1987/M-55 ( ) /1996/M-486 ( ) /1987/B-43 ( ) /1991/C-115 ( ) /2005/B-889 ( ) /2004/D-659 ( ) /1998/K-744 ( )

L/1998/C-270 L/2000/S-1582 L/1992/G-223 L/1999/KM-745 L/1992/N-93 L/1996/C-209


L /2000/L-135 ( )

L/1994/G-345
L /1993/N-115 ( )

L/1989/G-115 L/1998/B-677 L/2002/K-1029 l/1995/C-194 L/1988/S-140 L/1999/M-80 L/1995/S-772 L/95/G-375 L/1995/P-395 L/1996/P-430 L/1995/P-350 AL/2004/S-439
L /2003/A-643 ( ) L /1993/B-280 ( ) S /2003/G-105 ( ) L /2005/A-687 ( ) AL /1998/L-25 ( )

L/1998/A-359 L/202/S-1876 L-991/G-185 L-92/S-444 L/91/S-359 L/T-169/1996 L/1990/N-52 L/97/R/452 L/90/K-234 L/1990/G-157
L /1991/U-21 ( )

L/1988/B-58

Dr.TAPAN K R Dr.SUMIT KUMAR Dr.DILIP KUMAR Dr.BANANI SEN Dr.ARBINDA Dr.DILIP KUMAR Dr.AMIT Dr.GOUR Dr.RINA Dr.KASTURI Dr.JAYDEEP Dr.ARUN Dr.ASIM KUMAR Dr.MEENA Dr.SWATI Dr.MITALI Dr.ARUN KUMAR Dr.ASHOK KUMAR Dr.BAKULESH M.. Dr.R Dr.D Dr.NISHA Dr.SHYAM Dr.ARUN Dr.MUKESH Dr.ALKA Dr.HARISH Dr.ASHOK Dr.MEDHA Dr.RENU Dr.BETTY Dr.ANIL Dr.PARAMJEET Dr.I.D. Dr.SURVASE Dr.SANTOSH Dr.RAKESH KUMAR Dr.SADHNA R. Dr.RAMAKANT D. Dr.SUMITA Dr.K.K. Dr.POONAM Dr.VINOD Dr.PAWAN Dr.AVYUCTH Dr.MONIKA S. Dr.PRADEEP KUMAR Dr.RAKESH Dr.DEEP CHANDRA Dr.JOGINDER Dr.PREM KR. Dr.SANJAY Dr.ANJU Dr.DINESH Dr.RAJAN Dr.ASHOK Dr.DEEPAK Dr.K.D.

GHOSH NAG PAUL GUPTA MAHATO SAHA JIAN MANDAL GHOSH KSHETRY CHOUDHURY MANGLIK MALLICK BASAK CHAKRABORTY BERA DE KUNOU CHAUHAN SOMASEKAR GUNASINGH MUKHERJEE NIBHANI CHAWDA LUNKAD GOLEY NAYAK GANWIR BHAGWAT KALE CHACKO SUDHINDRA MANN PHILIP CHANDRAKANT GOYAL PARDAL PATIL PATIL SAHA ARORA BHATIA JAIN GHANGORIA AGRAWAL LAZARUS ARORA SHARMA GARG DHANKER SINGLA TUTEJA NARANG RAUTHAN KALRA GROVER UGRA NARANG

IAP.ADOL.PED./717 IAP.ADOL.PED./718 IAP.ADOL.PED./719 IAP.ADOL.PED./720 IAP.ADOL.PED./721 IAP.ADOL.PED./722 IAP.ADOL.PED./723 IAP.ADOL.PED./724 IAP.ADOL.PED./725 IAP.ADOL.PED./726 IAP.ADOL.PED./727 IAP.ADOL.PED./728 IAP.ADOL.PED./729 IAP.ADOL.PED./730 IAP.ADOL.PED./731 IAP.ADOL.PED./732 IAP.ADOL.PED./733 IAP.ADOL.PED./734 IAP.ADOL.PED./735 IAP.ADOL.PED./736 IAP.ADOL.PED./737 IAP.ADOL.PED./738 IAP.ADOL.PED./739 IAP.ADOL.PED./740 IAP.ADOL.PED./741 IAP.ADOL.PED./742 IAP.ADOL.PED./743 IAP.ADOL.PED./744 IAP.ADOL.PED./745 IAP.ADOL.PED./746 IAP.ADOL.PED./747 IAP.ADOL.PED./748 IAP.ADOL.PED./749 IAP.ADOL.PED./750 IAP.ADOL.PED./751 IAP.ADOL.PED./752 IAP.ADOL.PED./753 IAP.ADOL.PED./754 IAP.ADOL.PED./755 IAP.ADOL.PED./756 IAP.ADOL.PED./757(A) IAP.ADOL.PED./758(A) IAP.ADOL.PED./759 IAP.ADOL.PED./760(A) IAP.ADOL.PED./761 IAP.ADOL.PED./762 IAP.ADOL.PED./763(A) IAP.ADOL.PED./764(A) IAP.ADOL.PED./765 IAP.ADOL.PED./766 IAP.ADOL.PED./767 IAP.ADOL.PED./768(A) IAP.ADOL.PED./769(A) IAP.ADOL.PED./770 IAP.ADOL.PED./771 IAP.ADOL.PED./772(A) IAP.ADOL.PED./773 IAP.ADOL.PED./774

L/1994/G-336 L/1997/S-1040 L/1988/K-91 L/1990/S-306 L/1990/G-134 AC/1993/J-53 L/1992/S-458


L /1998/B-504 ( ) L /2000/P-742 ( )

L/1990/B-144
L /1993/R-282 ( ) L /1990/S-348 ( ) L /1992/B-254 ( ) AL /2004/A-146 ( ) O /1993/S-773 ( )

L/1987/B-39
L /2003/S-1952 ( )

L/1986/S-65 L/1989/M-188 L/19987/M-52


L /1989/P-129 ( )

L/2001/S-185
L /1996/B-401 ( ) L /2003/S-1942 ( )

L/2000/B-690 L/1987/C-29
L /2003/M-991 ( )

L/1998/S-1282 L/2003/C-431 L/1990/V-65 L/2003/D-517 L/1994/M-352 S/2003/J-67(A) S/2003/S-275(A) S/2003/R-113(A) S/2003/H-24(A) S/2003/K-142(A) O/2002/R-472 O/2004/K570 L/1994/E171 A/2001/K-261 L/2004/R-947 L/1996/D-327 O/1989/N-119 O/1990/S-710 L/1998/D-423 L/1988/B-89 L/1987/B-40
L /2005/D-682 ( ) L /2005/P-956 ( )

L/1991/M-237 L/1998/S-1238
L /2005/J-573 ( ) L /2004/C-476 ( )

L/2003/P-897

Dr.MAMTA WAIKAR Dr.ACHLA SAPRA Dr.SURESH KASANA Dr.GURSHARAN KAUR Dr.MANJU GOSWAMI Dr.BABITA JAIN Dr.DEEPAK SACHDEVA PASSI Dr.DHEERAJ BAHL Dr.RUCHRA MAHESHWARI GUPTA Dr.GAURI PANDIT SANJEEVANI HOSPITAL Dr.NARESH BHATIYA Dr.CHANDRIKA RAO Dr.GARIMA SEKIA Dr.GOKUL BORA Dr.ARUN AGARWAL Dr.DURYODHAN SAMAL Dr.JPN BARNWAL Dr.RANABIR LAISHRAM Dr.GADADHAR SARANGI Dr.SUDHIR MISHRA Dr.PRADIP MUKHERJEE Dr.DEBI PRASAD PATRA Dr.ARUN KUMAR SANGA Dr.TAPAN K JYOTI BANERJEE Dr.ANIL KUMAR SINGHI Dr.JOY BHADURI Dr.SITESH CH. DAS Dr.BANDANA HOM CHAUDHURY Dr.ANADA GOPAL MAITY Dr.N.P. MODI Dr.MANORANJAN SAHAY Dr.ANIL KUMAR CHOUDHARY Dr.AMAR VERMA Dr.APARNA SHUKLA DAS Dr.RAJEEVA MISHRA Dr.ANOOP JALAN Dr.VIVEK SHARMA Dr.RAJIB RANJAN Dr.PRITI LATA Dr.RAKESH KUMAR Dr.SUDHA REDDY Dr.IBOCHOUBA SINGHKHAIDEM Dr.CHBUNGBAM MANGI Dr.SUNIL BALA KEITHELLAKPAM Dr.RAJKUMARI RUPABATI Dr.S.J.S. MEMADEBI Dr.TH. NABACHANDRA Dr.A. NARANA BABU SINGH Dr.H.IBEMHAL DEVI Dr.TRIDIB BANERJEE Dr.DEBA PRASAD BANERJEE Dr.SWARUP KUMAR DAS Dr.DIPAK KUMAR PATRI Dr.ARUN MUKHOPADHYA Dr.ARAKHITA SWAIN Dr.PRADEEP KUMAR JENA Dr.JYOTI RANJAN CHAMPATIRAY Dr.SANGHAMITRA PANDA

IAP.ADOL.PED./775 IAP.ADOL.PED./776 IAP.ADOL.PED./777 IAP.ADOL.PED./778(A) IAP.ADOL.PED./779 IAP.ADOL.PED./780 IAP.ADOL.PED./781 IAP.ADOL.PED./782 IAP.ADOL.PED./783 IAP.ADOL.PED./784 IAP.ADOL.PED./785 IAP.ADOL.PED./786 IAP.ADOL.PED./787 IAP.ADOL.PED./788 IAP.ADOL.PED./789 IAP.ADOL.PED./790 IAP.ADOL.PED./791 IAP.ADOL.PED./792 IAP.ADOL.PED./793 IAP.ADOL.PED./794 IAP.ADOL.PED./795 IAP.ADOL.PED./796 IAP.ADOL.PED./797 IAP.ADOL.PED./798 IAP.ADOL.PED./799(A) IAP.ADOL.PED./800(A) IAP.ADOL.PED./801(A) IAP.ADOL.PED./802(A) IAP.ADOL.PED./803(A) IAP.ADOL.PED./804 IAP.ADOL.PED./805 IAP.ADOL.PED./806 IAP.ADOL.PED./807 IAP.ADOL.PED./808 IAP.ADOL.PED./809 IAP.ADOL.PED./810 IAP.ADOL.PED./811 IAP.ADOL.PED./812 IAP.ADOL.PED./813 IAP.ADOL.PED./814 IAP.ADOL.PED./815 IAP.ADOL.PED./816 IAP.ADOL.PED./817 IAP.ADOL.PED./818 IAP.ADOL.PED./819 IAP.ADOL.PED./820 IAP.ADOL.PED./821 IAP.ADOL.PED./822 IAP.ADOL.PED./823 IAP.ADOL.PED./824 IAP.ADOL.PED./825 IAP.ADOL.PED./826 IAP.ADOL.PED./827 IAP.ADOL.PED./828 IAP.ADOL.PED./829 IAP.ADOL.PED./830 IAP.ADOL.PED./831 IAP.ADOL.PED./832

L/1998/M-650 F/2001/S-42
L /2005/G-939 ( ) L /1994/J-172 ( ) L /1996/J-245 ( ) AL /1992/B-46 ( )

L/1991/S-363 L/1986/C-16 L/1999/L-121 L/1990/D-113


L /1986/G-24 ( ) L /1992/C-135 ( ) L /1998/R-616 ( )

L /1989/L-26 ( ) O /1980/B-105 ( )

F/2002/B-24
F L S S S S S /1980/K-5 ( ) /2005/C-488 ( ) /2005/K-163 ( ) /2005/P-119 ( ) /2005/M-149 ( ) /2005/M-150 ( ) /2005/C-60 ( )

L/1989/D-85 L/92/L-55 M-247/L-91


L /1987/L-15 ( )

L/86/P-33 L/97/N-202
L /1996/B-421 (CM)

L-1998/J-369
L /1998/B-603 ( )

L-2003/J-5341 L-95/S-704 MP/2000/L-708 M-L-113 L/1997/B-442 ( ) L/1992/M-289 ( )


L L L F L /1987/M-66 ( ) /1986/C-11 ( ) /1998/M-682 ( ) /1997/P-15 ( ) /1992/M-298 ( )

L/87/G-45 L/88/M-104 L/97/B-473


L F L L L L /1990/B-164 ( ) /2001/K-20 ( ) /1995/G-378 ( ) /1990/B-148 ( ) /1994/P-328 ( ) /1998/M-654 ( )

Dr.SHUSHANTA KUMAR JENA Dr.MANGIL CHARAN MURMU Dr.KEDAR NATH MAJHI Dr.RAJENDRA KUMAR SENAPATI Dr.RAVI KUMAR SATAPATI Dr.ANIL KUMAR GOEL Dr.N.K. JAIN Dr.M.V. JAIN Dr.ANIL BINDAL Dr.TAPAS KUMAR SABUI Dr.PRANAB K. CHANDRA Dr.PARTSARTHI LAL Dr.GAUTAM K. DEY Dr.J.B. GHOSH Dr.REETA CHATTERJEE Dr.RAJSRI RANA Dr.JAYASREE GHOSH (CHANDA) Dr.JAYANTI CHAKRAVARTI Dr.SWAGTA PANSA Dr.MADURIMA LAHIRI Dr.PRANAB KUMAR BHOWMICK Dr.GOPIBALLABH BANIK Dr.SHYAMA PADA KHATUA Dr.ANISH CHATTERJEE Dr.BIDYUT K. KHUNTDAR Dr.NILANJANA PRAMANICK Dr.KINKAR MUNIAN Dr.GOBINDA MONDAL Dr.SANTA CHATTOPADHYA Dr.RIKHAB CHAND I. DUGAD Dr.NEWTON LUIZ Dr.GEORGE F. MOOCAYIL Dr.SEBASTIAN LUCKOSE Dr.V.K. PARVATHY Dr.M. NARAYANAN Dr.NARESH BAJAJ Dr.SWATI MULYE Dr.MUKESH BIRLA Dr.MAMTA JAJOO Dr.SANGRAM SINGH Dr.MUKESH BHACHAWAT Dr.MANJU MEHTA Dr.Sumita Basu Dr.Asok Kumar Mandal Dr.Arun Mitra Dr.B.M. Chatterjee Dr.Manas K. Mukherjee Dr.P.K. Roy Paladhi Dr.Badal Ch. Mandal Dr.Panchanan Ghosh Dr.Maya Mukhopadhyay Dr.Ashok Kumar Bala Dr.Satyendra Narayan Basu Dr.Ritabrata Kundu Dr. Ashok Kumar Gupta Dr. Vinod Kumar Bandil Dr. Dileep Premy Dr. Avneesh Maheshwari

IAP.ADOL.PED./833 IAP.ADOL.PED./834 IAP.ADOL.PED./835 IAP.ADOL.PED./836 IAP.ADOL.PED./837 IAP.ADOL.PED./838 IAP.ADOL.PED./839 IAP.ADOL.PED./840 IAP.ADOL.PED./841 IAP.ADOL.PED./842 IAP.ADOL.PED./843 IAP.ADOL.PED./844 IAP.ADOL.PED./845A IAP.ADOL.PED./846

L/1998/V-198 L/1997/A-338 A/F L/2004/A-657 L/1995/J-217 L/2004/K-1135 AL/2001/E-85


L /1989/R-118 ( )

Dr. P.C. Dr. Pradeep Dr. O.P. DR. M.N. DR. BEENA DR. NEELESH DR.G.C. DR S.C.JAIN DR.SACHIN DR. TAPAN KUMAR DR. MANORANJAN PROF.DR BK PARAM

Meena Upadhyay Kastwar VENKITESWARAN ANTONY GAGRANI ARORA SINGHAI PADMAN KUNDU CHAUDHURY RATHI SHUKLA

ADD_1 165-E, KICHLU NAGAR 50 B/D GANDHI NAGAR IFF, HIGH FLATS MISHTTA 2CH-23 34-DENIS GATE

ADD_2

CITY LUDHIANA JAMMU RANI JHANSI ROAD LUDHIANA DADABARI KOTA (OPP) HANSRAJ MUNICIPAL PARK TAWI JAMMU

PIN 141001 180004 141001 324009

16, LF, TANSEN MARG BENGALI MARKET NEW DELHI 110001 PRESIDENT, IAP AP STATE BRANCHCHILD HEALTH CLINIC 29/12-47, VENKATA RATNAM (ST) SWYARAOPET, VIJAYAWADA 520002 D.II/173, WEST KIDWAI NAGAR NEW DELHI 110023 PRACTICING PEDIATRICIAN, SRI SRINIVAS NURSING HOME VIJAYAWADA SATHYANARAYANAPURAM, 520011 NDEELKANTH APARTMENTS, AZAD ROAD GUWAHATI 781008 ANUJ, 10 MAKY SOCIETY AMBAUADI, NEAR BHYDARPURA APPARTMENT AHAMEDABAD 380015 PROFESSOR OF HEAD DEPARTMENT OF PEDIATRICS LUDHIYA CMC, 141008 119/337, VIKRAMADITYA MARG AGARWAL FARM, MANSAROVAR JAIPUR 302020 MADHYA BADARGHAT SIDHI ASHRAM AGARTALA 799003 C-29/61-A, KH-1, RAGHUBIR MALDAHIYA VARANASI 221002 SP-15 MAURYA ENCLAVE PITAM PURA NEW DELHI 110034 9/1, RAMNATH PAL ROAD Calcutta 700023 SIDDHI, 7TH MAIN 3RD STAGE III BLOCK, BASAVESHWARA NAGAR BANGALORE 560007 ASST.PROFESSOR OF PULMONOLOGY 110/3, NEW STREET, MANNADY CHENNAI 600001 10, MALTEY SOCIETY MUNEKBUG ROAD, AMBAVADI, AHAMEDABAD 380015 302, CHALEVILLE, A ROAD MUMBAI 400020 39, RAVINDRA NAGAR UDAIPUR 313003 XL/5152, T.D. ROAD ERNAKULAM 682035 NALANDA MEDICAL COLLEGE CAMPUS KAUKARBAGH ROAD, PATNA 800020 TC 24/2049, LALITHA MANDIR NEAR ROSE HOUSE, VAZHUTHACAUD TRIVANDRUM 695014 NEAR HINDOL KOTHI CHHAK TULSIPUR CUTTACK 753008 24/8/63, BEHIND COURT COMPLEX OLD BUS STAND KAKINADA 533001 MAHESWARI MANSIONS, BEHIND CANARA BANK THAMARAKULAM WARD KOLLAM 691001 C/ODr.VIJI KOSHY GEORGE VINS VILLA, THUMPAMON POST PATHANAMTHITTA 0 NADUVATHEZHATH HOUSE IS PRESS ROAD COCHIN 682018 KAPPIL PHILIP VILLA DOCTORS LANE PATHANAMTHITTA 689645 # 9 EAST SAMBANDAM ROAD RS PURAM COIMBATORE 641002 82, SRINAGAR COLONY Kumbakonam 612001 C/ODr.LALITH JAIN 508, RAMDASPETH NAGPUR PRESIDENT, TTKN BRANCH TNSB MADHANA HOSPITAL, 37 OSM SALIH NAGAR MAILADU THURAI 609001 AMAR VIJA CHILD CARE KUDAL SINDHUDURG 416520 27, KASIVISWANATHAR EAST STREET Kumbakonam 612001 CJ 296, SALT LAKE CITY SECTOR-II Calcutta 700091 C/O KC BHATTACHARYA CHENIKUTHI POST GUWAHATI 781009 HB ROAD, MACHKHAWA GUWAHATI 781009 SRI HARI KRUPA 1498/24, RAMA IYER ROAD, KM PURAM MYSORE 570004 CONSULTANT PEDIATRICIAN 16, KAMALALAYAM WESTTHIRUVARUR BANK 610002 39, JOHN SELVARAJ NAGAR Kumbakonam 613001 BAFNA NIVAS GANJ LANE RAJNANDGAON 491441 SIDHARTH CHILDREN HOSPITAL MANGAL NAGAR, LINK ROAD SAHARANPUR 247001 F\18 HOSPITAL CAMPUS SS MADICAL COLLAGE REEWA 486001 E\20 HOSPITAL CAMPUS SS MADICAL COLLAGE REEWA PEDIATRIC CONSULTANT 56/U-31, SOUTH MAIN STREET THIRUVARUR 610002 C/O MRS.SARKR, 9, TEACHERS FLAT PGI CAMPUS, SECTOR-12 CHANDIGARH 160012 AHUJA NURSING HOME CIVIL LINES, DEWA ROAD BARABANKI 225001 IMPERIAL MAHAL, 3RD FLOOR, KHODADAD CIRCLE, DADAR TT MUMBAI 400014 ASST.PROFESSOR, DEPARTMENT OF PEDIATRICS GANDHI HOSPITAL SECONDERABAD 500001 LECTURER SVP, PGIP CUTTACK 753002 CONSULTANT PEDIATRICIAN & NEONATOLOGIST DESHMUKH HOSPITAL, NEAR RAJAPETH SQUARE, AMBADEVI ROAD AMRAVATI 444601 MEDICAL OFFICER DISTRICT HOSPITAL SULTANPUR 228001 ASSOCIATE PROFESSOR, DEPARTMENT OF PEDIATRICS GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, MANJURA GATE, 395001 SURAT

AIMAS MANOR, SANGHI COLONY, 2 MORYA CENTRE STADIUM, RULE COURSE ROAD OPP BASKET BALL INDORE B-26 B-BLOCK, NAVLAKHA NEAR AGRASEN CHAURAHA,SNEHANAGAR INDORE LECTURER DEPARTMENT OF PEDIATRICS MEDICAL COLLEGE KOZHIKODE 673008 ASST.PROFESSOR OF PEDIATRICS H.NO 2-5/44 WATER TANK, HANAMKONDA WARANGAL 506001 CONSULTANT PEDIATRICIAN G.12 FF ANJUMAN COMPLEX, SADAR, NAGPUR CONSULTANT PEDIATRICIAN JAIPUR 302012 CONSULTANT PEDIATRICIAN, AHUJA NURSING HOMEDHURI ROAD, DEEPAK HOUSE, Sangrur CONSULTANT PEDIATRICIAN, MOHINDER HOSPITAL EXTENSION DELHI C5, GREEN PARK NEW 110017 CONSULTANT PEDIATRICIAN 54/L GOVIND NAGAR KANPUR 208006 2C-3559 Gill Colony, COURT ROAD SAHARANPUR 247001 2A/407, TILAK CROSSING AMMA HOSPITALS (P) LIMITED KANPUR 208002 CONSULTING PEDIATRICIAN, DRVAS HOSPITAL G.24, 5TH CROSS, THILLAI NAGAR TRICHY ASST.PROFESSOR KAPV GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE TRICHI 620001 TUTOR KAPV GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE TRICHI 620001 ASST PROFESSOR KAPV GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE TRICHI 620001 Secretary IAP TN Adolescent Chapter,VN Hospital No,1 Kattabomman Street,Shanmugam Road,Tambaram West CHENNAI 600045 MEDICAL OFFICER WELLHAM BOYS SCHOOL ERADUM D 0 PEDIATRICIAN, MIG-33, RATANLAL NAGAR KANPUR 208022 PROFESSOR OF PEDIATRICS JN MEDICAL COLLEGE, AMU ALIGARH 202002 CONSULTANT PEDIATRICIAN KUNHALUS NURSING HOME, TD ROAD, KOCHI 682011 1657 P/13 URBAN ESTATE KURUKSHETRA 136118

B-17/205, PHARMA APPARTMENT IP EXTENSION, PLOT NO.88 DELHI NEW 110092 VI & PO - KHARAK KALAN DIST.BHIWANI 124114 ASTHA CHILDREN HOSPITAL OPPOSITE CIVIL COURTS, COURT ROAD SAHARANPUR 247001 307, NILGIRI APPARTMENT ALAKNANDA NEW DELHI 110019 B-6 SHANKAR GARDEN NEW DELHI 100018 30 GANGA APPARTMENT ALAKNANDA NEW DELHI 110019 TOOLIKA NURSING HOME MISSION COMPOUND SAHARANPUR 247001 Dr.PAWAN JAIN CHILDREN HOSPITAL EAR VIJAY CINEMA N SAHARANPUR 247001 C-65 DDA COLONY GORAKH PARK EXTENSION, SHAHADRA, DELHI 110032 FLAT 206, BLOCK-D KANTHI SIKARA COMPLEX, PUNJAGUTTA HYDERABAD 500082 10-1/603/A- EAST MARREDPALLY SECUNDERABAD 500026 SR.CONSULTANT 1-7 MAHARANI BAGH NEW DELHI 110065 436 BHERA ENCLAVE PASCHIM VIHAR NEW DELHI 110087 CONSULTANT PEDIATRICIAN I-48 A KIRTI NAGAR NEW DELHI 110015 CONSULTANT PEDIATRICIAN SONDHI NURSING HOME,HARDWAR JWALAPUR 249407 E-65 MAYUR VIHAR-II DELHI 110091 2103 PHASE-I, URBAN ESTATE DUGRI ROAD LUDHIANA 141002 PROFESSOR OF PEDIATRICS, ADI CHUNCHANGIRI INSTITUTE NAGARA, NAGAMANGALA TALUK OF MEDICAL SCIENCES, BG MANDIA 571448 11-A, JAWAHAR COLONY, KAMPOO LASHKAR Gwalior 474001 THRIBHUVANDAS FOUNDATION RAJODPURA ANAND 388001 H.NO.5/1 46 3; VEGETABLE MARKET EMULAWADA, V KARIMNAGAR 505302 KAKATIYA MEDICAL COLLEGE WARANGAL H. NO.1-8.239/F/201, LAXMI RESIDENCY BALASAMDDRAM, HANAM KONDA WARANGAL 506001 SHIPRA POLY CLINIC DIAGNOSTIC CENTRE G.53 LAXMI NAGAR NEW DELHI 110092 PISHARODYS HOSPITAL KARUNAGAPALLY KOLLAM 690518 PROFESSOR & HOD OF PEDIATRICSPRAVRA MEDICAL COLLEGE HOSPITAL LONI PROFESSOR & HOD OF PEDIATRICSKASTURBA MEDICAL COLLEGE MANGALORE DEPARTMENT OF PEDIATRICS ST.MEDICAL COLLEGE HOSPITAL BANGALORE NEAR JEET TOKIES BUS STAND BILASPUR HOUSE # XVI/1751 MARKET ROAD, THOPPUMPADY ERNAKULAM 4/182 PARAMJYOTHI MUTTAMBALAM KOTTAYAM 81 TRICHENDUR ROAD PALAYAMKOTTAI TIRUNELVELI PANDIARAJ MATERNITY & CHILDRENS HOSPITAL 71,72 MUNICHALAI ROAD MADURAI 6/1426-1 SANKARAPURAM CUDDAPAM 13/9J MEDICAL ENCLAVE ROHTAK # 4 'I' BLOCK, DUVEMPU NAGAR GAGANACHUMBI DOUBLE ROAD, MYSORE DIRECTOR, COIMBATORE CHILD TRUST, TRICHI ROAD, RAMANATHAPURAM 981, COIMBATORE CM HOSPITAL KOLLIDAM NAGAPPATTANAM AYYAMMAL ILLAM PLOT # 466, ANNA NAGAR, MADURAI PROFESSOR & HOD, PEDIATRIC MEDICINE, HOSPITAL, SMS MEDICAL COLLEGE, JK LAN JAIPUR PEDIATRICIAN, MGM HOSPITAL SECTOR-3, VASHI PHONE: 7822876 MUMBAI YALAMANCHILI POLY CLINIC WATER TANK ROAD, GUTTALA BAZAR, KHAMMAM 5-15-1, KAMESWARINILAYAM KOTHAGRAHARAM, VIZIANAGARAM 27/574, ANAND NAGAR OSMANABAD 347 E WARD, STATION ROAD SHAHUPURI, KOLHAPUR CHAWLA CHILDREN HOSPITAL UDHAM SINGH NAGAR, JALANDHAR JYOTIBA NURSING HOME SANSAR CHANDRA ROAD, JAIPUR POTDAR BAL RUGNALAYA OPP GANPATI TEMPLE, POST TASGOAN SANGLI HOUSE NO.2/215 ACHAMPET MAHABOOB NAGAR 57CHOUKSEY NAGAR BERASIYA ROAD BHOPAL 73/A-1, SECTOR 8 ROHINI, 26/B/JD POCKET, PITAMPURAM DELHI ANAND NAGAR ADHARTAL JABALPUR PUNETHA BUILDING GHANTAKARAN PITHORGARH 2373 MCC 'A' BLOCK DAVANGERE CHITRADURGA 'TEJASHRI' HINGANGHAT WARDHA MUTHILAKATYL POST ARYANKAVU KOLLAM CHILD CARE CENTRE SECTOR # 13 , DABLA ROAD HISSAR 413736 575001 495001 682005 686004 627002 625009 516002 124001 570023 0 609102 625020 400703 507003 535001 413501 416001 144001 302001 416312 509375 462001 110034 482004 262501 577004 691316 125025

# 80 3RD CROSS R & T COLONY, RT NAGAR BANGALORE 560032 HALAYON KAPRIGGDDA NEWROAD NEAR KMC MEN'S HOSTEL MANGALORE 575001 14 JAGDISH MARG PATIALA 147001 HOUSE # 199 SECTOR 8 PANCHKULA 134109 CHINNARI CHILDREN'S CLINIC 2/375 LBS ROAD, PILER CHITTOOR 517214 YAMUNANAGAR, SECTOR # 21 SCHEME # 4, PLOT # 42, NIGDI, PUNE 411044 502 RAHEJA ARBOR 15 ST JOHN'S ROAD BANGALORE 560042 14 SARITA VIHAR NEW DELHI 110092 7 LUZ AVENUE MYLAPORE CHENNAI 600004 VASU NURSING HOME NEAR RAJ TALKIES, MODINAGAR GHAZIABAD 201204 2 EXT SINGAR NAGAR GATE KANPUR ROAD, ALAMBAGH LUCKNOW 226005 Pediatrician,Composite hospital, BSF Acadmy,Tekanpur Gwalior 475005 D-4 HOSPITAL SECTOR BHILAI, DURG 490009 DANI PARA PURANI BASTI RAIPUR 492001 HOUSE # 2-2-1118/9 NEW NALLAKUNTA, TILAK NAGAR HYDERABAD 500044 BABY CARE HOSPITAL 4 WADI PLOT PORBANDAR 360575 2897 VENKATESHWARA NILAYA KESHAVIYENGAR ROAD, MYSORE HALLADAKERI 570001 ARCHANA HOSPITAL THOUDUPUZHA IDDUKKI 65584 ANKUR CHILDREN HOSPITAL SHALIMAR COMPLEX, STATION ROAD BHARUCH 390002 MAHESH CLINIC BARNES TOWERS, BRAHMAVAR UDUPI 576213 25 SHIMLA ROAD CIVIL LINES BHOPAL 452002 223 VIGYAPANLOK MAYUR VIHAR PHASE 1 EXTENSION NEW DELHI 110091 SUDHA CHILD CLINIC SHOP # 4 OUTSIDE DHERJAIPUR KA, BALAJI TEMPLE, SIKAR 302012 ROAD BANNALIKAR BAL RUGNALAYA 78 GHAMODIYA FACTORY, OPP KALAMANDIR NANDED 431601 'AWAI' 33 RAJAJI STREET GANDHI NAGAR MADURAI 625020 DOOR # 9-60-73 GANAPATHI RAO ROAD KOTHAPET VIJAYAWADA 520001 DEPARTMENT OF PEDIATRICS JIPMER PONDICHERRY 605006 AAKANSHA, 98 ANUPAM NAGAR RK PURI POST OFFICE Gwalior 474001 TYPE IV QUARTERS # D6, SAFDARJANG HOSPITAL STAFF QUARTERS, WEST KIDWAI NAGAR NEW DELHI 110023 B.R.COLONY, Y CAMP RAICHUR 584135 YASHODANAGAR # 2 AMRAVATI 444602 'ANKUR' CHILDREN HOSPITAL 1ST FLOOR, HARE RAM COMPLEX, CHHANI JAKAT NAKA VADODARA 390002 JEEVAN NURSING HOME 846E SHAHPURI 5TH LANE OLHAPUR K 416001 THANA ROAD WARD # 8 N LAKHIMPUR LAKHIMPUR 787001 MAMTA HOSPITAL 891B RAVIWAR PETH, AZAD CHOWK KOLHAPUR 416012 D/o. G.R.AZAD, 38/115/IV, MP COLONY HAGWARA ROAD P PHAGWARA 144401 202/203 SHENOY APPARTMENTS, 4TH CROSS ROD, I.C.COLONY,BORIVALI (WEST) MUMBAI 400103 ASHWINI CLINIC 355 CHAUPATI KARANJA AHMEDNAGAR 414001 MOTHER & CHILD HEALTH CARE 2-A JYOTI NAGAR JALANDHAR 0 JAIN MEDICAL CENTRE 166 CIVIL LINES MEERUT JYOTHI NURSING HOME THREE LANTERM JUNCTION VIZIANAGARAM 535002 CHIRANJIV CLINIC GHUMARE LANE, TAMBOLI WADA AHMEDNAGAR 414001 28/AB SERPENTINE LANE Calcutta 700014 G-8 VIKRAM COLONY NEAR SUDARSHAN HOSPITAL ALIGARH 202001 200 DHUDIAL APARTMENTS MADHUBAN CROSSING, PITAMPURA NEW DELHI 110034 SANJEEVNI NURSING HOME D-9 PATEL NAGAR II GHAZIABAD 201001 109-L NEW COLONY PALWAL FARIDABAD 121002 27 ASHOK COLONY PILIBHIT 262001 SRI DURGA CHINNARI CHILDREN HOSPITAL 33-25-39 KASTURI BAI PETA DOOR # VIJAYAWADA 520010 6-5-238, SAI NAGER OPP.RAMAKRISHNA HIGH SCHOOL KARIMNAGAR 505001 B/20 KANVA, DAULAT NAGAR OFF JUHU ROAD, SANTACRUZ (WEST) MUMBAI 400054 C-617 KAVERI VIHAR NTPC COLONY, JAMNIPALI KORBA 495450 A 5B/258 PASCHIM VIHAR NEW DELHI 110063 A-112 VIVEK VIHAR PHASE II SHAHDARA DELHI 110095 FLAT # A-31 'MALHAR', PHILIP RESIDENTIAL COMPLEX 12-B KORGOAN PARK PUNE 411001 MEDICAL OFFICER BAUNSI, BANKA 813104 'SUNIL KUTHI' UPPER MAWPREM SHILLONG 793002 136 NAI BASTI JAMMU CANTT JAMMU 180003

BALAJEE TRANSPORTS 'VATVRUKSHA' PUSAD ROAD, UMARKHED YAVATMAL 445206 5 AANGAN APARTMENTS 20 URMI SOCIETY, PRODUCTIVITY ROAD VADODARA 390007 SRI BALAJI CHILDREN'S CLINIC OPP JAYA TYPE INSTITUTE KOLLEGAL 571440 Sr.Consultant (Ped), Qrs.No. C/163, Sector-6,Sundergarh Rourkela 769002 433 BEGUM BRIDGE MEERUT # 4 III LANE KALLIKUPPAM ROAD, AMBATTUR CHENNAI 600053 HIRAGANJ KATNI ASHNA CHILDREN'S HOSPITAL, UTTARA KALYAN NAGAR, MARVE ROAD MALAD (WEST) 400095 JAN APARTMENTS MUMBAI W-52 GOVIND GALI # 2 BABARPUR, SHAHDARA DELHI 110032 MUZAMMIL HOUSE ROAD WARD # 1, POST DHEKIAJULI SONITPUR 784110 JEEVANDEEP HOSPITAL OPP POLICE COMMISIONER'S OFFICE, SHAHIBAUG 380004 AHMEDABAD OPP CHAURASIA NURSING HOME CHHIPI TANK MEERUT 250001 RAM CLINIC 92-E, PALAKKAD MAIN ROAD KUNIAMUTHUR COIMBATORE 641008 'RAJBHAWAN' BEHIND HPO BIKANER 334001 408 IIND PHASE 6-3-660, AMRIT APARTMENTS LANE, SOMAJOGUDA KAPADIA HYDERABAD 500082 SREE BALA NURSING HOME NORTH STATE BANK ROAD, KAKINADA EAST GODAVARY 533001 KR 227/7 DOCTOR'S FLATS MBS HOSPITAL CAMPUS KOTA NAYAPURA 324007 KAKCHING MAYAI LEIKAI POST KAKCHING BAZAR MANIPUR 795103 S/O R MUTHUSWAMY ELAMANUR, POST THIRUPPARAITHURAI TRICHY 639115 CHIEF MEDICAL OFFICER GENERAL HOSPITAL NAHARLAGUN PAPUMPARE 791110 SARAF HOSPITAL, NEAR SHREE TALKIES SHEGOAN POST BULDANA 444203 C-611 RAJ SHIVAM SHIV VALLABH ROAD, DAHISSAR (EAST) MUMBAI 400068 26 GRUHALAXMI LAYOUT STAGE I BASAVESHWARANAGAR BANGALORE 560079 101 ARUNODAYA SHOPPING CENTRE ARKET LANE, BORIVLI (WEST) K MUMBAI 400092 ASHWINI CHILDREN'S HOSPITAL SURYARAO PET VIJAYAWADA 520002 SAGAR CHILDREN HOSPITAL MAHALAXMI COMPLEX, RADHANPUR ROAD MAHESANA 384002 994/596-N, MAHATMA GANDHI ROADPOST HARIDEBPUR Calcutta 700082 QUARTERS # JO2, MEDICAL CAMPUS SCB MEDICAL COLLEGE CUTTACK 753007 QUARTERS # J02, MEDICAL CAMPUS SCB MEDICAL COLLEGE CUTTACK 753007 ADMO (PED), NE RAILWAY HOSPITAL POST IZATNAGAR BAREILLY 243122 PERUMAL CLINIC, 64 MARIAMMAN KOIL STREET SRIVILLIPUTTUR Virudunagar 626125 PUTHEM PALACE, SRINGAPURAM POST KODUNGALLUR THRISSUR 680664 KANPUR MEDICAL CENTRE PVT LTD120/500 (24), LAJPAT NAGAR KANPUR 208005 401/2 BLOCK - G NEW ALIPORE Calcutta 700053 BHOI CLINIC CHILDREN HOSPITAL OPPDr.RAVI YADAV HOSPITAL, NEAR STAND (WEST) 415409 ISLAMPUR # 9 BLUE DIAMOND APARTMENTS PLOT # 17 RAMDAS COLONY, SHARANPUR ROAD NASIK 422005 KM-7 KAVI NAGAR GHAZIABAD 201002 C-5 SECTOR 15 PART II Gurgaon 122001 B-246 YOJANA VIHAR DELHI 110092 HALDIA SD HOSPITAL, DOCTORS QUARTERS POST KHANJANCHAK TYPE II/2/3, MIDNAPORE 721602 ARADHANA HOUSE THOLIKODE POST PUNALUR 691333 HOUSE # 1057 SECTOR 14 Gurgaon 122001 BIPASHA APARTMENTS BLOCK-B FLAT 2B, TEGHORIA MAIN ROAD Calcutta 700059 "SISU" CMC IV CHERTALAY 688524 MIRZA NURSING HOME BASI KIRATPUR BIJNOR 246731 DOCTOR'S QUARTERS CHANDANNAGAR, SD HOSPITAL HOOGHLY 712136 24 NAYAGOAN VIDYUT NAGAR JABALPUR 482003 VIPIN NURSING HOME KRISHNA NAGAR MATHURA 281004 F11/17A MODEL TOWN DELHI 110009 40 VIVEK NAGAR MEWAR HOTEL STREET, JAIPUR ROAD STATION 302001 390 8TH MAIN PJ EXTENSION, DAVANGERE CHITRADURGA 577002 22 THERADI KADAI STREET CHIDAMBARAM 608001 176 SANGAM COLONY, UKHRI ROADJABALPUR JABALPUR 1B KOHINOOR APARTMENTS 6 MOTILAL NEHRU MARG, BEGUMPET HYDERABAD 500016 # 9A RAJAJI ROAD PANRUTI 607106 4 ADARSH NAGAR MODEL TOWN, AMBALA CITY, AMBALA 134003 C/O MD NOOR HAQUE MUJAHIDPUR (WEST) BHAGALPUR 812002 6 'SHRIJIKRUPA', TULSIVIHAR SOCIETY NEAR KHANPUR, POST KHANPUR AHMEDABAD 380001

111 SHANTINAGAR HYDERABAD 500028 C/O LATE SHRI SHIV SHANKAR (ADVOCATE) BARI MACCHUATOLI, DANAPUR CANTT PATNA 801503 D1/59-B, SAVITHRI PATH BAPU NAGER, JAIPUR 302015 S/25 BHARAT NAGAR NAGPUR 440001 280, LEJPATH NAGAR JALANDHAR 144001 KALI-SEN LANE POST TRIBENI HOOGHLY 712503 KRSHNA BLDG, MAIN ROAD SULLIA DAKSHINA KANNADA 574239 JEEVAN JYOTI HOSPITAL 162-BAIKABAGH ALLAHABAD 211003 VAISH NURSING HOME 41-A SEWAK ASHRAM ROAD DEHRADUN 248001 SANJIVNI NURSING HOME D-13 KAMLA NAGAR DELHI 110007 HOUSE NO.804, SECTOR-4 Gurgaon 122001 8 I BLOCK, 2ND MAIN ROAD CHENNAI 600102 G-10 MASJID MOTH NEW DELHI 110048 29 RAMALINGAM STREET NORTH ARCOT 632503 BHARDWAJ CLINIC 2/1 CENTRAL TOWN JALANDHAR 144001 CHIRANJEEV NURSING HOME BAJI PRABHU ROAD, VADVALI, AMBARNATH (EAST) 421501 THANE GUDAGUDI CHILDREN'S HOSPITAL BYALI KOTA, POST GOKAKELGAUM B 591307 3/48 WEST PUNJABI BAGH NEW DELHI 110026 TATA TEA REFERRAL HOSPITAL & RESEARCH CENTRE, CHABUA DIBRUGARH 786184 NEAR ZAVERI PARK DERASER NEAR VEDHSHALA RAILWAY CROSSING, NARANPURA AHMEDABAD 380013 C/O KANAI MUKHERJEE DISERGARH ROAD BEGUNIA, POST BARAKAR BURDWAN 713324 # 1 EB COLONY SELLANKUPPAM CUDDALORE 607003 18/3 BAKRAHAT ROAD THAKUR PUKUR Calcutta 700063 QUARTERS F/224 SECTOR 19, ROURKELA SUNDERGARH 769005 G-12 SECTOR 4 ROURKELA SUNDERGARH 769002 32/1977A CHARUTHA NETAJI ROAD EDAPALLY,ERNAKULAM KOCHI`, 682024 A.2/2 HERMES HERITAGE PHASE-II SASTHRI NAGAR, OFF NGAR ROAD PUNE 411006 21 SAHJANAND SOCIETY, B/H KAIKUNDNAGAR CINEMA, POST BAKROL, B/H AMBER ANAND 388315 T. IV/2, RICHMAND ESTATE SHIMLA 171001 178 JAIPUR HOUSE AGRA 282010 C/ODr.S.S.KUMAR POST BOX: 166, COURT ROAD, SAHARANPUR 247001 III C/9, V.V.COLONY POST SHAKTI NAGAR SONEBHADRA 0 C/O AGRWAL HOSPITAL ARAON ROAD SIRSGANJ FIROZABAD 205151 185 C SYDENHAM BLDG HIGGINS ROAD, BANDISHOLA OOTY 643001 AJ-317, SECTOR-II SALT LAKE CITY Calcutta 700091 'SHISHU SADAN' 25/21 TILAK NAGAR NEW DELHI 110018 "AATHERA" POST THIRUVANGAD, TELLICHERY KANNUR 670103 MANAGING DIRECTOR, SHREE HOSPITAL 11/1 CHOPASANI HOUSING BOARD JODHPUR 342008 29 VASANT VIHAR, NEAR DC ROAD HOSHIARPUR 146001 26-A TEJ SINGH COMPLEX SEWANAGAR Gwalior 474003 NEAR MUNICIPAL OFFICE, MANCHERIAL ADILABAD 504208 11 KUNWAR COLONY KHANDARI AGRA 262002 GUPTA NURSING HOME KAMMA STREET, MADANAPALLE CHITTOOR 517325 41 AVADHPURI COLONY ALBATIA AGRA 282010 17/10/A RAILWAY COLONY RAJAPUR ALLAHABAD 211001 49 C-7, MKS BUILDINGS SATHY ROAD, SIRUMUGAI (PO), METTUPALAYAM COIMBATORE 641302 CIVIL HOSPITAL DASUYA HOSHIARPUR 144205 18 TAYLORS ROAD KILPAUK CHENNAI 600010 BA/4A DDA FLATS ASHOK VIHAR, PHASE I DELHI 110052 "JEENU NIVAS", NANTHANCODE POST KOWDIAR THIRUVANANTHAPURAM 695003 27 ASHOK COLONY PILIBHIT C-2 SARVODAYA NAGAR JAILCHUNGI MEERUT YUMNAM LEIKAI IMPHAL 795001 Varun Children Hospital, 4 Suhas society, Opp. Shastri School, Harni Road, BARODA 390006 SAI SUDHA APPARTMENTS RED HILLS HYDERABAD 500004 HOUSE NO.4-9-184 KUMARPALLY, HANMAKONDA WARANGAL 506001 AYYAPPA NIVAS GADANG STREET, COWLBELLARY BAZAR 583102 'AHILYA' 101 TILAK NAGAR BEHIND SHREYA NAGAR AURANGABAD 431001

PEDIATRICIAN, BIRLA HOSPITAL MAHANANDA NAGAR UJJAIN 'SMIT' GYANDEEP SOCIETY SARDAR BAUG ROAD ANAND SHASTRINAGAR, W # 13 KATHUA SRINIVASA CHILDREN'S NURSING POST SATTENAPALLI GUNTUR C-72 DOOR APPARTMENT PO ZAWAR MINES UDAIPUR PHC VALAVANNOR POST KALPAKANCHERY MALAPPURAM 22 RAILWAY COLONY DINDIGUL 77, ABHISHEK, STATION ROAD NARKHED NAGPUR 634, VITHAL DEV LANE SHAHAPUR BELGAUM MMT HOSPITAL POST MUNDAKAYAM Idakki S-104 UDAI GIRI BHAVAN BUDH MARG ROAD PATNA C/O SETHI NURSING HOME NEAR OLD BUS STAND KURUKSHETRA POKHRA CHOWK DUMKA 33 BROTHER'S APARTMENTS 16 PATPARGANJ DELHI VEER TEJAJI NAGAR NEAR DAURAI RAILWAY FATAK AJMER CONSULTANT PEDIATRICIAN C-5/120, SECTOR XI, ROHINI DELHI PMC HOSPITAL V CROSS, VIVEKANAND ROAD GADAG 3-NEW SHOPING COMPLEX, OPP- TAHSIL OFFICE DURG DURG MAIN ROAD, OPP TREASURY BONGAIGOAN 1511 SECTOR A POCKET B VASANT KUNJNEW DELHI ADDL. PROF. OF PEDIATRICS GASTROENTROLOGY, PGIMER CHANDIGARH 35 DEFENCE COLONY ALTO PORVORIM BARDEZ 31 ALKAPURI UDAIPUR OLD HOSPITAL CAMPUS BOUNSI, BANKA SHRADDHA CHILDREN HOSPITAL NEAR ST STAND, HIMATNAGAR HIMATNAGAR JOLDEL HOUSE RATNAGIRI ROAD CHIKMAGALUR CHAITANYA HOSPITAL POST BULDANA BULDANA #2 (OLD NO.20), NR LAY OUT MURUGESHPALYA BANGALORE SANJEEVANI, OPP.NAS COLLEGE SHIVAJI ROAD MEERUT HOUSE # 3 SECTOR 6 URBAN ESTATE KARNAL MARTIN MEDICALCENTRE AMBALAVAYAL, S BATTERY WYANAD JAGADISHA CLINIC YAWHWANT MANDAI, RAVIWAR KARANJA NASIK JAGADISHA CLINIC, YAWHWANT MANDAI RAVIWAR KARANJA NASIK ASHOK KIRAN HOSPITAL C/8 RAMPUR BAGHN BAREILLY KAKANI CHILDREN'S HOSPITAL SAMATA COLONY, BEED ROAD, MANJLEGOAN BEED JC CLINIC, TRIPUNITHURA TEMPAL ROAD (STATUEJ) RNAKULAM E 1/5, PREM KUTI, SHABD PRATAP ASHRAM, GWALIOR Gwalior MEDICARE HOSPITAL POST MARANCHERY MARANCHERY VIDHYA CLINIC, SARASWATHI THEATRE ROAD KATTABOMMAN NAGAR, NARIMEDU MADURAI DEPT OF PEDIATRICS ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES NEW DELHI HM.406, HOUSING BOARD COLONY URBAN ESTATE - PHASE-I JALANDER 8 GF Comfort Market, Jasowanta Road, Panbazar, UWAHATI G FLAT # 103 SURYA APARTMENTS SK BHUYAN ROAD, DIGHALIPUKHURI (EAST) GUWAHATI RAMGOPAL & SONS CHANDNI CHOWK, SIRSA 35,TOSHNIWAL LAYOUT NAGPUR ROAD, AKOLA WHITE HOUSE, OPP.9-PATEL COLONOY BUNDER ROAD BEDI JAMNAGAR MAMATA CHILDREN HOSPITAL STATION ROAD ANKLESHWAR KRISHNA CHAITANYA NURSING HOME NEAR RTC BUS STAND, ONGOLE, KURNOOL ROAD PRAKASAM 374, CHAW MANDI ROORKEE SMVRM HOSPITAL, VENKATARAYAPURAM TANUKU POST WEST GODAVARY FLAT NO.112, PACIFIC APPARTMENTS PLOT NO.39, SECTOR-10,NEW DELHI PHASE-I DWARAKA CHILD SPECIALIST BSHS CHANAKYA NAGAR BEGUSARAI 38, VELMURUGAN NAGAR CAUVERY STREET, BYEPASS ROAD MADURAI CHANDRA LAXMI HOSPITAL 4 DASNA ROAD, NEAR MALIWARA CHOWK GHAZIABHAD C/o BEDANTA SENGUPTA HASTINGS RHE, FLAT NO.B/23 61 / 18, SWASTI 83, TOLLY GUNGE CIRCULAR ROAD Calcutta 3 ST GEORGES GARE ROAD Calcutta 14TH LANE, PRABHAT ROAD PUNE

388001 184102 522403 313901 676551 624005 441304 590003 686513 800001 136118 814101 110092 305003 110085 582101 491001 783380 110070 160012 403521 313001 813104 383001 443001 560017 132001 673593 1 1 243001 431131 682301 474012 679581 625002 110029 781001 781001 125055 444001 361008 393001 523002 247667 534215 110045 851101 625010 201001 700053 700022 411004

39/9J, MEDICAL ENCLAVE NO.319, 14TH MAIN

ROHTAK RAJAMMAL VILAS EXTENSION BANGALORE

124001 560080

16, KHANDARI CLOLONY MASTER PLAN ROAD AGRA 282002 ASRAYA CHILDREN CLINIC, PALLICKAL PO KAYAMKULAM KAYAMKULAM 690503 T-127 TUIKHUAHTLANG HILL SIDE MG ROAD AIZAWL MIZORAM 796007 B-4/50 KAILASH PURAM BHEL TOWNSHIP TRICHY 620014 FLAT 2 A, BLOCK-III, SHANTI SAGAR,PACANIAPPA NAGAR, VALASARAWAKKAM NO.2, RADHAKRISHNAN SALAI CHENNAI 87 No.9, DOCTORS QUARTERS DAE TOWNSHIP, KALPAKKAM 603102 D-46, ANAND VIHAR DELHI 110092 M-18, SOUTH EXTEN-II NEWDELHI 110049 A 136, SARITHA VIHAR NEW DELHI 110044 5-B, ASHA DEEP APARTMENTS 13, HALLS ROAD, EGMORE CHENNAI 600008 NEW 23 / OLD 5 DOCTOR NATESAN ROAD, ASHOK NAGAR CHENNAI 600083 69, VANAPADI ROAD RANIPET VELLORE 632402 C-4/19, PSMC QUARTERS KARAMSAD, ANAND 115, SUPERVISORY FLATS NEW BARADWARI JAMSHEDPUR 831001 213, E-ROAD, SONARI WEST LAY OUT JAMSHEDPUR 831011 4 KA 32 JAWAHAR NAGAR JAIPUR 302004 HOSPITAL CAMPUS CHC DUDDHI SON BHADRA 231208 MARWARI MATERNITY HOSPITAL SJ ROAD, ATHGAON GUWAHATI 781008 7 (3) LEKSHMI STREET ALAGAPPA NAGAR CHENNAI 600010 MILAN NAGAR (WARD # 5) NORTH LAKHIMPUR LAKHIMPUR 787001 H.NO. B-1464, SHASTRI NAGAR DELHI 110052 39/40 MEGHJAT, TPS-III BORIVLI MUMBAI 400092 2ND CANAL LANE GANDHI NAGAR BERHAMPUR 760001 988 SERVICE ROAD, RPR LAY OUT 2ND STAGE, VIJAYNAGAR BANGALORE 560040 OPP JA SINDH SCHOOL GADVE KI GOTH LASHKAR walior G 474001 ARORA MOTHER & CHILD CARE CENTRE SUBHASH NAGAR,Gurgaon DHOBI GHAT 489/11 BEHIND 122001 A-91, MADHUVAN NEAR SHAKARPUR NEW DELHI 110092 5003 PHASE-IV DLF CITY, Gurgaon 122002 B-358 BRIJ VIHAR GHAZIABAD 201011 B-10 NHPC COLONY TPS BANBASSA PO CHAMPAWAT 125, OPP TIDKE VIDHYALAY KATOL ROAD NAGPUR 440013 B-4 GREEN PARK P MAJUMDAR ROAD Calcutta 700078 49-C, JAWAHAR COLONY, KAMPOO LASHKAR Gwalior 474001 H 110 / S2 FIRST SEAKHRD ROAD VALMIKI NAGAR, THIRUVANMIYUR CHENNAI 600041 279 ALAKH DHAM NAGAR UJJAIN QN 28, TYPE III, BAIRA SIUL POWER STATION, SURANGANI CHAMBA C/ODr.M ZAKA-UR-RAB 2, WAZIR MA NZIL, LUXMIALIGARH BAI MARG 202001 18/137 PATEL NAGAR AGRA ROAD ALIGARH 202001 1 Nav Vikas Apartments, Sector-15, Rohini, NEW DELHI 110085 202 KAILASH TOWER KAUSHAMBI GHAZIABAD E-39, SECTOR-3, , NTPC / TTPS TOWNSHIP TALCHER THERMAL Angul B-70, SWASTHYA VIHAR VIKAS MARG DELHI 110092 51, PRAGATISHEEL APPARTMENTS PLOT NO.39, SECTOR-9, ROHINI, DELHI 110085 81, NATIONAL MEDIA CENTRE SHANKAR CHOWK Gurgaon 122002 75 APR COLONY KATANGA JABALPUR 482001 266-D, BHAI RANDHIR SINGH NAGAR LUDHIANA DULHASTI HYDRO ELECTRIC PROJECT N.H.P.C KISHTWAR DODA 182206 DEPARTMENT OF PEDIATRICS PGIMER, CHANDIGARH 160012 556 SECTOR 4 RK PURAM NEW DELHI 110001 DANDIA BAZAR OPP.LAKDIPOOL BARODA 390001 B-70, DEFENCE COLONY NEW DELHI 110024 164 VIGYAN VIHAR DELHI 110092 15 USHA COLONY BHIND DISTT. BHIND 1104, SECTOR-37 NOIDA 201303 202, MATRU ASHISH 82/A, FRIENDS CO-OPERATIVEVADODARA HOUSING SOCIETY, ALAKPURI 390007

1077 SECTOR 43-B CHANDIGARH QUARTER # 2 - B SOUTH PARK AVENUE, SECTOR 9 DURG HOUSE NO.313, SECTOR-7 PANCHKULA HOUSE NO.24, LANE NO.1 BANK COLONY, MODI NAGAR GHAZIABAD SANJIVANI HOSPITAL, VARTI COLONY, BEHIND JILHA PARISHAD, TRIMBAK ROAD NASIK 23 SHANKAR VIHAR VIKAS MARG NEW DELHI 1-J-85, N.I.T FARIDABAD 11-A EXTENSION SANJAY CHOWK SASHTRI NAGAR JAMMU 10 SKLS BUILDINGS, NATESAN STREET BYPASS ROAD, RED HILLS HENNAI C A-162 SHIVALIK NEW DELHI DEPT OF PEDIATRICS ALL INDIA INSTITUTE OF NEW DELHI MEDICAL SCIENCES SHANTHI NIKETHAN 43, GURUKRIPA SOCIETY, DOLI, SATRA 63, NISHI GANDHA APPARTMENT NAGALA PARK KOLHAPUR A-278, SARITHA VIHAR NEW DELHI ARERA COLONY SHAHPURA BHOPAL A 58 PANCHSHEEL ENCLAVE NEW DELHI GOVERNMENT GENERAL HOSPITAL RAICHUR G-II / 17, TOP FLOOR, NEELGIRI APPARTMENTS (SFS), NARAINA VIHAR NEW DELHI 95, MANSAROVAR LANE-1 MERRUT 1, TYPE-V, PCP OFFICE COMPLEX HAUZ KHAS, NEW DELHI H-1584, CR PARK NEW DELHI G-2 KRISHNA TOWER, PARTHSARTHI AVENUEROAD, SATTELITE 132 RING AHMEDABAD 210, MANDAKINI ENCLAVE NEW DELHI NO.50 /SATHYA MARG SIDHARTHA LAY OUT MYSORE 103-A, Phase 2, Walkeshwari Nagri Off Indira Marg JAMNAGAR PARAM PRAKASH HOSPITAL CANAL ROAD RAJKOT 30 A/, SAKTHI APPARTMENTS K BLOCK, 1ST MAIN ROAD, ANNA NAGAR EAST CHENNAI 253/7 B, RAILWAY OFFICERS FLATS PANCHKUIAN ROAD NEW DELHI KALRAV 97/2B, GANDHIDHAM THE HEART & CHILD CLINIC C1/48, ANANTH VIHAR NEW DELHI C - 18 SUBHASH COLONY SHASTRI NAGAR JAIPUR 103, HEERA MAHAL LBS MARG THANE SRI KRISHNA NURSING HOME MORRISPET, TENALI GUNTUR 889-A , LAKE TOWN Calcutta TEACHERS FLAT NO.5 PGI CAMPUS CHANDIGARH PLOT # 482 PASH VILLA 1ST FLOOR SAI SECTION, AMABARNATH THANE PROFESSOR & HOD OF PEDIATRICSCHRISTIAN MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL LUDHIANA 127 / W-1 / 1119 SAKET NAGAR KANPUR 70-A GANDHI ROAD KALLAKURICHI 889-A, LAKE TOWN Calcutta 172 7TH MAIN 7TH CROSS II BLOCK, JAYANAGAR BANGALORE A/302, SHIROMANI FLAT OPP.OCEAN PARK, SATELLITE ROAD AHMEDABAD A4 ESI QUARTERS TONDIARPET CHENNAI NO.3/BHATTACHARJEE STREET SANJAY GANDHI NAGAR, CHENNAI VIRUGAMPAKKAM 553, B; 8TH MAIN ROAD, 4TH BLOCK KORAMANGALA BANGALORE A7, SUP SISU BHAVAN CUTTACK INDRA PRASTHA, 106, ABHINAVA NAGAR RAO NAGAR PADMA SECONDERABAD READER, DEPARTMENT OF PEDIATRICS CHRISTIAN MEDICAL COLLEGE LUDHIANA 1/C BANSAL NURSING HOME, 226/227 SECTOR-14, SONIPAT, 77, REWATI HOUSING SOCIETY PAITHAN ROAD, ITKHEDA, AURANGABAD 24 GOKUL NAGAR SHAHGANJ - BODLA ROADGRA A 'BAIKUNTH' 5231/5 LEHAL COLONY, NEAR SHIV MANDIR PATIALA BUILDING W-2B, NO.23, FLAT NO.10 PHASE-III, GOLF GREEN COMPLEX Calcutta 655/A, RAM BAGH COLONY (1ST LANE) GHAT ROAD, RAM ALIGARH 'BASUNDHRA' KER CHOUMUHANI, RAMNAGAR, Agartala 8-3-833/100 TANVIR HOSPITAL KAMALAPURI COLONY HYDERABAD HARSHAL CLINIC INGOLE CHOWK WARDHA 3 / 7, RANI JHANSI ROAD NEW DELHI

160036 490006 134109 201204 422001 110092 121001 52 110017 110029 415001 416003 462016 110017 584102 110028 250001 110016 110019 380015 110019 570011 361008 360002 600102 110001 110092 302016 522202 700089 160012 421501 208001 606202 700089 560011 360015 600081 600092 560034 753002 500025 131001 431005 282007 147001 700045 202001 799002 500073 442001 110055

76-N MODEL TOWN HISAR SHAISHAV CHILDREN HOSPITAL PRENJI COMPLEX, SHANTA DEVI ROAD NAVSARI MAIN ROAD HINGANGHAT ROOM.502, LOTUS APARTMENT SECTOR-14, KOPARKHAIRANE, MUMBAI KONASEEMA SPECIALITIES HOSPITAL DELUXE THEATRE, AMALAPURAM OPP EAST GODAVARY SAJAN, PAZHAYA ROAD MEDICAL COLLEGE POST THIRUVANANTHAPURAM 15 NEW CENTURY COLONY AMBATTUR CHENNAI 'KUMARAGAM' 30A SIVAN STREET, SELLUR, MADURAI 6/190. TILAK NAGAR BEHIND RAM MANDIR BILASPUR GOVINDAM TC 16/370 (1) EDAPAZHANJI THIRUVANANTHAPURAM 2ND FLOOR, CD 248 SALT LAKE, SECTOR-I Calcutta B-83, SECTOR 36 A-21 EHIRC 39/9J MEDICAL ENCLAVE 55 KAVI APARTMENTS MITAN GHAT APARAJITA 25- CHETAK MARG, MD ROAD 'SARVODAYA' NOIDA OKHLA ROAD NEW DELHI MEDICAL COLLEGE ROHTAK DRR.G THADANI MARG, WORLI MUMBAI PATNA BADAMBADI CUTTACK JAIPUR JAIPUR JAIL ROAD, NASIK ROAD NASIK

125005 396445 442301 533201 695011 600058 625002 495001 695014 700064 201303 110025 124001 400018 800088 753012 302004 422101

1106 SECTOR-32 b CHANDIGARH FLAT-E, ANKITA APPARTMENT 151 PRINCE GOLAM HUSSAIN SHAH ROAD Calcutta 700032 7, GOLDEN LAWNS, VN PURAVE MARG, MANKHURD MUMBAI 400088 16, SHREE PRABHA, B/H SANGAM BUS STAND HURNI-WARASIA RING ROAD VADODARA 390022 6, ABDUL HALIM LANE Calcutta 700016 KRISHNA CHITHANYA NURSING HOME LANE WEST TO RTC BUSONGOLESUNDARAIAH BHAVAN ROAD STAND, 523002 NO.6, 1ST STREET BALAJI NAGAR, NANGANALLUR CHENNAI 600061 73, ARUMUGHAM LAY OUT M.L.PURAM EXTENSION, POLLACHI COIMBATORE RANA MATERNITY HOSPITAL 156/75 b, SALAI ROAD, THILLAI NAGAR TIRUCHIRAPALLI 620018 ANAND HOSPITAL, SUNDARA VINAYAGARSTREET, KALLAKURICHI KOIL VILLUPURAM 606202 14, JIWANCHHAYANAGAR RING ROAD NAGPUR 440022 N-3/461 IRC VILLAGE ASHA GOYAL NURSING HOME 24 SUBHASH NAGAR POST BURIKHALI C/ODr.RAJESH KHULLAR R-3 HAUZ KHAS 10739 PRATAP NAGAR C 4A/52 A 271-C, 57,MAYUR MARKET, A-1/16 6-A, Jawahar colony APEX HOSPITAL JAIN MANDIR, JAIN MANDIR, SANTAR NEAR HOTAL AMBIKA PADAV MAMA KA BAZAR, LASHKAR MAHADJI PARK SHIVJI BAL CLINIC, CP COLONY LAKSMI BAI COLONY 37, RAVI NAGAR MUSKAN HOSPITAL ANKUR BAL CHIKITSALYA, VATSALYA, NAYAPALLI LINK ROAD POST VALLAKKADAVU BHUBANESWAR SAHARANPUR THIRUVANANTHAPURAM HOWRAH HOUSE # 84 SHRESHTHANEW DELHI VIHAR NEW DELHI DELHI JANAKPURI NEW DELHI C.P.COLONY, Gwalior THATIPUR Gwalior VINAY NAGAR-4 Gwalior Kampoo,Lashkar Gwalior GANDHI ROAD Gwalior SANTAR MORAR Gwalior MORAR Gwalior Gwalior Gwalior HAR GOVIND MISHRA COLONY Gwalior JINSI NALA NO.2 Gwalior Gwalior Gwalior Gwalior JINSI NALA NO.3 Gwalior JIWAJI GANJ, Gwalior JINSI NALA NO. 2 Gwalior 751015 247001 695008 711310 110092 110016 110007 110058 474001 474001 474012 474001 474001 474005 474001 474001 474001 474001 474001 474001 474001 474001 474001 474001

AYUSMAN CLINIC NAYA BAZAR Gwalior HAR GOVIND MISHRA COLONY MAHADJI PARK Gwalior P.H.C. INDERGARH, DATIA 6-KALPANA NAGAR NEAR 7TH CROSSING, MORAR Gwalior KETKER NURSING HOME, DABRA Gwalior FORT ROAD, INFRONT CENTRAL BANK Gwalior JAIN CLINIC AND NURSING HOME, 3 RAVI NAGAR, KHRAPATI ROAD, Gwalior SURESH NAGAR THATIPUR, MORAR Gwalior 373 TANSEN NAGAR Gwalior E.S.I. HOSPITAL Gwalior Near SBI Bank, Tansen Road, Gwalior N- CHETAKURI Gwalior C/O MR S.S.RAJPUT NEAR A.S.MOTORS,, BHODAPUR, Gwalior G-6, RATLAM KHOTHI INDORE 8-SHRINAGAR EXT INDORE 1-NEW PALASIA, NEAR 56 SHOPS, INDORE 5-SCHEME 54 VIJAY NAGAR, INDORE 186-A Vaswani Villa, 1st Floor Block NoJain Society, Nr. Jain Temple, Sion (West) 3+D78 MUMBAI 07, DWARKAPURI KOTRA ROAD BHOPAL PARMANAND HOSPITAL 173, VISHNUPURI, NX A BINDORE ROAD, KAMPOO ROAD, MATA KE PAS Gwalior NAKA CHANDRAWADNI Gwalior BANCHPAN HOSPITAL A-3 BADARAI MARKET, DARPAN COLONY Gwalior H-862, HOUSING BOARD COLONY MORENA NEAR RAJESWARI MANDIR SHIVPURI E-H B1, DARPAN COLONY THATIPUR, MORAR Gwalior PUNIT MEMORIAL CHILD CARE CENTERE BHAGWAN COLONY, RK PURI B/12, Gwalior USHA COLONY DABRA Gwalior NEAR GEETA TALKIES DABRA Gwalior 30/1 RACE COURSE ROAD INDORE PG. STUDENT REWA MAHAJAPURA Gwalior 22/10 YESHWANT NIWAS ROAD INDORE OLYAI HOSPITAL HOSPITAL ROAD Gwalior B-3, NIRBHAY NAGAR GAILANA ROAD, NEAR ASOPA HOSPITAL AGRA F-83/6, TULASI NAGAR, BHOPAL SHAGUN, OPP. GAYATRI MANDIR SHAHDOL E-4/304, ARERA COLONY, BHOPAL GAUTAM NIWAS, VITTHAL NAGAR NV LAYOUT GULBARGA B-201, SHUBHANKAR COMPLEX MLB SCHOOL ROAD, WRIGHT TOWN JABALPUR 25/A CANTT SADAR JABALPUR PS MEDICAL COLLEGE & SK HOSPITAL KARAMSAD ANAND JAWAHAR COLOY Gwalior KANTAPUKAR, LAXMIPUR MATH BUROWAN 489, DUM DUM PARK Calcutta 7 BHABANATH SEN STREET Calcutta FLAT E-1, 38, R.K. CHATERJEE ROAD Calcutta ANANAYA APPARTMENT FLAT NO. 596/1A, K.N. SEN ROAD Calcutta 50, SUHRUDA POLYCLINIC CHAMARAJPET BANGALORE CIVIL DERPURAJ ENG. COLLEGE REWA SITARAM SUPER MARKET BARAKAR BURDWAH KAMPTEE LINE RAJNANDGAON SEWA SADAN MAITHON ROAD KUMAIDHUBI DHANBAD BETHESDA HOSPITAL AMBUR NORTH ARCOT NEAR GEETA MANDIR SECTOR - 8, OBRA SONBHADRA 346, HIND NAGAR, KANPUR ROAD LUCKNOW JAWAHAR BAGH GMD ROAD MORADABAD DESHMUKH HOSPITAL ITWARA NANDED

474001 474001 474001 474001 474001 474001 474001 474001 474001 474001 474001

400022

474001 474001 474001

452003

452003

560018 486001 713324 491441 828203 635802 226001 244001 431604

BALAK CHOWK DHAMTARI TATA TEA GENERAL HOSPITAL MUNNAR ESI DISPENSARY ROBUTSOUPTT KGF SNEHA CLINIC RAJNANDGAON KAWARDHA KAPOOR HOUSE SHIKOHABAD SHIKOHABAD ST JUDAS HOSPITAL CAMPUS SIPRI JHANSI 424, VINOBA BASTI SRIGANGANAGAR RAJSHTHAN C/O MR KOTHARI, 30 GAUTAM NAGAR BEHIND DURGA MANDIR NEW DELHI MAHESHWARI CHILDREN HOSPITALPALRA -JATWARA FARRUKHABAD RESIDENT MEDICAL OFFICER SCINDIA SCHOOL -FORT Gwalior 1, SHAHID BHAWAN MG ROAD, SADAR BAZARAGRA A-182, KAMLA NAGAR, AGRA 15, SHILA KUNJ MPSEB COLONY, RAMPURABALPUR J 17, ADITYA COLONY NARMADA ROAD JABALPUR 3, TEJASWI BUILDING OPP. HERO HONDACHENDHRE, ALIBAGH RAIGARH Deep Children Hospital, Plot No.208,Sector 1-A Honda Show Room, Opp.Hero Gandidham, (Kutch) Mehta Children Hospital, 1st Floor,Putli Market Putli Sagrampura, Surat SWAPNIL CHILDREN NURSING HOME CIVIL LINES, KATORA TALAB RAIPUR MAHADEVGHAT ROAD DONGANIA RAIPUR MEHTA NURSING HOME AZAD NAGAR, NEAR CHANDRIKA HOTEL BILASPUR SONGANGA AWASIYA PARISA HIG QUARTER (NEAR WATER TANK), POST SECL BILASPUR SARASWATI NAGAR NEAR PRATAP TALKIES BILASPUR CHILD CARE CLINIC, IN FRONT OF INDIAN OIL OFFICERS COLONY RAJ KISHAN NAGAR BILASPUR VASUDEV CLINIC DEVKINANDAN CHOWK BILASPUR AGRAWAL CHILD CLINIC JUNI LINE BILASPUR AGRAWAL CHILDREN HOSPITAL MAGARPAWA ROAD BILASPUR 8/18, PRIYADARSHINI PARISAR BEHIND AGRAWAL BHAWAN, BHILAI DURG BHILAI MIG- 37, VAISHALI NAGAR BHILAI - DURG BHILAI BLOCK NO 36, PLOT-6, NEHRU NAGAR EAST BHILAI DURG QUARTER NO 2 B, SOUTH PARK AVENUE SECTOR 9, BHILAI DURG KANTHI LINE, RAJNANGAON RAJNANGAON SATTI GURI CHOWK 8, ARTHLANJI COLONY RAIGARH PATEL WARD MUNGELI POST MUNGELI BILASPUR ANKUR HOSPITAL RCS ROAD VIRAR(W) VIRAR CHAWALA HOSPITAL GURUDWARA MAI NAND KAUR ROAD LUDHIANA GUMAR MANDI ROAD H. NO. 47 J SARABUA NAGAR LUDHIANA 18 E TAGORE NAGAR LUDHIANA LUDHIANA GARG NURSING AND METERNITY HOME TEHSIL ROAD JAGRAOM JAGRAOM C-5A/94 JANAK PURI NEW DELHI NEW DELHI DEPPT. OF PSYCHIATRY VIMHANS NEAR ASHRAM CHOWK NEW DELHI 9A KRISHNA SQUARE NEAR SHIVALA BHAINA AMRITSAR 8A,MODEL TOWN EXT. LUDHIANA LUDHIANA B-259,B.R.S. NAGAR LUDHIANA LUDHIANA LIKHI NURSING HOME,Dr.V.P. LIKHI ROAD LINES CIVIL LUDHIANA 46L MODEL TOWN LUDHIANA LUDHIANA J.J. CHILDREN HOSPITAL PREMGARH HOSIARPUR 64 B MAYUR MARKET THATI PUR Gwalior ASSOCIATE PROFESSOR DEPT. OF PEDIATRICS MEDICAL COLLEGE Calcutta ASSOCIATE PROFESSOR RGKAR MEDICAL COLLEGE Calcutta PROFESSOR DEPT. OF PEDIATRIC MEDICINEMEDICAL COLLEGE R G KAR Calcutta MEDICAL OFFICER (T.R) RADIOLOGY DEPT. NRS MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL Calcutta VILL & POST - BAZARPARA ULUBERIA HAWRAH EE-177 FLAT NO 8 SOURAV ABASAN SECTOR II SALTHAKE CITY Calcutta SALGACHIA POST TAMLUK MEDINIPIU 52 F, SOUTH SINTHEE ROAD Calcutta FLAT - G-3 CL-2, PURBACHAL SALT LAKE, SECTOR-II Calcutta P/ 59 CIT ROAD SCHEEM IV M Calcutta 31 B LAKE T. ROAD Calcutta

685612 563155 491995 284003 335001 110049 209625 282001 258004 482008 482001 402209 370201 395002 492001 492001 495001 495006 495001 495001 495001 495001 490020 490006 490006 490006 491441 496001 495334 401303

142026 110058 143001

474005 700010 700091 700004 711316 700091 700050 700079 700010 700029

13 NEOGI PUKUR BEY LANE Calcutta 20/1 AKRAR DUTTA LANE Calcutta 47/24/2 PRINCE GULAM MD. SHAH ROAD Calcutta P - 126 SENHATI COLONY BEHALA Calcutta VILL & POST - ISWARI PUR 24 PARGANA 44A / 1A KARL MARY SARANI Calcutta LAKE VIEW HOUSING BARABATAR POST CHANDANNAGAR HOOGHLY CHANDAN NAGAR HOSPITAL QUARTERS CHANANNAGAR HOOGHLY 184/2 KABI GURU SARANI FLAT # 3 Calcutta 55 HARISH MUKHERJI ROAD Calcutta 95/2, BALLYGUNGE PLACE Calcutta 23 SASTTALA ROAD NARKELDANGA Calcutta FLAT ANKIT 166 AVENUE SOUTH SANTOSHPUR Calcutta BH 99 SALT LAKE SECTOR II Calcutta 56 HINDUSTAN PARK Calcutta C/ODr.A. R.A BERA DHAVENA RAMKRISHNANAGAR MIDNAPORE WEST BL -7, 193 ANDUL ROAD HAWRAH DL- 38, SECTOR, SALT LAKE CITY Calcutta B/9-10, KRISHNA LEELA SOCIETY SANGAM VARASIYA RINGBARODA ROAD 5 FIRST STREET, AGATHEESWARARPOLICHALUR NAGAR CHENNAI 15, PERUMAL COIL, WEST MADA STREET SAIDAPET(WEST) CHENNAI 11, VIVEKANAND NAGAR RAIPUR RAIPUR MAA SHARDA NURSING HOME RAVIGRAM RAIPUR PARAG CLINIC FAFADIH RAIPUR SUNDER GANJ WARD, ATHWANI GALI DHAMTARI RAIPUR F-2, MAIDAN PATH, CHOAUBEY COLONY RAIPUR RAIPUR CHILD CARE CLINIC AND NURSING HOME NIHARIKA, KORBA KORBA HIG-74, HUDCO Amdi Nagar BHILAI 11,SOUTH AVENUE, CHOUBEY COLONY RAIPUR RAIPUR C/O,Dr.SANJEEV KALE, NANDA DEEP NEWSHANTI NAGAR RAIPUR C/O MR. K.V.THOMAS, 48- ANDAVAR EVR COCLONY, MADDIPAKKAM ST. CHENNAI SUD CHILDREN HOSPITAL NAKODAR CHOWK JALLANDHER MANN CHILDREN HOSPITAL CHANDIGARH ROAD, NAWAN SHAHR SACRED HEART HOSPITAL MAQSUDAN, G.T. ROAD JALLANDHER NAVRANG COMPLEX, FIRST FLOOR,OPP. HOTEL DWARIKA, PUNE ROAD NASIK GOYAL NURSING HOME, NEAR BUS STAND PALWAL SHRADHA, D-61, SECTOR 1 DEVENDRA NAGAR RAIPUR 3 ARCHEES, NEW PANDIT COLONY SHARANPUR ROAD NASIK 3 ARCHEES, NEW PANDIT COLON SHARANPUR ROAD NASIK 2A, Mahendra Road First Floor, Back Block, Calcutta 11 GULMARG COMPLEX, NEAR SAPNA SANGEETA INDORE CINEMA E-4 ESI HOSPITAL RANI BAGH DEWAS ANUSHREE HOSPITAL E-4/20, ARERA COLONY BHOPAL E-51 DOCTORS COLONY, NSCB MEDIACAL COLLEGE JABALPUR F-4, DOCTORS COLONY, NSCB MEDIACAL COLLEGE JABALPUR 3252, TULSI NAGAR RANJHI JABALPUR BHARAT HOSPITAL AND RESEARCH PATRAKAR COLONY, NEAR RANI TAL CHOWK CENTER JABALPUR SARVODAYA HOSPITAL SECT-19 SEC. 540/19 FARIDABAD KESHAV KUNJ, B.S.T ROAD GANAUR MANDI GANAUR 151/15, OM KUNJ GANDHI NAGAR GANAURSONEPAT SINGLA CHILDREN HOSPITAL SINGLA CHILDREN HOSPITAL PANIPAT 5E-29, B.P., 5E-16, B.P., NEAR B.K. CHOWK, N.I.T FARIDABAD EYE AND CHILD CARE CENTRE KHANNE COLONY, SONEPAT SONEPAT CHILD SPECIALIST CHILD CARE CLINIC, 28-29 CHOWK 1253, SEC-28 FARIDABAD H.NO. 1485, SEC-15 H.NO. 1485, SEC-15 FARIDABAD ASHOK NURSING HOME 2M-17, B.P., N.I.T. FARIDABAD A-402/403 SAUSALITOKIA PARK, PRATHAMESH COMPLEX ANDHERI (WEST VEERA DESAI ROAD, MUMBAI 116, HARGOVIND ENCLAVE DELHI-92 NEW DELHI

700014 700012 700033 700034 743502 700023 712136 700038 700025 700019 700011 700075 700091 700029 721101 700009 700091 390006 600074 600015 492001 492006 493773 495677 490009 492001 492001 600091

422011 121102 493445

700025

482002 14002 131101 131101 132013 121001 131001 121008 121007 121001 400053

A-205, RAIL VIHAR SECTOR-45, FARIDABAD HARYANA 38 A MOUNT KAILASH EAST OF KAILASH NEW DELHI EDEN HOSPITAL, B-162, EAST OF KAILASH NEW DELHI D II /M-2778, NETAJI NAGAR NEW DELHI C-4,A /62 B, JANAKPURI JANAKPURI NEW DELHI C-118,JALVAYU VIHAR SECTOR 30, Gurgaon E-48,/SECTOR 40 NOIDA GAZIABAD K95, SOUTH CITY 1 GURGAON Gurgaon A 1/2 VASUNDHRA APTS. B-16, VASUNDHRA ENCLAVE DELHI NEW 77 MOTIA TALAB ROAD OPPOSITE TAJUL MASJID BHOPAL B-6/23, KRISHAN NAGAR DELHI DELHI 11, KESARI NILAY H.B. SMAJA ROAD,PASAVANAGUDI, BANGALORE A.K. AZAD ROAD REUABARI GUWAHATI RAJ GOVT. LINK ROAD GUWAHATI ASSAM FLAT 104, MAJESTIC TOWER RING ROAD, MANGLABAGH CUTTACK QR. NO. A/4, SHISHU BHAWAN COMPLEX CUTTACK 31,MCPW, PMIH PATNA PATNA KWAKEITHAL, MOIRANPUREL LEIKAI IMPHAL THE CHILD AT BAJRA KABATI ROAD (NEAR BATA SHOWROOM), RANIHAT, CUTTAK 49, BELDIB LAKE FLATS THE BHADHIDIN HILL VIEW NORTH ASANSOL 2B, C-D ROAD, N- TOWN JAMSHEDPUR C/O SHRI M.P. SANGA P.O. SITA GARH HAZARIBAGH NABAPALLI, BARASAT CITY - KOLKATA Calcutta C/O SHRI JAYA SREE SALES AGENCY3/34, SEVOKE ROAD, 3 SILIGURI 99, NEW BARADWARI SAKCHI JAMSHEDPUR D- BLOCK, FLAT NO 3&4, GANGOTRI BARADWARI ENCLAVE JAMSHEDPUR COMPLEX 93 E, KN SEN ROAD KOLKATA Calcutta MAHIPAL, PO & DT. KENDRAPARA KENDRAPARA SANKAR CINEMA ROAD HANUMAN MANDIR ANGUL JIWAN GALI, OFF HARIHAR SINGH ROAD,MORABODI RANCHI 17, DOCTORS COLONY BARIATU RANCHI 68-DOCTORS COLONY RIMS BARIATU RANCHI MH COLONY RANCHI RANCHI C/O MR. S.C. MISRA A-1, ASOKE VIHAR, ASOKRANCHI NAGAR C/O RAJEEV ENTERPRISES ICR ROAD, GIRIDIH C/O SHRI R. SHARMA 111 B/264, BUKARO STEEL CITY BUKARO HOSTEL -6, ROOM 73 RIMS RANCHI TS-11, NEW GIRLS HOSTEL RIMS RANCHI 408 GOVIND TOWER HARIHAR SINGH ROAD BARIATU, RANCHI WAHENGBAM LEIKAI IMPHAL MANIPUR SAGOLBAND TERA BAZAR SAPAM DEIRAK IMPHAL KWAKIETHOL, ZNOUNAOZNAI LEIKAI IMPHAL NAOUMTHORY YUMNEM, LEIREK IMPHAL THANGMEIBANT YUMNAM, LEIKAI IMPHAL SINGJAMEI CHONGTHAN, LEIKAI IMPHAL CHINGNEIRONJ MAMANG, LEIKAI INM TOP-KHONGNANGMAKHONG IMPHALEAST, POROMPAT ROAD, IMPHAL AHANTHEM LEIKAI KEISHAMTHONG IMPHAL P-463, KEYTALA ROAD KOLKATA Calcutta 15-D, JHEEL ROAD, ARPAN, 2ND FLOOR Calcutta N-201/A, MUDIALY ROAD Calcutta C-7/8, MANJULIZEA COPERATIVE HOUSINGPHASE 4, EKTP- SOC. Calcutta 144-A, MOTILAL NEHRU ROAD Calcutta SVP, PGIP CAMPUS CUTTACK CUTTACK QR. NO. A/9, DOCTORS COLONY, SHISHU BHAWAN CAMPUS CUTTACK S.V.P.P.G.I.P. CHANDNI CHOWK PLOT NO. 708, MAHANADI VIHAR NAYA BAZAR CUTTACK PED. SPECIALIST, SVPPGIP CUTTACK CUTTACK

110065 110023 110058

122001 110096 462001 560004 781008 781007 753001 753002 800004 753001 831001 713304 831001 825301 700126 734401 831001 831001 700042 754211 759122 834008 834009 834009 834012 815301 827003 834009 834009 834009 795001 795001 795001 795001 795004 795008 795001 795001 795001 700029 700075 700024 700107 700029 753002 753002 753004 753002

LECTURER IN PEDIATRICS SVPPGIP (SHISHU BHAWAN) CUTTACK LECTURER IN PEDIATRICS SVPPGIP (SHISHU BHAWAN) CUTTACK LECTURER IN PEDIATRICS SVPPGIP (SHISHU BHAWAN) CUTTACK C/O, LAXMI DHAR SAHU, AT-KAMARPUR, PO-UTTARESHWAR, BALASORE NEWBUS STAND MAIN ROAD BURHANPUR PLOT NO. E/28, SECTOR 7, CDA, BIDANASI CUTTACK C-5,SECTOR 15-11 GUDGAON GUDGAON 239, SECTOR-5 GUDGAON GUDGAON BINDAL CLINIC, OLD RAILWAY ROADGUDGAON GUDGAON 24,SB ROAD, NAWABGANJ NORTH24- PARGANAS ICHHAPUR375, S.K. BOSE SURANI KALINDI WEST Calcutta J-5 CIVIL TOWNSHIP RAURKELA 64/1/10 K.B. SARANI BELYACHIA Calcutta NORTH PRATAP BAGAN PO BANKURA BANKURA 3-C, BAKUL BAGAN ROAD BHABANIPUR Calcutta B.H. 64, SALT LAKE, Calcutta 39-A, PGM SHAW ROAD CMDA COMPLEX, FLAT A Calcutta II/4/3 FLAT B/3/201, 385 GARIA MAIN ROADVICTORIA GREENS Calcutta 242, A.J.C. BOSE ROAD KOLKATA Calcutta C.A. 192, BIDHAN NAGAR Calcutta 42-SCOTT LANE KOLKATA Calcutta 6/6 NAREN SARKAR ROAD KOLKATA Calcutta 114, VIVEKANAND ROAD KOLKATA Calcutta C.D. 11 SECTOR 1, SALT LAKE Calcutta C/O, PROF. SUKANTO CHATERJEE 889-A, LAKE TOWN Calcutta 47, HIMANSHU MOHAN CHAKRAVARTI ROAD BONHOOGHLY Calcutta C/O, PROF. SUKANTO CHATERJEE 889-A, LAKE TOWN Calcutta C-10, BHKTIPADA MONDAL VILLAGE SABANPUR, PO SALANPUR BURDWAN-ASANSOL 1-A, TINKORI GHOSH LANE PO KALIGHAT Calcutta 118, SPACE ROHNI-OPPDr.GUPTE HOSPITAL ASHOK STUBH NASIK PEDIATRICIAN, DHANYA MISSION HOSPITAL, POTTA P.O. THRISSUR PEDIATRICIAN, EMVEE HOUSE, KIZHATHADIYOOR P.O. PALAI POONDIKULAM HOUSE PALAI PROFESSORE & HOD PEDIATRICS AMALA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE AMALA NAGAR, THRISSUR PEDIATRICIAN ERNAKULAM,MEDICAL CENTER, NH BYE PASS KOCHI C-3,CIVIL LINES REEWA REEWA 6,NATH MANDIR COLONY, SOUTH TUKOGANJ INDORE 109-Shalimar Corpurate Center SOUTH TUKOGANJ INDORE 127 SHIDDHI VINAYAK Regency, Shrinagar Ext. INDORE 190-Saket Nagar INDORE B-168 MIG Duplex, Behind CHL-Apollo HospitalINDORE 7, RACE CORCE RD. INDORE Flat# 701, Tower-7 The PALMS' ,South City-I Gurgaon 1692, Fulorhat, Sonarpur, Calcutta AH 198, Sector- 2 Bidhan Nagar (salt lake) Calcutta "Sweety" 5/75 Damdam road Calcutta 13/6/1 Nandanlal mukherjee lane, Chatterjee Hat, Hawra Golf Green U complex Phase III, W2B 17/1 Calcutta Doctor's Quarters, Block-1 Qrt. No.-5,Balurbag, urdwan B 64 B.L. Hate Road,Radhaanagore Dhaldighi (west) Potde Burdwan G.C. 109 Sec.-3 Salt lake Calcutta BMS Quarter No. 3,flate No. 4, NRS MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL Calcutta 32 A / 38 Swern Sarkar Road Calcutta Professor of pediatrics,Insitute of child helth (calcutta) 26A,Savat Chatterjee Road,Bavat Calcutta Gopi Nath Ki Puliya Morena Morena 39, Jiwaji Ganj Morena Morena Indra Nagar, Housing Board Colony Morena C/O Vardhman Sadar Bazar Morena

753002 753002 753002 760001 753014 122001

743144 700030 769004 700037 700025 700091 700095 700084 700002 700064 700009 700008 700006 700064 700089 700108 700089 713357 700026 422001 680722 686574 686575 680553 682025 452001

452001 452008 452001 122001 700150 700091 700030 711104 700095 713104 713101 700106 700019 700010 700089 476001 476001 476001

Ambha Morena Datiya Housing Board Colony Bhind Bhind PRASHANTHI, OPP. PRABHUS THEATRE REPUBLIC ROAD, NIPARUR ERNAKULAM - KOCHI W/O DR. JHONSON FRANCIS, PULLIKKOTTIL THONDAYAD KOZHIKODE 3/303 , MOTI BUNGLOW DEWAS DEWAS 115, SHASTRI NAGAR COLONY UJJAIN UJJAIN 43-C, INDRAPURI COLONY BHANVER KUAN, AB ROAD INDORE "ASHWANI", NEAR L.V. TEMPLE ALAMIPALLY, KHANAGADKASARAGOD BANAPHOOL AVASAN, FLAT NO.1 BLOCK F LAKE TOWN KOLKATA ASHIRBAD "BAGANBARI' PO &PS RAGHUNATHGANJ MURSHIDABAD PROF &HEAD Deptt.of pediatric medicine Medical College SCB CUTTACK 49, JAWAHAR NAGAR VASNA AHMEDABAD

683513 673017 455001 456010 452017 671315 700048 742225 380007

STATE PUNJAB J.K. PUNJAB RAJASTHAN J.K. DELHI A.P. DELHI A.P. ASSAM GUJRAT PUNJAB RAJASTHAN TRIPURA U.P. DELHI W.B. Karnataka Tamilnadu GUJRAT Maharashtra RAJASTHAN Tamilnadu BIHAR KERLA ORISSA A.P. KERLA KERLA Tamilnadu Tamilnadu Maharashtra Maharashtra Tamilnadu W.B. ASSAM ASSAM Karnataka Tamilnadu Tamilnadu M.P. U.P. M.P. M.P. Tamilnadu Chandigarh U.P. Maharashtra A.P. ORISSA Maharashtra U.P. GUJRAT

CONTACT_NO Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph:

e_mail_id drdaljit@yahoo.com;dmchldh@glide.net.in dr_ak_gupta2003@yahoo.com avinashdoctor@rediffmail.com drdharam@yahoo.com sangtri35y@hotmail.com tsjain@lycos.com;ts_jain@mailcity.com dr_bhupathi2002@yahoo.com rajkkayal@sify.com

docalok@sancharnet.in c_chhajer@yahoo.co.in drashokrai@sify.com vibham@hotmail.com;shahnadol@vsnl.net dilipmukherjee@rediffmail.com sssiddhi@rediffmail.com rajucshah@lycos.com;rajucshah@rediffmail.com sybhave@vsnl.com rk_hospital@hotmail.com sskamath@vsnl.net drsre@hotmail.com nairmkc@rediffmail.com drnmohanty@yahoo.co.in

srsuresh@md3.vsnl.net.in virudhagiri@yahoo.com jdipty@rediffmail.com

sbhakta@cal3.vsnl.net.in drnkjain@usa.net www.sinmala@tvr.net.in dr_bafna@yahoo.co.in

srikantabasu@hotmail.com anhbarabanki@yahoo.com mrl@bom5.vsnl.net.in leenadas@yahoo.com

vijaysurat@hotmail.com

M.P. M.P. A.P. Maharashtra RAJASTHAN Punjab DELHI U.P. U.P. U.P. KERLA KERLA KERLA KERLA Tamilnadu U.P. U.P.

Ph: Ph: Ph: krishnakumar@sancharnet.in Ph: Ph: ypatil_ngp@sancharnet.in Ph: Ph: bvahuja@rediffmail.com Ph: Ph: drbkpandey@hotmail.com 0132-3090832, 3091380, 2727459, ((m):) 98372-42205, Fax-012-2713179 tiwari_dk@hotmail.com,tiwari_dk@sancharnet.in Ph: Ph: srinivasan_jip@yahoo.co.uk Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: geeta@dawar.com Ph: Ph: Ph: jeeson@asianetindia.com Ph:

DELHI HARIYANA U.P. DELHI DELHI DELHI U.P. U.P. DELHI A.P. A.P. DELHI DELHI DELHI U.P. DELHI PUNJAB

Ph: Ph: 98262-79678, Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: M.P. 2323950, EXT.8207,2322163,2323264,98270-67703 GUJRAT Ph: A.P. Ph: A.P. Ph: A.P. Ph: DELHI Ph: KERLA Ph: Ph: Ph: Karnataka Ph: Karnataka Ph: M.P. Ph: Tamilnadu INDIA INDIA INDIA Tamilnadu Ph: 625411, 624552 Ph: 08562 40995 HARIYANA Ph: 43440, 41550 Karnataka Ph: 0821-561573 Ph: 318433 Ph: 04364 77444 / 77448 Tamilnadu Ph: 0452 533773, 532926 RAJASTHAN Ph: 0141-619827 Maharashtra Ph: Ph: 28133, 23485 A.P. Ph: 26885, 33314 A.P. Ph: 22610, 27610, 23510 Maharashtra Ph: 657780 PUNJAB Ph: 227056 RAJASTHAN Ph: 311652 MAHARASHTRA Ph: 02346 - 40276 A.P. Ph: M.P. Ph: DELHI Ph: 011-7214015, 7222104 M.P. Ph: U.P. Ph: 25821 Ph: 08192 51647, 53852, Maharashtra Ph: 44489 Ph: 0474-415428 HARIYANA Ph: 39988/34406

drmaheshgoel@yahoo.com

prita7@vsnl.com mukesh82@hotmail.com anilbajaj@del3.vsnl.net.i

sssukhmeet@yahoo.com

drpisharody@satyam.net.in

deepulgiasmd01@vsnl.net.in

drnemi@hotmail.com

abhayshahapurkar@yahoo.co.in neuro_purohit@vsnl.com

drdanesh_potdar@rediffmail.com

rajappanpillai@hotmail.com

Karnataka Karnataka PUNJAB Chandigarh Maharashtra Karnataka DELHI Tamilnadu U.P. U.P. M.P. Chattisgarh Chattisgarh A.P. GUJRAT Karnataka GUJRAT M.P. DELHI RAJASTHAN GUJRAT Tamilnadu A.P. Pondicherry M.P. DELHI Maharashtra GUJRAT Maharashtra Maharashtra RAJASTHAN Maharashtra Maharashtra PUNJAB U.P. A.P. Maharashtra W.B. U.P. DELHI U.P. HARIYANA U.P. A.P. A.P. Maharashtra Chattisgarh DELHI DELHI Maharashtra BIHAR J.K.

Ph: 3333581 Ph: 423123 Ph: 0175 - 215810 Ph: 98142-12752 Ph: 44705 Ph: 7474930 Ph: 2255676/5562233 Ph: 2150579 Ph: 4998372 Ph: 01232-43635 Ph: 454029 274396, 9425482914 Ph: 241684 Ph: 527801 Ph: 7560364 Ph: 243838 Ph: 0821- 49186 Ph: 228907 Ph: 64987, 43260 Ph: 62656 Ph: Ph: 2756802 Ph: 230033 / 230022 Ph: 35733 Ph: 0452-532997 Ph: 568840 Ph: 334343 2331343,2341342,94251-10454 Ph: 6165060 303, 241 Ph: 08532-25016 Ph: Ph: 0265-772508, 774354, Ph: 658650 Ph: 03752 - 23059 Ph: 641727 Ph: 01824-67550 Ph: 8934072 Ph: 0241-346042 Ph: 276487, 276344 Ph: 664369 Ph: 24702 Ph: 0241-345840, 98222 94550 ((m):) Ph: 246-6677 Ph: 403005, 506833 Ph: 8365792 Ph: 4733804 01275-32469 Ph: 52003 Ph: 432158 Ph: 08722 - 30425 Ph: 6528888, 6528889 Ph: 07759-31940 Ph: 011-3363728 Ph: 2774146 Ph: 02114-22555 Ph: 06424-37214 Ph: 241936 Ph: 0191-433544

raj0111@hotmail.com dratrasto2002@yahoo.co.in angel_bennet@hotmail.com, angelbennet@yahoo.com cg912@yahoo.com drakagr_r@yahoo.co.in drminaxi_ad1@sancharnet.in canrimha@bgl.vsnl.net.in drmathew@zyberway.com rakeshadiga@hotmail.com

avvaikavi@md3.vsnl.net.in

dr_rkmehra@yahoo.com

satishtiwari@vsnl.net;ati_drtiwari@sancharnet.in drdkpatel@yahoo.com;drdkpatelankur@yahoo.com/drdk

rkmalpani@rediffmail.com

stamboli_anr@sancharnet.in jiapsed@cal12.vsnl.net.in vsingh@ndf.vsnl.net.in

tarunsethi43@hotmail.com

concepil@giasbm01.vsnl.ne suneha@vsnl.net jpkapoor@rediffmail.com

dr_guptark2000@indiatimes.com

Maharashtra GUJRAT ORISSA U.P. Tamilnadu M.P. Maharashtra DELHI GUJRAT U.P. RAJASTHAN A.P. A.P. RAJASTHAN MANIPUR Aru. Pradesh. Maharashtra Karnataka Maharashtra A.P. GUJRAT W.B. ORISSA ORISSA U.P. Tamilnadu U.P. W.B. Maharashtra Maharashtra U.P. Haryana DELHI

Haryana W.B. KERLA U.P. W.B. M.P. U.P. DELHI RAJASTHAN Tamilnadu M.P. A.P. Tamilnadu HARIYANA BIHAR GUJRAT

Ph: 07231-37537 Ph: 422808 Ph: 08224-22324 Ph: 0661-2649900 (R),9437047399(M) Ph: 0121-644004 Ph: Ph: Ph: 8089744 / 8634665 Ph: 2124818 Ph: 03712-44476 Ph: 079-5626148 Ph: 663423 Ph: 044-877803 / 319045 Ph: 520646 / 525444 Ph: Ph: 0884-368699 Ph: 0744-326774 Ph: 22211 Ph: Ph: 244479 Ph: 52260 Ph: 8978614 Ph: 3420250 Ph: 8015498 Ph: 0866-433337 Ph: 02762 - 56627 Ph: 040-29054 Ph: 0671-615617 Ph: 0671-615617 Ph: 0501-515074 Ph: 04563-620867 Ph: 0487-361091 Ph: 295152 / 295520 Ph: 033-4780167 Ph: 02342-24428 Ph: 0253-580022 Ph: 4755801 Ph: 6391925 Ph: Ph: 03224-74434 Ph: 222312 Ph: 0124-6324800 Ph: 033-3352801 / 5700049 Ph: 0478 - 812789 Ph: 01341 - 40322 Ph: 6837888 Ph: Ph: 420738 Ph: 7253107 Ph: 0141-206013 Ph: 08192-35077 / 60264 Ph: 22708 / 22015 Ph: Ph: 7764693 Ph: 04142 - 342625 Ph: 0171-552960 Ph: 0641- 424845 Ph: 560 3518

bangsunil@yahoo.com;dr_suni_bang@redifmail.com rkbaxi-psm@msubaroda.ac.in dr_pkkar@yahoo.com jrshmrt@yahoo.com jainhospital@rediffmail.com saigupta@vsnl.com

drmanjulatas@yahoo.com akcp@rediffmail.com amritbairwa@yahoo.co.in

drkhatav@bom3vsnl.net.in csn_v@hotmail.com;csnv@eth.net

aswini_renuka@rediffmail.com drtejinder@rediffmail.com

chaitrali2@yahoo.com atulkanikar@satyam.net.in dratulgoel@hotmail.com drsmehndiratta@rediffmail.com arupped@rediffmail.com;arupped@yahoo.co.in drjosecherian@rediffmail.com

sisuvenu@eth.net

kkaul@mantraonline.com

agarwalkishore@yahoo.com banapur@vsnl.com

mszoha@hotmail.com

A.P. BIHAR RAJASTHAN Maharashtra PUNJAB W.B. U.P. U.P. DELHI Haryana Tamilnadu DELHI PUNJAB Maharashtra Karnataka DELHI ASSAM GUJRAT

W.B. ORISSA ORISSA Maharashtra GUJRAT H.P. U.P. U.P. U.P. U.P. W.B. DELHI RAJASTHAN PUNJAB M.P. A.P. U.P. A.P. U.P. U.P. PUNJAB Tamilnadu DELHI KERLA U.P. U.P. MANIPUR GUJRAT A.P. A.P. U.P. Maharashtra

Ph: 3307711 Ph: 0612 423182 Ph: 327812 Ph: 542244 Ph: 0181 236662 Ph: 033 6848153 Ph: 08257 23833, 20833 Ph: 0532-605444, 605561 Ph: 0135 - 749207 Ph: 3954179, 3965434 Ph: 0124 6331330 Ph: 6262430 Ph: 6461372, 6433663 Ph: 04172 - 35385 Ph: Ph: 603339, 6033303 Ph: 28505, 28785 Ph: 5192805 Ph: 0374 864425, 0376 - 33321463 Ph: 2866154, 2854760 Ph: 0341-521097 Ph: 338550 Ph: 033 4678102, 4671206 Ph: 0661 - 645076 Ph: 0661-642706 Ph: 345105 Ph: 6680067 Ph: 02692-34528 Ph: 0177 256484 / 212266 Ph: 0562 - 310390 Ph: Ph: 054463-2141 / 8529 Ph: 05676 - 23150 Ph: 441947 Ph: 5859622 / 3218275 Ph: 5933493 / 5939684 Ph: 0490 - 382710 Ph: 0291 639201 / 438598 Ph: 01882 225001 / 241600 2324363,2425731,98270-63512 Ph: 52624 Ph: 0562 351813 Ph: Ph: 213145 Ph: Ph: Ph: 018883- 86426 Ph: 8277487, 8275279 Ph: 7135079 Ph: 315032 / 311134 Ph: 52003 Ph: 0121-646712 / 647569 Ph: 0385-221482 / 443067 0265-2484103, 2481671 Ph: Ph: Ph: Ph: 0240 - 331791

drmadhusinha@sify.com mbshosp@datainfosys.net

ajaigopal@sancharnet.in

taruna@del3.vsnl.net.in

nanditasarmah@rediffmail.com;nanditasarmah@sify.com

drmn@eth.net

childheath@rediffmail.com

sapra@egwrl.dot.net.in

guptapvr@yahoo.co.in dr_acm@yahoo.com

tarunsethi43@hotmail.com drkshchourjit@yahoo.com vchsatish@yahoo.com

M.P. GUJRAT A.P. RAJASTHAN

Maharashtra Karnataka Kerala BIHAR

DELHI RAJASTHAN DELHI Chattisgarh DELHI Chandigarh RAJASTHAN BIHAR

Karnataka U.P.

Maharashtra Maharashtra U.P.

M.P. Tamilnadu DELHI PUNJAB ASSAM ASSAM HARIYANA Maharashtra GUJRAT

UTTARANCHAL A.P. DELHI BIHAR Tamilnadu U.P. W.B. W.B. Maharashtra

Ph: Ph: 02692 - 68759 Ph: 36425, 34525 Ph: 32296 Ph: 0294-726365 Ph: 0494-626281 Ph: 0451-425577 Ph: 07105-32370 Ph: 488252 Ph: 380356 Ph: 226446 Ph: 21399 Ph: Ph: 2451793 / 2220043 Ph: 440049 Ph: 011-7931552 / 7933756 Ph: 08372 - 32985 Ph: 323427, 324340, 322017 Ph: 03664 20512 Ph: Ph: 747585 EXT.465 Ph: 0832 414916 Ph: 0294-431705 Ph: 0641-425234, 400139 Ph: 02772 - 45532 Ph: 35683 Ph: Ph: 5272436 Ph: (0121) 642576, 642963 Ph: 267903, 267702 Ph: 0493- 660449 Ph: 98230 58527 Ph: 98230 58527 Ph: 474161, 470111 Ph: 02443 34252 Ph: 776201 Ph: 0751-2418600,2438578, (m):094251 11777 Ph: 0494-670220 Ph: 6422498 Ph: Ph: 0181-480734 Ph: 0361-511883 Ph: 0361-548191, 547536 Ph: 01666-25525 Ph: 0261-3238139 Ph: 0288 671566, 676450 Ph: 46582 Ph: 08592-33636, 21212 Ph: 01332 74760, 73699 Ph: 24904, 24905, 24906 Ph: 0144-335028 Ph: 06243-22651(C), 22958 (R) Ph: 0452-380707 (R) Ph: 0120-4793601 (O), 4794553 (R) Ph: Ph: 4930177 Ph: 2233339 Ph: 020-5439842

velusamy_rly@rediffmail.com

spsrivastava13@yahoo.com

dineshsil@rediffmail.com sanjeev_shelly@hotmail.com bbhaskar48@yahoo.com

brthapa1@yahoo.co.in;pgimer@chd.nic.in ndesouza@goatelecom.com

vagopalani@yahoo.com

deepaksethin@yahoo.co.in

shyamgauri@hotmail.com

drshamsundarkakani@hotmail.com drjosecherian@rediffmail.com bansalcp@sancharnet.in

kalra_veena@hotmail.com shoneetbdass@sify.com dr_shabina@rediffmail.com anjani_agarwal@hotmail.com takvani_ad1@sancharnet.in

smoalwar@datainfosys.net sbpsingh@sancharnet.in;sbpsingh@rediffmail.com rajsekha@ind3.vsnl.net.in arun_agrawal@hclinfinet.com

HARIYANA Karnataka U.P. KERLA MIZORAM KERLA Tamilnadu DELHI DELHI DELHI Tamilnadu Tamilnadu Tamilnadu GUJRAT BIHAR BIHAR RAJASTHAN U.P. ASSAM Tamilnadu U.P. DELHI Maharashtra Karnataka M.P. Haryana DELHI Haryana U.P. UTTARANCHAL Maharashtra W.B. M.P. Tamilnadu M.P. U.P. U.P. DELHI U.P. Orissa DELHI DELHI Haryana M.P. PUNJAB Chandigarh DELHI GUJRAT DELHI DELHI M.P. U.P. GUJRAT

Ph: 01262-213222, 245333 Ph: 080-3615899 Ph: Ph: 0562-601154, 530908 Ph: Ph: 4325386 Ph: 0431 557667 Ph: 044-4864891 (R) Ph: 04114-289279 Ph: 011-2215538 Ph: 011-6925858 (Extn.1108) Ph: 6948530, (m):: 98113 22106 Ph: 044-4611777 Ph: 4890336, 4892197 Ph: 04172-225108 Ph: 02692 223866 Ph: 0657-2432870 Ph: 306707 RAJASTHAN Ph: 05447-22431 Ph: 0361-2452174; (m):OB: 98640 93721 Ph: 044-6449472 Ph: 03752-222192, 222684 Ph: 01899-255887 Ph: 56989190 / 91 Ph: 0680-226771 Ph: 3400295 94251-11814, Ph: 0124-63227267, Ph: 22545154 Ph: 6385863, 6385864 Ph: 95120 4622923 Ph: 05943-263959 Ph: 91712-770509 Ph: 033-24846737 2326741,2326741,98272-52228 Ph: 4426535 Ph: Ph: 01896-232255 Ph: 0571-2402928, 2402352 Ph: 2410347, 2414266 Ph: 011-27868681 Ph: 0120-4776023 Ph: 06760 249983 Ph: 011-22047173 Ph: 011-7562050 Ph: 0124-2357407 Ph: Ph: - 2458331, 98145 08425 Ph: 07532 223321 Ph: 0172-747585 (EXT.5305, 5307) Ph: 011-26187066 Ph: 0265-2420202 Ph: 011-24636754 Ph: 2341993,(957534) 234740 Ph: 4431759 Ph: 0265-333740

drpiyush@satyam.net.in arunr@usnl.com

somu_somu@yahoo.com

suhasd60@hotmail.com

supratiksg@hotmail.com

dashottaravind@yahoo.co.in;madashottar@mptax.net

harishpemde@vsnl.com

jjain67@indiatimes.com anilbhalla@sify.com tamaria44@hotmail.com ashvindr@yahoo.com sethirenuka@hotmail.com

Chandigarh Chattisgarh Chandigarh U.P. Maharashtra DELHI HARIYANA J.K. Tamilnadu DELHI DELHI Maharashtra Maharashtra DELHI M.P. DELHI Karnataka DELHI U.P. DELHI DELHI GUJRAT DELHI Karnataka GUJRAT GUJRAT Tamilnadu DELHI GUJRAT DELHI RAJASTHAN Maharashtra A.P. W.B. Chandigarh Maharashtra PUNJAB U.P. W.B. Karnataka GUJRAT Tamilnadu Tamilnadu Karnataka ORISSA A.P. PUNJAB HARIYANA Maharashtra U.P. PUNJAB W.B. U.P. Tripura A.P. Maharashtra DELHI

Ph: 601045 Ph: 0788-896656 Ph: 9814008582, 0172-598060, 597423 Ph: 01232-21184, 44635 Ph: 0253-2506255, 2506955, 2508155 Ph: 011-22543003, 22548796 Ph: 95129 5416060, 95129 5416050 Ph: 433954 / 456865 Ph: 044-26323585 Ph: 6689836, 6963156 Ph: 011-26492381, 265665330 Ph: 02162-22555, 37389 Ph: 2667730, 2522231 Ph: 98108 74190 Ph: Ph: 011-26494251, 26494023, 26852112 Ph: 0853-251166, 225016 Ph: 98101 09760, 011-25793603 Ph: 0121-2646187, (m):-098372 77055 Ph: 011-26863645, 26567844 Ph: 011-2670258, 26415975 Ph: 079 6765066, 6765065 Ph: 011-26088123, 26449025 Ph: 0821-571331 Ph: 0288-2552581 Ph: 227777, 234131 Ph: 6260951, 6461010 Ph: 011-3365439, 3742596 Ph: 02836-33555 Ph: 22153333, 2215 2401 Ph: 2335106, 2300534 Ph: 25369712, 25334405 Ph: 229301, 223424 Ph: 9830275685, 033-25345909 Ph: 0172-746418, 747585 ( EXT.5314) Ph: 0251-600219, 605897 Ph: 0161-2603543 Ph: 0512 614813, 614115, 216788 Ph: 04151-222809 Ph: Ph: 6563066, 6769886 Ph: 6751634, 6749294, 6560888 Ph: 5974964, 8191135 Ph: 8191135 Ph: 5531348 Ph: 0671-2608882, 2608978 Ph: 040 27500156, 27533450 Ph: 0161-570009, 665956 (EXTN: 5207) Ph: 951264 242222, 242221 Ph: 2377477, 2473740 Ph: 0562-2276389, 2277079, Ph: 0175-2213942 Ph: 033-24124213, 25863054 Ph: 0571-2742240 Ph: 0381-2222604 Ph: 040 3755383, 84 Ph: 07152-240331 Ph: 011-23629606, 2362068, 23968712

drrajivarya@hotmail.com

psnmenon@hotmail.com dsujan2000@yahoo.com

nehamit@gmx.net

vijashok@vsnl.net sukantachatterjee@hotmail.com bimkar1@satyam.net.in bobo@bom8.vsnl.net.in pediatricscmcl@rediffmail.com

drpravakar@sify.com indramummulla@yahoo.co.in

chandrikabs@yahoo.co.in naunihal@hotmail.com

HARIYANA GUJRAT Maharashtra Maharashtra A.P. KERLA Tamilnadu Tamilnadu Chattisgarh KERLA W.B. U.P. DELHI HARIYANA Maharashtra BIHAR ORISSA RAJASTHAN Maharashtra Chandigarh W.B. Maharashtra GUJRAT W.B. Tamilnadu

Tamilnadu Maharashtra ORISSA U.P. KERLA W.B. DELHI DELHI DELHI DELHI M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P.

Ph: 245557 Ph: 02637-257385, 240485 Ph: 07153-244509 Ph: 7542240, 5372774. Ph: 08856-232272 Ph: 0471-2447965 zulfikaram56@hotmail.com Ph: Ph: Ph: kwdeoras@yahoo.com Ph: Ph: 23214336, (m):OBILE : 98300 33427 drdbid@hotmail.com Ph: Ph: 0120-2576146, 2900008, (m):OBILE : 98104 94890 Ph: Ph: 01262-245222 (Res), 245333 (clinic) Ph: ishanand@eth.net Ph: 2642693 sakrishna10@rediffmail.com Ph: 0671-2317734 Ph: dr_ashok@sancharnet.in Ph: komawarvibha@rediffmail.com Ph: Ph: 0172-645527 parmarveena@hotmail.com Ph: 24148812 skraha1@rediffmail.com Ph: 25555985 vasudha_17@yahoo.com Ph: 2486556 Ph: 2226084 Ph: 08592-233636 Ph: Ph: 04259 226636 Ph: 0431-2763570, 2767536 Ph: 04151-222017, 224230 Ph: 2737636 dbalpande@hotmail.com Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: parghosh81us@yahoo.com Ph: Ph: pannachoudhury@HotPOP.com Ph: Ph: 2368282, 2368935 Ph: 2481517, 2480027 aksinghal@indiatimes.com 2322130,2325030,98270-14866 ypthawrani@yahoo.com 2340924,98272-03396 dr_mtiwari@rediffmail.com 2340910,98930-84688 ushabanga@yahoo.com 2368143,2369080,94251-12926,2368143 ushabanga@yahoo.com Ph: Ph: 2322001, 5077279,98272-18044 2368433, 2325652, 2338385 2321176,2310396,98262-51001 deepakmnh@hotmail.com 2322555, 2336660, 2330728 2325198, 2325208

M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. Maharashtra M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. GUJRAT M.P. W.B. W.B. W.B. W.B. Karnataka M.P. W.B. Chattisgarh JHARKHAND Tamilnadu U.P. U.P. U.P. Maharashtra

2322185, 2322161 2323006,98270-14704 (957221)274549, Ph: 222097,98260-74797 2365383,5052740/41,94251-11074 Ph: 5011000,98262-60100 Ph: 422894, 2331072, 2322223 , 2490385,98262-62204 Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: 2330918, Ph: Ph: (957532)224486,225307 Ph: 94251-36714 2321339, 2432995 Ph: (957524)222560,98260-53861 (957524)225150,98272-01199 Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: 2325396, 2323126 Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: 6507585, 09845157211 220393, 9425125093 0341-2520613 07744-224914 Ph: 04174-292131 05445-262454, 9415233170 0522-2455538, 94151-52033 2325623, 9837250666 02462-234142, 9823153701

dr_ieetkar@hotmail.com scjain@bom4.vsnl.net.in vdjoshi@satyam.net.in

doctorgagan@yahoo.com drnitinshah@hotmail.com

drsavita@sancharnet.in

ramesh_ky77@rediffmail.com

archanasingwekar@hotmail.com senguptamadhushita@rediffmail.com

dnb@satyuaban@sancharnet.in UK1300@YAHOO.CO.IN

Chattisgarh KERLA Karnataka Chattisgarh U.P. U.P. RAJASTHAN DELHI U.P. M.P. U.P. U.P. M.P. M.P. Maharashtra GUJRAT GUJRAT Chattisgarh Chattisgarh Chattisgarh Chattisgarh Chattisgarh Chattisgarh Chattisgarh Chattisgarh Chattisgarh Chattisgarh Chattisgarh Chattisgarh Chattisgarh Chattisgarh Chattisgarh Chattisgarh Maharashtra PUNJAB PUNJAB PUNJAB DELHI DELHI Punjab PUNJAB PUNJAB PUNJAB PUNJAB M.P. W.B. W.B. W.B. W.B. W.B. W.B. W.B. W.B. W.B. W.B. W.B.

Ph: 04865-230355 363437, 9448402576 07741-232516, 232652 DRNITIN@SIFFY.COM O5676-235332, (m):- 094121 60950 (m):-09415 192698 (m):-09412 442742 (m):-09837 151922 zhimo-roland@yahoo.com 05692-228256, (m):-094151 46456 opm@sancharnet.in 0751-2487014, C(m):-0751 3109765 0562 2225285, (m):-094121 65522 0562 2580931, C(m):- 0562 3115380 0761 2666292, badlanis@yahoo.co.uk 0761 2628154, (m):-098293 053493 222121, (m):- 094226 94100 Ph: Ph: parang@rediffmail.com 2424111 , anoopve@yahoo.com 2233796, NH 228282, CL 223676 RE 501349 RE.223834, CL 230007 RE 241258 RE223273,CL236600,(m):98271 16546 kwdeoras@yahoo.com 502543, 227326 226296, 502815 drashokk@zeenext.com RE 2327502, CL 2211439, (m): 98271 12641 RE 2356901, CL 2357856 RE 2219070, CL 222464 drkhanduja@rediffmail.com RE 2242749,(m): 98261 48137 RE 224914, CL 224083 RE 232358, CL 231358, (m): 71 73678 Ph: sajaya@bom6.vsnl.net.in Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: drrakeshdr@rediff.com Ph: Ph: jitendernagpal@msn.com (m):-9814113402 R-0183-2271330 kthapar2000@hotmail.com (m):-9814117501 (m):-98143-06769 (m):-98724-13045 C-2402808 R-2403268 (m):-98141-20206 R-0161-2402020 rajinder_gulati@hotmail.com 01882-223633 (m): 9826268814 2241-4901(O) 23502196 2555-7675 (O) 2359-1188 (R ) 9433133028((m):) 2555-7675 (O) 2321-2222 (R) 033-32534368, 24779097 agnihotri-bhattacharyya@yahoo.com 26611402 (O) 9831190365 ((m):) 2229 9537(O) 2321 9606 03228 - 266581(O) 03228 266581 rrahaman@rediffmail.com 033241-4901-16 EXT 2182/2079/2040 (O) 033-25575547/98300-80873 (R) drkuntal-biswas@rediffmail.com 2335-9648 RESI sutapaganguly@hotmail.com 2371-0030 RESI 24667669 RESI 24665021 OFF mukherjee_31@yahoo.com

W.B. W.B. W.B. W.B. W.B. W.B. W.B. W.B. W.B. W.B. W.B. W.B. W.B. W.B. W.B. W.B. W.B. W.B. GUJRAT Tamilnadu Tamilnadu Chattisgarh Chattisgarh Chattisgarh Chattisgarh Chattisgarh Chattisgarh Chattisgarh Chattisgarh Chattisgarh Tamilnadu PUNJAB PUNJAB PUNJAB Maharashtra HARIYANA Chattisgarh Maharashtra Maharashtra W.B. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. HARIYANA HARIYANA HARIYANA HARIYANA HARIYANA HARIYANA HARIYANA HARIYANA HARIYANA Maharashtra DELHI

033 22 44 5551 RESI 033 2247 5515 OFF dr-tkghosh@rediffmail.com 2221-9760 RESI 24788169 OFF dr_nag@vsnl.net 033-24127292 RESI 2244-9006 OFF 2403-6126 RESI 2555-7675 OFF 03218-266456 RESI 2555-7576 EXT 209 OFF 2459-6683 RESI 033-26837885 RESI 033-26835398 OFF 09434025143 RESI 033-26859348 OFF 033-24006379 RESI 033-22475515 OFF 2455-3491, 2454-1674 RESI 033-2460-6126 98311-91020 RESI 033-22475515 OFF drjaydeep_choudhury@yahoo.co.in 23526666 RESI 23510909 OFF amanglik@cal2.vsnl.net.in 24167773 RESI 23528101 OFF 23217512 RESI 9830328385 (m):OB mbasak@rediff.com 24641253, 24638272 RESI 3222-268721 RESI 2-688-6839 RESI 2359-9076 RESI, 09830601586 (m):OB ashok_k_kundu@yahoo.com 2531717, 2531657, 9898386633 jaybakul@yahoo.com 044-22632444, 094441 15222 044-26531692, 098402 25854 drgunasingh@yahoo.com 5056055 (m): 09425202736 2427416, (m): 094252 14508 2525057, 2525729 230144, (m): 094252 14945 5076414 (m):- 09827162660 07759-221754, 2242109 (m):-9893461760 5060057, (m):-9827144188 2425424, (m):-0771 3115246 Ph: bettychacko@hotmail.com 0181-2237141, (m): -0181-2227988 01823-222033, (m): -09814173496 0181-3094638, (m):-09815169480 25015408, 2595413, (m):- 098231 89148 cksurvase@sancharnet.in 01275-242691, (m): 941606668 nlgoyal@snacharnet.in 07723 222824, (m): 94252 15852 drrakeshpardal@yahoo.com 0253 2310263 (m):-094227 46270 patilsd_nsk@sancharnet.in 0253 2310263, (m):-098230 70900 patilrd_nsk@sancharnet.in 033 24767280 dstm_saha@vsnl.net Ph: Ph: Ph: Ph: drpawankumarg@hotmail.com Ph: Ph: 2311049, 5007049 2260641-651, (m): 93130-31145 bhartiyavery@rediffmail.com 0130-2460051, (m): 98961-24961 0130-2451251, (m): 98960-77300 0180-2651158, (m): 98120-74524 premsingla@hotmail.com 2420421, (m): 98110-52022 0130-3142709 2501788, (m): 98103-63718 0129-5009893,94, (m): 9811071485 rajankalra12@hotmail.com 2413788, 2413777 Ph: deepakugra@hotmail.com 011-22374608

HARIYANA DELHI DELHI DELHI DELHI Haryana U.P. Haryana DELHI M.P. DELHI Karnataka ASSAM ASSAM ORISSA ORISSA BIHAR MANIPUR ORISSA Jamshedpur W.B. Jamshedpur HAZARIBAGH W.B. W.B. Jamshedpur Jamshedpur W.B. ORISSA ORISSA JHARKHAND JHARKHAND JHARKHAND JHARKHAND JHARKHAND JHARKHAND JHARKHAND JHARKHAND JHARKHAND JHARKHAND MANIPUR MANIPUR MANIPUR MANIPUR MANIPUR MANIPUR MANIPUR MANIPUR MANIPUR W.B. W.B. W.B. W.B. W.B. ORISSA ORISSA ORISSA ORISSA

0129 2370488, (m): 09810310666 011 26445573, (m):- 09811037323 (m): 0981108296 011 24673270, (m): 09312012424 2380260, 9811005675, (m):09512423815 011 22626633 0755 2546644 22548390, 22942315, Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: Ph: 0385-2224817, 9436020075 0385-2223614 0385-2221132, 9436026937 0385-2414824, 09436021912 0385-2415897 0385-2222465, (m):-09436027087 0385-2320261, (m):-09436027699 0385-2442830 0385-2220681 033-24648498, 24644860(O) 033-24148205 033-24694645 033-24437849, (m):-09433150472 033-24663419, (m):-09830066563 0671-2607607, (m):-09437037373 (m):-09437044164 0671-2444224, (m):09437124074 0671-2647530, (m):-09861134643

mamtawaikar@indiatimes.com achla_sapra@hotmail.com gularun@rediffmail.com manju_murli@yahoo.com dr_passi@yahoo.co.in dheerajbahl@rediffmail.com pgcancer@hotmail.com

docrao2000@yahoo.com garimaahnik@sify.com

dsamal2001@yahoo.com

gdsarangi@sify.com;gdsarangi@hotmail.com

draksinghi@yahoo.com;docanil@vsnl.net mamai@vsnl.com

yashdham@indiatimes.com

janupdoc@indiatimes.com dr_viveksharma@yahoo.com

rakesh18352003@yahoo.com

mangi1@sancharnet.in

drthnaba@sancharnet.in

tridibbanerjee@hotmail.com

aaswain@yahoo.com mrpradeepjena@yahoo.co.in

ORISSA ORISSA ORISSA ORISSA ORISSA ORISSA HARIYANA HARIYANA HARIYANA W.B. W.B. ORISSA W.B. W.B. W.B. W.B. W.B. W.B. W.B. W.B. W.B. W.B. W.B. W.B. W.B. W.B. W.B. W.B. W.B. Maharashtra KERLA KERLA KERLA KERLA KERLA M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. Haryana W.B. W.B. W.B. W.B. W.B. W.B. W.B. W.B. W.B. W.B. W.B. M.P. M.P. M.P. M.P.

(m):-09437151276 (m):-09338221732 (m):-09861044831 (m):-09437277417 0680-2280520 (m):-09437070022 2321776, (m):-09810349133 Ph: Ph: 25602149, 2522-2219 0661-2506061, (m):-09337405676 Ph: 033-23600677 Ph: Ph: Ph: 24115306, 22239366, 23587327, 23500179, 24475486, 23505005, 23589165, (m):-09831678077 (m):-09433067908, 25311792, (m):-09830264332 (m):-09830408726, 03322414901, (m):-09433251568 24668598, (m):-09433126774 2579078, (m):-09823047809 0480-2704579 04822-212810, 9387610420 04822-212712 04872307950, FAX-++914872307020 0484-2347744 07662-255655 2522565, 9302102700 2522346, 9827021400 5082223, 9827240082 5020901, 9827023901 0731-253551 , 9826073806 5086052, 9826621324 (R)+91-124-5084825; ((m):):+91-9899730666 03222-274321, 9433121316 23591577, 23503418 25572051 2667-4020 24737451 0342 2556930 0342-2665186, 09434177738 2321-7774, 9830247664 (m)9433238120 23504316 25749403, 9831194865

tapassabui@hotmail.com lalnp@sancharnet.in

chatanish123@indiatimes.com drkhuntdar@rediffmail.com nilanjanapramanick@yahoo.co.in

drnewton04@eth.net,newtonluiz@gmail.com drgeorgefm@hotmail.com poondikulam@eth.net drmn@eth.net bajajnaresh@rediffmail.com drmukeshbirla@mantrafreenet.com jajoomamta@yahoo.com dr_sangramsingh@hotmail.com bhachawatmukesh@hotmail.com sumitabs@yahoo.com mandalasok@yahoo.com

vkundu22@sifi.com

M.P. M.P. M.P. KERLA KERLA M.P. M.P. M.P. KERLA W.B. W.B. ORISSA GUJRAT

0484 2444804, M 09846094804 0495 2723272, 2356888, 2353444 M.09827206415 M.09827060663 M.09826025801 M09895215637, 0467-2205001 M-09433072647 03483266313, M-0434364382

pulikkottil2004@hotmail.com

h@glide.net.in

mailcity.com

adol@vsnl.net

shah@rediffmail.com

ri_dk@sancharnet.in

, angelbennet@yahoo.com

wari@sancharnet.in patelankur@yahoo.com/drdkpach@yahoo.

uni_bang@redifmail.com

pped@yahoo.co.in

om;nanditasarmah@sify.com

er@chd.nic.in

psingh@rediffmail.com

;madashottar@mptax.net

mail.com

ngi@hotmail.com

anil@vsnl.net

nluiz@gmail.com